Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

TOURS & TRAVEL INC.

Ç¿âÆÁÅ ÜÅäñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà» Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

P Laser Hair Removal P Laser Skin Tightening P Laser Scar & Acne Removal

G.S Khera

TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696

Toll Free : 1-877-651-1639

DHAMAK PUNJAB DEE

74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PHONE : 718-850-7444

ÇçÌôàÆÕ¯ä

04

Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ

30

ÇéÀÈÜðÃÆ ÇòÖ¶ ð¼ÖóÅ çÅ ÃéîÅé

ÃÇÚé Ú¯àÆ ç¶ ê¹ðÃÕÅð çÆ ç¯ó ÓÚ

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 Opposite Chase & North Fork Bank

WEEKLY NEWSPAPER



ÇëñîÆ ç¹éÆÁÅ

22

ÜéÜÆòé ì¹ðÆ åð·» êÌíÅÇòå, Ô¹ä åµÕ ÕÂÆ î½å»

Õ¶ºçð ÃðÕÅð Áµ×¶ Çòô¶ô ÇÃÁÅÃÆ êËÕ¶Ü çÆ î¿× ðµÖÆ þÍ êð ÃðÕÅð ùðµÇÖÁÅ ìñ» ç¶ Çòô¶ô ÁÇèÕÅð ÓÚ ÇÕö åð·» çÆ Õà½åÆ Õðé ç¶ ÔµÕ ÓÚ éÔÄÍ òµÖòÅçÆ êÇÕÃåÅé çÆ ôÇÔ Ô¶á é½ÜòÅù íóÕÅ ðÔ¶ ÔéÍ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ ÇÂÕ êÌåÆÇéèÆ î¿âñ é¶ Ã¯îòÅð ù òµÖòÅçÆ é¶åÅ ÁñÆôÅÔ Ç×ñÅéÆ Ãî¶å ÕÂÆ Ô¯ð é¶åÅò» éÅñ ×µñìÅå ÕÆåÆ å¶ ÃÇæåÆ ù ÕÅìÈ Ô¶á Õðé òÅÃå¶ ×µñìÅå çŠõçÅ ÇçµåÅ þÍ ØÅàÆ ÓÚ ÜéÜÆòé ì¹ðÆ åð·» êÌíÅÇò Ô¯ÇÂÁÅ ÇêÁÅ þÍ ÃÕÈñ ì¿ç ÔéÍ Õ¿îè¿ç¶ áµê ÔéÍ Á½ðå» ù ÇÔëÅÜå çÆ ÇëÕð þÍðÃå¶ ì¿ç ÔéÍ Ôð êÅö ùðµÇÖÁÅ ÕðîÆ ÔéÍ Ôð êÅö ÁëðÅ åëðÆ þÍ

íÅðå åÆÜŠõí 寺 òµè åÅÕåòð î¹ñÕ

LAXMI AMERICAN OPTICAL

òÅÇô¿×àé. íÅðå çÆ ôÅé ÓÚ ÇÂÕ Ô¯ð êÛÅä ܹó ×ÂÆ þÍ ÁÃñ ÓÚ ÇÂÕ ÁîðÆÕÆ Çðê¯ðà î¹åÅÇìÕ ÇÂÔ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ×ñ¯ìñ ×òðé¶ºÃ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ íÅðå Ô¹ä ç¹éÆÁÅ çÅ åÆÜŠõí 寺 òµè ôÕåÆôÅñÆ ç¶ô ìä Ç×ÁÅ þÍ ÇëñÔÅñ ÇÂà ÇñÃà ÓÚ êÇÔñ¶ æ» Óå¶ ÁîðÆÕÅ þÍ À¹µæ¶ çÈܶ é¿ìð Óå¶ ÚÆé çÆ òÅðÆ þÍ

Complete Optical Service

BOLLYWOOD Salman’s life inspires film

37

ê³Ü ý Ççé» çÅ Ô¯ò¶ ÃÅñ ÇêÌï¿ÕÅ Ú¯êóÅ

ÇÔ¿ÃÅ çÆ Áµ× ÓÚ ÃóçÅ ÕôîÆð ÃÌÆé×ð. ÕôîÆð ØÅàÆ ÇêÛñ¶ ÇÂµÕ çÔÅÕ¶ 寺 òÆ òµè Ã 寺 ÇÔ¿ÃÅ çÆ Áµ× ÓÚ Ãó ðÔÆ þÍ îÔÆé¶ ç¯ îÔÆé¶ ìÅÁç ÇÂµæ¶ ëÃÅç ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ åÅÜÅ ÇÔ¿ÃÕ ÕÅðòÅÂÆÁ» ÇêÛñ¶ ý Ççé» å¯º ÜÅðÆ ÔéÍ òµÖòÅçÆÁ» ç¶ íóÕŶ ԯ¶ ÕôîÆðÆ é½ÜòÅé ùðµÇÖÁ» ìµñ» å¶ ÃðÕÅð ÇÖñÅë êÌçðôé Õð ðÔ¶ ÔéÍ À¹Ô êµæðÅÁ Õðç¶ Ôé å¶ Ã¹ðµÇÖÁ» ìñ» ù ÇéôÅéÅ ìäÅªç¶ ÔéÍ êÌôÅôé é¶ ÔÅñÅå éÅñ éµÇÜáä ñÂÆ ÕðÇëÀÈ ñ×Å ðµÇÖÁÅ þ êð êÌçzôéÅÕÅðÆ ÕðÇëÀÈ å¯ó Õ¶ êµæðìÅÜÆ Õðç¶ Ôé ÃÇæåÆ ÕÅìÈ ÓÚ Õðé ñµÇ×Á» ëÅÇÂÇð¿× ÓÚ é½ÜòÅé îÅð¶ Ü»ç¶ Ôé ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ A@@ ç¶ ÕðÆì êÔ¹¿Ú üµÕÆ þÍ ÃÈì¶ ç¶ î¹µÖî¿åðÆ À¹îð Áìç¹µñÅ é¶

22 Sep 2010 VOL: 1-7

KOHINOOR Free Delivery Min

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ òèÆÁÅ Áå¶ ñ÷Æ÷ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú ÜÆÍ Special Lunch Box

95-04, van wyck Expwy. Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

83-16 Northern Blvd Jackson Heights NY 11372 R PREPAID PHONES R BILL PAYMENTS R PHONE REPAIR

R PREPAID CARDS We Repair All Kinds of Cell Phones & Electronics R ACCESSORIES

28 YEARS EXPERIENCE

Treatment With Natural & Homeopathic Medicine

es We Repair All Phon P Ds LC P Charging Parts P one LCDs iPh P s n Le Housing P ) n ree Sc Digitizer (Touch P

?

one Repa Repaiirr Phon Nee Need Ph

×¹êå ð¯×», ôÈ×ð Áå¶ íÅð ØàÅÀ¹ä çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ éÅîðçÆ, ôÆØð êåé, ÇãµñÅêé, ÇÂçðÆ ¿ çÆÁ» éû Õî÷ð ¯ Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ çòÅÂÆÁ» ÇçåÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ

JESSI

516-439-0435

E-mail : LibertyCellRepairs@gmail.com

TEL : 718-641-7100, FAX : 718-641-7200

124-07 Liberty Ave. S. Richmond Hill, NY-11419. DCA # : 264784821

âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶ Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ

Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

Ôð åð·» çÆÁ» çðç» çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

ôðåÆÁ» ÇÂñÅÜ å¶ î¹ëå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Á¾Ü ÔÆ ë¯é Õð¯

CELL : 718-216-5137 OFF : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

Reliance New

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com


2

èîÕ

Ãð×ðîÆÁ»

22-Sep-2010, Wednesday

׿ܶêé çÅ ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ

ùÇð¿çð ÇÛ¿çÅ å¶ Ô¯ð ÕñÅÕÅð ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ ç¶ çëåð êÔ¹¿Ú¶ êÌ

Çõè ×ÅÇÂÕ Ã¹Çð¿çð ÇÛ¿çÅ Áå¶ ÃÅæÆ ÁÅêä¶ ô¯ çÆ ÕÅîïÅìÆ å¯º ìÅÁç ìÆå¶ ÇçéÄ ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ ç¶ çëåð êÔ¹¿Ú¶Í Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ÇêÛñ¶ ÇçéÄ ÇðÚî¿â ÇÔñ ÇòÖ¶ ê³ÜÅìÆ î¶ñÅ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà ÇòÚ Ã¹Çð¿çð ÇÛ¿çÅ, ÃðìÜÆå ÚÆîÅ Áå¶ ×ÅÇÂÕŠùéÆåÅ íµàÆ é¶ ÁÅêäÆ ÁÅòÅ÷ å¶ ×Æå» éÅñ çðôÕ» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅ ôÆÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ ÇÂà úêé î¶ñ¶ ÓÚ îÄÔ ç¶ ìÅòÜÈç ñ¯Õ ÁÅÖðÆ Ã åµÕ ìËᶠðÔ¶ ÃéÍ ô¯ çÆ ÕÅîïÅìÆ å¯º ìÅÁç ÕñÅÕÅð» é¶ ÁÅêä¶ ÃÅæÆ ÃµÜä» ù Çîñä ñÂÆ Ö¹µñÅ Ãî» ÕµÇãÁÅ, î¹µÖ Ã¿êÅçÕ ÃÌÆ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø ÜÆ éÅñ ùÇð¿çð ÇÛ¿çÅ ÜÆ çÆ ñ¿ì¶ Ã 寺 ÇîåðåÅ þ ÇÜà ÕðÕ¶ ùÇð¿çð ÇÛ¿çÅ ÜÆ ÁÅêäÆ êÈðÆ àÆî ù ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ ç¶ çøåð ñË Õ¶ ÁŶ Áå¶ Ø¿ÇàÁ» ìµèÆ ìËá Õ¶ À¹é·» éÅñ ê¹ðÅäÆÁ» ïÅç» åÅ÷Å ÕÆåÆÁ»Í


èîÕ

ç¶ô3ç¹éÆÁÅ

22-Sep-2010, Wednesday

Òê¿ÜÅì ÓÚ Ôð æ» ÇíÌôàÅÚÅð çÅ ì¯ñìÅñÅÓ

Öâ±ð ÃÅÇÔì: î½Ü±çÅ ÁÕÅñÆK íÅÜêÅ ÃðÕÅð ñ¯Õ» ù Ãì÷ ìÅ× ÇòÖÅ Õ¶ ÃåÅ ÇòÚ ÁÅÂÆ, êð Á¾Ü ê¿ÜÅì ÇòÚ Ôð æ» ÇízôàÅÚÅð çÅ ì¯ñìÅñÅ þ Áå¶ ÁÅî ÁÅçîÆ çÆ ÇÕå¶ Ã¹äòÅÂÆ éÔƺ Ô¹§çÆÍ ÜÅÇÂ÷ å¶ îÅî±ñÆ Õ§î» ñÂÆ òÆ ÜéåÅ ù Ö¾Üñ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÕÃÅé» ù ì§ìÆÁ» ç¶ Çì¾ñ òÆ ñÅ Çç¾å¶ ׶ Ôé Áå¶ ÃÃåÅ ÁÅàÅ çÅñ» òÆ Çîñ䯺 Ôà ×ÂÆÁ» ÔéÍ î¹ñÅ÷î, ÁÇèÁÅêÕ, î÷ç±ð, ÇÕÃÅé ÁÅÇç ÃÅð¶ òð× Á¾Ü ÃðÕÅð Çòð¹¾è ð¯Ã êzçðôé Õð ðÔ¶ ÔéÍ ñ¯Õ ÃðÕÅð çÆÁ» îÅð± éÆåÆÁ» ÕÅðé Ú¯ä» çÆ À¹âÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé Áå¶ ê¿ÜÅì ÓÚ

 ÃðÕÅð çÆÁ» îÅð± éÆåÆÁ»

ÕÅðé Ú¯ä» çÆ À¹âÆÕ Õð ðÔ¶ : îÇÔ¿çð Õ¶êÆ, í¼áñ

Á×ñÆ ÃðÕÅð Õ»×ðà ÔÆ ìäŶ×ÆÍ ÇÂÔ ôìç ê¿ÜÅì Õ»×ðÃ ç¶ ÕÅðÜÕÅðÆ êzèÅé îÇÔ§çð ÇÃ§Ø Õ¶. êÆ. Áå¶ ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ ìÆìÆ ðÇܧçð Õ½ð í¾áñ é¶ Öâ±ð ÃÅÇÔì ܯó î¶ñ¶ Óå¶ êÅðàÆ çÆ ÇòôÅñ ÕÅéëð§Ã ù çì¯èé ÕðÇçÁ» ÕÔ¶Í ÇÂà î½Õ¶ ÿÃç î˺ìð êzåÅê ÇÃ§Ø ìÅÜòÅ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê¿âÅñ ÇòÚ ÇðÕÅðâ å¯ó ÔÅ÷ðÆ ÇÂà ׾ñ çÅ ê¾ÕÅ Ãì±å þ ÇÕ ñ¯Õ Õ»×ðà êÅðàÆ ç¶ Ô¾Õ ÇòÚ Öó¶ ÔéÍ âËñÆ׶à î˺ìð

îËñì½ðé ÇòÚ ç¯ íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Óå¶ ÔîñÅ îËñì½ðé. íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Óå¶ Çëð ÕÅåñÅéÅ ÔîñÅ Ô¯ä çÆ õìð ÇîñÆ ÔËÍ ÕîñÜÆå ÇÃ³Ø BB ÃÅñŠܯ ÇÕ ê³ÜÅì ç¶ «ÇèÁÅä¶ Ç÷ñ·¶ éÅñ ÿì¿Çèå ÔË é¶ ÒÁÜÆåÓ ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅå ç¶ Ã Ü篺 À°Ô Áå¶ À°Ã çÅ ç¯Ãå ÇÔî»ôÈ BE ÃÅñ ܯ ÇÕ ïȱ. êÆ. çÅ ðÇÔä òÅñÅ ÔË, ÁÅêä¶ Øð ÜÅ ðÔ¶ ÃÆ å» À°é·» ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ Õ¯ÂÆ À°é·» ç¶ î×ð ÁÅ ÇðÔÅ å¶ À°é·» ù ×Åñ·» Õ¼ã ÇðÔÅ ÔËÍ ÕîñÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ Çî¼åð ù ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ì¿ç¶ îËù áÆÕ éÔƺ ÜÅêç¶ å» À°é·» í¼ÜäÅ ô¹ÈðÈ Õð Çç¼åÅ Í êð Õ°Þ ôðÅðåÆ ÁéÃð» é¶ Çå¿é ×¼âÆÁ» À°é·» ç¶ Á¼×¶ ÇñÁÅ Õ¶ Öó·ÆÁ» Õð Çç¼åÆÁ»Í À°Ã é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À°Ô ÃÅð¶ ÕÅð» ÓÚ¯º À°µåð Õ¶ À°é·» ù îÅðé ñ¼× êÂ¶Í À°é·» é¶ Â¶éÅ îÅÇðÁÅ ÇÕ ÕîñÜÆå ÇÃ³Ø ÖÈé éÅñ ñ¼æKê¼æ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô ñóÕ¶ ེ׶ ÇÕÃî ç¶ ñ×ç¶ Ãé å¶ À¹°é·» é¶ ÇÂà ù îÈ¿Ô å¶ ÇÃð Óå¶ ìÔ¹å ü໠îÅðÆÁ»Í ÇÔî»ôÈ ÇÕö éÅ ÇÕö åð·» À°é·» 寺 ìÚ Õ¶ ÇéÕñ Ç×ÁÅÍ ÕîñÜÆå ÇÃ³Ø å¯º À°é·» é¶ À°Ãù ÇîñÆ åéÖÅÔ D@@ âÅñð, Õ¿î çÅ ìË× å¶ î¯ìÅÂÆñ Ö¯Ô ÇñÁÅÍ ÇÔî»ôÈ å¯º òÆ î¯ìÅÂÆñ ø¯é é×çÆ å¶ ìË× Ö¯Ô Õ¶ ç½ó ׶Í

êzçÆê Õ¹îÅð Ú¯êóÅ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ î½Ü±çÅ ÃðÕÅð 寺 Á½Ö¶ ñ¯Õ Ú¯ä» ÇòÚ ÁÕÅñÆ çñ çÅ åÖåÅ êñà ç¶ä ñÂÆ ê¾ì» íÅð ԯ¶ ê¶ ÔéÍ í¹Çê¿çð ÇÃ§Ø Çì¾à± ÃÅìÕÅ Ú¶ÁðîËé Áå¶ ÃñÅÔÕÅð Ö¶â» å¶ ï¹òÅ îÅîñ¶ ê¿ÜÅì é¶ î½Ü±çÅ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Õ»×ðÃÆ òðÕð» éÅñ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ è¾Õ¶ Áå¶ éÜÅÇÂ÷ êðÇÚÁ» çÅ Ãî» ÁÅÀ¹ä Óå¶ ÇÔÃÅì ñËä çÅ çÅÁòÅ ÕÆåÅÍ ×¹ðç¶ò ÇÃ§Ø Çì¾à± ÃÕ¾åð ê¿ÜÅì Õ»×ðÃ é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆ ÕîÅé ù ÁÅêä¶ ÇêåÅ Ãò: îÅÃàð Ü×Æð ÇÃ§Ø ò¾ñ¯º ÕðòŶ ÇòÕÅà ÕÅðÜ» ìÅð¶ ç¼ÃÇçÁ» êÅðàÆ ÇàÕà ÔñÕ¶ ç¶ ÁÅ×± ù ç¶ä çÆ î§× ÕÆåÆÍ

ïôò³å ÇÃé·Å é¶ ê¿ÜÅì íÅÜêÅ çÆ Ç³ÚÅðÜÆ Û¼âÆ

ܦèð3Õ¹Þ ÔÆ Ãî» êÇÔñ» íÅðåÆ ÜéåÅ êÅðàÆ, ê¿ÜÅì ç¶ Ç§ÚÅðÜ ìäŶ ׶ ÃÅìÕÅ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ Áå¶ ÃÆéÆÁð êÅðàÆ ÁÅ×± ÃzÆ ïôò§å ÇÃé·Å é¶ íÅðåÆ ÜéåÅ êÅðàÆ, ê¿ÜÅì ç¶ Ç§ÚÅðÜ çÅ ÁÔ¹çÅ Û¼â Çç¾åÅ þÍ ÃzÆ ïôò§å ÇÃé·Å é¶ ÇÂà ìÅð¶ íÅÜêÅ ÔÅÂÆ Õî»â ù ñÇÚå Õð Çç¾åÅ þÍ À¹é·» ù êÅðàÆ ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð ÃÆéÆÁð ÁÅ×± ÃzÆ ìñìÆð ê¹§Ü çÆ æ» ê¿ÜÅì íÅÜêÅ çŠǧÚÅðÜ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÃzÆ ìñìÆð ê¹§Ü ù íÅÜêÅ, ×¹ÜðÅå çŠǧÚÅðÜ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ êåÅ ñ¾×Å þ ÇÕ ÃzÆ ïôò§å ÇÃé·Å ÞÅðÖ¿â ÇòÚ î¹¾Ö î§åðÆ ç¶ ÁÔ¹ç¶ ñÂÆ êzî¹¾Ö çÅÁò¶çÅð» ÇòÚ¯º ÇÂÕ Ãé Áå¶ êÅðàÆ ò¾ñ¯º ñ×í× Çå§é îÔÆé¶ åÕ ÇÂà îÅîñ¶ ù ñàÕŶ ÜÅä î×𯺠ÃzÆ Áðܹé âÅ ù î¹¾Ö î§åðÆ ìäÅ Çç¾å¶ ÜÅä 寺 éÅðÅ÷ ÃéÍ êÅðàÆ Ã±åð» çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ íÅò¶º ÃzÆ ïôò§å ÇÃé·Å é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆÕî»â ù ê¿ÜÅì ç¶ Ç§ÚÅðÜ òܯº ÁÔ¹çÅ ÇåÁÅ×ä çÅ ÕÅðé ÁÅêä¶ ð¹Þ¶ÇòÁ» ù ç¾ÇÃÁÅ þ êð ÃîÇÞÁÅ Ü»çÅ þ ÇÕ À¹é·» ù ñ»í¶ ÕðÕ¶ ÃzÆ î¹§âÅ ù î¹¾Ö î§åðÆ ìäŶ ÜÅä ç¶ øËÃñ¶ ù À¹Ô Ô÷î éÔƺ Õð ÃÕ¶Í Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÃÌÆ ÇÃé·Å ÞÅðÖ¿â ç¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÔñÕÅ Ô÷ÅðÆ ìÅö 寺 Ú¯ä ñóç¶ ÁŶ ÔéÍ ïÅç ðÔ¶ ÇÕ êÅðàÆ ç¶ Õ½îÆ êzèÅé ÃzÆ ÇéÇåé ×âÕðÆ é¶ ÃzÆ ïôò§å ÇÃé·Å ù BC ܹñÅÂÆ ù íÅÜêÅ, ê¿ÜÅì çŠǧÚÅðÜ æÅÇêÁÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂà åð·» À¹Ô ç¯ îÔÆÇéÁ» 寺 ؾà Ãî» ÔÆ Ç§ÚÅðÜ ç¶ ÁÔ¹ç¶ Óå¶ ðÔ¶ ÔéÍ

3

OZONE PARK

SERVICE STATION

Foreign & Domestic Cars State Inspection

&

AUTO REPAIR

Sital Singh

(718)-296-2383 Freddie

(718)-641-5544 Fax : (718) 296-3207 116-13-101 Ave. Richmond Hill, NY 11419

òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

PROVEDING BEST DENTAL CARE

OVER 30 YEARS

COMBINED EXPERIENCE OF

OVER 55 YEARS

4 éÅîðçÆ4 ôÆØð êåé4 ÇãµñÅêé 4 Ç¿çðÆ çÆÁ» éû Õî÷¯ð Ô¯ä ÁÅÇç ñÂÆ Çòô¶ô çòÅÂÆÁ» ÇçÇåÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÷ðÈðåî¿ç ù Çòô¶ô ÕðÆî» å¶ å¶ñ Ççµå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ 4 ôÈ×ð Õ¿àð¯ñ ÕðÕ¶ îðçÅé×Æ òÅêà ÇñÁÅúÍ

THREE DECADES OF PROVEN & PREDICTABLE

General Dentistry

& Orthodontia Ç¿êñ»à ðÈà ÕéÅñ ÕðÅÀ¹é Áå¶ ÇìÌÜ Õ¿êñÆà Áå¶ ë¹¼ñ ⶺÚð

Implants Root Canal Crown and Bridge Complete and full dentures

ÁÃÄ ñ×í× ÃÅð¶ Ç¿ô¯ð¶ºÃ ñËºç¶ Ô» CALL FOR APPOINTMENT

EMERGENCIES SAME DAY ACEPTED DR JATINDER S SHAH NICRSVI LLE DENTAL SERVICES 333 SOUTH BROADWAY MICUSVILLE, NY 11801

DR DEVILA J SHAH WOODHAVEN SMILE CENTER 86-13 JAMAICA AVE. WOODHAVEN NY-11421

Ôð ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ Õ¹çðåÆ Áå¶ ç¶ÃÆ çòÅÂÆÁ» éÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ Õ¯ÂÆ ÃÅÂÆâ ÇÂëËÕà éÔÄ

çðç»

4 4 4 4 4 4

ܯó» çÆÁ» çðç» ðÆó· çÆ ÔµâÆ çÅ îäÕÅ ÇÔµñäÅ Õîð Áå¶ ×ðçé çÆ çðç ×áÆÁÅ4 Áµè¶ ÇÃð çÅ çðç ìñ¼â êðËôð4 ÔÅÂÆ ÕñËÃàð¯ñ íÅð ÔñÕÅ Õðé ñÂÆ

À¹éÄçð¶, ÇâêðËôé, ÇçîÅöÆ êð¶ôÅéÆ, ÇÚ¿åÅ å¶ îÅéÇÃÕ åäÅÁ å¯ ÷ñçÆ Û¹àÕÅðÅ êÅúÍ

âÅ. Õ¹îÅð ÕêÈðæñ¶ òÅñ¶

Natural Health

& Beauty Center

Á½ðå» çÆ Ã¹¿çðåÅ, ×¹êå ÇìîÅðÆÁ», á¿âÅêé, ñÕ¯ðÆÁÅ, ÛÅåÆÁ» ù¿×óé å¶ Û¯àÆÁ» Ô¯ ÜÅä çÅ íð¯Ã¶î¿ç ÇÂñÅÜ

ôðåÆÁÅ ÇÂñÅÜ å¶ î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ ÁµÜ ÔÆ ë¯é Õð¯

Cell : 718-216-5137 Off : 718-849-5859 118-10, 95th Ave., Richmond Hill, NY-11419

www.Naturalherbalhealthayurveda.com

å¹ÃÄ Øð ìËᶠâÅÕ ðÅÔÄ òÆ çòÅÂÆ î¿×Å ÃÕç¶ Ô¯ We Accept Credit Cards


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA INDER SINGH SARPUNCH PARMINDER SINGH GOLDY HARJIT SINGH LADDI HARJINDER SINGH JINDI

22-Sep-2010, Wednesday

è

ú÷¯é çÆ Ã¹ðµÇÖÁÅ ÛåðÆ ìÚÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó

鱧 éôà Õð ðÔ¶ Ôé¢ Â¶ð¯Ãñ÷ Áå¶ Õñ¯ð¯ëñ¯ð¯ ÕÅðìé÷ ðåÆ ×zÇÔ Òå¶ îé°µÖÆ ÜÆòé ç¶ ðµÖKðÖÅú ñÂÆ Ã¿ ê ÅçÕ çÆ (ÃÆ.ÁËë. ÃÆ.) òÅï± î§âñ ÇòÚñÆ ú÷¯é ñÂÆ ÇòÃë¯ÇàÕ ÕÅëÆ Õ°Þ ÔË¢ ܯ ÇÕ Õ°çðå çÆ ç¶ä ÔË¢ èðåÆ Òå¶ Õñî å¯ º Áå¶ ÇÂà 鱧 ìðìÅç Õðé òÅñ¶ Çõè Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ×ËÃź çÅ ÇÂÕ Ç×ñÅø ÔË ÇÜà 鱧 òÅï± î§âñ ÇÕÔÅ ÜźçÅ Á˺àÅðÕÇàÕÅ Ö¶åð ÇòÚ ú÷¯é êðå ÇòÚ ÇÂÕ òµâÅ êÅó ÔË ÇÜà ÇòÚ î°µÖ å½ð Òå¶ éÅÂÆàð¯Üé GH êzåÆôå, (îدðÅ) ìçå ð°µå¶ êË ÜźçÅ ÔË ÇÜà çÅ ëËñÅú ñµÖź ÁÅÕÃÆÜé BA êzåÆôå, ÕÅðìé âÅÂÆÁÅÕÃÅÂÆâ @.@C ÇÕñ¯îÆàð åÕ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ îÆæÅÂÆñ êzåÆôå, ÁÇÕÇðÁÅôÆñ ×ËÃź @.@G êzåÆôå Áå¶ Üñ ìð¯îÅÂÆâ, ÇîæÅÂÆñ Õñ¯ð¯ëÅðî Õñ¯ðÆé, ëñ¯ðÆé, ìð¯îÆé òÅôê î½Ü±ç Ôé¢ Õ°çðåÆ å½ð Òå¶ ÇÂé·Åº ×ËÃź çÆ êzåÆôå ç¶ ï¯Ç×Õ ú÷¯é êðå ñÂÆ ØÅåÕ Ôé ܯ ÇÂà êðå 鱧 îÅåðÅ ÕÅðé òÅï± î§âñ ç¶ D ÇԵö êÇðòðå òÅï± Ã Ã êåñÅ Õðç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ú÷¯é êðå ç¶ ÇÛµÜä î§âñ, ÃîåÅê òÅï±î§âñ, îÆܯ òÅï± î§âñ, ÃîåÅê Áå¶ êåñÅ êË ÜÅä ÕÅðé êðÅò˺×äÆ ÇÕðéź çÅ ì°ðÅ òÅï± î§âñ Ô¯ºç ÇòÚ Ôé¢ ÃîåÅê òÅï± î§âñ ÇòÚ ÇêzæÆ êzíÅò Ôð êzÕÅð ç¶ ÜÆòé À°êð êË ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇÕðéź ç°ÁÅñ¶ ú÷¯é êðå ÇñêàÆ Ô¯ÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ èðåÆ å¯º ìñÜÆå Çÿ Ø çÆ åð§× ñ§ìÅÂÆ ìÔ°å صà Ô¯ä ÕÅðé ÇÂÔ ÃÅⶠÃðÆð ÇòÚ åÕðÆìé AF ÇÕñ¯îÆàð çÆ À°ÚÅÂÆ Òå¶ Ã±ðÜ çÆÁź ÕÅëÆ â±§ØÅÂÆ åÕ êzò¶ô Õð ÜźçÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ ÃÅⶠÇÕðéź ç¶ ÇòÇÕðéÆ ÁÃð ÕÅðé ÁÅÕÃÆÜé ×Ëà ú÷¯é ÃðÆðÕ ÃË ñ ź Á§ çðñ¶ Áä±Áź çÆ é°ÔÅð Çò×Åó Çç§çÆÁź Ôé, ÇÜà ÕðÕ¶ ×Ëà ÇòÚ ìçñçÆ ðÇÔ§çÆ ÔË ÇÜà ÕÅðé ú÷¯é êðå À°êÜçÆ ÔË¢ ÜÆòź îé° µ Ö ÁµÖź ç¶ ð¯×, ÚîóÆ ç¶ Õ˺Ãð Áå¶ Çí§éKÇí§é ðïñÆÁź ç¶ ÇôÕÅð ñÂÆ ÇÂà êzÕÅð À°êÜ ðÔÆ ú÷¯é ×Ëà çÆ êðå çÅ ìÔ°å îÔµåò ÔË¢ ÇÂÔ Ô° ç § ¶ ðÇÔ§ ç ¶ Ôé¢ Çòôò íð ç¶ ÇòÇ×ÁÅéÆ ú÷¯é êðå ç¶ éôà Ô¯ä ìÅð¶ êðå ñðÜÆ êzÕÅô ÇòÚ À°êÜÆÁź ÔÅéÆÕÅðÕ êðÅò˺×äÆ ÇòÇÕðéź 鱧 ìÔ° å ÇëÕðî§ ç Ôé¢ ÃÆ.ÁËë.ÃÆ. ܯ êðå ç¶ ç°ôîä Ôé ç¶ ÁÇÜÔ¶ ìçñ Ã¯Ö ñ˺çÆ ÔË¢ ÜÆòź À°êð êðÅò˺×äÆ ÇÕðéź çÅ ÔÅéÆÕÅðÕ êzíÅò ê˺çÅ Ö¯ Ü ä çÆÁź Õ¯ Ç ôôź òµâ¶ êËîÅé¶ Òå¶ ÕÆåÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź Ôé ÇÜé·Åº çÅ ðÇÔ§çÅ ÔË Ü¶Õð ú÷¯é êðå ÜÆòź 鱧 ÇÂé·Åº ç¶ ÔÅéÆÕÅðÕ êzíÅò 寺 éÅ ú÷¯ é À° ê ð íË ó Å êz í Åò éÅ ê˺çÅ Ô¯ò¶¢ ú÷¯é êðå çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ç¶ Áðæ ìÚÅò¶¢ ÁµÜ ÇÂÔ Ã°ðµÇÖÁÅ ÛµåðÆ ð±êÆ êðå éôà Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ëÇðµÜź, ÃÅâÆ ÁÅêäÆ Ã° ð µÇÖÁÅ ç¶ ÇéÕñç¶ Ôé¢ Â¶Áð Õ§âÆôéðź, ë¯î÷, Ãêð¶ ÁÅÇç ñÂÆ òðå¶ ÜÅºç¶ êçÅðæ ÇÂà êðå

ÇéÀÈÜðÃÆ ÁÕÅñÆ çñ òµñ¯º ðµÖóÅ çÅ ÃéîÅé

LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.)

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

ÃÌ. ùðÜÆà ÇÃ¿Ø ðµÖóÅ êÌèÅé ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ Çò¿× ÇéÀÈ ÜðÃÆ ÇòÚ îÆÇà¿× ù ÿì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶Í À¹é·» ç¶ éÅñ Ôé ÃÌ. îéÜÆå ÇÃ¿Ø çÃÈÔÅ, ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ×¯ñâÆ, ÃÌ. êðîÜÆå ÇÿØ, ÃÌ. ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø ÚÆîÅ, ÃÌ ðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ñÇÔñ, ÃÌ ÜêÌÆå ÇÃ¿Ø êÌÇî¿çð êÅñ ÇÿØ, ÃÌ ÜÃÇò¿çð ÇÿØ, ÃÌ. î¯Ôé ÇÃ¿Ø ÖµàóÅ ÁÅÇçÍ (Ö¼ì¶) ùðÜÆå ÇÃ¿Ø ðµÖóÅ êÌèÅé ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ Çò¿× ù ÃéîÅéå Õðç¶ Ô¯Â¶Í ïÈ.ÁËÃ.¶. ÁÕÅñÆ çñ ç¶ êÌèÅé îéÜÆå ÇÃ¿Ø çÃÈÔÅ, ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ×¯ñâÆ êÌèÅé ÇéÀÈÜðÃÆ ÁÕÅñÆ çñ éÅñ Öó¶ Ôé ÃÌ. ðØìÆð ÇÃ¿Ø Ã¹íÅéê¹ð ÜÃêÌÆå ÇÃ¿Ø ÜÆ, ÔðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ñÇÔñ, ÃÌ. Ãðòä ÇÃ¿Ø èÅñÆòÅñ, ÔÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ìÅÔÆÁÅ, ÃÌ ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø ÚÆîÅ, ÃÌ. ùÖò¿å ÇÃ¿Ø ìµñ å¶ ÃÌ Ã¹ÖÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø Áìñ¯òÅñÍ ÇéÀÈïÅðÕÍ ìÆå¶ ÇçéÆ Ã̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ ÇéÀÈïÅðÕ ÇÂÕÅÂÆ òµñ¯º êÅðàÆ êÌèÅé ÃÌ. ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ×¯ñâÆ (ÁîéàËñ) çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÇéÀÈÜðÃÆ (ë¯ðâ) ç¶ ðÅÇÂñ Áñìðà êËñ¶Ã ÇòÖ¶ êÅðàÆ ç¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ Çò¿× ç¶ êÌèÅé ÃÌ Ã¹ðÜÆå ÇÃ¿Ø ðµÖóÅ çÅ ÇÂÕ êÌíÅòôÅñÆ ÃîÅ×ðî ÇòÚ ÃéîÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂµæ¶ ÃÌ. ùðÜÆå ÇÃ¿Ø ðµÖóÅ éÅñ êÅðàÆ ç¶ ïÈ.ÁËÃ.¶. êÌèÅé îéÜÆå ÇÃ¿Ø çÃÈÔÅ Áå¶ ðØòÆð ÇÃ¿Ø Ã¹íÅéê¹ð êÌèÅé ÇéÀÈïÅðÕ, ÃÆéÆÁð îÆå êÌèÅé ÜðéËñ ÇÃ¿Ø Ç×ñÜÆÁ» ÔÅÜð ÃéÍ ÇéÀÈÜðÃÆ å¯º ÔðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø Ü½Ôñ ÔÅ÷ð ÃéÍ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁŠ寺 Çòô¶ô å½ð Óå¶ êÔ¹¿Ú¶ Õ¯ÁÅâÆé¶ôé Õî¶àÆ ç¶ î˺ìð ÃÌ. ÜÃêÌÆå ÇÿØ, Õ¹ñò¿æ ÇÃ¿Ø ÖÇÔðÅ, éÇð¿çð ÇÿØ

Ô¹¿çñ, ùÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø Áìñ¯òÅñ, çÇò¿çð ÇÃ¿Ø ðäÆÁ», Ôðì¿Ã ÇÃ¿Ø ÚÅÔñ Áå¶ ÃÌ. ÿضóÅ òÆ ÃîÅ×î ÓÚ î½ÜÈç ÃéÍ ÇÂà ÃîÅ×î ÓÚ Çòô¶ô îÇÔîÅé òܯº ÁÅñ Ç¿âÆÁÅ ÇÃµÖ ÃàÈâ˺à ëËâð¶ôé ç¶ êÌèÅé ÃÌ. êðîÜÆå ÇÃ¿Ø ÖÅñÃÅ òÆ ÔÅ÷ð Ô¯Â¶Í ÇÂà î½Õ¶ ÃÌ ðµÖóÅ é¶ ÇêÛñ¶ A@ ÃÅñ» 寺 Ô½ñÆK Ô½ñÆ êÅðàÆ ç¶ òèç¶ ÁèÅð çÅ Ç÷Õð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇéÀÈÜðÃÆ ç¶ êÌèÅé ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ×¯ñâÆ ù òèÅÂÆ ÇçµåÆÍ êðîÜÆå ÇÃ¿Ø ÖÅñÃÅ é¶ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Çòç¶ô» ÇòµÚ êÃð¶ ÁèÅð çÅ ÕÅðé êÅðàÆ çÆÁ» ÕÅð×ð éÆåÆÁ» çµÇÃÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ÇéÀÈïÅð 寺 ÃÌ. î¯Ôä ÇÃ¿Ø ÖàóÅ, ÃÌ îñÕÆÁå ÇÿØ, ªÕÅð ÇÿØ, îÅÃàð îÇÔ¿çð ÇÿØ, Õ¹ñòÆð ÇÃ¿Ø ÁÅñîê¹ð, ÃÌ. ùðÜÆå ÇÃ¿Ø îÈèñ, ê¹ôÇê³çð ÇÿØ, ÃÌ.

ùéÆñ ÔÅñÆ, ÜÃÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÜµÃÆ, êÅðàÆ ç¶ ïÈ.ÁËÃ.¶ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð Ü×Çò¿çð ÇÃ¿Ø ÚµáÅ, ðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ÜËÇÔÕ êÅðàÆ ç¶ àÕÃÅñÆ ÁÅ×È, ùÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø ìµñ, Ãåò¿å ÇÃ¿Ø Ã¿èð, ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø ÚÆî», ÔðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ìÅÔÆÁÅ, ÔÅðìÆ ÇÿØ, êðîÜÆå ÇÃ¿Ø ÁÔÈÜÅ, Ç¿çðÜÆå ÇÃ¿Ø Ú½èðÆ, ÁÜî¶ð ÇÃ¿Ø Ü½Ôñ, çÆêÕ êËàð¯ñÆÁî, ì½ìÆ ÇÿØ, î¿éÈ, ÃÌ. Ã˺ÔìÆ ÇÿØ, ìÈàÅ ÇÿØ, Õ¹ñçÆê Çô¿Ø, ÜÃòÆð ÇÿØ, ñµÖÆ ÇÃ¿Ø ÕÅðàð¶à ìÈàÅ ÇÃ¿Ø íµàÆ, ìñðÅÜ ÇÃ¿Ø îÅé, ùñµÖä ÇÃ¿Ø ìµñ Áå¶ êåò¿å¶ ÔÅÜð ÃéÍ ê̯×ðÅî ç¶ êÌì¿è é½ÜòÅé ÁÅ×È ðÇò¿çð êÅñ ÇÃ¿Ø ÁîéàËñ Áå¶ ÔðîéçÆê ÇÃ¿Ø Áîéà˵ñ é¶ ÕÆå¶ Ü篺 ÇÕ Ãà¶Ü çÆ Ç÷¿î¶çÅðÆ êÅðàÆ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð Ãðòé ÇÃ¿Ø èÅñÆòÅñ é¶ ìÅÖÈìÆ ÇéíÅÂÆÍ

PHONE

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ÁîðÆÕÅ

22-Sep-2010, Wednesday

5

ñõòÆ å¶ Ô¯ðź ç¶ òÕÆñź òµñ¯º íÅðå ÜÅä 寺 éÅºÔ ñÅÔ½ð : î°ì § ÂÆ ÔîÇñÁź ñÂÆ Ç÷§îò ¶ Åð ÃîÞ¶ ÜÅºç¶ ñôÕð>ÇÂ> î°§ìÂÆ å¯ÇÂìÅ ç¶ Õîźâð ÷ÕÆ>À°ð ðÇÔîÅé ñÖòÆ å¶ Û¶ Ô¯ðź çÆ êzåÆÇéèåÅ Õð ðÔ¶ òÕÆñź é¶ íÅðå ÜÅ Õ¶ ÁÜîñ ÕÃÅì Ãî¶å êzîµ° Ö ×òÅÔź ç¶ ÇìÁÅé ÇðÕÅðâ Õðé 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé òµñ¯º íÅðå ÜÅä ñÂÆ ÇÂÕ ÕÇîôé ÕÅÇÂî ÕÆå¶ ÜÅä çÆ åÜòÆ÷ ÔË¢ ÇÂÔ ÕÇîôé íÅðå 寺 î°µÖ ×òÅÔź å¶ ÕÃÅì ç¶ ÇìÁÅé çðÜ ÕðÕ¶ ÇñÁŶ×Å¢ òÕÆñź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ã°ðµÇÖÁÅ Ãð¯ÕÅðź ÕÅðé À°éÅ· º ÒÚ¯º Õ¯ÂÆ òÆ íÅðå éÔƺ ÜŶ×Å¢ ñÖòÆ ç¶ òÕÆñ ÖòÅÜŠðñåÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ç¶ ÁÅî ñ¯Õź ÒÚ ÕÃÅì ñÂÆ ìÔ°å éøðå

ÔË¢ À°éÅ· º ÇÂÕ íÅðåÆ î°ñ÷î ëÅÇÔî Á§ÃÅðÆ ç¶ òÕÆñ 鱧 îÅð¶ ÜÅä çÅ òÆ ÔòÅñÅ ÇçµåÅ¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂµæ¶ î°ñ÷îź ç¶ òÕÆñ Ôé Áå¶ íÅðå ÜÅ Õ¶ À°Ô ÁÅêäÆ ÜÅé ñÂÆ õåðÅ éÔƺ ÃÔ¶óéÅ ÚÅÔ°ç § ¶¢ À°éÅ· º çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ íÅðå ÃðÕÅð ñÂÆ êzÃåÅÇòå ÕÇîôé 鱧 ððµÇÖÁÅ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°äÆ Ã½ÖÆ éÔƺ Ô¯Â× ¶ Æ¢ À°éÅ· º çµÇÃÁÅ ÇÕ À°éÅ· º é¶ ÇÂÔ ×µñ ÜµÜ é±§ òÆ çµÃ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁËë.ÁÅÂÆ.¶. ç¶ Çòô¶ô òÕÆñ Ú½èðÆ ÷°ñëÆÕÅð ÁñÆ é¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ìÚÅú êµÖ çÅ ÇÂÕ òÕÆñ ÕÇîôé ÒÚ ôÅîñ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Ã°ðµÇÖÁÅ çÆ ÇëÕðî§çÆ çÆ ñ¯ó éÔƺ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ íÅðå ÃðÕÅð ÇÂà ñÂÆ òÚéìµè ÔË¢

ÔîñÅ

î°ôµðø çÆ ÚÅÔå ÔÅïÔÆäÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. ÇÂÃñÅîÅìÅç 寺 Á§×ð¶÷Æ ÁõìÅð ÒÇç é¶ôéÒ çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÃÅìÕÅ ø½ÜÆ ôÅÃÕ êðò¶÷ î°ôµðë ç¶ ÇÃÁÅÃå ÒÚ î°ó êðåä ç¶ çÅÁò¶ 鱧 êÅÇÕÃåÅé çÆÁź òµâÆÁź ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź é¶ ÔÅïÔÆäÅ çµÇÃÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆ êðò¶÷ ñÂÆ ÇÃÁÅÃÆ Ö¶åð ÒÚ Õ¯ÂÆ æź éÔƺ ÔË¢ ÃzÆ î°ôµðë é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô B@AC çÆÁź ÁÅî Ú¯äź ÒÚ ÇÂÕ éòƺ êÅðàÆ éÅñ êðåä׶¢ À°é·Åº ÇÂÔ ÇàµêäÆ ñ§âé ÒÚ ìÆ.ìÆ.ÃÆ. 鱧 ÇçµåÆ Ç§àðÇòÀ± ç½ðÅé ÕÆåÆ¢ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ãí 寺 òµâÆ ÇÂÃñÅÇîÕ êÅðàÆ ÜîÅå>ÇÂ>ÇÂÃñÅîÆ ç¶ î°ÖÆ ÇñÁÅÕå ìñ¯Ú é¶ Â¶.ÁËë.êÆ. 鱧 çµÇÃÁÅ, ÒÒÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ ÕÅÇÂð ÇòÁÕåÆ Ôé Áå¶ À°Ô êÅÇÕÃåÅé éÔƺ êðåä׶¢ÒÒ ÃzÆ î°ôµðø é¶ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ Ü¯ õÇíÁÅÚÅð ÇñÁźçÅ À°Ã éÅñ ÃÅðÅ ç¶ô קíÆð çÕà ÒÚ ëà Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒÃzÆ î°ôµðø 鱧 éÅ ÔÆ ÜéåÅ çÅ ÃÇÔï¯× Çîñ¶×Å Áå¶ éÅ ÔÆ À°Ô êÅÇÕÃåÅé ÒÚ î°ó êðåä çÆ ÇÔ§îå Ü°àÅ êÅÀ°ä׶¢ ÒÒÃzÆ î°ôµðë (FG) çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÕÅ鱧éÆ ÕÅðòÅÂÆ å¯º éÔƺ âð綢 À°é·Åº é¶ åź Ãׯº êÅÇÕÃåÅé 鱧 çðçéÅÕ ÃÇæåÆ ÇòµÚ¯º ìÅÔð Õµãä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆ¢ êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ× (éÅòÅ÷) ç¶ åðÜîÅé ÇõçÆÀ°ñ ëÅð±Õ é¶ çµÇÃÁÅ, ÒìÔÅçð ø½ÜÆ Õîźâ¯Áź é¶ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÁçÅñåÆ ÕÅðòÅÂÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé çÆ ìÜŶ íµÜä 鱧 ÔÆ åðÜÆÔ ÇçµåÆ¢

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà

Front End and Wheel Alignment

N.Y.S. INSPECTION STATION

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420

Nationwide Superfast 4G & 3G Service across New York City

10 Time Faster than cable Service

135-20 LIBERTY AVE. JAMAICA NY 11419 CORNER OF LIBERTY AVE & VANWYCK EXPWY


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ ÁÅÃêÅÃ

22-Sep-2010, Wednesday

ÁëÆî å¶ ÔôÆô çÆ åÃÕðÆ ÒÚ êÅÇÕÃåÅé î¯ÔðÆ: úìÅîÅ

òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Çòôò íð ÇòµÚ ÁëÆî Áå¶ ÔôÆô çÆ åÃÕðÆ Õðé òÅñÅ êÅÇÕÃåÅé Ãí 寺 òµâÅ ç¶ô ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Çòôò ç¶ ÇÜÔó¶ AG Ô¯ð ç¶ô éÇôÁź çÅ À°åêÅçé Üź åÃÕðÆ Õðç¶ Ôé À°é·Åº çÆ Ã±ÚÆ ÇòµÚ Áë×ÅÇéÃåÅé, íÅðå, ìÔÅîÃ, ì¯ñÆòÆÁÅ, Õ¯ñ§ìÆÁÅ, Õ¯ÃàÅÇðÕÅ, ÇÂÕ°ÁÅâ¯ð, ×°ÁÅà¶îÅñÅ, ÔËåÆ, ÜîÅÇÂÕÅ, ñÅúÃ, îËÕÃÆÕ¯, ÇéÕÅðÅ×±ÁÅ, êéÅîÅ, ê¶ð± å¶ ò˺ܱ¶ñÅ ÁÅÇç ôÅîñ Ôé¢ ðÅôàðêåÆ úìÅîÅ òµñ¯º Çòç¶ô î§åðÅñ¶ 鱧 ÇÂà ñÚÆ Ãî¶å í¶Ü¶ ׶ êµåð ÇòµÚ ÇÕÔÅ

Òî°§ìÂÆ òð×Å Ô¯ð ÔîñÅ íÅðå ìðçÅôå éÔƺ Õð¶×ÅÒ òÅÇô§×àé. ÁÇåòÅç ç¶ àÅÕð¶ Ãì§èÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÕ À°µØ¶ îÅÇÔð çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ Ü¶ î°§ìÂÆ òð×Å ÇÂÕ Ô¯ð ÔîñÅ Ô°§çÅ ÔË åź íÅðå òµñ¯º Ãõå ÜòÅìÆ ÕðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ ÇÜà éÅñ íÅðåNêÅÇÕ çðÇîÁÅé Ü§× ÇÛó ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂÃ Ü§× ÇòÚ êzîÅä± ÔÇæÁÅðź çÆ òð寺 Ô¯ä çÆ òÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ÇéÀ± ÁîðÆÕÅ ëÅÀ±ºâ¶ôé ÇòÖ¶ ÁÇåòÅç Çòð¯èÆ éÆåÆÁź ç¶ ÃÔÅÇÂÕ âÅÇÂðËÕàð êÆàð ìð׶é é¶ Ã°ðµÇÖÁÅ Õî¶àÆ Õ¯ñ ê¶ô ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ìÔ°å ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÃÅð¶ ÇÂà ׵ñ 寺 ÇÚ§åå Ôź ÇÕ ÕÆ î°§ìÂÆ òð×Å Õ¯ÂÆ Ô¯ð ÔîñÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË? ܶ ÁÇÜÔÅ Ô°§çÅ ÔË åź ÇÂà éÅñ çµÖä ¶ôÆÁÅ çÆ ê±ðÆ ðäéÆåÕ ÃÇæåÆ ìçñ ÜÅò¶×Æ¢

Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Ãì§èå ç¶ôź çÆÁź ÃðÕÅðź íÅò¶º åÃÕðÆ ð¯Õä ñÂÆ ÁîðÆÕÅ éÅñ ÃÇÔï¯× Õð ðÔÆÁź Ôé, êð åÃÕðÆ çÅ î°µÖ ÕÅðé ÇÂé·Åº ç¶ôź çÆ í±×¯ÇñÕ ÃÇæåÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ òêÅðÕ Áå¶ ÁÅðÇæÕ ÕÅðé òÆ Ôé ÇÜé·Åº ÃçÕÅ åÃÕðÆ ð¯Õä ç¶ ïåéź 鱧 ì±ð éÔƺ êË ÇðÔÅ¢ ðÅôàðêåÆ é¶ ì¯ñÆòÆÁÅ, ìðîÅ Áå¶ ò˺ܱ¶ñŠ鱧 ÁÇÜÔ¶ ç¶ô î§ÇéÁÅ ÔË Ü¯ Õ½îźåðÆ ÃîÞ½ÇåÁź åÇÔå ÇêÛñ¶ AB îÔÆÇéÁź 寺 ñ¯óÆºç¶ Õçî Ú°µÕä ÇòµÚ éÅÕÅî ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ÔÅñ¶ òÆ Çòôò ÇòµÚ Ãí 寺 òµâÅ ÁëÆî Áå¶ ÔËð¯ÇÂé À°åêÅçÕ ÔË¢

ÔÅñźÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé òµñ¯º ÁëÆî çÆ Ö¶åÆ ØàÅÀ°ä ñÂÆ Õçî Ú°µÕ¶ ׶ Ôé, êð ÇÂà 鱧 ÁëÆî çÆ åÃÕðÆ é±§ À°åêÅçé ð¯Õä ñÂÆ Ççzó· ÇÃÁÅÃÆ ÇµÛÅ ÇçÖÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔË¢ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÂÔ é°ÕåÅ òÆ À°áÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé òµñ¯º Áë×ÅÇéÃåÅé 鱧 ÁÇÜÔ¶ ðÃÅÇÂä òµâÆ îÅåðÅ ÇòµÚ ÃêñÅÂÆ ÕÆå¶ ÜÅºç¶ Ôé ÇÜé·Åº çÆ òð寺 ÔËð¯ÇÂé ÇåÁÅð Õðé òÅÃå¶ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕÂÆ ÕìÅÇÂñÆ Ö¶åðź ÇòµÚ ÔÅñ¶ òÆ ÁÇåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆÁź ÇÂÕ Ú°ä½åÆ ìäÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ôé å¶ ÇÂÔ¯ Üæ¶ì§çÆÁź ÇÂà ×ËðNÕÅ鱧éÆ è§ç¶ ÇòµÚ Ãð×ðî Ôé¢

ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ, êåéÆ Çîô¶ñ úìÅîÅ Áå¶ ì¶àÆÁ» éÅñ ÇÕö î¿Ç÷ñ òµñ Ü»ç¶ Ô¯Â¶Í úìÅîÅ ÁÅêä¶ îÔÅôÕåÆ ç¶ô ç¶ ðÅôàðêåÆ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÁÅêä¶ êÇðòÅð ù êÈðÅ Ãî» Çç¿ç¶ ÔéÍ

úìÅîÅ ç¶ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ÜÅä ç¶ êz¯×ðÅî 寺 ÁîðÆÕÆ ÇÃµÖ Ö°ô òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÅ ÇòÚ Øµà Ç×äåÆ êð êzíÅòôÅñÆ ÇÃµÖ íÅÂÆÚÅð¶ é¶ À°é·Åº Çðê¯ðàź Òå¶ Ö°ôÆ ÷ÅÔð ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ éò§ìð ÇòÚ íÅðå ç½ð¶ ç½ðÅé À°é·Åº ç¶ èÅðÇîÕ ÃæÅé ÃzÆ ÔÇð§çð ÃÅÇÔì òÆ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÃµÖ Õ½ºÃñ ÁÅé ÇðñÆ÷é Á˺â ÁËܱնôé ç¶ Ú¶ÁðîËé ðÅÜò§å ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÃÅ鱧 ÇòôòÅà ÔË ÇÕ ÃzÆ úìÅîÅ ç¶ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì çÆ ë¶ðÆ î×𯺠ÁîðÆÕÅ òÅÃÆ ÇõÖź Áå¶ ÇõÖÆ ìÅð¶ Ô¯ð ÇìÔåð ã§× éÅñ ÜÅä ÃÕä׶¢Ò À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆ úìÅîÅ çÆ ê§ÜÅì ë¶ðÆ éÅñ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ðÇÔ ðÔ¶ ÇõÖź ìÅð¶

ÃðòÃ̶ôá ÁîðÆÕÆ ÇÕô¯ðÆ

×ñå ëÇÔîÆÁź ç±ð Ô¯ä×ÆÁź Áå¶ ×ñå êÛÅä å¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ð¯Õź ÕÅðé î°ôÕñź Þµñ ðÔ¶ ÕÂÆ ÇõÖź 鱧 òÆ ÇÂà éÅñ îçç Çîñ¶×Æ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ü°ñÅÂÆ ÇòÚ ÃzÆ ÇÃ§Ø é¶ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã 鱧 êµåð ÇñÖ Õ¶ êzÃåÅò ÇçµåÅ ÃÆ ÇÕ ðÅôàðêåÆ é±§ Á§ÇîzåÃð ÇòÚ ÇõÖź ç¶ èÅðÇîÕ ÃæÅé Òå¶ ÷ð±ð ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº êµåð ÇòÚ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ×¯ñâé à˺êñ (ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì) ÁÅêÃÆ ÃîÞ å¶ ÇòôòÅà çÅ êzåÆÕ ÔË¢ ÇÂà çÅ éÆºÔ êµæð ÇÂÕ î°ÃñîÅé ëÕÆð é¶ ðµÇÖÁÅ å¶ ÇÂà çÆ À°ÃÅðÆ ÇÔ§ç±Áź Áå¶ ÇõÖź é¶ ÕÆåÆ¢ ÇÂà ñÂÆ À°é·Åº çÆ Á§ÇîzåÃð

é½ÕðÅäÆ Òå¶ åôµçç ç¶ ç¯ô ÒÚ îñ¶ÇôÁÅÂÆ Ü¯óÅ Ç×zøåÅð

Õ°ÁÅñÅñ§ê°ð: îñ¶ÇôÁÅÂÆ ê°ñÆÃ é¶ ÁµÜ ǧâ¯éǶ ôÁÅÂÆ Øð¶ñ± é½ÕðÅäÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå Òå¶ ÇÂÕ Ü¯ó¶ 鱧 Ç×zøåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà Á½ðå é¶ Ü¯ó¶ Òå¶ À°Ã Òå¶ ñ¯Ô¶ çÆ ×ðî ôñÅÖ ñÅÀ°ä Áå¶ À°ìñçÅ êÅäÆ Ã°µàä çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË¢ À°Ã é¶ À°Ã éÅñ ÕÇæå ìñÅåÕÅð Õðé çÅ òÆ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ åÅ÷Šնà Øð¶ñ± é½ÕðÅäÆÁź éÅñ ç°ðÇòòÔÅð çÆ ÕóÆ çÅ ÇÔµÃÅ ÔË, ÇÜà ÕÅðé îñ¶ôÆÁÅ å¶ Ç§âé ¯ ô ¶ ÆÁÅ ÇòÚÅñ¶ Ãì§èź ÇòÚ çðÅð ÁÅÂÆ ÔË¢

ì§ì èîÅÇÕÁź ÒÚ AB ÔñÅÕ

ì×çÅç : ì×çÅç ÇòÚ òµÖNòµÖ æÅòź Òå¶ Ô¯Â¶ ÕÅð ì§ì èîÅÇÕÁź ÇòÚ ÕðÆì AB ÇòÁÕåÆ ÔñÅÕ Ô¯ ׶¢ ÇÂÔ èîÅÕ¶ À°µåðÆ ì×çÅç ç¶ ÁËâé ܧÕôé Áå¶ îéñð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Ô¯Â¢¶ ÁËâé ÇòÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÒÚ I çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ CF ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ ÜçÇÕ îéñð ÇòÚ C îÅð¶ ׶ å¶ AB ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢

ê¯ê é¶ î¿×Æ î¹ÁÅøÆ íÅðåÆ îÈñ çÆ ÁéïôÅ êé¶Ãð ìäÆ ÃðòÃ̶ôá ÁîðÆÕÆ ÇÕô¯ðÆÍ À¹Ô ÇìÌÇàô éÅ×ÇðÕ þ å¶ ÇÂà ò¶ñ¶ ò¶ñà ÇòÖ¶ ðÇÔ ðÔÆ þÍ ëñ¯ðÆâÅ ÇòÖ¶ Û¹µàÆÁ» Õµàä ÁÅÂÆ ÁéïôÅ é¶ ÁîðÆÕÆ Ã¹¿çðÆÁ» ù ÔðÅÕ¶ ÇÂÔ ÇÖåÅì ÇܵÇåÁÅ þÍ

ñ¿çé. ê¯ê ìËéÇâÕà AFò¶º é¶ êÅçðÆÁ» ò¼ñº¯ ì¼ÇÚÁ» éÅñ ÕÆå¶ ×¶ ÇÜÃîÅéÆ ô¯ôä Óå¶ Áëïà êÌ×à ÕðÇçÁ» êÆóå» å¯º ÇÖîÅ î¿×Æ ÔËÍ òËÃàÇîéÃàð çÆ ÇÂÕ ÚðÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ¼á ç½ðÅé À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÅçðÆ òÆ ÁÅêä¶ ÇÂà êÅê çÅ êÛåÅòÅ Õðé׶ Áå¶ À¹Ô é½ÜòÅéλ ù ÜÅ×ðÈÕ Õðé Ãì¿èÆ ÁÅêäÆ òÚéì¼èåÅ çÔðÅÀ¹ä׶Í

ë¶ðÆ ÇÂÕ Ú§×Å Õçî ÃÅìå Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÃµÖ ÃzÆ úìÅîÅ ç¶ ô°Õð×°÷Åð Ôé, ÇÜé·Åº é¶ ÇõÖź Ãî¶å ÃÅðÆÁź صà Ç×äåÆÁź ç¶ ÁÇèÕÅðź çÆ ×µñ ÕÆåÆ ÔË¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ çÆ Çòô¶ô àÆî é¶ Á§ÇîzåÃð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Ã°ðµÇÖÁÅ êzì§èź çÅ Ãðò¶Öä ÕÆåÅ ÔË¢ Á§ÇîzåÃð ç¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÁÅë ê°ñÆà ն. ÁËÃ. ê§é± é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ìðÅÕ úìÅîÅ çÆ Ã§íÅòÆ Á§ÇîzåÃð ë¶ðÆ ç¶ îµç¶é÷ð ÁîðÆÕÅ çÆ Û¶ î˺ìðÆ àÆî é¶ Ã°ðµÇÖÁÅ êzì§èź çÅ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÃËðNÃêÅàÅ æÅòź, î°µÖ îÅðן Áå¶ èÅðÇîÕ ÃæÅéź çÆ ÜÅºÚ ÕÆåÆ ÔË¢

ÁîðÆÕÆ Ãçé òµñ¯º Òî¶â ÇÂé ÁîðÆÕÅÒ Çìµñ êÅÃ

òÅÇô§×àé. ÚÆé êzåÆ ðµÇÖÁÅåîÕ ðòµÂÆÁÅ ÁêäÅÀ°ºÇçÁź ÁîðÆÕÅ ç¶ êzåÆÇéèÆ Ãçé é¶ ç¯ Çìµñ êÅà ÕÆå¶ Ôé ÇÜé·Åº åÇÔå Õź×ðà î˺ìðź Áå¶ Ô¯îñ˺â ððµÇÖÁÅ ÇòíÅ× é±§ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ìäÆÁź òÃåź ÖðÆçäÅ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶×Å¢ Õź×ðà çÆ îðÃÆ Õêà±ð òµñ¯º ê¶ô Òî¶â ÇÂé ÁîðÆÕÅÒ Çìµñ Ãçé é¶ êÅà Õð ÇçµåÅ¢ ñ×ê× Ãµå çÔÅÇÕÁź ÇòÚ êÇÔñÆ òÅðÆ ÁÇÜÔÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ Õź×ðà î˺ìð ÇÃðë ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ìäÆÁź òÃåź Áå¶ Ã¶òÅòź ñË ÃÕä׶¢ ÇÂö åð·Åº Õź×ðà î˺ìð ñËðÆ ÇÕôËñ òµñ¯º ê¶ô ÕÆå¶ ìËðÆ Áî˺âî˺à ÁËÕÃàËôé ÁËÕà åÇÔå Ô¯îñ˺â ððµÇÖÁÅ ÇòíÅ× ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ìä¶ Õµêó¶, à˺à Áå¶ Ô¯ð À°åêÅç ÔÆ ÖðÆç ÃÕ¶×Å¢

çðÜé ê§ÜÅìÆ òÆ Á÷îÅ ðÔ¶ Ôé ÁÅêäÆ ÇÕÃîå

àðźà.¯ àðź௠Áå¶ ÇÂÃç¶ ñÅ×ñ¶ ôÇÔðź ÇòÚ é×ðêÅÇñÕÅ çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ ê§Ü Õ° Ôëå¶ ìÚ¶ Ôé Áå¶ Ü¯óN å¯ó çÆÁź Ãð×ðîÆÁź ê±ð¶ ÷¯ðNô¯ð éÅñ Úµñ ðÔÆÁź Ôé¢ À°îÆçòÅðź é¶ Ú¯ä çëåðź ç¶ À°çØÅàé ÕðÕ¶ ÁÅê¯ ÁÅêä¶ ÔñÇÕÁź ÇòÚ ÔîÅÇÂåÆÁź éÅñ Ú¯ä êzÚÅð å¶÷ Õð ÇçµåÅ ÔË Áå¶ ñ¯Õź ç¶ Õ°â § ¶ ÖóÕÅÀ°ä¶ ô°ð± Õð Ççµå¶ Ôé¢ àðÅºà¯ ç¶ ÁÅà êÅà ê§ÜÅìÆ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ òµÃç¶ Ôé Áå¶ ÁËåÕƺ òÆ òµâÆ åÅçÅç ÇòÚ ê§ÜÅìÆ Áå¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé î±ñ ç¶ À°îÆçòÅð ÁÅêäÆ ÇÕÃîå Á÷îÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ îÔÆÇéÁź 寺 Á§çðÖÅå¶ À°èó ¶ ì°ä Úµñ ðÔÆ ÃÆ¢ ÕÂÆÁź é¶ ÁÅêä¶ ÕÅ×÷ òÅêà ñ¶ Áå¶ ÕÂÆÁź é¶ ÔñÕ¶Òìçñ¶¢ ÕÂÆ À°îÆçòÅðź ìÅð¶ êËö ñË Õ¶ Öó·¶ Ô¯äÒÁå¶ ìËáäÒçÆÁź ÚðÚÅòź ÚµñÆÁź¢ ìð˺êàé Áå¶ ÇîÃÆÃÅ×Å ç¯ ÁÇÜÔ¶ ôÇÔð Ôé, ÇÜæ¶ ç¶ÃÆ íÅÂÆÚÅðÅ òÅÔòÅ êÃÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ î°ãñ¶ å½ð Òå¶ A@

àðź௠ÇîÀ±ºÃêñ Ú¯äź

òÅðâź 鱧 ÇÂµÕ ç±Ü¶ éÅñ ܯó Õ¶ î½Ü±çÅ ê§Ü ÔñÕ¶ ìäŶ ׶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ê§Üź ÔñÇÕÁź ÇòÚ Õ°ñ ÇîñÅ Õ¶ ç¯ çðÜé ç¶ ñÅ׶ ê§ÜÅìÆ Áå¶ ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁé À°îÆçòÅð Öó·¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ÇÃàÆ Õ½ºÃñð, ðÆ÷éñ Õ½ºÃñð Áå¶ ÃÕ±ñ àðµÃàÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ ôÅîñ Ôé¢ ÇîÃÆÃÅ×Å çÆ HI ÃÅñÅ î¶Áð 鱧 AG ÜÇäÁź é¶ Ú°äå ½ Æ ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ ÔË Üç ÇÕ ÇêÛñ¶ ÇÂÕ çÔÅÕ¶ 寺 ìð˺êàé çÆ î¶Áð ÚµñÆ ÁÅÀ°ºçÆ Ã±÷é ëËéñ ÇÖñÅë ÇÂµÕ ê§ÜÅìÆ Ãä¶ ÚÅð Üä¶ Öó·¶ Ôé¢ ÇÂö åð·Åº ìð˺êàé ç¶ ÇÃàÆ ÔÅñ ÇòÚ ìËᶠêÇÔñ¶ ÇÃµÖ Õ½ºÃñð 鱧 òÆ ÁËåÕƺ ÕÂÆ ê§ÜÅìÆÁź é¶ ò§×ÅÇðÁÅ ÔË¢ ìÇá§â¶ ç¶ ÇêÛ¯Õó òÅñ¶ ÇòµÕÆ Çãµñ¯º é¶ ÇêÛñÆ òÅð òÆ Ú¯ä ÇܵåÆ ÃÆ¢ ôÇÔð ç¶ òÅðâ IN A@ ÇòÚ¯º ÇòµÕÆ Çãµñ¯º 鱧 Ú°äå ½ Æ ç¶ä òÅÇñÁź ÇòÚ ×°ðÇçÁÅñ î°â § Æ Áå¶ ìÆìÆ ÔðòÆé ÇÃµè± òÆ ôÅîñ Ôé¢


èîÕ

7

22-Sep-2010, Wednesday

%

10

OFF

Professional Sewer & Drain Service

you can Afford Call us at

718-845-4995 631-567-4580 516-354-4995 1-888-PAY-4995

10O%FF

24Hrs.

CY EMERGENE SERVIC TV n On As You See

Visit our Website for additional savings

www.4995.com

Visit our web and get attractive gifts

Produced & Distributed by Any Sewer or Drain Inc. 03/09 All Rights Reserved

Not to be combined with any other offers COUPON MUST BE PRESENTED UPON SERVICE.

— MAIN SEWER — SIDHS — TUES — TOILETS — VARD DRAINS — STORM DRAINS — LEADER LINE

24Hrs.EMERGENCY SERVICE As Seen On TV

10O%FF

%

OFF 0 If you didn't call us you paid too much! 1


8

èîÕ

íÅðå

22-Sep-2010, Wednesday

ðÅôàð î³âñ ֶ⻠寺 êÇÔñ» Çç¼ñÆ ÓÚ ÃËñÅéÆ ì¼Ã Óå¶ ÔîñÅ

éòÄ Çç¼ñÆ : éòÄ Çç¼ñÆ çÆ ÜÅîÅ îÃÇÜç é¶ó¶ ÁËåòÅð Ãò¶ð¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ Óå¶ ÃòÅð ç¯ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ ÇÂÕ ÃËñÅéÆ ì¼Ã Óå¶ ×¯ñÆÁ» ÚñÅÂÆÁ» ÇÜà éÅñ åÅÇÂòÅé ç¶ ç¯ éÅ×ÇðÕ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂà ØàéŠ寺 Õ°Þ Ø³à¶ ìÅÁç ÜÅîÅ îÃÇÜç é¶ó¶ ÔÆ ÇÂÕ êÌËôð Õ°¼Õð ì¿ì ëàä ÕÅðé ÕÅð ù Á¼× ñ¼× ×ÂÆÍ ÇÂà ç½ðÅé dzâÆÁé î¹ÜÅÔçÆé é¶ ò¼ÖNò¼Ö Çé¼ÜÆ ÚËéñ» ù ÂÆî¶ñ í¶Ü Õ¶ ÇÂà Ôîñ¶ çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ñÂÆ ÔË Áå¶ éÅñ ÔÆ Ô¯ð ÔîÇñÁ» çÆ èîÕÆ òÆ Çç¼åÆ ÔËÍ Ü篺 ÇÕ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂà ØàéÅ ÓÚ òðÇåÁÅ Ç×ÁÅ î¯àðÃÅÂÆÕñ ìðÅîç Õð ÇñÁÅ Áå¶ C@ ç¶ ÕðÆì ô¼ÕÆ ÇòÁÕåÆÁ» ù ê¹ÛÇ×¼Û ñÂÆ ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà ØàéÅ éÅñ Çç¼ñÆ çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Óå¶ ÃòÅñÆÁÅ ÇÚ¿é· ñ¼× Ç×ÁÅ ÔË ÇÜæ¶ AD Ççé» ìÅÁç ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠ԯ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇîñÆÁ» Çðê¯ðà» î¹åÅÇìÕ ØàéÅ Ãò¶ð¶ AA.AE òܶ À¹Ã Ã òÅêðÆ Ü篺 ÃËñÅéÆ ì¼Ã ÇòÚ Úó·é çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ðÔ¶ ÃéÍ ç¯ò» ÷õîÆÁ» ù é¶óñ¶ ñ¯Õ éÅÇÂÕ ÜËêÌÕÅô éðÅÇÂä ÔÃêåÅñ ÓÚ çÅÖñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜæ¶ À¹é·» çÆ ÔÅñå ÃÇæð ç¼ÃÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÕ ÃËñÅéÆ ç¶ ×¯ñÆ ÇÃð éÅñ ÖÇÔ Õ¶ ñ¿Ø ×ÂÆ ÜçÇÕ çÈÃð¶ ç¶ Çã¼â ÇòÚ ñ¼×Æ ÇÜà çÅ ÁÅêð¶ôé Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Çç¼ñÆ ê¹Çñà ç¶

ÇÂ¼Õ ÞÅå

þÜä Õ¹îÅð ÇÖñÅø ç¯ô ê¾åð Óå¶ Ã¹äòÅÂÆ ô¹ðÈ éòƺ Çç¾ñÆ. Õ»×ðà ÁÅ×È Ã¾Üä Õ¹îÅð ÇÖñÅø AIHD çÆ ÇÃ¾Ö éÃñÕ¹ôÆ éÅñ ܹó¶ ÇÂÕ îÅîñ¶ ÇòÚ Çç¾ñÆ ê¹Çñà ç¹ÁÅðÅ çÅÇÂð ç¯ô ê¾åð Óå¶ Ã¹äòÅÂÆ Çç¾ñÆ çÆ ÁçÅñå ÇòÚ Á¾Ü ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆÍ Ç÷ñ·Å Ü¾Ü ÃÌÆ ÁËà ն ÃðòðÆÁÅ é¶ ÇÂÃå×ÅÃÅ ê¾Ö ò¾ñ¯º çÅÇÂð À¹Ã Áð÷Æ Óå¶ Ã¹äòÅÂÆ ÕÆåÆ, ÇÜà ÇòÚ À¹Ã é¶ Ã¾Üä Õ¹îÅð ÇÖñÅø ê¹Çñà ç¹ÁÅðÅ ÇåÁÅð ç¯ô ê¾åð ç¶ Ãì³è ÇòÚ Çéðç¶ô ç¶ä çÆ î³× ÕÆåÆ ÃÆÍ ÇÂÔ ç¯ô ê¾åð é³×ñ¯ÂÆ ê¹Çñà æÅä¶ ÓÚ î¹¾ãñÆ Ü»Ú Çðê¯ðà é³ìð FG/HG Óå¶ ÁÅèÅÇðå îÅîñ¶ Ãì³èÆ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ê³ÜÅì Ãî¶å À°µåðÆ íÅðå ÓÚ í¹ÈÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶

éòÄ Çç¼ñÆ. ô¹ÕðòÅð ðÅå A òܶ ç¶ ÕðÆì ê³ÜÅì, ÇÔîÅÚñ êÌç¶ô Ãî¶å À°µåð íÅðå ÓÚ ÷ìðçÃå íÈÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶ îÇÔÃÈà ÕÆå¶ ×Â¶Í íÈÚÅñ çÅ Õ¶ºçð Çì³çÈ Áë×ÅÇéÃåÅé çÅ ÇÔ³çÈÕô ÇÂñÅÕÅ ÇðÔÅ, ÇÜ¼æ¶ ÇÕ ÇðÕàð êËîÅé¶ Óå¶ íÈÚÅñ çÆ åÆìðåÅ F.C éÅêÆ ×ÂÆÍ íÈÚÅñ ÕÅðé ÜÅéÆ Ü» îÅñÆ é°ÕÃÅé çÆ Õ¯ÂÆ õìð éÔÄ ÔËÍ

Çç¼ñÆ Çò¼Ú ì¿ì èîÅÕ¶ 彺 ìÅÁç ëñË× îÅðÚ Õðç¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ìñ ç¶ ÜòÅéÍ

ÜÅÇ¿à ÕÇîôéð ÕðéËñ ÇÃ¿Ø é¶ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î½Õ¶ 寺 ÚÅð ÕÅðåÈà ìðÅîç ÕÆå¶ ×¶ Ôé ÇÜé·» 寺 êåÅ ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÔîñÅòð» é¶ .CB ì¯ð ç¶ ÇðòÅñòð çÆ òð寺 ÕÆåÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË êð î½Õ¶ 寺 I ÁËî. ÁËî ç¶

ÖÅñÆ ÕÅðåÈà òÆ Çîñ¶ Ôé ÇÜÔó¶ ÇêÃå½ñ Áå¶ ÕÅðìÅÂÆé ÇòÚ òðå¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ ê¼Ö» 寺 Ü»Ú Õð ðÔ¶ Ô» Áå¶ å¹ð¿å ÇÕö ÇüචÓå¶ êÔ¹¿ÚäÅ éÔÄ ÚÅÔ¹¿ç¶Í Ãî¹¼Ú¶ ôÇÔð ÇòÚ Ú½ÕÃÆ òèÅ Çç¼åÆ

×ÂÆ ÔË Áå¶ ò¼ÖNò¼Ö éÅÇÕÁ» Óå¶ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÜÅÇ¿à ê¹Çñà ÕÇîôéð é¶ íð¯ÃÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÅ ÇÕ ÔîñÅòð» ù Û¶åÆ ÔÆ ÕÅìÈ Õð ÇñÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ åÅÇÂéÅå ÇÃêÅÔÆ é¶ ÔîñÅòð» çÅ Çê¼ÛÅ Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ êð À¹Ô ÁÅêä¶ î¯àð ÃÅÂÆÕñ Óå¶ ëðÅð Ô¯ ×Â¶Í ÇÂÔ ØàéÅ ÜÅîÅ îÃÇÜç ç¶ ×¶à é¿ìð C é¶ó¶ òÅêðÆ ÇÜæ¶ ÃËñÅéÆ ÁÕÃð ÁÅÀ¹ºç¶ Ü»ç¶ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂñÅÕ¶ çÆ éÅÕ¶ì¿çÆ ÕðÕ¶ ÔîñÅòð» çÆ åñÅô ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ ÜÅîÅ îÃÇÜç ôÅÔÆ ÇÂîÅî é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÔîñÅòð» Õ¯ñ Ãà¶é×é ÃÆ Áå¶ À¹é·» é¶ ð¶é Õ¯à êÇÔé¶ Ô¯Â¶ ÃÆÍ Çç¼ñÆ ÇòÚ ÃËñÅéÆ ì¼Ã Óå¶ Ôîñ¶ Çê¼Û¯º ìÂÆ ÇòÚ Ú½ÕÃÆ òèÅ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ î¹¿ìÂÆ ç¶ ê¹Çñà ÕÇîôéð ÿÜÆò ÇçÁÅñ é¶ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Çç¼ñÆ çÆ ØàéÅ Çê¼Û¯º ÃÅð¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ù Ú½Õà ðÇÔä Áå¶ åñÅôÆÁ» òèÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ×ä¶ô Úå¹ðæÆ ÇåÀ¹ÔÅð ç½ðÅé ç¯ Çòç¶ôÆ ô¼ÕÆ Á¼åòÅçÆÁ» ç¶ ôÇÔð ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä çÆÁ» Çðê¯ðà» Çê¼Û¯º ôÇÔð ÇòÚ êÇÔñ» ÔÆ Ú½ÕÃÆ ð¼ÖÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ êÌËôð Õ¼¹Õð ì¿ì ëÇàÁÅNÁ¼Ü Çòç¶ôÆ ÃËñÅéÆÁ» ù ÇñÜÅ ðÔÆ ÇÂÕ

ç¯ ×µâÆÁ» àµÕð ÓÚ BC î½å», E@ ÷õîÆ Çôòê¹ðÆ. î¼è êÌç¶ô ç¶ Çôòê¹ðÆ Ç÷ñ·¶ ÓÚ Ã¯îòÅð Ãò¶ð¶ ìçðòÅà ð¶ñò¶ Ãà¶ôé Óå¶ Öñ¯åÆ Ç¿ç½ð N ×òÅñÆÁð Ç¿àðÇÃàÆ ÁËÕÃêÌ˵à ð¶ñ ×¼âÆ ÓÚ ÇÂÕ îÅñ ×¼âÆ é¶ à¼Õð îÅð Çç¼åÆÍ ÇÂà ÔÅçö ÓÚ BC ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Áå¶ E@ ÷ÖîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÔÅçö ÓÚ ð¶ñ ×¼âÆ ç¶ Á×ñ¶ Çå¿é â¼ì¶ ì¹ðÆ åð·» åìÅÔ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂÔ Çå¿é¶ â¼ì¶ Üéðñ ô¶ÌäÆ ç¶ Ô¯ä ÕÅðé êÈðÆ åð·» ÃòÅðÆÁ» éÅñ íð¶ ԯ¶ ÃéÍ ÔÅçö ÕÅðé åìÅÔ Ô¯Â¶ â¼ÇìÁ» ù Õàð çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ Õ¼à Õ¶ ñÅô» Áå¶ ÷ÖîÆÁ» ù Õ¼ÇãÁÅ Ç×ÁÅÍ Çôòê¹ðÆ ç¶ Ç÷ñ·Å Õ¹ñËÕàð ðÅÜ Õ¹îÅð êÅáÕ î¹åÅÇìÕ ÷ÖîÆÁ» ù Ã ÇÃð ÔÃêåÅñ í¶Üä ñÂÆ Þ»ÃÆ å¯º ë½Ü ç¶ ÔËñÆÕÅêàð çÆ îçç ñÂÆ ×ÂÆÍ ÷ÖîÆÁ» ù ×¹éÅ, Çôòê¹ðÆ Áå¶ ìçðòÅÃ ç¶ ÔÃêåÅñ» ÓÚ íðåÆ

ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ î¹¼ãñÆ Çðê¯ðà ÓÚ îÅñ ×¼âÆ ç¶ âðÅÂÆòð ù ÔÅçö ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅð ç¼ÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ܯ ÇÕ Çìé» ÇÃ×éñ 寺 ð¶ñ ×¼âÆ Á¼×¶ ñË ÁÅÇÂÁÅ, ܯ ÔÅçö çÅ ÕÅðé ìä ×ÂÆÍ ÷ÖîÆÁ» çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ âÅÕàð» çÆ àÆî» òÆ î½Õ¶ Óå¶ êÔ¹¿Ú

òÅñ<òÅñ ìÚ¶ í¹Çê¿çð ÇÃ¿Ø Ô¹¼âÅ å¶ Çç×Çòܶ ÇÿØ

ÇíòÅéÆ : ÔÇðÁÅäÅ ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ ÃÌÆ í¹Çê¿çð ÇÃ¿Ø Ô¹¼âÅ å¶ Õ»×ðÃ ç¶ ÁÅ×È Çç×Çòܶ ÇÃ¿Ø ÁËåòÅð ù ÇÂÕ ç¹ðØàéÅ ÇòÚ òÅñNòÅñ ìÚ ×Â¶Í ÃÈåð» 鶶 ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Õå ÁÅ×È ÇÜà ÜÔÅ÷ ÇòÚ ÃòÅð Ãé, çÅ ÇÂÕ êÔÆÁÅ ÇÚ¼Õó ÇòÚ ëà Ç×ÁÅÍ ÇÂà ìÅð¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂ毺 A@

ÇÕñ¯îÆàð çÈð Ú»× ÔòÅÂÆ ê¼àÆ Óå¶ Ü篺 À¹Õå ÜÔÅ÷ À¹åð ÇðÔÅ ÃÆ å» ÜÔÅ÷ çÅ ÇÂÕ êÔÆÁÅ ÇÚ¼Õó ÇòÚ ëà Ç×ÁÅ ÇÜà ÕÅðé ÜÔÅ÷ Ú¼ñÇçÁ» ë½ðé ð¹Õ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì¿èÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ î¹Ö î¿åðÆ íÈÇê¿çð ÇÃ¿Ø Ô¹¼âÅ å¶ ÃÌÆ Çç×Çòܶ ÇÃ¿Ø ÇìñÕ¹ñ áÆÕ ÔéÍ

×ÂÆÁ» Áå¶ ðÅÔå ÕÅðÜ» çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËä ñÂÆ Õ¶ºçðÆ ð¶ñ ðÅÜ î¿åðÆ Õ¶. ÁËÚ. î¹éÆïêÅ, Õ¶ºçðÆ òäÜ ðÅÜ î¿åðÆ Ü¯åÆðÅÇç¼ÇåÁÅ ÇÿèÆÁÅ, ð¶ñ ì¯ðâ ç¶ ÁÇèÕÅðÆ Áå¶ î¼è êÌç¶ô ç¶ î¿åðÆ î½Õ¶ Óå¶ êÔ¹¿Ú ×Â¶Í ð¶ñ î¿åðÆ îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ ð¶ñ ÔÅçö ÓÚ îÅð¶ ׶ ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ êÇðòÅð» éÅñ ç¼¹Ö êÌ×à Õðç¶ Ô¯Â¶ EN E ñ¼Ö ð¹ê¶ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ðÅôÆ ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ À¹é·» ÇîÌåÕ» ç¶ êÇðòÅð» ÇòÚ¯º ÇÂÕNÇÂÕ î˺ìð ù ð¶ñ ÇòíÅ× ÓÚ é½ÕðÆ ç¶ä çÅ òÆ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÔËÍ À¹é·» ׿íÆð ðÈê ÓÚ ÷ÖîÆ Ô¯Â¶ ÇòÁÕåÆÁ» ù ÇÂñÅÜ ñÂÆ ÇÂÕNÇÂÕ ñ¼Ö ð¹ê¶ Áå¶ îÅîÈñÆ ÷ÖîÆÁ» ù E@NE@ Ô÷Åð ð¹ê¶ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ ðÅôÆ ç¶ä çÅ òÆ ÁËñÅé ÕÆåÅÍ

ì¼Ã À¹êð ׯñÆÁ» ÚñŶ ÜÅä çÆ ØàéŠ寺 Õ¹Þ Ø¿à¶ Çê¼Û¯º ÜÅîÅ îÃÇÜç é¶ó¶ ÔÆ ÁéÅóÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÇåÁÅð ÕÆå¶ êÌËôð Õ¹¼Õð ì¿ì ç¶ ëàä éÅñ ÕÅð ù Á¼× ñ¼× ×ÂÆÍ ÇÂÔ ØàéÅ ç¹êÇÔð B òܶ ÜÅîÅ îÃÇÜç ׶à é¿ìð Çå¿é 寺 E@ îÆàð çÈð òÅêðÆÍ ê¹Çñà ù ô¼Õ ÔË ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ éðÅ÷ é½ÜòÅé» ç¶ ×ð¹¼ê Ü» ÃæÅéÕ ÁêðÅèÆ ôÅÇîñ Ôé ÇÜÔó¶ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ çÇÔôå êËçÅ ÕðéÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÃÆÍ Ü篺 ÇÂÔ ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÂà ØàéÅ Çê¼Û¶ Ç¿âÆÁé î¹ÜÅÔçÆé çÅ Ô¼æ ÔË å» Çç¼ñÆ ê¹ÇñÃ ç¶ ì¹ñÅð¶ ðÅÜé í×å é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êÌËôð Õ¹¼Õð ì¿ì ù ìÔ¹å ÔÆ ÁéÅóÆê¹ä¶ éÅñ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÕÅð ù ÜÅîÅ îÃÇÜç ê¹Çñà æÅä¶ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ØàéÅ òÅñÆ æ» é¶Çóúº ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ù ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñË ÇñÁÅ ÔË Áå¶ À¹Ã 寺 ê¹¼ÛÇ×¼Û ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ êÇÔñ» ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Á¼× ÇÃñ¿âð ëàä éÅñ ñ¼×Æ ÔËÍ Ç¿âÆÁé î¹ÜÅÔçÆé é¶ ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅðÆN×ËðÕÅùéÆ Üæ¶ì¿çÆ ÇÔÜì¹ñ î¹ÜÅÔçÆé é¶ Á¼Ü ÃËñÅéÆÁ» çÆ ì¼Ã Óå¶ Ô¯Â¶ Ôîñ¶ çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ñÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂÃ é¶ Á×ñ¶ îÔÆé¶ C 寺 AD ÁÕåÈìð åÕ Ô¯ä òÅñÆÁ» ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠ç½ðÅé Á¼åòÅçÆ Ôîñ¶ Õðé çÆ ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÔËÍ

íÅðå ò¾ñ¯º êÅÇÕ ù I@ Õð¯ó çÆ îçç óï¹Õå ðÅôàð. êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Ôó· ðÅÔå ÕÅðÜ» ÓÚ îçç ç¶ä ñÂÆ Ã³ï¹Õå ðÅôàð ÇòÚ íÅðå ç¶ ÃæÅÂÆ êÌåÆÇéèÆ ÔðçÆê ÇÃ³Ø ê¹ðÆ é¶ Ã³ï¹Õå ðÅôàð îÔÅÃÕ¾åð ìÅé ÕÆ î±é ù ô¹¾ÕðòÅð ù I@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ÚËµÕ Ã½ºÇêÁÅÍ Ã³ï¹Õå ðÅôàð ÇòÚ êÇÕÃåÅé ç¶ ÃæÅÂÆ êÌåÆÇéèÆ Áìç¹¾ñÅ Ô¹ÃËé ÔÅð±é çÆ î½Ü±ç×Æ ÇòÚ ô¹¾ÕðòÅð ù ê¹ðÆ é¶ î±é ù ÇÂÔ ÚËµÕ Çç¾åÅÍ ê¹ðÆ é¶ ÇÂà ç½ðÅé êÌèÅé î³åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ³Ø Áå¶ Çòç¶ô î³åðÆ ÁËÃ. ÁËî. ÇÕÌôéÅ òñ¯º ÁÅêä¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ ÇÂÕܹ¾àåÅ Áå¶ Ãîðæé ñÂÆ ÕÆå¶ ×¶ òÅÁÇçÁ» ù ç¹ÔðÅÇÂÁÅÍ ê¹ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¹çðåÆ Ã³Õà ç¶ô» çÆÁ» Ô¾ç» ù éÔƺ êÛÅäç¶Í

îÔ¶ô íÈêåÆ å¶ ñÅðÅ ç¼åÅ çÆ î³×äÆ

ìÂÆ : ìÅñÆò¹¼â ÁçÅÕÅðÅ å¶ ÃÅìÕÅ Çîà ïÈéÆòðà ñÅðÅ ç¼åÅ å¶ àËÇéà ÇÖâÅðÆ îÔ¶ô íÈêåÆ çÆ î¿×äÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ç¯ò» é¶ ÇêÛñ¶ Ôøå¶ ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÚ î¿×äÆ Õð ñÂÆÍ ÇÂà ׼ñ çÆ ÜÅäÕÅðÆ îÔ¶ô íÈêåÆ é¶ Ã¯ôñ é˵àòðÇÕ¿× ÃÅÂÆà àÇò¼àð Óå¶ Çç¼åÆ ÔËÍ A@ ÃÅñ êÇÔñ» Çîà ïÈéÆòðà çÅ åÅÜ êÇÔéä ìÅÁç ñÅðÅ ç¼åÅ ñ¿ìÅ Ãî» ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÚ ðÔÆ ÔË Áå¶ àËÇéà ÇÖâÅðÆ íÈêåÆ é¶ òÆ ÕÅëÆ Ãî» ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÚ ×¹÷ÅÇðÁÅÍ ñÅðÅ å¶ íÈêåÆ ÕÂÆ òÅð ÇÂռᶠò¶Ö¶ ×Â¶Í Ô¹ä ç¯ò» é¶ ÁÇèÕÅðå å½ð Óå¶ î¿×äÆ çÆ ê¹ôàÆ ÕÆåÆ ÔËÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ îÔ¶ô çÆ êÇÔñÆ êåéÆ Ãò¶æÅ ÜËô¿Õð é¶ ñÅðÅ ç¼åÅ Óå¶ À¹é·» çÅ ÇòÁÅÔ å¯óé çÅ ÇÂñ÷Åî ñÅÇÂÁÅ ÃÆ êð ñÅðÅNíÈêåÆ ÁÅêÃÆ Çðôå¶ ìÅð¶ Ô¹ä å¼Õ ÖÅî¯ô ðÔ¶Í íÈêåÆ é¶ ÇÂà ìÅð¶ àÇò¼àð Óå¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË,ÒñÅðÅ å¶ î¶ðÆ î¿×äÆ ÇêÛñ¶ Ôøå¶ ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÚ Ô¯ÂÆ ÔËÍÓ


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

9


10

íÅðå

ÇÂ¼Õ ÞÅå

êÅÇÕÃåÅé ò¼ñ¯º íÅðåÆ Ú½ºÕÆÁ» Óå¶ íÅðÆ ×¯ñÆìÅðÆ

ÜîÈ. êÅÇÕÃåÅé é¶ Á¼Ü ÇÂÕ òÅð Çëð Ü¿×ì¿çÆ çÆ À¹ñ¿ØäÅ ÕðÇçÁ» ê¹äÛ ÇÜñ¶· ÇòÚ Çéï¿åðä ð¶ÖÅ ç¶ éÅñ ÇÕÌôéÅ ØÅàÆ ÃËÕàð ÓÚ íÅðåÆ Ú½ºÕÆÁ» À¹êð íÅðÆ ×¯ñÆìÅðÆ ÕÆåÆÍ ÃÈåð» é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ íÅðåÆ ÜòÅé» é¶ òÆ ÇÂà ׯñÆìÅðÆ çÅ ÜòÅì Çç¼åÅÍ ç¹ò¼ñÆ ×¯ñÆìÅðÆ ÇòÚ ÜÅéÆ é¹ÕÃÅé Ô¯ä Ü» ÇÕö ç¶ ÜÖîÆ Ô¯ä çÆ õìð éÔƺ ÔËÍ

×ÅÇÂÕ@ó×ÆåÕÅð ê¹åðÅÜ ×¾òÂÆ çÅ ÇçÔ»å

×ÅâÅ× (ÕðéÅàÕ). êÌÇþè ×ÅÇÂÕ Áå¶ Ã³×ÆåÕÅð ê¿Çâå ê¹¾åðÅÜ ×¾òÂÆ çÅ ¦ìÆ ÇìîÅðÆ å¯º ìÅÁç Á¾Ü ÇçÔ»å Ô¯ Ç×ÁÅÍ IG ÃÅñÅ ê¾Õ¶ ÇÂðÅÇçÁ» òÅñ¶ ×ÅòÂÆ ç¶ ×¹ðç¶ ÖðÅì Ô¯ Ú¹¾Õ¶ Ãé Áå¶ À¹Ô Çéî¯éÆÁŠ寺 êÆó·å ÃéÍ À¹é·» ç¶ é÷çÆÕÆ Ã±åð» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» çÆ î½å ÃÌÆ òÆð¶ôòð êéÆÁÅôðî ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÍ

Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð ÓÚ ÃðÔ¼ç êÅ𯺠ׯñÆìÅðÆ

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

À¹µåðÅÖ¿â ÇòÚ Ôó·» ÕÅðé F@ î½å», øÃñ» åìÅÔ ç¶ÔðÅçÈé/ êÅÀ¹ºàÅ ÃÅÇÔì : êÔÅóÆ ÃÈì¶ À¹åðÅÖ¿â ÇòÚ ñ×ÅåÅð ìÅÇðô ÕÅðé ÁŶ Ôó·» é¶ ÇêÛñ¶ DD ÃÅñ» çÅ ÇðÕÅðâ å¯ó Çç¼åÅ ÔË ÇÜæ¶ ì¼çñ ë¼àä, Çã¼×» Çâ¼×ä å¶ Ô¯ð ØàéÅò» ÇòÚ F@ ÇòÁÕåÆÁ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÜçÇÕ ÕÂÆ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂà ç½ðÅé Ã˺Õó¶ ñ¯Õ» ç¶ ì¶Øð Ô¯ä ç¶ ò¶ðò¶ Çîñ¶ ÔéÍ ÇÂà ç½ðÅé ÚÅð¶ êÅö êÅäÆ ëËñä ÕÅðé êÅÀ¹ºàÅ ÃÅÇÔì éÅñ¯º ÿêðÕ à¹¼à Ç×ÁÅ ÔË å¶ ÃóÕ» éçÆÁ» ÇòÚ åìçÆñ Ô¯ ×ÂÆÁ» ÔéÍ çÇðÁÅò» ÇòÚ êÅäÆ õåð¶ ç¶ ÇéôÅé 寺 À¹êð òÇÔ ÇðÔÅ ÔËÍ êÅÀ¹ºàÅ ÃÅÇÔì, ç¶ÔðÅçÈé, éÅÔé å¶ ïî¹éÅ é×ð îÅð×» Óå¶ ÁÅòÅÜÅÂÆ ÇòÚ ÇòØé ÇêÁÅ ÔË ÇÜà ÕÅðé ïÅåðÆÁ» ù Áé¶Õ» êð¶ôÅéÆÁ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅÍ éçÆÁ» ÇòÚ êÅäÆ òèä ÕÅðé ÔÇðç¹ÁÅð ÇòÚ ×¿×Å çÅ êÅäÆ ê¼èð õåð¶ ç¶ ÇéôÅé 寺 B îÆàð À¹êð òèä ÕÅðé êàéÅ å¶ ×¿×Å ÃÅ×ð å¼Õ ÇÚåÅòéÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇêÛñ¶ BD Ø¿ÇàÁ» ç½ðÅé íÅðÆ ìÅÇðô ÇòÚ îðé òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ F@ å¼Õ ê¹¼Ü ×ÂÆ ÔËÍ Ç÷ÁÅçÅ î½å» îÕÅé ãÇÔä ÕÅðé Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ðÅÜ ç¶ ÕÂÆ Çê¿â» ÇòÚ êÅäÆ ëËñä ÕÅðé øÃñ»

î¹ðÅçÅìÅç ÇòÖ¶ ÕÅñÅ×ó· âËî 寺 êÅäÆ Û¼âä ÕÅðé ÁŶ Ôó· ÓÚ¯º ñ¯Õ» ù ìÚŶ ÜÅä çÅ ÇçÌôÍ

Çç¼ñÆ Çëð Ôó· ç¶ Öåð¶ Ô¶á@ ÔÇðÁÅäÅ é¶ Û¼ÇâÁÅ òÅèÈ êÅäÆ

éòÄ Çç¼ñÆ : ÔÇðÁÅäÅ ò¼ñ¯º Á¼Ü Çëð B ÔæéÆ Õ¹¿â 寺 ãÅÂÆ ñ¼Ö ÇÕÀÈÇÃÕ êÅäÆ ïî¹éÅ ÓÚ Û¼â¶ ÜÅä ÕÅðé ðÅÜèÅéÆ Çç¼ñÆ î¹ó Ôó· ç¶ Öåð¶ Ô¶á ÁÅ ×ÂÆ ÔË Áå¶ Õ¹Þ Ççé» å¯º ìÅÁç Á¼Ü Çëð Ô¯ÂÆ î¯Ôñ¶èÅð ìÅÇðô éÅñ Ü×·ÅNÜ×·Å êÅäÆ íðé éÅñ ÕÂÆ ÃóÕ» Óå¶ ñ¿ì¶ ÜÅî ñ¼× ×Â¶Í ðÅÜèÅéÆ ç¶ ÕÂÆ ÇÔ¼ÇÃÁ» ÓÚ Á¼Ü åóÕ¶ 寺 ÔÆ ÔñÕÆ ìÈ¿çÅì»çÆ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ ìÅÁç ÓÚ Ãò¶ð¶ Ü¿î Õ¶ ìÅÇðô Ô¯ÂÆÍ ìÅÇðô ÕÅðé í¯×ñ, ÁÅôðî, îæ¹ðÅ ð¯â, Çâë˺à ÕÅñ¯éÆ Áå¶ ê¹ðÅäÆ Çç¼ñÆ ç¶ ÕÂÆ ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ êÅäÆ íð Ç×ÁÅÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ú¼ñ ðÔ¶ Ãå¿ìð îÔÆé¶ ÓÚ ðÅÜèÅéÆ ÓÚ B@@ ÇîñÆîÆàð ìÅÇðô Ô¯ÂÆ ÔË Ü¯ÇÕ ÁÅî å½ð å¶ ÇÂà îÔÆé¶ Ô¯ä òÅñÆ I@ ÇîñÆîÆàð ìÅÇðô 寺 ÕÅëÆ ò¼è ÔËÍ

Õ¯ÃÆ éçÆ ÇòÚ Ôó· ÃÈåð» î¹åÅÇìÕ Õ¯ÃÆ éçÆ ÇÕéÅð¶ ÕÂÆ Çê¿â» ÇòÚ ì¼çñ ëàä éÅñ å¶ Õ¯ÃÆ ÇòÚ ÁŶ Ôó· éÅñ ÕÂÆ ñ¯Õ êÅäÆ ÇòÚ òÇÔ ×¶ å¶ Õ¹Þ Áܶ òÆ ëö ç¼Ã¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ׿×Å, Õ¯ÃÆ, ðÅî׿×Å å¶ ÔÇðç¹ÁÅð ÇòÚ êÅäÆ õåð¶ ç¶ ÇéôÅé 寺 À¹êð òÇÔ ÇðÔÅ ÔËÍ

ùêðÆî Õ¯ðà ò¼ñ¯º ì¿×Åñ ÃðÕÅð çÆ ÇÖÚÅÂÆ

Ü¿îÈ. Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð ç¶ ê¹äÛ Ç÷ñ·¶ ç¶ î¶ºèð ÃËÕàð ÇòÚ Õ¿àð¯ñ ð¶ÖŠ寺 êÅ𯺠Çìé» ÇÕö ÕÅðé ÕÆåÆ ×¯ñÆìÅðÆ çÅ íÅðåÆ ÃËÇéÕ» é¶ òÆ ÜòÅì Çç¼åÅÍ ø½Ü ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆåÆ ðÅå ìñé¯ÂÆ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ÃðÔ¼çÆ Ú½ÕÆ Óå¶ Õ¿àð¯ñ ð¶Ö 寺 êÅ𯺠ðÅÕà çÅ×ä òÅñÆ ì¿çÈÕ çÅ ÇÂÕ ëÅÇÂð îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜà Çê¼Û¯º íÅðå ç¶ Ú½Õà ÜòÅé» é¶ òÆ ÜòÅìÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆÍ

êÇÔñÆ òÅð îÇÔñÅ ÕËÇâà ù ÇîÇñÁÅ ÃéîÅé

Ú¶éÂÆ. íÅðå çÆ ò¾ÕÅðÆ ð¾ÇÖÁŠóÃæÅ ÒÁÅëÆÃð÷ àz¶Çé³× ÁÕËâîÆÓ Ú¶éÂÆ é¶ íÅðåÆ ÃËéÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð ÇÕö îÇÔñÅ ÕËÇâà ù Òïðâ ÁÅë ÁÅéðÓ êÌçÅé Õð Õ¶ ÇÂÇåÔÅà ÇÃðÇÜÁÅÍ ú. àÆ. ¶. ÇòÚ ÇÂà òÅð Ãðì¯åî ÕËÇâà BA òÇð·Á» çÆ Â¶. ÇçÇòÁÅ ìäÆ Áå¶ À¹Ã é¶ Ã¯é å×îÅ òÆ ÔÅÃñ ÕÆåÅ ÔËÍ ÇçÇòÁÅ ù Á¼Ü ÇÂ¼æ¶ Ô¯ÂÆ êÅÇÃ¿× ÁÅÀÈà êð¶â ç½ðÅé íÅðåÆ ø½Ü ç¶ î¹ÖÆ Üéðñ òÆ. Õ¶. ÇÃ¿Ø é¶ Òïðâ ÁÅë ÁÅéðÓ çÅ ÃéîÅé êÌçÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

åìÅÔ Ô¯ ×ÂÆÁ»Í Áñî¯óÅ ç¶ Çê¿â îéÅé ç¶ ÇÂÕ ÇÕÃÅé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ îÅÜÅì×ó çÅ êÈðÅ Çê¿â ÔÆ åìÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ éËéÆåÅñ Ç÷ñ¶ ÇòÚ ì¼çñ ëàä å¶ Çã×» Çâ¼×ä éÅñ H î½å» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ÔÇðç¹ÁÅð Ç÷ñ·¶ ç¶ ÔðÆê¹ð⯺×ÆÁÅ Çê¿â ÇòÚ B ÇòÁÕåÆ êÅäÆ ÇòÚ ð¹ó· ׶ ÜçÇÕ ð¹óÕÆ é¶ó¶ Çê¿â ÇÂìðÅÔÆîê¹ð ÇòÚ ÇÂÕ¯ êÇðòÅð ç¶ E î˺ìð Á¼× ñ¼×ä ÕÅðé ÇÜÀÈºç¶ Ãó ׶ ÇÜé·» ÇòÚ D ì¼Ú¶ ÃéÍ ÇÂà ç½ðÅé ÃÈì¶ ç¶ ÁËîðÜ˺ÃÆ Õ¶ºçð ç¶ ÁÇèÕÅðÆ î¶Üð ðÅÔ¹ñ ܹ×ðÅÜ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Áñî¯óÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ åìÅÔÆ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ ì¶Øð Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇðÕÅðâ ๼àÅN ç¶ÔðÅçÈé ÇòÚ ÁËåòÅð ù BIG@ ÇîñÆîÆàð ìÅÇðô çðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ

ÜËê¹ð ÇòÖ¶ ԯ¶ Á¿åððÅôàðÆ ëËôé òÆÕ ç½ðÅé ðÅÜÃæÅéÆ ðÅÜÃÆ ÇñìÅà êÇÔé Õ¶ ð˺ê Óå¶ òÅÕ ÕðçÆÁ» Ô¯ÂÆÁ»Í

éòƺ Çç¼ñÆ. ùêðÆî Õ¯ðà é¶ íÅðåÆ ÇÕÌÕà àÆî ç¶ ÃÅìÕÅ ÕêåÅé ýðò ×»×¹ñÆ ù Çéïî» ç¶ À¹ñà ÃÅñà ñ¶Õ ÇÃàÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÃÕÈñ ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÃÃå¶ î¹¼ñ Óå¶ DBE@ ÃÕ¶Áð îÆàð ÷îÆé ç¶ä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ê¼ÛîÆ Ã½ðò ×»×¹ñÆ ì¿×Åñ ÃðÕÅð çÆ ÇÖÚÅÂÆ ÕÆåÆ ÔËÍ ÃÈåð» ù ÃÃå¶ î¹¼ñ Áé¹ÃÅð ê¼ÛîÆ ì¿×Åñ ÃðÕÅð é¶ À¹Õå ÷îÆé ç¶ä ÷îÆé ÇÜà çÆ ìÅ÷ÅðÆ ÕÆîå DE Õð¯ó ÃÆ, çÅ îÅîñÅ Õ¶òñ FF ñ¼Ö ÇòÚ ×»×¹ñÆ ù ç¶ Çç¼åÆÍ ÜÃÇàà ÜÆ. ÁËÃ. ÇÿØòÆ å¶ Â¶. Õ¶. ×»×¹ñÆ Óå¶ ÁÅèÅÇðå ÿÇòèÅÇéÕ ìËºÚ é¶ ðÅÜ ÃðÕÅð ù ÇÕÔÅ, ÒÕÆ å¹Ãƺ ÁÅêä¶ ÚÅÔ¹ä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ù ÃðÕÅðÆ ÃÕ¼åð¶å ÁñÅà Õð ç¶ò¯×¶ÍÓ ÁçÅñå é¶ ×»×¹ñÆ ç¶ òÕÆñ ù À¹Õå ÷îÆé ÇòÚ À¹ÃÅðÆ çÅ Õ¿î ð¯Õä çÆ ÇÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÔËÍ ìÅÁç ÇòÚ ×Å×¹ñÆ ç¶ òÕÆñ ò¼ñ¯º íð¯ÃÅ ÇçòÅÀ¹ä Óå¶ ÇÕ Ô¯ð À¹ÃÅðÆ éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ, ÁçÅñå é¶ À¹ÃÅðÆ Ãì¿èÆ Ãà¶Á ç¶ Çç¼åÅÍ Ã½ðò ×»×ÈñÆ é¶ ÁÅêä¶ îÅåÅNÇêåÅ, íËä, íðÅ, êåéÆ å¶ Ô¯ð Çðôå¶çÅð» ç¶ é»Á Óå¶ àð¼Ãà ÕÅÇÂî ÕÆåÅ ÔËÍ ×»×¹ñÆ ù CF@@ ÃÕ¶Áð îÆàð ðÕì¶ òÅñÅ êñÅà é¿ìð ÃÆ. ¶.NBBB ÃËÕàðNA, ÃÅñà ñ¶Õ ÇÃàÆ Õ¯ñÕÅåÅ ÇòÖ¶ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Ü¯ ìÅÁç ÇòÚ DBE@ ÃÕ¶Áð îÆàð Ô¯ Ç×ÁÅÍ À¹Õå îÅîñ¶ ÇòÚ ÁçÅñå é¶ Ã½ðò ×»×¹ñÆ å¶ ðÅÜ ÃðÕÅð ù é¯Çàà ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔËÍ

Õ½îÆ ÁËòÅðâ» ÓÚ ÒêÅÓ å¶ ÒæÌÆ ÂÆâÆÁàÃÓ çÆ ì¼ñ¶@ì¼ñ¶

éòƺ Çç¼ñÆ. EGò¶º ðÅôàðÆ Çøñî ê¹ðÃÕÅð ÇòÚ ìÅñÆò¹¼â ç¶ ôÇÔéôÅÔ ÁÇîåÅì ì¼Úé ù Çøñî ÒêÅÓ ÓÚ êð¯Ü¶ÇðÁÅ ÇìîÅðÆ å¯º êÆóå ì¼Ú¶ çÆ Òؽð¯Ó íÈÇîÕÅ ÇéíÅÀ¹°ä ñÂÆ ÒÃðì¯åî ÁÇíé¶åÅÓ çÅ ðÅôàðÆ ÇÂéÅî ÇîÇñÁÅ ÔË Üç ÇÕ ÁÅÇîð ÖÅé çÆ Çøñî ÒæÌÆ ÂÆâÆÁàÃÓ ù ÒÃðì¯åî ñ¯ÕÇêÌï ÇøñîÓ ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ îÇñÁÅñî Çøñî ÒÕ°àÆ Ãð¿ÕÓ ù ÒÃðì¯åî ÇøñîÓ ç¶ ðÅôàðÆ ÇÂéÅî ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ ÒÕ°àÆ Ãð¿ÕÓ ù Áñ¼×NÁñ¼× ê³Ü ô̶äÆÁ» ÒÃðì¯åî ÇøñîÕÅðÆÓ ÒÃðì¯åî ÃÕðÆé êñ¶ÁÓ Ãì¿èÆ ÇÂéÅî òÆ Çîñ¶ ÔéÍ ðÕ¶ô úî êÌÕÅô îÇÔðÅ çÆ Çøñî ÒÇç¼ñÆÓ ù ðÅôàðÆ ÁÖ³âåÅ Ãì¿èÆ ìäÆ Ãðì¯åî øÆÚð Çøñî Ô¯ä ÕðÕ¶ ÒéðÇ×à ç¼åÓ

ÁÇîåÅí ù Ãðì¯åî ÁçÅÕÅð çÅ ê¹ðÃÕÅð ÇÂéÅî ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇôÁÅî ìËé¶×ñ çÆ Òò˵ñ âé Á¼ìÅÓ ù ÃîÅÇÜÕ î¹¼ç¶ Óå¶ ìäÆ Ãðì¯åî Çøñî ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÅð ìÅñÕÆ çÆ Çøñî ÒêÅÓ ù Ãðì¯åî ÇÔ³çÆ Çøñî òܯº Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ Ãðì¯åî ÃÔÅÇÂÕ ÁÇíé¶åðÆ òܯº Áð¹éèåÆ éÅ× ù Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ ëÅðÈÕ ô¶Ö ù

Ãðì¯åî ÃÔÅÇÂÕ ÁÇíé¶åÅ çÅ ÇÂéÅî ÿܶ êÈðé ÇÃ³Ø ù Ú½ÔÅé çÆ Çøñî ÒñÅÔ½ðÓ ÓÚ ÇéíÅÂÆ íÈÇîÕÅ ñÂÆ ÇîÇñÁÅÍ ÒñÅÔ½ðÓ ù êÇÔñÆ Çøñî òܯº ÒdzçðÅ ×»èÆÓ ÇÂéÅî òÆ ÇîÇñÁÅÍ ÁÇîå ÇåÌò¶çÆ ù Áé°ðÅ× Õôïê çÆ Çøñî Òç¶òNâÆÓ ç¶ Ã¿×Æå ñÂÆ Ãðì¯åî ÿ×Æå Çéðç¶ôÕ ç¶ ÇÂéÅî ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÒæÌÆ ÂÆâÆÁàÃÓ ç¶ íÅòéÅåÇîÕ ×Æå ÒìÇÔåÆ ÔòÅ æÅ ò¯Ó ç¶ ñÂÆ ÃòÅé§ç ÇÕðÇÕð¶ ù Ãðì¯åî ×ÆåÕÅð ç¶ ÇÂéÅî ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ ÁéÅÇéÁÅ ÚËàðÜÆ ù ì¿×ÅñÆ Çøñî ÒÁì¯ÔîéÓ ñÂÆ Ãðì¯åî ÁÇíé¶åðÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅÍ ÒÁì¯ÔîéÓ Çøñî ñÂÆ Çðå±êðéŠدô ù ÒÃðì¯åî Çéðç¶ôÕÓ çÅ ÇÂéÅî Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ


èîÕ

ê³ÜÅì ÁÅÃêÅÃ

22-Sep-2010, Wednesday

ÔðÇÃîðå ò¾ñ¯º í¹¾ÖîðÆ ÇÖñÅø î¹ÇÔ§î Çò¼ãä çŠüçÅ Ú§âÆ×ó· : ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð ÃzÆîåÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ é¶ í¹¾ÖîðÆ ç¶ ÇÖñÅø ÇòôòL ÇòÁÅêÆ î¹ÇÔ§î Û¶óé ñÂÆ Ö¶åÆ Ö¶åð Çò¾Ú éòÆÁ» À¹¾Ú åÕéÆÕ» ÇòÕÃå Õðé ÇÔ¾å ò¾âÅ Çéò¶ô Õðé Áå¶ Á¾×¶ À¹é·» 駱 Ãî±Ô Õ½î»åðÆ Áå¶ Õ½îÆ Ö¯Ü Ã§ÃæÅò» éÅñ ûÞÅ ÕðÇçÁ» ÁéÅÜ À¹åêÅçé òèÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó Óå¶ ÷¯ð Çç¾åÅ þÍ ÕÆéÆÁÅ çÆ ðÅÜèÅéÆ éËð¯ìÆ Çò¾Ú Ú¾ñ ðÔ¶ ç±ÃðÆ ðÅôàð î§âñ îÇÔñŠçÃç î˺ìð ÕÅéëð§Ã Çò¾Ú íÅðå çÆ êzåÆÇéè òܯº Çòôò ÇòÁÅêÆ Üñ Áå¶ ÁéÅÜ Ã§Õà Çòô¶ Óå¶ ì¯ñÇçÁ» ÃzÆîåÆ ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ìÔ¹å ò¾âÆ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ þ ÇÕ ì¶ÇîÃÅñ Çòôò ÇòÁÅêÆ ÁÅðÇæÕ åð¾ÕÆ ç¶ ìÅòܱç ÇÂÕ Áðì 寺 ò¾è ñ¯Õ ÁÇå çÆ ×ðÆìÆ Çò¾Ú ðÇÔ§ç¶ Ô¯Â¶ í¹¾ÖîðÆ Áå¶ Õ¹ê¯ôä çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Á¾Ü Çòôò Á¾×¶ Ãí 寺 ò¾âÆ Ú¹ä½åÆ êÆä òÅñ¶ êÅäÆ Áå¶ ÁéÅ÷ çÆ Ççé¯LÇçé ؾà ðÔƺ À¹êñ¾ìèåÅ çÆ þÍ

ê§ÜÅìÆ Ôź, ê§ÜÅì ÒÚ ÔÆ ðÔź×Å : ÕËêàé ñ°ÇèÁÅäÅ. ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô êµÕ¶ ê§ÜÅìÆ Ôé Áå¶ ê§ÜÅì çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ÔÆ ÇòÚðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢ À°é·Åº Ãêôà ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ê§ÜÅì çÆ æź Õź×ðà ÇòÚ Õ½îÆ êµèð Òå¶ Õ¯ÂÆ ÁÔ°çÅ ñËäÅ êçç éÔƺ Õðé׶¢ À°é·Åº ÇÂÔ ÇàµêäÆÁź ÁµÜ ÇÂæ¶ êµåðÕÅðź ç¶ ÃòÅñź ç¶ ÜòÅì ÇòÚ ÕÆåÆÁź¢ À°Ô ñ°ÇèÁÅäÅ ÇÃàÆ Ã˺àð Ø°àÅñ¶ éÅñ Ü°ó¶ î°Õµçî¶ çÆ ê¶ôÆ í°×åä ñÂÆ ÇÂæ¶ ÁŶ Ãé¢ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì çÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ çÆ ÃðÕÅð Ø°àÅÇñÁź çÅ êÔÅó ÔË¢ ñ°ÇèÁÅäÅ ç¶ ÁâÆôéñ ÇâêàÆ ÕÇîôéð (ÇòÕÅÃ) ç¶ çëåð ÇòÚ HB ñµÖ çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ØêñÅ Ø°àÅÇñÁź ç¶ êÔÅó çÆ ìðë çÅ ÇÂµÕ à°ÕóÅ ÔÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÂà ׵ñ Òå¶ ÔËðÅéÆ êz×à ÕÆåÆ ÇÕ Â¶.âÆ.ÃÆ. (ÇòÕÅÃ) ç¶ çëåð ÇòÚ HB ñµÖ ð°ê¶ çÅ ÃÕ˺âñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ Ô¯ò¶ Áå¶ ÃðÕÅð ÇÂà ìçñ¶ ç¯ ÕñðÕź 鱧 ÔÆ Ç×zëåÅð Õ𶢠À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅçñ ÃðÕÅð Õ¶ºçð Òå¶ Ôð ð¯÷ ç¯ô ñÅÀ°ºçÆ ðÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ Õ¶ºçð Ã±ì¶ ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ êËö éÔƺ ç¶ ÇðÔÅ ÔË¢ Üç ÇÕ ç±Ü¶ êÅö Õ¶ºçð 寺 ×ðÆìź çÆÁź ÃÕÆîź ÇòÚ ÁÅ ðÔ¶ êËö 鱧 ÃðÕÅð Ö°ðçLì°ðç ÕðÕ¶ ÁÅêäÆÁź ÇåܽðÆÁź íð ðÔÆ ÔË¢ ǧçðÅ ÁÅòÅà ï¯ÜéÅ ÇòÚ ñ°ÇèÁÅäÅ Ç÷ñ·¶ ç¶ ×ðÆìź ç¶ Øð ìäÅÀ°ä ñÂÆ A.FF Õð¯ó ÁŶ Ãé ÇÜé·Åº ÇòµÚ¯º HB ñµÖ

ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ç¯òź ê§ÜÅìź ÒÚ ì°ÇéÁÅçÆ ÃÅºÞ ìÅð¶ ôÇéÚðòÅð 鱧 ÕÇðâ (Ú§âÆ×ó·) ÒÚ Ô¯Â¶ ÃîÅ×î ÇòÚ ÇÔµÃÅ ñËºç¶ Ô¯Â¶Í

Õ¶ºçð ÒÚ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ ðµç ìÅçñ ÃðÕÅð 鱧 Ø°àÅÇñÁź çÅ êÔÅó çµÇÃÁÅ ð°ê¶ öìé Õðé ç¶ Ãì±å ÇðÕÅðâ Òå¶ ÁÅ Ú°µÕ¶ Ôé¢ À°é·Åº Õ¶ºçð ÃðÕÅð 寺 î§× ÕÆåÆ ÇÕ Õ¶ºçðÆ ï¯ÜéÅòź çÆ êóåÅñ ÇÕö ÇéðêµÖ ¶ܧÃÆ å¯º ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶¢ À°é·Åº é¶ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Â¶.âÆ.ÃÆ. å¶ Ô¯ð Ãì§èå Áîñ¶ 鱧 î°Áµåñ ÕðÕ¶ ÁÃñÆÁå çÅ êåÅ ñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÕµñÅ

ì¶Á¿å ÇÃ¿Ø çÆ Ô¼ÇåÁÅ îé¹¼ÖÆ ì¿ì éÅñ éÔƺ Ô¯ÂÆ Ú³âÆ×ó· : ê¿ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà ÇòÚ îðÔ±î î¹¾Ö î§åðÆ Ã. ì¶Á§å ÇÃ§Ø ç¶ Õåñ çÅ Ú¾ñ ÇðÔÅ îÅîñÅ ìÚÅÁ ê¾Ö ò¾ñ¯º Çç¾åÆÁ» Ü»çÆÁ» çñÆñ» ÕÅðé Çç鯺 Ççé ê¶ÚÆçÅ Ô¹§çÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ç¾Ãäï¯× þ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ç¯ôÆ áÇÔðŶ ׶ î¹ñ÷î» ÇòÚ¯º Ã. Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÔòÅðÅ ò¾ñ¯º Ô¶áñÆ ÁçÅñå ç¶ øËÃñ¶ ÇÖñÅø ê¿ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà ÓÚ ÁêÆñ çÅÇÂð ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ þÍ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ìÚÅÁ ê¾Ö ç¶ òÕÆñ ìñò§å ÇÃ§Ø é¶ ÁÅêäÆ ìÇÔà ÜÅðÆ ð¾ÖÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ×òÅÔ» ò¾ñ¯º Çç¾åÆ ×òÅÔÆ å¯º ÇÂÔ ×¾ñ Ãê¾ôà Ô¹§çÆ þ ÇÕ èîÅÕÅ E ò¾Ü Õ¶ A@ Çî§à Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ À¹Ã

ò¶ñ¶ Ã. ì¶Á§å ÇÃ§Ø ÕÅð çÆ ÇêÛñÆ ÃÆà Óå¶ ìËᶠÃé êz§å± ÇÂÔ èîÅÕÅ îé¹¾ÖÆ ì§ì çÅ éÔƺ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÂÔ ×¾ñ Ãê¾ôà òÆ Ô¯ Ü»çÆ þ ÇÕ À¹æ¯º Çîñä òÅñÆÁ» à§×» Áå¶ Ö¯êóÆ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø çÆÁ» ÔÆ Ãé êz§å± ÇÂà Ãì§èÆ ÇÂÔ ×¾ñ òÆ î§éÆ ÜÅ ÃÕçÆ þ ÇÕ ÇçñÅòð ÇÃ§Ø Ö¹ç òÆ ÇÂà ì§ì èîÅÕ¶ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ÇÂÁÅ Ô¯ò¶Í À¹é·» ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Ãîô¶ð ÇÃ§Ø çÅ ÇÂìÅñÆÁÅ ÇìÁÅé òÆ îð÷Æ éÅñ Çç¾åÅ éÔƺ ÜÅêçÅ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. çÆ ÇÔðÅÃå êÇÔñÅ ôîöð ÇÃ§Ø ê¿ÜÅì ê¹Çñà çÆ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ À¹ÃçÅ ÇìÁÅé ê¹Çñà ÇòÚ ÷ìðçÃåÆ òÆ ÇñÁÅ Ô¯ ÃÕçÅ þÍ

IBWA INTERNATIONAL BOTTLED WATER ASSOCIATION

¶.âÆ.ÃÆ. ÇÂ§é¶ òµâ¶ Øêñ¶ çÆ ÇÔ§îå éÔƺ Õð ÃÕçÅ¢ ÇÂÃ ç¶ ÇêµÛ¶ ÃðÕÅð çÅ Ôµæ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÃÅðÅ îÅîñÅ ÜéåÅ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ Ü篺 ÕËêàé 鱧 ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Õź×ðÃ, ê§ÜÅì êzç¶ô çÆ êzèÅé×Æ çÅ ëËÃñÅ Õ篺 åµÕ Õð ñò¶×Æ åź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íñÕ¶ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ Ô¯ ðÔ¶ âËñÆ׶à ÇÂÜñÅà ÇòÚ Õź×ðà êzèÅé ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×źèÆ é±§ ê§ÜÅì ç¶ êzèÅé çÆ Ú¯ä ñÂÆ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅð ç¶ä çÅ îåÅ êÅà ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ Áµ×¯º ÃzÆîåÆ ×źèÆ é¶ ç¶ÖäÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº ÇÕà ÇòÁÕåÆ é±§ êzèÅé ìéÅÀ°äÅ ÔË¢

11

Á³ÇîÌåÃð à¯ð»à¯ À¹âÅä ì³ç éÅ Õð¯

ܦèð. Õ¶ºçðÆ Ö¶â î³åðÆ Ã: îé¯Ôð ÇÃ³Ø Ç×¾ñ é¶ ôÇÔðÆ ÔòÅìÅ÷Æ î³åðÆ ÃÌÆ êÌë¹¾ñ êà¶ñ ù ÇÂÕ ê¾åð ÇñÖ Õ¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Á³ÇîÌåÃð Áå¶ à¯ð»à¯ ÇòÚÅñ¶ Ú¾ñ ðÔÆ Â¶Áð dzâÆÁÅ çÆ À¹âÅä ù é¶ó íÇò¾Ö ÇòÚ ì³ç ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ øËÃñ¶ Óå¶ é÷ðÃÅéÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂÔ øËÃñÅ ê¿ÜÅì Áå¶ Çòôò íð ÇòÚ ò¾Ãç¶ ê¿ÜÅìÆÁ» ç¶ ÇÔ¼å ÇòÚ éÔƺ ÔËÍ ø¯é Óå¶ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» Ã: Ç×¾ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» é¶ ê¾åð ÇòÚ À¹Õå øËÃñ¶ Óå¶ ÁÅêäÆ ÇÚ³åÅ çÅ ÇÂ÷ÔÅð ÕðÇçÁ» ÃÌÆ êà¶ñ ù Ãêôà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ê¿ÜÅìÆÁ» Áå¶ êÌòÅÃÆ ê¿ÜÅìÆÁ» ÇòÚ À¹Õå øËÃñ¶ ù ñË Õ¶ éÅðÅ÷×Æ Áå¶ ð¯Ã êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô å» Á³ÇîÌåÃð ÔòÅÂÆ Á¾â¶ 寺 À¹âÅä» òèŶ ÜÅä Áå¶ õÅÃÕð òËéÕ±òð åÕ ñÂÆ ÔòÅÂÆ Ã¶òÅ ô¹ð± ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ Ç³å÷Åð ÇòÚ Ãé êð êð ÇÂÔ øËÃñÅ Á³ÇîÌåÃð Õ½î»åðÆ ÔòÅÂÆ Á¾â¶ ù Çê¾Û¶ êÅÀ¹ä òÅñÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔÆ ÔÅñ ÇðÔÅ å» Á³ÇîÌåÃð ÔòÅÂÆ Á¾â¶ Óå¶ ÁÅû ñÅÂÆ ìËᶠç¶ô Çòç¶ô ÇòÚ ò¾Ã¶ ê¿ÜÅìÆ î¹ó Çç¾ñÆ åÕ ç¶ Ãøð Áå¶ Ö¾Üñ Ö¹ÁÅðÆ ñÂÆ îÜì±ð Ô¯ä×¶Í À¹é·» ÃÌÆ êà¶ñ ù ê¿ÜÅìÆÁ» çÆÁ» íÅòéÅò» ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¾ÖÇçÁ» ÇÂà øËÃñ¶ ù ìçñä Óå¶ ÷¯ð Çç¾åÅ ÔËÍ

Enjoy The Taste of Punjab in Every Bite

Indo Pak Cuisine VEGETARIAN & NON-VEGETARIAN

Catering Available at Competitive Prices

FREE Y DELIVER

Member of BBB

TEL.: 718-850-6221, 718-849-1268 CELL : 646-267-0205 Web: www.Ramsbottledwater.com | E-mail : sales@ramsbottledwater.com

LAKHI : 917-500-5214 & 718-847-6300 PAPU- 646-267-0205, 718-470-9400


12 ê³ÜÅì ÁÅÃêÅà úñ¿ÇêÕ ÓÚ ×¯ñâ îËâñ ܶåÈ ù ê³ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ò¶×Æ ÃòÅ ç¯ Õð¶ó çÅ ÇÂéÅî Ú§âÆ×ó· : ê¿ÜÅì î§åðÆ î§âñ çÆ Á¾Ü ôÅî ÇÂæ¶ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ îÆÇà§× é¶ ðÅÜ ÇòÚ Ö¶â» é±§ À¹åôÅÇÔå Õðé ñÂÆ À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã. ùÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ ò¾ñ¯º ìäÅÂÆ ×ÂÆ Ö¶â éÆåÆ é±§ ÔðÆ Þ§âÆ ç¶ Çç¾åÆ, ÇÜà çÅ î§åò ðÅôàðÆ Áå¶ Á§åððÅôàðÆ ê¾èð ñÂÆ ê¿ÜÅì ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÜÅäÅ þÍ î§åðÆ î§âñ çÆ ìËáÕ å¯º ìÅÁç ÇÂà Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» Ã. ùÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà éÆåÆ çÅ î¹¾Ö î§åò Çê¿â, ìñÅÕ, Ç÷ñ·Å Áå¶ Ã±ìÅ ê¾èð Óå¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ êÇÔÚÅä ÕðéÅ Áå¶ À¹é·» 鱧 ֶ⻠ñÂÆ î¹¾ãñÅ ã»ÚÅ î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹äÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ Ú¯ä ñÂÆ ìñÅÕ, Ç÷ñ·Å Áå¶ Ã±ìÅ ê¾èð ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÕðòŶ ÜÅä׶ Áå¶ ÃÕ±ñ» å¶ ÕÅñÜ» ç¶ ê¾èð Óå¶ Ú§×¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 AB@ ð¹ê¶ ð¯÷ÅéÅ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ Ö¹ðÅÕ çÅ í¾åÅ Çç¾åÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ã±ì¶ ç¶ A@@ ڧ׶ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ÃÅñÅéÅ ÇÂÕ îËÇðà ñÚÆ ìäÅÂÆ ÜÅò¶×Æ, ÇÜé·» 鱧 ñ¯ó Áé¹ÃÅð îÅñÆ ÃÔÅÇÂåÅ òÆ Çç¾åÆ

ê³ÜÅì ÕËÇìé¶à òµñ¶ éòÄ Ö¶â éÆåÆ ÜÅðÆ, ñ¶ ÕÂÆ ÁÇÔî ëËÃñ¶ ÜÅò¶×Æ, å» Ü¯ ÇÂÔ ÇÖâÅðÆ òÆ ñ¯óƺçÆ Ö¹ðÅÕ å¶ àz¶Çé§× ñË ÃÕäÍ À¹¦ÇêÕ ÇòÚ Ã¯é åî×Å êzÅêå Õðé òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 ÇÂéÅî çÆ ðÅôÆ ÇÂÕ Õð¯ó 寺 òèÅ Õ¶ B.BE Õð¯ó Õðé çÆ åÜòÆ÷ 鱧 òÆ î§åðÆ î§âñ é¶ êzòÅé×Æ ç¶ Çç¾åÆÍ î§åðÆ î§âñ é¶ À¹¦ÇêÕ Áå¶ Çòôò Õ¾ê ÇòÚ å×î¶ êzÅêå Õðé òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ êËéôé òÆ ÇÂÕ Ô÷Åð îÔÆéŠ寺 òèÅ Õ¶ E Ô÷Åð ð¹ê¶ îÔÆéÅ Õðé çÅ øËÃñÅ ÇñÁÅ Áå¶ Ú§×¶ Õ¯Ú» 鱧 òÆ A@ ñ¾Ö, E ñ¾Ö Áå¶ C ñ¾Ö çÅ ÇÂéÅî ç¶ä çÅ øËÃñÅ

ÇñÁŠܯ À¹¦ÇêÕ Ö¶â» ÇòÚ Ã¯é¶, Ú»çÆ Áå¶ Õ»ÃÆ ç¶ åî׶ êzÅêå Õðé òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» ù àz¶Çé§× ç¶ä×¶Í Ç÷ñ·Å ê¾èð Óå¶ Ö¶â Õ½ºÃñ» 鱧 ÃÅñÅéÅ E ñ¾Ö ð¹ê¶ çÆ ×ð»à Çîñ¶×Æ, Ü篺ÇÕ ÃÅðÆÁ» î¹¾Ö Ö¶â», ÇÜé·» ÇòÚ î¹¾Õ¶ìÅ÷Æ, ìÅÃÇÕàìÅñ, ë¹¾àìÅñ, ÔÅÕÆ, òÅñÆìÅñ, Õì¾âÆ, Õ¹ôåÆ, íÅð ü¾ÕäÅ, ÇéôÅé¶ìÅ÷Æ Áå¶ ÁËæñËÇàÕà ÁÅÇç ôÅîñ Ôé, 鱧 BE ñ¾Ö ð¹ê¶ ÃÅñÅéÅ Çç¾å¶ ÜÅä×¶Í Ö¶â éÆåÆ ÇòÚ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 ÃðÕÅðÆ Áå¶ éÆî ÃðÕÅðÆ ÁçÅÇðÁ» ÇòÚ é½ÕðÆÁ» î¹Ô¾ÂÆÁÅ Õðé ñÂÆ òÆ ï¯ÜéÅ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ þ Áå¶ ðÅÜ ÇòÚ Õ½î»åðÆ ê¾èð ç¶ A@ Ãà¶âÆÁî ìäÅÀ¹ä çÅ òÆ øËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þÍ

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

Çòé¯ç Õ¹îÅð å¶ êðîÜÆå Õ½ð ìä¶ ÒòÅÂÆà ÁÅë ê¿ÜÅìÓ

Á³ÇîÌåÃð. ÚËéñ êÆ.àÆ.ÃÆ ê¿ÜÅìÆ ò¼ñ¯º ÕðòŶ ׶ î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ Çòé¯ç Õ¹îÅð ðîçÅÃ å¶ êðîÜÆå Õ½ð Á¿ÇîÌåÃð ÒÒòÅÇÂà ÁÅë ê¿ÜÅìÓÓ Ú¹ä¶ ×¶ Üç ÇÕ ÔÇð¿çð ÔËðÆ éÅíÅ ×ÅÇÂÕ» å¶ îéçÆê Õ½ð îÅÛÆòÅóÅ ×ÅÇÂÕÅò» ÇòÚ¯º çÈÃð¶ ÃæÅé Óå¶ ðÔ¶Í ÒàÅàÅ â¯Õ¯î¯Ó¸ÒòÅÇÂà ÁÅø ê³ÜÅìÓ çÅ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñÅ Á¼Ü ÃæÅéÕ õÅñÃÅ ÕÅñÜ ÇòÖ¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂà ùð» ç¶ Ã¿×ðÅî ç½ðÅé î¹ÕÅìñ¶ ç¶ ëÅÂÆéñ ÇòÚ êÌò¶ô Õðé òÅñ¶ E é½ÜòÅé» å¶ E î¹ÇàÁÅð» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ñ˺ÇçÁ» ÇÖåÅì Çܼåä ñÂÆ êÈðÅ åÅä ñÅÇÂÁÅÍ ÇÂà î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ

õÅñÃÅ ÕÅñÜ Á³ÇîÌåÃð ÇòÖ¶ ÕðòŶ ׶ ÒòÅÇÂà ÁÅø ê³ÜÅìÓ ç¶ ëÅÂÆéñ ç½ðÅé ÁÅêäÆ ×ÅÇÂÕ ÕñÅ çÅ êÌçðôé Õðç¶ Ô¯Â¶ êÌåÆï¯×ÆÍ

òÆ÷Å ôðå» éðî ÕðÕ¶ íÅðåG ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ êÌèÅé×Æ êÅÇÕ ô»åÆ ò¼ñ Õçî ê¹¼àä ñÂÆ ÕËêàé ÔÆ Ôé ï¯×

Ú³âÆ×ó·. ê³ÜÅì ç¶ î¹¼Ö î³åðÆ Ã. êzÕÅô ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çÆÁ» ÃðÕÅð» ù ÇÂà ÇÖ¼å¶ çÆ îÅóÆ ðÔÆ ÁÅðÇæÕåÅ ù ìóÅòÅ ç¶ä ñÂÆ ÃðÔ¼ç ù Ö¹ô×òÅð, ùð¼ÇÖÁå Áå¶ ô»å ìäÅÀ°ä ñÂÆ êÇÔñÕçîÆ Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔËÍ Ã˺àð ëÅð ÇðÃðÚ Ç³é ðÈðñ Á˺â dzâÃàðÆÁñ ÇâòËñêî˺à (ÕÇð¼â) ò¾ñ¯º Òç¯Ô» ê³ÜÅì» ÇòÚÕÅð ì¹ÇéÁÅçÆ ã»ÚÅ Çñ§Õ¶ÜÓ ìÅð¶ ÇòÚÅð òà»çðÅ ç¶ À°çØÅàéÆ íÅôä ç½ðÅé Ã. ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ êÇÔñÕçîÆ ñÅ÷îÆ å½ð å¶ Õ¶ºçðÆ Â¶ôÆÁÅ Áå¶ ïÈðê å¼Õ ÷îÆéÆ ðÃå¶ ðÅÔƺ óíÅòéÅò» ù òèŶ×ÆÍ ÃîÅêåÆ ÃîÅð¯Ô ç½ðÅé î¹¾Ö îÇÔîÅé ç¶ å½ð Óå¶ ê¿ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ôÅîñ Ô¯Â¶Í Ã. ìÅçñ é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ù ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ òêÅð Áå¶ òäÜ ×åÆÇòèÆÁ» ù å¶÷ Õðé ñÂÆ ÁàÅðÆ ÃðÔ¼ç çÆ åð·» ÔÈÃËéÆòÅñÅ ÃðÔ¼ç òÆ Ö¯¯ñ·Æ ÜÅò¶Í ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ù ÜÅä ñÂÆ òÆ÷Å ôðå» ÇòÚ éðîÆ å¶ ÁËî.êÆ. ò»× ÇòèÅÇÂÕ» ù òÆ êÅÇÕÃåÅé ÜÅä çÅ Ö¾¹ñ·Å òÆ÷Å Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ÇÂà î½Õ¶ Ãz. ìÅçñ é¶ ÒÒÇÂÕé¯ÇîÕ Õ¯ÁÅêð¶ôé Á˺â ÇÂéëðÅÃàðÕÚð Á˺â Çñ§Õ¶ÇÜà ÇìàÇòé àÈ ê³ÜÅìÃ: ò¶ ÁÔËâÓÓ ÇÃðñ¶Ö Ô¶á ÇÂ¼Õ ê¹ÃåÕ òÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆÍ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÜñçÆ ÔÆ Á§ÇîzåÃð ÇòÚ ÇÂÕ òÆ÷Å Õ¶ºçð Ö¯Çñ·ÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Á×ð êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ô»åÆ å¶ ÃÇæðåÅ þ å» À¹Ã çÅ ñÅí íÅðå ù ò¾è þÍ À¹é·» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ Á×ð

î¹¼Ö î³åðÆ é¶ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çÆÁ» ÃðÕÅð» ù êÇÔñÕçîÆ Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ êÅÇÕÃåÅé Õî÷¯ð Ô¹§çÅ þ å» åÅÇñìÅé ÇÕèð å¾Õ êÔ¹§Ú ÜÅä׶ ÇÂÔ Ã¯ÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ òÆ÷Å éÆåÆ éðî Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ þ, ÇÕÀ¹ºÇÕ êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ ÃÅð¶ ÔÆ ÕÃÅì éÔƺ Ô¯ ÃÕç¶, À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÃÅì òð׶ ì§ÇçÁ» ù ÇÕö ÇÕÃî çÆ òÆ÷¶ çÆ ñ¯ó éÔƺ À¹Ô ÇÕè𯺠òÆ ÁÅ ÃÕç¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé ÃðÕÅð» ù ÁÅêà ÇòÚ ô¾ÕÆ îÅÔ½ñ ÃîÅêå ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ ÃòÅ×åÆ íÅôä Çò¼Ú âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ÕÇð¼â âÅ. ù¼ÚÅ ÇÃ³Ø Ç×¼ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ù ïÈðêÆÁé ç¶ô» ç¶ åÜðì¶ å¯º ÃìÕ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ÇÜé·» é¶ Ã»Þ¶ ì÷Åð çÅ ñÅí ÔÅÃñ Õðé, ð¼ÇÖÁÅ õðÇÚÁ» 寺 ìÚä Áå¶ Á³åðSç¶ôÆ êzÅÜËÕà» Áå¶ Ãî¼ÇÃÁÅò» çÆ Ã»ÞÆ ðäéÆåÆ ìäÅÀ°ä ñÂÆ ïÈðêÆÁé ïÈéÆÁé Çò¼Ú êÇÔñ» ðÇÔ Ú¹¼Õ¶ ç¹ôîä» éÅñ Ô¼æ ÇîñÅÇÂÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ÕÇð¼â ç¶ ÕÅðÜÕÅðÆ À¾°ê Ú¶ÁðîËé ÃzÆ ðÛêÅñ îñÔ¯åðÅ, ê¿ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ Çò¾å î§åðÆ Ã¹Çð§çð Çç×ñÅ, ðÅäÅ ×¹ðÜÆå ÇçØ, Á³ìËÃâð (ÇðàÅ.) Áå¶ êzî¹¼Ö ÃñÅÔÕÅð, ÕÇð¼â ÃzÆ êÆ.ÁËÃ. ÃÔŶ, êz¯. í°Çê³çð ÇÃ³Ø ìðÅó Áå¶ êz¯. ÁÅð.êÆ. ì³ìÅÔ é¶ òÆ Ö¶åð Çò¼Ú òêÅð Áå¶ òäÜ çÆÁ» ×åÆÇòèÆÁ» ù Ô°ñÅðÅ ç¶ä ñÂÆ ç¯Ô» ê³ÜÅì» ÇòÚÕÅð ì¹ÇéÁÅçÆ ã»Ú¶ ç¶ Ö¶åð ìÅð¶ íÅôä Çç¼åÅÍ

ê¹¼Üä çÅ ôðø Á³ÇîÌåÃð çÆ ×ÅÇÂÕÅ ðÈêÅñÆ ÛÅìóÅ, Çòé¯ç Õ°îÅð å¶ êðîÜÆå Õ½ð, ܦèð Õ˺à ç¶ Ã¿éÆ ÁàòÅñ, éÅí¶ ç¶ ÔðÇò¿çð ÔÅðÆ, îÅÛÆòÅó¶ 寺 îéçÆê Õ½ð, ÕêÈðæñ¶ ç¶ ÜÅéâÆð, éÅíÅ (êÇàÁÅñÅ) ç¶ çîéÜÆå Õ½ð, «ÇèÁÅäÅ ç¶ Á³Õ°ô ôðîÅ å¶ Õ¯ñÕÅåÅ çÆ å¯ôÆ Õ½ð ù éÃÆì Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇéðäÅÇÂÕ» ç¶ ëð÷ ðÅÜ ×ÅÇÂÕ Ô¿Ã ðÅÜ Ô¿Ã, ÔðíÜé îÅé, ÜËç¶ò (ÿ×ÆåÕÅð), Çîà êÈÜÅ å¶ ÃðìÜÆå Õ½ð é¶ ÇéíÅÂ¶Í ÃîÅ×î ç½ðÅé ×ÅÇÂÕ ÇçñÜÆå, Çîà êÈÜÅ å¶ Ã¹ÖìÆð ÁÅÇç éÅîòð ×ÅÇÂÕ» é¶ ì¹¦ç ÁÅòÅ÷» çÅ ÜÅçÈ Ãð¯ÇåÁ» ÇÃð èÈÇóÁÅÍ

ê¿ÜÅì ù ÕäÕ ñÂÆ À¹µåî ÕÅð×¹÷ÅðÆ ê¹ðÃÕÅð Ú³âÆ×ó· ê¿ÜÅì ù ÃÅñ B@@HS@I ñÂÆ ÕäÕ òÅÃå¶ Õ½îÆ Á³é ùð¾ÇÖÁÅ Çîôé ÁèÆé Çîôé ç¶ ñÅ×È Õðé ñÂÆ ò¾ÖSò¾Ö òÃÆÇñÁ» ç¶ Ã³×áé Áå¶ êÌì³è ç¶ ðÈê ÇòÚ òèÆÁÅ ÕÅð×¹÷ÅðÆ ÃçÕÅ ÒÀ¹µåî ÕÅð×¹÷ÅðÆÓ ê¹ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ êÌ×àÅòÅ ÕðÇçÁ» Á¾Ü ÇÂæ¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ê¹ðÃÕÅð AI Áå¶ AI Ãå³ìð ù éòƺ Çç¾ñÆ ÇòÖ¶ ÔÅóÆ øÃñ» çÆ Ô¯ÂÆ Õ½îÆ ÕÅéëð³Ã ç½ðÅé Õ¶ºçðÆ Ö¶åÆìÅóÆ î³åðÆ ÃÌÆ ôðç êòÅð ò¾ñ¯º Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ ê¹ðÃÕÅð ðÅÜ ÃðÕÅð çÆ åðø¯º âÅÇÂðËÕàð, Ö¶åÆìÅóÆ Ã: ìñÇò³çð ÇÃ³Ø ÇþèÈ é¶ ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ

ì¹ÜðÕ (êÇàÁÅñÅ). Õ¶ºçðÆ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ ÃzÆîåÆ êzéÆå Õ½ð é¶ Á¾Ü êÇàÁÅñÅ Ç÷ñ·¶ ç¶ À¹é·» Çê¿â» çÅ ç½ðÅ ÕÆåÅ, ÇÜæ¶ ÇêÛñ¶ Ã ÓÚ êÅäÆ çÆ îÅð êÂÆ ÃÆÍ ÇÂæ¶ Õ¹Þ Ú¯äò¶º ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» ÃzÆîåÆ êzéÆå Õ½ð é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê¿ÜÅì êzç¶ô Õ»×ðà çÆ êzèÅé×Æ ñÂÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ÔÆ Ãí 寺 ï¯× À¹îÆçòÅð Ôé, ÇÜé·» ù ê¿ÜÅì çÅ Ôð ì¾ÚÅ ÚÅÔ¹§çÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅð¶ âËñÆ×¶à» é¶ Ô¹ä ÁÇèÕÅð ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ù êzçÅé Õð Çç¾å¶ Ôé, À¹Ô ܯ òÆ øËÃñÅ

Õðé׶, Ãí ù îé÷±ð Ô¯ò¶×ÅÍ Á§ÇîzåÃð ÓÚ êÅÇÕÃåÅé ç¶ òÆ÷Å Õ¶ºçð ç¶ Ãì§è ÓÚ ê¹¾Û¶ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÓÚ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» ç¶ ÇòíÅ× ò¾ñ¯º êÇÔñ» ÔÆ ÇÂà çÆ ÇÃøÅðô ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ Çêz§Ã ÚÅðñÃ ç¶ ç½ð¶ ç¶ Ãì§è ÓÚ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ À¹é·» çÅ Çé¾ÜÆ ç½ðÅ þ, À¹Ô D ÁÕå±ìð çÆ ÇÂÕ ðÅå î¯åÆ îÇÔñ êÇàÁÅñÅ ð¹Õä×¶Í Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÷ÆðÕê¹ðGêÇàÁÅñÅ ÃóÕ ù Ú½óÅ ÕðÕ¶ î÷ì±å Õðé ñÂÆ Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ H Õð¯ó DD ñ¾Ö CF Ô÷Åð ð¹ê¶ îé÷±ð ÕÆå¶ ÔéÍ

ùðÜÆå êÅåð ù ÇîÇñÁÅ ÃðÃòåÆ ê¹ðÃÕÅð

Ú§âÆ×ó· ÔòÅÂÆ Á¾â¶ 寺 Á§åððÅôàðÆ À¹âÅä» ççìð åÕ Ú¼ñä×ÆÁ»

éòƺ Çç¼ñÆ. êÌÇüè ê¿ÜÅìÆ ÕòÆ Ã¹ðÜÆå êÅåð ù ÁÅêäÆ ê¹ÃåÕ Òñë÷» çÆ çð×ÅÔÓ ù Á¼Ü ÃðÃòåÆ ê¹ðÃÕÅð B@@I éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Õ¶. Õ¶ ÇìðñÅ òñ¯º À¹ñÆÕ¶ ׶ ÇÂà ÃîÅ×î ÓÚ îé¹¼ÖÆ òÃÆÇñÁ» ç¶ ÇòÕÅà ìÅð¶ î¿åðÆ ÕÇêñ ÇÃì¼ñ é¶ G.E ñ¼Ö çÆ ðÅôÆ ç¶ Õ¶ êÅåð ù ÃéîÅÇéå ÕÆåÅÍ ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå çÆ ÕÇòåÅ ç¶ Ö¶åð ÓÚ Ã¹ðÜÆå êÅåð çÅ é»Á îÔÅé ÕòÆÁ» ÓÚ ÜÅÇäÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ À¹é·» çÆ ÕÇòåÅ ÓÚ ÁÃñ ê¿ÜÅì çÆ ðÈÔ ÞñÕçÆ ÔË Áå¶ ÁÃñÆÁå ç¶ ìÔ¹å é¶ó¶ ÔËÍ ÃðÃòåÆ ÃéîÅé Ôð ÃÅñ BB íÅôÅò» ÓÚ ÇêÛñ¶ A@ ÃÅñ» ÓÚ ÃÅÇÔå ç¶ Ö¶åð ÓÚ ï¯×çÅé êÅÀ¹ä Óå¶ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔËÍ

Ú§âÆ×ó·. Ú§âÆ×ó· ÔòÅÂÆ Á¾â¶ 寺 Á§åððÅôàðÆ À¹âÅä» ô¹ð± Ô¯ä çÆ ê¿ÜÅì, Ú§âÆ×ó· Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ñ¯Õ» çÆ ÇÚð¯ÕäÆ ÁÅà 鱧 ì±ð êËä òÅñÅ þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂö ÃÅñ ççìð îÔÆé¶ å¾Õ ÇÂÔ À¹âÅä» ô¹ð± Ô¯ä òÅñÆÁ» ÔéÍ ÇåÁÅð Ô¯ ðÔ¶ éò¶º Á§åððÅôàðÆ àðîÆéñ 鱧 òÆ ççìð B@A@ å¾Õ î¹Õ§îñ Õðé çÅ àÆÚŠ¶Áðê¯ðà ÁæÅðàÆ ÁÅë ǧâÆÁÅ ò¾ñ¯º ð¾ÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ Á¾â¶ Óå¶ Ú¾ñ ðÔ¶ Õ§î» çÅ ÜÅÇÂ÷Å ñËä Áå¶ ÇÂÕ¾åð ÕÆåÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð Ãí 寺 êÇÔñ» î¾è ê±ðì ç¶ ç¶ô» 鱧 À¹âÅä» ô¹ð± ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í Ô¯ð Õ§êéÆÁ» òÆ ç±Ü¶ ç¶ô» ÇÜò¶º ìËÕ»Õ, ÇçØÅê¹ð, ï±ðêÆ

Áå¶ ÁîðÆÕÆ ç¶ô» 鱧 À¹âÅé» ô¹ð± Õðé ÓÚ ÇçñÚÃêÆ ÇçÖÅ ðÔÆÁ» Ôé, êð ÇëñÔÅñ ÇÂà ÇòÚ Çç¾Õå À¹æ¯º Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ À¹âÅä» ðÅå ò¶ñ¶ ê¹¾Üä çÆ þ êð À¹âÅäÅ À¹åÅðé ñÂÆ ñ¾×ä òÅñ¶ éò¶º ÕËàSB ê¾èð ç¶ ÁÅÂÆ. ÁËñ. ÁËÃ. (ǧÃàð±î˺à ñ˺Çâ§× ÇÃÃàî) éÅñ ðÅå ò¶ñ¶ Áå¶ Ã§ØäÆ è¹§ç Ü» Õ¯ð¶ ÇòÚ òÆ ÜÔÅ÷» 鱧 ÁÃÅéÆ éÅñ À¹åÅðé çÅ êzì§è Ô¯ä Óå¶ ÇÂÔ Çç¾Õå ç±ð Ô¯ ÜÅò¶×ÆÍ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ò¾ñ¯º î¹ÔÅñÆ ÇòÖ¶ ìäŶ ÜÅ ðÔ¶ ÔòÅÂÆ Á¾â¶ ñÂÆ ÁËÕ¹ÁÅÇÂð ÕÆåÆ C@F ¶Õó ÷îÆé ç¹ÁÅñ¶ ÇëñÔÅñ ÚÅðçÆòÅðÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þ, ܯ ÇÕ îÆºÔ çÅ êÅäÆ íðé ÕðÕ¶ ð¹Õ ×ÂÆ ÃÆÍ


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

ÚÅðñÃ å¶ ÕËÇîñÅ Çëð îÅéä׶ ÕËêàé çÆ îÇÔîÅé ÇéòÅ÷Æ çÅ Áé¿ç êÇàÁÅñÅ : Çç¾ñÆ ìðåÅéòÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇòÚ Ô¯ ðÔÆÁ» ðÅôàð ÇñÁŠùð¼ÇÖÁÅ çÅ ÜÅÇÂ÷Å î¿âñ Ö¶â» ç¶ C ÁÕå±ìð ù À¹çØÅàé Çê¼Û¯º ǧ×ñ˺â ç¶ ôÇÔ÷ÅçÅ ÚÅðñà Áå¶ À¹é·» çÆ êåéÆ ÕËÇîñÅ î¹ó ÇÂÕ òÅðÆ êÇàÁÅñÅ ç¶ î¯åÆ ìÅö îÇÔñ ÇòÚ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ù Çé¾ÜÆ ç½ð¶ Óå¶ Çîñä ÁÅ ðÔ¶ Ôé, ÇÜ¼æ¶ À¹Ô ÕËêàé ç¶ õÅà îÇÔîÅé Ô¯ä×¶Í ÇÂà çÆ ê¹ôàÆ ÕðÇçÁ» î¯åÆ ìÅö ç¶ Ã±åð» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ìÅð¶ éòƺ Çç¾ñÆ ÃÇæå ÇìzÇàô ÔÅÂÆ ÕÇîôéð ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ êÇàÁÅñÅ ÁÅ Õ¶ ÇêÛñ¶ Ççéƺ ùð¾ÇÖÁÅ êzì§è» çÆ ÃîÆÇÖÁÅ ÕÆåÆ ÔËÍ Á×ñ¶ îÔÆé¶ ðÅôàð î¿âñ Ö¶â» ç¶ À¹çØÅàé 寺 ìÅÁç ôÇÔ÷ÅçÅ ÚÅðñà Áå¶ ÕËÇîñÅ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ðÅÔƺ êÇàÁÅñ¶ ÁÅÀ¹ä×¶Í ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Ü¯ êÇàÁÅñÅ ÇðÁÅÃå ç¶ ôÅÔÆ êÇðòÅð ÇòÚ¯º Ôé ç¶ ôÇÔ÷ÅçÅ ÚÅðñà éÅñ êÇðòÅðÕ Ã§ì§è ÔéÍ À¹Ô å¶ À¹é·» çÆ êåéÆ êÇÔñ» òÆ êÇàÁÅñ¶ ç¶ ôÅÔÆ î¯åÆ ìÅö îÇÔñ ÇòÚ ðÇÔ ü¾Õ¶ ÔéÍ ÚÅðñà êÇàÁÅñÅ ç¶ éÅñ éÅñ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì ÁÅ Ú¾¹Õ¶ ÔéÍ ÜËÇòÕ Ö¶åÆ ò¼ñ À¹é·» çÅ ÕÅëÆ Þ¹ÕÅÁ ÇðÔÅ ÔËÍ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì ç¶ í¾àîÅÜðÅ Áå¶ Ãîöð îÅÜðÅ Çê¿â» çÆÁ» ×ñÆÁ» ÇòÚ Ø¹§îÇçÁ» ôÇÔ÷ÅçÅ ÚÅðñÃ é¶ ê¿ÜÅì çÆ îÇÔîÅé ÇéòÅ÷Æ çÅ êÇÔñ» òÆ Áé§ç îÅÇäÁÅ þ, êð Ô¹ä ìçñ¶ ԯ¶ ÔÅñÅå ÇòÚ À¹Ô ÇÂÕ Ççé ñÂÆ ÔÆ êÇàÁÅñÅ ÇòÖ¶ ÁÅêä¶ ôÅÔÆ Çî¾åð ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ç¶ îÇÔñ» ÇòÚ îÇÔîÅé ÇéòÅ÷Æ çÅ Áé¿ç ÔÅÃñ Õðé׶Í

ê³ÜÅì

13 êÆêÆÃÆ çÆ Ú¯ä ç¶ ÁÇèÕÅð ïéÆÁÅ ×źèÆ é±§ ýºê¶ Ú§âÆ×ó·. ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðÃ ç¶ ÁÅ×±Áź é¶ êÅðàÆ ÔÅÂÆÕîÅé çÆÁź ÔçÅÇÂåź çÆ êÅñäÅ ÕðÇçÁź ñìÅ êzèÅé, ñìÅÂÆ ÕÅðÜÕðéÆ Áå¶ Ç÷ñ·Å êµèð åµÕ ç¶ ÁÔ°ç¶çÅðź çÆ Ú¯ä çÅ ÁÇèÕÅð êÅðàÆ çÆ Õ½îÆ êzèÅé ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×źèÆ é±§ ýºê ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂà ðÃî 鱧 îÇÔ÷ ÚÅð ÃÆéÆÁð ÁÅ×±Áź îÇÔ§çð ÇÃ§Ø Õ¶.êÆ., ðÅÇܧçð Õ½ð íµáñ, ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Áå¶ Ü×îÆå ÇÃ§Ø ìðÅó é¶ é¶êð¶ ÚÅÇó·ÁÅ¢ âËñÆ׶à ÇÂÜñÅà ÇòµÚ ÇÕö 鱧 òÆ î±§Ô Ö¯ñ·ä çÆ ÇÂÜÅ÷å éÔƺ ÃÆ¢ í°ñµæ 寺 ÇòèÅÇÂÕ Ã°ÖêÅñ ÇÃ§Ø ÖÇÔðÅ é¶ Ü篺 ì¯ñäÅ ÚÅÇÔÁÅ åź ÃzÆ Õ¶.êÆ. Áå¶ Ãà¶Ü ÃÕµåð åðñ¯Úé ÇÃ§Ø é¶ êÅðàÆ ÇòèÅÇÂÕ

Õź×ðà çÅ âËñÆ׶à ÇÂÜñÅÃ

鱧 Ú°µê ðÇÔä çÆÁź Ãõå ÔçÅÇÂåź ÇçµåÆÁź¢ À°èð Ü篺 ÚÅð çÆòÅðÆ Á§çð Õ½îÆ êzèÅé 鱧 ÁÇèÕÅð ýºêä çÆ êzÇÕÇðÁÅ ô°ð± Ô¯ÂÆ åź Ã˺Õó¶ Õź×ðÃÆ òðÕðź é¶ î±§Ô Òå¶ ÕÅñÆÁź êµàÆÁź ì§é· Õ¶ ÁÅ×±Áź êzåÆ ð¯Ã êz×à ÕÆåÅ¢ îÆÇà§× çÆ ô°ð±ÁÅå êzç¶ô ÇðàðÇé§× ÁëÃð ÃzÆîåÆ À±ôÅ áµÕð é¶ ÕÆåÆ¢ ÃzÆ Õ¶.êÆ. é¶ îåÅ ê¶ô ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ çÆÁź Üæ¶ì§çÕ Ú¯äź çÅ Áîñ Á§Çåî êóÅÁ Òå¶ êÔ°§Ú Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ã¯éÆÁÅ ×źèÆ êÅðàÆ çÆ Ãî°µÚÆ àÆî çÆ Ú¯ä Õðé׶¢ ìÆìÆ íµáñ, ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø Áå¶ Ü×îÆå ìðÅó é¶ ÇÂà îå¶ çÆ êz¯óåÅ

ê¿ÜÅìÆ Çøñî» ÕðÕ¶ ÃÕÈé ÇîÇñÁË2×¹ðñÆé Ú¯êóÅ

î˺ ÕçÆ Çþֻ ù Á¾åòÅçÆ éÔƺ ÇÕÔÅ2À¹µÜñ ç¹Ã»Þ

Ú§âÆ×ó·. ÕËé¶âÅ ç¶ Ã±ì¶ ÇìzÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ ç¶ ÃÅìÕÅ êzÆîÆÁð Áå¶ î½Ü±çŠÿÃç î˺ìð ÃzÆ À¹µÜñ ç¹Ã»Þ é¶ ÇÂà î§åò çÆÁ» Öìð» çÅ Ö¿âé ÕÆåÅ þ ÇÕ À¹é·» ò¾ñ¯º Õçƺ Çþֻ ù Á¾åòÅçÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ å» Ôî¶ôÅ ÇÂÔ ÕÇÔ§çÅ ÇðÔÅ Ô» ÇÕ Õ¹Þ Á¾åòÅçÆ ÕÂÆ òÅð ÁÅêä¶ ÇÃ¾Ö Ô¯ä çÅ çÅÁòÅ Õðç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, Ü篺ÇÕ Õ¯ÂÆ ÇÃ¾Ö ÕçÆ Á¾åòÅçÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅÍ À¹é·» ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ Õ¹Þ ÖÅÇñÃåÅé ê¾ÖÆ î¶ð¶ î±§Ô ÇòÚ ÁÇÜÔ¶ ×¹§îðÅÔÕ¹§é ÇìÁÅé êÅ Õ¶ ñ¯Õ» ù ×¹§îðÅÔ Õð ðÔ¶ Ôé ÇÕ î˺ Õçƺ Ãî¹¾Ú¶ Çþֻ ù Á¾åòÅçÆ ÇÕÔÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ð¶ éÅéÅ Üæ¶çÅð î±ñÅ ÇÃ§Ø ìÅòÅ, ÇÜé·» ç¶ô çÆ ÁÅ÷ÅçÆ ñÂÆ H ÃÅñ ÕËç Õ¾àÆ Áå¶ ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì ç¶ î¯ðÚ¶ ÇòÚ ôÅîñ ԯ¶Í

Monika's

B E A U T Y

Ú§âÆ×ó·. ê¿ÜÅìÆ Çøñî ÒÔôðÓ å¶ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ç¾ÖäÆ Çëñî» ÓÚ ÁÅêä¶ òèÆÁÅ ÁÇíéË éÅñ Ú§×Å éÅîäÅ Ö¾àä òÅñÆ ÁÇíé¶åðÆ ×¹ðñÆé Ú¯êóÅ é¶ Á¾Ü Ú§âÆ×ó· ÓÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜà Çøñî ÇòÚ ÁÅêä¶ ñ¯Õ» å¶ Çî¾àÆ çÆ ×¾ñ Ô¯ò¶, À¹Ô Ãëñ Ô¹§çÆ þÍ ×¹ðñÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çøñî ÒÔôðÓ ÓÚ ÇÜà åð·» À¹Ã¶ çÆ ÁÇíéË ù çðôÕ» é¶ íðê±ð Ô¹§×ÅðÅ Çç¾åÅ ÃÆ, À¹Ã¶ åð·» À¹Ã çÆ éòƺ ÁÅ ðÔÆ Çëñî ÒÕì¾âÆ ÇÂÕ î¹Ô¾ìåÓ ù òÆ çðôÕ êçç Õðé×¶Í À¹Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¾ÖäÆ

Sex Selected Pregnancy Advising Services

NA

EG

PR Y NC

ING

VIS

TEL.: 718-902-9820

D

TE

EC

EL

XS

SE

AD

123-19 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL NY 11418

Çøñî» ç¶ éÅñEéÅñ À¹Ã ù ÁÅêäÆ î» ì¯ñÆ ÓÚ ìäÆÁ» Çëñî» ÇòÚ òÆ î¹¾Ö í±ÇîÕÅ ÇéíÅÁ Õ¶ Ö¹ôÆ å¶ ÃÕ±é ÇîÇñÁËÍ ×¹ðñÆé Ú¯êóÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ Õ¹Þ Áðö 寺 ÇÂÕ òÅð ë¶ð ê¿ÜÅìÆ Çëñî» çŠùéÇÔðÆ ï¹¾× ô¹ð± Ô¯ÇÂÁË å¶ Ú§×¶ ìÜà å¶ Ú§×ÆÁ» åÕéÆÕ éÅñ Çëñî» ìäé ñ¾×ÆÁ» Ôé, ÇÜà éÅñ ìÅñÆò¹¾â ç¶ ò¾â¶ ìËéð å¶ ê¿ÜÅìÆ ÇÃé¶î¶ ÓÚ Ô¯ð òÆ ÇéðîÅåÅ Çéðç¶ôÕ ê¿ÜÅìÆ Çëñî» çÅ ÇÔ¾ÃÅ ìäç¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé, ܯ ê¿ÜÅìÆ Çøñî À¹çï¯× ñÂÆ ÇÂÕ ô¹í ô×é òÆ þÍ

VATSA SPAS

s A L O N

Specializing In Facials, Threading, Hair Coloring, High Lights, Face Bleaching, Waxing And Much More...

ÕÆåÆ¢ îÆÇà§× çÆ êzèÅé×Æ ÕðÇçÁź Õ¶ºçðÆ ÁÅ×± ÁÅð.ÃÆ. Ö±§àÆÁÅ é¶ ê§ÜÅì ç¶ ÁÅ×±Áź çÆ åÅðÆø ÕÆåÆ¢ êÇàÁÅñŠ寺 Õź×ðÃÆ ÁÅ×± Çòôé± ôðîÅ ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁź é¶ òÆ ÃîÅ×î ô°ð± Ô°§ÇçÁź ÔÆ éÅÁð¶ìÅ÷Æ ô°ð± Õð ÇçµåÆ¢ ÇÂé·Åº é¶ î×𯺠Ôź Òå¶ ÕÅñÆÁź êµàÆÁź ì§é· ñÂÆÁź å¶ ÃzÆîåÆ áµÕð êzåÆ ð¯Ã êz×à ÕÆåÅ¢ ÇÂé·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅ×±Áź Áå¶ òðÕðź 鱧 ÁµÖ¯º êð¯Ö¶ ÕðÕ¶ êÇðòÅðÕ î˺ìðź 鱧 âËñÆ׶à ìäÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ç¶ êÅðàÆ çøåð 寺 ìÅÔð ÜÅä Ã ÇÂé·Åº êzçðôéÕÅðÆÁź é¶ À°é·Åº çÆ ×µâÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôà ÕÆåÆ êð ê°ñÆÃ é¶ ÇÂé·Åº 鱧 ÇêÛÅºÔ èµÕ ÇçµåÅ¢

S

M TE

SY SY

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ

Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your PREGNANCY TAKES PLACE

SON? DAUGHTER?

Scientific Methods Non-Invasive Procedures & Techniques

å¹ÔÅâÅ Á×ñÅ ì¼ÚŠâÅ Ô¯ò¶ Ü» Õ¹óÆ ×ðí èÅðä å¯ êÇÔñ» ÇÂÔ å¹ÃÄ üä ÃÕç¶ Ô¯

VATSA SPAS

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jackson Heights, New York

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com


14

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ñ¿çé ÓÚ êÅÇÕ é¶åÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ ÇêµÛ¯º ÕðÅÚÆ ÓÚ ÇÔ¿ÃÅ

ñ¿çé/ÕðÅÚÆ. êÅÇÕÃåÅé ç¶ êÌÇüè ÁÅ×È å¶ î¹åÅÇÔçÅ Õ½îÆ îÈòî˺à (ÁËî. ÇÕÀ±. ÁËî.) ç¶ êÌî¹¼Ö é¶åÅ ÇÂîðÅé ëÅðÈÕ çÆ ñ¿çé ÇòÚ Ô¼ÇåÁÅ çÆ õìð çÅ êåÅ ñ×ÇçÁ» ÔÆ ÕðÅÚÆ ÇòÚ çÇÔôå ëËñ ×ÂÆÍ ÇÂà ç½ðÅé ÕÂÆ æÅò» Óå¶ ÇÔ¿ÃÅ å¶ ÃÅóëÈÕ çÆÁ» ØàéÅò» òÅêðÆÁ» ÔéÍ ÇÂæ¶ íÆó é¶ Õ¹Þ ×¼âÆÁ» ù Á¼× ñÅ Õ¶ ÃÅó Çç¼åÅÍ ÕðÅÚÆ ÇòÚ ÁËî. ÇÕÀÈ. ÁËî. ç¶ ÕÅøÆ ÃîðæÕ ÔéÍ ØàéÅ ìÅð¶ ñ¿çé ê¹ÇñÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ, ÒÀ¹µåðÆ ñ¿çé ÇòÚ Â¶ôÆÁÅÂÆ îÈñ ç¶ E@ ÃÅñÅ (ÇÂîðÅé ëÅðÈÕ) ÇòÁÕåÆ Óå¶ ÕÂÆ òÅð ÚÅÕÈ éÅñ òÅð ÕðÕ¶ Ô¼ÇåÁÅ Õð Çç¼åÆ ×ÂÆÍ

22-Sep-2010, Wednesday

î°ôµðë çÅ ñ¯Õź éÅñ ×µñìÅå Ã Õ½óÅ åÜðìÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç : êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòµÚ î°ó Ãð×ðî Ô¯ä ç¶ ÚÅÔòÅé ÃÅìÕÅ ë½ÜÆ ôÅÃÕ êðò¶÷ î°ôµðë 鱧 ñ¯Õź éÅñ ×µñìÅå Ã Õ½ó¶ åÜðì¶ ÇòµÚ¯º ñ§ØäÅ ÇêÁÅ¢ ç¶ô ç¶ ñµÖź Ôó· êÆóåź ñÂÆ ë§â ÇÂÕµáÅ Õðé ç¶ îÕÃç éÅñ ÇÂÕ àËñÆÇò÷é ÇéÀ±÷ ÚËéñ òµñ¯º ÕðòŶ êz¯×ðÅî (àËñÆæé) ÇòµÚ íÅ× ñËä òÅñ¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ êðò¶÷ î°ôµðë 鱧 Ãð¯ÇåÁź é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 çðê¶ô î°ôÕñź ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð çµÇÃÁÅ¢ À°Ã ò¶ñ¶ ë¯é Õðé òÅñ¶ ÕÂÆ ñ¯Õź é¶ ðÅôàðêåÆ òܯº À°é·Åº ç¶ Õ§îÕÅÜ çÆ ôñÅØÅ òÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂÕ Ã¶òÅî°Õå Çìz׶âÆÁð é¶

ë¯é ÕðÕ¶ î°ôµðë 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã Õ¯ñ î°ôµðë ñÂÆ ç¯ Ü°µå¶ Ôé¢ ÇÂà î×𯺠À°Ã çÅ ë¯é ÇÂÕçî Õµà ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ Ô¯ðź é¶ À°é·Åº 寺 ÃÅñ B@@E

ë½ÜÆ ÁÇíÁÅÃ

çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ ÇòÖ¶ ÁµÜÕñ ÁîðÆÕÆ ë½ÜÅ éÅñ Çîñ Õ¶ ÃËÇéÕ ÁµÇíÁÅà ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÂà ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ êéâ¹µìÆÁ» òµñ¯ çÅ׶ ׶ 蹿¶ ç¶ ×¯ñ¶ éÅñ ìÇäÁÅ ÖÈìÃÈðå ÇçzôÍ

êÅÇÕÃåÅé ÒÚ Ôó·Åº ÕÅðé ñ¯Õź çÆ ÃÇæåÆ ÁÇå ÇíÁÅéÕ

òÅÇô§×àé. êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ôó· îÅð¶ Ö¶åðź çÅ ç½ðÅ Õðé î×𯺠ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ ÕËÇÃÕ ðµâ é¶ ÁµÜ ÁÅÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ÒÚ ñ¯Õź çÆ ÃÇæåÆ ìÔ°å ìçåð ÔË Áå¶ Õ½îźåðÆ íÅÂÆÚÅð¶ 鱧 ǵèð ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé éÅñ ÃźÞÆ êzËà ÕÅéëð§Ã ÒÚ ê°µÜ¶ ÃzÆ ðµâ ÇÂà 寺 êÇÔñź êÅÇÕÃåÅé ׶ ԯ¶ Ãé¢ À°é·Åº é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô Õµñ· êÅÇÕÃåÅé ÒÚ Ãé å¶ çµÖäÆ ê§ÜÅì ÒÚ À°Ô ÇðÚðâ ÔÅñìð°µÕ ç¶ éÅñ éÅñ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ îÇÔî±ç Õ°ðËôÆ é±§ òÆ Çîñ¶¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ñ¯Õź çÆ ÃÇæåÆ ìóÆ ìçåð Ô¯ÂÆ êÂÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÅ ÇõèÅ ÇÜÔŠðé¶ÔÅ ÇÂÔ¯ ÔË ÇÕ Õ½îźåðÆ íÅÂÆÚÅð¶ 鱧 ÇÂÔ ÃîÞäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ Ú°ä½åÆ ÔÅñ¶ Öåî éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ñ¯Õź ÇÃð êÅäÆ ÕÅðé ñµ×ä òÅñÆÁź ÇìîÅðÆÁź çÅ ÖåðÅ î§âðÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÕö îÔźîÅðÆ çÅ ÔÅñ¶ òÆ âð ÔË¢ ï ÃÅ鱧 Ãí 鱧 À°æ¯º ç¶ ñ¯Õź ç¶ ç°µÖ ÃîÞä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ÃzÆ ðµâ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ å¶ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÃźÞÆ ÇçñÚÃêÆ òÆ ÔË¢

ç¶ í±ÚÅñ ò¶ñ¶ êÆóåź 鱧 Ççµå¶ ÜÅä òÅñ¶ ðÅÔå ë§âź çÅ ÇÔÃÅì î§Ç×ÁÅ Áå¶ ÃÅñ B@@G ÇòµÚ ÇÂÃñÅîÅìÅç çÆ ñÅñ îÃÇÜç ÇòµÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ À°Ã 鱧 ñ¯Õź çÅ ÕÅåñ ÇÕÔÅ¢ î°ôµðë é¶ ñÅñ îÃÇÜç Áêð¶ôé ÇÜÔ¶ ÇòòÅç×zÃå î°µÇçÁź ìÅð¶ ÃòÅñź ç¶ ÜòÅì ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÇÜÔ¶ ÃòÅñź ç¶ ÜòÅì òµÖð¶ å½ð Òå¶ ç¶ä׶¢ ìÆå¶ ÃÅñ ÁêðËñ 寺 ÁÅêäÆ îð÷Æ éÅñ ÜñÅòåéÆ í¯× ðÔ¶ î°ôµðë é¶ êÅÇÕÃåÅé ÜÅ Õ¶ Á×ñÆÁź Ú¯äź ÇòµÚ íÅ× ñËä çÆ ×µñ ç°ÔðÅÂÆ¢

ÇçÁÅðìÅÇÕð (å¹ðÕÆ). å¹ðÕÆ ç¶ ç¼ÖäPêÈðì ÓÚ ÇÂ¼Õ Çî¿éÆ ì¼Ã ÇòÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÓÚ ñ×í× H ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ C ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂÔ èîÅÕÅ Ô¼ÕÅðÆ ðÅÜ ç¶ ÇÜÇÃàñÆ Çê¿â ÇòÚ ÂÆðÅé Áå¶ ÇÂðÅÕ çÆ Ô¼ç ç¶ é¶ó¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ é¶óñ¶ ÕÃì¶ ç¶ î¶Áð ð¶ÃÈñ ÕÅïÅ é¶ Â¶Ü¿ÃÆ ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Çî¿éÆ ì¼Ã Çðî¯à Õ¿àð¯ñ òÅñÆ ìÅðÈçÆ Ã¹ð¿× Óå¶ Úóé ÕÅðé I ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ×Â¶Í ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ êÇÔñ» A@ ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ îÅð¶ ÜÅä ìÅð¶ ÇÕÔÅÍ Ô¼ÕÅðÆ ç¶ ðÅÜêÅñ ç¶ çøåð ò¼ñ¯º H ÇòÁÅÕåÆÁ» 綶 îðé çÆ ê¹ôàÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ

ÁàÅðÆ ÃðÔ¾ç. êÅÇÕÃåÅé 寺 Ú¾ñ Õ¶ Á¾Ü ìÅÁç ç¹ÇêÔð ÁàÅðÆ ÇòÖ¶ ê¹¾ÜÆ ÃîÞ½åÅ ð¶ñ ÇòÚ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ îÅåÅPÇêåÅ Áå¶ çÅçÆ ò¼ñ¯º Çìé» êÅÃê¯ðà ç¶ íÅðå ÇñÁ»çÆ D@ Ççé» çÆ ì¾ÚÆ é±§ ÁàÅðÆ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé ÇòÖ¶ ÃÇæ¾å íÅðåÆ Ç¿îÆ×z¶ôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» Üç ì¾ÚÆ é±§ òÅÇêà êÅÇÕÃåÅé ñË Õ¶ ÜÅä ìÅð¶ ÇÕÔÅ å» ÃÅðÅ êÇðòÅð ÔÆ íÅðå 寺 êÅÇÕÃåÅé ÜÅä ñÂÆ ð÷Åî¿ç Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÃðÕÅðÆ Ã±åð» 寺 ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð D@ Ççé» çÆ ì¾ÚÆ îçÆÔÅ À¹ÃîÅé, ÇÜà 鱧 À¹Ã ç¶ îÅåÅ ÃéÅ À¹ÃîÅé, ÇêåÅ À¹ÃîÅé Áå¶ çÅçÆ Çìé» êÅÃê¯ðà ç¶ ñË ÁŶ ÃéÍ À¹é·» çÆ ÁàÅðÆ ÇòÖ¶ Ç¿îÆ×z¶ôé ÕðÇçÁ» ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ì¾ÚÆ çÅ

êÅÃê¯ðà éÅ ìÇäÁÅ Ô¯ä ÕÅðé ì¾ÚÆ Áå¶ À¹Ã çÆ îÅåŠ鱧 À¹é·» ç¶ òåé êÅÇÕÃåÅé ÜÅä ñÂÆ ÇÕÔÅ êð ÇÂà 寺 ìÅÁç ÃÅð¶ êÇðòÅð é¶ ÁÅêä¶ òåé ÜÅä çÅ êz¯×ðÅî ìäÅ ÇñÁÅÍ ÃîÞ½åÅ ð¶ñ Çç¾ñÆ ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ä ìÅÁç êÅÇÕÃåÅéÆ êÇðòÅð ÁàÅðÆ ÇòÖ¶ ÔÆ ðÅå ÇìåÅÀ¹ä ñÂÆ ð¹Õ Ç×ÁÅ, ÇÜ毺 ÇÂÔ AG Ãå§ìð 鱧 Ãò¶ð¶ íÅðå 寺 ÁàÅðÆ òÅÔ×Å ÃðÔ¾ç ðÃå¶ íÅðåÆ Ç¿îÆ×z¶ôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆ êÅÇÕÃåÅéÆ Ç¿îÆ׶zôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» 鱧 òÅêà Õð ç¶ä×¶Í ÇÂà éÅñ ÔÆ Á¾Ü êÅÇÕÃåÅé 寺 ð¶ñ îÅð× ðÅÔƺ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Çò×ó¶ ÔÅñÅå 寺 âðçÅ ÇÂÕ ÇÔ§ç± êÇðòÅð ç¶ Ã¾å î˺ìð ÃçÅ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé Û¾â Õ¶ íÅðå 깾ܶÍ

Çìé» êÅÃê¯ðà íÅðå êÔ¹¿ÚÆ êÅÕ ì¾ÚÆ é±§ òÅêà òåé î¯ÇóÁÅ

îñ¶ôÆÁÅ ÇòµÚ ÃÅìÕÅ ÇÃµÖ ø½ÜÆ é±§ êËéôé 寺 éÅºÔ Õ°ÁÅñÅñ§ê°ð. ê°ðÅä¶ Ã ÇòµÚ îñÅÇÂÁÅ òܯº ÜÅä¶ ÜÅºç¶ î°ñÕ ÇòµÚ ÕÇîÀ±ÇéÃà ÁÇåòÅçÆÁź éÅñ ñóé òÅñ¶ ÇÃµÖ é±§ Õ°Þ îÆéPî¶Öź ÕÅðé êËéôé ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ îÆâÆÁÅ Çðê¯ðàź î°åÅìÕ ÕËêàé î°õÇåÁÅð ÇÃ§Ø ê°ñÆà Áå¶ ø½Ü ÇòµÚ é½ÕðÆ Ã ìÔÅçðÆ éÅñ ñó¶, êð À°é·Åº 鱧 À°é·Åº ç¶ ÔµÕ å¯º îÇÔð±î ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÕËêàé ÇÃ§Ø é¶ BI ÃÅñ ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ ÕÆåÆ¢ À°é·Åº çÅ ê°ðÅäÅ ÇòÇçÁÅðæÆ ñËëàÆé˺à Õðéñ î°Ô§îç ÇÂçÇðà ÔÃé, ÕËêàé çÆ ÁÅêä¶ ÔµÕ ñËä ñÂÆ

çØðô ÇòµÚ îçç Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ÕËêàé ÇÃ§Ø À°Ã ç¶ è§éòÅçÆ Ôé¢ ö½ðåñì ÔË ÇÕ GH ÃÅñÅ î°õÇåÁÅð ÇÃ§Ø ç¶ ê§ÜÅìÆ ÇÕÃÅé îÅÇêÁź é¶ À°Ã 鱧 êó·ÅÂÆ ñÂÆ îñÅÇÂÁÅ í¶ÇÜÁÅ ÃÆ¢ D@ÇòÁź ç¶ ÁÖÆð ÇòµÚ ç¶ô ÇòµÚ ÁËîðÜ˺ÃÆ ñµ×ä À°µå¶ À°é·Åº 鱧 ÷ìðçÃåÆ ê°ñÆà ÇòµÚ íðåÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, êð ÇÂà î×𯺠À°é·Åº é¶ ÇêµÛ¶ î°ó Õ¶ éÔƺ ç¶ÇÖÁÅ¢ ÕÇîÀ±ÇéÃàź òµñ¯º çðê¶ô õåð¶ ç¶ õÅåî¶ ÇòµÚ À°é·Åº çÆ í±ÇîÕÅ çÆ ôñÅØÅ òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ, êð Ô°ä À°é·Åº 鱧 êËéôé ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

Áµñ·ó é¶êÅñÆ î°§â¶CÕ°óÆÁź ç¶ ì¶ìÅÕ ÃòÅñ

Õáî§â±: Õáî§â± ÇðÕÅðÇâ§× Ãà±âÆú ÒÚ é¶êÅñÆ Áµñ·ó î°§â¶P Õ°óÆÁź Ô÷Åðź êµåð í¶Üç¶ Ôé åź ܯ À°Ô ÇÂÕåðëÅ ÇêÁÅð, ÃîÇñ§×åÅ, éô¶ Áå¶ ÁËÚ.ÁÅÂÆ.òÆ. ÇÜÔ¶ î°µÇçÁź ìÅð¶ ÃñÅÔ ñË ÃÕä¢ é¶êÅñ ÒÚ Ãí 寺 òµè ðäé òÅñ¶ êz¯×ðÅîź ÇòµÚ¯º ÇÂÕ ÒÚËÇà§× Çòµç îÅÂÆ ìËÃà ëð˺âÒ Üź ÒÃÅæÆ Ã§×Å îéÕÅ Õ°ðÅÒ (ÁËÃ.ÁËÃ.ÁËî.Õ¶.) ÔË¢ ÇÂà êz¯×ðÅî ÒÚ Ôð Çòô¶ Òå¶ Ö°µñ·¶ ÁÅî ÚðÚÅ Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂÔ éÅàÕ å¶ Ã§×Æå éÅñ íðê±ð ÔË¢ ÇÂà 鱧 齺 ÃÅñ êÇÔñź çï°Õå ðÅôàð ìµÇÚÁź çÆ Â¶Ü§ÃÆ Òï±éÆôËëÒ òµñ¯º ô°ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà ô¯Á çÅ î°µÖ î§åò é¶êÅñÆ Áµñ·óź 鱧

ÁËÚ.ÁÅÂÆ.òÆ. Áå¶ Â¶â÷ ç¶ õåð¶ 寺 ÜÅ×ð±Õ ÕðéÅ ÔË¢ é¶êÅñ ÇÜÔóÅ ÇÂÕ ð±óÆòÅçÆ Áå¶ ÇÔ§çÆ ðÆåÆPÇðòÅÜź òÅñÅ ç¶ô ÔË, ÇòÚ Áµñ·ó î°§â¶PÕ°óÆÁź çí¯× Áå¶ éÇôÁź ÇÜÔ¶ òðÇÜå ÇòÇôÁÅ ìÅð¶ Ö°µñ·¶ÁÅî ×µñź Õðç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ô¯Á é¶êÅñ ÇòÚ ì¶Ôµç ñ¯ÕÇêzï ìä Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ô¯Á Õ½îÆ ð¶âÆú Òå¶ é½ÜòÅéź òµñ¯º é½ÜòÅéź ñÂÆ ê¶ô ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà ç½ðÅé êzíÅòôÅñÆ î°µÇçÁź Òå¶ ÇòÚÅðP ÚðÚÅ Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂà ô¯Á ÒÚ ÇÂ§é¶ Ç÷ÁÅçÅ ñ¯Õź ç¶ êµåð ÁÅÀ°ä ñµ×¶ Ôé ÇÕ Ô°ä ÇÂà çÅ Ãîź Áµè¶ اච寺 òèÅ Õ¶ ÇÂÕ Ø§àÅ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ÇÂà ô¯Á ç¶ ÃÅìÕÅ î¶÷ìÅé

å¹ðÕÆ ÓÚ Çî¿éÆ ì¼Ã èîÅÕ¶ ÓÚ H îð¶

ÕÅÀ°Ãå°ò ê¯Öð¶ñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÒÒÃÅæÆ Ã§×Å îéÕÅ Õ°ðÅÒÒ ô¯Á ô°ð± 寺 êÇÔñź é¶êÅñ ÒÚ ÇÂà ÇòÚ ÇòÚÅð¶ ÜÅä òÅñ¶ î°µÇçÁź Òå¶ ×µñ Õðé çÅ ÇðòÅÜ éÔƺ ÃÆ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ, ÒÒÇÂà ô¯Á 鱧 ÇÂà åð·Åº ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅ鱧 ×µñ Õðé ò¶ñ¶ Ç夆 ñµ×¶ ÇÜò¶º å°Ãƺ ÁÅêä¶ ÇÕö ç¯Ãå éÅñ ×µñ Õð ðÔ¶ Ô¯¢ ÇÂà ÇòÚ î¶÷ìÅé Ôð ÇÂÕ Çòô¶ ÇÜò¶º ÇÃÔå, ÕËðÆÁð Üź êó·ÅÂÆ Ãì§èÆ êÇðòÅðÕ ÃîµÇÃÁÅòź Áå¶ ÕÅî íÅòéÅ ìÅð¶ ×µñ Õðç¶ Ôé¢ ÇÂà Ã ÇÂà ô¯Á ç¶ Ôëå¶ ç¶ F@ ñµÖ ç¶ ÕðÆì Ãð¯å¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÕÂÆ Õ½îźåðÆ ê°ðÃÕÅð òÆ ÁÅêäÆ Þ¯ñÆ êòÅ Ú°µÕÅ ÔË¢

ÃÌÆñ¿ÕÅ ÓÚ ìÅðÈç éÅñ íð¶ àð¼Õ ÓÚ èîÅÕÅC BE îð¶, EB ÷õîÆ

Õ¯ñ¿ì¯. êÈðìÆ ÃÌÆñ¿ÕÅ ÇòÚ ìÅðÈç éÅñ íð¶ ÇÂÕ àð¼Õ (Õ¿à¶éð) ÇòÚ ÁÚÅéÕ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÕÅðé BE ñ¯Õ îÅð¶ ׶ å¶ EB Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶ ÇÜé·» ù ìÅàÆÕñ¯ÁÅ ç¶ ÔÃêåÅñ ÇòÚ çÅõñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà ÷ìðçÃå èîÅÕ¶ ÇòÚ Çå¿é Ô¯ð Õ¿à¶éð òÆ À¹â ×Â¶Í ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ èîÅÕÅ ÃÌÆñ¿ÕÅ ç¶ êÈðì ÇòÚ ìÅàÆÕñ¯ÁÅ ôÇÔð ç¶ Õ¯ñ ÇÂÕ ê¹Çñà æÅä¶ ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅÍ ø½Ü ç¶ ì¹ñÅð¶ î¶Üð Üéðñ úìïÅ î¶âÅòÅñÅ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹Çñà æÅä¶ ÇòÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÇòÚ BE ñ¯Õ îÅð¶ ׶ ÇÜé·» ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅåð ê¹Çñà òÅñ¶ ÔéÍ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ èîÅÕÅ ÁÚÅéÕ Ô¯ÇÂÁŠܯ ÇÕ ÇÂÕ ÔÅçÃÅ ÃÆÍ ÇÂÔ èîÅÕÅ À¹ç¯º Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 Õ¹Þ ÚÆéÆ ÕÅî¶ ÃóÕ êÌÅÜËÕà ÇòÚ ôÅÇîñ ÇÂÕ Õ¿à¶éð ÇòÚ ÇòÃë¯àÕ Ãî¼×ðÆ ð¼Ö ðÔ¶ ÃéÍ ÇÂÔ ÇòÃë¯àÕ êçÅðæ ùð¼ÇÖÁå ÇàÕŶ ׶ ÃéÍ


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

22-Sep-2010, Wednesday

Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ ò¯à» ç½ðÅé ÔîÇñÁ» ÓÚ BD îð¶

15

Authorised Dealer

Jamaica Ave, 102-21 Â∂∂ Âπ‘≈‚≈ ¡≈͉≈ √‡Ø

New ÕÅì¹ñ. Áë×ÅÇéÃåÅé ÓÚ Á¼Ü ÿÃçÆ Ú¯ä» ñÂÆ ò¯à» êÅÀ¹ä çÅ Õ¿î õåî Ô¯ Ç×ÁŠܯ ÇÕ ÇÂà ç¶ô ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÓÚ çÈÃðÆ òÅð çÆÁ» ÿÃçÆ Ú¯ä» ÃéÍ ò¯à» ç½ðÅé Ô¯ÂÆ ÇÔ¿ÃÅ ÓÚ BD ÇòÁÕåÆÁ» ù ÜÅé 寺 Ô¼æ òÆ è¯ä¶ ê¶ ÔéÍ Ú¯ä ÕÇîôé ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ò¯à» êÅÀ¹ä çÅ Õ¿î ôÅî ç¶ D òܶ 寺 ìÅÁç ì¿ç Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ êÌ¿åÈ ÇÂà Ã ÕåÅð» ÓÚ Öó¶ ñ¯Õ» ù ò¯à» êÅÀ¹ä çÅ î½ÕÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ ôÅî ç¶ G òܶ å¼Õ ÜÅðÆ ÇðÔÅÍ ò¯à» ç½ðÅé Ô¯ÂÆÁ» ÇÔ¿ÃÕ Þóê» ÓÚ AH åÅÇñìÅé Á¼åòÅçÆ Áå¶ F ùð¼ÇÖÁÅ î¹ñÅ÷î îÅð¶ ×Â¶Í ì¹ñÅð¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¹¿çÜ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Áå¶ ÃÈì¶ ç¶ Ô¯ð ÇÔ¼ÇÃÁ» ÓÚ Á¼åòÅçÆÁ» é¶ BB ðÅÕà çÅ׶ ÇÜé·» ÕÅðé AF ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç Õð÷ÂÆ é¶ ÕÅì¹ñ ç¶ ÁîÅéÆ ÔÅÂÆ ÃÕÈñ ç¶ ê¯Çñ¿× ìÈæ Óå¶ ÁÅêäÆ ò¯à êÅÂÆ Áå¶ Áå¶ Áë×Åé» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô ÇÔ¿îå ÇòÖÅÀ¹ä Áå¶ ÔîÇñÁ» 寺 ì¶Ö½ø Ô¯ Õ¶

ò¯à» êÅÀ¹äÍ ç¶ô ç¶ F@@@ ò¯à Õ¶ºçð» Óå¶ ø½Ü ç¶ FC@@@ Áå¶ ê¹ÇñÃ ç¶ EB@@@ ÜòÅé» ù åÅÇÂéÅå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ì¶ô¼Õ AEC ò¯à Õ¶ºçð» Óå¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Ç¿å÷Åî êÈð¶ éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂÔ ì¿ç Õð ç¶ä¶ êÂ¶Í åÅÇñìÅé çÆÁ» èîÕÆÁ» ç¶ ìÅòÜÈç ÿÃç ç¶ Ô¶áñ¶ Ãçé ò¯ñ¶ÃÆ ÇÜ×ðÅ çÆÁ» BDI ÃÆà» Óå¶ Ô¯ÂÆÁ» Ú¯ä» ÓÚ BE@@ 寺 ò¼è À¹îÆçòÅð» çÆ ÇÕÃîå ò¯à ìÕÇÃÁ» ÓÚ ì¿ç Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂé·» BDI ÃÆà» ÓÚ FH Á½ðå» ñÂÆ ðÅÖòÆÁ» Ôé ÇÜé·» Óå¶ D@F Á½ðå» é¶ ÁÅêäÆ ÇÕÃîå Á÷îÅÂÆ ÕÆåÆ ÔËÍ ÕÅì¹ñ ç¶ ç¼Öä ÓÚ ñ¯ÜÈð ÓÚ åÅÇñìÅé ÔîÇñÁ» ÕÅðé D î¼åçÅé Õ¶ºçð ì¿ç ðÔ¶Í åÅÇñìÅé ò¼ñ¯º ò¯à òÅñÆ ÇÃÁÅÔÆ ñ¼×Æ À°º×ñ Õ¼à ç¶ä çÆ èîÕÆ ÕÅðé ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ Øð» ÓÚ çìÕ Õ¶ ìËᶠðÔ¶Í ÇÂ毺 ç¶ ÇéòÅÃÆ éÅòÆç é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô åÅÇñìÅé ç¶ âð ÕÅðé ò¯à éÔƺ êÅÀ¹°ä ÜÅäÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÇÕÀ¹°ºÇÕ î˺ À°îÆçòÅð ñÂÆ ÁÅêäÆ ÜÅé ܯÖî ÓÚ éÔƺ êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿çÅÍ

$ UNLIMITED TALK + TEXT NO HIDDEN FEE. Pay As You Go plans also available

PER MONTH

SIMPLE MOBILE

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


16

èîÕ

ÁËéÁÅðÁÅÂÆ õìð»

22-Sep-2010, Wednesday

ì¶ð¿× ÇðÔÅ í¿×óÅ ÁËÕÃêñ¯÷é

ÇÃå¿ìð ù ôÅî ìÆ åÆïÅðÕAI ÕÅñÜ ÇéÀÈïÅðÕ

ÇòÖ¶ í¿×óÅ ÁËÕÃêñ¯÷é, ÇìµàÈ í¹µñð ÃàÅðî¶Õðà òµñ¯º ÕðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂö Ççé ìËñð¯÷ ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÖ¶ ÕìµâÆ àÈðéÅî˺à òÆ Úñ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÜµæ¶ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ çðôÕ ÔÅ÷ð Ãé, ܯ

ÇÕ ôÅî G. C@ åµÕ ܹචðÔ¶Í í¿×óÅ ÁËÕÃêñ¯÷é ÓÚ çðôÕÅ çÆ Ç×äåÆ Øµà Ô¯ä ÕÅðé ô¯ ñ¶à ô¹ðÈ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ê̯×ðÅî çÅ Á×Å÷ ÜÅÃîÆé é¶ ÕÆåÅ êð ÃŪâ ÖðÅì Ô¯ä ÕÅðé çðôÕ ×Æå» ç¶ ì¯ñ éÅ ÃîÞ ÃÕ¶ Áå¶ íóÕ À¹µá¶Í êÌì¿èÕ» òµñ¯º Õ¹µÞ ç½ó

íµÜ ÕðÕ¶ ÃŪâ ÇÃÃàî ÓÚ æ¯óŠùèÅð ÇñÁ»çÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç çÈÃð¶ ÕñÅÕÅð ðÅÜÅ ìÅá é¶ Ü篺 ܯô éÅñ ×Åä¶ çÆ ô¹ðÈÁÅå ÕÆåÅ å» Çëð ÃŪâ ÖðÅì Ô¯ä å¶ ê̯×ðÅî ð¯Õ ÇçµåÅ Ç×ÁÅÍ Õ¹µÞ Ã ìÅÁç êÌÇõè ×ÅÇÂÕÅ ÔðîéçÆê ÁÅÂÆ ÇÜà ê̯×ðÅî ù

æ¯óŠÿíÅÇñÁÅ, çðôÕ Áܶ òÆ õ¹ô éÔÄ ÃéÍ ÁÅÇÖð Õ¶ ÁËà îµÖä é¶ Ãà¶Ü ÿíÅñÆ, êÈð¶ ܯô Áå¶ Ü¯ð éÅñ ê̯×ðÅî ù ð¿× ÚÅóäÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ Áå¶ Õ¹µÞ ÔÆ Ã ÓÚ çðôÕ» é¶ îé¯ð¿Üé ç¶ éÅñ éµÚäÅ òÆ ô¹ðÈ Õð ÇçµåÅÍ çðôÕ» çÆ ØÅà, ÃŪâ ÇÃÃàî ÓÚ õðÅìÆ

ÕÅðé ô¯ ÁÅêäÆ ÛÅê éÅ Ûµâ ÃÇÕÁÅÍ ê̯×ðÅî ç¶ Á¿å ÓÚ Ã꯺Ãðà ù àðÅëÆÁ» éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ô¯ ÓÚ î¹µÖ îÇÔîÅé ÃÌÆ Ü×Æð ÇÃ¿Ø (ÃìÜÆî¿âÆ) ÜÆ ù ôÆñâ ç¶ Õ¶ Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÇÂæ¯êÆÁÅ ÓÚ Ö¶åÆ Õðä׶ ÒîÅÞ¶ çÅ ÃðçÅðÓ ÔË ÁðÜéàÆéÅ ÓÚ î±§×ëñÆ çÆ Ö¶åÆ çÅ ìÅçôÅÔ ê³ÜÅì ç¶ ÇÕÃÅé

Ú§âÆ×ó·. ê§ÜÅì ç¶ ÇÕÃÅé Ô°ä ÇÂæ¯êÆÁÅ ÇòµÚ Ö¶åÆ Õðé׶¢ Ã±ì¶ ç¶ ÁןÔòè± Õ°Þ ÇÕÃÅéź é¶ ÇÂæ¯êÆÁÅ ÇòµÚ E@ Ô÷Åð ÔËÕà¶Áð ÷îÆé á¶Õ¶ Òå¶ ñËä çÆ ê±ðÆ ÇåÁÅðÆ Õð ñÂÆ ÔË, ÇÜµæ¶ À°Ô çÅñź Áå¶ îµÕÆ çÆ ÕÅôå Õðé׶¢ ÕéëËâð¶ôé ÁÅë ê¯àË௠ÃÆâ ëÅðîð÷ ç¶ êzèÅé ðÖÜÆå ÇÃ§Ø íµàÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô صà¯Mصà E@ Ô÷Åð ¶Õó ÷îÆé á¶Õ¶ Òå¶ ñËä òÅÃå¶ Á×ñ¶ îÔÆé¶ ÇÂæ¯êÆÁÅ ÃðÕÅð éÅñ ÃîÞ½åÅ Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ÷îÆé ÇòµÚ îµÕÆ Áå¶ çÅñź ÇÜÔÆÁź ëÃñź çÆ ÕÅôå ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂà î§åò òÅÃå¶ ÃzÆ íµàÆ ÁÅñ± À°åêÅçÕź ç¶ AF î˺ìðÆ òøç 鱧 ÇÂæ¯êÆÁÅ ñË Õ¶ ÜÅä׶¢ ÇÂé·Åº ÇÕÃÅéź 鱧 À°µæ¶ ìÔ°å ÃÃå¶ íÅÁ Òå¶ ÷îÆé Çîñ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂæ¯êÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ Ö¶åÆ Ãì§èÆ ìðÅîç 鱧 Õð î°Õå ðµÖä çÆ ê¶ôÕô òÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÃzÆ íµàÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°µæ¶ Ç÷ÁÅçÅåð ÷îÆé ÇÂæ¯êÆÁÅ ÃðÕÅð çÆ îñÕÆÁå ÔË¢ ÃðÕÅð é¶ BE 寺 D@ ÃÅñź ç¶ Ã òÅÃå¶ ÇÂÔ ÷îÆé ìÔ°å ÔÆ Øµà î°µñ Òå¶ á¶Õ¶ Òå¶ ç¶ä çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÔË¢ íÅðåÆ Õð§ÃÆ ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÇÂÕ Â¶Õó ÷îÆé çÅ á¶ÕÅ êzåÆ ÃÅñ ÚÅð ý ð°ê¶ ç¶ ÕðÆì Ô¯ò¶×Å å¶ êÇÔñ¶ ê§Ü ÃÅñ ÇÕÃÅéź 鱧 Õ°Þ òÆ ÁçÅ éÔƺ ÕðéÅ êò¶×Å¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂæ¯êÆÁÅ çÆ ÷îÆé çÅñź, îµÕÆ Áå¶ å°ð§å ÇòÕä òÅñÆÁź Ô¯ð ëÃñź òÅÃå¶ ã°µÕòƺ ÔË¢ ÇÂÔ ëÃñź íÅðå Áå¶ ï±ðê ÇòµÚ ìðÅîç ÕÆåÆÁź ÜÅ

çÅñź, îµÕÆ Áå¶ å°ð§å ÇòÕä òÅñÆÁź Ô¯ð ëÃñź òÅÃå¶ ÷îÆé ã°µÕòƺ ê§ÜÅÔ Ô÷Åð ¶Õó ÷îÆé á¶Õ¶ Óå¶ ñËä çÆ ÇåÁÅðÆ ÃÕçÆÁź Ôé¢ ÇÂæ¯êÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ö¶åÆ òÃåź çÆ ìðÅîç Áå¶ Ö¶åÆ Ã§çź çÆ çðÅîç Òå¶ Õ¯ÂÆ àËÕà éÔƺ ñ×Ŷ×Æ¢ íÅðå ÇòµÚ ÇÂæ¯êÆÁÅ ç¶ ðÅÜç±å òµñ¯º ܱé îÔÆé¶ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ ÇÂÕ òøç 鱧 ÁÅêä¶ ç¶ô ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ À°é·Åº 鱧 Ö¶åÆìÅóÆ ÇòµÚ Çéò¶ô Õðé ñÂÆ êz¶ÇðÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÃzÆ íµàÆ Áé°ÃÅð ÇÂæ¯êÆÁÅ ÇòµÚ êzåÆ A@@ ÔËÕà¶Áð ÇêµÛ¶ â¶ã Õð¯ó ð°ê¶ ÖðÚÅ ÕðÕ¶ Ö¶åÆ çÅ î°µãñÅ ÁÅèÅð ÇåÁÅð Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÃðÕÅð 鱧 òÆ Çòç¶ôÆ èðåÆ Òå¶ Ö¶åÆ Õðé çÅ ÇÂÔ ë°ðéÅ ìóÅ Ú§×Å ñµÇ×ÁÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÁË×ð¯ òµñ¯º ðÅÜ ç¶ Áµá ÇÕÃÅéź 鱧 Á×ñ¶ îÔÆé¶ ÃÆ.ÁÅÂÆ.ÁËÃ. ç¶ôź Ãî¶å À°÷ì¶ÇÕÃåÅé, Á÷ðìÅÂÆÜÅé, ï±Õð¶é å¶ Õ÷ÅÇÕÃåÅé ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜŶ×Å å¶ À°µæ¶ á¶Õ¶ Òå¶ ÷îÆé ñË Õ¶ òÅÔÆ ÕÆå¶ ÜÅä çÆÁź çíÅòéÅòź çÅ êåÅ ñÅÇÂÁÅ ÜŶ×Å Áå¶ ëñź, Ãì÷ÆÁź å¶ ìÅÃîåÆ ÁÅÇç çÆ ìðÅîç ç¶ ðÅÔ Ö¯ñ·¶ ÜÅä׶¢ ÇÂà ÃÅñ åé÷ÅéÆÁÅ, ï±×źâÅ ÇÜÔ¶ ÁëðÆÕÆ î°ñÕź ç¶ ÃëÆð ê§ÜÅì ÁŶ Ãé å¶ À°é·Åº é¶ ê§ÜÅìÆ ÇÕÃÅéź 鱧 À°µæ¶ ÜÅ Õ¶ òÅÔÆ Õðé çŠõçÅ ÇçµåÅ ÃÆ¢

Ú§âÆ×ó·. ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø çÆ ÕÅîïÅìÆ é±§ ç¶Ö Õ¶ ç§× ðÇÔ Ç×ÁŠðÖìÆð å¶ êòÅð çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÅ íÅðåÆ òøç ÒÜ篺 ÁîðÆÕÅ ç¶ êÇÔñ¶ ê°ñÅó ïÅåðÆ éÆñ ÁÅðîÃàðÅº× é¶ Òîé°µÖåÅ ç¶ ÇéµÕ¶ Õçî òܯºÒ Ú§ç À°å¶ êËð êÅÇÂÁÅ åź À°µæ¶ Ãì§èÆ ÇÂÕ ñåÆøÅ îôÔ±ð ÔË ÇÕ À°µæ¶ À°Ã 鱧 ÇõÖź çÅ ÇÂÕ ÜæÅ Çîñ ÇêÁÅ¢ À°é·Åº ÇõÖź é¶ ÁÅðîÃàðÅº× é±§ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ ò§â Ã À°µæ¶ 갵ܶ Ãé¢Ò ÇÂÔ ÕÔÅäÆ ÔË åź ÇÂÕ ñåÆøÅ êð ÇÂÔ ÇõÖź çÆ À°çîÆ íÅòéÅ çÅ î°÷ÅÔðÅ ÷ð±ð ÕðçÆ ÔË¢ ÁÇÜÔÅ ÔÆ Õ°Þ íÅðåÆ ÇÕÃÅéź ÖÅÃÕð ê§ÜÅìÆ ÇÕÃÅéź ñÂÆ ÁðÜéàÆéÅ ÇòÚ éòÆÁź çíÅòéÅòź åñÅôä ñÂÆ Õ¶ºçðÆ Ö¶åÆ î§åðÆ ôðç êòÅð Áå¶ ê§ÜÅì ç¶ À°ê î°µÖ î§åðÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ À°µæ¶ ׶ òøç éÅñ òÅêÇðÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÁðÜéàÆéÅ ÇòÚ òøç çÅ ÃòÅ×å Õðé òÅÇñÁź ÇòÚ ÇÂÕ ñ§îMÃñ§îÅ ÇÃµÖ ÃðçÅð ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø òÆ ôÅîñ ÃÆ ÇÜà 鱧 ÁðÜéàÆéÅ ÇòÚ Ò×ëñÆ çÆ Ö¶åÆ çÅ ìÅçôÅÔÒ î§ÇéÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÃîÅ×î ÇòÚ ÇÃîðêÅñ ÇçØ, ñÅñ ð§× çÆ ê¯Úòƺ êµ× ì§é· Õ¶ ê°µÜÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ À°Ã òµñ¯º ÁðÜéàÆéÅ çÆ ðÅÜèÅéÆ ÇìÀ±éà ÁÅÇÂðà 寺 ÕðÆì AB@@ ÇÕñ¯îÆàð ç±ð Õ¯ðç¯ìÅ Ã±ì¶ ÇòÚ ðÆÀ° Õ°ÁÅð௠ÇòÖ¶ ÕðÆì AB Ô÷Åð ÔËÕàð ÇòÚ î±§×ëñÆ Áå¶ Ô¯ð E Ô÷Åð ÔËÕàð ÇòÚ Ã¯ÇÂÁÅìÆé Áå¶ îµÕÆ çÆ Ö¶åÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø é¶ ÁÅêäÆ êåéÆ ÔðêzÆå Õ½ð Áå¶ ç¯ ìµÇÚÁź Ãî¶å ÁðÜéàÆéÅ çÅ ð°õ ÕÆåÅ ÃÆ¢ À°Ã çÆ êåéÆ ÇÂÕ ÇÂîÅðåÃÅ÷ ÔË, ÇÜÃ é¶ ÁÅÂÆ.ÁÅÂÆ.àÆ. ÇçµñÆ å¯º

ÁËî.àËÕ. ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø ÁÅêäÆ E.F Áðì âÅñð çÆ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. Õ§êéÆ Òì¯ñÅîÒ òÅÃå¶ î±§×ëñÆ ÖðÆçä À°µæ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ Á§ÇîzåÃð éÅñ Ãì§èå ÇÂà ÇÃµÖ À°çîÆ é¶ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ å¯º Ö¶åÆ ÇòÚ ìÆ.ÁËÃÃÆ. ÁÅéð÷ Áå¶ ÇÂðîÅ, Áä§ç (×°ÜðÅå) 寺 ð±ðñ îËé¶Üî˺à 寺 îÅÃàð Çâ×ðÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÁðÜéàÆéÅ ÁÅÀ°ä 寺 êÇÔñź À°Ã é¶ ÁëðÆÕÅ ÇòÚ î¯÷§ìÆÕ, ÁÅÂÆòðÆ Õ¯Ãà Áå¶ ØÅéÅ ÁÅÇç î°ñÕź ÇòÚ Õ§î ÕÆåÅ Áå¶ À°Ô Ãê¶éÆ íÅôÅ ìóÆ òèÆÁÅ ì¯ñ ñ˺çÅ ÔË¢ ÇÂà ò¶ñ¶ ÇÃîðêÅñ çÆ Õ§êéÆ ç¶ Ö¶åź ÇòÚ AD@ ÇòÁÕåÆ Õ§î Õðç¶ Ôé Áå¶ À°Ô ÁÅêäÆ Ö¶åÆ çÅ Û¶åÆ ÔÆ ÇòÃåÅð Õðé Áå¶ ÕäÕ å¶ çÅñź çÆ Ö¶åÆ ô°ð± Õðé çÅ ÇÂðÅçÅ ðµÖçÅ ÔË¢ ÁðÜéàÆéÅ ÇòÚ íÅðåÆ ðÅÜç±å ð¶º×ðÅÜ ÇòôòéÅæé é¶ ÁÅêäÆ ìñÅ× ÇòÚ ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø é±§ Ö¶åÆ ÕÅð¯ìÅð ÇòÚ ÕÅîïÅìÆ çÅ ÚÅéä î°éÅðÅ ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇñÇÖÁÅ ÔË, ÒÀ°Ã 鱧 ÁðÜéàÆéÅ ç¶ é½ÜòÅé î°§â¶M Õ°óÆÁź òÆ À°Ã çÆ êµ× ÃçÕÅ ìÔ°å êçç Õðç¶ Ôé Áå¶ ÇÜµæ¶ òÆ À°Ô

ÇîñçÅ ÔË, À°Ã ç¶ ÇêµÛ¶MÇêµÛ¶ Ô¯ ñËºç¶ Ôé¢ ÒÀ°é·Åº ÇÃîðêÅñ éÅñ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ î°ñÅÕÅå Ãì§èÆ ÇñÇÖÁÅ, ÒÜ篺 î˺ ìÆå¶ ÃÅñ AF îÂÆ é±§ ðÆÀ° Õ°ÁÅð௠էàðÆ Õñµì Ç×ÁÅ åź ÁðÜéàÆéÆ ÇÖâÅðÆÁź é¶ îË鱧 ê°µÇÛÁÅ ÇÕ À°Ô êµ× Çյ毺 ÖðÆç ÃÕç¶ Ôé Áå¶ ÇÂà 鱧 ÇÕò¶º ì§é·ç¶ Ôé¢Ò À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ Õ§àðÆ Õñµì ÇòÚñÅ ÇÂÕ ì§×ñÅ ÇçÖÅÀ°ºÇçÁź ÇÕÔÅ, ÒÇÂµæ¶ ÇÂÕ íÅðåÆ îÔÅðÅÜÅ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ À°Ô ÁÅêäÆ êµ× éÅñ ìÔ°å ïÔäÅ ñµ×çÅ ÔË¢ éÅÂÆà Õñµìź ÇòÚ òÆ À°Ã çÆ òèÆÁŠöòÅ Ô°§çÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÅð¶ À°Ã 鱧 îÔÅðÅÜÅ ÃîÞç¶ Ôé¢Ò ÃzÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ òÆ ÇÃîðêÅñ ÇÃ§Ø çÆ ÕÅîïÅìÆ å¯º êzíÅòå Ô¯ Õ¶ ê§ÜÅì ÇòÚ Ö¶åÆ ò§éM ðò§éåÅ òܯº ïÇÂÁÅìÆé çÆ Ö¶åÆ çÆÁź çíÅòéÅòź åñÅôä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü篺 íÅðå òµñ¯º ÁðÜéàÆéŠ寺 òµâÆ êµèð À°å¶ ïÇÂÁÅ å¶ñ çðÅîç ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 ÇÂµæ¶ ÇÕÀ°º éÔƺ êËçÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ íÅðåÆ òøç é¶ ÁðÜéàÆéÅ éÅñ Ö¶åÆ Áå¶ ÃÔÅÇÂÕ è§ÇçÁź Ãì§èÆ ÇÂÕ ÇÂÕðÅð òÆ ÃÔÆì§ç ÕÆåÅ ÔË¢


èîÕ

ÁËé. ÁÅð. ÁÅÂÆ.

22-Sep-2010, Wednesday

îñ¶ôÆÁÅ ÓÚ Û¶ ê¿ÜÅìÆ é½ÜòÅé ì§èÕ ìäŶ

×¹ð±Ãð ùèÅð. àðËòñ ¶ܧ໠ò¾ñ¯º òðÕ êðÇîà çÆ æ» ÃËðPÃêÅà¶ ç¶ òÆܶ Óå¶ îñ¶ôÆÁÅ í¶Ü¶ ê¿ÜÅì éÅñ Ãì§èå F é½ÜòÅé» ù À¹æ¶ ÇÂÕ ÃÆÇî§à Õ§êéÆ Á§çð ì§èÕ ìäÅ Õ¶ ð¾Öä çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ þÍ Á¾Ü ÇÂæ¶ ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ç¶ Õ½îÆ êzèÅé ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅî±òÅñÆÁÅ ù îçç çÆ ×¹ÔÅð ñ×ÅÀ¹ä ñÂÆ êÅðàÆ ç¶ Õ½îÆ ÃÆéÆÁð îÆå êzèÅé ÁòåÅð ÇÃ§Ø î¹¾ñ»ê¹ðÆ ç¶ ×zÇÔ ÇòÖ¶ ÁŶ Ü×ð±ê ÇÃ§Ø ê¹¾åð ܯ×Å ÇçØ, êðîÜÆå ÇÃ§Ø ê¹¾åð ùÖç¶ò ÇÃ§Ø òÅÃÆ ç¯ò¶º Çê¿â èÅðó (Á§ÇîzåÃð), ÇìÕðîÜÆå ÇÃ§Ø ê¹¾åð Áîð ÇÃ§Ø Çê¿â æ»ç¶ (Á§ÇîzåÃð), þêÆ ñÅñ ê¹¾åð ùðÜÆå ðÅî Çê¿â îÅñ¶òÅñ (éò» ôÇÔð), Ü×êzÆå ÇÃ§Ø ê¹¾åð ܹÇקçð ÇÃ§Ø òÅÃÆ

ð¯â îÅÜðÅ (Ô¹ÇôÁÅðê¹ð), Õ¹ñòÆð ê¹¾åð Ôðî¶ô ñÅñ Çê¿â ñ¾çäÆ (éò» ôÇÔð) ç¶ îÅÇêÁ» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·Å ç¶ ñóÇÕÁ» ù ܦèð ç¶ Â¶Ü¿à é¶ Ôð¶Õ é½ÜòÅé 寺 â¶ã ñ¾Ö ð¹ê¶ ñË Õ¶ ÕðÆì ÇÂÕ îÔÆé¶ êÇÔñÅ B ÃÅñ òðÕ êðÇîà çÅ òÆÜÅ Áå¶ BE Ô÷Åð êzåÆ îÔÆéÅ åéõÅÔ çÅ ñÅñÚ ç¶ Õ¶ Çç¾ñÆ ç¶ Á§åððÅôàðÆ ÔòÅÂÆ Á¾â¶ 寺 î½Õ¶ Óå¶ ÃËðPÃêÅච(C îÔÆé¶) ç¶ òÆÜÅ ñ×òÅ Õ¶ Ô¾æ» ÇòÚ êÅÃê¯ðà ëóÅÅ Õ¶ îñ¶ôÆÁÅ ÇòÖ¶ êÔ¹§ÚÅ

ÇðÁÅå Þ±áÆ ×òÅÔÆ ç¶ä Ãì§èÆ ç¯ôÆ ÕðÅð

ÃðÆ (ÕËé¶âÅ) . ¶Áð ǧâÆÁÅ ç¶ ÕÇéôÕ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ 鱧 ì§ì èîÅÕ¶ ðÅÔƺ À°âÅ ç¶ä ç¶ Õ¶Ã ÇòÚ ç¯ôÆ ÕðÅð Ççµå¶ ׶ ÇÂÕ¯PÇÂÕ ÇòÁÕåÆ Ç§çðÜÆå ÇÃ§Ø ÇðÁÅå 鱧 Ô°ä ÕËé¶âÅ çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ Þ±áÆ ×òÅÔÆ ç¶ä çÅ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ AIHE ÇòÚ Áµè¶ ÁÃîÅé ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂà ì§ì èîÅÕ¶ ÕÅðé CBI ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ãé¢ ÇðÁÅå (EH) é¶ ÇÂà 寺 êÇÔñź ¶Áð ǧâÆÁÅ çÆ ÇÂà AHB é§ìð À°âÅä 鱧 À°âÅ ç¶ä òÅñ¶ ì§ì 鱧 ìäÅÀ°ä ÇòÚ îçç Õðé ç¶ Ü°ðî çÅ ÇÂÕìÅñ ÕÆåÅ ÃÆ¢ Ü篺 ôÇéµÚðòÅð 鱧 òËéÕ±òð çÆ ÁçÅñå ÇòÚ B@ اචçÆ ìÇÔà ÇêµÛ¯º ܵÜź é¶ ëËÃñŠðäÅÇÂÁÅ åź ÇðÁÅå ôźå ÃÆ¢ À°Ã À°å¶ ÇÂà Ãì§èÆ ç¯ô B@@F ÇòÚ ñŶ ׶ Ãé Áå¶ ÇÂÔ ëËÃñŠðäŶ ÜÅä ÇêµÛ¯º À°Ã 鱧 ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñË ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ À°Ã 鱧 ÕÇéôÕ ì§ì Õźâ ÇòÚ ÁÅêä¶ ÃÅæÆ ÃÅÇ÷ôÕÅðź ÁÜÅÇÂì ÇÃ§Ø ìÅ×óÆ Áå¶ Çðê±çîé ÇÃ§Ø îÇñÕ ÇõñÅø î°Õµçî¶ ÇòÚ Ôñø ñË Õ¶ Þ±á ì¯ñä (Þ±áÆ ×òÅÔÆ ç¶ä) çÅ ç¯ôÆ ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ À°Ã 鱧 ÇÂà Ãì§è ÇòÚ AD ÃÅñ åÕ ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ÁçÅñå òµñ¯º Ã÷Å çÅ ÁËñÅé ìÅÁç ÇòÚ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇðÁÅå ç¶ òÕÆñ ÇÂÁÅé â¯éñâÃé é¶ çñÆñ ÇçµåÆ ÇÕ À°Ã 鱧 ÇÔðÅÃå ÇòÚ éÅ ÇñÁÅ ÜÅò¶ åź ÇÕ À°Ô Ã÷ŠðäÅÀ°ä Ãì§èÆ ÁçÅñå ÇòÚ AG éò§ìð 鱧 Ô¯ä òÅñÆ Ã°äòÅÂÆ çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ÃÕ¶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÁÇÜÔÅ Õç¶ éÔƺ òÅêÇðÁÅ Ü篺 Þ±áÆ ×òÅÔÆ ç¶ä ç¶ ç¯ôÆ é±§ Ã÷ŠðäŶ ÜÅä 寺 êÇÔñź ì§çÆ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶¢ À°é·Åº ÇÂÔ çñÆñ òÆ ÇçµåÆ ÇÕ Ü°ñÅÂÆ B@@H ÇòÚ ÷îÅéå À°å¶ ÇðÔÅÁ Ô¯ä ÇêµÛ¯º ÇðÁÅå é¶ ÷îÅéå çÆÁź ôðåź çÅ Òê±ðÆ åð·ÅºÒ êÅñä ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒ÷îÅéå ç¶ ÇÂÃ ç¯ ÃÅñ 寺 òµè Ã ç½ðÅé ÇÕö À°ñ§Øä çÅ ÇÂÕ òÆ ò¶ðòÅ éÔƺ ÇîñçÅ¢ ÒÒÇÂÃ ç¶ ìÅòܱç Õ¯ñ§ìÆÁŠðêðÆî Õ¯ðà ç¶ ÜµÜ îÅðÕ îËÕÇÂòÅé é¶ ÇðÁÅå 鱧 å°ðå ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñËä çÅ Ô°Õî ðäÅÇÂÁÅ¢

ÕÇéôÕ ì§ì Õźâ

â¶ðÅ ìµñź ç¶ À°ê î°ÖÆ Òå¶ Ôîñ¶ ç¶ ôµÕ ÒÚ ëÇóÁÅ ÇòÁÕåÆ ÇðÔÅÁ òÆÁÅéÅ. â¶ðŠõÚÖ§â ìµñź ç¶ À°ê î°ÖÆ Ã§å ðÅîÅé§ç òµñ¯º ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ èÅðÇîÕ ÇÂÕµá Òå¶ Ôîñ¶ çÆ ï¯ÜéÅ ç¶ ôµÕ ÒÚ Ü°ñÅÂÆ îÔÆé¶ ëó¶ ׶ ÇÂÕ íÅðåÆ é±§ ÇðÔÅÁ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÁµÜ òÆÁÅéÅ ç¶ ÇÂÃå×ÅÃÅ é¶ ÇçµåÆ¢ úìðòÅñàð÷â Á½ë (çµÖäÆ òÆÁÅéÅ) ÒÚ ÇÂÕ â¶ð¶ ÒÚ Ã§å ðÅîÅé§ç ç¶ êzòÚéź Ã ôµÕ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Çå§é Ô¯ðź éÅñ Ç×zøåÅð ÕÆå¶ ×¶ ÇÂà íÅðåÆ é±§ îÅî±ñÆ ÇÜÔÆ ÷îÅéå Òå¶ Ûµâ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Çç¾åÅÍ ñóÇÕÁ» ò¾ñ¯º îÅÇêÁ» ù Çç¾åÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð îñ¶ôÆÁÅ Á§çð À¹Õå ¶ܧà Õ¹Þ Ççé» ìÅÁç ÇÂé·» ù îñ¶ôÆÁÅ ç¶ ôÇÔð ò»× ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÃÆÇî§à Õ§êéÆ Á§çð ÃÅⶠñóÇÕÁ» 寺 ð¯÷ÅéÅ Õ§î ÇñÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ Áå¶ Õ§î ìçñ¶ éÅ ÔÆ Ô¹ä å¾Õ åéõÅÔ òܯº Õ¯ÂÆ êËÃÅ Çç¾åÅ þ ÃÆÇî§à ëËÕàðÆ îÅñÕ» ò¾ñ¯º ÇÂé·» ù ì§èÕ î÷ç±ð» òܯº ð¾Ö¶ ÜÅä 寺 ÇÂñÅòÅ ð¯÷ÅéÅ ÇÂé·» çÆ ÇðÔÅÇÂô ç¶ ÇàÕÅä¶ åìçÆñ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ

17

Õé÷ðò¶Çàò ÃðÕÅð ÃçÕÅ íÅðå ÇòÚ¯º Ãí 寺 ò¾è êÌòÅÃÆ ÕËé¶âÅ ÁŶ5ô¯ðÆ

ÕËñ×ðÆ. ÿÃç î˺ìð çÇò¿çð ô¯ðÆ é¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ Çñìðñ ñ¿î¶ Ã 寺 ÇÂÔ çÅÁòÅ Õðç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ Ç¿â¯PÕËé¶âÆÁé ò¯à» ÁÅêä¶ ÁÅê ÃÅù ÁÅÀ¹çÆÁ» ÔéÍ êð ÁÇÜÔÅ éÔƺ ÃÚÅÂÆ Õ¹Þ Ô¯ð þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÃÅâÆ Õé÷ðò¶Çàò ÃðÕÅð ÃçÕÅ íÅðå Çò¾Ú¯º Ãí 寺 ò¾è êÌòÅÃÆ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁŶ ÔéÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ CB Ô÷Åð 寺 òÆ ò¾è ñ¯Õ» ù êÌîÅé˺à ð˺÷Æâ˺à òÆ÷Å íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ» ù ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÜÔóÅ êÇÔñ¶ ÃÅñ çÆ ÇéôÚå AC êÌåÆôå Áå¶ AIIGPII Çå¿é» ÃÅñ» çÆ Á½Ãå 寺 EC êÌåÆôå Ç÷ÁÅçÅ ìäçÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ B@A@ ç¶ Á¿å å¾Õ B@@H çÆ å¹ñéÅ íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù Çå¿é ×¹ä» ÕËé¶âÅ ç¶ ÃàÈâ˺àà òÆ÷Å ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÃÅâÆ ÃðÕÅð é¶ ÇÂÕ éòƺ ÕËé¶âÆÁé åÜðì¶ÕÅð ÜîÅå çÅ ÕÅùé ÃÅÔîä¶ ÇñÁ»çÅ þÍ ÇÜÃ ç¶ éÅñ Ô¹ÇôÁÅð å¶ Ô¯äÔÅð íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆ ÁÅêäÆ êó·ÅÂÆ å¯º ìÅÁç ÕËé¶âÅ ç¶ ê¾Õ¶ ðË÷Æâ˺à ìäé ÇòÚ îçç Çîñ¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 ÁÃƺ ÁÅêä¶ Ú¿âÆ×ó· ç¶ òÆ÷Å çøåð ç¶ å¾æ» Óå¶ ÞÅå îÅðç¶ Ô» å» ÇÂÔ ×¾ñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ¹ºçÆ þ ÇÕ B@@D ç¶ ÃÅñ éÅñ¯º B@@I ÇòÚ ç¹¾×ä¶ òÆ÷¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶Í

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ATTORNEY AT LAW

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372


18

èîÕ

Öìð» ÷ðÅ Ôµà Õ¶

22-Sep-2010, Wednesday

A

Ãêð¶Á Õð¯, àÆ ôðà ÇåÁÅð

ñ¿çé. Ô¹ä àÆôðà òÅÃå¶ ìÅÜÅð ÜÅ Õ¶ ð¿×» Áå¶ ÇâÜÅÂÆé ê³Ãç Õðé çÆ ñ¯ó éÔÄÍ ÇÕªÇÕ ÇÂà ÇòÇ×ÁÅéÆ é¶ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ åðñ ÇåÁÅð ÕÆåÅ þ ÇÜÔóÅ ôðÆð Óå¶ Ãêð¶Á Õðé 寺 ìÅÁç ùµÕ Õ¶ Õêó¶ çÅ ðÈê ñË ñ˺çÅ þÍ ÇÂà éÅñ å¹ÃÄ ÁÅêäÆ îé îðÜÆ çÅ ÇâÜÅÂÆé å¶ ð¿× çÆ àÆ ôðà ÔÆ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ ÇÂÔ åðñ ÇåÁÅð ÕÆåÅ þÍ âÅ. îËéñ à¯ð¶Ã é¶Í À¹Ô ÇÂà տî ÓÚ ÇêÛñ¶ çµÃ ÃÅñ» 寺 ñµ×¶ ԯ¶ ÃéÍ Õ½àé ç¶ ð¶ôÁ» 寺 ÇåÁÅð ÕÆå¶ ÇÂà êçÅðæ ù À¹é·» ëËìðÆÕËé é» ÇçµåÅ þÍ À¹Ô ¶Áð¯Ã¯ñ ÕËé ÓÚ ì¿ç ÕðÕ¶ ÇÂÃù ÇÛóÕÅ Çç¿ç¶ ÔéÍ

C

A. âÅ. à¯ð¶Ã é½ÜòÅé ç¶ èó· Óå¶ Ãêð¶Á Õðç¶ Ô¯Â¶Í B. êÈð¶ èó· Óå¶ Ãêð¶Á ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ C. àÆ. ôðà ù

B

îµèêÌç¶ô. í¹µÖ éÅñ ì¶ÔÅñ ÁÜ×ð îðçÅ ÕÆ éÅ ÕðçÅ ÕÔÅòà ÃµÚ Õð Ç×ÁÅÍ ÇòÇçôÅ ÇÜñ¶ ç¶ ÇÂÕ Çê³â ÓÚ ÇÂÕ ÁÜ×ð é¶ ÇÃÁÅð çÅ ÇôÕÅð ÕÆåÅ å¶ À¹Ã ù ÃìÈåÅ ÔÆ Çé×ñ Ç×ÁÅÍ çµÇÃÁÅ Ü»çÅ þ ÇÕ ÁÜ×ð é¶ ôÇÔ ñÅ Õ¶ ÇÂÔ ÇôÕÅð ÕÆåÅ þÍ

âÆ÷ÅÂÆéð «µÕ ç¶ä ñÂÆ À¹Ã À¹µêð éÆñ¶ ð¿× çÅ Ãêð¶Á òÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ D. ôðÆð Óå¶ åðñ ùµÕ Õ¶ ÕêóÅ ìä Ü»çÅ þÍ À¹Ã À¹µêð êÂÆÁ» ÇÃñòà» òÆ ç¶ÖÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆ ÔéÍ E. ùµÕ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÃðÆÕ å¯º À¹åÅð Õ¶ àÆ ôðà ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ âÅ. à¯ð¶ÃÍ

ÇñÁÅ Ç×ÁÅ å» ÇÂÃçÆ À¹ÚÅÂÆ HD Ã˺àÆîÆàð þÍ ÇÂà AA ÃÅñÅ ×» çÅ é» þ ÃòÅñ¯Í ÃòÅñ¯ ç¶ îÅñÕ ÕËð¯ñÆé çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ ÃòÅñ¯ñ âËÕÃàð éÃñ çÆ ×» þÍ ÇÂÔ éÃñ ÁÅêäÆ ÖÅà ìéÅòà ÕÅðé ÔÆ êÛÅäÆ Ü»çÆ þÍ ÔÅñ»ÇÕ ÃòÅñ¯ ÁÅêäÆ éÃñ çÆÁ» Ô¯ð ×»ò» éÅñ¯º òµÖðÆ þÍ À¹Ãé¶ Ô¹ä éÅðîñ ÇòÕÇÃå ԯ¶ é½ ìÛÇóÁ» ù Üéî Ç çµåÅ þÍ À¹Ô Ô¹ä A@ò» ìÛóÅ ç¶ä çÆ ÇåÁÅðÆ ÓÚ þ ïÅéÆ À¹Ô ×ðí 寺 þÍ Ç×éÆ÷ ì¹µÕ ÓÚ À¹Ãç¶ ìÛó¶ çÅ é» Æò çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ ÇÜÔóÅ ÁÅêäÆ î» éÅñ¯º ÕÂÆ ×¹äÅ Ç÷ÁÅç òµâÅ þÍ

ÇéµÕÆ ÇÜÔÆ ÜÅé ù õå ÔÅðà ÁàËÕ

ñ¿çé. ÇìÌà¶é ÇòÖ¶ êÇÔñ» 寺 ÇçîÅ×Æ ìÆîÅðÆ îËé¶ÜÅÂÆàà éÅñ êÆóå çµÃ îÔÆé¶ ç¶ ìµÚ¶ ù ÇÂÕ ðÅå ÓÚ Ççñ ç¶ Ãµå ç½ð¶ ê¶ êð Çëð òÆ À¹ÃçÆ ÜÅé ìÚ ×ÂÆÍ ÇÂÕ òÅð å» AB Çîéà åµÕ À¹Ãç¶ ÃÅÔ ð¹Õ¶ ðÔ¶Í âÅÕàð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹ÃçÅ ìÚäÅ î¹ôÇÕñ þÍ ÇÂÔ Ã¹äÇçÁ» ÔÆ ÂÆòÅé ÕÅñ¶ é» ç¶ ÇÂà ðÔµÃÂÆ ìµÚ¶ ç¶ îÅåÅCÇêåÅ çÆ ÜÅé ùµÕ ×ÂÆÍ êð À¹Ô å» ÇÜò¶º î» Áå¶ ÇêåÅ ç¶ ÇêÁÅé éÅñ ÔÆ òµâÅ Ô¯äÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆÍ ÚÅð ܹñÅÂÆ çÆ ðÅå ù Ççµñ ç¶

ç½ð¶ êËä 寺 ìÅÁç ÂÆòÅé ÁÃæÅÂÆ ðÈê éÅñ ñÕòÅ×ÌÃå Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã ù ÕÅëÆ Ãî» ò˺àÆñ¶àð Óå¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂÔ ìµÚÅ ñ×ÅåÅð ÕÂÆ Ççé åµÕ âÅÕàð» çÆ Çé×ðÅéÆ Ô¶á ÇðÔÅÍ ìµÚ¶ çÆ î» Ã¶â çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ À¹Ô ðÅå Ç÷¿ç×Æ çÆ Ãí 寺 ÇíÁÅéÕ ðÅå ÃÆÍ À¹Ã 寺 ìÅÁç ÂÆòÅé ù õå Ççé åµÕ ÁÅÂÆÃÆïÈ ÇòÛ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ Çëð Ô¯ñÆ Ô½ñÆ À¹Ô ÁÅê ÃÅÔ ñËä ñµ× ÇêÁÅÍ Ô¹ä À¹ÃçÆ ÇÃÔå ÓÚ å¶÷Æ éÅñ ùèÅð Ô¯ ÇðÔÅ þÍ

ç¹éÆÁÅ çŠõí 寵 Û¯àÅ îðç, ñ¿ìÅÂÆ BB Ç¿Ú

ÇôÕÅð ÕÆå¶ ÜÅä Óå¶ ÇÃÁÅð çÆÁ» ÚÆÖ» çÆ ÁÅòÅÜ Ã¹ä Õ¶ é¶óñ¶ Ö¶å» ÓÚ Õ¿î Õðç¶ ñ¯Õ ç½ó¶ ÁÅÂ¶Í À¹é·» ÁÅ Õ¶ ç¶ÇÖÁÅ å» ÁÜ×ð ÇÃÁÅð ù Çé×ñ ÇðÔÅ ÃÆÍ îÜìÈð ÇÕÃÅé Õ¹µÞ éÅ Õð ÃÕ¶Í À¹é·» òä ÇòíÅ× ù ÇÂÃçÆ ÃÈÚéÅ ÇçµåÆÍ À¹ç¯º åµÕ ÁÜ×ð ÇÃÁÅð ù êÈðÆ åð·» Çé×ð üµÕÅ ÃÆÍ À¹Ô ÁÅêä¶ ÁÕÅð éÅñ¯º ç¯×¹äÅ ñµ× ÇðÔÅ ÃÆÍ Ü¿×ñÅå ÇòíÅ× é¶ ÁÜ×ð ù ìóÆ î¹ôÕñ éÅñ ÕÅìÈ ÕÆåÅÍ

ñ¿çé. Ç×éÆ÷ ì¹µÕ ÁÅë òðñâ ÇðÕÅðâ ÓÚ ç¹éÆÁÅ çÆ Ãí寺 Û¯àÆ ×» çÅ é» çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ Ç¿×ñ¿â ÓÚ ÇÂà ׻ çÅ éÅî

E D

í¹µÖ éÅñ îðçÅ ÕÆ éÅ ÕðçÅ

ÁÅêä¶ ìÛó¶ 寺 Û¯àÆ þ ÇÂÔ ×À¹ îÅåÅ

îéÆñÅ. Ç×éÆ÷ ì¹µÕ ÁÅë òðñâ ÇðÕÅðâ ÓÚ òËö å» Õ¯ñ¿ìÆÁ» ç¶ ÁËâòðâ éÆé¯ çÅ é» ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãµí 寺 ۯචÁÅçîÆ ç¶ å½ð Óå¶ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ êð õÚÅÂÆ Õ¹µÞ Ô¯ð þÍ ÜÆ Ô» ç¹éÆÁÅ çŠõí 寺 Û¯àÅ îðç ÇëñêÆéà ÇòÖ¶ ÔÅÍ Õ¯ñ¿ìÆÁÅ ç¶ éÆé¯ çÆ ñ¿ìÅÂÆ BG ÇÂ¿Ú þ ÜçÇÕ ÇÂÃçÆ ñ¿ìÅÂÆ BBÇÂ¿Ú þÍ ÇëñêÆéÃ ç¶ ÜÅîì¯Á»×Å ÓÚ ðÇÔä òÅñÅ ÇÂÔ ÇòÁÕåÆ ÁÃñ ÓÚ ç¹éÆÁÅ çŠõí 寺 Û¯àÅ ÇòÁÕåÆ þÍ

ç¹éÆÁÅ çŠõí 寺 îÅóÅ êåÆ ÇìÌà¶é ÓÚ

ñ¿çé. ÇìÌà¶é ÓÚ ÇÂà ôõô ÁÇÜÔÅ þ ÇÜÃçÆÁ» A@ êåéÆÁ» Ôé Áå¶ A@ ìµÚ¶ ÔéÍ Ãµí 寺 òµâÆ ÖÅÃÆÁå å» ÇÂÔ þ ÇÕ ôÖô A@ ÃÅñ 寺 ÇÕö é½ÕðÆ Óå¶ òÆ éÔÄ Ç×ÁÅÍ À¹Ãù ÇìÌà¶é çŠõí 寺 îÅóÅ ìÅê å¶ êåÆ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þÍ îËÕâ¯éÅñâ é» ç¶ ÇÂà ÇòÁÕåÆ çÆ À¹îð BE ÃÅñ þ Áå¶ À¹Ãç¶ òðåîÅé ÓÚ H ìµÚ¶ Ôé ÜçÇÕ B ìµÇÚÁ» Üéî Üñç Ô¯ä òÅñÅ þÍ À¹Ô òÆ òµÖCòµÖ Á½ðå» å¯ºÍ ÇÂà ÇòÁÕåÆ çÅ êÇÔñÅ ìµÚÅ À¹µç¯º êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 À¹Ô AE ÃÅñ çÅ ÃÆÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ÇìÌà¶é ÓÚ ÁÅðÇæÕ ñÅÔÅ ñËä ÕÂÆ ñ¯Õ Ç÷ÁÅçÅ ìµÚ¶ êËçÅ Õðç¶ ÔéÍ å» Ü¯ ÃðÕÅð òµñ¯º À¹Ô ÕµÞ ðÅôÆ Áå¶ ÃÔÈñå» íµå¶ ç¶ å½ð Óå¶ ñË ÃÕäÍ


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

19


20

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

21

22K-24K GOLD & DIAMOND JEWELERY

G N I N E P O D N A R G

Eid SALE

37-05 74th Street, Jackson Heights, NY 11372 | Website : www.karanjewelers.com | E-mail : info@karanjewelers.com

Tel.: 718-478-8200, Fax : 718-478-8201


22

èîÕ

ìÅñÆò¹µâ

22-Sep-2010, Wednesday

ÇêÌÁ³ÕÅ Ú¯êóÅ ê³Ü ý Ççé» çÅ Ô¯ò¶ ÃÅñ

Ü õåÇðÁ» çÆ ÇÖâÅðé

ÂÆôÅ Ççúñ íÅ

ò¶º ÁÕôË å¶ ÇêÌÁ³ÕÅ àÆ. òÆ. ÇðÁÅÇñàÆ ô¯Á ÓÚ ÁÅêä¶GÁÅê ù ÒÖå𯺠ն ÇÖñÅóÆÓ ÃîÞç¶ Ô¯ä êð õåÇðÁ» çÆ ÁÃñÆ ÇÖâÅðé å» èðî å¶ Ô¶îÅ çÆ ÁÇíé¶åðÆ ê¹¼åðÆ ÂÆôÅ Ççúñ ÔËÍ éòÄ Çøñî ÒàËñ îÆ ú õ¹çÅÓ ÇÜà éÅñ ÂÆôÅ î¹ó ÇøñîÆ êðç¶ Óå¶ ÛÅñ îÅðé ÜÅ ðÔÆ ÔË, ÓÚ ìÔ¹å ÃÅð¶ Լ篺 ò¼è õåðéÅÕ ÁËÕôé Ççzô Ö¹ç ÂÆôÅ é¶ Çç¼å¶ ÔéÍ ÂÆôÅ çÅ ò¼âÅ ÇÜ×ðÅ ç¶Ö Õ¶ ÇÂà Çøñî çÅ éÅÇÂÕ ÁðÜé ìÅÜòÅ òÆ ÔËðÅé Ô¯ Ç×ÁÅÍ ×¯ÁÅ ÇÜæ¶ Çøñî çÆ ôÈÇà³× Ô¯ÂÆ, ç¶ òÅÃÆ òÆ ÂÆôÅ çÆÁ» ÇÃøå» Õðé ñ¼×¶Í ÂÆôÅ çÆ ÇÂà Çøñî ù À°Ã çÆ Á³îÆ Ô¶îÅ îÅÇñéÆ ìäÅ ðÔÆ ÔË å¶ ÇÂà ÓÚ ÂÆôÅ ç¶ ÇêåÅ èðÇî³çð ÔÆ ÇêåÅ ìä¶ ÔéÍ éÔÄ ðÆû ÂÆôÅ ç¶ Ô½ºÃñ¶ çÆÁ»Í

éî Ççé Óå¶ ÇêÌÁ³ÕÅ Ú¯êóÅ ù ܶ å°ÃÄ òèÅÂÆ Çç³ç¶ Ô¯ å» ÃîÞ¯ À°Ã ù Ö¹ô éÔÄ ç¹ÖÆ Õð ðÔ¶ Ô¯ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇêÌÁ³ÕÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ã ù À°Ã çÆ À°îð ïÅç ÇçòÅÀ°ä çÅ îåñì ÔË ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà ÇÕ À°Ô ÇÂÕ ÃÅñ Ô¯ð ì¹¼ãÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÇêÌÁ³ÕÅ éÅñ ÔÆ ÕÇÔ Çç³çÆ ÔË ÇÕ ÇÂÕ Õ°óÆ Ô¯ä ç¶ éÅå¶ ÇÂÔ À°Ã çÅ î¼¹ãñÅ ÁÇèÕÅð ÔË ÇÕ Õ¯ÂÆ À°Ã ù À°Ã çÆ À°îð éÅ ê¹¼Û¶Í ÇòôÅñ íÅðçòÅÜ çÆ Çøñî ÒÃÅå ÖÈé î¹ÁÅøÓ À°Ã ç¶ ÕËðÆÁð çÆ ÇÂÕ Ô¯ð ÁÇÔî Çøñî ÔË å¶ ÇÂà ñÂÆ À°Ã é¶ ÃÖå ÇîÔéå ÕÆåÆ ÔËÍ Çøñî ÒëËôéÓ é¶ ÇêÌÁ³ÕÅ ù ðÅôàðÆ ÁËòÅðâ ÇçòÅÇÂÁÅ ÃÆ, ÒÕîÆé¶Ó ÇÔà ðÔÆ ÃÆ å¶ Ô¹ä À°Ã çÅ î³éäÅ ÔË ÇÕ ÒÃÅå ÖÈé î¹ÁÅøÓ À°Ã ñÂÆ ç¯ò¶º Ô¼æÄ ñ¼â± ÃÅìå ԯ¶×Æ å¶ ÇÂÔ Çøñî À°Ã ù ÇÃøå å¶ ÁËòÅðâ ç¯ò¶º ÇçòŶ×ÆÍ òËö ç¯ ÃÅñ ìÅÁç åÆÔ òÇð·Á» ù ã¹Õä òÅñÆ ÇêÌÁ³ÕÅ ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ ÇÂÕ ÃÅñ ÓÚ E@@ Ççé Ô¯ä å» ÇÕ À°Ô ÚÅð Çøñî» Õð ÃÕ¶Í ÇêÌÁ³ÕÅ Õ¯ñ å» Çøñî» çÆÁ» ñÅÂÆé» ñ¼×ÆÁ» ðÇÔ³çÆÁ» ÔéÍ À°Ô ÁÇÜÔÆ ñóÕÆ éÔÄ ÇÜà ù ÇêÁÅð çÆ íÅñ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÇÂÕ îÔÆéÅ òÆ Ã¹Ãå Ô¯ Õ¶ ìËáäÅ À°Ã ù êÿç éÔÄÍ Û°¼àÆÁ» À°Ã ñÂÆ ì¯Þ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ îè¹ð í¿âÅðÕðé çÆ éòÄ Çøñî ÚÅÔ¶ À°Ô éÔÄ Õð ðÔÆ êð ÇÂÔ éÔÄ ÇÕ îè¹ð éÅñ À°Ã çÆ Áäìä Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂà Ã ÇêÌÁ³ÕÅ çÆ êÇÔñ À°Ã çÅ ÇøñîÆ ÜÆòé ÔË å¶ ÇòÁÅÔ Ãì¿èÆ å» ÇëñÔÅñ Õ¯ÂÆ Ã¯Ú ÔÆ éÔÄ ÔËÍ

ÇÚåð»×çÅ ÁËâ òðñâ ÇòÚ é§ìð ÇÂÕ

ÇÚåð»×çÅ ÇÃ³Ø ÇÂôÇåÔÅð Ü×å ÇòÚ ÇÂÕ ìÔ¹å ò¼âÅ é»Á ÔË Áå¶ ÜñçÆ ÔÆ À°Ô ÁÅêä¶ ÇÂà Ü×å çÆ çÈÜÆÁ» Õ°óÆÁ» ù Çê¼Û¶ Û¼âç¶ Ô¯Â¶ ÁËâ òðñâ çÆ é§ìð ò¿é ìäé ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÕÂÆ ò¼âÆÁ» Õ¿êéÆÁ» é¶ ÇÚåð»×çÅ ù ÁÅêä¶ ìÌ»â êÌî¯à Õðé ñÂÆ ÇÂÕðÅðì¼è ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÚåð»×çÅ çÆ Ãí 寺 ò¼âÆ ÖÈìÆ, ܯ À°Ã ù Ãí 寺 ò¼ÖðÆ êÇÔÚÅä ÇçòŪçÆ ÔË, À°Ô À°Ã çÅ Øð¶¬êé ÔËÍ À°Ô Çì³çÅà Թ¿ç¶ ԯ¶ òÆ ÇÕö Ø𶬠հóÆ çÆ åð·» é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ ÇÚåð»×çÅ ÇÃ³Ø ù ïôðÅÜ ìËéð é¶ ÒìçîÅô Õ¿êéÆÓ ðÅÔÄ ÁÅêäÆÁ» Á×ñÆÁ» Çå¿é Çøñî» ñÂÆ ÕðÅðì¼è ÕÆåÅ ÃÆ êð êåÅ éÔÄ ïôðÅÜ ç¶ ÁÇçÇåÁÅ Ú¯êóÅ Áå¶ Òð¼ì é¶ ìéÅ çÆ Ü¯óÆÓ çÆ éÅÇÂÕÅ Áé°ôÕÅ ôðîÅ ÇòÚÅñ¶ ÕÆ ÇÖÚóÆ êÕ ðÔÆ ÔË Ü¯ ÁÇçÇåÁÅ é¶ À°é·» Çå¿é» Çøñî» ÇòÚ¯º ÔÆ ÇÚåð»×çÅ ù Õ¼ã Õ¶ Áé°ôÕÅ ù ñË ÇñÁÅÍ ÇÚåð»×çÅ ù ÇÕö ×¼ñ çÆ Õ¯ÂÆ êðòÅÔ éÔÄ ÔËÍ À°Ô Ç÷¿ç×Æ ù ÁÅêäÆÁ» ôðå» Óå¶ ÜÆÁ ðÔÆ ÔËÍ

Free Delivery

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

ìÅñÆò¹µâ

ôÅÇÔç ÕêÈð ù Û¶åÆ ×¹¼ÃÅ ÁÅÀ°ä ñ¼×Å

22-Sep-2010, Wednesday

23

ÕðÆéÅ

Ú¹Ãå ë¹ðå ç¯

ñ¼

Ö Û°êŶ êð î¹Ô¼ìå éÔÄ Û°êçÆ å¶ ÇÂÔ ×¼ñ ôÅÇÔç ÕêÈð Óå¶ ã¹ÕçÆ ÔËÍ î³¹ìÂÆ çÆ ÇÂÕ éÅÂÆà Õñ¼ì ÓÚ À°Ã çÅ ð¯÷ÅéÅ ÇêÌÁ³ÕÅ ù ÇîñäÅ å¶ îÃåÆ ÕðéÅ Ãí ÇÂà ׼ñ çÅ ×òÅÔ ÔË ÇÕ ôÅÇÔç ÇÂà Ã ÇêÌÁ³ÕÅ êÌåÆ ×¿íÆð ÔËÍ ôÅÇÔç çÆ ×¼âÆ ÓÚ ÁÕÃð ÇêÌÁ³ÕÅ ù ç¶ÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÒÕîÆé¶Ó Çøñî ç½ðÅé ç¯ò» ÓÚ é¶óåÅ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ À°Ã 寺 ìÅÁç ÇÂÕ òÅð ç¯ò» ÓÚ Áäìä òÆ Ô¯ ×ÂÆÍ ôÅÇÔç ÇÂÕ Ã éÅÇÂÕÅ Áé±ÕôÅ ôðîÅ êÌåÆ òÆ ÇÖ¼ÇÚÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÒÁéÜÅéÅ?ÁéÜÅéÆÓ çÆ ôÈÇà³× ç½ðÅé ôÅÇÔç 寺 ÇêÌÁ³ÕÅ çÈð Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ÇêÛñ¶ Õ°Þ ÔøÇåÁ» 寺 ÜéåÕ å½ð Óå¶ ôÅÇÔç ù ÇêÌÁ³ÕÅ éÅñ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ç¼ÖäÆ î³¹ìÂÆ ç¶ ÇÂÕ ÕËø¶ ÓÚ ôÅÇÔç çÅ ÇêÌÁ³ÕÅ éÅñ Þ×óÅ òÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ êð ìÅÁç ÓÚ À°é·» ç¶ ç¯Ãå» é¶ ç¯ò» ù ô»å ÕðòÅ Çç¼åÅÍ ÇÜæ¶ ôÅÇÔç çÆ ÇêÌÁ³ÕÅ éÅñ é¶óåÅ Çëð òèÆ ÔË, À°æ¶ ôÅÇÔç ÓÚ éòÄ íÅòéÅ é¶ òÆ Üéî ÇñÁÅ ÔË å¶ À°Ô ÔË ôÅÇÔç Û¶åÆ ÔÆ Á¼× ììÈñÅ Ô¯ä ñ¼× ÇêÁÅ ÔËÍ ÃÕÅàñ˺â ÓÚ ÇÂÕ îË×÷Æé é¶ À°Ã ù îèðÅ ÇñÖ Çç¼åÅ å» À°Ô ×¹¼Ã¶ ÓÚ ñÅñ?êÆñÅ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ôÅÇÔç ù ×¹¼ÃÅ ÇÂà ñÂÆ òÆ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ îË×÷Æé é¶ ÇðÇåÕ ð½ôé ù ¦ìÅ ÇñÇÖÁÅ å¶ À°Ã éÅñ ôÅÇÔç çÆ å°ñéÅ ÕÆåÆÍ ôÅÇÔç ç¶ ÷õî» Óå¶ ¬ä åç ñ¼Ç×ÁÅ Üç À°Ã êÇó·ÁÅ ÇÕ ¦î¶ éÅÇÂÕ îèÇðÁ» çÆ ÇéÃìå òè¶ð¶ ÕÅîïÅì Ô¹¿ç¶ ÔéÍ

Õçî Ô¯ð Á¼×¶ ì¶

ì¯ ÇÂà Ã ÃÅÇÜç éÅâÆÁÅâòÅñŠ寺 Çéðç¶ôÕ ð¯ÇÔå ܹ×ðÅÜ çÆÁ» ç¯ éòÆÁ» Çøñî» Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇçñÚÃê ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂé·» Çøñî» ÓÚ ðäìÆð ÕêÈð òÆ ÔËÍ ÕðÆéÅ ç¶ éÅñ ðäìÆð Çøñî» çÆ ÕÔÅäÆ î¹åÅÇìÕ À°Ã çÅ íðÅ ÔÆ ìä¶×ÅÍ ÕðÆéÅ ÇÂÕ Çøñî ÓÚ ÁÅêä¶ íðÅ ðäìÆð éÅñ Çîñ Õ¶ ÇÂÕ îÕÃç ñÂÆ ñóÅÂÆ ÕðçÆ é÷ð ÁŶ×ÆÍ ÕðÆéÅ çÅ ÃÅðÅ ÇèÁÅé ÇÂà Ã ÁÅêä¶ ÕËðÆÁð ò¼ñ ÔËÍ ÕðÆéÅ Ô¹ä Üç Çòç¶ô ÓÚ ôÈÇà³× ñÂÆ Ü»çÆ ÔË å» ÁÅêäÅ ðïÂÆÁÅ òÆ éÅñ ÔÆ ÇñÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ¦çé ÓÚ ÕðÆéÅ éÅñ À°Ã çÅ Õ°¼Õ ÁðæÅå ðïÂÆÁÅ òÆ éÅñ Ç×ÁÅÍ ÕðÆéÅ À°æ¶ ôÅÔð¹Ö ÖÅé çÆ éòÄ Çøñî ñÂÆ ×ÂÆ ÃÆ å¶ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ðïÂƶ ù êÈðÅ ÇÃåÅÇðÁ» òÅñÅ ÁÅçðîÅä ÇçòÅÇÂÁÅÍ ÕðÆéÅ òð×Å ÔÆ ÕîðÅ Ô¯àñ ÓÚ À°Ã ç¶ ðïÂƶ ù ÇîÇñÁÅÍ ÕðÆéÅ å» ç¯ Õçî Á¼×¶ ÇéÕñ ×ÂÆ å¶ À°Ã é¶ Ô¯àñ ÓÚ Õ¿è çÅ ÇÂÕ ÇÔ¼ÃÅ å°óòÅ Õ¶ ìÕÅÇÂçÅ ÁÅêäÆ ðïÂÆ ìäÅ ñÂÆÍ ÕðÆéÅ ò¼ñ¯º ðïÂƶ ù ÇçòÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÃÔÈñå» Óå¶ ôÅÔð¹Ö Ãî¶å ÇÕö çÆ òÆ Çà¼êäÆ Õðé çÆ ÇÔ³îå éÔÄ êÂÆÍ ÇÂèð ÕðÆéÅ ñÂÆ ÇÂÕ Ô¯ð Ö¹ôÖìðÆ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Çéðç¶ôÕ îè¹ð í¿âÅðÕð ÇòòÅç» òÅñÆ ÔÅñÆò¹¼â ÁÇíé¶åðÆ îÅðÇñé î¹éð¯ Óå¶ ÇÂÕ Çøñî ìäÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÜà çÆ éÅÇÂÕÅ À°Ã é¶ ÕðÆéÅ ÔÆ ñÂÆ ÔËÍ ÔÅñ»ÇÕ ÕðÆéÅ é¶ êÈðÆ ÕÔÅäÆ Ã¹äé çÆ Ç÷¼ç ÕÆåÆ ÔËÍ ÕðÆéÅ ù êåÅ Ú¼ÇñÁÅ ÔË ÇÕ ÕÔÅäÆ ÓÚ éÅÇÂÕÅ Á¼èÖó· À°îð çÆ ÔË å¶ À°Ô ÇëñÔÅñ Ö¹ç ù ÜòÅé ÃîÞçÆ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÕðÆéÅ é¶ ÕÔÅäÆ ÓÚ åìçÆñÆ ñÂÆ îè¹ð ù ùé¶ÔÅ ÇíÜòÅ Çç¼åÅ ÔËÍ

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

TOURS & TRAVEL INC.

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Ç¿âÆÁÅ ÜÅä ñÂÆ ÃÃåÆÁ» ÇàÕà», Ôð åð·» çÆ Â¶ðñÅÂÆé çÆ ÇàÕà ñÂÆ

G.S Khera TEL : 718-651-1639 FAX : 718-651-1696 Toll Free : 1-877-651-1639 74-22 37th Ave. Room # 5, Jackson Hights, NY 11372

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

ëÅÃà, òèÆÁÅ Áå¶ íð¯Ã¶î¿ç ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂ¾Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com


24

èîÕ

ÇÜ¿ç×Æ/õÈìÃÈðåÆ J

J J

J

å¶ñ Ü» Ã𷯺 ç¶ å¶ñ éÅñ ÔÆ Õð¯Í âÅÂÆ, ìñÆÇÚ¿× çÆ òð寺 ؼà 寺 ؼà Õð¯Í ÇÕö òÆ åð·» çÆ ÁñðÜÆ Ô¯ä Óå¶ ÇÂà çÆ òð寺 ì¿ç Õð ÇçúÍ ÃëËç òÅñ» ù í¼¹ñ Õ¶ òÆ éÅ À°ÖÅó¯Í òÅñ» ÇòÚ ÇüÕðÆ Ô¯ä Óå¶ ç¯B Çå¿é ì¿Èç» Çé§ìÈ ç¶ ðà ù éÅðÆÁñ ç¶ å¶ñ ÇòÚ ÇîñÅ Õ¶ òÅñ» çÆÁ» Üó·» ÇòÚ ñ×ÅÀ°ä éÅñ òÅñ» çÆ ×¿ç×Æ Áå¶ î¹ðçÅ Õ¯ÇôÕÅò» ÃÅë Ô¯ Ü»çÆÁ» Ôé, ÇÜà éÅñ ÇüÕðÆ Ü¿îçÆ éÔÄÍ Õ°ê¯ôä ç¶ ÕÅðé òÅñ ìÔ¹å Ö¹ôÕ Áå¶ ç¯Bî³ÈÔ¶º Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ Ã¿å°Çñå ÁÅÔÅð Áå¶ Ãðñ êçÅðæ» çŠöòé òè¶ð¶ Õð¯Í í¯Üé ÇòÚ ÇòàÅÇîé ÒìÆÓ Áå¶ ê̯àÆé å¼å» ù ôÅÇîñ Õð¯Í ç¼¹è, çÔÄ, Ãì÷ÆÁ» Áå¶ ëñ» ç¶ Ã¶òé éÅñ ÁÅêä¶BÁÅê ù Õ°ê¯ôä 寺 ìÚÅÁ ÃÕç¶ Ô¯Í

ð¶ôîÆ ÷¹ñø»

çÆ ÚîÕ ð¼ÎÖ¯ ìðÕðÅð J òÅñ» çÆ ÚîÕ ìðÕðÅð ð¼Öä ñÂÆ åäÅÁî¹Õå ðÇÔä çÅ ïåé Õð¯Í òè¶ð¶ åäÅÁ éÅñ òÅñ Þóç¶ Ôé Áå¶ À°é·» ÇòÚ ÇüÕðÆ òÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ J òÅñ» çÆ Õ°çðåÆ ÚîÕ ìäÅÂÆ ð¼Öä ñÂÆ òÅñ» ù ÷ðÈðå 寺 òè¶ð¶ è¯ò¯ éÅÍ ÇÂà éÅñ òÅñ» çÆ Õ°çðåÆ ÚîÕ ÖðÅì Ô¿¹çÆ ÔË Áå¶ òÅñ» ÇòÚ ÇüÕðÆ Ô¯ä çÅ âð òÆ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ J ÇçîÅ× ù á§ãÅ ð¼Öä ñÂÆ ÕÃðå Õð¯Í ÇéïÇîå ÕÃðå éÅñ ÇçîÅ× ô»å ðÇÔ³çÅ ÔË Áå¶ òÅñ Þóé çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ òÆ Ø¼à Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ J òÅñ» ù ÁÅî åÅêîÅé òÅñ¶ êÅäÆ éÅñ ÔÆ è¯ò¯Í J ÇÃð Óå¶ îÅÇñô éÅðÆÁñ ç¶

J Õç¶ òÆ Çìé» âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ç¶ Õ¯ÂÆ òÆ çòÅÂÆ éÅ ñú, ÚÅÔ¶ À°Ô ÇÃð çðç çÆ ÔÆ ÇÕÀ°º éÅ Ô¯ò¶Í âÅÕàð ç¶ Áé°ÃÅð ÔÆ ÇéôÇÚå Ö¹ðÅÕ ñú, Ô¯ ÃÕ¶ å» Ô¯ÇîúêËÇæÕ çòÅÂÆ ñú å» Ú¿×Å ÔËÍ ÇÂà éÅñ î» Áå¶ ì¼Ú¶ ù Õ¯ÂÆ é°ÕÃÅé éÔÄ Ô¿¹çÅÍ J ÇÃÔå çÆ êÈðÆ ç¶ÖíÅñ Õð¯, Çéð¯× ðÔ¯, ÃÅÕÅðÇîÕ ð¯×» 寺 ìÚÅÁ ð¼Ö¯, íÆó òÅñÆÁ» æÅò» Óå¶ ÜÅä 寺 ìÚ¯Í J Ç÷ÁÅçÅ ÖÅäÅ éÅ ÖÅú, úéÅ ÔÆ ÖÅú, ÇÜ¿éÅ å°ÃÄ ÁÅÃÅéÆ éÅñ ÖÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ÖÅäÅ êÅÚÕ, ê½ôÇàÕ, ÃÅëB ùæðÅ Áå¶ åÅ÷Å Ô¯ò¶Í ëñ Áå¶ ÔðÆÁ» Ãì÷ÆÁ» ÖÅúÍ À°ñàÆ ÁÅÀ°äÅ ÁÅî ×¼ñ ÔË, çòÅÂÆ çŠöòé éÅ Õð¯Í

22-Sep-2010, Wednesday

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J J ÇÜé·» ñ¯Õ» ç¶ òÅñ å¶ñÆ Ô¿¹ç¶ Ôé, À°é·» ù òÅñ» ÇòÚ îÃÅÜ Õðç¶ Ã ؼà å¶ñ çÆ òð寺 ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË Áå¶ òÅñ»

çÆ ÃëÅÂÆ Óå¶ ò¼è ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ êÅäÆ çŠöòé òè¶ð¶ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà éÅñ ÃðÆð ÇòÚ¯º ÷ÇÔðÆñ¶ êçÅðæ ìÅÔð ÇéÕñä ÇòÚ îçç ÇîñçÆ ÔËÍ Ø³¹×ðÅñ¶ òÅñ» ù ÇÃ¼è¶ Õðé ñÂÆ Ãàz¶àÇé§× çÅ åðÆÕÅ òð寺 ÇòÚ ÇñÁÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ïÅç ðÔ¶ ÇÕ òè¶ð¶ Ãàz¶àÇé§× òÅñ» ù é°ÕÃÅé êÔ¿¹ÚÅÀ°ºçÆ ÔËÍ òÅñ» ÇòÚ òè¶ð¶ Ü˵ñ Áå¶ òËÕà çÆ òð寺 寺 ìÚ¯Í ÇÂà éÅñ òÅñ òè¶ð¶ å¶ñÆ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ì¶ÜÅé òÅñ» ÇòÚ ÜÅé êËçÅ Õðé ñÂÆ òÅñ è¯ä 寺 î×𯺠ÁÅÖðÆ î¼Ø êÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ÇÃðÕÅ êÅú, òÅñ» ÇòÚ ÚîÕ ÁÅ Ü»çÆ ÔËÍ çÔÄ éÅñ ÇÃð çÆ îÅÇñô Õðé éÅñ òÆ òÅñ» ù ñÅí ÇîñçÅ ÔËÍ çÔÄ îñä 寺 Á¼èŠسàÅ ìÅÁç òÅñ» ù Ú¿×Æ åð·» è¯ ñúÍ òÅñ» ù è¯äÅ òÅñ» ç¶ àËÕÃÚð Óå¶ Çéðíð ÕðçÅ ÔË Áå¶ ÇÂà ׼ñ Óå¶ òÆ Çéðíð ÕðçÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅâÅ ÇÃð ÇÕ¿éÆ ÜñçÆ ×¿çÅ Ô¿¹çÅ ÔËÍ òÅñ» ù ô˺êÈ Õðé 寺 ìÅÁç Ú¿×Æ åð·» ô˺êÈ ù òÅñ» ÇòÚ¯º Õ¼ã¯, éÔÄ å» òÅñ ì¶ÜÅé ñ×ç¶ ÔéÍ òÅñ» çÆÁ» Üó·» ÇòÚ Õç¶ òÆ Ô¶Áð Ãêð¶Á çÆ òð寺 éÅ Õð¯Í ÇÂà éÅñ òÅñ Ö¹ôÕ Áå¶ ì¶ÜÅé Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ òÅñ» ù è¯ä ç¶ ìÅÁç Õ¿âÆôéð ÕðéÅ éÅ í¼¹ñ¯Í Õ¿âÆôéð Ôæ¶ñÆ ÇòÚ æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ñË Õ¶ êÇÔñ» ÇÃð ç¶ ÇòÚÕÅð ñ×Åú Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ ÁÅñ¶Bç¹ÁÅñ¶Í Õ¿âÆôéð çÆ Ú¯ä òÆ òÅñ» ç¶ Áé°ÃÅð ÔÆ Õð¯Í òÅñ» çÅ ÃàÅÂÆñ ÁÅêäÆ ôõÃÆÁå, Õ¼ç, À°îð Áå¶ ÁÅêä¶ ÕÅð¯ìÅð ç¶ Áé°ÃÅð Õð¯Í Ô¶Áð ÃàÅÂÆñ ÁÇÜÔÅ ð¼Ö¯, ÇÜà ù ÿòÅðéÅ, ÿíÅñäÅ Õ¯ÂÆ Ãî¼ÇÃÁÅ éÅ Ô¯ò¶Í

ÇÂ¿Þ Ô¯ò¶×Šù¿çð å¿çð¹Ãå ì¼ÚÅ J ÇÕö òÆ åð·» çÅ íðÈä àËÃà éÅ ÕðòÅúÍ ÇÂà éÅñ ÔÅéÆ Ô¿¹çÆ ÔËÍ Ô½Ãñ¶ éÅñ 齺 îÔÆé¶ å¼Õ dzå÷Åð Õð¯ Áå¶ Ã¿Üî 寺 Õ¿î ñúÍ J ÖÈì àÇÔñ¯ Áå¶ ÁÅî Õ¿îÕÅÜ Õðç¶ ðÔ¯Í íÅò éÅ Ú¼¹Õ¯, ê½óÆÁ» Óå¶ òÆ òÅðB òÅð À°åð¯BÚó·¯ éÅ, ¦ìÆ ïÅåðÅ Áå¶ è¼ÇÕÁ» 寺 ìÚ¯ å» ÇìÔåð ÔËÍ J Õ¼êó¶ ÁÅðÅîçÅÇÂÕ Áå¶ Ö¼¹ñ·¶BÖ¼¹ñ·¶ ëñËà Ú¼êñ Ü» ܼ¹å¶ ÔÆ êÇÔé¯Í

J Ú¿×ÆÁ» èÅðÇîÕ ê¹ÃåÕ» êó·¯ Áå¶ Ú¿×ÆÁ» ×¼ñ» ÔÆ Ã¹ä¯ Áå¶ ÕÔ¯Í ÇÜæ¶ å°ÔÅâÅ ÇìÃåð ÔË, À°æ¶ Ú¿×ÆÁ» åÃòÆð» ñ×Åú Áå¶ ç¶Ö¯Í ÇÂà éÅñ ×ðí ÇòÚ êñ ðÔ¶ ì¼Ú¶ Óå¶ Ú¿×Å ÁÃð ê˺çÅ ÔËÍ Ö¹ô ðÔ¯, îÃå ðÔ¯Í ÇÂé·» îÔ¼åòêÈðé ×¼ñ» ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¼Ö¯×¶ å» é½º îÔÆé¶ Ô¼Ãç¶<Ô¼Ãç¶ ÔÆ ìÆå ÜÅä׶, ÇîÔéå çÅ ëñ Çîñ¶×Å, ÿ¹çð< å¿çð¹Ãå ì¼ÚÅÍ

ÇÃðÔÅäÅ

ìçÇñÁÅ ÔË Õç¶! ðÅå ù ýä Ã ÇÃðÔÅä¶ çÆ ÁÇÔî íÈÇîÕÅ Ô¿¹çÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÃðÔÅäÅ ÃÅⶠÇÃð Áå¶ î¯ÇãÁ» ù ÃÔÅðÅ Çç³çÅ ÔË, å» ÇÕÀ°º éÅ æ¯ó·Å<ìÔ¹å Ãî» ÃÔÆ ÇÃðÔÅä¶ çÆ Ú¯ä ÇòÚ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅò¶, ÇÜà éÅñ ×ðçé Áå¶ ÇÃð çðç çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ éÅ Ô¯ò¶ Áå¶ éÄç òÆ Ú¿×Æ ÁÅò¶Í ÇÂé·» ÇÃðÔÅÇäÁ» ù Á÷îÅ Õ¶ ç¶Ö¯Í ÇÂé·» éÅñ å°ÔÅù ÁÅðÅî ÷ðÈð Çîñ¶×ÅÍ

á¯Ã ÇÃðÔÅäŠܶÕð å°ÃÄ êÅÃÅ ñË Õ¶ ýºç¶ Ô¯ å» ÇÂÔ ÇÃðÔÅäÅ å°ÔÅⶠñÂÆ Ú¿×Å ÃÅìå Ô¯ò¶×ÅÍ å°ÔÅù ÇÂà ׼ñ çÅ ÇèÁÅé ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅⶠÇÃðÔÅä¶ çÆ À°ÚÅÂÆ î¯ÇãÁ» çÆ À°ÚÅÂÆ å¼Õ Ô¯ò¶Í

ؼà á¯Ã ÇÃðÔÅäÅ Çê¼á ç¶ íÅð ýä òÅÇñÁ» ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÇÃðÔÅä¶, ܯ æ¯ó·¶ ؼà éðî Ô¿¹ç¶ Ôé, ڿ׶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ç¶ ÇÂÃå¶îÅñ éÅñ éÅ å» å°ÔÅù Á¼×¶ ò¼ñ ù Ô¯ Õ¶ Áå¶ éÅ ÔÆ Çê¼Û¶ ò¼ñ ù ÇÃð Þ¹ÕÅÁ Õ¶ ýä çÆ ñ¯ó ÔËÍ

î¹ñÅÇÂî ÇÃðÔÅäÅ

ê¶à ç¶ íÅð ýäÅ áÆÕ éÔÄ ðÇÔ³çÅÍ Çëð òÆ ê¶à ç¶ íÅð ýä ç¶ ÁÅçÆ Ô¯ò¯ å» ÇÂÔ ÇÃðÔÅäÅ å°ÔÅⶠñÂÆ ÁÅðÅîçÅÇÂÕ ÃÅìå Ô¯ò¶×Å êð ÇÂÔ Â¶éÅ î¹ñÅÇÂî Ô¿¹çÅ ÔË ÇÕ ÇÂà Óå¶ Ã½ºç¶ Ã ÇÃð Á¼×¶BÇê¼Û¶ Ô¿¹çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ×ðçé Áå¶ ðÆó· çÆ Ô¼âÆ ÇòÚ åäÅÁ êËçÅ Ô¿¹çÅ ÔËÍ

ÇÃðÔÅä¶ çÆ ç¶ÖíÅñ

ÇÃðÔÅä¶ ù ÇéïÇîå ðÈê éÅñ ÃÅë Õð¯Í ÇóæËÇàÕ ÇÃðÔÅä¶ ù òÅÇô³× îôÆé ÇòÚ è¯ÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ çÈܶ ÇÃðÔÅÇäÁ» ù âðÅÂÆ ÕñÆé ÕðÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

J ð¿È ç¶ ÇÃðÔÅä¶ ù Õç¶ òÆ òÅÇô³× îôÆé ÇòÚ éÅ è¯ò¯Í éÅ ÔÆ ÇÂà ù î¯ó Õ¶ êËð» ç¶ ÇòÚ ð¼Ö¯Í ÁÇÜÔÅ Õðé éÅñ ð¿È ༹à ÜÅò¶×ÅÍ J ÇÃðÔÅä¶ Óå¶ Ôî¶ôÅ ×ñÅë Ü» Õòð Úó·Å Õ¶ ð¼Ö¯Í ÇÂÔ ×ñÅë ÃÈåÆ Áå¶ Çܼê òÅñ¶ Ô¯ä å» Ú¿×Å ÔËÍ ÇÂà éÅñ ÇÃðÔÅä¶ Ç÷ÁÅçÅ Ã å¼Õ Úñç¶ Ôé Áå¶ ÃÈåÆ ×ñÅë Ô¯ä ÕðÕ¶ ×ðî òÆ éÔÄ ðÇÔ³ç¶ Áå¶ éÄç Ú¿×Æ ÁÅÀ°ºçÆ ÔËÍ J öîñ çÆ ð¿ÈÂƺ ç¶ ÇÃðÔÅä¶ çÆ òð寺 Õð¯Í ÇÂÔ ì¶Ô¼ç Õ¯îñ Áå¶ ÁÅðÅîçÅÇÂÕ Ô¿¹çÅ ÔËÍ J ë¯î ç¶ ÇÃðÔÅä¶ ÇÃð ç¶ åÅêîÅé Áå¶ ò÷é ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÁÅÕÅð ñË ñËºç¶ ÔéÍ ÇÂÔ òÆ ÁÅðÅîçÅÇÂÕ ÃÅìå Ô¿¹ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÇÃðÔÅä¶ ÕÅëÆ ¦î¶ Ã å¼Õ Çìé» ÖðÅì ԯ¶ Úñç¶ ÔéÍ J ܶÕð ÃðòÅÂÆÕñ çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔË å» î¯àÅ ÇÃðÔÅäÅ éÅ ñú Ü» Ô¯ ÃÕ¶ å» ÇÃðÔÅä¶ çÆ òð寺 ÔÆ éÅ Õð¯Í ÇìÔåð Ô¯ò¶×Å ÇÕ âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ñúÍ J ÇÃðÔÅä¶ ÃÅñ» ê¹ðÅä¶ Ôé å» À°é·» ù ìçñ ñúÍ Ôëå¶ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð ×ñÅë Áå¶ ì˵âB Õòð ÷ðÈð è¯ò¯Í J ÁÅêäÅ ÇÃðÔÅäÅ Ôî¶ôÅ ò¼ÖðÅ ð¼Ö¯, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ å°ÔÅⶠÇÃð çÅ ÁÅÕÅð ñË Õ¶ å°ÔÅⶠÇÃð ç¶ Áé°ÃÅð ìä Ü»çÅ ÔËÍ J ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ ÃçÅ î¹ñÅÇÂî ÇÃðÔÅäÅ ñúÍ À°é·» ù Õç¶ òÆ î¯à¶ ÇÃðÔÅä¶ éÅ ÇçúÍ


èîÕ

25

22-Sep-2010, Wednesday

å°

å°ÃÄ ÇÂé·» ÁñÅîå» ç¶ ÇôÕÅð å» éÔÄ

ÔÅù ÇÂÔ ÜÅä Õ¶ ÔËðÅéÆ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ Á¼ÜÕñ· çÆ ÁÅè¹ÇéÕ éÅðÆ ÁÅêäÅ ÖÅñÆ Ãî» ÇÕà åð·» ÇìåÅÀ°ºçÆ ÔËÍ Á¼Ü çÆ éÅðÆ ù ÇÜæ¶ ÃîÅéåÅ ÇîñÆ ÔË Áå¶ À°Ô ÁÅêäÅ Ô¼Õ Ãê¼ôà ÕðéÅ ÇÃ¼Ö ×ÂÆ ÔË, À°æ¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ îÅÔ½ñ òÆ êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅè¹ÇéÕ Á½ðå» ÕÂÆ êÌÕÅð ç¶ ÒéÇôÁ»Ó çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÜÆ Ô», òè¶ð¶ ÃÔÈñå» êÅ Õ¶ ìÔ¹å ÔÆ Ø¼à Á½ðå» Ôé, ÇÜé·» ù Á¼Ü ç¶ îÅÔ½ñ çÆ ÔòÅ éÅ ñ¼×Æ Ô¯ò¶Í Ü» å» Õ°Þ Á½ðå» àËñÆÇò÷é çÅ ÇôÕÅð ìä Ú¼¹ÕÆÁ» Ôé Ü» Çëð ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÁÇÜÔÆÁ» Ôé, ÇÜé·» é¶ ÇÂÕ Áé¯ÖÅ éôÅ êÅñ ð¼ÇÖÁÅ ÔË>À°Ô ÔË åÅô Ö¶âä çÅ éôÅÍ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» Á½ðå» ÇÂà öñå> ëÇÔîÆ ÇòÚ Ôé ÇÕ åÅô Ö¶âäÅ ÇÂÕ À°µÚÆ ÔËÃÆÁå çÆ ÇéôÅéÆ ÔËÍ Ã¼Ú å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ Õ¯ÂÆ òÆ ô½Õ ܶÕð Áé§ç Çç³çÅ ÔË å» À°Ô ì¹ðÅ éÔÄ ÔË êð Ü篺 ÇÂÔ ô½Õ ÇíÁÅéÕ Áå¶ îÅó¶ éåÆܶ êËçÅ ÕðçÅ ÔË, ÇÜò¶º íÅðÆ Õð÷Å, ì¼ÇÚÁ» êÌåÆ ñÅêÌòÅÔÆ Áå¶ ÁÅêäÆ ôõÃÆÁå ù ÔÆ ×¹ÁÅ ç¶äÅ å» ÇÂÔ ô½Õ ÖåðéÅÕ ðÈê èÅðé Õð ñ˺çÅ ÔË Áå¶ Ã¿ÃÅðÕ ÜÆòé ÇòÚ åìÅÔÆ êËçÅ Õð Çç³çÅ ÔË êð ÇÂæ¶ ÇÂÕ ×¼ñ ÕÇÔäÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ð¯× ÁÕÃð ÁîÆð Á½ðå» ù òè¶ð¶ ضðçÅ ÔËÍ î¶ðÅ Çòð¯è À°é·» ÁËåòÅðÆ ìËáÕ» éÅñ éÔÄ ÔË Ü篺 Øð ç¶ î˺ìð ÇÂռᶠԯ Õ¶ Ü» Õ°Þ ç¯Ãå» Áå¶ ÃÔ¶ñÆÁ» ÇÂÕ¼áÆÁ» Ô¯ Õ¶ Õ°Þ Ãî» ÇìåÅÀ°ä ñÂÆ åÅô Ö¶âçÆÁ» ÔéÍ î¶ðÅ Çòð¯è å» À°é·» ìËáÕ» éÅñ ÔË, ÇÜé·» ù ÇÕ¼àÆ êÅðàÆ çÅ é»Á Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂé·» ÇòÚ

Ãí 寺 ì¹ðÆ ×¼ñ å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÜé·» Á½ðå» ù ÇÂÔ ñå ñ¼× Ü»çÆ ÔË, À°Ô ÁäÜÅä¶ ÔÆ ÁÅêäÆ ôõÃÆÁå í¼¹ñ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÁäÜÅä¶ ÇòÚ ÔÆ À°Ô è¯Ö¶ìÅ÷Æ, Õ¿ÜÈÃÆ Áå¶ ÕÂÆ ì¹ðÆÁ» ÁÅçå» çÅ ÇôÕÅð ìä Ü»çÆÁ» ÔéÍ Á½ðå» åÅô Áå¶ êËö Çܼåä ÇòÚ Â¶éÆÁ» î×é Ô¯ Ü»çÆÁ» Ôé ÇÕ À°é·» ù éÅ å» ÁÅêä¶ Øð çÅ ÇëÕð ðÇÔ³çÅ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» çÅÍ Ãí 寺 ì¹ðÆ ×¼ñ å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÜé·» Á½ðå» ù ÇÂÔ ñå ñ¼× Ü»çÆ ÔË, À°Ô ÁäÜÅä¶ ÔÆ ÁÅêäÆ ôõÃÆÁå í¼¹ñ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÁäÜÅä¶ ÇòÚ ÔÆ À°Ô è¯Ö¶ìÅ÷Æ, Õ¿ÜÈÃÆ Áå¶ ÕÂÆ ì¹ðÆÁ» ÁÅçå» çÅ ÇôÕÅð ìä Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÕÂÆ å» ÇÂà ð¯× ÇòÚ ÁÅêä¶ î» òÅñ¶ ëð÷ ÔÆ í¼¹ñ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÕÂÆ Á½ðå» Ü¯ ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ù Øð éÔÄ Û¼â ÃÕçÆÁ», ÁÅêä¶ éÅñ Õñ¼ì» ÇòÚ ñË Ü»çÆÁ» Ôé, À°æ¶ ÜÅ Õ¶ À°é·» ù í¼¹ñ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÂÕ êåÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» 寺 ÇÂÔ ÃÇÔä ÕðçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË, Ü篺 òÆ À°Ô çëåð 寺 ÁÅÀ°ºçÅ ÔË å» À°Ã çÆ êåéÆ åÅô Ö¶âä ×ÂÆ Ô¿¹çÆ ÔËÍ ÁÅÖð

Çðöôé ÓÚ ÇâêðËôé 寺 Û¹àÕÅðÅ

REFLEXOLOGY AND SUJOK THERAPY All Kinds Of Pain ARTHRITIS NECK PAIN CERVICAL PAIN SHOULDER PAIN BACK PAIN LOWER BACK PAIN PINCHED NERVE ANKLE AND HEEL PAIN BURSITIS TENNIS / ELBOW HEADACHE MIGRAINE ASTHMAS INSOMINIA STRESS SINUS PROBLEM GYNECOLOGY PROBLEM

ÇÂÕ Ççé å¿× ÁÅ Õ¶ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ êåéÆ ù ÇÕÔÅ ÇÕ Ü» À°Ô åÅô Ú¹ä ñò¶ Ü» Øð> êÇðòÅðÍ ÕÆ Á½ðå» ÇÂÔ éÔÄ ÜÅäçÆÁ» ÇÕ îôðÈë Ô¯ä ç¶ ñÂÆ Ô÷Åð» ÁÇÜÔ¶ Õ¿î Ôé, ÇÜé·» ÇòÚ Ü¶Õð À°Ô ÇçñÚÃêÆ ñËä å» À°Ô Ãëñ Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ÇÚ¼åð ÕñÅ, ÇÃñÅÂÆ, Ô˺âÆ´Åëà, éòÆÁ» ÚÆ÷» ÇüÖä çÆ Õ¯ÂÆ Ô¼ç éÔÄ ÔËÍ Ü¶Õð ÇÕö ç¶ Õ¯ñ ë¹ðÃå òÆ ÔË Áå¶ êËÃÅ òÆ ÔË å» À°Ô ÁÅêäÅ Ãî» ÇÕö ÁÇÜÔÆ Ã¿ÃæÅ ÇòÚ ÇÕÀ°º éÔÄ ÇìåÅÀ°ºçÆÁ» ÇÜæ¶ À°Ô ì¼ÇÚÁ» ù î¹ëå ÇüÇÖÁÅ ç¶ ÃÕä Ü» î¹ÇàÁÅð» ù Õ¯ÂÆ éòÆÁ» ÚÆ÷» ÇÃÖÅ ÃÕäÍ Ü¶Õð Á½ðå» ÚÅÔ¹ä å» ÃîÅÜ çÅ ð¹õ ìçñ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ

Auto, Home & Commercial Insurance from Jaswinder Singh

WE DO

JASWINDER (JIMMY) SINGH

ê³ÜÅìÆ òÆð» çÆ ÁÅêäÆ àÅÇÂð ôÅê

Home of Tires Wheels and Car Repair Bridgestone/Firestone Dunlop, Good year, Michelin, Falken Nitlo, Peerless, Pirelli & More

àËÕÃÆ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

THE TIRES & OFFERS

Continental

Your Customers Will Get a $100 Rebate Certificate for NFL gear at NFLSHOP.COM With the purchase of a set of 4 of theses Dueler Tires:

$100 EYE, NOSE, EAR PROBLEM PROSTATE PROBLEM HEART PROBLEM LUNG PROBLEM LIVER PROBLEM DIABETES PROBLEM

ï¯×Å, êÌÅäÅïÅî, î¹çðŶ Áå¶ ÁËÕïÈ êÌËôð éÅñ Ô¶á ÇñÇÖÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ Ü»çÅ þ * íÅð ØàÅÀ¹äÅ * ìçÔ÷îÆ * ׿áÆÁÅ * æÅÂÆðÅÂÆâ, * Á¾è¶ ÇÃð çÅ çðç(îÅÂÆ×ð¶é) * ×Ëà * Õîð çðç* ׯⶠçÆ çðç * â¾êðËôé

FOR APPOINTMENT CALL

Website : touchnheal.com

GPSFFree GPS ree

Dueler H/P Sport Sports Car-Like Handing Exceptional Wet & Dry Handling 16,17,18 and 20" Sizes

Dueler H/L alenza Advanced Wet Gripping Power Smooth, Quiet Ride 65,000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Revo Performs In Wet, Dry & Snow Premium All-Terrain Radal 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

ç¶ ÚÅð àÅÇÂð ñËä éÅñ TomTom çÅ

Customer Will Get a $50 Rebate Certificate for NFL gear at NFL SHOP.COM

$50

Dueler H/P Spaort Original Equipment Choice for SUVs Smooth, quiet Ride 60.000 Mile Treadwear Limited Warranty

Dueler A/T Outhstanding Wet Handling all-Terrain Radial Reliablity 50,000 Mile Treadwear Limited Warranty

30 DAY

BUY&TRY

GUARANTEE

If there's anything your customers don't like about these Bridgestone tires they can return them for a full refund or exchange!

DUSHYANT DUSHYANTKK.. GUPTA 122/28, Rockaway RockawayBBlvd lvd South SouthO Ozone zonePPark, ark, New NewYYork-11420 ork-11420

718-835-2976


26

èîÕ

ÇÃÔå

Á¼

Ö» ç¶ À°êð å¶ Ô¶á» çÆÁ» êñÕ» ç¶ Á³çðñ¶ íÅ× ÓÚ ê¹åñÆ ù Û¼â Õ¶ ÇÂÕ êåñÆ Ãñ¶ôîÅ ÇÞ¼ñÆ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà ù Õ¿ÜÕàÅÂÆòÅ Ü» é¶åð Ãñ¶ôîÅ ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ìÅÔðÆ Çî¼àÆEؼචÁÅÇç 寺 Á¼Ö» çÆ ðÅÖÆ ÕðçÆ ÔËÍ é¶åð Ãñ¶ôîÅ ÓÚ ÕÂÆ åð·» çÆ ÇÂéëËÕôé òÆ Ã¿íò ÔË, ÇÜà éÅñ ÇÂà ÇòÚ Ã¯÷ ÁÅ Ü»çÆ ÔË Áå¶ Üñä, ÖÅðô, ñÅñÆ ÁÅÇç ÕÂÆ ñ¼Ûä êËçÅ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ

22-Sep-2010, Wednesday

Á¼Ö» çÆ ÇÞ¼ñÆ çÆ Ã¯÷ 寺 ìÚÅÁ ÇÕò¶º Õðƶ?

ÇÂéëËÕôé òÅñÆ ÇìîÅðÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÁÅêÃÆ Ã¿êðÕ éÅñ ñ×çÆ ÔË êð çÈð 寺 îðÆ÷ çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ ç¶Öä éÅñ ÔÆ ð¯× ñ¼× Ü»çÅ ÔË, ÇÂÔ å¼æ éÔÄ ÔË ÇÕ Á¼Ö» ç¶ êÅäÆ ÇòÚ ð¯× ç¶ òÅÇÂðà Թ¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ Ô¿ÞÈ Ü» êÅäÆ Ô¼æ», Õ¼êÇóÁ», ð¹îÅñ, ÁËéÕ» ÁÅÇç ÓÚ ñ¼× Õ¶ Ô¯ð ì¿ç¶ å¼Õ êÔ¹¿Ú Ü»çÅ ÔËÍ Üç ð¯× ëËñ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ å» åñÅì (ÃòÆÇî³× êÈñ) ÓÚ éÔÅÀ°ä éÅñ òÆ ÇìîÅðÆ ñ¼× Ü»çÆ ÔËÍ íÆó íðÆÁ» æ»ò» ÇÜò¶º ÇÃé¶îÅØð, î¶ÇñÁ» ÁÅÇç ÓÚ ÜÅä éÅñ òÆ ð¯× Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ Üç ð¯× Ôð æ» ëËñ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ å» ÇÂà 寺 ìÚäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

ð¯× çÅ ÕÅðé Õ¿ÜÕàËòÅÂÆàà ÕÂÆ êÌÕÅð çÆ Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ÕÂÆ ÕÅðé Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ð¯× ÜÆòÅäȱÁ» Ü» ÇòôÅä±Á» ÁÅÇç ÜÆòå ÇÂÕÅÂÆÁ» éÅñ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ í½ÇåÕ Ü» ðÃÅÇÂÇäÕ êçÅðæ» ÇÜò¶º Á¼Ö ÓÚ ÕÚðÅ Ü» Õ¯ÂÆ ðÃÅÇÂÇäÕ êçÅðæ ÜÅä éÅñ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÇÜò¶º Û¯àÆ îÅåÅ, ÖÃðÅ, ë¬ ÁÅÇç ÓÚ òÆ Õ¿ÜÕàËòÅÂÆàà ԯ Ü»çÆ ÔËÍ îÔ»îÅðÆ ç¶ ðÈê ÓÚ Ü» ò¼â¶ êËîÅé¶ Óå¶ ëËñä òÅñÆ Õ¿ÜÕàËòÅÂÆàà àÅÂÆêEH ðÅÔÄ ëËñçÆ ÔËÍ òËö ÕÆàÅä±Á» ÓÚ Ô¯ä òÅñÆ ÇìîÅðÆ òÆ ÇÂÕEçÈܶ ù ñ¼× ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ð¯× ÁÕÃð ÃÅÀ°ä (Á×Ãå) îÔÆé¶ ÓÚ ëËñçÅ ÔËÍ

ð¯× ç¶ ñ¼Ûä é¶åð Ãñ¶ôîÅ ÓÚ Û¯à¶EۯචçÅä¶

ð¯× çÅ ÇÂñÅÜ

òÅÇÂðñ Õ¿ÜÕàËòÅÂÆàà çÅ Õ¯ÂÆ Çòô¶ô ÇÂñÅÜ éÔÄ ÔË Çëð ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ À°êÅÁ Õð ÃÕç¶ Ô»:E

ÇçÃç¶ ÔéÍ ÁÃñ ÇòÚ ÇÂÔ çÅä¶ (ëÅÇñÕñ) Çñîë¯ÃÅÂÆà éÅîÕ ÃëËç ðÕå Ã˵ñ ç¶ ÇÂռᶠԯä éÅñ ìäç¶ ÔéÍ ÇÂà åð·» é¶åð Ãñ¶ôîÅ ÇÂéëËÕôé ÓÚ Á¼Ö» çÆ Ãñ¶ôîÅ ÓÚ òÆ ÛÅñ¶ êË Ü»ç¶ Ôé å¶ Á¼Ö» çÆ ê¹åñÆ (Õ¯ðéÆÁÅ) òÆ ð¯× 寺 êÌíÅÇòå Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÕÅðéÆÁÅ Ãì¿èÆ ×¿¹Þñ» G 寺 A@ Ççé Çê¼Û¯º

ÇîñçÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÇòÚ ê¹åñÆ çÆÁ» çÆòÅð» ÓÚ Ã¯÷ ÁÅ Ü»çÆ ÔËÍ Çëð Õ°Þ ÁêÅðçðôÆ è¼ì¶ òÆ ìä Ü»ç¶ Ôé ܯ Ãñ¶ôîÅ áÆÕ Ô¯ä Çê¼Û¯º òÆ ìä¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ

ð¯× ñ×çÅ ÇÕò¶º ÔË? Õ¿ÜÕàËòÅÂÆàÃ

ìÔ¹å

ÔÆ

J կö å¶ éîÕ Çîñ¶ êÅäÆ éÅñ Ççé ÓÚ Çå¿éEÚÅð òÅðÆ Á¼Ö» ù ÃÅø ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Á¼Ö» è¯ä éÅñ ÇÚ¼Õó, ÇÜà ÇòÚ ð¯× ç¶ ÇòôÅä± òÆ Ô¹¿ç¶ Ôé, ò¼Ö Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ J âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ éÅñ Á¼Ö» ÓÚ êÅÀ°ä òÅñÆ çòÅÂÆ ÇÜò¶º ÃñëÅÃÆà¶îÅÂÄâ êÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ ÕÅðàÆÕ¯ÃàÆðÅÇÂâ òÅñÆÁ» çòÅÂÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ éÔÄ êÅÀ°äÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ»,

òðéÅ ÇÂà éÅñ Á¼Ö» ù é°ÕÃÅé êÔ¹¿Ú ÃÕçÅ ÔËÍ J ýºç¶ Ã âÅÕàð ò¼ñ¯º ç¼ÃÆ îñ·î òÆ êÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ Á¼Ö» çÆÁ» êñÕ» ÇÚêÕçÆÁ» éÔÄÍ J ê¹åñÆ Ü» ÕÅðéÆÁ» êÌíÅÇòå ÔË å» âÅÕàð Ü»Ú ÕðÕ¶ ¶àð¯Çêé ÁÅÇç êÅÀ°ä òÅñÆ çòÅÂÆ Çç³çÅ ÔËÍ J ê¼àÆ Ü» êËâ çÆ òð寺 éÅ ÕðÕ¶ ×Èó·¶ ð¿× çÅ ÚôîÅ ñÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà ù ð¯ôéÆ òÆ å¶÷ éÔÄ ñ¼×¶×ÆÍ

ð¯× 寺 ìÚÅÁ Áå¶ ð¯ÕæÅî J ܶ ð¯× éÅñ ÇÂÕ Á¼Ö òÆ êÌíÅÇòå Ô¹¿çÆ ÔË å» çÈÃðÆ ù ð¯× 寺 ùð¼ÇÖÁå ð¼Öä ñÂÆ êÌíÅÇòå Á¼Ö» òÅñÅ êÅÃÅ ñË Õ¶ ýäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ J áÆÕ Á¼Ö» ù ìÚÅ Õ¶ ð¼Öä ñÂÆ ì¹ñðÃôÆñâ ÁÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂÔ òÆ òðå¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ J êÇðòÅð ç¶ î˺ìð ð¯×Æ ò¼ñ¯º òðå¶ å½ñƶ, ð¹îÅñ Ü» Ô¯ð Õ¼êó¶ çÆ òð寺 éÅ ÕðéÍ J ÿíò Ô¯ò¶ å» ð¯×Æ ù êÇðòÅð ç¶ î˺ìð» 寺 ò¼Ö ð¼Ö¯ å» ÇÕ çÈÇÜÁ» ù ÇÂÔ ð¯× éÅ ñ¼×¶Í J Üç ÇìîÅðÆ ëËñÆ Ô¯ò¶ å» íÆó òÅñÆÁ» æ»ò», ÇÃé¶îÅØð, î¶ÇñÁ» ÁÅÇç ÓÚ ÜÅä 寺 ìÚ¯Í ÃòÆÇî³× êÈñ ÓÚ éÅ ñÜÅúÍ À°Õå ÃÅòèÅéÆÁ» ð¼Ö Õ¶ ð¯× 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ


èîÕ

ÇÃÔå

22-Sep-2010, Wednesday

ì¼

ÚÅ êËçÅ Õðé çÅ òðçÅé Õ°çðå çÅ Á½ðå ù Çç¼åÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÂÕ Áçí¹å å¯ÔøÅ ÔËÍ ì¶Á½ñÅç Ô¯äÅ ÁÇåÁ³å ç¹ÖçÅÂÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ ì¶Á½ñÅç ñ¯Õ éÅ ÇÃðø î»EìÅê ìäé çÆ Ö¹ôÆ å¯º ÔÆ ò»Þ¶ ðÇÔ Ü»ç¶ Ôé Ãׯº À°é·» çÆ ÃîÅÇÜÕ, îÅéÇÃÕ, ÃðÆðÕ Áå¶ ÁÅðÇæÕ ÁòÃæÅ òÆ Çò×ó Ü»çÆ ÔËÍ ò¼è ðÔÆ ÜÅ×ðÈÕåÅ Áå¶ ÃÈÞEìÈÞ éÅñ ÇÂà ù ôðÅê éÅ ÃîÞ Õ¶ âÅÕàðÆ ÃÔÅÇÂåÅ òÅÃå¶ Á¼×¶ ò¼è ðÔ¶ ÔéÍ Ãí 寺 ÁÇÔî ÃòÅñ å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÕÆ ì»Þê¹ä¶ 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË? ÇÂà Ãì¿èÆ Ô¶á ÇñÖ¶ ùÞÅú Ôé ܯ ÇÕ ÇòÁÕåÆ ù ÇÂà ÃðÅê 寺 ìÚä ñÂÆ ÃÔÅÇÂÕ Çüè Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ J À°îð ç¶ òèä éÅñ îé°¼Ö çÆ ì¼ÚÅ êËçÅ Õðé çÆ ôÕåÆ Ø¼à Ü»çÆ ÔËÍ òèçÆ À°îð éÅñ Á½ðå çÆ éÅ Õ¶òñ Á³â¶ ìäÅÀ°ä çÆ ôÕåÆ ØàçÆ ÔË Ãׯº Á³âÅ òÆ ØàÆÁÅ ÇÕÃî çÅ òÆ ìäçÅ ÔËÍ ÇÂà åð·» òèçÆ À°îð éÅñ îðç» ç¶ ÕÆàÅä± ìäÅÀ°ä çÆ ôÕåÆ òÆ ØàçÆ Ü»çÆ ÔËÍ J ÇÂÔ ò¶Öä ÇòÚ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ñ¯ó 寺 Ç÷ÁÅçÅ ×ðîÆ òÆ ÕÆàÅä±Á» ñÂÆ ØÅåÕ Çüè Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ àð¼Õ, ì¼Ã âðÅÂÆòð, ÔñòÅÂÆ, í¼áÆÁ» Óå¶ Õ¿î Õðé òÅñ¶ ÕÅÇîÁ»

ì»Þêé

ÇÂñÅÜ

寺 î¹ÕåÆ ÇÕò¶º Ô¯ò¶?

ÇòÚ ÇÂÔ ð¯× Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ ÇÃ×ðà, å¿ìÅÕ± ÁÅÇç éô¶ Á½ðå» Áå¶ ÁÅçîÆÁ» ç¯ò» ñÂÆ ÔÆ ÔÅéÆÕÅðÕ ÔéÍ J ×ðí Çéð¯èÕ ÃÅèé» çÆ ñ¯ó 寺 Ç÷ÁÅçÅ òð寺 ÕðéÅ, òÅðEòÅð ×ðíêÅå ÕðòÅÀ°äÅ, òÅåÅòðé çÅ

êÌçÈôå Ô¯äÅ, D@ ëÆÃçÆ Á½ðå» ÁÅêäÆ Á³â¶çÅéÆ ÇòÚ é°Õà ԯä ÕðÕ¶ ÇéðÿåÅé Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ ñ×í× D@ ëÆÃçÆ Á½ðå» ÇòÚ ÇàÀ±ì» éÅñ Ãì¿Çèå Õ¯ÂÆ ð¯× Ô¹¿çÅ ÔË Áå¶ A@ ëÆÃçÆ Á½ðå» çÆ ê¶â± ÇòÚ Õ¯ÂÆ é°Õà Թ¿çÅ ÔËÍ

Á½ðå» ÇòÚ Ãí 寺 ò¼âÅ é°Õà îÅÔòÅðÆ çÅ ÁäÇî¼æ¶ Ã Óå¶ ÁÅÀ°äÅ ÔËÍ ÃðÆð íÅðÅ Áå¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ÃðÆð å¶ ÁäÚÅÔ¶ òÅñ ÁÅÀ°äÅ ÇÂà ù Polycystic ovarian syndrome ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ À°é·» ù ë½ðé âÅÕàðÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂé·» Á½ðå» ù ÇÕö åð·» çÆ ÚÆðëÅó çÆ ÷ðÈðå éÔÄÍ ÇÜé·» Á½ðå» ÇòÚ ê¶â± çÅ Õ¯ÂÆ é°Õà éÔÄ Áå¶ îÅÔòÅðÆ áÆÕ Ã Óå¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË À°Ô ÇàÀ±ì» àËÃà ÕðòÅÀ°ä éÅñ ×ðíòåÆ Ô¯ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÁÅÂÆ. ï±. ÁÅÂÆ. (dzàðÅï±àðÆé ÇÂéÃËîÆé¶ôé) ì¶Á½ñÅç ð¯×ÆÁ» ç¶ ÇÂñÅÜ çÆ ÇÂÔ ÇÂÕ ÇòèÆ ÔË ÇÜà ÇòÚ îðç ç¶ Ã¯è¶ Ô¯Â¶ ÕÆàÅä± Á½ðå çÆ ì¼Ú¶çÅéÆ ÇòÚ ÇÂÕ àÆÕ¶ ðÅÔÄ ð¼Ö Çç¼å¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÜé·» Á½ðå» çÆÁ» ÇàÀ±ì» Ö¹¼ñ·ÆÁ» Ôé, À°é·» ÇòÚ ÇÂÔ åÕéÆÕ ÁêäÅÂÆ Ü»çÆ ÔË, ÇÜé·» ç¶ îðç» ç¶ ÕÆàÅä±Á» çÆ Ç×äåÆ Ø¼à Ô¹¿çÆ ÔË Ü» Çëð ì¶Á½ñÅç Ô¯ä çÆ Õ¯ÂÆ òÜ·Å éÔÄ ñíçÆ, À°é·» ñÂÆ ÇÂà ÇòèÆ çÅ êÌï¯× ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÕ ÃÅÂÆÕñ ÇòÚ ÇÂà ÇòèÆ çÆ ÃøñåÅ A@EAE ëÆÃçÆ ÔËÍ

27

àËÃà ÇàÀ±ì ì¼ÚÅ å¶ Ô¯ð ïèÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÇòèÆÁ» Ü篺 Á½ðå ç¶ Á³â¶ Áå¶ ÁÅçîÆ ç¶ ÕÆàÅä±Á» çÅ î¶ñ Á½ðå ç¶ ÃðÆð 寺 ìÅÔð ð¼Ö Õ¶ ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å» À°Ã êÌÇÕÇðÁÅ ù àËÃà ÇàÀ±ì ì¶ìÆ ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ü¶Õð Á½ðå» çÆÁ» ÇàÀ±ì» ì¿ç Ô¯ä, îðç» ç¶ ÕÆàÅä±Á» çÆ Ç×äåÆ Ø¼à Ô¯ò¶, Á½ðå» çÆ À°îð CE ÃÅñ» 寺 ò¼è Ô¯ò¶ À°é·» ù ÇÂÔ ÇòèÆ ÁêéÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ü¶Õð ÁÅçîÆ í¯× Õðé çÆ êÌÇÕÇðÁÅ ÇòÚ éÅÕÅîïÅì ÔË Ü» À°Ãç¶ ÕÆàÅäȱÁ» çÆ Ç×äåÆ é»Ô ç¶ ìðÅìð ÔË Ü» ÇìñÕ°ñ éÔÄ å» ÇÂÕÃÆ ÇòèÆ ÁêäÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÜà ÇòÚ Á½ðå ç¶ Á³â¶ ÇòÚ ÇÂÕ Üðî çÅ àÆÕÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà åð·» ÇåÁÅð ÕÆå¶ íðÈä ù Á½ðå çÆ ì¼Ú¶çÅéÆ ÇòÚ ð¼Ö Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇêÛñ¶ ç¯8 Çå¿é çÔÅÇÕÁ» ÇòÚ ì»Þêé ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ èîÅÕ¶çÅð åð¼ÕÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÷ðÈðå ÔË ÇÕ Ã ÇÃð âÅÕàðÆ ÃÔÅÇÂåÅ ñÂÆ ÜÅò¶ å» ÇÕ ÇÂà ð¯× 寺 î¹ÕåÆ Çîñ¶Í

BUSINESS FOR SALE

Dental Office ò¼èÆÁÅ Áå¶ ëÅÃà ÃðÇòà ñÂÆ Ôî¶ôÅ ïÅç ð¼Ö¯ Ôð åð·» çÆ Â¶ÁðñÅÂÆé çÆÁ» ÇàÕà» ò¶Úç¶ Ô» Á¼Ü ÔÆ ÕÅñ Õð¯

PARMAJIT SINGH President

Tel : 718-323-0202 Fax : 718-835-5423

103-45 Lefferts Blvd., Richmond Hill, NY 11419

ÇìÜéËà ÇòÕÅÀÈ þ ç¯ î¿ÇÜñÅ ÔÅÀ¹Ã òÆ éÅñ þ, â˺àñ ÁÅÇëà Çò¼Ú îôÆé» Áå¶ Á½÷Åð éÅñ ×ËðÅÜ òÆ þÍ

Equieped with Pan-O-Rex X-Ray Machine. Three Operateries Chains Detached Garage

ÕÆîå $ 750,000

CALL : 848-207-0273


28

ç

èîÕ

ùõé

Ãòƺ ÜîÅå çÅ ÇÂîÇåÔÅé ç¶ Õ¶ ÇòÔñÅ Ãź¢ éÇÔ𯺠êÅðñ¶ Çê§â î½ñòÆ òÅñ¶ ôðÆÕ¶ ÒÚ¯º íðÅ ñµ×ç¶ ê±ðé ÇÃ§Ø çÅ ÇêÛñÆ ðÅå Úó·çÆ ÜòÅéÆ ÒÚ ÔÆ Õåñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ î¶ðÆ Û¯àÆ íËä å¶ íðŠ鱧 í±ÁÅ è§é¯ Õ¶ Øð Ûµâ Õ¶ ìÅê± ÜÆ å¶ îź Ô¯ð ôðÆÕ¶BÕìÆñ¶ ç¶ ì§ç¶Bì°ó·ÆÁź éÅñ ÃÃÕÅð ÕðÅÀ°ä ñÂÆ, îË鱧 ÇòÔó¶ ÇòÚ ê¶ ÕäÕ ç¶ ã¶ð çÆ ðÅÖÆ Õðé Áå¶ Øð ðÇÔä ñÂÆ Ã¯ØÆ Õð Õ¶ ׶ Ãé¢ Ûåó¶ çÆ ÛÅò¶º î§Ü¶ Òå¶ ÕäÕ çÆ ðÅÖÆ ìËáÅ î˺ À°ÕåÅ ÇðÔÅ Ãź¢ î¶ðÅ îé êó·é 鱧 Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢ Øð ÇòÚ òÅÔòÅ ÃÅðÆÁź ÇÕåÅìź êÂÆÁź Ãé¢ Ç÷ÁÅçÅåð À°ðç± çÆÁź ÇÕåÅìź ÇòÚ¯º ÇÃðø ç¯ ÔÆ ê§ÜÅìÆ çÆÁź Ãé¢ ÇÂÕ ìÅì± Çëð¯÷çÆé ÒôðøÒ çÆ ÒðéÇÔðÆ ÕñÆÁÅºÒ Áå¶ ç±ÜÆ êz¯ëËÃð î¯Ôé ÇÃ§Ø çÆ ÃÆ, ÒÃÅò¶ êµåðÒ¢ ÇÂÔ ç¯ò¶º ÇÕåÅìź î˺ êÇÔñź ÕÂÆ òÅðÆ êó· Ú°µÕÅ Ãź¢ ç¯ò¶º ÇÕåÅìź ÔÆ Á§ç𯺠յã ÇñÁÅÇÂÁÅ Ãź¢ î¯Ôé ÇÃ§Ø çÆÁź ÚÅð ÕÇòåÅòźB ðµì, ìçå, åÅÜ îÔµñ å¶ ÁéÅðÕñÆ Áå¶ ôðø çÆ îźBì¯ñÆ ê§ÜÅìÆ ìÅð¶ ÇñÖÆ ñ§ìÆ ÕÇòåÅ î¶ðÆÁź îéBêçç ðÚéÅòź Ãé¢ ÇÂÔ ÕÇòåÅòź åź ÷°ìÅéÆ ïÅç Ô¯ÂÆÁź êÂÆÁź Ãé¢ î˺ ÇÂé·Åº 鱧 ÃÕ±ñ ìÅñBÃíÅ ÇòÚ Ã°äÅÀ°ºçÅ Ô°§çÅ Ãź¢ êð Çëð òÆ î˺ ÇÂé·Åº 鱧 ç°ìÅðÅ êó· ÇñÁÅ¢ ÇÂà À°îð çÆ ÁÇàÕÅÀ± ÇìðåÆ Ô¯ä Õð Õ¶ ÔµæBÕð¯ñ¶ ç¶ä ñµ× ÇêÁÅ Ãź ÇÕ Õ¯ÂÆ êó·é òÅñÆ Üź ÖÅä òÅñÆ ÚÆ÷ ÔÆ Çîñ ÜŶ¢ ðïÂÆ ÒÚ ÜÅ Õ¶ Ö§â çÅ ëµÕÅ ÔÆ îÅð ÁÅÇÂÁÅ Ãź¢ ×°ó ç¶ ñµâ± éÅñ ÇÂÕ ð¯àÆ òÆ Çé×ñ ñÂÆ ÃÆ¢ ç¯ Õ° öð çÅä¶ Þµ×¶ çÆ Þ¯ñÆ ÒÚ êÅ Õ¶ íÅ× îÔÅÜé çÆ ÔµàÆ å¯º ÖåÅÂÆÁź ÇñÁÅ Õ¶ ÖÅ ñÂÆÁź Ãé¢ òµâ¶ ÃÅð¶ Øð ÇòÚ ÇÂÕµñ ÕÅðé î˺ ì¶ÚËé Ô¯ÇÂÁÅ ÇêÁÅ Ãź¢ ðø¶ Á§çð Ç×ÁÅ¢ ñàËä À°å¶ è°Áźֶ ÇÜÔ¶ Õµêó¶ ÇòÚ ìµèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕåÅì òð×Å Õ°Þ ÇçÖÅÂÆ ÇçµåÅ¢ ÒÁ§é·Åº ÕÆ íÅñ¶, ç¯ ÁµÖźÒB òÅñÆ ×µñ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ î¶÷ ðµÖ Õ¶ Ôµæ éÅ ÁµêÇóÁÅ åź ê½óÆ Ú°µÕ ÇñÁźçÆ Áå¶ ñàËä 鱧 ñÅ Õ¶ À°Ô ÇÕåÅì ñÅÔ ñÂÆ ÃÆ¢ òµâ¶ ÃÅð¶ ÁÅÕÅð çÆ ÇÕåÅì À°å¶ òñ·¶ÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ îËÿÅ ÇÜÔÅ ÇéµÕ¶ ÇéµÕ¶ ñÅñBéÆñ¶ ë°µñź òÅñÅ ð¶ôîÆ ð°îÅñ è±ó éÅñ ÁµÇàÁÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ è±ó ÞÅó Õ¶ ð°îÅñ 鱧 Ö¯Çñ·ÁÅ åź î¯à¶Bî¯à¶ ÁµÖðź ÒÚ ÛêÆ Ô¯ÂÆ í°ð±§ í°ð±§ Õðç¶ ÇîµàÆ ð§×¶ òðÇÕÁź òÅñÆ ÇÂÔ î¯àÆ ÃÅðÆ ÇÕåÅì òÅðà ôÅÔ çÆ ÒÔÆðÒ ÇéÕñÆ¢ êµàź ÒÚ ðµÖ Õ¶ òÅÕ ñËä òź٠ÔÆð Ö¯ñ·Æ åź ìÔ°å ê°ðÅä¶ Çå§é êµåð ÇòÚ ê¶ ԯ¶ Çîñ¶¢ ÇÂÔ êµåð íÅðåÆ Á§åðç¶ôÆ êµåðź òð׶ Ãé êð À°é·Åº À°êð Ûê¶ Ú§çBåÅð¶ çÆ åÃòÆð Áå¶ À°ðç± ÇñêÆ é¶ ô§ÕÅ éÔƺ ÃÆ ðÇÔä ÇçµåÅ ÇÕ ÇÂÔ êµåð êÅÇÕÃåÅ鯺 ÁŶ ԯ¶ Ôé¢ îË鱧 À°ðç± éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ ÃÆ, ìÅê± ÜÆ çÅ Á§×ð¶÷Æ ÇòÚ ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ êåÅ Áå¶ AIDHBDI çÆÁź åÅðÆÖź ÔÆ êó· ÃÇÕÁÅ Ãź¢ îÔÆÇéÁź ç¶ éź òÆ À°ðç± ÒÚ ÔÆ ÇñÖ¶ ԯ¶ Ãé¢ ÒÔÆðÒ çÆÁź Õ°Þ Õ° Ãåðź êó· Õ¶ òðÕ¶ À°ñµççÅ ÜÅ ÇðÔÅ Ãź¢ ÇÕåÅì ç¶ ÇêÛñ¶ êÅö ÇÜñç ç¶ Á§çðòÅð î¯à¶ ÕÅ×÷ çÅ ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÖÅÕÆ ð§× çÅ ÇÂÕ ÇñëÅëÅ ÇêÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ Ö¯ñ· Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ åź ÇÂÕ åÃòÆð ÇéÕñÆ¢ ê¯Ãà ÕÅðâ Çܵⶠî¯à¶ ÃÅð¶ çÅä¶çÅð ×µåÅé°îÅ ÕÅ×÷ À°å¶ î¯àÆÁźBî¯àÆÁź ÁµÖź, Ú½óÅ îµæÅ, ÇåµÖÅ éµÕ, ÖµìÆ ×µñ· À°å¶ î¯à¶ ÃÅð¶ Çåñ çÅ ÇéôÅé, ñ§ìÆ è½ä, Öµì¶ î¯ã¶ À°å¯º çÆ Áµ×¶ ðµàÆ ÇåµñóÆ ×°§çòƺ î¯àÆ ×°µå òÅñÆ î°ÇàÁÅð çÆ ÒÃÅÂÆâ ê¯÷Ò å¯º ÇÖµÚÆ Ô¯ÂÆ ìóÆ Ö±ìñðå åÃòÆð ÃÆ¢ òÅÔòÅ ç¶ð î˺ À°Ã òµñ ò¶ºÔçÅ ÔÆ ÇðÔÅ¢ À°Ã ç¶ éËäBéÕôź 寺 íÅÃçÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô ð§çð Ô¯ä ç¶ éÅñBéÅñ ðâ½ñ Ü°µÃ¶ òÅñÆ ñ§ìÆBñ§ÞÆ èóµñ¶çÅð Õ°óÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ì¶ôµÕ òÕå é¶ ÕÅ×÷ À°å¶ ÁÅêäÅ ÁÃð ÇòÖÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ êð åÃòÆð À°å¶ ÇÂà çÅ Õ¯ÂÆ ÁÃð Ô¯ÇÂÁÅ éÔƺ ÃÆ ÜÅêçÅ¢ åÃòÆð ÇòÚñÆ ÕÅàòƺ î°ÃÕ°ðÅÔà 寺 ÇÂà åð·Åº ñµ×

22-Sep-2010, Wednesday

ÕÔÅäÆ éÔƺ

ÇéµÕÆ ÇÜÔÆ

×µñ Áîð ñøÆ

ÇÂà À°îð çÆ ÁÇàÕÅÀ± ÇìðåÆ Ô¯ä Õð Õ¶ Ôµæ1Õð¯ñ¶ ç¶ä ñµ× ÇêÁÅ Ãź ÇÕ Õ¯ÂÆ êó·é òÅñÆ Üź ÖÅä òÅñÆ ÚÆ÷ ÔÆ Çîñ ÜŶ¢ ðïÂÆ ÒÚ ÜÅ Õ¶ Ö§â çÅ ëµÕÅ ÔÆ îÅð ÁÅÇÂÁÅ Ãź¢ ×°ó ç¶ ñµâ± éÅñ ÇÂÕ ð¯àÆ òÆ Çé×ñ ñÂÆ ÃÆ¢ ç¯ Õ° öð çÅä¶ Þµ×¶ çÆ Þ¯ñÆ ÒÚ êÅ Õ¶ íÅ× îÔÅÜé çÆ ÔµàÆ å¯º ÖåÅÂÆÁź ÇñÁÅ Õ¶ ÖÅ ñÂÆÁź Ãé¢ òµâ¶ ÃÅð¶ Øð ÇòÚ ÇÂÕµñ ÕÅðé î˺ ì¶ÚËé Ô¯ÇÂÁÅ ÇêÁÅ Ãź¢

ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô Ô°ä¶ ÔÆ ì¯ñ êò¶×Æ¢ åÃòÆð ç¶ ÇêÛñ¶ êÅö ÕÅñÆ ÇÃÁÅÔÆ éÅñ À°ðç± ÒÚ Õ°Þ ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ éÆñÆ ÇÃÁÅÔÆ éÅñ Á§×ð¶÷Æ ÒÚ ×¯ñ î¯Ôð ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÃÆ, ÒÕìÆð Ãà±âÆú, ñÅÔ½ð¢ ÇîåÆ BB.AA.AIDB ÇñÖÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ î˺ ïÚƺ êË Ç×ÁÅ¢ ìÅê± ÜÆ çÅ Üéî À°µéÆ Ã½ ìÅÂÆ çÅ ÃÆ¢ ×µñƺBìÅåƺ çµÃç¶ Ô°§ç¶ ÇÕ À°Ô ñÅÔ½ð êó·ç¶ ðÔ¶ Ãé¢ Ã§é ÇìÁÅñÆ ÒÚ À°Ô òÆÔ òÇð·Áź ç¶ Ô¯ä׶¢ ÇÂÔ Õ°óÆ ÇêåÅ ÜÆ éÅñ êó·çÆ ðÔÆ Ô¯ò¶×Æ¢ Úó·çÆ ÜòÅéÆ çÆ À°îð òÅñÆ ÃîÞ éÅñ î˺ Ô¯ð òÆ ÕÂÆ Õ°Þ ÇÚåò Ç×ÁÅ Ãź¢ îé ÇòÚ ÇÂÕ éòƺ ÇÕÃî çÆ Ö°åÖ°åÆ é¶ Üéî ñË ÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ êåÅ ñÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ Ãź ÇÕ åÃòÆð ç¶ ÇêµÛ¶ À°ðç± ÇòÚ ÕÆ ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ îË鱧 êåÅ ÃÆ ÇÕ ÔµàÆ òÅñ¶ åŶ íÅ× é±§ À°ðç± ÁÅÀ°ºçÆ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°èÅð Ç×ÁÅ Ô¯ÇÂÁŠýçÅ À°Ô ÁÅêäÆ òÔÆ ÇòÚ ÇÂà ÇñêÆ ÒÚ ÔÆ ÇñÖçÅ Ô°§çÅ ÃÆ¢ ìÅê± ÜÆ çÅ À°Ã Õ¯ñ ÁÅî ìÇÔäBÀ°µáä ÃÆ¢ åÃòÆð ñË Õ¶ ÜźçÅ Ãź åź À°Ã é¶ ÃÅðÆ ×µñìÅå ìÅê± ÜÆ é±§ çµÃ ç¶äÆ ÃÆ¢ î˺ ÕÅøÆ À°ñÞä ÒÚ¯º ñ§Ø ÇðÔÅ Ãź¢ ÁÖÆð ÇÂà ÇõචÒå¶ ê°µÜÅ ÇÕ À°ðç± ÁµÖðź 鱧 ò¶ÖBò¶Ö Õ¶ À°åÅðÅ ñÅÔ ÇñÁÅ ÜŶ¢ ÕÅøÆ ÇîÔéå Õðé 寺

ìÅÁç î˺ êµæð çÆ Ãñ¶à À°å¶ Ãñ¶àÆ éÅñ À°Ô ÇñÖå À°åÅð ñÂÆ Áå¶ åŶ íÅ× Õ¯ñ êó·ÅÀ°ä ñÂÆ ñË Ç×ÁÅ¢ Ãñ¶à ëó Õ¶ À°Ô ê°µÛä ñµÇ×ÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Çյ毺 ÇñÖ Õ¶ ÇñÁÅÇÂÁÅ Ô˺? îË鱧 Õ¯ÂÆ Ü°ÁÅì éÔƺ ÃÆ ÁÔ°ó ÇðÔÅ, êð Û¶åÆ ÔÆ Ã§íñ Õ¶ î˺ ì¯ÇñÁÅ, ÒÒìÅê± ÜÆ å¯º À°ðç± ÇõÖçÅ Ôź, ÇÕö ÇÕåÅì 寺 ò¶Ö Õ¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË¢ÓÓ æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ð°Õ, î¶ð¶ òµñ åµÕ Õ¶ À°Ô ì¯ÇñÁÅ, ÒÒì¶êéÅÔ î°Ôµìå ö ÁÅêä¶ îÇÔì±ì Ôðì§Ã Õ¯, ððµÂÆÁÅ, ñÅÔ½ð¢ÒÒ . Áå¶ éÅñ ÔÆ ÇîåÆ ì¯ñ Õ¶, Ãñ¶à î¶ð¶ òµñ ÕðÇçÁź À°Ô î°ÃÕðÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ Øð ÁÅ Õ¶ ìÔ°å ç¶ð î˺ À°Ã åÃòÆð 鱧 ò¶ÖçÅ ÇðÔÅ Ãź¢ åÃòÆð ÇòÚñÆ ÒÕ°óÆÒ ìÅð¶ ïÚçÅ ÇðÔÅ Ãź¢ ïÚÇçÁź,ìÆå¶ ÒÚ òÅêÇðÁÅ ÕÂÆ Õ°Þ ïÅç ÁÅÀ°ä ñµÇ×ÁÅ¢ Õ§òð îÇÔ§çð ÇÃ§Ø ì¶çÆ, ܯ À°ðç± çÅ ìÔ°å ÔÆ À°µÚBêŶ çÅ ôÅÇÂð, ñ¶ÖÕ å¶ ÇëñîÕÅð ðÅÇܧçð ÇÃ§Ø ì¶çÆ çÅ íðÅ ÃÆ, ×°ó×ÅÀ°º âÆ.ÃÆ. ñµÇ×ÁÅ Ô°§çÅ ÃÆ¢ À°Ô ÇêåÅ ÜÆ çÅ ñÅÔ½ð çÅ ÜîÅåÆ ÃÆ¢ ÇÜ×ðÆ ïÅð Áå¶ ÇôÕÅð çÅ ô°ÕÆé¢ ÇÂÕ òÅð À°Ô ÃÅⶠÇê§â ç¶ ÃµÜ¶ Öµì¶ ñ§ØçÆÁź éÇÔðź Òå¶ Çåµåðź çÅ ÇôÕÅð Ö¶âä ÁÅÇÂÁÅ ÁÅêä¶ Çå§é Ô¯ð ÔÇðÁÅäòÆ ÇôÕÅðÆ

Çîµåðź éÅñ ÃÅⶠØð ðÅå áÇÔÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ðÅå 鱧 Õ¯ÇáÁź çÆ ñ§ìÆ Ûµå À°å¶ î§Ü¶ âÅÔ¶ ԯ¶ Ãé¢ ð¯àÆ ÖÅä 寺 ìÅÁç, ç°µè êƺÇçÁź, Ú§éBÚÅéäÆ ðÅå ÇòÚ ÇêåÅ ÜÆ å¶ ì¶çÆ Ô°ðƺ ìÆå¶ é±§ ïÅç Õð Õð Եà ðÔ¶ Ãé¢ ÇàÕÆ ðÅå ÇòÚ À°é·Åº çÅ ÔÅÃÅBáµáÅ òÅÔòÅ ç±ð åÕ Ã°äÅÂÆ Çç§çÅ ÃÆ¢ î˺ À°é·Åº çÆ àÇÔñB öòÅ Õð ÇðÔÅ Ãź¢ ïàÆÁź Òå¶ òñ·¶àÆÁź Ô¯ÂÆÁź îµÛðçÅéÆÁź ñË Õ¶ ê½óÆ Úó·ÇçÁź îË鱧 ì¶çÆ ÃÅÔì çÆ ÁÅòÅ÷ ðäÆ, ÒÒðäÅ íÅÀ±! Õç¶ Ç×ÁÅ éÔƺ ñ·½ð? å¶ðÆ Ã°ðµÂÆÁÅ çÅ ÕÆ ÔÅñ ÔË? ÇîñÆ À± ÕçÆ ÇÕ îð î°µÕ ÂÆ ×ÂÆ À±?ÒÒ îË鱧 À°åÅºÔ ÁÅÇÂÁÅ ò¶Ö Õ¶ ÃÅð¶ Ú°µê Õð ׶ Ãé¢ î˺ À°ç¯º õåòƺBÁµáòƺ ÒÚ Ô¯òź×Å¢ Ã±Þ ÕµÚÆ Ô¯ä Õð Õ¶ î¶ð¶ ñÂÆ À°ç¯º ÇÂÔ ×µñź Õ¯ÂÆ Áðæ éÔƺ ðµÖçÆÁź Ãé íÅò¶º ÇÕ îË鱧 îÇÔñà ԯÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ×µñ Õ§òð é¶ ìÅê± ÜÆ é±§ ÔÆ ÕÔÆ ÔË¢ À°ºÜ îË鱧 Ú§×Æ åð·Åº ïÅç ÔË, À°ç¯º ìÅê± ÜÆ é¶ î¶ð¶ òµñ ò¶Ö Õ¶ î±§Ô í°ÁÅ ÇñÁÅ ÃÆ¢ å¶ ÇÂö åð·Åº ÃÅñ Õ° êÇÔñź ôðÅìÆ Ô¯Â¶ ÚÅÚ¶ êzÕÅô é¶ ìÅê± ÜÆ é±§ ÇîÔäÅ îÅÇðÁÅ ÃÆ, ÒÒî˺ ÜÅäçź åË鱧 òµâ¶ éòÅì 鱧¢ ç°ÁÅéÆ çÆ î°ÃñÆ ÇêµÛ¶ ìÅðâð àµêBàµê Õ¶ ÜÅé˺¢ íÅò¶º ìÅðâð ñ§Øä ñµÇ×Áź Õ¯ÂÆ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ îÅð ç¶ò¶¢ ÇêµÛ¶ ÇÂé·Åº Ü°ÁÅÕź çÅ ÕÆ ì䱧?ÒÒ ÇÔ§çB êÅÇÕ ò§â Ô¯ÂÆ é±§ À°é·Åº Ççéź ÒÚ Ú½òÆBê§ÞÆ òð·¶ Ô¯ Ú°µÕ¶ Ãé¢ ïÅç ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ìÅê± ÜÆ Òòñà¯Ô¶ ÚµÇñÁÅÒ ÕÇÔ Õ¶ ÕÂÆ ÕÂÆ Ççé Øð éÔƺ ÃÆ î°óç¶ Ô°§ç¶¢ Ö¶îÕðé ñÅ׶ ÇÔ§çBêÅÇÕ ÃðÔµç Òå¶ òÇÃÁÅ Çê§â òñà¯ÔÅ ÃÅⶠê°ðÇÖÁź çÅ Çê§â ÔË¢ À°é·Æº Ççéƺ ÃðÔµç Òå¶ åÅð òÆ éÔƺ ÃÆ ñµ×Æ Ô°§çÆ¢ ñ°ÕBÇÛê Õ¶ êÅð ñ§Ø ÜÅäÅ À°é·Åº Ççéź ÒÚ ìÔ°åÅ Á½ÖÅ Õ§î éÔƺ Ô°§çÅ Ô¯ò¶×Å¢ Ô°ä, ÁÅêä¶ Ôµæź ÒÚ åÃòÆð ëóÆ ìËáÅ, î˺ ÇÂé·Åº ×µñź 鱧 åÃòÆð ÇòÚñÆ Õ°óÆ éÅñ î¶ñ Õ¶ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃźB ÇÂÔ Õ°óÆ ìÅê± ÜÆ éÅñ êó·çÆ ðÔÆ Ô¯ò¶×Æ¢ À°é·Åº 鱧 î°Ôµìå ÕðçÆ Ô¯ò¶×Æ, éÔƺ åź ÁÅêäÆ åÃòÆð Òå¶ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ î¯Ô íð¶ ôìç ÇñÖ Õ¶ Õ篺 Õ¯ÂÆ ÇÕö 鱧 Çç§çÅ ÔË? êåÅ éÔƺ Ô°ä ÇÜÀ±ºçÆ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ éÔƺ? òÅð òÅð î¶ðÅ ÇèÁÅé åŶ íÅ× òµñ¯º ì¯ñ¶ ԯ¶ ôìçź òµñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ î˺ ÇÂé·Åº ôìçź 鱧 ê§ÜÅìÆ ÒÚ ÇñÖ ÇñÁÅ ÃÆ¢ Ãñ¶à òµñ ò¶Ö, î˺ ÕÂÆ òÅð ÇÂÔ ôìç ÁÅêBî°ÔÅð¶ ÔÆ ç°ÔðÅÁ Ç×ÁÅ Ãź¢ ïÅç ÁÅÂÆ ÇÂÕ Ô¯ð ×µñ é¶ ÇÂà ôµÕ 鱧 êµÕ ÇòÚ ìçñ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ìÅê± ÜÆ ÁÅêä¶ ÒîðëÆÒ ð¶âÆú 鱧 ìÔ°å çíÅñBçíÅñ Õ¶ ðµÖç¶ Ãé¢ ð¶âÆú 鱧 Ôµæ ñÅÀ°ä çÆ ÃÅ鱧 ÁÅÇ×ÁÅ éÔƺ ÃÆ¢ À°Ô çµÃç¶ Ô°§ç¶ Ãé ÇÕ ÇÂÔ ð¶âÆú À°é·Åº é¶ ê§Ü ý ÁµÃÆ ð°ê¶ çÅ À°ç¯º ÖðÆÇçÁÅ ÃÆ Ü篺 ÇÂÕ ÇÕµµñÅ ÷îÆé çÅ î°µñ Õ¶òñ Çå§é ý ð°ê¶ Ô°§çÅ ÃÆ¢ À°ç¯º Çê§â ÇòÚ¯º ÇÂÕ¯BÇÂÕ ð¶âÆú Ô°§çÅ ÃÆ¢ À°Ô ôÅî ò¶ñ¶ ð¶âÆú Áå¶ ÒÇìµñÆÒ òÅñÆ ìËàðÆ é±§ î¶÷ Òå¶ ðµÖ Õ¶ Áå¶ Õ¯á¶ ç¶ ìé¶ð¶ Òå¶ ×µâÆ ò§ÞÆ éÅñ Ò¶ðÆÁñÒ Ü¯ó Õ¶ ìÔ°å ÚÅÁ éÅñ ðäç¶ Ô°§ç¶ Ãé¢ î˺ ÁÅê ò¶ÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 Õç¶ ÇëñîÆ ×ÅÇÂÕŠððµÂÆÁÅ çÅ ×ÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ Õ¯ÂÆ ×ÅäÅBÖÅà å½ð Òå¶ Òú ç±ð ÜÅé¶ òÅñ¶B òÅÁçÅ éÅ í±ñ ÜÅéÅÒ ð¶âÆú Òå¶ Úµñ ÇðÔÅ Ô°§çÅ åź À°Ô éÅñ éÅñ ×ÅÀ°ºç¶ ԯ¶ Ú°àÕÆÁź òÜÅÀ°ä ñµ× êËºç¶ Ãé Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÇÚÔð¶ Òå¶ ÁÜÆì ÇÕÃî çÆ ð½äÕ ÁÅ ÜźçÆ ÃÆ¢ ððµÂÆÁÅ éź éÅñ À°é·Åº 鱧 ÇÕ§éÅ ñ×ÅÁ ÃÆ ? ìÅê± ÜÆ ç¶ î°ó ÁÅÀ°ä 寺 êÇÔñź ÔÆ î˺ åÃòÆð Áå¶ êµåðź 鱧 À°Ã¶ åð·Åº ÔÆ ÔÆð ÇòÚ ÇàÕÅÁ Õ¶ À°Ã¶ æź Òå¶ ðµÖ ÇçµåÅ ÃÆ¢ ê½óÆ òÆ Çܵ毺 Ú°µÕÆ ÃÆ, À°Ã¶ æź ÇàÕÅ ÇçµåÆ ÃÆ¢ ۯචÇÜÔ¶ Ççé ÇêåÅ ÜÆ ÃÃÕÅð ÕðòÅ Õ¶ êðå ÁŶ Ãé¢ î˺ À°é·Åº ç¶ ÇÚÔð¶ òµñ ÇÂÕ ÁÜÆì ÇÜÔÆ åµÕäÆ éÅñ åµÇÕÁÅ ÃÆ¢ À°é·Åº ç¶ ÇÚÔð¶ Òå¶ ÜòÅé íåÆܶ çÆ ÁäÔ¯äÆ î½å çÅ êzÛÅòź ÃÅë ò¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÃÆ¢ ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á¿Õ Çò¼Ú


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

29


30 Ö¶â ÿÃÅð

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

ǧ×ñ˺â ÇõñÅø åÆÜÅ ÇÂÕ ÇçéÅ îËÚ òÆ ÇëÕÃ, ÜÅºÚ ô°ð±

ñ§âé/ÕðÅÚÆ. êÅÇÕÃåÅé ç¶ Çå§é ÇÕzÕàðź ç¶ ÕÇæå å½ð Òå¶ ÃêÅà ÇëÕÇÃ§× ÇòµÚ ôÅîñ Ô¯ä çÆ ÜÅºÚ ÔÅñ¶ ê±ðÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ àÆî ÇÂÕ òÅð Çëð ÇÂö åð·Åº ç¶ ç¯ôź ÇòµÚ ÇØð ×ÂÆ ÔË¢ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÁõìÅð òµñ¯º ÇëÕÇÃ§× Ãì§èÆ Ö°ñÅö î×𯺠սîźåðÆ ÇÕzÕà Õ½ºÃñ (ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ.) é¶ ÁµÜ êÅÇÕ å¶ Ç§×ñ˺â çðÇîÁÅé ô°µÕðòÅð 鱧 ԯ¶ îËÚ çÆ ÜÅºÚ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ìðåÅéòÆ ÁõìÅð ÒÇç ÃéÒ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ Õµñ· ԯ¶ îËÚ å¯º êÇÔñź ÔÆ Ãµà¶ìÅ÷ź 鱧 êÅÇÕÃåÅé çÆ êÅðÆ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÃÆ å¶ ÁõìÅð é¶ ÇÂà éÅñ Ãì§èå Ãì±å î°ÕÅìñ¶ 寺

êÅÇÕ çÆ ÇÂÕ Ô¯ð éÅêÅÕ Ö¶â êÅÇÕ ì¯ðâ çÆ î˺ éÅ îÅé± çÆ ðà êÇÔñź ÔÆ Ã½ºê Ççµå¶ Ãé¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ ÕÇæå å½ð Òå¶ íÅðå å¶ ç°ìÂÆ ç¶ Ãµà¶ìÅ÷ ôÅîñ Ãé¢ ÇÂµæ¶ ÇÂÔ õìð ÁÅÀ°ä 寺 å°ð§å î×𯺠ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ. é¶ ÇìÁÅé ÜÅðÆ ÕðÕ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðÆ ÇòµÚ ç½óź ìäÅÀ°ä ç¶ êËàðé çÆ Ã±ÚéÅ ÃÔÆ ÇéÕñä î×𯺠ÜÅºÚ ô°ð± ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ êÅÇÕ ÇÕzÕà ì¯ðâ é¶ ÇÂé·Åº õìðź çÅ Ö§âé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ÇòµÚ Õ¯ÂÆ

ÂÆðÅé é¶ ÃÆéÆÁð ¶ôÆÁé òÅñÆìÅñ Ú˺êÆÁéÇôê ÇܼåÆ

Õ¯ñÕÅåÅ : Á¼Ü ÇÂæ¶ ÃÆéÆÁð ¶ôÆÁé òÅñÆìÅñ Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÂÆðÅé é¶ íÅðå ù ÔðÅ Õ¶ ÂÆðÅé é¶ Ü¶åÈ ÇÖåÅì Óå¶ Õì÷Å ÕÆåÅÍ ÃæÅéÕ é¶åÅ ÜÆ Ç¿â¯ð Ãà¶âÆÁî ÓÚ Ö¶â¶ ×¶ ÇÖåÅìÆ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÂÆðÅé é¶ íÅðå ù BENAI, BENBB, BINBG éÅñ îÅå Çç¼åÆÍ ÇÂà Ú˺êÆÁéÇôê ÓÚ ÚÅð ç¶ô» íÅðå, êÅÇÕÃåÅé, ÂÆðÅé Áå¶ Õ÷ÅÇÕÃåÅé çÆÁ» àÆî» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ ÃÆÍ

îËðÆÕÅî ñ×ÅåÅð Eòƺ òÅð ìäÆ Çòôò Ú˺êÆÁé

ÇìÌÜàÅÀÈé. íÅðå çÆ ÃàÅð îÇÔñÅ î¹¼Õ¶ìÅ÷ ÁËî. ÃÆ. îËðÆÕÅî é¶ Á¼Ü ÇÂæ¶ ÜÅðÆ Çòôò îÇÔñÅ î¹¼Õ¶ìÅ÷Æ Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ ëÅÂÆéñ ÓÚ Çܼå êÌÅêå Õð ñÂÆÍ Fòƺ Çòôò Ú˺êÆÁéÇôê ç¶ ÇÖåÅìÆ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ îËðÆÕÅî (DH ÇÕñ¯) é¶ ð¯îÅéÆÁÅ çÆ Ãà¶ñ¹àÅ â¹àÅ ù AFN F éÅñ îÅå Çç¼åÆÍ ðÅÜÆò ×»èÆ Ö¶â ðåé ê¹ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅÇéå Áå¶ ç¯ ì¼ÇÚÁ» çÆ î» îËðÆÕÅî é¶ ñ×ÅåÅð ê¿Üòƺ òÅð Çòôò ÇÖåÅì Óå¶ Õì÷Å ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÃËîÆëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ îËðÆÕÅî é¶ ÇëñêÅÂÆé ç¶ ÁñÅÇÂà նà ÁêÅðÆ ù Á¿Õ» ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ HNA éÅñ îÅå Çç¼åÆ ÃÆÍ ÇÂö Ú˺êÆÁéÇôê ç½ðÅé íÅðå çÆ ÕÇòåÅ (HA ÇÕñ¯ 寺 ò¼è) ÃËîÆëÅÂÆéñ ÓÚ ïÈÕð¶é çÆ ÕËàðÆéŠչܶñ Õ¯ñ¯º BNAD éÅñ ÔÅð ×ÂÆ Áå¶ ÇÂà åð·» À¹Ã ù Õ»ÃÆ ç¶ å×î¶ éÅñ Ãìð ÕðéÅ ÇêÁÅÍ

õÚÅÂÆ éÔƺ¢ ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ. ç¶ ÇìÁÅé ÇòµÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË, Õ½ºÃñ é¶ ñ§âé ç¶ úòñ ÇòµÚ AG Ãå§ìð 鱧 ǧ×ñ˺â å¶ êÅÇÕ ÇòµÚ ԯ¶ åÆܶ ÇÂÕ ÇçéÅ îËÚ ç½ðÅé Ô¯ÂÆ ÒÕÅðòÅÂÆÒ À°µå¶ ÜÅºÚ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ìðåÅéÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ ÁõìÅð å¶ Ã±åð çÆ Ã±ÚéÅ Çîñä î×𯺠ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ. é¶ ê±ðÆ ÜÅºÚ é±§ îé÷±ðÆ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁõìÅð é¶ ÇÕÔÅ, À°Ã çÆ ÜÅºÚ ÇòµÚ Çîñ¶ Ãì±åź 寺 ÃÅø ÔË ÇÕ Ãµà¶ìÅ÷ź 鱧 îËÚ ô°ð± Ô¯ä 寺 êÇÔñź ÔÆ êÅÇÕ êÅðÆ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÃÆ¢ ÇÂà ְñÅö î×𯺠ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ. ÔðÕå ÇòµÚ ÁÅÂÆ¢

ÔÅðé ñÂÆ Ç¿×ñ˺â ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» ù ÇîÇñÁÅ ÃÆ êËÃÅ8ì¼à

ÕðÅÚÆ : Ç¿×ñ˺â ç¶ ÇÕÌÕàð» Óå¶ ôìçÆ ÔîñÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ êÅÇÕÃåÅé ÇÕÌÕà ì¯ðâ (êÆ. ÃÆ. ìÆ.) ç¶ êÌèÅé ¶ÜÅ÷ ì¼à é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ ìÜŶ ÁËÇâÌÀÈ ÃàÌÅà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ àÆî ç¶ ÇÕÌÕàð» çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂé·» ÇòÚ¯º ÕÂÆÁ» ù úòñ ÓÚ åÆÃð¶ ÇÂÕ ð¯÷Å Á¿åððÅôàðÆ îËÚ ÓÚ ÔÅðé ç¶ ñÂÆ î¯àÆ ðÕî Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ì¼à é¶ ç¹éÆÁÅ àËñÆÇòÜé ù ÇÕÔÅ ÇÕ Ã¼à¶ìÅ÷Å ÓÚ ÇÂà Ãì¿èÆ ÃÅë ×¼ñìÅå Ú¼ñ ðÔÆ ÔË ÇÕ Ç¿×ñ˺â ç¶ Õ¹Þ ÇÖâÅðÆÁ» ù îËÚ ÔÅðé ç¶ ñÂÆ î¯àÆ ðÅôÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ÓÚ Õ¯ÂÆ ô¼Õ éÔƺ ÔË ÇÕ ÇÕÀ¹ºÇÕ Ç¿×ñ˺â çÆ êÈðÆ àÆî åÅô ç¶ ê¼ÇåÁ» çÆ åð·» ÇÖ¼ñð ×ÂÆ ÔËÍ ÁÃƺ îËÚ ÓÚ Çܼå êÌÅêå ÕÆåÆ Áå¶ ÃÅⶠÓå¶ ÔÆ ô¼Õ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ç¿×ñ˺â îËÚ ÔÅð Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ À¹Ã ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ü¯ àÆî ÇܼåçÆ ÔË À¹Ô îËÚ ÇëÕà éÔƺ ÕðçÆÍ

ïòðÅÜ çÆ Û¹¼àÆ, ê¹ÜÅðÅ ù ÇîÇñÁÅ î½ÕÅ Ú¶éÂÆ : ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ç¶ éÅñ Ö¶âÆ ÜÅä òÅñÆ ç¯ îËÚ» çÆ àËÃà ñóÆ ç¶ êÇÔñ¶ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ ñÂÆ íÅðåÆ ÇÕÌÕà àÆî çÆ Ú¯ä Õð ñÂÆ ÔËÍ ÖðÅì ëÅðî ÓÚ Ú¼ñ ðÔ¶ î¼èÕÌî ì¼ñ¶ìÅ÷ ï¹òðÅÜ ÇÃ¿Ø çÆ àÆî ÓÚ¯º Û¹¼àÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË Ü篺ÇÕ Ú¶å¶ôò ê¹ÜÅðÅ ù àÆî ÓÚ Ü×·Å ÇîñÆ ÔËÍ êÇÔñÅ àËÃà îËÚ î¹ÔÅñÆ ÃÇæå ê¿ÜÅì ÇÕÌÕà Ã¿× (êÆ. ÃÆ. ¶.) îËçÅé Óå¶ ÇÂÕ ÁÕåÈìð 寺 Ö¶ÇâÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ç¯ àËÃà Áå¶ Çå¿é ÇÂÕ ð¯÷Å îËÚ» çÆ ÇÂà ñóÆ ç¶ ñÂÆ ÁÅÃà̶ñÆÁÅÂÆ ÇÕÌÕà àÆî Á¼Ü éòƺ Çç¼ñÆ êÔ¹¿Ú ×ÂÆ ÔËÍ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ çÆ àÆî é¶ Ú¿âÆ×ó· ÓÚ BE 寺 BG Ãå¿ìð å¼Õ ì¯ðâ ÇÂñËòé ç¶ éÅñ ÁÇíÁÅà îËÚ Ö¶âäÅ ÔËÍ ÇÂà îËÚ ç¶ ñÂÆ ÃñÅîÆ ì¼ñ¶ìÅ÷ ×½åî ׿íÆð ù ì¯ðâ ÇÂñËòé àÆî çÆ ÕîÅé ýºêÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂà îËÚ çÆ ÃîÅêåÆ ç¶ ìÅÁç òÆ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ çÆ àÆî Ú¿âÆ×ó· ÓÚ ÔÆ ðÔ¶×Æ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂæ¶ A ÁÕåÈìð 寺 êÇÔñ» àËÃà îËÚ Ö¶ÇâÁÅ ÜÅäÅ ÔËÍ

ÁÅÃà̶ñÆÁÅ ÇõñÅø Ö¶âÆ ÜÅä òÅñÆ ñóÆ ñÂÆ íÅðåÆ àÆî çÅ ÁËñÅé ñóÆ çÅ çÈÃðÅ àËÃà I 寺 AC ÁÕåÈìð å¼Õ ì¿×ñ½ð ç¶ ÁËî. ÇÚéÅÃòÅîÆ Ãà¶âÆÁî ÓÚ Ö¶ÇâÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÃ ç¶ ìÅÁç Çå¿é ÇÂÕ ð¯÷Å îËÚ Ö¶â¶ ÜÅä×¶Í êÇÔñÅ îËÚ AG ÁÕåÈìð ù Õ¯ÚÆ ç¶ éÇÔðÈ Ãà¶âÆÁî ÓÚ, çÈÃðÅ îËÚ B@ ÁÕåÈìð ù ÇòôÅÖÅêàéî ÓÚ Ü篺ÇÕ åÆÃðÅ îËÚ BD ÁÕåÈìð ù îâ×»ò ÇòÖ¶ Ö¶ÇâÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ íÅðåÆ àÆî ÓÚ îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø è¯éÆ (ÕêåÅé Áå¶ ÇòÕàÕÆêð), òÇð¿çð ÃÇÔòÅ×, ×½åî ׿íÆð, ðÅÔ¹ñ çÌÅÇòó, ÃÇÚé 嶺ç¹ñÕð, òÆ. òÆ. ÁËÃ. ñÕôîä, ùð¶ô ðËéÅ, Ú¶å¶ôòð ê¹ÜÅðÅ, î¹ðñÆ Çòܶ, ÔðíÜé ÇÿØ, ô»åÅÕ¹îÅðé ÃÌÆÿå, ÷ÔÆð ÖÅé, ÇÂô»å ôðîÅ, êÌÇ×ÁÅé úÞÅ Áå¶ ÁÇîå ÇîôðÅ ôÅÇîñ ÔéÍ

ðÅôàðî§âñ ֶ⟠çÅ ÇêÛ¯Õó ìéÅî ìðåÅéòÆ ðÅÜå§åð îÔÅðÅäÆ ÇòÕà¯ðÆÁź ç¶ AHCG ÇòÚ ÇçØÅÃä Òå¶ ÇìðÅÜîÅé Ô¯ä 寺 À°Ã ç¶ AHIG åµÕ ç¶ ê§ÜÅÔ òð·¶ ê±ð¶ Õðé ç¶ Üôéź åµÕ ìðåÅéÆÁÅ ðÅÜ ìÔ°å ëËñ Ú°µÕÅ ÃÆ¢ ìðåÅéòÆ ôÅÃÕ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ðÅÜéÆåÕ ÇÚ§åÕ Á§×ð¶÷Æ íÅôÅ Áå¶ ìðåÅéòƺ ÃÇíÁÅÚÅð çÅ ëËñÅÁ Áå¶ êµÕÅ êzíÅò òÆ ÁÅêäÆÁź ÇðÁÅÃåź Áå¶ ìÃåÆÁź À°êð êÅÀ°ä òÅÃå¶ ×§íÆð Ãé åź ÇÕ ìðåÅéòÆ ìÅçôÅÔÆ é±§ ÃçÆòƺ ðÅÜ ÃæÅêå Õðé ÇòÚ Õ¯ÂÆ î°ôÕñ ê¶ô éÅ ÁÅò¶¢ ÇÂà ÇÂðÅç¶ é±§ ñË Õ¶ ìðåÅéòÆ ÇÚ§åÕź é¶ î¶ÇñÁź Áå¶ Ö¶âź 鱧 ÁÅèÅð ìäÅ Õ¶ ÁÅêä¶ îéÃ±ì¶ ê±ð¶ Õðé òÅÃå¶ Áá·Åðòƺ ÃçÆ ç¶ ÁÖÆð ÒÚ¯º ÇÂà ÇçôÅ òñ Õ¯Çôôź ÁÅð§í ÇçµåÆÁź¢ ÇÂé·Åº Õ¯Çôôź çÆ ô°ð±ÁÅå Á×Ãå AHIA ÇòÚ ÇÂÕ ìðåÅéòÆ ×¯ð¶ ܶ Õê±ð òµñ¯º ÒêËéNìðÆàÅÇéÕ ëËÃàÆòñÒ çÆ ï¯ÜéÅ çÅ ñ¶Öä Ò×ð¶àð Çìzà¶éÒ éÅîÆ ðÃÅñ¶ ÇòÚ ÕÆåÅ¢ ÇÂà î¶ñ¶ ç¶ êzÃåÅò é¶ ìðåÅéòÆ Áå¶ ÇÂà çÆÁź ìÃåÆÁź ç¶ ñ¯Õź çÅ ÇèÁÅé ÁÅêä¶ òµñ

ÇÖÇÚÁÅ¢ Òñ§âé àÅÂÆî÷Ò ç¶ C@ ÁÕå±ìð AHIA ç¶ Á§Õ ÇòÚ ÇÂÕ êµåð ðÅÔƺ ëËÃàÆòñ ìÅð¶ íðê±ð ÜÅäÕÅðÆ êzÕÅÇôå ÕÆåÆ¢ ÇÂà ëËÃàÆòñ 鱧 ÚÅð ÃÅñ ìÅÁç îéÅÀ°ä çÆ ðÅÇ ÇçµåÆ¢ ÇÂà ëËÃàÆòñ çÅ ÇÂðÅçÅ ìðåÅéòÆ ìÅçôÅÔÆ çÆ îÕì±ñÆÁå Áå¶ ÃçÅÚÅðÆ ÃîÞ é±§ ÇðÁÅÃåź Áå¶ ìðåÅéòÆ ìÃåÆÁź ç¶ ñ¯Õź åµÕ ֶ⟠Áå¶ î¶ÇñÁź ðÅÔƺ êÔ°§ÚÅÀ°äÅ ÃÆ¢ ÇÂà ñ¶Ö ÇòÚ ÇÂé·Åº Ö¶â î¶ÇñÁź 鱧 ÕðòÅÀ°ä çÅ î§åò ׯðÆ éÃñ (ÁË×ñ¯NÃËÕôé) ç°ÁÅðÅ ÃéÁåÆ, ÃÇíÁÅÚÅðÕ Áå¶ Ö¶âź ÇòÚ òÆðåÅ çÆ êzçðôéÆ ÕðéÅ ÃÆ åź ÇÕ ÇÂà êzçðôéÆ çÅ ×°êå ¶ܧâÅ ç±ÜÆÁÅ éÃñź ÇòÚ ÔÆä íÅòéÅ êËçÅ Õð ÃÕ¶ Áå¶ ìðåÅéòÆ ìÅçôÅÔÆ çÆ ×°ñÅîź òñ¯º Õ¯ÂÆ Çòð¯èåÅ éŠԯ¶¢ ÒÕËê àÅÂÆî÷ òÆÕñÆÒ ç¶ Á§Õ é¶ êËéNìðÆàËÇéÕ Ö¶â î°ÕÅìÇñÁź çÆ Ã§íÅòéÅ Áå¶ À°êï¯×åÅ ìÅð¶ ìðåÅéòÆ ìÃåÆÁź çÆ ðÅÇ çÅ òðéä ÕÆåÅ ÇÜà ÇòÚ Ü½Ôé

ÁËÃàñ¶ Õ±êð ç¶ ìÔ°êµÖÆ Ö¶â î¶ñ¶ ç¶ êzÃåÅò 鱧 ÁÅçðô îÅÇèÁî ç¶ å½ð Òå¶ òðå¶ ÜÅä çÆ êz¯óåÅ ÕÆåÆ ÃÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ Ö¶â î¶ñÅ ìðåÅéòÆ ìÅçôÅÔÆ çÆÁź À°êìèÆÁÅ çÆ êzçðôéÆ é±§ î§Ú êzçÅé ÕðçÅ ÃÆ¢ C@ ÁÕå±ìð AHIA 鱧 ܽÔé ÁËÃàñ¶ Õ±êð é¶ àÅÂÆî÷ ÁÖìÅð ÇòÚ êµåð ÇñÖ Õ¶ ÁÅêä¶ Ö¶â êzÃåÅò çÅ ÇÂÕ Ô¯ð îéñìÅ ê¶ô ÕÆåÅ ÇÜà ÇòÚ ÒìðåÅéòÆ ÇðÁÅÃåź çÅ íÇòµÖ Áå¶ Ãì§è À°æ¯º ç¶ é½ÜòÅéź ç¶ Ôµæ ÇòÚ Ô¯ä çŠçնå ÇçµåÅ¢ ÇÂé·Åº ÇðÁÅÃåź ÇòÚ åÅñî¶ñ åź ÔÆ Ã§íò ÔË Ü¶ ÇÂé·Åº é½ÜòÅéź 鱧 Ãź޶ êñ¶àëÅðî Òå¶ ÇÂÕµáÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢ ÇÂà òÅÃå¶ ÃéÁåÆ, ÃÇíÁÅÚÅðÕ Áå¶ Ö¶â î¶ñ¶ ÜñçÆ ÕðòÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé åź ÇÕ ìðåÅéòÆ ÇðÁÅÃåź ç¶ é½ÜòÅé ÇÂÕ ç±Ü¶ 鱧 ÃîÞ ÃÕäÒ ÇÂà ðÞÅÁ é¶ ìÅçôÅÔÆ Áå¶ À°Ã ç¶ ðÅÜéÆåÕ ÇÚ§åÕź 鱧 êzÃåÅòå ðÞÅÁ çÆ ÇçôÅ ÇòÚ Úµñä òÅÃå¶ ×§íÆð Ã¯Ú ÇòÚ êÅ ÇçµåÅ¢

ÂÆðÅéÆ àðÅëÆ ñÂÆ ï¹òðÅÜ ù ÕêåÅéÆ Ã½ºêÆ ÁÅÃàÌñ ¶ ÆÁÅ ç¶ éÅñ Ö¶âÆ ÜÅä òÅñÆ àËÃà ñóÆ ç¶ ñÂÆ àÆî ÓÚ¯º ìÅÔð ÕÆå¶ ì¼ñì ¶ Å÷ ï¹òðÅÜ ÇÃ¿Ø ù ÂÆðÅéÆ àðÅëÆ ç¶ ñÂÆ ìÅÕÆ íÅðå ÇÂñËòé àÆî çÆ ÕêåÅéÆ Ã½ºêÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÂÆðÅéÆ àðÅëÆ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÇÂà àÆî é¶ î½Üç È Å ðäÜÆ Ú˺êÆÁé ìÂÆ ç¶ éÅñ ÇíóéÅ ÔËÍ ÇÂÔ îËÚ A ÁÕåÈìð 寺 ô¹ðÈ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ àÆî ÓÚ ï¹òðÅÜ ÇÃ¿Ø (ÕêåÅé), ÁÇíéò î¹Õç ¿ , ÇôÖð èòé, ÇòðÅà Õ¯ÔñÆ, ÁËÃ. ìçðÆéÅæ, ýðò ÇåòÅóÆ, êÅðÇæò êà¶ñ (ÇòÕàÕÆêð), êÆïÈô ÚÅòñÅ, ÁÅð. ÁôÇòé, ÜËç¶ò À¹çÅÕå, À¹î¶ô ïÅçò, ÁÅð. ÇòéË Õ¹îÅð, îéÆô ê»â¶, ÁÇíî¿éÈ Çîæ¹é Áå¶ ðÇò¿çð Üâ¶ÜÅ ôÅÇîñ ÔéÍ

ÃÇÚé8ÃÇÔòÅ× Ú¯àÆ ç¶ ê¹ðÃÕÅð» çÆ ç½ó ÓÚ éòƺ Çç¼ñÆ : íÅðåÆ ÇÕÌÕà àÆî ç¶ ÃàÅð ì¼ñ¶ìÅ÷ ÃÇÚé 嶺ç¹ñÕð Áå¶ òÇð¿çð ÃÇÔòÅ× ù ì¿×ñ½ð ÓÚ F ÁÕåÈìð ù Ô¯ä òÅñ¶ ÃÅñÅéÅ ÁËñ. ÜÆ. ÁÅÂÆ. ÃÆ. ÃÆ. ê¹ðÃÕÅð» ç½ðÅé Çç¼å¶ ÜÅä òÅñ¶ Ú¯àÆ ç¶ ê¹ðÃÕÅð ÒÇÕÌÕàð ÁÅø çÅ ÂÆÁðÓ Áå¶ Ò àËÃà ÇÕÌÕàð ÁÅø çÅ ÂÆÁðÓ ç¶ ñÂÆ éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÃÇÚé Áå¶ ÃÇÔòÅ× ç¶ ÇÂñÅòÅ ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ ç¶ ÔÅÇôî ÁîñÅ ù òÆ ÇÂé·» ç¯ò» òð×» ÓÚ éÅî÷ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÅÂÆ. ÃÆ. ÃÆ. ÇÂÔ ê¹ðÃÕÅð Á¿åððÅôàðÆ ÇÕÌÕàð÷ ÿػ ç¶ îÔÅÃ¿Ø (ÇëÕÅ) ç¶ éÅñ Çîñ Õ¶ Çç¿çÅ ÔËÍ ÁÅÖðÆ ÃÈÚÆ çÅ ëËÃñÅ BE î˺ìðÆ ÁÅ÷Åç ÁÕËâîÆ çÆÁ» ò¯à» ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ å¶ºç¹ñÕð ÇÂÃ ç¶ ÇÂñÅòÅ Òò¿é ⶠêñ¶Áð ÁÅø çÅ ÂÆÁðÓ çÆ ç½ó ÓÚ òÆ ôÅÇîñ ÔËÍ


èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

31


WORLD NEWS

Malaysia opens first school for pregnant teens

32

JASIN: Malaysia's first school for pregnant teenagers opened on Friday but the controversial facility, aimed at curbing an epidemic of "baby dumping", has yet to sign up a single student. Conservative commentators in Muslim-majority Malaysia have complained that Sekolah Harapan or "School of Hope" will only encourage premarital sex. But its chairman Rahaman Karim defended the school as a practical strategy to combat the rising numbers of abandoned infants — often dumped dead or dying in the streets or on rubbish dumps in cases that have shocked Malaysians. "Islam and other religions offer a chance for people to repent. We give them a chance to repent and we hope they will turn over a new leaf," he said. Rahaman said he was confident of filling the vacancies at the school, located on a scenic hilltop

Welcome

èîÕ

22-Sep-2010, Wednesday

outside the tourist town of Malacca, which can take up to 40 students including 20 at its residential hostel. "This is something

French President Nicolas Sarkozy (R) hugs German Chancellor Angela Merkel prior to a working session of an European Council summit in Brussels. Europe heads for a fireball summit with France furious over attacks on its expulsion of Roma Gypsies and trouble brewing over how to prevent a repeat of the Greek debt crisis.

Fearing Qaida, US cartoonist of Prophet forced into hiding

SEATTLE: A Seattle cartoonist who stirred up a religious storm with a tongue-in-cheek encouragement to draw images of the Muslim prophet Muhammad has gone into hiding after a threat to her safety. According to Seattle Weekly, which originally published an illustration by cartoonist Molly Norris entitled "Everybody Draw Mohammed Day," Norris was told by the US Federal Bureau of Investigation to "go ghost." "On the insistence of top se= curity specialists at the FBI," Norris is "moving, changing her name

and essentially wiping away her identity," a Seattle Weekly report said on Thursday. The Seattle office of the FBI did not immediately return a call seeking comment. Anwar al-Awlaki, a US-born Muslim cleric linked to Al Qaida and thought to be hiding in Yemen, said this summer on a website that social satirist Norris was a "prime target." Awlaki said in the June issue of 'Inspire', an English-language magazine for American Muslim youth, that Norris was a "prime target" whose "proper abode is hellfire."

BEIJING: Even as it moves up the economic ladder, China is witnessing a growth in its ranks of beggars across major cities, a trend many see as spoiling the image of the country's growth model. Beggars are increasingly becoming a common site in cities like Beijing and Shanghai, with some of them actually finding begging a lucrative way of earning buck. While many people from the lower economic strata take to begging, many of them are not exactly homeless, state-run Global Times said in a report. The now second largest economy, however, sees beggars as an

image issue. Beijing police rounded up 300 beggars in a crackdown this month. "Passengers who ride trains were encouraged to call police and inform them about beggars who disturb social order," a Beijing police officer said. The report said many beggars are actually ablebodied who see begging as just another job and prefer it since it often pays more than a typical job and has flexible hours. "A beggar, no matter professional or real, could make 20 to 100 yuan (USD 2.9 to 14) per day, depending on their diversified ways of begging, such as singing songs, playing music, writing tragic person-

new for our society so people are still weighing their pros and cons," he said, adding there had been six requests from prospective students around the country. "But we have to take action now on these cases of baby dumping, we can't just let that happen," he said on a tour of the building's newly painted classrooms, filled with empty chairs and tables. An all-female staff will offer normal classes as well as counselling and skills training to the girls, whose privacy is assured. After their delivery and confinement period, they will return to their normal schools. Giving birth out of wedlock still carries a strong social stigma in Malaysia, a multicultural society embracing Muslim Malays as well as ethnic Chinese and Indian communities. The chief minister of Malacca state, Mohamad Ali Rustam, who first proposed the

school, has said the baby-dumping problem is particularly acute among Malays and has become "a disease of sorts". In 2009 there were 79 cases but there have been nearly 70 so far this year. "Baby dumping cases usually happen among the Muslim community as teenagers were desperate to conceal their pregnancies. Some of the girls were also disowned by their families," he said in July. "They do not perform abortions as this is prohibited in Islam. So, they take the shortcut to solve their problem by dumping their newborns. We do not want this to continue. It has to be stopped." The project has the backing of the Malacca state Islamic authorities which will run the school, although it is also open to girls of other religions who will receive "morality" classes instead of religious counselling.

Parrot arrested for helping drug dealers in Columbia: Report NEW YORK: In a bizarre incident, a parrot has been arrested by the Columbian police for allegedly helping drug dealers escape during a raid, a news report said. According to Columbian newspaper 'El Heraldo', the incident took place when 300 police officers, acting on a tip-off, raided a hideout used by alleged drug dealers in the city of Barranquilla. However, everyone managed to escape from the house as the parrot, named Lorenzo, raised an alert by saying, "Run, run or the cat will get you!" Lorenzo, who had been trained to alert residents upon the arrival of the police, was taken into custody and subsequently handed over to an animal rights organisation. A police officer told the newspaper that while the bird was being taken away in a car, it kept on saying, "Run, run!".

Egyptian paper fakes Obama's photo

LONDON: Egypt's state-run newspaper Al-Ahram has come under fire for doctoring a photograph to suggest that President Hosni Mubarak had led US President Barack Obama and other Middle East leaders into historic peace talks in the White House earlier this month. The picture showed the Egyptian president striding a head of Obama, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, King Abdullah II of Jordan and Palestinian President Mahmoud Abbas on a red carpet at the White House. But checks revealed that the

image had been digitally altered to place Mubarak at the head of the powerful pack, while he was actu-

ally trailing behind them in the original picture, the Sun reported. White House officials re-issued the original photograph taken on September 1 to expose the deception. The article heaped further embarrassment on Mubarak because it was headlined "The Way to Sharm el-Sheikh" suggesting he had led opposing sides to groundbreaking talks at the Egyptian port city. "This is what the corrupt regime's media has been reduced to" adding the Mubarak regime had "crossed the line from being balanced and honest", said an opposition April 6 Youth Movement spokesman.

BEIJING: China's main nuclear energy corporation is in talks to build a 1-gigawatt atomic power plant in Pakistan, an executive said on Monday, a move that could intensify international unease about their nuclear embrace. China has already helped Pakistan build its main nuclear power facility at Chashma in Punjab province, where one reactor is running and another near finished, and it has contracts to build two more there, despite the qualms of other governments.

Bhopal (India) . It’s official now. Bharatiya Janata Party leader and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan considers the Commonwealth Games to be a symbol of slavery. So much so that Chouhan refused to receive the Queen's Baton in Bhopal on Friday. “I am not in favour of independent India carrying this legacy. It’s a symbol of slavery and servitude.” Although a government release said the CM would receive the baton on Friday, Chouhan sent his Sports Minister Tukojiraon Puar

instead to attend the function. The baton is carried around the 54 member nations before the beginning of the Games. It carries a message from the head of the Commonwealth, the British monarch. The final runner hands the baton back to the monarch or a representative, who reads the message aloud to officially open the Games. Chouhan, who expressed his dislike for the Games at least on two occasions in August and its “obvious” links to India’s slavery, said, “I didn't want the Queen’s baton to enter MP.”

al tales on the ground, using kids to forcibly beg for money," Li Yingsheng, a professor at Renmin University of China said. Many beg

in big cities, far from their native home. Ma Li, deputy head of China Population and Development Research Institute said some beggars do good business. "Most of them do not want to live in a shelter (for beggars) as they are afraid of being sent back home, which cut off their money-making activities," Ma said. In Beijing and Shanghai, beggars are often found near shops and bars frequented by foreigners and busy stations. Also, many beggars who pretend to be disabled are under the control and protection of gangsters, who also kidnap children and force them to beg. In 2003, the government stipu-

lated that help centres should be established to provide food and accommodation to vagrants before sending them back to their hometowns within a month. But hardly any beggars stay there. Ma, however, says begging is resorted to by needy people and that only sheltering them is not enough. " A vocational training system is needed in the centre to provide vagrant people opportunities to learn work skills and get a job, and this is what we are advocating". Other experts argue that begging is a right in any society and beggars should be given space even if the phenomenon is a social disorder.

China to build mega N-plant for Pak

Queen’s Baton symbol of our slavery: MP Chief Minister

China's latest challenge : swelling ranks of beggars


èîÕ

Census : 1 in 7 Americans lives in poverty

22-Sep-2010, Wednesday

Prince William to marry Kate in 2012 : Report

LONDON: Prince William will tie the knot with his longtime girlfriend Kate Middleton in 2012, a media report said, putting an end to rumours about when the couple will finally wed. According to the 'News of the World', the couple will get married in 2012 before the Queen's Diamond Jubilee in June and London Olympics in July as they want their big day around the time when the world's spotlight is on Britain. "William and Kate are both aware a royal wedding followed by the jubilee celebrations and the Olympics will really put Britain on the map again," a senior insider was quoted by the British tabloid as saying. Secret plans are being drawn up for the nuptials to fit in with both major events. The source added: "This will be a landmark occasion. The Chinese may have put on a great show for the last Olympics but nobody can do royal pomp like we can.It'll be spectacular. "There is no doubt that Kate is the right girl for William. Their future together is sealed.

WASHINGTON: The ranks of the working-age poor climbed to the highest level since the 1960s as the recession threw millions of people out of work last year, leaving one in seven Americans in poverty. The overall poverty rate climbed to 14.3 percent, or 43.6 million people, the Census Bureau said on Thursday in its annual report on the economic wellbeing of U.S. households. The report covers 2009, President Barack Obama's first year in office. The poverty rate climbed from 13.2 percent, or 39.8 million people, in 2008. The share of Americans without health coverage rose from 15.4 percent to 16.7 percent — or 50.7 million people — mostly because of the loss of employer-provided health insurance during the recession. Congress passed a health overhaul this year to address rising numbers of the uninsured, but the main provisions will not take effect until 2014. The new figures come at a politically sensitive time, just weeks before the Nov. 2 congressional elections, when voters restive about high unemployment and the slow pace of economic improvement will decide whether to keep Democrats in power or turn to Republicans. The 14.3 percent poverty rate, which covers all ages, was the highest since 1994. Still, it was lower than estimates of many demographers who were bracing for a record gain based on last year's skyrocketing unemployment. Many had predicted a range of 14.7 percent to 15 percent. Analysts credited in part increases in Social Security payments in 2009 as well as

federal expansions of unemployment insurance, which rose substantially in 2009 under the economic stimulus program. With the additional unemployment benefits, workers were eligible for extensions that gave them up to 99 weeks of payments after a layoff. Another likely factor was a record number of working mothers, who helped households by bringing home paychecks after the recession took the jobs of a disproportionately high number of men. "Given all the unemployment we saw, it's the government safety net that's keeping people above the poverty line," said Douglas Besharov, a University of Maryland public policy professor and former scholar at the conservative American Enterprise Institute.

OTHER CENSUS FINDINGS

Among the working-age population, ages 18 to 65, poverty rose from 11.7 percent to 12.9 percent. That puts it at the highest since the 1960s, when the

For Men & Women Second Location

OUR SERVICES INCLUDE Laser Hair Removal Laser Skin Tightening Permanent Makeup Microdermabrasion For Men & Women

" LASER" the Most Effective Way to Permanently Reduce Unwanted Hair

UP TO

50% OFF

Laser Facials/Photo Facials Mole Removal in Just One Sitting Laser Acne and Scar Treatment We can Treat all Skin Types Harbal Skin & Hair Products

FREE CONSULTATION WITH A FREETEST PATCH WE HAVE FDA APPROVED LASER

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 (Cross Street Liberty & Lefferts - Opposite Capital One & Chase Bank) International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

WORLD NEWS

government launched a war on poverty that expanded the federal role in social welfare programs from education to health care. Poverty rose among all race and ethnic groups, but stood at higher levels for blacks and Hispanics. The number of Hispanics in poverty increased from 23.2 percent to 25.3 percent; for blacks it increased from 24.7 percent to 25.8 percent. The number of whites in poverty rose from 8.6 percent to 9.4 percent. Child poverty rose from 19 percent to 20.7 percent. In 2009, the poverty level stood at $21,954 for a family of four, based on an official government calculation that includes only cash income before tax deductions. It excludes capital gains or accumulated wealth, such as home ownership. As a result, the official poverty rate takes into account the effects of some stimulus programs in 2009, such as unemployment benefits as well as jobs that were created or saved by government spending. But it does not factor in non cash government aid such as tax credits and food stamps, which have surged to record levels in recent months. Experts say such noncash aid tends to have a larger effect on lowering child poverty. Beginning next year, the government plans to publish new, supplemental poverty figures that are expected to show even higher numbers of people in poverty than previously known. The figures will incorporate rising costs of medical care, transportation and child care, a change analysts believe will add to the ranks of both seniors and working-age people in poverty.

33

Karachi hit by gang riots after London murder

KARACHI: Gangs torched vehicles and a shop in Pakistan's largest city on Friday after a senior politician from the local ruling party was stabbed to death in London. Gas stations, schools and markets in Karachi were closed and no public transport was running as news of the stabbing of Imran Farooq spread. The city has a history of political violence, and revenge attacks and acts of arson often follow killings. Farooq was a member of the Muttahida Qaumi Movement, one of Pakistan's major parties and the largest in the coalition governing Karachi. The MQMelements of which have long been suspected of gangsterismis also an important member of the federal government in Islamabad. The slaying could have implications for national political stability, especially if the MQM accuses its rivals of being involved. On Friday, an MQM leader said the party thought Farooq, 50, was killed in response to controversial statements made by the leader of party, who himself lives in self-imposed exile in London. London's Metropolitan Police said no arrests had been made and did not speculate on the motive. Farooq's body was found in north London on Thursday with multiple stab wounds and head wounds. In a statement, Prime Minister Syed Yousuf Raza Gilani condemned the killing. "We have suspended all party activities for 10 days to mourn Imran Farooq's tragic death," said its deputy chief, Farooq Sattar. "It was a great loss to the party and the family."


34 Health & Fitness

èîÕ

The Cholesterol

22-Sep-2010, Wednesday

MYTH!

You don't have to acquire a taste for olive oil, seaweed or soya to maintain a low-fat, healthy diet. Indian cuisine can be healthy too, if it's cooked with oil and ingredients that take care of your hear t and health. Ayur veda suggests you include all tastes — sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent — in at least one meal each day, to help balance unnatural cravings. Here are 12 foods that can help you lose weight and gain health

on't ignore high cholesterol, it can be dangerous in young adults too! Cholesterol is an important subtype of fat. It is required for the functioning of all the vital organ systems and various body metabolisms related to macro and microelements. Cholesterol and other lipid sub-fractions are important for human beings and they cannot be cut down to the lowest limit of zero in the diet as well as in the blood levels of an individual. We don't usually worry too much about the risk of heart disease until a person is in middle age. Adults as young as 20 need to pay attention to their cholesterol, because unhealthy levels may already be damaging their arteries. High cholesterol at a young age leads to heart attacks, strokes or paralysis and pancreatitis.

D

12 INDIAN FOODS THAT

CUT FAT CARDAMOM

MUSTARD OIL

TURMERIC

BUTTERMILK

This is a thermogenic herb that increases metabolism and helps burn body fat. Cardamom is considered one of the best digestive aids and is believed to soothe the digestive system and help the body process other foods more efficiently.

This has low saturated fat compared to other cooking oils. It has fatty acid, oleic acid, erucic acid and linoleic acid. It contains antioxidants, essential vitamins and reduces cholesterol, which is good for the heart.

Foods containing chillies are said to be as foods that burn fat. Chillies contain capsaicin that helps in increasing the metabolism. Capsaicin is a thermogenic food, so it causes the body to burn calories for 20 minutes after you eat the chillies.

Raw or cooked cabbage inhibits the conversion of sugar and other carbohydrates into fat. Hence, it is of great value in weight reduction.

Curcumin, the active component of turmeric, is an object of research owing to its properties that suggest they may help to turn off certain genes that cause scarring and enlargement of the heart. Regular intake may help reduce low-density lipoprotein (LDL) or bad cholesterol and high blood pressure, increase blood circulation and prevent blood clotting, helping to prevent heart attack.

It is the somewhat sour, residual fluid that is left after butter is churned. The probiotic food contains just 2.2 grams of fat and about 99 calories, as compared to whole milk that contains 8.9 grams fat and 157 calories. Regular intake provides the body with all essential nutrients and does not add fats and calories to the body. It is thus helpful in weight loss.

CHILLIES

CURRY LEAVES

Incorporating curry leaves into your daily diet can help you lose weight. These leaves flush out fat and toxins, reducing fat deposits that are stored in the body, as well as reducing bad cholesterol levels. If you are overweight, incorporate eight to 10 curry leaves into your diet daily. Chop them finely and mix them into a drink, or sprinkle them over a meal.

CABBAGE

MOONG DAL

The bean sprouts are rich in Vitamin A, B, C and E and many minerals, such as calcium, iron and potassium. It is recommended as a food replacement in many slimming programmes, as it has a very low fat content. It is a rich source of protein and fibre, which helps lower blood cholesterol level. The high fibre content yields complex carbohydrates, which aid digestion, are effective in stabilising blood sugar and prevent its rapid rise after meal consumption.

HONEY

It is a home remedy for obesity. It mobilises the extra fat deposits in the body allowing it to be utilised as energy for normal functions. One should start with about 10 grams or a tablespoon, taken with hot water early in the morning.

GARLIC

An effective fat-burning food, garlic contains the sulphur compound allicin which has anti-bacterial effects and helps reduce cholesterol and unhealthy fats.

Dads, the stress

o you want to know the secret to happiD ness? Well, kids, just talk to your dad, says a study. Researchers at the University

of York have found that children who regularly talk to their fathers are happier than those who do not -- the findings are based on an analysis of the British Household Panel survey into 1,200 young people all aged between 11 and 15 years. Young people who said they talked seriously to their dads 'most days' gave themselves an 87 per cent score on a happiness scale compared with 79 per cent for those who said they hardly ever spoke to their fathers in this way. Nearly half of young people -- 46 per cent -- said that they 'hardly ever' spoke to their fathers about important topics compared with 28 per cent who hardly ever spoke to their mothers about the things that matter most. Only 13 per cent confided in

Busters

their father 'most days', The Daily Telegraph reported. The study, commissioned by Children's Society, showed that young people talk less to their fathers about important issues as they get older. The data showed 42 per cent of 11- year-olds did so more than once a week compared with 16 per cent of 15-year-olds. The analysis suggested there has been little change over the years with the same proportion -- 30 per cent -- of young people talking to their fathers about something that mattered to them more than once a week in 2007-08 as in 2002-03.

MILLETS

Fibre-rich foods such as millets - jowar, bajra, ragi, etc - absorb cholesterol and help increase the secretion of the bile that emulsifies fats.

CINNAMON AND CLOVES

Used extensively in Indian cooking, the spices have been found to improve the function of insulin and to lower glucose, total cholesterol, LDL and triglycerides in people with type 2 diabetes.

CAUSES

 l Strong genetic/family history of heart disease l Associated diabetes mellitus, hypertension l Bad eating habits l Excess alcohol consumption l Overweight (lowers HDLhigh-density lipoprotein and may raise LDL - low-density lipoprotein) l Lack of regular exercise (raises LDL and lowers HDL) l Smoking (may lower HDL by as much as 15 per cent) lStress levels (stress can elevate cholesterol levels).

PREVENTION

 l Preference to protein-centric diet (derive only 30 per cent calories from fat) l Eat more fibre-containing food. l Consume fresh fruits. l Intake of more fluids or water. l Avoid consumption of bakery products, deep fried items, high-carbohydrate content foods (sweets), red meat, egg yolk, excess alcohol, excess consumption of oil and ghee products, milk products such as butter, paneer, etc, junk food items such as pasta, pizza and burgers in regular meals.


èîÕ

cosmetic queen?

22-Sep-2010, Wednesday ho doesn't want to look their W best? Be it at an interview, a social function, or even if it is just a

Are you a

walk to the park. Everyone agrees that there is no extent to what make up can do to a person. Right from the darkest scars, to the ugliest pockmarked skin, cosmetics works wonders for those who need a quick transformation or a 'make over'. Today, however, some cosmetic products contain toxic and chemical substances, leaving your skin haggered and wrinkled before time. According to a recent research, putting chemicals on your skin is worse than ingesting them, because when you eat something the enzymes in your saliva and stomach help break it down and flush it out of you r body. But when chemicals are applied on your skin, they are absorbed straight into your blood nsidered to These are co xic among stream without to t os be the m filtering of any The perall cosmetics. delible kind, and no in d an ls oi e m fu protection sticks lip in ed us dyes against the hazth al he e can caus s, restoxin. The toxic es bn m ards like nu ms, chemicals you piratory proble and may be absorbswollen gums ing from the use . inflamed eyes of beauty products are, largely, going directly to your delias such Products s cate organs. The research el pe in sk d cleansers an age to the also showed that cheap cosm da e us ca can metics may clog the pores of d to excesskin if expose Too much the skin and make it prone to . ht sive sunlig acne, pimples and eczema. A lot of moves the exfoliating re the skin, cosmetics contain chemicals that of r ye la top are harmful to the body. Make sure protective which is the e scrubyou check the cosmetic you puriv ss ce can layer. Ex chase, opt for a reputed brand and ent washing bing or frequ effects by stripping never use expired products. Here have similar yer that the body proare some that you need to be most la away the oily tion. careful about... ec vides for prot

LIFE STYLE

Lipsticks

35

aranoia about sun exposure P and indoor lifestyles are causing serious health problems for children owing to Vitamin D deficiency, a new study says. Casualty departments are dealing with dozens of emergency cases where infants are having seizures as a direct result of not getting enough Vitamin D, which is essential for healthy teeth and bones. In one case, a baby suffered brain damage after a fit, according to the Telegraph. The

Kids, don't shun

sunlight! Nail Polish

ol toluene, phen products like eeding under c xi to ns ai nt Nail polish co e ingredients can cause bl smooth texes n the and xylene. Th ouration and can roughe ith the skin can w ol the nails, disc . Phenol, when in contact aches, nausea ils ad na he e e th us of ca a re n tu . Tuluene ca have acetone, cause pimples tite. Nail polish removers brittle. pi e and loss of ap causes the nails to becom solvant, which

ucts

Exfoliating prod

Foundation tion Liquid founda minns ai nt co tly mos is coneral oil, which trope a sidered as tant. chemical pollu havoc ay pl n ca e Thes . with hormones ay conm Foundations at slow tain agents th s of es oc pr e th n w do which cell renewal, ature results in prem ageing.

study said the extreme cases are part of an escalating problem of a deficiency of the vitamin, which the body makes when exposed to sunlight. The report in the London Journal of Primary Care blames indoor lifestyles and the use of high sun protection factor creams for a health issue unheard of a decade ago. The findings have prompted experts to call for Vitamin D pills to be made more widely available on the National Health Service, especially for pregnant women. Study co-author Colin Michie said Vitamin D deficiency was no longer a 'poor' problem and the middle classes are just as vulnerable.

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Ãà¯ð Prepaid Phones Prepaid Cards Bill Payments Accessories Phone Repair

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International

Unlocked Phones for Trindad, Guyana & India

Stick Together

DCA#: 264784821 PHONES

We Repair All Phones Charging Ports LCDs Housing Lens Digitizer (Touch ScreeN) Water Damaged Phones, PSPS, Ipods & Computers

Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600

For any kind of Repair Call Jassi 516-439-0435

Tel : 718-641-7100 Fax : 718-641-7200 124-07 Liberty Ave.S. Richmond Hill, NY 11419


36 SPORTS

PCB says hosts were 'bribed' to lose tie

LONDON: England captain Andrew Strauss feels the show must go on when it comes to the current one-day international series against Pakistan, notwithstanding demands for its scrapping and a suggestion by the chairman of the Pakistan Cricket Board Ijaz Butt that English players were bribed by bookies to collapse in the match on Friday. Butt claimed: "There is loud and clear talk in the bookies' circle that some (England) players were

èîÕ

22-Sep-2010, Wednesday

paid enormous amounts of money to lose." The home side was defeated by 23 runs. The England and Wales Cricket Board (ECB) did not respond specifically to Butt's statement, though the International Cricket Council (ICC) clarified that "no England players or manager is involved in the latest round of allegations". However, England coach Andy Flower contradicted Strauss' stance, saying the series should

King and Shvedova win US Open women's doubles

NEW YORK: Vania King and Yaroslava Shvedova added the US Open women's doubles title to the Wimbledon crown they won in July on Monday in a final held over from Sunday due to rain. The US/Kazak duo defeated second seeds Liezel Huber of the United States and Nadia Petrova of Russia 2-6, 6-4, 7-6 (7/4). The final had been suspended due to rain at a crucial moment of the game on Sunday with King serving to level at 5-5 in the deciding set. On the resumption a Shvedova fore-

hand winner down the line saved a match point for the sixth seeds and two games later it went down to a tie-breaker. King and Shvedova opened up an early lead in that and after securing two match points they clinched it with a perfect lob over Petrova. "I was nervous because I was serving and I was down a point, so I was just hoping no double fault," said King. "After Wimbledon we did not know if we could do it again, but now we proved that we can."

be immediately called off as it had been "devalued". "(The latest allegations) devalues our One-day series after the Test series had been devalued," Flower told the Daily Mail, "It supplants the story of the game with controversy over alleged cheating. There is suspicion that some of what has been going on wasn't how it should be." The ECB had earlier concluded that the ODI series should continue, having absorbed the latest inputs from the

Messi carried off in pain as Barca beat Atletico

MADRID: Champions Barcelona got their title bid back on track with a 2-1 win over bogey side Atletico Madrid at the Vicente Calderon on Sunday to stay within three points of league leaders Valencia. Barcelona, humiliated 2-0 by Hercules in their last league outing, had lost their last two trips to the Calderon but first-half goals from Argentine Lionel Messi and Spain World Cup star Gerard Pique inflicted a first defeat of the season on Atletico. It was Barca coach Pep Guardiola's first win at Atletico, who had a maximum six points before kick-off, and his side climbed to fifth a point behind Real Madrid and three points off Valencia. His joy, however, was tempered by seeing Messi stretchered off in the final minute after having his ankle kicked by Czech defender Tomasz Ujfalusi, who was sent off for the tackle. Earlier Valencia replaced Real Madrid at the top of La Liga winning 2-1 at promoted Hercules to make it a perfect ninepoint start to the season. It was Atletico's second defeat in a week following their 10 Europa League loss to Aris Salonica, however they stay third in the league above Barcelona on goal difference. Barcelona were on a high after their 5-1 thrashing of Panathinaikos in the Champions League and had a full strength team with eight Spanish World Cup winners in the starting XI. Atletico received a boost with forward Sergio "Kun" Aguero shrugging off a knock to start. David Villa hit the post for Barcelona to give Atletico their first warning.

ICC, who are probing Friday's match. Strauss remarked: "It's a hard thing to stop a series when we don't know how credible the evidence is." He qualified this, though, with a view that "if the ICC had hard evidence of what was happening, we'd change our views". Former England skipper Michael Vaughan disagreed: "It (abandoning the series) would be the right thing for the game. I know the allegations have yet to be

proved, but there are so many flying around and it's damaging the game." Strauss countered: "I think we've got used to putting that (allegations) to one side now. I think we've got used to focussing on the cricket side of things now." He also differed with the England coach Andy Flower that the matches had been "devalued". He said the three ODIs played so far were "hard-fought cricket matches".

Test call-up dream-cometrue moment for Pujara

Chandigarh: Delighted to get his maiden call-up to the Indian Test team, Saurashtra batsman Cheteshwar Pujara on Monday said the selection for the two-match series against Australia did not come as a surprise to him but it was a dreamcome-true moment of his career. "It's a dream-come-true for any cricketer. I was hoping for the call after my recent performances. I am really happy at my selection," said Pujara, who is

currently playing in a tournament here. Pujara made his way into the Indian Test squad in place of out-of-form Yuvraj Singh, who was today dropped from the two-Test series starting October 1 in Mohali because of his poor form and fitness. Pujara, who was the lone new face in the team announced by the Cricket Board selection committee in Chennai, said making debut against Australia would a great challenge for him.

Commonwealth Games Village unliveable

NEW DELHI: Amid all the gloom about chaotic preparations for the Commonwealth Games, there was at least one silver lining: the widespread applause for the "world class" Games Village at its soft launch on September 16. Unfortunately, the Organising Committee has run into a rude reality check even on this front. New Zealand, Canada, Scotland and Ireland have objected strongly to the condition of the accommodation given to them, say highly placed sources. The reason lack of maintenance of apartments in the towers allotted to these teams and their abysmal, "unliveable" condition, say team delegates. Toilets in particular are said to be in a "mess". Sources said the apartments, which are left unlocked through the day and night, were found to be dirty. In some flats, labourers had defecated. In others, fixtures and other facilities were still to be provided. Though athletes are to start moving in after September 23, work in just 18 of the 34 towers

is said to be complete. The advance teams are reportedly of the view that the remaining work is not likely to get over for weeks. The delegates are learnt to have told the OC that unless the apartments are set right, their teams should be put up in a Games Family hotel - the Ashoka or Janpath - or some other accommodation. This could add to the OC's logistical problems.

 Condition of Games Village has prompted delegates from New Zealand, Canada, Scotland and Ireland to issue ultimatum to OC Apartments in towers allotted to these countries, especially Kiwis, filthy. Site workers have been using the unlocked flats. Toilets are stained, fixtures haven't been installed, don't work or are broken Size of contingent: Canada 400, New Zealand 325, Scotland 300 Those happy with Village: Australia, England


BOLLYWOOD

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

Who will be

Sinha's daughter, Sonakshi Sinha, may have made a Shatrughan grand entry into Bollywood but her ex-boyfriend, Fame Cinemas owner Aditya Shroff, is not licking wounds for sure. Aditya has moved on and is tying the knot with popular TV actress Megha Gupta, who made her debut with Ekta Kapoor's show Kavyanjali. Aditya and Megha fell in love this July, and the wedding is slated for December. Confirming the same, Aditya told Mumbai Mirror,

37

Shahid's lady? ow don't get naughty, N already. What do you think we're talking about,

Shahid Kapoor's love life? Nah, dahlings! We're talking about his screen ladies. We

I have forgotten

Sonakshi : ex "Megha is a lovely girl. We met through common friends. One thing led to another, soon we were meeting almost every day." What we like about Aditya is that he chose not to be coy about what drew him to Megha. "Megha is a very, very attractive girl," he said rather candidly. Commenting on Sonakshi, Aditya quipped, "I have forgotten Sonakshi. That is the past." While a friend of Aditya said, "Sonakshi behaved rather strangely after coming from an outdoor schedule of Dabangg. She stopped communicating with every member of the Shroff family, whose house she used to frequent almost every day." Another source said, "Aditya is 32 years old, while Sonakshi is 22. Aditya was very keen that they should tie the knot soon, but having become a Bollywood heroine, Sonakshi wanted at least six years of enjoying single status. They parted rather amicably." No prizes for guessing that the Sinha parivaar will not be invited for this shaadi. But we wish the couple a happy married life. Life after all is about moving on.

Salman's life inspires film

a strong fan following for Salman Khan in Gauging the south, producer B.K. Krishnan of BRK films is set to make a movie inspired by the ups-and-downs of the life and loves of the Bollywood superstar. The film is tentatively titled " Anna Salman" or "Brother Salman", but the producer is yet to zero in on an actor to play Salman. "I am still looking for a hero to play Salman's role. The film is not based on Sallu bhai's life, it is only vaguely inspired by it. We all love Salman Khan and his movies. When I read the script, I immediately decided to do the movie," Krishnan said in a statement. Sources said that the script has similar incidents like the Bandra bakery accident and the Black Buck poaching case. However, the hero is shown as a good character, who lands up at a wrong place at the wrong time and messes up his life. The film would also show that the hero also has a torrid relationship with a young actress - an apparent reference to Salman Khan's troubled past relationship with Aishwarya Rai, to be played out by Rittu Sachdev.

Put Some Color In Your Life UNISEX SALON

(COSMETOLOGISTS) Specialized in : Eyerow Threading Clear Complexion Facial Men & Woman Heena Tatoo

fashion hut Body Waxing Skin Care Bridal Heena Manicure, Pedicure

Deals in: Punjabi suit Saree Children wear Bridal Lehnga Retail & Wholsale

Special Offer Eyebrow Upperlip Under Arm

$5 $3 $6

Full Arm Wax Full Lex Wax Half Leg

$18 $25 $15

Also Available artificial jewelry

Full Service Salon

Body Massage only for woman

Color Correction Specialists

won't be seeing him with the lovely Piggy Chops for sometime. Apparently, it's gonna be Deepika Padukone or Katrina Kaif for him. And the boy is not complaining a wee-bit. After all, these gals are the current hotties too, na? For Sajid Nadiadwala's next, Heer Ranjha, either Deepika or Katrina will be roped in to play the lead role with Shahid. Hmm...we think he'll make a sizzling jodi with both, we wonder what Shahid thinks of these beauties? And of course, what's PC's take too...


èîÕ

38 STAR AGE / SPIRITUALITY ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

Be honest about your real feelings. You will want to be surrounded by beauty or luxury at home and your appetite may be more tempted than usual. You can be a real stickler for fairness and justice at the moment. This stems from your strong concerns about creating a better society, and ensuring that everyone is able to live decently.

TAURUS

Mates will adore your easy-going ways, so you should be able to pour oil on troubled waters. You are taking family responsibilities seriously. But maybe you feel you are not getting enough nurturing yourself. You tend to retreat into yourself, putting up defensive barriers, which will protect you but it does cut you off from the warmth which you want.

LEO

You are being very responsible in your approach but seem to be weighed down by gloomy feelings. Don’t be too reserved since mates will feel excluded and wander off. Lighten up. You are approaching other people on first meeting with a great deal of caution and reserve now. You probably don’t waste words.

You could be feeling blocked and stuck. Saturn at your mid heaven is teaching you that shortcuts won’t work for you now. You have learned recently through hard experience that your success when it comes needs to be built on solid preparations. Heavy responsibilities at work may weigh you down, but this can also be a time of promotion.

he life of an individual is like an iceberg

Tfloating in the ocean of cosmic existence — only a small portion is visible at any given

time.We become frustrated, disappointed, and depressed because we identify ourselves with the small portion of ourselves that is visible, the trivial matters of day-to-day life. Every pleasure and pain, success and failure, loss and gain affects us. Thus we are tossed about by experiences that are not particularly significant in the larger scheme of things. We are happy one moment, cranky the next. We forget that birth, death, and all the

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

22-Sep-2010, Wednesday

Pluto around the Moon today has a habit of magnifying small situations and turning them into dramas. If you are too secretive or make loved ones feel shut out they won’t respond well. You may feel as if there is no let up from toil at the moment, but perhaps you are only focusing on the flaws and forgetting the benefits around you.

GEMINI

You may be feeling badly done to, since life seems to be all work and no play. Don’t get gloomy since it is only a passing blip. Saturn always demands discipline and makes indulging yourself difficult. You are priding yourself at the moment about seeing life as it is. But remember that being realistic is not always about looking for flaws.

VIRGO

Your mind will be wandering, so try to think before leaping into discussions. Saturn is moving through the sign before yours for two years. Though you should still be successful, you are aware of a lessening of old ambitions. You aren’t finding it easy to take on practical responsibility since you want to retreat into a private space to ponder. Your emotions may get in the way of reason this week so you can’t think as clearly as usual. You may be talking incessantly about trivia, so mates can’t follow your drift. Saturn is now moving slowly through your chart area which rules belief systems, opinions and your general philosophy of life. You are slowly moving towards a peak of success in your life.

yoga, the royal path, gives us the tools to overcome our misery. It bridges the gulf between the outer world of day-to-day life and the inner world of the soul. This is the path of balance and integration, a path so broad and all-embracing that each of us can follow it at our own pace no matter our capacity or background. Raja yoga is the ancient art of holistic living. Its foundation consists of practicing ten simple principles—non-violence, truthfulness, non-stealing, moderation in sense activity, non-possessive, cleanliness, contentment, self-discipline, studying the scriptures, and

faith in a higher truth. In addition, raja yoga offers practices for making the body strong and healthy, the breath deep and even, and the mind clear and one-pointed. Working with the mind is the core of raja yoga. Ordinarily the mind has a habit of running from one object to another, yet no one with a scattered mind can be successful in either the outer or the inner world. The methods of concentration taught on the path of raja yoga help us make the mind calm and onepointed. As the mind clears and becomes focused, we begin to perform our actions in the outer world skillfully, selflessly, and without clinging to their fruits. We become more familiar with the larger, eternal aspect of ourselves that lies unchanged below the turbulence of daily life. As we do, our identification with the part of ourselves that is eternal and ever free deepens and solidifies. We find ourselves floating on the ocean of cosmic existence instead of being tossed about by the trials and challenges that are an inescapable feature of the outer world. Then the mystery of life begins to unveil itself and we come to experience the true meaning of yoga.

August-24 to September-23

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

PISCES

February-20 to March-20

You have a capacity to intuitively understand the emotional situations. Just watch you don’t get too close to things and lose perspective. You are working conscientiously to keep what you earn. Saturn is prompting you to handle money more sensibly. You know you won’t be content unless your financial affairs are in order.

You may seem rather stand-offish but really deep down inside you are feeling shy. Try to open up to those close and explain what you really need. You like to think of yourself as a responsible member of your community and really want to put effort into helpful schemes. So maybe you need to draw closer to like-minded people.

You are having to resolve certain practical problems around your family. So get it done and then you can play truant. Face the bottom line then the only way from there is upwards. You are taking your responsibilities very seriously at the moment, just don’t get too obsessed with having everything absolutely perfect.

NEW DELHI TRAVEL & TOURS INC. Years

The Royal Path experiences in between are only a ripple in the eternal stream of life. We forget that life has a higher purpose. Yet in the depths of our hearts we yearn to reach that place where we are free from the cycle of birth and death, and we know the greatest loss is failing to reach that place before the body returns to dust. In the depths of our being, we know true happiness comes only from the realisation that we are free. But on the surface, we busy ourselves with trivial concerns, even though we know that such activities will not help in the long run. There is a chasm between what we know in our hearts and what we are driven to do in the outer world. Thus we live in two different worlds with no way of bridging the gulf between them. While living in the outer world, we forget about our spiritual goals, and while attempting to live in the inner world, we find ourselves distracted by worldly concerns. The failure to remain in the company of our best friend, the inner soul, creates a sense of loneliness and alienation. This is the source of our misery. Raja

May-21 to June-21

You will keep your feelings to yourself, refusing to let on even to your nearest and dearest what is going on. You want to be in charge even in your love life, which may push away precisely those who you want to be close. If you feel shy, say so. You are having to learn lessons about love now and it may be that you feel that life is chilly and rather gloomy.

ess in Busin Domestic & International Travels

Best Price in Town M. Verma President

HEAD OFFICE

37-05, 74th Street, Jackson Height, NY 11372

TEL : 718-446-9726 & 718-446-5740 CELL : 516-849-7940 Email : delhitravel99@yahoo.com


èîÕ

39

22-Sep-2010, Wednesday

VAN WYCK

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


40

èîÕ 22-Sep-2010, Wednesday

22092010np  

Nee Ph e 28 YEARS EXPERIENCE R X PHONE:718-850-7444 íÅðå åÆÜŠõí 寺 òµè åÅÕåòð î¹ñÕ CELL : 718-216-5137OFF : 718-849-5859 T EL : 718-641-7...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you