Document de Proveïdors

Page 1

CRITERIS DE SELECCIÓ D'EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES

CRITERIS DE SELECCIÓ 1.

Totes les entitats col·laboradores hauran de complir els següents criteris:

- Respectar els drets humans i, per tant, no discriminar per sexe, raça o religió. - Respectar les normes internacionals de treball. - Ser respectuoses amb el medi ambient i no incorre en maltractament animal. - Complir amb la legislació actual a nivell estatal i autonòmic.

2.

Es valorarà positivament que les entitats col·laboradores:

- Disposin d'un pla d'Igualtat. - Realitzen accions de discriminació positiva amb persones amb discapacitat. - Desenvolupin programes de RSC.

3.

No es realitzaran col·laboracions amb entitats col·laboradores que;

- Es trobin immerses en procediments judicials. - Empreses que l'objecte social de les quals estigui relacionat amb la fabricació o comercialització d'armes, begudes destil·lades, tabac o que es dediquin a la pornografia. - Que la imatge de les empreses, els seus productes o serveis que ofereix entrin en conflicte amb els valors i la imatge de Down Catalunya.


PROCEDIMENT Els contactes amb l'empresa es duran a terme per part de l'equip directiu de Down Catalunya, que informarà la Junta dels possibles acords. Els acords amb entitats col·laboradores es formalitzaran per escrit en convenis en què figuri l'objecte de la col·laboració i les clàusules de la mateixa. Excepte acord mutu exprés entre les parts no es cedirà a l'empresa l'ús del logotip de l'entitat. En cas que hi hagi cessió de logo, figurarà per escrit i no serà confidencial.

RESPONSABLES DE LA SELECCIÓ Els responsables de la selecció de les empreses serà la Junta Directiva de Down Catalunya.

TIPUS DE COL·LABORACIÓ - Donació única o donació periòdica - Voluntariat corporatiu - Contractació de persones amb discapacitat o mesures alternatives - Patrocini de projectes o programes concrets - Màrqueting amb causa