Govern i Cocarmi, signen un acord d'impuls d'un pla d'inserció laboral

Page 1

Govern i Cocarmi signen un acord per impulsar un pla per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat Chakir el Homrani, Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i Antonio Guillén, President del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), han signat aquest passat 22 de febrer, un acord per impulsar un pla de xoc per millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental. Després de l’acord, el Departament destinarà 57M€ per a promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat, 42,5M€ dels quals per als CETs (pujada del salari mínim interprofessional) i 14’5M€ més que es destinaran a la inserció laboral en l’empresa ordinària. D’aquests, concretament 5M€ aniran a afavorir el manteniment de llocs de treball de persones amb especials dificultats. L’acord signat també inclou, entre d’altres, sol·licitar el traspàs de competències en relació a la normativa per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a la Generalitat de Catalunya, crear una comissió bilateral COCARMI - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o desenvolupar un pla de la inspecció de treball per al compliment de la reserva del 2% dels llocs de treball en aquelles empreses que no estiguin acollides a mesures alternatives.


Govern y Cocarmi firman un acuerdo para impulsar un plan para la inserción laboral de las personas con discapacidad Chakir el Homrani, Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies y Antonio Guillén, Presidente del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), han firmado este pasado 22 de febrero, un acuerdo para impulsar un plan de choque para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o problemas de salud mental. Tras el acuerdo, el Departament destinará 57M€ para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, 42,5M€ de los cuales para los CETS (subida del salario mínimo interprofesional) y 14'5M€ más, que se destinarán a la inserción laboral en la empresa ordinaria. De estos, concretamente 5M€ irán a favorecer el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con especiales dificultades. El acuerdo firmado también incluye, entre otros, solicitar el traspaso de competencias en relación a la normativa para la inserción laboral de las personas con discapacidad a la Generalitat de Catalunya, crear una comisión bilateral COCARMI - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o desarrollar un plan de la inspección de trabajo para el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo en aquellas empresas que no estén acogidas a medidas alternativas.


Govern and Cocarmi sign an agreement to promote a plan for the labor insertion of people with disabilities Chakir el Homrani, Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies and Antonio Guillén, President of the Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), signed this past February 22, an agreement to promote a plan of shock to improve the insertion employment of persons with disabilities and/or mental health problems. After the agreement, the Department will allocate € 57M to promote the employment of people with disabilities, € 42.5M of which for the CETS (increase in minimum interprofessional salary) and € 14.5M more, which will be used for insertion labor in the ordinary company. Of these, specifically € 5M will go to favor the maintenance of jobs of people with special difficulties. The signed agreement also includes, among others, requesting the transfer of powers in relation to the regulations for the labor insertion of people with disabilities to the Generalitat de Catalunya, creating a bilateral commission COCARMI - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, or develop a plan of the labor inspection to fulfill the reserve of 2% of the jobs in those companies that are not covered by alternative measures.