Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

DHAMAK PUNJAB DEE

PHONE : 718-850-7444

ÿ×Æå çŠùé¶ÔÅ Çç¿çŠÿ×Æå...

FILM

ìÅñÆòȼâ

ê³ÜÅì

2229 Dec 2010  VOL: 1-21

KOHINOOR

Actors are like beggars 37

ôÅÔð¹Ö çÆ êÿç ñÅðÅ

10

WEEKLY NEWSPAPER

Free Delivery Min

ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé éÅñ ôÔÆçÆ Ü¯ó î¶ñŠÿêé ç¶ôÇòç¶ô 寺 ñµÖ» çÆ Ç×äåÆ ÓÚ êÔ¹¿ÚÆ Ã¿×å é¶ ÇéòÅÇÂÁÅ ÃÆÃ

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ òèÆÁÅ Áå¶ ñ÷Æ÷ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú ÜÆÍ Special Lunch Box

95-04, van wyck Expwy. Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419

øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì. Ãðì³ÃçÅéÆ ÃzÆ ×°ðÈ ×¯Çì³ç ÇÃ³Ø ÜÆ ç¶ Û¯à¶ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» ìÅìÅ ÷¯ðÅòð ÇÃ³Ø å¶ ìÅìÅ ëåÇÔ ÇÃ³Ø Áå¶ îÅåÅ ×°ÜðÆ ÜÆ ò¼ñ¯º èðî, þÚÅÂÆ Áå¶ îé¹¾ÖåÅ çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ Çç¼åÆ ñÅÃÅéÆ ôÔÅçå çÆ ïÅç Çò¼Ú î¿×ñòÅð ù ÇòôÅñ é×ð ÕÆðåé À¹êð§å Çå³é Ççé» ÃÅñÅéÅ ôÔÆçÆ Ü¯ó î¶ñÅ ÃîÅêå Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ é×ð ÕÆðåé ÇÜà ÇòÚ ñ¾Ö» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ Ã¿×å» ôÅÇîñ Ô¯ÂÆÁ» ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃzÆ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì 寺 ÁÅð§í Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ ôðèÅ ç¶ êzåÆÕ ÃÅÇÔì÷ÅÇçÁ» Áå¶ îÅåÅ ×¹ÜðÆ ÜÆ ç¶ êÇò¾åð çÃÕÅð ÃæÅé ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃzÆ Üï¯åÆ ÃðÈê ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ êÔ°³Úä Óå¶ ÁðçÅà À°êð³å ÃîÅêå Ô¯ÇÂÁÅÍ é×ð ÕÆðåé ç½ðÅé ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ ù ë¹¾ñ» éÅñ ÃÜÅÂÆ Ô¯ÂÆ Ã¹§çð êÅñÕÆ ÇòÚ ô¹ô¯Çíå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÃîÈÔ êÅáÕ» ù éò» ÃÅñ î¹ìÅðÕ ê³ÜÅìÆ å¶ ê³ÜÅìÆÁå çÆ ÁòÅ÷ èîÕ ê³ÜÅì çÆ ×ð¹µê ÁÅë îÆâÆÁÅ òµñ¯º ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ ÁõìÅð ç¶ ÃîÈÔ êÅáÕ» ù ñµÖ.ñµÖ òèÅÂÆÍ ÁÃÄ ÁÅà Õðç¶ Ô» ÇÕ ÇÜÔ¯ ÇÜÔÅ ê̶î å¶ Ãé¶Ô å¹ÃÄ ÃÅù ìõÇôÁÅ þ À¹Ô À¹ò¶º ÔÆ ìõôç¶ ðÔ¯×¶Í ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ ð¹ÚÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁõìÅð ù Ô¯ð ì¶Ôåð ìäÅÀ¹ä ñÂÆ Ô¯ð ïåé Õð»×¶Í ê³ÜÅìÆ å¶ ê³ÜÅìÆÁå çÆ Ã¶òÅ ñÂÆ Ô¯ð Ãð×ðî Ô¯ò»×¶Í =ÿêÅçÕ

Reliance New

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

S1O2 YeNaArs inMBuUsinSessIC

e DVD's/CD's Full Guarante

Bridgestone/Firestone Dunlop, Good year, Michelin, Falken Nitlo, Peerless, Pirelli & More

àËÕÃÆ òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

30 DAY

BUY&TRY

GUARANTEE

718-835-2976

DUSHYANT K. GUPTA 122/28, Rockaway Blvd, South Ozone Park, NY-11420

Rechargable Press *# Best Way To Call Speed Dialing

No Pin To Remember Very Low Rated Crystal Clear Quality

CALL INDIA

7500 Min. For

1O0NLY0

$

A-ONE PINLESS 1H2o5urs Phone : 718-533-0100

ATTORNEY AT LAW

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com


2

èîÕ

êðòÅÃÆ Ãð×ðîÆÁ»

Dec 29, 2010 Wednesday

ìËåñÔî ê³ÜÅìÆ ÚðÚ ÇòÖ¶ ôðèÅ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç´ÃîÃ

ÇéÔÅñ Õð ÇçµåÅÍ ìËåñÔî ê³ÜÅìÆ ÚðÚ ç¶ êÅÃàð ðËò. ÜÇå¿çð Ç×µñ é¶ êÌíÈ ÇïôÈ ÜÆ ç¶ Üéî ÇçÔÅó¶ çÆ îÔµååÅ ìÅð¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÕò¶º êðî¶ôòð Ãîȵڶ Ü×å ù ÇêÁÅð ÕðçÅ þ Áå¶ À¹Ô Ãòð× Ûµâ¶ Õ¶ ÃÅð¶ Ü×å ñÂÆ ÇÂà ç¹éÆÁÅ å¶ ÁÅÇÂÁÅÍ Ô¹ä ÃÅù òÆ ÇÂµÕ çÈÃð¶ éÅñ ÇêÁÅð ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ êÅÃàð ÃÅÇÔì ç¶ êÌòÚé 寺 ìÅÁç êÌÆåÆ í¯Ü ÇòÚ Ãµí ôÅÇîñ ԯ¶ Áå¶ êÌíÈ ÇïôÈ ç¶ Üéî çÆÁ» òèÅÂÆÁ» ÇçµåÆÁ»Í ïÅç ðÔ¶ ÇÕ ìËåñÔñ ê³ÜÅìÆ ÚðÚ HGIDG iii Óå¶ ÃÇæå þ ÇÜµæ¶ Ôð ÁËåòÅð ôÅî D 寺 F òܶ åµÕ êÌÅæéÅ ÃíÅ Ô¹¿çÆ þÍ ÇÂµæ¶ ìÆîÅð» ç¹ÖÆÁ» ñÂÆ Çòô¶ô êÌÅæéÅò» ÕÆåÆÁÅ Ü»çÆÁ» ÔéÍ

Wishing You A Happy New Year

ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ

̯×ðÅî ê . Æ ò . Æ à

Ô¹ä éò¶º ðÈê ÓÚ!

éò¶º ÃÅñ çÅ ÖÅÃ

ð¿×Åð¿× ê̯×ðÅî ç¶ÖäÅ éÅ í¹µñäÅ CA çÿìð Ççé ô¹ÕðòÅð Ãò¶ð¶ I òܶ

ÇÃðë ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓ Óå¶

êzÇþè òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø é¶ Çå§é ÇòÁÕåÆÁ» ù ç¹ÁÅÂÆ ÇÃàÆ÷éÇôê ìËåñÔî ê³ÜÅìÆ ÚðÚ òµñ¯º êÌíÈ ÇïôÈ îÃÆÔ ÜÆ çÅ Üéî Ççé çÅ êÇòµåð ÇåÀ¹ÔÅð ìóÆ ôðèÅ å¶ À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ BD çÿìð çÆ ôÅî ù ìËåñÔî ê³ÜÅìÆ ÚðÚ çÆ ÃÜÅòà Áå¶ Ô¹¿î Ô¹îÅ Õ¶ êÔ¹¿ÚÆ Ã¿×å çŠܯó ç¶ÇÖÁ» ÔÆ ìäçÅ ÃÆÍ ÇéÀÈïÅðÕ å¯º êÔ¹¿ÚÆ Ã¿×å é¶ êÌíÈ ÇïôÈ ç¶ Üéî ÇçÔÅó¶

çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» íÜé ×Å Õ¶ ÇîáÅÂÆÁ» ò¿â Õ¶ Áå¶ å¯Ôë¶ ç¶ Õ¶ îéÅÂÆÁ»Í ÇîÃ¶Ü ð¯ÜñÆé Ç×µñ Áå¶ íËä» çÆ î¿âñÆ é¶ ì¯ñÆÁ» ×Å Õ¶ êÌíÈ ÇïôÈ ç¶ Üéî çÆÁ» òèÅÂÆÁ» ÇçµåÆÁ» Áå¶ ðµì çÆ òµÇâÁÅÂÆ ÕÆåÆÍ ìµÇÚÁ» ç¹ÁÅðÅ ê¶ô ÕÆåÆÁ» ÕñÅ Ç´åÆÁ» ò¶Öä ï¯× ÃéÍ ÇîÃàð ÃËÃñ Áå¶ ÇîÃàð Çðé¶ òÆ íÜé ×Å Õ¶ ÿ×å ù

ô¹¼è

ÃËÕðÅî˺௠(âÆêÆâÆ ÇéÀÈ÷)5ÁîðÆÕÅ ÇÂÕ ù ܶñ ÇòÚ¯º Û¹âÅÇÂÁÅ, ÇÂé·» ù ÇÃàÆ÷éÇôê ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø Áå¶ À¹é»· ç¶ êzÇþè òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ ç¶ ÃàÅø çÆ Ãõå ÇîÔéå ÃçÕÅ ÔÆ ù Á§×ð¶÷Æ Ø¾à ÁÅÀ¹ºçÆ ÃÆ ÁËà ñÅÁ é¶ Çå§é Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁ» ù ÇîñÆÍ ÇÂö åð·» ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ù ÇÃàÆ÷éÇôê ç¹ÁÅÂÆ þÍ ÇÂé·» Çå§é» ù ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø é¶ Ü¶ñ ÇòÚ¯º Û¹âÅÇÂÁÅ þ, Á§×ð¶÷Æ ìÔ¹å ÔÆ Ø¾à ÁÅÀ¹ºçÆ ÃÆÍ ÇܧéÅ ÇÜÃçÅ é»Á çÆêÕ í§âÅñ þÍ çÆêÕ í§âÅñ ÇòÁÕåÆÁ» ù ÇÃàÆ÷éÇôê ÔÅÃñ Ô¯ÂÆ À¹é»· ÓÚ Ç§îÆ×zô ¶ é çÆ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ÇêÛñ¶ Û¶ îÔÆÇéÁ» Õ¹ñÇò§çð Õ½ð Ç×¾ñ, ÁðÜé ÇÃ§Ø Áå¶ ñÕôîä 寺 ܶñ· ÇòÚ ì§ç ÃÆÍ À¹Ã ù ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø é¶ Õ¹îÅð ç¶ é»Á ôÅÇîñ ÔéÍ Õ¹ñÇò§çð Õ½ð Ç×¾ñ Ãõî ÇîÔéå ÕðÕ¶ ÃËÕðÅî˺௠ÕÅÀ¹éàÆ Ü¶ñ· ÇòÚ¯º ù ÇÃàÆ÷éÇôê ëÇð÷é¯ ÇòÖ¶ ÇîñÆÍ ÇÂö åð·» Û¹âÅÇÂÁÅÍ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø Ç§îÆ×zô ¶ é ç¶ îÅÇÔð ñÕôîä Õ¹îÅð Áå¶ ÁðÜé ÇÃ§Ø ù ÃËÕðÅî˺௠òÕÆñ Ôé, À¹é·» ç¶ çøåð ÇéÀ±ïÅðÕ, ÇòÖ¶ ÇÃàÆ÷éÇôê ÇîñÆÍ ñÕôîä Õ¹îÅð Áå¶ ÃËÕðÅî˺à¯, ëÇð÷é¯ Áå¶ ëðÆî»à ÇòÖ¶ ÃÇæå ÔéÍ ÁðÜé ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶Õð ÃÅⶠòÕÆñ Ôð åð·» çÆ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ À¹é»· éÅñ GAHI ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø éÅ Ô¹§ç¶ å» ÁÃƺ Õç¶ òÆ ÇÃàÆ÷éÇôê ÔÅÃñ ECCIHDDD, EA@IFEGIFDDD, IAFICGBIDDDH Áå¶ éÔƺ ÃÆ Õð ÃÕç¶Í ؾà Á§×ð¶÷Æ ÁÅÀ¹ä ç¶ ìÅòܱç À¹é·» EEIIBGAIEEA é§ìð» Óå¶ Ã§êðÕ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

Ôð î½Õ¶ å¶ åÅÜÅ Üñ¶ìÆÁ» ÕãòÅÀ¹ä ñÂÆ åÜðì¶ÕÅð ÔñòÅÂÆ À¹êñì¼è ÔéÍ We docatering for all ocassions

êÅú íÅÜÆ Áå¶ îÃÅñÅ ÚÅÔ


èîÕ

Ãð×ðîÆÁ»

Dec 29, 2010 Wednesday

êzòÅÃÆÁź 鱧 ê§ÜÅì çÆ ÇÃÁÅÃå ÒÚ ôÅîñ ÕðéÅ Ã çÆ ñ¯ó : ÖÇÔðÅ

ôz¯îäÆ Õî¶àÆ é±§ ÁîðÆÕÆ ç±åØð Áµ×¶ éÔƺ ç¶ä ÇçµåÅ Ç×ÁÅ èðéÅ

éòƺ ÇçµñÆ. ëðźà 寺 ìÅÁç ÁîðÆÕÅ òñ¯º ÇõÖź çÆ ÁÅé å¶ ôÅé çÆ êzåÆÕ çÃåÅð ç¶ îÃñ¶ 鱧 ñË Õ¶ ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇÃ§Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ç±åØð ÃÅÔîä¶ Ççµå¶ ÜÅä òÅñ¶ ð¯Ã èðé¶ ÇòÚ ôÅÇîñ ÇÃµÖ Ã§×åź 鱧 åÕðÆìé ÇÂÕ ÇÕñ¯îÆàð êÇÔñź ÔÆ ð¯Õ ñ¶ ÜÅä Òå¶ Ô÷Åðź çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇÃµÖ ÁÅ×±Áź ÃóÕ Òå¶ ÔÆ èðéÅ ñÅ ÇçµåÅ¢ ÁÅ×± òÅÇÔ×°ð± çÅ ÜÅê Õðç¶ ðÔ¶¢ ÇÂà Ã ç½ðÅé ÇçµñÆ ê°ñà òñ¯º ñŶ ׶

ÇéÀ¹ïÅðÕ ÇòÖ¶ ÖÇÔðÅ ç¶ ÃÅò×å ÓÚ ÁÅﯯÇÜå Ãî×Åî ÓÚ ì¯ñç¶ ì¹ñÅð¶ Áå¶ À¹é·» ù ùä ðÔ¶ ñ¯ÕÍ ÇéÀ±ïÅðÕ. êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆÁź 鱧 ê§ÜÅì çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ôÅîñ ÕðéÅ Ã çÆ î°µÖ ñ¯ó ÔË¢ À°êð¯Õå ÇòÚÅð ê§ÜÅì 寺 ÇéÀ±ïÅðÕ êÔ°§Ú¶ ðÖêÅñ ÇÃ§Ø ÖÇÔðÅ ÇòèÅÇÂÕ ÔñÕÅ í°ñµæ é¶ êz×à ÕÆ嶢 À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ òÇð·Áź 寺 êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆ ê§ÜÅì ç¶ ÇòÕÅà ÇòÚ ï¯×çÅé êÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ êzòÅÃÆÁź çÅ ÔµÕ ìäçÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº 鱧 ê§ÜÅì çÆ ÇÃÁÅÃå ÇòÚ ôÅîñ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢

À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì çÆ ÁÕÅñÆB íÅÜêÅ ÃðÕÅð Á§Çåî ÃÅÔź Òå¶ ÔË Áå¶ ê§ÜÅì ç¶ ñ¯Õ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ ÕêåÅéÆ çÆ À°âÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé¢ Õź×ðà çÆ èó·¶ìÅ÷Æ ìÅð¶ ê°µÛä Òå¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ôð ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆ ÇòÚ èó¶ìÅ÷Æ Ô¯äŠðíÅÇòÕ ÔË êð î½Ü±çÅ ê§ÜÅì Õź×ðà ÇòÚ IH ëÆÃçÆ ÁÅ×± å¶ òðÕð ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø ç¶ éÅñ Ôé¢

3

òÆéÅ îÇñÕ ÒÇì× ì½Ã 寺 ìÅÔð î°§ìÂÆ. Õñðà ÚËéñ Òå¶ êzÃÅðå Ô¯ä òÅñ¶ ÇðÁÅñàÆ ô¯Á Çì× ì½Ã ÇòÚ êÅÇÕÃåÅéÆ î±ñ çÆ îÅâñ òÆéÅ îÇñÕ çÅ Ãëð Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ¢ Çì× ì½Ã ç¶ Øð ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð î˺ìð ÁôÇîå êà¶ñ éÅñ òèÆÁź é÷çÆÕÆÁź ÕÅðé òÆéÅ ÕÅëÆ ÚðÚÅ ÇòÚ ðÔÆ¢ ÁÅêä¶ ÁÅÖðÆ êóÅÁ Òå¶ êÔ°§Ú Ú°µÕ¶ ÇÂà ô¯Á ÇòÚ Ô°ä ÇÃðë E î˺ìð ÔÆ ìÅÕÆ ìÚ¶ Ôé¢

SOHNA SWEET HOUSE OPENING SHORTLY

ìËðÆÁðź ç¶ Áµ×¶ ÜÅ Õ¶ òÆ ÇÃµÖ ÁÅ×±Áź ÁîðÆÕÆ ç±åØð åÕ ÜÅä ñÂÆ Ü¯ô ÇòÖÅÇÂÁÅ êð ÁÖÆð ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Ãî¶å Ç×ÁÅðź î˺ìðź 鱧 ÁÅêäÅ î§× êµåð ÁîðÆÕÆ ç±åØð ÒÚ ÃÇæå ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 Ççµå¶ ÜÅä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ ÁîðÆÕÆ Á§ìËÃâð ÇîÃ. àÆî¯æÆ Ü¶. ð¯îð çÆ ×ËðÔÅ÷ðÆ ÇòÚ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇÃ§Ø çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ À°æ¶ î½Ü±ç ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 î§× êµåð ýºÇêÁÅ Ç×ÁÅ¢

À¹îÅ íÅðåÆ ò¼ñ¯º íÅÜêÅ ÓÚ òÅêÃÆ çÆ Ã¿íÅòéÅ ð¼ç

éÅ×ê¹ð. íÅÜêÅ çÆ ÃÅìÕÅ é¶åÅ À¹îÅ íÅðåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ î½ÜÈçÅ Ã íÅÜêÅ ÓÚ î¹ó ôÅÇîñ Ô¯ä çÆ Õ¯ÂÆ ï¯ÜéÅ éÔÄ ÇÜÃ é¶ À¹é·» ù B@@E ÇòÚ Õ¼ã Çç¼åÅ ÃÆÍ å¶÷ åðÅð ÇÔ¿çÈåò é¶åÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º À¹é·» ç¶ íÅÜêÅ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×È ÁËñ. Õ¶. ÁâòÅéÆ Áå¶ êÅðàÆ êÌèÅé ÇéÇåé ×âÕðÆ éÅñ Ú¿×Æ Ã¹ð ÇîñçÆ ÔË êð À¹Ô Áܶ íÅÜêÅ ÓÚ ôÅÇîñ éÔÄ Ô¯ ðÔÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î½ÜÈçÅ Ã À¹é·» çÆ êÅðàÆ ÓÚ î¹ó ôÅÇîñ Ô¯ä çÆ Õ¯ÂÆ ï¯ÜéÅ éÔÄÍ êÅðàÆ ñÂÆ ñ¿ìÅ Ãî» Õ¿î Õðé ç¶ ìÅòÜÈç À¹é·» éÅñ îÅóÅ òðåÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ î¼è êÌç¶ô çÆ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î¿åðÆ òðèÅ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ÇÂÕ ÃîÅð¯Ô ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä Çê¼Û¯º ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå Õð ðÔÆ ÃÆÍ


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH REPORTER

AMINDEEP S. BRAR MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA INDER SINGH SARPUNCH PARMINDER SINGH GOLDY HARJIT SINGH LADDI HARJINDER SINGH JINDI SATWINDER SINGH SATTA (INDIANA) LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.) DESIGEN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

Dec 29, 2010 Wednesday

Çê

éò» ÃÅñ î¹ìÅðÕ

ù ÁôÆðòÅç Çç¿çÅ þÍ ç¯Ãå» Çîµåð» ù å¯Ôë¶ Ççµå¶ ÁÅð¶ ç¯Ãå¯ éò¶º ÃÅñ ù Ô¹ä Ççé éÔÄ Ú¿ç ÿ ê ÅçÕ çÆ Ü»ç¶ ÔéÍ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» î¹ìÅðÕ» ÇçµåÆÁ» ؿචðÇÔ ×¶ é¶Í Ü» Çëð Ô¯ ÃÕçÅ þ Ü篺 Õñî 寺 Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÁÃÄ ÇÂµÕ çÈܶ éÅñ ÇêÁÅð å¶ åµÕ ÇÂÔ êðÚÅ å¹ÔÅⶠԵæ åµÕ êÔ¹¿Ú¶ éò¶º ÃçíÅòéÅ éÅñ Çîñç¶ Ô»Í ×¹µÃ¶ Ç×ñ¶ í¹µñ Ü»ç¶ Ô»Í ÃÅñ çÅ ÃÈðÜ Úó· üµÇÕÁÅ Ô¯ò¶Í å¹ÃÄ éò¶º ÃÅñ çÆ ð¹µÇÃÁ» ù îéÅ ñËºç¶ Ô»Í ÇÂÔ ìÔ¹å Ú¿×Å þÍ êð ÕÆ åÅ÷×Æ çÅ ÁÅé¿ç îÅä ðÔ¶ Ô¯ò¯Í ôÅñÅ ÇÂò¶º ÔÆ ÇÂà åð·» éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅ ÇÕ ÃÅâÅ Ôð êñ éò¶º ÃÅñ Ô¯ò¶Í ÁÃñ ÓÚ éò» ÃÅñ ÃÅⶠñÂÆ ÇÂåéÆ ò»× ÁÅò¶Í ÁÃÄ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ Ôð êñ ù Ö¹ôÆ ç¶ êñ ÁÇÔîÆÁå ÇÕª ðµÖçÅ þÍ ÕÂÆ Ã½ åð·» ç¶ ÕËñ¿âð ÓÚ ìçñ ç¶ÂÆÂ¶Í ÃÅâÅ ÁÅñÅ ç¹ÁÅñÅ Ôð ò¶ñ¶ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÁÃÄ ÇÂµÕ ÔÆ éò» ÃÅñ ÃÅðÆ åÅ÷×Æ íðêÈð ðÔ¶Í ÁÃÄ Ôð ò¶ñ¶ ÇÜ¿ç×Æ ÓÚ ç¹éÆÁÅ ÓÚ êÈð¶ ÜôéÅ éÅñ îéÅÀ¹¿ç¶ Ô»Í ÇÂ¿Ü éÔÄ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø éò»êé îÇÔÃÈà ÕðÆÂ¶Í Ô¯ ÃÕçÅ þ....êð ÇÂà òÅÃå¶ ñµ×çÅ ÇÕ ÇÂÔ éò¶º ÃÅñ çÅ Üôé êÈðÆ ç¹éÆÁÅ ù ÇÂµÕ Ü¹µà ÕðÆ ìËáÅ þÍ ÇÕö òÆ ç¶ô çÅ ÇòÁÕåÆ Ô¯ò¶ À¹Ô éò¶º ÃÅù õ¹ç ÔÆ êÇÔñ ÕðéÆ êò¶×ÆÍ å¶ ÁÅú ÇÂà òÅÃå¶ Çîñ Õ¶ ÃÅñ çÆ À¹âÆÕ ÕðçÅ þÍ òµÇâÁ» 寺 ÁôÆðòÅç ñ˺çÅ þÍ Û¯ÇàÁ» êÇÔñ Õðƶ å¶ éò¶º ÃÅñ çÅ Ôð êñ õ¹ôÆ éÅñ íðƶÍ

ÔòÅÂÆ ÁµÇâÁź Óå¶ Ô°§çÆ ìçÃñ±ÕÆ

Á

îðÆÕÅ ÇòÖ¶ íÅðåÆ ðÅÜç±å îÆðÅ ô§Õð çÆ ÜËÕÃé ÔòÅÂÆ ì¶×î úìÅîÅ Üź Ãð¯Õ÷Æ, ÃÅⶠÚËéñ å¶ ÁÖìÅð ÇÂé·Åº ë¶ðÆÁź Òå¶ ÔÆ Áµâ¶ Òå¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÕåÅð 寺 òµÖ ÕðÕ¶ åñÅôÆ ñÂÆ ×ÂÆ¢ À°éÅ· º Çéðíð Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé¢ À°Ô Õç¶ ÜÔÅ÷ 寺 À°åðçÅ7Úó·çÅ, Õ¯ÂÆ ÖźçÅ, é¶ íÅò¶º ÁÅêäÆ êÛÅä ç¶ ÇçµåÆ ÃÆ¢ Çëð òÆ ÇÂÕ îÇÔñÅ Õ¯Õ êƺçÅ ÁÅÇç Ôð ÇÂÕ À°Ã ç¶ ç½ð¶ çÆ Û¯àÆ å¯º Û¯àÆ ÇÕÇðÁÅ ñ¯Õź 鱧 ððµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ é¶ À°éÅ· º çÆ åñÅôÆ ñÂÆ¢ îÆðÅ ô§Õð ÇîÃÆÇÃêÆ çµÃÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÁÅÀ°ºçÅ À°Ô ÔË å¶ åñÅôÆ ç¶ô ç¶ ñ¯Õź çÆ ô°ð± Ô¯ ÜźçÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÇÂÕ êz× ¯ ðÅî ÇòÚ ÇôðÕå Õðé 寺 ìÅÁç òÅÇô§×àé ÔË¢ ðÃå¶ ì§ç Õð Ççµå¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ìðÅÕ úìÅîŠ鱧 ç¶Öä ñÂÆ ÃÅⶠòÅêà ÜÅ ðÔ¶ Ãé¢ ÇÂà ØàéÅ î§åðÆ, ÁËî.êÆ. åðñ¯îµÛÆ Ô°ç § ¶ 寺 ìÅÁç ï±.ÁËé.ú. ÇòÚ ÁÃƺ Ãí é¶ ç¶Ö¶ Ôé¢ ÃÇåÕÅð íÅðåÆ ðÅÜç±å éÅñ òÆ Õð¯ êð êµ×ź Üź à¯êÆÁź 鱧 òÆ ÁîðÆÕÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÇÃðź Òå¶ ìðÕðÅð ðµÖ¯¢ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÒìçÃñ±ÕÆÒ ÃÅⶠç¶ô ç¶ ðÅÜç±å ÃÅâÅ îÅä ÕÆåÆ¢ íÅðåÆ ðÅÜç±å ÔðçÆê Ôé¢ ÃÅⶠç¶ô çÆ ÕðÆî Üź ÇÃ§Ø ê°ðÆ çÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ òµâÅ ÇçîÅö Ôé¢ À°Ô ç±Ãð¶ àËÕÃÅÃ Ã±ì¶ ç¶ ÁÃÇàé ÔòÅÂÆ ç¶ôź ÇòÚ ðÅôàðêåÆ ç¶ Áµâ¶ Òå¶ À°éÅ· º éÅñ ÒìçÃñ±ÕÆÒ é°îÅÇÂ§ç¶ ç¶ å½ð Òå¶ ÇòÚðç¶ Ôé¢ ÕÆåÆ ×ÂÆ å¶ èµÕ¶ éÅñ À°éÅ· º Üç À°éÅ· º çÆ ì¶Çµ÷åÆ ÕÆåÆ çÆ êµ× çÆ åñÅôÆ ñÂÆ ×ÂÆ¢ ÜźçÆ ÔË åź ÇÂà çÅ ÇõèÅ Áðæ Üç À°éÅ· º é¶ ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ åź ÃÅⶠç¶ô ç¶ Ãí 寺 À°µÚ¶ ÁÔ°ç¶ À°éÅ· º 鱧 ÁµèŠاàÅ Ô¯ñÇâ§× çÅ ÇéðÅçð ÔË¢ íÅò¶º Çòç¶ô ð±î ÇòÚ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ î§åðÆ ÁËÃ.ÁËî. ÇÕzôéÅ é¶ ÇÕÔÅ åñÅôÆ ÷ðƶ ÇÂÔ ìçÃñ±ÕÆ ÇÕ ÁîðÆÕÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ç¶ êÇÔñ¶ îÅîñ¶ éÔƺ Ôé¢ ÇÂà ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź ÁÇÜÔÆÁź 寺 êÇÔñź òÆ ÃÅⶠç¶ô ç¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ ÇÂà åñÅôÆ é±§ ÁÅî î§éç¶ Ôé¢ ìçÃñ±ÕÆÁź ÃÇÔäï¯× å¶ îÅä7ÃéîÅé éÅñ ÁÇÜÔÅ ÃÇÕÀ°ÇðàÆ ÁËâÇîÇéÃàð¶ôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ òµè ÃòÆÕÅð Õðé ï¯× éÔƺ Ôé¢ òÅêðçÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃÅⶠÃÅìÕÅ Øð 寺 ÇÂà çÆ ÜÅäÕÅðÆ Õµêó¶ êÅÀ°ä Üź ôµÕÆ ÇòÁÕåÆ çÆ åñÅôÆ ñËäÅ À°éÅ· º çÅ ÁÇèÕÅð ç±êzÅåêå ðÅôàðêåÆ Â¶.êÆ.ܶ. Áìç°ñ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ êð Áܶ ÕñÅî ÇÜé·Åº Òå¶ ÃÅðÅ ç¶ô ÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ åñÅôÆ ìÅâÆ ÃÕËéð Üź Ôµæź ðÅÔƺ ñÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂà åÕ ÁîðÆÕÅ òµñ¯º Õ¯ÂÆ òÆ éÔƺ, Ãׯº çÃÅð òÆ îÅä åñÅôÆ ç¶ ÁÇèÕÅð Ö¶åð ÇòÚ ÁÅî å¶ ÖÅà ç¯òº¶ ÔÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ Ô°§×ÅðÅ éÔƺ ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ¢ ÕðçÅ ÔË, ÁîðÆÕÅ ÇòÚ À°éÅ· º ÇêÛñ¶ Ççéź ÇòÚ òÅêðÆÁź 鱧 òÆ Ò÷ñÆñÒ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÃÅⶠðµÇÖÁÅ î§åðÆ ÜÅðÜ ëðéźâ÷ ¶ çÆ åñÅôÆ çÆÁź ç¯ ØàéÅòź é¶ ÃÅâÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ å¶ èÅðÇîÕ åñÅôÆ ñÂÆ ×ÂÆ¢ ÇëñîÆ ÇÃåÅð¶ ôÅÔð°Ö ÖÅé Áå¶ ÜÅé ÇÂìðÅÇÔî òÆ îÅéÇÃÕåŠ鱧 Þ§Üǯ óÁÅ ÷ð±ð ÔË¢ êµ× å¶ ÃÅóÆ ÃÅâÆ êð§êðÅ, ÁîðÆÕÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź ç°ÁÅðÅ ÕÆåÆ ÇÂà îôÕ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ÃÇíÁÅÚÅð å¶ èðî ç¶ êzåÆÕ òܯº ÜÅä¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ êµ× Òå¶ Ôµæ ñÅÀ°ä Ú°µÕ¶ Ôé¢ Üç ÇÂé·Åº éÅñ ÁÇÜÔÅ òÅêð ÇðÔÅ ÔË åź Û¯à7 ¶ î¯à¶ ñÆâðź å¶ éÅñ ìÔ°å òµâ¶ Þ×ó¶ Ô°§ç¶ ê§ÜÅì ÇòÚ ÁÅî ç¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÁëÃðź, ÕñÅÕÅðź å¶ ñ¯Õź éÅñ À°Ô ÁÇèÕÅðÆ ÕÆ òðåÅú Õðç¶ íÅðåÆ ðÅÜç±åź çÅ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ÃÅⶠèðî å¶ êð§êðÅ çÅ ÇéðÅçð ÔË¢ Ô¯ä׶¢ ÇÂÔ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ ÇÂà ÇÂà Ãì§è ÇòÚ ÁîðÆÕŠ鱧 Ãêôà Ô¯äÅ ÔÆ êò¶×Å¢ åñÅôÆ é±§ ÁÅî î§éç¶ Ôé¢ ÃÇÕÀ°ÇðàÆ ÁËâÇîÇéÃàð¶ôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź ÃÅⶠç¶ô ç¶ é¶åÅòź 鱧 òÆ Õ°µÞ ×µñź Òå¶ Ãêôà Ô¯äÅ êò¶×Å¢ ÃÇåÕÅð çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ òµè Õµêó¶ êÅÀ°ä Üź ôµÕÆ ÇòÁÕåÆ çÆ åñÅôÆ ñËäÅ çÅ ÔµÕ À°Ã åÕ ÃÆîå ðµÖ¯ ÇÜà 鱧 ÃÇåÕÅð Õðé çÆ ï°ÕåÆ ÁÅÀ°ºçÆ À°éÅ· º çÅ ÁÇèÕÅð ÔË¢ ÇÂÔ åñÅôÆ ìÅâÆ ÃÕËéð Üź Ôµæź ðÅÔƺ ñÂÆ ÜÅ Ô¯ò¢¶ ÃÇåÕÅð çÆ Õçð ÕðéÅ Ôð ÇÂÕ ç¶ òà éÔƺ¢ ÃÇåÕÅð ç¶ îÅêç§â ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂà åñÅôÆ ç¶ ÁÇèÕÅð Ö¶åð ÇòÚ ÁÅî å¶ ÖÅà ç¯òº¶ ÔÆ ÃîÅéåÅ ç¶ ñÅÖÅÇÂÕ Ôé¢ÃÅâÆ ÃðÕÅð 鱧 ÇÂà îÃñ¶ Òå¶ ÃÖå Ãà˺â ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÁÇÜÔÅ éÅ ÕðÕ¶ ÁÃƺ ç¶ô çÆ Ã°ðµÇÖÁŠ鱧 Öåð¶ ÇòÚ éÔƺ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ îÅëÆ î§×ä Òå¶ ÔÆ Ö°ô éÔƺ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ, êÅ ÃÕ綢ܶÕð íÅðåÆ é÷ðƶ 寺 ç¶Öƶ åź ÇÂÔ ìóŠקíÆð îÃñÅ ÔË¢ Ãׯº íÇòµÖ ÇòÚ ÁÇÜÔÆ ØàéÅ çÅ òÅêðé çÅ òÅÁçÅ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÅâÅ ç¶ô îÇÔîÅé çÆ Ã¶òÅ Õðé ÇòÚ îÅä îÇÔñà ÕðçÅ ÔË éÅ ÇÕ ÔË¢ ÖåðÅ ÇÂÕµñ¶ ÁîðÆÕŠ鱧 ÔÆ ÇÕÀ°º ÔË? 3ÇêÁÅðÅ ÇÃ§Ø ×°ðé¶ Õñź ì¶Çµ÷åÆ Õðé ÇòÚ¢ íÅò¶º ÃÅⶠç¶ô ÇòÚ êðò¶÷ î°ôµðë ÁÅò¶, íÅò¶º

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ÇòÚÅð

Dec 29, 2010 Wednesday

ÁÅêä¶ Øð çÆ ×¹ðìå ç¶ ÕÅðé ñ¾í¯ Ã

ÅâÅ Øð ×ðÆì þÍ ÁËÃÅ ìÔ¹å ÃÅð¶ íÅðåÆ ÁÅÖç¶ ÔéÍ ÃðÕÅð êÅïº ÇðÁÅÇÂå» ñËä ñÂÆ ÇÜÔóÆÁ» Áð÷ÆÁ» Çç¾åÆÁ» Ü»çÆÁ» Ôé, À¹é·» Çò¾Ú Ç÷ÁÅçÅ ×¹ðìå çÅ ÔÆ Ç÷Õð ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ Á¾Ü å¾Õ ÁÃÄ ÕçÆ ìËáÕ¶ ÇÂÔ éÔÄ Ã¯ÇÚÁ» ÇÕ ÁÃÄ ×ðÆì ÇÕÀ¹º Ô»Í Ü¾ç å¾Õ ÇÕö ÇìîÅðÆ çÅ êåÅ ÔÆ éÅ ñ¾×¶ ÇÕ À¹Ô Ô¯ÂÆ ÕÅÃ寺 þ À¹Ã çÅ ÇÂñÅÜ éÔÄ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ÇÂÔ ×¹ðìå òÆ ÇÂ¾Õ ÇìîÅðÆ þÍ ÇÂà çÅ ÇÂñÅÜ ÁÃÄ ÃÅð¶ ÕÅðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô» Áå¶ ÇÕÀ¹ºÇÕ ×¹ðìå ÇÕö ù òÆ êÿç éÔÄ Áå¶ Ôð Õ¯ÂÆ ×¹ðìå Çò¾Ú¯º ìÅÔð ÇéÕñäÅ ÚÅÔ¹¿çÅ þ, ÃÅù ÁÅêä¶ Øð Çò¾Ú òóÆ ÇÂà ׹ðìå ç¶ ÕÅðé» çÆ Ö¯Ü ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ Üç ÃÅù ÕÅðé» çÅ ê¾åÅ ñ¾× ÜÅò¶×Å ÁÃÄ ÇÂÃ ç¶ ÇÂñÅÜ ìÅð¶ òÆ Ã¯Úä ñ¾× êò»×¶ Áå¶ Á¾Ü ÇÂñÅÜ çÃä òÅÇñÁ» çÆ òÆ ÕîÆ éÔÄ þÍ ÁÃÄ ÁÅê òÆ ÇÂñÅÜ ñ¾íä çÆ Õ¯Çôô Õð»×¶ Áå¶ ÇÂñÅÜ ñí òÆ ñò»×¶Í ÇÂà ñÂÆ Á¾Ü ÔÆ ÁÃÄ ÁÅêä¶ Øð Çò¾Ú òóÆ ÇÂà ׹ðìå çÆÁ» Üó·» Ö¯Üä çÆ Õ¯Çôô ô¹ðÈ Õðé çÅ ÇÃñÇÃñÅ ÚŬ ÕðéÅ þÍ ×¹ðìå ç¶ ÕÂÆ ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ ÃÅⶠØð ç¶ ÜÆÁ Áéêó· Ôé, Õ¯ÂÆ Õ¿î éÔÄ Çþֶ ԯ¶, ì¶ð¹÷×Åð Ôé, áÆÕ ÇÃÔå éÔÄ þ, ÇìîÅð ðÇÔ¿ç¶ Ôé, Ö¹ðÅÕ áÆÕ éÔÄ þ, Øð Çò¾Ú ÁÅðÅî Õðé çÆ Ü×·Å éÔÄ þ, Øð ç¶ ÜÆÁ Ç÷ÁÅçÅ Ôé, ÁÅîçé ؾà þ, Øð Çò¾Ú ¶ÕåÅ éÔÄ þ, Øð Çò¾Ú êËÃÅ éÔÄ þ, Øð Ç÷ÁÅçÅ ñ¯ÕÄ ÁîñÆ Ôé, ÁëÆîÚÆ Ôé, ÃîËÕ ò×ËðÅ ñËºç¶ Ôé, ôðÅìÆ Ôé, ÜȶìÅ÷ Ôé, Øð çÅ êËÃÅ Ô¯ð Á½ðå» À¹µå¶ ìðìÅç ÕðÄ Ü»ç¶ Ôé, Õ¯ÂÆ ÜòÅðÆÁ» þ, ÁÃÄ À¹èÅð ñË ìËᶠԻ Áå¶ êËÃÅ òÅêà éÔÄ Ô¯ ÇðÔÅ ÁÅÇç Ãî¾ÇÃÁÅò» Ôé ÇÜÔóÆÁ» ÃÅⶠØð çÆ ×¹ðìå çÅ ÕÅðé ÔéÍ ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ þ Õ¯ÂÆ ÁäÚÅÇÔÁÅ î¹ÕçîÅ Úñ ÇêÁÅ þÍ ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ þ ÁÃÄ ÇÜÔóÅ À¹èÅð ÇñÁÅ ÃÆ À¹Ô ÁÃÄ î¯ó éÔÄ ÃÕ¶ Áå¶ Ü¹ðîÅéÅ òÆ ñ× Ç×ÁÅ þ Áå¶ ÃÈç òÆ Úó· Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ þ ÇÕ ÁÃÄ Øð çÆ

ñóÕÆ çÆ ôÅçÆ À¹µå¶ ìÔ¹å ÃÅðÅ êËÃÅ ÖðÚ Õð ìËᶠԯÂƶ Áå¶ Ô¹ä À¹Ô Õð÷Å î¹ó éÅ ÇðÔÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ þ ÇÕ ÃÅⶠØð Ú¯ðÆ Ô¯ ×ÂÆ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ òÆ å» Ô¯ ÃÕçÅ þ ÇÕ ÃÅⶠØð Á¾× ñ¾× ×ÂÆ Ô¯ò¶ Áå¶ ìÔ¹å ÃÅðÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ òÆ Ô¯ ÃÕçÅ þ ÇÕ ÃÅâÅ Õ¯ÂÆ ì÷¹ð× ÔÆ ÃÅðÅ êËÃÅ «àÅ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶ Áå¶ ÃÅù ×ðÆì Õð Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ Ôé Õ¹Þ ÕÅðé Áå¶ ÕÂÆÁ» ç¶ Øð ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ òÆ Õ¯ÂÆ ØàéÅ òÅêð ×ÂÆ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ ÃÅð¶ ÕÅðé Ôé ÇÜÔó¶ ÇÂà ç¹éÆÁ» Çò¾Ú ÁÅî òÅêðç¶ ðÇÔ¿ç¶ Ôé Áå¶ ÃÅⶠéÅñ òÆ òÅêð ׶ Ô¯äÍ ÁÃÄ ÇÃÁÅä¶ Ô» Áå¶ ÃÅⶠêÅà Øð ç¶ ÃÅð¶ ÜÆÁ î½ÜÈç Ôé Áå¶ ÁÃÄ ÃÅð¶ ìËáÕ¶ ÇÂé·» ÕÅðé» ìÅð¶ Ã¯Ú ÃÕç¶ Ô» Áå¶ Çëð ÇÂñÅÜ òÆ ñí ÃÕç¶ Ô»Í ÇÂà ç¹éÆÁ» Çò¾Ú ìÔ¹å ÔÆ Ø¾à ÁËÃÆÁ» Ãî¾ÇÃÁÅò» Ô¹¿çÆÁ» Ôé ÇÜé·» çÅ ÇÂñÅÜ éÅ ñíçÅ Ô¯ò¶Í ÁÅî Ãî¾ÇÃÁÅò» çÅ ÇÂñÅÜ òÆ ñí ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ Á¾Ü Õ¾ñ· ÃñÅÔ îôòðÅ ç¶ä òÅñ¶ òÆ ÁŠ׶ Ôé Áå¶ òÕå çÆÁ» ÃðÕÅð» òÆ ÕÂÆ ÁËö ÁçÅð¶ ÕÅÇÂî ÕðÄ ìËáÆÁ» Ôé ÇÜÔó¶ ÃÅâÆ Çò¾åÆ ÃÔÅÇÂåÅ òÆ Õð ÃÕç¶ Ôé Áå¶ Õ¯ÂÆ Õ¿î ÕÅð ÃæÅÇêå Õðé ñÂÆ Õð÷Å òÆ ç¶ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÁÃÄ Á¾Ü 寺 ÇÂÔ ëËÃñÅ ÕðéÅ þ ÇÕ ÁÃÄ Øð ç¶ ÃÅð¶ ÜÆÁ ÔÆ ÇÂ¾Õ àÆî Ô» Áå¶ ÁÃÄ ÃÅÇðÁ» é¶ ðñÕ¶ ÇÂà ׹ðìå çÅ î¹ÕÅìñÅ ÕðéÅ þÍ ÇÂÔ ×¹ðìå þ ÕÆ ôËÁ ÇÜÔóÆ Öåî éÔÄ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆÍ ×¹ðìå çÅ îåñì êËö çÆ ÁäÔ¯ºç þ Áå¶ Á×ð Øð ç¶ ÃÅð¶ ÜÆÁ ÇÂÔ Ã¯Ú ñËä ÇÕ ôÅîÆ Øð å» ÔÆ òóéÅ þ ܶÕð ÚÅð êËö ÕîÅ ñ¶ Ôé Áå¶ Á×ð ÁËÃÅ Ã¯Ú ÇñÁÅ ÜÅò¶ å» ÇÂÔ ÇÂåéÆ ÁÅìÅçÆ òÅñÅ ç¶ô þ ÇÂæ¶ Õ¿î çÆ ØÅà éÔÄ þÍ ÃÅâÆ îð÷Æ çÅ Õ¿î éÅ òÆ ÇêÁÅ Çîñ¶, êð ÁÃÄ ÚÅð êËÃÅ ÕîÅÕ¶ Øð òÅêà ÁÅ ÃÕç¶ Ô»Í î˺ ÁÅà ðÖçÅ Ô», Ôð ×ðÆì Øð Á¾Ü ÔÆ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ ÁêéŶ×ÅÍ

çñÆê ÇÃ¿Ø òÅÃé

ñ¯ó þ

ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÓÚ Õ¿î Õðé ñÂÆ Ô¶á ÇñÖÆÁ» ÁÃÅîÆÁ» çÆ ñ¯ó þÍ êÌËà Çðê¯ðàð ÜðéÇñÃà ÇðÃËêôÇéÃà àÆ.òÆ. Ô¯Ãà ÕËîðÅ îËé ÁËâÆàð îÅðÕ¶Çà¿× Çðê̶Üé ¶ à¶Çàò HANDSOME SALARY

ñóÕ¶, ñóÇÕÁ» ç¯òº¶ ÁêñÅÂÆ Õð ÃÕç¶ Ôé

CONTACT : 718-850-7444

5


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ

Dec 29, 2010 Wednesday

ñÅâ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ å¶ À¹é·» çÆ êåéÆ Çîô¶ñ úìÅîÅ ÔòÅÂÆ ÇòÖ¶ Ç´Ãîà î½Õ¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ êÅðàÆ Ã ÇÂµÕ êÇðòÅð ç¶ ìµÇÚÁ» ù ç¹ñÅðç¶ Ô¯Â¶Í

Ô¯ô À°âÅ ç¶ò¶×Æ Òêñ¶Áì°ÁÅÂ¶Ó ç¶ Õòð Òå¶ ÜÅñà ÔÃÆéÅ çÆ é×é åÃòÆð

ÇéÀ±ïÅðÕ. ×ñËîðà ð±ÃÆ ÜÅñà ÔÃÆéÅ ÁËéÅ ÚËêîËé ÇÂÕ òÅð Çëð ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ì¶êðçÅ Ô¯ä ÜÅ ðÔÆ ÔË êð ÇÂà òÅð À°Ô ððÖÆÁź ÇòÚ Òêñ¶Áì°ÁÅÂ¶Ò îË×÷Æé 鱧 ñË Õ¶ ÔË, ÇÜÃç¶ Á×ñ¶ Á§Õ ç¶ Õòð ê¶Ü Òå¶ ÇÂà ֱìñðå ìñÅ çÆ ÕñÅåîÕ é×é åÃòÆð ñ¯Õź ç¶ Ô¯ô À°âÅ ç¶ò¶×Æ¢ ÇÂà ÃÅñ çÆ ô°ð±ÁÅå ÇòÚ ÜÅñÃÆ ç¶ ç¯ôź 鱧 ñË Õ¶ I Ô¯ðéź éÅñ ÁîðÆÕÅ çÆ BH ÃÅñÅ ÚËêîËé êñ¶Áì°ÁŶ ç¶ ÜéòðÆ ç¶ Á§Õ ÇòÚ ÇçÖÅÂÆ ç¶ò¶×Æ¢ À°Ã鱧 ÜÅé Á˵Ú. ÇðÚðâÃé òñ¯º ÇñÇÖå ÇÂÕ ñ¶Ö ç¶ ÇÃñÇÃñ¶ ÇòÚ Õòð ê¶Ü çÆ ô¯íÅ òèÅÀ°ä çŠõçÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇðÚðâÃé ÒîÅÂÆ ëÅçðKÇç ÃêÅÂÆÒ ç¶ ñ¶ÖÕ Ôé¢ ÇÂö ç½ðÅé êåÅ ñµ×Å ÔË ÇÕ ÜÅñà ÔÃÆéÅ ÁËéÅ ÚËêîËé Û¶åÆ ÔÆ êzèÅé î§åðÆ òñÅçÆîÆð ê°Çåé çÆ ï±éÅÂÆÇàâ ðôÆÁÅ êÅðàÆ ÇòÚ ï±òÅ ÇÂÕÅÂÆ çÆ é¶åÅ ç¶ å½ð Òå¶ ÇçÖ¶×Æ¢ ñåðź Áé°ÃÅð îÅÃÕ¯ ÇòÚ îñ¯ÇçÁÅ ×òÅðçÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ Ã§î¶ñé ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ôÅîñ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢

ÁµåòÅç îÅîñ¶ Óå¶ ÃÇÔï¯× çÆ ÇîÃÅñ ÔË ÔËâñÆ çÅ îÅîñÅ : ÁîðÆÕÅ

òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÅ çÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕ î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ôî±ñÆÁå Õì±ñ Ú°µÕ¶ â¶Çòâ Õ¯ñîËé ÔËâñÆ çÅ îÅîñÅ ÁµåòÅç Çòð°µè ÃÇÔï¯× Áå¶ Ã±ÚéÅòź ç¶ ÁÅçÅéK êzçÅé çÆ ÇÂÕ ÁÇÔî À°çÅÔðä ÔË¢ úìÅîÅ êzôÅÃé ÇòÚ ÁµåòÅç ð¯Õ± îÅîÇñÁź ç¶ ÃñÅÔÕÅð ÜÅé ìz¶éé é¶ B@A@ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ÃðÕÅð òñ¯º ÁµåòÅç Çòð°µè Ú°µÕ¶ ׶ Õçîź Áå¶ Ã±ÚéÅòź ç¶ ÁÅçÅéKêzçÅé çì§èÆ ÃÇÔï¯× ìÅð¶ îÆâÆÁÅ éÅñ ×µñìÅå ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ â¶Çòâ ÔËâñÆ çÅ îÅîñÅ ÁµåòÅç Çòð°µè ÃÇÔï¯× çÆ ÁÇÔî À°çÅÔðä ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇôÕÅׯ ÇéòÅÃÆ ÔËâñÆ é¶

ÇÕzÃîÃ ç¶ î½Õ¶ Òå¶ úìÅîŠ鱧 å¯ÔëÅ

ÕÂÆ Çòð¯èÆ î˺ìðź é¶ òÆ Ã§èÆ ç¶ ÔµÕ ÒÚ ò¯à êÅÂÆ

òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÆ ÃËé¶à é¶ ð±Ã éÅñ Ô¯ÂÆ éòƺ ÔÇæÁÅð Õ§àð¯ñ çèÆ ÒÃàÅðàÒ é±§ êzòÅé×Æ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÕÂÆ ÇðêìñÆÕé ÃËé¶àðź é¶ êÅðàÆ ñÅÂÆé 寺 Ôà Õ¶ ÇÂà çèÆ ç¶ ÔµÕ ÇòÚ ò¯à êÅÂÆ¢ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ ñÂÆ ÇÕzÃîà 寺 êÇÔñź ÇÂÔ ÇÂÕ òµâÆ ÇÃÁÅÃÆ Çܵå ÔË¢ Ú¯àÆ ç¶ ÇðêìñÆÕé ÃËé¶àð ÇÂà çèÆ çÅ Çòð¯è Õð ðÔ¶ Ãé êð ÕÂÆ ÇðêìñÆÕé ÃËé¶àð ç¶ êÅðàÆ ñÅÂÆé 寺 Ôà Õ¶ ÇÂÃ ç¶ ÔµÕ ÇòÚ ò¯à êŶ ÜÅä ç¶ éÅñ ÇÂà ÃËé¶à é¶ ÇÂà çèÆ Òå¶ î¯Ôð ñ×Å ÇçµåÆ¢ ÃËé¶àðź òñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ ò¯Çà§× çðÇîÁÅé ÃàÅðà é¶ ÷ð±ðÆ ìÔ°îå çÅ Á§ÕóÅ êÅð Õð ÇñÁÅ Áå¶ ÇÂà 鱧 BF ç¶ î°ÕÅìñ¶ GA ò¯àź éÅñ êzòÅé×Æ Çîñ ×ÂÆ¢ AC ÇðêìñÆÕé î˺ìðź é¶ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ñÅÂÆé 寺 Ôà Õ¶ âËî¯Õz¶àà çÅ ÃÅæ ÇçµåÅ¢ B ÁÅ÷Åç î˺ìðź é¶ òÆ Ã§èÆ çÅ ÃÅæ ÇçµåÅ¢ çèÆ çÆ åÅÂÆç Ô¯ä 寺 å°ð§å ìÅÁç òÅ·Æà ÔÅÀ±Ã ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÂÕ êµåðÕÅð çî¶ñé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ åÕðÆìé B çÔÅÇÕÁź ÇòÚ ÇÂÔ ÕÅëÆ ÁÇÔî ÔÇæÁÅð

Õ§àð¯ñ ÃîÞ½åÅ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÃÅ鱧 ððµÇÖÁå ìäŶ×Å¢ ÇÂà éÅñ ð±Ã Áå¶ ÃÅⶠêzîÅä± í§âÅðź ÇòÚ ÕîÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà çèÆ ÁèÆé ÃÅⶠǧÃêËÕàð ð±Ã ç¶ êzîÅä± ÁçÅÇðÁź çÅ ÇéðÆÖä òÆ Õð ÃÕä׶¢ ÁîðÆÕÅ é¶ ð±Ã éÅñ éòƺ ÃàÅðà çèÆ Òå¶ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ô°ð± ÇòÚ ÔÃåÅÖð ÕÆå¶ Ãé, ÇÜà ÁèÆé ç¯Ôź ç¶ôź ç¶ êzîÅä± ÔÇæÁÅðź çÆ Ç×äåÆ BB@@ 寺 صà AE@@ åÕ ðÇÔ ÜÅò¶×Æ Áå¶ éÅñ ÔÆ ÇéðÆÖä Áå¶ ê°ôàÆ çÆ ÇÂÕ êzäÅñÆ òÆ ÕÅÇÂî Ô¯ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂÔ AIIA çÆ Ã§èÆ çÆ Ü×·Å ñò¶×Æ Áå¶ ÇÂà éÅñ ÔÇæÁÅðź ç¶ ÇéðÆÖä çÅ ðÅÔ êµèðÅ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ð±Ã éÅñ ÁÅêä¶ Ã§ì§èź 鱧 Áµ×¶ ÇñÜÅäÅ ÜÅðÆ ðµÖź׶, ܯ ÂÆðÅé 鱧 êzîÅä± ÔÇæÁÅð ìäÅÀ°ä 寺 ð¯Õä ñÂÆ À°Ã Òå¶ ÃÖå êÅì§çÆÁź ñÅ×± Õðé 鱧 ñË Õ¶ ÇÂé·Åº ÔÇæÁÅðź 鱧 ÁµåòÅçÆÁź ç¶ Ôµæź ÇòÚ éÅ ÜÅä ç¶ä òð×ÆÁź òµÖKòµÖ Ú°ä½åÆÁź éÅñ éÇܵáä ñÂÆ ìÔ°å ÷ð±ðÆ ÔË¢

íÅðåÆ î±ñ çÆ ÁîðÆÕÆ ÕîñÅ ÔËÇðà ÒîÇÔñÅ úìÅîÅÓ ìäé ç¶ ðÅÔ Òå¶ òÅÇô§×àé. ÁîðÆÕÆ îÆâÆÁÅ ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ çÆ Á×ñÆ ÁàÅðéÆ Üéðñ íÅðåÆ î±ñ çÆ ÁîðÆÕÆ ÕîñÅ ÔËÇðà ÒîÇÔñÅ úìÅîÅÒ ìäé çÆ ðÅÔ Òå¶ ÔË Áå¶ ÜñçÆ ÔÆ Õ½îÆ ÔÃåÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÒêÅñÆàÆÕ¯Ò éź çÆ ÁÖìÅð é¶ ÁÅêäÆ ÇÂÕ Öìð ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ íÅðåÆ îź Áå¶ ÁëðÆÕÆ î±ñ ç¶ ÇêåÅ çÆ Ã§åÅé ÔËÇðà 鱧 âËî¯Õz¶ÇàÕ êÅðàÆ çÅ íÇòµÖ çµÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÇÂà À°íðç¶ Ô¯Â¶ ÇÃÁÅÃÆ ÇÃåÅð¶ ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁź ÇòÚ ðÅôàðêåÆ úìÅîÅ ôÅîñ Ôé¢ ÇÂà Öìð ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ êÇÔñ¶ é÷ð¶ ðÅôàðêåÆ Áå¶ ÔËÇðà ÇòÚ ÕÂÆ ÃîÅéåÅòź Ôé¢ ç¯ò¶º ÔÆ Ô¯ð ç¶ôź 寺 ÇÂæ¶ ÁÅ Õ¶ òö

ñ¯Õź çÆ Ã§åÅé Ôé, ç¯Ôź çÆ êÅñäÅ À°é·Åº çÆ îÅåÅ é¶ ÕÆåÆ¢ ç¯ò¶º Ö°µñ·¶

ÇòÚÅðź òÅñ¶ ڧ׶ òÕÆñ Ôé, ÇÜé·Åº é¶ ×°îéÅîÆ å¯º ÇéÕñ Õ¶ Õ½îÆ î§Ú Òå¶ ÁÅêäÅ ÃæÅé ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÁÖìÅð Áé°ÃÅð êzæî ÁëðÆÕÆKÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ òÅº× ÔËÇðÃ é¶ òÆ ñ§ìÆ ÇîÁÅç çÆ ð°ÕÅòà 鱧 å¯ÇóÁÅ ÔË¢ À°Ô ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ çÆ êÇÔñÆ íÅðåÆ ÁîðÆÕÆ ÁàÅðéÆ Üéðñ ÔË Áå¶ ÇÂà ÁÔ°ç¶ Òå¶ ìËáä òÅñÆ êÇÔñÆ Á½ðå ÔË¢ ÕÇñ§àé ç¶ ÇÂÕ ÃÅìÕÅ ÃÇÔï¯×Æ ÇÕzà ñ¶ÔÅé¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº Õ¯ñ ç°ðñí êzÇåíÅ ÔË, ÇÜà ðÅÔƺ À°Ô ÜñçÆ ÔÆ Õ½îÆ ÔÃåÆ ìä ÃÕç¶ Ôé¢ ñ¶ÔÅé¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õ À°é·Åº 鱧 ÒîÇÔñÅ úìÅîÅÒ ÕÇÔ Õ¶ Ãçç¶ Ôé, ÇÂÔ À°é·Åº ñÂÆ ã°µÕòź ÔË¢

ÁµåòÅç éÅñ çì§èå çðÜéź îÅîÇñÁź ÇòÚ ÁÅêäÅ ×°éÅÔ Õì±ñ ÇñÁÅ ÔË Áå¶ À°Ãé¶ éò§ìð B@@H ç¶ î°§ìÂÆ ÔîÇñÁź çÆ ï¯ÜéÅ ÇòÚ òÆ îçç Õðé çÆ òÆ ×µñ î§éÆ ÔË¢ ÇÂà Ôîñ¶ ÇòÚ AF@ 寺 òµè ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ãé¢ ìz¶éé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔËâñÆ êËקìð î°Ô§îç çÅ ÕÅðà±é ÛÅê¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÇÂÕ âËÇéô ÁÖìÅð À°å¶ Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ÃÔÅÇÂåÅ Õðé çÅ ç¯ô òÆ Õì±ñ Ú°µÕÅ ÔË¢ ÔËâñÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ìzËéé çÆ ÇñÃà òÆ éÜÆ÷ ÜÅÜÆ Áå¶ ðÅÜÅ ñÇÔðÅÇÃì ÖÅé Áå¶ Ô¯ðéź ç¶ éź òÆ ôÅîñ Ôé, ÇÜé·Åº çÆ Ç×zëåÅðÆ é¶ Ã±ÚéÅòź ç¶ ÁÅçÅéK êzçÅé ÇòÚ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ¢

ÇÂÕ ÞÅå

ÁîðÆÕÅ ÓÚ ñ¹à¶ÇðÁ» Լ毺 íÅðåÆ ÇòÇçÁÅðæÆ çÆ Ô¼ÇåÁÅ

Ô¯Ãàé. Á»èðÅ êÌç¶ô 寺 ÁîðÆÕÅ êó·é ÁŶ BB ÃÅñÅ ÇòÇçÁÅðæÆ çÆ ÇÕÌÃîà òÅñ¶ Ççé Ãò¶ð¶ ñ¹à¶ÇðÁ» ò¼ñ¯º ×Ëà Ãà¶ôé çÆ ñ¹¼à Ã ÚñÅÂÆ ×¯ñÆ ñ¼×ä ÕÅðé î½å Ô¯ ×ÂÆÍ ÇÂÔ ÇòÇçÁÅðæÆ ÇÂà Ãà¶ôé Óå¶ êÅðà àÅÂÆî Õ¿î ÕðçÅ ÃÆÍ ÜïÅÚ¿çðŠ¶ñÅêð¯ñÈ ù E ׯñÆÁ» ñ¼×ÆÁ»Í ê¹ÇñÃ ç¶ ØàéÅ ÃæÅé Óå¶ êÔ¹¿Úä åÕ À¹Ô çî å¯ó Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ ØàéÅ ÇÕÌÃîà òÅñÆ Ãò¶ð ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ðÅÜ ç¶ êÅÃÅâ¶éÅ ÕÅÀºÈàÆ ÓÚ òÅêðÆÍ ÒÔ¯Ãàé Õ̯éÆÕñÓ çÆ Çðê¯ðà î¹åÅÇìÕ ê¹ÇñÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ԼÇåÁÅ ÓÚ B ô¼ÕÆ ÇòÁÕåÆÁ» çÆ åñÅô ÜÅðÆ ÔËÍ Ãà¶ôé îËé¶Üð ÁñÆ ÖÅé é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÜïÅÚ¿çðÅ íÅðå 寺 ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ å¶ ÇÂÕ îÔÆé¶ å¯º ÇÂæ¶ Õ¿î Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ

ÕôîÆð ìÅð¶ ÁîðÆÕÆ éÆåÆ ÒÚ åìçÆñÆ éÔƺ

òÅÇô§×àé. ÕôîÆð ç¶ Ã§ì§è ÒÚ éÆåÆ ÒÚ Õ¯ÂÆ åìçÆñÆ éÅ ÁÅÀ°ä çÆ ×µñ 鱧 ç°ÔðÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ î°µçÅ çðÁÃñ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çÅ ÁÅêÃÆ î°µçÅ ÔË, ÇÜà 鱧 ðñÞÅÀ°ä ñÂÆ ×µñìÅå ÕÅëÆ ÁÇÔî ÔË¢ Çòç¶ô î§åðÅñÅ ç¶ ì°ñÅð¶ êÆ. ܶ. ÕðÅÀ±ñ¶ é¶ ÁÅêä¶ êµåðÕÅð çî¶ñé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çðÇîÁÅé ÃÅâÆ ×µñìÅå ÇòÚ ÕôîÆð çÅ î°µçÅ ðË×±ñð å½ð Òå¶ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ÒÚ Õ¯ÂÆ ×ñå ×µñ éÔƺ ÔË¢ ÃÅâÆ éÆåÆ ÒÚ Õ¯ÂÆ åìçÆñÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ ÃðÕÅðÆ å½ð Òå¶ ç¯Ôź ç¶ôź 鱧 ÁÃƺ ÇÂÕ ÔÆ ÜòÅì Çç§ç¶ Ôź ÇÕ ÕôîÆð î°µç¶ çÅ Ôµñ ÁÅÇÖðÕÅð íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁÅêÃÆ ×µñìÅå ðÅÔƺ ÔÆ ÕðéÅ êò¶×Å¢

ÁîðÆÕÅ ÓÚ ìðøìÅðÆ ÕÅðé Üé8 ÜÆòé êÌíÅÇòå

òÅÇô¿×àé. ÁîðÆÕÅ ÓÚ ÇéÀÈïÅðÕ, ÇôÕÅׯ Áå¶ êÈðì À¹åðÆ ÇԼö ÓÚ ìðøìÅðÆ ÕÅðé ÜéKÜÆòé Óå¶ ì¹ðÅ ÁÃð ÇêÁÅ ÔËÍ ð¶ñ öòÅ ð¯Õ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÕÂÆ À¹âÅé» ð¼ç ÕðéÆÁ» êÂÆÁ» ÔéÍ î½Ãî ÇòíÅ× Áé¹ÃÅð ÕÂÆ æ»ò» Óå¶ E@ Ã˺àÆîÆàð å¼Õ ìðø êËä çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ å¶÷ ÔòÅ òÆ Ú¼ñÆÍ ÇÕÌÃîà çÆÁ» Û¹¼àÆÁ» Öåî Ô¯ä ÕÅðé ñ¼Ö» ñ¯Õ Øð êðåä çÅ Ç¿å÷Åð Õð ðÔ¶ Ôé, êð ìðøÆñ¶ åÈøÅé ÕÅðé ÇÂÕ¼ñ¶ ÇéÀÈïÅðÕ ÓÚ ÔÆ AD@@ 寺 ò¼è À¹âÅé» ð¼ç Õð ÕðéÆÁ» êÂÆÁ»Í ç¶ô ç¶ ÕÂÆ Ö¶åð» ÓÚ ð¶ñ öòÅ òÆ á¼ê Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

7


èîÕ

8 ê³ÜÅì ÁÕÅñÆ ÃðÕÅð ÃðÕÅðÆ ÜÅÇÂçÅç ò¶Úä 寺 ×¹ð¶Ü Õð¶ : ÕËêàé Dec 29, 2010 Wednesday

ð±êé×ð. ê¿ÜÅì êzç¶ô Õ»×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Áå¶ ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð 鱧 ÇÚåÅòéÆ Çç¾åÆ þ ÇÕ Ü¶Õð À¹Ã é¶ ÖðÚ¶ ÚñÅÀ¹ä ñÂÆ ÃðÕÅðÆ ÷îÆé» Ç×ðòÆ ð¾Öä Ü» ò¶Úä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ å» Õ»×ðà êÅðàÆ ÇÂà Çòð¹¾è ÷¯ðçÅð çØðô Õð¶×Æ Áå¶ Õ»×ðà êÅðàÆ Ü篺 þåÅ ÇòÚ ÁÅÂÆ å» ÇÂé·» ýÇçÁ» 鱧 ð¾ç Õð ç¶ò¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ôÔÆçÆ ÕÅéøð§Ã» Ã À¹é·» çÆ êÅðàÆ ÇÃ§Ø ÃÅÇÔìÅé ò¾ñ¯º ÜÅðÆ ÁÅç¶ô» çÆ êÅñäÅ Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð þ êð ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ Ô¯ð êÅðàÆÁ» 鱧 ÇÂà ÷Åìå¶ ÁèÆé ÇñÁ»çÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ Á¾Ü ÇÂæ¶ ÇÂÕ êz˵à ÕÅéøð§Ã 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁ» ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÔ¹å ÔÆ î§çíÅ×Æ ×¾ñ þ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð Ô¹ä ÃðÕÅðÆ ÷îÆé» ò¶Úä Óå¶ å¹ñÆ Ô¯ÂÆ þ å» ÇÕ ÁÅêäÅ ð¯÷ÅéÅ çÅ ÖðÚÅ ÚñÅ ÃÕ¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ êÅðàÆ ÁÇÜÔÆ Ôð ÕÅðòÅÂÆ çÅ Çòð¯è Õð¶×Æ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂÔ ÜÅÇÂçÅç ê¿ÜÅìÆÁ» çÆ ÁîÅéå þÍ

ÖÅñóÅ ÓÚ Çå§é êÅÇÕ éÅ×ÇðÕ ÕÅìÈ

ÖÅñóÅ. æÅäÅ ÖÅñóÅ ÁèÆé ÁŪçÆ ìÆ.ÁËÃ.ÁËë. çÆ Ú½ÕÆ êñ¯Á ê¾åÆ å¶ åÅÇÂéÅå DE ìàÅñÆÁé Õ§êéÆ ÒÃÆÓ ç¶ ÜòÅé» ò¾ñº¯ ÇÔ§ç êÅÇÕ ÃðÔ¾ç êÅð ÕðÕ¶ íÅðå ÇòÚ ÁŶ Çå§é êÅÇÕÃåÅéÆ ÇòÁÕåÆÁ» ù ëóé çÅ ÃîÅÚÅð þÍ íð¯Ãï ¶ à ¯ × Ã±åð» Áé¹ÃÅð BDRBE ççìð çÆ çðÇîÁÅéÆ ðÅå ù ÕðÆì AB.AE òܶ ìÆ.ÁËÃ.ÁËë. ç¶ ÜòÅé» é¶ ÇÔ§ç êÅÇÕ ÃðÔ¾ç êÅð ÕðÕ¶ íÅðå ò¾ñ ÁÅ ðÔ¶ Õ¹Þ ÇòÁÕåÆ ò¶Ö¶, ÇÜà Óå¶ À¹é»· é¶ Ô¹ÇôÁÅðÆ ÇòÖŪÇçÁ» Õ§ÇâÁÅñÆ åÅð òÅñÅ çðòÅ÷Å Ö¯ñ Õ¶ Çå§é êÅÇÕÃåÅéÆ é½ÜòÅé» ù î½Õ¶ Óå¶ ÕÅì± Õð ÇñÁÅÍ ÇÜé·» çÆ êÛÅä î¹Ôî § ç ÃñÆî (AH) ê¹å ¾ ð î¹Ôî § ç ÁÃñî Çê¿â ܯ ì¾×Å æÅäÅ Õñð (êÅÇÕÃåÅé), î¹Ôî § ç ôÕÆñ (AF) ê¹¾åð ô¶ð î¹Ôî § ç Çê¿â ×ñÆ Õ¾áÆ ê¹Çñà ڽÕÆ í¹¾Úð æÅäÅ Õñð (êÅÇÕÃåÅé) Áå¶ î¹Ô§îç ùԶñ (AH) ê¹¾åð ëåÇÔ î¹Ôî § ç Çê¿â ×ñÆ Õ¾áÆ ê¹Çñà ڽÕÆ í¹Ú ¾ ð æÅäÅ Õñð (êÅÇÕÃåÅé) òܯº Ô¯ÂÆ þ, ÇÜé·» ù ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ ê¹Çñà æÅäÅ ç¶ ÔòÅñ¶ Õð Çç¾åÅ þÍ

îéêzÆå 鱧 ÇÕö òÆ ÕÆîå Òå¶ êÅðàÆ ÒÚ ôÅîñ éÔƺ Õðź׶

À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Ã ê¿ÜÅì ÇÃð ÇÂÕ Ã½ ÚÅñÆ ñ¾Ö Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ Õð÷Å þ ܯ ÇÕ Ççé¯RÇçé òè ÇðÔÅ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ðÅÜ ÇòÚ ÇÕö ÇÕÃî çÅ Õ¯ÂÆ ÇòÕÅà éÔƺ ÕÆåÅ Áå¶ ÇÂÔ ÇòÕÅà ջ×ðà ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ô¹ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ êÅðàÆ ÁÅÀ¹ä òÅñÆÁ» Ú¯ä» ÇòÚ ì¶ð¹÷×ÅðÆ é±§ î¹¾Ö î¹¾çÅ ìäŶ×ÆÍ À¹é·»

ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ ÃðÕÅð ê¿ÜÅì ÇòÚ À¹çï¯×êåÆÁ» 鱧 òÅêà ÇñÁÅÀ¹ä Áå¶ ê¿ÜÅì çÆ ÁÅðÇæÕåŠ鱧 î÷ì±å Õðé ç¶ î¹¾ç¶ ñË Õ¶ Ú¯ä ñó¶×ÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¦èð ÇòÖ¶ ê¿ÜÅì îËâÆÕñ ǧÃàÆÇÚÀ±à, ܯ ð¾ÖóÅ êÇðòÅð ò¾ñ¯º ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ, ÇÂÕ ò¾âÅ ØêñÅ þ Áå¶ À¹é·» çÆ ÃðÕÅð ÇÂà 鱧 éÔƺ Ú¾ñä ç¶ò¶×ÆÍ

ð¼åÈ ÇõñÅø ç¯ Ô¯ð î¹Õ¼çî¶ çðÜ

Üñ¿èð. Õ½î»åðÆ ê¼èð Óå¶ ÕÂÆ ÇòòÅç» ÇòÚ ÇØð¶ Áå¶ Üñ¿èð ê¹Çñà կñ á¼×Æ ç¶ îÅîÇñÁ» ÇòÚ ê̯âÕôé òÅð¿à Óå¶ Ú¼ñ ðÔ¶ îéÜÆå ÇÃ¿Ø ð¼åÈ ÇõñÅø æÅäÅ âòÆ÷é G çÆ ê¹ÇñÃ é¶ ç¯ Ô¯ð î¹Õ¼çî¶ çðÜ ÕÆå¶ ÔéÍ ê¹ñÃ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Çê¿â ÕÅçÆÁ» òÅÃÆ ðîéçÆê ÇÃ¿Ø ê¹¼åð ìñÇò¿çð ÇÃ¿Ø çÆ ÇôÕÅÇÂå ÇÕ ð¼åÈ é¶ À¹Ã Õ¯ñ¯º Çòç¶ô ÁîðÆÕÅ í¶Üä ñÂÆ A@ ñ¼Ö ð¹ê¶ ñ¶ êð ìÅÁç ÇòÚ ðÈê¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ î¹Õ¼çîÅ é¿ìð C@F ÇîåÆ BD

çÿìð B@A@ Áå¶ Õ¹ñò¿å ÇÃ¿Ø ê¹¼åð ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø òÅÃÆ Çî¼áÅê¹ð çÆ ÇôÕÅÇÂå ÇÕ ð¼åÈ é¶ À¹é·» ç¶ ÜòÅÂÆ Ã¹ðÜÆå ÇÃ¿Ø çÆ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ Ô¯ÂÆ î½å Ãì¿èÆ Õñ¶î ç¹ÁÅÀ¹ä ñÂÆ À¹é·» Õ¯ñ¯º D ñ¼Ö H@ Ô÷Åð ð¹ê¶ ñ¶ Áå¶ ðÈê¯ô Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ î¹Õ¼çîÅ é¿ìð C@G ÇîåÆ BD çÿìð B@A@ ÁèÆé èÅðÅ D@F,DB@ çðÜ ÕÆå¶ Ôé, ÜçÇÕ îéÜÆå ÇÃ¿Ø ð¼åÈ êÇÔñ» ÔÆ æÅäÅ G ÇòÖ¶ çðÜ ç¯ î¹Õ¼çÇîÁ» Ãì¿èÆ BH çÿìð å¼Õ ç¶ Çðî»â Óå¶ ÔËÍ

íÇéÁÅðÅ òÅñ¶ ç¶ ×z§æ ç¶ ÁÇèÁËé ñÂÆ Õî¶àÆ ÕÅÇÂî Ú§âÆ×ó. ê§ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÇêÁÅðÅ ÇÃ§Ø íÇéÁÅðÅ ç¶ ×zæ § ÒíòÃÅ×ð Ãî°§çð ìÅäÆ Áîð ×z§æÒ ç¶ ÁÇèÁËé ñÂÆ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ÇòçòÅé âÅ. ìñç¶ò ÇÃ§Ø Çãµñ¯º çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ê§Ü î˺ìðÆ Õî¶àÆ ìäÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ÃðÕÅð òµñ¯º ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÁµÜ ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆ Õ¯ðà 鱧 ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÜÃÇàà ÁËî.ÁËî. Õ°îÅð, ÜÃÇàà ÁËî.ÁËî.ÁËÃ. ì¶çÆ å¶ ÜÃÇàà ÜÇå§çð Ú½ÔÅé ç¶ ÁèÅÇðå ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ë°µñ ìËºÚ òµñ¯º ÇÂà îÅîñ¶ Òå¶ Ã°äòÅÂÆ ÕðÇçÁź åÅ÷Å ×Çáå ê§Ü î˺ìðÆ Õî¶àÆ é±§ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà CA îÅðÚ åµÕ ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË å¶ îÅîñ¶ çÆ Á×ñÆ Ã°äòÅÂÆ H ÁêðËñ åËÁ ÕÆåÆ ÔË¢

ÕËê. ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜµæ¶ åµÕ ÃìÇÃâÆÁź çÆ ×µñ ÔË åź À°Ô ÇÃðë ×ðÆìź 鱧 ÔÆ ÜÅðÆ ðÇÔä×ÆÁź, ÜçÇÕ ÁîÆðź 鱧 ì§ç Õð ÇçµåÆÁź ÜÅä×ÆÁź¢ îéêzÆå ìÅçñ ç¶ Õź×ðà êÅðàÆ ÒÚ ôÅîñ Ô¯ä Ãì§èÆ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÕö òÆ ÕÆîå Òå¶ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÅ ÇÕÀ°ºÇÕ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ç¯×ñÆ éÆåÆ ç¶ ìÅçôÅÔ Ôé¢ ÕËê. ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ Ö°ç ê§ÜÅì ÃðÕÅð 寺 ìÅ×ìÅéÆ ñÂÆ AH ñµÖ ð°ê¶ çÆ ÃìÇÃâÆ ñÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË å¶ À°Ô ç±Ü¶ êÅö À°Ô ÃìÇÃâÆÁź çÅ Çòð¯è Õð ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ 鱧 ÇÂÕ éÆåÆ Òå¶ Ãà˺â ðµÖäÅ Ô¯ò¶×Å¢ ÕËê. ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¯ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ÕÇÔ ðÔÆ ÔË ÇÃðë GD,@@@ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ Õð÷Å ÔË ÇìñÕ°ñ Þ±á çÅ ê°ñ§çÅ ÔË ìñÇÕ ê§ÜÅì Òå¶ ÇÂà Ã A.D@ ñµÖ Õð¯ó ð°ê¶ çÅ Õð÷Å ÔË¢

â¶ðÅ î°ÖÆ ÇõñÅø Õåñ çÅ ÇÂÕ î°ÕµçîÅ ì§ç

Á§ìÅñÅ. ÁµÜ Á§ìÅñÅ ÃÇæå ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ÁçÅñå ç¶ Çòô¶ô ÜµÜ âÅ. Áìç°ñ îÅÇÜç é¶ ëÕÆð Ú§ç ÔµÇåÁÅ îÅîñ¶ çÆ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. òµñ¯º çÅÇÂð Õñ¯÷ð Çðê¯ðà ÃòÆÕÅð Õð ñÂÆ ÔË ÇÜà éÅñ â¶ðÅ î°ÖÆ ×°ðîÆå ðÅî ðÔÆî 鱧 Õ°Þ ðÅÔå ÇîñÆ ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö ëÕÆð Ú§ç çÅ òÕÆñ ÁçÅñå ç¶ øËÃñ¶ 寺 çåô ° à éÔƺ ÔË¢ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ëËÃñ¶ ÇõñÅø À°Ô ÁçÅñå ÇòµÚ ÜÅò¶×Å¢ ÁçÅñå é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇôÕÅÇÂåÕðåÅ ðÅî Õ°îÅð Çìôé¯ÂÆ ç¶ ÇÂåðÅ÷ 鱧 ÖÅðÜ ÕðÕ¶ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. òµñ¯º ëÕÆð Ú§ç ÔµÇåÁÅ Õźâ ìÅð¶ C@ éò§ìð 鱧 çÅÇÂð Õñ¯÷ð Çðê¯ðà îé÷±ð ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂà åð·Åº ÁµÜ ÁçÅñå é¶ ëÕÆð Ú§ç ÔµÇåÁÅ Õźâ çÅ îÅîñÅ ì§ç Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ìÚÅÁ êµÖ ç¶ òÕÆñ ÜÃî¶ð Ú§ç çµÇÃÁÅ ÇÕ Õñ¯÷ð Çðê¯ðà ÇòµÚ à¶ê ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ÁÅòÅ÷ź çÅ ÔòÅñÅ òÆ ÔË¢ À°éÅ· º Áé°ÃÅð ׯÇì§ç ÇÃ§Ø é±§ î¯ÔðÅ ìäÅ Õ¶ ÇÂÔ Ö¶â ðÚÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ Õñ¯÷ð Çðê¯ðà ÇòµÚ ñÅí ÇÃ§Ø å¶ ×¯Çì§ç ÇÃ§Ø çÆ ×µñìÅå òÆ ÇðÕÅðâ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢

ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ñÂÆ ÇòòÅçź å¶ ëÇðÁÅçź çÅ òð·Å

éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð, êz¯. çðôé ÇÃ§Ø é±§ Û¶ÕäÅ å¶ òµÖðÆ Õî¶àÆ ìä¶ ðÔ¶ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ

Á§ÇîzåÃð. ÃÅñ B@A@ ç½ðÅé Üæ¶çÅð 鱧 ê§æ ÇòÚ¯º Û¶Õ ÇçµåÅ êzî°µÖ ÇÃµÖ Ã§ÃæÅòź ÃzÆ ÁÕÅñ åõå Ç×ÁÅ¢ êz¯. çðôé ÇÃ§Ø Òå¶ ç¯ô ñµ×Å å¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ òµñ¯º íÅò¶º ÕÂÆ À°ÃÅð± ÃÆ ÇÕ À°é·Åº é¶ Çòç¶ôź ÇòÚ êzÚÅð Õ§î ÕÆå¶ ×¶ Ôé êð éÅéÕôÅÔÆ ç½ðÅé çÃòƺ êÅåôÅÔÆ ÃzÆ ×°ð± ׯÇì§ç ÕËñ§âð ÇòÚ Ã¯èź Õðé À°êð§å éòź ÇÃ§Ø ìÅð¶ ÇÂåðÅ÷ ï¯× ôìçź çÆ ÕËñ§âð ÜÅðÆ ÕðéÅ Áå¶ ÃzÆ ÁÕÅñ òð寺 ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ À°é·Åº åõå ç¶ ÃÅìÕÅ Üæ¶çÅð êz¯. çðôé 鱧 ÃêôàÆÕðé ç¶ä ñÂÆ ÃzÆ ÁÕÅñ ÇÃ§Ø é±§ ê§æ ÇòÚ¯º Û¶Õä çÆÁź åõå ÇòÖ¶ õÇçÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÃÅìÕÅ ØàéÅòź ÇÂà òð·¶ ÇòÚ ÇÂÇåÔÅÃÕ Üæ¶çÅð ÇéðèÅðå Ççé ÃzÆ ÁÕÅñ åõå Òå¶ ê§Ü ÇÃ§Ø ØàéÅòź Ô¯ ÇéìóÆÁź¢ ïÅçź B@A@ çÆÁź ÃÅÇÔìÅé Õ¯ñ ê¶ô Ô¯ä ÇÂé·Åº ØàéÅòź ÕÅðé ñÂÆ åź ÁŶ , êð À°Ô ÃÕµåð¶å ÇòÖ¶ ñ§îÅ ÁðÃÅ ÇÃµÖ ê§æ ÇòÚ ÇòòÅç éÔƺ ׶ ÇÜæ¶ ê§Ü ÇÃ§Ø ÃÅÇÔìÅé çÆ òÅñÅ îÅÔ½ñ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ Áå¶ ÇÂà ÇÂà ìÅð¶ îÆÇà§ × Úµñ ðÔÆ ÃÆ¢ À°Ô çÅ ÁÃð ÇÂé·Åº çÃæÅòź Òå¶ òÆ ÁÅêäÅ ÃêµôàÆÕðé ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÇêÁÅ¢ ÇòÖ¶ Ãz Æ ×° ð ± ×z § æ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ Ãð±ê ÃÅñ B@A@ çÅ ñ¶ÖÅRܯÖÅ Õðƶ Áµ×¶ ðµÖ Õ¶ Úñ¶ ׶ ¢ ÇÂà ØàéŠ寺 åź ÃÅñ çÅ ÁÅð§í ÔÆ ÇòòÅç éÅñ ìÅÁç ê§ Ü Çç Ø ÃÅÇÔìÅé òµñ¯º Ô¯ÇÂÁÅ¢ BI ÜéòðÆ é±§ ê§Ü ÇÃ§Ø ÃÅìÕÅ Üæ¶ ç Åð é± § ê§ æ ÇòÚ¯ º Û¶ Õ ä çÅ ÃÅÇÔìÅé é¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ÁË ñ Åé Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÇÃµÖ ç¶ ÃÅìÕÅ Üæ¶çÅð êz¯. çðôé ÇÃ§Ø é±§ ê§æ ÇòÚ¯º Û¶Õä çÅ Ô°ÕîéÅîÅ ÜÅðÆ Ã§×å 鱧 êz¯. çðôé ÇÃ§Ø é±§ ÃÇÔï¯× ÕÆåÅ¢ ÁÇÜÔÅ ÇÃµÖ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ éÅ ç¶ä ñÂÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ êÇÔñÆ òÅð Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 ÇÕö ÃÅìÕÅ ÇÂÔ ÇòòÅç Áܶ ê±ðÆ åð·Åº éÔƺ

ÇéìÇóÁÅ¢ ç±ÜÆ òµâÆ ØàéÅ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð ÇòÚ Ã¯èź ìÅð¶ ÃÆ¢ ÇÂÔ îÅîñ¶ çÆ ô°ð±ÁÅå òÆ ÇòòÅç éÅñ Ô¯ÂÆ¢ ÇÃ§Ø ÃÅÇÔìÅé òµñ¯º ïèź 鱧 êzòÅé×Æ ñÂÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ çÆ Á§Çåz§× Õî¶àÆ Õ¯ñ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ¢ Á§Çåz§× Õî¶àÆ çÆ ÇÂÕµåðåÅ ÇòÚ Üéðñ ÃÕµåð ðÖç¶ò ÇÃ§Ø í½ð Áå¶ ÕðéËñ ÇÃ§Ø ê§Ü¯ñÆ é¶ ÇÂÔ Ã¯èź éÅñ ÁÇÃÔîåÆ êz×àÅÂÆ Áå¶ îÆÇà§× 寺 ìÅÔð ÁŠ׶¢ ç¯ î˺ìðź ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅòܱç

ÕËñ§âð ÇòÚ Ã¯èź 鱧 êzòÅé×Æ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ, ÇÜà çÅ ÁËñÅé ìÅÁç ÇòÚ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ç¶ Üæ¶çÅð òµñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÃÅð¶ Üæ¶çÅð òÆ ÇÂÕîå éÔƺ Ãé¢ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð çÅ ÇòòÅç òÆ ÃÅðÅ ÃÅñ ÚñçÅ ÇðÔÅ¢ Õ°Þ ÇÃµÖ Üæ¶ì§çÆÁź é¶ Ã¯è¶ Ô¯Â¶ ÕËñ§âð 鱧 î§éä 寺 éÅºÔ Õð ÇçµåÆ Áå¶ B@@C òÅñ¶ éÅéÕôÅÔÆ ÕËñ§âð Áé°ÃÅð ÔÆ Ççé ÇçÔÅó¶ îéŶ¢ BD éò§ìð 鱧 ÃzÆ ×°ð± å¶× ìÔÅçð çÅ ôÔÆçÆ ê°ðì ÃÆ¢

ÇÂà òÅð ôÔÆçÆ ê°ðì ç¯ òÅð îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂö åð·Åº ÃzÆ ×°ð± ׯÇì§ç ÇÃ§Ø ç¶ êzÕÅô ê°ðì 鱧 ñË Õ¶ òÆ ÇÃµÖ Üæ¶ì§çÆÁź ÇÂÕîå éÔƺ Ôé¢ êàéÅ ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ ÇÂÕìÅñ ÇÃ§Ø òµñ¯º ÁÅêä¶ êµèð Òå¶ ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ðÅ×îÅñÅ Ãì§èÆ Ô°ÕîéÅîÅ òÆ ÇòòÅç çÅ î°µçÅ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ¢ ÇÂö ÕÅðé ÇÂà îÔÆé¶ ÇòÚ ê§Ü ÇÃ§Ø ÃÅÇÔìÅé çÆ îÆÇà§× ÇòÚ Ç×ÁÅéÆ ÇÂÕìÅñ ÇÃ§Ø é±§ ôÅîñ Ô¯ä çŠõçÅ ÔÆ éÔƺ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ îÅîñÅ Áܶ òÆ ê§æÕ ÔñÇÕÁź ÇòÚ ÚðÚÅ çÅ ÇòôÅ ÔË¢ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ×°ðç°ÁÅÇðÁź ñÂÆ òµÖðÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ìäÅÀ°ä çÅ îÅîñÅ òÆ Ôµñ éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÂà îÅîñ¶ 鱧 ñË Õ¶ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ ç¯ Üéðñ ÇÂÜñÅà ԯ¶ ÇÜé·Åº 鱧 ÔÇðÁÅäÅ ç¶ òµÖðÆ Õî¶àÆ ÔîÅÇÂåÆ ÇòÚÅñ¶ Ûµâ Õ¶ Úñ¶ ׶¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ òµñ¯º ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ éåîÃåÕ Ô¯ä ñÂÆ éÅ ÁÅÀ°äÅ ç¶ôRÇòç¶ô ç¶ ê§æÕ ÔñÇÕÁź ÇòÚ ÚðÚÅ çÅ ÇòôÅ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

Dec 29, 2010 Wednesday

ÇÃÁÅÃÆ çñź òµñ¯º ÇÃ§Ø ÃÇÔìÅé çÆ ÔçÅÇÂå çÆ À°ñ§ØäÅ

ëÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì çÆÁź ôÔÆçÆ ÕÅéëð§Ãź ÇòµÚ å¯ÔîåìÅ÷Æ íÅð± Ô¹ä åµÕ çÆ Ãí 寺 ÇéÕ§îÆ ÃðÕÅð: ÁîÇð§çð Õź×ðÃ å¶ ÇízôàÅÚÅð íÅÂÆ íÅÂÆ: ìÅçñ

ëÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì. ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðÃ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ëåÇÔ×ó ÃÅÇÔì ç¶ Ü¯ó î¶ñ¶ î½Õ¶ Õź×ðà çÆ ÕÅéë§ðà ç½ðÅé ۯචÃÅÇÔì÷ÅÇçÁź 鱧 ôðèźÜñÆ í¶ºà Õðé 寺 ìÅÁç ìÅçñ ÃðÕÅð çÆ ÇåµÖÆ Áñ¯ÚéÅ ÕðÇçÁź ÇÂà 鱧 ê§ÜÅì ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ Ô°ä åµÕ çÆ Ãí 寺 ÇéÕ§îÆ ÃðÕÅð ÕðÅð ÇçµåÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ âƺן îÅðé 寺 ÇÂñÅòÅ ìÅçñ ç¶ êµñ¶ Õ°Þ òÆ éÔƺ¢ À°é·Åº çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ Õź×ðà êÅðàÆ ÕÇÔäÆ Áå¶ ÕðéÆ çÆ êÇðêµÕ ÔË ÇÂÃ é¶ ëåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì å¶ î°ÕåÃð 鱧 Ç÷Çñ·Áź çÅ çðÜÅ ÇçåÅ, ÚÅð ïÅç×ÅðÆ ×¶à ìäòŶ Áå¶ ôåÅìçÆÁź îéÅÂÆÁź Ü篺ÇÕ ÇÂÃ ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÁÕÅñÆ çñ çÆ ÃðÕÅð ìäç¶ ÔÆ îÇÔ÷ ÁËñÅé ÔÆ ÁËñÅé ÕÆå¶ ×¶, ÁîñÆ å½ð Òå¶ Õ°Þ òÆ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ê§ÜÅì 鱧 ÁÅðÇæÕ êµÖ¯º åìÅÔ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÕ±îåź ñ¯Õź çÆ

ÇìÔåðÆ ñÂÆ Ô°§çÆÁź Ôé, êð§å± ìÅçñ é¶ åź ÁÅêä¶ àµìð çÆ ÇìÔåðÆ å¯º ÇÂñÅòÅ Ô¯ð Õ°Þ éÔƺ ÕÆåÅ¢ ÇÂö ñÂÆ ÁµÜ ê§ÜÅì ÇòÚ ð¶åÅ H ð°ê¶ ÇÕñ¯ ÇòÕ ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÃÖå ôìçź ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòÚ Õź×ðà òðÕðź ÇõñÅø ޱᶠî°Õµçî¶ ìäÅÀ°ä òÅñ¶ é¶åÅòź Áå¶ ÁøÃðź 鱧 Õź×ðà ÃðÕÅð ç¶ ÁÅÀ°ºÇçÁź ÔÆ ÃÖåÆ éÅñ éÇܵÇáÁÅ ÜÅò¶×Å¢

Òî¶ðÆ Çܾå ê³ÜÅì çÆ Çî¾àÆ çÆ ÇܾåÓ

Ú¿âÆ×ó·. ÷Æ. àÆ. òÆ. ç¶ Ã¿×ÆåÕ ÇðÁËñàÆ ô¯Á ÒÃÅ ð¶ ×Å îÅ êÅ ÇÿÇ×¿× Ã¹êð ÃàÅðÓ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ Ü¶åÈ ìä¶ ê³ÜÅì ç¶ Ô¯äÔÅð Óå¶ êÌÇåíÅòÅé ×ÅÇÂÕ Õîñ õÅé é¶ ÁÅêäÆ Çܾå 寺 ìÅÁç Á¿è¶ðÆ Ãê¯ðàà տ¿êñËÕà ìÂÆ ÇòÖ¶ ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÆ Çܾå ê³ÜÅì çÆ Çî¾àÆ çÆ Çܾå þÍ ÇÂà î½Õ¶ À¹é·» ç¶ éÅñ À¹Ø¶ ×ÅÇÂÕ çñ¶ð îÇÔ¿çÆ, ÃÅÇÜçR òÅÇÜç, ÇòôÅñ, ÇÂà î¹ÕÅìñ¶ ÇòÚ êÇÔñÆ À¹ê ܶåÈ ðÔÆ ÁÇíñÅôÅ Áå¶ çÈܶ À¹ê ܶåÈ ðÔ¶ ÇìÃÅÖ ÁÅÇç Ãî¶å Ô¯ð ÕÂÆ ôÖÃÆÁå» ÔÅ÷ð ÃéÍ ÇÂà î½Õ¶ Õîñ õÅé é¶ Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÒÁÜÆåÓ éÅñ ×¾ñ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÆ Çܾå ÇòÚ ÁÅêäÆ îÅåÅ ÃÌÆîåÆ ÃðìÜÆå Õ½ð Áå¶ ÇêåÅ ÃÌÆ. ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø ç¶ éÅñ ÁÅêä¶ À¹ÃåÅç Áå¶ îÅîÅ ô½Õå ÁñÆ çÆòÅéÅ çÆ Ô¾ñÅô¶ðÆ çÅ ò¾âÅ Ô¾æ ÃîÞçÅ ÔËÍ

÷îÆé çÆ ñóÅÂÆ ÓÚ î»9ê¾¹å çÆ Ô¼ÇåÁÅ

Çøð¯÷ê¹ð. ê¹Çñà æÅäŠؾñ Ö¹ðç ÁèÆé êËºç¶ Çê¿â ÃðÅòÅñÆ Á§çð ôðÆÕ¶ ç¶ êÇðòÅð» ÇòÚ ÷îÆé ç¶ îÅîñ¶ ù ñË Õ¶ ¦î¶ Ã 寺 Úñç¶ ÁÅ ðÔ¶ Þ×ó¶ é¶ Á¾Ü À¹ç¯º ÖÈéÆ ðÈê èÅð ÇñÁÅ, Ü篺 ÁçÅñå ÇòÚ¯º նà ÔÅðÆ ÇÂÕ Çèð é¶ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ Øð Á§çð ÜÅ Õ¶ íðÅ çÆ ùÔ Áå¶ ê¯åð¶ ù ׯñÆ Áå¶ ÕÔÆ éÅñ ì¹ðÆ åð·» ò¾ã Õ¶ Õåñ Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ ØàéÅ çÅ êåÅ Úñç¶ ÃÅð ÔÆ ÃÆéÆÁð ê¹Çñà ÕêåÅé ÃzÆ Õ¯ôå¹í ôðîÅ ÁÅÇç À¹µÚ ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ î½Õ¶ Óå¶ êÔ§¹Ú Õ¶ ØàéÅ çÅ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅÍ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÃðÅòÅñÆ Çê¿â Á³çð ÁÅÃÅ ÇÃ§Ø ÃÅìÕÅ Ãðê¿Ú çÅ ÁÅêä¶ íåÆܶ ×¹ðîÆå ÇÃ§Ø ê¾¹åð ñÅñ ÇÃ§Ø éÅñ AG ¶Õó Ö¶åÆ òÅñÆ ÷îÆé Áå¶ ÕðÆì A@ îðñ¶ ðÈóÆ òÅñÆ Ü×·Å çÅ ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 Þ×óÅ Úñ ÇðÔÅ ÃÆÍ ç¯ò» Çèð» ù ô»å Õðé ñÂÆ ÕÂÆ òÅð ÇÂñÅÕ¶ ç¶ î¯Ôåìð ÇòÁÕåÆ Áå¶ Çê¿â çÆÁ» ê¿ÚÅÇÂå» Ü¹óÆÁ», êð îÅîñÅ Ô¾ñ éÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ

ëÇåÔ×ó· ÃÅÇÔì. ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) òµñ¯º ÕðòŶ ׶ ôðèźÜñÆ ÃîÅ×î ÇòÚ ÇÜµæ¶ ÃÅðÆ ÁÕÅñÆ ñÆâðÇôê é¶ ê§ÜÅì Áå¶ Õ¶ºçð çÆ Õź×ðà êÅðàÆ é±§ Ôð êµÖ¯º í§ÇâÁÅ, À°æ¶ ê§ÜÅì òÅÃÆÁź 鱧 Ô¯ÕÅ ÇçµåÅ ÇÕ ×°ðèÅîź ç¶ êzì§è Áå¶ ê§ÜÅì çÆ ÃµåŠ鱧 Õź×ðÃ ç¶ Çôէܶ 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ Ôð çíò ïåé ÕÆåÅ ÜÅò¶¢ é¶åÅòź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃµÖ Ã§×åź é¶ ×°ðèÅîź 鱧 Õ°ðìÅéÆÁź ç¶ Õ¶ îÔ§åź ç¶ Õì÷¶ 寺 î°Õå ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ Ô°ä Õź×ðà Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Â¶Ü§à ñ¯ÕÅÂÆ é±§ ×°§îðÅÔ ÕðÕ¶ ÇÂé·Åº ×°ðèÅîź À°å¶ Õì÷¶ Õðé çÆÁź ÚÅñź Úµñ ðÔ¶ Ôé ÇÜé·Åº 寺 ìÚä çÆ ñ¯ó ÔË¢ ۯචÃÅÇÔì÷ÅÇçÁź Áå¶ îÅåÅ ×°ÜðÆ çÆ ïÅç ÇòÚ ÇÂæ¶ íð¶ ôÔÆçÆ Ü¯ó î¶ñ¶ î½Õ¶ ôðèźÜñÆ ÃîÅ×î 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ê§ÜÅì Áå¶ Õ¶ºçð ç¶ Õź×ðÃÆ é¶åÅòź À°å¶ òð·ÇçÁź ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì 鱧 ×ðÕ Õðé òÅñÆ Õź×ðà ԰ä ÁÕÅñÆ çñ 鱧

Á×ÅîÆ Ú¯ä» ê³ÜÅì çÆ åÕçÆð ÇÂÕ ÞÅå ìðÅåÆ ò¼ñ¯º ÚñÅÂÆ ×¯ñÆ çÅ øËÃñÅ Õðé×ÆÁ»9îéêÌÆå éÅñ Á½ðå çÆ î½å

ÕêÈðæñÅ. Òê³ÜÅì ÇòÚ AD îÔÆÇéÁ» ìÅÁç Ô¯ä òÅñÆÁ» ê³ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁ» Ú¯ä» ÇÂÔ øËÃñÅ Õðé×ÆÁ» ÇÕ Ç×¾çóìÅÔÅ Ü» ê³ÜÅì ç¶ Ô¯ð ÔñÇÕÁ» ÇòÚ Õ½ä ÇÕ¿é¶ êÅäÆ ÇòÚ ÔËÍÓ ÇÂÔ ×¼ñ ê³ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ Çò¼å î³åðÆ Ã: îéêÌÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ ÇÂæ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÕÔÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁ» Ú¯ä» ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁ» çÅ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ê³ÜÅì çÆ åÕçÆð çÅ òÆ øËÃñÅ Õðé×ÆÁ»Í ìÅÁç ÇòÚ Ã: îéêÌÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ é¶ ÜÅׯ ê³ÜÅì ïÅåðÅ ç¶ Ãì¿è ÇòÚ

Üñ½ÖÅéÅ Ú½Õ ÕêÈðæñÅ ÇòÚ Ô¯ÂÆ êÌíÅòôÅñÆ îÆÇà³× ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» ñ¯Õ» ù üçÅ Çç¼åÅ ÇÕ À°Ô ôÔÆç í×å ÇÃ³Ø å¶ Ô¯ð ôÔÆç» ç¶ Ã¹êÇéÁ» çÅ ê³ÜÅì ÇÃðÜä ñÂÆ À°é·» ù ÃÇÔï¯× ç¶äÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» Á³åððÅôàðÆ ìÅÃÇÕàìÅñ ÇÖâÅðÆ Ã: Õ°ñçÆê ÇÃ³Ø ÚÆîÅ é¶ Ã¿ì¯èé ÕðÇçÁ» ñ¯Õ» ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô îÅØÆ î¶ñ¶ Óå¶ AD ÜéòðÆ ù Ã: îéêÌÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ ò¼ñ¯º ÕÆåÆ ÜÅä òÅñÆ ÕÅéëð¿Ã ÇòÚ ê¹¼Üä Óå¶ ÇÂÔ ÕÅéë¿ðà ê³ÜÅì ù éòƺ ÇçôÅ êÌçÅé Õð¶×ÆÍ

ÿ×Æå ÃÅèéÅ çŠùé¶ÔÅ Çç¿çŠÿ×Æå ÿî¶ñé ÃîÅêå

Üñ¿èð. íÅðåÆ ôÅÃåðÆ Ã¿×Æå ç¶ ð½ôé ÇÚðÅö ìÅìÅ Ôðò¼ñí çÆ Ã¿×Æå ÃÅèéŠ寺 ÇüÇÖÁÅ ñË Õ¶ ÿ×Æå ÃÅèéÅ Õðé çÆ ÇüÇÖÁÅ çŠùé¶ÔÅ Çç¿çÅ ACEò» ÃÌÆ ìÅìÅ Ôðò¼ñí ÿ×Æå ÿî¶ñé Á¿ÇîÌåîÂÆ ×ÅÇÂé å¶ Ã¿×ÆåîÂÆ ÃÅÜ» éÅñ ùð å¶ åÅñ çÆ ìðÖÅ ÕðçÅ Ô¯ÇÂÁÅ Á×ñ¶ ÃÅñ Çëð Çîñä çÆ ÁÅà éÅñ ÿê¿é Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÃîÅð¯Ô çÅ À¹çØÅàé ÃÅìÕÅ ÕËìÇéà î¿åðÆ Ú½èðÆ Ü×ÜÆå ÇÃ¿Ø é¶ ôî» ð½ôé ÕðÕ¶ ÕÆåÅÍ îéÆ íÅðçòÅÜ é¶ åìñÅòÅçé ê¶ô ÕðÕ¶

ç¯ëÅó Õðé ñÂÆ éò¶º 寺 éò¶º Ôµæէⶠòðå ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº ÃzÆ Ã°ðÜÆå ÇÃ§Ø ìðéÅñÅ çÅ éÅî ñ¶ Çìéź ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì Á§çð ÕÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÇÃµÖ òÆ Ôé ܯ Õź×ðà 寺 ÁÅêä¶ î°ëÅç ñÂÆ Õç¶ ×òðéðÆÁź ñËºç¶ Ôé Áå¶ Õç¶ Ô¯ð Á԰綢 ÃðéÅ íðÅòź òµñ ÇÂôÅðÅ ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇçµñÆ ÇòÚ ìËᶠÔé Áå¶ Õź×ðÃ ç¶ ÇÂôÅÇðÁź À°å¶ ê§ÜÅì, ÔÇðÁÅäÅ ÇòÚñ¶ ×°ðèÅîź Òå¶ Õì÷Å ÕðéÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢

ÁÅêäÆ ÕñÅ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅÍ ÕËé¶âŠ寺 ê¹¼ÜÆ ðîéÆÕ ÇÃ¿Ø é¶ ×ÅÇÂé ÇòÚ ðÅ× îèÈò¿åÆ Áå¶ ðÅ× ÕñÅòåÆ ê¶ô ÕðÕ¶ òÅÔR òÅÔ Ö¼àÆ Í Ã. ÔðÇÜ¿çð êÅñ ÇÃ¿Ø éÅîèÅðÆ é¶ Ã¿åÈð Óå¶ ðÅ× Ü¯× ê¶ô ÕðÕ¶ Ãí çÅ îé î¯ÇÔÁÅÍ Üç ÇÕ ÕñÅÇêéÆ Õ¯îÕñÆ çÅ ×ÅÇÂé ÔÅ÷ðÆé çÆÁ» ðÈÔ» ù ÇåÌêå Õð Ç×ÁÅ ÇÜé·» éÅñ åìñ¶ Óå¶ Ã¿Ü¶ ç¶ô ê»â¶ Áå¶ ÔÅðî¯éÆÁî Óå¶ îÇÔîÈç è½ñê¹ðÆ é¶ Ã¿×å ÕÆåÆÍ ÔÅðî¯éÆÁî Óå¶ Áܶ ï¯×ñ¶Õð éÅñ ï¯×¶ô ÃîÃÆ çÅ

åìñÅ òÅçé åÆé åÅñ å¶ ò¼ÖR ò¼Ö ð¿×» éÅñ ðÈÔ» ù ÇæðÕä ñÅ Ç×ÁÅÍ êðæÅÃÅðæÆ ç¶ÃÆÕÅé ç¶ ò¯Õñ çÆ ê¶ôÕÅðÆ ÇòÚ À¹é·» éÅñ åìñ¶ Óå¶ Ã¿çÆê çÅà Áå¶ ÔÅðî¯éÆÁî Óå¶ Áܶ ï¯×ñ¶Õð é¶ Ã¿×å ÕðÕ¶ ÁÅé¿ç ì¿é· Çç¼åÅ Üç ÇÕ åìñ¶ Óå¶ ÜËç¶ò çÆ Ã¿×å ÇòÚ ì¹ÇèåÅ î¹ÖðÜÆ çÅ ÇÃåÅð òÅçé Ãð¯ÇåÁ» ù ÇÕö Á׿îÆ ÁÅé¿ç ðà ÇòÚ åÅðÆÁ» ñòÅ Ç×ÁÅÍ ê¿âå ÜÃðÅÜ çÅ ×ÅÇÂé ÇÂà ÃÅñ ç¶ Ôðò¼ñí ÿ×Æå ÿî¶ñé çÆ êÌÅêåÆ Ô¯ ÇéìÇóÁÅÍ

ëåÇÔ×ó· ÚÈóÆÁ». ÃæÅéÕ îÜÆáÅ ð¯â À¹êð ÃÇæå ÇÂÕ êËñ¶Ã ÇòÚ ÁÅÂÆ ìðÅå ç¶ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ò¾ñ¯º ׯñÆ ÚñÅÀ¹ä éÅñ ÇÂÕ Á½ðå çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ å¶ ç¯ ÜÆÁ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÚðéÜÆå ÇÃ§Ø ê¹¾åð ÔðÜÆå ÇçØ, òÅÃÆ ÃÅðÚÈð ìðÅå ñË Õ¶ îéçÆê Õ½ð ê¹¾åðÆ ìñÜÆå ÇÃ§Ø Çê¿â êÅð¯òÅñ æÅäÅ Øäƶ Õ¶ ì»×ð ù ÇòÁÅÔ¹ä ñÂÆ ëåÇÔ×ó· ÚÈóÆÁ» ç¶ ÇÂÕ êËñ¶Ã ÇòÖ¶ ìðÅå ñË Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ Ü篺 ñÅò»R ë¶ÇðÁ» 寺 ìÅÁç Çðôå¶çÅð ÇòÁÅÔÆ Ü¯óÆ ù ô×é êÅ ðÔ¶ Ãé å» ÇÂÕ ìðÅåÆ ò¾ñ¯º ÁÅêäÆ AB ì¯ð çÆ ì¿çÈÕ éÅñ ׯñÆ ÚñÅ Çç¾åÆ, ÇÜà éÅñ ñóÕÆ òÅÇñÁ» ç¶ Çå§é Çðôå¶çÅð קíÆð ÷ÖîÆ Ô¯ ׶, ÇÜà ÇòÚ ÇÂÕ Á½ðå ×¹ðîÆå Õ½ð êåéÆ ÕôîÆð ÇÃ§Ø òÅÃÆ íÅñ¯òÅñÆ òÆ ôÅÇîñ þ, ÇÜà çÆ ×ðçé ÇòÚ ×¯ñÆ ñ¾×ä éÅñ À¹Ã çÆ Á§ÇîzåÃð ÔÃêåÅñ ÇñÜ»ÇçÁ» ðÃå¶ ÇòÚ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ

Ú¯ð ÃîÞ Õ¶ é½ÜòÅé ù Õ°¼à9Õ°¼à Õ¶ îÅÇðÁÅ

«ÇèÁÅäÅ. ÃæÅéÕ âÅìÅ ÃóÕ Óå¶ ÇÂÕ é½ÜòÅé 鱿 ñ¯Õ» ò¼ñº¯ Ú¯ð ÃîÞ Õ¶ հ༠Rհ༠îÅðé çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÇîÌåÕ é½ÜòÅé çÆ ôéÅÖå ÜÃìÆð ÇÃ³Ø (D@) òܯº ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ À°Ô î¼ÛÆ çÆ ð¶ÔóÆ ñ×ŪçÅ ÃÆÍ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ çÆ BG åðÆÕ ù ÜÃìÆð åóÕ¶ ÃËð Õðé ñÂÆ ÇéÕÇñÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã ç¶ Çê¼Û¶ Õ°¼å¶ êË ×Â¶Í âð ÕÅðé ÜÃìÆð À°æ¶ Öó·Æ ÚðéÜÆå ÇÃ³Ø çÆ ÜÆê ÇòÚ ÜÅ òÇóÁÅÍ Õ°¼ÇåÁ» çÆ í½ºÕä çÆ ÁòÅ÷» ùä Õ¶ ÚðéÜÆå ÜÅ× ÇêÁÅ å¶ À°Ã é¶ ÜÃìÆð ÇÃ³Ø é±¿ Ú¯ð ÃîÞÕ¶ Õ°¼àäÅ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅÍ ÚðéÜÆå Áå¶ À°Ãç¶ ÃÅæÆ ÜÃìÆð 鱿 À°éÆ ç¶ð å¼Õ Õ°¼àç¶ ðÔ¶ ÇÜ¿éÆ ç¶ð å¼Õ À°Ô ì¶Ôô ¯ éÅ Ô¯ Ç×ÁÅÍ ìÅÁç ÇòÚ ÜÃìÆð ÇÃ³Ø é±¿ ÚðéÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ô¶ðê¹ð Ú½ÕÆ ç¶ ÔòÅñ¶ Õð Çç¼åÅÍ ê¹Çñà ò¼ñº¯ ÜÃìÆð ç¶ ØðÇçÁ» 鱿 ÃÈÇÚå ÕÆåÅÍ À°Ã ç¶ êÇðòÅÇðÕ î˺ìð» é¶ ÜÃìÆð 鱿 êÅÔòÅ ÔÃêåÅñ çÅÇÖñ ÕðòÅÇÂÁÅ êð Õ°Þ Ççé» ìÅÁç À°Ã çÆ ÔÅñå ׿íÆð ò¶ÖÇçÁ» À°Ã 鱿 ÃÆ. ÁËî. ÃÆ. ÔÃêåÅñ ÇñÁ»çÅ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ À°Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ


èîÕ

ê³ÜÅì

Dec 29, 2010 Wednesday

11

éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

VATSA SPAS Sex Selected Pregnancy Advising Services D

TE EC

X

SE

L SE

E PR A GN

ING

VIS

Y NC

AD

YT

S SY

S

EM

CHOICE IS NOW AN

OPTION Your Choice can now become a reality with our help and experience

ñóÕÅ ïÅ ñóÕÆ

Do you Want to Have A Do you Want to Have A

We can help you choose the sex of your baby before your PREGNANCY TAKES PLACE

SON? DAUGHTER?

Scientific Methods Non-Invasive Procedures & Techniques

å¹ÔÅâÅ Á×ñÅ ì¼ÚŠâÅ Ô¯ò¶ Ü» Õ¹óÆ ×ðí èÅðä å¯ êÇÔñ» ÇÂÔ å¹ÃÄ üä ÃÕç¶ Ô¯

VATSA SPAS

CALL FOR APPOINTMENT

Sex Selected Pragnancy Advising Services

Jackson Heights, New York

WWW.VATSASPAS.COM Vatsaspas@gmail.com


èîÕ

12

Dec 29, 2010 Wednesday

ÇìéÅÇÂÕ Ã¶é Ãî¶å Çå¿é 鱧 ç¶ô4èð¯Ô ç¶ ç¯ôź Ô¶á À°îð ÕËç

ðŶêð ° . îÅéòÆ ÔµÕź ç¶ ÕÅðÕ°é ÇìéÅÇÂÕ Ã¶é, éÕÃñÆ ÇÚ§åÕ éðÅÇÂä ÃÅÇéÁÅñ å¶ Õ¯ñÕÅåÅ ç¶ ÕÅð¯ìÅðÆ ÇêÀ±ô ×°ÔŠ鱧 ÁµÜ ìöÅòå å¶ ÃÅÇ÷ô ç¶ ç¯ôÆ ÕðÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ å¶ ç¶ô ÇõñÅø Ü§× Çòµãä ñÂÆ îÅúòÅçÆÁź éÅñ ðÿ Õ¶ é˵àòðÕ ÕÅÇÂî Õðé ñÂÆ À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ¢ öé çÆ êåéÆ Â¶ñÆéÅ, îé°µÖÆ ÔµÕź ç¶ Ô¯ð ÕÅðÕ°éź, ÃòÅîÆ Á×éÆò¶ô é¶ ÇÂà Ã÷Å Òå¶ ÒÔËðÅéÆÒ å¶ ÇéðÅôÅ êz×à ÕÆåÆ ÔË, ÜçÇÕ ÕÂÆ òÕÆñź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÃÅÇéÁÅñ ç¶ éÕÃñÆ Ô¯ä ç¶ Õ¯ÂÆ Ãì±å éÔƺ Ãé å¶ éÅ ÔÆ À°éÅ· º Òå¶ ç¶ôGèð¯Ô çÅ Õ¯ÂÆ Ãì±å ìäçÅ ÔË¢ òèÆÕ Ç÷ñ·Å å¶ ÃËôé ÜµÜ ìÆ.êÆ. òðîÅ é¶ Çå§éź 鱧 ÖÚÅÖÚ íð¶ ÁçÅñåÆ Õîð¶ ÇòµÚ ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. ç¶ ÃËÕôé ABDG¶ (ç¶ôGèð¯Ô) å¶ AB@GìÆ (ÃÅÇ÷ô ðÚä) å¶ ÛµåÆÃ×ó·, ÃêËôñ êìÇñÕ ÃÇÕúÇðàÆ ÁËÕà ÁèÆé ç¯ôÆ ÕðÅð ÇçµåÅ ÃÆ¢ EH ÃÅñŠöé, ÇÕµå¶ òܯº ìµÇÚÁź çÅ

âÅÕàð å¶ ÒêÆêñ÷ ï±éÆÁé ÁÅë ÇÃòñ ÇñìðàÆ÷Ò çÅ À°ê êzèÅé ÃÆ¢ À°Ã Òå¶ Ü¶ñ· ÒÚ ì§ç ÃÅÇéÁÅñ 状ñÚÆ ìä Õ¶ À°Ã ç¶ Ã°é¶Ô¶ å¶ êµåð ð±ê¯ô îÅúòÅçÆÁź åµÕ í¶Üä å¶ ÇñÁÅÀ°ä ç¶ ç¯ô Ôé¢ Ã¶é 鱧 AD îÂÆ B@@G 鱧 ÇìñÅÃê°ð 寺 Ç×zøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ À°Ô ç¯ ÃÅñ ܶñ· ÇðÔÅ¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ îÂÆ ÒÚ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ À°Ã çÆ ÷îÅéå îé÷±ð ÕÆåÆ ÃÆ¢ FG ÃÅñÅ ÃÅÇéÁÅñ 鱧 ÁźèðÅ êzçô ¶ ç¶ õîî ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ¯º ÜéòðÆ B@@F

ÒÚ Ç×zøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ CE ÃÅñÅ ×°ÔŠ鱧 ÃÅñ î×𯺠îÂÆ ÒÚ ëó ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ç¯òº¶ ܶñ· ÒÚ ì§ç Ãé å¶ ÃðÕÅð é¶ À°é·Åº Òå¶ îÅúòÅçÆÁź éÅñ ðÿ Õ¶ é˵àòðÕ Öó·Å Õðé ç¶ ç¯ô ñŶ Ãé¢ Ã¶é ç¶ òÕÆñ îÔ¶ºçð ç±ì¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂà øËÃñ¶ Çòð°µè ÁêÆñ Õðé׶¢ À°éÅ· º 鱧 ÁÇÜÔ¶ øËÃñ¶ çÆ ÁÅà éÔƺ ÃÆ¢ À°éÅ· º 鱧 ÁÅÂÆ.êÆ.ÃÆ. ç¶ ÃËÕôéź ABDG¶ å¶ AB@GìÆ ÁèÆé À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ å¶ ÛµåÆÃ×ó· Çòô¶ô

ÜéåÕ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁËÕà ÁèÆé ç¯Gç¯ ÃÅñ çÆ ÕËç å¶ Ü°ðîÅéÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ òµÖGòµÖ ç¯ôź ñÂÆ ÇîñÆ Ã÷Å éÅñ¯GéÅñ Úµñ¶×Æ¢ Ã÷ŠðäŶ ÜÅä î½Õ¶ Çå§é¶ Üä¶ ÁçÅñå ÒÚ ÔÅ÷ð Ãé¢ Â¶ñÆéÅ é¶ ç¯ô å¶ Ã÷Å ç¶ øËÃñ¶ 鱧 ê±ðÆ åð·Åº åðÕÔÆä ÕðÅð ÇçµåÅ å¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂà éÅñ ÃÇÔîå éÔƺ ÔË¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ôGèð¯Ô å¶ ÃÅÇ÷ô ç¶ ç¯ôÆ ÕðÅð Ççµå¶ ÜÅä ñÂÆ À°éÅ· º Çòð°µè ÇÂÕ òÆ Ãì±å ÃÅÔîä¶ éÔƺ Ãé¢ À°éÅ· º ÒÇéÁź Ô¯äÒ çÆ ÁÅà êz×àÅÂÆ¢ ÃòÅîÆ Á×éÆò¶ô é¶ ÇÂà øËÃñ¶ 鱧 ÒéÅîé÷±ðÆï¯×Ò ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°êðñÆÁź ÁçÅñåź ÒÚ ÜÅä׶¢ ÇÂÔ øËÃñÅ, îÅéòÆ ÔµÕź ç¶ ÔÅîÆÁź å¶ öðÆìź ñÂÆ Õ§î Õð ðÔ¶ ñ¯Õź ñÂÆ Ãçî¶ òð×Å ÔË¢ ìÚÅú êµÖ ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð òÕÆñ ÁÇîå ìËéðÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅÇéÁÅñ ç¶ éÕÃñÆ Ô¯ä Ãì§èÆ ÇÂÕ òÆ Ãì±å éÔƺ ÔË¢

ÇÂÃð¯ 鱧 ÞàÕÅ: ÜÆ.ÁËÃ.ÁËñ.òÆ. Çîôé ÁÃøñ

ÃzÆ ÔðÆÕ¯àÅ. ÇÂÃð¯ 鱧 À°Ã ò¶ñ¶ òµâÅ ÞàÕÅ ñµ×Å Ü篺 çÚÅð À°êG ×zÇÔ ÜÆGÃ˵àGE êÆ é±§ ê°ñÅó ÒÚ ÇñÜÅ ÇðÔÅ ÜÆ.ÁËÃ.òÆ.ÁËñ.GÁËø @F ê°ñÅó òÅÔé Ûµâä 寺 D@ ÃËÇÕ§â ìÅÁç ÔÆ åìÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÃð¯ ñÂÆ ÇÂà òð·¶ çÅ ÇÂÔ ç±ÜÅ ÞàÕÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñźAE ÁêðËñ 鱧 òÆ.ÜÆ.ÁËÃ.ÁËñ.GâÆ C ë¶ñ· Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ À°êG×zÇÔ ì§×Åñ çÆ ÖÅóÆ ÒÚ ÜÅ Çâµ×Å ÃÆ¢ ÇÂÃð¯ ç¶ î°ÖÆ é¶ ÁÅêäÆ éÅÕÅîÆ Òå¶ Áøïà êz×à ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Õ§àð¯ñ å¶ Õîźâ ç¶ ÃÔÆ î½Õ¶ Òå¶ ÁËÕàÆò¶ôé ÇÃÃàî åÕ éÅ êÔ°§Úä ÕÅðé ÇÂÔ Çîôé ë¶ñ· Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîµÇÃÁÅ ç¶ ÁÃñ ÕÅðéź çÅ êåÅ ñÅÀ°ä ñÂÆ ìÅðÆÕÆ éÅñ ÁÇèÁËé ÜÅðÆ ÔË å¶ ÇÂà 寺 ìÅÁç ÔÆ ê±ðÅ ò¶ðòÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅò¶×Å¢ ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÁµÜ ôÅî ÚÅð òܶ ÃåÆô èòé ê°ñÅó

Õ¶ºçð ÒÚ À°êG×zÇÔ Ûµâä 寺 å°ð§å ìÅÁç ÜÆ.ÁËÃ.ÁËñ.òÆ.GÁËë@F ÒÚ ÷ìðçÃå ÇòÃë¯à Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ ÇÂà ÒÚ¯º ñÅñ ð§× çŠ豧Áź ÇéÕÇñÁÅ¢ ÇÂà òð·¶ ÇîñÆ ç±ÜÆ ÁÃøñåÅ ÕðÕ¶ ê°ñÅó ÇòÇ×ÁÅéÆÁź ÒÚ ÇéðÅôÅ çÅ

ÁÅñî ÛÅ Ç×ÁÅ¢ ÁµÜ ç¶ ÇÂà Çîôé Òå¶ Çòôò íð ç¶ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź çÆ é÷ð ÃÆ å¶ ÇÂÃð¯ î°ÖÆ ðÅèÅ ÇÕzôéé Ãä¶ ç¶ô ç¶ ÁÇÔî ÇòÇ×ÁÅéÆ ÇÂµæ¶ ê°µÜ¶ ԯ¶ Ãé¢ ç¶ô ç¶ ÁÇÔî ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ ÇÂà Çîôé çÆ éÅÕÅîÆ Òå¶ ì¶Ôµç ç°µÖ çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂÃð¯ ç¶ ÃÅìÕŠǧÜÆéÆÁð îçé ñÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà òÅð ð±ÃÆ ÕÇðúÜËÇéÕ Ç§Üä çÆ òð寺 ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà ÒÚ Õ¯ÂÆ õðÅìÆ é÷ð éÔƺ ÁÅÀ°ºçÆ¢ ÕÇðúÜËÇéÕ ×¶ó åÜðì¶ çÅ êÇÔñŠ׶ó ÔË å¶ ÇÂÔ é°Õà ÕÇðúÜËÇéÕ éÅñ Ü°ÇóÁÅ éÔƺ ñµ×çÅ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇÂÃð¯ ç¶ Ô°ä åÕ Ãµå Çîôéź ÒÚ¯º Çå§é ÁÃøñ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź AE ÁêðËñ B@A@ 鱧 ÜÆ.ÁËÃ.ÁËñ.òÆ.GâÆC å¶ AD Ü°ñÅÂÆ B@@F 鱧 ÜÆ.ÁËÃ.ÁËñ.òÆ Ü¯ ÇÂéÃ˵àGDÃÆ é±§ ê°ñÅó ÒÚ ÇñÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ, ÁÃøñ Ô¯ ׶ Ãé¢

Õ¯ñÕÅåÅ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé ìÅñÆò¹¼â ÁçÅÕÅð Ô¶îÅ îÅÇñéÆ ÇéÌå ê¶ô ÕðçÆ Ô¯ÂÆÍ

ÇízôàÅÚÅð ÇÖñÅø ÕÅðòÅÂÆ: ÕñîÅâÆ ç¶ ÇáÕÅÇäÁź Óå¶ ÛÅê¶ J ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. òµñ¯º ÒÃêËÕàzîÒ Â¶. ðÅÜŠ寺 H اච갵ÛÇ×µÛ J ÕñîÅâÆ ç¶ ê°ä¶, î°§ìÂÆ å¶ ÇçµñÆ ÇòÚñ¶ Øðź çÆ åñÅôÆ

éòƺ ÇçµñÆ/ê±é. ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ ÁµÜ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠çÆ ÁÅð׶éÅÂÆÇ÷§× Õî¶àÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé ððô ¶ ÕñîÅâÆ ç¶ ÇçµñÆ, î°§ìÂÆ å¶ ê±é¶ ÃÇæå Øðź å¶ çëåðź ÒÚ ÛÅê¶ îÅ𶢠ֶâź ÃîÅêå Ô¯ÇÂÁź ç¯ îÔÆé¶ å¯º òµè Ãîź Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÔË å¶ ÇÂö ç½ðÅé Õ°Þ á¶Õ¶ ç¶ä ÒÚ ÇòµåÆ ì¶ÇéïîÆÁź å¶ Øêñ¶ ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ ç¯ô ñµ×¶ Ãé¢ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ç¶ D@ 寺 òµè ÁÇèÕÅðÆ Ãò¶ð¶ ÃÅð G òܶ Õź×ðÃ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± å¶ ñ¯Õ ÃíÅ ç¶ î˺ìð FF ÃÅñÅ ÕñîÅâÆ ç¶ òµÖGòµÖ ôÇÔðź ÒÚ êËºç¶ Çå§é Øðź ÒÚ ÇÂÕ¯ ò¶ñ¶ 갵ܶ åź ÇÕ ÇÂÕ¯ ò¶ñ¶ ÃÅð¶ ÇÕå¶ åñÅôÆ ñÂÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ åñÅôÆÁź çÅ Õ§î H اචÜÅðÆ ÇðÔÅ¢ ÕñîÅâÆ ç¶ Çå§é ÃÅæÆ êÇÔñź ÔÆ Ç×zëåÅð ÕÆå¶ ÜÅ Ú°µÕ¶ Ôé å¶ ÇÂÔ åñÅôÆÁź ¶Üà § Æ òµñ¯º ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÜÅºÚ çÅ ÇÔµÃÅ Ãé¢ ðÅôàðî§âñ Ö¶âź

Õź×ðà ÕñîÅâÆ é±§ éÔƺ ìÚÅ ðÔÆ

Õź×ðÃ é¶ ÁµÜ Ãí êÅÇÃúº ÇØð¶ ðð¶ô ÕñîÅâÆ é±§ ÁÅêäÅ ìÚÅú ÁÅê¶ Õðé ñÂÆ ÇÂÕµñÅ Ûµâ ÇçµåÅ ÔË¢ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠ÒÚ Ô¯Â¶ Ø°àÅñ¶ 鱧 ñË Õ¶ ÁµÜ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ À°Ôç¶ òµÖGòµÖ ÇàÕÅÇäÁź Òå¶ ÛÅê¶ îÅð¶ Ãé¢ êÅðàÆ ç¶ åðÜîÅé ÁÇíô¶Õ ÇçØòÆ é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ êÅðàÆ å¶ ÃðÕÅð çÅ ÇÂà éÅñ Õ¯ÂÆ ñËäGç¶ä éÔƺ ÔË¢ ÕÅ鱧é Ãí ñÂÆ ìðÅìð ÔË¢ ÇÕö çÆ ÔîÅÇÂå Õðé çŠðÁÅñ ÔÆ êËçÅ éÔƺ Ô°§çÅ¢ À°é·Åº 鱧 êµåðÕÅðź é¶ ê°µÇÛÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜò¶º âÆ.ÁËî.Õ¶. BÜÆ ÃêËÕàðî նà ÒÚ Â¶. ðÅÜÅ çÆ Çêµá Òå¶ ÃÆ ÕÆ Õź×ðà òÆ ÕñîÅâÆ çÆ ÔîÅÇÂå ÒÚ ÁŶ×Æ? ÇÂà Òå¶ ÃzÆ ÇçØòÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ÁÅ÷Åç ¶ܧÃÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÕÅðòÅÂÆ Õð ðÔÆ ÔË¢

ðÅÜŠ寺 ê°µÛÇ×µÛ

BÜÆ ÃêËÕàzî Ø°àÅñ¶ ìÅð¶ ÁµÜ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ ÃÅìÕÅ ç±ðçÚÅð î§åðÆ Â¶. ðÅÜŠ寺 ñ×ÅåÅð Áµá اච갵ÛÇ×µÛ ÕÆåÆ¢ ÃzÆ ðÅÜÅ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ç¶ Ã§îéź çÆ åÅîÆñ ÕðÇçÁź ÁµÜ Ãò¶ð¶ A@.@@ òܶ ¶ܧÃÆ ç¶ Ô˵âÕ°ÁÅðàð ÇòÚ ê¶ô ԯ¶¢ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ç¶ âÆ.ÁÅÂÆ.ÜÆ. å¶ ì°ñÅð¶ ÇìéÆåÅ áÅÕ°ð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ BÜÆ ÃêËÕàzî ñÅǧÃà ò§âä ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ ÃzÆ ðÅÜÅ Õ¯ñ¯º åÕðÆìé H اච갵ÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË å¶ ÇÂÔ Áµ×¶ òÆ ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ¢

ÕÅðòÅÂÆ ìÔ°å ç¶ð éÅñ Ô¯ÂÆ: ×âÕðÆ

î×𯺠ê¶ ð½ñG ¶ ðµê¶ ç½ðÅé Ú°ëǶ ðúº ÇØð¶ ÕñîÅâÆ ç¶ ÇàÕÅÇäÁź Òå¶ êÇÔñÆ òÅð íÅÜêÅ é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð Òå¶ ÛÅê¶ òµÜ¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ À°Ôç¶ òð·ÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇéµÜÆ ÃÕµåð îé¯Ü í±ð¶ ç¶ ê±é¶ ÃÇæå ðÅôàðî§âñ ֶ⟠ÒÚ Ô¯Â¶ Øêñ¶ ÇàÕÅä¶ çÆ òÆ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ åñÅôÆ ÒÚ ÇÃðë ÕñîÅâÆ é±§ ÔÆ éÅ ñÂÆ¢ ê±é¶ é¶ó¶ ÖóÕòÅÃñÅ ÃÇæå ØÃÆÇàÁÅ ÜÅò¶ Ãׯº êzèÅé î§åðÆ ÕñîÅâÆ ç¶ ëÅðî ÔÅÀ±Ã Áå¶ ê±é¶ ÒÚ çëåð ÒÚ ìËᶠòµâ¶ î×ðîµÛź 鱧 À°Ôç¶ êËàð¯ñ ê§ê ÒÃÂÆ ÃðÇòÃÒ Òå¶ òÆ òÆ Ôµæ êÅÇÂÁÅ ÜÅò¶¢ ÇÂæ¶ åñÅôÆÁź çÅ ç½ð ÚµÇñÁÅ¢ ÇÂà ç½ðÅé êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕñîÅâÆ é±§ Õ°Þ çÃåÅò¶÷ź ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ ÕðÇçÁź íÅÜêÅ î°ÖÆ ÇéÇåé òÆ Ç×ÁÅ¢ åñÅôÆÁź 寺 ë½ðÆ î×𯺠×âÕðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅôàðî§âñ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ ÕñîÅâÆ ç¶ Ãí 寺 é¶óñ¶ ֶ⟠çÆ êzì§èÕÆ Õî¶àÆ ç¶ î°ÖÆ ÃÅæÆ ô¶Öð 鱧 ê°µÛGêóåÅñ ñÂÆ Â¶Üç Æ Ã°ð¶ô ÕñîÅâÆ ÇízôàÅÚÅð çÅ ç¶ Ô˵âÕ°ÁÅðàð õç ÇñÁÅ¢ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. ÇÚ§é· Ôé å¶ À°Ã ÇÖñÅë ÕÅðòÅÂÆ çÆ âÆ.ÁÅÂÆ.ÜÆ. å¶ åð÷îÅé ÇìéÆåÅ ÃòÅ×åï¯× ÔË êð ÇÂà îÅîñ¶ áÅÕ°ð é¶ éòƺ ÇçµñÆ ÒÚ êµåðÕÅðź 鱧 çÆ ÜÅºÚ çÅ çÅÇÂðÅ ÇòôÅñ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ ÁµÜ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÃzÆ ×âÕðÆ é¶ ðÅôàðî§âñ ֶ⟠çÆ ú.ÃÆ. ç¶ Ú¶ÁðîËé ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜé·Åº é¶ Á§é·¶òÅÔ ë§â ç¶ çëåðź å¶ À°Ôç¶ ÇéµÜÆ ÃÕµåð ç¶ ÜÅðÆ ÕÆå¶ å¶ ëËÃñ¶ ñ¶ À°é·Åº 鱧 Øðź çÆ åñÅôÆ ñÂÆ¢ òÆ Ã÷Å ÇîñäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢


èîÕ

13

WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR éò» ÃÈðÜ, éòÄ ð¯ôéÆ Óå¶ åÅ÷×Æ ç¶ ÁÇÔÃÅà éÅñ Dec 29, 2010 Wednesday

éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»


14

èîÕ

íÅðå

Dec 29, 2010 Wednesday

ÒGA çÆ íÅðå=êÅÇÕ Ü³× ÓÚ ÕÅÇÂð» ù Çç¾å¶ ìÔÅçðÆ îËâñÓ

Ú¿âÆ×ó·. AIGA ç¶ íÅðåTêÅÇÕ ï¹¾è ç½ðÅé êÅÇÕ ÃËéÅ ò¾ñ¯º åÅðêÆ⯠ÔîñÅ ÕðÕ¶ â¹ì¯ Çç¾å¶ ׶ íÅðåÆ Üñ ÃËéÅ ç¶ ñóÅÕÈ ÃçðÆ ÜÔÅ÷ ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. Ö¹ÖðÆ ç¶ ÇÂÕ¯TÇÂÕ ÜÆòå ìÚ¶ ÚÅñÕ Ú¿Úñ ÇÃ¿Ø Ç×¾ñ é¶ ÒÁÅðîâ ë¯ðÇÃ÷ ÇàÌÇìÀÈéñÓ (¶. ÁËë. àÆ.) ÇòÚ êàÆôé çÅÇÂð Õð Õ¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ þ ÇÕ ÇÂÃ Ü¿× ç½ðÅé ÁÇÜÔ¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÁÅêäÆÁ» ÛÅåÆÁ» Óå¶ ìÔÅçðÆ ç¶ îËâñ ÃÜÅ ñ¶ ܯ ÇÕ Ü¿× ç½ðÅé ÕÅÇÂðÅ ò»× îËçÅé Û¾â Õ¶ í¾Ü Öó¶ ԯ¶ ÃéÍ Ã. Ç×¾ñ é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ ÒâÅÇÂðËÕà¯ð¶à ÁÅë éËòñ ÁÅêð¶ôé÷Ó ç¶ ÇðÕÅðâ ù òÆ üé½åÆ Çç¾åÆ þ ÇÕ À¹Ã ÇòÚ çðÜ å¾æ öñå Ôé, ÜçÇÕ ÇÂÇåÔÅÃ Õ¹Þ Ô¯ð þÍ ÇÂà Ãì¿èÆ ÇàzÇìÀÈéñ é¶ ð¾ÇÖÁÅ î¿åðÅñ¶ ù é¯Çàà ÜÅðÆ ÕðÇçÁ» BE îÅðÚ B@AA ù ÇÂà çÆ Ã¹äòÅÂÆ ð¾ÖÆ þÍ Ã. Ç×¾ñ Áé¹ÃÅð ï¹¾è ò¶ñ¶ À¹Ô ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. Ö¹ÖðÆ é»Á ç¶ ñóÅÕÈ Ãî¹³çðÆ ÜÔÅ÷ Óå¶ ÃòÅð Ãé Áå¶ éÅñTéÅñ ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. ÇÕðêÅé éÅÁ çÅ ñóÅÕ¹È ÃçðÆ ÜÔÅ÷ Ú¾ñ ÇðÔÅ ÃÆÍ êÅÇÕÃåÅéÆ ÃçðÆ ë½Ü çÆ þ¿×ð êäâ¹¾ìÆ é¶ ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. Ö¹ÖðÆ Óå¶

ð¾ÇÖÁÅ î¿åðÅñ¶ ù é¯Çàà ÜÅðÆ

æ¯ó¶Tæ¯ó¶ Ã Çê¾Û¯º Çå¿é åÅðêÆ⯠òÅð ÕÆå¶ Áå¶ ÇÂà ÜÔÅ÷ ù â¹ì¯ Çç¾åÅÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ Ú¾ñ ÇðÔÅ íÅðåÆ Üñ ÃËéÅ çÅ ÃçðÆ ÜÔÅ÷ ÁÇÜÔ¶ ÔîÇñÁ» çÅ îÈ¿ÔTå¯ó ÜòÅì ç¶ä ÇòÚ Ãîð¾æ ÃÆ êð ÇÂÃ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÁÇÜÔÅ Õðé çÆ æ» Óå¶ êÇÔñ» í¾Üä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ å¹ð¿å ÁÅåî Ãîðêä Õð Çç¾åÅÍ Ç×¾ñ Áé¹ÃÅð ìÅÁç ÇòÚ ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. ÇÕðêÅé ÃçðÆ ÜÔÅ÷ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÂÔ ç¾Ã Õ¶ ìÔÅçðÆ îËâñ ÔÅÃñ ÕÆå¶ ÇÕ À¹Ô ç¹ôîä Óå¶ ÔîñÅ Õðé, ç¹ôîä ç¶ êÅäÆÁ» ÇòÚ ×¶ Ãé, ÇÜæ¶ ÇÕ À¹Ô ìÔÅçðÆ

êzîÅä± Çî÷ÅÂÆñ ÇêzæòÆ=B ç¶ ñ×ÅåÅð B Ãëñ åÜðì¶

îÅîñÅ ÕÅðÇ×ñ Ü¿× ç¶ Û¹ê¶ ðԾû çÅ

ÃËéÅ é¶ ÇÕÔÅ=×¹êå çÃåÅò¶÷ ÃÅó¶ ÜÅ ü¾Õ¶ Ôé

Ú¿âÆ×ó·. ÕÅðÇ×ñ Ü¿× ç½ðÅé íÅðåÆ ÃËéÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆÁ» éÅÕÅîÆÁ» ù À¹ÜÅ×ð Õðé çÅ çÅÁòÅ Õðé òÅñ¶ ÃËéŠ寺 ìðåðë ÇìÌ×. ùÇð³çð ÇÃ¿Ø ç¶ Ú¿âÆ×ó· ÃÇæå ÁÅðîâ ë¯ðÇÃà ÇàzÇìÀÈéñ (¶.ÁËë.àÆ.) ÇòÚ Ú¾ñ ðÔ¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÃËéÅ é¶ ÇàzÇìÀÈéñ ù ÔñøéÅîÅ ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ þ ÇÕ À¹Ã é¶ ÕÅðÇ×ñ Ü¿× éÅñ Ãì¿Çèå ÁÇå ×¹êå çÃåÅò¶÷ ÜñÅ Çç¾å¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà կñ ê¶ô Õðé ñÂÆ Ô¹ä Õ¯ÂÆ çÃåÅò¶÷Æ ÇðÕÅðâ éÔÄ þÍ ÇàzÇìÀÈéñ é¶ ÇìÌ×. ùÇð¿çð ÇÃ¿Ø ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÃËéÅ ù À¹Õå çÃåÅò¶÷ ê¶ô Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ, ÇÕªÇÕ ÇìÌ×. ÇÃ¿Ø çÅ ç¯ô þ ÇÕ íÅðåÆ ÃËéÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÕÅðÇ×ñ Ü¿× çÆÁ» ׿íÆð éÅÕÅîÆÁ» ù Û¹êÅÀ¹ä ñÂÆ À¹Ã ù ìñÆ çÅ ì¾ÕðÅ ìäÅ Õ¶ é½ÕðÆ å¯º ìðÖÅÃå ÕÆåÅ þÍ ÇìÌ×. ÇÃ¿Ø é¶ ÇàÌÇìÀÈéñ ù ç¾ÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ã é¶ Ãî» ðÇÔ¿ç¶ ÔÆ Ç÷ÔÅçÆ Ø¹ÃêËáÆÁ» çÆ ÕÅðÇ×ñ ÇòÚ Ø¹ÃêËá çÆ Çðê¯ðà ÁÇèÕÅÇðÁ» ù Çç¾åÆ ÃÆ êð ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ øËÃñÅ ñËä ÇòÚ ç¶ðÆ ÕÆåÆ Ü¯ ÇÕ íÅðåÆ ÃËéÅ ñÂÆ ÁÅåîØÅåÆ ÃÅìå Ô¯ÇÂÁÅÍ ÃËéÅ ò¾ñ¯º çÃåÅò¶÷ ÜñŶ ÜÅä ç¶ Çç¾å¶ ÜòÅì ù ÇìÌ× ÇÃ¿Ø ç¶ òÕÆñ é¶ ÔÅïÔÆäÅ ÕðÅð Çç¿ÇçÁ» ÇàzÇìÀÈéñ ù ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ü¶Õð ÇÂÔ çÃåÅò¶÷ ÁÇå ×¹êå Ãé å» ÇÂé·» ù å» Ãׯº ùð¾ÇÖÁå ð¾ÇÖÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÇÔçÅ ÃÆÍ òÕÆñ é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃËéÅ ÁÇèÕÅðÆ ç¾Ãä ÇÕ À¹é·» ÇÕÃ ç¶ Ô¹Õî Óå¶ çÃåÅò¶÷ ÜñŶ ÔéÍ

éÅñ ñó¶ êð ÁÚÅéÕ Ô¯Â¶ ÇÂÕ åÅðêÆ⯠Ôîñ¶ ÇòÚ ÁÅÂÆ. ÁËé. ÁËÃ. Ö¹ÖðÆ â¹¾ì Ç×ÁÅ,

ÜçÇÕ Ö¹ÖðÆ ÜÔÅ÷ À¹êð ÇÂÕ éÔÄ Çå¿é Ôîñ¶ ԯ¶ ÃéÍ

ìÅñÅïð. ÷îÆé 寺 ÷îÆé åÕ îÅð Õðé òÅñÆ êzîÅä± Çî÷ÅÂÆñ ÇêzæòÆTB ç¶ À°óÆÃÅ ÇòÚ ÚźçÆê°ð է㶠Òå¶ êðÖ ð¶ºÜ (ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅð.) 寺 ÇÂÕ å¯º ìÅÁç ÇÂÕ B Ãëñ åÜðì¶ ÕÆå¶ ×¶¢ ñåðź Áé°ÃÅð ðµÇÖÁÅ Ö¯Ü Áå¶ ÇòÕÅà ç×áé òñ¯º ÇòÕÇÃå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇêzæòÆ Çî÷ÅÂÆñ çÅ êÇÔñÅ åÜðìÅ ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅð. ÇòÚ ÇÂÕ î¯ìÅÂÆñ ñźÚð éÅñ ÃòÅ H òܶ Áå¶ ç±ÜÅ ÃòÅ I òܶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ Ãòç¶ôÆ åÕéÆÕ éÅñ ìäÆ ÇÂÔ Çî÷ÅÂÆñ CE@ ÇÕñ¯îÆàð çÆ ç±ðÆ åÕ îÅð Õð ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ÇÂà 鱧 ÇÕå¶ òÆ ÁÅÃÅéÆ éÅñ åÅÇÂéÅå ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ Çî÷ÅÂÆñ E@@ ÇÕñ¯×zÅî çÅ êzîÅä± ÔÇæÁÅð ÇñÜÅä ç¶ Ãîðµæ ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ ÇÂà ÃîðµæŠ鱧 A Ô÷Åð ìÂÆ ÇòÖ¶ Ç´Ãîà ÿì¿èÆ ÁÅï¯ÇÜå ÇÂÕ ê̯×ðÅî ç½ðÅé ÁÇîåÅí ìµÚé, ÁÇéñ Á¿ìÅéÆ çÆ êåéÆ å¶ ÁÅêä¶ Ã çÆ ÁÇíé¶åðÆ àÆéÅ î¹éÆî Áå¶ ÁÇíô¶Õ ìµÚé çÆ êåéÆ ÁËôðòÇðÁÅ ðÅÂ¶Í ÇÕñ¯×zÅî åÕ òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢

ñÕôçÆê ÓÚ ÁäêÛÅåÅ ÜÔÅ÷ ÕÅìÈ

éòÄ Çç¼ñÆ. ÇÂÕ ÁäêÛÅå¶ ÃçðÆ ÜÔÅ÷ ÇÜà ÓÚ BE ÂÆðÅÕÆ å¶ êÅÇÕÃåÅéÆ éÅ×ÇðÕ ôÅîñ Ãé ù öËð ÕÅùéÆ åðÆÕ¶ éÅñ íÅðåÆ Ö¶åð ÓÚ çÅÖñ Ô¯ä ÕÅðé ñÕôçÆê å¼à Óå¶ ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÃÈåð» î¹åÅÇìÕ ÁäêÛÅåÆ î¿Ç÷ñ ò¼ñ ÜÅ ðÔ¶ ÇÂà ÜÔÅ÷ ù å¼à ð¼ÇÖÁÅ å¶ Üñ ÃËéÅ ç¶ ÜòÅé» é¶ Ú¹ä½åÆ Çç¼åÆ å¶ ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË Õ¶ ñÕôçÆê å¼à Óå¶ ñË Á»çÅÍ

îÇðÁÅ ì¾ÚÅ ôîôÅéØÅà ÓÚ Ô¯ÇÂÁÅ Ç÷³çÅ

ÇÃðÃÅ. ÇÃðÃÅ ÇòÚ ÇÂÕ Áé¯ÖÆ ØàéÅ ÓÚ DE Ççé çÅ ÇÂÕ ì¾ÚÅ ÇÜà ù âÅÕàð» é¶ ÇîÌåÕ ÕðÅð ç¶ Çç¾åÅ ÃÆ, é¶ ôîôÅéØÅà ÇòÚ çìŶ ÜÅä 寺 Õ¹Þ ÃÇÕ³à êÇÔñ» î¹ó ÃÅÔ ñËäÅ ô¹ð± Õð Çç¾åÅÍ À¹Ã ì¾Ú¶ ç¶ ÇêåÅ Çòé¯ç Õ¹îÅð é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ì¾Ú¶ ù å¹ð³å ÔÃêåÅñ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜæ¶ À¹Ã çÆ ÔÅñå ÃÇæð ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ À¹Ã é¶ âÅÕàð ܯÇÕ ì¾Ú¶ çÅ Õ¹Þ Ççé» å¯º ÇÂñÅÜ Õð ÇðÔÅ ÃÆ Óå¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ã é¶ ì¾Ú¶ ù ÇîÌåÕ ÕðÅð ç¶ Çç¾åÅ ÃÆ ÇÜà 寺 ìÅÁç À¹Ã ù ôîôÅéØÅà ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À¹Ã é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Çܪ ÔÆ ÁÃƺ ì¾Ú¶ ù çìÅÀ¹ä ñ¾×¶ å» À¹Ã é¶ ÃÅÔ ñËäÅ ô¹ð± Õð Çç¾åÅÍ

BG ÇÔ¿çÈ êÇðòÅð» é¶ íÅðå 寺 êéÅÔ î¿×Æ

ÇÂÃñÅîìÅç. êÅÇÕ ç¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé ÃÈì¶ ÓÚ ÇÔ¿çÈ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÇòÁÕåÆÁ» çÆ Ô¼ÇåÁÅ å¶ Á×òÅ çÆÁ» ØàéÅò» ç¶ òèä ÕÅðé BG ÇÔ¿çÈ êÇðòÅð» é¶ íÅðå 寺 ðÅÜéÆåÕ ôðé î¿×Æ ÔËÍ ÇÔ¿çÈ êÇðòÅð» é¶ íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôéð éÅñ òÆ÷Å å¶ ðÅÜéÆåÕ ôðé ñÂÆ Ã¿êðÕ ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂé·» êÇðòÅð» é¶ íÅðå ÜÅä çÅ ÕÅðé Á×òÅ å¶ Ô¼ÇåÁÅ çÆÁ» ÕÅðòÅÂÆÁ» ÓÚ òÅèÅ ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ ÁõìÅð ÒâÅéÓ ÓÚ Ã¯îòÅð ù êÌÕÅÇôå ÕÆåÆ õìð î¹åÅÇìÕ Ã¿ØÆ îé¹¼ÖÆ ÁÇèÕÅð î¿åðÅñ¶ éÅñ Ãì¿èå Ö¶åðÆ Çéðç¶ôÕ ÃÂÆç ÁÇÔîç ÖÅé é¶ Òìñ¯ÇÚÃåÅé ÿÕà êÌ»åÕ Ã¿î¶ñéÓ ÇÃðñ¶Ö åÇÔå ÇÂÕ ÃîÆÇÖÁÅ ÓÚ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ ÔËÍ

êÅÇÕ é¶ êzzîÅä± èîÅÕÅ ÕÆåÅ åź ÇîàÅ ÇçÁź׶ î¯ðÅðÜÆ é¶ ÇçµåÆ ÃÆ Ú¶åÅòéÆ, ×¹êå çÃåÅò¶Ü» ÓÚ Ö¹ñÅÃÅ

òÅÇô§×àé. êÅÇÕÃåÅé éÅñ êzîÅä± ÔÇæÁÅðź çÆ òð寺 Áå¶ ÇòÕÅà éÅ Õðé ç¶ ÇÕö òÆ ÃîÞ½å¶ Òå¶ ÇÂéÕÅð Õðç¶ Ô¯Â¶ AIGI ÇòÚ À°Ã ò¶ñ¶ ç¶ êzèÅé î§åðÆ î¯ðÅðÜÆ ç¶ÃÅÂÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ ÇÂÃñÅîÅìÅç é¶ êzîÅä± èîÅÕÅ ÕÆåÅ åź À°Ã çÅ ÃÖå ÜòÅì ÇçåÅ ÜÅò¶×Å¢ÁîðÆÕÅ òñ¯º ×°êå çÃåÅò¶÷ź 鱧 ÜéåÕ ÕÆå¶ ÜÅä çÆ ñóÆ ÇòÚ ÇÂÔ ×µñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÔË¢ çÃåÅò¶÷ź Áé°ÃÅð î¯ðÅðÜÆ é¶ ÇÂÔ Ú¶åÅòéÆ íÅðå ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ç¶ åµåÕÅñÆ ðÅÜç±å ðÅìðà Á˵ë. ׯÔÆé éÅñ ÇÂÕ îÆÇà§× ÇòÚ ÇçåÆ ÃÆ¢ ׯÔÆé çÆ ì¶éåÆ Òå¶ Ô¯ÂÆ ÇÂÔ îÆÇà§× EE Çî§à ÚµñÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ îÆÇà§× ò·ÅÂÆà ÔÅÀ±Ã çÆ Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Õ½ºÃñ çÆÁź ÔçÅÇÂåź ÁèÆé Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ÁîðÆÕÅ ÃðÕÅð é¶ ×¯ÔÆé 鱧 ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ô êzèÅé î§åðÆ î¯ðÅðÜÆ ç¶ÃÅÂÆ éÅñ ÇÂÕ ×Ëð ðÃîÆ î°ñÅÕÅå Õðé ÇÜà ÇòÚ ÇÕö åð·Åº çÆ òÚéìµèåÅ éÅ Ô¯ò¶¢ ÇÂà ׵ñ 寺 ô°ð±ÁÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ

êÌèÅé î¿åðÆ å¶ ×ÌÇÔ î¿åðÆ Çñ¼à¶ ç¶ ÇéôÅé¶ Óå¶

éòÄ Çç¼ñÆ. ÃÌÆñ¿ÕÅ çÆ ìÅöÆ Üæ¶ì¿çÆ Çñ¼à¶ ܯ åÕðÆìé õåî Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔË î¹ó ÿ×Çáå Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô ðÔÆ ÔË Áå¶ êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÿØ, ×ÌÇÔ î¿åðÆ êÆ. ÇÚç¿ìðî å¶ åÅÇîñéÅâÈ ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ Á˵î. Õð¹éÅÇéèÆ ù ÇéôÅéÅ ìäÅÀ¹ä çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅ ðÔÆ ÔËÍ õ¹øÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ î¹åÅÇìÕ Çñ¼à¶ ç¶ ÇÜÔó¶ î˺ìð ø½ÜÆ î¹ÇÔ¿î ç½ðÅé ìÚ ×¶ Ãé À¹Ô Ô¹ä íÅðå ÓÚ Üæ¶ì¿ç Ô¯ ðÔ¶ Ôé å¶ À¹µÚ ðÅÜéÆåÕ é¶åÅò» Óå¶ Ôîñ¶ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» é¶ Á×ñ¶ îÔÆé¶ êÌèÅé î¿åðÆ ò¼ñ¯º ÃÈì¶ ç¶ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñ¶ ç½ð¶ Ã ÔîñÅ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ ÔËÍ ÔÅñ ÔÆ ÓÚ Ç×ÌøåÅð ÕÆå¶ ×¶ B Çñ¼à¶ Á¼åòÅçÆÁ» 寺 ê¹¼Û êóåÅñ ç½ðÅé êÌÅêå ÕÆåÆ ÜÅäÕÅðÆ åÅÇîñéÅâÈ ç¶ âÆ. ÜÆ. êÆ. é¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ù Çðê¯ðà ðÅÔÄ Çç¼åÆÍ ÁÅÂÆ. ìÆ. é¶ ÇÂà õ¹ñÅö¶ ìÅÁç Áñðà ÜÅðÆ Õð Çç¼åÅ ÔËÍ

ÃÅÂÆìð ÔîÇñÁź 寺 îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÇÚ§åå

êzîÅä± Öåð¶ 鱧 ñË Õ¶ ÁîðÆÕÅ íÅðå éÅñ Õ§î ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË, ׯÔÆé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÇÕö òÆ ÔÅñå çÅ ÇÂÕ ñÅ÷îÆ ÇÔµÃÅ ÔË¢

éòƺ ÇçµñÆ. òÅðTòÅð ÃÅÂÆìð Ôîñ¶ Ô¯ä ÕÅðé ððµÇÖÁÅ ç¶ Õî÷¯ð Ô¯ä ÕÅðé êzèÅé î§åðÆ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÇÚ§åå Ôé¢ À°é·Åº Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Õ½ºÃñ éÅñ Ô¯ÂÆ ìËáÕ ÇòÚ ÃÅÂÆìð ððµÖÁÅ òèÅÀ°ä çÆÁź ï¯ÜéÅòź Òå¶ Ã¯Ú ÇòÚÅð ÕÆåÆ¢ ÃðÕÅðÆ Ã±åðź é¶ ÁËåòÅð ÇÂæ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ìËáÕ ÇòÚ Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Õ½ºÃñ é¶ ÃÅÂÆìð ððµÇÖÁÅ î°µÇçÁź éÅñ éÇÜáä ñÂÆ ÇåÁÅðÆ ç¶ î½Ü±çÅ êµèð Áå¶ íÇòµÖ çÆ ï¯ÜéÅ ìÅð¶ ÇòÚÅðTòàźçðÅ ÕÆåÅ¢


èîÕ

íÅðå

Dec 29, 2010 Wednesday

ñôÕð å¶ Ô±ÜÆ ç¶ A@ ×ð°µê íÅðå ÓÚ çÅÖñ

íÅðå å¶ êÅÇÕÃåÅé çðÇîÁÅé îÅñ ×µâÆ çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ áµê

ÁÅÂÆ.ìÆ. é¶ ÕÆåŠùڶå, éò¶º ÃÅñ î½Õ¶ ÃÅð¶ íÅðå ÓÚ Áñðà

éòƺ ÇçµñÆ. î°ì § ÂÆ Áå¶ ÁÇÔîçÅìÅç 鱧 Çëð 寺 çÇÔñÅ ç¶ä ñÂÆ ÃÅÇ÷ô ðÚ Ú°ÕÅ ÔË ñôÕðC¶Cå¯ÇÂìÅ¢ ÁÅÂÆ. ìÆ. é¶ Ã°Úå ¶ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÂà òÅðÆ ñôÕðC¶Cå¯ÇÂìÅ, Ô±ÜÆ Áå¶ ÁÅÂÆ. Á˵î. (ǧâÆÁé î°÷ÅÇÔçÆé) çÆ ÇîñÆÜ°ñÆ ÃÅÇ÷ô çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ÃÕçÆ ÔË î°§ìÂÆ¢ ÁÅÂÆ. ìÆ. é¶ ÃæÅéÕ ê°ñà 鱧 Ú½Õà Õð ÇçåÅ ÔË¢ ÁÅÂÆ. ìÆ. Áé°ÃÅð Çå§éź Üæ¶ìç § ÆÁź ç¶ A@ ×ð°µê î°ì § ÂÆ ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÁÅÂÆ. ìÆ. é¶ ÇÂà 鱧 êzÅÜËÕà Ú½êÅàÆ çÅ éź ÇçåÅ ÔË¢ ñôÕðC¶Cå¯ÇÂìÅ é¶ Áêzñ Ë îÔÆé¶ ÇòÚ Ô±ÜÆ Áå¶ ÁÅÂÆ. Á˵î. éÅñ Çîñ Õ¶ ÇÂÔ ÃÅÇ÷ô ì§×ñÅç¶ô ÇòÚ ðÚÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅðÆ ÔË Ü篺 ñôÕðC¶Cå¯ÇÂìÅ, Ô±ÜÆ Áå¶ ÁÅÂÆ. Á˵î. é¶ Çîñ Õ¶ íÅðå 鱧 çÇÔñÅÀ°ä çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚÆ ÔË¢ î°ì§ ÂÆ Áå¶ ÁÇÔîçÅìÅç 鱧 çÇÔñÅÀ°ä ñÂÆ òµâÆ

Ç×äåÆ ÇòÚ ÇìÔÅð, À°µåð êzç¶ô, ÕðéÅàÕ Áå¶ îÔÅðÅôàð 寺 ñ¯Õź 鱧 ÇñÁźçÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Çå§éź ×ð°µêź 寺 G@

15

ÕËâð 鱧 Ú°ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź 鱧 êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ çÆ àz¶Çé§× ÇçåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÕ Ô¯ð Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ñôÕçÆê ç¶ åà Õ¯ñ êÅÇÕÃåÅéÆ Áå¶ ÇÂðÅÕÆ ôÇÔðÆÁź Ãî¶å ÇÂÕ ÜÔÅ÷ 鱧 ððµÇÖÁŠ¶Üà § ÆÁź é¶ ÕÅì± ÕÆåÅ ÔË¢ íÅðåÆ Ãî°ç § ðÆ Ö¶åð ÇòÚ ÕÇæå å½ð Òå¶ çÅÖñ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ððµÇÖÁŠ¶Üà § ÆÁź é¶ ÜÔÅ÷ 鱧 ÕÅì± ÕÆåÅ¢ ÇÂÔ ÜÔÅ÷ ÇÕö ÁäçµÃÆ æź òµñ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂà 鱧 åà ðµÇÖÁÕ ë¯ðà Áå¶ Üñ ÃËéÅ é¶ Ú°ä½åÆ ÇçåÆ Áå¶ ñÕôçÆê Õ¯ñ ÇÂà çÅ ñ§×ð ê°ÁÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ô°ð± ÇòÚ ÇÂÔ ôµÕ ÜåÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ îÅñçÆò òµñ ÇðÔÅ Ô¯ò¶×Å¢ íÅðåÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆÁź Áé°ÃÅð êÅÇÕÃåÅé ÃÇæå ÁµåòÅçÆ Üæ¶ìç § ÆÁź îÅñçÆò 鱧 êÇÔñ ç¶ ðÔÆÁź Ôé¢

éòƺ ÇçµñÆ. íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çðÇîÁÅé îÅñ ×µâÆ çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ ÇêÛñ¶ Õ°Þ Ççéź 寺 áµê êÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé é¶ BB ççìð 寺 ìÅÁç íÅðåÆ îÅñ ×µâÆ ç¶ âðÅÂÆòð ç¶ òÆ÷¶ çÆ ÇîÁÅç éÔƺ òèÅÂÆ¢ ð¶ñ î§åðÅñÅ ç¶ Ã±åðź Áé°ÃÅð A@ ð¶ñ âðÅÂÆòðź çÅ òÆ÷Å ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ C Ô¯ð âðÅÂÆòðź ç¶ òÆ÷¶ çÆ ÇîÁÅç BB ççìð 鱧 Öåî Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ñåðź Áé°ÃÅð âðÅÂÆòðź é¶ ã°µÕò¶º Ã Òå¶ òÆ÷¶ ç¶ éòÆéÆÕðé ñÂÆ Áð÷Æ ÇçµåÆ ÃÆ êð À°Ã Òå¶ ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ ìÅÁç ÒÚ Çòç¶ô î§åðÅñÅ é¶ ÇÂÔ îÅîñÅ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁź ÃÅÔîä¶ À°áÅÇÂÁÅ åź À°è𯺠ÜòÅì ÇîÇñÁÅ ÇÕ îÅîñ¶ Òå¶ ÇòÚÅð ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ Ô°ä ÇÂÃñÅîÅìÅç 寺 òÆ÷Å Çîñä çÆ À°âÆÕ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ îÅñ ×µâÆ ðÅÔƺ êÅÇÕÃåÅé 寺 î°µÖ å½ð Òå¶ ÃÆÇî§à ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, ÜçÇÕ íÅðå 寺 úèð î°ð×ÆÁź çÅ çÅäÅ å¶ Ô¯ð ÚÅðÅ í¶ÇÜÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ç¯Ôź ç¶ôź ç¶ âðÅÂÆòð òÅðÆCòÅðÆ FCF îÔÆé¶ ×µâÆ é±§ íÅðå Üź êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ñË Õ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÕÆå¶ ×¶ êzì§èź Áé°ÃÅð F îÔÆé¶ íÅðåÆ âðÅÂÆòð îÅñ ×µâÆ é±§ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ñÅÔ½ð åÕ ñË Õ¶ ÜźçÅ ÔË, ÜçÇÕ F îÔÆé¶ êÅÇÕÃåÅé çÅ âÅÂÆòð Á§ÇîzåÃð ×µâÆ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÇÂà ò¶ñ¶ íÅðåÆ âðÅÂÆòð çÆ òÅðÆ Úµñ ðÔÆ ÔË¢ À°Ô ëðòðÆ åÕ ×µâÆ é±§ ñÅÔ½ð ñË Õ¶ ÜÅä òÅñÅ ÔË¢

ÕñîÅâÆ ÇÕå¶ ñË éÅ â°µìä Õź×ðà 鱧! î°§ìÂÆ. ðÅôàðî§âñ Ö¶âź ç¶ ÁÅï¯Üé éÅñ Ãì§Çèå دàÅñ¶ ÒÚ Ã°ð¶ô ÕñîÅâÆ Òå¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. çÅ Çôէ܊յö ÜÅä ç¶ éÅñ ÔÆ ê°ä¶ ÒÚ Õź×ðÃÆÁź 鱧 ÇÂà çÅ ÁÃð êÅðàÆ çÆ ÇÃÁÅÃå Òå¶ êËä Áå¶ Çòô¶ô å½ð Òå¶ ÃÅñ B@AB ÒÚ Ô¯ä òÅñÆÁź é×ð êÅÇñÕÅ Ú¯äź ÒÚ ÜéåÕ ÁÅèÅð صà Ô¯ä çÆ ÇÚ§åÅ ÃåÅÀ°ä ñµ×Æ ÔË¢ ÕñîÅâÆ ÇêÛñÆÁź ç¯ òÅðÆÁź 寺 ê°ä¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÃÆà çÆ é°îÅǧç×Æ Õð ðÔ¶ Ôé Áå¶ êÅðàÆ ñÆâðÇôê é¶ Õ°Þ ÃæÅéÕ ÁÅ×±Áź ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅòܱç

ôÇÔð ÒÚ Üæ¶ì§çÆ Òå¶ îÅîñ¶ ÚñÅÀ°ä çÆ À°é·Åº 鱧 Ö°µñ·Æ Û¯à ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ îÔÅðÅôàð êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ ì°ñÅð¶ Áé§å ×ÅâÇ×ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ Áå¶ Õź×ðÃ ç¶ Ãòð×Æ é¶åÅ òÅÂÆ. ìÆ. ÚòÅé

é¶ ê°ä¶ 鱧 îÔÅðÅôàð çÆ ÇÃÁÅÃå çÅ Õ¶ºçð çµÇÃÁÅ ÃÆ¢ À°Ô ÕÇÔ§ç¶ Ãé ÇÕ Ü¶ ê°ä¶ ÒÚ Õ°Þ ×ñå Ô°§çÅ ÔË åź À°Ã çÅ ê±ðÅ êzíÅò ê±ð¶ Ã±ì¶ Òå¶ êò¶×Å¢ ×ÅâÇ×ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÇêåÅ Áå¶ ê°ä¶ 寺 ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð ðÔ¶ òÆ. Á˵é. ×ÅâÇ×ñ ç¶ Ã åÕ ê°ä¶ çÆ ADH î˺ìðÆ é×ð êÅÇñÕÅ ÒÚ ðÅÕźêÅ ç¶ H Õ½ºÃñð Ãé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ F ÃÅñź 寺 ê°ä¶ é×ð êÅÇñÕÅ ÒÚ ðÅÕźêÅ ç¶ î˺ìðź çÆ Ç×äåÆ òè Õ¶ DE Ô¯ ×ÂÆ ÔË Áå¶ î¶Áð òÆ À°é·Åº çÅ ìä Ç×ÁÅ ÔË¢

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


16

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂÕ ÞÅå Áûܶ é¶ ÁÅåîÕæÅ ñÂÆ AE ñ¾Ö âÅñð çÅ ÕÆåÅ ÕðÅð

îÅÃÕ¯. ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ã³ÃæÅêÕ Ü±ñÆÁé Áûܶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» é¶ ÁÅêäÆ ÁÅåîÕæÅ ÇñÖä ñÂÆ AE ñ¾Ö âÅñð ç¶ ÇÂÕ ÕðÅð Óå¶ çÃåõå ÕÆå¶ ÔéÍ õìð ¶ܳÃÆ Áé¹ÃÅð Áûܶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ êËÃÅ À¹é·» ù ÁÅêä¶ Óå¶ ÃòÆâé ÓÚ ç¯ Á½ðå» òñ¯º ñ×Ŷ ÃðÆðÕ Ã¯ôä ç¶ ç¯ô» 寺 ìÚÅÀ¹ä ÓÚ îçç Õð¶×ÅÍ Áûܶ é¶ ÇÂÕ ×¾ñìÅå ç½ðÅé ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î˺ ÇÂà ÇÕåÅì ù éÔƺ ÇñÖäÅ ÚÅÔ¹³çÅ ÃÆ êð îËù ÇñÖäÅ êË ÇðÔÅ ÔË ÇÕªÇÕ îËù ÁÅêäÅ ìÚÅÁ Õðé Áå¶ ÇòÕÆñÆÕà ù ÜÅðÆ ð¾Öä ñÂÆ êËö çÆ ÷ð±ðå ÔËÍ

ì³×ñÅç¶ô é¶ íÅðåÆ ÜÔÅ÷ ù Õì÷¶ ÓÚ ÇñÁÅ

ãÅÕÅ. ì³×ñÅç¶ô é¶ ÇÂÕ ÁçÅñåÆ ÁÅç¶ô 寺 ìÅÁç íÅðåÆ ÜÔÅ÷ ÁËî. òÆ. úôÆÁé êðñ ù ÁÅêä¶ Õì÷¶ ÇòÚ ñË ÇñÁÅÍ ÁçÅñå é¶ ÜÔÅ÷ Óå¶ ã¯Ôä ñÂÆ ð¾Ö¶ ÃÅîÅé ù ԯ¶ é¹ÕÃÅé ç¶ ìçñ¶ î¹ÁÅò÷¶ çÆ î³× Õðé òÅñÆ ÇÂÕ Áð÷Æ Óå¶ Ã¹äòÅÂÆ ç¶ ç½ðÅé ÜÔÅ÷ ù ÷ìå Õðé çÅ ÁÅç¶ô Çç¾åÅ ÃÆÍ ÇÂÕ ÁõìÅð ÇòÚ êÌÕÅÇôå Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Úà×Ū ì³çð×ÅÔ å¯º ñ×í× AD ÇÕñ¯îÆàð ç¾Öä ÇòÚ ÃÇæå ê嶺×Å ÓÚ ÇÂà ÜÔÅ÷ ù Õì÷¶ ÓÚ ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ À¹µÚ ÁçÅñå ç¶ ÁÅç¶ô 寺 ìÅÁç ÜÔÅ÷ ù ÷ìå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÃÆîÅ Õð ÇòíÅ× ç¶ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ü篺 å¾Õ îÅîñŠùñÞ éÔƺ Ü»çÅ À¹Ã Ã å¾Õ ÜÔÅ÷ Úà×Ū ì³çð×ÅÔ å¯º éÔƺ ÜÅ ÃÕçÅÍ

ÚÆé ÇòÚ D ù î½å çÆ Ã÷Å

ìÆÇܳ×. ÚÆé çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ éôÆñ¶ êçÅðæ» çÆ åÃÕðÆ Õðé òÅñ¶ ×ð¯Ô ç¶ ÚÅð î˺ìð» ù î½å çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÔË Ü篺ÇÕ D Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁ» ù À¹îð ÕËç çÆ Ã÷Å Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÁõìÅð ÒÚÅÇÂéÅ â¶ñÆÓ Áé¹ÃÅð Õò»×Ú¯ dzàðîÆâƶà êÆêñ÷ ÁçÅñå é¶ ÇÂÕ ÁêðÅÇèÕ ×ð¯Ô ÚñÅÀ¹ä ÕÅðé ò± ÇÞÇÜÁÅé Ãî¶å ÚÅð ÇòÁÕåÆÁ» ù î½å çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÔËÍ ò± ù ÔÇæÁÅð, èîÅÕÅÖ¶÷ Ãî¾×ðÆ çÆ ÖðÆç¯Sëð¯õå, Á×òÅ Õðé Áå¶ ñ¯Õ» ù öËðS ÕÅùéÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÕËç ð¾Öä ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ òÆ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ÂÆðÅé ÓÚ D ù ë»ÃÆ

åÇÔðÅé. ÂÆðÅé ç¶ ç¼ÖäSê¼ÛîÆ ÇԼö ÓÚ éôÆñ¶ êçÅðæ» çÆ åÃÕðÆ ç¶ ç¯ô ÓÚ C ÇòÁÕåÆÁ» å¶ ÇÂÕ Ô¯ð ÇòÁÕåÆ ù Üìð ÜéÅÔ ç¶ ç¯ô ÓÚ ë»ÃÆ çÆ Ã÷Å Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ õìð ¶ܿÃÆ âÆ. êÆ. ¶. é¶ ð¯÷ÅéÅ ÁõìÅð ÒÕ¶ÁÔÅéÓ ç¶ ÔòÅñ¶ î¹åÅÇìÕ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ÚÅð» ù ÁÔòÅÜ ôÇÔð çÆ Ü¶ñ· ÓÚ ÃÇéÚðòÅð ù ë»ÃÆ ç¶ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÂÆðÅé ÓÚ Ô¼ÇåÁÅ, Üìð ÜéÅÔ, ÔÇæÁÅðì¿ç âÕËåÆ Áå¶ E ÇÕñ¯×ÌÅî 寺 Ç÷ÁÅçÅ éôÆñ¶ êçÅðæ» çÆ åÃÕðÆ ç¶ Ü¹ðî ÓÚ î½å çÆ Ã÷Å Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ

ÇîÃð ÓÚ ÔÅçÃÅ>H ÁîðÆÕÆ ÃËñÅéÆÁ» çÆ î½å

ÕÅÇÔðÅ. ÇîÃð ÇòÚ H ÁîðÆÕÆ ÃËñÅéÆÁ» çÆ À¹Ã Ã î½å Ô¯ ×ÂÆ Ü篺 À¹é·» çÆ ì¾Ã ÇÂÕ Öó¶ àð¾Õ éÅñ àÕðÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ÔÅçö ÇòÚ BA ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í õìð ¶ܳÃÆ Áé¹ÃÅð ÷õîÆÁ» ù ø½ÜÆ ÔÃêåÅñ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà ÔÅçö ÇòÚ ì¾Ã çÅ âðÅÂÆòð òÆ ÷õîÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ Â¶Ü³ÃÆ Áé¹ÃÅð ì¾Ã Áì± Çóì¶ñ é¶ó¶ ÃóÕ Óå¶ Öó¶ ÇÂÕ àð¾Õ éÅñ àÕðÅ ×ÂÆ ÇÜà ÕÅðé ÇÂà ÓÚ ÃòÅð H ÁîðÆÕÆ ÃËñÅéÆÁ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ

Dec 29, 2010 Wednesday

êÅÇÕ ÓÚ ÁÅåîØÅåÆ èîÅÕÅ,DF ÔñÅÕ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. À°µåð êµÛîÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ìÅܽð ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÃÇæå Çòôò Ö°ðÅÕ êz¯×ðÅî ç¶ ò§â Õ¶ºçð Òå¶ Ô¯Â¶ ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ ÇòÚ DF ñ¯Õź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ GB Ô¯ð ëµàó Ô¯ ׶¢ ÃæÅéÕ Çðê¯ðàź Áé°ÃÅð ÇÂÕ îÇÔñÅ îé°µÖÆ ì§ì é¶ À°Ã ò¶ñ¶ ÁÅêä¶SÁÅê 鱧 À°âÅ ÇñÁÅ Ü篺 òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ çï°Õå ðÅôàð Ö°ðÅÕ ò§â êz¯×ðÅî ç½ðÅé ÇÂյᶠԯ¶ Ãé¢ ñ¯Õź çÆ íÅðÆ íÆó Ô¯ä ÕÅðé ÇîzåÕź çÆ Ç×äåÆ Ô¯ð òÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Öìð ¶ܧÃÆ âÆ. êÆ. ¶. Áé°ÃÅð ÇÂÔ èîÅÕÅ ìÅܽð ÕìÅÇÂñÆ Ç÷ñ¶ ç¶ î°µÖ ôÇÔð ÖÅð ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Ã°ðµÇÖÁÅ çñź çÆ ÁñÕÅÇÂçÅ ÁµåòÅçÆÁź Çòð°µè î°ÇÔ§î ÜÅðÆ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ ÇÂîÇåÁÅÜ ÖÅé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ èîÅÕ¶ Ã À°æ¶ åÕðÆìé C@@ ñ¯Õ ÖÅäSêÆä çÅ ÃÅîÅé ñËä ñÂÆ ÇÂÕµá¶

ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ çÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ êÅÇÕ åÅÇñìÅé é¶ ñÂÆ

ԯ¶ Ãé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÷ÖîÆÁź ÒÚ¯º ÕÂÆÁź çÆ ÔÅñå éÅ÷°Õ ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ åÅÇñìÅé Áå¶ ÃðÕÅðÆ Ã°ðµÇÖÁÅ çñź çðÇîÁÅé ÜÅðÆ ñóÅÂÆ ÕÅðé ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ 寺 Ô÷Åðź êÇðòÅð ì¶Øð Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé Áå¶ Ã§ï°Õå ðÅôàð ¶ܧÃÆÁź òñ¯º î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòŶ ÜÅä òÅñ¶ ðÅôé Òå¶ ÔÆ Çéðíð Ôé¢ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Ô¯ð ððµÇÖÁÅ çÃå¶ í¶Ü Ççµå¶ ׶ Ôé Áå¶ ÷ÖîÆÁź 鱧 å°ð§å ÔÃêåÅñ êÔ°§ÚÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

êÅÇÕ ÔÅÂÆ ÕÇîôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ òÆ÷Š¶ܿà ù ÜÅÃÈÃÆ ñÂÆ îÜìÈð ÕÆåÅ

ìÂÆ. ÇÂÕ À¹µÚ ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÔÅÂÆ ÕÇîôé ç¶ ç¯ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÜÅò¶ç î½÷ÅòÅñÅ çÆÁ» ÕÂÆ òÆ÷Å Áð÷ÆÁ» ù ÇÂà ñÂÆ ÖÅðÜ Õð Çç¼åÅ å» Ü¯ À¹Ã ù ç¯ ÃÅñ åÕ ÁÇÔî ÃæÅéÅ çÆ à¹Ô ñËä ñÂÆ îÜìÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í êÅÇÕÃåÅé ñÂÆ ÜÃÈÃÆ Õðé ç¶ ç¯ô Çòå î½÷ÅòÅñÅ ù Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÜÅò¶ç Áìç¹ñ ×ëÈð î½÷ÅòÅñÅ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÔÅÂÆ ÕÇîôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» çÆÁ» î¿×» éÅ î¿éçÅ å» À¹Ô ÁÅêäÆ ÁÅîçé çÅ ÇÂÕ¯S ÇÂÕ ÜðÆÁÅ òÆ ×¹ÁÅ Çç¿çÅÍ ÇÂæ¶ î÷×»ò ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ î½÷ÅòÅñÅ ù êÅÇÕÃåÅé ñÂÆ ÜÃÈÃÆ Õðé ç¶ ç¯ô åÇÔå H çÿìð ù Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã ç¶ ÇÖñÅë ÃðÕÅðÆ ×¹êååÅ ÕÅùé åÇÔå îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÜÅÇ¿à ê¹Çñà ÕÇîôéð (ÁêðÅè) ÇÔîÅô¿È ðŶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ø¼à¯ Ø¼à ÇêÛñ¶ ÚÅð ÃÅñ» 寺 î½÷ÅòÅñÅ òÆ÷Å ÃÔÈñå ç¶ä çÅ Õ¿î Õð ÇðÔÅ ÔËÍ À¹Ô ÁÅêä¶ Õ¿î ç¶ ÇÃñÇÃñ¶ ÓÚ ÕÂÆ òÅð êÅÇÕÃåÅé ÔÅÂÆ ÕÇîôé Õ¯ñ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÔÅÂÆ ÕÇîôé ç¶ ç¯ ÁÇèÕÅðÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÃÆ ÇÕ À¹Ô îÔÅðÅôàð ç¶ ÁÇÔî ÇàÕÅÇäÁ» çÆ à¹Ô ñÅò¶Í ô¹ðÈÁÅå ÇòÚ î½÷ÅòÅñÅ ÇÂà ñÂÆ ðÅ÷Æ éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜà ÕÅðé ç¯ò¶º ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ À¹Ã çÆÁ» ÕÂÆ òÆ÷Å Áð÷ÆÁ» ù éÅîé÷Èð Õðé ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅÍ ÃÌÆ ðŶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ î½÷ÅòÅñÅ ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô À¹é·» ñÂÆ Õ¿î Õð¶Í

ÇÂÃñÅîÅìÅç. ÃæÅéÕ ëÈâ ê̯×ðÅî Ã˺àð ÓÚ ìÆå¶ ÇçéÄ Á½ðå ì¿ìÅð ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ÁÅåîØÅåÆ ì¿ì èîÅÕ¶ ÓÚ çÆ ÇÜ¿î¶òÅðÆ êÅÇÕÃåÅé ÁÅèÅÇðå åÅÇñìÅé é¶ ÁÅêä¶ ÇÃð ñÂÆ ÔËÍ ÇÂà èîÅÕ¶ ÓÚ DF ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ãé Áå¶ H@ 寺 òè¶ð¶ ÜõîÆ Ô¯ ׶ ÃéÍ åÇÔðÆÕ Â¶ åÅÇñìÅé êÅÇÕÃåÅé ç¶ ì¹ñÅð¶ ÁÅ÷î åÅÇðÕ é¶ Á¼Ü ÇÕÔÅ ÇÕ ÖÅð ÇòÖ¶ ÕÆå¶ Ç×ÁÅ ÁÅåîØÅåÆ ÔîñÅ À¹é·» çÆ Üæ¶ì¿çÆ ò¼ñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñÅ ÔîñÅ À¹Ã ò¶ñ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, Ü篺 Ã˺àð ÇòÖ¶ F@@ ÇòÁÕåÆ ÖÅè ÃÔÅÇÂåÅ ñËä ñÂÆ ÇÂÕ¼åð ԯ¶ ÃéÍ

ÇܵéÅÔ ç¶ é÷ðƶ é¶ êzîÅä± åÅÕå ìäÅÇÂÁÅ êÅÇÕ é±§ : ¶. ÇÕÀ±. ÖÅé

ðÅòñÇê§âÆ. êÅÇÕÃåÅé 鱧 õå ÃÅñź çÆ ñ×ÅåÅð ÃÖå ÇîÔéå éÅñ ÇÂÕ êzîÅä± åÅÕå ìäÅÀ°ä òÅñ¶ ìçéÅî êzîÅä± ÇòÇ×ÁÅéÆ âÅ. Áìç°ñ ÕÅÇçð ÖÅé é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÕÅÇÂçS¶SÁÅ÷î î°Ô§îç ÇܵéÅÔ ç¶ ÇçzôàÆÕ¯ä éÅñ êÅÇÕÃåÅé ÇÂÕ êzîÅä± åÅÕå ìÇäÁÅ ÔË¢ ÒÇç ÇéÀ±÷Ò é¶ ÖÅé ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇܵéÅÔ éÅ Õ¶òñ ç¶ô 鱧 ÁÅ÷ÅçÆ ÇçòÅÀ°ä òñ¶ Ãé ìñÇÕ À°é·Åº ÁÅêäÆ ÇÃÁÅäê Áå¶ ÁäæµÕ Õ¯Çôôź ðÅÔƺ ÇÂÕ ÁÅ÷Åç Áå¶ Ö°çî°ÖåÅð ç¶ô çÆ éÆºÔ òÆ ðµÖÆ ÃÆ¢

ÖÅé 鱧 êzîÅä± àËÕéÅñ¯ÜÆ Ãî×Çñ§× Õðé çÅ C ÃÇòà ǧÜÆéÆÁðź Òå¶ ç¯ô

ñ§âé. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ìçéÅî êzîÅä± ÇòÇ×ÁÅéÆ âÅ. ¶. ÇÕÀ±. ÖÅé ç¶ é˵àòðÕ é±§ êzîÅä± ÔÇæÁÅðź çÆ àËÕéÅñ¯ÜÆ Ãî×Çñ§× Õðé ç¶ ç¯ô ÇòÚ ÇÂÕ ÃÇòà îËÇÜÃàð¶à é¶ C ÃÇòà ǧÜÆéÆÁðź Òå¶ î°ÕµçîÅ ÚñŶ ÜÅä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ÃÇòà ëËâðñ îËÇÜÃàð¶à Á˺âðÆÁÅà ÇîÀ±ñð é¶ ÇÂÔ ÇÃëÅðô Çå§é ǧÜÆéÆÁðź çÆ ÕÅð×°÷ÅðÆ Òå¶ F ÃÅñ ÜźÚSêóåÅñ ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÔ Ç§ÜÆéÆÁð Ôé : À°ðà ÇàµÕð, À°Ã çÅ íðÅ îÅðÕ¯ å¶ À°é·Åº ç¶ ÇêåÅ ëzÅÇÂâÇðÚ, ÇÜé·Åº 鱧 êzîÅä± àËÕéÅñ¯ÜÆ çÆ Ãî×Çñ§× ç¶ ôµÕ ÇòÚ B@@D ÇòÚ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð ìÅÁç ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ÇðÔÅÁ Õð ÇçåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

Dec 29, 2010 Wednesday

ÇÂÕ ÞÅå

ð¯î ÒÚ ÃÇòÃ å¶ ÇÚµñÆ ç¶ ç±åØðź ÒÚ èîÅÕ¶

ð¯î. ÇÂæ¶ ÃÇæå ÃÇòà÷ðñ˺â Áå¶ ÇÚµñÆ ç¶ ç±åØðź ÇòÚ ÁµÜ ç¯ êÅðÃñ ì§ì ëචÇÜà éÅñ ÇÂé·Åº 鱧 Ö¯ñ·ä òÅñ¶ ç¯ î°ñÅ÷î ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ Ô°ä åÕ ÇÕö òÆ Ã§×áé é¶ ÇÂé·Åº èîÅÇÕÁź çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ éÔƺ ñÂÆ ÔË¢ ÇÚµñÆ ç±åØð ç¶ ìÅÔð î½Ü±ç ÁµÖƺ ç¶Öä òÅÇñÁź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ ç°êÇÔð C òܶ 寺 ìÅÁç èîÅÕ¶ çÆ ÁÅòÅ÷ ðäÆ Áå¶ ê°ñà 鱧 î½Õ¶ Òå¶ ÜÅºç¶ ç¶ÇÖÁÅ¢ ÇÂà ØàéŠ寺 C اචêÇÔñź ÃÇòà÷ðñ˺â ç±åØð ÇòÚ ÃÇæå ÇÂÕ çëåð ÇòÚ òÆ êÅðÃñ ì§ì ëÇàÁÅ¢

ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ é¶ ×ñåÆ î§é Õ¶ ÔéÆë 寺 îÅëÆ î§×Æ

îËñì¯ðé. ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ é¶ íÅðåÆ âÅÕàð î°Ô§îç ÔéÆë ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÁÅêäÆ ×ñåÆ î§é Õ¶ À°Ã Õ¯ñ¯º îÅëÆî§× ñÂÆ ÔË¢ ÔéÆë 鱧 Çå§é ÃÅñ êÇÔñź ÁµåòÅç ç¶ ç¯ôź ÇòÚ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ ×ñåÆ ÃÆ Áå¶ À°îÆç êz×àÅÂÆ ÇÕ ÔéÆë 鱧 Ççµå¶ ÜÅä òÅñ¶ î°ÁÅò÷¶ éÅñ ÇÂÕ î§çíÅ×Å ÁÇèÁŶ Öåî Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÃðÕÅð é¶ ÜéåÕ å½ð Òå¶ îÅëÆ î§×ç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ çÆ ê°ñà î§éçÆ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ×ñåÆ ÃÆ ÇÕ âÅ. ÔéÆë ì¶ç¯ôÅ ÃÆ¢ CA ÃÅñÅ ÔéÆë ÃìÆñ ÁÇÔîç çÅ ÚÚ¶ðÅ íðÅ ÔË, ܯ B@@G ÇòÚ Çìzà¶é ç¶ ×ñÅÃׯ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ Ô¯Â¶ ÁÃëñ Ôîñ¶ çÅ î°µÖ ç¯ôÆ ÃÆ¢

ï±ðê ÒÚ ìðëìÅðÆ : ð¶ñ ÁÅòÅÜÅÂÆ Áܶ òÆ êzíÅÇòå

ìðÇñé. òè¶ð¶ á§â Áå¶ ìðëìÅðÆ ÕÅðé áµê ê¶ ï±ðê ç¶ ÔòÅÂÆ ÁµÇâÁź Òå¶ ÜÔÅ÷ź çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ Ô½ñÆ2Ô½ñÆ ÁÅî òð×Æ Ô¯ä ñµ×Æ ÔË êð ÜîÅÁ ç¶ä òÅñÆ á§â Áå¶ ìðë ÕÅðé ÃóÕ å¶ ð¶ñò¶ çÆ ÃÇæåÆ Áܶ òÆ ×§íÆð ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ íÅðÆ ìðëìÅðÆ ÕÅðé ÕÂÆ Ççéź 寺 ì§ç ðÔ¶ ÕźàÆé˺àñ ï±ðê ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ÔòÅÂÆ ÇàÕÅä¶ ëð˺Õëðà ÇòÚ ÃÇæåÆ ÁÅî òð×Æ Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ ÁÅî ð°àÆé òµñ êðå ðÔ¶ Ôé¢ HF@ ÇòÚ¯º ÇÃðë E@ À°âÅéź ðµç ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢

17

ð±Ã ÇòÚ åÖåÅ êñàä çÆ Õ¯Çôô çÅ Ö°ñÅÃÅ

îÅÃÕ¯. ð±Ã çÆ Ã§ØÆ Ã°ðµÇÖÁŠöòÅ (Á˵ë. Á˵Ã. ìÆ.) ¶ܧÃÆ é¶ ÃÅìÕÅ Ö°ëÆÁÅ ÁÇèÕÅðÆ òñÅçÆîÆð ÕòÚÕ¯ò 鱧 ÔÇæÁÅðì§ç Çòçð¯Ô Õð Õ¶ åÖåÅ êñàä çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚä ç¶ ç¯ô ÇòÚ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ç¶ô çÆ êzî°Ö Çì÷é˵à ÁÖìÅð ÒÕ¯î¶ðçåÒ çÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÕòÚÕ¯ò 鱧 òÆðòÅð Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢À°Ã 鱧 B@@E ÇòÚ ÔÅÂÆ êz¯ëÅÂÆñ îÅîñ¶ ÇòÚ Ã°êðÆî Õ¯ðà é¶ ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ ÃÆ¢ Á˵ë. Á˵Ã. ìÆ. Áé°ÃÅð ÕòÚÕ¯ò é¶ îéÆé Áå¶ ê¯ÜÔðÃÕÆ òð׶ ÛÅêÅîÅð ×°à ç¶ î°ÖÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ åÖåÅ êñàä çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚÆ ÃÆ¢

ÁÅìÅçÆ òÅèÅ ð¯Õä ñÂÆ ÚÆé òñ¯º Á½ðåź çÅ ô¯ôä, îðçź éÅñ Ç÷ÁÅçåÆ

ìÆÇܧ×. ÚÆé ÇòÚ òµâ¶ êËîÅé¶ Òå¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź çÆ À°ñ§ØäÅ çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ C@ ÃÅñ êÇÔñź ÚÆé ÇòÚ ñÅ×± ÇÂÕ ìµÚ¶ çÆ éÆåÆ ÕÅðé ÕÂÆ Á½ðåź çÅ ô¯ôä Áå¶ îðçź éÅñ Ç÷ÁÅçåÆ Ô¯ÂÆ¢ ÚÆé ç¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ç×áé òñ¯º ÜÅðÆ åÅ÷Å Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÚÆé ÃðÕÅð é¶ ÇÂà Çéïî 鱧 ñÅ×± Õðé ñÂÆ ÁÅðÇæÕ Ã÷Å ç¶ éÅñ=éÅñ ÇÂÕ ìµÚ¶ 鱧 Üéî ç¶ Ú°µÕÆÁź Á½ðåź çÆ ÜìðÆ éÃì§çÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂà Çðê¯ðà 鱧 ÚÆé ç¶ ÇÔÀ±îé ðÅÂÆàà Çâë˺âð÷ éź ç¶ Ã§×áé é¶ êzÕÅÇôå ÕÆåÅ ÔË¢ Çðê¯ðà ÇòÚ ÁÇÜÔ¶ ÃÅð¶ ñ¯Õź ìÅð¶ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜé·Åº 鱧 ç±ÜÅ ìµÚÅ Ô¯ä Òå¶ é½ÕðÆ ×òÅÀ°äÆ êÂÆ¢

ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÅêä¶ ×°ÁźãÆ ç¶ ç±Ü¶ ìµÚ¶ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä òÅñ¶ ôÇÔðÆÁź 鱧 ÃéîÅÇéå Õðé Áå¶ ×ðíòåÆ Á½ðåź çÅ ÷ìðçÃåÆ ×ðíêÅå ÕðòŶ ÜÅä ç¶ îÅîñ¶ òÆ Çðê¯ðà ÇòÚ çðÜ Ôé¢ ÁéÔ±ÂÆ Ã±ì¶ ç¶ ðÇÔä òÅñÆ ÃÅñÅ çÆ ñÆ Ô¯º×îÆ ç¶ Õ½ó¶ åÜðì¶ çÅ Ç÷Õð Õðç¶ Ô¯Â¶ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÇÜÔÆÁź Ç÷ÁÅçåÆÁź ìÔ°å ÃÅð¶ ñ¯Õź éÅñ Ô¯ÂÆÁź¢ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð èÆ ç¶ Ü§îä 寺 ìÅÁç ñÆ é±§ ÃæÅéÕ ÃðÕÅð ç¶ AB ñ¯Õ Ú°µÕ Õ¶ ÔÃêåÅñ ñË ×¶ Áå¶ À°ÃçÆ ÷ìðçÃåÆ éÃì§çÆ Õð ÇçµåÆ, À°Ô ÚÆÖçÆ ðÔÆ ÇÕ À°Ô Ü篺 áÆÕ Ô¯ ÜÅò¶×Æ åź À°Ô ÁÅê ÜÅ Õ¶ éÃì§çÆ ÕðòŶ×Æ êð À°ÃçÆ ÇÂÕ éŠðäÆ ×ÂÆ¢


18

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

Dec 29, 2010 Wednesday

î°ÃÇñî ÁÇíé¶åðÆ é±§ ÇÔ§ç± é½ÜòÅé éÅñ êz¶î Õðé Òå¶ Õ°àÅêÅ, ÜÅ鯺 îÅðé çÆ èîÕÆ

êµÛîÆ Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ Ô¶ðÅå ÇòÖ¶ Áë×ÅéÆ Á½ðå» ÃóÕ Õ¿â¶ ê¹ðÅä¶ ×ðî Õêó¶ ò¶ÚçÆÁ» Ô¯ÂÆÁ»Í Áë×ÇéÃåÅé çÆ ÁÅðÇæÕåÅ ì¹ðÆ åð·» ãÇÔ ã¶ðÆ Ô¯ üµÕÆ þ å¶ ÇÂà ò¶ñ¶ ǵ毺 ç¶ ñ¯Õ» çÅ ×¹÷ÅðÅ Çòç¶ô» 寺 Çîñä òÅñÆ ÁÅðÇæÕ îçç éÅñ ÔÆ Ô¹¿çÅ þÍ ñµÖ» ñ¯Õ Øð, ð¯àÆ, ÃÅë êÅäÆ, ÇìÜñÆ, ÇÃÔå ÃÔÈñå» Áå¶ çòÅÂÆÁ» òÅÃå¶ åðñ¶ ñË ðÔ¶ ÔéÍ

ñ§âé. ÔËðÆêÅàð ç¶ ÃÇÔêÅáÆ çÆ í±ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä òÅñÆ ÇÂÕ î°ÃÇñî ÁÇíé¶åðÆ é±§ ÇÂÕ ÇÔ§ç± é½ÜòÅé éÅñ êzî ¶ Õðé Òå¶ À°Ã ç¶ êÇðòÅð òÅÇñÁź é¶ ÕÇæå å½ð Òå¶ À°Ã 鱧 Õ°àÅêÅ ÚÅÇó·ÁÅ Áå¶ ÜÅ鯺 îÅðé çÆ èîÕÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ÔËðÆêÅàð Çëñî ÒÚ êçîÅ êÅÇàñ çÆ í±ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä òÅñÆ ÁëôÅé ÁÅ÷Åç (BB) 鱧 ÇéµÜÆ ÜÆòé ÇòÚ ÇÂÕ ×ËðEî°ÃÇñî é½ÜòÅé éÅñ Çîñä Òå¶ À°Ã ç¶

êÇðòÅð é¶ À°Ã 鱧 Õ°àÅêÅ ÚÅÇó·ÁÅ Áå¶ ÜÅ鯺 îÅðé çÆ èîÕÆ ÇçµåÆ¢ îÅéÚËÃàð ÕðÅÀ±é Õ¯ðà 鱧 çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÁëôÅé 鱧 ÇÂÕ ÇÔ§ç± ñóÕ¶ éÅñ Çîñä Òå¶ ò¶ÃòÅ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà Çðôå¶ é¶ ÁëôÅé ç¶ ÇêåÅ ÁÅ÷Åç Áå¶ íðÅ Áôðë 鱧 ×°µÃ¶ ÇòÚ ñË ÁźçÅ¢ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÜÅ鯺 îÅðé çÆ èîÕÆ å¯º âðÆ ÁÇíé¶åðÆ ÁÅêä¶ ì˵âð±î çÆ ÇÖóÕÆ å¯º ÇéÕñ Õ¶ ç½ó ×ÂÆ¢

í°µà¯ ÔµÇåÁÅ Õ¶Ã: êÅÇÕ ÃðÕÅð Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ ÔÅñå ÁÇå éÅ÷°Õ ÜÅºÚ çŠضðÅ òèÅÀ°ä ñµ×Æ

ÕÅì°ñ. ÁîðÆÕÅ òµñ¯º íÅò¶º ñ×ÅåÅð âð¯é Ôîñ¶ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé êð Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ Ã°ðµÇÖÁÅ çÆ ÔÅñå ÇìñÕ°ñ Çò×ó Ú°µÕÆ ÔË¢ À°µåðÆ å¶ ê±ðìÆ Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ AF Ç÷Çñ·Áź çÆ ÔÅñå ÁÇå éÅ÷°Õ ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ Ö°ñÅÊçï°Õå ðÅôàð ç¶ ×°êå éÕÇôÁź 寺 Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº éÕÇôÁź 寺 Ãêôà Ô°§çÅ ÔË ÇÕ ÇÂà òð·¶ ç½ðÅé Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ ÕÂÆ ÇÔµÇÃÁź ÒÚ Ã°ðµÇÖÁÅ êzì§èź çÅ ÜéÅ÷Å ÇéÕñ Ú°µÕÅ ÔË¢ ÒòÅñ ÃàðÆà ÜéðñÒ ÒÚ Ã§ï°Õå ðÅôàð ç¶ ç¯ éÕÇôÁź çÆ å°ñéÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË ÇÜà ÒÚ ÃÅñ ç¶ ô°ð± îÅðÚ çÆ ÔÅñå

êÅÇÕ é¶ ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź çÅ òÆ÷Å éÅîé÷±ð Õðé 寺 ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé é¶ À°é·Åº Öìðź 鱧 ÖÅÇðÜ ÕÆåÅ ÔË, ÇÜé·Åº ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã é¶ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ç¶ô ÒÚ Ü§î¶ C@@ íÅðåÆ ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź çÅ òÆ÷Å éÅîé÷±ð Õð ÇçµåÅ ÔË¢ çÃç ç¶ Ô¶áñ¶ Ãçé ÇòÚ ÇÂÕ ÇèÁÅé ÇçòÅú îå¶ çÅ ÜòÅì Çç§ç¶ ԯ¶ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ îÇñÕ ÁîÅç ÖÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ ×zÇÔ î§åðÅñŠ寺 êåÅ ÕÆåÅ ÔË Áå¶ C@@ ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź çÅ òÆ÷Å éÅîé÷±ð Õðé çì§èÆ Õ¯ÂÆ Çðê¯ðà éÔƺ ÔË¢

ÇòÖÅÂÆ ×ÂÆ ÔË å¶ ç±Ü¶ ÒÚ ÁÕå±ìð ç¶ Á§å çÆ ÔÅñå çðÃÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ÁÇèÁËé î°åÅìÕ çµÖä ÇÜµæ¶ ÁîðÆÕÆ ë½Üź ñó ðÔÆÁź Ôé, ÒÚ ÔÅñå ì¶Ôµç éÅ÷°Õ ÔË¢ ÇÂèðñ¶ AF Ç÷Çñ·Áź 鱧 ì¶Ôµç Öåð¶ òÅñÅ î§ÇéÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ íÅò¶º ÁîðÆÕÅ òµñ¯º çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÆ ï°µèéÆåÆ Õ§î Õð ðÔÆ ÔË êð ÇÂÔ ç¯ò¶º éÕô¶ Õ°Þ Ô¯ð ÔÆ ÁÃñÆÁå ÇìÁÅéç¶ Ôé¢ ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ B@AD ÒÚ Ã°ðµÇÖÁÅ çÅ Ç÷§îÅ Áë×Åé ë½Üź 鱧 ýºêä çÆ ÇåÁÅðÆ åÇÔå C@ Ô÷Åð Ô¯ð ÁîðÆÕÆ ë½ÜÆ í¶Üä ç¶ ëËÃñ¶ 寺 ÇÂÕ

ÃÅñ ìÅÁç ï°µèéÆåÆ Òå¶ é÷ðÃÅéÆ ÕÆåÆ ÔË¢ úìÅîÅ é¶ ÇÂà î½Õ¶ ÁÅêäÆ ï°µèéÆåÆ é±§ ÕÅð×ð ÕðÅð Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË Ô°ä Ú½Õà ðÇÔä çÆ ñ¯ó ÔË¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ü°ñÅÂÆ B@AA ÒÚ Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ¯º ÁîðÆÕÆ ë½ÜÆ ìÅÔð Õµãä¶ ô°ð± Ô¯ä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ ÇÂà ò¶ñ¶ Áø×ÅÇéÃåÅé ÒÚ ÁîðÆÕÅ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÇÂÕ ñµÖ D@ Ô÷Åð éÅ௠ë½ÜÆ åÅÇÂéÅå Ôé¢ ç±Ü¶ êÅö åÅ÷Å éÕô¶ é¶ Ãêôà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆ çÅÁÇòÁź ÒÚ Õ¯ÂÆ çî éÔƺ ÇÕÀ°ºÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ ìÔ°å¶ ÇÂñÅÇÕÁź ÒÚ Ã°ðµÇÖÁÅ çÆ ÔÅñå ÁÇå éÅ÷°Õ ÔË¢

íÅðåÆ î±ñ çÆ Â¶ÁðÔ¯Ãà˵à 鱧 Çìzà¶é ÓÚ H ÃÅñ çÆ ÕËç

ÕðÅÚÆ. êÅÇÕÃåÅé çÆ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ ì¶é÷Æð í°µà¯ çÆ ÔµÇåÁÅ çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòµÚ Õ°Þ Ö°øÆÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ôî±ñÆÁå 鱧 îµç¶é÷ð ðµÖÇçÁź êÅÇÕÃåÅé ÃðÕÅð ÇÂà նà Ãì§èÆ ÜÅºÚ çÅ çÅÇÂðÅ òèÅÀ°ä ñÂÆ ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË¢ ÁõìÅð ÒâÅÁéÒ çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÜÅºÚ ÁÇèÕÅðÆ ÇÂà ÃÅÇ÷ô ÇòµÚ ôÅîñ Õ°Þ ÇÚÔÇðÁź 鱧 ì¶éÕÅì Õðé ñÂÆ ÜÅºÚ çŠضðÅ òèÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÁõìÅð Áé°ÃÅð Çå§é ÃÅñ çÆ ÜÅºÚ ç½ðÅé ÇÂÔ êåÅ éÔƺ ñµ×Å ÇÕ ÃÅìÕÅ êzèÅé î§åðÆ ì¶é÷Æð í°µà¯ é±§ ÇÕÃ é¶ îÅÇðÁÅ¢ ÇÂà ñÂÆ ÜÅºÚ çÅ çÅÇÂðÅ òèÅÀ°ä Ãì§èÆ Ô°Õî Ççµå¶ ׶ Ôé¢ Áܶ åµÕ ÇÂà ÜÅºÚ ç½ðÅé ÇÂÔ êåÅ éÔƺ ñµ× ÃÇÕÁÅ ÇÕ ì¶é÷Æð 鱧 ÇÕÃ é¶ îÅÇðÁÅ Áå¶ À°Ã 鱧 îÅðé çÆ ÃÅÇ÷ô ÇÕÃ é¶ ÇåÁÅð ÕÆåÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòµÚ ëËâðñ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ é¶ ðÅòñÇê§âÆ ê°ñÆÃ ç¶ ÃÅìÕÅ î°ÖÆ ÃÅÀ±ç Á÷Æ÷ å¶ ÁËÃ.êÆ. Ö°ðî ÃÇÔ÷Åç 鱧 Û¶ Ççé çÆ ÇÔðÅÃå ÇòµÚ ÇñÁÅ ÔË åź ܯ À°é·Åº Õ¯ñ¯º ØàéÅ òÅñ¶ Ççé òðÇåÁÅ Ç×ÁÅ î¯ìÅÂÆñ ë¯é ìðÅîç ÕÆåÅ ÜÅò¶¢

â»Ã â»Ã â»Ã

ñ§âé. ¶ÁðñÅÂÆé Õ§êéÆ Â¶Áð ÕËé¶âÅ çÆ íÅðåÆ î±ñ çÆ ÇÂÕ ÃÅìÕŠ¶ÁðÔ¯Ãà˵à 鱧 Çìzà¶é ÇòÚ åÕðÆìé ãÅÂÆ ñµÖ 꽺â çÆ Õ¯ÕÆé Ãîµ×ñð Õðé ñÂÆ H ÃÅñ ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ¢ ÇêÛñ¶ îÅðÚ îÔÆé¶ ÇòÚ êÆÁð çé 寺 ÔÆæð¯ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ çÆ ïÅåðÅ ç½ðÅé صà¯Eصà D ÇÕñ¯ Õ¯ÕÆé çÆ Ãîµ×Çñ§× çÆ ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ÕÇæå í±ÇîÕÅ ñÂÆ ÃÅÀ±æ ÕðÅÀ±é çÆ ÁçÅñå é¶ BG ÃÅñÅ îéçÆê ôÅÔÆ é±§ ÇÂÔ Ã÷ŠðäÅÂÆ¢ ñ§âé ê°ñÃ ç¶ ÜÅºÚ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ôÅÔÆ é¶ ÜÔÅ÷ ç¶ Áîñ¶ ç¶ î˺ìð ç¶ ð±ê ÇòÚ ÁÅêä¶ ÁÔ°ç¶ çÆ ç°ðòð寺 ÕÆåÆ Áå¶ Ô°ä À°Ã 鱧 ÇÂÔ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ¢ ê°ñÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ñóÕÆ Õ¯ÕÆé 鱧 ÁÅêä¶ ìË× ÇòÚ ðµÖ Õ¶ ÇñÁÅÂÆ Áå¶ Çëð À°Ã 鱧 ñ§âé ÃÇæå ÇÂÕ Ô¯àñ ç¶ ÕîÇðÁź ÇòÚ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁź 鱧 Çç§çÆ ðÔÆ¢ ÁçÅñå é¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ BH ÃÅñÅ ìñÇò§çð ÇðÚðâ, EC ÃÅñÅ ×°ñÅî îÇñÕ Áå¶ ÃÆî¯é ÔÅòðâ 鱧 òÆ Ãîµ×Çñ§× çÅ ç¯ôÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË¢

ÁîÆð ô¶Ö å¶ ÇÂÃðÅÇÂñÆ îé°µÖÆ Á§×ź ç¶ î°µÖ ÖðÆççÅð

ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ç¶ çëå𯺠ÇîñÆ ëÅÂÆñ 寺 Ô¯ÇÂÁÅ Ö¹ñÅÃÅ

ì¶ñ×ð¶â. կïò¯EîËæ¯ÔÆÜÅ ÇòÚ ÁÅî ñ¯Õź 鱧 Á×òÅ ÕðÕ¶ À°é·Åº ç¶ ÕÆîåÆ ÃðÆðÕ Á§× Õµã Õ¶ ÜðîéÆ, ÃÕ˺â¶é¶òÆÁÅ, ÁîðÆÕÅ, ÇÂÃðÅÂÆñ Áå¶ ìðåÅéÆÁÅ òð׶ ÁîÆð î°ñÕź ÇòÚ ò¶Ú¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÇÂ毺 Ûêç¶ ÇÂÕ ÁõìÅð Òâ¶ÁñÆ ê¯ñÆàÕÅÒ ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ç¶ çëåð çÆ ëÅÂÆñ ÇÜà çÅ ÇÃðñ¶Ö Òîé°µÖÆ Á§×ź çÆ åÃÕðÆÒ ÇòÚ ÇÂÔ ò¶ðò¶ çðÜ Ôé ÇÕ ÇÂÃðÅÂÆñ ìðÅ÷Æñ Áå¶ ÇëñêÅÂÆé÷ ç¶ âÅÕàð îé°µÖÆ Á§×ź

çÆ åÃÕðÆ ç¶ è§ç¶ ÇòÚ ôÅîñ Ôé¢ ÃðìÆÁÅ Ãì§èÆ Ü§×Æ Ü°ðî ç¶ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ç¶ çëåð çÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇéÀ±ïÅðÕ çÆ Õ¯ñ§ìÆÁÅ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ îÅÇÔðź çÆ Çðê¯ðà ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ çµÖäÆEê±ðìÆ ï±ðê 寺 åÃÕðÆ ðÅÔƺ ÁÅ ðÔ¶ îé°µÖÆ Á§×ź ç¶ ×ÅÔÕź ÒÚ ÁîÆð ô¶Ö å¶ ÇÂÃðÅÂÆñÆ ôÅîñ Ôé¢ ÁõìÅð çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ï¶ð±ôñî çÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ÕñÆÇéÕ ÇòÚ ÃÅñ B@@A ÇòÚ F@ îðÆ÷ź ç¶ ×°ðç¶ ìçñ¶ ׶ êð ÇÂé·Åº ç¶ çÅéÆÁź

çÅ Õ¯ÂÆ ò¶ðòÅ éÔƺ ÇîñçÅ¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÃ Ö¯Ü ÇòÚ çµÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÔÆ ÇÂÕ î°µÖ ÕÅðé ÔË ÇÕ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇÂÃðÅÂÆñÆ ÁÅêä¶ ÔîòåéÆ âÅÕàðź éÅñ ê±ðìÆ ï±ðê ç¶ ç¶ôź ÇòÚ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÁÅêä¶ çÅÁò¶ 鱧 î÷ì±å Õðé ñÂÆ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ çÆ ëÅÂÆñ ÇòÚ À°Ã ØàéÅ çÅ òÆ Ç÷Õð ÔË ÇÜà ÒÚ AE éò§ìð B@@H 鱧 ÇêzÃàÆéÅ ê°ñÆÃ é¶ ÇÂÕ ÇÂÃðÅÂÆñÆ î¯ô¶ Ôð¶ñ 鱧 îé°µÖÆ Á§× ìçñä çÆ ÃÅÇ÷ô ç¶ ç¯ô ÇòÚ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ ÃÆ¢

ìÂÆ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ÇëñîÆ ê̯×ðÅî ç½ðÅé ÇéÌå çÅ êÌçðôé ÕðçÆ Ô¯ÂÆÍ ðÅäÆ î¹ÖðÜÆ é¶ ÇÂà î½Õ¶ ÁÅêäÆÁ» Çëñî» ç¶ ×Æå» Óå¶ éµÚ Õ¶ çðôÕ» çÅ ÖÈì îé î¯ÇÔÁÅÍ


èîÕ

Ãð×ðîÆÁ»

Dec 29, 2010 Wednesday

19

ç¹éÆÁÅ íð ÓÚ ÁÅÃæÅ å¶ À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÂÆ ÇÕÌÃîÃ

éòƺ Çç¼ñÆ. íÅðå Áå¶ ÁîðÆÕÅ Ãî¶å ç¹éÆÁÅ íð ÓÚ ìÆåÆ BE çÿìð ù Ç´Ãîà ìóÆ èÈîèÅî å¶ ôðèÅ éÅñ îéÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ ÇÂÃÅÂÆ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ñ¯Õ» é¶ Ç×ðÜÅØð» ÇòÚ Çòô¶ô êÌÅðæéÅò» ÕÆåÆÁ»Í ðÅôàðêåÆ å¶ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ç¶ô òÅÃÆÁ» ù ÇÕÌÃîà çÆ òèÅÂÆ Çç¼åÆ ÔËÍ Ã¿ØäÆ è¹¿ç å¶ ÕÇÔð çÆ ÃðçÆ ç¶

ìÅòÜÈç Çç¼ñÆ ÇòÚ ÇÕÌÃîà çÆ êÈðò ÿÇèÁÅ Óå¶ ìÆåÆ ðÅå Ç×ðÜÅØð» ÇòÚ ñ¯Õ ÇÂռᶠԯ¶ Áå¶ À¹é·» é¶ Á¼èÆ ðÅå çÆÁ» Çòô¶ô êÌÅðæéÅò» ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅÍ Çç¼ñÆ ç¶ ÁËé ÇòÚÕÅð ÃÇæå öÕðâ ÔÅðà ÕËæ¶âÌñ Ç×ðÜÅØð ÇòÚ ÇÂÕ ÇòôÅñ ÇÕÌÃîà àÌÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜà ù ò¶Öä ñÂÆ ì¼Ú¶ ÁÅêä¶ îÅåÅ9ÇêåÅ ç¶ éÅñ

êÔ¹¿Ú¶Í Õ¶ðñ ÇòÚ ÇÕÌÃîÃ ç¶ î½Õ¶ Óå¶ ÇÂÃÅÂÆ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ Ô÷Åð» ñ¯Õ Á¼Ü Ç×ðÜÅØð» ÇòÚ Çòô¶ô êÌÅðæéÅò» ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯Â¶Í îÅÇÂÁÅé×ðÆ î¹¿ìÂÆ ÇòÚ ÇÕÌÃîÃ ç¶ ÇåÀ¹ÔÅð ç¶ î½Õ¶ Ô÷Åð» ñ¯Õ» é¶ Á¼èÆ ðÅå ù ò¼Ö ò¼Ö Ç×ðÜÅØð» ÇòÚ ÇÂռᶠԯ Õ¶ ÁÅÃæÅ å¶ À¹åôÅÔ éÅñ êÌÅðæéÅ ÃíÅò» ÇòÚ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ å¶ ÇÂÕ çÈܶ

ù ÇÕÌÃîà çÆ òèÅÂÆ Çç¼åÆÍ ÇÂö å𷻠ׯÁÅ, ê¿ÜÅì å¶ ç¶ô ç¶ Ô¯ð ðÅÜ» ÇòÚ òÆ ÇÕÌÃîà çÅ ÇåÀ¹ÔÅð À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ Çòç¶ô ÇòÚ òËàÆÕé ÇòÚ ê¯ê ìËé¶ÇâÕà AFò¶º é¶ ìÆåÆ ç¶ð ðÅå ÇÕÌÃîà À¹åÃò çÆ Á×òÅÂÆ ÕÆåÆÍ ÇÂÃ ç¶ åÇÔå Á¼èÆ ðÅå çÆ ðÃîÆ êÌÅðæéÅ ÃíÅ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ öºà êÆàðà ÚðÚ ÇòÚ

Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ ÇÂռᶠԯ¶ ÃéÍ åîÅî ñ¯Õ öºà êÆàðà Ãչ¶ð ÇòÚ ñ¼×Æ ÇòôÅñ òÆâÆú ÃÕðÆé Óå¶ ÇÕÌÃîà À¹åÃò ç¶ é÷Åð¶ ò¶Ö ðÔ¶ ÃÆÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ñ¿çé, ÜðîéÆ, ÁÃà¶ÌñÆÁÅ, ÕËé¶âÅ Ãî¶å ç¹éÆÁÅ ç¶ ÕÂÆ î¹ñÕ» é¶ êÌíÈ ÂÆÃÅ ù ïÅç ÕÆåÅ å¶ À¹é·» ç¶ À¹êç¶ô Óå¶ Úµñä çÅ ðÅÔ êÌä ÕÆåÅÍ

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà N.Y.S. INSPECTION STATION

Front End and Wheel Alignment

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420


20

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

21


èîÕ

Ãð×ðîÆÁ»

22

ñÅðÅ

Dec 29, 2010 Wednesday

ç¼åÅ

ׯÇò¿çÅ çÆ ì¶àÆ

ôÅÔð¹Ö çÆ êÿç

éîðåÅ

ׯ

Á¼á ÃÅñ êÇÔñ» ÒÁ¿çÅ÷Ó òÅñÆ ñÅðÅ å¶ Ô¹ä ÒâÅé*BÓ òÅñÆ ñÅðÅ ÓÚ Õ¯Ô» çÅ øðÕ ÔËÍ åç ìÅ÷Æ ÇêÌÁ³ÕÅ Ú¯êóÅ ç¶ Ô¼æ ñ¼×Æ ÃÆÍ Ô¹ä ñÅðÅ ÇÕö òÆ ÕÆîå Óå¶ ò¼ÖðÆ ÛÅê Û¼âäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ

ÇÂ

Ô ñÅðÅ ç¼åÅ çÆ ÖÈìÆ ÔË ÇÕ ÁÅêäÆÁ» ÃÅðÆÁ» Çøñî» ÓÚ ÁÅêä¶ éÅñ òÅñÆ ÁÇíé¶åðÆ éÅñ¯º À°Ô îËçÅé îÅð Ü»çÆ ÔË, ÚÅÔ¶ À°ÃçÆ íÈÇîÕÅ Çé¼ÕÆ Ô¯ò¶ Ü» ò¼âÆ, ìÅ÷Æ À°Ã ç¶ Ô¼æ ñ×çÆ ÔËÍ çÈÃðÆ ç¶ é¼Õ Զ᯺ ÇéÕñä ÓÚ îÅÇÔð ñÅðÅ Çøñî ÒìÇñÀ±Ó ÓÚ ÒÇìÕéÆ ÁËÕàÓ ç¹ÁÅðÅ ÕËàðÆéÅ ÕËø Óå¶ ÔÅòÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ å¶ Òé¯ Á˺àðÆÓ ÓÚ î¼æ¶ Óå¶ ÇóèÈð, ê³ÌêÅð×å êÇÔðÅò¶ å¶ ×ñ¶ ÓÚ î³×ñ ÃÈåð ù

êÇÔé Õ¶ À°Ã é¶ ò¼ÖðÆ êÛÅä ìäÅÀ°ä ÓÚ ÕÅîïÅìÆ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÃÆÍ ÇÂÔ å» î³éäÅ êò¶×Å ÇÕ ÇÂé·» Ççé» ÓÚ ñÅðÅ ç¼åÅ Õ°Þ Ç÷ÁÅçÅ ÔÆ ÔÃÆé é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ Á¼á ÃÅñ êÇÔñ» ÒÁ¿çÅ÷Ó òÅñÆ ñÅðÅ å¶ Ô¹ä ÒâÅé;BÓ òÅñÆ ñÅðÅ ÓÚ Õ¯Ô» çÅ øðÕ ÔËÍ åç ìÅ÷Æ ÇêÌÁ³ÕÅ Ú¯êóÅ ç¶ Ô¼æ ñ¼×Æ ÃÆÍ Ô¹ä ñÅðÅ ÇÕö òÆ ÕÆîå Óå¶ ò¼ÖðÆ ÛÅê Û¼âäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ çðôÕ éÆÞ éÅñ å¼Õä ÁËéÆ Õ° ÚîÕ;çîÕ À°Ô ÇìÖ¶ð ðÔÆ ÔËÍ ÇêÌÁ³ÕÅ

ÇÂà Çøñî ÓÚ ÁËÕôé Õð ðÔÆ ÔËÍ ñÅðÅ ÕÇÔ ðÔÆ ÔË ÇÕ ñ¯Õ ÔòÅ ÓÚ Øÿ¹é î¹¼ÕÆ çÆ æ» å¿× Õ¼êÇóÁ», ÃÕðà å¶ ÇìÕéÆ òÅñÆ éÅÇÂÕÅ ù Ç÷ÁÅçÅ êÿç Õðç¶ ÔéÍ ÇÂÕ Ã ñÅðÅ é¶ ÇêÌÁ³ÕÅ éÅñ Çøñî» ÓÚ Õ¿î Õðé 寺 Õ¿éÆ ÕåðÅÁ ñÂÆ ÃÆ å¶ ÇÞÜÕ À°Ô ÒâÅé;BÓ

ÃÅÂÆé Õðé Ã òÆ ðÔÆ ÃÆÍ Üç øðÔÅé Áõåð é¶ ïÕÆé ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ñÅðÅ çÅ ÇÕðçÅð çîçÅð Ô¯ò¶×Å åç À°Ô î³éÆ ÃÆÍ ÒìÇñÀ±Ó ò¶ñ¶ 寺 ôÅÔð¹Ö ÖÅé òÆ ñÅðÅ ù ÔÆ êÿç ÕðçÅ ÔËÍ ñÅðÅ ÇîñçÆ å» ÇêÌÁ³ÕÅ ù ×ðîܯôÆ éÅñ ÔË êð Ççñ ÓÚ À°Ã ç¶ Õ°Þ Ô¯ð ÔÆ ÔËÍ

Çøñî» ÓÚ

Çò¿çÅ çÆ ì¶àÆ éîðåÅ ÁÅÔÈÜÅ òÆ Çøñî» ÓÚ ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ ìÚêé 寺 ÔÆ Çøñî éÅÇÂÕÅ ìäé çŠùêéÅ ñËä òÅñÆ éîðåÅ çÅ êÈðÅ ÖÅéçÅé ÔÆ ÇøñîÆ ÇðÔÅ ÔËÍ éîðåÅ ç¶ çÅçÅ Áð¹ä Õ°îÅð ÁÅÔÈÜÅ îÇÔìÈì ÖÅé çÆ Çøñî ÓÚ AICG ÓÚ éÅÇÂÕ Ãé, çÅçÆ ÇéðîñÅ ç¶òÆ ÒÃò¶ðÅÓ Çøñî çÆ éÅÇÂÕÅ ðÔÆÍ êÅêŠׯÇò¿çÅ å¶ Á³Õñ ÕÆðåÆ Õ°îÅð òÆ ÇøñîÕÅð ÔéÍ éîðåÅ Õ¯ñ ÇÂà Ã ç¯ Çøñî» ìÅÔðñÆÁ» Ôé, ÇÜé·» ìÅð¶ À°Ô ÇëñÔÅñ éÔÄ ç¼ÃäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇéðîÅåÅò» é¶ ÇÂé·» Çøñî» çÅ êÌÚÅð ì¿ç ÕÆåÅ ÔËÍ ×¯Çò¿çÅ Ö¹ç ÔÆ ÁÅêäÆ èÆ ù ñ»Ú Õðé ñÂÆ Ö¹ç çÆ Çøñî ìäÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Û¶ îÔÆé¶ êÇÔñ» ÇÂà Çøñî ù ô¹ðÈ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ òÆ ìäÆ êð Ö¹ç ׯÇò¿çÅ ìÅÔðñÆÁ» Çøñî» Õðé òÅñ¶ ÇÂÔ Çøñî ñ¶à ÕÆåÆ ×ÂÆ Ü¯ Ô¹ä Õ°Þ ÔÆ Ççé» ù ô¹ðÈ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ éîðåÅ é¶ ÁÇíéË çÆÁ» ìÅðÆÕÆÁ» ÇÕô¯ð éÇîå ÕêÈð 寺 Áå¶ ÕÂÆ åð·» ç¶ â»Ã ò¼ÖDò¼Ö ×¹ðÈÁ» 寺 Çüֶ ÔéÍ ô¹¼è ÇÔ³çÆ ì¯ñä ñÂÆ À°ðçÈ çÆ ÇüÇÖÁÅ òÆ ñÂÆ ÔËÍ î³îÆDêÅêÅ éÅñ Ôð¶Õ êÅðàÆ çÅ Çô³×Åð Á¼ÜÕñ· éîðåÅ ÁÅÔÈÜÅ ìä ðÔÆ ÔËÍ

ÇðÇåÕ ð½ôé çÆ êÌð ¶ éÅ

Ò×÷ ¹ ÅÇðôÓ ç¶ ÇéðÅôÅ ÜéÕ ÇàÕà ÇÖó ÕÆ ç¶ ÁÕ îÅïà ± ï.± àÆ. òÆ. é¶ ³ ÇóÁ» 庯 ÇÂà Çøñî ç¶ Úé Ë ñ å¶ ÁõìÅðÆ êÌÚÅð ÓÚ íÅðÆ Õ à½åÆ Õð Ççå ¼ Æ å» Çøñî ç¶ ÇðÇåÕ ð½ôé é¶ Çø ÔÆð¯ ñî ×ðî ð¼Öä ñ ÂÆ ÁÅêäÆ Üì ÔñÕÆ ÕÆåÆÍ ÇðÇå ¶ Õ é¶ ê¼ÇñÀº° î³ì ¹ ÂÆ ç¶ ÁõìÅð» Ç×ÁÅð»DÇ×ÁÅð ÓÚ » ñÖ ¼ ç¶ ÇÂôÇåÔÅð Çç å ¼ Ͷ ÔÅñ»ÇÕ ÇÂôÇåÔÅð» çÅ ðÈ ê ÁÅôå È ô ¯ ÇåòÅóÆ ù ôð éÅñ ÕÞ è»ÜñÆ ç¶ ° Ô¼ç åÕ ¼ öðË DÇøñîÆ ìä ÅÇ Á ÁÅôå Å Ç× È ô ÁÅÍ ¯ ÇåòÅóÆ ñÕò ¶ çÅ îðÆ÷ ÃÆ å¶ ÁÕÅñ ÚñÅäÅ Ô¯ Àà ° ç Å Ç×ÁÅÍ ÇðÇåÕ Á éà ° Åð Çøñî ×÷ ¹ ÅÇðô ç¶ ÇÕðçÅð çÆ êÌð¶ éÅ Àà ° é¶ Ãòð×Æ ÁÅô 庯 ÔÆ ñÂÆ ÃÆÍ Õ å È ô ¯ ÅøÆ ÇÃÁÅäÅ ÔË Çð ÇåÕ ð½ôéÍ

ÒÁ»èÆÓ Ú¿×Æ ñ×çÆ ÔË

ðÅÂÆîŠöé

ì¿×Åñä ÁÇíé¶åðÆ ðÅÂÆîŠöé ÁÅêäÆ íËä ðÆÁŠöé éÅñ¯º Çøñî» ÓÚ Á¼×¶ ÔËÍ ðÅÂÆîÅ Ôî¶ôÅ ÁÅêäÆ éÅéÆ å¯º êÌíÅÇòå ðÔÆ ÔË å¶ À°Ã ù éÅéÆ çÆÁ» Çøñî» ç¶Ö Õ¶ ìÔ¹å Õ°Þ ÇüÖä ù ÇîÇñÁÅ ÔËÍ ðÅÂÆîÅ ù Òç¶òçÅÃÓ éÔÄ ìñÇÕ ÁÅêäÆ éÅéÆ ò¼ñº¯ ÕÆåÆ Çøñî ÒÁ»èÆÓ Ú¿×Æ ñ×çÆ ÔËÍ ðÅÂÆîÅ é¶ ÇÂÔ Çøñî B@@ òÅð ò¶Ö ñÂÆ ÔË å¶ À°Ã çÆ ÖÅÇÔô ÔË ÇÕ À°Ã ù òÆ ÁÇÜÔÆÁ» Çøñî» ÇîñäÍ ðÅÂÆîÅ ÁÅêäÅ êÈðÅ Õ¿î ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ ÕðçÆ ÔËÍ ðÅÂÆîÅ ù Ö¹ôÆ ÔË ÇÕ ðÆÁÅ é¶ Ô¹ä ÇÕ¼Õ ìÅÕÇÃ³× å¶ ÕæÕ éÅÚ ÇÃ¼Ö ÇñÁÅ ÔËÍ ðÅÂÆîÅ ÇÂÔ òÆ ÚÅÔ¹ç ¿ Æ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ íËä ðÆÁÅ çÆ éòÄ Çøñî ÒÚÅðÜôÆàÓ ÇÔ¼à Ô¯ò¶ å¶ À°Ô òÆ Á¼×¶ òè¶Í

Free Delivery

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

ÒÜÅ

é¶ å± ÜÅ éÅ ÜÅé¶Ó 寺 åÕðÆìé ÇÂÕ ÃÅñ ìÅÁç ܶéñ ¶ ÆÁÅ ÇâÃÈ÷Å çÆ Çøñî ÒñÅÂÆø êÅðàéðÓ ÁÅÀ°ä Óå¶ ç¶ðÆ Ãì¿èÆ À°Ã ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ãí Õ°Þ ÁÚÅéÕ ÔÆ Ô¯ÇÂÁÅ êð ô¹Õð ÔË ÇÕ ÇòÇ×ÁÅêé Çøñî» çÆ ìç½ñå À°Ô ñ¯Õ» 寺 çÈð éÔÄ Ô¯ÂÆÍ ìÅòÜÈç ÇÂÃ ç¶ ÇÕ ÒñÅÂÆø êÅðàéðÓ ÇÃåÅÇðÁ» çÆ íÆó éÅñ íðêÈð ÃÆ Ü¶éñ ¶ ÆÁÅ ù òÆ çðôÕ» çŠԼ纯 ò¼è ÇêÁÅð ÇîÇñÁÅÍ À°Ô éÅ å» ÁÅêä¶ ÃÇÔï¯×Æ ÇÃåÅÇðÁ» 寺 âðçÆ ÔË å¶ éÅ ÔÆ ØìðŪçÆ ÔË ìñÇÕ Ôð¶Õ éÅñ Çî¼åðåÅ òÅñÅ òåÆðÅ ð¼ÖçÆ ÔËÍ Çøñî ÒÔ¹Õ ¼ Ü» Õð¹Õ ¼ Ó ÓÚ ÚÅÔ¶ À°Ã Óå¶ ê³Ü ÔÆ Ççzô

ô¹Õð ÔË ÇÕ ÇòÇ×ÁÅêé Çøñî» çÆ ìç½ñå ñ¯Õ» 寺 çÈð éÔÄ Ô¯ÂÆ Ôé Çëð òÆ íÈÇîÕÅ çÆ ×ÇÔðÅÂÆ ÔÆ ÁËéÆ ÔË ÇÕ çðôÕ À°Ã ç¶ çÆòÅé¶ Ô¯ä òÅñ¶ ÔéÍ êó·ç¶ Ã À°Ô ÜÅé ÁìðÅÔî çÆ ÷ìðçÃå êÌÿÃÕÅ ÃÆ å¶ ÒÔ¹Õ ¼ Ü» Õð¹Õ ¼ Ó ÓÚ À°Ã ÔÆ ÜÅé éÅñ Õ¿î ÕðÕ¶ À°Ã çÅ Áí¹ñ ¼ å¶ Áéî¯ñ ùøéÅ êÈðÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ Çøñî ç¶ð éÅñ ÁŶ ÇÔ¼à Ô¹ç ¿ Æ ÔË, ÇÂà çÆ ÇîÃÅñ À°Ã å» Çç¼åÆ ÔË ÇÕ Ôðîé ìÅò¶ÜÅ òÅñÆ À°Ã çÆ Çøñî ÒÇÂàÃ

ܶé¶ñÆÁÅ

Dec 29, 2010 Wednesday

îÅÂÆ ñÅÂÆøÓ ñ¶à Ô¯ÂÆ ÔË Üç ÇÕ ç¶ð éÅñ ìäÆ ÒÜÅé¶ å± ïÅ éÅ ÜÅé¶Ó ÷ìðçÃå ÇÔ¼à Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÇÂà ׼ñ éÅñ À°Ô ÃÇÔîå éÔÄ ÇÕ Ôðîé ìÅò¶ÜÅ ÁÇíé¶åÅ ÇÂîðÅé ÖÅé éÅñ¯º ؼà ñ¯ÕÇêÌÁÅ ÔËÍ ÕËàÆ çÆ Û¼âÆ Ô¯ÂÆ Çøñî ÒÃËòé â¶÷ ÇÂé êËÇðÃÓ À°Ô ÇÂîðÅé ÖÅé éÅñ ÔÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ Ü¶éñ ¶ ÆÁÅ Ãê¼ôà Õð ðÔÆ ÔË ÇÕ ÇÂîðÅé ÖÅé éÅñ À°Ã çÅ Õ¯ÂÆ Þ×óÅ éÔÄ ÔËÍ

ÁíË Ççúñ : ÇòÇ×ÁÅêé ç¹éÆÁÅ çÅ ìÅçôÅÔ çð êÇðòÅð çÆ ÁÅêäÆ ê ðÇî³ Çøñî é×ðÆ ÓÚ Çòñ¼Öä

êÛÅä ÔË å¶ ÇÂö êÇðòÅð çÅ ÔÆ ð½ôé ÇÚðÅ× ÁíË Ççúñ ÚÅÔ¶ ÿéÆ çÆ åð·» èóÅèó òêÅðÕ Çøñî» éÔÄ Õð ÃÇÕÁÅ êð ÕñÅåÇîÕ å¶ ×¿íÆð ÇÃé¶îÅ ç¶ Ã¹î¶ñ éÅñ ìäçÆÁ» òêÅðÕ Çøñî» ÓÚ ÁíË Ççúñ ç¶ ÁÇíéË çÆ êÌÿÃÅ Ú¹ë¶ð¶ Ô¯ÂÆ ÔËÍ Òç¶ò âÆÓ Ô¯ò¶ Ü» Çëð Òú¶ ñ¼ÕÆ ú¶ ñ¼ÕÆÓ ÁíË é¶ ÕîÅñ Õð

ÇçÖÅÇÂÁÅÍ Ô¹ä Ãí 寺 ò¼âÅ ÕîÅñ å» ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇòÇ×ÁÅêé çÆ ç¹éÆÁÅ ÓÚ ÃàÅð ÕñÅÕÅð» éÅñ¯º òÆ À°Ã çÆ Ç÷ÁÅçÅ ÁÇÔîÆÁå ÔËÍ ÇÂÕ Ãðò¶Öä Áé°ÃÅð ÇòÇ×ÁÅêé Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ À°Ã é¶ ÁÕôË çÅ êÈðÅ î¹ÕÅìñÅ ÕÆåÅ ÔË å¶ ÒÇÃ×é¶ÚðÓ ç¶ ÇòÇ×ÁÅêé ñÂÆ ÁíË ù î³ÈÔ î³×¶ êËö Çîñ¶Í Ô¯ð òÆ ò¼âÆÁ» À°åêÅç Õ¿êéÆÁ» ÁíË ç¶ ç¹ÁÅñ¶ س¹î ðÔÆÁ» Ôé å¶ ÁíË Ü¶ ÇòÇ×ÁÅêé ÔÆ Õðé

PROVEDING BEST DENTAL CARE

OVER 30 YEARS

COMBINED EXPERIENCE OF

OVER 55 YEARS

THREE DECADES OF PROVEN & PREDICTABLE

General Dentistry

& Orthodontia Ç¿êñ»à ðÈà ÕéÅñ ÕðÅÀ¹é Áå¶ ÇìÌÜ Õ¿êñÆà Áå¶ ë¹¼ñ ⶺÚð

Implants Root Canal Crown and Bridge Complete and full dentures

ÁÃÄ ñ×í× ÃÅð¶ Ç¿ô¯ð¶ºÃ ñËºç¶ Ô» CALL FOR APPOINTMENT

DR JITENDRA S. SHAH

DR DEVILA SHAH

EMERGENCIES SAME DAY ACEPTED HICKSVILLE DENTAL SERVICES 333 SOUTH BROADWAY HICKSVILLE, NY 11801

WOODHAVEN SMILE CENTER 86-13 JAMAICA AVE. WOODHAVEN NY-11421

ñ¼× ÜÅò¶ å» À°Ô ÃÇÔܶ ÔÆ ÕÂÆ ÇÃåÅÇðÁ» éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ ç½ñå ÕîÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ÕÂÆ ÚËéñ» òÅñ¶ ÁíË ù ÁÅêäÆÁ» ÖÅà ÞñÕ» ç¶ ÇòÇ×ÁÅêé ñÂÆ ê¶ôÕô» Õð ðÔ¶ Ôé êð ÁíË éÅñ>éÅñ ÇøñîÆ ÕËðÆÁð çŠÿå°ñé òÆ ìäÅÂÆ ð¼ÖäÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÔËÍ Á¼ÜÕñ· ÇòÇ×ÁÅêé çÆ ç¹éÆÁÅ ç¶ ìÅçôÅÔ ìä¶ ÁíË Ççúñ ù Ç×àÅð òÜÅÀ°ä çÅ ìÔ¹å ô½Õ ÜÅÇ×ÁÅ ÔËÍ

23

çðôÕ» çÆ ì¶Ôç ¼ ÁÇÔÃÅéî³ç

ÁËôòÇðÁÅ

ìÅñÆò¹¼â çÆ ÖÈìÃÈðå ÁÇíé¶åðÆ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ì¼Úé é¶ ÁÅêäÆ ÷ìðçÃå å¶ îéî¯ÔÕ ÁçÅÕÅðÆ ç¶ ÷ðƶ ÇÂÔ ÃÅìå Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÕ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÀ°ä éÅñ ÇÂÕ ÁÇíé¶åðÆ çÆ ÃøñåÅ Óå¶ Õ¯ÂÆ ÁÃð éÔÄ ê˺çÅÍ ÁËô êÇÔñ» çÆ åð·» ÔÆ Á¼Ü òÆ Çøñî é×ðÆ ÓÚ êÈðÆ åð·» Ãð×ðî é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ Çéðç¶ôÕ Ã¿Ü¶ ñÆñÅ í¿ÃÅñÆ çÆ ÔÅñ ÓÚ ÔÆ ÇðñÆ÷ Ô¯ÂÆ Çøñî Ò×¹÷ÅÇðôÓ ì¶ô¼Õ Ç÷ÁÅçÅ ÃøñåÅ ÔÅÇÃñ éÔÄ Õð ÃÕÆ êð ÇÂà ÇòÚ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ çÆ ÁçÅÕÅðÆ ù ì¶Ô¼ç êÿç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÁËô é¶ ÇÂà Çøñî ÓÚ Ã¯ëÆÁÅ é»Á çÆ ÇÂÕ éðà çÆ íÈÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ ÔËÍ ÁËôòÇðÁÅ çÅ ÇÂà Çøñî ìÅð¶ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ îËù ÇÂÔ ÇÕðçÅð ÇéíÅÁ Õ¶ Ççñ¯º Ö¹ôÆ ÇîñÆ ÔË å¶ À°Ô ÁÅêä¶ çðôÕ» çÅ è¿éòÅç ÕðçÆ Ô¯ÂÆ Á¼×¶ ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ î˺ ÁÅêä¶ çðôÕ» çÆ ì¶Ô¼ç ô¹Õð×¹÷Åð Ô» ܯ î¶ðÆÁ» Çøñî» Áå¶ î¶ðÆ ÁçÅÕÅðÆ ù ð¼Üò» ÇêÁÅð ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ


24

èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

Dec 29, 2010 Wednesday

ëËôé Õð¯ êð ì¶å°ÕÅ éÔÄ ÃÅ

ð¶ ÿÃÅð ÇòÚ Á¼ÜÕñ· ëËôé çÅ ÷¯ð ÔËÍ ÃÅⶠÇòÚ¯º ìÔ¹å ÃÅð¶ ìó¶ ÚÅÁ éÅñ ëËôé» ç¶ ×¹ñÅî ìäç¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ Ççé¯EÇçé éò¶ºEéò¶º ëËôé ç¶Öä ÇòÚ ÁÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ç¶ òÅè¶ çÆ ÚÅñ Ã éÅñ¯º òÆ å¶÷ ÔËÍ ëËôé» çÅ Ôð êÌÕÅð ç¶ ñ¯Õ» ÇòÚ ÷¯ð ÔËÍ ê¼ÛîÆ ç¹éÆÁÅ ëËôé» çÅ Øð ÔË Áå¶ ÇÂé·» ÇòÚ Â¶éÆ å¶÷Æ éÅñ éòÆéåÅ ÁÅ ðÔÆ ÔË ÇÕ Õ¯ÂÆ ÕÇÔ éÔÄ ÃÕçÅ ÇÕ Á×ñÅ ëËôé ÕÆ Ô¯ò× ¶ Å? íÅðåÆ ñ¯Õ ê¼ÛîÆ ñ¯Õ» çÆ éÕñ Õðé ÇòÚ îÅä å¶ Ö¹ôÆ Áé°íò Õðç¶ ÔéÍ ÇÕö êÌÚǼ ñå ԯ¶ ÇðòÅÜ ç¶ Çê¼Û¶ Á³éò ·¶ ÅÔ ñ¼× å°ðéÅ ëËôéêÌÃåÆ ÁÖòÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ëËôéêÌÃå ÁÅçîÆ çÆ ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ çñÆñ éÔÄ Ô¿ç ¹ ÆÍ À°Ô ÇÜò¶º Ô¯ðé» ù ÕðçÅ ç¶ÖçÅ Ü» ùäçÅ, À°òº¶ ÔÆ Õðé ñ¼× Ü»çÅ ÔËÍ Á¼ÜÕñ· ÇÂÔ ñë÷ òè¶ð¶

ÕðÕ¶ ÃðÆðÕ ìäÅòà Áå¶ êÇÔéÆ Ü»çÆ ê¹ôÅÕ ñÂÆ òðÇåÁÅ ÜÅä ñ¼× ÇêÁÅ ÔËÍ ÃÅð¶ ëËôé» Çê¼Û¶ ÇÂÕ¯ îåñì ÒïÔä¶ ñ¼×äÅÓ Ô¿¹çÅ ÔËÍ ëËôé Õðé 寺 íÅò ÁÅêäÆ Ã¿ç ¹ ðåÅ å¶ é÷ÅÕå ÇòÚ òÅèÅ ÕðéÅ ÔËÍ Ôð ÇÂÕ îé¼Ö ¹ Ö¹ôÅîç ù êÿç ÕðçÅ ÔËÍ À°Ô ÇÂÔ éÔÄ ÚÅÔ¿ç ¹ Å

ÃÅèÅðé ÃîÇÞÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ À°Ô ÁÅêä¶EÁÅê ù çÈÇÜÁ» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ Õ°Þ Çòô¶ô ìäÅ Õ¶ ê¶ô ÕðéÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË å¶ ÇÂà ñÂÆ À°Ô ëËôé çÅ ÁÅÃðÅ ñ˺çÅ ÔËÍ é½ÜòÅé î³â ¹ ¶ å¶ Õ°óÆÁ» Çëñî» å¯º òÆ ëËôé ñËºç¶ ÔéÍ Ü篺 À°Ô Çëñî ç¶Öä Ü»ç¶ Ôé å» À°Ô ÁËÕàð» å¶

Ü篺 Õ¯ÂÆ îé¼¹Ö ÇÕö ëËôé ù ÁêäÅÀ°ºçÅ ÔË å» À°Ã ç¶ ç¯Ãå(Çî¼åð, ×¹Á»ãÆ Ü» À°Ã ù çÈð¯º(é¶Çóúº ç¶Öä òÅñ¶ Ãí À°Ã ëËôé ù ÁêäÅ ñËºç¶ ÔéÍ ÇÕ À°Ã ù ÁÅñ¶Eç¹ÁÅñ¶ ÇòÚ ÇüèÅE ÃÅçÅ ÃîÇÞÁÅ ÜÅò¶Í À°Ô ÁÅêä¶E ÁÅê ù Õ¼êÇóÁ» å¶ ëËôé» çÆÁ» Ô¯ð ÚÆ÷» éÅñ ÃÜÅ Õ¶ ÁÅñ¶Eç¹ÁÅñ¶ ÇòÚ ÁÅêäÅ êÌíÅò êÅÀ°äÅ ÚÅÔ¿ç ¹ Å ÔËÍ À°Ã ç¶ îé ÇòÚ ÇÂÔ ÔÆä íÅò ðÇÔ³çÅ ÔË ÇÕ Ü¶ À°Ã é¶ Ú¿×¶ å¶ éòÆéåî ëËôé Áé°ÃÅð Õ¼êó¶ éÅ êŶ Ô¯ä׶ å» À°Ã ù ØàÆÁÅ å¶

ÁËÕÃàzµË û ç¶ êÇÔðÅÇòÁ» ù ìóÆ ÃÈÖîåÅ éÅñ ç¶Öç¶ ÔéÍ ÇÂà êÌÕÅð Á¼Ö» ù êÌíÅÇòå Õðé òÅñÆ Çëñî 寺 å°ÇðÁÅ ëËôé ìÅ÷Åð ÇòÚ Ô¯ðé» ù êÌíÅÇòå ÕðçÅ ÔË å¶ Çëð êÌÚǼ ñå Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ëËôé êÌÚǼ ñå Õðé ÇòÚ àËñÆÇò÷é çÅ òÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ ÔÆ ÇÔ¼ÃÅ ÔËÍ ëËôé ÃÅâÆ ìÅÔðñÆ Ã¿ç ¹ ðåÅ å¶ é÷ÅÕå ÇòÚ òÅèÅ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂÃ

éÅñ ÁÃÄ ÁÅêä¶ ÇòÚ Çòô¶ôåÅ Áå¶ éòÆéåÅ êËçÅ Õðç¶ Ô» êð ëËôé Õ¶òñ ÃÅⶠÃðÆðÕ êÇÔðÅò¶ Ü» ÃÜÅòà å¼Õ ÔÆ ÃÆîå éÔÄ, Ãׯº ÇÂé·» çÅ ÔîñÅ ÃÅⶠâðÅÇÂ³× ðÈî» å¶ ÇÂé·» 寺 Ô¯ð Á¼×¶ å¼Õ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ Ü篺 Õ¯ÂÆ îé¼Ö ¹ ÇÕö ëËôé ù ÁêäÅÀ°ºçÅ ÔË å» À°Ã ç¶ ç¯ÃåEÇî¼åð, ×¹Á»ãÆ Ü» À°Ã ù çÈ𺯠Eé¶Çóúº ç¶Öä òÅñ¶ Ãí À°Ã ëËôé ù ÁêäÅ ñËºç¶ ÔéÍ ÇÂà åð·» Ôð êÅö ÇÂÕ í¶âEÚÅñ ÇÜÔÆ å°ð ê˺çÆ ÔËÍ Õ¯ÂÆ ô¼Õ éÔÄ ÇÕ ÃðÆðÕ êÇÔðÅòÅ ÜÆòé çÅ ÇÂÕ ÷ðÈðÆ Á³× ÔËÍ ÇÂà 寺 ÃÅâÆÁ» êÃ¿ç» å¶ éÅêÃ¿ç» çÅ êåÅ ñ×çÅ ÔËÍ ÇÂ毺 å¼Õ ÇÕ ÇÂÔ ÃÅⶠüÇíÁÅÚÅð å¶ ÁÅÚðä çÆ ×òÅÂÆ íðçÅ ÔË êð ÇÂÔ ÇçÖÅò¶ íðêÈð å¶ ë÷Èñ ÖðÚÅ íÇðÁÅ éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ, î½Ãî å¶ òÅåÅòðé ç¶ Áé°ÃÅð Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ã¯ÔäÅ êÇÔðÅòÅ êÅÀ°äÅ ×¹éÅÔ éÔÄ êð ÇÂÔ ÃðÆð ç¶ Á³×» ù é§×¶ ÕðÕ¶, À°é»· çÆ êÌçðôéÆ Õðé òÅñÅ Áã¹Õò» éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ Ã¯ ëËôé Çê¼Û¶ éÅ ñ¼×,¯ ܯ å°ÔÅù ÜÚçÅ ÔË, À°ÔÆ êÅúÍ ÃÅù Á³éò ·¶ ÅÔ ëËôéêÌÃå éÔÄ ìäéÅ ÚÅÔÆçÅ, Ãׯº ÇÂé·» ù ÁêäÅÀ°ºÇçÁ» ÃÅç×Æ ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

êåñÆ Õîð çÅ ÔË ÷îÅéÅ

ÇÜ

Ãî ù ÁÅÕðôÕ ìäÅÀ°ä ÇòÚ ñ¼Õ (Õîð) çÅ îÔ¼åòêÈðé ÃæÅé ÔËÍ Ã¹âñ ½ , êåñÅ Áå¶ ñ¼ÚÕçÅð ñ¼Õ å°ÔÅâÆ å¯ð ù òÆ Ã¿¹çð Áå¶ ÁÅÕðôÕ ìäÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ À°ñà ܶÕð ñ¼Õ Óå¶ ëÅñå± ÚðìÆ Ô¯ò¶ å» ç¶Öä ÇòÚ í¼çÅ ñ×çÅ ÔË Áå¶ ÁÇÜÔÅ ñ¼Õ å°ÔÅâÆ å¯ð ù òÆ Çò×Åó Çç³çÅ ÔËÍ Ôð¶Õ Á½ðå ù ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ñ¼Õ ù ùâ½ñ

Á¼

Ü òÆ ÃÅⶠÃîÅÜ ÇòÚ Ú¿×ÆÁ» èÆÁ» À°é»· ù ÔÆ î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔË, ܯ ÁÅêä¶ î»EìÅê çÆ Ôð ÁÅÇ×ÁÅ çÅ êÅñä Çìé» ÇÕö åðÕ ç¶ Õðé, î»EìÅê çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çìé» Õ¯ÂÆ Ã¹êéÅ êÈðÅ éÅ Õðé, À°Ô Ôî¶ôÅ êÇðòÅð ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ Ú¼ñä, Ôð Õ°ðìÅéÆ ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔä, À°é»· çÆ ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ Ã¹åå ¿ ð ÇòÚÅðèÅðÅ éÅ Ô¯òͶ ÇÜ¿éÅ î»EìÅê é¶ êó·ÅÇÂÁÅ, êó· ÇñÁÅ, ÇÜèð å¯ð Çç¼åÅ å°ð êÂÆÁ», ÇÂÔ¯ Ú¿×ÆÁ» èÆÁ» ç¶ ×¹ä î³é¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÔÅñ¶ òÆ åÕðÆìé Ôð êÇðòÅð ÇòÚ Á½ðå çÆ Ç÷¿ç×Æ çÅ øËÃñÅ ÁÅçîÆ ÔÆ ñ˺çÅ ÔËEÚÅÔ¶ À°Ô ÇêåÅ ÔË, íðÅ ÔË Ü» êåÆ ÔËÍ Ç¼ÕÆòÄ ÃçÆ ÇòÚ òÆ ÃîÅÜ çÆ À°ÔÆ ê¹ðÅäÆ Ã¯Ú ÔËÍ Ãí êÅì¿çÆÁ» Õ°óÆÁ» Óå¶ ÔÆ ñ×ÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÕÆ À°Ô ÇÂéÃÅé éÔÄ? ÕÆ À°Ã çÆ ÁÅêäÆ Õ¯ÂÆ Ç÷¿ç×Æ éÔÄ? Á¼ÜÕñ· Õ°óÆÁ» î³¹ÇâÁ» éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ åð¼ÕÆ Õð ðÔÆÁ» ÔéÍ Ôð Ö¶åð ÇòÚ é»Á ÕîÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ î³Ç¹ âÁ»EÕ°óÆÁ» ÇòÚ ÕÆ ëðÕ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÔË? ÔË å» ç¯òº¶

èÆÁ»

ìäÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô Õð¶Í

ÖÅäêÆä

ñ¼Õ ù ùâñ ½ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Ãí 寺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ ÖÅäEêÆä çÅ ÇèÁÅé ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ö³â çÅ êÌï× ¯ ÇìñÕ°ñ ì¿ç Õð ÇçúÍ ëñ Áå¶ ÔðÆÁ» Ãì÷ÆÁ» Ç÷ÁÅçŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ ÖÅúÍ ëñ» ÇòÚ À°é»· ëñ» çÅ êÌï× ¯ Ç÷ÁÅçÅ Õð¯, ÇÜé·» ÇòÚ ô¼Õð Ç÷ÁÅçÅ éÅ Ô¯ò¶Í ç¼è ¹ , çÔÄ, êéÆð, ÚðìÆ ðÇÔå ç¼¹è 寺 ìä¶ Ô¯Â¶ ÔÆ ÖÅúÍ ê½ôÇàÕ ÖÅè êçÅðæ» ç¶ Ã¶òé éÅñ

å°ÔÅâÅ íÅð ÿåÇ° ñå ðÔ¶×Å Áå¶ å°ÔÅâÅ ñ¼Õ êåñÅ Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ

ÕÃðå

âÌËÇÃ³× à¶ìñ ÃÅÔîä¶ Öó·¶ Ô¯ Õ¶ Çê¼á ù åäÆ Ô¯ÂÆ ÁòÃæÅ ÇòÚ ÇüèÅ ð¼Ö¯ Áå¶ î¯ÇãÁ» ù Çê¼Û¶ ò¼ñ ÇÖ¼Ú¯ å¶ ê¶à ù Á³çð ÇÖ¼Úͯ ÇÂÔ ÕÃðå ð¯÷ÅéÅ Õð¯Í å¶÷ ×åÆ éÅñ êËçñ Ú¼ñ¯ Áå¶ é¼Úͯ ܶÕð å°ÔÅù åËðÅÕÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» À°Ô òÆ ÷ðÈð Õð¯Í

寺 ÔÆ

Ãí ÁÅû ÇÕª ÇÂéÃÅé çÆ Á½ñÅçÍ ÇÂÔ ÇÂÕ¯ ÇÜÔ¶ îé¼Ö ¹ Ü» ì¼Ú¶ ÃîÞ¶ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ Ü¯ Ö¼ñ ¹ ·» î³Ç¹ âÁ» ù Çç¼åÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» Ôé, À°Ô Õ°óÆÁ» ù òÆ Çç¼åÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ÕÇÔä çÅ îåñì ÇÂÔ éÔÄ ÔË ÇÕ î»E ìÅê ÇìñÕ°ñ èÆÁ» ù Õ°Þ ê¼Û ¹ ä ÔÆ éÅ, î»EìÅê ù ì¶àÆ çÆ Ã¹ðǼ ÖÁÅ çÅ ÇÖÁÅñ ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË êð éÅÜÅÇÂ÷ ì¿çô» éÔÄ ñ×ÅÀ°äÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ»Í ì¶àÆ Ü¶ ÇÕö ñóÕ¶ éÅñ Լà ն ×¼ñ òÆ Õð ñò¶ Ü» ÇÕö ñóÕ¶ çÅ ë¯é ÁÅ ÜÅò¶ å» î»EìÅê çÅ ðò¼ÂÆÁÅ Ãõå Ô¯ Ü»çÅ ÔË, À°Ã ù åð·»Eåð·» çÆÁ» éÃÆÔå» Çç¼åÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ Á¼ÜÕñ· ç¶ î»EìÅê ÇÂÔ å» ÚÅÔ¿ç ¹ ¶ Ôé

ÇÕ À°é»· çÆ ì¶àÆ À°µÚEÇò¼ÇçÁÅ ÔÅÃñ Õð¶, ÃÇÔEÇüÇÖÁÅ ÃÕ±ñ»EÕÅñÜ» ÓÚ êó·¶ å¶ ÃÅâÅ é»Á ð½ôé Õð¶ êð ÇÕö ñóÕ¶ éÅñ ×¼ñ å¼Õ éÅ Õð¶Í ñóÕÆ êó·EÇñÖ Õ¶ é½ÕðÆ Õð¶, ÁÅêä¶ çÅÜ ñÂÆ êËö ÇÂռᶠÕð¶ êð ÁÅêä¶ ÃÇÔÕðîÆ éÅñ ìËá Õ¶ ÇÕå¶ ÚÅÔ éÅ êÆ ñò¶Í À°Ô Ôð ÁÅè¹ÇéÕ ÚÆ÷ ìÅð¶ ÜÅäçÆ Ô¯ò¶ êð ÒîÅâðéÓ éÅ ìä ÜÅò¶Í ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç ÃÔ¹ð¶ êÇðòÅð çÆ îð÷Æ éÅñ Ú¼ñͶ êð ܶ ÃÅâÆ Ã¯Ú ÇÂö åð·» çÆ ðÔÆ å» ÇÕà åð·» ÃÅâÆÁ» ì¶àÆÁ» Áå¶ ÇÂÔ ÃîÅÜ Á¼×¶ òè¶×Å? ÕÆ Áܯն Ã ÇòÚ ÃÅù ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆÁ» èÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» Ôé ܯ س⠹ ÇòÚ ñê¶àÆÁ» Ô¯ä, ôðîÅÀ°ºçÆÁ» ðÇÔä,

ØðE êÇðòÅð çÆ Ç÷¿îò ¶ ÅðÆ ÁÅçîÆ å¯º Çìé» ÇéíÅÁ ÔÆ éÅ ÃÕä? Ú¿×ÆÁ» èÆÁ» À°ÔÆ Ô¿ç ¹ ÆÁ» Ôé ܯ Ôð åð·» ç¶ ÔÅñÅå çÅ î¹ÕÅìñÅ Õð ÃÕä å¶ ÁÅêäÆ Áñ¼× êÇÔÚÅä ìäÅÀ°äÍ ì¶àÆÁ» Õç¶ òÆ ì¹ðÆÁ» éÔÄ Ô¿ç ¹ ÆÁ», À°Ô å» Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ î»EìÅê çÆ, ØðEêÇðòÅð çÆ Ã¹¼Ö î³×çÆÁ» ÔéÍ Ã¯ ñ¯ó ÔË ÃÅù ÁÅêäÆ Ã¯Ú ìçñä çÆ å¶ èÆÁ» ù ê¼¹å» ìðÅìð ÇêÁÅð, Ô¼Õ Áå¶ çðÜÅ ç¶ä çÆÍ


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

ÜÆòé ÜÅÚ

éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

25


26

èîÕ

ÇÃÔå ÿíÅñ

Dec 29, 2010 Wednesday

Û¯àÆÁ»Û¯àÆÁ» ×¼ñ» êð

å¿çð¹ÃåÆ çÅ ðÅ÷ ÇÂ

æ¶ ÁÃÄ Õ°Þ ÁÇÜÔÆÁ» ÚÆ÷» Óå¶ ÔÆ ÚðÚÅ Õð»×¶, ÇÜé·» çÆ ÜÅäÕÅðÆ Ô¯äÅ éÅ ÇÃðø ÃÅâÆ ÇÃÔå ñÂÆ ÷ðÈðÆ ÔË ìñÇÕ ÇÂà çÆ ÜÅäÕÅðÆ éÅ Ô¯ä éÅñ ÁÃÄ íÇò¼Ö ÇòÚ ÕÂÆ ò¼âÆÁ» î¹ôÇÕñ» çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ÃÕç¶ Ô»Í

àÆ ìË× çÅ ÇÂÃå¶îÅñ

ÔÅñ»ÇÕ àÆ ìË× ÁÅè¹ÇéÕ Ç÷¿ç×Æ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ ÚÅÔ êÆä 寺 Ç÷ÁÅçÅ àÆ ìË× ÇçÖÅÀ°ä ÇòÚ ÁÃÄ ÁÅêäÆ ôÅé ÃîÞç¶ Ô»Í êð ÔÕÆÕå ÇÂÔ ÔË ÇÕ àÆ ìË× ÇÃÔå ñÂÆ úéÅ ÔÆ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ ÔË ÇÜ¿éÆÁ» ÕÆàéÅôÕ çòÅÂÆÁ»Í çðÁÃñ àÆ ìË× ÇòÚ î½Üç È ÚÅÔ ÇÃÔå ñÂÆ ëÅÇÂç¶îç ³ ÔË êð àÆ ìË× À°Ã çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÖÈìÆÁ» ù ã¼Õ ñ˺çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Â¶êÆÕñ¯ðÔ ¯ ÅÂÆÇâÌé éÅîÕ êçÅðæ ñ½º× ù ÿÃÇ´å ÇòÚ ñò¿×, ç¶òÕ°Ãî, ÇÃðÆê¹ô Ççòï׿è ÁÅÖç¶ ÔéÍ ÇÂà çÅ îÈñ À°åêåÆ ÃæÅé îñÕÅ çÆê ÔË, êð íÅðå ç¶ ç¼ÖäÆ êÌÅå» Õ¶ðñ å¶ åÅÇîñéÅâ± ÇòÚ ÇÂà çÆ òð寺 ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà çÅ çð¼Öå C@HD@ ë¹à ¼ À°µÚÅ Ô¹ç ¿ Å ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ê¼å¶ ìÔ¹å ù×Ç¿ èå Ô¹ç ¿ ¶ ÔéÍ ÇÂà ù I ÃÅñ çÆ À°îð ÇòÚ ë¹ñ ¼ ñ¼×ä¶ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂÃ ç¶ ë¹¼ñ ì˺×äÆ ð¿× ç¶ Ã¹×è ¿ éÅñ íðêÈð Ô¹ç ¿ ¶ ÔéÍ ë¹ñ ¼ » çÆÁ» ÕñÆÁ» ê¼Õ Õ¶ ñ½º× ìä Ü»ç¶ ÔéÍ ñ½º× ÃòÅç ÇòÚ ÚðêðÅ, Õ½óÅ, ÃÆåñ ùíÅÁ çÅ Ô¹ç ¿ Å ÔËÍ êð ÇÂà ù ×ðî ùíÅÁ çÅ î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà çÅ À°êðñŠׯñ íÅ× Ü¯ ÇÕ ÇÂà çÅ ìÆÜ Ô¹ç ¿ Å ÔË À°Ô ÔÆ ×ðî Ô¹¿çÅ ÔËÍ â¿âÆ ÃÅðÆ ÔÆ ÃÆåñ ùíÅÁ çÆ Ô¹¿çÆ ÔË å¶ Á½ôèÆ ×¹ä â¿âÆ ÇòÚ ÔÆ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ×ðî ùíÅÁ ç¶ ÇòÁÕåÆ ñÂÆ ÇÂà çÅ ìÆÜ ÖÅäÅ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ ÔËÍ ÇÂÔ Á¼Ö» ñÂÆ ñÅíÕÅðÆ, ÖÈé ÃÅø Õðé òÅñÅ, í¹Ö ¼ òèÅÀ°ä òÅñÅ ìçÔ÷îÆ, ê¶à çðç

áÆÕ Õðé òÅñÅ, ÇÔÚÕÆ ÔàÅÀ°ä òÅñÅ, ×ðíòåÆ çÆ À°ñàÆ ð¯Õä òÅñÅ, òÆðÜ òðèÕ, ç¿ç çðç ÔàÅÀ°ä òÅñÅ, ôÆØðêåé, î¯àÅêÅ ØàÅÀ°ä òÅñÅ, Ö»ÃÆ, ÃÅÔ ð¯× Áå¶ ÇêôÅì ç¶ ð¯×» ñÂÆ ÁÇå ñÅíÕÅðÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÃðÆð çÆ ç¹ð׿è ù éôà Õðé òÅñÅ ÔËÍ J î³ÈÔ ÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñÆ ç¹ð׿è ù Öåî Õðé ñÂÆ î³Ô È ÇòÚ ñ½º× êÅ Õ¶ ÚìÅÀ°ä éÅñ î³Ô È ÃÅø Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ J ñ½º× ÁîÅôï ÇòÚ ðà ìäÅÀ°ä çÆ ÇÕÇðÁÅ ÇòÚ òÅèÅ ÕðçÅ ÔË, ÇÂÔ ê¶à ç¶ ÕÆÇóÁ» ù îÅðé òÅñÅ ÔË, ÇÜÔó¶ ÃðÆð ç¶ áÆÕ ÇòÕÅà ù ð¯Õ Õ¶ ê¶à òèÅ Õ¶, ÇÂéÃÅé ù ÁÅñÃÆ ìäÅ Çç³ç¶ ÔéÍ J Ö»ÃÆ Ü» çî¶ çÅ îðÆ÷ ðÅå ù DHE ñ½º× Á¼× Óå¶ ñÅñ ÕðÕ¶ ôÇÔç éÅñ ÇîñÅ Õ¶ ÖŶ å¶ À°ê𯺠կÃÅ êÅäÆ êÆò¶ å» Ö»ÃÆ å¯º ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ J F ×ÌÅî ñ½º× ù êÅäÆ ÇòÚ êÆà ն æ¯óÅ· Õ¯ÃÅ ÕðÕ¶ ×Åó·Å ñ¶ê î¼æ¶ À°êð ñ×ÅÀ°ä éÅñ ÇÃð çðç 寺 ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ

×¹äÕÅðÆ ÜóÆÁ» ìÈàÆÁ»

ñ½Îº×

ç¶ ðñ¶ò¶º éÅñ ìäçÅ ÔË Ü¯ ÕÆàéÅôÕ çòÅÂÆÁ» ÇòÚ òÆ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ Â¶éÅ ÔÆ éÔÄ êñÅÃÇàÕ ç¶ ÇéðîÅä ÇòÚ òÆ Â¶êÆÕñ¯ðÔ ¯ ÅÂÆÇâÌé çÅ À°êï¯× ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ

êÅäÆ ÇÕ¿éÅ êÆåÅ ÜÅò¶

ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÜ¿éÅ êÅäÆ êÆåÅ ÜÅò¶×Å À°éÅ ÇÃÔå ÇìÔåð Ô¯ò× ¶ ÆÍ ÇÂÔ ×¼ñ A@@ ëÆÃçÆ ÃÔÆ ÔË êð âÅÕàð» çÆ î³éƶ å» êÅäÆ í¯Üé ÖÅä 寺 å°ðå ¿ ìÅÁç Áå¶ Á¼èŠسàÅ êÇÔñ» éÔÄ êÆäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Õ°çðåÆ ÇÂñÅÜ åÕéÆÕ Óå¶ ÇòôòÅà Õðƶ å» À°Ã ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ í¯Üé ÖÅä 寺 C@ Çî³à êÇÔñ» Áå¶ í¯Üé ÖÅä 寺 ÇÂÕ Ø³àÅ ìÅÁç ÃÅù êÅäÆ éÔÄ êÆäÅ ÚÅÔÆçÅÍ çðÁÃñ í¯Üé ÖÅä 寺 ìÅÁç À°Ã ù êÚä ÇòÚ åÕðÆìé D@ Çî³à ñ×ç¶ ÔéÍ

ÇîÁÅç ÷ðÈð ç¶Ö¯

ܶÕð ç¹ÕÅé ÇòÚ å°ÔÅù Õ¯ÂÆ ÚÆ÷ ìÔ¹å ÖÈìÃÈðåÆ éÅñ êËÕ ÕÆåÆ é÷ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» å°ÃÄ À°Ã ù Á¼Ö» ì¿ç ÕðÕ¶ ÖðÆç ñËºç¶ Ô¯Í ÷ðÅ ð¹Õ¯! ÇÕÀ°ºÇÕ ÷ðÈðÆ éÔÄ ÔË ÇÕ

ܯ ÚÆ÷ êËÕ ÔË À°Ô áÆÕ ÔÆ ÔË, ÕÇÔä 寺 íÅò ÔË ÇÕ À°Ã çÆ ÇîÁÅç ê¹× ¼ ä çÆ åðÆÕ Áå¶ ìäé ÇîåÆ ÷ðÈð ç¶Ö¯Í ܶÕð ÇÕö À°åêÅç ñ¶ìñ ÇòÚ åðÆÕ éÅ Çîñ ðÔÆ Ô¯ò¶ å» À°Ã ù éÅ ñò¯Í Çòô¶ô å½ð Óå¶ å¶ñ çÅ â¼ìÅ ñËä 寺 êÇÔñ» åðÆÕ ÷ðÈð ç¶Ö ñò¯Í éÅñ ÔÆ À°Ã ÇòÚ Çç¼å¶ ׶ ðÃÅÇÂä» ç¶ é»Á òÆ áÆÕ åð·» éÅñ êó· ñò¯Í ÁÇÜÔ¶ À°åêÅç ñËä 寺 ìÚ¯ ÇÜé·» ÇòÚ éÅÂÆàzà ¶ , ïâÆÁî ì¶éܯà, Ãñøð âÅÇÂÁÅÕÃÅÂÆâ ÁÅÇç î½Üç È Ô¯òͶ

òèÆÁÅ å¶ñ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õð¯

å¶ñ ÖðÆçç¶ Ã Çòô¶ô ÃÅòèÅéÆÁ» òðåäÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» ÔéÍ òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ ç¶ å¶ñ éÅñ ÔÆ ÇéðèÅðå Ô¹ç ¿ Å ÔË ÇÕ ÃÅâÆ ÇÃÔå ÇÕò¶º ðÔ¶×ÆÍ ÃÆÃî Ü» Çëð Ã𷺯 ç¶ å¶ñ çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õð¯Í ÜËåé ± çÅ å¶ñ ÃÅòèÅéÆ éÅñ À°êï¯× Õð¯Í ÖÅäHêÆä ù ÇèÁÅé ÓÚ ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ ÃÔÆ îÅåðÅ ÇòÚ å¶ñ ñò¯Í Ç÷ÁÅçÅ å¶ñ Ç÷ÁÅçÅ òÃÅ êËçÅ Õð ÃÕçÅ ÔË Ü¯ ÇÕ ÇÃÔå ç¶ ÇñÔÅÜ éÅñ ÖðÅì ÔËÍ

êñÅÃÇàÕ çÆÁ» ÚÆ÷» çÅ ÃÅòèÅéÆ éÅñ êÌï¯×

î¹Ö ¼ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ êñÅÃÇàÕ çÆÁ» ÚÆ÷» 寺 ÇÜ¿éÅ çÈð ÇðÔÅ ÜÅò¶, úéÅ ÔÆ ëÅÇÂç¶îç ³ ÔËÍ êð ܶÕð ÇÂà çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÷ðÈðÆ Ô¯ò¶ å» À°Ã ù îÅÂÆÕð¯ò¶ò 寺 çÈð ð¼Ö¯Í êñÅÃÇàÕ ì¯åñ» çÅ òÆ À°êï¯× Õðé 寺 ìÚ¯Í


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

Çî³éÆ ÕÔÅäÆÁ»

ì¶ç¯ôÅ ç¯ô

êÅðÕ ÇòÚ ÁÅôÅ çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ Á¼Ö» êÅÀ°ºÇçÁ» ç¶ò é¶ ÇÕÔÅ, ÒÁÅôÅ î¶ðÆ ÇêÁÅðÆ ÁÅôÅ, üÚÄ ç¼Ã 屿 îËù ÇÕ¿éÅ ÇêÁÅð ÕðçÆ Ô˺ÍÓ ÒüÚÄ ç¼Ã» ç¶ò, îËù Ö¹ç ù òÆ éÔÄ êåÅ, ôÅÇÂç ÁÅêä¶7 ÁÅê 寺 Ç÷ÁÅçÅÓ ÁÅôÅ î¹ÃÕðÅÂÆÍ ÒÁÅôÅ å¶ð¶ îÅåÅ7 ÇêåÅ é¶ ÁÅêä¶ ÇòÁÅÔ ñÂÆ éÔÄ î³éäÅ, Ú¼ñ í¼Ü Ú¼ñƶ ÇÂ毺ÍÓ Ç³éÆ ×¼ñ ùäÕ¶ ÁÅôÅ

ÕóÕÆ, Òç¶ò! Õ¿é Ö¯ñ· Õ¶ ùä ñË ÇÂÔ ×¼ñ Á¼Ü å» ÕÇÔ Çç¼åÆ î¹ó Õ¶ éÅ ÕÔÄ, éÔÄ Ô¹ç ¿ Å ÇòÁÅÔ éÅ Ô¯ò¶ êð î˺ íðÈä Ô¼ÇåÁÅ çÆ íÅ×ÆçÅð éÔÄ ìäéÅÍÓ ÒÁÅôÅ íñÅ ÃÅⶠÇòÁÅÔ çÅ íðÈä Ô¼ÇåÁÅ éÅñ ÕÆ Ã¿ìè ¿ Ó ç¶ò é¶ ÔËðÅéÆ éÅñ ê¼¹ÇÛÁÅÍ Òç¶Ö ç¶òÓ, ÁÅôÅ ÕÇÔä ñ¼×Æ, ÒåËù êåÅ ìÅê ù èÆ ê¹å ¼ éÅñ¯º ÇêÁÅðÆ Ô¹¿çÆ ÔË, êð Ü篺 Õ¯ÂÆ Õ°óÆ î»7ìÅê çÆ

Ǽ÷å ù Õ¦Õ ñÅ Õ¶ ÇÂÕ òÅð Ø𯺠ìÅÔð êËð èðçÆ ÔË å» ÇÕ¿éÆÁ» ì¶çô ¯ Õ°óÆÁ» ç¶ Õ°Ö ¼ ÇòÚ Õåñ Ô¯ä çÅ ÕÅðé ìäçÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ î»7ìÅê ù Õ°óÆÁ» éÔÄ Ú¹í ¼ çÆÁ», ÇÂÔ ×¼ñ Ú¼í ¹ çÆ ÔË ÇÕ ÇÕå¶ ò¼âÆ Ô¯ Õ¶ Õ¦Õ çÅ ÕÅðé éÅ ìä¶ å¶ î˺ ÇÕö ÔÅñ ÇòÚ ì¶çô ¯ ÆÁ» ç¶ Õåñ çÅ ç¯ôÆ éÅ ìäÅÓ ÕÇÔ Õ¶ ÁÅôÅ ÚñÆ ×ÂÆ å¶ ç¶ò â¿ÈØÆÁ» ïڻ ÇòÚ À°Ã ù Ü»ÇçÁ» Ú¹ê ¼ 7 ÚÅê ç¶Ö ÇðÔÅ ÃÆÍ ÜÃîÆå Õ½ð ÁËî. ¶. ìÆ. Á˵â, ÁÇèÁÅêÕÅ, ÇÃ¼Ö ÇîôéðÆ êìÇñÕ ÃÕ±ñ, Ãñ¶îàÅìðÆ, «ÇèÁÅäÅ

24

ùõé

27

HOURS

EMERGENCY SERVICE

AVTAR SINGH TINNA D.D.S.

168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


28

îÅ

èîÕ

ÃÅÇÔå/çðôé

Dec 29, 2010 Wednesday

Ãàð îéÜÆå é¶ ÁÅêä¶ ÇêåÅ ìñò¿å ÇÃ³Ø ù Ãê¼ôà ôìç» ÇòÚ ÇÚåÅòéÆ Õð Çç¼åÆ ÃÆ ÇÕ î¶ðÆ ìðÅå ÇòÚ ÇÃðø êó·¶JÇñÖ¶ å¶ Ã¯øÆ ì¿ç¶ ÔÆ ÜÅä×¶Í Ü¶ Õ¯ÂÆ ôðÅìÆJÕìÅìÆ, À°Ü¼â Áéêó· Ü» Õ°óå¶J êÜÅî¶ å¶ ÚÅçð¶ òÅñÅ ì¿çÅ ÇåÁÅð Õð ÇñÁÅ å» îË毺 ì¹ðÅ Õ¯ÂÆ éÔÄÍ Ü¶ ìðÅå ÇòÚ ÇÕö é¶ ÚÆÕ, ññÕÅðÅ îÅÇðÁÅ å» î˺ À°æ¶ ÔÆ ñëó¶ îÅð Õ¶ ì¿çÅ ìäÅ çÈ¿Í À°Ã ù عî³â çÅ ÇÂÕ éôÅ ÇÜÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã çÆ Ô¯ä òÅñÆ êåéÆ ÁËî. ÁËÃ. ÃÆ. êÅÃ å¶ àÆÚð çÆ ê¼ÕÆ é½ÕðÆ Óå¶ ñ¼×Æ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÇòÚ¯ñ¶ é¶ îéÜÆå ù À°Ã ç¶ ÃÔ¹ÇðÁ» ò¼ñ¯º ùé¶ÔÅ ç¶ Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ À°é·» çÅ êÇðòÅð êÇó·ÁÅJÇñÇÖÁÅ ÔË å¶ ìðÅå Ãà˺âðâ çÆ ÔÆ ÁÅò¶Í êð ìñò¿å ÇÃ³Ø é¶ ÁÅêä¶ ê¹¼åð çÆ ÇÚåÅòéÆ ç¶ ìÅòÜÈç ÁÅêä¶ íäòÂƶ ìÖåÅòð ÇÃ³Ø å¶ ÜòÅÂÆ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø ù ìðÅå ÜÅä ñÂÆ ÇåÁÅð Õð ÇñÁÅÍ À°Ô ç¯ò¶º ÔÆ ìÇá§âÅ Ç÷ñ·¶ éÅñ Ãì¿Çèå Ãé å¶ ÁÕÃð ÔÆ à½ð¶ òÅñÆ ê¼× å¶ å¶ó â¶ã ê¼àÅ ÚÅçðÅ ì¿é·ç¶ ÃéÍ ìñò¿å ÇÃ³Ø é¶ Á¼¼Ö ÇÜÔÆ ìÚÅ Õ¶ À°é·» ù ÇÂÕ ÜÆê ÇòÚ ÇìáÅ Çç¼åÅÍ Üç ìðÅå îéÜÆå ç¶ ÃÔ¹ð¶ Çê³â êÔ¹¿ÚÆ å» À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ë¹¼ëó å¶ íäòÂƶ ù ÜÆê ÓÚ¯º À°åðç¶ ò¶ÇÖÁÅÍ À°Ô ÇÂÕçî Á¼× ììÈñÅ Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ ÁÅêä¶ ÇêåÅ ù ÕÇÔä ñ¼×Å, Òú¶ Õ¿ÜðŠ屿 ÕÆåÅ À°ÔÆ Õ¿î? ÇÕÀ°º ÇñÁ»çŠ¶éÅ ×òÅð» ùÍ Üó· ò¼ã Õ¶ ð¼Ö ÓåÆ ìðÅå çÆÍ ÁÅêä¶ çðò¶ô ÇêåÅ çÆ ñÅÔJêÅÔ ÕðÕ¶ À°Ô ìÖåÅòð ÇÃ³Ø å¶ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø éÅñ ÇÃÜä ñÂÆ À°é·» Õ¯ñ Ç×ÁÅÍ ú¶ À°Ü¼â å¶ îÈðÖ ñ¯Õ¯ ÇÕÀ°º ÁŶ Ô¯ êÇó·ÁÅJÇñÇÖÁ» çÆ ìðÅå ÇòÚÍ å°ÃÄ å» ÚÅçð¶ ì¿é· Õ¶ Øð» ç¶ ÇòÔó¶ ÿ¹òðé ÔÆ ÜÅäç¶ Ô¯ÍÓ ìÖåÅòð ÇÃ³Ø çÅ Ççñ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà ԿÕÅðÆ êóÅÕ± ç¶ ç¯JÚÅð ÔÈð¶ Üó· ç¶ò¶ êð î½Õ¶ çÆ é÷ÅÕå ò¶Ö Õ¶ À°Ã é¶ îéÜÆå ù ÇÕÔÅ, Òê¹¼åðÅ ÇÂÔ å¶ðÅ ÇòÁÅÔ ÔË î¶ð¶ ÃÅñ¶ ç¶ ê¹¼å çÅ, ì¹ó·¶ çÅ îðéÅ éÔÄÍ ÁËéÆ åËô ÇòÚ éÅ ÁÅ å¶ ÇÃÁÅäÅ ìäÍ å¶ð¶ òð׶ ÕÂÆ ÇòÇçÁÅ ç¶ á¶Õ¶çÅð ôðÅì ç¶ á¶ÇÕÁ» îÈÔð¶ Çâ¼×¶ ê¶ ò¶ÖÆ ç¶ ÁËÍ ÇÂÔ Õ°óåÅJ ÚÅçðÅ ê³ÜÅìÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð çÅ Á³× ÔËÍ ÇÂÔÆ ÚÅçðÅ ì¿é· Õ¶ å¶ð¶ Çêú é¶ ÇçÔÅóÆÁ» ÕÆåÆÁ» å¶ åËù êó·ÅÇÂÁÅÍ ôÅÇÂç åËù êåÅ éÔÄ ÇÕ Ü¯ 屿 ÃÕ±ñ îÅÃàðÆ çŠعî³â ÁÅêä¶ ÃÆé¶ ÇòÚ êÅñ ð¼ÇÖÁÅ ÔË Ãí å¶ð¶ ìÅê çÆ ìç½ñå å¶ å¶ðÆ î» ÇÜÃé¶ ñ¯Õ» ç¶ ÜÈᶠí»â¶ î»Ü Õ¶, Øð» ÇòÚ ê¯Ú¶ ñÅ Õ¶ åËù îÅÃàðÆ Õðé ç¶ ï¯× ìäÅÇÂÁÅ, ÇÂÔ À°é·» ÕðÕ¶ ÔÆ ÔËÍ îéÜÆå ç¶ ×¹¼Ã¶ çÅ ÁÃîÅé ÚÇó·ÁÅ êÅðÅ ÇÂÕçî æ¼ñ¶ ÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà عî³â íðÆ ÔðÕå çÅ îéÜÆå ç¶ ç¯Ãå» é¶ òÆ ì¹ðÅ îéÅÇÂÁÅÍ Úñ¯ ×¼ñ ÁÅÂÆ ×ÂÆ Ô¯ ×ÂÆÍ êð ×¼ñ À°ÔÆ Ô¯ÂÆ ÇÜÃçÅ Ãí ù âð ÃÆÍ ìðÅå Çê³â çÆ èðîôÅñÅ ÇòÚ ÇìáÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆÍ Üç Áé§ç ÕÅðÜ å¯º ìÅÁç ìðÅå ù Øð ÇòÚ ð¯àÆ ÖÅä ñÂÆ ì¹ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ å» ìÖåÅòð ÇÃ³Ø å¶ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø ÕÅøÆ ôðÅìÆ Ô¯ Ú¹¼Õ¶ ÃéÍ Ô¹ä ò»× îËÇðÜ êËñ¶Ã» ÇòÚ ÇîñäÆ Õðé 寺 ìÅÁç ÚÅÔJêÅäÆ êÆä çÅ ÇðòÅÜ éÔÄ ÃÆÍ ÚÅÔ å¶ ñ¼â± Üñ¶ìÆÁ» èðîôÅñÅ ÇòÚ ÔÆ ìðÅå ù Ö¹ÁÅ ÇêÁÅ Çç¼å¶ ÃéÍ ìðÅåÆÁ» ÇòÚ¯º Ô¯ð ÕÂÆÁ» é¶ òÆ Ú¯ðÆJ󡐦 çÅðÈ êÆåÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ êð À°é·» ù îéÜÆå çÆ Ø¹ðÕÆ é¶ éôÅ éÔÄ ÃÆ Ô¯ä Çç¼åÅÍ ìÖåÅòð ÇÃ³Ø é¶ â¼ì ÓÚ¯º ì¯åñ Õ¼ã Õ¶ î¶÷ Óå¶ ð¼Ö Çç¼åÆÍ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø é¶ ç¯ ò¼â¶Jò¼â¶ êËµ× êŶ å¶ ÃðÈð ÇòÚ ÁÅ Õ¶ À°Ã é¶ ÚÆÕ îÅðÆÍ éÅñ ìËᶠìÖåÅòð ÇÃ³Ø é¶ ìñçÆ Óå¶ å¶ñ êÅÇÂÁÅ å¶ èÆîÆ ÁÅòÅ÷ ÇòÚ ÕÇÔ³çÅ, Òê¹¼åðÅ ÇÂÕ Ô¯ð îÅðÍÓ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø é¶ ÇÂÕ Ô¯ð Õ¿é êÅóòÄ ÚÆÕ îÅðÆ å¶ ì¼Õð¶ ì¹ñÅÀ°ºçÅ ×ðÇÜÁÅÍ ú¶ ÁÃÄ ÃÅñ¶ çÆ Ü¿é ÁŶº Á˺ ú¶, Á¼× ñÅ ÇçÁ»×¶ éðî¶ ù À°Â¶Í îéÜÆå ÇÃ³Ø ÇìÜñÆ ò»× À°ÇáÁÅ å¶ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø ç¶ ÕÂÆ æ¼êó Üó Çç¼å¶Í Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø Ô¼æ¯JêÅÂÆ ÕðçÅ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ,ÒÁÃÄ å» Ü¿é ÁŶ Ô» 屿 Õ¿ÜðÅ ÇòÁÅÔ ù îðéÅ ìäÅ Û¼ÇâÁÅ ÁËÍÓ ÃÔ¹ð¶ Çê³â ç¶ ÕÂÆ ÇÃÁÅä¶ ì¿ÇçÁ» å¶ ìðÅåÆÁ» é¶ îéÜÆå ù ÃîÞÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÁäÔ¯äÆ ×¼ñ éÔÄÍ Â¶éÅ ð½ÿÅJð¼êÅ å» ìðÅå» ÇòÚ êË ÔÆ Ü»çÅ ÔËÍ Õ°Þ ç¶ð Çê¼Û¯º îÅÔ½ñ ô»å Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ ìðÅå ð¯àÆ ÖÅ Õ¶ òÅêà èðîôÅñÅ ÇòÚ ÚñÆ ×ÂÆÍ îéÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ÁÅêä¶ ÇêåÅ ù ì¹ñÅÇÂÁÅ å¼Õ éÅÍ ìñò¿å ÇÃ³Ø ÁÅêä¶ Ô¼æ ÇòÚ ëóÆ ñÅñ ð¿× çÆ â¯ñÆ å¶ Ã¹¼à Õðé ñÂÆ êËÇÃÁ» éÅñ íðÆ ×¹æñÆ ù ๼චÇÜÔ¶ Ççñ éÅñ ÁÅêä¶ ìË× ÇòÚ êÅÀ°ä ñÂÆ îÜìÈð Ô¯ Ç×ÁÅÍ îéÜÆå î¼åÆÁ» Ú¼ìä ç¶ ìÔÅé¶ ÁÅêä¶ Õ°Þ ç¯Ãå» éÅñ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ Øð êÔ¹¿Ú Ç×ÁÅÍ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ ù â¯ñÆ Û¶åÆ ÇåÁÅð Õðé ñÂÆ ÁÅÇÖÁÅÍ À°Ã ç¶ ç¯Ãå» é¶ À°Ã ù ÃîÞÅÇÂÁÅ ÇÕ Â¶éÅ Ö¹ôÆ çÆÁ» ØóÆÁ» ÇòÚ åñÖ, ÃòËJÁÇíÁÅé å¶ ÜñçìÅ÷Æ ô¯íÅ éÔÄ Çç³çÆÍ ÁÅêä¶ ì÷¹ð×» çÆ Áäç¶ÖÆ å¶ å½ÔÆé Õ¯ÂÆ Ú¿×Æ ×¼ñ éÔÄÍ å°ÃÄ ÁÅêä¶ ÇêåÅ Áå¶ ìðÅåÆÁ» ùì¹ñÅú å¶ ÃÅðÆÁ» êÌÚñå

ÕÔÅäÆ

ðÃî» ÇéíÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅÖ¯Í êð îéÜÆå ç¶ ÇÃð Óå¶ å» Ô¿ÕÅð çÅ íÈå ÃòÅð ÃÆÍ À°Ã ù å» ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç ç¯ò» ÜÆò» çÆ åÆÔJÚÅñÆ Ô÷Åð åéÖÅÔ îÅÇÂÁÅ ç¶ ÇÂռᶠԹ¿ç¶ Á³ìÅð é÷ð ÁÅ ðÔ¶ ÃéÍ ÇÖÁÅñ» ÔÆ ÇÖÁÅñ» ÇòÚ î»JìÅê ù Çê³â Û¼â Õ¶ ôÇÔð ÇòÚ ÁÅñÆôÅé Õ¯áÆ ç¶ Â¶. ÃÆ. ÕîÇðÁ» çÆ îÇÔÕ ÇçîÅ× ù Úó· ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ À°Ô ç¯JÚÅð ì¿ÇçÁ» éÅñ â¯ñÆ ñË Õ¶ å°ð ÜÅä ñÂÆ ìÇ÷¼ç ÃÆÍ êñ» ÇòÚ ÔÆ ñóÕÆ çÆ ÇòçÅÇÂ×Æ ÕðÕ¶ â¯ñÆ ù ÇòçÅ Õð Çç¼åÅÍ éÅ Õ¯ÂÆ ÇòçÅÇÂ×Æ çÅ ×Æå å¶ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ êËÇÃÁ» çÆ Ã¹¼à Ô¯ÂÆÍ ìñò¿å ÇÃ³Ø ìðÅå Ãî¶å èðîôÅñÅ ÇòÚ íÇò¼Ö çÆÁ» â¿ÈØÆÁ» ïڻ ÇòÚ ×î×Æé ìËáÅ ÃÆÍ ÇÕ¿éÅ ÚÅÁ ÃÆ ÁÅêä¶ ÇÂÕñ½å¶ ê¹¼å ç¶ ÇòÁÅÔ ÇòÚ ÇÃð À°µÚÅ ÕðÕ¶ Õ°óî» ç¶ ÇòÔó¶ ÇòÚ ùÔ çÆ ÇòçÅÇÂ×Æ î½Õ¶ êËÇÃÁ» çÆ Ã¹¼à Õðé çÅÍ À°èð Çê³â ÇòÚ Üç ìðÅå òÅñÆ êÇÔñÆ ×¼âÆ êÔ¹¿ÚÆ å» Øð ÇòÚ ð½ÿÅ ÇÜÔÅ êË Ç×ÁÅÍ ìðÅå ÁÅ ×ÂÆ ìðÅå ÁÅ ×ÂÆÍ î» éÃÆì Õ½ð é¶ ÃÅðÆÁ» î¶ñä» ù ÃÅòèÅé Õð Çç¼åÅ å¶ Øð ç¶ ìÈÔ¶ Á¼×¶ ùÔ À°å¯º çÆ ô×é» çÅ êÅäÆ òÅðé ñÂÆ êÅäÆ çÆ ×óòÆ, ñ¼â±, æÅñ ÇòÚ ð¼Ö Õ¶ â¯ñÆÀ°º ñÅÔ¹ä ñÂÆ ååêð ÃÆÍ îéÜÆå çÆ íËä êðÇò¿çð é¶ ×Æå ×ÅÇÂÁÅ, ÒÀ°åð íÅì¯ â¯Çñúº ç¶Ö ÃÔ¹ð¶ çÅ ìÅðÍ Õ¿è» ÇÚàî ÇÚ¼àÆÁ» ÔÅæÆ ÞÈñç¶ ìÅÔðÍÓ å¶ ÒêÅäÆ òÅð ì¿é·¶ çƶ îŶ éÆ ì¿éÅ å¶ðÅ ìÅÔð Öó·ÅÍÓ îéÜÆå ×¼âÆ ÇòÚ¯º ë¹ðåÆ éÅñ À°åðÕ¶ çÔÅÇóÁÅ, Òì¿ç Õð¯ ÇÂÔ ìÕòÅÃ, ÇÕò¶º ÕÅò» ð½ñÆ êÅÂÆ ÁËÍÓ éÃÆì Õ½ð ô×é» çÅ êÅäÆ ñË Õ¶ ܯóÆ À°å¯º çÆ òÅðé ñÂÆ Á¼×¶ òèÆ å» îéÜÆå é¶ ÇÂÕ ÷¯ð ç¶ ÞàÕ¶ éÅñ Ô¼æ îÅð Õ¶ Ãä¶ ×óòÆ æÅñ Á½Ô îÅÇðÁÅÍ ò¶ ê¹¼å 屿 ÇÂÔ ÕÆ ÕÆåÅ éÃÆì Õ½ð çÆ ÁÅòÅ÷ ÔòÅ ÇòÚ ÔÆ ×òÅÚ ×ÂÆÍ îéÜÆå ÇÃ³Ø ÁÅêäÆ êåéÆ çÆ ì»Ô ëó Õ¶ ÇÂÔ ÕÇÔ³çÅ Ô¯ÇÂÁÅ, ÒÕ¿Üð Çêú é¶ ÃÅðÆ ìäÆ ìäÅÂÆ Çî¼àÆ ÇòÚ ÇîñÅ Çç¼åÆÓ Øð Á³çð ñË Ç×ÁÅÍ Ô¹ä¶JÔ¹ä¶ Ö¹ôÆÁ» íÇðÁÅ ç¹ñÔé ù â¯ñÆúº À°åÅðé ñÂÆ ååêð îÅÔ½ñ ×î×Æé Ô¯ Ç×ÁÅÍ ìñò¿å ÇÃ³Ø éÅñ Çê¼Û¶ ðÇÔ ×¶ ìðÅåÆ Çê³â êÔ¹¿ÚÕ¶ ÁÅê¯JÁÅêä¶ Øð» ù Úñ¶ ×Â¶Í ìñò¿å ÇÃ³Ø çÅ Øð çÆ çÇÔñÆ÷ Á³çð êËð ð¼Öä ñÂÆ ÜÆÁ éÅ ÕÆåÅÍ À°Ô ÁÅêä¶ ÜÆܶ ìÖåÅòð ÇÃ³Ø å¶ ÜòÅÂÆ Õ¿¹ãÅ ÇÃ³Ø ù éÅñ ñË Õ¶ ÁÅêä¶ íåÆܶ Áîð ÇÃ³Ø ç¶ Øð ÚñÅ Ç×ÁÅÍ Áîð ÇÃ³Ø é¶ ÇçñÅÃÅ Çç¼åÅ ÇÕ ÚÅÚÅ ÜÆ Ü¯ òÆ Ô¯ÇÂÁÅ ìÔ¹å ì¹ðÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ êð 屿 Ô½ÃñÅ ð¼Ö î˺ å¶ðÆ Ç¼÷å å¶ Õ¯ÂÆ çÅö éÔÄ ñ¼×ä ÇçÁ»×ÅÍ

ÇÂà ÃÅð¶ Õ°Þ ç¶ éåÆܶ Û¶åÆ ÔÆ îéÜÆå Á¼×¶ ÁÅ ÜÅä×¶Í Áîð ÇÃ³Ø é¶ êÇÔñ» ÔÆ ÁÅêä¶ Øð îÆà Áå¶ ôðÅì çÅ ì¿ç¯ìÃå Õð ð¼ÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ìñò¿å ÇÃ³Ø é¶ êÇÔñ» ÔÆ ÕÇÔ Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ ê¹¼åðÅ ÁÃÄ å¶ð¶ Øð ðԻ׶ îéÜÆå 寺 Øð ÁÅ Õ¶ Ô¯ð ñÅÔJêÅÔ éÔÄ ÕðòÅÀ°äÆÍ òÕå ÁÅêäÆ ðøåÅð éÅñ å°ðçÅ ÇðÔÅÍ îéÜÆå çÆ êåéÆ é¶ ÁÅêäÆ ð¼ì ðÈê üà éÅñ ÇÕÔ¯ ÇÜÔÅ òðåÅÁ ÕÆåÅ ÃÅð¶ Çê³â ÇòÚ ôÆô¶ çÆ åð·» êåÅ ÃÆÍ éÃÆì Õ½ð ÁÅêäÆ Áå¶ ìñò¿å ÇÃ³Ø çÆ ð¯àÆ Áñ¼× êÕÅÀ°ºçÆ ÃÆ êð ×Ëà ڹ¼ñ·Å ÇÂÕ Ô¯ä ÕðÕ¶ îéÜÆå çÆ êåéÆ é¶ ÕÂÆ òÅð éÃÆì Õ½ð çÆ åò¶ Óå¶ êÅÂÆ ð¯àÆ Ú¹¼ÕÕ¶ ìÆÔÆ ÇòÚ Ã¹¼àÆ ÃÆ å¶ À°Ã ç¶ êËð ç¶ á°¼â¶ òÆ îÅð¶ ÃéÍ Çëð îéÜÆå ÁÅêäÆ ìçñÆ ÕðòÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ Çê³â ðÇÔä ñ¼× ÇêÁÅÍ êð ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ Õ°çðå Ôð ÜÅìð ç¶ Çòð¹¼è ÁÅêäÅ ð¿× ÇòÖÅÀ°ºçÆ ÁÅÂÆ ÔËÍ ÇÕö î¹õìð é¶ ÃðÕÅð ù Õ¿éïÁ ç¶ Çç¼åÆ ÇÕ îéÜÆå ÇÃ³Ø îËæ çÆ ÁËî. ¶. ç¶ ÜÅÁñÆ ÃðàÆÇëÕ¶à éÅñ é½ÕðÆ Óå¶ ñ¼×Å ÔËÍ ìæ¶ð¶ Ô¼æJêËð îÅð¶ îéÜÆå é¶ êð Ãí ì¶ÁðæÍ ÁÖÆð ÃÅðÆ êóåÅñ õåî Ô¯ÂÆ å¶ ÜÅÁñÆ ÃðàÆÇëÕ¶ çÅ ÃìÈå Çîñ ÜÅäÓå¶ À°Ã ù é½ÕðÆ å¯º ÇâÃÇîà ÕðÕ¶ Øð ÇìáÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ À°Ã ç¶ ÃÔ¹ÇðÁ» é¶ À°ÃçÆ Õ°¼å¶ 寺 òÆ íËóÆ ÔÅñå ìäÅ Çç¼åÆÍ éÅ À°Ô Øð çÅ ÇðÔÅ éÅ ØÅà çÅÍ À°Ã çÆ êåéÆ ÔðêÌÆå ù À°Ô ç¹ôîä» çÆ åð·» ñ×çÅ ÇÜÃ é¶ ÜÅÁñÆ ÃðàÆÇëÕ¶à éÅñ é½ÕðÆ ñË Õ¶ À°Ã éÅñ ÇòÃòÅôØÅå ÕÆåÅ ÃÆÍ ÇÕö é¶ ìñò¿å ÇÃ³Ø ù ùé¶ÔÅ Çç¼åÅ ÇÕ å¶ðÅ ê¹¼å ïåÆî çÆ Ç÷¿ç×Æ ÇÜÀ°º ÇðÔÅ ÔË, 屿 À°Ã ù Çê³â ñË ÁÅÍ éÅ ìÂÆ éÅ, À°Ô å» î¶ð¶ ñÂÆ ìÔ¹å ÇÚð çÅ îð Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ î˺ å» ÁÅêä¶ Øð çÆ ÇòðÅÃå ÁÅêä¶ íåÆܶ Áîð ÇÃ³Ø ç¶ é»Á ÕðòÅ Ú¹¼ÕÅ Ô»Í Ô¹ä À°Ã ç¶ ðÇÔä ñÂÆ Â¶æ¶ Õ¯ÂÆ æ» éÔÄÍ Øð ÁÅ Õ¶ ìñò¿å ÇÃ³Ø ÁÅêä¶ à¹¼à¶ Ççñ ù á°îäÅ Çç³çÅ ÁÅêä¶ íåÆܶ Áîð ÇÃ³Ø ç¶ ×ñ ñ¼× Õ¶ ð¯ ÇêÁÅÍ Áîð ÇÃ³Ø é¶ À°Ã ù ÿíÅÇñÁÅ å¶ ÕÇÔä ñ¼×Å ÇÕ ÚÅÚÅ ÜÆ îËù òÆ ÃÅðÆ ×¼ñ çÅ êåÅ ñ¼× Ú¹¼ÕÅ ÔË å¶ Õ¯ÂÆ ×¼ñ Ççñ Óå¶ éÅ ÇñÁÅÍ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ç¹¼Ö»Jù¼Ö» ç¶ À°åðÅÁJÚó·ÅÁ å» ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ Â¶éÆ ÁÅÖ Õ¶ À°Ã é¶ ìñò¿å ÇÃ³Ø ò¼ñ¯º ÕðòÅÂÆ Øð çÆ òÃÆÁå Á³ç𯺠ÇñÁÅ Õ¶ ๼Õó¶J ๼Õó¶ Õð Çç¼åÆÍ ÚÅÚÅ ÜÆ À°Ô å¶ðÅ ÔÆ ê¹¼å ÔË å¶ å¶ð¶ Øð çÅ òÅðÃÍ Ô¹ä À°Ô ÇÂæ¶ ÔÆ ðÔ¶×Å å¶ðÅ ê¹¼å ìä Õ¶Í ÔðêÌÆå ÚÅÔ¶ ÇÜæ¶ îð÷Æ ðÔ¶Í î˺ Á¼Ü ÔÆ À°Ã ù Çê³â ñË Õ¶ ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÜÅ ÇðÔÅ Ô»Í ÚÅÚÅ ÜÆ ÁÅÇÖð À°Ô ÔË å» ÁÅêäÅ ÔÆ ÖÈé Õ¯ÂÆ öËð éÔÄÍ Áîð ÇÃ³Ø ÃÅÂÆÕñ Ú¹¼Õ Õ¶ îéÜÆå ç¶ ÃÔ¹ð¶ Çê³â ÜÅä ñÂÆ å°ðé ñ¼×ÅÍ ìñò¿å ÇÃ³Ø ÁÚÅéÕ ÇÜò¶º ù¼åÅ ÜÅÇ×ÁÅ Ô¯ò¶ ì¹óì¹óÅÇÂÁÅ, Òê¹¼åðÅ ÔË å» À°Ô ÁÅêäÅ ÖÈé êð ÃÔ¹ðŠ׿çÅ ÖÈé ÇéÕÇñÁÅÍÓ

ö÷ñ ÇÕö çÆ òøÅ ù, éÅ ÁÅ÷îÅ ÇÕµæ¶ þ å¶ðÆ ÇÂ÷µå, Øð ÜÅ

Õ¶ Õ¶

ç¶ÖÍ ç¶ÖÍ

Þó ׶ é¶ êµå¶, çðÖå» ç¶ ð¿× òà Õ¶Í ÇÕ¿Þ ìçñç¶ é¶ ñ¯Õ è¯ÖÅ ÖÅ Õ¶ ç¶ÖÍ ÇÕª îðç¶ é¶ ñ¯Õ ÜÆä 寺 êÇÔñ» ÔÆ, ÃµÚ ù ÜÅéä ñÂÆ Ççµñ ñ×Å Õ¶ ç¶ÖÍ ÜÆªç¶ é¶ À¹Ô ܯ îðé ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔ¿ç¶ é¶, ÜÆäÅ ÇõÖäÅ þ, ÇÕö ñÂÆ ÜÅé ×¹ÁÅ Õ¶ ç¶ÖÍ ÕÇÔ¿ç¶ é¶ ñ¯Õ Õìð» ÓÚ î¹ðç¶ òÃç¶ é¶, ÇÜµæ¶ ÖÅä ù éÔÄ, À¹Ôé» Øð» ÓÚ ÜÅ Õ¶ ç¶ÖÍ ìóÅ ÁÅÃÅé þ ñ¯Õ» ç¶ ç¯ô ù ÕµãäÅ, é÷ð Þ¹ÕÅ Õ¶ òµñ ÁÅêä¶ Õç¶ å¶ ç¶ÖÍ ÇÃð åñÆ å¶ ðµÖ Õ¶ Õ¹µç ÜÅ îËçÅé ÇòÚ, ÇÂôÕ ç¶ ÇÂà ðÅÔ ù, ÁÅ÷îÅ Õ¶ ç¶ÖÍ ÔðíÜé Õ¯ÔñÆ ÇðàÅÇÂð ê̯ëËÃñ, ×½ðÇî¿à ÕÅñÜ, «ÇèÁÅäÅ (ê³ÜÅì)


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

29


30

REWIND 2010 SPORTS

èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

ÇÂÔ òð·Å íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî ñÂÆ Õ°Þ êÌÅêåÆÁ» òÅñÅ ÇðÔÅ

B@A@ òð·¶ çÅ ÔÅÕÆ çÅ ñ¶ÖÅFܯÖÅ Õðƶ å» ÇÂÔ òð·Å ÇêÛñ¶ ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 íÅðåÆ ÔÅÕÆ ñÂÆ ÕÅëÆ êÌÅêåÆÁ» òÅñÅ ÇðÔÅÍ ÃÅñ ç¶ ô°ðÈ ÇòÚ íÅðåÆ ÔÅÕÆ Ã³Ø çÆ îÅéåÅ ù ñË Õ¶ íÅò¶º ÕÅëÆ ð¼ëó òÆ ÇêÁÅ, ÔÅÕÆ Ç³âÆÁÅ é¶ íÅðåÆ ÔÅÕÆ Óå¶ ÁÅêäÅ Ô¼Õ ÜåÅÇÂÁÅ, ÜçÇÕ Ã: Õ¶. êÆ. ÁËÃ. Ç×¼ñ òÅñÆ Ç³âÆÁÅ ÔÅÕÆ ù îÅäï¯× ÁçÅñå ò¼ñ¯º îÅéåÅ ç¶ä ç¶ ìÅòÜÈç À°é·» ç¶ Ô¼æFê¼ñ¶ Õ°Þ éÔƺ ÇêÁÅÍ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ ÔÅÕÆ Ç³âÆÁÅ, dzâÆÁé À°ñ§ÇêÕ ÁËïÃƶôé, Ö¶â î³åðÅñÅ Áå¶ ÁÅÂÆ. ÁËÚ. ÁËë. ù Çîñ Õ¶ îÅîñŠùñÞÅÀ°ä ç¶ Ô°Õî òÆ Çç¼å¶ êð ÁÔ°°ÇçÁ» çÆ í°¼Ö é¶ ÇÂÔ ×¼ñ ÇÃð¶ éÅ ñ¼×ä Çç¼åÆÍ çÈܶ êÅö ñ§ì¶ Ã 寺 ÚñçÆ ÁÅ ðÔÆ ÔÅÕÆ Ç³âÆÁÅ çÆ Ú¯ä Ô¯ÂÆÍ À°ñ§êÆÁé êÌ×à ÇÃ³Ø é¶ Ú¯ä ñóé çÅ Ô½ÃñÅ ÕÆåÅ êð À°Ô ý½óÆ ÇÃÁÅÃå çÆ îÅð ÕÅðé ÕñîÅâÆ èó¶ 寺 îÅå ÖÅ ×Â¶Í ÃÅñ ç¶ ô°ðÈ ÇòÚ íÅðå ÇòÚ éòƺ Çç¼¼ñÆ ÇòÖ¶ ԯ¶ Çòôò Õ¼ê çÆ î¶÷ìÅéÆ ç¶ Öåð¶ ç¶ ì¼çñ òÆ î³âðÅÀ°ä ñ¼×¶ êð ù¼ÖÄFûçÆ Ãí Õ°Þ ÇÃð¶ Úó· Ç×ÁÅÍ Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ î¹ÕÅìñÅ êÈðÆ åð·» ÃëñåÅêÈðòÕ é¶êð¶ ÚÇó·ÁÅÍ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ é¶ ÜðîéÆ ù ëÅÂÆéñ ÓÚ ÔðÅ Õ¶ BD ÃÅñ ìÅÁç çÈÜÆ òÅð Çòôò Ú˺êÆÁé ìäé çÅ îÅä ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ íÅðåÆ àÆî çÆ ÕîÅé Ãê¶éÆ Õ¯Ú Ü¯Ã ìðÅÃÅ é¶ Ã³íÅñÆ, Õ¯ÇÚ³× ê¼Ö¯º íÅò¶º À°é·» é¶ íÅðåÆ àÆî ÓÚ Ã¹èÅð ÇñÁÅÀ°ä ç¶ ïåé ÕÆå¶ êð ÁÅêäÆ ÇÖ¼Ú¯åÅä ÕÅðé ܯà ìðÅÃÅ ìÔ°åÅ ÕÅîïÅì éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶Í Çòôò Õ¼ê ÓÚ íÅðåÆ àÆî ù Hò» ÃæÅé éÃÆì Ô¯ÇÂÁÅÍ íÅò¶º ÇÂÔ ÕÅð×°÷ÅðÆ Õ¯ÂÆ ìÔ°åÆ òèÆÁÅ éÔƺ êð Çëð òÆ íÅðå é¶ ÁÅêäÆ ACòƺ ð˺ÇÕ³× å¯º À°á Õ¶ Çòôò ÔÅÕÆ ÓÚ Iòƺ ð˺ÇÕ³× çÅ î¹ÕÅî ÔÅÃñ

ÕÆåÅÍ Çòôò Õ¼ê ÓÚ êÅÇÕÃåÅé ù DFA éÅñ ÔðÅÀ°äÅ À°Ã çÆ ò¼âÆ À°êñ¼ìèÆ ðÔÆÍ êÅÇÕÃåÅé çÅ Çòôò Õ¼ê ÓÚ ëÅâÆ ðÇÔäÅ, ÇÂÕ¼ñ¶ êÅÇÕÃåÅé ÔÆ éÔƺ, Ãׯº êÈðÆ ç¹éÆÁÅ ù ôðÇî³ç×Æ î³éäÆ êÂÆ, ÇÕÀ°ºÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÔÆ ÇÂÕ¯FÇÂÕ ÁÇÜÔÅ î¹ñÕ ÔË, ÇÜÃ é¶ D òÅð Çòôò Õ¼ê çÅ ÇÖåÅì ÁÅêä¶ é»Á ÕÆåÅ ÔËÍ À°Ã 寺 ìÅÁç íÅðå é¶ Ã¹ñåÅé ÁÜñÅé ôÅÔ ÔÅÕÆ Õ¼ê ÇòÚ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ, Õ¯ðÆÁÅ, êÅÇÕÃåÅé òð×ÆÁ» éÅîÆ àÆî» ù îÅå Çç³ÇçÁ» ëÅÂÆéñ ÇòÚ Õ¯ðÆÁÅ éÅñ û޶ Ü¶å± ìäé çÅ îÅä ÔÅÃñ ÕðÇçÁ» ê³Üòƺ òÅð ùñåÅé ÁÜñÅé ôÅÔ ÇÖåÅì ÁÅêä¶ é»Á ÕðÇçÁ» ÁÅÃà̶ñÆÁÅ éÅñ Ü¶å± ìðÅìðÆ ÕÅÇÂî ÕÆåÆÍ ðÅôàð î³âñ ֶ⻠ÓÚ íÅðåÆ àÆî

Young guns flourish in Chinese year of the Tiger P

rofessional golf's tournament landscape shifted seismically in 2010 as several young guns and tour veterans made the most of a forgettable season for Tiger Woods. While Woods's fortunes plummeted on and off the course following the stunning revelations a year ago of his marital infidelities, twentysomethings such as Martin Kaymer, Louis Oosthuizen and Rory McIlroy prospered richly. Germany's Kaymer clinched his maiden major title in a two-way playoff for the U.S. PGA Championship in August, one month after South African Oosthuizen landed his first grand slam crown in the British Open at St. Andrews. Kaymer, who also triumphed at the Abu Dhabi Championship, the Dutch Open and the Dunhill Links event, ended a golden European Tour campaign by winning the cherished money-list crown on the final day of the season at the age of 25. McIlroy, regarded by Woods as a future world number one, gave fans a taste of his exciting potential with a stunning breakthrough victory on the PGA Tour at the Quail Hollow Championship where he closed with a course-record 62. With 19-year-old Japanese Ryo Ishikawa having already triumphed nine times on his home tour and Italian Matteo Manassero winning the European Tour's Castello Masters in October at the age of 17, golf's future looks very bright. "I've never in my tenure seen so much buzz and interest about rookies and young players creating exciting performances," PGA Tour commissioner Tim Finchem said on a conference call while summing up the season. "Actually, it has led us to conclude that we really need to focus on that dynamic as we go into 2011."

OLDER GUARD

Not that the older guard were by any means forgotten during 2010. Phil Mickelson, aged 39, claimed his fourth major title at the Masters, fellow American Jim Furyk, at 40, was named Player of the Year by both the PGA of America and the PGA Tour and South African Ernie Els won twice on the U.S. circuit. In ranking terms, European Tour veteran Lee Westwood made the most of Woods's struggles during 2010 -- ironically the Chinese year of the Tiger. The Englishman, a supreme talent from tee to green, was rewarded for his remarkable consistency in golf's biggest events over the last two seasons when he replaced 14-times major champion Woods as world number one on Nov. 1. Woods had been the game's leading player for the previous 281 weeks, and a total of 623 in his career, before he was finally toppled by Westwood. "Getting to the top of the rankings isn't something you set out to do," Westwood said after becoming only the fourth player to become world number one without winning a major title. "With Tiger in his pomp, everybody kind of thought he was unattainable. But obviously people go through different things in their lives and form comes and goes." Northern Ireland's Graeme McDowell also took advantage of Woods's woes, winning his first major title at the U.S. Open in June before ending a dream year with four victories overall. "With Tiger going through his troubles and whatnot, it's given the world a chance to view what golf might be like without Tiger," McDowell said before beating Woods in a playoff to win this month's Chevron World Challenge. "I think we see that golf is very healthy. We've got some really great, young talent coming through." McDowell, who also secured the winning point for Europe at the Ryder Cup in Wales in October, had no doubt Woods would be back as a major force in 2011. "He's the greatest player that's ever lived," said the 31-year-old from Portrush who picked up three European Tour victories in 2010. "He's had a rough 12 months but I think his game is very close to being 100 percent back.

ëÅÂÆéñ å¼Õ ê¹¼ÜÆ, êÅÇÕÃåÅé ù GFD éÅñ ÔðÅÀ°äÅ, Çëð dz×ñ˺â ù ÃËîÆëÅÂÆéñ ÓÚ îÅå ç¶ Õ¶ íÅðåÆ àÆî é¶ ÔÅÕÆ ê̶îÆÁ» ç¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ð½äÕ ÇñÁ»çÆ êð ëÅÂÆéñ ÇòÚ ÁÅÃà̶ñÆÁŠԼ毺 HF@ çÆ ÔÅð é¶ AIHB çÆÁ» ¶ôÆÁé ֶ⻠ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé Լ毺 GFA éÅñ Ô¯ÂÆ ÔÅð òÅñ¶ ÷Öî Á¼ñ¶ ÕÆå¶Í éò³ìð îÔÆé¶ ÚÆé ÇòÚ ×¹Á»×ÞÈ ÇòÖ¶ ¶ôÆÁé ֶ⻠ÇòÚ íÅò¶º íÅðåÆ àÆî çÅ êÌçðôé ôÅéçÅð ÇðÔÅ, À°Ã é¶ Õ»ÃÆ çÅ å×îÅ ÇܼÇåÁÅ êð ÃËîÆëÅÂÆéñ ÇòÚ îñ¶ôÆÁŠԼ毺 ÔÅð ÕÂÆ çÔÅÕ¶ À°Ã ù ÃåÅÀ°ºçÆ ðÔ¶×ÆÍ îñ¶ôÆÁÅ é¶ êÇÔñÆ òÅð ¶ôÆÁé ֶ⻠ÇòÚ ëÅÂÆéñ ÇòÚ ÜÅä çÅ îÅä ÔÅÃñ ÕÆåÅ, ñ×ÅåÅð ÔÅð» ç¶ ÃòÅç Ú¼ÖçÆ êÅÇÕÃåÅé

àÆî ù B@ ÃÅñ ìÅÁç Ú˺êÆÁé ìäé çÅ îÅä ÔÅÃñ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ êÅÇÕÃåÅé é¶ ñ§âé À°ñ§ÇêÕ ñÂÆ ÇüèÆ Á˺àðÆ êÅÂÆÍ B@A@ ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé ù ñ×ÅåÅð ÚÅð òÅðÆ ÔðÅÀ°äÅ íÅðåÆ àÆî çÆ êÌÅêåÆ çÅ ÇÂÕ ÕÆðåÆîÅé ìÇäÁÅÍ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ é¶ Çòôò Õ¼ê ÔÅÕÆ å¯º ìÅÁç ÜðîéÆ ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆ Ú˺êÆÁé÷ àðÅøÆ ÇòÚ ëÅÂÆéñ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ Ç³×ñ˺â ù DF@ éÅñ ÔðÅ Õ¶ ðÅôàð î³âñ ֶ⻠ÓÚ íÅðå ù îÅå ç¶ Õ¶ Çå³é ò¼â¶ êÌî¹¼Ö àÈðéÅî˺à Çܼå Õ¶ Ü¶å± ÔËÇàÌÕ ÜóÇçÁ» ç¹éÆÁÅ çÆ é§ìð ÇÂÕ àÆî ìäé çÅ îÅä ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ Õ°óÆÁ» çÆ ÔÅÕÆ ÇòÚ ÁðÜéàÆéÅ çÆ ÃðçÅðÆ ðÔÆ, ÁðÜéàÆéÅ é¶ Çòôò Õ¼ê Áå¶ Ú˺êÆÁé÷ àðÅøÆ ç¯ êÌî¹¼Ö àÈðéÅî˺à ÇÜ¼å¶ ÜçÇÕ ÁÅÃà̶ñÆÁÅ é¶ ðÅôàð î³âñ ֶ⻠ÇòÚ ÇÖåÅìÆ Çܼå ÔÅÃñ ÕÆåÆÍ íÅðåÆ Õ°óÆÁ» ñÂÆ ÇÂÔ òð·Å ìÔ°åÅ òèÆÁÅ éÔƺ ÇðÔÅ, Çòôò Õ¼ê ÓÚ íÅðå ù Iò» ÃæÅé, ðÅôàð î³âñ ֶ⻠ÓÚ ê³Üò» Áå¶ Â¶ôÆÁé ֶ⻠ÓÚ Ú½æÅ ÃæÅé ÔÅÃñ Ô¯ÇÂÁÅÍ íÅðåÆ àÆî çÆ Õ°óÆÁ» ÓÚ À°êñìèÆ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÕ Â¶ôÆÁé ÃàÅð àÆî ÇòÚ ôÅÔìÅç îÅðÕ³âÅ ÔÅÕÆ Ã˺àð çÆÁ» ç¯ ÇÖâÅðé» ðÅäÆ ðÅîêÅñ Áå¶ Ü¯ÁŶçÆê Ú¹äÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ðÅäÆ ðÅîêÅñ Çòôò Õ¼ê ÓÚ Ã¼å ׯñ ÕðÕ¶ çÈÃðÆ àÅê ÃÕ¯ðð ìäÆ Áå¶ À°íðç¶ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ ÂÆÁð ÁËòÅðâ ÓÚ ÁËë. ÁÅÂÆ. ÁËÚ. é¶ À°Ã çÅ é»Á ôÅÇîñ ÕÆåÅ, ÜçÇÕ îðç» ç¶ òð× ÇòÚ Â¶ôÆÁé ÃàÅð àÆî ÓÚ ë¹ñìËÕ Ã³çÆê ÇóØ, ×°ðìÅ÷ ÇóØ, ÁðÜ°é Ôñ¼êÅ Áå¶ ÕêåÅé ðÅÜêÅñ ÇÃ³Ø Ú¹ä¶ ×Â¶Í ÇÂÔ À°êñìèÆ íÅðå ù ÕÅëÆ ñ§ì¶ Ã ìÅÁç ÇîñÆÍ


èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

31


32

REWIND 2010 WORLD

f little green men landed on Earth today and asked, “Take me to your leader,” the response from any thoughtful homo sapiens would be: “We don’t have one.” It is hard to think of a single prime minister or president whose popular standing hasn’t ended up in the cellar in 2010. The heads of the West, mired in recession, one can understand. But even the heads of the Rest have fared poorly. Traditionally it’s the Oval Office resident who wears the robe of the world’s paramount chief. But Barack Obama, for all the wow he still gets overseas, is being taken with a pinch of salt given a domestic approval rating that’s been below 50 points all year round. And let’s not forget the worst US midterm election result in seven decades. Of course, he looks good once you cross the Atlantic. Europe is no longer looking for a leader to inspire the world. One which inspires a suburb of Brussels will do. For example, Germany now wields more clout in Europe than it has since the Kaiser’s day. Amazingly, Chancellor Angela Merkel has converted this into antipathy for her both at home and abroad. David Cameron, newly-elected but trying to do unpopular budget cuts, is in the same league as Obama. Nicolas Sarkozy’s bottom-of-thebouillabaise approval rating means his backing is down to the Carla Bruni Fan Club. It says something that Alpha Dog Silvio Berlusconi gets a bigger thumbs up than almost any major Western leader. And why not? He hasn’t done any good all year, but then neither have all the rest, and he beats Monty Python

I

HOLLOW MEN

èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

Traditionally it’s the Oval Office resident who wears the robe of the world’s paramount chief. But Barack Obama, for all the wow he still gets overseas, is being taken with a pinch of salt given a domestic approval rating that’s been below 50 points all year round. And let’s not forget the worst US midterm election result in seven decades.

reruns most weeks. What takes the cake is how poorly the leaders of the countries not affected by the Great Recession are doing. China may now be number two in the world but its number one, Hu Jintao, is derided by home-grown intellectuals as sunzi, slang for “yes-man.” His lack of initiative aside, Hu has spent the year struggling to keep his faction on top as Beijing. The annual World Leaders Barometer puts Hu as the third most unpopular leader in the world and –

this must hurt just a bit – the Dalai Lama as number two. It’s surely only a difference of methodology, but the Chinese media has a different take on this. India’s Manmohan Singh has had the worst year of his prime ministership. The yearly India Today-Nielsen pulse of the nation taken in August showed only one per cent of Indians felt he was the best man for the job, the worst rating an incumbent Indian leader has had since the unmemorable days of H.D. Deve Gowda. And that was before India had the Commonwealth Games scam, the 2G scam, the Adarsh scam and a few other uplifting moments. No one raised an eyebrow when a CNN-IBN jury

being surrounded by controversy of getting engaged with a married man, it was a sigh of relief for her and her family.

First tele wedding

Sakshi-DhoniAge no bar

Cross border love

Nepali beauty Manisha Koirala got married to US return Samrat Dahal in a traditional private ceremony held in Kathmandu on June 19. Her much-talked about affair with Christopher Dorris, an Australian sports counselor and entrepreneur didn't last and she finally married businessman Samrat who is 7 years younger to her.

That's the way, Mahi ve!

Indian tennis star Sania Mirza surprised many when she decided to tie the knot with Pakistani cricketer Shoaib Malik on April 12. After

a staggering 80.5 per cent in his last few months of office – and Brazil didn’t even win a World Cup this year. For a perfect political 10, a leader should in theory be equally popular at home and abroad, and perceived to be a positive influence by a majority everywhere. The world is a more difficult place than, say, in the days of Franklin Delano Roosevelt. Governments are more constrained, the public more skeptical and civil society forces more powerful than before. But

Most happening weddings of 2010

From exquisite locations to designer outfits, scandals and gossips to wedding guest lists; celebrity weddings have been the flavour of 2010. We take you to the most amazing star weddings of the year, which mark the belief that love conquers all. Rahul Mahajan, son of late politician Pramod Mahajan, exchanged wedding vows with Kolkata-based model Dimpy Ganguly on reality show Rahul Dulhaniya Le Jayega in March. The wedding was a prolific affair at the Leela Kempinski Hotel in Mumbai. Rahul reiterated his promise of swayamvar nahi shaadi by taking saat pheras with his bride in presence of their family and friends.

chose its Indian of the year from outside the ruling coalition – Bihar’s Nitish Kumar. Sadly, no one should think the world thinks much more highly of India’s leaders. A Gallup poll showed only Afghans give high marks to New Delhi’s leaders (and even that was only half of them). In countries like Cambodia and Indonesia, Indian leaders got ratings below 15 per cent. Africans were honest: most said they had no idea who ruled India. The only world leader who held his head high in 2010 has been Brazil’s Luiz Inácio Lula da Silva. Unfortunately he won’t be in power after a few weeks. Nonetheless he was able to propel a hand-picked successor to the presidency. His approval ratings rose to

Indian team captain and wicketkeeper MS Dhoni broke a lot of hearts when he married his long time girlfriend Sakshi Rawat on July 4. The wedding ceremony of the most eligible bachelor of our country was a hush-hush affair

with only a few people invited. John and Bipasha played cupid in this love affair.

Forever young in love Controversies and speculations

Rajini's daughter's wedding

Tamil superstar and hero of millions of people, Rajinikanth had a grand lavish wedding for his daughter Soundarya with Ashwin Kumar on September 3. It was a star-studded affair with Kamal Haasan, Prabhu Deva, Chiranjeevi, Sridevi, Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan blessing the newlyweds. Chefs were flown in from different cities for the wedding and water was personally served by Rajinikanth himself!

Katy-RussellOpposites attract! Outstanding actor Konkana Sen got married to her long-time boyfriend Ranvir Shorey at a private ceremony in Mumbai. Few close friends, including Fardeen Khan and Shilpa Shetty, attended the intimate marriage ceremony on September 3. could not keep these lovebirds away from each other. Former minister of state for external affairs Shashi Tharoor tied the knot with Sunanda Pushkar in a traditional Kerala ceremony on August 22 this year. The couple's kids attended the wedding and a host of political leaders were part of the reception held in Delhi.

Happy ending Bollywood star Vivek Oberoi tied the nuptial knot with Priyanka Alva at a splendid ceremony marked by the razzmatazz of the Indian tinsel town on October 29, 2010. The wedding was followed by a huge star-studded reception at The Grand Maratha, Mumbai.

even if you forgot about influence and just focu on the popularity stuff, no one made the grade this year. Obama was a big hitter overseas, a mess at home. Vladimir Putin was the exact reverse. So it makes sense Time’s Person of the Year was Facebook whizkid Mark Zuckerberg or that the World Leadership Barometer had two spiritual leaders among its most popular top three. The buzz-personality, of course, was Wikileaks’ Julian Assange – the epitomy of an anti-politician. As for being a changemaker: Askmen.com’s subscribers voted comedian Jon Stewart the “world’s most influential man.” Which only proves the point. None of 2010’s winning personalities were actually leaders. They defined themselves by being the exact opposite. They lack legitimacy, they can only win internet polls, they can’t actually enact policy and majorly effect the way people live. They are big because the global political class just spent 365 days in the doghouse. (Except Berlusconi: he spent the year in a different type of house.) We could see a turn around next year. Obama has, to use the jargon of the equity analyst, the greatest upside potential. Stats show the US economy historically does best in the last two years of a US presidential term. If only if he can get his people to realize he’s an American. Otherwise the world may just have to model itself after today’s Japan. This means a new top guy with each new season, a popularity of zero and no ability to get anything done. Maybe it’s time to put Lady Gaga in charge.

Vivek, who has been in news for his link up with Ash and sour relation with Salman, finally had something worth celebrating.

Epic Indian wedding This wedding affair made headlines all over the world. The most spectacular couple, singer Katy Perry and Brit comedian Russell Brand had an extravagant Hindu marriage at a luxury resort outside the Ranthambhore tiger sanctuary near Jaipur, India. Apart from a few controversies, this fairy tale wedding was a gala affair held on October 23.

"Scripted" nikaah on Bigg Boss Sara Khan and Ali Merchant took audience for a ride with their wedding on television reality show Bigg Boss on November 10. After getting linked up with Bollywood actor Ashmit Patel, her fiancé Ali came to her rescue in the House. This wedding drama is said to be staged for money and TRPs, and was against the wishes of Sara's family. Were they already married? The question remains unanswered.


èîÕ

2010

Dec 29, 2010 Wednesday

REWIND 2010 CORPORATE/CINEMA

A year of tiffs, truces and tantalising corporate tales A n eclectic mix of Radias, Ambanis and Akulas hogged the headlines this year, with many an unfolding plot promising eventful corporate tales in 2011. Whether it is the fallout of Niira Radia's lobbying prowess, or billionaires Mukesh and Anil Ambani calling a truce, or Vikram Akula pushing microfinance into the limelight, every happening blazed new trails for corporate India. Not just them, many other well-known names, including industrialist Ratan Tata, telecom czar Sunil Mittal, IT stalwarts Narayana Murthy and Azim Premji, regulators D Subbarao and C B Bhave and Citigroup head honcho Vikram Pandit, grabbed attention for diverse reasons. A set of leaked phone conversations of corporate lobbyist Niira Radia sparked an acerbic chain of events, that not only claimed A Raja's telecom ministership, but also paralysed Parliament for 23 straight days. The leaks, coupled with the CAG's critical report on 2G spectrum allocation, is now haunting many wellknown and little-known people and organisations. Bringing an end to their bitter and prolonged corporate battle, the Ambani brothers in May this year agreed to end their dispute and scrap all existing non-compete agreements executed in January, 2006, when the Reliance empire was split between them. The joy of a bombastic nearly USD 350 million initial public offering was short-lived for SKS Microfinance and its founder, Vikram Akula. After the corporate governance issue, when its CEO Suresh Gurmani was suddenly sacked in October, high interest rates and Andhra Pradesh government's move to regulate microfinance sector added to the woes of Akula. From the Tata Group's plans to find a successor for him to being dragged into the raging 2G spectrum allocation controversy, Ratan Tata has been constantly in the news this year as well. Narayana Murthy also came into limelight after Infosys kicked off the succession plan process for the software exporter's chief mentor. Telecom czar Sunil Mittal finally realised his dream of making a much-

NOT JUST THEM, MANY OTHER WELL-KNOWN NAMES, INCLUDING INDUSTRIALIST RATAN TATA, TELECOM CZAR SUNIL MITTAL, IT STALWARTS NARAYANA MURTHY AND AZIM PREMJI, REGULATORS D SUBBARAO AND C B BHAVE AND CITIGROUP HEAD HONCHO VIKRAM PANDIT, GRABBED ATTENTION FOR DIVERSE REASONS.

fancied African foray after failing in previous attempts to strike a deal with South African major MTN. Bharti Airtel snapped up the Africa operations of Kuwait-based Zain in a USD 10.7 billion deal this year, expanding the firm's presence in fast growing markets. Continuing his philanthropic activities, Azim Premji transferred Wipro shares worth about USD 2 billion to fund various education programmes. Furthermore, regulatory tussles and concerns about autonomy saw the country's two high-profile regulatory chiefs-Reserve Bank of India Governor Subbarao and market regulator SEBI chief Bhave -- cornering headlines. When it comes to riding out a financial tsunami and then prospering from the very ashes, possibly there cannot be a better illustration than Citigroup chief Vikram Pandit. At the helm of Citi for little over three years, Pandit has not only shored up the behemoth from the verge of failure, but has also freed it from the US government shadow after paying back bailout funds this month. When it comes to the global economy and business in 2010, names such as former BP chief Tony Hayward, US Federal Reserve Chairman Ben Bernanke and former Hewlett-Packard chief Mark Hurd cannot be missed. A devastating Mexican Gulf oil spill in April that battered British energy giant BP also cost Hayward his position. He was largely blamed for the disaster. The kingpin behind the turnaround at HP, Hurd made an unceremonious exit from the technology major on charges of unethical business practices. Battling a sluggish American economy, Bernanke has been aggressively pursuing a loose monetary approach and huge stimulus measures. These moves have attracted international criticism, as many feel such actions devalue the US dollar, which in turn could increase global trade imbalances. As 2010 comes to a close, these and many other newsmakers offer food for thought in the New Year.

Shah Rukh Khan: Businessman, actor actor, businessman. The Badshah of Bollywood, a name often synonymous with larger-than-life cinema on the big screen, found it difficult to maintain his crown this year despite pulling off the role of an autistic youth in My Name Is Khan with aplomb. Still wondering why he's on the list? Because he's Khan...Shah Rukh Khan!

Salman Khan: Nobody beats this Bigg Boss when it comes to pleasing audiences with his authenticity and irrevocable charm. Living up to his Wanted legacy, 'Robinhood Pandey' stood tall as the invincible king of Bollywood this year with his mofussil mazaa providing contemporary vintage corrupt cop saga Dabangg that flushed the debacle of his first release of the year Veer to obscurity.

Ali Zafar: While illegal Bollywood discs run on the neighbouring nation's home theatres with panache, the Hindi film industry got an original import in Zafar from Pakistan to produce a sleeper hit Tere Bin Laden. As for the singeractor's performance, he definitely left the fairer sex wanting for more.

33

Ajay Devgn: Comedy, politics, action - you name it, he's done it. Proving his mettle with the maximum releases for an actor this year in Atithi Tum Kab Jaoge?, Raajneeti, Golmaal 3, Once Upon a Time in Mumbaai and the forgetful Aakrosh, the National Award winner emerged as the most versatile and dependable actor. To top it all, he is set to close the year with the live-action animation Toonpur Ka Superhero.

Rishi Kapoor: Now this is what you call a comeback. Not that Rishi Kapoor has not been active on the celluloid but he certainly has not been doing lead roles. Do Dooni Char just brought back the plump kid from Mera Naam Joker, in his twilight days now, to the big screen in an ovation worthy slice of cinema.

Bollywood's BEST MALE PERFORMERS Ronit Roy: More than 15 years after he made his big screen debut before making a phenomenal breakthrough on the small screen, this actor just proved he has it in him to shake and not stir the audiences with his captive and powerful performance. If there are any adjectives to go by, truly the underdog.

Raghubir Yadav: "Massey Sahib" returned and how! The award-winning seasoned actor might be an irregular with his attendance on the big screen, but when it came to playing Budhia, Natha's elder brother in Peepli Live, this Mungerilal just struck the right note.

Omkar Das Manikpuri: No six packs, no film connections and no fanfare, but still this 39-year-old native from Bhilai managed to make his place in a billion hearts with his vulnerable, suicidal and tattered appearance as soon as his modest debut Peepli Live hit the screens. The result you had the common man and now he's got a name, Natha.

Ranbir Kapoor: Nobody believed that this Kapoor family scion will portray the nuances of a conniving and scheming politician with such perfection in Raajneeti. But this chocolate boy turned into desi Michael Corleone and surprised everyone with his immaculate performance in the political thriller that hit bull's eye at the box office. His antics as lover boy in Anjaana Anjaani, however, couldn't live up to the wickedness of the character he portrayed.

Ranvir Singh: Again no pomp and show and no filmy father but this lad from Mumbai managed to do just the appropriate justice to his role as a Delhi munda in Yash Raj Films' hit Band Baaja Baaraat. With a dream debut and a petite co-star in Anushka Sharma, he was praised for carrying both the film and the actress on his shoulders.

International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net


34 ENTERTAINMENT

èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

FIND THE WAY

TRON: LEGACY

DIRECTOR : JOSEPH KOSINSKI PRODUCER : SEAN BAILEY STARRING : JEFF BRIDGES, GARRETT HEDLUND, BRUCE BOXLEITNER VERDICT : - NEW ENTRY

BAND BAAJA BAARAAT

DIRECTOR : MANEESH SHARMA PRODUCER : ADITYA CHOPRA STARRING : RANVEER SINGH, ANUSHKA SHARMA, MANMEET SINGH, MANISH CHOUDHARY, NEERAJ SOOD. VERDICT : -

NO PROBLEM

DIRECTOR : ANEES BAZMEE PRODUCER : RAJAT, ANIL KAPOOR STARRING : ANIL KAPOOR, SANJAY DUTT, AKSHAYE, SUNIEL SHETTY, KANGNA, SUSHMITA SEN VERDICT :

MIRCH

DIRECTOR : VINAY SHUKLA PRODUCER : VINAY SHUKLA STARRING : SHREYAS TALPADE, MAHIE GILL, SHAHANA GOSWAMI, KONKONA SEN SHARMA, RAIMA SEN VERDICT :

THE CHRONICLES OF NARNIA

DIRECTOR : MICHAEL APTED PRODUCER : MARK JOHNSON, ANDREW STARRING : GEORGIE HENLEY, SKANDAR KEYNES, WILL POULTER VERDICT : -

THIS WEEK

RELEASE

Ada... a way of life

Release date December 31, 2010 Cast-Ayaan Ahmad, Nauheed Cyrusi, Ayesha Jhulka, Rahul Roy Director-Tanvir Ahmad Producer-Kazaan Ahmad

Bhoot And Friends

Release date December 17, 2010 Cast-Jackie Shroff, Ashwin Mushran, Aditya Lakhia Director- Aneesh Arjun Dev Producer-Aneesh Arjun Dev

JOKES

Start (S) to the end (E)

Once a short temper husband was teaching his spouse short cuts of driving, when the brakes suddenly failed on a steep and downhill grade. Wife I can not stop, she cried, now Novice Sudoku Puzzles - Book 1: what to do? From www.veryfreesudoku.com Husband: Brace yourself and try to run your car on something cheap." Sudoku Puzzle 13 6 2 ___________________________ 1 7

3Q: 8 4 5 what does make a short man to think 8 about candle light dinner? 6 5 1 9 A: Well, because of Power fail... 7 8 ___________________________ 5 6 Sudoku Puzzle 12 8 Girl: Why dogs don't marry? 9 8 4 59 1 2 3Boy: 67 7 1 2 Simply 3 4 because they are already 1 3 5 6 2 7 4 8 9 having a short life of dog. 7 6 7 2 82 9 4 3 ___________________________ 5 8 1 8 4 6 9 5 2 1 3 7 52 7 1 3 4 6 1Man: 95 2 8 My wife is short temper & she 24 1 8 9 33 7 9 8 5 6 4 also 7 scare of water. 3 5 8 7 4 9 2 1 6

1 2 Novice Sudoku Puzzles - Book 1 From www.veryfreesudoku.com

2 Sudoku Puzzle 10 1 5 8 7 4 2 6 9 3

9 2 3 6 5 1 8 4 7

6 7 4 8 9 3 5 1 2

3 1 2 4 6 8 7 5 9

5 4 7 1 2 9 3 8 6

8 6 9 3 7 5 1 2 4

7 9 1 2 8 6 4 3 5

Sudoku Puzzle 11 2 8 6 5 3 4 9 7 1

4 3 5 9 1 7 2 6 8

SUDOKU-14 ANSWER OF SUDOKU PUZZLE-13 Sudoku Puzzle 13

4 9 7 2 1 8 6 3 5

8 1 6 7 3 5 9 2 4

3 2 5 4 9 6 7 1 8

5 7 4 1 6 9 2 8 3

6 3 1 8 5 2 4 7 9

2 8 9 3 4 7 1 5 6

9 6 3 5 7 1 8 4 2

1 4 2 9 8 3 5 6 7

7 5 8 6 2 4 3 9 1

1 2 7 8 6 4 5 3 9

9 6 3 7 5 1 2 8 4

5 4 8 3 2 9 7 1 6

4 8 2 9 1 5 6 7 3

3 9 1 2 7 6 4 5 8

6 7 5 4 8 3 9 2 1

2 1 4 6 3 7 8 9 5

7 3 9 5 4 8 1 6 2

3 4 7 6 9 6 8 8 7 Sudoku Puzzle 14 4 3 4 18 7 95 6 2 1 9 1 7 9 6 5 2 68 324 4 2 8 7 1 4 9 3 6 4 25 89 9 3 177 2 5 5 76 12 392 68 27 45181 8 4 1 5 39 2 3 1 866 7 1 3 4 5 6 7 9 8 8 77 6 4 4 9 295 3

8

8 5 6 1 9 2 3 4 7

3 5 4

Friend:

9

6 7 26 8 7 5 6 9 3 4 2 1

how do you know? Today when i went home, she was in bath tub with the security Sudoku Puzzle 14 !! guard. ___________________________

6 9 1 2 8 5Man: 7 4 3 4 2 7 1 3 6 8 9 5

Man Sudoku Puzzle 15 to 5 7 8 7 9 1 6 5 7 4 2 9 5 4 6 1 3

8 9 9 3 2 3 4 3 1 8 7 4 2 6 1 4 9 5 7 3 2 8

9 5 3 1

3 2 5 8 9 4 6 1 7

his short friend: Do you know one thing? 1Short 2 9 man: 4 what? 4Man: 5 6 3 You are so short that you are the 6 1 7 8 last person to know that its rain2 6 5 7 ing.. 7 3 ___________________________ 4 2 3 9 8 1 9Teacher: 8 1 5 8 7 3 6 5 4 2 9

Write a short essay on football match. All students were busy but one student was free.. Teacher: why are you not writing anything? Student: "Miss, Match draw due to rain!!"

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅúSudoku éÔÄ Ô¯äPuzzle Å ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å»Sudoku ÃÅðÆ êÔ¶Puzzle ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A 16 17 Sudoku Puzzle 18 çÆ Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

2 4 8 9 5 1 5 1 6 3 8 7 9 3 7 2 6 4 7 6 2 1 4 3 3 9 4 8 7 5 1 8 5 6 9 2 ACROSS 6 5 3 4 1 8 7 3 (7)9 1.8 An2___1 illusion 7 of9___5 (5)2 6 5.4 Full

3 2 5 9 1 4 7 6 8

6 4 1 8 2 7 9 5 3

7 9 8 5 6 3 2 4 1

CROSSWORD

8. The ___ of reason (5) 9. Heads or ___ (5) 10. The mighty ___ (3) 11. Fly the ___ (4) 12. Look before you ___ (4) 14. ___ of influence (6) 16. ___ for courses (6) 19. His bark is worse than his ___ (4) 20. Over the ___ (4) 21. Vanished into thin ___ (3) 23. ___ and doves (5) 24. All to no ___ (5) 25. ___ pole (5) 26. Snakes and ___ (7)

DOWN

1. Stating the ___ (7) 2. ___ and thin (5) 3. Taken to the ___ (8) 4. The ___ news (6) 5. Take the ___ (4) 6. Questions and ___ (7) 7. Counting ___ (5) 13. A ___ spiral (8) 15. Bury the ___ (7) 17. ___ to requirements (7) 18. ___ fuel (6) 19. Beauty and the ___ (5) 21. Wide ___ (5) 22. Sink or ___ (4)

4 6 1 9 5 7 2 8 3

3 2 5 8 1 9 7 4 2 3 5 8 6 9 7 2 Catch-Words 1 8 6 4 8 4 3 7 2 6 3 9 1 5 4 6 1 5 9 1 9 7 3 6 7 5 2 4 8

7 9 1 5 4 2 3 7 -07 9 6 2 8 8 3 5 4 6 1

6 8 3 5 1 4 7 2 9

8 1 5 6 9 3 7 4 2

6 2 9 7 4 5 3 1 8

4 7 3 2 1 8 5 9 6

3 8 2 4 5 7 1 6 9

5 9 1 3 8 6 4 2 7

7 4 6 1 2 9 8 3 5

1 5 4 8 6 2 9 7 3

2 3 8 9 7 1 6 5 4

9 6 7 5 3 4 2 8 1

1

SHEILA KI JAWANI

Singers: Vishal Dadlani, Sunidhi Film: Tees Maar Khan

2

AINVAYI AINVAYI

Singers: Salim, Sunidhi Chauhan Film: Band Baaja Baaraat

Answer of Crossword-06

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

3

AADHA ISHQ

Singers: Shreya Ghoshal Film: Band Baaja Baaraa

4

DOORIYAN HAI ZAROOR Singers: Neeraj Shridhar, Shekhar Film: Break Ke Baad

5

Wallah Re Wallah Singers : Shekhar Ravjiani, Kamaal Khan, Shreya Ghoshal Film: Tees Maar Khan


REWIND 2010 SCANDALS

WikiLeaks, drugs and sex èîÕ

Dec 29, 2010 Wednesday

ikiLeaks seems to have tarnished everyone it touched. But there were plenty of politicians and celebrities who did not need help from the internet whistleblower to get themselves into trouble in 2010. WikiLeaks' release of cables from US embassies to Washington often bluntly written accounts of confidential discussions have in most cases only confirmed what was already widely suspected in international relations. But they have nevertheless embarrassed US friends and foes alike and risk undermining US diplomacy. According to the documents: Saudi King Abdullah, no friend of Tehran, suggested that the US use military force to stop the Iranian nuclear programme; a member of the Chinese politburo ordered hacker attacks on internet giant Google; Libyan leader Muammar Gaddafi's eccentricities include a heavy reliance on a "voluptuous" Ukrainian nurse; and German Chancellor Angela Merkel is "risk averse and rarely creative". If nothing else, the WikiLeaks case was an unprecedented scandal of the internet age. By comparison, Silvio Berlusconi spent 2010 on welltrodden ground. Italians might have expected their prime minister to tone down his lifestyle following the criticism triggered by his escapades the previous year, which included alleged cavorting with a teenage girl - leading to the breakdown of his marriage - and embarrassing disclosures by a self-described escort. Instead, in October, the 74year-old conservative politician's private life once again came under the spotlight when a Moroccan go-go dancer stage name Ruby Rubacuori (Ruby Stealer-of-hearts) claimed she attended, while still 17 years old, parties hosted earlier this year by Berlusconi at his residence near Milan. The revelations added a new term to Italy's political lexicon: bunga-bunga, which the

W

woman, Karima El Mahroug, said was used to describe the erotic games featured at the premier's parties. Berlusconi dismissed the reports as "colossal lies", but admitted intervening in May on behalf of Ruby when she was being held by police on suspicion of theft.A telephone call from the premier's office informed police officials that they had arrested a niece of Egyptian President Hosny Mubarak, and that she should be released to avoid a diplomatic incident. Opposition politicians were appalled by what they said was Berlusconi's interference with the course of justice. His response: "It is better to have a passion for beautiful girls than to be gay." The remarks triggered another con-

Sheen was also up to his old shenanigans, destroying a swanky New York hotel room in an apparent cocaine and alcohol-fuelled binge, while an adult film actress he was supposed to be ... entertaining ... locked herself up in the bathroom for protection. Making matters worse, the incident occurred while Sheen was on a trip to New York with his ex-wife and kids.

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

troversy, with activists and many commentators accusing the premier of "hate speech" against homosexuals. In Poland, former deputy Prime Minister Andrzej Lepper was sentenced in February to 27 months in jail after being found guilty of demanding and accepting sexual favours from female members of his SelfDefence party. The district court in central Poland also sentenced former Self-Defence parliamentarian Stanislaw Lyzwinski to five years for rape and taking sexual advantage of female members of his party - a nationalist agrarian party known for its loud protests. Party worker Aneta Krawczyk said Lepper demanded sexual favours in 2001 in

35

return for a job in a regional office of the party. Krawczyk said she was unemployed with two children to support when she was made the offer. She continued granting sexual favours until 2006 in order to keep the job. Back in the US, Mel Gibson, 54, and Charlie Sheen, 45, Hollywood's perennial bad boys, continued to make news for all the wrong reasons. Gibson's notorious temper once again got the better of him, if there's an inkling of truth to the sordid allegations levelled at him by Oksana Gregorieva. The Russian mother of Gibson's young daughter Lucia alleges that he hit her while she was holding the baby and threatened her with a gun. She backed up her claims with recordings of the Mad Max star's volcanic telephone rants. Sheen was also up to his old shenanigans, destroying a swanky New York hotel room in an apparent cocaine and alcohol-fuelled binge, while an adult film actress he was supposed to be ... entertaining ... locked herself up in the bathroom for protection. Making matters worse, the incident occurred while Sheen was on a trip to New York with his ex-wife and kids. Lindsay Lohan was another Hollywood figure who continued to make gossip columnists rich as she battled her drug demons, while Paris Hilton gave the world a moment of diversion during the World Cup when she was arrested for smoking marijuana in the dignitaries' area of the stadium in Port Elizabeth, South Africa. Luckily for her, a lesser-known friend who was with her at the time took the rap. Back to the online world, the twin powerhouses of Facebook and Google continued to be embroiled in privacy scandals. The world's dominant social networking site was found to be sharing the private data of its 500 million members with advertisers, while the world's dominant search company used its Street View data collection vehicles to snoop on unprotected wireless networks and scoop up people's passwords and other sensitive information.

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600


36 LIFE STYLE

èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

Everyone's weight fluctuates. While not everyone can be a small size, the clothes you wear can make you look thinner, or (gasp!) larger, it's your choice. You don't need to completely cover your body if you have extra weight, and not every tip will work for you. You have some great features, so accentuate them and accessorize. Find out what best flatters your figure and stick with it. A small weight gain will make your clothes feel tighter, so always have some "fat" clothes available for those occasions and don't feel bad. Every woman experiences this. You can dress slimmer and look thiner with these simple tips.

How to

Dress Slimmer Tips to Look Thinner

♦ Find a good fit. Clothes that are too tight or too baggy will make you appear larger. ♦ Choose darker solid colors such as black, navy blue and gray. ♦ Dress monochromatic, all in one color, top to bottom, no patterns. ♦ If you want to wear patterns, go for smaller ones that overlap. ♦ Avoid horizontal stripes. Look for thin vertical and and diagonal lines for a fluid look. ♦ Select bold accessories to draw attention away from trouble spots. ♦ Avoid bulky sweaters and sweatshirts. ♦ Always try on clothes. Different designers have different size charts. ♦ Avoid pleats. Flat front pants and skirts are instant slimmers. ♦ Low-rise pants that hit just below your navel will lengthen your torso. ♦ For longer looking legs, skirts should fall A diet containing just the right mix of proteins may be more important than reducing calories for a long and healthy life, according to new study on fruit flies. According to researchers, the study could help explain why 'dietary restriction' (also known as calorie restriction) - reducing food intake whilst maintaining sufficient quantities of vitamins, minerals and other important nutrients - appears to have health benefits. In many organisms, such as the fruit fly (drosophila), mice, rats and the Rhesus monkey, these benefits include living longer. Previous studies have shown that dietary restriction can have health benefits for humans, too, though it is unclear whether it can increase longevity. However, dietary restriction can have potentially negative side effect diminished fertility. For example, the female fruit fly reproduces less frequently on a low calorie diet and its litter size is reduced, though its reproductive span lasts longer. To understand whether the health benefits of dietary restriction stem from a reduction in specific nutrients or in calorie intake in general, researchers at the Institute of Healthy Ageing, UCL

Balance Proteins

for a long life

right above the knee. ♦ Forego the frills. Extra ruffles and material only add bulk. ♦ If you have a large bust, invest in a good support bra. ♦ Avoid shiny fabrics such as velour & satin. ♦ High heels add height and shapes your legs. That's why you always see runway models in heels. ♦ Dark panty hose will make large legs appear thinner. ♦ Stay away from patterned leggings. ♦ Wear undergarment foundations such as control top pantyhose and shapers. ♦ If you prefer wearing a sleeveless dress, cover your upper arms with a sheer, elegant shawl. ♦ Choose open collar shirts, v-neck shirts, and scoop necklines to make your torso appear longer. ♦ Avoid small handbags. Stick with a medium-sized bag in proportion to your body. ♦ A dress with matching coat can hide bulges. ♦ Match your belt and shoes to your skirt or pants to make your legs appear longer. ♦ Don't tuck your shirt in. Buy those that fall just below your waist, but aren't too long. ♦ You can still wear bright colors, just not on your problem areas. ♦ Frilly clothes are a no-no and just add to your overall size. ♦ Avoid too-tight pants that cling to your hips and thighs. Instead, try trousers with comfortable legs and wide cuffs. ♦ For longer, thinner-looking legs, opt for an asymmetrical, tiered skirt. ♦ If you're a petite woman, wear the highest heel you're comfortable with to add some height. ♦ For longer-looking legs, match your socks and shoes to your trousers. ♦ A thick waistband helps flatten the tummy. ♦ Like chunky jewelry? Don't overdo it. Choose one large piece and keep the others in proportion to your frame. (University College London), measured the effects of manipulating the diet of female fruit flies. The fruit flies were fed a diet of yeast, sugar and water, but with differing amounts of key nutrients, such as vitamins, lipids and amino acids. Amino acids are the building blocks of life as they form the basis of proteins. Methionine is one of the most important amino acids at it is essential to the formation of all proteins. The researchers found that varying the amount of amino acids in the mixture affected lifespan and fertility; varying the amount of the other nutrients had little or no effect. In fact, when the researchers studied the effect further, they found that levels of a particular amino acid known as methionine were crucial to maximising lifespan without decreasing fertility. Adding methionine to low calorie diet boosted fertility without reducing lifespan; likewise, reducing methionine content in a high calorie diet prolonged lifespan. "By carefully manipulating the balance of amino acids in the diet, we have been able to maximise both lifespan and fertility," said Dr Matthew Piper, one of the study authors. The results of the study are published today in the journal Nature .

Sleeping pill users

P

likely to die early

opping a pill might seem a small price to pay for a peaceful night's sleep. But beware of the longterm cost - those who pop sleeping pills are a third more likely to die prematurely than those who don't, says latest research. The figure takes into account factors that can affect longevity, from social class and chronic health conditions to smoking and alcohol use. And, unlike previous research, it also recognises the effects of depression, reports the Daily Mail. With around 10 million sleeping pill prescriptions in Britain and many more tablets sold over the counter, the findings have significant implications for the health and habits of the nation, says the Canadian Journal of Psychiatry. Crucially, the study did not distinguish between those who were heavy users and those who only took them occasionally. Researcher Genevieve Belleville of the Laval University in Quebec, Canada said: "These medications aren't candy and taking them is far from harmless." Belleville analysed 12 years of data on more than 12,000 Canadians. When all other factors were equal, death rates were found to be significantly higher among sleeping pill users and those taking tablets to ease anxiety. Pill takers were more likely to succumb to every type of illness, from parasites to cancer, she said.

How can you Live without it

T

Skin Care

he skin is the outer covering of the body. In humans, it is the largest organ of the protection system made up of multiple layers of epithelial tissues, and guards the underlying muscles, bones, ligaments and internal organs. Skin of a different nature exists in amphibians, reptiles and birds. Human skin is not unlike that of most other mammals except that it is not protected by a pelt and appears hairless though in fact nearly all human skin is covered with hair follicles.Make Up Most women of the modern age manage both career and family. In the case of people living in the city, skin gets exposed to lot of pollution and the rate of damage is higher than ever. If you are so beauty cautious, you need to take steps to protect your skin. So you need a follow some easy skin care regimens. The precise skin care products for the exact skin will always give you better results and keep your skin from damage. A skin toner or a moisturizer will refresh your skin. Moisturizing creams provide intense moisturizing and helps prevents skin from becoming dry. A day moisturizer that is light on the skin as well as one with sun protection is of a better use. A night moisturizer is well when it can recharge your skin for a better appearance. A generous amount of cream over your hands will keep them soft and adorable. Its very obvious that skin gets tanned up at the Make Upexposure of the sun, a skin protection glove over your hands or masking will help protect your skin color. Diet also matters a lot in your skin color process, so a proportionate and a balanced diet will always give better results on the outlook of your skin.


èîÕ

Actors are like beggars : Rani Dec 29, 2010 Wednesday

ani Mukerji says she wants to be seen more often on the big screen but describes actors as beggars waiting for good scripts to come their way, which is the reason for her long absence . "Actors are beggars! They wait for good scripts to come their way. It's always the makers who decide to make a film and then it's on the actors to choose what they want to do on the basis of what is being offered to them," Rani, who will feature in a neverbefore-seen avatar in " No One Killed Jessica", told IANS in an interview. "Honestly, the kind of roles that are being offered to me, I have to think hard before taking them. I have a responsibility towards my fans and I can't do random things. I have to do a role that catches people's attention. If my fans love me so much, the least I can do is to come out with a good film for them; that's why I do fewer films now," said the 32-year-old. The dusky damsel wants to be seen more, but somehow she is not so lucky. "I keep hoping and praying that I get scripts which are different so that I can take up those films. As an actor I want to be seen. "The constant reaction that I keep getting is that 'Rani, we want to see more

R

In the last three years, Rani was seen in just two films "Thoda Pyaar Thoda Magic" and "Dil Bole Hadippa", but both failed to spin any magic at the box office.

of you', and I too want to do more films. In fact, I want to come out with twothree films every year, but I've not been really lucky that I could do that. I'm not getting the roles that I really want to do," she said. Rani, who used to do a couple of films a year earlier, has squeezed it down to just one project per year now. In the last three years, Rani was seen in just two films "Thoda Pyaar Thoda Magic" and "Dil Bole Hadippa", but both failed to spin any magic at the box office. She is, however, very optimistic about 2011 when her "No One Killed Jessica" will hit the screens. Slated for a Jan 7 release, the film, based on the murder of model Jessica Lall in 1999 by Manu Sharma, son of a Haryana politician, will see her as a gutsy, fearless and bold crime reporter Meera Gaitey. "When I was approached for this role, I was told that when the case was going on, there were a lot of reporters who pursued it actively. In a film, we obviously can't have all of them. So my character is an amalgamation of all of them," said Rani. "It would have been unfair to model the character on one person. So, I played it how I thought the

Stay happy: Prachi's new year resolution Asin-Salman tie the knot! Asin's screen marriage with Salman Khan for Anees Bazmi's "Ready" stirred quite a sensation. A section of the media claimed she tied the knot with Salman in the presence of close friends, that her parents weren't invited and stormed into the wedding to stop it. When a local Kerala paper announced Asin's "marriage" with Salman, the actress was flooded with congratulatory messages, with her fan base and relatives wondering why she chose not to invite near and dear ones. She laughs, " I'm enjoying the joke."

Big B awaits SRK’s reply f Koffee With Karan has been bitchy, catty and controversial so far, this episode is sure to bring some good-old warmth and love back as Karan Johar hosts the father-daughter duo Amitabh Bachchan and Shweta Bachchan-Nanda. This is the first time that the duo decided to do an interview together and they sure made it was a treat of a show. One look at Amitabh and Shweta and you can totally understand that she is a daddy's girl. Bachchan did not hesitate to pamper his daughter and it was evident that Shweta is a super caring daughter. The

I

two even engaged in some friendly banter and also showed rivalry in the rapid fire round trying to out-do each other to win the hamper. The suave Karan made sure that he wasn't partial to either, thus making the round a real-

37

character would be. Also I have taken bits from reporters I have met in so many years. I incorporated inputs from my observation," she added. It was a long battle for Sabrina Lall to fight for justice for her sister and finally Manu Sharma was awarded life imprisonment by the Supreme Court. The film, which has been produced by UTV Spotboy and directed by Rajkumar Gupta, also features Vidya Balan as Sabrina Lall. Throwing some light on her experience of working with Vidya, Rani said her co-star is very involved as an actor. "Vidya is a method actor, which is what I have seen during the shooting of the film. She gets very involved in her character. She is a kind of actor who prepares a lot before coming on the sets. When she has to do a serious scene, I have seen her being very quiet and serious," she said. "When she worked with me, she got a pleasant surprise because I'm fun on the sets and she didn't expect that. The minute she used to look at me, she used to start laughing because she finds me very naughty," she added.

Ranbir's mane'ly act! There are many faces of Ranbir Kapoor. Well, we're sure the women in his life (especially the lovelies who can't stop talking about him) have something interesting, rather sensational things to say about his avatars, but we'll let that rest for now. We're talking about RK's many faces for his next film, Rockstar. zoOm discovered that the actor will be flaunting more than seven avatars for this one, each with a differently styled hair-do. Talking to zoOM, the man with the scissors, Hakim Aalim reveals, "Ranbir loves to experiment with his hair. In Rockstar he'll flaunting different hairstyles - from the disheveled long tresses and short hair to mid length and spiky." Now that's quite a 'mane'ly act, Ranbir. Now ladies, don't read between the lines and go chargin' at him already.

BOLLYWOOD

ly interesting one. During the shooting of the show, when Shweta could not guess an answer Bachchan was seen sulking which was adorable and humourous, much liked by the host as well as Shweta. One of the highlights of the show was when Amitabh disclosed that he is yet to receive a reply from Shah Rukh Khan, whom he had wished on his birthday (November 2). It's been more than one-and-a-half months that SRK hasn't reverted and he asked Karan to tell SRK that. Hope this small thing won't hamper the good relationship that SRK and Amitabh currently share.

Prachi Desai who was in Delhi recently, braved the Delhi cold in a short dress . Said she, "I am from Panchgani and it gets very cold there, so the Delhi weather is something which I thoroughly enjoy." Prachi was in the city with her mother and when we asked her mom Amita Desai what she got Prachi for Christmas she replied, "Nothing, she already has everything." Prachi also told us about her New Year resolve to stay happy and added, "I am at that age where resolutions are only made to be broken. I am going to try and keep myself smiling this New Year. I'll try and stay happy."


èîÕ

38 STAR AGE ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

You are rather lofty in your interests at the moment, and you definitely want more mental stimulation. You are coming across as fair-minded, tolerant and enthusiastic, so you should be able to find stimulating companions to share your views. However well intentioned you are, you need to be absolutely straightforward, rather than glossy.

TAURUS

Companions may be quailing a little when you come around at the moment since you are so observant. Try to let them know your intentions are basically good hearted. You will have strong feelings which you are keeping firmly to yourself. Even close companions may find it difficult to know quite what runs below the surface in you.

LEO

You will see the truth of one situation clearly and you may be coming across as rather critical. Try to add tact to honesty, and make it obvious to mates that you don’t mean to cause harm. The Moon is in flowing aspect to Pluto so you will be able to sort out quite a few situations which have been bugging you for a few days.

You have a real understanding of other people’s suffering at the moment, which gives you added sympathy and will make a supportive listener. You don’t feel you have to fight to get attention for yourself. You know your turn will come so you are happy to take a back seat and wait. You have a capacity to intuitively understand feelings.

aturn is the sixth planet (9AU) from the Sun and the second largest planet, after Jupiter. It takes about 29½ Earth years to finish one revolution around the Sun. shani (Son of Sun) or Saturn represents longevity, discipline, authority, ambition, leadership, honesty, perfection, humility, elders, denial, delays, misery, adversity, accidents, conservatism and dutifulness. Its role is often symbolized as a servant. Its influence is often seen as restrictive or obstructive yet its influence also seeks to bring balance. Blue Sapphire is the Gemstone that is used to enhance the powers of the Sun. This magnificent gemstone comes in many other colours: not only in the transparent greyishblue but also – in yellow, pink, orange and purple. Sapphires are easy to look after, requiring no more than the usual care on the part of the wearer. Blue is the main colour of the sapphire. We associate this colour with feelings of sympathy and harmony, friendship and loyalty, mutual understanding and indestructible trust. That is one of the reasons why women in many countries wish for a sapphire ring on their engagement. The gemstones in the corundum group con-

S

Dec 29, 2010 Wednesday

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

Maybe you do need to sit down and talk through money matters with close partners. Everyone has to be clear what the agreements are. If you cannot say precisely what you feel or think now you would rather stay silent. So companions may find you just a touch frustrating. Your mind will be wandering quite a bit so think before your speak.

GEMINI

In the spotlight now you’ll be putting on quite a performance. Close mates secretly admire your courage for being so outspoken, though at times they wonder about your lack of humility. Still nothing ventured, nothing gained as far as you are concerned at the moment. Just try to give yourself space just to chill out.

VIRGO

May-21 to June-21

August-24 to September-23

Maybe you are being slower than usual to make up your mind. But once you get on track nothing will budge you. Close partners may get irritated since you’ll seem stubborn. For a brief spell you will be charming everyone in sight. Able to communicate happily with everyone at a social level, you will be even more popular than usual.

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

With Mercury now in the sign after your mid heaven you are very open to new ideas, especially ones likely to upset others, because you have a slightly rebellious streak about you. You have the courage of your convictions and will not be swayed by criticism. You may come across as slightly controlling when you try and keep friends at arm’s length.

PISCES

February-20 to March-20

In demand at the moment for your bright ideas, witty way with words, and, you are guaranteed a positive response almost everywhere you go. You may lose the opportunity to make a decision by the time you have made up your mind about one situation. Considering carefully is a good idea, but do not stretch it out too far.

You will be more emotional than usual at the moment, and may be over-sensitive to the slightest whiff of criticism. Try not to sound too defensive, when most often it will not be necessary. It could be your feelings and your heart may be getting in the way of reason. You may be talking incessantly, so mates may not always follow your drift.

You are quick witted at the moment and at times rather sharp of tongue, so you will need to pause to think before you speak. Mates could be startled by your direct comments, so think before you speak. Though with the Moon at odds with Neptune you may find just briefly that there is a rather peculiar atmosphere at home.

You are practical, methodical, ambitious, serious and focussing on what will be to your advantage at work. You will have no time for vague discussions which don’t go anywhere. Though at one point you will be covering the same ground sixteen times over, going round and round in circles. You need to be more detached and observant.

The Saturn and Its gemstone

Blue Sapphire The presence of small amounts of other elements, especially iron and chrome, are responsible for the colouring. However, this does not mean that every corundum is also a sapphire. For centuries there were differences of opinion among the specialists as to which stones deserved to be called sapphires.

sist of pure aluminium oxide which crystallised into wonderful gemstones characterised by their excellent hardness (9 on the Mohs scale). The presence of small amounts of other elements, especially iron and chrome, are responsible for the colouring. However, this does not mean that every corundum is also a sapphire. For centuries there were differences of opinion among the specialists as to which stones deserved to be called sapphires. Finally, it was agreed that the ruby-red ones, coloured by chrome,

should be called ‘rubies’ and all those which were not ruby-red ‘sapphires’. Sapphires are found in India, Burma, Ceylon, Thailand, Vietnam, Australia, Brazil and Africa. The oldest sapphire finds are in Sri Lanka. There, people were already digging for gemstones in ancient times. Presently, most blue sapphires come either from Australia or from Thailand. Top-quality sapphires are rare. The most valuable are genuine Kashmir stones. Burmese sapphires are valued almost as highly, and then the sapphires from Sri

Lanka. Large gemstone deposit was found in Madagascar a few years ago. Since then, not only have there been enough blue sapphires in the trade, but also some splendid pink and yellow sapphires of great beauty and transparency. Meanwhile, Tanzania have also found initial evidence of two gemstone deposits of sapphire crystals coloured blue, green, yellow and orange. And the third country to register new finds recently was Brazil, where sapphires ranging from blue to purple and pink have been discovered.


èîÕ

39

WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ» Dec 29, 2010 Wednesday

VAN WYCK

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE! éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


40

èîÕ Dec 29, 2010 Wednesday

dec292010 NP  

Current newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you