Page 1

CO O UP NS SI IN DE

Call from

Cell, Work or Home Phone

Special

No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE

118-08, 101 Ave., South Richmond Hill, NY 11419


Real Estate Mortgage Insurance Needs

Home Sales Inc.

Satish Sharma Manager/Relator/Notary Public

Call : 917-568-2400 Satish.sharma@regencyhomesale.com

Key to your Dream Home

Ranjna Sharma Broker/Owner

Call : 516-642-5274 ranjna.sharma@regencyhomesale.com

Free Consultancy : 718-805-1111 116-14-101 Ave, S Richmond Hill, NY 11419


èîÕ

ê³ÜÅì çÆ Vol-8, Issue-07, July, 2010

î¹¾ÖÿêÅçÕ

ÃÇÔÿêÅçÕ

ìñÜÆå ÇÿØ

ÿçÆê ÇþèÈ Co-Editor

Chief Editor

Sandeep Sidhu

Baljit Singh

ÿêÅçÕÆ î¿âñ

Editorial Board

ì¾ñå¶ôòð ÇÃ¿Ø èðîêÅñ ÇÃ¿Ø Ü¼ÃÆ Çãñ¯º ùðÜÆå ÇÃ¿Ø Ç¿çðÜÆå ÇÃ¿Ø êÌÆåî êÅñ ôðîÅ êðîÜÆå ÇÿØ

Balteshwar Singh Dharam Pal Singh Jassi Dhillon Surjit Singh Inderjit Singh Pritam Pal Sharma Call from

Cell, Work or Home Phone

Special

èîÕ ê³ÜÅì çÆ îË×÷Æé êó·¯ å¶ èîÕ ê³ÜÅì çÆ àÆòÆ ç¶Ö¯ îÅðÕÆÇà¿× îËé¶Üð â¶Çòâ ðÅÜ êÅñ 347-666-7926 Marketing Manager David Raj Paul 347-666-7926

å¹ÔÅⶠÇÂñÅÕ¶ ÓÚ å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð DHAMAK PUNJAB DEE

Paramjit Singh No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE

118-08, 101 Ave., South Richmond Hill, NY 11419

îË×÷Æé Çò¼Ú ÇÂôÇåÔÅð ç¶ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

(718) 850-7444 For Advertisment in this Magazine Call At

(718) 850-7444

Legal Advisor S. Bur Singh (B.A.,LLB,)

ÃÇÔï¯×Æ

ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ÇÃ¾è¹ ×¹ðìÚé ÇÃ¿Ø éÅðÈ ÇòÕðî ÇÃ¿Ø éÅðÈ, Õ¹ñçÆê ÇÿØ, Ãðê³Ú Ç¿çð ÇÃ¿Ø ÁîÆðê¹ð, îñÕÆå ÇÃ¿Ø (êàòÅðÆ) Designer Jatinder K. Sharma

JAMAICA ELECTRICAL SUPPLY INC. 121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill NY 11418 PH : 718-849-5555 July, 2010

01


èîÕ

ê³ÜÅì çÆ

04 PAGE

ìµÇÚÁź 鱧 ìz¶ÕëÅÃà ç¶ä ç¶ ëÅÇÂç¶

PAGE

06

ìµÇÚÁź ç¶ ÕÆîåÆ ç§çź çÆ Õð¯ ç¶ÖíÅñ

32

ë°µñź ç¶ ÇÃÔå 鱧 ëÅÇÂç¶

PAGE

10

PAGE

30 PAGE

40 PAGE

ìµÇÚÁź ç¶ òÅñź çÆ ÃîµÇÃÁÅ Áå¶ ç¶ÖíÅñ

ë¹µñ Çç¿ç¶ Ôé ÀÈðÜÅ

Ü¿Õ ëÈâ çÆ çÆòÅé×Æ å¶ ì¼Ú¶

I don’t strategise 44 my roles: Kangana PAGE

I can’t do a Kareena

54 Chitrangda PAGE

No junk food for 60 Priyanka! PAGE

Genelia to 52 play princess PAGE

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

02


ÿêÅçÕ çŠùé¶ÔÅ

ìµÚ¶ å¶ ë¹µñ î¿×ç¶ Ôé ÇèÁÅé

ìµ

Ú¶ ë¹µñ» ÇÜÔ¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂéÃÅé ù ÇÂÔ ç¯ò¶º ÖÈìÃÈðå ñµ×ç¶ ÔéÍ ìµÚ¶ Áå¶ ë¹µñ ç¯ò¶º Øð çÆ ð½äÕ Ô¹¿ç¶

ÔéÍ ç¯ò» éÅñ Øð çÆ ÖÈìÃÈðåÆ òèçÆ þÍ ÇÜò¶º ÃÅð¶ Ççé çÅ

ìñÜÆå ÇÿØ

æµÇÕÁÅ ÔÅðÅ îé¹µÖ Ü篺 ôÅî ù Øð ÁŪçÅ þ å¶ À¹ÃçÅ ë¹µñ» òð×Å ìµÚÅ Ü篺 À¹Ãù ê¹ÕÅðçÅ þ å» ÃÅðÆ æÕÅòà À¹åð Ü»çÆ þÍ áÆÕ ÇÂö åð·» ë¹µñ ÔéÍ À¹Ô ܶÕð å¹ÔÅⶠÁÅñ¶9ç¹ÁÅñ¶ Ô¯ä å» å¹ÃÆ Ôð ò¶ñ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù åð¯ åÅ÷Å îÇÔÃÃÈ Õðç¶ ðÔ¯×¶Í ÇÂÔ å¹ÔÅù ôÕåÆ êÌçÅé Õðç¶ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ

ÇÜò¶º ÃÅð¶ Ççé çÅ

æµÇÕÁÅ ÔÅðÅ îé¹µÖ Ü篺 ôÅî ù Øð ÁŪçÅ þ å¶ À¹ÃçÅ ë¹µñ» òð×Å ìµÚÅ Ü篺 À¹Ãù

ê¹ÕÅðçÅ þ å» ÃÅðÆ

æÕÅä À¹åð Ü»çÆ þÍ áÆÕ ÇÂö åð·» ë¹µñ ܶÕð å¹ÔÅⶠÁÅñ¶-

ç¹ÁÅñ¶ Ô¯ä å» å¹ÃÆ Ôð ò¶ñ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù åð¯ åÅ÷Å îÇÔÃÃÈ Õðç¶ ðÔ¯×¶Í ÇÂÔ å¹ÔÅù

ôÕåÆ êÌçÅé Õðç¶ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ

êð ÇÂÔ ç¯ò¯º éÅ÷¹Õ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ç¯ò¶º ÇÖó¶ ԯ¶ ڿ׶ ñµ×ç¶ ÔéÍ Ü¶Õð ìµÚ¶ ìÆîÅð Ô¯ ÜÅä å» À¹Ãç¶ î»9ìÅê òÆ ÇéãÅñ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂö åð·» ë¹µñ Ôé ܶÕð À¹Ô ÜñçÆ î¹ðÞÅ ÜÅä å» ç¹µÖ Ô¹¿çÅ þÍ áÆÕ éÔÄ ñµ×çÅÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» ç¯Ô» çÆ ç¶ÖíÅñ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ þÍ ç¯ò¶º éÅ÷¹Õ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ë¹µñ» ù å» ÁÃÄ ÖÅç êÅäÆ å¶ è¹µê Û» çÅ ÇèÁÅé ðµÖ Õ¶ ìÚÅ ÃÕç¶ Ô» êð ìµÇÚÁ» ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçŠûí9ÿíÅñ çÆ ñ¯ó ê˺çÆ þÍ ìÚêé ÓÚ Ü¶Õð ìµÇÚÁ» ù ìÆîÅðÆÁ» 寺 ìÚÅ ÇñÁÅ ÜÅò¶ å» À¹Ô ÃÅðÆ À¹îð å¿çð¹Ã ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ ÇÕªÇÕ ì¹ÇéÁÅç çÅ êµÕÅ Ô¯äÅ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ þÍ ÇÂà òÅÃå¶ ÇÃðë ÇÂÔÆ ÷ðÈðÆ éÔÄ ÇÕ å¹ÃÄ À¹é·» ç¶ ÃÔÆ ÖÅä9êÅä Ü» ðÇÔä ÃÇÔä òµñ ÔÆ ÇèÁÅé Ççú ìñÇÕ å¹ÔÅù À¹é·» ÷ðÈðå» çÅ òÆ ÖÅà ÇèÁÅé ðµÖäÅ êò¶×ÅÍ À¹é·» ù í¯Üä Áå¶ Ô¯ð ùµÖ ÃÔÈñå» ç¶ éÅñ9éÅñ î»9ìÅê ç¶ ÃÅæ Áå¶ ÇêÁÅð çÆ ÷ðÈðå ê˺çÆ þÍ ÇÂà ñÂÆ ÃÅù ÚÅÔÆçÅ þ ÇÕ ÁÃÄ ÁÅêä¶ ð¹Þ¶ÇòÁ» ÓÚ¯º Ãî» Õµã Õ¶ ìµÇÚÁ» ù ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ÇÕªÇÕ Áµè¶ 寺 òµè ìµÚ¶ î»9ìÅê ç¶ ÇêÁÅð ç¶ ò»Þ ðÇÔ ÜÅä ÕðÕ¶ ÔÆ ìÆîÅð Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ×µñ» ìÔ¹å Û¯àÆÁ» Ôé êð ÇÜ¿ç×Æ ÓÚ ÁÇÔîÆÁå ðµÖçÆÁ» ÔéÍ

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

03


ì¶ìÆ Õ¶Áð

ì¼

ÁÅêä¶ ìµÚ¶ 鱧 ðñÅÀ° ÇîµáÆ éƺç

Õ°Þ ìµÇÚÁź 鱧 Ççé ÇòµÚ B@ اචçÆ éƺç ÚÅÔÆçÆ ÔË, åź Õ°Þ é±§ ÇÃðë A@ اචçÆ¢ Õ°Þ ñ×ÅåÅð C.D اචýºç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, åź Õ°Þ Ôð AE.B@ Çî§à ìÅÁç À°µá ÜÅºç¶ Ôé¢

ÇÚÁź ç¶ êÇÔñ¶ Õ°Þ ÃÅñź ç¶ ç½ðÅé îÅåÅ9ÇêåÅ çÆ Ãí 寺 ÁÅî ÇôÕÅÇÂå À°Ôéź çÆ éƺç 鱧 ñË Õ¶ Ô°§çÆ ÔË Áå¶ ÁÕÃð îÅåÅ9ÇêåÅ Ô¯ä çÅ îåñì Ô°§çÅ ÔË Ôð ðÅå ìµÚ¶ ç¶ éÅñ ýºç¶9 À°µáç¶ Ô¯Â¶ ÕµàäÅ¢ ðÅå 鱧 ìµÚ¶ 鱧 ÃÔÆ Ã å¶ Ã°ñÅÀ°ä çÅ ÕÅðé ÇÃðë À°Ã çÆ ÔÆ éƺç ê±ðÆ ÕðéÅ éÔƺ Ô°§çÅ, ìñÇÕ å°ÔÅ鱧 òÆ éƺç çÆ Üð±ðå Ô°§çÆ ÔË, åź ÇÕ å°Ãƺ Á×ñ¶ Ççé òÆ Ú°Ãå ðÇÔ Õ¶ Õ§î9ÕÅÜ Õð ÃÕ¯¢ Ôð ìµÚÅ Çí§é Ô°§çÅ ÔË¢ Õ°Þ ìµÇÚÁź 鱧 Ççé ÇòµÚ B@ اචçÆ éƺç ÚÅÔÆçÆ ÔË, åź Õ°Þ é±§ ÇÃðë A@ اචçÆ¢ Õ°Þ ñ×ÅåÅð C9D اචýºç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, åź Õ°Þ Ôð AE9B@ Çî§à ìÅÁç À°µá ÜÅºç¶ Ôé¢ Ã½ä ç¶ ÇÂÔ ÇòÇí§é åðÆÕ¶ ÜéîÜÅå Ô°§ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔéź 鱧 ÁÃÅéÆ éÅñ ìçÇñÁÅ éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅ¢ å°Ãƺ ÇÂÔ Üð±ð Õð ÃÕç¶ Ô¯ ÇÕ éƺç ç¶ êzåÆ ÁÅêä¶ ìµÚ¶ ç¶ ÇòÔÅð 鱧 êzíÅÇòå Õ悁Áé¶Õ ìµÇÚÁź 鱧 ðÅå 鱧 ðñÅÀ°ä ñÂÆ Õ°Þ ÖÅà åð·Åº çÆÁź ×µñź ç°ÔðÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ê˺çÆ ÔË, åź ÇÕ À°Ôéź 鱧 ÁÇÜÔÅ ñµ×¶ ÇÕ Ôź Ô°ä ýä çÅ àÅÂÆî Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÇêÁÅð çÆ ÕîÆ ÕÅðé ìµÚ¶ Ô°§ç¶ Ôé ÇìîÅð ÇÂ

Õ éòƺ Ö¯Ü ç¶ Áé°ÃÅð À°Ô ìµÚ¶ ÇÜé·Åº çÅ êÅñä9ê¯ôä ÃÔÆ Ô°§çÅ ÔË, íÅò ÇÜé·Åº 鱧 À°é·Åº ç¶ îÅåÅ9ÇêåÅ çÅ ÇêÁÅð ÇîñçÅ ÔË, À°Ô éÅ ÇÃðø ÃîÞçÅð Ô°§ç¶ Ôé Ãׯº À°é·Åº çÆ ÇÃÔå òÆ Ú§×Æ Çðôà9 ê°ôà Ô°§çÆ ÔË¢ ÔÅðòðâ ï±éÆòðÇÃàÆ ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÂÕ Ö¯Ü ÇòÚ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ îź9ìÅê ç¶ ÇêÁÅð 寺 òź޶ ìµÚ¶ À°Üµâ, Õ§îÚ¯ð, Ç÷µçÆ Áå¶ ñÆÚó ìä ÜÅºç¶ Ôé Áå¶ À°é·Åº çÆÁź ÇÂÔÆ íÅòéÅòź À°é·Åº 鱧 ÇìîÅð Õð Çç§çÆÁź Ôé¢ ÁÇÜÔ¶ ìµÇÚÁź çÅ ÃðÆðÕ ÇòÕÅà òÆ Øµà Ô°§çÅ ÔË ÇÂà ñÂÆ îÅåÅ9ÇêåŠ鱧 ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ìµÇÚÁź 鱧 íðê±ð ÇêÁÅð ç¶ä¢

ìµÇÚÁź 鱧 ìz¶ÕëÅÃà ç¶ä ç¶ ëÅÇÂç¶

DHAMAK PUNJAB DEE

ëÅÇÂç¶

ì¼

ÇÚÁź çÅ Ãí 寺 îÔµåòê±ðä ÁÔÅð À°Ôéź çÅ ìz¶ÕëÅÃà ÔÆ Ô°§çÅ ÔË¢ ìµç¶ ç¶ ðÅå ç¶ í¯Üé Áå¶ Ãò¶ð¶ ç¶ ç°µè ÇòµÚ ÕðÆì A@9AB اචçÅ Á§åð Ô°§çÅ ÔË¢ ÁËé¶ ñ§ì¶ Ã ç¶ ×Ëê ìÅÁç ìµÚ¶ 鱧 ìz¶ÕëÅÃà çÆ ñ¯ó Ô°§çÆ ÔË, ܯ À°Ã 鱧 Ççé íð À°ðÜÅ êzçÅé ÕðçÅ ÔË¢

 Ãò¶ð¶ çÅ ÔËñçÆ ìz¶ÕëÅÃà ìµÚ¶ 鱧 Ççé íð À°ðÜÅ êzçÅé ÕðçÅ ÔË¢ ìµÇÚÁź çÅ êó·ÅÂÆ ÇòµÚ îé ÇÜÁÅçÅ ñµ×çÅ ÔË Áå¶ À°Ô ÁÅêä¶ Õ§î 鱧 ê±ð¶ ÇèÁÅé éÅñ ÕðçÅ ÔË¢ Ö¯Ü Õðé éÅñ êåÅ ÚÇñÁÅ ÔË ÇÕ ìz¶ÕëÅÃà Õðé òÅñ¶ ìµÇÚÁź ç¶ ç§ç òÆ Ú§×¶

ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ìz¶ÕëÅÃà éÅ Õðé éÅñ ìµÚ¶ 鱧 æÕÅé òÆ îÇÔñà ԰§çÆ ÔË¢ ìz¶ÕëÅÃà ÇòµÚ Ôî¶ôÅ åÅÕå òÅÇñÁź ÚÆ÷Å çÅ ÔÆ À°êï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ÇÜò¶º Á§Õ°Çðå çÅñź, ÔðÆ Ãì÷ÆÁź çÅ ÃñÅç, åÅܶ ëñź çŠܱà ÁÅÇç¢ July, 2010

04


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

05


๵æ Õ¶Áð

ì¼

ÇÚÁź 鱧 ç§çź éÅñ çì§Çèå ð¯×ź çÅ òè¶ð¶ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔË¢ ç§ç îÅÇÔðź Áé°ÃÅð ܶÕð ô°ð± 寺 ÔÆ ç§çź çÆ ç¶Ö4íÅñ ÇòÚ Áä×ÇÔñÆ éÅ òðåÆ ÜÅò¶ åź ìµÇÚÁź ÇòÚ ç§çź çÆÁź ÇìîÅðÆÁź 鱧 ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ìµÇÚÁź 鱧 Üéî 寺 ÔÆ ç§çź çÆÁź ÇìîÅðÆÁź éÔƺ Ô°§çÆÁź¢ ܶÕð ô°ð± 寺 ÔÆ ç§çź çÆ ÃëÅÂÆ, ÃÔÆ í¯Üé, ÃÔÆ ã§× éÅñ ç§çź çÆ ÃëÅÂÆ Òå¶ ÇèÁÅé ÇçµåÅ ÜÅò¶ åź å§çð°Ãå ç§ç êŶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ìµÇÚÁź ç¶ ç§çź 鱧 å§çð°Ãå ðµÖä ñÂÆ åç 寺 ÔÆ Áîñ ô°ð± ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Ü篺 ìµÚÅ îź ç¶ ×ðí ÇòÚ Ô¯ò¶¢ ×ðí èÅðé ç¶ Çå§é îÔÆé¶ ìÅÁç ÔÆ ìµÚÅ îź ç¶ ÃðÆð ç°ÁÅðÅ ÕËñôÆÁî Áå¶ ëÅÃë¶à ×zÇÔä ÕðéÅ ô°ð± Õð Çç§çÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ âÅÕàð ×ðíòåÆ îÇÔñŠ鱧 ÇòàÅÇîé å¶ Çîéðñ ï°Õå âÅÇÂà ñËä ñÂÆ ÃñÅÔ Çç§ç¶ Ôé¢ ìµÚ¶ ç¶ Üéî ç¶ Áµá4齺 îÔÆé¶ ìÅÁç ìµÚ¶ ç¶ ÒêzÅÇÂîðÆ àÆæÒ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ñ¯Õ ÇÂÔ Ã¯Úç¶ Ôé ÇÕ ÇÂÔ ÒêzÅÇÂîðÆ àÆæÒ ìÔ°å îÔµåòê±ðé Ô°§ç¶ Ôé¢ Ü¶Õð ÇÂé·Åº 鱧 ëÅÀ±ºâ¶ôé àÆæ ÇÕÔÅ ÜÅò¶ åź öñå éÔƺ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂÔ êzÅÇÂîðÆ àÆæ ìµÚ¶ çÆ êÅÚä êzäÅñÆ ÇòÚ ÃÔÅÇÂåÅ Õðç¶ Ôé¢ Ü¶Õð ÇÂé·Åº ÇòÚ ÔÆ ÕËÇòàÆ Ô¯ò¶×Æ åź ÇÂÔ Áµ×¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ç§çź 鱧 ÇÂÔÆ Ã½×Åå ç¶ä׶¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº êzåÆ ñÅêðòÅÔÆ éÅ òðåÆ ÜÅò¶¢ Ü篺 åµÕ ìµÚÅ ìð°ô éÔƺ ÕðçÅ, åç åµÕ å°Ãƺ ÁÅê ìµÚ¶ ç¶ ç§çź çÅ ÇÖÁÅñ ðµÖ¯¢ Ôµæź 鱧 Ú§×Æ åð·Åº ÃÅë ÕðÕ¶ DHAMAK PUNJAB DEE

ìµÇÚÁź ç¶ ÕÆîåÆ ç§çź çÆ Õð¯ ç¶ÖíÅñ ìµÇÚÁź òµñ¯º ÖÅäÅ ×zÇÔä Õðé çÅ åðÆÕÅ ÇÃÖÅÀ°¢ À°Ã ç¶ ç§çź 鱧 À°º×ñÆ éÅñ Üź 𱧠éÅñ ÃÅë Õ悁Ü篺 ìµÚÅ ìð°ô ÕðéÅ ÇÃµÖ ÜÅò¶ åź À°Ã 鱧 ÃÔÆ åð·Åº éÅñ ìð°ô Õðé çÅ åðÆÕÅ ÇÃÖÅÀ°¢ ìÔ°å¶ ìµÇÚÁź 鱧 ÃÔÆ åð·Åº ìð°ô ÕðéÅ ÔÆ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ ìµÇÚÁź 鱧 ÕËÇòàÆ å¯º ç±ð ðµÖä ç¶ ñÂÆ À°é·Åº çÆ Ö°ðÅÕ Òå¶ òÆ ÷ð±ð ÇèÁÅé ÇçÀ°¢ Çîµá¶ í¯Üé êçÅðæ, ÃÅëà âÇð§ÕÃ ç¶ Ã¶òé ìÅÁç ÇÂÕçî ÔÆ ÁËÇÃâ ÇéðîÅä ô°ð± Ô¯ ÜźçÅ ÔË, ܯ î÷ì±å Áå¶ å§çð°Ãå ç§ç òÆ éÔƺ ÃÇÔä Õð ÃÕ綢 ÇÂà ñÂÆ Ü篺 òÆ

å°ÔÅâÅ ìµÚÅ Çîµá¶ êçÅðæ ÖÅ ÇðÔÅ ÔË åź å°ð§å À°é·Åº 鱧 ìð°ô ÷ð±ð ÕðòÅÀ°¢ ܶÕð ìð°ô éÅ ÕðòÅÀ° åź صà¯4صà êÅäÆ éÅñ î±§Ô ÷ð±ð ÃÅë ÕðòÅÀ°¢ ìµÇÚÁź ç¶ ç§çź çÆ î÷ì±åÆ ñÂÆ À°Ã ç¶ í¯Üé ÇòÚ ÕËñôÆÁî, ÇòàÅÇîé ÒÃÆÒ, ÒâÆÒ Áå¶ Ô¯ð ê½ÇôÕ åµåź çÆ îÅåðÅ ÷ð±ð ñÀ°¢ ܶÕð ìµÇÚÁź ç¶ ç§çź ÇòÚ ÕÆóÅ ñµ× ÜÅò¶ Üź îñÇóÁź ÇòÚ Õ¯ÂÆ ð¯× Ô¯ò¶ åź âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ÷ð±ð ñÀ°, ÇÕÀ°ºÇÕ ñÅâñ¶ ç¶ ç§çź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÇòÚ Õ¯ÂÆ ñÅêðòÅÔÆ éÔƺ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ¢ åź ÔÆ ÇÂÔ ÃÅë4 ðæð¶ î¯åÆÁź òÅº× ÚîÕç¶ ðÇÔä׶¢ July, 2010

6


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

7


Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ! Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ! Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ!

ÇÂ¼æ¶ ðÅôÆ ç¶ Ãà¯é òÆ Çîñç¶ Ôé

Ǽæ¶

ê¹ðÅä¶ ×ÇÔÇäÁ» çÆ î¹ð¿îå òÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ þ

Lucky Draw

òÆ Õ¼ÇãÁÅ Ü»çÅ þ

Jagjit Singh Babbar

PH.: 718-846-1200 Cell : 646-415-2280 Fax : 718-846-1224

Punjabgold1@yahoo.com

118-12, 101 Avenue, Richmond Hill NY

ÃÅÀ¹æ ú÷¯é êÅðÕ ç¶ ê³ÜÅìÆ íðÅò» ñÂÆ

Ö¹ôõìðÆ

ÃÇå×¹ðÈ ÃòÆàÃ ç¶ ÃÅÔîä¶ Ö¹¼ñ· Ç×ÁÅ

New

$

àËÕÃÆ òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå 134-11 Rockaway Blvd. South Ozone Park, NY 11420

138-40A 84th Drive Briarwood, NY 11435

718-360-0480 718-450-6864

Smartalk.rockway@gmail.com DHAMAK PUNJAB DEE

Gold and Dimond Jewelry Manufacturer & Repairs

UNLIMITED TALK + TEXT

PER MONTH

çÅ ìÔ¹å ò¼âÅ Ãà¯ð ò¼èÆÁÅ Áå¶ ëÅÃà ÃðÇòà ñÂÆ

22K & 24K

eximwireless@gmail.com

NO HIDDEN FEES. Pay As You Go plans also available

UP TO

CASH

BACK FOR 5 LINES!

LIMITED TIME OFFER : New Activation and 2 year agreeent may be required. Taxes and fees not included. Some restrictions may apply.

July, 2010

08


jamaica

Balwinder Singh

fine

switch

Sukhwinder Singh

Electrical supply Inc.

WAC

Lighting

Light

fixture

Electrical supplies ALL TYPES OF BX CABLES ROMEX LIGHT FIXTURES SWITCH OUTLETS TRANSFORMERS LIGHT BULB FUSE FAN & HEATER DISTRIBUTION EQUIPMENT WIRES & CABLES BREAKER BOX & BREAKER SPOT LIGHT EXIT SIGN METER BOX ALL TYPES OF PIPE & FITTING ALL ELECTRICIAN TOOLS (KLEIN TOOLS) AND BAGS TORK TIMES/SWITCHES BX AND MC LED SIGN

FULL LINE ELECTRICAL SUPPLY Available in shorter Lengths

All types of

BX CABLE Free Delivery

All types of

PIPE & FITING

å¹ÔÅⶠÇÂñÅÕ¶ ÓÚ å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ðÍ Õ¿ÃàÌÕôé Õðé òÅñ¶ íðÅò» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

CONTACT : SINGH

Special discount for all contractor

Email : jamaica121electrical @verizon.net

121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill NY 11418

Tel : 718-849-5555 FAX : 718-847-5638 DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

09


Ô¶Áð Õ¶Áð

òÅñź çÆ ÃîµÇÃÁÅ çÆ ô°ð±ÁÅå ìÚêé 寺 ÔÆ Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ìµÚ¶ ÃÕ±ñ 寺 òÆ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇÂéëËÕôé ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòµÚ ô°ð±ÁÅå 寺 ÔÆ ÃÅòèÅéÆ ðµÖä éÅñ òÅñ éÅ ÇÃðø ïÔä¶ ìä¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, ìñÇÕ ñ§ì¶ Ã åµÕ ÃÅæ ÇéíÅÀ°ºç¶ Ôé¢

ìµÇÚÁź ç¶ òÅñź çÆ ÃîµÇÃÁÅ Áå¶ ç¶ÖíÅñ ÁµÜ Õµñ· ÇÂµÕ ÃÅñ 寺 AF ÃÅñ åµÕ ç¶ ìµÇÚÁź ÇòµÚ òÆ òÅñź çÆ ÃîµÇÃÁÅ êÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÃîµÇÃÁÅ â˺âðø, Ã 寺 êÇÔñź Ãø¶ç Ô¯ ÜÅäÅ Áå¶ òÅñź çÅ ÞóéÅ ÁÅÇç ç¶ ð±ê ÇòµÚ êÅÂÆ ÜźçÆ ÔË¢ ìµÇÚÁź ÇòµÚ ÁÅÇÂðé, ÕËñôÆÁî, ìÆ Õ§êñËÕÃ, ÇòàÅÇîé ÃÆ ÁÅÇç ê¯ôÕ åµåź çÆ ÕîÆ ç¶ ÕðÕ¶ òÅñź ç¶ Þóé Áå¶ Ã 寺 êÇÔñź Ãø¶ç Ô¯ä çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÁµÜ Õµñ· ìÔ°å ç¶ÖÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÃçÅ î°µÖ ÕÅðé ÇÂÔ ÔË ÇÕ ìµÚ¶ ÁÅêäÆ êçç çÆÁź ÖÅà ÚÆ÷ź ÇÜò¶º ÚÅÕñ¶à, ÇìÃÕ°à ÁÅÇç Áå¶ Ãì÷ÆÁź ÇòµÚ Çòô¶ô Õð Õ¶ ÁÅñ± ò×ËðÅ ÇÜÁÅçÅ ñËºç¶ Ôé, ÇÜà éÅñ À°Ôéź ç¶ ÃðÆð ÇòµÚ Ô¯ð ê¯ôÕ åµåź çÆ ÕîÆ Ô¯ä ñµ×çÆ ÔË¢ Õ¯ñâ Çâz§Õà çŠöòé òÆ òÅñź 鱧 é°ÕÃÅé êÔ°§ÚÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÁµÜ Õµñ· ç¶ ìµÚ¶ ÇÂÔéź ç¶ ìÔ°å ô½ÕÆé Ô¯ ׶ Ôé¢ ÇÂÔéź çÆ æź å¶ øñź ç¶ åÅܶ ðà éÅñ ï°Õå ê¶Á ڧ׶ Ô°§ç¶ Ôé¢ ìµÇÚÁź 鱧 Ççé ÇòµÚ ÇÂµÕ òÅð éÆºì± òÅñÅ êÅäÆ Üð±ð ÇêñÅÀ°¢ ÇÂà ÇòµÚ

DHAMAK PUNJAB DEE

ÃòÅç4Áé°ÃÅð Ö§â, ñ±ä ÁÅÇç êÅ ÃÕç¶ Ô¯¢ ìµÇÚÁź ÇòµÚ òÅñź çÆ ÃîµÇÃÁÅ çÅ êzèÅé ÕÅðé Õ°ê¯ôä ÔÆ ÔË¢ êó¶4ÇñÖ¶ êÇðòÅðź ÇòµÚ òÆÖÅä4êÆä çÆÁź ×ñå ÁÅçåź ç¶ ÕðÕ¶ Õ°ê¯ôä çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ ۯචìµÇÚÁź 鱧 ôËºê± éÅñ òÅñ è¯ä çÅ ìÔ°å ô½Õ Ô°§çÅ ÔË¢ À°Ô òÅð4òÅð ÇÂÃçÅ êzï¯× ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ׵ñ çÅ Çòô¶ô ÇèÁÅé ðµÖ¯ ÇÕ ôËºê± ÔÅéÆÕÅðÕ ÕËîÆÕñ ðÇÔå Ô¯ò¶ Áå¶ ê±ðÆ åð·Åº ÁÅï°ðòËÇçÕ Ô¯ò¶¢ ôËºê± çÅ êzï¯× êÅäÆ ÇòµÚ دñ Õ¶ Õ悁Ççé ÇòµÚ ÇÂµÕ òÅð ÁÅï°ðòËÇçÕ ôËºê± çÅ êzï¯× ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ éÅñ ÔÆ À°ÇÚå ÁÅï°ðòËÇçÕ å¶ñ çÅ êzï¯× òÆ Üð±ðÆ ÔË¢ å¶ñ òÅñź ÇòµÚ ñµÇ×ÁÅ éÅ ðÇÔä ÇçÀ°¢ ðÅå ÇòµÚ ýä 寺 êÇÔñź ñ×ÅÀ° Áå¶ Ãò¶ð¶ ôËºê± éÅñ è¯ ÇçÀ°¢ êµÛîÆ Ã§ÃÇÕzåÆ ç¶ òèç¶ êzíÅò ÕðÕ¶ ìµÚ¶ ÇêµÜÅ, ìð×ð ÁÅÇç ÇÜÁÅçÅ êçç Õðç¶ Ôé Áå¶ çÅñ, ÚÅòñ, Ãì÷Æ, ð¯àÆ òÅñ¶ í¯Üé 寺 ç±ð íµÜç¶ Ôé¢ July, 2010

10


SREE SHIVA PARVATI ASTROLOGY World Famous indian generation astrologer PANDIT DURGANATH SHASTRI Specialist in all kinds of astrology

This is a great opportunity to meet Pandit Durganath Shastri . Astrology prediction is God's gift, passed down from generation to generation to my family.

Come to know about PAST, PRESENT & FUTURE by hand reading, face reading & Photo reading.

Contact for job, husband & wife relationship, love, education, career, business, children, health, wealth, money, marriage, divorce, lucky number, peace of mind, spiritual, depression, sickness, family problems and personal problems, etc. etc. REMOVES BLACK MAGIC & EVIL SPIRITS & GIVES LIFE LONG PROTECTION.

He can perform

DEVI UPASANA, LAXMI POOJA, SHANTI POOJA, ASTABANDANA and CHAKRASTAPAN FOR ALL TYPE OF PROBLEMS.

Swamiii gives advice & solutions for all your problems. All matters are kept secret and confidential. 7 DAYS A WEEK: 10 a.m. to 8 p.m.

CALL FOR APPOINTMET TODAY AT 347-456-6329 37.11 74TH

STREET

JACKSON HEIGHTS NY. 11372 (INDSIDE BOMBAY BAZAR)

OZONE PARK

SERVICE STATION

Foreign & Domestic Cars State Inspection

&

AUTO REPAIR

Sital Singh

(718)-296-2383 Freddie

(718)-641-5544 Fax : (718) 296-3207 116-13-101 Ave. Richmond Hill, NY 11419

DHAMAK PUNJAB DEE

òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú July, 2010

11


Õµêó¶ ÃðÆð 鱧 ãµÕä ç¶ éÅñ*éÅñ ×ðîÆ*ÃðçÆ å¯º ìÚÅÀ°ä Áå¶ ÃÖôÆÁå 鱧 À°íÅðé çÅ Õ§î òÆ Õðç¶ Ôé¢ Õµêó¶ À°ÔÆ êÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé ܯ ÃðÆðÕ ÁÅÕÅð Áå¶ ÃÖôÆÁå ç¶ Áé°Õ±ñ Ô¯ä¢ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä À°îð, òð×, ÃðÆðÕ

Çðóé òÅñ¶ ìµÇÚÁź ç¶ Õµêó¶

ëËôé

ÁÅÕÅð, Õ§î*è§ç¶, î½Ãî Áå¶ î½Õ¶ Áé°ÃÅð ÔÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆÕðƶ ÇÂÔ Ô¶á ÇñÖ¶ Áé°ÃÅð ÔË¢Çí§é*Çí§é À°îð ñÂÆ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä éòÜÅå ìµÚ¶ ñÂÆ éðî Áå¶ Õ¯îñ

ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä ÔÆ éòÜ§î¶ ìµÚ¶ ñÂÆ Ú§×Æ ðÇÔ§çÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕ ð±ìÆÁÅ, òÅÇÂñ ÁÅÇç ×ðîÆÁź ñÂÆ Áå¶ ëñÅñËé, çê§é ×ñ¶Üâ ÕÅàé ÁÅÇç ÃðçÆÁź ñÂÆ áÆÕ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÕµêÇóÁź çÆ ÇÃñÅÂÆ ÁÇÜÔÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ ìµÚ¶ 鱧 Õµêó¶ êÅÀ°ä Áå¶ ñÅÔ°ä ÇòµÚ ÁÃÅéÆ ðÔ¶¢ ìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź å¶ ëÆå¶, ñËÃ, ìàé ÁÅÇç çÅ êzï¯× ÇÂà êzÕÅð ÕÆåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ìµÚ¶ À°Ã 鱧 î±§Ô ÇòµÚ éÅ êÅ ÃÕä¢ ÇÂé·Åº ç¶ Õµêó¶ òÅðÆ/ òÅðÆ è½ä¶ êËºç¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ìµÚ¶ ç¶ Õµêó¶ î÷ì±å Õµêó¶ 寺 ÔÆ DHAMAK PUNJAB DEE

ìäòÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ܯ òÅð/òÅð è¯ä éÅñ ÇÂÔ ÖðÅì éÅ Ô¯ ÜÅä¢ ìµÚ¶ ç¶ Õµêó¶ Ç÷ÁÅçÅ å§× Üź Ç÷ÁÅçÅ Ö°µñ·¶ éÔƺ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆ綢 ìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź çÅ ñÅÃÇàÕ Ç÷ÁÅçÅ ÕÇÃÁÅ éÔƺ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ¢ ۯචìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź ç¶ ð§× ÇÖóò¶º Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé Áå¶

ÇÂé·Åº ç¶ Çêz§à ÇÜò¶º ÇÕ éðÃðÆ Çêz§à, ۯචÚËµÕ ÁÅÇç Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź ÇòµÚ ÇÜò¶º ÇÕ ×ñ¶ Áå¶ Õîð¶ å¶ â¯ðÆ ÁÅÇç éÔƺ ñµ×Æ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ¢ ìµÚÅ Û¶åÆ/Û¶åÆ òµâÅ Ô°§çÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ Áå¶ ìÔ°å¶ îÇԧ׶ Õµêó¶ éÔƺ ÖðÆçä¶ ÚÅÔÆ綢

 

Õµêó¶ Ç÷ÁÅçÅ Ö°µñ·¶ éÔƺ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆ綢 ÇÂà éÅñ ìµÇÚÁź 鱧 Çðóé ÇòµÚ î°ôÕñ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà À°îð ç¶ ìµÇÚÁź 鱧 ÇîµàÆ Áå¶ ð×ó 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ î÷ì±å Õµêó¶ ÔÆ êÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÔòÅçÅð Áå¶ êÅäÆ Ã½Öä òÅñ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ Ç÷ÁÅçÅ å§× òÆ éÔƺ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆ綢

ÃÕ±ñ ÜÅä 寺 êÇÔñź ç¶ Õµêó¶

ÔË¢ Çí§é*Çí§é À°îð ç¶ ñ¯Õź ñÂÆ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä ÇÕò¶º

  

ÁðÅîçÅÇÂÕ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ÕµêÇóÁź çÆ Çܵê Áå¶ ìàé Áµ×¶ òµñ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ܯ ìµÚ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ÔÆ Õµêó¶ êÅ ÃÕä¢ ÕµêÇóÁź çÆ ÇÃñÅÂÆ ÇÂà åð·Åº Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË åź ܯ ìµÚ¶ Õµêó¶ çÅ Á×ñÅ Áå¶ ÇêÛñÅ êÅÃÅ êÇÔÚÅä ÃÕä¢ ÇÂà À°îð ÇòµÚ ìµÇÚÁź 鱧 ð§×ź çÆ êÇÔÚÅä Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Õµêó¶ ÖðÆçç¶ Ã ð§×ź çÅ Çòô¶ô ÇèÁÅé ðµÖ¯¢ July, 2010

12


ëËôé ÃÕ±ñ ÜÅä òÅñ¶ ìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä 

 

ÃÕ±ñ ÜÅä òÅñ¶ ìµÇÚÁź ç¶ Õµêó¶ ð§×0 Çìð§×¶ Áå¶ êµÕ¶ ð§×ź ç¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ÇÂà À°îð ç¶ ìµÇÚÁź ç¶ ÕµêÇóÁź ÇòµÚ ܶìź Ô¯äÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé¢ ÇÂé·Åº ܶìź ÇòµÚ ìµÚ¶ ÁÅêäÆÁź Û¯àÆÁź0 Û¯àÆÁź ÚÆ÷ź ðµÖäÆÁź êçç Õðç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ÕµêÇóÁź ç¶ ÕÅñð, ìËé ÁÅÇç éðî Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ܯ ×ðçé å¶ éÅ ñµ×ä¢ ìµÇÚÁź ç¶ Õµêó¶ ê±ð¶ éÅê ç¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ܯ Ö¶âä Áå¶ íµÜä ç½óé Ã ð°ÕÅòà éÅÁÅò¶¢ ܶÕð ÕµêóÅ ÃÅÂÆ÷ 寺 òµâÅ Ô¯ò¶ åź À°Ã 鱧 î¯ó ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË åź ܯ ñ¯ó êËä å¶ À°Ã 鱧 òµâÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ìµÇÚÁź ç¶ Õµêó¶ Ç÷ÁÅçÅ îÅåðÅ ÇòµÚ éÅ ÖðÆç¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà À°îð ÇòµÚ ìµÚ¶ ÜñçÆ òµèç¶ Ôé¢ Ö¶âä Áå¶ íµÜä ç½óé Ã ìµÚ¶ Õµêó¶ ÜñçÆ ×§ç¶ Õð ñËºç¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË åź ܯ Û¶åÆ è¯Â¶ ÜÅä¢

ìÅñן ç¶ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä  

ÇÂé·Åº ç¶ Õµêó¶ ëËôé Áé°ÃÅð ÔÆ Ú°äé¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ÇÂÔ Õµêó¶ À°é·Åº çÆ êçç Áé°ÃÅð Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ÕµêÇóÁź ç¶ ð§×, ÇâÜÅÇÂé Çêz§à ÁÇÜÔ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé ܯ À°é·Åº ç¶ ÃðÆðÕ ç¯ôź 鱧 Û°êÅÀ°ä Áå¶ À°é·Åº çÆ ÃÖôÆÁå 鱧 À°íÅðé¢ ÕµêÇóÁź çÆ ÇëÇà§× ÃÔÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇÂµÕ ê˺à éÅñ Çå§é0ÚÅð0àÆ0ôðà Üź ÇÂµÕ ÕîÆÜ éÅñ Çå§é0ÚÅð Ú±óÆçÅð ê÷ÅîÆÁź ÖðÆçä éÅñ ÕµêÇóÁź çÆ Ã§ÇÖÁÅ òµèçÆ ÔË¢

ì÷°ðן ñÂÆ ÕµêÇóÁź çÆ Ú¯ä  

Õ§î!ÕÅÜ Ãì§èÆ Õµêó¶  

ÁÇÜÔ¶ Õµêó¶ Õ§î, î½Ãî Áå¶ î½Õ¶ Áé°Õ±ñ ÔÆ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÁðÅîçÅÇÂÕ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÃîÅÇÜÕ ÇòÁÕåÆåò éÅñ î¶ñ ÖÅºç¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ëËôé Áé°ÃÅð Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢

DHAMAK PUNJAB DEEÕµêó¶ éðî, î°ñÅÇÂî Áå¶ ÔñÕ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Û¯à¶ Çêz§à Áå¶ ÔñÕ¶ ð§× Ç÷ÁÅçÅ áÆÕ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÁðÅîçÅÇÂÕ Áå¶ î½Ãî Áé°Õ±ñ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÁÃÅéÆ éÅñ è¯Â¶ ÜÅä òÅñ¶ Áå¶ ÁÃÅé ðµÖ0ðÖÅÁ òÅñ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ Õµêó¶ ÁÇÜÔ¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé ܯ ÁÃÅéÆ éÅñ êŶ Áå¶ Õµã¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢

July, 2010

13


ì¶ìÆ Õ¶Áð Ü篺 Õ¯ÂÆ ìµÚÅ Üéî ñ˺çÅ ÔË åź À°Ô Ãîź îÅåÅ(ÇêåÅ ñÂÆ ÜÆòé çÅ Ãí 寺 òµâÅ Ö°ôÆ çÅ Ãîź Ô°§çÅ ÔË¢ êð ÇÂÔ Ãîź Ô°§çÅ ÔË Ü篺 ìµÚ¶ çÆ ÖÅÃç¶ÖíÅñ çÆ ñ¯ó òÆ Ô°§çÆ ÔË¢ Õ°µÞ ×µñź çÅ ÇèÁÅé ðµÖ Õ¶ å°Ãƺ ÁÅêä¶ ìµÚ¶ 鱧 ÇÃÔåî§ç Õð ÃÕç¶ Ô¯¢

éòܧÇîÁÅ ìµÚÅ Ãí 寺 êÇÔñÆ ÚÆÜ ÔË ìµÚ¶

鱧 îź ç¶ ç°µè çÆ ñ¯ó¢ îź ç¶ ç°µè 寺 ÇÜÁÅçÅ Õ¯ÂÆ ÚÆÜ ìµÚ¶ ñÂÆ ê½ôÇàÕ éÔƺ Ô°§çÆ¢ Ü篺 ìµÚÅ Üéî ñ˺çÅ ÔË À°Ã 鱧 ÇÂµÕ Ø§à¶ ìÅÁç ç°µè ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ìµÚ¶ 鱧 îź çÅ ç°µè صà 寺 صà ÇÂµÕ ÃÅñ åµÕ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ìµÚÅ òÆ ÇÃÔåî§ç ðÇÔ§çÅ ÔË Áå¶ îź 鱧 òÆ ìz¶Ãà Õ˺Ãð Ô¯ä çÅ ÖåðŠصà Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢

 ìµÚ¶ çÆ ÃÅë7ÃëÅÂÆ çÅ

ÖÅà ÇÖÁÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ìµÚ¶ 鱧 Ôµæ ñ×ÅÀ°ä 寺 êÇÔñź òÆ Ôµæ ÃÅë Õð ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ìµÚ¶ ç¶ Õêµó¶ ÃÅë Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé Áå¶ À°Ôéź çÅ ÇìÃåð ÁÅÇç çÆ ÃëÅÂÆ çÅ òÆ ÖÅà ÇÖÁÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

 ìµÚ¶ ç¶ Üéî ç¶ Õ°µÞ

îÔÆÇéÁź ìÅÁç ìµÚ¶ çÅ òÜé òµèäÅ òÆ ìÔ°å Üð±ðÆ ÔË¢ ÇÂà çÅ îÅåÅ7 ÇêåŠ鱧 ÖÅà ÇÖÁÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

DHAMAK PUNJAB DEE

ìÚêé êzíÅÇòå ÕðçÅ ÔË

ìµÚ¶ çÅ íÇòµÖ ìµÚ¶ 鱧 î½Ãñ Áé°ÃÅð

ÇÂôéÅé òÆ ÕðÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ìµÚ¶ ç¶ Üéî ç¶ A@7AE ÇçéÅ ìÅÁç ìµÚ¶ çÆ îÅÇñô òÆ Üð±ð ÕðÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ îÅÇñô éÅñ ìµÚ¶ çÅ ÃðÆð îÜì±å Ô°§çÅ ÔË¢

 Ü篺 ìµÚÅ Û¶ îÔÆé¶ çÅ Ô¯

ÜźçÅ ÔË¢ À°Ã ç¶ ìÅÁç À°Ã çÅ ãÆâ ÇÃðë îź ç¶ ç°µè éÅñ éÔƺ íðçÅ¢ ÇÂà ñÂÆ å°Ãƺ À°Ã 鱧 ÔñÕÅ ÖÅäÅ òÆ ç¶ ÃÕç¶ Ô¯, ÇÜò¶ çÅñ çÅ êÅäÆ Üź ñÜÆ çÅ êåñÅ ÔñòÅ¢

Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÇÂÕ ÁÇèÁËé ÒÚ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ìµÚ¶ çÅ ìÚêé ÃèÅðé éÅ ìÆÇåÁź Ô¯ò¶ íÅò À°Ã 鱧 ìÚêé ÒÚ ÕÂÆ ÃîµÇÃÁÅòź ÒÚ¯º ñ§ØäÅ ÇêÁÅ Ô¯ò¶ åź ìÅñ× Ô¯ä Òå¶ À°Ã ÒÚ ÇâêzËôé Ô¯ä çÆ Ã§íÅòéÅ òè ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂÃ Ö¯Ü ÒÚ ìµÚ¶ ç¶ ìÚêé ÒÚ À°Ã ç¶ ðòµÂƶ Ãì§èÆ ÃîµÇÃÁÅòź Áå¶ ÇâêzËôé, ïôñ ë¯ìÆÁÅ ÁÅÇç ÒÚ â°§ØÅ Ãì§èÆ ÜÅäé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÜà ÒÚ îÅÔðź é¶ Ü篺 ìµÚ¶ A@7AA ÃÅñ ç¶ Ãé À°ç¯º À°é·Åº ç¶ ðòµÂƶ Áå¶ ÃîµÇÃÁÅòź éÅñ Ãì§èå Á§Õó¶ ǵÕᶠÕÆå¶ Áå¶ A@ ÃÅñ ÇêµÛ¯º Çëð À°é·Åº ç¶ ðòµÂƶ çÅ ÁÇèÁËé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂé·Åº Á§ÕÇóÁź çÅ Çòôñ¶ôä Õðé Òå¶ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÜÔó¶ ìµÇÚÁź çÅ ìÚêé ÃèÅðé éÔƺ ÃÆ, À°é·Åº ÒÚ ÇâêðËôé çÆ ÃîµÇÃÁÅ ç¶ÖÆ ×ÂÆ¢ ÇÂÔÆ éÔƺ Õ°Þ ìµÇÚÁź é¶ ÁêðÅèÕ Õ§î òÆ ÕÆå¶ Áå¶ AG ëÆÃçÆ ìµÇÚÁź ÒÚ Òïôñ ë¯ìÆÁÅÒ ÇâÃÁÅðâð òÆ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ July, 2010

14


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

15


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

16


ðÈîÅñÅ ÃÅÇÔì, ê×óÆÁ», ñ¶âÆ÷ ÃÈà ç¶ éÅñ éÅñ Ô¯ð òèÆÁÅ îéíŪçÅ åÔÅâÆ êÿç çÅ ÃîÅé À¹êñì¼è þ

ñ¶âÆ÷

ÃñòÅð ÃÈà

Ladies Salwar Suit

Buy 5 In

$ 100

& Get One Free A@@ âÅñð Çò¼Ú E ÃÈà ÖðÆ篺 Áå¶ ÇÂÕ ëÌÆ êÅú

All Cotton Salwar Suit

impressionbyreshuincyahoo.com DHAMAK PUNJAB DEE

ê×óÆÁ» $12.99 8 Meter Full Vail & Rubia

$15

Pant Coat

$15

Kurta Pajama

Sadachardikala@yahoo.com July, 2010

17


ÕÇòåÅ

ìä Ç×ÁÅ

î˺ ÕËìÆ

Sukhwinder Kumar (Vijay) 107-04, 101 Ave, Ozone Park NY 11416 Bestladka@yahoo.com

ìäÅ ÇñÁÅ î˺ ñÅÇÂÃ˺à ìä Ç×ÁÅ î˺ ÕËìÆ Ã¯ÇÚÁÅ ÃÆ âÅñð» éÅñ î˺ íð ñª×ŠܶìÆÍ êð åóÕ¶ ç¶ ÚÅð òܶ À¹µáäÅ ìóÅ Á½ÖÅ AB ؿච׵âÆ ÇòÚ ìËáäÅ éÔÄ Ã½ÖŠܶ ñ×ÅåÅð ÃòÅðÆ éÅ Çîñ¶ å» ìäçÅ éÔÄ ÕËô ÖµÜñ Ö¹ÁÅðÆ òÅèÈ çÆ å¶ êÇñú¿ ê˺çÆ ×Ëà ðô ÁÅòðà ÓÚ Ü篺 ÃÅâÆ ìäçÆ êÈðÆ ð¶ñ ñ×ÅåÅð ÃòÅðÆ ÇîñçÆ ìÅæðÈî ÜÅä ù éÔÄ ò¶Ôñ ÚñçÆ ×µâÆ Ü¶ ÔÅÂÆò¶ å¶ Ô¯ ÜÅò¶ ÃàµÕ À¹Ã ò¶ñ¶ ÃÅⶠ寺 á¯Õ Õ¶ êËö ìäÅªç¶ à¯ àðµÕ ÕÂÆ êËöºÜð ÃÅù ڿ׶ Çîñç¶ ÕÂÆ Çîñç¶ îÅó¶ ÕÂÆ å» ðµÜ Õ¶ Çàµê Çç¿ç¶ ÕÂÆ «Õ ÜÅä Ççé ÇçÔñ¶ é¯ Ãî¯ÇÕ¿× çÅ Á¿çð ÃÅÂÆé ñµÇ×ÁÅ Çëð òÆ èµÕ¶ éÅñ êÆä ÇÃ×ðà» ÁÕÃð ÃòÅðÆ ÚÕç¶ ñŪÇçÁ», èµÕ¶ éÅñ Çîñ ÜÅä ÇàÕà» ×µâÆ ðÔ¶ áÆÕ å» ïÅ𯺠Ãí Õ¹µÞ áÆÕ þ êåÅ éÔÄ ñµ×çÅ ÇÂµæ¶ ÇÕµç» ÇéÕñ Ü»çÅ òÆÕ þ ÇÃð À¹µå¶ ðÇÔ¿çÆ Ôî¶ôÅ ñÆ÷ òÅñÆ åðÆÕ þ îÕËÇéÕ ôÅê Óå¶ ÜÅ ÜÅ Õ¶ Ô¯ Ü»çÆ þ ìµÃ Çéµå éòÄ ê̯ìñî îÕËÇéÕ Çç¿ç¶ çà յçÆ ìñì ÇëÀÈ÷ Õç¶ ÁÅÇÂñ Ú¶ºÜ å¶ Õç¶ ìð¶Õ» ÜÅä Øà ÇÜé» Õ¹ ÕîÅÂÆ çÅ À¹é» À¹µå¶ ñÅÂÆçÅ, Õµà òµâ ÕðÕ¶ îû ÖðÚÅ êÅäÆ ìÚÅÇÂçÅ À¹Ô Ççé Ô¯ð ÇÜ¿éÆ Ü篺 ìäç¶ ÃÆ âÅñð ÁµÜ Õñ ܶ Õ¯ÂÆ ÕÔ¶ êËö ìäç¶, À¹Ô Ãí 寺 òµâÅ ×Åñó ùÖÇò¿çð

Õ¹îÅð

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

18


DISCOUNT STORE We have all kinds of accessories for all types of cell phone wide range of Cell Phone

Ç¿âÆÁÅ í¶Üä ñÂÆ ÁéñÅÕ îÅâñ Nexus One HD2 Nokia N900 Nokia N97 iPhone

Retail & Whole Sale Deal

CELLULAR DISCOUNT STORE SUKHWINDER KUMAR (VIJAY)

TEL BestLadka@yahoo.com : 718-835-6111

107-04,101 Ave, Ozone Park NY 11416 DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

19


ìÅñ ÃÅÇÔå

î¯ð ç¶ Ö³í

ì

ó¶ ê¹ðÅä¶ Ã çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ Çôò ÜÆ Áå¶ êÅðìåÆ Çëðç¶BÇëðÅÀ°ºç¶ ÇÕö Ü¿×ñ ÇòÚ¯º ¦Ø ðÔ¶ ÃéÍ Çëðç¶BÇëðÅÀ°ºç¶ êÅðìåÆ ÕÅëÆ æ¼Õ ×ÂÆÍ ×ðîÆ ç¶ Ççé ÃéÍ æÕÅòà ÕÅðé ç¯ò¶º ÇÂÕ çð¼Öå ԶỠÁÅðÅî Õðé ñÂÆ ñ¶à ×Â¶Í æÕÅòà ÕÅðé ñ¶àÇçÁ» ÔÆ À°Ô ýº ×Â¶Í Õ°Þ ç¶ð Û» 寺 ìÅÁç ÃÈðÜ çÈܶ êÅö ÚñÅ Ç×ÁÅ Áå¶ è¼¹ê ÇüèÆ êÅðìåÆ ç¶ î³ÈÔ À°µêð êËäÆ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆÍ ×ðîÆ éÅñ êÅðìåÆ êÃÆé¯BêÃÆéÆ Ô¯äÅ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ êð æÕÅòà ÕÅðé À°Ô ×Èó·Æ éÄç ü¹åÆ ðÔÆÍ Â¶é¶ ÇòÚ ÇÂÕ î¯ð Áå¶ î¯ðéÆ Ø³¹îç¶BÇëðç¶, êËñ» êÅÀ°ºç¶ À°è𯺠¦Ø¶, ÇÜæ¶ Çôò ÜÆ Áå¶ êÅðìåÆ Ã¼¹å¶ ԯ¶ ÃéÍ î¯ð é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ êÅðìåÆ ç¶ À°µêð è¼¹ê êË ðÔÆ ÔËÍ À°Ã é¶ Õ°Þ àÅÔäÆÁ» Áå¶ ê¼å¶ ñË Õ¶ ÇÂÕ ê¼ÖÅ ìäÅ ÇñÁÅ Áå¶ À°Ã éÅñ êÅðìåÆ ù Þ¼ñä ñ¼×ÅÍ ê¼Ö¶ çÆ ÔòÅ éÅñ À°Ã çÅ êÃÆéŠü¹Õä ñ¼×Å Áå¶ êÅðìåÆ Ô¯ð ×Èó·Æ éÄç ýº ×ÂÆÍ î¯ðéÆ é¶ êÅðìåÆ çÆ Õ¯ÂÆ êÌòÅÔ éÅ ÕÆåÆ, ÇÂÕ êÅö س¹îçÆ ðÔÆ Áå¶ çÅä¶ Ú¹×çÆ ðÔÆÍ ÁÚÅéÕ Çôò ÜÆ çÆ Á¼Ö Ö¼¹ñ· ×ÂÆÍ À°é·» é¶ î¯ð ù àÅÔäÆÁ» Áå¶ ê¼ÇåÁ» çÅ ê¼ÖÅ ìäÅ Õ¶ êÅðìåÆ ù ÞñÇçÁ» ç¶ÇÖÁÅ å» ìó¶ Ö¹ô Ô¯Â¶Í Â¶éÆ ç¶ð ÇòÚ êÅðìåÆ òÆ ÜÅ× êÂÆÍ ÇôòÜÆ êÅðìåÆ ù ÕÇÔä ñ¼×¶, ÒÇÂÔ î¯ð ìÔ¹å Ú¿×Å ÔËÍ ÇÂÃ é¶ ÇîÔéå éÅñ ê¼ÖÅ ìäÅÇÂÁÅ Áå¶ åËù Þ¼ñ Õ¶ ×ðîÆ å¯º ìÚÅÂÆ ð¼ÇÖÁÅÍ ÇÂà ù òð ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ å¿È ç¼Ã ÇÕ ÇÂà ù ÕÆ òð ç¶Âƶ?Ó êÅðìåÆ ÕÇÔä ñ¼×Æ, Òî¯ð ù ÇÂÕ ÖÈìÃÈðå ê¼ÖÅ ç¶ Ççú, ܯ Ôî¶ôÅ À°Ã ç¶ Õ¯ñ ðÔ¶ÍÓ À°Ã¶ ò¶ñ¶ ÇôòÜÆ é¶ Üñ çÅ ÇÂÕ Û¼àÅ À°Ã ê¼Ö¶ À°µêð ÇÛóÇÕÁÅÍ ð¼ì çÆ ÕðéÆ, À°Ô àÅÔäÆÁ» Áå¶ ê¼ÇåÁ» çÅ ê¼ÖÅ ÖÈìÃÈðå ð¿×» ç¶ Ö³í» ÇòÚ ìçñ Ç×ÁÅÍ Çôò ÜÆ é¶ î¯ð çÆ Çê¼á éÅñ À°Ô ð¿×Bìð¿×¶ Ö³í ì¿é· Çç¼å¶Í À°Ã Ççé 寺 ÇêÁÅð¶ Áå¶ ÖÈìÃÈðå Ö³í Ôð¶Õ î¯ð çÅ ÇòðÃÅ ÔéÍ î¯ðéÆ ù ÇÂÔ ê¼ÖÅ êÌÅêå éÅ Ô¯ ÃÇÕÁÅÍ Ã¶òÅ çÅ Õ¯ÂÆ òÆ î½ÕÅ ×òÅÀ°äÅ éÔÄ ÚÅÔÆçÅÍ DHAMAK PUNJAB DEE

ìÅñ ÕÇòåÅò» ìÚêé ç¶ ÇêÁÅð¶ÇêÁÅð¶ Ççé Çյ毺 ñµí Õ¶ ÇñÁÅòź úÔéÅ ìÚêé ç¶ ÇêÁÅð¶BÇêÁÅð¶ ÇçéÅ é±,§ ÇÜÔéÅ ÇòµÚ Çܧç×Æ çÆ Ãí 寺 ïÔäÆ ÚÆÜ ÃźíÆ êÂÆ Â¶, Û¯àÆÁźBÛ¯àÆÁź ×µñź Ú¯º Ö°ôÆ ñµíç¶ ðÇÔäÅ, Ô°ä òÆ ìÚêé çÆ Ôð Û¯àÆ òµâÆ ðÆÞ ÃźíÆ êÂÆ Â¶, îź é¶ ð¯ºç¶ 鱧 èµÕ¶ éÅñ ëó Õ¶ çÔƺ éÅñ éÔÅúäÅ, Ô°ä òÆ úÔ Û¯àÅ ÇÜÔÅ êàÕÅ å¶ ÕîÆÜ ÃźíÆ êÂÆ Â¶, çÅçÆ îź, ìÅê± ÜÆ å¶ éÅéÆ ç¶ êËðƺ Ôµæ ñÅ Õ¶ ÁÃÆÃź ñËäÆÁź, Ô°ä òÆ Ççñ Ú úÔ åÇÔÜÆì ÃźíÆ êÂÆ Â¶

ìÚêé å¶ ÜòÅéÆ................................ ÇÕö ìµÚ¶ 鱧 ç¶Ö Õ¶ îË鱧 ÁÅêäÅ ìÚêé ïÅç ÁÅú状, úÔ ìÚêé Üç¯ Ãí ÁÅêä¶ ÃÆ, úÔ ìÚêé Üç¯ ÚÅÔå ÇÃðë ×°µâÆÁź êà¯ÇñÁÅ çÆ ÃÆ, úÔ ìÚêé ÇÜà ÒÚ ìÅìñ çÅ ÇêÁÅð å¶ îź çÆ ñ¯ðÆ ÃÆ, úÔ ìÚêé ÇÜà ÒÚ çÅçÆ çÆÁź ÕÔÅäÆÁź ÃÆ, å¶ ÕÔÅäÆÁź ÃÆ TÇÂµÕ ðÅÜÕ°îÅð å¶ Ã¯é¶ çÅ ç¶ÃT úÔ ìÚêé Üç¯ ÇÂµÕ Ô§Þ± å¶ îź ×ñ éÅñ ñÅ Õ¶ ÕÇÔ§çÆ ÃÆ, ÇÕ Tî¶ðÅ ê°µåð å¶ ìâÅ ìÔÅçð ¶T êð Ô°ä î˺ ìµÚÆ éÔƺ ðÔÆ, ÜòÅé Ô¯ ×ÂÆ ÁÅ, Ô°ä î¶ðÆ ÚÅÔå ìÚêé ç¶ ×°µâÆÁź êà¯ÇñÁÅ çÆ éÔƺ, î¶ðÆ ÚÅÔå â¯ñðź å¶ ê¯ºâź çÆ Ô¯ ×ÂÆ ÁÅ, Ô°ä î˺ ðÅÜÕ°îÅð Üź Ã¯é¶ ç¶ ç¶ô çÆ ÕÔÅäÆ éÆ Ã°äçÆ, ñ¯Õ ÕÇÔ§ç¶ é¶ Õ î˺ Ã¯é¶ çÆ ñ§ÕÅ Ú ÁÅ ×ÂÆ ÁÅ êð Ô°ä î˺ ǧéÆ ìÔÅçð Ô¯ ×ÂÆ ÁÅ, ÇÕ ÁÅêä¶ Ô§Þ± ÁÅêäÆ îź 寺 òÆ ñÕ¯ºçÆ ÁÅ, ÃÅðÅ Ççé ÁÅêÇäÁź 寺 ç±ð ì¶×ÅÇéÁź Ú ðÇÔ Õ¶, ôÅî 鱧 Øð ×µñ Õðç¶ ÒÞ±áÅÒ ÇÜÔÅ î°ÃÕðÅúçÆ ÁÅ, ìÚêé Ú åî§éÅ ÃÆ Áŧìðŧ 鱧 Û¯Ôä çÆ, Ô¯ñÆ 2 Ãí Çîñ Ç×ÁÅ å¶ Çîñ ÜÅ䊶, êð Ô°ä ñµÖ Ô§Þ± Ô¯ä å¶ òÆ îź ×ñ éÅñ ñÅÕ¶ éÔƺ ÕÇÔ§çÆ ÇÕ Tî¶ðÅ ê°µåð å¶ ìâÅ ìÔÅçð ¶T..................................

July, 2010

20


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

21


ìÅñ ÃÅÇÔå

ÇÂÕ ð¼¹Ö ý ü¹Ö

çÅ

çÅ ÜÆ êÅðÕ ÇòÚ àÇÔñ ðÔ¶ ÃéÍ éÅñ À°é»· çÆ ÇêÁÅðÆ ÇÜÔÆ ê¯åÆ éòçÆê ÃÆÍ À°Ô Çé¼ÕÆÁ»AÇé¼ÕÆÁ» ×¼ñ» ÕðçÆ, Çé¼ÕÆÁ»AÇé¼ÕÆÁ» ôðÅðå» ÕðçÆÍ çÅçÅ ÜÆ Ô¼Ãç¶ Ö¹ô Ô¿ç ¹ ¶Í ÁÚÅéÕ çÅçÅ é¶ ç¶ÇÖÁÅ éòçÆê å» À°é»· ç¶ éÅñ éÔÄ ÃÆÍ çÅçÅ ÜÆ çÆ é÷ð À°Ã ù ñ¼íä ñ¼×ÆÍ çÅçÅ ÜÆ ÕçÆ ÇÂèð ç¶Öç¶, ÕçÆ À°èðÍ ÁÚÅéÕ À°é»· çÆ é÷ð êÂÆ, éòçÆê å» ÇÂÕ Û¯à¶ êð ÖÈìÃÈðå ÇÜÔ¶ ë¼¹ñ ç¶ ìÈචկñ Öó·Æ ÃÆÍ À°Ã çÅ ôðÅðåÆ Ô¼æ íñÅ ÇÕò¶º ð¹Õ ÃÕçÅ ÃÆ? À°Ô ë¼ñ ¹ çÆÁ» Õ¯îñ ê¼åÆÁ» å¯óé ñ¼×ÆÍ ÇÂÔ Ãí ç¶Ö Õ¶ çÅçÅ ÜÆ é¶ éòçÆê ù â»ÇàÁÅ, Òì¶àÅ! ÇÂÔ ÕÆ Ô¯ ÇðÔÅ? ÇÂ³Ü éÔÄ Õðç¶Í êÅê ñ×çÅ ÔËÍ êåÅ ÇÂé·» ê½ÇçÁ» ù ÇÕ¿éÅ çðç Ô¿ç ¹ Å?Ó éòçÆê ç¶ í¯ñ¶ ÇÜÔ¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ÔËðÅéÆ ÃÆÍ À°Ô ì¯ñÆ, ÒçÅçÅ ÜÆ! ê½ÇçÁ» ù êÆó Ô¿ç ¹ Æ ÔË?Ó çÅçÅ ÜÆ é¶ ÇêÁÅð éÅñ ÇÕÔÅ, Òì¶àÅ! ÇÜò¶º ÁÃÄ ç¼Ö ¹ Açðç îÇÔÃÈà Õðç¶ é¶, À°Ã¶ åð·» ÔÆ ÇÂÔ ÇòÚÅð¶ ð¼Ö ¹ òÆÍ ÇÂÔ òÆ ÃÅⶠò»× ÇÜÀ±ºçA ¶ ÜÅ×ç¶, ÃÅÔ ñ˺ç,¶ òèç¶Aë¼ñ ¹ ç¶ é¶...ÍÓ ÒçÅçÅ ÜÆ Ü¶ ð¼¹Ö ÃÅⶠò»×¿È ÃÅÔ ñ˺ç,¶ òèç¶A ë¹ñç¶ é¶ å» Çëð ÇÂÔ ÃÅⶠò»× å°ðç¶AÇëðç¶ ÇÕÀ°º éÔÄ?Ó éòçÆê ç¶ îé ÇòÚ ÇÜò¶º ÕÂÆ êÌôé ÜÅ× ê¶ Ô¯äÍ çÅçÅ ÜÆ ÃîÞÅÀ°ä ñ¼×,¶ Òì¶àÅ, ÇÂÔÆ å» îé¼Ö ¹ » å¶ ð¼Ö ¹ » ÇòÚ ëðÕ ÔËÍ ÇÂÔ ð¼Ö ¹ , ê½ç¶ ÃÅⶠò»× å°ðç¶AÇëðç¶ éÔÄ Ôé, êð ÃÅⶠÓÚ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÃîÅéåÅò» ÔéÍ êð ê¼å ¹ ð ÇÂÕ ×¼ñ ÔË ð¼Ö ¹ ÇÜÔÅ Ãìð å¶ ÃÇÔÜ ÇÕö ÇòÚ éÔÄ Ô¯äÅÍ ð¼Ö ¹ ÇÂÕ¯ Ü×·Å Öó¯ Õ¶ ÃÅðÆ À°îð è¼¹ê», ÛÅò», îÄÔAÔé¶ðÆ Þ¼ñçÅ ÔËÍ ÁÅê ç¼Ö ¹ Þ¼ñ Õ¶ DHAMAK PUNJAB DEE

¹¼ » çÆ ÔÆ ðÖ ÃÅâÅ ÜÆòé ÇÂé»· ¶ ðÇÔä ñÂÆ ¶ ÔÍË ÃÅù ÇÜÀº± ç çä ¹¿ Æ ÔÍË ¯ Ôç ÁÅÕÃÆÜé çÆ ñó È Æ Õðç¶ ¹¼ êð ¯ ðÖ ÃÅâÆ ÇÂÔ ñó ¼ ç¶ é¶ ¹¼ ÁÅÕÃÆÜé Ûâ é.¶ ..Í ðÖ ð ÇéÕñÆ å¶ ÃÅⶠðÅÔÄ ìÅÔ ÃÅÂÆâ ù ÕÅðìé âÅÂÆÁÅÕ Ü÷ì Õðç¶ ÔéÍ Û», ëñAë¼¹ñ ÃÅù ò¿âçÅ ÔËÍÓ çÅçÅ ÜÆ çÆ ×¼ñ êÈðÆ éÔÄ ÃÆ Ô¯ÂÆ ÇÕ éòçÆê Çëð ì¯ñÆ, ÒçÅçÅ ÜÆ ÁÃÄ ð¼Ö ¹ ÇÕÀ°º ìÆÜç¶ Ô»?Ó çÅçÅ ÜÆ À°Ã çÅ í¯ñÅ ÇÜÔÅ ÜòÅì ùä Õ¶ ì¯ñ,¶ ÒÇÕÀ°ºÇÕ ê¼å ¹ ð ÃÅù ÇÂé·» 寺 Áé¶Õ» ñÅí é¶, ÇÂà ñÂÆ ÁÃÄ ð¼Ö ¹ ñ×ÅÀ°ºç¶ Ô»ÍÓ éòçÆê é¶ ÇÂÕ Ô¯ð êÌôé çÅÇ×ÁÅ, ÒçÅçÅ ÜÆ íñÅ

ÇÂé·» ð¼Ö ¹ » 寺 ÃÅù ÕÆ ñÅí Ô¯ ÃÕç¶ é¶?Ó çÅçÅ ÜÆ é¶ ÇòÃæÅð ÃÇÔå ÃîÞÅÀ°äÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ, Òì¶àÅ! ÃÅâÅ ÜÆòé ÇÂé·» ð¼Ö ¹ » çÆ ÔÆ ç¶ä ÔËÍ ÃÅù ÇÜÀ±ºç¶ ðÇÔä ñÂÆ ÁÅÕÃÆÜé çÆ ñ¯ó Ô¿¹çÆ ÔËÍ ÃÅâÆ ÇÂÔ ñ¯ó ð¼Ö ¹ êÈðÆ Õðç¶ é¶...Í ð¼Ö ¹ ÁÅÕÃÆÜé Û¼âç¶ é¶ å¶ ÃÅⶠðÅÔÄ ìÅÔð ÇéÕñÆ ÕÅðìé âÅÂÆÁÅÕÃÅÂÆâ ù Ü÷ì Õðç¶ ÔéÍ ëñ, ë¼ñ ¹ , Ãì÷ÆÁ», çòÅÂÆÁ» ÇÂÔ Ãí Áéî¯ñ ÚÆ÷» ÃÅù ð¼¹Ö êÌçÅé Õðç¶ é¶...! ì¶àÅ! Á¼Ü ç¶ ï¼× ¹ ÇÜà Õçð îé¼¹Ö êÌçô È ä òèÅ ÇðÔÅ, ÇÂÔ ÇÂÕ Ççé ÃÅⶠñÂÆ ìóÅ ÇòéÅôÕÅðÆ Çüè Ô¯ò× ¶ ÅÍ Ççé¯AÇçé òè ðÔÆ ×ðîÆ, î½ÃîÆ Ã¿åñ ° é çÅ Çò×óéÅ ÁÅÇç Ãí ÇÂà êÌçô È ä çÅ ÔÆ éåÆÜÅ ÔéÍ ÇÂà êÌçô È ä 寺 ìÚä çÅ ÇÂÕ¯AÇÂÕ åðÆÕÅ ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÇÜæ¶ ÃÅù ÁÅêäÆ ðÇÔäA ÃÇÔä çÆÁ» ÁÅçå» Ã¹èÅðé çÆ ÷ðÈðå ÔË, À°æ¶ ñ¯ó ÔË Á¼Ü ò¼è 寺 ò¼è ð¼Ö ¹ ñ×ÅÀ°ä çÆÍ ÇÂÔ ìÅÇðô çÅ ÁÅÀ°äÅ òÆ ÇÂé·» ð¼Ö ¹ » Óå¶ Çéðíð ÕðçÅ ÔËÍ ð¼Ö ¹ » çÆ å» á§ãÆAÇî¼áÆ Û» çÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ î¼ñ ¹ éÔÄ ÔËÍÓ éòçÆê çÅçÅ ÜÆ çÆÁ» ×¼ñ» ìó¶ ÇèÁÅé éÅñ ùä ðÔÆ ÃÆÍ çÅçÅ ÜÆ À°Ã ò¼ñ ç¶Ö Õ¶ î¹ÃÕðŶ å¶ ì¯ñ,¶ Òêð ê¼å ¹ ð ìó¶ ç¼Ö ¹ çÆ ×¼ñ ÔË Á¼Ü ÃòÅðæÆ îé¼Ö ¹ Á³èÅè¿ç ¹ ð¼Ö ¹ » çÆ ÕàÅÂÆ Õð ÇðÔÅ ÔËÍ ÇòÁÕåÆ Çé¼ÜÆ ëÅÇÂç¶ Ã¯ÚçÅ ÔËÍ ÇÂà Ãí ç¶ ì¹ð¶ éåÆܶ å» «Õ¶ éÔÄ ÔéÍ î¼¹ÕçÆ ×¼ñ ÕÆ Ü¶ ÇòÁÕåÆ ÁÅêäÆ å¶ ÁÅêäÆ ÇÂà ÇêÁÅðÆ èðåÆ çÆ ÃñÅîåÆ ÚÅÔ¿ç ¹ Å ÔË å» ÃÅù ò¼è 寺 ò¼è ð¼Ö ¹ ñ×ÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ î˺ å» ÇÂÔ ÕÔ»×Å ÇÕ Ôð ì¿çÅ ÁÅêäÆ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ ç¯ ð¼Ö ¹ ÷ðÈð ñ×ŶÍÓ ÒòÅÔ çÅçÅ ÜÆ! ÇÂÕ ð¼Ö ¹ å¶ Â¶é¶ Ã¹ÖÍ î˺ ÇÂÔ Ãí ×¼ñ» ÁÅêä¶ ç¯Ãå» ù òÆ ÃîÞÅò»×ÆÍÓ éòçÆê é¶ Ô¼Ãç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅÍ July, 2010

22


Õòð Ãà¯ðÆ

ÒåÆÁÅºÓ ôìç çÃÇÕzåÆ ôìç ÒÇåzÇåïÓ å¯º ìÇäÁź ÔË ÇÜà çÅ Áðæ ÔË Çå§é¢ åÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÃÅÀ°ä

îÔÆé¶ çÆ åÆÜ é±§ ÁÅð§í Ô°§çÅ ÔË ÇÜà ÕÅðé ÇÂà 鱧 ÒåÆÁÅºÒ çÅ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÕÂÆ ÇòçòÅé ÒåÆÁÅºÓ é±§

ÃÅ

ÒåÆòÆºÓ ôìç 寺 À°êÇÜÁÅ çµÃç¶ Ôé¢ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÇòÃÚ Õ¶òñ åÆòÆÁź ÔÆ ÇÔµÃÅ ñ˺çÆÁź Ôé¢

À°ä çÅ îÔÆéÅ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ4îÅéà çÆ ð±Ô 鱧 ÃÕ±é ç¶ä òÅñÅ îÔÆéÅ ÔË¢ ÇÂà îÔÆé¶ ÁÃîÅé ÓÚ ÛÅÂÆÁź ÕÅñÆÁź ØàÅòź Ôð ÇÂµÕ ç¶ ÇÚÔð¶ Òå¶ ð½äÕ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºçÆÁź Ôé¢ ê§ÜÅìÆ ÇÕÃÅé ÇÂÔéź ìµçñź ÇêµÛ¶ Û°êÆ ÁÅêäÆ Ö°ôÔÅñÆ é±§ ÇÚåòçÅ ÔË å¶ ê§ÜÅìÆ î°ÇàÁÅð ñÂÆ ÃÅÀ°ä çÆ Ôð ÕäÆ ð±Ô çÆ Ö°ðÅÕ ìäçÆ ÔË¢ À°Ã ñÂÆ ÃÅÀ°ä îÔÆé¶ êÅÂÆ êÆºØ çÅ Ô°ñÅðÅ ÇÕö Ãòð× ç¶ Þ±à¶ å¯º صà éÔƺ¢ ê§ÜÅìÆ ìÅñ4îé ÒÕÅñÆÁź Çµàź ÕÅñ¶ ð¯ó îÆºÔ òð·Å ç¶ Ü¯ð¯4ܯðÓ çÆ ñ¯Õ4 À°ÕåÆ À°ÚÅð Õ¶ Õ°çðå éÅñ ǵÕÇîµÕ Ô°§çÅ ÔË¢ ÃÅÀ°ä ç¶ îÔÆé¶ åÆÁź ç¶ ÇåÀ°ÔÅð çÆ ÁÅîç ÇÂà îÔÆé¶ ç¶ Ã°Ôµêä 鱧 ÚÅð Ú§ç ñÅÀ°ºçÆ ÔË¢ ÒåÆÁÅºÓ ôìç çÃÇÕzåÆ ôìç ÒÇåzÇåïÓ å¯º ìÇäÁź ÔË ÇÜà çÅ Áðæ ÔË Çå§é¢ åÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÃÅÀ°ä îÔÆé¶ çÆ åÆÜ é±§ ÁÅð§í Ô°§çÅ ÔË ÇÜà ÕÅðé ÇÂà 鱧 ÒåÆÁÅºÒ çÅ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÕÂÆ ÇòçòÅé ÒåÆÁÅºÓ é±§ ÒåÆòÆºÓ ôìç 寺 À°êÇÜÁÅ çµÃç¶ Ôé¢ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÇòÃÚ Õ¶òñ åÆòÆÁź ÔÆ ÇÔµÃÅ ñ˺çÆÁź Ôé¢ åÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð DHAMAK PUNJAB DEE

ÇíµÜ ×ÂÆ ð±Ô ÇîµåðÅ ÃÅÀ°ä ØàÅ Úó· ÁÅÂÆÁź

ÇòÁÅÔÆÁź Üź Õ°ÁÅðÆÁź Õ°óÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÔË Ü¯ ÇÂà ÇåÀ°ÔÅð Òå¶ ÁÅêäÆÁź çµìÆÁź íÅòéÅòź 鱧 éµÚ4×Å Õ¶ ÁÇíÇòÁÕå ÕðçÆÁź Ôé¢ åÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð éò4ÇòÁÅÔÆÁź î°ÇàÁÅðź ñÂÆ Ö°ôÆ íðê±ð Ô°§çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÇåÀ°ÔÅð Óå¶ ÔÆ À°Ã 鱧 ÃÔ°ð¶ êÇðòÅð òµñ¯º ê¶Õ¶ ÜÅä çÆ Ö°ñ·Æ Û°µàÆ ÇîñçÆ ÔË: ÇÚµàÆ ÕêÅÔ çÆÁź ÇÚµàÆÁź é¶ ë°µàÆÁź, Úó· Ç×ÁÅ ÃÅÀ°ä, ÇîñÆÁź ÃÔ°ÇðÁź 寺 Û°µàÆÁź¢ åÆÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð òÆð4íËä ç¶ Çðôå¶ é±§ Ô¯ð ×±ó·Å ÕðçÅ ÔË¢ íËä 鱧 Ôî¶ôź ÁÅêä¶

òÆð çÆ À°âÆÕ ðÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ Õ篺 À°Ã çÅ òÆð ÁÅò¶ å¶ À°Ã çÆ ÃµÃ ç¶ ÇîÔä¶ å¯º À°Ã 鱧 ìÚÅ Õ¶ ñË ÜÅò¶: õà îÅðçÆ ìÆÔÆ ç¶ ÇòµÚ ÇîÔä¶, åÆÁź 鱧 éÅ ÁÅÇÂÁÅ òÆðéÅ¢ ÇÜÔéź î°ÇàÁÅðź 鱧 ÇÕö ÕÅðé ÃÔ°ð¶ Ø𯺠éÅ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ À°Ôéź ñÂÆ Ã§èÅðÅ í¶ÇÜÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ çèÅð¶ ÇòµÚ ׶ ð§çð Õµêó¶ å¶ ÇîáÅÂÆ åÆÁź ç¶ Ççéź ÇòµÚ òÆ ÁÅêäÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź 寺 ç±ð Ô¯ä ç¶ ç°µÖ é±§ Õ°Þ åź صà Õðç¶ êð åÆÁź ç¶ ñ°åø çÅ Ô¯ð Õ¯ÂÆ ìçñ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅ¢ ÃÅÀ°ä îÔÆé¶ Ü篺 ÃÔ¶ñÆÁź ì¯ñÆÁź êÅ4êÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ÃÔ°ð¶ êÇðòÅð çÆÁź ×µñź July, 2010

23


Õòð Ãà¯ðÆ ÁÅêäÆÁź ÃÔ¶ñÆÁź éÅñ ÃźÞÆÁź ÕðçÆÁź Ôé åź ÇÂÔéź éÅñ î§éð¯ Üé òÆ Ô°ç § Å å¶ ç°µÖ8ðµÖ ÃÅºÞ òÆ òèçÆ ÔË: êÇÔñÆ òÅð î˺ ÁÅÂÆ ÃÔ°ð¶, ìä ×ÂÆ Ãí 寺 ÇéîÅäÆ ¢ ç°µè ÇØú î˺ ÃÅðÅ ÃźíçÆ, éÅñ¶ íðçÆ êÅäÆ ¢ Ççé Úó· ÜŶ îË鱧 ÜÅ× éÅ ÁŶ, îÅð¶ ì¯ñ ÜáÅäÆ¢ À°á Õ¶ Õ§î Õð ñË, êÂÆÁź Ö¶ÃÆ åÅäÆ ¢ åÆÁź ç¶ Çêó ÇòµÚ ÁÅÀ°ä ñÂÆ Ç×µèÅ êÅÀ°äÅ ñÅ÷îÆ ôðå Ô°§çÆ ÔË¢ ܶ Õ¯ÂÆ î°ÇàÁÅð Ç×µèÅ êÅÀ°ä 寺 ôðîÅò¶ åź À°Ã 鱧 ÃîÞÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔéź ÃÔ¶ñÆÁź çÅ ÇÂÕµá òÅð8òÅð éÔƺ Ô¯äÅ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà î½Õ¶ 鱧 ÔµÃ8Ö¶â Õ¶ ÇìåÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË:

ð½äÕ å¶ ÕÅñÆÁź ØàÅòź çŠðԵêä ê§ÜÅìÆ îÇàÁÅð çÆ ð±Ô 鱧 òÆ ÇíÀ°º Çç§çÅ ÔË: ÃÅÀ°ä îÔÆéÅ Ççé ò¶ åÆÁź ç¶, Ãí¶ ÃÔ¶ñÆÁź ÁÅÂÆÁź ÇíµÜ ×ÂÆ ð±Ô ÇîµåðÅ, ÃÅÀ°ä ØàÅ Úó· ÁÅÂÆÁź¢

ÇÜÔó¶ êµåä êÅäÆ ñ§Ø ÜźçÅ, ë¶ð éÅ ñ§ØäÅ íñÕ¶¢ ì¶óÆ çÅ ê±ð Çå§Þä çÆÁź Õ°óÆÁź, ë¶ð éÅ ìËáä ðñ Õ¶¢ éµÚ Õ¶ ÇòÖÅ ç¶ ñµÛƶ, ÜÅÂƺ éÅ Ç×µè¶ ÓÚ¯º àñ Õ¶¢ ܶ ñµÛÆ Çëð òÆ éÅ î§éçÆ åź ÁÅõðÆ åðÆÕÅ òðÇåÁÅ ÜźçÅ: ÇÚµàÆ ÇÚµàÆ ÕäÕ ç°ÁÅì¶ çÆ, ÇÜÔóÆ Ç×µèÅ éÅ êÅò¶ ð§é ìÅì¶ çÆ¢ ÃÅÀ°ä çÆ Ö°ôÆ ÇêµÛ¶ Ãí 寺 òµâÅ ÕÅðé î½éñé òðÖÅ ÔË ÇÜà éÅñ ê§ÜÅì çÆ Ö°ÃÔÅñÆ Ü°óÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ8îé Áé°ÃÅð ÃÅÀ°ä çÆÁź ÞóÆÁź å¶ ê§ÜÅìÆÁź çÆ îéêçç ÒÖÆðÓ çÅ ñ°åø ÕðîÆ íÅ×ƺ Ü°óçÅ ÔË ÇÂà ñÂÆ êƺØź êÅ Õ¶ Áå¶ òµÖ8òµÖ åð·Åº ç¶ êÕòÅé ìäÅ DHAMAK PUNJAB DEE

Õ¶ ê§ÜÅìÆ ÁÅêäÆ Ö°ôÆ çÅ êz×àÅòÅ Õðç¶ Ôé¢ ê¿ÜÅìÆ î°ÇàÁðź ÃÅÀ°ä çÆÁź ÕäÆÁź ÇòÚ ÇíµÜ Õ¶ ÇÂà õ°ôÆ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕðçÆÁ» Ôé: ÁÇÂÁÅ ÃÅòä Ççñ êðÚÅòä, ÞóÆ ñµ× ×ÂÆ íÅðÆ¢ Աචñ˺çÆ çÆ ì§å¯ ÇíµÜ ×ÂÆ, éÅñ¶ ðÅî ÇêÁÅðÆ¢ Õ°óåÆ Ôð¯ çÆ ÇíµÜ ×ÂÆ òðÆ çÆ,

ÇÕôé¯ çÆ ë°ñÕÅðÆ¢ ÔðéÅî¯ çÆ Ã°µæä ÇíµÜ ×ÂÆ, ìÔ°å¶ ×¯à¶ òÅñÆ¢ ôÅî¯ ðÅäÆ çÆÁź ÇíµÜÆÁź î¶ãÆÁź, Ç×äåÆ ÓÚ¯º ê±ðÆ ÚÅñÆ¢ ÃÅÀ°ä ÇçÁÅ ìµçñÅ ò¶, ÔÆð ÇíµÜ ×ÂÆ ÇÃÁÅñź òÅñÆ¢ ÃÅÀ°ä çÆÁź ÕÅñÆÁź ØàÅòź — ÃÅÀ°ä ç¶ îÔÆé¶ åÆÁź çÆ

ÇÜà ÃÅñ ÃÅÀ°ä ðµÕÅ ñ§Ø ÜÅò¶ À°Ã ÃÅñ åÆÁź çÅ ð§× òÆ ÇëµÕÅ ÔÆ ðÇÔ§çÅ¢ ÇéµÕ¶8ÇéµÕ¶ ìÅñ ×°µâÆÁź ë±Õ Õ¶ Áå¶ ÒðµìÅ8ðµìÅ îÆºÔ òðÃÅ ÃÅâÆ Õ¯áÆ çÅä¶ êÅÓ çÅ éÅÁðÅ ñÅ Õ¶ ÁÅêäÅ ÔµÕ ÇÜåÅÀ°ºç¢¶ ðµì 鱧 Ö°ô Õðé ñÂÆ ñ§×ð ñŶ ÜÅºç¶ å¶ Ü篺 ðµì Ç÷ÁÅçÅ Ö°ô Ô¯ ÜźçÅ åź îÆºÔ ð¯Õä ñÂÆ ÕÂÆ åð·Åº ç¶ êÅêó òÆ ò¶ñ¶ Üź碶 ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ8ÜÆòé ÇòµÚ ÇÂà çì§èÆ ìÔ°å ÃÅð¶ ñ¯Õ8ÇòôòÅô êzÚµñå Ôé¢ ×µñ ÕÆ ÃÅÀ°ä îÔÆé¶ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ8ÜÆòé ç¶ Áé¶Õź ð§× ò¶Öä Çîñç¶ Ôé¢ êð Ã ç¶ éÅñ ÇÂÔ ð§× ÇëµÕ¶ êËºç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ñ¯ó ÔË ÇÂà ÁîÆð êð§êðŠ鱧 ÕÅÇÂî ðµÖä çÆ å¶ ÇÂÔ êð§êðÅ Õñµìź ÇòµÚ åÆÁź îéÅÀ°ä éÅñ ÕÅÇÂî éÔƺ ðµÖÆ ÜÅ ÃÕçÆ¢

July, 2010

24


Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ATTORNEY AT LAW

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372 DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

25


Áµ

×Ëܶà

Ü ç¶ îöº ÇòÚ ÜÆòé ÜÆ ÇðÔÅ îé¹µÖ Ãí 寺 Ö¹ôÇÕÃîå Áå¶ Ö¹ôÔÅñ Ç×ÇäÁÅ Ü»çÅ þÍ Çòôò êÌÇõè ÃÖôÆÁå» ç¶ ÇòÚÅð Ô¯ä Ü» Õ¯ÂÆ Ãðò¶Öä, ÇõàÅ ÇÂÔÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ÇðÔÅ þ ÇÕ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Ã ÓÚ Ô¯ð òÆ ÃÔÈñå» Ô¯ä×ÆÁ»Í êÌ¿å¹ À¹é·» ç¶ éÅñ<éÅñ Ü» ìðÅìð î¹ôÇÕñ» òÆ ÖóÆÁ» Ô¯ä×ÆÁÅÍ Ü¶ ÇÕå¶ À¹é·» ÃÔÈñå» ÓÚ ÕîÆ ÁÅÂÆ å» îé¹µÖ çÅ ÜÆäÅ ÔÆ î¹ôÇÕñ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà åµæ çÆ ô¹ðÈÁÅå ñ×í× ô¹ðÈ Ô¯ä ÜÅ ðÔÆ þ êð Áܶ À¹Ô ×µñ éÔÄ Ô¯ò¶×Æ, ÇÕªÇÕ î¹ôÕñÅ çÅ Ôµñ þÍ ÁÅê» Ü¶ ×µñ î¯ìÅÂÆñ çÆ Õðƶ å» î¯ìÅÂÆñ Ü» ÃËñ ë¯é ÇòÖÅòÅ éÔÄ Ãׯº ÃÅâÆ ñ¯ó ìä Ç×ÁÅ þÍ ×µñìÅå Õðé ç¶ éÅñ<éÅñ îËöÜ, òÆâÆú, ë¯à¯ 寺 ÇÖµÚä ç¶ éÅñ<éÅñ ÃËñ ë¯é Óå¶ Ç¿àðéËà ÚñÅÀ¹ä çÅ êÌì¿è Ô¯ä ÕÅðé ÁÃÄ ÁÅêä¶ ñÂÆ ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÜÅäÕÅðÆ êÌÅêå Õð ÃÕç¶ Ô» Ü» ÜÅäÕÅðÆ í¶Ü ÃÕç¶ Ô»Í ÖðÆç ëð¯õå Õð ÃÕç¶ Ô»Í î½Ãî çÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ éÅñ<éÅñ ÜÆêÆÁËà éËòÆ׶ôé çÆ îçç éÅñ ÃÔÆ æ» å¶ ÇàÕÅä¶ çÅ òÆ êåÅ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ×µñ î¯ìÅÂÆñ çÆ îÔµååÅ å» À¹Ã ò¶ñ¶ êåÅ ñµ×çÆ Ü篺 ÇÕå¶ î¯ìÅÂÆñ ×¹ÁÅÚ ÜÅò¶ Ü» ÖðÅì Ô¯ ÜÅò¶Í À¹Ã ò¶ñ¶ ì¿çÅ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÂ¿Þ îÇÔÃÈà ÕðçÅ þ ÇÜò¶º Çìé» êËàð¯ñ 寺 ÖóÆ Õ¯ÂÆ ×µâÆÍ î¯ìÅÂÆñ ÓÚ ÁÅÂÆ ÖðÅìÆ ù áÆÕ ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÇÕö Ç¿ÜÇéÁÇð¿× 寺 صà éÔÄÍ ÁÅê å½ð Óå¶ î¯ìÅÂÆñ ù òðåç¶ Ã ÇÂà ÇòÚ Õ¯ÂÆ é¹Õà éÔÄ ê˺çÅÍ î¯ìÅÂÆñ Çâµ× ÜÅò¶, ìËàðÆ ×ñå ÇÕÃî çÆ êÌï¯× Õðé éÅñ, ×ñå ÚÅðÜð ñ×ÅÀ¹äÅ Ü» Ôð ò¶ñ¶ ÚÅðÇÜ¿× Óå¶ ñÅÀ¹ä éÅñ òÆ î¯ìÅÂÆñ ÓÚ õðÅìÆ ÁÅ Ü»çÆ þÍ Çò¿â¯ î¯ìÅÂÆñ ÓÚ òÅÇÂðà ÁàËÕ çÅ DHAMAK PUNJAB DEE

×µñìÅå Õðé ç¶ éÅñ3éÅñ îËöÜ, òÆâÆú, ë¯à¯ 寺 ÇÖµÚä ç¶ éÅñ3éÅñ ÃËñ ë¯é Óå¶ Ç¿àðéËà ÚñÅÀ¹ä çÅ êÌì¿è Ô¯ä ÕÅðé ÁÃÄ ÁÅêä¶ ñÂÆ ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÜÅäÕÅðÆ êÌÅêå Õð ÃÕç¶ Ô» Ü» ÜÅäÕÅðÆ í¶Ü ÃÕç¶ Ô»Í

ÃÅòèÅéÆ éÅñ òðå¯

î¯ìÅÇÂñ

õåðÅ òÆ ðÇÔ¿çÅ þÍ ìàé» ù ÷¯ð<÷¯ð éÅñ çµìäÅ, ÇõèÆ è¹µê ÓÚ ðµÖäÅ, ÇÜÁÅçÅ ×ðîÆ ÓÚ ðµÖäÅ ÁÅÇç òÆ î¯ìÅÂÆñ ÓÚ ÖðÅìÆ çÅ ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ Ô»Í àµÚ î¯ìÅÂÆñ çÆ ÃÕðÆé Óå¶ Õ¯ÂÆ á¯Ã ÚÆ÷ çÅ êÌï¯× ÕðéÅ òÆ é¹ÕÃÅé ç¶Ô Ô¯ ÃÕçÅ þÍ î¯ìÅÂÆñ ÇòÚ ÁÅÀ¹ä òÅñÆÁ» Ãí õðÅìÆÁ» ù áÆÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ î¯ìÅÂÆñ ç¶ ê¹ð÷¶/êÅðà÷ éò¶º êÅ Õ¶ ÇÂÃù ÃËà ÕðÕ¶ ÚñÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ÕðËÕ ÃÕðÆé ìçñÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ î¯ìÅÂÆñ çÆ Çðê¶Áð ç¶ Õ¿î ÓÚ Õ¿ÇêÀÈàð çÆ ìóÆ îÔµååÅ ðÇÔ¿çÆ þÍ êÅäÆ ÓÚ ÇâµÇ×ÁÅ Ü» Ç×µñÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ õðÅì Ô¯ÇÂÁÅ î¯ìÅÂÆñ òÆ áÆÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ ÇèÁÅé ðÔ¶ ܶÕð Õç¶ î¯ìÅÂÆñ Ç×µñÅ Ô¯ ÜÅò¶ å» ÇÂà ù å¹ð¿å ì¿ç Õð Õ¶ ÇÂà çÆ ìËàðÆ Õµã ÇçúÍ î¯ìÅÂÆñ ç¶ éÅñ ñµ×ä òÅñÆ ÁÃËÃðÆ÷ À¹Ã¶ Õ¿êéÆ çÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ þ, ÇÜà տêéÆ çÅ î¯ìÅÂÆñ þÍ î¯ìÅÂÆñ ù áÆÕ ÕðÅªç¶ Ã ÇèÁÅé ðµÖ¯ ÇÕ å¹ÃÄ ÁÅêäÅ ÇÃî ÕÅðâ å¶ îËîðÆ ÕÅðâ ÿíÅñ ÇñÁÅ þÍ î¯ìÅÂÆñ áÆÕ ÕðÅÀ¹ä 寺 ìÅÁç îÕËÇéÕ çÆ ÃñÅÔ éÅñ Úñ¯ Áå¶ êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ êÌÅêå Õð¯ å» ÇÕ Áµ×¶ 寺 ÇÕö õðÅìÆ çÅ ÃÅÔîäÅ éÅ ÕðéÅ êò¶Í òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

ܵÃÆ EAF3DCI3@DCE July, 2010

26


å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð Prepaid Phones Prepaid Cards Bill Payments Accessories Phone Repair Unlocked Phones for Trindad, Guyana & India

Stock Together

DCA#: 264784821 PHONES

We Repair All Phones Charging Ports LCDs Housing Lens Digitizer (Touch ScreeN) Water Damaged Phones, PSPS, Ipods & Computers

For any kind of Repair Call Jassi 516-439-0435

Tel : 718-641-7100 Fax : 718-641-7200 124-07 Liberty Ave.S. Richmond Hill, NY 11419

DHAMAK PUNJAB DI

July, 2010

27


Õòð Ãà¯ðÆ

ÃÅ

À¹ä îÔÆé¶ ÔÆ éòº¶ ì±à¶ § ðç¶ é¶, Ãí êÅö ê°× § Æ ÔË, ÇÂÔ¯ ÔÇðÁÅòñ Ô°ç ÇÜÔ¶ î½Ãî ÒÚ ÔÆ ÇÕèð¶ î°Ôµìå Þ çÅ çÅ ì±àÅ ñµ×çÅ ÔË, ÇÕèð¶ Ãź ź ñÁ Ç ì¶ ½ î½ñçÅ ÔË¢ ܧ×ñ6 îÅÔñ çÆ ÜÅê Æ ÒÚ éòƺ Çܧç6ÜÅé ê ÆÁź ÔË¢ Ü纯 ð§×6Çìð§×¶ ë°µñ6Õñ Åð ÇêÁ ÁÅêà ÇòÚ ÇÔñÜ°ñ Õ¶ º í½ð¶ çÆÁź ìÅåź êÅÀº° ç¶ Ôé åÅ êËºç¶ ñµ× ° ÕñÆÁź Òå¶ î§âðÅÀä ÁÅ º Ôé¢ ìÅן ÇòÚ ìÔÅðÅ Çîä ÜźçÆÁź 鶢 ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÇÕä 6 ÃµÜ ð¶ òÅñ¶ î½Ãî ÇòÚ Ü¶ ÇÕè åź ¶ ò Ô¯ Æ ç ÇòÁÅÔÆ Ü¯óÆ å°ðÆ Üź Åð Ô ë° ÕÆ î°ÇàÁÅð çÅ ÇéµÕÆ6Çéµ ÇòÚ ÁÅêä¶ êåÆ òµñ ÔñÕÆ ×µñ ÇÜÔÆ é÷ð¶ ÞÅÕäÅ òÆ ÇÂà 6 ÔË Å ç çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðòÅ Çç§ § Å, ¶ Å ÇíÜ Ç×ÁÅ òðÆ çÅ ñÇÔ× ÒÒîð ÒÒ ¢ ź ÆÁ Õä ò¶ êµÛº¯ çÆÁź êËä ° îÔÆé¶ ç¶ ÇÂà êµÖ 鱧 ÃÅÀä ¯ ¶ éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ òÆ ÁµÖº¯ 6êðÖ ñ¶èÅð ÃÕçÅ ÇÕ Ü纯 ÇÕö êÅö î¯Ô ¶ 6 ÕµÚ º òðÖÅ Ô¯ ÜźçÆ ÔË åÅ ç¶ é¶¢ Õ¯ÇáÁź òÅñ¶ ñ¯Õ ÃÇÔî Üź çÆ × â§ ñ¶ ÇçÔÅóÆçÅðź 鱧 Á× Õ¶ ìä Å ± ð¯àÆ çÅ ÇëÕð ÔÀÁ âðÅÀº° çÅ ÔË¢ å¶÷ Ôéð¶ ÆÁź ×ðÆìź çÆÁź ÕµÖź çÆÁź Õ°µñÆÁź çÅ åÆñÅ6åÆñÅ Õð Æ Ã°µàçÆÁź 鶢 ñ×ÅåÅð Ô¯ ðÔ Åº ð ç± î÷ , º ìÅÇðô éÅñ ÇÕÃÅéÅ µÕ Áå¶ ÇçÔÅóÆçÅðź ç¶ ÃÅÔ Ã° ÕÂÆ Æ Þó çÆ ÜÅºç¶ Ôé¢ òÆðòÅð Æ¢ ç º ñË Æº òÅð Ôàä çÅ éź éÔ îµÛð ÇÂéÅ· º Ççéź ÇòÚ ÔÆ îµÖÆ, Å ÇòÚ ÖÁ Ç Ã§ Áå¶ Ø°îÕóź çÆ Üé ź6 óÁ ÕÆÇ § Å ÔË¢ ÖÅÃÅ òÅèÅ Ô°ç ¢ ÔË Æ § ç Ô° îÕǽ óÁź çÆ íðîÅð ºË 6 ×ó çÆ Åº ÆÁ Ûµêóź ç¶ Õ§ã¶ âµâ ź Ççé º · Å ÇÂé ± § ×óºË çÆ ÁÅòÅ÷ ÃÅé ¢ ÔË Æ ç Çç§ ÇòÚ ÁÕÃð ðäÅÂÆ ì§é¶ ÇÂà îÔÆé¶ çÅ îÆºÔ ÕÂÆ òÅð çÆ ÇÂÔ ¢ ÔË Å ç éÅñ ì§éÅ Ûµâ Üź ÔË, ÇÂÔ Çøåðå òÆ ÕîÅñ çÆ Åº çÆÁ ¯ º êµÛ ¶ Õç¶ ê°ð¶ çÆ ÔòÅ Õç ÕäÆÁź¢ ° § Å ÃÆ Ü纯 ÃÅÀä Õ¯ÂÆ Ãîź Ô°ç , éÅñ ź Ôñ ç¶ ç¶ ÛðÅචÔÅñÆÁź

DHAMAK PUNJAB DEE

Ãí êÅö

ÔÇðÁÅòñ

, îñÅÔź çÆÁź ì¶óÆÁź éÅñ ź ç¶ ÆÁ êÅñ , ÚðÖ¶ çÆ Ø±Õ éÅñ ð é÷ ç¶ àµê 6 ÇÂÜóź éÅñ éµÚç¶ â Ö¶ çÆ Åº ÁÅÀ°ºç¶ Ãé å¶ ìµÇÚÁ ° ç¶ ×Æå Çë÷Å ÇòÚ éÅñ ÃÅÀä ðñ Õ¶ Áîð Ô¯ ÜÅºç¶ Ãé6 ÒÒðµìÅ ðµìÅ îÆºÔ òðÅ· , ÃÅâÆ Õ¯áÆ çÅä¶ êÅ¢ÒÒ

§ ¶ Ãé Ü纯 ÇéµÕ¶6 ÇÂÔ¯ Ççé Ô°ç ð§× ÇéµÕ¶ ìÅñ ÜÅîäź éÅñ Ôµæ å¶ Åº ÞÁ Ç ì¯ ñ˺ç,¶ ÞµÇ×Áź ç¶ Å¢ ìÃÇåÁź çÅ ð§× ìçñ Üźç ç¶ Üź ° § Ú êÔ ÅÕ ð½ñÅ êÅÀº° ç¶ Ü°Á ðź éÇÔ Åº ÕÆÁ Çéµ Ãé Ûµêóź Üź çÅ é îÅð å Ò嶢 Ø𺯠åź Çêµ § ¶ å¶ ìÔÅéÅ ìäÅ Õ¶ ÇéÕñ¶ Ô°ç ÒÚ, ź ìÅ× ¶ §° ÜÅºç¶ ñÅ×ñ êÔÚ Ç×µàÕź ź çÆÁ ź ì Ú±êç¶ Á§ì å¶ Á§ ÅÀº° ç¶ òÜ Õ¶ Å ìä çÆÁź ÃÆàÆÁź ¶ å¶ ×ÅÀ°ºç6

Ô ÒÒÕÅñÆÁź Çµàź ÕÅñ¶ ð¯ó, îƺ ¢ÒÒ ð ÷¯ ¯ , ð ÷¯ òðÅ· ç¶ Õ¶ ÁµÜÕµñ åź ÇÂéÅ· º ÇéµÕ¶6Çéµ ÔÆ Âç ôÅÇ å ×Æ å ìÅñź 鱧 À°êð¯Õ º¯ ÁÅÀ°ºç¶ Ô¯ä¢ ÇÂà îÔÆé¶ Üç åź ÔË çÆ ôÕ Çñ ÇìÜñÆ ÷¯ðź Òå¶ åµÕ ð ç Á§ ð è° ÷ ìµçñź çÆ ×ð ä ÁÃð Õð ÜźçÆ ÔË¢ òÅåÅòð ×±ó¶· ¶ , ÔÅó 6Çç Ççé Õ§ì À°µáçÅ ÔË¢ éÅñ ð ô¯ ¶ êä ÕÅñ¶ ìµçñ ÁÅ Ôéð¶ Å Õð Çç§ç¶ Ôé¢ ÔË ×µñ åź ÁÖÆð ÇÂæ¶ î°µÕçÆ ÇÂÔ çÅ ÇÕ éÅðÆ òð× ° Åð ÔË¢ ÁµÜ ç¶ îÔµåòê±ðé ÇåÀÔ ÇòôÅ åź ÇÂÔ ÔË çÅ Ã ÒÚ Ã¯Úä ¶ Æ åź Ô¯ò× éÅ ÇÕ Ü¶ éÅðÆ ÔÆ ÃźÞÅ Õðé Ö µ ð Ö6 µ å°ÔÅⶠéÅñ ç° óÆ ð°µå¶ ÇÕÔ Å, ¶ × òÅñÅ Õ½ä Ô¯ò Æé¶ îÔ ç¶ ° ä ÃÅñ± òÅñÆ ÃÅÀ Å Õ¶ ìä ź ÆÁ ò ö ÁÅêä¶ Ôµæƺ Åñ 6é éÅñ ç¶ Åº ÖòŶ×Æ¢ åÆÁ î Ô¯ õå òÆ Åð ° Ô ÇåÀ ðµÖóÆ òð׶ ÜÅä׶ 6 ° ÆÁź Çìé çµÃ¯ ðµÖóÆ çÅ, ÒÒÕó ° Åð òÆ Õ½ä îéÅÀ±×Å, ÇåÀÔ èÆÁź Çìé èðîÆ ìÅìñ ç¶, ×Æåź 鱧 ÇÕÔóÅ ×ÅÀ±×Å¢ÒÒ

July, 2010

28


Deals In Saree Lehnga Choli Ladies Suites Jewelery Bridal Wear Religious Pictures Murties & Much More

Bridal Wear & Puja Material (Importer, Wholsaler, Retailors)

Tel : 718-846-2627 Email : aman129@msn.com

120-04/06 -101 Ave. S. Richmond Hill NY 11419

World Famous

ASTROLOGER

MRS. MEHAK SHARMA Now In Richomnd Hill

Your information will be kept

Confidential

Get Accurate Astrological Consultation On any Aspects of your life She Combines

Astrology, Palmistry & Numerology to Help you to get the Solutions of your Problems

Contact for Satisfactory Consultation

TEL : 718-629-7213

120-06, 101 Ave, Richmond Hills, NY DHAMAK PUNJAB DEE

Bellerose Richmond Hill

11:30 AM to 6:30 PM July, 2010

29


ëñÅòð Õ¶Áð

ë¹µñ Çç¿ç¶ Ôé ÀÈðÜÅ êó·ä òÅñÆ î¶Ü Óå¶ Ü» êó·ä òÅñ¶ Õîð¶ ܶÕð ë¹µñÅ çÅ

×¹ñçÃåÅ Ü» Çëð ëµ¹ñ» òÅñÅ ×îñÅ ÇêÁÅ Ô¯ò¶ å» êó·ä

ë¹µ

ÓÚ ÇÂÕÅ×ðåÅ òµè Ü»çÆ þÍ

ñ Ãí ù ڿ׶ ñµ×ç¶ ÔéÍ ÇÕªÇÕ ë¹µñ îé¹µÖ ù åÅ÷×Æ çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðÅªç¶ ÔéÍ îé¹µÖ Á¿çð éòÄ ÀÈðÜÅ êËçÅ Õðç¶ ÔéÍ ôÅÇÂç ÇÂÔÆ ÕÅðé þ ÇÕ ÁÃÄ Ã5Ã å¶ ìÅÔð ÃËð ÃêÅචܻ ÇêÕÇéÕ çÅ ìÔÅéÅ ñ×Å Õ¶ ÁÇÜÇÔÁ» ÔÆ æÅò» å¶ Ü»ç¶ Ô» ÇÜµæ¶ ÃÅù ë¹µñÅ ç¶ çðôé Ô¯ ÃÕäÍ ë¹µñÅ çÆ é¶óåÅ Çîñ ÃÕ¶Í ÁÃÄ À¹µæ¶ Õ¹µÞ Ãî» ÇìåÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»Í À¹é·» ç¶ Á¿× Ã¿× ðÇÔäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»Í Ü» À¹é·» ÁÅêä¶ Á¿× Ã¿× ðµÖäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»Í ÇÂé·» ù ç¶Ö Õ¶ ù¿Ø Õ¶ îé¹µÖ ÁÅêäÆ æÕÅä À¹åÅð ñ˺çÅ þÍ êð Ôî¶ôÅ ÁÇÜÔŠÿíò éÔÄ þÍ ÇÂà òÅÃå¶ ñ¯Õ ÁÅêä¶ Øð» ù ë¹µñ» éÅñ ÃÜÅªç¶ ÔéÍ Õ¹µÞ ñ¯Õ ÇÂà òÅÃå¶ êñÅÃÇàÕ ç¶ éÕñÆ ë¹µñ» çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» çÆ À¹îð ì¶ôÕ ñ¿îÆ Ô¹¿çÆ þ êð ÇÂÔ ÇéðÇÜ¿ç Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ îé¹µÖ Á¿çð ÇÕö åð·» çŠÿÚÅð éÔÄ Õðç¶Í ÇÂà ñÂÆ Õ¯Çôô ÇÂÔÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ þ ÇÕ Øð ÓÚ ÁÃñÆ ë¹µñ ñ×Ŷ ÜÅäÍ ÇÕªÇÕ DHAMAK PUNJAB DEE

ÇÂÔ ñ¿Øç¶ òóç¶ å¹ÔÅù åÅ÷×Æ çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðòÅÀ¹ä×¶Í Øð ÓÚ å¹ÃÄ ë¹µñ» ç¶ ìÈචñ×Å ÃÕç¶ Ô¯Í À¹é·» ìÈÇàÁ» 寺 ë¹µñ å¯ó Õ¶ å¹ÃÄ ð¯÷ çÆ ð¯÷ ×¹ñçÃå¶ ÃÜÅ ÃÕç¶ Ô¯Í êð Ú¿×Å ÇÂÔÆ þ ÇÕ å¹ÃÄ À¹é·» ×îÇñÁ» éÅñ ÔÆ ðÇÔä ÇçúÍ

ëÅÇÂç¶

 Øð ÓÚ åÅ÷¶ ë¹µñ Ô¯ä ç¶

Áé¶ÕÅ ëÅÇÂç¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ Ãµí 寺 êÇÔñÆ ×µñ å» ÇÂÔ ÇÕ ÇÂÔ Øð çÆ ÖÈìÃÈðåÆ ù òèÅªç¶ ÔéÍ ð¿× Çìð¿×¶ ë¹µñ Áå¶ Ö¹ôìÈ ÇêÁÅðÅ Áå¶ Õ¹çðåÆ òÅåÅòðä ìäÅ Çç¿ç¶ ÔéÍ

 å¹ÃÆ Ãò¶ð¶ À¹µáç¶ ÃÅð Üç

ÇÂé·» ë¹µñ» ù ÇéÔÅð¯×¶ å» å¹ÃÆ îÅéÇÃÕ ô»åÆ éÅñ íð ÜÅú×¶Í å¹ÔÅⶠÁ¿çð ÇÂÕ òµÖðÆ åð·» çÆ ÀÈðÜÅ Áå¶ åÅ÷×Æ çÅ ÁÇÔÃÅà ԯò¶×ÅÍ

 ܶÕð ÇÂÔ å¹ÔÅⶠÖÅä¶ ç¶

à¶ìñ Óå¶ Ô¯ä å» å¹ÔÅù í¯Üé çÅ Ô¯ð ÁÅé¿ç ÁÅò¶×ÅÍ å¹ÃÄ ÁÅêä¶ ÁÅê ù Ô¯ð å¿çð¹Ãå îÇÔÃÈà Õð¯×¶Í July, 2010

30


ëñÅòð Õ¶Áð

ÇÕÔó¶ ë¹µñ ñ×ÅÂƶ

ÃÅù î½Ãî Áé¹ÃÅð ë¹µñ» çÆ

Ú¯ä ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ ×¹ñÅì, ׶ºçÅ, ÇññÆ, ÃÈðÜî¹ÖÆ, ðÅå ÕÆ ðÅäÆ Áå¶ ç¹êÇÔð ÇÖóÆ Øð» ÓÚ ÁÅî ñ×Ŷ ÜÅ ÃÕä òÅñ¶ ë¹µñ ÔéÍ

ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÃÄ êó·ä òÅñÆ î¶Ü Óå¶ Ü»

êó·ä òÅñ¶ Õîð¶ ܶÕð ë¹µñÅ çÅ ×¹ñçÃåÅ Ü» Çëð ëµ¹ñ» òÅñÅ ×îñÅ ÇêÁÅ Ô¯ò¶ å» êó·ä ÓÚ ÇÂÕÅ×ðåÅ òµè Ü»çÆ þÍ

 Øð ç¶ î¹µÖ çðòÅܶ Õ¯ñ

ë¹µñ» ç¶ ê¶ Ô¯ä Óå¶ îÇÔîÅé» Óå¶ Ú¿×Å êÌíÅò ê˺çÅ þÍ À¹é·» çÅ ÇÔðç¶ êÇðòðåé Ô¯ ÃÕçÅ þÍ À¹Ô å¹ÔÅⶠêÌåÆ Ô¯ð éðî Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ

 ÇòÔó¶ Ü» ÇòÔó¶ çÆ ì×ÆÚÆ ÓÚ ñµ×¶ ë¹µñ Øð çÆ ô¯íÅ òèÅªç¶ ÔéÍ ÇòÔó¶ çÆ ð½äÕ òµè Ü»çÆ þÍ òÅåÅòðä Õ¹çðåÆ ñµ×ä Ü»çÅ þÍ

DHAMAK PUNJAB DEE

ÁÅðÕÆâÃ, ÁË¿æÈðÆÁîÃ, úÇðÁ˺àñ ÇñÆ, ¶Çô¶ÇàÕ ÇññÆ òð׶ ë¹µñ ×ðîÆÁ» ÓÚ áÆÕ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ

ûí;ÿíÅñ—Ü¶Õ ë¹µñ» çÆ

ûí;ÿíÅñ ÃÔÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÕÆåÆ ÜÅò¶ å» ÇÂÔ Ç÷ÁÅçÅ Ççé åµÕ åÅÜÅ ðÇÔ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂà åð·» ÇÂé·» çÆ ÖÈìÃÈðåÆ Áå¶ òÅÂÆìÌ˺à Õñð÷ å¹ÔÅⶠØð çÆ ô¯íÅ ù Ô¯ð òèÅÀ¹ä×¶Í ÇÂà òÅÃå¶ ÷ðÈðÆ þ ÇÕ ×îÇñÁ» ù ð¯÷ êÅäÆ ÇçúÍ

ëñ¯ÇðÃà å¯ ÃñÅÔ ñËÕ¶ ë¹µñ» çÆ é¶Úð ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ À¹é·» ç¶ êÅäÆ ÓÚ Ü» Çëð ×îñ¶ ÓÚ ëñÅòð ëÈñ êÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂÔ ëÈñ ë¹µñ» çÆ ñÅÂÆë ù òèŪçÅ þÍ ÇèÁÅð ðÔ¶ ÇÕ ÇÂÔ Õ¿î ÁËÕÃêðà çÆ Çé×ðÅéÆ ÓÚ

ÔÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ Ü» Çëð ÇÂà ìÅð¶ êÇÔñ» êÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ ñË ñò¯Í ܶÕð ë¹µñ ×¹ñçÃÇåÁ» ÓÚ Ôé å» êÅäÆ ìçñä ç¶ éÅñ ÔÆ À¹ÃçÅ åéÅ ÁµèÅ Õ¹ ÇÂ¿Ú Õµà ç¶ò¯Í êð ÇÜà ÚÅÕÈ éÅñ åéŠյ௠À¹Ô å¶÷ èÅð òÅñÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ åéÅ ÇõèÅ Õµàä çÆ ìÜŶ ÇåðÛÅ ÕµàäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ×¹ñçÃå¶ ù Û» ÓÚ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ÇÜµæ¶ ÃÈðÜ çÆ ð½ôéÆ ÇõèÆ éÅ ê˺çÆ Ô¯ò¶Í

ÇÂé·» àÆòÆ, ëÇð÷ Ü» Ô¯ð

ÇÂñËÕàz¯ÇéÕ ÚÆ÷» ç¶ Õ¯ñ éÔÄ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅÍ ÇÂÃ

åð·» Õðé éÅñ ë¹µñ» ù âÆÔÅÂÆâð¶ôé éÔÄ Ô¯ò¶×ÅÍ À¹Ô ÜñçÆ î¹ðÞÅÀ¹ä׶ éÔÄÍ

ÇÂà 寺 ÇÂñÅò ܶÕð ë¹µñ

×îñ¶ ÓÚ ìÈÇàÁ» éÅñ Ôé å»Í Ã ÇÃð À¹ÃçÆ ÇîµàÆ ù ׯâÆ êÅò¯Í îÅñÆ çÆ ÃñÅÔ éÅñ ÖÅç êÅò¯Í Ã ÇÃð êÅäÆ ç¶ò¯Í ëòÅð¶ éÅñ À¹ÃçÆÁ» êµåÆÁ» Áå¶ åä¶ ù òÆ ÃÅë Õð¯Í î½Ãî Áé¹ÃÅð À¹é·» çÆ æ» ìçñç¶ ðÔ¯Í

Ç÷ÁÅçÅ ÇåµÖÆ è¹µê Ô¯ä å¶ Û» ÓÚ Õð ç¶ò¯Í ÇõèÆ ìðëìÅðÆ å¯º òÆ ìÚÅúÍ July, 2010

31


ëñÅòð Õ¶Áð

ð¿

ë°µñź çÆ ç¶ÖíÅñ ×°ñçÃå¶ çÅ êÅäÆ ð¯Ü  

ìçñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ êÅäÆ ÇòµÚ ܶ éîÕ Áå¶ Ö§â ÇîñÅ ÇçÀ° åź ë°µñ ÇÜÁÅçÅ Ççé åµÕ åÅܶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ×°ñçÃå¶ é±§ Õîð¶ ÇòµÚ ÁÇÜÔÆ æź å¶ ðµÖ¯ ÇÜµæ¶ ÇõèÆ è°µê éÅ ê˺çÆ Ô¯ò¢¶ ×°ñçÃå¶ ÇòµÚ ð¯Ü ÔñÕÅ ×ðî êÅäÆ êÅÀ°¢ ë°µñ ÇÜÁÅçÅ Ççé åÅܶ ðÇÔä׶¢ ×°ñÅì ç¶ ë°µñ 鱧 ÇÜÁÅçÅ

Ççé åÅÜÅ ðµÖä ñÂÆ À°Ã ç¶ Õ§ã¶ å¶ éÅðÆÁñ çÅ å¶ñ Üź Ç×ñÃðÆé ñ×ÅÀ°¢ ×°ñçÃå¶ ÇòµÚ ðµÖ¶ ë°µñź å¶ Çé§ì± çÅ ðà ÇéÚ¯óé éÅñ ë°µñ ÇÜÁÅçÅ Ççé åµÕ åÅܶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ×°ñÅì ç¶ ê½è¶ ç¶ ÁÅñ¶ ç°ÁÅñ¶ Üź ×îñ¶ ÇòµÚ Õ¶ñ¶ ç¶ ÇÛñÕ¶ êÅÀ°ä éÅñ ê½è¶ 鱧 ê¯à¶ôÆÁî Ú§×Æ îÅåðÅ ÇòµÚ ÇîñçÅ ÔË¢ ìÚÆ Ô¯ÂÆ çÅñ ê½ÇèÁź ñÂÆ Ú§×Æ ÖÅç çÅ Õ§î ÕðçÆ ÔË¢

ë°µñź ç¶ ÇÃÔå 鱧 ëÅÇÂç¶

×5Çìð§×¶ ë°µñ ç¶Öä 鱧 ÇÜ§é¶ Ã¯Ôä¶ ñµ×ç¶ Ôé, úé¶ ÔÆ å°ÔÅâÆ ÇÃÔå ðèÅðé ÇòµÚ òÆ îµçç×Åð Çõè Ô°ç § ¶ Ôé¢ ë°µñź çÆÁź Ô÷Åðź éÃñź Ú¯º ÕÂÆ ÁÇÜÔÆÁź Ôé, ÇÜé·Åº Õ¯ñ ÷Öî íðé 寺 ñË Õ¶ åòÚÅ Ãì§èÆ ÇìîÅðÆÁź ç±ð Õðé çÅ ÇÂñÅÜ ÔË¢ ë°µñź çÆÁź Áñµ×5Áñµ× êzÜÅåÆÁź Áñµ×5 Áñµ× ÇÃÔå ÃîµÇÃÁÅòź 鱧 ç±ð Õðé ÇòµÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô°ç § ÆÁź Ôé Áå¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº çÅ À°êï¯× Õðé 寺 êÇÔñź îÅÇÔð 寺 ÃñÅÔ ñËäÅ ÷ð±ðÆ Ô°ç § Å ÔË¢ ë°µñź ç¶ âÅÕàðÆ À°êï¯× ç¶ ìÅð¶ âÅÕàð ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ÇÜé·Åº ç¶ Øðź ÇòµÚ ìµÚ¶ Ô¯ä À°é·Åº 鱧 ÁÅêä¶ Øð ÇòµÚ ׶ºç¶ ç¶ ë°µñ ÷ð±ð ñ×ÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ×¶ºç¶ ç¶ ë°µñ ÷Öî íðé ñÂÆ Ãí 寺 òèÆÁÅ îðÔî çÅ î§é¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ê°ðÅä¶ ÃÇîÁź ÇòµÚ ìµÇÚÁź 鱧 õà ñµ×ä Òå¶ ×¶ºç¶ ç¶ ë°µñź 鱧 êÆà ն ÷Öî å¶ ñ×Å ÇçµåÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ ׶ºç¶ ç¶ ë°µñź 鱧 å°ñÃÆ ç¶ êµÇåÁź éÅñ êÆà ն À°ÃçÅ îðÔî ìäÅ Õ¶ òÆ ÷Öî ç¶ À°µêð ðµÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòŠ׶ºç¶ çÆ ÇÂµÕ Çòô¶ô éÃñ éÅñ åòÚÅ Ãì§èÆ ð¯×ź çÅ òÆ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ Áð¯îÅæËðê ¶ Æ ÇòµÚ òÆ ÁË×Ç÷îÅ, Üñé Áå¶ åòÚÅ ç¶ çÅ×5èµÇìÁź ç¶ ÇÂñÅÜ Ãì§èÆ çòÅÂÆÁź ÇòµÚ ׶ºçÅ î°µÖ ØàÕ Ô°§çÅ ÔË¢

ÕÇòåÅ

íñÅ ÃçÅ ÇÂÔ Ãí çÅ î§×ä, Ãí ç¶ ×ñ ñ× ÜÅºç¶ ë°ñ Õ§ÇâÁź å¶ î°ÃÕÅºç¶ ë°ñ, îµæ¶ òà éź êÅºç¶ ë°ñ, ÃçÅ ÔÆ ç¶äÅ Çìé ÃòÅðæ, ÁÅêäÅ ÁÅê ñ°àÅºç¶ ë°ñ, Õìð Ô¯ò¶ Üź öÔðÅ Ô¯ò¶, Ôð æź ð½äÕ ñÅºç¶ ë°ñ, Üéî 寺 ñË Õ¶ ôîôÅéź åÕ, ÃÅâÅ ÃÅæ ÇéíÅÀ°ºç¶ ë°ñ, Ö°ôì± Ççú å¶ Ö¶óÅ ò§â¯, Çìé ì¯ñ¶ ÃîÞÅºç¶ ë°ñ, ÇêÁÅð çÆ îÇÔÕ å¶ ð§× òëÅ çÅ,Ô ð æź å¶ ëËñÅºç¶ ë°ñ, ì§ç¶ ç¶ Õ§î ÁÅòä ÖÅÇåð, ÕÂÆ ÕÂÆ ð±ê òàÅºç¶ ë°ñ, íñÅ ÃçÅ ÇÂÔ Ãí çÅ î§×ä, Ãí ç¶ ×ñ ñ× ÜÅºç¶ ë°ñ DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

32


VATSA SPAS Sex Selected Pragnancy Advising Services D

TE

EC

L SE EX

S

Y NC NA EG PR

I NG VIS AD

S

M TE

SY SY

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your

PREGNANCY

VATSA SPAS

SON? DAUGHTER?

TAKES PLACE Scientific Mathods Non-Invasive Procedures & Techniques

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jaskson Hights, New York DHAMAK PUNJAB DEE

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com July, 2010

33


care will be the plant food and anti-bacterial preservative to keep the plants healthy. There are many natural formulas for those preferring to avoid the chemicals found in plant food. Water is the essential element for all of life to survive. So, ensuring that your plant gets the best water for it will ensure a longer life. Soft, acidic water is best for flowers, as it optimizes the flowers' veins bringing up water to the rest of the plant. When you change the water daily, trim off a bit more of the stem to cut off any bacteria that may be living at the stem entrance, as well as reopen the stem's vein. Use a vase that allows room for the flowers. When flowers are packed together tightly, they have less air, and more chances of rotting. White sugar is really all that plants need for food, and can substitute plant food. Old wives tales often turn out to be valuable natural care methods, so read on to learn about these. As silly as some old wives tales seem, this folklore often has a scientific basis,

FLOWER CARE nowing some of a florist's secrets for flower care is the best means of ensuring a prolonged life for a healthy bouquet of flowers. The first thing to know about floral care is immediate care. You can compare a florist to a doctor in a maternity ward, checking that the newly arrived bundle is in good health and will stay that way. As soon as a floral shipment arrives, the florist gets to work, as immediate care is necessary for living plants.As our world is becoming considerably more ecologically conscious, many florists use natural methods of prolonging the life of plants, which often turn out to be less expensive methods. If you are ecologically conscious, you may prefer knowing some natural tips for floral care. There are some secrets not widely known which offer great protection and life extension to your flowers, as well as some widely known old-wives tale type of tips, which often do have merit to them. Uncovering these secrets of the trade will simplify floral care and leave your flowers looking better for longer. From the moment cut flowers are in your possession, you must take measures to care for them. Time is of the essence in these moments of primary care. Immediately place the flowers to soak in a bowl while you get yourself ready: find the appropriate vase, have the plant food at hand, find a strong pair of shears or a sharp knife, and room temperature water (on the cooler, rather than warmer, side). Fill the vase, and add whatever plant food/anti-bacterial product you plan to use. Turn on the tap, and placing each stem under the running water, cut about an inch and a half off

K

DHAMAK PUNJAB DEE

The Secret To Caring For Your Flowers

of each flower. It is important to keep the flower under a constant stream of water, as this will avoid air bubbles from forming, which temporarily cut off the water supply to the flower. Use either a knife or very sharp shears to cut the stems. It is a terrible mistake to cut with scissors as it will end up flattening the stem without cutting it. This will also damage the water supply from stem to flower. When cutting, cut at an angle, as that makes greater

surface area for the water to enter the stem. Cut off any leaves that will be under water, as left on the stems, they will begin to rot and promote bacterial growth. Keep your flowers out of direct sunlight and heat, and change the water often. These initial steps will ensure a healthy bouquet. For those seeking natural means of protecting and caring for flowers, the only thing to avoid from the above-mentioned description of flower

and should never be discarded off the bat. Instead of using the chemicals of plant food, throwing a copper penny into the vase really will help your plants, as copper is a natural fungicide which prevents the growth of yeast and fungus. Acidic water is healthy for flowers, as it helps keep levels of bacteria in water low. While throwing an aspirin into the vase won't bring down a fever, it will help kill bacteria, as July, 2010

34


FLOWER CARE aspirin is acidic. Lemon juice or vinegar, with their strong acidity, works as well. To finish up, let's divulge some little known secrets of the florists! Always keep your bouquets away from sources of electricity, as the waves emitted will dehydrate flowers. If you notice that your flowers are already dehydrated and weakening, there is a "miracle cure" hot water treatment. Wrap the ends of the stems in a newspaper, secured by a rubber band, and immerse into boiling water for about 20 seconds, followed immediately by immersion in cold water. This is known to bring life back to flowers by stimulating water absorption. Another great tip that helps prevent wilting is to keep your flowers refrigerated (in water) for a few hours before displaying

any people think the orchid plant cannot be grown indoors. When grown in the wild, the orchid plant often forms a symbiotic relationship with other plants in order to get the nutrients that it needs. The orchid plant, like most other plants, must live in the proper conditions in order for it to bloom. The three major conditions that must be controlled in order for the orchid plant to bloom are water, light, and temperature. The orchid plant receives moisture through its roots like all other plants. Avoid planting the orchid in potting soil, because it does not like to be in standing water. The orchid thrives in bright, indirect sunlight. The orchid will continue to grow

M

DHAMAK PUNJAB DEE

them. For instance, imagine flowers for weddings â&#x20AC;&#x201C; it's often impossible to prepare the flowers the day of the wedding. So florists prepare them a day in advance, and keep them in a large fridge overnight. Florists follow these time tested tips, and

without this change, but it will not bloom. Orchids can be a difficult flower to grow indoors because they are usually found growing in nature. As long as you are familiar with the living conditions that orchids need to grow, then you can grow orchids indoors. Orchids should be grown in a similar way. If wholesale orchids are left in standing water, they will eventually die. Wholesale orchids also need to have the temperature variations of the plants that are grown in the wild. The leaf color of wholesale orchids will indicate whether or not the orchid is getting the right amount of light. Yellowish color leaves mean the plant is getting too much light. The orchid is a perennial plant that

as a result, they show off beautiful, healthy flowers. You don't need to be a florist to show off your own beautiful flowers! Taking care of a bouquet can extend its life by as much as a few weeks, and the effort needed to achieve this is quite minimal. Remember that the most decisive moments of your flowers lifespan are the moments the flowers are first in your possession. Take good care upon receiving them, and they will thrive. In caring for them, many natural methods are just as useful as plant food and preservative, so they are worth looking into. Lastly, don't ignore the folklore surrounding flower care, as it holds much wisdom and does improve a bouquet's health. As with all things natural and living, it is often the simplest things which are needed to stay healthy and strong. So keep your flowers watered and fed, and you'll have a healthy bouquet which will age beautifully!

usually has three petals. There are about 30,000 different species of orchids wildly growing worldwide. There are three basic types of orchid: epiphytic, terrestrial, and saprophytic. The first of the types of different orchids, the epiphytic orchid, grows mostly in tropic and subtopic regions. The epiphytic types of orchid are the most popular for growing indoors. The terrestrial orchid is the second of the major types of orchid. Many people who try to grow terrestrial orchids attempt to grow them in potting soil. The third of the types of orchid is saprophytic. The saprophytic orchid has underground roots just as the terrestrial orchid does. Some species of saprophytic orchids grow completely

underground and never come above. If a person can understand how to grow other plants inside the home, then they can understand how to grow orchids. July, 2010

35


FLOWER CARE

The types of hardy annual fl owers that you can buy include calendula, foxglove, viola, sweet alyssum, stocks, cornfl owers, pansy, larkspur and the many varieties of dianthus cultivars. The half hardy annual fl owers include torenia, snow-on-themountain, blue sage, strawfl ower, baby's breath, candytuft, bells of Ireland, celoma, love-in-a-mist, and forget-me-nots.

Planting Different Flowers For Different nnual flowers are wonderful flowers to plant in your garden. You will find that many of these flowers are excellent choices for the garden as they can be grown during the different seasons. The best way to select the type of annual flowers that you want is to decide which flower varieties you want to see. You should buy the annual flowers that are appropriate for the required season, otherwise your flower plant will rot even before you have a chance to plant it. When you start selecting your annual flowers you can buy hardy annuals, half hardy annuals and tender annuals. These differences reflect the type of weather and soil conditions that these annual flowers will grow in. Hardy annuals are beautiful plants that will produce flowers even in the cold winter season. These annual flowers are planted during the spring season or fall season when the weather is not that cold. Unlike other annuals, these hardy annual flowers don't like hot weather as they are not heat tolerant. The types of hardy annual flowers that you can buy include calendula, foxglove, viola, sweet alyssum, stocks, cornflowers, pansy, larkspur and the many varieties of dianthus cultivars. The half hardy annual flowers include torenia, snow-on-the-mountain, blue sage, strawflower, baby's breath, candytuft, bells of Ireland, celoma, love-in-a-mist, and forget-me-nots. These half hardy annuals don't mind damp cold weather but they can't live during the cold harsh months of winter. You will need to plant these annual flowers after the last spring frost. Unlike tender annuals, these half hardy annuals have no need of warm soil conditions for the seeds to begin sprouting. While some flower species can't

A

DHAMAK PUNJAB DEE

Seasons

tolerate lots of hot summer weather, the half hardy annuals may sometimes droop for the weather but they will perk up in the later summer months. You can choose some tender annuals like scarlet sage, morning glory, petunias, begonias, celosia, balsam, nasturtium, and verbena. These annuals as their name suggests, are not comfortable in the cold winter months so the ideal time to grow them is three weeks after the last spring frost. Since these annual

flowers grow well in warm climates, you can expect to see them in all of their glory in the late spring and the warm months of summer. These are just a few of the hundreds of flowers that you can grow in your garden, and the riot of colors and scents that they bring will be calming and relaxing. They will absolutely make your garden look beautiful. You will also have the added benefit of flowers that grow in different seasons adding a burst of beautiful colors all through the year.

July, 2010

36


International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

37


Fitness

Stressful job can increase asthma risk

eing part of a stressful job can increase a person’s risk of developing asthma by 40 percent, reveals a new study. The research led by Heidelberg University in Germany tracked 5,000 men and women aged between 40 and 65 over eight years. They found that among those free of asthma at the start of the project, there was up to a 40 percent higher incidence of asthma eight years later if they suffered stress at work. The signs were long working hours, demanding schedules and uncomfortable working conditions. “Our study suggests work stress and the inability to relax after work are associated with an increased risk of asthma,”dailymail.co.uk quoted the report as saying. Earlier studies have shown stress can lead to the release of chemicals that promote allergies and disrupt the way the body halts inflammation of the airways. However, the team stressed that the absolute risk of someone developing asthma because they are overloaded at work is still very small.

B

omen who drank two large glasses of milk daily after their weight-lifting routine gained more muscle and lost more fat compared to women who drank sugar-based energy drinks, says a new study. “Resistance training is not a typical choice of exercise for women,” says Stu Phillips, professor in kinesiology (study of human movement) at McMaster University. “But the health benefits of resistance training are enormous: It boosts strength, bone, muscular and metabolic health in a way that other types of exercise cannot.” A previous study conducted by Phillips’ lab showed that milk increased muscle mass and fat loss in men. This new study, says Phillips, was more challenging because women not only steer clear of resistance training, they also tend to steer away from dairy products

W

Drink milk to keep fat at bay Every day, two hours before exercising, the women were required not to eat or drink anything except water. Immediately after their exercise routine, one group consumed half litre of fat free white milk; the other group consumed a similar-looking but sugar-based energy drink. DHAMAK PUNJAB DEE

based on the incorrect belief that dairy foods are fattening. “We expected the gains in muscle mass to be greater, but the size of the fat loss surprised us,” says Phillips. “We’re still not sure what causes this but we’re investigating that now. It could be the combination of calcium, high-quality protein, and vitamin D may be the key, and conveniently, all of these nutrients are in milk,” said Phillips. Over a 12-week period, the study monitored young women who did not use resistance-training exercise. Every day, two hours before exercising, the women were required not to eat or drink anything except water. Immediately after their exercise routine, one group consumed half litre of fat free white milk; the other group consumed a similarlooking but sugar-based energy drink. The same drinks were consumed by each group one hour after exercising. The training consisted of pushing (e.g. bench press, chest fly), pulling (e.g. seated lateral pull down, abdominal exercises without weights), and leg exercises (e.g. leg press, seated two-leg hamstring curl). Training was monitored daily one on one by personal trainers to ensure proper technique, said a McMaster University release. “Our data show that simple things like regular weightlifting exercise and milk consumption work to substantially improve women’s body composition and health.” Phillips’ lab is now following this study up with a large clinical weight loss trial in women. July, 2010

38


î¹ëå ïÈÇéòðÃñ 21/2 ؿචêÌÆ-Õ¶ ê̯×ðÅî

ÇüÇÖÁÅ ì¯ðâ 寺 îéÜÈð ôÈçÅ

718-847-1310 & 347-561-7459 91-40 120 Street Richmond Hill, NY 11418

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

39


ÖÅäêÅé

Çò

ç¶ôÆ Õ¿êéÆÁ» çÆ ÁÅîç éÅñ íÅðå ÇòÚ Ü¿Õ ëÈâ çÅ å» Ôó· ÔÆ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Çòç¶ôÆ Õ¿êéÆÁ» ÃîÞçÆÁ» Ôé ÇÕ Ü¶ íÅðå ÇòÚ ÁÅêä¶ êËð î÷ìÈå Õðé¶ Ôé å» Ãí 寺 êÇÔñ» ì¼ÇÚÁ» ù ÁÅêäÅ ×¹ñÅî ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ íÅò À°é·» Á³çð Ü¿Õ ëÈâ çÆ ð¹ÚÆ òèÅÂÆ ÜÅò¶, ÇÜÃ ç¶ Çüචòܯº ÕÂÆ ÇÕÃî ç¶ ÁÅÕðÇôå â¼ìÅì¿ç Ü» Ö¼¹ñ·¶ Ü¿Õ ëÈâ çÅ ÇðòÅÜ êË Ç×ÁÅ ÔËÍ ì¼Ú¶ Ãì÷ÆÁ» ÖÅäÅ êÿç ÔÆ éÔÄ Õðç¶Í àÆ. òÆ. Óå¶ Ô¿¹çÆ ÇÂôÇåÔÅðìÅ÷Æ é¶ òÆ Ü¿Õ ëÈâ ç¶ ëËñÅÁ ÇòÚ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÔËðÅéÆ çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ Øð çÆ ìäÆ Ãì÷Æ ÇòÚ ÇîðÚ» Ô¯ä 寺 âðç¶ é¼ÕF î³ÈÔ ò¼àç¶ ì¼Ú¶ ìð×ð, é±âñ÷, Çà¼ÕÆÁ», êÆ÷Å ìó¶ ÁÅðÅî éÅñ ÖÅÂÆ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÕô¯ð ñóÕ¶FñóÕÆÁ» òÆ ê½ôÇàÕ í¯Üé ÖÅä çÆ æ» Õ¯ñâ âÇð³Õ Áå¶ Ô¯ð ìÅ÷ÅðÈ í¯Üé ò¼ñ ð¹ÇÚå ÔéÍ Ü¿Õ ëÈâ êÌåÆ òèçÅ ð¹ÞÅé î»FìÅê ñÂÆ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË êð Á¼ÜÕñ· îÅò» òÆ (é½ÕðÆô¹çÅ Ü» Øð¶¬) ÁÅêäÅ Ãî» ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ì¼ÇÚÁ» ù Ü¿Õ ëÈâ ñÂÆ À°åôÅÇÔå ÕðçÆÁ» ÔéÍ Ã¿ï°Õå êÇðòÅð» çÅ ØàäÅ, îÅò» ç¶ ð¹Þ¶ò¶º òèäÅ ÇÂà ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅð ÔéÍ ç¼¹è, ëñ, Ãì÷ÆÁ» éÅñ¯º ò¼è êËö ÁÇÜÔ¶ ìÅ÷ÅðÆ í¯Üé À°µêð ÖðÚ Ô¿¹ç¶ Ôé êð î»FìÅê ì¼ÇÚÁ» ù ÒÁÅè¹ÇéÕÓ ìäÅÀ°ä çÆ ç½ó ÇòÚ êÌòÅÔ éÔÄ Õðç¶Í ÇÕò¶º ð¯Õƶ Ü¿Õ ëÈâ çÆ ÁÅçå : DHAMAK PUNJAB DEE

Ü¿Õ ëÈâ çÆ çÆòÅé×Æ å¶ ì¼Ú¶ J

J

J J

J

ìÚêé 寺 ÔÆ ÖÅà Õð ìÔ¹å ۯචì¼Ú¶ ù Øð ç¶ ìä¶ ÖÅä¶ çÅ ô½ÕÆé ìäÅúÍ ÇÂÃ ç¶ Á³çð ÁÇÜÔÅ ÃòÅç ÇòÕÇÃå ÕÆåÅ ÜÅò¶ ÇÕ À°Ô ìÅÔðÆ ÖÅä¶ ù êÿç éÅ Õð¶Í Ü¿Õ ëÈâ ç¶ ÃòÅç ù Ø𶬠í¯Üé» ÇòÚ òÆ ìçÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÜò¶º êðÅÀ°ºá¶, Øð ÇòÚ ìð˵â çÆ Áå¶ Ãì÷ÆÁ» çÆ îçç éÅñ ÇåÁÅð ÕÆå¶ êÕòÅéÍ Õ¯ñâ âÇð³Õ (á§ã¶) çÆ æ» Ã¿åÇðÁ» çÅ ÜÈÃ, î½Ã¿îÆ, öì ÁÅÇç ç¶ ÜÈà çÆ ÁÅçå êÅúÍ ì¼ÇÚÁ» ù îÔÆé¶ ÇòÚ ÇÂÕFÁ¼èÆ òÅð 寺 ò¼è Ü¿Õ ëÈâ ÖÅä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Ô¯ò¶Í À°é·» ù ÇÂÃ ç¶ é°ÕÃÅé ÃîÞŶ ÜÅäÍ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ Áé°ôÅÃå ÇðÔÅ ÜÅò¶Í ÚÅÕñ¶à Ü» à½ëÆÁ» ì¼Ú¶ ù Øð çÅ ÖÅäÅ ÖÅä 寺 ìÅÁç ÇÂéÅî òܯº

Çç¼åÆÁ» ÜÅä, ÇÜà 寺 Ö¹ô Ô¯ Õ¶ À°Ô ÖÅäÅ ÖÅä ÇòÚ ð¹ÇÚå Ô¯ ÜÅä×¶Í ÇêÁÅð Áå¶ î¯Ô éÅñ ì¼ÇÚÁ» ù ÃîÞÅ Õ¶ î» çÆ íÈÇîÕÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ü¿Õ ëÈâ çÅ ìçñ ñ¼í Õ¶ ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ Ã¹ÁÅçÆ ¦Ú ìÅÕà ÇåÁÅð Õð¶Í ÃÕ±ñ Õ¿àÆé ÇòÚ Ü¿Õ ëÈâ çÆÁ» ò¿é×ÆÁ» ð¼Öä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÅ Ô¯ò¶Í July, 2010

40


Open

Days a Week

Visit Us for all your Health Care Needs. More than a Drug store. We Speak Have a Question? Please Call us at

718-847-9850

for a free Pharmacists Consultation (or) come in for a friendly talk by our knowledgeable staff.

We Accept

Your Language

Medicare Medicaid 1199 and most other major Insurance Plans workmen compensation Presciptions Fillied

ATM, Western Union Plus Film Developing, Fax and Copy Most Proscriptions Filled in 10-15 Minutes

All Major Credit Cards Accepted

TIMING

Monday-Friday Saturday Sunday

09.00 am to 8.00 pm 09.00 am to 6.00 pm 11.00 am to 3.00 pm

119 Jamaica Avenue (at Lefferts Blvd), Richmond Hill NY-114

Tel : 718-847-9850 Fax : 718-847-9851 HOMOPATHIC, HALAL & MASON VITAMINS AVAILABLE

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

41


Bollywood he film, produced by Aamir, will be released on August 13 with an ‘A’ certificate. Aamir remarked that Peepli Live was not for kids and was okay with the adult certification. Asked what prompted him to produce a film on the issue of farmers’ suicides, Aamir said, This is only a small part of the movie. It talks about the migration problem and the divide between urban and rural India. It is a satirical film and based on some real events. Asked why he chose a satire to tell his story, he replied, Reality could be funny, it depends on all of us and what we choose to do.” The movie revolves around the character Natha, a farmer, who decides to commit suicide. According to Aamir and writerdirector Anusha Rizvi, Natha could be anyone. They reiterate that it goes beyond poverty. “We always tend to look at their poverty and forget they are people too. This is a story of a poor man and his personal life.” Asked what changes the movie will bring, Aamir and Anusha replied, “Koi revolution nahi aayega but hopefully this movie will engage a larger audience.”

T

IF IT’S AN AAMIR KHAN EVENT, IT HAS TO BE DIFFERENT! AND SO IT WAS WHEN AAMIR CAME TO DELHI TO PROMOTE HIS LATEST VENTURE PEEPLI LIVE.

‘AAMIR HAS

GONE MAD...’ fter shooting for three back-to-back action films, actor Abhishek Bachchan is all set to star in the sequels of Dostana and Dhoom. While he will attempt to tickle the funny bones of audiences in 'Dostana 2', Dhoom 3 will see him once again team up with co-star Uday Chopra. 'Initially, I was against doing a sequel to Dostana. I couldn't see how Tarun Mansukhani could make it funnier. But he said, 'Let me

A

ABHISHEK TO STAR IN

DOSTANA 2 DHOOM 3

DHAMAK PUNJAB DEE

write the script. You'll be the first person I'd narrate it to. If you don't like it, then I'd throw it away.' Believe me, Dostana 2 would be twice as funny as Dostana,' says Abhishek. About his sequel-to-a-sequel Dhoom 3, he says that Uday and his characters are the 'backbone' of the film. 'Dhoom 3 is being scripted. Dhoom is nothing without Uday and my character. We are the backbone of the film,' he adds. The actor has just returned from Greece, where he was shooting for 'Game'. The action scenes in 'Game' were the opposite of the ones in 'Raavan'. While Abhishek's character had to survive on his instincts in the jungles in 'Raavan', he has performed some slick action stunts for 'Game'. After shooting for Mani Ratnam's 'Raavan', Ashutosh Gowariker's 'Khelenge Hum

In a promo for Peepli Live, a character in the film (Journalist) takes a dig at Aamir, saying, Aamir Pagal ho gaya hai roz roz Lagaan nahi bante (Aamir has gone mad, you can’t make a film like Lagaan everyday). When asked about it, Aamir said, “ Maine socha mujh par bahot mazaak already ho raha hai, toh thoda aur hona chahiye,” Aamir made light of the comment that he was not following SRK on Twitter. He says, I just joined Twitter and will follow lots of people in future. When pressed further, he replied, there’s no issue and I would love to follow Shah Rukh. Aamir Khan was at his humorous best at this press conference and when a reporter walked a few steps before him, asking her question, the actor said, The pace at which you are moving, you will end up sitting in my lap. He even conveyed his best wishes to Big B for Kaun Banega Crorepati and said four generations in his family used to watch the programme together when it aired. When a Journalist asked Aamir to comment on Mahendra Singh Dhoni’s recent wedding, the actor laughed and said, That means the last question has come. He praised Dhoni and wished him a happy married life. After being told that it was Dhoni’s birthday, he even sang a “Happy Birthday” for him.

Jee Jaan Se' and Abhinay Deo's 'Game', which are all action movies, Abhishek has now taken a concious decision to move away from the gruelling back-breaking action for a while. Moreover, he has signed two comedies to be directed by Anees Bazmi and Vipul Shah. So is he deliberately phasing out his career from project to project, genre to genre? Protests Abhishek: 'I'm not a calculating actor. I don't choose the genres, rather the genres choose me. I follow my heart.' He adds: 'I am impatient. I like to do a lot of work. I'm happy with the zest with which I work. If tomorrow I want to do only one film a year, I'll do that. Right now, I'm enjoying being a prolific actor. How many actors can claim to have done two films as diverse as 'Paa' and 'Raavan' one after another?' July, 2010

42


INSURANCE BROKERAGE INC

&

WIRELESS

4 AUTO 4 HOME 4 BUSINESS 4 WORKMAN COMP 4 CONSTRUCTION BOND 4 BUILDER'S INSURANCE 4 GENERAL LIABILITY

PHONES

T.MOBILE/AT&T/BOOST

FREE QUOTE 4 GOOD NEWS FOR CAR INSURER'S 4 NEW DRIVER'S NEW LICENSE WELCOME 4 LOW DOWN PAYMENT 4 SMALL MONTHLY INSTALLMENT 4 IMMEDIATELY INSURANCE (ID CARD)

SALE OF THE CENTURY

OWNERS IMMEDIATELY INSURANCE ID CARD/FH1

DHAMAK PUNJAB DEE

COMPETATIVE INSURANCE RATES

BEST RATES FOR TLC INSURANCE

STARTING'AT

July, 2010

43


Bollywood

I don’t strategise my roles: Kangana ctress Kangana Ranaut, who will sport a retro look in the upcoming film “Once Upon A Time In Mumbaai”, says she doesn’t really plan out the kind of roles she takes on. “I don’t strategise when it comes to the kind of roles I want to do. When a good film comes, I do it and if I don’t like it, I don’t...it’s not that I sit and think that this is what I want to do and this is what I don’t want to do,” Kangana told. The actress has mostly done serious roles in films like “Gangster”, “Woh Lamhe” and “Raaz - the Mystery Continues”.

A

Rekha’s vulnerable side

B

ollywood’s Greta Garbo Rekha does have a very vulnerable side to her. The actress, who makes very few appearances at parties and events looking like a zillion bucks each time, surprises her friends and close associates quite often with her concern for them. One heard that when lensman Jagdish Maali took ill, Rekha actually drove to his suburban apartment and offered to find him a doctor, get the medicines, do just about anything to get him back on his feet really quick. Guess who noticed Rekha was in the building... Jagdish’s neighbours, who rubbed their eyes in disbelief on spotting the diva in their midst. Nice to know that even if she makes rare appearances, Rekha does step out for the right reasons.

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

44


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

45


Health itamins are natural substances found in plants and animals and known as Essential nutrients for human beings. The name vitamin is obtained from â&#x20AC;&#x153;vital aminesâ&#x20AC;? as it was originally thought that these substances were all amines. Human body uses these substances to stay healthy and support its many functions. There are two types of vitamins: watersoluble and fat-soluble. The body needs vitamins to stay healthy and a varied diet usually gives you all the vitamins you need. Vitamins do not provide energy (calories) directly, but they do help regulate energy-producing processes. With the exception of vitamin D and K, vitamins cannot be synthesized by the human body and must be obtained from the diet. Vitamins have to come from food because they are not manufactured or formed by the body. There are 13 essential vitamins and each one has a special role to play within the body, helping to regulate the processes such as cell growth and repair, reproduction and digestion. Vitamin B-6, Niacin, Natural Vitamin E and Zinc: Support sexual function in men.

V

There are 13 essential vitamins and each one has a special role to play within the body, helping to regulate the processes such as cell growth and repair, reproduction and digestion. Vitamin B-6, Niacin, Natural Vitamin E and Zinc: Support sexual function in men.

All about

vitamins

There are several roles for vitamins and trace minerals in diseases:

DHAMAK PUNJAB DEE

Fat-soluble vitamins The fat-soluble vitamins include vitamins A, D, E and K since they are soluble in fat and are absorbed by the body from the intestinal tract. The human body has to use bile acids to absorb fat-soluble vitamins. Once these vitamins are absorbed, the body stores them in body fat. When you need them, your body takes them out of storage to be used. Eating fats or oils that are not digested can cause shortages of fat-soluble vitamins. Fat soluble vitamins should not be consumed in excess as they are stored in the body and an excess can result in side effects. An excess of vitamin A may result in irritability, weight loss, dry itchy skin in children and nausea, headache, diarrhea in adults.

Characteristics of the vitamins are:

 Deficiencies of vitamins and

minerals may be caused by disease states such as mal absorption; Deficiency and excess of vitamins and minerals can cause disease in and of themselves (e.g., vitamin A intoxication and liver disease); Vitamins and minerals in high doses may be used as drugs (e.g., niacin for hypercholesterolemia). Vitamins are essential for the normal growth and development of a multi-cellular organism. The developing fetus requires certain vitamins and minerals to be present at certain times. If there is serious deficiency in one or more of these nutrients, a child may develop a deficiency disease. Deficiencies of vitamins are classified as either primary or secondary.

diets. Proper storage and preparation of food can minimize vitamin loss. To reduce vitamin loss, refrigerate fresh produce, keep milk and grains away from strong light, and use the cooking water from vegetables to prepare soups. An excess of water soluble vitamins should not result in any side effects as they will disperse in the body fluids and voided in the urine. Nine of the water-soluble vitamins are known as the Bcomplex group: Thiamin (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic acid and Vitamin C. These vitamins are widely distributed in foods.

 Most of the vitamins have been artificially synthesized.

 Some of vitamins are solu Primary Deficiency: A pri-

mary deficiency occurs when you do not get enough of the vitamin in the food you eat. Secondary Deficiency: A secondary deficiency may be due to an underlying disorder that prevents or limits the absorption or use of the vitamin.

Types of Vitamins Vitamins, one of the most essential nutrients required by the body and can be broadly classified into two main categories i.e., water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins.

Water-soluble vitamins Water-soluble vitamins cannot be stored in the body, so you need to get them from food every day. They can be destroyed by overcooking. These are easily absorbed by the body. Human body doesnâ&#x20AC;&#x2122;t store large amounts of watersoluble vitamins. B-complex vitamins and vitamin C are water-soluble vitamins that are not stored in the body and must be replaced each day. These vitamins are easily destroyed or washed out during food storage and preparation. They are eliminated in urine so, body need a continuous supply of them in ble in water and others are fat-soluble. Some vitamins are synthesized in the body. Some members of vitamin B complex are synthesized by microorganisms in the intestinal tract. Vitamins are partly destroyed and are partly excreted. Vitamins can be stored in the body to some extent, for example the fat-soluble vitamins are stored in the liver and subcutaneous tissue. Vitamins can perform their work in very small quantities. Hence, the total daily requirement is usually very small. July, 2010

46


PHARMACY

JP

Rx

& DISCOUNT STORE FREE FREE $2.00 Phone Card as free Gift With Medicaid Prescription

ÇòàÅÇîé÷

êðÇëÀÈî÷ Áå¶ ÕÅÃîËÇàÕà JEV AN þñæ Áå¶ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆ÷ å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð ×ÌÆÇà¿× ÕÅðâ÷ A@B Áå¶ A@C ç¶ ÇòÚÕÅð A@A ÁËòÇéïÈ å¶ êÌÆÃÇ´êôé âð×÷ Photocopies, Fax, Film & Film Development

We Speak your language JP

Ph a

rm ac

y

Monday to Saturday

BUSINESS HOURS

ÇÂñËÕàÌÅÇéÕ ÃðÜÆÕñ ÁêñÅÇ¿ÃÃ, ìñµâ êÌËôð Áå¶ 09.00 am to 08.00 pm ÃÈ×ð àËÃÇà¿× îôÆé (AA@/BB@ ò¯ñà å¶ Úñä òÅñÆÁ») Ç¿âÆÁÅ í¶Üä ñÂÆ À¹êñµìè ÔéÍ ëÌÆ ÇêÕÁê êÌÆÃÇ´êôé Áå¶ ëÌÆ ÇâñÆòðÆ

êÌÆÃÇ´êôé Çëñ E 寺 A@ Çî¿à» ÓÚ

Tel : 718-805-4300 Fax : 718-805-4301 102-10,101 Ave, Ozone Park NY11416

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

47


STORY

Bollywood

Jay Dhingra (Imran Khan) is an aaj ka chokra. He turns up his nose at anything that remotely resembles soppy sentimentality, even though he works as an assistant to a film maker (Samir Soni) who peddles the most improbable mush on screen. Enter, the new art director, Simran Sharma (Sonam Kapoor) who eats, sleeps and is drunk heady on ishq-vishq and all that goes with it. A diehard romantic, she even has a perfect boyfriend called Raj (Samir Dattani) who gifts her a white chrysanthemum, each time he meets her. But will the pristine white flowers score over Jay’s crazy red roses, and crazier ways? Keep guessing....

MOVIE REVIEW

First things first. Imran Khan and Sonam Kapoor make an interesting pair. After the Ranbir Kapoor and Katrina Kaif coupling, this seems to be the most refreshing jodi that’s jaunting and jiving on screen. Nice chemistry. Nice tu-tumain-main (sparring). Nice physical compatibility. And a well-balanced emotional quotient. Kudos to the two of them to carry forth a film which once again doesn’t really have anything to boast about in the `storys’ department. Thematically, I Hate Luv Storys, is extremely simplistic, uni-layered and terribly predictable. Imran and Sonam do begin on the we-hate-eachother note, with Imran squirming at any and everything that’s filmy while Sonam swears by it all: pink teddys, bunches of blooms, candlelight dinners, Karan Johar films, cuddly Cupid’s bows, shooting stars, soppy dialogues and all that made-foreach-other mush. But we all know the way the wind blows, from the word go. Mush shall rule, and how! For all the digs that producer Karan Johar allows on himself (filmmaker DHAMAK PUNJAB DEE

I Hate Luv Storys

CAST Imran Khan, Sonam Kapoor, Samir Dattani, Samir Soni DIRECTION Punit Malhotra GENRE Romance

Samir Soni is actually a spoof on KJo), we know the film’s going to end up reiterating KJo — and all he translates into onscreen — as king. So, Jay Dhingra, who likes girls, but hates girly stuff, is gonna end up crying like a girl very soon. Of course, first he must ridicule Simran for all her `stoopid’ misconceptions about lurrrv, including her boyfriend Raj who besides being a frumpish bore, wears `fugly’ shirts too. But it doesn’t take long for the tables to be turned, twice over. On the one hand, Simran discovers her penchant for Mr Wrong (quirky, irreverent Imran), rather than Mr Right (politically correct Samir). And on the other hand, sceptic Imran succumbs to the love bug, red roses, raindrenched songs, airport encounters, et all. Only, their turn-overs are mistimed. So that, when Simran says `haan’, jokey Jay says `nah!’ and when Jay wanna say `yes, yes, yes!’, it’s a punctilious let’s-be-just-friends from the sobered Simran. Kya khali-peeli confusion, all this babalog blah. But hey, blah can be timepass too. Specially when it has loads of icing on it. Debutant director Punit Malhotra layers his first film with oodles of sugar coating: great locales, mast music (Vishal-Shekhar), a yummy ‘n yuppy lead pair, some laughout-loud moments and a lot of laugh-on-ourself sequences that ridicule the romcoms that roll out of the Bollywood factory (there are jibes on almost all of Karan Johar films), only to finally reiterate them as pills the public wants. On the performance front, watch out for Imran’s endless emoticons (eyebrow lifts, smirks, smileys) and his pronounced pout. And for Sonam’s svelte form and pleasant screen presence. Candy floss floats. Popcorn rules. Go, chew on it. July, 2010

48


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

49


ARIES

Don’t think on the broad sweep, or fly high. Try to see things exactly as they are, which is never as much fun as looking on the bright side, but might prove to be more useful. It’s important not to sound too uncooperative or intolerant now.

TAURUS

APRIL-21 TO MAY-20

MARCH-21 TO APRIL-20

GEMINI

Don’t judge yourself by other people’s standards. Just because not everyone fits in with your point of views, doesn’t mean you are necessarily wrong. Give yourself a pat on the back for what you have accomplished recently.

CANCER

(MAY 21 - JUN 21)

LEO

You may be looking too much for what’s wrong around you, seeing only the flaws rather than the benefits. It may not be very easy to either open up to other people because you fear they may be critical rather than supportive, but try all the same.

f there are slight delays around, don’t get discouraged. Just sound bright, breezy and bouncy, leave it for three or four days and hey presto it will all work itself out. Attitude of mind may be more important than anything else. Think positively and it will work.

VIRGO

You will be sharp about detail today. Where you have specialised tasks to do, you will crack along. You won’t find it very easy to communicate with other people. There may be some barriers or maybe you’re just putting yourself across too cautiously.

SCORPIO

You do feel a bit heavy briefly, but that may just mean you are facing the bottom line in one situation. It could be dreary in some ways, but the influences around are very good if you’ve got a lot of mental work to do, things that require disciplined thinking.

(JAN 21 - FEB 19) DHAMAK PUNJAB DEE

You do have a very critical, clear view of life now, but it may not endear you to close companions. If you continually point out to them everything that’s wrong, you will end up standing by yourself. Add a few compliments first if you have to be critical.

(OCT 23 - NOV 22)

CAPRICOM

(NOV 23 - DEC 22)

AQUARIES

If you are holding back from a serious discussion with close companions then you need to think of some way of breaking the ice. There may have been criticism around than usual but you could also be misconstruing something you have half heard.

(AUG 24 - SEP 23)

(SEP 24 - OCT 22)

SAGITTARIUS

It’s important to break through one communication barrier now but that requires you get companions to listen respectfully to what you have to say. Also you need to put a brake on your plans since you’ll be too impatient about certain things.

(JUN 22 - JUL 23)

(JUL 24 - AUG 23)

LIBRA

If you can push frivolities to one side just temporarily and do the practical, solid, sensible, get-it-all-together kind of tasks, then you could get a lot of stuff cleared out of the way once and for all. Then you will deserve a break and can disappear off to play truant.

It is important that you fix your eagle eye on the things that need looking at. If you do, you will find that you can pick up the tiny little details that need to be sorted out. You will tend to race around so fast that you don’t step back to sort out your thinking.

(DEC 23 - JAN 20)

PISCES

Trivial amusements may not be uppermost on your mind, since they won’t work well just briefly. If you try to be too cheerful, you’ll end up feeling thwarted. Whereas if you try to be serious, you’ll make by far the best of the Saturn influences around.

(FEB 20 - MAR 20) July, 2010

50


Can numerology affect your savings? BOLLYWOOD

No one can deny this fact, and savings are a must. So it is greatly recommended that a numerological study must be done to analyse why savings are negligible even after good earning.

S

avings are an essential part of present day life. Numerology is very helpful in guiding one so that he/she can improve his/her savings. When I get calls/ queries from my readers regarding name correction or some other guidance, the most common problem that I find is that a majority of them lack savings. I am sure some of my readers must be thinking that the savings of a person are influenced by many factors. But before they start analysing anything I would request them to talk to people around them and they will get numerous examples where both husband and wife are working and earning a good sum, but lack savings. The cause of their low savings is not their lavish expenditure or over-spending, but rather the fact that they come across such adverse circumstances and conditions that they are compelled to spend. And such circumstances result quite often. So I would like to make it clear that the reason behind this lack of saving is the existence of some numbers in one’s name spelling and date of birth. There is no other reason why a family with a monthly income of more than Rs.40,000 is not able to save a single penny. I can surely correct the name to remove the negativity in the spelling but the major problem comes when these non-materialistic numbers come in the date of birth. No one can change the date of

birth, but still I have seen that once a numerologically lucky name spelling is given to a person, he/she will surely start having savings. But here I would also like to make it clear that no numerological correction can make one a billionaire if one is not blessed with a lucky date of birth. So a lucky date of birth is a pre-requisite and what I generally observe is that 90% of dates of birth are not unlucky. In most of the cases the cause of low or nill savings is the name spelling and not the date of birth. One day a film producer consulted me. He wanted me to analyse his name spelling and make some predictions about him. My first remark on completing his numerological analysis was – “you either have very low savings or nill savings.” He told me that it was completely true and was a bit surprised, as I had directly pointed out his greatest weakness. It was numerology that helped me to predict that. The moment I saw that the destiny number and the pyramidic root number of his name spelling worked out to an unstable number, I predicted that. I always believe, “the greatest power in the world is that of the almighty, but the second is of money.” No one can deny this fact, and savings are a must. So it is greatly recommended that a numerological study must be done to analyse why savings are negligible even after good earning.

Put Some Color In Your Life

UNISEX SALON

(COSMETOLOGISTS) Specialized in : Eyerow Threading Clear Complexion Facial Men & Woman Heena Tatoo

fashion hut Body Waxing Skin Care Bridal Heena Manicure, Pedicure

Deals in: Punjabi suit Saree Children wear Bridal Lehnga Retail & Wholsale

Special Offer Eyebrow Upperlip Under Arm

$5 $3 $6

Full Arm Wax Full Lex Wax Half Leg

$18 $25 $15

Also Available artificial jewelry

Full Service Salon

Body Massage only for woman

DHAMAK PUNJAB DEE

Color Correction Specialists July, 2010

51


Bollywood

A scared Bipasha chants Gayatri Mantra 3000 times to get through the journey

Bips chants Gayatri Mantra on flight

ipasha Basu is a nervous flier. Like most people who fear flying, she avoids being on small aircrafts, which are more susceptible to air turbulence. On Wednesday, the actress was to fly back to Mumbai from Diu after completing Priyadarshan’s Aakrosh, and her co-star Ajay Devgn convinced her to accompany him on a small chartered flight. There is a regular 64-seater direct flight from Diu to Mumbai but it takes four hours and takes a detour via Porbander. Ajay decided to return to the city sooner by chartering a flight, and flying directly with five other members of the cast and crew.

B

NEVER AGAIN...

The six-seater Cessna had them back in the city in an hour. Says producer Kumar Mangat, “Robin Bhatt, Priyadarshan, Reema Sen and George were also on the same flight.” Even though they saved 90 minutes of flying time, Bips doesn’t want to repeat the experience. The actress says, “When AJ asked me to fly with him, I was reluctant. I have a fear of small flights and have avoided them for nine years. I didn’t want to take the normal flight as it takes more time so I said yes. Also, I didn’t want to sound like a freak when everyone else was being so brave.” The actress continues, “You have to crawl into the aircraft. But Ajay pacified me by saying that he, too, is claustrophobic and that I would feel better after some time if I relaxed. After we took off, we ran into rough weather and were thrown around in our seats like potatoes in a sack. I have been reading about plane crashes for a while now and panicked.” The rest of the people on the flight, however, remained unperturbed. “Ajay, Reema and George were laughing and joking about the plane crashing while Priyan slept.” DHAMAK PUNJAB DEE

CHANT USE The actress learnt the Gayatri Mantra last year and she kept chanting it to calm her nerves. Bips adds, “It just popped into my mind. I think I must have chanted it at least 3000 times on that flight. Fortunately, the plane landed safely. I hate flying; especially in the monsoons when the weather gets choppy. Initially, Ajay and Reema were trying to scare me but when she saw how terrified I was, she asked Ajay to stop joking.” She recalls another horrifying flying experience in 2008. “It was during the monsoons and I was on a Mumbai-Bangkok flight. The turbulence never stopped and the trolley of the airhostesses jumped in the air and the food got scattered everywhere. That’s why I am scared of travelling during the monsoons and am almost paranoid about flying. But now, this Diu flight tops that experience.”

Genelia to play princess

enelia D’Souza is all set to play a Portuguese princess in Santosh Sivan’s nextdirectorial venture Urumi. Urumi tells the story of young man in 15th century India who sets out to kill Vasco Da Gama, the Portuguese explorer who has just reached Indian shores. Genelia will play a Portuguese princess and Southern superstar Prithviraj will play the leader of the gang that’s plotting to kill Vasco Da Gama. Urumi will be a bilingual in Tamil and Malayalam and will be shot in Malshej Ghat from this August.

G

July, 2010

52


Grand Opening

Ruby's

BEAUTY SALON We Specialize in

ç¹ñÔä ñÂÆ ×ÇÔä¶ Áå¶ ÜÅׯ ÇÕðŶ å¶ òÆ Çîñç¶ ÔéÍ ÇòÁÅÔ ôÅçÆÁ» ñÂÆ ÚÈó¶ Áå¶ ÕñÆð¶ ÖðÆçä ñÂÆ êèÅð¯

Eye Brow Special $2.99 with this add Come In And Check Us Out For

Great Deals!

!!FREE!! !!FREE!! !!FREE!! !!FREE!! FREE FREE Eyebrows With Wash, Cut & Blow Dry Eyebrows With Facial

We Sell Unlok GSM

Authorized Dealer

Under Arms with full Arm & Full Legs

NEXTEL

PAGE PLUS VIRGIN MOBILE Sprint Pre Paid

114-04 Liberty Ave., Richmond Hill, NY 11419 (Inside Royal Cellular Hut)

Tel : (718) 659-4646 Cell : 347-972-8985 DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

53


“I think my image of Hazaaron keeps filmmakers from approaching me to do any masala roles. But I love dancing, and I really wish I could do a dance number.”

BOLLYWOOD

Salman Khan's suggestions like words written in gold

ARBAAZ KHAN A lot of Salman Khan's inputs were incorporated into his forthcoming home production Dabangg even after the film was completed. Producer Arbaaz Khan says his superstar brother's inputs were valuable. "Salman is a very experienced superstar. This happens to be his brother's production, which makes it a 'ghar ki baat'. He is the star of the film. I considered every suggestion from Salman to be like words written in gold and we incorporated them accordingly," said Arbaaz. "I don't think Salman has contributed more from behind-the-camera to any of his films. Earlier in some of his films he tried to make suggestions which were unfortunately not taken well. In Dabangg, we welcomed Salman's inputs warmly. He has added considerably to the film's overall mood and feeling, specially in the action scenes," added Arbaaz. Five lengthy action sequences including a climactic eruption lasting 20 minutes were devised specially by Salman in collaboration with action director S. Vijayan who did the stunts for Salman Wanted. Salman's brief to Vijayan was simple - "Make the action sequences bigger and better than Wanted." "Yes, Wanted was his big action release in 2009. We want Dabangg to be his bigger action flick in 2010. I can't deny we devised the stunts accordingly," said Arbaaz. DHAMAK PUNJAB DEE

I can’t do a Kareena er only claim to fame still happens to be her debut film Hazaaron Khwaishein Aisi that had released in 2005. A hiatus of three years and then only one average film to boast of post-a-comeback would have given any actress cold feet, but Chitrangda Singh’s still optimistic about her Bollywood innings. “Why should I be worried? I have nothing to lose!” she says. But before her statement scares away filmmakers, she’s quick to clarify, “It took me long to discover what my passion was, but now I am here to give my career my 200 per cent. It’s not everyday that an actress with my track record gets such interesting offers,” she says referring to the three films she has in her kitty including Yeh Saali Zindagi with mentor Sudhir Mishra, Mani Ratnam’s Paaki with Vivek Oberoi, one with Pratik Babbar, and few others that are being finalised.As for having no release since her comeback film Sorry Bhai bombed in 2008, she says,“Yes, the wait’s been a long one for the right roles. I made a rash decision to quit, when I shouldn’t have. Guess it will take a while for the industry to realise and trust that I’m not running away this time. I am just glad that I still have the luxury to choose and don’t have to do everything coming my way out of desperation to earn my bread and butter.”

H

"There was this prevalent belief about Dabangg that it was a gritty realistic offbeat kind of film. We didn't want that kind of branding for Dabangg. We wanted this to be a full-on action film, bigger than Wanted. In fact, bigger in terms of action than anything Salman has done before." The five action sequences, the film's highlight were shot over a period of 60 days. And though Arbaaz isn't willing to reveal it, the climactic fight alone is 20 minutes long. "Let's just say we shot the action scenes for 60 days which is the time spent shooting an average full-length feature film. These action films are done with special effects the way Jackie Chan's stunts are shot." Apparently, Salman is now all set to direct his own film.

Chitrangda

She may be in the race, but she’s a long way to the top and certainly not in the league of a Kareena Kapoor. Point this out and she has no qualms in admitting it either. “I definitely can’t do a Kareena Kapoor, but I really look up to the kind of roles that Vidya Balan’s done recently. I really wish I could do a film like Ishqiya.” Realistic roles are her criteria too — though this may be more due to options than choice — but she doesn’t hesitate to express her desire to do a full on entertainer and even a dance number. “I think my image of Hazaaron keeps filmmakers from approaching me to do any masala roles. But I love dancing, and I really wish I could do a dance number.” Balancing her personal life with professional commitments, she’s been shuttling in and out of the city. “I have a house here, but for me Delhi’s still home,” she says referring to her family there with hubby, golfer Jyoti Randhawa and son Zoravar. Exasperated with reports of her marital troubles with Jyoti over her decision to act — that had kept her in news inspite of her absence in Bollywood — she puts up her hands. “I do not know why he’s being made the scapegoat here, when all decisions have always been mine completely. It’s unfair to paint Jyoti as a villain. He’s just happy that I’ve found my calling at last.” July, 2010

54


SINGH TRAVEL & TOURS, INC. PARMAJIT SINGH President

Tel : 718-323-0202 Fax : 718-835-5423 103-45 Lefferts Blvd., Richmond Hill, NY 11419

R.U. DRIVING SCHOOL SERVING Brooklyn Queens Long Island DMV Certified Lady Instructor

7

Open Days

IMMIGRATION SERVICES Work Permit Renewal Citizenship Cases Visa Extension

We Also Speak : Hindi, Punjabi & Urdu

107-107-20A 101 Ave, Ozone Park N.Y. 11416 (Corner of 108 st. & 101 ave.)

718-880-1078 & 718-787-5580 www.rudrivingschool.com

Golden Star ñ¶âÆ÷ ÃÈà Áå¶ Ô¯ð âÌËà îàÆÇðÁñ òÆ ÇÃñÅÂÆ ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

Tailor

ëËôé çÆ ç¹éÆÁ» Çò¼Ú Ãí 寺 Á¼×¶ å¹ÔÅâÆ êÿç ç¶ Ôð Çâ÷ÅÇÂé, î½Ãî ç¶ î¹åÅìÕ, ë˺ÃÆ ÃÈà, Õ½àé ç¶ ÃÈà, êÜÅî¶ çÅ òèÆÁÅ Õ¼êóÅ ÇîñçÅ þ Áå¶ å¹ÔÅâÆ êÿç çÆ Ôð åð·» çÆ ÇÃñÅÂÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ þÍ ÁÃÄ éòÄ ê¹ðÅéÆ Ôð åð·» çÆ Áñàð¶ôé Çò¼Ú îÅÇÔð Ô»Í

ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅ Õ¶ ç¶Ö¯Í

é¯à : à¶ñð» çÆ ÷ðÈðå þÍ

718-850-8710

95.81/114 Richmond Hill, New York DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

55


OPEN 24 Hrs

DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

56


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

57


Cross Bay Chemist Opened in Ozone Park

by Frank Pantina

Here we go again. Cross Bay Chemist pharmacy is branchingopening its second location on June 5 this time in Ozone Park. Six years ago, I opened Cross Bay Chemist in Howard Beach. Our pharmacy has become successful thanks to our hard work, perseverance and friendly atmosphere, but most importantly, our loyal customers, who have become friends. Despite competition from chain drug stores, we have managed to strive and grow. We thank you and want you to remember that you should be proud that a small mom and pop pharmacy has flourished. We represent you — our clients and friends. Cross Bay Chemist has happened because of our determination and devotion to you. We pride ourselves on customer relation¬ships and impeccable customer service. We treat our clients the way we want to be treated — with respect and kindness. Many ask, how do we compete with the chain drug stores? The chains have every- Frank Pantina, a registered p thing, plus parking. Bay Chemist in Howard Beach, True, but they don't have us. We treat our customers like they are part of the fam¬ily. When you come into an establishment and the staff knows your name and what you need and like, that works for me and I know it works for you, too. And don't forget about our great prices, sales & delivery service, which is free of charge. Now that we're opening a second location, I am so excited to be part of the Ozone Park community.

DHAMAK PUNJAB DEE

I feel that Ozone Park deserves its own neighborhood friendly pharmacy. The area is surrounded by mostly chain drug stores. It's time to create that neighborhood camaraderie that comes with having your own family pharmacy. I want people in Ozone Park to be able to say what those in Howard Beach have been saying for years — that Cross Bay Chemist is "my pharmacy." This is where I go to shop and fill my prescriptions. Frank and Carol are "our pharmacists" and we are proud to have "our local pharmacy." Cross Bay Chemist of Ozone Park is in it for the long haul. For us, it's not a sprint but a marathon. We are here to provide exceptional service to everyone, regardless of a patient's culture, heritage, race or religion. Whatever their insurance

plan may be, we are here to help them and this community. Please allow Cross Bay Chemist in How¬ard Beach and Ozone Park to be your pharmacies. Help us make our Ozone Park loca¬tion successful. Allow us to help you with all your pharmacy needs. Support your neigh¬borhood pharmacy and let's show those chains that we still believe in the small, local com¬munity pharmacies. Cross Bay Chemist's Ozone Park location is located at 96-05 101st Ave. Pharmacy hours are Monday through Saturday from 9 a.m. until 7 p.m. We are closed on Sun¬day. Phone: (718) 880-1644. Fax: (718) 880-1606. Web-site: crossbaychemist.com. Frank Pantina is a registered pharmacist and owner of both Cross Bay Chemist locations.

July, 2010

58


GIFT CARDS MALL GREAT GIFTS MADE SIMPLE NOW AVAILABLE AT CBC

Neighborhood Family Pharmacy! Registered Pharmacist

Owner

Surgical Fitter

Notary Public

FREE PICK UP & DELIVERY FULL SERVICE PHARMACY

ATM , SURGICALS , 5 PHOTO COPY , FAX SERVICE, MEDELA BREAST PUMP RENTAL, FREE PICK UP AND DELIVERY, GREETING CARDS 50% OFF ALL YEAR ROUND , CALLING CARDS, METRO CARDS, WHEELCHAIR

You Can Trust us with your familes Health. Come in and fill your prescriptions with us Visit us on Facebook. Shop With us , We are your ONE-STOP-SHOP Health and Beauty Aids Household Chmicals Hair Care and Cosmetics Food and Snacks

5

5

$ Off $ Off Any Purchase of $25.00 or More. With Coupon Only. Not be combined with other coupons

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to CBC.

As Easy As 1,2,3 !!!

NO WAITING! HASSLE FREE! With Coupon Only. Not be combined With other coupons

WE SPEAK ITALIAN ,POLISH AND SPANISH

REAL PHOTOS FROM

DIGITAL CAMERA 10 C 4×6 DIGITAL PRINT

96-05 101ST AVENUE, OZONE PARK, NY 11416

Phone : 718-880-1644 Fax : 718-880-1606 VISIT OUR WEBSITE : WWW.CROSSBAYCHEMIST.COM DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

59


BOLLYWOOD

No junk food for Priyanka!

alking of Bollywood’s pintucked divas and their shapely figures, here’s an actress who has managed to stick to her dimensions, despite pigging out on junk food. Priyanka Chopra calls herself a foodie and for good reason because she rarely resists good food. Calories be damned! Even Priyanka’s illness and hospitalisation couldn’t dampen her spirits. “I don’t have the tendency to put on weight at this age. I do not diet. I love eating. I eat anything at any time. I never compromise when it comes to eating but I make sure I include a lot of greens in my diet,” Priyanka had said a few years ago. Fair enough. Human metabolism may have undergone evolutionary changes in Priyanka’s case. But now the actress has to be careful. The latest is that nutritionists and Priyanka’s fitness instructor have strictly told her to stay off a lot of her favourite dishes (referring to food for now), to maintain her stamina. A friend of Priyanka’s said, “Priyanka has been asked to go slow on pakodas, pastas, pizzas, pastries, burgers, chocolates and aerated drinks. She has a very gruelling shoot for Fear Factor coming up in the next few weeks. For this show, Priyanka will have to perform stunts, which would demand a lot of energy. She is quite a perfectionist in all her work assignments and doesn’t want to be under prepared.” Priyanka’s transformed food habits have not irked her father. When asked, Dr Ashok Chopra said, “This would in turn shed all the extra weight, if any and would tone up her body and improve her strength.” As for resisting temptation, Priyanka’s father added, “Priyanka is not finding it difficult to resist the temptation. She knows how to say ‘No’. And the results are showing. With each passing day, she is able to walk more on the treadmill.”

T Sonam vows Yash Chopra!

Y

ash Chopra, who has seen Sonam Kapoor since she was knee high, has always liked the girl. When he saw Saawariya he actually called her father Anil Kapoor to say that Sonam is a bright talent and will go places in her career. Post Delhi-6 Yash once again picked up the phone on Sonam and told her that she was indeed a delight to watch. Now that Sonam’s latest film has vowed the box office, the filmmaker is convinced that the 24-year-old star daughter is poised for superstardom. Chances are that one of these days Yash will announce a film under his own banner with young Sonam. What’s that saying about ‘nurture them young and watch them grow.’

DHAMAK PUNJAB DEE

“I don’t have the tendency to put on weight at this age. I do not diet. I love eating. I eat anything at any time. I never compromise when it comes to eating but I make sure I include a lot of greens in my diet,”

July, 2010

60


Rekha’s vulnerable side

B

ollywood’s Greta Garbo Rekha does have a very vulnerable side to her. The actress, who makes very few appearances at parties and events looking like a zillion bucks each time, surprises her friends and close associates quite often with her concern for them. One heard that when lensman Jagdish Maali took ill, Rekha actually drove to his suburban apartment and offered to find him a doctor, get the medicines, do just about anything to get him back on his feet really quick. Guess who noticed Rekha was in the building... Jagdish’s neighbours, who rubbed their eyes in disbelief on spotting the diva in their midst. Nice to know that even if she makes rare appearances, Rekha does step out for the right reasons.

onali Kulkarni is on cloud nine. The actress, who recently got married in the city is looking forward to getting back to work. “I already have two projects that I am working on currently. One is Rockshock with Lucky Ali and the second is a Marathi film titled Pratibimbh with Ankush Choudhary.” Her new phase in life has got Sonali kulkarni redefining her priorities. “Earlier, I used to always work in accordance with producers and directors. I would never give time to myself, and I would keep their goals and deadlines in mind. Now, my perspective towards work has

S

Sonali is back in action

changed, and I am going to make sure that I give time to myself and my family.” A typical Puneri mulgi, Sonali, also shares with us her memories of Pune during the monsoon season. “I used to love to take my bike out and drive in the rain without a raincoat. Earlier, it would

always rain on June 7, and my friends and I would take our bikes and drive all the way to Sinhagad to enjoy some chai and pakodas.I would love to enjoy visiting Pune during the monsoons again.” Well, here’s hoping to see you back in town again really soon, Sonali!

For Men & Women Second Location

OUR SERVICES INCLUDE Laser Hair Removal Laser Skin Tightening Permanent Makeup Microdermabrasion For Men & Women

" LASER" the Most Effective Way to Permanently Reduce Unwanted Hair

UP TO

50% OFF

Laser Facials/Photo Facials Mole Removal in Just One Sitting Laser Acne and Scar Treatment We can Treat all Skin Types Harbal Skin & Hair Products

FREE CONSULTATION WITH A FREETEST PATCH WE HAVE FDA APPROVED LASER

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 July, 2010 DHAMAK PUNJAB 61 ( DEE


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

62


Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

WE ALSO DO DOVS

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314 DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

63


DHAMAK PUNJAB DEE

July, 2010

64


LEARN TO

àð¼Õ ÚñÅÀ¹äÅ Çü֯

å¹ÃÄ ÃÅⶠéÅñ ê³ÜÅìÆ, ÇÔ¿çÆ, Á¿×ð¶ÜÆ Çò¼Ú ×¼ñ Õð ÃÕç¶ Ô¯

SUNNY TRUCK

DRIVING SCHOOL INC.

Professional Instructors Car Trucks Buses Tractor Trailers Commercial Driving Lessons Classes A, B & P

Email:-sunnytruck95@yahoo.com 41-26 College Point Blvd., 2nd Floor Flushing, NY 11355

TEL : 718-353-6745 Ask for Gill


July2010  

Callfrom Cell, Work or Home Phone No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE 118-08, 101 Ave., South Richmond Hi...