Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

PHONE : 718-850-7444

çÆòÅñÆ çÆ òèÅÂÆ

DHAMAK PUNJAB DEE

ÃîÈÔ ê³ÜÅìÆÁ» ù ÒèîÕ ê³ÜÅì çÆ êÇðòÅðÓ òñ¯º çÆòÅñÆ Áå¶ Òì¿çÆ Û¯ó ÇçòÃÓ çÆ ñµÖ0 ñµÖ òèÅÂÆÍ ÁÃÄ ÁðçÅà Õðç¶ Ô» ÇÕ ÇÜµæ¶ ÇÜµæ¶ òÆ ê³ÜÅìÆ òµÃä À¹µæ¶ À¹Ô ÇêÁÅð å¶ ÃçíÅòéÅ çÆ ð½ôéÆ ç¶ çÆê Ü×ÅÀ¹äÍ 0ÿêÅçÕ

WEEKLY NEWSPAPER

ÇÃÔå/ÇëàéËà ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ìÅÁç 32 òÆ ðÔ¯ Ú°Ãå-ë°ðå 

ÇçòÅñÆ Óå¶ Çòô¶ô Á¿Õ

ÔÕÅéÆ é˵àòðÕ ÇÖñÅø å°ð§å ÕÅðòÅÂÆ Õðé 鱧 ÇÕÔÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç ÇòÖ¶ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔéÅ ðìÅéÆ Öð 鱧 Çîñä Ã¢ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁµåòÅç 鱧 ÃõåÆ éÅñ éÇܵᶠÁå¶ ÃðÔµç êÅð Ô¯ ðÔÆÁź ÁµåòÅçÆ ÕÅðòÅÂÆÁź ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð ÔÕÅéÆ éËàòðÕ ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ å°ð§å ÕÅðòÅÂÆ Õ𶢠ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÔÕÅéÆ Òå¶ ñ×Åî ÇÖµÚä ñÂÆ ÃÅ鱧 êÅÇÕÃåÅé ÃÇÔï¯× çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÁµåòÅçÆÁź çÅ ÇÂÕ åðøÅ ÖÅåîÅ ÃÔÆ éÔƺ Ãׯº ç¯ò¶º ç¶ô ÇÂà ÇçôÅ ÇòÚ Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé¢ êµåðÕÅð çî¶ñé 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÇÔñ¶ðÆ é¶

26 October 2011 VOL: 2-12

ÜÆòé Ü»Ú Øð 鱧 Ççú 34 éòƺ ÇçµÖ See USED AUTO Add on Page-50

×°ÁźãÆÁź Óå¶ Ôîñ¶ ñÂÆ Øð ÓÚ Ãµê éÅ êÅñ¶ êÅÇÕ-ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé

ÇÂÃñÅîÅìÅç- ÁîðÆÕÅ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÇÚåÅòéÆ íð¶ ñÇÔ÷¶ ÇòÚ åÅóéÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÔîÇñÁź ñÂÆ Ç÷§î¶òÅð ÔÕÅéÆ èó¶ ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÃÇÔï¯× ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÃñÅîÅìÅç 鱧 ÁÅêä¶ ×°ÁźãÆÁź Òå¶ ÔîÇñÁź ñÂÆ ÁÅêä¶ Øð ÇòÚ Ãµê éÔƺ êÅñä¶ ÚÅÔÆ綢 ÇÔñ¶ðÆ é¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔéÅ ðìÅéÆ Öð éÅñ Ãź޶ êµåðÕÅð çî¶ñé 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ, ÒÇÂÔ ê°ðÅäÆ ÕÔÅäÆ òÅº× ÔË6å°ÔÅ鱧 ÁÅêä¶ ×°ÁźãÆÁź Òå¶ ÔîÇñÁź ñÂÆ Ãµê éÔƺ êÅñä¶ ÚÅÔÆç¶ å¶ ÁÇÜÔÅ ÕðÕ¶ ÇÂÔ À°îÆç éÔƺ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÇÕ À°Ô å°ÔÅ鱧 â§× éÔƺ îÅðé׶¢Ò ÇÂÔ êµÕÆ ×µñ ÔË ÇÕ ÇÜÔó¶ õê êÅñç¶ Ôé, õê À°é·Åº Òå¶ ÔÆ ÔîñÅ Õðç¶ Ôé¢Ò ÇÔñ¶ðÆ Ü¯ Õµñ· ÇÂæ¶ ÇÂÕ À°µÚ6êµèðÆ òøç éÅñ 갵ܶ¢ ÇÂà òøç ÇòÚ ÃÆ. ÁÅÂÆ. ¶. ç¶ âÅÇÂðËÕàð â¶Çòâ êÆàðÃé å¶ ÜÅǧà ÚÆø ÁÅø ÃàÅë ç¶ Ú¶ÁðîËé Üéðñ îÅðÇàé âËêö òÆ ôÅÇîñ Ôé¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÂà 寺 êÇÔñźÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅ鱧 ÇÂà ׵ñ ñÂÆ ÃÇÔîå Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÁµåòÅçÆ êÅÇÕÃåÅéÆ ÷îÆé 鱧 ÁÅêäÆÁź ÕÅðòÅÂÆÁź ñÂÆ òðå ðÔ¶ Ôé¢ Õ¯ÂÆ òÆ Çéðç¯ô îÅÇðÁÅ éÔƺ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ íÅò¶º À°Ô êÅÇÕÃåÅéÆ Ô¯ò¶, Áø×ÅÇéÃåÅéÆ, ÁîðÆÕÆ Üź Ô¯ð Õ¯ÂÆ¢ ÃÅ鱧 ÃÅÇðÁź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áø×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁîðÆÕÆ å¶ éÅ௠ø½Üź òµñ¯º åÅÇñìÅé ÇÖñÅø Çîñ Õ¶ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº íÅðå ç¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÅñ¶ òêÅðÕ Ã§ì§è òèä Òå¶ Ö°ôÆ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ¢ Öð é¶ éÅ íÇðÁÅ Ô°§×ÅðÅ6 êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ Öð é¶ ÔÕÅéÆ èó¶ ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ ÁîðÆÕÅ çÆ î§× çÅ Õ¯ÂÆ ÜòÅì éÅ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ î°ñÕ çÆÁź ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź çÆ îÆÇà§× ÇòÚ êÅà ÕÆå¶ îå¶ åÇÔå êÅÇÕÃåÅé çÆ íÇòµÖ çÆ ðäéÆåÆ åËÁ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ ÇÜà 鱧 ÒÁîé ñÂÆ î½ÕÅÒ ÁÅÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Öð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ å¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÅñ¶ êËçÅ Ô¯ÂÆÁź ×ñå ëÇÔîÆÁź ç±ð Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢


èîÕ

2

26 October 2011, Wednesday

i l a w i D y Happ


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

êðòÅÃÆ êÌÿ×

3

ÕËé¶âŠõçÆ î°ÇàÁÅð é¶ Ãµå Çâê¯ðà¶ôé å¯óé Ãì§èÆ éòƺ éÆåÆ Óå¶ ifporç¯ tySÔëÇåÁź n qoVn sbMDIÇòÚ nvIN nIqI do Ççéź ÒÚ À°âÅðÆ îÅðÆ Áîñ ô°ð± qy: Aml éËêñÆàÅé¯

ÃðÆ+ÕËé¶âÅ ÁÅÀ°ä çÆ ñÅñÃÅ ÒÚ è¯Ö¶ìÅ÷ î°ÇàÁÅð òµñ¯º ÕËé¶âÆÁé êåÆ é±§ ÁÅåî@ÔµÇåÁÅ ñÂÆ îÜì±ð Õðé çÆ Ô½ñéÅÕ ØàéÅ ÕÅðé òËéÕ±òð çÅ ê§ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅðÅ ×ÇÔð¶ Ã¯× ÒÚ â°µì Ç×ÁÅ ÔË¢ éò@ÇòÁÅÔ°åÅ êåéÆ òµñ¯º ÇÂÕ Ôøå¶ ç¶ Á§çð ÔÆ ÜÆòé ÃÅæÆ é±§ Ûµâ Õ¶ ÜÅä çÆ ì¶òøÅÂÆ å¯º ç°ÖÆ Ô¯ Õ¶ BC ÃÅñÅ é½ÜòÅé ×°ðçÆê ÇÃ§Ø Ãð¯ÁÅ é¶ ëð¶÷ð çÇðÁÅ ÒÚ ÃæÅéÕ êà¯ñ¯ ÇìzÜ å¯º ÛÅñ îÅð Õ¶ Ö°çÕ°ôÆ Õð ñÂÆ¢ êÆóå îÅÇêÁź Çê§â ì±à¶ ܵàź ç¶ Ã: Õ°ñò§å ÇÃ§Ø Ãð¯ÁÅ, îÅåÅ ð¶ôî Õ½ð Ãð¯ÁÅ ç¶ çµÃä Áé°ÃÅð À°Ô ê§Ü ÃÅñ êÇÔñź ÃðÆ ðÇÔ§çÆ èÆ ðÅÜÇò§çð Õ½ð å¶ ÜòÅÂÆ ðäÜÆå ÇÃ§Ø Õ¯ñ ÁŶ Ãé å¶ À°é·Åº ç¶ Û¯à¶ ê°µåð ×°ðçÆê À°ðë çÆê¶ çÆ î§×äÆ, ÕðÆì ÃÅ㶠Çå§é ÃÅñ êÇÔñź Çê§â âØÅäÅ Õñź, Ç÷ñ·Å Ô°ÇôÁÅðê°ð ç¶ ôÅî ÇÃ§Ø èÅîÆ çÆ èÆ Ôðîé Õ½ð éÅñ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ ç¯òź çÅ ÇòÁÅÔ Çå§é ÃÅñ çÆ ÃÅºÞ î×𯺠AA ëðòðÆ, B@AA 鱧 Ô¯ÇÂÁÅ å¶ Ôðîé Õ½ð 鱧 AA ÁÕå±ìð B@AA 鱧 ÕËé¶âŠõç ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇîzåÕ é½ÜòÅé çÆ íËä ðÅÜÇò§çð Õ½ð î°åÅÇìÕ ÕðÆì ÃÅ㶠ÚÅð اචìÅÁç òËéÕ±òð ¶Áðê¯ðà Á§ç𯺠Ôðîé å¶ ÇÂÕ Ô¯ð é½ÜòÅé ìÅÔð ÁŶ¢ ÃÔ°ðÅ êÇðòÅð ÇÂà ØàéŠ鱧 òÆ ÁµÖ¯º@êð¯Ö¶ ÕðÕ¶ éò@ ÇòÁÅÔ°åŠ鱧 Øð¶ ñË Ç×ÁÅ, êð Á×ñ¶ ÔÆ Ççé êåÆ@êåéÆ ç¶ ÇðôÇåÁź ÒÚ çðÅð êË ×ÂÆ, Ü篺 êåéÆ é¶ IAA ë¯é

Happy Diwali

Ø°îÅ Õ¶ ê°Çñà õç ñÂÆ¢ AD ÁÕå±ìð 鱧 Ôðîé é¶ ÁÅêäÆ ééÅä 鱧 Ãêµôà ÕÇÔ ÇçµåÅ ÇÕ À°Ô çÆê¶ éÅñ éÔƺ ðÔ¶×Æ å¶ ÁÅêä¶ Òì°ÁŶ ëð˺âÒ Õ¯ñ ÜÅò¶×Æ å¶ À°Ã éÅñ ÇòÁÅÔ ÕðòŶ×Æ¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ î°ÇàÁÅð é¶ ÁÅêäÅ êÆ. ÁÅð. ÕÅðâ å¶ Ã¯ôñ ǧô¯ð˺à é§ìð ÕÅðâ Û¶åÆ ìäÅÀ°ä Òå¶ òÆ ÷¯ð êÅÇÂÁÅ¢ ÇÂé·Åº ÃÅðÆÁź ×µñź ç¶ Ãì§è ÇòÚ ñóÕÆ ç¶ à¯ðź௠ðÇÔ§ç¶ ÚÅÚ¶ ðÅî ÇÃ§Ø èÅîÆ éÅñ ×µñìÅå Õðé Òå¶ À°Ã é¶ ç¯òź 鱧 à¯ðź௠ÁÅÀ°ä ñÂÆ ÕÇÔ ÇçµåÅ¢ êÆóå êÇðòÅð Áé°ÃÅð AG ÁÕå±ìð 鱧 Ü篺 çÆêÅ å¶ Ôðîé à¯ðź௠çÆÁź ÇàÕàź ñËä ×µâÆ ÒÚ Ø𯺠å°ð¶ åź ðÃå¶ ÒÚ î°ÇàÁÅð é¶ ÁÅêÃÆ åÕðÅð î×𯺠ÃÕÅà ð¯â Áå¶ A@D ÁËò¶ÇéÀ± Òå¶ ×µâÆ ÒÚ¯º À°åðÇçÁź ÃÅð ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°Ã ç¶ éÅñ éÔƺ ÜÅò¶×Æ¢ íËä ðÅÜÇò§çð Áé°ÃÅð ÁÇå êz¶ôÅéÆ çÆ ÔÅñå ÇòÚ À°Ã ç¶ íðÅ çÆê¶ é¶ ë¯é Òå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä À°Ô òÆ ÁÅêäÆ ÒÜÆòé ñÆñ·ÅÒ Öåî Õð ÇðÔÅ ÔË¢ òÅÔ¯@ çÅÔÆ íËä é¶ íðÅ î×ð ×µâÆ ç½óÅÂÆ, êð ×µâÆ Áܶ IC ÁËò¶ÇéÀ± å¶ ÃÕÅâ ð¯â Òå¶ ÔÆ ê°µÜÆ ÃÆ, Üç åµÕ BC ÃÅñÅ ×µíð± é¶ çÇðÁÅ ÒÚ ÛÅñ îÅð ÇçµåÆ¢ ÇÂèð ñóÕ¶ çÆ ñÅô ìðÅîç éÔƺ Ô¯ÂÆ, À°èð ñóÕÆ ÚÅÚ¶ Õ¯ñ à¯ðÅºà¯ ê°µÜ Ú°µÕÆ ÃÆ¢ êÆóå êÇðòÅð é¶ ÁÅêä¶ ê°µåð 鱧 ÁÅåî@ÔµÇåÁÅ ñÂÆ îÜì±ð Õðé ç¶ ç¯ô ÇòÚ ñóÕÆ é±§ ÕËé¶âŠ寺 Çâê¯ðà Õðé Òå¶ ÃÖå Ã÷Å çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË¢

hPiqAW ivc SurU- nYplItwno

ÜÃêzÆå ÁàÅðéÆ é¶ ÕÆåÆ éòƺ ǧîÆ×z¶ôé éÆåÆ å¶ Û¶åÆ Áîñ ç¶ ëËÃñ¶ çÆ ôñÅØÅ

ÃËÕðÅî˺௠(âÆêÆâÆ ÇéÀÈ÷ ÃðÇòÃ) ç¶ åÇÔå ëËâðñ ǧîÆ×z¶ôé ç¶ jspR nvIN×ËðieM mIgR n éÅñ nIqIÁÅ qy CyqI Aml krn – ÁîðÆÕÅ ç¶ Ô¯Iq îñ˺AtwrnI â ÃÇÕúÇðàÆnyçÆkIqI ÁÇèÕÅðÆ @Õé± §éÆ yS ã§× ÃËÕàðÆ ÜËÇéà éËêñÆàÅé¯ òñ¯º Ú°µdy Õ¶ êzPY òs ÅÃÆÁź Çâê¯ðà Õðé å¶ ly dI鱧 SlwGw Çâê¯ðà¶ôé å¯óé Ãì§èÆ éòÆ éÆåÆ ìÔ°åÅ ÷¯ð ç¶ä׶ ܯ ÇÕ ÜéåÅ Áå¶ å¶ ç¯ ÔëÇåÁź ðÅôàð çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ñÂÆ ÖåðÅ sYkrwmYNto (ey pI AYn) – ç¶ Á§çð Á§çð ìäç¶ Ôé¢ÜçÇÕ ÕÅðéź çÆ Ã±ÚÆ å¶ dy Ô¯ ho m¶ lYç¶ Nfô sikEirtI Áîñ ô°ð± Õð ÇòÚÅð òàźAmrIkw çðÅ Õðç¶ ç¶ dI sY k trI jY i nt nYplItwno ç¶ä çÅ ÇòÕÅà ÇòÚ ÇÔµÃÅ êÅ ðÔ¶ Áå¶ vlo§éN é± ifpo rtySnòÆ qoêµÖ¯ Vn º sbMDI ÁËñÅé ÕÆåÅ ÁîðÆÕÆ Õé± § ÇÕö nvI nIqI qy do hPiqAW dy Ç×ÁÅ ÔË¢ÇÂÔ êzíÅÇòå éÅ Õðé òÅÇñÁź ÇÖñÅë AM d r AM d r Aml Su r U kr dy x ÁËñÅé À°Ôéź Úµñç¶ îÅîÇñÁź 鱧 êzôÅôÇéÕ å½ð dw AY l wn kIqw igAw hY [ ieh ìÆå¶ ì°µèòÅð å¶ ì§ç Õð ç¶ä׶¢À°Ôéź ÕÅðéź AYlwnçÅ auÁîðÆÕÅ hnW bIqy ÇòÚ bu`Dvwr nUM 鱧 ÃËé¶à Áµ×¶ ÇòÚ éÅ×ÇðÕ sY n y t A` g y py S ho x mO ê¶ô Ô¯ä î½Õ¶ ðÇÔä çÅ Ãîź ôÅÇîñ ÔË¢ ܶÕð À°k Ôy kIqw[AmrIkw sYnytrW nUM sM b o D n kridAW au h nW ikhw ik au s kmy t I dw gTn kr id` q w igAw ijhVI ÕðÇçÁź ifportySnÇÕÔÅ kysWÇÕ ÇÂÔ BB ÕÆåÅ¢ÁîðÆÕÅ ÃËé¶àðź 鱧 çì¯èé ÇéòÅÃÆ ìÅñ ÁòÃæÅ ÇòÚ ÁîðÆÕÅ hYôñÅØÅ dI nzrswnI kry g I[ au s ivc au h ky s vI Swiml ho x gy ijnH W qy ijhVy ieM m IgR y S n AdwlqW ÕðÇçÁź À°Ôéź ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã Õî¶àÆ ÁÅÇÂÁÅ ÔË, ë½Ü ÇòÚ Ã¶òÅ ÕÆåÆ Üź Á×Ãå B@AA 寺 ìÅÁç êÇÔñÆ çÅ ×áé ÇçµåÅ ÇÜÔóÆ qy À° Ãç¶rtyîź éÅ×ÇðÕ ivcÕðcl rhy Ç×ÁÅ hn jWÔË ijhnW ifpo SnìÅê l`gÁîðÆÕÅ c`ukI hY[ç¶ au hnW ikhw òÅðÆ ik auÇñÁÅ hnW dyÇ×ÁÅ ivBwgòµâÅ dw ëËÃñÅ ÔË¢ Çâê¯ðà¶ieh ôé PYÕ¶ Ãź ikçÆijhnW é÷ðÃÅéÆ Ôé ÇâêÅðàîË ºà ÁÅë Ô¯înUÃÇÕÀ° éź çµÇÃÁÅ ÇÂÃléÆåÆ åÇÔå slw koeI AprwD nhIN kIqw auhnW M ifpoÇrðàÆ t nhINÀ°ÔkIqw jwvygw,ÇÕiblku Õð¶×Æ¢shI À°Ã hYÇòÚ ÃisAw òÆ ôÅÇîñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ éòƺ ÁîðÆÕÅ ç¶ ivc Õ鱧évMiçÅ [ auÀ°hÔnWÕ¶d` ik swryç¶kyÁÇèÕÅðÆÁź sW nUM loA prwau irtI Aqy hweI prwieEirtI fAwÁÅçð Õðé Ô¯ä׶ jwvy ÇÜé·gÅw[au º å¶hnW ÇÜÔó¶ îÆ×z ¶ôé swl éÆåÆAYl ܯwnI ÇÕ geI ǧîÆ×z ¶ôé dy ÁÇèÕÅðÆÁź Áå¶ ÇðÕÅðâ òÅñ¶ ÇÜéź ikhwǧik ipCly nIqI qihq PYfrlòÅñ¶ ieMmIgR ySnÃÅë dy AiDkwrI ÁçÅñåź ÇòÚMnI Úñ ðÔ¶ Ôé § նà ÚñÅÀ° ÁÇèÕÅð çgy ×Æé gYr-knU FMg nwl Aw cuÜź `ky pRvé±wsIAW nUM ifpoärtçÅkrn qy bhuÇç§qç w Æzor é¶dyx jo ÁêðÅè ik jnqwéÔƺ AqyÕÆå¶ À°Ôéź ÇÜÔéźrwStr å¶ Çâê¯dI ðà¶ôsuér`iñµ× ÕÆ ÔË ¢ ÔËbxdy , êÇÔñ¶ êzôÅôé çÆÁź ÇòÁÕåÆÁź 鱧 òµâÅ KAw Úµ° leI Kqrw hn[jdik kwrnWéÆåÆÁź dI sUcI ç¶qy ivcwr vtWdrw krdy hoey ëÅÇÂçÅ À°Ôéź dyÇÕÔÅ ÇÕ À° Ô éź ç¶ ÇòíÅ× ÃîÅé ÔË Áå¶ Ç§ î Æ×z ¶ ô é ñÅ×± Õðé Çîñ¶ × Å À° Ô Çâê¯ ð චôé 寺 ìÚ S dy ivkws ivc ih`sw pw rhy Aqy AmrIkI knUMn nUM iksy vI p`KoN pRBwivq nw krn vwilAW çÅ ÇÂÔ ëË Ã ñÅ ÇÕ ÇÜÔéź Õ¯ Â Æ ñÂÆ ÒÁÅî ÃîÞÓ òÅñÅ åðÆÕÅ ÔË ¢ ÃÕä׶ ¢ Ã. ÜÃêz Æ å Çç Ø iKlwP c`ldy mwmilAW nUM pRSwSink qOr qy bMd kr dyxgy[auhnW kwrnW ivc nwgirk dw ÁËàÅðéÆ ç¶ ÁêðÅèAmrIkw éÔƺ ÕÆåÅ Ôéź é±dw § Çâê¯ ðà Swiml À°Ôéź ź é¶bwl ç×AvsQw Æé ÃËÕ ðÅîËAmrIkw ºà¯, ëðÆîźAwieAw à, ÇéÀ±ïÅðÕ Áå¶ ivcÀ°rihx smW hY[ ÇÕÔÅ jykr ÇÕ auh ÇÜé· invwsI ivc éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅò¶ × Å, ÇìñÕ° ñ ÃÔÆ ÔË ¢ ÁêðÅè ÕÆå¶ Ôé À° Ô éź é± § ÔÆ ëÇð÷é¯ º ÇòÖ¶ Ôé hY, POj ivc syvw kIqI jW ausdy mW bwp AmrIkw dy nwgirk hn ifpwrtmYNt AwPÀ°Ôhoéź m éÅñ ÇÂà À°Ôéź çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ Õ¶Ãź 鱧 ñ¯Á Çâê¯ðà ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà Ãì§èÆ éÆåÆ Ãì§èÆ À°Ôéź éÅñ ë¯é é§ìðź sikauirtI dy AiDkwrIAW ny d`isAw ik nvIN nIqI jo ik ieMmIgRySn AiDkwrIAW nUM kys êðÅÀ°ÇðàÆ Áå¶ ÔÅÂÆ êðÅÇÂúÇðàÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ êzÇõè òÕÆñ ÜÃêzÆå 510 657 6444, 559 271 5511, clwaux dw AiDkwr idMdI hY, pihly pRSwSn dIAW nIqIAW dy smwn hY Aqy ieMmIgRySn lwgU ÇòÚ ò§ÇâÁÅ ÜÅò¶×Å¢À°Ôéź ÇÕÔÅ ÇÃ§Ø ÁàÅðéÆ ÁËà ñÅÁ é¶ ÇÂà éòƺ 916 372 4448, 718 533 8444 krn leI “Awm smJ” vwlw qrIkw hY[ auhnW ikhw ik ijnHW ny sMgIn AprwD kIqy hn ÇÕ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÁËñÅéÆ ×ÂÆ éÆåÆ éÆåÆ å¶ Û¶åÆ Áîñ ô°ð± Õðé çÆ å¶ Ã§êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ auhnW nUM hI ifport kIqw jwvygw[ ies sbMDI AmrIkw dy pRis`D vkIl jspRIq isMG AtwrnI AYt lwA ny ies nvIN nIqI qy CyqI Aml SurU krn dI SlwGw kridAW ikhw ik ieh 22 Agsq 2011 qoN bwAd pihlI vwrI ilAw igAw v`fw PYslw hY[ auhnW d`isAw ik ies nIqI qihq AmrIkw dy knUMn dw Awdr krn vwly Aqy swP irkwrf vwly ijnW ny sMgIn AprwD nhIN kIqy auhnW ivAkqIAW nUM v`fw Pwiedw imlygw auh ifportySn qoN bc skxgy[s. jspRIq isMG AYtwrnI dy sYkrwmYNto, PrImWt, inaUXwrk Aqy PirznoN ivKy hn auhnW nwl ies nIqI sbMDI auhnW nwl Pon nMbrW 510 657 6444, 559 271 5511, 916 372 4448, 718 533 8444 qy sMprk kIqw jw skdw hY[

Happy Diwali


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

AMINDEEP S. BRAR D. PAUL SINGH EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON BITTU (KUNAL JEWELERS) DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL JAGJIT SINGH PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA HARJIT SINGH LADDI FOR ADVERTISMENT CALL

718-850-7444 LEGAL ADVISORS

S. BUR SINGH JASPREET SINGH REPORTER BALJIT SINGH AMINDEEP S. BRAR DESIGN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

26 October 2011, Wednesday

ÇÃ

ÇÂÕ ÔÅö ç¶ ÕÂÆ Ã½ ùµÖ

ÁÅÇäÁź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÔµÃä òÅñ¶ ç¶ ÁÅ×Å÷ 寺 çÆ Ö°ðÅÕ î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Ü¯ Ôð îé°µÖ é±§ ÁäÖ Áå¶ ×Ëðå Á§÷Åî åÕ ÃøñåÅ Ôµæ ñµ×çÆ ÔË¢ Ôð Ã ÇÚÔð¶ 寺 éÅñ ÇÜÀ±ä çÅ ìñ ìÖôçÆ ÔË¢ ÔÅö ç¶ ÚÅéä çÅ ÛµàÅ Ô¯ðź î°ÃÕðÅÔàź ÇòÖ¶ðé òÅñ¶ 鱧 å§çð°ÃåÆ ç¶ ÃÅ×ð çÅ åËðÅÕ ÒÚ òÆ ÁÇÜÔÆ ÁקîÆ ôÕåÆ ë±Õ Çç§çÅ ÔË ÇÜà ÕðÕ¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÜà ÒÚ åËð Õ¶ À°Ô åêç¶ Ççñź 鱧 áÅðé çÅ ç¶ Ôð êÅö òÅð¶CÇéÁÅð¶ Ô¯ÂÆ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÔÅÇÃÁź çÆ çÅå òµâÅ ê°§é ÖµàçÅ ÔË¢ ÇÖó Õ¶ ÔµÃä òÅñÅ Ü篺 ÔÅö ç¶ ë°ÁÅð¶ ò§âä òÅñ¶ ì§ç¶ çÅ îé ôÆô¶ çÆ åð·Åº ÃÅø Ô°§çÅ ÔË îåñì ÛµâçÅ ÔË åź ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ÃÅðÆÁź ÁñÅîåź ÁÅê¶ ÔÆ Õ¯Ôź ÁÇÜÔÅ ÁÅçîÆ ÇÕö åð·Åº ç¶ ÛñÕêà Üź òËðCÇòð¯è çÆ ç±ð íµÜ ÜźçÆÁź Ôé¢ ÇÂÇåÔÅÃÕ Çîæź ÔÆ éÔƺ, ÁµÜ çÆ íÅòéÅ çÅ ÇôÕÅð éÔƺ Ô°§çÅ¢ À°Ã çŠñԶ ×°ñÅì òð×Å âÅÕàðÆ ÃÅǧà òÆ ÇÂÔ¯ ÕÇÔ§çÆ ÔË ÇÕ ÔµÃäÅ ÇÃÔå ñÂÆ ÇÖÇóÁÅ ÇÚÔðÅ ÇÜµæ¶ Ü¶å± å¶òðź òÅº× êzåÆÕ Ô°§çÅ ÔË, À°æ¶ ìÔ°å ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÇÚ§åŠ鱧 ÇÚåÅ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ âÅÕàðź òµñ¯º ç±ÇÜÁź çÆÁź ÁµÖź ÒÚ êÅÕCêÇòµåð, ÇéðÛñ, Çéðîñ Ççñ çÆ ìÆîÅðÆ å¯º êÆóå 鱧 ÃçÅ õ°ô ðÇÔä çÆ éÃÆÔå ÇÂö Áå¶ Õ¯ð¶CÕÅ×÷ ÁÇÜÔÅ ÃÅø îé ç±ÇÜÁź çÅ îÅð× çðôé ñÂÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÔµÃä ò¶ñ¶ éÅ åź Ãîź ÷ÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÕðÕ¶ ÃçÅ ÔÆ î½Üź îÅäçÅ ÔË¢ î°µÕçÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ìñÜÆå ÇÃ¿Ø ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ êËÃÅCè¶ñÅ ÖðÚ Ô°§çÅ ÔË¢ ìà ÇÂÔ åź ÔµÃÇçÁź çÆÁź åź ÁËò¶º ÔÆ ê½º ìÅðź Ô¯ÂÆ ÜźçÆÁź Ôé Áå¶ îé°µÖ é±§ î°øå ÒÚ ÇîñÆ ÇéÁÅîå ÔË¢ ܶ ÇÂÔ ÕÇÔ ÇñÁÅ ÜÅò¶ Ç÷§ç×Æ ÒÚ êËä òÅñ¶ Çò×Åóź 鱧 ÃøñåÅê±ðìÕ éÇܵáä åź òÆ Õ¯ÂÆ ÁÇåÕæéÆ éÔƺ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ ÒéÅ ÇÔ§× ñµ×¶ éÅ ëàÕóÆ ð§× Ú¯ÖÅ çÅ òñ òÆ À°é·Åº 鱧 ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÇÕè𯺠òÆ ã¯ÂÆ éÅ ÇîñçÆ ò¶Ö îÜì±ðÆòµÃ ÁÅò¶Ò¢ ÔµÃä òÅÇñÁź çÆÁź åź ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Ãµå Õ±àź òÆ åð ÜźçÆÁź ÁÇÜÔ¶ ÁÅçîÆ é±§ éÕñÆ ÔÅÇÃÁź ç¶ Ã½çÅ×ð ÒñÅëàð ÕñµìÅºÒ ç¶ ñó ñµ×äÅ Ôé Áå¶ À°é·Åº çÆ Çø÷Å ÒÚ Ôî¶ôź ÇîµáÆ ÔòÅ ò×çÆ ÔË¢ ÔµÃä ç¶ ðÃå¶ ÒÚ éÅ êË ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÃÇÔܶ ÔÆ Á§çÅ÷Å ñÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ ÇÂéÃÅé Õ¯ÂÆ ÁÇóµÕÅ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÇÂà ñÂÆ Õ¯ÂÆ î°µñ åÅðéÅ ê˺çÅ ÔË¢ ÔµÃä¶ é±§ ð±Ô ÇÕà Եç åÕ ÇÂµÕ õåðéÅÕ î¯ó Òå¶ ÁÅ ÖóÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢

ÿêÅçÕ çÆ Õñî 寺

ÁÇåòÅç ç¶ ÃîÅÇÜÕ6ÁÅðÇæÕ Ãð¯ÕÅð éðç¶ò ÇÃ§Ø Õ¶òñ ×°ÜðÅå ÇòµÚ ÔÆ I.@F øÆÃçÆ òïº ç¶ î°ÕÅìñ¶ À°é·Åº çÆ Ü¶ñ·Åº ÒÚ Ç×äåÆ BE øÆÃçÆ å¯º òè¶ð¶ ÔË¢ ÇêÛñ¶ Çå§é çÔÅÇÕÁź 寺 ÖÅà å½ð Òå¶ èðîCÇéðêµÖåÅ ç¶ éź Òå¶ ç¶ô ÇòµÚ ܯ ÇòòÔÅð èÅðÇîÕ Øµà Ç×äåÆÁź éÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, À°Ô ÇÂà ì¶ÇÂéÃÅøÆ çÅ ÇÂµÕ Ô¯ð ÁÇÔî êÇÔñ± ÔË¢ AIH@ÇòÁź 寺 ìÅÁç î°ñÕ ÇòµÚ صà Ç×äåÆÁź êzåÆ ìÔ°Ç×äåÆÁź ç¶ ÔîñÅòð ð°õ 鱧 Ãêôà ò¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ Õç¶ ÇôñÅÇéÁÅÃ, Õç¶ êÇòµåð Çµàź çÆ ïÅåðÅ å¶ Õç¶ ðæ ïÅåðÅ ç¶ ð±ê ÒÚ éøðå íðÆÁź î°ÇÔ§îź ÚµñÆÁź Áå¶ ç§×¶ òÆ Ô¯Â¶¢ ç°µÖ çÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ç¯ôÆÁź ÇõñÅø նà çðÜ Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ ìÅìðÆ îÃÇÜç çÆ ØàéÅ é¶ î°ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ÇÔðÇçÁź 鱧 À°Ô ÷õî Ççµå¶ ܯ ÃçÆÁź åÕ ÇðÃç¶ ðÇÔä׶ å¶ ÁÇåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆÁź 鱧 Ô°ñÅðÅ Çç§ç¶ ðÇÔä׶¢ ÚÅÔÆçÅ åź ÇÂÔ ÃÆ ÇÕ òñ±§èð¶ ÇÔðÇçÁź Òå¶ îñ·î ñÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÜźçÆ ñ¶ÇÕé ðÅÜÃÆ ôÕåÆÁź çÆ êµÖêÅåÆ í±ÇîÕÅ Áå¶ ÕÇîôéź ç¶ ÚµÕðź ÒÚ êË Õ¶ ÇÂéÃÅø çÆ ×µñ òÆ ñ¯Õź ñÂÆ ìÔ°å ç±ð Ô¯ ×ÂÆ¢ ׯèðÅ Õźâ À°êð§å Çå§é Ççéź ÇòµÚ ÇÂµ× ÇøðÕ¶ ç¶ Ô÷Åðź ÇòÁÕåÆ Õåñ ԯ¶, ÇܧçÅ ÃÅó¶ ׶, ìñÅåÕÅð ԯ¶ å¶ ÜÅÇÂçÅçź çÆ åìÅÔÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ Ã°íÅòÕ ÇðÁËÕôé éÔƺ ÃÆ¢ ÇÂà ÃÅð¶ ØàéÅÕzî 鱧 êzèÅé î§åðÆ, î°µÖ î§åðÆ å¯º ñË Õ¶ Ô¶áñ¶ êµèð åÕ ç¶ ÃÅð¶ êzôÅÃÕÆ ñÅä¶ é¶ éÅ ÇÃðø î±Õ çðôÕ ìä Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ, Ãׯº Á§çð ÖÅå¶ ÇÂà 鱧 ÔµñÅô¶ðÆ ÇçµåÆ¢ ǵ毺 åÕ ÇÕ ìÅÁç ÇòµÚ ÁËë.ÁÅÂÆ.ÁÅð. òÆ çðÜ éÔƺ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź, ܶ ÕÆåÆÁź òÆ ×ÂÆÁź åź À°Ô ÕÅåñ à¯ÇñÁź 鱧 ìÚÅÀ°ä ç¶ é÷ðƶ 寺 ÔÆ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź å¶ ×òÅÔź 鱧 âðÅÇÂÁÅCèîÕÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ éÅÇÂéÃÅøÆ ÇÂµÕ ÇøðÕ¶ ç¶ ñ¯Õź Á§çð ÁÇåòÅçÆ ð°ÞÅéź ç¶ êzë°ñå Ô¯ä ñÂÆ ÇÂµÕ Ô¯ð ÁÅèÅð ìä ×ÂÆ¢ ÇÂµÕ Çòô¶ô èÅðÇîÕ

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÖìÅð

ÇÂà ÃÅð¶ ØàéÅÕzî 鱧 êzèÅé î§åðÆ, î°µÖ î§åðÆ å¯º ñË Õ¶ Ô¶áñ¶ êµèð åÕ ç¶ ÃÅð¶ êzôÅÃÕÆ ñÅä¶ é¶ éÅ ÇÃðø î±Õ çðôÕ ìä Õ¶ ò¶ÇÖÁÅ, Ãׯº Á§çð ÖÅå¶ ÇÂà 鱧 ÔµñÅô¶ðÆ ÇçµåÆ¢ íÅÂÆÚÅð¶ 鱧 Ôð Ã ôµÕ ç¶ Ø¶ð¶ ÒÚ ðµÖäÅ, éÅÇÂéÃÅøÆ çÅ ÇÂµÕ Ô¯ð êÇÔñ± ÔË¢ Ô¶î§å ÕðÕð¶ çÆ Á×òÅÂÆ ÒÚ ÁËÃ.ÁÅÂÆ.àÆ. çÆ ÜÅºÚ å¯º êÇÔñź, B@@F ç¶ ì§ìÂÆ îÅñ¶×Åú ì§ì èîÅÇÕÁź, B@@G ç¶ ÃîÞ½åÅ ÁËÕÃê˵zà ì§ì èîÅÕ¶, ðÅÜÃæÅé ÒÚ ÁÜî¶ð ôðÆø ì§ì èîÅÕ¶, ÁźèðÅ ÒÚ îÆÕÅ îÃÇÜç èîÅÕ¶ Ãî¶å ÕðéÅàÕ ÒÚ Ô¯Â¶ èîÅÇÕÁź ñÂÆ êÇÔñÅ î°ÃÇñî é½ÜòÅéź 鱧 Ú°µÇÕÁÅ Ç×ÁÅ, å§× ÕÆåÅ Ç×ÁÅ å¶ Õ¶Ã êÅ Õ¶ ܶñ· í¶Ü ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÁÃÆîÅé§ç ç¶ ÇÂÕìÅñÆÁÅ ÇìÁÅé 寺 Ô°ä ÇÂÔ åµæ Ãí ç¶ ÃÅÔîä¶ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº èîÅÇÕÁź éÅñ À°é·Åº çÅ ç±ðCç±ð åÕ çÅ Õ¯ÂÆ òÅÃåÅ éÔƺ¢ ÇÂµÕ ÖÅà ÇøðÕ¶ 鱧 Ôð Ã ôµÕ ç¶ Ø¶ð¶ ÒÚ ðµÖäÅ, ÇéôÚå ÔÆ À°é·Åº Á§çð ÁððµÇÖÁÅ çÆ íÅòéŠ鱧 òèÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÁÇåòÅç ìÅð¶ Õ½îźåðÆ éÆåÆ ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ

òÆ íÅðå, ÇÂµÕ ÇøðÕ¶ Á§çð éøðå çÅ êÅåð ìä Ú°µÕ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ êµÖ ÒÚ Öó·Å ÔË¢ ÔÅñźÇÕ ÁµÜ ÇÂÔ Üµ× ÷ÅÔð Ô¯ Ú°µÇÕÁÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé å¶ ÁøöÅÇéÃåÅé ÒÚ ÁñÕÅÇÂçÅ å¶ åÅÇñìÅé çÅ ÜéîçÅåÅ õ°ç ÁîðÆÕÅ ÔÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ òµñ¯º øñÃåÆé Çòð°µè ÇÂÃðÅÂÆñ ç¶ ÔîÇñÁź çÆ ÔîÅÇÂå ÕðéÅ, ÁøöÅÇéÃåÅé, ÇÂðÅÕ å¶ ÇñìÆÁÅ Òå¶ ÇÃµè¶ ø½ÜÆ Ôîñ¶ å¶ êÅÇÕÃåÅé å¶ ïîé Á§çð Çéµå Ççé âð¯é ÔîÇñÁź ÕÅðé Áå¶ Áðì Ü×å ÒÚ ÚµñÆÁź ÜîÔ±ðÆÁå êµÖÆ ñÇÔðź Çòð°µè ÇâÕà¶àðź çÆ ÔîÅÇÂå ÕðéÅ ÔÆ, ÁÃñ ÇòµÚ î°ÃÇñî Ü×å Á§çð ÁîðÆÕÅ Çòð°µè À°íð ðÔ¶ ܶÔÅç çÆ î°µÖ òÜ·Å ÔË¢ ÁîðÆÕÅ çÆ ÇÂà ÁÖ½åÆ ÒÁÇåòÅç Çòð¯èÆ Ü§×Ò çÆ ÔîÅÇÂå ÕðéÅ, íÅðå ÒÚ òÃç¶ î°ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ ñÂÆ ç°ÖçÅÂÆ Ô¯äŠðíÅÇòÕ ÔË¢ íÅò¶º ÒHD çÅ ÇÃµÖ Õåñ¶ÁÅî Ô¯ò¶, ìÅìðÆ îÃÇÜç 鱧 Ç×ðÅÀ°äÅ Ô¯ò¶ Üź ×°ÜðÅå Õåñ¶ÁÅî Ô¯ò¶, íÅò¶º À°óÆÃÅ ÒÚ ÂÆÃÅÂÆÁź ç¶ Õåñ Ô¯ä Üź Ç×ðÜÅ Øðź 鱧 ÃÅóéÅ Ô¯ò¶ Üź Ô°ä ÃÅÔîä¶ ÁŶ ì§ì èîÅÕ¶ Ô¯ä, ÇÂÔ Ãí صà Ç×äåÆÁź Á§çð âð êËçÅ Õðç¶ Ôé¢ ÇÜÔóÆ Çøñî ÇÂµÕ ÇøðÕ¶ 鱧 Ú§×Æ éÔƺ ñµ×çÆ, ÇÜÔóÆ ê¶ºÇà§× Ú§×Æ éÔƺ ñµ×çÆ, ÇÜÔóÆ ôÅÇÂðÆ Üź ×Æå Ú§×Å éÔƺ ñµ×çÅ, À°Ã 鱧 À°Ô éÔƺ ðÇÔä ç¶äÅ ÚÅÔ°§ç¶¢ À°êð òðäé ÕÆå¶ Õ°Þ ÁÇÔî êÇÔñ± Ôé ܯ íÅðå Á§çð êéê ðÔ¶ ÁÇåòÅçÆ ð°ÞÅéź çÅ î°µÖ Ãð¯å Ôé¢ ÇÂé·Åº ì¶ÇÂéÃÅøÆÁź 鱧 ç±ð Õðé ñÂÆ ñÅ÷îÆ ÔÆ íÅðå 鱧 ÃÔÆ Áðæź ÇòµÚ ÁÅðÇæÕ, ÃîÅÇÜÕ ìðÅìðÆ å¶ èðî ÇéðêµÖåÅ òÅñÆÁź ÕçðźCÕÆîåź 鱧 ÁêäÅÀ°äÅ Ô¯ò¶×Å¢ ìÔ°CÇ×äåÆÁź ç¶ Øµà Ç×äåÆÁź êzåÆ ÔîñÅòð ð°õ Áå¶ ðÅÜ òµñ¯º À°é·Åº 鱧 ôÇÔ ç¶äÆ ì§ç ÕðéÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ÁîðÆÕÅ çÆ ÁÇåòÅç Çòð°µè Ü§× Ü¯ ÇÂµÕ åð·Åº î°ÃÇñî Ü×å Çòð°µè Ü§× ìä Ú°µÕÆ ÔË À°Ã çÆ ÔîÅÇÂå ì§ç ÕðéÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÃðø ÁÇÜÔÅ ÕðÕ¶ ÁÇåòÅç çÆ ÇòÚÅðèÅðŠ鱧 ñ¯Õź ç¶ îéź Á§ç𯺠ÔÅð ÇçµåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çð¹Ãå ð¼Öä ñÂÆ êó¯º îË×ÜÆé

êðîÅåîÅ éÅñ ܹóé Áå¶ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Ã¹ä¯ Ã¹äÅú å¶ ñÅÇÂë ìéÅú

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ð¶âÆú

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿çÆÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Website : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

êðòÅÃÆ Ã¿ÃÅð/ç¹éÆÁÅ

26 October 2011, Wednesday

íÅôÅ ÇòíÅ× ç¶ ÃéîÅéź çÆ Ã±ÚÆ ÒÚ ç¯ ÕËé¶âÆÁé ê§ÜÅìÆ òÆ ôÅîñ

à¯ðźà¯. íÅôÅ ÇòíÅ×, ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ÔÅñ ÔÆ ÇòµÚ ÕÔÅäÆÕÅð ÜðéËñ ÇÃ§Ø é±§ ôz¯îäÆ êðòÅÃÆ ÃÅÇÔåÕÅð ÁËòÅðâ ç¶ä ç¶ ÁËñÅé çÅ ÃæÅéÕ ì°µèÆÜÆòÆÁź Áå¶ ÇñÖÅðÆÁź é¶ ÃòÅ×å ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÁËòÅðâ À°Ã鱧 êðòÅÃÆ ê§ÜÅìÆ ÕÔÅäÆ ÇòµÚ éò¶º êzÇåîÅé ÇÃðÜä ÃçÕÅ ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂö åð·Åº òËéÕ±òð ç¶ êµåðÕÅð êz¯:×°ðÇò§çð èÅñÆòÅñ 鱧 ôz¯îäÆ ê§ÜÅìÆ ÃÅÇÔåÕ êµåðÕÅð ÁËñÅÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃÅñ B@A@HAA ç¶ ÇÂé·Åº ÃéîÅéź ñÂÆ ÇÂÔ ÁËñÅé ìÆå¶ ÇçéÆ ÕÆå¶ ×¶ ÇÜà ÇòµÚ ç¯ çðÜé 寺 òµè ÇñÖÅðÆ,ÕñÅÕÅð å¶ êµåðÕÅð 򡊦 ׶ Ôé¢ ìð˺êàé òÅÃÆ ÜðéËñ ÇÃ§Ø ÁܯÕÆ ê§ÜÅìÆ ÕÔÅäÆ çÅ ìÔ°H ÚðÇÚå å¶ Ãîðµæ ÕÔÅäÆÕÅð ÔË¢ À°Ã é¶ ÇêÛñ¶ C@ ÃÅñź ç½ðÅé ìóÆÁź ÔÆ ÜÅéçÅð ÕÔÅäÆÁź ÇñÖÆÁź Ôé¢ À°Ã é¶ ê§Ü ÕÔÅäÆ Ã§×zÇÔ — ÒîË鱧 ÕÆÒ, Òîé°µÖ å¶ îé°µÖÒ, ÒÃ ç¶ ÔÅäÆÒ, Òç¯ àÅê±Ò å¶ ÒàÅòð÷Ò ê§ÜÅìÆ îź ì¯ñÆ çÆ Þ¯ÿÆ ÇòµÚ êŶ Ôé¢ À°ÃçÅ ÕÔÅäÆHç×zÇÔ ÒÒç¯ àÅêÒ±Ò ÁµÜ Õµñ· ê§ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ Ú§âÆ×ó· Áå¶ Õ°ð±Õ°ô¶åð ï±éÆòðÇÃàÆ ÔÇðÁÅäÅ ÇòÖ¶ ê§ÜÅìÆ çÆ ÁËî.¶ ç¶ ÇÃñ¶ìÃź ÇòµÚ ñµÇ×ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢Ò AIII 寺 òËéÕ±òð òµÃçÅ ×°ð±éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ çŠׯñâîËâÇñÃà êz¯.×°ðÇò§çð èÅñÆòÅñ ÒÒô¶ð¶ ê§ÜÅì ð¶âÆúÒÒ çÆ Ã§ÚÅñÕÆ,Áå¶ ÃÅÇÔåÕ ðÃÅñ¶ ǧâ¯Õé¶âÆÁé ë°µñòÅóÆ çÆ Ã§êÅçÕÆ Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÜÆå Üñ§èð çÅ êµåðÕÅð ÔË Áå¶ ÁµÜ Õµñ· ÕËé¶âÆÁé ÃÅÇÔåÕ êµåðÕÅðÆ ç¶ Ã½ ÃÅñÅ Ãøð Òå¶ êÆÁ˵ÚâÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ç¯Ôź ôÖÃÆÁåź 鱧 ç°éÆÁź íð 寺 òèÅÂÆ Ã§ç¶ô Çîñ ðÔ¶ Ôé ¢

íÅðå é¶ ÇõÖź çÆ ê×óÆ çÅ î°µçÅ À°áÅÇÂÁÅ

Çòç¶ô î§åðÆ Á˵Ã. Á˵î. ÇÕzôéÅ é¶ ï±ðêÆé ÁËïÃƶôé Õ¯ñ À°áÅÇÂÁÅ î¹¾çÅ éòƺ ÇçµñÆ— ëðźà Ãî¶å ÕÂÆ ï±ðêÆé ç¶ôź ÇòÚ êµ×óÆ êÇÔäé Òå¶ êÅì§çÆ ìÅð¶ ÇÚ§åÅ çðÇîÁÅé íÅðå é¶ òÆðòÅð ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÇÂà îÅîñ¶ 鱧 ï±ðêÆé ÁËïÃƶôé Õ¯ñ À°áÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÁÅêÃÆ î§éäï¯× Ôµñ ñµÇíÁÅ ÜŶ×Å¢ ç±Ü¶ êÅö ëðÅºÃ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÆ êÅì§çÆ ÇòåÕð¶ íðÆ éÔƺ ÔË¢ íÅðå ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ Á˵Ã. Á˵î. ÇÕzôéÅ é¶ ÇÂæ¶ ÁÅêä¶ ëðźÃÆÃÆ ÔîÁ԰状ñ¶é éÅñ ×µñìÅå ÕÆåÆ Áå¶

ç°ìÂÆ ÇòÖ¶ î½å çÆ Ã÷Å êzÅêå AG íÅðåÆÁź çÆ ÇðÔÅÂÆ ÒÚ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË ç¶ðÆ ç°ìÂÆ6ÇÂæ¶ î½å çÆ Ã÷Å êzÅêå AG íÅðåÆÁź 鱧 Õåñ Áå¶ Ãîµ×Çñ§× ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ êzíÅÇòå êÅÇÕÃåÅé êÇðòÅðÕ î˺ìðź 鱧 ìÆå¶ îÔÆé¶ ÇðÕÅðâ ìñµâ îéÆ ç¶ä ÇêµÛ¯º ÇîñÆ î°ÁÅëÆ ç¶ ìÅòܱç À°é·Åº çÆ ÇðÔÅÂÆ ÒÚ ÇÂÕ ÃÅñ çÆ Ô¯ð ç¶ðÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂà çÅ ÕÅðé ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°æ¯º çÆ ÁçÅñå ÇòÚ ÇÂÕ éòƺ ÇÃòñ êàÆôé çÅÖñ ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÔË¢ îÅîñ¶ ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯Â¶ î°ôåÅÕ Áå¶ zôÔÅç é¶ ÁçÅñå ÇòÚ êàÆôé çÅÇÂð ÕðÕ¶ AE ñµÖ çðÅî î°ÁÅò÷¶ òܯº ÇçòŶ ÜÅä çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË¢

çñÅÂÆ ñÅîÅ Òå¶ ñ°Õò¶º ð±ê ÒÚ ÁÇåòÅç 鱧 ôÇÔ ç¶ä çÅ ç¯ô ìÆÇܧ×. ì¯èÆ ÇíÕô±Áź òµñ¯º Çåµìå ÒÚ ÚÆéÆ ðÅÜ ÇõñÅø ÕÆå¶ ×¶ ÁÅåîHìñÆçÅé ñÂÆ çñÅÂÆ ñÅÇîÁź òµñ¯º ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ êzÅðæéÅ çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕðÇçÁź ÚÆé é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ çñÅÂÆ ñÅîÅ ñ°Õò¶º ð±ê ÒÚ ÁÇåòÅç çÆ ÔîÅÇÂå Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÇêÛñ¶ Õ°Þ Ôøå¶ êÇÔñź ÇÂÕ ÃÅèòÆ Ãî¶å I ÇíÕô±Áź òµñ¯º ÁÅåîHìñÆçÅé Õðé çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕðÇçÁź ÚÆéÆ Çòç¶ô î§åðÅñ¶ ç¶ îÇÔñÅ ì°ñÅð¶ ÇÜÁÅº× ï± é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ çñÅÂÆ ñÅîÅ ÁÅåîHìñÆçÅé 鱧 À°åôÅÇÔå Õð ðÔ¶ Ôé åź ܯ ñ¯Õ Ô¯ð ÁÅåîHÔµÇåÁÅòź Õðé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆÁź ØàéÅòź ðÅÔƺ Çåµìå ÁÅ÷ÅçÆ çñ Áå¶ çñÅÂÆ ñÅîÅ èóÅ Õ¯ÂÆ ÃÔÆ ðÃå¶ Òå¶ Õ§î éÔƺ Õð ðÔ¶, ìñÇÕ ñ¯Õź 鱧 ÁÅåîHÔµÇåÁÅòź ñÂÆ À°ÕÃÅ ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ îé°µÖÆ Ç÷§ç×Æ çÆ ÕÆîå Òå¶ ÁÇÜÔÆÁź ò§âHêÅÀ± ÕÅðòÅÂÆÁź ÇÔ§ÃÕ Áå¶ ñ°ÇÕÁÅ ÁÇåòÅç Ô°§çÆÁź Ôé¢ Ã¯îòÅð 鱧 ñ§âé ÁÅèÅðå ÁÅ÷Åç Çåµìå î°ÇÔ§î èó¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ å¶éÇ÷é òź×î¶ é¶ Çåµìå çÆ èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ Áå¶ çñÅÂÆ ñÅîÅ çÆ òÅêÃÆ ñÂÆ ÁÅåîçÅÔ ÕÆåÅ ÃÆ¢ èó¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êzçðôé ÃÅð¶ ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË å¶ ÇÂà ñÂÆ òµâ¶ êµèð Òå¶ ÁÅòÅ÷ À°µá ðÔÆ ÔË¢

öËð6ï±ðêÆ ï±éÆÁé î°ñÕź ç¶ ÕÅÇîÁź ñÂÆ ìðåÅéÆÁÅ ÒÚ ð°÷×Åð ØÇàÁÅ

ñ§âé. ìðåÅéÆÁÅ é¶ ÒôÅðà¶Ü ÁÅÕ±ê¶ôé ÇñÃàÒ (ð°÷×Åð ÕîÆ Ã±ÚÆ), ÇÜà åÇÔå íÅðå Áå¶ Ô¯ð ×ËðHï±ðêÆ ï±éÆÁé î°ñÕź ç¶ ñ¯Õ ÇÂµæ¶ ÁÅ Õ¶ Õ§î Õð ÃÕç¶ Ôé, ÇòµÚ¯º ÕÂÆ ôz¶äÆÁź 鱧 Õµã ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ Ôð òð·¶ ç¶ô ÇòÚ ÁÅÀ°ºç¶ ×ËðHï±ðêÆ ï±éÆÁé î°ñÕź ç¶ ÕÅÇîÁź çÆ Ç×äåÆ D@,@@@ åÕ Øàä çÆ À°îÆç ÔË¢ â¶Çòâ ÕËîð±é çÆ ÃðÕÅð é¶ îŶ×ð¶ôé ÁËâòÅÂÆ÷ðÆ Õî¶àÆ (îËÕ) çÆÁź ÇÃëÅðôź î§é Õ¶ ÇÂà ñÚÆ ÒÚ¯º ëÅðîÅÇÃÃàź, òËàðéðÆ ÃðÜéź ÁÅÇç 鱧 Õµã ÇçµåÅ ÔË¢ ð°÷×Åð ÕîÆ Ã±ÚÆ é½ÕðÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÔË, ÇÜÃ

5

åÇÔå ìðåÅéÆÁÅ òµñ¯º ×ËðHï±ðêÆ ï±éÆÁé î°ñÕź ç¶ ÕÅÇîÁź 鱧 ÇÂµæ¶ ÁÅÀ°ä Áå¶ ð°÷×Åð êzÅêå Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂÔ éòƺ ñÚÆ AD éò§ìð 寺 ñÅ×± Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂÔ Ã±ÚÆ Á§Õź ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ ìðåÅéÆÁÅ ÇòÚ Õ§î Õðé çÅ ÇÔµÃÅ ÔË¢ ÃðÕÅðÆ Ã±åðź Áé°ÃÅð ÇÃëÅðôź çÅ ÁÅèÅð ìðåÅéÆÁÅ ÇòÚ ÇÂé·Åº Õ§îź ñÂÆ êÇÔñź 寺 ÔÆ î½Ü±ç ÕÅî¶ Ôé¢ ÇÂîÆ×ð¶ôé î§åðÆ âËîÆÁé ×ðÆé é¶ ÇÕÔÅ, ÁÃƺ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź ÇÕ ï±ðêÆ ï±éÆÁé 寺 ìÅÔð ç¶ î°ñÕź ÇòµÚ¯º Ô°éðî§ç ñ¯Õ ÇÂµæ¶ ÁÅÀ°ä, ÇÜé·Åº ç¶ Ô°éð çÅ ìðåÅéÆÁŠ鱧 ëÅÇÂçÅ Ô¯ ÃÕ¶¢

ê×óÆ é±§ ÇõÖź çÆ îÇðÁÅçÅ çÅ êzåÆÕ çµÃç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ éÅ÷°Õ î°µçÅ ÔË Áå¶ ëðźÃÆÃÆ î§åðÆ éÅñ ÇÂà îÅîñ¶ Òå¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅêÃÆ î§éäï¯× Ôµñ ñµíä çÆ Õ¯Çôô ÜÅðÆ ÔË¢ Çòç¶ô î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº ê×óÆ Òå¶ êÅì§çÆ çÅ ÃÅÔîäÅ Õð ðÔ¶ ÇõÖź çÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź ìÅð¶ ÇÂàñÆ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ é±§ òÆ ÇÚµàÆ ÇñµÖÆ ÔË¢ ÁÃƺ ï±ðêÆé ÁËïöôé ç¶ î˺ìðź éÅñ òÆ ÇÂà îÅîñ¶ 鱧 À°áÅ

ðÔ¶ Ôź¢ ÇÂà éÅ÷°Õ î°µç¶ Òå¶ Õ¯ÂÆ Ôµñ ñµí êËä çÆ À°îÆç ÔË¢ À°èð ëðÅºÃ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ ç¶ô èðî ÇéðêµÖ ÔË Áå¶ èÅðÇîÕ êzåÆÕź çÅ êzçðôé ð¯÷ÅéÅ çÆ Ç×äåÆ ÒÚ ôð¶ÁÅî éÔƺ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ëðźà ÃðÕÅð é¶ Ü¯ òÆ êÅì§çÆÁź ñÅÂÆÁź Ôé, Ãì§èÆ Õ¯ÂÆ î°ôÕñ ÃÅÔîä¶ éÔƺ ÁÅÂÆ¢ À°é·Åº Ãêµôà ÕÆåÅ ÇÕ ÇÕö íÅÂÆÚÅð¶ Çòð°µè Õ¯ÂÆ ÇòåÕðÅ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

ÁËâÇî§àé 6Çòç¶ôź 寺 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ñ¯Õź çÆ ÇÂà ÃÅñ ç¶ ìÆå¶ Á×Ãå îÔÆé¶ Ç×äåÆ B ÇîñÆÁé ç¶ ÕðÆì ÕÆåÆ ×ÂÆ, ܯ ÇÕ Ü°ñÅÂÆ å¯º A ëÆÃçÆ Øµà ÔË, ÔÅñźÇÕ ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õź é¶ Á×Ãå ç¶ îÔÆé¶ E ÇîñÆÁé çÆ Ç×äåÆ Çòç¶ô ÜÅä çÆ ê±ðÆ ÕÆåÆ¢ ÁîðÆÕŠ寺 ÇÂñÅòÅ ìÅÕÆ î°ñÕź ç¶ ñ¯ÕÆ ÇÂµæ¶ Á×Ãå ÇòÚ CGG,@@@ ç¶ ÕðÆì êÔ°§Ú¶, ܯ ÇÕ Ü°ñÅÂÆ å¯º @.D ëÆÃçÆ Øµà ÔË¢ ÕËé¶âÅ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź AB êzî°µÖ Çòç¶ôÆ îÅðÕÆàź 寺 òÆ ÇÂµæ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ñ¯Õź ÇòÚ

 çµÖäÆ Õ¯ðÆÁŠ寺 åź ÇÂµæ¶ ÁÅÀ°ä òÅÇñÁź

ÕËé¶âÅ ÁÅÀ°ä òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ ÒÚ ÕîÆ çÆ Ç×äåÆ ABæA ëÆÃçÆ Øµà ×ÂÆ

ÕîÆ ÁÅÂÆ ÔË, ÜçÇÕ çµÖäÆ Õ¯ðÆÁŠ寺 åź ÇÂµæ¶ ÁÅÀ°ä òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ ABæA ëÆÃçÆ Øµà ×ÂÆ ÔË¢ îËÕÃÆÕ¯ 寺 ÕËé¶âÅ ÁÅÀ°ä òÅÇñÁź çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÕÅëÆ òµâÅ òÅèÅ ç¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ, ÜçÇÕ Á×Ãå ç¶ îÔÆé¶ ÕËé¶âÅ ç¶ DæB ÇîñÆÁé òÅÃÆÁź é¶ ÁîðÆÕÅ çÅ ç½ðÅ ÕÆåÅ¢ ÇÂÔ Ç×äåÆ òÆ @.E ëÆÃçÆ Øµà ÔË¢


6

èîÕ

×µçÅëÆ Çòô¶ô

26 October 2011, Wednesday

ÇÂÕ Ô¯ð åÅéÅôÅÔÆ ï°µ× çÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÖÅåîÅ

Çåzê¯ñÆ@ñÆìÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ ï°µ× çÅ òÆðòÅð À°Ã Ã Á§å Ô¯ Ç×ÁÅ, Ü篺 ç¶ô Òå¶ DB ÃÅñ åÕ ðÅÜ Õðé òÅñ¶ FI ÃÅñÅ åÅéÅôÅÔ î°Á§îð Áñ ×µçÅëÆ é±§ éÅ௠çÆ ë½Ü é¶ îÅð ÇçµåÅ¢ ×µçÅëÆ çÆ ë½Ü çÅ î°ÖÆ òÆ ÇÂà ç½ðÅé îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ×zÇÔ ôÇÔð ÇÃðå¶ ÒÚ Ô¯ÇÂÁÅ ã¶ð : ÇîñÆÁź Öìðź î°åÅìÕ Õðéñ ×µçÅëÆ ÕÅðź ç¶ ÇÂÕ ÕÅëñ¶ éÅñ ÁÅêä¶ ×zÇÔ ôÇÔð ÇÃðå¶ å¯º íµÜä çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ éÅà¯ ç¶ Ü§×Æ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź é¶ ÕÅëñ¶ Òå¶ ÔîñÅ Õð ÇçµåÅ¢ Ôîñ¶ ç½ðÅé ×µçÅëÆ ç¶ ÇÃð å¶ êËðź Òå¶ ×¯ñÆÁź òµÜÆÁź, ÇÜà ÕÅðé À°Ô îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ קíÆð ð±ê ÒÚ ÷ÖîÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ : Öìðź ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ éÅà¯ ç¶ Ôîñ¶ ç½ðÅé ×µçÅëÆ êÇÔñź קíÆð ð±ê ÇòÚ ÷ÖîÆ Ô¯ÇÂÁÅ å¶ À°Ã 鱧 ÔÃêåÅñ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ðÅÔ ÇòÚ ÔÆ À°ÃçÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ Á˵é. àÆ. ÃÆ. é¶ îÅðÆÁź ׯñÆÁź : éËôéñ àðźÇÜôéñ Õ½ºÃñ (Á˵é. àÆ. ÃÆ.) ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆ Áìç°µñ îÅÇÜç é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÷ÖîÆ Ô¯ä ÇêµÛ¯º ×µçÅëÆ é±§ ëó ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°Ã鱧 ÇÂÕ Á˺ì±ñ˺à ÇòÚ êÅ Õ¶ ÔÃêåÅñ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ êð À°æ¶ êÔ°§Úä 寺 êÇÔñź ÔÆ À°Ãé¶ çî å¯ó ÇçµåÅ¢ Õ°Þ Öìðź ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ×µçÅëÆ é±§ Á˵é. àÆ. ÃÆ. ç¶ ñóÅÇÕÁź é¶ ×¯ñÆÁź îÅðÆÁź¢ À°Ã鱧 ÕÂÆ ×¯ñÆÁź ñµ×ä çÆ ×µñ òÆ ÕÔÆ ×ÂÆ¢ Ãí 寺 êÇÔñź Áñ Ü÷ÆðÅ àÆ. òÆ. ÚËéñ é¶ Öìð ÇçµåÆ ÃÆ¢ ÖÅÕÆ òðçÆ ÒÚ ÃÆ : çµÇÃÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÇÜà Ã ×µçÅëÆ é±§ ÷ÖîÆ ÔÅñå ÇòÚ ÕÅì± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź À°ç¯º À°Ãé¶ ÖÅÕÆ òðçÆ êÅÂÆ Ô¯ÂÆ ÃÆ å¶ ÇÃð Òå¶ ê×óÆ ì§é·Æ Ô¯ÂÆ ÃÆ¢ À°Ã Ã À°Ô ê±ðÆ åð·Åº ñÔ±GñÔÅé ÃÆ å¶ ÖÅÕÆ òðçÆ ñÔ± ÇòÚ ÇíµÜÆ Ô¯ÂÆ

í¶ç ìÇäÁÅ ×çÅøÆ é±§ ÇÕÃ é¶ îÅðÆ ×¯ñÆ? Çåzê¯ñÆ/ ÇÃðå¶ (ñÆìÆÁÅ)@ åÅéÅôÅÔ î°Áµîð ×çÅøÆ é±§ ñÆìÆÁÅ çÆ Á§Çåzî ÃðÕÅð îÅðéÅ éÔƺ ÚÅÔ°§çÆ ÃÆ¢ ôÅÇÂç ÇÂö ÕðÕ¶ À°Ã 鱧 ÇÜÀ±ºçÅ ëó ÇñÁÅ Ç×ÁÅ êð Çëð òÆ À°Ô ìóÆ ì¶ðÇÔîÆ éÅñ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ ×çÅøÆ ÚÆÕçÅ ÇðÔÅ, ÒîË鱧 ׯñÆ éÅ îÅð¯¢Ò ÇÂà ç½ðÅé ÁÅÇõð À°Ã 鱧 ׯñÆ ÇÕÃ é¶ îÅðÆ? åÅéÅôÅÔÆ ç¶ Á§å ìÅÁç À°áä òÅñ¶ ÇÂÔ ÃòÅñ Ô°ä ×çÅøÆ çÆ î½å 鱧 ðÔµÃîÂÆ ìäÅ ðÔ¶ Ôé å¶ ñ¯Õź 鱧 ïÚä ñÂÆ îÜì±ð Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂà ç½ðÅé ×çÅëÆ çÆ î½å çÆ ÜÅºÚ çÆ î§× À°µáä ñµ×Æ ÔË Áå¶ Ã§ï°Õå ðÅôàð ç¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź ìÅð¶ çëåð é¶ ÇÂà ׵ñ Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ ÔË ÇÕ ×çÅëÆ çÆ î½å çÆ ê±ðÆ ÜÅºÚ ÕðòÅÂÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢

×µçÅëÆ é¶ éðà 鱧 ìäÅ ðµÇÖÁÅ ÃÆ ðÖËñ

Çåzê¯ñƸ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ Ôð ÇÂéÃÅé çÆ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ Õî÷¯ðÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ñÆìÆÁÅ ç¶ ñ¯Õź çðÇîÁÅé ×µçÅëÆ é¶ ìóÆ çÇÔôå ëËñÅ ðµÖÆ ÃÆ êð À°Ô Ö°ç ÇÂÕ ÚÆ÷ 寺 ìÔ°å âðçÅ ÃÆ¢ À°Ô ÃÆ êÅäÆ Òå¶ À°âÅé íðéÅ¢ ×µçÅëÆ Ôî¶ôÅ ×ðÅÀ±ºâ ëñ¯ð Òå¶ ðÇÔäÅ êçç ÕðçÅ ÃÆ¢ À°Ã 鱧 À°ÚÅÂÆ å¯º òÆ ìÔ°å âð ñµ×çÅ ÃÆ¢ À°Ô ÁÅêä¶ éÅñ ï±Õð¶é çÆ ÇÂÕ Ô°ÃÆé éðà 鱧 ðµÖçÅ ÃÆ¢ ÇÂà éðà 寺 ì×Ëð ×µçÅëÆ ÇÕå¶ éÔƺ ÜźçÅ ÃÆ¢ ×Ëñ¶éÅ Õ¯ñ¯ éåÃÕÅ éÅîÆ ÇÂà éðà Òå¶ ×µçÅëÆ é±§ ê±ðÅ íð¯ÃÅ ÃÆ¢ îÂÆ B@AA ÇòÚ ×µçÅëÆ Ö¶î¶ é±§ Ûµâ Õ¶ êðåÆ ï±Õð¶é çÆ ÇÂÕ éðà úÕÃÅéÅ ÕÅÇÂÁÅ é¶ ÇÂà çÅ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ ×µçÅëÆ é¶ ×Ëñ¶éŠ鱧 ÁÅêäÆ ðÖËñ ìäÅ Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢

ÃÆ¢ ×µçÅëÆ çÆ ñÅô çÆ êÛÅä Õðé ÇêµÛ¯º À°ÃçÆ î½å çÆ ìÅÕÅÇÂçÅ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ Çåzê¯ñÆ ÒÚ Üôé : ×µçÅëÆ ç¶ ëó¶ ÜÅä Áå¶ Çëð À°ÃçÆ î½å çÆ ê°ôàÆ Ô¯ ÜÅä ÇêµÛ¯º Çåzê¯ñÆ çÆÁź ÃóÕź Òå¶ Üôé ô°ð± Ô¯ ׶¢ ñ¯Õ ÔòÅ ÇòÚ ×¯ñÆÁź ÚñÅÀ°ä ñµ×¶¢ ÃóÕź Òå¶ ÜÅ ðÔÆÁź î¯àð×µâÆÁź ç¶ ÔÅðé òÜÅG òÜÅ Õ¶ ñ¯Õź é¶ ÁÅêäÆ Ö°ôÆ êz×àÅÂÆ¢ ñ¯Õź çÆ òµâÆ Çܵå : ×µçÅëÆ ç¶ îÅð¶ ÜÅä ÇêµÛ¯º ñÆìÆÁÅ ç¶ îÇÔî±ç ôîÅî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×µçÅëÆ çÆ î½å ñÆìÆÁÅ ç¶ ñ¯Õź çÆ ÇÂÕ ìÔ°å òµâÆ Çܵå ÔË¢ ñÆìÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ àÆ. òÆ. ÚËéñ ÒñÆìÆÁÅ ÇÂñ ÁÔðÅðÒ é¶ òÆ êÇÔñź ×µçÅëÆ ç¶ ëó¶ ÜÅä, Çëð ÷ÖîÆ Ô¯ä Áå¶ ÁÖÆð îÅð¶ ÜÅä çÆ Öìð ÇçµåÆ¢ ÇÃðå¶ ÔÆ Áܶ ìÇÚÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ : ÁÃñ ÇòÚ ×µçÅëÆ ñÂÆ À°ÃçÅ ×zÇÔ ôÇÔð ÇÃðå¶ ÔÆ ÇÂÕ¯GÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÇÂñÅÕÅ ÃÆ, ÇÜæ¶ ×µçÅëÆ çÆÁź ððµÇÖÁÅ ë¯ðÃź çÅ Õì÷Å ÃÆ Áå¶ ìÅ×Æ À°Ã Òå¶ Õì÷Å éÔƺ Õð ÃÕ¶ Ãé¢ À°ÃçÆ î½å Ô¯ ÜÅä ÇêµÛ¯º ìÅ×ÆÁź é¶ ÇÃðå¶ ôÇÔð ÇòÚ Üôé

×µçÅëÆ çÆ î½å ñÆìÆÁÅ òÅÃÆÁź ñÂÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ Ççé : úìÅîÅ

òÅÇô§×àé : ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ Áå¶ ç°éÆÁÅ íð ç¶ é¶åÅòź é¶ î°Á§îð ×µçÅëÆ çÆ î½å Òå¶ Ö°ôÆ êz×à Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ñÆìÆÁÅ ñÂÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ Ççé ÔË¢ Çéð§Õ°ôåÅ çÅ ÕÅñÅ êðÛÅòź Öåî Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ çï°Õå ðÅôàð Üéðñ ÃÕµåð ìÅé ÕÆ î±é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×µçÅëÆ çÆ î½å ñÆìÆÁÅ ñÂÆ ÇÂÇåÔÅÃÕ åìçÆñÆ ÔË¢

×µçÅëÆ òÅðGòÅð À°µÚÆGÀ°µÚÆ ì¯ñ ÇðÔÅ ÃÆ, ÒîË鱧 ׯñÆ éÅ îÅð¯, îË鱧 ׯñÆ éÅ îÅð¯Ò¢ Õîźâðź î°åÅìÕ ×µçÅëÆ Õ¯ñ À°ÃçÆ Ã¯é¶ çÆ ÇêÃå½ñ ÃÆ êð À°Ã鱧 ÇÂà çÆ òð寺 Õðé çÅ ÇìñÕ°ñ ÔÆ î½ÕÅ éÔƺ ÇîÇñÁÅ¢ ÁÅêäÆ ÜÆòé ôËñÆ å¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòð¯è ÕÅðé Ôî¶ôŠððÖÆÁź ÒÚ ðÔ¶ ×µçÅëÆ G ñÆìÆÁÅ ÇòÚ ë½ÜÆ ì×Åòå çðÇîÁÅé õåÅ Òå¶ ÕÅì÷ ԯ¶ Áå¶ ñ×ÅåÅð DB ÃÅñ åÕ ñÆìÆÁÅ çÆ ÕîÅé çíÅñä òÅñ¶ åÅéÅôÅÔ î°Á§îð Áñ ×µçÅëÆ ÁÅêäÆ ÜÆòé ôËñÆ Áå¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ Çòð¯è ÕÅðé Ôî¶ôÅ ÔÆ Ã°ðÖÆÁź ÇòÚ ðÔ¶¢ ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ ÇÜÀ±ä ç¶ ã§× ÕÅðé À°é·Åº çÅ ÁÕÃð ÔÆ ç°éÆÁÅ ÇòÚ Ç÷Õð Ô°§çÅ ÇðÔÅ¢ ×µçÅëÆ Ü篺 ÇÂÕ òÅð ×°ëÅ ÇòÚ ñ°Õ¶ ԯ¶ Ãé åź À°é·Åº Òå¶ ÁÅåîØÅåÆ ÔîñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ÁÕÃð Öìðź ÁÅÀ°ºçÆÁź Ãé ÇÕ À°é·Åº çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ñÂÆ Á½ðåź åÅÇÂéÅå Ôé¢ ÇÂÕ òÅð Ü篺 À°Ô ÁîðÆÕŠ׶ åź ÇÕö òÆ ÇÂîÅðå ÇòÚ éÔƺ áÇÔð¶, Ãׯº ÁÅêäÅ ÔÆ Õ˺ê ñÅ Õ¶ áÇÔ𶢠AIDB ÇòÚ ×µçÅëÆ çÅ Üéî ÇÂÕ ÖÅéÅìç¯ô êÇðòÅð ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ AIFA ÇòÚ ñÆìÆÁÅ çÆ

îÇÔñÅ ìÅâÆ×Åðâź éÅñ ×çÅëÆ ÕðçÅ ÃÆ ìñÅåÕÅð

Çåzê¯ñÆ@ ñÆìÆÁÅ ç¶ Õðéñ î°Áîð ×çÅëÆ ç¶ ÖÅåî¶ éÅñ ÔÆ åÅéÅôÅÔÆ ç¶ ÇÂÕ ï°µ× çÅ ÖÅåîÅ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÃËÇéÕ åÅéÅôÅÔ çÆ ÁµïÅôÆ ç¶ ÚðÚ¶ ÃGÃ Òå¶ Ã°ðÖÆÁź ì䶢 Õ°Þ Ççé êÇÔñź ×µçÅëÆ çÆ îÇÔñÅ ìÅâÆ×Åðâ é¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ Õðéñ Áå¶ À°ÃçÅ ì¶ÇàÁź é¶ À°Ã éÅñ ð¶ê ÕÆåÅ Áå¶ ×Åñ·Åº ÕµãÆÁź¢ ÒÇç çⶠàÅÇÂî÷ ÁÅë îÅñàÅÒ çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ×µçÅëÆ çÆ ìÅâÆ×Åðâ ðÇÔ Ú°µÕÆÁź îÔÅñòź çÅ ÇÂÔ òÆ ç¯ô ÔË ÇÕ åÅéÅôÅÔ å¶ À°Ãç¶ ì¶ÇàÁź é¶ À°é·Åº éÅñ ìñÅåÕÅð Õðé 寺 ìÅÁç À°é·Åº 鱧 íñÅGì°ðÅ ÁÅÖç¶ Ô¯Â¶ Ûµâ ÇçµåÅ ÇÕ À°Ô À°é·Åº 寺 ÁµÕ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÁÖìÅð ÇñÖçÅ ÔË ÇÕ êÇÔñź ×µçÅëÆ ÇÂé·Åº îÇÔñÅòź éÅñ ð¶ê ÕðçÅ ÃÆ Çëð ÇÕö ê°ðÅäÆ ÚÆ÷ òÅº× ç±ÇÜÁź 鱧 ýºê Çç§çÅ ÃÆ¢ ×µçÅëÆ å¯º ìÅÁç À°Ãç¶ ì¶à¶ ÇÂé·Åº

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

îéŶ¢ ÇÂæ¶ ÇÃðë I@ Çî§à ç¶ ÇíÁÅéÕ Ã§Øðô ÇêµÛ¯º ÔÆ ôÇÔð Òå¶ ìÅ×ÆÁź é¶ Õì÷Å Õð ÇñÁÅ¢ Á˵é. àÆ. ÃÆ. ç¶ ÇÂÕ î˺ìð ÔÃé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇÃðå¶ Òå¶ Çܵå ÔÅÃñ Õð ñÂÆ ÔË, ×µçÅëÆ éÔƺ ÇðÔÅ Áå¶ ôÇÔð Ô°ä ÁÅ÷Åç ÔË¢ îË鱧 ׯñÆ éÅ îÅð¯@ÇÕÔÅ ÃÆ ×µçÅëÆ é¶ @ ñÆìÆÁÅ çÆ Á§Çåzî ÃðÕÅð ç¶ Õîźâðź é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ëó¶ ÜÅä Òå¶ ×µçÅëÆ é¶ À°é·Åº 鱧 ׯñÆ éÅ îÅð¶ ÜÅä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂÕ Õîźâð î°Ô§îç ÁñìÆìÆ î°åÅìÕ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

éÅñ ð¶ê Õðç¶ Ãé ÇÂà 寺 ìÅÁç À°é·Åº 鱧 Ûµâä 寺 êÇÔñź ÃËéÅ ç¶ ÁÅñÅ ÁÇèÕÅðÆÁź 鱧 ýºÇêÁÅ ÜźçÅ ÃÆ¢ ÕðÆì ÚÅð çÔÅÇÕÁź åµÕ ñÆìÆÁÅ çÆ ÔÕ±î ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ ×µçÅëÆ îÇÔñÅ ìÅâÆ×Åðâ ðµÖä çÅ ô½ÕÆé ÃÆ Ü¯ Õ°§òÅðÆ Ô°§çÆ ÃÆ Áå¶ Ôð Ã À°Ã éÅñ êðÛÅò¶º òÅº× Ô°§çÆÁź Ãé¢ C@ îÇÔñÅ ìÅâÆ×Åðâ ç¶ çÃå¶ é±§ ÒÁî¶Ü¯éÆÁéÒ çÅ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà ìÅâÆ×Åðâ ÒÚ ê§Ü

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

îÇÔñÅòź é¶ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ ÕðÕ¶ ÃéÃéÆ ëËñÅ ÇçµåÆ ÃÆ ÇÕ ×µçÅëÆ Áå¶ À°Ãç¶ ì¶à¶ À°é·Åº éÅñ ð¶ê Õðç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ìÅâÆ×Åðâź ç¶ çÅÁÇòÁź çÆ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ îôÔ±ð ñÆìÆÁÅÂÆ îé¯ÇòÇ×ÁÅÇéÕ âÅ. öÔî Ãð׶òÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×µçÅëÆ çÆ ÃµåÅ ç¶ òëÅçÅð ÃËÇéÕź é¶ ð¶ê 鱧 Ü§× ç¶ ÔÇæÁÅð ç¶ å½ð Òå¶ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Áå¶ ÔîÇñÁź ñÂÆ ÇòÁÅ×ðÅ Áå¶ Õ§â¯î 鱧 ìó·ÅòÅ ÇçµåÅ¢ ÇÂÔ îé¯ÇòÇ×ÁÅÇéÕ ×µçÅëÆ ÇÖñÅë Ãì±å ÇÂյᶠÕð ðÔÆ ÔË Ü¯ Õ½îźåðÆ ÁêðÅè ÁçÅñå 鱧 ýºê¶ ÜÅä¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº é¶ ÇÃòñ òÅð ô°ð± Ô¯ä 寺 ñÆìÆÁÅ ÒÚ Øµà¯Gصà C@@ ð¶ê ç¶ îÅîÇñÁź éÅñ Ü°ó¶ çÃåÅò¶÷ ÇåÁÅð ÕÆå¶ Ôé¢ ÔÅñźÇÕ À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ñÆìÆÁÅ ÒÚ Õ°ñ F@@@ îÇÔñÅòź éÅñ ìñÅåÕÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ï±éÆòðÇÃàÆ å¯º ÇÂÇåÔÅà çÅ ÁÇèÁËé Õðé ׶ ×µçÅëÆ ì¶ºèÅÜÆ ë½ÜÆ ÁÕËâîÆ ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ ׶¢ AIFE ÇòÚ ×zËܱ¶ôé Õðé ÇêµÛ¯º ×µçÅëÆ ñÆìÆÁÅ çÆ ë½Ü ÇòÚ ÁÅêäÆÁź öòÅòź ç¶ä ñµ×¶¢ AIFF ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ÇÃÖñÅÂÆ ç¶ä ñÂÆ ìðåÅéÆÁÅ çÆ ðÅÇÂñ ë½ÜÆ ÁÕËâîÆ ÇòÖ¶ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ¢ A Á×Ãå AIFI 鱧 ×µçÅëÆ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ë½Ü ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ à¯ñÆ é¶ Ö±éGÖðÅìÅ ðÇÔå ÕzźåÆ ðÅÔƺ ñÆìÆÁÅ ç¶ À°Ã ò¶ñ¶ ç¶ Ô°ÕîðÅé ÇÂçðÆà 鱧 îÅð ÇçµåÅ Áå¶ ñÆìÆÁÅ Áðì ×äðÅÜ çÆ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ¢ À°Ã ÇêµÛ¯º ×µçÅëÆ ñÆìÆÁÅ çÆ ÕzźåÆÕÅðÆ Õîźâ Õ½ºÃñ Áå¶ ë½Ü ç¶ Õîźâð ÇÂé ÚÆë ìä ׶¢ À°é·Åº é¶ AIG@ 寺 AIGB åÕ ñÆìÆÁÅ ç¶ êzèÅé î§åðÆ Áå¶ Çëð AIGC ÇòÚ ðµÇÖÁÅ î§åðÆ òܯº ÁÅêäÆÁź öòÅòź ÇçµåÆÁź¢ ìÅÁç ÇòÚ ×µçÅëÆ ÕzźåÆÕÅðÆ é¶åÅ å¶ ë½Ü ç¶ êzÇõè Õîźâð ìä ׶¢ ×µçÅëÆ é¶ îÅðÚ AIGI ÇòÚ ÁÅêä¶ Ãí êzôÅÃÇéÕ ÁÔ°ç¶ Ûµâ Ççµå¶ å¶ À°Ô ÇÃðë ñÆìÆÁÅ ç¶ ÕzźåÆÕÅðÆ é¶åÅ òܯº ÜÅä¶ ÜÅä ñµ×¶¢

îÅðé çÅ ÇÂðÅçÅ éÔƺ ÃÆ ñÆìÆÁÅ çÆ Á§Çåzî ÃðÕÅð ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ ô°µÕðòÅð 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ ×çÅøÆ é±§ ÜÅä ì°µÞ Õ¶ éÔƺ îÅÇðÁÅ¢ Ü篺 ÇÃðå¶ é¶ó¶ ×çÅøÆ é±§ ëó ÇñÁÅ Ç×ÁÅ åź À°Ã 鱧 îÅðé ç¶ Ô°Õî éÔƺ ÃÆ Ççµå¶¢ ×çÅøÆ é±§ ëóé çÆ òÆâÆú ìÅöÆÁź ÇòÚ ÔÆ Öó·¶ ÇÕö ÇòÁÕåÆ é¶ ìäÅ ñÂÆ Ü¯ ìÅÁç ÇòÚ àËñÆòÆ÷é ÇòÚ ÇòÖÅÂÆ ×ÂÆ¢ òÆâÆú Áé°ÃÅð ëó¶ ÜÅä ò¶ñ¶ ×çÅøÆ ìÔ°å ÔÆ ØìðÅÇÂÁÅ å¶ ì°ðÆ åð·Åº ñÔ±Gñ°ÔÅé Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ À°Ã 鱧 òÅñź 寺 ëó Õ¶ ØÃÆÇàÁÅ Ç×ÁÅ å¶ Õ°µÇàÁÅ Ç×ÁÅ¢ íÆó ÇòÚ ÕÂÆ ÚÆÕ ðÔ¶ Ãé, ÒÀ°Ã 鱧 ÇÜÀ±ºçÅ ðµÖ¯¢ ÇÜÀ±ºçÅ ðµÖ¯¢Ò òÆâÆú ÇòÚ Õðéñ ×çÅøÆ ç¶ ëó¶ ÜÅä ìÅÁç Ü篺 À°Ã ç¶ ÃîµðæÕź å¶ ìÅöÆÁź ÇòÚÅñ¶ ñóÅÂÆ ÇÛó êÂÆ åź À°Ã¶ ç½ðÅé À°Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

7


èîÕ

8

26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ é÷ð ìÃêÅ çÆ ÁÕÅñÆ çñ éÅñ ÃîÞ½å¶ çÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ Ô¯ÂÆ;ÕðÆîê°ðÆ

êÇàÁÅñÅ;ìÔ°Üé ÃîÅÜ êÅðàÆ (ìÃêÅ) ñìÅ êzèÅé ÁòåÅð ÇÃ§Ø ÕðÆîê°ðÆ Ü¯ ÇÂµæ¶ êÅðàÆ ç¶ ÁÅ×±Áź éÅñ ìËáÕ Õðé ÁŶ Ãé, é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ìÃêÅ çÆ ÁÕÅñÆ çñ ìÅçñ éÅñ ÃîÞ½å¶ çÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ã: ìÅçñ ÁÅêäÆ êÅðàÆ çÆ à°µà íµÜ 鱧 ð¯Õä ñÂÆ Áå¶ ÃÇÔï¯×Æ êÅðàÆ íÅÜêŠ鱧 âðÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÇìÁÅé çÅö Ûµâç¶ Ôé¢ À°é·Åº ÁÅêäÆ êÅðàÆ ç¶ òðÕðź 鱧 Ãêôà ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁܶԶ ×°îðÅÔÕ°é ÇìÁÅéŠ寺 ðڶå ðÇÔä¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê±ð¶ î°ñÕ ÒÚ ÇÂµÕ ìÃêŠðêðÆî¯ îÅÇÂÁÅòåÆ ÔË ÇÜÃ é¶ ÇízôàÅÚÅð Õðé òÅñ¶ ÇÕö òÆ ì§ç¶ 鱧 éÔƺ ìõÇôÁÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ Ã: ܯ×Å ÇÃ§Ø ê鯺çÆÁź é¶ ÃÅð¶ ÁÅ×±Áź çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ¢ ÇÂà ìËáÕ ÒÚ Ü¯è ÇÃ§Ø ÁÜé¯çÅ,ÔÅÕî ÇÃ§Ø ÔÃéê°ð å¶ Ô¯ð ÁÅ×± òÆ ÔÅ÷ð Ãé¢

ÇÕÃÅéź òµñ¯º BI 鱧 C اචð¶ñź ð¯Õä çÅ ÁËñÅé

îÅéÃÅ;ׯÇì§çê°ðÅ çÆ ÁËÕòÅÇÂð ÕÆåÆ ÷îÆé ÇòÚ¯º AHF ¶Õó ÷îÆé òÅêÃÆ çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ AG ÇÕÃÅé Üæ¶ì§çÆÁź òµñ¯º ׯÇì§çê°ðÅ òµñ Õ±Ú Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ç÷ñ·¶ ç¶ Ã˺Õó¶ ÇÕÃÅéź 鱧 îÅéÃÅ Õ˺ÚÆÁź Òå¶ ê°ÇñÃ é¶ éÅÕÅì§çÆ ÕðÕ¶ ð¯Õ ÇñÁÅ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç ÇÕÃÅéź é¶ ìÇá§âÅE êÇàÁÅñÅ ð¯â Òå¶ èðéÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ, ÇÜà éÅñ ÁÅòÅÜÅÂÆ áµê Ô¯ Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆ¢ ÁµèŠاàÅ Úµñ¶ ÇÂà ÜÅî ç½ðÅé ê§ÜÅì ÇÕÃÅé ï±éÆÁé ç¶ Ã±ìÅ êzèÅé ð°ñç± ÇÃ§Ø îÅéÃÅ, À°×ðÅÔź ç¶ Ç÷ñ·Å êzèÅé ðÅî ÇÃ§Ø íËäÆìÅØÅ Áå¶ Õ°ñò§å ÇÃ§Ø ÇÕôé×ó· é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÅçñ ÔÕ±îå â§â¶ ç¶ ÷¯ð éÅñ ÷îÆéź Ö¯ ðÔÆ ÔË êð ÇÕÃÅé ÁÅêäÅ ÔµÕ ñË Õ¶ ÔÆ ðÇÔä׶¢ À°Õå ÁÅ×±Áź ÇÕÔÅ ÇÕ BI ÁÕå±ìð 鱧 ê±ð¶ ê§ÜÅì ÇòÚ C اචð¶ñź ð¯ÕÆÁź ÜÅä×ÆÁź¢ ÜÅî 寺 ìÅÁç Ü篺 ÇÕÃÅéź é¶ Áµ×¶ òèä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ åź ê°ÇñÃ é¶ ÃÅð¶ ÇÕÃÅéź 鱧 Ç×zøåÅð ÕðÕ¶ æÅäŠܯ×Å Áå¶ Õ¯àèðî± ÇòÚ ì§ç Õð ÇçµåÅ¢

26 October 2011, Wednesday

ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÕÅÃ ç¶ î°µç¶ Òå¶ ñó¶×Å;ìÅçñ

Ö¶îÕðé, ÁîðÕ¯à;ÁÕÅñÆE íÅÜêÅ ×áܯó ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÇòÕÅÃ ç¶ î°µç¶ Òå¶ ñó¶×Å, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà ÃðÕÅð òµñ¯º ê§ÜÅì Á§çð ÇܧéÅ ÇòÕÅà ԯÇÂÁÅ ÔË, À°Ô ÇÂÕ ÇðÕÅðâ ÔË¢ ÇòÕÅà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇõÇÖÁÅ ç¶ ÇòÕÅà òµñ òÆ ÃðÕÅð òµñ¯º Çòô¶ô ÇèÁÅé ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ î°µÖ î§åðÆ Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ Ã§å ÕðåÅð ÇÃ§Ø Çí§âðÅòÅÇñÁź çÆ ïÅç ÒÚ Çê§â í±ðÅ Õ¯ÔéÅ ÇòÖ¶ îéŶ ׶ î¶ñ¶ ç¶ Ãì§è ÇòÚ Ü°óÆÁź ç×åź ç¶ ÇÂÕµá 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁź ÕÆåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆ Á÷ÅçÆ å¯º ìÅÁç Ãí 寺 ÇíÁÅéÕ ñóÅÂÆ ÁËîðÜ˺ÃÆ Çòð°µè ñóéÆ êÂÆ ÃÆ, À°Ã òÕå çå ÕðåÅð ÇÃ§Ø ÖÅñÃÅ Çí§âÅðòÅÇñÁź é¶ CG Üñ±Ãź çÆ ç¶Ö ð¶Ö ÕÆåÆ¢ ÇÂà î½Õ¶ À°é·Åº çå ÕðåÅð ÇÃ§Ø ç¶ Ãê°µåð íÅÂÆ îéÜÆå ÇÃ§Ø òµñ¯º ôz¯îäÆ Õî¶àÆ Ú¯äź ç½ðÅé ÇéíÅÂÆ ×ÂÆ í±ÇîÕÅ çÆ ôñÅØÅ ÕÆåÆ¢ Ã: ìÅçñ

Çê§â í±ðÅ Õ¯ÔéÅ ÇòÚ Ã§å ÕðåÅð ÇÃ§Ø ÖÅñÃÅ Çí§âðźòÅÇñÁź çÆ ïÅç ÇòÚ ñµ×¶ î¶ñ¶ ç¶ î½Õ¶ î§Ú Òå¶ ìËá¶ î°µÖ î§åðÆ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ, ôz¯îäÆ Õî¶àÆ êzèÅé Üæ¶: ÁòåÅð ÇçØ, íÅÂÆ îéÜÆå ÇçØ, ÇòèÅÇÂÕ êz¯: ÇòðÃÅ ÇÃ§Ø òñà¯ÔÅ å¶ Ô¯ð¢ é¶ Çê§â ç¶ ÇòÕÅà òÅÃå¶ E ñµÖ ð°ê¶ çÆ ×zźà å¶ Çê§â Á§çð ÁéÅÜ î§âÆ é±§ òµâÆ ìäÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ Üæ¶: Ç×ÁÅéÆ ×°ðìÚé ÇÃ§Ø é¶ î§× ÕÆåÆ ÇÕ ÃðÕÅð ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ÕÅ鱧é Áîñ ÇòÚ ÇñÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÇÕö èÅðÇîÕ ×z§æ çÅ ÁêîÅé Õðé òÅñ¶

ÇÖñÅë ÃÖå ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶¢ ÇÂà î½Õ¶ ÃzÆ ÁÕÅñ åõå ÃÅÇÔì ç¶ ÃÅìÕÅ Üæ¶: Ç×ÁÅéÆ Ü¯Çקçð ÇÃ§Ø ò¶çźåÆ, ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé Üæ¶: ÁòåÅð ÇÃ§Ø é¶ òÆ Ã§å ÕðåÅð ÇÃ§Ø òµñ¯º ÕÆåÆÁź öòÅòź 鱧 ïÅç ÕÆåÅ¢ çåź ç¶ Ãê°µåð å¶ ê¶âÅ ç¶ Ú¶ÁðîËé íÅÂÆ îéÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÁÅÂÆÁź

ÃîÅÇÜÕ ì°ðÅÂÆÁź ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ ÇòðÅÃåÆ î¶ÇñÁź çÅ ÁÇÔî ï¯×çÅé

ñ°ÇèÁÅäÅ;ÒÇòðÅÃåÆ î¶ñ¶Ò éÅðÆ ôÕåÆ Áå¶ éÅðÆ Ã°å§åðåŠ鱧 Ô¯ð î÷ì±å Õðé ÇòÚ ÁÇÔî ð¯ñ ÇéíÅÀ°ºç¶ Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ èÆÁź 鱧 ÁîÆð å¶ ê°ðÅåé Çòðö ìÅð¶ ÜÅ×ð±Õ ÕðÕ¶ ÃîÅÜ ÇòÚ¯º ì°ðÅÂÆÁź Öåî Õðé ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô°§ç¶ Ôé¢ ÇÂÔ êz×àÅòÅ âÅ: À°Çê§çðÜÆå Õ½ð Çòµå î§åðÆ ê§ÜÅì é¶ ÃðÕÅðÆ ÕÅñÜ øÅð ò¯îËé ÇòÖ¶ ÕðòŶ ׶ ç¯Eð¯÷Å ÒÇòðÅÃåÆ î¶ñÅ èÆÁź çÅÒ ç¶ À°çØÅàéÆ ÃîÅ×î çÆ êzèÅé×Æ

 ÇòðÅÃåÆ î¶ñ¶ ÓÚ ÕðòŶ

׶ òµÖ;òµÖ î¹ÕÅìñ¶, ÕÂÆ êÌçðôéÆÁ» òÆ ñµ×ÆÁ»

ÇÂà î½Õ¶ ÕËìÇéà î§åðÆ Ã. ÔÆðÅ ÇÃ§Ø ×ÅìóÆÁÅ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñÆ òÅð ÇÂà î¶ñ¶ ÇòÚ ñóÕÆÁź ç¶ Ö¶â î°ÕÅìñ¶ ÕðòŶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé Áå¶ î¶ñ¶ ÇòÚ ñ×íµ× A ñµÖ ìÆìÆÁź ôÅîñ Ô¯ä×ÆÁź¢ î¶ñ¶ ÒÚ ÇÜµæ¶ ñóÕÆÁź Çëð å°ð Õ¶ î¶ñ¶ çÅ ÁÅé§ç îÅä ðÔÆÁź Ãé, À°æ¶ Áé¶Õź êzÕÅð ç¶ ÖÅä êÆä ç¶ êçÅðæź çÆÁź ÃàÅñź Áå¶ ÁÅî òð寺 ç¶ ÃîÅé çÆÁź êzçðôéÆÁź òÆ ÇÖµÚ çÅ Õ¶ºçð ìäÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ãé¢

ÇÃàÆ Ã˺àð Ø°àÅñÅ

ÕËêàé å¶ ÃÅæÆÁź 鱧 ÇéµÜÆ ê¶ôÆ å¯º Û¯à

ÒÇòðÅÃåÆ î¶ñÅ èÆÁź çÅÒ À°çØÅàé Õðç¶ Ô¯Â¶ Ö÷ÅéÅ î§åðÆ âÅ: À°Çê§çðÜÆå Õ½ð éÅñ ÔÆðÅ ÇÃ§Ø ×ÅìóÆÁÅ, ÁîðÜÆå ÇÃ§Ø íÅàÆÁÅ, ÃzÆ êz¶î Çîµåñ Áå¶ Çêz§ÃÆêñ ×°ðÇò§çð Õ½ð òÆ é÷ð ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ (õܶ) ÒÇòðÅÃåÆ î¶ñÅ èÆÁź çÅÒ Ã ðÅÜÃæÅéÆ éÅÚ ÕðçÆÁź Ô¯ÂÆÁź î°ÇàÁÅðź¢

ñ°ÇèÁÅäÅ;ìÔ°Õð¯óÆ ÇÃàÆ Ã˺àð Ø°àÅñ¶ çÆ Ô¯ÂÆ Ã°äòÅÂÆ ç½ðÅé ÕËêàé Ãî¶å AE ÕÇæå ç¯ôÆ ÁµÜ ÁçÅñå ÇòÚ ÔÅ÷ð éÔƺ ԯ¶, ÇÜà Òå¶ ÜµÜ é¶ À°é·Åº 鱧 ÇéÜÆ ê¶ôÆ å¯º Û¯à ç¶ ÇçµåÆ¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ÁµÜ î°µÖ å½ð Òå¶ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇçØ, À°é·Åº ç¶ ê°µåð ðäǧçð ÇçØ, çÅîÅç ðÇî§çð ÇÃ§Ø ÇðµÚÆ Áå¶ Ú½èðÆ Ü×ÜÆå ÇÃ§Ø ÁçÅñå ÇòÚ ÔÅ÷ð éŠԯ¶¢ ÇÂé·Åº ç¶ òÕÆñź òµñ¯º ÁçÅñå ÇòÚ ÔÅ÷ð éÅ Ô¯ä ç¶ òµÖEòµÖ ÕÅðé çµÃ¶ ÇÜà Òå¶ ÜµÜ ÃzÆ ÁËÃ. êÆ. ìź×ó é¶ À°Õå ÕÇæå ç¯ôÆÁź Ãî¶å AE 鱧 ÇéµÜÆ ê¶ôÆ å¯º Û¯à ç¶ ÇçµåÆ¢ ÁµÜ ÁçÅñå çÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕðÆì B اචåµÕ ÚµñÆ¢ ÁçÅñå ÇòÚ à±â¶ Ô¯î÷ ç¶ ÁÇèÕÅðÆ Áð°é éÂÆÁð ç¶ òÕÆñ òµñ¯º À°é·Åº ç¶ ÔµÕ ÒÚ ñ×ÅåÅð ç±Ü¶ Ççé òÆ ìÇÔà ÜÅðÆ ðµÖ¶¢ ÁµÜ òÆ À°é·Åº ç¶ òÕÆñ ÁÅêäÆ ìÇÔà î°Õ§îñ éÔƺ Õð ÃÕ¶¢ ÜµÜ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ BC ÁÕå±ìð Ãò¶ð¶ A@ òܶ åµÕ î°ñåòÆ Õð ÇçµåÆ¢

Ú§âÆ×ó·;î°µÖ î§åðÆ ê§ÜÅì Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ òµñ¯º Õµñ· ñ§ìÆ ÔñÕ¶ ÇòÚ êÆêñ÷ êÅðàÆ ÁÅë ê§ÜÅì ç¶ êzèÅé Ã. îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ Áå¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ Ã. ððÜÆå ÇÃ§Ø ìðéÅñÅ Çòð°µè ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ÇåµÖÆÁź ÇàµêäÆÁź 鱧 ñË Õ¶ ÁµÜ ç¯òź Çèðź ÇòÚÅñ¶ ç±ôäìÅ÷Æ ÇÃÖð Òå¶ ê°µÜ ×ÂÆ¢ Ã. îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÁµÜ ÇÂ毺 ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÁÅêä¶ åŶ Ã. ìÅçñ 鱧 Ã±ì¶ çÅ î°µÖ ×çÅð çµÃÇçÁź À°é·Åº Òå¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ Ã. ìÅçñ é¶ ÁÅêä¶

ÇñÁÅ ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö î°µÖ î§åðÆ ç¶ ÃñÅÔÕÅð Áå¶ çñ ç¶ ÃÕµåð âÅ. çñÜÆå ÇÃ§Ø ÚÆîÅ é¶ ÁÅêä¶ ÇÂÕ Ü°ÁÅìÆ ÇìÁÅé ÇòÚ Ã. îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ Áå¶ Ã°ðÜÆå ÇÃ§Ø ìðéÅñŠ鱧 Õź×ðà çÆ ãÅñ ìä Õ¶ À°é·Åº ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ Õ§î Õðé çÆ æź Õź×ðà éÅñ Çîñ Õ¶ ÷îÅéå ìÚÅÀ± ïÅåðÅ ô°ð± Õðé çÆ ðŶ ÇçµåÆ¢ çñ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð Ã. êz¶î ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ é¶ îéêzÆå 鱧 ÁÅêä¶ ÇÃÁÅÃÆ ×°ð± Ã. êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ 寺 í×½ó¶ ԯ¶ ÕðÅð Çç§ÇçÁź À°é·Åº 鱧 ì°µÕñ çŠõê çµÇÃÁÅ¢

ÕðÇçÁź ÕÆåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ÃðÕÅð òµñ¯º ê°ðÅåé õÇíÁÅÚÅðÕ å¶ ÁîÆð Çòðö 鱧 êzë°µñå Õðé ñÂÆ Ã°ÇÔðç ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÕÅñÜ é±§ B ñµÖ ð°ê¶ ç¶ä çÅ ÁËñÅé òÆ ÕÆåÅ¢

ÖÇÔðÅ òñ¯º êÆ. àÆ. ÃÆ. ÇÖñÅë Ú¯ä ÕÇîôé 鱧 ÇôÕÅÇÂå Üñ§èð ;Õź×ðÃÆ ÇòèÅÇÂÕ Ã. ðÖêÅñ ÇÃ§Ø ÖÇÔðÅ é¶ êÆ. àÆ. ÃÆ. ÚËéñ Òå¶ ÇÂÕåðëÅ Çðê¯ðÇà§× Õðé Áå¶ Õź×ðà êÅðàÆ ÒÚ ç°ë¶ó êÅÀ°ä çÆÁź Õ¯Çôôź Õðé ç¶ ×§íÆð ç¯ô ñ×ÅÀ°ºç¶ ԯ¶ î°µÖ Ú¯ä ÕÇîôé ÃzÆ ÁËÃ. òÅÂÆ Õ°ðËôÆ Õ¯ñ¯º ÇÂà ÚËéñ ÇÖñÅë ÕÅðòÅÂÆ çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË¢ ÁµÜ ÇÂæ¶ ÇÂÕ êµåðÕÅð çî¶ñé 鱧 çì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ òñ¯º ÁÅêä¶ ÇÃÁÅÃÆ îé¯ðæź ñÂÆ ÇÂà ÚËéñ çÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ç°ðòð寺 çÅ Ö°ñÅÃÅ ê§ÜÅì Õź×ðÃ ç¶ êzèÅé ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø êÇÔñź ÔÆ Õð Ú°µÕ¶ Ôé êð Ô°ä ÚËéñ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð êµåðÕÅð òñ¯º Õź×ðà çÆ Õòð¶Ü Ãì§èÆ Ççµå¶ ׶ ÇçôÅEÇéðç¶ôź òÅñÆ ÂÆEî¶ñ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä 鱧 ÇÂÕ ×§íÆð îÅîñÅ çµÇÃÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÂÆEî¶ñ ÒÚ ÃÅë ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº Ãî¶å ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇçØ, ÁðÇò§ç Ö§éÅ, ܵÃÆ Ö§×±óÅ å¶ Ô¯ð ÃÆéÆÁð ÁÅ×±Áź çÆ Çðê¯ðÇà§× éÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶, ÜçÇÕ ÚËéñ êzåÆ éðî ðòµÂÆÁÅ ðµÖä òÅñ¶ Õź×ðÃÆ ÁÅ×±Áź çÆ ÔÆ Õòð¶Ü ÕÆåÆ ÜÅò¶¢

ÃÖôÆÁåź çÅ è§éòÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ ÇòèÅÇÂÕ êz¯: ÇòðÃÅ ÇÃ§Ø òñà¯ÔÅ é¶ ÇÂñÅÕ¶ 鱧 çðê¶ô ÃîµÇÃÁÅòź 寺 î°µÖ î§åðÆ é±§ ÜÅä± ÕðòÅÇÂÁÅ¢ ÇÂà ÇÂÕ§á 鱧 ÇÃ§Ø ÃÅÇÔì Ç×ÁÅéÆ ÜÃÇò§çð ÇçØ, Ç×: Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÇÃ§Ø ÃÅÇÔì, ÇÃ§Ø ÃÅÇÔì íÅÂÆ Ã°ÖÇܧçð ÇçØ, ë˵âð¶ôé ç¶ êzèÅé íÅÂÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø Ãê°µåð íÅÂÆ ÁîðÆÕ ÇçØ, íÅÂÆ ðÅî ÇÃ§Ø Üé: ÃÕµåð, âÅ: îéÜÆå ÇÃ§Ø í¯îÅ, ï±æ ÁÅ×± ðÅÜìÆð ÇÃ§Ø í°µñð (òðéÅñÅ), ÜÃìÆð ÇÃ§Ø Ø°§îä, íÅÂÆ í×ò§å ÇÃ§Ø ÇÃÁÅñÕÅ, ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø Ü§î±, ôz¯îäÆ Õî¶àÆ ìÅìÅ Çéðîñ ÇçØ, ôz¯îäÆ Õî¶àÆ î×Çò§çð ÇÃ§Ø ÖÅêó Ö¶óÆ, ìñÇò§çð ÇÃ§Ø Ö¯ÜÕÆê°ð, òÕÆñ ê±ðé ÇÃ§Ø Ô°§çñ, ÁÅÖ§â ÕÆðåéÆ Üæ¶ ç¶ ÁÅ×± ìñç¶ò ÇçØ, î˺ìð Üé: Õ½ºÃñ ÜÃìÆð ÇÃ§Ø í°µñð, ðÖç¶ò ÇÃ§Ø ÇâêàÆ å¶ ÔðíÜé ÇÃ§Ø îéÅòÅ é¶ òÆ Ã§ì¯èé ÕÆåÅ¢

ìðéÅñÅ å¶ îéêzÆå çÆ ìÅçñ çñ éÅñ ç±ôäìÅ÷Æ ÇÃÖð Òå¶ ê°µÜÆ Ã½ó¶ ðÅÜÃÆ ÇÔµåź ñÂÆ ê§ÜÅì çÅ Õ¯ÂÆ ÁµèÅ Õð÷Šܯ CE@@@ Õð¯ó ð°ê¶ ìäçÅ ÃÆ é±§ îÅø ÕðòÅÀ°ä çÅ î½ÕÅ ÁµÖ¯Eêð¯Ö¶ ÕÆåÅ ÇÜà ñÂÆ ê§ÜÅìÆ Õç¶ òÆ Ã. ìÅçñ 鱧 î°ÁÅø éÔƺ Õðé׶¢ À°é·Åº Ã. ìÅçñ Áå¶ À°é·Åº ç¶ À°ê î°µÖ î§åðÆ ì¶à¶ 鱧 åÅéÅôÅÔ òÆ ÇÕÔÅ¢ À°é·Åº Ã. ìÅçñ Òå¶ ÇÂÔ òÆ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ À°é·Åº Ã. ×°ðÚðé ÇÃ§Ø à½ÔóÅ Ãî¶å ÇÂÕ å¯º ìÅÁç ç±Ãð¶ ðÅÜÃÆ ÁÅ×± Áå¶ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁź çÆ Çêµá ÇòÚ Û°ðÅ îÅÇðÁÅ, ÇÜé·Åº ÇòÚ À°é·Åº ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é±§ òÆ ôÅîñ çµÇÃÁÅ¢

À°é·Åº çÅÁòÅ ÕÆåÅ Ã. ìÅçñ Üź À°é·Åº çÅ ì¶àÅ ñ§ìÆ å¶ Ç×µçóìÅÔÅ ÔñÕ¶ 寺 Ú¯ä ñóé çÆ ×µñ Ã¯Ú òÆ éÔƺ ÃÕç¶, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº ÔñÇÕÁź ç¶ ñ¯Õź é¶ ç¯òź çÅ ÁÃñ ð±ê ç¶Ö


èîÕ

HAPPY DIWALI

26 October 2011, Wednesday

11


12

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ é÷ð Çõìñ ç¶ ÇÖñÅø Üñ§èð ç¶ æÅä¶ ÇòÚ ÇôÕÅÇÂå çðÜ

Üñ§èð> ÖÅçÆ ì¯ðâ ç¶ Ú¶ÁðîËé å¶ íÅÜêÅ ç¶ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± Çòܶ ÃźêñÅ òµñ¯º Õ½îÆ Þ§â¶ é±§ À°ñàÅ ñ×ÅÀ°ä ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Õ¶ºçðÆ î§åðÆ ÕÇêñ Çõìñ ÇÖñÅø Üñ§èð ç¶ ìÃåÆ ìÅòÅ Ö¶ñ æÅä¶ ÒÚ ÇôÕÅÇÂå çðÜ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ Çòܶ ÃźêñÅ é¶ ÕÇêñ Çõìñ ÇÖñÅø ÇÂÔ ÇôÕÅÇÂå çµÖäÆ ÁëðÆÕÅ ç¶ î¯×źÇìÕ ÇòÚ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇÂÕ ÃîÞ½å¶ ç½ðÅé Çåð§×¶ 鱧 À°ñàÅ ðµÖä ç¶ Çòð¯è ÇòÚ çðÜ ÕðòÅÂÆ ÔË¢ ÖÅçÆ ì¯ðâ ç¶ Ú¶ÁðîËé ÃzÆ Çòܶ ÃźêñÅ é¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ç¶ ԯ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÞ½å¶ ç½ðÅé Ü篺 ÃzÆ ÇÃìµñ ÔÃåÅÖð Õð ðÔ¶ Ôé åź À°é·Åº ç¶ Áµ×¶ ñµÇ×ÁÅ Çåð§×Å À°ñàÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜÔóÅ ÇÕ ×§íÆð ÁêðÅè ÔË¢ ê°ÇñÃ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÕÇêñ Çõìñ ÇÖñÅø GCF é§ìð ÇôÕÅÇÂå çðÜ Õð ñÂÆ ÔË¢ ÇÂà î½Õ¶ ðÇð§çð ÁÅé§ç, Õîñ ôðîÅ, Õ°ñò§å ÇÃ§Ø ÇéÔ§×, éð¶ô ááÂÆ, Áܶ Ú¯êóÅ, ðî¶ô ÕÅñÆÁÅ å¶ Ô¯ð ÕÂÆ ÁÅ×± Ãé¢

ç¯ò¶º ìÅçñ Õðé׶ Üé Ú¶åéÅ ðËñÆ ÒÚ ôî±ÔñÆÁå Üñ§èð> AC éò§ìð 鱧 ê§ÜÅì ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä òÅñÆ Üé Ú¶åéÅ ïÅåðÅ ç¶ Çå§é Ççé ÇòÚ î°µÖ î§åðÆ, À°µê î°µÖ î§åðÆ éÅñ ðÇÔä׶¢ ê§ÜÅì íÅÜêÅ çÆ ÁµÜ ë×òÅóÅ ÇòÚ ÁµÜ ôÅî Öåî Ô¯ÂÆ Õ¯ð Õî¶àÆ çÆ îÆÇà§× ÇòÚ ê§ÜÅì íÅÜêÅ ç¶ Ç§ÚÅðÜ ÃzÆ ôźåÅ Õ°îÅð Ãî¶å ÃÆéÆÁð ÁÅ×±Áź é¶ ïÅåðŠ鱧 Ãëñ ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇåÁÅðÆÁź çÆ ÃîÆÇÖÁÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À°Õå ïÅåðÅ ÇòÚ êÇÔñ¶ Ççé î°µÖ î§åðÆ, ç±Ãð¶ Ççé À°µê î°µÖ î§åðÆ å¶ åÆÃð¶ Ççé ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð ÃzÆîåÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð éÅñ ðÇÔä׶¢ Õ¯ð Õî¶àÆ ÇòÚ ÃzÆ ôźåÅ Õ°îÅð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñź Õ°Þ ðËñÆÁź ê§ÜÅì ÇòÚ Ãëñ éÔƺ ðÔÆÁź Ãé å¶ ÇÂà òÅð ÃzÆ ñÅñ ÇÕzôé ÁâòÅéÆ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÁÅ ðÔÆ ðËñÆ é±§ ÕÅëÆ íðòź Ãîðæé Çîñ ÇðÔÅ ÔË¢

26 October 2011, Wednesday

îé°µÖÆ åÃÕðź çÆ êçç ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË ê§ÜÅì

Üñ§èð> îé°µÖÆ åÃÕðź òµñ¯º ñ¯Õź 鱧 Çòç¶ô í¶Üä ç¶ éźÁ Òå¶ Õð¯óź ð°ê¶ ×°ÁÅÀ°ä ç¶ îÅîñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä ç¶ ìÅòܱç îé°µÖÆ åÃÕðź ñÂÆ Áܶ òÆ ê§ÜÅì ÇòÚ êÇÔñÆ êçç ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ÇòÚ Áܶ åµÕ ÕðÆì A@@@ Õð¯ó ð°ê¶ çÆ îé°µÖÆ åÃÕðź òµñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ áµ×Æ ç¶ îÅîñ¶ çðÜ Ô¯Â¶ ê¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ¯º Ç÷ÁÅçÅ îÅîñ¶ ç¯ÁÅìÅ ç¶ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ éòźôÇÔð, Ô°ÇôÁÅðê°ð, Õê±ðæñÅ å¶ Üñ§èð ÇòÚ Áܶ òÆ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ Ãð×ðî Ôé ÇÜÔó¶ ÇÕ ÇÕö ÔÅñå ÇòÚ Çòç¶ô ÜÅä 鱧 êÇÔñ Çç§ç¶ Ôé¢ Ã±åðź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ñ§ì¶ Ã 寺 îé°µÖÆ åÃÕðÆ çÅ Õ§î Õð ðÔ¶ ñ¯Õź ç¶ Õ¯ÂÆ òÆ çøåð éÔƺ Ôé å¶ À°Ô ëÆñâ ÇòÚ ðÇÔ Õ¶ ÁÅêä¶ ðµÖ¶ ¶ܧàź 寺 Õ§î ÕðòÅ ðÔ¶ Ôé å¶ ÁÅê À°Ô î°§ìÂÆ å¶ Ú§âÆ×ó·, ÇçµñÆ òð׶ ôÇÔð ÇòÚ ìËᶠÔé¢ A@@@ Õð¯ó ð°ê¶ ç¶ ÕðÆì ðÕî åź îé°µÖÆ åÃÕðź òµñ¯º ñ¯Õź 寺 ñË ñÂÆ ×ÂÆ ÃÆ êð ê§ÜÅì ÇòÚ ñ¯Õź çÆ Ç×äåÆ

Ô÷Åðź ÇòÚ Ôé ÇÜé·Åº é¶ Çòç¶ô ÜÅä ç¶ ÚµÕð ÇòÚ ÁÅêä¶ ðÕî ×°ÁÅÂÆ ÔË å¶ ÇÂà ÇòÚ ÇÂÕ òµâÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ Ü篺 ÃÅìÕÅ Ö¶åðÆ êÅÃêð¯à ÁøÃð ÁîðÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÇÂÕ êÅÃê¯ðà ñ¯Õ ÁçÅñå À°é·Åº ñ¯Õź ñÂÆ ñ×ÅÂÆ ÃÆ ÇÜÔó¶ ÇÕ Çòç¶ôź ÇòÚ ×Ëð ÕÅ鱧éÆ ã§× éÅñ ׶ Ãé å¶ ê°Çñà òµñ¯º ìÅÁç ÇòÚ ëó¶ ׶ Ãé å¶ ê°ÇñÃ é¶ À°é·Åº 鱧 òÅêà íÅðå í¶Ü ÇçµåÅ ÃÆ¢

Ö¶åðÆ êÅÃê¯ðà ÁøÃð é¶ À°Ã ò¶ñ¶ êÅÃê¯ðà ñ¯Õ ÁçÅñå ñ×Å Õ¶ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ñ¯Õź 鱧 ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÃÆ Ü¶Õð À°Ô Çòç¶ô ×Ëð ÕÅ鱧éÆ ã§× éÅñ í¶Üä òÅñ¶ ÕÇæå îé°µÖÆ åÃÕðź ç¶ ÇÖñÅø ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé ÇÂÔ ÇñµÖ Õ¶ ç¶ä ÇÕ À°Õå åÃÕð é¶ À°é·Åº 寺 ðÕî ñË Õ¶ Çòç¶ô í¶ÇÜÁÅ ÔË åź À°Ô êÅÃê¯ðà ÜÅðÆ Õð ÃÕç¶ Ôé å¶ êÅÃê¯ðà çøåð çÆ ÇÂà Çòô¶ô êÅÃê¯ðà ñ¯Õ ÁçÅñå 鱧 òµâÅ

Õ¶ºçð ÃðÕÅð ê§ÜÅì ÒÚ Ö¯ñ·¶×Æ ê§Ü éðÇÃ§× ÕÅñÜ

ñÇÔðÅ×Å×Å> Õ¶ºçðÆ ÇÃÔå Áå¶ êÇðòÅð íñÅÂÆ î§åðÆ ×°ñÅî éìÆ ÁÅÜÅç é¶ ÃæÅéÕ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÔËñæ Ã˺àð 鱧 C@ 寺 òèÅ Õ¶ E@ ÇìÃåÇðÁź ç¶ Áê×ð¶â Õðé çÅ éÆºÔ êµæð ðµÇÖÁÅ¢ ÃæÅéÕ ÁéÅÜ î§âÆ ÇòÖ¶ ðµÖÆ ðËñÆ é±§ çì¯èé ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁµÜ ê±ðÅ Çòôò ÁµåòÅç çŠçåÅê Þµñ ÇðÔÅ ÔË êð ê§ÜÅìÆÁź é¶ ÁÅêäÆ ÇÔ§îå éÅñ ÇÂà 寺 Û°àÕÅðÅ êÅÇÂÁÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÃÔå íñÅÂÆ ÃÕÆîź ìÅð¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Õ¶ºçð ÃðÕÅð ê§ÜÅì ÇòÚ éðÇÃ§× çÆ êó·ÅÂÆ ñÂÆ ê§Ü ÃðÕÅðÆ éðÇÃ§× ÕÅñÜ Ö¯ñ· ðÔÆ ÔË ÇÜé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ Ã§×ð±ð Ç÷ñ·¶ ÇòÚ ìä¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì Á§çð ÇÃÔå ÃÔ±ñåź ñÂÆ Ô÷Åðź Õð¯ó ð°ê¶ Õ¶ºçð ÃðÕÅð òñ¯º

Áñµ× Áñµ× ÃÕÆîź ÁèÆé í¶Ü¶ ׶ Ôé¢ À°é·Åº îÅñòÅ ìËñà Á§çð Õ˺Ãð çÆ ÇìîÅðÆ ìÅð¶ ÇÚ§åÅ êz×àÅÂÆ Áå¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ëðÆçÕ¯à êÇàÁÅñÅ Áå¶ Á§ÇîzåÃð ç¶ ÃðÕÅðÆ îËâÆÕñ ÕÅñÜź ÇòÚ Õ˺Ãð ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ Õð¯óź ð°ê¶ çÆ îôÆéðÆ Áå¶ âÅÕàð í¶Ü¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé À°æ¶ Ãì ÔËñæ Ã˺àðź ÇòÚ òÆ Õ˺Ãð ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ êzì§è ÕÆå¶ ÜÅä׶¢ Õ˺Ãð êÆóå C@@ îðÆÜź ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ AAA ñµÖ ð°ê¶ ÕÆî¯æðËêÆ ñÂÆ ðÅÜ ÃðÕÅð 鱧 êËö í¶Ü¶ ÜÅ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ê§ÜÅì Õź×ðÃ ç¶ êzèÅé Áå¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÕËêàé ÁîÇð§çð ÇÃ§Ø é¶ ðËñÆ é±§ çì¯èé ÕðÇçÁź ÇõèÅ ÁÕÅñÆÁź 鱧 ò§×ÅÇðÁÅ¢ À°é·Åº ÁÕÅñÆÁź çÆ èµÕ¶ôÅÔÆ ÇÖñÅø Õź×ðÃÆ òðÕðź 鱧

âź×Å Ú°µÕ Õ¶ ñÅîì§ç Ô¯ä çŠõçÅ ÇçµåÅ¢ ÇÂà î½Õ¶ Çòð¯èÆ Çèð çÆ é¶åÅ ìÆìÆ ðÅÇܧçð Õ½ð íµáñ, ê§ÜÅì îÅîÇñÁź ç¶ Ç§ÚÅðÜ ×°ñÚËé ÇÃ§Ø Úµóç, î˺ìð êÅðñÆî˺à ÇòÜËǧçð Çç×ñÅ, ÇòèÅÇÂÕ Ã°Çð§çð êÅñ ÇÃìÆÁÅ, ððÜÆå ÇÃ§Ø èÆîÅé, ÃÅìÕÅ ÇòèÅÇÂÕ ÜÃòÆð ÇçØ, ÁðÇò§ç Ö§éÅ, Áîé Áð¯óÅ, ðÅÇܧçð çÆêÅ Áå¶ Ã°íÅô ×ð¯òð ÔÅ÷ð Ãé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÔÃêåÅñ çÆ Áê×z¶âôé ñÂÆ ðµÖ¶ éÆºÔ êµæð ÇòÚ ê§ÜÅì ç¶ î°µÖ î§åðÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ, ÇÃÔå î§åðÆ ÃµåêÅñ ׯÃÅÂƺ, ðÅÜ ÃíÅ î˺ìð ðÖç¶ò ÇÃ§Ø ãƺâÃÅ Áå¶ ÇâêàÆ ÕÇîôéð Õ°îÅð ðÅÔ°ñ ç¶ À°êÃÇæå Ô¯ä çÅ Ç÷Õð ÔË êð ÔÅÜð Õ¯ÂÆ éÔƺ ÃÆ¢

Çøñî Òì§àÆ÷ àzÆÒ òÅåÅòðä 鱧 ìÚÅÀ°ä çÅ Ú§×Å À°êðÅñÅ> íµàÆ

Ú§âÆ×óA À°µØ¶ ÔÅÃðà ÁÇíé¶åÅ ÜÃêÅñ íµàÆ é¶ Ú§âÆ×ó· êz˵à Õñµì ÇòÖ¶ ÇÂµÕ êµåðÕÅð çî¶ñé ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÇÕ Áܯն ç½ð ÇòÚ ñ¯Õź 鱧 òè¶ð¶ çðÖå ñ×Å Õ¶ òÅåÅòðä 鱧 ìÚÅÀ°ä çÆ Ã¯Ú ÒÚ ÇòÚðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°Ô ÇÂµæ¶ ÁÅêä¶ ì¶à¶ ÜÃðÅÜ ÇÃ§Ø íµàÆ ç°ÁÅðÅ Çéðç¶ôå ÕÆåÆ ÁËéÆî¶ôé Çøñî Òì§àÆ÷ àzÆÒ é±§ êµåðÕÅðź ç¶ Ãéî°µÖ ÇçÖŶ ÜÅä ç¶ ÃîÅð¯Ô ÇòÚ ê°µÜ¶ Ãé¢ ÇÂà î½Õ¶ Òå¶ îËâ ÁÅðàà ÜÃêÅñ íµàÆ Çøñî ÃÕ±ñ çÆ ÃÆ.ÂÆ.ú. å¶ ÁçÅÕÅðÅ ÃòÆåÅ íµàÆ, Çéðç¶ôÕ ÜÃðÅÜ íµàÆ, ÁçÅÕÅð Çòé¯ç ôðîÅ ÁÅÇç

¶éÆî¶ôé Çøñî Òì§àÆÜ àzÆÒ ç¶ Çéðç¶ôÕ ÜÃðÅÜ ÇÃ§Ø íµàÆ Ú§âÆ×ó· ÇòÚ ÁÅêä¶ ÇêåÅ Õî¶âÆÁé ÜÃêÅñ íµàÆ Áå¶ îź ÃÇòåÅ íµàÆ ç¶ éÅñ¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

Ãî¶å Ô¯ð òÆ ÇÂà ֶåð çÆÁź ôõÃÆÁåź é¶ ÇôðÕå ÕÆåÆ¢ ÇÂà î½Õ¶ Òå¶ ÜÃêÅñ íµàÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Çøñî Òì§àÆ÷ àzÆÒ ðÅÔƺ òÅåÅòðä 鱧 ìÚÅÀ°ä çÅ ÇÂµÕ Ú§×Å À°êðÅñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁçÅÕÅðÅ ÃòÆåÅ íµàÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Û¯àÆ ÇÜÔÆ Çøñî ç¶ ÷ðƶ ÇÂÕ òµâÅ å¶ ÃÅðæÕ Ã°é¶ÔÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ Çøñî ç¶ Çéðç¶ôÕ ÜÃðÅÜ íµàÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËâ ÁÅðàÃ ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÜÃêÅñ íµàÆ ç°ÁÅðÅ ÇñÖÆ ÇÂà Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ ìÔ°å ⱧØÆ Ã¯Ú å¶ î½Ü±çÅ ç½ð ñÂÆ êzíÅòôÅñÆ å¶ ã°Õòź ðé¶ÔÅ ç¶ä ÒÚ Ãëñ ðÔÆ ÔË¢

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ô°§×ÅðÅ ÇîÇñÁÅ ÃÆ¢ ÔñëÆÁÅ ÇìÁÅé îÅîñ¶ ÇòÚ ëö F@@ îé°µÖÆ åÃÕðź çÅ ÕÆ ìÇäÁÅ, ÇÂà ìÅð¶ åź ÜÅäÕÅðÆ Áܶ åµÕ éÔƺ ÇîñÆ ÔË êð À°Ã ò¶ñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ ñ¯Õź é¶ îé°µÖÆ åÃÕðź 鱧 AE@ Õð¯ó ð°ê¶ çÆ ðÕî ÇçµåÆ ÃÆ, ÇÜà ÕðÕ¶ À°é·Åº 鱧 Çòç¶ô í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ç¯ÁÅìÅ ÇòÚ Áܶ ñ¯Õ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ áµ×Æ ç¶ îÅîñ¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ä ç¶ ìÅòܱç îé°µÖÆ åÃÕðź ðÅÔƺ Çòç¶ô ÜÅä 鱧 êÇÔñ Çç§ç¶ Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ ÕÂÆÁź 鱧 ÜÅäÕÅðÆ éÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ Çòç¶ô ÜÅä ç¶ ÇÂà ðÃå¶ é±§ ÁÅÃÅé ÃîÞç¶ Ôé å¶ ÕÂÆ îé°µÖÆ åÃÕð åź Õ°Þ ñ¯Õź 鱧 Çòç¶ô ÇíÜòÅ Çç§ç¶ Ôé å¶ ×Ëð ÕÅ鱧éÆ ã§× éÅñ ðÇÔä ÕðÕ¶ À°Ô ëó¶ ÜÅºç¶ Ôé ÇÜà ÕðÕ¶ òÅêà íÅðå í¶Ü ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ B@@D ÇòÚ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ îÅîÇñÁź 鱧 קíÆðåÅ éÅñ ñËºç¶ Ô¯Â¶ îÅäï¯× ê§ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ ÁËÕà ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ êð Áܶ åµÕ À°Õå ÁËÕà çÆ À°óÆÕ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢

ÃðÅú ÔÆ íµáñ éÅñ àµÕð ñ¶×Å

Ú§âÆ×ó>Ç÷§î¶òÅð ÁÕÅñÆ ÔñÇÕÁź é¶ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ Á×ñ¶ ÃÅñ ëðòðÆ îÔÆé¶ Ô¯ä òÅñÆÁź ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁź Ú¯äź ÇòÚ ÔñÕÅ ñÇÔðÅ×Å׊寺 ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ å¯º ÁÃåÆëÅ ç¶ Ú°µÕ¶ êÆ.ÃÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆ Ã. ðÖò§å ÇÃ§Ø ÃðÅú ÔÆ Ã§íÅòÆ Õź×ðÃÆ À°îÆçòÅð ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ìÆìÆ ðÅÇܧçð Õ½ð íµáñ éÅñ àµÕð ñËä׶¢ ÔÅñźÇÕ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Üéðñ ÃËÕàðÆ êz¯. êz¶î ÇÃ§Ø Ú§ç±îÅÜðÅ òÆ ÇÂà ÃÆà 寺 ÁÕÅñÆ ÇàÕà ç¶ ÇÂµÛ°Õ Ôé¢ ÇêÛñÆ òÅð À°Ô ìÆìÆ íµáñ 寺 ÔÅð ׶ Ãé¢ Ã. ÃðÅú ܯ ÇÕ ÕÂÆ ÃÅñ åµÕ Ç÷ñ·Å ç×ð±ð ç¶ ÁËâÆôéñ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ÇòÕÅà ðÔ¶ Ôé, Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÔÆ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ÇòÚ ôÅÇîñ ԯ¶ Ôé¢ À°é·Åº 鱧 êÅðàÆ ç¶ ÃËÕàðÆ Üéðñ Ã. ðÖç¶ò ÇÃ§Ø ãƺâÃÅ çÅ ê±ðÅ ê±ðÅ ÁÅôÆðòÅç êzÅêå ÔË¢ À°é·Åº ìÅð¶ ÇÂÔ ÁÅî êzíÅò ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÕ ÂÆîÅéçÅð ÃðÕÅðÆ ÁÇèÕÅðÆ Ãé ÇÜé·Åº é¶ ÇéµÜÆ ÇçñÚÃêÆ ñË Õ¶ òÆ Ç÷ñ·Å ç×ð±ð ÇòÚ ÇòÕÅà çÆÁź ÕÂÆ ÃÕÆîź ô°ð± ÕÆåÆÁź å¶ À°é·Åº 鱧 ÇÃð¶ ñÅ Õ¶ ÃîÅÜ Ã¶òÅ ñÂÆ Ô°ä ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 Ãîðêä Õð ÇçµåÅ ÔË¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ê³ÜÅì

26 October 2011, Wednesday

ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁź ÒÚ ÇÃÁÅÃÆ êÇÔñÕçîÆ ÁøÃðôÅÔÆ Ôµæ ÁÅÂÆ

Üñ§èð<ÁÅðÇæÕ Ü×å ÇòÚ ÕÅðê¯ð¶à êzäÅñÆ çÆ èÅºÕ Ü§îä 寺 ìÅÁç Ô°ä ÇÃÁÅÃÆ Ö¶åð ÇòÚ òÆ ÇÂà òðåÅð¶ é¶ êËð êÃÅðé¶ ô°ð± Õð Ççµå¶ Ôé¢ ðÅÜÃÆ êÅðàÆÁź Á§çð ÇÃÁÅÃÆ êÇÔñÕçîÆ, ÇÃÁÅÃÆ Ü¯ó< å¯ó Áå¶ çÅÁ<ê¶Ú ÁÜîÅÀ°ä¶ Ô°ä ÁÅî ÕðÕ¶ ðÅÜÃÆ é¶åÅòź ç¶ Ôµæ ÇòÚ éÔƺ ðÇÔ ×¶, Ãׯº ÇÂÔ ÃÅðÅ Õ§î Ô°ä ÇÕö òÆ êÅðàÆ Á§çð ÁÜÅð¶çÅðÆ ÕÅÇÂî Õð ×ÂÆ Ú¯àÆ çÆ ñÆâðÇôê ç¶ ÇÂôÅð¶ À°µêð ÁøÃðôÅÔÆ ç¶ Ôµæ ÁÅ ×ÂÆ ÔË¢ ÁÕÅñÆ çñ ÇÂÕ îÜì±å ÕÅâð ÁÅèÅðå êÅðàÆ ÔË, êð Ô°ÕîðÅé ìäé 寺 ìÅÁç ÇÂà çÆ ÃÅðÆ ÕÅðÜôËñÆ ÇòÚ ÇåµÖÅ å¶ ì°ÇéÁÅçÆ ëðÕ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ô°ä ÇÂà çÆÁź íÇòµÖ çÆÁź ÇòÀ°ºåì§çÆÁź ìäÅÀ°ä êz¯×ðÅî Øóé Áå¶ òµÖ<òµÖ îÃÇñÁź 鱧 ÇéêàÅÀ°ä Üź éÇܵáä ñÂÆ êÅðàÆ çÆ Ú¯àÆ ñÆâðÇôê çÆ à¶Õ êÅðàÆ ÁÅ×±Áź À°µêð éÔƺ, Ãׯº ÁøÃðź À°µêð ÁÅ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà çÆ åÅ÷Å ÇîÃÅñ îÅéÃÅ Ç÷ñ·¶ ÒÚ ×¯Çì§çê°ðÅ Çê§â ÒÚ ÇÕÃÅéź çÆ ÷îÆé ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ À°á¶ çØðô ÒÚ¯º Ãêµôà ð±ê ÒÚ ç¶ÖÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ׯÇì§çê°ðÅ ÒÚ À°á¶ ÇòòÅç ç¶ ô°ð± 寺 ñË Õ¶ Ô°ä ÁŶ Áé¶Õź î¯ó<دóÅ ç½ðÅé ÇÃÁÅÃÆ ÜîÅå çÅ ð¯ñ ñ×ê× îéëÆ ÔÆ ÇðÔÅ ÔË¢ ðÅÜÃÆ Çòôñ¶ôéź å¶ êÅðàÆ ç¶ ÕÂÆ ÃÆéÆÁð ÁÅ×±Áź çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÁÇÜÔÅ Ô°ÕîðÅé êÅðàÆÁź çÆ ÁøÃðôÅÔÆ À°µêð òè ðÔÆ à¶Õ ÕÅðé òÅêð ÇðÔÅ ÔË¢ ÁÖÆð ÇÂà îÃñ¶ À°µêð ÇÕÃÅé ç×áéź éÅñ ÃîÞ½å¶ Ã òÆ ÇÕÃÅé Üæ¶ì§çÆÁź Áå¶ ÁøÃðôÅÔÆ ç¶ é°îÅÇÂ§ç¶ ÔÆ ôÅÇîñ ԯ¶¢ ÁÕÅñÆ çñ çÅ Õ¯ÂÆ ÁÅ×± Üź ÃðÕÅð ÒÚ ôÅÇîñ êzåÆÇéè

 ê̯×ðÅî Øóé Áå¶ À¹é·» Óå¶ Áîñ çÆ Ç÷¿î¶çÅðÆ ñÂÆ ÁëÃð» é¶

ÇÂà î½Õ¶ ÔÅ÷ð éÔƺ ÃÆ¢ ÇÂà ØàéŠ寺 ÞñÕ ÇÂÔ ê˺çÆ ÔË ÇÕ ÁÇÜÔ¶ éÅ÷°Õ îÅîñ¶ éÇܵáä ÒÚ ÇÃÁÅÃÆ ÜîÅå Üź åź éÅÕÅî ðÇÔ ðÔÆ ÔË å¶ Üź Çëð ÇÃÁÅÃÆ êÇÔñÕçîÆ Õðé çÆ À°Ã çÆ ÃîðµæÅ å¶ ôÕåÆ é±§ ÔÆ ×zÇÔä ñµ× Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÕö òÆ îÃñ¶ À°µêð À°ÇáÁŠçØðô ÇÂÕ ÁÇÔî ðÅÜÃÆ Ãð×ðîÆ Ô°§çÆ ÔË å¶ ÇÂà ðÅÜÃÆ Ãð×ðîÆ éÅñ éÇܵáä çÆ ÕñÅ ÔÆ ðÅÜÃÆ ÁÅ×±Áź çÆ ÃîðµæÅ å¶ Ã±Þ çÅ êz×àÅòÅ ìäçÆ ÔË¢ ܶÕð ÇÂà էî ÒÚ î¯ÔðÆ ð¯ñ ÁøÃðôÅÔÆ çÅ ìä ÜźçÅ ÔË å¶ ÃÅðÅ îÅîñÅ éÇܵáä ÒÚ À°ÔÆ Ã±åðèÅð ìäç¶ Ôé åź Çëð ðÅÜÃÆ êÇÔñÕçîÆ çÅ êÅðàÆ ÁÅ×±Áź Ե毺 ÇéÕñ Õ¶ ÁëÃðôÅÔÆ ç¶ Ôµæ Úñ¶ ÜÅä Õ°çðåÆ ×µñ ÔË¢ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÅ×± é¶ éźÁ éÅ ÛÅêä çÆ ôðå À°µêð ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ 鱧 òÆ Ô¯ðéź êÅðàÆÁź òÅº× ÇÂÔ îð÷ קíÆð ð±ê ÇòÚ ÇÚ§ìó Ú°µÕÆ ÔË¢ ÇêÛñ¶ ÕÂÆ ÃÅñź 寺 êÅðàÆ ñÆâðÇôê ç¶ ÁÇÔî ëËÃñ¶ ñËä Üź éÆåÆÁź Øóé ÇòÚ Õ¯ÂÆ ð¯ñ ÔÆ éÔƺ ðÇÔ Ç×ÁÅ¢ ÇÃðø ÁøÃðôÅÔÆ çÆÁź ÃñÅÔź éÅñ ÔÆ ÃÅðÅ Õ§î ÚñÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà ÁÅ×± é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà çÅ êÅðàÆ ç¶ Ãî°µÚ¶ ãźڶ À°µêð ìóÅ îÅóÅ ÁÃð ê˺çÅ ÔË¢ Üç ÁÅ×± êÅðàÆ Á§ç𯺠Áñµ×<æñµ× Ô¯ Õ¶ ðÇÔ ÜÅºç¶ Ôé åź Çëð Ô¶áñÅ ÕÅâð òÆ éÕÅÇðÁÅ ÇÜÔÅ îÇÔñà Õðé ñµ× ê˺çÅ ÔË¢ ÇÂà ÁÅ×±

çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ×¯Çì§çê°ðÅ ç¶ ÇòòÅç 鱧 Ôµñ Õðé çŠܶÕð êÅðàÆ ÁÅ×± ÁÇÔî ð¯ñ ÁçÅ Õðç¶ åź ÇÂà çÅ ÇÃÔðÅ êÅðàÆ ÇÃð ìµÞçÅ ÃÆ, êð ÁÕÅñÆ ÁÅ×± åź Ô°ä ì½ä¶ ìä Õ¶ ðÇÔ ×¶ Ôé å¶ ÁøÃðôÅÔÆ çÆÁź 꽺 ìÅðź Ôé¢ ÁÇÜÔÆ î°ÇÔ§î Ãð ÕðÕ¶ ܯ ðÃ±Ö ñ¯Õź å¶ ñÆâðÇôê ÇòÚ ÁÅ×±Áź çÅ ìäéÅ ÃÆ, À°Ã 寺 À°Ô ÇòÔñ¶ Ô¯ ׶ Ôé å¶ éÕÅð¶ ÇÜÔ¶ îÇÔñà Õð ðÔ¶ Ôé¢ êÅðàÆ ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð ÃÆéÆÁð é¶åÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ êÅðàÆ ÁÅ×± ÔÆ Ôî¶ôź ñ¯Õź êzåÆ Ü°ÁÅìç¶Ô Ô°§ç¶ Ôé Áå¶ Ú¯äź ç½ðÅé òÆ ñ¯Õź Õ¯ñ À°é·Åº ÔÆ ÜÅäÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂà ÕðÕ¶ ðÅÜÃÆ Ãð×ðîÆÁź çÅ è°ðŠܶÕð êÅðàÆ ÁÅ×± éÔƺ ðÇÔ§ç¶ åź ñ¯Õź ÒÚ À°é·Åº çÆ ôÅÖ ÔÆ ØàçÆ ÔË¢ À°é·Åº 鱧 ÇÂà ׵ñ çÅ ÇÔðÖ ÔË ÇÕ çÅäÅ î§âÆÁź ÒÚ ç½ÇðÁź ñÂÆ êÇÔñź Ç÷ñ·¶ ò§â Õ¶ î§åðÆ ÜÅÇÂÁÅ Õðç¶ Ãé, êð Ô°ä ÇÂæ¶ òÆ î§åðÆÁź 鱧 ÔàÅ Õ¶ ÃÅðÆ òź×â¯ð ÁëÃðź ç¶ Ôµæ ëóÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ÕÂÆ Ô¯ð ÁÅ×±Áź çÅ ×µñìÅå ç½ðÅé ÇÂÔ ÃźÞÅ êzíÅò ÃÆ ÇÕ ÔñÇÕÁź ÇòÚ Ãî°µÚÆ êÅðàÆ é±§ éÕÅð Õ¶ ÇÃðø ÇòèÅÇÂÕź Üź ÔñÕŠǧÚÅðÜź 鱧 ÔÆ ÃÅð¶ ÁÇèÕÅð ýºêä, òµâ¶ å¶ ÁÇÔî øËÃñ¶ ñËä ÒÚ êÅðàÆ ÁÅ×±Áź 鱧 ôÅÇîñ éÅ Õðé Áå¶ êzôÅÃéÕ Ã°èÅðź òð׶ ÁÇÔî îÅîÇñÁź ÒÚ êÅðàÆ êzåÆ î°Õ§îñ ì¶òÅÃå×Æ Ú§×¶ éåÆܶ éÔƺ Õµã ÃÕ綢 À°é·Åº çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÁÅÖð ò¯àź åź Ô¶áñ¶ êµèð Òå¶ êÅðàÆ òðÕðź é¶ ÇÖµÚäÆÁź Ô°§çÆÁź Ôé, ܶÕð À°é·Åº êzåÆ ì¶òÅÃå×Æ òÅñÅ òåÆðÅ ÁêäÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË åź ÇÂà éÅñ êÅðàÆ Á§çðñÆ ÇÂÕÜ°àåÅ å¶ ÇÂÕî°áåŠ鱧 ãÅÔ ñ×çÆ ÔË¢

13

Á×ñÆ ÃðÕÅð ÇízôàÅÚÅð î°Õå ìä¶×Æ5ìðéÅñÅ

Ú§âÆ×ó·5ê§ÜÅì ç¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ<î§åðÆ Ã. ððÜÆå ÇÃ§Ø ìðéÅñÅ é¶ ÁµÜ ÇÂ毺 ÜÅðÆ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ ìó·¶ îÔåµòê±ðé ÁÔ°ÇçÁź Òå¶ ç¶ô çÆ Ã¶òÅ ÕÆåÆ ÔË Áå¶ åÅÇîñéÅⱠ寺 ðÅÜêÅñ ç¶ ÁÔ°ç¶ çÅ ÕÅðÜÕÅñ ê±ðÅ ÕðÕ¶ ê§ÜÅì ÁÅÀ°ä Òå¶ À°é·Åº çÆ Ãð×ðî ÇÃÁÅÃå ÒÚ ÁÅÀ°ä çÆ Õ¯ÂÆ ÇµÛÅ éÔƺ ÃÆ êz§å± Ü篺 À°é·Åº é¶ ê§ÜÅì çÆ Çò×ó Ú°µÕÆ Á§çð±éÆ ÁÅðÇæÕ ÃÇæåÆ ò¶ÖÆ åź À°é·Åº çÅ Ççñ òñ±§çÇðÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ê§ÜÅì ç¶ ñ¯Õź 鱧 Ã. îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ 寺 ÇÂµÕ À°îÆç çÆ ÇÕðé ÇçÖÅÂÆ ç¶ ðÔÆ ÔË¢ Ã. ìðéÅñÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î°µÖ<î§åðÆ ìÅçñ é¶ Ôî¶ôÅ ôz¯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ ×°ðç°ÁÅðÅ êz§ìèÕ Õî¶àÆ é±§ ÁÅêä¶ ÇéµÜÆ ÇÔµåź ñÂÆ òðÇåÁÅ ÔË¢ ìÆå¶ ÇçéÆ ÁõìÅðź ÒÚ À°é·Åº 鱧 Ã. ìÅçñ òµñ¯º ×çÅð ÕÔ¶ ÜÅä Òå¶ ÇàµêäÆ ÕðÇçÁÅ Ã. ìðéÅñÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õ íñÆíźå ÜÅäç¶ Ôé ÇÕ ×çÅð Õ½ä ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ Ü篺 òÆ êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ õåÅ ÒÚ ÁŶ À°ç¯º ÔÆ ê§ÜÅì çÆ ìðìÅçÆ Ô¯ÂÆ å¶ ê§ÜÅì ç¶ ÇÔµåź éÅñ ÇÖñòÅó ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

ìÆð¶ºçð, ôËñÜÅ, ÇÕðé Ú½èðÆ å¶ ÛåðêÅñ Çòð°µè Áé°ôÅÃéÆ ÕÅðòÅÂÆ Õðé çÆ ÇÃëÅÇðô

Ú§âÆ×ó·<ÇÂæ¶ ÔÇðÁÅäÅ Õź×ðà òµñ¯º ì°ñÅÂÆ ×ÂÆ îÆÇà§× ÇòÚ î°µÖ î§åðÆ í°Çê§çð ÇÃ§Ø Ô°µâÅ çÆ î½Ü±ç×Æ ÇòÚ êzÃåÅò êÅà ÕðÕ¶ Õź×ðà ÔÅÂÆ ÕîÅé 鱧 ÇôëÅÇðô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ÇÔÃÅð ñ¯Õ ÃíÅ ÃÆà çÆ Ç÷îéÆ Ú¯ä ÇòÚ Õź×ðÃÆ À°îÆçòÅð ÜË êzÕÅô 鱧 ÔðÅÀ°ä ç¶ ç¯ô ÇòÚ ìÆð¶ºçð ÇçØ, Õ¶ºçðÆ î§åðÆ Õ°îÅðÆ ÃËñÜÅ, ÃÅìÕÅ î§åðÆ êz¯. ÛµåðêÅñ ÇÃ§Ø å¶ ÁËÕÃÅÂÆ÷ å¶ àËÕöôé î§åðÆ ÃzÆîåÆ ÇÕðé Ú½èðÆ Çòð°µè Áé°ôÅÃéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜŶ¢ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×µñ Çòô¶ô å½ð Òå¶ òðéäï¯× ÔË ÇÕ Ú½èðÆ ìÆð¶ºçð ÇÃ§Ø ç¶ ÇòèÅé ÃíÅÂÆ ÔñÕ¶ À°ÚÅéÅ Õñź ÇòÚ Õź×ðÃÆ À°îÆçòÅð ܶ.êÆ. ñ×ê× EE Ô÷Åð ò¯àź ç¶ ëðÕ éÅñ ÔÅÇðÁÅ ÔË, Ü篺ÇÕ ÃÅìÕÅ Çòµå î§åðÆ ç¯ ÃÅñ êÇÔñź ÁÅê ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ úî êzÕÅô Ú½àÅñÅ ç¶ Ôµæ¯º ñ×ê× F@@ ò¯àź ç¶ ëðÕ éÅñ ÔÅð ׶ Ãé¢

Happy Diwali

LOW FARES

CONFIRM SEATS


14

èîÕ

íÅðå

26 October 2011, Wednesday

×áܯó ÃðÕÅð ÒÚ Ô°§ç¶ ÔÆ Ôé îåí¶ç ÕÆåÆ ÇÕ ÕÆ ÁâòÅéÆ ÇòÚ êzèÅé î§åðÆ ìäé çÆ ï¯×åÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ìÅð¶ ç¶ô ç¶ ñ¯Õź é¶ ëËÃñÅ ÕðéÅ ÔË¢ ÇÂà ç½ðÅé îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á§éÅ Ô÷Åð¶ ç¶ Á§ç¯ñé çÅ À°ç¶ô ê±ðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ÇízôàÅÚÅð ç¶ ÖÅåî¶ ñÂÆ êzåÆìµè ÔË¢ À°Ô ÇÂÕ êzíÅòÆ ñ¯ÕêÅñ ÇñÁÅÀ°ä çÆ ÇçôÅ ÇòÚ Õ§î Õð ðÔÆ ÔË¢ âÅ. ÇÃ§Ø é¶ êzôźå í±ôä Áå¶ ÁðÇò§ç Õ¶ÜðÆòÅñ Òå¶ Ôîñ¶ çÆ Çé§çÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õå§åð ÇòÚ ÇÔ§ÃÅ ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÃæÅé éÔƺ ÔË¢ ÇÂö ç½ðÅé À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Õ°âéÕ°ñî êzîÅä± À±ðÜÅ êzÅÜËÕà Òå¶ À°é·Åº é¶ Ü¯ Õî¶àÆ ìäÅÀ°ä çÅ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÃÆ À°Ô

Õñ åÕ ìä ÜÅò¶×Æ¢ ÔÅñźÇÕ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÂà ׵ñ 鱧 ñË Õ¶ Ö¶ç ÜåÅÇÂÁÅ ÇÕ À°é·Åº é¶ ÇÂÃ î°µç¶ Òå¶ åÅÇîñéÅâ± çÆ î°Ö î§åðÆ ÜËñÇñåŠ鱧 ܯ ÇÚµáÆ í¶ÜÆ ÃÆ, À°Ô À°é·Åº 鱧 éÔƺ Çîñ ÃÕÆ¢ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ À°îÆç ÜåÅÂÆ ÇÕ ÃÅñ ç¶ Á§åî åÕ î°çðÅ ÃÇëåÆ Ô¶áź ÁÅ ÜÅò¶×Æ Áå¶ À°ñà òËôÇòÕ ÁÅðÇæÕ Ççzô ç¶ ìÅòܱç ç¶ô çÆ ÁÅðÇæÕ òÅèÅ çð H 寺 H.E ëÆÃçÆ ðÔ¶×Æ¢ ÇÂö ç½ðÅé âÅ. ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ å¶ñ§×ÅéÅ î°µç¶ Òå¶ ÜñçÆ Õ¯ÂÆ ëËÃñÅ ñËäÅ î°ôÕñ ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø ÁµÜ çµÖäÆ ÁëðÆÕÅ çÆ Çå§é ÇçéÅ ïÅåðŠ寺 ìÅÁç òåé êðå ÁŶ¢

êzèÅé î§åðÆ ç¶ Çòô¶ô ÜÔÅ÷ 寺:F êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ï±. êÆ. ¶. ÃðÕÅð ç¶ ç±Ü¶ ÕÅðÜÕÅñ Òå¶ Ö¶åÆ î§åðÆ ôðç êòÅð çÆ ÁÅñ¯ÚéÅåîÕ ÇàµêäÆ é±§ é÷ðÁ§çÅ÷ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ ×áܯó ÃðÕÅð ÇòÚ îåí¶ç Ô°§ç¶ ÔÆ Ôé¢ À°é·Åº é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃñ êzÆÇÖÁÅ ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÇÂé·Åº îåí¶çź 鱧 ÃðÕÅð çÆ ÇÂÕÜ°µàåŠ鱧 ØàÅÀ°ä çÆ ÇÂÜÅ÷å éÅ ç¶Âƶ¢ âÅ. ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð À°Ã¶ çÜî éÅñ Õ§î Õð ðÔÆ ÔË Ü¯ À°Ã ç¶ ñÂÆ ÷ð±ðÆ ÔË¢ òµÖFòµÖ î°µÇçÁź Òå¶ Çåzäî±ñ Õź×ðà î°ÖÆ îîåÅ ìËéðÜÆ ç¶ ð°õ Áå¶ ôðç êòÅð òñ¯º ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ÇàµêäÆÁź ìÅð¶ ê°µÛ¶ ÜÅä Òå¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ×áܯó ÃðÕÅð

ÚñÅ ðÔ¶ Ôź¢ ÁÇÜÔ¶ ÇòÚ îåí¶ç Ô¯äŠðíÅòÕ ÔË¢ úèð íÅÜêÅ é¶åÅ ñÅñ ÇÕzôé ÁâòÅéÆ òñ¯º ñ×ÅåÅð ÔîÇñÁź çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÁâòÅéÆ é±§ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÃÖå ôìçź çÆ òð寺 Õðé 寺 ìÚä¢ ÁâòÅéÆ é¶ Õñ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø Ãí 寺 Õî÷¯ð êzèÅé î§åðÆ Ôé Áå¶ À°é·Åº 鱧 À°Ã Òå¶ åðà ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ ÁâòÅéÆ òñ¯º êzèÅé î§åðÆ Òå¶ òÅðFòÅð ÔîñÅ Õðé çÆ ÇàµêäÆ Õðé ç¶ ÃòÅñ Òå¶ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ, ÒÇòç¶ôÆ èðåÆ Òå¶ î˺ ÇÕö ðÅôàðÆ é¶åÅ çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ éÔƺ Õðź×Å¢Ò îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÁâòÅéÆ é±§ À°é·Åº çÆ ïÅåðÅ ñÂÆ ô°í

ÕÅîéÅòź ÇçåÆÁź Ôé¢ âÅ. ÇÃ§Ø é¶ ÇÂà ÃòÅñ Òå¶ Õ¯ÂÆ òÆ ÇàµêäÆ éÔƺ

Õ¯ñÕÅåÅ. ê§ÜÅìÆ íÅôÅ ç¶ ÇòÕÅà Áå¶ êÃÅð ñÂÆ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñÅ òµñ¯º ç±ÜÆ ê±ðìÆ íÅðåÆ ê§ÜÅìÆ ÕÅéëð§Ã AC éò§ìð 鱧 Õ¯ñÕÅåÅ ÇòÚ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà ìÅð¶ ÕÅéëð§Ã ç¶ ÕéòÆéð ܯÇקçð ÇÃ§Ø Ü½Ôñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅìÆ ÇòÚÅð î§Ú Õ¯ñÕÅåÅ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ÇÂÔ ÕÅéëð§Ã éËôéñ ñÅÇÂìð¶ðÆ ç¶ íÅôÅ íòé ÁÅâÆà¯ðÆÁî ÇòÚ Ô¯ò¶×Æ¢ ÕÅéëð§Ã çÅ À°çØÅàéÆ ÃîÅð¯Ô Ãò¶ð¶ A@.C@ 寺 ìÅÁç ç°êÇÔð ÇÂÕ òܶ åÇÕ Ô¯ò¶×Å, ÇÜÃ ç¶ î°µÖ îÇÔîÅé Ô¯ä׶ êµÛîÆ ì§×Åñ ç¶ ÃËð ÃêÅàÅ î§åðÆ ðÛêÅñ ÇÃ§Ø å¶ êzèÅé×Æ Õðé׶ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñÅ ç¶ òÅÂÆà ÚźÃñð âÅ. ÜÃêÅñ Ççآ

ÇÂÔ ÕÅéëð§Ã ç¶ ÚÆë Õ¯ÁÅðâÆé¶àð Ôé âÅ. ܯè ÇçØ, ÜçÇÕ ÇÂÃ ç¶ ÃðêzÃå Ôé ê§ÜÅìÆ ÇòÚÅð î§Ú Õ¯ñÕÅåÅ ç¶ Ü¯è ÇÃ§Ø éð±ñÅ¢ ÃzÆ Ü½Ôñ Áé°ÃÅð Õ±§ÜÆòå íÅôä âÅ. ÜÃÇò§çð ÇÃ§Ø çÅ Ô¯ò¶×Å å¶ ÃòÅ×åÆ ôìç Ô¯ä׶ Ôðç¶ò ÇÃ§Ø ÃðÅú Õ¯ñÕÅåÅ ç¶ å¶ è§éòÅç Õðé׶ ÃåêÅñ ÇÃ§Ø ÔÅòóÅ¢ ÇÂà ÕÅéëð§Ã çÆ æÆî ÔË, ÒÒê±ðìÆ íÅðå ÇòÚ ê§ÜÅìÆ Áå¶ ê§ÜÅìÆÁå¢ÒÒ ÇÂà Ãì§è ÇòÚ ÃzÆîåÆ ×°ðÇò§çð Õ½ð, Ôðç¶ò ÇÃ§Ø ×ð¶òÅñ å¶ Ü×î¯Ôé ÇÃ§Ø Ç×µñ êðÚ¶ êó·é׶ å¶ À°é·Åº Òå¶ ÚðÚÅ Õðé׶ ê§ÜÅìÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ âÅ. ìñç¶ò ÇÃ§Ø ÚÆîÅ å¶ âÆ. çÇò§çð Ççآ âËñÆ׶à ÃËôé çÆ êzèÅé×Æ Õðé׶Í

ÇéòÄ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ôÇéµÚðòÅð ù ðÅôàðÆ ÇòÕÅà êÌÆôç çÆ ìËáÕ ÓÚ ôÅîñ Ô¯ä ñÂÆ Ü»ç¶ Ô¯Â¶ êÌèÅé î¿åðÆ Áå¶ Ô¯ð ÁÅ×È

Õ¯ñÕÅåÅ ÇòµÚ Ô¯ò¶×Æ ç±ÜÆ ê±ðìÆ íÅðåÆ ê§ÜÅìÆ ÕÅéëð§Ã

íÅðå/ÚÆé ÃðÔµç Òå¶ îÅÔ½ñ ôźåÆê±ðé: ÁÅÂÆ.àÆ.ìÆ.êÆ.

èîÅÇÕÁź çÆ Ã±Ô ç¶ä òÅñ¶ 鱧 A@ ñµÖ ÇÂéÅî çÅ ÁËñÅé

éòƺ ÇçµñÆ. ǧâ¯FÇåµìåÆ ìÅðâð ê°ñÆà (ÁÅÂÆ.àÆ.ìÆ.êÆ.) é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ íÅðåFÚÆé ÃðÔµç Òå¶ îÅÔ½ñ ôźåÆê±ðé ÔË¢ ë¯ðÃ é¶ ÚÆé òµñ¯º Ø°ÃêËá çÆÁź ÁøòÅÔź 鱧 ðµç ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå çÆ Ã°ðµÇÖÁŠ鱧 Õ¯ÂÆ õåðÅ éÔƺ ÔË¢ ÁÅÂÆ.àÆ.ìÆ.êÆ. ç¶ âÅÇÂðËÕàð Üéðñ ðäÜÆå ÇÃéÔÅ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ íÅò¶º íÅðåFÚÆé ÃðÔµç Áå¶ ÁÃñ Õ§àð¯ñ ð¶ÖÅ ìÅð¶ Õ°Þ ÇòòÅç

Úµñ ÇðÔÅ ÔË, êð ÇÂµæ¶ Õ°µñ ÇîñÅ Õ¶ îÅÔ½ñ ôźåÆê±ðé ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ íÅðå òµñ¯º ÃðÔµç Òå¶ Ô¯ð ððµÇÖÁÅ òèÅÀ°ä çÆ ÷ð±ðå éÔƺ ÔË¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ AIFB çÆ ñóÅÂÆ å¯º ìÅÁç ÃðÔµçÆ ÇòòÅç 鱧 ðñÞÅÀ°ä ñÂÆ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÕÅð ñ×ÅåÅð ×µñìÅå ÜÅðÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñź å°ÔÅ鱧 ç¶ô çÆ ÃðÔµç ìÅð¶ êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

éòƺ ÇçµñÆ. Õ½îÆ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆ (ÁËé.ÁÅÂÆ.¶.) é¶ ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòµÚ ԯ¶ èîÅÇÕÁź ç¶ îÅîñ¶ ÇòµÚ ôÅîñ Ü°éËç ÁÕðî Ãä¶ Çå§é ÇÔ÷ì°ñ î°ÜÅÇÔçÆé ÁÇåòÅçÆÁź ìÅð¶ Ã±Ô ç¶ä òÅñ¶ 鱧 A@ ñµÖ ð°ê¶ ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº èîÅÇÕÁź ç¶ ôµÕÆ Ü°éËç ÁÕðî, Ô°ÃËé ô¶õ Áå¶ ÁñÆ ÕîÅñ Ü§î± Ö¶åð ÇòµÚ êËºç¶ ÇÕôåòÅó Ç÷ñ·¶ ç¶ ðÇÔä òÅñ¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº À°µå¶ ôµÕ ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº é¶ G Ãå§ìð B@AA 鱧 ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòµÚ èîÅÕÅ ÕÆåÅ ÃÆÍ

Õ¯ñÕÅåÅ. ܧ×ñîÔñ ç¶ ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ¯º ððµÇÖÁÅ ìñź 鱧 ÔàÅÀ°ä çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ îÅúòÅçÆÁź òµñ¯º Çåzäî±ñ Õź×ðà 鱧 ÇçµåÆ ×ÂÆ èîÕÆ çÆ ð½ôéÆ ÒÚ êzôÅÃé é¶ îÅú êzíÅÇòå Ö¶åð ç¶ ÇòèÅÇÂÕź Áå¶ ÃÆéÆÁð ðÅÜÃÆ ÁÅ×±Áź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ òèÅ ÇçµåÆ ÔË¢ êzôÅÃé é¶ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ÚÅð Çåzäî±ñ Õź×ðà ÇòèÅÇÂÕź ñÂÆ DFD ððµÇÖÁÅ î°ñÅ÷î Çéï°Õå Õðé çÅ

ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ Ô°ä åÕ Ôð¶Õ ÇòèÅÇÂÕ é±§ ç¯ Ã°ðµÇÖÁÅ î°ñÅ÷î Ççµå¶ ׶ Ãé¢ êzôÅÃé ܧ×ñîÔñ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ç½ð¶ Ã òÆ ÇòèÅÇÂÕź 鱧 ððµÇÖÁÅ êzçÅé Õð¶×Å¢ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ê°ñÆà ÁÇèÕÅðÆ Áé°ÃÅð ðÅÜÃÆ é¶åÅòź, ÇÜÔó¶ îÅúòÅçÆÁź çÆ ÇÔµà ÇñÃà ÒÚ Ôé, 鱧 òÆ Ã°ðµÇÖÁÅ êzçÅé ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ Õ¶ºçðÆ Ö°øÆÁŠ¶Üà § Æ ç¶ Ã±åðź Áé°ÃÅð îÅúòÅçÆÁź é¶

Çåzäî±ñ Õź×ðÃ ç¶ BB ÁÅ×±Áź çÆ Ã±ÚÆ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÔË ÇÜé·Åº Òå¶ Ôîñ¶ ÕÆå¶ ÜÅä׶¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ¯º Çåzäî±ñ Õź×ðÃ ç¶ ÚÅð ÇòèÅÇÂÕ Ã±ÚÆ ÒÚ Ãí 寺 À°êð Ôé¢ Ã±åðź Áé°ÃÅð îÅúòÅçÆÁź é¶ ÇÂÔ Ã±ÚÆ À°çº¯ ÇåÁÅð ÕÆåÆ Üç î°µÖ î§åðÆ îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ Ü§×ñîÔñ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ìñź 鱧 ÔàÅÀ°ä 寺 éÅºÔ Õð ÇçµåÆ¢ é÷ðì§ç îÅúòÅçÆÁź 鱧 ÇðÔÅÁ Õðé

í§òðÆ ç¶òÆ Õ¶Ã: î°µÖ î°ñ÷î òµñ¯º ÁÅåî Ãîðêä

ܯèê°ð. í§òðÆ ç¶òÆ ñÅêåÅ îÅîñ¶ ÇòÚ î°µÖ î°ñ÷î ôÔÅì±çÆé é¶ ÇÂæ¶ ÁçÅñå Áµ×¶ ÁÅåîF Ãîðêä Õð ÇçµåÅ¢ ôÔÅì±çÆé ÇÜÃ ç¶ ÇÃð Òå¶ BE,@@@ çÅ ÇÂéÅî ÃÆ, é¶ îËàð¯êÅÇñàé îËÇÜÃàð¶à ÁñÕÅ ×°êåÅ Áµ×¶ Ãîðêä ÕÆåÅ¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇÂà նà ÇòÚ ðÅÜÃæÅé ç¶ î§åðÆ îÔÆêÅñ îâ¶ðéÅ òÆ ÕÇæå å½ð Òå¶ ôÅîñ î§é¶ ׶ Ôé¢ ÁÅåî Ãîðêä 寺

å°ð§å ìÅÁç ôÔÅì±çÆé 鱧 âÅÕàðÆ ÜÅºÚ ñÂÆ ÇñÜÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ âÅÕàðÆ ÜÅºÚ å¯º ìÅÁç À°Ã 鱧 ÁçÅñå ÃÅÔîä¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜµæ¶ À°Ã 鱧 BD ÁÕå±ìð åµÕ ÃÆ.ìÆ. ÁÅÂÆ. çÆ ÇÔðÅÃå ÒÚ í¶Ü ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà նà ÇòµÚ ç¯ Ô¯ð î°ñ÷î ïÔé ñÅñ Çìôé¯ÂÆ Áå¶ ìñÆÁŠ鱧 ê°ñÆà êÇÔñź ÔÆ Ç×zøåÅð Õð Ú°µÕÆ ÔË Áå¶ À°Ô ÇéÁźÇÂÕ ÇÔðÅÃå ÇòµÚ Ôé¢

寺 òÆ éÅºÔ Õð ÇçµåÆ¢ îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁź Ú¯äź 寺 êÇÔñź ܧ×ñîÔñ Ö¶åð ÒÚ¯º ððµÇÖÁÅ ìñ 鱧 ÔàÅÀ°ä Áå¶ é÷ðì§ç îÅúòÅçÆÁź 鱧 ÇðÔÅÁ Õðé çÅ òÅÇÂçÅ ÕÆåÅ ÃÆ¢ Çåzäî±ñ Õź×ðÃ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ Ã±Õî ° Åð Ô§ÃçÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ îÅúòÅçÆÁź çÆ èîÕÆ ÕÅðé À°Ô ܧ×ñîÔñ Ö¶åð ÒÚ ÁÅ÷ÅçÆ éÅñ Ø°§îFÇëð éÔƺ ÃÕ綢 ÃzÆ Ô§ÃçÅ é¶

ÇÕÔÅ ÇÕ îÅúòÅçÆÁź çÆ èîÕÆ ÕÅðé ܧ×ñîÔñ ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ ÇòÕÅÃ ç¶ Õ§î éÔƺ Ô¯ ðÔ¶¢ ׯêÆòñíê°ð 寺 Çåzäî±ñ Õź×ðÃ ç¶ ÇòèÅÇÂÕ Â¶. Ú±ðÅîéÆ îÅÔ寺 é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÂÆ òÅð À°Ô îÅúòÅçÆÁź çÆ èîÕÆ ÕÅðé ÁÅêä¶ Øð òÆ éÔƺ ÜÅ ÃÕ綢 êµÛîÆ î¶çéÆê°ð çÆ ê°ñÆà çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô îÅúòÅçÆÁź çÆ èîÕÆ é±§ קíÆðåÅ éÅñ ñË ðÔÆ ÔË¢

êµÛîÆ ì§×Åñ ÃðÕÅð é¶ éÕÃñ êzíÅÇòå Ö¶åð ÒÚ ÇòèÅÇÂÕź å¶ ðÅÜÃÆ ÁÅ×±Áź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ òèÅÂÆ


èîÕ

íÅðå

26 October 2011, Wednesday

ÔÅÂÆ Õ¯ðà òµñ¯º Õ°îÅðÃòÅîÆ ÇõñÅø նà ÖÅðÜ

ÇÂ¼Õ é÷ð Ô÷Åð¶ ç¶ Çê§â çÅ Ãðê§Ú ðÅÔ°ñ ןèÆ é±§ Çîñ¶ Çìéź êðÇåÁÅ

éòƺ ÇçµñÆ: Á§éÅ Ô÷Åð¶ ç¶ Çê§â ðÅñ¶×ä ÇõèÆ çÅ Ãðê§Ú ÜË ÇÃ§Ø îêÅðÆ Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÅæÆ ÁµÜ Õź×ðÃ ç¶ Üéðñ ÃÕµåð ðÅÔ°ñ ןèÆ é±§ éÅ Çîñ ÃÕä ÕðÕ¶ îÅï±Ã êðå ׶¢ ÃzÆ Ô÷Åð¶ ç¶ ÕðÆìÆ ÃÅæÆ Ã°ð¶ô êáÅð¶ é¶ ÇÂµæ¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ Õź×ðà ÁËî.êÆ. êÆ.àÆ. æ½îÃ é¶ À°é·Åº çÆ ðÅÔ°ñ ןèÆ éÅñ î°ñÅÕÅå çÅ Ãîź åËÁ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ¢ Ô°ä À°Ô ÇÂÔ ÁÅÖ ðÔ¶ Ôé ÇÕ Òðé¶Ô¶ ÒÚ ÕîÆÒ ðÇÔ ×ÂÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¯ÂÆ ÔÀ°îË ÃîµÇÃÁÅ ÁÅÀ°ä ÕðÕ¶ ÇÂÔ î°ñÅÕÅå éÔƺ Ô¯ ÃÕÆ¢ íÇòµÖ ÇòÚ Ü¶ î°ñÅÕÅå çÅ Ãìµì ìäçÅ ÔË åź Çê§â çÆ ê§ÚÅÇÂå ÔÆ ÇÂÔ ëËÃñÅ Õð¶×Æ ÇÕ Õź×ðà ÁÅ×± 鱧 ÇîÇñÁÅ ÜÅò¶ Üź éÔƺ¢

ðرòÆð ïÅçò 鱧 ÁÅêäÆ êåéÆ é±§ D@ Ô÷Åð ÖðÚÅ ç¶ä ç¶ Ô°Õî

éòƺ ÇçµñÆ. ÇçµñÆ çÆ ÁçÅñå é¶ ÁçÅÕÅð ðØ°ìÆð ïÅçò 鱧 ÁÅêäÆ êåéÆ é±§ D@ Ô÷Åð ð°ê¶ ÖðÚÅ êzåÆ îÔÆéÅ ç¶ä ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ Ôé¢ ÁçÅñå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÒêÆêñÆ ñÅÂÆòÒ å¶ ÒןèÆ à± ÇÔàñðÒ Çøñîź çÆ ÕÅîïÅìÆ çµÃçÆ ÔË ÇÕ ÃzÆ ïÅçò ÇÂà Ã òêÅðÕ Çøñîź ÒÚ Ú§×Å Õ§î Õð ðÔ¶ Ôé¢ îËàð¯êÅñÆàé îËÇÜÃàð¶à ðéËéÅ ôðîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆ ïÅçò ç¶ òêÅðÕ Çøñîź ç¶ Õ§î 鱧 ç¶Ö Õ¶ ñ×çÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÆ êzåÆ îÔÆéÅ ÁÅîçé A.BE ñµÖ ç¶ ÕðÆì ÷ð±ð Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂà ñÂÆ À°é·Åº 鱧 êzåÆ îÔÆéÅ D@ Ô÷Åð ð°ê¶ ÁÅêäÆ êåéÆ é±§ ÖðÚ òܯº ç¶ä 鱧 ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÃzÆ ïÅçò 鱧 Õ¯ðà ÒÚ B@@F 寺 ÇçµåÆ êàÆôé 寺 ñË Õ¶ ÇÂé·Åº Ô°Õîź åÕ çÆ åðÆÕ åÕ B@ Ô÷Åð ð°ê¶ ç¶ä 鱧 ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

Ô÷Åð¶ å¶ Õ¶ÜðÆòÅñ 鱧 ÒǧâÆÁé ÁÅø Çç ÂÆÁðÒ ÁËòÅðâ

éòƺ ÇçµñÆ. ןèÆòÅçÆ Á§éÅ Ô÷Åð¶ å¶ À°é·Åº ç¶ ÃÇÔï¯×Æ ÁðÇò§ç Õ¶ÜðÆòÅñ 鱧 ÁµÜ ÁËé.âÆ.àÆ.òÆ. ç¶ ÒǧâÆÁÅ ÁÅë Çç ÂÆÁðÒ ê°ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ Õ¶ÜðÆòÅñ é¶ ê°ðÃÕÅð ç¶ô çÆ ÁÅî ÜéåÅ ç¶ éź Õð ÇçµåÅ¢ ê°ðÃÕÅð êzÅêå Õðé 寺 ìÅÁç Õ¶ÜðÆòÅñ é¶ ÇÕÔÅ, î˺ ÇÂà ÁËòÅðâ ç¶ ÕÅìñ éÔƺ Ôź¢ ÇÂà òÅð ǧâÆÁé ÁÅë Çç ÂÆÁð çÅ ÔµÕçÅð ÁÅî ÁÅçîÆ ÔË¢ ÇÂÔ î°ÇÔ§î ç¶ô çÆ ÔË¢

15

éòÄ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ÕðòÅÚ½æ î½Õ¶ ܶñ· ÓÚ ÁÅêäÆ êåÆ Çîñ Õ¶ òðå Ö¯ñ·çÆ ÇÂÕ î¹ÇàÁÅðÍ

ðêðÆî Õ¯ðà é¶ ÜËñÇñåŠ鱧 ì§×ñ½ð çÅ ðÅÔ ÇçÖÅÇÂÁÅ

éòƺ ÇçµñÆ. ðêðÆî Õ¯ðà é¶ åÅÇîñéÅâ± çÆ î°µÖ î§åðÆ Ü¶. ÜËñÇñåŠ鱧 ì¶ÇÔÃÅìÆ ç½ñå ìäÅÀ°ä ç¶ ç¯ô ÒÚ íñÕ¶ ì§×ñ½ð çÆ àzÅÇÂñ Õ¯ðà ÒÚ ê¶ô Ô¯ä çÅ Ô°Õî ÇçµåÅ ÔË¢ ÕðéÅàÕ ÃðÕÅð é¶ Ã°êðÆî Õ¯ðà 鱧 ÜËñÇñåÅ çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°ä çÅ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÔË¢ Á§éÅ âÆ.ÁËî.Õ¶. çÆ î°ÖÆ é¶ ÇÂà ÁÅèÅð Òå¶ ÁÅêä¶ ÇÖñÅë նà çÆ Ã°äòÅÂÆ î°ñåòÆ Õðé çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ ÕðéÅàÕ ÃðÕÅð À°Ã 鱧 ã°Õòƺ ððµÇÖÁÅ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°ä ÒÚ éÅÕÅî ðÔÆ ÔË¢ ÜÃÇàà çñòÆð í§âÅðÆ Áå¶ çÆêÕ ÇîôðÅ ç¶ ìËºÚ é¶ ÜËñÇñåŠ鱧 Çîæ¶ Ã Òå¶ ì§×ñ½ð çÆ ÁçÅñå ÒÚ ê¶ô Ô¯ä çÅ Ô°Õî ÇçµåÅ¢

ì§×ñ½ð. ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ ÁËÚ.âÆ. Õ°îÅðÃòÅîÆ é±§ À°Ã ò¶ñ¶ òµâÆ ðÅÔå ÇîñÆ Üç ÕðéÅàÕ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ ÁµÜ À°é·Åº 鱧 Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ ÁéÆåÅ ÇõñÅø Ô¶áñÆ ÁçÅñå ÇòÚ Úµñ ðÔ¶ ÜéåÕ îÅÂÆÇé§× ëðî 鱧 öËðAÕÅ鱧éÆ á¶ÕÅ ç¶ä Ãì§èÆ î°Õµçî¶ é±§ ðÅÜéÆåÆ å¯º êz¶Çðå ÕÇÔ Õ¶ ÖÅðÜ Õð ÇçµåÅ¢ ÜÃÇàà òÆ. Ü×ééÅæé é¶ ëËÃñŠðäÅÀ°ºÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÕ òÕÆñ òµñ¯º Õ°îÅðÃòÅîÆ å¶ À°Ã çÆ êåéÆ ÇõñÅø çðÜ ÕðòÅÂÆ ×ÂÆ ÇéµÜÆ ÇôÕÅÇÂå ÇêµÛ¶ ÇÕö çÅ ×°êå Ôµæ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ÔËðÅéÆ êz×à ÕÆåÆ ÇÕ À°Ã é¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ Áå¶ À°é·Åº ç¶ ðÅÜÃÆ ÃÕµåð ÇòÚÕÅð ñÚéÅ ÁÅçÅéAêzçÅé çÆÁź ÕÅêÆÁź ñÚéÅ ÁÇèÕÅð ÕÅ鱧é çÆ òð寺 ÕÆå¶ Çìéź ÇÕò¶º êzÅêå Õð ñÂÆÁź¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇôÕÅÇÂåÕðåÅ ç°ÁÅðÅ ê¶ô ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ÕÅêÆÁź ÇòÚ¯º Ç÷ÁÅçÅåð åÃçÆÕô°çÅ òÆ éÔƺ Ôé¢

î°§ìÂÆ ÒÚ âµì¶ òÅÇñÁź çÅ ÕÅð¯ìÅð Öó¯å çÅ ÇôÕÅð

Çåð±ÇÚðÅêµñÆ. ñ¯Õź çÆÁź ÖÅäA êÆä çÆÁź ÁÅçåź é¶ î°§ìÂÆ ç¶ âµì¶ òÅÇñÁź ç¶ ÕÅð¯ìÅð ç¶ ÇòÕÅà ÇòÚ ì°ðÆ åð·Åº Öó¯å ÇñÁÅ ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ î°µÖ å½ð Òå¶ ñ¯Õź ÇòÚ ëÅÃà ë±â ñÂÆ òè ÇðÔÅ ð°ÞÅé å¶ é½ÜòÅéź çÆÁź ìÅÔð ÜÅ Õ¶ ÖÅä çÆÁź ÁÅçåź Ç÷§î¶òÅð Ôé¢ ×½ðåñì ÔË ÇÕ î°§ìÂÆ ç¶ âµì¶ òÅñ¶ ôÇÔð ç¶ ÕðÆì ç¯ ñµÖ ñ¯Õź 鱧 ð¯÷ÅéÅ ç°êÇÔð ç¶ ÖÅä¶ ç¶ âµì¶ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÇÂà AB@ ÃÅñ ê°ðÅä¶ ÕÅð¯ìÅð ÇòÚ ÔÅñÆÁÅ òÇð·Áź ç½ðÅé Õ¯ÂÆ

ÇÂÃðÅÇÂñÆ Ü¶ñ·Åº ÒÚ¯º ÇðÔÅÁ ԯ¶ øñÃåÆéÆÁź çÅ éÅÇÂÕź òð×Å ÃòÅ×å

×Å÷Å. ÇÂÃðÅÇÂñÆ Ü¶ñ·Åº ÒÚ¯º Ã˺Õó¶ ëñÃåÆéÆ ÕËçÆÁź ç¶ ÇðÔÅÁ Ô¯ä çÆ Ö°ôÆ ÒÚ ×Å÷Å êµàÆ Áå¶ êµÛîÆ Õ§ã¶ ç¶ Ô÷Åðź ñ¯Õź é¶ Üôé îéÅÇÂÁÅ¢ ÇîÃð ç¶ ïåéź ÃçÕÅ ÇÂÃðÅÇÂñÆ ë½ÜÆ Ç×ñÅâ ôÅÇñå çÆ ÇðÔÅÂÆ ç¶ ÇÂò÷ ÇòÚ A@BG ëñÃåÆéÆ ÕËçÆÁź 鱧 Ö°µñ·Æ ÔòÅ ÒÚ ÃÅÔ ñËä çÅ î½ÕÅ Çîñ ÃÇÕÁÅ¢ ×Å÷Å ôÇÔð ÇòÚ ÁÅÇåôìÅ÷Æ ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ ÕÅðź ÒÚ ÃòÅð é½ÜòÅéź é¶ Þ§â¶ ñÇÔðŶ¢ ôÇÔð ç¶ î°µÖ Ú½Õ ÇòÚ Ô÷Åðź ñ¯Õ À°îó ê¶ ÇÜµæ¶ ÔîÅà ÁÅ×±Áź òµñ¯º åÕðÆðź ÕÆåÆÁź ÜÅäÆÁź Ãé¢ ðÅîµñ·Å ÒÚ ÇðÔÅÁ ԯ¶ ÕËçÆÁź ç¶ ÃòÅ×å ñÂÆ ðÅôàðêåÆ ç¶ î°µÖ çëåð ÃÅÔîä¶ òÆ Ô÷Åðź ñ¯Õ î½Ü±ç Ãé, ÇÜµæ¶ ðÅôàðêåÆ îÇÔî±ç ÁµìÅà Áå¶ ÔîÅÃ ç¶ ÃÆéÆÁð î˺ìð ÔÃé ï±Ãë é¶ åÕðÆð ç¶ Õ¶ Õ½îÆ ÇÂÕî°µáåÅ çÅ î°÷ÅÔðÅ ÕÆåÅ¢ ×Å÷Å ÇòÚ ÁµÜ Õ½îÆ Û°µàÆ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

Ç×äéï¯× òÅèÅ çðÜ éÔƺ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ î°§ìÂÆ âµìÅòÅñÅ ÁËܱնôé Ã˺àð ç¶ êzèÅé êòé ÜÆ Á×ðòÅñ çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ôÇÔð ç¶ ÇÂà ÕÅð¯ìÅðÆ è°ð¶ ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ éò¶º ñ¯Õź ç¶ òµÖð¶ ðÁÅç Áå¶ ÖÅäAêÆä çÆÁź ÁÅçåź Ô¯ä ÕÅðé ÁÇÜÔÅ òÅêð ÇðÔÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÖÅà Õð éò¶º ç½ð ç¶ Õ°óÆÁźAⶠØð ç¶ ìä¶ ÖÅä¶ éÅñ¯º ëÅÃà ë±â Áå¶ ÃéËÕà ÁÅÇç ÖÅäÅ òµè êçç Õðç¶ Ôé¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ òµâ¶ ÕÅð¯ìÅðÆÁź Áå¶ ÕÅðê¯ð¶àź òµñ¯º Ö¯ñ·¶ ׶ ðËÃà¯ð˺àź ÁÅÇç çÅ òÆ âµì¶

òÅÇñÁź ç¶ ×ÅÔÕź çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ Öó¯å êËçÅ Õðé ÇòÚ òµâÅ Ôµæ ÔË¢ âµì¶ òÅÇñÁź 鱧 ÖÅÃÕð çëåðź ÇòÚ Õ§î Õðç¶ ñ¯Õź ñÂÆ ò¶ñ¶ ÇÃð ÖÅäÅ êÔ°§ÚÅÀ°ä ñÂÆ ÜÅÇäÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÕðÆì E Ô÷Åð âµì¶ òÅñ¶ ð¯÷ÅéÅ ÕðÆì ç¯ ñµÖ ñ¯Õź 鱧 ÖÅä¶ ç¶ âµì¶ êÔ°§ÚÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÃzÆ Á×ðòÅñ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Á½Ãåé Áµáòƺ êó·¶ Ô¯Â¶ Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂé·Åº òµñ¯º ò¶ñ¶ ÇÃð âµì¶ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðÅÀ°ä çÆ çð II.II ëÆÃçÆ åµÕ Ô¯ä çÅ î°µÖ ÕÅðé ÇÕðå ÕÅ鱧éź ç¶ çÅÁò¶ éÅñ¯º öòÅ íÅòéÅ òµè ÔË¢


16

èîÕ

íÅðå

26 October 2011, Wednesday

Áðæ ÇòòÃæÅ çÆ ðëåÅð îµáÆ êð ÇéðÅô éÅ Ô¯ò¯ : îéî¯Ôé ÇçØ

éòƺ ÇçµñƸ êzèÅé î§åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÁµÜ Áðæ ÇòòÃæÅ çÆ Ô½ñÆ ðëåÅð Òå¶ ÇÚ§åÅ ÷ÅÇÔð Õðé ç¶ éÅñ ÔÆ ç¶ô 鱧 ÇéðÅôŠ寺 ìÚä Áå¶ Ãìð ðµÖä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ¢ âÅ. ÇÃ§Ø é¶ ÇÂæ¶ ðÅôàðÆ ÇòÕÅà սºÃñ çÆ EFòƺ ìËáÕ é±§ çì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Áðæ ÇòòÃæÅ çÆ Ô½ñÆ ðëåÅð ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ ÔË êð ÃÅð¶ ç¶ôź çÆ ÇòÕÅà çð ÇòÚ ÁÅÂÆ ÕîÆ é±§ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ ÇÂà 鱧 Çòôò Áðæ ÇòòÃæÅ ÇòÚ À°æñDê°æñ çÅ æ¯ó·¶ Ã çÅ éåÆÜÅ î§ÇéÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº é¶ ABòƺ ï¯ÜéÅ ç¶ ÇçzôàÆÕ¯ä êµåð ÇòÚ I ëÆÃçÆ ÇòÕÅÃ ç¶ àÆÚ¶ 鱧 ñË Õ¶ ôµÕ ÷ÅÇÔð ÕÆåÅ êð éÅñ ÔÆ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðåÆ Áðæ ÇòòÃæÅ çÆÁź ñ§î¶ Ã çÆÁź ç§íÅòéÅòź ìÔ°å Ú§×ÆÁź Ôé¢ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô ÇòÚ ÇéðÅôÅ çÅ îÅÔ½ñ ìäçÅ ÇçÖÅÂÆ ç¶ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà 寺 ÃÅòèÅé ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÇéðÅôÅ ÇòÚ Ö°ç çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ Õðé ç¶ î°ÕÅìñ¶ ÇòÚ ÇîñÜ°ñ Õ¶ ÁðæÇòòÃæÅ ÇòÚ êËð î÷ì±åÆ éÅñ ÜîÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô ÕðéÅ ì¶Ôåð Ô¯ò¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ I ëÆÃçÆ ÁÅðÇæÕ òÅè¶ çÆ çð ÔÅÃñ Õðé ñÂÆ Ã±ÇìÁź 鱧 Õ¶ºçð éÅñ Çîñ Õ¶ Õ§î ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ éźÔDêµÖÆ Ã¯Ú Ûµâ Õ¶ íÅðå 鱧 ç°éÆÁÅ çÆ À°íðçÆ ÁÅðÇæÕ ÔÅñå ÇòÚ î÷ì±åÆ éÅñ Öó·Å Õðé ñÂÆ Õ§î ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº î°µÖ î§åðÆÁź 鱧 õçÅ Çç§ç¶ ԯ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÃÅâÆ ÃźÞÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ÔË ÇÕ ÁÃƺ éźÔD êµÖÆ Ã¯Ú é±§ ìçñƶ¢ ÁÃƺ ÁÇÜÔÆ ç°éÆÁÅ ÇòÚ Ôź ÇÜæ¶ ÁÅðÇæÕ ÔÅñå À°µíðçÆ Áå¶ â¯ñçÆ ðÇÔ§çÆ ÔË, ÇÂà ñÂÆ éźÔDêµÖÆ Ã¯Ú ÒÚ ëà ն Ôð Ã ÇÂÕDç±Ü¶ çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ Õðç¶ ðÇÔ ÃÕç¶ Ôź Üź Çëð Çîñ Õ¶ ÁÅêä¶DÁÅê 鱧 À°µíðçÆ ÁÅðÇæÕ ÔÅñå ç¶ ×ð°µê ÇòÚ î÷ì±åÆ éÅñ Öó·Å Õð ÃÕç¶ Ôź¢ îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃÁÅÃÆ êzÆÇÕÇðÁÅ ÁÇÜÔÆ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÜà ÇòÚ ÃðÕÅðź ç¶ éÅñ ñ§ì¶ Ã ç¶ ÇòÕÅÃ ç¶ ÇÔµåź ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ØµàDÇ×äåÆÁź ç¶ ÇÔµåź 鱧 ð°ÕÅòà éÅ ìäé ÇçµåÅ ÜÅò¶¢ À°é·Åº Ãêµôà ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆÁź 鱧 ÁÇÜÔÅ Á½ÖŠçå°ñé ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÜà ðÅÔƺ ñ§ì¶ Ã ç¶ Õ½îÆ Â¶Ü§â¶ é±§ Áµ×¶ ìäÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÁÅêäÆ À°ñà ÇÃÁÅÃÆ ÃÇæåÆ é±§ ìäÅÂÆ ðµÇÖÁÅ ÜÅò¶¢ êzèÅé î§åðÆ ÇåµÖ¶ ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅà ÇòÚ Ã±ÇìÁź çÆ í°ÇîÕŠ鱧 ð¶ÖźÁ§ÇÕå ÕðÇçÁź ÚÅð ÁÇÔî é°ÕÇåÁź Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÇÔñ¶ À°êÅÁ òܯº ÃðÕÅðź 鱧 ÁÇÜÔÅ îÅÔ½ñ ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÜà ÇòÚ ÇÕÃÅéź Áå¶ À°µçîÆÁź 鱧 Õ§îÕÅÜ ÇòÚ Ú§×Æ ÔîÅÇÂå Çîñ¶¢ ç±Ü¶ À°êÅÁ ÇòÚ À°é·Åº ôÇÔðÆ Áå¶ ê¶ºâ± Ö¶åðź ÇòÚ î±ñ ãźڶ çÆÁź ÃÔ±ñåź ç¶ ÇòÕÅà ÇòÚ ÃðÕÅðź çÆ í±ÇîÕÅ çÆ ñ¯ó Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅðź 鱧 Ãî°µÚ¶ ÇòÕÅà òµñ ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅðź 鱧 ×ðÆì Áå¶ ÃîÅÜ ç¶ òź޶ åìÇÕÁź çÅ òÆ ÇèÁÅé ðµÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ À°é·Åº Ú½æ¶ Áå¶ Á§Çåî À°êÅÁ òܯº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅðź 鱧 ÇÂÔ ×µñ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ ÇõÇÖÁÅ, ÇÃÔå, Ô°éð, êÅäÆ çÆ ÃêñÅÂÆ Áå¶ ÃëÅÂÆ òð×ÆÁź ÁÇÔî öòÅòź åµÕ Ôð éÅ×ÇðÕ çÆ êÔ°§Ú Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ âÅ. îéî¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅâÅ î§åò ÇÃðë ÁÅðÇæÕ òÅèÅ ÔÅÃñ ÕðéÅ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ÇÂÃ ç¶ ÇêµÛ¶ çÅ ÁÃñ îÕÃç Ãî°µÚÅ ÇòÕÅà ÕðéÅ ÔË¢

Òî°ÃÇñî Á½ðåź 鱧 GB Õ°ÁÅð¶ îðçź éÅñ ÃËÕà çÅ ÁÇèÕÅðÒ

éòƺ ÇçµñÆ— ì§×ñÅç¶ô çÆ ñ¶ÇÖÕÅ åÃñÆîÅ éÃðÆé ç¶ åÅ÷Å ÇìÁÅé é¶ ê±ð¶ î°ÃÇñî Ü×å ÇòÚ ÖñìñÆ îÚÅ ÇçµåÆ ÔË¢ À°é·Åº ÁÅêä¶ åÅ÷Å àòÆà ÇòÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ î°ÃÇñî Á½ðåź ÇÂà èðåÆ Òå¶ GB Õ°ÁÅð¶ îðçź éÅñ ÃËÕà Õðé çÅ ÁÇèÕÅð ðÖçÆÁź Ôé ÇÕÀ°ºÇÕ Ãòð× ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ÇÂÔ éÃÆì éÔƺ Ô¯ä òÅñÅ ÔË¢ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×µñ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ÇÂÃñÅîÆ îÅéåÅ î°åÅìÕ Ãòð× ÇòÚ ÜÅä òÅñ¶ Ôð ÇòÁÕåÆ é±§ GB Õ°ÁÅðÆÁź Õ°óÆÁź ÇîñçÆÁź Ôé¢ À°ºÞ À°Õå ñ¶ÇÖÕÅ çÅ ÇòòÅçź éÅñ Ú¯ñÆDçÅîé çÅ ÃÅæ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×µñ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ ì§×ñÅç¶ô çÆ Ö°µñ·¶ ÇòÚÅðź òÅñÆ ÇÂà ñ¶ÇÖÕÅ é¶ I@ ç¶ çÔÅÕ¶ ÇòÚ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ÇÕåÅì ÒñµÜÅÒ ÇñÖÆ ÃÆ¢

ìÆå¶ ÇçéÄ éòÄ ÇçµñÆ ÇòÖ¶ ðÅôàðêåÆ íòé ÓÚ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé êÌèÅé î¿åðÆ îéî¯Ôé ÇÃ¿Ø éÅñ Ôµæ ÇîñÅªç¶ Ô¯Â¶ ÇòÁåéÅî ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ Áå¶ À¹é·» çÆ êåéÆÍ

ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà èîÅÕ¶ çÆ ×°µæÆ Ã°ñÞÆ, ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. çÅ Ôµæ ÃÅìå

Ü§î¸ ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ìÅÔð Ô¯ä òÅñ¶ èîÅÕ¶ çÆ ×°µæÆ ñ×í× Ã°ñÞ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ñÂÆ ÖðÅì Áñ î°ÜÅÇÔçÆé 鱧 è°ðÅ ÃîÇÞÁÅ ÜźçÅ ÔË ÜçÇÕ ÜÅºÚ Â¶Ü§ÃÆÁź 鱧 í§ìñí±Ã¶ ÇòÚ êÅÀ°ä ñÂÆ ÁµåòÅçÆ ×áܯó Ô°ÜÆ çÅ éź ÜÅäDì°Þ Õ¶ À°ÛÅÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ñåðź Áé°ÃÅð Áñî°ÜÅÇÔçÆé ç¶ Õîźâð Û¯àÅ ÁÅÇÃë À°ðë ôÕÆð Áå¶ ì§×ñÅç¶ôÆ ðÅÇÂñ ÁÅðîÆ ç¶ í×½ó¶ î¶Üð ïÅÃð ÁÇÔîç çÅ éź ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇòÃë¯àÕ Ãîµ×ðÆ ôÕÆñ é¶ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ ÜçÇÕ î¶Üð ïÅÃð é¶ ì§ì Çëà Õðé çÅ Õ§î ÕÆåÅ¢ ïÅÃð ÁÅÂÆ. Á˵Ã. ÁÅÂÆ. 状ܧà ÔË Ü¯ ì§×ñÅ ç¶ô 寺 íµÜ Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ âÅÕàð òÃÆî ÁÕðî îÇñÕ éÅñ BG Á×Ãå 鱧 ì§×ñÅç¶ô 寺 Ü§î± êÔ°§Ú¶¢ ìÅÕÆ ç¯

Á×ñÆÁź ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ñóé׶ ×âÕðÆ

î°§ìÂƸ íÅðåÆ ÜéåÅ êÅðàÆ (íÅÜêÅ) ç¶ êzèÅé ÇéÇåé ×âÕðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ B@AD ÇòÚ Ô¯ä òÅñÆÁź ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ À°Ô êÅðàÆ ç¶ À°îÆçòÅð Ô¯ä׶¢ ôzÆ ×âÕðÆ é¶ ÇÂæ¶ êµåðÕÅðź 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ñóé׶¢ ÔÅñźÇÕ À°é·Åº é¶ ÇÂÔ Ãêµôà éÔƺ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÇÕà گä Ö¶åð 寺 Ú¯ä ñóé׶ êð ÇÂÔ î§ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ×zÇÔ é×ð éÅ×ê°ð 寺 ñ¯Õ ÃíÅ Ú¯äź ÇòÚ ÁÅêäÆ ÇÕÃîå Á÷îÅÀ°ä׶¢ ÇêÛñÆ òÅð ôzÆ ×âÕðÆ é¶ AIHE ÇòÚ éÅ×ê°ð (êµÛî) 寺 îÔÅðÅôàð ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä ñóÆ ÃÆ ÇÜà ÇòÚ À°é·Åº 鱧 ÔÅð çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç AIHI 寺 À°Ô éÅ×ê°ð Ú¯ä Ö¶åð 寺 ÇòèÅé êzÆôç ÇòÚ Ú°ä Ô°§ç¶ ÁŶ Ôé¢ ×âÕðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅÜêÅ Õ¯ñ êzèÅé î§åðÆ ç¶ ÁÔ°ç¶ ñÂÆ ÕÂÆ ï¯× é¶åÅ Ôé Áå¶ À°ÇÚå Ãîź ÁÅÀ°ä Òå¶ êÅðàÆ ÇÂà ÁÔ°ç¶ ñÂÆ ÁÅêä¶ À°îÆçòÅð çÅ ÁËñÅé Õð ç¶ò¶×Æ¢

ÇòÁÕåÆÁź çÆ êÛÅä ìËºÕ ÇòÚ ñµ×¶ ÃÆ. ÃÆ. àÆ. òÆ. ÕËîÇðÁź 寺 Ô¯ ×ÂÆ¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ìñÅñ íÅÂÆ Áå¶ ÔÅð±é ÁñÆÖ òܯº Ô¯ÂÆ ÔË¢ ñåðź Áé°ÃÅð D Ãå§ìð 鱧 ÇÕôåòÅó ÇòÚ ÃÇæå ìËºÕ ç¶ Â¶. àÆ. Á˵î. ÇòÚ ñµ×¶ ÕËîÇðÁź çÆ ë°à¶Ü 寺 Á˵é. ÁÅÂÆ. ¶. 鱧 âÅÕàð òÃÆî éÅñ ì§×ñÅç¶ôÆ ë½Ü ç¶ ÃÅìÕÅ ë½ÜÆ î¶Üð ïÅÃð Áå¶ ç¯ Ô¯ð ñ¯Õź ç¶ î½Ü±ç Ô¯ä çÅ êåÅ ñµ×Å ÃÆ¢ ÇÂÔ òÆ êåÅ ñµ×Å ÔË ÇÕ ÁµåòÅç ÇòÚ ð°ÚÆ ÕÅðé B@@I ÇòÚ î¶Üð ïÅÃð é¶ ë½Ü Ûµâ ÇçåÆ ÃÆ ÇÜà 鱧 ìÅÁç ÇòÚ í×½óÅ ÕðÅð ç¶ ÇçåÅ Ç×ÁÅ¢ ë½Ü ÇòÚ é½ÕðÆ Õðé Õð Õ¶ ïÅÃð 鱧 ÇòÃë¯àÕ Ãîµ×ðÆ çÆ ç¶ÖíÅñ Áå¶ òð寺 çÆ ê±ðÆ ÜÅäÕÅðÆ ÃÆ¢ D Ãå§ìð 鱧 ÇÕôåòÅó ç¶ ÇÂÕ Øð ÇòÚ ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ì§ì

Õð°äÅÇéèÆ é¶ Ã¯éÆÁÅ éÅñ ÕÆåÆ î°ñÅÕÅå

éòƺ ÇçµñƸåÅÇîñéÅâ± ç¶ ÃÅìÕÅ î°µÖ î§åðÆ Áå¶ âÆ. Á˵î. Õ¶. î°ÖÆ Õð°äÅ ÇéèÆ é¶ ÁµÜ Õź×ðà êzèÅé ïéÆÁÅ ×źèÆ éÅñ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ¢ ÇÂà ÃÅñ AC ÁêzËñ 鱧 åÅÇîñéÅâ± ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯äź ÒÚ ÇÂé·Åº ç¶ ×áܯó 鱧 ÇîñÆ îÅå 寺 ìÅÁç Õð°äÅÇéèÆ Áå¶ Ã¯éÆÁÅ çðÇîÁÅé ÇÂÔ êÇÔñÆ î°ñÅÕÅå ÔË¢ Õð°äÅÇéèÆ Áå¶ À°é·Åº çÆ êåéÆ ðÜæÆ ÁµîÅñ A@ Üéêæ ÃÇæå ïéÆÁÅ ç¶ Øð 갵ܶ Áå¶ ñ×í× Áµè¶ اචåÕ À°é·Åº éÅñ ×µñìÅå ÕÆåÆ¢ ñåðź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î§ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ âÆ. Á˵î. Õ¶ î°ÖÆ é¶ BD ÜÆ ÃêËÕàzî îÅîñ¶ çì§èÆ Ç×zëåÅð Ô¯ Õ¶ ÇåÔÅó ܶñ ÒÚ ì§ç ÁÅêäÆ ì¶àÆ Áå¶ Ã§Ãç î˺ìð ÕéÆî¯ÞÆ çÅ î°µçÅ À°áÅÇÂÁÅ¢

èîÅÕ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô 鱧 Á§åî ð±ê ÇçåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà îÆÇà§× ÇòÚ âÅÕàð òÃÆî À°Ã çÅ íðÅ Ü°éËç, î¶Üð ïÅÃð, îÇñÕ, ÕîÅñ À°ðë ÁÕðî ÜÔź×Æð ÃðòðÆ Áå¶ ÁµìÅà òÆ î½Ü±ç Ãé¢ ÇÂö Øð 寺 èîÅÕ¶ çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ ñËä ìÅð¶ ÁÅêä¶ ñËêàÅê Òå¶ ìäÅ Õ¶ êËé âðÅÂÆò÷ ÁÅîð Áå¶ ÁÅÇìç 鱧 ýºêÆÁź Ãé¢ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº 鱧 ëð÷Æ ÇÃî ÕÅðâ ìñòÅñ ܶñ ÇòÚ ì§ç Áñ î°ÜÅÇÔçÆé î˺ìð Á÷Ôð ÁñÆ ìµà é¶ ÇçåŠܯ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁź çÆ îçç éÅñ À°Ã é¶ òÃÆî 鱧 ÇçòŶ Ãé¢ ÇÂà 寺 ìÅÁç A@ Ãå§ìð 鱧 ÇçµñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇòÚ èîÅÕÅ Õð ÇçåÅ¢ ÇÂà ò¶ñ¶ âÅÕàð òÃÆî, ÁÅÇîð Áå¶ ÁÅÇìç Á˵é. ÁÅÂÆ. ¶. çÆ ÇÔðÅÃå ÇòÚ Ôé Üç ÇÕ î¶Üð ïÅÃð Ãî¶å ìÅÕÆÁź çÆ íÅñ ÜÅðÆ ÔË¢

ñ¯Õ ÁÅï°Õå Ú¯ä êzÇÕÇðÁÅ ÒÚ ÃðÕÅð Õð ðÔÆ ÔË ÁÅçðô Çìµñ Òå¶ ÇòÚÅð

éòƺ ÇçµñÆ; ×°ÜðÅå Áå¶ ÕðéÅàÕ ÒÚ ñ¯Õ ÁÅï°Õå çÆ Ú¯ä Òå¶ ÁÅñ¯ÚéÅòź 鱧 î°µÖ ðµÖÇçÁź ÇÕðå Áå¶ ÇÃÖñÅÂÆ îÅîÇñÁź ìÅð¶ î§åðÆ òÆ. éÅðÅÇÂä ÃÅîÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÃðÕÅð ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ ï±Çéà çÆ Ú¯ä êzÇÕÇðÁÅ ÇòÚ ìðÅìðÆ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÕ ÁÅçðô Çìµñ Òå¶ ÇòÚÅð Õð ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¯Õ ÁÅï°Õå ÇÂÕ ÁÅçðô Çìµñ Ô¯ò¶×Å åź ܯ ÃðÕÅð ÕÅ鱧é ÒÚ ìðÅìðÆ ÇñÁÅ ÃÕ¶¢ Ú¯ä êzÇÕÇðÁÅ ÒÚ À°Ô ÇÃÁÅÃÆ ñ¯Õź 鱧 ôÅîñ Õðé׶, ÁÃƺ ïÕÆéÆ ìäÅòź׶ ÇÕ Ú¯ä ñÂÆ ÇÂÕ ÇéðêµÖ êzÇÕÇðÁÅ Ô¯äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. Áå¶ Ã±ÇìÁź ç¶ ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ ÇìÀ±ð¯ ç¶ B Ççéź çî¶ñé çÆ ÃîÅêåÆ Òå¶ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êzèÅé î§åðÆ òñ¯º ÇéµÜÆ å½ð Òå¶ ÇÚµáÆ ÇñÖ¶ ÜÅä ç¶ ìÅòܱç ÇÃðë BB ñÇìÁź é¶ ñ¯Õ ÁÅï°Õå ×áé ÕÆåÅ, ÜçÇÕ ìÅÕÆÁź 鱧 ÇÂà î§åò ñÂÆ îéÅÀ°ä ç¶ ïåé Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

26 October 2011, Wednesday

ÇÂ¼Õ é÷ð ÃÅÀ±çÆ ï°òðÅÜ çÅ ç¶Ôźå

òÅÇô§×àé: ÃÅÀ±çÆ Áðì ç¶ ï°òðÅÜ Ã°ñåÅé Çìé Áìç°µñ Á÷Æ÷ çÅ ç¶Ôźå Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÃÆ.ÁËé.ÁËé. àËñÆÇò÷é é¶ ÁîðÆÕÆ ×zÇÔ ÇòíÅ× ç¶ Ã±åðź ðÅÔƺ éôð ÕÆåÆ ÔË¢

úìÅîÅ òµñ¯º ÇÂðÅÕ ÒÚ¯º ÃËéÅ òÅêÃÆ çÅ ÁËñÅé

òÅÇô§×àé6 ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÁµÜ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÒÚ Ãí 寺 ñ§îź Ãîź Úµñ¶ ÇÂðÅÕÆ ï°µè çÆ ÃîÅêåÆ çÆ Ø¯ôäÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅñ ç¶ Á§å åÕ ÇÂðÅÕ ÒÚ¯º ÁîðÆÕÆ ÃËéÅ ê±ðÆ åðź éÅñ òÅêà ì°ñÅ ñÂÆ ÜÅò¶×Æ¢ úìÅîÅ ç¶ ÇÂà ÇìÁÅé éÅñ îÔÆÇéÁź 寺 ñ×ÅÂÆÁź ÜÅ ðÔÆÁź ÁàÕñź Òå¶ ÇòðÅî ñµ× Ç×ÁÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ B@AA 寺 ìÅÁç òÆ ÇÂðÅÕ ÒÚ ÁÅêäÆ ÃËéÅ åÅÇÂéÅå ðµÖ¶×Å Üź éÔƺ¢

úìÅîÅ çÆ ñ¯ÕÇêzïåÅ ØàÆ

òÅÇô§×àé: ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ çÆ ñ¯ÕÇêzïåÅ D çðܶ Ô¯ð Øà Õ¶ DA ëÆÃçÆ Òå¶ êÔ°§Ú ×ÂÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÅ ÇòµÚ Á×ñ¶ ðÅôàðêåÆ çÆ Ú¯ä ÇòµÚ Áܶ ÇÂÕ ÃÅñ ìÅÕÆ ÔË¢ çÃæÅ ×Ëñê òµñ¯º ÕðòŶ Ãðò¶Öä Áé°ÃÅð Ô°ä åµÕ Ãí 寺 صà ñ¯ÕÇêzïåÅ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ ÇÜîÆ ÕÅðàð çÆ ðÔÆ ÔË, ܯ CA ëÆÃçÆ ÃÆ å¶ À°Ô ðÅôàðêåÆ çÆ î°ó Ú¯ä éÔƺ Çܵå ÃÇÕÁÅ ÃÆ¢

17

ÇÕÁÅéÆ çÆ èîÕÆ:6 êÇÔñź A@ òÅð ïڶ ÁîðÆÕÅ

ÇÂÃñÅîÅìÅç—êÅÇÕÃåÅé ë½Ü ç¶ î°ÖÆ Üéðñ ÁôëÅÕ êzò¶÷ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÁîðÆÕŠ鱧 Ú¶åÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆ Ö¶åð ÇòÚ ÇÂÕêÅÃó ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ Õðé 寺 êÇÔñź À°Ã鱧 A@ òÅð ïÚäÅ Ô¯ò¶×Å¢ ÇÂ毺 çÆÁź ÁÖìÅðź ÇòÚ ì°µèòÅð ÛêÆÁź Öìðź î°åÅìÕ ÇÕÁÅéÆ é¶ Üéðñ Ô˵âÕ°ÁÅðàð÷ ÇòÖ¶ B çÃçÆ Õî¶àÆÁź ç¶ î˺ìðź 鱧 Õ½îÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ÃÇæåÆ çÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÇÂ§Þ Õð ÃÕçÅ ÔË êð À°Ã 鱧 ÇÂà ñÂÆ êÇÔñź A@ òÅð ïÚäÅ êò¶×Å, ÇÕÀ°ºÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇÂðÅÕ Üź Áë×ÅÇéÃåÅé éÔƺ¢ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÇÂÔ ÇìÁÅé À°ç¯º ÇçµåÅ Ü纯 ÇÂÕ

êÅÇÕ Ú¯ä ÕÇîôé òµñ¯º BCA ÁÃ˺ìñÆ î˺ìð î°Áµåñ

ÇÂÃñÅîÅìÅçCêÅÇÕÃåÅé Ú¯ä ÕÇîôé é¶ ×zÇÔ î§åðÆ ðÇÔîÅé îÇñÕ Áå¶ ðµÇÖÁÅ î§åðÆ Ú½èðÆ ÁÇÔîç î°ÖåÅð Ãî¶å Õ½îÆ ÁÃ˺ìñÆ Áå¶ Ã±ìÅÂÆ ÁÃ˺ìñÆÁź ç¶ BCA î˺ìðź çÆ î˺ìðÇôê Çîµæ¶ Ã Á§çð ÁÅêäÆ ÜÅÇÂçÅç Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ ÕðòÅÀ°ä ÒÚ ÁÃëñ ðÇÔä ÕÅðé ðµç Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ÕÇîôé ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÕÇîôé é¶ AC ÃËé¶à î˺ìðź, A@C Õ½îÆ ÁÃ˺ìñÆ î˺ìðź Áå¶ ê§ÜÅì, Ççè ÖËìðCêõå±éÖòÅ Áå¶ ìñ¯ÇÚÃåÅé çÆÁź ñìÅÂÆ ÁÃ˺ìñÆÁź ç¶ AAE î˺ìðź çÆ î˺ìðÇôê ðµç ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº î˺ìðź ÇòµÚ Çòµå î§åðÆ Áìç°ñ ÔÅÇø÷ ô¶Ö, òêÅð î§åðÆ îõç±î ÁîÆé ëÅÇÔî Áå¶ êzèÅé î§åðÆ ï±ôë ð÷Å Ç×ñÅéÆ ç¶ ê°µåð ÃÂÆÁç Áìç°ñ ÕÅÇçð Ç×ñÅéÆ ôÅîñ Ôé¢

ñÆìÆÁŠ寺 ÇêÛ¯º ÃÆðÆÁź çÆ òÅðÆ6ëðźÃ

éòƺ ÇçµñÆ6éÅ௠ÕÅðòÅÂÆÁź éÅñ ñÆìÆÁÅ ÒÚ î°Áµîð ×µçÅøÆ çÆ î½å Ô¯ ÜÅä ÇêÛ¯º Ô°ä ÃÆðÆÁÅ çÆ òÅðÆ ÔË¢ ëðÅºÃ é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ Ã§ï°Õå ðÅôàð òñ¯º Ç÷§î¶òÅðÆ ñËä å¶ Ö±éÆ ÷ìð 鱧 ÃõåÆ éÅñ çìÅÀ°ä çÆ ÇÜò¶º ÔÆ ÇÂ÷Å÷å ÇîñçÆ åź Á×ñÅ ÇéôÅéÅ ÃÆðÆÁÅ Ô¯ò¶×Å¢ ëðÅºÃ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ Áñ¶é Ü°ê¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ëðźà çÆ ÇÂÕ êÅÃóÅ ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ Õðé çÆ Çéïå éÔƺ ÔË êð À°Ô ÇÂà Ãì§èÆ Á§åððÅôàðÆ ÕÅ鱧éź çÆ êÅñäÅ Õð¶×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ×µçÅø çÆ î½å ç¶ éÅñ éÅ௠çÆÁź ÕÅðòÅÂÆÁź ñµ×í× À°æ¶ ì§ç Ô¯ ×ÂÆÁź Ôé å¶ Ô°ä ç¶ô éòƺ ÃðÕÅð ç¶ Çéï§åðé ÒÚ ÔË¢ ÇÂæ¶ ëðÅºÃ ç¶ ç±åØð ÒÚ ÁÅêä¶ Ã§ì¯èé ÒÚ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÁÅà ÕðçÅ Ôź ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÁÃƺ ìÔ°ç¶ôÆ ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ ÃîÞ½åÅ Õðź׶ åź ܯ ÃÆðÆÁÅ ôÅôé Òå¶ çìÅÁ òèÅÀ°ä ñÂÆ Õçî Ú°µÕ¶ ÜÅä¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 ëðÅºÃ å¶ ÇÂÃ ç¶ íÅÂÆòÅñÆ òÅñ¶ ç¶ô ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ Õðé׶ åź ÇÂÔ ÕÅðòÅÂÆ Á§åððÅôàðÆ ÕÅ鱧éź çÆ ÃõåÆ éÅñ êÅñäÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ×µçÅøÆ é±§ îÅð¶ ÜÅä Òå ¶À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ×çÅøÆ é±§ îÅðéÅ À°é·Åº çÅ ÇàµÚÅ éÔƺ ÃÆ ÁÃƺ À°Ã 鱧 õåÅ ÇåÁÅ×ä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ¢

çÃç î˺ìð é¶ À°é·Åº Õ¯ñ¯º êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ñÅÀ±Ã Áå¶ Õ§ì¯âÆÁÅ òÅº× ÁîðÆÕÆ Ôîñ¶ çÆ Ã§íÅòéÅ Òå¶ ÇàµêäÆ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ¢ âÅé ÁÖìÅð î°åÅìÕ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÇòÚ ÜñçÆ ÔÆ ÇÂÕêÅÃó ÁîðÆÕÆ ë½ÜÆ ÕÅðòÅÂÆ Ã§íò éÔƺ ÔË¢ ÁÖìÅð î°åÅìÕ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÁÇÜÔÆ Ã§íÅÇòå ÃÇæåÆ ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé çÆ êzåÆÇÕÇðÁÅ ìÅð¶ Õ°Þ éÔƺ ÇÕÔÅ êð À°é·Åº çÃç î˺ìðź 鱧 ïÅç ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé Ô°ä ÇÂÕ êzîÅä± ôÕåÆ Ã§ê§é ç¶ô ìä Ú°µÕÅ ÔË Áå¶ À°ÃçÆ å°ñéÅ ÇÂðÅÕ Üź Áë×ÅÇéÃåÅé éÅñ éÔƺ ÕÆåÆ ÜÅäÆ ÚÅÔÆçÆ¢ ÁÖìÅð î°åÅìÕ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ

ÁÃƺ ÁîðÆÕŠ鱧 ÇÂÔ ×µñ Ãêµôà Õð ÇçµåÆ ÔË ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêäÆ ÃÇæåÆ Áå¶ ÃîðµæÅ î°åÅìÕ ÇÂà åð·Åº çÆ ÇÕö ÕÅðòÅÂÆ ç¶ Ã ìÅð¶ ÇòÚ ëËÃñÅ Õðź×Å¢ ܶ Õ¯ÂÆ ÇÂà ׵ñ çÅ

ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ À°å¶ ÁîðÆÕÆ ÕÅðòÅÂÆ ÒÔîñÅ Õð Õ¶ ÔàäÒ òð×Æ Ô¯ò¶×Æ : î°ôµðë

ÇéÀ±ïÅðÕ¸ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ø½ÜÆ Ô°ÕîðÅé êzò¶÷ î°ôµðë çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü¶ ÁîðÆÕÅ Áôźå À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÕìÅÇÂñÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÃÇæå ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ é±§ ÇéôÅéÅ ìäÅÀ°ºçÅ ÔË åź À°Ã çÆ ÇÂÔ ÕÅðòÅÂÆ ÔîñÅ ÕðÕ¶ Ôàä òð×Æ Ô¯ò¶×Æ¢ ñ×í× ÇÂÕ çÔÅÕ¶ åÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ø½Ü ç¶ î°ÖÆ ðÔ¶ î°ôµðë é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ôÅÇÂç ÔËñÕÅêàðź éÅñ ÔîñÅ Õð Õ¶ Ôà ÜÅä òð×Æ ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÜà åð·Åº ÁîðÆÕÅ é¶ ñÅç¶é éÅñ ÕÆåÅ, À°Ã¶ åð·Åº çÆ ÕÅðòÅÂÆ ÇÂæ¶ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÕÅëÆ ÜòÅé Üź åź îÅð¶ ÜÅä׶ Üź ÷õîÆ Ô¯ ÜÅä׶¢ î°ôðµë é¶ ÇÂÕ ÃÕ±ñ ÇòÚ íÅôä ÕðÇçÁź ÇÂÔ ×µñ ÁÇÜÔ¶ Ã ÕÔÆ, Ü篺

ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ø½ÜÆ Áå¶ ÇÃòñÆÁé ÁÅ×±Áź 鱧 ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ îéÅÀ°ä ç¶ ÇÂðÅç¶ éÅñ À°µÚCêµèðÆ ×µñìÅå ÕÆåÆ ÔË¢ òÅÇô§×àé é¶ ÁøöÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ø½ÜÆÁź ç¶ îÅð¶ ÜÅä ÇêµÛ¶ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ ç¶ ñóÅÇÕÁź çÅ Ôµæ çµÎÇÃÁÅ ÃÆ¢ À°é·Åº çµÎÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÔµÕÅéÆ é˵àòðÕ Çòð°µè Õ¯ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ éÔƺ ÕÆåÆ¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ é¶ ç¶ô 鱧 ÁµåòÅç êËçÅ Õðé òÅñÅ éÔƺ Ãׯº À°Ã çÅ êÆóå çµÎÇÃÁÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ÕÃì¶ ÇòÚ ñÅç¶é çÆ î½Ü±ç×Æ À°Ã çÆ ÔÆ ñÅêzòÅÔÆ é÷ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË éÅ ÇÕ ÃÇÔíÅÂÆòÅñÆ¢

íð¯ÃÅ ç¶ò¶ ÇÕ ÃÅⶠòñ¯º À°åðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ÇòÚ ÕÅðòÅÂÆ Õðé Òå¶ Ãí Õ°Þ áÆÕ Ô¯ ÜÅò¶×Å, î˺ å°ð§å ÕÅðòÅÂÆ Õðź×Å¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ôźåÆ ÚÅÔ°§çÅ ÔË êð éÅñ ÔÆ ÁÅêäÆÁź ÃðÔµçź 鱧 ÁððµÇÖÁå éÔƺ Ûµâ ÃÕçÅ¢ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÇÂà ð°Ö 鱧 ðµç Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÇÕ ÇÂÃñÅîÅìÅç Ü§× êzíÅÇòå ×°ÁźãÆ ç¶ô ÇòÚ ðäéÆåÕ ×ñìÅ ÔÅÃñ ÕðéÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ ÇÕÁÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ê±ðìÆ å¶ êµÛîÆ êÅö çÆÁź ÃðÔµçź 鱧 ÁððµÇÖÁå éÔƺ Ûµâ ÃÕ綢 Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÖ¶ ðäéÆåÕ ×ñìÅ ÔÅÃñ ÕðéÅ À°îÆç î°åÅìÕ Ã¯Ú ÔË¢

Û¶ íÅðåÆÁź Ãî¶å AC ׯåÅõ¯ð ñÅêåÅ ç°ìÂÆ. Û¶ íÅðåÆÁź Ãî¶å AC ׯåÅÖ¯ð ܯ ç¯ Ççé êÇÔñź Ãî°§çð ÒÚ ÜÔÅ÷ â°µìä 寺 ìÅÁç ñÅêå Ôé, 鱧 ñµíä ñÂÆ ÂÆðÅéÆ ìÚÅÁ çñ çÆ àÆî Õ¯Çôô Õð ðÔÆ ÔË¢ ÇÂÔ ×¯åÅÖ¯ð êÅäÆ Ô¶áź å¶ñ çÆ êÅÂÆê ñÅÂÆé êÅ ðÔ¶ Ãé Áå¶ ÇÂÕ âÅÂÆÇò§× Ú˺ìð ÇòÚ ì§ç Ãé Ü篺 B@ ÁÕå±ìð 鱧 Õ±ÃÅCA Ãî°§çðÆ ÜÔÅ÷ ëðźà çÆ ÖÅóÆ ÇòÚ â°µì Ç×ÁÅ¢ ÇÂé·Åº ñÅêåŠׯåÅÖ¯ðź ÇòÚ ÂÆðÅéÆÁé Áå¶ ï±Õð¶éÆ éÅ×ÇðÕ òÆ ôÅîñ Ôé¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ ÇÂé·Åº Ú˺ìð ÒÚ ì§ç ñÅêåŠׯåÅÖ¯ðź Õ¯ñ DH اචçÆ ÃÆîå ÁÅÕÃÆÜé ÃêñÅÂÆ ÃÆ ÇÂà ñÂÆ ìÚÅÁ çñ 鱧 ÇÂé·Åº ç¶ ÇÜÀ°ºç¶ Áå¶ Ã°ðµÇÖÁå Ô¯ä çÆ ÁÅà ÔË¢ ÇÂà ÔÅçÃÅ×zÃå ÂÆðÅéÆ ÜÔÅ÷ ÇòÚ ÃòÅð F@ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ððµÇÖÁå ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ Ú°µÕÅ ÔË Áå¶ Ô°ä ìÚÅÁ çñ ÇÂé·Åº AC ñÅêåŠׯåÅÖ¯ðź çÆ íÅñ Õð ÇðÔÅ ÔË¢


18

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¼Õ é÷ð êÅÇÕ Á½ðå é¶ ÁîðÆÕŠ鱧 õà ÇÕÔÅ, ÇÔñ¶ðÆ ÔÅÃÅ ð¯Õ éÔƺ ÃÕÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ÃÖå ÃîÞÆ ÜÅä òÅñÆ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé ÁµÜ À°Ã Ã ÔÅö éÅñ ñ¯àJê¯à Ô¯ ×ÂÆ Ü篺 ÇÂÕ êÅÇÕÃåÅéÆ Á½ðå é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ å°ñéÅ ç¯ô ñµíä òÅñÆ ÃµÃ éÅñ ÕÆåÆ¢ ÖËìð êÖå±éÖòÅ Ã±ì¶ çÆ ÇÂà Á½ðå ôîÅîÅ çÆ ÇÂà ÇàµêäÆ å¯º ìÅÁç ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä î˺ õà Ôź Áå¶ ÇÂÔ ê±ðÆ åð·Åº ÃîÞçÆ

çÅÀ±ç ç¶ ×°ð׶ ÇîðÚÆ é±§ ÇîñÆ ÷îÅéå

ñ§çé8çÅÀ±ç ÇÂìðÅÇÔî ç¶ ×°ð׶ å¶ AIIC ç¶ î°§ìÂÆ èîÅÇÕÁź ç¶ ç¯ôÆ ÇÂÕìÅñ ÇîðÚÆ é±§ ñ§çé çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ ÷îÅéå ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ íÅðå ÇòÚ Õåñ å¶ òññÆ Ãî¶å ÕÂÆ îÅîÇñÁź ÇòÚ FA ÃÅñÅ ÇîðÚÆ çÆ íÅñ ÔË¢ ñ§çé ÇòÚ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ À°Ã鱧 ÇÂÔ ÷îÅéå ÇçµåÆ¢ ÷îÅéå Çîñä çÅ Ô°Õî ÜÅðÆ Ô¯ä ç¶ å°ð§å ìÅÁç ÇîðÚÆ é±§ ÇðÔÅÁ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ Á×ñÆ Ã°äòÅÂÆ A@ éò§ìð 鱧 À°êðñÆ ÁçÅñå ÇòÚ Ô¯ò¶×Æ¢

êÅÇÕ Á½ðå é¶ ÁîðÆÕŠ鱧 õà ÇÕÔÅ, ÇÔñ¶ðÆ ÔÅÃÅ ð¯Õ éÔƺ ÃÕÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ÃÖå ÃîÞÆ ÜÅä òÅñÆ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé ÁµÜ À°Ã Ã ÔÅö éÅñ ñ¯àJê¯à Ô¯ ×ÂÆ Ü篺 ÇÂÕ êÅÇÕÃåÅéÆ Á½ðå é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ å°ñéÅ ç¯ô ñµíä òÅñÆ ÃµÃ éÅñ ÕÆåÆ¢ ÖËìð êÖå±éÖòÅ Ã±ì¶ çÆ ÇÂà Á½ðå ôîÅîÅ çÆ ÇÂà ÇàµêäÆ å¯º ìÅÁç ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä î˺ õà Ôź Áå¶ ÇÂÔ ê±ðÆ åð·Åº ÃîÞçÆ Ôź ÇÕ å°Ãƺ ÕÆ ÕÇÔ ðÔ¶ Ô¯ Áå¶ À°îÆç ÔË ÇÕ Áµ×¶ 寺 ÇéÜÆ å¶ ÜéåÕ å½ð Òå¶ Ú§×Å Õðé çÅ ïåé Õðź×Æ¢

îËÕÃÆÕ¯ ÒÚ Çîñ¶ I@@@ ÃÅñ ê°ðÅä¶ Ã§ç

îËÕÃÆÕ¯ ÇÃàÆ8îËÕÃÆÕ¯ ÇòÚ ê°ðÅååò îÅÇÔðź çÆ ÇÂÕ àÆî é¶ êµÛî À°µåð ðÅÜ ìÅÜÅ ÕËñÆë¯ðéÆÁŠðð 寺 Ã˺Õó¶ ÃÅñ ê°ðÅä¶ ÁäÇòÕÃå îé°µÖ ÇéðÇîå À°êÕðéź çÆ Ö¯Ü ÕÆåÆ ÔË¢ ðÅôàðÆ îé°µÖÆ ôÅÃåð Áå¶ ÇÂÇåÔÅà çÃæÅé î°åÅìÕ ÇÂÔ ÃÅðÆÁź òÃå±Áź ñÅà ÕÅì¯Ã Ö¶åð ç¶ ê°ðÅååÇòÕ ÃæÅé Á˵ñ. Õ¯ï¯à ÇòÚ êÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢ ê°ðÅååò îÅÇÔðź î°åÅìÕ H,F@@ 寺 I,C@@ ÃÅñ ê°ðÅä¶ êÅÇñô ÕÆå¶ ×¶ Ãî°§çðÆ ÃÆê, îµÛÆ ëóé òÅñ¶ ï§åð Áå¶ êµæð ç¶ ìä¶ Ã§ç (Õ°ñÔÅóÆ, ÚÅÕ±, ÕìÅó) òÆ Çîñ¶ Ôé¢

íÅðå éÅñ ç¯ÃåÅéÅ Çðôå¶ ÚÅÔ°§çË êÅÇÕÃåÅé

ÇÂÃñÅîÅìÅç— êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔéÅ ðµìÅéÆ ÖÅð é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÅ ç¶ô íÅðå éÅñ ÒÁÅêÃÆ ÃéîÅé Áå¶ ÃîÅéåÅÒ Òå¶ ÁÅèÅðå ç¯ÃåÅéÅ Çðôå¶ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ ÖÅð é¶ íÅðåÆ Õ½ºÃñ¶à ôðå ÃíðòÅñ éÅñ òÆðòÅð 鱧 ÁÅêä¶ çëåð ÒÚ ÇÂÕ ìËáÕ ç½ðÅé ÇÂÔ ×µñ ÕÔÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ ×µñìÅå çÆ êzÇÕÇðÁŠ鱧 ñ×ÅåÅð ÚñÅÀ°ä òÅñ¶ ã§×JåðÆÇÕÁź 鱧 Áµ×¶ òèÅÀ°ä ñÂÆ À°åÃ°Õ ÔË¢

26 October 2011, Wednesday

ÇÕÀ°º Ô¯ ÇðÔÅ ÔË ÕÃÅì éÅñ ÒÔÆð¯ òð×Å Ãñ±ÕÒ

ÇÂÃñÅîÅìÅçJǧàðé˵à Òå¶ ÁµÜÕñ ÇÂÕ êÅÇÕÃåÅéÆ ×Æå é¶ è°§îź îÚÅÂÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ôé¢ Ü¯ ÁµåòÅçÆÁź Òå¶ ð°Ö ìÅð¶ ÇåµÖ¶ ÃòÅñ Öó·¶ ÕðÕ¶ ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×±Áź 寺 ñË Õ¶ ÁÅî ñ¯Õź Ãí 鱧 ÁÅêäÆ êÆó·Æ Ô¶á ïàÅ îÅðé ñÂÆ êz¶Çðå ÕðçÅ ÔË¢ ÇÂà êÅÇÕÃåÅéÆ ×Æå ÇòÚ ÃòÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ î°§ìÂÆ Ôîñ¶ ÇòÚ Ç÷§çÅ ëó¶ ׶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁµåòÅçÆ ÕÃÅì éÅñ ÇÕÀ°º êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ ÔÆ ÒÔÆð¯Ò òð×Å çðÜÅ Áå¶ ÇÕÀ°º ê§ÜÅì ç¶ ×òðéð ÃñîÅé åÅÃÆð ç¶ ÕÅåñ éÅñ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË ÇÕö éòÅì òð×Å Ãñ±Õ? ÇÂà Ôëå¶ ç¶ Á§å ÒÚ ñÅÔ½ð ÁÅèÅðå ì¶J×Ëðå Çìz׶â é¶ ÁÅêäÅ ÇÂÕ ×Æå ÒÁÅñ± Á§â¶Ò ê¶ô ÕÆåÅ¢ ÇÂà ÒÚ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÃÁÅÃå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ îé¯ÇòÇ×ÁÅé ìÅð¶ ÇåµÖÆ ÇàµêäÆ êz×àÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ×Æå

ÕÅðñÅ ìð±éÆ é¶ ÇçµåÅ ì¶àÆ é±§ Üéî

ç¶ òÆâÆú çÆ ô°ð±ÁÅå Õ°Þ ÁÜÆì ÇÜÔÆ ÔË¢ ÃÕ±ñ çÆ òðçÆ ÇòÚ C ⶠÁÅêäÆ îź 鱧 ÇôÕÅÇÂå Õðç¶ Ôé ÇÕ ç°êÇÔð ç¶ í¯Üé ÇòÚ ÒÁÅñ± Á§â¶Ò ÇÕÀ°º êËÕ Õð ðÔÆ ÔË êð ìÅÁç ç¶ C Çî§àź ÒÚ êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ× (Á˵é) ç¶ ôðÆë íðÅòź 寺 ñË Õ¶ Ö±ìñðå é÷ð ÁÅÀ°ä òÅñÆ

çÇÕïÅé°ÃÆ ÇÂîðÅé Öź Ãî¶å Ãí çÆ ÇÖÚÅÂÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ Ô˵¢ Á§×z¶÷Æ Ãì àÅÂÆàñ éÅñ ê§ÜÅìÆ ÇòÚ ×Ŷ ×Ŷ ÇÂà ×Æå ÇòÚ ×ÅÇÂÕ ÁñÆ ÁÅëåÅì ÃÂÆç ÇÂà Òå¶ îÅï±ÃÆ êz×àÅÀ°ºç¶ Ôé ÇÕ é¯ìñ ê°ðÃÕÅð éÅñ ÃéîÅÇéå êÅÇÕÃåÅéÆ í½ÇåÕ ôÅÃåðÆ Áìç°Ã ÃñÅî 鱧 òè¶ð¶ ñ¯Õź é¶ í°ñÅ ÇçµåÅ, Ü篺ÇÕ åÅÃÆð ç¶ ÕÅåñ î°îåÅÜ ÕÅçðÆ å¶ ÕÃÅì 鱧 ÔÆð¯ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ×Æå ç¶ ôìç Ççñ, ÇçîÅ× é±§ ÇõèÅ Ú°µíç¶ Ôé¢ ì˺â é¶ ÁÅêäÆ ×µñ ñ¯Õź åÕ êÔ°§ÚÅÀ°ä ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÕÃð ìÅÕÆ éÔƺ ÛµâÆ¢ ÇÂà ñÂÆ ×Æå ç¶ ÇòÚÕÅð Õ°Þ åÖåÆÁź ê¶ô ÕÆåÆÁź Ôé åź ܯ ܶ Õ¯ÂÆ À°Ã 鱧 ÃîÞ éÅ ÃÕ¶ åź ÇÂé·Åº åÖåÆÁź Òå¶ ÇñÖÆ ×µñ ÃîÞ ñ¶¢ ÇÂé·Åº ÒÚ¯º ÇÂÕ åÖåÆ Òå¶ ÇÂ§Þ ÇñÇÖÁÅ ÔË, ÒéòÅÜ ôðÆë ìŶJ ìŶÒ, êÅêÅ ÇÕÁÅéÆ é¯ ñÅÇÂÕ ï±Ò¢

ÇòÁÅÔ å¯º êÇÔñź ÃîÞ½åÅ éÔƺ Õðé׶ òÅðé å¶ Ôðñ¶ ñ§âé— ÁÇíé¶åðÆ ÁËñÆÜÅì¶æ Ôðñ¶ Áå¶ ÇÕzÕà ÇÖâÅðÆ ô¶é òÅðé ÇòÁÅÔ å¯º êÇÔñź ÁÅêäÆJÁÅêäÆ Ã§êåÆ é±§ ñË Õ¶ ÇÕö åð·Åº çÅ ÃîÞ½åÅ éÔƺ Õðé׶¢ ç¯òź é¶ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ ÔÆ î§×äÆ ÕÆåÆ ÃÆ¢ òÅðé ç¶ Ôðñ¶ ÃÅÔîä¶ ÇòÁÅÔ çÅ êzÃåÅò ðµÖä 寺 A@ îÔÆé¶ êÇÔñź 寺 ÔÆ ç¯ò¶º ÇÂÕJç±Ü¶ éÅñ Ãîź ×°ÜÅð ðÔ¶ Ãé¢ ç¯òź çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº ÁÅêäÆJ ÁÅêäÆ Ã§êåÆ é±§ ñË Õ¶ ÇòÁÅÔ å¯º êÇÔñź ÇÕö åð·Åº çÅ ÃîÞ½åÅ éÔƺ ÕÆåÅ ÔË¢ òËìÃÅÇÂà ÒÕźàËÕà âÅà ÕÅîÒ î°åÅìÕ òÅðé ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ îË鱧 éÔƺ ñµ×çÅ ÇÕ ÁÃƺ çêåÆ é±§ ñË Õ¶ ÇÕö åð·Åº çÆ ÇëÕð Õðź׶¢

... åź ÇÕ êÅÇÕ ÇÖñÅë ï°µè ô°ð± Õð ç¶ò¶×Å åÅÇñìÅé

ëðź× ëðÅºÃ ç¶ ðÅôàðêåÆ ÇéÕ¯ñà ÃðÕ¯ÜÆ çÆ Ã°êð îÅâñ êåéÆ ÕÅðñÅ ìð±éÆ é¶ ÇÂÕ ì¶àÆ é±§ Üéî ÇçµåÅ ÔË¢ ëðźà çÆ êÇÔñÆ îÇÔñÅ ç¶ ÜÅäÕÅð ñåðź é¶ ÇÂà Öìð çÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÕ Ã±åð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà Ã ÃÅ鱧 éòܧîÆ ìµÚÆ ç¶ éź ìÅð¶ éÔƺ êåÅ ÔË¢ Çòôò íð çÅ îÆâÆÁÅ êËÇðÃ ç¶ ñÅ î°Â¶à¶ ÔÃêåÅñ é¶ó¶ ÇÂÕµáÅ ÔË¢ êµåðÕÅðź é¶ ç¶ÇÖÁÅ ÇÕ ìµÚÆ ç¶ Üéî Ô¯ä 寺 Çå§é اචìÅÁç ÃðÕ¯ÜÆ ñ×í× (ÃæÅéÕ Ã Áé°ÃÅð AA òܶ) 갵ܶ¢ ÇÂÕ Ô¯ð ñåð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ìµÚÆ çÅ Üéî õå Áå¶ ÃÅ㶠õå òܶ ÇòÚÅñ¶ Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ Ãí Õ°Þ Ú§×Å Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ ÔÃêåÅñ ç¶ ÕðîÚÅðÆÁź 鱧 ÇÕö åð·Åº çÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä 寺 îé·Å ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ÃðÕ¯÷Æ ç¶ çëåð é¶ ÇÂà Òå¶ Ú°µêÆ èÅð ðµÖÆ ÔË¢ ÃðÕ¯ÜÆ é¶ ìð±éÆ çÆ ÃÅñ B@@H ÒÚ Ô¯Â¶ ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç ÇÂÔ êÇÔñÆ Ã§åÅé ÔË¢ ÔÅñźÇÕ ìð±éÆ êÇÔñź 寺 ÇÂÕ A@ ÃÅñÅ ìµÚ¶ çÆ îź ÔË¢ À°é·Åº çÅ ÇÂÔ ìµÚÅ À°é·Åº ç¶ êÇÔñ¶ Çðôå¶ å¯º ÔË¢ ç±Ü¶ êÅö åÆÜÆ òÅð ÇòÁÅÔ ì§èé ÒÚ ìµÞ¶ ÃðÕ¯ÜÆ ç¶ êÇÔñź ÔÆ Çå§é ìµÚ¶ Ôé, ÇÜé·Åº çÆ À°îð AD ÃÅñ 寺 BF ÃÅñ ÇòÚÅñ¶ ÔË¢

ê¶ôÅòð8 ÁµåòÅçÆÁź Òå¶ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃä ç¶ êÅÇÕÃåÅé Òå¶ ÁîðÆÕÆ çìÅÁ ÇòÚÅñ¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÃÇæå ÁåòÅçÆ Ã§×áé åÅÇñìÅé ç¶ Ãð×äÅ î½ñòÆ ëÜñ°µñÅÔ é¶ êÅÇÕÃåÅé êðå Õ¶ À°Ã ÇÖñÅë ï°µè ô°ð± Õðé çÆ èîÕÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ëÜñ±µñÅÔ ç¶ ÕðÆìÆ ÃñÅÔÕÅð ÇÃðÅܱçÆé é¶ ëÜñ±µñÅÔ ç¶ ÇòÚÅðź çÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇÂÃñÅÇîÕ ÕÅ鱧é (ôðÆÁå)鱧 ñÅ×± ÕðÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ çÅÁ Òå¶ ñ×Å ÇçµåÆ¢ ÁÅêä¶ Øðź, Çê§â, êÇðòÅðź 鱧 Ûµâ ÇçµåÅ¢ Ô°ä ÁÃƺ ÇÂà 鱧 îñÅÕ§ç Ö¶åð Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ô¯ðéź ÇÔµÇÃÁź ÒÚ ñÅ×± ÕðÅÀ°ä ñÂÆ Ôð çíò Õ¯Çôô Õðź׶¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç. ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé òµñ¯º êÅÇÕÃåÅé çÅ ÁÇÔî ç½ðÅ î°Õ§îñ Õðé 寺 ìÅÁç ÃæÅéÕ îÆâÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ç¯òź î°ñÕź 鱧 Áø×ÅÇéÃåÅé ç¶ îÅîñ¶ Òå¶ Õ¯ÂÆ ÇòÚñÅ ðÅÔ ÁõÇåÁÅð ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, éÅ ÇÕ àÕðÅÁ çÅ¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ìÆå¶ Ççé ÁÅêäÅ ç¯JÇçéÅ êÅÇÕ ç½ðÅ î°Õ§îñ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ

ÃÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁÇåòÅçÆ ×ð°µêź, õÅà å½ð Òå¶ ÔµÕÅéÆ èó¶ çÅ ÁÅêäÆ èðåÆ å¯º ÃøÅÇÂÁÅ ÕðéÅ Ô¯ò¶×Å¢ â¶ñÆ àÅÂÆî÷ çÆ ÇÂà ìÅð¶ ððõÆ ÃÆ, ÒÒêÅÇÕÃåÅé Õ¯ñ ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ Ççé å¶ Ôøå¶ Ôé: ÁîðÆÕÅ, ÜçÇÕ ÒÇç ÁËÕÃêz˵à ÇàzÇìÀ±éÒ çÆ Ã°ðõÆ ÃÆ, ÒÁîðÆÕÅ é¶ êÅÇÕ é±§ ÇÕÔÅ; åÅÇñìÅé 鱧 ×µñìÅå ñÂÆ ðÅ÷Æ Õð¶ÓÍ

ÇéÀ±ÜðÃƸÕÂÆ êµÛîÆ ç¶ôź ÒÚ íÅðåÆ ôÅÃåðÆ Ã§×Æå Ãì§èÆ ÁÅêäÆ êÛÅä ìäÅ Ú°µÕ¶ Ãð¯çòÅçÕ À°ÃåÅç ÁîÜç ÁñÆ õÅé Ô°ä êzÇõè ÃàËéë¯ðâ ï±éÆòðÇÃàÆ ÒÚ êó·ÅÀ°ä׶¢ ÁîÜç ÁñÆ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ç¶ ÇÂòÆ ñÆ× Ç§ÃàÆÇÚÀ±à ÒÚ Ã§×Æå ç¶ C îÔÆé¶ ç¶ êz¯×ðÅî çÅ ÇÔµÃÅ Ô¯ä׶, ÇÜà ÇòÚ Ãð¯ç çÆ ÇõÇÖÁÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÁîÜç õÅé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô ǧâÆÁé ÕñÅÃÆÕñ ÇîÀ±Ç÷Õ Â¶ ò¶Á

ÁÅë ñÅÂÆë êÅáÕzî ç½ðÅé B ÁêzËñ 寺 AB ܱé åµÕ ÃàËéë¯ðâ ÇòÖ¶ ðÇÔä׶ ÇÜæ¶ À°Ô ç×Æå ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź å¶ Ã§×ÆåÕÅðź 鱧 íÅðåÆ ôÅÃåðÆ Ã§×Æå ê¶ô Õðé Áå¶ À°Ã çÅ ÁÅé§ç îÅäéÅ ÇÃÖÅÀ°ä׶ Áå¶ ÁÅêä¶ Áé°íò À°é·Åº éÅñ Ãź޶ Õðé׶¢ À°ÃåÅç ÁîÜç ÁñÆ õÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº çÆ ÇõÇÖÁÅ Õ¶òñ Ãð¯ç ìÅð¶ éÔƺ êð ÁîðÆÕÆ Áå¶ ï±ðêÆÁé ç×ÆåÕÅðź 鱧 ç×Æå çÆÁź è°éź çÅ ÁÇÔÃÅà ÕðÅÀ°äÅ ÔË¢

ÇÂÔ ÇÂÕ ÁËÃÆ ç°éÆÁÅ ÔË Ü¯ ÇñÖÅÂÆJ êó·ÅÂÆ å¯º À°êð ÔË¢ À°Ô ÁÅêäÆ ÜîÅå ÇòÚ ÇÂÔ ÁÇÔÃÅà ÕðòÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé ÇÕ Ã§×Æå ÕÆ ÔË Áå¶ ÇÕà åð·Åº ÁÅòÅ÷ ç×Æå ÇòÚ ìçñ ÜźçÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź À°ÃåÅç ÁîÜç ÁñÆ ñ§çé çÆ ïÅðÕ ï±éÆòðÇÃàÆ, ÇéÀ±ïÅðÕ çÆ Ãà¯éÆ ìð°Õ ï±éÆòðÇÃàÆ, ÇÃÁÅàñ çÆ òÅÇô§×àé ï±éÆòðÇÃàÆ Áå¶ ÇéÀ± îËÕÃÆÕ¯ ÇòÖ¶ ç×å çÆÁź ÕñÅÃź êó·Å Ú°µÕ¶ Ôé¢

Ü§× Û¶óé çÆ ÇçµåÆ èîÕÆ êÅÇÕ Çòð°µè

ÇêôÅòð¸ ÁµåòÅçÆÁź À°µå¶ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃä ñÂÆ êÅÇÕÃåÅé Òå¶ ÁîðÆÕÆ çìÅÁ çðÇîÁÅé Áë×ÅÇéÃåÅé ÃÇæå ÁµåòÅçÆ Ã§×áé åÅÇñìÅé ç¶ î°ÖÆ î½ñòÆ ë÷ñÀ°µñÅ ç¶ é¶óñ¶ ÃñÅÔÕÅð é¶ À°é·Åº ç¶ ÇòÚÅðź çÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ç¶ ԯ¶ ô°ÕðòÅð ÇÂæ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺº ÇÂÃñÅÇîÕ ÕÅ鱧é 鱧 ñÅ×± ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅêäÆÁź Ç÷§ç×ÆÁź çÅÁ Òå¶ ñÅÂÆÁź Ôé¢ ÁÃƺ ÁÅêä¶ Øðź, êÇðòÅðź å¶ Çê§âź 鱧 Ûµâ ÇçµåÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÇÂà 鱧 îñÅÕ§ç Ö¶åð Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Ô¯ðéź ÇÔµÎÇÃÁź ÇòÚ ñÅ×± Õðé çÆ ê±ðÆ Õ¯Çôô Õðź׶¢ åÅÇñìÅé òñ¯º êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Ü§× Û¶óé çÆ ÇÂÔ èîÕÆ ÁÇÜÔ¶ Ã ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË Ü篺 ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé Áå¶ Ú¯àÆ ç¶ ø½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁµåòÅçÆ Ã§×áéź 鱧 åÇÔÃJéÇÔà Õðé çÆ Ãõå Ú¶åÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË¢

åÅÇñìÅé òñ¯º êÅÇÕÃåÅé é¶ ï°µè Û¶óä çÆ ÇÂÔ èîÕÆ ÁÇÜÔ¶ Ã ÇçµåÆ Ü篺 ÁîðÆÕÅ çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé Áå¶ Ú¯àÆ ç¶ ÃËÇéÕ ÁÇèÕÅðÆ êÅÇÕÃåÅé 鱧 ÁµåòÅçÆ Ã§×áéź 鱧 åìÅÔ Õðé çÆ ÃÖå

ÇÚåÅòéÆ ç¶ Ú°µÕ¶ Ôé¢ ÃÅñ B@@I 寺 êÇÔñź ëÜñ±µñÅÔ ÃòÅå ØÅàÆ ÒÚ êÅÇÕÃåÅéÆ åÅÇñìÅéÆ Ã§×áé ç¶ Ú¯àÆ ç¶ é¶åÅ ç¶ ð±ê ÒÚ åËéÅå ÃÆ êð ÃËéÅ é¶ À°Ã 鱧 À°æ¯º íµÜä ñÂÆ îÜì±ð Õð ÇçµåÅ ÃÆ¢

ÁîðÆÕÅ å¶ êÅÇÕ é±§ Áø×ÅÇéÃåÅé ìÅð¶ ÇòÚñÅ ðÅÔ ñµíä çÆ ÃñÅÔ

Ôîà òµñ¯º ÇðÔÅÁ ԯ¶ ÕËçÆÁź 鱧 B@@@ âÅñð ç¶ä çÅ ëËÃñÅ

×Å÷Å.×Å÷Å çÆ ÃµåÅèÅðÆ Ôîà åÇÔðÆÕ é¶ ÇÂÃðÅÂÆñ ÒÚ¯º ÇðÔÅÁ Ô¯ Õ¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ øñÃåÆéÆ ÕËçÆÁź 鱧 Ôð¶Õ 鱧 B@@@ âÅñð çÆ îçç ç¶ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ¢ ×Å÷Å ÒÚ Ôîà ÃðÕÅð ç¶ ÇÂÃîÅÂÆñ ÔéÆÁÅ é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòµÚ ÇÕÔÅ ÇÂÔ ëËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇðÔÅÁ ÕÆå¶ ×¶ ÕËçÆÁź 鱧 B@@@JB@@@ âÅñð Ççµå¶ ÜÅä¢

À°ÃåÅç ÁîÜç ÁñÆ õÅé ÃàËéë¯ðâ ÒÚ Ãð¯ç çÆ ÇõÇÖÁÅ ç¶ä׶


èîÕ

HAPPY DIWALI

26 October 2011, Wednesday

19


20

èîÕ

íÅðå/ç¹éÆÁÅ

26 October 2011, Wednesday

úìÅîÅ òÕåÆ å½ð Òå¶ ì¯ñ䯺 ÁÃîðµæ

ÇÂ¼Õ é÷ð êÅÇÕ ÒÚ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ À°µåÇðÁÅ ÃóÕ Òå¶

ÕðÅÚÆFêÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕðÅÚÆ ôÇÔð é¶ó¶ ÇÂÕ êzî°µÖ ÃóÕ Òå¶ ÇÂÕ ÇéµÜÆ Â¶ÁðñÅÂÆé ç¶ Û¯à¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ 鱧 Ô§×ÅîÆ ÔÅñå ÇòÚ À°µåðéÅ ÇêÁÅ¢ ÁÇèÕÅðÆÁź î°åÅìÕ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ç¶ Ç§Üé ÇòÚ ÁÚÅéÕ Õ¯ÂÆ ÖðÅìÆ ÁÅ ×ÂÆ å¶ À°Ã 鱧 ÁËîðÜ˺ÃÆ ÇòÚ ÃóÕ Òå¶ ÔÆ À°µåðé ñÂÆ îÜì±ð Ô¯äÅ ÇêÁÅ¢ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ÇòÚ êÅÇÂñà ç¶ éÅñ B àz¶éÆ òÆ ÃòÅð Ãé¢ ÇÂÔ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ÕðÅÚÆ å¯º ñ×í× GE ÇÕñ¯îÆàð ç±ð À°Ã ÃóÕ Òå¶ À°åÇðÁŠܯ ç¶ô ç¶ ÕÂÆ ÇÔµÇÃÁź 鱧 ÁÅêà ÇòÚ Ü¯óçÆ ÔË¢ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ é¶ éòÅì ôÅÔ å¯º À°âÅé íðÆ ÃÆ Áå¶ ÇÂÔ ôÇÔð ÕðÅÚÆ å¯º BEE ÇÕñ¯îÆàð ç±ð ÔË¢

÷ÇÔðÆñÆ ôðÅì êÆä éÅñ îðé òÅñ¶ AF ÒÚ H êÅÇÕ ÇÔ§ç± ÕðÅÚƸ ÕðÅÚÆ ôÇÔð ÇòÚ ÷ÇÔðÆñÆ ôðÅì êÆä 寺 ìÅÁç îÅð¶ ׶ AF ÇòÁÕåÆÁź ÇòÚ H ÇÔ§ç± Ôé¢ Õ°Þ ÇòÁÕåÆÁź çÆ é÷ð Öåî Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº çÇÃÁÅ ÇÕ ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÃÅð¶ ÇîzåÕź é¶ Ççè Ã±ì¶ çÆ ðÅÜèÅéÆ ÚÅéÆÃð ׯá ÇòÚ ìÅÕðÆ î°Ôµñ¶ çÆ ÇÂÕ éÅÜÅÇÂ÷ ôðÅì çÆ ç°ÕÅé 寺 ÷ÇÔðÆñÆ ôðÅì ÖðÆçÆ ÃÆ¢

ÇÂðÅÕ é¶ E Çòç¶ôÆÁź Ãî¶å EC çÆ ëźÃÆ Òå¶ ñÅÂÆ î¯Ôð

ì×çÅç¸ ÇÂðÅÕ çÆ êzË÷Æâ˺ÃÆ é¶ E Çòç¶ôÆÁź Ãî¶å EC ñ¯Õź 鱧 ëźÃÆ ç¶ä ç¶ ëËÃñ¶ Òå¶ ÁµÜ î¯Ôð ñÅ ÇçåÆ¢ êzË÷Æâ˺ÃÆ Õ½ºÃñ ç¶ î°ÖÆ éÅÇÃð Áñ ÁéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ EC ñ¯Õ Ôé ÇÜé·Åº 鱧 ëźÃÆ Òå¶ Úó·Å¶ ÜÅä ñÂÆ îé÷±ðÆ ç¶ ÇçåÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ À°é·Åº ÇòÚ E Çòç¶ôÆ Ôé¢ ÇÂà 寺 Ç÷ÁÅçÅ À°é·Åº Õ°Þ éÔƺ çÇÃÁÅ¢

êÅÇÕ ÒÚ CD ÁµåòÅçÆ ã¶ð

òðÜÆéÆÁÅEÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ, ܯ ÔòÅ ÇòÚ Ô±ð¶ À°ñÅð Õ¶ ܯô íð¶ íÅôä ç¶ä ñÂÆ êzÇõè Ôé, çŠܯôFÖð¯ô á§âÅ êË Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ òÕåÆ å½ð Òå¶ À°Ô ÁÇÜÔÅ Õðé ÇòÚ ÁÃîðµæ Ô¯ä׶¢ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÂà åð·Åº ÇÕ ðÅôàðêåÆ ÁÅêäÆ ÚËÃàð ëÆñâ çÆ ïÅåðÅ ñÂÆ òðÜÆéÆÁÅ ÇòÖ¶ ÇÂÕ Ô¯àñ ÇòÚ áÇÔð¶ ԯ¶ Ãé ÇÕ Ô¯àñ ç¶ ìÅÔð êÅðÕ ÕÆåÅ ÇÂÕ àðµÕ, ÇÜà ÇòÚ úìÅîÅ çÅ ëËéÆêðźêàð ðÅôàðêåÆ çÆ ÃÆñ òÅñ¶ ê¯âÆÁå Áå¶ ÃÅÀ±ºâ ÇÃÃàî Çëà ÃÆ, Ú¯ðź é¶ Ú¯ðÆ Õð ÇñÁÅ¢ Õ¶òñ ÇÂà ÃÅÀ±ºâ ÇÃÃàî çÆ ñÅ×å IH ñµÖ çµÃÆ ÜźçÆ ÔË¢ úìÅîÅ éÅðæ

ÕËð¯ñÆéÅ Áå¶ òðÜÆéÆÁÅ ç¶ ç½ð¶ Òå¶ Ôé Áå¶ À°Ô ÇÂà ç½ðÅé æźFæź ñ¯Õź 鱧 çìè ¯ é Õðç¶ Ôé¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðµÇÖÁÅ ÇòíÅ× é¶ ÇÂà çÆ ê°ôàÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËðÆúà Ô¯àñ ç¶ çÅñÅé ÇòÚ àðµÕ ×°î § Ô¯ÇÂÁÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çìè § Æ êóåÅñ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ õìðź Áé°ÃÅð ìÅÁç ÒÚ ÇÂÔ àðµÕ ÇðÚî§â ǧàðéËôéñ ¶Áðê¯ðà ÃÇæå ÔÅñÆⶠÇÂé Ô¯àñ çÆ êÅðÇÕ§× ñÅÁé ÒÚ¯º ÇîÇñÁÅ¢ ÇÂà ԯàñ ç¶ ÃàÅø Áå¶ ÇÂÕ ×ËÃà é¶ ÇÂà ׵ñ çÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÇÕ õ°øÆÁŠ¶Üà § ÆÁź ÇÂÕ ÇڵචàðµÕ çÆ ÜźÚFêóåÅñ ÕðçÆÁź ò¶ÖÆÁź ×ÂÆÁź¢ ê°ñÃ é¶ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ 鱧

ÁÅêä¶ Ø¶ð¶ ÒÚ ñË ÇñÁÅ Áå¶ ÕÂÆ ÇòÁÕåÆ, ܯ Çì÷é˵à ñàź ÇòÚ Ãé, é¶ ÇÂà æź çÆ ê±ðÆ åð·Åº ÛÅäìÆä ÕÆåÆ Áå¶ À°éÅ· º Ú¯ðÆ Ô¯ÇÂÁÅ àðµÕ, ÇÜà À°êð ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ çÆ ÃÆñ ÃÆ, ìðÅîç Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÁÇèÕÅðÆÁź Áé°ÃÅð ÇÂà àðµÕ ÇòÚ Õ¯ÂÆ ×°êå Üź éÅ÷°Õ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ÃÆ¢ Ü篺 úìÅîÅ ì¯ñç¶ Ôé åź À°Ô ÇÂÕ ê¯âÆÁî Òå¶ ÇÂÕµñ¶ Öó·¶ Ô°ç § ¶ Ôé, ÇÜà À°êð ðÅôàðêåÆ çÆ ÃÆñ Ô°ç § Æ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁÅêäÅ ÃÅÀ±ºâ ÇÃÃàî Áå¶ àËñÆêðźêàð Ô°ç § Å ÔË¢ àðµÕ ç¶ Ú¯ðÆ Ô¯ä éÅñ ðÅôàðêåÆ úìÅîÅ òÕåÆ å½ð Òå¶ ì¯ñä 寺 ÁÃîðµæ Ô¯ ׶¢

ÇéÀ±÷Æñ˺â ÔÅÂÆÕ¯ðà çÅ ÇÂÇåÔÅÃÕ ëËÃñÅ

ÁÅÕñ˺âFëðòðÆ B@A@ ÇòÚ ÇéÀ±÷Æñ˺â ÇÃµÖ Ã°ÃÅÇÂàÆ ÁÅÕñ˺â ܯ ÇÕ ÇÂ毺 ç¶ Ãí 寺 òµâ¶ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÃzÆ Õñ×Æèð ÃÅÇÔì àÅÕÅéÆéÆ Áå¶ ×°ðç°ÁÅðÅ À°àÅÔ±Ô± çÅ êzì§è çíÅñçÆ ÔË, ç¶ Çòð°µè Õ°Þ Ã°ÃÅÇÂàÆ î˺ìðź é¶ ÔÆ BG ç¯ôź Òå¶ ÁÅèÅðå ÇÂÕ Õ¶Ã ÁÅÕñ˺â ÔÅÂÆÕ¯ðà ÇòÚ çÅÖñ ÕÆåÅ ÃÆ, ÇÜà çÆ ÚµñÆ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé ìÅÁç ÇòÚ ÇÃðø D ç¯ô ܯ ÇÕ Ã§ÇòèÅé ìçñä Ãì§èÆ Ãé, ðÇÔ ×¶ Ãé¢ ÕÅðòÅÂÆ ç½ðÅé î°ÕµçîÅ Õðé òÅñÆ Çèð òµñ¯º ÇÂÔ òÆ ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÃÅð¶ Á§ÇîzåèÅðÆ ÇõÖź é¶ Ã°ÃÅÇÂàÆ Òå¶ ÇÂÕ åð·Åº Õì÷Å Õð

ÇñÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ Õ¶Ã ÇéÀ±÷Æñ˺â òÃç¶ ÇÃµÖ íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ ÕÅøÆ ÚðÇÚå ÇðÔÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÃÅðÆ Ã§×å ÇÂà êzåÆ À°åÃÕ ÃÆ¢ ÁµÜ ñ×í× BA îÔÆÇéÁź ìÅÁç ÔÅÂÆÕ¯ðà ç¶ îÅäï¯× ÜµÜ ôzÆ Ü¶. òËÇé§× é¶ ÇÂÇåÔÅÃÕ ëËÃñŠðäÅǧÇçÁź ÇéÀ±÷Æñ˺â ÇÃµÖ Ã°ÃÅÇÂàÆ ÁÅÕñ˺â òµñ¯º ÃFÃ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ïèź 鱧 ÕÅ鱧éÆ å½ð Òå¶ ÜÅÇÂ÷ áÇÔðÅÇÂÁÅ¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Ã°ÃÅÇÂàÆ Áå¶ ÇÂÃç¶ ê§Ü¶ ÁÔ°ç¶çÅðź ÇÜé·Åº À°å¶ նà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, çÆ Çêµá á¯Õç¶ Ô¯Â¶ նà Õðé òÅñÆ Çèð ç¶ Ôð ÇÂñ÷Åî 鱧 ê±ðÆ åð·Åº éÕÅð ÇçµåÅ ¢ նà À°µêð ÁŶ ÖðÚ¶ çÆ îÅð

òÆ ÔÅðÆ Çèð 鱧 ÞµñäÆ êò¶×Æ¢ ëËÃñ¶ ÒÚ Ü¶å± ðÔ¶ ðÃÅÇÂàÆ ç¶ ÁÅ×±Áź ÒÚ¯º çñÜÆå ÇçØ, îéêzÆå ÇçØ, ðäòÆð ÇÃ§Ø ñÅñÆ, ðÅÇܧçð ÇÃ§Ø ÇܧçÆ Áå¶ êð×à ÇÃ§Ø é¶ ÁÅêäÅ êzåÆÕðî ÃźÞÅ ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 Õ¯ÂÆ ç°µÖ éÅ Ô°§çŠܶÕð նà À°é·Åº 鱧 Çèð ìäÅ Õ¶ ÕÆåÅ ÜźçÅ êð ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì 鱧 Çèð ìäÅ Õ¶ ÁçÅñå ÇòÚ éÅ ÇñÜÅÇÂÁÅ ÜźçÅ¢ ÇÂà ÁçÅñåÆ Õ¶Ã ÇòÚ ÔÅðé òÅñÆ Çèð ÒÚ î¯ÔéêÅñ ÇÃ§Ø ìÅá, ìÚé ÇÃ§Ø ñÅñÆ Áå¶ êðîÜÆå ãµà Ôé å¶ ÇÂé·Åº é¶ ÁÅêäÅ Õ¯ÂÆ êzåÆÕðî ç¶ä 寺 Ã§Õ¯Ú ÕÆåÅ ÔË¢

ÁËâÇî§àé FÕËé¶âÅ ç¶ ìÔ°Ç×äåÆ ñ¯Õ î°ñÕ ÇòÚ êzòÅÃ ç¶ À°µÚ êµèð ç¶ ÇÖñÅë éÔƺ Ôé êð ÇÜÔó¶ ÇÂÃ ç¶ ÇÖñÅë Ôé, ÇòÚ Õ§÷ðò¶ÇàòÃ, Á½ðåź Üź ì÷°ð× ÁÅÇç ìÔ°Ç×äåÆ ÇòÚ ôÅîñ Ôé¢ ÇÂÔ ÁÇèÁËé ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ Ô¯Â¶ ÇÂÕ Ãðò¶Öäé°îÅ Çðê¯ðà ÇòÚ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà ÁÇèÁËé 鱧 ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ î½ºàðÆÁñ ç¶ Ç§ÃàÆÇÚÀ±à ëÅð ÇðÃðÚ ÁÅé êìÇñÕ êÅñÃÆ é¶ ÇðñÆ÷ ÕÆåÅ ÔË ÇÜà ÇòÚ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÕËé¶âÅ ç¶ ñ¯Õ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ éò¶º êzòÅÃÆÁź çÅ ÃòÅ×å Õðç¶ Ôé Áå¶ ÁÇÜÔÅ éÔƺ ïÚç¶ Ôé ÇÕ ÇÂîÆ×z¶ôé ç¶ ÕÅðé ÁÅðÇæÕåÅ êzíÅÇòå Ô°§çÆ ÔË, Õ½îźåðÆ ÁµåòÅç çÅ ÖåðÅ òèçÅ ÔË Üź Õ¯ÂÆ Ô¯ð ÃîµÇÃÁÅ ÕËé¶âŠ鱧 êËçÅ Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂà Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÕËé¶âÅ é¶ ÇêÛñ¶ B@ ÃÅñź ÇòÚ ÇÂµæ¶ BE@,@@@ ñ¯Õź 鱧 êµÕ¶ éÅ×ÇðÕ òܯº îÅéåÅ ÇçµåÆ ÔË, ܯ ÇÕ ÇêÛñ¶ E@ ÃÅñ ç¶ Á§ÕÇóÁź î°ÕÅìñ¶ ÇÕå¶ Ç÷ÁÅçÅ ÔË¢ ÇÂÔ Çðê¯ðà ÇêÛñ¶ AE 寺 B@ ÃÅñź ç¶ Á§ÕÇóÁź Òå¶ ÁÅèÅÇðå ÔË, ÇÜé·Åº ÇòÚ ÇçÖÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ î°ñÕ ÇòÚ ÇÕà å¶÷Æ éÅñ êzòÅÃÆÁź çÆ Ç×äåÆ òèçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ î°ñÕ ÇòÚ E@ ëÆÃçÆ ñ¯Õ ÇÂîÆ×z¶ôé ç¶ î½Ü±çÅ êµèð 寺 çå°ôà Ôé, ÜçÇÕ ÁËàñźÇàÕ ÕËé¶âÅ, ÇÕÀ±ÇìÕ Áå¶ êðÅð¶ Ö¶åð ÇòÚ ÇÂÔ Á§ÕóÅ FB ëÆÃçÆ ç¶ ÕðÆì ÔË¢

ñ°µà éÅñ éÇܵáä ñÂÆ Õ½îźåðÆ êÅÇÕ âÅÕàð é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ ë¯÷ 鱧 ñÅç¶é åÕ êÔ°§ÚÅÇÂÁÅ ÃÆ ïåéź 鱧 íÅðå çÅ Ãîðæé

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Áë×ÅÇéÃåÅé çÆ ÃðÔµç éÅñ ñµ×ç¶ Áôźå ÖËìð Ã±ì¶ ÇòÚ ÁµÜ êÅÇÕÃåÅéÆ Áðè ÃËÇéÕ ìñź éÅñ î°ÕÅìñ¶ ÇòÚ CD ÁµåòÅçÆ îÅð¶ ׶¢ êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ åÅÇÂéÅå ÁîðÆÕÆ Áå¶ À°µåð ÁËàñźÇàÕ Ã§èÆ Ã§×áé (éÅà¯) ë½ÜÆÁź 鱧 ðÅôé êÔ°§ÚÅÀ°ä òÅñÅ î°Ö îÅð× ÖËìð Ã±ì¶ å¯º Ô¯ Õ¶ ÜźçÅ ÔË¢ ÁµåòÅçÆÁź é¶ ÇÂö Ü×·Å Òå¶ Áðè ë½ÜÆ ìñź Òå¶ ÔîñÅ Õð Õ¶ C ÜòÅéź çÆ ÔµÇåÁÅ Õð ÇçåÆ¢

çï°Õå ðÅôàð¸ íÅðå é¶ Ãî°§çð ÇòÚ ñ°µàFÖ¯Ô Áå¶ ÔÇæÁÅðź çÆ âÕËåÆ ç¶ Öåð¶ éÅñ Áå¶ ñ°à¶ÇðÁź òñ¯º ì§çÆ ìäŶ ÜÅä òÅÇñÁź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ å¶ ÇðÔÅÂÆ ç¶ Õ½îźåðÆ ïåéź ÇòÚ ÃÇÔï¯× ç¶ä çŠçÕñê ÇñÁÅ ÔË¢ íÅðåÆ êzåÆÇéèÆ ç°ÇôÁ§å ÇÃ§Ø é¶ ÇקéÆ çÆ ÖÅóÆ ÇòÚ êËçÅ ñ°µà ç¶ Öåð¶

Òå¶ Ã§ï°Õå ðÅôàð ððµÇÖÁÅ êzÆôç òñ¯º ÁÅï¯ÇÜå ÇÂÕ ìÇÔà ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ñ°µà ç¶ Öåð¶ éÅñ éÇܵáä ñÂÆ ç¶ôź ç¶ Õ½îźåðÆ ïåéź ÇòÚ ÃÇÔï¯× ç¶ä 鱧 ÇåÁÅð ÔË¢ ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ÇקéÆ çÆ ÖÅóÆ ÇòÚ ñ°µà Áå¶ Ãî°§çð âÕËåÆ ÇòÚ Ô¯ ðÔ¶ òÅè¶ ñÂÆ òÆ ÇëÕðî§ç ÔË¢

ÕðÅÚƸÖËìð ç¶ ÕìÅÇÂñÆ ÇÖµå¶ ÇòÚ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ ÔÃêåÅñ ÇòÚ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ éðà 鱧 å§× Õðé ç¶ ç¯ôÆ ÇÂÕ âÅÕàð ìÅð¶ çµÇÃÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆÁź 鱧 úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é åÕ ñË Õ¶ ÜÅä òÅñÅ ÔË¢ éðà 鱧 å§× Õðé ñÂÆ î°Áµåñ Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ ìÔÅñÆ ñÂÆ ÕÅ鱧éÆ ñóÅÂÆ ñó ÇðÔÅ ôÕÆñ ÁëðÆçÆ À°Ô ôÖà ÔË ÇÜÃé¶ ÁËìàÅìÅç

ìÆÇܧ×FÚÆé ÇòÚ ÁÅåîçÅÔ Õðé òÅñ¶ ÇåµìåÆ ì¯è ÇíÕô±Áź ñÂÆ êzÅðæéÅ Õðé òÅñ¶ ÇåµìåÆÁź ç¶ ÁÇèÁÅåîÕ ×°ð± çñÅÂÆñÅîÅ çÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕðÇçÁź ÚÆé ÃðÕÅð é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅåîFÔµÇåÁŠ鱧 îÇÔîÅFî§Çâå ÕðÕ¶ ÁÖ½åÆ ã§× éÅñ ÁµåòÅç çÆ ÔîÅÇÂå Õð ðÔ¶ Ôé¢ ÚÆé ç¶ Çòç¶ô î§åðÅñÅ çÆ ÇÂÕ ì°ñÅðé é¶ ìÆå¶ Õ°Þ îÔÆÇéÁź ç½ðÅé A@ ÇíÕô±Áź òñ¯º ÁÅåîFÔµÇåÁÅ ÕÆå¶ ÜÅä çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕðÇçÁź òÆðòÅð 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ çñÅÂÆñÅîÅ ÁÅåîçÅÔ é±§ êzÚÅð Õ¶ ñ¯Õź 鱧 ÇÂà ñÂÆ À°ÕÃÅ ðÔ¶ Ôé¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸êÅÇÕÃåÅé ç¶ êzèÅé î§åðÆ ï°Ã±ë ð÷Å Ç×ñÅéÆ é¶ ×zÇÔ î§åðÆ ðÇÔîÅé îÇñÕ òñ¯º ÇìñÅòñ í°µà¯ ÷ðçÅðÆ ç¶ Á×òÅ çÆ ÁñÕÅÇÂçÅ çÆ ÃÅÇ÷ô ç¶ Ö°ñÅö Ãì§èÆ çÅÁÇòÁź Òå¶ ×§íÆð ÇÂåðÅ÷ êz×àÅÀ°ºÇçÁź ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÇìÁÅé ç¶ ÇêµÛ¶ îÇñÕ çÆÁź ððÖÆÁź ÒÚ ÛŶ ðÇÔä çÆ ÇµÛÅ é÷ð ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ âÅé ÁÖìÅð é¶ Ã±åðź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ Ç×ñÅéÆ é¶ Õ°Þ Ã§Ãç î˺ìðź 鱧 Ô°ä¶ ÇÜÔ¶ ÔÆ ÇÂà Ãì§èÆ çµÇÃÁÅ Áå¶ À°é·Åº çÅÁÇòÁź Òå¶

קíÆð ÇÚ§åÅ êz×àÅÂÆ ÇÜà ÒÚ ÃµåÅèÅðÆ êÅÇÕÃåÅé êÆêñ÷ êÅðàÆ ç¶ î°ÖÆ ÇìñÅòñ 鱧 Á×òÅ Õðé çÆ ÁñÕÅÇÂçÅ å¶ åÅÇñìÅé çÆ ÃÅÇ÷ô ìÅð¶ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÁÅêäÅ éź éÅ ÛÅêä çÆ ôðå Òå¶ Ç×ñÅéÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÇÂÕ Ã±åð é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ î˺ õÚî°µÚ éÔƺ ÃîÞ ÃÕçÅ ÇÕ îÇñÕ é±§ ÇÂ§é¶ òè¶ð¶ éÅ÷°Õ î°µç¶ Òå¶ îÆâÆÁŠ鱧 ÇìÁÅé ç¶ä çÆ ÕÆ ñ¯ó êË ×ÂÆ¢ ÇÂÔÆ À°é·Åº çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ôî¶ôÅ ÔÆ Ã°ðÖÆÁź ÒÚ ðÇÔäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôé¢ Öìðź î°åÅìÕ ÇÂà ׵ñ ÒÚ Õ¯ÂÆ ôµÕ

éÔƺ ÇÕ êzèÅé î§åðÆ Ç×ñÅéÆ çÅ Õ¯ÂÆ òÆ é¶óñÅ ÃÇÔï¯×Æ ×zÇÔ î§åðÆ ðÇÔîÅé îÇñÕ é±§ À°é· ź çÆÁź Õî÷¯ðÆÁź ÕÅðé êçç éÔƺ ÕðçÅ¢ îÆâÆÁÅ éÅñ ×µñìÅå ç½ðÅé îÇñÕ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ ÁñÕÅÇÂçÅ Áå¶ åÇÔðÆÕ Â¶ åÅÇñìÅé êÅÇÕÃåÅé é¶ ÕðÅÚÆ ÒÚ ÇìñÅòñ í°à¯ 鱧 Á×òÅ Õðé çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚÆ ÔË¢ îÇñÕ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ åÅÇñìÅé Áå¶ ÁñÕÅÇÂçÅ é¶ òÆ. ÁÅÂÆ. êÆ. ñ¯Õź 鱧 ñË Õ¶ ÃÅÇ÷ô ðÚÆ ÔË êð ÃðÕÅð À°é·Åº ç¶ ÇÂðÅÇçÁź 鱧 éÅÕÅî Õðé ñÂÆ Õçî Ú°µÕ ðÔÆ ÔË¢

çñÅÂÆñÅîÅ ÁµåòÅç çÆ Õð ðÔ¶ é¶ ÔîÅÇÂå : ÚÆé

êzòÅÃ ç¶ ÇÖñÅë éÔƺ ìÔ°Ç×äåÆ ÕËé¶âÆÁé

ÇòÚ éÕñÆ àÆÕÅ ñÅÀ± î°ÇÔ§î ÚñÅÂÆ ÇÜÃ ç¶ éåÆܶ òܯº ñÅç¶é çÆ Ö¯Ü Ô¯ÂÆ¢ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ç¶ î°µã ÇòÚ ÖËìð ç¶ ÇÂÕ ÃðÕÅðÆ ÔÃêåÅñ çÆ éðÃ é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ ÇôÕÅÇÂå ÕÆåÆ ÃÆ ÇÕ À°Ã çÅ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆ ÁëðÆçÆ À°Ã 鱧 ÇÜÃîÅéÆ Ã§ì§è ÕÅÇÂî Õðé ñÂÆ å§× Õð ÇðÔÅ ÔË¢

ÇìñÅòñ ç¶ Á×òÅ çÆ ÃÅÇ÷ô çÅ îÇñÕ çÅ çÅÁòŠððÖÆÁź ÒÚ ðÇÔä çÅ Ãì±å : Ç×ñÅéÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

 Ç×ñÅéÆ çÅ Õ¯ÂÆ òÆ é¶óñÅ

ÃÇÔï¯×Æ ×ÌÇÔ î¿åðÆ ù ÇÂö ÕðÕ¶ êÿç éÔÄ ÕðçÅ

Ç×ñÅéÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îÇñÕ é±§ îÆâÆÁÅ éÅñ ×µñìÅå Õðç¶ Ã Ú½Õà ðÇÔä çÆ ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË êð À°Ô ÇÕö çÆ éÔƺ ðä綢 êzèÅé î§åðÆ é¶ ÇÂÔ Ã§Õ¶å òÆ ÇçµåÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÃ î°µç¶ é±§ ðÅôàðêåÆ ÷ðçÅðÆ Õ¯ñ À°áÅÀ°ä׶ ܯ ÇìñÅòñ ç¶ ÇêåÅ òÆ Ôé¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

21

26 October 2011, Wednesday

ÃÇå×¹ð± éÅéÕ êz×Çàú, ÇîàÆ è¹§ç Ü¾× ÚÅéä Ô¯ÁŨ

ý

ý

îé¹¾ÖåÅ ç¶ ðÇÔìð, ÇÃ¾Ö ê¿æ ç¶ ìÅéÆ, ÕÇñÜ¹× ç¶ åÅðäÔÅð, Ü×å ×¹ð±

ÃzÆ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ êzÕÅô ê¹ðì î½Õ¶ ìÅìÅ î¾Öä ôÅÔ «ìÅäÅ ÇÃ¾Ö Ã˺àð AAC–A@ A@A ÁËò¶ÇéÀ± ÇðÚî§â ÇÔ¾ñ ÇéÀ±ïÅðÕ òñ¯º

qq

AAÚª «ÚÙ≈Ò È◊ ’∆ÂÈ qq

E éò§ìð, B@AA Ççé ÃÇéÚðòÅð 鱧 Õ¾ÇãÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ

ÍzØ◊≈Óª Á≈ Ú∂Ú≈ C éò§ìð Ççé òÆðòÅð

Áð§í ÃzÆ ÁÖ¿â êÅá ÃÅÇÔì Ãò¶ð¶ A@ òܶ

E éò§ìð Ççé ÃÇéÚðòÅð

í¯× ÃzÆ ÁÖ¿â êÅá ÃÅÇÔì Ãò¶ð¶ A@ òܶ À¹êð§å é×ð ÕÆðåé çÆ Áð§íåÅ Ô¯ò¶×ÆÍ

A@ éò§ìð Ççé òÆðòÅð

Ô¯ð ð¾Ö¶ ׶ ÁÖ¿â êÅá ÃÅÇÔì ç¶ í¯× êŶ ÜÅä×¶Í À¹êð§å ç¹êÇÔð A òܶ å¾Õ Áå¶ ôÅî F òܶ 寺 ðÅå AB òܶ å¾Õ çÆòÅé ÃÜä׶Í

AC éò§ìð Ççé ÁËåòÅð

ÇÂà Ççé ôÅî D òܶ å¾Õ Çòô¶ô ÇçòÅé ÃÜä׶, ÇÜà Çò¾Ú ê¿æ êzÇþè ðÅ×Æ, ãÅâÆ Áå¶ ÕæÅ òÅÚÕ ÃÅÇÔìÅé ÔÅ÷ðÆÁ» íð Õ¶ ç×å» é±§ ×¹ðìÅäÆ ÕÆðåé éÅñ ÇéÔÅñ Õðé׶Í

îé¹¾ÖåÅ ç¶ ðÇÔìð ÇÃ¾Ö ê¿æ ç¶ ìÅéÆ ÕÇñÜ¹× ç¶ åÅðäÔÅð Ü×å ×¹ð± ìÅìÅ, è§é è§é ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ EDBò¶º ÁÅ×îé ê¹ðì ç¶ Ãì§è Çò¾Ú Ôð ÃÅñ çÆ åð·» ÇÂà ÃÅñ òÆ AAò» îÔÅé é×ð ÕÆðåé ×¹ðçòÅðÅ ìÅìÅ î¾Öä ôÅÔ «ìÅäÅ ÇÃ¾Ö Ã˺àð ÇéÀ±ïÅðÕ å¯º E éò§ìð Ççé ÃÇéÚðòÅð 鱧 Õ¾ÇãÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ÇÂÔ é×ð ÕÆðåé Ãò¶ð¶ AA òܶ ×¹ðçòÅðÅ ìÅìÅ î¾Öä ôÅÔ «ìÅäÅ ÇÃ¾Ö Ã˺àð AAD ÃàðÆà 寺 Áð§í Ô¯ Õ¶ AA ÃàðÆà 寺 Ô¹§ÇçÁ» ÇñìðàÆ ÁËò¶ÇéÀ± 寺 ABC ÃàðÆà å¶ ê¹¾Ü¶×ÅÍ ÇÂ毺 ÁËàñ»ÇàÕ ÁËò¶ÇéÀ± AAH ÃàðÆà ×¹ðçòÅðÅ ÇÃ¾Ö ÕñÚðñ ùÃÅÇÂàÆ A@A ÃàðÆà Óå¶ êÔ¹§Ú¶×ÅÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç ×¹ðçòÅðÅ ìÅìÅ î¾Öä ôÅÔ «ìÅäÅ ÇòÖ¶ çê¿é Ô¯ò¶×ÅÍ Ãî±Ô ç×å 鱧 ê¹ð÷¯ð ì¶éåÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ þ ÇÕ êÇðòÅð» Ãî¶å ÇÂà é×ð ÕÆðåé çÅ ÇÔ¾ÃÅ ìä¯ Áå¶ Ô¯ðéŠ鱧 òÆ êz¶ð Õ¶ ÇÂà îÔÅé é×ð ÕÆðåé 鱧 ïÅç×ÅðÆ ìäÅú Áå¶ ð½äÕ» òèÅúÍ

é¯à : A@ Áå¶ AC éò§ìð òÆðòÅð Áå¶ ÁËåòÅð 鱧 òÆ Ãò¶ð¶ ôÅî ç¶ Çòô¶ô çÆòÅé Ô¯ä׶Í

Í‘πß⁄ ‘∂ ‹æÊ∂ * íÅÂÆ Ç´êÅñ ÇÃ§Ø ÜÆ ôÇÔðÆ (Ô÷±ðÆ ðÅ×Æ ÃzÆ çðìÅð ÃÅÇÔì) * íÅÂÆ Çô§çðêÅñ ÇÃ§Ø ÜÆ (Ô÷±ðÆ ðÅ×Æ êÇàÁÅñÅ òÅñ¶) * íÅÂÆ î¯ÔÕî ÇÃ§Ø ÜÆ (Ô÷±ðÆ ðÅ×Æ êÅÀ±ºàÅ ÃÅÇÔì òÅñ¶) * íÅÂÆ Ã§å¯Ö ÇÃ§Ø ÜÆ æÅòð (Ô÷±ðÆ ðÅ×Æ Çç¾ñÆ òÅñ¶) * íÅÂÆ ÜÃêÅñ ÇÃ§Ø ÜÆ («ÇèÁÅäÅ òÅñ¶) * íÅÂÆ ÃÅÇÔì ÇÃ§Ø ÜÆ (ÕËé¶âÅ òÅñ¶) * íÅÂÆ åðñ¯Úé ÇÃ§Ø ÜÆ

ÃzÆ ×¹ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ ç¶ ÁÅ×îé ê¹ðì çÆ Ö¹ôÆ Çò¾Ú ×¹ðçòÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÃzÆ ×¹ð± קzæ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ ÃzÆ ÁÖ¿â êÅá ÃÅÇÔì çÆ ñóÆ ÇÂÕ ÃÅñ ñÂÆ Ú¾ñ ðÔÆ þÍ ÇÂà îÔÅé ÕÅðÜ Çò¾Ú ÇÔ¾ÃÅ êÅ Õ¶ ×¹ð±Øð çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» êzÅêå Õð¯ ÜÆÍ

√Ó±‘ √≈Ë √ß◊ ‹∆ 鱧 ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ ¡≈◊ÓÈ ÍπÏ Á∆¡ª Òæ÷ Òæ÷ ÚË≈¬∆¡ªÕ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛ «’ «¬√ √πÌ≈◊∂ ÓΩ’∂ ◊π±ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ «√æ÷ √À∫‡ Á∆ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡∆ ÚÒØ∫ √Ó±‘ √ß◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò È◊ ’∆ÂÈ ’æ«„¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ¡≈Í ‹∆ 鱧 Ï∂ÈÂ∆ ˛ «’ ÚæË ÂØ∫ ÚæË «◊‰Â∆ «Úæ⁄ ‘≈˜∆¡ª Ì ’∂ «ÚÁ∂Ùª «Úæ⁄ «√æ÷∆ Á∂ ϱ‡∂ 鱧 ‘Ø «ÚÙ≈Ò ’∆¬∂Õ √≈Ë √ß◊ ‹∆, ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Ó‘≈≈‹ ÚÒØ∫ Ò≈«¬¡≈ «√æ÷∆ Á≈ ϱ‡≈ ¡æ‹ Á∂Ù «Úæ⁄ ‘∆ È‘∆∫ ÏÒ«’ «ÚÁ∂Ùª «Úæ⁄ Ú∆ ‘«¡≈ñÌ«¡≈ Â∂ «ÚÙ≈ÒÂ≈ Á≈ ±Í Ë≈È ’Á≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ √≈Ë √ß◊ ‹∆ ¡√∆∫ Ï‘π ‘∆ Ú‚Ì≈◊∆ ‘ª «’ √≈鱧 ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á≈ ¡Ù∆Ú≈Á Íz≈Í ˛ «‹√ ’’∂ ¡√∆∫ «ÚÁ∂Ùª «Úæ⁄ «‘ßÁ∂ ‘ج∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ËÓ, «¬«Â‘≈√ ¡Â∂ ÍzßÍ≈Úª È≈Ò ‹πÛ∂ ‘ج∂ ‘ªÕ ¡≈˙ √≈Ë √ß◊ ‹∆ «¬’ Ú≈ «Î ¬∂’∂ Á≈ √ϱ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∂ Íz’≈Ù «Á‘≈Û∂ 鱧 √Ó«Í ’æ„∂ ‹≈ ‘∂ È◊ ’∆ÂÈ È±ß ÈÂÓ√Â’ ‘πßÁ∂ ‘ج∂ ‘≈˜∆¡ª Ì∆¬∂ ¡Â∂ ◊π± È≈È’ Á∂Ú ‹∆ Á∆¡ª ÷πÙ∆¡ª Íz≈Í ’∆¬∂Õ

×¹ðî¶Ü ÇÃ§Ø (êzèÅé) IAG–EAC–IHC@

ðØìÆð ÇÃ§Ø ì¾ìÆ (Üéðñ ÃÕ¾åð) IAG–DD@–DDD@

Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ã§êðÕ Õð¯:

ìñÇò§çð ÇÃ§Ø Ã¹íÅéê¹ð (Ú¶ÁðîËé) IAG–G@G–EHEA

À¹ºÕÅð ÇÃ§Ø ÜñÅñê¹ð (Üéðñ îËé¶Üð) IAG–FI@–CI@E

Ü×åÅð ÇÃ§Ø Ã¾ñ» (ÕËôÆÁð) IAG–BAD–GABE

êðîÜÆå Õ½ð (êÆ.ÁÅð.ú.) GAHC"FGGGI

î¹¾Ö ×§zæÆ íÅÂÆ Ã¶òÕ ÇÃ§Ø : GAH–H@E–FIDA


èîÕ

22

26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali

Special Lunch Box

$5.95 DESSERTS

Kheer Rasmalai Ice Cream Gulab Jamun

Drinks

Lassi (Sweet/salted Mango Lassi Soft Drink Tea or Coffee Masala Tea

Chicken Specialities Vegetable Delights Goat Specialties Lamb Specialties Chicken Briyani

PARTY MENU

2.00 3.00 3.00 3.00

(MINIMUM 20 PEOPLE) 1) VEGETABLE APPETIZERS Samosa, Pakora, Aloo Tiki

2) NON-VEGETARIAN APPETIZERS Chilli Chicken, Chicken Tikka, Seekh Kabab or Tandoori Chicken

2.50 2.50 1.00 1.00 1.00

Kohinoor Party Trays

Half 40 30 50 55 45

3) ANY TWO MEAT SPECIALITES Goat, Lamb or Chicken 4) ANY TWO VEGETARIAN SPECIALITIES Dal, Palak, Malai Kofta, Shahi Paneer Full 70 50 80 85 75

Half Tray Serves Approx. 15 People Full Tray Serves Approx. 35 People

Free Delivery Minimum $ 12

TAXI SPECIAL

ÇÂ¼æ¶ Ôð êÌÕÅð çÅ ñÜÆÜ Áå¶ òèÆÁÅ ÖÅäÅ ÇîñçÅ þÍ ÇÂ¼Õ òÅð ÜðÈð ÁÅú

5) RICE PULAU, NAAN, SALAD, RAITA 6) DESSERT-ANY ON Rasmalai, Gulab Jamun or Kheer

TIMING

10 A.m. to 5 A.m 7 Days week

We Specialize in indoor and outdoor catering

We accept

95-04 Van, Wyck Expwy, Near Atlantic Exit, Richmond Hill, NY 11419 E-mail: kohinoorny@live.com


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

26 October 2011, Wednesday

ÇÂ¼Õ é÷ð íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ Òå¶ Çç×Åê°ð ÒÚ ÔµÇåÁÅ çÅ î°ÕµçîÅ Çç×Åê°ð—Çç×Åê°ð ç¶ ÇÂÕ íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ ÇÖñÅë Á×ñ¶ îÔÆé¶ å¯º î°ÕµçîÅ ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å¢ íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ ×¯êÆéÅæé éÅÇÂð ðîÅç¶òÆ ÇìÜ°Õ°îÅð (CF) Òå¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ îÅðÚ ÒÚ ÇÂÕ Á½ðå çÆ ÔµÇåÁÅ çÅ ç¯ô ÔË¢ Çç×Åê°ð ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÒÚ B@ Ãå§ìð 寺 ñË Õ¶ C@ Ãå§ìð ÇòÚÕÅð éÅÇÂð ç¶ îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢

êzÅÂÆò¶à ÃÕ±ñ ç¶ ìÅÔð ÚµñÆ ×¯ñÆ éÅñ Á½ðå çÆ î½å

ÇéÀ±ïÅðÕ. ìð°ÕÇñé ç¶ ÇÂµÕ êzÅÂÆò¶à ÃÕ±ñ é¶ó¶ ÚµñÆ ×¯ñÆ ÇòµÚ ÇÂµÕ Á½ðå çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ AA ÃÅñÅ ìµÚÆ Áå¶ ÇÂµÕ Ô¯ð Á½ðå ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ÃæÅéÕ Ã î°åÅìÕ ÇÂÔ ×¯ñÆ Õźâ ìÆåÆ ôÅî B.C@ òܶ òÅêÇðÁÅ¢ ÇÂÔ ×¯ñÆÁź é¶ó¶ çÆ ÇÂµÕ ÇÂîÅðå çÆ Ûµå 寺 ÚñÅÂÆÁź ×ÂÆÁź Çܵ毺 ׯñÆÁź ç¶ ÖÅñÆ Ö¯ñ Çîñ¶ Ôé¢ ê°ñÆà î°åÅìÕ ÔîñÅòð òµñ¯º ׯñÆ ÚñÅÀ°ä Òå¶ ÇÂÔ Á½ðå Üç úà ç¶ Õ¶ ìµÇÚÁź ç¶ ìÚÅÁ çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔÆ ÃÆ åź À°Ã ò¶ñ¶ À°Ã 鱧 ׯñÆ ñµ×Æ å¶ À°Ã çÆ î½Õ¶ Òå¶ ÔÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ, ê°ñÆà 鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ ÔîñÅòð çÅ ÁÃñÆ ÇéôÅéÅ ÇÂÔ Á½ðå éÔƺ ÃÆ¢

ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÂÕ ÃÅñ ÒÚ ÚÅð ñµÖ Çòç¶ôÆ Õµã¶

ÇéÀ±ïÅðÕ. ÁîðÆÕÅ ÇòÚ¯º ÇÂà ÃÅñ òµÖ¯EòµÖ Ü°ðîź ÇòÚ ç¯ôÆ ÕðÅð Ççµå¶ ׶ ÕðÆì ÚÅð ñµÖ Çòç¶ôÆÁź 鱧 òÅêà À°é·Åº ç¶ òåéƺ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂîÆ×ð¶ôé Áå¶ ÕÃàî÷ ÇÂéë¯ðÃî˺à (ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÂÆ.) ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ ÇÕö ÇÂÕ ÃÅñ çÆ ÇÂÔ Ô°ä åÕ çÆ Ãí 寺 òµâÆ Ç×äåÆ ÔË¢ ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÂÆ. ç¶ âÅÇÂðËÕàð ܽÔé î½ðàé é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ÇòÚ EE ëÆÃçÆ íÅò BAFFIH îÅîñ¶ ìçîÅôÆ Áå¶ ìçåîÆ÷Æ ÁÅÇç éÅñ Ãì§èå Ôé¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ B@@H 寺 ìÅÁç ç¶ô ÇòÚ¯º î°Üðîź 鱧 յ㶠ÜÅä çÆ çð ÇòÚ HI ëÆÃçÆ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ Ãå§ìð B@AA 鱧 õåî ԯ¶ ÁîðÆÕÅ ç¶ îÅñÆ ÃÅñ ç½ðÅé CIFI@F ñ¯Õź 鱧 î°ñÕ å¯º ìÅÔð í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂé·Åº ÇòÚ ÕÅëÆ îÅîñ¶ ôðÅì êÆ Õ¶ âðÅÂÆÇò§× Õðé å¶ ÕÅî°Õ ô¯ôä òð׶ òÆ Ôé¢

ÁËñÅé êµåð ÒÚ ÁµåòÅç çÅ Ç÷Õð, êÅÇÕ éçÅðç

êzÆà¯ðÆÁÅ=:íÅðåEìzÅ÷ÆñEçµÖäÆ ÁëðÆÕÅ (ÇÂìÃÅ) ç¶ ê§Üò¶º ÇÃÖð çî¶ñé ÇòÚ ÜÅðÆ ÁËñÅé êµåð ÇòÚ ÇÜæ¶ ÁµåòÅç 鱧 êzî°µÖåÅ éÅñ æź Çç§ç¶ ԯ¶ ÇÂà ìÅð¶ Ãí ð±êź çÅ Áë×ÅÇéÃåÅé Ãî¶å Ç÷Õð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË êð ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé çÅ éź ÇÂà ÇòÚ ×ÅÇÂì ÇðÔÅ, ÇÜæ¶ ÁµåòÅçÆÁź ç¶ ÕÂÆ ÇÃÖñÅÂÆ Õ˺ê î½Ü±ç Ôé¢ ÇÂìÊçî¶ñé ÇòÚ íÅðåÆ òÅðåÅÕÅð é¶ ÇÂà Çòô¶ 鱧 ì¶ÇèÁÅé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÕÔÅ

ÇÕ é¶åÅòź çÅ î§åò ÁÅêÃÆ ÇÔµåź ç¶ î°µÇçÁź Òå¶ ÚðÚÅ ÕðéÆ ÃÆ¢ íÅðå ç¶ Çòç¶ô ÇòíÅ× ÒÚ ÃÕµåð (êµÛî) Á˵î. ×äêåÆ é¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÁËñÅé êµåð ÇòÚ ÕÂÆ ÇòÇôÁź çÅ Ç÷Õð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà ÇòÚ ñÆìÆÁÅ, ÇëñÃåÆé, ÃÆðÆÁÅ Áå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ìÅð¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ÇòÚ ÁµåòÅç Áå¶ Ô¯ð òµÇâÁź î°µÇçÁź 鱧 À°áÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁËñÅé êµåð ÇòÚ Áë×ÅÇéÃåÅé Òå¶ Çòô¶ô å½ð

îÅÂÆÕñ ÜËÕÃé ç¶ âÅÕàðź Òå¶ ñµ×¶ ñÅêðòÅÔÆ ç¶ ç¯ô

ÇéÀ°ïÅðÕ— ê¯ê ÃàÅð îÅÂÆÕñ ÜËÕÃé çÆ ðÔµÃîÂÆ î½å é¶ ê±ðÆ ç°éÆÁź ÒÚ ÔËðÅéÆ êËçÅ Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ ñµÖź Õð¯óź Ççñź çÆ èóÕé Áå¶ ê¯ê çÆ ç°éÆÁź ç¶ ìÅçôÅÔ îÅÂÆÕñ ÜËÕÃé çÆ î½å ç¶ Ö°ñÅö åÇÔå ÇÃÔå îÅÇÔð åź ÃËëð é¶ ÁçÅñå ÒÚ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ îÅÂÆÕñ ÜËÕÃé çÆ î½å çÅ ÕÅðé À°é·Åº ç¶ âÅÕàð âÅ î°ð¶ òñ¯º À°é·Åº ÜÆ ÃÔÆ ã§× éÅñ ç¶ÖíÅñ éÅ ÕðéÅ ÔË¢ À°é·Åº ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ î°ð¶ é¶ îÅÂÆÕñ çÆ ç¶ÖíÅñ À°Ã åð·Åº éÔÆ ÕÆåÆ ÇÜò¶º ÇÕ ÇÂÕ âÅÕàð 鱧 ÁÅêä¶ îðÆ÷ çÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ À°é·Åº âÅ î°ð¶ Òå¶ ç¯ô ñ×ÅÀ°ºÇçÁź Ã÷Å ç¶ä çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË¢

ÇÔ÷ì°ñ î°ÜÅÇÔçÆé é¶ íÅðå 鱧 í¶ÜÆ èîÕÆ

éòÄ ÇçµñÆ. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ÇÔ÷ì°ñ î°ÜÅÇÔçÆé é¶ íÅðå ÃðÕÅð 鱧 èîÕÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÕôîÆð ÃÅâÅ ÔË å¶ ÁÃƺ ÇÂà 鱧 íÅðå 鱧 ýºêä éÔƺ ç¶òź׶¢ ÇÂÔ èîÕÆ ÇÕö Öµå Üź ÇÕö Õì±åð ðÅÔƺ Üź Çëð ÇÕö ÂÆE î¶ñ ðÅÔƺ éÔƺ í¶ÜÆ ×ÂÆ Ãׯº êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁÅÀ°ä òÅñÆ ÃîÞ½åÅ ÁËÕÃêzËµÃ ç¶ ÃÅð¶ âµÇìÁź Òå¶ ÇÂà èîÕÆ é±§ Ãêð¶Á ×é ðÅÔƺ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ïÅåðÆÁź 鱧 ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé 寺 ÁÅÀ°ä òÅñÆ ÃîÞ½åÅ ÁËÕÃêzËµÃ ç¶ ÃÅð¶ âµÇìÁź Òå¶ íÅðå Çòð¯èÆ éÅÁÇðÁź 鱧 ò¶Öä 寺 ìÅÁç ÕÃàî ÇòíÅ× òÆ ÔðÕå ÒÚ ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË å¶ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ ÜÅºÚ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ íÅðå Çòð¯èÆ éÅÁÇðÁź ÒÚ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ Òò±ÂÆ Ô¶à ǧâÆÁé, ǧâÆÁé ׯ ìËÕÒ¢

Òå¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ î°Õ§îñ ôźåÆ Áå¶ ÇòÕÅà ñÂÆ ÕÅì°ñ 鱧 ÃÇÔï¯× Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ ôzÆñ§ÕÅ ìÅð¶ ÁËñÅé êµåð ÇòÚ ÇÂà çÆ êzí±ÃµåŠ鱧 î§éÇçÁź åÅñî¶ñ òÅñ¶ ÇÃÁÅÃÆ ÃîÞ½å¶ ç¶ ïåéź Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁËñÅé êµåð ÇòÚ ÁêðÅè, ñÆìÆÁÅ, ÁðìEÇÂÃðÅÂÆñ ôźåÆ êzÇÕÇðÁÅ, ÃÆðÆÁÅ, ñâÅé, ïîÅñÆÁÅ, ×°éÆÁÅ Áå¶ ÇçÃÅï± ìÅð¶ òµÖð¶ å½ð Òå¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢

Ãî°§çðÆ ÃåÇÔ ÒÚ F@ Ã˺àÆîÆàð òÅèÅ Ô¯ä ç¶ ÁÅÃÅð

ñ§âé. ÃÅ×ð çÆ ÃåÇÔ ÒÚ ÇÂà ÃçÆ ç¶ Á§å åµÕ F@ Ã˺àÆîÆàð Áå¶ Á×ñÆÁź ÚÅð ÃçÆÁź ÒÚ AH@ Ã˺àÆîÆàð çÅ òÅèÅ Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇÜà ÕðÕ¶ ç°éÆÁź íð ÒÚ ìÔ°å ÃÅð¶ éÆò¶º Áå¶ ÃÅÇÔñÆ Ö¶åð Ãî°§çðÆ ñê¶à ÒÚ ÁÅ ÜÅä׶¢ Ò×ñ¯ìñ Á˺â êñËé¶àðÆ Ú¶ºÜÒ êµÇåzÕÅ çÆ Çðê¯ðà î°åÅìÕ Õ¯êéÔË×é ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ Ö¯ÜÕÅðź é¶ ÜñòÅï± îÅâñź çÆ òð寺 ÕðÕ¶ ×ðÆéÔÅÀ±Ã ×ËÃź Áå¶ êzç±ôä çÆÁź çðź ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ ÇÂÔ ÇõàÅ ÕµÇãÁÅ ÔË¢

íÅðå éÅñ êÅÇÕ òÆ ìä ÃÕçË Ã°ðµÇÖÁÅ êzÆôç çÅ î˺ìð

çï°Õå ðÅôàð—çï°Õå ðÅôàð ððµÇÖÁÅ êzÆôç ç¶ AE î˺ìðÆ î§Ú ñÂÆ ô°µÕðòÅð 鱧 Ô¯ä òÅñÆÁź ÃÅñÅéÅ Ú¯äź ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé ÁÃæÅÂÆ î˺ìð ç¶ ð±ê ÇòÚ ÇÂÕ ÃÆà Çܵå Õ¶ ÁÅêä¶ ê°ðÅä¶ Çòð¯èÆ íÅðå éÅñ î§Ú ÃźÞÅ Õð ÃÕçÅ ÔË¢ B ÃÅñ ñÂÆ î˺ìðÆ ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ Õµñ çÆÁź ÇÂé·Åº Ú¯äź 寺 ìÅÁç î˺ìð ç¶ôź çÅ ÕÅðÜÕÅñ ÇÂÕ ÜéòðÆ B@AB 寺 CA ççìð B@AC åµÕ çÅ Ô¯ò¶×Å¢ êÅÇÕÃåÅé Áå¶ ÇÕðÇ×ÃåÅé ¶ôÆÁÅ êzôźå ç¶ôź ñÂÆ À°êñìè ÇÂÕ ÃÆà ñÂÆ ñó ðÔ¶ Ôé¢ íÅðå 鱧 ÇÂà ÃÅñ ððµÇÖÁÅ êzÆôç çÆ ÁÃæÅÂÆ î˺ìðÆ ÇîñÆ ÔË Áå¶ B@AB åµÕ ÇÂÃçÅ î˺ìð ðÔ¶×Å¢

ÃÅÀ±çÆ Áðì ÒÚ êåÆ é±§ Ç÷§çÅ ÃÅóé òÅñÆ êåéÆ çÅ ÇÃð Õñî

ç°ìÂƸÃÅÀ±çÆ Áðì ÒÚ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ Ç÷§çÅ ÃÅóé ç¶ ç¯ô Ô¶á êåéÆ çÅ ÇÃð Õñî Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÃÅÀ±çÆ Áðì ç¶ ×zÇÔ î§åðÅñÅ î°åÅìÕ ×ÜÅñÅ éÅîÆ À°Õå Á½ðå 鱧 ì°µèòÅð î½å çÆ Ã÷Å ÇçµåÆ ×ÂÆ¢ ÃÅÀ±çÆ êz˵à ¶ܧÃÆ é¶ ×zÇÔ î§åðÅñÅ ç¶ Ã±åðź ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ çµÇÃÁÅ ÇÕ êåéÆ é¶ ÁÅêä¶ êåÆ é±§ ðµå¶ Ã êËàð¯ñ ÇÛóÕ Õ¶ Áµ× ñÅ ÇçµåÆ ÇÜà ÕÅðé À°Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ ç¯ô ÃÅÇìå Ô¯ä Òå¶ êåéÆ é±§ À°Õå Ã÷ŠðäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ¢ ÃÅÀ±çÆ Áðì ÒÚ ÇÂà åð·Åº ÇÃð Õñî ÕðÕ¶ î½å çÆ Ã÷Å ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ç×äåÆ òµè Õ¶ FE Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢

êÅÇÕ êzîÅä± êñźà ÇòÚ ñÆÕ¶Ü, ÔÅñÅå ÕÅì± ÒÚ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸êÅÇÕÃåÅé ç¶ ì§çð×ÅÔ ôÇÔð ÕðÅÚÆ ÇòÖ¶ êzîÅä± êñźà ÇòÖ¶ íÅðÆ êÅäÆ çÆ êÅÂÆê ÒÚ ñÆÕ¶Ü çÆ ÃîµÇÃÁÅ ÁÅ ÜÅä ÇêµÛ¯º êzîÅä± Öåð¶ çÆ Ã§íÅòéÅ êËçÅ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ Áå¶ Õ°Þ Ã ñÂÆ ÁËîðÜ˺ÃÆ çÅ ÁËñÅé ÕðéÅ ÇêÁÅ ÃÆ¢ Öìðź î°åÅìÕ ñÆÕ¶Ü ÇêÛ¯º ì°µèòÅð åóÕÃÅð êñźà ÒÚ ÁËîðÜ˺ÃÆ çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜÔóÅ ì°µèòÅð Ãò¶ð¶ G òܶ åµÕ ÜÅðÆ ÇðÔÅ¢ À°Ã Ã ÃÇæåÆ Òå¶ Õ§àz¯ñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÇÕÁÅ ÃÆ¢ Öìðź î°åÅìÕ êñźà ç¶ î°ñÅ÷î ð¶âƶôé ç¶ êzíÅò 寺 ððµÇÖÁå ðÔ¶ Áå¶ êñźà Òå¶ î°ó 寺 Õ§îÕÅÜ ô°ð± Ô¯ä ÒÚ Áܶ B 寺 Çå§é Ôëå¶ ñµ× ÃÕç¶ Ôé¢ êñźà ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÅñÅå ÕÅì± Ô¶á Ôé Áå¶ ÇÚ§åÅ òÅñÆ Õ¯ÂÆ ×µñ éÔƺ¢ êñźà 鱧 E ÁÕå±ìð 鱧 î°ð§îå

23

 êñ»à Óå¶ î¹ó Õ¿îÕÅÜ

Ô¯ÇÂÁÅ ô¹ðÈ AIGA ÓÚ ÕËé¶âÅ çÆ ÃÇÔï¯× éÅñ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÂÔ êñ»à ñÂÆ ì§ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Öìðź î°åÅìÕ íÅðÆ êÅäÆ ÇñÜÅä òÅñ¶ ÇÂÕ ÚËéñ 鱧 ÜźÚEêóåÅñ ñÂÆ Ö¯ñ·äÅ ÇêÁÅ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ êÅäÆ çÅ êzòÅÔ Øµà Ô¯ä ÇêÛ¯º åÅêîÅé òµè Ç×ÁÅ ÃÆ¢ î°ð§îå ÇêÛ¯º ÚËéñ ÒÚ ÁÅî Õ§îÕÅÜ ìÔÅñ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà êñźà 鱧 AIGA ÒÚ ÕËé¶âÅ ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ êñźà ÇÃðë H@ îË×ÅòÅà ÇìÜñÆ êËçÅ ÕðçÅ ÔË¢

íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôéð òµñ¯º õÅð éÅñ î°ñÅÕÅå

ÇÂÃñÅîÅìÅç, êÅÇÕÃåÅé ÒÚ íÅðåÆ ÔÅÂÆ ÕÇîôéð ôðå õíðòÅñ é¶ ÁµÜ êÅÇÕÃåÅé çÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔéÅ ðµìÅéÆ õÅð éÅñ î°ñÅÕÅå ÕðÕ¶ ç°òµñ¶ Ãì§èź ç¶ î°µÇçÁź Áå¶ ç¯òź ç¶ôź ÇòÚÅñ¶ òêÅð òèÅÀ°ä ñÂÆ ÔÅñ ÔÆ ÇòµÚ Ú°µÕ¶ Õçîź ìÅð¶ ÇòÚÅðEòàźçðÅ ÕÆåÅ¢ ÃðÕÅðÆ Ã±åðź é¶ êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ ÃzÆ ÃµíðòÅñ é¶ ÁµÜ Ãò¶ð¶ ìÆìÆ õÅð ç¶ çøåð ÒÚ î°ñÅÕÅå ÕÆåÆ, ÇÜà ç½ðÅé êÅÇÕÃåÅé ç¶ òäÜ î§åðÆ îõç±î ÁîÆé øÅÔÆî ç¶ ÔÅñÆÁÅ íÅðå ç½ð¶ Ãä¶ ÕÂÆ î°µÇçÁź Òå¶ ÇòÚÅðEòàźçðÅ ÕÆåÅ¢ òäÜ ÃÕµåðź çÆ Á×ñ¶ îÔÆé¶ Ô¯ä òÅñÆ îÆÇà§× ìÅð¶ òÆ ÚðÚÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ìÆìÆ õÅð é¶ ÇêµÛ¶ ÇÜÔ¶ êÅðñÆî˺à ÇòµÚ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶ íÅðå 鱧 Ãí 寺 òµè åðÜÆÔÆ ç¶ô çÅ çðÜÅ ç¶ä çÅ ÁññÆ å½ð Òå¶ øËÃñÅ ÇñÁÅ ÔË¢


24

èîÕ

ÇëñîÆ Ü×å

26 October 2011, Wednesday

òÅç,ÇòòÅç ÓÚ ëÃÆÁź Çëñîź

êz

Çëñî ÁÅð§í ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ ÇÂÔ Çëñî ÒÕ¶é÷Ò ÇòÚ ñÅºÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ Çëð ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ç¶ ×ðíòåÆ Ô¯ä çÆ Öìð ÁÅÂÆ¢ îè°ð í§âÅðÕð 鱧 ÁÅêäÅ ÇÂÔ ÇêÁÅðÅ êzÅÜËÕà ð¯ÕäÅ ÇêÁÅ¢ À°Ã Õ¯ñ Õ¯ÂÆ Ô¯ð ìçñ éÔƺ ÃÆ ÇÃòŶ ÇÂÃ ç¶ ÇÕ ÇÂÕ Ôëå¶ çÆ ô±Çà§× ÇêµÛ¯º Çëñî 鱧 ð¯Õ ç¶ä 綢 êð ç¯ ÔëÇåÁź ÇêµÛ¯º îè°ð í§âÅðÕð é¶ ÇÂÔ ÃÇÕzêà ÕðÆéÅ Õê±ð ç¶ Ôµæ ÜÅ ëóÅÂÆ ÇÕ Ô°ä À°ÔÆ Õð¶×Æ

ÕÅô ÞÅÁ çÆ Çëñî ÒÁÅðÕôäÒ ÇðñÆ÷ î½Õ¶ òÅç6 ÇòòÅç çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ×ÂÆ¢ ìÔ°å ÃÅð¶ çÇñå ×ð°µêź é¶ ÇÂà çÅ ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ Çòð¯è ÕÆåÅ ÇÕ ÇÂÔ Çëñî çÇñåź ç¶ Üź Çëð ðÅÖòźÕðé ç¶ ÇÖñÅë ÔË¢ Çëñî ÇòÚ ÁÇîåÅí ìµÚé é¶ ÕÅñÜ ç¶ ÇÂÕ Çê§ðÃÆêñ çÆ í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ Áå¶ ÃËë ÁñÆ ÖÅé é¶ ÇÂÕ çÇñå çÆ¢ êzÕÅô ÞÅÁ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ìÔ°å ÃÅð¶ çÇñå ×ð°µê ÇÂà Çëñî

çÆ Çòð¯èåÅ ÇÂà 鱧 ç¶Ö¶ ì×Ëð ÔÆ Õð ðÔ¶ Ôé, Ü篺ÇÕ êÇÔñź À°é·Åº 鱧 Çëñî ç¶Ö ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ Çëñî çÆ ÇðñÆ÷ î½Õ¶ Çëñî çÆ ðµÜ Õ¶ Çòð¯èåÅ Ô¯ÂÆ êð ÇÜÀ°º6ÇÜÀ°º çÇñå ×ð°µêź é¶ ÇÂÔ Çëñî ç¶ÖÆ, À°Ô ÇÂà 鱧 ÇðñÆ÷ Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çç§ç¶ ðÔ¶¢ ðÁÅñ ÇÂÔ êËçÅ Ô°§çÅ ÔË ÇÕ ÕÆ ÇÕö Çëñî ç¶ ÇòòÅç ÇòÚ ëÃä éÅñ À°Ã 鱧 êìñÆÇÃàÆ ÇîñçÆ ÔË Üź Çëð ÇÂÔ ÇòòÅç çðôÕź 鱧 ÇÃé¶ÇîÁź ÇòÚ ÜÅ䯺 ð¯ÕçÅ ÔË¢ ÒÁÅðÕôäÒ Çëñî ð°Õä ç¶ ìÅòܱç Ô½ñÆ6Ô½ñÆ Ôð Ã±ì¶ ÇòÚ ÇðñÆ÷ Ô°§çÆ ×ÂÆ¢ ç±Ü¶ êÅö Çëñî ç¶ ðÆÇòÀ± òÆ Õ¯ÂÆ ìÔ°å¶ òèÆÁÅ éÔƺ ÁÅ ðÔ¶¢ ñ§ì¶6ñ§ì¶ ÁÕÅÀ± âÅÇÂñÅ×÷ é¶ ÁµÜ 寺 ÕÂÆ ÃÅñ êÇÔñź ìäé òÅñÆÁź Çëñîź ç¶ Á§çÅ÷ 鱧 ê¶ô ÕÆåÅ ÔË¢ ÁµÜ ìäé òÅñÆÁź Çëñîź ÇòÚ ÇÂÔ Ãí Õ°Þ éÔƺ Ô°§çÅ Áå¶ À°é·Åº çÆ ÃêÆâ ìóÆ å¶÷ Ô°§çÆ ÔË¢ Çëð òÆ ÇÕö îÃñ¶ 鱧 ñË Õ¶ ìäÆ ÇÕö òÆ Çëñî ÇòÚ ÁÇÜÔÅ Ô¯äŠðíÅÇòÕ

ÔË¢ ÒÁÅðÕôäÒ é±§ ÇîÇñÁÅ6 Ü°ÇñÁÅ Ô°§×ÅðÅ ÇîÇñÁÅ ÔË¢

ðÅ.òé

ôÅÔð°Ö çÆ ÇòòÅç ÇòÚ ÇØðÆ Çëñî

ôÅÔð°Ö çÆ Çëñî ÒðÅ.òéÒ òÅç6ÇòòÅç ÇòÚ ÇØðÆ Ô¯ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂà Çëñî 寺 ôÅÔð°Ö 鱧 íðê±ð ÁÅÃź Ôé¢ ÇÂà Çëñî çÅ ÇòòÅç ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ ô§Õð çÆ Çëñî Òð¯ì¯àÒ éÅñ ðñçÆ6 ÇîñçÆ ÔË¢ ðÜéÆÕźå éÅñ ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÇÂÔ Çëñî êÇÔñź ôÅÔð°Ö ÖÅé éÅñ ìäÅÂÆ ÜÅäÆ ÃÆ¢ ôÅÔð°Ö ÇÂà ׵ñ Òå¶ ç°ÖÆ ÃÆ ÇÕ ÁðÜ°é ðÅîêÅñ é¶ ìÔ°å ÃÅð¶ êËÇÃÁź çÆ î§× ÕÆåÆ¢ Çëð ÇÂà Çëñî çÅ ÇÂÕ ×Æå òÆ ñÆÕ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ôÅÔð°Ö ÖÅé Áé°íò ÇÃé·Å ç¶ Õ§î 寺 Ö°ô éÔƺ Áå¶ Çëñî çÆ âÅÇÂðËÕôé òÆ Ö°ç ÔÆ Õð ÇðÔÅ ÔË¢ Ô°ä ðÅ.òé ÇòòÅçź ÒÚ¯º ÇéÕñçÆ ÜÅêçÆ ÔË Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ÇÂà çÆòÅñÆ Òå¶ ÇðñÆ÷ Ô¯ä çÆ ÁÅà ÔË¢

çËà ×ðñ ÇÂé ïËñ¯ ì±àà òµâ¶ ÇÃåÅð¶ éÔƺ

Áé°ðÅ× Õôïê çÆ ôÅÇÂç ÔÆ Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÆ Çëñî Ô¯ò¶ ܯ ÇòòÅçź ÇòÚ éÅ ëÃÆ Ô¯ò¶¢ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ Çëñî ÒçËà ×ðñ ÇÂé ïËñ¯ ì±àÃÒ ÇòÚ ÁÅêäÆ êåéÆ ÕñÕÆ é±§ ÔÆð¯ÇÂé ÇñÁÅ ÔË¢ Áé°ðÅ× íÅðåÆ ÇòåðÕź éÅñ ÇÂà ׵ñ Òå¶ ç°ÖÆ ÔË ÇÕ À°é·Åº À°Ã çÆ Çëñî ÇÂà ÕðÕ¶ ÇðÜËÕà Õð ÇçµåÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ Çëñî ÇòÚ òµâ¶ ÇÃåÅð¶ éÔƺ Ôé¢ À°Ô ÕÇÔ§çÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ Ãí î±ðÖ Ôé ÇÜé·Åº 鱧 ÇÂÔ éÔƺ êåÅ ÇÕ Û¯à¶ ÇÃåÅÇðÁź çÆÁź Çëñîź òÆ ÚµñçÆÁź Ôé¢ Ô°ä À°Ô ÇÂà կÇôô ÇòÚ ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ×Ëð6íÅðåÆ ÇòåðÕ Çîñ ÜÅä ܯ À°Ã çÆ ÇÂà Çëñî 鱧 ìÅÔð ÇðñÆ÷ Õð ÃÕä¢

ôìðÆ

ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð Çå§é ÃÅñ 寺 À°âÆÕ ÒÚ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð ÇêÛñ¶

Çå§éź òÇð·Áź 寺 Çëñî ÒôìðÆÒ ç¶ ÇðñÆ÷ Ô¯ä çÆ À°âÆÕ Õð ðÔÆ ÔË¢ éÅñ ÔÆ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ã é¶ Õ§éź 鱧 Ôµæ ñŶ Ôé ÇÕ Áµ×¶ 寺 À°Ô ðÅî ׯêÅñ òðîÅ éÅñ Õ§î éÔƺ Õð¶×Æ¢ ÂÆôÅ é¶ ðÅî ׯêÅñ òðîÅ çÆ ÇÂÔ ÕÇÔ Õ¶ òÆ é°ÕåÅÚÆéÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ À°é·Åº é¶ Çëñî çÆ êzî¯ôé éÔƺ ÕÆåÆ¢ ÇÂÔ Çëñî î°§ìÂÆ çÆÁź Á½ðåź ×˺×Ãàð ç¶ Çòô¶ 鱧 ñË Õ¶ ìäÅÂÆ ×ÂÆ Áå¶ ÇÂà ÇòÚ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð é¶ ×˺×Ãàð çÅ ð¯ñ ÇéíÅÇÂÁÅ¢ ÁÃñ ÇòÚ ÇÂÔ Çëñî Çéðç¶ôÕ Áå¶ ðÅî ׯêÅñ ç¶ ÁÅêÃÆ òÅç6ÇòòÅç çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ×ÂÆ¢ Ô°ä êåÅ ñµ×Å ÔË ÇÕ ÇÂÔ Çëñî ÇÂà îÔÆé¶ ç¶ Á§å åÕ ÇðñÆ÷ Ô¯ä çÆ ÁÅà ÔË¢

éÅà ¶ ñò Ãà¯ðÆ ÁÃñ êz¶î ÕÔÅäÆ?

ÇÂÔ Çëñî éÆðÜ ×ð¯òð ç¶ Õåñ éÅñ Ãì§èå ÔË ÇÜà 鱧 îÅðÆÁŠðÃÂÆðÅÜ Áå¶ À°Ã ç¶ Çîµåð ܶð¯î é¶ ðñ Õ¶ Á§ÜÅî ÇçµåÅ ÃÆ¢ ÇÂé·Åº ç¯òź é¶ ðÅî ׯêÅñ

òðîŠ鱧 é¯Çàà ÇçµåÅ ÔË ÇÕ Çëñî 鱧 À°ç¯º åÕ ÇðñÆ÷ ԯ䯺 ð¯ÇÕÁÅ ÜŶ Ü篺 åÕ À°Ô ç¯ò¶º ÇÂà Çëñî 鱧 ç¶Ö éÔƺ ñ˺綢 ç±Ü¶ êÅö ðÅî ׯêÅñ òðîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà Çëñî çÆ ÕÔÅäÆ ÕñÇêå ÔË Áå¶ ÇÕö çÆ ÁÃñ Ç÷§ç×Æ éÅñ î¶ñ éÔƺ ÖźçÆ¢ é¯Çàà Çîñä Òå¶ ðÅî ׯêÅñ òðîÅ çÆ ÇÂÔ êzåÆÇÕÇðÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ îÅðÆÁÅ é¶ òËö À°Ã 鱧 Çëñî ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ô°§çÅ åź À°Ô Õç¶ éÅºÔ éÅ Õð綢

ÔÆð¯ÇÂé

Õç¶ ÕðÆéÅ Õç¶ ÁËôòÇðÁÅ

ÒÔÆð¯ÇÂéÒ Çëñî ñÂÆ îè°ð í§âÅðÕð é¶ Ãí 寺 êÇÔñź ÕðÆéÅ Õê±ð 鱧 ÃÅÂÆé ÕðéÅ ÚÅÇÔÁÅ ÃÆ êð â¶àà çÆ òÜ·Å éÅñ ÕðÆéÅ Õê±ð é¶ ÇÂÔ Çëñî éÔƺ ÃÅÂÆé ÕÆåÆ¢ Çëð ÇÂà Çëñî ñÂÆ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ìµÚé 鱧 ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢ À°ºÞ òÆ ÕðÆéŠ鱧 Çëñî ÇòÚñ¶ Õ°Þ ì¯ñâ Ççzôź Òå¶ ÇÂåðÅ÷ ÃÆ¢ ÁÖÆð ÁËôòÇðÁŠ鱧 ñË Õ¶ ÇÂÔ

Çøñî¢ ÕðÆéÅ é¶ ÔðÆ Þ§âÆ ç¶ ÇçµåÆ¢ Ô°ä À°Ô ÇÕö éÅ ÇÕö åð·Åº ÁÅêäÆÁź Òâ¶àÃÒ åź ÁËâÜÃà Õð¶×Æ ÔÆ, éÅñ ÔÆ Çëñî ç¶ ì¯ñâ Ççzô òÆ ÁËâÜÃà Õð¶×Æ¢

ìÅâÆ×Åðâ

ÕðÆéÅ å¶ ÕËàðÆéÅ ñóÆÁź

ÒìÅâÆ×ÅðâÒ Çøñî ÃÅÀ±æ çÆ ÇÕö Çøñî çÅ ðÆî¶Õ ÔË Áå¶ ÇÂà Çøñî ÇòÚ î°µÖ í±ÇîÕÅ ÃñîÅé ÖÅé é¶ ÇéíÅÂÆ ÔË ÇÜò¶º ÇÕ ÃñîÅé çÆÁź ìÅÕÆ Çøñîź ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÇçîÅ× Òå¶ ì¯Þ êÅÀ°ä òÅñÆ ×µñ éÔƺ Ô°§çÆ, ÇÂö åð·Åº çÆ ÔÆ ÇÂÔ Çøñî ÒìÅâÆ×ÅðâÒ ÔË Ü¯ ê±ðÆ åð·Åº ÃñîÅé ÖÅé ç¶ ÁÅñ¶6ç°ÁÅñ¶ Ø°§îçÆ ÔË¢ ÇÂà Çøñî çÅ ÇòòÅç ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÕËàðÆéÅ Áå¶ ÕðÆéÅ ÇÂà Çøñî ÒÚ ÇÂÕ ÁÅÂÆàî ýº× 鱧 ñË Õ¶ Çíó ×ÂÆÁź Ôé¢ ç¯òź ÇòÚ á§âÆ Ü§× ÇÛó ×ÂÆ ÔË¢ ÕðÆéŠ鱧 ÇÂÔ ×µñ ÇìñÕ°ñ êçç éÔƺ ÇÕ ÇÂà Çøñî ÒÚ ÕËàðÆéÅ Òå¶ Ô½à ÁÅÂÆàî ýº× ÇëñîÅÇÂÁÅ ÜÅò¶¢


èîÃ&#x2022;

HAPPY DIWALI

26 October 2011, Wednesday

25

#FDPNF " )FBMUI 1SPGFTTJPOBM ~

+PC 1MBDFNFOU "TTJTUBODF ~ /BUJPOBM $FSUJGJDBUJPO ~ "DDSFEJUFE *OTUJUVUF

.&%*$"- "44*45"/5 'JOBODJBM "JE JT BWBJMBCMF UP UIPTF XIP RVBMJGZ

6SHFLDO 5DWH  /VSTF "JEF"TTJTUBOU $/" &,( 5FDIOJDJBO &MFDUSPDBSEJPHSBQIZ  1IMFCPUPNZ 5FDIOJDJBO #MPPE %SBX 5FDIOJRVFT  &,( 1IMFCPUPNZ $&5 $15  .FEJDBM #JMMJOH $PNQVUFSJ[FE *$% $15 $PEJOH  .FEJDBM 0GmDF "ENJOJTUSBUJPO $.""  1BUJFOU $BSF 5FDIOJDJBO $1$5  1IBSNBDZ 5FDIOJDJBO *OUFSOTIJQ JO )PTQJUBM PS 3FUBJM 1IBSNBDZ  $13 $FSUJmDBUJPO GSPN "NFSJDBO )FBSU "TTPDJBUJPO 7BMJE GPS ZT  

/&8 :03, .&%*$"$"3&&3 53"*/*/( $&/5&3

XXXOZNFEUSBJOJOHDPN

 .BJO 4USFFU UI 'MPPS 'MVTIJOH /FX :PSL $PSOFS PG .BJO 4U /PSUIFSO #MWE

5FM t 'BY 01&/ %":4 " 8&&, $-"44&4 0''&3&% %": &7&/*/(4 8&&,&/%4

/LFHQVHG E\ 1HZ <RUN 6WDWH 'H SDUWPHQW RI (GXFDWLRQ 1DWLRQDO &HUWLILHG

&BTZ 8FFLMZ 1BZNFOUT QMBOT BWBJMBCMF


26

èîÕ

Ç×ÁÅé Ü×å

26 October 2011, Wednesday

ç°éÆÁÅ çÆÁź Ãí 寺 ÖåðéÅÕ ÃóÕź

ì¯

ñÆòÆÁÅ ÒÚ é½ðæ ﱧ×Åà ð¯â 鱧 â˵æ ð¯â íÅò î½å çÆ ÃóÕ ç¶ éź éÅñ òÆ ÜÅÇäÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ AIC@ ÒÚ ÕËçÆÁź 寺 ìäòÅÂÆ ×ÂÆ F@ ÇÕñ¯îÆàð ñ§ìÆ ÇÂÔ ÃóÕ ðÅÜèÅéÆ ñÅ ê¶Ü 鱧 Õ¯ÇðúÕ¯ éÅîÆ ÕÃì¶ éÅñ ܯóçÆ ÔË¢ ÇÃðë C îÆàð Ú½óÆ ÇÂà ÃóÕ Òå¶ ×µâÆÁź ç¯ò¶º êÅö ÚñçÆÁź Ôé¢ ÁÕÃð êËä òÅñÆ è°§ç Áå¶ ìÅÇðô ÇÂà 鱧 Ô¯ð òÆ ÖåðéÅÕ ìäÅ Çç§çÆ ÔË¢ ÷ðÅ ÇܧéÆ ×ñåÆ çÅ îåñì ÔË ñµ×í× F@@ îÆàð ⱧØÆ Öµâ ÒÚ Çâµ× Õ¶ ôðåÆÁÅ î½å¢ ÇÂà ÃóÕ Òå¶ ÁäÇ×äå ÔÅçö Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé Áå¶ ÇÂé·Åº ÔÆ Ú°ä½åÆÁź 鱧 ç¶ÖÇçÁź Õ°Þ çñ¶ð ÃÅÂÆÕÇñÃà ÇÂæ¶ ðÅÂÆâ ÕðéÅ êçç Õðç¶ Ôé¢ ÇéÀ±÷Æñ˺â ÒÚ AIòƺ ÃçÆ ÒÚ ÖÅéź ê°µàä òÅÇñÁź 鱧 Ã¯é¶ çÆ ØÅàÆ åÕ êÔ°§ÚÅÀ°ä ñÂÆ ìäÆ ÃÇÕêðà ð¯â ÁµÜ ð¯îÅºÚ çÅ åÜðìÅ ñËä ç¶ ÚÅÔòÅé ÃËñÅéÆÁź ç¶ ÁÅÕðôä çÅ Õ¶ºçð ìäÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢ Öó·Æ êÔÅóÆ Òå¶ ìäÆ ÇÂÔ ÃóÕ ÕÅëÆ å§× ÔË, ÇÜà Òå¶ âðÅÂÆò Õðé 寺 êÇÔñź êðÇîà ÔÅÃñ ÕðéÅ ÷ð±ðÆ Ô°§çÅ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé Áå¶ ÚÆé 鱧 ܯóé òÅñ¶ ÕðÅÕ¯ðî çµð¶ ÒÚ¯º ñ§Øä òÅñÅ ÕðÅÕ¯ðî ÔÅÂÆAò¶Á

åÅÂÆòÅé çÆ åÅð¯Õ¯ ׯðÜ ð¯â êÔÅóÆ Òå¶ ìäÆ ÇÂÕ å§× ÃóÕ ÔË, ÇÜà Òå¶ Ãëð Õðé òÅñ¶ çñ¶ð âðÅÂÆòðź 鱧 ÇÂæ¶ Õ°çðåÆ Ççzô ç¶Öä 鱧 Çîñç¶ Ôé¢ íÅðÆ ìðÃÅå éÅñ ÁÕÃð ÇÂà ÃóÕ Òå¶ ÷îÆé ÇÖÃÕçÆ ðÇÔ§çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇԵö ÒÚ Ôð ÃÅñ C 寺 D ÚÕðòÅåÆ å±ëÅé òÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÁñÅÃÕÅ ÒÚ âÅñàé ÔÅÂÆAò¶Á òµÖ¯AòµÖðÆ ÃÇæå DAD îÆñ ñ§ìÆ ÃóÕ ÔË, ÇÜà çÅ ÇéðîÅä ÁñÅÃÕÅ ÒÚ

ì¶Ôµç î°ôÇÕñ ÇÂñÅÕ¶ ÒÚ¯º Ô¯ Õ¶ ÜźçÅ ÔË¢ îÅéñé çÆ ìÅÇðô ç¶ Ççéź ÒÚ ÇÂæ¶ ÷îÆé ÇÖÃÕä çÅ ÖåðÅ ÕÂÆ ×°äÅ òµè ÜźçÅ ÔË¢ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÒÚ ÕËÇé§× ÃàÅÕ ð±à ôÅÇÂç ç°éÆÁÅ çÆ Ãí 寺 ç±ð ÃÇæå ÃóÕ Ô¯ò¶×Æ¢ ÇÂÃ ç¶ AHE@ ÇÕñ¯îÆàð ÇԵö ÒÚ îÅð±æñ ê˺çÅ ÔË¢ ÇÂà ÃóÕ ðÅÔƺ Ãëð Õðé ÒÚ ñµ×í× C Ôëå¶

ñµ×ç¶ Ôé Áå¶ ðÃå¶ ÒÚ ç±ðAç±ð åÕ Âƺèä Áå¶ ÖÅäAêÆä ñÂÆ Õ°Þ éÔƺ ÇîñçÅ¢

å¶ñ çÆ Ö¯Ü ç¶ Õ§î ÒÚ îçç ñÂÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ðÃå¶ ÒÚ ÇÃðë Çå§é ÕÃì¶ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé,

ÇÜé·Åº ÒÚ Õ°ñ F@ ÇòÁÕåÆ ÔÆ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ òµâ¶Aòµâ¶ à¯ÇÂÁź Òå¶ Úµñä òÅñ¶ ÇòôÅñ àðµÕ Ö±ì è±ó À°âÅÀ°ºç¶ Ôé Áå¶ ðÃå¶ ÒÚ À°µåðÆ èð°ò Òå¶ êËä òÅñÆ ÕóÅÕ¶ çÆ á§â çÅ ÃÅÔîäÅ òÆ ÕðéÅ ê¶×Å¢ íÅðå ÒÚ ÃÇæå ܯÜÆñÅ çµð¶ 寺 ñ§Øä òÅñÆ ÃóÕ ÃÅñ ç¶ Ç÷ÁÅçÅåð Ã ç½ðÅé å¶÷ ÔòÅòź Áå¶ ìðëìÅðÆ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðçÆ ÔË¢ ⱧØÆÁź Öµâź ç¶ éÅñ ìäÆ ÇÂà ì¶Ôµç å§× ÃóÕ Òå¶ âðÅÂÆò ÕðéÅ ÁÃñ ÒÚ ÷¯ÇÖî òÅñÅ Õ§î ÔË¢ Áë×ÅÇéÃåÅé ÒÚ ÕÅì°ñ 寺 ÜñÅñÅìÅç åÕ ÜÅä òÅñÆ ÖåðéÅÕ î¯óź Áå¶ ãñÅéź éÅñ íðÆ ÃóÕ Òå¶ ÇÂ§é¶ ñ¯Õź çÆ ÜÅé ×ÂÆ ÇÕ ñ¯Õź é¶ ìÔ°å êÇÔñź ÔÆ Ç×äåÆ ÕðéÆ ì§ç Õð ÇçµåÆ ÃÆ¢ À°ºÞ òÆ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ Òå¶ åÅÇñìÅé çÅ ðÅÜ ÔË¢ ÃóÕ ç¶ ÇéðîÅä 寺 êÇÔñź òÆ ÔÅñå Õ°Þ ìÔ°åÆ Ú§×Æ éÔƺ ÃÆ¢ AHDB ÒÚ ÕÅì°ñ 寺 ÇêÛÅºÔ Ôµàç¶ Á§×ð¶÷ ÇÃêÅÔÆÁź é¶ êËçñ ÇÂà ðÃå¶ é±§ êÅð Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆ¢ ñµ×í× AFE@@ ÇÃêÅÔÆ Áå¶ À°é·Åº ç¶ êÇðòÅð ç¶ î˺ìð ðÃå¶ ÒÚ ÔÆ îÅð¶ ׶ Üź ëó ñ¶ ׶ Ãé¢ ÇÃðë ÇÂÕ ÇòñÆÁî ìzÅÂÆâé ÇÜÀ±ºçÅ ÜñÅñÅìÅç êÔ°§Ú ÃÇÕÁÅ ÃÆ¢

Áé¯Ö¶ ¶Áðê¯ðàÃ

Ô

òÅÂÆ ÜÔÅ÷ź ç¶ À°âÅé íðé ñÂÆ Áå¶ À°åðé ñÂÆ ìäé òÅñ¶ ¶Áðê¯ðà íÅò ÔòÅÂÆ Áµâ¶ ì¶ôµÕ Ô°ä ì¶Ôµç ÁÅè°ÇéÕ Ô¯ Ú°µÕ¶ Ôé êð ÁµÜ òÆ ç°éÆÁÅ ÒÚ Õ°Þ ì¶Ôµç Áé¯Ö¶ Áå¶ ÖåðéÅÕ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ î½Ü±ç Ôé¢ ÇÂé·Åº ÒÚ¯º Õ°Þ Òå¶ åź ì¶Ôµç î÷ì±å Ççñ òÅñ¶ êÅÇÂñà ÔÆ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ À°åÅð Áå¶ À°âÅ ÃÕç¶ Ôé¢ ëðÅºÃ ç¶ Õ¯ðÚò¶ñ ¶Áðê¯ðà çÅ ðéò¶Á ÇìñÕ°ñ ÃÕÆ Ãñ¯ê òð×Å ÔË¢ AG@@ ë°µà ñ§ìÅ ÇÂà çÅ ðéò¶Á ìÔ°å Û¯àÅ ÔË êð ÇÂà çÆ ãñÅä ÇÂæ¶ À°åðé òÅñ¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź çÆ ðøåÅð 鱧 Ô½ñÆ Õð Çç§çÆ ÔË¢ ÇÂæ¶ ÜÔÅ÷ À°åÅðé 寺 êÇÔñź êÅÇÂñàź 鱧 ÃêËôñ êðÇîà ÔÅÃñ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔË¢ ÇÜìðÅñàð ÒÚ ÃæÅé çÆ ì¶Ôµç ØÅà ÕÅðé ÇÂà àÅê± ç¶ ÇÂÕ¯ ÇÂÕ Â¶Áðê¯ðà ç¶

ðéò¶Á Òå¶ òÆ ÔÅÂÆò¶Á ñÂÆ ðÃåÅ ÛµâäÅ ÇêÁÅ¢ ÇÂà ÔòÅÂÆ Áµâ¶ çÆ ÔòÅÂÆ êµàÆ Òå¶ áÆÕ ÇÕö ð¶ñò¶ ÕzÅÇÃ§× òÅº× ÔÆ ÃóÕ ñ§ØçÆ ÔË¢ Ü篺 ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź é¶ À°âÅé íðéÆ Ô°§çÆ ÔË Üź ÇÂà Òå¶ À°åðéÅ Ô°§çÅ ÔË åź ÇÂà ÔÅÂÆò¶Á 鱧 ëÅàÕ ñ×Å Õ¶ ì§ç Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ç¶ ñ§Øä ÇêµÛ¯º ëÅàÕ Ö¯ñ· Õ¶ ÁÅòÅÜÅÂÆ ç°ìÅðÅ ÚÅñ± Õð ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÃÅÀ±çÆ Áðì çÅ ÇÕ§× ëÅÔç ǧàðéËôéñ ¶Áðê¯ðà ç°éÆÁÅ çÅ Ãí 寺 òµâŠ¶Áðê¯ðà ÔË¢ ÇÂÔ Ç§éÅ òµâÅ ÔË ÇÕ å°Ãƺ ÕñêéÅ òÆ éÔƺ Õð ÃÕ綢 ÃÅÀ±çÆ Áðì ð¶Ç×ÃåÅé ç¶ GH@ òð× ÇÕñ¯îÆàð ÒÚ ÃÇæå ÇÂÔ ÇòôÅñ ¶Áðê¯ðà ÁÅêä¶ ×°ÁźãÆ ç¶ô ìÇÔðÆé éÅñ¯º ÁÅÕÅð ÒÚ AF@ òð× ÇÕñ¯îÆàð òµâÅ ÔË¢ ÇÂà ÒÚ ÃÇæå îÃÇÜç ÒÚ ÔÆ ÇÂÕ¯ ò¶ñ¶

B@@@ ÇòÁÕåÆ éîÅ÷ ÁçÅ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂæ¶ ÃÅÀ±çÆ ôÅÔÆ êÇðòÅð ñÂÆ òµÖð¶ å½ð Òå¶ ÇÂÕ àðîÆéñ òÆ ìÇäÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ éÆçðñ˺â ÁËÇàÇñà ÒÚ Ü°ÁÅéÕ¯ ÂÆ ðÅÃÕÇòé ¶Áðê¯ðà çÆ ÔòÅÂÆ êµàÆ Òå¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ À°åÅðéÅ î÷ì±å Ççñ òÅñ¶ êÅÇÂñàź ç¶ òµÃ çÅ ÔÆ Õ§î ÔË¢ ÇÃðë AC@@ ë°µà ñ§ìÆ ÇÂà çÆ ÔòÅÂÆ êµàÆ Û¯à¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź ñÂÆ ÔÆ ã°Õòƺ ÔË¢ ÇÂÕ êÅö ÇåµÖ¶ êÔÅó Áå¶ ìÅÕÆ Çå§éź êÅÇÃúº ⱧØÆÁź ãñÅäź òÅñÆ ÇÂà ÔòÅÂÆ êµàÆ é±§ êÅÇÂñà ç°éÆÁÅ çÆÁź Ãí 寺 òµè Ú°ä½åÆ íðê±ð ÔòÅÂÆ êµàÆÁź ÒÚ¯º ÇÂÕ î§éç¶ Ôé¢ ÜÅêÅé ÒÚ òÆ ÷îÆé çÆ ì¶Ôµç ÕîÆ ÔË¢ ÇÂà ÃîµÇÃÁŠ鱧 ç¶ÖÇçÁź ÇÂæ¶ úÃÅÕÅ àÅê± å¯º Çå§é ÇÕñ¯îÆàð ç±ð Ãî°§çð ÇòÚÅñ¶ ÇÂÕ òµâŠ¶Áðê¯ðà ÇåÁÅð ÕÆåÅ

Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÂÕ òµâ¶ ê°ñ ðÅÔƺ î°µÖ èðåÆ éÅñ Ü°ÇóÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ Â¶Áðê¯ðà ǧéÅ òµâÅ ÔË ÇÕ ê°ñÅó 寺 òÆ é÷ð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË êð ÕÆ ÇÂÃ ç¶ ÇéðîÅä Òå¶ B@ ÇìñÆÁé âÅñð çÅ íÅðÆAíðÕî ÖðÚ ÕðéÅ ÃÔÆ ÇÕÔÅ ÜŶ×Å, ÜçÇÕ ×ñ¯ìñ òÅðÇî§× ÕÅðé Õ°Þ çÔÅÇÕÁź ÒÚ ÔÆ ÇÂÔ êÅäÆ ÒÚ â°µì ÃÕçÅ ÔË¢ ÃÕÅàñ˺â ÒÚ ìÅððÅ éÅîÆ ÇÂÕ Â¶Áðê¯ðà ñÂÆ Ãî°§çð ÇÕéÅð¶ çÆ ð¶åñÆ ÷îÆé 鱧 ÔÆ ÔòÅÂÆ êµàÆ ç¶ å½ð Òå¶ òðÇåÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ AIC@ ç¶ çÔÅÕ¶ 寺 Õ§î Õð ÇðÔÅ ÇÂÔ ÔòÅÂÆ ÁµâÅ Ôð ÃÅñ ñµ×í× A@@@ À°âÅéź çíÅñ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÔ À°ç¯º ÔÆ Õ§î ÕðçÅ ÔË, Ü篺 Ãî°§çð ÒÚ ÜòÅðíÅචéÅ ÁÅ ðÔ¶ Ô¯ä¢ í±àÅé çÅ êÅð¯ ÔòÅÂÆ ÁµâÅ ê§Ü Ô÷Åð îÆàð À°µÚ¶ êðìåź éÅñ ÇØÇðÁÅ ÔË¢ ÇÂ毺 À°âÅéź íðé Áå¶ À°åÅðé ñÂÆ ì¶Ôµç îÅÇÔð êÅÇÂñàź çÆ ñ¯ó ê˺çÆ ÔË¢ ǧéÆ À°µÚÅÂÆ Òå¶ î½Ü±ç ì¶Ôµç صà ØäåÅ òÅñÆ ÔòÅ ÇÂæ¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ź ñÂÆ ÖåðÅ Ô¯ð òèÅ Çç§çÆ ÔË¢


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

27

Happy Diwali

Happy Diwali


28

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali


èîÕ

29

26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali


èîÕ

30

26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali Happy Diwali

Happy

Diwali

Happy Diwali

Happy Diwali

VAN WYCK

PHARMACY

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

Free Delivery

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

26 October 2011, Wednesday

ÃÅ

ⶠõÇíÁÅÚÅð ÇòÚ èÆ7ê°µåð ç¶ í¶ç7íÅò çÆÁź ìóÆÁź ⱧØÆÁź Üó·Åº Ôé êð ÇÂÕ îź Üç 齺 îÔÆé¶ ìµÚ¶ 鱧 ÁÅêä¶ ×ðí ÇòÚ ðµÖçÆ ÔË åź íÅòéÅåÇîÕ å½ð Òå¶ À°Ô èÆ Üź ê°µå ìÅð¶ ìÅÁç ÇòÚ Ã¯ÚçÆ ÔË¢ êÇÔñź ÇÂÕ ÇéµØÅ ÇÜÔÅ Ççñ 鱧 î§åðî°×è Õðé òÅñÅ ÇÂÕ ÁÇÔÃÅà À°Ã ç¶ îé ÇòÚ êËçÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÜò¶º ÔÆ ìµÚÅ ÃîÅÜ ÇòÚ ç°éÆÁÅ ÇòÚ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË åź À°Ã 鱧 èÆ Üź ê°µå çÅ çðÜÅ ç¶ Õ¶ ÃîÅÜ À°Ã ç¶ ÁÇèÕÅð ÔµÕ å¶ ÃÆîÅòź ÇéôÇÚå Õð Çç§çÅ ÔË êð ܶÕð æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ ëðÅÖÇçñÆ éÅñ ç¶Öƶ åź õÚƺ ÔÆ èÆ êðÅÇÂÁÅ èé éÔƺ ÔË¢ ÇÂÔ áÆÕ ÔË ÇÕ èÆ ÁÅêä¶ ìÅìñ çÅ Øð Ûµâ Õ¶ ÁÅêä¶ ÃÔ°ð¶ Øð ÚñÆ ÜźçÆ ÔË êð À°Ô ÁÅêäÆ íÅòéÅåÇîÕ ÃÅºÞ Õç¶ éÔƺ å¯ó ÃÕçÆ¢ ÃÔ°ð¶ Øð ðÇÔ§ÇçÁź òÆ À°Ô ÁÅêä¶ îź7ìÅê çÆ Öìð7ÃÅð ñ˺çÆ ðÇÔ§çÆ ÔË¢ èÆ ç¶ îź7ìÅê òÆ ÁÅêäÆ èÆ Õ¯ñ Ü篺 ÁÅ7ÜÅ ÃÕç¶ Ôé, ÇÂÔ åź ÃÅâÆÁź ÁÅêäÆÁź ÇÖµÚÆÁź

ìÅÁç ÒÚ êåÅ ñµ×¶×Å èÆÁź ì¶×ÅéÅ èé Ôé ÇÕ ê°µå

ñÆÕź Ôé ÇÕ èÆÁź ç¶ Øð éÔƺ ÜÅäÅ, ñ¯ó ÔË Ã¯Ú é±§ ìçñä çÆ¢ ÁµÜ ç¶ ÔÅñÅå 鱧 ç¶Öç¶ Ô¯Â¶ éòƺ7ê°ðÅäÆ ç¯òź êÆó·ÆÁź 鱧 ÁÅêä¶ ÇòÚÅðź ÇòÚ ìçñÅú ÇñÁÅÀ°ä çÆ ñ¯ó ÔË¢ ܶÕð Á½ðå 鱧 ÁÃƺ îðç ç¶ ìðÅìð ÃîÞç¶ Ôź, ÜÆòé ç¶ Ôð Ö¶åð ÇòÚ Á½ðåź Áµ×¶ Ôé åź ÕÆ èÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ À°Ô ÁÅêä¶ îź7ìÅê çÅ ÇèÁÅé éÔƺ ðµÖ ÃÕçÆÁź? ܶÕð À°Ô ÁÅðÇæÕ å½ð Òå¶ Ã°å§åð Ôé åź ôÅÇÂç À°Ô òè¶ð¶ ÇèÁÅé ç¶ ÃÕçÆÁź Ôé¢ Õ°óÆÁź êðÅÇÂÁÅ èé Ôé, ÃçÆÁź 寺 ÃÅâÅ ÃîÅÜ ÇÂÔ ÕÇÔ§çÅ ÁÅÇÂÁÅ ÔË êð ê°ðÅäÆ êÆó·Æ 鱧 òÆ ÁÅêäÆ Ã§ÕÆðé Ã¯Ú ìçñäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢ ܶÕð îź7 ìÅê èÆ Áå¶ ê°µå 鱧 ÇÂÕ¯ ÇÜÔÆ ÇõÇÖÁÅ Áå¶ ÜÆòé À°µÚÅ À°áÅÀ°ä ñÂÆ ÇÂÕ¯ ÇÜÔ¶ î½Õ¶ Çç§ç¶ Ôé, ç¯òź 鱧 ìðÅìð çÅ

ÇêÁÅð Õðç¶ Ôé åź ÇòÁÅÔ å¯º ìÅÁç èÆ êðÅÂÆ ÇÕÀ°º ÃîÞÆ ÜÅò¶? èÆ çÆ îź òÆ ñ¯ó êËä Òå¶ èÆ ç¶ Øð ðÇÔ Õ¶ À°Ã çÆÁź Ç÷§î¶òÅðÆÁź ÇòÚ Ôµæ ò§âÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ܶÕð ì¶àÆ ç¶ ÃµÃ7ÃÔ°ðÅ ÇÕö ç±ÜÆ Ü×·Å Ôé å¶ å°ÔÅâÆ ì¶àÆ é½ÕðÆ7ê¶ôÅ

Ô¯ä ÕÅðé ÇÕö ç±Ü¶ ôÇÔð ÔË åź Õç¶7Õç¶ À°Ã çÆÁź î°ôÇÕñź, îÜì±ðÆÁź 鱧 ÁÅêäÅ ÃîÞ Õ¶ À°Ã ç¶ Øð ÜÅ ðÇÔä ÇòÚ Õ¯ÂÆ ì°ðÅÂÆ éÔƺ, Øð çÆ ç¶Ö7ð¶Ö Áå¶ ç±Ü¶ ÁÇÜÔ¶ Õ§î ܯ ÁÃÅéÆ éÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯, èÆ é±§ ÁÅêäÅ ÃîÞ

Õ¶ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ èÆ åź îÅÇêÁź ñÂÆ Ôî¶ôŠðµÖ î§×çÆ ÔË¢ îÅê¶ ÚÅÔ¶ À°Ã 鱧 ç±Ü¶ Øð ÃîÅÇÜÕ çÃå±ð Áé°ÃÅð í¶Ü Çç§ç¶ Ôé êð èÆ ÁÅêäÆÁź Üó·Åº îÅÇêÁź éÅñ ܯóÆ ðµÖçÆÁź Ôé¢ ÇÂö ñÂÆ ÕÅ鱧é Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç II ëÆÃçÆ èÆÁź ÜÅÇÂçÅç ÇòÚ¯º ÁÅêäÅ ÇÔµÃÅ òÆ éÔƺ ñ˺çÆÁź, ÇÕÀ°º ܯ À°Ô ÁÅêä¶ ê¶ÇÕÁź ç¶ Øð 鱧 Ôî¶ôÅ ÁÅêäÅ ÔÆ ÃîÞçÆÁź Ôé¢ ÇÂà ñÂÆ èÆ é±§ êðÅÇÂÁÅ ÕÇÔ Õ¶ À°Ã 鱧 ÁÅêä¶ å¯º ç±ð éÅ Õð¯, Ãׯº À°Ã ç¶ ÁÅêä¶êä, Ãé¶Ô Áå¶ ÇêÁÅð 鱧 ÃîÞ¯¢ ÁµÜÕñ· ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ åź ê°µåð òÆ é½ÕðÆ, òêÅð Üź Ô¯ð îÜì±ðÆÁź ÕÅðé îÅÇêÁź 寺 ç±ð ç±Ü¶ ôÇÔðź ÇòÚ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ Ü¶Õð À°Ô ç±ð ðÇÔ Õ¶ òÆ êðŶ éÔƺ åź èÆÁź êðÅÂÆÁź ÇÕÀ°º? ñ¯ó ÔË ÁÅêäÆ Ã¯Ú ÇòÚ ìçñÅú ÇñÁÅÀ°ä çÆ å¶ òÕå ç¶ ÔÅäÆ ìäé çÆ¢ èÆÁź ç¶ ÇêÁÅð å¶ ÇéµØ Òå¶ îÅÇêÁź çÅ ÃÅðÆ À°îð ÔµÕ ÔË, À°Ô êðÅÂÆÁź éÔƺ Ôé¢

èÆÁź Ôé

ìÔ°å ÇêÁÅðÆÁź èÆ Ü§î¶ ÇÕÀ°º Ö°ôÆ éÅ Õðç¶, ê°µå Ü§î¶ åź òÅÔ7òÅÔ Õð綢 Õ°óÆ7ⶠÇòÚ ëðÕ éÅ Õ¯ÂÆ, Ã¯Ú ÇÃÁÅäÆ ïÅð Õ悁갵åðź 鱧 ÇêÁÅð Õðé òÅÇñú, èÆÁź 鱧 òÆ ÇêÁÅð Õ悁갵å Ü§î¶ åź ã¯ñ òÜÅÀ°ºç¶, èÆ Ü§î¶ åź Ã¯× îéÅÀ°ºç¶¢ ÇÂÔ òÆ åź é¶ ç¶ä ðµì çÆ, ÇÖó¶ îµæ¶ ÃòÆÕÅð Õ悁갵åðź 鱧 ÇêÁÅð Õðé òÅÇñú, èÆÁź 鱧 òÆ ÇêÁÅð Õ悁ܯ èÆÁź Òå¶ ÷°ñî ÕîÅÀ°ºç¶, ÇÂéÃÅé éÔƺ, ÔËòÅé Ô°§ç¶¢ ðµÖ ÕçÆ éÅ êÅÀ°ºç¶ é¶ À°Ô, îÇÔñ7îÅóÆÁź Õ¯ñ Ô°§ç¶¢ ÇÂÔ åź è§é êðÅÇÂÁÅ Ô°§çÆÁź, Çëð ÇÕÀ°º ÇÂÔ ÇÖñòÅó Õ悁갵åðź 鱧 ÇêÁÅð Õðé òÅÇñú, èÆÁź 鱧 òÆ ÇêÁÅð Õ悁èÆÁź 鱧 òÆ Üéî ñËä Ççú, éÔƺ åź Çëð êÛåÅú׶¢ èÆÁź ÔÆ Üç éÅ ðÔÆÁź, Çëð ê°µåð ÇÕ毺 ÇñÁÅú׶¢ ÕÔ¶ ׯñâÆ íµàÆÁź òÅñÅ, ì§ç ÇÂÔ ÁµÇåÁÅÚÅð Õ悁갵åðź 鱧 ÇêÁÅð Õðé òÅÇñú, èÆÁź 鱧 òÆ ÇêÁÅð Õð¯¢

J ׯñâÆ íµàÆÁź òÅñÅ

WYCKOFF HEIGHTS MEDICAL CENTER

WIC PROGRAM

WHAT IS WIC ? A Special Supplemental Nutrition Program For Women, Infant and Children.

»

What are the WIC foods?

»Milk »100% Fruit Juice »Fruits and Vegetables »Eggs »Baby food.

»Pregnant women »Breastfeeding women »Women who have just had a baby, »Infants and children under the age of 5.

»Cereal »Whole grain bread »Beans and peanut butter »Cheese »Formula »Baby cereal

What Services WIC offers?

» Free checks for Nutritious foods and infant formula » Nutrition education and counseling » Regerrals to other health and social services » Immunization screening and referrals for children. » Voters registration

Proof of identity for you and your children Proof of household income Proof of residency Immunization record for infants and children A complete New York State Depar tment of Health Medical Refer ral form from you health care provider To be enrolled, a child must be present at each cer tification.

718.963.6471

FOR YOUR APPOINTMENT OR TO MEET WITH ONE OF OUR STAFF PLEASE CALL

or visit us at

J êz¯: Õ°ñÜÆå Õ½ð

Who may apply?

What do I need to bring to the WIC office ?

» » » » » »

31

316A Himrod Street, Suite 1 Brooklyn, NY 1123

Happy Diwali

×ðíòåÆ Á½ðå» Áå¶ E ÃÅñ 寺 ؾà À¹îð ç¶ ì¾ÇÚÁ» ñÂÆ ÖÅà ùÇòèÅ

î¹ëå ëÈâ

You do not need to be a US citizen or a legal resident to apply for WIC

CALL US & WE WILL BE GLAD TO HELP YOU.

WIC is an equal opportunity program. New York State prohibits discrimination based on creed and martial status. Persons who believe they have been discriminated against based on the New York State Human Rights Law should call the Growing Up healthy Hotline at 1 (800) 822-5006, Or write the WIC Program ?Director, New York State Department of Health, Albany New York, 12203 This Institution is an Equal Opportunity Provider.


32

ÇÃÔå/ÇëàéËÃ

êÅäÆ éÅñ òÆ Ã§íò ÔË ñÅÇÂñÅÜ ÇìîÅðÆÁź

çÅ ÇÂñÅÜ

ê°ðÅåé ×z§æź ÇòÚ òÆ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ Üñ Ãí 寺 À°åî Á½ôèÆ ÔË, ܯ ÕÂÆ ð¯×ź 鱧 îÅðçÅ ÔË¢ ÇÂÔ ñÅÇÂñÅÜ ÇìîÅðÆÁź 鱧 Ü󷯺 ÕµãäÇòÚ ÃîðµæÅ ðµÖçÅ ÔË¢ ÁµÜ ç¶ ÇòÇ×ÁÅÇéÕ ÇÂà 鱧 Ãí 寺 À°åî çòÅÂÆ î§éä 寺 ÇÂéÕÅð éÔƺ Õð綢 ÁµÜ Üñ ÃðÆð çÆ ñ¯ó ç¶ ð±ê ÇòÚ éÔƺ ÔË ìñÇÕ ÇÂÕ êzîÅÇäÕ ÇÂñÅÜ êzäÅñÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ À°êï¯×Æ Çõè Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ êÅäÆ ç°ÁÅðÅ ìÔ°å ÃÅð¶ ð¯×ź çÅ ÇÂñÅÜ ÇÂà åð·Åº Õð ÃÕç¶ Ôź:I J ÖÅñÆ ê¶à ÜñIêÅä Õðé éÅñ å¶÷ÅìÆ îÅç¶ ç±ð Ô°§ç¶ Ôé¢ Ççñ 鱧 ôźåÆ Áå¶ Öµà¶ âµÕÅð ÁÅÀ°ä¶ ç±ð Ô°§ç¶ Ôé¢ J ×ðî êÅäÆ êÆä éÅñ ê¶à ÇòÚ¯º Õø ìÅÔð ÇéÕñçÅ ÔË, ê¶à ÇòÚ Õø ç¶ ðÇÔä ÕÅðé êÅÚä ôÕåÆ Õî÷¯ð Ô¯ ÜźçÆ ÔË, ×ðî êÅäÆ êÆä éÅñ ÇÂÔ ç¯ô òÆ ç±ð Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ J ܶÕð ÁµÖź ÇòÚ ñÅñÆ Üź çðç Ô¯ò¶ åź æ¯ó·Å ×ðî êÅäÆ éÅñ Ã¶Õ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ ÁµÖź çÆ ñÅñÆ Áå¶ çðç áÆÕ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ J ñ×ÅåÅð Õì÷ ðÇÔ§çÆ Ô¯ò¶ åź ðÅå 鱧 ò¶ñ¶ Ç÷ÁÅçÅ êÅäÆ êÆ Õ¶ ýäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ Ãò¶ð¶ Õì÷ 寺 ðÅÔå îÇÔñà ԯò¶×Æ¢ J éµÕ ÇòÚ¯º Ö±é òÇÔä Òå¶ ð¯×Æ ç¶ ÇÃð Òå¶ á§ã¶ êÅäÆ òÅñÅ ÕµêóÅ ÇíÀ°º Õ¶ ì§é· Ççú ÇÂà éÅñ ÇÃð ç¶ ÚµÕð Áå¶ çðç صà ÜÅä׶¢ J Ãò¶ð ò¶ñ¶ ÁµÖź Òå¶ á§ã¶ êÅäÆ ç¶ Ç۵චîÅðé éÅñ ÁµÖź çÆ ð½ôéÆ òèçÆ ÔË Áå¶ ÁµÖź çÆÁź Áé¶Õź ÇìîÅðÆÁź ç±ð Ô¯ ÜźçÆÁź Ôé¢ J ×ðî êÅäÆ êÆä éÅñ òÅï± ð¯× Çîà ÜźçÅ ÔË Áå¶ ëËñÆ Ô¯ÂÆ ì¶ÚËéÆ ç±ð Ô°§çÆ ÔË¢ J ×ðî êÅäÆ çÆ íÅë 鱧 ÃÅÔ ðÅÔƺ ñËºç¶ ðÇÔä éÅñ ë¶ëó¶ çÆ Üñä صà Ô°§çÆ ÔË¢ Õîð çðç, ÁåÆÃÅð, ×ñ¶ çÅ çðç ÁÅÇç ð¯×ź ÇòÚ á§ãÅ êÅäÆ ÇÂÕçî Ûµâ Õ¶ ×ðî êÅäÆ ÔÆ êÆäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ J Ôð ð¯÷ Çéïî éÅñ BE@ ×zÅî ×ðî êÅäÆ êÆºç¶ ðÇÔä éÅñ ÃðÆð ç¶ Áé¶Õź ç±Çôå ÇòÕÅð ìÅÔð ÇéÕñ ÜÅºç¶ Ôé Áå¶ ÇÕö òÆ åð·Åº ç¶ ð¯× ç¶ Ôîñ¶ çÆ ô§ÕÅ éÔƺ ðÇÔ§çÆ¢ J Ü篺 ð¯×Æ ç¶ ÔµæźIêËðź ÇòÚ¯º Áµ× ÇéÕñ ðÔÆ Ô¯ò¶ åź ÇÃð åê ÇðÔÅ Ô¯ò¶, åÅêîÅé ìÔ°å À°µÚÅ Ô¯ò¶, åÅºì¶ Üź Õźö çÅ Ú½óÅ êµåðÅ ñË Õ¶ ð¯×Æ ç¶ éÅíÆ Òå¶ ðµÖ Ççú Áå¶ ÇÂà êµåð¶ ç¶ À°êð á§ã¶ êÅäÆ çÆ èÅðÅ Üź ìðø êÅ Õ¶ Õ°Þ ç¶ð ñÂÆ Ûµâ Ççú, ÇÂà éÅñ ÃðÆð çÆ ×ðîÆ Öåî Ô¯ ÜÅò¶×Æ¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

Õ

ÇÔ§ç¶ Ôé ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ìÅÁç ÔÆ îé°µÖ ç¶ ÜÆòé çÆ ô°ð±ÁÅå Ô°§çÆ ÔË, êð ÇÂÃ ç¶ éÅñIéÅñ å°ÔÅ鱧 ÇÂà ÁòÃæÅ åµÕ êÔ°§Úä ç¶ ìÅÁç ÇÃÔå ç¶ êzåÆ Çòô¶ô ÃÅòèÅéÆ çÆ ÷ð±ðå Ô°§çÆ ÔË¢ Ú°ÃåIë°ðå, ÇìîÅðÆ å¯º ç±ð Áå¶ î¯àÅê¶ å¯º Çìéź å°Ãƺ ÇÃÔåî§ç òÆ ðԯ׶ Áå¶ ÜòÅé òÆ ÇçµÃ¯×¶¢ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ ÷ð±ðÆ ÔË, ÃÔÆ ÖÅäIêÆä Áå¶ ÃÔÆ ÕÃðå çÆ Ü¯ À°îð ç¶ ÇÂà êóÅÁ åµÕ êÔ°§Ú¶ Ôð¶Õ ÇòÁÕåÆ ñÂÆ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÇÃÔå îÅÇÔðź çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ Õ°ñ ê§çðź ÕÅðé Ôé ÇÜé·Åº ÕÅðé ÚÅñÆ ÃÅñ åµÕ êÔ°§Úç¶I êÔ°§Úç¶ éÅ Õ¶òñ ÇòÁÕåÆ òµÖIòµÖ åð·Åº çÆÁź ÇìîÅðÆÁź éÅñ ÇØðé ñ×ç¶ Ôé Áå¶ Ã 寺 êÇÔñź ÔÆ ì°µã¶ ÇçÖÅÂÆ ç¶ä ñµ×ç¶ Ôé¢

ÇÂÔ ÕÅðé Ôé

Ç÷ÁÅçÅ ÖÅäÅ, åÇñÁÅ å¶ ÚðìÆï°Õå í¯Üé, îÅÃÅÔÅðÆ í¯Üé çÅ Ç÷ÁÅçÅ îÅåðÅ ÇòÚ Ã¶òé, Ç÷ÁÅçÅ êµÇÕÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÖÅäÅ ÇÜà éÅñ ê½ôÇàÕ åµå Öåî Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé¢ í¯Üé çÅ öñå åÅñî¶ñ, ì¶ÔÅ ÖÅäÅ, êÅäÆ Øµà êÆäÅ, ÕÃðå çÆ ØÅà, è°µê 寺 Çîñç¶ ÇòàÅÇîé âÆ çÆ ØÅà, ì¶IòÕå ÖÅäÅ, صà ýäÅ, ÇÃ×ðàé¯ôÆ, Ç÷ÁÅçÅ Çîµá¶ çÆ òð寺, ÁÅêäÆ À°îð ç¶ éÅñ ÖÅäI êÆä ÇòÚ ÃÔÆ ìçñÅÁ éÅ ÕðéÅ, åäÅÁ, ÜÆòé ç¶ êzåÆ À°çÅÃÆéåÅ å¶ ÁÅêä¶ êzåÆ ñÅêzòÅÔÆ¢

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

ԯ¶ í¯Üé ÇòÚ ôÅÇîñ Õð ÃÕç¶ Ôé¢

ÇòàÅÇîé ìÆ

ÇÃÔå îÅÇÔðź çÅ ÇÂà åð·Åº çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÇòàÅÇîéIìÆ çÅ Ô¯äÅ ÁÇå ÷ð±ðÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ å°ÔÅ鱧 ÜòÅé ðµÖä ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Çõè Ô°§çÅ ÔË, ÃëËç òÅñ Ô¯ä çÆ ÇôÕÅÇÂå 鱧 ç±ð ÕðçÅ ÔË, îÅÃê¶ôÆÁź çðç Ô¯ä çÆ ÇôÕÅÇÂå éÔƺ Ô°§çÆ, î±§Ô ç¶ Á§çð ÛÅñ¶ ÁÅÇç çÆ ÇôÕÅÇÂå 寺 ç±ð ðÇÔ ÃÕç¶ Ôé¢ ìÅçÅî, ÁÅó±, ðµÕ¶ î¶ò¶, àîÅàð, öì, ÜòÅÔð ÇòÚ ÇÂÃ ç¶ À°µåî ×°ä êŶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº 鱧 å°Ãƺ ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ êzï¯× Õ悁ÃÅⶠÜÆòé çÅ ðµÇÖÁÕ å¶ ÜòÅé Ô¯ä ç¶ ðÅ÷ çÅ ÇÃÔðÅ å°Ãƺ ÇéÃÇÚå ð±ê éÅñ ÇòàÅÇîéIÃÆ é±§ ÔÆ ç¶ ÃÕç¶ Ô¯¢ ÇÂö ÕÅðé å°Ãƺ éÅ Õ¶òñ Ú°ÃåIë°ðå å¶ ÜòÅé ÇçÃç¶ Ô¯, å°Ãƺ ÁÅêä¶IÁÅê 鱧 ÔñÕÅI ë°ñÕÅ îÇÔñà Õðç¶ Ô¯¢

è°µê

ÚÅñÆ ÃÅñ çÆ À°îð 寺 ÔÅ÷î¶ ÇòÚ ×óìóÆ ç¶Öä 鱧 ÇîñçÆ ÔË¢ ÇÕö 鱧 Õì÷ å¶ ÇÕö çÆ êÅÚä ÇÕÇðÁÅ Øà ÜźçÆ ÔË¢ ç°µè å¶ îñÅÂÆ ÁÅÇç 寺 ìäÆ Ãîµ×ðÆ çÅ ÇåÁÅ× ÕðÕ¶ Õ¶òñ îñÅÂÆ ðÇÔå çÔƺ òð寺 ÇòÚ ÇñÁÅú å¶ ÇÂà 寺 Ú§×Å Õ°Þ éÔƺ, ÇÕÀ°ºÇÕ çÔƺ éÅ Õ¶òñ å°ÔÅâÅ ÔÅ÷îÅ áÆÕ ðµÖçÅ ÔË, ê¶à çÆÁź ÁźåóÆÁź 鱧 òÆ ÇÃÔåî§ç ðµÖçÅ ÔË¢ ôÇÔç ÇÂÕ ÇÂà åð·Åº çÅ ÖÅè êçÅðæ ÔË Ü¯ A@@ ÃÅñ åµÕ ÁÅêäÆ ê½ôÇàÕåÅ ìðÕðÅð ðµÖ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ êÅÚé ÇÕÇðÁÅ ç¶ ñÂÆ éÅ Õ¶òñ òèÆÁÅ ÔË¢ ÚîÕç¶ ÇÚÔð¶ ñÂÆ Üź î¯àÅêŠصà Õðé ñÂÆ ÇÂà 鱧 å°Ãƺ ç°µè, ÃñÅç, Çé§ì± ç¶ éÅñ òÆ ÃÔÆ åÅñî¶ñ ÇìáÅÀ°ºç¶

Ú°Ãå7ë°ðå ÇòàÅÇîé ÃÆ

çÔƺ

ôÇÔç

ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ìÅÁç òÆ ðÔ¯

îé°µÖ Õ°çðå çÅ ÁÇí§é ð±ê ÔË, ÇÂà ñÂÆ è°µê å¶ êÅäÆ À°Ã ñÂÆ ÷ð±ðÆ î§é¶ ׶ Ôé¢ è°µê ÇòÚ ÇòàÅÇîé âÆ ÇîñçÅ ÔË¢ ÇÂà ÇòÚ òÆ ÇèÁÅé ðµÖä òÅñÆ ×µñ ÔË ÇÕ ç°êÇÔð çÆ è°µê éÅ Ô¯ò¶¢ Ãò¶ð¶ ÃËð ç¶ éÅñI éÅñ Ãò¶ð çÆ è°µê ñËäÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ìÅÁç ÇòÁÕåÆ é±§ Ú½Õ§éÅ ðÇÔäÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ð½º×Æ, Û¯ñ¶, çÅñ, ïÇÂÁÅìÆé, åÅ÷ÆÁź ÔðÆÁź Ãì÷ÆÁź Áå¶ îµÛÆ çÅ å¶ñ ÇÂà ñÂÆ áÆÕ î§ÇéÁÅ

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

Ç×ÁÅ ÔË¢

ÇòàÅÇîé ÂÆ

ÜòÅé ðÇÔä ñÂÆ ÇòàÅÇîéIÂÆ ÃðÆð ñÂÆ ÷ð±ðÆ î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ éÅ Õ¶òñ ÃðÆð çÆ ÚîóÆ ÇÃÔåî§ç ðÇÔ§çÆ ÔË¢ ÇÂà ÇòÚ Õ˺Ãð ð¯èÕ åÅÕå òÆ êÅÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ÇòÁÕåÆ é±§ êzåÆ Ççé C@@ 寺 D@@ Çî. ×zÅî åµÕ ÇòàÅÇîéIÂÆ çÆ Ö°ðÅÕ ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÚÅÔ¶ À°Ô çòÅÂÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ Ô¯ò¶ Üź Õ°çðåÆ ÖÅè êçÅðæ ç¶ ð±ê ÇòÚ¢ îðçź 寺 Ç÷ÁÅçÅ Á½ðåź 鱧 ÇÂà çÆ ÷ð±ðå Ô°§çÆ ÔË¢ ÇÂé·Åº ÇòàÅÇîéź 鱧 ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ ôÅÇîñ Õðé 寺 êÇÔñź ÇÂÕ òÅð ÁÅêä¶ âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ÷ð±ð ñË ñú ÇÕÀ°ºÇÕ Ç÷ÁÅçÅ îÅåðÅ ÇòÚ ÇòàÅÇîé ñËäÅ òÆ ÔÅéÆÕÅðÕ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

ÁÅÇÂðé

ÃÅⶠÃðÆð ÇòÚ Ü¶Õð ñ¯Ô¶ åµå çÆ îÅåðÅ ÷Æð¯ Ô¯ò¶×Æ åź ÁÃƺ ÇÜÀ±ºç¶ éÔƺ ðÇÔ ÃÕ綢 ÃðÆð ñÂÆ ñ¯Ô åµå ÷ð±ðÆ î§ÇéÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÚÅñÆ ÃÅñ ç¶ ìÅÁç î¯àÅêÅ, ܯóź çÅ çðç, îÅÃê¶ôÆÁź çÅ çðç, ÃÅÔ ñËä ÇòÚ åÕñÆë, êÆñÅêé ÁÅÇç ÃðÆð ÇòÚ ñ¯Ô åµå çÆ ØÅà ÕÅðé Ô°§ç¶ Ôé, ÇÜà 鱧 å°Ãƺ Ö÷±ð, ÔðÆÁź Ãì÷ÆÁź, ïÇÂÁÅìÆé å¶ ÖÃÖÃ

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

ÁÅÇç Õ°çðå òµñ¯º ÇçµåÆÁź ÚÆ÷ź éÅñ ç±ð Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ êð çòÅÂÆ ç¶ ð±ê ÇòÚ ñËä 寺 êÇÔñź âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ÷ð±ð ñË ñú¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÚÆéÆ å¶ éîÕ ç¯ò¶º ÔÆ í¯Üé ÇòÚ Øµà Õðé çÆ ÷ð±ðå ÔË¢ í¯Üé ÇòÚ ê¯àÅôÆÁî å¶ ëÅÃë¯ðà çÆ ÃÔÆ îÅåðÅ çÆ òÆ ÷ð±ðå ÔË¢ Õ¶ñÅ ÖÅäÅ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ ÃÔÆ î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ Ç÷ÁÅçÅ êÅäÆ, صà ÖÅäÅ, ëñ Áå¶ ëñź çÅ ðà ÁÅÇç ÜòÅé ðÇÔä çÅ ðԵà çµÃ¶ ׶ Ôé¢ Õ°çðå çÆ ç¶ä ÇÂà îé°µÖÆ ÜÆòé 鱧 ÁÃƺ ý ÃÅñ åµÕ Ã½Ö éÅñ ÜÆÁ ÃÕç¶ Ôź êð ÁÅêäÆÁź ÔÆ Õ°Þ ÁÃÅòèÅéÆÁź ç¶ ÕÅðé ÁÃƺ ÇÂà ÜÆòé 鱧 ÁÅêä¶ ÔÆ Ôµæź éÅñ õåî Õð ðÔ¶ Ôź¢ Õ°Þ ÃÅòèÅéÆÁź éÅñ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÜÆòé çÆ Ã°§çðåÅ çÅ íðê±ð Áé§ç ñË ÃÕç¶ Ôź¢

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

33


34 J

J

J

J

J

J

J

J

J

ÜÆòé ÜÅÚ

Øð 鱧 éòƺ ÇçµÖ ç¶äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯ åź Øð ç¶ ëð§à â¯ð 寺 ô°ð±ÁÅå Õ悁ÇÂà 鱧 âzÅîËÇàÕ ÇçµÖ ç¶ä ñÂÆ çðòÅ÷¶ 鱧 ìzÅÂÆà Õñð éÅñ 궺à ÕðÅú¢ ìËñà Áå¶ Ô˺Ç×§× ê½à éÅñ ÃÜÅú¢ ÁÅÕðôÕ é½ì ñ×ÅÀ°ä éÅñ çðòÅ÷Å Ö±ìñðå ñµ×¶×Å¢ ۯචÕîð¶ 鱧 òµâÅ ÇçÖÅÀ°ä ñÂÆ ÁËÕöºà ñÅÂÆà 鱧 ñ×Åú ܯ ÁÅðà Áå¶ ëðéÆÚð Òå¶ ë¯Õà ԯò¶¢ Õ°ðÃÆÁź çÅ î¶Õúòð ÕðéÅ Ô¯ò¶ åź À°é·Åº çÆ ÃÆà Áå¶ ìËÕ Òå¶ Õñðë°ñ ëËÇìzÕ ñ×òÅú Üź Õñðë°ñ Õ°ôé÷ çÆ òð寺 òÆ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ Ôî¶ôÅ àÆ. òÆ. ï±Çéà ç¶ ÇêµÛ¶ òÅÇÂð ÇÂÕ8ç±Ü¶ éÅñ À°ñÞ ÜÅºç¶ Ôé Áå¶ ç¶Öä 鱧 íËó¶ ñµ×ç¶ Ôé, ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº 鱧 ê¶êð ð¯ñ ÒÚ ñê¶à Õ¶ ðµÖ¯¢ ñÅÂÆÇà§× Áð¶ºÜî˺à Õðé ò¶ñ¶ ÇèÁÅé ðµÖ¯ ÇÕ ì˵âð±î ÒÚ ð¯ôéÆ çÅ êzì§è Ô¯ò¶¢ Õ§èź Òå¶ ñµ×ÆÁź 궺Çà§×à Üź ë¯à¯÷ 鱧 ÇêÕÚð ñÅÂÆà éÅñ ÔÅÂÆñÅÂÆà Õ悁ÇñÇò§× ð±î 鱧 éòź ÃàÅÂÆñ ç¶ä ñÂÆ ÕÅðéð 鱧 ÃÜÅú¢ À°æ¶ àËðÅÕ¯àÅ çÆÁź ÕñÅÇÕzåÆÁź Üź ۯචñ˺ê ðµÖ¯¢ Õ¯é¶ ÒÚ êÆó·Æ ðµÖ Õ¶ À°Ã Òå¶ ×ä¶ô ÜÆ çÆ î±ðåÆ òÆ ðµÖÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ Øð çÆÁź ÇÖóÕÆÁź Òå¶ Ãé8Çëñî ñ×Åú¢ ÇÂà éÅñ ñðÜ çÆ ×ðîÆ ÕÅðé ëðéÆÚð çÅ ð§× ë¶â ԯ䯺 ìÚ¶×Å, éÅñ ÔÆ Øð á§âÅ òÆ ðÔ¶×Å¢ ì˵âð±î 鱧 êðÃéñ àµÚ ç¶äÅ Ô¯ò¶ åź ëËÇîñÆ ë¯à¯ çÅ òµâÅ ÇâÜÆàñ Çê§zà ÁÅÀ±à ÕãòÅ Õ¶ ì˵â çÆ ÇêµÛ¶ òÅñÆ Õ§è Òå¶ ñ×Åú¢ Ã˺àð8à¶ìñ Òå¶ ÕÅêð ç¶ íźÇâÁź ÒÚ ëñ¯àðà ðµÖ¯ Áå¶ ÇÃðë ðÅå ò¶ñ¶ ÇÂé·Åº 鱧 Ü×Åú¢ ÇñÇò§× ð±î çÆ ôÅé

Á

èîÕ

Øð 鱧 Ççú

26 October 2011, Wednesday

éòƺ ÇçµÖ ç¶Öä òÅñÆ Ô¯ò¶×Æ¢ ïë¶, Õ°ðÃÆÁź Áå¶ Ã˵àÆ Òå¶ ÕãÅÂÆçÅð Üź ìÆâ¶â Õ°ôé÷ ðµÖ Ççú¢ ܶÕð ÇÂÔ ëðéÆÚð éÅñ îËÚ Õðç¶ Ô¯ä åź ÕÆ ÕÇÔ䶢 Øð ÇòÚ æ¯ó·Æ ×zÆéðÆ òÆ ñ×Åú¢ ÇÂà éÅñ Øð çÆ î¯é¯à¯éÆ Öåî Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ð±î ÒÚ ÜÅé ÁÅ ÜÅò¶×Æ¢ ÇñÇò§× ð±î ÒÚ Ö±ìñðå ÇÜÔ¶ ÇÂéâ¯ð

J

J

ôÆô¶ ×§ç¶ Ôé åź Øð òÆ ñµ×¶×ŠקçÅ ÇÚÔðÅ ç¶Öä ç¶ Õ§î ÁÅÀ°ä òÅñÅ ôÆôÅ òËö åź Øð ÇòÚ Ô°§çÅ ÔË êð ç¶ÇÖÁÅ ÜźçÅ ÇÕ ÷ðÅ ÇܧéÆ ñÅêzòÅÔÆ ÕÅðé ÇÂà çÆ ÚîÕ ÇëµÕÆ êË ÜźçÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇòÚ è°§çñÅêé ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ è°§çñ¶ Áå¶ ìçð§× ôÆô¶ Øð òÅÇñÁź ç¶ ë±Ôóêä 鱧 çðÃÅÀ°ºç¶ Ôé ÜçÇÕ ÃÅë å¶ ÚîÚîÅÀ°ºç¶ ôÆô¶ Øð ç¶ î˺ìðź çÆ ð°ÚÆ é±§ ÷ÅÔð Õðç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº çÆ áÆÕ ç¶ÖíÅñ Õðé éÅñ ÇÂÔ ÃÅñź åµÕ ÁÅêäÆ À°êï¯×åÅ Çõè Õðç¶ Ôé8 J ôÆôÅ Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ êÇðòÅð çÆ ÷ð±ðå î°åÅÇìÕ ÖðÆ篢 J ôÆôÅ Áå¶ À°Ã çÅ ëð¶î òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ çÅ ÖðÆç¯, ÃÃå¶ ôÆô¶ ÇàÕÅÀ± éÔƺ Ô°§ç¶¢ J ÇÂé·Åº 鱧 Ôî¶ôÅ è±ó, è°µê Áå¶ è±§Â¶º 寺 ìÚÅú¢ J Çô§×Åð î¶÷ Áå¶ òÅôò¶ôé ç¶ Ö°µñ·¶ ôÆÇôÁź 鱧 ÁÕÃð ÇÚóÆÁź קçÅ Õð Çç§çÆÁź Ôé,

J

ÕÃð ñ¯Õ ÃòÅñ éÅ ê°µÛä çÆ ÁÅî ×ñåÆ Õðç¶ ç¶Ö¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ êz¯ëËôéñ ñÅÂÆë ÒÚ ÇÂÔ ×ñåÆ ÕÅëÆ ÔÅéÆÕÅðÕ Çõè Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ íÅò¶º ÇÂÔ ÕñÅà ÒÚ êó·é òÅñ¶ ìµÚ¶ Ô¯ä Üź Çëð ÕÅñÜ ÒÚ êó· Õ¶ éòƺ8éòƺ é½ÕðÆ ÒÚ êÔ°§ÇÚÁÅ éòź êz¯ëËôéñ, Õ¯ÂÆ òÆ ô§ÕÅ ç±ð Õðé ñÂÆ ÃòÅñ ê°µÛäÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ éò¶º êz¯ëËôéñ÷ ܯ òµâÆ ×ñåÆ Õðç¶ Ôé, À°Ô ÇÂÔ ÔË ÇÕ À°Ô ÇÂÔ ÇçÖÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ Ôé ÇÕ À°é·Åº ç¶ ì½Ã é¶ À°é·Åº 鱧 ܯ Õ°Þ ÇÕÔÅ ÔË, À°é·Åº é¶ À°Ã 鱧 Ú§×Æ åð·Åº ÃîÞ ÇñÁÅ ÔË, Çëð íÅò¶º À°é·Åº ç¶ îé ÒÚ ÕÂÆ ô§Õ¶ ÔÆ ÇÕÀ°º éÅ Ô¯ä¢ çëåðź ÒÚ òÆ ç¶ÇÖÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ î°Ö ìËáÕ ç¶ À°ç¶ô Áå¶ À°Ã ÒÚ ÕÔÆÁź ×ÂÆÁź ×µñź 鱧 ÃîÞä ñÂÆ ÕÂÆ ìËáÕź ÕðéÆÁź ê˺çÆÁź Ôé¢ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ×ñå ×µñ éÔƺ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº çÅ ÁÅï¯Üé î°Ö ìËáÕ ÒÚ ðÇÔ ×¶ ô§ÇÕÁź 鱧 ÃîÞä ñÂÆ ÕÆåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂÔ ìËáÕź Çòôñ¶ôä Õðé ñÂÆ åź áÆÕ Ôé êð ÇÜÔó¶ ô§ÇÕÁź 鱧 î°Ö ìËáÕ ÒÚ

êñźàà ðµÖ¯¢ ÃàµâÆ ð±î ÒÚ Õç¶ òÆ âËÕ¯ð¶Çàò Üź âzÅîËÇàÕ

J

J J J J

ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·Åº 鱧 Ö±ìñðå Õòð éÅñ ãÕ Õ¶ ðµÖ¯¢ ôÆÇôÁź ÇòÚ éÅ åź Ö°ç Õç¶ Çì§çÆ ÇÚêÕÅú Áå¶ éÅÔÆ ìµÇÚÁź 鱧 ÃÇàÕð ÇÚêÕÅÀ°ä Ççú, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº ÇêµÛ¶ ñµ×¶ ×±§ç ÕÅðé ôÆô¶ ÇòÚ è°§çñÅêä ÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ôÆÇôÁź 鱧 ð¯÷ î°ñÅÇÂî Õµêó¶ Üź Ç×µñ¶ ÁÖìÅð éÅñ ÷ð±ð ÃÅë Õ悁Õç¶8Õç¶ éÆñ ç¶ Ø¯ñ éÅñ ôÆôÅ ÃÅë Õð ñú¢ ìÅæð±î ÇòÚ ñµ×¶ ôÆÇôÁź 鱧 êåñ¶ êñÅÃÇàÕ Õòð éÅñ ãÕ Õ¶ ðµÖ¯ åź ÇÕ À°Ã Òå¶ êÅäÆ Üź ÃÅìä ç¶ Ç۵චéÅ êËä¢ Õç¶8Õç¶ ëð¶î 鱧 êÅÇñô ÕðÅÀ°ä éÅñ ôÆô¶ çÆ Ö±ìñðåÆ òè ÜźçÆ ÔË¢

ñÅÂÆà çÆ òð寺 éÅ Õ悁ÇÂà éÅñ ÁµÖź Òå¶ ÷¯ð ê˺çÅ ÔË¢ ìµÇÚÁź ç¶ ð±î ÒÚ òÅðî

J

J

J

J

ñ°Õ ñÂÆ ÁËéÆîñ Çê§zà ëËÇìzÕà Üź ÕÅðà±é ÕðËÕàðÃ ç¶ ê¯Ãàð ñ×Åú¢

ê°µÛ¯ Áå¶ ÁÅåîÇòôòÅà òèÅú ðñÞÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ ÃÆ, À°é·Åº ñÂÆ ç°ìÅðÅ ìËáÕź ÁÅï¯ÇÜå ÕðéÅ ÃÔÆ éÔƺ ÔË¢ ìËáÕ çÆ Á×òÅÂÆ Õðé òÅñÅ Ôî¶ôÅ ÇÂÔÆ ÃîÞçÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÆÁź ÕÔÆÁź ×µñź À°æ¶ î½Ü±ç ÃÅð¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ ÃîÞ ÒÚ ÁÅ ×ÂÆÁź Ôé Áå¶ ÁÖÆð À°Ô ê°µÛçÅ òÆ ÔË ÇÕ Ü¶Õð ÇÕö 鱧 ÇÕö ÇÕÃî çÆ ô§ÕÅ Ô¯ò¶ åź À°Ô Ô°ä¶ ê°µÛ ñò¶¢ åÜðìÅÔÆä

J

é½ÜòÅé ÁÕÃð ×ñåÆ Õðç¶ Ôé Áå¶ ÁÅêä¶ ô§ÇÕÁź çÅ Ôµñ éÔƺ Õð綢 ìËáÕ å¯º ìÅÁç À°Ô ÁÅêä¶ ÃÇÔÕðîÆÁź éÅñ ÇÂé·Åº ô§ÇÕÁź 鱧 Ôµñ Õðé çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ Ôé¢ ÕÂÆ òÅð À°é·Åº ç¶ ô§Õ¶ Öåî Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé åź ÕÂÆ òÅð À°é·Åº ç¶ Ôµæ ×ñå ÜÅäÕÅðÆ ñµ×çÆ ÔË¢ ÁÇÜÔÅ Ô¯ä Òå¶ À°Ô îé ÒÚ ô§ÕÅ ñË Õ¶

Øð çÆ ê°ðÅäÆ ÁñîÅðÆ ÁÅÀ±à ÁÅë ëËôé ñµ×ä ñµ× êÂÆ ÔË åź À°Ã 鱧 êÅÇñô ÕðòÅú¢ ܶÕð ÚÅÔ¯ åź îéêçç Õñð Áå¶ Çâ÷ÅÂÆé éÅñ 궺à òÆ ÕðòÅ ÃÕç¶ Ô¯¢ éÅðîñ ìµñì çÆ ìÜŶ ÃëËç ìµñì çÆ òð寺 Õð¯ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·Åº çÆ ð¯ôéÆ ÁµÖź 鱧 ÃÕ±é Çç§çÆ ÔË¢ ÇåÀ°ÔÅðź ç¶ î½Ãî ÒÚ Õñðë°ñ ñ˺ê, Õ˺âñà Áå¶ çÆÇòÁź éÅñ Øð 鱧 éòƺ ÇçµÖ ÇçµåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ Õç¶ òÆ Øð ÒÚ Çâéð Áð¶ºÜî˺à ÕðéÅ Ô¯ò¶ åź àz˺âÆ ñÅñà¶é Ü×Åú¢ ÇÂà éÅñ Çâéð 鱧 ÇÂÕ ôÅÔÆ ÇçµÖ Çîñ¶×Æ¢ Øð ÒÚ Õ¯ÂÆ ÇåÀ°ÔÅð Üź ÇòÁÅÔ çÅ î½ÕÅ Ô¯ò¶ åź êðç¶, Õ°ôé÷ Áå¶ ì˵âôÆà ñÂÆ ìzÅÂÆâ ô¶â òÅñ¶ ÜðÆ Üź ÔËòÆòðÕ òÅñ¶ ëËÇìzÕ çÆ òð寺 Õð¯¢

ÁÅêäÅ Õ§î Õðç¶ Ôé, ÇÜà éÅñ À°é·Åº çÅ êzçðôé êzíÅÇòå Ô°§çÅ ÔË, ÇÜà çÅ ÇõèÅ éÕÅðÅåîÕ ÁÃð À°é·Åº ç¶ ÁÅåî8 ÇòôòÅà Òå¶ ê˺çÅ ÔË¢ ÇÂà éÅñ À°Ô òµâ¶ êzÅÜËÕàź Áå¶ òµâÆÁź Ç÷§î¶òÅðÆÁź 鱧 ÃòÆÕÅð Õðé 寺 ÇÞÜÕç¶ Ôé¢ ÁÇÜÔ¶ ÒÚ é½ÜòÅé êz¯ëËôéñ÷ ñÂÆ ê°µÛä çÆ åÅÕå 鱧 ÃîÞäÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÇÂÔ ìÔ°å ÔÆ êzíÅòôÅñÆ Áå¶ åÅÕåòð åðÆÕÅ ÔË, ÇÜà éÅñ Ôð åð·Åº ç¶ ô§ÇÕÁź 鱧 êÇÔñź ÔÆ Ôµñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ê°µÛä çÆ ÁÅçå êÅñä éÅñ ÁÇ×ÁÅéåÅ çÅ ÇéòÅðä òÆ Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÃòÅñ ê°µÛä éÅñ ÇÂÕ åź ÇòÁÕåÆ çÆ ÜÅäÕÅðÆ ÒÚ òÅèÅ Ô°§çÅ ÔË, ç±ÜÅ À°Ô ÁÅêä¶ Õ§î ìÅð¶ ïÕÆéÆ Ô°§çÅ ÔË Áå¶ åÆÜÅ À°Ã ç¶ ÁÅåî8ÇòôòÅà ÒÚ òÆ òÅèÅ Ô°§çÅ ÔË¢ Ü篺 å°Ãƺ Ú§×Æ åð·Åº Õ°Þ ÜÅäç¶ Ô¯ åź À°Ã ìÅð¶ ×µñ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ À°Ã Òå¶ ÇòÚÅð8ÚðÚÅ òÆ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ ÇÂà ñÂÆ ê°µÛä çÆ ÁÅçå êÅú ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà éÅñ å°ÔÅâÅ ÁÅåî8ÇòôòÅà òè¶×Å, ÇÜÃ ç¶ ìçñ¶ å°ÔÅâÅ êzçðôé ðèð¶×Å Áå¶ å°Ãƺ åðµÕÆ Õð¯×¶¢


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

35


36

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali


èîÕ

ÃÅÇÔå ÕñÅ

26 October 2011, Wednesday

Çî§éÆ ÕÔÅäÆÁź

À°

é§×¶

à êÅðàÆ ç¶ î§åðÆ À°å¶ ÇÂñ÷Åî ÃÆ ÇÕ À°Ã é¶ ÇÕÃÅéź çÆ òÅÔÆï¯× ÷îÆé Õ½âÆÁź ç¶ íÅÁ ÔÇæÁÅ Õ¶ Ã±ì¶ ç¶ òµâ¶ Çìñâðź 鱧 Ã¯é¶ ç¶ íÅÁ ò¶Ú Õ¶ Õð¯óź ð°ê¶ ÕîŶ Ãé¢ ÃÅðÆ Çòð¯èÆ Çèð À°Ã çÅ ÁÃåÆøÅ ñËä ñÂÆ ìÇ÷µç ÃÆ¢ ìóÆ ÔÆ ÕÅÔñÆ ÇòÚ ÃµçÆ ×ÂÆ ÇÂÕ êz˵à ÕÅéëð§Ã ÇòÚ À°Ô ì¯ñ ÇðÔÅ ÃÆ, ÒÇÂÔ ÃðÅÃð Þ±á ÔË... öñå ÔË... îË鱧 ìçéÅî Õðé ñÂÆ Çòð¯èÆÁź çÆ ÃÅÇ÷ô ÔË ÇÂÔ¢ î˺ ÕÇÔéź ÇÂÔ ÃÅðÆ Çòð¯èÆ Çèð êÇÔñź ÁÅêä¶ Ç×ð¶ìÅé ÇòÚ ÞÅåÆ îÅð ñ¶¢ À°é·Åº é¶ åź ÃÆî˺à, Õ¯ñÅ, ÚÅðÅ, ô±×ð, ï±ðÆÁÅ å¶ å¯ê ýÇçÁź ÇÜÔ¶ ÕÂÆ Ø°àÅñ¶ ÕÆå¶ é¶, ÕÇîôéź ÖÅèÆÁź é¶... ÁµÜ î±§Ô êÅóEêÅó Õ¶ ì¯ñä òÅñ¶ êÇÔñź ÁÅêäÆÁź êÆó·ÆÁź æµñ¶ ïàÅ ë¶ð ñËä, î˺ åź...¢Ò î˺ å¶ î¶ðÅ ç¯Ãå ÃåéÅî î§åðÆ çÆ ÔÅñêÅÇðÁŠðä ðÔ¶ Ãź¢ î¶ð¶ Õ¯ñ¯º ÇðÔÅ éÅ Ç×ÁÅ å¶ î˺ ÃåéÅî 鱧 ÇÕÔÅ, Òò¶Ö ñË, ÇÕ§Ü ×µÜçÅ ÇêÁŠ¶, ôðî çÅ ØÅàÅ éÔƺ ¶à 鱧? ÁÅêäÅ ç¯ô ñ°ÕÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕ§Ü ç±ÇÜÁź çÆÁź À°çÅÔðéź ê¶ô ÕðçÅ ÇêÁŠ¶¢ ì§çÅ ê°µÛ¶, ìÂÆ, ç±Ü¶ Ú¯ðź çÆ À°çÅÔðé ç¶ Õ¶ ÇÂÔ ÕÆ ÃÅìå ÕðéÅ ÚÅÔ°§çŠ¶? ç±ÇÜÁź 鱧 ì¶ÂÆîÅé ÕÇÔä éÅñ íñÅ ÇÂà çÆ ì¶ÂÆîÅéÆ Øµà ÜŶ×Æ?...Ò î¶ðÆ ×µñ ðä Õ¶ ÃéåÅî î°ÃÕðÅÀ°ä ñµ× ÇêÁÅ¢ À°Ã é¶ î¶ð¶ î¯ã¶ Òå¶ Ôµæ ðµÇÖÁÅ å¶ ÕÇÔä ñµ×Å, ÒÛµâ ïÅð! 屧 ÇÕÀ°º ÁÅêäÅ Ö±é ÃÅóçÅ ÇêÁŠ¶º?... ÇÂÔ ÇòÚÅðÅ åź

ÁÅêä¶ Ççñ çÆ íóÅà ÇêÁÅ Õµã状, î˺ åź íÅÂÆ Â¶Ã çÆÁź ×µñź 寺 ÇÂÕ¯ ÔÆ åµå ÕµÇãÁÅ...¢Ò ÒÀ°Ô ÕÆ?Ò î˺ ê°µÇÛÁÅ¢ ÒíÅÂÆ, ÇÂÔ ÇòÚÅðÅ åź ÁÅÖäÅ ÚÅÔ°§çŠ¶ ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÇÂÕµñÅÕÅðÅ ì¶ÂÆîÅé éÔƺ, ÇÂà ç¶ô ÇòÚ, ðÅÜéÆåÆ ç¶ ÇÂà ÔîÅî ÇòÚ åź ÃÅð¶ ÔÆ é§×¶ Ôé¢Ò %êz¯: êðîÜÆå ÇÃ§Ø ìàÅñòÆ

î¶

Ç÷§ç×Æ

ðÅ ÇèÁÅé ìÅæð±î ç¶ çðòÅ÷¶ Õ¯ñ¯º ñ§ØçÆÁź ÕÆóÆÁź çÆ ÇÂÕ ÕåÅð òµñ ÃÆ¢ î¶ð¶ ç¯Ãå é¶ Çëð ÁÅÇÖÁÅ, Ò屧 ÜòÅì éÔƺ ç¶ ÇðÔÅ, å¶ðÆ À°çÅÃÆ çÅ ÕÅðé ÕÆ ÔË?Ò î˺ À°Ã 鱧 çµÇÃÁÅ ÃÅâÆ ÕÅñ¯éÆ ç¶ ÃåéÅî ÇÃ§Ø çÅ ñóÕÅ âÅÕàð ð¯Üò§å ÇÃ§Ø ÇÜà çÅ ÇòÁÅÔ êðïº ÔÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, ÁµÜ ÁÅêäÆ êåéÆ Áå¶ ÇÂÕ ç¯Ãå éÅñ îÅð±åÆ ÕÅð ÇòÚ Ú§âÆ×ó· 鱧 ÜźçÅ ÁËÕÃÆâ˺à ÇòÚ îÅÇðÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ À°Ã çÆ êåéÆ å¶ ç¯Ãå òÆ ÇÂà ØàéÅ ÇòÚ îÅð¶ ׶¢ Ô°ä Õ°ñò§å òÆ À°çÅà ԯ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÁÃƺ Õ°Þ ÇÚð À°çÅà ìËᶠðÔ¶¢ Çëð î˺ Õ°ñò§å 鱧 ê°µÇÛÁÅ, ÒïÅð 屧 çà ÃÕçÅ Ô˺, Ç÷§ç×Æ ÕÆ ÔË?Ò À°Ã é¶ Õ¯ÂÆ ÜòÅì éÅ ÇçµåÅ¢ î˺ ìÅæð±î 鱧 ÜÅä ñµ×Å åź çðòÅ÷¶ ÇòÚ çÆ ÕÆóÆÁź çÆ ñÕÆð î¶ð¶ êËðź Ô¶á ÁÅ ×ÂÆ¢ î¶ð¶ ì±à çÆ Ú½óÅÂÆ ÇܧéÆÁź ÕÆóÆÁź îð ×ÂÆÁź å¶ ÕåÅð ÇòÚ À°éÆ Ü×·Å ÖÅñÆ Ô¯ ×ÂÆ, êð Ü篺 î˺ ìÅæð±î ÇòÚ¯º òÅêà î°ÇóÁÅ åź ÕÆóÆÁź çÆ À°Ô ÕåÅð Çëð ê±ðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ %Áµòñ ÃðÔµçÆ

37

ÕÅÇò%îÇÔøñ õ±ìñðå õÅì õ°ôì± éÅñ îÇÔÕÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ Þ±áÆÁź ÁÅÃź Ü×Å Õ¶ Ççñ 鱧 íðîÅÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ Ç÷§ç×Æ íð Ç÷§ç×Æ çÆ ìÅå ܯ êÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ î½å 鱧 òÆñÅÇðÁź ç¶ éÅñ êðÚÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ ð½ôéÆ çÅ ÇÂÕ ô°çÅÂÆ õ±é ÁêäÅ ìÅñ Õ¶, é¶ð·ÆÁź ðÅåź ÒÚ Ã°§é¶ ðÅÔ ð°ôéÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ Ô¯ Ç×ÁÅ À°Ô òÆ Ã ç¶ ÔÅä çÅ Ô°ä Ô¯ Ç×ÁË, À°îð íð ܯ Ô¯äÆÁź ç¶ éÅñ àÕðÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ Þ±á çÅ åêEå¶Ü òÇèÁÅ åÅÜê¯ôÆ Ô¯ ×ÂÆ, åÅÜ Çëð ç°éÆÁÅ ç¶ ÃÅð¶ ÃµÚ á°ÕðÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ À°Ô Ãð¶ ìÅ÷Åð é§×¶ Ô¯ Õ¶ íÆ ÔµÃç¶ ðÔ¶, ÁêäÆÁź Ãí ÔÃðåź î˺, Ççñ ÒÚ çøéÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ Ãó Ç×ÁÅ ÒîÅéòÒ À°Ô ÁêäÆ ñÅÂÆ Ô¯ÂÆ Áµ× ÇòÚ, ç±ÇÜÁź ç¶ Øð Ôî¶ôÅ Áµ× ܯ ñÀ°ºçÅ ÇðÔÅ¢ J éÇð§çð îÅéò __________________________________ ܶ ÇÂÔ î½Ãî ñ§Ø Ç×ÁŠ¶çź åź ðêé¶ ÕÆ Ã¯Úä׶¢ êð ܶ ÁµÖ ÇòÚ Ã°êé¶ ìÆܶ ÇÕðÚź ìä Õ¶ À°×ä׶¢ î˺ Çܧéź ìµçñź çÆ ÛÅò¶º Ãøð î°ÕÅÀ°äÅ ÚÅÇÔÁÅ ÃÆ, õìð éÔƺ ÃÆ À°Ô òÆ î¶ð¶ òÅº× ÔÆ çðEçð íàÕä׶¢ ðÅå çÅ ÕÆ Â¶ ÇÂÔ åź ÃçÆÁź 寺 ñ§îÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, À°Ô åÅð¶ ÔÆ î°ó éÅ ÇçÃä¶ Ü¯ ÁµÜ ðÅåƺ à°µàä׶¢ òÕå åź Çëð òÆ ÇÂÕ éÅEÇÂÕ Ççé Ö°ç 鱧 ç°ÔðÅ ç¶ò¶×Å, îð ׶ ܯ ÁÇäÁÅÂÆ î½å¶ À°Ô êñ ë¶ð éÅ êðåä׶¢ Õ°Þ ôÆô¶ ç¶ ÖÅì À°îð 寺 À°º×ñÆ ñÅÂÆ ÇëðçÅ Ôź, êµæð ç¶ ñ¯Õź ÇòÚ Õç åµÕ éÅñ î¶ð¶ ÇÂÔ ÇòÚðä׶¢ ñµÖ ìäÅòź êµæð Ççñ 鱧 ñµÖ ÇÂà 鱧 èðòÅà ÇçÁź, éËä Ãî°§çð Çëð òÆ åË鱧 򦌦 Õð Õð À°Ûñä׶¢ J ðîé çè±

Ô¯ ÜŶ Õðî î°Þ êð ò°Ô ÜÅî ÇêñÅ ÃÅÕÆ¢ ÇÂà ì÷î¶ ç°ÁÅîÆA ÕÅ çÆòÅéÅ ìéÅ ÃÅÕÆ¢ ÇÕÀ°º ÁÅñî¶ øÅéÆ Õ¶ øÅéÆ ÔÆ Úîé ç¶Ö±§ å± çÅÇÂîÆB ×°ñôé ÕÅ ×°ñ÷Åð ÇçÖÅ ÃÅÕÆ¢ ×°î ×ôåÅC Ô÷Å𯺠, ðÅÔ¯º  ë§ÃÅ íàÕ±§ îËõÅéÅ ÇÕèð å¶ðÅ ò°Ô ðÅÔ ìåÅ ÃÅÕÆ¢ ÇÂÕ î§÷ñ¶ øÅéÆ ÔË, ÇÂÕ î§÷ñ¶ ñÅøÅéÆ îåñ±ìD ÇåðÆ ðÇÔîå çð×ÅÔ î¶º ç°ÁÅ ÃÅÕÆ¢ Çøðç½ÃE Õ¶ ìÅö¯º Õ¶ ê°ðEÕËøF îéÅ÷ðG Ô˺ Çøðç½Ã Õ¶ ñÅÇÂÕ ÔÆ ïÅ î°Þ Õ¯ ìéÅ ÃÅÕÆ¢ îõñ±Õ ÔË Ãì å¶ðÆ å± õÅÇñÕ¶ ç°éÆÁÅ ÔË õñÕå Õ¶ ×°ÇñÃåź Õ¶ ×°ñ ×°ñ Õ¯ ÇÖñÅ ÃÅÕÆ¢ ç°éÆÁŠ å¯ Ôð ñîÔÅH ç°Ö çðç ö åôòÆôI éÆ÷A@ ÁÅÔ¯ ø°×źAA éÅñ¶AB ê°ðï÷ ìêÅ ÃÅÕÆ Ôð ÇÃîå ÔÆ ç°éÆÁŠ ÇÂÕ ÁÅ× ÃÆ ÜñåÆ ÔË ÇÂà ÁÅ× Õ¶ ܧ×ñ  î°Þ Õ¯ éÅ ÜñÅ ÃÅÕÆ¢ Ôð ìÅð ÔÆ îðåÅ Ô±§ Ôð ìÅð ÔÆ ÜÆåÅ Ô±§ ì¶Ô±çÅ åîÅôŠö À°ÕåÅ Ô±§ Ç×ÁÅ ÃÅÕÆ¢ ×ð ÷ÆÃåAC ÁåÅ ÕÆ ÔË ÁÅðÅî ö ÜÆé¶ ç¶ åÕñÆø ìêÅ ÇÕÀ°º ÔË ÇÕÁÅ î¶ðÆ õåÅAD ÃÅÕÆ¢ ÇïÔ ÷ÆÃå éÔƺ ÇïÔ å¯ ÇÂÕ ×Åð¶ éçÅîåAE ÔË ÇÂà ×Åð¶ éçÅîå ö ÒÕÅÇîñÒ Õ¯ ìÚÅ ÃÅÕÆ¢ ÜéÅì çÆéÅ éÅæ ÕÅÇîñ A. ÃçÆòÆ îÇÔøñ, B. ÃçÆòÆ, Ôî¶ôÅ ðÇÔä òÅñÅ, C. ×°ÁÅÚÅ Ô¯ÇÂÁÅ, D. ÚÅÔÆçÆ ÔË, E. ܧéå, Ãòð×, F. îÃå Õðé òÅñ¶, G. é÷Åð¶, H. êñ, I. öî å¶ ÇøÕð, A@. Ô¯ð, AA. ÔÅñ êÅÔÇðÁÅ, AB. øÇðÁÅç, AC. Ç÷§ç×Æ, AD. Õñð, AE. ôðÇî§ç×Æ çÅ à¯ÁÅ¢


38

26 October 2011, Wednesday

î¶Ö

March-21 to April-20

ÕðÕ

June-22 to July-23

å°ñÅ

September-24 to October-22

å°ÔÅⶠòÅÃå¶ ÇÂÔ ÔøåÅ ÇîÇñÁÅ Ü°ÇñÁÅ ðÔ¶×Å, å°Ãƺ ÁÅêäÆÁź ×µñź ç¶ éÅñ ç±ÇÜÁź 鱧 êzíÅÇòå Õð¯×¶ Áå¶ å°ÔÅⶠÁµ×¶ Õ¯ÂÆ ÇàÕ éÔƺ ÃÕ¶×Å¢ Õ¯ÂÆ éòź òÅÔé ÖðÆç ÃÕç¶ Ô¯¢ Øð ÇòÚ ð§× ð¯×é ÕðòÅÀ°ä çÅ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢ ÇêÁÅð Ãì§èź ÇòÚ éòƺ ô°ð±ÁÅå Ô¯ò¶×Æ¢ Øð ÇòÚ òµâ¶ ì÷°ð× ç¶ ÁÅôÆðòÅç éÅñ Õ¯ÂÆ ç¶ð 寺 ÚµñÆ ÁÅ ðÔÆ î°ÃÆìå 寺 Û°àÕÅðÅ êÅÀ°×¶Í ÇÂÔ ÔøåÅ å°ÔÅⶠñÂÆ ô°µí ÔË¢ éòÆÁź Ö°ôÆÁź ñË Õ¶ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢ êð ÇÂÕ¯ Ã Òå¶ ÕÂÆ ÚÆ÷ź Õðé ìÅð¶ éŠïگ¢ Ôð ÚÆ÷ 鱧 Ú§×Æ åð·Åº Ã¯Ú ÇòÚÅð Õ¶ Õð¯ ÇÕÀ°ºÇÕ ÕÂÆ Õ§î ÇÂÕµñ¶ Õðç¶ Õðç¶ å°Ãƺ ÇÕö 鱧 òÆ ê±ðÅ éÔƺ Õð ÃÕ綢 Øð ÇòÚ ìµÇÚÁź 鱧 òÆ Õ°Þ Ãîź Ççú¢ À°é·Åº ç¶ éÅñ Ççñ çÆÁź ×µñź ÃźÞÆÁź Õðé ñÂÆ ÇÂÔ Ú§×Å Ãîź ÔË¢

ÇÂÔ ÔëÚŠðêÇéÁź 鱧 ÃµÚ Õðé çÅ Ãîź ÔË¢ å°ÔÅⶠðêé¶ Ü¯ å°Ãƺ ÷îÆé 鱧 ñË Õ¶ ç¶Ö ðÔ¶ ÃÆ, À°Ô Ô°ä ê±ð¶ Ô¯ä çÅ Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ êåéÆ éÅñ æ¯ó·Æ åÕðÅð Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Øð ÇòÚ òÆ ÇÕö ×µñ 鱧 ñË Õ¶ åäÅÁ ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, å°Ãƺ òÆ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 æ¯ó·Å ìçñ¯ éÔƺ åź ÇÂÔ ×µñ Áµ×¶ ÜÅ Õ¶ Ô¯ð êz¶ôÅé Õð¶×Æ¢ ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ òÅÇñÁź 鱧 æ¯ó·Æ êz¶ôÅéÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË¢

îÕð

ÇÂà Ôøå¶ ÇÕö èÅðÇîÕ ÃæÅé À°å¶ ÜÅä çÅ êz¯×ðÅî ìä¶×Å¢ Ççñ ÇòÚ éòƺ À°î§× ÔË, ܯô ÔË, Ô½ºÃñÅ ÔË å¶ ÇÂÔ Ãîź å°ÔÅⶠñÂÆ ÇìñÕ°ñ ÃÔÆ ÔË¢ Õ°Þ òÆ Õðé ñÂÆ ìà êÇÔñ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË, À°Ã 寺 ìÅÁç æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ ÇîÔéå éÅñ ÔÆ éåÆܶ å°ÔÅâÆ îð÷Æ î°åÅìÕ ç¶ ÔÆ Ô¯ä׶¢ December-23 æ¯ó·Å ÖðÚ òµè ÃÕçÅ ÔË¢ êð òËö ÇÕö åð·Åº çÆ to Õ¯ÂÆ å§×Æ éÔƺ ðÔ¶×Æ¢ ìµÇÚÁź éÅñ ÇÕö Januar-20 Çðôå¶çÅð ç¶ Øð ÜÅä çÅ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢

Á

ÜÅÇîñ ÇÂÕ ÃðòÃz¶ôà ìzÅÔîä Õ°ñ ÒÚ êËçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ À°Ô ÕÂÆ ÁÅñ½ÇÕÕ ×°äź éÅñ çê§é ÃÆ¢ ôźå, ÃçÅÚÅð, õÚ, êÇòµåðåÅ ÁÅÇç ÃÅð¶ ×°ä À°Ã ÒÚ î½Ü±ç Ãé¢ À°Ã é¶ ôÅÃåðź çŠⱧØÅÂÆ éÅñ ÁÇèÁËé ÕÆåÅ¢ ×°ð±Áź Áå¶ îÇÔîÅéź çÅ À°Ô öòÕ ÃÆ¢ À°Ã çÆ ì¯ñÆ ÒÚ Ã§Üî ÃÆ Áå¶ ×°äòÅé Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç À°Ã ÒÚ ÔÀ°îË çÆ íÅòéÅ éÔƺ ÃÆ¢ ÁÜÅÇîñ ç¶ ÇêåÅ Çéå ïµ× Õðç¶ Ãé, ÇÂà ñÂÆ À°é·Åº ñÂÆ òä ÒÚ¯º ëñ7ë°µñ ÁÅÇç Ôòé Ãîµ×ðÆ ÇñÁÅÀ°äÅ À°Ã çÅ Çéå é¶î ÃÆ¢ ÇÂÕ Ççé À°Ô ïµ× Ãîµ×ðÆ ñË Õ¶ òä 寺 êðå ÇðÔÅ ÃÆ¢

ÇìzÖ

ÇÂà Ôøå¶ å°ÔÅ鱧 éòÆÁź À°ÚÅÂÆÁź Û±Ôä çÅ î½ÕÅ Çîñ¶×Å¢ ÜÆòéÃÅæÆ çÆ ÃñÅÔ ñË Õ¶ å°Ãƺ ÁÅêä¶ Õ§î ÁÅÃÅéÆ ç¶ éÅñ ê±ð¶ Õð ÃÕç¶ Ô¯¢ å°Ãƺ Ôî¶ôÅ ÃÔÆ Ô°§ç¶ Ô¯, ÇÂÃ Ã¯Ú é±§ Ô°ä ìçñä çÅ Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÃðë ÁÅêäÆ ×µñ ÚñÅ Õ¶ Áµ×¶ òÆ ÕÂÆ òÅðÆ é°ÕÃÅé ÖÅ Ú°µÕ¶ Ô¯¢ Ôî¶ôÅ Õ§î ÇòÚ ÔÆ éÅ î×é ðÔ¯ ìñÇÕ êÇðòÅð ñÂÆ òÆ Õ°Þ Ãîź յ㯠éÔƺ åź êÇðòÅð ç¶ éÅñ ç±ðÆ òµè ÜÅò¶×Æ¢

April-21 to May-20

ÇçØ

July-24 to August-23

ÇìzôÚÕ

October-23 to November-22

Õ°§í

January-21 to February-19

ÇÜà ׵ñ 鱧 ñË Õ¶ ÕÅëÆ ç¶ð 寺 å°Ãƺ êz¶ôÅé Ô¯ ðÔ¶ ÃÆ À°Ô êz¶ôÅéÆ ç±ð Ô¯ä òÅñÆ ÔË¢ å°ÔÅâÆÁź Çòµå 鱧 ñË Õ¶ ç¶ð 寺 ÚµñÆÁź ÁÅ ðÔÆÁź Á½Õóź ç±ð Ô¯ ÜÅä×ÆÁź¢ å°ÔÅâÅ òêÅðÕ ÚµÕð Çëð 寺 å¶÷ Ô¯ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê°ðÅä¶ ÇòòÅç Öåî Ô¯ä òµñ 鱧 òµè ðÔ¶ Ôé¢ ÇÕö 鱧 òÆ ×°µÃ¶ ÇòÚ ÇÂà åð·Åº çÅ Õ°Þ éÅ Õò¯ ܯ ìÅÁç ÇòÚ å°ÔÅⶠñÂÆ êz¶ôÅéÆ çÅ ÕÅðé ì䶢 Øð ÇòÚ Õ¯ÂÆ èÅðÇîÕ êz¯×ðÅî Ô¯ä çÅ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà Ôøå¶ ìÆå¶ À°å¶ Áëïà Õðé çÆ ÷ð±ðå éÔƺ Ãׯº éòƺ ô°ð±ÁÅå Õðé çÆ ÷ð±ðå ÔË¢ Çë÷Å ÇòÚ éòƺ ðקèÆ Ø°ñÆ Ô¯ÂÆ ÔË, ÇÜÔóÆ å°ÔÅⶠÃòÅ×å ñÂÆ ìÅÔź Ö¯ñ·Æ ÔË¢ ê°ðÅäÆÁź ÕÆåÆÁź Ô¯ÂÆÁź ×ñåÆÁź 鱧 ïÅç Õðé çÆ ñ¯ó éÔƺ ÔË¢ òµâ¶ íðÅ ç¶ éÅñ ÇÕö ×µñ Òå¶ îåí¶ç Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÕö ìÅÔð òÅñ¶ çÆ ×µñ ðä Õ¶ Õ¯ÂÆ òÆ ëËÃñÅ éÅ Õð¯¢

ÇÂà Ôøå¶ å°ÔÅ鱧 ÷ìðçÃå ñÅí Ô¯ä çÅ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢ êåéÆ çÆ ÇÃÔå ÇìÔåð Ô¯ò¶×Æ¢ ç¯Ãåź éÅñ Ãîź Ú§×Æ ìÆå¶×Å å¶ ÇÕö ìÔ°å ê°ðÅä¶ ç¯Ãå ç¶ éÅñ î¶ñ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ î¶ñ ÕÂÆ ê°ðÅäÆÁź ìÚêé çÆÁź ïÅçź åÅÜÆÁź Õð ÜÅò¶×Å¢ éòź òÅÔé ÖðÆçä çÅ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢ Øð 鱧 ÃÜÅÀ°ä çÅ À°åôÅÔ å°ÔÅⶠîé ÇòÚ ÔË¢

Çîæ°é

May-21 to June-21

Õ§ÇéÁÅ

August-24 to September-23

èé¹

November-23 to December-22

îÆé

February-20 to March-20

ÇÂÔ ÔøåÅ å°ÔÅⶠñÂÆ æ¯ó·Å êz¶ôÅéÆ òÅñÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË êð ÔøåÅ ÃîÅêå Ô°§ç¶7Ô°§ç¶ å°ÔÅâÆÁź êz¶ôÅéÆÁź òÆ ÃîÅêå Ô¯ ÜÅä×ÆÁź¢ çøåð ÇòÚ ÇÕö òµâ¶ ÁëÃð éÅñ êz¶ôÅéÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ çøåð ÇòÚ ÁÅêäÆ Ôð ×µñ Ôð ÇÕö éÅñ éÅ Õ悁ÇÂà éÅñ å°Ãƺ åäÅÁ î°Õå Ô¯ä çÆ ìÜŶ òè¶ð¶ åäÅú ÇòÚ Úñ¶ ÜÅºç¶ Ô¯¢

òêÅð ÇòÚ å°ÔÅ鱧 éòź î½ÕÅ Çîñä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÂà î½Õ¶ çÅ ëÅÇÂçÅ À°áÅÀ°¢ éÕÅðÅåîÕ Ã¯Ú é±§ Ûµâ¯ å¶ ÁÅà êÅà çÆÁź ×µñź òµñ ÇèÁÅé éÅ ç¶ Õ¶ ÇîÔéå éÅñ Õ§î ÇòÚ Ü°àä çÅ Ãîź ÔË¢ Øð ÇòÚ Ö°ôÆ çÅ îÅÔ½ñ ìä¶×Å¢ ܱ¶ 寺 ìÚä çÆ ñ¯ó ÔË¢ ô¶Áð îÅðÇÕà ÇòÚ Õ°µçä ç¶ ìÅð¶ ÇòÚ Ôܶ éŠïگ¢ Ã¯é¶ ÇòÚ Çéò¶ô 鱧 òÆ ÔÅñ¶ åðÜÆÔ éÅ ç¶ò¯¢ ì¶Ôåð Ô¯ò¶×Šܶ òÅè± êËö éÅñ Õ¯ÂÆ éòź Õ§î ô°ð± Õ悁ÇÂÔ ÔøåŠðêÇéÁź 鱧 ÃµÚ Õðé çÅ Ãîź ÔË¢ å°ÔÅⶠðêé¶ Ü¯ å°Ãƺ ÷îÆé 鱧 ñË Õ¶ ç¶Ö ðÔ¶ ÃÆ, À°Ô Ô°ä ê±ð¶ Ô¯ä çÅ Ãîź ÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ êåéÆ éÅñ æ¯ó·Æ åÕðÅð Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ Øð ÇòÚ òÆ ÇÕö ×µñ 鱧 ñË Õ¶ åäÅÁ ìÇäÁÅ ðÔ¶×Å, å°Ãƺ òÆ ÁÅêä¶ ÁÅê 鱧 æ¯ó·Å ìçñ¯ éÔƺ åź ÇÂÔ ×µñ Áµ×¶ ÜÅ Õ¶ Ô¯ð êz¶ôÅé Õð¶×Æ¢ ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ òÅÇñÁź 鱧 æ¯ó·Æ êz¶ôÅéÆ ðÇÔ ÃÕçÆ ÔË¢ Õ°Þ éòź ÖðÆçä çÅ òÆ ï¯× ìä ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà Ôøå¶ ÇòÚ å°Ãƺ ÁÅêäÆ ÇîÔéå ç¶ ì±å¶ éòÆÁź ì°ñ§çÆÁź Òå¶ êÔ°§Ú¯×¶¢ å°ÔÅ鱧 Çòô¶ô å¯Ôë¶ Çîñä ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ éô¶ òð×Æ ÇÕö òÆ ÚÆ÷ 寺 ìÚ¯¢ Øð ÇòÚ Û¯àÆÁź Û¯àÆÁź ×µñź 鱧 ñË Õ¶ àÕðÅú 寺 ìÚ¯¢ ìµÇÚÁź éÅñ Ãîź Ú§×Å ×°÷ð¶×Å¢ êÇðòÅð éÅñ ÇÕö êÔÅóÆ Ü×·Å À°å¶ ÜÅä çÅ êz¯×ðÅî ìä¶×Å¢

ÁÜÅÇîñ çÆ ÕæÅ

çܯ×òµÃ À°Ã çÆ é÷ð ÇÂÕ é½ÜòÅé Òå¶ êÂÆ Ü¯ ÇÂÕ ò¶ÃòÅ éÅñ ÁÅêäÆ ÕÅî ÇÕÇðÁÅ ÒÚ ñÆé ÃÆ¢ À°é·Åº ç¯Ôź 鱧 ç¶Ö Õ¶ ÁÜÅÇîñ é¶ ÁÅêä¶ îé 鱧 ìÔ°å ð¯ÕäÅ ÚÅÇÔÁÅ êð Õ°Ã§× À°Ã Òå¶ ÁÅêäÅ ì°ðÅ ÁÃð êÅ Ú°µÕÅ ÃÆ¢ À°Ô òÅð7òÅð À°Ã Ççzô 鱧 ç¶Ö Õ¶ Ö°ô Ô¯ä ñµ×Å¢ ÃµÚ ÔÆ ÔË ÇÕ ì°ðÅÂÆ éÅñ ÇòéÅô ïÕÆéÆ ÔË¢ ÁÜÅÇîñ î¯Ô 寺 ×zÇÃå Ô¯ Ú°µÕÅ ÃÆ¢ À°Ã çÆ ì°µèÆ Çízôà Ô¯ ×ÂÆ¢ À°Ã ò¶ÃòÅ é¶ À°Ã çÆ ðÅåź çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

éƺç Ö¯Ô ñÂÆ¢ Ô°ä åź ò¶ÃòÅ çÆ Ö°ôÆ ÔÆ ÁÜÅÇîñ çÆ Ö°ôÆ ÃÆ¢ À°Ã çÆ Ö°ôÆ ñÂÆ À°Ô ÁÅêä¶ Øð çÆ èé7ç½ñå ñ°àÅÀ°ä ñµ×Å¢ À°Ã ò¶ÃòÅ çÆÁź ÔðÕåź 寺 êzíÅÇòå Ô¯ Õ¶ À°Ô ÁÅêäÆ êåéÆ é±§ òÆ í°µñ Ç×ÁÅ Áå¶ À°Ã 鱧 ÇåÁÅ× Õ¶ À°Ô À°Ã ò¶ÃòÅ éÅñ ðÇÔä ñµ×Å¢ ì°ðÅÂÆ ç¶ êzíÅò éÅñ Ô°ä ÁÜÅÇîñ çÅ Õ§î ÇéÁź7ÁÇéÁź ÇÕö òÆ åð·Åº èé ÕîÅ Õ¶ ò¶ÃòÅ ç¶ êÇðòÅð çÅ êÅñä7ê¯ôä ÕðéÅ Ô¯

Ô¹ä ùä¯

Ç×ÁÅ¢ ç±Ü¶ êzÅäÆÁź 鱧 ñ°µà Õ¶ èé ÇñÁÅÀ°ä ÒÚ À°Ã 鱧 Õ¯ÂÆ ÇÞÜÕ éÅ Ô°§çÆ¢ ò¶ÃòÅ çÆ Ã§×å Õðé éÅñ ÁÜÅÇîñ çÆ ì°µèÆ Çízôà Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ Ô½ñÆ7Ô½ñÆ êÅê ÕîÅÀ°ºÇçÁź7ÕîÅÀ°ºÇçÁź À°Ô ì°µãÅ Ô¯ Ç×ÁÅ¢ À°Ã ò¶ÃòŠ寺 À°Ã çÆÁź çà çåÅéź Ô¯ÂÆÁź¢ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ Ãí 寺 ۯච갵åð çÅ éź ÒéÅðÅÇÂäÒ ðµÇÖÁÅ¢ ì°µãÅ Ô¯ Ú°µÕÅ ÁÜÅÇîñ À°Ã éÅñ Õ°Þ Ç÷ÁÅçÅ ÔÆ ÇêÁÅð ÕðçÅ ÃÆ¢ À°Ã çÅ ìÔ°åÅ Ãîź Ô°ä À°Ã ìµÚ¶ ç¶

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

Ö¶â ÿÃÅð

26 October 2011, Wednesday

39

ÕìµâÆ é±§ â¯Çê§× ç¶ ÜÅñ ÒÚ¯º Õµãä çÆ ñ¯ó

ê³

ÜÅìÆÁź ç¶ Ö±é ÒÚ ðÚÆ Ô¯ÂÆ Ö¶â çÅÇÂð¶ òÅñÆ ÕìµâÆ çŠضðÅ ÇܧéÅ ÇòôÅñ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË, úéÅ ÔÆ ÇÂà ÇòÚ â¯Çê§× çÅ ì¯ñìÅñÅ òè ÇðÔÅ ÔË¢ ÇêÛñ¶ Ççéƺ íÅðåÆ àÆî ñÂÆ Ú°ä¶ ×¶ çíÅÇòå EA ÇÖâÅðÆÁź ÒÚ¯º B@ ÇÖâÅðÆÁź ç¶ â¯ê àËÃà êÅ÷¶Çàò êŶ ÜÅä 寺 çնå ÇîñçÅ ÔË ÇÕ ÕìµâÆ ç¶ ê¶ô¶òð ÇÖâÅðÆÁź ÒÚ¯º D@ øÆÃçÆ ×µíð± êÅì§çÆô°çÅ å¶ ÇÃÔå ñÂÆ ì¶Ôµç ØÅåÕ êçÅðæź çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕðÕ¶ ÁÅêäÆ Ç÷§ç×Æ éÅñ Ö¶â ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ À°Ô ÇÖâÅðÆ Ôé ܯ ñ§ì¶ Áðö 寺 Õ½îźåðÆ êµèð Òå¶ ê¶ô¶òð ÕìµâÆ Ö¶â ðÔ¶ Ôé Áå¶ Ôð îÅó¶=ڧ׶ éåÆܶ ìÅð¶ ÃîÞ ðµÖç¶ Ôé¢ ÇÂé·Åº 寺 ÇÂñÅòŠܯ Ô÷Åðź ÇÖâÅðÆ ê¶ºâ± êµèð Òå¶ ÕìµâÆ Ö¶â ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº ÒÚ åź â¯Çê§× ç¶ ð°ÞÅé çÅ ×zÅø Ô¯ð òÆ À°µêð Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ܯ ê§ÜÅì çÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ ñÂÆ ìÔ°å ÔÆ ÖåðéÅÕ ÃÅìå Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢ ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆÁź ç¶ â¯Çê§× ç¶ ÜÅñ ÒÚ ëÃä ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ÕÅðé Ôé, ÇÜé·Åº Òå¶ é÷ðÃÅéÆ ÕðÕ¶ ÃÅⶠÕìµâÆ êzì§èÕź, Õ¯Úź å¶ ÇÖâÅðÆÁź å¶ îÅÇêÁź 鱧 å¶÷Æ éÅñ Áµ×¶ òè ðÔÆ ÇÂà ֶâ ç¶ ÁÕà 鱧 ÃÅø=ðæðÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Ô§íñ¶ îÅðé¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ â¯Çê§× ÕðÕ¶ ÕìµâÆ çÆ ÔÆ ÚðÚÅ

òè¶ð¶ ÇÕÀ°º : Ö¶âź ç¶ Ö¶åð ÒÚ êËö çÆ ÁÅîç ÕðÕ¶ î°ÕÅìñ¶ìÅ÷Æ çÅ êµèð Ççé¯=Ççé À°µêð ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ ÇÖâÅðÆ î¯ÔðÆ Ãøź ÒÚ ðÇÔä ñÂÆ ÕÂÆ åð·Åº ç¶ ×ñå Ôµæ= էⶠÁêäÅÁ ðÔ¶ Ôé, Çܧé·Åº ÒÚ¯º îËÚ ÇøÕÇÃ§× å¶ â¯Çê§× çÆ ÚðÚÅ òè¶ð¶ Ô°§çÆ ðÇÔ§çÆ ÔË¢ òËö åź ÇÂÔ ç¯ò¶º ð°ÞÅé Ö¶â íÅòéÅ ç¶ À°ñà Ôé êð â¯Çê§× ç¶ éåÆܶ Ö¶â å¶ ÇÖâÅðÆ ç¯òź ñÂÆ ØÅåÕ ÃÅìå Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ â¯Çê§× ðÅÔƺ ÇÖâÅðÆ ÁÅêäÆ ÜÆòé ñÆñ·Å çÅÁ Òå¶ ñ×Å ðÔ¶ Ôé¢ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇÖâÅðÆÁź çÆÁź ÁäÁÅÂÆÁź î½åź ÇÂà ׵ñ çÅ êzîÅä ÔË¢ Ô¯ðéź Ö¶âź òÅº× ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆ òÆ ÇÂà íËóÆ ÇìîÅðÆ çÆ ñê¶à ÒÚ ÁÅÀ°ä¯º éÔƺ ðÇÔ ÃÕ¶ êð Ô¯ðéź Ö¶âź òÅÇñÁź å¶ îÆâÆÁÅ ç¶ ÇÂÕ ÇԵö é¶ ÕìµâÆ é±§ ÇéðÆ=ê°ðÆ â¯Çê§× òÅñÆ Ö¶â ÔÆ ìäÅ Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ÇÂà ֶâ ç¶ ÁÕà 鱧 Õ°Þ èµÕÅ ñµ×Å ÔË êð ÇÂÔ ÁÃñÆÁå 寺 Õ¯Ôź ç±ð ÔË¢ ܶÕð Ô¯ðéź Ö¶âź íÅð å¯ñä, ÁæñËÇàÕÃ å¶ Õ°Þ Ô¯ð åÅÕå î§×çÆÁź ֶ⟠Òå¶ é÷ð îÅðÆ ÜÅò¶ åź â¯Çê§× îÅîñ¶ ÒÚ ÇÂé·Åº Ö¶âź ç¶ ÇÖâÅðÆ Çòôò êµèðÆ Ö¶â î¶ÇñÁź ç½ðÅé òµÖ=òµÖ ç¶ôź ñÂÆ Õñ§Õ ìä ðÔ¶ Ôé êð ÕìµâÆ òÅÇñÁź é¶ Áܶ åµÕ ÁÇÜÔÅ çÅ× ÇÕö òÆ ç¶ô ç¶ îµæ¶ Òå¶ éÔƺ ñ×ÅÇÂÁÅ¢ ÇÂÃ

ÕðÕ¶ ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ¶éÅ í§âäÅ ìÔ°å î§çíÅ×Å ÔË Áå¶ ÇÂà ֶâ ç¶ À°ñ§ÇêÕ ñÇÔð çÅ ÇÔµÃÅ ìäé ç¶ ðÅÔ ÒÚ ÁÇóµÕÅ ìä ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂÔ Ö¶â Áܶ À°ñ§ÇêÕ ñÇÔð çÅ ÇÔµÃÅ éÔƺ ìäÆ, ÇÜà ÕÅðé ÇÖâÅðÆÁź ÒÚ Ú¶åéåÅ êËçÅ Õðé ñÂÆ ìÔ°å ÃÅðÆÁź ÃÔ±ñåź çÆ ÷ð±ðå ÔË¢ ÇÂà ֶâ éÅñ çì§Çèå Ç÷ÁÅçÅåð ÇÖâÅðÆ ÁäÜÅäê°ä¶ ÒÚ ÔÆ â¯Çê§× òð×ÆÁź ÁñÅîåź çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ Ü¶Õð ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 òÆ Ô¯ðéź Ö¶âź òÅÇñÁź òÅº× ÃÔ±ñåź å¶ Á×òÅÂÆ Çîñ¶ åź ÇÂÔ òÆ â¯Çê§× 寺 ìÚ ÃÕç¶ Ôé¢

ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆ ÇÕò¶º Ô¯ ðÔ¶ Ôé â¯Çê§× çÅ ÇôÕÅð : ÕÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÕÅðé Ôé ÇÜé·Åº ÕðÕ¶ ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆ â¯Çê§× çÆ ÁñÅîå çÅ ÇôÕÅð ԯ¶ Ôé¢ Ãí 寺 òµâÅ ÕÅðé åź Áéêó·åÅ å¶ Ú¶åéåÅ çÆ ØÅà ÔË¢ Çéïîìµè Õ¯ÇÚ§× çÆ ØÅà ÕðÕ¶ ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ÃÔÆ Á×òÅÂÆ ç¶ä òÅñ¶ Õ¯Úź çÆ ìÔ°å ØÅà ÔË, ÇÜà ÕÅðé ÇÖâÅðÆ Áçå°Çñå Ö°ðÅÕ Áå¶ Ô¯ð ñ¯óÆºç¶ åµå ÁäÀ°ÇÚå îÅåðÅ ÒÚ ñË ðÔ¶ Ôé¢ ç¶ÖÅ=ç¶ÖÆ ÇÖâÅðÆ ÁäÇõÇÖÁå ñ¯Õź 寺 êz¯àÆé å¶ ÇòàÅÇîé ñË Õ¶ ÖÅ ðÔ¶ Ôé ÇÜé·Åº ç¶ Õ°êzíÅò À°é·Åº çÆ ÇÃÔå Òå¶ êË ðÔ¶ Ôé¢ ÇÖâÅðÆÁź ñÂÆ é½ÕðÆÁź å¶

Ô¯ð ÃÔ±ñåź çÆ ØÅà ÕðÕ¶ À°é·Åº ñÂÆ à±ðéÅî˺à Ö¶âäÅ ÔÆ Ãí 寺 òµâÅ ê¶ôÅ ÔË¢ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÖâÅðÆ òµâ¶ ÇÂéÅî Çܵåä ñÂÆ Ôð ÔðìÅ òðåä 鱧 ÇåÁÅð Ô¯ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÃÅèÅðé êÇðòÅðź éÅñ çì§Çèå Ç÷ÁÅçÅ ÇÖâÅðÆ Ô¯ä ÕðÕ¶ À°Ô ÁÅêäÅ íÇòµÖ ÕìµâÆ ÒÚ¯º ÔÆ ç¶Öç¶ Ôé Áå¶ Ãí Õ°Þ çÅÁ Òå¶ ñ×Å Õ¶ À°Ô òµè 寺 òµè 寺 êËÃÅ ÕîÅÀ°ä ñÂÆ ïåéôÆñ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ê¶ô¶òð ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ڧ׶ êËö ç¶ Õ¶ Çܵåź êzÅêå Õðé ñÂÆ ïåéôÆñ Õ°Þ ÕìµâÆ Õñµì òÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 êÅì§çÆô°çÅ å¶ îÅð± êçÅðæź çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé ñÂÆ À°ÕÃÅ ºç¶ Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Ô¯ð òÆ ìÔ°å ÃÅð¶ ÕÅðé Ô¯ ÃÕç¶ Ôé, ÇÜé·Åº ÕðÕ¶ ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆ â¯Çê§× çÅ ÇôÕÅð Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÕò¶º ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË â¯Çê§× çÅ ð°ÞÅé : ÕìµâÆ ÇÖâÅðÆÁź 鱧 ÇÂà ÁñÅîå 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ Ãí 寺 òµâÆ ÷ð±ðå åź Ú¶åéåÅ øËñÅÀ°ä çÆ ÔË¢ ܶÕð ÇÖâÅðÆÁź 鱧 êÅì§çÆô°çÅ å¶ ÃðÆð ñÂÆ é°ÕÃÅéç¶Ô ÃÅìå Ô¯ä òÅñ¶ êçÅðæź ç¶ ØÅåÕ éåÆÇÜÁź, ÕìµâÆ ñÂÆ ÃÔÆ Ö°ðÅÕ å¶ Ô¯ð ã°Õò¶º êçÅðæ òðåä ñÂÆ ìÅÕÅÇÂçÅ çµÇÃÁÅ ÜÅò¶ å¶ òµè 寺 òµè Õ°çðåÆ Ö°ðÅÕ ñËä ñÂÆ êz¶Çðå ÕÆåÅ ÜÅò¶ åź ÇÂÔ Ö¶â ìÔ°å ÜñçÆ ÃÅø=ðæðÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢

Jobs Jobs Jobs ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ

ÒÒèîÕ ê³ÜÅì çÆÓÓ

ù ñ¯ó þÍ J êÌÃË Çðê¯ðàð J ÜðéÇñÃà J ÇðÃËêôÇéÃà J àÆ.òÆ. Ô¯Ãà J ÕËîðÅ îËé J ÁËâÆàð J öñ÷ êðÃé J îÅðÕ¶Çà¿× ÇðêÌ÷ ¶ ¶éà¶Çàò HANDSOME SALARY ñóÕ¶, ñóÕÆÁ» ç¯òº¶ ÁêñÅÂÆ Õð ÃÕç¶ Ôé

CONTACT : 718-850-7444

Happy Diwali


Ind vs Eng: India defeat England by five wickets èîÕ

40

26 October 2011, Wednesday

MOHALI: After a complete washout in England, India finally exacted revenge with a resounding ODI series win at the PCA Stadium in Mohali on Thursday. But more than avenging the defeat, it's redemption that has been achieved by the Indians. Faced with a tough chase of 298 runs, India finally ended on the winning side but England, for the first time in the series, gave a fight. India were comfortably cruising towards victory till the tipping point came ivn the form of three quick wickets of Gautam Gambhir (58), Virat Kohli (35) and Suresh Raina (0), that brought England back in the game. However, skipper MS Dhoni (35) and Ravindra Jadeja (26) squeezed through the crunch as England faltered in the final stages. The seeds of victory were sown by rookie Ajinkya Rahane (91) who played a calculated innings to give India the edge

Parthiv, Jadeja take centre stage in absence of seniors MUMBAI: Two left-handers, both hailing from Gujarat -Parthiv Patel and Ravindra Jadeja utilised their chances and made impressive returns to the Indian cricket team following the recent spate of injuries to some key players. The story of Patel and Jadeja, the former recalled in the ODI team in the West Indies and the latter in England, is unfolding on parallel lines as both have followed an almost similar pattern. Both have been a vital cog of the team ever since their comeback, after having failed to seal a berth in the World Cup side. Patel was recalled into the side as skipper Mahendra Singh Dhoni, after a lengthy IPL preceded by the six-week long ICC World Cup sought rest.

India finally exacted revenge with a resounding ODI series win

early on. Playing with soft hands, flicking and opening the face of the blade, he exploited pace of the English quicks. The Mumbai batsman late cut and chipped tweakers to steal singles. His near-perfect timing was the standout feature of his batting as the English bowling looked clueless for a major part of the innings. Earlier, Jonathan Trott (98 no, 116b, 8x4) put in all his might to keep England in the game, and in the series. With a knock that did good not only to his team but to his own place in the team as well, the underfire Warwickshire batsman held the innings together and helped put 298/4. England skipper Alastair Cook reposed more faith in batsmen than bowlers by opting

to bat first on a seamer-friendly wicket and the batting show justified the decision. Kevin Pietersen (64) and Craig Kieswetter (36) added their bit in augmenting the total. But it was Trott who cautiously walked the distance. England would have still found themselves way short of expectations had Samit Patel's surge in last four overs not propped up the total. He hit 70 crucial runs, his slog directed especially against Vinay Kumar and Umesh Yadav. For India, a lot was expected of seamers on a friendly track. They struck early but also went in for runs. Instead, it was Ravichandran Ashwin and Jadeja who choked the flow of runs in the middle overs. India erred in fielding, but England surpassed them by leaking singles. Kieswetter also dropped Gambhir and Virat Kohli behind the stumps besides also missing an easy run-out chance which benefited Jadeja.

It's not a revenge series: MS Dhoni

MOHALI: The ongoing ODI series against England might be billed as 'revenge series' for India after the drubbing they received this summer but captain Mahendra Singh Dhoni is in no mood to term it that way, saying "revenge is a very strong word in sports". Whitewashed in all three formats of the game in England, India took sweet revenge by taking an unassailable 3-0 lead in the ongoing rubber against the Englishmen with a series-clinching five-wicket victory in the third one-dayer. "Revenge is a very strong word when it comes to sport. I don't think it should be used in sport. On one side we are speaking about spirit of the game and on the other side we are talking about revenge," Dhoni said at the post-match press conference. Dhoni also lauded his young team for put-

ting up a terrific show against a strong England side in the three matches so far in the absence of a couple of senior players due to injuries. "I am quite happy with the performance of the team when it comes to the ODI format. In England, we made lots of runs, it's just that we never won the toss and had to bowl last. On couple of occasions, rain and

dew factor played spoilsport," he said. "Here the conditions are in our favour. The bowlers are used to the conditions and bowling really well. So it's a positive sign." The Indian skipper said he would keep on promoting young batsmen up the order until they get settled in the team. "I always felt that it's important for the youngsters to bat up the order. What's important is to groom the youngsters. They should be batting more than 20 overs. When they become regular part of the side, then we can experiment with them a bit. When it comes to batting at no 6 and 7, it's completely different task. Don't forget that the youngsters who were being promoted are scoring runs. We were missing couple of players because of injuries so no point in thinking about them. We tried to groom the youngsters," said Dhoni.

India aim to keep the winning momentum against beleaguered England

MUMBAI: How quickly fortunes can change in sport. A few weeks back, anyone predicting a win for India in the five-match series against England would have been scorned, laughed at, and dismissed as an emotional fan. Now, India are 3-0 ahead on the eve of Sunday's penultimate match at the Wankhede, and a 5-0 sweep now looks a distinct possibility! The same Indian side which struggled to do anything right during their 77-day tour in England seem to have rediscovered their invincible and menacing self, comfortable as they are in their own den. In no time, India have surged from No. 5 in ODI rankings to No. 3. Having clinched the series already, their sole aim now would be to complete the revenge with a clean sweep.

India outplayed 3-6 by NZ in Super Series Hockey 9s

PERTH: A lacklustre India conceded three early goals as they were outplayed by New Zealand 3-6 in their opening match of Lanco International Super Series Hockey 9s tournament on Thursday. India failed to shed off old habits of slow passing and slower goal-building moves much against the fast-paced game of their rivals and they conceded goals in regular intervals to frustrate the fairly large crowd who came to support them at the Perth Hockey Stadium on the opening day of the tournament. The new format was put in place to play the game in a faster pace and increase the number of goals in each match but it seemed that India had a lot to do if they have to make an impact. New Zealand were 3-0 up in no time after Stephen Jennes opened

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

scoring in the sixth minute outsmarting otherwise alert defender Majit Kullu. Within a minute, Blair Hilton converted a half chance into a goal before Benjamin scored the best goal of the contest to put the Kiwis with three-goal cushion. It was a reflexive backhander from the right top of the circle that took Indian captain and goalkeeper Bharat Chetri unawares. Even after taking 3-0 lead, New Zealand kept attacking and India had to thwart many surges. Danish Mujtaba gave finishing touches to the medio Sardar Singh's superb work in the 12th minute to score India's first goal but they still needed to clear a two-goal deficit. Sardar Singh, who was in fine touch, scored India's second goal from the first penalty corner they got two minutes after the first

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

break to give a semblance of a fight. Substitute Ravi Pal then punched a hard one from the top of circle in the 24th minute to give India a chance to come back into the match at 3-4 scoreline. However, India failed to keep up the tempo and seemed to have lost the match mentally also. They resorted to short passing and slow goal building, which did not work. To make matters worse, India had to play with a player less for considerable time on account of VR Raghunath arguing for a goal and getting the wrath of Australian umpire Dan Johnston. Yuvraj Walmik got an excellent opportunity after being fed by hard-working Gurbaj but his forehand shot just hit the far away post and spun away, missing a chance to restore parity.

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

India rebuffed Libyan leader's request for nuke help in 1978 26 October 2011, Wednesday

MUMBAI: Slain Libyan dictator Muammar Gaddafi had unsuccessfully sought India's help to develop nuclear weapons in the late 1970s and New Delhi had even sent a three-member team to Tripoli to negotiate a deal, a former nuclear scientist has revealed. "Gaddafi had sent his deputy, Mustafa Abdul Jalil, to New Delhi in 1978 to negotiate the deal to obtain plutonium reprocessing technology and a research reactor similar to Cirus at Barc in Mumbai," the scientist, who had played a key role in the first nuclear test in 1974, said. He said Jalil proposed an India-Libya collaboration for the purpose and held discussions in this regard with then defence minister

George Fernandes. "Fernandes conveyed the request to the PM Morarji Desai, who turned it down immediately." He said Desai's response angered Jalil who threatened "to walk out." He said New Delhi did not want to completely disappoint Libya. "It sent three scientists - P K Iyengar, V Meckoni and K T Thomas - to Tripoli to explore the possibility of negotiating an India-Libyan nuclear deal in the months ahead. Then Indian ambassador to Libya Homi J H Taleyarkhan was enthusiastic about this plan and hoped it would materialize." The Libyans insisted that they wanted reprocessing know-how during the talks. "We advised them that they should improve

Nepal bridge collapse claims Indians KATHMANDU: Less than a month after a mountain flight in central Nepal crashed and claimed 10 Indian tourists, most of them from Chennai, more visitors from the Indian state became casualties of yet another disaster in the neighbouring country on Saturday when a study tour ended in tragedy with a bridge collapse. Samson Paul, a 24-yearold student from the Mar Gregorios Arts and Science College founded by the Malankara Syrian Catholic community in Mogappair west near Chennai, narrated stoically the tragedy that erupted right in front of his eyes in the afternoon and could have claimed him as well but for the grace of god. "We were going to Pokhara on a sight-seeing tour when we came across this quaint suspension bridge," a shocked Paul told TNN. "Our bus stopped and about 15 people went up on the bridge and started taking photographs. I was near the foot of the bridge waiting for them to come back so that the next lot of us could go there. Suddenly, it happened. The bridge collapsed and there was absolute pandemonium." Police said two people had died in the collapse.

WORLD NEWS

41

their manpower position before getting this technology. The Libyans were very upset and said they will seek Canada's help if India does not offer them this technology. But nothing happened." He said Pokhran-1's success had convinced Gaddafi that India had developed the technology for making nukes. Libya had signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1968 and ratified it seven years later. It concluded a safeguards agreement with the IAEA in 1980. The erstwhile Soviet Union supplied it a 10MW research reactor located in Tajoura a year later. Gaddafi had also unsuccessfully attempted to obtain nuclear weapons from China in 1970.

British Biologist Sir Paul Nurse (R) and President and Julie Maxton Executive Director of The Royal Society wave upon arriving for the 2011 Prince of Asturias awards ceremony at Campoamor theatre in Oviedo, northern Spain.

KATHMANDU: Less than a month after a mountain flight in central Nepal crashed and claimed 10 Indian tourists, most of them from Chennai, more visitors from the Indian state became casualties of yet another disaster in the neighbouring country on Saturday when a study tour ended in tragedy with a bridge collapse. Samson Paul, a 24-year-old student from the Mar Gregorios Arts and Science College founded by the Malankara Syrian Catholic community in Mogappair west near Chennai, narrated stoically the tragedy that erupted right in front of his eyes in the

afternoon and could have claimed him as well but for the grace of god. "We were going to Pokhara on a sight-seeing tour when we came across this quaint suspension bridge," a shocked Paul told TNN. "Our bus stopped and about 15 people went up on the bridge and started taking photographs. I was near the foot of the bridge waiting for them to come back so that the next lot of us could go there. Suddenly, it happened. The bridge collapsed and there was absolute pandemonium." Police said two people had died in the collapse. They had been identified as Florence Angel, in her 20s, from Chennai

Nepal bridge collapse claims Indians

and a 61-year-old Nepali, Man Bahadur Ale. A second Indian student, preliminarily identified as Hamida Momin, was still missing. Police said searches were still on in the Trishuli River to locate the missing woman. A dozen students were injured and rushed to two hospitals in Chitwan in southern Nepal where some of them had been admitted to ICU with head injuries. Some of them have been identified as B. Ramesh, 22, Sindhu Jha, 21, Balaji, 23, Christopher, 22, Sigdi, 23, Jack, 22, U Sylvie, 22, Priya, 23, from Tamil Nadu and Kelvin Strength Syangba from Meghalaya.

China pushes ASEAN to replace USD with yuan for trade

BEIJING: China is trying to persuade the 10-country Association of Southeast Asian Nations as the first trade bloc to use Yuan in preference to the US dollar in China-ASEAN trade. If successful, the move will help Beijing pressurize the International Monetary Fund to recognize the Yuan as one of the basket of currencies supporting its special drawing rights. "It's currently underway," the official Xinhua news agency quoted Jin Qi, assistant to the governor of the People's Bank of China, as saying on the sidelines of the China-ASEAN Business and Investment Summit in the southwestern city of Nanning. She did not give details of the plan. Several developing countries in Africa and some in Asia like Pakistan have agreed to deal in the Chinese currency for the purpose of two-way trade. China is also

giving some of its aid to the poor countries in its own currency. This is seen in some quarters as a move to force aid recipients to use the money for purchasing Chinese goods. "We should speed up the work of signing and improving bilateral agreements on local currency-denominated settlement," Jin said at the Summit. She also tried to persuade the participating officials to allow trading of Yuan and currencies of ASEAN countries on interbank foreignexchange markets in the north and South East Asian region. The Export-Import Bank of China is also working on the Yuan plan using its capability to finance infrastructure and "livelihoodrelated" projects in ASEAN member countries, Sun Ping, assistant president of the Export-Import Bank of China, said at the conference.

EMERGENCY SERVICE 24 HOURS

AVTAR SINGH TINNA D.D.S. 168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200


WORLD NEWS

èîÕ

Murdoch and sons survive News Corp annual meeting

42

LOS ANGELES: Using contentious barbs and comedic relief, Rupert Murdoch deflected attempts by angry investors to remove him as chairman of his News Corp empire at the company's annual meeting on Friday. The 80-year-old media baron survived what was effectively a no-confidence vote and also managed to get his sons James and Lachlan reelected as directors. The octogenarian began the meeting with perfunctory comments about being personally determined to right News Corp's wrongs, saying it must be an ethical company and that it had been subject to fair criticism and unfair attack. But that was as conciliatory as he got. Unlike his sons Lachlan and James, who sat quietly during the 75-minute meeting, Murdoch stood defiant in the face of tough questioning about News Corp's corporate governance, a proposal to strip him of the long-held chairman role that goes along with his CEO title, and fresh allegations of computer hacking that piggyback off the phone hack-

ing charges responsible for putting Murdoch in his precarious position. In addition to the roughly 150 people inside the Zanuck Theatre on the Fox Studios lot in Hollywood, about 100 others stood outside, voicing opposition to the company and carrying signs that read, "Murdoch isn't above the law" and "Big Media, Big Money, Get Out." Murdoch was feistier than he had been during questioning by a special committee of Parliament in July. British member of parliament Tom Watson, Australian pension fund representative Stephen Mayne and Julie Tanner of the Christian Brothers Investment Service were among those who sparred with Murdoch. Mayne, a longtime News Corp antagonist, and Murdoch, who employed his familiar tactic of pounding the table to stress a point, circled each other like familiar opponents. "It is time to get on the governance high road. You've been treating us like mushrooms," said Mayne, who has attended more than a decade's worth of these meetings.

26 October 2011, Wednesday

Later, in response to Mayne's comment that he was not sure how he planned to vote his shares, Murdoch shot back, "I hate to call you a liar, but I don't believe you. I know how you're going to vote."

FIREWORKS

The real fireworks were supplied by Watson, who flew to Los Angeles to attend the meeting as the representative of 1,669 shares of nonvoting stock held by labor group AFLCIO. At his first opportunity to speak, Watson noted the "deep irony" of News Corp using images of Prince William and Kate Middleton

US teenager charged in 'Jihad Jane' terror plot PHILADELPHIA: A Maryland teenager has been indicted on federal terrorism charges that accuse him of helping the American terror suspect dubbed "Jihad Jane" with her plot to kill a Swedish artist. Mohammad Hassan Khalid, a legal immigrant from Pakistan who turned 18 this month, allegedly helped recruit women with passports to further the plot of Colleen LaRose of Pennsylvania and others. The indictment released on Thursday also names Ali Charaf Damache, 46, an Algerian who lived in Ireland and married another suspect in the case, Jamie Paulin-Ramirez of Colorado. Paulin-Ramirez pleaded guilty to providing material

support to terrorists, the same charge now facing Khalid. Khalid had been the rare juvenile in federal custody since his July 6 arrest at his family's home. He was an honors student at his public high school who had been offered a full scholarship to Johns Hopkins University this fall. He has been held in Berks County. "This case demonstrates that we must remain vigilant within our communities to make sure that we bring to justice those terrorists, of any age or background, who seek to do great harm to our citizens," US Attorney Zane Memeger said in a statement. The teen's lawyer, Jeffrey M Lindy, did not immediately return a call for comment.

during its presentation since both were alleged phone hacking victims. He said News Corp could face new investigations in the UK by the country's Serious Organised Crime Agency, stemming from the actions of at least three private investigators employed by News International, News Corp's UK newspaper publishing unit. Murdoch has failed to warn shareholders of the possibility of new civil lawsuits, Watson said. "I promise you absolutely that we will stop at nothing to get to the bottom of this," Murdoch said in response to Watson.

Despite the animosity between the two, Murdoch jokingly defended News Corp's democratic voting process by pointing out that its Fox Business channel had featured Watson earlier in the day. "We're fair and balanced," he said, referencing to the company's familiar slogan. After the meeting, Watson told reporters that he was pleased to have had the opportunity to bring the issues to the attention of investors, even if board members "didn't choose to acknowledge the points I made." "I made my serious points ... the board can choose to ignore me if they like," he said. Watson said he was sure the issues brought up during the meeting would be put to James Murdoch when he returns to Parliament for more questioning next month.

CROWD SUPPORT

Murdoch had some supporters in the crowd, among them Haim Saban, the billionaire creator of the "Teenage Mutant Ninja Turtles" franchise. Saban said he was shocked at investors' focus on corpo-

rate governance and said they should instead be looking at News Corp's strong operating performance. He also asked Murdoch if he had plans to revisit the abandoned $12 billion BSkyB deal. In the wake of the phone hacking scandal, a group called Avaaz campaigned against News Corp's bid to take full control of UK satellite operator BSkyB. Murdoch said the company does not have plans to put the deal back on the table, but added "never say never, though." Another independent investor thanked Murdoch for creating "thousands of jobs across the world." Since Murdoch controls 40 percent of News Corp's voting B shares and is supported by the next largest holder, Saudi Prince Alwaleed bin Talal, there was little chance that Murdoch, his sons James and Lachlan or any other long-time serving director would have been voted off the board. Shareholders reelected the media conglomerate's board of directors on Friday and failed to approve a proposal to oust Murdoch from his chairman post.

Truck with Obama's teleprompter stolen WASHINGTON: In a security breach, a truck containing US president Barack Obama's teleprompter and podium was stolen from a Virginia hotel parking and recovered later. The truck was parked at the Virginia Center Commons Courtyard Marriott in Richmond on Monday ahead of a presidential event. In addition to the teleprompter , $200,000 worth of audio equipment and presidential seals mounted on Obama's podium were inside the stolen vehicle. The truck was recovered later on Monday at a Holiday Inn Express near the Richmond airport, NBC Television reported. "A government vehicle was stolen and has been recovered . No classified or sensitive information was in the vehicle," defence department spokesman George Little said.

US requests website censoring details from China

SAN FRANCISCO: The US government has formally asked China to turn over details of its policies for censoring websites. US Trade Representative Ron Kirk said yesterday that the request is being pursued under World Trade Organisation rules governing how member countries deal with trade issues. Kirk said the concerns center on the competitiveness of foreign websites in China. China heavily censors its Internet, and Kirk said the US

wants to understand China's rules governing website blocking so that foreign websites can adopt policies to avoid being blocked. The request also seeks information on the mechanics of Internet censorship in China, and whether it's implemented directly by the government or indirectly by Internet providers. Some 500 million people in China use the Internet and are hotly pursued by marketers. China's censorship rules are opaque, and it's not

just political sites that are blocked. China's policies led to a rare public fight with a major US company last year when Google Inc announced it was going to stop censoring its Internet search results on its Chinese website as the result of a hacking attack believed to have originated in China. The US is increasing pressure on China over its trade policies, including its currency practices, but there is broad disagreement about the appropriate strategies for ensuring fair competition.

Indian Bollywood actress Kareena Kapoor (L) and actor Shah Rukh Khan perform a routine during a promotional event for the forthcoming Hindi film “ Ra.One” in Mumbai late.


èîÕ

Pakistan wins UNSC seat, joins India as non-permanent member 26 October 2011, Wednesday

WASHINGTON: Pakistan narrowly won a hotly-contested seat to the UN Security Council on Friday joining India as a two-year non-permanent member on the body. India, which is already serving as a non-permanent member for the 2011-2012 term, is believed to have voted for Pakistan, the two sides having made common cause on many issues at the UN except for Kashmir. Pakistan's term is for two years beginning January 1, 2012 to December 31, 2013, overlapping with India for one year. Pakistan just about scraped through, securing 129 out of 193 votes in the United Nations General Assembly, exactly the two-third majority required to win the seat. Its principal opponent in the Asia-Pacific

region, Kyrgyzstan, won just 55. This would be the seventh time Pakistan would serve on the Security Council, and the fourth time its term would overlap with India. India won its latest two-year term by securing a landslide 187 votes. Guatemala and Morocco were the other members who joined the 15-member council, five of whom are permanent members with veto powers. The other ten are nonpermanent members on two year rotations. There will be a second round of voting for two more seats, one in Africa between Togo and Mauritania and one in Eastern Europe between Azerbaijan, Slovenia and Hungary. Pakistan avoided a second round by just about managing to get the

Pakistani song pokes fun at Kasab, netas, goes viral ISLAMABAD: The latest Pakistani song to have gone viral on the internet pokes fun at Ajmal Kasab, the lone surviving Mumbai attacker, being treated like a "hero" in his home country and slain governor Salmaan Taseer's assassin being treated like a "nawab". Over the weekend, Lahorebased band Beyghairat Brigade (The Dishonor Brigade) unveiled its first single " Aloo Anday" - a sad commentary on Pakistani politics and the Pakistani psyche. The song's video starts on an unassuming note with three

boys in school uniforms complaining over their mother packing "Aloo Anday" for lunch, but in the following three minutes, the band takes on everyone from Sharif brothers of the PML-N to the "good-looking fundamentalist" Imran Khan. Sung in Punjabi with subtitles in English, the video features singer Ali Aftab Saeed grumbling about Nobel Prize-winning Pakistani physicist Abdus Salam being forgotten by most while Taseer's assassin Mumtaz Qadri and Kasab are being hailed as new heroes.

required 2/3rd majority in the first round itself. Pakistan's UN Ambassador Abdullah Hussain Haroon welcomed his country's election to the council and said he expected to work well with India's ambassador Hardeep Singh Puri, next year. The two are personal friends and have been known to hang out together occasionally, once going to a US Open doubles match featuring the Indo-Pak combination of Aisam Qureshi and Rohan Bopanna. "You have seen that the usual tendencies have not erupted between us and that is a good factor," Haroon told Reuters. "Perhaps both of us have been beneficial in starting dialogue between both the countries."

Slain Punjab guv's son alive: Pak ISLAMABAD: Pakistan has claimed that the kidnapped son of former Punjab's slain governor Salman Taseer was alive and being shifted to the Pak-Afghan border, the volatile region which harbours a number of insurgent groups that the US, Nato and Afghan authorities blame for attacks on its troops inside Afghanistan. Shahbaz Taseer, the eldest son of former governor of Punjab Salmaan Taseer, was abducted from Lahore's posh Gulberg area on August 26 while on his way to work. His abduction was widely believed as an attempt by the kidnappers to pressurize the government to release the detained killer of Salman Taseer.

WORLD NEWS

43

After Demi Moore, Richard Gere in Nepal

KATHMANDU: Four years after he triggered a storm in India for having hugged and kissed Shilpa Shetty at a HIV/AIDS awareness programme in New Delhi and headed for Nepal for the furore to die down, Hollywood icon Richard Gere is back in the Nepali capital on a low-key personal visit. The 62-year-old, who arrived in Kathmandu quietly on Thursday to go sightseeing as well as catch up with his old friends, including leaders of the Tibetan community, is the second Hollywood star to make a low-key visit in recent times after diva Demi Moore, who came last year on a CNN project to document the stories of trafficking victims, and Titanic hero Leonardo DiCaprio, who also came the same year to raise funds for the World Wildlife Fund's tiger conservation project. Gere, a staunch admirer and friend of exiled Tibetan spiritual leader Dalai Lama and director of the New York-headquartered International Campaign for Tibet (ICT) that seeks to protect the rights of the diaspora, is in Nepal at a time the Maoistled government of the Himalayan republic has been tightening screws on the community. Last week, three Tibetan community leaders - Thrinley Gyatso and Jampa Dhondup from the Tibetan Refugee Welfare Office and Tsering Dhundup, head of the Boudhanath Tibetan community - were taken into police custody and questioned severely as to whether representatives of the Tibetan government in exile in Dharamsala would join the thousands of devotees attending a prayer ceremony in Kathmandu to mark the passing of a venerable Tibetan Buddhist lama, Trulshik Rinpoche. The monk was one of the teachers of the Dalai Lama and head of the Nyingma school of Tibetan Buddhism. He was also the founder of the Thupten Choling Monastery, Nepal's largest monastery. Nepal police had also detained and interrogated Chime, the head of the Jawalakhel Tibetan settlement, after a visit by US government officials.


44 WORLD NEWS

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

Barnes wins Booker he once called ‘posh bingo’ LONDON: It was fourth time lucky for British writer Julian Barnes, who won literature's Booker Prize on Tuesday after a contest that had as many insults, rivalries and bitter accusations as a paperback potboiler. Barnes, a finalist on three previous occasions who once described the contest as " posh bingo", finally took the $82,000 prize with 'The Sense of an Ending' , a memory-haunted novel about a 60-something man forced to confront buried truths about his past after the unexpected arrival of a letter. Former British spy chiefturnedthriller writer Stella Rimington, who chaired the judging panel, said the 150-page novel "spoke to humankind in the 21st century" .

Millions of records sold, yet UB40 stars go bankrupt LONDON: Four members of UB40, the British reggae band, have been declared bankrupt following ongoing wrangles about their finances. Brian Travers, Jimmy Brown, Terence Oswald -known to fans as Astro --and Norman Hassan have been listed by Britain's Insolvency Service following a declaration in Birmingham County Court, and could now have property seized by tax officers to pay off any outstanding debts, reported Daily Mail. The case revolves around the failure of the band's record label and management company DEP International and in July, the quartet were warned they would have to pay costs on the court case, which have already ran to tens of thousands of pounds. The news comes after the 'Red Red Wine' hitmakers played a special show at the Hare and Hounds pub in King's Heath, Birmingham, to mark being bestowed with a Performing Rights Society plaque, honouring their first ever show, held there in 1978.

She said it was "almost an archetypal book of our time" that examined the unreliability of memory and how little we know ourselves. "It is exquisitely written, subtly plotted and reveals new depths with each reading." Barnes, one of Britain's most critically acclaimed novelists, was previously nominated for 'Flaubert's Parrot' in 1984, 'England, England' in 1998 and 'Arthur and George' in 2005. The 65-year-old said that "in occasional moments of mild paranoia" he had wondered if forces were working against him ever winning. "I'm as much relieved as I am delighted to receive the 2011 Booker Prize," he said, thanking his publishers "for their wisdom and the sponsors for their check" .

People celebrate at Martyrs' Square in Tripoli .

WASHINGTON: In White House events that underscored both United States' capacity for scholastic absorption from across the world and India's contribution to American advancement, several luminaries of Indian origin have been honored by President Obama this month amid a continuing debate about US intellectual leadership in the so-called knowledge century. Foreign-born scholars were conspicuous in the White House on Friday when President Obama conferred the National Medals for science, technology and innovation, with India-born scientists prominent among them. As Obama himself noted, three quarters of the dozen honorees were born outside of the US (three of them from India), and "they searched for the best universities and the most advanced labs -and they found them here, because America is the best place in the world to do the work that they do." The three India-born scholars honored were New York University's Srinivasa SR Vardhan, Purdue University's

Rakesh Agarwal and North Carolina State Univeristy's B Jayant Baliga; the last two originally from IIT. Their honors follow another White House event earlier this month when the US President welcomed three winners of the Google Science Fair to the Oval Office, all of whom happened to be young women, and two of them - Shree Bose and Naomi Shah - of Indian-origin. (Earlier this week, Obama also honored Indian-American activist Vijaya Lakshmi Emani posthumously in a White House ceremony with the Presidential Citizens Medal for her work on domestic abuse in the Indian-American community. Andhra-born Emani, a trailblazer for women's rights, died in a road accident in 2009.) At Friday's event, Obama himself recalled his meeting with Shree, wryly joking about "her first experiment in second grade trying to turn spinach blue...and in fourth grade, she built a remotecontrolled garbage can." But for the Google science fair, at the age of 17, he noted that she discovered a promising new way to

India-born achievers shine in White House honours list improve treatment for ovarian cancer. "And she also told me very matter-of-factly that she'll be going to medical school and getting a doctorate, and I suspect she will do so. She did not lack confidence," he remarked amid laughter. There were similar lighthearted moments about the senior honorees with the US President joking that they make "all of us really embarrassed about our old science projects." But on a more serious note, he said because of their work, "we are one step closer to curing diseases like cancer and Parkinson's...soldiers can see the enemy at night and grandparents can see the pictures of their grandchildren instantly and constantly. Planes are safer, satellites are cheaper, and our energy grid is more efficient, thanks to the breakthroughs they have made." Indeed, among the honorees was Rakesh Agarwal, a Purdue University engineer who was chosen for the technology award for improving energy efficiency and reduced the cost of gas liquefaction and separation. His work has

helped electronic device manufacturing, liquefied gas production and the supply of industrial gases for diverse industries. Baliga was recognized for development and commercialization of the Insulated Gate Bipolar Transistor and other power semiconductor devices that are extensively used in transportation, lighting, medicine, defense, and renewable energy generation systems. Vardhan an alumnus of Presidency College, Chennai and the Indian Statistical Institute, won the award for his work in probability theory, especially his work on large deviations from expected random behavior, which has revolutionized this field of study during the second half of the twentieth century and become a cornerstone of both pure and applied probability. Obama used the growing prominence of such foreign-born scholars both to boast about America's capacity for absorbing immigrants successfully and offering them opportunities, and also to gee up US-born citizens who are falling off the science and math gradient.

Former UK defence minister Liam Fox breached govt code: Report

U.S. President Barack Obama meets with Norway's Prime Minister Jens Stoltenberg (L) in the Oval Office of the White House in Washington.

LONDON: Former British defence secretary Liam Fox's ties with friend and self-styled adviser Adam Werritty breached the ministerial code, a civil service report to be released on Tuesday is expected to conclude. Cabinet Secretary Gus O'Donnell, the country's most senior civil servant, accepts in his report that Fox had broken the code while stating that he did not gain financially from the breach. The report, due to be handed to Prime Minister David Cameron early Tuesday, concludes that Fox made the right decision in quitting his post last week. Fox, who played a key role in Britain's military campaigns in

Libya and Afghanistan, resigned on Friday after it emerged that his best man Werritty posed as a government adviser and took foreign trips with the minister. Conservative party lawmaker Fox has apologised to parliament and admitted Werritty had accompanied him on 18 foreign trips, and visited him 22 times at the Ministry of Defence in London. Fox stepped down amid reports that financial backers linked to Israel and a private security firm had funded Werritty's first-class travel and hotel stays during his time with the minister. Tuesday's report will not cover the allegations that Fox misled donors as to why they were to fund Werritty.


WORLD NEWS

èÎĂ&#x2022;

India, Canada look for ways to boost trade

This picture taken shows monks at a monastery in Shanba township in China's Sichuan province.

TORONTO: Canada's trade with India is growing in real terms but sliding in market share, says India's commerce secretary. "While trade between the two countries has grown between 15 and 20 per cent a year, India's trade with the rest of the world is growing at 40 to 50 per cent," Rahul Khullar told delegates to a week-long engineering show at the Direct Energy Centre on Monday. "That's what our prime ministers are concerned about - the share has to be preserved," he said. Two developments would

help, Khullar said. One is the signing of a free trade deal, formally called a Comprehensive Economic Partnership Agreement, initiated one year ago and expected to be signed in 2013. Its aim is to triple bilateral trade. The other development would be greater engagement by small and medium enterprises the main theme of the trade fair, the India Show, at the exhibition grounds. "How we get from $5 billion to $15 billion (in bilateral trade) is going to be achieved through big deals from large companies, but

45

Venezuela's President Hugo Chavez in optimal health: Doctors

26 October 2011, Wednesday

most important through companies at the small and medium level," said Rana Sarkar, Canada-India Business Council director. Most of the show's 154 Indian exhibitors are small- and medium-size engineering firms, all signaling an eagerness to do business with Canada, said Toronto entrepreneur and emcee Hari Venkatacharya. The hope is that Canadian firms reciprocate by exhibiting at the India Engineering Sourcing Show in Mumbai in March, he said. So far 50 Canadian firms are committed.

CARACAS, Venezuela: Venezuelan President Hugo Chavez is in optimal health after undergoing cancer treatment, doctors on his medical team said Saturday. The Venezuelan doctors spoke out to dispute a surgeon's remarks about Chavez's condition. Dr. Salvador Navarrete was quoted as saying in a recent interview with a Mexican magazine that he believed the president's prognosis "is not good" and that the life expectancy in such cases can be as little as two years. Dr. Fidel Ramirez, one of Chavez's doctors, read a statement at a televised news conference Saturday saying Chavez had never been a patient of Navarrete. The doctors questioned the surgeon's ethics, saying he is wrong and doesn't have access to Chavez's medical information. Ramirez said Chavez's health is "absolutely satisfactory, with an excellent prognosis." Dr. Rafael Vargas, another Chavez doctor, said Navarrete's only contact with the president came in 2002 when he was part of a group of doctors who had an "informal conversation" with the president. He called Navarrete's comments irresponsible. Navarrete didn't respond to requests this week to elaborate on his comments in the interview, and wasn't available at his medical offices in recent days. In a

letter attributed to Navarrete and published Friday in the opposition newspaper Tal Cual, the surgeon said he had left Venezuela with his family after his remarks were published. He wrote that he met with the chief of the government's national intelligence agency before abruptly deciding to leave. Navarrete defended his decision to speak out about Chavez's health, but said some of his comments were being misinterpreted. He said his "analysis of the president's current condition is based on the official information that in some cases has been provided by the president." Chavez underwent surgery in Cuba in June to remove a cancerous tumor from his pelvic region. From July to September, he received four rounds of chemotherapy, both in Cuba and in Venezuela, and he said on Thursday that tests show he is cancer-free. The 57-year-old leader has not said where the tumor was located or revealed the type of cancer with which he was diagnosed. He has said he expects to undergo regular exams to make sure the illness does not reappear. Ramirez, who is a brother of Chavez's close confidant and oil minister, Rafael Ramirez, declined to answer questions about the type of cancer or where the tumor was located.

Auto, Home & Commercial Insurance from Jaswinder Singh

JASWINDER (JIMMY) SINGH

WE DO


46 ENTERTAINMENT CROSSWORD

Catch-Words -51

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

SUDOKU-56 ANSWER OF SUDOKU PUZZLE-55

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅú éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A çÆ Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

JOKES ACROSS

DOWN

1. Wild (14) 10. Bucolic (5) 11. Underscore (9) 12. Prattle (7) 13. Low leather step-in shoes (7) 14. Views as (5) 16. Booster (9) 19. In the Bible, either New or Old (9) 20. What we're called (5) 22. Perception (7) 25. Primitive eel-like fish (7) 27. A tiredness of the eyes (9) 28. Eighteen in Roman numerals (5) 29. A caretaker (14)

2. Thwarters (9) 3. Lubricated (5) 4. List (9) 5. Like some currents (5) 6. Gillyflower (9) 7. Banal (5) 8. Chest of drawers (7) 9. Coined (6) 15. Butchery (9) 17. Peevishness (9) 18. Submergence (9) 19. Arm muscles (7) 21. Frustrate (6) 23. Nap (5) 24. Prepare (5) 26. Blended (5)

Answer of Crossword-50

http://www.crosswordpalace.com/

PUZZLE

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

MUJHSE FRAAANDSHIP KAROGE

DIRECTOR : NUPUR ASHTANA STARRING : SAQIB SALEEM, SABA AZAD, NISHANT DAHIYA, TARA D'SOUZA VERDICT : - NEW ENTRY

RASCALS

DIRECTOR : DAVID DHAWAN STARRING : SANJAY DUTT, AJAY DEVGN, ARJUN RAMPAL, KANGNA RANAUT, LISA HAYDON VERDICT : - FLOP

AAZAAN

DIRECTOR : PRASHANT CHADHA STARRING : SACHIIN JOSHI, CANDICE BOUCHER, DALIP TAHIL, AARYA BABBAR VERDICT : - NEW ENTRY

FORCE

DIRECTOR : NISHIKANT KAMAT STARRING : JOHN ABRAHAM, GENELIA D'SOUZA, VIDYUT JAMWAL VERDICT : - BELOW AVERAGE

SAHEB BIWI AUR GANGSTER DIRECTOR : TIGMANSHU DHULIA STARRING : JIMMY SHEIRGILL, MAHIE GILL, RANDEEP HOODA VERDICT : - FLOP

THIS WEEK RELEASE

I asked to my friend: should women have kids after 35?? Friend said: No, 35 are enough kids.. ---------Mom: Why do not you marry with your boyfriend? Daughter: but mom, he is an atheist and does not believe that there is hell and god! Mom: Once you marry him and he will start believing in both!! ---------Two friends were talking, 1st:How much the earth is far from here? 2nd:1 kilo meter. 1st man jumped into the sea and asked again: "...In which direction?" 2nd: Downwards ! -----------Man: Why do you take your wife to night clubs only? friend: By the time she gets ready no other place is open.!! ------------Man: I sometime get surprised. Friend: why? Man: Despite the Old saying “Don’t Take Your Troubles & Worries To Bed” Most of the People still sleep with their wives!!! -------------Daughter - I will not go to school mom - why so??? Daughter - mom teacher doesn't know any thing.. mom - how can you that??? Daughter- yesterday she taught that 9-4 = 5,but today she taught 6-1=5.. -------------Three Friends:1st friend - my father drives the car so fast that some people fly away.. 2nd friend - my father drives the car so fast that the people run away.. 3rd friend - my father drives the car so fast that the car is in garage and father in hospital.. -----------------"A bird does not sing because it has an answer; it sings because it has a song." Chinese proverb

Main Krishna Hoon Release date Oct 28, 2011 Cast-Rajneesh Duggal, Misti Mukherjee, Juhi Chawla DirectorRajiv S. Ruia


èîÕ

RELATIONSHIP

The cat who can predict death

26 October 2011, Wednesday hen doctors and staff realised that a cat living in a U.S. nursing home could sense when someone was going to die, the feline, Oscar, was portrayed as a furry grimreaper or four-legged angel of death. But Dr. David Dosa, who broke the news of Oscar's abilities in a paper in the New England Journal of Medicine in 2007, said he never intended to make Oscar sound creepy or his arrival at a bedside to be viewed negatively. Dosa said he hopes his newly released book , Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat will put the cat in a more favourable light as well as providing a book to help people whose loved ones are terminally ill. "After the New England Journal article you got the feeling that if Oscar is in your bed then you are dead, but you did not really see what is going on for these family members," said Dosa, an assistant professor of medicine at Brown University. "I wanted to write a book that would go beyond Oscar's peculiarities, to tell why he is important to family members and care givers who have been with him at the end

W

of a life." Dosa said Oscar's story is fascinating on many levels. Oscar was adopted as a kitten from an animal shelter to be raised as a therapy cat at the Steere House Nursing and Rehabilitation Center in Providence, Rhode Island, that cares for people with severe dementia and in the final

stages of various illnesses. SIXTH SENSE? When Oscar was about six months old the staff noticed he would curl up to sleep with patients who were about to die. So far he has accurately predicted about 50 deaths. Dosa recounts one instance when staff were convinced of the imminent death of one patient

but Oscar refused to sit with that person, choosing instead to be on the bed of another patient down the hallway. Oscar proved to be right. The person he sat with died first, taking staff on the ward by surprise. Dosa said there was no scientific evidence to explain Oscar's abilities but he thinks that maybe the cat responds to a

pheromone or smell that humans simply don't recognise. Dosa said his main interest was not to delve further into Oscar's abilities but to use Oscar as a vehicle to tell about terminal illness which is his main area of work. "There is a lot to tell about what Oscar does but there is a lot to tell on the human level of

Happy Diwali

47

what family members go through at the end of life when they are dealing with a loved one in a nursing home or with advanced dementia," he said. "Perhaps the book is a little more approachable because there is a cat in it. We really know so little about nursing homes and this tries to get rid of this myth that they are horrid factories where people go to die." Oscar, who is now nearly five years old, had initially sparked a bit more interest in families wanting to send their loved ones to Steere House. Oscar has even been thanked by families in obituaries for providing some comfort in the final hours of life. But he said Oscar remains unchanged by the attention, spending most of his days staring out of a window, although he has become a bit friendlier. "The first time I met Oscar he bit me. We have warmed over the years. We have moved into a better place," said Dosa. "I don't think Oscar is that unique but he is in a unique environment. Animals are remarkable in their ability to see things we don't, be it the dog that sniffs out cancer or the fish that predicts earthquakes. Animals know when they are needed."


48

HEALTH/FITNESS

oga represents a process through which one can learn how to live in the most integrated way. Therefore, it involves the process of identification and then elimination of all that would contribute to disintegration. The term yoga is derived from yugil (Sanskrit), which means unite or integrate. It's a combination of science and arts and a highly enjoyable journey towards perfection. One can trace the origin of yoga way back to the Indus Valley Civilisation, ie, at least 3,000 years

Y

First is the practical discipline (asanas, pranayama and dhyana). Asanas involve the increased awareness of various physical and physiological processes influenced by controlled stretching contraction and relaxation of various muscles, their co-ordination in balancing and during maintenance of posture. Pranayama similarly involves the manipulation of breathing mechanism along with the awareness of the pressure changes inside the chest cavity and abdomen. Dhyana increases the awareness

èÎĂ&#x2022; 26 October 2011, Wednesday the regulation of diet as well as daily habits involving the pattern of sleep, recreational activities and working habits. This helps remove all those irritants, which are responsible for the imbalance in the functioning of body-mind complex. Third are the changes in one's attitude, behaviour and lifestyle, which help induce the feeling of sharing, warmth in friendship and con-

yoga

An enjoyable journey called BC. And for the past 5,000 years, it has remained as one of the most important facets of our culture. With the goal of restructuring the society on spiritual values, through revival of ancient yogic discipline, Swami Kuvalayananda established the Kaivalyadhama Yoga institute in 1924, at Lonavla, near Pune. It is one of the oldest yoga institutes in the country and recently played host to the 6th International Conference on Yoga Research & Cultural Synthesis, where over 1,200 delegates participated from the world, including the US, France, Brazil, China, Germany, Canada, Greece, Argentina, Korea and Japan. Yoga represents a process through which one can learn how to live in the most integrated way. Therefore, it involves the process of identification and then elimination of all that would contribute to disintegration. Hence, it becomes a continuous process, requiring constant vigilance, involving all the aspects of life. According to O P Tiwari, one of the most recognised and accomplished masters of yoga and chief administrative officer of Kaivalyadhama, "Yoga, which is a science of personal growth for spiritual experiences, has simultaneously become a science of health and healing. All its techniques and methods are geared for bringing the healing touch to the body and mind, which suffer from ill-health." For this purpose, it has three main components.

of one's mental processes, including the thoughts, emotions and memory. It can make one aware how the constant restlessness at the level of mind contributes to the feeling of emotional stress, constant fear and insecurity. This increased awareness, combined with the techniques of dhyana, restores the psychophysiological functions back to its healthy and balanced state. Second component is

cern, love and respect for the whole world. This acts as an antidote for the feeling of hopelessness, and loneliness. "If you do yoga keeping this spirit in mind and comply with all the instructions given to you, you would find that yoga not only gives you relief from your problems but also opens up a new way of enjoying your life," adds Tiwari. Many a time, when people talk

about yoga, they focus their attention on the first component involving asanas, pranayama and dhyana. Thus they confine yoga to a small period of their daily life as if rest of the day has nothing to do with it. Swami Kuvalayananda's excellent work in the field of yogic culture attracted the attention of leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya and Pandit Jawaharlal Nehru and today, Kaivalyadhama has branches in Mumbai, Rajkot, Delhi and Bhopal, USA and France.

Is there a best time to

exercise?

Not really, say experts. For most people the best time to do exercise is the best convenient time. If you are doing exercise at a particular time daily then you are more likely to see results. It is often found that those who do exercise in the morning are more disciplined and are unlikely to skip exercise at any cost unlike those who do exercise in the late evening. Though there are researches on exercise they are still limited. So it is difficult to fix the right time to exercise. "Some people can wake up early in the morning and can easily do exercise without fail. But others are lazy to get up early. So for them it is always better to do it according to their convenience," says Bindu S, a fitness expert. But some research shows that you have more endurance in the late afternoon as the body temperature is at its highest and so strength and endurance are greater. "Not many can afford to workout when they feel like due to various family and work commitments. So even if you are doing your workouts at a time you despair, don't feel sorry for your body can easily adapt to any circumstance," says George Joseph, a personal trainer. George says more than the physical aspect missing the exercise routine can have psychological impacts. "The guilt feeling that you could not do the exercise can bring forth many negative emotions. This would affect your productivity the whole day. So, the good news is, whether it is morning or late evening what matters is you do the exercise regularly.


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

49

Happy Diwali


50

HAPPY DIWALI

26 October 2011, Wednesday

èîÕ


BEAUTY 51

èîÕ 26 October 2011, Wednesday rue beauty comes from within. "The secret to a healthy glow may not be hidden in your cosmetics," says skin expert Dr Jaishree Manchanda. Healthy skin, like any organ, is often a reflection of diet and lifestyle. If you nourish your body from within, it will make a difference in the way your skin looks and ages. The biggest mistake made while dieting is cutting out essential fatty acids (EFAs). EFAs not only support the cardiovascular, immune, reproductive and nervous systems, they enable the body to create new cells, repair those that are damaged and get rid of toxins. A recent research says that EFAs are not only effective against dry skin but are also pivotal in weight loss. New skin cells are constantly formed to replace old or damaged ones, but if we deprive the body of the right nutrients while dieting, the skin starts to lose its ability to renew these cells. It also loses moisture and elasticity. Just when you start fitting into those 'small' size outfits, your skin starts looking dull and dry. "The best way to keep your skin soft and supple is to give it the right nutrients and then protect it with a shielding lotion that significantly reduces the loss of natural oils and moisture," says senior cosmetolo-

fruits, supplemented by skimmed milk, vegetable oils, yogurt, honey and yeast.

T

THE VITAMIN POWER

When your skin is on a diet

gist Dr Mohan Thomas. The body naturally makes a protective layer on the skin to prevent outside irritants from harming the skin and to keep natural oils and moisture locked in to avoid aging and dry skin. Environmental toxins, soaps and chemicals take their toll on our skin

every day. In addition to feeding your skin from the inside, you also have to protect it from the outside. A shielding lotion replenishes the protective layer of the skin and allows your skin to use all the good nutrition to produce glowing skin the perfect complement to your toned and

healthy body.

DIET PL AYS A MAJOR ROLE

Diet plays an important role in maintaining the health of your skin. Your nutritional diet will consist of liberal quantities of seeds, nuts and grains, vegetables and

If your skin is unusually dry and rough, you are probably lacking vitamin A. B group vitamins help to keep skin beautiful. Vitamin B1 aids skin health while B2 or riboflavin deficiency can lead to brown pigmentation and oily skin. Severe deficiency of riboflavin causes the skin under the nose and at the corners of the eyes and mouth to crack and become sore. The antioxidants in vitamin C help form collagen and protein that bind cells and tissues together.

THE TRICK

Brewer's yeast is very important. Even someone with great skin will see improvement after taking. Take a tbsp of yeast stirred into citrus juice or water after each meal, between meals, and before retiring. Citrus foods play an important role in keeping your skin looking young.

MANAGE STRESS

Stress can make your skin more sensitive and trigger problems like acne breakouts. Set reasonable limits, scale back your to-do list and make time to do the things you enjoy. The results may be more dra-

A magic potion

to make you young ou've tried botox and facelifts to turn back the clock. Now here's a painless new treatment that comes in a bottle! Say hello to a new anti-aging liquid food supplement devised by a UK-based company that uses ancient Japanese principles of skincare to create the product. The fruity drink contains collagen, Borage oil, vitamins and hyaluronic acid, all aimed to preserve skin firmness, elasticity and reduce wrinkles. Said to have no side effects, it claims to show visible results in four to

Y

eight weeks. But is it really that simple?

SAFE TO TRY?

Holistic health guru Mickey Mehta believes there's a big chance such a product will work. "There is such a thing as gene expression, which scientists abroad are looking into. Natural products are said to reach out to genes and change the growth program. They vitalise the skin and firm up muscles and tissues, giving it a natural glow. So if this product has botanical products, there's a possibility it will work. With a combination of exer-

cise, meditation, breathing techniques and products as such these, in eight to ten years aging may just be a thing of the past," he says. Skin expert Dr Jamuna Pai, however, warns, "It might have very limited use. There is no such thing as a miracle in a bottle. It depends if the ingredients reach the dermal layer. If hyaluronic acid is injected in the skin, it has better effects, so I think it is a long shot."

WHAT SOCIETY SAYS...

"No way, this is

BE GENTLE

matic than you expect Limit bath time: Hot water and long showers or baths remove oils from your skin. Limit your bath or shower time, and use warm, rather than hot water. Use mild soaps: Avoid strong soaps that can strip oil from your skin. Instead, choose mild cleansers with minimal fragrance.

PAT DR Y

After washing or bathing, gently pat or blot your skin dry with a towel so that some moisture remains on your skin.

MOISTURISE DRY SKIN

Find a moisturizer that fits your skin type and makes your skin look and feel soft. Apply your moisturizing cream immediately after bathing and towelling dry. This will seal in the moisture. For your day cream, choose one that contains zinc oxide and provides SPF30 or more protection. You can also use baby oil to moisturize the skin.

CLEANSE IT WELL

Very often, your skin looks superficially clean; but it's really not. Dirt and dust particles hide in the pores of the skin and clog sweat. Proper cleansing not only removes all the make-up which accumulates during the day, but also stops the oil-secreting sebaceous glands from getting clogged. Go for a neutral ph face wash.

rubbish," laughs Sushma Reddy. "I have heard of people having Arnica too, which is quite harmful, so people believe anything. For me, I always have this kaada, which is made at home with herbs brought from the Himalayas. I'd rather make sure I have a healthy lifestyle than try fad products," she says. Image consultant Rukhsana Eisa is quite interested in the brew. "I'd try it; it's fabulous news!" she says. "And since this is just a drink it would be painless, which is great. Beats all the other long drawn, painful procedures." Adds jewellery designer Queenie Singh, "The anti-aging market is huge today, with even youngsters in their late 20s wanting to try things out. I'd give the drink a try but after it has been tested, I wouldn't want to be a guinea pig," she adds.


52

BOLLYWOOD

26 October 2011, Wednesday

èîÕ

Sonakshi Sinha gets interrogated When Sonakshi dropped by at the zoOm studio for a day full of interviews and interaction, this was the least she expected. Casually dressed, and in a light-hearted mood, she breezed through the inter-

views of the day, only to be met with a rude shock towards the end. As she was leaving the studious, she was abruptly stopped by a man in a uniform. Yes, a cop cornered her, and insisted that she answer some hard-hitting questions. Sonakshi graciously followed him into the interrogation room, to counter a grilling

session of Q & A. She was grilled on everything - from her link-ups, cat-fights, to Khan camps. But we're telling you, this Dabangg gal is a tough one to crack. To watch Sonakshi being interrogated by zoOm's very own cop in disguise, watch Planet Bollywood News at 7pm, only on zoOm - India's No.1 Bollywood channel.

ROLLS AT L AST 'MUNNABHAI 3'

Filmmaker Rajkumar Hirani seems to have cracked it at last... There is news on the Munnabhai 3 front. If sources are to be blieved, Rajkumar Hirani has at last written a script along with Abhijat Joshi that will justify the 'Munnabhai' series. Most likely to be titled 'Munnabhai Chale Amerika', this film will star the original cast of Sanjay Dutt as Munnabhai and Arshad Warsi as Circuit in lead roles. However, we learn that since Munnabhai 3 is going to be made on a canvas much larger than the previous two, Raju has roped in Raju Mapaskar to help him with wielding the camera. So this one, in all probability, will be a joint direction venture. If all goes well, sources say the movie will hit the theatre in 2013. Well, that's not too much of a long wait.

s e r i p s a e n i l e Jacqu f i a K a n i r t a K e b to

I WILL MAKE A FILM

WITH BIG B

KAMA AL R KHAN Kamaal R Khan, who will soon be making another appearance in the muchawaited reality show Bigg Boss on Colors, recently told us that he has big plans after returning from the celebrity house. The man, who has cocked a snook at the biggest stars of Bollywood and Hollywood, clarifies that he is an ardent admirer and fan of superstar Amitabh Bachchan. "Bachchan saab is the most down-to-earth person and a fabulous actor. And my dream is to make a film with him one day!"KRK goes on to add: "After Deshdrohi, I wanted to make Deshdrohi-2 with Amit ji. I even narrated the script to him, but he said the role won't suit him. So, now I am looking for a script for Big B.

e ort quite lik foreign imp in the samee th s e d n a a Fern to att st Jacqueline in that aspect hopes o had her fir Katrina Kaif atrina Kaif. Jackky wh an Hashmi and ra K pposite Em ng in Houseful, heights as Murder-2 o so major hit in n noticesfor her item o ith who also w d for bigger things. le on par w te a sl w ntly has a ro e projectis re a is no p p a e ing th l-2, sh In Housefu jid Khan who is direct ad turner. e a h S a d n e a b r n to si A ill turn out ble sources taken ovew ky ck Ja lia so re sure ilo h to p g , ccordin r friend Sajid has a er and he is now he re ca 's ky ck atrina Ja e another K uide. pher and g ys, Jackky hopes to b similar disadvanA source sa ls started out with the ey didn't know ir th Kaif. Both g are not born in India, lly. a tages. They ere seen as aliens initi diva of g w lin d n ru a i e d th in accent H tly g legs and at is curren However K nd Jackky with her lon as Kat did. She n a Bollywood ieve the same positio ch a to s e p .'' o h er way there is inching h

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú ê̯×ðÅî

Ô¹ä ùä¯

AM 1620 å¶ ê³ÜÅìÆ ð¶âÆú

Ú½òÆ Ø¿à¶ Ãµå¶ Ççé èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùäé ñÂÆ LOG Õð¯

ïîòÅð 寺 ôéÆòÅð : ÁËåòÅð :

Ãò¶ð¶ G:@@ 寺 I: @@ òܶ åµÕ ôÅî E:@@ 寺 G:@@ òܶ åµÕ ç¹ÇêÔð AB:@@ 寺 B: @@ òܶ åµÕ ôÅî F:@@ 寺 H:@@ òܶ å¼Õ

www.dhamakpunjabdee.com


BOLLYWOOD

èîÕ 26 October 2011, Wednesday

ema Malini has brought together veteran stars like Dharmendra, Vinod Khanna and Rishi Kapoor for her film " Tell Me O Kkhuda". And for the first time Esha will be sharing screen space with Dharmendra in the film that will be produced and directed by her mother. "It is an emotional story that families will love to watch. It's USP is the fatherdaughter relationship," says Hema. The actress-turneddirector has been actively involved in every aspect of her film. She feels that these days one has to work very hard to get the film before the audience in the best way possible. She stresses, "These days you just can't sit back once the product is ready. You have to give it a proper push. Making a film is easy, but taking it to the audience is like running a marathon. Even two years back it wasn't so competitive as it is

H

today. I don't know much about marketing, but I am learning." Hema debuted as a director way back in 1992 with "Dil Ashna Hai" that had Shah Rukh Khan and Divya Bharati in the lead. Ask her why she didn't direct for so many years and she replies, "I preferred to be with my daughters who were growing up then, and I continued with my dance. Now that my daughter is

'Esha's

the heroine in my house'

an actress I have decided to do a film with her." Hema continues say-

I’m the youngest

Producer

Neetu dra Chan

ctor Neetu Chandra, who turned producer with Bhojpuri film Deswa, says she is looking forward to produce a Bollywood movie. “Of course, I would want to (produce a Bollywood film). Nothing is impossible. Why not?” says the 27-year-old actor. However that will have to wait. “I’m working in six Bollywood films. Right now, Deswa is my baby and I’m concentrating only on that. The movie was a dream for me and my brother Nitin, who has directed it. People living in any part of the country will understand and like this film, which is slated to release next month. It’s a revolutionary film and when you make something like this, not many people stand by you. We have Neetuinvested money from our house to make this film happen,” she says, adding, “There are many brother-sisters in Bollywood who are directors, like Farah Khan-Sajid Khan, Farhan Akhtar-Zoya Akhtar, but we both are actor-producerdirector duo. And you can say that I’m the youngest producer.” The actor has been in news lately for her link-up with actor Randeep Hooda. Reportedly, the two are planning to tie the knot soon. She, however, refuses to field any queries. “I really don’t want to talk about my personal life,” she says, adding that marriage will happen, but not now. “I believe in the institution, but there is nothing to speculate about now. I’ve my plate full with lots of work.”

A

ing, "A lot of people think I'm making a film for Esha because I want her to be

the number one heroine. There is nothing like that. Since she is a heroine in

Cast: Ayesha Takia, Rannvijay Singh, Raghuvir Yadav, Tanvi Azmi Direction: Nagesh Kukunoor Genre: Romance Duration: 2 hours 6 minutes Story: Ayesha Takia, a watch maker in a picturesque hill station, finds a strange customer at her door one day. He introduces himself as Andy (Rannvijay Singh), the highschool back bencher, and turns up silently at her door, daily, without fail, with his damaged

53

my house, obviously I would want to cast her." And mama is all praise for her daughter. "I like Esha's athletic figure. She works very hard on it. Her style of acting is far better than mine. I am proud of her performance. Unfortunately, her talent hasn't been exploited well. She wasn't getting interesting roles, and she too, was not choosing her roles properly and was seen in many multistarrers. I stopped her from doing that and made this film. I have my production house and we will continue making more films. I want to make nice, sensitive, sensible, small budget films," says Hema. "But, it is not necessary that only I will direct Esha. If something nice comes up from other banners, she surely can do it, or if we have a good script, we can also find a good director for her. But I will certainly create more roles for her," signs off the veteran actress.

MOVIE REVIEW

MOD

watch. Is this shy, introverted, somewhat crazy man the boyfriend she has been waiting for all her life, or is he a mystery man with a dubious history? Movie Review: It's a sweet, small and simple film spilling over with charming locales and charming people too. All the lead actors have lived their roles with an

authenticity, including Tanvi Azmi as the buddy aunt and Raghubir Yadav, the fond daddy who is a diehard Kishore Kumar bhakt. Ayesha Takia and Rannvijay Singh bring to life a tender and unusual romance with their slightly dysfunctional comings and goings. Then what goes wrong? It's the pace of the film that takes its toll on you. Understandably, life follows a languid rhythm on the hills and cannot move at lightning speed. But hey, a film's got to have sufficient movement and pace to keep the drama flowing. Here, the events unfold with extenuating lethargy and test your patience time and again. Also the manner in which the mystery angle to Andy's personality is dealt it has an amateur touch to it. Got a lot of time? Go for it.


èîÕ

STAR AGE / SPIRITUALITY PANDIT KRISHAN KUMAR (646)-500-9625 Astrology & Numerology 37-18, 74th Street, 2nd floor,

4 54 ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

26 October 2011, Wednesday

Lal Kitab & Vastu Specialist This is an active week. You must take note of mistakes and correct them. Keep everything in written form as it may save you from any sort of blame. The second half of the week is not the right time for advancement at place of work. Some of you may be in line for a promotion or salary raise, but let superiors approach you first.

This is a bright week. You will be able to complete the jobs pending for long early this week. Complete, as many matter as possible in the first half of the week. You are selfstarter, so work independently and you will be recognized for you originality. During the second half of the week make yourself available to your loved one as it may open up a very attractive side of your personality.

LIBRA

This week is variable. Plan social outings that do not require much finance. You may be of a practical turn of mind early this week, but your friends and family members are not. Stay away from loved ones with whom you are at odds. In the second half of the week difficulty in handling children with your mate’s opposition aroused September-24 earlier. Wait until temper cools to pursue discussions. to Your lucky numbers for the week are 2 and 4 and winOctober-22 ning colors are bronze and deep pink.

CAPRICON

This is a mixed week for you. Try to concentrate on your work more than usual. You may get some reward in the form of kind. Your superiors may be watching you closely. In the second half of the week work will be long and tiring. Reschedule your responsibilities to make things December-23 easier on you. Family members need special to attention. The personal touch will smooth over Januar-20 the rough edges in your relations with them.

t's lucky, believe superstitious folk! Here are top 10 other common notions people that are said to ward off that bad luck Call them old wives' tales or beliefs not really based on rational thought or logic, but superstitions are as old as the hills! We've all heard them, scoffed at some and turned wideeyed at others. Read on to know more...

I

BREAKING A MIRROR

As the superstition goes, it's seven years' bad luck if you break a mirror! The tale finds root in the past when people looked into reflective surfaces like a pond or lake and stared into it to see their future. When the water rippled it was believed to be magical, akin to breaking their own future. The water surface was replaced by a mirror, so it was considered that it if you broke a mirror, you could harm your own future.

SPILLING SALT

That's considered bad luck and if one does spill some by mistake, one simply throws a little more over his or her

TAURUS

April-21 to May-20

LEO

July-24 to August-23

SCORPIO

October-23 to November-22

AQUARIES

This is a variable week for some of you. You must avoid financial entanglements with pals. You may be faced with the need to make an important decision about a friend in the first half of the week. The second half of the week is the time to avoid social events and situations that have been overly demanding. Mutual money obligations may need reevaluation.

This is a stimulating week. Even if chores at home are dull, you will not consider them burdensome. You may have the extra energy at your disposal in the first half of the week. Little discourages you from getting things accomplished. During the second half of the week, you have to be very understanding to avoid possible arguments. The weekend is slow and advises you to relax at your home. This is bright week for you. Some of you will enjoy exploring into your rich imagination and experimenting with your hobbies. You should do everything to please your family members in the midweek. People you have wanted to meet may meet you in a get together. During the second half of the week be restrained in your romantic partners. Children may cause some problem regarding the amount of freedom they get.

The week is good for you. Based on a conversation with a friend, you will be making some positive changes in your social routine. A new friend may invite you to an event that opens up an unexplored area of interest. In the second half of the week you may have some problem regarding your health. So, take care. Relaxation in the weekend will be helpful to get back the energy.

Do you believe in a January-21 to February-19

rabbit’s foot

shoulder into the face of evil spirits. This is said to prevent bad omen and sickness. Today some people also put salt on a doorstep of a new home to ward off evil spirits.

BL ACK C AT CROS SING YOUR PATH

This is an old one rooted in witchcraft legends. In the middle ages, black cats were believed to be witches incarnate and if it crosses someone's path, it is believed to invite the worst luck. While Irish superstition says to kill a cat brings 17 years of bad luck, French superstition holds that it's bad luck to cross a stream carrying a cat.

WALKING UNDER A L A DDE R

Most folks believe this to be a harbinger of

bad luck. The lore goes back to early times when people felt any ladder that leant against a wall, formed a triangle with the wall and ground being the other two sides. Now this supposedly represented the Holy Trinity, and walking through it violated it: a religious faux pas rendering you a devil. Also, in the medieval times, the ladder was said to resemble the gallows and anyone walking under it was said to be coming face to face with death. It's said one can avoid bad luck (if you believe in that sort of thing) by walking under the ladder backwards and making a wish.

KNOCKING ON WOOD

When people brag, you will often hear them say, "Knock wood," (if they're superstitious). This belief originated a

Jackson Heights, NY 11372

GEMINI

May-21 to June-21

VIRGO

August-24 to September-23

This is a slow week at your place of employment. It will give you time to concentrate on personal affairs. Try to be open-minded toward people who are close to you. During the second half of the week unfinished business is nearing its expected conclusion. Complete all of them. Try to make yourself more presentable as it may help you win some words of appreciation in the weekend.

This is a fine week. The early days can be carefree if you avoid your relatives. Lead and initiate your original ideas at your place of work. During midweek do not be unduly influenced by rumors or rely on promises made by colleagues. Following someone else’s lead could be harmful for some of you. During the second half of the week make some plans for the future where your social and business ambitions are concerned.

SAGITTARIUS

This is a challenging week. Those who earn a living in an art field may receive some satisfaction from new projects. Use your inventiveness to the fullest. Originality is what is needed in the present situation. Complications may cause you uncertainty, and financial matters may seem very complex. These probNovember-23 lems can be solved with relative ease once you take to a second look into it. Your lucky numbers are 3 and December-22 6 and winning colors are violet and electric blue.

February-20 to March-20

The week is pleasant. Someone you have met recently may be getting too intimate too fast. In the midweek your intuition may tell you to hold back on making a commitment for this week. If you have the opportunity to move in a different social sphere, give it a try. In the second half of the week entertainment is highlighted. An invitation may be extended as early as the weekend.

luck and suffering, people avoid wearing the number on themselves or even living on the 13th floor! Several hotels also avoid a floor and room by that number.

PL ACING SHOES ON THE TABLE OR ON THE BED

It's said to bring bad luck if you place new shoes on a tabletop or a bed. This comes from the tradition of 'dressing' a corpse in new shoes and laying the corpse out on a bed so that people may pay their respects.

C ARR YING A RABBIT'S FOOT

while ago, when people believed that spirits lived in trees. So when you knocked on the wood, it was like a message saying, "please don't punish me for bragging. Please protect my good fortune."

STEPPING ON A SIDEWALK CRACK

The rhyme goes, step

on a crack, break your mother's back: In the world of folklore, this is considered unlucky.

AVOIDING NUMBER 13

While it's given inspiration to many a horror film, the number 13, also arises from different tales that give it a notorious reputation! Considered to bring bad

Superstition says carrying a rabbit's foot, will bring good luck. The idea grew from the story that in early times, witches often took the form of the rabbit and thus, by carrying a rabbit's foot around, one was making a point that one could take control over witches.

THROWING COINS IN A WISING WELL

Many people toss a coin into a well in the hope that it may cast away evil and bring good luck.


èîÕ 26 October 2011, Wednesday

Happy Diwali

55


Reliance

THE KING OF PUNJABI MEDIA SINCE 1995

New

www.dhamakpunjabdee.com

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

PHONE : 718-850-7444

Sports 40 40

It's not a revenge series: Dhoni

Ind vs Eng: India defeat England by...

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com

WEEKLY NEWSPAPER

 26 October 2011 VOL: 2-12

News

Bollywood 52 52

42

Jacqueline aspires to be Katrina Kaif Sonakshi Sinha gets interrogated

43

Would stand by Pakistan if it is attacked by India or US: Karzai Ç¿àðéËà Óå¶ èîÕ ê³ÜÅì çÆ êó·ä ñÂÆ ÕÇñµÕ Õð¯ www.dhamakpunjabdee.com

ISLAMABAD: After being critical of Pakistan over its links with Taliban militants, Afghan President Hamid Karzai has now said his country would stand by Islamabad in the event of hostilities with any nation, including the United States or India. "God forbid, if at any time there is a war between Pakistan and America, then we will be with Pakistan," Karzai said in an interview with Pakistan's Geo News, excerpts of which were aired by the channel this afternoon. Asked specifically if Afghanistan would back Pakistan if it was attacked by India, Karzai replied: "Anybody that attacks Pakistan, Afghanistan will stand with Pakistan. Afghanistan will be a brother of Pakistan. Afghanistan will never betray a brother". Karzai's comments came against the backdrop of increased tensions between Pakistan and the US on the issue of tackling terrorist groups like the Haqqani network, which use bases in Pakistan's tribal belt to carry out attacks on US and allied forces in Afghanistan. Secretary of State Hillary Clinton yesterday said the US did not intend to act unilaterally against groups like the Haqqani network but called on Pakistan to act within "days and weeks" to "squeeze" the Taliban faction. When Karzai was asked what

he would do if there was a war between Pakistan and India, he replied: "If Pakistan is attacked by anyone, and if the people of Pakistan need Afghanistan's help, Afghanistan will be there with you". Kazrai had been critical of Pakistan's role after the assassination of former President and peace envoy Burhanuddin Rabbani. The Afghan President even said that the Taliban will not be able to move a finger without Pakistani support. However, Karzai turned soft on Pakistan during the interview, calling it a "brother". "Afghanistan is a brother. (Despite) all that the Pakistani establishment has done to Afghanistan, Afghanistan is still a brother," he added. At the same time, Karzai sought to address Pakistan's concerns about the strategic partnership agreement signed recently by Afghanistan and India, saying the two countries had

DPD RADIO

been working on the pact for years. "Now, our relation with India, our signing of the strategic partnership with India, it did not happen at the spur of the moment. This is something that we have been working on for years now," Karzai said. "But the visit (to India) was not after these troubles that took place. It was planned long, long before," he added. Karzai's recent visit to India during which New Delhi and Kabul signed a strategic partnership agreement had come amid tensions in Afghanistan's ties with Pakistan. Karzai also said the tensions between the US and Pakistan had not had an impact on Kabul's attitude towards Islamabad. "You know that we have had this engagement with Pakistan for a long time and if it comes to a brother-tobrother relationship, you'll find that Afghanistan will be there with you in times of difficulty," he said. However, Karzai said there was "pain" in Afghanistan over Pakistan's dealing with his country. "Please, brother, stop using all methods that hurt us and are now hurting you. Let's engage from a different platform, a platform in which the two brothers only progress towards a better future in peace and harmony. And Afghanistan will be with you," he said.

STORE

HOURS

Murdoch and sons survive News Corp... After Demi Moore, Richard Gere in Nepal

DPD TV

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

DPD MAGAZINE

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

10-26-2011-NP  

10-26-2011-NP