Page 1

CO O UP NS SI IN DE

Call from

Cell, Work or Home Phone

No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE

118-08, 101 Ave., South Richmond Hill, NY 11419


Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

VAN WYCK

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


èîÕ

ê³ÜÅì çÆ

Vol-8, Issue-12, December, 2010

î¹¾ÖÿêÅçÕ

ÃÇÔÿêÅçÕ

ìñÜÆå ÇÿØ

ÿçÆê ÇþèÈ Co-Editor

Chief Editor

Sandeep Sidhu

Baljit Singh

O UP NS S IN E ID

ì¾ñå¶ôòð ÇÃ¿Ø èðîêÅñ ÇÃ¿Ø Ü¼ÃÆ Çãñ¯º ùðÜÆå ÇÃ¿Ø ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ñÅâÆ êÌÆåî êÅñ ôðîÅ êðîÜÆå ÇÃ¿Ø ÁîéçÆê ÇÃ¿Ø ìðÅð

CO

ÿêÅçÕÆ î¿âñ

Editorial Board Balteshwar Singh Dharam Pal Singh Jassi Dhillon Surjit Singh Harjit Singh Laddi Pritam Pal Sharma Paramjit Singh

Call from

Cell, Work or Home Phone

No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE

Amindeep Singh Brar

118-08, 101 Ave., South Richmond Hill, NY 11419

èîÕ ê³ÜÅì çÆ îË×÷Æé, ÁÖìÅð êó·¯ å¶ èîÕ ê³ÜÅì çÆ àÆòÆ ç¶Ö¯

îÅðÕÆÇà¿× îËé¶Üð â¶Çòâ ðÅÜ êÅñ 347-666-7926 Marketing Manager David Raj Paul 347-666-7926

å¹ÔÅⶠÇÂñÅÕ¶ ÓÚ å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð DHAMAK PUNJAB DEE

Legal Advisor

îË×÷Æé Çò¼Ú ÇÂôÇåÔÅð ç¶ä ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯

(718) 850-7444 For Advertisment in this Magazine Call At

(718) 850-7444

(B.A.,LLB,)

S. Bur Singh

ÃÇÔï¯×Æ

ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ÇÃ¾è¹ ×¹ðìÚé ÇÃ¿Ø éÅðÈ ÇòÕðî ÇÃ¿Ø éÅðÈ, Õ¹ñçÆê ÇÿØ, Ãðê³Ú Ç¿çð ÇÃ¿Ø ÁîÆðê¹ð, îñÕÆå ÇÃ¿Ø (êàòÅðÆ) êðÇî¿çð ÇÃ¿Ø ×¯ñâÆ

Designer Jatinder K. Sharma

JAMAICA ELECTRICAL SUPPLY INC. 121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill NY 11418 PH : 718-849-5555 December, 2010

01


èîÕ 04 PAGE

08 PAGE

ê³ÜÅì çÆ

éò» ÃÅñ Ö¹ôÁÅîçÆç

Ôð ØóÆ éò» ÃÅñ þ

26 PAGE

34 PAGE

ôÔÆçÆÁ» çÆ ×ÅæÅ þ ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà Øð ù ÃÜÅÀ¹äÅ ìÔ¹å ÁÅÃÅé

Chyawanprash 38 Wonderful Health... PAGE

10

éÅ ÕÇÔäÅ Çü֯

31

ÕÆ å¹ÔÅâÆ éÔ¹¿ êÅÇñô....

PAGE

PAGE

30 PAGE

ôðÆðÕ æÕÅòà ÇÕå¶ ÁÅÇÂðé....

Sonakshi to work 56 with Salman...

Homes & Offices 46 Interior Lighting

PAGE

Foods to 60 Fight Fat

PAGE

PAGE

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

02


ÿêÅçÕ çŠùé¶ÔÅ

ÇÕª îéÅÂƶ Ç´ÃîÃ å¶ éò» ÃÅñ ÔÆ Ççé ðÇÔ ×¶ ÔéÍ ÁÃÄ ÃÅð¶ À¹Ã é ò¶Ççéº ÃÅñçÆùÀ¹Õ¹âµÞÆÕÕ¹ Õð Ô»Í À¹Ã 寺 Õ¹µÞ Ççé êÇÔñ»

ìñÜÆå ÇÿØ

êÌí¹È ïÆÃÈ îÃÆÔ ÃÅⶠêÅê» ñÂÆ ÃÈñÆ Óå¶ ÚÇó·ÁÅ êð À¹Ãé¶ À¹é·» é¶ ÃÈñÆ Óå¶ Úó·ÇçÁ» òÆ ç¯ôÆÁ» ñÂÆ îÅëÆ î¿×ÆÍ ÕÆ ÁÃÄ À¹é·» ç¶ Ççµå¶ À¹êç¶ô Óå¶ Úñ ðÔ¶ Ô»Í Ç´Ãîà ù å» ÔÆ ÁÃñ ðÈê ÓÚ îéÅ Ãջ׶ ܶÕð ÁÃÄ êÌíÈ ïÆôÈ îÃÆÔ ç¶ À¹êç¶ô» ÓÚ Úµñ»×¶Í

DHAMAK PUNJAB DEE

ÁÅò¶×Å Ç´Ãîà ïÅéÆ òµâÅ ÇçéÍ ÁÃÄ ÇÂé·» ÇåÀ¹ÔÅð» çÆ À¹âÆÕ êÈðÅ ÃÅñ Õðç¶ Ô»Í Ü篺 ÇÂÔ ÁÅªç¶ Ôé å» ÁÃÄ êÈð¶ ÚÅÁ å¶ îñÅð éÅñ ÇÂé·» ù îéÅªç¶ Ô»Í ÁÃÄ ìÆå¶ Ô¯Â¶ ç¹µÖ å¶ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Õôà 寺 êÈðÆ åð·» Çéðñ¶ê Ô¹¿ç¶ Ô»Í êÅðàÆÁ» Õðç¶ Ô»Í Õ¶Õ Õµàç¶ Ô»Í ÇÂÕ çÈܶ ù å¯Ôø¶ Çç¿ç¶ Ô»Í ã¶ð ÃÅð¶ êËö ÖðÚ Õðç¶ Ô»Í êð ÕÆ Õç¶ ÁÃÄ ÇèÁÅé éÅñ ÇÂà ׵ñ Óå¶ ÇòÚÅð ÕÆåÅ þ ÇÕ ÇÂé·» ÇåÀ¹ÔÅð» çÅ îåñì ÕÆ þ? ôÅÇÂç éÔÄÍ Ãµí 寺 êÇÔñ» ×µñ Õðç¶ Ô»Í Ç´Ãîà çÆÍ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð Áõñ ÓÚ Ãî¹µÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ çÅ ÇåÀ¹ÔÅð þÍ ÇÂÔ À¹Ã ôõÃÆÁå ç¶ êËçÅ Ô¯ä çÆ Ö¹ôÆ ÓÚ îéÅªç¶ Ô», ÇÜÃé¶ ç¹éÆÁÅ ù ê̶î Áå¶ ÃçíÅòéÅ çŠÿç¶ô ÇçµåÅÍ ïÅéÆ êÌíÈ ïÆôÈ îÃÆÔÍ êÌí¹È ïÆôÈ îÃÆÔ ÃÅⶠêÅê» ñÂÆ ÃÈñÆ Óå¶ ÚÇó·ÁÅ êð À¹é·» é¶ ÃÈñÆ Óå¶ Úó·ÇçÁ» òÆ ç¯ôÆÁ» ñÂÆ îÅëÆ î¿×ÆÍ ÕÆ ÁÃÄ À¹é·» ç¶ Ççµå¶ À¹êç¶ô Óå¶ Úñ ðÔ¶ Ô» ? Ç´Ãîà ù å» ÔÆ ÁÃñ ðÈê ÓÚ îéÅ Ãջ׶ ܶÕð ÁÃÄ êÌíÈ ïÆôÈ îÃÆÔ ç¶ À¹êç¶ô» ÓÚ Úµñ»×¶Í ÇÂö åð·» éò» ÃÅñ þÍ éò» ÃÅñ ÁÃñ ÓÚ ÃÅⶠñÂÆ ÇÂÕ î½ÕÅ Ô¹¿çÅ þÍ ÁÅêäÆÁ» öñåÆÁ» ù ïÅç Õðé çÅ ÁÅêä¶ ìÈð¶ Õ¿î» å¯º å½ìÅ Õðé çÅÍ ÃÅù ÚÅÔÆçÅ þ ÇÕ ÁÃÄ éò¶º ÃÅñ ÓÚ ê¹ðÅä¶ îÅó¶ Ã ù í¹µñ Õ¶ éò» ïÚÆÂ¶Í Ú¿×ŠïÚÆÂ¶Í Ãî¹µÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ çÆ íñÅÂÆ òµñ Õçî ðµÖÆÂ¶Í ÇÕªÇÕ ÇÂé·» ÇåÀ¹ÔÅð» çÅ ÁÃñ îÕÃç å» ÔÆ êÈðÅ Ô¯ò¶×ÅÍ

December, 2010

03


éò» ÃÅñ

éòź ÃÅñ

Ö°ôÁÅîçÆç

ç¯

Ãå¯ ÇÂµÕ òÅð Çëð éò» ÃÅñ ÁÅÀ¹ä òÅñÅ þÍ éò» ÃÅñ ïÅéÆ ÜÆòé ÓÚ åÅÜ×Æ å¶ éòÄ Ã¯Ú íðé çÅ ò¶ñÅÍ éò» ÃÅñ êÈðÆ ç¹éÆÁÅ ÓÚ îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ñ¯Õ CA Ççÿìð çÆ ðÅå ù Ççñ Ö¯ñ· Õ¶ Üôé îéÅÀ¹»ç¶ ÔéÍ ã¯ð» ð¹ê¶ ÖðÚ Õðç¶ ÔéÍ êÅðàÆÁ» Õðç¶ ÔéÍ ÇÂµÕ çÈܶ ù òèÅÂÆÁÅ Çç¿ç¶ Ôé ÁÅÇÖð ÇÕªÍ ôÅÇÂç ÇÂÔ Ãµí ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÕ ÇÕªÇÕ îé¹µÖ ÚÅÔ¹¿çÅ þ ÇÕ Ü¯ Õ¹µÞ À¹Ãé¶ îÅóÅ ÕÆåÅ þ Ü» Çëð ÇÜÃ ç¹µÖ íð¶ îÔ½ñ ÓÚ¯º À¹Ô ìÆå¶ Ã ÓÚ¯º ×¹ÜÇðÁÅ þ À¹Ô õí Õ¹µÞ í¹µñ ÜÅò¶Í ÇÕªÇÕ ÇÂÔ ÇÂÔ Õ¹çðå çÅ ÇÂÕ ÚµÕð êÈðÅ Õð ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ ÔË ÇÂÃ

DHAMAK PUNJAB DEE

ñÂÆ ÃÅⶠòÅÃå¶ ÇÂÔ ìÔ¹Ú Ú¿×Å Ãî» Ô¹¿çÅ þ ÇÕ ÁÃÄ ÇÂà ù Üôé ò»× îéÅÂƶ å¶ ì¹ð¶ òÕå ù í¹µñ ÜÅÂÆÂ¶Í êð ÇÂÔ éò» ÃÅñ þ ÇÕ ÁÃñ ÓÚ å» ÇÂÔ Ã çÆ ÔÆ ò¿â þÍ ÇÂÔ Ã çÆ ò¿â Ã Áå¶ ÃæÅé î¹åÅÇìÕ ìçñçÆ ðÔÆ þÍ ÁÅú ÷ðÅ ç¶Öƶ ÇÕò¶º G Ã çÆ ò§â 鱧 ÇÃÁÅÇäÁź é¶ ÇÂà êzÕÅð ò§ÇâÁÅ ÔË:G ÇéîÖ, êñ, îÔ±ðå, ØóÆ, ÇçéGðÅå ÔëåÅ, îÔÆéź, ÃÅñ, Áå¶ ÃçÆ ÁÅÇç ÇòµÚ ò§ÇâÁÅ ÔË¢ ÇéîÖG(çÃÇÕzå) ÁµÖ ÞîµÕä ÇÜé·Åº ÃîÅºÍ ×°ð ë°ðîÅé ÔËG ÇéîÖ é ÇìÃðÔ° å°î ÕÀ° ÔÇð ÔÇð (DIF)

êñ : ÇÂÔ òÆ Ã§ÃÇÕzå çÅ ñëÜ ÔË ÇÜÃçÅ îåñì ÔË BD ÃËÕ§â çÅ ÃîźG êñ íÆåÇð åÅÕŠԯǠÇìéÅà (BGH)

îÔ±ðå : ç¯ ØóÆÁź çÅ ÃîźG ׯêÅñ çðà í¶à§ éÅéÕ Ãëñ ï îÔ±ðåÔ¨ (G@I) ØóÆ : BD Çî§àź çÅ Ãîź Â¶Õ ØóÆ ÁÅèÆ ØóÆ (ACGG) êÔð : Ççé ðÅå çÅ Ááòź íÅ×

íÅò Çå§é اචçÅ ÃîźG ØóÆÁź Ãí¶ ×¯êÆÁź êÔð Õ§é· ×¯êÅñ (DFE)

Ççé : ç. ñðÜ Úó·é 寺 â°µìä åµÕ çÅ Ãîź å¶ ðÅÇåGñðÜ â°µìä 寺 Úó·é ÇòÚñÅ ÃîźG Ççé å¶ Ãðêð êÀ°ÃÆ ðÅÇå (CGE)

ÔëåÅ : õåź Ççéź çÅ, îÔÆéź : C@ Ççéź çÅ ÃÅñ : AB îÔÆé¶ çÅ ÃçÆ : A@@ ÃÅñ çÆ¢ December, 2010

04


DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

05


éò» ÃÅñ ÇÕ¿é¶ åð·» ç¶ ÃÅñ ÃÅñ ôìç ç¶ òÖð¶>òÖð¶ ÕÂÆ Áðæ Ôé êð ÇÜµæ¶ ÃÅñ Ã éÅñ Ãì§èå ÔË À°µæ¶ ÇÂà çÅ Áðæ òð·Å ÔË Ü¯ ëÅðÃÆ çÅ ôìç ÔË¢ çÃÇÕzå ÇòµÚ ÇÂà 鱧 òðô ÕÇÔ§ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂà ÇòµÚ AB îÔÆé¶ Ô°§ç¶ Ôé¢ Ã§ÃÇÕzå ç¶ ÇòçòÅéź é¶ òðô ÚÅð åð·Åº çÅ î§ÇéÁź ÔË:>

ýð

ÇÂÔ CFE Ççé E اචDE Çî§à Áå¶ DF ÃËÕ§â çÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂåé¶ Ã ÇòµÚ èðåÆ Ã±ðÜ çÆ ÇÂµÕ êzÕðîź ÕðçÆ ÔË¢

Úźç ÇÂÔ CED Ççé H اචDF Çî§à Áå¶ CF ÃËÕ§â çÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà Ã ÇòµÚ Ú§çzîź èðåÆ çÆÁź AB êzÕðîź ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà Úźç òðô çŠýð òðô éÅñ Ôð ÃÅñ A@ Ççé BA اචçÅ ëðÕ êË ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà Á§åð 鱧 áÆÕ Õðé ñÂÆ Ôð åÆÜÅ òð·Å AC îÔÆÇéÁź çÅ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢

ÃÅòä ÇÂÔ ÃÅñ ê±ð¶ CF@ Ççé çÅ Ô°§çÅ ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ îÔÆé¶ ê±ð¶ C@>C@ Ççé ç¶ Ô°§ç¶ Ôé¢ òËÇçÕ Ã ÇòµÚ ÇÂÔ ÃÅñ ìÔ°å êzÚñå ÃÆ¢

éÅôåz ÇÂÔ CBD Ççé çÅ Ô°§çÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çÅ Ôð¶Õ îÔÆéÅ BG Ççé çÅ Ô°§çÅ ÔË¢

ÇìÕðîÆ Ã§îå À°ÜËé êåÆ ðÅܶ ÇìÕðîźÜÆå é¶ ÂÆÃòÆ Ã§é 寺 EG ÃÅñ êÇÔñ¶ Áð§í ÕÆåÅ¢ ÇÂÔ ðÅÜÅ ÁÅê ÇòçòÅé å¶ ÇòçòÅéź çÆ Õçð Õðé òÅñÅ ÃÆ¢ Áé¶Õ ÇòçòÅéź çÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ ÇòÕðîÆ Ã§îå îÔźðÅÜÅ ÕÇéôÕ é¶ ÚñÅÇÂÁÅ ÔË ÇÜà çÆ À°êÅèÆ ÇòÕzîźÇçµå ÃÆ¢ ìÔ°å ñ¶ÖÕ ÇñÖç¶ Ôé ÇÕ ïô¯èð éÅîÕ ÇòÕzîÅÇçµåï é¶ ÇòÕzîÆ ÃÅñ ÚñÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ ÇÕåé¶ ÇòçòÅé Õñêéź Õðç¶ Ôé ÇÕ ×½åîÆ ê°µåz é¶ ôµÕź 鱧 ÁÅêä¶ ÇòÕzî (ìñ) éÅñ Üç ÔÅð ÇçµåÆ À°Ã Ã 寺 ÇòÕzîÆ Ã§îå Ç×ÇäÁÅ Ç×ÁÅ¢ DHAMAK PUNJAB DEE

ÇìÕðîÆ

ÂÆÃòÆ Ã§é

ðÅÜÅ ÇìÕðîźÜÆå Áå¶ ÂÆÃòÆ ÃzÆ ÂÆÃÅ îÃÆÔ éÅñ Ãì§èå î§é¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÂÆÃòÆ, ÇìÕzîÆ EG 寺 ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ íÅò EG ÃÅñ ìÅÁç¢ Á§×z¶ÜÆ ê°ÃåÕź ÇòµÚ ÂÆÃòÆ Ã§é ÇñÖä Ã ¶.âÆ. Áå¶ ÂÆÃòÆ å¯º êÇÔñź ìÆ. ÃÆ íÅò ìÆë¯ð ÕðÅÂÆà ÁðæÅå ÂÆÊ寺 êÇÔñź¢

ÇÂÔ Ã§é ÂÆÃÅÂÆ èðî ç¶ ìÅéÆ ÃzÆ ÂÆÃÅ îÃÆÔ ç¶ Üéî 寺 ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 ÇìÕðîÆ Ã§îå EG ÃÆ¢ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÂà 鱧 ÂÆÃòÆ Ã§é ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË, ܯ ÁµÜ ÃÅð¶ çÃÅð ÇòÚ êzÚñå ÔË¢ ÂÆÃÅÂÆ èðî ç°éÆÁź çÅ (Ãí 寺 òµâÅ èðî) ÂÆÃÅÂÆ ÇîôéðÆÁź ç¶ êzÚÅð ÃçÕÅ ìä Ú°µÕÅ ÔË¢ Á§×z¶÷Æ òðñâ íÅôÅ ìä ÜÅä ÕðÕ¶ Á§×z¶÷Æ Ççé, Ôëå¶, îÔÆé¶, ÃÅñ Áå¶ ÃçÆ ÔÆ Áźî êzÚñå Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé¢ íÅò¶º Ö¶åðÆ å¶ èÅðÇîÕ å½ð å¶ ñ¯Õ ÁÅê¯ ÁÅêäÅ ÃÅñ, çîå, ÃÅÕÅ Áå¶ ÇÔ÷ðÆ ÁÅÇçÕ òðåç¶ Ôé, êð Áźî å½ðå¶ Á§×z¶ÜÆ Õñ§âð ÔÆ êzÚñå ÔË¢

ÇÔ÷ðÆ Ã§é ÇÂÔ Ã§é î°ÃñîÅéź ç¶ êËקìð î°Ô§îç ÃÅÇÔì ç¶ îµÕ¶ Ú¯º ÇÔ÷ð Õðé íÅò îµÕÅ Ûµâä íÅò Çòï¯×Æ Ô¯ä çÆ ïÅç ÇòµÚ AE Ü°ñÅÂÆ Ã§é FBB ÇòµÚ ÁÅð§í Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÂà 鱧 ÇÔ÷ðÆ Ã§é ç¶ éÅî éÅñ î°ÃÇñî òÆð î§éç¶ Ôé¢ Áðì ç¶ôź ÇòµÚ ÇÂÔ ÇÔ÷ðÆ Ã§é òðÇåÁÅ ÜźçÅ ÔË¢

December, 2010

6


Merry Christmas & Happy New Year

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

7


éò» ÃÅñ

Ôð ØóÆ

éòź ÃÅñ þ

ÇÂ

Ô å» ÇÃðë Üôé» çÆ ×µñ þ êð ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» îé¹µÖ ñÂÆ Ôð ØóÆ éò¶º ÃÅñ ò»× Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ Ã¯ Õ¯ÂÆ òÆ ÇéîÖ, êñ, ØóÆ, êÔð, îÔ±ðå, ÇçéCðÅå ÔëåÅ, îÔÆéÅ Áå¶ ÃÅñ îÅóÅ éÔƺ Ãׯº îÅó¶ ڧ׶ ÃÅⶠÕðî Ôé¢ ÇÜò¶º Ôð ÃÅñ ìéÅÃåÆ é±§ éò¶º ë°µñ ÇÖóç¶ Áå¶ éòÆÁź Õð±§ìñź ÇéÕñçÆÁź Ôé ÇÂò¶º ÔÆ ÃÅⶠÇÔðç¶ òÆ ô°í ×°äź ç¶ ë°µñ Áå¶ Á×ÅºÔ òè± ÇòÚÅðź çÆÁź Õð±§ìñź êËçÅ Ô¯äÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé¢

éò¶º ÃÅñ å¶ Õðƶ

îÅð± éÇôÁź çÅ ÇåÁÅ× Õðç¶ Ô¯Â¶ ÜéåŠ鱧 ÇÂà ìÅð¶ ÜÅ×ð±Õ ÕðÆÂ¶Í ÇÕÀ°ºÇÕ éÇôÁź éÅñ ÇÜæ¶ è§é ìðìÅç Ô°§çÅ, ì¶ÇÂ÷åÆ Ô°§çÆ, ÇíÁÅéÕ ð¯× ñ×ç¶ Ôé úæ¶ îÇå òÆ îÅðÆ ÜźçÆ ÔËÍ Ã¿ÃÅð ÓÚ ÇÂÕ çÈܶ 寺 Áµ×¶ òµèä çÆ Ô¯ó ñµ×Æ Ô¯ÂÆ þÍ ÇÂà òÅÃå¶ îé¹µÖåÅ ç¶ òËðÆ îÅðÈ ÔµÇæÁÅð ìäŶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÁÅú ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ ÃîÅÜ

DHAMAK PUNJAB DEE

å¶ ç¹éÆÁÅ ÇÃðÜƶ ÇÜà ÇòÚ ÇÂé·» ÚÆ÷» çÆ æ» éÅ Ô¯ò¶Í ç¹éÆÁÅ ÓÚ Õ¹çðåÆ ÁÅëå» ÕÅðé ×¹ðìå å¶ í¹µÖîðÆ ëËñ ðÔÆ þÍ À¹é·» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ Õ¯ÂÆ Õçî üµÕÆÂ¶Í Á½ðå çÅ îðç ç¶ ìðÅìð ÃéîÅé ÕðÆÂ¶Í èÆÁź çÆ íð±ä ÔÇåÁÅ ð¯ÕÆÂ¶Í ìÅìÅ éÅéÕ ÜÆ é¶ ìÖôÇçÁź ë°ðîÅÇÂÁÅC ï ÇÕÀ°º î§çÅ ÁÅÖÆÁË ÇÜÇå ܧîË ðÅÜÅé¨ Ã¿ÃÅð ÓÚ ÇéµÜ ÇÔµå» ù î¹µÖ ðµÖä ÕðÕ¶ òËð Çòð¯è òµè ÇðÔÅ þÍ ÇðôÇåÁ» çÆ îÔµååÅ Öåî Ô¯ ðÔÆ þÍ ÇÂé·» ÇðôÇåÁ» ÓÚ î¹ó 寺 ÇîáÅà Áå¶ ÁêäÅêé ÇñÁÅÂÆÂ¶Í ÇÂµÕ çÈܶ ç¶ ç¹µÖCçðç ù ò¿âÅÂÆÂ¶Í í½ÇåÕòÅçÆ ç½ó ÓÚ ÁÃÄ ÁÅêä¶ ÃµÇíÁÅÚÅð ÁÅÇç ù í¹µñç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ô» ÁÅú ÇÕö åðÆÕ¶ ÁÅêäÆ î» ì¯ñÆ å¶ ê³ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð ù éòÄ êÆó·Æ åµÕ ê¹µÜçÅ Õðé çÅ ÔÆñÅ ÕðÆÂ¶Í ÇÂé·» ÃÅðÆÁ» ×µñ» éÅñ éòź ÃÅñ Ãí 鱧 î°ìÅðÕ Ô¯ò¶, Ãí çÆÁź ç±ðÆÁź Øàä¢ ÁÅêź ÃÅð¶ êzí± êzîÅåîź ç¶ Ã°ÔÅòä¶ Ã§ÃÅðCìÅ× ÇòµÚ, òµÖCòµÖ ë°µñź ç¶ ð±ê çÅ ×°ñçÃåÅ ìä Õ¶ ô°í ×°äź çÆ îÇÔÕ ò§âç¶ ðÔƶ¢

éòź ÃÅñ ÚÇó·ÁÅ îéÅÂƶ ç¯Ãå¯ éòź ÃÅñ ÚÇó·ÁÅ îéÅÂƶ ç¯Ã寢 ìé¶ÇðÁź Òå¶ ìµåÆÁź Ü×ÅÂƶ ç¯Ã寢 ÕÅñÆ ì¯ñÆ ðÅå ñ§Ø ×ÂÆ Ôé¶ð çÆ, èðåÆ çÅ îµæÅ ð°ôéÅÂƶ ç¯Ã寢 ðµåÆ åÕçÆð ÇÜÔóÆ êð ÃÅñ çÆ , âµ×¶ ñÅ Õ¶ ðµåÆ é±§ Ü×ÅÂƶ ç¯Ã寢 ê°ñź ÃóÕź Òå¶ éÅ Õ¯ÂÆ Ã½ò¶º ðÅå 鱧, Õ°µñÆ ×°µñÆ ñÂÆ ìäÅÂƶ ç¯Ã寢 êÃå½ñ Ôµæƺ í°µÖ çÅ ñ°à¶ðÅ ëó¶ éÅ , ì¶ÕÅð ÃÅð¶ Õ§îź Òå¶ ñ×ÅÂƶ ç¯Ã寢 ÇòµÇçÁÅ çÅ çÆòÅ Ôð ×ñÆ ìÅñƶ, ÁÇ×ÁÅéåŠ鱧 ç±ð íÜÅÂƶ ç¯Ã寢 Õ°µÖ ÇòµÚ ðÅÖÆ Õð¯ èÆ ÁäCܧîÆ çÆ, ì°µÚó õÅé¶ ì§ç ÃÅð¶ ÕðÅÂƶ ç¯Ã寢 éô¶ ÃîËÕ í§× íËó¶ Õ¯Ôó é¶ ÃîÅÜ ç¶, âðµ× á¶Õ¶ îñÅîåź ÔàÅÂƶ ç¯Ã寢 èðåÆ çÅ ðÅÜÅ ÇÕÃÅé õ°çÕôÆ Õð¶ éÅ, ôÆôÆ ÃñëÅà çÆ ñ°ÕÅÂƶ ç¯Ã寢 èðîź çÆ âÅº× ñË Õ¶ Õ¯ÂÆ ë°ÃñŶ éÅ, åðÕ ÕÃòµàÆ ç¶ êÅá êó·ÅÂƶ ç¯Ã寢 ÃîÅÜ ÇòµÚ¯º Ô±§Þ ðµà¯ éÃñÆ ÇòåÕð¶, ð§×ź î÷Ôìź ç¶ í¶ç ÇîàÅÂƶ ç¯Ã寢 ÃźÞÆòÅñ çÆ ìÅå Ôð Áµ×¶ êÅÀ°äÆ Â¶, ÇâµÇ×Áź 鱧 ×ñ éÅñ ñÅÂƶ ç¯Ã寢 ×ñ¯ìñ Çê§â ìä ×ÂÆ ÔË ÃÅðÆ ç°éÆÁÅ, ÃðÔµçź À°µå¯º òÅóź 鱧 ÔàÅÂƶ ç¯Ã寢 ÁÅé¶ ìÔÅé¶ ìÇØÁÅó ñ¶ñ¶ 鱧 ضð¶ éÅ, ñ¶ñ¶ ç¶ Ôµæ Ö§Üð ëóÅÂƶ ç¯Ã寢 î°µÇÕÁÅ ÃçÅî êð î°µÇÕÁÅ éÔƺ ð¶óÕÅ, ì°µô åÅÂƺ Ø°§âÆ ÃîÞÅÂƶ ç¯Ã寢 í°µà¯ òÅñÅ Ôôð ë¶ð ç°ÔðÅÀ°äÅ éÔƺ, ׯñÆ ÇõÕŠⱧØÅ çøéÅÂƶ ç¯Ã寢 د×ó Õź Ø°µ×Æ çÅ éÅ ãŶ ÁÅÔñäÅ, çðÖåź À°µå¶ âðé¶ ÇìáÅÂƶ ç¯Ã寢 îÅóÅ ì¯ñ ì¯ñ¶ éÅ Õ¯ÂÆ ïÅð 鱧, ò§ÞñÆ ÇêÁÅð çÆ òÜÅÂƶ ç¯Ã寢

December, 2010

08


Merry Christmas & Happy New Year

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

09


ÜÆòé ÜÅÚ

Òé»ÔÓ ÕÇÔ ÃÕä çÆ åðÕÆì ÁÇíÁÅà éÅñ ÁÅ ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ÇÔ³îå ܹàÅÀ°ä çÆ Ü¹×å òÆ êËçÅ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ

ÁÅ

è¹ÇéÕ Ô¿¹ç¶ ԯ¶ òÆ Ã¿ÃÕÅð» ÇòÚ ì¼ÞÆ íÅðåÆ éÅðÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ ç¯ðÅÔ¶ Óå¶ Öó·Æ ÔË, ÇÜ毺 À°Ã ù î³Ç÷ñ ç¶ ñÂÆ ðÃåÅ Ú¹ä ÃÕäÅ î¹ôÇÕñ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ Á¼Ü À°Ô ÁÅè¹ÇéÕåÅ ç¶ êÌíÅò ÇòÚ ÔË êð Ü篺AÜ篺 òÆ À°Ô ÁÅêä¶ Õðå¼ì êÈð¶ éÔÄ Õð êÅÀ°ºçÆ å» ÁÅêä¶A ÁÅê ù ç¯ôÆ ÃîÞçÆ ÔËÍ ÁÕÃð À°Ô ÇÂÔ í¼¹ñ Ü»çÆ ÔË ÇÕ À°Ã çÆÁ» òÆ ÃÆîÅò» ÔéÍ ÇÂÔÆ ×¼ñ À°Ã ç¶ åäÅÁ çÅ ÕÅðé ìä Ü»çÆ ÔËÍ Ã î¹åÅÇìÕ ÃîÞ½åÅ Áå¶ ÇéîðåÅ ì¶ô¼Õ ÁÇÜÔ¶ ×¹ä Ôé ܯ ÜÆòé ù Ãðñ ìäÅÀ°ºç¶ Ôé êð ÇÂé·» ù ÇÕà Լç å¼Õ ÁêäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÇÂé·» ç¶ ë¶ð ÇòÚ å°ÔÅâÆ ôÖÃÆÁå ÔÆ éÅ Öåî Ô¯ ÜÅò¶Í ÇÂÔ ×½ð Õðé òÅñÆ ×¼ñ ÔËÍ Ö¹ôÔÅñÆ ç¶ êðÀ°êÕÅðÆ Ã¹íÅÁ çÅ ëÅÇÂçÅ Á½ðå» ÖÈì À°áÅÀ°ºçÆÁ» Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» ù êåÅ ÔË ÇÕ Ö¹ôÔÅñÆ Õç¶ ÇÕö ù ÇÕö ×¼ñ 寺 é»Ô éÔÄ ÕðçÆÍ ðÅÖÆ ë¯î ç¶ ìÔ¹å ÿ¹çð êðÃ, ìË× ÁÅÇç ìäÅÀ°ºçÆ ÔËÍ Õ°Þ ÇÂö åð·» çÆÁ» ÚÆ÷» À°Ã é¶ ÁÅêäÆ Ã¼Ã, éäÅé, íËä» ù ìäÅ Õ¶ Çç¼åÆÁ» ÔéÍ À°Ã ù ìäÅÀ°ºÇçÁ» ç¶Ö Õ¶ Õ°Þ å» ÃÔ¶ñÆÁ», ×¹Á»ãä» Áå¶ Õ°Þ À°Ô Á½ðå», ÇÜé·» ù üÃ, éäÅé é¶ À°Ô ìË× Áå¶ êðà ÇçÖŶ, À°Ô ðÅÖÆ ù ÕÇÔä ñ¼×ÆÁ» ÇÕ ÃÅù òÆ ÁÇÜÔÅ Õ°Þ ìäÅ Õ¶ Ççú, å¶ðÆ ïÅç ìäÆ ðÔ¶×ÆÍ ðÅÖÆ é¶ ÁÅêäÆ îÜìÈðÆ ÷ÅÇÔð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇéîðåÅ éÅñ îé·Å Õð Çç¼åÅÍ À°é·» ù ì¹ðÅ ÷ðÈð ñ¼Ç×ÁÅ êð Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÕåÆ Ôð ÇÕö ù å» Ö¹ô éÔÄ ð¼Ö ÃÕçÅÍ ðÅÖÆ ù ÁÅêä¶ Û¯à¶ ì¼ÇÚÁ» çÆ êó·ÅÂÆ Áå¶ êåÆ çÅ Õ¿î ÇòÚ ð¼¹Þ¶ Ô¯ä çÅ ÇÖÁÅñ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ ÁÅêäÆ ÃîÅÇÜÕ êÌåÆì¼èåÅ ÇéíÅÀ°äÆ À°Ã ç¶ ñÂÆ ÷ðÈðÆ ÃÆÍ Õ°Þ Ãî» À°Ã ù ÁÅêä¶ ô½Õ Áå¶ îé¯ð¿Üé ç¶ ñÂÆ òÆ ÚÅÔÆçÅ ÃÆÍ ÕÆ òÜ·Å ÔË ÇÕ ÚÅÔ¿¹ç¶ ԯ¶ îÜìÈðÆ Ô¯ä Óå¶ òÆ Õ°Þ Á½ðå» Òé»ÔÓ ÕÇÔä çÆ DHAMAK PUNJAB DEE

ÇÔ³îå éÔÄ ð¼ÖçÆÁ»Í Òé»ÔÓ ÕÇÔ ÃÕä çÆ åðÕÆì ÁÇíÁÅà éÅñ ÁÅ ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ÇÔ³îå ܹàÅÀ°ä çÆ Ü¹×å òÆ êËçÅ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ çðÁÃñ ÃÅù ÇÜÀ±ä çÆ ÕñÅ ÁÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ ÁÅêä¶ ÁÇèÕÅð» Áå¶ Õðå¼ì» ç¶ ìÅð¶ ÇòÚ î¯à¶ å½ð Óå¶ ÃÅⶠÇçîÅ× ÇòÚ Ãê¼ôàåÅ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ü¯ å°ÔÅⶠÕðå¼ì» çÆ ô̶äÆ ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÅ ÔÆ éÔÄ, À°Ã ù é»Ô Õðé Óå¶ å°ÔÅⶠîé ÇòÚ Õ¯ÂÆ òÆ öî éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ ÁÅÖðÕÅð Ã¹Ö îÅéä çÅ ÁÇèÕÅð Ãí ù ÔËÍ ÇÂÔ å» Ô¯ÂÆ ÇÃè»åÕ ×¼ñ êð ð¯÷îðÅ çÆ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ òÆ ÁÃÄ ç¶Öç¶ Ô» ÇÂà ÁÅçå íÅò ÁÅêä¶AÁÅê ù ÃÖåÆ éÅñ ÁâÜÃà éÅ Õð ÃÕä ÕðÕ¶ Á½ðå» ìÔ¹å é°ÕÃÅé À°áÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ å°ÔÅâÆ ×¼ñìÅå çÅ ã¿× å°ÔÅâÆ ôÖÃÆÁå çÅ ÃÈÚÕ ÔËÍ ìÔ¹å À°µÚÆ Ü» å¶÷ ì¯ñä éÅñ ÃÅÔîä¶ òÅñ¶ Óå¶ îÅóÅ êÌíÅò å» ê˺çÅ ÔÆ ÔË, ÇÂÔ å°ÔÅâÆ ôÖÃÆÁå ç¶ Õî÷¯ð êÇÔ¬ ù À°ÜÅ×ð ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà åð·» ÃÅÔîä¶ òÅñ¶ ù å°ÔÅⶠÓå¶ ÔÅòÆ Ô¿¹ÇçÁ» ç¶ð éÔÄ ñ×çÆÍ Ø¼à ôìç» ÇòÚ Ô½ñÆA Ô½ñÆ ì¯ñ Õ¶ òÆ Ççzó·åÅ ÜåÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ×¼ñ ÁÜÆì ñ¼×¶×Æ êð ÇÂÔ ÇÂÕ Ã¼Ú ÔË ÇÕ

ÕÂÆ òÅð å°ÔÅù Õ¯ÂÆ Õ¿î Õðé ù òËö ÔÆ ÕÇÔ Çç³çÅ ÔË Áå¶ å°ÔÅⶠ寺 ÇÂÔ À°îÆç ÕðçÅ ÔË ÇÕ å°ÃÄ é»Ô éÔÄ ÕÔ¯×¶Í ÁÇÜÔÆ ÔÅñå ÇòÚ À°Ã ù ì¹ðÅ òÆ éÔÄ ñ¼×¶×Å êð å°ÔÅâÅ ÇüèÅêä ç¶Ö¯ ÇÕ å°ÃÄ Òé»ÔÓ éÔÄ ÕÇÔ³ç¶Í Ô¹ä Õ¿î ç¼Ãä òÅñÅ ÁÅêä¶AÁÅê ù

öñå îÇÔÃÈà Õðé ñ×çÅ ÔËÍ å°ÃÄ À°é·» çÅ ÇôÕÅð éÅ ìä¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÜÆòé å°ÔÅù òÆ ÇÂÕ ÔÆ òÅð ÃÆîå Ã ñÂÆ ÇîÇñÁÅ ÔË, ÇÜà ù å°ÃÄ òÆ ÁÅêäÆÁ» ôðå» Óå¶ íðêÈð ÇÜÀ±äÅ ÔËÍ

December, 2010

10


G&R

Electronics & Appliances

Established Since 1977

TWO STORE LOCATIONS FOR YOUR CONVENIENCE!

114-10 Liberty Ave., Richmond Hill, NY 11419

37-07 Main Street, Flushing, NY 11354

718-641-5455

718-358-6066

DCA# 898658

SONY BRAVIA KDL-32BX300

SONY BRAVIA KDL-40EX400

$549.00

SONY

CYBER SHOT DSC-W310 12.1 MEGAPIXELS

$99 .00

SONY

DCR-SR68 HANDY CAM

DVR4200 Series Kit

$429 .00

GAS STOVE 20-INCH GAS RANGE

.00 $599 EACH

DRYER

WGD9150WW WHITE

COBY

MP3 PLAYER

$19

.95

+ SYLVANIA

WITH 4GB FLASH MEMORY

7” PORTABLE DVD PLAYER

$58 .00 DHAMAK PUNJAB DEE

$699.00

5.8 GHZ CORDLESS PHONE

$19

10-15%

3D BLU-RAY HOME THEATER SYSTEM BDV-E570

FULL HD 1080p WITH 5.1-CHANNEL HD SURROUND SOUND

.00

GEM SOUND

TR 150 600 WATTS SPEAKER

OFF SONY BRAVIA

55” CLASS BRAVIA EX710

LED

55”

$1499 Haier

MICROWAVE OVEN WITH DIGITAL DISPLAY

$44.95

.95

CAR AUDIO/VIDEO

$59

DEH-1300MP

10-15%

$139

$7

SONY

DVD PLAYER SR200

$34 .95 DJ POWER AMPLIFIER TECHNICAL PRO LZ-1100 2U PROFESSIONAL 2CH

OFF

BOSE

3305 STEAM DRY IRON

.99

10-15%

SONY 100 Watt x 2 STRDH100

$149

SONY

NEX-3 & NEX-5

.95

TOASTMASTER

TFTV1913 19-INCH LCD DIGITAL .00

UPRIGHT VACUUM Lightspeed 4750A

$44 .95

COBY

$99 .95

SONY BRAVIA

IN STOCK LED 3D READY 40” 46” 55” 60”

$99 .00

UNIDEN

WFW9150WW WHITE

46”

$349

$229 .00 WASHER

KDL 46EX400

80 GB HARD DRIVE

$279.00

HOME SECURITY SYSTEM INCLUDING 4-CHANNEL DVR AND 4 CAMERAS

SONY BRAVIA

40”

32”

$375.00

DCA# 898657

2 CHANNEL STEREO RECEIVER

.97

MR. COFFEE COFFEE MAKER 4-CUP SWITCH

$9.99

OFF

Lifestyle V-35 HOME THEATER SYSTEM

FOOD CHOPPER

$9.95 ELECTROLUX

ELECTROLUX EL1014A ERGO RAPIDO BAGLESS CORDLESS HANDHELD/STICK VACUUM

$69 .95

December, 2010

11


G

CHRISTMAS SPECIAL

lory to God in the highest ,and on earth peace, among those with whom he is pleased!".How great this verse is, from the Holy Bible St.Luke 2:-14, Glory to God , You may say Him God , Allaha , Bagwan, or Permashwar all glories are for Him and In this message , man kind deserve peace , You can not kill a man because of his faith , creed , race or country, before killing him, one should always think ,the creator has also made him like me ,and creator has sent Jesus Christ for His Salvation, It is a big hurting for me when people give gifts only to their relatives , why not to your all neighbours . Ever Christians thought if there was no habitant in india then there would have been two magies or no magies from other part of the world also,So Jesus Christ is for all the world , may they believe Him or not his devine peace fo r every human being or for every one for ever and ever. About 7 hundred years before His Holy birth, The Jewish faith Prophet Isaiah said, (Isaiah 9:-6)For us a child is born , to us a son is given, and the Government shall be upon his shoulder, and his name shall be called , Wonderful Counselor , Mighty God Everlasting Father, Prince of peace. He is prince of peace , In olden days when Christians used to love Jesus , war were stopped only to commemorate the Birth of prince of peace and murders were forgiven and his birth used to lead peace among mankind. The prophet Micah also gave good news to people stating where Jesus birth will take ,"But you O Bethleham Ephrathah , who are too little to be among the clans of Judah , from you shall come forth for me , one who is to be ruler in Israel and when Boaz married Ruth, a daughter in Law of Naomi", people blessed him and said "we are witnesses , May the Lord make the woman ,who is coming into your house, like Rachel and leah,who together built up the house of Israel , May you act worthily in Ephrathah and be renowned in Bethlehem and Ruth race gave birth to Jesse father of David and David the king race brought Jesus Christ to the world in Bethelhem. Isaiah also made prophecy (7:-14) Behold the virgin shall conceive and bear a son , and DHAMAK PUNJAB DEE

God

Glory to

shall call his name Immanuel , which means God is with us. To see the virgin Birth of Jesus keeping in mind the above prophecy we should see the Gospel of Luke, When a Angel of the Lord greeted to Marry a Virgin of Galilee at Nazerath who know no man and was bethrothed to a man whose name was Joseph and Angel said to her," Greetings ,O favoured one, The Lord is with you !and she was afraid but the Angel said "Do not Be afraid, Mary, for you have found favour with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the son of Most High......And Mary said to the angel, How will this be, since I am a Virgin" and Angel answered her "The Holy Spirit will come upon you , and the power of the most High will over shadow you, therefore the child to be born will be called holy the Son Of God and Mary said, Behold, I am the servant of the Lord, Let it be to me according to your word".(Luke 1:-26-38).How great is Mary knowing every tradition of Her community that when people living around Her, They may kill Her with stones she was ready to serve the Lord as the Lord

desiers. When Her Husband knew that she is with child he wanted to leave her quitly ,but he was a ritchouses man so when angel of the lord told Him that every thing is from God,He also obeyed God and brought her Home and Did not knew him untill the child is born (Mathew 1:20-25).The world is celeberating His Birth as I said The Wise man from diffrent sides of the world came to adore Him and they offered Him beautiful presents of Gold, frankincense and myrrh,they were happy to see a child with mother, they came to Bethelham, following a star, which was predicting a kings birth,Like shepherds who were out in the fields with their flock,were directed by angels to visit the Jesus Christ, who came to the world too distribute love peace and salvation to the world , My brothers and sisters these people were not christians, the people who were healed they were also not christians, The people who ate bread and fishes they were not Christians and people who enjoyed blessing of the forgiveness of their sins they were also not Christian and, but they were approaching to Him and when Jesus Christ died on the cross ,risen from the grave and assended to heaven there were 120 people, I am inviting you to try love of Lord Jesus Christ ask Him to do you favor, if you like you can tell me by email below, My Faith is Jesus Christ is for all human being just approach to Him. My pray for you all is that by the celeberations of His Devine birthday, Lord Jesus Christ give peace ,good health protection safe journey loving children and parents and all blessings richly and abundantly, Joy to theworld the Lord has come ,Let earth receive his king. Pastor Javed Yousuf Pk_gracelutheran@yahoo.com

CHRISTMAS

BLESSINGS TO EVERYBODY ON THE EARTH

W

orld Arise! Shine for your light has come And the glory of the Lord has risen upon you….…2v but the lord will arise upon you, and his glory Will be seen upon you,and nations shall come to your light And kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see.They all gether together ,they come to you. (Isaiah 60 1-4) All the world is celeberating devine birth of Jesus Christ, My dear brothers , Sisters. and children ,I wish you a very happy Christmas, because I belive and have faith that Our God Father send His begotten son Jesus Christ on earth to give Hope,Peace Joy and Love,to every body,. Not considering any particular religion,race or color.Without any doubt he is for every one. He incarnated as a man on earth to fulfill His father will to save Mankind from the bondage of devil, and He did this by giving His life on the cross, In His time on earth He loved every one who approached to him. He give life to dead, eyes to blinds, and He made Whole to sick and long suffering people, Some times he tested people that if they really love him and have faith on Him, He forgive people sins and when any body doubted, He used to asked them,what is difficult,to say to a sick man ,be whole,or your sins are forgiven. Have faith he is for every man ,you read the four Gospels in the Holy Bible,Jesus Christ never asked any man to become Christian He was blessing every body,He was giving his miraculous food To every body,He was only interested that people should have Faith at the Holy plan of His Father ,to save the world.The lovers and followers Of Jesus Christ were called Christians after a long long time,Who ever you are Jesus Christ is for you and love you ,talk with Him,and call HimWhen ever you need him.I invite you to sing with angels on His birthday “Glory to God in the highest,and on earth peace among those with whom he is pleased.” Please test His love with you,even today and now,and share your experience with me,remember I love you to because I am His servant.A very Merry Christmas and a Happy new Year. Pastor Yousuf Javed PK_gracelutheran@yahoo.com December, 2010

12


Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

13


Merry Christmas & Happy New Year

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

14


DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

15


Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

Christm & New as Year

SALE

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

16


çÈ

ܶ ÃîÅÜ» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÇÂÃÅÂÆ ñ¯Õ ìÔ¹å صà ÇåÀ¹ÔÅð îéÅÀ¹»ç¶ ÔéÍ ÂÆÃÅÂÆÁ» ç¶ ç¯ ÔÆ î¹µÖ ÇåÀ¹ÔÅð Ô¹¿ç¶ é¶Í êÇÔñÅ Ç´Ãîà ÇÜÔóÅ êÌíÈ ïÆôÈ îÃÆÔ ç¶ Üéî Ççé çÅ ÇåÀ¹ÔÅð þ çÈÜÅ ÂÆÃàð ÇÜÔóÅ ïÆôÈ îÃÆÔ ç¶ ç¯ìÅðÅ Üéî ñËä çÅ éÅñ ÿì¿Çèå þÍ Ç´Ãîà ê̶î çŠÿç¶ô ç¶ä òÅñÅ ÇåÀ¹ÔÅ þÍ Ã¿å ï¹Ô¿éÅ ÇñÖç¶ Ôé ÇÕ êðî¶ôî é¶ Ü×å éÅñ ÁÇÜÔÅ ê̶î ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ãé¶ ÁÅêäÅ ÇÂÕñ½åÅ ê¹µåð ÇÂà Ü×å ù ç¶ ÇçµåÅ ÇÜÔóÅ Õ¯ÂÆ òÆ À¹Ã ÇòÚ ÇòôòÅô Õð¶ À¹Ô Õç¶ éÅô éÔÄ Ô¯ò× ¶ Å å¶ Áé¿å ÜÆòé ÜÆò¶×ÅÍ Ç´Ãîà ÇÂÕ Áé¯ÖÅ ÇåÀ¹ÔÅð þ ÇÜÔóÅ ÂÆôòð ç¶ ê̶î, ÁÅé¿ç Áå¶ À¹Ã ç¶ À¹µèÅð ÿç¶ô ù ñ¯Õ» åµÕ êÔ¹¿ÚÅÀ¹çÅ þÍ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ÕðÆì B@@@ ÃÅñ êÇÔñ» êÌíÈ ïÆôÈ ÖÌÆÃå ç¶ îé¹µÖ ðÈê ÓÚ Üéî ñËä çÆ ïÅç ÓÚ DHAMAK PUNJAB DEE

Õòð Ãà¯ðÆ

Ç´Ãîà ê̶î çŠÿç¶ô Çç¿çÅ

êÌî¶ôòð ç¶ ê̶î ÓÚ Õ¯ÂÆ êµÖêÅå éÔÄ þ ÁðæÅå êÌî¶ôòð çÅ ê̶î Çòôò ç¶ ÃÅð¶ ñ¯Õ» ÜéÜÅåÆ êÌÜÅåÆÁ» ðÅôàð» Áå¶ ÇëðÇÕÁ» ñÆ ÇÂÕ¯ ÇÜÔÅ þÍ îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ÇòÇ×ÁÅéÆÁÅ Áé¹ÃÅð ÿÃÅð ÓÚ F@@ Õð¯ó ñ¯Õ» ÓÚ¯º ÇÃðë ÇÂÕ ÇåÔÅÂÆ ÇÂÃÅÂÆ ñ¯Õ ÔéÍ ÇÂé·» ÓÚ¯º ÕðÆì F@ ëÆÃçÆ ð¯îé ÕËæ¯ÇñÕ Áå¶ ìÚ¶ ԯ¶ D@ ëÆÃçÆ ê̯àËÃයà ÇëðÕ¶ ç¶ ÔéÍ êð

Ç´Ãîà Ôð Ãî¹çŶ òµñ¯º îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ÁµÜ ÇÂÔ ç¹éÆÁÅ çŠõí 寺 òµâÅ ÇåÀ¹ÔÅð ìä Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ïÈôÆ îÃÆÔ ç¶ îé¹µÖÆ ÁòåÅð Áå¶ ÜÆòé

ÂÆôòð ç¶ îÔÅé ê̶î ù çðÃŪçÅ þÍ îé¹µÖÆ ÜÆòé ÓÚ ÁÅÀ¹äÅ ÂÆôòð çÅ Ü×å êÌåÆ ÁÃÆî ê̶î êÌçðôé þÍ êÇòµåð ìÅÂÆìñ ÓÚ ÇñÇÖÁÅ þ ÇÕ êÌî¶ôòð ê̶î þÍ êÌîô ¶ òð ç¶ êÌî ¶ ÓÚ Õ¯ÂÆ êµÖêÅå éÔÄ þ ÁðæÅå êÌî¶ôòð çÅ ê̶î Çòôò ç¶ ÃÅð¶ ñ¯Õ» ÜéÜÅåÆ êÌÜÅåÆÁ» ðÅôàð» Áå¶ ÇëðÇÕÁ» ñÆ ÇÂÕ¯ ÇÜÔÅ þÍ Ç´ôîà îéÅ Õ¶ ÁÃÄ êÌíÈ ç¶ ÇÂö ÔÆ Ã¿ç¶ô ù ÇÂµÕ çÈܶ åµÕ êÔ¹¿ÚÅªç¶ Ô»Í ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð Ö¹ôÆÁ» å¶ Ö¶ó¶ ò¿âä çÅ ÇåÀ¹ÔÅð þÍ ÇÂÃ é¿ òµâÅ Ççµé òÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ þÍ ÇÂà Ççé Ôð êÅö Ö¹ôÆÁ» èÈî Áå¶ À¹åôÅÔ Ô¹¿çÅ þÍ Ç×ðÜÅØð» ÓÚ Ç´ôîà éÈ ñËÕ¶ Çòô¶ô ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ Ô¹ç ¿ Æ þÍ ÁÃñ Ó Ô¹ä ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ÇÕö ÇÂÕ òð× çÅ éÅ Ô¯Õ¶ Ãî¹µÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ çÅ Ô¯ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ Ô¹ä ÃÅð¶ èðî» çÅ ÃÅîÈÇÔÕ À¹åÃò December, 2010

17


êz

í± ÂÆÃÅ îÃÆÔ çÅ Üéî BE ççìð 鱧 çòå DE ܱñÆÁé ô°µÕðòÅð 鱧 ÇÕzÇåÕÅ éÖµåð ÇòÚ ðÅå ìÅð·Åº òܶ Ô¯ÇÂÁÅ.Çܧ鶷 òÆ îÔÅé ê°ðô ԯ¶ ñ×í× À°Ôéź çÅ Üéî ðÅå ò¶ñ¶· Üź ìÅð·Åº òܶ ç¶ ÁÅñ¶Dç°ÁÅñ¶ Üð±ð ÇðÔÅ. ÇÂÔéź çÅ Üéî å°ñÅ ñ×é ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ.À°Ã ò¶ñ¶· çÆ ×zÇÔ ÃÅÇæµåÆ ÇÂ§Þ ÃÆ.×°ð± ñ×é ÇòÚ, ñðÜ ðÅÔ± ÇòÚ, ì°µè êðÅÕzî ÇòÚ, ô°µÕð Ú½æ¶ íÅò ÇòÚ, î§×ñ Û¶òº¶ íÅò ÇòÚ, Ú§çðîÅ Áµáò¶º íÅò ÇòÚ, À°µÚ çÅ ôéÆ Áå¶ Õ¶å± Iò¶º íÅò ÇòÚ Ãé.

齺ò¶º íÅò ç¶ ôéÆ é¶ ìäÅÇÂÁÅ ÂÆÊ鱧 ÇåÁÅ×Æ À°Ôéź 鱧 ×°ð,± ô°µÕð, î§×ñ, å¶ÜµÃòÆ îÔÅé é¶ ôéÆ ÇòÚ íÅò º ¶ ò º é½ ìäÅÇÂÁÅ.ôéÆ ºçÅ ìéÅÀ° ìËáÕ¶ ÜÅåÕ é±§ èÅðÇîÕ òº¶ ìÅð· Áå¶ ÔË, À°µæ¶ íÅ× ÃòÅîÆ ÇòÚ íÅò î ÃòÅîÆ ì°µè êðÅÕz ç°ôîé ðÅôÆ è鱧 À°µêð ìËᶠÔË. À°Ôéź çÆ Ãµåòƺ ÇçzôàÆ íÅ× íÅò À°µêð êË ðÔÆ ÔË.ÇÂÃñÂÆ íÅ× é¶ ÃçÅ ÔÆ À°Ôéź çÅ ÃÅæ ÇçµåÅ Ü篺 ÇÕ ×°ð± Û¶òº¶ íÅò Áå¶ êðÅÕzî ÃòÅîÆ ç°ôîé ðÅôÆ å°ñÅ ÇòÚ ìËáÅ

êzí±

ÂÆÃÅ îÃÆÔ

ÔË ÇÜà ÕÅðä èÅðÇîÕ îÅîÇñÁź ÇòÚ ÇÂÔ ÃçÅ ÔÆ ç°ôîéź ÕÅðä åÕñÆë ÇòÚ ðÔ¶. ×°ð± ñ×é ÇòÚ Ô¯ä ÕÅðä ÇÂÔ èÅðÇîÕ À°êç¶ôÕ, õÚÅÂÆ ç¶ À°êÅÃÕ ìä¶ Áå¶ ÇÂÃç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔéź 鱧 ç°µÖ ÃÇÔä çÆ ÁæÅÔ ôÕåÆ òÆ ÇîñÆ.î÷ì±å ǵÛÅ é¶ òÆ ×°ð± 鱧 ìñ ÇçµåÅ.ðÅÜ íÅò çÅ ÃòÅîÆ À°µÚ çÅ Ô¯ Õ¶ Áµáò¶º íÅò ÇòÚ ìËáÅ ÔË.ÇÂà ñÂÆ ðÅÜ êµÖ 寺 ÃçÅ ÔÆ ÇÂÔéź 鱧 ì¶ÇÂ÷µåÆ ÃÇÔäÆ êÂÆ. ñ×é ÃòÅîÆ Ã°µÖ íÅò ÇòÚ ÁÅêäÆ Çîµåð ðÅôÆ çÅ Ô¯ Õ¶ Ú½æ¶ íÅò ÇòÚ

ìä Ç×ÁÅ þÍ Ã»åÅ ÕñÅÜ, Ç´Ãîà àzÆ, êÈÜÅ ÁðÚéÅ, î¯îìµåÆÁÅ¿ Áå¶ ÇÃåÅÇðÁ» çÆ ÚîÕ, Ø¿àÆÁ» çÆ ÁòÅÜ, ù¿çð ÃÜÅòà, ÇìÜñÆ ç¶ Ü×î×Åªç¶ ìñ, ×ÌÆÇà¿× ÕÅðâ, Õ¶Õ, ê¶ÃàðÆ, ×Æå ÿ×Æå îÇÔÕç¶ ë¹µñ Áå¶ ÚÇÔÕç¶ ìµÚ¶Í ÇÂÔ Ãµí ÇîñÕ çµÃ ðÔ¶ Ô¹¿ç¶ Ôé ÇÕ BE Ççÿìð ù Ç´Ãîà ÁÅÀ¹ä òÅñÅ þÍ ÇÂÃÅÂÆ èðî ÓÚ êÌíÈ ïÆôÈ ç¶ Üéî ÇçòÃ ç¶ ðÈê ÓÚ îéÅÇÂÁÅ ÜÅä òÅñÅ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð òËö å» Ôð ÇÂÕ ÚðÚ ÓÚ À¹åôÅÔ å¶ èÈîèÅî éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ÇÂÔ Á¿çÅÜ À¹ç¯º Ô¯ð ÖÅà ԯ Ü»çÅ þ Ü篺 ÇÂà ÇòÚ òµÖDòµÖ èðî» ç¶ DHAMAK PUNJAB DEE

ñ¯Õ ôÅÇîñ Ô¯ Õ¶ ÁÅêÃÆ íÅÂÆÚÅð¶ Áå¶ èÅðÇîÕ ÃµçíÅòéÅ çŠÿç¶ô Çç¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÂÔ Ççµé Ô¯ð òµâÅ Ô¯ Ü»çÅ þÍ ìÅÕÆ èðîÅ ò»× ÇÂÃÅÂÆ èðî òÆ ÕÂÆ òð×» ÓÚ ò¿ÇâÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ êð ÇÂÃç¶ ìÅòÜÈç Ôð òð× ç¶ òµÖð¶ ÚðÚ ÓÚ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ǵկ ÇÜ¿é¶ À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ Ôð Õ¯ÂÆ ÇÂà Ççé ô»åÆ, ¶ÕåÅ ê̶î å¶ íÅÂÆÚÅð¶ çÆ ðÅÔ Óå¶ å¹ÇðÁÅ é÷ð ÁŪçÅ þÍ ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ðÅÔ ÇçÖŪçÅ þ Ö¹ô ðÇÔä çÅ Ö¹ôÆÁÅ ò¿âä çÅÍ ÜÆ Ô», Ôð ÚðÚ ÓÚ Ç´Ãîà çÅ ÇåÀ¹ÔÅð Ôð òð× òµñ¯º îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ þÍ ÁÅêä¶ ÇÂÃÅÂÆ

ܯ ðµÖ Áå¶ ÜéåÅ çÅ íÅò ÔË, À°Ã ÇòÚ ìËáÅ ÔË.ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔéź çÆ êzÇõèÆ ÁÅî ÜéåÅ ÇòÚ ÇÜÁÅçÅ Ô¯ä ÕÅðä êzÇõè òÆ Ô¯Â¶ Áå¶ ôéÆ ç¶ é½ºòº¶ íÅò ÇòÚ Ô¯ä éÅñ ÇÂÔ îÔÅé ÇåÁÅ×Æ òÆ ìä¶. 齺òº¶ íÅò çÆ Çîµåð ðÅôÆ çÅ ôéÆ ÜÅåÕ é±§ çÇéÁÅÃÆ ÇìðåÆ çÅ ìäÅ Çç§çÅ ÔË Áå¶ ×°ð± çÆ é½ºòƺ ÇçzôàÆ íÅ× íÅò ÇòÚ êË ðÔÆ ÔË Ü¯ ôéÆ é±§ ò¶Ö ðÔÆ ÔË.×°ð± ÇÜà ×zÇÔ À°µêð ÇçzôàÆ êÅÀ°ºçÅ ÔË À°Ã 鱧 ± µò êzíÅò Üð±ð Çç§çÅ ÁÅêäÅ ×°ðå ÔË.ÇÂµæ¶ ðÅÔ± çÆ çÆ ÃÇæµåÆ éƺòƺ ÔË êð ×°ð± ç¶ Õ¶ºçð ÇòÚ Ô¯ä éÅñ éÆÚ í§× òÆ Ô¯ÇÂÁÅ. ÔÅñźÇÕ íÅ× íÅò çÆ ÇçzôàÆ éÅñ ò¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ åź ×°ð± é¶ éƺòź êzíÅò òÆ êzÅêå ÕÆåÅ ÔË Ü¯ ç°ôîä íÅò çÅ ÔË ÇÂà ñÂÆ ÜÅåÕ íźòº¶ ÇÕ§éÅ· òÆ êð À°êÕÅðÆ ÇÕÀ°º éÅ Ô¯ò¶ ç°ôîéź 寺 Ôî¶ôÅ ÔÆ êÆó·å ðÇÔ§çÅ ÔË Ü¯ êzí± ÂÆÃÅ îÃÆÔ ç¶ ÇòÁÕåÆåµò ÇòÚ ò¶Öä 鱧 ÇîñçÅ ÔË. ÇÂÔéź 鱧 ïÔ±çÆÁź é¶ Ã±ñÆ À°µêð ñ¯Ô¶ çÆÁź î¶Öź éÅñ á¯Õ ÇçµåÅ.Çëð òÆ ÁÇÜÔ¶ îÔÅé åêµÃòÆ é¶ ÇÂÔ¯ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒÔ¶ êzí,± ÇÂÔéź 鱧 î°ÁÅë Õð ç¶äÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ éÔƺ ÜÅäç¶ ÇÕ ÇÂÔ ÕÆ Õð ðÔ¶ Ôé.  ê§. Áô¯Õ ê§òÅð

ç¯Ãå» çÆ Ö¹ôÆ ÓÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ñÂÆ çÈܶ ñ¯Õ ÇÂà ÇåÀ¹ÔÅð ÓÚ ÇÔµÃÅ ñËºç¶ ÔéÍ ÚðÚ» ÓÚ èðî ×¹ðÈ Ã»ÞÆòÅñåÅ å¶ ê̶î çŠÿç¶ô Çç¿ç¶ ÔéÍ îÔÆéÅ íð êÇÔñ» Úµñä òÅñ¶ ÇÂà ÇåÀ¹ÔÅð çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» BE Ççÿìð ù ÇôÖð Óå¶ êÔ¹¿Ú Ü»çÆÁ» Ôé å¶ ÇÂÔ F ÜéòðÆ åµÕ ÚµñçÅ þÍ ÇÂà ç½ðÅé Ç´Ãîà ÜÅ×ðä, Çéðç¯ô ìµÇÚÁÅ çÅ êðò, Ô¯ñÆ ëËÇîñÆ ÇåÀ¹ÔÅð éò» ÃÅñ Áå¶ êÌí¹ êÌÕÅà ÇÜÔ¶ ÇåÀ¹ÔÅð ñ×ÅåÅð Úµñç¶ ÔéÍ ÇìéÅôµÕ ÇÂð ÇÂÔ ÇåÀ¹ÔÅð ÇÕö ÇÂÕ èðîÅ çÅ éÅ Ô¯Õ¶ Ãî¹µÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ çÅ ÇåÀ¹ÔÅð Ô¯ Ç×ÁÅ þÍ  December, 2010

18


Merry Christmas & Happy New Year

TOURS & TRAVEL INC. ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Ç¿âÆÁÅ ÜÅä ñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà», Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

G.S Khera TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696 Toll Free : 1-877-651-1639 74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

19


ÁÅ

ç ÇòµÚ ôìç ÃÆ Áð ôìç êðî¶ôð ç¶ Ã§× ÃÆ Áå¶ ôìç êðî¶ôð ÃÆ¢ ÇÂÔ¯ ÁÅç ÇòµÚ êðî¶ôð ç¶ Ã§× ÃÆ¢ Ãí¯ Õ°µÞ À°Ã寺 ðÇÚÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ðÚéÅ ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ òÃå° íÆ À°Ã寺 ÇìéÅ éÔƺ ðÚÆ ×ÂÆ¢ À°Ã ÇòµÚ ÜÆÀ°ä ÃÆ Áå¶ À°Ô ÜÆÀ°ä ÇÂéÃÅé çÅ ÚÅéä ÃÆ ¢ (ï±Ô§éÅ A:ABD) ...Áå¶ ôìç ç¶ÔèÅðÆ Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ ÇÕðêÅ Áå¶ ÃÇÚÁÅÂÆ éÅñ íðê±ð Ô¯ Õ¶ ÃÅⶠÇòµÚ òÅà ÕÆåÅ¢ ( ï±Ôé § Å A :AD) Çïñ îÃÆÔ çÅ Üéî ÇÂÃðÅÇÂñ ç¶ô ÇòµÚ ïð±ôñ¶î ôÇÔð ç¶ ÇÂµÕ Û¯à¶ ÇÜÔ¶ é×ð ìËåñÔî ÇòÖ¶ Õ¯ÂÆ B@@@ ÃÅñ êÇÔñź ÂÆÃÅ ê±ðò @E ÇòµÚ ÔËð¯ç¶Ã ðÅܶ ç¶ ðÅÜ ÕÅñ ç½ðÅé Ô¯ÇÂÁÅ¢ êzí± Çïñ îÃÆÔ Õ¯ÂÆ CC A/B òð·¶ ÇܧçÅ ðÔ¶ êz§å± À°Ôéź çÅ êzíÅò ê±ð¶ çÃÅð ÇòµÚ ëËñ Ú°µÕÅ ÃÆ, À°Ôéź é¶ Õ¯ÂÆ ÃÅ㶠Çå§é ÃÅñ îÃÆÔÆ èðî çÅ êzÚÅð ÕÆåÅ êz§å± À°Ôéź çÆ ÕÇÔäÆ å¶ ÕðéÆ, ÚÅñ ãÅñ é¶ ñ¯Õź 鱧 ê±ðÆ åðź ÕÅÇÂñ Õð ÇñÁÅ¢ Çïñ çÆ îÅåÅ îðÆïî êzîÅåîÅ çÆ Ô¯ºç ÇòµÚ ÇòôòÅô ðµÖä òÅñÆ Á½ðå ÃÆ ÇÜÃçÆ î§×äÆ ï±Ãë éź ç¶ ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ éÅñ Ô¯ Ú°µÕÆ ÃÆ Ü¯ ÇÕ ìÔ°å ÔÆ ÃÅçÅ å¶ èðîÆ ÇòÁÕåÆ ÃÆ¢ Çïñ îÃÆÔ ç¶ Üéî çÆ íÇòµÖìÅäÆ Õ¯ÂÆ GE@ ÃÅñ êÇÔñź ïÔ±çÆ êÇòµåð ×z§æź Áå¶ êÇòµåð ìÅÂÆìñ ÇòµÚ Ô¯ Ú°µÕÆ ÃÆ ÇÜÃçÅ êzîÅä êÇòµåð ìÅÂÆìñ ÇòµÚ ÇÂà åðź ÇîñçÅ ÔË ò¶Ö¯ ÇÂµÕ Õ°ÁÅðÆ ×ðíòåÆ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ê°µåð Üä¶×Æ Áå¶ À°Ô¯ À°ÃçÅ éÅî ǧîÅé±Âñ ¶ ðµÖ¶×Æ ÇÜÃçÅ Áðæ ÔË êzî¶ôð ÁÃÅâ¶ Ã§× ¢ ( ïÃÅïÅÔ G:AD) îðÆïî ÇÂµÕ ïÔ±çÆ êÇðòÅð éÅñ Ãì§èå Ô¯ä ÕðÕ¶ ìÔ°å ÔÆ ÃèÅðé Ç÷§ç×Æ ÜÆÁ ðÔÆ ÃÆ ÇÜÃ鱧 ÇÕ ÇÂµÕ Ççé ÁÚÅéÕ ÔÆ ëÇðôå¶ é¶ çðôé ç¶ Õ¶ ë°ðîÅÇÂÁÅ òèÅÇÂÀ° ÇÜÔç¶ À°µå¶ ÇÕðêÅ Ô¯ÂÆ! êzí± å¶ð¶ éÅñ ÔË å±§ Á½ðåź ÇòÚ¯º è§é Ô˺ ç±å é¶ À°Ô鱧 ÁÅÇÖÁŠ屧 ×ðíòåÆ Ô¯ò¶º×Æ å¶ ê°µåð 鱧 Ü䶺×Æ À°ÔçÅ éÅî Çïñ ðµÖäÅ¢ DHAMAK PUNJAB DEE

ÇÕzÃîà çÆ ÃÔÆ

ÃÅðÇæÕåÅ

(ñ±ÕÅ A:BHBCA) ÇÜÃ鱧 ðä Õ¶ À°Ô ìÔ°å êð¶ôÅé Ô¯ ×ÂÆ å¶ îé ÔÆ îé ïÚä ñµ×Æ ÇÕ ÇÂÔ ÇÕÔ¯ ÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ìä ×ÂÆ ÔË Ü¯ ÇÕ Áçíò ÔË¢ À°Ãç¶ êËðź æµÇñÀ° ÷îÆé ÇÖÃÕ ×ÂÆ å¶ À°Ãç¶ îé Á§çð ÁÜÆì¯×ðÆì ÃòÅñ À°µáä ñµ×¶¢ À°Ô ëÇðôå¶ éÅñ ìÇÔà Õðé ñµ×Æ ÇÕ î˺ åź Õ°ÁÅðÆ Ôź ÇÂÔ ÇÕò¶º Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÜçÇÕ î˺ ÁµÜ åµÕ ÇÕö ê°ðô çÅ Ã§× éÔƺ ÕÆåÅ¢ Á×ð ÁÇÜÔÅ òÅêÇðÁÅ åź À°Ô ÃîÅÜ, êÇðòÅð å¶ ÁÅêä¶ î§×¶åð 鱧 ÕÆ çµÃ¶×Æ¢ ì¶ôµÕ À°Ô ÇÂÔ íñÆ åðź ÜÅäçÆ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ êðîÅåîź çÆ îðÜÆ ÔÆ ÔË êð ÃîÅÜ åź ÇÂà ׵ñ 寺 ÁäÜÅä ÔË¢ êðî¶ôð çÆ îðÜÆ é±§ Ôź ÕðÕ¶

À°ÃçÆ î§×äÆ à°µà ÃÕçÆ ÃÆ, Ø𯺠ì¶Øð Ô¯ ÃÕçÆ ÃÆ, ÃîÅÜ ÇòµÚ ÚÇðåðÔÆä ÃîÞÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÃÆ ÇÕÀ°ÇÕ À°Ôéź ÃÇîÁź ÇòµÚ ïÔ±çÆ ôð·Å å¶ é¶îÅ î°åÅÇìÕ Á×ð Õ¯ÂÆ òÆ ñóÕÆ ÇòÁÅÔ å¯º êÇÔñź ×ðíòåÆ Ô°§çÆ ÔË åź À°Ã鱧 êÇðòÅð, ÃîÅÜ Áå¶ èðî ç¶ ÁÅ×± ìçÚñä ÜÅä Õ¶ êµæð îÅð îÅð Õ¶ ÔñÅÕ Õð Çç§ç¶ Ãé¢ ÇÂÔéź ÃÅðÆÁź ×µñź 鱧 ñË Õ¶ Ü篺 À°Ô ëÇðôå¶ éÅñ ÇòòÅç Õð ðÔÆ ÃÆ åź Çëð ëÇðôå¶ é¶ À°Ã鱧 ÇÕÔÅ îðÆïî 屧 éź âð 屧 êÇòµåð ÔÆ Ô˺ Áå¶ êÇòµåð ÁÅåîÅ å¶ð¶ À°êð ÁÅò¶×Å Áð Áµå îÔÅä çÆ Õ°çðå å¶ð¶ À°å¶ ÛÅÇÂÁÅ Õð¶×Æ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÜÔóŠܧî¶×Å À°Ô

êÇòµåð Áå¶ êzî¶ôð çÅ ê°µåð ÕÔÅò¶×Å (ñ±ÕÅ A:CE) ëÇðôå¶ ç¶ ÇÂÔ Ãí ÕÇÔä å¶ Á§å ÇòµÚ îðÆïî é¶ êzî¶ôð çÆ îðÜÆ é±§ ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ Áå¶ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 À°Ãç¶ ÕÔ¶ î°åÅÇìÕ Ãê°ðç Õð ÇçµåÅ, ÁÅÖçÆ ÔË ò¶Ö î˺ êzí± çÆ ìźçÆ Ôź ,î¶ð¶ éÅñ å¶ð¶ ÁÅÖ¶ Áé°ÃÅð Ô¯ò¶¢( ñ±ÕÅ A:CH) ïÔ±çÆÁź ç¶ Õµàó é¶îź å¶ ÃîÅÜ çÆÁź Ãí ðÆåź ðÃîź ç¶ ìÅòܱç À°Ãé¶ ÇÂÔ Ãí Õì±ñ Õð ÇñÁŠܯ ÇÕ À°Ã ñÂÆ ìÔ°å òµâÆ Ú°ä½åÆ Üź ÇÕÔÅ ÜÅò¶ ìÔ°å òµâÆ Õ°ðìÅéÆ ÃÆ¢ ï±Ãë ÇÂµÕ èðîÆ ê°ðô ÃÆ ÇÜÃé¶ ÇÕ ÇÂµÕ ÃèÅðé ÇòÁÕåÆ çÆ åðź ÁÅêäÆ ôÅçÆ Áå¶ ÜÆòéÃÅæÆ ñÂÆ Ã°êé¶ Ã§Ü ¯ ¶ ԯ¶ Ãé¢ Ü篺 À°Ã鱧 îðÆïî ç¶ ×ðíòåÆ Ô¯ä çÆ ÇíäÕ êÂÆ åź À°Ã鱧 ÁÅêä¶ Ãí ðêé¶ à°µàç¶ éÜð ÁŶ å¶ À°Ãé¶ ÃîÅÜ çÆ ìçéÅîÆ ç¶ â𯺠ÇÂÃ寺 êÇÔñź ÇÕ ÇÂÔ ×µñ ÚðÚÅ çÅ ÇòôÅ ìä¶ À°Ãé¶ Ú°µê ÚêÆå¶ îðÆïî 鱧 ÇåÁÅ×ä çÅ December, 2010

20


Merry Christmas & Happy New Year

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

21


ëËÃñÅ Õð ÇñÁÅ¢ Ü篺 À°Ô, ÇÂÔ Ãí ìÅð¶ Ã¯Ú ÇðÔÅ ÃÆ åź ëÇðôå¶ é¶ À°Ã鱧 ðêé¶ ÇòµÚ çðôé Ççµå¶ å¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ï±Ãë, îðÆïî 鱧 ÁÅêä¶ Øð ÇñÁÅÀ°ä¯ éź âð À°Ô Áܶ òÆ À°µÚ¶ å¶ Ã°µÚ¶ ÇÕðçÅð òÅñÆ êÇòµåð ñóÕÆ ÔË, ÇÕ ÇÕ ÇÜÔóÅ À°ÃçÆ Õ°µÖ ÇòµÚ ÁÅÇÂÁÅ ÔË À°Ô êÇòµåð ÁÅåîŠ寺 ÔË Áå¶ À°Ô ê°µåð Üä¶×Æ å±§ À°ÃçÅ éÅî Çïñ ðµÖƺ ÇÕÀ°º ܯ À°Ô ñ¯Õź 鱧 êÅêź 寺 ìÚÅò¶×Å¢ Ô°ä ï±Ãë ÃÅÔîä¶ ç±ÔðÆ Ú°ä½åÆ ÃÆ; Üź åź À°Ô êzîô ¶ ð ç¶ íÅä¶ é±§ Õì±ñ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆÁź Ãí ÖÅÇÔôź å¶ À°î§×ź 鱧 í°µñ ÜÅò¶ Üź Çëð ç±Ãð¶ ñ¯Õź çÆ åðź ÇõèÆ ÃÅèÆ Çܧç×Æ ÇÜÀ°ä òÅñÅ ê°ðô ìä Õ¶ ÇÂà ç°éÆÁź çÆ íÆó ÇòµÚ ÇÕå¶ ñÅºí¶ Ô¯ ÜÅò¶¢ êð À°Ãé¶ Á½Ö¶ å¶ Ã§Õà íÇðÁÅ ëËÃñÅ ñËºç¶ Ô¯Â¶ îðÆïî 鱧 Øð ÇñÁÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ Õð ÇñÁÅ ¢ ÇÂÔéź Ãí Á½Õóź î°ÃÆìåź ç¶ ìÅòܱç Ü篺 êzí± Çïñ îÃÆÔ çÅ Üéî Ô¯ä òÅñÅ ÃÆ åź îðÆïî å¶ ï±Ãë 鱧 ðÇÔä ñÂÆ Ü×Å éÔƺ ÇçµåÆ, ñ¯Õź é¶ ÁÅêä¶ Øðź ç¶ çðòÅܶ ì§ç Õð ñ¶¢ ÁÅÇÖðÕÅð À°Ôéź 鱧 ÇÂµÕ ×À±ôÅñÅ ÇòµÚ Ü×Å Çîñ ×ÂÆ ÇÜµæ¶ îðÆïî å¯ ÇÃðÜäÔÅð é¶ ÇÂµÕ Û¯àÆ ÇÜÔÆ Ö°ðñÆ ÇòµÚ Üéî ÇñÁÅ¢ ç¶Ö¯ ÕËÃÆ Çòâ§ìéÅ ÔË ÇÃðÜäÔÅð é¶ îÇÔñ îÅóÆÁź 鱧 Ûµâ Õ¶ ÇÂµÕ îÅî±ñÆ ÇÜÔÆ Ü×Å Ú°ä ñÂÆ ÇÕÀ°ÇÕ ñ¯Õ ÇÂÔ ×µñ éÔƺ ÃÆ ÜÅäç¶ ÇÕ À°Ô ÇÂÔ Ãí ÕðÕ¶ êzîÅåîÅ çÆ ìÖÇôô 寺 òź޶ Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ÁµÜ òÆ Ü篺 ÁÃÆ êzí± ç¶ ÇîñÅê ñÂÆ ÁÅêä¶ Ççñź ç¶ çðòÅܶ éÔƺ Ö¯ñ·ç¶ åź À°Ô ÇÂö åðź ÇÕö Ô¯ð Ü×Å å¶ ÇÕö Ô¯ð Ççñź ÇòµÚ Üéî ñË ñ˺çÅ ÔË¢ Ü篺 êzí± Çïñ îÃÆÔ çÅ Üéî Ô¯ÇÂÁÅ åź ê±ðì ç¶ô¯º Õ°µÞ ܯåôÆ, êzí± é±§ ÁÅêäÆÁź í¶àÅòź å¶ éÜðÅé¶ í¶ºà Õðé ñÂÆ ÁŶ, À°Ô Ãí ÇÂµÕ åÅð¶ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÁÅ ðÔ¶ Ãé ÇÜò¶º ÔÆ À°Ô ïð±ôñ¶î ç¶ ÇòÚ çÅÖñ ԯ¶ åź À°Ôéź é¶ À°Ã åÅð¶ çÆ Á×òÅÂÆ Ûµâ Õ¶ À°Ã Ãî¶ ç¶ ðÅܶ ÔËð¯ç¶Ã Õ¯ñ ÜÅ Õ¶ ìµÚ¶ Üéî ç¶ ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ åź À°Ãé¶ ÁÅêä¶ åÖå¯ åÅÜ é±§ ÖåðÅ îÇÔñà Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁÅêä¶ ðÅÜ ç¶ ÇòçòÅéź 鱧 Ô°Õî ÇçµåÅ ÇÕ Üñç DHAMAK PUNJAB DEE

寺 Üñç ÇÂà ìµÚ¶ ìÅð¶ êåÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶ Áå¶ Ü¯åôÆÁź 鱧 òÆ Ô°Õî ÕÆåÅ ÇÕ ÇÜÀ° ÔÆ À°Ô ÇÂà ìÅñÕ ìÅð¶ Õ°µÞ ÜÅéä åź À°Ã鱧 òÆ Ã±ÇÚå ÕÆåÅ ÜÅò¶ åź ÇÕ À°Ô òÆ À°Ãç¶ çðôé Õ𶢠ÇÜò¶º ÔÆ À°Ô ðÅܶ ç¶ îÇÔñ 寺 ìÅÔð ÇéµÕñ¶ åź À°Ô¯ ÔÆ åÅðÅ Çëð À°Ôéź çÆ Á×òÅÂÆ Õðé ñµ× ÇêÁÅ å¶ À°Ô ÇìñÕ°ñ À°µæ¶ ÜÅ Õ¶ Öñ¯ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ ìÅñÕ çÅ Üéî Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ¢ À°Ôéź ܯåôÆÁź é¶ ìÅñÕ Çïñ ç¶ çÆçÅð ÕÆåÅ å¶ ÁÅêäÆÁź òâî°µñÆÁź ý×Ååź Áðêä ÕÆåÆÁź å¶ Ã°êé¶ ÇòÚ ëÇðôå¶ é¶ À°Ôéź 鱧 Ô°Õî ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô òÅêà ÔËð¯ç¶Ã Õ¯ñ éÅ ÜÅä¢ ÇÃµè¶ ÁÅêä¶ Øðƺ Úñ¶ ÜÅä å¶ À°Ôéź é¶ Ô°Õî çÆ êÅñäÅ ÕÆåÆ¢ ÇìñÕ°ñ ÇÂö åðź ÃÅⶠéÅñ òÆ Ô°§çÅ ÔË Ü篺 ÁÃƺ êzî¶ôð ç¶ Õ§îŠ鱧 ÁÅêäÆ

îé°µÖÆ ì°µèÆ éÅñ ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź, ÁÃƺ ïÚç¶ Ôź ÇÕ ÁÃƺ êzî¶ôð éÅñ¯º ÇÜÁÅçÅ Ô°ÇôÁÅð å¶ ÁÅè°ÇéÕ Ôź Áå¶ êzî¶ôð ìÔ°å ê°ðÅåé å¶ èÆîÅ ÔË¢ ÁÇÜÔÅ ÕðÕ¶ ÁÃƺ êzî¶ôð çÆÁź ìðÕåź å¶ ÜñÅñ 寺 õÖä¶ Ô¯ ÜÅºç¶ Ôź¢ êzî¶ôð ÁÅÖçÅ ÔË ÇÜò¶º ÁÅÕÅô èðåÆ å¯º À°µÚ¶ Ôé, Çåò¶º î¶ð¶ ðÅÔ å°ÔÅⶠðÅÔź 寺, Áå¶ î¶ð¶ ÇÖÁÅñ å°ÔÅⶠÇÖÁÅñź 寺 À°µÚ¶ Ôé¢ ( ïÃÅïÅÔ EE:I) À°éÆ ÇçéÆ Õ°µÞ ÁÅÜóÆ îËçÅé ÇòµÚ ÁÅêäÆÁź í¶âź çÆ ðÖòÅñÆ Õð ðÔ¶ Ãé åź À°Ô¯ ÔÆ ëÇðôåÅ À°Ôéź Õ¯ñ êz×à Ô¯ÇÂÁÅ å¶ À°Ôéź 鱧 ÁÅÇÖÁÅ éź âð¯ ÇÕÀ°ÇÕ ò¶Ö¯ î˺ å°ÔÅ鱧 òµâÆ Ö°ôÆ çÆ Öìð ðäÅÀ°ºçÅ Ôź ܯ ÃÅðÆ êðÜÅ ç¶ ñÂÆ Ô¯ò¶×Æ¢ íÂÆ çÅÀ±ç ç¶ é×ð ÁµÜ å°ÔÅⶠñÂÆ ÇÂµÕ î°ÕåÆçÅåÅ êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÜÔóÅ îÃÆÔ êzí± ÔË¢

(ñ°ÕÅ B:A@=AA) Ü篺 À°Ôéź é¶ ëÇðôå¶ ç¶ ÕÔ¶ Áé°ÃÅð ìÅñÕ é±§ À°ò¶º ÔÆ ÇâµáÅ åź ÇÂÔ Öìð À°Ôéź ÜÅ Õ¶ ê±ð¶ é×ð ÇòµÚ ÇÖ§âÅ ÇçµåÆ¢ å¶ êzí ç¶ ÁÅÇ×ÁÅÕÅðÆ Ô¯ä çÅ Ãì±å ÇçµåÅ¢ ÇÕzÃÇîà çÅ Ãîź ÔË¢ ÁÃÅ鱧 ÃÅÇðÁź 鱧 ìÔ°å ÃÅð¶ å¯Ôë¶ å¶ Ã½×Ååź Çîñä×ÆÁź êð ÁÕÃð ÕÆ Ô°§çÅ ÔË? ÁÃƺ ÇÂÔéź ÚÆÜź 鱧 Øð çÆ ÁñîÅðÆ ÇòÚ Çìéź Ö¯Ôñ¶ ÔÆ ðµÖ Ûµâç¶ Ôź¢ Õç¶ Ö¯Ôñä çÆ òÆ åÕñÆë éÔÆ Õð綢 ÇÕzÃÇîà ÇÂµÕ ðòÅÇÂå ìä Ú°µÕÆ ÔË¢ ÃÕ¶ Ãì§èÆÁź 鱧 ÕÅðâ í¶Üä¶ å¶ êzÅêå Õð鶢 êð ÕÆ À°Ôéź ÁÅÜóÆÁź òźױ Õç¶ êzî¶ôð ç¶ Ççµå¶ ԯ¶ å¯Ôë¶ é±§ Õç¶ Ö¯Ôñ Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ ? Õç¶ À°Ãç¶ çÆçÅð ÕÆå¶ é¶? ÕÆ À°Ô òÅÇÕÁÅ å°ÔÅⶠÇçñ ç¶ ÇÕö Õ¯ä¶ ÇòµÚ Üéî ñË Ú°µÇÕÁÅ ÔË ? ܶ çÆçÅð Õð ñ¶ é¶, ÕÆ ÇÕö Ô¯ð 鱧 òÆ ÜÅä± ÕðòÅÇÂÁÅ ÔË, ÇÜÃçÅ Üéî Ççé ÔË ? Á×ð À°Ã éÅñ ÔÆ î°ñÅÕÅå éÔƺ Ô¯ÂÆ, Á×ð À°Ã鱧 ÁðÇêå éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶ åź Çëð ÃÅâÅ î°ÕåÆ çÅå¶ ç¶ Üéî 鱧 îéÅÀ°äÅ ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÕzÃÇîà ì¶ôµÕ ÃÅⶠñÂÆ ÇÂµÕ Ö°ôÆÁź å¶ Ö¶ÇóÁź çÅ ÇåÀ°ÔÅð ÔË êð îðÆïî å¶ ï±Ãë ñÂÆ Ãîðêä çÅ Ççé ÃÆ¢ ÇÜæ¶ ÁÃƺ ÇÂà Ççé 鱧 ÚÅòź å¶ Ãµèðź éÅñ îéÅÀ°äÅ ÔË À°µæ¶ ÁÃƺ À°Ãç¶ Ô°Õî 鱧 î§é Õ¶ À°ÃçÅ êzÕÅô ÁÅêä¶ Ççñź Á§çð Õðéź ÔË åź ÔÆ ÁÃÆ À°Ãç¶ ÃµÚ¶ êËð¯ÕÅð ÕÔÅ ÃÕç¶ Ôź¢ ÁÅÇÖð ÇòÚ ÇÕzÃÇîÃ ç¶ ô°µí Ççé çÆÁź ñµÖ ñµÖ î°ìÅðÕź! Ö°çÅ Õð¶ å°Ãƺ Ãí Ö°ôÆÁź å¶ Ö¶ÇóÁź íÇðÁź ÜÆòé ìåÆå Õð¯ å¶ å°ÔÅ鱧 Ãí¶ ÇéÔîåź êzÅêå Ô¯ä! êÅÃàð ÜÇå§çð êzÕÅô Ç×µñ, ÇéÀ±ïÅðÕ

December, 2010

22


ÇÕzÃîà ç¶

ìçñç¶ ð§×

´Å

ÂÆÃà ÃÅç×Æ êçç ÃÆ¢ Ç÷ÁÅçÅ åð À°Ã ç¶ êËð¯ÕÅð ÁÅðæÕ êµÖ¯º Õî÷¯ð Ãé¢ BE ççìð 鱧 À°Ô ÕzÅÂÆÃà ç¶ Üéî å¶ ÚðÚ ÇòÚ ÇÂյᶠԯ Õ¶ Ö°ôÆ îéÅÀ°ºç¶¢ Ãîź Õç¶ Öñ¯åÅ éÔƺ Áå¶ éÅ ÔÆ ðÃî¯ ÇðòÅÜ¢ ÇÂÔ òÆ Ã éÅñ ìçñç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ï¯ð¯ôñî ç¶ Ú°Ç×ðç¶ ÒÚ¯º ÇéÕñ ÇÕzÃÇÚÁËé¶àÆ Üç ç±ð ï±ðê Áå¶ ÁëðÆÕÅ åÕ ëËñÆ åź À°Ôéź ç¶ ðÃî¯ ÇðòÅÜ çÅ êðÛÅòź òÆ ÇÕzÃîÃ å¶ êËä ñµ×Å¢

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

23


ÕÇÔ§ç¶ é¶ ñ±æð éÅî çÅ ÇÂÕ êð¯àËÃà˺à Üðîé êÅçðÆ é±§ ÇÂÕ ðÅå ÇÂÕ ÃçÅìÔÅð ðÇÔä òÅñ¶ ì±à¶ çÆÁź êÇåÁź ÇòÚ çÆ ÇàîÇàîÅÀ°ºç¶ ÁÃîÅéÆ åÅð¶ ì¶Ôç êçç ÁŶ åź Øð ÁÅ Õ¶ À°Ã é¶ åÅðź éÅñ ÇÕzÃîà àðÆ çÆÁź àÅÔäź ÇòÚ ÜñçÆÁź î¯îìåÆÁź ì§éÆÁź¢ ÁµÜ ÇìÜñÆ ç¶ ð§× ìð§×¶ ìñì Çô§×Åð çÅ ÇÂÕ ÷ð±ðÆ ÇÔµÃÅ ìä ׶ Ôé¢

ÇÕzÃîà àðÆ çÆ òð寺 ÁµÜ Øðź ÇòÚ ÇÕzÃîà ÃÆ÷é çÆ ô°ð±ÁÅå ÇÕzÃîà àðÆ éÅñ Ô°§çÆ ÔË¢ òµÖ¯ òµÖð¶ ã§×ź éÅñ ô§×Åð Õ¶ ÇÃÖð ÇÂÕ åÅðÅ à§Ç×ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ Ãí 寺 êÇÔñź Üðîé òÅÇñÁź é¶ Õ¯ÂÆ Ã¯ñ·òƺ ÃçÆ ÇòÚ Øðź ÇòÚ ô§×ÅÇðÁÅ ÇÕzÃîà àðÆ ðµÖ Õ¶ ÇÕzÃîà îéÅÂÆ¢ À°Ã ç¶ ÔÅð Çô§×Åð ñÂÆ Ã¶ì, éÅôêÅåÆÁź Áå¶ Ô¯ð ëñ ò×ËðÅ çÆ òð寺 ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ìÅÁç ÇòÚ Ô¯ð ÕÂÆ ÇÕÃî çÅ ÚîÕçÅ çîÕçÅ ÔÅð Çô§×Åð ìÅ÷Åðź ÇòÚ ÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÕÇÔ§ç¶ é¶ ñ±æð éÅî çÅ ÇÂÕ êð¯àËÃà˺à Üðîé êÅçðÆ é±§ ÇÂÕ ðÅå ÇÂÕ ÃçÅìÔÅð ðÇÔä òÅñ¶ ì±à¶ çÆÁź êÇåÁź ÇòÚ çÆ ÇàîÇàîÅÀ°ºç¶ ÁÃîÅéÆ åÅð¶ ì¶Ôç êçç ÁŶ åź Øð ÁÅ Õ¶ À°Ã é¶ åÅðź éÅñ ÇÕzÃîà àðÆ çÆÁź àÅÔäź ÇòÚ ÜñçÆÁź î¯îìåÆÁź ì§éÆÁź¢ ÁµÜ ÇìÜñÆ ç¶ ð§× ìð§×¶ ìñì Çô§×Åð çÅ ÇÂÕ ÷ð±ðÆ ÇÔµÃÅ ìä ׶ Ôé¢ ÁáÅðź ý ÛåÅñÆ ç¶ ÇÕzÃîà ÃÆ÷é ç½ðÅé Üç ÇìzÇàô ñ¯Õź é¶ ÁÅêäÆ ÔðÇçñ Á÷Æ÷ îñÕÅ ÇòÕà¯ðÆÁÅ Áå¶ Çêz§Ã ÁËñìðà 鱧 ÁÅêä¶ ìµÇÚÁź Ãî¶å Çô§×Åð¶ ԯ¶ ÇÕzÃîà àðÆ êÅà ñ§âé ÇéÀ±÷ ÇòÚ ÛêÆ åÃòÆð ÇòÚ ç¶ÇÖÁÅ åź ÃÅð¶ ǧ×ñ˺â ÇòÚ

DHAMAK PUNJAB DEE

ÇÕzÃîà àðÆ ÇÕzÃîà çÅ ÷ð±ðÆ Á§× ìä Ç×ÁÅ¢ Üðîé ÇêÛ¯Õó òÅñ¶ ÁîðÆÕé òÅÃÆÁź é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ èðåÆ å¶ Õ¯ÂÆ ÃåÅðź ý çéåÅñÆ ÇòÚ ÔÆ ÇÕzÃîà àðÆ é±§ ÇÕzÃîà çÅ Á§× ìäÅ ÇñÁÅ ÃÆ êð ÇéÀ± ǧ×ñ˺â Ãà¶à ç¶ ÇêÀ±ðÆàé ÇÕzÃÚÆÁé (ÕËæ¯ÇñÕ, êð¯àËÃà˺à, ÇêÀ°ðàé, ñ±æðé; ÇÕzÃÇÚÁËé¶àÆ ç¶ òµÖ òµÖ ÇëðÕ¶) ÇÕzÃîà àðÆ Áå¶ ×ñÆÁź ÇòÚ ×Æå ×ÅÀ°ä Áå¶ Ô¯ð ÃÅð¶ è±î èóµÕ¶ 鱧 ê¶Üé èðî çÅ ÇÔµÃÅ ÃîÞç¶ Ãé¢ ÇÂÔ Ãí ðÃîź ÕzÅÂÆÃà 寺 êÇÔñź Üðîé òÅñ¶ Ãðç ð°µå¶ Ü篺 Ôð êÅö ïÕÅ ÔÆ Ã¯ÕÅ é÷ð ÁÅÀ±ºçÅ ÃÆ, çÅéòź 寺 ÁÅêä¶ Øðź 鱧 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅêä¶ Øðź Áµ×¶ ÃçÅ ìÔÅð çÆÁź àÅÔäź à§×ç¶ Ãé¢ ÇÂö åð·Åº ç¶ Õ°Þ ÇðòÅÜ ð¯î òÅÇñÁź Áå¶ ÇîÃð òÅÇñÁź ÇòÚ òÆ êzÚñå Ãé¢ ð¯î òÅñ¶ åź ÃÅâÆ ñ¯ÔóÆ ç¶ ÇåÀ°ÔÅð òÅº× ×ñÆÁź ÇòÚ ×ÅÀ°ºç¶ Çëðç¶ Ô°§ç¶ Ãé¢ ÇéÀ± ǧ×ñ˺â Ãà¶à ç¶ ×òðéð é¶ ÇÂÔéź êËÜé ÇðòÅ÷ź Òå¶ êÅì§çÆ ñ×Å ÇçµåÆ¢ Ô¯ð Üðîé ÁÅÀ°ä éÅñ Ô½ñÆ Ô½ñÆ Õ¯ÂÆ À°§éÆòƺ ÃçÆ ÇòÚ ÇÕzÃîà ç½ðÅé ÇÕzÃîà àðÆ çÆ ÁÅî òð寺 Ô¯ä ñµ×Æ¢ ÁµÜ ÁîðÆÕÅ ÇÂÕ èðî ÇéðêµÖ ç¶Ã Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç ÇÕzÃîà î½Õ¶ ÃðÕÅðÆ å½ð Òå¶ òÅÇô§×àé ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÁµÃÆ ë°µà À°µÚÅ ÇÕzÃîà àðÆ ñ×ÅÀ°ºçÅ ÔË Áå¶ ÁîðÆÕÅ çÅ êðèÅé À°Ã Òå¶ ñµ×ÆÁź ìåÆÁź Ü×ÅÀ°ä ñÂÆ ÃÇòµÚ ÁÅé ÕðçÅ ÔË¢

Ã˺àÅ ÕñÅà çÆ ÁÅîç ÇÕzÃîà ÇòÚ Ã˺àÅ ÕñÅà ÇñÁÅÀ°ä çŠðêéÅ ÇéÀ±ïÅðÕ ç¶ ÇÂÕ ñ¶ÖÕ ÕñîÆéà ÕñÅðÕ î±ð é¶ Ã§é AHBC ÇòÚ ÇñÁÅ¢ ÕÅðà±ÇéÃà æ½îà éÅÃà é¶ À°Ã çÆ ð±ê ð¶ÖÅ À°ñÆÕÆ¢ ñÅñ Õ¯à ÇòÚ ñê¶ÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇãµñÅ ÇÜÔÅ òµâÅ ÃÅðÅ Çãµâ, ÇãµñÆ ÇÜÔÆ ñÅñ ê˺à, Ãë¶ç ñ§îÆ çÅÔóÆ, ÇÃð À°µå¶ ñÅñ à¯êÆ êÇÔé Õ¶ Ü篺 Ã˺àÅ ÕñÅà ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ åź À°Ãç¶ ÚÆÚ òÔ°àÆ (ìðÃÅå ð°µå¶ ÇéÕñä òÅñÆ îõîñÆ ñÅñ ð§× çÆ í±§âÆ) ç¶ ð±ê é¶ Ãíéź çÅ, ÖÅà Õð ìµÇÚÁź çÅ îé î¯Ô ÇñÁÅ¢ ÇÂÃçÅ ÇêÛ¯Õó öºà ÇéÕñà Üź öºà ñ±ÃÆ éÅñ ܯÇóÁÅ ÜźçÅ ÔË, ܯ êðÀ°êÕÅðÆ

December, 2010

24


Ãé Áå¶ ìµÇÚÁź éÅñ ìÔ°å ÇêÁÅð Õðç¶ Ãé¢ Ã˺àÅ ÕñÅÃ ç¶ ÁÅÀ°ä éÅñ Ç×ëà ñËä ç¶ä çÆ ÁîðÆÕé, âµÚ Áå¶ Ç§×Çñô ðòÅÇÂå 鱧 ìóÅ ìó·ÅòÅ ÇîÇñÁÅ¢ Ã˺àÅ ÕñÅÃ ç¶ ÁÅÀ°ä 寺 êÇÔñź ìµÇÚÁź çÅ ÇÕzÃîà éÅñ Õ¯ÂÆ Ãì§è éÔƺ ÃÆ¢ ÇÂÃç¶ ÁÅÀ°ºÇçÁź ÃÅð ÔÆ ÇÂÔ ÇòÀ°êÅðÆÁź çÅ åź îÃÆÔÅ ìä Ç×ÁÅ¢ îÅê¶ ÁÅêä¶ ìµÇÚÁź 鱧 Ã˺àÅ ÕñÅà çÆ ×¯çÆ ÇòÚ ÇìáÅ Õ¶ åÃòÆðź ÇÖÚòÅÀ°ºç¶ Ôé¢ Ãà¯ð ÁÅÇÂÁÅ ìµÚÅ Õ°Þ éÅ Õ°Þ ÖðÆçä ñÂÆ îź ìÅê 鱧 îÜì±ð Õð ÔÆ Çç§çÅ ÔË¢ ÇòÀ°êÅðÆ åìÕ¶ òñ¯º Ç×ëà çÆ ÁÖìÅðź ðÅÔƺ Ç×ëà ÇñÃà ÁáÅðòƺ ÃçÆ ÇòÚ ô°ð± Ô¯ÂÆ, ܯ ÁµÜ ÇÃÖðź Òå¶ ÔË¢ ÁÜÕñ åź ÁÕå±ìð ñ§ØÇçÁź ÔÆ ÇÕzÃÇîà ÇÕzÃÇîà çÆ ê°µáÆ Ç×äåÆ ô°ð± Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÖâ½ä¶ Áå¶ Ô¯ð Øð ÇòÚ òð寺 ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź òÃåź

éÅñ ÃÅð¶ Ãà¯ð éµÕ¯ éµÕ íð Ççµå¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ Ãà¯ðź çÅ ÔÅð Çô§×Åð ñ¯ÕÅÂÆ ñÂÆ ÇÖµÚ çÅ ÕÅðé ìäçÅ ÔË¢ ÕÂÆ ñ¯Õ åź ÒÃðçÅ íñÅÒ çÆ éÆåÆ å¶ êÇÔðÅ Çç§ç¶ ԯ¶ ÖðÚä 寺 êÇÔñź ÔÆ ÁÅêäÆ Ü¶ì çÅ Á§çÅ÷Å ñÅ ñËºç¶ Ôé êð ìÔ°å ÃÅð¶ ܶì ÇòÚ ÔÆ ìÅäƶ çÅ ÒìÔÆ ÖÅåÅÒ ÕðËÇâà ÕÅðâ ç¶ ð±ê ÇòÚ ñÂÆ Çëðç¶ Ôé¢ ìà ÒïԧçÅ

íñÅÒ ç¶ ñó ñµ× Õ¶ ÕÂÆ ÇÂ§é¶ Çò寺 ìÅÔð¶ Ô¯ ò×ç¶ Ôé ÇÕ À°Ôéź 鱧 ÕðËâà ÕÅðâ ç¶ Õð÷¶ æµÇñúº ÇéÕñäÅ î°ôÕñ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÜà êÅà կÂÆ Ç×ëà çÅ ìÕà ֯ñ·ä 鱧

éÔƺ, À°Ô À°çÅà ԯ ÜźçÅ ÔË¢ ÁÅðæÕ êµÖ¯º Õî÷¯ð ìµÇÚÁź ñÂÆ ÕÂÆ Ã§ÃæÅòź Ç×ëà Ü°àŠ綺çÆÁź Ôé¢ ÇÕzÃîà Çâéð òÆ òðåŶ ÜÅºç¶ Ôé¢ Ôð Õ¯ÂÆ ÇÂÕ ç±Ãð¶ çÆ Ö°ôÆ ÇòÚ ôÅîñ Ô¯äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ î¶ñ¶ ÇåúÔÅð Ö°ôÆÁź Ö¶ÇóÁź ñÂÆ Ô°§ç¶ Ôé, ÚÅÔ¶ À°Ô ÇÕö ÇëðÕ¶ Üź ÇÕö òÆ èðî éÅñ Ãì§è ÇÕÀ°º éÅ ðµÖç¶ Ô¯ä¢ êð Üç ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ Ö°ôÆ ç¶ ÁòÃð 鱧 òÆ Ü§×ìÅ÷ ÁÅêäÆ Ô˺Õó ê°×ÅÀ°ä ñÂÆ ìÅð±ç ç¶ è±Â¶º éÅñ è°§çñÅ Õð Çç§ç¶ Ôé åź ÁêÅÔÜź çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ òÅèÅ Ô°§çÅ ÔË¢ îÅåî çÆÁź Ãëź ÇòÛ ÜźçÆÁź Ôé¢ èðîź Áå¶ ÃµÇíÁåÅòź ç¶ òè ðÔ¶ Çòð¯è ÕÅðé ÇÕzÃîà ÔÆ éÔƺ, çÃÅð çÅ Ôð î¶ñÅ ÁµÜ ì§ç±Õź çÆ Ûź æµñ¶ îéÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ î¶ÇñÁź çÆ Ö°ôÆ êÇòµåðåŠ鱧 Ã¯× ÇòÚ ìçñä 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕå¶ Õ¯ÂÆ î¯ó ê˺çÅ é÷ð éÔƺ ÁÅ ÇðÔÅ¢

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600 DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

25


ôÔÆçÆ Çòô¶ô ò¼ÎⶠÃÅÇÔì÷Åç¶ ìÅìÅ ÁÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ ìÅìŠܹÞÅð ÇóØ, çÃò¶º êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ, ۯචÃÅÇÔì÷Åç¶ ìÅìÅ ÷¯ðÅòð ÇÃ³Ø Áå¶ ìÅìÅ øåÇÔ ÇóØ

Çü

Ö èðî çÆ éÄÔ ôÔÅçå» À°µå¶ ð¼ÖÆ ×ÂÆ ÔËÍ Ã¿ÃÅð ÇòÚ èðî» çÅ ÇòÃæÅð Áå¶ êÃÅð ÁÅî ÕðÕ¶ âð Ü» ñÅñÚ ðÅÔÄ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË êð ÇÃ¼Ö èðî ÔÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ èðî ÔË ÇÜà ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä ñ¼Ç×Á» ÁÅêäÅ ÇÃð åñÆ À°µå¶ èðéÅ ê˺çÅ ÔËÍ ÃÌÆ ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ Ô¹Õî ÔË: ÜÀ° åÀ° ê̶î Ö¶ñä ÕÅ ÚÅÀ°¨ ÇÃð¹ èÇð åñÆ ×ñÆ î¶ðÆ ÁÅÀ°¨ ÇÂå° îÅðÇ× êËð¹ èðÆÜ˨ ÇÃð¹ çÆÜË ÕÅÇÂä é ÕÆÜ˨ (Á³× 1412) ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ Áå¶ ìÅÕÆ ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé é¶ ÁÅêäÆ ÕæéÆ Áå¶ ÕðéÆ éÅñ ÇéîÅä¶, ÇéåÅä¶ Áå¶ ÇñåÅó¶ ÜÅ ðÔ¶ ñ¯Õ» ç¶ îé» ÇòÚ åÅÕå ç¶ íËÁ ù çÈð ÕÆåÅ, ÜÅåêÅå ç¶ ëðÕ ù î¶à ÃòËîÅä éÅñ ÇÜÀ±ä çÆ Ç¼ÛÅ ù êÌìñ ÕÆåÅÍ ×¹ðÈ éÅéÕ ÃÅÇÔì é¶ éÆÚ ÃîÞ¶ Ü»ç¶ ñ¯Õ» ù ò¿×ÅÇðÁÅ : ܶ ÜÆòË êÇå ñæÆ ÜÅǨ Ãí¹ ÔðÅî¹ Ü¶åÅ ÇÕÛ° ÖÅǨ (Á³× 142) õÅñÃÅ ê³æ ç¶ ÇÃðÜÕ çÃî¶ô ÇêåÅ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ù Ãðì¿ÃçÅéÆ òÆ ÁÅÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» é¶ èðî çÆ ÖÅåð ÁÅêä¶ Çóػ ù ÔÆ ÇÃð åñÆ À°µå¶ ð¼Öä ñÂÆ éÔÄ ÁÅÇÖÁÅ Ãׯº ÁÅêä¶ ÃÅð¶ êÇðòÅð çÆ òÆ Õ°ðìÅéÆ Çç¼åÆÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì é¶ Ü篺 ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆåÆ å» ÇÂÔ¯ ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜÃ é¶ î¶ðÅ ÇÃ³Ø ÃÜäÅ ÔË ÁðæÅå Á³ÇîÌå çÆ çÅå DHAMAK PUNJAB DEE

ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ çÿìð ç¶ îÔÆé¶ çÆ Çòô¶ô ÁÇÔîÆÁå ÔËÍ ÇÂà ù ì¶ÇîÃÅñ ÿØðô å¶ îÔÅé ôÔÆçÆÁ» çÅ îÔÆéÅ òÆ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂà Ã ç½ðÅé çÃò¶º êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ êÔÅóÆ ðÅÇÜÁ» ç¶ íð¯ÇÃÁ» Áå¶ Çüֻ ç¶ Õ°Þ òð×» ç¶ ÕÇÔä Óå¶ Áé§çê¹ðÃÅÇÔì 寺 îÅåÅ ×¹ÜðÆ ÚÅð¶ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» å¶ ÁÅêä¶ ÇÃ¼Ö ôðèŬÁ» éÅñ ðòÅéÅ Ô¯Â¶Í ÇÂà 寺 ìÅÁç òÅêð¶ ØàéÅ´î ÇòÚ ÚÅð¶ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» çÆ ôÔÆçÆ Ô¯ÂÆ å¶ îÅåÅ ×¹ÜðÆ ÜÆ ÃçÆòÆ ÇòÛ¯óÅ ç¶ ×Â¶Í ÇÂà Ãî¹¼Ú¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ØàéÅ´î Óå¶ ð½ôéÆ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂà ñ¶Ö ÇòÚÍ

ôÔÆçÆÁ» çÆ ×ÅæÅ ÔË

ÇÃ¼Ö ÇÂÇåÔÅÃ

êÌÅêå ÕðéÆ ÔË, À°Ã ù êÇÔñ» ÁÅêäÅ ÃÆà í¶à ÕðéÅ êò¶×ÅÍ Ã¿ÃÅð ÇòÚ î½å ç¶ âð ù Ãí 寺 ÇíÁÅéÕ î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂö âð ÁèÆé îé°¼Ö ÷¹ñî ÃÇÔä ñÂÆ îÜìÈð Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé é¶ ÁÅêä¶ êÌÚÅð éÅñ ñ¯Õ» ù Õ¶òñ íËÁ@ðÇÔå ÔÆ éÔÄ ÕÆåÅ, Ãׯº À°é·» ÇòÚ ÷¹ñî ç¶ ÇÖñÅø ÁÅòÅ÷ À°µÚÆ Õðé çÆ òÆ çñ¶ðÆ íðÆÍ À°é·» Õ¶òñ êÌÚÅð ÔÆ éÔÄ ÕÆåÅ Ãׯº ÁÅê î½å ù Ô¼ÃÇçÁ» ÕìÈñ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶@ÁÅê çÆ Õ°ðìÅéÆ Çç¼åÆÍ ÇÂà çÅ ÁÃð ÁÇÜÔÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ ÇéîÅä¶, ÇéåÅä¶ Áå¶ éÆÚ ÃîÞ¶ Ü»ç¶ ñ¯Õ» é¶ Ü篺 ÃÆà åñÆ À°µå¶ ð¼Ö Õ¶ ÔÇæÁÅð Ú¹¼Õ¶ å» Ã çÆ î÷ìÈå å¶ ÷Åñî ÃðÕÅð ù îñÆÁÅî¶à Õð Çç¼åÅÍ

ñ¯ÕÅÂÆ ù î½å ç¶ íËÁ 寺 î¹Õå Õðé Áå¶ îé¼¹ÖÆ Ô¼Õ» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ Ãí 寺 êÇÔñÆ ôÔÅçå ê³Úî êÅåôÅÔ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÁðÜé ç¶ò ÜÆ é¶ Çç¼åÆÍ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ Áç¹¼åÆ ôÔÅçå ç¶ Õ¶ ÇÂÕ éò» ÇÂÇåÔÅà ðÇÚÁÅÍ î½Õ¶ ç¶ ÔÅÕî» é¶ ×¹ðÈ ÜÆ ù å¼åÆ åòÆ À°µå¶ ÇìáÅÇÂÁÅ, ÇÃð À°µå¶ ×ðî ð¶å êÅÂÆ Áå¶ À°ìñç¶ êÅäÆ éÅñ íðÆ ç¶ö ÇòÚ À°ìÅÇñÁÅÍ À°é·» é¶ ÁÅêä¶ èðî íÅò ÁÃÈñ» ñÂÆ Õ¶òñ ôÔÅçå ÔÆ éÔÄ Çç¼åÆ Ãׯº À°é·» Õôà» ù ÇÖó¶ î¼æ¶ ÕìÈÇñÁÅ ÇÜÔó¶ ÇÕö ÷Åñî ò¼ñ¯º Çç¼å¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ À°é·» çÆ ôÔÆçÆ é¶ ç¼ì¶@Õ°Úñ¶, ÇéîÅä¶, ÇñåÅó¶ Áå¶ ÷¹ñî çÅ ÇôÕÅð ԯ¶ ñ¯Õ» ÇòÚ ÇÂÕ éòÄ Ú¶åéÅ Ü×ÅÂÆ Áå¶ åÅÕå ç¶

íËÁ 寺 À°é·» ù î¹Õå ÕÆåÅÍ ×¹ðÈ ÃÅÇÔìÅé ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ ÃîÅÜ çÆ ÇÃðÜäÅ ÕðéÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ãé, ÇÜæ¶ Ã¼Ú, Ô¼Õ Áå¶ ìðÅìðÆ çÅ ðÅÜ Ô¯ò¶Í ÇÜæ¶ Ôð ÇÂÕ ù ÇÃð À°µÚÅ ÕðÕ¶ ÇÜÀ±ä çÅ Ô¼Õ Ô¯ò¶ Áå¶ ÇÜæ¶ î÷¬î» Áå¶ ì¶ìû À°µå¶ Õ¯ÂÆ ÷¹ñî éÅ Õð ÃÕ¶Í ÁÅêä¶ Ô¼Õ» ñÂÆ å» Ô¯ð òÆ ÕÂÆ Õ½î» é¶ ñóÅÂÆ ñóÆ ÔË êð ÇÃ¼Ö Õ½î ÔÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Õ½î ÔË ÇÜÃ é¶ î÷¬î» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ ñóÅÂÆÁ» ñóÆÁ»Í îé°¼ÖÆ Ã¯Ú ñÂÆ ÇÂà 칦çÆ À°µå¶ êÔ¿¹ÚäÅ ìÔ¹å ÕÇáé ÔË, ÇÜæ¶ ÁÅêä¶ Áå¶ Çì×Åé¶ ÇòÚ ëðÕ é÷ð éÅ ÁÅò¶Í ÇÜæ¶ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì çÅ ÇÂÔ Õæé Ã¼Ú ÕðÕ¶ î³ÇéÁÅ ÜÅò¶: éÅ Õ¯ ìËðÆ éÔÆ Çì×ÅéÅ Ã×ñ ÿÇ× Ôî ÕÀ° ìÇé ÁÅÂƨ (Á³× 1299) ê³Úî ×¹ðÈ ÃÅÇÔì é¶ åÃÆÇÔÁ» íðÆ ÁÅêäÆ Õ°ðìÅéÆ ç¶ Õ¶ Çüֻ ù íËÁ@ðÇÔå ÕÆåÅÍ Ô¹ä ñ¯ó ÃÆ À°é·» ÔÆ Çüֻ ÇòÚ î÷¬î» ç¶ Ô¼Õ» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ Õ°ðìÅé Ô¯ä çÅ Ü÷ìÅ íðé çÆÍ ÇÂà çÆ êÈðåÆ À°é·» ç¶ ÔÆ ê¯åð¶ Áå¶ é½ò¶º êÅåôÅÔ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÜÆ é¶ ÁÅêäÆ ôÔÅçå ç¶ Õ¶ ÕÆåÆÍ îé°¼ÖÆ Ô¼Õ» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ ôÅÇÂç ÿÃÅð ÇòÚ ÇÂÔ ÁÅêäÆ ÇÕÃî çÆ êÇÔñÆ Õ°ðìÅéÆ ÃÆÍ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ Ã¿ÃÅð ÇòÚ ÃÅÇðÁ» ù ÁÅêä¶ ã¿× éÅñ ÇÜÀ±ä çÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÆ ê̯ó·åÅ ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» À°Ã èðî ñÂÆ ÁÅêäÆ ôÔÆçÆ Çç¼åÆ December, 2010

26


Merry Christmas & Happy New Year

DISCOUNT STORE We have all kinds of accessories for all types of cell phone wide range of Cell Phone

Ç¿âÆÁÅ í¶Üä ñÂÆ ÁéñÅÕ îÅâñ Nexus One HD2 Nokia N900 Nokia N97 iPhone

Retail & Whole Sale Deal

CELLULAR DISCOUNT STORE SUKHWINDER KUMAR (VIJAY)

TEL BestLadka@yahoo.com : 718-835-6111

DHAMAK PUNJAB DEE

107-04,101 Ave, Ozone Park NY 11416

December, 2010

27


ôÔÆçÆ Ççòà Óå¶ Çòô¶ô ÇÜà èðî ÇòÚ À°é·» çÅ ÁÅêäÅ Õ¯ÂÆ ÁÕÆçÅ éÔÄ ÃÆÍ êð À°Ô î³éç¶ Ãé ÇÕ ñ¯Õ» À°µå¶ ÇÕö òÆ èðî ù ÷ìðçÃåÆ æ¯ÇêÁÅ éÔÄ ÜÅ ÃÕçÅ, À°é·» ù ÁÅêä¶ ã¿× éÅñ ÇÜÀ±ä çÆ êÈðÆ Ö¹¼ñ· Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ çÃî¶ô ÇêåÅ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ é½º òÇð·Á» 寺 òÆ Ø¼à À°îð ç¶ Ãé Ü篺 À°é·» é¶ ÁÅêä¶ ÇêåÅ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ù Ô¼æÄ Õ°ðìÅéÆ ç¶ä ñÂÆ ÃÌÆ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì 寺 Çç¼ñÆ ò¼ñ å¯ÇðÁÅÍ ×¹ðÈ å¶× ìÔÅçð ÃÅÇÔì ù Á½ð¿×÷¶ì ç¶ Ô¹Õî éÅñ Çç¼ñÆ ç¶ Ú»çéÆ Ú½Õ ÇòÚ AA éò¿ìð, AFGE ù ôÔÆç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ ù ôÔÆç Õðé 寺 êÇÔñ» À°é·» éÅñ ׶ Çå¿é» Çüֻ ù åÃÆÔ¶ ç¶ Õ¶ ôÔÆç ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ íÅÂÆ îåÆ çÅà ù ÁÅð¶ éÅñ ÚÆÇðÁÅ Ç×ÁÅ, íÅÂÆ ÇçÁÅñÅ ÜÆ ù ç¶ö ÇòÚ À°ìÅÇñÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ íÅÂÆ ÃåÆ çÅÃ ç¶ ÃðÆð ù ð¿È ÇòÚ òñ¶à Õ¶ ÇÜÀ±ºÇçÁ» ÜñÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂé·» îÔÅé ôÔÆçÆÁ» é¶ Çüֻ ÇòÚ Ã¿å ÇÃêÅÔÆ ìäé ñÂÆ Ü¯ô íð Çç¼åÅÍ Ô¹ä À°Ô Õ¶òñ ÁÅêä¶ Ô¼Õ» çÆ ñóÅÂÆ ÔÆ éÔÄ Ãé ñó ÃÕç¶, Ãׯº ÇéîÅÇäÁ» çÅ îÅä Áå¶ ÇéåÅÇäÁ» çÅ åÅä ìä ÃÕç¶ ÃéÍ çÃî¶ô ÇêåÅ ÃÌÆ ×¹ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ÁÇÜÔ¶ ÔÆ ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ÕðéÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ãé ÇÜÔóŠÿå ÇÃêÅÔÆ Ô¯ò¶, êð À°Ô ÁÅêä¶ Ô¼Õ» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ ÔÆ éÔÄ Ãׯº î÷¬î» À°µå¶ Ô¯ ðÔ¶ ÷¹ñî Çòð¹¼è òÆ åñòÅð çÆ òð寺 Õð ÃÕ¶Í ÃçÆÁ» ç¶ ÃåŶ, ç¼ì¶K Õ°Úñ¶ Áå¶ ÇñåÅó¶ ԯ¶ ñ¯Õ» ÇòÚ ÜÅ×Æ ÇÂà éòÄ Ú¶åéÅ çÆ êÇÔñÆ êðÖ ×¹ðÈ ÜÆ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á êÅÀ°ºàÅ ÃÅÇÔì é¶ó¶ í¿×ÅäÆ ç¶ ï°¼è ÇòÚ Ô¯ÂÆÍ ÃÅð¶ êÔÅóÆ ðÅÇÜÁ» çÆ ë½Ü ÇÂÕ êÅö Áå¶ çÈܶ êÅö Ô¼æÄ ÔÇæÁÅð ëóÆ îðÜÆòó¶ ìä¶ ÇÕðåÆ Áå¶ ÕÅî¶Í ÇÂà ñóÅÂÆ ÇòÚ Çܼå ×¹ðÈ ÜÆ ç¶ Çüֻ çÆ Ô¯ÂÆÍ çÃî¶ô ÇêåÅ é¶ ÇÂà ù òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ çÆ Çܼå íÅò Ã¼Ú çÆ Çܼå ÁÅÇÖÁÅÍ òÅðKòÅð ê¹¼Û¶ ÜÅä À°µå¶ òÆ À°é·» ÇÂà ù DHAMAK PUNJAB DEE

òÅÇÔ×¹ðÈ çÆ ëåÇÔ ÁÅÇÖÁÅÍ ôÅÇÂç À°ç¯º 寺 ÔÆ ÖÅñö çÆ ëåÇÔ, ÒòÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÅ õÅñÃÅ, òÅÇÔ×¹ðÈ ÜÆ ÕÆ ëåÇÔÓ Ô¯ºç ÇòÚ ÁÅÂÆÍ ÃçÆÁ» 寺 ðÅÇÜÁ», ðÜòÅÇóÁ» Áå¶ À°µÚÆ Õ°¼ñ çÆ ×¹ñÅîÆ Õðç¶ ÁÅ ðÔ¶ ÇÕðåÆÁ» ÇòÚ ÁÅÂÆ ÇÂà ÜÅÇ×ÌåÆ ù ÃæÅÂÆ ðÈê ç¶ä ñÂÆ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆåÆÍ À°é·» À°Ã ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆåÆ ÇÜÔóŠÿå ÇÃêÅÔÆ çÅ ðÈê ìÇäÁÅÍ À°Ã çÅ ÜÆòé ÿå ò»× üÚŠù¼ÚÅ, òËð Çòð¯è Áå¶ ÔÀ°îË å¯º Çéðñ¶ê êð Ã¼Ú Ô¼Õ Áå¶ î÷¬î» çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ åñòÅð ÚñÅÀ°ä ñÂÆ ååêð ÇÃêÅÔÆ çÅ ðÈê ÃÆÍ ×¹ðÈ ÜÆ ç¶ ÖÅñö ðÈêÆ ÇÃ³Ø Ã¼Üä ñÂÆ òÆ ÃÆà ù Ôæ¶ñÆ À°µå¶ ð¼ÖäÅ ÇêÁÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ AFII çÆ ÇòÃÅÖÆ òÅñ¶ Ççé ÃÌÆ Õ¶Ã×ó· ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ íð¶ çÆòÅé ÇòÚ ÇîÁÅé ÇòÚ¯º ÇñôÕçÆ åñòÅð Õ¼ã Õ¶ ÇÂÕ ÇÃð çÆ î³× ÕÆåÆ, ÇÜÔóÅ À°é·» çÆ åñòÅð çÆ ÁÅêä¶ ÖÈé éÅñ ÇêÁÅà ÇîàÅò¶Í ÇÂ³Ü À°é·» é¶ ê³Ü ÇÜÀ±ºç¶ ôÔÆç» çÆ Ú¯ä ÕÆåÆ, ÇÜé·» ù Á³ÇîÌå çÆ çÅå éÅñ ÇÃ³Ø ÃÜÅ Õ¶ ê³Ü ÇêÁÅÇðÁ» çÅ é»Á Çç¼åÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ ÖÅñö çÆ ÇÃðÜäÅ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶KÁÅê ù òÆ À°Ã¶ ê³×åÆ ÇòÚ Öó·Å Õð Çç¼åÅÍ ê³Ü» ÇêÁÅÇðÁ» 寺 ÁÅê é¶ Á³ÇîÌå

ÛÕ Õ¶ ×¹ðÈ Ú¶ñ¶ ç¶ ëðÕ ù î¶à, ÒÃíË Ã»ÞÆòÅñ ÃçÅÇÂÇé 屿 ÇÕÃË é ÇçÃÇÔ ìÅÔðÅ ÜÆÀ°¨Ó çÅ ÁÃÈñ êÌê¼Õ ÕÆåÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ çÅ Õæé ÔË: ÇÂé ÔÆ ÕÆ Ç´êÅ Õ¶ Ãܶ Ôî ÔË, éÔÄ î¯ Ã¶ ×ðÆì Õð¯Çð ê𶨠ÇÂà ÇÂéÕñÅìÆ åìçÆñÆ é¶ î½Õ¶ ç¶ ôÅÃÕ», èÅðÇîÕ Áå¶ ÃîÅÇÜÕ ÁÅ×ÈÁ» ù íËÁKíÆå Õð Çç¼åÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÇÕ ÇÂÔ Ú¿Ç×ÁÅóÆ í»ìó çÅ ðÈê èÅð ñò¶, ôÅÃÕ» é¶ ÇÂà ù ì¹ÞÅÀ°ä ñÂÆ íÅðÆ ø½Ü» éÅñ çÃî¶ô ç¶ ×ó· Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì ù ضðÅ êÅ ÇñÁÅÍ ôÅÔÆ ø½Ü» é¶ AG@A 寺 AG@D ç¶ ÇòÚÕÅð Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì À°µå¶ ê³Ü òÅð ÔîñÅ ÕÆåÅÍ ÚÅð ñóÅÂÆÁ» ÇòÚ Çóػ é¶ òËðÆ ç¶ ç¿ç ּචÕÆå¶Í ê³ÜòÄ òÅð íÅðÆ ø½Ü éÅñ ôÅÔÆ ø½Ü» é¶ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì ù ضðÅ êÅÇÂÁÅÍ ÇÂÔ Ø¶ðÅ Û¶ îÔÆé¶ ÚñçÅ ÇðÔÅÍ ôÅÔÆ ø½Ü é¶ ×¹ðÈ ÜÆ ù ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÇÕ Ü¶Õð À°Ô ñóÅÂÆ ì¿ç ÕðÕ¶ Áé§çê¹ð ÃÅÇÔì ù Û¼â ÜÅä å» Ø¶ðÅ Ú¹¼Õ ÇñÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ ÁÅêä¶ êÇðòÅð Áå¶ Çóػ éÅñ ÕÆðåê¹ð ò¼ñ å°ð êÂ¶Í ç¹ôîä ÁÅêä¶ òÅÁç¶ å¯º î¹Õð ׶ å¶ À°é·» é¶ ×¹ðÈ ÜÆ À°µå¶ ÔîñÅ Õð Çç¼åÅÍ Á¼×¶ ÇÃðÃÅ éçÆ ÃÆ, ÇÜà ÇòÚ Ôó· ÁÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ òËðÆ ù ð¯Õ Õ¶ ð¼Öä ñÂÆ ÇóØ

é¶ Û¯à¶ Üæ¶ ìäŶ å» Ü¯ ìÅÕÆ éçÆ ù êÅð Õð ÃÕäÍ ÇêÛ¯º òËðÆ çÅ ÔîñÅ, Á¼×¶ Ôó·, ÃÅðÆ òÔÆð Çé¼Öó ×ÂÆÍ ×¹ðÈ ÜÆ çÅ ÃÅðÅ êÇðòÅð òÆ ÇéÖó Ç×ÁÅÍ Ü篺 ×¹ðÈ ÜÆ é¶ éçÆ êÅð ÕÆåÆ å» À°é·» éÅñ ç¯ ò¼â¶ ÃÅÇÔì÷Åç¶ ìÅìÅ ÁÜÆå ÇÃ³Ø ÜÆ, ìÅìŠܹÞÅð ÇÃ³Ø ÜÆ Áå¶ â¶ã ý ç¶ ÕðÆì ÇÃ³Ø ðÇÔ ×Â¶Í ×¹ðÈ ÜÆ Ü篺 ð¯êó êÔ¹¿Ú¶ å» À°é·» À°µå¶ î¹ó ÔîñÅ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ×¹ðÈ ÜÆ ìÔÅçðÆ éÅñ ñó¶ Áå¶ òËðÆ ù êÛÅÇóÁÅÍ ÇÂ毺 Ú¼ñ Õ¶ ×¹ðÈ ÜÆ ÚîÕ½ð êÔ¹¿Ú¶Í Ô¹ä À°é·» éÅñ Õ¶òñ D@ ÇÃ³Ø ÔÆ ðÇÔ ×¶, ìÅÕÆ ôÔÆçÆÁ» êÅ ×Â¶Í À°Ã Ççé üå ê¯Ô ÃÆ å¶ ÕóÅÕ¶ çÆ á§ã êË ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂæ¶ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ ÇÂÕ ò¼âÆ Ôò¶ñÆ ÇòÚ ÇàÕÅäÅ ÕÆåÅ, ÇÜà ù ×ó·Æ ÁÅÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ôÅÔÆ ø½Ü» Çê¼ÛÅ ÕðçÆÁ» ÇÂæ¶ òÆ ê¹¼Ü ×ÂÆÁ» Áå¶ ×ó·Æ ù ضðÅ êÅ ÇñÁÅÍ Çóػ é¶ ÇÂà Ôîñ¶ çÅ â¼à Õ¶ î¹ÕÅìñÅ ÕÆåÅ êð ç¹êÇÔð å¼Õ Çóػ ç¶ åÆð å¶ ×¯ñÆ ÇüÕÅ õåî Ô¯ Ç×ÁÅÍ Ô¹ä åñòÅð» éÅñ î¹ÕÅìñÅ Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ê³ÜKê³Ü Çóػ ç¶ Üæ¶ ìäŶ ׶ ÇÜé·» ×ó·Æ ÇòÚ¯º ìÅÔð ÜÅ Õ¶ òËðÆ çÅ î¹ÕÅìñÅ Õðç¶ Ô¯ÇÂÁ» ôÔÆçÆ êÌÅêå ÕðéÆ ÃÆÍ ç¯ ÜÇæÁ» ç¶ î¹ÖÆ ìÅìÅ ÁÜÆå ÇÃ³Ø Áå¶ ìÅìŠܹÞÅð ÇÃ³Ø ÜÆ æÅê¶ ×Â¶Í ìÅìÅ ÁÜÆå ÇÃ³Ø çÆ À°Ã ò¶ñ¶ À°îð AG ÃÅñ Áå¶ ìÅìŠܹÞÅð ÇÃ³Ø çÆ À°îð AE ÃÅñ ÃÆÍ Çóػ çÅ ÜæÅ ÜËÕÅð¶ ì¹ñÅÀ°ºçÅ ÇìÜñÆ ò»× òËðÆ À°µå¶ ๼à ê˺çÅ Áå¶ Áé¶Õ» òËðÆÁ» ç¶ ÁÅÔÈ ñÅÔ¹¿çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ôÔÆçÆ ÜÅî êÆ ñ˺çÅÍ òÅðÆ ÁÅÀ°ä Óå¶ ×¹ðÈ ÜÆ é¶ ò¼â¶ ÃÅÇÔì÷Åç¶ ìÅìÅ ÁÜÆå ÇÃ³Ø ù ÁôÆðòÅç ç¶ Õ¶ ôÔÆçÆ ç¶ä ñÂÆ å¯ÇðÁÅÍ ê¹¼åð çÆ ìÔÅçðÆ ù ÁÅê ×ó·Æ çÆ Õ¿è Óå¶ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ ò¶Ö ðÔ¶ ÃéÍ Ü篺 ÃÅÇÔì÷Åç¶ é¶ ôÔÆçÆ çÅ ÜÅî êÆåÅ å» ÁÅê é¶ ð¯Ã êÌ×à Õðé çÆ æ» ð¼ì çÅ ô¹Õð ÕÆåÅ Áå¶ Û¯à¶ ÃÅÇÔì÷Åç¶ ù ï°¼è ÇòÚ í¶Ü Çç¼åÅÍ ÇÜà ë¹ðåÆ Áå¶ ÇÃÁÅäê éÅñ ÃÅÇÔì÷Åç¶ Ü¹ÞÅð ÇÃ³Ø é¶ ï°¼è ÕÆåÅ, À°Ã é¶ òËðÆÁ» ù òÆ ç¿× Õð Çç¼åÅÍ ðÅå êËä å¼Õ ۯචÃÅÇÔì÷Åç¶ é¶ òÆ ôÔÆçÆ êÌÅêå Õð ñÂÆÍ âÅ: ðäÜÆå ÇÃ³Ø December, 2010

28


W o r l d F a m o u s

A S T R O L O G E R

M R S . M A H A K K S H A R M A

N o w I n R i c h o m n d H i l l

Your information will be kept

Confidential

G e t A c c u r a t e A s t r o l o g i c a lC o n s u l t a t i o n O n a n y A s p e c t s o f y o u r l i f e She Combines

Astrology, Palmistry & Numerology to Help you to get the Solutions of your Problems

C o n t a c t f o r S a t i s f a c t o r y C o n s u l t a t i o nBellerose

TEL : 718-629-7213

120-06, 101 Ave, Richmond Hills, NY

DHAMAK PUNJAB DEE

Richmond Hill

11:30 AM to 6:30 PM

December, 2010

29


ÇÃÔå

ê½

óÆÁ» Úó·ä éÅñ ÃÅÔ Úó· ÜŶ, ç¯ Ã½ îÆàð çÆ ç½ó ñ×ÅÀ°ä éÅñ ÃÅÔ ë¹¼ñä ñ¼×¶ Ü» é÷çÆÕ îÅðÕÆà ÜÅä Óå¶ ÔÆ å°ÃÄ æ¼Õ Ü»ç¶ Ô¯Í ÕÆ å°ÔÅⶠéÅñ òÆ ÇÂÔÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔË? å°ÃÄ ÇÂà ìÅð¶ ÕÆ ÕÆåÅ? æ¯ó·Æ ç¶ð ÁÅðÅî ÕÆåÅ Áå¶ Çëð í¹¼ñ ×Â¶Í êð ÇÂÔ éÔÄ Ã¯ÇÚÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ñ¼Ûä ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà çŠÿնå Õð ðÔ¶ ÔéÍ Ãí 寺 êÇÔñ» å» ÇÂÔ êåÅ ñ×Åú ÇÕ å°ÔÅⶠÇòÚ ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà ÇÕò¶º Ô¯ ×ÂÆÍ ÇÜÔóÅ í¯Üé å°ÃÄ ñËºç¶ Ô¯ ÕÆ À°Ô ÿå°Çñå í¯Üé éÔÄ ÔË? ÕÆ å°ÃÄ Ü¿Õ ëÈâ ÖÅäÅ òè¶ð¶ êÿç Õðç¶ Ô¯? Ü» Çëð å°ÃÄ Õ¿î ÇòÚ Â¶éÅ ð¹¼Þ¶ ðÇÔ³ç¶ Ô¯ ÇÕ å°ÃÄ ÇÂÔ í¹¼ñ Ü»ç¶ Ô¯ ÇÕ Â¶éÆ Ãõå ÇîÔéå Õðé ç¶ ìÅÁç å°ÔÅù ÿå°Çñå í¯Üé ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà çÆ ìÜŶ å°ÃÄ Õ°Þ òÆ ÖÅ Õ¶ Õ¿î ÚñÅ ñËºç¶ Ô¯Í ÕÅðé Õ°Þ òÆ Ô¯ò¶, ÔÕÆÕå ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°ÇÚå Áå¶ Ã¿å°Çñå í¯Üé éÅ ñËäÅ ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà Ô¯ä çÅ î¹¼Ö ÕÅðé ìä ÃÕçÅ ÔËÍ ÖÈé ç¶ òÇÔä éÅñ ÇòÁÕåÆ ÁËéÆÇîÕ Ô¯ Ü»çÅ ÔË íÅò À°Ã ÇòÚ ÖÈé çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÃðÆð ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆ ìñÆÇâ¿× éÅñ òÆ, ܯ ÁÕÃð ÇçÖÅÂÆ éÔÄ Çç³çÆ, éÅñ òÆ ÖÈé çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂÔ ìòÅÃÆð, ÁñÃð Ü» é¼Õ 寺 òÇÔä òÅñ¶ ÖÈé 寺 òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ ÖÈé çÅ ØÅà çÅ íÅò ÔË ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà Ô¯äÅÍ Ü¶ À±ðÜÅ Øà ðÔÆ ÔË, æÕÅòà îÇÔÃÈà ԯ ðÔÆ ÔË, DHAMAK PUNJAB DEE

?

ÃðÆðÕ æÕÅòà

ÇÕå¶ ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà å» éÔÄ ÇÚÔðÅ êÆñÅ êË ÇðÔÅ ÔË å» ÇÂà ñÂÆ çÈÃÇðÁ» ù ç¯ôÆ éÅ áÇÔðÅúÍ ÁÅêäÅ Ô¯î¯×ñ¯Çìé ÚËµÕ ÕðÅúÍ ÁÅçîÆÁ» çÅ ÃÅèÅðé Ô¯î¯×ñ¯Çìé ACIAG ×ÌÅî êÌåÆ A@@ (ÇîñÆñÆàð) ÖÈé ÇòÚ Ô¹¿çÅ ÔËÍ Á½ðå» ÇòÚ ÇÂÔ îÅåðÅ ABI AE ×ÌÅî êÌåÆ A@@ (ÇîñÆñÆàð) ÔËÍ ÇÂà 寺 ؼà çÅ íÅò å°ÃÄ ÁËéÆÇîÕ Ô¯Í ì¼ÇÚÁ» çÆ Á³åóÆÁ» ÇòÚ ÕÆó¶ Ô¯ä ÕÅðé òÆ À°Ô ÁËéÆÇîÕ Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂà éÅñ À°é·» ç¶ ÃðÆðÕ å¶ îÅéÇÃÕ ÇòÕÅà Óå¶ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ êð ÷ðÈðå 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÇÂðé ñËäÅ òÆ ÇÃÔå ê¼Ö¯º áÆÕ éÔÄ Ô¹¿çÅÍ ÇÂà éÅñ ¯îÅà¯ÇÃ÷ Ô¯ Ü»çÅ ÔË Ü¯ ÇÜ×ð ñÂÆ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÁÅÇÂðé çÆ ØÅà ç¶ ÜËé¶ÇàÕ ÕÅðé òÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ Ü¶ å°ÔÅⶠêÇðòÅð ÇòÚ ìçÔ÷îÆ çÅ

ÇÂÇåÔÅà ÔË íÅò Á³åóÆÁ» 寺 ñ¯óÄç¶ ÇéÀ±àzÆôÆÁ³Ã Ô÷î éÔÄ Ô¹¿ç¶ å» òÆ å°ÃÄ ÁËéÆÇîÕ Ô¯ ÃÕç¶ Ô¯Í Ü¶ ×ðí èÅðé Ã î» ÁËéÆÇîÕ ÔË å» À°Ô ÁËéÆÇîÕ ì¼Ú¶ ù ÔÆ Üéî ç¶ ÃÕçÆ ÔËÍ ÁËéÆÇîÕ Ô¯ä éÅñ Áé¶Õ Ãî¼ÇÃÁÅò» êËçÅ Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ Ççé íð çÆ æÕÅé ÇÂÕ ê̶ôÅéÆ ÔËÍ ÁËéÆÇîÕ çÅ íÅò ÔË ÃðÆð ÇòÚ Ô¯î¯×ñ¯Çìé çÆ ØÅà, ÇÜà éÅñ ÃðÆð ù ÁÅÕÃÆÜé ؼà ÇîñçÆ ÔËÍ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ å°ÔÅⶠÇçñ ù ñ¯óÄçÆ ÁÅÕÃÆÜé ñÂÆ Ç÷ÁÅçÅ ÇîÔéå ÕðéÆ êò¶×Æ ÇÜà éÅñ Ççñ çÅ ÁÅÕÅð òè ÃÕçÅ ÔË, ܯ Ô¯ð Ãî¼ÇÃÁÅò» Öó·ÆÁ» Õð Çç³çÅ ÔË ÇÜò¶º ÃÅÔ ñËä ÇòÚ î¹ôÇÕñ Ô¯äÆ, ì¶ÚËéÆ Ô¯äÅ Áå¶ Õ ¿ Ü Ë Õ Ç à ò ÔÅðàë¶ñÆÁð Ô¯äÅ ÇÜà ÇòÚ Ççñ ÃðÆð ç¶ Ô¯ðé» íÅ×» å¼Õ ñ¯óÄçÅ ÖÈé êÔ¹¿ÚçÅ éÔÄ Õð ÃÕçÅÍ Ôð À°îð çÆ Á½ðå ù ÁÅêä¶ í¯Üé Óå¶

ÖÅà ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» ÇÕ ñ¯óÄçÆ îÅåðÅ ÇòÚ ÁÅÇÂðé ÇîñçÅ ðÔ¶Í îÅÔòÅðÆ ç½ðÅé ܯ ÖÈé ÇéÕñçÅ ÔË, À°Ã çÆ êÈðåÆ Ã¿å°Çñå í¯Üé éÅñ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÜé·» Á½ðå» ù îÅÔòÅðÆ ç½ðÅé Ç÷ÁÅçÅ ÖÈé ÇéÕñçÅ ÔË, À°é·» ù ÁÅÇÂðé ÃêñÆî˺àà ñËä çÆ ñ¯ó ÔËÍ Çòôò ÇÃÔå ÿ×áé Áé°ÃÅð ×ðí èÅðé Áå¶ ÃåéêÅé ç½ðÅé Á½ðå» ù òè¶ð¶ ÁÅÇÂðé òÅñ¶ í¯Üé çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà çÆ îÅåðÅ D@ ÇîñÆ×ÌÅî êÌåÆÇçé Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÁÅÇÂðé ÃêñÆî˺àà ñËäÅ Ú¿×Æ ×¼ñ ÔË êð ÇÂÔ âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ å¯º Çìé» éÔÄ ñËä¶ ÚÅÔÆç¶Í ÁéÆîÆÁÅ ç¶ ÕÂÆ ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ êÇÔñ» À°é·» çÆ Ü»Ú ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÁÅÇÂðé ÃêñÆî˺àà Õç¶ òÆ ÖÅñÆ ê¶à éÅ ñúÍ ÇÂé·» ù Ççé ÇòÚ ÇÂÕ ÇéÃÇÚå Ã Óå¶ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ªÜ ÇÜà í¯Üé ÇòÚ ÁÅÇÂðé òè¶ð¶ Ô¹¿çÅ ÔË, À°Ô í¯Üé ñËäÅ Ç÷ÁÅçÅ ëÅÇÂç¶î³ç Ô¹¿çÅ ÔËÍ ëñ» ÇòÚ êêÆåÅ, Á³ì, ÁéÅð Áå¶ Õ¶ñ¶ ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ ÁÅÇÂðé Ô¹¿çÅ ÔË Ü篺 ÇÕ ÁéÅÜ å¶ Ãì÷ÆÁ» ÇòÚ ìÌÅÀ±é ðÅÂÆÃ, ÃéëñÅòð ÃÆâ÷, ÇÚÕêÆ÷, òÔÆàÜðî, ×ÅÜð, ÚÕ¿¹çð, ñ¯àà Ãà¶î, îÃàðâ ñÆò÷ Áå¶ Ôð¶ ê¼å¶ òÅñÆÁ» Ãì÷ÆÁ» ÇÜò¶º êÅñÕ Áå¶ ë¹¼ñׯíÆ ÇòÚ ÁÅÇÂðé òè¶ð¶ Ô¹¿çÅ ÔËÍ Ü¶ å°ÃÄ îÅÃÅÔÅðÆ Ô¯ å» ÁÅð×éîÆà, ð¶âîÆà, êÆ ëÈâ î¯ÇÂÃð, âÌÅÂÆÇëô ÁÅÇÂðé ñÂÆ Ú¿×¶ ÔéÍ December, 2010

30


éÅðÆ Ã¿ÃÅð

é

Ô¿¹Á» ÇòÚ ñ¼×Æ ð¿×>ì¶ð¿×Æ éÔ¿¹>êÅÇñô íñÅ ÇÕà ù Ú¿×Æ éÔÄ ñ×çÆ? êð å°ÃÄ ôÅÇÂç ÔÆ ÜÅäç¶ Ô¯ ÇÕ ÇÂà îéî¯ÔÕ ÚîÕ ÇòÚ òÆ ÖåðÅ Û°ÇêÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÃÅⶠñÂÆ êÈðÆ å𷻠ùð¼ÇÖÁå éÔÄ ÔËÍ Ôð ÇÂÕ Ã¿¹çðåÅ êÌÃÅèé ç¶ ÇéðîÅä ÇòÚ ÇÕö éÅ ÇÕö ðÃÅÇÂä êçÅðæ çÅ êÌï× ¯ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂö åð·» éÔ¿> ¹ êÅÇñô ìäÅÀ°ä ÇòÚ î¼¹Ö ðÈê ÇòÚ ÁËÃÆà¯é é»Á çÅ ÔÅéÆÕÅðÕ ðÃÅÇÂä òðÇåÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÁËÃÆà¯é ç¶ À°º×ñÆÁ» çÆ ÚîóÆ ç¶ Ã¿êðÕ ÇòÚ ÁÅÀ°ä Óå¶ Û¯àÆÁ»> Û¯àÆÁ» ñÅñ ð¿× çÆÁ» ÇëéÃÆÁ» ÇéÕñ ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ éÅñ ÔÆ éÔ¿¹>êÅÇñô ÇòÚ î½ÜÈç Ô¯ð ðÃÅÇÂäÕ êçÅðæ» ÕÅðé éÔ¿¹Á» çÆ Õ¯îñåÅ éôà Ô¯ Ü»çÆ ÔË, À°é»· çÆ Õ°çðåÆ ÚîÕ ×ÅÇÂì Ô¯ Ü»çÆ ÔË Áå¶ ð¿× êÆñÅ Ü» ÃëËç Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

ÕÆ å°ÔÅâÆ

éÔ¹¿êÅÇñô ùð¼ÇÖÁå ÔË?

ÇÂà ÕÅðé ÔñÕÆ ÇÜÔÆ á¯Õð ñ¼×ä Óå¶ òÆ ÇÂÔ à¼¹à Ü»ç¶ ÔéÍ ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» Áé°ÃÅð éÔ¿¹>êÅÇñô ÇòÚ¯º ÇéÕñ¶ òÅôê ÃÅÔ ç¹ÁÅðÅ ë¶ëÇóÁ» ÇòÚ êÔ¿¹Ú Õ¶ ÖÈé ÇòÚ ÜÅ ÇîñçÆ ÔËÍ ÇÂÔ òÅôê ÇÃð çðç, ë¶ëÇóÁ» Áå¶ Á¼Ö» ÇòÚ Üñä, Ö»ÃÆ Áå¶ ØìðÅÔà òð×ÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» êËçÅ ÕðçÆ ÔËÍ êÇðòÅð

ç¶ Ô¯ð î˺ìð òÆ ÇÂé·» åÕñÆë» çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ü»ç¶ Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ í¯Üé ìäÅÀ°ºç¶ Ã Ü» ÁÅàŠ׿¹é·ç¶ Ã éÔ¿¹>êÅÇñô çÆ Õ°Þ îÅåðÅ í¯Üé Ü» ÁÅචÇòÚ Çîñ Ü»çÆ ÔËÍ Õ°Þ éÔ¿¹> êÅÇñô ÇòÚ ÇëéÅñ Áå¶ àÅ«ÂÆé çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ëÆéÅñ ÃðÆð ÇòÚ Õ˺Ãð çÆ Ã¿íÅòéÅ ÕÂÆ ×¹äÅ òèÅ Çç³çÆ ÔËÍ

ÃðÆð ÇòÚ ÇÂà çÆ òèçÆ îÅåðÅ éÅñ ÚîóÆ êÌíÅÇòå Ô¯ä ñ×çÆ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ÕÅðé ÚîóÆ ÇòÚ Üñä, ïÜ, î¹ÔÅÇÃÁ» çÅ òè¶ð¶ Ô¯äÅ òð×Æ ÇôÕÅÇÂå Ô¯ä ñ×çÆ ÔËÍ àÅ«ÂÆé ðÃÅÇÂä òè¶ð¶ ÷ÇÔðÆñÅ ÔËÍ ÚîóÆ ç¶ Ã¿êðÕ ÇòÚ ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ ÇÂÔ ÇÕÇðÁÅôÆñ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ñ×ÅåÅð êÌï¯× éÅñ Üñä, ÇÃðçðç, Ú¼Õð Áå¶ í¼¹Ö ñ¼×ä òð×ÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» Ô¿¹çÆÁ» ÔéÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ éÔ¿¹>êÅÇñô ÇòÚ ÇîñŶ ÜÅä òÅñ¶ Ô¯ð ðÃÅÇÂä ÇÜò¶º ëÅðî¶ÇñâÔÅÂÆâ, éÅÂÆàzà ¯ ÇË ñÀ±ñ¯é, âÅÂÆÁÅÕÃÅÂÆâ ÁÅÇç òÆ ÚîóÆ ÇòÚ ÖÅðô êËçÅ Õðç¶ Ôé Áå¶ Ççñ Áå¶ ê¶à Óå¶ ì¹ðÅ ÁÃð êÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÕÀ°ºÇÕ Ô¼æ» éÅñ í¯Üé ìäÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ ÖÅèÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ À°º×ñÆÁ» ç¶ Ã¿ÚÅñé ÇòÚ éÔ¿¹Á» çÅ êÈðé ï¯×çÅé Ô¿¹çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ׼ñ Óå¶ ÖÅà ÇèÁÅé Çç¼åÅ ÜÅò¶ ÇÕ ÃÅⶠéÔ¿¹ Áå¶ ÇÂé·» ÇòÚ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅä òÅñÅ êÅÇñô éÕñÆ Ã¿¹çðåÅ ÇÕå¶ ÃÅâÆ ÇÃÔå Óå¶ ÔÅéÆÕÅðÕ êÌíÅò å» éÔÄ êÅ ðÔ¶ ÔéÍ

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ATTORNEY AT LAW

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372 DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

31


ê¶à ×ËÃ

寺 ìÚä ç¶ À°êÅÁ ê¶

ÇÂÔ òÅñ Þó鯺 ñ¿

ÇÕª éÔÄ ð¹Õç¶

î¶ òÅñ Á½ðå ç¶ Çô³×Åð ù ÚÅð Ú¿é ñÅÀ°ºç¶ ÔéÍ Ç×¼ÇàÁ» å¼Õ ñîÕçÆ ×¼¹å Ü» Üñ¶ìÆ ÜÈó¶ çÅ Ç÷Õð ÁÃÄ ÁÅî ñ¯ÕD×Æå» ÇòÚ Ã¹äç¶ Ô»Í íÅò¶º Á¼ÜÕñ· çÆÁ» Õ°óÆÁ» é¶ ëËôé çÆ ç½ó ÇòÚ ÁÅêä¶ òÅñ» ù ò¼Ö¯Dò¼Öð¶ ã¿× éÅñ Çâ÷ÅÂÆé ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË êð Çëð òÆ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» î¹ÇàÁÅð» ÁÇÜÔÆÁ» Ôé, ÇÜé·» ù òÅñ» çŠ༹àäÅ ÁÕÇÔ Áå¶ ÁÃÇÔ Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÇÂÕ¼ñÆÁ» Á½ðå» ÔÆ éÔÄ, îðç» ÇòÚ òÆ òÅñ» çÅ ÞóéÅ ÇÂÕ ×¿íÆð Ãî¼ÇÃÁÅ ÔËÍ îðç» ÇòÚ å» òÅñ Þóç¶ ÔÆ éÔÄ, Ãׯº ×¿Ü êËä ñ¼× Ü»çÅ ÔËÍ íÅò¶º ÇÕ òÅñ» ù ÚîÕÅÀ°ä òÅñÆÁ» Áå¶ òÅñ ¦î¶ Õðé çÅ çÅÁòÅ Õðé òÅñÆÁ» Õ¿êéÆÁ» Çé¼å Ççé éò¶ºDéò¶º ô˺êÈ Áå¶ Ô¶Áð ÁÅÇÂñ îÅðÕÆà ÇòÚ Ã¼à ¹ ðÔÆÁ» Ôé êð Üç å¼Õ òÅñ» ç¶ à¼¹àä ç¶ ÁÃñÆ ÕÅðé çÅ êåÅ éÔÄ ñÅÇÂÁÅ Ü»çÅ, À°ç¯º å¼Õ òÅñ ༹à䯺 éÔÄ ð¹Õç¶Í ÕÅðé J ê½ôÇàÕ å¼å» òÅñÆ Ö¹ðÅÕ çÆ ØÅàD Á¼ÜÕñ· ëÅÃà ëÈâ çÅ ÇðòÅÜ Ç÷ÁÅçÅ êË Ç×ÁÅ ÔËÍ òèÆÁÅ ç¼¹è, ÇØú, çÔÄ, ñ¼ÃÆ ÖÅDêÆ Õ¶ Õ¯ÂÆ Ö¹ô éÔÄ, ÕÂÆÁ» ù å» ç¼¹èD ÇØú ÇîñçÅ ÔÆ éÔÄ êð ÇÜé·» ù ÇîñçÅ ÔË, À°Ô êÄç¶ éÔÄÍ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔË ÃðÆð ÇòÚ DHAMAK PUNJAB DEE

÷ðÈðÆ å¼å» çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ÕÅðé ÇÂÕ¼ñ¶ òÅñ ÔÆ éÔÄ à¼¹àç¶, Ãׯº Ô¯ð ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÃðÆð ù ñ¼× ÃÕçÆÁ» ÔéÍ J ÇÕö ¦îÆ ÇìîÅðÆ å¯º Çê¼Û¯ºDÇÜò¶º ÇÕ ¦îÅ Ãî» àÅÂÆëÅÂÆâ, àÆ. ìÆ. ÁÅÇç ÇìîÅðÆÁ» 寺 Çê¼Û¯º ÃðÆðÕ Õî÷¯ðÆ êËçÅ Ô¯ Ü»çÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé òÅñ Þóé çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ êËçÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÃð çÆ ÚîóÆ ç¶ ð¯× (ÇüÕðÆ, ÃðÅÇÂÃ÷), æÅÇÂðÅÇÂâ, ÁéÆîÆÁÅ ÕÅðé òÆ òÅñ Þóé ñ¼× Ü»ç¶ ÔéÍ J ÇÚ¿åÅDÇÚ¿åÅ ÇÚÖÅ ìðÅìðÍ ÇÚ¿åÅ Ôð¶Õ ÇìîÅðÆ ù Üéî ç¶ ÃÕçÆ ÔË êð Ç÷ÁÅçŠïÚä éÅñ òÆ òÅñ Þóé ñ¼× ÃÕç¶ ÔéÍ J ð¶ôÅDê¹ðÅäÅ é÷ñÅ, ð¶ôÅ, ÷¹ÕÅî òÆ òÅñ à¼à ¹ ä çÅ ÕÅðé ìä ÃÕçÅ ÔËÍ J ܼçÆDê¹ôåÆDÁ×ð ÇÕö çÆ êÆó·ÆD çðDêÆó·Æ òÅñ Þóç¶ Ôé Ü» êÇðòÅð ÇòÚ ×¿ÜÅêä ÔË å» Á×ñÆÁ» êÆó·ÆÁ» ÇòÚ òÆ ÇÂÃ ç¶ Ô¯ä çÆ êÈðÆDêÈðÆ Ã¿íÅòéÅ Ô¿¹çÆ ÔËÍ J ì¼ÇÚÁ» ù ç¼¹è Ú¿¹ØÅÀ°ä òÅñÆÁ» îÅò» Ü» ×ðíòåÆ Á½ðå» ç¶ òÅñ ÞóéÅ ÁÅî ×¼ñ ÔËÍ ÇÂà ç½ðÅé ìÔ¹åÆÁ» çòÅÂÆÁ» çÆ ñ¯ó éÔÄ ê˺çÆÍ Üç ì¼ÚÅ ç¼¹è êÆäÅ Û¼â Çç³çÅ ÔË å» òÅñ Þóé¯ ð¹Õ Ü»ç¶ ÔéÍ

à ×Ëà ÇìîÅðÆ éÔÄ ÔË, ÇÂÔ ÜÆòéôËñÆ çÅ Çò×Åó ÔË, ÇÜà çÅ Ô¼ñ ÿíò ÔË, ÁÇÜÔÅ îÅÇÔð» çÅÕÇÔäÅ ÔËÍ Ü¶Õð å°ÃÄ ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ åìçÆñÆ Õð Ççú å» ÁäÚÅÔÆ ê¶à ×Ëà 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ åÅ÷Å ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ÇÂÔ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ å°ÃÄ ÇòÚ º Ãî¶ ÔÆ Þ Õ° å» Áå¶ å¿çð¹Ãå í¯Üé ÖÅú ìÚä º å¯ Ã ×Ë à ê¶ ÅÍ × ¶ Ãí Õ°Þ áÆÕ Ô¯ ÜÅò ¯º éÅ ñÂÆ Ü¿ÕDëÈâ Áå¶ â¼ìÅ ì¿ç ëÈâ çÆ òðå Ô¶á ñÂÆ ìÚä º å¯ Ã ×Ë ÕÆåÆ ÜÅò¶Í ê¶à ÔËÍ Æ ð ÷ðÈ äÅ Ö ð¼ Åé ÇñÖÆÁ» ×¼ñ» çÅ ÇèÁ Áå¶ Æ Ã ñ¼ ÇòÚ é Ü í¯ çÔÄ : ÁÅêä¶ ð¯÷ÅéÅ ç¶ çÅ çÔÄ ôÅÇîñ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ åÅ÷¶ ÖÆð¶ ÔËÍ ÅÜ ÇÂñ ðÆé ÇìÔå ðÅÇÂåÅ ê¶à ×Ëà çÅ ÔËÍ ÆçÅ ÚÅÔ Å êÆä ¶ ð êÅäÆ : Ôð¶Õ ù êÅäÆ òè¶ ¿çÆ Ô¹ ÷ å¶ Å ÕÇðÁ Ç êÌ é ÇÂà éÅñ éÅ ÇÃðø êÅÚ òÆ ðæ êçÅ ÇÃé àÅÕ ÔË ìñÇÕ ÃðÆð ÇòÚ ÔéÍ ¶ Ü»ç ñ ÇéÕ ìÅÔð Õ ÃÅëà âÇð³Õ : Ôð ÖÅä¶ ç¶ ìÅÁç ÕÂÆ ñ¯ Óå¶ ä Ô¯ à ×Ë à ê¶ êð ÃÅëà âÇð³Õ êÄç¶ Ôé ÔËÍ ÇÂà Óå¶ êÈðÆ åð·» ð¯Õ ñ×Å ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ç¶ Çç³ Õð Å · ×Åó ù î ÃÅëà âÇð³Õ ÇÂé÷ÅÇ Ôé, ¶ ç º ° êÅÀ Á çìÅ Óå¶ Ôé Áå¶ êÅÚä êÌì¿è ê¶à ÇòÚ ëðî˺à¶ô Ô¹¿çÆ ÔË, ÇÜà éÅñ ðà ÷ìðçÃå ×Ëà ìäçÆ ÔËÍ ôðÅì Áå¶ ÇÃ× ¿çÆ Ô¹ Õ ÆÕÅð ÔÅé ñÂÆ çÆ òè¶ð¶ òð寺 ÇÃÔå » ÔÆÁ ÁÇÜ ÇÕ ¶ ÜÅò ÔË, ÇÖÁÅñ ð¼ÇÖÁÅ » ÔÆÁ ÁÇÜ Í ¶ ÜÅò Æ ÕÆå òÃåȱÁ» çÆ òð寺 éÅ ð ÇìÔå , ÔË ÆçÅ ÚÅÔ äÅ ÚÆ÷» 寺 ìÚÅÁ ÔÆ ð¼Ö çÅ Ô¯ò¶×Å ÇÕ éÅðÆÁñ êÅäÆ, åðìÈ÷ Ü» ÖÆ𶠶 ç¶ ÖÅä , ¶ ÜÅò Å êÆå à ÜÈ ÜÈà Áå¶ Çé§ìÈ çÅ ò¶ Ô¯ ÔË ÇðÔÅ Ô¯ íÅðÅ ÅçÅ ìÅÁç ܶÕð ê¶à Ç÷Á Å êÆå à ÜÈ çÅ éÅà ÁéÅ å» ÖÅä¶ ç¶ ìÅÁç ð çÈ Ã ×Ë à ê¶ Áå¶ Æ é Ë Ú ì¶ ÜÅò¶ ÇÜà éÅñ ÃÅðÆ Ô¯ ÜÅò¶×ÆÍ ê¶à ×Ëà êð ÔË Å ç ¿ Ô¹ Å à Ö¼ Á»òñÅ : Á»òñÅ Õ Ô¯ çÅÇ ñÅí ¶ ð òè¶ Áå¶ Ø𶬠À°êÚÅð ÇòÚ ¶ ÚîÚ ç¯ Í ÔË Å ç º ÅÀ° Ú ¿ êÔ¹ Õ¶ å°ð¿å ðÅÔå ð â ± êÅÀ çÅ ñ¶ Á»ò ¶ Õ ¼ ù Á»òñÅ ÜÈà ܻ Áå¶ ç¯ ÚîÚ¶ êÆÃÆ Ô¯ÂÆ ÇîôðÆ ñú Áå¶ ¿å ç¯ò» ù êÅäÆ ÇòÚ ÇîñÅ Õ¶ êÆ ÜÅú, å°ð ÁÅðÅî Çîñ¶×ÅÍ ×ÅÜð : ×ÅÜð ÚìÅ Õ¶ ÖÅä éÅñ æ¹¼Õ òè Æ Ü»çÅ ÔË Áå¶ êÅÚä êÌÇÕÇðÁÅ å¶÷ Ô¯ Ü»ç Æ ð ÷ðÈ å ìÔ¹ ñÂÆ ÁÅ ÔË, ÇÂÔ ÃÅâÆ êÅÚä ÇÕÇð ù é Ü í¯ Ü¯ Í ÔË Æ Õðç Åé ÔËÍ ÇÂÔ Çîéðñ êÌç Üé å¯óé ç¶ ñÂÆ ÷ðÈðÆ Ô¹¿ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ í¯ å¯º à ×Ë à ê¶ ¶ ÕðÕ ÆñÆ ÇòÚ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ åìç Í ÔË Å ÃÕç ÜÅ Å ÕÆå ìÚÅÁ December, 2010

32


Merry Christmas & Happy New Year

ðÈîÅñÅ ÃÅÇÔì, ê×óÆÁ», ñ¶âÆ÷ ÃÈà ç¶ éÅñ éÅñ Ô¯ð òèÆÁÅ îéíŪçÅ åÔÅâÆ êÿç çÅ ÃîÅé À¹êñì¼è þ

ñ¶âÆ÷

ÃñòÅð ÃÈà

Ladies Salwar Suit

Buy 5 In

$ 100

& Get One Free A@@ âÅñð Çò¼Ú E ÃÈà ÖðÆ篺 Áå¶ ÇÂÕ ëÌÆ êÅú

All Cotton Salwar Suit

impressionbyreshuincyahoo.com

DHAMAK PUNJAB DEE

ê×óÆÁ» $12.99 8 Meter Full Vail & Rubia

$15

Pant Coat

$15

Kurta Pajama

Sadachardikala@yahoo.com

December, 2010

33


Øð ÿÃÅð

Øð ù ÃÜÅÀ°äÅ ìÔ¹å ÁÅÃÅé ÃðçÆÁ» ÇòÚ ×Èó·¶ ð¿×» ç¶ êðç¶ ñÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ÃðçÆÁ» ÇòÚ íÅð¶ Õ¼êó¶ ç¶ êðç¶ òÆ á§ã ù ð¯Õç¶ Ôé Áå¶ ÇÚÕ» çÅ êÌï¯× Õðé éÅñ ×ðîÆ ØàÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË, ÖÅà ÕðÕ¶ ÇÜæ¶ ÇüèÆ è¼¹ê ÁÅÀ°ºçÆ Ô¯ò¶Í

×¼çÆÁ»

Ø

×¼çÆÁ» çÅ ð¿× êðÇçÁ» Áå¶ ëðéÆÚð ç¶ Úó·¶ Õ¼êó¶ Áå¶ çÆòÅð» ç¶ ð¿× ç¶ ÇìñÕ°ñ À°ñà Ô¯ò¶ å» ÇÕ Çë¼ÕÅêä çÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ×¼çÆÁ» ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÕÂÆ êÌÕÅð ç¶ Õ¼êÇóÁ» çÆ Ú¯ä ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕ ÃÈåÆ, À±éÆ, ð¶ôîÆ, ÜÅñÆçÅð, ôéÆñ ÁÅÇç çÆ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ DHAMAK PUNJAB DEE

ð ù ÃÜÅÀ°äÅ òÆ ÇÂÕ ÕñÅ ÔËÍ ÇÂà ù ÃÜÅÀ°ä ñÂÆ ëðéÆÚð 寺 ÇÂñÅòÅ ÕÂÆ åð·» ç¶ êðç¶, ×¼çÆÁ», ïëÅ Õòð, éîç¶ ×ñÆÚ¶, ÚÅçð» ÁÅÇç éÅñ òÆ Øð ù ÃÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

êðç¶ êðÇçÁ» ù ÕÂÆ ÇÕÃî ç¶ Çâ÷ÅÂÆé» ÇòÚ òÆ ìäÅÇÂÁÅ Áå¶ ñàÕÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ Û¯à¶ Õîð¶ ò¼â¶ êÌåÆå Ô¿¹ç¶ Ôé, ܶ êðÇçÁ» çÅ ð¿× çÆòÅð» éÅñ î¶ñ Ö»çÅ Ô¯ò¶Í éÆòÆÁ» Û¼å» òÅñ¶ Õîð¶ À°µÚ¶ êÌåÆå Ô¯ä׶, ܶ êðç¶ ëðô 寺 ñË Õ¶ Û¼å å¼Õ ñ¼×¶ Ô¯ä×¶Í ÔñÕ¶ ð¿×» çÆ òð寺 éÅñ ۯචÕîð¶ ù ò¼âÅ ÇçÖÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ò¼â¶ éîÈé¶ òÅñ¶ êðç¶ Û¯à¶ Õîð¶ ñÂÆ À°êï¯×å éÔÄ ÔéÍ Û¯àÆÁ» ÇÖóÕÆÁ» ù ò¼âÅ ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ¦ì¶ ñÆÕ» òÅñ¶ êðç¶ ñÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ×ðîÆÁ» ÇòÚ ÔñÕ¶ ð¿× å¶

ÇÂÔ ×¯ñ, Ú½ðÃ, ÔÅðà ô¶ê, ÇåÕ¯äÆ ÁÅÇç ÁÅÕÅð ÇòÚ òðåÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ÇÂé·» çÅ ÁÅÕÅð ëðéÆÚð ç¶ î¹åÅÇìÕ ÔÆ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÜò¶º ÇÕ ò¼â¶ çÆòÅé Óå¶ ÇÂÕ Û¯àÆ ×¼çÆ çÆ æ» Óå¶ Çå¿é@ÚÅð Û¯àÆÁ» ×¼çÆÁ» çÆ òð寺 Õð ÃÕç¶ Ô» Ü» Çëð ç¯ ò¼â¶ ׯñ ÇÃðÔÅä¶ ð¼Ö¶ Ç÷ÁÅçŠïÔä¶ ñ×ç¶ ÔéÍ ×¼çÆÁ» çÅ ð¿× êðÇçÁ» Áå¶ ëðéÆÚð ç¶ Úó·¶ Õ¼êó¶ Áå¶ çÆòÅð» ç¶ ð¿× ç¶ ÇìñÕ°ñ À°ñà Ô¯ò¶ å» ÇÕ Çë¼ÕÅêä çÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ×¼çÆÁ» ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÕÂÆ êÌÕÅð

ç¶ Õ¼êÇóÁ» çÆ Ú¯ä ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕ ÃÈåÆ, À±éÆ, ð¶ôîÆ, ÜÅñÆçÅð, ôéÆñ ÁÅÇç çÆ òð寺 ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂà ù ÞÅñð» Áå¶ ò¼Ö@ò¼Ö åð·» çÆÁ» ñËû ñÅ Õ¶ ÃÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ Ü¶ Ã¯ë¶ ç¶ Õ¼êó¶ Óå¶ Çâ÷ÅÂÆé Ô¯ò¶ å» îËÚ ÕðçÆÁ» ×¼çÆÁ» ÔÆ Ú¿×ÆÁ» ñ×çÆÁ» ÔéÍ Çê³Ìà òÅñ¶ Ã¯ë¶ Óå¶ Çê³Ìà òÅñÆ ×¼çÆ éÔÄ ð¼ÖäÆ ÚÅÔÆçÆÍ ×¼çÆÁ» ù 궺à Áå¶ ÕãÅÂÆ îËÚ ÕðÕ¶ ÁÅÇç éÅñ òÆ ÃÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ïøÅ Õòð ïÇøÁ» À°µå¶ ïøÅ Õòð ñÅ Õ¶ Õîð¶ ù ÃÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ Ü¶ ìÔ¹å îÇԳ׶ ïø¶ Ô¯ä å» À°é·» ù ÃÇñ¼ê Õòð éÅñ ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÇØö ԯ¶ ïø¶ ù «ÕÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ òÅð@ òÅð ïø¶ ù ìçñÆ Õðé çÆ æ» Óå¶ ÃÇñ¼ê Õòð éÅñ éò» ðÈê ç¶ ÃÕç¶ Ô»Í

December, 2010

34


Øð ÿÃÅð éîç¶ Áå¶ öñÆÚ¶ ÇÂÔ Øð çÆ ÃÜÅòà Áå¶ ð¿×EðÈê ÇòÚ òÅèÅ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ç¶ éîÈé¶ Áå¶ ð¿× Õîð¶ Áå¶ ëðéÆÚð çÆ ð¿× ï¯ÜéÅ éÅñ î¶ñ Ö»ç¶ Ô¯ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ò¼Öð¶Eò¼Öð¶ ÁÅÕÅð Áå¶ éîÈÇéÁ» ÇòÚ Çîñç¶ ÔéÍ ÇÂà ù Õîð¶ ç¶ ÇòÚÕÅð Áå¶ çÆòÅð 寺 çÆòÅð (òÅñ àÈ òÅñ) òÆ ÇòÛÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ò¼ÖEò¼Ö ð¿×» ÇòÚ òÆ Çîñç¶ Ôé êð ÇÂà ׼ñ çÅ ÖÅà ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ð¿× ÇÂà åð·» Ô¯ä ÇÕ êËð» çÆÁ» êËó» ÇÂé·» À°µå¶ ÇçÖÅÂÆ éÅ ç¶äÍ ×ðîÆÁ» ÇòÚ ×ðî Áå¶ ÃðçÆÁ» ÇòÚ ÃÈåÆ ×ñÆÚ¶ òðå ñËä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ

ÚÅçð» ÚÅçð» çÆ òð寺 î³Ü¶, à¶ìñ Áå¶ ÃËàÆ ÁÅÇç Óå¶ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÕÂÆ ð¿×», Çâ÷ÅÂÆé» ÁÅÇç ÇòÚ ÇîñçÆÁ» ÔéÍ ÚÅçð» Û¶åÆ ÔÆ îËñÆÁ» Ô¯ Ü»çÆÁ» ÔéÍ Ã¯ ÇÂà ÕðÕ¶ Õ¼êó¶ Áå¶ ð¿× òèÆÁÅ ÇÕÃî çÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» ÇÕ è¯ä éÅñ ÖðÅì éÅ Ô¯ò¶Í ò¼ÖEò¼Ö Õîð¶ ç¶ î¹åÅÇìÕ ÔÆ ÚÅçð ÖðÆçäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕ ì¼ÇÚÁ» ç¶ Õîð¶ ñÂÆ ×Èó·¶ Áå¶ ÕÅðàÈé òÅñ¶ Çâ÷ÅÂÆé» çÆÁ» ÚÅçð», ì÷¹ð×» ç¶ Õîð¶ ñÂÆ ÃëËç Ü» ÔñÕ¶ ð¿× çÆ ÚÅçð Áå¶ ÖÅà ÕðÕ¶ ÖÅä¶ ç¶ à¶ìñ Óå¶ êñÅÃÇàÕ çÆ ÚÅçð òÆ ÇòÛÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ Õ¼àòðÕ, ñËÃçÅð, ÕãÅÂÆçÅð Áå¶ êËÚòðÕ ÁÅÇç îÇÔ³×ÆÁ» ÚÅçð» ÇÕö ÖÅà î½Õ¶ Óå¶ ÇòÛÅÂÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ

Øð çÅ òÅåÅòðé ð¼ÎÖ¯

êÌçÈôä4î¹Õå Á¼Ü ÃÅⶠØð» çÅ òÅåÅòðé ¶éÅ êÌçÈÇôå Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇòÁÕåÆ ñÂÆ ÃÅÔ ñËäÅ òÆ Á½ÖÅ Ô¯ Ú¼¹ÕÅ ÔËÍ ÃÅⶠð¯÷ÅéÅ ÜÆòé ÇòÚ êÌï¯× Ô¯ä òÅñÆÁ» òÃå±Á» Áô¼¹è ÔéÍ ÔòÅ, êÅäÆ Áå¶ í¯Üé ÃÅð¶ êÌçÈÇôå ÔéÍ Õ°Þ ×¼ñ» Óå¶ ×½ð ÕðÕ¶ ÁÃÄ ÁÅêä¶ Øð ù Õ°Þ Ô¼ç å¼Õ êÌçÈôä 寺 ìÚÅÁ ÃÕç¶ Ô»4

J ÃëÅÂÆ Õðé ñÂÆ ÇÃðÕÅ Áå¶ ×ðî êÅäÆ çÅ êÌï¯× Ô¯ð À°åêÅç» éÅñ¯º ÇìÔåð ÔËÍ ÇÂà ù êÌÅÚÆé ã¿× î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ ÕÅëÆ ÁÃðçÅÇÂÕ ÔËÍ J Õîð¶ ç¶ òÅåÅòðé ù åÅ÷Å ð¼Öä ñÂÆ Â¶Áð ëðËôéð çÆ Ü×·Å ÷ðÈðå Áé°ÃÅð ò¶ñ» çÅ êÌï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ J Á¼ÜÕñ· éñÕ¶ çÅ êÅäÆ òÆ ô¼¹è éÔÄ Ô¿¹çÅÍ ÇÂà ù íðç¶ Ã ÷ðÈðÆ ÃÅòèÅéÆÁ» òðåä éÅñ êÌçÈôäEî¹Õå ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÖÅäÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ êÅäÆ íðé 寺 Õ°Þ Çî³à êÇÔñ» éñÕ¶ 寺 êÅäÆ òÇÔä ÇçúÍ êÅäÆ Óå¶ Çëñàð ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å» ÇìÔåð ðÔ¶×ÅÍ J Á˺àÆEâ˺âðø ô˺êÈ ÇòÚ ÕÅëÆ Ç÷ÁÅçÅ ðÃÅÇÂä Ô¿¹ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» ù ìÔ¹å ؼà îÅåðÅ ÇòÚ êÌï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ J ìÅ÷Åð ÇòÚ Çîñä òÅñÆ ÕÅñÆ, íÈðÆ Ü» ñÅñ ð¿× çÆ Ô¶Áð âÅÂÆ çÅ êÌï¯× Õç¶ éÅ Õð¯Í ÇÂÔ ÇÃð çÆ ÚîóÆ ù êÅð ÕðÕ¶ î¼¹Ö å½ð Óå¶ ÖÈé ÓÚ çÅÖñ Ô¯ Õ¶ ÔÅéÆ êÔ¿¹ÚÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ÇÂà çÆ ìÜŶ Ãì÷ÆÁ»

DHAMAK PUNJAB DEE

寺 ìäÅÂÆ Õ°çðåÆ Ô¶Áð âÅÂÆ çÅ êÌï¯× Õð¯Í J êÃÆé¶ çÆ ×¿è ù çÈð Õðé ñÂÆ êÌíÅÇòå Á³×» Óå¶ Ã¯âÅ ìÅÂÆÕÅðìé ð×óéÅ ÇìÔåð ÔËÍ ÇÕÀ°ºÇÕ ÕÂÆ òÅð ÁÃÄ éòÆÁ» Õ¿êéÆÁ» ç¶ êÃÆéÅE Çòð¯èÆ À°åêÅç» çÅ êÌï¯× Õðç¶ Ô», ÇÜé·» ÇòÚ ÇÂÕ ÷ÇÔðÆñÆ èÅå ÁˬîÆéÆÁî ÇîñÆ Ô¿¹çÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà çÅ êÌï¯× Õç¶ éÅ Õð¯Í J ÃEÃ Óå¶ ÚÅçð» Áå¶ ÇÃð·ÅÇäÁ» ç¶ Õòð» ù ìçñäÅ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» Óå¶ ×¿ç×Æ Áå¶ êÃÆé¶ ÕÅðé ÁÇÜÔ¶ ÕÆàÅä± êËçÅ Ô¯ Ü»ç¶ Ôé, ÇÜé·» éÅñ ÃÅÔ å¶ Á¼Ö» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ëËñä çÅ âð ðÇÔ³çÅ ÔËÍ J àÆ. òÆ. ç¶ ÇêÛñ¶ ÇԼö ù Ôî¶ôÅ çÆòÅð ò¼ñ ð¼Ö¯Í àÆ. òÆ. ç¶Öç¶ Ã àÆ. òÆ. ÃÕðÆé 寺 ñ×í× AE@ Ã˺àÆîÆàð çÈð ìËá¯Í J î¯ìÅÂÆñ ë¯é Óå¶ Ç÷ÁÅçÅ ×¼ñ» ÕðéÆÁ» ÃðÆð ñÂÆ ÔÅéÆÕÅðÕ Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ December, 2010

35


Çðôå¶ éÅå¶

Æ ç á È Þ Ú Ó » ìµÇÚÁ ¶ ê Å î ¶ å å ÁÅç ì

Ú¶ ÇéµÕÆÁź8ÇéµÕÆÁź ×µñź ñÂÆ ÁÕÃð Þ±á ì¯ñç¶ ò¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ÚÅÔ¶ Øð, ÃÕ±ñ Üź Áźã8×°Áźã Ô¯ò¶, À°Ô Þ±á ì¯ñä 寺 éÔƺ ÇÞÜÕ綢 ÕÂÆ ìµÇÚÁź 鱧 ð¯÷ÅéÅ ìÔÅé¶ ÁÅÇç ìäÅÀ°ä çÆ Ã÷Å ÇîñçÆ ÔË¢ À°Ô ÕçÆ ê˺ÇÃñ8 ìÅÕà ÃÕ±ñ ÇòÚ ðÇÔ ÜÅä çÅ ìÔÅéÅ ìäÅÀ°ºç¶ Ôé Áå¶ ÕçÆ Çàëé ×°ÁÅÚ ÜÅä Òå¶ Þ±á ì¯ñç¶ Ôé¢ ÇÂà éÅñ îÅÇêÁź 鱧 ìµÚ¶ çÆÁź ÇòòÔÅÇðÕ ÃîµÇÃÁÅòź çÅ Ç×ÁÅé Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇòòÔÅÇðÕ ÁÃîÅéåÅòź Ôð ìµÚ¶ ÇòÚ À°Ã ç¶ ÇòÕÅÃ ç¶ òµÖ8òµÖ Úðéź ÇòÚ ò¶ÖÆÁź ÜÅ ÃÕçÆÁź Ôé¢ ìÅñ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕź Áé°ÃÅð Þ±á ì¯ñäÅ ìµÇÚÁź òµñ¯º ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 ÇÕö ÁéÜÅä âð/âźà ÁÅÇç 寺 ìÚä çÅ ïåé Ô°§çÅ ÔË¢ ìµÇÚÁź 鱧 Þ±á ÇÂÕ ÔÇæÁÅð ç¶ ð±ê ÇòÚ ÇòÖÅÂÆ Çç§çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ À°Ô ÁÅêäÅ ìÚÅÁ Õð ÃÕä¢ âźà êËä çÅ ÇܧéÅ Ç÷ÁÅçÅ âð Ô¯ò¶×Å úéÅ ÔÆ À°Ô À°Ã âźà 寺 ìÚä ñÂÆ ÇÕö ÃÔÅð¶ çÆ Ö¯Ü Õð¶×Å¢ ܶÕð ìµÚÅ Ã÷Å Üź âźà 寺 ìÚä ñÂÆ Øð Üź ÃÕ±ñ ÇòÚ Þ±á ì¯ñçÅ ÔË åź ÇÂà ÇòÚ ×ñåÆ ìµÚ¶ çÆ éÔƺ Ãׯº ÁÇèÁÅêÕ Áå¶ îÅÇêÁź çÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ÕçÆ8ÕçÆ ç±ÇÜÁź Òå¶ êzíÅò êÅÀ°ä ñÂÆ òÆ ìµÚ¶ Þ±á çÅ ÃÔÅðÅ ñËºç¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ À°é·Åº çÆ ÇµÛÅ ÁÅåî8ððµÇÖÁÅ çÆ æź ÁÅåî ÇòÕÅð òÅñÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ÚÅÔ¶ ÇÂÃ ç¶ Ü¯ òÆ ÕÅðé Ô¯ä, êð ÇÂæ¶ À°é·Åº 鱧 ÇÂÔ êåÅ Ô°§çÅ ÔË ÇÕ À°Ô Þ±á ì¯ñ ðÔ¶ Ôé¢ Ç÷ÁÅçÅåð ìµÇÚÁź çÆ ÇÂÔ òÆ Õ¯Çôô ðÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÕò¶º ç±Ãð¶ ìµÇÚÁź 鱧 ÁÅêä¶ òµñ ÇÖµÚä¢ À°Ô ÁÅêä¶ ç¯Ãåź ÇòÚ ÁÅêäÅ ð¯Ôì êÅÀ°ä ñÂÆ òèÅ8 Úó·Å Õ¶ ×µñź Õðç¶ Ôé¢ ÕÅðà±é

DHAMAK PUNJAB DEE

Çëñîź, àÆ.òÆ. ô¯Á ÁÅÇç ò¶Öä ìÅÁç À°é·Åº ç¶ ÇçîÅ× Òå¶ ÇÂÕ í±å ÇÜÔÅ ÃòÅð Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 ðêðîËé ÁÅÇç ÃîÞä ñµ×ç¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ ÁÅêä¶ Ô§ÕÅð 鱧 çå°ôà Õðé ñÂÆ òÆ ìµÇÚÁź Õ¯ñ¯º Þ±á ì¯ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ òµÖ8 òµÖ ÁÇèÁËéź 寺 êåÅ ÚµÇñÁÅ ÔË ÇÕ ìµÇÚÁź ÇòÚ Þ±á ì¯ñä çÆ êðÇòðåÆ ÚÅð 寺 Û¶ ÃÅñ çÆ À°îð åÕ ÁÅêäÆ Úðî ÃÆîÅ Òå¶ Ô°§çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇêµÛ¯º Ô½ñÆ8Ô½ñÆ Þ±á ì¯ñäÅ ÁÅêä¶ ÃÅèÅðé Ç×ÁÅé ÇòÚ òÅèÅ Áå¶ åðÕ ôÕåÆ î÷ì±å Ô¯ ÜÅä ÕÅðé صà Õð Çç§ç¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà ç½ðÅé îź8Çêú Áå¶ Ô¯ðź 鱧 ÇÂà ׵ñ çÅ ÇÖÁÅñ ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº 鱧 ÕçÆ òÆ ìµÇÚÁź 鱧 ÃµÚ ì¯ñä ñÂÆ îÜì±ð éÔƺ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ Áå¶ éÅ ÔÆ À°é·Åº éÅñ ÷ìðçÃåÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ À°é·Åº 鱧 ÃµÚ ì¯ñä ç¶ ñÅí Áå¶ Þ±á ì¯ñä ç¶ é°ÕÃÅé çµÃ¯ åź ÇÕ À°é·Åº 鱧 êåÅ ñµ× ÃÕ¶ ÇÕ ÃÅⶠñÂÆ ÕÆ ×ñå å¶ ÕÆ

áÆÕ ÔË¢ îź8Çêú 鱧 ÇÂÔ ÃîÞäÅ òÆ ÷ð±ðÆ ÔË ÇÕ ìµÚÅ Þ±á ÁÅêäÆ éÅçÅéÆ Üź ×ñåëÇÔîÆ ÕÅðé ì¯ñ ÇðÔÅ ÔË Üź Õ¶òñ è¯ÖÅ ç¶ä ñÂÆ¢ ܶÕð Þ±á À°ºÜ ÔÆ ÔË åź ÇÂÔ Õ¶òñ À°Ã çÆ éÅçÅéÆ ÁÅÖÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË éËÇåÕ ç°ðìñåÅ éÔƺ¢ ÕÂÆ îź8 Çêú ÇÂÔ Ã¯Úç¶ Ôé ÇÕ ÇÂà À°îð ÒÚ ìµÚ¶ Þ±á ì¯ñç¶ ÔÆ Ôé, Áµ×¶ Úµñ Õ¶ ÁÅê ÔÆ ÇÂÔ ÁÅçå Û°µà ÜÅò¶×Æ å¶ À°Ã 鱧 é÷ðÁ§çÅ÷ Õðç¶ Úñ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂà åð·Åº À°Ô ìµÚ¶ 鱧 ÃµÚ ì¯ñä çÆ ÁÅçå êÅÀ°äÆ åź ÇÂÕ êÅö, À°Ã çÆ Þ±á ì¯ñä çÆ ÁÅçå 鱧 Ççzó ìäÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÇÂÔ òÆ ò¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ìÔ°å ÃÅð¶ îź8Çêú ÁÅêä¶ ìµÇÚÁź 鱧 åź Þ±á ì¯ñä Òå¶ ÇÚåÅòéÆ Çç§ç¶ Ôé êð ÁÅê ìµÇÚÁź ç¶ ÃÅÔîä¶ Þ±á ì¯ñç¶ Ôé¢ À°çÅÔðä ñÂÆ ð¶ñ Üź ìµÃ ç¶ ÇàÕà ñÂÆ À°é·Åº çÆ À°îð ×ñå çµÃäÅ å¶ À°é·Åº çÆ Þ±áÆ êzô§ÃÅ ÕðéÅ ÁÅÇç¢ ÇÂÔ ÁÇÜÔÆÁź ×µñź Ôé, ÇÜÔóÆÁź ìµÇÚÁź Òå¶ ×ñå êzíÅò êÅÀ°ºçÆÁź Áå¶ À°é·Åº 鱧 Þ±á ì¯ñä ñÂÆ À°ÕÃÅÀ°ºçÆÁź Ôé¢ ìµÚ¶ ÇòÚ Þ±á ì¯ñä çÆ êzÇòðåÆ ÕÂÆ òÅð îź8ìÅê ñÂÆ ÇÂÕ ×§íÆð ÃîµÇÃÁÅ êËçÅ Õð Çç§çÆ ÔË¢ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ ìµÚ¶ ç¶ ÇòòÔÅð 鱧 ÃîÞäÅ ÷ð±ðÆ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÕ éÆåÆ ÇéðèÅðå Õðé çÆ ñ¯ó Ô°§çÆ ÔË¢ Ü篺 ìµÚÅ Þ±á ì¯ñçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 À°Ã Ã éÅ ð¯Õ¯¢ ܯ ÕÇÔäÅ ÔË, À°Ã 鱧 ÕÇÔä Ççú¢ À°Ã 鱧 ÁÅêäÆÁź íÅòéÅòź Áå¶ ÇòÚÅðź 鱧 Ö°µñ·¶ ð±ê ÇòÚ êz×à Õðé çÆ Û¯à Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Ãí 寺 òµâÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ êÇðòÅð çÅ ðÇÔä8ÃÇÔä Áå¶ òÅåÅòðä ÁÇÜÔÅ Ô¯ò¶ ÇÜà ÇòÚ ìµÚ¶ 鱧 ÃµÚ ì¯ñä çÆ êz¶ðäÅ Çîñ¶, ܯ À°Ã ç¶ ÇòÕÅà ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¯ò¶¢

December 2010

36


International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

37


HEALTH

CHYAWANPRASH

Wonderful Heath Tonic

C

hyawanprash is a wonderful Ayurvedic heath tonic, which is increasingly gaining popularity in India. It boosts the energy levels and strengthens the immune system of the body. Chyawanprash is truly an elixir of life, as it helps to prolong the longevity of life. Known for its nutritional value, it is highly beneficial for the human body and also helps to get rid of various forms of diseases. Chyawanprash is spelled differently by people. Some call it Chyavanprash or chyavanaprasha, while others pronounce it as chyavanaprasam and chyawanaprash. Talking about the origin of Chyawanprash, the credit for the initial preparation of this herbal tonic can be accredited to Chyawan Rishi. Infact, this tonic has been named after him. To know about the uses of Chyawanprash, read further.

AYURVEDIC TONIC

Known as the elixir of life, Chyawanprash is of great value in Ayurvedic treatment. It is an ancient Ayurvedic tonic that serves as the best and the most natural health supplement for the human body. Well, Chyawanprash is a brown colored sticky paste that is quite thick in consistency. It has a blend of sweet and sour taste and this is what makes it quite popular amongst the youngsters.

CHYAWANPRASH BENEFITS

Chyawanprash is a reservoir of benefits. There are distinct ways of defining Chyavanprash such as energy booster, rejuvenator, health tonic and many more. It offers a multitude of health benefits for which it has become so popular in India. In today's times, people are leading such an unhealthy lifestyle that is characterized by DHAMAK PUNJAB DEE

A

mla is a gift of nature to mankind. It is an indispensable part of the Ayurvedic and Unani system of medicine. Amla has amazing remedial qualities. In Sanskrit, it is called amalaki or dhartriphala. It belongs to the family Euphorbiecae and its scientific name is Emblica officinalis. There are two varieties of amla - cultivated (gramya) and wild (vanya). The wild amla is small, hard and has lots of fiber while the cultivated amla is big, smooth and juicy. The fruit of the amla tree possess medicinal value. It is basically sour but at times it is sweet and pungent also. The amla fruit contains more than 80% of water. It also has protein, carbohydrate, fibre, minerals and vitamins. It also contains Gallic acid which is a potent polyphenol.

RICH SOURCE OF VITAMIN C

Vitamin C is important for human beings. It is necessary for the synthesis of the inter cellular cement "collagen". Collagen is responsible for keeping the cells of the body together. 100 Gms of amla contains - 700 mg Vitamin C. If amla is dried in the shade then much of the vitamin C is retained. To get the maximum out of amla it should be taken raw with very little salt.

AMLA & COMMON AILMENTS:

improper diet, lack of exercise and sedentary job.

HEART AND BRAIN

The perfect blend of Ayurvedic herbs acts as a cardiac stimulant and helps in smooth functioning of the heart. Chyawanprash nourishes the brain cells by supporting the nervous system and enhances co-ordination and memory power. The tonic is good for students as it increases retention and recall.

LUNG, LIVER AND KIDNEYS

The smooth functioning of the lungs is facilitated by the regular intake of chyawanprash. Moisture balance is maintained in the lungs and gives new energy to respiratory system. Chyawanprash helps purify blood and invigorates the liver and helps to eliminate toxins. It helps the downward flow of energy in the body and eases constipation. Apart from these, the herbal jam eliminates wastes from the body without overworking the urinary system.

Amla

GIFT OF

NATURE

1. Constipation causes infrequent stool, anal and perianal pain and abdominal discomfort. This persistent straining during the defecation leads to bleeding piles (hemorrhoids). Amla being rich in fibre regulates the bowel action and keeps constipation at bay. Juice of amla taken with 250 mg of giloy extract provides an effective remedy for hemorrhoids. 2. If your blood cholesterol troubles you then take amla. The vitamin C in amla helps in dilating the blood vessels and thereby lowering the blood pressure. Grind dried amla into a fine powder and mix it with sugar candy (mishri). Store this mixture in a glass bottle and take one teaspoon of this mixture every day empty stomach. This will help mainain the cholesterol level. 3. Amla has anti diabetic quality. Make a mixture of equal quantity of amla, jamun and bitter gourd powder. Take one teaspoonful of this mixture once or twice a day. This mixture is also useful in treating conjunctivitis and glucoma 4. In case of acidity take 1 gram of dry amla powder with a little sugar in milk or water twice a day. 5. 1 tablespoon of paste of amla leaves, mixed with honey is an effective treatment for diarrhea. 6. For promoting hair growth and prevent premature graying of hair one can use amla rich oils and shampoos. For a quick home remedy soak amla powder in water for a week. Then use it wash hair. This preparation is a 3 in 1 shampoo, conditioner and hair dye. Learn more about how to get shiny hair. 7. Amla is helps in restoring Vitamin C level in elderly, diabetic patients, hypertensive & women using oestrogen contraceptives. 8. Deficiency of Vitamin C makes a person lethargic, susceptible to infections, rheumatic pains and intestinal disorders. Consuming amla removes this lethargic feeling and makes one vibrant and upbeat. December 2010

38


DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

39


ÇÃé¶îÅ

Çç¼Ö

ñÂÆ ÇøÕðî³ç ÕðÆéÅ ÕêÈð

ÇÕ

ÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÕðÆéÅ ÕêÈð Á¼Ö ÞêÕç¶ ÔÆ ÇåÁÅð Ô¯ Ü»çÆ ÔË å¶ ÃËø ÁñÆ À°Ã çÆ ÇÂà ÁçÅ Óå¶ ÇøçÅ ÔËÍ ÇÂôéÅé ÕðÕ¶ ìÅÔð ÁÅÀ°ºç¶ ÃÅð Á¼Ö» ÓÚ Ã¹ðîÅ êÅ Õ¶ çà Çî³à» ÓÚ ÕðÆéÅ ÇåÁÅð Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ À°Ã ù ïÅç ÔË ÇÕ é½º ÃÅñ çÆ À°îð ÓÚ À°Ã é¶ ÕðÆéÅ Ãí êÇÔñÆ òÅð ðÈê üÜÅ ÕÆåÆ ÃÆÍ å¯º Ç÷ÁÅçÅ ÇÜÔ¯ ÇÜÔÆ ÔË À°Ô¯ ÇÜÔÆ À°Ô ðÇÔäÅ êÿç ÕðçÆ ÔË, éÅ ÇÕ ÇêÁÅð ÁÅêä¶ ÁÅêäÆ Çç¼Ö ÓÚ åð·»=åð·» ç¶ ÃðÆðÕ Á³×» ìçñÅú À°Ô ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ Ü¶Õð ÓÚ¯ º ÁÅêäÆÁ» ÇÕö îË×÷Æé ñÂÆ ë¯à¯ ÃËôé Á¼Ö» ù ÕðçÆ ÕðòÅÀ°äÅ Ô¯ò¶ å» êÇÔñ» À°Ô ï¯×Å ÕðçÆ ÔËÍ ì¶ì¯ çÅ î³éäÅ ÔË ÔËÍ ÁÅêä¶ Õ¿î ÇÕ ÇÂà éÅñ ÃðÆð ÕÅøÆ Ú¹Ãå å¶ Çé¼ÜÆ ÜÆòé ðÇÔ³çÅ ÔËÍ êÇÔñÆ òÅð ÕðÆéÅ ù ÓÚ ÃÔÆ Ã¿å°ñé Çîñä òÅñÅ ÇÂéÃÅé ÔËðÅé Ô¯ ìäÅ Õ¶ Ú¼ñ ðÔÆ Ü»çÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÅ ÃðÆð ÇÕ¿éÅ ÁÅÕðôÕ ÔË? ÕðÆéÅ Ãí 寺 ÕðÆéÅ ÕêÈð Ç÷ÁÅçÅ ÇêÁÅð ÁÅêä¶ ÃðÆðÕ íÇò¼Ö ÓÚ ò¼è Á³×» ÓÚ¯º ÁÅêäÆÁ» Á¼Ö» ù ïÅåðÅ å¶ Ú¿×¶ ÕðçÆ ÔËÍ ÁÅêä¶ Õ¿î å¶ Çé¼ÜÆ ÜÆòé ÓÚ ÃÔÆ Ã¿å°ñé ìäÅ Õ¶ ÇÕðçÅð ÕðéÅ Ú¼ñ ðÔÆ ÕðÆéÅ ÕêÈð íÇò¼Ö ÓÚ ÚÅÔ¶×ÆÍ ò¼è ïÅåðÅ å¶ Ú¿×¶ ÇÕðçÅð ÕðéÅ ÚÅÔ¶×ÆÍ À°Ã ù À°îÆç ÔË ÇÕ À°Ã çÅ ì¿×ñÅ ¦çé Ü» êËÇðà ÓÚ Ô¯Â¶×ÅÍ ï±ðê ïÅåðÅ À°Ã ù ìÔ¹å êÿç ÔËÍ Á¼×¶ çÆ ×¼ñ Õðƶ å» ì¶ì¯ Üç üá òÇð·Á» çÆ Ô¯Â¶×Æ åç À°Ô î¶Çðñ ÃàðÆê å¶ Â¶ñ÷Åì˵æ à¶ñð ÇÜÔÆ ÇçÃäÅ ÚÅÔ¶×ÆÍ ÕðÆéÅ ù ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Üç À°Ô ÇÃð çÅ ÇÚ¼àÅ Ô¯ÇÂÁÅ òÅñ Ü» î³ÈÔ Óå¶ Þ¹ðóÆ ç¶Ö¶×Æ å» ÕÆ Ã¯Ú¶×Æ? å» À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îÔÅðÅäÆ ×ÅÇÂåðÆ ç¶òÆ ÇڼචòÅñ» ÓÚ òÆ ìÔ¹å ÖÈìÃÈðå ñ×çÆ ÃÆ å¶ ÃËø çÆ î³îÆ òÆ ÇÂà ÇçÖ ÓÚ Ã¯ÔäÆ ñ×çÆ ÔËÍ òËö Çéïîå ï¯×Å å¶ Ú¿×Æ Ö¹ðÅÕ À°Ô ñË ðÔÆ ÔË ÇÜà ñÂÆ ÃðÆðÕ Çç¼Ö Çò×óé çÅ ÕðÆéÅ ÕêÈð ù Õ¯ÂÆ õåðÅ éÔÄÍ DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

40


Merry Christmas & Happy New Year

Open

Days a Week

Visit Us for all your Health Care Needs. More than a Drug store. We Speak Have a Question? Please Call us at

718-847-9850

for a free Pharmacists Consultation (or) come in for a friendly talk by our knowledgeable staff.

We Accept

Your Language

Medicare Medicaid 1199 and most other major Insurance Plans workmen compensation Presciptions Fillied

ATM, Western Union Plus Film Developing, Fax and Copy Most Proscriptions Filled in 10-15 Minutes

All Major Credit Cards Accepted

TIMING

Monday-Friday Saturday Sunday

09.00 am to 8.00 pm 09.00 am to 6.00 pm 11.00 am to 3.00 pm

119 Jamaica Avenue (at Lefferts Blvd), Richmond Hill NY-114

Tel : 718-847-9850 Fax : 718-847-9851 HOMOPATHIC, HALAL & MASON VITAMINS AVAILABLE

DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

41


ê³ÜÅìÆ êðçÅ

ÁÅ

ÇçµÇåÁÅ Çëñî÷ òµñ¯º ìÆå¶ Ççé òµâ¶ êµèð Òå¶ ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ ×ÂÆ ê§ÜÅìÆ Çëñî Òîð ÜÅòź ×°ó ÖÅ Õ¶Ò ê§ÜÅìÆ ÇÃé¶îŠ鱧 åÕéÆÕ å¶ ÇîÁÅð êµÖ¯º òè¶ð¶ À°µÚÅ Ú°µÕä ÇòµÚ ÕÅð×ð ÃÅìå Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂÔ ÁÇÜÔÆ êÇÔñÆ ê§ÜÅìÆ Çëñî ÔË ÇÜà ÇòµÚ ìÅñÆò°µâ ç¶ éÅîòÅð ÁçÅÕÅðź 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÔ§çÆ å¶ ê§ÜÅìÆ ÕÅî¶âÆÁéź çÆ ÇÂÕ òµâÆ ë½Ü çðôÕź ç¶ ÇãµâÆ êÆóź êÅÀ°ºçÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà Çëñî ÷ðƶ ÇÜµæ¶ ê§ÜÅìÆ Çëñîź ç¶ îÕì±ñ ÕÅî¶âÆÁé î¶Ôñ Çîµåñ ÁÅêäÆ ç±ÜÆ êÅðÆ ô°ð± Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ôé, À°µæ¶ ÔÆ îÅâñ ÇܧîÆ ôðîÅ òÆ ìå½ð éÅÇÂÕ ÁÅêä¶ ÁçÅÕÅðÆ ÕðÆÁð çÅ ÁÅ×Å÷ Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÁÅè°ÇéÕ åÕéÆÕ éÅñ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇéðîÅåÅ Ü×ÃÆð ÃÔ¯åÅ å¶ Çéð¶ôÕ ÁÅÇçµÇåÁŠñç çÆ ÇÂÔ Çëñî Çéð¯ñ ð±ê ÒÚ ÇÂÕ òêÅðÕ Çëñî ÔË Ü¯ çðôÕź ç¶ îé¯ð§Üé ç¶ éÅñ:éÅñ À°é·Åº 鱧 ï±éÆòðÇÃàÆ ñÅÂÆø ç¶ çÆçÅð òÆ ÕðòŶ×Æ¢ Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ ÒÚ êó·é òÅñ¶ À°é·Åº

îð ÜÅòź ×°ó ÖÅ Õ¶

ç¯ é½ÜòÅéź (ÇܧîÆ å¶ ð½ÕÆ) Òå¶ ÁèÅÇðå ÔË Ü¯ ÁÅêäÆ ÃÇÔêÅáä (Çëñî çÆ éÅÇÂÕÅ) îÇÔÕ éÅñ ÇÂôÕ Õðç¶ Ôé¢ îÇÔÕ ÇܧîÆ å¶ ð½ÕÆ é±§ ÁÅêäÅ Á÷Æ÷ ç¯Ãå î§éçÆ ÔË êð ç¯Ôź ÒÚ¯º ÇÕö 鱧 ÇêÁÅð éÔƺ ÕðçÆ¢ ÇܧîÆ Áå¶

ð½ÕÆ îÇÔÕ é±§ êÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÕ ç±Ü¶ çÅ Çòð¯è Õðç¶ Ô¯Â¶ ÕÂÆ åð·Åº ç¶ ÔµæէⶠÁêäÅÀ°ºç¶ Ôé¢ îÇÔÕ òÆ ÇÂÔ ×µñ ÜÅäçÆ ÔË ÇÕ À°Ô ç¯é¯º À°Ã 鱧 ÇÂôÕ Õðç¶ Ôé êð ÁÅêäÆ ÇÕö îÜì±ðÆ ÕÅðé À°Ô ç¯éź 鱧 ÔÆ Õ¯ÂÆ åðÜÆÔ éÔƺ

ÇéµÕÅ êðçÅ ðÅà ÁÅÇÂÁÅ ÃðìÜÆå îź×à 鱧

Çç§çÆ¢ ÕÔÅäÆ ÒÚ î¯ó À°ç¯º ÁÅÀ°ºçÅ ÔË Ü篺 îÇÔÕ ï±éÆòðÇÃàÆ Ûµâ Õ¶ ÁÚÅéÕ î°ì§ÂÆ ÁÅêä¶ ÇêåÅ Õ¯ñ ÚñÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇܧîÆ å¶ ð¯ÕÆ îÇÔÕ é±§ ñµíç¶ Ô¯Â¶ ÁÅÖð î°§ìÂÆ êÔ°§Ú ÜÅºç¶ Ôé ÇÜµæ¶ À°é·Åº çÅ ÃÅÔîäÅ îÇÔÕ ç¶ ÇêåÅ éÅñ Ô°§çÅ ÔË Ü¯ î°§ìÂÆ çÅ ÇÂÕ âÅé ÔË¢ ÇܧîÆ å¶ ð½ÕÆ ç¶ î°ì§ÂÆ êÔ°§Úä Òå¶ îÇÔÕ À°é·Åº 鱧 ÁÅêäÆ À°Ô ÇÕÔóÆ îÜì±ðÆ çµÃçÆ ÔË ÇÜà ÕÅðé À°Ô ç¯éź 鱧 éÅÕÅð ðÔÆ ÔË? ç¯Ôź çÅ ÃÅÔîäÅ Ü篺 îÇÔÕ ç¶ ÇêåÅ éÅñ Ô°§çÅ ÔË åź ÕÆ êzÇÃæåÆÁź À°êÜçÆÁź Ôé å¶ ÁÅÖð ÒÚ îÇÔÕ ÇÕà çÅ ÇêÁÅð ÃòÆÕÅð ÕðçÆ ÔË? ÇÂÔ Çëñî ç¶Öä 寺 ìÅÁç ÔÆ êåÅ ñµ×çÅ ÔË¢ Çëñî ÇòµÚ ìÅñÆò°µâ ÁçÅÕÅð ôÕåÆ Õê±ð, Áîé òðîÅ, ×°ðêzÆå Ø°µ×Æ, ׯêÆ íµñÅ, ðÅäÅ Ü§× ìÔÅçð, çÆêÕ ðÅÜÅ, éÇð§çð ÇòðçÆ å¶ ì½ìÆ âÅðÇñ§× Áå¶ À°êÃéÅ ÇÃ§Ø ç¶ ÇÕðçÅð ÇÜµæ¶ Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ é±§ À°Ã ç¶ î§åò òµñ ñË Õ¶ ÜÅºç¶ Ôé À°æ¶ ÔÆ ÁÅêä¶ ÇÕðçÅðź ÷ðƶ ÁÇÜÔÆÁź ÃÇæåÆÁź òÆ êËçÅ Õðç¶ Ôé ܯ çðôÕź 鱧 ÔÅÇÃÁź éÅñ Ãð¯ìÅð ÕðçÆÁź Ôé¢

ìÅÂÆÃÕ¯ê

ÚËéñ ÷Æ ê§ÜÅìÆ çðôÕź 鱧 ê§ÜÅìÆ Çëñîź Ãì§èÆ ÇòñµÖä ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ç¶ éÅñ:éÅñ àËñÆÇò÷é ç¶ êðç¶ é¶ ê§ÜÅìÆ ëéÕÅðź å¶ ÁçÅÕÅðź ÃðìÜÆå ê§ÜÅìÆ Çëñîź ç¶ ÇÂÇåÔÅÃ å¶ À°é·Åº ç¶ Ççzôź 鱧 îź×à ç¶ ÇÚÔð¶ å¶ ÕñÅ çÆ êÛÅä çðôÕź ÇòÚ Ö±ì ìäÅÂÆ ÔË¢ ÇçÖÅ Õ¶ ê§ÜÅìÆ Çëñîź ç¶ À°åôÅÔ ñÂÆ ï¯×çÅé Ç×µè¶ å¶ ì¯ñÆÁź 寺 ìÅÁç ×ÅÇÂÕÆ å¶ Çëð ç±ðçðôé Üñ§èð ç¶ ç¶ ÇðÔÅ ÔË¢ ÷Æ ê§ÜÅìÆ Òå¶ êÅñÆò°µâ Ãì§èÆ ð§×Æé êz¯×ðÅî ÒÇñôÕÅðÅÒ é±§ î¶÷ìÅé òܯº ê¶ô ÕðÕ¶ ÃðìÜÆå îź×à ÁÅñ ðÅÀ±ºâð îé¯ð§Üé çÆ Ûä:Ûä êÅÀ°ºçÅ êz¯×ðÅî ÕñÅÕÅð ìäÆ ÔË¢ ïé ð§×Æ ÁçÅÕÅðÆ çÆ ÞñÕ ÃðìÜÆå îź×à ç¶ ÕñÅÕÅðÆ ÒìÅÂÆÃÕ¯êÒ êzÃÅÇðå Ô¯ ÇðÔÅ ÔË å¶ ÇÂà 鱧 ÇòÁÕåÆåò 鱧 ÇéÖÅðçÆ ðÔÆ ÔË¢ åÕðÆìé Ôð ê§ÜÅìÆ ÚËéñ Òå¶ òµÖ:òµÖ êz¯×ðÅîź ê§ÜÅìÆ Çëñî À°çï¯× òÆ ÚÅÁ éÅñ ç¶ÖçÅ ÇòÚ ÁÅ Ú°µÕÆ ÇÂà ëéÕÅðÅ/ÁçÅÕÅðŠ鱧 ÇéµÕÅ êðçÅ Ö±ì ðÅà ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà çÆ ÔË¢ ÷Æ ê§ÜÅìÆ ç¶ êz¯×ðÅî ÒìÅÂÆÃÕ¯êÒ é±§ ìç½ñå òµâ¶ êðç¶ Òå¶ ÁÅ Õ¶ À°Ã é¶ ÒìÅìñ çÅ ÇòÔóÅÒ Òå¶ð¶ ÇÂôÕ éÚÅÇÂÁÅÒ Ãî¶å ÕÂÆ ç¶Ö Õ¶ ê§ÜÅìÆ Çëñîź Ãì§èÆ íðòƺ Çëñîź ÇòÚ ÁçÅÕÅðÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÃðìÜÆå îź×à çÆ ÖÅÇÔô ÔË ÇÕ ê§ÜÅìÆ ñóÆòÅð òÆ À°ò¶º ÜÅäÕÅðÆ ÇîñçÆ ÔË¢ ÔÆ êzÇõè Ô¯ä, ÇÜò¶º ÷Æ, ïéÆ å¶ ÃàÅð ÚËéñ ñóÆòÅð êzÇõè Ô°§ç¶ Ôé¢ DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

42


Merry Christmas & Happy New Year

INSURANCE BROKERAGE INC

&

WIRELESS

4 AUTO 4 HOME 4 BUSINESS 4 WORKMAN COMP 4 CONSTRUCTION BOND 4 BUILDER'S INSURANCE 4 GENERAL LIABILITY

PHONES

T.MOBILE/AT&T/BOOST

FREE QUOTE 4 GOOD NEWS FOR CAR INSURER'S 4 NEW DRIVER'S NEW LICENSE WELCOME 4 LOW DOWN PAYMENT 4 SMALL MONTHLY INSTALLMENT 4 IMMEDIATELY INSURANCE (ID CARD)

SALE OF THE CENTURY

OWNERS IMMEDIATELY INSURANCE ID CARD/FH1

DHAMAK PUNJAB DEE

COMPETATIVE INSURANCE RATES

BEST RATES FOR TLC INSURANCE

STARTING'AT

December 2010

43


WALK

REGULARLY Regular walking not only reduces cholesterol and lowers blood pressure, but also increases bone density and helps prevent osteoporosis especially in women.

E

at at the right time of day if you actually want to , shed those extra pounds American study so sug an for at ers rch sea gests. Re y have Northwestern Universit gular found that eating at irre t gain. igh we ces uen infl es tim the They say that eating in the en middle of the night, wh not body wants to sleep, is tion of ula reg the e aus bec t righ adian circ y's bod the by energy cant nifi sig a y pla rhythms may son role. "How or why a per plicatgains weight is very com t jus ed, but it clearly is not out," calories in and calories sor of said Fred Turek, profes logy in neurobiology and physio Arts of e lleg Co erg inb the We ctor of and Sciences and dire the Center for Sleep and k thin Circadian Biology. "We circadier und are s tor fac some of ing tim tter an control. Be DHAMAK PUNJAB DEE

I

f you spend some time walking everyday, here's some good news for you. People who walk regularly are known to suffer lesser from ailments such as heart disease, diabetes, cancer and several other diseases. Don't walk as much as you'd like to make an extra effort to include it in your daily regimen and you'll notice the difference it makes to your life almost immediately. Not only is walking cheap (all you have to invest in are a pair of comfortable sneakers and track pants), there are several benefits to it as well... Walking is greatly recommended for people in their 50s and 60s because it decreases the

Eating time linked to weight gain!

uire a meals, which would req ld be cou , our avi beh in nge cha wing the a critical element in slo of ever-increasing incidence ring Du obesity," Turek added. rs che ear res the dy, stu the were t tha e mic t tha observed norfed a high-fat diet during signed mal sleeping hours gai n tha nificantly more weight type and those given the same naturally amount of food during to wakeful hours. Referring chers ear recent studies, the res rnal said that the body''s inte use and clock regulates energy meals that is why the timing of ing anc bal to l cia cru be ht mig

risk of heart-related diseases and strokes. Regular walking not only reduces cholesterol and lowers blood pressure, but also increases bone density and helps prevent osteoporosis especially in women. People who walk and exercise on a daily basis are known to suffer lesser from depression and anxiety as it improves selfesteem and is an instant mood enhancer. Haven't been sleeping that well lately? Walk a few minutes everyday and notice that you sleep better. Want to lose weight? Walk. Experts say that nothing helps you lose weight in an effective way than a daily walk. Start with a few minutes and gradually build up your stamina. Walking reduces the risk of colon cancer as well as cardiovascular diseases. It is better than running since you go a little easier on your joints, you don't wear down your joints or muscles.

iture. caloric intake and expend s ing They say that their find for may have implications comdeveloping strategies to e of "On bat obesity in humans shift is our research interests overbe to d ten o wh rs, worke force weight. Their schedules cont them to eat at times tha y flict with their natural bod ce of pie rhythms. This was one king -evidence that got us thin of day e eating at the wrong tim weight might be contributing to estiinv our d rte sta we So gain. ent," gation with this experim M. a said lead author Deann in t Arble, a doctoral studen rs che ear res e Th . lab 's Turek' the next plan to investigate behind molecular mechanisms ing at their observation that eat to d the "wrong" time can lea of s ing find e Th n. weight gai been their latest study have tion of detailed in the online edi ty. esi Ob l rna jou the December 2010

44


as m t s i r h Merry C ear Y w e N y p Hap

DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

45


Interior

I

nterior Lighting is often considered to be the last minute decision while decorating your home. We all have been wondering sometimes, the light in our living room or study room is not sufficient to read the newspaper or those important business documents. This is due to the fact that we have never paid much attention towards the placement of the lighting fixtures. You might have your home decorate with beautiful interior designs but if you don't have the perfect balance of the lighting with the furniture, you are surely missing something in your life. Poor lighting interior design is quite common as most of the people are not aware of the exact requirements for them. Therefore, they end up having an irritable behaviour most of the time.Task lighting is an important type of lighting which helps to facilitate a particular visual task. These tasks may include residential setting, reading and writing, cooking, washing clothes or cleaning. It can be categorized under various forms such as desk lamps, track lighting or fluorescent fixtures under cabinets. Some of you may choose an option of reading or writing in your bedroom itself. Task lighting provides you with an ability to do the above without disturbing your partner. Ceiling lights prove to be an excellent mode of defining your personality and that too if it DHAMAK PUNJAB DEE

Homes & Offices

Interior Lighting

leans toward the eccentric. They can anytime create a warm atmosphere and highlight the main features of the room. You may add up some stylish & artistic lights which are an addition to a good taste. Interior Lighting always plays an important role in the decoration of the premises and boosting up the morale of a person. Either office lighting or home lighting, both depends on the design and the requirements of the person. Lighting has also been connected with positive energies and activities, hence people tend to remain alert and behave enthusiastic in a well lit environment. Office lighting tends to control the negative energies and allow prevailing of the perfect level of professionalism. Experts say that correct amount of lighting has a deep impact on the employee psychology and performance. One can choose the lighting depending on the type of business owned. Office lighting may play a crucial role in interior lighting design of the office.

Along with the installation of lighting fixtures, make sure they are energy efficient and don't require high amount of energy. This would not only rise up your electricity bills but also seem to be a burden for you. To establish the tone of professionalism and appropriate workplace, office lighting should be bright enough and provide good illumination such that employees are not putting too much strain on their eyes. Correct amount of light is quite essential as too much of light can almost cast a shadow whereas too low light can make people end up looking out of the windows to get their job done. To calculate the amount of lighting one would require, you would have to calculate the reflectivity ratio of the room. Every wall has a different colour, therefore, all walls will absorb different amount of light. So before installing any type of office lights, it is necessary to keep this factor into consideration & further continue with the decision.

To establish the tone of professionalism and appropriate workplace, office lighting should be bright enough and provide good illumination such that employees are not putting too much strain on their eyes.

December 2010

46


DHAMAK PUNJAB DEE

December 2010

47


Interior

Small Smart Classy & Effective

Let Your Office Reception Make this Statement!

DHAMAK PUNJAB DEE

R

eception to an office is what an introduction to a lesson is. Without the former the latter is incomplete. So whatever the size or budget of your office or company, you can’t avoid the reception. At the same time you can’t mess with your tug-end budget to splurge on a hi-fi, expensive reception. So how do you get a decent, professional, stylish, and an up-market reception? Smart thinking, creativity, innovativeness and a qualified interior designer by your side is the answer to all your apprehensions. Hiring an interior designers won’t burn a hole in your pocket; conversely they actually help you reap the benefits of smart investment in the long run. Interior deco-

rators are excellent in helping you choose stuff that very well replicate the expensive reception area elements that are used in the big offices. For example for your reception area furniture, if you can’t afford firstclass wood or the imported glasses that come with premium rates you don’t need to be depressed and clumsy. There are materials in the market today that are designed and marketed to camouflage and reproduce the look, feel & magic of the original pricey ones. Plush painted plywood or mediocre quality wood can take in the place of the original luxurious ones in small office reception while delivering the same result! The same method is applicable to glass also. Specially designed for the small office reception area are the metal furniture with adorable designs and delightful paints. The metal chairs, stools and corner tables not only give a comfy look and effortlessly fit into small spaces without making the place look overcrowded, but they also transpire elegance and a neat professional look to the office. A reception, as is the literal meaning, has to be warm, welcoming and attractive. No wonders, accessorizing is unavoidable in the small office receptions too. So whatever, the scale, some amount of the budget has to be spared for the small office reception acces-

sories. The key factor to make even a small and less expensive reception look trendy is to smartly accessorize the necessities too, apart from the conventional reception accessories of course. For example, when the items like pen stands, paperweights, diary stands, clocks, reception notice board panels and even the pens and diaries are slightly decorative and ornamental, they can fit into the role of accessories also. In the offices where partitions are used to separate the office reception partitions too. The same idea is also applicable to the small office reception table designs. You don’t need to follow any decorum or clause for a reception table. Any design that looks chic and ‘cool’ can be passed of in case of the reception table designs. You can even place multiple tables of different sizes, shapes, and colors to give the look of one designer table! from the rest of the office, innovative accessorizing can be done with the People very rightly say, “Where there is a will, there is a way”. You need not be sit depressed with sweaty hands if you have a restricted budget for your office. Smartness and a little bit of creativeness can glorify even the simplest of things. This is the magical knack to make your small office reception classy, smart and elegant in its own right! December 2010

48


Merry Christm as Happy New Ye ar

Free Delivery

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036 DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

49


Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

jamaica

Balwinder Singh

fine

switch

Sukhwinder Singh

Electrical supply Inc.

WAC

Lighting

Light

fixture

Electrical supplies ALL TYPES OF BX CABLES ROMEX LIGHT FIXTURES SWITCH OUTLETS TRANSFORMERS LIGHT BULB FUSE FAN & HEATER DISTRIBUTION EQUIPMENT WIRES & CABLES BREAKER BOX & BREAKER SPOT LIGHT EXIT SIGN METER BOX ALL TYPES OF PIPE & FITTING ALL ELECTRICIAN TOOLS (KLEIN TOOLS) AND BAGS TORK TIMES/SWITCHES BX AND MC LED SIGN

FULL LINE ELECTRICAL SUPPLY Available in shorter Lengths

All types of

BX CABLE Free Delivery

All types of

PIPE & FITING

å¹ÔÅⶠÇÂñÅÕ¶ ÓÚ å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ðÍ Õ¿ÃàÌÕôé Õðé òÅñ¶ íðÅò» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

CONTACT : SINGH

Special discount for all contractor

Email : jamaica121electrical @verizon.net

121-02 Jamaica Ave., Richmond Hill NY 11418

Tel : 718-849-5555 FAX : 718-847-5638

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

50


Merry Christm as Happy New Ye ar

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

51


Christm & New as Year

SALE

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

52


DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

53


BollyWood Interviews

T

he 43-year-old is back in business with what she is best at dance. She will be judging Sony TV's reality show Jhalak Dikhhla Jaa, and says the failure of Aaja Nachle in 2007 didn't deject her one bit. "I don't regret doing anything. When you work in a film, you do it thinking it will turn out well and will do well. But when it doesn't do well, there's nothing much you can do about it. So why should I regret anything?" said Madhuri, looking rosy cheeked in an orange and yellow sari. MadhuriA resident of Denver, Colorado, where she lives with her husband Sriram Nene and two sons - Arin, 7, and Raayan, 5 - she is out of touch with Bollywood but wants to be part of the changing face of Indian cinema by trying her hand at new genres. "My choice of scripts will always be based on what appeals to me in a role. Of course, I will be looking for different kinds of roles. It's tough to say which role I have liked in recent times...but, yes, very different kinds of films are being made these days and it would be great to know what's out there for me," Madhuri told IANS in an interview. DHAMAK PUNJAB DEE

My choice of scripts will always be based on what appeals to me in a role. Of course, I will be looking for different kinds of roles. It's tough to say which role I have liked in recent times...but, yes, very different kinds of films are being made these days and it would be great to know what's out there for me.

e r u l i a f t e r g e r o N of any film

Madhuri Dixit

She is here for a few months to shoot the reality show Jhalak Dikhhla Jaa which goes on air Dec 12, and plans to flip through scripts during her three-month stay in India, but can't stay here too long. "This (Bollywood) is not the only life. I have

another life (in the US) and I really love it. I do miss India and my friends here. So it's like having two homes. When I am here, I miss my husband and children. When I am

there, I miss people here. "I can't stay long. I send my kids to school, prepare breakfast, shop for vegetables, drop them and pick them from school and all those things. I can do one film and then go, one show and then go, but I can't take too much on me," she said. Madhuri became a formidable name in the film industry with superhits like Tezaab, Ram Lakhan, Tridev, Dil, Saajan, Khalnayak, Hum Aapke Hain Koun, Dil To Pagal Hai and Devdas, and that too without a godfather. Her dancing prowess, thanks to eight years of training in kathak, has wowed fans in songs like Ek do teen, Humko aajkal hai, Dhak dhak, Choli ke peechhe, Chane ke khet mein, Didi tera devar deewana, Mera piya ghar aaya, Que sera sera and Maar daala. Even her sons appreciate her songs. "My elder son likes Ek do teen...he

keeps singing it. They like songs from Devdas , Aaja Nachle. When I was coming here for Jhalak Dikhhla Jaa, they were very excited and said 'Are we going to watch you on TV?'. And I was like, 'Yes, you will.'" Age has not touched her. She is fit as a fiddle and her grace, personality, smile and aura are as youthful as ever. With her kind of looks, no wonder

most present day actresses don't cringe before saying, Main Madhuri Dixit banna chahti hoon. Madhuri blushed and humbly said: "Well, compliments always make you feel good. It's not that I have come to this stage without doing anything. I have worked really hard to earn this recognition and when one works hard, it is nice to receive such compliments." December, 2010

54


A

bhishek Bachchan, who has had more misses than hits in his 10-yearold acting career, says he never thought he would be able to survive this long in the Hindi film industry. "I never thought I would make it through 10 years. I didn't think they would give me a chance," Abhishek, the son of megastar Amitabh Bachchan and seasoned actress Jaya Bachchan who made a not-sosuccessful debut with "Refugee" in 2000, told us in an interview. "I didn't think I would get any films after my first film. I genuinely didn't believe it. I haven't really given them any reason to like me or like my work; so why should they spend their time and effort on me?" said the actor who is being appreciated for his performance as freedom fighter Surjya Sen in his just released "Khelein Hum Jee Jaan Sey". For Abhishek, acting is a tough job, but he believes he has grown up as

a better actor in the last decade. "I find all my films difficult. Acting is very tough. I think you should always challenge yourself with every film. If you don't, then you will start stagnating. I want to do films which will push me every day to work harder; so I find every film harder," said the actor. Though Abhishek had a

shaky start, he tried to find a firm foothold in filmdom with boxoffice successes like "Yuva", "Bluffmaster", "Dhoom", "Bunty Aur Babli", "Sarkar", " Guru" and "Dostana". "I would like to believe that I learnt a lot. I can definitely say I am a bet-

ACTING is a

Tough Job

ter actor today than I was in 'Refugee' - 100 percent. If you are not improving with every film, then there is something seriously wrong with you. "I see my father today - after 40 years in the industry and having done over a hundred films, he still tries to do better than his last performance.

ABHISHEK BACHCHAN

GADURA

REAL ESTATE, LLC.

VINOD GADURA Broker/Owner

106-09 101 Ave. Ozone Park, NY 11416

Cell : (917) 682-8560 Fax : (718) 805-0023 Tel : (718) 850-0010 Ext: 222 www.gadurarealestate.com

DHAMAK PUNJAB DEE

Email: vinod@gadurarealestate.com

December, 2010

55


S

hatrughan Sinha’s dau ghter Sonakshi, who enters Bollywood with “Daban gg”, can’t stop praising costar Salman Khan and his brothers. The debutante has signed on with producer Arbaaz Khan for her sec ond film too. “Yes I am doing anothe r film for Arbaaz Khan. But we hav en’t decided on the subject and other details. All I know is, that’s the only film I’ve said yes to. Otherwise I’ll wait for ‘Dabangg’ to be rele ased before signing anything,” So nakshi said. Salman is taking a kee n interest in the newcomer’s career and has reportedly advised her not to sign any more films until her first film is released. This could be the reason why Sonakshi has turned down lucrative offers from several big banners. The trailers of “Daban gg” went on air this week. An d Sonakshi immediately made an impact on many minds, includ ing Sanjay Leela Bhansali, who wa nts to offer her a role. But Salma n, who has

?

SALMAN PRIYANKA in

'I Am Hariprasad' Its old news that Priyanka Chopra was the original choice for filmmaker Prem Raj Soni to play the female lead opposite Salman Khan in 'Main Aur Mrs. Khanna'. Back then, the director couldn't get Salman and Priyanka together for his debut film and had to rope in Kareena Kapoor instead. However, as he puts plans into place for his next venture DHAMAK PUNJAB DEE

Bollywood earlier introduced act resses like Bhumika Chawla (“T ere Naam”) and Zarine Khan (“V eer”), has already blocked Sonak shi’s dates. Sonakshi is all praise for the way Salman treated her during the shoot. “Why only Salma n? Arbaaz and Sohail also looked after me like a family member. I’ve bee n so spoilt by them that I don’t know how I’ll work with other banner s where I’d just have to be very pro fessional in my dealings.” Was she ever intimid ated by Salman?

“Not at all,” Sonakshi laughed. “He’s a really chilled-ou t guy. If I didn’t have Salman and his brothers to look after me in my firs t film I don’t know how I’d have gathered the confidence to take the plunge into acting,” Sonakshi said. She stressed that she will only do films and roles tha t make her comfortable. “That is one thing I’m sure of. I won’t do anything that would embarrass me or my parents.”

SONAKSHI TO WORK WITH

SALMAN KHAN

BROTHERS AGAIN!

'I Am Hariprasad' with Salman in the lead, Soni wishes to rope in Priyanka too for the ambitious project. Soni says, "Priyanka is one of the most talented actors of today's time and I respect her body of work truly. It will be a dream to work with her." Soni is highly excited about his project with his good friend Salman. Soni has written the script of the film and says that unlike 'Main Aur Mrs. Khanna', 'I Am Hariprasad' is not a love story. The director also assures that the film has loads of humour to leave audiences in splits and hang on... loads of drama included too! Now, we know that Salman and Priyanka had fallen out after PC rejected the role in 'MAMK'. It remains to be seen if Soni plays peace maker and succeeds in bringing the two hot, great looking people together. December, 2010

56


Review el carries forStory: The sequ wer and revenge ward the tale of po Rakht Charitra in d which explode der turned politi 1. The rebel lea olns co k Oberoi) cian, Pratap (Vive cal base but is liti po his s te ida ad the path of forced to retre again after a rival ce vengeance on Surya Narayan from the past, ), chooses to Reddy (Suriya ssination of his sa avenge the as ears vengeance family. Surya sw er his family is aft p against Prata d bomb attack an wiped out in a ng ati cim de nt on Pratap is hell be if it means sepa his enemy, even d an r nto me his rating ways with Shivaji veteran, political . a) (Shatrughan Sinh The first few Movie Review: are devoted to a reels of the film director tries to recap where the to Rakht ies wb ne introduce all done in it's d Charitra Part 1. An anner which m a fast forward ce and the highmakes the violen en more hysterioctane drama ev But soon, the g. tin ita irr cal. Quite to somewhat new wn do s ttle se film story follows a territory where the in a slightly eit alb t, similar forma er. nn more gripping ma drama unfolds Thematically, the Cast Abhishek Bachchan, Deepika Padukone, Sikandar Kher, Vishakha Singh

Cast:

Direction: Ram Gopal Varma

Genre:

s n India. Also, thi fields of small tow manage to cons time, the character e, because the nc nect with the audie sting is interbla d an g choppin of drama and dia spersed with a bit nma do u yo , re the logue. Here and s emotive sequence age to get a few wife his d an a between Sury his een Pratap and Bhawani or betw re is also the s, ye d An . wife Nandini n encounter betwee a high voltage o tw the e p wher Surya and Prata in a ge ga en ies em blood-lusting en tead of drawing verbal duel ins lly, the film is tua en ev blood. But h t revenge -- a dis ou ab y all nti se es cle cy the n, d y -- an and gore fashio best served blood leaves nobody in a familiar guns ack is folich att wh y ce od len blo vio e on of where m Gopal as the two pros and clean. Ra les ot sp t lowed by another no bones abou and Surya, battle Varma makes ugly, tagonists, Pratap its l. in va cs rvi liti su po d acy an depicting Indian mit out for suprem d ere there is a co is choreographe brutish form, wh nstituBut the violence co e d ar an s gle law an for ra me plete disregard stylistically, the ca d the action cuts tional propriety. unconventional an tion, adding a mo w slo in de plo ex h to the killing surrealistic touc

RAKTA CHARITRA 2

KHELEIN HUM JEE JAAN SEY

Duration 2 hours 50 minutes

DHAMAK PUNJAB DEE

Action

Duration: 2 hours 20 minutes

Direction Ashutosh Gowariker

Story : Based on the book Do and Die: The Chittagong Uprising 19301934 by Manini Chatterjee, Khelein Hum Jee Jaan Sey documents a chapter from Indian history and showcases the exploits of real-life heroes. Led by Surjya Sen (Abhishek Bachchan), an ordinary school teacher, the gang of revolutionar-

Vivek Oberoi, Suriya, Priyamani, Sudeep, Radhika Apte

ies, comprised mainly by teenagers, unleashes a subterranean raid against the British occupation in distant Chittagong. On April 18, 1930, they simultaneously attack several British outposts -- the

armoury, the cantonment,the telegraph office, the European club -- with their indigenous bombs, weapons and raw valour. This leads to four years of hide and seek, where the patriots try to escape the

wrath of the Raj that strikes back ruthlessly. Was this the brave, albeit relatively unknown beginning of India's freedom struggle? Movie Review : Ashutosh Gowariker may have hit the headlines with films like Lagaan and Jodhaa Akbar, but there is one film of his which looms large in terms of cinematic excellence. And that is the less successful Swades which peddled patriotism as the need of the hour; but it did it ever so softly, subtly andsensitively...Still remember it! Khelein Hum Jee Jaan Sey echoes a similar theme in a similar tenor. It celebrates the sentiment of desh-bhakti, yet once again with a sense of

refinement. The high point of Gowariker's film is the fact that it combines highoctane drama with a high degree of restraint. The film unfolds like a relentless thriller with loads of action involving the band of revolutionaries as they go about their bloody business. Yet no one hollers the national anthem at youor grows hysterical with patriotic pulp. Instead, the director gently salutes the spirit of nationalism in a seminal scene where the bunch of teenage revolutionaries discover the hypnotic allure of a hymn like `vande mataram' while resting under the shade of the trees in their village. December, 2010

57


HOLLYWOOD

EMMA WATSON WILL MISS 'HARRY POTTER'

E

mma Watson says she will miss the 'Harry Potter' series as it has been a 'huge part' of her life. The actress shot to fame playing the role of Hermione Granger, a part she has portrayed for the last 10 years, reports femalefirst . But the "Harry Potter" saga comes to an end next summer with " Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2", which she has already completed filming. "How do I feel about it ending? I haven't decided yet. Freedom? Or panic? It's both. Of course, it's exciting and liberating in a way," she said.

EVA NOT ADOPTING A BABY FROM HAITI

Depp not to marry Vanessa

Johhny Depp will not marry his long-term partner Vanessa Paradis. No-no. We aint hinting on a breakup or complicated relationship here. Apparently, Depp has no intentions to 'ruin' her exotic surname by marrying her. It's since 1998 that The Pirates of the Caribbean actor has been dating this brunette beauty. They share two children, daughter Lily-Rose and son Jack. Depp is adamant on making their union official if Paradis asks him to. But as he's so fond of her last name, he'd hate for the couple to become Mr. and Mrs. Depp. "I never found myself needing that piece of paper. Marriage is really from soul to soul, heart to heart. Cast : Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, Will Poulter Direction : Michael Apted Genre : Adventure Duration : 1 hour 50 minutes Story : The Pevensie siblings join Prince Caspian once again in his adventures in Narnia, the fantasy land where Aslan roars and Reepicheep rat talks. But this time, Lucy and Edmund are joined by their cousin Eustace who begins as a reluctant voyager on the mystical ship, the Dawn Treader, but ends up a true hero in an adventure which sees them battling sea serpents, evil creatures and the wicked White Witch (Tilda Swinton). Movie Review: Doesn't matter if DHAMAK PUNJAB DEE

THE CHRONICLES OF NARNIA

C

reports, ontrary to some media not planis ia gor Lon a Ev actress Haiti, m fro ning to adopt a child media t cen Re . say sources close to her American ld r-o yea 35the t tha reports said set on adopting a actress had her heart to the " se clo s child, but source star say otheres" wiv use Ho e Desperat . sic wise, reports contactmu divorce her for d file ly ent The actress rec not focusis e "Sh husband Tony Parker. nding time spe is a Ev ing on motherhood. s and her specialwith her family, lawyer close friend. "She's needs sister," said her te to become a sta nal not in the emotio just filed for mother right now. She divorce," she added.

THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER

you haven't read the Narnia Chronicles by CS Lewis. Doesn't matter if you haven't seen the earlier sequels too. The third part in the fantasy series holds merit on its own and manages to

hold you in your seat with its mix of make-believe, special effects and fairy tale folklore. The fact that the film is in 3D makes it even more inviting for the sword fights, the dragon fires and the

choppy sea hits you in your face as you try to keep pace with the Pevensies in their traditional battle of good against evil. Adding fire to their heroics is their whiny, almost offensive cousin Eustace, who grows into an unlikely hero as the danger threatens. His unusual friendship with braveheart Reepicheep is extremely enticing. Of course, we would have loved to have more of the majestic Aslan and the mean White Witch, specially since the brother-sister duo are growing up fast and may not have access to magical, mystical Narnia for long. But we aren't complaining. Specially since there's so little of make-believe left in this mundane world. December, 2010

58


Upper Lip Treatment Free Free Upper Lip Treatment With this Advertisement with this Advertisement

For Men & Women Second Location

OUR SERVICES INCLUDE Laser Hair Removal Laser Skin Tightening Permanent Makeup Microdermabrasion For Men & Women

" LASER" the Most Effective Way to Permanently Reduce Unwanted Hair

UP TO

50% OFF

Laser Facials/Photo Facials Mole Removal in Just One Sitting Laser Acne and Scar Treatment We can Treat all Skin Types Harbal Skin & Hair Products

FREE CONSULTATION WITH A FREETEST PATCH WE HAVE FDA APPROVED LASER

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 (Cross Street Liberty & Lefferts - Opposite Capital One & Chase Bank)

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

59


Food

A

dd these ingredients to your shopping list each week and see the inches drop. Here's how you can make wholesome, nutritional eating part of your lifestyle. Try and eat these foods that sound fancy, but are rich in nutritional value. For a healthy body, opt for these good-for-you foods:

FOODS TO

Cottage cheese

Cottage cheese has whey protein, which releases hormones that tell your brain when you've had enough to eat. Look for low fat cottage cheese variants that posess 80 calories and only 1 gram of fat per 1/2 cup.

Sushi

A piece of sushi posesses 30 to 40 calories and plenty of satiating protein.

CUPCAKE!

Ingredients: urpose flour Two cups all-p cup milk Three-fourth ut butter Half cup pean shortening One-third cup f cups sugar One-and-a-hal Two eggs ng powder Two tsps baki essence One tsp vanilla Half tsp salt l and a medium bow Method: Take tening ut butter, shor combine pean well to sence. Beat and vanilla es sugar edients. Add cream the ingr light e mixture gets and beat till th e. tim eggs, one at a and fluffy. Add Si n. ft r each additio Beat well afte r and , baking powde together flour to the flour mixture salt. Add the milk. alternating with egg mixture, cups r in paper bake Pour the batte cup lf. Bake the filling only ha ove minutes. Rem cakes for 20 ith w e cupcakes and frost th peanut butter. DHAMAK PUNJAB DEE

FIGHT

FAT

Dried fruit

Peanut butter

Peanut butter has satisfying healthy fats. Watch your helpings: Two tablespoons has 190 calories.

Home made pizza

Toss up your own pizza to control calories because by doing so you are controlling the ingredients. Using lowfat cheese also cuts saturated fat, as the veggies are loaded with fibre.

MAPLE APPLE CRISP

I Ingredients d sliced): 5 led, cored an Apples (pee 3/4 cup 2 Maple syrup: olled oats: 1/ ur: 1/2 cup I R flo All-purpose gar: 1/2 cup cup I Brown su ned): 1/2 cup. I Butter (softe Salt: 1 pinch in Method in syrup, set are slathered e bl um Sliced apples cr with a and covered d lle ro a baking dish d tter an own sugar, bu ed rv se made from br d d an p is then bake oats. The cris raisin/coffee m ru of oops warm with sc cream. flavoured iceees F (190 to 375 degr en ov Preheat . degrees C). ch baking dish in an 8 x 8 in l, w bo Place apples te ra sepa ith syrup. In a Toss apples w r, and salt. Cut ga su , ts flour, oa y. mix together re is crumbl til the mixtu . es in butter un pl ap over ixture evenly , Sprinkle this m for 35 minutes en ov e-heated Bake in the pr golden brown. until topping is rature. at room tempe Serve warm or

Dried fruit is loaded with fibre and has barely any fat. But calories are concentrated, so restrict portions to 1/4 cup.

Hummus

Hummus is high in healthy fat and supplies protein too.

Herbal tea

A cup of green tea can curb stress, thus preventing overeating.

FROSTING

Kids love while ke special care frosting, so ta how e's a little tip on making it. Her creamy e perfect, to make th frosting. peanut butter Ingredients: dered sugar One cup pow ut butter One cup pean A dash of salt tembutter, at room Five tbsps of perature pping p heavy whi One-third cu cream One tsp vanilla

Method: m the c mixer, crea With an electri r until with the butte peanut butter very smooth. and the dered sugar Add the pow oughly and mix thor salt. Add slow you til ixer on low un ly. Use the m thoroughly. get it all mixed pping e heavy whi Now, add th on at e vanilla. Be cream and th th. low, until smoo December, 2010

60


Call me Cavalier

abir Bedi's last three Bollywood films — Blue, K Kites and, most recently,

Kabir Bedi

Dunno Y Na Jaane Kyun — may not have fired up the box office, but the actor has taken it in his stride. "Some films are hits and some are flops. It comes with the territory. At this stage of my career, I'm not going to worry about a flop here or a flop there," he says. Kabir has made a name for himself on the small screen in the US and Europe, where he has done shows like The Bold and the Beautiful, General Hospital and the popular Italian TV series Sandokan, in which he played the main protagonist. It is for Sandokan and his work in Italian television and cinema that Kabir is being conferred knighthood by the Italian government. "You have to call me

Cavalier Kabir Bedi," he chuckles, adding, "Awards matter, but when you're titled by a state, it's always something. It's a recognition for the role I have played and how I am perceived - as a representative of the east to the west." The title - Cavalier (Knight) of the Ordine Al Merito della Republica Italiana, the highest civilian honour of the Italian republic - will be conferred on Kabir in Mumbai during the first week of December by the Italian ambassador.

î¹ÕåÆ

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

61


ARIES

You have to come to new arrangements with close partners over joint finances. It could only be minor adjustments you are looking for, but if you can make the effort it will put everything on a more solid footing. As you gradually come to terms with your own hidden needs, you have a better understanding of those who may be struggling.

TAURUS

MARCH-21 TO APRIL-20

GEMINI

It's important that you don't let other people demand too much of you today. Sometimes one has to do so much and then say, "Enough is enough." But if you are giving out a great deal then it's obviously a bright idea to see what you need to do to give your physical stamina a boost. Success should be coming your way more easily than usual.

APRIL-21 TO MAY-20

CANCER

(MAY 21 - JUN 21)

LEO

Back off circumstances which are tricky. Mates will be in a position to be more generous to you than they have been. Even the bank manager will seem more amiably disposed towards you. Suddenly today the world seems a luckier place, so you can expect money to flow your way with less effort than you might have expected.

Going to extremes where cash is concerned is not helpful. If you save to the extent that you're not able to give yourself treats then you feel deprived. But if you pleasure your senses and give yourself the goodies of life without limits the budget will be unbalanced. You genuinely want to be of service and make everyone's life easier.

VIRGO

You need to protect yourself from getting dragged into activities that basically don't interest you. And watch you are not getting stuck in the past, only seeing the bright side and finding it difficult to let go. Try to stand up for yourself if certain family members are taking your good nature too much for granted, even to the extent of costing you more.

SCORPIO

You will be sensitive to the mood around you at work and therefore handle group situations well. You have ambition, but you're putting it across in a very nice, protective kind of way for other people. You should be earning more or at least finding that your prospects are brighter than they have been. But try to hang onto a little of it.

(JAN 21 - FEB 19)

DHAMAK PUNJAB DEE

You will be picking up subtle hints of the unspoken needs of close companions. This can make you caring, but watch that you're not pulled into carrying everyone's problems. Being out in the centre of activities will find you absolutely in your element. Your popularity is soaring on the social scene so there is no sense in holding back.

(OCT 23 - NOV 22)

CAPRICOM

(NOV 23 - DEC 22)

AQUARIES

Getting a bit frazzled is likely. If you can detach your feelings from your thinking you will find it easier to focus. You want people around you who share your broader interests in life. Emotional partners do seem to be in better humour. At work you are attracting support and enthusiastic connections which make you feel optimistic.

(AUG 24 - SEP 23)

(SEP 24 - OCT 22)

SAGITTARIUS

You want to show yourself in a positive way, coming across as protective and nurturing. This is a time for broad thinking. Let yourself speak out if you feel the urge. But also realise that your ideas may not all be practical. You may discover when you try to put your plans into action that some have to be abandoned as unworkable.

(JUN 22 - JUL 23)

(JUL 24 - AUG 23)

LIBRA

Look for supportive buddies, the ones whom you trust in your life and who have been there for you in the past. Friendships are working well now and you should be mixing confidently with large numbers of people at work and in your leisure activities. This is an optimistic time when you can look ahead and see really rosy glows on the horizon.

Don't get jealous if a friend pays more attention to someone else, because it will pass by very quickly. Just let it all ebb and flow. There should be opportunities galore around you for the taking, and your bouncy self confidence will certainly attract positive responses from everyday people like workmates or neighbours.

(DEC 23 - JAN 20)

PISCES

Make sure that you find more entertaining things to do because you want to be mentally stretched. You want to meet new friends, to hear about different backgrounds. You are inspiring a great deal of trust in close companions, though sometimes they think you are overly optimistic. Maybe at times you do promise more than you can deliver.

(FEB 20 - MAR 20)

December, 2010

62


Merry Christmas & Happy New Year

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

âðÅÇÂòð» çÆDOVS ñ¯ó þ WE ALSO DO

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314

DHAMAK PUNJAB DEE

December, 2010

63


Spirituality

R

eligious fundamentalism runs on the engine of arrogance. A religious fundamentalist claims to possess absolute knowledge and truth about God. The basic teachings of religions regarding God prove such claims to be false because all religions perceive God as an inexhaustible and indescribable mystery that cannot be grasped fully. The Bible affirms that the ineffable mystery of God eludes understanding - "Can you penetrate the designs of God? It is higher than the heavens; what can you know?" (Book of Job 11:78).St Augustine, an early Christian thinker, warned those who hold absolutist claims: "If you know God,it is not God". For St Thomas Aquinas, Christian theologian of all times, the greatest of all knowledge about God is: "To know that one does not know God". Upanishadic sages were aware of the incomprehensibility of the divine mystery. The mystery of God is so ineffable that, "The eye

Do you know God?

does not reach it, or speech, or the mind. It is not understood by those who understand it; it is understood by those who do not understand it," says the Kena Upanishad (1.3.4).The

Absolute is anirvachaniyam or indescribable. Hence, after every description of God, the Brihadaranyaka Upanishad (3.9.26) adds "neti, neti" "not so, not so". Sufi Muslim saint

Sarafudddin Maneri acknowledges: "A hundred thousand intellects cannot comprehend Thee, O, You who lie hidden from the gaze of eye and soul". Khwaja Abu Sa'id, another Sufi saint, declares: "No one knows the full story, hold your tongue, hold your tongue". Historical experiences and cultural expressions of being gripped by God give rise to particular religions. Religions are existentially manifold, yet at the inner level of spirituality there is an essential unity because the core experience of being gripped by God is the same. Nonetheless, diversity and plurality of religions have contributed positively to the spiritual evolution of humanity. Each religion is the expression of a unique interplay of the divine spirit and the creative human spirit in and through diverse cultures and symbols. Therefore, it is important to respect the diversity of religions and at the same time recognise the basic unity of religions.

Put Some Color In Your Life

UNISEX SALON

(COSMETOLOGISTS) Specialized in : Eyerow Threading Clear Complexion Facial Men & Woman Heena Tatoo

fashion hut Body Waxing Skin Care Bridal Heena Manicure, Pedicure

Deals in: Punjabi suit Saree Children wear Bridal Lehnga Retail & Wholsale

Special Offer Eyebrow Upperlip Under Arm

$5 $3 $6

Full Arm Wax Full Lex Wax Half Leg

$18 $25 $15

Also Available artificial jewelry

Full Service Salon

Body Massage only for woman

DHAMAK PUNJAB DEE

Color Correction Specialists December, 2010

64


Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

LEARN TO

ÇéÀÈïÅðÕ ÆÁ» çÅ ÇòÚ ê³ÜÅì ¼Õ ÁÅêäÅ àð ÕÈñ ñðÇé¿× Ã

àð¼Õ ÚñÅÀ¹äÅ Çü֯

å¹ÃÄ ÃÅⶠéÅñ ê³ÜÅìÆ, ÇÔ¿çÆ, Á¿×ð¶ÜÆ Çò¼Ú ×¼ñ Õð ÃÕç¶ Ô¯

SUNNY TRUCK

DRIVING SCHOOL INC.

Professional Instructors Car Trucks Buses Tractor Trailers Commercial Driving Lessons Classes A, B & P

Email:-sunnytruck95@yahoo.com 41-26 College Point Blvd., 2nd Floor Flushing, NY 11355

TEL : 718-353-6745 Ask for Gill


December2010  

Cell, Work or Home Phone Call from No Connection Fee, No Expiry Date.... No Gimmicks MONEY BACK GUARANTEE 118-08, 101 Ave., South Richmond H...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you