Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

DHAMAK PUNJAB DEE

PHONE : 718-850-7444

ÕËé¶âÅ çÆ ÁðôçÆê ìäÆ Çîà Çòôò ê§ÜÅìä

00

P Free Upper Lip Treatment

22

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 Opposite Chase & North Fork Bank

WEEKLY NEWSPAPER22 Dec 2010 VOL: 1-20

KOHINOOR

I always crave for a big... 37

Ç÷¿ç×Æ ÇÂÕ ÃîÞ½åÅ ÔË

10FILM

ìÅñÆòȼâ

ê³ÜÅì

0 P Laser Hair Removal $5 n anyt Off o n P Laser Scar & Acne Removal Treatme

Ü¿î Ç×ÁÅ ïÈðê

Free Delivery Min

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ òèÆÁÅ Áå¶ ñ÷Æ÷ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú ÜÆÍ Special Lunch Box

95-04, van wyck Expwy. Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419

íÅðÆ ìðëìÅðÆ, Ã˺Õó¶ À¹âÅéÅ ðµç ÃÕÈñ, ÕÅñÜ ì¿ç, ÕÅð¯ìÅð áµê

ñ¿çé. ìÆå¶ ÕÂÆ Ççé» å¯º êÈð¶ ïÈðê ÓÚ Ô¯ ðÔÆ ìðëìÅðÆ é¶ ïÈðê ù ÇÜò¶º ÜîÅ Õ¶ ðµÖ ÇçµåÅ þÍ ìðëìÅðÆ ÕðÕ¶ ÔòÅÂÆ ð¶ñ Áå¶ ÃóÕÆ ÁÅòÅÜÅÔÆ ì¹ðÆ åð·» êÌíÅÇòå Ô¯ÂÆ þÍ ìµÇÚÁ» ù Ç´Ãîà çÆÁ» Û¹µàÆÁ» ìðëìÅðÆ ÕðÕ¶ ÕÂÆ Ççé êÇÔñ» ÔÆ Õð ÇçµåÆÁ» ×ÂÆÁÅÍ çÈܶ ç¶ô» é¶ ÁÅêä¶ éÅ×ÇðÕ» ù ïÈðê éÅ ÜÅä çÆ ÃñÅÔ ÇçµåÆ þÍ ìðëìÅðÆ çŠõí 寺 òµè ÁÃð ÔòÅÂÆ À¹âÅé» Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ Ôð æ» ìðë Ü¿îÆ Ô¯ä ÕÅðé Ã˺Õó¶ ïÅåðÆ ÔòÅÂÆ ÁµÇâÁ» Óå¶ ëö ê¶ ÔéÍ ÇìÌàé ¶ ç¶ Ãµí 寺 òµè Çì÷Æ Â¶Áðê¯ðà ÔÆæð¯ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Óå¶ Ø𶬠À¹âÅéÅ Õ˺Ãñ Õð ÇçµåÆÁ» ×ÂÆÁÅ¿ ÔéÍ ÜðîéÆ ç¶ ëð˺Õëðà ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Óå¶ ÁËåòÅð åµÕ G@@ À¹âÅéÅ ðµç ðÔÆÁ»Í ïÈðê ÓÚ ÕÂÆ æ»ÂÆ å» B@ Ã˺àÆîÆàð åµÕ ìðë êË ×ÂÆ þÍ ïÈðê ÓÚ á¿â çÅ ÕÇÔð ç¶Ö¯º åÃòÆð» ðÅÔÄ ÃëÅ5AI Óå¶

Reliance New

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

S1O2 YeNaArs inMBuUsinSessIC

e DVD's/CD's Full Guarante

Bridgestone/Firestone Dunlop, Good year, Michelin, Falken Nitlo, Peerless, Pirelli & More

àËÕÃÆ òÅñ¶ òÆð» ñÂÆ ÖÅà ÇðÁÅÇÂå

30 DAY

BUY&TRY

GUARANTEE

718-835-2976

DUSHYANT K. GUPTA 122/28, Rockaway Blvd, South Ozone Park, NY-11420

Rechargable Press *# Best Way To Call Speed Dialing

No Pin To Remember Very Low Rated Crystal Clear Quality

CALL INDIA

7500 Min. For

1O0NLY0

$

A-ONE PINLESS 1H2o5urs Phone : 718-533-0100

ATTORNEY AT LAW

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com


2

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

Õ¯ÂÆ òÆ Ã¼ÇíÁÕ ç¶ô Á¼åòÅçÆÁ» ù êéÅÔ éÔÄ ç¶ ÃÕçÅ8îËçò¶ç¶ò

ÿֶê Öìð» Çå¿é êÅÇÕ ñóÅÕÈ ÜÔÅ÷» ò¼ñ¯º íÅðåÆ ÔòÅÂÆ Ö¶åð çÆ À¹ñ¿ØäÅ

éòÄ Çç¼ñÆ. ðÈÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¯ÂÆ òÆ ÁÅè¹ÇéÕ Áå¶ Ã¼ÇíÁÕ ç¶ô Á¼åòÅçÆÁ» ù êéÅÔ éÔÄ ç¶ ÃÕçÅ Áå¶ Ü¶Õð Á¼åòÅç ÇÖñÅë ñóÅÂÆ ÇòÚ À¹Ô ç¶ô ÃÇÔï¯× Õðé çÆ Ç¼ÛÅ ð¼ÖçÅ ÔË å» À¹Ã ù Á¼åòÅçÆÁ» çÆ ÔòÅñ×Æ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø éÅñ ×¼ñìÅå Çê¼Û¯º ûÞÆ êÌ˵à ÕÅéëð¿Ã ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» ðÈÃÆ ðÅôàðêåÆ çÇîåðÆ îËçò¶ç¶ò é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á¼åòÅçÆ ÁêðÅèÆ Ôé Áå¶ À¹é·» çÆ ÔòÅñ×Æ ÕðÕ¶ Ã÷Å Çç¼åÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÜÔó¶ Á¼åòÅçÆÁ» ù êéÅÔ Çç¿ç¶ Ôé, À¹Ô ÁêðÅèÆÁ» ù Û¹êÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ À¹Ô ÇÂà ÃòÅñ çÅ ÜòÅì ç¶ ðÔ¶ Ãé ÇÕ ðÈà ÇÂà ֶåð ÇòÚ Á¼åòÅçÆÁ» çÆÁ» ÕÅðòÅÂÆÁ» ù ÇÕò¶º ç¶ÖçÅ ÔË Áå¶ À¹Ô ÇÂà Öåð¶ éÅñ éÇܼáä ñÂÆ íÅðå éÅñ ÇÕò¶º ÃÇÔï¯× òèÅ ÃÕçÅ ÔËÍ îËçò¶ç¶ò é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù êåÅ ÔË ÇÕ ÔòÅñ×Æ çÆ êÌÇÕÇðÁÅ ÕÅëÆ ×¹¿ÞñçÅð ÔË êð ÇÂÔ òÆ îÔ¼åòêÈðé ÔË ÇÕ Á¼åòÅç ÇÖñÅë ñóÅÂÆ ÓÚ

Ü¿î.È Ü¿îÈ ç¶ ÁÅð. ÁËÃ. ê¹ðÅ ÇòÚ Çå¿é êÅÇÕÃåÅéÆ ñóÅÕÈ ÜÔÅ÷» ò¼ñº¯ íÅðåÆ ÔòÅÂÆ Ö¶åð çÆ À¹ñØ ¿ äÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÃðÕÅðÆ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕ ñóÅÕÈ ÜÔÅ÷ ÇÃÁÅñÕ¯à ò¼ñ î¹óé Ã íÅðåÆ êÅö Á¼ìç¹ñÆÁé Ú½ÕÆ À¹ê𯺠ìÔ¹å èÆîÆ ×åÆ éÅñ ×¹÷ð¶Í ÃÈåð» Áé¹ÃÅð ÇÂÔ ØàéÅ Á¼Ü ìÅÁç ç¹êÇÔð ò¶ñ¶ òÅêðÆÍ

ÚÅñÆ ÃÅñ çÆ À°îð åµÕ Ô°§çÅ ÔË ÇçîÅ× çÅ ÇòÕÅÃ

ñ§âé. ÁèÖó À°îð ÇòÚ òÆ îé°µÖÆ ÇçîÅ× êz¯ó· Ôä ¯ ñÂÆ ÇõÖçÅ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ï±éÆòðÇÃàÆ ÕÅñÜ ñ§âé çÆ ÇÂÕ éòƺ Ö¯Ü ÇòÚ çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ îé°µÖÆ ÇçîÅ× À°çº¯ åµÕ ÇòÕÅà ÕðéÅ ì§ç éÔƺ ÕðçÅ, Ü篺 åµÕ îé°µÖ C@ Üź D@ ÃÅñ çÆ À°îð ÇòÚ éÔƺ ê°µÜ ÜźçÅ¢ ÇÂà çÅ îåñì ÔË ÇÕ ìÅñ× Ô¯ä 寺 êÇÔñź ÕÂÆ ì§ÇçÁź ÇòÚ Áµñóêä Ç÷ÁÅçÅ ç¶ð ðÇÔ§çÅ ÔË¢ Òâ¶ñÆ î¶ñÒ çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ î°µÖ Ö¯ÜÕðåÅ êz¯ëËÃð ÃÅðÅÔ Ü¶é ìñ¶Õî¯ð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕðÆì A@ ÃÅñ êÇÔñź åµÕ ÇÂÔ î§ÇéÁÅ ÜźçÅ ÃÆ ÇÕ îé°µÖÆ ÇçîÅ× ìÚêé ç¶ ô°ð± ÇòÚ ÔÆ ÇòÕÅà ÕðéÅ ì§ç Õð Çç§çÅ ÔË¢

ð¹ÚÆ ð¼Öä òÅñ¶ ç¶ô» ù ÇÂà ֶåð ÇòÚ Á¿åððÅôàðÆ ÃÇÔï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà î½Õ¶ êÌèÅé î¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º íÅðå Áå¶ ðÈà Á¼åòÅç 寺 êÆóå Ôé Áå¶ ç¯ò» ç¶ô» ù Á¼åòÅç Çòð¯èÆ ðäéÆåÆÁ» ñÂÆ ÃÇÔï¯× Õðé çÆ ñ¯ó ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅù ÃÈÚéÅ Áå¶ Ö¹øÆÁÅ ÜÅäÕÅðÆ çÅ òà»çðÅ Õðé

ñóÕÅ êËçÅ éÅ Ô¯ä Óå¶ êåéÆ ù îÅð Õ¶ ù¼ÇàÁÅ Á§ÇîzåÃð/îÅé»òÅñÅ. ñóÕÅ êËçÅ éÅ Õð ÃÕä Óå¶ ÇÂÕ ÇòÁÅÔ¹åÅ Á½ðå ù À¹Ã ç¶ êåÆ ò¾ñ¯º ì§é· Õ¶ ×§ç¶ éÅñ¶ ÓÚ Ã¹¾à¶ ÜÅä çÆ õìð ÇîñÆ þÍ æÅäŠܧÇâÁÅñÅ ×¹ðÈ çÆ ê¹ÇñÃ é¶ À¹Õå Á½ðå çÆ ñÅô ×§ç¶ éÅñ¶ ÓÚ¯º ìðÅîç ÕðÕ¶ À¹Ã ç¶ êåÆ ù Õåñ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔËÍ ÇîzåÕÅ çÆ ôéÅÖå ùÖÇò§çð Õ½ð (CB) ê¹¾åðÆ ÕðéËñ ÇÃ§Ø òÅÃÆ Çê¿â ëÈñ¶Õ¶ Ç÷ñ·Å åðéåÅðé òܯº Ô¯ÂÆ þÍ ÇÜÃ ç¶ ÇêåÅ é¶ ê¹Çñà ù çÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô ÇÂæ¶ Çê¿â ÁîðÕ¯à (ð¾Ö ç¶òÆçÅÃê¹ðÅ) ç¶ ÚðéÜÆå ÇÃ§Ø éÅñ ÇòÁÅÔÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ, ÇÜà 寺 À¹Ã ç¶ Øð ÚÅð ì¶àÆÁ» êËçÅ Ô¯ÂÆÁ»Í ÇÂÕ ì¶àÆ îð ü¾ÕÆ þ êð ñ×ÅåÅð ì¶àÆÁ» êËçÅ Ô¯ä ÕÅðé å¶ ñóÕÅ êËçÅ éÅ Ô¯ä ÕÅðé ç¯ò» ÜÆÁ» çÅ ÁÅêà ÓÚ Þ×óÅ ðÇÔ§çÅ ÃÆÍ ÇîzåÕÅ ç¶ ê¶Õ¶ êÇðòÅð òÅñ¶ ìÆå¶ Õ¾ñ· ÔÆ À¹Ã ù ÃÔ¹ð¶ Çê¿â Û¾â Õ¶ ׶ ÃéÍ

ô¹¼è

ÓÚ ÃÇÔï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Õ½ºÃñ ÓÚ ÃæÅÂÆ ÃÆà : ðÈÃÆ ðÅôàðêåÆ é¶ ÁÅêäÆ åð믺 ç¹ÔðÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹é·» çÅ ç¶ô ÿï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ Õ½ºÃñ ÇòÚ ÃæÅÂÆ ÃÆà ñÂÆ íÅðå ç¶ ïåé» çÆ ÔîÅÇÂå ÕðçÅ ÔËÍ îËçò¶ç¶ò é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÈà ÿï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ Õ½ºÃñ çÆ î˺ìðÇôê ñÂÆ íÅðå ù î÷ìÈå Áå¶ Ô¼ÕçÅð À¹îÆçòÅð ÃîÞçÅ ÔËÍ êÌèÅé î¿åðÆ é¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ç¯ò¶º ç¶ô Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÃÇÔï¯× Ô¯ð î÷ìÈå Õðé ñÂÆ òÆ ÃÇÔîå Ô¯ ׶ ÔéÍ ×Ëðø½ÜÆ êÌîÅäÈ ÃÇÔï¯× ç¶ Ö¶åð ìÅð¶ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÈÃÆ ðÅôàðêåÆ éÅñ ×¼ñìÅå ç½ðÅé ç¯ò» é¶ åÅÇîñéÅâÈ ÇòÚ Õ¹âéÕ¹ñî ÇòÚ Ô¯ð êÌîÅäÈ ðÆÁËÕàð ÃæÅêå Õðé ìÅð¶ ÇòÚÅð òà»çðÅ ÕÆåÅÍ ç¯ò¶º ç¶ô ç¹ò¼ñÅ òêÅð B@AE åÕ î½ÜÈçÅ A@ Áðì âÅñð 寺 ç¹¼×äÅ B@ Áðì âÅñð çÅ ÇéôÅéÅ Çîæä ñÂÆ ÃÇÔîå Ô¯ ׶Í

ê̯ëÅÂÆñ ÓÚ ÇÂé ôìç çÅ Ô¹¿çÅ þ õí 寺 òµè ÇÂÃå¶îÅñ

éòÄ ÇçµñÆ. ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãµí 寺 òµâ¶ ê̯ëËôñé éËàòðÕ ÓÚ¯º ÇÂÕ Çñ¿ÕâÇÂé é¶ ÁÇÜÔ¶ A@ ôìçÅ, òÅÕ» çÆ ÃÈÚÆ ÜÅðÆ ÕÆåÆ þ ÇÜé·» ù íÅðå ç¶ ê̯ëËôéñ ÁÅêäÆ ê̯ëÅÂÆñ ÓÚ Ãµí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ÓÚ âÅÇÂéÇîÕ, ÇÂé¯ò¶Çàò, ÁËÕÃà˺ÇÃò, ÁËÕÃêÆðÆÁ¿Ã, àÆî êñ¶Áð, î¯àÆò¶àâ, ê̯ÁËÕÇàò, ê̯òÇÂé àðËÕ ÇðÕÅðâ, òËñïÈ ÁËâ, ÃÇÕñ ÃËàà Áå¶ ÁÅÀÈà ÁÅë ìÅÕà ôÅÇîñ ÔéÍ ÕÇðÁð Áå¶ òðÕêñ¶Ã îÅÇÔð Çñ¿âö ê¯ñÅÕ çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ Ü¶Õð å¹ÃÄ ðÇ÷À¹î¶ Ü» ê̯ëÅÂÆñ ÓÚ ÁËÕÃà˺ÇÃò Áå¶ ÁËÕÃêðÆÁ¿Ã Áå¶ êð¹òé àðËÕ ÇðÕÅðâ òð׶ ôìç ù ôÅÇîñ Õðç¶ Ôé å» ÇÂà 寺 À¹ñàÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ ÃÕçÅ þÍ

Ôð î½Õ¶ å¶ åÅÜÅ Üñ¶ìÆÁ» ÕãòÅÀ¹ä ñÂÆ åÜðì¶ÕÅð ÔñòÅÂÆ À¹êñì¼è ÔéÍ We docatering for all ocassions

êÅú íÅÜÆ Áå¶ îÃÅñÅ ÚÅÔ


èîÕ

íÅðå ÚÆé ÿì¿è Çòô¶ô

Dec 22, 2010 Wednesday

3

¶ôÆÁÅ ÓÚ ÃÇæðåÅ å¶ õ¹ôÔÅñÆ ñÂÆ Õ¿î Õðé׶ íÅðå5ÚÆé

éòÄ Çç¼ñÆ. íÅðå Áå¶ ÚÆé é¶ ÃðÔ¼ç Óå¶ ô»åÆ ìäÅÂÆ ð¼Öä Áå¶ ô»åîÂÆ ÃîÞ½åÅ ×¼ñìÅå ðÅÔÄ ÃÅð¶ ìÕÅÇÂÁÅ î¹ç ¼ ¶ Ô¼ñ Õðé çÅ ÇçÌó· ÇÂðÅçÅ ÷ÅÇÔð ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯òº¶ ç¶ô ¶ôÆÁÅ ÓÚ ô»åÆ, ÃÇæðåÅ Áå¶ Ö¹ôÔÅñÆ ñÂÆ ÁÅêÃÆ ÃÇÔï¯× òèÅÀ¹ä×¶Í íÅðå çÆ ïÅåðÅ Óå¶ ÁŶ ÚÆé ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ ò¶é ÇÜÁÅìÅú Áå¶ êÌèÅé î¿åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø ÇòÚÕÅð òøç ê¼èðÆ ×¼ñìÅå Çê¼Ûº¯ ç¯ò» ç¶ô» é¶ F ÃîÞ½ÇåÁ» Óå¶ çÃåÖå ÕÆå¶Í ÚÆé ò¼ñº¯ Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð òÅÃÆÁ» ç¶ êÅÃê¯ðà» å¶ é¼æÆ òÆ÷Å ñÅÀ¹ä çÅ î¹ç ¼ Å òÆ ÁÅê À¹áÅÇÂÁÅÍ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø Áå¶ ò¶é ÇÜÁÅìÅú ÇòÚÕÅð ×¼ñìÅå Çê¼Ûº¯ ÜÅðÆ ÇÂÕ Ã»Þ¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ç¯ò» ç¶ô» é¶ Á¼åòÅç çÅ î¹ÕÅìñÅ Õðé ñÂÆ ÁÅêäÆ òÚéì¼èåÅ êÌ×à ÕÆåÆÍ ÚÆé é¶ î¹ì ¿ ÂÆ ÔîÇñÁ» Çê¼Û¯º Çå¿é êÅÇÕÃåÅéÆ Á¼åòÅçÆÁ» ìÅð¶ ÿï¹Õå ðÅôàð ùðǼ ÖÁÅ Õ½ºÃñ çÅ îåÅ ABFG åÕéÆÕÆ ÁÅèÅð Óå¶ ð¯Õ Çç¼åÅ ÃÆ êÌå ¿ È Ô¹ä ÚÆé é¶ ÇÂà îå¶ ù Áå¶ BF éò¿ìð B@@H ç¶ î¹¿ìÂÆ Ôîñ¶ ç¶ î¹¼Ö ç¯ôÆ ÔÅÇë÷ ÃÂÆÁç, ÜîÅåGÀ¹çG çÅÁòÅ Áå¶ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ

J B@AE å¼Õ ç¹ò¼ñÅ òêÅð A@@ Áðì âÅñð åÕ ÇñÜÅä çÅ ÇéôÅéÅ J ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÕÅð F ÃîÞ½ÇåÁ» Óå¶ çÃåõå J âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø Áå¶ ò¶é ÇÜÁÅìÅú ÇòÚÕÅð ×¼ñìÅå Çê¼Û¯º ûÞÅ ÇìÁÅé ÜÅðÆ

ÚÆé ç¶ êÌèÅé î³åðÆ ò¶é ÇÜÁÅìÅú éòÄ Çç¼ñÆ ÇòÖ¶ îÔÅåîÅ ×»èÆ çÆ ÃîÅèÆ Óå¶ ôðèÅ ç¶ ë¹¼ñ í¶à Õðç¶ Ô¯Â¶ Áå¶ (üܶ) éòƺ Çç¼ñÆ ÓÚ ÔËçðÅìÅç ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ ÃîÞ½ÇåÁ» Óå¶ çÃåõå ÃîÅð¯Ô î½Õ¶ êÌèÅé î³åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø Áå¶ ÚÆéÆ êÌèÅé î³åðÆ ò¶é ÇÜÁÅìÅú ÁÅêÃ6ÇòÚ ×¼ñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶Í

Çå¼ìåÆÁ» ò¼ñ¯º ÇÜÁÅìÅú ç¶ ç½ð¶ ç¶ Çòð¯è ÓÚ ð¯Ã êÌçðôé

éòƺ Çç¼ñÆ ÇòÚ Çå¼ìåÆ ï±æ Õ»×ðÃ ç¶ ÕÅðÕ°é ÚÆé ç¶ êÌèÅé î³åðÆ ò¶é ÇÜÁÅìÅú ç¶ íÅðå ç½ð¶ Çòð¹¼è êÌçðôé Õðç¶ Ô¯Â¶Í éÅñ ÿìÇ¿ èå îå¶ ñÅ×È Õðé çŠüçÅ Çç¼åÅ ÔË ÇÜÔóÆ ÇÕ íÅðå ñÂÆ òèÆÁÅ õìð ÔËÍ Ã»Þ¶ ÇìÁÅé 寺 êåÅ ñ×çÅ ÔË

ÇÕ ÚÆé é¶ êÇÔñÆ òÅð Á¼åòÅçÆÁ» ñÂÆ ë¿â ð¯Õ¶ ÜÅä çŠüçÅ Çç¼åÅ ÔË êð ÚÆé êÅÇÕÃåÅé ù ìÂÆ Ôîñ¶

SOHNA SWEET HOUSE OPENING SHORTLY

íÅðåÆ å¶ ÚÆéÆ êÌèÅé î¿åðÆÁ» ÇòÚÕÅð àËñÆë¯é ÔÅàñÅÂÆé

íÅðåÆ Áå¶ ÚÆéÆ êÌèÅé î¿åðÆÁ» ÇòÚÕÅð àËñÆë¯é ÔÅàñÅÂÆé ÚÅñÈ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ Á¼Ü ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ ÁËñÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ àËñÆë¯é ÔÅàñÅÂÆé ÇÜà Óå¶ ÕÅëÆ êÇÔñ» ÃÇÔîåÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ Çå¿é Ü» ÚÅð Ççé êÇÔñ» ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ç¯ò» ç¶ô» é¶ êÌèÅé î¿åðÆÁ» ÇòÚÕÅð àËñÆë¯é ÔÅàñÅÂÆé ô¹ðÈ Ô¯ä çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ ÔËÍ Ãì¿èÆ î¹Õç ¼ î¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ å¶÷ Õðé Ü» Á¼åòÅç çÅ ì¹ÇéÁÅçÆ ã»ÚÅ Öåî Õðé ñÂÆ ÕÇÔä òÅÃå¶ ÃÇÔîå éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÚÆé ÿï¹Õå ðÅôàð ùðǼ ÖÁÅ Õ½ºÇÃñ ÇòÚ ÃæÅÂÆ ÃÆà ñÂÆ íÅðå ç¶ ïåé çÆ ÔîÅÇÂå Õðé ç¶ ÃòÅñ Óå¶ Ú¹ê ¼ ÇðÔÅÍ Ã»Þ¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÃðë ÇÂÔÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÚÆé ÿï¹Õå ðÅôàð ùð¼ÇÖÁÅ Õ½ºÃñ ÇòÚ ò¼âÅ ð¯ñ ÇéíÅÀ¹ä çÆ íÅðå çÆ Ç¼ÛÅ ù ÃîÞçÅ ÔË Áå¶ À¹Ã çÆ ÔîÅÇÂå ÕðçÅ ÔËÍ

ÕôîÆð éÅñ ÿì¿Çèå é¼æÆ òÆ÷¶ çÅ î¹¼çÅ ò¶é ÇÜÁÅìÅú é¶ Á¼Ü ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå Áå¶ ÚÆé ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð éÅñ ÿì¿Çèå é¼æÆ òÆ÷¶ ç¶ î¹ç ¼ ¶ Óå¶ âÈØ ¿ ÅÂÆ éÅñ ÇòÚÅðGòà»çðÅ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Çòç¶ô ÃÕ¼åð ÇéðÈêîÅ ðÅú é¶ éòÄ Çç¼ñÆ ÓÚ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÚÆé íÅðå ò¼ñº¯ À¹áŶ î¹ç ¼ ¶ ù ׿íÆðåÅ éÅñ ñË ÇðÔÅ ÔËÍ ÚÆé é¶ ç¯ ÃÅñ êÇÔñ» Ü¿îÈ å¶ ÕôîÆð ç¶ òÅÃÆÁ» ù é¼æÆ òÆ÷Å ÜÅðÆ ÕðéÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÃÆÍ íÅðå ÚÆé çÆ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ ù ÃÈì¶ çÅ ÁÇé¼Öóò» ÇԼö Ô¯ä Óå¶ ÇÕ¿åÈ Õðé òܯº ç¶Ö ÇðÔÅ ÔËÍ


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH REPORTER

Dec 22, 2010 Wednesday

ïÈ

ðê ÓÚ êË ðÔÆ á¿â å¶ Ô¯ ðÔÆ ìðëìÅðÆ ÇÂà ò¶ñ¶ ÕðòÅ üµÕ¶ Ô»Í ÇÂà ÿî¶ñé ÇòÚ òÆ ÁÃÄ ×¯ñìñ ÿêÅçÕ çÆ Ãî¹µÚ¶ ÿÃÅð ñÂÆ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ þÍ ÇÂÔ ÇÚ¿åÅ çÅ òÅðÇî¿× ñÂÆ ÇÃðë ÇÂµÕ çÈܶ î¹ñÕ ù ÔÆ ÇÜ¿î¶çÅð ÇòôÅ ÇÂà ñÂÆ éÔÄ ÇÕ ÇÂà éÅñ á¿â òµè ×ÂÆ áÇÔðÅªç¶ ðÔ¶ ÇÂÔ éÔÄ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà òµâ¶ ë¶ðìçñ çÆ Õñî 寺 Ü» Çëð òêÅð çÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ ÇðÔÅ þÍ ìñÇÕ ÇÚ¿åÅ å» ÇÜ¿î¶çÅðÆ ÁÃÄ Ã»Þ¶ ðÈê ÓÚ ñË Õ¶ ÇÂÃ ç¶ Ôµñ ìÅð¶ ïÚÆÂ¶Í ÇÂà ׵ñ çÆ þ ÇÕ ÁÅÇÖð ÇÂÔ î½ÃîÆ ìçñÅÁ ÇÕª Ô¯ ÷ðÅ ÁÅêä¶ ÁÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ ç¶Ö¯ ÇÕ ìÆå¶ çà ÃÅñ» ÓÚ ÁÃÄ ÇðÔÅ þÍ ÕÆ Õ¹çðåÆ î½Ãî çÅ Áÿå¹ñä å» éÔÄ ÇÜÔóÅ ÇÕ¿é¶ çðõå ñ×Ŷ Ôé å¶ ÇÕ¿é¶ òµâ¶ ÔéÍ ÇÕ¿éÆ ÷îÆé ôÅÇÂç ÇÕå¶ éÅ ÇÕå¶ ÃÅâÆÁ» ÔÆ öñåÆÁ» ÕÅðé Ö¶åÆ ñÅÇÂÕ ÃÆ ÇÜà À¹µêð îÅñ, Øð Ü» Ô¯ð ÕÅð¯ìÅðÆ ÁÅÇÂÁÅ þÍ ÇòÇ×ÁÅéÆ ÕÂÆ ÃÅñ» 寺 ÇÂà ׵ñ çÆ Õ¶ºçð Ö¯ñ· ñ¶ ÔéÍ Ü篺 ÁÃñÆÁå ÃÅÔîä¶ ÁÅò¶×Æ å» ç¹ÔÅÂÆ Çç¿ç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé ÇÕ îé¹µÖÆ ÃÔÈñå» òÅÃå¶ ÇÜà þðÅéÆ çÆ Õ¯ÂÆ ÃÆî» éÔÄ ðÔ¶×ÆÍ ÇÂÔ ÔÅñ Ôð ç¶ô çÅ å𷻠ÿÃÅð çÅ îôÆéÆÕðé Õð ÇðÔÅ þ À¹Ã ÇÔÃÅì éÅñ þÍ À¹é·» ç¶ô» çÅ Ç÷ÁÅçÅ ì¹ðÅ ÔÅñ ÔË ÇÜÔó¶ ÁÅêä¶ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø òÅåÅòðä çŠÿå¹ñä Çò×ó ÜÅò¶×Å å¶ Çëð î½Ãî ÁÅê ù ÇòÕÇÃå ÕÇÔ¿ç¶ Ôé Ü» ÇòÕÅÃôÆñ ÔéÍ ÃÅù êðñ¯ çÅ ðÈê èÅðé Õð ñËä×¶Í ÷ðÅ ÇòÚÅðé òÅñÆ ×µñ þÍ ÁÃÄ ÇÂà ÃîµÇÃÁÅ ìÅð¶ ׿íÆðåÅ éÅñ ïÚäÅ êò¶×ÅÍ éÔÄ å» ÃÅù ÇêµÛ¶ ÇÜÔ¶ ×ñ¯ìñ òÅðÇî¿× À¹µêð ÇÂµÕ ÕÂÆ ç¶ô» çŠûÞŠÿî¶ñé òÆ ÁÇÜÔÆÁ» Õ¹çðåÆ ÁÅëå» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÔÆ êò¶×ÅÍ

AMINDEEP S. BRAR MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA INDER SINGH SARPUNCH PARMINDER SINGH GOLDY HARJIT SINGH LADDI HARJINDER SINGH JINDI SATWINDER SINGH SATTA (INDIANA) LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH (B.A., L.L.B.) DESIGEN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

î½Ãî çÆ ì¶ð¹ÖÆ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ

Õ¹

Õ¹çðå çÆ îÅð å¶ ÇîÔð

çðå À°ðë ðµì 鱧 Õç¶ ÕçÅÂƺ î§éäÅ ÔÆ ê˺çÅ ÔË¢ À°ºÜ ÔË¢ ÃÅèÅðé å½ð Òå¶ òÆ ÃÅⶠî±Ô § º¯ ðíÅòÕ ÔÆ Õ°çðå ôìç ÇéÕñçÅ ÔË¢ ÃÅèÅðé å½ð Òå¶ ÇñÖä çÆ ñ¯ó åź êÂÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ éÅÃåÕ ÕÂÆ òÅð Õ°çðå ç¶ ð§×źEã§×ź çÆ ÚðÚÅ Ô°§çÆ ÔË å¶ ÕÂÆ òÅð ë°µñ Üź ç¯Ãå ðµì çÆ Ô¯ºç 寺 ë°µñòÅóÆ ç¶Ö Õ¶ Õ°çðå ç¶ ÇÕzôî¶ çÆ ×µñ ÇÂéÕÅðÆ Ô°ç § ¶ Ôé, êð Õ°çðå ÚµñçÆ ÔË Üź Çëð ÃÅðÆ ×µñ î°ÕÅÀ°ä 鱧 Ôð¶Õ ÔÆ î§éçÅ ÔË¢ ÚÅÔ¶ ÇÕö ÖÅåð Òܯ Õ°çðå 鱧 îé÷±ðÒ, ÇÕÔÅ ÃðòÀ°µÚ ôÕåÆ é±§ Õ°çðå ÜźçÅ ÔË¢ ÕÇÔ Õ¶ î§é¯ Üź ðµì çÅ éÅÀ°º ç¶ íÅò À°ÔÆ Ô¯ Õ¶ ðԶ׊ܯ Õ¶, ×µñ ǵկ ÔÆ ÔË¢ îé°µÖ çÆ Õ°çðå 鱧 îé÷±ð Ô¯Â× ¶ Å Üź íŶ×Å¢ ÇÜµæ¶ òÅÔ çÅÔ éÔƺ ñµ×çÆ ÕÂÆ ÃµÜä êÇðòÅðÕ Ã°Ö å¯º òź޶ íÅò ñÅÚÅð å¶ ì¶òµÃ Ô°ç § Å ÔË Ô°ç § ¶ Ôé å¶ ÕÂÆÁź ç¶ ê±ðÆ ñÇÔðE À°ç¯º îé 鱧 ÇàÕÅÀ°ä Üź ìÇÔð Ô°§çÆ ÔË¢ ÕÂÆÁź ç¶ Á½ñÅç éÅ ÃîÞÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕö ôÕåÆ çÅ Ô¯ä ÕÅðé ÜÆòé õÖäÅ å¶ Ã°é § Å íÅäÅ î§éäÅ ê˺çÅ ÔË¢ ܶ Ç夆 ìÇäÁÅ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÚÅÔ¶ ÇðôåÅ åËÁ éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶ åź ì§çÅ ð¯Eð¯ Õðé ò¶ñ¶ ÕÅøÆ ÇîÔéå å¶ Ø¯Ö å¯º ÕîñÅ Ô¯ ÜÅò¶¢ ÇÂà 鱧 Ô¯ð Õ§î ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË êð Çëð òÆ Õ¶Ã Ãêôà Õðé ÖÅåð ÁÃƺ î½å, îÆÁź ìÆòÆ çÆ Áäìä Üź ÇÕö Ô¯ð ç°ðØàéÅ, Õ°çðåÆ ÇòêåÅ ÕÅðé ÕðÕ¶ ÖðÅì å¶ ì¶ÃÁ ° Åç ÔÆ (Ôó·, í±ÚÅñ ÁÅÇç) À°êð§å ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÕÂÆ òÅð ÁÃƺ ê±ðÆ ì§ç¶ çÆ ÔÅñå çÆ ÕñêéÅ Õð ÃÕç¶ ÇîÔéå å¶ ñ×é éÅñ ÇÕö êzÅêåÆ òµñ Ôź¢ Ãêµôà ÔË ÇÕ Õ°çðå çÅ ð¯ñ òè ðÔ¶ Ô°ç § ¶ Ôź å¶ îé ê±ðÆ åð·Åº ÁÅÃòÅé ÕÂÆ òÅð ÁÃƺ ê±ðÆ ÇîÔéå å¶ ñ×é î§éäÅ ÔÆ ê˺çÅ ÔË ÚÅÔ¶ ñµÖ ÇÃÁÅäê Ô°ç § Å ÔË¢ êð ÇÃð¶ Òå¶ ÜÅ Õ¶ Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÅ éÅñ ÇÕö êzÅêåÆ òµñ òè ðÔ¶ Ô°ç § ¶ Ôź Õ¯ñ Ô¯ò¢¶ Õ°çðå çÆ çÅå Üź ÇîÔð ÇòØé êË ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÁÅà Òå¶ êÅäÆ Çëð å¶ îé ê±ðÆ åð·Åº ÁÅÃòÅé Ô°§çÅ ÔË¢ êð ì§çŠðÖÆ å¶ Ã§åô ° à Ô°§çÅ ÔË êð ÇÂà çÆ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ À°ñà ÕÂÆ òÅð Ôð Õ§î ÇÃð¶ Òå¶ ÜÅ Õ¶ Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÅ ÇòØé êË îÅð éÅñ åìÅÔÆ îµÚ ÜźçÆ ÔË å¶ ê±ðÅ ì×Ëð ÇÕö ð°ÕÅòà ç¶ ÇÃð¶ Úó· ÜźçÅ ÔË¢ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÁÅà Òå¶ êÅäÆ Çëð ÜźçÅ ÔË¢ ÔÅñ êÅÇðÁÅ êË ÜźçÅ ÔË¢ Õ°çðå çÆ ÇÂµæ¶ Áé¶Õź òÅð ÃÅ鱧 Õ°çðå ç¶ ×°êå ð¯ñ îÅð òܯº ÁÚÅéÕ ÇíÁÅéÕ ç±ðØàéÅ çÆ ïÅç ÷ð±ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ ÚÅÔ¶ ÇÂÔ ÇîÔð ÇÂÃ ç¶ À°ñà ÕÂÆ òÅð Ôð Õ§î ì×Ëð çÅ Ô¯ ÜÅäÅ Üź ÇÕö ÇíÁÅéÕ ÇìîÅðÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ Ô¯ò¶ Üź îÅð ç¶ ð±ê ÇòÚ Ô¯ò¢¶ ÇÕö ð°ÕÅòà ç¶ ÇÃð¶ Úó· ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂµæ¶ çÅ ñµ× ÜÅäÅ ÁÅî Ôé¢ Ãî°µÚ¶ å½ð Òå¶ ×µñ åź Õ°çðå ç¶ Çòô¶ô ð¯ñ çÆ ÔË, ÇÜà Áé¶Õź òÅð ÃÅ鱧 Õ°çðå ç¶ ×°êå ð¯ñ Õ°çðå çÆ îÅð í±ÚÅñ, ðéÅîÆ ÁÅÇç ÃçÕÅ ÃÅ鱧 Õ°çðå çÆ Ô¯ºç 鱧 î§é Õ¶ ÔÆ çÆ ïÅç ÷ð±ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ ÚÅÔ¶ ÇÂÔ ç¶ ð±ê ÇòÚ ê˺çÆ ÔË Ü篺 êÇðòÅðź ç¶ ÚµñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂµæ¶ ÇÂÔ òÆ Ãêôà êÇðòÅð Çî§àź ÃÇÕ§àź ÇòµÚ Öåî Ô¯ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÇîÔéå å¶ ÇÃðó çÅ ñó ÇîÔð ç¶ ð±ê ÇòÚ Ô¯ò¶ Üź îÅð ç¶ ð±ê ÜÅºç¶ Ôé¢ èðåÆ ç¶ Çòô¶ô íÅ× çÅ Õç¶ éŠ۵⯠ÇÕÀ°ºÇÕ êzÅêåÆ ÇÂé·Åº ì×Ëð ÇòÚ Ô¯ò¢¶ ×µñ åź Õ°çðå ç¶ Çòô¶ô éÕôÅ ÔÆ ìçñ ÜźçÅ ÔË¢ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ¢ Ôð ò¶ñ¶ Õ°çðå çÆ ðà ð¯ñ çÆ ÔË, ÇÜà ÃçÕÅ ÃÅ鱧 Õ°çðå çÆ Õ°çðå çÆ ÇîÔð ÕÂÆ ð±êź ñÅÀ°äÆ òÆ áÆÕ éÔƺ ÇÕÀ°ºÇÕ Ç夆 åź Ô¯ºç 鱧 î§é Õ¶ ÔÆ ÚµñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇòµÚ ÃÅ鱧 Ö°ô ÕðçÆ ÔË¢ ò¶ñ¶ ÇÃð îÆºÔ ÇÔ§îå å¶ ÇîÔéå ÇòµÚ ÕîÆ ÁÅ ÃÕçÆ ÔË¢ çÅ êËäÅ, ÃðçÆ ÒÚ ÇéµØÆ è°µê ×µñ åź Çòô¶ô ÃÇæåÆÁź ÒÚ Õ°çðå ç¶ À°êñµìè Ô¯äÆ, 寺 À°êð§å Çí§éEÇí§é Ãêµôà ð¯ñ çÆ ÚðÚÅ çÆ ÔË Ü¯ ÃÅⶠÇòµå¯º å¶ êzÕÅð çÆ ìéÃêåÆ ÃçÅ ì§ç¶ 鱧 À°êñìµè Ô°ç § Æ ÔË¢ îé°µÖÆ ÇòÕÅà ñÂÆ êÔ°Ú § 寺 ìÅÔð Ô°§çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ð¯ñ 鱧 ÁÃƺ éÅ ØàÅ ÃÕç¶ Ôź å¶ ÇÂÔ ÁÇå ÷ð±ðÆ Ôé¢ Õ°çðå çÅ ÇÂéÃÅë òÆ ÕîÅñ ÔË¢ ÇîÔð Ô¯ò¶ Üź éÅ òèÅ ÃÕç¶ Ôź¢ Ãî°µÚ¶ å½ð Òå¶ ÇÔ§îå, ÇîÔéå å¶ ñ×é çÅ ñó ëó îÅð ×ðÆìEÁîÆð 鱧 ÇÂÕ¯ ÇÔÃÅì éÅñ Çç§çÆ ÔË¢ Õ¯ÂÆ À±ÚEéÆÚ Üź í¶ç Õ¶ Úµñ¯¢ ܶ Õ°çðå îÅð Õð¶ åź ÇÂà 鱧 áð·§î¶ éÅñ ìðçÅôå Õð¯ å¶ Ü¶ íÅò éÔƺ¢ ÃÅⶠòÅº× ÇÂÔ Õ¯ÂÆ å¶ðEî¶ð å¶ ÇòåÕðÅ éÔƺ ÇçÖÅÀ°ºçÆ¢ ÇîÔð Õð¶ åź ÇÂà çÅ è§éòÅç Õ悁׵ñ ǧéÆ Õ° ÔÆ ÔË¢ ÇÂö ÕÅðé ÇÂÔ ÃðòE À°µÚ ÕÔÅÀ°ºçÆ ÔË å¶ ì§ç¶ 鱧 ÇÂà î°Ôð¶ Þ°ÕäÅ ê˺çÅ 6ðÅÇܧçð êÅñ ôðîÅ

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

ÁÅêä¶ ÁÅê ù êðîÅåîÅ éÅñ ܯóé ñÂÆ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

ÁÖìÅð

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

íÅðå

Dec 22, 2010 Wednesday

ùêðÆî Õ¯ðà ò¼ñ¯º B ÜÆ Ø¹àÅñ¶ çÆ Ü»Ú B@@A 寺 Õðé ç¶ ÁÅç¶ô

éòƺ Çç¼ñÆ. ùêðÆî Õ¯ðà é¶ Õ¶ºçðÆ Ü»Ú ÇìÀÈð¯ (ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ) å¶ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ðà ¶ ù ÁÅç¶ô Çç¼å¶ ÇÕ À¹Ô B ÜÆ ÃêËÕàÌî عàÅñ¶ ÇòÚ B@@A 寺 ñË Õ¶ B@@H å¼Õ çÆ Ü»Ú Õð¶Í ÇÂà ÁÅç¶ô ç¶ éÅñ ÔÆ Õ½îÆ ÜîÔÈðÆ ×áܯó (ÁËé. âÆ. ¶) Áå¶ ïÈ. êÆ. ¶ ç¯ò» ç¶ ôÅÃéÕÅñ çÆÁ» çÈðÿÚÅð éÆåÆÁ» Ô¹ä Ü»Ú ç¶ çÅÇÂð¶ ÇòÚ ÁÅ ×ÂÆÁ» ÔéÍ Ô¹ä ÁËé. âÆ. ¶. ò¶ñ¶ ç¶ î¿åðÆ îðÔÈî êÌîç ¯ îÔÅÜé, Áð¹ä ô¯ðÆ å¶ çïÅÇéèÆ îÅðé å¶ ïÈ. êÆ. ¶ ç¶ ÇêÛñ¶ ôÅÃéÕÅñ ç¶ àËñÆÕÅî î¿åðÆ çÆ òÆ Ü»Ú Ô¯ò× ¶ ÆÍ ÜÃÇàà ÜÆ. ÁËÃ. ÇÿØòÆ Áå¶ ÜÃÇàà ¶. Õ¶.

×»×¹ñÆ ç¶ ìËºÚ é¶ Ãêôà ÕÆåÅ ÇÕ Ü»Ú ÇòÚ ÃðÕÅðÆ Ö÷Åé¶ ù ԯ¶ é¹ÕÃÅé Óå¶ ÷¯ð Çç¼åÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ Áå¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ å¶ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ðà ¶ òñ¯º Ü»Ú çÆ êÌ×åÆ Çðê¯ðà ùäòÅÂÆ çÆ Á×ñÆ ÇîåÆ A@ ëðòðÆ B@AA ù ì¿ç ÇñëÅë¶ ÇòÚ Ã½ºêÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ìËºÚ é¶ ×Ëð ÃðÕÅðÆ Ã¿×áé (ÁËé. ÜÆ. ú) Ã˺àð ëÅð êìÇñÕ Ç¿àðËÃà ÇñàÆ׶ôé (ÃÆ. êÆ. ÁÅÂÆ. ÁËñ) çÆ ÁêÆñ ù ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ ÇÜà ÇòÚ Çç¼ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ëËÃñ¶ ù Ú¹äå ½ Æ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ Ã¿×áé é¶ Çç¼ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ B ÜÆ ÃêËÕàÌî ç¶ ñÅÇÂÿà çÆ ò¿â

ÇòÚ Ô¯ÂÆÁ» ì¶ÇéïîÆÁ» çÆ Ü»Ú ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ å¯º ÕðòÅÀ¹ä çÅ ÁÅç¶ô Çç¼åÅ ÜÅò¶Í Çç¼ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà òñ¯º ÁêÆñ ÖÅðÜ ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÿ×áé é¶ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ÇòÚ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÜà ù ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ç¶ ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ Çðà êàÆôé ù ÖÅðÜ ÕðÕ¶ ׿íÆð ×ñåÆ ÕÆåÆ ÔËÍ À¹Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ô» ÇòÚ ÕÅðòÅÂÆ ù Á¼×¶ òèÅÀ¹ä ñÂÆ êÇÔñÆ é÷ð¶ çÃåÅò¶÷» ÇòÚ ÕÅëÆ Ãî¼×ðÆ ÃÆÍ ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅñ»ÇÕ Ø¹àÅñ¶ çÆ Ü»Ú ñÂÆ Çòô¶ô àÆî çÆ Õ¯ÂÆ ñ¯ó éÔƺ ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ÃðÕÅð ÁçÅñå çÆ Çé×ðÅéÆ

ìÅñÅÇÕÌôéé ç¶ ê¼åð ÇòÚ î¿åðÆ çÅ é»Á éÔƺ)î¯ÇÂñÆ

éòƺ Çç¼ñÆ. ÕÅùé î¿åðÆ ÁËî òÆð¼êÅ î¯ÇÂñÆ é¶ Á¼Ü ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅìÕÅ çÈðÿÚÅð î¿åðÆ Â¶ ðÅÜÅ ç¶ é»Á çÅ Ç÷Õð À¹Ã ê¼åð ÇòÚ éÔƺ ÃÆ ÇÜà ÇòÚ ÃÅìÕÅ ÚÆë ÜÃÇàà ն ÜÆ ìÅñÅÇÕÌôéé é¶ Á×Ãå B@@I ÇòÚ À¹é·» ù ÇñÇÖÁÅ ÃÆÍ î¯ÇÂñÆ é¶ ÇÂ¼æ¶ ê¼åðÕÅð» éÅ ×ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ À¹ç¯º ç¶ ÚÆë ÜÃÇàà ìÅñÅÇÕÌôéé ù ê¼åð ÇñÇÖÁÅ ÃÆÍ À¹é·» é¶ ÇÂà çÅ ÜòÅì Çç¼åÅ ÃÆ êð ÇÂà ÇòÚ ÇÕö î¿åðÆ ç¶ é»Á çÅ Ç÷Õð éÔƺ ÃÆÍ ìà ¶éÅ ÔÆ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Õ¯ÂÆ ÇòòÅç éÔƺ ÔË ÇÂÔ å¼æ Óå¶ ÁÅèÅÇðå ÇòôÅ ÔËÍ çðÁÃñ î¯ÇÂñÆ é¶ ÁÅêä¶ å¶ ìÅñÅÇÕÌôéé ç¶ ÇòÚÕÅð ԯ¶ ê¼åðÅÚÅð ç¶ ìÅð¶ ÇòÚ çÃç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÔ ×ñ ÕÔÆÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ Ã¿Ãç î˺ìð» ç¶ ÇÂÕ ÃîÈÔ é¶ êÌèÅé î¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø ù ÇÂÕ î¿× ê¼åð ýºê Õ¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÃÆ

ÇÕ ðÅÜÅ é¶ ÁÅêä¶ êÇðòÅðÕ Çîåð» çÆ ÷îÅéå ÔÅÇÃñ Õðé ñÂÆ îçðÅà ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ÇÂÕ Ü¼Ü ù êÌíÅÇòå Õðé çÅ ïåé ÕÆåÅ ÃÆÍ À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒéÔƺ îËù î¹ÁÅë Õð¯ À¹é·» é¶ ÇÕö çÅ Ü» î¶ðÅ é»Á éÔƺ ÇñÁÅÍ Õ¹Þ òÆ ×ñå éÔƺ ÔËÍÓ À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¿× ê¼åð çÅ ÇÂÔ î¹¼çÅ ÕÅùé î¿åðÅñ¶ ç¶ Õ¯ñ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ åç À¹é·» é¶ ìÅñÅÇÕÌôéé ù ê¼åð ÇñÖÕ¶ À¹é·» çÅ ÜòÅì î¿Ç×ÁÅÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ìÆå¶ Ççé ÇÂÕ ÇìÁÅé ÜÅðÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ìÅñÅÇÕÌôéé é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ îçðÅà ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ À¹ç¯º ç¶ ÚÆë ÜÃÇàà ÁËÚ ÁËñ ׯÖñ¶ é¶ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÂà ÕÇæå ØàéÅ ç¶ ìÅð¶ ÇòÚ ÇÕö î¿åðÆ ç¶ é»Á çÅ Ç÷Õð éÔƺ ÕÆåÅ ÃÆÍ ìÅñÅÇÕÌôéé ÇÂà ò¶ñ¶ Õ½îÆ îé¼¹ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé ç¶ Ú¶ÁðîËé ÔéÍ

ÇòÚ Ü»Ú Óå¶ ÃÇÔîå Ô¯ ×ÂÆ ÔË Ü¯ ÇÕ ÃÔÆ ÇçôÅ ÇòÚ ò¼è ðÔÆ ÔË Áå¶ ÃÅÇñÃàð Üéðñ ׯêÅñ ùìðÅîéÆÁî Áå¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ çÆ åð믺 ê¶ô ÃÆéÆÁð òÕÆñ Õ¶. Õ¶. ò¶ä× È ê ¯ Åñ é¶ íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÔË ÇÕ ç¯òº¶ ¶ܿÃÆÁ» (ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ å¶ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à) òñ¯º ÇòÁÅêÕ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ìËºÚ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂö ç¶ î¼ç¶é÷ð ÁÃÆ Çéðç¶ô ç¶ ðÔ¶ Ô» ÇÕ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ ÃÆ. òÆ. ÃÆ çÆ Çðê¯ðà ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ Ü»Ú Áå¶ ÕË× ç¶ å¼æ» Óå¶ ÇòÚÅð Õð¶×Æ ÇÜé·» ÇòÚ êÇÔñÆ é÷ðÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Áï¯× Õ¿êéÆÁ» ù ñÅÇÂÿà Çç¼å¶ ׶Í

5

¶Áð dzâÆÁÅ ç¶ ÜÔÅ÷ çÅ àÅÇÂð ëÇàÁÅ, ïÅåðÆ Ã¹ð¾ÇÖÁå

î¹³ìÂÆ. ôÇÔð ç¶ ÔòÅÂÆ Á¾â¶ Óå¶ Á½ð³×ÅìÅç ù ÜÅä òÅñ¶ ¶Áð dzâÆÁÅ ç¶ ÜÔÅ÷ ÇÜà ÓÚ ñ×í× A@@ ïÅåðÆ ÃòÅð Ãé çÅ À¹âÅä íðé 寺 êÇÔñ» àÅÇÂð ëà Ç×ÁÅÍ Â¶Áð ñÅÂÆé ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ ïÅåðÆ Ã¹ð¾ÇÖÁå Ôé ÇÜé·» ù ç¯ Ø¿à¶ ìÅÁç ÇÂÕ Ô¯ð ÜÔÅ÷ ðÅÔƺ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅÍ Ã±åð» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Â¶Áð dzâÆÁÅ çÆ ëñÅÂÆà ÁÅÂÆ. ÃÆ. HHG (î¹³ìÂÆEÁ½ð³×ÅìÅç) ܯ ÇÕ À¹âÅä íðé ñÂÆ ÇåÁÅð ÃÆ çÅ àÅÇÂð ëà Ç×ÁÅ ÇÜà ÕÅðé À¹âÅé ÓÚ ç¯ Ø¿à¶ çÆ ç¶ðÆ Ô¯ÂÆÍ


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ/ç¹éÆÁÅ

ÿֶê Öìð» ôÅðÜÅÔ ÇòµÚ AG íÅðåÆÁź ìÅð¶ ðäòÅÂÆ C@ åÕ àñÆ

À°µíðçÆÁź ÁÅðÇæÕ ôÕåÆÁź éÅñ ç¯ÃåÆ Õð¶×Å ÁîðÆÕÅ

ç°ìÂÆ. ôÅðÜÅÔ çÆ ÁçÅñå é¶ Õåñ ç¶ ç¯ô ÇòÚ ëźÃÆ çÆ Ã÷Å çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ AG íÅðåÆÁź ç¶ îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ C@ ççìð åÕ àÅñ ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº íÅðåÆÁź 鱧 ÇÂÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ç¶ Õåñ ç¶ ç¯ô ÇòÚ Ã÷ÅQ¶Qî½å ðäÅÂÆ ÜÅ Ú°µÕÆ ÔË¢ ìÚÅú Çèð çÆ òÕÆñ Çì§ç± ðð¶ô Ú¶å±ð é¶ çµÇÃÁÅ, ÒÒÁÃƺ ÁçÅñå ÇòÚ ÇÂÕ ÃÆ.âÆ. ê¶ô ÕÆåÆ ÇÜà ÇòÚ Õåñ Ãì§èÆ ÃÅð¶ ÔÅñÅå çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð À°Ã î½Õ¶ ê°ñÆà ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ÁçÅñå ÒÚ ÔÅ÷ð Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ êð Õ¯ÂÆ òÆ À°æ¶ éÔƺ ÁÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà Òå¶ ÁçÅñå é¶ ê°ñÆà 鱧 ÃõåÆ éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô C@ ççìð çÆ Á×ñÆ Ã°äòÅÂÆ ò¶ñ¶ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô Ô¯ò¶¢ÓÓ ÇÂµæ¶ Ç÷Õðï¯× þ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ ëö é½ÜòÅé» ÓÚ¯º òè¶ð¶ é½ÜòÅé ê³ÜÅì ç¶ Ôé 嶺 À¹é·» ÓÚ¯º Ô¹ÇôÁÅðê¹ð ç¶ òè¶ð¶ ÔéÍ

òÅÇô§×àé. ǵÕÆòƺ ÃçÆ ñÂÆ ÁÅêäÆ Çòç¶ô éÆåÆ çÅ ÖÅÕÅ ê¶ô ÕðÇçÁź ÁîðÆÕÅ é¶ àÕðÅÁ 寺 ìÚä, î§âÆÁź Ö¯ñ·ä Áå¶ Öåð¶ ØàÅÀ°ä ñÂÆ ÒÒ×ËðQë½ÜÆ ÃµåÅ ðÅÔƺ î¯ÔðÆ ìäéÒÒ çÅ åÔµÂÆÁÅ ÕÆåÅ ÔË å¶ ÇÂÃ é¶ À°íð ðÔÆÁź ÁÅðÇæÕ ôÕåÆÁź íÅðå é¶ ÚÆé éÅñ ìÔ°Q ¶ܧÃÆ å¶ À°ÃÅð± Çðôå¶ ÕÅÇÂî Õðé çÅ òÆ ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂà éòƺ éÆåÆ åÇÔå ÁîðÆÕÆ ÃëÆðź çÆ í±ÇîÕÅ î°µÖ ÕÅðÜÕÅðÆ ÁëÃð (ÃÆ.ÂÆ.ú.) çÆ Ô¯Â¶×Æ, ܯ ÁÇÜÔ¶ ìÔ°Q¶ܧÃÆ Ãì§è ÃæÅêå Õðé ÒÚ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ä׶¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ BAòƺ ÃçÆ ÒÚ ìçñç¶ ÃëÅðåÆ å¶ ÇòÕÅà Ççzô çÅ ÁÅçÆ ìä¶×Å¢ ìÆìÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃòñÆÁé õåÅ ðÅÔƺ Áµ×¶ òèä éÅñ ÜÅé å¶ îÅñ ç¯ò¶º ÃñÅîå ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ Çòç¶ô î§åðÆ é¶ ÚÔ°§QÃÅñÅ ÃëÅðåÆ å¶ ÇòÕÅà ðÆÇòÀ± (ÇÕÀ±.âÆ.âÆ.ÁÅð.) ÇðñÆ÷ ÕðÇçÁź ÇÂÔ Ö°ñÅö ÕÆ嶢 ç¯ ÃÅñ êÇÔñź Çòç¶ô î§åðÆ ìäÇçÁź ÃÅð ÕÇñ§àé

ôµÕÆ êËÕ¶à Çîñä Òå¶ ÇéÀ±ïÅðÕ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ çÅ àðîÆéñ ì§ç

ë¶Ãì¹¼Õ ç¶ Ã¿ÃæÅêÕ îÅðÕ Ü¹Õðìð× ù ÒàÅÂÆîÓ ÃéîÅé

ÇéÀ±ïÅðÕ (ÇéÀ±ÜðÃÆ). ÇéÀ±ÜðÃÆ çÅ ÇéÀ±ïÅðÕ ÇñìðàÆ Ç§àðéËôéñ ¶Áðê¯ðà çÅ ÇÂÕ àðîÆéñ ÁµÜ ì§ç Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ, ÜçÇÕ ê°ñÆà ÇÂÕ ôµÕÆ êËÕà ¶ çÆ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË¢ ¶Áðê¯ðà êzôÅÃé ç¶ ÇÂÕ åðÜîÅé ÜÃÇàà ÕÅðê é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅòèÅéÆ òܯº ÇÂÔ àðîÆéñ ì§ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ Â¶ÁðñÅÂÆé÷ ç¶ åðÜîÅé Çàî ÃÇîµæ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁÅ éÅÕ¶ Òå¶ ÇàÕà ÕÅÀ±ºàð ç¶ ÇêµÛ¶ ÇÂÕ ôµÕÆ êËÕà ¶ ÇêÁÅ ÇîÇñÁÅ ÃÆ¢

òÅÇô¿×àé. ïôñ é˵àòðÇÕ¿× ÃÅÂÆà ë¶Ãì¹¼Õ ç¶ BF ÃÅñ ç¶ Ã¿ÃæÅêÕ îÅðÕ Ü¹Õðìð× ù ÁîðÆÕÅ ç¶ ÒàÅÂÆîÓ ðÃÅñ¶ é¶ ò¼ÕÅðÆ ÒêðÃé ÁÅë çÆ ÂÆÁðÓ ÃéîÅé ç¶ä ñÂÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÃéîÅé ÿé AIBG 寺 À¹é·» ÇòÁÕåÆÁ» ù Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÜé·» é¶ îé¹¼Ö ç¶ Ç÷¿ç×Æ ÇÜÀÈä ç¶ ã¿× ù ò¼â¶ ê¼èð Óå¶ êÌíÅÇòå ÕÆåÅ Ô¯ò¶Í ÒàÅÂÆîÓ ðÃÅñ¶ ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇêÛñ¶ üå ÃÅñ» ç½ðÅé ܹÕðìð× é¶ îé¹¼Ö ÜÅåÆ ç¶ ABò¶º ÇԼö ù ÇÂÕ ñóÆ ÓÚ êð¯Á Çç¼åÅ ÔËÍ îÅðÕ é¶ B@@D ÓÚ ë¶Ãì¹¼Õ çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ ÃÆ å¶ Á¼Ü ñ×í× E@ Õð¯ó ÇòÁÕåÆ ë¶Ãì¹¼Õ éÅñ ܹó¶ ԯ¶ ÔéÍ

ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ô¯ð Ö¹ñÅö

îñø¯ðâ é¶ ÁîðÆÕÅ ù íÅðå 寺 ÃìÕ ÇüÖä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ

òÅÇô¿×àé. ÁîðÆÕÆ ðÅÜçÈå â¶Çòâ îñø¯ðâ é¶ ÁîðÆÕÅ ù ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Á¼åòÅç éÅñ éÇܼáä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ À¹Ô íÅðå 寺 ÃìÕ ÇÃ¼Ö¶Í ÇÂÔ Ö¹ñÅÃÅ ÇòÕÆñÆÕà òËμìÃÅÂÆà ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÇÂÕ ×¹êå çÃåÅò¶÷ ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà ֹñÅö Áé¹ÃÅð îñø¯ðâ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁîðÆÕÅ íÅðå 寺 ÃìÕ ÇüÖä ñÂÆ Ôð ÁòÃð çÅ ñÅí À¹áÅò¶ ÇÜÃ é¶ ê¿ÜÅì å¶ ÕôîÆð ÇòÚ ìÅ×ÆÁ» éÅñ ÃøñåÅêÈðòÕ éÇܼÇáÁÅ ÔËÍ Á¼åòÅç Çòð¯èÆ À¹Ã

Dec 22, 2010 Wednesday

ò¶ñ¶ ç¶ ÕÅðÜÕÅðÆ Õ¯ÁÅðâÆé¶àð ëðËºÕ À¹ðìËÇéÕ ù í¶Ü¶ ÿç¶ô ÇòÚ îñø¯ðâ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ íÅðå ÃÅâÆÁ» Á¼åòÅç Çòð¯èÆ Õ¯Çôô» ù Ô¯ð î÷ìÈå ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÕÆîåÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ ÃÕçÅ ÔË ÇîÃÅñ ç¶ å½ð Óå¶ éòƺ Çç¼ñÆ íÅðå å¶ ç¼Öä ¶ôÆÁÅ ÇòÚ Á¼åòÅçÆ Öåð¶ ç¶ ÖÅö ìÅð¶ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ ÃÕçÅ ÔË å¶ Á¼åòÅçÆÁ» éÅñ éÇܼáä òÅÃå¶ éòƺ ðäéÆåÆ ìäÅÀ¹ä ÇòÚ ÃÅâÆ ÃÔÅÇÂåÅ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ

é¶ ÇÂà ðÆÇòÀ± çÆ î§× ÕðéÆ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ ÇÂà éÆåÆ ÒÚ ÁîðÆÕÆ ÃëÆðź å¶ Çîôéź ç¶ î°ÖÆÁź çÆ í±ÇîÕÅ î°µÖ Ô¯Â¶×Æ ÇÜé·Åº 鱧 ÁîðÆÕÅ òµñ¯º òÅè± ÁÇèÕÅð Ççµå¶ ÜÅä׶ å¶ ìÔ°Q¶ܧÃÆ Çîôéź ç¶ ÃÆ.ÂÆ.ú÷ òܯº À°é·Åº 鱧 Ü°ÁÅìç¶Ô î§ÇéÁÅ ÜŶ×Å¢ À°é·Åº çÆ ÇÃÖñÅÂÆ òèÅÂÆ ÜŶ×Æ å¶ À°é·Åº éÅñ åÅÇÂéÅå ÃàÅë çÅ î°ñźÕä òÆ À°Ô Õðé׶ å¶àÕðÅÁ àÅñ Õ¶ À°ÃÅð± Ãì§èź 鱧 åðÜÆÔ

òÅÇô§×àé ÒÚ éÆåÆ Øóé ñÂÆ òÆ Ãð×ðî Ô¯ä׶¢ìÆìÆ ÕÇñ§àé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Çîôé î°ÖÆÁź å¶ ÇâêàÆ î°ÖÆÁź çÆ Ú¯ä òÆ Á§åðQ¶ܧÃÆ éÅñ åÜðì¶ é±§ î°µÖ ðµÖ Õ¶ ÕÆåÆ ÜŶ×Æ¢ À°é·Åº ÇòÃæÅð ÒÚ ÜźÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÔÆ êÔ°§Ú, ÇÃÖñÅÂÆ å¶ ñÆâðÇôê éÅñ ÁîðÆÕÆ ÃëÆð å¶ ÇòÕÅà îÅÔð, çÕà ç¶ ÖåðéÅÕ Ô¯ä 寺 êÇÔñź ÔÆ ÇÂà 鱧 àÅñä ç¶ Ãîðµæ Ô¯ä׶ Áå¶ ÁÅðÇæÕ òÅè¶ ñÂÆ éò¶º î½Õ¶ êËçÅ Õðé׶¢ Çòç¶ô

î§åðÆ Áé°ÃÅð ÇÂà åð·Åº ÁîðÆÕŠ鱧 íÅð ò§âÅÀ°ä ñÂÆ éò¶º íÅÂÆòÅñ å¶ î°ôÕñź ç¶ éò¶º Ôµñ ñµíä׶, ÜçÇÕ ÇÂà åð·Åº éÅ Õðé Òå¶ ÇÂé·Åº Õ§îź ñÂÆ ë½ÜÆ åÅÕå çÆ òð寺 ÕðéÆ êËäÆ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé å¶ ÇÂðÅÕ Ãä¶ Ô¯ð éÅ÷°Õ æÅòź Òå¶ éÅñQéÅñ ÁîðÆÕÅ çÆ ë½ÜÆ íÅÂÆòÅñÆ ìäÆ ðÔ¶×Æ¢ î§åðÆ é¶ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂÔç¶ éÅñ ÔÆ úìÅîÅ êzôÅÃé âÅñð ÖðÚä éÅñ¯º éåÆÇÜÁź Òå¶ ÁÅèÅðå ÃëñåÅ î°ó êzÆíÅÇôå Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÁîðÆÕÆ ÇÃòñÆÁé õåÅ ç¶ îÅîñ¶ 鱧 ìñ Çîñ¶×Å å¶ ÇÂÔ ÁîðÆÕÆ ÕðçÅÇåÁź ñÂÆ òÆ Ú§×Å ô×é ԯ¶×Å ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà åð·Åº Öåð¶ àñä׶, î§âÆÁź Ö°µñ·ä×ÆÁź å¶ àÕðÅÁ òÆ àñä׶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅñîÆ îÅîñ¶ Ô°ä òµÖQòµÖ î°ñÕź, ÁçÅÇðÁź å¶ ×ËðQî°ñÕÆ ÁéÃðź ðÅÔƺ òÆ ð±êQð¶ÖÅ ÁÖÇåÁÅð Õðç¶ Ôé å¶ Ã±ÚéÅ ÕzźåÆ òÆ ØàéÅòź çÅ î°ÔźçðÅ ìçñä ç¶ Ãîðµæ ÔË¢ ÇÂÔ î°ôÕñź ç¶ Ôµñ ç¶ éÅñQéÅñ Öåð¶ òÆ Öó·¶ Õð ðÔÆ ÔË¢

ÇéÀÈïÅðÕ ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ì¿ì ð¼Öä òÅñ¶ ù À¹îð ÕËç

òÅÇô¿×àé. ÇéÀÈïÅðÕ ç¶ ÜÅÔé Á˵ë. ÕËé¶âÆ Á¿åððÅôàðÆ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ å¶ñ àËºÕ ù ì¿ì èîÅÕ¶ éÅñ À¹âÅÀ¹ä çÆ ÁÃøñ ÃÅÇÜô ðÚä òÅñ¶ ×¹ÁÅéÅ ç¶ ÃÅìÕŠÿÃç î˺ìð ù ÇÂÕ ÁîðÆÕÆ ÁçÅñå é¶ À¹îð ÕËç çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ÔËÍ ÇéÀÈïÅðÕ ç¶ êÈðìÆ Ç÷ñ·Å ÁçÅñå ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ç¶ î¹åÅÇìÕ Áìç¹ñ ÕÅÇçð éÅî çÅ ÇÂÔ ÇòÁÕåÆ ÃÅñ B@@G ÓÚ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ å¶ñ àËºÕ Áå¶ å¶ñ êÅÂÆê ñÅÂÆé ù ÇòÃë¯à éÅñ À¹âÅÀ¹ä çÆ ÃÅÇÜô ðÚä ç¶ ÚÅð ç¯ôÆÁ» ÓÚ¯º ÇÂÕ ÔËÍ ÁçÅñåÆ ëËÃñ¶ Óå¶ Ö¹ôÆ çÅ êÌ×àÅòÅ ÕðÇçÁ» ÁîðÆÕÆ ÁàÅðéÆ ñ¯ð¶àÅ Çñ¿Ú é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áìç¹¼ñ ÕÅÇçð ù ùäÅÂÆ ÇÂà Ã÷Å éÅñ ñ¯Õ» ÓÚ åÕóÅ Áå¶ Ãê¼ôà ÿç¶ô ÜÅò¶×ÅÍ Çñ¿Ú é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÇò¼Ö ÓÚ òÆ ç¶ô Çòð¯èÆ ÕÅðòÅÂÆÁ» Õðé òÅÇñÁ» ù Ãõå Ã÷Åò» Çç¼åÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í

ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ òðÜÆÇéÁÅ ç¶ ÇÂµÕ ÃÕÈñ ÇòÖ¶ ÁÚÅéÕ ÕÆå¶ ç½ð¶ ç½ðÅé ìµÇÚÁ» éÅñ ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶Í ÇÂà î½Õ¶ À¹é·» ìµÇÚÁ» ù ÇÂµÕ ÇÕåÅì ÇòµÚ¯º ÕÔÅäÆ òÆ êó· Õ¶ ùäÅÂÆÍ

íÅðå ÇòµÚ Üéî¶ ÁçÅÕÅð 鱧 À°îð ÕËç

ñÅà ¶ºÜñÃ. íÅðå ÒÚ Üéî¶ ÁçÅÕÅð ôËñÆ îÇññ 鱧 ÁÅêäÆ Çîµåð À°êð ÚÅÕ± éÅñ B@ 寺 òµè òÅðÆ ÕÅåñÅéÅ ÔîñÅ Õðé ç¶ ç¯ô ÇòÚ À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÒÇç D@ ÂÆÁð úñâ òðÇÜéÒ éÅñ îôÔ±ð ԯ¶ ôËñÆ é±§ ÁµÜ ÇÂÔ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ¢ À°Ã é¶ B@@H ÇòÚ ÁÅêäÆ Çîµåð CH ÃÅñÅ Õ˺âðÅ ìÆì À°êð Ãì÷Æ Õµàä òÅñ¶ ÚÅÕ± éÅñ BB òÅð Ôîñ¶ ÕÆå¶ Ãé¢ DE ÃÅñÅ ôËñÆ Ü篺 ÇÂÕ Ççé ÁÚÅéÕ ÁÅêäÆ êzǶ îÕÅ Õ˺âðÅ ç¶ ÁêÅðàî˺à ÇòÚ Ç×ÁÅ åź À°Ã é¶ Õ˺âñŠ鱧 ÇÕö Ô¯ð ì§ç¶ éÅñ ç¶Ö ÇñÁÅ¢ ÇÂà 寺 À°Ã çÅ ×°µÃÅ ÁÃîÅé Úó· Ç×ÁÅ¢ Ã÷ŠðäŶ ÜÅä 寺 êÇÔñź ÁçÅñå ÇòÚ ôËñÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒî˺ Õ˺âðÅ éÅñ ܯ Õ°Þ ÕÆåÅ ÔË, À°Ã Òå¶ Áëïà êz×àÅÀ°ä ñÂÆ î¶ð¶ Õ¯ñ ôìç éÔƺ¢

ë¶Ãì°µÕ ÁîðÆÕÅ çÆ ÇìÔåðÆé ǧêñÅÇÂð

ÃÅéëzźÇÃÃÕ¯. ïôñ é˵àòðÇÕ§× ò˵ìÃÅÂÆà ë¶Ãì°µÕ éÅ ÇÃðë ÇÂÃç¶ À°êï¯× ÕðåÅòź çðÇîÁÅé ñ¯ÕÇêzï ÔË Ãׯº ÇÂà էêéÆ ç¶ ÕðîÚÅðÆ òÆ ÁÅêäÆ ÇÂà ò˵ìÃÅÂÆà çÅ ÃéîÅé Õðç¶ Ôé¢ ÇÂÕ ð¯÷×Åð ò˵ìÃÅÂÆà Ò×ñÅÃâ¯ð âÅà ÕÅîÒ òñ¯º ÕðòŶ ׶ Ãðò¶Öä ÇòÚ Ã¯ôñ é˵àòðÇÕ§× ò˵ìÃÅÂÆà 鱧 Ãí 寺 ÇìÔåð ǧêñÅÇÂð Ú°ÇäÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ Õ§êéÆ çÅ ÁÅÕÅð Û¯àÅ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂà 鱧 ò˵ìÃÅÂÆà é¶ ÁÅêäÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅîñ éÔƺ ÕÆåÅ ÃÆ Áå¶ ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñź 寺 ÃÅÀ±æ òËÃà ¶ÁðñÅÂÆé÷ ÇÂà ñÚÆ ÇòÚ Ú¯àÆ Òå¶ ÃÆ êð ìÔ°å صà Ã ÒÚ ë¶Ãì°µÕ é¶ ì¶ÔåðÆé åðµÕÆ ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ÁÅêäÆÁź Çòð¯èÆ Õ§êéÆÁź ÁËêñ Áå¶ ×±×ñ 鱧 ÃÖå Ú°ä½åÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁÅêä¶ ÕðîÚÅðÆÁź 鱧 ì¶ÔåðÆé åéÖÅÔ Áå¶ Ô¯ð ÃÔ±ñåź ç¶ä 寺 ÇÂñÅòÅ ë¶Ãì°µÕ À°é·Åº 鱧 Õð¯óêåÆ ìäé çÅ òÆ î½ÕÅ ç¶ ðÔÆ ÔË¢ Õ§êéÆ ç¶ ÕÂÆ ÕðîÚÅðÆ êÇÔñź ÔÆ Õð¯óêåÆ ìä Ú°µÕ¶ Ôé¢ À°Ô Õ§êéÆ ÇòÚ ÁÅêäÆ íÅÂÆòÅñÆ ÇéµÜÆ Çéò¶ôÕź 鱧 ò¶Ú Õ¶ Õð¯óêåÆ ìä ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÔËðÅéÆ éÔƺ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ Õ§êéÆ ç¶ î°µÖ ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ îÅðÕ Ü°Õðìð× é±§ À°é·Åº çÆ Õ§êéÆ ç¶ ÕðîÚÅðÆÁź é¶ IE ëÆÃçÆ é§ìð Ççµå¶ Ôé¢ Ü°Õðìð× é±§ àÅÂÆî îË×÷Æé é¶ ì°µèòÅð 鱧 ÒêðÃé ÁÅë Çç ÂÆÁðÒ ÕðÅð ÇçµåÅ ÃÆ¢


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

7


8

èîÕ

ê³ÜÅì

Dec 22, 2010 Wednesday

îéêÌÆå ÇÃ³Ø ìÅçñ BC îÅðÚ ù Õð ÃÕç¶ Ôé êÅðàÆ çÅ ÁËñÅé

ܦèð. ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ ê¿ÜÅì î§åðÆ î§âñ ÇòÚ¯º վ㶠׶ ÃÅìÕÅ Çò¾å î§åðÆ Ã: îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ò¾ñ¯º BC îÅðÚ ù ôÔÆç í×å ÇçØ, ðÅÜ×¹ð± Áå¶ Ã¹Öç¶ò ç¶ ôÔÆçÆ ÇçÔÅó¶ Óå¶ ôÔÆç í×å ÇÃ§Ø ç¶ Ü¾çÆ Çê¿â ÖàÕó Õñ» ÇòÖ¶ ÇÂÕ ò¾âÆ ÇÂÕ¼åðåÅ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ éòƺ êÅðàÆ çÅ ÁËñÅé ÕÆå¶ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ þÍ Ã: îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ÇÂà ò¶ñ¶ ÁÅêä¶ ò¾ñ¯º Á§ÇîzåÃð ÇòÚ ÁËñÅéÆ ÒÜÅׯ ê¿ÜÅìÓ ïÅåðÅ åÇÔå ê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ò¾ÖQò¾Ö ÔñÇÕÁ» çÅ ç½ðÅ ÕðÕ¶ ñ¯Õ» çÆ ñÅîì§çÆ ÇòÚ Ü¹à¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ Ã±åð» Áé¹ÃÅð À¹é·» ò¾ñ¯º êÅðàÆ ç¶ ×áé çÅ êz¯×ðÅî ñ×í× À¹ñÆÇÕÁÅ ÜÅ ü¾ÕÅ þ Áå¶ Ô¹ä å¼Õ ê¿ÜÅì ç¶ ôÔÆç» Áå¶ ÖÅÃÕð ôÔÆçQ¶Q ÁÅ÷î í×å ÇÃ§Ø ç¶ Ã¹êÇéÁ» çÆ ×¾ñ Õðç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ã: îéêzÆå

ÿֶê Öìð» Üñ¿èð êÅÃê¯ðà çøåð î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä òÅñÅ ç¶ô çÅ êÇÔñÅ çøåð

Üñ¿èð. Üñ¿èð ÃÇæå Ö¶åðÆ êÅÃê¯ðà çøåð ç¶ô çÅ êÇÔñÅ êÅÃê¯ðà çøåð ìä Ç×ÁÅ þ ÇÜ毺 î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ñ¯Õ» ù êÅÃê¯ðà ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä çÆ ÃÔÈñå çÆ ô¹ðÈÁÅå Á¾Ü êÅÃê¯ðà ÁøÃð ÃÌÆ êÌäÆå ÇÃ¿Ø é¶ ÕÆåÆÍ ÇÂà ÃÔÈñå çÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁÅ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Õå ÃÔÈñå ñÂÆ ñ¯Õ» ù ÁÅêä¶ î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ÒîËö÷ ìÅÕÃÓ ÇòÚ ÜÅ Õ¶ ðÇÜÃàð Ãê¶Ã ëÅÂÆñ é¿ìð Ãê¶Ã ÃÅñ ÇñÖ Õ¶ IIHQ HDCGI@@ Óå¶ Ã¿ç¶ô í¶ÜäÅ êò¶×ÅÍ Áܶ éò¶º çÅÖñ ÕÆå¶ ×¶ êÅÃê¯ðà ëÅðî» ÇòÚ ÔÆ ÃÔÈñå Çç¾åÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ

ÇÂÕ Õð¯ó çÆ ñÅ×å éÅñ î¹ó ÇåÁÅð Ô¯ò¶×Å Çôò ÁÅâÆà¯ðÆÁî<öÖò»

ìàÅñÅ. Çôò Õ¹îÅð ìàÅñòÆ çÆ ïÅç ÇòÚ À¹ÃÅð¶ ׶ Çôò ÁÅâÆà¯ðÆÁî ù î¹ó î¹Õ§îñ Õðé ñÂÆ ÚÆë êËàðé Üæ¶: öòÅ ÇÃ§Ø Ã¶Öò» çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á îÆÇà§× Ô¯ÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ ÁËÃ.âÆ.ÁËî. ìàÅñÅ ÃzÆ ðÅÔ¹ñ Ú¾ìÅ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Çôò Õ¹îÅð ìàÅñòÆ ÕñÅ Áå¶ Ã¾ÇíÁÅÚÅð ç¶ é»Á Ô¶á ðÇÜÃàðâ ÕðòÅÂÆ Ã¹ÃÅÇÂàÆ ç¶ BA î˺ìð ÔéÍ

ÇéÇåé ×âÕðÆ ÇõñÅø ÁêðÅÇèÕ ÇôÕÅÇÂå çðÜ

Ú§âÆ×ó·, íÅÜêÅ ç¶ Õ½îÆ êzèÅé ÃzÆ ÇéÇåé ×âÕðÆ ç¶ ÇõñÅø Á¾Ü Ú§âÆ×ó· çÆ Ç÷ñ·Å ÁçÅñå ÇòÚ îÅäÔÅéÆ çÆ ÁêðÅÇèÕ ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÇôÕÅÇÂå Õ»×ðÃÆ é¶åÅ Áå¶ é×ð Çé×î Ú§âÆ×ó· ç¶ Õ½ºÃñð ÃzÆ Ú§çðî¹ÖÆ ôðîÅ ò¾ñ¯º ܹâÆôÆÁñ îËÇÜÃà¶zà ëÃà ÕñÅà Ã: ìðÇܧçðêÅñ ÇÃ§Ø çÆ ÁçÅñå ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË

ÇÃ§Ø ìÅçñ ò¾ñ¯º BC îÅðÚ ç¶ ÇçÔÅó¶ ù ÇÂà էî ñÂÆ ÖÅà å½ð Óå¶ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ þÍ Ã±åð» çÅ çÅÁòÅ þ ÇÕ ÇÂà Ççé ê¿ÜÅì íð 寺 Ã: îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ç¶ ÃîðæÕ ÖàÕó Õñ» êÔ§¹Úä×¶Í ÇÂÔ òÆ êåÅ ñ¾×Å þ ÇÕ Úó·ç¶ ÃÅñ ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆÁ» ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯ä» ÇòÚ òÆ Ã: îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ù à¾Õð ç¶ä çÆ ð½ºÁ ÇòÚ Ôé Áå¶ À¹é·» ò¾ñ¯º ÇÂà çì§è ÇòÚ ï¯ÜéÅì§çÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ À¹é·» çÅ î§éäÅ þ ÇÕ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯ä» ù ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ç¶ Òàð¶Çé§× êz¯×ðÅîÓ òܯº òðÇåÁÅ ÜŶ×Å å» Ü¯ éÅ Õ¶òñ ÁÅêä¶ éÅñ ܹó ðÔ¶ ñ¯Õ» ÇòÚ¯º êzÃåÅÇòå êÅðàÆ ç¶ êzåÆì¾è ÕËâð çÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕÆåÆ ÜÅ ÃôÕ¶ Ãׯº ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯ä» ÇòÚ òÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ Ö¶â ù êÇÔñ» ÇܧéÆ Ã¹ÖÅñÆ éÅ ðÇÔä Çç¾åÅ ÜÅò¶Í

ìðåÅéòÆ ê¹Çñà ò¼ñ¯º êÇàÁÅñÅ çÆ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ÓÚ ê¹¾ÛÇ×¾Û îÅîñÅ ðÅôàðÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å ÁÅ×± ð¹ñçÅ ÇÃ§Ø ç¶ Õåñ çÅ

êÇàÁÅñÅ. ìðåÅéòÆ ê¹Çñà çÆ H î˺ìðÆ àÆî ÁµÜ Õµñ· ê¿ÜÅì ÁÅÂÆ Ô¯ÂÆ þÍ À¹Ã ò¾ñ¯º ðÅôàðÆ ÇÃ¼Ö Ã¿×å ç¶ À¹Ã ò¶ñ¶ ç¶ êzèÅé ð¹ñçÅ ÇçØ, ÇÜà çÅ BH ܹñÅÂÆ B@@I ù Õåñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ, ç¶ Ãì§èÆ Ü»Ú êóåÅñ Õð ðÔÆ þÍ ÇÂÔ àÆî ÇêÛñ¶ Ççéƺ ê§ÜÅì ê¹ÇñÃ ç¶ ç¶ îÔ»Çéðç¶ôÕ ç¶ çøåð Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÁÅÂÆ ÃÆ, é¶ Á¾Ü êÇàÁÅñÅ çÆ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ÇòÚ ì§ç çðôé ÇÃ§Ø Áå¶ Ü×î¯Ôé ÇÃ§Ø å¯º ê¹¾ÛÇ×¾Û ÕÆåÆÍ ÇÂÔ E î˺ìðÆ àÆî òÆðòÅð Ãò¶ð¶ A@.C@ òܶ ÃzÆ Ãà±ðÁâ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ×ÂÆ, ÇÜ毺 A òܶ òÅêà ÁÅÂÆÍ ÇÂà àÆî é¶ Õåñ òÅñÆ æ» ÃðÇÔ§ç ð¯â ÃÇæå çÅäÅ î§âÆ çÅ òÆ ÜÅÇÂ÷Å ÇñÁÅÍ ÇÂà Çê¾Û¯º ÇÂÔ àÆî Ú§âÆ×ó· ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ ×ÂÆ þÍ àÆî çÆ îçç ñÂÆ âÆ.ÁËÃ.êÆ. ÁôÆô Õê±ð òÆ éÅñ ÃéÍ àÆî é¶ ÇÕö òÆ ê¾åðåÕÅð éÅñ ×¼ñìÅå éÔƺ ÕÆåÆÍ ç¾Ãäï¯× þ ÇÕ ìðåÅéÆÁÅ ê¹ÇñÃ é¶ êÇàÁÅñŠܶñ· ÇòÖ¶ ð¹ñçÅ ÇÃ¿Ø Õåñ նà çÆ Ü»Ú ç¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÚÅð ÇÃñÇÃñ¶ ÇòÚ ÁŶ ìðåÅéòÆ ê¹ÇñÕ ç¶ ç¯ ÁÇèÕÅðÆ é½ÜòÅé» ù ÇÔðÅÃå Ü»Ú À¹êð¿å ìÅÔð ÁÅªç¶ Ô¯Â¶Í ÇòÚ ÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ

Ú¿âÆ×ó· ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ÔÅçö 寺 ìÅÁç Çâ¼Ç×ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ êòéÔ¿Ã þñÆÕÅêàðÍ

ê³ÜÅì ÃðÕÅð çÅ þñÆÕÅêàð ÔÅçÃÅ×ÌÃå

J êÅÇÂñà å¶ ÃÇÔQêÅÇÂñà ÷õîÆ J Ü»Ú ç¶ ÁÅç¶ô Ú³âÆ×ó·. Ú§âÆ×ó· ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ìÆå¶ òÆðòÅð Ãò¶ð¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð çÅ êòéÔ¿Ã ÔËñÆÕÅêàð À¹âÅä íðé 寺 å¹ðå ¿ ìÅÁç ÔÅçÃÅ×ÌÃå Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ÔÅçö ÇòÚ êÅÇÂñà å¶ ÃÇÔQ êÅÇÂñà ÷õîÆ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂà ÔËñÆÕÅêàð ÇòÚ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ ÕËìÇéà î¿åðÆ îé¯ðÜ ¿ é ÕÅñÆÁÅ é¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ î¹Õð¶ ÆÁ» ÇÂÕ ÃîÅ×î ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ñÂÆ ÜÅäÅ ÃÆÍ ÔËñÆÕÅêàð ê¿ÜÅì ç¶ î¹Ö ¼ î¿åðÆ êÌÕÅô ÇÃ¿Ø ìÅçñ çÆ ÇðÔÅÇÂô é¶ó¶ ìä¶ ÔËñÆêËâ òñ ò¼è ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÔÅçö çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÔÅçö 寺 ìÅÁç þñÆÕÅêàð ù Á¾× ñ¾× ×ÂÆÍ ÔÅçÃÅ Á¾Ü Ãò¶ð¶ ñ×í× I.DE Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ü篺 þñÆÕÅêàð å¶ñ ê¹ÁÅ Õ¶ À¹âÅä íðé çÆ ÇåÁÅðÆ Õð ÇðÔÅ ÃÆ å» ÇÂÃ ç¶ êð ÔòÅÂÆ Á¼â¶ ç¶ ìÅÔð ñ¯Ô¶ çÆ ÇÕö ÚÆ÷ éÅñ àÕðŶ å¶ Çëð êð» ç¶ à¹Õó¶Qà¹Õó¶ Ô¯ Õ¶ ÃÅð¶ êÅö ÇÖñð ׶ å¶ þñÆÕÅêàð ÕÂÆ êñàÆÁ» ÖÅ Ç×ÁÅÍ À¹Ã ç¶ ÕÂÆ à¹Õó¶ ç±ðQç±ð å¾Õ À°µâ Õ¶ ׶ Áå¶ þñÆÕÅêàð çÅ ÇÂÕ ÇÔ¾ÃÅ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ çÆ ÇÂîÅðå ù òÆ ÁÅ Õ¶ ò¾ÇÜÁÅÍ ÔÅçö ç¶ ë½ðé ìÅÁç ÇÂà ÇòÚ ìËᶠÚÅñÕ» ù ìÅÔð Õ¾ãä

ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé çÆ çÃåÅð «ÔŶ ÜÅä çÅ îÅîñÅ íÇÖÁÅ

Ú§âÆ×ó·. Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ò¾ñ¯º ÇÂÕ ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé çÆ çÃåÅð «ÔÅÀ¹ä ç¶ îÅîñ¶ ù ñË Õ¶ ÇòòÅç Öó·Å Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà îÅîñ¶ ù ñË Õ¶ ÇÜ¾æ¶ Õñ×Æèð öòÕ Üæ¶ é¶ Ú§âÆ×ó· ç¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ù ÇôÕÅÇÂå ÕðÕ¶ ÇÂà ØàéÅ ù Á³ÜÅî ç¶ä òÅñ¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ÇÖñÅø Ãõå ÕÅðòÅÂÆ Õðé çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË, Àµ¹æ¶ Ú§âÆ×ó· Ãî±Ô ×¹ðç¹ÁÅðŠç×áé é¶ ç¯ôÆÁ» ÇÖñÅø ÕÅðòÅÂÆ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä Óå¶ Ã§Øðô Çò¾ãä çÆ ÇÚåÅòéÆ Çç¾åÆ ÔË Áå¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶çÅð ù Çîñ Õ¶ ÃÅðÅ îÅîñÅ À¹é·» ç¶ ÇèÁÅé ÇòÚ ÇñÁÅÀ¹ä çÆ ×¾ñ ÁÅÖÆ ÔËÍ ØàéÅ ìÅð¶ À¹êð¯Õå ç¯ò¶º ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» é¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃËÕàð AI ÇòÖ¶ ê¾åðÕÅð» ù ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ìÆå¶ î§×ñòÅð ôÅî G òܶ ç¶ ÕðÆì À¹Ô ç¯ò¶º ÇÂÕ î¯àðÃÅÂÆÕñ À¹å¶ ÃËÕàð DE òÅñÆ ÃóÕ Óå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ãé, ÇÜ¾æ¶ ÇÕ E ê¹Çñà î¹ñÅ÷î»

é¶ À¹é·» ù ð¯Õ Õ¶ î¯àðÃÅÂÆÕñ ç¶ ÕÅ×÷ ÚËÕ ÕðÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÕÔÅÍ é½ÜòÅé» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÕÅ×÷ ÚËÕ Õðé 寺 ìÅÁç ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» é¶ îéÇܧçð ÇÃ§Ø éÅîƶ é½ÜòÅé ù çÃåÅð Ö¯ñ· Õ¶ նà ÇòÖÅÀ¹ä ñÂÆ ÇÕÔÅÍ îéÇܧçð ÇÃ§Ø é¶ ê¾åðÕÅð» ù ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ãé¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ù ÁÇÜÔÅ Õðé 寺 é»Ô Õð Çç¾åÆ, êð ê¹Çñà òÅÇñÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô ÚËÕ ÕðéÅ ÚÅÔ¹§ç¶ Ôé ÇÕ À¹Ô

ÁÃñÆ ÃðçÅð ÔË Ü» éÔƺ, ÇÂà ñÂÆ À¹Ãù ÁÅêäÆ çÃåÅð Ö¯ñ· Õ¶ նà ÇòÖÅÀ¹ä¶ êËä×¶Í îéÇܧçð ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹Çñà òÅÇñÁ» ò¾ñ¯º çìÅÁ êŶ ÜÅä Óå¶ À¹Ã é¶ çÃåÅð Ö¯ñ· Õ¶ ê¹Çñà òÅÇñÁ» ù նà ÇòÖÅÂ¶Í ç¯ò¶º ÇÃ¾Ö é½ÜòÅé» Áé¹ÃÅð նà ÇçÖÅÀ¹ä ç¶ ìÅòܱç ê¹Çñà òÅÇñÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÚÅñÅé å» Õ¾ÇàÁÅ ÔÆ ÜÅò¶×ÅÍ

ÇÂà éÅñ êÇÔñ» òÆ òÅêð¶ Ôé ÔÅçö

ÇÂ¼æ¶ òðäéï¯× ÔË ÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñ» îÅðÚ B@@E ÇòÚ ÃÔÅðéê¹ð é¶ó¶ ÔËñÆÕÅêàð ç¶ ÔÅçÃÅ×ÌÃå Ô¯ä éÅñ ÔÇðÁÅäÅ ÃðÕÅð ç¶ ç¯ î¿åðÆÁ» Áå¶ ÚÅñÕ çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ê¿ÜÅì ç¶ À¹µê î¹¼Ö î¿åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ô¹ðÈ ÇòÚ À¹Ã ò¶ñ¶ òÅñQòÅñ ìÚ ×¶ ÃÆ Ü篺 À¹é»· çÅ ÔËñÆÕÅêàð À¹åðé ò¶ñ¶ çð¼Öå çÆÁ» àÅÔäÆÁ» éÅñ àÕðÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

ñÂÆ êòéԧà էêéÆ ç¶ Ç§ÜÆéÆÁð» ò¾ñº¯ ôÆôÅ å¯ÇóÁÅ Ç×ÁÅÍ ôÇÔðÆ ÔòÅìÅ÷Æ âÅÇÂðËÕà¯ð¶à é¶ ÔÅçö çÆ Ü»Ú ç¶ ÁÅç¶ô Çç¼å¶ ÔéÍ ÇÂ¼æ¶ çÃäï¯× ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÔËñÆÕÅêàð ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ AD ÃÅñ» 寺 á¶Õ¶ Óå¶ ÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ å¶ ÇÂà çÆ òð寺 ðÅÜêÅñ, î¹Ö ¼ î¿åðÆ, À¹µê î¹¼Ö î¿åðÆ å¶ î¿åðÆÁ» Ãî¶å Çòô¶ô ÇòÁÕåÆÁ» ç¶ ÁÅÀ¹ä ÜÅä ñÂÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ

á¿ãÆÁ» ÔòÅò» é¶ áÅÇðÁÅ ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ù

Ú¿âÆ×ó·. ÇêÛñ¶ Õ¹Þ Ççé» å¯º Ú¼ñçÆÁ» Ãðç ÔòÅò» é¶ ê¿ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ðÅÜ ç¶ ñ¯Õ» ù Õ¿ìäÆ Û¶óÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ÁŶ Ççé åÅêîÅé ÓÚ ÁÅ ðÔÆ Ç×ðÅòà ç¶ Ú¼ñÇçÁ» Á¼Ü îËçÅéÆ ÃéÁåÆ ôÇÔð ñ¹ÇèÁÅäÅ çÅ åÅêîÅé C Çâ×ðÆ ÃËñÃÆÁà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ î½Ãî ÇòíÅ× å¯º ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÇÂÔ åÅêîÅé ôÇÔð ç¶ Á½Ãåé åÅêîÅé 寺 D Çâ×ðÆ Ø¼à ÔËÍ Ãðç î½Ãî é¶ Á¿ÇîÌåÃð Áå¶ êÇàÁÅñÅ ù òÆ ÁÅêä¶ ÕñÅò¶ ÓÚ ñË ÇñÁÅ ÔËÍ ÇòíÅ× Áé¹ÃÅð Á¼Ü Á¿ÇîÌåÃð çÅ åÅêîÅé D.B Çâ×ðÆ ÃËñÃÆÁà Áå¶ êÇàÁÅñÅ çÅ ðÅå çÅ åÅêîÅé E Çâ×ðÆ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ×¹Á»ãÆ ÃÈì¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ôÇÔð Á¿ìÅñÅ çÅ åÅêîÅé C.E, éðé½ñ ÕðéÅñ çÅ C.F å¶ C.H, ð¯ÔåÕ çÅ E.A Áå¶ ÇíòÅéÆ çÅ F.B Çâ×ðÆ ÃËñÃÆÁà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÿֶê Öìð»

ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ òËìÃÅÂÆà Óå¶ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶. êÆ. ÔÆ êzèÅé!

èÈðÆ. Õ»×ðà ÔÅÂÆÕîÅé ò¼ñ¯º ê³ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù ê³ÜÅì êzç¶ô Õ»×ðà çÆ ò»×â¯ð óíÅñ Çç¼åÆ ×ÂÆ Áå¶ ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø é¶ AB éò¿ìð ù Õ»×ðà íòé Ú³âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÁÔ°ç¶ çÆ ÃÔ¹¿ Ú¹¼Õ Õ¶ ê³ÜÅì êzç¶ô Õ»×ðà êzèÅé òܯº ÁÅêäÆÁ» Çܳî¶òÅðÆÁ» òÆ ÇéíÅÀ°äÆÁ» ô¹ðÈ ÕðÕ¶ Õ»×ðà ù îÜìÈå Õðé ñÂÆ ÁÅêä¶ À°êðÅñ¶ ô°ðÈ Õð Çç¼å¶ Ôé, êð ÇÂÃç¶ ìÅòÜÈç ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ òËìÃÅÂÆà î¹åÅÇìÕ å» ÕËêàé ÁîÇð³çð ÇÃ³Ø ù Áܶ À°é·» é¶ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÅ êzèÅé ÔÆ éÔƺ î³ÇéÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ê³ÜÅì Õ»×ðà çÆ ò˵ìÃÅÂÆà www. punjabpcc.in Óå¶ Áܶ òÆ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø Õ¶. êÆ. ÔÆ êzèÅé Ú¼ñ¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ

ÇÂÇåÔÅà ÔÆ éÔÄ ÕËñ¿âð òÆ ç¹ÔðÅÀ¹ºç¶ é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù

Üñ¿èð. ÁÅî òðåÅðÅ Áå¶ ÕÔÅòå ÔË ÇÕ ÇÂÇåÔÅà ÁÅêä¶ ÁÅê ù ç¹ÔðÅÀ¹ºçÅ ÔËÍ êð ÇÂÕ¼ñÅ ÇÂÇåÔÅà ÔÆ éÔÄ Ãׯº ÕËñ¿âð òÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ù ç¹ÔðÅÀ¹ºçÅ ÔËÍ ÇÂà Ãì¿èÆ ÔðçÆê ÇÃ³Ø òÅñÆÁÅ (ܦèð) é¶ å¼æ» ÃÇÔå ò¶ðò¶ Çç¿ç¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ôð ÕËñ¿âð ÃÅñ ÁÅêä¶ ÃðÕñ î¹åÅÇìÕ E 寺 F ÃÅñ ìÅÁç ÁÅêä¶ ÁÅê ù ç¹ÔðÅ Çç¿çÅ ÔËÍ À¹é·» ÕËñ¿âð» ù ê¶ô ÕðÇçÁ» ÇçÖÅÇÂÁÅ ÇÕ ÃÅñ AIHC ÓÚ Ôð¶Õ îÔÆé¶ ç¶ Ü¯ Ççé ÁŶ, úÔÆ Ççé Áå¶ åðÆÕ» ÃÅñ AIID ÓÚ Ç¿é Çì¿é ç¹ÔðÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ»Í ÇÂÔ òðåÅðÅ Ç×ÁÅð» ÃÅñ ìÅÁç òÅêÇðÁÅÍ ÇÂö åð·» úÔÆ åðÆÕ» ÃÅñ B@@@ Áå¶ B@@E ÓÚ ç¹ÔðÅÂÆÁ» ÜÅ Ú¹¼ÕÆÁ» ÔéÍ À¹é·» Á¿ÕÇóÁ» ù Ô¯ð ëð¯ñÇçÁ» çÅÁò¶ éÅñ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ô¹ä úÔÆ åðÆÕ» Áå¶ Ççé ÃÅñ B@AA ÓÚ ç¹ÔðŶ ÜÅä×¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ç¹ÔðÅ Õ¯ÂÆ ÇÂÕ ç¯ ÃÅñ çÅ òðåÅðÅ éÔÄ Ãׯº ÇÂÔ òðåÅðÅ ÃÅñ B@BB, B@BH, B@CC, B@CI, B@E@, B@EF, B@FA, B@FG, B@GH, B@HD, B@HI Áå¶ B@IE ÓÚ òÆ ç¹ÔðÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ

î¹ÃÇñî ÜîÅå ÁÇÔîçÆÁÅ çÅ ÃÅñÅéÅ ÜñÃÅ BF 寺

ìàÅñÅ.SÁ§åðÅôàðÆ ÁÇÔîçÆÁÅ î¹ÃÇñî ÜîÅå çÅ ÃÅñÅéÅ ÜñÃÅ BF, BG Áå¶ BH ççìð ù ÁÇÔîçÆÁÅ ×ðÅÀȹºâ ÕÅçÆÁ» ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×ÅÍ BF ççìð ù ÃÅð¶ èðî» çÆ ÕÅéëð§Ã òÆ ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ

Dec 22, 2010 Wednesday

ÇÕå¶ ÇÂÔ À¹ÔÆ îéÜÆå å» éÔÄ

J ê³ÚÕ¹ñÅ ÇòÖ¶ è¯ÖÅèóÆ ç¶ ç¯ô Ô¶á îéÜÆå ÇÃ¿Ø ðµåÈ ÕÅì¹ J ê¹Çñô ù ôµÕ — êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ÇÂö çÆ ÇԵö çÆ ÃÜÅ í¹×å ÇðÔÅ þ ÃðìÜÆå Ú§âÆ×ó·. ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà ò¾ñ¯º á¾×Æ ç¶ ç¯ô» ÇòÚ Ç×zëåÅð ÕÆå¶ îéÜÆå ÇÃ§Ø éÅî ç¶ ÇòÁÕåÆ Ãì¿èÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ é÷ðì§ç ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø ç¶ êÇðòÅð Áå¶ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÿ×áé» ò¾ñ¯º Á¾Ü ç¯ô ñ×Ŷ ׶ ÇÕ À¹Õå îéÜÆå ÇÃ§Ø ÔÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚñ¶ ì§ì èîÅÇÕÁ» çÅ ÁÃñ ç¯ôÆ þ, ÇÜé·» ñÂÆ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø ù î½å çÆ Ã÷Å Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ òðéäï¯× þ ÇÕ ìÆå¶ Ççéƺ êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁŶ ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø ç¶ òÕÆñ é¶ ÇÂÔ Ç§ÕôÅë ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ À¹Õå ì§ì èîÅÇÕÁ» Ãì§èÆ î¹ãñÆ ÁËë. ÁÅÂÆ. ÁÅð. ÇòÚ ç¯ôÆ îéÜÆå ÇÃ§Ø é±§ çðÃÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ܯ ìÅÁç ÇòÚ Ç§×ñ˺â Áå¶ ÁîðÆÕÅ ÚñÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ êð ÇÂà նà ÇòÚ ôéÅÖå çÆ ×ñåÆ ÕÅðé Ã÷Å ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø é±§ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà çÆ ÇÂÕ êÅðàÆ ò¾ñ¯º îéÜÆå ÇÃ§Ø é±§ ÚËµÕ ìÅÀ±ºÃ ç¶ Õ¶Ã ÓÚ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ Áå¶ À¹Ã Óå¶ ç¯ô þ ÇÕ À¹Ã ò¾ñ¯º ê¿ÚÕ±ñÅ ç¶ ÇÂÕ ç¹ÕÅéçÅð 鱧 Õ§ÇêÀ±àð» çÆ ÖðÆç ìçñ¶ B.FE ñ¾Ö çÅ ÚËµÕ ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÃÆ Áå¶ ÃËÕàð AA ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð ç¹ÕÅéçÅð 鱧 îÅÂÆÕð¯îËÕÃ ç¶ A@ î¯ìÅÂÆñ ÖðÆçä ìçñ¶ BF,F@@ çÅ ÚËµÕ Çç¾åÅ ÃÆ, ÇÜé·» ñÂÆ ìËºÕ å¯º

ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà ò¾ñ¯º è¯ÖÅèóÆ ç¶ ç¯ô ÓÚ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ îéÜÆå ÇÃ§Ø À¹ðë ð¾å± çÅóÆ Ãî¶å Áå¶ ÇìéÅ çÅóÆ å¯º(Ö¼ì¶) À¹Ã çÆÁ» ê¹ðÅäÆÁ» åÃòÆð»Í Õ¯ÂÆ ÁçÅÇÂ×Æ éÔƺ Ô¯ÂÆÍ À¹Õå îéÜÆå ÇÃ§Ø Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÃËÕàð CESâÆ ç¶ ÇÂÕ îÕÅé é§ìð CCE@ ÇòÚ ðÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ, ÇÜæ¶ ê¹Çñà ò¾ñ¯º Õ¹Þ ÛÅäìÆä òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ À¹Ã ò¾ñ¯º Õ¹Þ Ãî» êÇÔñ» ÇÂÕ ê¾åðÕÅð çî¶ñé ÕðÕ¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ã ò¾ñ¯º ÒîÅðÇé§× ÇéÀ±÷ â¶ñÆÓ ç¶ éÅî çÅ ÇÂÕ ÁÖìÅð ô¹ð± ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ, ÇÜà ñÂÆ À¹Ã é¶ ê¿ÚÕ±ñÅ ç¶ ÃéÁåÆ Ö¶åð ÇòÚ ÇÂÕ Ü×·Å òÆ ÇÕðŶ Óå¶ ñÂÆ ÃÆÍ ê¹Çñà ù À¹Ã é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô òÕÆñ þ Áå¶ À¹Ã é¶ òÕÅñå 寺 ÇÂñÅòÅ êÆ. ÁËÚ. âÆ. òÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ þÍ ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà ÇÜà ò¾ñ¯º ÇÂÔ Ç×zëåÅðÆ Á¾Ü Ãò¶ð¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ ç¾ÃÆ Ü»çÆ þ Áå¶ ê¹Çñà ò¾ñ¯º Áܶ À¹Ã çÆ

ê¹¾ÛÇ×¾Û ÜÅðÆ þÍ ê¹Çñà ñåð» çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ îéÜÆå ÇÃ§Ø ç¶ î¯ìÅÂÆñ ÓÚ¯º À¹Ã çÆÁ» êÅÇÕÃåÅéÆ ê¿ÜÅì ç¶ ÇÂÕ ÃÅìÕÅ î¹¾Ö î§åðÆ éÅñ åÃòÆð» òÆ ÇîñÆÁ» Ôé, Ü篺ÇÕ À¹Ã Óå¶ ÚÅð ÇòÁÅÔ Õðé çÅ òÆ ç¯ô þÍ ÇÜé·» ÇòÚ¯º À¹Ã çÆ ÇÂÕ êåéÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ç¾ÃÆ Ü»çÆ þÍ ÇÜÃ ç¶ B ì¾Ú¶ òÆ ÔéÍ òðéäï¯× þ ÇÕ ÇÜà îéÜÆå ÇÃ§Ø ð¾å± çÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚñ¶ ì§ì èîÅÇÕÁ» Ãì§èÆ êÇÔÚÅä ÕÆåÆ ×ÂÆ þ, À¹Ã çÅ òÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÇÂÕ ÇòÁÅÔ þ, Ü篺ÇÕ èîÅÇÕÁ» 寺 ìÅÁç À¹Ô ǧ×ñ˺â ÚñÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÇÜæ¶ À¹Ã é¶ ÇÂÕ ê¿ÜÅìÆ ÁÖìÅð ÇòÚ Õ¹Þ Ãî» Õ§î ÕÆåÆ Áå¶ À¹Ô AII@ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ ÚñÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

ÕËéⶠŠçÆ ÁðôçÆê Õ½ð ìäÆ Çîà Çòôò ê§ÜÅìä ñ°ÇèÁÅäÅ. õÇíÁÚÅðÕ Ãµæ ê§ÜÅì òµñ¯º ÇÂµÕ ê§ÜÅìÆ ÚËéñ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Çîà Çòôò ê§ÜÅìä B@A@ çÅ ÇÖåÅì ÕËé¶âÅ çÆ ÁðôçÆê Õ½ð ׯÃñ ç¶ ÇԵö ÁÅÇÂÁÅ¢ ç±Ü¶ ÃæÅé Òå¶ ÁîðÆÕÅ çÆ éòðÆå Õ½ð ðÔÆ Ü篺ÇÕ åÆÜÅ ÃæÅé ð¯êó çÆ ÔðêzÆå Õ½ð ܽÔñ 鱧 ÇîÇñÁÅ¢ Ú§âÆ×ó· ð¯â Òå¶ ÁµèÆ ðÅå åµÕ Úµñ¶ ÇÂà Çòôò ê§ÜÅìä î°ÕÅìñ¶ çÅ éåÆÜÅ ÇÂÕµñŠñðå 鱧 ÔÆ éÔƺ ìñÇÕ ÃÆðå 鱧 òÆ ÇèÁÅé ÇòµÚ ðµÖ Õ¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇéðäÅÇÂÕ î§âñ ÇòµÚ ÁçÅÕÅðÅ ÇçÇòÁÅ çµåÅ, ×ÅÇÂÕÅ â½ñÆ ×°ñ¶ðÆÁÅ, Çøñî ÕñÅÕÅð ðèźô± êźâ¶, ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ðÇÜÃàðÅð ǧçðÜÆå ÇçØ, êðòÅÃÆ êzî¯àð ÇÂÕìÅñ îÅÔñ Áå¶ ÚËéñ êzî°µÖ ðÅÜÆ ÁËî.Çô§ç¶ ôÅîñ Ãé¢ íÅò¶º ÇÂà î°ÕÅìñ¶ 鱧 òµâ¶ êµèð Òå¶ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ êð êzì§è À°é¶ òµâ¶ éÅ Ô¯ä ÕÅðé çðôÕ ÁÅà ÁÅà î°åÅìÕ ñ°åø éÅ ñË ÃÕ¶ å¶ î°ÇàÁÅðź ÁÅêä¶ À°åôÅÔ î°åÅìÕ Ö°µñ· Õ¶ ê¶ôÕÅðÆ éÅ ç¶ ÃÕÆÁź¢ Ãà¶Ü À°ê𯺠ãÕÆ éÅ Ô¯ä ÕÅðé Ü篺 î°ÇàÁÅðź Ãà¶Ü Òå¶ ÁÅêäÆ ê¶ôÕÅðÆ ñÂÆ ÁÅÀ°ºçÆÁź Ãé åź À°Ô åð¶ñ ÕÅðé ÇåñÕ Õ¶ Çâµ× ê˺çÆÁź Ãé¢ ê§ÜSÛ¶ î°ÇàÁÅðź éÅñ ÁÇÜÔÅ òÅêðé ìÅÁç î°ÇàÁÅðź é¶ ÁÅêäÆ ê¶ôÕÅðÆ ÔÆ ÃÅòèÅéÆ éÅñ ÕðéÆ ô°ð± Õð ÇçµåÆ¢ î°ÕÅìñ¶ 鱧 ÚÅð

îéÜÆå ð¾å± ìÅð¶ ê¹Çñà կñ ñÚéÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ã ç¶ íÅðå ÇòÚ òÆ B ÇòÁÅÔ Ô¯ä çÅ ç¯ô ÃÆÍ êð ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà ò¾ñ¯º Áܶ Ç×ÌëåÅð ׶ îéÜÆå ÇÃ§Ø Ãì§èÆ ÇÂÔ ê¹ôàÆ éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÇÕ À¹Ô ÔÆ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ èîÅÇÕÁ» ñÂÆ ñ¯óƺçÅ îéÜÆå ÇÃ§Ø þÍ ê¿ÚÕ±ñÅ ê¹Çñà ò¾ñ¯º îéÜÆå ÇÃ§Ø é±§ Õ¾ñ· ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕðÕ¶ À¹Ã Ãì§èÆ ê¹Çñà Çðî»â î§×¶ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ þÍ êð îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÁÅ×± ÃzÆ ÁðÇò§ç áÅÕ¹ð é¶ Á¾Ü ÇÂæ¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À¹Õå նà ÇòÚ êÕÇóÁÅ ÕÇæå ç¯ôÆ ÔÆ ÁÃñ ÇòÚ îéÜÆå ÇÃ§Ø ð¾å± þ ܯ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚñ¶ ì§ì èîÅÇÕÁ» ñÂÆ ñ¯óƺçÅ þÍ

×¼âÆ ÓÚ éôÆñÆ ÚÆ÷ ù¿ØÅ Õ¶ ïÅåðÆÁ» Õ¯ñ¯º BE ñ¼Ö ç¶ ×ÇÔä¶ «¼à¶

ܦèð. dzçð½ 寺 Á³ÇîÌåÃð ÜÅ ðÔ¶ ×¾âÆ ÇòÚ ÃòÅð ÇÂÕ êÇðòÅð çÅ BE ñ¾Ö ð¹ê¶ ç¶ ×ÇÔÇäÁ» òÅñÅ ìË× Õ¯ÂÆ Ãêð¶Á ÕðÕ¶ ì¶Ôô ¯ Ú¯ðÆ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì³è ÇòÚ Ç³çð½ 寺 Á³ÇîÌåÃð ñÂÆ Ôëå¶ ÇòÚ Ú¾ñä òÅñÆ Çòô¶ô ð¶ñ ×¾âÆ ICBE ÇòÚ ÃÌÆ ðÅîðÅÜ Ö¿éÅ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ç¶ E î˺ìð» éÅñ dzçð½ 寺 ÇÂÕ ÇòÁÅÔ ÇòÚ ÇÔ¾ÃÅ ñË Õ¶ òÅêà Á³ÇîÌåÃð ÜÅ ðÔ¶ Ãé Áå¶ À¹Ô ¶ S A à±S àÅÇÂð ¶. ÃÆ. â¾ì¶ ÇòÚ êÆ ÁËé ÁÅð é³: HD@ S CIE@CIH ÇàÕà Óå¶ ïÅåðÅ Õð ðÔ¶ ÃéÍ

Çîà Çòôò ê§ÜÅìä ç¶ î°ÕÅìñ¶ çÆÁź Ü¶å± î°ÇàÁÅðź ÇòµÚ¯º êÇÔñ¶ æź Òå¶ ðÔÆ ÁðôçÆê Õ½ð (ÇòÚÕÅð), ç±Ü¶ æź Òå¶ ðÔÆ éòðÆå Õ½ð (Öµì¶) Áå¶ åÆܶ æź Òå¶ ðÔÆ ÔðêzÆå Õ½ð ܽÔñÍ êóÅòź ÇòµÚ ò§ÇâÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ êÇÔñ¶ êóÅÁ ÇòµÚ â¯ñÆ, ç±Ü¶ ÇòµÚ ÇòÁÕåÆ×å éÅÚ, åÆܶ ÇòµÚ ðÁÅñ Ü°ÁÅì å¶ Ú½æŠ׶ó ÇòÁÕåÆ×å Ç×µèÅ ê¶ô ÕðéÅ ÃÆ¢ ÇÂà î½Õ¶ Ô¯ð ÇÖåÅì ñËä òÅñÆÁź î°ÇàÁÅðź ÇòµÚ ÔðÇî§çð Õ½ð Áð¯óŠ鱧 ÇîñÅêóÆ ê§ÜÅìä, î¯ÇéÕŠ鱧 Ö±ìñðå î°ÃÕÅé, ÁîéçÆê Õ½ð í§òðŠ鱧 Çîz×éËäÆ, ðÜéÆô Õ½ð 鱧 ñ§î Ãñ§îÆ ×°µå òÅñÆ, ÇÃîðé Õ½ð ×°ðÅÇÂÁŠ鱧 ÚîÕçÅð ÚîóÆ, òÇð§çð Õ½ð 鱧 ì°µèÆîÅé ê§ÜÅìä, éòéÆå Õ½ð òóËÚ é±§ ×°äò§åÆ ê§ÜÅìä, ÁðôêzÆå Õ½ð î°ÔÅñÆ é±§ Çéê°§é ê§ÜÅìä, êðîêÅñ Õ½ð î§â

ÁîðÆÕŠ鱧 ð§çð ñÅóÆ, ÔðÇÃîðé Õ½ð 鱧 À°åî éÅÚ, êðéÆå Õ½ð êÇàÁÅñŠ鱧 ðµØó ÇÃÁÅäÆ å¶ ×°ðêzÆå Õ½ð Á½ñÖ Ú§âÆ×ó· 鱧 Ç×µÇèÁź çÆ ðÅäÆ ÁËñÅÇéÁÅ Ç×ÁÅ¢ Ü¶å± î°ÇàÁÅðź 鱧 ÇÖåÅì ç¶ä çÆ ðÃî õÇíÁÅÚÅðÕ Ãµæ ç¶ Ú¶ÁðîËé ÜÃî¶ð ÇÃ§Ø ãµà å¶ ÚËéñ ç¶ ðÇò§çð éðÅÇÂäé é¶ ÇéíÅÂÆ¢ î§Ú çÚÅñé âÅ. Çéðîñ ܽóÅ Áå¶ À°åðÆ ÁîðÆÕŠ寺 ÁÅÂÆ î§Ú çÚÅñÕÅ ÁÅôÅ ôðîÅ é¶ Ãź޶ å½ð Òå¶ ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ ×ÅÇÂÕ ÜË÷Æ ìÆ, ÁîÇð§çð Ç×µñ, ÔðÜÆå Ôðîé, Çðî ܶ, ÇÃîðé ׯðÅÇÂÁÅ Áå¶ ôËðÆ îÅé é¶ çðôÕź çÅ îé¯ð§Üé ÕÆåÅ¢

ìÇá¿âÅ ÓÚ Ãê̶Á ÕÆå¶ øñ ÖÅä éÅñ ì¼ÚÆ çÆ î½å

ìÇá¿âÅ. ç¶ð ðÅå ÇîñÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÃæÅéÕ Ö¶åÅ ÇÃ¿Ø ìÃåÆ ÓÚ ÃêÌÁ ¶ ÕÆå¶ ÁîðÈç Áå¶ ÇÕ鱿 ÖÅä éÅñ ÇÂ¼Õ ì¼ÚÆ çÆ î½å Ô¯ä çÅ ÃîÅÚÅð êÌÅêå Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ÜçÇÕ ÇÂà ØàéÅ ÇòÚ H Ô¯ð» çÆ ÔÅñå éÅ÷¹Õ ç¼ÃÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÓÚ îÅîñÅ çðÜ ÕðÕ¶ Ü»Ú ô¹ðÈ Õð Çç¼åÆ ÔËÍ ê¹ÇñÃ é¶ Ô¯ð ò¶ðò¶ ç¼ÃÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ êÌòÅÃÆ îÜçÈð» ç¶ êÇðòÅð» éÅñ Ãì¿èå ÇÂé·» ì¼ÇÚÁ» é¶ ÃæÅéÕ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ñ¼×¶ ÇÂÕ ÇÕÃÅé ç¶ ÇÕ¿éÈ Áå¶ ÁîðÈç» ç¶ ìÅ× ÓÚ ÜÅ Õ¶ ÇÂÔ øñ ÖÅä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆÍ ÇÂé·» ëñ» Óå¶ ÕÆó¶îÅð çòÅÂÆÁ» çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂà ØàéÅ ÓÚ G ì¼ÇÚÁ» Ãî¶å ÇÂÕ Á½ðå ç¶ ×¿íÆð ÔÅñå ÓÚ Ô¯ä çÅ ÖçôÅ êÌ×àÅÇÂÁÅ ÔËÍ


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

ê³ÜÅì

11


èîÕ

12

Dec 22, 2010 Wednesday

G&R

Electronics & Appliances

Established Since 1977

TWO STORE LOCATIONS FOR YOUR CONVENIENCE!

114-10 Liberty Ave., Richmond Hill, NY 11419

37-07 Main Street, Flushing, NY 11354

718-641-5455

718-358-6066

DCA# 898658

SONY BRAVIA KDL-32BX300

SONY BRAVIA KDL-40EX400

$549.00

SONY

CYBER SHOT DSC-W310 12.1 MEGAPIXELS

$99

SONY

DCR-SR68 HANDY CAM

DVR4200 Series Kit

$429 .00

GAS STOVE 20-INCH GAS RANGE

$229

$599 EACH

.00

WFW9150WW WHITE

DRYER

WGD9150WW WHITE

COBY

5.8 GHZ CORDLESS PHONE

$19

$19

.95

+ SYLVANIA 7” PORTABLE DVD PLAYER

$58

.00

10-15%

3D BLU-RAY HOME THEATER SYSTEM BDV-E570

FULL HD 1080p WITH 5.1-CHANNEL HD SURROUND SOUND

.00

GEM SOUND

TR 150 600 WATTS SPEAKER

.95

CAR AUDIO/VIDEO

$59

DEH-1300MP

LED

55”

$1499 Haier

MICROWAVE OVEN WITH DIGITAL DISPLAY

SONY

.95

DJ POWER AMPLIFIER TECHNICAL PRO LZ-1100 2U PROFESSIONAL 2CH

OFF

BOSE

3305 STEAM DRY IRON

.99

10-15%

SONY 100 Watt x 2 STRDH100

$149

SONY

10-15%

$7

DVD PLAYER SR200

UPRIGHT VACUUM Lightspeed 4750A

NEX-3 & NEX-5

.95

$139

TFTV1913 19-INCH LCD DIGITAL .00

$99 .95

55” CLASS BRAVIA EX710

$44 .95

TOASTMASTER

$34

OFF SONY BRAVIA

$44.95

COBY

MP3 PLAYER WITH 4GB FLASH MEMORY

$699.00

SONY BRAVIA

IN STOCK LED 3D READY 40” 46” 55” 60”

$99 .00

.00

UNIDEN

WASHER

46”

$349

.00

HOME SECURITY SYSTEM INCLUDING 4-CHANNEL DVR AND 4 CAMERAS

KDL 46EX400

80 GB HARD DRIVE

$279

.00

SONY BRAVIA

40”

32”

$375.00

DCA# 898657

2 CHANNEL STEREO RECEIVER

.97

MR. COFFEE COFFEE MAKER 4-CUP SWITCH

$9.99

OFF

Lifestyle V-35 HOME THEATER SYSTEM

FOOD CHOPPER

$9.95 ELECTROLUX

ELECTROLUX EL1014A ERGO RAPIDO BAGLESS CORDLESS HANDHELD/STICK VACUUM

$69 .95


èîÕ

ê³ÜÅì

Dec 22, 2010 Wednesday

ÇÂÕ êÅö AHE@ Õð¯ó çÅ Õð÷ å¶ ç±Ãð¶ êÅö AE Ô÷Åð Õð¯ó çÆÁ» ÇðÁÅÇÂå»=ÕËêàé

Ú§âÆ×ó·. ê¿ÜÅì êzç¶ô Õ»×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ Ã¾åÅèÅðÆ ÁÕÅñÆVíÅÜêÅ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Ã±ì¶ ç¶ Ö÷Åé¶ çÆ ì¹ðÆ ÔÅñå Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç ñ×ÅåÅð Õð÷¶ ñ¶ ÜÅä çÆ Çå¾ÖÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ þÍ Á¾Ü ÇÂæ¶ ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ À¹é·» ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ Ã¾åÅèÅðÆ ÁÕÅñÆ ÃðÕÅð é¶ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ò¾ÖVò¾Ö ì˺ջ êÅïº AHE@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÆ ðÅôÆ À¹èÅð ñËä çÅ øËÃñÅ ÇñÁÅ þ å¶ çÈܶ êÅö å¶ñ ïèÕ ÕÅðÖÅé¶ ù AE Ô÷Åð Õð¯ó çÆÁ» ÇðÁÅÇÂå» ç¶ä Óå¶ ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ êÇÔñ» 寺 G@ Ô÷Åð Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ Õð÷¶ çÅ

13

ÇÔ§ç± À°îÆçòÅðź 鱧 Ç÷ÁÅçÅ ÇàÕàź Çîñä×ÆÁź: ðÖìÆð ÚµÕ Ã±ðò ¶ ÅñÅ (Çëð¯÷ê°ð). õåÅèÅðÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) é¶ Á×ñÆÁź Ú¯äź ÇòÚ êÅðàÆ ç¶ ÇÔ§ç± ÁÅ×±Áź 鱧 íðòƺ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇàÕàź ç¶ä çÅ îé ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ êÅðàÆ ñÆâðÇôê Á×ñÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Áå¶ ôzî ¯ äÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzìè § Õ Õî¶àÆ çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ é½ÜòÅéź 鱧 òÆ ìäçÆ é°îÅǧç×Æ ç¶ä ç¶ ÔµÕ ÇòÚ ÔË¢ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ êzèÅé Áå¶ À°ê î°µÖ î§åðÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ôzî ¯ äÆ Õî¶àÆ î˺ìð òðç¶ò îÅé ç¶ Øð ÇòÚ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ, êÅðàÆ À°éÅ· º ÔñÇÕÁź çÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ Õð ðÔÆ ÔË ÇÜ毺 ÇÔ§ç± À°îÆçòÅð Öó·¶ ÕÆå¶ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ À°îÆçòÅð çÆ Ú¯ä Õðé Ã ÔñÕ¶ ç¶

ÁÕÅñÆ çñ ç¶ òøç ò¼ñ¯º ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅÜçÈå ù î³×=ê¼åð

éòƺ Çç¼ñÆ. ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) ç¶ Õ½îÆ êÌèÅé Ã: ùÖìÆð ÇÃ³Ø ìÅçñ ò¼ñ¯º ÁîðÆÕÅ ç¶ àËÕÃÅà ôÇÔð ç¶ Â¶Áðê¯ðà Óå¶ Ã¿ï°Õå ðÅôàð ÇòÚ íÅðå ç¶ çÈå ÔðçÆê ÇÃ³Ø ê¹ðÆ çÆ ÁîðÆÕÆ Ã¹ð¼ÇÖÁŠ¶ܿÃÆÁ» ò¼ñ¯º ê×óÆ çÆ Ü»Ú Õðé ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ ð¯Ã çÅ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ Áå¶ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê×óÆ Ü¯ ÇÕ Çüֻ çÆ êÇÔÚÅä ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ ÇÕö åð·» çÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ÜÅò¶ ÇÂÔ ÇÃ¼Ö Õç¶ ìðçÅôå éÔƺ Õð ÃÕç¶Í Ã: ùÖìÆð ÇÃ³Ø ìÅçñ çŠÿç¶ô ñË Õ¶ Á¼Ü ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) Çç¼ñÆ êÌç¶ô çÅ ÇÂÕ ê³Ü î˺ìðÆ òøç ÁîðÆÕé çÈå Øð ÇòÚ À°æ¯º ç¶ ðÅÜçÈå àÆî¯æÆ Ü¶ ð¯îð ù ÇîÇñÁÅ Áå¶ À°é·» ù ÇÂà îÃñ¶ 寺 ÜÅä± ÕðòÅÇÂÁÅÍ ÇÂà òøç ò¼ñ¯º ÇÂÕ î³× ê¼åð òÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ å¼Õ ÁÅêäŠÿç¶ô êÔ¹¿ÚÅÀ°ä ñ弮 ÃÌÆ ð¯îð ù Çç¼åÅÍ

ðÞÅÁ Áå¶ À°îÆçòÅð çÆ Çܵåä çÆ ï¯×åŠ鱧 ÇèÁÅé ÇòÚ ðµÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ÃîÅÜ ç¶ ÃÅð¶ åìÇÕÁź çÆÁź íÅòéÅòź Áå¶ é½ÜòÅéź çÆÁź À°îÆçź 寺 íñÆíźå ÜÅä± ÔË Áå¶ êÅðàÆ ÇÂé·Åº ÃÅðÆÁź ÖÅÇÔôź çÆ ê±ðåÆ Õð¶×Æ¢ ÃzÆ ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ

J ñ¯Õź 鱧 ðÇòèÅòź ñËä çÅ ÔµÕ Çîñ¶×Å ÁÅ×±Áź 鱧 ñ¯Õź ÇòÚ ÜÅä Áå¶ À°éÅ· º çÆÁź î°ôÕñź ç±ð Õðé çÅ Ç÷§îÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË åź ÇÕ Ãî°µÚÆ êÅðàÆ é±§ Ú°äÅòÆ ð½ºÁ ÇòÚ ÇñÁźçÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ À°ºÜ À°îÆçòÅðź çÅ ëËÃñÅ Ú¯äź ò¶ñ¶ ÔÆ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ À°éÅ· º çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÃðÕÅð é¶ ðÅÜ ÇòÚ éÇôÁź ç¶ è§ç¶

௯êÆ ×ð¯Ô ç¶ B Ô¯ð î˺ìð ÕÅìÈ

×¹ðçÅÃê¹ð. Ç÷ñ·Å ê¹Çñà ׹ðçÅÃê¹ð ò¾ñ¯º Õåñ ç¶ Õ¶Ã» ÇòÚ ôÅÇîñ Áå¶ AC î¹Õ¾çÇîÁ» ÇòÚ ò¾ÖVò¾Ö ÁçÅñå» ç¶ í×½ó¶ ðäçÆê Õ¹îÅð À¹ðë à¯êÆ ç¶ ×Ëº× ÇòÚ ôÅÇîñ ç¯ Ô¯ð î˺ìð» ù Ç×zëåÅð Õðé ÇòÚ ÃëñåÅ êzÅêå ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ À¹é·» ç¶ Õì÷¶ ÇòÚ¯º «¾à¶ ԯ¶ ÕðÆì B ñ¾Ö ð¹ê¶ ÇòÚ¯º IA Ô÷Åð ð¹ê¶ çÆ éÕçÆ å¯º ÇÂñÅòÅ ÇÂà òÅðçÅå ÇòÚ òðåÆ ×ÂÆ Ç§âÆÕÅ ÕÅð òÆ ìðÅîç ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ

ê¿ÜÅìÆ íÅôÅ çÅ ÇòÕÅÃ

ì÷¹ð× ÃÅÇÔåÕÅð» ù ÇîñçÆ þ Õ¶òñ H@@ ð¹ê¶ îÔÆéÅ êËéôé êÇàÁÅñÅ. ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ê¿ÜÅìÆ Ãî¶å Ô¯ðé» íÅôÅò» ç¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ÃVÃ ÃÕÆî» ìäÅÀ¹ºçÆ þÍ ê¿ÜÅì çÅ íÅôÅ ÇòíÅ× ÇÂà էî ÇòÚ î¯ÔðÆ í±ÇîÕÅ ÁçÅ Õðé çÅ çÅÁòÅ ÕðçÅ þ, êð ÔÅñÅå ÇÂÔ Ôé ÇÕ ì÷¹ð× ñ¶ÖÕ» ù ÁÅõðÆ À¹îð¶ ÇÃðø H@@ ð¹ê¶ êzåÆ îÔÆéÅ êËéôé éÅñ ÔÆ ÃÅðéÅ ê˺çÅ þ å¶ À¹Ô òÆ ¦îÆÁ» À¹âÆÕ» ìÅÁç ÇîñçÆ þÍ ÇÂÔ êËéôé òÆ À¹Ã ôðå Óå¶ ÇîñçÆ ÔË ÇÕ À¹é·» é¶ ÃÅÇÔå ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Çé×ð ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ Ô¯ò¶, F@ ÃÅñ 寺 À¹îð ò¾è Ô¯ò¶ å¶ ÃÅð¶ Ãð¯å» 寺 ÁÅîçé A@@@ ð¹ê¶ îÔÆé¶ å¯º ò¾è éÅ Ô¯ò¶Í ÇÂà òð× ÇòÚ ÇÂà ò¶ñ¶ íÅôÅ ÇòíÅ× ç¶ Ã±åð» Áé¹ÃÅð AA ÇòÁÕåÆÁ» ù ÇÂÔ ÃÔ±ñå Çîñ ðÔÆ þÍ ÇÂÃ

ÇÖñÅë ÃÖå Õçî Ú°µÕä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Áå¶ ê°ñÆà ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ åð믺 ÇÕö òÆ êzÕÅð çÆ Çãµñîµá ìðçÅôå éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÜñÅñÅìÅç (Ú§çð ÕÅñóÅ) ÇìÔÅð ÇòÚ ÁËé.âÆ.¶. ÃðÕÅð çÆ åð÷ Òå¶ ê§ÜÅì ÃðÕÅð éÅ×ÇðÕź 鱧 ðÇòèÅòź çÅ ÔµÕ ç¶ä ñÂÆ Û¶åÆ ÕÅé±é §

êËéôé ÃÕÆî ÁèÆé AB ñ¶ÖÕ» ù ÔÆ êËéôé Çç¾åÆ ÜÅ ÃÕçÆ þÍ ÇÂÕ ñ¶ÖÕ ÇêÛñ¶ Ççéƺ Ãòð×òÅà ԯ Ç×ÁÅ ÃÆ, ÇÂà ñÂÆ ìÕÅÇÂÁÅ êÂÆ Ã±ÚÆ ÓÚ¯º ÇÂÕ Ô¯ð ù êËéôé ÇîñäÆ ïÕÆéÆ ìäÅÂÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂÔ¯ ÔÅñ ÔÆ ñ¯óò§ç ñ¶ÖÕ» Áå¶ À¹é·» ç¶ ÁÅôÇðå êÇðòÅð» çÅ þ, ÇÜé·» ù B@@@ ð¹ê¶ êzåÆ ÃÅñ îÅñÆ ÃÔÅÇÂåÅ Çç¾åÆ Ü»çÆ þ, êð ôðå ÇÂÔ þ ÇÕ À¹Ã é¶ òèÆÁÅ ÃÅÇÔå ðÇÚÁÅ Ô¯ò¶, À¹îð EH ÃÅñ 寺 ò¾è å¶ ÁÅîçé A@@@ ð¹ê¶ 寺 ؾà Ô¯ò¶Í À¹íðç¶ ÃÅÇÔåÕÅð» ñÂÆ Ç÷ñ·Å ê¾èð Óå¶ î¹ÕÅìÇñÁ» ÓÚ êÇÔñÅ, ç±ÜÅ, åÆÜÅ ñÂÆ ´îòÅð ðÅôÆ A@@ ð¹ê¶ GE êËö F@ ð¹ê¶, Ü篺ÇÕ ðÅÜ ê¾èð Óå¶ ÇÂÔ ðÅôÆ ´îòÅð BE@, B@@ å¶ AE@ ð¹ê¶ ìäçÆ þÍ

ìäÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé Õð¶×Æ¢ ÇÂæ¶ Õ°Þ ÇòÕÅà ÕÅðÜź ç¶ éÆºÔ êµæð ðµÖä 寺 ìÅÁç êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź À°ê î°µÖ î§åðÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÁÅÇÖÁÅ, öòÅòź çÅ ÔµÕ ñ¯Õź 鱧 Çìéź ÇÕö ÖµÜñVÖ°ÁÅðÆ å¯º ç°ÁÅÀ°ä çÆ ÇÂÕ Õ¯Çôô ÔË ÃðÕÅð

ÖðóÅ é¯àÆÇëÕ¶ôé ñË Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅò¶×Æ¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ ñ¯Õź 鱧 öòÅòź êzçÅé Õðé ñÂÆ ÜòÅìç¶Ô Ô¯ä׶¢ ÇÂÔ Õçî êzôÅÃÕÆ Ã°èÅðź çÆ î°ÇÔ§î åÇÔå Ú°µÇÕÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ñ¯Õź 鱧 òµÖVòµÖ öòÅòź ÇÂÕ¯ æź î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°ä ñÂÆ ÂÆV×ðÅî, ëðç Õ¶ºçð, ðÇòèÅ å¶ ÃÅºÞ Õ¶ºçð ÃæÅêå ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ êzôÅÃÕÆ Ã°èÅð ÕÇîôé çÆÁź ÇÃëÅðôź Òå¶ Á×ñ¶ ÃÅñ ܱé åÕ CAAB ÂÆVöòÅ Õ¶ºçð, AED ëðç Õ¶ºçð å¶ ACB ÃÅºÞ Õ¶ºçð Õ§î ÕðéÅ ô°ð± Õð ç¶ä׶¢ êËàð¯ñ çÆÁź ÕÆîåź ÇòÚ òÅè¶ çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕðÇçÁź À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçð ÃðÕÅð Õ§êéÆÁź ç¶ Ôµæź ÇòÚ Ö¶â ðÔÆ ÔË Áå¶ ÁÅî ÁÅçîÆ Òå¶ ì¶ñó ¯ Å íÅð ñµçä çÆ Ö°µñ· ç¶ ðÔÆ ÔË¢

ê¿ÜÅì çÆ Çî¾àÆ çÆ õ¹ôì± ð×=ð× ÓÚ òÃÆ ÔË=èðÇî§çð

Ú§âÆ×ó·. ìÅñÆò¹â ¾ ç¶ À¹µØ¶ ÁÇíé¶åÅ èðÇî§çð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ã 鱧 ê¿ÜÅì ÁÅÀ¹äÅ Ôî¶ôÅ ÔÆ Ú§×Å ñ¾×çÅ ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ ê¿ÜÅì çÆ Çî¾àÆ çÆ Ö¹ôì± À¹Ã çÆ ð×Vð× ÇòÚ òÃÆ Ô¯ÂÆ þÍ ìÆåÆ H çÿìð ù ÁÅêäÅ GEò» Üéî Ççé îéÅÀ¹ä òÅñ¶ ìÅñÆò¹¾â ÃàÅð èðÇî§çð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îé¹¾Ö ÁÅêäÆÁ» ǼÛÅò» çÆ ê±ðåÆ ñÂÆ ÃÅðÆ À¹îð ç½óçÅ ðÇÔ§çÅ ÔËÍ À¹Ô GE ÃÅñ çÆ À¹îð ÓÚ òÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ÜòÅé ÔÆ ÃîÞç¶ ÔéÍ èðÇî§çð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ê¹å ¾ ð» çéÆ Ççúñ å¶ ì½ìÆ Ççúñ éÅñ Çøñî ÒÁêé¶Ó 寺 ìÅÁç ÕÅî¶âÆ Çøñî ÒïîñÅ ê×ñÅ çÆòÅéÅÓ ÓÚ ÇÂÕ Çëð çðôÕ» ç¶ Ãéî¹¾Ö ê¶ô Ô¯ä ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é»· ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Çøñî çÅ

èðÇî§çð ÁÅêäÆ êåéÆ êzÕÅô Õ½ð éÅñ Ú§âÆ×ó· ¶Áðê¯ðà 寺 ìÅÔð ÁÅÀ¹ºç¶ Ô¯Â¶Í Ã§×Æå êÇÔñ» ÔÆ ÇÔ¾à Ô¯ ü¾ÕÅ þ Áå¶ ÇÂà çÆÁ» òèÆÁÅ Çðê¯ðà» ÇîñÆÁ» ÔéÍ


14

èîÕ

íÅðå

Dec 22, 2010 Wednesday

ðÅÔ°ñ òµñ¯º ÇÔ§ç± Ã§×áé òµè õåðéÅÕ ÕðÅð

òÅÇô§×àé. Õź×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ðÅÔ°ñ ןèÆ é¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ íÅðåÆ ÃøÆð Çàî¯æÆ ð¯ÇÂîð 鱧 ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ñôÕðR¶Rå¯ÇÂìÅ òð׶ ÁÇåòÅçÆ Ã§×áé ç¶ î°ÕÅìñ¶ íÅðå ÇòÚ ÇëðÕ± åäÅÁ êËçÅ Õðé òÅñÆÁź Õµàóê§æÆ ÇÔ§ç± Üæ¶ìç § ÆÁź ÇòÚ Ô¯ ÇðÔÅ òÅèÅ ç¶ô ñÂÆ òµè õåðéÅÕ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇòÕÆñÆÕà òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ÇÂà õ°ñÅö î×𯺠ç¶ô ÇòÚ ÇÂà á§ã ç½ðÅé ÇÃÁÅÃÆ ÁÖÅóÅ íÖ Ç×ÁÅ ÔË¢ íÅÜêÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ðÅÔ°ñ ןèÆ çÅ ÕÇæå öËðRÇ÷§îò ¶ ÅðÅéÅ ÇìÁÅé ÁÇåòÅç ç¶ ÇõñÅø ç¶ô çÆ ñóÅÂÆ éÅñ ÃîÞ½åÅ ÔË¢ éÅñ ÔÆ ðÅÔ°ñ çÅ ÇìÁÅé ÇÂÔ Çõè ÕðçÅ ÔË ÇÕ Õź×ðÃÆ Òï°òðÅÜÒ íÅðå çÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź êzåÆ ÇÕ§éÅ ÒéÅRÃîÞÒ ÔË¢ ÇÂà ç½ðÅé Õź×ðà òÆ ÁÅêäÆ êzèÅé ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×źèÆ ç¶ ÇÂà ÒñÅñÒ ç¶ ê±ðÆ åð·Åº ìÚÅÁ ñÂÆ îËçÅé ÇòÚ Çéµåð ÁÅÂÆ ÔË¢ À°Ã é¶ ÃøÅÂÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ ðÅÔ°ñ çÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕ Ôð åð·Åº çÅ ÁÇåòÅç å¶ ÕµàóòÅç íÅðå ñÂÆ õåðéÅÕ ÔË å¶ ÇÂà ÇõñÅø Ú½Õà ԯä çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÁÅð.ÁËÃ.ÁËÃ. é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Õź×ðà çÆ Ãî°µÚÆ ÃÆéÆÁð ñÆâðÇôê ÇòÚ ÇÔ§çÁ ± ź 鱧 ÁÇåòÅç ÃÅìå Õðé ñÂÆ ç½ó ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÔË¢ ÇòÕÆñÆÕÃ é¶ éòƺ ÇçµñÆ å¯º í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÇÂÕ õ°ëÆÁÅ ÁîðÆÕÆ çÃåÅò¶÷ ÁµÜ ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Õź×ðà é¶åÅ ðÅÔ°ñ ןèÆ é¶ ð¯ÇÂîð éÅñ Õź×ðÃ ç¶ Á×ñ¶ ê§Ü ÃÅñź ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÇòÇôÁź, ÃîÅÇÜÕ Ú°äå ½ ÆÁź å¶ Ú¯ä î°µÇçÁź À°êð ÚðÚÅ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂà çÃåÅò¶÷ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ðÅÜç±å éÅñ ðÅÔ°ñ çÆ Ô¯ÂÆ ×µñìÅå çÅ ò¶ðòÅ ÔË¢ ÇÂÔ

ÿֶê Öìð» ÇêôÅòð ÓÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÓÚ ÇÂÕ ì¼Ú¶ çÆ î½å

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇêôÅòð ÓÚ Á¼Ü ԯ¶ ì¿ì èîÅÕ¶ ÓÚ ÇÂÕ ì¼Ú¶ çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ å¶ Ô¯ð BC ÷ÖîÆ Ô¯ ×Â¶Í ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÇÂÜÅÜ ÖÅé é¶ ê¼åðÕÅð» ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð ç¶ ïÅç×Åð Ú½Õ ÓÚ ÜñÈà ÓÚ ÇÔ¼ÃÅ ñË Õ¶ òÅêà ÁÅ ðÔ¶ ñ¯Õ» ù ÇéôÅéÅ ìäÅ Õ¶ ÇÂÔ èîÅÕÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ÇÂîÅî Ô¹ÃËé çÆ ôÔÅçå ç¶ î½Õ¶ ôÆÁÅ íÅÂÆÚÅð¶ ò¼ñ¯º ÜñÈà ռÇãÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ

êÅÇÕ ÁîðÆÕÆ ÃÔÅÇÂåÅ íÅðå Çòð¼¹è òðå ÇðÔË

éòÄ Çç¼ñÆ. íÅðå ç¶ ð¼ÇÖÁÅ î¿åðÆ Â¶. Õ¶. Á˺àéÆ é¶ Á¼Ü Çëð êÅÇÕÃåÅé Óå¶ ç¯ô ñ×ÅÀ¹ºÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÁîðÆÕŠ寺 åÅÇñìÅé Çòð¹è ñóé ñÂÆ ÇîñçÆ ÃÔÅÇÂåÅ ðÅôÆ ù íÅðå Çòð¹è Á¼åòÅçÆ Ãð×ðîÆÁ» ñÂÆ òðå ÇðÔÅ ÔËÍ ÒÇòܶ ÇçòÃÓ ù ÃîðÇêå ÇÂÕ ÃîÅ×î ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» Á˺àéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÃR Ã Óå¶ ÁîðÆÕÅ Áå¶ Çòôò ù ÇÂà ìÅð¶ Ú¶åÅÀ¹ºçÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ðÔ¶×Å, ÇÜé·» ÇÚð ÇÂà òðåÅð¶ Óå¶ ÕÅìÈ éÔÄ êÅÇÂÁÅ Ü»çÅÍ

×µñìÅå Ü°ñÅÂÆ B@@I ÇòÚ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé ç¶ ÃéîÅé ÇòÚ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø òµñ¯º Ççµå¶ ׶ ç°êÇÔð ç¶ í¯Üé Ã Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ççô ¶ î°åÅìÕ Ö¶åð ÇòÚ ñôÕð çÆÁź Ãð×ðîÆÁź Áå¶ ÇÂà éÅñ íÅðå åµåÕÅñÆ Öåð¶ ìÅð¶ ð¯ÇÂîð ç¶ Ã°ÁÅñ ç¶ ÜòÅì

ðÅÔ°ñ ןèÆ ç¶ ÇìÁÅé çÅ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ä î×𯺠íÅÜêÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà Õź×ðÃÆ ÁÅ×± çÅ ÇìÁÅé öËðRÇ÷§îò ¶ ÅðÅéÅ ÔË å¶ ÇÂà 寺 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ã ÇòÚ ç±ðÁ§çô ¶ Æ çÆ ØÅà ÔË¢ íÅÜêÅ ì°ñÅð¶ ðòÆ ô§Õð êzÃÅç é¶ ÇÂµæ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ç½ðÅé ÇÕÔÅ, ÁÃƺ

ÇòÕÆñÆÕà çÅ õ°ñÅÃÅ J Õź×ðà çÅ çÅÁòÅ : Ú¯äò¶º Ö°ñÅö ÇêµÛ¶ ×ÇÔðÆ ÃÅÇ÷ô J íÅÜêÅ çÅ êzåÆÕðî : Õź×ðà çÅ Òï°òðÅÜÒ éÅÃîÞ J Õź×ðÃÆÁź ÒÚ ÇÔ§ç±Áź 鱧 ÁÇåòÅçÆ ÃÅìå Õðé ñÂÆ ç½ó: ÁÅð.ÁËÃ.ÁËÃ. ÇòÚ ðÅÔ°ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÒÚ î°ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ Õ°Þ åµåź òµñ¯º ÇÂà ç×áé çÆ îçç ÕÆå¶ ÜÅä ç¶ Ãì±å Ôé¢ÇÂà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË, íÅò¶º ðÅÔ°ñ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Õµàóê§æÆ ÇÔ§ç± Üæ¶ìç § ÆÁź çÅ òÅèÅ òµâÅ õåðÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ܯ î°ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ éÅñ ÇëðÕ± åäÅÁ å¶ ÇÃÁÅÃÆ àÕðÅÁ êËçÅ Õðç¶ Ôé¢ éòƺ ÇçµñÆ å¯º êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ î°åÅìÕ

ðÅÔ°ñ ç¶ ÇìÁÅé çÆ Çé§çÅ Õðç¶ Ôź¢ ÇÂÔ ÕÅøÆ öËðRÇ÷§î¶òÅðÅéÅ ÔË¢ ÇìÁÅé ÜéåÕ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË å¶ ÁîðÆÕÆ ÃðÕÅð é¶ ÇÂà çÆ éÅ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÔË å¶ éÅ ÔÆ Ö§âé¢ ÇÂà ñÂÆ ÇìÁÅé 鱧 ÔñÕ¶ ã§× éÅñ éÔƺ ÇñÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÔ°ñ é¶ ÇÂà ÇìÁÅé éÅñ êÅÇÕÃåÅé çÆ èðåÆ å¯º ×åÆÇòèÆÁź ÚñÅ ðÔ¶ ÁÇåòÅçÆ Ã§×áéź å¶ À°µæ¯º ç¶ ÃðÕÅðÆ ÁçÅÇðÁź òµñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶

êðòÅÃÆ íÅðåÆÁź çÆÁź î°ôÕñź ç¶ Ôµñ ñÂÆ éòƺ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ

éòƺ ÇçµñÆ. êðòÅÃÆ íÅðåÆ îÅîÇñÁź ìÅð¶ î§åðÆ òÆ. ðòÆ é¶ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ ðÇÔ§ç¶ Ô÷Åðź íÅðåÆ î±ñ ç¶ ñ¯Õź çÆÁź òÆ÷Å Áå¶ êÅÃê¯ðà Ãì§èÆ î°ôÕñź ç¶ Ôµñ ñÂÆ éòƺ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÔË ÇÜà åÇÔå Ò ðÅÜÃÆ ôðéÒ ñËä òÅñ¶ éÅ×ÇðÕź ç¶ îÅîÇñÁź 鱧 ÇéêàÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ÃzÆ òÆ. ðòÆ é¶ ÁîðÆÕÆ Ã§ÃæÅ ÒéÅðæ ÁîðÆÕé ê§ÜÅìÆ ÁËÃà ¯ ƶôéÒ ç¶ ÁÔ°çç ¶ Åðź ç¶ òëç 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ðÇÔ§ç¶ íÅðåÆ î±ñ ç¶ GE,@@@ ñ¯Õ ÁÅêä¶ òåé êðå éÔƺ ÃÕç¶ ÇÕÀ°ºÇÕ À°æº¯ çÅ íÅðåÆ ÃëÅðåÖÅéÅ À°éÅ· º 鱧 òÆ÷Å Áå¶ êÅÃê¯ðà ç¶ä ÒÚ ì¶ñó ¯ Æ ç¶ðÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà òëç ÒÚ Ã§ÃæÅ ç¶ êzèÅé ÃåéÅî ÇÃ§Ø ÚÅÔñ, çñÇò§çð ÇçØ, ÃzÆ Â¶.Õ¶. ôðîÅ (öòÅî°Õå ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ.), À°ê êzèÅé çåÖ ¯ ÇÃ§Ø å¶ ÕÅðÜÕÅðéÆ î˺ìð ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø îÅé ôÅîñ Ãé¢ ÕÅëÆ ÃÅñ êÇÔñź ÁîðÆÕÅ òö íÅðåÆÁź 寺 E@RF@ ÃÅñ êÇÔñź ԯ¶ ÇòÁÅÔź ç¶ ÃðàÆÇëÕ¶à î§×¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ òëç é¶

ê§ÜÅì íòé ÇòÖ¶ ÕÅéëð§Ã ç½ðÅé ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ¢ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ é¶ òëç Õ¯ñ ÃòÆÕÅÇðÁÅ ÇÕ êðòÅÃÆ íÅðåÆÁź çÆÁź çðÖÅÃåź ÇéÀ±ïÅðÕ, ÇôÕÅׯ å¶ ÃÅéëðźÇÃÃÕ¯ ç¶ íÅðåÆ ÃëÅðåÖÅÇéÁź 鱧 Çîñ Ú°µÕÆÁź Ôé êð À°æ¶ ÃàÅë çÆ ÕîÆ ÕÅðé òÆ çðÖÅÃåź çÅ ÇéêàÅðÅ Ô¯ä ÒÚ ç¶ðÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ òÆ÷ÅRêÅÃê¯ðà çÆÁź Áð÷ÆÁź 鱧 ðÅÜÃÆ ôðé òÅñ¶ ç¯ òðן ÇòÚ ò§â Õ¶ À°é·Åº îÅîÇñÁź 鱧 êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Ôµñ ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜÔó¶ ÇòÁÕåÆÁź ç¶ íÅðå ÁÅÀ°ä éÅñ ððµÇÖÁÅ êzíÅÇòå éÔƺ Ô°ç § Æ À°éÅ· º ç¶ îÅîñ¶ ÇÂö ï¯ÜéÅ åÇÔå Ôµñ ÕÆå¶ ÜÅä׶¢ éÅðæ ÁîðÆÕÆ ê§ÜÅìÆ ÁËÃà ¯ ƶôé ç¶ êzèÅé ÃåéÅî ÇÃ§Ø ÚÅÔñ é¶ êµåðÕÅðź 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°éÅ· º ñ¯Õź çÆ ÔÆ êËðòÅÂÆ Õðé íÅðå ÁŶ Ôé ÇÜé·Åº Çòð°µè ÇÂæ¶ Õ¯ÂÆ îÅîñÅ çðÜ éÔƺ ÔË¢ ÃzÆ ÚÅÔñ é¶ î§× ÕÆåÆ ÇÕ íÅðå ÁÅÀ°ä òÅñ¶ êðòÅÃÆÁź 鱧 ððµÇÖÁÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶¢

Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ íÅðåÆÁ» ù åÅÇñìÅé 寺 õåðÅ

éòÄ Çç¼ñÆ. åÅÇñìÅé å¶ êÅÇÕÃåÅé çÆÁ» Ô¯ð Ç¿åÔÅêÿç ÜîÅå» å¯º õåð¶ ç¶ î¼ç¶é÷ð Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ íÅðåÆ ÃøÅðåõÅé¶ å¶ À¹æ ¼ ¶ Õ¿î Õð ðÔÆÁ» Ô¯ð íÅðåÆ Ã¿ÃæÅò» çÆ Ã¹ðǼ ÖÁÅ Ô¯ð Ãõå Õðé ç¶ Çéðç¶ô Çç¼å¶ ÔéÍ ÁÅÔñÅ ÇîÁÅðÆ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ åÅÇñìÅé å¶ Ô¯ð Á¼åòÅçÆ Üæ¶ìç ¿ ÆÁ» é¶ Áø×ÅÇéÃåÅé ÓÚ íÅðåÆ ÃøÅðåõÅé¶ å¶ À¹µæ¶ Ô¯ð æÅÂƺ ê¹éðÇéðîÅä Õ¿î Õð ðÔ¶ íÅðåÆÁ» Óå¶ ÔîÇñÁ» çÆ ï¯ÜéÅ ìäÅÂÆ ÔËÍ

êzÚÅð À°êð î¯Ôð ñÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÔË¢ ÁÇÜÔÆÁź ÇàµêäÆÁź ç¶ô çÆ ÁÇåòÅç ÇõñÅø ñóÅÂÆ é±§ Õî÷¯ð ÕðçÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ ÔËðÅéÆ çÆ ×µñ ÔË ÇÕ î°ì § ÂÆ Òå¶ Ôîñ¶ ÒÚ êÅÇÕ ç¶ ÁÇåòçÆÁź çÆ ôî±ñÆÁå çÆ ê°ôàÆ Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç ðÅÔ°ñ ןèÆ ÇÔ§ç± Õµàóê§æÆ Ãî±Ôź 鱧 òµâÅ õåðÅ ÕÇÔ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÃÅø ÔË ÇÕ Õź×ðÃ ç¶ ÇÂà ÁÅ×± 鱧 íÅðåÆ ÃîµÇÃÁÅòź éÅñ Õ¯ÂÆ ñËäRç¶ä éÔƺ¢ Õź×ðà ìÚÅÁ Òå¶ : Õź×ðÃ é¶ ðÅÔ°ñ ןèÆ ç¶ ÇìÁÅé À°êð ÃøÅÂÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ À°éÅ· º é¶ Ôð åð·Åº ç¶ ÁÇåòÅç å¶ ÕµàóòÅç 鱧 íÅðå ñÂÆ õåðÅ ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ êÅðàÆ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ÜéÅðçé Ççò¶çÆ é¶ ÇÂµæ¶ ÇÕÔÅ, ðÅÔ°ñ çÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕ Ôð åð·Åº çÅ ÁÇåòÅç å¶ ÕµàóòÅç íÅðå ñÂÆ õåðÅ ÔË å¶ ÃÅ鱧 ÁÇåòÅç çÆ Ôð åð·Åº çÆ ÕÅðòÅÂÆ å¯º Ú½Õà ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂà ÇòÚ Õ¯ÂÆ ëðÕ éÔƺ ê˺çÅ ÇÕ ÇÕÃ é¶ ÇÂÔ ÕÅðòÂÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂà 寺 êÇÔñÅ ÃzÆ Ççò¶çÆ é¶ ÇòÕÆñÆÕà õ°ñÅö ÇêµÛ¶ ÃÅÇ÷ô çÅ ôµÕ êz×àÅÇÂÁÅ å¶ ÇÕÔÅ, ÃÚÅÂÆ ÕÆ ÔË, êåÅ Úµñä Ççú, Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÕå¶ Õ¯ÂÆ ÃÅÇ÷ô Ô¯ò,¶ ÇÜà åÇÔå Ãí Õ°Þ Ô¯ ÇðÔÅ Ô¯ò¢¶ ÁÅð.ÁËÃ.ÁËÃ. Á½ÖÆ: Õź×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ðÅÔ°ñ ןèÆ ç¶ ÇìÁÅé Òå¶ ÔËðÅéÆ êz×à ÕðÇçÁź ÁÅð.ÁËÃ.ÁËÃ. é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Õź×ðà çÆ ÃÅðÆ ñÆâðÇôê ÇÔ§ç±Áź 鱧 ÁÇåòÅçÆ ÃÅìå Õðé Òå¶ ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÔË¢ Ã§Ø ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± ðÅî îÅèò é¶ ÇÕÔÅ, Õź×ðà çÅ Ôð ÃÆéÆÁð ÇÔ§çÁ ± ź 鱧 ÁÇåòÅçÆ ÃÅìå Õðé ñÂÆ ÇÂÕRç±Ü¶ 寺 Áµ×¶ ÇéÕñä ñÂÆ ç½ó ñ×Å ÇðÔÅ ÔË¢

êðòÅÃÆ Ãð×ðîÆÁ»

ìÅìÅ îµÖä ôÅÔ «ìÅäÅ ×¹ðÈ Øð ÇòÖ¶ Ô¹µñóìÅÜÆ çÆ Çé¿çÅ ÁçÅñå ç¶ Á¿Çåî ëËÃñ¶ åµÕ Ç×ñÜÆÁ» ÔÆ ðÇÔä׶ êÌèÅé

ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ñÅâÆ : ÇêÛñ¶ ÁËåòÅð Ççé AI çÿìð ù ìÅìÅ îµÖä ôÅÔ «ìÅäÅ ×¹ðÈ Øð ÇòÚ Õ¹µÞ ôðÅðåÆ ÁéÃð» òµñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ Ô¹µñóìÅÜÆ ÕÅðé ×¹ðÈ Øð ÓÚ Ü¯ îÔ½ñ ÖÌÅì Ô¯ÇÂÁÅ ìÔ¹å ÔÆ Çé¿çéï¯× þÍ ×¹ðÈ Øð ç¶ î½ÜÈçÅ Õî¶àÆ î˺ìð» Áå¶ Ã¶òÅçÅð» éÅñ ÇÖÚRèÈÔ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÔ Þ×óÅ À¹Ã ò¶ñ¶ ô¹ðÈ Ô¯ÇÂÁÅ Ü篺 Õ¹µÞ ôðÅðåÆ ÁéÃð» òµñ¯º ×¹ðÈ Øð çÆ Ôà ÃÅÇÔì Õ¯ñ ÜìðçÃåÆ ÇÂÕ à¶ìñ ñÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ×¹ðÈØð ç¶ î¹µÖ Ã¶òÅçÅð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ AC î˺ìðÆ Õî¶àÆ í¿× Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ þÍ Áå¶ B@ çÿìð Ççé ïîòÅð ù ÕÈÂÆéÃ ç¶ Õ¯ðà ÇòÚ Ãò¶ð¶ ÜµÜ ÃÅÇÔì òµñ¯º ç¯ò» Çèð» çÆÁ» çñÆñ» ùäé À¹êð¿å նà çÆ Á×ñÆ ê¶ôÆ AA ÜéòðÆ ù êÅ ÇçµåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ òÆ Çéðç¶ô ç¶ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ü篺 åµÕ Õ¯ðà çÅ Á¿Çåî ëËÃñÅ éÔÄ ÁÅ Ü»çÅ åç åµÕ ÃÌ. ÜðéËñ ÇÃ¿Ø Ç×ñÜÆÁ» çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á ÃÅðÆ Õî¶àÆ ×¹ðÈ Øð çÅ êÌì¿è ÚñŶ×ÆÍ ÇÂà ÇÖÚ¯åÅä ÓÚ ôÅÇîñ éÅ Ô¯ä òÅñ¶ ìÔ¹å ÃÅð¶ ÃÈÞòÅé ÁÅ×ÈÁ» Áå¶ ÃµÚ¶ ôðèŬÁ» é¶ ç¯ò» Çèð» ù Ôµæ ܯó Õ¶ ÇÂÔ ì¶éåÆ ÕÆåÆ þ ÇÕ ×¹ðÈ Øð ÿ×å ù ÁÅêä¶ ÇéÜÆ ÇÔµå» ÕÅðé å¯ó¯ éÅÍ òÅÇÔ×¹ðÈ ÃÅÇðÁ» Óå¶ ÁÅêäÆ ÇÕðêÅ Õð¶ Áå¶ ÇÂà Á½Ö¶ Ã ÓÚ¯º ìÅÔð ÇéÕñä çÆ Ã¹îµå ìõô¶Í

ÃÅÇÔìÜÅÇçÁ» ç¶ ôÔÆçÆ ÇçÔÅó¶

×¹ðç¹ÁÅðÅ ìÅìÅ îµÖä ôÅÔ «ìÅäÅ ÇÃµÖ Ã˺àð ç¶ êÌèÅé ÃÌ. ÜðéËñ ÇÃ¿Ø Ç×ñÜÆÁ» Áå¶ ÃîÈÔ Õî¶àÆ òµñ¯º ÿ×å ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ çÃî ÇêåÅ ×¹ðÈ Õñ×Æèð ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ ÚÅð¶ ÃÅÇÔìÜÅÇçÁ» ç¶ ôÔÆçÆ ÇçÔÅó¶ ìóÆ ôðèÅ íÅòéÅ éÅñ îéŶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ÃîÈÔ Ã¿×å ù ê¹ðܯð ì¶éåÆ þ ÇÕ Ô¹¿îÔ¹îÅ Õ¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì êÔ¹¿Ú¯ å¶ ×¹ðÈ çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» êÌÅêå Õð¯ ÜÆÍ


èîÕ

íÅðå/ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

ïîé ÇòµÚ Ôîñ¶ ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ ÃøÅðåÆ ÁîñÅ òÅñ3òÅñ ìÇÚÁÅ

ÃéÅ (ïîé). ÇÂà ç¶ô ÇòÚñ¶ ÁîðÆÕÆ ÃøÅðåÖÅé¶ çÅ ÁîñÅ À°Ã Ã òÅñHòÅñ ìÚ Ç×ÁÅ, Ü篺 ÇÂÕ ì§ì À°é·Åº ç¶ òÅÔé é¶ó¶ ÁÅ ÇâµÇ×ÁÅ¢ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ ì°ñÅð¶ êÆ.ܶ. ÕðÅÀ°ñ¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ì°µèòÅð ôÅî ÔçÅ ÇòÖ¶ ԯ¶ Ôîñ¶ ÇòÚ ÃÅð¶ ÁîðÆÕÆ Ã°ðµÇÖÁå Ôé¢ ÇÂÔ ÃÅð¶ ÇÂÕ ð¶Ãåðź ç¶ ìÅÔð òÅÔé ÇòÚ ìËᶠÃé¢ îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ÜÅðÆ ÔË å¶ ÕÂÆ îôÕ±Õź 鱧 ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñË ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòµÚ ÇÂÕ ÜÅðâé òÅÃÆ B@ ÃÅñÅ é½ÜòÅé òÆ ÔË¢ ÇÂÕ Ô¯ð ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÁÅêäÅ éÅî ×°êå ðµÖä çÆ ôðå Òå¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ôîñ¶ ÇòÚ òÅÔé 鱧 é°ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÃéÅ ÃÇæå ÁîðÆÕÆ ÃëÅðåÖÅé¶ é¶ ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ í¶Ü¶ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË, Çòç¶ôÆ éÅ×ÇðÕź Òå¶ ÔîñÅ, ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ô¯ð ò¶ðò¶ éÔƺ Ççµå¶ ׶¢

ÇÂðÅÕ å¯º õçÅî ç¶ ÷îÅé¶ çÆÁź ì§çôź ÔàÆÁź

çï°Õå ðÅôàð. çï°Õå ðÅôàð çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ Õ½ºÃñ é¶ ÇÂðÅÕ çÆ Ö°çî°ÖåÅðÆ é±§ î÷ì±å Õðé, õçÅî Ô°ÃËé ç¶ ôÅÃé Ã ñÅÂÆÁź êzîÅä± êÅì§çÆÁź ÔàÅÀ°ä Áå¶ AII@ ç¶ ÇòòÅçå å¶ñ ìçñ¶ Ö°ðÅÕ êz¯×ðÅî 鱧 Öåî Õðé ñÂÆ ÁµÜ Çå§é îå¶ êÅà Õð Ççµå¶¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ À°êHðÅôàðêåÆ Ü¯Ç Çìâ¶é çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á ԯ¶ Çòô¶ô ÃËôé ÇòÚ AE î°ñÕź çÆ ÇÂà սºÃñ é¶ ÇÂðÅÕ ñÂÆ ÇòÕÅà ë§â ç¶ Õ½îźåðÆ Õ§àð¯ñ 鱧 òÆ Öåî Õð ÇçµåÅ¢ å¶ñ Áå¶ Õ°çðåÆ ×Ëà îÅñƶ 寺 Ô¯ä òÅñÆ ÁÅîçé éÅñ Ãì§èå ë§â ܱé åµÕ çï°Õå ðÅôàð çÆ Çé×ðÅéÆ Ô¶á ðÔ¶×Å Áå¶ ÇÂà î×𯺠ÇÂà çÅ êzì§è ÇÂðÅÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź ÔòÅñ¶ Õð ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢ Çìâ¶é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã°ðµÇÖÁÅ Õ½ºÃñ ÇÂðÅÕ ç¶ î°ó ÇÂà ֶåð éÅñ Ü°óé çÅ ÃòÅ×å ÕðçÆ ÔË Áå¶ ÇÂðÅÕ å¶ Ô¯ð Ö¶åðÆ Ã±ÇìÁź 鱧 ÁÅêä¶ Çðôå¶ Ô¯ð î÷ì±å Õðé ñÂÆ À°åôÅÇÔå Õð¶×Æ¢ ÇÂà ëËÃñ¶ ÇòÚ AIIA ç¶ À°Ã îå¶ é±§ ðµç Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà åÇÔå ÇÂðÅÕ À°µå¶ êðîÅä± å¶ ðÃÅÇÂäÕ êçÅðæ ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ êÅì§çÆÁź ñÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Ãé¢

Á×éÆ3A Çî÷ÅÂÆñ çÅ Ãëñ åÜðìÅ

ìÅñ¶ôòð (À¹óÆÃÅ) íÅðå é¶ êÌîÅäÈ ÔÇæÁÅð ÇñÜÅä ç¶ Ãîð¼æ Á×éÆHA Çî÷ÅÂÆñ çÅ À¹óÆÃÅ åà ç¶ òÆñ·ð àÅêÈ ÃÇæå ÿï¹Õå åÜðìÅ ÃæÅé (ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅð.) 寺 Ãëñ åÜðìÅ ÕÆåÅÍ Ã¼å ý ÇÕñ¯îÆàð çÆ çÈðÆ åÕ îÅð Õðé òÅñÆ ÇÂà Çî÷ÅÂÆñ çÅ åÜðìÅ ø½Ü ò¼ñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅð. ç¶ Çéðç¶ôÕ Á˵Ã.êÆ. çÅÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Á×éÆH A çÆ åÜðì¶ çÆ À¹âÅä êÈðÆ åð·» Ãëñ ðÔÆÍ ð¼ÇÖÁÅ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ç¶ô ÓÚ ÔÆ ÇåÁÅð ÇÂÔ Çî÷ÅÂÆñ ÷îÆé 寺 ÷îÆé å¼Õ îÅð Õð ÃÕçÆ þÍ á¯Ã ìÅñä éÅñ Ú¼ñä ÇÂà Çî÷ÅÂÆñ çÅ ÁÅð¿íÕ åÜðìÅ ÁÅÂÆ. àÆ. ÁÅð. ç¶ åÜðìÅ ÃæÅé ç¶ ÇÂÕ î¯ìÅÂÆñ ñ»Úð ÷ðƶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà åÜðì¶ ç½ðÅé ÃÅð¶ Çîæ¶ àÆÚ¶ ÔÅÃñ Ô¯ ׶Í

15

ïÈðê ò»× íÅðåÆ À¹ê3 îÔ»çÆê ç¶ ç¶ô» çÆ òÆ Ã»ÞÆ Õð¿ÃÆ Ã¿íò3òÆð í¾çð ÇÿØ

Ú§âÆ×ó·. ïÈðê ç¶ ç¶ô ܯÇÕ A@@ ÃÅñ» å¾Õ ÁÅêà ÇòÚ ï¹¾è ñóç¶ ðÔ¶ ܶÕð À¹Ô ÁÅêä¶ Ãí ÇòòÅçå î¹¾ç¶ ÇÂÕ êÅö ð¾Ö Õ¶ ÁÅðÇæÕ åð¾ÕÆ ÖÅåð ÒïÈð¯Ó òð×Æ Ã»ÞÆ Õð¿ÃÆ ÚñÅ ÃÕç¶ Ôé å» íÅðåÆ À¹êîÔ»çÆê ç¶ ç¶ô» ÇòÚ òÆ ÁÇÜÔŠÿíò þ, ÖÅÃÕð íÅðå, êÅÇÕÃåÅé, Áë×ÅÇéÃåÅé, ì¿×ñÅç¶ô, ÃÌÆñ¿ÕÅ ÁÅÇç ÓÚÍ Á¾Ü Ú¿âÆ×ó· ÇòÖ¶ ÕÇð¾â ÇòÖ¶ éÇÔðÈ Ú¶Áð çÆ ÃæÅêåÆ î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» Õ¶ºçðÆ ÃéÁå Áå¶ òäÜ î¿åðÆ ÃÌÆ òÆð í¾çð ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂÔ ÇòÚÅð êÌ×à ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ í»ò¶ Á¾Ü ÇÂÔ ×¾ñ Áÿíò ñ×çÆ þ êð Õ¼ñ· ù ÇÂÔ ×¾ñ ÇìñÕ¹ñ ÁÅî Ô¯ ÃÕçÆ þÍ À¹é·» ÇÂà î½Õ¶ Ô¹ðÆÁå ÕÅéë¿ðà é¶åÅò» ò¾ñ¯º ÕôîÆð îÃñ¶ ç¶ Ô¾ñ ñÂÆ ÃðìêÅðàÆ Ã¿Ãç î˺ìð» çÆ ÇÂÕ Õî¶àÆ ìäŶ ÜÅä çÆ î¿× ìÅð¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕôîÆð îÃñ¶ ç¶ Ô¾ñ ñÂÆ Ã¯Ú çÅ ÇîÁÅð À¹µÚÅ ü¼Õä çÆ ñ¯ó þÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» À¹é·» ÕÇð¾â ÇòÖ¶ íÅðåÆ Áå¶ çÈܶ ç¶ô» 寺 ÁŶ âËñÆ׶໠ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» ÕÇð¾â ÇòÚ éÇÔðÈ Ú¶Áð çÆ ÃæÅêåÆ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅÍ

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


16

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

ÜÈñÆÁé Áûܶ ÇðÔÅÁ

ñ¿çé. ÇòÕÆñÕÃ ç¶ ìÅéÆ ÜÈñÆÁé Áûܶ ù ÇðÔÅ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ù ñ¿çé ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÓÚ¯º B ñ¼Ö 꽺â ç¶ î¹Ú¼ñÕ¶ Óå¶ ÷îÅéå ÇîñÆ ÔËÍ ÁçñÅå é¶ À¹Ã ù êÅÃê¯ðà Üî·Å ÕðòÅÀ¹ä çÅ Áç¶ô Çç¼åÅ ÔËÍ Áûܶ é¶ ÁÅêä¶ ÇðÔÅÂÆ å¯º ìÅÁç ÁÅêä¶ ÃîðæÕ» çÅ À¹Ã çÆ ÷îÅéå ç¶ä å¶ À¹Ã éÅñ Ú¼àÅé ò»× Öó·¶ Ô¯ä ñÂÆ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ À¹é·» ê¼åðÕÅð» ù ÇÕÔÅ ÇÕ íÅò¶º îËù ÔÅñ¶ ÇéÁ» éÔÄ ÇîÇñÁÅ ÔË êð ÇéÁ» Çîñä çÆ À¹îÆç Áܶ éÔÄ îðÆ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÁÅêäÅ Õ¿î ÜÅðÆ ð¼Ö»×ÅÍ òðäéï¯× ÔË ÇÕ Áûܶ é¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ õ¹øÆÁÅ çÃåÅò¶÷» ù Ü¼× ÷ÅÔð Õð Çç¼åÅ ÃÆ ÇÜà ÕÅðé ÁîðÆÕÅ Ãä¶ êÈðÆ ç¹éÆÁÅ ÓÚ íóæÈ êË Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÁîðÆÕÆ é˵àòðÕ é¶ ÇòÕÆñÆÕà ò˵ìÃÅÂÆà ù ÁÅêäÆÁ» öòÅò» ç¶äÆÁ» ì¿ç Õð Çç¼åÆÁ»

ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ òµñ¯º ÁÃźܶ 鱧 ÕñÆé ÇÚµà

ÃéÍ ìÆå¶ Ççéƺ Áûܶ ù B ÃòÆâé Á½ðå» éÅñ ÇÜéÃÆ Û¶óÛÅó å¶ Üìð ÜéÅÔ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹Ã é¶ H Ççé ñ¿çé çÆ Ü¶ñ· ÓÚ ÇìåŶ ÔéÍ òÕÆñ» é¶ çÈÜÆ òÅð Áûܶ ÇõñÅø Çð¼à ÕÆåÆ ÃÆ êð À¹Ô ÁÃëñ Ô¯ ׶Í

ÂÆðÅé é¶ Á¼åòÅçÆ Ôîñ¶ çÅ ç¯ô êÅÇÕÃåÅé Óå¶ îÇó·ÁÅ

ç¹ìÂÆ. ìÆå¶ ÇçéÄ ÚìÅÔð (ÂÆðÅé) ÃÇæå îÃÇÜç ç¶ ìÅÔð ԯ¶ ç¯ ÁÅåîØÅåÆ ì¿ì èîÅÇÕÁ» ñÂÆ ÂÆðÅé é¶ êÅÇÕÃåÅé ÇÃð ç¯ô îÇó·ÁÅ ÔËÍ ÇÂà Ôîñ¶ ÓÚ CI ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ ÃéÍ ÂÆðÅé ç¶ ×ÌÇÔ î¿åðÆ î¹ÃåëÅ î¹Ô¿îç éÜð é¶ ìÆå¶ Õ¼ñ· àËñÆÇò÷é éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÔîñÅòð» çÅ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ×ÇÔðŠÿì¿è ÃÆ Áå¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ êÈðÆ Ü»Ú Ú¼ñ ðÔÆ ÔËÍ î¹ÃåëÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» é¶ êÅÇÕÃåÅé ù ÇÂà ìÅð¶ ÜÅäÈ ÕðÅ Çç¼åÅ ÔË ÇÕ ÔîñÅòð» é¶ êÅÇÕÃåÅé

ÔîñÅòð» é¶ êÅÇÕÃåÅé 寺 ÇÃÖñÅÂÆ ñË Õ¶ ÇÂðÅé ÓÚ ÕÆå¶ ì¿ì èîÅÕ¶ 寺 ÇÃÖñÅÂÆ ñË Õ¶ ÇÂðÅé ÓÚ èîÅÕ¶ ÕÆå¶ ÔéÍ ÇÂà èîÅÕ¶ ÓÚ îðé òÅÇñÁ» ÓÚ ÇÜÁÅçÅåð ì¼Ú¶ Áå¶ Á½ðå» ôÅÇîñ ÃéÍ Ã¹¿éÆ î¹ÃñîÅé» çÆ Üæ¶ì¿çÆ Òܹ¿ç¹¼ñÅÓ é¶ ÇÂÔ Ôîñ¶ ÇÂðÅé ÃðÕÅð ò¼ñ¯º Ç×ÌøåÅð ÕÆå¶ ×¶ À¹é·» ç¶ é¶åÅ Áìç¯ñîñ¶Õ Çð×Æ ç¶ Çòð¯è ÓÚ ÕÆå¶ ÃéÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ÇÂðÅé ÓÚ ìÔ¹OÇ×äåÆ ôÆÁÅ î¹ÃñîÅé ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ

âð¯é Ôîñ¶ ÓÚ îðé òÅÇñÁ» ÓÚ ç¯ ìðåÅéòÆ Á¼åòÅçÆ òÆ ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ À¹µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÕìÅÇÂñÆ Ö¶åð ÓÚ ÇêÛñ¶ Ôøå¶ ÕÆå¶ ×¶ âð¯é Ôîñ¶ ÓÚ îÅð¶ ׶ ÚÅð Á¼åòÅçÆÁ» ÓÚ¯º ç¯ ìðåÅéòÆ îÈñ ç¶ òÆ ÃéÍ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁ» Áå¶ åÅÇñìÅé ÃÈåð» ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ñ¿ØÆ A@ çÿìð ù ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. âð¯é é¶ ç¼åÅÖ¶ñ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ÇÂÕ ÕÅð ù ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅÍ ÇÂà Ôîñ¶ ÓÚ ç¯ ìðåÅéòÆ îÈñ ç¶ Á¼åòÅçÆ ÃàÆëé (DH) Áå¶ â¶ðÆ ÃÇîæ (BE) òÆ îÅð¶ ×Â¶Í åÅÇñìÅéÆ ì¹ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð éÔÄ ÔË ÇÕ ÇÂà ñóÅÂÆ ÓÚ ìðåÅéòÆ îÈñ ç¶ ñóÅÕÈ ÁñÕÅÇÂçÅ ò¼ñ¯º ñóç¶ ôÔÆçÆ ÜÅî êÆ ×¶ Ô¯äÍ ì¹ñÅð¶ Áé¹ÃÅð ç¯ò» ìðåÅéòÆ ñóÅÕÈÁ» é¶ Õ¹Þ ÃÅñ êÇÔñ» ÔÆ ÇÂÃñÅî èðî ÁêäÅÇÂÁÅ ÃÆÍ èðî åìçÆñÆ å¯º ìÅÁç ÃàÆëé é¶ ÁÅêäÅ éÅî ÁìÈ ì¶Õð Áå¶ ÃÇîæ é¶ îéÃÈð ÁÇÔîç ð¼Ö ÇñÁÅ ÃÆÍ À¹é·» é¶ éò¿ìð B@@I ÓÚ Áñ ÕÅÇÂçÅ ù ÁêäÅ ÇñÁÅ ÃÆÍ

âð¯é Ôîñ¶ ÓÚ E@ Á¾åòÅçÆ ÔñÅÕ

ÇêôÅòð. À¹µåð ê¾ÛîÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÕ¶ ÖËìð ÓÚ ÁîðÆÕÆ âð¯é é¶ Á¾åòÅçÆÁ» ç¶ ç¯ ÇàÕÅÇäÁ» Óå¶ ç¯ Ôîñ¶ ÕÆå¶Í ÇÂé·» ÔîÇñÁ» ÓÚ ÇÂÕ Õî»âð Ãî¶å E@ Á¾åòÅçÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ G Á¾åòÅçÆ ÷õîÆ Ô¯ ׶Í

îËñìðé. ǵ毺 çÆ ê°ñÆÃ é¶ ÇòÕÆñÆÕà Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ìÅéÆ Ü±ñÆÁź ÁÃÅºÜ é±§ ÕñÆé ÇÚà ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ê°ñÆà î°åÅìÕ ÁÃÅºÜ é¶ ÁÅêä¶ î°ñÕ ÇòÚ ÇÕö òÆ åð·Åº ÕÅ鱧é çÆ À°ñ§ØäÅ éÔƺ ÕÆåÆ¢ ê°ñ¶Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁé ëËâðñ ê°ñÆà (¶.ÁËë.êÆ) é¶ À°êñµìè òÃåź çÆ Ø¯Ö Õð ñÂÆ ÔË Áå¶ î°ñÕ ÇòÚ ÇÕö ÁêðÅèÕ îÅîñ¶ ÇòÚ À°Ã çÆ ôî±ñÆÁå çÆ ê°ôàÆ éÔƺ Ô¯ ÃÕÆ¢ êÇÔñź ò˵ìÃÅÂÆà À°µå¶ ñÚéÅ ñÆÕ Ô¯ä çÆ ÇéÖ¶èÆ Õðé òÅñÆ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆ êzèÅé î§åðÆ Ü±ñÆÁÅ Ç×ñÅðâ é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ Õ±àéÆåÕ Ã°é¶Ô¶ ñÆÕ ÕðéÅ ìÔ°å ÔÆ ×ËðOÇ÷§î¶òÅðÅéÅ ÕÅðòÅÂÆ ÃÆ êð À°é·Åº é¶ ê°ñÆà òµñ¯º յ㶠Çõච鱧 ÃÔÆ ÕðÅð ÇçµåÅ¢ ç±Ü¶ êÅö ÁàÅðéÆ Üéðñ ðÅìðà îËÕÕñÆñ˺â é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ îÅîñÅ ê°ñÆà 鱧 ýºê Õ¶ ÃðÕÅð é¶ ÇÃÁÅäê 寺 Õ§î ÇñÁÅ ÔË¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ êÇÔñź êzèÅé î§åðÆ Ü±ñÆÁÅ Ç×ñÅðâ é¶ ÁÃÅºÜ çÆÁź ÕÅðòÅÂÆÁź 鱧 ×ËðOÕÅ鱧éÆ ÕðÅð Çç§ç¶ ԯ¶ ÇÂé·Åº çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕÆåÆ ÃÆ¢

ÂÆðÅé çÆ îÃÇÜç ÇòÚ ÁÅåîØÅåÆ ÔîñÅ=CI ÔñÅÕ åÇÔðÅé. ÂÆðÅé ç¶ ç¼ÖäOêÈðì ÓÚ Á¼Ü B ÁÅåîØÅåÆ ÔîñÅòð» ò¼ñ¯º îÃÇÜç é¶ó¶ ôÆÁÅ ç¶ îÅåî ÃîÅ×î ÓÚ ÁÅêä¶ ÁÅê ù À¹âÅ ÇñÁÅ ÇÜà ÕÅðé CI ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ×Â¶Í ÇÂðéÅ õìð ¶ܿÃÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÔîñÅ ì¿çð×ÅÔÆ ôÇÔð ÛÅÔìÔÅð ÓÚ ÇÂîÅî Ô¹ÃËé îÃÇÜç ç¶ ìÅÔð ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êË׿ìð î¹Ô¿îç ç¶ ê¯åð¶ Ô¹ÃËé çÆ G ÃçÆÁ» êÇÔñ» Ô¯ÂÆ ôÔÅçå ù î¹¼Ö ð¼Ö Õ¶ îéŶ Ü»ç¶ îÅåîÆ ÇåÀ¹ÔÅð ÓÚ ÜÅ ðÔ¶ ôÆÁÅ íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ôðèÅñÈÁ» ù ÇéôÅéÅ ìäÅ Õ¶ ÇÂÔ ÔîñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ÔòÅéÅ (ÇÕÀ±ìÅ) ÇòÖ¶ ÇÕÀ±ìÅ ç¶ ÁÅ×È ëÆâñ ÕÅÃåð¯ ò¼ñ¯º Õð»åÆ ð¼ÇÖÁÅ Õî¶àÆ çÆ E@òƺ òð·¶×¿ã î½Õ¶ ÿì¯èé Õðé ò¶ñ¶ çÆ ÇÂÕ ê¹ðÅäÆ åÃòÆðÍ íÅò¶º ÇÕÀ±ìŠ寺 ÜñÅòåé Ô¯ Õ¶ ׶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ëÆâñ ÕÅÃåð¯ çÆ î½å çÆ ì¶ÃìðÆ éÅñ À°âÆÕ Õð ðÔ¶ Ôé êð ÁîðÆÕÆ ðÅÜéÆåÆòÅé» î¹åÅÇìÕ ÕÇîÀ±ÇéÃà ÔÕ±îå òÅñ¶ î¹ñÕ ÇòÚ ÜñçÆ Ã¼åÅ åìçÆñÆ Ã¿íò éÔƺÍ

ñÅç¶é é¶ ÕôîÆðÆ Ü¶ÔÅçÆÁ» ù Çç¼åÅ ÃÆ ÃÔÅÇÂåÅ çÅ òÅÁçÅ

ñ¿çé. Áñ ÕÅÇÂçÅ êÌî¹¼Ö úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é é¶ ÕôîÆð ÓÚ ñóç¶ Ü¶ÔÅçÆÁ» ù íð¯ÃÅ Çç¼åÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ôé» ù êËö ò¼ñ¯º Õ¯ÂÆ òÆ ØÅà çðê¶ô éÔÄ ÁÅÀ¹ä Çç¼åÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ñÅç¶é ÕôîÆðÆ Ü¶ÔÅçÆÁ» ù ÕðÆì B@ ÇîñÆÁé âÅñð çÆ ÁÅðÇæÕ ç¶ä çÅ îé ìäÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Á¼Ü êÌÇüè òËìÃÅÂÆà ÇòÕÆñÆÕà ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ×¶ éò¶º Ö¹ñÅö ÓÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÔËÍ ÇòÕÆñÆÕÃ é¶ ÇîåÆ BD, B@@F ç¶ ÁèÅð Óå¶ íÅðå ÁîðÆÕÅ ç¶ Ü¹ÁÅÇ¿à òðÇÕ¿× ×ð¹¼ê çÆ Ô¯ÂÆ

B@ ÇîñÆÁé âÅñð çÆ ÁÅðÇæÕ ÃÔÅÇÂåÅ ç¶ä çÅ ÃÆ òÅÁçÅ îÆÇà¿× çÅ ò¶ðòÅ Çç¼åÅ ÔË, ÇÂà îÆÇà¿× ÓÚ íÅðåÆ Çòç¶ô î¿åðÅñ¶ ç¶ òèÆÕ ÃÕ¼åð Õ¶.ÃÆ. ÇÃ¿Ø é¶ êÌ×àÅòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ íÅðå Ô¹ä Áñ ÕÅÇÂçÅ ç¶ ÇéôÅé¶ Óå¶ ÔËÍ BI ÁêÌËñ çÆ Õ¶ìñ ÓÚ úÃÅîÅ ç¶ ÇâêàÆ ÁÂÆîé Áñ ÜòÅÔðÆ é¶ ÕôîÆðÆ Ü¶ÔÅçÆÁ» ç¶ Ã¿Øðô çÆ Ü¯ðçÅð ÔîÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆÍ


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

î°ÁÅò÷¶ ìÅð¶ ×µñìÅå Õðé ñÂÆ ÔéÆø ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ê°µÜÅ îËñìðé. ìðåÅéÆÁÅ ÇòÚ ÇÂÕ ÁÃøñ ÁÇåòÅçÆ Ôîñ¶ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Ç×zëåÅð ԯ¶ å¶ ×ñå ã§× éÅñ ëÃŶ ׶ íÅðåÆ âÅÕàð î°Ô§îç ÔéÆø 鱧 Ô°ä À°é·Åº ç¶ î°ÁÅò÷¶ ç¶ çÅÁò¶ çÅ ëËÃñÅ Ô¯ä çÆ ÁÅà ÔË, ÇÜà éÅñ À°é·Åº 鱧 ÖðÅì Ã ÇòµÚ¯º À°íðé çÅ î½ÕÅ Çîñ ÃÕ¶×Å¢ CA ÃÅñÅ íÅðåÆ âÅÕàð ÔéÆø çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ î°ÁÅëÆ î§×ä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Ô°ä ìÔ°å ç¶ð Ô¯ Ú°µÕÆ ÔË¢ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÃðÕÅð ÇõñÅø îÅäÔÅéÆ ç¶ çÅÁò¶ ñÂÆ ×µñìÅå Õðé ñÂÆ Õµñ· ðÅå ÇìzÃìé 갵ܶ ÔéÆø é¶ ÁÅêäÆ òÅêÃÆ é±§ ÇÂÕ ÁÇÔî Õçî ÕðÅð ÇçµåÅ¢ ÔéÆø AB Ççéź åÕ ×ñå ã§× éÅñ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ðµÖ¶ ÜÅä çÆ ØàéÅ î×𯺠êÇÔñÆ òÅð ÁÅÃàð¶ñÆÁŠ갵ܶ Ôé¢ îÆâÆÁÅ éÅñ ×µñìÅå ÇòÚ ÔéÆø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇåòÅç ç¶ ç¯ô ñ×ÅÀ°äÅ À°é·Åº å¶ À°é·Åº ç¶ êÇðòÅð ñÂÆ ÒÖ½øéÅÕÒ åÜðìÅ ÃÆ¢ ÇÂà éÅñ À°é·Åº ç¶ ÕðÆÁð å¶ ÁÕà Òå¶ îÅóÅ ÁÃð ÇêÁÅ¢ ÔéÆø é¶ ÇìzÃìé ÇòÚ ÜÅðÆ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ, ÒÒî˺ ÇÂæ¶ ÇÂà ÕðÕ¶ ×µñìÅå ñÂÆ ÁÅÇÂÁÅ Ôź åź ܯ ç°éÆÁź 鱧 êåÅ ñµ× ÃÕ¶ ÇÕ î¶ð¶ Òå¶ ñµ×¶ ޱᶠç¯ôź é¶ î¶ðÅ å¶ î¶ð¶ êÇðòÅð çÅ ÁÕÃ å¶ ÕðÆÁð åìÅÔ Õð ÇçµåÅ¢ ÃÅñ B@@G ÇòÚ ÁÅêäÆ Ç×zëåÅðÆ å¯º êÇÔñź ׯñâ Õ¯Ãà ÔÃêåÅñ ÇòÚ Õ§î Õðé òÅñ¶ ÔéÆø 鱧 Ô°ä òÆ ÁÅà ÔË ÇÕ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ ÇòÚ À°Ô î°ó 寺 âÅÕàðÆ ô°ð± Õð ÃÕä׶¢

êÅÇÕÃåÅé éÅñ ðäéÆåÕ Ã»Þ òèÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»4ÇÜÁÅìÅú

ÇÂÃñÅîÅìÅç. Çå¿é ÇçéÅ ç½ð¶ Óå¶ êÅÇÕÃåÅé ç½ð¶ Óå¶ ê¹¼Ü¶ ÚÆé ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ ò¶é ÇÜÁÅìÅú çÅ ôÅÔÅéÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ êÅÇÕ ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ ïÈÇÃø ð÷Å Ç×ñÅéÆ é¶ õ¹ç À¹é·» ù Ö¹ôÁÅîçÆç ÁÅÇÖÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» À¹é·» ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÁܯÕÆÁ» Õ½î»åðÆ ×¹¿ÞñçÅð ÃÇæåÆÁ» ç¶ ìÅòÜÈç ÁÃƺ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ðäéÆåÕ Ã»Þ òèÅÀ¹ä ç¶ ÇÂÛ¹¼Õ Ô»Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÚÆé å¶ êÅÇÕÃåÅé Ôî¶ôÅ ÇÂÕO çÈÃð¶ ç¶ ÃÇÔï¯×Æ ðÔ¶ Ôé Áå¶ íÇò¼Ö

çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ òµñ¯º ë½ÜÆ ÁëÃðź 鱧 åðµÕÆÁź

ÇÃúñ. çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ é¶ À°µåð Õ¯ðÆÁŠ寺 õåð¶ ç¶ ê¶ô¶é÷ð ÁÅêäÆ ë½Ü 鱧 î÷ì±å ìäÅÀ°ä ñÂÆ òµâ¶ êµèð Òå¶ ðµç¯ìçñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ À°µåðÆ Õ¯ðÆÁÅ òµñ¯º ÕÆå¶ Ôîñ¶ çÅ Õî÷¯ð ÇÜÔÅ Ü°ÁÅì ç¶ä Òå¶ ç¶ô Á§çð ÃðÕÅð çÆ êÇÔñź ÔÆ é°ÕåÅÚÆéÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË¢ ðµÇÖÁÅ î§åðÅñ¶ é¶ ë½ÜÆ ÁëÃðź 鱧 åðµÕÆÁź ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ GE æñ ÃËéÅ ÒÚ¯º, AD Üñ ÃËéÅ Áå¶ BB ÔòÅÂÆ ÃËéÅ ÒÚ¯º Ôé¢ ÇÂÃ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ÇÂÔ åðµÕÆÁź ðÅôàðêåÆ ñÆ ÇîÀ°º× ìÅÕ òµñ¯º ÚñÅÂÆ Ã°èÅðź çÆ î°ÇÔ§î çÅ ÇÔµÃÅ Ôé¢ ñ§Ø¶ îÅðÚ ÇòÚ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ çÅ ÇÂÕ ë½ÜÆ ñóÅÕ± ÜÔÅ÷ â°µìä ÕÅðé DF ÜÅéź ÚñÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢

ÓÚ ÁÃƺ ÇÂà Çðôå¶ ù Ô¯ð Á¼×¶ ÇñÜÅäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ô»Í À¹é·» À¹îÆç êÌ×à ÕÆåÆ ÇÕ î¶ð¶ ÇÂà ç½ð¶ éÅñ ç¯ò» ç¶ô» ç¶ ÁÅðÇæÕ å¶ òêÅðÕ Ãì¿è òÆ î÷ìÈå Ô¯ä׶ Áå¶ ç¹ò¼ñ¶ Ãì¿è» ù éòƺ ÇçôÅ Çîñ¶×ÆÍ ÇÜÁÅìÅú ò¼ñ¯º êÅÇÕ ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ å¶ Ô¯ð ÁÅ×ÈÁ» éÅñ ÁÇÔî î¹¼ÇçÁ» Óå¶ ×¼ñìÅå ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÚÆéOêÅÇÕÃåÅé òêÅðÕ ÇÃõð ÿî¶ñé ÇòÚ ÇòÚ òÆ ÇôðÕå Õðé×¶Í çÈܶ êÅö ÃÈåð» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ç½ð¶ ç½ðÅé À¹Ô êÅÇÕÃåÅé éÅñ AI Áðì âÅñð ç¶ òêÅðÕ ÃîÞ½å¶ Õðé׶Í

ÕôîÆð ÓÚ ÇÔðÅÃå ÓÚ Ô¹³çÅ ÔË Á³é·¶òÅÔ åô¾çç

ñ³âé. ÇòÕÆñÆÕà òñ¯º ñÆÕ ÕÆå¶ Õ±àéÆåÕ çÃåÅò¶÷» Áé¹ÃÅð Á³åððÅôàðÆ ð˵â ÕðÅà Õî¶àÆ (ÁÅÂÆ. ÃÆ. ÁÅð. ÃÆ.) ç¶ ÕðîÚÅðÆÁ» é¶ ÁîðÆÕÆ ðÅÜ é¶åÅò» ù ×¹êå å½ð Óå¶ ç¾ÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ ÕôîÆð ÓÚ ÇÔðÅÃå ÓÚ ð¾Ö¶ ׶ ñ¯Õ» Óå¶ ÇÕà åð·» Á³é¶·òÅÔ åô¾çç ÕÆåÅ Ü»çÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÕ ÁõìÅð ÓÚ êÌÕÅÇôå Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð çÃåÅò¶÷» ðÅÔƺ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ. ÃÆ. ÁÅð. ÃÆ. é¶ ÃÅñ B@@E ÓÚ Çç¾ñÆ ÃÇæå ÁîðÆÕÆ ðÅÜ é¶åÅò» ù ÕôîÆð ÓÚ ÇÔðÅÃå ÓÚ ð¾Ö¶ ׶ Ã˺Õó¶ ñ¯Õ» ù Õð³à ñ×ÅÀ¹ä, Õ¹¾àîÅð Õðé Áå¶ ÃðÆðÕ Ã¯ôä ÕÆå¶ ÜÅä ìÅð¶ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ

17

Õ°òËå òµñ¯º ÃêźÃðÇôê êzäÅñÆ õåî Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ ç°ìÂÆ. Õ°òËå ç¶ ÇÕðå î§åðÅñ¶ é¶ ç¶ô ÇòÚ Úµñ ðÔÆ ÇòòÅç×zÃå ÃêźÃðÇôê êzäÅñÆ é±§ Öåî Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð Õ¯ñ åÜòÆ÷ ê¶ô ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÕ ÁõìÅð çÆ Çðêð¯à î°åÅìÕ ÇÂÔ åÜòÆ÷ ÕÂÆ Ãðò¶Öäź å¶ ÇÃëÅðôź Òå¶ ÁÅèÅðå ÔË¢ ÇÂÔ ÇÃëÅðôź å¶ Ãðò¶Öä Áðì ÇÕðå ç×áé å¶ Õ½îźåðÆ ÇÕðå ç×áé é¶ ÕÆå¶ Ôé¢ Õ°òËå ÒÚ ÇÂà ò¶ñ¶ F ñµÖ íÅðåÆ Ôé¢ åÜòÆ÷ ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÃðÕÅð Çòç¶ôź 寺 ÕÅî¶ Ãµçä ñÂÆ ÇÂÕ Õ§êéÆ ìäŶ å¶ Õ§êéÆ ÔÆ Õ°òËå ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òðÕðź 鱧 ÃêźÃðÇôê ç¶ò¶¢ éòƺ åÜòÆ÷ åÇÔå Õ¯ÂÆ òÆ î°ñÅ÷î Üź ÕÅîÅ Çå§é ÃÅñ ÇÂÕ æź Òå¶ Õ§î Õðé 寺 ìÅÁç Õ§î ìçñ ÃÕ¶×Å Üź ÁÅêäÅ Õ§àðËÕà Öåî Õð ÃÕ¶×Å¢ ÇÂæ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÕÅÇîÁź 鱧 òðÕ êðÇîà ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å å¶ À°Ô ç¶ô ÇòÚ ÇÕèð¶ òÆ Õ§î Õð ÃÕä׶¢ ÇÂé·Åº åÜòÆ÷ź ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ü篺 åÕ Õ¯ÂÆ Çòç¶ôÆ ÕÅîÅ ÇÂæ¶ ðÔ¶×Å À°Ã çÅ êÅÃê¯ðà ×Åð§àÆ òܯº À°Ã ç¶ îÅñÕ Õ¯ñ ðÔ¶×Å å¶ îÅñÕ À°Ã 鱧 Çòô¶ô ÕÅðâ ç¶ò¶×Å¢ ÇÂà Ã êðòÅÃÆÁź 鱧 ÁÅêä¶ éÅñ Ôð ò¶ñ¶ êÅÃê¯ðà ðµÖäÅ ñÅ÷îÆ ÔË¢ ÃðÕÅð òµñ¯º òµâ¶ òêÅðÕ ØðÅÇäÁź ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅòܱç ÃêźÃðÇôê êzäÅñÆ Á×ñ¶ ÃÅñ 寺 Öåî ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢


18

èîÕ

Öìð» ÷ðÅ Ôµà Õ¶/ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

ÃçÅ ÜòÅé ðÇÔä çÅ í¶å

ñ§âé : ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ òµâÆ êzÅêåÆ çÅ Ö°ñÅÃÅ ÕðÇçÁź ÇÂÔ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº é¶ Ú±ÇÔÁź ç¶ ÒÃçÅ ÜòÅéÒ ðÇÔä çÅ í¶å ÜÅä ÇñÁÅ ÔË¢ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÃ Ö¯Ü ç¶ ÁÅèÅð À°µå¶ Üñç ÔÆ îé°µÖź 鱧 ÒÃçÅ ÜòÅéÒ ðµÖä òÅñÆ çòÅÂÆ ÇåÁÅð Õð ÃÕä׶¢ Òâ¶ñÆ î¶ñÒ çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÁîðÆÕÅ çÆ ÔÅðòðâ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ð¯éÅðâ âÆ Çê§éÔ¯ òµñ¯º Ú±ÇÔÁź Òå¶ ÇÂÔ êzï¯× ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ç¶ÇÖÁÅ ÇÂà éÅñ òèçÆ À°îð ç¶ ÁÃð 鱧 ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÜÔó¶ Ú±ÇÔÁź Òå¶ ÇÂÔ Ö¯Ü ÕÆåÆ ×ÂÆ, À°é·Åº çÆ ÚîóÆ, ÇçîÅ×, ÁźåóÆÁź Áå¶ Ô¯ð ç±Ü¶ Á§× H@ ÃÅñ ç¶ îé°µÖź éÅñ Çîñç¶RÜ°ñç¶ Ãé, ÇÜà 寺 êåÅ ñµÇ×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅêà ÒÚ î¶ñ ÖÅºç¶ Ôé¢ çòÅÂÆ ç¶ä 寺 ÇÃðø ç¯ îÔÆÇéÁź ìÅÁç ò¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À°é·Åº Ú±ÇÔÁź é¶ Ç§é¶

ÿֶê Öìð»

íÅðåÆ ÕËçÆ ñÅÔ½ð ÓÚ Ãê¹ðç8¶8ÖÅÕ

ñÅÔ½ð. êÅÇÕÃåÅé çÆ Ü¶ñ· ÓÚ B@ îÔÆé¶ êÇÔñ» îð¶ íÅðåÆ ÕËçÆ ù êÈðìÆ ôÇÔð ÃÇæå ÕìÇðÃåÅé ÓÚ çëéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ öËðRÃðÕÅðÆ Ã¿ÃæÅ ÒÂÆçÆ ëÅÀȺâ¶ôéÓ é¶ Á¼Ü ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À¹µåð êÌç¶ô òÅÃÆ BH ÃÅñÅ î¹Ô¿îç éÅÂÆî ù ê¹Çñà ò¼ñ¯º ñÅÔ½ð ð¶ñò¶ Ãà¶ôé é¶ÇóÀ¹º ÁêÌËñ B@@I ÓÚ êÅÇÕÃåÅéÆ òÆ÷Å å¶ ïÅåðÅ ñÂÆ ñ¯óÆºç¶ ÕÅ×÷ éÅ Ô¯ä ÕÅðé Ç×ÌëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ î¹Õ¼çî¶ ìÅÁç À¹Ã ù Ã÷ŠùäÅ Õ¶ Õ¯à ñ¼Öêå ðŶ ܶñ· ÓÚ í¶Ü Çç¼åÅ ÃÆÍ ÂÆçÆ ëÅÀȺâ¶ôé ç¶ ÁÇèÕÅðÆ î¹Ô¿îç ïÈéÃ é¶ ÇÂà õìð ¶ܿÃÆ ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ éÅÂÆî çÆ ñ¿ìÆ ÇìîÅðÆ ìÅÁç î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ

ÃÅìÕÅ ðÅÜÕ¹îÅð êÅðà ù ÇîñÆ ÷îÅéå

Õáî¿âÈ. ÇéêÅñ ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅÜÕ¹îÅð êÅðà ìÆð ÇìÕðî ôÅÔ ÷îÅéå Óå¶ ÇðÔÅÁ Ô¯ Ç×ÁÅÍ êÅðà Óå¶ ç¯ô ÔË ÇÕ À¹é·» é¶ ôðÅì êÆ Õ¶ À¹ê êÌèÅé î¿åðÆ Ã¹ÜÅåÅ Õ¯ÇÂðÅñÅ ç¶ ÜòÅÂÆ ù èîÕÆ Çç¼åÆ ÃÆ ÇÜà ÕÅðé À¹Ã ù Ç×ÌëåÅð Õð ÇñÁÅ ÃÆÍ À¹é·» çÆ ÇðÔÅÂÆ çÆ õìð ùä Õ¶ ðÅÜôÅÔÆ ÃîðæÕ ç¼ÖäÆ ÇéêÅñ ÃÇæå ÇÚåòé Ç÷ñ·¶ ç¶ î¹¼Ö Ç÷ñ·Å ÁÇèÕÅðÆ ç¶ çëåð ÓÚ ÇÂռᶠԯ ×Â¶Í À¹é·» ç¶ ÃîðæÕ» é¶ ðÅÜôÅÔÆ å¶ ÃÅìÕÅ ðÅÜÕ¹îÅð ç¶ Ãîðæé ÓÚ éÅÁð¶ ñ×ÅÂ¶Í êÅðà (CI) ù A@ Ô÷Åð ç¶ Çé¼ÜÆ î¹Ú¼ñÕ¶ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÷îÅéå Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ

Ç÷ÁÅçÅ éò¶º Ã˵ñ êËçÅ ÕÆå¶ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ åð·Åº éÅñ î°ó ÜòÅé Ô¯ ׶ Ãé¢ ÇÂÔ êzï¯× Õðé çÅ ÇòÚÅð ÔÅñÆò°µâ Çëñî ÒÇç ÇÕÀ°ðà նà ÁÅë ì˺ÜÅÇîé ìàéÒ å¯º ÁÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà ÒÚ ìzËâÇêà,

ÇÜà çÆ î°µÖ í±ÇîÕÅ ÃÆ, î°ó ÜòÅé Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº ç¶ ÇÂà åÜðì¶ çÆ ÃëñåÅ çÅ îÅÁéÅ ÔË ÁÇÜÔÆÁź éòÆÁź çòÅÂÆÁź ÇåÁÅð Õð ñËäÅ, ÇÜé·Åº ç¶ ìñ Òå¶ ÁÅçîÆ å¶ Á½ðå ÁÅêä¶ ì°ãÅê¶ ÒÚ òÆ ìµÇÚÁź 鱧 Üéî ç¶ ÃÕä׶¢

ÇÂé·Åº çòÅÂÆÁź éÅñ À°îð ñ§îÆ Ô¯ò¶×Æ, ÇÃÔå òÆ áÆÕ ðÔ¶×Æ, ÇÜÃî çÆ ÚîóÆ å¶ òÅñ ÁËò¶º ðÇÔä׶ ÇÜò¶º ÜòÅéÆ ÒÚ Ô°§ç¶ Ôé Áå¶ ïÅç ôÕåÆ òÆ Öåî éÔƺ Ô¯ò¶×Æ¢ âÅ. Çê§éÔ¯ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü¶ ÇÂà 鱧 ÇÂéÃÅéź ç¶ êzÃ§× ÒÚ ÃîÞäÅ Ô¯ò¶ åź ÃîÞ¯ ÇÕ H@ òÇð·Áź çÆ À°îð ÒÚ ÇçµÃä òÅñÅ ÇÂéÃÅé D@ òÇð·Áź çÆ À°îð ÇܧéÅ ÇçÃä ñµ× êò¶×Å¢ À°é·Åº Áé°ÃÅð çé B@BE åÕ F@ ÃÅñ 寺 À°êð òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ A.B Áðì Ô¯ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂÔ À°îð çÅ À°Ô ç½ð Ô°§çÅ ÔË Ü篺 Õ˺Ãð, ÇÔðç¶ ð¯× å¶ ïÅç ôÕåÆ Ö°ðçRì°ðç Ô¯ä òÅñÆÁź ÇìîÅðÆÁź ÇÂéÃÅé 鱧 ضð ñ˺çÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ êÇÔñÆ òÅð ÔË ÇÕ òèçÆ À°îð 鱧 ÜòÅéÆ òµñ î¯óÅ ÇçµåÅ ÜÅäŠçíò Ô¯ä ñµÇ×ÁÅ ÔË¢ êÇÔñź ÁÃƺ ÇÂÔ ×µñ î§éä 鱧 ÇåÁÅð éÔƺ ÃÆ Ô°§ç¶¢ Ô°ä ÇÂÃ Ö¯Ü é¶ ÇÂÔ ÃÅìå Õð ÇçµåÅ ÔË ÇÕ ÇÂ§Ü Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

FF çÆ À¹îð ÓÚ î» ìäÆ ÃÆ, Ô¹ä ÚÅÔÆç¶ ê¹µåð

ÇÂµÕ GB ÃÅñ çÆ Á½ðå ÇÜÃé¶ FF ÃÅñ çÆ À¹îð ÓÚ ÇÂÕ ì¶àÆ ù Üéî ÇçµåÅ ÃÆ, Ô¹ä ç¯ìÅðÅ î» ìäé ìÅð¶ Ã¯Ú ðÔÆ þÍ B@@E ÓÚ êÇÔñÆ òÅð ìµÚÆ ù Üéî ç¶Õ¶ ÁËâÇðÁÅ銶Çñ¶ÃÕÈ é¶ Ãµí 寺 òµÞ À¹îð ÓÚ êÇÔñ¶ ìµÚ¶ ù Üéî ç¶ä çÅ ÇðÕÅðâ ìäÅÇÂÁÅ ÃÆÍ Ô¹ä ÁËâÇðÁÅéÅ çÅ ÕÇÔäÅ þ ÇÕ Ü¶Õð ÂÆôòð çÆ ÇµÛÅ Ô¯ÂÆ å» À¹Ô ê¹µåð ù òÆ Üéî ç¶ò¶×ÆÍ ÁËâÇðÁÅéÅ ÕÇÔ¿çÆ þ ÇÕ Ü¶Õð âÅÕðà Áå¶ í×òÅé ÚÅÔ¹ä å» À¹Ô ê¹µåð ù Üéî ç¶ ÃÕçÆ þÍ ð¯îÅéÆÁÅ çÆ ÇÂÕ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÓÚ Ãê¯ÕÃîËé ÁËâÇðÁÅéÅ î¿éçÆ þ ÇÕ À¹ÃçÅ ê¹µåð À¹Ã òÅÃå¶ òµâÅ ÃÔÅðÅ ìä¶×Å Áå¶ À¹ÃçÆ ðµÇÖÁÅ Õð¶×ÅÍ ÇÂéòðàÆ ëðàÆñÅÂÆܶôé éÅñ ×ðí èÅðä ÕðÕ¶ ì¶àÆ ÁËÇñÜÅ ù Üéî ç¶ä òÅñÆ ÁËâÇðÁÅéÅ B@@E ÓÚ Ã¹ðÖÆÁ» ÓÚ ÁÅÂÆ ÃÆÍ

êÌèÅé î¿åðÆ ìäé çÆ ê¶ôÕô á¹ÕðÅÀ¹ä ìÅð¶ ïéÆÁÅ ÇñÖ¶×Æ ÇÕåÅì

ñ¿çé. Õ»×ðà êÌèÅé ïéÆÁÅ ×»èÆ é¶ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÇÂÕ ÇÕåÅì ÇñÖ¶×Æ ÇÜà ÇòÚ B@@D ÇòÚ ÁÅî Ú¯ä» ÇòÚ Ã»ÞÅ êÌ×åÆôÆñ ×áܯó çÆ Çܼå 寺 ìÅÁç êÌèÅé î¿åðÆ çÅ ÁÔ¹¼çÅ ÇåÁÅ× ç¶ä å¶ âÅ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø ù êÌèÅé î¿åðÆ ìäÅÀ¹ä ìÅð¶ åéÅÁ òÅñ¶ êñ» çÅ ÇòÃæÅÇðå òðéä Ô¯ò¶×ÅÍ B@@F ÇòÚ íÅðå ç¶ ç½ð¶ Óå¶ ÁÅÂÆ ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ çÆ êÌæî îÇÔñÅ îÅðÆÁÅ ôÌÆòð ù ïéÆÁÅ ×»èÆ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ã Õ¯ñ¯º ÁÕÃð ê¹¼ÇÛÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ À¹é·» é¶ êÌèÅé î¿åðÆ ìéä çÆ ê¶ôÕô ÇÕÀ¹º éÔƺ î¿éÆ, ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ î˺ ñ¯Õ» ù ÕÇÔäÅ ÚÔ¹¿çÆ Ô» ÇÕ ÇÂÕ Ççé À¹Ô ÇÕåÅì ÇñÖä׶ ÇÜà ÇòÚ ÃÅðÆ ÕÔÅäÆ çÅ ò¶ðòÅ Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂÔ êÌ×àÅòÅ ÇòÕÆñÆÕà ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ×¹êå ÁîðÆÕÆ í¶ç ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ

ôìç ܯó Çò×Åóé òÅñÆ êÆó·Æ ǧ×Çñô ÃêËÇñ§× ðÃÅÇÂàÆ òµñ¯º Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÁÇèÁËé ê°ôàÆ ÕðçÅ ÔË ÇÕ ò˵ì é¶ Õ¶òñ Á§×ð¶÷Æ íÅôŠ鱧 ÔÆ éÔƺ ìçÇñÁÅ Ãׯº ÃÅ鱧 òÆ ôìç ܯó Çò×Åó Õ¶ ÇñÖä òÅñ¶ ìäÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÁµÜR Õµñ· ÁÅî ò¶ÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ Ç§àðé˵à Òå¶ Ã¯ôñ é˵àòðÇÕ§× ÃÅÂÆàà Áå¶ î¯ìÅÂÆñ ë¯éź Òå¶ å¶÷Æ éÅñ àÅÂÆê ÕðÇçÁź ôìç ܯóź 鱧 òµÖð¶ ð±ê ÒÚ ÇñÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÁÇÜÔÅ Õðé ò¶ñ¶ ôìç ܯóź éÅñ Ãì§èå Çéïîź 鱧 À°ºÜ ÔÆ Áä×½ÇñÁÅ Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÇòÁÅÕðä çÅ åź ÇÜò¶º ÇÖÁÅñ ÔÆ éÔƺ ðµÖ綢 ܶ ì¯ñäÅ òÆ ôÅðàÔ˺â ã§× éÅñ ÔÆ ÔË åź ÇÂÔ Ô¯ð òÆ õåðéÅÕ ÃÅìå Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇòÁÅÕðä 鱧 åź Çëð ìµÚ¶ ÇÂÀ°º ÃîÞä ñµ× êËä׶ ÇÜò¶º ÇÂà çÆ åź ñ¯ó ÔÆ éÔƺ ðÇÔ ×ÂÆ¢ ÒÇç ×ÅðâÆÁéÒ ÒÚ éôð Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÁÇèÁËé ÇÜÔóÅ ÇÕ Ç§àðé˵à òðåä òÅÇñÁź çÆ éòƺ êÆó·Æ Òå¶ ÁÅèÅðå ÔË, î°åÅìÕ AH 寺 BD ÃÅñ À°îð ×ð°µê ç¶ Ôð ê§Üò¶º ìµÚ¶ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇâÕôéðÆ çÆ îçç Üź ôìç ܯó ÚËµÕ Õðé 寺 ì×Ëð ÂÆRî¶ñ ÇñÖä ñÂÆ À°Ã çÅ Ô½ÃñÅ éÔƺ ê˺çÅ¢ ÇÂÔ À°é·Åº Õ°Þ ñ¯Õź çÆ ×µñ ÔË ÇÜé·Åº 鱧 Õ§ÇêÀ±±àð ç¶ ÃÅÔîä¶ ìËÇáÁź Ã çÆ ïÅç éÔƺ ðÇÔ§çÆ¢ ÇÜé·Åº Òå¶ ÇÂÔ Ãðò¶Öä ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË À°é·Åº ÇòÚ¯º ÇÂÕ ÇåÔÅÂÆ ñ¯Õź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ôìç ܯó çÅ ÇÜÔóÅ Ãð±ê ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ÇñÁźçÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, À°Ô À°é·Åº 鱧 À°ºÜ ÔÆ ÃòÆÕÅð éÔƺ¢ ÇÂà 寺 À°ñà ç¯ ÇåÔÅÂÆ ñ¯Õź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Çò×ó¶ ԯ¶ ôìç ÇâÕôéðÆ ÒÚ ôÅîñ Õð Ççµå¶ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ô°µè ôìçRܯóź çÆ Ãí 寺 òµè îÔµååÅ Ô°§çÆ ÔË êð ÇÂà Ãðò¶Öä 寺 êåÅ ñµ× ÇðÔÅ ÔË ÇÕ Ç§àðé˵à çÆ êÔ°§Ú ÇÜ§é¶ òµâ¶ êµèð Òå¶ Ô¯ ðÔÆ ÔË, À°Ã ÕÅðé éòź ÃîÅÇÜÕ Úñä ô°ð± Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË å¶ ÇÂÔ ÇÂà ò¶ñ¶ ôìç ܯóź ÒÚ åìçÆñÆ ÇñÁÅÀ°ä çÆ ÃîðµæÅ ÔÅÃñ Õð Ç×ÁÅ ÔË¢

קܶêä çÅ ÇÂñÅÜ Û¶åÆ ñµí¶ ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ

ñ§âé. Üðîé ç¶ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ Û¶åÆ ÔÆ ×§Üê ¶ ä çÅ ÇÂñÅÜ ñµí ñËä çÅ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°éÅ· º é¶ ÃàËî Ã˵ñź 寺 êÇÔñÆ òÅð òÅñź ç¶ ëÅÇñÕñ ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ôé¢ íÅò¶º À°é·Åº é¶ Ö¯Ü ç½ðÅé òðå¶ ÃàËî Ã˵ñ ÜÅéòðź 寺 ñ¶ Ãé êð àËÕéÆÕñ ï±éÆòðÇÃàÆ ìðÇñé ç¶ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź 鱧 ÁÅà ÔË ÇÕ îÅéòÆ ÃàËî Ã˵ñ ñË Õ¶ À°Ô ÃÅñ ç¶ Á§çðRÁ§çð îÅéòÆ òÅñź ç¶ ëÅÇñÕñ òÆ ÇåÁÅð ñËä׶¢ ñËìÅðàðÆ ÒÚ ÇÂé·Åº ÒÚ ë¶ðìçñ ÕðÕ¶ îé°µÖÆ ÃðÆð ÒÚ ÇÂÔ ÇÕö òÆ Çàô± ÒÚ À°×Ŷ ÜÅ ÃÕç¶ Ôé¢ â¶ñÆ ÁËÕÃêzÃ Ë ÒÚ ÛêÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð Ö¯ÜÆ àÆî ç¶ î¯ÔðÆ ÇòÇ×ÁÅéÆ ð¯ñºËâ, ñÅúÃàð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÔÅñÆÁÅ Ö¯Ü À°éÅ· º H@ ëÆÃçÆ ñ¯Õź 鱧 ðÅÔå ÇçòÅÀ°ä òµñ ÇÂÕ Õçî ÔË, ܯ קÜê ¶ ä 寺 êÆóå Ôé¢

A@C ÃÅñ çÆ À¹îð ÓÚ òÆ ë¶Ãì¹µÕ çÆ çÆòÅéÆ çÅçÆ î»

ñ¿çé. ë¶Ãì¹µÕ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé òÅñÆ Ãµí 寺 À¹îðçðÅÜ ôÖÃÆÁå çÅ ÇÖåÅì A@C ÃÅñÅ ÇìÌÇàô çÅçÆ ù ÇîÇñÁÅ þÍ úÔ ÁÅÂÆêËâ ÇÂÃå¶îÅñ ÕðçÆ þÍ ÇñÇñÁò ñÅ é¶ êÇÔñ» å» ÁÅêä¶ êóê¯å¶ êóêåÆÁ» éÅñ ܹó¶ ðÇÔä òÅÃå¶ ë¶Ãì¹µÕ çÆ ô¹ðÈÁÅå ÕÆåÆ Çëð ÇÂÔ À¹Ãç¶ ÜÆòé çÅ ÇÔµÃÅ ìä Ç×ÁÅÍ ç Ãé çÆ Çðê¯ðà î¹åÅÇìÕ ÇñÇñÁò ç¶ G êóê¯å¶ Áå¶ AC êóê¯åÆÁ» ÔéÍ À¹é·» çµÇÃÁÅ ÇÕ ë¶Ãì¹µÕ ÓÚ À¹é·» éÅñ ×µñ ÕðéÅ ìÔ¹å î÷¶çÅð Ô¹¿çÅ þÍ îËù ñµ×çÅ þ ÇÕ çÈܶ ñ¯Õ» ù òÆ ÁÅêä¶ êÇðòÅð éÅñ ܹó¶ ðÇÔä òÅÃå¶ ÇÂÃçÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ îËù ÚËÇà¿× Áå¶ ÁÅéñÅÂÆé ç¯Ãå» çÆÁ» åÃòÆð» ç¶ÖäÅ êÿç þÍ îËù ë¶Ãì¹µÕ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ î¶ð¶ ê¯å¶ ×ð˺âÃé ÃàÆò é¶ ÇçµåÆ ÃÆ êð ïÇÚÁÅ éÔÄ ÃÆ ÇÕ î˺ õí 寺 òµâÆ À¹îð çÆ ïÈÜé ìä ÜÅò»×ÆÍ

FG ÇÕñ¯ òÜé ØàÅÇÂÁÅ... ÇÂéÅî òÆ ÇܵÇåÁÅ

Õ¹ÁÅñÅñ¿ê¹ð. Çÿ×Åê¹ð ÓÚ ðÇÔ ðÔ¶ íÅðåÆ îÈñ ç¶ Çòò¶×»çî ç¶òðÅÜ é¶ Â¶ôÆÁÅ ç¶ Ãµí 寺 òµâ¶ ò¶à ¬÷ð çÅ ÇÖåÅì Çܵå ÇñÁÅ þÍ ÇÂÕ ñµÖ âÅñð Çܵåä ñÂÆ ç¶òðÅÜ é¶ FG ÇÕñ¯ òÜé صà ÕÆåÅ. À¹Ô Çì×ËÃà ¬÷ð ¶ôÆÁÅ êÅðà B éÅîÕ ÇðÁËÇñàÆ ô¯ çÅ ÇÔµÃÅ ÔéÍ ô¯ çÆ ô¹ðÈÁÅå ÓÚ ç¶òðÜÅ çÅ ò÷é ADD ÇÕñ¯ ÃÆÍ Û¶ îÔÆé¶ ÓÚ À¹é»· é¶ çÈÇÜÁ» çÆ å¹ñéÅ ÓÚ ÜñçÆ Áå¶ Ç÷ÁÅçÅ ò÷é صà ÕÆåÅÍ ç¶òðÅÜ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÇÂà ô¯ ÓÚ ÇõÇÖÁÅ ÇÕ ÜÆòé ÓÚ Õ¹µÞ òÆ éÅî¹îÇÕé éÔÄÍ î˺ ò÷é صà Õðé ç¶ ÇÂµÛ¹Õ ñ¯Õ» ù êÌǶ ðå ÕðéÅ ÚÅÔ¹ç ¿ Å Ô»Í ç¶òðÅÜ ÇܵåÆ ðÕî éÅñ

î˺ ÇÂà ô¯ ÓÚ ÇõÇÖÁÅ ÇÕ ÜÆòé ÓÚ Õ¹µÞ òÆ éÅî¹îÇÕé éÔÄÍ î˺ ò÷é صà Õðé ç¶ ÇÂµÛ¹Õ ñ¯Õ» ù ê̶Çðå ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ Ô»Í ç¶òðÅÜ ÇܵåÆ ðÕî éÅñ Çÿ×Åê¹ð ÓÚ î¯àÅê¶ ç¶ ÇôÕÅð ñ¯Õ» ñÂÆ ÚËÇðàÆ ÁÅð׶éÅÂÆܶôé ô¹ðÈ Õðä×¶Í Çÿ×Åê¹ð ÓÚ î¯àÅê¶ ç¶ ÇôÕÅð ñ¯Õ» ñÂÆ ÚËÇðàÆ ÁÅð׶éÅÂÆܶôé ô¹ðÈ Õðä×¶Í À¹é»· ÇÕÔÅ ÇÕ î¯àÅêŠǵ毺 ç¶ ÜÆòé çÅ ÇÔµÃÅ þÍ ÖÅà ÕðÕ¶ ìµÇÚÁ» ñÂÆÍ îËù ïÕÆé þ ÇÕ î˺ ô¯ ÓÚ Ü¯ òÆ ÇõÇÖÁÅ Áå¶ êÅÇÁÅ, À¹Ã éÅñ çÈܶ çÆ îçç Õð ÃÕçÅ Ô»Í


èîÕ

íÅðå/ç¹éÆÁÅ

Dec 22, 2010 Wednesday

19

ìðÇñé ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Óå¶ ÜÔÅÜ» 寺 ìðë ÃÅë ÕðçÆ îôÆéÍ

Û¹µàÆÁ» çÅ îÜÅ éÔÄ ñË êÅ ðÔ¶ ñ¯Õ

îÅñî¯ Ãà¶ôé Óå¶ ìðëìÅðÆ ÕÅðé ð¹µÕÆ ×µâÆÍ

êËÇðà Ãà¶ôà Óå¶ êð¶ôÅé ïÅåðÆÍ

Ç´Ãîà ܿîÆ ìðë çÆ ÚÅçð é¶ ï¹ð¯ê ç¶ À¹çï¯× ù ì¹ðÆ åð·» êÌíÅÇòå ÕÆåÅ þÍ ÕóÅÕ¶ çÆ á¿â ÕÅðé ñµÖ» òðÕð Áå¶ ç¹ÕÅéçÅð Øð» ÓÚ ìËáä ñÂÆ îÜìÈð ÔéÍ ç ðÅÇÂñ Ãé ÁñÅÇ¿à î¹åÅÇìÕ ÇìÌà¶é çÆ ÁÅðÇæÕåÅ ù ÇÂà éÅñ ð¯÷ÅéÅ ÕðÆì ÇÂµÕ Áðì êŪâ çÅ ØÅàÅ ÃÇÔäÅ êË ÇðÔÅ þÍ á¿â çÆ îÅð ç¹ÕÅéçÅð» ç¶ éÅñ4éÅñ ð¶Ãåð» îÅñÕ», ìÅð îÅñÕ» Áå¶ Ô¯ð è¿ÇçÁ» ù òÆ êË ðÔÆ þÍ Ç´Ãîà çÆÁ» êÅðàÆÁ» òÅÃå¶ Á×Ū Ô¯ä òÅñÆ ì¹ÇÕ¿× òÆ Áܶ åµÕ éÔÄ Ô¯ ÃÕÆ þÍ

ïÈðê ç¶ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Óå Ü¿îÆ ìðë ÓÚ ÖóÅ ÜÔÅÜÍ

ñ¿çé ÇòÖ¶ ì¿ç ÇêÁÅ ÇÂÕ ÔòÅÂÆ ÁµâÅÍ

êËÇðÃ ç¶ ×¶Áð âÈ é¯ðâ Ãà¶ôé Óå¶ Öó¶ ñ¯ÕÍ Öµì¶ ñ¿çé Ãà¶ôé Óå¶ Öó¶ ñ¯ÕÍ

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà N.Y.S. INSPECTION STATION

Front End and Wheel Alignment

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420


20

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

Ç´Ãîà Áå¶ éò¶º ÃÅñ çÆÁ» ñ¼Ö ñ¼Ö òèÅÂÆÁ»

21


22

èîÕ

ìÅñÆò¹µâ

Dec 22, 2010 Wednesday

òèÆÁÅ íÈÇîÕÅò» çÆ åñÅô : ÂÆôÅ ÒÇø÷ÅÓ, ÒÇêÁÅðÓ, ÒÇÂôÕ Á½ð î¹Ô¼ìåÓ, ÒÇçñ ÕÅ ÇðôåÅÓ, ÒÁÅîçéÆ Áá§éÆ ÖðÚÅ ð¹êÂÆÁÅÓ ÓÚ ÁÇíéË å¶ Õ¿êéÆ å¶ Õ»à¶ Çøñî ÓÚ ÁÅÂÆàî ×Æå ê¶ô Õðé òÅñÆ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð òèÆÁÅ Çøñî» å¶ òèÆÁÅ àÆ. òÆ. ê̯×ðÅî ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ ÖÅÇñç î¹Ô¿îç é¶ À°Ã ù ÇÂÕ ëËôé ô¯Á ÓÚ ç¶ÇÖÁÅ ÃÆ å¶ Çøñî ÒÇø÷ÅÓ ÓÚ ñË ÇñÁÅ ÃÆÍ ÕÆå¶ ÇÂà ð¯ñ çÆ åÅðÆø Ô¯ÂÆ êð Ç÷ÁÅçÅåð ñ¯Õ ÇÂôÕ Ãî³¹çð, ÖñÅà ÁÅÂÆàî ×Æå» ÓÚ ×ñËîðà ÇçÖ ÕÅðé Ôð ÇéðîÅåÅ ÁÇÜÔ¶ ×Æå ñË Õ¶ À°Ã Õ¯ñ ÁÅÇÂÁÅ, Ü篺 ÇÕ À°Ô ÇÂÕ òèÆÁÅ ÁÇíé¶åðÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Á¼ÜÕñ· À°Ô êÌÆàÆ Ç÷¿àÅ éÅñ Çøñî ÒÔð êñÓ Õð ðÔÆ ÔË, ÇÜà ÇòÚ À°Ô êÌÆåÆ çÆ ÃÔ¶ñÆ ìäÆ ÔËÍ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð é¶ ç¼Öä çÆÁ» ܯ Çøñî» ÕÆåÆÁ», ÇÂÔ Çøñî» ÕÅøÆ ×ñËîðà Ôé å¶ Ú¯àÆ ç¶ ÔÆð¯Á» éÅñ ÔéÍ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð ۯචêðç¶ Óå¶ ÁÅ Õ¶ ìÔ¹å Ö¹ô ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Òé¼Ú ì¼ñƶFCÓ ÓÚ À°Ô Ü¼Ü ìäÆ ÔËÍ ÂÆôÅ çÅ ÕÇÔäÅ, ÒÚËéñ ò¼ñ¯º îËù Â¶é¶ Õ° êËö Çîñ¶ Ôé ÇÜ¿éÅ ÇÕ î˺ ÇÂÕ ÃÅñ ÓÚ Çøñî» ÓÚ¯º ÕîÅÀ°ºçÆ Ô»Í Û¯à¶ êðç¶ Óå¶ òèÆÁÅ ô¯Á ÕðÕ¶ î˺ ìÔ¹å Ö¹ô Ô»Í ÇÂÕ ÚËéñ ñÂÆ ì÷¹ð×» ç¶ â»Ã ô¯Á çÆ òÆ Ü¼Ü ìä ðÔÆ Ô»Í ÔÅñÆò¹¼â çÆ Çøñî ÒÁÅðîFDÓ òÆ Õð ðÔÆ Ô», ÇÜà çÆ ôÈÇà³× Á×ñ¶ ÃÅñ îÅðÚ ÓÚ Ô¯ò¶×ÆÍÓ

î˺ ôÅÔð¹Ö ù

ÕÔ»×Æ...

ðÆ

ðÅäÆ î¹ÖðÜÆ

îÅ ÕÅ×åÆ çÆ Á×ñÆ Çøñî ÇòÚ ÁÅÇîð ÖÅé ç¶ éÅñ ðÅäÆ î¹ÖðÜÆ ç¶ ÁÅÀ°ä çÆÁ» ÁøòÅò» ÃÔÆ ÃÅìå Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ ðÅäÆ é¶ òÆ ÇÂà çÅ Ö¹ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÁÅÇîð ç¶ éÅñ ÇÂÕ Çøñî Õð ðÔÆ ÔËÍ ÕÅëÆ ÃÅñ» ìÅÁç ðÅäÆ çÆ ïô ðÅÜ ìËéð ç¶ éÅñ òÅêÃÆ À°é·» ñÂÆ êÇÔñ¶ ÇÂéÅî òð×Æ ÔËÍ ÇêÛñ¶ Õ°Þ ÃÅñ» 寺 ëñÅê Çøñî» ç¶ä éÅñ À°Ã çÅ ÕËðÆÁð ð¹Õ ÇÜÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂà ù ÿï¯× ÕÔ¯ Ü» Õ°Þ Ô¯ð ÇÕ À°Ã çÆ åÅ÷Å Çøñî Òé¯ òé ÇÕñâ ÜËÇÃÕÅÓ ç¶ ê̯î¯÷

ÇòÚ ÇÔ¼à ×Æå Ò÷ÇÔðÆñ¶Ó é¶ òÆ ðÅäÆ ù ò¼â¶ êðç¶ Óå¶ îÃå ìäÅ Çç¼åÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÃÅðÆÁ» ×¼ñ» ÇÂà ׼ñ çŠÿնå Ôé ÇÕ ðÅäÆ çÆ òÅêÃÆ À°Ã ù Çëð ùðÖÆÁ» ÇòÚ ÇñÁÅÀ°ä òÅñÆ ÔË Áå¶ ðÅäÆ òÆ ÇÂà î½Õ¶ ù Լ毺 ÜÅä éÔÄ ç¶äÅ ÚÅÔ¹¿çÆÍ ÁÅêä¶ Õ¯FÃàÅð çÆÁ» åÅðÆë» ÇòÚ ðÅäÆ ÕÇÔ³çÆ ÔË, ÒÁÅÇîð ç¶ éÅñ Çëð 寺 Õ¿î ÕðéÅ ìÔ¹å ÔÆ ÔËðÅéÕ°¿é ÔË, ÖÅà ÕðÕ¶ ¦ì¶ òÕø¶ ìÅÁçÍ À°é·» éÅñ î˺ ÁÅÖðÆ Çøñî Òî³×ñ ê»â¶Fç ðÅÂÆÇ÷¿×Ó ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ À°Ô òÆ Õ¯ÂÆ Çøñî éÔÄ ÃÆ

ìñÇÕ ÃÅⶠÓå¶ ÁÅèÅÇðå ÃÆ ÇÜà ÇòÚ ÁÃÄ ÇÂÕ çÈܶ ñÂÆ ÕÅëÆ Õ°Þ ÕðéÅ ÃÆÍ ðÅäÆ é¶ Á¼×¶ ÇÕÔÅ, ÒÁÅÇîð Áå¶ ôÅÔð¹Ö çÆ î˺ Ôî¶ôÅ êÌÿÃÕ ðÔÆ Ô»Í î˺ À°é·» 寺 ÕÅëÆ Õ°Þ ÇüÇÖÁÅ ÔËÍ Ü篺 î˺ À°é·» éÅñ Õ¿î ÕðéÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÃÆ, î˺ éòÄ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ îËù ÇÂé·» ç¯ò» ÃàÅð» 寺 ÁÅêä¶ ê̯ëËôéñ ÕËðÆÁð Áå¶ Çé¼ÜÆ Ç÷¿ç×Æ ÇòÚ ÕÅëÆ ÇüÖä ù ÇîÇñÁÅÍ î˺ À°é·» ñÂÆ Õ°Þ òÆ Õð ÃÕçÆ Ô»Í ÇÂÔ î¶ð¶ ñÂÆ øÖð òÅñÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ îËù À°é·» éÅñ ôÅéçÅð Çøñî» ÇòÚ Õ¿î Õðé çÅ î½ÕÅ ÇîÇñÁÅÍ î˺ ÁÅêäÆ Á×ñÆ Çøñî ù ñË Õ¶ ìÔ¹åFìÔ¹å À°åôÅÔÆ Ô» ÇÕªÇÕ îËù ÁÅÇîð ç¶ éÅñ Õ¿î Õðé ù Çîñ ÇðÔÅ ÔËÍÓ Ü篺 À°é·» 寺 ÇÂÔ ê¹¼ÇÛÁÅ ÇÕ ÇÂà Çøñî ÇòÚ òÆ À°é·» çÆ Ò×¹ñÅîÓ òð×Æ ÕËÇîÃàðÆ é÷ð ÁÅò¶×Æ, å» êÈð¶ ÁÅåîFÇòôòÅà éÅñ ì¯ñÆFÒìñÇÕ Ô¯ð òÆ òèÆÁÅ Ô¯ò¶×Æ Ã ç¶ éÅñ ÇÂÔ ÇìÔåð ÔÆ Ô¯ò¶×ÆÍÓ ðÅäÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ ÔÆ ÃÅñ AIIH ÇòÚ ÁÅÇîð ç¶ éÅñ Ò×¹ñÅîÓ Áå¶ ôÅÔð¹Ö éÅñ ÒÕ°Û Õ°Û Ô¯åÅ ÔËÓ Õðé 寺 ìÅÁç À°Ã çÅ ÕËðÆÁð êðòÅé ÚÇó·ÁÅ ÃÆÍ Çëð ðÅäÆ ôÅÔð¹Ö ç¶ éÅñ ÃÕðÆé Õ篺 ûÞÆ Õð ðÔÆ ÔË? ç¶ ÜòÅì ÇòÚ ðÅäÆ é¶ îÅï±ÃÆ ÇòÚ ÇÕÔÅ, Òî˺ ôÅÔð¹Ö ù Çîñ»×Æ Áå¶ ÕÔ»×Æ ÇÕ å°ÃÄ î¶ð¶ éÅñ ÜñçÆ ÔÆ Çøñî ô¹ðÈ Õð ÇçÀ° ÇÕªÇÕ î˺ å°ÔÅù ¦î¶ Ã 寺 Çîà Õð ðÔÆ Ô» ÇÕªÇÕ À°é·» Õ¯ñ Õ¯ÂÆ Çøñî éÔÄ ÔË, Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ðÅäÆ ôÅÔð¹Ö ç¶ éÅñ Çëð Õ¿î Õð¶×ÆÍÓ ðÅäÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô ôÅÔð¹Ö éÅñ ì¿×ñÅç¶ô ÇòÚ ÇÂÕ ê̯×ðÅî òÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ

Ç÷¿ç×Æ ÇÂÕ ÃîÞ½åÅ ÔË ÁËôòÇðÁÅ

ÁË

ôòÇðÁÅ ðŶ ìÚé åÅÇîñ Çøñî» ù ÜÅé 寺 òÆ ò¼è ÇêÁÅð ÕðçÆ ÔË å¶ ÒÂÆðÈòðÓ, Òð¯ì¶àÓ, ÒÜÆéÃÓ, ÒðÅòäÓ ÇÂÔ ÃÅðÆÁ» À°Ã çÆÁ» åÅÇîñ Çøñî» ÔÆ ÃéÍ Òô¿ÕðÓ å¶ ÒîäÆðåéîÓ åÅÇîñ Çøñî» ñÂÆ À°Ã ç¶ À°ÃåÅç ÃîÅé Çéðç¶ôÕ ðÔ¶ ÔéÍ ìÆå¶ ù ïÅç ÕðçÆ ÁËôòÇðÁÅ ç¼ÃçÆ ÔË ÇÕ êÇÔñ» À°Ô Á³×ð¶÷Æ ÓÚ åÅÇîñ ÇñÖ Õ¶ ÿòÅç ì¯ñçÆ ÃÆÍ Áܶ òÆ åÅÇîñ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ À°Ã çÆ ×ðËîð ìÔ¹å ÖðÅì ÔËÍ ÚÅÔ¶ ÒðÅòäÓ ÇÔ³çÆ ÓÚ ÃÔÆ éÔÄ ðÔÆ êð Òð¯ì¶àÓ é¶ ÁËôòÇðÁÅ ù Çëð ÚðÇÚå ÕÆåÅ ÔËÍ Çéðç¶ôÕ Ôî¶ôÅ À°Ã ñÂÆ ÁÇèÁÅêÕ ÃîÅé Ô¹¿ç¶ ÔéÍ Çéðç¶ôÕ ô¿Õð À°Ã Áé°ÃÅð ÜéåÅ çÆ éì÷ ÜÅäçÅ ÔË Üç ÇÕ ðÜéÆ Õ»å ÇéîðåÅ çÆ îÈðåÆ ÔËÍ ÁÇíô¶Õ ìÚé çÆ êåéÆ ìäé Óå¶ À°Ã ù îÅä ÔËÍ ÁËôòÇðÁÅ çÆ é÷ð ÓÚ Ç÷¿ç×Æ ÔÆ ÇÂÕ ÃîÞ½åÅ ÔË êð ÇòÁÅÔ ù À°Ô ÃîÞ½å¶ ç¶ ðÈê ÓÚ éÔÄ ç¶ÖçÆÍ ÁËôòÇðÁÅ ÇÂÔ Ãê¼ôà ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ Á½ðå» ç¶ òÆ Õ°Þ ÇÃè»å Ô¹¿ç¶ ÔéÍ

Free Delivery

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

Dec 22, 2010 Wednesday

Ô¹

ä å¼Õ ÇÕðé ðÅú çÆ ÁÇÔî êÇÔÚÅä ÁÅÇîð ÖÅé çÆ êåéÆ ç¶ å½ð Óå¶ ÔËÍ ÁÅ×ÅîÆ BA ÜéòðÆ å¯º À°é·» çÆ ÁÅêäÆ ò¼ÖðÆ êÛÅä Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ç¶ô ç¶ ÇÃé¶ ê̶îÆ À°é·» ù Çøñî ÒèìÆ ØÅàÓ çÆ Çéðç¶ÇôÕÅ ç¶ å½ð Óå¶ ÜÅäé ñ¼×äÍ BA ÜéòðÆ ù ÇÃé¶îÅ Øð» ÇòÚ êÔ¹¿Úä òÅñÆ ÇÂà Çøñî ù ñË Õ¶ ÇÕðé ìÔ¹å À°åôÅÔÆ ÔËÍ À°Ã çÆ ÇÂà Çøñî ç¶ î¹¼Ö ÕñÅÕÅð Ôé ÁÅÇîð ÖÅé, êÌåÆÕ ì¼ìð, î¯ÇéÕÅ â¯×ðÅ Áå¶ Ç´åÆ îñÔ¯åðÅÍ ÁÅêäÆ ÇÂà Çøñî ìÅð¶ ÇÕðé ÕÇÔ³çÆ ÔË, ÒÇÂà ÇòÚ ÚÅð ñ¯Õ» çÆ ÕÔÅäÆ ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÚÅð¶ ÃîÅÜ ç¶ ò¼ÖMò¼Ö åìÇÕÁ» 寺 Ôé êð ÚÅð¶ ÇÂÕ çÈܶ ç¶

Çéðç¶ÇôÕÅ ç¶ å½ð Óå¶

ÇÕðé ðÅú çÆ êÇÔñÆ Çøñî

è¯ìÆ ØÅà

éÅñ ÇÕå¶ éÅ ÇÕå¶ Ü¹ó¶ ԯ¶ ÔéÍ ÇÂà çÆ ÕÔÅäÆ î˺ ÔÆ ÇñÖÆ ÔË Áå¶ î˺ ÁÅêäÆ Çøñî ÇòÚ ÇÕðçÅð» ù ÿÜÆç×Æ éÅñ ê¶ô ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ Çøñî ç¶ Õ°Þ ÇÕðçÅð» ù Á³×ð¶÷Æ ÇòÚ ×¼ñ Õðç¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÚÅð¶ ÇÕðçÅð ìÂÆ å¯º Ôé Áå¶ ÇÂà îÔ»é×ð ÇòÚ Á³×ð¶÷Æ íÅôÅ çÅ ÇðòÅÜ ÁÅî ÔËÍ ÇÂÔ î˺ ÕÇÔ ÃÕçÆ Ô» ÇÕ ÇÂà Çøñî çÅ ÚÅñÆ ëÆÃçÆ ÇÔ¼ÃÅ Á³×ð¶÷Æ ÇòÚ ÔËÍ ÇîñÆ Ü¹ñÆ ÇÔ³çÆ Áå¶ Á³×ð¶÷Æ òÅñÆ ÇÂà Çøñî ÇòÚ ÁÅÇîð ÖÅé ÇÂÕ ê¶ºàð Áð¹ä çÆ íÈÇîÕÅ ÇéíÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Áð¹ä ÇÂÕ¼ñåÅ òÅñÆ Ç÷¿ç×Æ Çܪ ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ Áð¹ä çÆ êÇÔÚÅä ïÅÃÇîé (Ç´åÆ îñÔ¯åðÅ) 寺 Ô¹¿çÆ ÔËÍ

À°ÇçåŠׯÃòÅîÆ

ÜÅ× ê¶ ù¼å¶ Õðî

ç

ðÁÃñ ÒÀ°Ã çÆÓ ìçÇÕÃîåÆ ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ Ø¼à Çøñî» ÕðÕ¶ çðôÕ» ù À°Ã çÅ Ú¶åŠؼà ðÇÔ³çÅ ÔË å¶ Õ¯ÂÆ òÆ ×¼ñ Õðé ñ¼Ç×Á» À°Ã çÆ ïÅç ÕðòÅÀ°äÆ ê˺çÆ ÔËÍ À°Ô ÔË À°ÇçåŠׯÃòÅîÆ ÇÜÃ é¶ êÈÜÅ í¼à ç¶ Çéðç¶ôé ÓÚ ìäÆ Çøñî ÒêÅêÓ ðÅÔÄ Çøñî é×ðÆ çÅ çðòÅ÷Å à¼ÇêÁÅ ÃÆÍ í¼à êÇðòÅð çÆÁ» Çøñî» å» À°Ã ÕÆåÆÁ» êð À°Ã çÆ Çç¼Ö ×ðîÅM×ðî ÁÇíé¶åðÆ òÅñÆ ÇÜà ù ÇøñîÆ íÅôÅ ÓÚ ÒÔÅà ÔÆð¯ÇÂéÓ ÕÇÔ³ç¶ Ôé, ìä ×ÂÆÍ Õç¶MÕç¶ àÆ. òÆ. ÚËéñ» Óå¶ òÆ ÇçÃä òÅñÆ î¶î ÇÜÔÆ ñ×çÆ À°ÇçåŠׯÃòÅîÆ ÔÅñ» ÇÕ Çê¼Û¶ ÇÜÔ¶ Çøñî ÒðÅÕÓ ÓÚ Áñ¼× íÈÇîÕÅ éÅñ ÁÅÂÆ êð ÇÂà Çøñî ù êÅäÆ òÆ éÅ Çîñä òÅñÆ ×¼ñ Ô¯ÂÆÍ À°ÇçåÅ ÜÅä ×ÂÆ ÔË ÇÕ çðôÕ À°Ã ù ÔÅà ÔÆð¯ÇÂé òܯº ÔÆ ç¶ÖäÅ ÚÅÔ¹¿ç¶ ÔéÍ

ÔðíÜé îÅé çÆ ÒïÅðÅ ú ÇçñçÅðÅÓ ê¿ÜÅìÆ Çøñî çÆ ô±Çà§× ô¹ð±

ê¿

ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ òÅÇðà Áå¶ ÁçÅÕÅð ÔðíÜé îÅé ÒÜ¾× ÇÜÀ¹ºÇçÁ» ç¶ î¶ñ¶Ó, ÒÔÆð ð»ÞÅÓ ÁÅÇç ê¿ÜÅìÆ Çøñî» å¯º ìÅÁç ÇéðîÅåÅ Áå¶ éÅÇÂÕ òܯº ÃîÆê Õ§× ç¶ ìËéð Ô¶á ê¿ÜÅìÆ Çøñî ÒïÅðÅ ú ÇçñçÅðÅÓ çÅ êÇÔñÅ ôÇâÀ±ñ ô¹ð± Õð ü¾ÕÅ þÍ ÒïÅðÅ ú ÇçñçÅðÅÓ çÅ îÔ±ðå î¯ÔÅñÆ ç¶ ë¶÷ A@ ì¾Ã ÃàÅê Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ãî¹¾ÚÆ Çøñî çÆ ÕîÅé ñÅÂÆé Çéðç¶ôÕ Ãòðé ÇÃ§Ø î¯ÔÅñÆ é¶ Ã§íÅñÆ þÍ ÇÂà î½Õ¶ Ãòðé ÇÃ§Ø é¶ Çøñî ç¶ î¹¾Ö ÁçÅÕÅð ÔðíÜé îÅé, ÇàÀ±Çñê ܯôÆ Áå¶ Çéðç¶ôÕ þðÆ çÅ ñ¾â±Á» éÅñ î§±Ô Çî¾áÅ ÕðòÅÇÂÁÅÍ ÔðíÜé îÅé Áå¶ ç¯ ñóÕÆÁ» À¹µêð êÇÔñÅ ÃÆé

ÒïÅðÅ ú ÇçñçÅðÅÓ çÅ îÔ±ðå î¯ÔÅñÆ ç¶ ë¶÷ A@ ì¾Ã ÃàÅê Óå¶ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ãî¹¾ÚÆ Çøñî çÆ ÕîÅé ñÅÂÆé Çéðç¶ôÕ Ãòðé ÇÃ§Ø î¯ÔÅñÆ é¶ Ã§íÅñÆ þÍ ÇÂà î½Õ¶ Ãòðé ÇÃ§Ø é¶ Çøñî ç¶ î¹¾Ö ÁçÅÕÅð ÔðíÜé îÅé, ÇàÀ±Çñê ܯôÆ Áå¶ Çéðç¶ôÕ þðÆ çÅ ñ¾â±Á» éÅñ î§±Ô Çî¾áÅ ÕðòÅÇÂÁÅÍ ÇøñîÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÕËîðÅîËé ç¼Öä ç¶ ðÅÜÅ ðåéî ܯ ÒÇçñ ÚÅÔåÅ þÓ å¶ ÒìñËÕÓ Çøñî çÅ ÃÔÅÇÂÕ ÕËîðÅîËé ðÇÔ ü¾ÕÅ þÍ ÇÂà Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ Áå¶

ÃÕðÆé êñ¶Á ÃîÆê Õ¿× é¶ ÇñÇÖÁÅ þÍ Ã§òÅç ìñç¶ò Ç×¾ñ é¶ Ã§×ÆåÕÅð ÜËç¶ò Õ¹îÅð é¶ Çç¾åÅ þÍ Çøñî ÇòÚ F ×Æå Ôé ÇÜé·» ù ÁÅòÅ÷» ÔðíÜé îÅé, ×¹ðöòÕ îÅé, å¹ñÃÆ Õ¹îÅð é¶ Çç¾åÆÁ» Ôé Áå¶ ê¿ÜÅìÆ ×ÆåÕÅðÆ ç¶ ìÅìÅ ì¯Ôó ìÅì± ÇÃ§Ø îÅé îðÅó» òÅñ¶ é¶ ×Æå» çÆ ðÚéÅ ÕÆåÆ þÍ Ü¾× ÇÜÀ¹ºÇçÁ» ç¶ î¶ñ¶ 寺 ìÅÁç ÁÇíé¶åðÆ ÇàÀ±Çñê ܯôÆ î¹¾Ö í±ÇîÕÅ ÇòÚ þ Áå¶ ìÅÕÆ ÁçÅÕÅð» ÓÚ¯º ÕìÆð ì¶çÆ, ×¹ñ÷Åðǧçð ÚÅÔñ, ×¹ðêzÆå ع¾×Æ, ùéÆåÅ èÆð, ìÆ. ÁËé. ôðîÅ ÔéÍ Çøñî çÅ êÇÔñÅ ôÇâÀ±ñ I ççìð 寺 î¹ÔÅñÆ å¯º ô¹ð± Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔË Ü¯ «ÇèÁÅäÅ, Ú§âÆ×ó· Áå¶ Ú§ìÅ ÇòÖ¶ ñ×ÅåÅð BB Ççé Ú¾ñ¶×ÅÍ

À°ÇçåÅ çÅ ÇøñîÆ ÕËðÆÁð ÇÂà åð·» â°¼ìä ÇÕéÅð¶ ÔË å¶ ÇÂÔ ÜÅä Õ¶ À°Ô ÁÕôË Õ°îÅð çÅ ñó ëó Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÁÕôË éÅñ À°Ô ÒÔËñ¯ dzâÆÁÅÓ Çøñî Õð ðÔÆ ÔËÍ î÷¶çÅð ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Çøñî ìÅð» òð·¶ êÇÔñ» Á¼èÆ ìäÆ ÃÆ å¶ ÇÂà çÅ é»Á ÒêÈðì ÕÆ ñËñÅ ê¼Ûî ÕÅ ôËñÅÓ ÃÆÍ Ô¹ä ÁÕôË çÆ îÅðÕÆà ç¶Ö Õ¶ ÇéðîÅåÅ Ãð×ðî ԯ¶ å¶ Õ°Þ åìçÆñÆÁ» ÕðÕ¶ À°é·» ÒÔËñ¯ dzâÆÁÅÓ é»Á ð¼Ö Õ¶ ÇÂà ÓÚ À°ÇçåŠׯÃòÅîÆ ù éÅÇÂÕÅ ñË ÇñÁÅÍ À°ÇçåÅ ç¶ å» Ô¹ä ù¼å¶ Õðî ÜÅ× ê¶ ÔéÍ Á¼Ü ç¶ ÃàÅð éÅÇÂÕ ÁÕôË çÆ éÅÇÂÕÅ ìä Õ¶ À°Ô ÇêÌÁ³ÕÅMÕðÆéÅ çÆ ÕåÅð ÓÚ ÁÅ ×ÂÆ ÔËÍ ìçÇÕÃîåÆ ç¶ ì¼çñ ÃÅø Ô¯ ðÔ¶ Ôé å¶ î¹ó À°ÇçåÅ ù ùéÇÔðÆ íÇò¼Ö ç¶ Ã¹êé¶ ÇçÃä ÔÆ éÔÄ ñ¼× ê¶ ìñÇÕ ÃÅÕÅð Ô¹¿ç¶ òÆ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ

23


éÅðÆ Ã¿ÃÅð

24

...å» ÇÕ ñ¯Õ Õðé å°ÔÅâÆ

üÚÆ êÌÿÃÅ

Ô

ð Õ¯ÂÆ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË ÇÕ ñ¯Õ À°Ã çÆ êÌÿÃÅ ÕðéÍ êÌÿÃÅ ÕðòÅÀ°ä çÆ í¼¹Ö Ôð ÇÂéÃÅé Á³çð Ô¿¹çÆ ÔË Áå¶ ÁÅêäÆ êÌÿÊùä Õ¶ Ôð Õ¯ÂÆ Á³çð¯GÁ³çðÆ Ö¹ô Ô¿¹çÅ ÔËÍ êÌÿÃÅ Ü» åÅðÆë ùäé ñÂÆ À°Ô ÿ¹çð Õ¼êó¶ êÇÔéçÆÁ» Ôé, îÇԳ׶ ×ÇÔä¶ êÅÀ°ºçÆÁ» ÔéÍ êÌÿÃÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÔÆ îé¼¹Ö ÔÅðGÇô³×Åð ÕðçÅ ÔËÍ Ç÷ÁÅçÅåð ñ¯Õ ÇçÖÅò¶ çÆ êÌÿÃÅ ÇòÚ ×¿¹î Ô¯ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ À°Ô ÁÅêäÆ ÁÃñÆ êÇÔÚÅä ù ×¹ÁÅ ìËáç¶ ÔéÍ ÞÈáÆ êÌÿÃÅ ç¶ îÅÇÂÁÅ ÜÅñ ÇòÚ ëà ն Áå¶ ÇçÖÅò¶ çÆ ÚîÕ ÇòÚ À°Ô ÕÂÆ òÅð á¼×ÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÚÅê¬Ã ÇÕÃî ç¶ ñ¯Õ À°é·» çÆÁ» íÅòéÅò» éÅñ ÇÖñòÅó Õðç¶ ÔéÍ ÁÕÃð îåñìÆ ñ¯Õ å°ÔÅâÆÁ» åÅðÆë» ç¶ ê¹ñ Ç÷ÁÅçÅ ì¿é·ç¶ Ôé êð üڶ Ççñ¯º ÔîçðçÆ Õðé òÅñ¶ ñ¯Õ å°ÔÅâ¶ Õ¿î» çÆ ÇÃëå Õðç¶ ÔéÍ Ô¿ãäÃÅð êÌÿÃÅ Ôð Ã ÕÅÇÂî ðÇÔ³çÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã çÅ Ãì¿è å°ÔÅⶠÕÆå¶ Õ¿î» éÅñ Ô¿¹çÅ ÔËÍ å°ÔÅâÆ ÁÃñÆ êÇÔÚÅä å°ÔÅâÅ ÚÇð¼åð, ï¯×åÅ Áå¶ å°ÔÅⶠտî ÔéÍ å°ÔÅâÆ Ú¿×ÅÂÆ ÇÂà ׼ñ Óå¶ Çéðíð ÕðçÆ ÔË ÇÕ ÇÕ¿é¶ ñ¯Õ å°ÔÅâÆ öËðGÔÅ÷ðÆ ÇòÚ å°ÔÅâÆ êÌÿÃÅ Õðç¶ ÔéÍ ÇÕ¿é¶ ñ¯Õ Ôé, ܯ å°ÔÅⶠÇòÚ Ô¯ð ùèÅð çÆ ÁÅà éÅñ å°ÔÅâÆ êÌÿÃÅ Õðç¶ ÔéÍ Ü¶Õð ÁÃÄ ë¯ÕÆ ô¹Ôðå çÆ Ç¼ÛÅ ù ÇåÁÅ× Õ¶ ÃîÅÜ íñÅÂÆ çÅ Õ¯ÂÆ Õ¿î Õðç¶ Ô» å» ÇÜé·» ñ¯Õ» ñÂÆ ÁÃÄ Õ°Þ ÕÆåÅ ÔË, À°é·» çÆÁ» Ççñ¯º Çç¼åÆÁ» ç¹ÁÅò» Ü» ÁÃÆû ÔÆ Ãí 寺 ò¼âÆ êÌÿÃÅ Ô¿¹çÆ ÔËÍ ÁÅêäÆ êÌÿÃÅ ÁÅê ÕðéÆ Ü» ÕðòÅÀ°äÆ ÃÅⶠÁ³çðñ¶ Ö¯Öñ¶êä ù êÌ×à ÕðçÆ ÔËÍ Ã¼Ú¶ Ççñ¯º ÇéÕñÆ êÌÿÃÅ ÃÅⶠñÂÆ ê̶ðéÅ çŠïîÅ ìäçÆ ÔËÍ ÇÂÔ ê̶ðéÅ ÃÅⶠÀ°åôÅÔ ÇòÚ òÅèÅ ÕðçÆ ÔË Áå¶ ÃÅⶠÇòÚ Ç÷¿î¶òÅðÆ çÆ íÅòéÅ êËçÅ ÕðçÆ ÔËÍ Ã¼ÚÆ êÌÿÃÅ ÃÅð¶ ÿ¹çð ×¹ä» çÆ î» ÔËÍ ÇÂÔ Ú¿×¶ ×¹ä» çÆ ÛÅÇÂÁÅ ÔËÍ êð êÌÿÃÅ çÆ êÌÅêåÆ ñÂÆ åðñ¯î¼ÛÆ Ô¯äÅ ÒÔÀ°îËÓ çÆ ÇéôÅéÆ ÔËÍ Ü¶Õð å°ÔÅⶠêÌåÆ ñ¯Õ» çÆ ðÅÇ ڿ×Æ ÔË å» ÇÂà 寺 ò¼âÆ Õ¯ÂÆ êÌÿÃÅ Ô¯ éÔÄ ÃÕçÆÍ ÇÂÕ¯ Ã ÃÅð¶ ñ¯Õ å°ÔÅⶠêÌÿÃÕ Ô¯ ÜÅä׶, ÇÂÔ Ã¿íò éÔÄ ÔËÍ Ü篺 îçð àð¶ÃÅ òð×ÆÁ» ÇÂÃåðÆÁ» é¶ ÁÅêä¶ Øð çŠùÖGÁÅðÅî ÇåÁÅ× Õ¶ ÃóÕ» Óå¶ ð¹ñç¶ ×ðÆì, ÁéÅæ Áå¶ ÇìîÅð ì¼ÇÚÁ» çÆ ç¶ÖíÅñ çÅ Õ¿î ÁÅð¿í ÕÆåÅ å» Ç÷ÁÅçÅ ñ¯Õ» é¶ À°Ã ù êÅ×ñ ÇÕÔÅ ÃÆÍ í×å êÈðé ÇÃ³Ø Ü» íÅÂÆ Øé¼ÂÆÁÅ ÜÆ ù òÆ ñ¯Õ» é¶ êÇÔñ» êÅ×ñ ÃîÇÞÁÅ ÃÆ êð À°é·» ù ÁÅêä¶ Õ¿î Óå¶ êÈðé åüñÆ ÃÆ Áå¶ À°Ô ÁÅåîÇòôòÅÃ, À°åôÅÔ Áå¶ ñ×é éÅñ ÁÅêä¶ Õ¿î ÇòÚ Ü¹à¶ ðÔ¶Í ÇÂÕ Ççé ÁÇÜÔÅ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ ñ¯Õ À°é·» ç¶ êÌÿÃÕ ìä ×Â¶Í êÌÿÃÅ ÕðéÅ ÇÂÕ ÕñÅ ÔË Áå¶ êÌÿÃÅ çÅ Ô¼ÕçÅð ìäéÅ å°ÔÅâÆ é¶Õ ÕîÅÂÆ ÔËÍ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ ÁÅêäÆ ÷ìÅé éÅñ Ççñ¯º å°ÔÅù Ǽ÷å ìÖôç¶ Ôé, À°Ã 寺 ò¼âÆ Õ¯ÂÆ ç½ñå éÔÄ ÔËÍ ÇÂÔ ç½ñå îé¼¹Ö çÆ ðÈÔ çÅ Ö¶óÅ ÔËÍ ÇêÁÅð Áå¶ ÔîçðçÆ íðÆ êÌÿÃÅ å°ÔÅù Ô¯ð ڿ׶ ìäé ñÂÆ ê̶ðçÆ ÔËÍ

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

ÖðÆççÅð Õðé çÅ Æ (ôÅÇê× ³ ) åäÅÁ ÇÂ Õ òèÆÁ îÅÔñ ½ ù ç Å çðÈ éà ° ÖÅ ÔÍË ðÈ Õðé î÷ç ¶ Åð ñ× Øð ç¶ Á ñÂÆ Öð çÅ ÔÍË é Õò ¶ º¶ òÅñ éÅñ íð Æç çÅð òÆÁ»Cé òÆÁ» Ú Æ ñÂÆ ÜÅäÅ ì ¶ ÷ððÈ Æ éÔ Ü»çÅ ÔÍË îÅðÕ Æ÷ Ô¹ ¶ Õ¶ îé å íð Ü»ç Ä ÔË ÇÕ êðà ÖÅñ Æà çÆ ðä ½ Õ ÇîÜ » ù çÖ Å ÔÍË Öð Å÷ Æ Ö Õ ô ¹ Æ Æå ì ç Å ñ Ççç ÆççÅðÆ ÜÅò,¶ Çò ìäÅÀä ³ Æ ° ç ò â ¿ ¯ ôÅÇê× ³ éÅñ Ô ÔÍË ÇÂÔ ñÂÆ ÖðÆç Æ ÷ððÈ å éÔÄ ê ÅÃå¶ ÜÅä ñÂÆ Æî åÔ ºË ç ° Åù ¯ ÚÆ÷» å» çÅðÆ ÇÂÕ òèÆÁ ÆÍ êåÆ ç¶ ðÞ Æ ¦ìÆ ï é ¹ Ƕ òÁ» å Õ ñÂÆÁ» Ô Ü Å ¯ é éÅ Ã ° º ¯ Ö Á ÅÔ åÃ Õ ¼ Æ Ü»çÆÁ ° Ä Çñêà » Ôé, é ÍË ÖðÆççÅðÆ Õð ÆÁ» êåéÆÁ» Åñ ÖðÆçäÆÁ ÇàÕ, éÔC é ¹¿ ê Óå ¯ Äç ÔÆ ÆÁ» ¯ , ìÅÔð ÅÇñô Ü» ìǼ ÚÁ ÁÅÀDZ à× ³ òÆ Ô¯ ¶ ñó ÕÅðé ç » Ôä Ü » ç »çÆ ÔÍË Ú ñ Æ Â Ü È ¶ ñÕ Ô Æ ò Û Å ¯ à ¯ Ö ÅÔ¶ » éÅñ Ü ÆÁ»Cîà Åä éÔÄ å» ¯ ÆÁ» Ú ÅäCêÛÅä ù Çîñ Ü»çÆ åð»· Cåð Æ÷ » Ô Í Ë ÔÆ òÆ Ô¯ Ü» »· ç¶ ñÕ ÖðÆççÅð êð Áå ¯ å» ¶ ¼ ÇÂ Æ ñÂÆ Ü ä ù Çîñ çÆ ÔÍË êÛÅä ò Åä ÇÂÕ ÔÆ Þ æ¶ òÆ Ú× ¿ Æ éÔÄÍ çÖ Åñ ÔÆ Ü ¶ Çîñ ÜÅä àÕ¶ ÇòÚ ì å ÖðÆççÅð Üà ù ÇèÁÅé Çò »ç¶ ÔéÍ ÖðÆçç ÅðÆ ù Òî » áÆÕ Ô,Ë Æ éÅñ ì Ú ðÖ ¼ Õ¶ ÔÆ çñä ç â È ò»× ñú ìÃ È àðÓ Ö ð Æ Õǯ ôô é Æç Í ÇÂÕ Å Õðͯ Öð çÅðÆ ñÂÆ ÇéÕ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË Õç¶ éÅ Á ÖðÆç¯ ÇÂÕ îë ñͯ ÇÜ Æç çÅð ¹ å, ÇÂÕ ÅúÍ ¹ ± ã× ¿ ÖðÆç¯ Çå Æ ù ÇÃðë ÇÂÕ ò Àä ÅéçÅð î éÔÄ «à çÕ é ¿ îë èÆÁÅ ÁÅÀ ù é ¹ ÅëÅ Õî ¹ å òð× ÅÀä ° ×Ͷ Ç ÅÀ DZ à× ä ° ñÂÆ ì ÆÁ ³ ö ÁÅêäÅ á Ë ¶ ÔéÍ À » ÃÕÆî» ç¶ ëð¶ ðÔ ¯ ì ÇçÖÅÀ åð»· Â.¶ àÆ. Áî Çò Ô ° Ë Ú Á . ç Ì × ä ° ñÂÆ ê ÖðÆççÅð ¯ òÆ Ã ÅêäÆÁ» ÚÆ÷» Â Æ åÔ Ã Ë ¶ çÆ ìð Å êï ° Åù Ú ¯ ç ¶ C Á » ì Ãî ÅçÆ éÅ Õ ÅðÇæÕ î ÕÅðé ì à ¹ Æìå Çò ä ÃÕçÆ ðͯ ÇçÖÅò Þ Õ¶ Õðͯ Õò ¶ ñ Ú ÔÍË ¶ Çò ê ñúÍ Ü Æòé Çò ÇÕö ÃÃåÆ ÚÆ÷ Å ÃÕçÆ ÔË Áå¶ Ø Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ Ú Ûà Óå ð ÇòÚ Õ ¶ î é ¯ ÆÁ»CÛà ÁÅ Ç×Á Ççç ñô ³ ÆÁ» Ôé ¶ çÅ ¯ ÆÁ» Ú Å Ôò ¯ Í ÇÂÔ îñ ¶ å» ÷ððÈ Æ÷ » Ô È îå Æ ÖðÆç ò ³ ð Õç¶ â ¼ ÆÁ»Cò éÅ íñ â ¼ ÆÁ» Ö ¹¼ ͯ ô ¹ ÆÁ»

õðÆççÅð

Æ Õð¶ îé

êð ܶì éÅ

ÔñÕÅ

Õð¯ ÔñÕÆ

ÖÅéÅ ÖÜÅéÅ

ç¼¹è çÆ ìðøÆ Ãî¼×ðÆ : D Õ¼ê ç¼¹è, D ÚîÚ åÅ÷Å Çé§ìÈ ðÃ, D ò¼â¶ ÚîÚ Ã¼¹ÕÅ ç¼¹è êÅÀ±âð, F ò¼â¶ ÚîÚ ìÈðÅ Ö³â, F ÚîÚ ÇØú, A ÚîÚ ÇÂñÅÇÂÚÆ êÅÀ±âð, B ôÆà Ú»çÆ çÅ òðÕÍ ÇòèÆ : ç¼¹è ù æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ×ðî Õð¯ Áå¶ ÇÂà ÇòÚ Çé§ìÈ ÇîñÅ Õ¶ ÜîÅ ÇçúÍ Çëð ÇÂà ù îñîñ ç¶ Õ¼êó¶ ÇòÚ C سÇàÁ» ñÂÆ à¿× Ççú å» Ü¯ ÇÂà çÅ êÅäÆ é¼¹Úó ÜÅò¶Í Ô¹ä ç¼¹è ÃÖå Ô¯ Õ¶ êéÆð ÇòÚ ìçñ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà ÇòÚ Ã¼¹ÕÅ ç¼¹è Áå¶ Ö³â Ú¿×Æ åð·» ÇîñÅúÍ ÇØú ù ÇÂÕ êËé ÇòÚ ×ðî Õð¯ Áå¶ ÇÂà ÇòÚ ÃÅðÅ Çîôðä êÅúÍ ÇÂà ù À°ç¯º å¼Õ ؼà Ã¶Õ Óå¶ ×ðî Õð¯, Ü篺 å¼Õ ÇØú Áñ¼× éÅ Ô¯ ÜÅò¶Í Ô¹ä ÇÂà ù Á¼× 寺 ñÅÔ Õ¶ ÇÂà ÇòÚ ÇÂñÅÇÂÚÆ êÅÀ±âð ÇîñÅ ÇçúÍ ÇÂà ù á§ãÅ Ô¯ä ÇçúÍ ÇÂà ÃÅð¶ Çîôðä ù Ú¿×Æ åð·» ÇîñÅ ñúÍ ÇÂà ù æêæêÅ Õ¶ ê¼èðÅ Õð ÇçúÍ á§ãÅ Ô¯ä 寺 ìÅÁç ÇÂà ù ïÔä¶ ÁÅÕÅð» ÇòÚ Õ¼à¯ Áå¶ Ú»çÆ ç¶ òðÕ éÅñ ÃÜÅ Õ¶ ê¶ô Õð¯Í

îÅÔñ êÈó¶ Ãî¼×ðÆ : ÇÂÕ Çñàð ç¼¹è, A/D Õ¼ê îËçÅ, A/D Õ¼ê ÃÈ÷Æ, ÇØú, êÅäÆÍ ÇòèÆ : ç¼¹è ù À°ç¯º å¼Õ À°ìÅñ¯ Ü篺 å¼Õ À°Ô ÁÅêäÆ ÇîÕçÅð ÇòÚ Á¼èÅ éÅ ðÇÔ ÜÅò¶Í ÃÈ÷Æ ù À°ç¯º å¼Õ í¿¹é¯ Ü篺 å¼Õ À°Ô ÔñÕÆ íÈðÆ éÅ Ô¯ ÜÅò¶Í ÇÂà ù ç¼¹è ÇòÚ îËç¶ Ãî¶å ÇîñÅúÍ ÇÂÕ ×¼ñ çÅ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ âñÆÁ» éÅ ìäÆÁ» ðÇÔäÍ ÇÂà çÅ ÇêØÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ×Åó·Å Çîôðä ìä ÜÅò¶×ÅÍ Ô¹ä ÇØú ×ðî Õð¯Í ÇÂà Çîôðä ù ÇÂÕ ×ñÅà ÇòÚ êÅúÍ ÇÂà ù Ú¼ÕðÅÕÅð عîÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÇØú ÇòÚ êÅúÍ ÇÂà ׼ñ çÅ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ ÇÂÔ Ç÷ÁÅçÅ Õ°ðÕ°ðÅ éÅ Ô¯ ÜÅò¶Í Ö³â ç¶ Çîôðä çÅ ×Åó·Å ÇåÁÅð Õð¯Í îÅÔñ êÈó¶ ù ÇÂà Çîôðä ÇòÚ â°ì¯ Õ¶ ìÅÔð êñ¶à ÇòÚ ð¼Ö¯Í


èîÕ

ÜÆòé ÜÅÚ

Dec 22, 2010 Wednesday

25

åäÅÁ çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ å°ÔÅâÆÁ» ÃðÆðÕ ×åÆÇòèÆÁ» ÓÚ ÁÚÅéÕ ìçñÅÁ ÁÅÀ°ä ñ×çÅ ÔËÍ ÇÂé·» ìçñÅò» çÅ ÃðÆð Óå¶ Õ¯ÂÆ éÅÕÅðåÇîÕ ÁÃð éÅ êò¶ ÇÂà ñÂÆ æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ òÆ ê̶ôÅéÆ Ô¯ä Óå¶ Õ°Þ éÅ Õ°Þ À°êÅÁ Õð¯Í

Ú¿×ÆÁ» ×¼ñ»

ïÅç ÕðÕ¶ åäÅÁ íÜÅú

å¶

÷@åðÅð ÜÆòéôËñÆ ÇòÚ ÇÂÕ ÁÅî ÁÅçîÆ Ççé ÇòÚ Ú½òÆ Ø³ÇàÁ» ÓÚ¯º ñ×í× D@E سචåäÅÁ ÇòÚ ÔÆ ×¹÷ÅðçÅ ÔËÍ Õç¶@Õç¶ åäÅÁ ÇÂà åð·» ÔÅòÆ Ô¯ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÃð ÇòÚ ì¹ðÆ åð·» çðç Ô¯ä ñ×çÅ ÔË Ü» Çëð ÁÚÅéÕ å°ÔÅù ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà ԯä ñ×çÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅâÅ ÃðÆð Ã¿é ¹ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÇÜÔÅ ñÔÈ çìÅÁ ç¶ Ø¼à Ü» ò¼è Ô¯ä ÕÅðé Ô¹ç ¿ Å ÔËÍ ÇÂà ÃÇæåÆ å¯º ìÚä ñÂÆ Õ°Þ ÖÅà åð·» ç¶ é°ÃÖ¶ ÁêäŶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂé·» é°ÃÇÖÁ» éÅñ éÅ ÇÃðø åäÅÁ ù Õ¿àð¯ñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ìñÇÕ Ô¯ð ÃðÆðÕ Ãî¼ÇÃÁÅò» ù òÆ çÈð ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

â¿ÈØÅ ÃÅÔ ñò¯

Ü篺 Õç¶ å°ÔÅù ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà ԯò¶ ÇÕ ì¶Ôç ¼ åäÅÁ ÕÅðé ÃðÆð ÇòÚ Þ¹äÞ¹äÅÔà Ô¯ ðÔÆ ÔË å» ÇÂà çÅ ÇüèÅ Áðæ ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÃðÆð ù ã¹ÕòÄ îÅåðÅ ÇòÚ ÁÅÕÃÆÜé éÔÄ Çîñ ðÔÆÍ

Ö¹ç ù ô»å Õðé çÅ î³åð Çü֯ ÃÅⶠÇòÚ¯º Ç÷ÁÅçÅåð ñ¯Õ ÁÅêäÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» çÆ ìÜŶ çÈÃð¶ ñ¯Õ» ç¹ÁÅðÅ À°åê³é ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» êÌô ¶ ÅéÆÁ» ÕÅðé åäÅÁ ÇòÚ ÁÅ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃÅù ñ×çÅ ÔË ÇÕ ÃÅⶠÁÅÃ@êÅà ܯ Õ°Þ òÆ ì¹ðÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË å» À°Ã çÅ êÌíÅò ÃÅⶠÓå¶ òÆ ê˺çÅ ÔËÍ

ÜçÇÕ ÁÇÜÔÅ éÔÄ Ô¹¿çÅÍ êð ÇÂà ÇòÚÕÅð ÁÃÄ åäÅÁ ç¶ ÚÕðÇòÀ± ÇòÚ ëà ڹ¼Õ¶ Ô¹ç ¿ ¶ Ô»Í ÇÂà ñÂÆ å°ÔÅⶠñÂÆ ÇìÔåð ÇÂÔÆ Ô¯ò× ¶ Å ÇÕ Ã¹íÅÁ ù ô»å Õðé ñÂÆ ÇÂÕ î³åð ìäÅ ñò¯Í ÇÂÔ î³åð ÇÜÔ¯ ÇÜÔÅ îð÷Æ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÂà éÅñ å°ÃÄ çÈÃð¶ çÆ êÌô ¶ ÅéÆ Ü» çÈÃð¶ ç¹ÁÅðÅ À°åê³é ÕÆåÆ ×ÂÆ êÌô ¶ ÅéÆ ù Ö¹ç Óå¶ ÔÅòÆ Ô¯ä 寺 ð¯Õ ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÔÆ î³åð ÇÂÔ ÔË ÒÇÂÔ î¶ðÆ êÌô ¶ ÅéÆ éÔÄ ÔË Áå¶ î˺ ÇÂà 寺 çÈð ðÇÔ Õ¶ ô»å Ô»ÍÓ ÁÅêä¶ ÚÅð¶ êÅö íÅòéÅò» çÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ çÆòÅð ìäÅ ñò¯ ܯ çÈÃð¶ ç¶ åäÅÁ ù ÇÂðç@ Ç×ðç íàÕä òÆ éÅ ç¶òͶ åäÅÁ ù çÈð íÜÅÀ°ä ñÂÆ å°ÔÅù æ¯óÅ· @ìÔ¹å îåñìÆ òÆ ìäéÅ êË ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÕö çÆÁ» ×¼ñ» ù ׿íÆðåÅ éÅñ éÅ ñË Õ¶ åäÅÁ 寺 çÈð ÇðÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÃðÆðÕ ×åÆÇòèÆÁ» Óå¶ é÷ð åäÅÁ çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ å°ÔÅâÆÁ» ÃðÆðÕ ×åÆÇòèÆÁ» ÓÚ ÁÚÅéÕ ìçñÅÁ ÁÅÀ°ä ñ×çÅ ÔËÍ ÇÂé·» ìçñÅò» çÅ ÃðÆð Óå¶ Õ¯ÂÆ éÅÕÅðåÇîÕ ÁÃð éÅ êò¶ ÇÂà ñÂÆ æ¯óÆ· ÇÜÔÆ òÆ êÌô ¶ ÅéÆ Ô¯ä Óå¶ Õ°Þ éÅ Õ°Þ À°êÅÁ Õð¯Í ÇÂà À°êÅÁ ÇòÚ Ãí 寺 êÇÔñÅ åäÅÁ ç¶ä òÅñ¶ 寺 çÈð ðÔ¯Í êð ÇÜé·» ñ¯Õ» 寺 çÈð éÔÄ ÇðÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ À°é»· ù åäÅÁ çÆ

ÃÇæåÆ êËçÅ Õðé 寺 êÇÔñ» ÇÕö Ô¯ð ÇçôÅ ÇòÚ î¯ó ÇçúÍ Ü¯ ñ¯Õ ê̶ôÅéÆÁ» À°åê³é Õðç¶ Ôé, À°é»· ù ÇÂà ׼ñ çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðòÅú ÇÕ ÇÂà çÅ Õ¯ÂÆ ëÅÇÂçÅ éÔÄ Ô¯ò× ¶ Å ìñÇÕ À°Ô Ö¹ç òÆ åäÅÁ ÇòÚ ÁÅ ÜÅä×¶Í ÇÕö çÈÃð¶ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ çÖñ ç¶ä 寺 ìÚ¯Í

Ú¿×ÆÁ» ×¼ñ» Ü» ØàéÅò» ìÅð¶ ïگ åäÅÁ íÜÅÀ°ä çÅ ÇÂà 寺 òèÆÁÅ Õ¯ÂÆ Ô¯ð åðÆÕÅ éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅÍ ÃÅⶠÇçîÅ× ìÅð¶ ÁÇÜÔÅ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ×ÅÂÆââ ÇÂî¶ÜéðÆ åÕéÆÕ Óå¶ Õ¿î ÕðçÅ ÔËÍ ÃÅâÅ ÇçîÅ× Ã¯Úä 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇðÕÅðâ ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Ü篺 Õç¶ ÇÕö ìÔ¹å ê¹ðÅäÆ ×¼ñ ù ïÅç ÕðéÅ Ô¹ç ¿ Å ÔË å» ÇçîÅ× Óå¶ æ¯óÅ· ÷¯ð êÅÀ°ºç¶ ÔÆ êÈðÆÁ» ×¼ñ» ÇÚåð» ç¶ îÅÇèÁî éÅñ ÇçîÅ× ÇòÚ åËðé ñ×çÆÁ» ÔéÍ Ü篺 Õç¶ å°ÔÅù ÇÂÔ ÁÇÔÃÅÃ Ô¹ç ¿ Å ÔË ÇÕ åäÅÁ å°ÔÅⶠÓå¶ ÔÅòÆ Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ ÔË å» Çìé» ç¶ð ÕÆå¶ À°é»· ïÅç×Åð êñ» ìÅð¶ ïÚͯ ÇÂé·» Û¯à@ ¶ ۯචé°ÃÇÖÁ» ù ÁêäÅÁ Õ¶ å°ÃÄ åäÅÁ ù Ö¹ç 寺 çÈð Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ïÅç ð¼Ö¯ åäÅÁ éÅ ÇÃðø å°ÔÅâÆ ÕÅðÜ Ãîð¼æÅ ù êÌíÅÇòå ÕðçÅ ÔË, ìñÇÕ ÇÂà éÅñ ÃðÆð ù òÆ ÁÇÜÔ¶ é°ÕÃÅé Ô¯ ÃÕç¶ Ôé, ÇÜé·» çÆ íðêÅÂÆ ÕðéÅ ÁÅÃÅé éÔÄ Ô¹ç ¿ ÅÍ

PROVEDING BEST DENTAL CARE

OVER 30 YEARS

COMBINED EXPERIENCE OF

OVER 55 YEARS

THREE DECADES OF PROVEN & PREDICTABLE

General Dentistry

& Orthodontia Ç¿êñ»à ðÈà ÕéÅñ ÕðÅÀ¹é Áå¶ ÇìÌÜ Õ¿êñÆà Áå¶ ë¹¼ñ ⶺÚð

Implants Root Canal Crown and Bridge Complete and full dentures

ÁÃÄ ñ×í× ÃÅð¶ Ç¿ô¯ð¶ºÃ ñËºç¶ Ô» CALL FOR APPOINTMENT

DR JITENDRA S. SHAH

DR DEVILA SHAH

EMERGENCIES SAME DAY ACEPTED HICKSVILLE DENTAL SERVICES 333 SOUTH BROADWAY HICKSVILLE, NY 11801

WOODHAVEN SMILE CENTER 86-13 JAMAICA AVE. WOODHAVEN NY-11421


26 ÇÂ

èîÕ

ÇÃÔå ÿíÅñ

Ô ç¶Öä ÓÚ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ôÈ×ð çÆ ÇìîÅðÆ å¯º êÆóå îðÆ÷» ç¶ ÇòÚ åÕðÆìé üåð ëÆÃçÆ ñ¯Õ» ÇòÚ Ø¹ðÅó¶ îÅðé çÆ õåðéÅÕ ç¶ ÜÅé ñ¶òÅ ÇìîÅðÆ êÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÃñÆê ÁËêéÆÁÅ ÕÆ ÔË? : عðÅó¶ îÅðé òÅñÅ ÁÅçîÆ ÕÂÆ òÅð عðÅó¶ îÅðé¶ ì¿ç Õð Çç³çÅ ÔË å¶ ÕÂÆ Õ°Þ ÃËÇÕ¿â» ìÅÁç Õðòà Ü» ÇÔ¼ñä 寺 ìÅÁç À°Ô Çëð عðÅó¶ îÅðé¶ ô¹ðÈ Õð Çç³çÅ ÔËÍ ÇÂà Ãì¿èÆ âÅ: ÁËÚ. ܶ. ÇÃ³Ø çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü篺 عðÅó¶ îÅðçÅ îé°¼Ö Ã½ ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ ÔË å» ÃÅÔ éñÆ ç¶ ÁÅñ¶Lç¹ÁÅñ¶ ç¶ ê¼á¶ Çã¼ñ¶ êË Ü»ç¶ ÔéÍ ÕÂÆ òÅð å» ÇÂ³é¶ Çã¼ñ¶ êË Ü»ç¶ Ôé ÇÕ ÃÅÔ éñÆ ÇòÚ ÁÅÕÃÆÜé çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ òÆ ð¹Õ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ ÇçîÅ× å¯º ÿç¶ôÅ ÇîñçÅ ÔË å¶ éÅñ ÔÆ ÃðÆð êÅÃÅ ìçñ ñ˺çÅ ÔË å¶ ê¼á¶ ÔðÕå ÓÚ ÁÅ Ü»ç¶ ÔéÍ ÃÅÔ Çëð Ú¼ñä ñ×çÅ ÔË å¶ ê¼á¶ éðî Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ Çëð عðÅó¶ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂà åð·» ÃÅðÆ ðÅå ÃÅÔ ð¹ÕçÅ ðÇÔ³çÅ ÔË, ÇÂà ù ÃñÆê ÁËêéÆÁÅ çÅ é»Á Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇìîÅðÆ ç¶ ñ¼Ûä : Ççé

Dec 22, 2010 Wednesday

ôÈ×ð ç¶ îðÆ÷ å¶

عðÅó¶

ò¶ñ¶ Õ¿î Õðç¶LÕðç¶ Ã½äÅ, ïÅçÅôå çÅ ìÔ¹å Øà ÜÅäÅ, ÃðÆð ÇòÚ Ú¹ÃåÆL ë¹ðåÆ Øà ÜÅäÅ, òÅÔé ÚñÅÀ°ºç¶LÚñÅÀ°ºç¶ Þ¯Õ ñ¼×äÆ ÁÅÇçÍ éÄç ÃÅⶠÃðÆð ñÂÆ ÷ðÈðÆ ÇÕÀ°º? : Ôð ÁÅçîÆ ç¶ ÃðÆð ÇòÚ Õ¿î Õðé

çÆ ÇÂÕ ôÕåÆ Ô¹¿çÆ ÔË å¶ Õ¿î ç¶ éÅñ ÇÂÔ ØàçÆ Ü»çÆ ÔË å¶ ÁÅçîÆ æÕÅòà îÇÔÃÈà Õðé ñ×çÅ ÔËÍ ÇÂà ù ç¹ìÅðÅ êÌÅêå Õðé çÅ Õ°çðå é¶ ÁÅÃÅé åðÆÕÅ ìäÅÇÂÁÅ ÔË À°Ã çÅ é»Á ÔË éÄçÍ Ü¶ ÁÃÄ æÕÅòà 寺 ìÅÁç

ÃðçÆ å¯º ìÚä ñÂÆ ÕÆ ÖÅÂƶ å¶ ÕÆ éÅ ÖÅÂƶ ÕÆ á§ã¶ î½Ãî ç½ðÅé ÃÅù üÚî¹¼Ú Ç÷ÁÅçÅ ÕËñ¯ðÆ çÆ ñ¯ó Ô¹¿çÆ ÔË? ÇÂà çÅ ÜòÅì éÔÄ ÔËÍ ÇÂæ¶ ÃðçÆÁ» ÇòÚ ÇÃÔåî³ç ðÇÔä ñÂÆ Õ°Þ é°ÃÖ¶ Çç¼å¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé: J á§ã¶ î½Ãî ç½ðÅé ÁÅêäÆ Ã¿å°Çñå ÃÅèÅðé âÅÇÂà ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà î½Ãî ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ ÕËñ¯ðÆ çÆ ñ¯ó éÔÄ Ô¹¿çÆÍ J î½ÃîÆ ëñ» Áå¶ Ãì÷ÆÁ» çÆ òð寺 ÷ðÈð ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ J êÅñÕ, î¶æÆ Áå¶ Ã𷯺 ç¶ ÃÅ× ÇòÚ ÇòàÅÇîé ¶ çÆ ØÅà ù êÈðÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ J ÃñÅç ÇòÚ îÈñÆ Áå¶ ×ÅÜð ÇòàÅÇîé ¶ å¶ ÃÆ ç¶ Ú¿×¶ Ãð¯å ÔéÍ J î¶æÆ, îÈñÆ, ׯíÆ Áå¶ êÅñÕ çÆÁ» ð¯àÆÁ» éÅñ òèÆÁÅ éÅôåÅ ÕÆåÅ ÜÅ

ÃÕçÅ ÔËÍ J ÇÕù, ÿ×åð¶ Áå¶ Á»òñÅ ÇòàÅÇîé ÃÆ ç¶ Ãí 寺 ڿ׶ Ãð¯å ÔéÍ ÇÂé·» ÇòÚ ÕËñ¯ðÆ Ø¼à Ô¹¿çÆ ÔË êð ÖÅä ÇòÚ Ã¹ÁÅç ìÔ¹å ÔéÍ J í¿¹éÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ç×ðÆÁ» ÃðçÆÁ» ÇòÚ ÷ðÈð ÖÅäÆÁ» ÚÅÔÆçÆÁ» ÔéÍ êð ÇÂÕ Ô¼ç å¼Õ ÔÆ ñËä ÇòÚ ÃîÞçÅðÆ ÔËÍ J ÖÜÈð» Áå¶ ×¹ó ÁÅÇÂðé ç¶ Ú¿×¶ Ãð¯å ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» çÆ òð寺 ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÚÆéÆ çÆ òð寺 ؼà Õð¯ å» Ü¯ ÕËñ¯ðÆ Ã¿å°ñé ÇòÚ ðÔ¶Í J ÃðçÆÁ» ÇòÚ á§ãÆ ôÅî 寺 ìÚä ñÂÆ ×ðî ÃÈê êÆäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ê³ÌêðÅ×å ÇÚÕé ÃÈê Ú¹Ãå ð¼Öä ÇòÚ î¹¼Ö íÈÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ºçÅ ÔËÍ

ýº Ü»ç¶ Ô» å¶ î¹ó À°áç¶ Ô» å» ÃÅù éòÄ ôÕåÆ ÇîñçÆ ÔË å¶ Çëð Õ¿î ô¹ðÈ Õðç¶ Ô»Í ð¯× çÅ êåÅ ÇÕò¶º ñ¼×¶ : éÄç ÇòÚ ÃÅÔ ì¿ç Ô¯ä çÅ êåÅ Á¼Ü 寺 ñ×í× AH ÃÅñ êÇÔñ» ñ¼×Å ÃÆ å¶ ê¼ÛîÆ (ç¶Ã») î¹ñÕ» ÇòÚ ÕÅøÆ Ö¯Ü å¯º ìÅÁç ÇÂà ÇìîÅðÆ ù ÃñÆê ÁËêéÆÁÅ çÅ é»Á Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà ÇìîÅðÆ ÒÃñÆê ÁËêéÆÁ»Ó ù êÛÅéä ñÂÆ ÇÂÕ ÃñÆê ñËì çÅ ÇòÕÅà ÕÆåÅÍ ÇÂà ÇòÚ îðÆ÷ ù ÔÃêåÅñ ì¹ñÅ Õ¶ ýä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔËÍ Ã½ä ò¶ñ¶ À°Ã ç¶ ÃðÆð ç¶ ò¼ÖL ò¼Ö ÇÔ¼ÇÃÁ» çÆ ÇÜò¶º ìñ¼â êÌËôð, ÃÅÔ ÇòÚ ÁÅÕÃÆÜé, عðÅó¶ îÅðé çÆ ÁÅòÅ÷, ê¼ÇáÁ» çÆ ÔðÕå, Ççñ Ô¼æ»LêËð» çÆ ÔðÕå ù ÇÂÕ Çòô¶ô ï¿åð Óå¶ Õ¿ÇêÀ±àð çÆ îçç éÅñ ÇðÕÅðâ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ ÇðÕÅðâ çÅ âÅÕàð» çÆ àÆî ÁÇèÁËé ÕðçÆ ÔË å¶ éåÆܶ Óå¶ êÔ¹¿ÚçÆ ÔËÍ ÇÂñÅÜ : ÇÂÃ ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ íÅò¶º ÕÂÆ âÅÕàð ÁÅê̶ôé ÕðÕ¶ ÃÅÔ éÅñÆ ù Ö¹¼ñ·Å ð¼Öä çÅ ïåé Õðç¶ Ôé êð ÇÂÔ ìÔ¹åÅ Ãøñ éÔÄ Ô¹¿çÅ ÔËÍ

×¹äÕÅðÆ ÜóÆÁ» ìÈàÆÁ»

î¹ñ¼áÆ

ÃÅð¶ ÔÆ ÜÅäç¶ Ô», Ôð Øð î¹ ñ¼ÇòÚáÆ ùò¼ÖÁÃÄ Lò¼Ö åðÆÇÕÁ» éÅñ ÇÂà çÆ

òð寺 ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË, ÇÂà ù ÇÔ³çÆ ÇòÚ Ü¶áÆîèÈ, î¹ñÔáÆ å¶ Ã¿ÃÇ´å ÇòÚ îèÈÕÅ å¶ ï¯ôàÆîèÈ ÁÅÖç¶ ÔéÍ ÇÂà çÆ Ö¶åÆ íÈLî¼è ÃÅ×ð ç¶ é¶óñ¶ ç¶ô» ÇòÚ Ô¹¿çÆ ÔË, ÇÂà çÆ ò¶ñ ç¯ îÆàð å¼Õ çÆ Ô¹¿çÆ ÔË, ÇÂÔ Á¼×¶ ÞÅóÆé°îÅ ìä Õ¶ ëËñçÆ ÔË, ÇÂÃ ç¶ ì˺×äÆ ð¿× ç¶ ë¹¼ñ ñ×ç¶ ÔéÍ ÇÂà çÆ àÅÔäÆ å¶ Üó· ù ùÕÅ Õ¶ î¹ñ¼áÆ ÇåÁÅð ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔËÍ J î¹ñ¼áÆ çÆ Üó· çÅ à¹ÕóÅ ôÇÔç ñ×Å Õ¶ î³ÈÔ ÇòÚ ð¼Ö Õ¶ ÚÈÃä éÅñ î³ÈÔ ç¶ ÛÅÇñÁ» Ô¯ä Óå¶ ñÅí ÇîñçÅ ÔËÍ J î¹ñ¼áÆ ù êÅäÆ ÓÚ êÆà ն, À°Ã ÇòÚ ð¿È çÅ ë¿ìÅ ÇíÀ°º Õ¶ Á¼Ö» Óå¶ ì¿é·ä éÅñ Á¼Ö» çÆ ñÅñÆ ØàçÆ ÔËÍ J ÁÅòÅ÷ ìËá ÜÅä Óå¶ Ü» ÁÅòÅ÷ ù ÃÅø Õðé ñÂÆ î¹ñ¼áÆ çÅ à¹ÕóÅ î³ÈÔ ÓÚ ð¼Ö Õ¶ ÚÈÃä éÅñ ×ñÅ ÃÅø Ô¹¿çÅ ÔË, ×ÅÇÂÕ Áå¶ ñ×ÅåÅð ñËÕÚð Õðé òÅñ¶ ÇÂà çÆ òð寺 Õðç¶ ÔéÍ J î¹ñ¼áÆ ù êÅäÆ ÓÚ êÆà ն ÃðÆð å¶ ÇÚÔð¶ Óå¶ ñ×ÅÀ°ä éÅñ ð¿× ÇòÚ ÇéÖÅð ÁÅÀ°ºçÅ ÔËÍ J î¹ñ¼áÆ å¶ Çåñ» ù î¼Þ ç¶ ç¹¼è ÇòÚ êÆà ն ÇÃð Óå¶ ñ¶ê Õðé éÅñ òÅñ» çÅ ÞóéÅ ì¿ç Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ J ÕÂÆ ÕÅðé» ÕðÕ¶ ì¼ÚÅ Ô¯ä Óå¶ îÅò» ù ç¹¼è ؼà ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, ç¯ ÚîÚ î¹ñ¼áÆ çÅ ÚÈðé Áå¶ Çå¿é ÚîÚ ÃåÅòð çÅ ÚÈðé ÇÂÕ Õ¼ê ç¹¼è ÇòÚ À°ìÅñ¯, Ü篺 ç¹¼è Á¼èÅ ðÇÔ ÜÅò¶ å» Á¼× 寺 À°åÅð ñò¯Í ÇÂà ÇòÚ¯º Á¼èÅ Ãò¶ð¶ å¶ Á¼èÅ ôÅî ù ÇÂÕ Õ¼ê ç¹¼è ç¶ éÅñ öòé Õð¯Í Õ°Þ Ççé» ÇòÚ ÔÆ ç¹¼è òè ÜÅò¶×ÅÍ J ÇÂÕ ÚîÚ î¹ñ¼áÆ çÅ ÚÈðé, Á¼èÅ ÚîÚ ôÇÔç å¶ ÇÂÕ ÚîÚ ç¶ÃÆ ÇØú ÇîñÅ Õ¶ ÇÂÕ Õ¼ê ç¹¼è éÅñ Ãò¶ð¶ å¶ ôÅî ð¯÷ÅéÅ BL C Ôøå¶ òðåä éÅñ ÃðÆðÕ Õî÷¯ðÆ çÈð Ô¹¿çÆ ÔËÍ J î¹ñ¼áÆ çÆ Üó· ç¶ ÚÈðé ù Çé§î çÆÁ» ê¼åÆÁ» éÅñ ÇîñÅ Õ¶ òðåä éÅñ ÃÅÔ ð¯×» ÇòÚ ÁÅðÅî ÇîñçÅ ÔËÍ J î¹ñ¼áÆ, ìéÕôÅ, ýºë, ìðÅìð íÅ× ñË Õ¶ Õ°¼à Õ¶ ÃðçÆÁ» ÇòÚ ð¯÷ÅéÅ ÚÅÔ ÇòÚ êÅ Õ¶ òðåäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

ÇéïÇîå ÕÃðå Ççñ ñÂÆ ÷ðÈðÆ

ÇÂÕ Ö¯Ü Áé°ÃÅð ܶÕð ÇÕö ÇòÁÕåÆ ù ÇÂÕ òÅð Ççñ çÅ ç½ðÅ êË Ú¹¼ÕÅ ÔË Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÁç À°Ô Çéïîå ÕÃðå ÕðçÅ ÔË å» À°Ã ù ç¹ìÅðÅ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä çÆ Ã¿íÅòéŠؼà Ô¹ç ¿ Æ ÔËÍ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅø àËÕÃÅà ÃÕ±ñ ÁÅø êìÇñÕ ÔËñæ ç¶ Çòô¶ô×» é¶ ÁÇÜÔ¶ D@F ñ¯Õ» çÆ ÇÃÔå Áå¶ Ô¯ð ×åÆÇòèÆÁ» çÅ ÁÇèÁËé ÕÆåÅ ÇÜé·» ù ÇÂÕ òÅð Ççñ çÅ ç½ðÅ êË Ú¹Õ ¼ Å ÃÆÍ ÇÂÔ ÁÇèÁËé ê³Ü ÃÅñ å¼Õ Ú¼ÇñÁÅ Áå¶ D@F ÇòÁÕåÆÁ» ÇòÚ¯º AE@ ñ¯Õ» ù ç¹ìÅðÅ Ççñ çÅ ç½ðÅ ÇêÁÅ êð ܯ ñ¯Õ ÃðÆðÕ ÇîÔéå Ü» ÕÃðå Õðç¶ ðÔ¶, À°é·» ù F@ øÆÃçÆ ç¹ìÅðÅ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä çÆ Ã¿íÅòéŠؼà êÅÂÆ ×ÂÆÍ ÃðÆðÕ ÇîÔéå éÅ Õðé çÆ å°ñéÅ ÇòÚ ÇÜé·» ÇòÁÕåÆÁ» é¶ ÃðÆðÕ ÇîÔéå Ç÷ÁÅçÅ ÕÆåÆ, À°é»· ÇòÚ GH ëÆÃçÆ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä çÆ Ã¿íÅòéŠؼà êÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂÃ ç¶ ÇÂñÅòÅ ç¹ìÅðÅ Ççñ çÅ ç½ðÅ êËä ç¶ Ô¯ð ÕÅðé À°µÚ ñÔÈ çìÅÁ, ôÈ×ð Áå¶ Õ¯ñÃ Ë àð¯ñ ÃéÍ

24

ÇÃÔå

27

HOURS

EMERGENCY SERVICE

AVTAR SINGH TINNA D.D.S.

168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200

Taxi Management MEDALLIONS WANTED WE WILL BEAT ANY PRICE - GUARANTEED!

We Manage our own MEDALLIONS. We Will Manage your MEDALLION Like our own. We Manage our Own Vehicles Over 25 Year Experience in the New York City Taxi Industry We Manage our own State of the art taxi Garage to Provide Daily Mantinance to All our Vehicles Fully staffed repair any Body shop available at all times for our Vehicles Your Check will be delivered to you on the first of every month

NAME YOUR PRICE + $1400 BONUS (WE PAY ALL EXPENSES)

DRIVERS WANTED

MINI - FLEET OWNERS :

WE WANT TO BUY YOUR MEDALLIONS! PLEASE CALL US WE OFFER TOP DOLLAR!

ALL SHIFTS AVAILABEL - FULL TIME/PART TIME OWN YOUR OWN MEDALLIONBUY OR LEASE YOUR CAR FROM US

37-28 30TH STREET, LONG ISLAND CITY,NY 11101

LICENSED AND BONDED BY NEW YORK CITY TLC NO.314


28

ñ

èîÕ

ÃÅÇÔå/çðôé

óÆ Ü¯óä ñÂÆ ÇêÛñÅ Á¿Õ ç¶Ö¯ ÃÅÇðÁ» ç¶ Á³çðÈéÆ ÇòÚÅð òà»çð¶ Çê¼Ûº¯ ùñÅ· GÃøÅÂÆ éÅñ ç¯òº¶ íÅÂÆÁ» ù Á¼âGÁ¼â Õð Çç¼åÅ ÃÆÍ Üç ê³ÚÅÇÂå é¶ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø Áå¶ îé¯Ôð Õ½ð ù êÌô ¶ Åé å¶ ÔËðÅé Ô¯ÇÂÁ» ù Øð ç¶ Ö¼ñ»G ÖÈÇ¿ ÜÁ» ÇòÚ Ô¹ìÕÆÁ» Ô¹ìÕÆÁ» ð¯ºÇçÁ» ù Á¼æðÈÁ» ç¶ Ãî¹ç ¿ ð ÇòÚ ð¹óÇ· çÁ» ò¶ÇÖÁÅ å» Õ¼ÚÅ îÅà ÖÅÇäÁ» ç¶ ÞðÆà é¶ Çòçð¯ÔÆ ì¯ñ» ÇòÚ ÁÅÇÖÁÅÍ Òê³ÚÅÇÂå¶! å°ÃÄ î¶ð¶ ìÅì¶ å¶ Á³ì¯ ìÅð¶ ÕÆ éÃÅë ïÇÚÁÅ?Ó Ö¶Ã ç¶ ì¿ìñ ò¼àç¶ êÆå¶ ÁîñÆ é¶ éÃòÅð çÆ ÚÈâ ¿ Æ ñË Õ¶ ÁÅÇÖÁÅÍ ÒÔ», ìÂÆ ô¶ð!¯ å°ÃÄ ÔÆ ç¼Ã,¯ ì÷¹ð×» ìÅð¶ æ¯âÆ ÕÆ îéôÅ ÁË?Ó ÒîéôÅGî¹éôÅ ù ÕÆ ÁË? ÚÅÚÅ ÜÆ! ìÅêÈ ÔðÜÆå ò¼ñ å¶ ì¶ì¶ î¶ð¶ ò¼ñÍ ç¯ò» ù î˺ ìÈG ç¹ÔÅÂÆ ÕðçÆ îÇÔ³×ÅÂÆ ÓÚ î˺ Þ¼ñ éÔÄ ÃÕçÅÍ î¶ðÆ ì¶GòÅÔ ÁËÍÓ Çê³â ç¶ î¯Ôåìð Õ»ôÆ ê³Çâå é¶ î¶ÔðìÅé é÷ð» éÅñ ç¶Ö Õ¶ ׿íÆðåÅ éÅñ ܹó¶ ÇÂÕ¼á ù ÇÕÔÅ, ÒåŶ Áå¶ åÅÂÆ ù å» êÇÔñ» ê¹Û ¼ ñ¯? ÁÅÖð ù ÜÅÇÂçÅç ç¶ îÅñÕ é¶Í ÃÅðÆ À°îð é§×¶ èó ÕîÅÂÆ ÕÆåÆ ÁËÍÓ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø é¶ ×ñ ÇòÚ êÂÆ ê¼× ç¶ ñó éÅñ Á¼æðÈÁ» ù ÃÅë ÕðÕ¶ åóëç¶ Ççñ Óå¶ Ô¼æ èð Õ¶ ÁÅÇÖÁÅ, Òç¶Ö¯ ìÂÆ ê³ÚÅÇÂå òÅÇñú, ê³ÚÅÇÂå ð¼ì çÅ ðÈê Ô¹ç ¿ Æ ÔËÍ æ¯âÅ Ô¹Õî ÇÃð î¼æͶ êð î¶ðÆ ì¶éåÆ ÔË ÇÕ ÃÅù Á˺ éÅ ÇòÚÅñ¯º ÚÆð Õ¶ éðÕ ÓÚ Ã¹à ¼ ¯Í ÁÃÄ å» ç¯ ð¹¼ÖÆÁ»GÇî¼ÃÆÁ» ÔÆ ÖÅäÆÁ» é¶Í ÜÅÇÂçÅç» ÇÕÔóÅ ÇÃð Óå¶ èð Õ¶ îðéËÍ ÁÃÄ ÃÅðÆ À°îð ë¹ñ ¼ » òð×Å ÜÆòé ×¹÷ÅÇðÁÅ ÔËÍ ÃÅù éÅ ò¿âͯ ÁÃÄ å» åóøç¶ ÔÆ îð ÜÅò»×¶Í îé°Ö ¼ Æ ðÈÔ ÇÛ¼ñç¶ ÇÂÔ ì¯ñ ùä Õ¶ Çê³â çÆ ê³ÚÅÇÂå ù¿é Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ ñÆð» ÖÅÇäÁ» çÅ ìñò¿å å» ÔŶ ì¹ãÅêÅ! ÁÅÖçÅ èÅÔ¯GèÅÔ ð¯ä ÔÆ ñ¼× ÇêÁÅ ÃÆÍ ÔðÜÆå ç¶ Øð òÅñÆ ×¶ñ¯ ܯ Õ¼Ú¶ úචçÅ ÃÔÅðÅ ñÂÆ Öó·Æ Çî¼àÆ çÆÁ» â¼ñÆÁ» ë¶Ô ðÔÆ ÃÆ Áå¶ ê³ÚÅÇÂå çÆÁ» ×¼ñ» ùä ðÔÆ ÃÆÍ ÚÈó¶ òÅñÆ ì»Ô Õ¼ã Õ¶ ìÅìó Õ¶ ì¯ñÆ, Òê³ÚÅÇÂå¶ À±º å» î˺ åÆòÄ îÅéÆ Ô¯ Õ¶, ì¿ÇçÁ» çÆÁ» ×¼ñ» ÇòÚ ì¯ñçÆ Ú¿×Æ éÄ ñ¼×çÆ êð ÃÅⶠØð òÅÇñÁ» çÅ ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇìñÕ°ñ ÃÔÆ ÁËÍ ì¹ã ¼ G ¶ ì¹ã ¼ Æ ù ò¿â Õ¶ ÔÆ ÇÂé·» ù ×¹¿ÜôË î¹åÅÇìÕ Þ¼ñ ÃÕç¶ Ô»Í ç¯ò» çÅ ì¯Þ ÇÂÕ Øð éÔÄ ÃÔÅð ÃÕçÅÍÓ Á³å ç¯ à¹Õ ¼ ëËÃñÅ ÇÂÔ ÔÆ Ô¯ÇÂÁÅÍ èÅÔ» îÅðçÆ ì¶ì¶ ÔðÜÆå éÅñ Áå¶ ìÔ¹óÆÁ» êŪçÅ ìÅêÈ ÔðîÆå éÅñÍ Øð ç¶ ÕÅôéÆ ÇòÔó¶ ù ì¿Üð ìäÅ Õ¶ Áå¶ Ø¹× ¼ òÃç¶ Øð ù ì¶ÇÕðÕ À°ÜÅÇóÁ» çÆ ÜÆòé ÕÔÅäÆ çÆ ìÅå êÅ Õ¶ ê³ÚÅÇÂå òÅêà êðå ×ÂÆ ÃÆÍ Øð çÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ã¹ÖGÃÔÈñå» òÅñ¶ ÿèÈðÆ Ççé îÈ¼è¶ îÈÔ ¿ Çâ¼× ê¶ ÃéÍ Øð ÇòÚ Õ¼ãÆÁ» ê¼æð ñÕÆð» é¶ Øð ç¶ ç¯ ÇԼö êÅÇÕÃåÅé Áå¶ ÇÔ³çà ¹ åÅé ìäÅ Çç¼å¶ ÃéÍ Øð ç¶ ð¼ì òð׶ ì÷¹ð×» çÅ ì¹ã ¼ ê ¶ Å ð¹ñ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Á¼âGÁ¼â Øð ç¶ Çê³ÜÇðÁ» ÇòÚ ÕËç ԯ¶ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø å¶ îé¯Ôð Õ½ð ÇÂÕ çÈÃð¶ ù Çîñä ñÂÆ åóëç¶ Áå¶ ÃÇÔÕç¶ ðÇÔ³ç¶ ÃéÍ êð Áä Ô¯ÂÆ Á½ñÅç ç¶ Ô¼æº¯ Õ¼ãÆÁ» ì¶ÂÆîÅé Ã çÆÁ» Õ¿è» À°é»· ç¶ Ô½ÇÕÁ» ù ÇÂÕ¼áÅ éÔÄ ÃÆ Ô¯ä Çç³çÆÁ»Í Ççé ðÅå ÇòñÕç¶ Ô½ÇÕÁ» ç¶ Ã¶Õ îÅðç¶ Ãçð ÇòÚ â°ì ¼ ¶ î½å ù ÔÅÕ» îÅðç¶ Þ¼ñ¶ éÅ Ü»ç¶Í ܶÕð À°Ô Õç¶ ÁÅêä¶ ÇÔðÇçÁ» çÆ åêô ØàÅÀ°ä ñÂÆ î¯Ô, ÇêÁÅð éÅñ ÁÅêä¶ ë¹¼ñ» òð׶ ê¯å,¶ ê¯åÆÁ» ù ÔÅÕ îÅð ñËºç¶ Ãé å» À°é»· çÆÁ» îÅò» ÷Åñî Á½ð× ¿ ÷¶ì ò»× Á¼Ö» çÆ ØÈð éÅñ ìÅÔð Ö¶âä ñÂÆ éáÅ Çç³çÆÁ» ÃéÍ ÇÂé·» ÔÆ Ü÷ìÅåÆ Ô¶ðò¶ ç¶ Ô½ÇÕÁ» éÅñ À°Ô ç¯ò¶º ÜÆÁ ìçñ¶ Ö¯ðÆÁ» ðÅå» ù éÄç çÆÁ» ׯñÆÁ» ÕÅ ÖÅ Õ¶ îÅéÇÃÕ êÌô ¶ ÅéÆÁ» ÇòÚ îð îð Õ¶ ¦ØÅªç¶ ÃéÍ Øð ç¶ Ö¼ñ»GÖÈÇ¿ ÜÁ» ÇòÚ ð¹ñç¶ ì¶òà ¼ îÅê¶ ÒîÈñ éÅñ¯º ÇòÁÅÜ ÇêÁÅðÅÓ å¯º Çòðò¶ ԯ¶ ÁÅêäÆ Á³éÆ· Ô¯ ×ÂÆ åÕçÆð å¶ Ã¶Õ îÅðç¶ Á¼æðÈ Õ¶ðç¶ èÈÁ ¿ »GèÅð ÔÆ å» Ô¯ Ü»ç¶ ÃéÍ

Dec 22, 2010 Wednesday ÇìîÅð ì¿ÇçÁ» ò»× À°é·» 콺çÇñÁ» çÆÁ» Ô¹× ¿ ð» ÇÂÕ çÈÃð¶ ù ùäçÆÁ» Ãé êð À°Ô ÇÂÕ çÈÃð¶ çÆ êÆó éÔÄ ÃÆ ò¿âÅ ÃÕç¶Í íð¶ îé Ô½ñ¶ éÔÄ ÃÆ Õð ÃÕç¶Í À°é»· Óå¶ áÆÕðÆ êÇÔÇðÁ» çÆÁ» ð¯Õ» À°é»· Óå¶ ìóÆÁ» Ãõå ÃéÍ ÔòÅ å¶ êÅäÆ ù ÁÅ÷ÅçÆ ÔËÍ Ãî» òÆ Çéð¿åð ÁÅ÷Åç Ô¯ Õ¶ ÚñçÅ ÔËÍ êð ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø å¶ îé¯Ôð Õ½ð ç¶ ì¯ñ Ú¿çð¶ òÕå é¶ ö¹ñÅî Õð Çç¼å¶ ÃéÍ ÃÅòä ç¶ ÇÂÕ ÇçÔÅó¶ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø é¶ ÁäGî³é¶ ÇÜÔ¶ îé éÅñ ÖÆð å¶ Õ°Þ êÈó¶ ÖÅè¶

åêä ñ¼× ÇêÁÅ ÃÆÍ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø é¶ ÷¯ðÅòð òÕå ç¶ Õð¯è ç¶ í»ìó çÆ Ú¿çðÆ îÅð ò¶Ö Õ¶ êÆó êÆó ԯ¶ é¶ Çòçð¯ÔÆ ì¯ñ» ÇòÚ ÁÅÇÖÁÅ, ÒÇÂà Çî¼àÆ êñÆå Ô¯ä ç¶ ð¹ñä éÅñ¯º å» î½å Ú¿×Æ ÁËÍ ÁÅê» ù Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ççé» çÆ Ç×äåÆ í¹¼ñ Õ¶ Õ°Þ ÕðéÅ ÚÅÔÆçËÍ ì¿çÅ ÕÆ éÄ Õð ÃÕçÅ? ì¿ç¶ ù Õç¶ îÅó¶ ÔÅñÅå ò¶Ö Õ¶ â¯ñäÅ éÔÄ ÚÅÔÆçÅ, Ãׯº Á¼×¶ òèäÅ ÚÅÔÆçËÍ Ã¼æð ÇòÛÅ Õ¶ Ç÷¿ç×Æ Õç ¦ØÆ?Ó Çê¼Û¶ ÇÕª ÞÅÕÆÂ¶Í Ô¹ä å» Õ¯ÂÆ ÁÕñ À°âÅðÆ ñÅÀ°äÆ êÀ±Í Òç¶Öñ¯ ÜÆ! Á˺ å» Ô¹ä ÜÈé ÕàÆ ÕðéÆ

ÕÔÅäÆ ÇÕôå çÈÜÆ

ÃÇÔÕç¶ êÇð³ÇçÁ» çÆ êðòÅ÷

Áå¶ ìÚç¶ ÁÅÃÅGêÅÃÅ ç¶Ö Õ¶ Õ¿è À°åº¯ ÔÅÕ îÅð Õ¶ ÁÅêäÆ êåéÆ îé¯Ôð Õ½ð ù ëóÅ Çç¼åͶ êÇÔñ» À°Ã é¶ Á³é çÅòå» ù ð¼Ü Õ¶ ò¶ÇÖÁÅÍ Çëð À°Ã é¶ Ô½ÇÕÁ» çÅ ì¹Õ ¼ ÕðÕ¶ ê¶àÆ ç¶ À°Ôñ¶ Öó· Õ¶ îÈÔ ¿ ÇòÚ ÇÂÕ¯ ì¹ðÕÆ êÅÂÆ ÃÆ ÇÕ À°ÔçÆ Õ°ê¼åÆ é±Ô ¿ ô¶ðéÆ ò»× ×ð÷çÆ À°Ôç¶ Õ¯ñ ÁÅÂÆ å¶ Á³ç𯺠ìÅÔ𯺠åêçÆ é¶ ÁÅÇÖÁÅ, é§× Øð çÆ í¹Ö ¼ ó î˺ å¶ðÆ ÔÅìóÆ éÆå Çê¼Û¶ ôðÆÕäÆ ç¶ î¶Ôä¶ ÕÅÃ寺 ñò»Í íóÕ í½ºÕ ÕðçÆ é¶ Ãí¯ Õ°Þ À°Ôç¶ Õ¿ìç¶ Ô¼æ¯º Ö¯Ô Õ¶, ×ñÆ ÇòÚ Õ°¼ÇåÁ» Á¼×¶ Ã¹à ¼ Çç¼åÅÍ îé¯Ôð Õ½ð çÆÁ» Õ¿è» À°µå¯º ¦ØçÆÁ» Á³ìð êÅóçÆÁ» ÚÆÕ» ùä Õ¶ éÅ À°Ô ÇÜÀ±ºÇçÁ» ÓÚ ÇðÔÅ ÃÆ, éÅ îÇðÁ» ÇòÚÍ À°Ôç¶ Ççñ çÇðÁÅ Á³çð ÇÂÕ îÅðÈæñ

ìÔ¹å ç¹í ¼ ð ÁËÍÓ ç¹Ö ¼ Çí¼ÜÆ ÁÅêäÆ êåéÆ çÆ ÇÂÔ ÞÆäÆ ÁÅòÅ÷ ùä Õ¶ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø é¶ ÁÅåîÅ çÆ À°µÚÆ ê¼èð Óå¶ Öñ¯ Õ¶ ÇÖó¶ îé ÁÅÇÖÁÅ, ÒÜç å¼Õ î¶ð¶ ÃÅÔ ÇòÚ ÃÅÔ ÔË, ÁÅêäÆ ÇÜ¿ç ù ÇÂé·» ì¹¼Úó» ÓÚ ð¹ñä ÇÕª ç¶äÅ? ÁÅê» ÁÅæä 寺 êÇÔñ» êÇÔñ» ÇÂà ÕËç Øð ù ÁñÇòçÅ ÕÇÔ ç¶ò»×¶ÍÓ Ç÷¿ç×Æ çÆ ÇéðÅôåÅ ç¶ â±Ø ¿ ¶ êåÅñ ÇòÚ¯º ù¼ÜÆÁ» å¶ ð¯ºçÆÁ» Á¼Ö» éÅñ íð¶ îé åóë Õ¶ ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø ç¶ ò¶ñ¶ ç¶ ÇÂéÕñÅìÆ ×¹Ã ¼ ¶ å¶ Ã¿ØäÆ êÆó éÅñ ÃÔÆ êŪÇçÁ» ÇÕÔÅ, Òîð÷Æ ç¶ îÇÔðîÅ áÆÕ ÁËÍÓ ç¯òº¶ ÜÆÁ ÇÂÕ î¼å Ô¯ Õ¶ åzÕÅñ» 寺 êÇÔñ» ÔÆ ì¶Õçð ç¹éÆÁÅ ç¶ ñÅÔäåÆ ÁÅê¶ å¶ æ¹Õ ¼ Õ¶ ÁÅêä¶ ÔÆ Ø𯺠ðÈÔ ç¶ ë¼à ñË Õ¶ ìéòÅÃÆÁ»

ò»× ÇÕö Çìðè ÁÅôðî ç¶ ðÅÔ êË ×¶ ÃéÍ Ö¶åº¯ ÁÅ Õ¶ ÔðÜÆå é¶ àzÕ Ë àð Öó·Å ÔÆ ÕÆåÅ ÃÆÍ À°Ôç¶ ØðòÅñÆ Á³×ð¶÷ ÚÆÖçÆ ìÈÔ êÅÇðÁÅ ÕðçÆ Ô½ºÕçÆ Áå¶ ÔëçÆ é¼áÆ é¼áÆ À°Ôç¶ Õ¯ñ ÁÅÂÆÍ À°Ã é¶ í¹ì ¼ îÅð Õ¶ ÁÅÇÖÁÅ, ÒèÆð¶ ç¶ ìÅêÈ ÁÅê» å» ÜÔÅ鯺 ê¼à¶ ×Â¶Í ì¹ã ¼ ÅG ì¹ã ¼ Æ Ø𯺠׹¼Ã¶ Ô¯ Õ¶ å°ð ×Â¶Í ìÈ î˺ îðÜ»! Ü×G ÜÔÅé ÕÆ ÁÅÖÈ? ç¯ ð¯àÆÁ» Çê¼Û¶ Ø𯺠ռã å¶Í ׯⶠׯⶠéî¯ôÆ Ô¯À± ò¶ ð¼ìÅ! Ü×GÔÃÅÂÆ ÇÕò¶º Þ¼ñ»×¶?Ó Üç À°Ã é¶ à¹à ¼ ò¶º Ô½ÇÕÁ» éÅñ ÇÂÔ ×¼ñ ÔðÜÆå ù ÁÅÖÆ ÃÆ, åç À°Ã çÅ Õä Õä ÇòñÕ ÇðÔÅ ÃÆÍ À°ÔçÅ ÃðØÆ òð×Å î¹Ö ¼ óÅ Ç×¼ñÆ ÷¹ðÅì ò»× ñîÇÕÁÅ ÇêÁÅ ÃÆÍ ÔðÜÆå ç¶ åé îé Á³çð ÇÂÔ íËóÆ õìð ùä Õ¶ ÇÂÕ ÇíÁÅéÕ ÁÇÔÃÅà ÜÅÇ×ÁÅ å¶ À°Ã é¶ Þ¼×G ¯ Þ¼× Ô¯Â¶ ×¹¼Ã¶ éÅñ ìðÈç çÆ Ã¹ð× ¿ ò»× ëà Õ¶ ÁÅÇÖÁÅ, ÒÁÅêäÅ ØðÅà ðÅ× ì¿ç ÕðÍ å±¿ ìçéÅîÆ ù ÕÆ ð¯ºçÆ ÁËºÍ ×¹Ã ¼ ¶ ԯ¶ ì¶ì¶ å¶ ìÅêÈ, æ¯â¶ ÇÃåî ç¶ ÃåŶ ÃÅðÆ ÜÅÇÂçÅç ù ñ»ìÈ ñÅÀ°ä×¶Í ÕðÆ ÜÅÇÂú, ôÇÔð ÜÅ Õ¶ ÃÅðÆ À°îð ê¼ñç ¶ ÅðÆÍ ÇÕö Õ¿Üð é¶ éÆ î¶ðÆ Ã¹äÆÍ î˺ å» ìæ¶ðÅ ÕñêçÅ ÃÆ ÇÕ ì÷¹ð× ì¼ÇÚÁ» ò»× Ô¹¿ç¶ é¶Í ÇÂé·» ù êñ¯Ã êñ¯Ã ð¼Ö¯Í Á¼â Á¼â ÕðÕ¶ ÇÂé·» Óå¶ Á¼ÇåÁÅÚÅð ÕðÕ¶ Ö¹¼ÇâÁ» ÓÚ éÅ åÅó¯Í Ô¹ä í¹×å¯ î¹ÇÖÁ» çÆÁ»ÍÓ Øð ç¶ ÇÃð À°åº¯ ¦Øç¶ Þ¼Öó Þ¯ÇñÁ» çÆ ÇÂÔ ð¼å ùÕŪçÆ õìð Üç ÔðîÆå å¶ À°Ôç¶ Øð òÅñÆ Üà սð é¶ Ã¹äÆ åç À°é»· ç¶ îÈÔ ¿ î¼æ¶ òÆ åzñ ¶ ÆÁ» ÁÅ ×ÂÆÁ» ÃéÍ ÔðÜÆå Áå¶ ÔðîÆå ç¶ ç¯òº¶ Øð òÅñÆÁ» Çç¼ñÆ ç¶ ÇÕñ·¶ ãÅÔ¹ç ¿ ÆÁ» ãÅÔ¹ç ¿ ÆÁ» ÇîÁÅÀ±º Çì¼ñÆÁ» ìäÆÁ» Ô¼æ ì¿éÇ· çÁ» ì¶éåÆÁ» ÕðÕ¶ òÅÃå¶ êÅ ðÔÆÁ» Ãé Áå¶ Õ±Õ Õ±Õ Õ¶ ÁÅÖ ðÔÆÁ» Ãé, ÒîÇõÁÅ ÜÆ! Ô¹ä ÜÅì» çÅ í¶ó Û¼âͯ î¼æ¶ îÅð ê¹óê¹óÆ êÅá Õðé çÅ Õ¯ÂÆ ñÅí éÄ? ðÈÔ å¯º Ô¿ÕÅð ç¶ ÜÅñ¶ ñÅÔ Õ¶ â±Ø ¿ ŠïÚͯ Լ毺 ¦ÇØÁÅ àËî î¹ó Õ¶ Ô¼æ éÄ ÁÅÀ°äÅ, Á¼×¶ æ¯âÆ îð÷ÆÍÓ ÇÂà ò¶ñ¶ çÆ éòÄ ÃÚÅÂÆ ç¶ êÌÕÅô é¶ ÃÅÇðÁ» çÆÁ» Á¼Ö» Ö¯ñ· Çç¼åÆÁ» ÃéÍ ç¯òº¶ íðÅ, ò¶ñ¶ ç¶ Á׿îÆ Ã¼Ú ù ÜÅä Õ¶ ÇÕö ÁÅêä¶ îé ç¶ ò¶× ÇòÚ ìñÕÅð ìä À°µá¶ Áå¶ ê³Ü Ô÷Åð ð¹êÂÆÁ» À°Ô Ü¶ì» ÇòÚ êÅ Õ¶ Çìðè ÁÅôðî ÜÅ êÔ¹Ú ¿ Ͷ ÁÅôðî ç¶ êÌèÅé Á¼×¶ îÅÇÂÁÅ çÆ Ã¶òÅ òܯº ã¶ðÆ ñÅ Õ¶ ÇÂÕ¯ ÃÅÔ¶ Ãí Õ°Þ ÕÇÔ Ã¹äÅÇÂÁÅÍ ×¿èñ¶ ÷îÅé¶ ç¶ ì¶åðåÆì¶ ÇìÌå»å ùä Õ¶ êÌèÅé ÇÕö Ɀض êåÅñ ÇòÚ À°åð Ç×ÁÅ ÃÆÍ êÌèÅé é¶ Ã¶òÅ ù Áå¶ ÔðÜÆå Áå¶ ÔðîÆå çÆÁ» ÁÅòÅ÷» ÇòÚ Õ¿ìç¶ Á¼æðÈÁ» ù Áå¶ åðÃç¶ Ü÷ÇìÁ» íð¶ À°ÛÅÇñÁ» ù î¹¼Ö ð¼ÖÇçÁ» ÔðÕÆðå ÇÃ³Ø ù üڶ Ççñ¯º ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ ÁäÔ¯äÆ Á½ñÅç ç¶ òÅÃå¶ Ã¹äͶ ñÅñÚ ç¶ í¿é¶ î¹Ç¿ âÁ» é¶ ÁÅêä¶ ð¼ì òð׶ îÅÇêÁ» ò¼ñ ÇÃ¼Õ éÅñ ò¶ÇÖÁÅ Áå¶ îÅÇêÁ» é¶ òÆ íðÆÁ» Á¼Ö» éÅñ ÁÅêä¶ Ãê¹å ¼ ð» ò¼ñ ÞÅåÆ îÅðÆÍ îîåÅ çÆ ÇÂÕ åðñ ÇÜÔÆ íÅò¹ÕåÅ ð¹Ã ¼ ¶ îÅÇêÁ» ç¶ Ççñ» ÇòÚ ÜÅ× êÂÆ ÃÆ Áå¶ À°Ô î³é ׶ ÃéÍ íÇò¼Ö ÇòÚ Ãñ× Ãê¹å ¼ ð ìä Õ¶ ðÇÔä çÅ ìÚé ñË Õ¶ êÌèÅé é¶ éÅðÅ÷ ԯ¶ À°é·» ç¶ îÅÇêÁ» ù Ø¹× ¼ ÆGð¿×Æ ÕÅð ÇòÚ ìËáÅ Çç¼åÅ ÃÆÍ Áäԯ¶ òÕå ç¶ òÅòð¯ÇñÁ» çÅ Çî¼àÆ Ø¼àÅ ìËá Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÕÅð ÇòÚ ìËÇáÁ» ç¯òº¶ ÜÆÁ» çÆÁ» Á¼Ö» ÇÂÕ ðî÷ íðÆ î¹ÃÕÅé éÅñ ñÅñÚÆ å¶ Ö¹ç×ð÷ ÷îÅé¶ ç¶ ð¿×» ù ò¶Ö Õ¶ û޶ ì¯ñ ÕðçÆÁ» ñ¼× ðÔÆÁ» Ãé ÇÕ Ú¿×Å ÔÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÁÃÄ êÈð¶ Ô¼æ éÔÄ òãÅÂ¶Í éÔÄ å» Á¼Ü ÇÂé·» ç¶ Ô¯ô ÇàÕÅä¶ ÇÕ¼æ¶ ÁŪç¶? ÔòÅ çÅ ÇÂÔ ð¹Ö ìçñä ÕðÕ¶ ÔÆ Á¼Ü À°Ô ç¯òº¶ ÜÆÁ Ú½æ¶ êÇÔð çÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ö¹ñ ¼ ¶· Á³ìð å¶ À°âÅäÅ íðç¶ ÁÅêä¶ ÁÅêä¶ ÇԼö çÆ Ü¿× ñóç¶ Ü¶å± î¹ÃÕÅé éÅñ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅ×» òÅñ¶ ÃîÞ ðÔ¶ ÃéÍ À°é»· ç¶ î¹ÖÇóÁ» Óå¶ ÃòËGíð¯Ã¶ çÅ À°åôÅÔ àÇÔÕGàÇÔÕ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ (ÃîÅêå)

ÔðíÜé éÆð


èîÕ

Ö¶â ÿÃÅð

Dec 22, 2010 Wednesday

29

Ú¹ä½åÆÁ» íðêÈð íÅðåÆ ÔÅÕÆ ñÂÆ éò» òð·Å ÇÕ

ö é¶ áÆÕ ÔÆ ÇÕÔÅ ÔË, ÒìÆå¶ Ôȶ ñîÔ¯º ÕÆ ÕÃÕ ÃÅÖ å¯ Ô¯×Æ, ¦ìÅ ÔË Ãëð Çëð òÆ î×ð ðÅå å¯ Ô¯×ÆÍÓ áÆÕ ÇÂö åð·» ÃÅñ B@A@ íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî Áå¶ ÔÅÕÆ êÌî ¶ ÆÁ» ù Ú¿×M ¶ îÅó¶ ÕÂÆ åð·» ç¶ åÜðì¶ Çç³çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÁÅêä¶ ÁÅÖðÆ Ãëð ò¼ñ òè ÇðÔÅ ÔË Áå¶ éÅñ ÔÆ éò» ÃÅñ B@AA ñÂÆ Õ°Þ éòÆÁ» À°îÆç» çÆ ÕÅîéÅ çŠùéÔ ¶ Å ç¶ ÇðÔÅ ÔËÍ ÃÅñ B@A@ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» Ö¼àÆÁ»MÇî¼áÆÁ» ïÅç» ç¶ éÅñMéÅñ ÃÅù íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî ÇòÚ ðÔÆÁ» Õî÷¯ðÆÁ» çÆ ÞñÕ òÆ ÇçÖÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òð·¶ ÇòÚ ÇÂé·» Õî÷¯ðÆÁ» ù î¼Ö ¹ ð¼Öç¶ Ô¯Â¶ íÅðåÆ ÔÅÕÆ ñÂÆ À°ÚÚ ¶ Æ ï¯ÜéÅ ìäÅÀ°ä çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ ô¹ðÈ Õðç¶ Ô» íÅðåÆ ÔÅÕÆ Õ¯ÇÚ¿× ÇÃÃàî å¯ºÍ ÇêÛñ¶ A@ òÇð·Á» 寺 íÅðå é¶ ÃËâÇðÕ ÇâÃÈÜÅ, íÅÃÕðé, ÁËî. Õ¶. Õ½ÇôÕ, îÆð ð¿Üé é¶×Æ, ÜËÇÕî ÕÅðòËñ¯, ðÅÇÜ¿çð ÜÈéÆÁð, ðÅÇÜ¿çð ÃÆéÆÁð, ÔÇð³çð ÇóØ, ì»Ãñ, ×ð¶â ðËÕ, Çð¼Õ ÚÅðñÃòðæ, ܯô ìðÅÃÅ òð׶ ÕÂÆ ç¶ôÆMÇòç¶ôÆ Õ¯Ú» ù íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî çÆ Õ¯ÇÚ¿× ñÂÆ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ Á×ð çÈÜÆÁ» Ö¶â» ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» ìçñ¶ ׶ ÔÅÕÆ Õ¯Ú» çÆ ÇÂÕ ¦ìÆ ÃÈÚÆ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË êð Õ¯ÂÆ òÆ íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî ù ÃÔÆ ÇçôÅ ò¼ñ ÇñÜÅä ÇòÚ ÕÅîïÅì éÔÄ Ô¯ ÃÇÕÁÅ Ü» ÇÂÀ°º

ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÕö ù òÆ Ç÷ÁÅçÅ Ã å¼Õ êðÇÖÁÅ éÔÄ Ç×ÁÅÍ Çòç¶ôÆ Õ¯Ú» ù íÅðåÆ Áå¶ íÅðåÆÁ» ù Çòç¶ôÆ Õ¯Ú Õç¶ ÃîÞ éÔÄ ÃÕ¶Í ÇÂ毺 å¼Õ ÇÕ íÅðåÆ àÆî ù Û¼âç¶ Ã Ôð Çòç¶ôÆ Õ¯Ú é¶ íÅðåÆ ÇÃÃàî Áå¶ Ö¶â ðÅÜéÆåÆ ù ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¼åÅÍ Á×ð íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî çÆ ÇêÛñÆ ÕÅð×¹÷ÅðÆ Óå¶ é÷ð îÅðÆ ÜÅò¶ å» ÁÃÄ çÅÁò¶ éÅñ ÇÂÔ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ô» ÇÕ íÅðå é¶ Ü篺 òÆ Õ¯ÂÆ ÁÇÔî Ú˺êÆÁéÇôê Ü» àÈðéÅî˺à ÇܼÇåÁÅ, À°çº¯ íÅðåÆ àÆî çÆ ÕîÅé íÅðåÆ Õ¯Ú» ç¶ Ô¼æ ÇòÚ ÃÆÍ ÁÅÖðÆ òÅð ÇÃâéÆ À°¦ÇêÕ Çܼåä òÅñÆ àÆî ù Õ¯ÇÚ¿× íÅðåÆ Õ¯Ú» é¶ Çç¼åÆÍ AIGE Çòôò Õ¼ê Ü¶å± àÆî ç¶ Õ¯Ú òÆ ÇîÃàð ì¯èÆ å¶ ìñòÆð ÇÃ³Ø ÃÆéÆÁð ÃéÍ AIIH ¶ôÆÁé ֶ⻠ÇòÚ¯º å×îÅ ÇçòÅÀ°ä òÅñÆ àÆî ç¶ Õ¯Ú òÆ Õ½ÇôÕ Áå¶ îÆð ð¿Üé é¶×Æ ÃéÍ ¦ì¶ Ã ìÅÁç ÜÈéÆÁð Çòôò Õ¼ê Ü¶å± àÆî ç¶ Õ¯Ú òÆ ðÅÇÜ¿çð ÇÃ³Ø ÃÆéÆÁð Ãé Áå¶ ìó¶ îÅä òÅñÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ B@@C ÇòÚ ÇÜ¿é¶ òÆ ò¼â¶ àÈðéÅî˺à ÇòÚ ÇÜ¼å» êÌÅêå ÕÆåÆÁ», À°çº¯ íÅðåÆ Õ¯Ú» çÆ ðäéÆåÆ é¶ ÔÆ íÅðåÆ àÆî çÅ ÃÅæ Çç¼åÅÍ B@@G ¶ôÆÁÅ Õ¼ê Çܼåä òÅñÆ àÆî ç¶ éÅñ òÆ íÅðåÆ Õ¯Ú ÔÆ ÃÆÍ î¼¹ÕçÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Çòç¶ôÆ Õ¯Ú íÅðåÆ àÆî ù Õç¶ ðÅà éÔÄ ÁŶ Áå¶ Õ¯ñº¯ î¯àÆ ðÕî ç¶ Õ¶ Ü»ÇçÁ» òÅðÆ

Çòç¶ôÆ Õ¯Ú» 寺 ìçéÅîÆ ñËäÆ ÁðæÔÆä ÔËÍ íÅðå Õ¯ñ ÕÅëÆ Ú¿×¶ ê¹ðÅä¶ ÇÖâÅðÆ Áå¶ ÃÈÞòÅé Õ¯Ú ÔéÍ íÅðå ù Ç´Õà çÆ åð÷ Óå¶ ò¼ÖMò¼Ö ê¹÷Æôé» ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÁÇÜÔ¶ Õ¯Ú» ù î½ÕÅ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÜò¶º ׯñÕÆêð îÅÇÔð, Çâë˺à ñÅÂÆé, ÔÅë ñÅÂÆé, ëÅðòðâ÷, âðËµ× ëÇñ¼Õð ÁÇÜÔ¶ Áñ¼×MÁñ¼× îÅÇÔð» ù ÚÆë Õ¯Ú çÆ ÇçôÅMÇéðç¶ôéÅ Ô¶á íÅðåÆ

àÆî ñÂÆ Õ¿î Õðé ç¶ î½Õ¶ ç¶ä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé êð ÇÂæ¶ ÇÂÔ òÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÇÕö Õ¯Ú ù ÁÅêä¶MÁÅê ù ÃÅìå Õðé ñÂÆ î¹Õ¿îñ òÕå Áå¶ À°Ã ç¶ Ô¼Õ» çÅ êÌï× ¯ Õðé ñÂÆ êÌòÅé×Æ ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÁÃÄ ç¶Öç¶ Ô» ÇÕ Á¼Ü ìÅÕÇÃ³× Ü» ÁæñËÇàÕà òð×ÆÁ» ֶ⻠ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ å×î¶ ÁÅ ðÔ¶ ÔéÍ À°é·» ç¶ Õ¯Ú ¦ì¶ Ã 寺 À°é·» ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ éÅñ À°é»· ÇÖâÅðÆÁ» 寺 îËâñ ñËä ñÂÆ Õ¯ÇÚ¿× ê̯×ðÅî À°ñÆÕ ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂö åð·» ÔÆ íÅðåÆ ÔÅÕÆ ù òÆ îËâñ àËñÆ ÇòÚ ç¶Öä ñÂÆ

íÅðå çÆ ï°òÅ àÆî é¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ ÜñòÅ

ÇéÀ±÷Æñ˺â çÆ Ç´Õà àÆî ù àËÃà îËÚ» çÆ ñóÆ ÇòÚ ÔðÅÀ°ä 寺 ìÅÁç íÅðåÆ Ç´Õà àÆî ç¶ ÁÅÕÅò» é¶ òéMⶠîËÚ» ñÂÆ ÃÆéÆÁð ÇÖâÅðÆÁ» ù ÁÅðÅî ÕðÅÀ°ä Áå¶ ï°òÅ ÇÖâÅðÆÁ» ù êðÖä ñÂÆ éò¶ºMéÕ¯ð ìäŶ ÕêåÅé ×½åî ׿íÆð ç¶ Ô¼æ ÕîÅé ëóÅ Õ¶ ÇÜÔóÅ çÅÁ Ö¶ÇâÁÅ, À°Ô ÇìñÕ°ñ áÆÕ ÇêÁÅ Áå¶ íÅðåÆ àÆî é¶ Ô¿ÈÞÅë¶ð Çܼå ÔÅÃñ ÕÆåÆÍ Ç´Õà îÅÇÔð å» ÇÂæ¶ å¼Õ òÆ ÕÇÔ³ç¶ Ã¹ä¶ ×¶ ÇÕ Ü¶ êÈðÆ ÃÆéÆÁð àÆî òÆ Ö¶âçÆ å» EM@ éÅñ Çܼå ôÅÇÂç ÔÆ ÇîñçÆÍ ÇÂÔ ï°òÅ ÇÖâÅðÆÁ» ò¼ñ¯º ܯô å¶ Ô¯ô éÅñ ÕÆå¶ êÌçðôé é¶ ÔÆ íÅðåÆ Þ¿âŠ칦ç ÕÆåÅ Áå¶ ÇÂö ÕðÕ¶ ëðòðÆ îÔÆé¶ ÓÚ ì¿×ñÅç¶ô, ÃÌƦÕÅ å¶ íÅðåÆ Çê¼Ú» Óå¶ Ô¯ä òÅñ¶ Çòôò Õ¼ê ñÂÆ íÅðå ù ÇÖåÅì ç¶ çÅÁò¶çÅð» ÓÚ¯º ÇÂÕ î³ÇéÁÅ ÜÅä ñ¼× ÇêÁÅ ÔËÍ ×¼ñ ׿íÆð 寺 ô¹ðÈ Õðç¶ Ô», ÇÜÃ ç¶ ÇÃð Óå¶ ÕêåÅéÆ çÅ íÅð êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ï±æ ÇìÌ×â ¶ òÅñÆ àÆî ç¶ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ êðÖ çÆ ØóÆ çÆ ÇÂà Á¼× ÓÚ¯º ׿íÆð éÅ ÇÃðë Ô¯ð Çé¼Öð Õ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ, Ãׯº àÆî ù òÆ ÁÅêäÆ ï¯× Á×òÅÂÆ ÇòÚ À°Ô ÇÜ¼å» ç¹ÁÅÂÆÁ», ÇÜÔóÆÁ» íÅðå ç¶ Ô¯ð Çç¼×Ü ÕêåÅé òÆ éÔÄ ç¹ÁÅ ÃÕ¶Í ê³Ü îËÚ» çÆ ñóÆ ÓÚ ÃÅð¶ îËÚ Çܼåä òÅñŠ׿íÆð íÅðå çÅ êÇÔñÅ ÕêåÅé ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ ×¿íÆð 寺 ÇÂñÅòÅ ÇðÚðâÃ, ëñ¶Çî³×, ÜËòðèé¶, ×ðÆî ÃÇîæ å¶ Çð¼ÕÆ ê½ºÇà³× ÔÆ Ô¯ð ÁÇÜÔ¶ ÕêåÅé Ôé, ÇÜé·» é¶ ÇÂà åð·» çÆÁ» ò¼âÆÁ» ÇÜ¼å» ÁÅêäÆ àÆî ù ç¹ÁÅÂÆÁ» ÔéÍ Ç³÷îÅî, ô¯ÇÂì îÇñÕ, ÔìÆì¹ñ ìôð å¶ êÌÅÃêð À°åöÁÅ òÆ ÇÂà ÜîÅå ÓÚ ôÅÇîñ ÔéÍ B@@H ÓÚ è¯éÆ çÆ

Á×òÅÂÆ òÅñÆ àÆî dzâÆÁÅ é¶ òÆ Ã¼å îËÚ» ÓÚ¯º ê³Ü Çܼå ñ¶ ÃÆ Áå¶ ìÅÕÆ ç¶ ç¯ îËÚ î³ì ¹ ÂÆ ì¿ì èîÅÇÕÁ» ÕÅðé éÔÄ Ô¯ ÃÕ¶ Ãé êð ê³Ü ç¶ ê³Ü îËÚ Çܼåä çÅ ÇÂÔ ÇðÕÅðâ ׿íÆð ç¶ é»Á Óå¶ çðÜ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ BBòÄ òÅð ÔË ÇÕ Õ¯ÂÆ àÆî òéMⶠÓÚ ÃÅð¶ ç¶ ÃÅð¶ ê³Ü îËÚ ÔÅðÆ Ô¯òͶ Ãí 寺 êÇÔñ» íÅðåÆ àÆî ÔÆ ê³Ü¶ îËÚ ÔÅðÆ ÃÆ, AIHC ÇòÚÍ Ü篺 Çòôò Õ¼ê ç¶ ëÅÂÆéñ ÓÚ íÅðå Õ¯ñº¯ ÔÅðé 寺 ìÅÁç òËÃà dzâÆ÷ çÆ àÆî íÅðå ÁÅÂÆ ÃÆ å» ×¼Ã ¹ ¶ éÅñ íð¶ ÕêåÅé ñÅÇÂâ é¶ êÈðÆ åð·» ìçñÅ ÇñÁÅ ÃÆ êð ÇÂà ñóÆ ç¶ êÇÔñ¶ D îËÚ» ÓÚ ÕêåÅé ñÅÇÂâ ÃÆ Áå¶ ê³Üò¶º îËÚ ç¶ ÕêåÅé ÇðÚðâà ÃéÍ ×¿íÆð é¶ çÈܶ îËÚ ÇòÚ Ã˺Õó¶ á¯Õ Õ¶ ÁÅêäÆ ÕÅìñÆÁå êÈðÆ ÃÅìå ÕÆåÆÍ ì¼ñì ¶ Å÷Æ ÓÚ ÇòðÅà Õ¯ÔñÆ é¶ ÇÜò¶º êÇÔñ¶ ç¯ îËÚ» ÓÚ ì¼ñì ¶ Å÷Æ ÕÆåÆ, À°Ã ù ç¶Ö Õ¶ Ç´Õà êÌî ¶ Æ ìÔ¹å Ö¹ô ԯ¶, ÇÕÀ°ºÇÕ çzÅÇòó 寺 ìÅÁç À°Ã ç¶ ìçñ ç¶ å½ð Óå¶ Õ¯ÂÆ Ô¯ð Çë¼à é÷ð éÔÄ ÃÆ ÁÅ ÇðÔÅÍ êÇÔñ¶ Çå¿é îËÚ ÁÅêä¶ î¯ÇãÁ» Óå¶ ÔÆ ÇÜåÅÀ°ä ÕðÕ¶ Ü篺 Ú½æ¶ å¶ ê³Üò¶º îËÚ ÓÚ ÇÂé·» ç¶ ÇòÕà êÇÔñ» Ç×ð ׶ å» íÅðåÆ Ö¶î¶ ÓÚ ÖÅî¯ôÆ ÛÅ ×ÂÆ ÃÆ êð ï±Ãë êáÅé ÇÜÃ é¶ êÇÔñ» ÁÅêäÆ ÁÅë ÃÇê¼é ׶ºç» ç¶ ÕîÅñ éÅñ DI ç½ó» ç¶ Õ¶ Çå¿é ÇòÕà» ñÂÆÁ» Ãé, Á½Ö¶ ò¶ñ¶ êÅðÆ ù éÅ ÇÃðë ÿíÅÇñÁÅ, Ãׯº G Ú½ÇÕÁ» å¶ G ÇÛ¼ÇÕÁ» çÆ îçç éÅñ ÇÃðë IF ׶ºç» ÓÚ ABC ç½ó» ìäÅ Õ¶ àÆî çÆ â¼ì ¹ ðÔÆ ì¶óÆ ù êÅð À°åÅÇðÁÅÍ ÇÂà îËÚ ÇòÚ ÇéÀ±÷Æñ˺â çÆ àÆî CAE ç½ó» ìäÅ ×ÂÆ ÃÆ êð êáÅé çÆ êÅðÆ é¶ îËÚ À°Ã Լ溯 ÁÇÜÔÅ Ö¯ÇÔÁÅ ÇÕ ÇéÀ±÷Æñ˺â ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ Ô½Ãñ¶ êÃå Ô¯ ׶Í

ÃÈÞòÅé Õ¯Ú» ù Ò¦ì¶ Ã çÆ ï¯ÜéÅÓ ÁèÆé êðÖäÅ Ô¯ò× ¶ ÅÍ Ô¹äM ¶ Ô¹ä¶ êåÅ Ú¼ÇñÁÅ ÇÕ ÔÅÕÆ Ç³âÆÁÅ é¶ âÅÇÂðËÕàð Ãê¯ðàà ê³ÜÅì Ã: êÌ×à ÇÃ³Ø ù ÔÅÕÆ ÇòÕÅà Õî¶àÆ çÅ êÌèÅé Çéï°Õå ÕÆåÅÍ ÇÂÕ òèÆÁÅ Ö¶â Çéðç¶ôÕ Áå¶ òèÆÁÅ ÇÖâÅðÆ Ô¯ä ç¶ éÅå¶ ÇÂÔ ÇÂÕ òèÆÁÅ åÜðìÅ Çüè Ô¯ò× ¶ Å êð Á×ð À°Ô ÇÂà ÁÔ¹ç¶ ù ÃòÆÕÅðç¶ Ôé å» ÔÅÕÆ Ç³âÆÁÅ ù Çìé» ÇÕö çÖñÁ³çÅ÷Æ ÕÆÇåÁ» íÅðåÆ ÔÅÕÆ ç¶ ÇòÕÅà Áå¶ ÒíÅðåÆ ÔÅÕÆ Õ¯ÇÚ¿× ÇòíÅ×Ó çÆ êÈðÆ Ç÷¿îò ¶ ÅðÆ À°é»· ù ýºê ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ íÅðåÆ àÆî 寺 ڿ׶ éåÆܶ ñËä ñÂÆ Õ¯ÇÚ¿× Õ˺ê òÆ Ú˺êÆÁéÇôê Ô¯ä òÅñÆ Ü×·Å Ü» À°Ã éÅñ î¶ñ Ö»ç¶ òÅåÅòðé ÇòÚ ñ×ÅÀ°ä¶ Ç÷ÁÅçÅ ëÅÇÂç¶îç ³ ÃÅìå Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÜò¶º ÔÅÕÆ Çòôò Õ¼ê Áå¶ Â¶ôÆÁé ֶ⻠Çç¼ñÆ ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÁ» êð íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî ç¶ ÇåÁÅðÆ Õ˺ê êÈé¶ Áå¶ í¹êÅñ òð×ÆÁ» æÅò» Óå¶ ñ×Ŷ ×Â¶Í àÈðéÅî˺à 寺 êÇÔñ» íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî ù òÅåÅòðé Áå¶ îËçÅé 寺 òÅÇÕë ÕðòÅÀ°äÅ Ú¿×Æ ×¼ñ Ô¯ò× ¶ ÆÍ ÇÂÔ å» ÃÆ Õ¯ÇÚ¿× ê¼Öº¯ íÅðåÆ ÔÅÕÆ àÆî çÆÁ» Õî÷¯ðÆÁ»Í ÕÇÔ³ç¶ Ôé òÕå ÇÕö ñÂÆ ð¹ÕçÅ éÔÄÍ Ü¶Õð Ú¿×Å òÕå éÔÄ ÇðÔÅ å» ì¹ðÅ òÕå òÆ éÔÄ ðÔ¶×Å êð ÇÂà ì¹ð¶ òÕå ù î¹ó ڿ׶ ÇòÚ ìçñä ñÂÆ ÃÅù ÇîÔéå çÆ ÷ðÈðå ÔËÍ ÇÃÁÅä¶

ÕÇÔ³ç¶ Ôé ìÆå¶ Ô¯Â¶ Õ¼ñ· éÅñ¯º Á¼Ü Óå¶ ïÕÆé Õð¯ å» Ü¯ ÁÅÀ°ä òÅñÅ Õ¼ñ· Á¼Ü éÅñ¯º ÇìÔåð ÃÅìå Ô¯òͶ B@AA ÇòÚ íÅò¶º Õ¯ÂÆ ÁÇÔî àÈðéÅî˺à éÔÄ ÔË êð Çëð òÆ ÇÂÔ òð·Å ÃÅⶠñÂÆ Ãí 寺 ò¼è ÷ðÈðÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà òð·¶ ÇòÚ ÁÃÄ B@AB ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñÅ À°¦ÇêÕ ÕòÅñÆëÅÂÆ Ö¶âä çÆ ÇåÁÅðÆ ÕðéÆ ÔË Áå¶ À°¦ÇêÕ ÕòÅñÆëÅÂÆ ÕðÕ¶ ìÆÇÜ¿× À°¦ÇêÕ çÅ çÅ× è¯ä ç¶ éÅñMéÅñ î¹ó À°¦ÇêÕ îËâñ àËñÆ ÇòÚ Ø¹ÃêËá Õðé ç¶ ïåé òÆ ÜÅðÆ ð¼Öä¶ Ôé Áå¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ B@AA ÇòÚ íÅðå ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆ Ú˺êÆÁé àðÅøÆ Ö¶âä çÆ ÇåÁÅðÆ Áå¶ Ú˺êÆÁé àðÅøÆ ÇòÚ êÇÔñ¶ D ÃæÅé» Óå¶ ÁÅêäÅ é»Á çðÜ ÕðòÅ Õ¶ B@@E 寺 ìÅÁç Ú˺êÆÁé àðÅøÆ ÇòÚ Ü×·Å éÅ ìäÅ ÃÕä çÆ éî¯ôÆ ù Ö¹ôÆ ÇòÚ ìçñä çÆ êÈðÆ Õ¯Çôô ÕðéÆ ÔËÍ íÅðå Ú˺êÆÁé àðÅøÆ çÅ Ô¯Ãà Ô¯ä ÕÅðé Á¼Ü íÅðå ù ÇÂÔ Ö¶âä çÅ î½ÕÅ Çîñ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà çÅ íÅðåÆ àÆî ù êÈðÅ ëÅÇÂçÅ À°áÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Á³å ÇòÚ ÁÃÄ ÇÂÔ ÕÇÔ³ç¶ Ô» ÇÕ ÃÅñ B@A@ çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» ç¶ êñ» ù î¹ó ç¹ÔðÅÀ°ä ñÂÆ B@AA ÇòÚ ÃÅù ï¯ÜéÅ ÁèÆé Õ¿î ÕðÕ¶ Õî÷¯ðÆÁ» ù ùèÅðéÅ êò¶×Å å» Ü¯ éò» òð·Å íÅðåÆ ÔÅÕÆ ñÂÆ åð¼ÕÆÁ» Áå¶ Ö¹ôÆÁ» íÇðÁÅ Ô¯òͶ ìñÜÆå Õ½ð


30 SPORTS

50th

èîÕ

India hails maestro's

ndia on Monday celebrated the record-breaking feats of Sachin Tendulkar after the champion batsman scored an unprecedented 50th Test century. President Pratibha Patil and Prime Minister Manmohan Singh led the glowing tributes. “It is an amazing achievement to play for the country for over two decades and still continue to be the team's anchor,” Prime Minister Singh said. “Sachin makes all of us so very proud.” The 50-century feat was flashed on the front pages of leading newspapers and television channels rounded up past and present cricketers to speak on the batsman they compared to the legendary Don Bradman of Australia. Tendulkar's consistency over a 21-year period earned high praise with former captain Sourav Ganguly calling him the “best batsman ever” ahead of the late Bradman, who retired in 1948 with a Test batting average of 99.94. “It's an unbelievable achievement by an unbelievable cricketer,” Ganguly said, adding that the man now dubbed ‘Ton'dulkar by the media could still be playing beyond 40. “Believe me, age is not a factor in this game

I

Dec 22, 2010 Wednesday

TENDULK AR'S L ANDMARK CENTURIES IN TESTS

TEST CENTURY

Century

Score

Venue

Date

Match

1

119*

Old Trafford

Aug 09, 1990

9

“He is focused all the time, he wants to do better all the time,” said Kirsten. Tendulkar has scored seven Test centuries this year, during which he also notched up the first double-century in the history of one-day cricket. “It's been a phenomenal year for him,” said Kirsten. “I think he is playing better than ever.”

Nottingham

Jul 04, 1996

41

60

New Zealand

Oct 10, 1999

69

107

55.42

193

Leeds

Aug 22, 2002

99

159

57.99

109

Nagpur

Nov 06, 2008

154

252

54.30

107*

Centurion

Dec 16, 2010

175

286

56.89

40 50

“Believe me, age is not a factor in this game till you are 40. He is not finished yet by any means. Cricket remains his passion.”

he ICC player of the year award came to Sachin Tendulkar in his 21st year of international career which the God of Cricket aptly described 'better late than never'. Talking to NDTV, Sachin said, 'its better late than never. You keep working hard for it. It's come in the 21st year of my international career. It's fantastic. As I said better late than never. so it feels good.' But he still maintains that Padma Bhushan is the most special honour for him. He said, 'this is wonderful but obviously I wouldn't want to compare this to the Padma Bhushan and the other awards, they have a different meaning altogether for me. It's the second highest civilian award, it's something really really special, I treasure all the awards, but the last thing i want to do is to compare them to one another as I've always maintained that the Padma Bhushan will be a very very special one.' For Virender Sehwag, the ICC Test Player of the Year award was a proud moment as it was his first ICC award. Specially because Sehwag has been in a tremendous form since his return to the crease in 2008. "Yes, when I got dropped in 2007, my family, especially Arti and my mom supported me, motivated me and said that still you have a couple of years so work hard and you will get another chance so I promised them that if I get another chance I will try to score as many runs as I can and try to win a couple of matches for my country.

T

54.92

177 126*

30

ICC awards better late than never: Sachin

42.76

20

THE KEY TO HIS SUCCESS

FOCUSED

14

10

till you are 40. He is not finished yet by any means. Cricket remains his passion.”

India's South African coach Gary Kirsten, who played against Tendulkar in the 1990s, admired the batsman's commitment to the sport. “The key to his success is his approach to the game, his humility to learn and try to do better all the time,” Kirsten was quoted as saying by Indian media at Centurion. “For him, a Test match begins two days earlier, preparing for it. He wants to face the maximum number of balls at the nets. You will not see him play a loose shot at the nets.

number Average

Lot

The Best of the

S

achin Tendulkar added yet another record to his glittering Test career when he became the first batsman to score 50 centuries. At the end of his ninth match, when he scored his first centur y, he averaged just under 43. Thereafter, his 10th, 20th and 30th centuries came in inter vals of 46, 47 and 52 innings respectively. Injuries and a form slump meant that it took him 93 innings to progress from his 30th and 40th century. A remarkable resurgence in performance since 2008 has meant his last ten centuries have come in just 34 innings.

The Master is back to don India colours S

achin Tendulkar will return for the limited overs series in South Africa in January in the final build-up to the World Cup. Tendulkar, named in the 16-member squad on Tuesday for a Twenty20 game and five ODIs, will play in his first ODI since he hit a world record 200 not out against the Proteas in Gwalior on February 24. Tendulkar has been selective playing ODIs to preserve himself. He missed the Asia Cup in Sri Lanka where India triumphed, the August tri-series in the island which the hosts won as well as the three-match Australia home series where India won the only match that was played after rain had hit the other matches. He also sat out the 5-0 series sweep against New Zealand along with skipper MS Dhoni, Virender Sehwag and Harbhajan Singh. The selectors included leg spinner Piyush Chawla - he last played an ODI in 2008 - as the third spinner and dropped left-arm Ravindra Jadeja, who played the series against the Kiwis. Parthiv Patel, who hit back-to-back fifties on being recalled against the Kiwis, was also not chosen. The team with eight specialist bowlers and seven batsmen could be close to the squad one expects for the World Cup starting on February 19. The final World Cup squad for will have to be named on Jan. 15.

Tendulkar's record in each country COUNTRY RUNS 100S Australia 1522 6 Bangladesh 820 5 England 1302 4 India 6547 22 New Zealand 842 2 Pakistan 483 1 South Africa 978 4 Sri Lanka 1155 5 West Indies 620 1 Zimbabwe 240 0


èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

31


WORLD NEWS

èîÕ

Assange threatens to release damaging information about U.S. bank

32

London,. A day after the U.S. vice-president Joe Biden called him a "high-tech terrorist’’ , WikiLeaks founder Julian Assange on Tuesday hit back likening his "persecution’’ to that suffered by American Jews in the 1950s and threatening to release damaging information about one of America’s biggest banks, thought to be Bank of America. Mr. Assange also criticised The Guardian, which has worked with him in releasing the WikiLeaks documents, for publishing hitherto unseen details of allegations of sexual assault made against him by two Swedish women. He is fighting extradition to Sweden to answer the charges. “The leak was

BRIEF STORIES

UK varsity scraps Islamic Studies course LONDON: A UK university has scrapped its two-year course in Islamic Studies due to lack of students enrolling for the lectures, prompting a petition for the subject to continue. The Manchester Metropolitan University ran a two-year course on the religion and Middle-Eastern societies for the past two decades, but education managers now say that student numbers on the course are unsustainable. More than 400 lecturers and students have now signed a petition arguing for the course to keep going, reports from Manchester said. An MMU spokesman said there had been single-figure demand for the course for many years. "It is very disappointing that this course has not been more popular. We do offer Islamic studies elements as a part of other politics courses but the demand for a single subject qualification is extremely low," he said.

Iranian filmmaker Jafar Panahi jailed for six years LONDON: Noted Iranian filmmaker Jafar Panahi has been sentenced for six years in jail and barred from directing and producing movies for the next 20-years, according to his lawyer. Panahi, known for his internationally acclaimed movies like 'The Circle', 'White Balloon' and 'The Mirror' on humanitarian struggles in the country, has been outspoken in his support of Iran's opposition movement, earning the wrath of the government. The filmmaker was convicted of colluding in gathering and making propaganda against the regime, lawyer Farideh Gheyrat told the Iranian state news agency, ISNA, the Guardian reported. "He is therefore sentenced to six years in prison and also he is banned for 20 years from making any films, writing any scripts, travelling abroad and also giving any interviews to the media including foreign and domestic news organisations," she said.

clearly designed to undermine my bail application. Someone in authority clearly intended to keep Julian in prison,” he said describing the newspaper’s action as "disgusting". The Guardian said he was repeatedly asked for a response before the story was published. "His lawyers promised a full response by Friday, 4 p.m. They did not come through with a response, but we included a statement and other rebuttals Julian had made to the police,’’ a spokesman for Guardian and News Media said. The spokesman added that the argument that papers involved with WikiLeaks cables should not report any criticism of him was "ridicu-

lous". "His lawyers have publicly accused the women who have made the rape allegations of being part of a `honey trap’ and have said they are part of a dark conspiracy. They can hardly complain if their claims, made out of court, are held up to journalistic examination,’’ he said. Mr Assange made the remarks in an interview to The Times, his first newspaper interview since his release on bail last week. He admitted that there was no evidence that he was a victim of a ``honey trap’’ but insisted that the allegations were false. Speaking to the BBC separately, Mr Assange said he was fighting extradition because he did not expect "natural justice’’ in Sweden.

Dec 22, 2010 Wednesday

Iraq gets a new government after nine-month delay

As unrest following elections continues, UN forces patrol outside the UN headquarters in Abidjan, Ivory Coast.

Seven dead, hundreds injured in Iran quake

Female teacher jailed for sex with boys

TEHRAN: At least seven people have died and hundreds more were injured in a 6.5-magnitude earthquake which struck southeastern Iran, Mehr news agency reported on Tuesday. The late Monday quake, with epicentre near the town of Hosseinabad in Kerman province, was followed by 22 tremors, including one of 5.0 magnitude, the agency said quoting the geophysics department of Tehran university. "So far damages have been concentrated in villages in the areas of Sahraj and seven dead and hundreds of injured have been removed from the debris," Mehr quoted Kerman governor Esmail Najjar as saying. "Considering the damages the death toll is expected to rise," he said. The quake struck at 10:12 pm (18:42 GMT) Monday and was even felt in the bordering province of Sistan-Baluchestan. Mohsen Salehi, head of disaster management of Kerman province, told state news agency IRNA late on Monday that the communication lines in the area were down and the quake was followed by mild tremors. State media reported that the quake affected region was largely mountainous and hence access to it was cut off making it difficult for relief to reach the victims. Hosseinabad lies near the city of Bam, the site of the deadliest earthquake to hit Iran in recent times. The 6.3-magnitude temblor in December 2003 killed 31,000 people — about a quarter of Bam's population — and destroyed the city's ancient mud-built citadel. Iran sits astride several major fault lines in the Earth's crust and is prone to frequent earthquakes, many of which have been devastating.

SYDNEY: A female teacher has been sentenced to more than two years in prison by an Australian court for having sex with two teenage boys in her care, a media report said Tuesday. The 25-year-old woman from the state of New South Wales, whose name has been suppressed, held her head in her hands while Perth judge Phillip Eaton recounted her indecent dealings with two boys, aged 15 and 16, the Australian news agency AAP reported. The woman, who was a physical education teacher at a high school in Newman town in western Australia when the offences occurred, sent text messages to the boys, as well as nude and provocative pictures, the district court heard. The woman earlier pleaded guilty to nine counts of sexual acts that happened between December 2009 and January 2010. She invited them on separate occasions to her home, drank alcohol with them, and had sex with them in her bedroom, the report said.

DUBAI. Iraq's Parliament, after a delay of nine months, has confirmed Nouri al-Maliki as Prime Minister for a second term. The formation of Mr. Maliki's national unity government has been an exercise in balancing the competing interests of Iraq's Sunni, Shia and Kurdish power blocs. Ayad Allawi, the leader of the Iraqiya party that won 91 seats — two more than the Mr. Maliki's State of the Law coalition but was unable to form a government — has been appointed as the head of the national council for strategic studies, a newly created post. Another prominent Iraqiya member, Rafie al-Esawi, has been appointed as the Finance Minister. The Iraqiya party had won heavily in Sunni-dominated areas and Mr. Esawi is also a Sunni. In his address to law makers, Mr. Allawi said his Iraqiya coalition would fully participate in the government. “We as the Iraqiya bloc declare our full support for this government,” said Mr. Allawi. “Iraqiya will play an active, productive and cooperative role.” In his new line up, Mr. Maliki has retained as Foreign Minister, Hoshyar Zebari, a seasoned Kurdish politician. The Iraqi Presidency is also headed by Jalal Talabani, a veteran Kurdish leader. The Prime Minister has positioned his close confidants in charge of portfolios related to Iraq's lucrative oil sector. Outgoing Oil Minister and former nuclear scientist Hussain al-Shahristani has been elevated to the post of Deputy Prime Minister for Energy. The Oil Ministry has gone to the former Deputy Oil Minister, Abdul Kareem Luaibi.

Haneef wins ‘substantial’ compensation over bungled case

Melbourne. Indian doctor Mohammad Haneef has struck a deal with the Australian government for receiving a “substantial” compensation for his wrongful detention; three years after the traumatic experience which he said had a serious impact on his life and career. Dr. Haneef, who was detained after being wrongly accused of having links to the failed Glasglow bombing attempt in 2007, returned to Australia last week to settle his compensation claim. The 31-year-old doctor said the settlement would help him his career and reputation and stated that he would consider returning to the country. The lawyers of the doctor have refused to divulge details of the compensation which was confidential, but said the amount agreed upon is “substantial“. Dr. Haneef and his lawyers completed two days of talks with the government in Brisbane on Tuesday, and this will see legal action against former immigration minister Kevin Andrews dropped, AAP reported. “Part of the agreement is that the parties not discuss the details of the settlement,” Dr. Haneef’s lawyer Rod Hodgson told reporters as he left the meeting. “Although I can say that Dr Haneef will receive a substantial compensation,” he was quoted as saying. The compensation claim had also sought damages for lost earnings, the interruption to his medical career, damage to his reputation and emotional stress. The claim has been described as unique in Australian legal history by his lawyers. Before the mediation talks started, lawyers had said the compensation could be up to 1 million dollars. “I’m very pleased and happy with the resolution of this matter,” Dr. Haneef, who is accompanied by his wife Firdous and three-year-old daughter Haniyah, told reporters

after the meeting. “My wrongful arrest and detention in 2007 was a very traumatic experience and today’s settlement is a chance to end that part of my life and move on with my family,” he said. He said he and his family still look forward to possibly returning to Australia one day, as he thanked his friends and supporters in this country and back in India who he said had been a “great source of strength“. He said he would consider the prospect of reapplying for his original job on the Gold Coast. “It certainly will take some time to get on track to get out to Australia. I need to get my registration sorted and other things and I need to discuss this with my family,” he said, adding it could take less than a year. On his return to the country, the first time since the episode, Dr. Haneef had said he hoped the resolution of his claims would give him a chance to move on, though he believed it was “too late” for an apology now. The doctor had said that Australia was “a very fair place” to live and work. The mediation process was held over two days and was chaired by former judge Tony Fitzgerald, the report said. Dr. Haneef, who now practises in the UAE, would finish a 10-day holiday in Australia before returning back. Hodgson said the decision recognised the injustice suffered by an innocent man, and closes the book on what was a “stain” on the country’s reputation. Dr. Haneef is a cousin of Kafeel Ahmed and Sabeel Ahmed -- the two operatives who launched the failed attack on the Glasgow International Airport in the UK in 2007. He was taken into custody and charged with recklessly giving support to a terrorist organisation when his mobile phone SIM card, which he had left with his cousin before coming to Australia from the UK, was linked to the attack.

Britain, Russia expel diplomats in espionage spat LONDON: Britain has expelled a Russian diplomat, and Russia expelled a Briton in the latest skirmish in a longrunning spat over spying. Foreign Secretary William Hague today said that Britain had asked the Russian Embassy in London to withdraw a staff member on December 10 "in response to clear evidence of activities by the Russian intelligence services against UK interests." He said Russia, in return, expelled a diplomat from the British Embassy in Moscow. The Russian Foreign Ministry and the Kremlin refused to comment when contacted by the Associated Press. UKRussia relations soured after the 2006 poisoning death in London of former Russian agent Alexander Litvinenko. Russia has refused to extradite Britain's main suspect in the case, former KGB officer Andrei Lugovoi.


WORLD NEWS

èîÕ

UK terror plot aimed British landmarks, shopping Dec 22, 2010 Wednesday

LONDON: A large-scale terror attack was aimed at British landmarks and public spaces, security officials said Tuesday as more details emerged and police searched the homes of 12 British suspects being held for questioning. The men, whose ages range from 17 to 28, were arrested Monday in the largest counterterrorism raid in nearly two years. At least five were of Bangladeshi origin. Lord Carlile, the government's independent watchdog for terror legislation, said Tuesday the alleged plot appeared significant and involved several British cities, but he did not identify the targets. Police have up to 28 days to either charge the men or release them. Possible targets that were scouted include the Houses of Parliament in London and shopping areas around the U.K., according to a security official who spoke to The Associated Press on condition of anonymity because the investigation was ongoing.

The plot, however, was unconnected to a larger European plot uncovered in the fall involving a Mumbaistyle shooting spree in cities across Britain, France or Germany, the official said. Monday's arrests were also unrelated to last week's suicide bombing in Sweden and the plot did not appear to be timed for the holidays, he said. Scotland Yard Assistant Commissioner John Yates said police searches of the men's homes could take days, and officers were seen Tuesday removing computers from their homes. The men were arrested in the cities of London, Cardiff, Stoke-onTrent and Birmingham. European officials typically step up security around the holidays, but this year especially after a Nigerian man with explosives taped to his underwear tried to blow up a plane on Christmas Day last year as it approached Detroit. Umar Farouk Abdulmutallab, who had studied in London, had boarded the Northwest

Airlines flight to Detroit from Amsterdam. The 24-yearold is accused of trying to blow up the flight. A judge in a federal court in Detroit has entered a not-guilty plea on Abdulmutallab's behalf. Italian officials were investigating whether an explosive device found in a subway car in Rome on Tuesday was terror-related. Iraqi officials claimed last week that captured insurgents believed the Stockholm bombing was part of a series of Christmas season attacks. Britain's terror alert has remained unchanged at ``severe'' while Germany upped its terror alert Nov. 17 in response to an increased threat from Islamic extremists. Berlin's Interior Minister Ehrhart Koerting said recently the threat has eased but said it was necessary to remain vigilant. In October, the United States warned its citizens living or traveling in Europe to be wary after details emerged of a larger European terror threat.

UK minister declares 'war' on Rupert Murdoch, under pressure to quit

LONDON: A senior British minister was under pressure to resign Tuesday after telling undercover reporters he had "declared war" on media mogul Rupert Murdoch. Business secretary Vince Cable was taped by Daily Telegraph journalists posing as constituents saying "I have declared war on Mr Murdoch and I think we are going to win." Murdoch's News Corp owns several British newspapers and has a 40 percent stake in broadcaster BSkyB. Its bid to buy the remaining shares in BSkyB was cleared Tuesday by European regulators, but is still under investigation by regulators in Britain and is opposed by Murdoch's many rivals. Cable's comments were on a recording of the conversation played by the BBC. They were not reported by the Telegraph, which ran a story Tuesday about other remarks Cable made to its reporters. On the tape, Cable says

Murdoch "is trying to take over BSkyB. He has a minority shareholding and he wants a majority _ and majority control would give them a massive stake. I have blocked it using the powers that I have." As business secretary, Cable is responsible for deciding whether to refer the takeover bid to the Competition Commission. News Corp. said it was "shocked and dismayed" and said Cable's reported comments "raise serious question's about fairness and due process." Earlier, Cable apologized for saying he could bring down the government if pushed and claiming public sector reforms risked running out of control. He told the journalists that that "I have a nuclear option ... If they push me too far then I can walk out and bring the government down." Cable's Liberal Democrat party is junior partner to the Conservatives in Britain's coalition government

Dhaka probes porn film at airport screen

Opposing lawmakers in Ukraine clash, which left several hospitalised with injuries.

DHAKA: Travellers at Bangladesh's main airport were taken in by shock when a huge display screen meant to air programmes about the country showed a porn video, prompting the civil aviation authority to launch a probe into the incident. Bangladesh Civil Aviation Authority has launched an investigation into a scandal at the Hazrat Shahjalal Airport where the huge display screen aired for five minutes a pornographic movie, officials said. "An investigation is underway while the people responsible for the scandal were already taken to task," an official said. Another official said the operator was handed down two months of jail term instantly after a summary trial by an on duty magistrate. An official investigation was ordered to find out if any criminal intent was involved.

China says won't give up on Pak, signs $35 bn worth deals ISLAMABAD: China and Pakistan concluded nearly $15 billion worth of deals on Saturday , as Chinese premier Wen Jiabao said Beijing would "never give up" on the troubled nuclear-armed Muslim country. Business leaders formalised paperwork — adding to the 20 billion dollars' worth of deals signed Friday - under blanket security at Islamabad's Marriott Hotel. Boosting trade and investment with povertystricken Pakistan have been the main focus of the first visit in five years by a Chinese premier to the country that is on the front line of the US-led war on Al-Qaeda. Pakistan regards China as its closest ally and considers the deals incredibly important to a moribund economy which was dealt a massive blow by catastrophic flooding this year and suffers from sluggish Western investment. "We signed 18 agreements today worth close to 15 billion dollars," said Sultan Ahmad Chawla, president of Pakistan's chamber of commerce and industry.

International Airlines Travel Agent Network

Al-Qaida aims to 'bring down' Pakistan : Biden WASHINGTON: Al-Qaida is trying to "bring down" nuclear-armed Pakistan, US Vice President Joe Biden warned Sunday, days after a war review tip-toed around Islamabad's role in fighting extremists. "Our overarching goal and our rationale for being there is to dismantle, ultimately defeat al-Qaida... to make sure that terrorists do not, in fact, bring down the Pakistani government, which is a nuclear power," Biden said. The vice-president, in an interview with NBC's "Meet the Press" program, repeated threads of a one-year report on the US military surge in Afghanistan that pointed to progress but warned that more time was needed. Unveiling the policy assessment, President Barack Obama urged Islamabad to do more to rein in extremists holed up along the Afghan border but also renewed US commitment to major aid programs for Pakistan. The report trod carefully on

the uneasy US anti-terror ally following pointed criticisms of Islamabad's nuclear safety and other areas of policy revealed in the US cables published by WikiLeaks and other reports. Many experts say Pakistan is far less willing to take action against militants seen as useful in fighting rival India or in preserving Islamabad's influence in Afghanistan. While the war review called relations with Pakistan "substantial" -- a departure from private US assessments that question Islamabad's commitment to fighting extremists -- it did urge some readjustment. "For instance, the denial of extremist safe havens will require greater cooperation with Pakistan along the border with Afghanistan," it said. Biden measured success against al-Qaida by noting it had been restricted to efforts like the botched underwear attack on a USbound jetliner last Christmas and a failed amateurish bombing in New York's Times Square in May.

Free Upper Lip Treatment with this Advertisement

For Men & Women Second Location

OUR SERVICES INCLUDE VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

Laser Hair Removal Laser Skin Tightening Permanent Makeup Microdermabrasion For Men & Women

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net

33

" LASER" the Most Effective Way to Permanently Reduce Unwanted Hair

UP TO

50% OFF

Laser Facials/Photo Facials Mole Removal in Just One Sitting Laser Acne and Scar Treatment We can Treat all Skin Types Harbal Skin & Hair Products

FREE CONSULTATION WITH A FREETEST PATCH WE HAVE FDA APPROVED LASER

103-47 Lefferts Blvd, 2nd Floor, South Richmond Hill, NY 11420 (Cross Street Liberty & Lefferts - Opposite Capital One & Chase Bank)


34 ENTERTAINMENT

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

FIND THE WAY

Start (S) to the end (E)

BAND BAAJA BAARAAT

DIRECTOR : MANEESH SHARMA PRODUCER : ADITYA CHOPRA STARRING : RANVEER SINGH, ANUSHKA SHARMA, MANMEET SINGH, MANISH CHOUDHARY, NEERAJ SOOD. VERDICT : - OPENED

THE CHRONICLES OF NARNIA

DIRECTOR : MICHAEL APTED PRODUCER : MARK JOHNSON, ANDREW STARRING : GEORGIE HENLEY, SKANDAR KEYNES, WILL POULTER

Novice Sudoku KHELEIN HUM JEE JAAN SEYPuzzles

1 5 8 7 4 2 6 9 3

9 2 3 6 5 1 8 4 7

8 1 6 7 3 5 9 2 4

6 7 4 8 9 3 5 1 2

3 1 2 4 6 8 7 5 9

1 9 5 4 5 8 7 2 4 2 6 4 8 4 6 9 8 3 7 3 8 2 7 9 1 6 5 ACTION 8 7 3 9 1 3 2 5REPLAYY 9 DIRECTOR SHAH6 5 2 1 2 7 8 3: VIPUL 1 PRODUCER SHAH4 1 9 5 9 5 6 4 : VIPUL 7 STARRING KUMAR, 5 2 7 6 3 1 4 9: JAKSHAY 2 3 8ADITYA 1 7 8 2 3 RAI, 7 6NEHA DHUPIA, AISHWARYA 6 4 5 : 1NEW8 ENTRY 9 4 6 3 VERDICT

4 1 3 6 9 8 5 2 7

- Book 1 Sudoku Puzzle 13

3 9 1 2 7 6 4 5 8

6 7 5 4 8 3 9 2 1

2 1 4 6 3 7 8 9 5

7 3 9 5 4 8 1 6 2

8 5 6 1 9 2 3 4 7

Sudoku Puzzle 13 : DANISH ASLAM Sudoku Puzzle 14 DIRECTOR 3 2 5 4 9 6 7 1 8

5 7 4 1 6 9 2 8 3

PRODUCER 3 4 1 6 2 9 1 : 7KUNAL KOHLI, STARRING 6 5 3 8 6 4: IMRAN 5 KHAN,9DEEPIKA PADUKONE 2 8 7 1 9 3 2 8 VERDICT 4 5 8 8 3 5 : 9BELOW 6 AVERAGE 5 2 4 7 9

4 7 1 5 6

7 1 8 4 2

8 3 5 6 7

2 4 3 9 1

8 6 7 2 4 5 3 1 9

9 3 2 1 8 6 4 7 5

5 8 6 4 7 9 1 3 2

7 6 5 1 8

1 2 9 3 7

3 9 2 4 6

7 2 1 9 6 8 3 5 4

THIS WEEK

5 8 4 3 2 7 1 6 9

6 3 9 1 4 5 8 7 2

RELEASE

1 7 4 3 5 2 8 9 6

3 2 5 9 1 4 7 6 8

2 4 3 7 8 1 6 9 5

9 1 6 2 5 4 7 8 3

8 7 5 6 9 3 4 2 1

Sudoku Puzzle 17

6 4 1 8 2 7 9 5 3

7 9 8 5 6 3 2 4 1

SUDOKU-13 ANSWER OF SUDOKU PUZZLE-12 Sudoku Puzzle 12

9 1 7 8 5 2 3 6 4

8 3 6 4 7 1 5 9 2

4 5 2 6 3 9 8 1 7

5 6 8 9 4 3 7 2 1

1 2 9 5 6 7 4 8 3

3 7 4 2 1 8 9 5 6

6 4 3 1 9 5 2 7 8

7 8 5 3 2 6 1 4 9

2 9 1 7 8 4 6 3 5

6 2 1 7 1 2 3 8 4 5 6 5 1 9 8 2 7 8 5 6 8 8 9 2 7 1 3 4 7 2 8 3 2 1 5 5 4 8 3 9 7

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð×

Sudoku Puzzle 16 2 5 9 7 3 1 6 8 4

From www.veryfreesudoku.com

From www.veryfreesudoku.com DIRECTOR : ASHUTOSH GOWARIKER PRODUCER : SUNITA GOWARIKER STARRING : ABHISHEK BACHCHAN, DEEPIKA10 PADUKONE, VISHAKHA SINGH, Sudoku Puzzle Sudoku Puzzle 11 VERDICT : NEW ENTRY

BREAK KE BAAD

4 9 7 2 1 8 6 3 5

Novice Sudoku Puzzles - Book 1

4 6 1 9 5 7 2 8 3

3 9 5 2 8 6 4 1 7

Isi Life Mein

2 7 8 1 4 3 6 9 5

5 4 6 8 3 9 1 7 2

8 2 9 6 7 1 5 3 4

1 3 7 4 2 5 9 6 8

7 1 4 3 9 2 8 5 6

Release date December 17, 2010

Cast-Akshay Oberoi, Sandeepa Dhar, Salman Khan, Mohnish Behl Director-Vidhi Kasliwal Producer-Kamal Kumar Barjatya

Toonpur Ka Superrhero

9 5 2 7 6 8 3 4 1

6 8 3 5 1 4 7 2 9

3 ÇÜé· 4 » çÆ Ç×äåÆ7I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ6A 寺 I åµÕ9Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé· » êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» Sudoku Puzzle 14ÓÚ ÔðÅú Sudoku éÔÄ Ô¯äÅPuzzle ÚÅÔÆçÅÍ 9 ç¹6 8 15Á×ð ÁÇÜÔÅ 4 Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A çÆ Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ 685 7 7 8 3 1 2 9 4 6 1 8 9 7 2 4 5 6 3 4 4 3 8 2 9 9 5 6 1 71 8 7 2 9 4 3 1 Catch-Words -06 7 5 CROSSWORD 68 226 54 7 9 1 8 6 9 7 3 4 2 722 9 6 5 4 379 8 1 3 ACROSS 3 7 4 2 6 9 8 1 5 5 1.2 Nothing 7 4 9 2 5 succeeds 4 1 81 7 ___ 38(7) 6 like 8 6 1 3 7 5 4 2 9 1 4.3First- ___ mail (5) 6 9 7. ___ and effect (5) 5 3 1 9.7 Fun and ___4(5) 9 10. Shopping ___ (5) 11. A drop in the ___ (5) Sudoku Puzzle 18 12. Fair and ___ (6) 8 The 6 4five 3___5(6)7 1 2 14. 1 ___ 2 7 9 (5) 4 5 3 18. and8butter 5 ___-eyed 9 3 2 (5)1 6 4 8 20. 22. 6 The 7 2___4bird3 catches 1 8 the 9 worm 9 4 (5)1 5 8 2 6 7 23. 3 Once 5 8 bitten 7 6___9shy2 (5)1 24. 7 A3___5 morsel 1 4 (5)8 9 6 25. and2___3 (7)7 5 4 Snakes 1 9 6

1

Singers: Master Saleem, Alisha Film: Tees Maar Khan

2

TEES MAAR KHAN TITLE SONG

DOWN

Singers: Sonu Nigam Film: Tees Maar Khan

Answer of Crossword-05

Release date December 17, 2010 Cast-Ajay Devgn, Kajol, Tanuja, Sanjay Mishra, Delnaz Paul Director- Kireet Khurana Producer-Kumar Mangat Pathak Krishika Lulla

Titanic was sinking. Santa: How much the earth is far from here? Banta: 1 kilo meter. Santa jumped into the sea and asked again: "...In which direction?" Banta: Downwards ! ---------Santa: I am so miser (kanjoos) that I went alone for my honeymoon and saved half the money. Bania: That is nothing, I saved full money. I sent my wife for honeymoon with a friend. ---------Short Jokes to take care of your laughter' The secret of happy married life is....... still a secret!! _____ Once a short man asked: What is the difference between watch and wife? Short friend replied: If a watch gets angry, it stops but if wife gets angry, she starts.. _______ Son: Why do barbers become good drivers? Father replied in short: Because they know all the short cuts.. _______ Mom: My dear daughter, you birthday is coming soon, so what present do you want? Daughter: A very short gift mom, Just a music system with a luxury car around.. _______ Mother: Can you do anything in short that others can not do? Son: Yes mom, i can read my handwriting.. ______ Man: How do short people like to travel? Woman: In Min-Vans.. _______ A boy said to a girl: "Come in my heart and stay here forever". Girl replied:-"Should i remove my sleepers???" Boy: "No dear, its not a temple , come without removing!!!!!"

TOONPUR KA SUPERRHERO

9 6 7 5 3 4 2 8 2 8 6 9 7 5 3 4 1

1. Trade ___ (7) 2. Hearts, Spades, Diamonds, ___ (5) 3. ___, sealed and delivered (6) 4. A ___ role (5) 5. Questions and ___ (7) 6. A ___ statement (5) 8. Trial and ___ (5) 13. Less than ___ (7) 15. Pieces of ___ (5) 16. Cups and ___ (7) 17. ___ and Hyde (6) 18. ___ of burden (5) 19. ___ tricks department (5) 21. Forced into ___ (5)

JOKES

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

3

SHEILA KI JAWANI

Singers: Sunidhi Chauhan Film: Tees Maar Khan

4

AINVAYI AINVAYI

Singers: Salim Merchant, Sunidhi Chauhan Film: Band Baaja Baaraat

5

Aadha Ishq Singers : Shreya Ghoshal Film: Band Baaja Baaraat


èîÕ

WORLD NEWS

WHAT A GREAT BLESSING

Dec 22, 2010 Wednesday

ou have been blessed! And we want you to be even more blessed. We are asking God to give you the Spirit of wisdom and revelation, as you come to know Christ better We are praying that your heart may be enlightened so that you may know the hope, He has called you to, and the glorious wealth that God's people will inherit. We are praying that you will also know the unlimited greatness of His power as it works with might and strength for us, who believe. (Ephesians 1:17-19) This blessing of the grace of Christ is the greatest and most life-changing blessing that you will ever receive.

Y

What does it all mean? Do you understand where you stood before you received the Grace of Christ and where you stand today having now received the Grace of Christ? Things have now changed. God sees you differently and you probably see God differently. Let's think about what has happened to you. "But God demonstrated his own love for us in this: While we were still.sinners Christ died for us, " (Romans 5:8)

You were a sinner! Being a sinner means that you have failed to do what God requires to be in right relationship with Him. You have failed to fulfill God's law. "..for all have sinned and fall short of the glory of God.." (Romans 3:23). Sin includes those things you do that are not acceptable to God, as Well as your tendency to walk in disobedience to God.

"As it is written: 'There is no one righteous, not even one; then is no one who understands, no one who seeks God All have turned away, they have together become worthless; there is no one who does good, not one. "' (Romans 3:10-12) No matter how hard you try to please God, without Christ, it is impossible. Most of us live our lives without even considering what God may expect from us.

You see, you were dead in your sin! Even though God loved you, you were separated from Hii Why? Because God is totally good and perfect and will not allow sin His presence. So, until you met Christ, you were not able to enter in God's presence. Christ is our passage to the Father through His she blood. Ephesians 2:2 says that you formerly ...followed the w03 of this world.. " In the past, you lived for the world are its attractions, under the direct influence of Satai This influence is obvious among those who are sti outside of Christ. The spirit of rebellion controlle our lives through strong desires of lust and greed. Thy spirit cannot and will never get God's approval. So ever person

ecember 25th is that holiest and the blessed day of the year which is celebrated on the earth through out the world with intensity of feeling, expression, enthusiasm and fervor! But why ? For what reason …..? Reason the King of kings and the Lord of the lords was born. An angel spoke to Rev. Dr. Jamil shepherds whom were staying out in the fields and keeping watch over their flocks Sadiq by night D.min; M.Div; M.A. ‘ for behold, I bring you good news of great joy which will be for all the people; for today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. This will be a sign for you : and you will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.’ (Luke 2:10-12). “ In the beginning ” of Genesis 1:1 which is the very first book of the Before Scriptures( the Torah) calls a spade a spade the first creative work of the Godhood creativity. It introduces to us how God Almighty created the entities, using His power. And, then, we find another amazing and majestic statement in the opening of the Before Scriptures The Gospel Of John, “In the beginning was the Word, and

D

God in what the Bible calls hell. Ephesians 2:1-3 says, 'As for you," you were dead in you) transgressions and sins, in which you used to live when you followed & ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air; the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath.”

As a sinner, you cannot please God.

What must I do to be saved? under this influence must come to Christ! That you and me!

Because God loves you so much.. God still deals with your heart through His Holy Spirit, no matte how hard-hearted you get. When something happens to you that leave you desperate, empty, and in need of God, God is there to draw you ti Himself by inviting you to know His Son, Jesus.

If you refuse God' s love.... .If you refuse to accept God's love and offer of eternal life through Jesus Christ, then you remain in your sin and continue to be separate( from God. If you die separated from God, you are condemned to ar eternity without

Good question! We often see people performing their religious duties with the hope of gaining God's approval. We have already discovered, however, that "doing good" cannot please God. Responding to the Church by seeking membership in itself does not save us.

If I can' t earn it, and the preacher can' t save me, what can I do? .Another great question. Let's look at God's clear answer. "For it is by grace you have been saved, through faith and this is not from yourselves, it is the gift of God-not b), works, so that 170 one can boast" (Ephesians 2:89). You are saved by grace-favor that God gives you. It is undeserved, unearned, and given

King of Kings

ÇÕö òÆ ç¶ô Çò¾Ú ç¾Ã Çî¿à ÇòÚ êËö í¶Üä çÅ ÁÅÃÅé Áå¶ ò¾èÆÁÅ åðÆÕÅ

35

freely. Grace comes to us through faith. Faith is being totally convinced that something is true. In this case, it means having the assurance that Christ paid for your sins. When we firmly believe that it is through Christ alone we have salvation (not by anything we have done), we have "saving faith"! Before we have this faith, we experience no grace or favor with God. Ephesians 2:12 says, "Remember that at that time you were separate from Christ... without hope and without God in the world " Because of faith in Christ, you now have grace and are in God's favor! Now you can enter God's presence boldly, knowing that you have received mercy and forgiveness. God accepts you now through the work of Christ.

Now, what is expected of me? 'Asa prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. " (Ephesians 4:1-3). With God's help through the power of the Holy Spirit, you are expected to "live a life worthy" of God's salvation reflecting your new. life as a Christian from your old life of unbelief. As you walk with Christ, you learn humility, love. patience and many other.virtues (positive Christ-like attitudes) that will help you tc Well please God. As you are learning these virtues and' walking in unity with other Christians, you will continue to have confidence that you are a child of God.

the Word was with God, and the Word was God.” The Prophet Musa (Moses) speaks about the descending stream of time but John explains to us ‘ the expanse of eternity lying beyond created things - in which the Word was already existing.’ He used the phrase ‘In the beginning’ go back and beyond to the starting point of time which is declared and revealed to us by the Prophet Musa( Moses). From the dateless past Jesus Christ was already existing as he himself is the Word of God Almighty! Being God’s Word, or Word from God, Isa-Al-Masih, Jesus of the Nazareth possess the Godhood. We find him powerful as he heals the blind, heals the lepers, and he raises the dead. All these miraculous proofs of Him ; explain to us his divine attribute. He came on the earth to save human beings. He preferred manger for us leaving the throne of glory. Let me pose this question to you on this special event how do we honor Him ? And, what sort of gift we should offer to Him? Are we ready to celebrate this day worshiping him wholeheartedly or shall we celebrate it superficially; without knowing its significance and importance? Let praise the king, the king of kings, the Supreme Lord and Master of kings!!! References: * New American Standard Bible * Luke 2:10-12 *Genesis 1:1 *John 1:1

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600


èîÕ

36

'Separation' can resolve

marital stress

arital discord could turn to harmony and reconciliation if you use the period of 'separation' right Friends' star Courteney Cox and actor husband David Arquette have separated after 11 years of marriage. Hardly irregular in tinsel town or the real world. A break could halt a marriage on track to splitsville. However, clinical psychologist Salma Prabhu tells us how we can use separation to rethink the relationship and progress towards reconciliation.

M

When to break When you find yourself bickering over the same issues cyclically, making no progress, it's time for a break. There is a feeling of not growing together, of "I am stuck, trapped." One may feel that (s)he is miserable and is making the other miserable too. A truce is called for and break provides that.

The upside Staying separately can stoke a spark that has dulled because of other priorities. A separation dissolves trivial issues such as personality flaws and partners learn to accept the spouse as a sum of his/her negative and positive traits.

The downside There is also a strong chance that the partners may realise that they are better off without

Respect the sanctity of marriage. If you want a break just to explore other relationships while keeping your spouse as "back-up", share your definition of marriage with your spouse. each other. Then the break-up can be more amicable with each partner getting enough time for introspection. If you get a sense of freedom and look for romantic or sexual partners immediately, you have inconsolable problems. If you date, but compare every potential mate to your spouse, you are not ready for a new relationship.

The way ahead Taking a break should be a mutual decision, even if you don't like it. Arguing or clinging to your spouse will only make the claustrophobia worse. If you don't want to take a break,

Dec 22, 2010 Wednesday

here's how to deal with it: Keep communication open. Don't make incessant demands on the spouse to "come back". Agree to meet on festivals or on days that are important for the children, like their annual day. Do things together that you never had time for — take a dance class, etc. This will help you enjoy each other's company without bickering. Find hobbies to cultivate and friends to meet. Focus on your life without your spouse to ease into a more permanent separation if things don't work out. Undergo marital counselling with an impartial professional. If you are the spouse who wants to separate, here are things you can do to ensure it is fruitful: Don't use "I'm moving out" to get your partner to heel. Plan a detachment of at least six months. Apply for a course in a different country, take a transfer or move to a different suburb. Nurture yourself. Many people study art, commune with nature and indulge in spirituality. They try to "revive" the person they "killed" in the relationship. Respect the sanctity of marriage. If you want a break just to explore other relationships while keeping your spouse as "back-up", share your definition of marriage with your spouse. Introspect on your expectations and priorities. Do you miss your spouse emotionally or sexually? If you want to get back with your spouse, try and accept shortcomings and overlook minor, daily irritations. Tell only those who need to know, especially if you have children. Don't incubate your problems; introspect on them.

Coming back together If you decide to reconcile, congratulations! However, do take these things into account before renewing your vows. Spend a sizeable time apart, two weeks just don't cut it, even if "you can't live without each other". Try trial get-togethers — go for a holiday to try and find out if you are ready to get back in matrimony. The reconciliation should be unconditional — avoid "I'll come back if you promise to do this, this and this." Talk about your expectations from each other, map your priorities and come up with a strategy for your lives. Don't compromise for the children. The resentment will come out, or the child will be aware of the unpalatable sadness in the air. Continue pursuing all the things you did while on a break – the language studies or dance classes – this will ensure that you don't feel trapped again.

Wipe off wrinkles with hot-wax mask hot-wax mask is nowadays the latest rage in skin care – the paraffin wax facial is a thermal mask billed as the quickest way to a "non-surgical facelift". Celebrity facialist Emma Hardie came up with the idea of the mask, which is painted on to the skin and then kept warm under infrared light, after an hour's intensive massage. During the massage, she uses moisturising oils and massage to stimulate the skin cells and a ''deep-tissue'' kneading technique to give softer, plumper skin. And then comes the mask, which helps the skin to absorb the moisturising oils and soothes and relaxes the facial muscles to help release tension and leave the skin bright and glowing. The treatment, which costs 160 pounds, is the quickest route to a non-surgical facelift and promises "instant and noticeable results after one session." Sophie Dahl, Denise Van Outen and Anjelica Huston are amongst few of her celeb customers. "This facial is a wonderful treat for a cold, winter's evening and the warm wax helps you feel like you're in the Tropics. The massage and wax helps to boost circulation in the skin and helps to relax the facial muscles," The Daily Mail quoted Hardie as saying. She also claims that the treatment can help with migraine relief, sinus problems, head, neck and shoulder tension, depression, menopause, grief and insomnia. "Wax is very softening and it's very good as a skin treatment. ''We use it a lot on dry hands and chapped skin. It helps to oxygenate and detoxify the skin," she said. Alice Hart-Davis, a beauty journalist, said that wax was widely recognised for its skin-softening effects in the beauty world. "It is usually used in manicures and pedicures, but there's no denying that it could also work very well as part of a facial," she said.

A

Fresh romance can ease pain ometimes love does feel like it should. Falling in love can act as a potent painkiller, and now scientists have figured out why: It stimulates the brain's reward pathway, much like the rush of an addictive drug. The next question is whether better understanding of the love-pain relationship might somehow help scientists tackle chronic pain. Falling head over heels isn't exactly something a doctor can prescribe. But "maybe prescribing a little passion in one's relationship can go a long way toward helping with one's chronic pain - assuming it's passion with the one you're with,'' said study co-author Dr. Sean Mackey, chief of pain management at Stanford University. The story begins with psychology professor Arthur Aron of the State University of New York at Stony Brook, who studies the neurology of love. His work has linked that euphoric phase of a fresh romance to brain regions rich in the chemical dopamine. Dopamine is key to what's called the brain's reward pathway, the feel-good mechanisms that encourage certain behaviors. Eating sweets, for example, boosts this system and addictive drugs like cocaine hijack it. "When people are in love, in many ways it's not dissimilar to what they get when they take amphetamines or stimulants: They're very excited, have loss of appetite, sleep loss, they're active, full of energy,'' noted Dr. Nora Volkow, director of the National Institute on Drug Abuse and a dopamine expert. Then pain specialists noticed that if someone in an intense romance gazes at a picture of his or her amour while being poked or prodded, they feel less pain. Is that because their love is distracting them from the pain? After all, specialists often advise sufferers to listen to music or try other steps to take their mind off the pain. Or did love work some other way? Mackey and Stanford colleague Dr. Jarred Younger teamed with Aron to find out. They put up campus signs seeking love-struck Stanford undergrads and within hours couples were flocking in, "the easiest study we have ever recruited for in my entire career," said Mackey. Fifteen people underwent a battery of tests. They looked at either a picture of their new love or a picture of an attractive acquaintance, or were given distracting tasks such as to list sports that don't involve balls. Researchers touched them with a hot wand to induce moderate pain, and scanned their brains. Looking at their loved one and distraction produced equal pain relief - but the distraction worked through cognitive pathways while the romance triggered a surge in that reward pathway, the team reported Wednesday in the journal PLoS One.

S


BOLLYWOOD

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

I am so

Big Hit

I ALWAYS CRAVE FOR A

A

Akshay Kumar

kshay Kumar's last two outings - Khatta Meetha and Action Replayy - failed to make the cash registers jingle. This hasn't dampened the Bollywood star's spirit but he admits he is craving for a big hit and hopes his Tees Maar Khan will hit bull's eye. "If you follow my career graph, there have been a lot of ups and downs. It doesn't matter. I am not desperate, but, yes, I crave for a big hit all the time because I work very hard. I release around four films a year. I work very hard in each and every film," Akshay told IANS in an interview. His last release was Action Replayy and the 43-year-old star feels either the screenplay or his retro look in Action Akshay KumarReplayy couldn't connect with the audience. "Action Replayy didn't work. It couldn't connect with the audience. I tried to reason out and I think it would be because of the look or because of the screenplay," said Akshay, who is also known for his comic timing. He tickled the funny bone with movies like Hera Pheri, Singh is Kinng and Namastey London. Right now he is looking forward to his action-packed fun film Tees Maar Khan, which is scheduled for a Christmas release. Director Farah Khan is presenting him as a conman. "This is a fun character, full of enjoyment. He (the character) is

a conman and so there is a lot of mischief. The character is actually very shrewd. He always tries fooling people because he wants to make it big. He never does anything himself; he makes people do things for him. I haven't done such a fun and frolic role for a long time," said Akshay. He is known for action movies like Khiladi and Mohra and says he would love to do serious movies but regrets there are no takers for such stories. "If you ask me whether I would like to do a serious film, yes, I would love to do serious roles, serious characters. Unfortunately, it doesn't work. No one comes to see serious films. All look for fun films. "I have tried doing something or the other and I will keep doing it if I get a good script. There are certain types of people who don't want straight or hard-hitting films. You have to understand your audience and keep on doing something - this is what my experience tells me. I haven't done any romantic film either. "Also, I have to understand the business...I can't do a film to satisfy myself; I have to satisfy others because I am an entertainer," said Akshay. Undeterred by failures, the actor has big plans for next year. "I have not given up. Next year I am doing a very high-end action film with Prabhu Deva," said Akshay.

Sorry t’s apparently all over for the three-year-old marriage of Hollywood actress Elizabeth Hurley and businessman Arun Nayar. Following her dramatic Twitter update, it is learned that Liz had come and personally apologised to Arun’s parents and announced her decision to split from her husband at their Mumbai home a few months back. “Liz came to Mumbai with her son and stayed at a hotel. She then came and saw Arun’s parents and announced that she intends to separate from Arun. It was a brief meeting that barely lasted for half an hour,” says a family friend of the Nayar’s. Arun’s father Vinod was particularly hurt by the announcement, which sources say, was apparently made without any emotion. “Liz was very matter-of-fact. She just said that there are certain irreparable differences between her and Arun and that she intends to separate from him. She also said that she has already separated from him and the children are all living with him. She told them that she’s sorry,” says the family friend. “She never got along with Arun’s mother (Joanne). In fact, after the wedding was over, Vinod was apparently willing to testify against Liz when someone by the name of Vishnu Khandelwal of Jodhpur accused them of breaching Hindu customs and threatened to move court against them. At that time, Vinod apparently revealed to HM Saraswat, the prosecuting lawyer, that Liz didn’t agree to remove her shoes while entering the shaadi ka mandap. The feud between the inlaws and Liz never really took a break,” the family friend

I

Celina

freezes in Cairo C

elina Jaitley, who was invited to be a part of the jury for the film festival in Egypt, has wound up her judging work and is in the mood to do some shooting. We hear that Celina, recently, went through a gruelling shoot schedule as she filmed braving the freezing cold in Cairo. The shoot was at night and Celina nearly froze as she was wearing no warm clothes. She was served warm milk and warm food soon after the shoot. Post this, Celina was invited to be the chief guest at the Egypt tourism ministry bash. The actress also went and spent an entire day exploring the great pyramid of Giza.

ELIZABETH HURLEY TELLS ARUN NAYAR’S FAMILY

added. When DNA called the Nayar residence in Mumbai, we were told by a member of the family on condition of anonymity that they were prepared for the announcement but what they were not prepared for was the involvement of Shane Warne. “They (Liz and Arun) have already drawn up the divorce settlement. It will be an amicable settlement with no party giving out large portions of money to anybody. Liz doesn’t want Arun’s money and neither is Arun interested in her wealth. But she never mentioned that she is seeing anybody when she met her in-laws,” said the family member from the Nayar residence. Arun’s father Vinod and his wife Joanne are officially out of the country. “Liz also wanted to issue a joint statement with Arun but he is not interested in that. Besides, we feel that Arun was never happy when Liz was around. She had some weird demands, for example, she insisted that her former boyfriend (Hugh Grant) accompany her when they went for a beach holiday. Ultimately Liz won and Hugh accompanied the couple to the beach holiday and she spoke about it also later. The family is actually glad that they have separated,” the family member said.

37


èîÕ

38 STAR AGE ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICOM

December-23 to Januar-20

Listen to others if you can and try to sound more flexible than you actually feel, and you’ll be glad that you did. You will be surprised how everyone else becomes more adaptable as well. You are exceptionally loyal and ready to stick it out through thick and thin for the sake of the people in your life who really matter.

TAURUS

You’ll have a great love of mystery, wanting to find out what’s going on in the deep, dark and secret corners. So you’ll be drawn to the hidden places in life. But it’s important that you sort out your own secrets before probing into anyone else’s. You may be slightly wary of your emotions, feeling that what is around you is a little ungiving.

LEO

Mercury, the communication planet is close to Pluto now and what it can do is make you get a little too pushy or forceful about trying to bring everyone round to your viewpoint. Or someone may be doing the same. If you can step back and be a little more detached, then it will work better. You have learned recently to be more self sufficient.

You’ll be utterly determined to get to the bottom of one emotional problem which has been niggling at you. You’ll be pushing hard to persuade others round to whatever it is that you want them to think. Workmates may find you a bit over rigid in your attitudes. You are insisting on sticking to the straight and narrow but with good reason.

enus (Shukra) is the brightest planet only after the sun and the moon in the sky. It is the second-closest planet to the Sun, orbiting it every 224.7 Earth days. it is sometimes called Earth’s “sister planet,” because the two are similar in size. Venus or Shukra is the teacher of demons.It is to be said that Lord Shiva imparted the knowledge of making the dead alive (Mrityusanjivini Vidya) to Shukra. Venus (Shukra) is also important because of its association with the science of mantras and medicine, tantra, the casting of spells, hypnotism, mesmerism and alchemy. Venus is known as Aphrodite in Greek Mythology and also as the Roman Goddess of femininity beauty, attraction, art and Love. The gem stone of Venus is the diamond. Diamond, the king of gem abounds in chemical values and it is the most precious mineral. It is famous for its surprising lustre hardness and beauty. Diamonds are made of pure carbon. Diamonds were first discovered in India. The Arthshashastra of Kautilya (Chanakya/Vishnugupta, 350283 BC) mentions diamond trade in India. India’s diamonds were prized for their size and beauty for hundreds of years. “Indian” diamonds were mined in numerous locations that included Golconda (in the present-day state of Andhra Pradesh). The most famous Giaconda stones include the Hope Diamond, Kohinoor Diamond, Orlov Diamond, and Sanc Diamond. The Darya-ye-

V

Dec 22, 2010 Wednesday

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

Hugely resourceful at the moment, you are standing rock solid when everyone else is flapping. You will be concentrating on confidential matters, both financial and emotional. You are now in a phase of several months with Jupiter in your chart area of friendships and team efforts. Your sunny self-confidence makes everyone feel better.

GEMINI

The main thing to remember is that Pluto around now changes life a little bit. It tries to get rid of things that are no longer any use to you. So maybe outworn beliefs are being shifted. Because you are very determined and more deliberate than usual you are understanding serious subjects which were once a mystery to you.

VIRGO

Sometimes you can get a little bit frustrated because you feel you’re not getting your own way. You’ll then tend to get a little manipulative which can backfire. So watch that you’re not trying to twist loved ones or mates around too much. You can weigh friends down with your emotional problems. So watch what you say.

Maybe you’ll be looking too much on the dark side now seeing only problems. It may just be that travel plans get blocked, or other situations which just irritate and frustrate you. Then you’ll get very wound up. So ease up a little and laugh more. You will be working extra hard now to improve your understanding of the world.

Venus January-21 to February-19

May-21 to June-21

August-24 to September-23

SAGITTARIUS

November-23 to December-22

PISCES

February-20 to March-20

You’ll think you’re right and cling stubbornly onto your viewpoint. Try to talk to the people who are influential in your life. With practical Saturn in your chart area of work and service, you are finding it easier to be patient, meticulous about detail. Just don’t get obsessed with getting jobs done perfectly, and constantly correcting someone.

You may get so wrapped up in one tiny obsessive detail that you won’t see the wood for the trees. What you are saying to others will be important. But no one will want to compromise, partly because they feel they might be humiliated if they give way. Learning the lessons of generosity may come hard at the moment but they will pay off.

You’ll have a great love of mystery, wanting to find out what’s going on in the deep, dark and secret corners. So you’ll be drawn to the hidden places in life. But it’s important that you sort out your own secrets before probing into anyone else’s. Sometimes you don’t trust everyone to pull together in team situations.

You’ll have to watch your methods of persuasion with Pluto around now. Because you’re likely to try to force your opinions on them which needless to say won’t always go down very well. You don’t find it easy at the moment to get close in intimate situations as you are holding yourself back. You are wary of changing, yet you need to try.

and Its Gemstone

Diamond DIAMOND THE KING OF GEM ABOUNDS IN CHEMIC AL VALUES AND IT IS THE MOST PRECIOUS MINERAL. IT IS FAMOUS FOR ITS SURPRISING LUSTRE HARDNES S AND BEAUTY. DIAMONDS ARE MADE OF PURE C ARBON.

Nur (Sea of Light) was a rare blue-diamond weighed 186 carats, which was owned by the Nadir Shah of Persia after it was plundered from the last ‘Great Mughal Emperor,’ Aurangzeb’s heir (Mohammad shah) in the ‘sack of Delhi’ in 1739, and which presently forms part of the Iranian Crown Jewels. Kohinoor was re-cut during the reign of Queen Victoria. It now weighs 108 carats and forms part of the British Crown Jewels. Most of India’s diamond mines were depleted centuries ago and the India’s only remaining diamond source is a mine at Panna in the state of Madhya Pradesh. Most of the diamonds entering Europe originated in India. In the later half of the 14th century the diamond trade reached to Belgium. Today, some 85% of the world’s rough diamonds, 50% of cut diamonds, and 40% of industrial diamonds are traded in Antwerp, Belgium. South Africa became the biggest producer after discovery of diamonds there in 1866. De Beers Diamond Company was founded there 1888 which later

popularised the use of diamonds in engagement rings. Diamond’s weight is measured in carat (200 milligrams). The point unit, equal to one one-hundredth of a carat, is commonly used for diamonds of less than one carat. The finest quality as per colour grading is totally colourless. However, in reality almost no gem-sized natural diamonds are absolutely perfect. The colour of a diamond may be affected by chemical impurities and/or structural defects. Most diamonds used as gemstones are basically transparent with little tint, or white diamonds. Most white diamonds are discounted in price as more yellow hue is detectable, while intense pink or blue diamonds can be dramatically more valuable. Artificial diamonds, while chemically identical to mined diamonds, are created by engineers in a laboratory whereas cubic zirconium, glass, or quartz resembles diamonds. Alternative names such as cultured, grown, laboratory, or man-made diamonds, are also in use.


èîÕ

SPIRITUALITY

Lets understand the meaning of 'Kaal' Dec 22, 2010 Wednesday

he word ‘Kaal' has two denotations, it means the ‘Time’ and ‘Death’ both. If we think spiritually, both these meanings are related to each other. The followers of Sikh religion wish each other with the word ‘Satsri-akaal’, where ‘Akaal’ word indicates about the timelessness and deathlessness. Let us see who is timeless and deathless? One, who is not worried about the future can blissfully enjoy the present. Whenever one departs for

heavenly abode, we start thinking about death. The unknown fear of the end of life brings anxiety and worries, this state of thinking spoils up our present.

When we make ourselves free from the anxiety and agony of the future and the past, our present will transform into a state of timelessness, which may also be termed as an absolute non existent state. This is the juncture from where the present can be lived and enjoyed. If we are in present, we will live it, as no one dies in the present. We can not enjoy and relish this world if engaged in contemplation and reflection of the past and future.

hy do we dream? What is the existence of dreams? No one has its accurate answer. Science says that the dream is a stream of thoughts and images appearing during one's sleep. According to Freudian theory, dreams are the result of sub-conscious thoughts and desires.According to Sigmund Freud's book 'The Interpretation of Dreams', dreams are all for ms of 'wish-fulfillment'— attempts by the unconscious to resolve a conflict of some sor t, whether something

recent or something from the past. In Astrology, dreams have profound and deeper meanings. They aler t us about future happenings and indicate the possibilities too. Dreams unfold one’s subjugated and suppressed feelings, desires and thoughts. They are a sor t of window to the subconscious mind. That is why one should pay attention to dreams, interpret them and understand the message, they convey. Dreaming and their interpretation is a sort of understanding oneself.

T

What do your

dreams

mean?

W

39

VAN WYCK

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)


40

èîÕ Dec 22, 2010 Wednesday

12222010np  
12222010np  

PHONE:718-850-7444 30 DAY ê³ÜÅì We Help you believe to yourself ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ a e Email : info@chamundaswamiji...

Advertisement