Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

PHONE : 718-850-7444

DHAMAK PUNJAB DEE

WEEKLY NEWSPAPER

ÇÃÔå/ÖÅä êÅé

ê³ÜÅì ÕËêàé çÆ Ã¯Ú ê§ÜÅì 08 Çòð¯èÆ6îÜÆáÆÁÅ ÕËêàé òµñ¯º Õź×ðà êzèÅé... 10

ÁÅú ç¶Öƶ! å°ÔÅâÆ éƺç Õ½ä Ú°ðÅÀ°ºçÅ...

28 å§çð°Ãå ðÇÔä ç¶ Û¯à¶6ۯචÀ°êÅÁ 28

ÁîðÆÕÅ òµñ¯º êÅÇÕ ÒÚ ÁµåòÅçÆÁź ÇÖñÅø ÇÂÕåðøÅ ÕÅðòÅÂÆ çÆ ÇÚåÅòéÆ

ÔÕÅéÆ èóÅ ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. çÅ ÇÔµÃÅ ÕðÅð

òÅÇô§×àé 6 ÔÕÅéÆ é˵àòðÕ çÆÁź ððµÇÖÁå êéÅÔ×ÅÔź ÇÖñÅø ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé Òå¶ çìÅÁ ìäÅÀ°ºÇçÁź ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂé·Åº ÁµåòÅçÆÁź ÇÖñÅë òÆ Áñ ÕÅÇÂçÅ Ãð×äÅ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é òð×Æ ÕÅðòÅÂÆ Õð¶×Å¢ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ç¶ êz˵à ÃÕµåð â¶Á ÕÅðé¶ é¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ, ÒîÅîñ¶ çÆ ÃÚÅÂÆ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁÃƺ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÇÂÕ ñóÅÂÆ ñó ðÔ¶ Ôź Áå¶ ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ÇÂÕ ÃîµÇÃÁÅ À°Ã ÃæÅé çÅ êåÅ ñÅÀ°äÅ ÔË ÇÜ毺 ÇÂÔ î°µçÅ À°á ÇðÔÅ ÔË¢ ÕÆ ÔÕÅéÆ åÅä¶9ìÅä¶ çÆ Ã°ðµÇÖÁå êéÅÔ×ÅÔ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ åź éÔƺ ÔË¢Ò ÕÅðé¶ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÇÂÃ î°µç¶ é±§ ÁÃƺ êÅÇÕÃåÅéÆ ÃÅæÆÁź Õ¯ñ À°áÅ Ú°µÕ¶ Ôź Áå¶ À°é·Åº Ö¶åðź 鱧 ñË Õ¶ ÃÅⶠÇòÚÅñ¶ Çéïîå ÚðÚÅ ÜÅðÆ ÔË ÇÜæ¶ ÃÅⶠÃź޶ ÇÔµå Ôé Áå¶ ÁÃƺ ÇÂÕ9ç±Ü¶ çÅ ÃÇÔï¯× Õðç¶ Ôź¢Ò ÇÂÔ ê°µÛ¶ ÜÅä Òå¶ ÇÕ ÕÆ âð¯é Ôîñ¶

ÔÕÅéÆ èó¶ ç¶ E î˺ìð ÁµåòÅçÆ Ã±ÚÆ ÒÚ

ÁîðÆÕÅ Çòð°µè ð¯Ã ðËñÆ ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ Þ§âÅ ÃÅóç¶ Ô¯Â¶ êzçðôéÕÅðÆ¢

âð¯é Ôîñ¶ ô°ð±6C ÔñÅÕ

ÇÂÃñÅîÅìÅç6 ÁîðÆÕÅ é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòÚ î°ó âð¯é Ôîñ¶ ô°ð± Õð Ççµå¶ Ôé¢ ÁµÜ ÕÆå¶ ×¶ âð¯é ÔîÇñÁź ÇòÚ C ôµÕÆ ÁµåòÅçÆ îÅð¶ ׶¢ 寺 ÇÂñÅòÅ êÅÇÕÃåÅé ç¶ éÅñ ø½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ ìÅð¶

ÚðÚÅ ÜÅðÆ ÔË, ÕÅðé¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÜæ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶

êÅÇÕ Òå¶ çìÅÁ ìäÅÀ°ºÇçÁź ÁîðÆÕÅ é¶ ÔÕÅéÆ èó¶ ç¶ E î˺ìðź 鱧 ÁµåòÅçÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ÔÕÅéÆ èó¶ çÅ êzî°µÖ Õîźâð Áìçµñ Á÷Æ÷ ÁµìÅÃÆé, ÔÅÜÆ ëË÷ À°µñÅ ÖÅé é±ð ÜÂÆ, ÔÅÜÆ îÇñÕ é±ð ÜÂÆ, Áìç°ð ðÇÔîÅé å¶ øË÷ñ ðÇÔîÅé ôÅÇîñ Ôé¢ ÁîðÆÕÅ é¶ ÔÕÅéÆ èó¶ 鱧 êÅÇÕ çÆ Ö°øÆÁŠ¶ܧÃÆ Ç§àð ÃðÇòÇÃ÷ ǧàËñÆÜ˺à (ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÁÅÂÆ.) çÅ ÔÆ Á§× ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ é¶ ê§Ü î˺ìðź 鱧 ÁµåòÅçÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ Õðé çÅ ÁËñÅé ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ê§Ü¶ ÇòÁÕåÆ êÅÇÕ9 Áø×Åé ÃðÔµç Òå¶ ÚµñÆ ðÔÆÁź ÁµåòÅçÆ Ãð×ðîÆÁź ÒÚ ôÅÇîñ Ôé¢ ç°ôîä î½Ü±ç Ôé ÃÅⶠòµñ¯º ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢05 October 2011 VOL: 2-9

Øð ÿÃÅð ìµÚ¶ Þ±á ÇÕÀ°º 31 ì¯ñç¶ Ôé See USED AUTO Add on Page-11


2

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

05 October 2011, Wednesday

ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø çÆ ÇîÔéå ð§× ÇñÁÅÂÆ

Ü×çÆô ÇÃ§Ø í×ÅéÆÁź å¶ êzÆåî Õ½ð ÇÃàÆ÷é ìä¶

ìÅìÅ è§éÅ ÇÃ§Ø å¶ ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø é±§ ç°ÁÅÇÂÁÅ ÁÅð òé òÆ÷Å ÃËÕðÅî˺௠(Çìúð¯) – ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòôò êzÇõè ǧîÆ×ðz¶ôé òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ ÁËà ñÅÁ Áå¶ À°Ôéź ç¶ ÃàÅë é¶ ÁÅêäÆÁź êzÅêåÆÁź ÇòÚ Ô¯ð òÅèÅ ÕðÇçÁź Ü×çÆô ÇÃ§Ø í×ÅéÆÁź Áå¶ êzÆåî Õ½ð 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê ç°ÁÅÀ°ä ÇòÚ ÃëñåÅ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁź òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü×çÆô ÇÃ§Ø í×ÅéÆÁź Áå¶ êzÆåî Õ½ð 鱧 Á§×ð¶÷Æ çÆ ÜÅäÕÅðÆ éÅ Ô¯äÅ À°Ôéź ç¶ ðÅÔ ÇòÚ ð¯óÅ ìä Ú°µÕÅ ÃÆ¢ êð ÃàÅë çÆ ÇîÔéå éÅñ ÇÂà ÃîµÇÃÁÅ çÅ Ôµñ ÕµÇãÁÅ Ç×ÁÅ å¶ ç¯òź çÅ ÇÃàÆ÷é ìäé çŠðêéÅ ê±ðÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ÇÂÔéź ç¯òź 鱧 ÃËÕðÅî˺௠ÇòÖ¶ ÇÃàÆ÷éÇôê

ÇîñÆ¢ À°Ôéź ìÅìÅ è§éÅ ÇÃ§Ø å¶ ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø é±§ ç°ÁŶ ÁÅð òé òÆ÷Å Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ק°ÞñçÅð êz¯ÃËà ÇòÚ¯º ÇéÕñäÅ Õ¯ÂÆ ÁÃÅé Õ§î éÔƺ ÔË êð ç¯òź ç¶ Ççzó ÇÂðÅç¶ Áå¶ Ãî°µÚ¶ ÃàÅë çÆ ÕðóÆ ÇîÔéå é¶ ÇÂÔ ÃëñåÅ êzçÅé ÕÆåÆ ÔË å¶ ç¯òź 鱧 ÇðñÆÜÆÁà òðÕð òÆ÷¶ Áêð±ò Ô¯ ׶ Ôé¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ òÕÆñ ÜÃêzÆå ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ ç¶ çëåð ÃËÕðÅî˺à¯, ÇéÀ±ïÅðÕ, ëÇð÷鯺 å¶ ëðÆîźà ÇòÚ Ôé å¶ À°Ô 500 鱧 ÇÃàÆ÷éÇôê å¶ B@@@ 寺 òµè 鱧 ðÅÜÃÆ ôðé ç°ÁÅ Úµ°Õ¶ Ôé¢ À°Ôéź éÅñ 510 657 6444, 559 271 5311, 916 372 4448 ÁÅÇç ë¯é é§ìðź å¶ Ã§êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢

ÇîÁ»îÅð ÓÚ ÃÅñÅéÅ ëÅª× çÅú ÀÈ êÅׯâÅ À¹åÃò ç½ðÅé ç¶ô çÆ Ãí 寺 òµâÆ ÞÆñ ÇÂéñË ÓÚ ñµå» çÆ îçç éÅñ ñ¿îÆÁ» ì¶óÆÁ» ÞñÅªç¶ ñ¯ÕÍ

iwÃa¶ñli ÔD¯ñ Å al SpÃe îc¯Ãi


èîÕ

êðòÅÃÆ êÌÿ×

05 October 2011, Wednesday

3

ìÅìÅ ñµÖÆ ôÅÔ «ìäÅ òËñë¶Áð ùÃÅÇÂàÆ çÆ îÆÇà¿× ÓÚ ÕÂÆ îå¶ êÅÃ

ÇéÀ¹ïÅðÕ. ìÆå¶ ÇçéÄ ê³ÜÅìÆ ÇòðÃÅ ðËÃà¯ð˺à ÓÚ ìÅìÅ ñµÖÆ ôÅÔ «ìÅäÅ òËñë¶Áð ùÃÅÇÂàÆ ÁÅë ÇéÀÈïÅð çÆ îÅÇÃÕ ìËáÕ Ô¯ÂÆÍ ÇÂà ÇòÚ ÃÅð¶ ÁÔ¹µç¶çÅð» Áå¶ î˺ìð» çÆ ÔÅ÷ðÆ Ú êÌèÅé ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ìÅçñÆÁÅ é¶ Ã¹ÃÅÇÂàÆ ç¶ ÃÅð¶ î˺ìð» ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅÀ¹ä òÅñ¶ Ã ÓÚ Ã¹ÃÅÇÂàÆ é¶ ÇÕÔó¶O ÇÕÔó¶ Õ¿î Õðé¶ ÔéÍ îÆÇà¿× Ãðì ÿîåÆ éÅñ ÕÂÆ

îå¶ êÅà ÕÆå¶ ×Â¶Í ÇÂé·» ÓÚ Ãí 寺 êÇÔñ» ÿ×ðÈð ÇòÖ¶ é¶åÅ ÜÆ Ã¹íÅô Ú¿çð ì¯Ã çÆ ë½Ü ÓÚ é¶åÅ ÜÆ ç¶ ìÅâÆ×Åðâ ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø çÆ îÅñÆ îçç ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø ìÅð¶ çµÃäÅ ÚÅԻ׶ ÇÕ ê³ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º ÇÂ¿é¶ òµâ¶ ÁÅ÷ÅçÆ Ø¹ñÅàƶ ù ÇÃðë B@@ ð¹ê¶ îÔÆéÅ êËéôé ÇçµåÆ Ü»çÆ þ ܯ ÇÕ ìÔ¹å òµâÅ î÷ÅÕ þÍ Ã¹ÃÅÇÂàÆ ç¶ êÌèÅé

Ã. ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ìÅçñÆÁÅ é¶ ÃÅⶠêµåðÕÅð ù çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ Ççé ÂÆàÆÃÆ ê³ÜÅìÆ ÇéÀÈ÷ ùä ðÔ¶ Ãé ÇÕ À¹Ã ÇòÚ ×¹ðÇçÁÅñ ÇÃ¿Ø ìÅð¶ õìð ùäÆÍ Çµ毺 ÔÆ À¹é·» çÆ îçç ñÂÆ êåÅ òÆ ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ìÇá¿âÅ ÇòÚ À¹µØÆ ÕìµâÆ ÇÖâÅðä ÇÜà çÆ ÁµÖ ç¶ Õ˺Ãð éÅñ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ À¹Ã ç¶ êÇðòÅð ù îÅñÆ îçç ÇçµåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂö åð·»

Üñ¿èð ÓÚ ÇÂÕ ì÷¹ð× Á½ðå òñ¯º ÁéÅæ ìµÚÆÁÅ¿ çÅ êÅñä ê¯ôä ÕÆåÅ Ü»çÅ þ À¹Ãù îÅñÆ îçç í¶Üä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ îÆÇà¿× ÓÚ ÕÂÆ éò¶º î˺ìð òÆ ôÅîñ Ô¯Â¶Í ÇÂé·» Ú Üµæ¶çÅð åðñ¯Úé ÇÃ¿Ø î¹µñÅê¹ð çÅÖÅ, ñÖò¿å ÇÃ¿Ø ñµÖÆ (ÔÇðÁÅäÅ), îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø ÁÅÇç ôÅîñ ÔéÍ îÆÇà¿× ù ܵæ¶çÅð åðñ¯Úé ÇÃ¿Ø é¶ Ã¿ì¯èé ÕðÇçÁ» ùÃÅÇÂàÆ ù Ôð åð·» çÆ îçç Õðé

ôÅðÜÅÔ ÁçÅñå òµñ¯º AG íÅðåÆÁź çÆ ÇðÔÅÂÆ å¶ ð¯Õ

ç¹ìÂÆ*AG íÅðåÆÁź çÆ òåé òÅêÃÆ ç°ìÅðÅ àñ ×ÂÆ¢ ì°µèòÅð 鱧 ç¯ íðÅòź î°ÃåÅÕ ÁÇÔîç Áå¶ ôÅÇÂç ÇÂÕìÅñ ܯ Þ×ó¶ ç½ðÅé ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ Ãé é¶ ÇÃòñ ÁçÅñå ÇòÚ Õ¶Ã Õð ÇçµåÅ ÔË ÇÕ ÃÅ鱧 òÆ ÇÂà նà ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯ä Òå¶ î°ÁÅò÷Å ÇçµåÅ ÜÅò¶ åź ÁçÅñå é¶ ÇÂé·Åº AG

íÅðåÆÁź ç¶ òÅêà íÅðå ÜÅä Òå¶ ð¯Õ ñµ×Å ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÁÅÀ°à ܶñ· ÇòÚ¯º ç°ìÅðÅ ÇÂé·Åº 鱧 Ã˺àðñ ܶñ· ôÅðÜÅÔ í¶Ü ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÂà çÆ Ã°äòÅÂÆ ÜñçÆ ÔÆ Ô¯ ÜÅò¶×Æ¢ íÅðåÆ ç±åÅ Øð é¶ ÇÂé·Åº AG íÅðåÆÁź ç¶ à˺êð¶ðÆ êÅÃê¯ðà (ÁÅÀ±à êÅÃ) Áå¶ ÇàÕàź ܶñ· ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź Õ¯ñ Üî·Åº

ÕðòÅ ÇçµåÆÁź ×ÂÆÁź Ãé êð ÁÚéÚ¶å ð¯Õ ñµ×ä Òå¶ Ô°ä À°é·Åº 鱧 Õ°Þ Ãîź Ô¯ð ð°ÕäÅ êË ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¯ íðÅòź ÇòÚ¯º ÇÂÕ íðÅ ï±. ¶. ÂÆ. ÇòÚ ðÇÔ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ç±ÃðÅ íðÅ ôÅÇÂç ÇÂÕìÅñ ܯ ÇÕ ï±. ¶. ÂÆ. ÇòÚ¯º ìñËÕ ÇñÃà ÔË å¶ À°Ô Õç¶ òÆ ï±. ¶. ÂÆ. ÇòÚ éÔƺ ÁÅ ÃÕçÅ¢

çÅ íð¯ÃÅ ÇçµåÅ Áå¶ ÁÅêä¶ òñ¯º ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÕÅðÜ» çÅ òÆ ÚÅéäÅ êÅÇÂÁÅÍ ÁõÆð Ú Ã¹ÃÅÇÂàÆ ç¶ êÌèÅé ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ìÅçñÆÁÅ é¶ Ã¹ÃÅÇÂàÆ çÆ îÆÇà¿× ÓÚ ÁŶ ÃÅð¶ î˺ìð» çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅÍ Ã¹ÃÅÇÂàÆ çÆ Á×ñÆ îÆÇà¿× AC éò¿ìð Ççé ÁËåòÅð ù ôÅî G òܶ ÇòðÃÅ ê³ÜÅì ÇòÖ¶ ðµÖÆ ×ÂÆ þÍ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ (EAF) DFIOE@DE Áå¶ (IAG) BEGOHHED é¿ìð» Óå¶ ë¯é Õð ÃÕç¶ Ô¯Í

Ô÷Åð¶ 鱧 êÅÇÕÃåÅé 寺 õçÅ

ðÅñ¶×é ÇõèƸ êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁŶ ç¯ î˺ìðÆ òëç é¶ ÁµÜ îÔÅðÅôàð ç¶ ðÅñ¶×é ÇõèÆ ÇòÚ ×źèÆòÅèÆ òðÕð Á§éÅ Ô÷Åð¶ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ å¶ ×°ÁźãÆ ç¶ô ÇòÚ ÁÅÀ°ä çÅ À°é·Åº 鱧 õçÅ ÇçåÅ¢ ÇÂà òëç ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ ÃÅìÕÅ ÜµÜ ÜÃÇàà éÅÇÃð Áñî ÷ÅÇÔç Áå¶ êzÇõè ôźåÆ òðÕð ÕðÅîå ÁñÆ ôÅîñ Ãé¢ ÁñÆ é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Ô÷Åð¶ ç¶ ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ Á§ç¯ñé éÅñ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕÂÆ òðÕðź çÅ îé¯ìñ òÇèÁÅ ÔË¢


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

AMINDEEP S. BRAR D. PAUL SINGH EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON BITTU (KUNAL JEWELERS) DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL JAGJIT SINGH PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA HARJIT SINGH LADDI FOR ADVERTISMENT CALL

718-850-7444 LEGAL ADVISORS

S. BUR SINGH JASPREET SINGH REPORTER BALJIT SINGH AMINDEEP S. BRAR DESIGN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

05 October 2011, Wednesday

îé¹µÖÆ Ã¹íÅÁ ç¶ åµå, ×¹µÃÅ å¶ ÇêÁÅð

Ü

篺 ×°µÃÅ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 Ô¯ô éÔƺ ñ§î¶ Ã åÕ í°×åäÅ ê˺çÅ ÔË¢ ÇÃÁÅä¶ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ðÇÔ§çÆ ÇÕ À°Ô ÕÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ×°µÃÅ ê§Ü ܶ ×°µÃÅ ÁÅ ÇðÔÅ Ô¯ò¶ åź ÃÅ鱧 çà åÕ Ç×äéŠÿêÅçÕ çÆ ÇòÕÅðź íÅò ÕÅî, Õz¯è, ñ¯í, î¯Ô Áå¶ Ô§ÕÅð ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂà çÅ íÅò ×°µÃ¶ ç½ðÅé ÁÅêä¶ ÁÅê Òå¶ ÇòµÚ¯º ÇÂµÕ ÔË¢ Ü篺 Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÕåÆ ÃÅⶠéÅñ ì°ðÅ ÕÅì± êÅÀ°ä 寺 ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ×°µÃ¶ çÅ ò¶× Õ°Þ êñ ÔÆ Õñî 寺 òðåÅú ÕðçÅ ÔË åź ÁÃƺ ÇÂà 鱧 ìðçÅôå éÔƺ Õð ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÃÅ鱧 ×°µÃ¶ ç½ðÅé ÇÕö 鱧 Õ°Þ ÕÇÔä 寺 ÃÕç¶ Áå¶ ÃÅ鱧 ×°µÃÅ ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà װµÃ¶ ç¶ êzíÅò êðÔ¶÷ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Ü¶ ÁÃƺ ÇÕö 鱧 òÆ Ô¶á ÁÅ Õ¶ ÁÃƺ ÕÂÆ òÅð ÁÇÜÔÆ öñåÆ Õð ìËáç¶ Ôź, Õ½óÅ ì¯ñ ì¯ñç¶ Ôź åź ÃÅⶠñ§î¶ Ã 寺 ìä¶ Ô¯Â¶ Ãì§è ÇÜà ÕðÕ¶ ÕÂÆ òÅð ÁÃƺ Ç÷§ç×Æ íð êÛåÅÀ°ºç¶ Ôź¢ ÇÂµÕ ÔÆ êñ ÇòµÚ õåî Ô¯ ÃÕç¶ Ôé, ÇÜà éÅÿ ÃÅâÆ ×°µÃ¶ Òå¶ ÕÅì± éÅ ðÇÔä ÕðÕ¶ ÕÂÆ òÅð ÃîÅÜ ÇòµÚ òÆ ôõÃÆÁå Áå¶ ð°åì¶ À°µêð òÆ îÅóÅ ÁÃð ê˺çÅ ÔË¢ ×°µÃ¶ ôðÇî§çÅ Ô¯äÅ ê˺çÅ ÔË¢ ×°µÃ¶ çÆ ÁòÃæÅ ÇòµÚ ÁÃƺ éÅñ ÇÜµæ¶ ÃÅⶠÃîÅÇÜÕ Ãì§èź ÇòµÚ øðÕ ê˺çÅ ÔË, ÁÅêä¶ ÁÅê Òå¶ ÕÅì± éÔƺ ðµÖ ÃÕ綢 ×°µÃ¶ ÇòµÚ ÃÅâÆ À°µæ¶ ×°µÃÅ ÃÅâÅ ÃðÆðÕ é°ÕÃÅé òÆ ÕðçÅ ÔË¢ ÇÕÔÅ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø Ã¯Úä ôÕåÆ Õ§î ÕðéÅ ì§ç Õð Çç§çÆ ÔË¢ ôÅÇÂç ÇÂö ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÷ÇÔð ÇÜà íźⶠÇòµÚ ðµÇÖÁÅ ÜÅò¶, À°Ã ÕðÕ¶ ÔÆ ç°éÆÁź ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ø½ÜçÅðÆ î°ÕµçÇîÁź çŠ鱧 òÆ é°ÕÃÅé êÔ°§ÚÅÀ°ºçÅ ÔË¢ À°Ã¶ åð·Åº ×°µÃÅ ÃÅⶠîé ÁèÅð ÇÂÔ ×°µÃÅ ÔÆ Ô°§çÅ ÔË¢ ܶÕð îé°µÖ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòµÚ ÁÅêä¶ Á§çð ðÇÔ Õ¶ ÃÅâÅ ÔÆ é°ÕÃÅé ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÇÜµæ¶ ÃÅâÆ ÇÃÔå ÁÅê Òå¶ ÕÅì± Õð¶ åź ÇÂÃ ç¶ ÕÅøÆ Ôµç åÕ Ú§×¶ éåÆܶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ À°µêð îÅóÅ ÁÃð ê˺çÅ ÔË, À°µæ¶ ÔÆ ÃÅâŠðíÅÁ òÆ ÇÚóÇÚó·Å Áå¶ ÃÕç¶ Ôé¢ ìÔ°å ÃÅð¶ ÁêðÅèÆ òÆ ÇÂÔ ×µÿ Õì±ñ Õðç¶ Ôé ÇÕ ÷°ðî õ°ôÕ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Ü¶ ÃÅ鱧 ÇÕö ÕÅðé ×°µÃÅ ÁÀ°ºçÅ òÆ ÔË åź À°é·Åº Õ¯ñ¯º ×°µÃ¶ ÇòµÚ ÔÆ Ô¯ Ç×ÁÅ, íÅò¶º À°é·Åº çÅ ÁÇÜÔÅ Õðé çÅ ÃÅ鱧 ÁÅêäÆ Ã±Þ5ì±Þ çÆ òð寺 ÕðÕ¶ ÃÇæåÆ éÅñ ÇéêàäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÂðÅçÅ ÇìñÕ°ñ éÔƺ ÃÆ¢ øñÃð±ê Õ°Þ Ã çÆ ÕÅðòÅÂÆ çÅ éåÆÜÅ åź ܯ ×°µÃ¶ ç¶ ÔÅéÆÕÅðÕ êzíÅòź 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕ¶ ¢

ÇÂµÕ ÃÆ íÅÁÜÆ å¶ íÅÂÆ î§éÅ ÇçØ

Áµ

Ü òÆ ïÅç ÔË Üç î˺ ÁµµÜ 寺 BF ÃÅñ êÇÔñź À°ÔçÆ À°º×ñ ëó ð§×î§Ú çÆ ç°éÆÁź ÒÚ çÅÇÖñ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ñ¯ÕÅÂÆ ÒÚ ÚÅéäÅ çÅ ÛµàÅ ç¶ä òÅñÆ àÆî ÒÚ êzòô ¶ ÕðÕ¶ îËé§ ± ÁÅêä¶ ÁÅê Òå¶ îÅä îÇÔñà ԯÇÂÁÅ ÃÆ¢ ê±ð¶ ÇÔ§çð åÅé Áå¶ Çòç¶ôź ÒÚ òµÃ¶ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ î°ÕÅî 鱧 À°Ã ÁÅêäÆ Õðî í±îÆ ìäÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÇÜæ¶ ÇÕå¶ òÆ ñ¯Õź çÆ ×µñ Ô°§çÆ À°æ¶ ÔÆ À°Ôç¶ éÅàLÕÅøñ¶ çÆ ÔÅ÷ðÆ Üð±ðÆ ÃîÞÆ ÜźçÆ ÃÆ¢ éÅàÕ ÒÇÕò Õ±óË å°àË êÅÇñÒ ðÅÔƺ ñ¯Õź 鱧 ÁÅêä¶ ÇéôÅé¶ çÆ ×µñ ÕðÇçÁź À°Ã ñ¯Õź Òå¶ Ô°§ç¶ ÷°ñî 鱧 î±Õ çðôÕ ìäÕ¶ ò¶Öä çÆ ì÷Ŷ Üìð Çòð°µè ÁÅòÅ÷ À°áÅÀ°ä ñÂÆ ÜÅ×Çðå ÕÆåÅ ÇÜà ñÂÆ À°Ã ÁËîðܧÃÆ ç¶ ÕÅñ¶ Ççéź ÒÚ Ü¶ñ· çÅ î±Ô § òÆ ò¶ÇÖÁÅ å¶ ðÆÃðÚ ÁøÃð çÆ òµâÆ êçòÆ é±§ ÇåÁÅ× ð§×î§Ú çÅ ðÅÔ ÁõÇåÁÅð Õð ÇñÁÅ¢ À°ÔçÅ êµÕÅ ÇòôòÅô ÃÆ ÇÕ ×ÿå Çé÷Åî 鱧 ìçñä ñÂÆ ð§×î§Ú ÜðÆÔ¶ ÁÅêäŠðéÔ ¶ Å òè¶ð¶ Ú§×Æ åð·Åº êÔ°Ú § ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÜà ÒÚ À°Ô ÕÅîïÅì òÆ Ô¯ÇÂÁÅ¢ À°ÔçÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜÔó¶ ñ¯Õ éÅàÕ åµÕ éÔƺ ê°µÜ ÃÕç¶ À°éÅ· º åµÕ éÅàÕ é±§ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å¶ ÁµÜ çÆ åðÆÕ ÒÚ ÇÂÔ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ê§ÜÅì íð ÒÚ ñ¯Õź ç¶ Ú°µÇñ·Áź åµÕ À°Ã éÅàÕ é±§ êÔ°Ú § ÅÇÂÁÅ¢ ê§ÜÅì ç¶ Úµê¶L򵐦 ÒÚ À°Ã çÆÁź êËóź Ôé¢ Õ¯ÂÆ À°Ã 鱧 íÅÁÜÆ ÕÇÔ Õ¶ çìè ¯ é Ô°ç § Å å¶ Õ¯ÂÆ íÅÂÆ î§éÅ ÇÃ§Ø ÁÅÖçÅ¢ çðÁÃñ Üñ§èð ç±ðçðôé 寺 Ãòð×Æ ÃÇòå¯Ü ç°ÁÅðÅ ìäŶ ñóÆòÅð ÒíÅÂÆ î§éÅ ÇçØÒ å¯º ìÅÁç íÅÁÜÆ ×°ðôðé ÇÃ§Ø çÅ éź ÔÆ íÅÂÆ î§éÅ ÇÃ§Ø êË Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Üç Õç¶ ÁÃƺ éÅàÕ Õðé ñÂÆ ÜÅäÅ åź ìµÃ ÒÚ Õ§âÕàðź é¶ Õç¶ ÇàÕà éÅ ÕµàäÆ¢ À°é·Åº çÆ Ôðîé ÇêÁÅðåÅ çÅ êåÅ ÇÂ毺 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÕ òÅð ÁÃƺ ìÇá§âÅ õ¶åð ç¶ ÇÕö Çê§â ÒÚ éÅàÕ Õðé ׶ åź íÅÁÜÆ Ãà¶Ü å¶ Õ°ðÃÆ å¶ ìËᶠÃé å¶ ÁÃƺ éÅàÕ Õð ðÔ¶ Ãź¢ ÇÂö ç½ðÅé Õ°Þ ìÆìÆÁź ê§âÅñ ÒÚ ÁÅÂÆÁź ÇÜé·Åº ÁÅÀ°ºÇçÁź ÔÆ íÅÁÜÆ Áµ×¶ ÚòÅéÆ ÚòÅéÆ Ã°µà Õ¶ îµæÅ à¶ÇÕÁÅ

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÖìÅð

À°é·Åº ðòÅÇÂåÆ ÇÂÇåÔÅÇÃÕ éÅàÕź 鱧 éòź î°ÔźçðÅ êzçÅé ÕðÕ¶ ÇÂé·Åº 鱧 ñ¯Õ ÇÔµåź éÅñ ܯó Õ¶ éòƺ ×µñ ÕÆåÆ ÇÜà ñóÆ ÒÚ À°é·Åº çÅ êzÇõè éÅàÕ ÒÚźçéÆ Ú½ºÕ 寺 ÃðÇÔ§ç åµÕÒ ÇÂµÕ ôÅÔÕÅð ðÚéÅ ÔË å¶ î±§Ô¯º ÕÇÔ ðÔÆÁź Ãé Òè§é íÅÂÆ î§éÅ ÇçØÒ¢ íÅò¶º ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆÁź ÚÆ÷ź ç¶ íÅÁÜÆ ÇõñÅë Ãé å¶ À°éÅ· º ÇÂà Ãí ÕÅö Çòð°µè À°Ã¶ Ãà¶Ü 寺 ÁÅêä¶ Ã§ìè ¯ é ÒÚ ñ¯Õź 鱧 ÜÅ×ð±Õ òÆ ÕÆåÅ ÃÆ êð ÁÅî ÃèÅðé êzÅäÆ çÅ À°éÅ· º 鱧 ÇÕö ÁòåÅð òܯº ñËäÅ ÁÅêä¶ ÁÅê ÒÚ ÇÂÕ òµâÆ ×µñ ÃÆ¢ ê§ÜÅìÆ ê¶ºâ± ð§×î§Ú ç¶ õ¶åð ÒÚ À°éÅ· º é¶ Ãà¶Ü å¶ é°µÕó éÅàÕ ÒÚ éòƺ ÇòèÅ æó¶ ç¶ æƶàð çÆ ÕÅã ÕµãÆ¢ íÅðå çÅ Ãí 寺 òµâŠç×Æå éÅàÕ ÁÕËâîÆ òñ¯º ôzî ¯ äÆ éÅàÕÕÅð çÅ ÁËòÅðâ À°Ã 鱧 ç¶ Õ¶ ÁÕËâîÆ é¶ À°Ã çÅ éÔƺ Ãׯº ÁÅêäÅ îÅä òèÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÁµÜ 寺 Õ¯ÂÆ ÇÂµÕ çÔÅÕÅ êÇÔñź

ê§ÜÅì ÇòÚñÆÁź ñ¯Õ êµÖÆ Çèðź é¶ Üç åÆÔ Ô÷Åð 寺 òµè ñ¯Õź ç¶ ÇÂÕµá ÇòµÚ À°Ã 鱧 ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ åź ÇÂà 鱧 À°Ôé¶ Ãí 寺 òµâÅ ÇÂéÅî ÇÕÔÅ ÃÆ¢ À°éÅ· º ç¶ ñ¯Õź ç¶ Ççñź Òå¶ ðÅÜ Õðé òÅñ¶ éÅàÕÕÅð Ô¯ä ÕðÕ¶ ÔÆ À°éÅ· º 鱧 ê§ÜÅìÆ éÅàÕ ç¶ ìÅìÅ ì¯Ôó å¶ ê§ÜÅìÆ éÅàÕ ç¶ ôËÕÃêÆÁð òܯº ÜÅÇäÁÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ À°éÅ· º ðòÅÇÂåÆ ÇÂÇåÔÅÇÃÕ éÅàÕź 鱧 éòź î°ÔźçðÅ êzçÅé ÕðÕ¶ ÇÂé·Åº 鱧 ñ¯Õ ÇÔµåź éÅñ ܯó Õ¶ éòƺ ×µñ ÕÆåÆ ÇÜà ñóÆ ÒÚ À°éÅ· º çÅ êzÇõè éÅàÕ ÒÚźçéÆ Ú½ºÕ 寺 ÃðÇÔ§ç åµÕÒ ÇÂµÕ ôÅÔÕÅð ðÚéÅ ÔË¢ ç°µñ¶ íµàÆ çÆ Áîð ×ÅæŠ鱧 À°Ã éÅàÕ ÒèîÕ é×Åð¶ çÆÒ ðÅÔƺ éò¶º Áðæ ç¶ Õ¶ ç°µñ¶ 鱧 ñ¯Õź ç¶ éÅÇÂÕ òܯº ê¶ô ÕÆåÅ¢ ÁîðÆÕÅ, ÕËéâ ¶ Å å¶ Ç§×ñ˺â Ãî¶å Çòç¶ôź ÒÚ ñ¯Õź ñÂÆ Ü±Þ ðÔ¶ ñ¯Õź ñÂÆ À°éÅ· º Áé¶Õź òÅð êÔ°§Ú Õ¶ éÅàÕ ê¶ôÕÅðÆÁź ÕÆåÆÁź¢ êz×åÆôÆñ ñÇÔð ç¶ ÇÂà êzåÆìµè îÔźéÅÇÂÕ çÅ Üéî AIBI ÇòµÚ ÇÃÁÅñÕ¯à (êÅÇÕÃåÅé) ÒÚ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Üç ÇÕ ÜÆòé çÅ ÁÅÇõðÆ ÃÅÔ À°é·Åº é¶ ÁÅêä¶ Ú§âÆ×ó· ÇéòÅà ÒÚ BG Ãå§ìð B@AA ðÅå ç¶ AA:C@ òܶ ÇñÁÅ¢ ÁÅêäÆ HB òÇð·Áź ç¶ Ü°ÞÅð± ÜÆòé ç¶ E@ ÃÅñ À°é·Åº ê§ÜÅìÆ ð§×î§Ú 鱧 Ççµå¶¢ ÁµÜ ð§×î§Ú À°çÅà ÔË ÇÂà Òå¶ ÕÅñÅ ÇÃÁÅÔ êðçÅ ñàÕ ÇðÔÅ ÔË À°Ã Òå¶ ÇÂµÕ êzôé ÇÚ§é ÔË, Òå¶ À°âÆÕ ÇðÔÅ ÔË ô¶ð òÅº× ×óÕçÆ ì°ñç § ÁÅòÅ÷ òÅñ¶ À°Ã ôõô 鱧 éÅàÕ ÇòµÚ ÇÜà çÆ ÁÅòÅ÷ éÅñ çðôÕź ÒÚ î½å òð×Æ Úµê êÃð ÜźçÆ ÃÆ¢ êð ÇÂÔ åñõ ÔÕÆÕå ÔË ÇÕ íÅÂÆ î§éÅ ÇÃ§Ø Ô°ä êðå Õ¶ Õç¶ éÔƺ ÁÅò¶×Å¢ êð íÅÁÜÆ ×°ðôðé ÇÃ§Ø ç¶ òÅÇðà Çܧéź 鱧 À°Ôéź ÇÂà Ãøð Òå¶ å¯ÇðÁÅ À°Ôéź ç¶ éÕô¶ Õçîź Òå¶ Úµñç¶ Ô¯Â¶ ð§×î§Ú ðÅÔƺ ñ¯ÕÅÂÆ ÒÚ ÚÅéäź çÅ ÛµàÅ ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ñ¯Õ èÅðŠ鱧 êðéŶ ï°µ× ê°ðô Áµ×¶ ÃÅâÅ ÇÃÜç¶ òܯº ÇÃð Þ°µÕçÅ ÔË ÇÜÔóÅ ÃçÅ ñÂÆ ÃÅⶠÇçñź Á§çð ÜÆÀ±ºçÅ ðÔ¶×Å¢ ÁÃƺ òÅÁçÅ Õðç¶ Ôź ÇÕ À°Ôç¶ òµñ¯º ìÅñÆ ÇîôÅñ 鱧 ÃçÅ Ü×çÅ ðµÖź׶ åź ܯ ÃîÅÜ ÇòµÚ¯º Ôé¶ð¶ 鱧 ÃçÅ ñÂÆ éçÅðç ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶¢

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çð¹Ãå ð¼Öä ñÂÆ êó¯º îË×ÜÆé

êðîÅåîÅ éÅñ ܹóé Áå¶ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Ã¹ä¯ Ã¹äÅú å¶ ñÅÇÂë ìéÅú

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ð¶âÆú

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿çÆÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Website : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

05 October 2011, Wednesday

5

ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ê§ÜÅì êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ îÃñ¶ Ôµñ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÕ êzíÅòôÅñÆ î§Ú

Òê§ÜÅìÆ ÇòðÃÅ B@AAÒ ÒÚ òÅÇðà íðÅòź é¶ ÇÃâéÆ òÅÃÆÁź ç¶ Ççñ ñ°µà¶

ÇÃâéÆ— ÃÅë ðæðÆ ×ÅÇÂÕÆ å¶ ê§ÜÅìÆ ÇòðÃÅÒ ô¯Áź ðÅÔƺ ç°éÆÁź íð ç¶ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ Ççñź å¶ ðÅÜ Õðé òÅñ¶ òÅÇðà íðÅòź é¶ ê§ÜÅìÆ ÇòðÃÅ B@AAÒ ô¯Áź çÆ ñóÆ ÁèÆé ÇÃâéÆ ÒÚ ÇÂÕ ì¶Ôç ÔÆ Ãëñ ô¯Á ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÃâéÆ ç¶ ÃÆ× ÂÆò˺àÃÒ ç¶ éÆñ¯ ç°µ×ñ å¶ ÜÇå§çð ÇòµÕÆ òñ¯º ÕÅÃñ ÇÔµñ ç¶ ÖÚÅÖÚ íð¶ ÇÔµñ Ã˺àðÒ ÒÚ ÁÅï¯ÇÜå ÇÂà ô¯Á çÆ ô°ð±ÁÅå î§Ú çÚÅñÕ âÅ. êzÆåǧçð ×ð¶òÅñ òñ¯º ÃÅÇðÁź 鱧 ÜÆ ÁÅÇÂÁź ÕÇÔ Õ¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ìÅÁç ÒÚ Çå§é¯º òÅÇðà íðÅòź îéî¯Ôä òÅÇðÃ, ç×åÅð å¶ Õîñ ÔÆð é¶ èÅðÇîÕ ×Æå òÅÇÔ×°ð±Ò ×Å Õ¶ êzîÅåîÅ çÅ ô°ÕðÅéÅ ÕÆåÅ¢ ÇÂÃ寺 ìÅÁç ç×åÅð ܯ ÇÕ ÇÂé·Åº ô¯Áź ç¶ Ã§×Æå çÆ ç¶Öð¶Ö Õð ÇðÔÅ òñ¯º ÁÅêä¶ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ Ü½Ôð òÆ ÇçÖŶ å¶ À°Ã òñ¯º ×ÅÇÂÁÅ ×Æå ÂÆî¶ñź å¶ðÆÁź âÆñÆà Ô¯ ×ÂÆÁÅºÒ é±§ Ãí òñ¯º Ö±ì ÃðÅÇÔÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç ç×åÅð é¶ Ü篺 ÖÚÅÖÚ íð¶ ÔÅñ ÒÚ Õîñ ÔÆð 鱧 Ãà¶Ü å¶ ÁÅÀ°ä çŠõçÅ ÇçµåÅ åź ÔÅñ ÒÚ î½Üç Ôð ÇÕö é¶ ê§ÜÅìÆ ç¶ ÇÂà îÅäîµå¶ ëéÕÅð çŠܯðçÅð åðÆÕ¶ éÅñ ÃòÅ×å ÕÆåÅ¢ Õîñ é¶ ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ ÇÂÕ å¯º ìÅÁç ÇÂÕ ÇÜò¶º ÇÕ Õ°óƶ éÆ Ãµ×Æ ë°ñ òÅÿƶÒ, ÕÆÔ鱧 ïÅç Õð Õð ÔµÃçÆÒ ÁÅÇç Ãî¶å Ôð ÇÕö çÆÁź ëðîÅÇÂôź ê±ðÆÁź Õð Ãí 鱧 éµÚä ñÂÆ îÜì±ð Õð ÇçµåÅ¢ ìÅÁç ÒÚ îéî¯Ôä òÅÇðÃ é¶ Ãà¶Ü å¶ ÁÅÀ°ºç¶ ÔÆ Ö°µñ¶ ÖÅå¶Ò, ÇÕå¶ ÕµñÆ ìÇÔ Õ¶ ïÚƺ éƺÒ, ÁÅÜÅ íÅìÆ Þ°à ñËÒ ÕñÆ, Ãî¶å Áé¶Õź ÔÆ ×Æå ×Å ÁÅêäÆ êðêµÕ ×ÅÇÂÕÆ çÅ ñ¯ÔÅ îéòÅÇÂÁÅ¢

ÁËâÇî§àé— ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ê§ÜÅì êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆÁź ñÂÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÃźÞÅ î§Ú ÔË ÇÜµæ¶ À°é·Åº çÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź ç¶ Ôµñ ñÂÆ ÃðÕÅð åµÕ ÁÅòÅ÷ ê°Ô§ÚÅÂÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂà Ãź޶ î§Ú çÆ ìç½ñå ÔÆ ÁÜ ÁÃƺ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. íðÅòź çÆÁź ìÔ°å ÃÅðÆÁź î°ôÕñź ç±ð Õðé ñÂÆ Ãëñ ԯ¶ Ôź¢ ÇÂé·Åº ôìçź çÅ êz×ÅàÅ ìÆå¶ Ççéƺ ÁËâÇî§àé ÇòÖ¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ÁñìðàÅ òñ¯º ÕðòŶ ׶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ê§ÜÅì ç¶ êzèÅé ÕîñÜÆå ÇÃ§Ø Ô¶Áð é¶ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òñ¯º À°é·Åº çÆ ÃíŠ鱧 íðê±ð ÃÇÔï¯× ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÃíÅ ç¶ ïåéź ÃçÕÅ ê§ÜÅì ÒÚ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. æÅä¶, ëÅÃà àzËÕ ÁçÅñå Áå¶ Ô°ä ÇÂÕ ôÅéçÅð ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. íòé çÅ ÇéðîÅä ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ô¶Áð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñź êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆÁź 鱧 ÁÅêä¶ Õ§îź ñÂÆ æÅÇäÁź ÒÚ íÅðÆ ÖµÜñ Ö°ÁÅðÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÃÆ êð Ô°ä ÇÂé·Åº æÅÇäÁź ÒÚ À°é·Åº ç¶ Õ§î åðÜÆÔÆ ÁÅèÅð À°êð Ô°§ç¶ Ôé¢ ÃíÅ ç¶ éò¶º íòé çÆ ×µñ ÕðÇçÁź À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà íòé ÒÚ ÃÅðÆÁź ÁÇå ÁÅè°ÇéÕ ÃÔ±ñåź î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢ Õ¯ÂÆ òÆ êzòÅÃÆ ê§ÜÅìÆ Ç§àðéËà ðÅÔƺ ÇÂà íòé éÅñ çêðÕ Õð ÃÕçÅ ÔË¢

ÇîñÅé ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ çÃåÅðèÅðÆ ÇõÖź çÆ Ô°ä îËàñ ÇâàËÕàð éÅñ Ô¯ò¶×Æ ÜźÚ

ÇîñÅé (ÇÂàñÆ)+çÃåÅð Ççòà Òå¶ ÇÂàñÆ íð ç¶ ÇõÖź òµñ¯º ÕÆå¶ ×¶ ÇòôÅñ ÇÂÕµá çÅ ÁÃð ò¶Öä 鱧 ÇîÇñÁÅ, ÇÜà çÆ åÅ÷Å ÇîÃÅñ Ô°ä¶@Ô°ä¶ ÔÆ ÇÂàñÆ ç¶ ÔòÅÂÆ ÁµâÅ ÇîñÅé îÅñê˺Ê寺 çÃåÅðèÅðÆ ÇÃµÖ íÅðå 鱧 ׶ Ôé å¶ À°é·Åº é¶ ×°ðç°ÁÅðÅ ÇÃ§Ø ÃíÅ ëñËð¯ ç¶ ÃÅìÕÅ êzèÅé Ã: Õ°ñÇò§çð ÇÃ§Ø õÅñÊ鱧 ø¯é Òå¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅ鱧 îÅñê˺ÃÅ ç¶ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ ÇÕö òÆ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ê×óÆ À°åÅð Õ¶ ððµÇÖÁÅ ÚËÇÕ§× ñÂÆ éÔƺ ÇÕÔÅ å¶ ÇÃðø îËàñ Çâà¶Õàð éÅñ ÔÆ åñÅôÆ ñË Õ¶ Áµ×¶ ÜÔÅ÷ òµñ å¯ð ÇçµåÅ, ÇÜà éÅñ ÃÅ鱧 ìÔ°å ÔÆ òµâÆ ðÅÔå îÇÔñà ԯÂÆ¢ íÅðå ÜÅä òÅÇñÁź ÇòÚ Ã: ܯÇקçð ÇÃ§Ø Ôðé½ñÆ, Ã: ×°ðî¶ñ ÇÃ§Ø Üñ§èð,

×ðç¶ò ÇÃ§Ø ÕðéÅñ, ×°ðéÅî ÇÃ§Ø Áì¯Ôð, ×°ðçÆê ÇÃ§Ø Á½ðÜÆé¯òÆ å¶ ìñç¶ò ÇÃ§Ø ê§ÜÅì 寺 ôÅÇîñ Ãé, é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅ鱧 ÇÂà çÆ ìÔ°å Ö°ôÆ Ô¯ÂÆ å¶ ÁÃƺ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź ÇÕ ÃÅÇðÁź 鱧 ÇÂà çÆ õìð ÇçµåÆ ÜÅò¶¢ âÅ: çñìÆð ÇçØ, Ã: Õ°ñÇò§çð ÇçØ, Ã: åÅð ÇÃ§Ø Õð§à, ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø ìËð×Åî¯ å¶ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ÇÕðî¯éÅ é¶ ÇÂà Òå¶ Ö°ôÆ êz×à ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð ÁÅÀ°ºç¶ Ççéź ÇòÚ ÁÇÜÔÅ ÔÆ ÃÇåÕÅð ìÔÅñ Ô¯ ÜźçÅ ÔË åź ÇÂà Ãì§èÆ Ãî°µÚ¶ Ü×å 鱧 òèÅÂÆ çŠçç¶ô ç¶òź׶¢ ÁÖÆð ÇòÚ À°é·Åº é¶ ðËñÆ ÇòÚ ê°µÜ¶ ÃÅð¶ ÔÆ ×°ð± Øðź çÆÁź Õî¶àÆÁź, ê§æÕ Üæ¶ì§çÆÁź, Ö¶â Ü×å ç¶ î°ÖÆÁź Áå¶ Ãðìµå ÃÅè@ç×å çÅ è§éòÅç ÕÆåÅÍ

ÇÂæ¶ ÃÅìÕÅ À°Ú ÁÇèÕÅðÆ Çéï°Õå ÕÆå¶ ×¶ Ôé ÇÜé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ ÃÅìÕÅ âÆ.ÃÆ., ÇÂÕ ÃÅìÕÅ êÆ.ÃÆ.ÁËÃ. Áå¶ ÃÅìÕÅ ÁËÃ.êÆ. ôÅÇîñ Ôé ܯ ÇÂæ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ êzòÅÃÆÁź 鱧 À°é·Åº çÆ Ôð ÃðÕÅðÆ çëåð éÅñ Ãì§Çèå ÇÕö ÃîµÇÃÁÅ ç¶ Ãì§è ÇòÚ é¶Õ ÃñÅÔ ç¶ä Áå¶ ÃÔÆ ðÃåÅ ÇòÖÅÀ°ä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô°§ç¶ Ôé¢ Ô¶Áð é¶ Ô¯ð çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ çÆ ì¶ÔåðÆé ÕÅð×°÷ÅðÆ çÅ ÔÆ éåÆÜÅ ÔË ÇÕ ÁÜ ÃíÅ çÆ î˺ìðÇôê AF,@@@ 寺 À°µå¶ ê°µÜ Ú°µÕÆ ÔË¢ ÃíÅ çÆÁź ÇÂÕÅÂÆÁź ï±ðê, À°åðÆ ÁîðÆÕÅ, ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ Áå¶ ÇéÀ±÷Æñ˺â åµÕ ìä Ú°µÕÆÁź Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃíÅ Õ¯ñ À°é·Åº ç¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé Ô°ä åµÕ òµÖ@ òµÖ îÃÇñÁź éÅñ Ãì§Çèå AA@@@ AB@@ ÇôÕÅÇÂåź ÁÅÂÆÁź Ôé ÇÜÔéź ÒÚ¯º H@@ ÇôÕÅÇÂåÅ çÅ Ô°ä åµÕ åõñÆê±ðòÕ ÇéêàÅðÅ ÕÆåÅ ÜÅ Ú°µÕÅ ÔË¢ ÇÂà î½Õ¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ÁñìðàÅ ç¶ êzèÅé ×°ðíÇñ§çð ÇÃ§Ø Ã§è± îÅóÆî¶ØÅ é¶ À°é·Åº 鱧 ÜÆ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕÔÅ Áå¶ ÁŶ ñ¯Õź éÅñ ÜÅä@êÇÔÚÅä ÕðòÅÂÆ¢ À°é·Åº ÁÅêäÅ Áé°íò ÃźÞÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 Ô°ä åµÕ ÁñìðàÅ ÒÚ¯º ÇܧéÆÁź òÆ ÇôÕÅÇÂåź êzÅêå Ô¯ÂÆÁź, À°é·Åº ÇôÕÅÇÂåź Òå¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ê§ÜÅì òµñ¯º ï¯×

ÕÅðòÅÂÆ ÕðÇçÁź ÕÅëÆ Ôµç åµÕ îÃñ¶ ÇéêàŶ ׶ Ôé ÇÜà ñÂÆ À°Ô ÃíÅ Áå¶ êzèÅé ÃÅÇÔì ç¶ è§éòÅçÆ Ôé¢ ÇÂà î½Õ¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ ÁËâÇî§àé ç¶ Ú¶ÁðîËé ÃåÇò§çð ÇÃ§Ø ÕÅÔñ¯º, ÁËâÇî§àé ç¶ êzèÅé êzç°îä ÇÃ§Ø Ç×µñ, êzËà Õñµì ÁñìðàÅ ç¶ êzèÅé êÆ ÁÅð ÕÅñÆÁÅ, ð¶âÆú ç¶ô ê§ÜÅì ç¶ Õ°ñîÆå ÇÃ§Ø Ã§ØÅ, ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø Çãµñ¯º, ܯ×Å ÇÃ§Ø ê±éÆÁÅ, îéÜÆå ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ, ðԶñ ÕÅçðÆ, ð¶âÆú ê§ÜÅì ç¶ ÜðéËñ ÇÃ§Ø ìïåÅ, òåé àÆòÆ ç¶ ÔðÜÆå ÇÃ§Ø Ã§è± é¶ òÆ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð ðµÖ¶ Áå¶ ÁËé.ÁÅð.ÁÅÂÆ. ÃíÅ òñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Õ§îź çÆ ÇÜµæ¶ ôñÅØÅ ÕÆåÆ À°æ¶ ÃíÅ ñÂÆ ÕÂÆ Ã°ÞÅÁ òÆ Ççµå¶¢ ÇÂà î½Õ¶ ×ÅÇÂÕ êµê± ܯ×ð é¶ ìÅìÅ ì°µñ·¶ ôÅÔ çÅ ÕñÅî ÒÁÅú éÆ ÃÂÆú ðñ Ççú éÆ òèÅÂÆÒ ×ÅÕ¶ îÅÔ½ñ 鱧 ð§×Æé ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ Ô¯ðéź 寺 ÇÂñÅòÅ ×°ðç°ÁÅðÅ Çîñò°â÷ ç¶ êzèÅé ìñìÆð ÇÃ§Ø ÚÅéÅ, ÔðÇò§çð ÇÃ§Ø ÚµáÅ ÕËñ×ðÆ, ×°ðÚðé èÅñÆòÅñ ðäôÆÔ, ÔðôÇî§çð èÅñÆòÅñ, Ü×çÆê ×ð¶òÅñ, ìñç¶ò èÅñÆòÅñ, Áô¯Õ ××òÅéÆ, êzåÅê ÇÃ§Ø ÕÅÔñ¯º, ÔðÕîñ êé¶Ãð, ÇÕzô èéÖó, ìñðÅÜ ÇîéÔÅÃ, ×°ñ÷Åð ÇÃ§Ø ÇéðîÅä, Ü×çÆê ÕÅÔñ¯º, ðµÚÅ ÇÃ§Ø í§×ñ, çðôé ÇÃ§Ø Ç×µñ, ñÖÇò§çð ÇÃ§Ø Ãµ×± ÔÅ÷ð Ãé¢


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ

05 October 2011, Wednesday

úìÅîÅ é¶ ÇçµåÆ ÇÚåÅòéÆ

êÅÇÕ é±§ ÔµÕÅéÆ î°µç¶ çÅ Ôµñ ñµíäÅ ÔÆ êò¶×Å íÅðå Çòð°µè ÁµåòÅç çÅ Ãîðæé êÅÇÕÃåÅé çÆ í°µñ=ÇÔñ¶ðÆ

òÅÇô§×àé = ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ ç¶ î°µç¶ Òå¶ ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË¢ úìÅîÅ é¶ ÁîðÆÕÆ ë½Ü ç¶ Ã¶òÅî°Õå ԯ¶ î°ÖÆ îÅÂÆÕ î°ñé ¶ òµñ¯º ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ ç¶ î°µç¶ Òå¶ êÅÇÕÃåÅé À°êð ñŶ ׶ ç¯ôź 鱧 ÃÔÆ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÕ ð¶âÆú ô¯Á ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ éÅñ Ãì§èź 鱧 ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ê°éð ÇòÚÅð Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ çÆ ÃîµÇÃÁÅ çÅ Ôµñ ñµíäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å¶ À°Ã 鱧 ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ Çòð°µè ÃÖåÆ éÅñ ÕÅðòÅÂÆ ÕðéÆ êò¶×Æ¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ î°ñé ¶ é¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁµåòÅçÆ ÇàÕÅÇäÁź 鱧 ìÔ°å ÔÆ ÕðÆì 寺 ò¶ÇÖÁÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Ü¯ Õ°Þ î°ñé ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÔË À°Ã 鱧 ×ñå éÔƺ áÇÔðÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ À°éÅ· º Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ Áë×ÅÇéÃåÅé éÅñ ñµ×ç¶ ÃðÔµçÆ Ö¶åðź ÇòÚ

ÇÂ¼Õ é÷ð ÁîðÆÕÅ ÒÚ Ô°ä ë½Ü ç¶ êÅçðÆ ÕðòÅ ÃÕä׶ ÃîÇñ§×ÆÁź ç¶ ÇòÁÅÔ òÅÇô§×àé— ÁîðÆÕÅ ë½Ü ç¶ êÅçðÆ Ô°ä ÃîÇñ§×ÆÁź ç¶ ÇòÁÅÔź ÒÚ ÇÔµÃÅ ñË ÃÕä׶ Áå¶ ñ¯ó êËä Òå¶ À°é·Åº çÅ ÇòÁÅÔ òÆ ÕðòÅ ÃÕä׶¢ ÁîðÆÕÆ ðµÇÖÁÅ î§åðÅñÅ ê˺àÅ×é é¶ ôéÆòÅð ÇÂæ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ éò¶º ÇçôÅ?Çéðç¶ôź î°åÅìÕ ë½Ü ç¶ êÅçðÆÁź 鱧 ë½Ü ÒÚ ôÅîñ Üź ÇÕö ÁÅî ÃîÇñ§×Æ Ü¯ó¶ ç¶ ÇòÁÅÔ ÒÚ ÇÔµÃÅ ñËä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ êÅçðÆ ÃîÇñ§×ÆÁź ç¶ ÇòÁÅÔ òÆ ÕðòÅ ÃÕä׶¢ ê˺àÅ×é é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅçðÆÁź 鱧 Ô°ä ÇÃðë À°é·Åº ÇòÁÅÔź ÇòÚ ÔÆ ôÅîñ Ô¯ä 寺 ð¯ÇÕÁÅ ÜŶ×Å, ÇÜé·Åº Òå¶ ÃðÕÅð Áå¶ ÃæÅéÕ êzôÅÃé é¶ ð¯Õ ñ×ÅÂÆ Ô¯ò¶×Æ¢ î§åðÅñÅ î°åÅìÕ êÅçðÆ ÁÇÜÔÅ Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁÅÔ éÔƺ ÕðòÅÀ°ä׶, ÇÜÔóÅ À°é·Åº ç¶ èÅðÇîÕ íð¯Ã¶ Çòð°µè Ô¯ò¶×Å¢

ÁòñÅÕÆ çÆ î½å ÁñÕÅÇÂçÅ ñÂÆ òµâÅ ÞàÕÅ : úìÅîÅ

òÅÇô§×àé : ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ïîé ÒÚ ÇÂÕ Õµàóê§æÆ î½ñòÆ Áéòð Áñ ÁòñÅÕÆ ç¶ îÅð¶ ÜÅä ÕÅðé Áðì Ö¶åð ÒÚ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ÁñÕÅÇÂçŠ鱧 òµâÅ ÞàÕÅ ñµ×Å ÔË¢ Öìð ¶ܧÃÆ ÇÃéÔ±ÁÅ î°åÅìÕ úìÅîÅ é¶ ÇÂÔ ÇìÁÅé ÁËâÇîðñ îÅÂÆÕ î°ñ¶é çÆ Ã¶òÅî°ÕåÆ Ãì§èÆ ÁÅï¯ÇÜå ÇÂà ÃîÅð¯Ô ÒÚ ÇçµåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ Òå¶ ÕÂÆ òµâ¶ ÁµåòÅçÆ ÔîÇñÁź ÇêµÛ¶ ÁòñÅÕÆ çÅ ÔÆ Ôµæ ÃÆ¢

ÁµåòÅçÆÁź Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ Õðé òÅÃå¶ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ×µñìÅå Õð ÇðÔÅ ÔË å¶ ÇÂà òÅÃå¶ ÁîðÆÕÅ À°Ã éÅñ Ö°øÆÁÅ ÃÇÔï¯× Õðé ñÂÆ òÆ ÇåÁÅð ÔË¢ úìÅîÅ é¶ êÅÇÕÃåÅé å¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ÕÅðòÅÂÆ Ãì§èÆ Õź×ðà 鱧 ýºêÆ éòƺ

Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ñÅÔ½ð ÇòÚ ÁîðÆÕÆ Õ±àéÆÇåÕ ÁÇèÕÅðÆ ð¶îâ § â¶Çòà çÆ Ç×zëåÅðÆ å¶ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é 鱧 îÅðé ñÂÆ ÁËìàÅìÅç ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ å¯º ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé éÅñ çìè § ź ÇòÚ åäÅÁ ÁÅÇÂÁÅ ÔË å¶ ç°êÅÃó ë½ÜÆ ÃÇÔï¯× êzíÅÇòå Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂæ¶ îÔµåòê±ðé ÔË ÇÕ î°ñé ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ ÔµÕÅéÆ

é˵àòðÕ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ö°øÆÁŠ¶Üà § Æ ÁÅÂÆ.ÁËÃ.ÁÅÂÆ çÅ ÔÆ ÇÂÕ ÇÔµÃÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°éÅ· º ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ôźåÆ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÇÔï¯× Çìéź çíò éÔƺ ÔË¢ ÇÂö ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÂæ¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÕôîÆð ÇòÚ íÅðå Çòð°µè ÁµåòÅçÆ Ã§×áéź 鱧 òðÇåÁÅ ÔË Ü¯ ÇÕ À°Ã çÆ í°µñ ÔË¢ À°éÅ· º ÇÕÔÅ ÇÕ ÁµåòÅçÆÁź çÅ Ãîðæé ÇÂÕ ×§íÆð ðäéÆÇåÕ ×ñåÆ ÔË¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé çÅ ÇòôòÅà ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÕ òÇÔôÆ êô± 鱧 òñ×ä ÇòÚ ðµÖ ÃÕçÅ ÔË å¶ À°Ã 鱧 Ûµâä Òå¶ À°Ô ×òźãÆÁź ç¶ î×ð ÔÆ ç½ó¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ðäéÆÇåÕ àÆÚ¶ çÆ êzÅêåÆ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé éÅñ Ãì§èź ç¶ Ôð êµèð Òå¶ ÁµåòÅçÆÁź Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ çìÅÁ êÅ ðÔ¶ Ôź å¶ ÃÅ鱧 àÆÚ¶ çÆ êzÅêåÆ ñÂÆ Ô¯ð êzíÅòôÅñÆ ã§× éÅñ òÅÇô¿×àé ÇòÖ¶ îé¹µÖÆ ÁÇèÕÅð» ìÅð¶ ܵæ¶ì¿çÆ ç¶ ÃÅñéÅ ÃîÅ×î ù ÿì¯èé Õðç¶ ÕÅðòÅÂÆ ÕðéÆ êò¶×Æ¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅÍ

ê˺àÅ×é Òå¶ Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô éÅÕÅî=ÇÂÕ Ç×zøåÅð

òÅÇô§×àé= ÇÂæ¶ êzôÅÃé òµñ¯º îËÃÅÚȶÃà ÒÚ ÒìÅñÆò°µâÒ éÅî ç¶ ÇÂÕ ÇîÀ±Ç÷Õ ì˺â ç¶ Ã§×ÆåÕÅð BF ÃÅñÅ Çð÷òÅé Çëðç½Ã, ܯ ÇÕ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÔË, 鱧 Ç×zøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°Ã Òå¶ ç¯ô ÔË ÇÕ À°Ô Çðî¯à Õ§àð¯ñ éÅñ Çéï§åzä Ô¯ä òÅñ¶ Áå¶ èîÅÕÅÖ¶÷ Ãîµ×ðÆ éÅñ ñµç¶ ÜÔÅ÷ éÅñ ÁîðÆÕÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ç¶ î°µÖ çøåð ê˺àÅ×é 鱧 À°âÅÀ°ä çÆ ÃÅÇÜô ðÚ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Çð÷òÅé ÁÅêäÆÁź ï¯ÜéÅòź 鱧 ñË Õ¶ ìÔ°å קíÆð ÃÆ êð À°Ã 鱧 Õ¯ÂÆ òÆ ÃÅÇÜô Ãëñ ìäÅÀ°ä çÅ î½ÕÅ éÔƺ ÇîÇñÁÅ¢ ÇéÁź ÇòíÅ× é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Çð÷òÅé Òå¶ Çòç¶ôÆ ÁµåòÅçÆ Ã§×áéź ÖÅà Õð Õ¶ Áñ ÕÅÇÂçŠ鱧 Çòç¶ôź ÒÚ ÁîðÆÕÆ ÃËÇéÕź Òå¶ Ôîñ¶ Õðé

òÅÇô§×àé¸ êËêÃÆÕ¯ çÆ ÁîðÆÕÆ î°ÖÆ Áå¶ î°Ö ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ Ç§çðÅ é±ÂÆ ÁîðÆÕÆ À°çï¯× Ü×å ÇòÚ Ãí 寺 åÅÕåòð Á½ðåź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ E ÃÅñ åÕ ÇÃÖð Òå¶ ðÇÔä ÇêµÛ¯º Ô°ä ç±Ü¶ é§ìð Òå¶ ÁÅ ×ÂÆ ÔË¢ ÕðÅë çÆ î°Ö ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ ÇÂð¶é ð¯Ü¶é ë¶ñâ Ú¯àÆ ç¶ é§ìð Òå¶ êÔ°§Ú ×ÂÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ ðÃÅñ¶ ÒëÅðÚ±éÒ òñ¯º êzÕÅÇôå ADòƺ ÃÅñÅéÅ çðÜŠñÚÆ î°åÅìÕ A@ ôÕåÆôÅñÆ Á½ðåź ÇòÚ¯º é±ÂÆ ÔÆ Çµկ?ÇÂÕ ÁÇÜÔÆ Á½ðå ÔË Ü¯ Ãí 寺 òµè åéÖÅÔ ñËä òÅñÆÁź A@ Ú¯àÆ çÆÁź Á½ðåź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ Iò¶º é§ìð Òå¶ ÔË¢

êzîÅä± Çìµñ Òå¶ ÜñçÆ íÅðå Çòð°µè ÁµåòÅçÆ ×ð°µêź çÆ ÔîÅÇÂå Õçî Ú°µÕ¶ ÜÅäÇÔñ¶ðÆ ÕðÕ¶ ×ñåÆ Õð ÇðÔË êÅÇÕ : ÇÔñ¶ðÆ

òÅÇô§×àé=ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇéÀ±ïÅðÕ ÒÚ íÅðå ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ ÁËÃ. ÁËî. ÇÕzôéÅ ç¶ éÅñ ìËáÕ ç½ðÅé Á§åððÅôàðÆ îÅêç§âź çÆ ê°ôàÆ ç¶ ñÂÆ êzîÅä± ÜòÅìç¶ÔÆ Çìµñ ñÂÆ ÷ð±ðÆ Õçî Ú°µÕä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ¢ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ ì°ñÅð¶ ÇòÕà¯ðÆÁÅ é±ñ˺â é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î§åðÆ é¶ íÅðå 鱧 êzîÅä± ÜòÅìç¶ÔÆ Çìµñ ñÂÆ ÷ð±ðÆ Õçî Ú°µÕä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË åź ܯ À°Ô êzîÅä± é°ÕÃÅé ç¶ ñÂÆ é°ÕÃÅéê±ðåÆ Ã§èÆ çÆ ê°ôàÆ Õð ÃÕ¶¢ ç¯ò¶º ç¶ôź ÒÚ Ú§×¶ Ãì§è éÅ Ô¯ä çÆ ×µñ 鱧 ÖÅðÜ Õðç¶ Ô¯Â¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ò¶º ç¶ô ÇîñÕ¶ Ö¶åðÆ å¶ Çòôò êµèð Òå¶ Áé¶Õ î°µÇçÁź Òå¶ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ç½ð¶ Òå¶ ÁŶ ÇîÃð ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ î°Ô§îç ÕÅî¶ñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁµåòÅç ç¶ Çòð°µè ñóÅÂÆ ÁîðÆÕÅ å¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇòÁÅêÕ ðäéÆåÕ ÇÔå ÒÚ ÔË å¶ ÇÂà Öåð¶ Çòð°µè ÁîðÆÕÅ êÅÇÕÃåÅé ç¶ éÅñ òÚéìµè ÔË¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ñÂÆ èîÅÕÅÖ¶÷ Ãîµ×ðÆ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä çÅ òÆ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÕ ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé ç¶ Áé°ÃÅð B@AA ç¶ ÜéòðÆ îÔÆé¶ ç¶ ô°ð± ÒÚ ÃÇÔï¯× Õðé òÅñ¶ ×òÅÔź çÆ ÇðÕÅðâ ÕÆåÆ ×ÂÆ ×µñìÅå ÒÚ Çð÷òÅé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ ê˺àÅ×é Òå¶ Û¯à¶ âz¯é ÜÔÅ÷ź éÅñ ÔîñÅ Õðé çÆ ÃÅÇÜô ðÚÆ ÃÆ¢ çµÇÃÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ À°Ã é¶ B@A@ ç¶ ô°ð± ÒÚ ÁîðÆÕÅ Çòð°µè ÇÔ§ÃÕ ÷ÔÅç Õðé çÆ ÃÅÇÜô ðÚéÆ ô°ð± ÕÆåÆ¢ ÕÂÆ îÆÇà§×ź çÆ ÇðÕÅðâ ÕÆåÆ ×µñìÅå Áé°ÃÅð Çð÷òÅé ÁîðÆÕÆÁź 鱧 Áµñ·Å çÅ ç°ôîä î§éçÅ ÃÆ Áå¶ À°é·Åº 鱧 îÅð Õ¶ ÁîðÆÕÅ Òå¶ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ çìÅÁ ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ¢ À°Ô ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ ÇÕ ÁîðÆÕÅ Òå¶ ×°êå åðÆÕ¶ éÅñ ÔîñÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢

åÅÕåòð Á½ðåź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ é±ÂÆ Ô°ä ç±Ü¶ é§ìð Òå¶

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

òÅÇô§×àé— ÁîðÆÕÅ é¶ Ú½Õà ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÕôîÆð ÒÚ íÅðå Çòð¯èÆ ÁµåòÅçÆ ×ð°µêź çÆ òð寺 ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ¶ÇÂ§Þ ÕðÕ¶ À°Ô ÇÂÕ ×§íÆð, ç°ÖçÅÂÆ å¶ ðäéÆåÕ ×ñåÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ôéÆòÅð ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ô ܧ×ñÆ ÜÅéòð 鱧 ÁÅêä¶ ç¶ô ÒÚ ôðé ç¶ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÇÂà éÅñ ÇÃðë ×°ÁźãÆ é±§ ÔÆ é°ÕÃÅé Ô¯ò¶×Å êð ÁÇÜÔÆÁź ìÔ°å ÃÅðÆÁź À°çÅÔðéź Ôé, Ü篺 ÇÂ§Þ éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ Ôð êµèð Òå¶ ÇÂà ׵ñ ñÂÆ ÷¯ð Çç§ç¶ ðÔ¶ Ôź ÇÕ ÃÅⶠçðÇîÁÅé Ãì§è Ôé Áå¶ ÁÃƺ ðäéÆåÕ ÇéôÅéÅ ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ Õ¯Çôô ÕðéÆ ÔË¢ À°Ô ÇéôÅéÅ ÔË

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

êÅÇÕÃåÅé 寺 ÃÅⶠÀ°êð çÚÅÇñå Ô¯ä òÅñ¶ ÔîÇñÁź 鱧 ð¯ÕäÅ¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Á§çð±éÆ êµèð Çòð°µè êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÃÇæðåÅ ÇñÁÅÀ°äÆ òÆ ÇÂÕ ÁÇÔî ñ¯ó ÔË¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ñ¯Õ ÁÇåÁ§å ÖðÅì îÅÔ½ñ ÇòÚ¯º ÇéÕñ Õ¶ ððµÇÖÁå îÅÔ½ñ ÒÚ ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢ î˺ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 Áå¶ ÁÅêä¶ ÃÇÔï¯×ÆÁź 鱧 ÇÂà Ãì§èÆ ïÅç ÇçòÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÆ Ôź ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÅêä¶ Çòð°µè ÁµåòÅç ç¶ ÖÅåî¶ çÆ Õ¯Çôô ÒÚ À°é·Åº çÅ òµâÅ ÇÔµå ÔË êð À°é·Åº ç¶ ÁµåòÅç Çòð°µè ñóÅÂÆ éÅñ íÅðå éÅñ Ãì§è, ÁîðÆÕÅ Áå¶ ×áܯó ë½ÜÆÁź çÆ òÅêÃÆ ÇêµÛ¯º Áë×ÅÇéÃåÅé 鱧 ñË Õ¶ Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÔð ç¶ Ö¶åð ÒÚ ÇÚ§åÅ êÅÂÆ ÜźçÆ ÔË¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èÎÕ

7

05 October 2011, Wednesday

k c a P i

b a j n

Punly on o

rk o etw

N H IS

D

ْ‍ Ů†â€ŹĂŞÂłâ€ŤŮ„â€ŹŮŤĂœâ€ŤŘˇâ€ŹĂ…ĂŹĂ† ْ‍ ٔن‏à üœ ‍ Ů—ŘżŘŚâ€ŹĂŞÂłâ€ŤŮ„â€ŹŮŤĂœ ‍ء‏ÅÏÆà ü ْ‍ ؿ،ٔن‏çÆ ‍ ٔ٠‏êÇÔÚÅÊ â€ŤŮƒŮ’ŘľŮ“Ů?ل‏ ĂŞÂłâ€ŤŮ„â€ŹŮŤĂœâ€ŤŘˇâ€ŹĂ…ĂŹ,

Watch daily Gurbani from “Harmandir Sahib� (Golden Temple), “Sri Hazoor Sahib� and “Sikh Cultural Society, NY� on DISH Network. With a spectrum of shows across genres from daily soaps. reality shows and events to movies, comedy, lifestyle and even religious programming, the Punjabi Pack has it all.

Learn more

Watch TV everywhere

-

No equipment to buy Free installation in up to 6 rooms Free DVR upgrade ($6/mo. DVR Service fee applies) Free Activation Over 120 top channels including Disney for $29.99/mo. for 12 months

(reg. price $44.99/mo.)

CITY WIRELESS INC. Offer requires 24-month Agreement

11805 ATLANTIC AVENUE RICHMOND HILL NY 11418

718-850-0300

Requires additional $10/mo. International Basic package or any America’s Top package. Digital Home Advantage plan requires 24-month agreement and credit qualification. Cancellation fee of $17.50/month remaining applies if service is terminated before end of agreement. Free Standard Professional Installation only. All equipment is leased and must be returned to DISH Network upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Limit 6 leased tuners per account; upfront and monthly fees may apply based on type and number of receivers. HD programming requires HD television. Prices, packages and programming subject to change without notice. Offer available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. Additional restrictions may apply. Offer ends 1/31/12.


8

èîÕ

ê³ÜÅì

05 October 2011, Wednesday

ÕËêàé çÆ Ã¯Ú ê§ÜÅì Çòð¯èÆHîÜÆáÆÁÅ

Á§ÇîzåÃðHôz¯îäÆ ï±æ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ êzèÅé å¶ ÃÅìÕÅ î§åðÆ Ã: ÇìÕðî ÇÃ§Ø îÜÆáÆÁÅ é¶ ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ ÇåµÖÆ Áñ¯ÚéÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÆ Ã¯Ú ê§ÜÅì çÆÁź ÔµÕÆ î§×ź ç¶ Çòð°µè ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ ÕËêàé ןèÆ êÇðòÅð 鱧 Ö°ô Õðé ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÇìÁÅé çÅ× ðÔ¶ Ôé¢ Ã: îÜÆáÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ç¶ ê°éð×áé ò¶ñ¶ Õ°çðåÆ Ã¯î¶ Õ¶ºçð é¶ ê§ÜÅìÆÁź 寺 ìÅÔð ðµÖ¶¢ îÜÆáÆÁÅ é¶ Õ¶ºçð òµñ¯º ê§ÜÅì éÅñ ÕÆå¶ ×¶ ÇòåÕÇðÁź ñÂÆ ÕËêàé 鱧 Ö°µñ·Æ ìÇÔà çÆ Ú°ä½åÆ ÇçµåÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆ ÁÅ÷ÅçÆ À°êð§å ÃÅð¶ ç¶ô çÅ íÅôÅÂÆ ÁÅèÅð Òå¶ éò¶º ÇÃð¶ 寺 Ã±ì¶ ìäŶ ÜÅä ç¶ òÅÁç¶ Áé°ÃÅð íÅôÅ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Ã±ÇìÁź çÆ ò§â ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ê§ÜÅìÆ íÅôŠ鱧 ìäçÅ îÅä ÇçòÅÀ°ä Áå¶ ê§ÜÅìÆ íÅôÅÂÆ ðÅÜ ìäòÅÀ°ä ñÂÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ 鱧 ECABI Ç×zøåÅðÆÁź Áå¶ ÕÂÆ ÕÆîåÆ ÜÅÇÂçÅçź çÆÁź Õ°ðÕÆÁź

ÇÂ¼Õ é÷ð ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð å¶ Ô¯ð ÁçÅñå ÒÚ ê¶ô ԯ¶

êÇàÁÅñÅH ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ çÆ ÃÅìÕÅ êzèÅé ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð çÆ ê°µåðÆ ÔðêzÆå Õ½ð ç¶ ÕÇæå Õåñ նà çÆ Ã°äòÅÂÆ ÃÆìÆÁÅÂÆ çÆ Çòô¶ô ÁçÅñå ÒÚ ÜÅðÆ ÔË ¢ ÁµÜ ÁçÅñå ÇòµÚ ìÆìÆ Ü×Æð Õ½ð ,êðîÜÆå ÇÃ§Ø ðŶê°ð, ÔðÇò§çð, çÜÆò, õÇåÁÅ ÁÅÇç ÔÅ÷ð ԯ¶ , Ü篺 ÇÕ çñÇò§çð Õ½ð ã¶ÃÆ Áå¶ ÇéôÅé ÇÃ§Ø çÆ ê¶ôÆ å¯º Û¯à ÃÆ¢ ÁµÜ ÃøÅÂÆ Çèð ç¶ òÕÆñ ÃåéÅî ÇÃ§Ø Õñ¶ð ê¶ô ԯ¶¢ Ã: Õñ¶ð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÆìÆÁÅÂÆ é¶ Ü¯ ÃòÅñ Ççµå¶ Ôé À°é·Åº ÒÚ¯º ìÔ° Ç×äåÆ ðŶê°ð éÅñ Ãì§Çèå Ôé¢ Á×ñÆ ê¶ôÆ G å¶ H ÁÕå±ìð êÅ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢

îÜÆáÅ é¶ó¶ ÃÕ±ñ òËé êñàÆHB@ ìµÚ¶ ÷õîÆ

îÜÆáÅ)HÕÃìÅ îÜÆáÅ éÜçÆÕ êËºç¶ Çê§â ðêÅðÆÇò§â ÇòÖ¶ çêðÕ ÃóÕ Òå¶ ÃÕ±ñÆ òËé êñàä éÅñ B@ ç¶ ÕðÆì ìµÚ¶ ÷õîÆ Ô¯ä çÅ ÃîÅÚÅð ÔË¢ îÜÆáÅ ç¶ ÇÂµÕ êzÅÂÆò¶à ÃÕ±ñ çÆ òËé é§ìð ܶ Õ¶ ÁÅð C@I@ ÇÜà 鱧 ê§éÅ îÃÆÔ ê°µåð êzÕÅô òÅÃÆ Çê§â ðêÅðÆH Çò§â ÚñÅ Õ¶ ð¯÷ çÆ åð·Åº Çê§â íËäÆ Çñµèó å¶ Ã°êÅðÆÇò§â 寺 ÃÕ±ñÆ ìµÚ¶ ñË Õ¶ îÜÆáŠ鱧 ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ Áµ×¶ 寺 ñÅâÆ òÅÃÆ íËäÆ Çñµèó àðËÕàð àðÅñÆ å¶÷ ðøåÅð ÇòµÚ ñË Õ¶ ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜà 寺 òËé 鱧 ìÚÅÀ°ºÇçÁź òËé ÃóÕ å¯º À°åð ×ÂÆ å¶ òËé çÆÁź êñàÆÁź òÜ ×ÂÆÁź¢ òËé ÇòµÚ ÃòÅð B@ ç¶ ÕðÆì ÃÕ±ñÆ ìµÚ¶ קíÆð ÷õîÆ Ô¯ ׶ ÇÜÔó¶ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÇÂñÅÜ ÁèÆé Ôé¢

éÅñ AA ÃÅñ ñ§îŠçØðô ÕðéÅ ÇêÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ AIFF ÇòÚ ê§ÜÅìÆ Ã±ìÅ ìäÅÀ°ä Ã âñÔ½÷Æ, Ú§âÆ×ó·, ÕÅñÕÅ, Á§ìÅñÅ, À±éÅ Áå¶ Ô¯ð ìÔ°å ÃÅð¶ ê§ÜÅìÆ ì¯ñç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÃÅÇ÷à åÇÔå ê§ÜÅì 寺 ìÅÔð ðµÖ Ççµå¶ ׶¢ ê§ÜÅì ç¶ Õ°çðåÆ Ã¯ÇîÁź çÆ ñ°µà çÆ ×µñ ÕðÇçÁź À°é·Åº ÕËêàé 鱧 ÃòÅñ ÕÆåÅ ÇÕ ÕÆ ÇÂÔ ÃµÚ éÔƺ ÇÕ Õ¶ºçð é¶ íÅÖóÅ âËî 鱧

ê§ÜÅì 寺 ìÅÔð ðµÖä ñÂÆ E Çê§â ç°ìÅðÅ é¯àÆÇøÕ¶ôé ÕðÕ¶ ê§ÜÅì 寺 ìÅÔð Õµã Ççµå¶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÆ Üç ðÅÜÃæÅé ÃðÕÅð é¶ éðîçÅ çÇðÁÅ ÇòÚ¯º êÅäÆ ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ ÒéðîçÅ ÇàzÇìÀ±éñÒ é±§ çðÖÅÃå ÇçµåÆ åź Çðê¶ðÆÁé ÁÅèÅð Òå¶ ðÅÜÃæÅé çÆ î§× 鱧 á°ÕðÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, êð ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ ê§ÜÅì ç¶ êÅäÆÁź 鱧 ðÅÜÃæÅé 鱧 ç¶ä çÅ ÕÆ Áðæ¢ ÕÆ AIGH ÇòÚ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ çÆ ÃðÕÅð òñ¯º Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ Òê§ÜÅì ðÆÁÅð׶éÅÂÆܶôé ÁËÕà çÆ èÅðÅ GH Áå¶ èÅð H@Ò çÆ ÁçÇòèÅéÕåŠ鱧 ÚËÇñ§÷ ÕðÇçÁź ðêðÆî Õ¯ðà ÇòÚ çÅÇÂð նà 鱧 AIHA ÇòÚ Ç§çðÅ ×źèÆ é¶ ååÕÅñÆ Õź×ðÃÆ î°µÖ î§åðÆ Ã: çðìÅðÅ ÇÃ§Ø Òå¶ çìÅÁ êÅ Õ¶ òÅêà éÔƺ ÕðòÅ ÇñÁÅ? ܶ ÇÂÔ åµæ ÃµÚ éÔƺ åź Çëð B@@D çÅ ê§ÜÅì àzîÆé¶ôé ÁÅë ÁË×ðÆî˺à ÁËÕà çÅ ÕÆ íÅò¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì êzåÆ Õ¶ºçð çÆ ì¶ð°ÖÆ éÅñ ðÅÜ ÇòÚ î°ó ì¶ÚËéÆ òµè ÃÕçÆ ÔË¢

Õ¶ºçð ÃðÕÅð é¶ ×ðÆìź çÆ íñÅÂÆ ñÂÆ ÕÂÆ ï¯ÜéÅòź ÚñÅÂÆÁźHÕËêàé

ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø êzç¶ô ÃÕµåð ççÆê ÇÃ§Ø ìñ òµñ¯º Õ¶ºçð ÃðÕÅð çÆÁź ñ¯Õ íñÅÂÆ ÃÕÆîź çì§èÆ ìäÅÂÆ êzÚÅðÕ Ãî×ðÆ é±§ ÜÅðÆ Õðç¶ Ô¯Â¶¢

øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì/î§âÆ ×¯Çì§ç×ó·Hê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Áå¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õź×ðà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ï±.êÆ.¶ ÃðÕÅð òµñ¯º ç¶ô ç¶ ÁÅðÇæÕ êµÖ¯º Õî÷¯ð òð× ç¶ ñ¯Õź çÅ ÜÆòé êµèð À°µÚÅ Ú°µÕä ñÂÆ Áé¶Õź ñ¯Õ íñÅÂÆ çÆÁź ÃÕÆîź ÚñÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Ôé êð À°é·Åº ÃÕÆîź ìÅð¶ Ô¶áñ¶ êµèð åµÕ ñ¯Õź 鱧 ÃÔÆ ÜÅäÕÅðÆ éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÁÃñÆ ÔµÕçÅð ï¯ÜéÅòź ç¶ ñÅí 寺 òź޶ ðÇÔ ÜÅºç¶ Ôé¢ ç±Ü¶ êÅö ÇÂÔéź ÃÕÆîź å¶ Ã±ìÅ ÃðÕÅðź ÁÅêäÆÁź ëµàÆÁź ñ×Å Õ¶ ðÅÜÃÆ ñÅÔÅ òÆ ñË ðÔÆÁź Ôé¢ ÕËêàé ÇÃ§Ø é¶ À°Õå êz×àÅòÅ ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ ÃÕµåð Ã: ççÆê ÇÃ§Ø ìñ òµñ¯º Õ¶ºçð ÃðÕÅð çÆÁź ñ¯Õ íñÅÂÆÁź ÃÕÆîź çì§èÆ ìäÅÂÆ êzÚÅðÕ Ãî×ðÆ é±§ ÜéåÕ å½ð å¶ ÜÅðÆ ÕðÇçÁź ÕÆåÅ¢

Òê§ÜÅì âðµ× ð¯ÕæÅî ÃðÕÅðÆ ÁÅàÅ ì§ç Ô¯ä ÕÅðé ÁÅàÅ îÇÔ§×Å Ô¯ÇÂÁÅ ì¯ðâÒ çÅ ×áé

Ú§âÆ×ó·Hê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º Ã±ì¶ ÒÚ éÇôÁź ç¶ ð°ÞÅé 鱧 áµñ êÅÀ°ä ñÂÆ î°µÖ ÃÕµåð çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á A@ î˺ìðÆ ê§ÜÅì âðµ× ð¯ÕæÅî ì¯ðâ çÅ ×áé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ ì°ñÅð¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà éò¶º ÃæÅêå ÕÆå¶ ×¶ ì¯ðâ ÒÚ êzî°µÖ ÃÕµåð, ÃîÅÇÜÕ Ã°ðµÇÖÁÅ Áå¶ ÇÂÃåðÆ å¶ ìÅñ ÇòÕÅÃ, êzî°µÖ ÃÕµåð, ×zÇÔ Áå¶ ÇéÁÅ, êzî°µÖ ÃÕµåð, ÇÃÔå å¶ êÇðòÅð íñÅÂÆ, êzî°µÖ ÃÕµåð, ï°òÕ Ã¶òÅòź, êzî°µÖ ÃÕµåð, îËâÆÕñ ÇõÇÖÁÅ Áå¶ Ö¯Ü, êzî°µÖ ÃÕµåð À°Ú¶ðÆ ÇõÇÖÁÅ, ÁËâÆôéñ âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ÁÅø ê°Çñà (ÕzÅÂÆî) Áå¶ Õð å¶ ÁÅìÕÅðÆ ÕÇîôéð ôÅîñ Ôé¢

ÇòÕä éÅñ ÁÅàÅ ìÅ÷Åð ÇòÚ ÁÅචçÅ íÅÁ ê±ð¶ Çå§é ÃÅñ åµÕ ÃÇæð ÇðÔÅ ÃÆ êð Õ¶ºçð ç¶ çìÅÁ 寺 ìÅÁç Ü篺 Ô°ä ÃÃåÅ AB ð°ê¶ êzåÆ ÇÕµñ¯ ÇòÕä òÅñÅ ÁÅàÅ ì§ç ÕðÕ¶ H ð°ê¶ ÇÕµñ¯ ÕäÕ ç°ìÅðÅ Çâê±Áź Òå¶ ç¶äÆ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË êð ÇÂà éÅñ ÁÅàÅ ìÅ÷Åð ÷ð±ð å¶Ü Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜà ÕðÕ¶ ÁÅî ñ¯Õź 鱧 êz¶ôÅéÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ëñ¯ð Çîµñ ÁËïÃƶôé ç¶ êzèÅé ÃzÆ éð¶ô Õ°îÅð çÅ

ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 寺 ÁÅචçÆ ÃÕÆî ð¯ÕÆ ×ÂÆ ÔË, À°Ã éÅñ ÁÅî ñ¯Õź 鱧 êz¶ôÅéÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÃåÅ ÁÅàÅ Ô¯ð Õ¯ÂÆ ÁÅÃÅéÆ éÅñ åź ñË ñËºç¶ Ãé Ãׯº ìÅ÷Åð ÇòÚ òÆ Ã°éÇÔðÅ ê§ÜÅì êñµÃ ÁÅà¶ é¶ íÅÁ 鱧 ÃÇæð ÕðÕ¶ ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÃzÆ éð¶ô Õ°îÅð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÃå¶ ÁÅචçÆ ÃÕÆî åź ÁÅî ñ¯Õź ñÂÆ ÃÆ åź ÇÂà éÅñ åź À°é·Åº 鱧 îÇÔ§×ÅÂÆ ÇòÚ ÕÅëÆ ðÅÔå ÇîñçÆ ÃÆ¢

öÖòź é¶ ñóÕÆÁź 鱧 î°øå ÃÅÂÆÕñ ç¶ä çÆ ô°ð±ÁÅå ÕÅÔ鱧òÅé ÃÕ±ñ 寺 ÕÆåÆ

ÕÅÔ鱧òÅé (×°ðçÅÃê°ð) HñóÕÆÁź 鱧 ÇîÁÅðÆ Áå¶ ×°äòµåÅ ÇõÇÖÁÅ êzçÅé Õðé ñÂÆ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ê§ÜÅì íð ÇòÚ ñóÕÆÁź 鱧 îÅÂÆ íÅׯ ÃÕÆî åÇÔå î°øå ÃÅÂÆÕñ ç¶ä çÆ ô°ð±ÁÅå ÇõÇÖÁÅ î§åðÆ Ã. öòÅ ÇÃ§Ø Ã¶Öòź é¶ ×°ðçÅÃê°ð ç¶ ìñÅÕ ÕÅÔ鱧òÅé ç¶ ÃðÕÅðÆ ÃÆéÆÁð ÃËÕ§âðÆ ÃÕ±ñ ñóÕÆÁź 寺 ÕÆåÆ¢ Ã. öÖòź ܯ ÁµÜ ÃÆéÆÁð ÃËÕ§âðÆ ÃÕ±ñ ÕÅÔ鱧òÅé ÇòÖ¶ E ñµÖ FC Ô÷Åð çÆ ñÅ×å éÅñ ìä¶ ìÅìÅ îµÖä ôÅÔ ñ°ìÅäÅ ïÅç×ÅðÆ ìñÅÕ çÅ À°çØÅàé Õðé ÁŶ Ãé, é¶ ÃÕ±ñ ÒÚ ÕðòŶ ÃîÅ×î ç½ðÅé ÇÂÕµá 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÃðÕÅð ñóÕÆÁź 鱧 À°µÚ ÇîÁÅðÆ ÇõÇÖÁÅ êzçÅé Õðé ñÂÆ òÚéìµè ÔË¢ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º Ç×ÁÅð·òƺ å¶ ìÅð·òƺ ÜîÅå çÆÁź ÇòÇçÁÅðæäź ܯ Çå§é ÇÕµñ¯îÆàð çÆ ç±ðÆ å¯º ÃÕ±ñ ÁÅÀ°ºçÆÁź Ôé, 鱧 îÅÂÆ íÅׯ ÃÕÆî åÇÔå î°øå ÃÅÂÆÕñ Ççµå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÜà åÇÔå ×°ðçÅÃê°ð Ç÷ñ·¶ ç¶ ÕÅÔ鱧òÅé ç¶

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Üñ§èðH ÃðÕÅðÆ ÃÃåÅ ÁÅàŠðéÇÔðÅ ê§ÜÅì êñµÃ ì§ç Ô¯ä éÅñ ÁÅàÅ ìÅ÷Åð å¶Ü Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË å¶ êzåÆ Õ°Ç§àñ E@ ð°ê¶ çÅ òÅèÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òµñ¯º ×ðÆìÆ ð¶ÖŠ寺 À°êð ðÇÔä òÅñ¶ ñ¯Õź ñÂÆ H ð°ê¶ ÇÕµñ¯ ÕäÕ ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÃÆ ÇÜà 鱧 Ö°ðÅÕ å¶ ÇÃòñ ÃêñÅÂÆ ÇòíÅ× é¶ H ð°ê¶ òÅñÆ ÕäÕ é±§ AB ð°ê¶ ÇÕµñ¯ ÁÅàÅ ìäÅ Õ¶ ðÅôé Çâê±Áź Òå¶ ÇòÕðÆ ÕðòÅÀ°äÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÃÃåÅ ÁÅàÅ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

ÃðÕÅðÆ ÃÆéÆÁð ÃËÕ§âðÆ ÃÕ±ñ çÆÁź BFC ñóÕÆÁź 鱧 î°øå ÃÅÂÆÕñ ç¶ Õ¶ ÁµÜ ÇÂà çÆ ô°ð±ÁÅå ÕÆåÆ¢ ×°ðçÅÃê°ð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ AH@@ ÃÅÂÆÕñ ñóÕÆÁź 鱧 î°øå ò§â¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º îÅÂÆ íÅׯ ÃÕÆî åÇÔå ÇÜµæ¶ Ç×ÁÅð·òƺ å¶ ìÅÔðòƺ ÜîÅå çÆÁź ÇòÇçÁÅðæäź 鱧 î°øå ÃÅÂÆÕñ ò§â¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé, À°µæ¶ Û¶òƺ å¶ Áµáòƺ ÜîÅå çÆÁź ÇòÇçÁÅðæäź 鱧 òÆ î°øå ÃÅÂÆÕñ ò§â¶ ÜÅä׶¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ÇõÇÖÁÅ çÅ êµèð À°µÚÅ Ú°µÕä Áå¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź 鱧 ÇìÔåð ÇõÇÖÁÅ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ED Ô÷Åð ÁÇèÁÅêÕź çÆ Çéð¯ñ îËÇðà ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Çéï°ÕåÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òµñ¯º ê§ÜÅì ÃðÕÅð 鱧 ÇõÇÖÁÅ çÅ êµèð À°µÚÅ Ú°µÕä ñÂÆ Õ¶òñ EAG Õð¯ó çÆ ×ðźà ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ êð Ô°ä À°é·Åº ç¶ ïåéź ÃçÕÅ ÚÅñ± ÃÅñ ç½ðÅé Õ¶ºçð ÃðÕÅð Õ¯ñ¯º A@EB Õð¯ó çÆ ×ðźà ÇõÇÖÁÅ çÅ ÇîÁÅð À°µÚÅ Ú°µÕä ñÂÆ êzÅêå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº Áµ×¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅðÆ ÃÕ±ñ Ô°ä êzÅÂÆò¶à ÃÕ±ñź 寺 ÇìÔåð Ô¯ ׶ Ôé¢ Ã. öÖòź é¶ ÕÅÔ鱧òÅé ÃÕ±ñ ç¶ Çêz§ÃÆêñ Áå¶ ÃàÅø çÆ êzçÃÅ ÕðÇçÁźÃÕ±ñ ÇòÚ ñÅÇÂìz¶ðÆ å¶ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÔÅñ ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÕÔÆ çÅ Õµà ñÅ Õ¶ ô°ð±ÁÅå ÕÆåÆ å¶ AB ñµÖ FC Ô÷Åð ×ðźà ç¶ä çÅ ÁËñÅé òÆ ÕÆåÅ¢ ÃÕ±ñ ÇòÚ êÅÖÅé¶ ìäÅÀ°ä ñÂÆ B ñµÖ Áå¶ ÃÕ±ñ çÆ êÇÔñÆ ÇÂîÅðå çÆ î°ð§îå ÁÅÇç Õðé ñÂÆ A ñµÖ ç¶ä çÅ ÁËñÅé òÆ ÕÆåÅ¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ê³ÜÅì

05 October 2011, Wednesday

9

Ú§âÆ×ó·, ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ òñ¯º Ãź޶ ÒîËàð¯ ð¶ñ êz¯ÜËÕàÒ çÅ Õ§î ô°ð± ÔÅÂÆÕ¯ðà 寺 ¶Áð¯ ÇÃàÆ, î°µñźê°ð å¶ ê§ÚÕ±ñÅ åµÕ ÇòÛ¶×Æ îËàð¯ ð¶ñ ñÅÂÆé

Çյ毺)Çյ毺 çÆ ×°÷ð¶×Æ îËàð¯ ð¶ñ?

îËàð¯ ð¶ñ êzÅÜËÕà Ãì§èÆ ÇîµàÆ çÆ êðÖ ñÂÆ éî±é¶ ñ¶ ÜÅä çÅ Ççzô¢ Ú§âÆ×ó·%î°ÔÅñÆ å¶ ê§ÚÕ±ñÅ îËàð¯ ð¶ñ êzÅÜËÕà åÇÔå ÇòÛÅÂÆ ÜÅä òÅñÆ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé çÅ ð¶ÖÅ ÇÚµåð¢ Ú§âÆ×ó· )Ú§âÆ×ó· Áå¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ñµ×ç¶ ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ î°ÔÅñÆ Òå¶ ê§ÚÕ±ñÅ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòÚ Úµñä òÅñÆ îËàð¯ ð¶ñ ×µâÆ ç¶ êzÅÜËÕà Òå¶ Õ§î ô°ð± Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ AA Ô÷Åð Õð¯ó ç¶ ÇÂà Çå§éź ðÅÜź ç¶ Ãź޶ êzÅÜËÕà çÆ ô°ð±ÁÅå çíÅÇòå ð¶ñò¶ ñÅÂÆé çÆ ÇîµàÆ ç¶ éî±ÇéÁź çÆ êðõ òܯº ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ê§ÜÅì ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà 寺 î°ÔÅñÆ ç¶ Â¶Áð¯ ÇÃàÆ åµÕ òÅÇÂÁÅ

ðÔÅäÅ Áå¶ î°ÔÅñÆ Ç÷ñ·¶ ÇòÚ êËºç¶ î°µñźê°ð ÕÃì¶ å¯º ê§ÚÕ±ñÅ åµÕ B ÕÅðÆâ¯ðź Òå¶ Õ§î ô°ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà êzÅÜËÕà ÇòÚ òËö åź Ú§âÆ×ó· çÅ ÇÔµÃÅ E@ øÆÃçÆ Áå¶ ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ çÅ BEABE øÆÃçÆ ÔË êð êzÅÜËÕà çÆ ÁÃñ ÕÆîå ÇÂé·Åº ðÅÜź ÒÚ êËºç¶ îËàð¯ ð¶ñ ñÅÂÆé çÆ ñ§ìÅÂÆ Áé°ÃÅð ÁźÕÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂà êzÅÜËÕà ÒÚ ÇÜµæ¶ Ú§âÆ×ó· ï±.àÆ. ç¶ ÇԵö F Ô÷Åð Õð¯ó çÅ ÖðÚÅ ÁÅÀ°ä çÅ

Áé°îÅé ÔË À°µæ¶ ê§ÜÅì ç¶ ÇԵö D Ô÷Åð Õð¯ó Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ÇԵö A Ô÷Åð Õð¯ó çÆ ñÅ×å ÁÅÀ°ä çÅ Á§çÅ÷Å ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ êzÅÜËÕà B@AE åµÕ ê±ðÅ Ô¯ä çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË Ü篺 ÇÕ ÇÂà éÅñ Ü°ó¶ Ô¯ð ìµÃ ðËÇêâ àzźÃê¯ðà, îÅà ðËÇêâ àzźÃê¯ðà ÇÃÃàî Áå¶ Õ§ÇêÀ±àð ð¶ñ ÃðÇòà êzÅÜËÕàź 鱧 ê±ðé å½ð Òå¶ î°Õ§îñ Ô¯ä 鱧 GAH ÃÅñ ñµ× ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÜµæ¶ ÃËÕàðź

ÇÂà îËàð¯ êzÅÜËÕà ç¶ êÇÔñ¶ ë¶÷ ÇòÚ ÷îÆéç¯÷ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ê§ÜÅì ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà 寺 ô°ð± Ô¯ Õ¶ ÃËÕàð C,A@, AF 鱧 Û±§ÔçÆ Ô¯ÂÆ ÃËÕàð AG ìµÃ Áµâ¶ 갵ܶ×Æ Áå¶ À°æ¯º ÃËÕàð BAABB ç¶ ÁÅð¯îÅ Ú½Õ å¯º CD ÃËÕàð òµñ î°ó ÜÅò¶×Æ¢ À°æ¯º ÃËÕàð DC ìµÃ Áµâ¶ Ô°ç § Æ Ô¯ÂÆ ÃËÕàð EAAEB ç¶ ÇòÚÕÅð çÆ î°ÔÅñÆ ç¶ Ã¯ÔÅäÅ ÕÃì¶ åµÕ ÜÅò¶×Æ¢ À°æº¯ Öµì¶ êÅö î°óçÆ Ô¯ÂÆ î°ÔÅñÆ ç¶ ÃËÕàð FI, FH, FG Áå¶ FF 鱧 Û°Ô § çÆ Ô¯ÂÆ Â¶Áð¯ ÇÃàÆ åµÕ ÜÅ Õ¶ õåî Ô¯ò× ¶ Æ¢ ç±Ü¶ ø¶÷ çÆ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ê§ÚÕ±ñÅ ç¶ ÃËÕàð BA 寺 ô°ð± Ô¯ò× ¶ Æ¢ ܯ ÕñÅ×zÅî, àzźÃê¯ðà Ú½Õ, ÃËÕàð BF î§âÆ, 寺 ÃËÕàð HAAG çÆÁź ñÅÂÆàź 寺 êÆ.ÜÆ.ÁÅÂÆ., ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ òµñ ç¶ Ô°ç § Æ Ô¯ÂÆ ÃÅð§×ê°ð 寺 Áµ×¶ î°ÔÅñÆ Ç÷ñ·¶ ç¶ î°µñźêð° ÕÃì¶ åµÕ ÜÅò¶×Æ¢ êÆ.ÜÆ.ÁÅÂÆ. åµÕ ÇÂÔ ÷îÆéç¯÷ Ô¯ò× ¶ Æ å¶ Áµ×¶ æ§îź Òå¶ ìäÅÂÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇòÚ Á§âð ×ðÅÀ±ºâ ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ìä¶×Æ, À°µæ¶ ìÅÕÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ æ§îź ç¶ À°êð (ÁËñÆòËà¶â) ð¶ñò¶ ñÅÂÆé ÇòÛÅÂÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂÔ ÃÅðÅ êzÅÜËÕà ÇçµñÆ îËàð¯ ð¶ñ ÕÅðê¯ð¶ôé òµñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ÷îÆéç¯÷ Òå¶ êzåÆ ÇÕñ¯îÆàð CE@ Õð¯ó Áå¶ æ§î·Åº Òå¶ AD@ Õð¯ó êzåÆ ÇÕñ¯îÆàð çÅ ÖðÚ ÁÅò¶×Å¢ ÇÂÃ ç¶ Ôð ÇÂÕ ÇÕñ¯îÆàð ç¶ ëÅÃñ¶ Òå¶ Ãà¶ôé

ìä¶×Å¢ ÇÂà êzÅÜËÕà ÁèÆé Õ°µñ FD.C ÇÕñ¯îÆàð ñ§ìÆ ñÅÂÆé ÇòÛ¶×Æ¢ ÇÜà ÇòÚ DD.H ÇÕñ¯îÆàð Ú§âÆ×ó· Á§çð, AC ÇÕñ¯îÆàð ê§ÜÅì Á§çð Áå¶ F.E ÇÕµñ¯îÆàð ÔÇðÁÅäÅ Á§çð ÇòÛÅÂÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂà êzÅÜËÕà ç¶ ÖðÚÆñ¶ Ô¯ä çÅ Á§çÅ÷Å ÇÂö 寺 ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÂà çÆ êzÅÜËÕà Çðê¯ðà ìäÅÀ°ä çÆ øÆà ÔÆ ÇçµñÆ îËàð¯ ÕÅðê¯ð¶ôé òµñ¯º E Õð¯ó ñÂÆ ×ÂÆ ÔË¢


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ é÷ð Õ¶ºçð òµñ¯º ê§ÜÅì ÒÚ îµÕÆ Áå¶ ÕäÕ Ö¯Ü Õ¶ºçð Ö¯ñ·ä 鱧 îé÷±ðÆ

éòƺ ÇçµñÆ8 ç¶ô ÒÚ îµÕÆ Áå¶ ÕäÕ çÆ Ö¯Ü Õðé ñÂÆ ÁµÜ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ î§âñ é¶ ÒìÅðñ¯× ǧÃàÆÇÚÀ±à ëÅð ÃÅÀ±æ ¶ôÆÁÅÒ éÅî çÅ Õ½îźåðÆ êµèð çŠçÃæÅé Ö¯ñä ñÂÆ îé÷±ðÆ ç¶ ÇçµåÆ ÇÜÃ ç¶ Õ¶ºçð ê§ÜÅì, ÇìÔÅð Áå¶ îµè êzç¶ô ÒÚ Ô¯ä׶¢ êzèÅé î§åðÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ î§åðÆ î§âñ çÆ Ô¯ÂÆ îÆÇà§× ÒÚ Ö¶åÆìÅóÆ î§åðÅñ¶ Áå¶ Ö¶åÆ Ö¯Ü å¶ ÇõÇÖÁÅ ÇòíÅ× ç¶ ÇÂà êzÃåÅò 鱧 îé÷±ðÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÇÜà ÒÚ Õ½îźåðÆ îµÕÆ Áå¶ ÕäÕ Ã°èÅð Õ¶ºçð ç¶ êzÃåÅò 鱧 êzòÅé Õð ñËä çÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢

ÖÅóÕ± í±åéÅ, íÅÂÆ Çìµà± å¶ Ô¯ðéź çÆ ê¶ôÆ î°ó AD Òå¶ êÂÆ

îÅéÃÅ8â¶ðÅ ÇÃðÃÅ ç¶ êz¶îÆ ñÆñÆ Õ°îÅð Õåñ Õźâ ÒÚ ìµìð õÅñÃÅ ç¶ ÖÅóÕ± íÅÂÆ ìñòÆð ÇÃ§Ø í±åéÅ, ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ê§Ú êzèÅéÆ ç¶ êzèÅé íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çìµà± Ãî¶å AA ÇÃµÖ é½ÜòÅéź çÆ ê¶ôÆ Çµ毺 çÆ ÁçÅñå é¶ î°ó AD ÁÕå±ìð Òå¶ êÅ ÇçµåÆ ÔË¢ À°êð¯Õå 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÃµÖ é½ÜòÅé îµÖä ÇÃ§Ø ÃîÅÀ°º , ×îç±ð ÇÃ§Ø Õ¯àèðî±, îéèÆð ÇçØ, ×°ðòÆð ÇçØ, Á§ÇîzåêÅñ ÇçØ, Õðé ÇçØ, ðÅÜ ÇçØ, ×°ðçÆê ÇÃ§Ø ñ°ÇèÁÅäÅ ÁÅÇç 鱧 Õðó¶ ððµÇÖÁÅ êzì§èź Ô¶á ÇÂµæ¶ Ã: ìñç¶ò ÇÃ§Ø Ã¯ãÆ òèÆÕ ÃËôé ÜµÜ çÆ ÁçÅñå ÒÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ նà ìÇÔà Òå¶ ñµÇ×ÁÅ Ô¯ä Õð Õ¶ ÁµÜ ÃðÕÅðÆ ×òÅÔ ×°ðç¶ò ÇÃ§Ø ÃÔÅÇÂÕ æÅä¶çÅð çÆ ×òÅÔÆ Ô¯ÂÆ êz§å± ÇÃµÖ é½ÜòÅéź åðø¯º ê¶ô ԯ¶ òÕÆñź òµñ¯º ÃêñÆî˺àðÆ ÚñÅé ÒÚ éò¶º ×òÅÔ êÅÀ°ä çÆ ÁéÜÅäåÅ êz×àÅÀ°ä 寺 ìÅÁç ÁçÅñå é¶ ÇÂÔ ê¶ôÆ AD ÁÕå±ìð Òå¶ êÅÂÆ¢

ÃðìçîåÆ éÅñ Ú°äÆÁź ê§ÚÅÇÂåź 鱧 ÔÅñ¶ åµÕ éÔƺ ÇîÇñÁÅ C ñµÖ çÅ Çòô¶ô ë§â

Üñ§èð8ðÅÜ çÆÁź ÃðìçîåÆ éÅñ Ú°äÆÁź ê§ÚÅÇÂåź ÒÚ¯º ìÔ°åÆÁź ê§ÚÅÇÂåź ÔÅñ¶ òÆ ÃðÕÅð 寺 C ñµÖ ð°ê¶ ç¶ Çòô¶ô ë§â Çîñä çÆ À°âÆÕ Õð ðÔÆÁź Ôé¢ ÃÅñ B@@H ÇòÚ ê§ÚÅÇÂåź çÆÁź Ú¯äź ò¶ñ¶ ÁËñÅé ÕÆå¶ ×¶ Ãé ÇÕ ÇÜÔóÆÁź ê§ÚÅÇÂåź ÃðìçîåÆ éÅñ Ú¯ä Õð ñËä×ÆÁź å¶ À°Ã Ôð ê§ÚÅÇÂå 鱧 C ñµÖ ð°ê¶ çÅ ë§â Çîñ¶×Å¢ ÇÂà ê¶ôÕô çÅ ðÅÜ ÇòÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ê§ÚÅÇÂåź é¶ Ô°§×ÅðÅ ÇçµåÅ å¶ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÃðìçîåÆ éÅñ ê§ÚÅÇÂåź ìä ×ÂÆÁź ÇÜà éÅñ ÃðÕÅð çÅ ÖðÚÅ ÇÜµæ¶ ìÚ Ç×ÁÅ å¶ À°æ¶ ÃðìçîåÆ éÅñ ìäé ÕðÕ¶ ê§ÚÅÇÂåź ÇòÚ èó¶ì§çÆ òÆ Öåî Ô¯ ×ÂÆ¢ ÇÂà ê¶ôÕô éÅñ ڧ׶ éåÆܶ òÆ ÁŶ êð ðÅÜ ÇòÚ Áܶ òÆ ê§ÚÅÇÂåź çÆ òµâÆ Ç×äåÆ ôÅÇîñ ÔË ÇÜé·Åº 鱧 Ôð ê§ÚÅÇÂå ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ C ñµÖ ð°ê¶ çÅ ë§â éÔƺ Çîñ ÃÇÕÁÅ ÔË¢ ÇÜÔóÆÁź ê§ÚÅÇÂåź ÃðìçîåÆ éÅñ Ú°äÆÁź ×ÂÆÁź Ôé å¶ À°Ô Ô°ä Çå§é ÃÅñ êÇÔñź ÕÆåÆ ×ÂÆ ê¶ôÕô 鱧 ÇÃðë ïÅç Õð ðÔÆÁź Ôé ÇÕ Ü¶Õð ÇÂà 鱧 ê±ðÅ ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË åź ܯ Áµ×¶ 寺 òÆ ê§ÚÅÇÂåź Òå¶ ÇÂà çÅ Ú§×Å ÁÃð ê¶ å¶ ÇÂà éÅñ ÁÅêÃÆ ÇêÁÅð òèä éÅñ å¶ÜÆ éÅñ ÇòÕÅÃ ç¶ Õ§î òÆ Ô¯ ÃÕä׶¢

05 October 2011, Wednesday

ÕËêàé òµñ¯º Õź×ðà êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ éÅñ î°ñÅÕÅå

Ú§âÆ×ó·8ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðÃ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø òµñ¯ºÇçµñÆ ÇòÖ¶ Õź×ðà êzèÅé ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×źèÆ éÅñ À°é·Åº ç¶ ÇéòÅà ÁÃæÅé Òå¶ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÃzÆîåÆ ×źèÆ ç¶ ÁîðÆÕŠ寺 ÇÂñÅÜ ÕðòÅ Õ¶ êðåä 寺 ìÅÁç ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø çÆ À°é·Åº éÅñ ÇÂÔ êÇÔñÆ î°ñÅÕÅå ÃÆ, ÇÜà ç½ðÅé À°é·Åº ÃzÆîåÆ ×źèÆ é±§ ê§ÜÅì ç¶ êÅðàÆ òðÕðź òµñ¯º À°é·Åº çÆ å§çð°ÃåÆ ñÂÆ ô°íCÕÅîéÅòź ç¶ä 寺 ÇÂñÅòÅ ê§ÜÅì Õź×ðà éÅñ çì§Çèå î°µÇçÁź Òå¶ òÆ ÇòÚÅðC òàźçðÅ ÕÆåÅ¢ Õ¯ÂÆ ÁµèŠاàÅ ÚµñÆ ÇÂà îÆÇà§× ç½ðÅé ñÚéÅ Áé°ÃÅð êzç¶ô Õź×ðà êzèÅé òµñ¯º ðÅÜ ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź Ãì§èÆ êÅðàÆ çÆ ðäéÆåÆ é±§ òÆ êÅðàÆ êzèÅé éÅñ ÇòÚÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ìÅÁç ÇòÚ

Ç×µñ çÆ Çéï°ÕåÆ ÁéËÇåÕ8ÕËêàé

Ú§âÆ×ó·8 ê§ÜÅì ê°ÇñÃ ç¶ ÁµÜ öòÅ î°Õå ԯ¶ âÆ.ÜÆ.êÆ. Ã. êðîçÆê ÇÃ§Ø Ç×µñ çÆ ×zÇÔ ÇòíÅ× ç¶ ÃñÅÔÕÅð òܯº Çéï°ÕåÆ ÕÆå¶ ÜÅä 鱧 ÔËðÅéÆÜéÕ ÕðÅð Çç§ç¶ ԯ¶ ê§ÜÅì êzç¶ô Õź×ðà Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ êÇÔñÆ òÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, Ü篺 ×zÇÔ î§åðÆ é¶ ÁÅêä¶ òÅÃå¶ êzåÆÇéèÆ Çéï°Õå Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁÅêäÅ Õ§î Áµ×¯º ÇÕö Ô¯ð 鱧 ÁñÅà ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº À°ê î°µÖ î§åðÆ Ã. ðÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ 寺 ê°µÇÛÁÅ ÇÕ ×zÇÔ ÇòíÅ× Á×òÅÂÆ Õ½ä Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÔ ç¯ô ñ×ÅÀ°ºÇçÁź ÇÕ Ã. Ç×µñ 鱧 ÇÂà åðÆÕ¶ éÅñ î°ó Çéï°Õå ÕðéÅ ÁéËÇåÕ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ã. Ç×µñ 鱧 ×zÇÔ ÇòíÅ× ÒÚ ì¶ñöÅî åÅÕåź éÅñ ñ×Å Õ¶ ÁÕÅñÆ íÅÜêÅ ÃðÕÅð é¶ éÅ ÇÃðø çòËèÅÇéÕ Áå¶ ÕÅ鱧éÆ å§åð 鱧 è¯ÖÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ òµñ¯º çÇò§çðêÅñ ÇÃ§Ø í°µñð ñÂÆ çÇÂÁÅ çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ÇñÁŶ ÜÅä 寺 êñàÆ îÅðé Òå¶ Ãõå Áñ¯ÚéÅ ÕÆåÆ¢ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃzÆîåÆ ×źèÆ çÆ ÇÃÔå Ô°ä ÇìñÕ°ñ áÆÕ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅðàÆ êzèÅé 鱧 À°é·Åº ñìÅ ÇòÚñÆÁź êÅðàÆ çÆÁź Ãð×ðîÆÁź Áå¶ Õź×ðà òðÕðź Çòð°µè î½Ü±çÅ ÃðÕÅð òµñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÁµÇåÁÅÚÅð Ãì§èÆ òÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜ çÆ î½Ü±çÅ

ÁÕÅñÆCíÅÜêÅ ÃðÕÅð êzåÆ ñ¯Õź çÅ î¯Ô í§× Ô¯ Ú°µÕÅ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÃðÕÅð ÇÂÕ Çízôà ÃðÕÅð ç¶ å½ð Òå¶ êÇÔÚÅä ìäÅ Ú°µÕÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ êzèÅé 鱧 À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÇòÚ Õź×ðà ÁÅÀ°ºçÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ òµâÆ Çܵå ÔÅÃñ Õð¶×Æ å¶ ÇÂà î§åò ñÂÆ êÅðàÆ òðÕð ê±ð¶ À°åôÅÔ ÇòÚ Ôé¢

Õåñ 鱧 ÔÅçÃÅ ìäÅÀ°ä òÅñ¶ Çå§é ÁøÃðź Ãî¶å AH ÇÖñÅø îÅîñÅ çðÜ

ÃÅÇÔì÷ÅçÅ ÁÜÆå ÇÃ§Ø é×ð8 î°ÔÅñÆ ÃÇæå ê§ÜÅì Ãà¶à ÃÅÂÆìð ÕzÅÂÆî ç¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ Õ°§òð ÇòÜË êzåÅê ÇÃ§Ø é¶ Õåñ ç¶ Õ¶Ã é±§ ÔÅçö ÒÚ ìçñä ç¶ ç¯ ç¯ô ÁèÆé Çå§é ê°Çñà ÁøÃðź Ãî¶å AH ÇòÁÕåÆÁź Òå¶ îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ ÔË¢ Ç÷ñ·Å ñ°ÇèÁÅäÅ ç¶ Çê§â ÔñòÅðÅ ç¶ ÇéòÅÃÆ ì÷°ð× Çéðîñ ÇÃ§Ø é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ãç¶ BC ÃÅñÅ ê¯åð¶ ÁîéçÆê ÇÃ§Ø çÅ ñ×í× ÇÂµÕ ÃÅñ êÇÔñź Çê§â ç¶ ÔÆ Ãðê§Ú å¶ ÕÂÆ Ô¯ð ÇòÁÕåÆÁź òµñ¯º ê¹Çñà çÆ ÇîñÆí°×å éÅñ Õåñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂà 鱧 ÔÅçö çŠնà ìäÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ¶.âÆ.ÜÆ.êÆ ÕzÅÂÆî òµñ¯º ÇÂà îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ê§ÜÅì Ãà¶à ÃÅÂÆìð ÕzÅÂÆî 鱧 ÇçµåÆ ×ÂÆ ÇÜÃçÆ êóåÅñ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ Õ°§òð Çòܶ êzåÅê ÇÃ§Ø òµñ¯º ÕðÇçÁź Õåñ նà 鱧 ÔÅçö ÇòµÚ ìçñä òÅñ¶ ê§ÜÅì ê°ÇñÃ ç¶ Ç§ÃêËÕàð ××éçÆê ÇçØ, ¶.ÁËÃ.ÁÅÂÆ êðçÆê ÇçØ, Ô˵â ÕźÃà¶ìñ ð°Çê§çð ÇçØ, Çê§â ÔñòÅðÅ ç¶ Ãðê§Ú ÚîÕ½ð ÇÃ§Ø Ãî¶å AH ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ç¯ôÆ î§éç¶ Ô¯Â¶ À°é·Åº ç¶ Çòð°µè Õåñ çÅ îÅîñÅ çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ÁÇéñ Õ½ÇôÕ é¶ ê§ÜÅì ç¶ éò¶º ê°Çñà î°ÖÆ òܯº ÁÔ°çŠçíÅÇñÁÅ

Ú§âÆ×ó·8ê§ÜÅì ê°ÇñÃ ç¶ éò¶º î°ÖÆ ÃzÆ ÁÇéñ Õ½ÇôÕ é¶ ÁµÜ ìÅÁç ç°êÇÔð ê§ÜÅì ê°Çñà ÔËâ Õ°ÁÅðàð ÇòÖ¶ ԯ¶ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé âÆ.ÜÆ.êÆ. òܯº ÁÔ°çŠçíÅñ ÇñÁÅ¢ ÃÅìÕÅ ê°Çñà î°ÖÆ Ã. êðîçÆê ÇÃ§Ø Ç×µñ é¶ ÇÂà î½Õ¶ éò¶º ê°Çñà î°ÖÆ é±§ ðÃîÆ å½ð Òå¶ ÁÅêä¶ ÁÔ°ç¶ çÅ ÚÅðÜ Çç§ÇçÁź éÅñ âÆ. ÜÆ. êÆ. çÆ ÛóÆ òÆ í¶à ÕÆåÆ¢ ê°Çñà ÔËâÕ°ÁÅðàð ÇòÖ¶ ÇÂà î½Õ¶ ðÅÜ ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ ÔÅ÷ð Ãé¢ ê§ÜÅì ÁÅðîâ ê°ÇñÃ ç¶ çÃÇåÁź òµñ¯º éò¶º ê°Çñà î°ÖÆ ÃzÆ Õ½ÇôÕ Áå¶ Ã¶òÅî°Õå ԯ¶ î°ÖÆ Ã. Ç×µñ 鱧 ×Åðâ ÁÅë ÁÅéð òÆ ÇçµåÅ¢ ÃzÆ Õ½ÇôÕ òµñ¯º ÁÔ°çŠçíÅñä 寺 å°ð§å ìÅÁç ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ÇÂÕ ðòÅÇÂåÆ îÆÇà§× òÆ ñÂÆ ×ÂÆ, ÇÜà ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ê°ÇñÃ ç¶ òµÖCòµÖ êz¯×ðÅîź Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ¢

ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ F éò¶º ìä¶ ÜµÜ ÁÔ°ç¶ çÆ ÃÔ°§ Ú°Õç¶ Ô¯Â¶¢

ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ F éò¶º ܵÜź é¶ ÃÔ°§ Ú°µÕ

Ú§âÆ×ó8 ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ F éò¶º Çéï°Õå ܵÜź òµñ¯º ÁÅêä¶ ÁÔ°ç¶ ç¶ í¶ç ×°êå ðµÖä çÆ ÃÔ°§ Ú°µÕÆ ×ÂÆ¢ éò¶º ìä¶ ÜµÜź 鱧 ÃÔ°§ Ú°ÕÅÀ°ä çÆ ðÃî ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ ÕÅðÜÕÅðÆ ÚÆø ÜÃÇàà ÁËî. ÁËî. Õ°îÅð òµñ¯º ÁçÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà ÃÔ°§ Ú°µÕ ÃîÅ×î ÇòÚ

ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ ÃÅð¶ ÜÃÇàà Áå¶ òÕÆñ ÃÅÇÔìÅé ç¶ éÅñCéÅñ ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ î°ñÅ÷î òÆ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÔÅ÷ð Ãé¢ ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ ÇòÚ ìå½ð òÕÆñ Õ§î Õð ðÔ¶ ÇÜé·Åº òÕÆñź 鱧 ÔÅÂÆÕ¯ðà òµñ¯º ÜµÜ ç¶ ÁÔ°ç¶ Ççµå¶ ׶ Ôé À°é·Åº ÒÚ ÃzÆ ðÅÜÆò éðÅÇÂä ðËéÅ, Ã: êðîÜÆå

ÇÃ§Ø èÅñÆòÅñ, Ã: ×°ðîÆå ÇÃ§Ø Ã§èÅòÅñÆÁÅ, ÃzÆ ðî¶ôòð çÅà îÇñÕ, ÃzÆ å¶Çܧçð ÇÃ§Ø ãƺâÃÅ å¶ ÃzÆ éð¶Ã Õ°îÅð ÃźØÆ ç¶ éźÁ ôÅÇîñ Ôé¢ ÇÂé·Åº éò¶º ܵÜź òµñ¯º ÁÔ°ç¶ Ã§íÅñä éÅñ ÔÅÂÆÕ¯ðà ÇòÚ ÜµÜź çÆ Ç×äåÆ DB 寺 òµè ÇÕ DH Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢

ÚóÕ çÆ ÔÅ÷ðÆ ÒÚ Õź×ðÃÆÁź ç¶ ×°µæî8×°µæÅ Ô¯ä çÅ îÅîñÅ ×ðîÅÇÂÁÅ

Üñ§èð8ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ ê§ÜÅì Õź×ðà îÅîÇñÁź ç¶ Ç§ÚÅðÜ ÃzÆ ×°ñÚËé ÇÃ§Ø ÚóÕ çÆ ÔÅ÷ðÆ ÒÚ Õź×ðÃÆ ÁÅ×±Áź ç¶ ×°µæîC×°µæÅ Ô¯ä çÅ îÅîñÅ ÔÅÂÆÕîÅé òñ¯º Ç÷ñ·Å êzèÅé ÃzÆ Áð°ä òÅñÆÁŠ鱧 ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ ÕÅðé çµÃ¯ é¯Çàà ÕÅðé ÇÂÕ òÅð Çëð ×ðîÅÀ°ä ñµ×Å ÔË¢ ÔÅñźÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ Òå¶ ÔÅÂÆÕîÅé é¶ ÃzÆ òÅñÆÁŠ鱧 é¯Çàà ÜÅðÆ ÕðÕ¶ ÇÜµæ¶ À°é·Åº ÇÖñÅë ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ ç¶ Ã§Õ¶å Ççµå¶ Ôé À°æ¶ ÃzÆ ÁòåÅð ÔËéðÆ êzåÆ éðî ð°µÖ ÁÖÇåÁÅð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÔÅÂÆÕîÅé òñ¯º À°é·Åº 鱧 Õ¶òñ ÇÂÕ ÇÚµáÆ í¶Ü Õ¶ ÔÆ ÃÅð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÜà ÇòÚ À°é·Åº 鱧 Áµ×¶ 寺 ÁÇÜÔÆÁź

ÕÅðòÅÂÆÁź 寺 ìÚä çŠðÞÅÁ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ AH Ü°ñÅÂÆ é±§ Üñ§èð ç¶ Üñ ÇòñÅà êËñ¶Ã ÒÚ ÃÅìÕÅ î§åðÆ ÃzÆ ÁòåÅð ÔËéðÆ ÃîðæÕ Õ½ºÃñð îÔ¶ô ê°ðÆ êµêÆ Áå¶ ÃÅìÕŠçÃç î˺ìð ç¶ èó¶ éÅñ Ãì§Çèå ÔñÕÅ ôÅÔÕ¯à ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± Ôðç¶ò ÇÃ§Ø ñÅâÆ ô¶ð¯òÅñÆÁÅ Ãî¶å Ô¯ðéź ÁÅ×±Áź ç¶ ÁÅêà ÒÚ Øð§éCî°µÕÆ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂà îÅîñ¶ 鱧 Áé°ôÅÃéÔÆäåÅ çÅ îÅîñÅ î§éç¶ Ô¯Â¶ ê§ÜÅì Õź×ðÃ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ çÅ Ç÷§îÅ ÇòèÅÇÂÕ ÔðÇî§çð

ÇÃ§Ø ÜµÃÆ é±§ ïºÇêÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÜé·Åº òñ¯º Çðê¯ðà ïºêä Òå¶ ÔÅÂÆÕîÅé òñ¯º Ç÷ñ·Å Üñ§èð ç¶ ôÇÔðÆ êzèÅé ÃzÆ Áð°ä òÅñÆÁŠ鱧 ÕÅðé çµÃ¯ é¯Çàà ÜÅðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÜçÇÕ ÃzÆ ÔËéðÆ é±§ Õ¶òñ åÅóéÅ ÔÆ ÕÆåÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ 鱧 À°ñÞÅÀ°ä ñÂÆ Ç÷ñ·¶ ç¶ Õź×ðÃÆ ÁÅ×±Áź òñ¯º òµâÆ êµèð Òå¶ ÇåÕóîìÅ÷Æ òÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ðÔÆ ÔË å¶ ÁËâò¯Õ¶à Õ§òñ ÃÚç¶òŠ鱧 Õź×ðà ÒÚ¯º ìðÖÅÃå Õðé À°êð§å î°ó ìÔÅñ Õðé ç¶ îÅîñ¶ 鱧 òÆ À°Õå îÅîñ¶ éÅñ ܯó Õ¶ ç¶ÇÖÁÅ ÜźçÅ ÇðÔÅ ÔË êð ÇÂà òÅð ÇÂÃ

îÅîñ¶ çÅ é÷ñÅ Ç÷ñ·Å êzèÅé ÃzÆ Áð°ä òÅñÆÁÅ Òå¶ Çâµ×äÅ ñ×í× åËÁ î§ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅì Õź×ðÃ ç¶ ÃÆéÆÁð îÆå êzèÅé å¶ ÃÅìÕÅ Ö÷ÅéÅ î§åðÆ Ã. ñÅñ ÇÃ§Ø é¶ Ç÷ñ·Å êzèÅé ÃzÆ Áð°ä òÅñÆÁŠ鱧 é¯Çàà í¶Üä Áå¶ ÃzÆ ÔËéðÆ é±§ ÇÚµáÆ ÇñÖä çÆ ×µñ î§éÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ÔÅÂÆÕîÅé êÅðàÆ ÒÚ Áé°ôÅÃéÔÆäåŠ鱧 ÇÕö òÆ ÕÆîå Òå¶ ìðçÅôå éÔƺ Õð¶×Æ¢ úèð Ç÷ñ·Å êzèÅé ÃzÆ Áð°ä òÅñÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 Áܶ åµÕ Õ¯ÂÆ é¯Çàà éÔƺ ÇîÇñÁÅ¢ ÇÂö åð·Åº ÃÅìÕÅ î§åðÆ ÃzÆ ÁòåÅð ÔËéðÆ é¶ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 Áܶ åµÕ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ÇÚµáÆ éÔƺ ÇîñÆ¢


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

11


12

Õ

ê³ÜÅì

ÂÆ ÁÇÜÔÆÁź éÅîÆ Ç§îÆ×z¶ôé Õ§êéÆÁź çÆÁź è¯ÖÅèóÆÁź ÃÅÔîä¶ ÁÅ ðÔÆÁź Ôé ܯ ÃÅë ðæðÅ Õ§î Õðé ç¶ òµâ¶ çÅÁò¶ ÕðçÆÁź Ãé¢ Û¯à¶C î¯à¶ è¯Ö¯ìÅ÷ ¶ܧà åź ÁŶ Ççé ñ¯Õź 鱧 ñ°µà Õ¶ ×ÅÇÂì Ô°§ç¶ ðÇÔ§ç¶ Ãé êð ÇÂé·Åº Õð¯óź Áðìź ç¶ ñËäC ç¶ä òÅñÆÁź Õ§êéÆÁź çÆ ÁÃñÆÁå ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä éÅñ ÇÂÔ î°µçÅ î°ó 寺 À°íÇðÁÅ ÔË ¢ ÕÆ ÁÇÜÔÆÁź ǧîÆ×z¶ôé Õ§êéÆÁź 鱧 éµæ êÅÀ°ä 寺 ÃðÕÅð òÆ ÁÃîðµæ ÔË? Ãí 寺 òµè Øêñ¶ìÅ÷Æ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ÔÆ Ô°§çÆ ðÔÆ ÔË Áå¶ Ô°ä Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ÔÆ Ç÷ÁÅçÅ ÁÇÜÔÆÁź Õ§êéÆÁź ÕÅì± ÁÅÂÆÁź Ôé¢ ÇÂÕ Á§çÅ÷¶ Áé°ÃÅð ÇêÛñ¶ A@CAE ÃÅñź ÇòÚ ÇÂÔ áµ× Õ§êéÆÁź ê§ÜÅì ç¶ ñ¯Õź ç¶ Áðìź ð°ê¶ âÕÅð Áå¶ Áé¶Õź êÇðòÅðź çÆ Ô÷Åðź ¶Õó ÷îÆé ÇòÕòÅ Ú°µÕÆÁź Ôé¢ ê§ÜÅì, ÔÇðÁÅäÅ Áå¶ ×§×Åé×ð ÇÂñÅÕ¶ ç¶ B ñµÖ 寺 òµè êÇðòÅð ÇÂé·Åº ¶ܧàź ç¶ ÇôÕÅð Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé¢ AE@@ 寺 AH@@ ê§ÜÅìÆ é½ÜòÅé ÇÂà ÕÅðé ÜÅé ×°ÁÅ Ú°µÕ¶ Ôé Áå¶ CE 寺 D@ Ô÷Åð é½ÜòÅé ÁÇÜÔ¶ Ôé ÇÜé·Åº ÒÚ¯º Ç÷ÁÅçÅåð ܶñ·Åº ÇòÚ Ôé Áå¶ ìÅÕÆ Ü¶ñ·Åº Õµà Ú°µÕ¶ Ôé¢ E 寺 F Ô÷Åð ñóÕÆÁź ¶ܧàź ÕÅðé ô¯ôä çÅ ÇôÕÅð Ô¯ Ú°µÕÆÁź Ôé¢ Ú§âÆ×ó· çÆ ÔËñçÆò¶Á Õ§êéÆ Áå¶ Üñ§èð çÆ ú. ÜÆ. ÁÅÂÆ. ÃÆ. ǧîÆ×z¶ôé çÆ è¯ÖÅèóÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä éÅñ ÇÂÔ ÃÅë Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÔîÅî ÇòÚ Ãí é§×¶ Ôé¢ F@@ 寺 òµè ¶ܧà ê°Çñà 鱧 ñ¯óÆºç¶ Ôé ܯ ñ¯Õź 鱧 Õð¯óź çÅ Ú±éÅ ñÅ Õ¶ ëðÅð Ôé¢

ÇÕò¶º ÚñÅÀ°ºç¶ é¶ ×¯ðÖ è§çÅ ÇÂÔ Â¶Ü§à ÃàµâÆ òÆ÷Å çÅ ì¯ðâ ñÅ Õ¶ ÁÅêäÆ ç°ÕÅéçÅðÆ Ö¯ñ·ç¶ Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã ñÂÆ Õ¯ÂÆ ñÅÇÂÃ˺à ñËä çÆ ñ¯ó éÔƺ êð Ü篺 Õ¯ÂÆ ÇÂé·Åº Õ¯ñ êÔ°§Ú ÕðçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 Ôð åð·Åº ç¶ òÆ÷¶ ÇçòÅÀ°ä ç¶ Ãì÷ìÅ× ÇçÖŶ ÜÅºç¶ Ôé¢ Ü¯ é½ÜòÅé ÇÕö òÆ ôz¶äÆ ÇòÚ òÆ÷Å êzÅêå Õðé ç¶ ï¯× éÅ Ô¯ò¶ åź À°Ã 寺 ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ êËö ñ¶ ÜÅºç¶ Ôé ÇÕ Ü¶Õð òÆ÷Å éÅ ÇîÇñÁÅ åź ÁÃƺ ÁÅêäÆ BE 寺 C@ Ô÷Åð ëÆà յà Õ¶ ìÅÕÆ òÅêà Õð ÇçÁź׶¢ À°Ã çÅ ëð÷Æ ÇÜÔŠնà ìäÅ Á§ìËÃÆ é±§ í¶Ü ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË, ÇÜà À°êð îÇÔ÷ A@@@CB@@@ ð°ê¶ ÖðÚÅ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË å¶ éÅîé÷±ð Ô¯ä Òå¶ êÇÔñź çµÃÆ ðÕî Õµà ñÂÆ ÜźçÆ ÔË ¢ ÕÂÆ òÅð ì§çÅ ç¶Ö Õ¶ ÃÅð¶ êËö òÆ çµì ñ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂÔ Â¶Ü§à ÁÇÜÔ¶ êz¯ëÅðî¶ Òå¶ çÃåÖå ÕðòÅ ñËºç¶ Ôé ÇÕ å°Ãƺ ÃÅⶠÇÖñÅø ê°Çñà Üź Ô¯ð ÇÕå¶ ÇôÕÅÇÂå éÔƺ Õð¯×¶¢ êÅÃê¯ðà ÁÅêä¶ Õì÷¶ ÇòÚ ðµÖ Õ¶ é½ÜòÅéź 鱧 ÇÂà åð·Åº ìñËÕî¶ñ Õðç¶ Ôé ÇÕ é½ÜòÅé ÇÃðë ÁÅêäÅ êÅÃê¯ðà ñËä ñÂÆ ÔÆ åðñ¶ ÕµãçÅ ÔË¢ ÃÅ𶠶ܧà Áé¶Õź ÁÇÜÔÆÁź Áð÷ÆÁź Á§ìËÃÆÁź 鱧 í¶Üç¶ Ôé, ÇÜé·Åº ìÅð¶ À°é·Åº 鱧 êåÅ Ô°§çÅ ÔË ÇÕ

05 October 2011, Wednesday

èîÕ

ê°ÇñÃ å¶ ÃðÕÅðÆ ÇòíÅן ÒÚ éÔƺ åÅñî¶ñ

¶

ܧàź çÆ è¯ÖÅèóÆ é±§ ð¯Õä ñÂÆ ê°ÇñÃ å¶ Ô¯ð Õ¶ºçðÆ å¶ ÃæÅéÕ ÇòíÅן ÇòÚ Õ¯ÂÆ åÅñî¶ñ éÔƺ ÔË¢ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ÇÂé·Åº áµ× àzËòñ ¶ܧÃÆÁź 鱧 Ôµæ êÅÀ°ä òÅñ¶ Ú§âÆ×ó· ç¶ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. Ã: é½ÇéÔÅñ ÇÃ§Ø Áé°ÃÅð Ú§âÆ×ó·, ê§ÜÅì Áå¶ ÇÔîÅÚñ ÇòÚ F Ô÷Åð 寺 òµè ÁÇÜÔÆÁź ǧîÆ×z¶ôé Õ§êéÆÁź Úµñ ðÔÆÁź Ôé¢ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ç¶ À°µåð íÅðå ç¶ Òêz¯àËÕàð ÁÅë ǧîÆ×zźàÃÒ éźÁ ç¶ ÇòíÅ× ç¶ î°ÖÆ éÅñ ×µñìÅå Õðé Òå¶ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ À°é·Åº Õ¯ñ ÇÃðø çÃòƺ êÅà Áå¶ ñ¶ìð ÇòÚ Çòç¶ô ÒÚ í¶Ü¶ ÜÅä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆÁź éÅñ è¯ÖÅ ð¯Õä ç¶ ÁÇèÕÅð Ôé¢ ÜçÇÕ ÇÂÔ Ç§îÆ×z¶ôé Õ§êéÆÁź ìóÆ Úå°ðÅÂÆ éÅñ ÃàµâÆ òÆ÷Å ç¶ ì¯ðâ Զ០ç°ÕÅéçÅðÆ ÚñÅÀ°ºçÆÁź Ôé ܯ ÇÕ ÃÅⶠÁÇèÕÅð Ö¶åð Ô¶á éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ¢ òËö òÆ À°é·Åº òµñ¯º ê°Çñà 鱧 ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ ÇñÖ¶ ÜÅä òµñ صà ÔÆ ÇèÁÅé ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ Ô°ä ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ìäŶ éò¶º ÁËÕà åÇÔå Ôð ǧîÆ×z¶ôé Õ§êéÆ é±§ A@ ñµÖ ð°ê¶ ÃÇÕÀ°ÇðàÆ òܯº ÃðÕÅð Õ¯ñ ðµÖä¶ Ô¯ä׶ êð ÇÂÔ Â¶Ü§à åź è¯ÖÅèóÆ ÔÆ Õð¯óź ÇòÚ Õðç¶ Ôé¢ Á§ìËÃÆÁź òµñ¯º ÇÜé·Åº ¶ܧàź Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ ê°Çñà 鱧 ÇñÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË, À°Ã Òå¶ òÆ ÕÅðòÅÂÆ Øµà ÔÆ Ô°§çÆ ÔË¢

ÇÕò¶º êò¶ éÕ¶ñ ?

ÇÂ

é·Åº áµ× Õ§êéÆÁź 鱧 éÕ¶ñ êÅÀ°ä Ãì§èÆ ÁÇèÕÅðÆÁź å¶ ÃÆéÆÁð éÅ×ÇðÕź éÅñ ×µñìÅå Õðé Òå¶ ÇõàÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº Õ§êéÆÁź 鱧 ðÅÜ ÃðÕÅð 寺 ìÕÅÇÂçÅ ñÅÇÂÃ˺à ñËäÅ ñÅ÷îÆ Ô¯ò¶ å¶ ÇÂÃ ç¶ ÕÅ×÷ź Áå¶ ÁÅÚðä çÆ ÜÅºÚ ê°ÇñÃ ç¶ Ö°ëÆÁÅ ÇòíÅ× é±§ ýºêÆ ÜÅò¶¢

Áðìź ÓÚ ÔË

ÇÂîÆ×z¶ôé Õ§êéÆÁź çÆ è¯ÖÅèóÆ

» Áé¶Õź êÇðòÅð åìÅÔ, ÷îÆéź Õ°ðÕ, » é½ÜòÅé ԯ¶ ÇçôÅÔÆä ÇÂÔ ðµç ÔÆ Ô¯ä×ÆÁź¢ ÇÜé·Åº é½ÜòÅéź 鱧 ÇÕö ôz¶äÆ ÇòÚ òÆ÷Å Çîñä çÆ Õ°Þ À°îÆç Ô¯ò¶ åź êÇÔñź åź À°Ã çÆÁź ÷îÆé çÆÁź ëð÷Æ ëðçź, ëÃñ ò¶Úä ç¶ ëð÷Æ ÒÜ¶Ò ëÅðî, ìËºÕ çÆÁź ëð÷Æ Ãà¶àî˺àź, ×µâÆÁź çÆ îÅñÕÆ ç¶ ëð÷Æ ÕÅ×÷ Áå¶ Ô¯ð ñ¯óÆºç¶ ÕÅ×÷Åå ëð÷Æ ìäÅ Õ¶ Á§ìËÃÆÁź 鱧 í¶Ü¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ Á§ìËÃÆÁź òµñ¯º ÇÂé·Åº ÕÅ×÷ź çÆ ÕÆåÆ ÜÅä òÅñÆ ÜÅºÚ ç¶ ÜòÅì ÇòÚ òÆ ê±ðÅ ëð÷Æ å§åð Öó·Å ÕÆåÅ Ô°§çÅ ÔË¢ Ú§âÆ×ó· Áå¶ Üñ§èð ç¶ Õ°Þ éÅîÆ Â¶Ü§àź é¶ ÁÇÜÔ¶ ëÅÇÂé˺Ãð ðµÖ¶ Ãé ܯ B 寺 E ëÆÃçÆ ÇòÁÅÜ êzåÆ îÔÆéÅ ñË Õ¶ ÁêñÅÂÆ Õðé òÅñ¶ é½ÜòÅé ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ îÔÆé¶Cç¯ îÔÆé¶ ñÂÆ êËö Üî·Åº Õðç¶ Ãé¢ òÆ÷Å Çîñä Òå¶ êËö ÕµãòÅ Õ¶ ÇÕö ç±Ü¶ é½ÜòÅé ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ êÅ Ççµå¶ ÜÅºç¶ Ãé å¶ ÇÂà åð·Åº è§çÅ ÚñçÅ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ÇÂÔ Â¶Ü§à êÅáÆÁź, ðÅ×Æ ÜÇæÁź, ÕæÅ òÅÚÕź ÁÅÇç ç¶ í¶Ã ÇòÚ òÆ é½ÜòÅéź 鱧 òÆ÷¶ ÇçòÅÀ°ä 寺 ×°ð¶÷ éÔƺ Õð綢 ç±ÜÅ åðÆÕÅ ÔË î¯àÆÁź ðÕîź ñË Õ¶ ç¯ é§ìð ÇòÚ é½ÜòÅéź 鱧 Çòç¶ô í¶Üä çÅ, ÇÜà åÇÔå ÇÂé·Åº é½ÜòÅéź 鱧 Òâ½ÕÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

ëñÅÂÆàÅºÒ ðÅÔƺ í¶ÇÜÁÅ ÜźçÅ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ÕÂÆCÕÂÆ Ççé í°µÖäC íÅä¶ êËçñ ܧ×ñź ÇòÚƺ å¯ð Õ¶, ì§ç¶ ñ¯Ô¶ ç¶ àðÅÇñÁź ÇòÚ ì§ç ÕðÕ¶, ðÅå ìðÅå¶ éçÆÁźCéÅñ¶ êÅð ÕðòÅ Õ¶ Üź Çëð éÅÜÅÇÂ÷ ÇÕôåÆÁź ÇòÚ ñ°Õ¯ Õ¶ é½ÜòÅéź 鱧 ìÅðâð êÅð ÕðòŶ ÜÅºç¶ Ôé¢ Ü¶Õð ÇÂé·Åº ¶ܧàź 鱧 ÃÆîÅ ê°Çñà կñ ëó¶ ÜÅä

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

çÅ ÖåðÅ ìä ÜÅò¶ åź ÇÂÔ é½ÜòÅéź 鱧 çÇðÁÅ ÇòÚ â¯ìä Üź ܧ×ñ ÇòÚ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ õåî Õðé 鱧 ç¶ð éÔƺ ñÅÀ°ºç¶¢ ÕÂÆ é½ÜòÅé çî å¯ó ÜÅºç¶ Ôé¢ Ãê¶é ÇòÚ ÃÅñ B@@C 寺 ×ÅÇÂì ԯ¶ CE é½ÜòÅé ÇÂà çÆ ÇÃðë ÇÂÕ ÇîÃÅñ ÔË¢ <×°ðêzÆå ÇÃ§Ø ÇéµÞð è¿éòÅç ÃÇÔå ÁÜÆå Ú¶

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ÇÕ§éŠקíÆð ÔË

îÅîñÅ

ÒÇòÕÆñÆÕÃÒ é¶ òÆ ÇÂÃ î°µç¶ ìÅð¶ Çðê¯ðà ÜÅðÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ Ãí 寺 òµè è¯ÖÅèóÆ ç¶ îÅîñ¶ ê§ÜÅì å¶ ×°ÜðÅå ç¶ ñ¯Õź ç¶ Ô°§ç¶ Ôé¢ ñ¯Õ íñÅÂÆ êÅðàÆ ç¶ êzèÅé Ã: ìñò§å ÇÃ§Ø ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Â¶Ü§à ð¯÷ÅéÅ A@ Õð¯ó ê§ÜÅìÆÁź 寺 áµ× ðÔ¶ Ôé¢ ÇêÛñ¶ AECAF ÃÅñź ÇòÚ C ñµÖ êÇðòÅð ÇÂé·Åº ¶ܧàź é¶ ìðìÅç Õð Ççµå¶ Ôé å¶ E ñµÖ À°êÜÅÀ± ÷îÆé ÇòÕòÅ Õ¶ ñ¯Õź 鱧 çðCçð ð°ñä ñÂÆ îÜì±ð Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÁµÜ òÆ D 寺 E Ô÷Åð ê§ÜÅìÆ ñóÕÆÁź ÇçØÅê°ð, îñ¶ôÆÁÅ, æÅÂÆñ˺â, ï±Õð¶é, ÃÅÂÆêðÃ, ÜÅðÜÆÁÅ òð׶ î°ñÕź ÇòÚ ÇÜÃîÅéÆ ô¯ôä çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔÆÁź Ôé¢ ð¯÷ÅéÅ A@@ 寺 AE@ êÇðòÅð ¶ܧàź çÆ áµ×Æ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ÃÇæåÆ ÁÇÜÔÆ ÔË ÇÕ Üź åź áµ× ¶ܧàź ç¶ ÇÖñÅø ê°Çñà ÕÅðòÅÂÆ ÔÆ éÔƺ Ô°§çÆ å¶ Ü¶ ÕÅðòÅÂÆ ÕðÕ¶ ÇÕö ǧîÆ×z¶ôé Õ§êéÆ é±§ ì§ç ÕðòÅ ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË åź À°Ô éźÁ ìçñ Õ¶ Ô¯ð Õ§êéÆ Ö¯ñ· ñ˺çÅ ÔË å¶ áµ×Æ çÅ è§çÅ ÜÅðÆ ðÇÔ§çÅ ÔË¢ ¶ܧà ÇÜµæ¶ ÁŶ Ççé òÆ÷¶ ÔÇæÁÅÀ°ä ñÂÆ éòÆÁź 寺 éòÆÁź åðÕÆìź ñµíç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé, À°æ¶ é½ÜòÅéź 鱧 ñ°µàä ç¶ ã§× åðÆÕ¶ òÆ ìçñç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ê³ÜÅì

05 October 2011, Wednesday

ìËºÕ éÅñ D ñµÖ çÆ áµ×Æ îÅðé òÅñ¶ êåÆ1êåéÆ ÕÅì±

àźâÅ À°óî°ó1D ñµÖ ð°ê¶ çÆ ÕÇæå å½ð Òå¶ ìËºÕ éÅñ áµ×Æ îÅðé òÅñ¶ ÇÂµÕ ÜÅñ·ÃÅ÷ êåÆ êåéÆ À°Ã ò¶ñ¶ ÕÅì± Úó·¶ Ü篺 ç¯òź é¶ õ°ç 鱧 î°µÖ î§åðÆ çøåð ÇòÖ¶ ìå½ð ǧÃêËÕàð Áå¶ ÃàËé¯ é½ÕðÆ Õðé ç¶ ÜÅÁñÆ çÃåÅò¶÷ ìäÅ Õ¶ À°Õå ðÅôÆ çÅ Õð÷Å ÔÅÃñ ÕÆåÅ¢ ÇÂà ÜÅñ·ÃÅ÷Æ ç¶ ÇôÕÅð ԯ¶ Õ¯ÁÅêð¶Çàò ìËºÕ Õ§èÅñÅ ô¶õÅ ç¶ îËé¶Üð ÁîðÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÇÂà ç×Æé áµ×Æ ìÅð¶ ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ç¯ôÆ îÇÔ§×Å ÇÃ§Ø ê°µåð ì±àÅ ÇÃ§Ø Áå¶ À°Ã çÆ êåéÆ ÃåéÅî Õ½ð ÃÅⶠìËºÕ êÅà ÇîåÆ F Ãå§ìð 鱧 Õð÷Å ñËä ÁŶ Áå¶ õ°ç 鱧 î°µÖ î§åð ððµÇÖÁÅ çŠǧÃêËÕàð Áå¶ êåéÆ é±§ ÃàËé¯ çµÃç¶ Ô¯Â¶ ÁÅêä¶ ôéÅõåÆ ÕÅðâź Áå¶ ôËñðÆ ÃÆàź ÇÜà À°µêð î°µÖ î§åðÆ çøåð çÆ î¯Ôð òÆ ñµ×Æ Ô¯ÂÆ ÃÆ ñË Õ¶ 갵ܶ¢ À°é·Åº ÁÅêä¶ Çê§â çÅ

LOW FARES

öñå êåÅ çµÃ Õ¶ õ°ç 鱧 î¯Ôź Çê§â ç¶ òÃéÆÕ çµÇÃÁÅ¢ ÇÜà À°êð§å À°é·Åº ìËºÕ êÅïº D ñµÖ ð°ê¶ çÅ ñ¯é BG Ãå§ìð 鱧 ÔÅÃñ Õð ÇñÁÅ¢ ÇÂà ç½ðÅé À°é·Åº ç¶ ÁÕÅÀ±ºà é§ìð BIEI ÇòÚ¯º ìÅÕÆ ðÇÔ§çÅ ÇÂµÕ ñµÖ ð°ê¶ ÕãòÅÀ°ä ÁŶ åź îËé¶Üð ðŶ 鱧 ôµÕ Ô¯ÇÂÁÅ¢ À°Ã é¶ Ü篺 ×òÅÔź êÅïº ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ åź õ°ç ÇòÚ Ç§ÃêËÕàð çÅ ð¯Ôì ðµÖä òÅñ¶ ÇÂà ÜÅñ·ÃÅ÷ 鱧 Ôµæź êËðź çÆ êË ×ÂÆ¢ ÜçÇÕ Çê§â î¯Ôź 寺 êåÅ ÕÆåÅ åź À°Ô ÇÂà Çê§â ç¶ òÅÃÆ ÔÆ éź ÇéÕñ¶¢ Ãׯº ÇÂé·Åº çÆ ÃÔÆ êÇÔÚÅä ê°Çñà ÇòíÅ× ÇòÚ¯º ÇâÃÇîà ÕÆå¶ æÅä¶çÅð òܯº òÅÃÆ Çê§âÆ õËð òܯº Ô¯ÂÆ¢ ÇÂµæ¶ ÔÆ ìµÃ éÔƺ ìËºÕ ÁÇèÕÅðÆÁź òµñ¯º À°Õå ÜÅñ·ÃÅ÷ź çÆ è¯ÖÅèóÆ ÇõñÅø Ãì§Çèå æÅäÅ àźâŠ鱧 ÇÂåñÅÔ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢

ÇçµñÆ ÒÚ ÁÕÅñÆ Üæ¶ì§çÆ é±§ î÷ì±å ìäÅÀ°ä çÆ ñ¯ó1Üæ¶: ÁòåÅð ÇçØ

Ú§âÆ×ó·1ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Ã. ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ ÁµÜ ÇÂæ¶ ê§ÜÅì ç¶ î°µÖ î§åðÆ Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ éÅñ î°ñÅÕÅå Õðé 寺 ÇêµÛ¯º çµÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì, ÔÇðÁÅäÅ, ÇÔîÅÚñ êzç¶ô å¶ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ Çî§éÆ ÇÃµÖ êÅðñÆî˺à çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ Ô±§ÞÅ ë¶ð Çܵå êzÅêå Õðé 寺 ìÅÁç Ô°ä î¶ðÅ ÇÃÁÅÃÆ å¶ èÅðÇîÕ ÇéôÅéÅ ÇçµñÆ ÇòÚ Ã. êðîÜÆå ÇÃ§Ø ÃðéÅ éÅñ àµÕð ñËä çÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Á×ñ¶ ÃÅñ ÇÕö òÆ Ã ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ çÆÁź ÁÅî Ú¯äź Ô¯ ÃÕçÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ Ú¯äź ÕÅ鱧éÆ å½ð Òå¶ Ôð D ÃÅñ ÇêµÛ¯º Ô¯äÆÁź ÚÅÔÆçÆÁź Ôé¢ Ã. ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ Ã. ÃðéÅ ç¶ ÕÂÆ ÃÅæÆ ÁÅ×± å¶ À°é·Åº çÆ êÅðàÆ ç¶ ÃîðæÕ òðÕð, ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÇòÚ òÅêà ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÇåÁÅð ìËᶠÔé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆ ðÅÜèÅéÆ ÇòÚ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ Üæ¶ì§çÆ é±§ î÷ì±å ìéÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔË¢ î˺ ÇÂà ìÅð¶ ÁÅêäÆ êÅðàÆ ç¶ êzèÅé Ã. ðÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ éÅñ À°é·Åº ç¶ ÂÆðÅé ç½ð¶ 寺 òÅêà ÁÅÀ°ä Òå¶ ÇòÚÅð òàźçðÅ Õðź×Å¢ ÇÂà éÅñ Õ½îÆ ðÅÜèÅéÆ ÇòÚ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ çÆ ôÕåÆ ÇòÚ Õ°Þ éÅ Õ°Þ òÅèÅ ÔÆ Ô¯Â¶×Å¢

CONFIRM SEATS

13

íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çìµà± ç¶ô1èð¯Ô ç¶ Õ¶Ã ÓÚ¯º ìðÆ

øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì1ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ (ê§Ú êzèÅéÆ) ç¶ Ú¶ÁðîËé íÅÂÆ çñÜÆå ÇÃ§Ø Çìµà± ÁµÜ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì çÆ ÁçÅñå ÇòÚ Úµñç¶ Õ¶Ã ÇòÚ ê°Çñà òµñ¯º íÅÂÆ Çìµà± ÇÖñÅë ñ×Ŷ ç¯ô Çõè éÅ Ô¯ä ÕÅðé ìðÆ Ô¯ ׶¢ íÅÂÆ Çìµà± 鱧 ÁµÜ Ãõå ððµÇÖÁÅ êzì§èź Ô¶á ÇÂµæ¶ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ ìÆìÆ Á§Çîzå Õ½ð, ðäÜÆå ÇÃ§Ø Õ°µÕÆ, ÁîðÜÆå ÇÃ§Ø ìâ×°µÜðÅ Áå¶ ×°ðî°Ö ÇÃ§Ø Ãðê§Ú ââÔ¶óÆ ÁÅÇç î½Ü±ç Ãé¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì ê°ÇñÃ é¶ íÅÂÆ Çìµà± Òå¶ ç¶ô èz¯Ô çŠնà CA îÂÆ B@@G 鱧 ýçÅ ÃÅè Çòð°µè յ㶠õÅñÃÅ îÅðÚ ç½ðÅé õÅÇñÃåÅé ç¶ éÅÁð¶ îÅðé Áå¶ õÅñÃÅ îÅðÚ òÅñÆ ìµÃ ð¯Õä ç¶ ç¯ô ñ×Å Õ¶ èÅðÅ ABDE¶, AEBE¶, CDA Áå¶ E@F åÇÔå çðÜ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÃÅñ B@@G ÇòÚ Ã½çÅ ÃÅè òñ¯º ÃzÆ ×°ð± ׯÇì§ç ÇÃ§Ø ÜÆ çÅ ÃòÅº× ðÚÅÀ°ä ÕÅðé êËçŠԯ¶ ÇòòÅç ç½ðÅé ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ øËÃñ¶ Áé°ÃÅð ðÅÜêÅñ ê§ÜÅì 鱧 ÇÂÕ îËî¯ð§âî ç¶ä ñÂÆ ôz¯îäÆ Õî¶àÆ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á CA îÂÆ B@@G 鱧 À°Õå õÅñÃÅ îÅðÚ ×°ðç°ÁÅðÅ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì 寺 ×òðéð ÔÅÀ±Ã Ú§âÆ×ó· åµÕ

ÕµÇãÁÅ ÜÅäÅ ÃÆ êð ê§ÜÅì ç¶ ×òðéð ç¶ Â¶. âÆ. ÃÆ. é¶ ×°ðç°ÁÅðŠܯåÆ Ãð±ê ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ êÔ°§Ú Õ¶ ÔÆ ÇÂÔ îËî¯ð§âî êzÅêå Õð Õ¶ ÇÂà ð¯Ã îÅðÚ é±§ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÔÆ ÃîÅêå ÕðòÅ ÇçµåÅ¢ ÇÂà îÅðÚ ÇòÚ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ ååÕÅñÆ Üæ¶çÅð Ç×ÁÅéÆ Ü¯Çקçð ÇÃ§Ø ò¶çźåÆ Ãî¶å ç±Ãð¶ Üæ¶çÅð, ôz¯îäÆ Õî¶àÆ êzèÅé Üæ¶çÅð ÁòåÅð ÇçØ, çå ÃîÅÜ ç¶ ÁÅ×± ÜÃòÆð ÇÃ§Ø ð¯â¶, Üéðñ ÃÕµåð çå ÔðÆ ÇÃ§Ø ð§èÅòÅ, çîçîÆ àÕÃÅñ ç¶ î°ÖÆ ìÅìÅ ÔðéÅî ÇÃ§Ø õÅñÃÅ, ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×°ðçòÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ ç¶ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ÃðéÅ, À°êEî°µÖ î§åðÆ Ã°ÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ Ãî¶å ìÅçñ çñ Áå¶ Ô¯ðéź ÇÃµÖ ðÅÜÃÆ çñź Áå¶ Üæ¶ì§çÆÁź ç¶ î°µÖ ÁÅ×± ôÅÇîñ ԯ¶ Ãé¢ îÅðÚ å¯º ìÅÁç ê°Çñà òµñ¯ ÇÃðø íÅÂÆ Çìµà± Òå¶ ÔÆ Õ¶Ã çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ìÅÁç ÇòÚ ÇÂà նà çÆ ÚµñÆ Ã°äòÅÂÆ ç½ðÅé ¶. âÆ. ÜÆ. êÆ. ÕzÅÂÆî ê§ÜÅì òñ¯º Ç÷ñ·Å ê°Çñà î°ÖÆ øåÇÔ×ó· ÃÅÇÔì 鱧 ÇñÖ¶ êµåð é§ìð CCD, ÇîåÆ BH ÜéòðÆ B@@H ðÅÔƺ ÇÂà նà ÇòÚ¯º ÁÅÂÆ. êÆ. ÃÆ, çÆÁź èÅðÅòź ABDE¶, AEBE¶ Áå¶ E@E 鱧 õåî Õðé çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ¢


14

èîÕ

íÅðå

ÇÂ¼Õ é÷ð Á÷îå Ô°ÃËé ìä¶ B@AA Çñàñ Ú˺êÆÁé

Üñ§èð<ÜÆ. àÆ. òÆ. òµñ¯º ÕðòŶ ׶ ÃÅ ð¶ ×Å îÅ êÅ ÒÇñàñ Ú˺êÃÒ çÅ ëÅÂÆéñ î°ÕÅìñÅ ÁµÜ Á÷îå Ô°ÃËé é¶ Çܵå ÇñÁÅ Ü篺 ÇÕ ÃñîÅé ÁñÆ ç±Ãð¶ Áå¶ ÇéÇåé Õ°îÅð åÆÃð¶ é§ìð Òå¶ ðÔ¶¢ ÇÂà êz¯×ðÅî ç¶ ÜµÜź ÒÚ ÁçéÅé ÃÅîÆ ÜÅò¶ç Áå¶ ÕËñÅô Ö¶ð ôÅÇîñ Ãé¢ ìÅñÆò°µâ ÁçÅÕÅð ôÅÔð°Ö ÖÅé ÁµÜ î°µÖ îÇÔîÅé òܯº ÇÂæ¶ ÔÅ÷ð ԯ¶¢ Á÷îå Ô°ÃËé (A@) ܯ ÇÕ ÜÅò¶ç ÁñÆ àÆî çÅ î˺ìð Áå¶ ÜËê°ð ÇéòÅÃÆ ÔË, é¶ î°ÕÅìñÅ Çܵåä 寺 ìÅÁç ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã 鱧 ñµ× ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÕ Ã°êéÅ ÔÆ ò¶Ö ÇðÔÅ ÃÆ¢

Áø÷ñ ìÅð¶ îåÅ ê¶ô Õðé òÅñ¶ ÇòèÅÇÂÕ ðôÆç òµñ¯º Çòà ÇÂÜñÅà çÅ ìÅÂÆÕÅà

éòƺ ÇçµñÆ<ܧî±EÕôîÆð ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ Áø÷ñ ×°ð± ìÅð¶ îåÅ ê¶ô Õðé òÅñ¶ ÁÅ÷Åç ÇòèÅÇÂÕ ô¶Ö Áìç°µñ ðôÆç é¶ Ãçé ç¶ ÇÂÜñÅà ÇòÚ ÇÔµÃÅ éÅ ñ˺ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô î½Ü±çÅ ÇÂÜñÅà ÇòÚ ÇÔµÃÅ éÔƺ ñËä׶¢ ÇÂæ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ðôÆç é¶ ÇÕÔÅ, Òî˺ Õµñ· ðÅÜêÅñ 鱧 ÇîÇñÁÅ ÃÆ å¶ À°é·Åº 鱧 BH Ãå§ìð ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ òÅêð¶ âðÅî¶ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÃÆ¢ î˺ À°é·Åº 鱧 î½Ü±çÅ ÇÂÜñÅà ÇòÚ î°ó îåÅ ðµÖä ìÅð¶ çÖñ ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ å¶ À°é·Åº ÇÂà Ãì§èÆ ïÕÆé ÇçòÅÇÂÁÅ¢ ñź׶à 寺 ÇòèÅÇÂÕ ðôÆç é¶ Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ ÇܧéÅ ÇÚð ðÅÜêÅñ îåÅ ê¶ô Õðé ìÅð¶ éÔƺ çµÃç¶, À°Ô ÇÂÜñÅà ÇòÚ ÇÔµÃÅ éÔƺ ñËä׶¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº éËôéñ ÕÅéëð§Ã ç¶ é¶åÅ çÆ í¶çíðÆ ÔÅñå ÇòÚ Ô¯ÂÆ î½å çÆ ÇéÁÅÇÂÕ ÜÅºÚ çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ êð éÅñ ÔÆ ÃòÅñ ÕÆåÅ ÇÕ ÁÅî éÅ×ÇðÕ çÆ î½å Ô¯ ÜÅä Òå¶ ÁÇÜÔÅ ÇÕÀ°º éÔƺ Ô°§çÅ

ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ÒÁ˺â¯ÃñëÅéÒ çÆ ìðÅîç 寺 êÅì§çÆ ÔàÅÂÆ

éòƺ ÇçµñÆ<Ãðì À°Ú ÁçÅñå é¶ ÕÆàéÅôÕ ÒÁ˺â¯ÃñëÅéÒ ìðÅçî Õðé çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ î°µÖ ÜµÜ ÁËÃ. ÁËÚ. ÕêÅâÆÁÅ Òå¶ ÁÅèÅÇðå ìËºÚ é¶ Çéðç¶ô ÇçµåÅ ÇÕ íÅðå ÇòÚ Á˺â¯ÃñëÅé ç¶ ÇéðîÅä, ÃêñÅÂÆ Áå¶ òð寺 Òå¶ êÅì§çÆ ÜÅðÆ ðÔ¶×Æ¢

05 October 2011, Wednesday

Áðì ÃÅ×ð å¶ ÇÔ§ç îÔźÃÅ×ð ÓÚ Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź çÅ çõñ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ : êzèÅé î§åðÆ Á§åððÅÜÆ Üñ îÅðן ñÂÆ Çéò¶ô òèÅÀ°ä Òå¶ ÷¯ð

î¯çÆ Òå¶ ç§Ç×Áź çÅ ç¯ô ñÅÀ°ä òÅñÅ ÁÇèÕÅðÆ íµà Ç×zøåÅð

ÁÇÔîçÅìÅç<î°Áµåñ ê°Çñà ÁÇèÕÅðÆ Ã§ÜÆò íµà ÇÜÃ é¶ B@@B ÇòÚ ×¯èðÅ Õźâ ÇêµÛ¯º ԯ¶ ç§Ç×Áź ÇòÚ ×°ÜðÅå ç¶ î°µÖ î§åðÆ éÇð§çð î¯çÆ çÅ Ôµæ Ô¯ä çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÃÆ é±§ ê°ÇñÃ é¶ ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå ÇêµÛ¯º ÁµÜ Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ¢ ÇÃêÅÔÆ Õ¶ âÆ ê§å ÇÜÃ é¶ B@@B ç¶ ç§Ç×Áź ç½ðÅé À°Ã ç¶ åÇÔå Õ§î ÕÆåÅ ÃÆ òñ¯º çðÜ ÕðòÅÂÆ ÇôÕÅÇÂå ç¶ Ãì§è ÇòÚ íµà 寺 ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ À°Ã Òå¶ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ é½Õð 鱧 èîÕÅÀ°ä, ×ñå Ãì±å ÇåÁÅð Õðé Áå¶ ×ñå åðÆÕ¶ éÅñ ÇÔðÅÃå ÒÚ ðµÖä ç¶ ç¯ô ñŶ Ôé¢ ôÇÔð ç¶ ê°Çñà ÕÇîôéð ðèÆð ÇÃéÔÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íµà 鱧 Ç×zëåÅð ÕðÕ¶ À°Ã Õ¯ñ¯º ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢

î°§ìÂÆ<íÅðåÆ Ãî°§çðÆ êÅäÆÁź ÇòÚ ÜñEñ°à¶ÇðÁź çÆÁź òè ðÔÆÁź ØàéÅòź ç¶ îµç¶é÷ð êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ãî°§çðÆ Ãð×ðîÆÁź Òå¶ ê±ðÆ é÷ð ðµÖä çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ Áðì ÃÅ×ð å¶ ÇÔ§ç îÔźÃÅ×ð ÇòÚ Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź çÅ çõñ ÃÅⶠñÂÆ òµâÆ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ Á§åððÅÜÆ ÜñEîÅðן ñÂÆ Çéò¶ô òèÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂæ¶ ôÅéî°Ö§âÅ ÔÅñ ÇòÚ íÅðåÆ ÜÔÅ÷ðÅéÆ Çé×î (ÁËÃ. ÃÆ. ÁÅÂÆ.)

ç¶ E@ ÃÅñ ê±ð¶ Ô¯ä Òå¶ ÕðòŶ ÃîÅ×î 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áðì ÃÅ×ð ÇòÚ Ãî°§çðÆ ñ°à¶ÇðÁź ç¶ Ôîñ¶ Áå¶ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÇÔ§ç îÔźÃÅ×ð ÇòÚ ÁÇÜÔÆÁź ØàéÅòź òÅêðÆÁź Ôé ÇÜé·Åº ÕðÕ¶ ÇÂÔ ÷ð±ðÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêäÆ Ãî°§çðÆ Ã°ðµÇÖÁÅ òµñ ÇèÁÅé ç¶Âƶ¢ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆÁź ØàéÅòź ÕðÕ¶ î°ñÕ é±§ קíÆð õåðÅ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ íÅðåÆ ÇÕôåÆÁź å¶ Ãî°§çðÆ ÜÔÅ÷ź ðÅÔƺ Ô°§ç¶ òêÅð ñÂÆ ÷¯õî êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÇÂà ÃîµÇÃÁÅ éÅñ Çéêàä ñÂÆ ÃÅâÆ

ðÅîñÆñ·Å îËçÅé 寺 íµÜçÅ éÅ åź îÅð ÇçµåÅ ÜźçÅ<ðÅîç¶ò

B ÜÆ Ø°àÅñÅ<ÕéÆî¯ÞÆ çÆ ÷îÅéå Òå¶ Ã°äòÅÂÆ AG 鱧

Ôðç¯ÂÆ (À°µåð êzç¶ô)<ï¯× ×°ð± ìÅìÅ ðÅîç¶ò çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ E ܱé çÆ ðÅå 鱧 ê°Çñà òµñ¯º ÕÆåÆ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé ܶÕð À°Ô íµÜç¶ éÔƺ åź îÅð Ççµå¶ ÜźçË¢ À°µåð êzç¶ô ÇòÚ ÃòËÇíîÅé ïÅåðÅ Õð ðÔ¶ ðÅîç¶ò é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð À°Ô îËçÅé ÒÚ¯º À°á Õ¶ íµÜç¶ éÔƺ åź À°é·Åº çÅ ÔÅñ òÆ ðÅÜìÅñÅ ÇÜÔÅ ÔÆ Ô¯äÅ ÃÆ¢ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ÇízôàÅÚÅð ç¶ ÇõñÅø ÇçµñÆ ðÅîñÆñ·Å îËçÅé ÒÚ îðé òðå ç½ðÅé ê°ÇñÃ é¶ ñÅáÆÚÅðÜ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÇÂà ñÅáÆÚÅðÜ ç½ðÅé ðÅÜìÅñÅ éźÁ çÆ Á½ðå ÷õîÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà çÆ ìÅÁç î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ À°èð ÇÂà ç½ðÅé ÃîÅÜòÅçÆ êÅðàÆ ç¶ ðÅÜ ï±Çéà î°ÖÆ ÁÇÖñ¶ô ïÅçò é¶ Õµñ· ç¶ð ðÅå ðÅîç¶ò éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ ïÅçò Ç÷ñ·¶ 寺 ÕzźåÆ ðµæ ïÅåðÅ ÕðÕ¶ ÇéÕñ ðÔ¶ Ôé¢ Ã±åðź 寺 êåÅ ñµ×Å ÇÕ ìÅìÅ ðÅîç¶ò å¶ ïÅçò ç¶ ÇòÚÕÅð AE Çî§à ×µñìÅå Ô¯ÂÆ¢

éòƺ ÇçµñÆ <B ÜÆ ÃêËÕàzî Ø°àÅñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ Õð ðÔÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ Çòô¶ô ÁçÅñå é¶ çðÅÇòó îé¶åð Õó×î (âÆ. ÁËî. Õ¶.) çÆ Ã§Ãç î˺ìð Áå¶ åÅÇîñéÅâ± ç¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÁËî. Õð°äÅÇéèÆ çÆ ê°µåðÆ ÕéÆî¯ÞÆ Áå¶ ÕñË×éÅð àÆ. òÆ. ç¶ ÁËî.âÆ. ôðç Õ°îÅð çÆÁź ÷îÅéå Áð÷ÆÁź Òå¶ Ã°äòÅÂÆ AG ÁÕå±ìð åµÕ î°ñåòÆ Õð ÇçµåÆ¢ ÕéÆî¯ÞÆ ç¶ òÕÆñ ðôÆñ Õ°îÅð é¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ Çòô¶ô ܵÜ

Ãî°§çðÆ ø½Ü, åµà ðµÇÖÁÕ ìñź, ÜÔÅ÷ðÅéÆ Õ§êéÆÁź Ô¯ð Õ½îźåðÆ Â¶Ü§ÃÆÁź éÅñ åÅñî¶ñ ÕðÕ¶ Ãź޶ å½ð Òå¶ ïåé Õð ðÔ¶ Ôé¢ Á§åððÅÜÆ ÜñEîÅð× ñÂÆ Çéò¶ôE êzèÅé î§åðÆ é¶ Á§åððÅÜÆ Üñ îÅð× ñÂÆ Çéò¶ô òèÅÀ°ä Òå¶ ÷¯ð Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°µåðEê±ðì òð׶ ç¶ô ç¶ ç±ðEç±ð¶â¶ ÇÂñÅÇÕÁź ÇòÚ ÜñEîÅðן ðÅÔƺ òêÅð òèÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Ü¯ òÅåÅòðé Áå¶ å¶ñ çÆ ìµÚå êµÖ¯º ñÅÔ¶ò§ç ÃÅìå Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂà òµñ קíÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð Õðé çÆ ñ¯ó ÔË åź ܯ Õ°µñ ñÅ×å 鱧 صà ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶ å¶ ç¶ô ç¶ Á§çð±éÆ ÇÔµÇÃÁź ÇòÚ ê°µÇÜÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢Ò

ú. êÆ. ÃËéÆ é±§ çµÇÃÁÅ, ÒÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î¶ðÆ î°òµÕñ ç¶ ÇÖñÅø ÁçÅñå òµñ¯º ç¯ô ÇéðèÅÇðå ÕÆå¶ ÜÅä ìÅÁç ÔÆ ÁÃƺ ÷îÅéå çÆ Áð÷Æ Òå¶ Ç÷ðÅÔ ÕðéÆ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź¢Ò òÕÆñ é¶ Ã°êðÆî Õ¯ðà ç¶ ÁÅç¶ô çÅ ÔòÅñÅ ÇçµåÅ, ÇÜà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ ç¯ôÆ ÁÅêä¶ ÇÖñÅø ç¯ô åËÁ Ô¯ä ìÅÁç ÔÆ ÷îÅéå î§× ÃÕç¶ Ôé¢ ôðç Õ°îÅð é¶ òÆ ÇÂÔ¯ ×µñ ç°ÔðÅÂÆ¢ ÁçÅñå ÇòÚ ê§Ü Ô¯ð ÷îÅéå Áð÷ÆÁź Òå¶ Ã¯îòÅð 鱧 Ç÷ðÅÔ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ÃòÅé àËñÆÕÅî ç¶ êðî¯àð ôÅÇÔç ìñòÅ, ÇÃé¶ï°µ× Çëñî÷ ç¶ Çéðç¶ôÕ ÕðÆî î¯ðÅéÆ,

ÁÅÇÃø ìñòÅ, ðÅÜÆò Á×ðòÅñ, ÃÅìÕŠçÚÅð î§åðÆ Â¶. ðÅÜÅ ç¶ ÇéµÜÆ ÃÕµåð ÁÅð. Õ¶. Ú§ç½ÇñÁÅ ôÅÇîñ Ôé¢ ÁçÅñå é¶ ÃÅð¶ ç¯ôÆÁź Òå¶ ç¯ô ÇéðèÅÇðå Õðé ìÅð¶ AE Ãå§ìð 鱧 øËÃñŠðäÅÀ°äÅ ÃÆ êð ÁÇÜÔÅ éÔƺ Ô¯ ÃÇÕÁÅ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î°µÖ ç¯ôÆ Â¶. ðÅÜÅ é¶ ô°µÕðòÅð 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô î°Õµçî¶ ÇòÚ åç ÔÆ ÇÔµÃÅ ñËä׶ ܶÕð ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ÇÂÔ çµÃ¶ ÇÕ À°é·Åº ÇÖñÅø ÜÅºÚ ê±ðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË Üź éÔƺ¢ ÁçÅñå é¶ Ô¯ð ç¯ôź Ãì§èÆ ÜòÅì ç¶ä ñÂÆ ÃÅð¶ ç¯ôÆÁź 鱧 G ÁÕå±ìð åµÕ çÅ Ãîź ÇçµåÅ ÔË¢

ÁËÃ.ÃÆ. ÁËÃ.àÆ. Õ¯àÅ òèÅÀ°ä ìÅð¶ îÅÇÂÁÅòåÆ é¶ êzèÅé î§åðÆ é±§ ÇñÖÆÁÅ

ÃÆ.òÆ.ÃÆ. å¶ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. çÃæÅòź éÅñ Û¶óÛÅó Õðé çÅ Çòð¯è

ñÖéÀÈ<À°åð êzç¶ô çÆ î°µÖ î§åðÆ îÅÇÂÁÅòåÆ é¶ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é±§ ÇÂÕ Ô¯ð êµåð ÇñÖ Õ¶ î§× ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ÁËÃ. ÃÆ å¶ ÁËà .àÆ ñÂÆ À°é·Åº çÆ ÁÅìÅçÆ Áé°ÃÅð ðÅÖòź Õ¯àÅ òèÅÇÂÁÅ ÜÅò¶ å¶ ÇéµÜÆ Ö¶åð å¶ ÇéÁźêÅÇñÕÅ ÇòÚ À°é·Åº ñÂÆ é½ÕðÆÁź ðÅÖòÆÁź ÕÆåÆÁź ÜÅä¢ êzèÅé î§åðÆ é±§ ÇñÖ¶ åÅÜÅ êµåð ÇòÚ îÅÇÂÁÅòåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁËÃ. ÃÆ å¶

ÁËÃ.àÆ íÅÂÆÚÅð¶ çÆ ÁÅìÅçÆ ÇòÚ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË êð§å± ÇÂé·Åº ñÂÆ ðÅÖòź Õ¯àÅ êÇÔñź òÅº× ÔÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº 鱧 ÃÔ±ñåź ç¶ä ÇòÚ î°ôÇÕñź ÁÅ ðÔÆÁź Ôé¢ îÅÇÂÁÅòåÆ é¶ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Ô¯ð êÛóÆÁź ÜÅåź ( ú.ìÆ. ÃÆ) 鱧 À°é·Åº çÆ ÁÅìÅçÆ Áé°ÃÅð Ãî°µÚÅ ðÅÖòź Õ¯àÅ òèÅÀ°ä 寺 ìÅÁç ÔÆ ÁËÃ. ÃÆ., ÁËÃ. àÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ ÜÅò¶¢

éòƺ ÇçµñÆ <Ã˺àðñ ÇòÜÆñ˺à ÕÇîôéð êzçÆê Õ°îÅð å¶ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ ç¶ î°ÖÆ Â¶.êÆ ÇÃ§Ø é¶ Á§éÅ Ô÷Åð¶ àÆî òµñ¯º Ççµå¶ ׶ ðÞÅÁ Áé°ÃÅð ÁÅêäÆÁź çÃæÅòź éÅñ ÇÕö åðź çÆ Û¶óÛÅó Õðé çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¯é¯º ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÁµÜ ñ¯ÕêÅñ Çìµñ ìÅð¶ ×Çáå çÃçÆ Õî¶àÆ Á׶ ÁÅêäÅ êµÖ ðµÇÖÁÅ¢ ÇÂé·Åº ç¯òź ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ÃÆ.òÆ.ÃÆ å¶ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ ç¶ î°ÖÆÁź 鱧 êzÃåÅÇòå ñ¯ÕêÅñ çÅ î˺ìð ìäÅÀ°ä çÅ Ãîðæé ÕÆåÅ å¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÅ Õçî ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ ÇòòÃæÅ å¶ À°Õå ç¯ Ã§ÃæÅòź ÇòÚÅñ¶ ÃÔÅÇÂÕ Çõè Ô¯ò¶×Å¢

ÁÃñ ç¯ôÆÁź ÇÖñÅø ÜÅºÚ éÔƺ Ô¯ ðÔÆ<Õ°ñÕðéÆ

éòƺ ÇçµñÆEB@@H ÇòÚ òÅêð¶ é¯à ìçñ¶ ò¯à Ø°àÅñ¶ çÅ ç¯ôÆ Áå¶ íÅÜêÅ é¶åÅ ÁËñ. Õ¶. ÁâòÅéÆ ç¶ ÃÅæÆ ðÔ¶ ðèƺçð Õ°ñÕðéÆ é¶ ÁµÜ ÃòÅñ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ç¶ ÁÃñ ç¯ôÆÁź ÇÖñÅø ÜÅºÚ éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ¢ À°é·Åº ÃòÅñ ÕÆåÅ, Òï±. êÆ. ¶.EA éÅñ çì§Çèå ÇòÁÕåÆ ÇÜé·Åº é¶ òµâ¶ ëÅÇÂç¶ êzÅêå ÕÆå¶, ÜÅºÚ ç¶ çÅÇÂð¶

é¯à ìçñ¶ ò¯à îÅîñÅ

ÇòÚ¯º ìÅÔð ÇÕÀ°º Ôé¢Ò Õ°ñÕðéÆ ÇÜà 鱧 BG Ãå§ìð 鱧 Ç×zøåÅð ÕÆåÅ ÃÆ, é¶ ÇçµñÆ ÁçÅñå Çòå ÷îÅéå ñËä Ã çñÆñ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà îÅîñ¶ ç¶ ÁÃñ ç¯ôÆ ê°Çñà çÆ êÔ°§Ú 寺 ìÅÔð Ôé¢ ÒÁÃñ ñÅí ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ Õ½ä Ãé?Ò ÇÂà çÅ ÜòÅì ê°Çñà կñ éÔƺ¢ Õ°ñÕðéÆ ç¶ òÕÆñ é¶ Çòô¶ô ÜµÜ Ã§×ÆåÅ ãƺ×ðÅ ÃÇÔ×ñ 鱧 çµÇÃÁÅ, ÒÇÂÔ (êËÃÅ) ÁÃñ ñÅí ñËä òÅÇñÁź 寺 Áîð ÇÃ§Ø ðÅÔƺ ÁÅÇÂÁÅ¢ êð Ãð¯å (êËÃÅ) ìÅð¶ Áܶ òÆ êåÅ éÔƺ¢Ò Õ°ñÕðéÆ

ç¶ Çéðç¯ô Ô¯ä çÅ çÅÁòÅ ÕðÇçÁź À°Ã ç¶ òÕÆñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°ñÕðéÆ ÇÖñÅø Õ¯ÂÆ á¯Ã Ãì±å éÔÆ ÔË¢ Õ°ñÕðéÆ çÆ ÷îÅéå Áð÷Æ Òå¶ ìÇÔà Áܶ ÜÅðÆ ÔË¢ ÁçÅñå ò¶Ö¶×Æ ÃÇà§× ÁÅêð¶ôé çÆ ÃÆ. âÆ÷.E ñåðź Áé°ÃÅð é¯à ìçñ¶ ò¯à îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ñÂÆ ÁçÅñå é¶ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÔË ÇÕ ÇÂÃ ç¶ ÃÇà§× ÁÅêð¶ôé òÅñÆÁź F ÃÆ.âÆ÷. 鱧 ò¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ÜµÜ Ã§×ÆåÅ ãƺ×ðÅ ÃÇÔ×ñ é¶ ÇçµñÆ ê°Çñà 鱧 ÁÅç¶ô ÇçµåÅ ÇÕ ÇÂà Ãì§èÆ À°Õå ÃÆâÆ÷ ÁçÅñå Õ¯ñ ê¶ô ÕÆåÆÁź ÜÅä¢

çÃç î˺ìð Áô¯Õ Áð×ñ Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ çÆ îé÷±ðÆ

éòƺ ÇçµñÆ<é¯à ìçñ¶ ò¯à Ø°àÅñ¶ ÒÚ ñ¯Õ ÃíÅ ÃêÆÕð îÆðÅ Õ°îÅð é¶ íÅÜêŠçÃç î˺ìð Áô¯Õ Áð×ñ Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ ÁÅêäÆ ÔðÆ Þ§âÆ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ çÃç ç¶ Ã±åðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇçµñÆ ê°Çñà òñ¯º Áô¯Õ Áð×ñ Çòð°µè î°ÕµçîÅ ÚñÅÀ°ä ñÂÆ ÃêÆÕð 寺 î§× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÜà 鱧 îÆðÅ Õ°îÅð é¶ êzòÅé Õð ÇñÁÅ¢ Áô¯Õ Áð×ñ îµè êzç¶ô ÒÚ Çí§â 寺 çÃç î˺ìð Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà îÅîñ¶ ÒÚ ÇçµñÆ ê°ÇñÃ é¶ ÇçµñÆ çÆ ÁçÅñå ÒÚ ÁµÜ çðÜ ÕðòŶ ÃêñÆî˺àðÆ ç¯ô êµåð ÒÚ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü°ñÅÂÆ B@@H ÒÚ ï±. êÆ. ¶. EA òñ¯º ÃÅÔîäÅ ÕÆå¶ ×¶ ÇòôòÅà îå 寺 êÇÔñź ðÅÜ ÃíÅ ÒÚ Ã§Ãç î˺ìð Áîð ÇÃ§Ø ç¶ ìËºÕ ÖÅÇåÁź ÇòÚ¯º Õ¯ÂÆ ÁÃèÅðé ñËä ç¶ä éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ç¯ô êµåð ÒÚ Áîð ÇÃ§Ø Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ ê§ÕÜÅ Õ°îÅð ÇÃ§Ø ç¶ ìËºÕ ÖÅÇåÁź çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ê°ÇñÃ é¶ ç¯ô êµåð ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áîð ÇÃ§Ø é¶ A ܱé, B@@H 寺 ñË Õ¶ CA Ü°ñÅÂÆ åµÕ ÁÅêä¶ ð¯ÇÂñ ìËºÕ ÁÅë ÃÕÅàñ˺â, ï˵à ì˺Õ, ÁËÃ. ìÆ. ÁÅÂÆ. Áå¶ ï±éÅÂÆÇàâ ìËºÕ ÁÅë ǧâÆÁÅ ç¶ ÖÅÇåÁź ÒÚ¯º òµè 寺 òµè E.AG ñµÖ ð°ê¶ ÕµãòŶ Ãé¢ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ðÅÜÆò î¯Ôé é¶ Çòô¶ô ÜµÜ Ã§×ÆåÅ ãƺ×ðÅ ÃÇÔ×ñ çÆ ÁçÅñå ÇòÚ ÃêñÆî˺àðÆ ç¯ô êµåð çÅõñ ÕðòÅÇÂÁÅ¢


èîÕ

íÅðå

05 October 2011, Wednesday

15

íÅÜêÅ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ å¯º ç±ð ðÔ¶ éÇð§çð î¯çÆ

éòƺ ÇçµñÆ ÇÂÔ ç¯ô ñÅÀ°ä ÇÕ êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ç¶ î§åðÆ î§âñ ÇòÚ Õñ¶ô Úµñ ÇðÔÅ ÔË ÇêµÛ¯º íÅÜêÅ ÁµÜ Ö°ç èðî çÕà ÒÚ ëÃÆ é÷ð ÁÅÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± éÇð§çð î¯çÆ, ìÆ. ÁËÃ. ï¶çÆï°ðµêÅ Áå¶ ðî¶ô ê¯ÖÇðÁÅñ ÇÂæ¶ ô°ð± Ô¯ÂÆ êÅðàÆ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ ç¯ ÇçéÅ îÆÇà§× 寺 ç±ð ðÔ¶¢ íÅÜêÅ êzèÅé ÇéÇåé ×âÕðÆ òñ¯º Õñ· ÇÂÔ ÕÇÔä ÇÕ ×°ÜðÅå ç¶ î°µÖ î§åðÆ éÇð§çð î¯çÆ é±§ îÆÇà§× ÒÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ñÂÆ îéÅÀ°ä ç¶ ïåé ÜÅðÆ Ôé ç¶ ìÅò±Üç À°Ô îÆÇà§× ÒÚ ôÅÇîñ éÔƺ ԯ¶¢ êÅðàÆ ç¶ ìÔ°å æ¯ó·¶ î˺ìð ÇÂÔ çñÆñ ç¶ ðÔ¶ Ôé ÇÕ î¯çÆ éðÅÇåÁź ç¶ òðå ðµÖ ðÔ¶ Ôé ÇÂà ñÂÆ À°é·Åº òñ¯º ÁÅÀ°äÅ Á½ÖÅ ÔË¢ ñåðź é¶

íÅÜêÅ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðÆ çÆ îÆÇà§× ÒÚ êzèÅé ÇéÇåé×âÕðÆ å¶ ÁâòÅéÆ¢

íÅÜêÅ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ îÆÇà§× ÇòÚ ÇÔµÃÅ ñ˺çÆ Ô¯ÂÆ íÅÜêÅ é¶åÅ ÃîÇðåÆ ÇÂðÅéÆ¢

Õ¶ºçð ÃðÕÅð ÒÁÅåî ÔµÇåÁÅ ç¶ ðÅÔÓ Óå¶ : ÁËñ.Õ¶. ÁâòÅéÆ

éòƺ ÇçµñÆ ÃÆéÆÁð íÅÜêÅ ÁÅ×± ÁËñ. Õ¶. ÁâòÅéÆ é¶ êÅðàÆ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ Öåî Ô¯ÂÆ ç¯:Ççéź îÆÇà§× ç¶ ÁÅÖðÆ Ççé ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçð çÆ ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×áܯó ÃðÕÅð ÒÁÅåî:ÔµÇåÁÅ ç¶ ðÅÔÒ Òå¶ Úµñ ðÔÆ ÔË å¶ ÇÂÃ ç¶ íÇòµÖ ìÅð¶ Õ°Þ éÔƺ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ¢ À°é·Åº êÅðàÆ òðÕðź 鱧 Á×ÅÀ±º Ú¯äź ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔä çŠõçÅ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅ÷ÅçÆ å¯º ìÅÁç êÇÔñÆ òÅð î½Ü±çÅ ÃÇæåÆ ò¶Öä 鱧 ÇîñÆ ÔË¢ ÃðÕÅð ÇòÚ ÇízôàÅÚÅð çÅ ì¯ñìÅñÅ ÔË å¶ ÇÂÔ ÃðÕÅð õåÅ À°µêð ìä¶ ðÇÔä ç¶ ï¯× éÔƺ ÔË¢ ÁâòÅéÆ Ü¯ ÃÅë:ðæðÆ ðÅÜéÆåÆ å¶ òèÆÁÅ ôÅÃé 鱧 ñË Õ¶ AA ÁÕåìð 寺 ðµæ ïÅåðÅ ô°ð± Õð ðÔ¶ Ôé, é¶ ÷¯ð ç¶ Õ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ ñ¯Õź 鱧 ÇízôàÅÚÅð å¶ îÇÔ§×ÅÂÆ ìÅð¶ ÜÅ×ð±Õ Õðé ñÂÆ Ã§Øðô Õð¶×Æ¢ ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð çÆ ÁÅ×± ðôîÅ ÃòðÅÜ é¶ ÁÅêä¶ ÇåµÖ¶ ôìçź òÅñ¶ íÅôä ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õ íÅÜêÅ òµñ ò¶Ö ðÔ¶ Ôé å¶ êÅðàÆ

鱧 ÁÅêäÅ Øð áÆÕ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ êÅðàÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ ç¯:ÇçéÅ îÆÇà§× ÇòÚ À°µåð êzç¶ô, îéÆê°ð å¶ ê§ÜÅì ÇòÚ ÁÅ ðÔÆÁź ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ç½ðÅé ÁêäÅÂÆ ÜÅä òÅñÆ ðäéÆåÆ ìÅð¶ ÇòÚÅðź ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź¢ îÆÇà§× ÇòÚ ç¶ô çÆ ÁÅðÇæÕ ÃÇæåÆ ìÅð¶ òÆ ÚðÚÅ Ô¯ÂÆ¢ ÕÅðÜÕÅðéÆ òµñ¯º ç¶ô çÆ åÅ÷Å ðÅÜÃÆ ÃÇæåÆ ìÅð¶ îåÅ òÆ êÅà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ îÆÇà§× ÇòÚ¯º ×°ÜðÅå ç¶ î°µÖ î§åðÆ éÇð§çð î¯çÆ çÆ öËð: ÔÅ÷ðÆ ìÅð¶ ÔÅñź ÇÕ êÅðàÆ ÁÅ×±Áź é¶ ÜéåÕ å½ð Òå¶ Õ°Þ éÔƺ ÇÕÔÅ êð§å± êÅðàÆ ÇòÚñ¶ ñåðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅðàÆ ç¶ Õ°Þ ÃÆéÆÁð ÁÅ×±Áź é¶ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ éÅ Ö°ôÆ çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË¢ î¯çÆ çÆ ×Ëð:ÔÅ÷ðÆ ÕÅðé êÅðàÆ ÁÅêä¶:ÁÅê 鱧 òµâÆ êz¶ôÅéÆ ÇòÚ ëÃÆ Ô¯ÂÆ îÇÔñà Õð ðÔÆ ÔË¢ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ îÆÇà§× ç¶ êÇÔñ¶ Ççé ðôîÅ ÃòðÅÜ å¶ ÁËî. ò˺ÕÂÆÁÅÔ éÅÇÂâ± òð׶ ÃÆéÆÁð é¶åÅòź é¶ î¯çÆ çÆ ×Ëð:ÔÅ÷ðÆ ìÅð¶ Õ°Þ òÆ ÕÇÔä 寺 éÅºÔ Õð ÇçµåÆ ÃÆ Í

çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁÃñ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÃzÆ î¯çÆ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± ÁËñ Õ¶. ÁâòÅéÆ çÆ Ú§×¶ êzôÅÃé Áå¶ ÃÅë ðæðÆ ðÅÜéÆåÆ ñÂÆ ô°ð± ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÜéÚ¶åéÅ ïÅåðŠ寺 éðÅ÷ Ôé¢ õìð ÔË ÇÕ À°é·Åº ÃzÆ ÁâòÅéÆ é±§ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ïÅåðÅ ì¶ñ¯óÆ ÔË¢ ÃzÆ î¯çÆ ÇÜÔó¶ Á×ñÆÁź Ú¯äź ÒÚ íÅÜêÅ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ÁÔ°ç¶ ñÂÆ À°îÆçòÅð ìäé çÆ ÇåÁÅðÆ ÇÖµÚ ðÔ¶ Ôé, ÃzÆ ÁâòÅéÆ çÆ ïÅåðŠ鱧 À°é·Åº ç¶ êzèÅé î§åðÆ ÁÔ°ç¶ ñÂÆ êÅðàÆ çÅ À°îÆçòÅð ìäé ç¶ ïåé òܯº ç¶Ö ðÔ¶ Ôé¢ ÃzÆ î¯çÆ, ÃzÆ ÁâòÅéÆ òñ¯º ÁÅêäÆ ïÅåðÅ ô°ð± Õðé çÆ æź ìçñ Õ¶ ÇìÔÅð ÇñÜÅä 寺 òÆ éðÅ÷ Ôé¢ íÅÜêÅ çÆ Ú¯àÆ çÆ ñÆâðÇôê é¶ ÃzÆ î¯çÆ çÆ ×Ëð: î½Ü±ç×Æ å¯º ÇèÁÅé ÔàÅÀ°ä çÅ ïåé ÕÆåÅ ÔË¢

×âÕðÆ çÅ ÃðÕÅð Òå¶ ÔîñÅ

íÅÜêÅ ç¶ Õ½îÆ êzèÅé ÇéÇåé ×âÕðÆ é¶ ÁµÜ Õ¶ºçð çÆ ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×µáܯó ÃðÕÅð 鱧 ÇízôàÅÚÅð ç¶ î°µç¶ Òå¶ Ø¶ðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°çðåÆ ÃÅèéź çÆ Á§é·¶òÅÔ ñ°µà ÃźÞÅ êz×åÆôÆñ ×µáܯó ÃðÕÅð çÅ Çòô¶ô åðÆÕÅ ìä Ç×ÁÅ ÔË¢ êÅðàÆ çÆ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ êÇÔñ¶ Ççé çÆ îÆÇà§× 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÃzÆ ×âÕðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õź×ðà ç¶ô ÃÅÔîä¶ çðê¶ô Ú°ä½åÆÁź çÅ î°ÕÅìñÅ Õðé çÆ åÅÕå ×°ÁÅ Ú°µÕÆ ÔË¢ ÇÂà êzÇÕÇðÁÅ ÒÚ Õź×ðà ְç òÆ ÇÂÕ ÃîµÇÃÁÅ ìä Ú°µÕÆ ÔË Áå¶ À°Ã 鱧 Ú¯äź ÇòÚ ÔðÅ Õ¶ ÇÂà ÃîµÇÃÁÅ çÅ Ôµñ ÕðéÅ êò¶×Å¢


16

èîÕ

íÅðå

05 October 2011, Wednesday

îéî¯Ôé ÇÃ§Ø å¶ Ã¯éÆÁÅ ç¶ çõñ éÅñ ðñÇÞÁÅ ÇòòÅç » î°ÖðÜÆ å¶ ÇÚç§ìðî é¶ ÕÆåÆ ÃźÞÆ êz˵à ÕÅéëð§Ã » Ççé íð ÚñçÆÁź ðÔÆÁź îÆÇà§×ź

ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. òµñ¯º ÇÚç§ìðî 鱧 ÕñÆé ÇÚà

B ÜÆ îÅîñÅ

éòƺ ÇçµñÆ1Çòå î§åðÆ êzäÅì î°ÖðÜÆ òñ¯º À°Ã ÇìÁÅé ÇÜà ÇòÚ ×zÇÔ î§åðÆ êÆ. ÇÚç§ìðî Òå¶ ç¯ô ñÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ å¯º ÁÅêä¶CÁÅê çÆ ç±ðÆ ìäÅ ñËä éÅñ Çòµå î§åðÅñ¶ òñ¯º B ÜÆ ÃêËÕàzî çÆ ÁñÅàî˺à ìÅð¶ ÇñÖ¶ é¯à 鱧 ñË Õ¶ ç¯òź ÒÚ êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇòòÅç Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ Õź×ðà ÇòÚ îÅîñ¶ 鱧 Öåî Õðé ñÂÆ Ççé íð ÚµñÆÁź Ãð×ðîÆÁź ÇêµÛ¯º ÃzÆ ÇÚç§ìðî çÆ î½Ü±ç×Æ ÇòÚ ÃzÆ î°ÖðÜÆ é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà é¯à ÇòÚ çðÜ Çéðä¶ Áå¶ íÅòÁðæ À°é·Åº ç¶ ÇòÚÅðź çÆ åð÷îÅéÆ éÔƺ Õð綢 ÃzÆ î°ÖðÜÆ Áå¶ ÃzÆ ÇÚç§ìðî òµñ¯º êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø éÅñ ÕÆåÆ îÆÇà§× ÇÜæ¶ îÅîñ¶ 鱧 ðñÞÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, ÇêµÛ¯º ç¯ò¶º î§åðÆ ÕÇêñ Çõìñ Áå¶ ÃñîÅé Ö°ðôÆç éÅñ îÆâÆÁÅ ÃÅÔîä¶ ÇÂյᶠÁŶ¢ ÃzÆ î°ÖðÜÆ ç¶ ÇìÁÅé ÇêµÛ¯º Ö°ôÆ ÷ÅÔð ÕðÇçÁź ÃzÆ ÇÚç§ìðî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇìÁÅé 鱧 ÃòÆÕÅð Õðç¶ Ôé Áå¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÃƺ ÃÅð¶ ÃðÕÅð ÇòÚ Ôź, ÇÂà ñÂÆ îÅîñÅ Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÕ ÔëåÅ êÇÔñź Ü篺 çÅ BE îÅðÚ B@AA çÅ Çòå î§åðÅñ¶ çÅ ÇÂÔ é¯à ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ Ü¶Õð À°Ã Ã ç¶ Çòå î§åðÆ B@@A ÒÚ ÕÆîåź çÆ æź ÇéñÅîÆ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ Ç÷ç Õðç¶ åź B ÜÆ Ø°àÅñ¶ 寺

êzèÅé î§åðÆ éÅñ îÆÇà§× 寺 ìÅÁç êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ êzäÅì î°ÖðÜÆ¢ éÅñ êÆ. ÇÚç§ìðî, ÕÇêñ Çõìñ å¶ ÃñîÅé Ö°ðôÆç òÆ Ôé¢ ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÃÆ, À°Ã Ã 寺 ÃzÆ ÇÚç§ìðî À°çÅà Úñ¶ ÁÅ ðÔ¶ Ãé¢

ïéÆÁÅ ×źèÆ òµñ¯º îÆÇà§×ź

êÅðàÆ êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ é¶ ÇÂà Ãì§èÆ Çòå î§åðÆ êzäÅì î°ÖðÜÆ, ðµÇÖÁÅ î§åðÆ Â¶. Õ¶. Á˺àéÆ Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ÃñÅÔÕÅð ÁÇÔîç êà¶ñ éÅñ îÆÇà§×ź ÕÆåÆÁź¢ ñåðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃzÆîåÆ ×źèÆ é¶ é¯à éÅñ êËçŠԯ¶ ÇòòÅç 鱧 Ôµñ Õðé ñÂÆ ÃzÆ êà¶ñ Áå¶ ÃzÆ Á˺àéÆ éÅñ ìÅÁç ç°êÇÔð îÆÇà§× ÕÆåÆ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ Çòå î§åðÆ ìÅÁç ÇòÚ îÆÇà§× ÇòÚ ôÅÇîñ ԯ¶¢ ÇêÛñ¶ Çå§é Ççéź ÇòÚ Çòå î§åðÆ çÆ ÃzÆîåÆ ×źèÆ éÅñ

ç±ÃðÆ îÆÇà§× ÔË¢ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ î§åðÆ é¶ ÇÂÃ î°µç¶ Òå¶ î§×ñòÅð ÃzÆîåÆ ×źèÆ éÅñ îÆÇà§× ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂÔ ÇòòÅç Çòµå î§åðÅñ¶ òµñ¯º êzèÅé î§åðÆ çøåð 鱧 B ÜÆ ìÅð¶ ÇñÖ¶ é¯à éÅñ ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜà ÇòÚ Ã°ÞÅÁ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü篺 B@@H ÇòÚ B ÜÆ ÃêËÕàzî çÆ ÁñÅàî˺à ÕÆåÆ ×ÂÆ À°Ã Ã ÃzÆ ÇÚç§ìðî Çòå î§åðÆ Ô°§ÇçÁź ¶. ðÅÜÅ (ÃÅìÕÅ ç±ðçÚÅð î§åðÆ) 鱧 êÇÔñź ÁÅÀ° êÇÔñź êÅÀ° çÆ éÆåÆ å¯º ð¯Õ ÃÕç¶ Ãé¢ Ã±åðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇòòÅç 鱧 ðñÞÅÀ°ä ç¶ ïåé òܯº ÃzÆ î°ÖðÜÆ é¶ Õµñ· êzèÅé î§åðÆ é±§ êµåð ÇñÖ Õ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ BE îÅðÚ çÅ é¯à Á§åð î§åðÅÇñÁź

ðËâÆ Áܶ ܶñ· ÒÚ ÔÆ ðÇÔä׶

ÔËçðÅìÅçCÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. çÆ Çòô¶ô ÁçÅñå é¶ ÖÅäÅ çÆ ×ËðÕÅ鱧éÆ Ö°çÅÂÆ ç¶ ç¯ô ÒÚ Ç×zøåÅð ÕðéÅàÕ ç¶ ÃÅìÕÅ î§åðÆ ÜéÅðçé ðËâÆ Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅñ¶ ìÆ.òÆ.ÃzÆÇéòÅà ðËâÆ çÆÁź ÷îÅéå Áð÷ÆÁź ÖÅðÜ Õð ÇçµåÆÁź¢ ÇÂà ò¶ñ¶ ðËâÆ C ÁÕå±ìð åÕ ÇéÁÅÇÂÕ Çðîźâ Òå¶ Ôé Áå¶ Ú§ÚÅñ×°óÅ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ÒÚ ì§ç Ôé¢

ק×à¯Õ ÇòÖ¶ êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÇÂÕ í°ÚÅñ êÆóå ÇòÁÕåÆ çÆ ÇÃÔå ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñËºç¶ Ô¯Â¶¢

êzèÅé î§åðÆ òµñ¯º í°ÚÅñ êÆóå ÇõÕî 鱧 ÇÂÕ Ô÷Åð Õð¯ó çÆ îçç çÅ ÁËñÅé

ק×à¯Õ1êzèÅé î§åðÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ í°ÚÅñ êzíÅÇòå ÇõÕî 鱧 Õ¶ºçð òµñ¯º ÇÂÕ Ô÷Åð Õð¯ó ÃÔÅÇÂåÅ ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÁµÜ êzèÅé î§åðÆ é¶ Ã±ì¶ ç¶ í°ÚÅñ êzíÅÇòå ÇÂñÅÇÕÁź çÅ ÔòÅÂÆ Ãðò¶Öä ÕÆåÅ¢ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÁËÃ. àÆ. ÁËé. ÁËî. ÔÃêåÅñ ÇòÚ íðåÆ í°ÚÅñ êÆóåź éÅñ î°ñÅÕÅå ÕðÕ¶ À°é·Åº çÆ ÇÃÔå çÅ ÔÅñ ÜÅÇäÁÅ¢ ÇÂà ÔÃêåÅñ ÇòÚ ñ×í× B@@ ñ¯Õź çÅ ÇÂñÅÜ Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ í°ÚÅñ

êÆóå ñÅÚ°§×, ñÅÚ¶é, Ú°§×æÅº× å¶ çܯº×± çÅ ÔòÅÂÆ Ãðò¶Öä Õðé ìÅÁç êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà հçðåÆ ÁÅøå ÇêµÛ¯º î˺ Õ¶ºçð ÃðÕÅð åðø¯º Ã±ì¶ ñÂÆ ÇÂÕ Ô÷Åð Õð¯ó çÆ îçç çÅ ÁËñÅé ÕðçÅ Ôź¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¶ºçð ÇÂÔ ×µñ ïÕÆéÆ ìäŶ×Å ÇÕ êzíÅÇòå ñ¯Õź 鱧 ðÅÔå Çîñ¶ Áå¶ À°é·Åº çÆ Ç÷§ç×Æ î°ó êàóÆ Òå¶ ÁÅ ÃÕ¶¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź êzèÅé î§åðÆ éòƺ ÇçµñÆ å¯º ìÅ×â¯×ðŠ갵ܶ Áå¶ À°æ¯º ÔòÅÂÆ Ãðò¶Öä ÕÆåÅ¢

À°èð Õ¶ºçðÆ ÜÅºÚ ÇìÀ±ð¯ é¶ Ã°êðÆî Õ¯ðà ÇòÚ B ÜÆ é¯à îÅîñ¶ ÇòÚ Õ¶ºçðÆ ×zÇÔ î§åðÆ êÆ. ÇÚç§ìðî 鱧 ÕñÆé ÇÚà ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¯ôź ÇÕ B@@H ÇòÚ Çòå î§åðÆ òܯº ÃzÆ ÇÚç§ìðî ¶. ðÅÜÅ òµñ¯º ÁêäÅÂÆ êÇÔñź ÁÅÀ° êÇÔñź êÅÀ° çÆ éÆåÆ çÅ Çòð¯è ÕðÕ¶ ÃðÕÅðÆ Ö÷Åé¶ é±§ Ô¯ÇÂÁÅ é°ÕÃÅé ð¯Õ ÃÕç¶ ÃÆ, ç¶ À°ñà ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ ÁçÅñå 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃzÆ ÇÚç§ìðî é¶ ÃçÅ ÔÆ ÃêËÕàzî çÆ ÇéñÅîÆ çÆ òÕÅñå ÕÆåÆ¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ é¶ àÅàÅ Áå¶ òÆâÆúÕ¯é ×ð°µêź 鱧 òÆ ÇÂà ذàÅñ¶ ÇòÚ ÇÂÕ åð·Åº éÅñ ÕñÆé ÇÚà ç¶ ÇçµåÆ ÔË êð ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÇéñ Á§ìÅéÆ ç¶ ð¯ñ çÆ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã çÆ Õ§êéÆ ç¶ Ü¶ñ· ÒÚ ì§ç Çå§é ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ Õ¯ÂÆ òÆ ×ñå Õ§î Õðé 寺 éÅñ ÃñÅÔ îôòðÅ ÕðÕ¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Õź×ðÃ é¶ ÃzÆ ÇÚç§ìðî ç¶ ÁÃåÆë¶ çÆ î§× ðµç Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î§åðÅñ¶ ç¶ é¯à çÅ ×°éÅÔ Òå¶ ÁÃð éÔƺ êò¶×Å¢

ÁÅêä¶CÁÅê 鱧 ç±ð Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ¶ܧÃÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÇÕ À°Ô ÁÃñ ñÅíêÅåðÆÁź çÅ êåÅ ñÅÀ°ä ñÂÆ Ô¯ð ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Õ§êéÆ ç¶ Ç×zøåÅð ÁË×÷ÆÇÕÀ±Çàò Ø°àÅñ¶ çÆ ÜÅºÚ ç½ðÅé Ççµå¶ ÇìÁÅéź 寺 ÇêµÛ¶ Ôà ׶ Ôé¢ ÜÃÇàà ÜÆ. ÁËÃ. ÇçØòÆ Áå¶ ÜÃÇàà ¶. Õ¶. ןװñÆ ç¶ ìËºÚ ÃÅÔîä¶ ê¶ô ԯ¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ òÕÆñ Õ¶. Õ¶. ò¶é±§×¯êÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃòËé Áå¶ ï±éÆàËÕ ç¶ À°ñà òÆâÆúÕ¯é ñÅÇÂçà çÆ ÔµÕçÅð ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜÅ Ãî¶å ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º òÆâÆúÕ¯é çÆ åðøçÅðÆ Õðé ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÃÅÇ÷ô ðÚä çÅ Ãì±å éÔƺ ÇîÇñÁÅ¢ ç¯ôÆ çÆ ÁêðÅèÕ ÃÅÇ÷ô ÕÅðé àÅàÅ àËñÆÃðÇòÇÃ÷ 鱧 ÃêËÕàzî ÁñÅàî˺à ñÂÆ Õ§êéÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ÃÅÇðÁź 寺 ÁÖÆð ÇòÚ ðµÇÖÁÅ ÃÆ¢

À°êð¯Õå îÆÇà§×ź 寺 êÇÔñź ÃzÆîåÆ ×źèÆ é¶ ñ¯Õ ÃíÅ çÆ ÃêÆÕð îÆðÅ Õ°îÅð éÅñ îÆÇà§× ÕÆåÆ¢ ÃzÆîåÆ ×źèÆ é¶ ÇÂà îÆÇà§× 鱧 ÃçíÅòéÅ òÅñÆ îÆÇà§× ÁÅÇÖÁÅ ÔË¢

å¯ÔëÅ îÅîñ¶ ÓÚ ÜË ñÇñåÅ ÇÖñÅë նà ÖÅðÜ

Ú¶éÂÆ1 îçðÅà ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ÜÃÇàà ն.ÁËé.ìÅôÅ é¶ åÅÇîñéÅâ± çÆ î°µÖ î§åðÆ ÜË ñÇñåŠ鱧 ðÅÔå Çç§ÇçÁź ÁÅêä¶ Üéî Ççé Òå¶ ñ¶ ç¯ Õð¯ó ç¶ å¯Ôë¶ Çòð°µè Úµñ ðÔÆ ÕÅðòÅÂÆ é±§ ðµç Õð ÇçµåÅ¢ ÃÆ.ìÆ.ÁÅÂÆ. é¶ çÅõñ ÕÆåÆ

ÚÅðÜôÆà ÒÚ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ AIIB ÒÚ ÁÅêä¶ Üéî Ççé î½Õ¶ ÜË ñÇñåÅ é¶ EG ñ¯Õź Õ¯ñ¯º òµÖ òµÖ ì˺Õź éÅñ Ãì§èå B Õð¯ó ç¶ î°µñ ç¶ HI Çâîźâ âðÅëà ñ¶ Ãé¢ ÜË ñÇñåÅ é¶ ÇÂà ÕÅðòÅÂÆ é±§ ðµç Õðé ñÂÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà çÅ çðòÅÜÅ ÖóÕÅÇÂÁÅ ÃÆ¢

êzîÅä± ÃîðµæÅ òÅñÆ Á×éÆ1B çÅ Ãøñ êðÆÖä

í°òé¶ôòðCíÅðå é¶ À°óÆÃÅ ÒÚ òÆñ·ð àÅê± å¯º êzîÅä± ÔÇæÁÅð ÇñÜÅä ÒÚ Ãîðµæ Á×éÆCB ìËÇñÃÇàÕ Çî÷ÅÂÆñ çÅ Ãøñ êðÆÖä ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂà Çî÷ÅÂÆñ çÆ îÅð Õðé çÆ ÃîðµæÅ B@@@ ÇÕñ¯îÆàð çÆ ÔË¢ ÒǧàÆ×z¶à¶â àËÃà ð¶ºÜÒ ç¶ Çéðç¶ôÕ ÁËÃ. êÆ. çÅÃ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ èðåÆ å¯º èðåÆ Òå¶ îÅð Õðé òÅñÆ Á×éÆCB Çî÷ÅÂÆñ çÅ êðÆÖä Ãò¶ð¶ I.C@ òܶ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ ê±ðÆ åð·Åº Ãøñ ÇðÔÅ¢

òÅåÅòðä ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ íÅðåÆ å¶ Çòç¶ôÆ ÃËñÅéÆ îÔÅåîÅ ×źèÆ Áå¶ ðÅòä çÅ í¶Ã èÅð Õ¶ ÃÅÂÆÕñ ðËñÆ Õµãç¶ Ô¯Â¶¢


èîÕ

17

05 October 2011, Wednesday

AGHB ç¶ ç°ðñµí éÕô¶ é¶ ÕÆåÆ ÃÆ

Üñ§èð 寺 ñÅԽ𯺠êÅð åµÕ ç¶ ÇÂñÅÕ¶ çÆ ÒÇõÖź ç¶ ç¶ôÓ òܯº ÇéôÅéç¶ÔÆ

Ú§âÆ×ó·1íÅðå ÒÚ ÇìzÇàô ôÅÃé ç½ðÅé çé AGHB ÇòÚ Á§×ð¶Ü ÃðÕÅð òµñ¯º ÇåÁÅð ÕðòŶ ׶ íÅðå ç¶ ç°ðñµí éÕô¶ 寺 ÇÂÕ ÔËðÅéÆÜéÕ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ éÕôŠܶîà ðÆéñ éźÁ ç¶ ÇÂµÕ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÃÆ Ü¯ íÅðå ÇòÚ ÇìzÇàô ðÅÜ çÅ êÇÔñÅ ÒÃðò¶Áð Üðéñ ÁÅë ǧâÆÁÅÒ ÃÆ¢ ÇÂÔ ç°ðñµí éÕôÅ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ìÔ°å ÔÆ ê°ðÅåé ÃÅÇÔå çÅ Õ§ÇêÀ±àðÆÕðé Õðé òÅñÆ Ã§ÃæÅ éÅéÕôÅÔÆ àðµÃà Õ¯ñ î½Ü±ç ÔË Áå¶ Ã§ÃæÅ é¶ î½Ü±çÅ Áå¶ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź êÆó·ÆÁź ñÂÆ ÇÂà éÕô¶ çÅ Ô±ìÔ± Õ§ÇêÀ±àðÆ À°åÅðÅ ÕðÕ¶ ÇÂÃ鱧 ÁÅêäÆ ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ êÅ ÇçµåÅ ÔË¢ éÕô¶ ÇòÚ ÖÅà ׵ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Ü¶îà ðÆéñ é¶ Üñ§èð 寺 ñÅÔ½ð åµÕ Áå¶ ÇÂà 寺 Õ°µÞ êÅð åµÕ ç¶ ÇÂñÅÕ¶ 鱧 ê§ÜÅì ÇñÖä çÆ ìÜÅÇ ÇÂà ÇÖµå¶

ǵ÷å ÖÅåð Õåñ îÅîñ¶ ÒÚ AB ç¯ôÆÁź 鱧 À°îð ÕËç Üƺç1ÃæÅéÕ ÁçÅñå é¶ Çµ÷å ÖÅåð Õåñ ç¶ ÇÂÕ îÅîñ¶ ÒÚ AB ç¯ôÆÁź 鱧 À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¯ôÆÁź ÒÚ ñóÕÆ ç¶ îÅåÅ ÇêåÅ òÆ ôÅÇîñ Ôé ÇÜé·Åº é¶ ÁÅêäÆ ñóÕÆ ç¶ êåÆ çÅ Õåñ Õð ÇçµåÅ ÃÆ¢ ñóÕÆ é¶ êÇðòÅð òÅÇñÁź ç¶ Çòð¯è ç¶ ìÅòܱç ò¶çêÅñ éÅñ ÇòÁÅÔ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ òèÆÕ Ç÷ñ·Å Áå¶ ÃËôé ÜµÜ ÁÅð. ÁËé íÅðåÆ é¶ Ã¯éÆÁÅ ç¶ ÇêåÅ è§éðÅÜ, îÅåÅ è§éêåÆ Áå¶ A@ Ô¯ðź 鱧 BB Ü°ñÅÂÆ, B@@I çÆ ðÅå 鱧 ò¶çêÅñ çÅ Õåñ Õðé ÕðÕ¶ À°îð ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÔËÍ

çÆ ÒÇõÖź ç¶ ç¶ôÒ òܯº ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕÆåÆ Áå¶ éÕô¶ ÇòÚ ÇÂà ÇÖµå¶ é±§ ÒÕ§àðÆ ÁÅë çÅ ÇõÖ÷Ò ÇñÇÖÁÅ¢ ÇÂà ÇÖµå¶ ÇòÚ éÅ ÇÃðë ê§Ü çÇðÁÅ î½Ü±ç Ãé ìñÇÕ ñÅÔ½ð, ÇÃÁÅñÕ¯à, ×°ÜðÅå, ÁàÕ, î°ñåÅé å¶ Üñ§èð òÆ ÇÂà ÇÖµå¶ ÒÚ î½Ü±ç Ãé¢ éÕô¶ ÇòÚ ÃðÔ§ç Áå¶ ñ°ÇèÁÅä¶ é±§ ÇõÖź ç¶ ç¶ô 寺 ìÅÔð ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ, ôÅÇÂç ÃðÔ§ç ÇÂñÅÕÅ À°Ã ò¶ñ¶ êÇàÁÅñÅ ÇðÁÅÃå ÇòÚ Ô¯ò¶×Å¢ éÅéÕôÅÔÆ àðµÃà ç¶ Ã§ÃæÅêÕ Ã. çÇò§çðêÅñ ÇÃ§Ø é¶ ÇÂÔ éÕôÅ ÇòÖÅÀ°ºÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô êz¯ÜËÕà ÇòðÃÅ åÇÔå AGHB 寺 êÇÔñź ç¶ òÆ ÕÂÆ ê°ðÅåé éÕÇôÁź çÅ Õ§ÇêÀ±àðÆÕðé Õð Ú°µÕ¶ Ôé êð çé AFAI, AFEB, AFGB, AGBI Áå¶ AGD@ ÇòÚ Á§×ð¶÷ź òµñ¯º ÇåÁÅð ÕÆå¶ ×¶ íÅðå ç¶ ÇÂé·Åº éÕÇôÁź ÇòÚ ê§ÜÅì 鱧 ê§ÜÅì ÔÆ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÜçÇÕ À°êð¯Õå ǵկ

ÇÂÕ éÕôÅ ÔË ÇÜà ÇòÚ À°Õå ÇÖµå¶ é±§ ÒÇõÖź çÅ ç¶ôÒ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÜà ò¶ñ¶ ܶîà ðÆéñ é¶ ÇÂÔ éÕôÅ ÇåÁÅð ÕðÅÇÂÁÅ ÃÆ À°Ã ÇòÚ ê§ÜÅì ç¶ ÇÃµÖ òµÖ òµÖ ÇîÃñź ÇòÚ ò§â¶ ԯ¶ Ãé¢ Ôð ÇÃµÖ ÇîÃñ çÅ ÁÅêäÅ ÁÇèÕÅð Ö¶åð ÃÆ êð ׯð¶ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆ é±§ ÇÂà ׵ñ çÅ Ç×ÁÅé ÃÆ ÇÕ ÇÂé·Åº ÇîÃñź ÁèÆé ÁÅÀ°ºç¶ Ö¶åð ÇõÖź ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ À°Ã é¶ Ôð ÇîÃñ çÆ òµÖðÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ Õðé ìÜÅÇ Ãî±Ô ÇîÃñź 鱧 ÇõÖź çÅ ç¶ô ÇñÇÖÁÅ¢ éÕô¶ ÇòÚ ÇõÖź ç¶ ç¶ô çÆ ×¯ð¶ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ìÅÕÅÇÂçÅ Õ¶ÃðÆ ð§× éÅñ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ ç¶ô ç¶ Ô¯ð ðÅÜź çÆ Ô¯ðéź ð§×ź ÇòÚ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÂÔ òÆ Ãêµôà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÕÔó¶ ð§× òÅñŠñìÅ À°Ã ò¶ñ¶ ÇõÖź çÅ íÅðå ÇòÚ ÇìzÇàô ðÅÜ ç¶ êÇÔñ¶ ÒÃðò¶Áð Üðéñ ÁÅë ǧâÆÁÅÒ òµñ¯º ÇåÁÅð ç¯Ãå ÃÆ Áå¶ ÇÕÔóŠñìÅ ÇõÖź çÅ ÕÆåÅ ç¶ô çÅ éÕôÅ ÇÜà ÇòÚ ê§ÜÅì Ã±ì¶ é±§ ê§ÜÅì ÇñÖä çÆ ìÜÅÇ ÒÇõÖź çÅ ç¶ôÒ (Õ§àðÆ ÁÅë çÅ ÇõÖÃ) ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ ç°ôîä ÃÆ¢

Áø÷ñ î°µç¶ Óå¶ Ü§î±1ÕôîÆð ÇòèÅé ÃíÅ Áµ×¶ ð¯Ã êzçðôé

ÃzÆé×ð1ÁÅ÷Åç ÇòèÅÇÂÕ Áìç°µñ ðôÆç ÇÜÃ é¶ ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ ñ¯Õ ÃíÅ Òå¶ Ôîñ¶ ç¶ ç¯ôÆ Áø÷ñ Ãì§èÆ îåÅ ê¶ô ÕÆåÅ ÃÆ, é¶ ÁµÜ ÁÅêä¶ ÔîÅÇÂåÆÁź éÅñ ܧî±A ÕôîÆð ÇòèÅé ÃíÅ ìÅÔð èðéÅ ç¶ Õ¶ Ãçé çÆ ÕÅðòÅÂÆ çÅ Çòð¯è ÕÆåÅ¢ Õµñ· íÅÜêÅ Áå¶ Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕź ç¶ ô¯ðAôðÅì¶ ÕÅðé Ãçé çÆ ÕÅðòÅÂÆ éÅ Úµñä ÕðÕ¶ Áø÷ñ ìÅð¶ îå¶ Òå¶ Õ¯ÂÆ ÚðÚÅ éÔƺ ÃÆ Ô¯ ÃÕÆ Áå¶ ÃêÆÕð î°Ô§îç ÁÕìð ñ¯é é¶ ÕÅðòÅÂÆ ê±ð¶ Ççé ñÂÆ î°ñåòÆ Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ ÁµÜ Ãçé çÆ ÕÅðòÅÂÆ Ã íÅÜêÅ

éòƺ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ Õ¶ºçðÆ Ã±ÚéÅ å¶ êzÃÅðé î§åðÆ Á§ÇìÕŠïéÆ Áå¶ ÖÅäź ìÅð¶ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ ÇçéôÅ êà¶ñ êµåðÕÅðź 鱧 çì¯èé Õðç¶ Ã¢

ÖÅäź Ãì§èÆ éò¶º Çìµñ 鱧 ÕËìÇéà çÆ îé÷±ðÆ

éòƺ ÇçµñÆA Õ¶ºçðÆ ÕËìÇéà òµñ¯º ÖÅäÅ ìÅð¶ éò¶º Çìñ (ÇòÕÅà Áå¶ Çéïî) 鱧 êzòÅé×Æ ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÇÜà çÅ îÕÃç ÖÅäÅ ç¶ Ö¶åð ÒÚ ÁÅÕðôÕ Çéò¶ô Áå¶ åÕéÆÕ ñÂÆ òèÆÁÅ îÅÔ½ñ êËçÅ ÕðéÅ ÔË¢ ÕËìÇéà çÆ îÆÇà§× Ò寺 ìÅÁç ÖÅä î§åðÆ ÇçéôÅ êà¶ñ é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź çµÇÃÁÅ ÇÕ Çìñ 鱧 çÃç ç¶ ÃðçÆÁź ç¶ ÇÂ÷ñÅà ÒÚ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢

ê°ÇñÃ é¶ Ú°µÇÕÁÅ

ê°ÇñÃ é¶ ÔðÕå ÇòÚ ÁÅÀ°ºÇçÁź èðé¶ Òå¶ ìËᶠðôÆç 鱧 ÜìðÆ Ú°µÕ ÇñÁÅ ÇÜà ç½ðÅé À°Ã ç¶ ÕÂÆ ÇÔîÅÇÂåÆÁź 鱧 ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñË ÇñÁÅ¢ ÇÂà ÇÖµÚAè±Ô ÕÅðé ðôÆç ç¶ Öµì¶ êËð çÆ Ü°µåÆ ÇÕå¶ Çâµ× êÂÆ å¶ À°Ã é¶ Ãçé ÇòÚ ÜÅä 寺 éÅºÔ Õð ÇçµåÆ å¶ ÃÕµåð¶å ç¶ î°µÖ ×¶à é¶ó¶ ÔÆ ìËá Ç×ÁÅ¢ÔîÅÇÂåÆÁź 鱧 Öç¶óé ñÂÆ ê°Çñà åÅÇÂéÅå ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂñÅÕ¶ ÃÆ.ÁÅð.êÆ.ÁËø ç¶ ÜòÅé åÅÇÂéÅå Ãé¢

ÇòèÅÇÂÕź ÇÖñÅø ÕÅðòÅÂÆ çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕź é¶ Ãçé

ðôÆç çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ êzçðôé ǧÜÆéÆÁð ðôÆç ÁÅêä¶ Ã˺Õó¶ ÔîÅÇÂåÆÁź ÇÜé·Åº ÇòÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ é½ÜòÅé ôÅÇîñ Ãé, éÅñ ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ î°µÖ ×¶à Òå¶ ê°µÜ Õ¶ ÇÃòñ ÃÕµåð¶å Áå¶ ÇòèÅéÕÅð Õ§êñËÕà òµñ ð¯Ã òܯº òè¶ ÇÜæ¶ À°é·Åº ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź ÇÖñÅø éÅÁð¶ìÅ÷Æ ÕÆåÆ ÇÜé·Åº Õµñ· Áø÷ñ î°µç¶ Òå¶ ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ Úµñä ÇçµåÆ ÃÆ¢ ìÅÁç ÇòÚ ðôÆç ÔîÅÇÂåÆÁź éÅñ èðé¶ Òå¶ ìËá ׶¢

ÒÚ¯º òÅÕÁÅÀ±à ÕÆåÅ å¶ Ãçé çÆ ÕÅðòÅÂÆ î°ñåòÆ ÕðéÆ êÂÆ¢


18

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¼Õ é÷ð ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ çÅ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± ÕÅì±

ÕÅì°ñ 9Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ Ã°ðµÇÖÁÅ ÜòÅéź é¶ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ ÔË¢ éÅ௠çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ Õ½îźåðÆ ë¯ðÃ ç¶ ÜòÅéź é¶ Ç×zëåÅð ÔµÕÅéÆ ÁÅ×± çÆ êÛÅä ÔÅÜÆ îÅñÆ ÖÅé òܯº ÕÆåÆ ÔË Ü¯ ÇÃðÅÜ å¶ ìçð±çÆé ÔµÕÅéÆ çÅ ÚÅÚÅ ÔË å¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ çÅ ÃÆéÆÁð Õîźâð ÔË¢ À°Ã çÆ Ç×zëåÅðÆ çµÖä ê±ðì Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂö ç½ðÅé ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ïîé ÇòÚ îÅð¶ ׶ Áñ ÕÅÇÂçÅ ç¶ Ú¯àÆ ç¶ èÅðÇîµÕ ÁÅ×± Áéòð ÁñJ ÁòÅñÕÆ çÆ î½å 鱧 ÇÂÕ òµâÆ ØàéÅ çµÇÃÁÅ¢

ÁÃÅç ç¶ ÃîðæÕź é¶ Ã°µà¶ ÁîðÆÕÆ ÃøÆð Òå¶ êµæð

ÁîÅé (ÃÆðÆÁÅ)9 ñåðź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÆðÆÁÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìôðJ ÁñJÁÃÅç ç¶ ÃîðæÕź é¶ ÁµÜ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ é¶åÅ ÔÃé ÁìçËñÅÇ÷î éÅñ î°ñÅÕÅå Õðé ñÂÆ çÇîôÕ çÅ ç½ðÅ Õð ðÔ¶ ÁîðÆÕÆ ðÅÜç±å Áå¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ô¯ð éÆåÆòÅéź Òå¶ êµæð ðµà¶¢ ÇÂÕ ÚôîçÆç é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃøÅðåÖÅé¶ çÆÁź ç¯ ÕÅðź 鱧 ÕÅëÆ é°ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

ïîÅñÆÁÅ ç¶ Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź é¶ ï±éÅé çÅ ÜÔÅ÷ ÛµÇâÁÅ

î¯×ÅÇçô±— ïîÅñÆÁÅ ç¶ Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź é¶ ñµÖź âÅñð çÆ Çëð½åÆ òññä ÇêµÛ¯º ï±éÅé ç¶ Á×òÅ îÅñòÅÔÕ ÜÔÅ÷ 鱧 î°Õå Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ Ã±åðź é¶ ôéÆòÅð ÇÂæ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Ãî°§çðÆ âÅÕ±Áź é¶ ñ×í× G îÔÆé¶ êÇÔñź Á˵î. òÆ. â¯òð éÅîÆ À°Õå ÜÔÅ÷ 鱧 Á×òÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ëðòðÆ ç¶ Á§å ÒÚ úîÅé ÇòÖ¶ ÇÂà ÜÔÅ÷ 鱧 Á×òÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ñ°à¶ÇðÁź é¶ ÜÔÅ÷ ç¶ Áîñ¶ ç¶ BC î˺ìðź 鱧 ÁÅêä¶ Õì÷¶ ÒÚ ñË ÇñÁÅ ÃÆ¢ Á×òÅÕÅðź é¶ Çëð½åÆ çÆ î¯àÆ ðÕî òññä ÇêµÛ¯º ÇÂà ÜÔÅ÷ 鱧 ÛµÇâÁÅ, ÇÜÔóÅ ôéÆòÅð ðÅå åÕ Ã°ðµÇÖÁå է㶠òµñ òè ÇðÔÅ ÃÆ¢

05 October 2011, Wednesday

ñÅç¶é çÆ êåéÆ é±§ Á×òÅ Õðé çÆ åÅÇñìÅé çÆ ÃÅÇ÷ô éÅÕÅî

ÇÂÃñÅîÅìÅç9åÅÇñìÅé òñ¯º ÁñÕÅÇÂçÅ ç¶ î°ÖÆ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é çÆ Ãí 寺 Û¯àÆ À°îð çÆ êåéÆ é±§ êÅÇÕÃåÅéÆ ÇÔðÅÃå ÒÚ¯º Á×òÅ Õðé çÆ ï¯ÜéÅ éÅÕÅî Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ÒÃéÒ çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð î°µñÅ À°îð é¶ E@@ åÅÇñìÅéÆÁź 鱧 êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁå Øð Òå¶ èÅòÅ ì¯ñä 鱧 ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÜæ¶ Áîñ Áìç°ñëµåÅÔ Ãî¶å ñÅç¶é çÆÁź ç¯ Ô¯ð êåéÆÁź 寺 ê°µÛÇ×µÛ

ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÃÆ¢ êÅÇÕÃåÅéÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ é±§ åÅÇñìÅé çÆ ÇÂà ï¯ÜéÅ çÅ êåÅ ñµ×ä 寺 ìÅÁç ñÅç¶é çÆÁź Çå§é¯º êåéÆÁź Áå¶ ê§Ü ìµÇÚÁź 鱧 ÇÕö Ô¯ð ÃæÅé Òå¶ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ BI ÃÅñÅ Áîñ ÁîðÆÕÅ òñ¯º ÕÆå¶ Ôîñ¶ ç½ðÅé ñÅç¶é 鱧 ìÚÅÀ°ä ò¶ñ¶ ÷õîÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÇÂà Ôîñ¶ ÇòÚ ñÅç¶é çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ Áîñ çÅ Üéî ïîé çÅ ÔË Áå¶ À°Ã Õ¯ñ A@ ÃÅñź çÆ ñóÕÆ ÔË¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç— êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ Üéðñ êzò¶÷ î°ôµðë é¶ íÅðå Áå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé Çòð°µè ÷ÇÔð À°×ñç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÔÅÇîç ÕðÜÂÆ íÅðå ç¶ Ôµæź ÒÚ Õáê°åñÆ Ôé Áå¶ íÅðåÆ ×°ÁźãÆ ç¶ô ÒÚ êÅÇÕÃåÅé Çòð¯èÆ îÅÔ½ñ ìäÅÀ°ä çÆ éÅêÅÕ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ ÔË¢ íÅðå ç¶ Õµàó Çòð¯èÆ Üéðñ î°ôµðë é¶ ÁîðÆÕŠ鱧 òÆ ñê¶à ÒÚ ñ˺ÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ ÁîðÆÕÅ òÆ íÅðå çÅ ê±ðÅ ÃÅæ Çç§çÅ ÔË¢ êµÛîÆ ç¶ôź é¶ íÅðåÆÁź 鱧 Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ îéîð÷Æ òÅñÆÁź Ãð×ðîÆÁź ÚñÅÀ°ä çÆ ê±ðÆ Û¯à ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº àËñÆ×zÅë 鱧 ÇçµåÆ ÇÂÕ Ç§àðÇòÀ± ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅôàðêåÆ çÅ ÁÔ°çŠçíÅñä 寺 Õ°Þ Ã ìÅÁç ÔÆ À°é·Åº 鱧 êåÅ ñµ× Ç×ÁÅ ÇÕ ÕðÜÂÆ íÅðå ç¶ Ôµæź çÆ Õáê°åñÆ Ôé Áå¶ À°Ô À°ÔÆ Õðç¶ Ôé, ܯ íÅðå À°é·Åº 鱧 Õðé ñÂÆ ÕÇÔ§çÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÕÅðéź ÕðÕ¶ ÕðÜÂÆ éÅñ À°é·Åº ç¶ Ãì§èź ÒÚ Õ°óµåé ÁÅ ×ÂÆ, ܯ Ü× ÜÅÇÔð ÔË¢

ÇÂðÅÕ ÒÚ ì§ì èîÅÕÅ9B îð¶

ÇÕðÕ°Õ (ÇÂðÅÕ) Jê°Çñà Áå¶ ÔÃêåÅñ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ì×çÅç 寺 BE@ ÇÕñ¯îÆàð ç±ð ÇÂðÅÕ ç¶ ÇÕðÕ°Õ ôÇÔð ÒÚ ÇÂÕ ì˺Õ, ÇÜµæ¶ ê°Çñà òÅñ¶ åéÖÅÔź ñË ðÔ¶ Ãé, ç¶ ìÅÔð ÷ìðçÃå ì§ì èîÅÕÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜà ÒÚ B ÇòÁÕåÆ

ì§ì èîÅÕ¶ ÒÚ AE îð¶

ì×çÅç9 ì×çÅç ÒÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ ÕÅð ì§ì èîÅÕ¶ ÒÚ AE ñ¯Õź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ å¶ D@ Ô¯ð ÜÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÇÂÕ ÇÂðÅÕÆ ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ èîÅÕÅ ì×çÅç ç¶ çµÖäÆ ÇԵö ÒÚ ÇÂÕ ôÆÁÅ îÃÇÜç é¶ó¶ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÜæ¶ ñ¯Õ ÁÅêä¶ Ãì§èÆ ç¶ Ã§ÃÕÅð î½Õ¶ ÇÂյᶠԯ¶ Ãé¢ êÅðÕ ÕÆåÆ ÕÅð ÒÚ Ô¯Â¶ èîÅÕ¶ ÒÚ ôÆÁÅ îÃÇÜç ÒÚ ÇÂյᶠԯ¶ ñ¯Õź 鱧 ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢

îÅð¶ ׶ Áå¶ CF ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÃæÅéÕ àËñÆÇò÷é é¶ ÇçÖÅÇÂÁÅ ÇÕ èîÅÕ¶ òÅñÆ æź Ò寺 ÕÅñÅ è±Áź ÇéÕñ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÂà ÃÅñ Ç÷ÁÅçÅåð ÃðÕÅðÆ çøåðź Üź ÇÂðÅÕÆ Ã°ðµÇÖÁÅ çÃÇåÁź 鱧 ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË

ÇéÀ±ïÅðÕ9 ÕôîÆð î°µç¶ é±§ ëñÃåÆé ç¶ îÃñ¶ òð×Å çµÃÇçÁź êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔéÅ ðìÅéÆ Öð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà îÃñ¶ ç¶ êµÕ¶ Ôµñ 寺 Çìéź çµÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÒÚ ÃÇæð ôÅåÆ î°îÇÕé éÔƺ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕ é¶ î°ñÅÕÅå ç½ðÅé íÅðå 鱧 ÇÂà î½ÇñÕ ÃÚÅÂÆ å¯º ÜÅä± ÕðòÅ ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂà Ôëå¶ ç¶ ô°ð± ÒÚ Ô¯ÂÆ ÒÁÅð׶éÅÂÆܶôé ÁÅë ÇÂÃñÅÇîÕ ÕÅéëð§ÃÒ çÆ ÃÅñÅéÅ îÆÇà§× ÒÚ ì¯ñÇçÁź Öð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü§î± ÕôîÆð Áå¶ ëñÃåÆé ç¯ ÁÇÜÔ¶ ÁäðñÞ¶ î°µç¶ Ôé ܯ çï°Õå ðÅôàð ç¶ Â¶Ü§â¶ ÒÚ Ãí 寺 ê°ðÅä¶ Ôé¢

ñÇÔ§ç¶ ê§ÜÅì ç¶ ×òðéð åÅÃÆð ç¶ ÔÇåÁÅð¶ 鱧 î½å çÆ Ã÷Å

êÅÇÕÃåÅé ç¶ ôÇÔð ëËÃñÅìÅç ÇòÖ¶ ç¯ À¹µêð åµÕ ñµèÆÁ» Ö¯åÅ ×µâÆÁ» ÇÜé·» Ú¯º ÇÂÕ çÅ Ö¯åÅ Çâµ× Ç×ÁÅ þ ù ÖóÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ À¹é·» ç¶ îÅñÕÍ

ÇÂÃñÅîÅìÅç9êÅÇÕÃåÅé çÆ ÁçÅñå é¶ ê§ÜÅì ç¶ ×òðéð ÃñîÅé åÅÃÆð çÆ ÔµÇåÁÅ ç¶ ç¯ô ÒÚ À°é·Åº ç¶ ê°Çñà ððµÇÖÁÅ ÕðîÆ îÇñÕ î°îåÅ÷ Ô°ÃËé ÕÅçðÆ é±§ ç¯ôÆ áÇÔðÅÀ°ºç¶ ԯ¶ À°Ã 鱧 î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅéÆ àÆ. òÆ. ÚËéñ çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð ÁçÅñå é¶ ÕÅçðÆ é±§ ÔµÇåÁÅ Áå¶ ÁµåòÅç ç¶ îÅîÇñÁź ÒÚ ç¯ î½å çÆÁź Ã÷Åòź ðäÅÂÆÁź Ôé¢ ÕÅçðÆ é¶ ×òðéð åÅÃÆð çÆ D ÜéòðÆ é±§

Ú¯àÆ çÅ ÁñÕÅÇÂçÅ ÁµåòÅçÆ ÁòñÅÕÆ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ

ç°ìÂÆ9Áðì ç¶ôź ÇòÚ ÖåðéÅÕ ÃîÇÞÁÅ ÜźçÅ ÁñÕÅÇÂçÅ çÅ Ú¯àÆ çÅ ÁµåòÅçÆ Áéòð ÁñJ ÁòñÅÕÆ ÁµÜ ïîé ÇòÚ ÇÂÕ ÔòÅÂÆ Ôîñ¶ ç½ðÅé îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ îÂÆ î Ô Æ é ¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÁñÕÅÇÂçÅ î°ÖÆ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é ç¶ îÅð¶ ÜÅä ÇêµÛ¯º ÁµåòÅçÆÁź 鱧 ÇÂÔ ç±ÃðÅ

éÅÕÅî Õð ÇçµåÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ õìð ¶ܧÃÆ çÆ Çðê¯ðà Áé°ÃÅð Áµ× ì°ÞÅÀ°ä òÅñ¶ ÇÃñ§âðź ÒÚ òµâÆ îÅåðÅ ÇòÚ èîÅÕÅÖ¶÷ Ãîµ×ðÆ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÃðÕÅð é¶ Ô°ä ðÅÜèÅéÆ çÆÁź òµÖJòµÖ ÇÂîÅðåź ÒÚ ÇÂà åð·Åº ç¶ ÇÃñ§âðź 鱧 ðµÖ¶ ÜÅä Òå¶ ð¯Õ ñ×Å ÇçµåÆ ÔË¢ îÇñÕ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ÃÅÇ÷ô ÇòÚ ôÅÇîñ Õ°Þ ÁµåòÅçÆÁź 鱧 Ç×zøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

Öð é¶ ÕôîÆð î°µç¶ çÆ å°ñéÅ ëñÃåÆé éÅñ ÕÆåÆ

íÅðå ç¶ Ôµæź ÒÚ Õáê°åñÆ ìä ׶ Ôé ÕðÜÂÆ : î°ôðë

ÔòÅÂÆ ÔÅçö ÒÚ îð¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆÁź ñÅôź ìðÅîç ÜÕÅðåÅ— ǧâ¯é¶ôÆÁÅ ÒÚ ìÆå¶ Ççéƺ ÇÜÔóÅ ÔòÅÂÆ ÔÅçÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, ÒÚ ÃòÅð ÃÅð¶ AH î°ÃÅëðź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ çÅ îñìÅ å¶ ñÅôź ǧâ¯é¶ôÆÁÅ ç¶ ç±ðJ çðÅÜ òÅñ¶ Ö¶åð ðîÅàðÅ àÅê± å¯º ôéÆòÅð Çîñ ×ÂÆÁź¢ Õ½îÆ ÜÅºÚ Áå¶ ìÚÅÁ ¶ܧÃÆ ç¶ î°ÖÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ìÚÅÁ à¯ñÆÁź ÔÅçö òÅñÆ æź Òå¶ êÔ°§Ú ×ÂÆÁź Ôé Áå¶ À°é·Åº À°æ¯º AH ÇòÁÕåÆÁź ç¶ îðé çÆ ê°ôàÆ Õð ÇçµåÆ ÔË¢

ÁÅÂÆ. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. ç¶ ÕðÆìÆ ÇÂÕ Ã±åð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Áîñ ÕÅøðź Çòð°µè ñóéÅ ÚÅÔ°§çÆ ÔË Áå¶ ÁÅêä¶ ìµÇÚÁź 鱧 îÜÅÔçÆé òÅº× ÇÃÖñÅÂÆ ç¶äÆ ÚÅÔ°§çÆ ÔË¢ ÇÂÃñÅîÅìÅç ÒÚ ÁµåòÅçÆ ÃÅÇ÷ô éÅÕÅîJêÅÇÕÃåÅé ç¶ Á§çð±éÆ îÅîÇñÁź ç¶ î§åðÆ ðÇÔîÅé îÇñÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃñÅîÅìÅç ê°ÇñÃ é¶ ðÅÜèÅéÆ ÒÚ ÇÂÕ îÔµåòê±ðé ÇÂîÅðå 鱧 À°âÅÀ°ä çÆ ÃÅÇ÷ô

òµâÅ ÞàÕÅ ÔË¢ ïîéÆ ðµÇÖÁÅ î§åðÅñ¶ ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÔòÅÂÆ Ôîñ¶ ðÅÔƺ ÁñJÁòñÅÕÆ ç¶ î¯àð ÕÅëñ¶ 鱧 ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ êð À°Ã é¶ ÇÂà Ôîñ¶ ìÅð¶ Ô¯ð ò¶ðò¶ ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ Áå¶ ÇÂÔ òÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÇçµåÆ ÇÕ ÇÂÔ ÔîñÅ ÇÕà òñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ Ü§îêñ ÇÂÔ ÁµåòÅçÆ ç¶ ïîé ÇòÚ ñ°Õ¶ Ô¯ä çÅ ôµÕ ÃÆ¢ òÅÇô§×àé ÇòÚ ïîéÆ ç±åØð ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁòñÅÕÆ ïîé ç¶ ÕÃì¶ Öô¶ë 寺 H

ÇÕñ¯îÆàð ç±ð îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÃÆ. ÁËé. ÁËé. çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÁîðÆÕÆ êzôÅÃé ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÁñòÅÕÆ ç¶ îÅð¶ ÜÅä çÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ïîéÆ ÇêÛ¯Õó òÅñÅ ÁñòÅÕÆ B@@G 寺 ïîé ÇòÚ ñ°ÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÁîðÆÕÅ D@ ÃÅñÅ ÁñJÁñòÅÕÆ é±§ ÁÅêä¶ ç¶ô ñÂÆ Ãí 寺 òµâÅ ÖåðÅ ÃîÞçÅ ÃÆ Áå¶ À°Ã ç¶ ÕÂÆ ÔîÇñÁź ÇòÚ ÕÇæå í±ÇîÕÅ ìçñ¶ À°Ã 鱧 Õ½îźåðÆ çÇÔôå êçç çÅ çðÜÅ ÇçµåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç ÒÚ ÇÂÕ ðËÃà¯ð˺à ç¶ ìÅÔð ÔµÇåÁÅ Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ åÅÃÆð é¶ ÇÂÕ ÇÂÃÅÂÆ Á½ðå çÅ êµÖ ÇñÁÅ ÃÆ ÇÜà 鱧 Áµñ·Å çÅ ÁêîÅé Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ î½å çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÁÅÇÃÁÅ ìÆìÆ éźÁ çÆ ÇÂà ÇÂÃÅÂÆ Á½ðå 鱧 ܱé B@@I ÒÚ ÁÅêä¶ Çê§â ÒÚ êz¶ôÅéÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êË ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÁÅÇÃÁÅ ê§Ü ìµÇÚÁź çÆ îź ÃÆ Áå¶ Çê§â ÒÚ ÇÂÕµñÆ ÇÂÃÅÂÆ ÃÆ¢ Çê§â çÆÁź Á½ðåź çÅ çÅÁòÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅÇÃÁÅ é¶ Áµñ·Å çÅ ÁêîÅé ÕÆåÅ ÔË¢

ÇëñÆêƺà ÒÚ å±ëÅé é¶ DC ÜÅéź ñÂÆÁź

îéÆñÅ9 ÇëñÆêƺà ÒÚ ÁŶ ÇòéÅôÕÅðÆ å±ëÅé é¶ÃÅå ÒÚ ÇîzåÕź çÆ Ç×äåÆ òµè Õ¶ DC Ô¯ ×ÂÆ ÔË Ü篺ÇÕ C@ Ô¯ð ñ¯Õ ñÅêåÅ çµÃ¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ å±ëÅé ÕÅðé úð¯ðÅ êzźå ÒÚ ÷îÆé ÇÖÃÕä çÆÁź Öìðź òÆ Ôé¢ Õ½îÆ ÁÅëå êzì§èé êðÆôç ç¶ ÕÅðÜÕÅðÆ Çéç¶ôÕ ì¶Çéå¯ ð¯îÅÃ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ê±ðìÆ ÇëñÆêÆºÃ ç¶ ÕÂÆ ÇÂñÅÇÕÁź ÒÚ å±ëÅé ÕÅðé å¶÷ îÆºÔ Ô¯ä Áå¶ å¶÷ ÔòÅòź Úµñä éÅñ DD ñ¯Õ ÷ÖîÆ Ô¯ ׶ Ôé¢ å±ëÅé ÕÅðé ÇÂ毺 ç¶ CC êzźåź ÒÚ IH@,@@@ 寺 òµè ñ¯Õ êzíÅÇòå ԯ¶ ÔéÍ


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

05 October 2011, Wednesday

ÇÂ¼Õ é÷ð êÅÇÕ ÒÚ C@ ìµÚ¶ Á×òÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç—êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÖËìð ¶ܧÃÆ ÕìÅÇÂñÆ Ö¶åð ÒÚ ÔÇæÁÅðì§ç ÇòÁÕåÆÁź ç¶ ÇÂÕ ×ð°µê é¶ ôéÆòÅð C@ ìµÇÚÁź 鱧 Á×òÅ Õð ÇñÁÅ¢ Öìðź î°åÅìÕ ÇÂÔ ìµÚ¶ Ö¶åð çÆ Õ¯ñ¶ çÆ ÇÂÕ ÖÅé ÒÚ Õ§î Õðç¶ Ãé¢ ÇÂé·Åº ìµÇÚÁź ç¶ éÅñ ÔÆ D Ô¯ð î÷ç±ðź 鱧 òÆ ÔÇæÁÅðì§ç ÇòÁÕåÆ Á×òÅ ÕðÕ¶ éÅñ ñË ×¶¢

Ô°ä Üðîé çÆ î°ÇàÁÅð é¶ ìðñ°ÃÕ¯éÆ Òå¶ ñÅÇÂÁÅ ç¯ô

ñ§çé.ÇÂàñÆ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ìðñ°ÃÕ¯éÆ ñÂÆ î°ÃÆìåź Ô°ä À°âÆÕ ÇòÚ ìËáÆÁź Ôé¢ Ô°ä Üðîé çÆ î°ÇàÁÅð é¶ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ GE ÃÅñÅ ìðñ°ÃÕ¯éÆ é¶ À°Ã 鱧 ÁÅêä¶ ÜÅñ ÇòÚ ëÃÅÇÂÁÅ Áå¶ À°Ã ÇêµÛ¯º ÃðçÆéÆÁÅ àÅê± ÇòÖ¶ ìðñ°ÃÕ¯éÆ ç¶ ôÅÔÆ îÇÔñ ÇòÚ ç¯òź é¶ ÃËÕà ÕÆåÅ¢ ìðñ°ÃÕ¯éÆ ç¶ ÇÂÕ é¶óñ¶ ÃðÕñ ÇòÚ ÒÕ°òÆé ìÆÒ éÅñ ÜÅäÆ ÜÅä òÅñÆ ÃìÆéÅ À°é·Åº H ÇòÚ¯º ÇÂÕ ÔË, ÇÜé·Åº Òå¶ ç¯ô Ôé ÇÕ À°é·Åº êzèÅé î§åðÆÁź çÆÁź êÅðàÆÁź ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ ò¶ÃòÅòź çÆ íðåÆ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÃìÆéÅ é¶ ÇÂÕ ðÃÅñ¶ éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź À°Õå Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ¢

ÁîðÆÕÅ é¶ î°ì§ ÂÆ Ôîñ¶ ç¶ ç¯ôÆ é±§ êÅÇÂÁÅ ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÒÚ

òÅÇô§×àé— ÁîðÆÕÅ é¶ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ñôÕð ç¶ B Ú¯àÆ ç¶ ÁµåòÅçÆÁź ç¶ éź ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÒÚ êŶ Ôé, ÇÜé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ Òå¶ î°§ìÂÆ ÒÚ ÃÅñ B@@H ÇòÚ Ô¯Â¶ ÔîÇñÁź ÒÚ ôÅîñ Ô¯ä çÅ ç¯ô ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòµå ÇòíÅ× é¶ òÆðòÅð ÇÂæ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ñôÕð ç¶ ÔÅÇë÷ Áìç°ñ Áå¶ Üëð ÇÂÕìÅñ ç¶ éź ÕÅñÆ Ã±ÚÆ ÒÚ êŶ ׶ Ôé¢ ÇÂà ÕÅðé Õ¯ÂÆ òÆ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÇÂé·Åº ç¯Ôź éÅñ ÇÕö åð·Åº çÅ Õ¯ÂÆ Ãì§è éÔƺ ðµÖ ÃÕ¶×Å¢ ÁîðÆÕÅ ÒÚ î½Ü±ç À°é·Åº çÆ Ôð åð·Åº çÆ ÜÅÇÂçÅç 鱧 ÷ìå Õð ÇñÁÅ ÜŶ×Å¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ¯º ÔÅÇë÷ Áìç°µñ î°§ìÂÆ Ôîñ¶ çÅ ç¯ôÆ ÔË¢ ÇòíÅ× î°åÅìÕ Üëð éÅ ÇÃðë ñôÕð çÅ ÃÇÔBçÃæÅêÕ ÔÆ éÔƺ, Ãׯº À°Ãé¶ î°§ìÂÆ Òå¶ Ôîñ¶ ñÂÆ ÔîñÅòð ÇåÁÅð Õðé ÇòÚ îçç òÆ ÕÆåÆ ÃÆ¢

ÃÅéÆÁÅ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÷ðçÅðÆ é±§ ÇîñÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÇÕzÕàð ô¯ÇÂì îÇñÕ Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ íÅðå çÆ àËÇéà ÃàÅð ÃÅéÆÁÅ Çîð÷Å é¶ òÆðòÅð ðÅå ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃë ÁñÆ ÷ðçÅðÆ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ ÷ðçÅðÆ é¶ ç¯Ôź 鱧 ÇòÁÅÔ çÆ òèÅÂÆ ÇçµåÆ¢ ÷ðçÅðÆ é¶ îÇñÕ çÆ Ö¶â çÆ ôñÅØÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÖâÅðÆ ÁÅêä¶ ç¶ôź ç¶ ìzźâ ç±å Ô°§ç¶ Ôé¢ ô¯ÇÂì å¶ ÃÅéÆÁÅ ÁµÜÕµñ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇéµÜÆ ïÅåðÅ Òå¶ Ôé¢ ô¯ÇÂì é¶ À°îÆç êz×àÅÂÆ ÇÕ ÃÅéÆÁÅ éÅñ ÇòÁÅÔ ÕÅðé íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ã§ì§è òèÆÁÅ ìäÅÀ°ä ÒÚ îçç Çîñ¶×Æ¢

ñÅÔ½ð ÒÚ â¶º×± éÅñ îðé òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ AA@ Ô¯ÂÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ î°µÖ ôÇÔð ñÅÔ½ð ÒÚ â¶º×± éÅñ îðé òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ òè Õ¶ AA@ Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ îÆâÆÁÅ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÇÂÕµñ¶ ê§ÜÅì ÒÚ â¶º×± ç¶ AA,E@@ 寺 òµè îÅîñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ôé¢ À°èð ñÅÔ½ð ÒÚ â¶º×± ç¶ A,B@@ îÅîñ¶ çðÜ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ Ççè Áå¶ ÖËìð êÖå±éÖòÅ êzźåź ÒÚ òÆ â¶º×± ç¶ îÅîñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ôé¢

êÅÇÕ Ô¯ð Ç÷ÁÅçÅ çìÅÁ ÃÇÔä éÔƺ Õð ÃÕçÅ : Ç×ñÅéÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ ç¯ôź ÕÅðé ì°ñÅÂÆ ÃÆ Ãðì êÅðàÆ îÆÇà§×

ÇÂÃñÅîÅìÅç.êÅÇÕÃåÅé ç¶ êzèÅé î§åðÆ ï±Ãë ð÷Å Ç×ñÅéÆ é¶ êÅÇÕ ÇÖñÅë ÁîðÆÕÆ ÇìÁÅéź 鱧 ðµç ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº ç¶ ç¶ô Òå¶ Ô¯ð Ç÷ÁÅçÅ ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ çìÅÁ éÔƺ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ Áå¶ ç¶ô òÅÃÆÁź 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô Ú°ä½åÆÁź çÅ î°ÕÅìñÅ Õðé ñÂÆ ÇÂÕÜ°à Ô¯ ÜÅä¢ À°é·Åº ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º êÅÇÕÃåÅé Òå¶ ÔµÕÅéÆ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé çÆ ÔîÅÇÂå Õðé ñÂÆ Ççµå¶ ÇìÁÅéź 鱧 ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ êzèÅé î§åðÆ çøåð ÒÚ ÃÅðÆÁź êÅðàÆÁź çÆ ì°ñÅÂÆ îÆÇà§× 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅð¶ î°µÇçÁź 鱧 Ç÷§î¶òÅðÆ Áå¶ Ôź êµÖÆ åðÆÕ¶ éÅñ éÇܵáä çÆ ñ¯ó ÔË Áå¶ ÇÂé·Åº 鱧 ×µñìÅå ðÅÔƺ ÔÆ éÇܵÇáÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ À°é·Åº ÕÅì°ñ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ç±åØð Áå¶ éÅà¯ ç¶ ÔËâÕ°ÁÅðàð÷ Òå¶ ÔîÇñÁź ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé ÃðÕÅð Áå¶ À°Ã çÆÁź ÔÇæÁÅðì§ç ÃËéÅòź çÆ ÕÇæå ôî±ñÆÁå ìÅð¶ ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ ÇìÁÅéź 鱧 ðµç Õð ÇçµåÅ¢ À°é·Åº Ãêôà ð±ê ÒÚ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé Òå¶ Ô¯ð Ç÷ÁÅçÅ ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ çìÅÁ

ÇÂÃñÅîÅìÅç ÇòÚ Ãðì êÅðàÆ îÆÇà§× ç½ðÅé ìËᶠêzèÅé î§åðÆ ï±Ãø ð÷Å Ç×ñÅéÆ, éòÅ÷ ôðÆø, ÇÂîðÅé ÖÅé, ÁÃø§çïÅð òñÆ ÖÅé, Ú½èðÆ ô°ÜÅå å¶ Ô¯ðÍ éÔƺ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ Áå¶ À°é·Åº ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ ÇìÁÅéź Òå¶ ÔËðÅéÆ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·Åº é¶ êÅÇÕ ç¶ ñ¯Õź å¶ ÔÇæÁÅðì§ç ÃËéÅòź òñ¯º ÇçµåÆÁź Õ°ðìÅéÆÁź 鱧 å°Û ÇÜÔ¶ åðÆÕ¶ éÅñ é÷ð Á§çÅ÷ ÕÆåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÁÅêÃÆ ÃÇåÕÅð Áå¶ ÃéîÅé ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ Ã§ì§è ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ ÃzÆ Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ½îÆ êzí±ÃåÅ

ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ Õ¯ñ AB Ô÷Åð ñóÅÕ¶

éòƺ ÇçµñÆ— ÁîðÆÕÅ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Çðôå¶ Ô°ä åÕ ç¶ Ãí 寺 åñÖ ç½ð ÒÚ êÔ°§Ú Ú°µÕ¶ Ôé Áå¶ ç¯Ôź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ÁÅÂÆ ÇÂà åñÖÆ çÅ ÕÅðé ìÇäÁÅ ÔË AB Ô÷Åð ÇÃÖñÅÂÆ êzÅêå ñóÅÇÕÁź òÅñÅ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ¢ ÁîðÆÕÅ é¶ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÔÆ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ é±§ êÅÇÕÃåÅéÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. çÆ ÃðêzÃåÆ ÔÅÃñ ÔË¢ ǧéÅ ÔÆ éÔƺ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÂ毺 åÕ ÕÇÔ ÇçµåÅ ÔË ÇÕ Ü¶ êÅÇÕÃåÅé ÇÂà ÁµåòÅçÆ Ã§×áé Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ ÕðçÅ åź À°Ô ÇÂÕêÅÃó ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ îÜì±ð Ô¯ò¶×Å¢ êÅÇÕÃåÅé é¶ òÆ ÁîðÆÕŠ鱧 ÜòÅì ç¶ä ÒÚ ç¶ðÆ éÔƺ ÕÆåÆ Áå¶ ÁîðÆÕÆ ð°Ö çÅ À°Ã é¶ ÇåµÖÅ Çòð¯è ÕÆåÅ¢ êÅÇÕÃåÅé é¶ À°Ã ç¶ ç¯ôź 鱧 ÇÂÔ ÕÇÔ§ÇçÁź ðµç ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ ÁîðÆÕÅ çÆ Õ¶ºçðÆ Ö°ëÆÁŠ¶ܧÃÆ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. çÅ ÕÂÆ ÃÅñź åÕ ÚÔ¶åÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ìÆå¶ Ççéƺ ÕÅìñ Áå¶ ÁîðÆÕÆ ç±åØð Òå¶ Ôîñ¶ ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð î§é¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ é±§ ñË Õ¶ ÁîðÆÕÅ å¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÅñ¶ ÜÅðÆ ç¯ôź å¶ ÜòÅìÆ ç¯ôź ç¶ ç½ð é¶ ç¯Ôź ç¶ôź ç¶ ÇðôÇåÁź ÒÚ òµâÆ Õ°óµåä ÇñÁźçÆ ÔË¢ ÔµÕÅéÆ Ô°ä ÁÅêä¶ é˵àòðÕ ç¶ ÁÇèÁÅåîÕ é¶åÅ çÆ í±ÇîÕÅ ÇòÚ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°Ô ñ¯Õź 鱧 ÜÔÅç ñÂÆ Ã§×áé éÅñ Ü°óé ñÂÆ êz¶Çðå ÕðçÅ ÔË¢ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ çÆ Õîźâ À°Ã ç¶ ê°µåð ÃðÅܱçÆé ÔµÕÅéÆ é¶ Ã§íÅñÆ ÔË¢

çÆ ðÅÖÆ é±§ ÁÃƺ Ãí 寺 òµè êÇÔñ Çç§ç¶ Ôź Áå¶ êÅÇÕ ÇÂÕ ÃéîÅéï¯× ðÅôàð ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ Õ½îÆ ÇÔµåź 鱧 çðê¶ô ÃÅðÆÁź îÔµåòê±ðé Ú°ä½åÆÁź éÅñ éÇܵáä ñÂÆ ÕÅëÆ î÷ì±å ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź ñ¯Õź ç¶ ÁÃñ êzåÆÇéè Ôé Áå¶ îÔµåòê±ðé Õ½îÆ î°µÇçÁź Òå¶ ÁÅî ÃÇÔîåÆ êz×à Õðé ñÂÆ ÇÂæ¶ ÇÂյᶠԯ¶ Ôé¢

19

ì¶ð°÷×Åð Ô¯ Ç×ÁÅ ñÅç¶é çÅ ìÅâÆ×Åðâ

ñ§âé— Õ½îźåðÆ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ÁñÕÅÇÂçÅ ç¶ î°ÖÆ ðÇÔ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é ç¶ ìÅâÆ×Åðâ ðÔ¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð Õîźâð 鱧 êÅÇÕÃåÅé é¶ Ûµâ ÇçµåÅ ÔË¢ ÃîÅÚÅð êµåð ÒÇç àËñÆ×zÅëÒ çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÁîÆé ÁñBÔµÕ é±§ ñÅÔ½ð ÒÚ Çå§é ÃÅñ êÇÔñź êÅÇÕÃåÅéÆ Ö±ëÆÁŠ¶ܧÃÆ Ç§àð ÃðÇòÇÃÜ Ç§àËñÆÜ˺à (ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ.) é¶ ÇÔðÅÃå ÒÚ ÇñÁÅ ÃÆ¢ À°Ô ÁñÕÅÇÂçÅ Ãð×äÅ éÅñ Áë×ÅÇéÃåÅé 寺 íµÜ Õ¶ ÃÅñ B@@A ÒÚ êÅÇÕÃåÅé ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ À°Ô úÃÅîÅ çÅ ÇÂÕ î°µÖ ÇòµåÆ ÃÇÔï¯×Æ òÆ ÃÆ¢ ÁÖìÅð é¶ ê¶ôÅòð ç¶ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÂÔ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. é¶ ÔµÕ é±§ ÇÂà îÔÆé¶ çÆ ô°ð±ÁÅå ÒÚ ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÁîÆé Áñ ÔµÕ é±§ ×ñåÆ éÅñ Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ê°ñÃ ÔµÕ ç¶ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é éÅñ Ü°ó¶ Ô¯ä ç¶ ç¯ô 鱧 ÃÅÇìå éÔƺ Õð êÅÂÆ ÇÜà 寺 ìÅÁç ÁçÅñå é¶ À°Ã 鱧 Ûµâ ÇçµåÅ¢ Áñ ÔµÕ çÆ À°îð ñ×í× EA ÃÅñ ÔË Áå¶ ÁµåòÅçź éÅñ ðÇÔä çÅ À°ÃçÅ ÇÂÇåÔÅà ê°ðÅäÅ ÔË¢ AIH@ ç¶ çÔÅÕ¶ ÒÚ À°Ô ïòÆÁå Ã§Ø çÆÁź ë½Üź éÅñ ñó Ú°µÕÅ ÔË Áå¶ À°Ô Áë×ÅÇéÃåÅé ç¶ À°Ã êzåÆÇéèÆî§âñ çÅ î˺ìð òÆ ðÇÔ Ú°µÕÅ ÔË ÇÜÃ é¶ ñÅç¶é 鱧 Áë×ÅÇéÃåÅé ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ÃÅñ AIIF ÒÚ Ã±âÅé çÆ ïÅåðÅ ÕÆåÆ ÃÆ¢


Åð çÆ é±§ Õ Õ é Ô ÕÅ Õ çÅ é ÔË, ÖÆ äÅ

20

èîÕ

íÅðå/ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¾Õ é÷ð Ô°ä ÃÇòà÷ðñ˺â ÒÚ ñµ×¶×Æ ì°ðÕ¶ Òå¶ êÅì§çÆ

ÜéòÅC ëðźÃ, éÆçðñ˺â Áå¶ ìËñÜÆÁî ÇêµÛ¯º Ô°ä ÃÇòà÷ðñ˺â ï±ðê çÅ Ú½æÅ ÁÇÜÔÅ ç¶ô ìäé òÅñÅ ÔË, ÇÜæ¶ ì°ðÕÅ êÇÔäé Òå¶ êÅì§çÆ Ô¯ò¶×Æ¢ çÃç î˺ìðź é¶ ÇÂà çì§èÆ ì°µèòÅð 鱧 ò¯àź êÅÂÆÁź åź ܯ ÜéåÕ æÅòź Òå¶ ÇÚÔðÅ ãÕä Òå¶ ð¯Õ ñÅÂÆ ÜÅ ÃÕ¶¢ çÃç ç¶ Ô¶áñ¶ ÔÅÀ±Ã ç¶ A@A î˺ìðź é¶ ì°ðÕ¶ Òå¶ êÅì§çÆ ç¶ ÔµÕ ÇòÚ å¶ GG é¶ Çòð°µè ò¯à êÅÂÆ¢

é¯ÕÆÁÅ ÒÚ CE@@ é½ÕðÆÁź Öåî Ô¯ä×ÆÁź

ñ§âéC î¯ìÅÇÂñ ë¯é ç¶ Ô˺âÃ˵à ìäÅÀ°ä òÅñÆ î°µÖ Õ§êéÆ é¯ÕÆÁÅ é¶ CE@@ é½ÕðÆÁź Öåî Õðé Áå¶ ð¯îÅéÆÁÅ ÃÇæå ÁÅêäÆ ÇÂÕ À°åêÅçé ÇÂÕÅÂÆ ì§ç Õðé çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂÃç¶ éÅñ ÔÆ é¯ÕÆÁÅ ÁÅêä¶ ìÅ÷Åð Òå¶ ÃîÅðàë¯é ç¶ êzíÅò 寺 Çéêàä ñÂÆ Õ¯Çôôź ÜÅðÆ ðµÖ¶×Å¢ ò˵ìÃÅÇÂà ÒÁËëàÆ âÅà ÕÅîÒ Áé°ÃÅð Ç×äåÆ ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ ç°éÆÁÅ ÒÚ Ãí 寺 òµè î¯ìÅÇÂñ ë¯é ìäÅÀ°ä òÅñÆ Çëéñ˺â çÆ Õ§êéÆ é¯ÕÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õñ°Ü ÒÚ ÕÅðÖÅé¶ ç¶ ì§ç Ô¯ä éÅñ BB@@ ñ¯Õź çÆÁź é½ÕðÆÁź Öåî Ô¯ ÜÅä×ÆÁź¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Õ§êéÆ çÆ ñ¯Õ¶ôé Áå¶ ÕÅîðà ôÅÖÅ ÒÚ A,C@@ ñ¯Õź çÆ òÅè± Û§àäÆ ÕÆåÆ ÜŶ×Æ¢ é¯ÕÆÁÅ ç¶ êzèÅé Áå¶ î°µÖ ÕÅðÜÕÅðÆ ÃàÆëé ¶ñ¯ê é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ðÃå¶ ÒÚ Áµ×¶ òèä ñÂÆ ÁÅêäÆ îËé êÅòð å¶ ÕÅð¯ìÅð ÒÚ åÅñî¶ñ ÇìáÅÀ°ä ñÂÆ ÁÇÜÔÅ çðçéÅÕ êð ÷ð±ðÆ Õçî Ú°µÇÕÁÅ ÔË¢

ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. éÔƺ ëËñÅÀ°ºçÆ ÁµåòÅç : êÅôÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅçC êÅÇÕÃåÅé çÆ Ö°ëÆÁÅ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. ç¶ î°ÖÆ Üéðñ êÅôÅ é¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ ç¯ôź 鱧 ðµç ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. ÁµåòÅç éÔƺ ëËñÅÀ°ºçÆ¢ êÅôÅ é¶ ÇÂÔ ×µñ Ãðì êÅðàÆ ìËáÕ ç½ðÅé ÕÔÆ ÃÆ¢ ç¶ô ç¶ ÃÅÔîä¶ ê¶ô Ú°ä½åÆÁź Òå¶ ÚðÚÅ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ êÅÇÕÃåÅé Áå¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Çò×óç¶ Ã§ì§èź 鱧 ñË Õ¶ Ãí ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź ç¶ é¶åÅòź çÆ ìËáÕ ÇòÚ êÅôÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ çÅ ÇÂà çì§èÆ ç¯ô ì¶ì°ÇéÁÅç ÔË¢

×µçÅëÆ çÅ ì°ñÅðÅ î±ÃÅ ÇÂìzÅÇÔî Ç×zëåÅð

Çåzê¯ñÆC ñÆìÆÁÅ ç¶ ÇòòÅçêzÃå ôÅÃÕ î°Áµîð ×µçÅëÆ ç¶ ì°ñÅð¶ î±ÃÅ ÇÂìzÅÇÔî 鱧 ç¶ô çÆ Á§åÇðî ÃðÕÅð (Á˵é. àÆ. ÃÆ.) çÆ ÃËéÅ é¶ ÇÃðå é¶ó¶ Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ ÔË¢ ñÆìÆÁÅ ç¶ ÃæÅéÕ àÆ. òÆ. ÚËéñ ÒëzÆâîÒ é¶ Õµñ ÇÂæ¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ×µçÅëÆ ç¶ ×zÇÔ é×ð ÇÃðå é¶ó¶ Á˵é. àÆ. ÃÆ. ÃËéÅ é¶ ì°µèòÅð ç¶ð ðÅå ÇÂìzÅÇÔî 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ¢ àÆ. òÆ. ÚËéñ é¶ ÇÂÕ ÃËÇéÕ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ çµÇÃÁÅ ÇÕ ×µçÅëÆ ç¶ ÃÅìÕÅ ì°ñÅð¶ 鱧 À°Ã Ã Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Ü篺 À°Ô ÇÂæ¶ ÃæÅéÕ ÇéòÅÃÆÁź ç¶ ÕÅëñ¶ ÒÚ ôÅîñ Ô¯ Õ¶ ÇÃðå Ûµâ Õ¶ íµÜä çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ ÃÆ¢

05 October 2011, Wednesday

ðÅôàðêåÆ çÆ Ú¯ä ñÂÆ àÆCôðà 寺 ñË Õ¶ Ô˺âìË× ò¶Ú ðÔ¶ Ôé úìÅîÅ

ÇéÀ±ïÅðÕ— ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ B@AB ÒÚ Ô¯ä òÅñÆÁź ì¶Ôµç ÖðÚÆñÆÁź ÁÅî Ú¯äź ç¶ êzÚÅð Áå¶ ñµ×ç¶ Ôµæ Ú§çÅ ÇÂÕµáÅ Õðé ñÂÆ ÇÂÕ Áé¯ÖÅ ðÅÔ ÁêäÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ À°Ô ÁÅêäÆ ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ àÆFôðà, ìËñà, à¯êÆ å¶ Ô˺âìË× åÕ ò¶Ú ðÔ¶ Ôé¢ úìÅîÅ çÆ ÁÇèÕÅðå ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÖðÆççÅðÆ Ã±ÚÆ ÒÚ Õµêó¶, ÃÇàµÕð, Õµê, ñ¯Õź çÆ òð寺 ÒÚ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ òµÖFòµÖ ÃÅîÅé, ÕµêÇóÁź ÒÚ ñµ×ä òÅñ¶ ìàé Áå¶ Ô¯ð ÃÅîÅé ôÅîñ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÃÅð¶ ÃÅîÅéź Òå¶ òµâ¶Fòµâ¶ ÁµÖðź ÒÚ B@AB ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ âËî¯Õz¶ÇàÕ êÅðàÆ òñ¯º ÇÂà îÔÅÃÅ×ð ÒÚ ðÅôàðêåÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ ç¶ À°îÆçòÅð

ìðÅÕ úìÅîÅ Áå¶ À°ê ðÅôàðêåÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ ç¶ À°îÆçòÅð ܯ ìÅÂÆâé çÆ î°ÃÕ°ðÅÀ°ºçÆ Ô¯ÂÆ åÃòÆð ÛêÆ ÔË¢ ÇÂà ÒÚ éÆñ¶ ð§× çÆ òð寺 êzî°µÖåÅ éÅñ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ÃÅîÅé çÆ ÇòÕðÆ éÅñ úìÅîŠ鱧 ç¯ÔðÅ ñÅí Ô¯ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÕ Ú¯ä êzÚÅð åź ç±ÜÅ ç°éÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 îÇԧ׶ î§é¶ ÜÅä òÅñ¶ Ú¯ä êzÚÅð ñÂÆ êËÃÅ ÇÂÕµáÅ Õðé çÅ êzì§è ÔË¢ ò˵ìÃÅÂÆà Òå¶ Ççµå¶ ׶ ÃÅîÅé çÆ ÕÆîå î°åÅìÕ àÆFôðà C@ 寺 DE âÅñð (AE@@ 寺 BBE@ ð°ê¶ ñ×í×), Ô˺âìË× E@ âÅñð (ñ×í× BE@@ ð°ê¶), Õ°µå¶ 鱧 ì§é·ä òÅñÅ êàÅ AE âÅñð (ñ×í× GE@ ð°ê¶), ÇìµñÆ é±§ ì§é·ä òÅñÅ êàÅ AB âÅñð (ñ×í× F@@ ð°ê¶), à¯êÆ BE âÅñð (ñ×í× ABE@

ð°ê¶), Õ½ëÆ î× AE âÅñð (ñ×í× GE@ ð°ê¶) Áå¶ úìÅîÅ çÆ åÃòÆð òÅñÅ ÚÅÔ çÅ Õµê B@ âÅñð (ñ×í× A Ô÷Åð ð°ê¶) ÔË¢ ÇÂö åð·Åº ܶ å°Ãƺ B@AB ÇñÇÖÁÅ êñ¶ÕÅðâ ÖðÆçç¶ Ô¯ åź å°ÔÅ鱧 ÇÂà ñÂÆ E 寺 AE âÅñð (ñ×í× BE@ 寺 GE@ ð°ê¶) ÁçÅ Õðé¶ Ô¯ä׶¢ ܶ å°Ãƺ ÕÅð Òå¶ úìÅîÅ çÅ ÃÇàµÕð ÇÚêÕÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯ åź å°ÔÅ鱧 A@ âÅñð íÅò ñ×í× E@@ ð°ê¶ ç¶ä¶ êËä׶¢ ÁÅêäÆ Ü¶ì Òå¶ Ü¶ å°Ãƺ úìÅîÅ ÔîÅÇÂåÆ ìàé Üź ÇìµñÅ ñÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯ åź å°ÔÅ鱧 E 寺 DE@ âÅñð íÅò BE@ ð°ê¶ 寺 ñË Õ¶ BBE@ ð°ê¶ åÕ ÁçÅ Õðé¶ Ô¯ä׶¢ ÇÂà ÃÅð¶ ÃÅîÅé çÆ ÇòÕðÆ å¯º Çîñä òÅñ¶ êËö 鱧 ÒúìÅîÅ ÇòÕàðÆ ë§âÒ çÅ éź

ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË êð ÇÂà îÇÔ§×Æ ÖðÆççÅðÆ çðÇîÁÅé úìÅîÅ ÔîÅÇÂåÆ ñ¯Õź ñÂÆ ç°µÖ òÅñÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃÅîÅé çÆ ÖðÆç Òå¶ àËÕà ÒÚ Õ¯ÂÆ ðÅÔå éÔƺ ÔË¢

ï±ð¯ê ÒÚ ×ðîÆ çÅ ÕÇÔð

ìñÅåÕÅð çÆ Õ¯Çôô çÅ ç¯ô ñÅÀ°ä òÅñÆ ëðźÃÆÃÆ î°ÇàÁÅð 鱧 Çîñ¶ ÕÅé

ñ¿çé.ï±ð¯ê ÒÚ ×ðîÆ çÅ ÕÇÔð ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ òµè Ç×ÁÅ ÔË¢ À°µæ¶ ÇÂà ÃÅñ ÁÕå±ìð çÅ îÔÆéÅ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ×ðî î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°µæ¶ ç¶ ñ¯Õ Ãî°§çð ç¶ ÇÕéÅð¶ Áå¶ ÇÔñ Ãà¶ôé Òå¶ ×ðîÆ å¯º ðÅÔå êÅÀ°ä ñÂÆ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ì¶Ôç Ç÷ÁÅçÅ ×ðîÆ Ô¯ä ç¶ ÕÅðé ñ¯Õ ÁÅêäÅ Õ§î òÆ áÆÕ ã§× éÅñ éÔÆ Õð êÅ ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÕÂÆ ñ¯Õ ñ± çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ׶ Ôé¢

Õ§ì¯âÆÁÅ å¶ çµÖäÆ òÆÁåéÅî ÒÚ íÅðÆ îƺÔ, A@@ î½åź

ÃÅìÕÅ Çîà à¶×ð¯ òÆ ìðñ±ÃÕ¯éÆ çÆ êz¶ÇîÕÅ

Ôé¯ÂƸ Õ§ì¯âÆÁÅ Áå¶ çµÖäÆ òÆÁåéÅî ÇòÚ íÅðÆ îÆºÔ êËä ÕÅðé î¶ÕÅºØ çÇðÁÅ ÇòÚ ÁŶ ÇíÁÅéÕ Ôó· ÕÅðé A@@ 寺 òµè ÇòÁÕåÆÁź ç¶ îÅð¶ ÜÅä çÆ Öìð ÔË¢ Ô÷Åðź ÇòÁÕåÆ Øð¯ºFì¶Øð Ô¯ ׶ Ôé¢ Öìðź î°åÅìÕ À°Õå çÇðÁÅ ÇòÚ AA ÃÅñź ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð Ôó· ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà Ôó· ÕÅðé ÕÂÆ ê°ñ ð°ó· ׶¢ Õ§ì¯âÆÁÅ ÇòÚ â¶ã ñµÖ 寺 òµè êÇðòÅð êzíÅòå ԯ¶ Ôé¢ òÆÁåéÅî ÇòÚ íÅðÆ îÆºÔ ÕÅðé ÚÅòñ 鱧 ìðÅîç Õðé Òå¶ îÅóÅ ÁÃð ÇêÁÅ ÔË¢

ð¯îC ÇÂàñÆ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ÇÃñÇòﯺ ìðñ°ÃÕ¯éÆ ç¶ êz¶î çì§èź ç¶ ð¯÷ÅéÅ Ö°ñµç¶ ê§é·Åº ÒÚ Ô°ä ÇÂÕ ÃÅìÕŠð§çðÆ çÅ éź òÆ Ü°ó Ç×ÁÅ ÔË¢ B@ ÃÅñÅ ÃÅìÕŠà¶×ð¯ ÕËàðÆéÅ é¶Ü¶ÇòÕ é¶ Ö°ç 鱧 ìðñ±ÃÕ¯éÆ çÆ ×°êå êz¶ÇîÕÅ çµÇÃÁÅ ÔË¢ ÃÅìÕÅ Çîà à¶×ðÅ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô êzèÅé î§åðÆ çÆ À°Ã Ã 寺 ×°êå êz¶ÇîÕÅ ðÔÆ ÔË Ü篺 À°Ô AH ÃÅñź çÆ ÃÆ¢ ÇÂà װêå êz¶ÇîÕÅ é¶ GE ÃÅñÅ ìðñ±ÃÕ¯éÆ é±§ ÁÅÃÅèÅðä çµÇÃÁÅ

ÔË¢ ÇÂàñÆ çÆ ÁÖìÅð ñÅ ÇðêìÇñÕ é±§ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇêÁÅð ÒÚ À°îð îÅÇÂé¶ éÔƺ ðµÖçÆ¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ À°ÃçÅ êzèÅé î§åðÆ éÅñ ç¯ ÃÅñź åµÕ ÇÂÔ êz¶î çì§è À°ÃçÆ êåéÆ ò¶ð¯ÇéÕÅ ñÅÇðú éÅñ åñÅÕ å¯º ìÅÁç ô°ð± Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÃÅìÕÅ Çîà àË×ðÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ìðñ±ÃÕ¯éÆ çÆ êz¶ÇîÕÅ Ôź¢ À°Ô ÇÜµæ¶ òÆ ÜÅºç¶ Ãé î˺ À°é·Åº éÅñ Ô°§çÆ ÃÆ¢ ÃÅâŠçì§è ÇÕö 寺 ñ°ÇÕÁÅ éÔƺ ÔË¢ ÇêÁÅð ÒÚ À°îð Õ¯ÂÆ îÅÇÂé¶ éÔƺ ðµÖçÆ¢

êËÇðÃCÕ½îźåðÆ î°çðÅë§â ç¶ ÃÅìÕÅ î°ÖÆ ÃàzÅà ÕÅé À°Ã ëðźÃÆÃÆ î°ÇàÁÅð 鱧 Çîñ¶ ÇÜÃ é¶ À°é·Åº Òå¶ ìñÅåÕÅð çÆ Õ¯Çôô Õðé çÅ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË êð À°Ã Á½ðå é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°é·Åº ÜźÚÕðåÅòź ÃÅÔîä¶ î°ÁÅëÆ î§×ä 寺 Áå¶ ÇÂ毺 åÕ ÇÕ À°Ã òµñ ò¶Öä 寺 òÆ éÅºÔ Õð ÇçµåÆ¢ ÜźÚÕðåÅòź é¶ CB ÃÅñÅ î°ÇàÁÅð òñ¯º ñŶ ׶ ç¯ôź ìÅð¶ ÕÅé Áå¶ À°Õå î°ÇàÁÅð ìËéé Õ¯ñ¯º êÇÔñź òµÖFòµÖ ê°µÛÇ×µÛ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ìËéé é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÕÅé B@@C ÇòÚ ÇÂÕ ÇÕåÅì ñÂÆ Ç§àðÇòÀ± ç½ðÅé À°Ã À°êð ÞêචÃé¢ ÕÅé é¶ ÇÂà 鱧 Þ±á ÇÕÔÅ ÃÆ¢ ìËéé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìËáÕ ç½ðÅé ÕÅé Ô§ÕÅðÆ ìä Õ¶ ìËᶠÃé¢ îË鱧 ñµ×Å ÃÆ ÇÕ À°Ô î°ÁÅëÆ î§×ä׶ êð À°é·Åº åź î¶ð¶ òµñ ò¶ÇÖÁÅ åÕ éÔƺ¢ ìËéé é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂÔ À°ÃçÆ êÇÔñÆ Çܵå ÔË¢ ê°ñà çÆ î¯àð×µâÆ ÇòÚ òµÖFòµÖ ìËéé å¶ ÕÅé é¶ êµåðÕÅðź éÅñ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ ÕÆåÆ¢

êÅÇÕÃåÅé ÓÚ ìµÚ¶ ÇÕò¶º ìäç¶ Ôé ÁÅåîØÅåÆ

êÅÇÕÃåÅé ÒÚ òèç¶ ÁµåòÅç Áå¶ ÁÅåîØÅåÆ ì§ìÅðÆ çÆÁź õìðź éÅñ ê±ðÆ ç°éÆÁÅ çÆÁź ÁõìÅðź íðÆÁź ðÇÔ§çÆÁź Ôé å¶ àÆ. òÆ. ÚËéñź Òå¶ òÆ ÇÂÔ¯ õìðź ÁÅÀ°ºçÆÁź Ôé êð ÇÂéÃÅéÆ î½åź ç¶ çðç ÒÚ ÇÂÕ Ô¯ð çðç òÆ ñ°ÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, ÇÜà 鱧 éÅ åź Õ¯ÂÆ îÇÔñà Õð ÃÕçÅ ÔË å¶ éÅ ÔÆ åòµÜ¯ ç¶ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ çðç ÔË À°é·Åº ×ðÆì îÅòź çÅ, ÇÜé·Åº ç¶ ìµÇÚÁź 鱧 ÁµåòÅçÆ Õ˺êź ÒÚ êÔ°§ÚÅ ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË å¶ ÇÂé·Åº ìµÇÚÁź 鱧

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

ÒÁÅåîØÅåÆ ì§ìÒ ìäÅ Õ¶ îðéF îÅðé ñÂÆ í¶Ü ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ×ðÆì ìµÇÚÁź 鱧 îçðµÇÃÁź ÒÚ î÷·ìÆ ÇõÇÖÁÅ åź ÇçµåÆ ÔÆ ÜźçÆ ÔË, éÅñFéÅñ ÇÂé·Åº ç¶ ÇçîÅ× ÒÚ ÕµàóåÅ Õ°µàFÕ°µà Õ¶ íðÆ ÜźçÆ ÔË å¶ ÒÁÅåîØÅåÆ ì§ìÒ ìäé ñÂÆ îÜì±ð ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ìµÇÚÁź 鱧 ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ Ü¶ À°Ô ÁÅåîØÅåÆ ì§ì ìä Õ¶ îðé׶ Áå¶ ç±ÇÜÁź 鱧 îÅðé׶ åź À°é·Åº 鱧 ܧéå éÃÆì Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà åð·Åº ÇÂé·Åº ìµÇÚÁź çÆÁź ÜÅéź ñË Õ¶ ÇÂé·Åº

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

çÆÁź îÅòź çÆ ×¯ç ð§éÆ Õð ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ Ççéƺ âÅ. ëÅð±Õ ÖÅé çÆ Õ°Þ Ççé êÇÔñź ÇÂà ñÂÆ ÜÅé ñË ñÂÆ ×ÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÁµåòÅçÆ Õ˺êź ÒÚ ìµÇÚÁź 鱧 ÁÅåîØÅåÆ ì§ì ìäŶ ÜÅä çÅ Çòð¯è Õð ðÔ¶ Ãé¢ ìµÇÚÁź 鱧 ÁµåòÅç çÆ ÇÂà íµáÆ ÒÚ Þ¯Õä òÅñ¶ ìµÇÚÁź ç¶ ç°ôîä éÔƺ åź Ô¯ð ÕÆ Ôé? Ãí 寺 ÔËðÅéÆ çÆ ×µñ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃÅð¶ Áîñ çÆ Çé×ðÅéÆ Õðé òÅÇñÁź çÅ êåÅ éÔƺ ñµ×çÅ¢ î½ÕÅ ÇîñÇçÁź ÔÆ ÁµåòÅçÆ Õ˺ê ÒÚ¯º íµÜ¶

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ ìµÚ¶ çÆ ÇîÃÅñ òÆ î½Ü±ç ÔË, ÇÜà çÆ Ü¶ÔÅç êzåÆ Õ¯ÂÆ ÇçñÚÃêÆ éÔƺ ÃÆ¢ À°Ô ÇÃðë ×ðÆì ÃÆ å¶ ÇÂö ÕðÕ¶ ÁµåòÅçÆÁź ç¶ Þźö ÒÚ ÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÜà Õ˺ê ÇòÚ À°Ã 鱧 ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, À°æ¶ À°Ã é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ ÁµåòÅçÆ Ô¯ðéź ìµÇÚÁź éÅñ ìÔ°å ìçÃñ±ÕÆ Õðç¶ Ãé å¶ ×§çÆÁź ×Åñ·Åº Õµãç¶ Ãé¢ Õ˺ê ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ ìµÇÚÁź 鱧 ÁÅåîØÅåÆ ì§ìÅð ìäÅÀ°ä ñÂÆ ×ËðFÇÂÃñÅîÆ ÕÅð¶ Õðç¶ Ãé¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ÁÜì ×Üì ç¹éÆÁÅ

05 October 2011, Wednesday

Õ˺Ãð 鱧 ð¯Õä òÅñÅ åµå êÅÇÂÁÅ ÜźçË ÇÕ§é± ÓÚ

Áì¯ÔðEÇé§ì± ÜÅåÆ ç¶ ëñ ÇÕ§é± ÇòÚ Õ˺Ãð 鱧 ð¯Õä òÅñÅ ÁÇÔî åµå Çñé¯éÅÂÆâ êŶ ÜÅä ìÅð¶ Ö°ñÅÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÁË×ðÆÕñÚð ï±éÆòðÇÃàÆ òµñ¯º ÕÆåÆ Ö¯Ü ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁź Ü×é§çé ÇÃ§Ø ìðÅó ÃÔÅÇÂÕ âÅÇÂðËÕàð ìÅ×ìÅéÆ Áå¶ òÅè± ÚÅðÜ ÇâêàÆ âÅÇÂðËÕàð Áì¯Ôð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÕ§é± ÇòÚ Çñé¯éÅÂÆâ éźÁ çÅ åµå êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË Ü¯ Õ˺Ãð 鱧 ð¯Õä ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂÔ åµå ÇÕ§é± ç¶ ìÆÜ ÇòÚ Ãí 寺 òµè Ô°§çÅ ÔË À°Ã 寺 صà ÇÕ§é± ç¶ ÇÛñÕ¶ ÇòÚ Üç ÇÕ Ãí 寺 صà ܱà ÇòÚ êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ À°é·Åº î°åÅÇìÕ ÇÕ§é± ÇòÚ E@ êzåÆôå ܱÃ, AB êzåÆôå àÆ.ÁËÃ.ÁËÃ. @.IH

ÁËÃÆÇâàÆ, C.E ëÆÃçÆ ô±×ð, CA.HE ÁËî.ÜÆ. ÇòàÅÇîé ÃÆ, DA ÁËî.ÜÆ. ÕËñôÆÁî, AI ÁËî.ÜÆ. ëÅÃë¯ðà êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ çé AIAE ÇòÚ ÁîðÆÕé ÇòÇ×ÁÅéÆ âÅ: ÁËÚ. ìÆ. ëð¯Ãà é¶ ÇÕ§× Áå¶ Çòñ¯ ñÆë ç¶ ÜÆé ÕðÅÇÃ§× ÕðòÅ Õ¶ ÇÕ§é± çÆ Ö¯Ü ÕÆåÆ ÃÆ¢

ÁÇÔîçÅìÅç ÓÚ éðÅÇåÁ» î½Õ¶ ÇÂÕ À¹åÃò ç½ðÅé èÅåÈ éÅñ ìÇäÁÅ ÇÂÕ ã»ÚÅ êÇÔé Õ¶ ÁÅðåÆ ÇòÚ ÇÔµÃÅ ñ˺çÆ FD ÃÅñÅ ÀÈôÅ ì¶é é»Á çÆ Á½ðåÍ ÇÂà ã»Ú¶ ÇÂÕ Ô÷Åð ÇÂÕ Ã½ ÇÂÕò¿ÜÅ çÆò¶ ÜñŶ ׶ ÔéÍ

ÇÃâéÆ ÒÚ ÜÔÅ÷ Þ±ñ¶ éÅñ àÕðÅÇÂÁÅ, D ëö

ÇÃâéÆ0 ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ôÇÔð ÇÃâéÆ ç¶ úñâìÅð Çê§â ÒÚ ÇÂÕ Û¯àÅ ÜÔÅ÷ î¶ñ¶ ÒÚ Þ±ñ¶ éÅñ àÕðÅ Ç×ÁÅ ÇÜà éÅñ ç¯ ìµÇÚÁź Ãä¶ ÚÅð ñ¯Õ ì°ðÆ åð·Åº ëà ׶¢ ìÅÁç ÒÚ ÃÅð¶ ñ¯Õź 鱧 ìÚÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÔÅçö ÒÚ ÇÕö 鱧 õà éÔƺ ñµ×Æ¢ ç¯ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ñË Õ¶ ÚÆåÅ Á˵à B@@ ÜÔÅ÷ À°âÅä íðç¶ Ã ÇÂÕ î¶ñ¶ ÒÚ òµâ¶ Þ±ñ¶ éÅñ àÕðÅ Ç×ÁÅ¢ àµÕð 寺 ìÅÁç Þ±ñ¶ Òå¶ ç¯ ìµÇÚÁź Ãä¶ ç¯ ÇòÁÕåÆ C@ ë°µà À°µÚÅÂÆ Òå¶ ëà ׶¢ ÇÂÕ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ôéÆòÅð 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ØàéÅ ÒÚ ÇÕö 鱧 õà éÔƺ ñµ×Æ¢

Çìzà¶é ÒÚ ÁÅéñÅÇÂé ð¯îźà دàÅñ¶ ç¶ ÇôÕÅð ìä¶ ñµÖź ñ¯Õ

ñ§çé— Çìzà¶é ÒÚ Ô°ä åµÕ B ñµÖ 寺 òÆ òµè ñ¯Õ ÁÅéñÅÇÂé ð¯îźà دàÅñ¶Ò ç¶ ÇôÕÅð ìä Ú°µÕ¶ Ôé¢ çðÁÃñ Õ°Þ ëðÜÆ ñ¯Õ êµÛÅä êµåð Áå¶ Ú¯ðÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ åÃòÆðź ç¶ éÅñ ñ¯Õź éÅñ çêðÕ Õð ðÔ¶ Ôé¢ Ç§é·Åº ñ¯Õź é¶ îÅâñ å¶ Ã¶éÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź åÃòÆðź çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź é¶ ÁÅéñÅÇÂé òËìÃÅÇÂàź Áå¶ ô¯ôñ òËìÃÅÇÂàź ç¶ ÷ðƶ çêðÕ ìä¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź é¶ ÁÅéñÅÇÂé Çðôå¶ ìäÅ Õ¶ ñ¯Õź 鱧 îçç ç¶ éÅî å¶ áµÇ×ÁÅ¢

òµâÅ ìçñÅÁ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ çÆòÅÇéÁź 鱧 ì§é· ñò¶×Å ë¶Ãì°µÕ òÅÇô§×àé— ë¶Ãì°µÕ ÁµÜ ÁÅêä¶ Õñ¶òð ÇòÚ ìçñÅÁ çÅ Ãí 寺 òµâÅ Õçî Ú°µÕ ÇðÔÅ ÔË ÇÜÃçÅ îÕÃç ÁÅêä¶ H@ Õð¯ó ÖêåÕÅðź 鱧 ÃçÆÁź åÕ ñÂÆ Ö°ç éÅñ ì§é· ñËäÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ î°µÖ ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ îÅðÕ Ü°Õ¶ðìð× é¶ éò¶º ëÆÚð ÒàÅÂÆîñÅÂÆéÒ é±§ ê¶ô ÕÆåÅ ÃÆ ÇÜà éÅñ Õ°Þ À°êï¯×ÕðåÅ ÔËðÅé Ô¯ ÃÕç¶ Ôé ܯ ÇêÛñ¶ Õ°Þ ÃÅñź ÇòÚ ÇÂà ÃÅÂÆà Òå¶ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÕö òÆ ìçñÅÁ 鱧 ñË Õ¶ íóÕç¶ ðÔ¶ Ôé¢ Ü°Õ¶ðìð× é¶ ÇâòËñêð÷ ç¶ ÃÅñÅéÅ

àÆî ÇÕÀ±ìËÕ òñ¯º Âƺèé ìµÚå òÅñ¶ àð¶ñð çÆ ÕÅã ÇÕÀ±ìËÕ— îËéËÕ àð¶ñð÷, ÕËÃÕËâ÷î Áå¶ ÁËøêÆ ÇÂé¯ò¶ôé÷ çÆ àÆî òñ¯º Ãź޶ å½ð Òå¶ Âƺèé ìµÚå òÅñ¶ àð¶ñð çÆ ÕÅã ÕµãÆ ÔË¢ éòź Ãà˺âðâ òËé àð¶ñð Ô°ä F ëÆÃçÆ Øµà Âƺèé çÆ Öµêå ÕÇðÁÅ Õð¶×Å¢ ÁËøêÆ ÇÂé¯ò¶ôé÷ ÇÂÕ êzÅÂÆò¶à ÃËÕàð çÆ ×ËðEî°éÅøÅ Ö¯Ü Õ¶ºçð çÃæÅ ÔË, îËéËÕ ÕËé¶âÅ çÆ àð¶ñð ìéÅÀ°ä òÅñÆ êzî°µÖ Õ§êéÆ ÔË Üç ÇÕ ÕËÃÕËâ÷ ê¶êð êz¯âÕà Áå¶ ðÆÃÅÂÆÕñ ÒÚ ÇÂÕ À°ØÅ éÅî ÔË¢ ÇÂà àÆî 鱧 ÇÕÀ±ìËÕ ÃðÕÅð òñ¯º ÇÂÃ Ö¯Ü ÒÚ $E@,@@@ çÆ ×ðźà ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà àÆî òñ¯º ÇÂÕ EC ë°µà ñ§ìÅ àð¶ñð ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà ÒÚ êÇÔñ¶ àð¶ñð ÇܵâÅ ÔÆ çðòÅ÷Å ñÇ×ÁÅ ÔË Áå¶ âÅÕà Òå¶ ìËÕ ÕðÕ¶ ýÖÅñÆ åðź ñ¯â ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ àð¶ñð ÁËî¶ÇðÕé, îËÕÃÆÕé Áå¶ ÕËé¶âÆÁé ÇîÁÅðź Òå¶ ê±ðÅ õðÅ À°åðçÅ ÔË ÇÜà éÅñ AD àé ÁËîÆôé Øà êËçÅ Ô¯ò¶×Å¢

Çìzà¶é ÒÚ ÁÅéñÅÇÂé ð¯îźà دàÅñ¶ ç¶ ÇôÕÅð ìä¶ ñµÖź ñ¯Õ

ñ§çé— Çìzà¶é ÒÚ Ô°ä åµÕ B ñµÖ 寺 òÆ òµè ñ¯Õ ÁÅéñÅÇÂé ð¯îźà دàÅñ¶Ò ç¶ ÇôÕÅð ìä Ú°µÕ¶ Ôé¢ çðÁÃñ Õ°Þ ëðÜÆ ñ¯Õ êµÛÅä êµåð Áå¶ Ú¯ðÆ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ åÃòÆðź ç¶ éÅñ ñ¯Õź éÅñ çêðÕ Õð ðÔ¶ Ôé¢ Ç§é·Åº ñ¯Õź é¶ îÅâñ å¶ Ã¶éÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆÁź åÃòÆðź çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź é¶ ÁÅéñÅÇÂé òËìÃÅÇÂàź Áå¶ ô¯ôñ òËìÃÅÇÂàź ç¶ ÷ðƶ çêðÕ ìä¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õź é¶ ÁÅéñÅÇÂé Çðôå¶ ìäÅ Õ¶ ñ¯Õź 鱧 îçç ç¶ éÅî å¶ áµÇ×ÁÅ¢ ñ§ì¶ Ãî¶ å¯º ñ¯Õź 鱧 êåÅ éÔÆ ÚÇñÁÅ ÇÕ À°Ô ÁÅéñÅÇÂé ð¯îÅºÃ ç¶ éÅî å¶ áµ×Æ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢

21

çî¶ñé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ìçñÅÁ ë¶Ãì°µÕ ç¶ å°ÔÅⶠåÜðì¶ é±§ ìçñ ç¶ò¶×Å ê±ðÆ åð·Åº ÷îÆéÆ ìçñÅÁ ïÇÚÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ñµÖź À°êï¯×ÕðåÅ òÅñ¶ ë¶Ãì°µÕ Õ¶ºçÇðå ÒÕËðÆÁð é˵àòðÕÒ ìzÅºÚ ÁÅÀ±à ç¶ î°µÖ ÕÅðÜÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ ÇðÕ îÅÇðéÆ é¶ ÇÂà Ôëå¶ ÇÂÕ ÕÅéëð§Ã ÇòÚ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÕà åð·Åº ë¶Ãì°µÕ é¶ Ö°ç 鱧 ÇÂÕ ÃæÅÂÆ ìzźâ ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢

àÇòàð çç¶ôź 寺 êåÅ ñµÇ×ÁÅ îé°µÖÆ íÅòéÅòź çÅ

òÅÇô§×àé— àÇòàð Òå¶ í¶Ü¶ ÜÅä òÅñ¶ çç¶ôź 鱧 ÁÅèÅð ìäÅ Õ¶ ÕÆå¶ ×¶ ÁÇèÁËé 寺 êåÅ ñµÇ×ÁÅ ÔË ÇÕ Ç÷ÁÅçÅåð ñ¯Õ Ãò¶ð¶ Ö°ç 鱧 åð¯åÅ÷Å îÇÔñà Õðç¶ Ôé å¶ À°é·Åº ç¶ Á§çð ÃÕÅðåîÕ À°ðÜÅ çŠçÚÅð Ô°§çÅ ÔË å¶ ÇÜà åð·Åº Ççé ãñçÅ ÜźçÅ ÔË À°Ô æÕÅé å¶ ÇÚóÇÚóÅêé 寺 êÆóå Ô¯ä ñ×ç¶ ÔË¢ ç¯ ÃÅñ ç¶ Ã ÒÚ ÕðÆì HD ç¶ôź 寺 í¶Ü¶ ׶ E@ Õð¯ó àÇòàð çç¶ôź 鱧 ÁÅèÅð ìäÅ Õ¶ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂà ÁÇèÁËé ÒÚ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ñ¯Õ Ü篺 Ãò¶ð¶ À°áç¶ ÔË åź À°Ô Ö°ô Ô°§ç¶ Ôé êð Ççé ìÆåä éÅñ À°Ô ÇÚóÇÚó¶ Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé å¶ ôÅî ÒÚ À°Ô òÅÇêà êÇÔñÆ òÅñÆ ÃÇæåÆ ÒÚ Ü»ç¶ Ôé¢


èîÕ

Ç×ÁÅé ÿÃÅð

22

êµ

ÛîÆ ç¶ôź ç¶ ÕÂÆ ñ¯Õ ÇÂÕµñ¶ ÃËðCÃêÅචÒå¶ ÜÅä ÒÚ ïÕÆé Õðç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ À°Ô ÁÅêä¶ Õ¯ñ ÕÅðòź ðµÖç¶ Ôé¢ Áî¶ÇðÕÅ ÒÚ À°Ã ۯචÇÜÔ¶ àðÅñ¶ 鱧 ÕÅðòź ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË, ÇÜà ÒÚ Ã½º òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÕö ×µâÆ éÅñ ì§é· Õ¶ ÇÂà 鱧 ÇÕå¶ òÆ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà 鱧 î¯ìÅÂÆñ Ô¯î òÆ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ Õ°Þ ñ¯Õź 鱧 Áî¶ÇðÕÅ ÒÚ ÕÂÆ çÔÅÕ¶ êÇÔñź òðå¶ ÜÅä òÅñ¶ ÕÅðòź ÖÅà å½ð Òå¶ êçç ÁÅÀ°ºç¶ Ôé, ÇÜé·Åº 鱧 ðËàz¯ ÕÅðòź ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº 鱧 êzÅêå Õðé ñÂÆ À°Ô òµâÆ å¯º òµâÆ ÕÆîå òÆ ÁçÅ Õðé ñÂÆ ÇåÁÅð Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé¢

05 October 2011, Wednesday

ìËÃà ðËàz¯ ÕÅðòź

ôÅÃåÅ

ôÅÃåÅ éÅîÆ Õ§êéÆ é¶ F@ ÃÅñź 寺 òè¶ð¶ Ã åÕ î¯ìÅÂÆñ Ô¯î Áå¶ àz¶ñð ÇåÁÅð ÕÆ嶢 ÇÂÃ é¶ Ãí 寺 êÇÔñź Áî¶ÇðÕÆ ë½Ü ñÂÆ AIDA ÒÚ àz¶ñð ÇåÁÅð Õðé¶ ô°ð± ÕÆå¶ Ãé Áå¶ AIE@ ç¶ çÔÅÕ¶ ç¶ îµè åÕ Áî¶ÇðÕÅ ÒÚ î¯ìÅÂÆñ Ô¯î Áå¶ àz¶ñð çÆ ñ¯ÕÇêzïåÅ ÁÅêäÆÁź ÇÃÖðź Òå¶ êÔ°§Ú Ú°µÕÆ ÃÆ¢ ôÅÃåÅ ìzźâ ÃàÅÂÆÇñô ǧàÆðÆÁð Áå¶ ÁËÕÃàÆðÆÁð éÅñ òèÆÁÅ ÕÆîå ñÂÆ ñ¯ÕÇêzï ÃÆ¢

×ñ¯ìàz¯àð

ÒîÅÂÆ Õ±ñ ÕÅðòÅºÒ éÅîÆ ÇÕåÅì ç¶ ÃÇÔCñ¶ÖÕ ÇÕzà ÔËâé é¶ åź ÁÅêä¶ ×Åðâé ÒÚ ÔÆ ÁÅêä¶ ñÂÆ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÕÅðòź Öó·Å ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ À°Ô ÕÇÔ§ç¶ Ôé, ÒÒÁÅêä¶ Ôî¶ôÅ ð½ñÅCðµêÅ Õðé òÅñ¶ ìµÇÚÁź 鱧 ç¶ÖÇçÁź ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÁÅêä¶ ñÂÆ çëåð çÅ êzì§è Õð ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂà ÕÅðòź ÒÚ î˺ ÁÅêäÅ Õ§îÕÅÜ éÇܵáçÅ Ôź¢ÒÒ À°Ô Áµ×¶ ÕÇÔ§ç¶ Ôé, ÒÒî˺ ÁÅî éÅñ¯º Õ°Þ òµÖðÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ¢ Çëð îË鱧 ÕéËÕàÆÕà ÒÚ AIFC çÅ ÇÂÔ Â¶ÁðÃàzÆî ×ñ¯ìàz¯àð ÇòÕðÆ ñÂÆ ðµÇÖÁÅ ÇîÇñÁÅ¢ îË鱧 ÇÂÃ ç¶ îÅñÕź 鱧 ÇÂÔ ÇòôòÅà ÇçòÅÀ°ä ÒÚ æ¯ó·Æ ÇîÔéå ÕðéÆ êÂÆ ÇÕ î˺ ÇÂà 鱧 ÁÅêä¶ çëåð ñÂÆ ÖðÆçäÅ ÚÅÔ°§çÅ Ôź êð Ô°ä îË鱧 ÁÅêä¶ çëåð åÕ ÜÅä ñÂÆ Øð ç¶ ÇêÛñ¶ çðòÅ÷¶ 寺 ÇéÕñ Õ¶ Õ°Þ ÔÆ Õçî å°ðéÅ ê˺çÅ ÔË¢ÒÒ

Á˵Ã. Á˵î. òÆ.-A@

Çò§à¶Ü Ççàz¯éà ÕÅðź ç¶ ðËÃà¯ð¶ôé çÅ Õ§î Õðé òÅñ¶ ÁËâòðâ çÅ Ôî¶ôŠ寺 ÇÂÕ

Ú¶ñå¶éÔËî ÃÇêz§×ì¯Õ

ÕÅðòź ÖðÆçä çŠðêéÅ ÃÆ¢ À°é·Åº 鱧 Á˵Ã. Á˵î. òÆ.CA@ ÔÆ êçç ÁÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà 鱧 êçç Õðé çÅ ÕÅðé çµÃÇçÁź À°Ô ÕÇÔ§ç¶ Ôé, ÒÒÇÂÃ ç¶ ÁÅÕÅð é¶ îË鱧 ÖÅà å½ð Òå¶ ÁÅÕðÇôå ÕÆåÅ¢ÒÒ À°é·Åº é¶ ÇÂÃ ç¶ ê°ðÅä¶ Ç§àÆðÆÁð 鱧 ÔàÅ Õ¶ ÇÂà 鱧 éò¶º ÇÃÇðúº ÃÜÅÇÂÁÅ ÔË¢ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäË ÇÕ ÕÅðòź çÅ îÅñÕ Ô¯ä éÅñ Áé¯ÖÆ ðÚéÅåîÕ Ã§å°ôàÆ ÔÅÃñ Ô°§çÆ ÔË¢

Õ˺â ÔËî

ÕñÅÇÃÕ ÕÅðź éÅñ ì¶Ôµç ñ×ÅÁ ðµÖä òÅñ¶ ÇÂÕ Áî¶ÇðÕÆ éÅ×ÇðÕ ÃàÆëé òÆ ÁÅêäÅ ÕÅðòź ÖðÆçäÅ ÚÅÔ°§çÅ ÃÆ¢ À°Ô çµÃçÅ ÔË, ÒÒÁÃƺ ÕÂÆ ÃÅñź 寺 ÕñÅÇÃÕ ÕÅð ô¯Á÷ ÒÚ ÇÔµÃÅ

ñËºç¶ ðÔ¶ Ôź, ÇÜÃ ç¶ ñÂÆ ÁÃƺ Õ˺êź ÒÚ ðÇÔ§ç¶ ðÔ¶¢ À°ç¯º ÃÅ鱧 ñµÇ×ÁÅ ÇÕ Ô°ä ÁÅêäÅ ÕÅðòź ÖðÆçä çÅ Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÃƺ AIED ç¶ ÕÅðçÆéñ àzËòñ àz¶ñð Üź Õ˺âÔ¯î (ÇÜò¶ºÇÕ ÇÂÔ ÁÅêä¶ ÁÅÕÅð ÕÅðé ÜÅÇäÁÅ ÜźçÅ ÔË) 鱧 B@@F ÒÚ ÇÂÕ Ç§àðé˵à ÇéñÅîÆ ÒÚ ÖðÆÇçÁÅ¢ ÁÃƺ ÇÂà 鱧 ÕÅð ô¯Á÷ ÒÚ ÁÅêäÆ ÕñÅÇÃÕ ÕÅð AID@ çÆ â¯× ÇêµÕÁµê ç¶ ÇêµÛ¶ ñ×Å Õ¶ ñË ÜÅºç¶ Ôź¢

ÇòñðìÅÂÆ ò¯×

êÆàð ÁÅêä¶ ñÂÆ ÇÂÕ ÕÅðòź ÖðÆçäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ãé, ܯ ÇÕ À°é·Åº çÆ ÕÅð AIE@ ÃÆðÆ÷CA ñ˺âð¯òð éÅñ î¶ñ ÖźçÅ¢ ÕÂÆ îÔÆÇéÁź çÆ íÅñ ÇêµÛ¯º

ÜÅ

êÅé ç¶ ôÇÔð ï¯Õ¯ÔÅîÅ ÒÚ ÃÇæå ñËÃàñ Ô¯àñ ìÅÔ𯺠ÇÕö òÆ ÁÅî Ô¯àñ òð×Å ÔÆ é÷ð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ Ô¯ð åź Ô¯ð ¶Õźå ÒÚ Ãîź ÇìåÅÀ°ä ç¶ ÚÅÔòÅé Õ°Þ Ü¯ó¶ åź ÇÂà 鱧 Òñò Ô¯àñÒ ÃîÞ ìËáç¶ Ôé¢ êð éÅ åź ÇÂÔ Ô¯àñ ÇéÜÆ êñ ÇìåÅÀ°ä ç¶ ÚÅÔòÅé ܯÇóÁź Áå¶ éÅ ÔÆ î°ÃÅÇëðź ñÂÆ ìÇäÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ìÇäÁÅ ÔË î°ðÇçÁź ñÂÆ¢ ÃëËç Áå¶ í±ðÆÁź àÅÂÆñź òÅñÆÁź Õ§èź Áå¶ Ã°§çð ë°µñź éÅñ ÃÜÆÁź ÇÖóÕÆÁź òÅñÆ ÇÂà ÇÂîÅðå ÒÚ ÇÂÕ òÅð ÒÚ AH ñÅôź 鱧 á§â¶ åÅì±åź ÒÚ ðµÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ Ü篺 Õ¯ÂÆ êz¶îÆ Ü¯óÅ ÁäÜÅä¶ ÒÚ Ô¯àñ ç¶ ÃàÅë 寺 ÕîðÅ î§×ä êÔ°§Ú ÜźçÅ ÔË åź À°Ô À°é·Åº 鱧 ÁÕÃð ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ À°æ¶ åź ÇÃðë Òá§â¶ Õîð¶Ò î°ÔµÂÆÁÅ Ôé¢ ÇÂà ԯàñ ÒÚ êÇðòÅð òÅñ¶ ÇîzåÕ çÆ ñÅô 鱧 À°ç¯º åÕ ðµÖç¶ Ôé, Ü篺 åÕ ÇÕ ôÇÔð ç¶ ì¶Ôµç Çì÷Æ ôîôÅéź ÒÚ Á§Çåî ÇÕÇðÁÅ

ÁÖÆð À°é·Åº 鱧 ÁÅêä¶ Øð ç¶ é¶ó¶ ÔÆ ÇÂÕ ÇòñðìÅÂÆ ò¯× ÕÅðòź ÇîÇñÁÅ, ܯ ÖðÅì ÔÅñå ÒÚ ÃÆ, ÇÜà 鱧 å°ð§å ðËÃà¯ð Õðé çÆ ñ¯ó ÃÆ¢ À°Ô ÁÅêä¶ ÇÂÕ îÕËÇéÕ ç¯Ãå çÆ îçç éÅñ ÕÅðòź 鱧 éòź ð±ê ç¶ä ÒÚ Ãëñ ðÔ¶¢

ÇÂà ç°ðñµí ÕÅðòź ç¶ ÇÂÕ îÅñÕ ñÅÇÂâÆÁÅ çÅ ÕÇÔäË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ñÂÆ Õ°Þ ÖÅà ÇÕÃî çÆ ÇðÔÅÇÂô çÆ íÅñ ÒÚ Ãé¢ êÇÔñź À°é·Åº é¶ ÇÂÕ ìÆÚ Ôµà ÖðÆÇçÁŠܯ òèÆÁÅ åź ÃÆ êð ÇÂÔ î¯ìÅÂÆñ éÔƺ ÃÆ¢ Çëð À°é·Åº é¶ Ú¶ñå¶éÔËî ÃÇêz§×ì¯Õ ÖðÆÇçÁŠܯ Ô°ä Ç×äåÆ ç¶ ÔÆ ìÚ¶ Ôé¢

àÆÁðâzÅê

ÇÂà ÕÅðòź ê½ñ çÅ ÕÇÔäË, ÒÒáÆÕC áÅÕ ÔÅñå ÒÚ ÁÃñÆ àÆÁðâzÅê ÕÅðòź ñµíäÅ ì¶Ôµç î°ôÇÕñ ÔË¢ ÕÂÆ ÃÅñ ñµíä ÇêµÛ¯º îË鱧 ñµÇ×ÁÅ ÇÕ ÁÅêä¶ ñÂÆ ÁÇÜÔÅ ÕÅðòź Ö°ç ÔÆ ìäÅÀ°äÅ êò¶×Å¢ÒÒ À°é·Åº 鱧 Áî¶ÇðÕé AID@ àÆÁðâzÅê ÕÅðòź çÆ ÇÂà Áé¯ÖÆ éÕñ 鱧 ÇåÁÅð Õðé ÒÚ Çå§é ÃÅñź çÅ Ãîź ñµ× Ç×ÁÅ, ÇÜà 鱧 ÇÂÔ âð§î òÅçÕ ÇîÀ±Ç÷Õ ëËÃàÆòñź ÒÚ Ã½ä ñÂÆ òðåçÅ ÔË¢

Ççé Üź ðÅå ò¶ñ¶ Ü篺 òÆ êÇðòÅðÕ î˺ìð ÁÅêä¶ ÇîzåÕ î˺ìðź 鱧 ôðèźÜñÆ ç¶äÅ ÚÅÔ°ä, À°é·Åº ñÂÆ ñÅô 鱧 ÇòÀ±ÇÂ§× ð±î ÒÚ Çôëà Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ñÂÆ À°é·Åº çÆ òÅðÆ éÅ ÁÅ ÜŶ¢ ÇÂæ¶ ñÅô ðµÖä ñÂÆ ð¯÷ ç¶ AB Ô÷Åð ïËé (AEG âÅñð) ÇÕðÅÇÂÁÅ ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÃÇæð ÜÅêÅéÆ Áðæ ÇòòÃæÅ ÒÚ î½å å¶÷Æ éÅñ ÇòÕÇÃå Ô¯ ÇðÔÅ ìÅ÷Åð ÔË¢ î°ðÇçÁź çÅ ÇÂÔ Ô¯àñ åź ÇÂà çÆ ÇÃðë ÇÂÕ À°çÅÔðä ÔÆ ÔË ÇÕ ÇÕà åð·Åº ÜÅêÅéÆ Çì÷é˵ÃîËé ÇÂà îÅðÕÆà 寺 ñÅí ñËä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ Ôé¢ òðéäï¯× ÔË ÇÕ ÜÅêÅé ÒÚ î½å çð ÕÅëÆ òè Ú°µÕÆ

î°ðÇçÁź çÅ Ô¯àñ ÔË, ÇÜà çÅ ÕÅðé ÜÅêÅé çÆ ì°µãÆ Ô°§çÆ ÜéçÇÖÁÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÔÆ À°æ¶ EE Ô÷Åð 寺 òè¶ð¶ î½åź Ô¯ÂÆÁź, ÜçÇÕ ÇêÛñ¶ ÇÂÕ çÔÅÕ¶ ç½ðÅé Ôð ÃÅñ Á½Ãåé BC Ô÷Åð òÅè± î½åź Ô°§çÆÁź ðÔÆÁź Ôé¢ Á§çÅ÷¶ î°åÅÇìÕ ÃÅñ B@D@ ÒÚ ÜÅêÅé ÒÚ îðé òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ AF ñµÖ 寺 òè¶ð¶ Ô¯ ÜŶ×Æ¢

À°ç¯º åÕ ÜÅêÅé çÆ ÜéçÇÖÁÅ ÒÚ B Õð¯ó çÆ ÕîÆ ÁÅ Ú°µÕÆ Ô¯ò¶×Æ, ÇÜà çÅ ÕÅðé ÜÅêÅé ÒÚ ìµÇÚÁź ç¶ êËçÅ Ô¯ä çÆ ì¶Ôµç صà çð Ô¯ò¶×Æ¢ ÜÅêÅéÆ ñ¯Õ Çðôå¶çÅð çÆ î½å Òå¶ ÕÅëÆ êËÃÅ ÖðÚ Õðç¶ Ôé, ÇÜà ÒÚ ë°µñź, åÅì±å Áå¶ Ô¯ð ÚÆ÷ź Òå¶ Ô¯ä òÅñÅ ÖðÚÅ ôÅîñ ÔË¢ î°ðÇçÁź 鱧 ðµÖä ñÂÆ

ÜÅêÅé ÒÚ ÖÅà ԯàñź çÆ ñ¯ó ÇÂà ñÂÆ êÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°æ¶ Á§Çåî ÇÕÇðÁÅ ñÂÆ ôîôÅéź çÆ íÅðÆ ÕîÆ ÔË¢ ÁÅî å½ð Òå¶ ÇÂÕ ñÅô 鱧 Á§Çåî ÇÕÇðÁÅ ñÂÆ D Ççéź åÕ À°âÆÕ ÕðéÆ ê˺çÆ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ ÒÚ ÁÅêä¶ Øð ÒÚ ñÅô 鱧 ðµÖäÅ ñ¯Õź ñÂÆ ìÔ°å î°ôÇÕñ ÔË, ÇÜé·Åº ÒÚ êÇÔñź ÔÆ æź ìÔ°å æ¯ó·Æ Ô°§çÆ ÔË¢ ï¯Õ¯ÔÅîÅ

ç¶ ÇÂà ԯàñ ÒÚ ñÅô 鱧 ðµÖä ñÂÆ ÖÅà êzì§è ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ ë°µñź éÅñ ÃÜÆÁź ÇÖóÕÆÁź ç¶ ÇêµÛ¶ ÇÂÕ ÃòËCÚÅÇñå Ãà¯ð¶Ü ÇÃÃàî ñµÇ×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÃÃàî Ô¯àñ ÒÚ ðµÖÆÁź ñÅôź 鱧 á§âÅ ðµÖçÅ ÔË åź ÇÕ À°Ô ððµÇÖÁå ðÇÔä¢ Ççé Üź ðÅå ò¶ñ¶ Ü篺 òÆ êÇðòÅðÕ î˺ìð ÁÅêä¶ ÇîzåÕ î˺ìðź 鱧 ôðèźÜñÆ ç¶äÅ ÚÅÔ°ä, À°é·Åº ñÂÆ ñÅô 鱧 ÇòÀ±ÇÂ§× ð±î ÒÚ Çôëà Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ Ô¯àñ ÒÚ Á§Çåî ÇÕÇðÁÅ éÅñ çì§èå Áå¶ ôðèźÜñÆ ç¶ä ç¶ Õ§î ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź ÕÂÆ ÚÆ÷ź òÆ ÇòÕðÆ ñÂÆ ðµÖÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢ Ô¯àñ ç¶ îÅñÕ ÇÔÃÅï¯ôÆ å¶ðÅî°ðÅ çÅ ÕÇÔäË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ÇÂà ԯàñ 鱧 ñË Õ¶ ñ¯Õź çÆ êzåÆÇÕÇðÁŠ寺 ÕÅëÆ Ã§å°ôà Ôé Áå¶ Û¶åÆ ÔÆ ôÇÔð ç¶ Ô¯ð ÇÔµÇÃÁź ÒÚ òÆ D@ ñÅôź çÆ ÃîðµæÅ òÅñÅ éòź Ô¯àñ Ö¯ñ·ä çÆ ï¯ÜéÅ Òå¶ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé¢ Ô¯àñ ÒÚ Û¯àÆ ÇÜÔÆ Õ§àÆé çÅ òÆ êzì§è ÔË, ÇÜæ¶ ç°ÖÆ êÇðòÅð ìËá ÃÕç¶ Ôé Üź Õ°Þ ÖÅCêÆ ÃÕç¶ Ôé¢


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

23


24

èîÕ 05 October 2011, Wednesday


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

25


èîÕ

26

05 October 2011, Wednesday

VAN WYCK

PHARMACY

Free Delivery

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

05 October 2011, Wednesday

ÇÂ

òÅñź çÆ ç¶ÖíÅñ Üð±ðÆ òÅ

ñ å°ÔÅâÅ Ö±ìñðåÆ ç¶ ÚÅð Ú§é ñ×Å Çç§ç¶ Ôé ¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº çÆ Ö±ìñðåÆ é±§ ìðÕðÅð ðµÖä ñÂÆ Õ°Þ é°µÃÖ¶ ÁêäÅ Õ¶ ÇÂé·Åº çÆ Ö±ìñðå¶ é±§ òèÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË< A) òÅñź 鱧 è¯ä 寺 ìÅÁç ÕâÆôéð çÅ êzï¯× Õ悁B) ñÕä Òå¶ ìzô Õð¯ ÇÂà éÅñ ÇÃð çÆ îÃÅ÷ òÆ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ éÅñ ÔÆ éËÚð°ñ ÁÅÇÂñ ê˺çÅ Ô¯ò¶×Å¢ C) ¶. ÃÆ å¯º ìÅÔð ÇéÕñ Õ¶ ìÅñź ÒÚ ð°µÖÅêé ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ ÔÅÂÆâz¶Çà§× ôËê± çÅ êzï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ D) òÅñź ñÂÆÁÅòñ¶ Áå¶ ÁÅÇñµò ÁÅÇÂñ çÅ êzï¯× ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ E) C@ Çî§à îÃÅÜ ÕðÕ¶ Çëð ÇÃð è¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

òÅñ Çڵචԯä åź 

A) Õ°Þ Ççéź åÕ ð¯Ü ÇêÁÅÜ çÅ ê¶Ãà ñ×ÅÀ°¢ B) éÆì± çÅ ðà ÒÚ ÁÅòñź êÅÀ°âð ÇîñÅÕ¶ ÇÃð å¶ ñ×ÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ C) ÁµèÅ Õê çÔÆ ÒÚ Ú°àÕÆ íð ÕÅñÆ ÇîðÚ Áå¶ ÚîµÚ íð éÆì± ðà ÇîñÅÕ¶ òÅñź ÒÚ ñ×ÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢

Ü篺 òÅñ Üóç¶ Ô¯ä åź

A) éÆî çÅ ê¶Ãà ÇÃð å¶ Õ°Þ Ã ñ×ÅÀ°¢ B) ÚÅÔ êåÆ ç¶ À°ìñ¶ êÅäÆ éÅñ ÇÃð è¯ò¯¢ C) A@ Çî§à ÕµÚ¶ êêÆåÅ çÅ ê¶Ãà ÇÃð å¶ ñÅÀ°¢

Ô ÁÅî ç¶Öä ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ Õ°Þ Á½ðåź éñź ÇòÚ çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ ÁÅî å½ð Òå¶ îµáÆ ÇÕÃî çÆ ñ×ÅåÅð çðç Ô°§çÆ ÔË, ÇÜà ÇòÚ Á½ðå ÁÅêäÆÁź éñź å¶ Çêµá ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԵö ÇòÚ çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÆ ÔË¢ îÅÔòÅðÆ ç¶ Ççéź ÇòÚ ÇÂÔ çðç òè òÆ ÃÕçÆ ÔË¢ ÕÂÆ òÅðÆ ÇÂÔ çðç ¶éÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô°§çÆ ÔË ÇÕ çòÅÂÆ çŠöòé ÕðéÅ êË ÃÕçÅ ÔË¢ ÕÂÆ îðÆ÷ çðç ç¶ éÅñ<éÅñ êÅäÆ êËä çÆ ÇôÕÅÇÂå òÆ Õðç¶ Ôé¢ Õ°Þ ÇÂÕ îðÆ÷ź ÇòÚ ÇÂà ÃÇæåÆ ÇòÚ îÅÔòÅðÆ ç½ðÅé Ç÷ÁÅçÅ Ö±é êËä çÆ ÇôÕÅÇÂå òÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÕÂÆ òÅðÆ çðç ¶éÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô°§çÆ ÔË ÇÕ çðç ç¶ éÅñ<éÅñ îðÆ÷ 鱧 À°ñàÆÁź ÁÅÀ°ºçÆÁź Ôé å¶ ì°ÖÅð òÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ å°ð§å âÅÕàðÆ ÃñÅÔ ñÅ÷îÆ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ îðÆ÷ź ÇòÚ ÇòÃæÅð éÅñ î°ÁÅÇÂéÅ ÷ð±ðÆ ÔË åź ÇÕ çðç çÆ ÃÔÆ òÜ·Å çÅ êåÅ ñ×Å Õ¶ ÃÔÆ ÇÂñÅÜ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ÁÅú ç¶Öƶ ÇÕ ÇÕé·Åº ÔÅñåź ÇòÚ îðÆ÷ éñź ÇòÚ çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÅ ÔË< » éñź ÇòÚ ÇÂéëËÕôé çÆ òÜ·Å ÕðÕ¶ Ô¯ÂÆ Ã¯Ç÷ô ÕðÕ¶ îðÆ÷ ê¶à ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԵö ÇòÚ çðç ç¶ éÅñ<éÅñ îÅÔòÅðÆ ç½ðÅé Ç÷ÁÅçÅ çðç, Ö±é çÅ Ç÷ÁÅçÅ êËäÅ

Á½ðåź ÇòÚ ê¶à ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԵö çÆ çðç

»

»

å¶ êÅäÆ êËä çÆ ÇôÕÅÇÂå òÆ ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ìźÞêé çÆ ÃîµÇÃÁÅ òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Á§â¶çÅéÆ Á§çð Û¯àÆÁź< Û¯àÆÁź ðýñÆÁź, ê¶à ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԵö ÇòÚ çðç Õð ÃÕçÆÁź Ôé¢ ÁÇéïÇîå îÅÔòÅðÆ ç¶ éÅñ<éÅñ ÇÚÔð¶ Òå¶ òÅñ å¶ ìźÞêé çÆ ÃÇæåÆ òÆ êËçÅ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Á§â¶çÅéÆ ÇòÚ ×Åó·¶ í±ð¶ ð§× ç¶ åðñ êçÅðæ Áå¶ ÜÅñ¶ ìä ÜÅä çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ îðÆ÷ éñź ÇòÚ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå

»

» »

ÕðçÅ ÔË å¶ ÇÂÔ çðç îÅÔòÅðÆ ç¶ Ççéź ç½ðÅé ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ òè ÜźçÆ ÔË¢ îðÆ÷ 鱧 ×ðí èÅðé ÇòÚ òÆ î°ôÇÕñ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ ìµÚ¶ çÆ éÅðîñ êËçÅÇÂô ç¶ ìÅÁç Á½ðåź ÁÕÃð íÅð êËä çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÆÁź Ôé¢ ÁÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ éñź å¶ Çêµá ÇòÚ çðç ç¶ éÅñ<éÅñ êÅäÆ êËä çÆ ÃîµÇÃÁÅ òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ìµÚ¶çÅéÆ çÆ ðýñÆ ÕðÕ¶ éñź ÇòÚ çðç ç¶ éÅñ< éÅñ Ã¯Ü êËçÅ Ô¯ ÜźçÆ ÔË¢ Á§â¶çÅéÆ çÆ ðýñÆ ÕðÕ¶

WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER

WIC PROGRAM

WHAT IS WIC ? A Special Supplemental Nutrition Program For Women, Infant and Children.

»

What are the WIC foods?

»Milk »100% Fruit Juice »Fruits and Vegetables »Eggs »Baby food.

»Pregnant women »Breastfeeding women »Women who have just had a baby, »Infants and children under the age of 5.

»Cereal »Whole grain bread »Beans and peanut butter »Cheese »Formula »Baby cereal

What Services WIC offers?

» Free checks for Nutritious foods and infant formula » Nutrition education and counseling » Regerrals to other health and social services » Immunization screening and referrals for children. » Voters registration

Proof of identity for you and your children Proof of household income Proof of residency Immunization record for infants and children A complete New York State Depar tment of Health Medical Refer ral form from you health care provider To be enrolled, a child must be present at each cer tification.

718.963.6471

FOR YOUR APPOINTMENT OR TO MEET WITH ONE OF OUR STAFF PLEASE CALL

or visit us at

òÆ îðÆ÷ çðç ç¶ éÅñ< éÅñ ÁÇéïÇîå îÅÔòÅðÆ å¶ ìźÞêé çÆ ÇôÕÅÇÂå Õð ÃÕçÅ ÔË¢ » ܶÕð ×ðí ÇàÀ±ì ÇòÚ áÇÔð ÜÅò¶ åź îðÆ÷ ÁÃÇÔ çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÅ ÔË¢ » ܶÕð Á§â¶çÅéÆ çÆ ðýñÆ ÇÂÕçî î°ó ÜÅò¶ åź îðÆ÷ 鱧 ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ çðç ç¶ éÅñ<éÅñ ÕÂÆ òÅðÆ À°ñàÆ çÆ ÇôÕÅÇÂå òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ » ÕÂÆ òÅðÆ Áê˺âËÕà çÆ Ã¯Ü ÕðÕ¶ òÆ îðÆ÷ ê¶à ç¶ Ô¶áñ¶ ÇԵö ç¶ ÃµÜ¶ êÅö çðç çÆ ÇôÕÅÇÂå ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÃÅð¶ ÔÅñÅå ÇòÚ îðÆ÷ çÅ ÇòÃæÅð éÅñ î°ÁÅÇÂéÅ ÷ð±ðÆ ìä ÜźçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÔÆ ÇÂñÅÜ éÅñ ÔÆ îðÆ÷ 鱧 ÇÂà ÁòÃæŠ寺 ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ Õ¶Ãź ÇòÚ ç±ðìÆé ÇÂÕ òðçÅé ÃÅìå Ô°§çÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ ÃÔÆ ÃÇæåÆ çÅ êåÅ ñ×Å Õ¶ ÃÔÆ ÇçôÅ ÇòÚ ÇÂñÅÜ Õðé ÇòÚ îçç ÇîñçÆ ÔË¢

Who may apply?

What do I need to bring to the WIC office ?

» » » » » »

27

316A Himrod Street, Suite 1 Brooklyn, NY 1123

×ðíòåÆ Á½ðå» Áå¶ E ÃÅñ 寺 ؾà À¹îð ç¶ ì¾ÇÚÁ» ñÂÆ ÖÅà ùÇòèÅ

î¹ëå ëÈâ

You do not need to be a US citizen or a legal resident to apply for WIC

CALL US & WE WILL BE GLAD TO HELP YOU.

WIC is an equal opportunity program. New York State prohibits discrimination based on creed and martial status. Persons who believe they have been discriminated against based on the New York State Human Rights Law should call the Growing Up healthy Hotline at 1 (800) 822-5006, Or write the WIC Program ?Director, New York State Department of Health, Albany New York, 12203 This Institution is an Equal Opportunity Provider.


28

èîÕ 05 October 2011, Wednesday


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

29


30

èîÕ

ÃÅÇÔå ÕñÅ

05 October 2011, Wednesday

(ñóÆ Ü¯óé ñÂÆ ÇêÛñÅ Á§Õ ç¶Ö¯)

ÇÂ

Õ ìóÆ ÔÆ îÅñî ÇÜÔÆ ÃÅºÞ ÃÅⶠÇòÚ ìä ×ÂÆ¢ î˺ Üç òÆ ÇòÔñÆ Ô°§çÆ, ÔÃêåÅñ ÚñÆ ÜźçÆ å¶ ÁµèÅ ê½äŠاàÅ âÅÕàð Õ¯ñ ìËá Õ¶ À°Ã ç¶ îðÆ÷ź çÆÁź ×µñź ðäçÆ ðÇÔ§çÆ, âÅÕàð çÅ À°é·Åº 鱧 àðÆà Õðé çÅ åðÆÕÅ ç¶ÖçÆ ðÇÔ§çÆ¢ À°Ã ò¶ñ¶ îË鱧 Ç夆 ñ×çÅ ÇÜò¶º î˺ âÅÕàðÆ çÆ ÇÕö ÕñÅà ÇòÚ ìËáÆ êó· ðÔÆ Ô¯òź¢ Õ°Þ ÔÆ îÔÆé¶ ×°÷ð¶ Ãé ÇÕ î¶ðÆ ìçñÆ ôÇÔð çÆ Ô¯ ×ÂÆ¢ âÅ: ÃÅÇÔì 鱧 ÁñÇòçÅ ÕÇÔä ñÂÆ ×ÂÆ åź À°Ã é¶ ÔµÃ Õ¶ ìó¶ ÔÆ ÇêÁÅð¶ Á§çÅ÷ ÇòÚ ÇÕÔÅ, ÒÇÜò¶º òÆ ÃÔÆ å°Ãƺ òÆ Õ°Þ Ã ñÂÆ ÇÂà êÛó¶ ԯ¶ ÇÂñÅÕ¶ 鱧 ç¶Ö ÇñÁÅ å¶ ñ¯Õź çÆ Ã¶òÅ Õð ñÂÆ å¶ Õ°Þ âÅÕàðÆ çÆ àz¶Çé§× òÆ ñË ñÂÆ, Ô°ä ÚÅÔ¯ åź å°Ãƺ Ö°ç òÆ êzËÕÇàà Õð ÃÕç¶ Ô¯¢Ò Ò¶à àz¶Çé§× ç¶ä ñÂÆ å°ÔÅâÅ ìÔ°å ìÔ°å è§éòÅçÒ, î˺ òÆ Áµ×¯º Եà ն ÜòÅì ÇçµåÅ¢ Ã ç¶ ðÅÔÆ é¶ ECF îÔÆÇéÁź çÆÁź ê°ñźØź Ô¯ð Áµ×¶ ê°µà ñÂÆÁź¢ ÇÂÕ Ççé î˺ ìà ÇòÚ ìËáÆ ÁÅêäÆ íËä 鱧 Çîñä ÜÅ ðÔÆ Ãź¢ î¶ðÆ íËä çÆ ôÕñ î¶ð¶ éÅñ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ ÇîñçÆ ÔË¢ À°Ã ç¶ ôÇÔð ç¶ ÕÂÆ ÃÅð¶ ñ¯Õ åź îË鱧 î¶ðÆ íËä ÃîÞ Õ¶ éîÃå¶ Õðé ñµ× êËºç¶ Ôé¢ À°Ã¶ ò¶ñ¶ ÇÂÕ ÁÅçîÆ ÚÇó·ÁÅ å¶ î¶ð¶ éÅñ çÆ ÃÆà Òå¶ ìËá Ç×ÁÅ å¶ ÇàÕà ñË Õ¶ Üç À°Ô ÇòÔñÅ Ô¯ÇÂÁÅ åź À°Ã é¶ ÇèÁÅé éÅñ î¶ð¶ òµñ ç¶ÇÖÁÅ å¶ ×°µÃ¶ éÅñ ì¯ÇñÁÅ, ÒîËâî å°Ãƺ, Õµñ· î¶ð¶ ñóÕ¶ 鱧 Çìéź ×µñ 寺 ¶éÅ îÅÇðÁÅ ÇÕ À°Ã ç¶ î±§Ô Òå¶ ÇéôÅé êË ×¶, ÕÆ å°ÔÅ鱧 ¶ÔÆ àz¶Çé§× ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË ÇÕ Çìéź ×µñ Ã°ä¶ å¶ öñåÆ ÜÅÇäÁź å°Ãƺ ìµÇÚÁź 鱧 ÕÃÅÂÆÁź òźױ§ Õ°µà ۵⯢ î˺ åź ÁµÜ ÃÕ±ñ ÜÅäÅ ÃÆ Çêz§ÃÆêñ Õ¯ñ ÇôÕÅÇÂå ñË Õ¶ êð îË鱧 ìÅÔð ÜÅäÅ êË Ç×ÁÅ¢ å°Ãƺ...¢Ò î˺ À°Ã 鱧 ÃîÞÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ, Òå°Ãƺ öñå ÃîÇÞÁÅ íÅÂÆ ÃÅÇÔì, À°Ô î˺ éÔƺ Ãź, î¶ðÆ íËä Ô¯ò¶×Æ¢ î˺ åź ê§ÜÅì ÇòÚ ðÇÔ§çÆ ÔÆ éÔƺ Ôź¢Ò êð ÇÕµæ¶ ÜÆ, À°Ô åź î¶ðÆ ×µñ ðäé çÆ ìÜŶ Ô¯ð À°µÚÆ ì¯ñä ñµ× ÇêÁÅ, Òî˺ ç¶Ö ñòź×Å å°ÔÅ鱧 å°Ãƺ ÜÅäç¶ éÔƺ î˺ Õ½ä Ôź å¶ å°Ãƺ ÇÕÃ ç¶ ìµÚ¶ 鱧 Ôµæ êÅÇÂÁÅ ÔË¢ ܶ å°ÔÅâÆ ìçñÆ ÇÕö ç±ð Çê§â çÆ éÅ ÕðòÅ ÇçµåÆ åź î¶ðÅ éźÁ òÆ ëñÅäÅ ÇÃ§Ø éÔƺ ÔË¢Ò å¶ À°Ô ÁÅêäÅ éźÁ çµÃ Õ¶ ×°µÃ¶ éÅñ ñÅñ êÆñÅ Ô°§çÅ Ô¯ÇÂÁÅ Ô¶áź À°µåð Ç×ÁÅ, ÜÅêçÅ ÃÆ À°Ã çÅ ÇàÕÅäÅ ÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ À°Ã ÁÅçîÆ ç¶ À°åðé 寺 ìÅÁç ÇÜÔóÆ ÃÆà ÖÅñÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ, À°æ¶ éòƺ ÃòÅðÆ ÁÅ Õ¶ ìËá ×ÂÆ¢ À°Ô BE Õ° ÃÅñ çÅ ÜòÅé î°â § Å ÃÆ¢ æ¯óÆ· ç¶ð ìÅÁç À°Ã 鱧 ÖźÃÆ ÁÅ ×ÂÆ, ç¯CÇå§é òÅðÆ À°Ô Ö§ÇØÁÅ, Çëð À°Ã é¶ îË駱 ÇÕÔÅ, Òܶ å°Ãƺ ì°ðÅ éÅ î§é¯ åź î˺ å°ÔÅâÆ ÃÆà Òå¶ ÇÖóÕÆ òÅñ¶ êÅö ìËá ÜÅòź, ÁÃñ ÇòÚ Üç îË鱧 ÖźÃÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË åź îË駱 À°ñàÆ ÁÅÀ°ä ñ×çÆ ÔË å¶ î¶ðÅ ÃÅÔ ì§ç Ô¯ Õ¶ ØìðÅÔà Ô¯ä ñ×çÆ ÔË¢Ò î˺ À°Ã 鱧 ÁÅêäÆ ÃÆà ç¶ ÇçµåÆ å¶ Üç Á×ñÆ òÅð À°Ã 鱧 ÖźÃÆ ÁÅÂÆ åź ÁÅêä¶ ìË× ÇòÚ¯º êÅäÆ çÆ ì¯åñ Õµã Õ¶ À°Ã 鱧 ç¯ Ø°µà êÅäÆ ç¶ êÆä ñÂÆ ÇÕÔÅ¢ À°Ã é¶ êÅäÆ êÆ ÇñÁÅ, ÖźÃÆ ð°µÕ ×ÂÆ¢ Çëð éÅ À°Ã çÅ ÃÅÔ À°ñÇàÁÅ éÅ ÖźÃÆ ÁÅÂÆ¢ Áµè¶ اචìÅÁç Çëð ÇÂÔ êzÇÕÇðÁÅ ç¯ÔðÅÂÆ ×ÂÆ¢ ìÅÁç ÇòÚ À°Ô áÆÕ ÇðÔÅ¢ Çëð î˺ ÁÅêä¶ êðà ÇòÚ¯º ÇÂÕ ×¯ñÆ Õµã Õ¶ À°Ã鱧 ÇçµåÆ, ÇÜÔóÆ ÇÕ À°Ã ÇîÔðìÅé âÅÕàð é¶ îË鱧 Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ êðà ÇòÚ ðµÖä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ¢ اචհ ç¶ Ãøð ÇòÚ î°â § ¶ 鱧 î°ó Õ¶ ÖźÃÆ éÔƺ ÁÅÂÆ¢ Òô°ÕðÆÁÅ âÅ: ÃÅÇÔìÒ, À°Ã é¶ ìó¶ Ãé¶Ô éÅñ î¶ðÅ Ôµæ Ø°µà Õ¶ ÇÕÔÅ¢ îË鱧 îé ÔÆ îé ÔÅÃÅ ÁÅ Ç×ÁÅ, î˺ ÇÂÕ òÅð Çëð âÅÕàð ÃÅìå Ô¯ ×ÂÆ Ãź¢ î˺ ÇèÁÅé éÅñ

ÕÔÅäÆ

âÅÕàð çÆ Õ¹ðÃÆ

À°Ã òµñ ç¶ÇÖÁÅ, À°Ô ìÔ°å Ö±ìñðå ïÔä¶ éÕôź òÅñŠׯð¶ ð§× å¶ í±ð¶ ÕµÇÕÁź òÅñź òÅñÅ é½ÜòÅé ÃÆ êð À°Ô ìÔ°å ÔÆ Õî÷¯ð, ÇéðÅô å¶ À°çÅà ñ×çÅ ÃÆ¢ îË鱧 ÜÅÇêÁÅ ÇÜò¶º À°Ô ÇÕö ÖÅà ׵ñ 寺 êzô ¶ Åé ÃÆ¢ ÕÅðé ÇÂÔ ÖźÃÆ åź éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ¢ î¶ð¶ Õ°Þ ê°µÛä 寺 êÇÔñź ÔÆ À°Ô ÁÅê¶ ì¯ñ ÇêÁÅ, ÒÁÃñ ÇòÚ î˺ ìóÅ êz¶ôÅé Ôź âÅ: ÃÅÇÔì¢ ÇÜÀ±ä çÆ ÇµÛÅ ÔÆ éÔƺ ðÔÆ Üç 寺 âÅ: é¶ î¶ð¶ ×ñ¶ ÇòÚ Õ˺Ãð çÅ ôµÕ êÅÇÂÁÅ ÔË, ç°éÆÁÅ çÆ Ôð ÚÆ÷ òµñ¯º À°êðÅî Ô¯ Ç×ÁÅ Ôź¢Ò ÒÕ˺Ãð îåñì å°ÔÅ鱧 Õ˺Ãð ÔËÒ, î˺ ÔËðÅé Ô¯ ×ÂÆ¢ ÜÅÇêÁÅ ÇÜò¶º ÇÂÔ òÆ Õ¯ÂÆ î¶ð¶ òð×Å ÔÆ Õ˺Ãð çÅ îðÆ÷ ÔË¢ Ô°ä î˺ ê±ðÆ åð·Åº âÅÕàð ìä ×ÂÆ Ãź¢ îË鱧 ÁÅêäÆ ÕÔÅäÆ ïÅç ÁÅ ×ÂÆ å¶ À°Ã îçðÅÃÆ âÅÕàð çÅ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÁÅêäÅ ÇÂñÅÜ òÆ î¶ð¶ Ç÷Ôé ÇòÚ Ø°§î Ç×ÁÅ¢ î˺ À°Ã Õ¯ñ¯º À°Ã çÆ ÇìîÅðÆ ìÅìå ÇòÃæÅð éÅñ ê°µÛä ñµ× êÂÆ¢ À°Ã é¶ çµÇÃÁÅ, ÒêÇÔñź ÷°ÕÅî Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, Çëð ì°ÖÅð å¶ ÖźÃÆ ÁÅÀ°ä ñµ× êÂÆ¢ Ô½ñÆCÔ½ñÆ ìÅÕÆ Ãí Õ°Þ åź áÆÕ Ô¯ Ç×ÁÅ êð ÖźÃÆ éÅ ÔàÆ, ÁÖÆð Ö§ØÇçÁźC Ö§ØÇçÁź ÇÂÔ ÔÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÇÕ ÃÅÔ À°ñàä ñµ× ÇêÁÅ, ÁµÖź ÇòÚ Áµæð± ÁÅ ÜźçÅ, Ö§ØÇçÁźCÖ§ØÇçÁź Á§åóÆÁź ÇÜò¶º ÒÕµáÆÁź Ô¯ ÜźçÆÁź, ×ñÅ çðç ç¶ îÅð¶ ëàä 鱧 ÁÅ ÜźçÅ, ÕÂÆ âÅÕàðź 鱧 ÇçÖÅÇÂÁÅ, çòÅÂÆÁź ÖÅèÆÁź, ÕÂÆ àËÃà òÆ Ô¯Â¶¢Ò À°Ã é¶ Áñµ×CÁñµ× âÅÕàðź çÆÁź êðÚÆÁź òÆ ÇçÖÅÂÆÁź, À°é·Åº Òå¶ ÃðÃðÆ é÷ð îÅð Õ¶ î˺ êðÚÆÁź À°Ã 鱧 òÅêà Õð ÇçµåÆÁź¢ î¶ðÆ ÜÅä¶ ìñÅ ÇÕ À°é·Åº ÇòÚ ÕÆ ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ î˺ À°Ã Õ¯ñ¯º ê°µÇÛÁÅ, ÒÇÂÔ Ãí åź áÆÕ ÔË êð ÇÂé·Åº ÇòÚ Õ˺Ãð åź ÇÕö é¶ éÔƺ ÇñÇÖÁÅ, ë¶ð å°ÔÅ鱧 ÇÕò¶º êåÅ ñµÇ×ÁÅ ÇÕ å°ÔÅ鱧 Õ˺Ãð Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢Ò

À°Ã é¶ ìÔ°å í¯ñ¶êé éÅñ ÇÕÔÅ, ÒâÅÕàð ÃÅÇÔì î˺ ìÔ°å êÇó·ÁÅCÇñÇÖÁÅ éÔƺ Ôź, çÃòƺ ÇòÚ¯º ë¶ñ· Ô¯ Õ¶ ç°ìÂÆ ÚñÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, Õ°Þ ÃÅñ À°æ¶ ÇðÔÅ, Üç ÕÅøÆ êËö ÕîÅ ñ¶ Ãé, Ô°ä Øð òÅÇñÁź é¶ îË鱧 ÇòÁÅÔ ñÂÆ òÅêà ì°ñÅ ÇñÁÅ êð î˺ ðÅ÷Æ éÔƺ Ô¯ ÇðÔÅ Ôź¢ ECF îÔÆé¶ Ô¯ä 鱧 ÁŶ Ôé, îÔÆéÅ Õ° êÇÔñź î˺ ÁÅêä¶ ôÇÔð ç¶ ÇÂÕ ìÔ°å ÔÆ îôÔ±ð ×ñ¶ ç¶ âÅÕàð Õ¯ñ Ç×ÁÅ Ãź, À°Ô îË鱧 ç¶ÖçÅ ÔÆ ÇêÁÅ ÃÆ ÇÕ À°Ã Õ¯ñ ÇÂÕ Ô¯ð âÅÕàð ÁÅ Ç×ÁÅ, ç¯ò¶º ÁÅêà ÇòÚ Á§×ð¶÷Æ ÇòÚ ×µñź Õðé ñµ× ê¶, Çëð î¶ð¶ òÅñ¶ âÅÕàð é¶ î¶ð¶ òµñ ç¶ÖCç¶Ö Õ¶ ç±Ü¶ âÅÕàð 鱧 Õ°Þ ÇÕÔÅ å¶ Õ˺Ãð çÅ éźÁ ÇñÁÅ, Çëð À°Ã é¶ òÆ Õ°Þ ÇÕÔÅ å¶ î¶ðÆ êðÚÆ Òå¶ çòÅÂÆÁź ÇñÖ Õ¶ îË鱧 ìÅÔð í¶Ü ÇçµåÅ¢ ìà îË鱧 À°ç¯º ÔÆ ÃîÞ ÁÅ ×ÂÆ ÇÕ âÅÕàð é¶ ç±Ü¶ âÅÕàð 鱧 î¶ð¶ ×ñ¶ ÇòÚ Õ˺Ãð Ô¯ä ìÅìå çà ÇçµåÅ ÔË¢ î˺ åź À°ç¯º ÔÆ ÃîÞ ÇñÁÅ ÇÕ î˺ Ô°ä éÔƺ ìÚź×Å¢ îË鱧 êåÅ ÔË, Õ˺Ãð çÅ åź Õ¯ÂÆ ÇÂñÅÜ ÔÆ éÔƺ ÔË¢ ÇÂà ÇìîÅðÆ çÅ ð¯×Æ Õç¶ ðÅ÷Æ ÔÆ éÔƺ Ô°§çÅ, î˺ åź ë¶ð À°Ã çÆ ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ çòÅÂÆ òÆ éÔƺ ÖÅèÆ¢ ÇìîÅðÆ åź Ççé êð Ççé òèçÆ ÔÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ îË鱧 êåÅ ÔË ìà ԰ä Á§å ÔÆ Ô¯ä òÅñÅ ÔË¢Ò À°Ã ç¶ ì¯ñç¶Cì¯ñç¶ é±§ ÃÅÔ Úó· Ç×ÁÅ¢ î˺ Çëð À°Ã 鱧 êÅäÆ ÇêñÅÇÂÁÅ¢ À°Ã çÆ Çêµá Ô½ñÆCÔ½ñÆ æê¯ÕóÆ¢ À°Ô ÃÅòź êµèðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ Çëð î˺ ÁÅêä¶ êðà ÇòÚ¯º ÕÅ×÷ å¶ ê˵é ÕµÇãÁÅ¢ ÇìñÕ°ñ À°Ã î¯à¶ âÅÕàð òźױ À°Ã¶ ÇìîÅðÆ çÅ éźÁ ÇñÇÖÁÅ, ÇÜÔóÆ ÇÕ À°Ã é¶ î¶ðÆ êðÚÆ Òå¶ ÇñÖÆ ÃÆ, À°ÔÆ çòÅÂÆ ÇñÖ Õ¶, Զ០ذر Øź׶ó¶ ÇÜÔ¶ çÃåÖå Õð Ççµå¶ å¶ À°Ã 鱧 ÃÅðÅ Õ°Þ ÃîÞÅ ÇçµåÅ¢ îË鱧 ÃîÞ ÁÅ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ î°§âÅ òÆ ÇÂèð¯ºCÀ°è𯺠ñ¯Õź çÆÁź ×µñź, ÇìîÅðÆ ç¶ ñµÛä å¶ ÖÅà ÕðÕ¶ ç¯òź âÅÕàðź çÆ ×µñìÅå ÇòÚ Õ˺Ãð

çÅ éźÁ ðä Õ¶ êµÕÅ ïÕÆé Õð ìËáÅ ÔË ÇÕ âÅÕàð À°Ã¶ ç¶ Õ˺Ãð ìÅìå ÇÂÕCç±Ü¶ éÅñ ×µñź Õð ðÔ¶ Ãé¢ îË鱧 Çëð À°Ã îçðÅÃÆ âÅÕàð çÆÁź î¶ð¶ éÅñ ÕÆåÆÁź Ô¯ÂÆÁź ×µñź ïÅç ÁÅ ×ÂÆÁź ÇÕ ÇÕò¶º ñ¯Õ ÁÅêäÆ ÁÇ×ÁÅéåÅ ÕðÕ¶ ÇìîÅðÆÁź 鱧 õçÅ ç¶ Çç§ç¶ Ôé å¶ ÁËò¶º ÇÂèðCÀ°èð ç¶ à¯àÕ¶ òðå Õ¶ õÚî°µÚ ÔÆ ÇìîÅðÆÁź î°µñ ñË ñËºç¶ Ôé¢ î˺ ÁÅêäÅ åæÅÕÇæå êzÃÇ´êôé À°Ã 鱧 ëóÅÀ°ºÇçÁź Ô¯ÇÂÁź ÇÕÔÅ, Òî˺ å°ÔÅâÆ ÇìîÅðÆ ëó ñÂÆ ÔË å¶ çòÅÂÆ ÇñÖ ÇçµåÆ ÔË¢ å°ÔÅ鱧 Õ¯ÂÆ Õ˺Ãð ò˺Ãð éÔƺ ÔË¢ çòÅÂÆ áÆÕ åð·Åº ÖÅäÅ, êzÔ¶÷ ðµÖäÅ, ÷¯ðC ÷¯ð çÆ éÅ Ö§ØäÅ, ×ñ¶ çÆÁź éÃź å¶ ì¯Þ éÔƺ êËäÅ ÚÅÔÆçÅ, êÅäÆ Ö±ì êÆäÅ êð ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ á§ãÅ éÔƺ¢ À°îÆç ÔË å°Ãƺ ÔøåÅ Õ° çòÅÂÆ ÖÅä éÅñ áÆÕ Ô¯ ÜÅò¯×¶, êð íð¯ÃÅ ðµÖäÅ, Õ°Þ òÆ À±àCêàÅº× éŠïÚäÅ, ìà ÇÂÔÆ å°ÔÅâÅ Ãí 寺 òµâÅ êzÔ¶÷ ÔË¢Ò À°Ô Ö°ô Ô¯ Õ¶ ì¯ÇñÁÅ, ÒìÔ°å ìÔ°å ô°ÕðÆÁÅ âÅÕàð ÃÅÇÔì, îË鱧 åź å°ÔÅâÆ ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ ×¯ñÆ ÖÅä éÅñ êÇÔñź ÔÆ ïÕÆé Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ Ô°ä î˺ áÆÕ Ô¯ ÜÅòź×Å êð ܶ îË鱧 æ¯óÆ· CìÔ°åÆ Õ¯ÂÆ ÕîÆ é÷ð ÁŶ åź î˺ å°ÔÅⶠկñº¯ Õ°Þ ê°µÛäÅ ÚÅÔòź åź êñÆ÷ îË鱧 ÁÅêäÅ ë¯é é§ìð å¶ Øð çÅ êåÅ ç¶ Ççú åź ÇÕ îË鱧 åõñÆ Ô¯ ÜŶ¢Ò Ô°ä î˺ Çëð ëà ×ÂÆ¢ ܶ î˺ ÁÅêäÅ êåÅ Üź ë¯é é§ìð ÇÂà 鱧 ç¶ ÇçµåÅ å¶ ÇÂà 鱧 çòÅÂÆ éÅñ Õ¯ÂÆ ìÔ°åÅ ñÅí éÅ Ô¯ÇÂÁÅ Üź ÇÂÔ Õ°Þ Ô¯ð î¶ð¶ Õ¯ñ¯º ê°µÛäÅ ÚÅÔò¶ åź î˺ ÕÆ Õðź×Æ¢ êð î˺ éÅºÔ ÕðÕ¶ À°Ã çÅ ÇòôòÅà òÆ éÔƺ Ãź å¯óéÅ ÚÅÔ°§çÆ¢ ï, î˺ ïÚCÃ¯Ú Õ¶ ÁÅêäÆ íËä çÅ êåÅ å¶ ë¯é é§ìð À°Ã鱧 ç¶ ÇçµåÅ, îË鱧 êåÅ ÃÆ ÇÂÃ é¶ ÇÕÔóÅ À°Ã 鱧 ê°µÛä ÜÅäÅ ÔË, ܶ ë¯é Òå¶ Õ¯ÂÆ ×µñ Ô¯ÂÆ òÆ åź À°Ô ÁÅê¶ Ã§íÅñ ñò¶×Æ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ À°Ô î¶ð¶ 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇÃÁÅäÆ ÃÆ¢ î˺ ÁÅêä¶ Çîæ¶ ÃæÅé Òå¶ À°µåð ×ÂÆ å¶ À°åðé 寺 êÇÔñź À°Ã 鱧 ÇÂÕ òÅðÆ ë¶ð ÃÅðÅ Õ°Þ ÃîÞÅ ÇçµåÅ¢ À°Ã é¶ î¶ðÅ è§éòÅç ÕÆåÅ å¶ ÁÅçð ê±ðòÕ ç¯ò¶º Ôµæ ܯó Ççµå¶¢ íËä ç¶ Øð ÁÅ Õ¶ Üç î˺ ÃÅðÅ Õ°Þ íËä 鱧 çµÇÃÁÅ åź ÔµÃCԵà ն ÃÅâÅ Çãµâ ç°Öä ñµ× ÇêÁÅ¢ À°Ã é¶ îË鱧 ÇÕÔÅ, ÒÕ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ¢ 屧 î¶ðÆ Ü×·Å ÇÕö éÅñÅÇÂÕ ìµÚ¶ ç¶ ìÅê 寺 Ü°µåÆÁź ÖÅ ÁÅÂÆ Â¶º, î˺ òÆ ÇÂö åð·Åº å¶ð¶ îðÆ÷ 寺 å¶ðÆ æź ÇÛµåð ÖÅ ñòź×Æ¢ ÇÔÃÅìCÇÕåÅì ìðÅìð Ô¯ ÜÅò¶×Å¢Ò Çëð ÁÃƺ ç¯ò¶º ÜäÆÁź ÇÂà ׵ñ 鱧 í°µñCí°ñÅ ×ÂÆÁź¢ ôÅÇÂç ÃÅñ Ö§â ñ§Ø Ç×ÁÅ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂÕ Ççé íËä ç¶ çðòÅ÷¶ çÆ Ø§àÆ òµÜÆ¢ çðòÅ÷Å Ö¯ñ· Õ¶ À°Ã é¶ ç¶ÇÖÁÅ åź ìÅÔð ÇÂÕ éòź ÇòÁÅÇÔÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ õ±ìñðå ܯóÅ Öó·Å ÃÆ, À°é·Åº ç¶ Ôµæź ÇòÚ CCD ÇîáÅÂÆ ç¶ âµì¶ å¶ ÇÂÕ åÅ÷¶ ë°µñź çÅ ×°ñçÃåÅ ÃÆ, ÃÅðÅ Õ°Þ íËä 鱧 ëóÅ Õ¶ î°§âÅ ì¯ÇñÁÅ, ÒâÅÕàð ÃÅÇÔì î˺ åź å°ÔÅâÆ ÇçµåÆ Ô¯ÂÆ çòÅÂÆ éÅñ AECB@ Ççéź î×𯺠ÔÆ áÆÕ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ êð Çëð îË鱧 òÅêà ç°ìÂÆ ÜÅäÅ ÇêÁÅ å¶ å°ÔÅâÅ é§ìð ÇÂæ¶ ÔÆ ðÇÔ Ç×ÁÅ ÃÆ, Ô°ä î˺ òÅÇêà ÁÅÇÂÁÅ Ôź î¶ðÆ ôÅçÆ òÆ Ô¯ ×ÂÆ ÔË, ôÅçÆ å¯º ìÅÁç î˺ êÇÔñź ÔÆ ÇÂÔ Õ§î ÕÆåÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅâÅ è§éòÅç ÕðÕ¶ ÁÅòź, ÇÕÀ°º îÆéÅ å°ÔÅ鱧 î˺ ÇÂÔÆ ÇÕÔÅ ÃÆ éÅ¢Ò Õ°óÆ é¶ ôðîÅÂÆCôðîÅÂÆ é¶ Ôź ÇòÚ ÇÃð ÇÔñÅ ÇçµåÅ¢ î¶ðÆ íËä çÆÁź ÁµÖź ÇòÚ êÅäÆ ÁÅ Ç×ÁÅ, À°Ô ÇîáÅÂÆ å¶ ë°µñ ñË Õ¶ Á§çð ÁÅ ×ÂÆ¢ À°Ô À°Ã òÕå ¶éÆ Ü÷ìÅåÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕ À°Ô À°é·Åº 鱧 Á§çð ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÕÇÔäÅ òÆ í°µñ ×ÂÆ, Üç À°ÃçÅ ÇèÁÅé êðÇåÁÅ åź À°Ô íµÜÆCíµÜÆ çðòÅ÷¶ Õ¯ñ ÁÅÂÆ åź À°ç¯º åµÕ À°Ô õ±ìñðå ܯóÅ À°æ¯º ×ÅÇÂì Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÃÆ¢ (ÃîÅêå)

J êzÆåîÅ ç¯î¶ñ


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

Øð ÿÃÅð/ÜÆòé ÜÅÚ

ìµÚ¶ Þ±á ÇÕÀ°º ì¯ñç¶ Ôé

ÇÂ

Ô ÇÂÕ Ã°ÇäÁÅ, ç¶ÇÖÁÅ Áå¶ îÇÔñà ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃµÚ ÔË ÇÕ ìµÚ¶ åź ôÆô¶ òð׶ Ô°§ç¶ Ôé¢ À°é·Åº ÒÚ Ü¯ êzåÆÇì§ì À°íðçÅ ÔË, À°Ô êÇðòÅð Áå¶ ÃîÅÜ çÅ ÇçµåÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ìµÚ¶ åź À°é·Åº çÆ éÕñ Ô°§ç¶ Ôé, ܯ ç¶Öç¶ Ôé, À°Ã¶ åð·Åº ÔÆ Õðç¶ Ôé¢ ÇÃðë Þ±á ì¯ñäÅ ×ñå ÔË, ðà ÕðÕ¶ ÁÃƺ ìµÇÚÁź 寺 ÃµÚ çÆ ÁÅà éÔƺ Õð ÃÕ綢 ÇÂÕ é§é·Å ÇÜÔÅ ìµÚÅ éÔƺ ÜÅäçÅ ÇÕ Þ±á ÁÅÇÖð ÇÕà ìñÅ çÅ éź ÔË¢ À°Ã ç¶ ÃÅÔîä¶ åź ܯ òÅêðçÅ ÔË, À°Ã¶ 鱧 ìµÚÅ ÁÅêäÆ ÇéÁÅäÆ îµå éÅñ ×zÇÔä ÕðçÅ ÔË Áå¶ À°Ã 鱧 ÔÆ ÃµÚ ÃîÞçÅ ÔË¢ Þ±á ì¯ñä ç¶ ç¯ ÔÆ ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ Ôé êÇÔñÅ ÇÂÔ ÇÕ Øð ç¶ î˺ìð Þ±á ì¯ñä 寺 êzÔ¶÷ éÅ Õðç¶ Ô¯ä¢ ç±ÜÅ ÇÞóÕź çÅ, Õ°µà çÅ Áå¶ Ãí çÆÁź é÷ðź ÒÚ Ô¶áź Çâµ×ä çÅ âð¢ êÇÔñÅ ÕÅðé ìÔ°å ÃÇÔÜ ÇÜÔÅ ÔË Áå¶ ÁÅî Ç÷§ç×Æ ÒÚ ÇÂà åð·Åº ôÅîñ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÁäÜÅä¶ ÒÚ ì¯ñÆÁź ×ÂÆÁź ÕÅñêÇéÕ ×µñź Áå¶ ìÔÅÇéÁź 鱧 Þ±á ÔÆ éÔƺ î§éç¶, ÜçÇÕ ÇéÁÅäÆ îµå À°Ã çÆ êÕó ÒÚ À°ñÞ ÜźçÆ ÔË ÇÕ ÒÇëð ÃµÚ ÕÆ ÔË?Ò ìµÚÅ ç¶ÖçÅ ÔË ÇÕ êÅêÅ é¶ ÇÕÔÅ, ÕÇÔ Ççú, êÅêÅ Øð éÔƺ Ôé¢ ÕÇÔ Õ¶ êÅêÅ åź Û¯àÆ ÇÜÔÆ êz¶ôÅéÆ å¯º î°Õå Ô¯ ׶¢ ìµÚÅ ç¶ÖçÅ

31

ÔË ìµÃ Üź ð¶ñ ÒÚ Ãëð Õðé ò¶ñ¶ À°Ã çÆ À°îð ìÅð¶ Þ±á ì¯ÇñÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Õ°Þ êËö ìÚ ×¶¢ ìµÚ¶ 寺 Õ§î ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ å°Ãƺ ÁÅÂÆÃÕzÆî Ö°ÁÅÀ°ä çÅ ñÅñÚ ÇçµåÅ, Çëð å°Ãƺ î°µÕð ׶¢ ÇÂÔ Ãí ÕÆ ÔË, Þ±á ì¯ñä çÆ ÇÃÖñÅÂÆ ÔÆ åź ÔË¢ Ö¶â4Ö¶â ÒÚ îÅåÅ4ÇêåÅ ìµÚ¶ çÅ ÇèÁÅé êÅö Õðé ç¶ ìÔÅé¶ ìäÅÀ°ºç¶ Ôé, ܯ Þ±á ÔË¢ ÕÂÆ òÅð ìµÚ¶ ÁÜÆì ÇÜÔ¶ ÃòÅñ ê°µÛ ìËáç¶ Ôé¢ À°é·Åº 鱧 àÅñä ñÂÆ å°Ãƺ îéØóå ×µñź ìäÅ Çç§ç¶ Ô¯ ÇÜà çŠõÚÅÂÆ éÅñ Õ¯ÂÆ òÅÔ4òÅÃåÅ éÔƺ Ô°§çÅ¢ ÇÜò¶º, îź î˺ ÇÕò¶º ÁÅÇÂÁÅ? îź é¶ ÜòÅì ÇçµåÅ åË鱧 ÔÃêåÅñ 寺 ÖðÆÇçÁÅ Üź êðÆ ñË Õ¶ ÁÅÂÆ¢ ÁÇÜÔÆÁź ÕÂÆ ×µñź Ôé ܯ ÜÅä¶4ÁäÜÅä¶ ÒÚ îÅåÅ4ÇêåÅ Õð ìËáç¶ Ôé¢ ìà ÇÂ毺 åź ô°ð± Ô°§çÆ ÔË Þ±á çÆ éƺԢ ìµÇÚÁź éÅñ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ, ÇÜà çÅ Õ¯ÂÆ èðÅåñ éÅ Ô¯ò¶¢ ÇÂà êµÖ¯º ÇòÚÅð Õðé Òå¶ òÆ îÅåÅ4ÇêåŠ鱧 ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà ԯäÅ ÷ð±ðÆ ÔË ÇÕ ìµÇÚÁź çÆ êÅñäÅ ÇÂÕ èðî ÔË¢ ô°ð±ÁÅå 寺 ÔÆ Ü¯ çÃÕÅð Çîñ ÜÅºç¶ Ôé, À°ÔÆ Á×ÅºÔ Úµñ Õ¶ ôÖÃÆÁå ÒÚ ÇòÕÇÃå Ô°§ç¶ Ôé¢ ìµÚ¶ ç¶ Þ±á ì¯ñä çÅ ç±ÜÅ ÕÅðé ÔË Ã÷Å Üź ì¶Çµ÷åÆ¢ ÁÕÃð îÅåÅ4ÇêåÅ ìµÚ¶ 鱧 ÷ðÅ4÷ðÅ ÇܧéÆ ×µñ Òå¶ ÇÞóÕç¶ Ôé, Õ°µà òÆ Çç§ç¶ Ôé Üź ì¶Çµ÷åÆ Õð Çç§ç¶ Ôé¢ ÇÂà Ãí 寺 ìÚä ñÂÆ ìµÚ¶ Þ±á çÅ ÃÔÅðÅ ñËºç¶ Ôé Áå¶ îÅåÅ4ÇêåÅ çÅ ÇòôòÅà ÇܵåäÅ Ûµâ ìËáç¶ Ôé¢ À°Ô ÃÕ±ñ çÆÁź, ìÅÔð çÆÁź ÕÂÆ ×µñź ñ°ÕÅÀ°ä ñµ×ç¶ Ôé ܯ ÇÕ Õç¶4Õç¶ ØÅåÕ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ìµÚ¶ ܶÕð Õ¯ÂÆ ×ñå Õ§î Õð ñËºç¶ Ôé åź ÷ð±ðÆ Ô¯ ÜźçÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº 鱧 ÇÂà çÅ ÁÇÔÃÅà ԯò¶ Áå¶ À°Ô Ö°ç ÔÆ ÁÅêäÆ ×ñåÆ ÃòÆÕÅð Õð ñËä¢


èîÕ

ÕÆ ÕÇÔ¿ç¶ é¶ ÇÃåÅð¶/èðî

32

05 October 2011, Wednesday

ê³Çâå Ç´ôé Õ¹îÅð

(646)-500-9625

ܯÇåô ÇòÇçÁÅ Áå¶ Á¿Õ ÇòÇçÁÅ

37-18, 74th Street, 2nd floor, Jackson Heights, NY 11372

ñÅñ ÇÕåÅì Áå¶ òÅÃåÈ ç¶ îÅÇÔð

î¶Ö

March-21 to April-20

ÕðÕ

June-22 to July-23

å°ñÅ

September-24 to October-22

ì¶ôµÕ Õ¯ðà8ÕÚÇÔðÆ ç¶ Õ§îź ÇòÚ Õçî Á×ÅºÔ òµñ åź ðÔ¶×Å, åź òÆ ÁÅê 鱧 ÇòêðÆå ÔÅñÅå éÅñ ÇéêàäÅ êË ÃÕçÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ Ôð î¯ðÚ¶ À°å¶ Ú½Õà ðÔ¯¢ À°åôÅÔ, ÇÔ§îå Áå¶ ïåé ôÕåÆ ìäÆ ðÔ¶×Æ, ÁçÅñåÆ Áå¶ ÷îÆéÆ Õ§î Ôµæ ÇòÚ ñËä Òå¶ ÁÅê 鱧 íµÜç½ó çÆ Ú§×Æ Çðàðé Çîñ¶×Æ, À°ç¶ôź ÇòÚ ÃëñåÅ, Áðæ çôÅ áÆÕ ðÔ¶×Æ, ôåð± ÇâÃàðì Õðç¶ ðÇÔä׶, îé òÆ ÁêÃËà ÇÜÔÅ ðÔ¶×Å¢ À°ñÞäź, êz¶ôÅéÆÁź ÇÃðçðçÆ ðµÖ ÃÕçÆÁź Ôé, ÃÅòèÅéÆ ðµÖ¯ êð ÃëñåÅ ÃÅæ ç¶ò¶×Æ, ÁÅðÇæÕ î¯ðÚ¶ À°å¶ ÃÇæåÆ áÆÕ ðÔ¶×Æ¢ áÆÕ éÔƺ, À°ñÞäź Áå¶ ÖðÇÚÁź çÅ ÷¯ð ðÔ¶×Å, êð Áðæ Áå¶ ÕÅð¯ìÅðÆ çôŠðÖç, î±â ÇòÚ Ö°ôÇçñÆ ðÔ¶×Æ, òêÅð ÕÅð¯ìÅð ÇòÚ ñÅí, ïåé Õðé À°å¶ Õ¯ÂÆ éòź Õ§îÕÅÜÆ êz¯×ðÅî ÇÃð¶ Úó· ÃÕçÅ ÔË¢ èé ñÅí Áå¶ Õ§îÕÅÜÆ ÇìÔåðÆ çÅ ÇÃñÇÃñÅ ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å¢

ôåð±Áź 鱧 Õî÷¯ð ÃîÞä çÆ ×ñåÆ éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ êð ÁëÃðź ç¶ éðî ð°Ö ÕðÕ¶ ÃðÕÅðÆ Õ§îź ÇòÚ ÃëñåÅ ÁÅÃÅéÆ éÅñ Çîñ¶×Æ¢ ÃÅó·ÃåÆ ÚµñçÆ Õ§îÕÅÜÆ ×µâÆ é±§ êàóÆ å¯º À°åÅðé òÅñÆ ÔË, ÁÇÔÇåÁÅå ðµÖ¯¢ ÇÂðÅÇçÁź ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ, ÃðÕÅðÆ Áå¶ ×Ëð ÃðÕÅðÆ Õ§îź ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ, ǵ÷å îÅä òè¶×ÅÍ

ç°ôîäź ç¶ À°íðé Áå¶ ÇÃÔå ç¶ Çò×óé çÅ âð ðÇÔ ÃÕçÅ ÔË, êð Õ§îÕÅÜÆ çôÅ ÇìÔåð, êÇðòÅðÕ î¯ðÚ¶ À°å¶ ÃçíÅòéÅ ìäÆ ðÔ¶×Æ, ôåð± é°ÕÃÅé êÔ°§ÚÅ ÃÕç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ Ã°Ú¶å ðÔ¯, êð òêÅð Õ§îÕÅÜ çÆ çôÅ Ú§×Æ, ÁÅê¯Ç÷à ÃËÕà êzÆå ÇÖµÚ òµè ÃÕçÆ ÔË, ÇÃåÅðÅ ÇÃÔå December-23 ñÂÆ Õî÷¯ð, ÖÅä8êÆä ÇòÚ ÃÅòèÅéÆ òðå¯, to Üéðñ ÔÅñÅå ÇìÔåð, ÁÅê çÅ îé¯ìñ Áå¶ Januar-20 çìçìÅ ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å¢

îÕð

íÅò¶º çÃÅð ç°µÖź çÅ Øð ÔË êð ìÔ°å¶ ç°µÖ ÃÅⶠÁÅêä¶ ÃÔ¶ó¶ ԯ¶ Ôé¢ ÇÂà ç°éÆÁÅ ÇòÚ ÇÂéÃÅé ÁÅêä¶ ç°µÖź ÕÅðé Ç§éź ç°ÖÆ éÔƺ Ô°§çÅ Çܧéź ç±ÇÜÁź ç¶ Ã°µÖ ç¶Ö8ç¶Ö Ô°§çÅ ÔË¢ ìÔ°å¶ ÇÂéÃÅé ÁÚ¶å ÔÆ, ÁÅêä¶ ç¯Ãå8 Çðôå¶çÅð Üź ×°ÁźãÆ çÆÁź ðµÖ ÃÔ±ñåź ç¶Ö Õ¶ ÂÆðÖÅ çÆ Áµ× ÇòÚ Ãóé ñµ× ÜÅºç¶ Ôé, ÒÔŶ, À°Ã é¶ ÇÕ§éÅ òµâÅ Øð ñË ÇñÁÅÒ, ÒÀ°Ã é¶ îË毺 òµâÆ ÕÅð ñË ñÂÆÒ, ÒÀ°Ã ç¶ ìµÚ¶ î¶ð¶ ìµÇÚÁź 寺 ñÅÇÂÕ ÔéÒ, ÒÀ°Ã çÆ ìÆòÆ ÇÕ§éÆ Ã°ÔäÆ ÔËÒ, ÒÀ°Ã ç¶ ìµÚ¶ åź Ã˵à òÆ Ô¯ ׶ Ôé å¶ Ú§×¶ Øðƺ ÇòÁÅÔ¶ òÆ ×¶ ÔéÒ, ÒÀ°Ã çÆ åź ñ¯Õź ÇòÚ ìóÆ êÛÅä ìä ×ÂÆ ÔËÒ, ÒòËö À°Ã ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÖÅà ׵ñ åź éÔƺ êð ÁËò¶ ÔÆ ñ¯Õƺ À°Ã çÆ åÅðÆë ÕðÆ ÜÅºç¶ ÔéÒ ÁÅÇç8 ÁÅÇç¢ ÇÂÔ Ãí ×µñź ÕÇÔä 鱧 ìÔ°å Û¯àÆÁź Ôé êð ÇÂÔ Ãí ÃÅⶠÁ§çð ç±ÇÜÁź êzåÆ êËçŠԯ¶ ÃÅó¶ çÅ ÔÆ éåÆÜÅ Ôé¢ ÇÃÁÅä¶ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ å½óÆ À°ìñ¶×Æ åź ÁÅêä¶ Õ§ã¶ ÃÅó¶×Æ¢ ï ÇÂà åð·Åº çÆ ÂÆðÖÅ Üź ÃÅó¶ éÅñ ÃÅâÅ Á§çð À°ìÅñ¶ ÖÅä

ÇìzÖ

April-21 to May-20

ÇÃåÅðÅ èé ñÅí, ÃëñåÅ Áå¶ Çµ÷å îÅä òÅñÅ, òµâ¶ ñ¯Õ ÁÅê çÆ À°îÆç À°å¶ ê±ðÅ À°åðé׶, êð ÇÃÔå ç¶ êzåÆ Ã°Ú¶å ðÇÔäÅ áÆÕ ðÔ¶×Å¢ ÁêzËñ ÕÅð¯ìÅðÆ î¯ðÚ¶ À°å¶ ÃÇæåÆ ÇìÔåð ðÔ¶×Æ, Õ¯ÂÆ Çò×ÇóÁÅ Õ§î òÆ ìä ÃÕçÅ ÔË¢ òµâ¶ ñ¯Õ ÃÇÔï¯× Õðé׶ Áå¶ ÷ð±ðå çÆ Ôð ØóÆ ÇòÚ À°Ô ÁÅê çÅ ÃÅæ ç¶ä׶, Çòܶ ÃÅæ ç¶ò¶×Æ, îÅä8ïô ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, ÇÂðÅÇçÁź ÇòÚ Çòܶ Çîñ¶×Æ êð çåÅé êµÖ¯º æ¯ó·Æ8ìÔ°å êz¶ôÅé ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË¢

ÇçØ

ÇÃåÅðÅ ÔÅéÆ8êz¶ôÅéÆ òÅñÅ, êËð ÇëÃñä ÕðÕ¶ ÇÕèð¶ õà ñµ×ä çÅ âð ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, êð ÕÅð¯ìÅðÆ î¯ðÚ¶ À°å¶ ÃÇæåÆ Ã§å¯ÖÜéÕ ðÔ¶×Æ¢ èé ñÅí òÅñ¶ Ççé, ïåé Õðé À°å¶ Õ¯ÂÆ Õ§îÕÅÜÆ ÃîµÇÃÁÅ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, À°ñÞäź 寺 ìÚ¯, ÇñÖä êó·é ç¶ Õ§î òÆ Ã¯Ú ÇòÚÅð Áå¶ July-24 ÃîÞ Õ¶ ëÅÂÆéñ Õ悁òêÅð Áå¶ Õ§îÕÅÜÆ çÆ to August-23 çôÅ ÇìÔåð, ÃëñåÅ ÃÅæ ç¶ò¶×Æ, ÕÅð¯ìÅð çôÅ ÇìÔåð ðÔ¶×Æ¢

ÇìzôÚÕ

October-23 to November-22

Õ°§í

January-21 to February-19

ÇÃÔå Õ°Þ Çò×óÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË, êð ÃðÕÅðÆ î¯ðÚ¶ À°å¶ ÃëñåÅ, å¶Ü êzíÅò ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, Áðæ çôÅ áÆÕ áÅÕ ðÔ¶×Æ¢ ÇÃÔå çÆ Ã§íÅñ ðµÖ¯, âðÅÂÆÇò§× òÆ ÃÅòèÅé ðÇÔ Õ¶ Õð¯, ô°í Õ§îź ÇòÚ ÇèÁÅé ÃÕÆîź ÇÃð¶ Úó·é×ÆÁź, ÃðÕÅðÆ Õ§îź ñÂÆ ÁÅê ç¶ ïåé Ú§×Å éåÆÜÅ ç¶ä׶, ïåé Õðé À°å¶ Õ§îÕÅÜÆ êz¶ôÅéÆÁź Ôàä×ÆÁź¢

ÇÕö êzìñ ôåð± ÕðÕ¶ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ ê§×Å, êz¶ôÅéÆ ìäÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË, êð ÕÅð¯ìÅðÆ çôÅ ÇìÔåð ðÔ¶×Æ, îé ÇòÚ Ãëð çÆ ÚÅÔå òÆ ðÔ¶×Æ¢ ÇÂðÅÇçÁź ÇòÚ ÃëñåÅ, å¶Ü êzíÅò ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, ôåð±Áź 鱧 Õî÷¯ð ÃîÞä çÆ ×ñåÆ éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ êð Áðæ Áå¶ ÕÅð¯ìÅðÆ çôÅ Ú§×Æ, ïåéź ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ, ÇÃÔå ÇòÚ ×óìóÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË¢

Çîæ°é

May-21 to June-21

Õ§ÇéÁÅ

August-24 to September-23

èé¹

November-23 to December-22

îÆé

February-20 to March-20

Ãó éÅ(ðÆà Õð...

ñ×çÅ ÔË, ÇðµÞä ñ×çÅ ÔË¢ À°êð¯Õå ×µñź ìÔ°åÆÁź ç±ÇÜÁź çÆ Çêµá ÇêµÛ¶ Ô°§çÆÁź Ôé 8ï À°Ã åµÕ ×µñ êÔ°§Úä ÇòÚ åź Õ°Þ ç¶ð ñ×çÆ ÔË8êð À°Ã çÅ ÁÃð ÃÅⶠÇçîÅ× Òå¶ À°Ã¶ òÕå ÔÆ Ô¯ ÜŶ×Å, ÇÕÀ°ºÇÕ ÂÆðÖŠ寺 ÔÆ ×°µÃÅ å¶ ìçñ¶ çÆ íÅòéÅ çÅ Üéî Ô°§çÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÁÚ¶å ÁòÃæÅ ÇòÚ ÔÆ ç±Ãð¶ 鱧 éÆòź ÇçÖÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÇòÚ ñµ× ÜÅºç¶ Ôź¢ À°Ã çÆÁź Ú§Ç×ÁÅÂÆÁź òñ¯º î±§Ô î¯ó Õ¶, À°Ã çÆÁź ì°ðÅÂÆÁź 㱧âä ñµ× ÜÅºç¶ Ôź¢ ÇÂà éÅñ ç±Ãð¶ çÅ é°ÕÃÅé Õðé çÆ ìÜŶ, ÁÃƺ ÁÅêäÅ ÇÕå¶ òµè é°ÕÃÅé Õð ñËºç¶ Ôź¢ ÇÜà éÅñ ÁÃƺ ÂÆðÖÅ Õðç¶ Ôź, À°Ã ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä Üź À°Ã çÆ åÅðÆë ÇÕö ç¶ î±§Ô¯º ðä Õ¶ ÔÆ 8ÃÅâÅ îÅéÇÃÕ åäÅÁ òè ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂÔ åź ÁÅêź ÃÅð¶ ÜÅäç¶ ÔÆ Ôź ÇÕ îÅéÇÃÕ åäÅú ÇÕ§éÆÁź ÇìîÅðÆÁź çÆ Üó· ÔË¢ ÇÂà ÇìîÅðÆ

ç¶ ÇôÕÅð, ìµÚ¶, ÜòÅé, 찵㶠ÃÅð¶ ÔÆ Ôé¢ ÁÕÃð ÇòÇçÁÅðæÆÁź ÇòÚ òÆ ç¶Öä 鱧 ÇîñçÅ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÜîÅå ÇòÚ ÇÕö ç¶ é§ìð òµè ÁŠ׶ åź ç±Ü¶ ÇòÇçÁÅðæÆ À°Ã éÅñ ÂÆðÖÅ Õðé ñµ× ÜÅºç¶ Ôé¢ Ã¯ ÇÂà ÇìîÅðÆ é¶ Õ篺 ÃÅ鱧 ÁÅêäÆ ñê¶à ÇòÚ ñË ÇñÁÅ ÇÂà çÅ ÃÅ鱧 Ö°ç òÆ êåÅ éÔƺ ñ×çÅ¢ ÇÂà ÇìîÅðÆ ç¶ ÇôÕÅð æ¯ó·¶ Üź ìÔ°å ÁÅêź ÃÅð¶ ÔÆ Ôź¢ Çëð ÇÂà ÇìîÅðÆ çÅ Õ¯ÂÆ àËÃà òÆ åź éÔƺ ÇÕ âÅÕàð ÇÂà çÅ êåÅ ñ×Å ÃÕä¢ ÇÂÔÆ ÕÅðé ÔË ÇÕ ÇÂà çÅ Õ¯ÂÆ âÅÕàðÆ ÇÂñÅÜ éÔƺ ÔË ¢ ï, ÁÃƺ ÁÅêä¶ Ôµæƺ ÇÂÔ ñÅ8ÇÂñÅÜ ÇìîÅðÆ ÃÔ¶ó ñËºç¶ Ôź¢ ÇÂà ڧçðÆ ÇìîÅðÆ é¶ ÕÂÆ ÃÅÇÔåÕÅðź 鱧 òÆ ÁÅêäÆ ñê¶à ÇòÚ ñË ÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË Ü¯ ÁÅêäÅ ÕÆîåÆ òÕå Áå¶ ÃîðµæÅ Õ¶òñ ç±ÇÜÁź 鱧 éÆòź Çõè Õðé ÇòÚ ÔÆ ÷ÅÇÂÁÅ Õð ðÔ¶ Ôé êð ÃÅ鱧 ñ¶ÖÕź 鱧 åź

êÅäÆ, ðÃÅÇÂäź, ð§× ð¯×é, Ãî°§çðÆ À°åêÅçź ç¶ Õ§îÕÅÜ éÅñ Ü°ó¶ ñ¯Õź 鱧 ÁÅêä¶ Õ§îź ÇòÚ Ú§×Å ñÅí Çîñ¶×Å, ÃðÕÅðÆ Õ§îź ÇòÚ Õçî Á×ÅºÔ òµñ ðÔ¶×Å¢ òêÅð Áå¶ Õ§îÕÅÜ çÆ çôÅ Ú§×Æ, îé ÇòÚ Ãëð çÆ ÚÅÔå ðÔ¶×Æ, èé ñÅí òÅñ¶ Ççé, Õ§îÕÅÜ à±Çð§× òÆ ÇìÔåð éåÆÜÅ ç¶ò¶×Æ, Õ§îÕÅÜ ç½ó íµÜ Áå¶ ð°Þ¶òź Ãëñ ðÔ¶×Å¢

ÇÃåÅðÅ ÃëñåÅ ç¶ä, ǵ÷å îÅä òèÅÀ°ä Áå¶ Õ§îÕÅÜÆ Õ§îź 鱧 çòÅðé òÅñÅ êð ÁÚÅéÕ ÇÕö Þî¶ñ¶ ç¶ ÜÅ×ä çÅ âð ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å¢ ÃÅó·ÃåÆ ÕðÕ¶ À°ñà ÔÅñÅå éÅñ òÅÃåÅ ðÇÔ ÃÕçÅ ÔË, ÁÇÔÇåÁÅå ðµÖ¯¢ ÇÜà էî ç¶ ñÂÆ ïåé Õð¯×¶, À°Ã ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ, èé ñÅí òÅñ¶ Ççé, ïåé Õðé À°å¶ Õ¯ÂÆ éòź Õ§î ÇÃð¶ Úó· ÃÕçÅ ÔË, é°ÕÃÅé çÅ âð, À°ñÞä òÆ êËçÅ Ô°§çÆ ðÔ¶×ÆÍ ÃðÕÅðÆ Áå¶ ÜÅÇÂçÅçÆ Õ§î ÇòÚ ÁÅê ç¶ ïåé Ú§×Æ ÇðÃ꽺à ç¶ä׶, ÕÅð¯ìÅðÆ çôÅ Ú§×Æ, êð ÇÃÔå ìÅð¶ ñÅêðòÅÔ éÔƺ ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ¢ Áðæ Áå¶ ÕÅð¯ìÅðÆ çôŠçå¯ÖÜéÕ, Çòܶ ÃzÆ ÃÅæ ç¶ò¶×Æ, ÇÃÔå çÅ ÇèÁÅé ðµÖ¯, á§âÆÁź òÃåź çÆ òð寺 êðÔ¶÷ éÅñ Õð¯, êð À°ç¶ô êz¯×ðÅî ÇÃð¶ Úó·é׶, Çëð ÇÜà էî ñÂÆ îé ìäÅú׶, À°Ã ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ¢

çåÅé ç¶ ð°Ö ÇòÚ ÃÇÔï¯×, îÅä8ÃéîÅé, êzíÅò òÆ ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, êð Çòð¯èÆ ÁÅê ç¶ ÇÖñÅë ÁÅêäÆÁź ôðÅðåź ÇòÚ ñµ×¶ ðÇÔä׶, ÇèÁÅé ðµÖ¯, ÜÅÇÂçÅçÆ Õ§îź ÇòÚ ÃëñåÅ Çîñ¶×Æ, å¶Ü êzíÅò Áå¶ êËá òè¶×Æ, ÃÕÆîź ÇÃð¶ Úó·é×ÆÁź, èÅðÇîÕ Áå¶ ÃîÅÇÜÕ Õ§îź ÇòÚ ÇèÁÅé, ôåð± ÁÅê 鱧 êz¶ôÅé Õðé ñÂÆ ÁÅêä¶ Ü¯ó å¯ó ÇòÚ ñµ×¶ ðÇÔä׶ êð Õ§îÕÅÜÆ çôÅ áÆÕ, î±â ÇòÚ Ö°ôÇçñÆ òÆ ðÔ¶×Æ¢

Õ°çðå é¶ Õñî çÆ çÅå ìÖô Õ¶ ÇÂÕ éð¯ÁÅ ÃîÅÜ ÇÃðÜä çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ Ã½ºêÆ ÔË¢ ï, ÁÃÆ åź ÃîÅÜ ç¶ ð¯ñ8îÅâñ ìäéÅ ÔË, ÃÅ鱧 ÕÆ ñ¯ó ÔË ÇÂÔ ÇìîÅðÆ ÃÔ¶óé çÆ? ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ÇÂñÅÜ éÅñ¯º êzÔ¶÷ Ú§×Å¢ ï ÁÅêź Õ¯Çôô Õðƶ, ÇÂà ÇìîÅðÆ å¯º ìÚä çÆ¢ ÇÂà çÅ ìóÅ ÔÆ Ã½ÖÅ ã§× ÔË, ÇÕ ÃÅó¶ çÆ ìÜŶ ÁÃƺ ðÆà Õðé çÆ ÁÅçå êÅ ñÂƶ¢ êzîÅåîÅ é¶ Õ¯ÂÆ òÆ ç¯ ÇÂéÃÅé ÇÂÕ¯ ÇÜÔ¶ éÔƺ ìäŶ, Ôð¶Õ ÇòÚ òµÖð¶ ×°ä Ôé¢ ÇÂÕ¯ îź8ìÅê ç¶ ìµÇÚÁź ç¶ Ã°íÅÁ, ×°ä å¶ ô½Õ òµÖð¶8òµÖð¶ Ôé¢ ÇÕö 鱧 ÇÕåÅìź êó·é çÅ, ÇÕö 鱧 ×ÅÀ°ä çÅ, ÇÕö 鱧 ֶ⟠çÅ, ÇÕö 鱧 ç×Æå çÅ Üź âðÅÇÂ§× ÁÅÇç çÅ ô½Õ Ô°§çÅ ÔË¢ ÕÂÆ òÅðÆ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÇÂÕ ìµÚ¶ çÆ åÅðÆë ç±Ü¶ Áµ×¶ Õðç¶ Ôź åź À°Ô òÆ ÂÆðÖÅ ÇòÚ ÁÅ Õ¶ ÕÇÔ Çç§çÅ ÔË ÇÕ À°Ô îË毺 Ç÷ÁÅçÅ ñÅâñÅ ÔË å°ÔÅâÅ¢

ï, ÁÅêź ÁÅê ÔÆ Ã¯Úƶ, ÇÕ Ü¶ ÃÅâ¶ ç¯ ìµÚ¶, ܯ ÇÂÕ¯ ÔÆ îÔ½ñ ÇòÚ Ü§î¶ êñ¶ Ôé 8À°Ô ÇÂÕ¯ ÇܧéÆ åðµÕÆ éÔƺ Õð ÃÕç¶, åź Çëð ÁÃƺ ÁÅêäÆ å°ñéÅ ÁÅêä¶ ×°ÁźãÆ, Çîµåð Üź Çðôå¶çÅð éÅñ ÇÕò¶º Õð ÃÕç¶ Ôź? Ôð¶Õ ÇÂéÃÅé ÁÅêä¶ Õ°çðåÆ ×°äź Áå¶ ÔÅñÅå òµÃ Ô¯ Õ¶ ÇòÕÅà ÕðçÅ ÔË¢ ÃÅⶠװä å¶ ÔÅñÅå À°Ã 寺 Áñµ× Ôé¢ Ôź, ÁÃƺ À°Ã çÆ åðµÕÆ ñÂÆ 8À°Ã éÅñ ÂÆðÖÅ Õðé çÆ ìÜŶ, À°Ã çÆ ðÆà Õð ÃÕç¶ Ôź, À°Ã çÆ ÇîÔéå å¶ ñ×é çÆ çÅç ç¶ Õ¶ À°Ã 寺 öè ñË ÃÕç¶ Ôź¢ ÁÅêäÆÁź Õî÷¯ðÆÁź Òå¶ ÞÅå êÅ Õ¶ À°é·Åº 鱧 ç±ð Õðé çÆ Õ¯Çôô Õð ÃÕç¶ Ôź¢ À°Ã 鱧 éÆòź ÇçÖÅÀ°ä çÆ ìÜŶ, ÁÅêäÆ î§Ç÷ñ Òå¶ êÔ°§Úä ñÂÆ Ô§íñÅ îÅðƶ, ÁÅêä¶ ÔÅñÅå Áé°ÃÅð ÁÃƺ òÆ òµè 寺 òµè ÇòÕÅà Õðƶ, ÁÅêäÆ òµÖðÆ êÇÔÚÅä ìäÅÂƶ¢ ÃÅ鱧 òÆ êzîÅåîÅ é¶ ÕÂÆ òµÖð¶ ×°äź éÅñ ÃðôÅð ÕÆåÅ ÔË, ñ¯Õź òµñ ç¶Öä çÆ ìÜŶ êÇÔñź ÁÅêä¶ Á§çð ÞÅÕƶ¢


èîÕ

Ö¶â ÿÃÅð

05 October 2011, Wednesday

33

ï±. ÂÆ. ÁËë ¶. Ú˺êÆÁé ñÆ×

ÇÂà òð·¶ çÆ ï±Â¶ëÅ Ú˺êÆÁé÷ ñÆ× ïÅéÆ B@AA@AB çÆ Ú˺êÆÁé÷ ñÆ× ÁÅêä¶ éźÁ ç¶ B@ òð·¶ ê±ð¶ Õð ðÔÆ ÔË ïÅéÆ ï±Â¶ëÅ Ú˺êÆÁé÷ ñÆ× ç¶ î½Ü±çÅ ð±ê 鱧 ô°ð± Ô¯ÇÂÁź ÁËåÕƺ B@ òð·¶ ê±ð¶ Ô¯ ðÔ¶ Ôé ÜçÇÕ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÇÂà 鱧 ï±ðêÆÁé Õµê ç¶ éźÁ òܯº ÜÅÇäÁÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ Õ°ñ ÇîñÅ Õ¶ ÇÂà à±ðéÅî˺à çÅ ÇÂÔ EGòź ÁÅï¯Üé ÔË¢ Ôð òÅð çÆ åð·Åº ÁËåÕƺ òÆ CB àÆîź ï±Â¶ëÅ Ú˺êÆÁé÷ ñÆ× ÇòÚ Ö¶â ðÔÆÁź Ôé¢ Ãê¶é çÆ àÆî ÁËø. ÃÆ. ìÅðÃÆñ¯éÅ ÇÂà î°ÕÅìñ¶ çÆ î½Ü±çÅ Ü¶å± àÆî ÔË¢ ÁËåÕƺ çÅ ëÅÂÆéñ î°ÕÅìñÅ ÜðîéÆ ç¶ ÇîÀ±ÇéÖ Ãà¶âÆÁî ÇòÖ¶ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂà ëÅÂÆéñ ÇòÚ êÔ°§Úä ñÂÆ Õ°ñ CB àÆîź ÷¯ð@ÁÅ÷îÅÇÂô Õðé×ÆÁź, ÇÜé·Åº 鱧 ÇÂÕ âzÅÁ ðÅÔƺ ÚÅð@ÚÅð ÕðÕ¶ Áµá ×ð°µêź ÇòÚ ò§ÇâÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁËåÕƺ, ×ð°µê Ò¶Ò, ïÅéÆ êÇÔñÅ ÔÆ ×ð°µê Ãí 寺 ê¶ÚÆçÅ Áå¶ î°ôÇÕñ ×ð°µê ìÇäÁÅ ÔË¢ ÇÂà ×ð°µê ÇòÚ ÜðîéÆ çÆ åÅÕåòð àÆî ìÅÇÂðé ÇîÀ±ÇéÖ, ç°éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 ÁîÆð Õñµì îÅéÚËÃàð ÇÃàÆ, ÇÂàñÆ å¯º éÅê¯ñÆ Áå¶ Ãê¶é 寺 ÇòñÅÇðÁÅñ ôÅÇîñ Ôé¢ ÇÂà ×ð°µê ÇòÚ ÚÅð¯ àÆîź ÇòÚÅñ¶

ëÃò¶º î°ÕÅìñ¶ Ô¯ä çÆ À°îÆç ÔË êð Õ¯ÂÆ ç¯ ÔÆ Á×ñ¶ ç½ð ÇòÚ Áµêóé×ÆÁź¢ ×ð°µê ÒÂ¶Ò ç¶ î°ÕÅìñ¶ ×ð°µê ÒìÆÒ Õ°Þ ÔñÕÅ ÜÅêçÅ ÔË, ÇÜæ¶ ÇÂàñÆ çÆ àÆî, ǧàð ÇîñÅé ÇÂÕ¯@ÇÂÕ åÕóÆ àÆî ÔË Áå¶ À°Ã ç¶ î°ÕÅìñ¶ ìÅÕÆ Çå§é¯º àÆîź, àzÅì§÷Ãê¯ð (å°ðÕÆ), ñÆÁñ (ëðźÃ) Áå¶ ÃÆ. Á˵Ã. Õ¶. ¶. îÅÃÕ¯ (ð±Ã) Õ°Þ ÔñÕÆÁź ñ×çÆÁź Ôé¢ ÇÂö åð·Åº ×ð°µê ÒÃÆÒ ÇòÚ îÅéÚËÃàð ï±éÅÂÆÇàâ 鱧 òÆ âzÅÁ ÇéÕñä òÅñ¶ Ççé ÇÃåÅð¶ ڧ׶ Ô¯ä çÅ ëÅÇÂçÅ ÇîÇñÁÅ Áå¶ À°é·Åº ç¶ ×ð°µê ÇòÚ òÆ ìÅÕÆ çÆÁź Çå§é¯º àÆîź À°é·Åº 鱧 ìÅÔñÆ êz¶ôÅéÆ éÔƺ Çç§çÆÁź ñ×çÆÁź¢ ×ð°µê ÒâÆÒ ÇòÚ Ãê¶é 寺 ÇðÁÅñ îËÇâzâ, Õz¯Â¶ôÆÁŠ寺 âÆéÅî¯ ÷Å×z¶ì, ÔÅñ˺â 寺 ÁÅÇÂÜËÕà Áå¶ ëðźà 寺 Çñúé ôÅÇîñ Ôé¢ ì¶ôµÕ ÇÂà ×ð°µê ÇòÚ Ãí 寺 åÕóÆ àÆî ÇðÁÅñ îËÇâzâ ÔÆ ÔË êð ìÅÕÆ Çå§é¶ òÆ À°ñàë¶ð Õðé ÇòÚ ê±ðÆ åð·Åº Ãîðµæ Ôé Áå¶ ÖÅà å½ð Òå¶ ÇÂé·Åº Çå§éź ç¶ ÁÅêÃÆ î°ÕÅìñ¶ ÕÅëÆ ÇçñÚÃê Ô¯ä׶¢ áÆÕ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ ÃÇæåÆ ×ð°µê ÒÂÆÒ çÆ ìäçÆ ÔË, ÇÜæ¶ Á§×ð¶÷ àÆî ÚËñÃÆ, ×ð°µê çÆ

Jobs

Jobs

åÅÕåòð àÆî ñ×çÆ ÔË êð ìÅÕÆ Çå§é¯º àÆîź ÇòÚ¯º ç¯ ïÅéÆ òËñËéÃÆÁÅ (Ãê¶é) Áå¶ ìÅÇÂð ñ¶òðÇÕÀ°ÇÃé (ÜðîéÆ) ÇÂà à±ðéÅî˺à 鱧 íñÆíźå ÜÅäç¶ Ôé ÜçÇÕ Ú½æÆ àÆî, ìËñ÷ÆÁî ç¶ô çÆ ÁËø. ÃÆ. ×ËéÕ êÇÔñÆ òÅð ÇÂæ¶ êÔ°§ÚÆ ÔË¢ Áµáò¶º Áå¶ ÁÅÖðÆ ×ð°µê ïÅéÆ ×ð°µê ÒÁËÚÒ ÇòÚ

î½Ü±çÅ Ü¶å± ìÅðÃÆñ¯éÅ ç¶ éÅñ ÇÂÇåÔÅÃÕ ÇÂåÅñòÆ Õñµì ¶. ÃÆ. ÇîñÅé Ô¯ä׶ ÜçÇÕ ÇÂé·Åº ç¯ åÕó¶ êÇÔñòÅéź éÅñ ÇÂà ×ð°µê ÇòÚ ÚËµÕ ÇðêìÇñÕ ç¶ô 寺 ÇòÕà¯ðÆÁÅ êñ÷¶é Áå¶ ì¶ñÅð±Ã ç¶ô 寺 ì¶à ìÅðÆ÷¯ò çÆ àÆî Ö¶âçÆ é÷ð

Jobs

ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ

ÒÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓÓ ù ñ¯ó þÍ

J êÌÃË Çðê¯ðàð J ÜðéÇñÃà J ÇðÃËêôÇéÃà J àÆ.òÆ. Ô¯Ãà J ÕËîðÅ îËé J ÁËâÆàð J öñ÷ êðÃé J îÅðÕ¶Çà¿× ÇðêÌ÷ ¶ ¶éà¶Çàò HANDSOME SALARY ñóÕ¶, ñóÕÆÁ» ç¯òº¶ ÁêñÅÂÆ Õð ÃÕç¶ Ôé

CONTACT : 718-850-7444

ÁÅò¶×Æ¢ êÇÔñ¶ ç½ð ïÅéÆ ×ð°µê î°ÕÅìñ¶ Ãå§ìð 寺 ô°ð± Ô¯ Õ¶ ççìð åµÕ Úµñä׶, ÇÜé·Åº ç½ðÅé Ôð ×ð°µê Á§çðñÆÁź àÆîź ÇÂÕ@ç±Ü¶ Çòð°µè ç¯@ç¯ òÅðÆ Ö¶âä×ÆÁź¢ ÇÂé·Åº î°ÕÅìÇñÁź ç¶ Öåî Ô¯ä ò¶ñ¶ Ôð ×ð°µê çÆÁź êÇÔñÆÁź ç¯ àÆîź Á×ñ¶ ç½ð ïÅéÆ ÒéÅÕ@ÁÅÀ±àÒ ç½ð ÇòÚ êÔ°§Ú ÜÅä×ÆÁź¢ ǧÜ, CB 寺 ô°ð± Ô¯ Õ¶

AF àÆîź Á×ñ¶ ç½ð ÇòÚ ÜÅä×ÆÁź, Çëð ÁÅÖðÆ H, ë¶ð ÚÅð 寺 Ô°§çÆÁź Ô¯ÂÆÁź ç¯ àÆîź Áµá îÔÆé¶ ç¶ Ãëð ç¶ ìÅÁç îÂÆ B@AB ÇòÚ ëÅÂÆéñ î°ÕÅìñÅ Ö¶âä×ÆÁź, ÇÜà À°µå¶ ÃÅð¶ Çòôò çÆÁź é÷ðź ÇàÕÆÁź Ô¯ä×ÆÁź, ÇÂÔ ò¶Öä ñÂÆ ÇÕ Ú˺êÆÁéź çÅ Ú˺êÆÁé Õ½ä ìäçÅ ÔË? J ðçÆê ÇÃ§Ø Çãµñ¯º


Didn't question Sachin's greatness : Afridi èîÕ

34

05 October 2011, Wednesday

NEW DELHI: Just a day after claiming that he saw Sachin Tendulkar's legs trembling while facing Shoaib Akhtar, Pakistan's former captain Shahid Afridi has now stated that he did not intend to question the Indian batting icon's greatness and was only talking about one incident. "I am not denying what I have said. I have seen that Tendulkar was not at all comfortable against Shoaib in Kolkata Test in 1999. It was Shoaib's first tour of India and he bowled out Sachin without giving him a chance to open his account. He also claimed (Rahul) Dravid's wicket in both the innings," Afridi said from Karachi. "Shoaib was in full form on that tour and had tremendous speed. He terrorised almost all the batsmen in the world at that time. I have seen Sachin trembling as I was fielding at square leg. I am still say-

Murray thumps Young to win Thailand Open BANGKOK: Britain's Andy Murray hammered Donald Young of America 6-2, 6-0 in an awesome show of power on Sunday to win the ATP Thailand open, his third title of the season. The top-seeded Scot, 24, crushed any faint hopes of first-time finalist Young, ranked 55th, with a dominating performance, romping to victory in just 47 minutes. "I barely made any errors. I was able to take all of my opportunities. It was a great match for me," said Murray, who lost the first final he played in Bangkok in 2005 when he went down to Roger Federer. This time Murray himself used all his experience against Young, who will still rise to a careerbest placing inside the Top 50 in Monday's rankings despite his resounding defeat. "I played very well today, by far my best match of the tournament," said Murray, winner of 19 career titles.

ing that. "But this was only one incident. He never spared Shoaib after that. We all have seen what happened in 2003 World Cup," he added. Afridi went on to state that the Indian batsman does not need his certificate. "Sachin is one of the best batsmen and the whole world knows this. He does not need mine or anybody else's certificate. His records speak for him," Afridi said. The controversy-prone former captain on Saturday backed his Akhtar's claim that Tendulkar was uncomfortable against his pace, saying that he had once witnessed the Indian batsman "trembling" while facing the pacer. Afridi, who retired after revolting against his own board and has a history of making controversial remarks, said Tendulkar was uneasy against Akhtar, a claim

which the pacer made in his recently-launched autobiography 'Controversially Yours'. Afridi said his remarks should not be construed as demeaning to Tendulkar. "I am not raising any question on

Sachin's greatness. Everyone knows that how many sixes Sachin has smashed on Shoaib's bowling after that. But sometimes it happens. I got out on a duck against a weak opponent like Zimbabwe in Peshawar when I was at the peak of my career," he said. "Any batsman can go through this on a good wicket and opposite a good bowler. That was Shoaib's day and Sachin was nervous that day. Media should not read much into it as it can happen to Don Bradman as well," added the allrounder. Afridi said he is a huge fan of Tendulkar both on and off the field. "I am a huge fan of Sachin. He is not only a great cricketer but a humble human being as well. I have only one photograph on the wall of my drawing room and that is of Sachin. It has Sachin's autograph on it, do I need to say more," said Afridi. When asked if he will talk to

Tendulkar to clarify his position on this issue, he said that there is no need for it. "The whole matter is blown out of proportion by Indian media. Sachin is a great cricketer and he will understand what I am saying. I have not said anything wrong," he said. "Media should play a positive role to reduce tension between the two neighbours. When we went to play the World Cup in India earlier this year, we saw all the negative reporting against Pakistani team. Indians love and respect us but not their media," he said. On the possibility of his comeback to international cricket, he said that he wants to play for another two-three years. "Inshah Allah, I will be back in national team. I think I can play for 2-3 years. I am not going to beg for it but I know that I will represent Pakistan again," said Afridi.

Tottenham inflict Arsenal's fourth Premier League loss LONDON: Kyle Walker's first goal for Tottenham sealed a 2-1 victory for Harry Redknapp's side over their north London rivals Arsenal at White Hart Lane on Sunday. Walker caught out Arsenal goalkeeper Wojciech Szczesny with a 30-yard strike in the second half after Aaron Ramsey had cancelled out Tottenham midfielder Rafael van Der Vaart's first half opener. The result means Tottenham move up to sixth place, five points ahead of their hated neighbours after a derby victory that brought an abrupt end to Arsenal's recent revival. This was the Gunners' fourth defeat in seven Premier League games and they are 15th in the table, just two points off the relegation zone. Arsenal boss Arsene Wenger's frustration was evident in a fractious exchange with Clive Allen, the Tottenham coach, on his

way down the tunnel after the final whistle. The visitors had appeared capable of claiming at least a point until Walker drilled in a powerful long range shot that found its way through the arms of Szczesny, summing up the Gunners' difficult start to the campaign. Wenger marked the 15th anniversary of his appointment as manager two days before this game by praising his side's spirit and mental strength after three successive victories over Shrewsbury, Bolton and Olympiakos. But that run was always under threat against an in-form Spurs side inspired by former Arsenal striker Emmanuel Adebayor. Spurs had started the game brightly and should have gone ahead in the seventh minute when Van der Vaart released Scott Parker into the visiting area only for the midfielder to place his shot too close to keeper Szczesny.

Atwal makes cut at Justin Timberlake event

Omar Bravo #99 of Sporting Kansas City tries to score on Jon Busch #18 of the San Jose Earthquakes in the first half during an MLS soccer game at Buck Shaw Stadium in Santa Clara, California.

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

LAS VEGAS: Arjun Atwal allowed an excellent start in the first nine to go waste as he finished the second round in one-under 70, though he still managed to make the cut in the Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open golf tournament. Atwal, who shot 66 in the first round, is now six-under 136 to be placed tied 37th at the midway stage of the first event in the Fall series of the PGA Tour. Atwal, teed off from the tenth and bogeyed the 11th, but birdies on 13th, 15th, 16th and 18th saw him turn in three-under at which stage he was in line for a top-10. But a bogey on second and a double on sixth spoilt his card. A birdie on ninth, his closing hole of the day, was a small consolation. Kevin Na (63) and Charlie Wi (66) joined Jhonattan Vegas (67) in shared lead at 12-under 130 after two rounds.

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

Radwanska beats Zvonareva to win Pan Pacific Open TOKYO: Agnieszka Radwanska kept up her immaculate winning record in finals this season by beating Vera Zvonareva of Russia to take the WTA Pan Pacific Open tennis tournament on Saturday. The 22-year-old Pole, who claimed the title at Carlsbad in her first final of the season in August, when she also beat Zvonareva, repeated her excellent performance with a 6-3, 62 victory over the world number four. "I'm really happy, because I really had tough matches here, it's very tough to play every day, I had very long matches, so I'm really happy," said Radwanska. "To play against those like Vera, you just have to play your 100 percent and your best tennis. I was always trying my best from the first point and actually I was very focused till the end. That's why I took the two sets. "I was just feeling very good today and I'm happy about my performance, for sure," she added. Radwanska shrugged

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

off a 0-2 start, taking five games in a row as the Russian struggled to put away her first serves, hitting four double faults - one on a break point. Radwanska missed one set point in the eighth game and two more in the ninth, but cashed in on a fourth as the Russian hit a lob long. The Pole jumped ahead 2-0 and then 4-1 in the second set and, although she dropped her serve in the sixth, she took the following two games, the match ending with the Russian hitting a forehand wide. It was Radwanska's third straight win against Zvonareva after losing their first two meetings. It was also Radwanska's sixth career title, following victories at Pattaya City, Istanbul and Eastbourne in 2008 and Stockholm in 2007, as well as at Carlsbad. The win brought Radwanska a winner's cheque for $360,000 and she will move up to 12th in the world when the new rankings are announced next Monday.

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

An Afghan moneychanger counts United States dollar (USD) currency notes on a street in Kabul. The Afghan currency, Afghani is traded at 48 for 1 USD.

WORLD NEWS

35

Dreaded militant hit squad Khurasan goes rogue in Pak

ISLAMABAD: A blindfolded man stands on explosives, trembling as he confesses to spying for the CIA in Pakistan. Armed men in black balaclavas slowly back away. Then he is blown up. One of his executioners - members of an elite militant hit squad - zooms a camera in on his severed head and body parts for a video later distributed in street markets as a warning. Al-Qaida, the Pakistani Taliban and the Haqqani network picked the most ruthless fighters from their ranks in 2009 to form the

Khurasan unit, for a special mission. The Obama administration was escalating drone strikes on militants and something had to be done to stop it. So the Khurasan were deployed to hunt down and eliminate anyone suspected of helping the Americans or their Pakistani government and military allies. Made up mostly of Arabs and Uzbeks, the Khurasan, named after a province of an old Islamic empire, are a shadowy group of several hundred men who operate in North Waziristan, where Washington believes Haqqani net-

work leaders are based. Khurasans have captured about 120 people they've accused of being spies since 2009. When suspected collaborators are caught, they are held in cells in a network of secret prisons across North Waziristan. A committee of Khurasan clerics decides their fate. Most are declared guilty. "They are given electric shocks. If they don't help then an electric drill is used or the spies are forced to stand on electric heaters or nails are hammered into their bodies," said one Khurasan operative.

Record ozone loss in Artic CIA man who Israeli wins right to 'no religion' sparked row in Pak has scientists worried held in US for spat

JERUSALEM: An Israeli writer has won a historic court victory granting his request to be officially registered as "without religion" rather than "Jewish", Israeli newspaper Haaretz reported on Sunday. Yoram Kaniuk turned to the courts in May after the interior ministry refused to alter his official religious status from Jewish to "without religion", Haaretz said. And last week, a Tel Aviv court sided with his demand, ruling that Israeli law allows citizens to be officially registered as having no religion. "Freedom from religion is a freedom derived from the right to human dignity, which is protected by the Basic Law on Human Dignity and Freedom," Haaretz quoted the ruling as saying. Kaniuk called the court's decision a "ruling of historic proportions". "I can be without religion but Jewish by nationality. I am so thrilled," he said. That has raised the ire of secular groups who have petitioned the interior ministry for years to replace the Jewish ethnicity label with an Israeli one.

HIGHLANDS RANCH (COLORADO): A CIA contractor freed by Pakistani authorities after the families of two men he killed in a shootout agreed to accept a $2.34 million "blood money" payment was charged after authorities said he got into a fight over a shopping centre parking spot. Deputies responding to an altercation between two men outside an Einstein Bagel in Highlands Ranch, south of Denver, took Raymond Davis into custody on Saturday, said Sheriff Lt Glenn Peitzmeier.

He was charged with third degree assault and disorderly conduct. Further details on his arrest were not immediately available. Peitzmeier said the victim, who was not identified, refused medical treatment at the scene. Davis was freed from jail after posting bond, Peitzmeier said. In January, Davis said he shot two Pakistani men who tried to rob him in Lahore. The agreement, nearly seven weeks after the shootings, ended the dispute that had strained ties between the US and Pakistan.

PARIS: An ozone hole five times the size of California opened over the Arctic this spring, matching ozone loss over Antarctica for the first time on record, scientists said on Sunday. Formed by a deep chill over the North Pole, the unprecedented hole at one point shifted over eastern Europe, Russia and Mongolia, exposing populations to higher, but unsustained, levels of ultra-violet light. The Ozone layer comes under seasonal attack in both polar regions in the local winterspring. Part of the loss comes from man-made chlorinebased compounds, once widely used in refrigerants and consumer aerosols, that are being phased out under the United Nation's Montreal Protocol. But the loss itself is driven by deep cold, which causes water vapour and nitric acid to condense into clouds. Ozone loss over the Antarctic is traditionally much bigger than over the Arctic because of the lower temperatures.

EMERGENCY SERVICE 24 HOURS

AVTAR SINGH TINNA D.D.S. 168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200


36

WORLD NEWS

èîÕ 05 October 2011, Wednesday

US says Palestinians must be willing to negotiate WASHINGTON: Holding a strong view that there would be no change in ground realities in the Middle East even if the UN passed a resolution backing a Palestinian state, the US has said the Palestinians must be willing to negotiate with the Israelis to achieve their goal. "If the United Nations passes a resolution which says we want to see Palestinians become a state and may be we upgrade their status or may be we recognise them, the next day nothing changes in Ramallah, and I want things to change," secretary of State Hillary Clinton said in an interview to Al-Hayat TV of Egypt. "I want the Palestinians to have their own state; I want them to govern themselves; I want them

to continue developing economically to be a real example, to work with Egypt for the betterment of people in the region, and we know that won't happen," she said in response to a question. So, what the US has said is "very straightforward", she said. "We want to see both sides back at the table, and we criticise and make absolutely clear we don't want to see provocative actions. "We've said that about the recent announcements from the Israeli Government, but we also know that the Palestinians have to be willing to negotiate." "It's hard for them because they feel like they've been at this for a while and nothing has happened. Both sides have their case to be made.

Michael Jackson seemed dead, doctor mum on drugs: Paramedic

A picture taken on September 30, 2011 shows the building site of the new "Refuge du Goûter" at the Dôme du Goûter (4.304 meters high) on the way to the summit of Mont Blanc.

LOS ANGELES: Michael Jackson seemed to have been dead for some time when paramedics got to his LA home, one said on Friday, adding that his accused doctor denied having given him propofol, the drug that killed him. Conrad Murray also denied to first responders that Jackson had an underlying illness, saying he was treating him only for exhaustion and dehydration, said Richard Senneff, the head of the team reacting to a 911 call on June 25, 2009. Murray, accused of manslaughter over the singer's death, told the arriv-

ing paramedics that Jackson had been "down" since shortly before the 911 call was placed, the paramedic told the Los Angeles Superior Court. "'It just happened right when I called you,'" Senneff cited Murray as telling him when they arrived at the Jackson mansion at 12:26pm that day, some five minutes after the 911 call was received at 12:21pm. Senneff said that claim seemed inconsistent with Jackson's condition, which was not of someone whose heart had only just stopped beating. "There were multiple

British doctors 'to use ecstasy to treat people with trauma'

Indian Bollywood veteran actor Dev Anand (C) poses with actresses Diya Sen and and actress Priyanka Chopra attend the premiere for Hindi film "Chargesheet" in Mumbai on september 30, 2011.

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

LONDON: In what is said to be the first British trial of its kind, doctors are to use ecstasy to treat people with post-traumatic stress disorder ( PTSD). According to them, it could help those who have experienced extremely distressing events -- be they in battle, or as a result of child abuse or rape -to come to terms with their past. Prof David Nutt, a controversial psychopharmacologist, and Dr Ben Sessa, a psychiatrist, plan to perform their trial which will also include scanning participants' brains to see what differences there are between those taking the drug and those not on it, 'The Guardian' reported. "I feel quite strongly that many drugs with therapeutic potential have been denied to patients and researchers because of the drug's regulation," Prof Nutt said.

Ô¹ä ùä¯

observations .. his skin was very cool to the touch," said Senneff. "His eyes were dry and his pupils were dilated," and his heart was "flatlining" when hooked up to a monitor. Murray also told them that he had only given Jackson a small amount of lorazepam, a sedative. "He never mentioned the word propofol," said Senneff, referring to the drug blamed for the star's death at the age of 50. The paramedics spent over half an hour trying to revive Jackson, using a combination of cardiopulmonary resuscitation (CPR), heartreviving drugs and direct intubation to get air into his

lungs. At 12:57pm, doctors at the UCLA Medical Center, with whom Senneff was in contact, said they were ready to pronounce Jackson dead, given the lack of response to any of the efforts to revive him. But Murray insisted they transport him to hospital, said the paramedic, who subsequently traveled with Murray, Jackson and two other medics in the ambulance to the UCLA. Jackson was eventually pronounced dead at 2:26pm. Murray, 58, faces up to four years in jail if convicted in the long-awaited trial, which is due to last five weeks.

Experts discover preschool in prehistoric age LONDON: Archaeological research indicates that 13,000 years ago huntergatherer children as young as three were creating art in deep, dark caves alongside their parents. A conference on the Archaeology of Childhood taking place this weekend at the University of Cambridge will reveal the latest research into art made by young children in one of the most famous prehistoric decorated caves in France - the complex of caverns at Rouffignac also known as the Cave of a Hundred Mammoths. Cambridge archaeologist Jess Cooney will explain how meticulous research, using methodology tailor-made for the task, has made it possible to identify both the age and gender of the children who made the simple art form known as finger flutings around 13,000 years ago during the hunter gatherer period. Her work reveals that some of the flutings studied were made by a three-yearold child with the most prolific young artist being a girl of five, a university release said. Archaeologists first realised that children had produced some of the finger flutings back in 2006. Fieldwork carried out

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

earlier this year by Cooney, a Gates Scholar at Cambridge, and Dr Leslie Van Gelder of Walden University, USA, shows just how young they were. Each year thousands of people visit the caves at Rouffignac in the Dordogne region of France to marvel at the extraordinary rock art: vivid images of animals drawn on the surfaces of the caverns deep inside a hillside. However, the stunning drawings of mammoths, rhinoceros and horses represent just a small proportion of the art to be found within the 8 km cave system. Also evident are thousands of lines - a simple form of art or decoration known as finger flutings - made by people running their hands down the soft surfaces of the walls and roofs of the many galleries and passages that make up the complex. Though impossible to date accurately, the images found deep inside the Rouffignac caves - a network created by river systems - are likely to be at least 13,000 years old. The caves themselves have been known since the 16th century; in 1575 Francois de Belleforest wrote about paintings in his book Cosmographie universelle.

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

37


38

WORLD NEWS

èîÕ 05 October 2011, Wednesday

China paints a gruesome picture of unmarked graves in Kashmir BEIJING: China's State-run Xinhua news agency is running a report that paints a gruesome picture of a burial ground filled with unmarked graves in Poonch in Jammu & Kashmir. Bodies are mostly brought in for burial by the police and the army, and some of them are brought without their heads, the report said quoting local sources. The report, which would be carried by several Chinese newspapers, is likely to cause some ripples in the region. It may be viewed by some in India as an attempt to justify China's involvement with the political system and development projects in Pakistan-occupied Kashmir, while others might see it as an expose of the highhandedness of Indian armed forces. The State Human Rights Commission has recently asked

Aga Khan ordered to pay $80m to ex-wife

PARIS: The French press is calling it the most expensive divorce settlement in the country's history: A court has ordered the Aga Khan to pay his ex-wife $80 million. That's in the ballpark of what Madonna paid Guy Ritchie when their marriage ended. The diva reportedly shelled out between $76 million and $92 million. The Aga Khan, who is a billionaire and spiritual leader to 20 million Muslims, married Gabriele Thyssen, a German princess, in 1998. They divorced several years later after having a son. Le Point magazine reported that on Thursday a French court of appeals ordered the Aga Khan to hand over 60 million euros after determining that he was exclusively at fault, overturning a lower court that blamed both parties and awarded a mere 12 million euros.

the government to identify unmarked graves in 38 sites in the northwest of Srinagar city, the report noted. The Commission has found there are over 2,100 unidentified bodies in the area, it said. But the Xinhua report does not carry the views of the Indian Army, the governments in New Delhi and Srinagar. Interestingly, the Chinese media has not carried any significant reports about the grave law and order situation in Pakistanoccupied Kashmir. Burials are carried out quietly without involving the local people. "Burials of those killed by army and police usually stoke protest demos in the region especially against police and army and reverberate with the demand of end to New Delhi's rule," the report said.

Five U.S. Air Force F-16 "Fighting Falcon" jets fly in echelon formation over the U.S. en route to an exercise in this undated file photograph. Lockheed Martin Corp is helping arm U.S. lawmakers for a renewed push to sell its new F-16 fighter jets to Taiwan, not just the Obama administration's planned $5.3 billion upgrade of old ones. A Lockheed Martin official emailed an unsigned memo to lawmakers on Capitol Hill titled "Taiwan -- The Benefit of New F-16 C/Ds," two congressional staff members said.

Sarkozy’s flower power stole my heart, says Carla

LONDON: France's flamboyant president Nicolas Sarkozy floored Carla Bruni, the former supermodel- turned singer , with his "incredible" knowledge of flowers, including their Latin names, the French first lady has said. "When I met him, walking around the garden in the Palais of the Elysee, he keeps giving me all these flowers' names. "He knows all the Latin names, all these details about tulips and roses," Bruni said. "I said to myself: 'My God, I must marry this man, he's the president and he knows everything about flowers as well. This is incredible' ," the Italo-French beauty said. Bruni says her husband is "interested in every type of thing" , including history, geography and of course politics - but

Yemeni jet mistakenly bombs army post, kills 30 SANAA: A government warplane has mistakenly bombed an army position in southern Yemen, killing at least 30 soldiers and wounding many more, military and medical officials said on Sunday. The officials said the bombing, which took place on Saturday evening in the southern Abyan province, targeted an abandoned school used as shelter by soldiers of the army's 119th Brigade. The school is located just east of Abyan's provincial capital Zinjibar, where militants linked to al-Qaida have been in control since May. Heavy fighting has been raging in the area for days as part of the army's monthslong campaign to seize back Zinjibar from the militants. The officials, who spoke on condition of anonymity because they were not authorised to release the information, said there were unconfirmed reports that militants arrived at the school soon after the airstrike and killed an unspecified number of the wounded. The 119th Brigade has rebelled against the regime of President Ali Abdullah Saleh to join the protest movement demanding his ouster. It is thought to have received significant support from the US military to enable it to fight the militants in the south more efficiently.

'I' am superstitious about pregnancy'

it was his knowledge of gardening that captured her heart. Mediashy Bruni, 43, is pregnant with her second child and has been rather quiet about it. Their marriage in 2008 was, for both of them, an adventurous move, she says. "Marrying him is very rockand-roll for someone like me," Bruni said. "Being able to change your life from one day to another, that's really rock-and-roll

NRI deposits in Indian banks grow by $1.2 billion MUMBAI: Deposits of non-resident Indians with banks in India grew by $1.2 billion during AprilJune 2011 tenure, in comparison to the $1.1 billion rise in the corresponding period last year. With the US markets giving lower deposit rates as compared to the interest rates offered by the Indian banks, the non-resident Indian community has reposed their faith in the Indian bansk.

PARIS: French first lady Carla Bruni-Sarkozy says she hasn't spoken much publicly about her pregnancy because she's been superstitious about it, and it's not interesting to the French anyway. In an interview with British radio, the former supermodel turned singer says the pregnancy is "something very banal" -- even if "great news" for her personally.

Nobel peace prize for Arab Spring? OSLO: The Arab Spring is the focus of speculation over this year's Nobel Peace Prize, with an Afghan human rights activist and European Union as possible outsiders. The Norwegian Nobel Committee gives no clues ahead of the October 7 announcement, but judging by previous selections, the rebellion sweeping across North Africa and the Middle East would appear to tick all the right boxes. The challenge would be to identify a person or group that embodies the non-violent spirit of the revolution . "It's particularly hard in the context of these protests where there hasn't always been an identifiable leadership," said Kristian Berg Harpviken, the director of the Peace Research Institute Oslo, and a prominent voice in the Nobel guessing game.

Russia launches first Soyuz rocket since August crash . Most people wouldn't go for this sort of change."

MOSCOW: A Russian Soyuz-2 rocket launched a GLONASS navigation satellite on Sunday, the defence ministry said, in the first launch since a freighter carried by the flagship vehicle crashed into Earth in August. Russia has "successfully completed the launch of a Soyuz-2 rocket with the GLONASS-M (satellite) at 0015 (2015 GMT)," Colonel Alexei Zolotukhin was quoted as saying by the Interfax

news agency. The satellite was launched from the Plesetsk cosmodrome 800 kilometres (500 miles) south of Moscow. In August, an unmanned Progress space ship carrying tonnes of cargo for the International Space Station (ISS) crashed into Siberia in August shortly after blast-off. Sunday's launch had been scheduled for late August, but was repeatedly postponed following cargo ship's crash.

Tibetans protest in southwest China: Reports BEIJING: Angry Tibetans protested in a tense area of southwestern China on the country's National Day after a Tibetan flag and a photo of the Dalai Lama were torn down, a news report said Sunday. The protest took place Saturday in Seda, a county seat in eastern Sichuan province, after the flag and photo were taken down and thrown into the street, US-funded broadcaster Radio Free Asia reported. Saturday was the 62nd anniversary of when the Communist Party took control of China. A notice on a website of the Tibetan government in exile, which

is based in Dharmsala, India, said more than 200 Tibetans, including monks, protested. It said it had no further details. Seda was the scene of widespread protests after deadly riots rocked the Tibetan capital, Lhasa, in March 2008. Ethnic Tibetan areas of Sichuan have been tense recently. Late last month, two Tibetan monks set themselves on fire at the Kirti monastery to protest China's tight rein over Buddhist practices in another area of the province. They were rescued by police with slight burns. Phone calls to government, police and party offices in Seda all

rang unanswered Sunday, which was a holiday as part of National Day celebrations. Several residents reached by telephone in the area said that they had not heard of any protest, and that the streets were calm Sunday. Radio Free Asia said the protesters also called for the return of the Dalai Lama to Tibet. The 76-year-old Nobel Peace Prize laureate has lived in Dharmsala since fleeing Tibet. China says Tibet has always been part of its territory, but many Tibetans say the region was virtually independent for centuries.


WORLD NEWS

èÎĂ&#x2022; 05 October 2011, Wednesday

39

Pak paying heavily for its mistakes in the 1970s: Tony Blair

A property model on display featuring new real estate projects is seen during the Cityscape Global property exhibition in Dubai.

British PM sorry for 'disrespectul' comments to female MPs LONDON: British Prime Minister David Cameron has apologised, in an interview published on Sunday, after he was criticised for being disrespectful in comments he made to two female lawmakers. Cameron came under fire after suggesting Nadine Dorries, a lawmaker from his own Conservative party, was "extremely frustrated" and telling opposition Labour MP Angela

Eagle to "calm down, dear." But he insisted in an interview with the Sunday Times newspaper that he was not "one of the lads" and admitted he had made a "terrible mistake" by making the remarks during two recent sessions of his weekly grilling in parliament. "It's my fault. I've got to do better, I totally accept. I'm the one who's got to explain who I am and what I'm like and what I

think," he said. "What I find frustrating is that I'm not a sort of 'All right luv, I'm down the pub tonight' whatever. That's not me. But obviously I've come across that way," he added. His comments came as the Conservatives, who share power in a coalition government with the Liberal Democrat party, were gathering in Manchester on Sunday for the start of their annual conference.

NEW DELHI: Pakistan is "paying heavily" for its mistakes in the 1970s when it started mixing religion with politics and promoted extremism, former British Prime Minister Tony Blair has said. "I think Pakistan is paying a heavy price for the mistakes of 1970s by linking religion with politics and developing religious schools which are, in some cases, dangerous sources of extremism," Blair told Karan Thapar in an interview to a news channel. The former British prime minister was responding to queries relating to the role of ISI in spreading terrorism and its links with the Haqqani group in Afghanistan. When asked if the US, after eliminating Osama bin laden, should also go after the Haqqani faction, Blair said it was something which the Americans have to decide. "The trouble with these groups is that there is no way to use them wisely. On these issues like Pakistan might have to say about its influence in Afghanistan vis-avis India's influence there, there will be nothing good out of supporting these groups," he said. "If ISI is engaged in such activities, in the end it will not merely affect US, UK, Afghanistan or India, it poisons the atmosphere in Pakistan also," Blair said. The former British prime minister said that if there was any

linkage between the ISI and terror groups such as the Haqqani group and the Lashkar-e-Taiba, "it is a mistake." Blair said there was a need to engage "modern and open-minded" Pakistanis who are involved in a struggle against the extremists. "We have to see how we can engage elements in Pakistan who believe that this was a mistake. The best way is to allow Pakistan to change and evolve and there are a lot of decent people in Pakistan," he said.Blair said that Pakistan itself has suffered a lot due to terrorism as thousands of people have been killed. There was a "struggle going on in the country between those with modern and openminded attitude towards future against those who are in the power struggle and will play dangerously," he said. He also termed as "absurd" allegations against him for using his contacts in the Middle East for gaining personal benefits. On the recent riots in London, Blair said that they were caused by a very small section of the people and the majority had come out later to clean up the city after violence ended. He said there were multiple reasons behind them, including "a section of society, which is small in number and are from dysfunctional background." "The other reason was criminality, where people saw opportunity and started looting," he said.

Auto, Home & Commercial Insurance from Jaswinder Singh

JASWINDER (JIMMY) SINGH

WE DO


40 HEALTH & FITNESS rigorous exercise regimen makes us all feel good but it is difficult to make time for it, Chaitrali Sardesai suggests quick and easy ways to stay fit at work Exercising at work seems impossible. While we find it difficult to keep our hands off that packet of chips lying on our desks, the rest of us make frequent visits to the canteen to admire the spicy and tangy nibbles. It is okay to pander to your favourite food sometimes as long as you manage to burn those extra calories. So, how do you stay active and fit at work?

èîÕ 05 October 2011, Wednesday

A

DOING THE SMALL THINGS RIGHT

To be fit, one has to be mentally and physically agile along with a lot of energy and a positive frame of mind. "Fitness comes with a combination of willpower and determination. At work, one can do several things in order to be active. Activities such as bending down to pull out a file, stretching, walking up to your colleagues to deliver or receive messages or documents rather than using e-mails, getting up and fetching yourself a cup of coffee/ tea and other beverages instead of ordering it can also help in a large ways," says Manjushree Dandekar, a fitness trainer and expert. "My workplace is very close to my residence, so I choose to walk it up. Walking to work is the best option since I can avoid signals, traffic and at the same time, reach work on time," says Gautam Karkhanis, a fitness freak. However, this is possible only for a few lucky ones. The others have a plethora of options such as using the stairs in the office instead of the elevators. You'll burn a large number of calories and increase your stamina this way. It is one of the easiest and most common

ack pain is one of the most common complaints among people of all classes, affecting both men and women. Earlier the vanguard for old age, back pain has now become a major cause for concern for the late 20's to 40's age group. Back pa in affects any of the 26 bones connected by muscles, ligaments and discs that constitute the spine. Back pain is mainly of three types. When the soft tissues in the spinal column get stressed due to poor posture, it is called Postural Syndrome. When the fluid nucleus in the disc gets pushed out of the normal position, or 'slipped disc', the other tissues come under tremendous pressure. This is called Derangement Syndrome. Dysfunction Syndrome is the shortening of the muscles,

B

QUICK TIPS

to stay fit at work

ways to work out while on the go. Climbing up and down the stairs keeps away lethargy and inactivity. Those with workplaces at the top floors can try climbing atleast three to four floors. You may also try squeezing a sponge ball while you read documents, make official phone calls and talk to colleagues. This will reduce your stress levels, while strengthening the muscles of your palms and

hands alongside.

WATCH WHAT YOU EAT

Eating tiny, healthy meals every two hours would keep you away from lethargy which most of us experience after a heavy meal. Small intakes of food also keep you energetic throughout the day as your body gets the required nutrients to do so. You have to make sure that you consume

energy-rich healthy foods. Keep away from junk food as much as possible. You may opt for fruits or fruit juices, a glass of toned milk, sandwiches and lots of salads. These are easily available at most of the canteens in offices and are quick and easy to make and carry from home.

ALTERNATIVES

Fight back pain joints, ligaments and other soft tissues resulting in limited movement and sporadic back pain. Dr Kaushal Malhan, Joint Replacement Surgeon says, "75 per cent to 80 per cent patients today complain of severe back pain due to poor posture. The changes in occupation, a more sedentary lifestyle, long hours of sitting in offices, minimal exercising are the chief reasons for this ailment. 80 per cent to 90 per cent of the cases involve the overuse of the back." Not surprisingly, office-goers form the bulk of those afflicted. Shalini Chhutani, 24, a bank employee, says "I have been suffering from

back pain for the last three months." She agrees that this could be a lifestyle problem. In addition to this, the weakening of the core muscle group that comprises Transverse Abdominus (TA) and the Multifidus, lessens the stability of the back. "The TA is the deepest layer of muscle in the abdomen and takes maximum weight strain off the spine. When you strengthen this core group, backache reduces," says Dr Crystal, Physiotherapist. But help is at hand. Most doctors agree that most back pain can be cured by some simple exercises and precautions, along with some

Nowadays, a lot of bosses

clinical guidance. Walking, hiprolls, stretching help a great deal. Pilates, the choice of stars like Madonna and Melanie Griffith strengthens the abdominal muscles and the spine. "It helps you connect with the muscles close to your spine", says Madhuri Ruia, health expert. The benefits of a good diet cannot be overlooked. She says, "Calcium and magnesium are key minerals

in the strengthening of the bone. Fish, grains, pumpkin, til seeds (sesame) and leafy vegetables are a good source of these. Drinking a lot of water and having a balanced diet go a long way in preventing backache.

also encourage their employees to join yoga and aerobics classes. Some of them even have work-outs and exercising sessions conducted for their employees by fitness professionals. "Exercising and staying active at work can increase your level of productivity since your body and mind is active at every instant," says Manjushree. You can also be innovative in the quest to stay fit. Concurs Sushama Soman, a businesswoman, "I have my own office so I conduct walking meetings instead of the ones in the conference room. It meets make me feel both active and fresh and my employees too like the idea of it." Here are a few more simple tips to keep you moving: Park your car a little away from your workplace to ensure that you walk more. Take deep breaths from time to time to be more alert. It will relieve you from pressures and tensions. Use the restroom on another floor by taking the stairs. It will make you walk a few extra steps to keep you active. Walk while you take a phone call. Stretch whenever you feel like to ward off stiffness. Take breaks at regular intervals. Avoid binging into fried snacks. Opt for healthier options like fruits instead. Keeping fit is not only about jogging or lifting heavy weights. It's about adding short bouts of easy and simple movements that help keep you agile and fit. Squeezing in a little time for yourself while at work, isn't that tough after all. If you're regular with it, you'll take pleasure in your job. You'll smile at your boss while he/ she mounts you up with more work. So get going today and make your way to fun and fitness at office!

Naini Setalvad, nutrition expert recommends vitamin D3 and Vitamin C, calcium and phosphate to strengthen the spine. "Ragi or nachni, sesame seeds, dried figs, beet and prunes are all good for the back." Not to be forgotten, yoga has proven its worth innumerable times. Lal Chhutani, a 67-year-old man, says, "I have been doing yoga since the past 3-4 years. Also, walking for an hour daily and eating meals at the right time helps a lot." Currently, surgeries like the minimally invasive surgery, spine fusion and navigation are recommended by doctors for severe cases of back pain. However, the pros and cons of these surgeries need to be considered. Apart from these, simple stretching exercises can help.


èîÃ&#x2022;

41

05 October 2011, Wednesday

#FDPNF " )FBMUI 1SPGFTTJPOBM ~

+PC 1MBDFNFOU "TTJTUBODF ~ /BUJPOBM $FSUJGJDBUJPO ~ "DDSFEJUFE *OTUJUVUF

.&%*$"- "44*45"/5 'JOBODJBM "JE JT BWBJMBCMF UP UIPTF XIP RVBMJGZ

6SHFLDO 5DWH  /VSTF "JEF"TTJTUBOU $/" &,( 5FDIOJDJBO &MFDUSPDBSEJPHSBQIZ  1IMFCPUPNZ 5FDIOJDJBO #MPPE %SBX 5FDIOJRVFT  &,( 1IMFCPUPNZ $&5 $15  .FEJDBM #JMMJOH $PNQVUFSJ[FE *$% $15 $PEJOH  .FEJDBM 0GmDF "ENJOJTUSBUJPO $.""  1BUJFOU $BSF 5FDIOJDJBO $1$5  1IBSNBDZ 5FDIOJDJBO *OUFSOTIJQ JO )PTQJUBM PS 3FUBJM 1IBSNBDZ  $13 $FSUJmDBUJPO GSPN "NFSJDBO )FBSU "TTPDJBUJPO 7BMJE GPS ZT  

/&8 :03, .&%*$"$"3&&3 53"*/*/( $&/5&3

XXXOZNFEUSBJOJOHDPN

 .BJO 4USFFU UI 'MPPS 'MVTIJOH /FX :PSL $PSOFS PG .BJO 4U /PSUIFSO #MWE

5FM t 'BY 01&/ %":4 " 8&&, $-"44&4 0''&3&% %": &7&/*/(4 8&&,&/%4

/LFHQVHG E\ 1HZ <RUN 6WDWH 'H SDUWPHQW RI (GXFDWLRQ 1DWLRQDO &HUWLILHG

&BTZ 8FFLMZ 1BZNFOUT QMBOT BWBJMBCMF


42 ENTERTAINMENT CROSSWORD

Catch-Words -46

05 October 2011, Wednesday

èîÕ

SUDOKU-53

ANSWER OF SUDOKU PUZZLE-52

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅú éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A çÆ Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

ACROSS

6. Guess (7) 7. Models (5) 9. After-bath powder (4) 10. Colossal (10) 11. A person addicted to luxury (8) 13. Nymph loved by Apollo (6) 15. Decorative case (4) 17. Not our (5) 18. Scarce (4) 19. Voice box (6) 20. Pounding (8) 23. Turbulent (10) 26. X X X X (4) 27. Muse of love poetry (5) 28. What we blink (7)

Answer of Crossword-45

http://www.crosswordpalace.com/

DOWN

1. Strong suit (10) 2. A dwarfed ornamental tree (6) 3. List of choices (4) 4. Grandeur (8) 5. Utilized (4) 6. Frightening (5) 8. A very attractive or seductive looking woman (7) 12. Choose (5) 14. Partially paralyzed (10) 16. Slander (7) 17. Government income (8) 21. Invisible (6) 22. Requires (5) 24. A Central American sloth (4) 25. 1 1 1 1 (4)

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

PUZZLE

JOKES

MAUSAM

DIRECTOR : PANKAJ KAPOOR STARRING : SHAHID KAPOOR, SONAM KAPOOR, ANUPAM KHER VERDICT : - NEW ENTRY

MERE BROTHER KI DULHAN

DIRECTOR : ALI ABBAS ZAFAR STARRING : IMRAN KHAN, KATRINA KAIF, ALI ZAFAR VERDICT : - HIT

BODYGUARD

DIRECTOR : SIDDIQUE STARRING : SALMAN KHAN, KAREENA KAPOOR, HAZEL KEECH VERDICT : - BLOCKBUSTER

SPEEDY SINGHS

DIRECTOR : ROBERT LIEBERMAN STARRING : VINAY VIRMANI, ROB LOWE, ANUPAM KHER, CAMILLA BELLE VERDICT : - NEW ENTRY

JOHNNY ENGLISH REBORN

DIRECTOR : OLIVER PARKER STARRING : ROWAN ATKINSON, GILLIAN ANDERSON, ROSAMUND PIKE VERDICT : - NEW ENTRY

THIS WEEK RELEASE

A doctor says to his patient, "I have bad a news and a worse news for you". "what's the bad news?" asks the patient. The doctor replies, "You only have 24 hours to live." That's terrible," said the patient. "How can the news possibly be worse?" The doctor replies, "I've been trying to contact you since yesterday." ---------Patient: Doctor, i feel i am a pack of cards. What should i do? Doctor: I'll deal with you later.. ---------Doctor: do you what is Nurse? Patient: A beautiful woman who holds our hand for one full minute and then expects our pulse to be normal.. ---------Patient: Doctor i got pain whenever i take tea. Doctor: Take your spoon out o cup whenever you take tea. ---------Doctor: Congrats, you become a father. Man: Pl, do not tell this to my wife, I want to surprise her shortly.. ---------Man to doctor: I have one problem.. Doctor.: what? Man: I can't see the person whom i am talking.. Doctor: when you face this problem?? Man: while talking on the phone. !!! ---------Patient: Doctor! Doctor! Everyone keeps on copying me! Doctor: Doctor! Doctor! Everyone keeps on copying me! ---------Sick Boy: Doctor, Le me go fast, today my friend is coming home.. I have to remove all the toys.. Doctor: why, is your friend is a thief?? Boy: No, he will identify his toys...

Rascals

Release date Oct 6, 2011

Cast-Ajay Devgn, Sanjay Dutt, Kangna Ranaut, Arjun Rampal DirectorDavid Dhawan

http://www.printactivities.com/Mazes/LetterMazes/Letter_A_Cap.html


BEAUTY 43

èÎĂ&#x2022; 05 October 2011, Wednesday

Things that women

think are hot

hat thing you love...make-up wise at least, may not exactly send your man weak in the knees. Here's why : A bronzed look, a dash of shimmer, neon lipstick and maybe a dab of blue eye shadow maybe all that you need to look like a million bucks on a night out. However, not everything we dabble on our faces is bound to please everyone. When it comes to make-up trends, here's a list of things that women think are hot, while men think are totally out. Foundation flouts: Alright, so you are scarred (maybe not for life) from a recent acne outbreak, right before an all important party that you have been waiting to attend for the last six months. While you might think that foundation is the solution, there is always a tendency to overdo it. A face that's flaking is one thing, but there's no bigger turn-off than kissing one. Also, a two-tone face is not something that would go unnoticed by a man, unless they are blind. Bump the bumped look: Gwen Stefani might have been able to pull of that look and it caught on faster than you could say trend, but the 'bumpit' look has become so much of an overkill that even the men are beginning to notice. Not only does it make your head look unnaturally large, but it makes your head look unnaturally large. No-no to the neon: Let's face it, you wear a hot new shade of your latest neon lipstick to the club once and become automatically ten times cooler than the rest of the crowd wearing

T

(gasp), normal lipsticks. While the electric pout might have been the coolest thing to rule the roost since miniskirts, men beg to differ. Simply because they are not sure how to react to an orange pout. Eyes eyes baby: Overly plucked thin eyebrows and bold eye shadows just make you look like you rubbed your eyes while putting your make up on. Smoky eyes once in a way are okay, but to use it for a casual date in a fast food joint is just pushing it a tad too far. Glitz Gone wrong: All that glitters sadly, is not always gold. Compare your glitter to some fine seasoning that you would use in a main course dish. Not really a vital ingredient, but definitely something that enhances the overall look. Same goes with your glitter shades. A dash on the cheekbones, or the ends of your eyes can work wonders.

Let's face it. We're all going to age at some point or another. However, the lifestyle that most of us lead cause people to age prematurely. We tell you how to avoid that ... ith a wide range of anti-aging products coming out now, it makes you wonder if they really work wonders as they claim to. The best way then is to prevent premature aging by maintaining a healthy lifestyle. Here's what you can do to avoid premature aging:

W

Snooze

Yes. You may have heard innumerable benefits of sleeping, and here's one more. Sleeping for seven to eight hours is essential. It has been proven that a good night's sleep can reduce the rate of aging by repairing cell damage. But sleeping for long hours is not the only thing you can do in bed. You might have noticed that you sleep in the same position every night - the position your body feels most comfortable in. However, this greatly increases your chances of getting face wrinkles. The part of your face, which is resting against the pillow will be likely to form wrinkles over time. Try sleeping on your back - even if its uncomfortable in the beginning, you'll get used to it.

Drink up

We mean water. Drink plenty of water to adequately hydrate your body. Stick to water and avoid juices, coffee, tea, cocktails or other beverages. Water alone is the best and most vital beverage you need. It will also help to remove toxic substances from your body, which otherwise target the skin cells. Dehydration can lead to premature wrinkles and dull looking skin.

Take care of your skin

Protect your skin when you're out in the sun. Wear a cap and sunglasses to protect your head and eyes and slather on that sunscreen. Over exposure to the sun leads to formation of wrinkles. Use good moisturiser on your skin. Thick creams are best for the night while lotions work well

Avoid

Premature Aging during the day. Apply almond oils because it helps the skin keep its elasticity and also promotes cell renewal.

Eat right

Make sure to include fruits and vegetables in your daily diet. Stop making excuses that you don't like their taste - there are plenty of delicious ways to make even the most mundane veggies taste yum. Learn the recipes! Fruits and vegetables have a natural water content that helps in preventing dehydration besides being high on several vitamins and antioxidants that play a key role in

neutralising free radicals. Free radicals are compounds that attack the body's cells, causing skin damage. Eating six to eight servings of fruits or vegetables will help you maintain your youthful glow.

Quit smoking

No one likes to stand or sit next to a person who reeks of cigarette smoke. Along with the other ill-effects of smoking like cancer, smoking is also bad for your skin. It restricts blood flow to the skin making your complexion dull, and causes wrinkles and fine lines. Kick the habit!


44

BOLLYWOOD

èîÕ

I never stopped

05 October 2011, Wednesday he maintains that she never really went away, but actor Ayesha Takia is treating her upcoming love story as a comeback film after a hiatus of two and a half years. "I never stopped being a heroine. I began acting when I was four and bagged my first film as a heroine at the age of 15," she says. Ayesha, who hit a career high with her stirring performance in Dor, is reuniting with her favourite director Nagesh Kukunoor for her return. "I know him socially and bumped into him one day. That was when he told me about this project and I took it up because Nagesh will never offer me anything less than the best," says Ayesha, adding, "The critics noticed me as a performer only with Dor." The actor had gone off the radar after her marriage to hotelier Farhan Azmi, which she says helped her change her outlook

S

being a heroine AYESHA TAKIA

IS AD THND FOR H E W IN MI ND WE T P E CONCNG TIME A G TO A LO N TO BRIN OTHER PL A HIS TO LL. T TAKE IES AS WE C IT

towards life. "I never planned anything in my life. When I got married, I decided to take a break. I wanted to travel, see life differently and discover things about myself," says Ayesha. During this selfimposed hiatus, the actor also found a new calling. Ayesha and Farhan are currently giving finishing touches to their new property - a 100-year-old bungalow that is being converted into a boutique hotel in Goa. "We had this concept in mind for a long time and we plan to bring to take this to other cities as well," she says. With her attention thus divided, will she do fewer films? "I am enjoying this phase in my life and am very happy being a businesswoman. But acting has always been part of my life and it just can't go away," she says. And while Ayesha is looking to work her way back into the mainstream, she isn't ready to shimmy and show skin for an item number. "Item numbers are not my scene at all," says the actor. But much has changed in Bollywood since her hiatus - the industry has become more competitive with newer faces stepping in. But the bubbly actor is unfazed. "There has always been competition, then and even now. I never noticed it, though," she says.

is like N A SALMunger brother

m y yo

SANJAY DUTT

ctor Sanjay Dutt, who is ready for his television debut with " Bigg Boss 5" that goes on air Sunday, says Salman Khan, his co-host on the reality show, is like a younger brother to him. "He (Salman) is like a younger brother to me and we have done a couple of movies together and you can see the Big Boss promos. There is so much of chemistry. So it will be fun," said Sanjay. This is their first small screen venture, but the two actors teamed for movies like "Saajan" and "Chal Mere Bhai". But for his new innings, 52-year-old Sanjay is happy to have Salman's company. "It's a new thing for me to go on television, but I am happy that Salman is with me.That will really help me a lot," he said. The on-screen promos of the show have been promising and reveal how the duo would create double trouble for the contestants, who will be locked in a house for three months and be under 24-hour camera surveillance. The official list of participants for the season is yet to be unveiled.

A

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

MAHIE GILL

I am

A Complex Character in real life A ctress Mahie Gill says she is a difficult person to understand in real life. "I am a very complex character in real life, my best friends tell me I am a very difficult person to understand. I can be the most bindaas girl and at the same time I am the most shy person. I am an introvert. I take time to gel with people but once I am comfortable,

Ô¹ä ùä¯

I can be bindaas," Gill, known for her roles in films like "Gulaal", " Dev D", told IANS. The actress is gearing up for the release of her film "Sahib Biwi Gangster", in which she will be seen with Jimmy Shergill and Randeep Hooda.

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


BOLLYWOOD

èîÕ 05 October 2011, Wednesday

MOVIE PREVIEWS

“KOFFEE WITH K ARAN RAPID FIRE ROUND QUESTIONS,” THE FINAL ONE OF WHICH WAS IF HE PREFERRED UNDERWEAR OR NO -UNDERWEAR. LONDON BOY GOT BOWLED OVER , MATCH WAS MADE, MANDAP’S READY.

Mere Brother Ki Dulhan Director: Ali Abbas Zafar Actors: Imran Khan, Katrina Kaif ahut confused hoon, complicate ho raha hai (I’m confused, things are getting complicated),” says Imran Khan, who looks forever confused in this movie anyway. He’s talking to the girl who’ll soon become his brother’s bride. He could as well be talking to his audience that’s probably just as dumbstruck at the unnecessarily complicated, tiring, lame mess the hero finds himself in, merely to serve the purpose of an overimagined plot. Contrary to its title, Mere Brother Ki Dulhan isn’t really about a brother’s bride. At least not in the same way the Cher movie Moonstruck (1987; masterpiece, compared to this), or closer home, Onir’s Sorry Bhai (2008), were. The brother here (Ali Zafar; casual, charming) has met his girl once, for a few seconds, over Skype, or a computer window that suspiciously looks like an ad for a matrimonial website. She asked him a few “Koffee With Karan rapid fire round questions,” the final one of which was if he preferred underwear or no-underwear. London boy got bowled over, match was made, mandap’s ready. The hero himself had hooked the two up, because the brother had asked to find him an Indian bride. He toured homes across Bhopal, Lucknow, Panipat etc, before placing a frontpage jacket ad in a newspaper, with a poster of the prospective groom that left a suave diplomat impressed enough to pass on his beautiful daughter. That girl’s the bidi-smokin’ hot, former lead guitarist of a rock band. Okay. Seriously? I know we shouldn’t always test movies on bounds of reality, but then again, films like these can’t be about aliens either.

“B

n a h l u D i K r e h t o r B e r Me That’s the basis of this Yashraj films’ big-ticket romcom event picture of the year. The two lead characters – the bride, and the groom’s matchmaking brother – it turns out, already knew each other from some camping trip or rock concert across the Taj Mahal in Agra, where the UK-born heroine was surrounded by weird blokes, doing the general fake-cool stuff, “Hey guys, woohooo… Woohoo, hey guys!” The girl was from Lady Shri Rao, the boy went to Keval Maro college (both puns on Delhi’s Lady Sri Ram and Kirori Mal). “You think I’m a tart, bitch, slut?” she’d asked the boy after being attacked by a random rapist type in her tent. The hero had reasoned, “This is India, not London. Har desh ki ek soch hoti hai (Every nation has its own thought process).” The average Indian girl had “sharm, lihaaz,” was shy, meek; very different from her. So deal with it. Hmmm. Don’t know what to make of this explanation, besides ignore it completely. For the sake of this film, suffice it to know this hero, and the heroine, are in love. They run away from the wedding venue once, shift the party to another city after, intoxicate the wedding

baraat along the way, bring the brother’s girlfriend into the picture… The movie is so stretched from both ends, you could see it tearing apart from the centre. The couple’s clueless fathers look on like notable ‘sideys’ in suits. All good things come to an end. Thankfully, that’s true for things not so good as well. You still have to give it to a few casting gems in this movie (hero’s buddies etc), some inspired dialogue-writing that captures the patois of India’s rustic North (one of them, “Bhabi badi frank hain,” rightly makes it to posters!). But what can you give it? Your sympathies, of course. Katrina Kaif plays the said "rock chick". It’s hard to tell if her character’s restlessly rebellious, or plainly retarded. There's a thin line between the two, something that relaively similar, far more enjoyable, recent romantic comedies have managed to balance out incredibly well (Anand Rai's Tanu Weds Manu; Imtiaz Ali’s Jab We Met). This is Kaif’s third outing at the theatres this year, the last being a quick ‘item number’ opposite Salman Khan in Bodyguard, before that, a fine role beside Farhan Akhtar in Zindagi Milegi Na Dobara (both commercial successes being as diametrically opposite to each

other as the ‘70s screenwriter duo Salim and Javed’s sons!). This picture is almost entirely centred on her. Though enough credit is never given to leading ladies in Hindi films, Hong Kong born, half Caucasian, half Kashmiri, Kaif possibly has the most impressive track record in Bollywood at present: 16 out of her 24 films have reportedly been hits! For all you know, this could well be another one. “Maybe I do have a knack for selecting the right scripts,” she says, in an interview to the Press Trust of India. That’s not true. If you’ve the patience, sit through this movie. You’ll know.

45

Open to

ITEM

NUMBERS SAYS ZARINE KHAN

"Veer" fame actress Zarine Khan is open to doing more item songs but sans vulgarity. She teamed up with Salman Khan in the item song " Character Dheela". "I was offered a lot of item numbers but I wasn't really comfortable. 'Character Dheela' I would not call an item number because it was a fun song and I had Salman in it along with me. I knew nothing would go wrong," Zarine, who was here for the launch of skin care products, told. "I am open to such songs where there is no vulgarity or sleaziness," she added. The 23year-old, who made her Bollywood debut with the 2010 film "Veer", is busy with new projects. "The first schedule of "Housefull 2" has been completed and now we are gearing up for the next schedule, which will start from next month. I am also doing a Tamil film titled 'Karikalan' with Vikram."


4 46 ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

LIBRA

September-24 to October-22

CAPRICON

èîÕ

STAR AGE / SPIRITUALITY PANDIT KRISHAN KUMAR (646)-500-9625 Astrology & Numerology 37-18, 74th Street, 2nd floor, 05 October 2011, Wednesday

Lal Kitab & Vastu Specialist This is a demanding week for many of you. It is possible that you may have to take on an uncongenial job in order to get you through a difficult time in the first half of the week. Try to pocket your pride and remember that things will be improving in the second half of the week.

This is an enjoyable week for many of you. The first half of the week is full of surprises. Most of them will be pleasant ones. It looks as if you will be renewing an acquaintance with someone whom you have not seen for quite some time. It is possible that someone could be calling in past favors and you may initially resent this until you have time to think. A quiet week. Mental work will be a bit heavy than before. A sense of satisfaction is derived from watching your family members quite happy and satisfied. A good time to impress your superiors during mid-week. Avoid travel as far as possible. In the second half of the week extreme care is required while driving.

An important week. Ensure that you spend most of your time in the company of the people who mean a great deal to you. Do not neglect your nearest and dearest. Students should put more exertion into all studies and December-23 academic affairs. During the second half of the week fewer external pressure will probato Januar-20 bly give you more time to clear up minor matters and conclude outstanding affairs.

TAURUS

April-21 to May-20

LEO

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

January-21 to February-19

This is a busy yet enjoyable week for you. during the first half of the week, quick thinking can enable you to clinch lucrative deals with fast action. Those of you attending social functions may easily find yourselves involved in a clandestine affair. You can probably count on there being quite a lot of activity in the weekend too.

You can count on this as one of the peaceful and easy going weeks. A good deal of time during the initial days are likely to be taken up with correcting the errors made by other people. Influential people will be made aware of your efforts and will be likely to reward you accordingly.

This is a special week for you. You will be ready for the challenges posed to you in the early half of the week. Some of you will be able to increase the profits. Tips coming from people who have advised you well in the past would be worth examining further. The weekend is fair as family members may come up with some bright ideas.

A demanding week. You are going to need all of your energy this week to cope with the rather trying conditions at work. Associates may be somewhat slack. So you could find that it is your responsibility to deal with many more chores than you would have expected. Some of you may be able to realise a tidy profit by buying or selling some property.

Jackson Heights, NY 11372

GEMINI

May-21 to June-21

VIRGO

August-24 to September-23

A challenging week is ahead. You will have to do your best to fit in with prevailing environment. Some of you will be tensed because of your children or youngsters at home. Those appearing for exams will meet with success if concentrate a bit more than ever. Business ventures are like to pay off. Unmarried people may find the life partner of their choice.

A general week. Be careful about criticizing family members this week because arguments could erupt if you try to force them to follow your ideas. Pleasure plans may have to be postponed or altered unexpectedly. This is not likely to bother you too much. Mid week will be good bargains if you make some efforts.

SAGITTARIUS

A progressive week. Life will be brightened up considerably with your optimistic outlook. You should push hard full stream ahead. You will get more opportunities to get your own way. It is an important time for making attempts to get to know people betNovember-23 ter. This applies particularly to those who to December-22 are in a position to do you some good outside of regular office or any other work.

February-20 to March-20

A lucky week. Early days will be exciting and stimulating for some of you. This is especially important week for those people who are hoping to make some real estate deals. Those of you who have been itching to move should be able to make the final arrangements by mid-week. Hobbies and other spare time activities may bring you joy and a sense of fulfillment.


èîÕ 05 October 2011, Wednesday

47


Reliance

THE KING OF PUNJABI MEDIA SINCE 1995

New

www.dhamakpunjabdee.com

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

PHONE : 718-850-7444

Sports 34 34

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

WEEKLY NEWSPAPER

 05 October 2011 VOL: 2-9

News

Bollywood 44

Didn't question Sachin's greatness...

45

Radwanska beats Zvonareva to win Pan Pacific...

38

I never stopped being a heroine...

Open to item numbers says Zarine Khan

38

Ç¿àðéËà Óå¶ èîÕ ê³ÜÅì çÆ êó·ä ñÂÆ ÕÇñµÕ Õð¯ www.dhamakpunjabdee.com

DPD RADIO

More than 700 arrested in Wall Street protest

NEW YORK: Police reopened the Brooklyn Bridge on Saturday evening after more than 700 antiWall Street protesters were arrested for blocking traffic lanes and attempting an unauthorized march across the span. The arrests took place when a large group of marchers, participating in a second week of protests by the Occupy Wall Street movement, broke off from others on the bridge's pedestrian walkway and the headed across Brooklyn-bound lanes. "Over 700 summonses and desk appearance tickets have been issued in connection with a demonstration on the Brooklyn Bridge late this afternoon after multiple warnings by police were given to protesters to stay on the pedestrian

CELEBRITY SUPPORT In addition to what they view as excessive force and unfair treatment of minorities, including Muslims, the movement is also protesting against home foreclosures, high unemployment and the 2008 bailouts. Filmmaker Michael Moore and actress Susan Sarandon have stopped by the protesters' camp, which is plastered with posters with anti-Wall Street slogans and has a kitchen and library, to offer their support. Friday evening, more than 1,000 demonstrators, including representatives of labor organizations, held a peaceful march to police headquarters a few blocks north of City Hall to protest what they said was a heavy-handed police response the previous week. No arrests were reported. walkway, and that if they took roadway they would be arrested," a police spokesman said. "Some complied and took the walkway without being arrested.

Others proceeded on the Brooklyn-bound vehicular roadway and were. The bridge was re-opened to traffic at 8:05 p.m. (0005 GMT Sunday)."

Most of those who were arrested were taken into custody off the bridge, issued summonses and released. described a chaotic scene on the famous suspension bridge as a sea of police officers surrounded the protesters using orange mesh netting. Some protesters tried to get away as officers started handcuffing members of the group. Dozens of protesters were seen handcuffed and sitting on the span as three buses were called in to take them away, witnesses and organizers said. The march started about 3:30 p.m. from the protesters' camp in Zuccotti Park in downtown Manhattan near the former World Trade Center. Members of the group have vowed to stay at the park through the winter.

STORE

HOURS

Sarkozy’s flower power stole my...

Yemeni jet mistakenly bombs army...

DPD TV

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

DPD MAGAZINE

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

10-5-2011-NP  

10-5-2011-NP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you