Page 1

9LQFDV.UÂĄYÂĄ Skirgaila.

9(,. -$, 6.,5*$,/$ 'LG\VLV /LHWXYRV NXQLJDLNĂŁWLV VWLSUXV Y\UDV YLGXWLQLR Ă&#x152;JLR MXRGSODXNLV VX QHGLGHOH EDU]GD .DOED UĂ&#x152;VĂžLDL WYLUWDL 1LDXUXV ĂĽLĂ&#x152;UL Âł ĂĽPRQHV LĂŁ SDQLĂ&#x152;UĂ? ² tuos, su kuriais kalbasi, visuomet stovi ĹĄonu. DAUGAILA, bajoras, Skirgailos karavadas. Senas, augalotas vyras, stiprus. Plaukai ir EDU]GDĂĽLOL9LVXRPHWUDPXV %875,0$6EDMRUDVVWLSUXVLUWYLUWDVY\UDVQRUVMDXYLVDLSUDĂĽLO V '$9$,1,6LUJLEDMRUDVVHQDVĂĽLODV 6.85'8/,6VHQDVĂĽLODVNDLSREHOLVDXNĂŁWRĂ&#x152;JLRY\UDV STARD$6YDLGLODVHQ\YDVY\UDVQHUYLQJĂ?MXGHVLĂ?QXRODWNDUĂŁĂžLXRMDVL HENRIKAS MAZOVIETIS, Jogailos pasiuntinys, jaunas dar vyras. Plocko vyskupijos nominatas. ZINDRAMAS iĹĄ 0$â.29,&Ă?, -21$6 LĂŁ %<&+292 Âą OHQNĂ? ULWHULDL ULPWRV LĂŁYDL]GRVVWLSUĂ&#x152;VY\UDLVHQ\Yi. JONAS SKARBEKAS, vienuolis, ne jaunas vyras. 9$57(1%(5*$6VHQ\YDVNU\ĂĽLXRWLVSOLNDVLOJDUDXVYDEDU]GD6WLSUXVDXJDORWDV vyras. KELLERIS, jaunas riteris, aukĹĄtas, grakĹĄtus. 21$'82187 /\GRVNXQLJDLNĂŁW\WÂĄ*UDĂĽLPHUJHOÂĄMDXQXWÂĄ 2/,* EDMRUDLWÂĄMDXQDJUDĂĽLPHUJLQD BAJORAI, KAREIVIAI, MERGOS, vyras TAMSUS ir Ĺ VIESUS.


7$53'9,(-ร3$6$8/,ร I 9LOQLDXV $XJรฃWRMRMH SLO\ 1HGLGHOLV NDPEDU\V VX VNOLDXWDLV /DQJDL VLDXUL PDรฅXรพLDL SDOXEยกVH 9LGXU\ NDPEDULR SDLOJRVรฅXROLQยกV QHGDรฅ\WRV VNREQ\V ยณ NXULDV SULJODXVWRV NHOLRV VX DXJรฃWRPLV DWUDPRPLV WDLS SDW QHGDรฅ\WR รฅXROR NยกGยกV $SOLQNXL NDPEDULR SDVLHQLDLV EDOWLรฅXROLQLDLVXRODL .ยกGยกVHVNREQLรJDOXRVHVยกGLGXOHQNรULWHULDLNDODYLMDLVSDVLUยกP HENRIKAS MAZOVIETIS MLV Y\VNXSR GUDEXรฅLDLV DSVLWDLV V 0DW\WL ODEDL VXVLMDXGLQ V รฅLQJVQLXRMD LรฃLOJDL NDPEDULR WHQ LU DWJDO Taip mane sutikti!.. Mane, NXQLJDLNรฃWยณ DXJรฃW %DรฅQ\รพLRV GLJQLWRULร LU VYDUELDXVLMยณ NDUDOLDXV SDWDUยกM 3DWVDL GLG\VLV 5RPRV FLHVRULXV QHEรŒWร GUยณV V WLHN XรฅJDXWL PDQH LU PDQR DVPHQ\ ยณรฅHLVWL รฃYHQWRVLRV %DรฅQ\รพLRV LU OHQNร NDUDOLDXV JDUE (Trindamas delnus). +D *HUDL Dรฃ รฃLWR QHXรฅPLUรฃLX QLHNDGRVQHXรฅPLUรฃLXรฃYHQWRVLRV%DรฅQ\รพLRVYDUGXVDNDXMXPVยฒQHXรฅPLUรฃLX -21$6Lรฃ%<&+2927LHVDVXWLNRPXVรพLDWDLSMRJUDQNRV QLHรฅWL LU SDรพLRV NLUYLR JULHELDVL 1HGHUยกMR 'LGรฅLDMDP NXQLJDLNรฃรพLXL WLHN QLHNLQWL VDYR EUROLR LU GDUJL YDOGRYR pasiuntinius. =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 0DW\WL NDG รพLD รฃDOLV GDU ODXNLQยก LU ULWHULรฃNR mandagumo nenusivokianti. -21$6 Lรฃ %<&+292 7LN ULWHULรฃNร SDSURรพLร QHรฅLQRMLPX LU JDOLPD NXQLJDLNรฃWLV SDWHLVLQWL .LWDLS QLHNR NLWR PXPV QHEHOLNWร YLHQ WLN รฃDXNWL MLV LรฃO\JLQWRQ DLNรฃWยกQ NDODYLMX DWVDN\WLXรฅPรŒVรยณรฅHLGLPQRUVMLV\UD'LG\VLVNXQLJDLNรฃWLVLUNUDรฃWRYDOGRYDV +(15,.$6 0$=29,(7,6 1ยกUD LU QHJDOL EรŒWL MDP pateisinimo! 6XVWRM V WLHV riteriais).-HLMLVQHVXWHLN VPDQGHUDPRVSDJDUERVQXVLGยกMRVDYREUROLXLNDUDOLXLNXULRHVX SDVLXQWLQ\VLUDWVWRYDVWDLยณVLYDL]GXRNLWVDXNLHNWXUยกMRQXVLGยกWLรฃYHQWDMDL%DรฅQ\รพLDLNXULRV augลกtas dignitorius esu!.. 3DNยกO VUDQNVXLรฃWLHVWXDXJรฃW\QSLUรฃWX Suprantate?.. =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7LHV SRQDV VDNDL $รฃ PDQDX NDG MLV GDEDU QLHNX EรŒGXQHLรฃYHQJVSUDJDURXJQLHV -21$6 Lรฃ %<&+292 -HL GYDVLQLQNDV ODLNR VDYR UDQNRVH GDQJDXV LรฅGLQยกV UDNWXV YLVDLWHLVLQJDNDGMDPNLHNYLHQDVQHWSDW\VJDOLQJLDXVLYDOGRYDLWHLNWรDWLWLQNDPSDJDUE HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLVยกVGDPDV NยกGยกQ SLNWDL Nedera jums, SDVDXOLHรพLDPVQHWXULQWLHPV'LHYRPDORQยกVVYDUVW\WLNDVGDQJXMHWHLVLQJDNDVQH =,1'5$0$6Lรฃ0$รข.29,&ร7LHVSRQDVVDNDL3DSUDVWDVรฅPRJXVNDGLUEDMRUDV QLHNXRPHW QHVXSUDV 'LHYR SDVODSรพLร 7DL JDOL WLN GYDVLQLQNDV NXULV JDYR WDP UHLNDOXL \SDWLQJรฃYHQWRVLRV'YDVLRVPDORQ JONAS iลก BYCHOVO SDVLGยกMRNDODYLMDQWNHOLรLUDWVLORรฃยกNยกGยกMHยณDWUDP Bet aลก taip mDQDXNDGLUรฃLXRDWYHMX'LHYDVSDVLHOJยกWHLVLQJDLULWHULรOXRPRรฅPRQยกPVOHLGRYDUWRWL NDODYLM NLUYยณ LU NLHNYLHQ JLQNO NXULV SXROLPXL LU DSVLJ\QLPXL WLQND 'YDVLQLQNDPV JL VXWHLNยกGDQJDXVUDNWXVLUรฃYHQWรMรGDQJDXVSDVODSรพLรVXSUDWLP ZINDRAMAS iลก M$รข.29,&ร7LNUDWLHVDWDYRรฅRGรฅLXRVHULWHULLรฃ%\FKRYR HENRIKAS MAZOVIETIS GDU ODELDX VXVLHU]LQ V SDรฃRND Lรฃ YLHWRV LU VXGDXรฅR NXPรฃรพLXยณVNREQLV 7RNLRVNDOERVMDXQHYLHQSDVDXOLHWยณQXYHGยกยณODXรฅ-HL'LHYDVQHVXWHLNยก MXPVDYRPDORQยกVVXSUDVWLNDV\UDGDQJDXVGDO\NDLQHWXULWHUHLNDORDSLHWDLQHLNDOEยกWLQHL JDOYRWL9HOQLDVMXVJXQGRVHNWLQHODERMR9LNOLIRSยกGRPLV =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7DYR WLHVD SRQH 3DVDXOLQLDP รฅPRJXL QHYHUWD NDOEยกWLDSLHWDLNDV\UDMDPSDVODSWLV HENRIKAS MAZOVIETIS VยกVGDPDV DQW VXROR VNREQLร JDOH .DOEDWH DSLH N MXPV QHW JDOYRWL QHGHUD +D R NXR WXULWH SLUPRQ JDOYRQ SDVLUรŒSLQWL WR รฅLQRWL QHQRULWH


$WVLNยกO V YยกO LPD รฅLQJVQLXRWL LรฃLOJLDL NDPEDULR WHQ LU DWJDO Kur dingo tasai monachas Skarbekas? Kur jis yra?.RGยกOMRLNLรฃLROQHVXUDGRWH"$UJDODรฃSDWVWXULXMยณVXUDVWL -21$6Lรฃ%<&+292$รฃMDXVHQLDLSDVLXQรพLDXVDYRรฅPRQHVVXMLHรฃNRWLMR +(15,.$6 0$=29,(7,6 -LV MXN WXUยกMR SDPRN\WL รฃยณ ODXNLQยณ YDOGRY NDLS MDP SULGHUDVXWLNWLJDOLQJROHQNรNDUDOLDXVSDVLXQWLQLDL+DLUGLQJRNDLSรฅHPยกQSUDVPHJ V -21$6Lรฃ%<&+2920DW\WLGDUPDQRรฅPRQยกVMRQHVXUDGRNDGQLHNRQHSUDQHรฃยก +(15,.$6 0$=29,(7,6 %H PDQ V QHVXJHEDW DWOLNWL QHW WRNLR PHQNQLHNR NDLS VXUDVWLรฃLDPWYDUWHYLVLHPVรฅLQRPDVรฅPRJXV ZINDRAM$6Lรฃ0$รข.29,&ร DWVLVWRM V 0DQDLSRQHNDGOHQJYDรพLDVXUDVWL"1HL PรŒVร NDOED VX MDLV JDOL รฅPRJXV VXVLNDOEยกWL QHL NXUยณ Mร SDVLNODXVWL (Nusiima nuo galvos รฃDOPLUSDGHGDDQWVNREQLร -21$6 Lรฃ %<&+292 0XPV QHGUDXJLQJL QLDXUรŒV LU QHVXNDOEDPL รฅPRQยกV รพLD J\YHQD-LHGDUEDLGRVLNULNรฃรพLRQLรฃNRYHLGR =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร -LH PรŒVร PDW\WL QHPยกJVWD LU NLHNYLHQDV Mร YLONR DNLPLยณ PXV รฅLรŒUL (Pamoja ranka). 1HNULNรฃรพLRQLรฃND WDL GDU รฃDOLV QRUV LU SDรฃYHQWLQWD รฃYHQWX krikลกtu! $WVLVยกGDYยกONยกGยกQ JONAS Lรฃ %<&+292 $รฃ PDQDX NDG MXRVH GDU YHOQLDV VยกGL LU WRGยกO PDW\WL NULNรฃรพLRQLรฃNDVYHLGDVMLHPVODEDLQHPDORQX HENRIKAS MAZOVIETIS VXVWRM V WLHV ULWHULDLV LU JUDVLQGDPDV MLHPV SLUรฃWX 1HSLNWDรฅRGรฅLDXNLWH'LHYXLLUรฃYHQWDPNULNรฃWXLNXUยณMLHYLVL\UDJDY 1XVLGยกVLWHรฃYHQWDMDL 'YDVLDL R QXVLGยกM DPรฅLQR QHWHNVLWH LรฃJDQ\PR 9HOQLR JXQGRPL NDOEDWH (Riteriai DWVLVWRMD LU รฅHJQRMDVL Na, taip geriau... O tai kalbate, nieko nenusimanydami... 6ยกVGDPDV NยกGยกQ /DXNLQLDL MLH EHW 'LHYR PDORQยกV SDOLHVWL LU GDQJDXV YDUWDL QยกUD MLHPV XรฅGDU\WL (Ramiau). $U NDWUDV MรŒVร QHPDWยกWH รฃLWR รฃLWR ODXNLQLR NXQLJDLNรฃรพLR (pro dantis) gyvulio QHLรฃDXNOยกWR" -21$6Lรฃ%<&+292$รฃMยณEXYDXVXWLN VSRQH +(15,.$60$=29,(7,61DLUN" -21$6Lรฃ%<&+2923DVYHLNLQDXMยณรฅRGรฅLXLUJDOYRVOLQNWHOยกMLPXNDLSULWHULXLGHUD RMLVยณPDQHYRVSDรฅYHOJยกLรฃSDQLรŒUรO\JDรฃEรŒWDXQHEDMRUDVQHULWHULVNXULVMDXVHQLDLDXNVR SHQWLQXVLUULWHULRMXRVWGยกYL(Grasinamai).(NDGMLVQHYDOGRYDVEรŒWร3DPRNLQ VEรŒWDX kaip jam dera senas kareivis pagerbti. HENRIKAS MAZOVIETIS. Ir tu, riteri, jam nieko nepasakei? -21$6Lรฃ%<&+292.DรฃJDOยกMDXSDVDN\WLMHLMLVQHW QHVXVWRMR PDQH SDPDW V" .UรŒSWHOยกM VSHรพLDLV .DรฅNVXPXUPยกMRSUDHLGDPDV PDW\WL VDYMD NDOED NXULRV QHL YLHQDV WLNUDVNULNรฃรพLRQLVQHJDOLVXSUDVWL =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร รคPRQLรฃNDL MLV JDO LU QHPRND NDOEยกWL 6XPRM V ranka)./DXNLQยกWDLSRQHรฃDOLV HENRIKAS MAZOVIETIS SDรฃRN VLรฃYLHWRVLUVXGDXรฅ VNXPรฃรพLXยณVNREQLV .RGยกO QHVXVWDEGHLLUQHSDUHLNDODYDLNDGMLVPXVWXRMDXSULLPWรVXGHUDPDSDJDUEDLUWXRDWLWDLV\Wร VDYRDSVLOHLGLP" 1XVLJU รฅ VQXRMR %HWQH-รŒVLUWRNLRPHQNQLHNLRQHVXJHEDWH3UDELOWL รฅPRQLรฃNDLNXUUHLNLDQHPRNDWH -21$6 Lรฃ %<&+292 .DOEยกWL Dรฃ WLNUDL QHPRNX QH SDPRNVOLQLQNDV QH YLHQXROLV HVXEHWULWHULV6XNLUYLXJLDรฃยณMDPNHOLRSDVWRWLMRSLO\QHJDOยกMDX HENRIKAS MAZOVIETIS YLV ODELDX ยณWรŒรฅGDPDV รฅLQJVQLXRMD YยกO LรฃLOJDL NDPEDULR XรฅXSDNDO UDQNDV VXQยกU V 6X SDQLHND . MรŒV JDOLWH" 1LHNR QHJDOLWH WLN YLHQDV YDUJDV VX MXPLV ,รฃPLQWLQJDV รฅRGLV NXU WLQND SDVDN\WL ยฒ WDL QH NDODYLMX SDPDWDรฅJRWL (Su paniekos ลกypsena). E, riteriai... =,1'.$0$6 Lรฃ 0$6.29,&ร (tvirtu balsu). 1HSURWLQJDV LU QHGRUDV WDV รฅPRJXV NDVMLVEHEรŒWรQRUVLUDXJรฃWRVNLOPยกVGYDVLQLQNDVNXULVDQWULWHULรOXRPRORja! HENRIKAS MAZOVIETIS WLHV =LQGUDPX VXVWRM V SLNWDL 6NDLW\NLV VX รฅRGรฅLDLV 8รฅPLUรฃDLVXNXRNDOEL


=,1'5$0$6Lรฃ0$รข.29,&ร(ramiai).,UWXSRQHQHXรฅPLUรฃNVXNXRNDOEL6HQL ULWHULDLHVDPHPรŒรฃLรODXNHDXNVRSHQWLQXVยณVLJLM 7DXJDUELQJรNXQLJDLNรฃรพLรNLOPยกVY\UXL QHGHUDULWHULรOXRPRรฅHPLQWL HENRIKAS MAZOVIETIS (tyliau). $รฃ QH ULWHULร OXRP รฅHPLQX EHW VDNDX NDG EH PDQ VMรŒVSDW\VQLHNRQHVXJHEDWH =,1'5$0$6Lรฃ0$รข.29,&ร7XSRQHJDOYD0HVWLNWDYRSDO\GDL -21$6 Lรฃ %<&+292 1HL NDOEยกOL QHL GHUยกWLV PHV QHVLยกPยกP %HW MHL WDX SRQH SDYRMXVJUยกVHLยฒWDGDSDPDW\VLDUPXGXNJDOLPH HENRIKAS MAZOVIETIS. Pax, pax!.. 1XVLJU รฅ VYยกOรฅLQJVQLXRGDPDV Bet kurgi WDVDL6NDUEHNDVGLQJR"$UรพLDSDJ\YHQ VLUMLVDLSULVLJยกUยกODXNLQLRUDXJR LU QHQRUL รฅLQRWL NDGPHVรพLDWHEHVDPH -21$6 Lรฃ %<&+292 .DQWU\EยกV SRQH 0DQDX MDP QHOHQJYD VXรฅLQRWL NDG MDX HVDPHDWY\N =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7DUS ODXNLQLร VX NXULDLV GDUJL รฅPRQLรฃNDL QHVXVLNDOEยกVLVXQNLDXNDVVXรฅLQRWLQHJXJLULRMH HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLVยกG V NยกGยกQ -DX JHUL SLHWรŒV SRQDL R PXPLV GDU QLHNDVQHVLUรŒSLQR -21$6 Lรฃ %<&+292 .R SRQDV DLPDQXRML" 0DLรฃDL PรŒVร GDU SLOQL ยฒ DWVLQHรฃLP LU SDYDOJ\VLP.HSWRVรฅYยกULHQRVLUGXRQRVXรฅWHNVPXPVLUPรŒVรรฅPRQยกPV =,1'5$0$6Lรฃ0$รข.29,&ร7DXSRQH surasim dargi visai neblogo vyno. HENRIKAS MAZOVIETIS LรฃVNยกVGDPDV UDQNDV Bet kaipgi tai?.. Juk mes esame karaliaus pasiuntiniai! =,1'5$0$6Lรฃ0$รข.29,&ร7DLMDXWDXSRQHUHLNLDWXRUรŒSLQWLV0HVJDOLPHWLN VDYRULWHULรJDUE VDXJRWLRMRVรพLDQLHNDVGDUQยกUDXรฅJDY V JONAS SKARBEKAS ยณยกM VรฅHPDLQXVLOHQN VYLVLHPV Laudetur Jesus Christus!.. RITERIAI (palenkdami galvas). In saecula saeculorum. HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLVWRMD LU UDQNRP ยณ รฃRQXV ยณVLUยกP V A reverende!.. Pagaliau!.. Kur, reverende, bXYDL GLQJ V" .XR UHYHUHQGH PDQ LรฃDLรฃNLQVL NDG PHV รพLD MR QLHNX EรŒGX VXUDVWL QHJDOยกMRPH" $U JDO UHYHUHQGH W\รพLD QXR PรŒVร SDVLVOยกSHL NDLS ORN\V ODXรฅH" JONAS SKARBEKAS VXGยกM V UDQNDV DQW NUรŒWLQยกV LU รฅHPDL QXVLOHQNGDPDV Ach, serenissimi! Aลก vos tLNVXรฅLQRMDXNDGMรŒVรPDORQ\EยกVHVDWHDWY\N $XJรฃWRMRQSLOLQ +(15,.$60$=29,(7,65HYHUHQGXVWLNGDEDUVXรฅLQRMDL" .UDLS\GDPDVJDOY Ai, ai!.. Ar, reverende, girioje gyveni, ar gal, reverende, tavo akys aptemusios, tavo ausys apkurtusios, kad nei girGLQHLPDWDL",UWRNLXรฅPRJXPL.URNXYRMSDVLWLNL -21$66.$5%(.$65HYHUHQGLVVLPXVQHQXPDQRNDLSVXQNXรพLDNDVVXรฅLQRWL1HW WLH NXULH PรŒVร NDOE VXSUDQWD QHQRUL รฅRGรฅLX SUDELOWLยณ รฅPRJร NXULV NU\รฅLร JHUELD (Tyliau, O\J SDVODSWยณ LรฃGXRGDPDV Jie, UHYHUHQGLVVLPH QRUV รฃYHQWX NULNรฃWX NULNรฃW\WL QHSDNHQรพLD NLHNYLHQRNXULVWLNU'LHY JDUELQD =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7LHV YLHQXROLV VDNR $รฃ LUJL MDX SDVWHEยกMDX NDG QHVDPHรพLDSDJHLGDXMDPLVYHรพLDL -21$6Lรฃ%<&+2920DW\WLNLHNYLON EHSHQยกVLYLVWLHNYLONDVยณPLรฃNรฅLรŒUL HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLVยกG VUDPLDX 0DQรพLDUHYHUHQGHQH]DXQ\NQLHNร 'UDXJDL Mร HVDPH LU GUDXJDLV WXULPH SDVLOLNWL 7R UHLNDODXMD PรŒVร ODEDV LU NDUDOLHQยก 9HOWXL QHJDOLรฅรŒWLMRVLRVGLGรฅLRMLDXND JONAS SKARBEKAS. Kad to neaWVLWLNWXNDVGLHQยณGDQJรSODXNLDPรŒVร NDUรฃรพLDXVLRV PDOGRV%HWVHUHQLVVLPLรพLDYLVDNRWHQNDODXNWLWLNQLHNRJHUD-LHQHJDOLPXPVGRYDQRWL NDGPHVHVDPHMร draugai. -21$6 Lรฃ %<&+292 7DL JDOLPH GDU EรŒWL MLHPV SULHรฃDLV .R Lรฃ DWNDNODXV OLHWXYLR JHUXRMXQHLรฃJDXQDPHDUQHSUDYDUรพLDXEรŒWรNDODYLMXSDPยกJLQWL" =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 1HJXGULDL NDOEL SRQH .DODYLMX Lรฃ Mร QLHNR


QHLãJDXVL²WDLSO¡ãUXVåPRQ¡VLUGDXJHOWHNRQXRMÐ NHQW¡WLOHQNÐåHP¡PV +(15,.$6 0$=29,(7,6 1H MXPV GHUD NDOE¡WL DSLH WDL N JXGULDXVLRV OHQNÐ NDUDO\VW¡V JDOYRV \UD VXPDQLXVLRV 3LNWDL SDãQDLUDY V NXU³ ODLN W\OL $SULP V W\OLDX aiškindamas).'LGHO NODLGSDGDUHNDUDOLXVNDGVXPXPLVQHSDVLWDU VSDYHG¡NXQLJDLNãþLXL 6NLUJDLODL /LHWXY YDOG\WL 9ROXLQ¡ LU 3RGRO¡ EXYR MR SDåDG¡WRV NDLSR NUDLWLV OHQNÐ NDUDO\VWHL 2 NXU GDEDU WLH NUDãWDL NXU NDUDOLDXV SDåDGDL" $WLWDLV\WL NODLGRV LãUHLNDODXWL åDG¡WÐ OHQNÐ åHPHL NUDãWÐ HVDPH SDVLXVWL 6XGDXå V SLNWDL ³ VNREQLV NXPãþLX Štai kuo WXULPHUÌSLQWLVVDNDXMXPV JONAS SKA5%(.$6%LMDXVHUHQLVVLPLNDGJHUXRMXþLDQLHNRQHLãJDXVLPH +(15,.$6 0$=29,(7,6 1H]DXQ\N UHYHUHQGH QLHNÐ .DG PXPV SDYHVWD turime išgauti... -21$6 6.$5%(.$6 âLRPLV GLHQRPLV 6NLUJDLOD SHU SULHYDUW VXODLN¡ /\GRV NXQLJDLNãW\W 2Q 'XRQXW 6¡GL GDEDU ML XåGDU\WD SLO\ NDLS NDOLQ¡ LU WLN MÌV VHUHQLVVLPL JDOLWHMJHOE¡WL-LNULNãþLRQLãNDLDXNO¡WDLUMRVPRWLQDEXYRLãOHQNÐåHP¡V JONAS iš BYCHOVO UDLW\GDPDV ÌVXV 1HWLN EÌWXPH Y\UDL LU QLHNDP YHUWL ULWHULDLMHLQHXåWDUWXPHVLOSQRVPRWHUVLUGDUJLWRNLRVDXJãWRVNLOP¡VPHUJHO¡V +(15,.$6 0$=29,(7,6 2 NRG¡OJL WX UHYHUHQGH QHXåWDUHL MRV" $" %DUELQGDPDV ³ VNREQLV SLUãWDLV 3DELMRMDL YDOGRYR NXULDP GYDVLRV W¡YX EXYDL .URNXYRV kapitulo paskirtas. -21$6 6.$5%(.$6 . UHLãNLD NXQLJDLNãþLXL PDQR åRGLV" -LV UHYHUHQGLVVLPH QHSULVLOHLGåLDPDQ VQHLNDOE¡WLVXPDQLPQHQRUL +(15,.$60$=29,(7,63HU SULHYDUW VXODLN¡ M VDNDL" +P 2 NRNLV UHLNDODV PXPV³ã³GDO\NNLãWLVLUHU]LQWL6NLUJDLOD" =,1'5$0$6 Lã 0$â.29,&Ï Lã O¡WR VDN\GDPDV ³ +HQULN SDåYHOJ V Tai ne vyro, ne riterio kalba. -21$6 6.$5%(.$6 0ÌVÐ ãYHQWRML NDUDOLHQ¡ LU NDUDOLXV VN\U¡ M 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãþLXL3DNHOLXL³VXåDG¡WLQ³MLEXYRVXODLN\WD HENRIKAS MAZOVIETIS (nustebintas pašoka)..DLS"0DQREURO¡QRVXåDG¡WLQ¡ ,UDãQLHNRDSLHWDLQHåLQDX 6XG¡M VUDQNDVDQWNUÌWLQ¡V³ULWHULXV Girdite? A-a? Ir nieko PXPVQHSDVDN¡$D"1HLYLHQXåRGåLXQHSUDVLWDU¡ -21$66.$5%(.$68åJDXGDPDVVDYREURO³NXQLJDLNãWLV6NLUJDLODXåJDYRLUYLV OHQNÐNDUDO\VW HENRIKAS MAZOVIETI6 8åJDYR VDYR EURO³" 2 PDQ NDV SHU UHLNDODV" $U Dã SDWDULDXDUPDQ VNODXV¡" =,1'5$0$6Lã0$â.29,&Ï1HSDGRUXSRQHULWHULXLQHXåWDUWLVLOSQRVPHUJHO¡V NDLJDOLPDMDLSDJHOE¡WL +(15,.$6 0$=29,(7,6 2 NDV WDX SDYHG¡ ULWHUL M JHOE¡WL" äLQDL NXR PHV WXULPH UÌSLQWLV" ,U QLHNX GDXJLDX (Jonui Skarbekui). .R JL 6NLUJDLOD Lã MRV QRUL" .RG¡O VXODLN¡" -21$66.$5%(.$61RULMVDXåPRQDSDLPWLNDGMRVLRVYDOVWLMDQHWHNWÐNLWDP +(15,.$6 0$=29,(7,6 6DX åPRQD SDLPWL" +P .DG QHWHNWÐ ML PDQR EURO¡QXi?.. $WVLV¡G V NXU³ ODLN W\OL O\J VXVLUÌSLQ V Hm!.. Tai gerai... Labai gerai... 1XVLJU å V ³ ULWHULXV 7DL PÌVÐ QDXGDL VDNDX MXPV ULWHULDL ,U EURO¡QDV JDXV SHU QRV³ LU PHVLãWR²ã³WODLP¡VLPH JONAS SKARBEKAS SULVLG¡M V UDQN SULH ãLUGLHs). -RV ãLUGLV SULNODXVR 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãþLXL NXULDP LU MRV UDQND OHQNÐ NDUDOLãNRV SRURV SDåDG¡WD UHYHUHQGLVVLPH -L QDãODLW¡RQDãODLWHV'LHYDVOLHSLDJORERWLLUXåWDUWL HENRIKAS MAZOVIETIS SDãRN VLãYLHWRVLUDWVLVWRM VSULHãDLV-RQ6NDUEHN O PÌVÐ ãYHQWRVLRV NDUDOLHQ¡V -DGY\JRV ãLUGLV DU QH NLWDP SULNODXV¡" $U QH SDDXNRMR ML VDYR ODLP¡VYLVÐPÌVÐODEXLW¡Y\Q¡VLUãYHQWRVLRV%DåQ\þLRVQDXGDL" 7HG¡NRMD/\GRVYDOGRY¡NDG'LHYRSLUãWDVVN\U¡MDLEDLJWLNDUDOLHQ¡V-DGY\JRVGDUE


LUSDODXรฅWLรฃLRODXNLQLRYDOGRYRรฃLUGยณNDLSNDGรฃYHQWRMLNDUDOLHQยกSDODXรฅยก-RJDLORV7HSDGDUR Lรฃ QHVXNDOEDPR SULHรฃR 6NLUJDLO SDODQNร PXPV GUDXJ PรŒVร WยกY\QยกV QDXGDL LU รฃYHQWRVLRV %DรฅQ\รพLRVGLGHVQHLJDUEHL 6XSUDQWLUHYHUHQGHNDรฃVDNDX" JONAS SKARBEKAS. Bet lenku NDUDOLDXVSDรฅHLVWDJDUEยก"%HW/\GRVYDOVWLMD" +(15,.$60$=29,(7,6.DVSHUรฅHPยกWRML/\GRVYDOVWLMDNXUรฅPRQยกVNDUQRPLV WHLNLD YDOGRYDPV PRNHVรพLXV 8รฅ M PHV JDXVLPH 9ROXLQ LU 3RGRO NXU XSยกV SLHQX LU medumi teka. Supranti dabar? JONAS iลก BYCHOVO. Man buvo savo laiku gaila Jadvygos, man dabar gaila ir /\GRV NXQLJDLNรฃW\WยกV 1XOHLG V JDOY .DOEX NDLS WLNUDP ULWHULXL GHUD NDOEยกWL LU WRNLDP GDUEXL NXULXR PRWHUV รฃLUGLV VNULDXGรฅLDPD QHSULWDULDX LU JDOY NUDLS\GDPDV nepritarsiu, NDGMLVPDQEรŒWร naudingiausias. HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLJU รฅ V ยณ -RQ Lรฃ %\FKRYR Kam Vieลกpats Dievas YDOVW\EยกVYDLUSDWLNยกMRWDPWXULQHY\URLUQHPRWHUVODLPยกUรŒSยกWLEHWWยกY\QยกVEHWรฃYHQWRVLRV %DรฅQ\รพLRVQDXGD =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7LHVD Y\VNXSDV VDNR .DV YDOVW\EยกV YDLU VDYR rankose laiko, tas, pone, turi toli matyti ir vadovautis protu, ne vien tik ลกirdimi. HENRIKAS MAZOVIETIS YยกO DWVLNUHLS V ยณ -RQ 6NDUEHN 2 JUDรฅL WRML NXQLJDLNรฃW\Wยก"$" -21$6 6.$5%(.$6 $รฃ YLHQXROLV QHNHOLX DNLร ยณ PRWHUV YHLG LU JURรฅLX QHVLGRPLX7LNรฅLQDXNDGVLHODMRVVNDLVWLNDLSU\WPHWLQยกVDXOยก HENRIKAS MAZOVIETIS SDOLHVGDPDV SLUรฃWร JDODLV -RQR 6NDUEHNR NUรŒWLQ

 Tu, NDLSGYDVLRVWยกYDVSDODLN\NMRVรฃLUGLHVVWLSUXPWHVLSULHรฃLQD6NLUJDLORVXรฅJDLGRPV.LHNWLN JDOLPD VWLSULDX WHVLSULHรฃLQD -XR GLGHVQLV XรฅVLVS\ULPDV MXR GLGHVQยก PXPV NXULH WXUยกVLPH tarpininkauti, bus nauda... 1XVLJU รฅLDLUWULQGDPDVLรฃGรฅLDXJVPRGHOQXVรฅLQJVQLXRMDLรฃLOJDL kambario ten ir atgal). $ QHPDQGDJXV YDOGRYH Dรฃ WDX DWNHUรฃ\VLX $รฃ WDYH SDรฅHPLQVLX SULYHUVLX SUDรฃ\WL PDQR PDORQยกV 3DรฅLQVL NDV \UD NXQLJDLNรฃรพLร NLOPยกV 3ORFNR Y\VNXSLMRV QRPLQDWDV 'LHJOLXV WDX EรŒVLX NRO DWVLHNVLX VDYR WLNVO 'LHYR JDUEH VLHNLX DWNHUรฃ\VLX tau... Atkerลกysiu! .... JONAS SKARBEKAS OLรŒGQDL Bijau, serenissime, NDG'LHYDVQHODLPLQVNHUรฃWLQJร VXPDQ\PรLUWXUยกVQXNHQWยกWLQHNDOWDQDรฃODLWยก

II 7HQSDWยฒ9LOQLDXV$XJรฃWRMRMHSLO\1HGLGHOLVQLDXUXVNDPEDU\VรฅHPDLVVNOLDXWDLVLU PDรฅXรพLDLVODQJHOLDLVรขDOLDVLHQรVXRODL.DPSHSDSUDVWRVรฅXROLQยกVVNREQ\V*DOHMรDXJรฃWD DWUDPD NยกGยก 3ULHรฃDN\MH SDSUDVWDV VXROHOLV $QW VXROร DSOLQNXL VNREQLร VXVยกG DUWLPLDXVL NXQLJDLNรฃรพLR EDMRUDL SULHรฃ NLHNYLHQ Mร VWRYL UDJR WDXUยก DXNVX LU VLGDEUX DSWDLV\WD *DOH VNREQLรNยกGยกMHVยกGLNXQLJDLNรฃWLV6NLUJDLOD.LWDPJDOHSULHรฃDLVYaidila Stardas. Jis vos tik EDLJ VGDLQXRWLLUVWRYLNDQNOLDLVGDUยณVNREQLVDWVLUยกP V SKIRGAILA QXOHLG VJDOYรฅHP\QLUGHรฃLQ LรฃWLHV VEDUELQDSLUรฃWDLVยณVNREQLV Tu VXDXGULQDLPDQRVLHOYDLGLODLUPDQSULVLVDSQDYRNLWLODLNDLNLWRNLGDUEDL(Pasikeldamas). $รฃQHEHNODXV\VLXGDXJLDXWDYRVHQRYLQLรGDLQร ,รฃSDQLรŒUรยณMยณSDรฅYHOJGDPDV Tu Jomis nori mane sugundyti. 3DNยกO VJDOY 'DEDUWLHVODLNDLยฒNLWLODLNDLLUNLWRNLรPDQUHLNLDGDLQร 1XVLJU รฅGDPDV 7LN WX PDQ Mร QHSDGDLQXRVL (Sunertom XรฅSDNDO\ UDQNRP YDLNรฃรพLRMD SR NDPEDUยณWHQLUDWJDOJLOLDLVXVLMDXGLQ V.DLNDGDSULHLQDVNREQLVLUDWJHULDLรฃWDXUยกVY\QR '$9$,1,63XLNXVEXYRWDGDPHWDVY\UXรพLDL(Rymodamas). Ar kunigas, ar bajoras, VXPDQยกVDXNยฒLUSDGDUยก BUTRIMAS (abiem rankom DWVLUยกP V ยณ VNREQLV DWVLORรฃ V ยณ VLHQ 1LHNDV รฅPRJDXV QHYDUรฅยกLUSDWVDLQHVLYDUรฅยก


'$9$,1,6 *DLOD NDG HVDPH MDX NLWR DPåLDXV åPRQ¡V LU QHEHJ\YHQDPH NDLS NDG PÌVÐW¡YDLLUSURW¡YLDLJ\YHQGDYR 6LHNLDWDXU LUNLHNMDWJ¡U VVWDWRDWJDO DAUGAILA V¡GLJDOYQXOHLG VQLDXUXVO\JQHSDWHQNLQWDVâLXUNãþLDL Gyvenome, NDLSPRN¡MRPHLUDSOLQN\E¡VYHUW¡ '$9$,1,67DYRWLHVDEDMRUH*\YHQRPNDLSPRN¡MRP BUTRIMAS DWU¡P V DONÌQ ³ VNREQLV ( YLVXU JHUD NXU PÌVÐ Q¡UD 1HYHOWXL WDLS NDOE¡GDYRVHQLHMLPÌVÐSURW¡YLDL ,PDWDXU LUJHULD DAUGAILA LãWLHV V GHãLQ VNREQLÐ OLQN LU DWVLORã V Aš manau, kad ir ten bloga. Gal niekuomet ir nebuvo, kas dainoje pasakyta. 3DåYHOJGDPDV DSOLQNXL ³ YLVXV Bet SDVYDMRMRP SDOLÌG¡MRPH VHQXV ODLNXV EHPLQ¡GDPL LU ² JHUDL 1H NDVGLHQ GDEDU LãJLUVL GDLQNXULRVSDNODXV\WLYHUWD(Atsidusdamas). Štai kas yra! DAVAINIS WXU¡GDPDV UDQNRMH WDXU

 .ODXVDL GDLQRV LU O\J DQWU V\NL J\YHQL ,U SDVDN\NLWMÌVPDQY\UXþLDLNRNLDMRVJDOLD7LHNVXåDYLMRJ (Numoja UDQND6WDWRWDXU LPDVRW³LUSLODVLY\QR BUTRIMAS DWLGåLDL³6WDUGSDåYHOJ V 3DåYHOJL³M³LUQHåLQDLNDPHVLHODODLNRVL %HWãWDLLPDULPWåPRJÐLU 3DPRM VUDQND E, vistiek nepasakysi, ko nori. DAUGAILA URG\GDPDV UDQND 6WDUG Jis paVDN\WÐ EHW WX ² QH 'LHYDL NLHNYLHQDP N NLW O¡P¡ YLHQDV JHUDL YDOGR NDODYLM NLWDV SURWLQJX SDWDULPX QDXGLQJDV R WUHþLDVEDOVXLUåRGåLXåPRQHVYHLNLDâWDLNDV\UD DAVAINIS VWXPGDPDV NDLULMD UDQND VRW³ QXR VDY V $U MÌV QHVDWH SDVWHE¡M Y\UXþLDLNDGQ\NVWDGDLQDPÌVÐãDO\"6HQLDXMLYLVXUVNDPE¡GDYRLUJLULRVHLUODXNXRVHLU NDLPXRVH'DEDUMDXQLHNXUMRVQHEHJLUG¡WL,UNRG¡OåPRQ¡VOLRY¡VLGDLQDY " %875,0$67LHVVDNDL'DEDUQHWMDXQLPDVQHEHGDLQXRMD '$8*$,/$6XQNÌVGDEDUODLNDL.DVNLWDQHGDLQRVQÌQDLUÌSLåPRQ¡PV DAVAINIS VXG¡M VUDQNDVDQWNHOLÐ 2DãPDQDXY\UXþLDLNDGSDVDXOLVMDXSDVHQR LUWRG¡OQ¡UDåPRQ¡VHOLQNVPXPRNXULREXYRVHQLDX %Ï75,0$6 NDLULMD UDQND SDU¡P V SDVPDNU

 7LHVD WLHVD ,U VDXO¡ QHEHãYLHþLD VNDLVþLDL LU SDYDVDULV QHEH WRNLV NDLS EÌGDYR 'LHYDL PXV DSOHLGR LU QXOLÌGR SDVDXOLV $WVLUHPLDDELHPDONÌQ¡P³VNREQLVSDU¡P VGHOQDLVJDOY '$9$,1,6,UYDLGLOÐWRNLÐQHE¡UDNDLSVHQLDXMÐEÌGDYR STARDAS SDOLHW V SLUãWDLV NDQNOLÐ VW\JDV 9¡MDV JLPGR JLULÐ ãODPHV³ R GDLQ

GLGY\ULÐJDUVÌVGDUEDL1HEHOLNRGLGY\ULÐSDVDXO\WXULPLUWLLUGDLQD DAVAINIS QXVLNUHLS V ³ 6WDUG 1HE¡UD GLGY\ULÐ VDNDL" .DL Dã EXYDX MDXQDV Dã svajojau, bet... 1XVLJU å V ³ ãDO³ LU VLHNGDPDV WDXU

 /HQJYD EXYR VHQRY¡MH ³J\WL QDUVDXV NDUå\JLRYDUGDVEHWGDEDUNLWRNLODLNDL STARDAS DWVLV¡VGDPDV Lã O¡WR NLHNYLHQ åRG³ SDEU¡åGDPDV Narsiam vyrui YLVXRPHWWLQNDPDVODLNDVJDUVLDLSDVLUHLNãWLLUJDUEHL³VLJ\WL6HQLDXLUGDEDUYHOWXLVYDMRMDWLN VLOSQDVLHODJDUVLDPå\giui netikusi. $WVLV¡G VNHOLVNDUWXVSDOLHþLDSLUãWDLVNDQNOLÐVW\JDV .UHLSGDPDVLV³6NLUJDLO 3DQRU¡NNXQLJDLNãWLLUY¡ODWJLPVPÌVÐNUDãWXLVHQRY¡VGLGY\ULÐ JDG\Q¡-XNGDUQHLãQ\NRåPRQLÐãLUG\VHVHQÐGLHYÐPHLO¡LUPÌVÐGLHYDLMXNGDUQHDSOHLGR VDYR XQNVQ¡WX ãYHQWRYLÐ ,ãY\N Lã PÌVÐ NUDãWR VYHWLPãDOLXV DW¡MÌQXV LU YLVD ãDOLV QXEXV JDUVLHPV å\JLDPV 3DOLHþLD NHOLV NDUWXV VW\JDV LU QXWLOVWD O\J DWVDN\PR ODXNGDPDV 6NLUJDLOD VXUDXN V NDNW VXVLPVW V åLQJVQLXRMD LãLOJDL NDPEDULR WHQ LU DWJDl ir tyli). -ÌV visi tylite? 3DVLåYDOJ VDSOLQNXL $UMÌVQHVDWHSDVWHE¡M NDV\UDWDVDLQDXMDVLVMÌVÐGLHYDV NXU³ SDUVLJDEHQRW Lã VYHWLPÐMÐ ãDOLÐ" -XN MLV WDVDL NXULV YRNLHþLDLV SMXG¡ PÌVÐ ãDO³ ² WDL YRNLHþLÐSLNWDVLVGLHYDV DAVAINIS QXVLJU å V ³ NXQLJDLNãW³ 9DLGLOD WLHV VDNR $ã VHQLDL HVX SDVWHE¡M V NDGMLV³YRNLHþLÐGLHYSDQDãXV %875,0$69LVLJLåLQRPNDGYRNLHþLDLLUOHQNDLWXRVSDþLXVGLHYXVJDUELQD DAUGAILA EXUEWHO¡M V Jie vienas antro verti. STARDAS SDG¡M V NDQNOLXV DQW VNREQLÐ . -ÌV JDO G¡O WR SDQLHNLQRWH VDYR W¡YÐ


GLHYXV NXULH QLHNXRPHW QยกUD SLNWR MXPV SDGDU -ร JORERMH PรŒVร WยกYDL LU SURWยกYLDL DPรฅLXV ramiai gyveno, kol atsirado ลกis VXGLGรฅLDXVLDQHDS\NDQWD รฅLDXUXVLVQDXMDVGLHYDV BUTRIMAS LPGDPDVWDXU UDQNRQ Tikrai, neGRUDLSDVLHOJยกPSDQLHNLQ VHQXRVLXV dievus. *HULDLรฃJยกU VVWDWRWDXU LUรฃOXRVWRรŒVXV .DLSGLUVWHOVLPHGDXVRMHWยกYDPVยณDNLV 67$5'$6 -รŒV GDXVRV NUDรฃWR QHEHSDPDW\VLWH ยฒ GยกO QDXMRMR GLHYR MXN DWVLรฅDGยกMRWH laimingo dausoj gyvenimo. DAUGAILA (barbindamaV ยณ VNREQLV SLUรฃWDLV SXVEDOVLX 1HQXPDQDX N WX SDVDN\WDLVXรฅLQRM VNRQHรฅLQDLLUรฅLQRWLQHQRUL ,PDWDXU LUJHULD STARDAS SDQLHNLQDPDLยณMยณSDรฅYHOJ V .RDรฃQHรฅLQDXVDNDL" 3DรฅYHOJ VDSOLQNXL $รฃ YLHQD รฅLQDX NDG SDVLHOJยกWH NDLS EDLOรŒV QLHNรฃDL LU JยกGD MรŒVร YHLGDL QHSDUDXGRQDYR (Tvirtai).9HUJDLLรฃJDPRVHVDWHLUQHEยกUDMรŒVรรฃLUG\VHVHQ\WยกYรQDUVXPR DAVAINIS VXGDXรฅ VNXPรฃรพLXยณVNREQLV Meluoja tavo nasrai! DAUGAILA VWDW\GDPDV WDXU UDPLDL Mes ne iลกgamos, ne bailiai ir ne vergai. PasLHOJยกPNDLSSURWDVUHLNDODYR รขOXRVWRรŒVXV BUTRIMAS (ramiai). 0HV P\OLP WยกYร NUDรฃW O\JLDL NDLS LU WX 2 NDG PรŒVร รฃLUGLV QDUVLLUUDQNDWYLUWDNRYRMHJHUDLรฅLQRSULHรฃDLLUQHDEHMRMDPรŒVรGUDXJDL DAVAINIS (triukลกmingai)..DPYHOWXLQLHNLQLPXVVYHรพLDVPรŒVรEHEรŒGDPDV STARDAS DWVLVWRM V SLNWDL GURรฅLD NXPรฃรพLX ยณ VNREQLV Kam gi susidraugavote su รฅLDXULรYRNLHรพLรLUNODVWLQJรOHQNรGLHYXMHLP\OLWHVDYRNUDรฃW$UQHMLVLNLรฃLROVLXUEยกPรŒVร NUDXMNDLSยณNDLWXVLYDVDURVPHWXรฅHPยกJHULDOLHWร" 6ยกGDsi). DAUGAILA (ramiai). 0HV GUDXJDXMDP NDG MLH GDXJLDX QHEHVLXUEWร PDรฅD PXPV EHOLNRNUDXMRLUVLHORVPรŒVรSDYDUJR BUTRIMAS. Ir tie, kur gudresni, ir tie, kur kvailesni negu mes, โ€” visi suprato, kad taip nebegalima buvo toliau... 6LHNLDWDXUยกVLUJHQD . DAVAINIS DSNQLXEGDPDVDQWVNREQLร $รฃQLHNRQHVXSUDQWXNDPWDLUHLNยกMRQRUV YLVLVDNRNDGJHUDLLUJXGULDLSDVLHOJยกP STARDAS (taip pat).%HWJLMLVSLNWDVYRNLHรพLรGLHYDV%HWJLMLHDPรฅLQLPรŒVรSULHรฃDL 0รŒVรWยกYDLYLMRNDODYLMXLUXJQLPLMXRVLรฃVDYo kraลกto. DAVAINIS WLHVLDLDWVLVยกG V 7XPDQDLNDGPHVWRQRUยกWXPH"$รฃYLVDVLHODWURNรฃWX ยฒ WHEรŒWDL PDQR SDVNXWLQยก YDODQGD ยฒ NDODYLMX VX MDLV VXVLUHPWL LU QRUV NDUW GDU LรฃJLUVWL 3HUNรŒQR DXGULQDQWยณ EDOV NRYRV รฅYDQJยกMLPH 3DNLO V VLHNLD VRรพLR Ar gal manai, kad aลก QHWLHVVDNDX" 3LODVLWDXUยกQY\QRLUVWDWRVRWยณDWJDO %875,0$6 .DLS QHWLHV" -XN YLVร PรŒVร JDOYRVH YLHQRGDL WยกYร NUDXMDV WYDNVL LU kerลกto reikalauja. Bet Jei negalima, tai negalima. '$8*$,/$1RUVWXULXSDVDN\WLNDGUHLNยกMRSDVLHOJWLNDLSHVDPHSDVLHOJ LUDรฃWDP pritariu, bet ลกio naujojo dievo niekuomet nebegarbinsiu. ,รฃSDQLรŒUรยณYLVXVEHVLรฅYDOJ\GDPDV Vokietis ir lenkas man maloniau pasitikti su kalaviju rankoje, negu su ลกita taure. ,PDWDXU LU JHULDNLHNVWDW\GDPDVWDXU DWgal). Taip kalba mums visiems ลกirdys. รขOXRVWRรŒVXV 67$5'$67DLNRGยกOJLQHVLHOJLDWHNDLSOLHSLDMXPVMรŒVรรฃLUG\VNDLSNDGHOJWLVGHUD JDUVLรMรWยกYรSDOLNXRQLPV" .UHLSGDPDVLVยณNXQLJDLNรฃWยณ .XQLJDLNรฃWLWXJLUGLNMLHVDNR"-ร OรŒSRPLVNDOEDYLVDรฅ\JLรSDVLLOJXVLรฃDOLV .LHNSDW\OยกM V .DLLรฃJLUGDXNDGGLHYDLWDXVXWHLNยก JDOL PรŒVร รฃDO\ YLOWLPL SDVSURJR PDQR รฃLUGLV $รฃ WLNยกMDX NDG YยกO DWJLPV VHQRYยกV JDUVL JDG\Qยก NDG WX SDรฃDXNVL VDYR รฃDOยณ ยณ GLGY\ULรฃNXV รฅ\JLXV NXULXRV WDLS PยกJR WDYR SURWยกYLDL 2 PHV YDLGLORV SDNULN YLVDP NUDรฃWH LรฃJDUVLQVLP WDYR YDUG YLVร ODELDXVLDL GDLQRPLV VXรฅDGLQVLP PLUXVLXRVLXV LU J\YXRVLXV SULYHUVLPH WDX SDJDOE WHLNWL 3DVHQV 9\GLHYXรพLR ODLNDLQXEOLHNVVHQR. VWXรพLRGDUEDLSULHรฃWDYRQDXMRMHNRYRMHPLOรฅLQLรฃNXVรฅ\JLXs. รคLรŒULยณMยณ DWVLGยกM V ODXNGDPDV DWVDN\PR Visa ลกalis vieno tik laukia, vieno tik trokลกta! Tark, NXQLJDLNรฃWLรฅRGยณNXULDPSULWDULDLUWDYRรฃLUGLV '$8*$,/$ 9LVร รฃLUG\V YLHQR WURNรฃWD EHW SURWDV QH YLVLHPV YLHQRGDL SDWDULD 7LN moteriลกkui dera elgtis, kaip ลกirdis liepia, proto nebeatsiklausiant. SKIRGAILA YDLNรฃรพLRGDPDVSRNDPEDUยณJDOYQXOHLG V 7XJUDรฅLDLNDOELYDLGLODLU


PDORQX WDY V NODXV\WL .DV QHQRUยกWร JUรฅLQWL JDUELQJร VHQRYยกV ODLNร 6XVWRM V WLHV skobnimis).%HWMรVXJUรฅLQWLQHLรฃJDOLGLHYDLLUPHVQHEHSDMยกJVLPH 67$5'$6 1DUVDXV Y\UR QRUDV QHรฅLQR QHSDMยกJLDPR รฅ\JLR LU QยกUD SDVDXO\ NR SDVLEDLG\WรGUยณVWLMRรฃLUGLV '$8*$/,$ 1HSDMยกJLDPDV GDUEDV OLHND QHSDMยกJLDPDV 7LN YHOWXL QDUVXV Y\UDV HLNYRMDVDYRMยกJDV BUTRIMAS. Kas imasi nepakeliaPRVQDรฃWRVYHOWXLSDWUรŒNVWDLUรฅรŒYD SKIRGAILA LPDWDXU UDQNRQLUQXOHLG VJDOYNXUยณODLNW\OLVXVLPVW V3DNยกO V JDOY *LUGL YDLGLOD N VHQDWYยก NDOED" -L WXUL GDXJ SDW\ULPR LU WX YHOWXL PDQH JXQGDL *HULDLรฃJยกU VWDXU LNLGXJQRQXVLJU รฅLDLUYยกOLPDรฅLQJVQLXRWLLรฃLOJDLNDPEDULR STARDAS VXVLHU]LQ V 7DLQHVHQDWYยกSULW\UXVLNDOEDEHW 1LHNLQDPDLSDรฅYHOJ Vยณ 'DXJDLO $รฃQHQRULXรฅLORSODXNRXรฅJDXWLWRGยกOQXW\OยกVLXLUQHSDVDN\VLXNSDVDN\WLWXUยกWDX 6.,5*$,/$ 1XWLON LU QHNDOEยกN, vaidila. Tau bus geriau ir mums ramiau. 6XVWRM V YยกO WLHV VNREQLPLV 7DYR รฃLUGLV QHQXYRNLD PรŒVร MDXVPร WDYR NDQNOLDL QHVXWHLNV PXPV VWLSULQDQรพLRVJDOLRVNXULRVPHVGDEDUWLHNUHLNDODXMDP%HWDWHLVODLNDLNXULรWXGDUQHQXMDXWL LUVXSUDVPXVYDLGLORVQHWLUWRNLHNDLSWX-LHVXGยกVGDLQDSLHPXVLUPรŒVรGDUEXV 67$5'$6 7HEXV WRV GDLQRV XJQLQJHVQยกV QHJX PDQR 1RUV NUDXMX SDSOXNXVL PรŒVร รฃDOLVSDJLHรฅDOLHSVQRMDPรŒVรGLHYDLEHWNHUรฃWRJDLVUSDNXUWLMรŒVรNUรŒWLQยกVHDรฃQHSDMยกJLX DAVAINIS VXGDXรฅ VNXPรฃรพLXยณNUรŒWLQ

-LVรพLDOLHSVQRMDVHQLDL %875,0$6/LDXNLVYDLGLOD6NDXGXPXPVEHWDYRNDOEร 67$5'$67DLSDEXVNLWLรฃPLHJR$UYHOWXLNDLP\QDLYDGLQRPรŒVรWยกYXVQDUVLDLVLDLV OLHWXYLDLV"7XNXQLJDLNรฃWLLUMรŒVรพLDHVDQWLHMLEDMRUDLยณNDURรฅ\JLus!.. 9LVLW\OL,รฃSDQLรŒUร SDรฅYHOJ V $U JDO GDEDU QHEHYHUWD J\YHQWL WDP NXULV SDPLO V /LHWXYRV JDUE QRUL MRV LHรฃNRWLNDLSNDGWยกYDLLUSURWยกYLDLLHรฃNRGDYR" SKIRGAILA VยกGDVL 7DXWรOLNLPRWXQHQXPDQDLYDLGLOD7XSDรฅยณVWLSUDHLWยณNXULWDX MDXQDPDUWยกVJURรฅLXVSLQGL$SLHDWHLWยณWXQHJDOYRML 3DยกP VWDXU UDQNRQ ,รฃU\WรLUYDNDUร Lรฃ SLHWร LU รฃLDXUยกV DSVXSR รฃDOยณ PรŒVร GLHYร SULHรฃDL 9RNLHรพLDL LU OHQNDL NDODYLMX LU XJQLPL QDLNLQD NUDรฃW R NLWRV WDXWRV WHLNLD MLHPV SDJDOED 0HV QHLรฃJDOยกVLP DWVLODLN\WL SULHรฃ YLV SDVDXOยณ 3LODVLY\QRLUDWJHULDLรฃWDXUยกV6WDWRMDWJDOLUDWVLVWRM VYยกOLPDรฅLQJVQLXRWL '$8*$,/$'LHYDLQHVXJHEDDSJLQWLPรŒVร-รEHVLODLN\GDPLYHOWXLYLVLSUDรฅรŒVLPH DAVAINIS VXGURรฅ VยณVNREQLVNXPรฃรพLX 7LHVVDNDLNDGWDYH3HUNรŒQDV 67$5'$6$UHVDWHXรฅPLUรฃ LUDรฃWXULXMXPVSULPLQWLNDGVHQLWยกYDLQHELMRMRPLUWL -LHWLNYHUJXYยกVEDLGยกVL 6.,5*$,/$7XNXULVSUDHLWยณรฃLUG\QHรฃLRMLJHULDXรฅLQDLSUรŒVรOLNLP %875,0$67DYRSURWยกYLDLSUรŒVรรฅHPยกMHJ\YHQRNDLSSDWVDLHVLVDN V SKIRGAILA. Pasakyk, kokis likimas juos iลกtiko? 3ULยกM V ยณ VNREQLV DWVLUHPLD ยณ MDV rankom).รคXYRRNXULHOLNRWDSRYHUJDLV 1XVLJU รฅ VQXHLQDQXRVNREQLร 67$5'$6 7HรฅรŒVLP LU PHV EHW รฅรŒVLP JDUELQJDL NDLS QDUVLรMร WยกYร SDOLNXRQLPV GHUD7XRPHWLUSDW\VSLNรพLDXVLPรŒVรQHGUDXJDLWXUยกVGLGรฅLXRWLVNDGEXYRPHMร prieลกai. 6.,5*$,/$$รฃQHQRULXVDYRPLUWLPLWHLNWLSULHรฃXLJDUEยกV %875,0$6$QNVWLJDPLQLPXPVUDXGYDLGLOD0HVGDUJ\YHQWLQRULPH '$8*$,/$-HLGLHYDLQHEHLรฃJDOLPรŒVรJLQWLJLQVLPยกVSDW\VNDLSยณPDQRPH STARDAS DWVLVWRM V UรŒVรพLDL ,U รฅรŒVLWH WLN EH JDUEยกV NDLS QLHNรฃDL 1รŒQDL MรŒV PRNLQDWHOLDXGยณEDLOLQJDLDWVLรฅDGยกWLGLHYรXรฅNXULรJDUE PLUGDYRMรŒVรWยกYDLRU\WRMWRMLSDWL OLDXGLV MXV SDPยกJGรฅLRGDPD DWVLรฅDGยกV VHQ\ SDSURรพLร YHMD XรฅรฅHOGLQV WDNXV ยณ WยกYร QDรฃODLรพLร NDSXVLUSDPLUรฃรฃYHQWPรŒVรGDLQรNDOE 6.,5*$,/$0HVWXULPHWยกY\Q JHOEยกWLLUWDXW 'LHYDLVWHVLUรŒSLQDNULYLDL 6XVWRM V ties skobnimi).7LNVDYRNDOERVLUSDSURรพLรPHVQLHNXRPHWQHSDPLUรฃLPH '$8*$,/$,UGLHYรQHDWVLรฅDGDP0HVWLNDSJDXQDPHPรŒVรSULHรฃXV STARDAS NDUรพLDL QXVLรฃ\SVRM V` 1HXรฅPLUรฃLWH VDNRW 2 GDEDU DUJL MDX QHVLGLGรฅLXRMDWHJXGรLUOHQNรNOHJHQD"2WXSDWVDLNXQLJDLNรฃWLDUQHGDรฅQLDXรฃQHNLJXGLรฃNDL


QHJX OLHWXYLรฃNDL NDOEL" -รŒVร QDPXRVH EDMRUDL DU QHJLUGยกWL VYHWLPRV NDOERV GDUJL YRNLHรพLร PรŒVร SLNWร SULHรฃร NDOERV" 3DVLรฅYDOJ V DSOLQNXL -รŒV W\OLWH" %HW\OยกGDPL VXVLODXNVLWH NDG SURWยกYLDLGDXVRMHVXVLJยกG\VMRJMLHPVJLPยกWRNLQLHNรฃLQJLSDOLNXRQ\V %875,0$66XPXPLVJHULVXPXPLVYDOJDLXรฅYLHQรVNREQLรEHVยกGยกGDPDVLUPXV niekini. SKIRGAILA (pildamas vyno). 7X PDQR VYHรพLDV $รฃ JDUELQJDL WDYH SULยกPLDX LU YDLรฃLQX1HVLHONNDGSDVLJDLOยกWDXMRJWDXEXYDXJHUDV *HULDY\Q STARDAS VXGยกM V UDQNDV PDOGDXMDPDL 3DNODXV\N PDQ V NXQLJDLNรฃWL LรฃJLQN OHQNXVLUYRNLHรพLXVGUDXJHVXMรGLHYDLVLรฃWยกYรรฅHPยกVLUYLVDรฃDOLVJDUVLQVWDYRYDUG 6.,5*$,/$ $รฃ PDORQLDL NODXVLDX WDYR JUDรฅLร GDLQร LU GDU NODXV\VLX EHW YDOG\PR UHLNDOXRVHWXPDQQHSDWDUยกMDV STARDAS DWVLVยกVGDPDV 9DGLQDVL YHOWXL Dรฃ NDOEX LU QHEยกUD WLHPV YLOWLHV NXULH PDQR NDLS Dรฃ" 3DVLOLNVLW DNOL LU NXUWL QHEHLรฃJLUVLWH WยกYร EDOVR LU WROLDX HOJVLWยกV NDLS NDG HOJยกWยกVLNLรฃLRO" SKIRGAILA รฃLXUNรฃรพLDL 7DX QยกUD UHLNDOR UรŒSLQWLV NDLS Dรฃ SDVLHOJVLX (Imdamas WDXU

 *HUN PDQR Y\Q GDLQXRN PXPV VDYR JUDรฅLDV GDLQDV ยฒ WR Dรฃ WDYH SUDรฃDX EHW WDYR SDWDULPรPDQQHUHLNLD *HULDWDXU LNLGXJQR 67$5'$61HYLHรฃQDJยกWLรพLDDWY\NDXEHWNDGLรฃJLUGDXGLHYรEDOV9DLYDUJDVMXPV LU DPรฅLQD JยกGD MHL LU MรŒV WR EDOVR LรฃJLUVWL QHSDQRUยกVLWH (Visi tyli. Butrimas VยกGL QXOHLG V JDOY 'DXJDLOD EDUELQD SLUรฃWDLV ยณ VNREQLV Lรฃ SDQLรŒUร ยณ 6WDUG รฅYDLUXRGDPDV 'DYDLQLV QHUDPLDLMXGD6NLUJDLODQDXMDLSULVLS\O VWDXU JHULDLรฃOยกWRLUรฃ\SVRGDPDVรฅLXULยณ6WDUG .RJLMรŒVW\OLWH".RQLHNRQHNDOEDWH" DAUGAILA. Tu jau gLUGยกMDLPรŒVรรฅRGรฅLXV.JLPHVGDXJLDXWXULPSDVDN\WL" TARNAS ยณยกM V SHU GXULV .XQLJDLNรฃWL YRNLHรพLDL SDV SLOLHV YDUWXV 6DNRVL 2UGLQR SDVLXQWLQLDLHV STARDAS DWVLNยกO V SLNWDL *HULDX รฅรŒWL รฃLWDP QHODLPLQJDP NUDรฃWXL QHJX WDLS YHUJLรฃNDL DSOHLVWL GLHYXV WDLS EDLVLDL QXVLGยกWL SURWยกYLร YยกOยกPV รคHQJ V Lรฃ XรฅXVNREQLร Ne YLHWDPDQรพLDMรŒVรWDUSH$รฃMXPVQHEHVYHรพLDVQHEHGUDXJDVLUQHEHGDLQLXVMรŒVรJยกGRV SKIRGAILA LรฃJยกU V VWDWR WDXU DQW VNREQLร LU DWVLNHOGDPDV Daugaila, pasitiksi VYHรพLXV (Stardui). O tu vaidila, dar padainuosi mums rytojaus puotoje, kurioj pavaiลกinsime VYHWLPรฃDOLXV7HLรฃJLUVWDLUMLHNRNLรJUDรฅLรWXULPHGDLQร 67$5'$6 -HL PDQR NDQNOLDL QHVXรฅDYยกMR MรŒVร VLHOร VDYR VW\Jร DLGX JDOJL VXรฅDGLQV PLUWLHV GHMDYLPX 'DXJLDX QHEHLรฃJLUVLWH PDQR GDLQร WX NXQLJDLNรฃWL LU MรŒV VXQ\N EDMRUDL ยฒQLUW V GURรฅLD NDQNOLDLV ยณ รฅHP LU MLH SDE\UD รฃLSXOLDLV Mirkite, kankliai! (Atsiklaupdamas WLHV VXGXรฅXVLDLV NDQNOLDLV LรฃWLHV V ยณ MXRV UDQNDV -รŒV LU Dรฃ รฅLOR SODXNR VXVLODXN V /LHWXYDL EHWDUQDXGDPLMRVVรŒQรVLHOEHรฅDGLQGDPLรฃLWRMรฃDO\GDXJLDXQHEHUHLNDOLQJLHVDPH

III 9LOQLDXV $XJรฃWRVLRV SLOLHV PHQยก *DQD GLGHOLV NDPEDU\V 6LHQRV QXGDรฅ\WRV WDPVLDL JHOVYDVSDOYD$QWVLHQรVXNDELQWLEULHGรฅLรUDJDLLUยณYDLULRVUรŒรฃLHVJLQNODL'HรฃLQLDPHNDPSH GLGHOยกVVNREQ\VDSOLQNXLNยกGยกVVXDXJรฃWRPLVWHNLQWRPLVDWUDPRPLV6NREQLรJDOHDXJรฃWHVQยก Xรฅ NLWDV NยกGยก SR NXULRV SDNRMDLV SDNORWD PHรฃNHQD 3DVLHQLDLV VXRODL LUJL XรฅNORWL รฅYยกULร kailiais. DAUGAILA ยณHLGDPDV VX MXR GX NU\รฅLXRรพLDL DSVLรฃDUYDY EDOWRPLV VNUDLVWยกPLV VX MXRGDLVNU\รฅLDLVDSVLUHQJ

'RYDQRNLWHNLOQLHMLSRQDLNDGSDWVDLPรŒVรYDOGRYDVVXWLNWLMรŒVร QHJDOยกMR9DNDUEHPHGรฅLRGDPDVSDYDUJRLUDรฃQHGUยณVDXGUXPVWLMDPSRLOVLR VARTENBERGAS YLGXU\ PHQยกV VWRYยกGDPDV 2 PHV NXNOรŒV NU\รฅLDXV WDUQDL nereikalaujame tokios augลกtos savo Ordinui pagarbos. '$8*$,/$ 0HV MรŒVร QHODXNยกPH 9LVL VYHรพLร NDPEDULDL XรฅLPWL LU NRO NDV


NLOQLHVLHPVSRQDPVWHNVรพLDDSVLVWRWL7XRMOLHSVLXSDUXRรฃWLORYDVLUYLVDNDVUHLNLDSDWRJLDL YLHรฃQDJยกWLDXJรฃWRVNLOPยกVVYHรพLDPV 9$57(1%(5*$6 0HV YLHQXROLDL EH WR GDU NDUHLYLDL QHVDPH SULSUDW SULH SDWRJXPร3DSUDVรพLDXVLDVNDPSHOLVQXROLHWDXVLUYยกMRDSVLJLQWLPXVYLVDLSDWHQNLQD .(//(5,67DPLVWDVDNDLSLO\GDXJVYHรพLรHV$UQHSDVODSWLVรฅLQRWLNDVMLH\UD" VARTENBERGAS (nutraukdamas pirลกtines). *DO WRV UรŒรฃLHV DXJรฃWL VYHรพLDL NXULHPV WXULPHWXRMDXPรŒVรSDJDUESDUHLNรฃWL" '$8*$,/$ 1XR NXULR ODLNR SLO\ YLHรฃL /\GRV NXQLJDLNรฃW\Wยก JDUVDXV 0DQLY\GR GXNWยก MRVLRV WยกYDV \UD รฅXY V NRYRMH VX JXGDLV WLHV 6PROHQVNX LU WRGยกO ML EXYR \SDWLQJRMH VHQR $OJLUGR JORERMH 2 YDNDU DWY\NR GX OHQNร ULWHULDL LU VX MDLV GLG\VLV NULYLV 0DW\WL JDUELQJDVWDLYLHรฃSDWVQHVULWHULDLSDO\GRYDLQRUVSDW\VQHSUDVWLรฅPRQยกVUHLรฃNLDMDP\SDWLQJ SDJDUE VARTENBERGAS GยกGDPDVSLUรฃWLQHVDQWVNREQLร Toki nepaprasti pasiuntiniai su VYDUELDLVWXUยกMRDWY\NWLUHLNDODLV" DAUGAILA SUDVNยกVGDPDV UDQNDV 0XPV QHรฅLQRPL YDOGRYร VXPDQ\PDL -LH QHSUDW WDUWLVVXPXPLV'RYDQRNLWHGLGรฅLDLJHUELDPLHMLULWHULDL 7XULX SDWVDL SULรฅLรŒUยกWL NDG DWLWLQNDPDL SDUXRรฃWร WRNLHPV QHWLNยกWLHPV VYHรพLDPV SDWRJXPXV 0DQDX QXYDUJLQR MXV LOJD NHOLRQยกLUSDQRUยกVLWHSDVLOVยกWL 9$57(1%(5*$6 1HVLYDUรฅ\N EDMRUH LU QHVLUรŒSLQN 0HV YLHQXROLDL OยกEDXWL QHSUDW '$8*$,/$$WVLรVLXY\QRLรฃJHUWLLUXรฅNVWLรขHLPLQLQNRDNLVWXULYLVNPDW\WLNDV UXRรฃLDPDJDUELQJRVNLOPยกVVYHรพLDPV(Iลกeina). VARTENBERGAS QXVLLPD VNUDLVW DWVLVHJD NDODYLM LU GHGD Mยณ DQW NยกGยกV รขDOP SDGยกMR DQW VNREQLร 1XEUDXNGDPDV UDQND SHU YHLG Gudrus stabmeldys! Daug iลก jo QHVXรฅLQRVL KELLERIS QXVLLPD รฃDOP LU GHGD DQW VNREQLร 7HQ SDW QXPHWD VDYR VNUDLVW

 Tu PDWHL NLHN รพLD PHUJLQร SLO\MH" 9LVDV YDLQLNDV $WVLVยกG V NXQLJDLNรฃรพLR NยกGยกQ LU LรฃWLHV V kojas). Linksmai gyvena Lietuvos valdovas. VARTENBERGAS VยกVGDPDVNยกGยกQ .DLSVWDEPHOG\V9HOWXLWLNGXPLDNULNรฃรพLRQLร pasauliui akis savo krikลกtu. KELLERIS DWVLVยกVGDPDVWLHVLDL รขYHQWXNU\รฅLXPLVLHNLXNDGPDQUHWDLWHNRPDW\WL WRNLร JUDรฅLร PHUJHOLร NDLS QรŒQDL DWVLWLNWLQDL รฃLWDP VWDEPHOGรฅLR PLJ\ 3DVWHEยกMDX JUDNรฃรพLDV NDLSVWLUQDV$NLUYHGDJLMRVPDQHยณSDJXQG VARTENBERGAS VHNGDPDVMRQXRWDLN Kaip tikros pragaro dukterys. Tik bailios ODEDLODXNLQยกVGDULUPDQDXYHQJLDPรŒVร KELLERIS SDVLยกP VNDODYLMSDVLUHPLDMXR 3HUYLVNHOLRQ SDNDQNDPDLPDWยกP NDLSEDLVLDLPรŒVรQHNHQรพLDQDXMLHMLGUDXJDL VARTENBE5*$6 9\UDL GDU VWHQJLDVL SDVOยกSWL VDYR MDXVPXV %HW Mร moterys, manau, neiลกmoko tiek veidmainiauti. KELLERIS (pasikeldamas).6LHNLXSURWยกYLรNDODYLMXNDGYLVรJUDรฅLDXVLRMLYLVWLNEXV PDQRDQNVรพLDXQHJXDรฃLรฃรพLDLรฃY\NVLX VARTENBERGAS LPGDPDV NDODYLM QXR VNREQLร .DLSR ULWHULV VNDLVW\E

SDรฅDGยกM V Dรฃ QHJLUGรฅLX WDYR รฅRGรฅLร 3DVWDW V NDODYLM WDUS NRMร LU SDVPDNU DWUยกP V ยณ UDQNHQ 7LN EรŒN DWVDUJXV SUDรฃDX WDYH GLHYREDLPLQJDVLV EUROL QHNLUรฃLQN รฃLWร ODXNLQLร YDSVYรNROGDULรฃMร medaus laukiama. 1HXรฅPLUรฃNNXULDPWLNVOXLHVDPHEUROLRJURVPHLVWHULR LUNDSLWXORSDVLรVWLยณรฃLSUDNHLNWรฃLUรฃLรรฃDOยณ KELLERIS (su grimasa)./LDXNLVWDLSVX PDQLP NDOEยกM V -XN Dรฃ WDYH JHUDL SDรฅยณVWX VNDLVWXROL 0ยกJVWL VYHWLPRWHULDXWL ODELDX QHJX Dรฃ EHW WDLS NDG รฅPRQLร DN\V QHPDW\Wร ยฒ Mยณ prieidamas). $รฃ PDQDX WX QHNDUW HVL SDVLJDLOยกM V NDG QยกUD รฃLDPH SDVDXO\MH WRNLR WDPVDXV NDPSHOLRNXULUSDWV'LHYDVQLHNRQHEHPDW\Wร 6ยกGDVLNยกGยกQQHWROL9DUWHQEHUJR 9$57(1%(5*$6 7DX JL XรฅWHQND WDPVLRV QDNWLHV (Nenoromis juokiasi). Iลก


3DY\VOLR PHLW¡OLDL MDX DWLGÌP¡ þLRQ LU PXGX \SDWLQJDL DWVDUJÌV WXULPH EÌWL ² .HOOHU³ QXVLNUHLS V äLÌU¡NNDGVDYROHQJYXEÌGXQHSUDUDVWDLGDUERNXULRG¡OHLHVDPHNDSLWXORþLRQ SDVLÐVWL KELLERIS PDXVW\GDPDVDQWSLUãWRåLHG Prarasiu ir atsakysiu. Tau kas? VARTENBERGAS VDOGåLDL O\J SDãLHSGDPDV Dievobaimingasis mano brolis XåPLUãR NDG Dã HVX GUDXJH VLXQþLDPDV 7YLUWDL SDEU¡åGDPDV Kapitulo instrukcijos liepia NODXV\WLPDQRSDWDULPÐ KELLERIS (pašiepdamas). Taip, taip, pamenu: turime GUDXJH DSJDXGLQ¡WL OHQJYDEÌGåLXV ODXNLQLXV åPRQHV (Šypsodamasis). 7LN JXGUXVLV EUROL PDQDX NDG ORNLÐ NXULHãLDPODXåHJXOLPHVQHEHDSJDXVLPH VARTENBERGAS (piktai). Broli Kelleri!.. (Atsistoja). KELLERIS DWVLVWRM V åHQJLD SULHNLQ ³ PHUJHO NXUL QHWLN¡WDL ³¡MR NDPEDULQ LU SDPDþLXVL VYHþLXV VXVLODLN¡ PLQXW¡O O\J VXPLãXVL (L JUDåXROH (LN DUþLDX Dã WDY V MXN nenuskriausiu. 9DUWHQEHUJDV Y¡O V¡GDVL PHUJLQD QXVWHEXVL WLNUDL VXVLODLNR Tu dabar NULNãþLRQ¡WXQHWXULEDLG\WLVåPRJDXVNXULVNU\åLÐQHãLRMD 2/,* $ãQHãLRMXNU\åLÐQXRJLPLPRGLHQRVLUQHDQWUÌEÐNDLSWXEHWãLUG\MH KELLERIS GDUDUþLDXSULHLGDPDV 0DWDXNDGWDYROLHåXYLVDãWUXVNDLSNU\åLXRþLR NDODYLMDV*HUDLNDGWXGUVL$ãP\OLXPRWHULVNXULRVY\UÐQHELMR 2/,* (išdiGåLDL 0DQRW¡YDV0LQJDLOD²QDUVXVEDMRUDV-LVYLVXRPHWV¡GLGHãLQ¡M NXQLJDLNãþLR MR WDU\ERMH -LV PDQH PRN¡ QLHNR QHELMRWL 7LN WRNLÐ åRGåLÐ NDLS WDYR Dã QHVX JLUG¡MXVLPÌVÐMDXQLPDVNLWDLSNDOEDVLVXPHUJHO¡PLV%HWMÌV²VYHWLPRVãDOLHVåPRQ¡VR ten kiti papratimai. Pas mus kalba, kad ten pikta šalis. KELLERIS OLQNVPDLQXVLWHLN V 7HEÌQDJDUE¡WDYRQDUVLDPW¡YXLNDGMLVWDYHGUVL LãDXJLQR%HWNRG¡OWXPDQDLEDODQG¡OHNDGPÌVÐãDOLVSLNWD" 2/,* 7RG¡ONDGWHQJ\YHQDSLNWLåPRQ¡V7DLSNDOEDYLVLNXULHþLDHVWL KELLERIS GåLDXJVPLQJDL 1HWLHV VDNR EDODQG¡OH 6NDLVþLRPV PHUJHO¡PV PHV ODEDLJHULLUWDLSDWLJUHLWDLSDWLUVL7XWRNLDQDUVLJUDåLLUWRG¡OPDQODEDLSDWLQNLPHUJHOH QRUV NDLS PDWDX QHP¡JVWL VDYR YDOGRYR GUDXJÐ %HW Dã WLNLXRVL NDG PDQH SDPLOVL JHULDX VXVLSDåLQXV 'DUDUþLDX³MSUL¡M V 6NDLVWXROHWDY VPDQODEDLUHLNLD 2/,*  (slinkdama nuo jo atgal). Jei tau patarnauti reikia, pasišauk tuos, kurie tam SDVWDW\WL$ãQHYHUJ¡LUQHWDUQDLW¡ LãGLGåLDL aš esu dukt¡JDUVDXVEDMRURNXULVJDUE¡MSDV NXQLJDLNãW³ KELLERIS QHYDQXVWHELQWDVSUDVNHþLDUDQNDV O, dabar aš gerai matau, nors seniau QHEÌWDXWLN¡M VNDGSUDQ\NRãLDPHNUDãWHYDLãLQJXPDVMHLþLDJLPXVLLUDXJXVLGDLOLOLHWXYDLW¡ WDLSNDOEDVXVYHWLPRVãDOLHVVYHþLX 2/,* $ãHVXJLPXVL.LHYHNXUQXRVHQÐODLNÐDSVLJ\YHQ PDQRW¡YDLLUSURW¡YLDL -LHWHQEXYRQXR*HGLPLQRPHWÐ'DEDUNXQLJDLNãWLVSDUVLNYLHW¡PDQHVXW¡YXVDYRSLOLQEÌWL SULH/\GRVNXQLJDLNãW\W¡VNXULVN\U¡VDXåPRQD KELLERIS. Oho! (LinguRGDPDV JDOY $ã WDLS LU PDQLDX NDG WX QH YLHWLQ¡ EHW VYHWLPRV ãDOLHV SDXNãW\W¡ $UJL JDO¡MR WRNLD OHOLMD LãG\JWL /LHWXYRV NODPS\Q¡VH NXU YLHQ GLOJ¡O¡V DXJD" .RG¡O WDYH SDUVLNYLHW¡ YDOGRYDV" $U PDåD þLD EXYR JDUVLRV JLPLQ¡V PHUJDLþLÐ" 2/,* .XQLJDLNãW\W¡2QDNULNãþLRQ¡RþLDYLVLODEDLQHNHQþLDNULNãþLRQLÐ KELLERIS. Štai kas yra? Bet tu myli juos. 1XVLMXRN V Ar ne tiesa? (Dar labiau SULVLDUWLQ V *UDåXROHDãJ\YHQLPRSXV DWLGXRWDXXåYLHQWDYRSDEXþLDYLP 2/,*  QXVWHEXVL WUDXNLDVL QXR MR DUþLDX ³ GXULV 'DEDU Dã PDWDX NDG WLHV VDNR kurie piktai apie jus kalba. KELLERIS YLVDUþLDXSULHMRVVOLQNGDPDV 1HWLN¡NMDLVEDODQG¡OH(Rodo ant savo SLUãWR åLHG 7X PDWDL åLHG DQW PDQR SLUãWR" -LV åYDJD YLVRPLV VSDOYRPLV NRNLRPLV WLN GHJDYDLYRU\NãW¡3DQDãDXVQHWXULQHLMÌVÐYDOGRYDVQHLMRVXåDG¡WLQ¡ 3ULVLDUWLQ VSULHMRV tyliai).7XM³JDXVLWLNDWHLNPDQRNDPEDULQNDLXåJHVSLO\YLVRVXJQ\V'DUDãWXULXGDXJLDX


EUDQJLร SDSXRรฃDOร NXULร SDY\GยกV WDX YLVRV รฃLR NUDรฃWR PHUJLQRV 2OLJยก QXVWHEXVL SDUDXGRQXRMD LU รฃRND SHU GXULV %HWJL GXU\VH DNLPLUNVQยณ VXVLODLNR DWVLJU รฅLD LU รฅYLOJWHULD OLQNVPDยณ.HOOHUยณ VARTENBERGAS UรŒVรพLDL %UROL .HOOHUL QHXรฅPLUรฃN WX YLHQXROLV 7XULX WDYH SHUVSยกWLNDLSRY\UHVQ\VLV KELLERIS (sujaudintas). Penkiomis .ULVWDXV รฅDL]GRPLV VLHNLX ML EXV PDQR รขLXR DWYHMX Dรฃ WXULX JHU XRVO รขYHQWR -XUJLR MLHWLPL VLHNLX Dรฃ SDQDรฃLRV QHVX GDU PDW V $WVLJU รฅ Vยณ9DUWHQEHUJ 7XSDVWHEยกMDLNRNLRVVWDPELRVMRVNUรŒW\V$" 2 OรŒSRV OรŒSRV $N LรฃEXรพLXRVLX MDV 0DWHL NDLS VWDLJD SDUDXGR MRV YHLGDL" %H DEHMR QDNWLPLV M NDQNLQD JHLGXOLDL LU GDEDU YLVDL QHEHWHNV UDP\EยกV NRO DWHLV SDV PDQH %ยกJLRMD SR PHQ sujaudintas). VARTENBERGAS SDVLSLNWLQ V Broli... KELLERIS QHGXRGDPDV MDP NDOEยกWL VXPRMD UDQND $N Dรฃ รฅLQDX NDG EUROLV QH VHVXRQRUVWXQRUยกWDLNDGรพLDEรŒWรVHVXR,UDรฃLUJL\SDรพMHLWRMLVHVXREรŒWรML(Trindamas delnus).(WLUVXVSLHJVNDLDรฃMSDNXWHQVLX

IV $XJรฃWRML 9LOQLDXV SLOLV 'LGHOยก PHQยก DUND ยณ GYL GDOLV SDGDOLQWD $QWURMH VNREQ\V SDUXRรฃWRVSXRWDL0HQยกMVXVLULQN VYHรพLDLVWRYLQLXRMDEรŒUHOLDLVLUรฃQHNXรพLXRMD$WVNLUDLODLNRVL NU\รฅLXRรพLDL .HOOHULV LU 9DUWHQEHUJDV /HQNDL LUJL DWVNLUDL Mร NHWXUL รฅPRQยกV +HQULNDV 0D]RYLHWLV -RQDV 6NDUEHNDV =LQGUDPDV Lรฃ 0DรฃNRYLFร LU -RQDV Lรฃ %\FKRYR. -LH DUรพLDX SULH GXUร0DW\WLYLVLODXNLDWLNWDLNXQLJDLNรฃรพLR.DLWLNMLVSDVLURGRSLUPDMDPNDPEDU\VNXELDL prieina Henrikas ir Skarbekas. HENRIKAS MAZOVIETIS รฅHPDLQXVLOHQN V Garbingiausiasis valdove!.. SKIRGAILA VXVLODLN V $ JLUGยกMDX NDG VLUJDL *HUDL NDG SDVYHLNDL LU JDOL QรŒQDL dalyvauti mano puotoje. +(15,.$60$=29,(7,6*LUGยกMDXNDG/LHWXYRVYDOGRYDVPยกJVWDYDLรฃLQWLVYHรพLXV 'DรฅQDLMRSLO\VNDPEDSXRWRVOLQNVP\Eยก 6.,5*$,/$$รฃGDรฅQDLOLQNVPLQXRVLXEHWWLNVXVDYDLVLDLVGUDXJDLV6XVYHWLPDLVLDLV DรฃQHPยกJVWXSXRWDXWL(Nori eiti). HENRIKAS MAZOVIETIS SDVWRGDPDVMDPNHOL $รฃQHWXUยกMDXGDUSURJRVPDW\WL /LHWXYRV YDOGRY QHL VX MXR SDNDOEยกWL QRUV WDYR EUROLV NXQLJDLNรฃWL WLNยกMRVL NDG Dรฃ WLHN QHXรฅWUXNVLX5HLNDOร\UDWLHNGDXJ1RUยกWDX dabar... SKIRGAILA รฃLXUNรฃรพLDL $รฃ QHQRULX GDEDU NDOEยกWL DSLH UHLNDOXV 0DWDL Dรฃ WXULX VYHรพLร-LHLUJLWXULUHLNDOร$SLHMXRVNDOEยกVLPNLWXU -21$66.$5%(.$60DQรฃYLHVLDXVLDVLVNXQLJDLNรฃWLEUDQJLNLHNYLHQDYDODQGยกOยกR DรฃMDXSXV PยกQHVLRODXNLXNDGLรฃJLUVWDLPDQREDOVLUYLVYHOWXL 6XGยกM VUDQNDV 0HOGรฅLX WDYHJDOLQJLDXVLDVLVYDOGRYH0LHODรฃLUGLQJLDXVLR'LHYRYDUGXWDYHPHOGรฅLXDWNUHLSWL ยณPDQR รฅRGยณ QRUV รฃLDQGLHQ GยกPHVยณ 6NLUJDLOD VWRYL ยณ MXRV รฃRQX LU JDOY QXOHLG V VXUDXN V NDNW NODXVR 1XRรฃDOLDX VWRYยณ NU\รฅLXRรพLDL รฅLรŒUL ยณ MXRV LU DSLH NDรฅN NDOEDVL 7X PXV ยณ SXRW SDNYLHWHLYDOGRYH6XQNXOLQNVPLQWLVNDLรฅLQDL NDG รฃDOLD UDXGD QXVNULDXVWD VLHOD 1DรฃODLWยกV DรฃDURVVXQNLRVNDLSรฃYLQDV'LHYRWHLV\EยกVVYDUVW\NOยกVH SKIRGAILA รฃLXUNรฃรพLDL .DVPDQGDUERNDGWHQNDรฅNDVYHUNLDQXVNULDXVWDV3XRWRQ Dรฃ MXV รฃLDQGLHQ NYLHรพLX LU QRULX OLQNVPLQWLV EHW QH JDOYRWL NDG WHQ NDรฅNDV QXVNULDXVWDV 1XVNULDXVWรYLVXRPHW\UDGDXJ HENRIKAS MAZOVIETIS OLรŒGQX EDOVX $LWUรŒV EXV PXPV WDYR YDOJLDL NDUWรŒV JยกULPDLJDUELQJDVLVYDOGRYHNDGQHQRULLรฃJLUVWLPรŒVรSUDรฃ\PR 6.,5*$,/$.DGWXQHEรŒWDLPDQRSLO\VYHรพLDVDรฃWDXSDVDN\WDXQHQRULOLQNVPLQWLV su manim, eik ลกalin ir nekliudyk man. รคHQJLDยณSULHNยณ 


HENRIKAS MAZOVIETIS Y¡O MDP SDVWRGDPDV Šviesiausiasis kunigaikšti, tu XåJDXQL 9LHãSDW³ 'LHY NXULR LQGLJQXV VHUYXV VXP LU VDYR EURO³ JDUELQJ OHQNÐ NDUDOLÐ kuriam aš atstovauju. 6DOGåLDL 7HEÌQD SXRWD PDORQL WDYR PXPV SDODQNXPX UDPLQDQþLX VNDXVPWRVNXULRVOLNLPXWDYREUROLVEHDEHMR\UDVXVLUÌSLQ V SKIRGAILA VXVWRM VDWVLJU åLD³MXRVLUWYLUWDL $SLHNMXGXNDOEDWHãYHQWLNDL" -21$6 6.$5%(.$6 0XGX NDOEDPH DSLH /\GRV NXQLJDLNãW\W NXUL QHODLVY¡MH kankinasi tavo pily. 6.,5*$,/$,ãNXUåLQDLNDGMLQHODLVY¡MNDQNLQDVL" JONAS SKARBEKAS. Ji sLHORMDVL QHV WX M SULHYDUWD VXODLNHL NHOLRQ¡MH ³ 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãW³ NXULDP SULNODXVR MRV ãLUGLV LU UDQND $ã WDL åLQDX NDLS MRV GYDVLQLQNDV VLHORV QXUDPLQWRMDVNXULDPMLDWY¡U¡VDYRãLUG³ SKIRGAILA QLHNLQDPDL ³ M³ SDåYHOJ V Veltui tokiam kaip tu atidengia savo paslaptis. %HWWDPMLPRWHULãN¡ HENRIKAS MAZOVIETIS (su malonia šypsena). Šviesiausiasis kunigaikšti, tavo EUROLVG¡OMDPWLNåLQRPÐSULHåDVþLÐSDVN\U¡M0R]ÌUÐNXQLJDLNãþLXLNXULDPWXULSULNODXV\WL jos ranka. SKIRGAILA (tvirtai). Ji priNODXVR PDQ LU Dã MRV QLHNDP QHXåOHLVLX 7RNVDL PDQR SDSUDWLPDVNSD¡PLDXWDLPDQR +(15,.6 0$=29,(7,6 QXVLOHQNGDPDV LU SUDVN¡VGDPDV UDQNDV O jei ji QHSDQRU¡VWDYREÌWL" äLÌU¡GDPDVMDP³DNLV .DVJDOLSULYHUVWLODLVYYDOGRY VXMXQJWLVDYR OLNLP su tuo, kurio ji nenori? 6.,5*$,/$ âYHQWLNH WX QRU¡WDL VNDLW\WL PDQR ãLUG\MH NDLS VDYR NYDLORMH NQ\JRMH .DVWDXGDUERNRQRULLUNRQHQRUL/\GRVNXQLJDLNãW\W¡" +(15,.$6 0$=29,(7,6 7X VXODXåHL EUROLR SDåDGXV LU SDNHQNHL MR WLNVODPV .DLSR MR DWVWRYDV Dã SUDãDX WDYH NXQLJDLNãWL DWLWDLV\WL åLQJVQ³ NXULV WDYR JDOLQJDP EUROLXL bus nemalonus. 6.,5*$,/$7XMRDWVWRYDVMLVWDYRYDOGRYDVLUWHåLQRNLVVXMXR0DQQ¡UDUHLNDOR galvoti apie tai, kas jam malonu, kas ne. +(15,.$60$=29,(7,6.DãWXULXWXRreikalu pranešti garbingiausiajam mano valdovui? 6.,5*$,/$3UDQHãNMDPNDGþLDYLVLWXULQRU¡WLNRDãQRULXGDU\WLNDãOLHSLX-LV tai supras, jei nepamiršo, kad ir patsai buvo valdovas. 6NLUJDLOD Y¡O QXVLJU åLD LU åHQJLD SULHNLQEHWMDPLãNLWRVSXV¡VSDVWRMDNHOL6NDUEHNDV JONAS SKARBEKAS VNXE¡GDPDV ³ SULHãDN³ Šviesiausiasis kunigaikšti, VNULDXVGDPDVQDãODLW WXUÌVWLQL9LHãSDW³'LHYLUJDOLQHWHNWLDPåLQRGDQJXMHJ\YHQLPR SKIRGAILA VXPRM V UDQND 1HGLGHO¡ QHODLP¡ *DOLQJDVLV 3HUNÌQDV VWLSUHVQLV QHNDLSNLWLGLHYDLRGDXVRVãDOLVJUDåHVQ¡QHJXWDYRGDQJXV HENRIKAS MAZOVIETIS QXVWHE V Su kuo mes kalbame? Nejaugi su NULNãþLRQLãNRVãDOLHVYDOGRYX" SKIRGAILA VXVLODLN VLãSDQLÌUгM³SDåYHOJ VLãO¡WR $ãGDUQHåLQDX JONAS SKARBEK$6.DLSWXU¡V QXVLPLQWL EUROLV VXåLQRM V WDYR GDUEXV LU NDOEDV 3DN¡O V UDQN LãWLHVWX SLUãWX DXJãW\Q -R UÌVW\E¡V DXGUD SDYRMLQJD QHW JDOLQJLDXVLHPV valdovams. 6.,5*$,/$ $ã QHVLG¡PLX JUDVLQLPDLV NRO MLH QHY\NGRPL EHW QHP¡JVWX NDL PDQ grasina, šventike. +(15,.$6 0$=29,(7,6 'RYDQRN YDOGRYH MHL WDX SUDVLWDU¡PH QHPDQGDJLX åRGåLXNXULVJDO¡MRWDYHXåJDXWL0XGXQHQRULPHWDXJUDVLQWLNDGDJDOLPHSUDã\WLSDVLJDLO¡N QDãODLW¡VMRVNDUãWÐDãDUÐ 6.,5*$,/$%HSDVLJDO¡MLPRDãHVXWLNVDYRSULHãDPVEHWWXQHUDVLMÐPRWHUÐWDUSH JONAS SKARBEKAS VXG¡M V UDQNDV Aš maldauju tave visu kuo, kas tau yra


EUDQJXãYLHVLDXVLDVLVYDOGRYH7DYRPRWLQRVY¡OH SKIRGAILA (nekantriai). .R QHLãJDYDL JUDVLQLPDLV QHLãJDXVL Lã PDQ V LU PDOGDYLPX$ãQHNHQþLXWÐNXULHSUDãRMHLMLHQHHOJHWRVLUQHVNXUGåLDL +(15,.$6 0$=29,(7,6 ,U QHE¡UD YLOWLHV UDVWL WDYR ãLUG\ PDORQ¡V JDUELQJDVLV valdove? 6.,5*$,/$ .DV PDQR UDQNRM WDL PDQR QRUV WDL EÌWÐ QH SULHãR EHW GUDXJR kalavijas. 1XVLJU å VãRQXLãSDQLÌUгMXRVåLÌU¡damas).-HLMÌVOHQNDLQRULWHNRLãPDQ V JDXWLM¡JDSDLPNLWH QXVLã\SVRM V jei išgalite... HENRIKAS MAZOVIETIS QXOHLG VJDOYOLÌGQXEDOVX Šviesiausiasis kunigaikšti, OLÌGQDEXVWDYRSXRWRVOLQNVP\E¡PXPVNXULHQHVXUDGRPHWDYRãLUG\SDODQNXPR SKIRGAILA NUÌSWHO¡M VSHþLDLV $ãJLVDNLDXMXPVNDGSXRWDLWXULEÌWLVDYRODLNDV LU UHLNDODPV VDYR /LQNVPLQWLV JDOLPD WLN NDGD GDUER QHGLUEL LU UHLNDOXV XåPLUãWL *DOY OLQNWHO¡M V VYHþLÐ OLQN 0DWRWH YDOJLDL MDX SDJDPLQWL WDXU¡V SULSLOWRV 9LVL WLN ãHLPLQLQNR ODXNLD R MXGX PDQH VXWUXNG¡W 6NLUJDLOD HLQD ³ SDUXRãW MDP YLHW 3ULH MR GDEDU SULHLQD .HOOHULVLU9DUWHQEHUJDVRNLHNY¡OLDXLUULWHULDLOHQNDL VARTENBERGAS åHPDL QXVLOHQN V UHLNãGDPDV SDJDUE Galingasis Lietuvos valdove, sveikinu WDYH ODLPLQJDL PHGåLRMXV 0XGX VX EUROLX .HOOHULX URGR UDQND³ .HOOHU³ NXULV QXVLOHQNLD NXQLJDLNãþLXL ODEDL JDLO¡MRP¡V NDG SDVLY¡ODYRP LU DWY\N WDYR SLOLQ QHJDO¡MRP GDO\YDXWL SDVLOLQNVPLQLPH NXU³ NLHNYLHQDV WLNUDV NDUHLYLV WXUL P¡JWL <SDþ JDLO¡MRVL EUROLV .HOOHULV NXULV GDU QHWXU¡MR LNL ãLRO SURJRV PDW\WL JDOLQJ /LHWXYRV YDOGRY

.HOOHULVQXOHQNLDJDOY 6.,5*$,/$0DORQXPDQMXGXPDW\WLVDYRSLO\1HSDWRJXEXYRPHGåLRQHYDUJLQWL VYHþLDLGDUSRNHOLRQ¡VYDUJÐQHDWLOV¡M KELLERIS. Mes kareiviai SULSUDW SULH å\JLR YDUJÐ .DULDXWL LU PHGåLRWL PHV QLHNXRPHWQHSDYDUJ 9$57(1%(5*$61HSURJRVSDPHGåLRWLWDYRJLULÐSDPDW\WLPXPVJDLODEHW NDG WLHNODLNRQHPDW¡PSDODQNDXVYHLGRPÌVÐ2UGLQRGUDXJR SKIRGAILA VX DWLGåLD ³ M³ SDåYHOJ V ULPWDL Ar mes esame draugai, ar priešai, ateitis turi dar parodyti, vokieti. VARTENBERGAS QXVLOHQN V Garbingiausiasis valdove, gaila, kad iki šiol QHWXU¡MDX SURJRV WDY V SDPDW\WL WDGD ãYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNãWL EÌWDL ³VLWLNLQ V NDG PHV NU\åLXRþLDLWLNULWDYo draugai esame. 6.,5*$,/$7HEÌQLHWDYRåRGåLDLWLHVD KELLERIS LãGLGåLDL 5LWHULROÌSRPYLHQWLNWLHVDSULGHUD HENRIKAS MAZOVIETIS SUL¡M V GUDXJH VX =LQGUDPX LU -RQX Garbingiausiasis YDOGRYH ãWDL OHQNÐ ULWHULDL NXULH PDQH DWO\G¡MR ³ JDUVLM WDYR SLO³ QRUL SDW\V SDUHLNãWL WDX VDYRSDJDUE(Rodydamas).=LQGUDPDVLã0DãNRYLFÐLU-RQDVLã%\FKRYRåLQRPLYLVRMOHQNÐ šaly savo karo darbais riteriai. 6.,5*$,/$*LUG¡MDX 3DåYHOJGDPDV³MXRV äLQDXWDLSODþLDLLãJDUV¡M LUNDODYLMX ir protingais patarimais vardai. .UHLSGDPDVLV ³ MXRV 0DþLDX -XGX .URNXYRM SULH PDQR brolio šono. 9$57(1%(5*$6 *DLOD WLN NDG MÐ NDODYLMDL QHV\N \UD SDVLGDUEDY SULHã NULNãþLRQLãNLDXVL2UGLQ =,1'5$0$6 Lã 0$â.29,&Ï LãGLGåLDL SDN¡O V DXJãW\Q JDOY Prieš klastingus YRNLHþLXV²QRULSDVDN\WLULWHUL VARTENBERGAS LãGLGåLDL .DV HLQD SULHã ãYHQWRVLRV 0DULMRV 2UGLQ WDV HLQD SULHãNDWDOLNÐWLN\ENXULRVJ\Q¡MDLHVDPH JONAS iš BYCHOVO. Neteisingas tai riteris, kuris taip loja. Galiu tai kiekvienoj vietoj ir kiekvieQXPHWXNDODYLMXDUNLUYLXS¡VþLDVDUUDLWDV³URG\WLMHLWLNWDPQHSDVLSULHãLQV QXVLOHQN VNXQLJDLNãþLROLQN NXQLJDLNãWLVNXULRVYHþLDLHVDPH 9$57(1%(5*$60DORQXPDQEÌWÐLãP¡JLQWLVDYRJLQNODVVXWRNLXJDUVLXULWHULX


VXVLUยกPXV LU JDUE SHOQ\WL %HW SDVLXQWLQ\V HVX LU JURVPHLVWHULXL DWVWRYDXMX EH MR OHLGLPR QHJDOLXSULLPWLPDORQDXVรฃLUGรฅLDLSDVLรŒO\PR KELLERIS (ramiai). 5DVLP OHQNDL SDWRJร ODLN LU PDQR NDODYLMDV YLVXRPHW MXPV patarnaus. Nemanykite, kad kovos su jumis vengiam. (Duoda Jonui UDQN NXUL WDVDL SDVSDXGรฅLD 6.,5*$,/$.RYRPVVDYRODLNDVSXRWDLVDYR3URJRVGDUWXUยกVLWHVXVLWLNWLVXJLQNOX rankoje, o dabar geriau โ€” su taure. =,1'5$0$6Lรฃ 0$รข.29,&ร 7LHVD WDYR YDOGRYH 7LNUDV ULWHULV WXUL รฅLQRWL NDGD MDP VX JLQNOX SURJD NDG VX WDXUH NUHLSWLV ยณ SULHรฃ 'XRGD UDQN 9DUWHQEHUJXL WDVDL M SDVSDXGรฅLD Nevengsime vienas antro nei karo, nei taikos metu. 6.,5*$,/$ 2 GDEDU PHWDV ยณ SXRW NXUL PรŒVร ODXNLD (LQD LU VยกGDVL SDJDPLQWRM YLHWRM MDP SDUXRรฃWD NยกGยก VX DXJรฃWD XรฅSDNDOLR DWUDPD JRWLรฃNR VWLOLDXV .LWL VYHรพLDL VXVยกGD VXROXRVH 9LVD WDL DWOLHNDPD W\ORMH 0HWD รฅYLOJVQยณ DSOLQNXL DU VYHรพLDL MDX \UD XรฅยกP VDYR vietas)./LQNVPLQNLWยกVPDQRLUPDQRNUDรฃWRGUDXJDL2MรŒVULWHULDLQHVLSLNWLQNLWMHLQHYLVNDV PรŒVรSXRWRMNDVWXUยกWรEรŒWLNULNรฃรพLRQLรฃNRMรฃDO\PHVGDUQHVXVSยกMRPHYLVRNRSUDPRNWL.LHN EHVLVWHQJยก VHQL PรŒVร GUDXJDL OHQNDL LU YRNLHรพLDL PHV YLV WLN QHJDOยกMRPH SDVLVDYLQWL NDV PXPVVYHWLPD$PรฅLXVPRNยกGLHYREDLPLQJLHMLPรŒVรNDLP\QDLLUNDODYLMXLUXJQLPLNUDXMR QHVLJDLOยกGDPLWLNURVJDLOHVWLQJRMR'LHYRWLN\ERVEHWPHVDSDN WYLUWDLODLNยกPยกVVDYRNODLGร LUQHDSNHQWยกPWรNXULHPVWXUยกMRPHWLNGยกNLQJLEรŒWL/LQNVPLQNLWยกVGDEDUNLOQLHML VYHรพLDL LU PDQRรฃDOLHVGUDXJDLLUWHEรŒQDWDUSPรŒVรWDLNDSHUDPรฅLรDPรฅLXV LENKAI (vienXรฅRGรฅLX Amen. VARTENBERGAS GLHYREDLPLQJDL VXGยกM V UDQNDV LU SDNยกO V DNLV DXJรฃW\Q รขYHQWDVLV PรŒVร 2UGLQDV VHNGDPDV ,รฃJDQ\WRMR QHNDOรพLDXVLR $YLQยกOLR SDY\]GรฅLX \UD SDVLU\รฅ VDWOHLVWLYLVDVPXPVSDGDU\WDVVNULDXGDVLUXรฅPLUรฃWLYLVXVXรฅJDXOLRMLPXV0HVQรŒQDL ODLPLQJLWXRNDGNDWDOLNรWLN\ERVรฃYLHVDSDJDOLDXSDVLHNยกรฃยณLNLรฃLROVWDEPHOGLรฃNNUDรฃW'ยกO WRPHVWDPUHLNDOXLQHPDรฅDLSDVLGDUEDYXVLRรฃYHQWRMR2UGLQRDWVWRYDLQรŒQDLWLNUDLSDVLUHQJ

SDVLGรฅLDXJWL-ร‹6ร laime, garbingiausiasis Lietuvos valdove. SKIRGAILA NDUรพLDL QXVLรฃ\SVRM V 0HV LUJL QHXรฅPLUรฃLP MรŒVร GDUEร YRNLHรพLDL WLN VWHQJVLPยกV GDEDU XรฅPLUรฃWL NDV PXV LNL รฃLRO VN\Uยก LU WHEรŒQD QรŒQDL SLUPRML PDQR WDXUยก Xรฅ GUDXJLQJ JURVPHLVWHUยณ NXULV SDVLรVGDPDV WRNLXV รฅ\PLXV ULWHULXV PรŒVร SDVYHLNLQWL VXWHLNยก PDQQHSDSUDVWRVJDUEยกV ,PDWDXU UDQNRQLUQRULLรฃJHUWL6YHรพLDLLUYLVLNLWLLรฃVN\UXV6WDUG LU6NXUGXOยณDWVLVWRMD HENRIKAS MAZOVIETIS LUJL SDNLO V .ULNรฃรพLRQLรฃNRVH รฃDO\VH ยณSUDVWD PDOGD YDOJLร LU JยกULPร SDODLPLQLPX SUDGยกWL รฅHPยกV YDOGRYร SXRWD /HLVN PDQ WDL DWOLNWL SULHรฃ LรฃJHULDQWรฃLWDXU JDUVXVLVYDOGRYH 6NLUJDLODรฅLรŒULยณMยณLUW\OLDLVWDWRWDXU DWJDO VARTENBERGAS. Kai puotoj dalyvauja Didysis Marijos Ordino kuratorius, jis tai turi atlikti! HENRIKAS MAZOVIETIS LรฃGLGรฅLDL Plocko vyskupas, Krokuvos kapitulo SUDHSRVLWXV SUDHODWXV OHQNร NDUDOLDXV DWVWRYDV LU SDWDUยกMDV WXUL SLUPHQ\EยกV WHLV SULHรฃ XรฅLPDQรพLXVDXJรฃรพLDXVLDVYLHWDVNU\รฅLXRรพLXV KELLERIS (Vartenbergui tyliai). /LDXNLV EUROL 'LGHOยก รพLD JDUEยก ODLPLQWL VWDEPHOGรฅLRSXRWD VARTENBERGAS (Kelleriui taip pat tyliai). Negaliu nusileisti pasauliniam dvasininkui, dargi lenkui. (Garsiai Henrikui). Savo asmeniu ลกventojo Ordino grosmeisteriui DWVWRYDXMXMRJDUEยกVHVXVDXJRWRMDV HENRIKAS MAZOVIETIS. Mano asmeniu atstovaujamas didysisOHQNรNDUDOLXVMR GLG\EยกVHVXVDUJDV KELLERIS (paniekinamai). *URVPHLVWHULR SULHPHQยกMH JDOLQJHVQL YDOGRYDL QHNDLS tavo karalius, iลกtisas valandas laukia. HENRIKAS MAZOVIETIS XรฅVLJDY V .XQLJDLNรฃWL WDYR QDPXRVH XรฅJDXQD WDYR EUROLRLUYLHรฃSDรพLRSDVLXQWLQยณ


SKIRGAILA (tvirtai, pakeltu balsu)./LHWXYRVYDOGRYDVQHWXULVDXYLHãSDþLÐãYHQWLNH RG¡ONRMÌVJLQþLMDW¡VDãQHåLQDX(Ironiškai). Bet Jeigu negalite susitarti ir atlikti, kas reikia, teatlieka popas Jonas. +(15,.$6 0$=29,(7,6 1HSDOLHVLX YDOJLÐ LU J¡ULPÐ VFKL]PDWLNR SDODLPLQLPX VXEMDXURWÐ SKIRGAILA VWHE¡GDPDVLVNUÌSWHO¡M VSHþLDLV $UJLMLVDLQHNULNãþLRQLÐãYHQWLNDV" 9$57(1%(5*$6 -LV KHUHWLNDV -R YLHWD QH þLD VX PXPLV EHW SUDJDUH WDUS SDVPHUNWÐMÐ SKIRGAILA EDOVX ³ ãYHQWLN Pope Jonai, pope Jonai, ar girdi? Jie sako, kad tu QHWLNUDVãYHQWLNDVLUWDYRYLHWDQHþLDEHWSUDJDUH$UMLHWLHV NDOED" â9(17,.$6-21$60HOXRMDMLHSUDNHLNWLHMLORW\QLNDLLUWXMDLVQHWLN¡NPDORQXVLV PÌVÐYDOGRYH%HPÌVÐWLN\ERVQ¡UDNLWRVWLNURVSDVauly. 6.,5*$,/$.DVMXPLVSDWLN¡V-LHNDOEDNDGWXPHOXRMLWXVDNDLNDGMLHRNULYLV SRULQDNDGMÌVYLVLPHOXRMDWHLUMXR aš dar tikiu. +(15,.$6 0$=29,(7,6 .XQLJDLNãWL DU XåJDXOLRWL PXV NYLHWHL V¡VWL Xå WDYR VNREQLÐ" SKIRGAILA. Šventike, aš dar gHUDL QHSDå³VWX MÌVÐ SDSURþLÐ 0DQ V GDU QLHNDV QHPRN¡ NDLS PDQR EURO³ OHQNÐ NDUDOLÐ %HW MHLJX NDV WUXNGR MÌVÐ SDSURW³ V¡VLPH JHUWL LU YDOJ\WLNDLSNDGVHQLDXSDVPXVV¡VGDYR VARTENBERGAS (tyliai, Henrikui).3RWRNLãJLUGDXODLPLQWLãLWSXRWXåOHLGåLX WDX1HGLGHO¡JDUE¡ +HQULNDVVXPLã VW\OL -21$6 6.$5%(.$6 $ã WRV JDUE¡V LPXRVL NDG WXU¡WDX SURJRV GUDXJH VX PDOGD SDVLÐVWL³$XJãþLDXVLRMRVRVWDWVLGÌVLPXåVLHOGDUQHSUDUHJ¡MXVLLUXåWDYRNXUDWRULDX SXLN\E¡VSDJDXW KELLERIS. Ei, t\O¡NNDSLãRQLQNH5LWHULXLSLNWåRGåLDXML 6NDUEHNDVNDOEDPDOGHO ODLPLQDSXRWLUYLVLV¡GDVL.XU³ODLNYDOJRW\O¡GDPLSDVNXLSUDGHGDYLHQLNLWLNDOE¡WL SKIRGAILA ³ NU\åLXRþLXV -XPV QHSDWLQND PÌVÐ YDOJLDL LU J¡ULPDL -LH SUDVWL LU QHVNDQÌV.LWRNLÐHVDWHSULSUDW QDPLHSDVMÌVÐYLHãSDW³ .(//(5,6 0DULHQEXUJR SLO\ SDV EURO³ JURVPHLVWHU³ QRUL SDVDN\WL DXJãþLDXVLDVLV NXQLJDLNãWLâYHQWDPH2UGLQHQ¡UDYLHãSDþLÐLUSDWVMLVDLYDOGRYÐQHWXUL VARTENBERGAS. Mes, vienuoliai, prastai valgom ir geriam, ir mums tavo, JDUELQJDVLVYDOGRYHYDOJLDLJDUGÌVLUVNDQÌVWLNPLGXVWDYRPÌVÐJDOYDLSHUVWLSUXV 6.,5*$,/$0HVGDUQHSUDWXUW¡MRPHNDGWROLPÐãDOLÐVDOGÐY\QJHUWXPH,NLãLRO PXVYLVLSO¡ãGDYRRGDEDULUPHVHVDPHNULNãþLRQ\V ².HOOHU³ Gerk UDPLDLULWHULOLHWXYLãN PLGÐWXSDVGUDXJ(šypsodamasis) oþLDGDUODXNLQ¡ãDOLVLUQLHNREORJRWDXQHJUHVLD .(//(5,6 $ã JHULX 7LN QHVX SULH MR SULSUDW V LU WLHN LãJHUWL NLHN QRJ¡WÐVL QHSDM¡JLX SKIRGAILA. Taip, šitas midus ne toks gardus, kaip0DULHQEXUJRUÌVLRY\QDL.DLGDU MDXQDVEXYDXLUJDUELQDXPÌVÐVHQXVGLHYXVDãVYDMRMDXMÐSDUDJDXWL0DULHQEXUJRSLO\%HW GDEDU QHEHWHNV NULNãþLRQ\V HVDPH LU WXULP WDLNLQJDL J\YHQWL NDLS NDG NULNãþLRQLãNRPV tautoms pridera. KELLERIS (erzindamas). Gaila! +(15,.$6 0$=29,(7,6 0HV QXRODW PHOGåLDP $XJãþLDXVLM³ 'LHY VXVWLSULQWL GUDXJLãNXPR MDXVPXV WDUS NDWDOLNLãNÐ NUDãWÐ YDOGRYÐ LU QHSULOHLVWL NULNãþLRQLãNR NUDXMR pralieti. 6XG¡M V UDQNDV DNLV DXJãW\Q SDN¡O V 7HSDODLNR DPåLQM WDLN $XJãþLDXVLDVLV pasaulio Valdovas. .(//(5,6 7DV 'LHY SUDãR WDLNRV NXULV ELMR 0XPV Q¡UD UHLNDOR QHV SDW\V JDOLP apsisaugoti. -21$6 6.$5%(.$6 0HV åLQRPH NDG MÌV YRNLHþLDL QLHNR QHELMRWH QHW SDWLHV Dievo. -21$6Lã%<&+2927DLNRVSUDãR'LHYNXQLJDL²MÐ tai dalykas. Bet mes mielai


LรฃPยกJLQWXPHVDYRJLQNOXVยณMรŒVรVSUDQGXVYRNLHรพLDL VARTENBERGAS (Skirgailai, taikingai). .RGยกO WDX QHSDUDJDXWL NXQLJDLNรฃWL 0DULHQEXUJR Y\QR" 0รŒVร รฃYHQWDVLV 2UGLQDV YLVXRPHW PDORQLDL SDPDW\V JDOLQJ /LHWXYRV YDOGRY VDYR VYHรพLX EUROLV JURVPHLVWHULV SDYDLรฃLQV Mยณ, kaip vaiลกina galingiausius pasaulio YDOGRYXVรขYHQWDVLV2UGLQDVGDรฅQDLPDWRSDVVDYHYDLQLNXRWXVVYHรพLXV 6.,5*$,/$ %LMDX NDG MรŒVร JDUGรŒV YDOJLDL LU VDOGรŒV Y\QDL SDNHQNWL PDQ JDOL QRUV dabar mes ir esame draugai. KELLERIS. O gDLOD รฃYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNรฃWL NDG PHV GDEDU GUDXJDL 0HV EรŒWXP geresni prieลกai nekaip draugai. JONAS SKARBEKAS SDVLSLNWLQ V 7HQHLรฃJLUVWD$XJรฃรพLDXVLDVLV'LHYDVWDYRQHGRUร รฅRGรฅLรULWHUL SKIRGAILA ยณ .HOOHUยณ SDรฅYHOJ V 7X PDQDL YRNLHWL" .DV รฅLQR DWHLWยณ" %HW WX PDQ SDWLQNLยฒHVLDWYLUDVY\UDVLUNDOELNPDQDL HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLVWRM V In vino veritas! Matai, ลกviesiausiasis NXQLJDLNรฃWLNRNLWDXGUDXJDLNU\รฅLXRรพLDL7LNOHQNDLLรฃWLNLPLWDX1HLEODLYDVQHLJLUWDVOHQNDV to nepasakys, nes jo mintyse ir ลกirdyje lietuviui vien tik draugiลกki jausmai. 6ยกGDVL =,1'5$0$6 Lรฃ 0$รข.29,&ร 7LHV SRQDV NDOEL /LHWXYLV YHUWDV NDG MDP OHQNDV EรŒWรGUDXJDV VARTENBERGAS. Brolis Kelleris apsvaigo nuo stipraus tavo midaus, ลกviesiausiasis kunigaikลกti, ir WXQHVLGยกPยกNMRQHY\NXVLDLVMXRNDLV -21$6Lรฃ%<&+292.U\รฅLXRWLVWLNJLUWDVWLHVVDNREODLYDVMLVYLVDGDVXNWDLNDOED SKIRGAILA (Vartenbergui).7DYRGUDXJDVDWYLUDVY\UDVRWXODSยกDUJDOGDUNDรฅNDV apgaulesnis. +(15,.$60$=29,(7,69LONDVDYLQยกOLRNDilyje. VARTENBERGAS DWVLVWRM V UรŒVรพLDL XรฅVLJDY V .XQLJDLNรฃWL WX XรฅPLUรฃWL NDG Dรฃ esu riteris ir galingojo Ordino pasiuntinys. SKIRGAILA QXVLMXRN V $รฃ SDMXRNDYDX YRNLHWL R WX XรฅVLJDYDL $U Dรฃ QHJDOLX juokauti, kaip kad tavo draugas juokauja? (VarWHQEHUJDV SLNWX รฅYLOJVQLX ยณ NXQLJDLNรฃWยณ SDVLรฅLรŒUยกM VLรฃOยกWRDWVLVยกGDVXVLUDXN VUรŒVWXVLPDWDXU SLODPLGDXVLUJHULD Ei, Starde. .XU WDYR NDQNOLDL" .RGยกO Dรฃ GDU QHJLUGรฅLX MรŒMร VW\Jร EDOVR" $U JDO WX SDPLUรฃDL WDV GDLQDV NXULRPLV DXGULQDL PรŒVร รฃLUGLV" 3DURG\N VYHWLPWDXรพLDPV NDG LU PรŒVร รฃDO\ PRNDPH GDLQD SDJHUEWLNDUรฅ\JLRQDUVXP STARDAS VยกGยกGDPDV JDOH VNREQLร 9DOGRYH MDX QHEHLรฃJLUVL PDQR NDQNOLร 7X รฅLQDL NDG Dรฃ MXRV VXGDXรฅLDX ยฒ QHEHUHLNDOLQJL MLH WDX VX QDXMDLV GUDXJDLV EHVLOLQNVPLQDQรพLDP 6.,5*$,/$6WDUGHDUWXSDPLรฃDL"1HMDXJLPDQDLNDGPHVNULNรฃรพLRQLPLVWDS MDX QHPยกJVWDPHPรŒVรVHQรGDLQร"%HMรOLHWXYLVQHLYLHQRVGLHQRVJ\YHQWLQHEHJDOL 67$5'$67DLS%XYRODLNDLNDGDGDLQDOLHWXYยณO\GยกMRQXRJLPLPRGLHQRVLNLNDSR 7DGD ML JDUVLDL VNDPEยกGDYR PรŒVร รฃDO\ 'DLQXRGDYR WDGD YDLGLORV GDLQXRGDYR NDUHLYLDL GDLQXRGDYR DUWRMDL GDLQXRGDYR VHQL LU MDXQL LU VNDLVรพLRVLRV PHUJHOยกV 7DGD YLHรฃSDWDYR GDU UDPLOLQNVP\EยกPรŒVรรฃDO\PLรฃNDLLUJLULRVรฃLODLLUรฃODLWDLGรฅLDXJVPXGDUรฃODPยกMR'DEDUir jie QXWLOR LU QXPLUยก QHEHVNDPED GDLQD QHSULWDULD MDL JLULร รฃODPยกMLPX WHQ QHEยกUD MDX PรŒVร JDUELQJรGLHYร 6.,5*$,/$6DNDXWXSDPLรฃDL6WDUGH$UXรฅPLUรฃDLNDGHVLNULNรฃรพLRQLV STARDAS QHLJLDPDL NUDLS\GDPDV JDOY Ne, kunigaikลกti. Aลก noriu gyventi, kaip NDG PรŒVร VHQL WยกYDL J\YHQGDYR LU JDUELQWL WXRV GLHYXV NXULXRV MLH JDUELQGDYR $รฃ WยกY\QHL OLNVLXLรฃWLNLPDVNDGLUYLHQXLYLHQDVEรŒVLX SKIRGAILA VXรฃXN V Vaidila! 5รŒVรพLDL Tu perdaug pasitiki mano palankumu dainiaus vardui. Kad nepasielgtau su tDYLPNDLSVXWXRNXULV/LHWXYRVYDOGRYXLQXVLGยกMR 67$5'$6$รฃPLUWLQHELMDXYDOGRYH0DQVHQLDLPHWDVGDXVRQQHVรพLDQHEHOLNRNDV daryti.


SKIRGAILA PLQXW¡O åLÌUL ³ M³ 0DWDX WX ãLDQGLHQ GDXJ LãJ¡UHL VWLSUDXV PDQR PLGDXV $ã QRULX NDG WX PDQ SDGDLQXRWDL DSLH JDUVLXV 0LQGDXJR å\JLXV DSLH *HGLPLQR åXYXVLR QXR YRNLHþLÐ UDQNRV GDUEXV DSLH NUXYLQDV . VWXþLR NRYDV QLHNãLãNDL SDVPDXJWR OHQNÐNDUDOLDXVSDQLHNLQXVLRPDQRJDUE¡VåRG³ +(15,.$6 0$=29,(7,6 -LV QXVLG¡MR VWDEPHOG\V GDU EHEÌGDPDV .ULNãþLRQLãNRMRGRUXPRãYLHVDGDUQHEXYRSDOLHWXVLMRVLHO SKIRGAILA SLNWDL ³ M³ SDåYHOJ V 7DLS WDLS äLQDX 7DGD MÌV GDU WLN PRN¡WH M³ (Stardui). Girdi, Starde. Palinksmink mane daina. Nejaugi Lietuvos valdovas turi jieškoti sau GDLQLDXVNDLSLUGLHYÐVYHtimose šalyse? STARDAS. Veltui liepi valdove: tu mano dainos vistiek nebeišgirsi. SKIRGAILA. Aš matau, vaidila, tu šiandien nori likti mano priešu ir erzini mano NDQWU\E .RG¡O WX QHQRUL PDQ SDGDLQXRWL" .DQNOLÐ QHWXUL" (Ploja rankom tarnams, kurie stovi pULHGXUÐ Ei, tuojau suraskite ir atneškite Stardui kanklius. SKURDULIS SDN\OD Lã YLHWRV HLQD ³ PHQ¡V YLGXU³ LU DWVLVWRM V WLHV NXQLJDLNãþLX .RG¡OMLVQHQRULQÌQDLWDXGDLQXRWL URGR³6WDUG klausi tu? Aš tau atsakysiu, kunigaikšti. 7RG¡O NDG MÌV SDNODXV¡W LU VXVLELþLXOLDYRW VX åPRQ¡PLV NXULH EXYR \UD LU YLVDGRV EXV SLNþLDXVL PÌVÐ SULHãDL LU WLN MLHãNR NDG JDO¡WÐ PXV SUDåXG\WL 3DNODXVNLWH N PHV HVDPH MLHPVSLNWRSDGDU NDGSHUMXRVPÌVÐåHP¡NUDXMXSDUDXGR R GDQJXV JDLVUÐ JDLVUDLV" .XR mes MLHPV QXVLG¡MRPH NDG SHU MXRV PÌVÐ YDLNDL OLNR QDãODLþLDLV R VNDLVþLRV PHUJHO¡V SDQLHNRVPRWLQRPLV"$ãJDOLQJXGLHYÐVHQDVWDUQDVVDYRDNLPLPDW VYLVXVMÐ piktus darbus, VDNDX WDX /LHWXYRV YDOGRYH LU MXPV EDMRUDL SHU MXRV GDEDU PÌVÐ åHP¡ QXVWRV GHUOLDXV GDYXVL VRGDL ² YDLVLÐ R J\YXOLDL ² SULDXJLPÐ R WLH NXULH DWVLUDV WXRMDX åXV 3HU MXRV QXWLOV PÌVÐ ãDO\ GDLQRV LãQ\NV OLQNVP\E¡ JHGXOX DSVLJDXEV ODXNDL LU JLULRV QHV SUDåÌþLDL VDYH SDVN\U¡WH SULSDåLQ VDYR GLHYDLV SLNWÐ DW¡MÌQÐ åLDXULXV Gievus, kurie buvo, yra ir bus PÌVÐ SULHãÐ GLHYDL .RG¡O DWVLåDG¡MRWH VHQÐMÐ PÌVÐ JHUÐ GLHYÐ NXULH QLHNXRPHW Q¡UD MÌVÐ QXVNULDXG QLHNXRPHWDSY\O MÌVÐW¡YÐLUSURW¡YLÐ" .MÌVSDMXVLWHNDLUÌVWXVLV3HUNÌQDVSUDELOVVDYRJDOLQJXEDOVXQXRNXULRVXGUHE¡V GDQJXV LU åHP¡ MÌVÐ EXWDL MÌVÐ QDXMÐMÐ GLHYÐ ãYHQW\NORV LU SDNODXV MXV NRG¡O QXR MÐ QXVLJU å¡WHNRG¡OM³SDQLHNLQRWXåJHVLQ MRDPåLQDVXJQLV" $UJDOODXNLDWHNDGQDXMLHMLGLHYDLMXVDSJLQWÐQXR3HUNÌQRUÌVW\E¡V" .MÌVSDVDN\VLWHVDYRVHQHOLÐLUSURVHQHOLÐY¡O¡PVNXULDVMÌVLãYLMRWHLãVDYRQDPÐ LNLãLROMÐVDXJRMDPÐQXVWRMRWHMRPVWHLN QDNWLHVPDLVW" .RG¡OWXYDOGRYHLUMÌVþLDVXVLULQN EDMRUDLQHVDNRWHãLWLHPVDW¡MÌQDPVNDLS NDG VDN\GDYRMLHPVMÌVÐW¡YDLHLNLWHLãPÌVÐNUDãWRNUDXJHULDLLUåLDXUÌVåPRQ¡V(LNLWHGUDXJH VXVDYRGLHYDLVSO¡ãULDLVLUåLDXULDLVNDLSMXVSDW\VLUQHNOLXG\NLWPXPVUDPLDLJ\YHQWLNDLS kad gyventi ir mes norime! 3DVLåYDOJ V DSOLQNXL OLQJXRGDPDV JDOY %HW MÌV W\OLWH LU SXRWDXMDWHVXMDLVNDLSRVXELþLXOLais ir savo draugais. %$-25Ï%$/6$, ²1HQH-LHQ¡UDPÌVÐGUDXJDL ²7HåÌQDMLHSLNWLHMLNUDXJHULDL ²*¡GDPXPVYDOGRYH — Šalin juos!.. ²0DORQLDXPDQV¡G¡WLW¡YRODLGRWXY¡VHQHJXXåYLHQÐVNREQLÐVXMDLVNXQLJDLNãþLR puotoje! SKIRGAILA (pakiO V VXGDXåLD NXPãþLX ³ VNREQLV 7\O¡NLWH MÌV (Piktai dairosi DSOLQNXL %DMRUDL QXULPVWD 7LN NDLNXULH GDU QLDXULDL åLÌUL ³ NXQLJDLNãW³ LU ³ VYHþLXV EDUãNLQGDPL SLUãWDLV ³ VNREQLV $UWLPLDXVL NXQLJDLNãþLXL EDMRUDL V¡GL JDOYDV QXOHLG åHP\Q 9DUWHQEHUJDVLUOHQNDLVXPLã

 KELLERIS (Skarbekui).1DNNDSLãRQLQNH"$UWXPRNLWDLSJLQWLãYHQWM%DåQ\þL NDLSãLVVXUDPE¡M VVWDEPHOG\VVDYRQHWLNUXVGLHYXV" -21$6 6.$5%(.$6 $ã MDL WDUQDXMX ãYHQWD PDOGD R MÌV åHPLQDWH VDYR LãGLGåLX


åLDXUXPX KELLERIS (išGLGåLDL 7\O¡N NDSLãRQLQNH $ã 0DULMRV 3DQHO¡V ãYHQWRMR 2UGLQR ULWHULVLUNU\åLXLWDUQDXMX1HWXPDQHWHLVL 9$57(1%(5*$6 0XPV Q¡UD þLD WHLV¡MÐ 0XV JDOL WHLVWL WLN 9LHãSDWV 'LHYDV LU ãYHQþLDXVLRML0DULMD HENRIKAS MAZOVIETIS (tyliai). Teis ir teisdami pasmerks! ..

V 9LOQLDXV $XJãWRMRMH SLO\ NDPEDULXRVH NXU WDSR DSJ\YHQGLQWD NXQLJDLNãW\W¡ 2QD 'XRQXW¡'LGHO¡PHQ¡PROLQ¡DVODLUSDVLHQLDLVVXRODLLãNORWLORNLÐNDLOLDLVNDPSHVNREQ\V SULHãDLV VXROHOLV .XQLJDLNãW\W¡ V¡GL SDV VNREQLÐ NDPS LU YHUSLD. Su ja verpia dar kelios mergos. Verpdamos visos dainuoja. 9DLSÌW¡SÌW¡ãLDXUDVDLY¡MHOLV 9DLEDU¡PDQHMDXQDVDLEHUQHOLV .DGDãPHUJHO¡åRGåLRQHODLNDX .DGDãMDXQRMLMDXNLWSDPLODX« 6SURJRãLUGHO¡NDLSVRGHOLHSHO¡, 7HP¡DNHO¡VNDLSWDPVLQDNWHO¡« 21$ '82187 ³¡MXV 2OLJHL OLDXMDVL GDLQDYXV LU YHUSXV 7X EXYDL WX PDWHL M³" 2OLJ¡OLQNWHO¡MDWHLJLDPDLJDOY .MLVWDXVDN¡"äDG¡MRDWHLWL" 2/,*  LPGDPD YHUSVW³ 6DN¡VL DWY\NVLV NDL WLN EDLJVLV VDYR PDOGDV 6¡GDVL Xå kuodelio). Ak, vDOGRYHNDGWXEÌWDLPDþLXVLNRNLVSDVPXVDWY\NRULWHULVLãYRNLHþLÐåHP¡V $XJãWDV VWLSUXV NDLS åXRODV JUDåXV NDLS ELMÌQ¡OLV 7RNLR PÌVÐ MDXQLPR WDUSH Dã GDU QHVX PDþLXVL 21$ '82187  9RNLHþLDL SLNWL LU åLDXUÌV åPRQ¡V /DLPLQJDV WDVDL NXULR DN\V QLHNXRPHWMÐ Q¡UDPDþLXVLRV 3,502-,0(5*$*HULDX³MXRVQHLQHåLÌU¡WL'DUXåNHU¡V $1752-,0(5*$6XåLQRVLWDGDNDV\UDSLNWDVYRNLHWLV 2/,* .DLSMLVJDOLEÌWLSLNWDV-HLWRNVJUDåXVLUMR akys taip linksmai juokiasi? JONAS SKARBEKAS ³¡M V VXVWRMD vidury kambario). 7HVLH SDJDUELQWDV -¡]XV Kristus. 21$ '82187  ,U PHV M³ JDUELQDP (Atsistojusi). Aš tave liepiau pakviesti. Gal VXWUXNGåLDXWDYRPDOGãYHQWDVLVY\UH" JONAS SKARBEKAS VXG¡M VPDOGLQJDLUDQNDV $ãPHOGåLDX9LHãSDW³'LHY NDG VDYRPDORQHWHLNWÐVLQXUDPLQWLLUDSãYLHVWLWDYRVLHO 21$'82187 7XYLVXRPHWUDPLQGDYDLPDQHRNDLQXVWRGDYDXYLOWLHVEDUGDYDL %HWQÌQDLãYHQWDVLVY\UHQXVLPLQLPDVY¡ODSJDXE¡PDQRãLUG³ JONAS SKARBEKAS NUDLS\GDPDV JDOY LU SDN¡O V DNLV DXJãW\Q Negerai, dukra .ULVWXMHQHJHUDL0HOVNLVLUSUDã\N'LHY UDP\E¡VãDOWLQ³WHJUåLQDY¡OMWDYRãLUGåLDL 21$'82187  DWVLV¡VGDPD Negaliu melstis, šventasis vyre. Tu sakei, kad mano OLNLPDVWXRMSDVLNHLVLVNDLWLNDWY\NVLJHURVLRVNDUDOLHQ¡VSDVLXQWLQLDL-LHMDXVHQLDLDWY\NR RDãYLVGDUYDUJVWXQHODLVY¡MH JONAS SKARBEKAS SULHLGDPVDUþLDX Nenustok vilties, dukrele, ir teramina tavo ãLUG³9LHãSDWV'LHYDVYLVÐQXVNULDXVWÐMÐJHUDVLVW¡YDV 21$'82187 -LHWXU¡MRXåWDUWLPDQHJHUXåRGåLX$UMDXNDOE¡MRMLHVXåLDXULXRMX šios pilies valdovu? -21$6 6.$5%(.$6 .DOE¡MR EHW 6XG¡M V UDQNDV LU SDN¡O V DNLV DXJãW\Q` Atkaklus kunigaikštis Skirgaila, ir sunku palenkti jo širdis.


$ã EXYDX ³NDOE¡M V NDUDOLDXV SDVLXQWLQLXV XåWDUWL WDYH EHW $XJãþLDXVLDVLV OLNLPR 6SUHQG¡MDVQHOHLGRPXPVVXUDVWLNHOLR³NXQLJDLNãþLR6NLUJDLORVãLUG³LUSURW 21$'82187 VXG¡MXVUDQNDVDQWNHOLÐOLÌGQDL 1HMDXJLQHE¡UDPDQYLOWLHV" JONAS SKARBEKAS ãDOLDMRVVWRY¡GDPDV 9LOWLVSDV9LHãSDW³'LHYGXNUHOH-R VSUHQGLPDL PXPV PLUWLQJLHVLHPV åPRQ¡PV QHåLQRPL QH³PDQRPL *DOJL WDYR ODEXL OHLGR MLVDLSDWHNWLWDX³NXQLJDLNãþLR6NLUJDLORVUDQNDV 21$'82187 0DQRODEXL" JONAS SKARBEKAS. Tavo labui, dukrele. Taip mano vyskupas Henrikas. Nors jis MDXQDV DPåLXPL EHW JLOXV MR SURWDV PRND DWVS¡WL 'LHYR VSUHQGLP NXU³ MLV SDWV VDYR asmeniu, nori tau pareikšti. 21$'82187  VXG¡MXVUDQNDVQHNDQWULDL $N'LHYHWXPDQR-DXPDQSULWUÌNR NDQWU\E¡VODXNWLNDGDJLSDJDOLDXSDVLEDLJVPDQRYDUJDV JONAS SKARBEKAS DWVLV¡VGDPDVVDOLDMRV).'LHYDVJHUDLåLQRNGDUR7RNLVMR ãYHQWDV QRUDV GXNUHOH LU PHV YLVL WXULP SDVLGXRWL N PXPV VNLULD MR ãYHQWD UDQND $WVLGXV V äPRJDXVSURWDVVLDXUDVLUVLHODMRQHNDQWULEHW'LHYR$SYDL]GDJHULDXåLQRNDV LãPÌVÐLãJQ\PXLQDXGLQJD ONA DUO187  (nekantriai, nutraukdama). $U SDVLXQWHL PDQR ODLãNXV 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãþLXL" -21$6 6.$5%(.$6 $ã MXRV ³WHLNLDX JDUELQJDMDP Y\VNXSXL +HQULNXL OHQNÐ karaliaus pasiuntiniui. 21$'82187 (sumojus rankom). Ak, tu Dieve mano! Aš gi prašiau tave tiesiog nusiÐVWL0R]ÌUÐNXQLJDLNãþLXL-XNMLVYLHQLQWHO¡PDQRYLOWLV -21$66.$5%(.$60R]ÌUÐNXQLJDLNãWLVQHLåLQJVQLRQHåHQJVEHJDUELQJROHQNÐ NDUDOLDXV SULWDULPR 2 Y\VNXSDV +HQULNDV å\PXV NDUDOLDXV SDWDU¡MDV .DLS MLV QXWDULD WDLS EÌQD 21$ '82187  (nekantriai). $N WX QHSDå³VWL 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãþLR -LV PDQ V QHDSOHLVQHODLP¡MH9¡OMXNPXGXVXVLåDG¡M NDUDOLDXVSULWDULDPL JONAS SKARBEKAS. Taip, taip, dukrele! Bet (dievobaimingai akis augštyn SDN¡O V 'LHYRVSUHQGLPDLQH³PDQRPLQH³VS¡MDPL 21$ '82187  . Wu nori pasakyti? (Neramiai). 6DN\N WX åLQDL EORJDV PDQ naujienas? JONAS SKARBEKAS SD¡P VMãYHOQLDLXåUDQNRV 7LN¡N9LHãSDþLX'LHYXNXULV WDXYLHQJHURQRULGXNUHOH$WVLPLQNNDGQHLYLHQDWDYRDãDUDYHOWXLQHSUDåXV-RDN\VH9LVL WDYRYDUJDLDQJHORVDUJRãYHQWDUDQNHOHOLHND³UDã\WL³GDQJDXVJ\YHQLPRNQ\J 21$ '82187  DWVLVWRMXVL QHNDQWULDL DWLWUDXNGDPD UDQN 7X VOHSL QXR PDQ V NDåNEDLVDXV1HNDQNLQNPDQRVLHORVãYHQWDVLVY\UHVDN\NYLVDNåLQDL JONAS SKARBEKAS (kraipydamas neigiamai JDOY $ã GDU QLHNR QHåLQDX dukrele. (Atsistodamas). 7LN MXQWX WDYR DQJHODV VDUJDV NXãWD PDQ ³ DXV³ VDYR QHNDOWRP OÌSHO¡PNDGWDX'LHYROHPWDDWOLNWLGLGHOLVLUVYDUEXVGDUEDV HENRIKAS MAZOVIETIS (duryse, triukšmingai). 3DVLOLNLWH Xå GXUÐ DU HLNLWH Vau, ponai, kur norite; kol kas judu man nesate reikalingi. JONAS iš BYCHOVO XåGXUÐ Gerai, pone, mes eisime sau. HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLJU å V³NXQLJDLNãW\W

5DP\E¡WDYRVLHODL3D[WLEL et animae tuae. 3UL¡M VDUþLDXODLPLQDNXQLJDLNãW\W -LEXþLXRMDMDPUDQNRMLV SDG¡M V NDLULMUDQNMDLDQWJDOYRV .DãPDWDX"$N\VDãDURWRVYHLGDVQXVLPLQ V'åLDXJWLVWDX UHLNLDQHOLÌG¡WLNDG$PåLQDVLV'LHYDVDWNUHLS¡³WDYHVDYRG¡PHV³ 21$'82187 SDN¡OXVJDOY $ãQHXåVLWDUQDYDX'LHYRPDORQ¡VMHLPDQHLãWLNR WRNLDQHODLP¡ +(15,.$60$=29,(7,6$UWXåLQDLNDGWDLQHODLP¡"$ãWDXVDNDXNDGGåLDXJWLV WXULODLP¡MXVLWRNL'LHYRPDORQ *DUELQJLDXVLRVSDVDXOLRPRWHU\VSDY\G¡VWDX 21$ '82187  QHLJLDPDL NUDLS\GDPD JDOY Ne, šventasis vyskupe, tu man


QH³NDOE¡VL.RNLDJLGLGHVQ¡GDUQHODLP¡JDOLLãWLNWLPHUJHO¡VãLUG³" HENRIKAS MAZOVIETIS VXG¡M V UDQNDV DQW NUXWLQ¡V UÌVþLDL .DLS GU³VWL SULHãLQWLVLUQHWLN¡WLPDQLPNXULVHVXWDX'LHYRVSUHQGLPÐVNHOE¡MDV"$"1XVLãOXRVW\NDãDUDV LU DWNDOE¡k su kunigu Jonu ,,Te Deum laudamus"... ² PHUJDV 2 MÌV NUHJåGXW¡V GXPNLWH ODXNLUQHGU³VNLWHJU³åWLMHLSUDJDURELMRWHNRODãVXNXQLJDLNãW\WHþLDNDOE¡VLX .U\SWHO¡M V MRPVJDOY 1DJUHLþLDX 0HUJRVSDN\ODLUåLXUL³NXQLJDLNãW\W WRMLJDOYRVOLQNWHO¡MLPX GXRGDVXSUDVWLNDGLãHLWÐPHUJRVLãHLQD 21$'82187 .DOEDWDYRPDQQHDLãNLãYHQWDVLVY\VNXSH.RYHUNWLLUDLPDQXRWL WXULXDãåLQDXEHWNRG¡OWXULXGåLDXJWLVPDQRãLUGLVQHQXMDXþLD$UJDO6NLUJDLODOHLGRPDQ vykti, kur aš noriu? +(15,.$6 0$=29,(7,6 1LHNXU WDX Y\NWL QHEHUHLNLD ýLD DWOLNVL NDV WDX 'LHYR OHPWD 7DX VNLUWD XåEDLJWL PÌVÐ ãYHQWRV NDUDOLHQ¡V GDUEDV 6XSUDQWL" $U WDL QH ODLP¡ QH JDUE¡QHGåLDXJVPDVQXVLSHOQ\WLWRNLRVPDORQ¡V" 21$ '82187  1HQXPDQDX DSLH N NDOEL NRNLV GDUEDV EÌWÐ 'LHYXL UHLNDOLQJDV NXU³QHY\UDVEHWPRWHULVWXU¡WÐDWOLNWL" (LQD³VNREQLV HENRIKAS MAZOVIETIS VHNGDPDVMLUDWVLV¡VGDPDV 3DNUHLSWL³'LHYLUãYHQW PÌVÐWLN\E/LHWXYRVYDOG\WRMRVLHONXULRV'LHYRPDORQ¡GDUQ¡UDSDOLHWXVL6upranti dabar? 21$ '82187  VWRY¡GDPD VDOLD VNREQLÐ Nesuprantu, bet juntu, kad nesi mano draugas. HENRIKAS MAZOVIETIS O\JQXVWHE VQHWSDN\ODLUHLGDPDV³MVXVLG¡M VUDQNDV DQWNUXWLQ¡V $ãQHVXWDXGUDXJDV"$ãODELDXVLDLQXVLGåLDXJ VJDUEHNXULWX³J\VLODLPH NXULWDY VODXNLDGDQJXMH .UÌSWHO¡M VSHþLDLV ,UWXGU³VWLVDN\WLNDGDãQHVXWDXGUDXJDV Ha! 6¡VGDPDVN¡G¡QLULãSDQLÌUгMSDåYHOJ V Bijok apie mane taip manyti, nes gali tave LãWLNWLEDLVL'LHYRUÌVW\E¡VUDQND ONA DU2187  VXQ¡UXVL WLHV NUÌWLQH UDQNDV .DPH JL WRML PDQR JDUE¡ NDPH JL WRML PDQR ODLP¡" $ã QHVXSUDQWX QHQXPDQDX (Paliesdama rankom smilkinius}. Ak, Dieve $XJãþLDXVLDVLV HENRIKAS MAZOVIETIS (tvirtai). .DLSR 6NLUJDLORV åPRQD WX EÌVL þLD ãYHQWRV NDWDOLNÐ%DåQ\þLRVSDUDPDGYLHMÐ WDXWÐ WDLNDXV VXJ\YHQLPR U\ã\V 7X EÌVL WLOWDV SUDWLHVWDV QXR/HQNLMRV³/LHWXYSHUNXU³SHUHLV9ROXLQ¡LU3RGRO¡OHQNÐJORERQ7DLSO¡P¡9LVDJDOLR 'LHYR$SYDL]GDLUQHGU³VN-DLSDVLSULHãLQWL 21$ '82187  ,U Dã WXULX EÌWL 6NLUJDLORV åPRQD" 1H DWVLV¡VGDPD niekados to nebus! Geriau mirsiu. +(15,.$6 0$=29,(7,6 . PLUVL" (Pasikeldamas). 0LUWLV QHJHOE¡V 3UDJDUDV ODXNLD WDY V QHV GU³VWL 'LHYXL SDVLSULHãLQWL $" .DLS NULNãþLRQ¡ WXUL QXVLOHQNWL 'LHYR O¡PLPXL 21$'82187 $ã0R]ÌUÐNXQLJDLNãþLXL'LHYRDNLYDL]GRMHVXSDVLåDG¡MXVL HENRIKAS MAZOVIETIS DWVLN¡O V SULHLQD ³ M Fu! 'XPLD MDL ³ YHLG Štai SDGÌPLDX²LUQHE¡UDWDYRSDåDGÐ%DåQ\þLRVGXRWDPDQJDOLDQDLNLQXYLVXVWDYRSDåDGXV 21$'82187 %HWDãWRQHQRULX neprašau! ,ãGLGåLDLDWVLVWRMXV $ãQHYHUJ¡Dã VDYROLNLPRYDOGRY¡LUMÌVÐWLNVOÐDXNDEÌWLQHQRULX,U0R]ÌUÐNXQLJDLNãWLVWLNUDVY\UDV-LV PRN¡VPDQHLUQXRMÌVÐ DSJLQWLLULã6NLUJDLORVUDQNÐLãYDGXRWL HENRIKAS MAZOVIETIS SULHãDLV M VWRY¡GDPDV UDQNDV DQW NUÌWLQ¡V VXVLG¡M V UÌVþLXEDOVX 7XPDQDLNDGEHSURWLV0R]ÌUÐNXQLJDLNãWLV 7X PDQDL NDG åHP¡V YDOGRYDL PDQ NXULDP ãYHQWRML %DåQ\þLD GDQJDXV UDNWXV \UD SDYHGXVLSULHãLQWLVJDOL"$"3UDJDUHDPåLQDLGHJVLXåWRNLPLQW³7LNURMNULNãþLRQLãNRMãDO\ ODXåXL EÌWDL VNLUWD NDLSR KHUHWLN¡ $" 6XSUDQWL" 'LHYR VSUHQGLPXL SULHãLQWLV 1HJLUG¡WDV GDO\NDV ,U WDL GDU PRWHULV GU³VWD (Skarbekui). Išaiškint tu jai, kuo gresia jos sielai SULHãWDUDYLPDVPDQNXULVMDL'LHYRO¡PLPVNHOELX(Išeina piktaLWULQNWHO¡M VGXULPLV JONAS SKARBEKAS (prieidamas). .XQLJDLNãW\WH SUDUHJ¡N 'LHYR VSUHQGLP âYHQWDMDP Y\VNXSXL $XJãþLDXVLDVLV DQNVþLDX DWY¡U¡ DNLV QHJX PXPV 'LGLV NDUDV JUHVLD


NULNãþLRQLãNRPV WDXWRPV MHL WX MR QHVXODLN\VL 6NLUJDLOD DWNDNOXV LU QHSDNHQþLD NULNãþLRQLÐ 7LN WX YLHQD JDOL VXPLQNãWLQWL MR ãLUG³ VXODLN\WL MR UDQN ,U WDP 'LHYDV WDYH þLD DWYHG¡ ,U šventasis vyskupas, kuriam Dievo sprendimai... 21$'82187 (nuo jo nusikreipdama, eina prie lango). $ãSUDUHJ¡MDX1H'LHYR VSUHQGLPDV MDP UÌSL EHW Lã PDQR YDUJR JDXWL VDX QDXGRV -LV DXJDXOLQJDV åPRJXV LU Dã MR QHQRULX NODXV\WL *HULDX LãHLN LU QHNDOE¡N PDQ ãYHQWDVLV Y\UH QHV JDOLX LU WDX SDJDUERV netekti. -21$66.$5%(.$6*DOLQJDâYHQWRVLRV%DåQ\þLRVUDQND SKIRGAILA ³¡M V VWRYL WDUSGXU\ QLDXULDL åLÌU¡GDPDV ³ MXRGX MLV JLUG¡R SDVNXWLQLXV 2QRV 'XRQXW¡V åRGåLXV .XQLJDLNãW\W¡V ³VDN\PDL SLOGRPL (LN Lã þLD SRSH LU JUHLþLDXQHãGLQNLV 21$'82187  DWVLJU åLDQXVLJDQGXVL` Kunigaikštis!.. SKIRGAILA åHQJGDPDV³SULHN³6NDUEHNXL Aš neNDUWRMXVDYRåRGåLÐJLUGLSRSH 6NDUEHNDV QXVLOHQNLD NXQLJDLNãW\WHL LU 6NLUJDLODL LU LãHLQD 6NLUJDLOD HLQD ³ VNREQLV V¡GDVL NLWDPHMÐNDPSHLUJDOYUDQNRPSDUHPLDMLVQLDXUXV2QD'XRQXW¡V¡GDVLSDVYHUSVW³²M SDåYHOJ V $W¡MDXVXåLQRWLNDLSMDutiesi mano pily? 21$ '82187  VWHQJGDPDVL UDPLDL NDOE¡WL $þLÌ WDX /LHWXYRV YDOGRYH $ã SDVLLOJDXJLPWRMRQDPRLUVDYRDUWLPÐåPRQLÐ$ãODXNLXNDGPDQOHVLY\NWL/\GRQ" 6.,5*$,/$ .DP WDX /\GRQ Y\NWL" 7X WHQ EÌVL YLHQD 1HJHUD PRWHULDL J\YHQWL YLHQDLMJDOLQXVNULDXVWLNDVSDQRUL 21$'82187 $ãQLHNRQHELMDXNXQLJDLNãWL$ãWXULXGDXJHOGUDXJÐNXULHPDQH myli. SKIRGAILA QLDXULDLWDUã\GDPDVNDLULMDUDQNDEDU]G Tavo draugai — ne mano GUDXJDLDãMDLVQHSDVLWLNLX*\YHQNþLD/LHWXYRVYDOGRYÐSLOLV9LOQLXMH²SXLNLDXVLDYLVRMH /LHWXYRMHSLOLV.LHNYLHQDPJDUELQJDMRMHYLHãQDJ¡WL 21$'82187  SDåYHOJGDPD³ML 7DLS-HLãLSLOLVQ¡UDVYHþLXLNDO¡MLPX SKIRGAILA LãSDQLÌUгMSDåYHOJGDPDV³VLUHPGDPDVNDLULMDUDQNDãRQDQ Kas nenori joje J\YHQWLNDLSRVYHþLDVWDVJDOLSDVLOLNWLþLDNDOLQLX 21$'82187  OLRYXVLYHUSWLLUVXG¡MXVUDQNDVDQWNHOLÐ Kunigaikšti, nejaugi tu QRULSULHYDUWDPDQHþLDODLN\WL" 6.,5*$,/$1HEHWWXSDWLSDVLOLNVLþLDNRODãWRQRULX 21$ '82187  (atsistojus, drVLDL 7X XåPLUãWL /LHWXYRV YDOGRYH NDG Dã WXULX JDOLQJXV XåWDU¡MXV -LH QHOHLV WDX PDQ V VNULDXVWL %UROLV WDYR OHQNÐ NDUDOLXV -RJDLOD JDOLQJDV-LVLU0R]ÌUÐåHP¡VNXQLJDLNãWLV²VXJHE¡VPDQHDSJLQWLQXRWDYRSULHYDUWRV SKIRGAILA (irgi atsistodamas).*HUDLNDGWXQHVLVLHORMLLUGUVLDLNDOEL$ãP¡JVWX GUVLXVLUWRG¡OWXPDQGDUODELDXSDWLQNL $WVLU¡P VUDQNRP³VNREQLV .DGDQJLVDYÐMÐWDUSH QHVXUDGDLVDXWLQNDPRY\URVYHWLPDMDPJLDãWDY VQHDWLGXRVLXWDLPDQRåPRQDEÌVL 21$'82187 7DYRåPRQD" ,ãGLGåLDL $ãQHYHUJ¡WDYRQRUVNDOLQ¡%ÌVLXWR NDPHVXSDVLåDG¡MXVL%HWWDYRåPRQD QHLJLDPDLNUDLS\GDPDJDOYWYLUWDL niekados! .. SKIRGAILA (tvirtai)..DVPDQGDUERNDGMDXHVLNDPåDG¡MXVL$ãP\OLX/LHWXYLU VNDOG\WL MRV GDOLPLV QLHNDP QHOHLVLX QHL WDX QHL EUROLXL -RJDLODL QHL . VWXþLR VÌQXL -HJX åLQRWDX NDG MLH JHULDX VXJHE¡V MRV JDUE LãODLN\WL Dã XåOHLVWDX MLHPV VDYR YLHW 1XOHLG V JDOYLãSDQLÌUÐSDåYHOJ V³NXQLJDLNãW\W

%HWNRODãWRQHåLQDXDãQLHNDPQHXåOHLVLXþLD QHLYLHQRVS¡GRV$ãJHURQRULXWLHPVNXULHþLDJ\YHQDLUVLHNLXMRNDLSPRNX 21$ '82187 DWVLV¡VGDPD Y¡O -HL WX YLVLHPV QRUL JHUR NRG¡O PDQ JDPLQL QHODLP YLVDPDPåLXL"$UDãWDXHVXNDGDSLNWDSDGDULXVL" 5DPLDLLULãGLGåLDL Pasilik sau Lydos YDOVWLMWLNOHLVNPDQHSDVPDQRVXåDG¡WLQ³ 6.,5*$,/$ .DG MLV JDY V WDYH SDUHLNDODXWÐ /LHWXYRMH GDOLHV NDLSR WDYR NUDLþLR" Ne, to niekuomet nebus. (Eidamas išilgai kambario).7XEÌVLPDQRåPRQDLUWRG¡ONDGWXLU WDYRJORE¡MDLWRQHQRULäLQRNNDGãLWDVQDPDV²WDYRQDPDVLUNLWRQHEHWXU¡VL 3UL¡M VSULH GXUÐVXVLODLNRLUNXPãþLXSDVPDNU SDU¡P VVWRYL 


21$'82187 'LHYHWXPDQREUDQJXVLVNDPJLDãSDWHNDX³UDQNDV" SKIRGAILA DWVLJU åGDPDV³M /LHWXYRVNXQLJDLNãþLXLNXULDPãDOLHVOLNLPDVUÌSL GDXJLDXQHJXWDYRODLP¡ 21$ '82187  VXG¡MXV UDQNDV PDOGDXMDPDL .XQLJDLNãWL MXN Dã QDãODLW¡ HVX 1HMDXJL PDQH VNULDXVL" 3DVLJDLO¡N PDQ V LU SDVLJDLO¡V WDY V JDLOHVWLQJDVLV 'LHYDV VXQNLRMH tau valandoje. SKIRGAILA. Aš netikiu Dievo gailestingumu LU QLHNXRPHW MR QHSDQRU¡VLX 9LVDV YDUJDV NXULV LãWLNR PÌVÐ NUDãW QXR MR SULNODXVR -LV SDY\GXV LU QXRODW NRYRMD VX NLWDLV GLHYDLVLUWRG¡OSHUM³Q¡UDåPRQ¡PVJ\YHQLPRåHP¡MH.RODSLHM³QHEXYRJLUG¡WLSDVPXV JHUD EXYR PÌVÐ ãDO\ 7DL VDNR PÌVÐ GDiQRV LU VHQÐ DPåLÐ SDGDYLPDL 3ULHLQD ³ VNREQLV DWVLV¡GD DQW VXROR LU EDUELQGDPDV SLUãWDLV ³ VWDO QLDXULDL Gaila, kad aš ne dievas ir QHJDOLXVXMXRNDODYLMXVXVLUHPWLOHQJYLDXWXRPHWJ\YHQWÐåPRQ¡VSDVDXO\ 21$ '82187  (sumojus rankom). Dabar aš maWDX NDG HVX SUDåXYXVL (Per ašaras). 7HSUDEODLYLQD WDYH 9LHãSDWV 'LHYDV LU VXWHLNLD WDYR ãLUGåLDL SDJXRGRV 8åGHQJLD UDQNRPYHLGLUYHUNLDVWULÌEDXGDPD 3DVLJDO¡NVDYRVLHORVLUPDQ VNXQLJDLNãWL SKIRGAILA NXU³ODLNW\OLåLÌU¡GDPDV³M Negerai darai, kad verki ir prašai. Bark PDQHNHLNEHWQHYHUNLUQHSUDã\N$ãWRQHP¡JVWX 21$ '82187  .DLS Dã QHYHUNVLX MHL WX SUDåXG\WL PDQH QRUL" 0DQR QHODLP¡ QHVXUDQGDWDYRãLUG\XåXRMDXWRV 6.,5*$,/$$ãHVXPDW VGLGHVQLÐQHODLPLÐLUWRG¡OWDYRMLPDQ VQHMDXGLQD7X² JDUVLRV/LHWXYRMHJLPLQ¡VGXNW¡WDYRSURW¡YLDLJ\Q¡3XQLRVSLO³ NXU YLVL åXYR LNL YLHQR ² Y\UDLPRWHU\VLUYDLNDL-LHQXVLåXG¡NDGWLNQHSDWHNWÐSULHãXL³UDQNDV$ãQRULXNDGLUWX WRNLRVQDUVLRVVLHORVEÌWDLNDLSWRVPRWHU\VNXUiRVWHQåXYR 21$'82187 -RVEXYRVWDEPHOG¡V0XPV'LHYDVGUDXGåLDWDLGDU\WL 6.,5*$,/$7DLSWDLS$ãEXYDXXåPLUã VNDGWDYRJ\VORVHOHQNÐNUDXMDV0DW\WL LUãLUGLVWDYROHQNLãND*HULDXWXU¡WLYLONRYRNLHþLRQHNDLSOHQNRãLUGLV/HQNÐWDUSHGDXJHO VWLSULÐLUQDUVLÐY\UÐEHWMÐ moterys bailios ir silpnos. 21$'82187 .XQLJDLNãWLDãYLHQWDYRNLOQXPXWLN¡MDXLUWLNãLRMLPLQWLVSDODLN¡ PDQRM¡JDV.DPDW¡PHLPDQãLWSDVNXWLQ YLOW³NDPSULYHUWHLPDQHQXVLPLQWL" SKIRGAILA NLHN SDW\O¡M V` Tu tLHV VDNDL Dã QHYHUWDV HVX SDJDUERV (Lyg VXVLPVW V $ã YLVXRPHW QRULX JHUR EHW QHPRNX MR SDVLHNWL . Dã PDQDX NDG JHUD \UD YLVXRPHWSDVLURGRNDGSLNWDLUWRG¡OQXVLPLQLPDVPDQHJUDXåLDLUWRG¡ODãJHULX$ãPDWDX NDGEORJDJ\YHQWLSDVDXO\EHWNDVWXRNDOWDVDãQHQXPDQDX$ãQRU¡WDXSDQDLNLQWLYLVDNDV \UD SLNWD LU QHåLQDX NDLS 0DQ VXQNX WDLS NDOE¡WL VX WDYLP NDLS Dã NDOEX EHW NDLS NLWDLS SDVLHOJWLDãQHåLQDX 21$ '82187  7HSUDEODLYLQD 9LHãSDWV 'LHYDV WDYR UDP\E¡V QHWHNXVL VLHO 1HGDU\NPDQSLNWRMHLWXMRQHSDNHQWL/HLVNPDQY\NWLQDPRLUDãPHOVLX9LHãSDW³'LHY NDGMLVVXWHLNWÐUDP\E WDYRãLUGåLDL 6.,5*$,/$ *HUDL PHOVNLV MHL QRUL EHW þLD 3HUNÌQDV PDQ V QHLãJLUV R NLWLHPV GLHYDPV PHOVWLV Dã QHQRULX $ã LU EH WR HVX QLHNãDV NDG åPRQLÐ DNLYDL]GRMH SULYHUVWDV HVX JDUELQWL QHSDNHQþLDPRV WDXWRV SLNW LU QHWHLVLQJ GLHY WRG¡O NDG SHU M³ NUDXMX SDSOXNXVL PÌVÐ /LHWXYD NDG NDODYLMX LU XJQLPL SULYHUW¡ PXV MDP QXVLOHQNWL 3DåYHOJ V ³ M Ir dar NDOEDNDGDãWXULXM³JHUXGLHYu vadinti! 21$'82187  VXJQLDXåXVUDQNDV 'LHYHPDQREUDQJLDXVLDVLVNMLVNDOED",U NRNLDDãQHODLPLQJD²DãQHPRNX³WLNLQWLWDY VNDGMLVJHUDV'LHYDV.XQLJDLNãWLSDVLNDOE¡N VXOHQNÐGYDVLQLQNDLV-LHYLVDåLQRMLHYLVDLãPDQRMLHWDXLãDLãNLQV 6.,5*$,/$ /HQNÐ SRSDL" 1XVLã\SVRM V Jie vergai, ir meluoja kaip vergai savo YLHãSDþLR QDXGDL DU JDO LU MLH QLHNR QHQXVLPDQR *DOY QXOHLG V QLDXULDL Jeigu tavo VPLUGDVWDYHSDQLHNLQ VSLNWDWDXGDU\WÐPDQRDN\VHDãM³JHOHåLQLDLVSDQþLDLVSULUDNLQWDX VX ãXQLPLV SDVRGLQWDX LU EÌWÐ MDP Lã PDQ V ãXQV JDUE¡ 2 PHV JL NDLS SDVLHOJ¡P" 3DQLHNLQRP VDYR GLHYXV SLNWD MLHPV GDURP EMDXULQDP MÐ EXYHLQHV ² ãYHQWXV åXRO\QXV


NXULXRVJDUELQRPÌVÐW¡YDL ,ãSDQLÌUгMåLÌU¡GDPDV Pasakysi, kad mes gerDLHOJLDP¡V QHVGDURPNOLHSLDPXPVQDXMDVGLHYDV 6XGDXå VUDQND³VNREQLV 7XOLHWXYDLW¡QHMDXJL WXQHQXYRNLNDGMLVQLHNãLQJDVGLHYDVLUEHJ¡GLãNRGDUERLãPÌVÐUHLNDODXMD 21$ '82187 (atsistojus). Jis geras, kunigaikšti! Savo motinos siela siekiu, kad JHUDV 7LN SLNWL åPRQ¡V QHVLHOJLD NDLS MLV OLHSLD /DXå\GDPD UDQNDV Ak, Dieve DXJãþLDXVLDVLVNDG¡OJLDãQHPRNXWDY V³WLNLQWL SKIRGAILA. O kas jam kliudo paversti juos gerais, jei jisai visa gali? Argi mes, JDUELQGDPLVHQXRVLXVGLHYXVåXG¡PHJXGXVGHJLQRPMÐ kaimus ir miestus, kai jie patekdavo PÌVÐ JORERQ" .RG¡O JL PHV QHVLHOJ¡P WDLS EMDXULDL VX NLWDLV NDLS HOJ¡VL VX PXPLV WLH åPRQ¡VNXULHM³YDGLQDVDYRJHUXRMXGLHYXLUGDUVDNRNDGMRYDOLSLOG\GDPLWDLSHOJLDVL" (Matydamas, kaG NXQLJDLNãW\W¡ QRUL SUDELOWL QHLJLDPDL NUDLSR JDOY LU PRGDPDV UDQN 1HNDOE¡NPDQ7XPRWHULVWXQLHNRQHQXVLPDQDL(Atsikeldamas).%HWDãYLVG¡OWRWLNLXNDG DWVLUDVM¡JDNXULQXJDO¡VãLWGLHYEHWNDVMLNXU\UDLUNDLSWDWDL³Y\NVDãQHåLQDX2MHLJX DãåLQRWDX 7ROLVXJULDXG¡ 21$ '82187  SULHLGDPD ³ 6NLUJDLO LãNLOPLQJDL *LUGL NXQLJDLNãWL UÌVWÐ $XJãþLDXVLRMR åHQNO 1HSLNWåRGåLDXN NDG 'LHYDV VDYR UÌVW\E¡MH QHLãJLUVWÐ WDYR SLNWÐ NDOEÐ SKIRGAILA DWVLJU åGDPDV³M 7DL3HUNÌQDVSDN¡O¡VDYRUÌVWÐEDOV'DY¡åHQNO NDG MLV GDU QHDSOHLGR QHG¡NLQJRV /LHWXYRV NDG GDU VXJU³ã ³ VDYR XQNVQ¡WXV åXRO\QXV 1XVLJU å VWYLUWDL 7XDWPLQNNDãWDXVDNLDXLUEÌNSDVLUHQJXVL 21$'82187 ,UQHE¡UDYLOWLHVNDGWXSDNHLVLVDYRQXVLVWDW\P" SKIRGAILA (išeidamas).1¡UDLUEÌWLQHEXV 21$'82187 (pravirkdama). Vai, kokia aš nelaiminga!..

VI 7RMLSDWLWUHþLRMRYDL]GRPHQ¡'DXJDLODLU-RQDVLã%\FKRYRV¡GLSDVVNREQLV²HLQD -RQDV6NDUEHNDVLUDWVLV¡GDWRO¡OLDXDQWVXROR DAUGAILA. Na, OHQNHNDLSWDXVHNDVLSDVPXV"$USDWLQNDWDXPÌVÐãDOLV" -21$6Lã%<&+2920ÌVÐ GLG\VLVNDUDOLXVGDXJHOLRNUDãWÐYLHãSDWVSDVLXQW¡PXV ³ VDYR EURO³ VX VYDUELDLVLDLV UHLNDODLV %HW MDX GYL VDYDLWL V¡GLP LU PÌVÐ JDOYD Y\VNXSDV +HQULNDVYLVGDUQHJDOLSDVLNDOE¡WLVXMÌVÐ NXQLJDLNãþLX DAUGAILA DWVLU¡P V ³ VNREQLV 7DLS 0ÌVÐ YDOGRYDV QHP¡JVWD OHQNÐ ODEDL QHP¡JVWD ,U VDYR EUROLXL OHQNÐ NDUDOLXL QH GUDXJDV MLVDL $WVLORã V ³ VLHQ Ar tiesa, kad MÌVÐ NDUDOLXV EHVLUHQJLV NDULDXWL VX PXPLV" . JL MLV GDEDU YLVDL OHQNDV WDSR 3DWVDL JLPG\WRMDVVHQLV$OJLUGDVPDQDXMRGDEDUMDXQHEHSDåLQWÐ JONAS iš BYCHOVO UDLW\GDPDVÌVXV *DOLEÌWLNDGUHQJLDVL.DLEUROLVNXULVLã MRUDQNRVYDOGR/LHWXYQHSDQRU¡VNDUDOLDXVNODXV\WLJDOLYLVDLSEÌWLQHt karas gali kilti. '$8*$,/$0HVLUJLQLHNRSULHãQHWXULPHVXMXPLVVXVLUHPWLJDY (Irgi raitydamas ÌVXV 1XRERGåLDXVL GDEDU NDUHLYLXL ODLNDL VX OHQNDLV NDULDXWL QHJDOLPD VX WRWRULDLV QHJDOLPDVXYRNLHþLDLVLUJLQHEHJDOLPD.DPJLPHVNDODYLMXVQHãLRjame? Tuoj moterys ims mus pajuokti. -21$6 6.$5%(.$6 7HVXVWLSULQD 9LVDJDOLV 'LHYDV WDLN WDUS ãLÐ GYLHMÐ NULNãþLRQLãNÐ WDXWÐ YDOGRYÐ 6WLSUXV LU LãGLGXV VDYR M¡JRPLV EHQGUDV GYLHMÐ NUDãWÐ SULHãDV YRNLHWLV-LVSUDåÌW³JDPLQDPÌVÐLUMÌVÐåHPHL DAUGAILA. -LV GDU PÌVÐ W¡YDPV SUDåÌW³ JDPLQR LU QHSUDåXYRPH LNL ãLRO $U SUDåÌVLWHMÌVPXPVWDVPDåDLUÌSL -21$6Lã%<&+2921HSUDåÌVLPHLUPHV7LHVDJDOLQJLMLHEHWLUPÌVÐQHPDåDV VNDLþLXV UDQNÐ NXULRV UHLNDOXL HVDQW JDOL NDODYLM SDNHOWL $ã YLVXRPHW PDniau, kad lenkai gali apsieiti be svetimos paramos ir atsilaikyti patys vieni.


JONAS SKARBEKAS. Oi, galingas vokietis. Ne tik galingas, bet ir klastingas. Jam SDUÌSRNDGGYLãDO\VVXVLELþLXOLDYRSULHãM³LUGDEDUVWHQJLDVLYLVDLVEÌGDLVPXVVXNLUãLQWL-LV LU þLRQ DWY\NR QHVDQWDLNRV V¡WL WDUS EUROLÐ YDOGRYÐ NDG YLHQDV DQWUDP SDJDOERV UDQNÐ QHWLHVWÐ '$8*$,/$ 7X NO\VWL OHQNH 9RNLHþLDL DWY\NR NXQLJDLNãþLR SDVYHLNLQWL 7DLS EHQW DãPDQDX.DLWDSRPHNULNãþLRQ\VMLHNDULDXWLVXPXPLVQHVLUHQJLD-HLWXPDQDLNLWDLSNJL SHUVS¡NYDOGRY -21$6Lã%<&+292.DLSM³SHUVS¡VLNDGMLVDLVXPXPLVQHQRULNDOE¡WL" -21$6 6.$5%(.$6 0HV VHQLDL MLHãNRPH SURJRV WDUWL NXQLJDLNãþLXL åRG³ 0DQ UÌSL QH WLHN YDOVW\E¡V UHLNDODL ² WDL SURWLQJHVQLÐMÐ QH PDQR GDO\NDV ² NLHN /\GRV NXQLJDLNãW\W¡VOLNLPDV -21$6 Lã %<&+292 1H ULWHULãNDL SDVLHOJ¡ VX MD NXQLJDLNãWLV 6NLUJDLOD QH ULWHULãNDL.ULNãþLRQLXLYDOGRYXLQHGHU¡WÐWDLSHOJWLVVXPRWHULPL '$8*$,/$ +P $ã LãWLNLPDV NXQLJDLNãþLR WDUQDV LU PDQ QHGHUD NODXV\WL NDOEÐ NXULRVJDOLM³XåJDXWL -21$66.$5%(.$61HJHUDLSDVLHOJ¡EURO³XåJDYRLU0R]ÌUÐNXQLJDLNãW³³åHLG¡ %HW PÌVÐ YDOGRYDPV QH PHWDV XåJDXOHV VNDLþLXRWL WLN NDXSWL -¡JDV VXQNLDL VX YRNLHþLDLV NRYDLNXULPÌVÐODXNLD '$8*$,/$.JLNXQLJDLNãWLVWXRMþLDEXVSDVDN\NMDPNWXULXVDN\WL-LVOLHS¡ PDQ þLD MR ODXNWL ² PHGåLRWL UHQJLDP¡V -HL QÌQDL VX MXR QHSDVLPDW\VL QHJUHLWDL SURJRV susilauksi, lenke. -21$6 Lã %<&+292 0HV þLD LU HVDPH NDG VX MXR VXVLWLNWXPH âWDL -RQDV 6NDUEHNDV NDLSR PRNV JUDåLDL LU SURWLQJDL NDOE¡WL XåNDOELQV M³ NRO Dã SDãDXNVLX Y\VNXS +HQULN '$8*$,/$.DPãDXNVLWMDXQLNO³"3DWVVXNXQLJDLNãþLXNDOE¡N²WDYHMLVJHULDX supras. -21$6Lã%<&+2927LHVDY\VNXSDVMDXQDVLUPDåDLJHUELDåLOSODXN%HWSURWDV jo gilus. DAUGAILA. JiV ² NDUãWDV LU QHVXVLYDOGR NDOERMH .XU UHLNLD åRGåLR MLV WDULD dešimts. Ilga kalba visados reikalui kenkia. SKIRGAILA VWDLJD³HLQDJUHLWXåLQJVQLX3DPDW VYLHQXRO³VXVLODLNRYLGXU\PHQ¡V .RNLDQHODLP¡.XUåHQJLXWHQDUYRNLHWLVVXNU\åLXPLDUOHQNDV6DYRSLO\QHUDQGXNXUQXR MÐSDVLVO¡SWDX 1XVLJU å V³YLHQXRO³ Eik šalin, pope, tu mane dabar trukdai... JONAS SKARBEKAS (atsistodamas). Šviesiausiasis kunigaikšti, aš turiu... SKIRGAILA. Eik šalin, sakau, tu man dabar nereikalingas. Neturiu laiko. Kai ateis metas, aš pašauksiu tave. Daugaila, visa paruošta? DAUGAILA DWVLVWRM V Taip, šviesiausiasis valdove. 6.,5*$,/$.DVãLWDVåPRJXV" 5RGR³-RQLã%\FKRYR JONAS iš BYCHOVO DWVLVWRM V /HQNÐ ULWHULV -RQDV Lã %\FKRYR ãYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNãWL9LHQDVWDYREUROLRSDVLXQWLQLÐ-LVODXNLDPÌVÐVNXELDLSDUJU³åWDQW SKIRGAILA ãRQX³MLQXVLJU åGDPDV 7DLSSDPHQX%UROLVJDOLSDODXNWL.DOE¡VLP NLWXPHWXGDEDUDãXåLPWDV -RQDVLã%\FKRYRQXVLOHQN VNXQLJDLNãþLXLLãHLQD'DXJDLODL PDOLHSN WXRMDX YLVLHPV VXVLULQNWL äHPRVLRV SLOLHV NLHPH .DL VXVLULQNV SUDQHãL PDQ(Jonui Skarbekui). 0DWDLMLVDLLã¡MRRNRWXODXNL" -21$6 6.$5%(.$6 $ã OLHNX þLD LU EÌVLX NRO PDQH LãNODXV\VL ãYLHVLDXVLDVLV kunigaikšti. SKIRGAILA QXVLJU å V ³ M³ ãRnu). Šioje šaly visi turi daryti, kaip aš liepiu, ir YDOGRYRHU]LQLPDV³JHUDQHYHGD 3UL¡M V³VNREQLVLUPHW VLãSDQLÌUÐåYLOJVQ³³YLHQXRO³ Ar WXPDQDLNDGþLDOHQNÐåHP¡NXUNDUDOLDXVåRGLV²SDVNXWLQLVåRGLV" -21$6 6.$5%(.$6 7DY V þLD YLVL ELMR NDLS XJQLHV NXQLJDLNãWL EHW Dã QHELMDX QRUV WX PDQ JUHVL .R Dã ELMRVLX MHL ãYHQWRVLRV %DåQ\þLRV DWVWRYDV LU 9LVDJDOLR YLHQLQWHOLR


tikro Dievo tarnas esu? Aลก juk Jo globoje. SKIRGAILA. Lietuvoje visa galiu tik aลก. Geriau neprieลกtarauk man, kad neapsiviltai savo Visagaliu Dievu. $WVLVยกG VNยกGยกQ Tu sakai, kad tavo Dievas vienintelis tikras Dievas. 0HOXRMLSRSH0DQRWยกYDVLUVHQHOLDLJDUELQR3HUNรŒQLUNLWXVGLHYXVPDQRPRWLQDJDUELQR VDYRJXGLรฃNGLHYNXUยณJDUELQDLUVHQDVSRSDV-RQDV0DQRNDLP\QDVFKDQDVWXULGDUVDYR GLHYNXULDPVMLVPHOGรฅLDVL.DLSJLWXVDNDLNDGWDYRGLHYDVYLHQLQWHOLVWLNUDV'LHYDV" -21$6 6.$5%(.$6 .XQLJDLNรฃWL 1HGHUD WDLS NDOEยกWL WDP NXUยณ .URNXYRMH NULNรฃWLQRSDWVDLSULPDVNDLSLUWDYREUROยณ3HUNรŒQRLUNLWรGLHYรYLVDLQยกUD7DLSLNWRMLGYDVLD WDYRVLHOJXQGR 6.,5*$,/$ .DLS QยกUD" $UJL WX QLHNXRPHW QHVL JLUGยกM V UรŒVWDXV 3HUNรŒQR EDOVR" 1XVLMXRN V 2NDVJLUGยกMRQRUVYLHQJDUVLรฃWDYRQHE\OLรGLHYร" JONAS SKARBEKAS. Matau, kunigaikลกti, kad tu vis dar esi stabmeldys ir tiki senus GLHYXV9DLQXVLPLQVWDYRGLHYREDLPLQJREUROLRรฃLUGLVNDLVXรฅLQRVNDG'LHYRPDORQยกWDY V GDUQHSDVLHNยก(Iลกkilmingai).รคLQRNNXQLJDLNรฃWLNDGSLNWLYHOQLDLยฒWDYRVHQLGLHYDL'LHYDV yra tik vienas. 5RG\GDPDVUDQNDยณGDQJรLUรฅHP RSDVNXLPRVWHOยกM VUDQNRPDSOLQNXL Jis VXNรŒUยกGDQJรLUรฅHP LUYLVDNDV\UDGDQJXMHLUรฅHPยกMH SKIRGAILA (juokdamasis). 7X YยกO VXPHODYDL SRSH -HLJX GLHYDL EรŒW\ JDOยกM SDW\V VXNXUWLGDQJรLUรฅHP LUJLULDVLUรฅPRQHVLUรฅYยกULVNDPJLMLHNRYRWรWDUSVDY VGยกOMรŒMร? Aลก MXNQHVLJLQรพLMXVXVDYRVPLUGXGยกOMROLHVรDUNOLรQHVWXULXMรJDXVLQJDVEDQGDVLUSDQRUยกM V JDOยกWDXGDUJDXVLQJHVQHVWXUยกWL JONAS SKARBEKAS. Kunigaikลกti! .. SKIRGAILA (nekantriai). 7\OยกN SRSH LU QHNDOEยกN PDQ GDXJLDX QLHNR Dรฃ WDYLP QHWLNLX$รฃVXWHLNLDXWDXQรŒQDLGLGHO JDUE OHLG VNDOEยกWLVXVDYLPEHWVDYRNYDLODNDOEDWX PDQMDXยณN\UยกMDLGDEDUHLNVDX -21$66.$5%(.$61HYDOGRYHDรฃQHLVLXDรฃNDOEยกVLXNDLSWDYRVLHORVGUDXJDVLU SDWLHV'LHYRSDVLรVWDVNXULVWDXJHURQRUL7XยฒSODรพLRVรฃDOLHVYDOGRYDVWXยฒ-RLรฃULQNWDVLV LUQHWXULWLHVRVWDPV\EยกMHNODLGรฅLRWLNDLYLVDWDXWDSDรฅLQRWLNUMยณ'LHYLUODLNRDSNDELQXVL-R VXรฅHLVWVLDVNRMHOHV SKIRGAILA (nekantriai).7XรฃรพLRVNDOERV(Atsikeldamas). Aลก patsai tapau valdovu ir QHรฅLQDXNDGPDQHNDVEรŒWรULQN V -21$6 6.$5%(.$6 .DUDOLDL LU NLWร WDXWร YDOGRYDL ยฒ 'LHYR LรฃULQNWLHML -LH vieลกpatauja Jo malone. SKIRGAILA QXVLMXRN V %ORJDLUHQNDWDYRGLHYDVMHLSDVN\UยกEรŒWLYDOGRYDLVPDQH LUPDQREUROยณ-RJDLO6WDUGDVGRUHVQLVXรฅPXVJDOLEรŒWLNDGLUWXJHUHVQLVXรฅPXVLUGDU\UD GDXJHONLWร -21$6 6.$5%(.$6 1HUรŒVWLQN NXQLJDLNรฃWL 'LHYR SLNWรฅRGรฅLDYLPX LU JDOLQJR brolio nepaklusnumu. Tau jo pagalba dar bus labai reikalinga. Leisk laisvai vykti Lydos NXQLJDLNรฃW\WHLNXUMLQRULLUWXRยณVLJ\VL/HQNรNDUDOLรLU0R]รŒUรNXQLJDLNรฃWยณNDLSRGUDXJXV -รŒVJLYLVLWU\VWXULWHYLHQSLNWSULHรฃLUNDPMXPVGDUULHWLVWDUSVDY V" SKIRGAILA VWRYยกGDPDV VDOLD VNREQLร รฃRQX ยณ 6NDUEHN 7X NDOEL DSLH YRNLHรพLXV" .LHN SDPVW V 7DLS MLH PรŒVร SULHรฃDL EHW LU MรŒV OHQNDL LUJL QHGUDXJDL PXPV .DWULH SLNWHVQLDWHLWLVSDURG\VRGDEDUDรฃGDUQHรฅLQDX -21$6 6.$5%(.$6 0รŒVร WDXWD JHUD QRUL WDYR รฃDOLDL LU SDVLU\รฅXVL YLVXRPHW MDL WHLNWLSDJDOERVNRYRMHVXEHQGUDLVSULHรฃDLV2YRNLHรพLDLGDEDUWLNYLHQRWURNรฃWDVXNLUรฃLQWLรฃLร WDXWร YDOGRYXV NDG MLH YLHQDV DQWUDP SDJDOERV QHWHLNWร .ODXV\N NXQLJDLNรฃWL VDYR EUROLR NXULV\UDY\UHVQLVLUWDXYLHWRMWยกYR 6DXJRNLVYRNLHรพLร-LH\UDSLNWDVXPDQ SULHรฃWDYHWDYRQDPLUรฃDOยณ SKIRGAILA. Tu sakai, kad vRNLHรพLDL\UDSLNWDVXPDQ RMLHNDOEDNDGMรŒVOHQNDLWDL HVDWH SDGDU .DV MXPLV SDWLNยกV YLVL MรŒV HVDWH NULNรฃรพLRQ\V .LHN SDW\OยกM V O kaip aลก SDVLHOJVLXVX/\GRVNXQLJDLNรฃW\WHJUHLWVXรฅLQRVL%UROLVNXULDPWXSUDQHรฃLEXVSDWHQNLQWDV HENRIKAS MAZOVIETIS YRV WLN ยณยกM V QXVLOHQNGDPDV SULHรฃ NXQLJDLNรฃWยณ 


รขYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNรฃWL QRUV PรŒVร JDOLQJDV NDUDOLXV EXYR M SDVN\U V 0R]รŒUร NUDรฃWR YDOGRYXLEHWNREUROLVEUROLXLQHDWOHLGรฅLD"7LNSDQRUยกNMDPDWVLO\JLQWLLUJLJHUXXรฅJHU SKIRGAILA. Dar vienas kranklys mano nelaimei! Matyti, likimas nori ir ลกiandien VXJDGLQWLPDQQXRWDLN +(15,.$6 0$=29,(7,6 $รฃ QRULX WDX YDOGRYH VXVWLSULQWL JHU QXRWDLN QH JDGLQWL WRGยกO VDNDX EUROLV WDYR OHQNร NDUDOLXV QHVXS\NV NDG VDX SDVLยกPHL /\GRV NXQLJDLNรฃW\W 7LNEรŒNLUWXMDPJHUDV-LVLUJLUHLNDODXMDPDรฅRLรฃWDYRSXVยกVQXRODLGXPR-DP QHVPDJXNDGMLVEHNUDLรพLRVYHWLPRMHรฃDO\ 6.,5*$,/$ 3DV PXV WLNUDL SDSUDW Y\UDL PRNยกWL NUDLWยณ Xรฅ PHUJDV NXULDV VDX LPD $UJLPDQREUROยณSDยกPยกPHUJDRQHMLVM" HENRIKA6 0$=29,(7,6 -RJDLOD PDQR NDG WX QHWXUยกVL QLHNR SULHรฃ MHL MLV VDX NDLSRNUDLWยณLรฃVNLUVLรฃ/LHWXYRVรฅHPLร9ROXLQ LU3RGRO SKIRGAILA QXVLMXRN V -รŒV OHQNDL PDWDX VXNWL LU JXGUรŒV รฅPRQยกV 1RULWH PDQ SDUGXRWL /\GRV NXQLJDLNรฃW\W Xรฅ 9ROXLQยกV LU 3RGROยกV รฅHPHV 7LN SDPLUรฃRWH NDG ML PDQR UDQNRMH\UDWRGยกOQHWXULXUHLNDORMXPVQHLSLJLDLQHLEUDQJLDLPRNยกWL HENRIKAS MAZOVIETIS. O jei Jogaila to reikalauja... 6.,5*$,/$1H-RJDLODWLNMรŒVOHQNDLVYHWLPรNUDรฃWรXรฅVLJHLG %HWSUDQHรฃNVDYR SRQDPV WHQHGUยณVWD PรŒVร MXGLQWL MHL QHQRUL NDG QHJHLGรฅLDPDLV VYHรพLDLV DSODQN\WXPH MรŒVร รฅHPHV HENRIKAS MAZOVIETIS. Jogaila, kaip valdovas... SKIRGAILA NRMDSDWU\S V 7\OยกNSRSH9DOGRYDV/LHWXYRVDรฃQHEUROLV-LVOHQNXV SDPLORLUWHVยกGLWHQ/LHWXYRVรฅHPLรQHLYLHQRVSยกGRVQHJDXVLWHOHQNDL 5DJรWULPLWDYLPDV +(15,.$60$=29,(7,69DOGRYHVYDUEXVUHLNDODVYHUรพLDNDUDOLร-RJDLO 6.,5*$,/$ *DQD NDOEร *LUGL UDJDL WULPLWXRMD PDQH รฃDXNLD $SLH VYDUELXV UHLNDOXVNDOEยกVLPHNDLDรฃSDQRUยกVLXEHWQHWX

$,675ร6ร‹.85< I 7HQ SDW 9LOQLDXV $XJรฃWRMRMH SLO\ 1HGLGHOLV NHWXUNDPSLV NDPEDUยกOLV GHรฃLQยกMH ORYD รฅYยกULร NDLOLDLV DSNORWD 6NREQ\V LU GYL WULNRMยกV DSYDOLRV EH DWUDPร NยกGยกV 9LHQRMH VยกGL 9DUWHQEHUJDVNLWRMHJXOLMRVNUDLVWยกรฃDOPDVLUNDODYLMDV KELLERIS VWRYยกGDPDV SULHรฃDLV VXVLGยกM V UDQNDV DQW NUรŒWLQยกV รฃ\SVRGDPDVLV Matai, dievobaimingasis mano broli ir kilnusis riteri, kaip gerai gali patarnauti ลกventajam Ordinui JXQGRPRML QXRGยกPยก JUDรฅLRV PHUJHOยกV SDYLGDOX 7X VX YLVX VDYR GLHYRWXPX QLHNR QHEรŒWDL JDOยกM V VXรฅLQRWL DSLH VYDUELXV รฃLUGLHV GDO\NXV รฃLR QLDXUDXV VWDEPHOGรฅLร รฅHPยกV valdovo. VARTENBERGAS (sekdamas Kelleriu ir prisitaikydamas jo nuotaikai). Tenepastebi VieลกpDWV 'LHYDV LU รฃYHQรพLDXVLRML 0HUJHOยก WDYR PDรฅXรพLR QXVLรฅHQJLPR 7LNUDL WX SDWDUQDYDL รฃYHQWDMDP 2UGLQXL LU DSLH WDYR QXRSHOQXV Dรฃ SDVNXEยกVLX SUDQHรฃWL EUROLXL JURVPHLVWHULXL LU GLGรฅLDMDPNDSLWXOXL 1XVLMXRN V &KDFKDFKD7LNPDQDXEHVPXONPHQร KELLE5,6 รคLQDX NDLS WX SUDQHรฃL JXGUXROL %UROLV JURVPHLVWHULV LU NDSLWXODV SDVWHEยกV WLN PDQR QXRGยกPHV LU WDYR QXRSHOQXV %HW ยฒ WHPDWDL WDYH 'LHYDV $รฃ VXUDVLX VDX NLWRNยณ QHJX WX ODXNL DWO\JLQLP SDV GDLOL PHUJHO 3DVLรฅ\PยกMLPDV NXULR WX MLHรฃNDL PDQ V vistiek neiลกvengs. VARTENBERGAS (rimtai, nepatenkintas). Kur Ordino balsas reikalauja, aลก moku XรฅPLUรฃWL VDYH LU VDYR QXRSHOQXV R SDVLรฅ\PยกMLPร YLVDL QHMLHรฃNDX 7DL JHUDL รฅLQR EUROLV grosmeisteris.


.(//(5,67HEÌQDWLHVDWDYRNDOERMHNLOQXVLVULWHUL(NusijuRN V Cha-cha-cha!.. Aš QHSDY\GXV %ÌGDPDV DXJãWRV NLOP¡V SDVLHNVLX WLHVLX NHOLX NR WX QHVXJHEL SDVLHNWL VX YLVÐ VDYRJXGU\ELÐSDJDOED VARTENBERGAS DWVLN¡O V .LWX PHWX Dã NLWDLS PRN¡WDX DWVDN\WL ³ WDYR MXRNXV NLOQXVLVEUROL9DUWHQEHUJÐJLPLQ¡VULWHULÐNDODYLMDVYLVXRPHWVWRY¡MRMÐ JDUE¡VVDUJ\ERMHLU SDVLå\P¡MLPR VDX MLHVNRMRP LU jieškom tik kovos lauke. Kas kitaip kalba, loja kaip šuo, pasakytau aš. $WVLV¡VGDPDV %HWGDEDU2UGLQRODEDVUHLNDODXMDNDGWDUSPÌVÐEÌWÐWDLND .(//(5,67HEÌQDWDUSPÌVÐWDLNDNDLSWXVDNDLäLQRNNDGDãULHWLVQHP¡JVWX$ã QHSLNWDV LU NDOEX N PDnau. ,PD QXR N¡G¡V 9DUWHQEHUJR VNUDLVW ãDOP LU NDODYLM GHGD MXRV DQW VNREQLÐ R SDWVDL V¡GDVL N¡G¡Q 7HSDWHQNLQD WDYH NDSLWXOR EUROLÐ SDJ\ULPDV LU JURVPHLVWHULRSDG¡ND0DQSDNDNVWRNDãLãJUDåLRVLRVPHUJHO¡VJDXVLX VARTENBERGAS SR QHPDORQDXV W\O¡MLPR -HL SDVLVHNV ³Y\NLQWL N VXPDQ¡P VXNLUãLQVLPH OHQNXV LU OLHWXYLXV R WDV EXV 2UGLQXL QDXGLQJD /HQJYDL WXRPHW JDO¡VLPH SDVLHNWLWLNVOG¡ONXULRþLDPXGXHVDPHDWY\N .(//(5,6$ãQHP¡JVWXQHSDVLVHNLPÐ.QXWDULDX³Y\NLQVLX 9$57(1%(5*$6/\GRVNXQLJDLNãW\W¡OLNV DPåLQDL PXPV NU\åLXRþLDPV SDODQNL NDGODLVY MDLJUåLQVLPG¡NLQJDV0R]ÌUÐNXQLJDLNãWLVWDSVLUJLPÌVÐGUDXJX KELLERIS QXVLMXRN V Lydos NXQLJDLNãW\W¡ QH WLN G¡O WR EXV PXPV SDODQNL $ã SDVLVWHQJVLX WDP NLWDV VXUDVWL SULHåDVWLV MHL WLN ML WRNLD JUDåL NDLS VDNRPD $U YHUWD EXV 0R]ÌUÐ NXQLJDLNãþLXL EÌWL G¡NLQJDP Dã QHåLQDX 1XVLMXRN V Cha-cha-cha! .. Manau, JULHWLQ¡WHNVPDQMDPSDNDNVJUDLEVW\WLUÌJXVLVSLHQDV VARTENBERGAS. Paslaptis, su kurios pagalba laikome savo rankoje valdovus, visuomet naudinga. (Juokdamasis). Bet ar ne perdaug tik savim pasitiki, gudrusis broli?.. .(//(5,61¡UDWRNLRVPRWHUVNXULPDQSDQRU¡MXVQHEÌWÐPDQR VARTENBERGAS DWVLN¡O VYDLNãþLRMDSRNDPEDU³WULQGDPDVGHOQXVSDWHQNLQWDV 6XWYDUN\VLP 2UGLQR ODEXL ã³ UHLNDO VX ãYHQWRVLRV 0HUJHO¡V SDJDOED VXWYDUN\VLPH 7LN saugokis, broli, neatsargaus atvirumo. .(//(5,6 0DQR XåGDYLQ\V ² QDUYDV DWLGDU\WL LU LãYLOLRWL SDXNãW\W¡ R NDV WROLDX tedaro kiti: tu, grosmeisteris, kapitulas ar kas kitas. Aš moku veidmainiauti tik su moterimis ir YLHQPHLO¡VGDO\NXRVH 9$57(1%(5*$6 5HLNLD YLVD PRN¡WL NR ãYHQWR 2UGLQR ODEDV UHLNDODXMD 6¡VGDPDVY¡O 0HLO¡VNHOLDVþLDVOLGXVLUSDYRMLQJDVMLVUHLNDODXMDGDXJJXGUXPRQHXåPLUãN to, riteri. (Tvirtai).7DLJLEÌNJXGUXVNLOQXVLVEUROL.HOOHUL8åJDXWLQHDWVDUJLXåLQJVQLXMDX GDEDU QHDS\NDQWRV NXSLQL VS¡MDPL GUDXJDL YLUV PXPV QHSHUPDOGRPDLV SULHãDLV 9¡OJL SDXNãW\W¡JDOLQHSDQRU¡WLVNULVWLLãQDUYR .(//(5,6.XUQHSDQRU¡V7HSDVLPDW\VLXWLNVXMDLãVNULVSDXNãW\W¡LãQDUYRLUGDU NDLS -XN MDPH QHOLQNVPD J\YHQWL R DWHLWLV YLOLRMD ODLVYH MDXQ\VW¡V GåLDXJVPDLV PHLOH Kurios moters širdis nepasiduos tokiai pagundai?!. 9$57(1%(5*$6 9HLN NLOQXVLV ULWHUL 'LHYR LU ãYHQWRMR 2UGLQR ODEXL LU EÌN DWVDUJXV ýLD QH OHQJYDEÌG¡ PHUJHO¡ UÌSL EHW VXVLS\Q V WDXWÐ OLNLPDV âLRMH JL SUDNHLNWRMH SLO\VLHQRVJDOLPDW\WLLUJLUG¡WLýLDåPRQ¡VSLNWHVQLXååY¡ULVLUMRNLRVWHLV¡VQHJHlE¡VPÌVÐ QXR ³åHLGLPR R JDO LU QXR SUDåÌWLHV (Pasikeldamas). Tepadeda tau Visagalis Dievas ir ãYHQþLDXVLRML0HUJHO¡0DULMDPÌVÐJDOLQJRMLJORE¡MD KELLERIS (šypsodamasis). Tu pasimelsk, dievobaimingasis broli ir kilnusis riteri. Teisingo malda juk daugeOVYHULDSDV'LHY 1XVLMXRN V 2DãWXRODLNXSDVLPHOVLXJUDNãþLDL NLHYLHWHL ML MXN VDUJDV PÌVÐ SDXNãW\W¡V (LN GDEDU NLOQXVLV EUROL Dã JLUGåLX MRV åLQJVQLXV 1XVLã\SVRM V 1HNOLXG\NPDQJHUGDUEDWOLNWL 3DGXRGD9DUWHQEHUJXL VNUDLVW LU ãDOP .DLWDVDLLãHLQDJU³åWD³VNREQLVLUDWVLVWRMDNXULDPODLNXLSUDVOLQNXV³HLQD2OLJ¡-LVXVWRMD GXU\VHLUO\JVY\UXRGDPDDUåHQJWLSLUP\QDUQHGDLURVL³YLGÐODLN\GDPDVLGHãLQLMDGXUÐ UDQNHO¡V $ãþLDPDQREDODQG¡OH$ãWDY VMDXVHQLDLODXNLX(Eina su ištiestom rankom). 2/,* SXOGDPD MDP DQW NUÌWLQ¡V Mielasis mano! .HOOHULV DSNDELQD M LU


SULVSDXG VSULHNUÌWLQ¡VEXþLXRMD $ãQHJDO¡MDXDQNVþLDX$ãELMRMDXNDGQHSDVWHE¡WÐNDV 3ULVLG¡MXVLSLUãWSULHOÌSÐNODXVRVL .(//(5,6%ÌNUDPLPDQRPLHORMLþLDQLHNDVQHXåHLV 9HGD³ORYNXUV¡GDVLLU VRGLQDMDQWNHOLÐ 7XLOJDPDW¡MDL".DLSSUDHLWYDNDUYLVQDNW³OLNVL7LHVD" 2/,* 1HJDOLXPLHODVLV$ãWLNQHLOJDPODLNXL%LMDX3DVWHE¡VDSNDOE¡V KELLERIS JODPRQ¡GDPDV M $ã WDY V QHDWOHLVLX GDEDU .DLS SUDHLW QDNW³ OLNVL gerai? äLÌULMDL³DNLV 2/,*  DWVWXPGDPD MR UDQN 1HJQLDXåN WDLS NUÌWÐ PDQ VNDXGX (Nušokus nuo NHOLÐV¡GDVLãDOLDLPGDPDMLXåUDQNÐ 1HJDOLXQÌQDLEUDQJXVLVEHUQHOL$ãWLNYDODQG¡OHL 1HNDOE¡N W\O¡N 8åGHQJLD MDP GHOQX EXUQ 5\W U\W YLV QDNW³ Dã WDYR 1ÌQDL Dã WXULX NXQLJDLNãW\WHLWDUQDXWL-RVSULHãNDPEDU\QÌQDLWXULXEXG¡WL7LNU\WYDNDUEÌVLXODLVYD KELLERIS VX¡P VMRVDELUDQNDVVDYRGHOQXRVHJQLDXåGDPDVåLXULMDL³Dkis). Tu PDQHU\WRM³OHLVLNXQLJDLNãW\W¡VNDPEDULQ*HUDL" *ODXGåLDMRVUDQN³VDYRNUÌWLQ

 2/,* (nustebusi)..XQLJDLNãW\W¡VNDPEDULQ".RWDXWHQUHLNLD" .(//(5,6$ãWXULXSDPDW\WLNXQLJDLNãW\W 0DQODEDLVYDUEX %XþLXRMDM Mano EDODQG¡OH O/,* (atsitraukdama, bet palikdama savo rankas jo delnuose). Kam tau jos reikia? 7XQHQXPDQDLNRNLVNLOWÐSDYRMXVWDXMDLLUPDQNXQLJDLNãþLXLVXåLQRMXV KELLERIS SDOHLG VMRVUDQNDV 7DYRGDO\NDVVDXJRWLVRPDQLPQHVLUÌSLQN$ãWDP MXNNDODYLMQHãLoju, kad pavojaus nesibaidytau. 2/,*  7DYR NDODYLMDV QHJHOE¡V QHL WDX QHL PXPV EHUQHOL 7X GDU QHSDå³VWL PÌVÐ valdovo. 8åGHQJLDGHOQDLVYHLG 9DLMHLMLVVXåLQRWÐ*\YåHP¡QOLHSWÐSDNDVWL .(//(5,6 7XUL SDVLVWHQJWL NDG MLV QLHNR QHVXåLQRWÐ (PD¡P V M Y¡O Xå UDQNÐ LU QXVLOHQN V åLXUL MDL ³ DNLV 8åNHU¡N M³ VDYR JUDåLRP DNXW¡P LU MLV QLHNR QHSDQRU¡V åLQRWL pasaulyje, kaip dabar aš. 2/,*  (lyg nusigandusi) -³" 7HP\OL PDQH 'LHYDV LU VDXJR QXR MR PHLO¡V äHJQRMDVL 1HODLPLQJD EÌWÐ WRML PHUJHO¡ ³ NXUL MLV DWNUHLSWÐ VDYR G¡PHV³ *HULDX PLUWL QHNDLSMDPSDWLNWL9¡OJLDãWDYHSDPLODXWDYHYLHQEHUQHOL .(//(5,68åNHU¡NM³NDLSPDQHXåNHU¡MDL $SNDELQGDPDVMXåOLHPHQV Tu saldi NDLSQXVLG¡MLPDV7LNSDQRU¡NLUMLVDLYLVDXåPLUãG¡OWDY VQHWVDYRGDLOLMNXQLJDLNãW\W 2/,*  SDåYHOJXV MDP ³ DNLV 1HMDXJL WX SDQRU¡WDL" (Atsitraukdama nuo jo). %MDXUXVLV WX PDQ V QHEHP\OL (Glausdamasi prie jo). 0LHOLDXVLDVLV PDQR QXåXG\N PDQH SDVPDXNNDLSDVLEDLJVWDYRPHLO¡$ãQHQRULXSULNODXsyti kitam. KELLERIS YLHQDUDQNDDSNDELQ VMNLWDJORVW\GDPDVSODXNXV Nejaugi taip mane myli? 2OLJ¡OLQNWHO¡MDJDOY %DODQG¡OHPDQR *ODXVGDPDV MRV JDOY SULH VDYR NUÌWLQ¡V Taip mane pamilai?!. 2/,*  VXG¡MXV UDQNDV SR YHLGX LU SULVLJODXGXV ³ MR NUÌWLQ

 .DLS WDY V JDO¡MDX QHSDPLOWL 7X DXJãWRV NLOP¡V ULWHULV MDXQDV JUDåXV QDUVXV 7X JUDåLDXVLDV YLVÐ PÌVÐ MDXQXROLÐ 2 NXQLJDLNãWLV" 9LVXRPHW JLUWDV SLNWDV LU QLDXUXV NDLS UXGHQV QDNWLV 0DQ YLV DWURGR ² WRG¡O þLD WDLS ãDOWD GU¡JQD ÌNDQRWD NDG YLVL þLD WRNL QLDXUÌV WRNL QXRERGÌV $WVLV¡GXVLWLHVLRJ Aš vos nenumiriau irEÌWDXYLVDLQXPLUXVLMHLQHWDYRPHLO¡²WDLSPDQ þLDLOJXLUQXRERGX(Suimdama jo rankas savo delnuosna).'UDXJXåLSDLPNPDQHVXVDYLP NDLLãþLDY\NVLW¡YÐãDOLQ .(//(5,67XXåPLUãDLSLHWÐPHUJHOHNDGDãYLHQXROLVLUVXPRWHULPJ\YHQWLPDQ XåGUausta. 2/,* DSNDELQXVLM³XåNDNORLUSULVLJODXGXVL $ãEÌVLXWDYRYHUJ¡ äLÌU¡GDPDMDP ³DNLV $UJLQHJDUELQJDWDUQDXWLNDLSYHUJ¡WRNLDPQDUVLDPULWHULXLNDLSWX"(Atsitraukdama). %HW WX QHEHP\OL PDQ V $ã PDWDX 8åVLGHQJLD GHOQDLV DNLV LU QXOHLGåLD JDOY O\J verkdama). KELLERIS W\OLDL³MQXVLOHQN V $UJLGDUQH³VLWLNLQDLNDLSNDUãWDLDãWDYHP\OLXLU P\O¡WLPRNX"3DVLOLNãLQDNW³SDVPDQHLUWXSDPDW\VLDUDãQXVWRMDXWDYHP\O¡M V


2/,* $ãQRU¡WDXYLVXRPHWVXWDYLPEÌWLEHWåLQDLNad negaliu. KELLERIS DSNDELQ V M PHLOLDL 3DGDU\N WDLS NDG Dã JDO¡WDX U\WRM SDVLPDW\WL VX NXQLJDLNãW\WHLUPXGXLãY\NVLPHLãþLDLUQHEHVXJU³ãLPH$ãQXJDEHQVLXWDYHSURW¡YLÐSLOLQ âYHQWDVLVW¡YDV5RPRMHSDQDLNLQVPDQRDSåDGXVLUWXRPHWWXEÌVLPDQRYLHãSDW¡QHYHUJ¡ 3DGDU\NWLNNDGJDO¡WDXSDVLPDW\WLVXNXQLJDLNãW\WH 2/,* %LMDXDãPLHODVLV(Atsitraukdama staiga). Ne, ne, negaliu! .. KELLEBIS (tvirtai). Turi padaryti, kad aš to noriu. 9¡O PHLOLDL M DSNDELQ V JODXGåLDSULHNUÌWLQ¡V Juk tu myli mane? Ar ne tiesa?.. 2/,* 7RG¡OLUQHJDOLXNDGP\OLX$ãQHQRULXNDGWXPDQHDSOHLG VNLWSDPLOWDL .DLLãþLDLãMRVLWHDWOHLGåLDWDX'LHYDVMHLGXRWRPDQåRGåLR QHWHV¡VL EHW GDEDU ãLRMH SLO\ WXUL YLHQ WLN PDQLP J\YHQWL PDQH WLN P\O¡WL man vienai priklausyti... 8åVLGHQJXVL YHLG delnais).$UEDDãJ\YDEÌWLQHEHQRULX(Verkia tyliai vaitodama). KELLERIS (glostydamas plaukus, nuramindamas). Nusiramink, mieliausioji. Argi NXQLJDLNãW\W¡ SDQRU¡WÐ PDQH SDPLOWL" 1HMDXJL XåPLUãDL NLHN PÌVÐ QHNHQþLD ãLR NUDãWR åPRQ¡V" 2/,*  (per ašaras). $ã QHJDOLX WLN¡WL NDG DWVLUDVWÐ PRWHULV NXUL JDO¡WÐ WDX SDVLSULHãLQWL7DY VQHSDPLOWLQHJDOLPD(Šluostydama prijuoste ašaras). Matau, kad jau esu ³N\U¡MXVL $ã JL SUDVWD PHUJHO¡ QH NXQLJDLNãþLÐ NLOP¡V 3LNWDL QHW NXPãWLV VXJQLDXåXVL . 8FK NDLS Dã MRVLRV QHNHQþLX GDEDU *QLDXåGDPD UDQNDV Kam aš tau taip greitai SDVLGDYLDXNRG¡OLOJLDXQHVLSULHãLQDX"7XPDQHEÌWDLLNLãLROGDUWHEHP\O¡M V .(//(5,6 .RG¡O" .DLS GDåQDL PRWHU\V VDYH NODXVLD NRG¡O EHW QHL YLHQD GDU QHVXJHE¡MR³WDLDWVDN\WLEHQWDãQHVXJLUG¡M V $SNDELQ VMXåOLHPHQV 3DWLN¡NPDQLPLQH DSLH PHLO Dã VX MD NDOE¡VLX $ã WDYH P\OLX LU NLWRV PHLO¡V PDQR VLHODL QHEHUHLNLD 0DQ SDYHVWDDWOLNWLSDVMVYDUEXV2UGLQXLUHLNDODVQXRNXULRSULNODXVRQHWPDQROLNLPDV1HJDOLX JLDãMYLHãDLDSODQN\WL 2/,* 3DVDN\NDSLHNWXU\WRMVXMDWXULNDOE¡WL"7XRPHWDãJDOSDVLVWHQJVLX .(//(5,6 6X WDYLP JDOLX NDOE¡WL WLN DSLH PHLO 2UGLQR UHLNDODL ² QH PRWHUÐ dalykas. 2/,* (atstumdaPDMRUDQNQXROLHPHQV 2NXQLJDLNãW\W¡"$UMLQHPRWHULãN¡" .(//(5,6 -L SODWDXV NUDãWR YDOGRY¡ ²WLNLQDPDL JQLDXåGDPDV MRV UDQNDV VDYR GHOQXRVH R SDVNXL SULG¡M V MDV SULH VDYR YHLGR 7LN¡N PDQLP Dã QHDSOHLVLX WDY V QHDWVLåDG¡VLX WDYR PHLO¡V G¡O YLVR SDVDXOLR NXQLJDLNãW\þLÐ DU NDUDODLþLÐ %HW QXR WR SDPDW\VLX Dã M DU QH SULNODXVR PDQR LU WDYR OLNLPDV 3DOHLG V MRV UDQNDV 7XUL PDQ V NODXV\WLDUEDåÌVL1HQHWXEHWPXGXWXLUDãGUDXJHåÌVLPH 2/,*  VXVLG¡MXVL UDQNDV DQW NHOLÐ KaiS Dã ELMDX 7X QHåLQDL NRNV åLDXUXV NXQLJDLNãWLVNDLMLVVXS\NVWD6XåLQRM VQHSDVLJDLO¡VQHLPDQ VQHLWDY V 'LHYHWXPDQRJHULDXVLDVLV.DPWXPDQGDYHLãLWPHLO "$ãWRNLDEXYDXUDPLWDLS laisvai gyvenau... 8åVLG¡MXVL UDQNDV Xå JDOYRV LU QHLJLDPDL NUDLS\GDPD JDOY Ne, ne, aš QHJDOLXPLHOLDXVLDVLVPDQR,UQHEHUHLNDODXN$ãLUWDY VELMDX1HWLNLX KELLERIS ³VLU¡P VUDQND³ãRQåLÌUL³M $ãQHåLQRMDXNDGWXEDLOL$UDWPHQL NWXVDNHLNDLDãSLUPNDUWWDYHSDPDþLDX".DGQLHNRQHVLELMDQWLLUDãSDWLN¡MDX,USDPLODX WRG¡ONDGSDWLN¡MDX ,PGDPDVMXåUDQNRVDXJãþLDXDONÌQ¡V Na, paklausyk, mieloji... 2/,*  DWLWUDXNGDPDUDQN $NQHOLHVNPDQ V0DQVNDXGX1HNXQLJDLNãþLRDã ELMDXMRVELMDXWDY VELMDX 8åG¡MXVMDPDELUDQNDVDQWSHFLÐPHLOLDL Mielasis, mano, neik SDVM 6NDXGåLDL *HULDXQXG¡NPDQHLãOLHNLNLSDVNXWLQLRODãRPDQRNUDXMWLN QHLN SDV M KELLERIS LPD MRV GHãLQ EXþLXRMD GHOQDQ LU PDORQLDL JORVW\GDPDV Kvailute tu mano! Nejaugi tu nepasitiki mDQLPLPDQRåRGåLDLV"-HLP\OLWXULSDVLWLN¡WL 2/,*  DWLWUDXNGDPD UDQN -HL P\OLX" 0\OLX LU YLVG¡OWR QHSDVLWLNLX 1HJDOLX SDVLWLN¡WL QHV P\OLX WDYH 6NXELDL SDãRNXV Lã YLHWRV LU SD¡PXV MR UDQN Gerai, aš SDGDU\VLXNDGWXMSDPDW\VLEHWLUDãWHQEÌVLX


KELLERIS (tvirtai).$ãWXULXMYLHQPDW\WL 2/,* SDOHLGXV MR UDQN UÌVþLDL 0HODJL 'DEDU Dã YLVD VXSUDQWX 7DX ³N\U¡MR PDQR PHLO¡ LU WX QDXMR PDORQXPR VDX MLHãNDL (Tvirtai, atkakliai, mostikuodama rankom). Ne, tu jos niekuomet nepamatysi. KELLERIS DWVLVWRM V WYLUWDL Turiu pamatyti!.. âLXUNãþLDL QXWY¡U V M Xå UDQNRV Girdi, verge... 2/,*  LãWUDXNGDPDUDQN $NQHOLHVNPDQ V/HLVNDUEDLPVLXãDXNWL ,ãWUÌNXV VWDLJDLãE¡JDLãNDPEDULR KELLERIS NXU³ODLNVWRYLVXVLPVW V 6XMDXGLQRPDQHVDYRPHLOHãLWDPHUJLRW¡ 9DUJã¡NDLSMLSDY\GL /LQJXRGDPDVJDOY 2YLVG¡OWRMLSDGDU\VNDLSDãQRULX

II $XJãWRVLRV 9LOQLDXV SLOLHV PRWHUÐ NDPEDU\ 9LVD NDLS SHQNWDPH SLUPRVLRV GDOLHV YDL]GH.XQLJDLNãW\W¡2QD'XRQXW¡V¡GLSDVODQJLUYHUSLD2OLJ¡OLRYXVLYHUSWLDWVWDWRãDOLQ YHUSVW³ SDVLNHOLD LU SULHLQD NXQLJDLNãW\W 6XJQLDXåWRP UDQNRP SLOQX XåXRMDXWRV EDOVX kalba. 2/,* 0LHORML PDQR NXQLJDLNãW\WH 7X YLV OLÌGL LU OLÌGL .DL Dã PDWDX NDLS WX YDUJVWLPDQVNDXGDãLUG³LUYHUNWLDãQRULX7DLQLHNRNDLGLHQDGU¡JQDLUÌNDQRWDEHWQÌQDL WDLSJLHGUDWRNLVW\OXVLUUDPXVYDNDUDVLUWDLSGåLDXJLDVLãLUGLVLUDãWDLSWURNãWXWDLSWURNãWX NDG LU WX EÌWDL ODLPLQJD LU NDG YLVLHPV EÌWÐ JHUD (Ištiesus rankas, su ilgesiu). Vai, kad aš åLQRWDXNDLSJDOLPDEÌWÐWDLSDVLHNWL" 21$ '82187  7X PDQ QHJDOL SDJHOE¡WL SDåYHOJXV ³ M ir nereikia. Tie, kurie JDOL QHSDQRU¡MR (Nusišypsojusi). 1HSDLV\N PDQR OLÌGHVLR PHUJHOH NRO HVL MDXQD LU ODLPLQJDQHWXULQHLUÌSHVþLÐQHLYDUJRåLQDL 2/,*  PRVWLNXRGDPD DELHP UDQNRP O\J QRU¡GDPD QXY\WL NLPEDQW³ YDUP Vai, PLHORML NXQLJDLNãW\WH NDG WX åLQRWDL PDQR QHODLP QHSDVDN\WDL NDG Dã QHWXULX UÌSHVþLÐ .UDLS\GDPDJDOY %HWGLHQDãQHQRULXDSLHWDLJDOYRWL7LNQDNþLD(Nusiminus). Vai, kad WRVQDNWLHVQLHNXRPHWQHEHEÌWÐ 21$ '82187  (nustojus verpti). ,U Dã QRU¡WDX YLVD XåPLUãWL WLN QHJDOLX 9HOWXL PDOGDXMX'LHY 2/,*  V¡GDVL ãDOLD MRV DQW VXROR GUDXJLãNDL 7X GDXJHO WXUL GUDXJÐ PLHORML NXQLJDLNãW\WH ,U JDOLQJÐ GUDXJÐ $ã JHUDL åLQDX 1HMDXJL MLH SDQRU¡M QHVXWHLNWÐ WDX pagalbos? 21$'82187 'UDXJDLJDOLSDG¡WLWLNPDåRMHQHODLP¡MEHWVXQNLRMH²QH,UDãMÐ QHNDOWLQX NDG PDQH DSOHLGR *\Y\E¡ NLHNYLHQDP PLHOD LU Dã QHJDOLX UHLNDODXWL NDG M G¡O PDQ VYDUJã¡VQDãODLW¡VDXNRWÐ ²WDULDPDL³MSDåYHOJXV 2NRG¡OVXVLUÌSLQDLWXRNDLSVX manim elgiasi mano draugai? 2/,*  SDVODSWLQJDL DWVLV¡GXVL DUWL $ã åLQDX WRN³ Y\U NXULV YLVD G¡O WDY V SDGDU\WÐNRWLNSDQRU¡WDL3DNDQNDWDXWLNåRGLVWDUWi. 2QD'XRQXW¡åLÌUL³MQXVWHEXVLO\J klausdama). 7DL ãLV Lã YRNLHþLÐ åHP¡V DWY\N V ULWHULV -LV MDXQDV JUDåXV QDUVXV LU QLHNR nebijo! 21$'82187 9RNLHWLV"(Nustebusi). Vokietis, sakai? (Nusišypsojus).9RNLHþLDL PHUJHOHGLGåLDXVLPÌVÐQHGUDXJDLLUJHURLãMÐODXNWLDUJLJDOLPD"9LVLMLHNODVWLQJLåPRQ¡V LUMÐåRGåLXNDVJDOLWLN¡WL" 2/,* (karštai).*DOLUWLHVDNDGMLHNODVWLQJLEHWNLWLQHãLV-LVWLNUDVULWHULVLUåRG³ WDU VLãODLN\VQHDSJDXV 6XSDVLJ¡U¡MLPX Jis tikras sakalas! 21$ '82187  .RG¡O MDP WXUL UÌS¡WL PDQR OLNLPDV" 1HL MLV PDQ GUDXJDV QHL DUWLPDVQHLSDå³VWPDV ,ãYRNLHþLÐåHP¡VGUDXJXDãQHSDVLWLN¡WDXYLVWLHN


2/,* äPRQ¡V NDOED NDG MLV YLHQR OHQNÐ NXQLJDLNãþLR DUWLPDV GUDXJDV LU SDV M³ GDåQDLYLHãQDJ¡MD$ãSDWLJLUG¡MDXLUNLWLJLUG¡MRNDLSMLVSLNWLQRVLPÌVÐYDOGRYXNXULVWDYH SULHYDUWDSDJULHE¡LUODLNRVDYRSLO\NDLSNDOLQ 21$ '82187  QXGåLXJXV 7X VDNDL MLV OHQNÐ NXQLJDLNãþLR GUDXJDV" 2OLJ¡ OLQNWHOLDJDOY³WDULDPDL Bet iš kur jis visa apie maneEÌWÐVXåLQRM V" 2/,*  GDU DUþLDX VOLQNGDPD .LWL SDVDN¡ -XN SLO\ WLN DSLH WDYH YLVL NDOED YLVL WDY VJDLOLVL.XULSDVODSWLVNDGNXQLJDLNãWLVWRG¡OWDYHSULHYDUWDVXODLN VMRJPDQVåPRQ YHVWL"6DNRWDVDLULWHULV³DNLVPÌVÐYDOGRYSHLN V,UWLNUDLMLVYLVNSDGDU\WÐWDYHJHOE¡WÐ MHL WLN YLHQX åRGHOLX ³ M³ SUDELOWDL ,U VDNR MLV WR QHVO¡S V LU YDOGRYDV WRG¡O ³ M³ åYDLUXRMV 3ULNQLXEXV SULH NXQLJDLNãW\W¡V NXãWRPLV *DO MLV SDQRU¡V VX WDYLP SDVLPDW\WL EHW WX EÌN atsargi, nesutik... ONA D82187  ³M SDåYHOJXV .RG¡O WX PDQDL NDG MLV SDQRU¡V PDQH PDW\WL" ,U NDLSJDO¡WÐMHLPDQHYLVLQHWWXSDWLWDLSXROLDLVHUJWL" 2/,*  ÌPDL DWVLWUDXNGDPD Ak, nesakyk, kunigaikštyte. Jis visa gali, ko panori! 7RNLR NLWR QDUVDXV ULWHULR Q¡UD QHL PÌVÐ ãDO\ QHL NLWRVH åHP¡VH (Atsikelia, maldaujamai). %HW WX QHNDOE¡N VX MXR QHåLÌU¡N ³ M³ PHOGåLX WDYH PLHORML NXQLJDLNãW\WH -R DN\V QHODLP

gimdo. 21$ '82187 DWLGåLDL .R WDLS QHULPDXML" $U NDåN åLQDL" -XN Dã MR nepamatysiu... 2/,*  3DPDW\VL 6DNR YLVRV PHUJHO¡V NXULRV M³ PDWR SDPLOVWD LU EÌQD QHODLPLQJRV2WXWRNLDNXQLJDLNãW\WHJUDåLWRNLDVNDLVWL 21$'82187 (sujaudinta).7XNDåNåLQDL"6DN\N 2/,*  (nerimaudama). 1H QH $ã QLHNR QHåLQDX %HW PDQDX NDG M³ SDPDW\VL WXU¡VL SDPDtyti... 0DOGDXMDPDL VXG¡MXV UDQNDV Brangioji mano kunigaikštyte, nepyk, kad Dã QHVPRQHV NDOEX $ã ãLDQGLHQ WLHN GDXJ $ã JDO LU NYDLO\VþLÐ GDU SULGDU\VLX $WVLNODXSXVLSXRODMDLEXþLXRWLUDQNDV 21$'82187  DWLGåLDLåLÌU¡GDPD³2OLJ

Aš tav VQÌQDLYLVDLQHVXSUDQWX.DV tau atsitiko? 3DG¡MXV UDQN MDL DQW JDOYRV³ M QXVLOHQNXVL 7X M³ SDPLODL" 7LHVD" 2OLJ¡ VOHSLD VDYR YHLG DQW NHOLÐ *ORVW\GDPD JDOY 9DUJã¡ PHUJHO¡ .DLS WX JDO¡MDL YRNLHW³ pamilti?!. 2/,* 1HNODXVNYDOGRYH$ãSDWLQHåLQDX 3DN¡OXVLDãDURWDVDNLV Ak, kokia aš nelaiminga! .. 21$'8218767LNUDLQHODLPLQJD%LMDX²'LHYDVQXEDXVWDYHNDGSLNWYRNLHW³ pamilai... 2/,* $UDãNDOWDNDGPDQRãLUGLV 6WDLJDDWVLNHOLDLUUDQNRPYHLGXåGHQJXVL Aš eisiu... Aš eisiu... Aš negaliu... 21$'82187 'LHYRSDVLELMRN3DPLOWLVYHWLPRVãDOLHVåPRJÐ'DUJLYRNLHW³ 2/,* 'DEDUPDQYLVWLHNäLQDXNDGHVXMDXåXYXVL ,ãE¡JDLãNDPEDULR 21$ '82187  9DUJã¡ PHUJHO¡ $WVLORãXVL ³ VLHQ VXG¡MXV UDQNDV DQW NHOLÐ SULPHUNXVLDNLVO\JVYDMRGDPDV¡GLQHMXG¡GDPDNXU³ODLN'XU\VHSDVLURGR.HOOHULV6WRYL NDODYLMX SDVLU¡P V NRO NXQLJDLNãW\W¡ M³ SDVWHEL .HOOHU³ SDPDþLXVL DWVLVWRMD Kas esi? Kaip þLRQSDWHNDL" KELLERIS (tvirtu balsu). Aš tavo draugas, o NDLS þLRQ SDWHNDX QHVYDUEX $ã þLD VWRYLXNDGWDXODLVY VXJUåLQWDX 21$'82187 ,ãNXUåLQDLNDGDãODLVY¡VUHLNDODXMX" .(//(5,6âLUGLVNXULP\OLãYLHVRVLUVDXO¡VWURNãWDRMÐþLDQ¡UDâLUGLVNXULP\OL YHUåLDVLNXUODLVY¡NXUHUGY¡²³ODLVY MLYHUåLDVL 21$ '82187  $ã QHVXSUDQWX N WX NDOEL .DV WDX GDY¡ WLHVRV ³VLYHUåWL ãLDQ NDPEDULQLUWDLSPDQNDOE¡WL" .(//(5,6 $ã QXPDþLDX ã³ NODXVLP SDV WDYH HLGDPDV $ã PDQLDX NDG WHNV PDQ WDLS DWVDN\WL WDX GUDXJR MDXVPDV WDP NXU³ WX P\OL %HW Dã WDLS PDQLDX NRO WDY V QHEXYDX


PDW V 'DEDU Dã QHEHQRULX YHLGPDLQLDXWL LU WRG¡O WLHN WLN SDVDN\VLX WDX QHDWVWXPN PDQR SDJDOERVäLQRNODLP¡SULNODXVRWDPNXULVGUVLDLMRVVLHNLDNXULUNDLSJDO¡GDPDV1H³åHLVN PDQ V QHSDVLWLN¡MLPX VNDLVþLRML PHUJHOH $ã JDXGDPDV JDUELQJ ULWHULR YDUG HVX SDVLåDG¡M VJLQWLãYHQWPHUJHOLÐVNDLVW\E XåWDUWLVLOSQXRVLXVLUVNULDXGåLDPXRVLXV7LHVDDã WXRSDåDGXVGDåQDLXåPLUãWXGDåQLDXQHNDLSULWHULRJDUE¡UHLNDODXMDEHWGDEDUWDYRVNDLVWXV veidelis man juos Y¡O SULPLQ¡ $UJL JDOL DWVLUDVWL NULNãþLRQLãNRM ãDO\ ULWHULV NXULV WDYR GDQJLãN JURå³ LãY\G V QHEÌWÐ VXMDXGLQWDV LU GU³VWÐ QRUV YLHQ QHSDGRUL PLQW³ DSLH WDYH SDJDOYRWL1HULWHULRJDUELQJRYDUGRWRNLVYHUWDVEÌWÐWLNEHGLHYLRVWDEPHOGåLRQLHNLQDmo šunies! .. 21$'82187 W\OLDLQXOHLGXVLJDOY $ãODEDLQRU¡WDXWLN¡WLWDYRåRGåLDLVULWHUL %HWNDVDãHVXNDGPDQROLNLPDVEÌWÐJDO¡M VWDYHVXJULDXGLQWL" .(//(5,62VNDLVþLRMLPHUJHOHDUJLDãQHVXJLUG¡M VNRNLDWDYHLãWLNRQHODLP¡DU DãQHåLQDXNDLSWXNDQNLQLHVL"$UãLUGLVPDQREÌWÐLãDNPHQVNDGPDW\GDPDVWDYRVNDLVWÐ JURå³ QHEÌWDX VXMDXGLQWDV" 3DN¡O V DNLV DXJãW\Q .RNLD ODLP¡ SDVLMXVWL WDYR XåWDU¡MX 8å YLHQ WRNLRV ODLP¡V DNLPLUNVQ³ Dã SDVLU\å V WÌNVWDQþLXV NDUWÐ DXNRWL SDYRMXL VDYR J\Y\E ,ãGLGåLDL 7DUN WLN åRG³ YLHQ åRG³ ² LU VLHNLX WDX SURW¡YLÐ NDODYLMX Dã DWOLNVLX YLVD NDV galima ir ko negalima. 21$ '82187  $ã GDXJ HVX SLNWR JLUG¡MXVL DSLH MXV ULWHULXV NU\åLXRþLXV NDG JDO¡WDX QHDEHMRGDPD WDYR åRGåLDLV SDWLN¡WL QRUV ODEDL WURNãWX SDJDOERV äPRQ¡V NDOED NDG HVDWHDSJDXOLQJLLUEHSLNWÐWLNVOÐQLHNRQHGDURWH KELLERIS NXU³ODLNW\OLQXOHLG VJDOYO\JPVW\GDPDV3DN¡O VJDOY` Tu gerai GDUDLNDGPXPLVQHWLNL$ãSDWV¡MDXSDVWDYHNODVWLQJÐPLQþLÐYHGDPDVEHWWDYRå\GURVLRV DN\VLãJ\G¡PDQRVLHOLUGDEDUDãW\UDVSULHãWDYHVWRYLX,ãJDQ\WRMRNDQþLDVLHNLXWDXNDG WLHVNDOEDPDQROÌSRVLUQHE¡UDPHORPDQRåRGåLXRVH 21$ '82187  $U Dã JDOLX WDYLP SDWLN¡WL" äHQJGDPD DUþLDX Aš silpna ir gyvenimo nepatyrusLPHUJHO¡7HEÌQDWDXJ¡GDMHLWLNSDMXRNWLPDQ VþLRQDW¡MDL .(//(5,6'DXJHOQXRG¡PLÐVOHJLDPDQRVåLQ GDXJSLNWRHVXGDU VåPRQ¡PVQH WRG¡ONDG SDWVDL SLNWDV HVX EHW NDG OHQJYDEÌGLãNDL NODXVLDX SLNWÐ åPRQLÐ EDOVR %HW GDEDU PDQRVLHODSUDUHJ¡MRLUDã¡PLDXQHN VWLVDYROHQJYREÌGRLUWÐNXULHPDQH³SDJXQGYHG¡  MDX SDV WDYH VX QHGRUDLV WLNVODLV EHW GDEDU ãWDL VWRYLX þLD NDLS SULHã 'LHY LU VDNDX WDX SDWLN¡N PDQLP LU UDPLDL SDVLGXRN PDQR JOREDL .LWDLV QHWLN¡N EHW PDQLP WLN¡N 3ULG¡M V YLHQUDQNNXULRMODLNRNDODYLMSULHNUÌWLQ¡VNLWJLLãWLHV VLUåHQJGDPDVåLQJVQ³SULHNLQ 0DQRPRWLQRVLãJDQ\PXVLHNLXWDXNDGLãJHOE¡VLXWDYHLãþLDLUODLVY WDXJUåLQVLX 21$ '82187  1HQRULX WDY V ³åHLVWL NLOQXVLV ULWHUL EHW PDQ EDLVX SDVLWLN¡WL QHåLQRPXåPRJXPL .(//(5,6 7DX Q¡UD NLWR Lã¡MLPR MHL WXUL GUVRV J\YHQWL NDLS QRUL $ã WDX HVX SDVDN VNDG¡MDXSDVWDYHNODVWLQJÐWLNVOÐYHGDPDVEHWLUMLHWDXVLÌO¡JHUHVQ³OLNLPQHNDLS WDVDL NXULV WDY V þLD ODXNLD %HW WXRPHW EXYDX GDU OHQJYDEÌGLV åPRJXV GDEDU JL QHEH WDV 7RMLYDODQG¡O¡NDGSDåYHOJLDX³WDYRVNDLVþLDVå\GUDV LU OLÌGQDV DNLV PDQH NLWX SDYHUW¡ LU GDEDUWLNURQHSDVLJDLO¡WDXEUROLRMHLJXMLVSLNWDVXPDQ\WÐSULHãWDYH(Tyliai, švelniu balsu). Tu, kaip Dievo angelas, tyOLRP DNXW¡P GDQJLãNX VDYR JURåLX SULYHUWHL PDQR VLHO SDWLN¡WL PDQRãLUG³VXOLHSVQRWLW\UDNDLSGDQJDXVUDVDPHLOH-LQHSDQDãL³WNXULLNLãLROEXYDXMXW V NLWRPVPHUJHO¡PV$ãJDOLXWDYHWLNJHUEWL NDLS JHUELX SDVDXOLXL ,ãJDQ\P 3DJLPGåLXVLM AšPLUVLXG¡OWDY VEHWLUPLQWLPLWDY VQHSDOLHVLXQHSDQRU¡VLXWDY V1XRãLRVYDODQGRVDã ¡PLDXQHDSN VWLYLVÐWÐPRWHUÐNXULRVNDGDQRUVPDQREXYR 3ULVSDXG VNDLULMUDQNSULH NUÌWLQ¡V 7LN¡NPDQLPDãQRULXEÌWLYLHQWDYRGUDXJDVLUEUROLV9LVDDWOLNVLXNOLHSVLQHW MHLSDQRU¡VLNDGDãQXJDEHQWDXWDYHWDPNXU³WXP\OL 21$'82187 (sujaudinta jo kalba).3ULVLHNPDQNLOQXVLVULWHULNDGQ¡UDDSJDXO¡V WDYRåRGåLXRVH .(//(5,6 6LHNLX ãYHQWR -XUJLR MLHWLPL NDG Dã NDOEX N PDQDX LU MXQWX $ã WDX SULVLHNLDXSULHVDLNDNXULRVQHGU³VVXODXå\WLQHLYLHQDVWÐNXUDXNVRSHQWLQXVLUULWHULRMXRVW


G¡YL 3ULVSDXG VNDODYLMDELHPUDQNRPSULHNUÌWLQ¡V Pasakyk man, kas tavo draugai, ir aš GXRVLXMLHPVåLQRWLNDLWXEÌVLODLVYDNDGMLHJDO¡WÐWDYHO\G¡WLNXUSDQRU¡VL-HLWXYLVGDU QHSDWLNL PDQLPL MDLV SDVLWLN¡VL 3DPDQ\N WLNWDL NRNLV WDY V ODXNLD OLNLPDV" (Švelniai, tyliu balsu).7X²WUDSLJ¡OHO¡7DXNDLSJ¡OHLUHLNLDVDXO¡VLUãLOXPRVLUWXVXY\VLãLRMHQLDXULRMH SDVWRJ¡MH7XNXULDLNRMDVEXþLXRWLPDQEÌW\GLGåLDXVLDODLP¡WXU¡VLMDXNLQWLJLUWXVQLDXUDXV VWDEPHOGåLRO¡EDYLPXV 7YLUWDLNDODYLMX³åHP VWXNWHO¡M V Ne, šito niekuomet nebebus. 21$ '82187 $ã PHOGåLX GLHQ LU QDNW³ ãYHQþLDXVLM 0HUJHO YLVÐ QDãODLþLÐ JORE¡MNDGWDLQHLãWLNWÐPDQ V .(//(5,6 -HL WX QHQRUL PDQLP SDWLN¡WL LU VHNWL PDQR SDWDULPX Dã NLWDLS WDYH JHOE¡VLXDãQXNDXVLXãLRVVWDEPHOGåLÐãDOLHVåLDXUÐYDOGRYLUWHWHLVLDPDQHGDQJXVLUåHP¡ 7HEÌQDWDLS 21$'82187 1HGDU\NWRNLOQXVLVULWHUL7LNLXLUQRULXWDYLPWLN¡WL7HEÌQDWDX ãYHQþLDXVLRVLRV0HUJHO¡VPDORQ¡NDGPDQ VQDãODLW¡VHVLSDVLJDLO¡M VâWDLWDXPDQRåLHGDV 7LH NXULH EXYR PDQR W¡YR GUDXJDL WDX VXWHLNV UHLNDOLQJRV SDJDOERV NDL M³ pamatys tavo rankose. 1XLPDQXRSLUãWRåLHGLUGXRGD.Hlleriui). KELLERIS SULHLQDDUþLDXLUDWVLNODXSGDPDVLPDåLHG '¡NXL2NXQLJDLNãW\WH$ã QHJHUDVåPRJXVJDO³VGDXJHOSLNWRSDGDU\WLEHWWDXQHSDGDU\VLX7LNPHOGåLXWDYHQHJXQG\N PDQ VQHSDVLWLN¡MLPX .OÌSRGDPDVPDXQDVDXåLHGDQWSLUãWR ONA DUON87  SDGXRGDPDMDPUDQN 3ULVLHNPDQGDEDUNDGPDQ VQHDSOHLVLLU GDUGLGHVQ¡QQHSDVNDQGLQVLQHODLP¡Q KELLERIS. Mano sielos išganymu siekiu tau. %XþLXRMD MDL UDQN SDVNXL VXNQHO¡V NUDãWSDVLNHOLDLULãHLQDNXQLJDLNãW\W¡NXU³ODLNVWRYLVXVLPVþLXsi, paskui irgi išeina). 2/,*  ³HLQDQXVLPLQXVLVXPLãXVL âWDLNDãLãJLUGDX"'LHYHWXPDQRNDLSJLWDL (Visai sumišusi). 2 Dã JL Dã JL NDLS" 1HMDXJL XåOHLVLX" 3UD¡MR ãDOLPL LU QHW QHGLUVWHO¡MR ³ mane... (Piktai). 1H QLHNXRPHW 3DWL åÌVLX ² LU WHJXO ² EHW QHXåOHLVLX MDL (Garsiai, VXGDXåXVNXPãþLX³NXPãW³ 1HQHXåOHLVLX

III 'LGåLRML$XJãWRVLRVSLOLHVPHQ¡9LVDNDLSDQWUDPHSLUPRVLRVGDOLHVYDL]GH6NXELDL ³HLQD6NLUJDLODLUDUWLPLMDPEDMRUDL-LV³S\N V 9LVL VX PHGåLRQ¡V ³UDQNLDLV PDW\WL YRV WLN JU³å LãPHGåLRNO¡V DAUGAILA YRV SDVS¡GDPDV SDVNXL NXQLJDLNãW³ 'DEDU WX SDWVDL ³VLWLNLQDL NDG Dã WDXWLHVNDOE¡MDX1HYHOWXLþLRQDLDWY\NRYRNLHþLDLLUOHQNDLYLHQXPHWX-LHLãDQNVWREXYR VXVLWDU SLNWDVXPDQ SULHãWDYHLU/LHWXY. SKIRGAILA åLQJVQLXRGDPDV $ãåLQDXNRMLHDWY\NRLUWDXNRONDVQHUHLNLDåLQRWL 6XVWRM V SDG¡M V GHãLQ SR NDLU¡V SDåDVWLPL Seniai praslinko tie laikai, kada lenkas GUDXJDYRVXYRNLHþLX DAUGAILA DWVLU¡P V³VNREQLVNDLULMDUDQNDåLXULLãSDQLÌUг6NLUJDLO Patsai WDUGHLWXRVåPRQHVLUMLHWDXSULVLSDåLQR$UMÐåRGåLDLVQHWLNL".DPWDGDOLHSHLMXRVSDNDUWL" SKIRGAILA åYLOJWHO¡M V ³ M³ VWRY¡GDPDV ãRQX³ 'DXJDLO $ã åLQDX N åLQDX 7X W\O¡NLUQHVLNODXVN$ãþLDYDOGRYDVQHWX(NuleLG VJDOYåHP\Q 0HVHVDPHþLDLUWXRMYLVD VXåLQRVLP 3DN¡O VJDOYLUNUHLSGDPDVLV³SDO\GXV 3DãDXNLWþLRQYRNLHþLXV(Keli palydai išeina). BUTRIMAS LãHLGDPDV ³ YLGXU³ 0DQDX NDG SRGUDXJ UHLN¡WÐ SDãDXNWL LU LãWLUWL OHQNDL\SDþMÐSRSDVNXULVVHQLDXXåNLWXV\UDþLRQDWY\N V-LVGDåQDLODQNRNXQLJDLNãW\W LU YLVDWXULåLQRWL'DXJDLODWXULWLHV³WDUGDPDVM³ '$8*$,/$ *XGUXV EHJ¡GLV WDVDL SRSDV -LV NDLS ODS¡ PRND VXPHVWL VDYR S¡GDV .DUHLYLDPVNXULHSULHGXUÐVWRYL $WYHVNLWLUOHQNXVþLRnai. STARDAS (iš kampo).,UNMÌVVXPDQ¡W"$UHVDWHXåPLUã NDG MLH PÌVÐ VYHþLDL LU


VYHWLPร WDXWร SDVLXQWLQLDL" 'LGรฅLDXVLD LรฃWLNWร JยกGD MXV LU YLV รฃDOยณ MHL QRUV YLHQDV SODXNDV QXNULVWรMLHPVQXRJDOYRVSHUMรŒVรNDOW (Iลกeidamas vidurin).'LHYDLVNDXGรฅLDLEDXGรฅLDWXRV NXULHQLHNLQGDPLVYHรพLXVQXVLGHGDYLHรฃQDJ\VWHL 6.,5*$,/$รคLQRNLVYDLGLODVXVDYRGDLQRPLVLUยณPรŒVรGDUEXVQHVLNLรฃN (LGDPDVยณ skobnis).1HNDOEยกNPDQDSLHGLHYXVMLHQHWHNRMDXJDOLRVLUQHVXJHEDQHLNHUรฃ\WLQHLEDXVWL STARDAS (LรฃNLOPLQJDLUDQNDVSDNยกO VDXJรฃW\Q Valdove, dievai dar galingi! SKIRGAILA DWVLVยกVGDPDV .RGยกOJL YRNLHรพLร GDU QยกUD" $U MLH QRUL PDQR NDQWU\E

bandyti ?!. .DLNXULH SDO\Gร VNXED SHU GXULV NDG SDJUHLWLQWร YRNLHรพLร DWY\NLP 6NLUJDLOD SDVLUยกP VUDQNDUDPLDLVยกGL7XRMDWY\NVWD9DUWHQEHUJDVLU.HOOHULV$EXJDOYRVOLQNWHOยกMLPX VYHLNLQD YDOGRY 9DUWHQEHUJDV รฅHPDL QXVLOHQNLD .HOOHULV YRV OLQNWHOยกMD JDOY Pasakykite PDQYRNLHรพLDLNRNLXUHLNDOXHVDWHรพLRQDWY\N " 1HNDQWULDLEDUELQDSLUรฃWDLVยณ VNREQLV . Aลก laukiu atsakymo... VARTENBERGAS รฅHPDL QXOHQNGDPDV JDOY Argi aikลกtusis kunigaikลกtis dar QHรฅLQDL"$รฃMXNMDXHVXWXUยกM VJDUE รฃYHQรพLDXVLRV0HUJHOยกV0DULMRV2UGLQRYDUGXSDVLรŒO\WL WDX SDJDOE LU WDUSLQLQNDYLP SDV รฃYHQW WยกY LU 5RPRV FLHVRULร MHL SDQRUยกWDL SDNHLVWL NXQLJDLNรฃรพLR NHSXU NDUDOLDXV YDLQLNX NXUV WDX ODELDX GHUยกWร รขYHQWDVLV 2UGLQDV PรŒVร OรŒSRPLVUHLรฃNยกWDXGUDXJLรฃNXVMDXVPXVSULWDULPYLVLHPVWDYRVXPDQ\PDPVLUVLรŒOยกVMXQJ MHLWDYRVLHNLPDLMRVUHLNDODXWร SKIRGAILA. Tu man tai sakeL EHW MรŒVร GDUEDL N NLWD NDOED (Piktai). .DV VXWHLNยก MXPVWHLV NLรฃWLVยณPDQRรฃHLP\QRVGDO\NXV" KELLERIS LรฃGLGรฅLDL 8รฅVDYRSDVLHOJLPDWVDN\VLPHWLNSULHรฃWXRVNXULHPXVรพLRQ \UDSDVLXQW SKIRGAILA (pasikeldamas, piktai). Ne, tu man atsakysi, vokieti, arba mano budeliui!.. 9$57(1%(5*$6 รขYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNรฃWL WX XรฅPLUรฃWL NDG PXGX HVDPH JDOLQJRMR 2UGLQR SDVLXQWLQLDL MHL VX PXPLV WDLS NDOEL รขYHQWDVLV 2UGLQDV QHSDN V NDG WDLS QLHNLQWร Mร JDUEยกV DWVWRYXV -HL QHJHUDL NXR SDVLHOJยกP WDYR DN\VH JDOL SDVLVNรVWL EUROLXL JURVPHLVWHULXLDU2UGLQRNDSLWXOXL-LHPXVQXEDXVMHLSDDLรฃNยกVNDGWDYRVNXQGDVWHLVLQJDV 6.,5*$,/$ 9LONXL SDVLVNรVWL MR YDLNDLV 1H /LHWXYRV YDOGRYDV SDWV WHLVLD WXRV NXULH MDP SUDVLNDOWR LU NLWร WHLVยกMร QHUHLNLD (KreipdamaVLV ยณ SDO\GXV 3DรฃDXNLWH VDUJ\E 1XVLJU รฅLD 9$57(1%(5*$6 (VDPH SDVLXQWLQLDL NXULร QHOLHรพLDP\EยกV WHLV VDXJRMD YLVRV NULNรฃรพLRQLรฃNRVLRV WDXWRV LU QHW VWDEPHOGLรฃNRV ,รฃGLGรฅLDL 7HVXรฅLQR YLVDV SDVDXOLV DSLH WDYR SDVLHOJLPLUWHNULQWDJยกGDMXPVLUYLVDLMรŒVรWDXWDL SKIRGAILA QXVLJU รฅ V -รŒVQXVLNDOWยกOLDLHVDWHQHSDVLXQWLQLDL 9$57(1%(5*$6 0รŒVร JDOLQJDVLV 2UGLQDV PRNยกV WLQNDPDL SDODLN\WL VDYR SDVLXQWLQLรJDUE 1HODLPLQJDWRMLรฃDOLVWRMLWDXWDLUWLHMRVLRVYDOGRYDLNXULXRVMLVSDWUDXNV DWVDNRP\EยกQXรฅยณรฅHLGLP SKIRGAILA (vos susilaikydamas).*HUDLJHUDLWHUHLNDODXMDNRQRULMรŒVร2UGLQDV %HW WDY V Lรฃ PLUXVLร PDQDX QHEHSULNHOV ยฒHLQD NDUHLYLDL VDUJ\ELQLDL 5RG\GDPDV MLHPV YRNLHรพLXV ,PNLWHMXRGX.DOยกMLPDQ VARTENBERGAS VNXELDL รฅHQgdamas priekin). $รฃ UHLNDODXMX NDG PDQ EรŒWร SDVDN\WDNXRVXNยกOLDXWDYRUรŒVW\E " SKIRGAILA UDQNRV PRVWHOยกMLPX VXODLNR VDUJ\E NXUL DWVLVWRMD SDV GXULV A, SUDELODLNDLSWXUยกMDLSUDELOWL $WVLJU รฅ VยณMยณ ,รฃV\NEรŒWDLWDLSNDOEยกM V.DWUDVMรŒVรVXPDQยกWH LรฃYRJWLPDQRVXรฅDGยกWLQ "$UMXGXDEX" KELLERIS NDODYLMX SDVLUยกP V LรฃGLGรฅLDL $รฃ YLHQDV %HW QH WDYR VXรฅDGยกWLQ WLN YDUJรฃ QDรฃODLW NXULWXYDUXSDยกPHLLUODLNDLVDYRSLO\ SKIRGAILA รฅHQJ VDWVLVWRMDSULHรฃDLVVXGยกM VUDQNDVDQWNUรŒWLQยกVรฅLXULMDPยณDNLV NXUยณODLN Tu vienas? KELLERIS (ramiai). Aลก vienas.


6.,5*$,/$ 3HUNÌQR JULDXVPX VLHNLX WX QHLãYHQJVL EDXVP¡V MHL HVL NDOWDV %HW QRU¡WDXWDY VSDVLJDLO¡WL.SDVDN\VLSDVLWHLVLQLPXL" .(//(5,6 $ã GDXJ N JDO¡WDX SDVDN\WL EHW VLHNLX ãYHQWRMR -XUJLR MLHWLPL Dã QHPRNXLUQHQRULXJLQWLVOLHåXYLXNDLSPRWHULV*HULDXWHJLQDPDQHNDODYLMDV 6.,5*$,/$ $WVDN\PDV QDUVLDP Y\UXL GHUV 1XVLJU å V LU HLGDPDV ³ VNREQLV 0DORQ¡WDXWRN³WXU¡WLNDLSRGUDXJQHNDLSSULHã .(//(5,6 $ã GåLDXJLXRVLX kad tavo priešas esu. (Numaudamas nuo rankos SLUãWLQ

 $ã UHLNDODXMX 'LHYR WHLVPR 7HSDURGR -LV SDWVDL NDWUDV PÌVÐ YHUWDV -R EDXVP¡V 0HWDSLUãWLQ 6NLUJDLODLSRNRMÐ 0DQDXNDGþLD\UDULWHULÐNXULHåLQRNWDLUHLãNLD DAUGAILA. Kunigaikšti, jis dYLNRYRQãDXNLD7DYRQDUVLÐMÐ EDMRUÐ WDUSH \UD GDXJ NXULHWURNãWDYRNLHþLÐNUDXMSUDOLHWLWDYHEHJLQGDPL %875,0$6/HLVNPDQYDOGRYHSDNHOWLSLUãWLQ 7LNLXRVLMDPWDLQHEXVVYHLNDWRQ SKIRGAILA UÌVþLDL ³ MXRV SDåYHOJ V 7\O¡NLWH ýLD WHLVLD NXQLJDLNãWLV LU GDXJLDX QLHNDV-RGLHYÐWHLVPRPDQQHUHLNLD(Sargybiniams). .DO¡MLPDQM³ KELLERIS DWVWXPGDPDV DUWLPLDXVL NDUHLY³ NXULV LPD M³ Xå SDåDVWLHV Šalin! ,ãWUDXNGDPDVNDODYLMLãPDNãWÐ 7LNUDVULWHULVDWLGXRGDVDYRNDODYLMWLNGUDXJHVXJ\Yybe. 3XROD SULH GXUÐ 7UXPSDV VXVLU¡PLPDV VX VDUJ\ELQLDLV NXULHPV SDGHGD NXQLJDLNãþLR SDO\GDL6WDUGDVJLQD.HOOHU³LUWDPSDVLVHNDSDVSUXNWLSHUGXULV6NLUJDLODDWVLV¡G VN¡G¡Q UDPLDLåLÌUL SKIRGAILA (Kelleriui prasimušus).-ÌVGDXJHORMLVWLNYienas buvo ir paspruko. DAUGAILA PDXGDPDV SHLO³ PDNãW\VQD -R ODLP¡ NDG EXYRPH EH NDODYLMÐ %HW QHSDVSUXNV3DVSLOLHVYDUWXVM³VXODLN\VVDUJ\ED SKIRGAILA SDPDW VNDG6WDUGDVVXåHLVWDV³UDQNãLUGLQJDL ,UWDYHMLV VXåHLG¡ nelaimingasis mano vaidila? STARDAS VSDXVGDPDVVXåHLVWGHOQNLWDUDQND Pralieti kraujas kovoje su priešu QHPDåD ODLP¡ NXUL GDEDU UHWDL SDVLWDLNR %HW VXQNX PDQ LU VNDXGX NDG Dã NUDXM SUDOLHMDX YRNLHW³ JLQGDPDV QXR VDYÐMÐ .XQLJDLNãWLV SDåYHOJ V ³ M³ LOJX åYLOJVQLX Qieko neatsako; Stardas pasišalina). SKIRGAILA DWVLVWRM V 3DãDXNLWH þLRQDL NXQLJDLNãW\W (Vartenbergui). O tu, YRNLHWLY\NODLVYDLSDVVDYRJURVPHLVWHU³LUDSVDN\NMDPNDLSQRULNHVLþLDPDW V3DVDN\N MDP WHVLXQþLD PDQ GRUXV åPRQHV MHL QRUL NDG MR GUDXJDV EÌWDX R QH WRNLXV NXULH PDQR QDPXRVHGXRQYDOJRLUSULHãPDQHSLNWDUHQJLD VARTENBERGAS. Ordino garbe siekiu, kad nei aš, nei grosmeisteris, nei Ordinas QHVDPH NDOWL G¡O OHQJYDEÌGåLR MDXQXROLR SDVLHOJLPR 6NDXGL QXVLNDOWXVLDP EDXVP¡ ³åHLGåLXVLDP YLHãQDJ\VW¡V SDUHLJ SDWHQNLQV WDYR UÌVW\E %HW SDWVDL WX MR QHOLHVN ãYLHVLDXVLDVLVNXQLJDLNãWLMHLQRULNDG2UGLQDVEÌWÐWDYRGUDXJDVLUWDLNDWDUSPÌVÐJ\YHQWÐ 0HV XåPLUãLP OLÌGQ QHVXVLSUDWLP NXULR SULHåDVWLPL EXYR QHSURWLQJDV MDXQXROLR VXPDQ\PDV%HW2UGLQRULWHULXVEDXGåLDWLNSDWVDL2UGLQDV SKIRGAILA Lã SDQLÌUÐ ³ M³ SDåYHOJ V Tau sakau, vokieti: eik, ir tu eik šalin! 3DVDNHL PDQ N WXU¡MDL SDVDN\WL (LN GDEDU LU Lã PDQR SLOLHV MRN (Stardui). Tu, vaidila, SULåLÌU¡NNDGMLVWXRMDXLãMRWÐNROMDPGDUQLHNDVSLNWDQ¡UDSDGDU V*LUGL" 67$5'$6*LUGåLXYDOGRYH 9DUWHQEHUJDVQXVLOHQN VNXQLJDLNãþLXLLãHLQD6WDUGR lydimas). BUTRIMAS VNXELDL³HLGDPDV 9DOGRYHYRNLHWLVSDE¡JRLUSULHYDUWÐMRQHVXODLN¡ NDGDQJLMLVWDYRåLUJXMRjo. SKIRGAILA QXVWHE V 0DQR åLUJX" *ULHE V %XWULP Xå NUÌWÐ .DV MDP GU³VR PDQRåLUJGXRWL" %875,0$60HVþLD³¡MRPHQXV¡G QXRåLUJÐNXULXRVSULHDQJ\SDOLNRP9RNLHWLV VXVNXER WDYR åLUJDQ V¡VWL SLUPLDX QHJX MDP JDO¡MR VXNOLXG\WL LU SDVSUXNR 9DUWÐ VDUJ\ED SDåLQRWDYRåLUJLUPDQ¡NDGWDLWXMRML SKIRGAILA QXVLJU åGDPDV ³ 'DXJDLO Dievai gelbsti narsiam vyrui. Aš


GåLDXJLXRVNDGMLVDLSDVSUXNR-LVQDUVXVNDUHLYLVLUGUVXVY\UDV %875,0$61DUVXVåPRJXVQ¡UDNRNDOE¡WL1HSDQDãXV³WNLWYRNLHW³NXULVODELDX DWURGRODS¡QHJXQDUVXVY\UDV DAUGAILA UDPLDL VXPRM V UDQND 9LVWLHN WROL QHQXMRV MLV QHåLQR PÌVÐ JLULRVH NHOLÐ3DVLÐVLPY\þLXVLUVXODLN\VLPM³ SKIRGAILA (Daugailai).,ãWLUNNDVNDOWDVNDGåLUJRQHWHNDXLUQXEDXVN(Daugaila VWDEWHO¡MDO\JQRULNDåNSDVDN\WLEHWSDVNXLPRVWHO¡MDUDQNDLULãHLQD STARDAS JU³å V Valdove, vokietis jau išvyko. Išjodamas grasino tau Ordino NHUãWXXåMRSDVLXQWLQLгåHLGLP 6.,5*$,/$ 1DUVLDP NDUHLYLXL QHGHUD GRP¡WLV EDLODXV Y\UR JUDVLQLPDLV LU WDX QHYHUWDNDUWRWLMRåRGåLÐ(Butrimui).3DVLÐVNJUHLþLDXY\þLXVLUEHYRNLHþLRNDGPDQQHGU³VWÐ JU³åWL %875,0$6 3DVLVWHQJVLX VXJDXWL LU PDQDX NDG QHLOJDL XåWUXNVLPH (Išeina, su juo keli palydai). SKIRGAILA (Stardui). Jam pasiseks pasprukti LU Y\þLDL MR QHVXUDV 6WDUGH GLHYDL UHPLDQDUVÐNDUHLY³1RUVYRNLHWLVQHJHUELDMÐEHWMLVDWYLUDVY\UDVLUMRãLUGLVEDLP¡VQHåLQR 67$5'$6 -HL Y\þLDL QHVXVHNV EDGX åXV JLULRMH DU åY¡ULÐ VXGUDVN\WDV ²HLQD NXQLJDLNãW\W¡NHOLÐPHUJDLþLÐO\GLPD SKIRGAILA QXVLJU å V³VNREQLVVWRY¡GDPDVãRQX³NXQLJDLNãW\W LUSDåYHOJ V³M LãSDQLÌUÐ 7XQRU¡MDLVXYRNLHþLXE¡JWLLãPDQRSLOLHV"(Stardui).6WDUGHDUHVLJLUG¡M VNDG VHQRY¡MEÌWÐOLHWXYDLW¡SDVLU\åXVLE¡JWLLãVDYRW¡YÐNUDãWRVXYRNLHþLX"$UHVWLWRNLÐGDLQÐ NXUDSLHWDLEÌWÐSDVDN\WD" 67$5'$6 (VWL YDOGRYH ,U VHQRY¡MH WDL DWVLWLNGDYR 0HLO¡ LU SULHãÐ ãLUGLV PRND sujungti. 21$ '82187 (tyliai). 1H VX YRNLHþLX PDQLDX E¡JWL EHW LãVLJHOE¡WL Lã WDYR prievartos. %DOVLDX LãGLGåLDL SDN¡OXV JDOY .RNL WXUL WHLV ³åHLGLQ¡WL PDQH WX NXULV M¡JD SD¡PHLLUNDLSYHUJ PDQHODLNDL" 6.,5*$,/$ $ã QRU¡MDX WDYH VDYR åPRQD LPWL EHW HVL WLNUDL YHUWD NDG YHUJH WDYH paliktau. 21$'82187 .DVWDX SDVDN¡ NDG Dã QHSDQRU¡VLX EÌWL SDVNXWLQLR VPLUGR YHUJ¡ QHJXWDYRåPRQD" SKIRGAILA (taip pat). Gerai, gerai!.. Mes dar pamatysim. $WVLJU å V³GXULV .RG¡O Q¡UDGDUOHQNÐ"*UHLþLDXDWYHVNLWHþLRQOHQNÐSRS DAUGAILA ³HLGDPDV -LVMDXþLDYDOGRYH JONAS SKARBEKAS (išeidamas priešakin).$ãþLDãYLHVXVLVNXQLJDLNãWL0DQEXYR OHPWDVDYRDNLPLSDPDW\WLQHODLPLQJL³Y\NLDLNXULHVXWHLNVWDYREUROLXLGLGHOLRQXVLPLQLPR RPÌVÐEHQGULHVLHPVSULHãDPVJDOLQJR³UDQNLRãPHLåWLWDYHSDVDXOLRDN\VH 6.,5*$,/$.DVWDXUÌSLPDQRSULHãDLDUGUDXJDL 3ULVLDUWLQGDPDV³NXQLJDLNãW\W

 *UHLþLDXGDU\NSRSHNDVUHLNLDSDJDOWDYRWLN\ENDGML URG\GDPDV³NXQLJDLNãW\W

mano åPRQDEÌWÐ JONAS SKARBEKAS VXG¡M V UDQNDV LU SDN¡O V DNLV DXJãW\Q 6XWXRNWXYLÐ ãYHQWD SDVODSWLV²GLGLSDVODSWLVMLYLVDPDPåLXLVXMXQJLD GYL VLHODV WRG¡O M JDOLPD DWOLNWL WLN VX PDOGDLUPHLO¡VEHWQHS\NþLRNXSLQDãLUGLP SKIRGAILA UÌVþLDL 1H WDYR UHLNDODV NYDLODV SRSH GRP¡WLV NDV PDQR ãLUG\ -HL UHLNLDPHOVWLVPHOVNLVWLNJUHLþLDX JONAS SKARBEKAS (taip pat).9LHãSDWVPÌVÐ'LHYDVOHLGåLDVXWXRNWXYHVDWOLNWLWLN WXRPHW NDL LU DQWURML SXV¡ SDUHLãNLD WDP VDYR VXWLNLP 7RML 'LHYR PDORQ¡ WXUL EÌWL YLVÐ ODLPHLEHWQHYDUJXL7HLãJLUVLXLãNXQLJDLNãW\W¡VOÌSÐNDGLUMLWRQRUL 21$'82187 $ãSULHYDUWRVYHUþLDPDNDLSWXãYHQWDVLVY\UHLUQ¡UDWDPPDQR sutikimo. 6.,5*$,/$ âLDQGLHQ MXGX Y¡O QRULWH PDQR NDQWU\E EDQG\WL âLXUNãþLDL QXWY¡U V


NXQLJDLNãW\W XåUDQNRV 'DU\NNOLHSLXSRSHýLDQ¡UDNLWRVYDOLRVMHLDãVDYRSDVDNLDX Girdi?! 21$'82187 QRU¡GDPDSDVLOLXRVXRWL Leisk raQN$ãYDOGRYRGXNW¡QHYHUJ¡ JONAS SKARBEKAS SDN¡O V ³ GDQJÐ DNLV LU VXG¡M V PDOGLQJDL UDQNDV Aš 9LHãSDWLHV'LHYRLUPDQRNDUDOLDXVWDUQDV$ãQHJDOLXDWOLNWLNGUDXGåLD'LHYDVLUNDVJDOL EÌWLJDUELQJDPPDQRNDUDOLXLQHPDORQX SKIRGAILA (suspauG V VWLSULDL UDQN MRJ NXQLJDLNãW\W¡ QHW VXULQND NDUHLYLXL ²UHPN MLHW³ ³ MR VSUDQG LU QXGXUN MHL GU³V GDU QRUV YLHQ SULHãWDUDYLPR åRG³ WDUWL (Kareivis GDURNDLSMDP³VDN\WD 1DSRSHJUHLþLDXGDU\NNWXULGDU\WLYDOGRYDVODXNLD JONAS SKARBEKAS DWVLJU å V³NDUHLY³ 'XUNNUÌWLQ¡Q$ãPLUWLHVQHELMDX%LMDX 'LHYXLQXVLG¡WLLUãYHQWMEDåQ\þLXåJDXWL 6.,5*$,/$ 'UVXV HVL Y\UDV LU WRNLH PDQ SDWLQND *DLOD EHW YDOGRYR åRGLV QHVLNHLþLD(Kareiviui).1XGXUNM³SDãDXNLWHSRS-RQ ONA DUONUT  QXWY¡UXVL NDUHLY³ Xå MLHWLHV âYHQWDVLV Y\UH WLN YHOWXL åÌVL SULHãLQGDPDVLVLUWXRPDQ VLãSULHYDUWRVQHLãJHOE¡VL JONAS SKARBEKAS. Gerai, aš sutuoksiu, jei tu sutinki, bet Dievas temato, kad YHUþLDPDVGDUDX ²HLQD+HQULNDV0D]RYLHWLV-RQDVLã%\FKRYRLU=LQGUDPDVLã0DãNRYLFÐ +(15,.$6 0$=29,(776 'UDXGåLX WDX 'DUJL \UD 'LHYDV GDQJXMH GDUJL \UD NDUDOLXV.URNXYRMHGDUJLDãþLDNDGMXRGXQXRSULHYDUWRVDSJLQWDX SKIRGAILA. Kitas dar atsirado! (Kitam kareiviui).7XWHQ³UHPNMLHW³LUMDP³VSUDQG LUQXGXUNMHLWLNP¡JLQVPDQNOLXG\WL .LWDVNDUHLYLV³UHPLDMLHW³³VSUDQG+HQULNXL =,1'5$0$6 Lã 0$â.29,&Ï LãWUDXN V NDODYLM VPRJLD MLHW³ âDOLQ MLHW³ YHUJH -RQDVLã%\FKRYRLUJLWUDXNLDNDODYLM JONAS iš BYCHOVO. Kur mes esame? Kokioj šal\" 9\VNXS LU NDUDOLDXV SDVLXQWLQ³ SKIRGAILA VXJULHE V Y¡O NXQLJDLNãW\W¡V UDQN Makštysna kalavijus! Makštysna NDODYLMXVOHQNDL$UPDQRUÌVLXRVHVXSÌWLSDQRURWH2QLHNãDL0DQRQDPXRVHPDQJUDVLQWL HENRIKAS MAZOVIETIS. Tau brangiai kainuos, valdoYHãLVSDVLHOJLPDV9ROXLQ¡V LU 3RGRO¡V åHPLÐ NXULRV MDX PÌVÐ UDQNRVH QHXåWHNV GDEDU DWO\JLQWL SDGDU\WRPV /HQNLMRV garbei skriaudoms. 6.,5*$,/$2åLQDXNDGMÌVMDXVXPDQ¡WXåJUREWL9ROXLQ LU3RGRO %HWEORJDL DSVNDLþLDYRWHOHQNDLMÌVÐNDUDOLXVLUNDUDOLHQ¡V¡GLSDVPDQHSRUDNWX*DUGLQRSLO\LUV¡G¡V NDLS MÌV þLD V¡G¡VLWH NRO LãVLNUDXVW\V SDVNXWLQLV MÌVÐ NDUHLYLV Lã 3RGRO¡V LU 9ROXLQ¡V SLOLÐ .UHLSGDPDVLV ³ -RQ 6NDUEHN Na, pope! Daryk, kas tau reikia daryti. (Jonas Skarbekas SHUVLåHJQRMD LU åHJQRMD NXQLJDLNãþLÐ SRU 5DQNRV PRVWHO¡MLPX 6NLUJDLOD ³VDNR NDUHLYLDPV QXOHLVWL MLHWLV /HQNÐ ULWHULDL YLHQDV ³ DQWU SDVLåYHOJGDPL ³PDXQD NDODYLMXV PDNãW\VQD LU VWRYLSLNWDLåYDLUXRGDPL 

3$/Ëä86,266,(/26 I âYHQWDUDJLRNORQ\WLHVSLOLHVNDOQX.DUHLYLDLQHãDVXQNLDLVXåHLVW6WDUG 67$5'$63DJXOG\NLWPDQHþLD0LUGDPDVDãQRULXJLUG¡WLãYHQWÐåXROÐãODPHV³ $ãQRULXVDXO PDW\WLNROGDUJDOLX(Kareiviai atsargiai stato neštuvus DQWåHP¡V BUTRIMAS WLHV MXR VXVWRM V 1HNDOE¡N QLHNÐ WX GDU QHPLUVL 7DYR åDL]GRV nepavojingos; mes perrišim jas ir tave išgydysim. (Kareiviams). 1HãNLWH M³ WLHVLRJ SLOLQ (Kareiviai ima neštuvus). 67$5'$6 1HOLHVNLW PDQ V $ã þLD QRULX PLUWL 'LHYDLW¡ 3UDXULPD MDX SUDQHã¡


GDXVRVรฃDOLQNDGDรฃY\NVWXLUWHQPDQ VODXNLD %875,0$61HNDOEยกNQLHN\7DYRGDLQRVNDLSWLNGDEDUPXPVUHLNDOLQJRV-HLQRUL รพLD DWVLJDXWL PHV WXRM VXVWDEG\VLP NUDXM LU SHUULรฃLPH WDYR รฅDL]GDV 9LHQDP NDUHLYLร $WQHรฃNJUHLรพLDXLรฃXSยกVYDQGHQV .DUHLYLVVNXELDLEยกJDยณXS

 67$5'$6 3DOLNLW PDQH YLHQ LU OHLVNLWH UDPLDL PLUWL 7DL EXYR SDVNXWLQยก NRYD NXULRMH JDOยกMRW 3HUNรŒQR รฃDXNWLV EHW QHSDQRUยกMRWH ยฒ PDQR VLOSQ EDOV MLV QHDWVLOLHSยก %XWULPDV QXVLOHQNLD NDG SDPDW\Wร รฅDL]GDV SDVNLDX DWVLNODXSLD LU QRUL QXLPWL รฃDOP 1HOLHVNPDQ V$รฃยณGLHYXVQRULX3URWยกYLรรฃDOLQ KAREIVIS VNXELDL SULEยกJGDPDV XรฅGXV V -รŒVร PDORQ\EH NXQLJDLNรฃWLV UHLNDODXMD -LVSLO\LUOLHSLDVNXEยกWL BUTRIMAS DWVLNยกO VรฃOXRVW\GDPDVUDQNDVยณskvernus).3HUULรฃNLWMDPรฅDL]GDVLUNDL atsigaus, neลกkite pilin. (Skubiai nueina drauge su kareiviu). 67$5'$6(LNLWHVDXYLVL0DQMรŒVรQHUHLNLD$รฃY\NVWXSDVGLHYXV JONAS SKARBEKAS SULยกMRLรฃJLUG V6WDUGRรฅRGรฅLXV Aลก noriu, kad tu nueitai pas WLNUMยณ'LHY STARDAS รฅLรŒUL ยณ Mยณ O\J QHVXSUDVGDPDV 3DVNXL QHDS\NDQWD VXUDXNLD MDP YHLG 7DLWXOHQNรSRSH.RDWยกMDLรพLRQ"$UNDGVXGUXPVWDLPDQRSDVNXWLQ YDODQG"$รฃQHNHQรพLX WDY V(LNรฃDOLQDSJDYLNHJXQGVรฅPRQHVPHOX 1XNUHLSLDYHLGรฃDOin). JONAS SKARBEKAS (atsiklaupdamas ลกalia jo)./รŒSรPDQRGDUQยกUDSDOLHW VPHODV $รฃQRULXPHLOยกVSDWDUQDYLPXWDXDWVLO\JLQWLXรฅQHDS\NDQW7DLSOLHSยกJHUDVLVPDQR.ULVWXV -LVWDXYLVDDWOHLVMHLWLNWXSDPLOVLMRYHLG STARDAS DWVLNUHLS VยณMยณYHLGX).$SLHNRNยณDWOHLGLPNDOELPDQOHQNยก"$รฃQLHNDP SLNWRQHGDULDX-HLWDYRGLHYDVJHUDVNRGยกOQHSDOLHSยกMXPVSDOLNWLUDP\EยกMHPรŒVรรฃDOยณ"1H %รŒNLW SUDNHLNWL WX LU SLNWDV WDYR GLHYDV 'XRN PDQ UDPLDL QXPLUWL 8รฅ GLHYXV QRULX PLUWL 6HQXVGLHYXV9\NVWXSURWยกYLรรฃDOLQSDVGLHYXVNXULXRVLรฃJLQยกWHLรฃรฃLWRNUDรฃWR 3DVLYHUW V DXJรฃWLQLQNDVQXVLWYยกU VUDQNRPXรฅNUXWLQยกV Troลกku man... Oi, troลกku... Troลกku... (Mirลกta). JONAS SKARBEKAS VNXELDL LPD YDQGHQยณ NXUยณ DWQHรฃยก รฃDOPH NDUHLYLV LU NOรŒSRGDPDVรฃDOLDPLUรฃWDQรพLR6WDUGRSLODMDPDQWJDOYRVยฒNULNรฃWLMD 2DรฃYLVGยกOWRNULNรฃWLMX WDYH'LHYR7ยกYRLU6รŒQDXVLUรขYHQWRVLRV'YDVLRVYDUGXLUWHSDVLJDLOLPรŒVร9LHรฃSDWV'LHYDV -ยก]XV .ULVWXV EDLVDXV WHLVPR GLHQRMH LU DWOHLGรฅLD PDQ QXRGยกP NXUL Dรฃ SDVLLPX NDG WLN LรฃJHOEยกWDX LU DPรฅLQDP J\YHQLPXL JUDรฅLQWDX WDYH SDNO\GXVL EHW NLOQLRML VLHOD รคHJQRMD Mยณ SDVNXLSULGHQJ VMDPDNLVLUVXGยกM VUDQNDVDQWNUXWLQยกVDWVLNHOLDLUDWLGXRGDPDVNDUHLYLXL MR รฃDOP .DV MรŒVร NULNรฃรพLRQLV PHOVNLWยกV Xรฅ MR YยกO MLV PLUยก NDLSR NULNรฃรพLRQLV ,U EรŒNLWH OLXG\WRMDLNDGDรฃMยณSDNULNรฃWLMDX 'XNDUHLYLDLQXVLLPDรฃDOPXVLUรฅHJQRMDVL SKIRGAILA (skubiai prieidamas drauge su Butrimu ir dar keliais palydais). Nelaimingasis Stardas! Kur jis? (Kareiviams) .R รพLD VWRYLWH" 1HรฃNLWH Mยณ SLOLQ (Sustoja ties lavonu). JONAS SKARBEKAS (iลกkilmingai)..XQLJDLNรฃWLMLVPLUยกLUPLUยกNDLSNULNรฃรพLRQLV SKIRGAILA QXVWHE VรฅYLOJWHOยณยณMยณ -LVPLUยกNULNรฃรพLRQLX"7XPHOXRMLSRSH JONAS SKARBEKAS URG\GDPDV NDLULMD UDQND ODYRQ รคLรŒUยกN YDOGRYH GDU QHQXGรฅLรŒYRDQWMRYHLGRYDQGXRNXULXRDรฃMยณSDNULNรฃWLMDX'LHYR7ยกYRLU6รŒQDXVLUรขYHQWRVLRV Dvasios vardu. 6XGยกM V UDQNDV LU SDNยกO V DNLV DXJรฃW\Q 'LGL 'LHYR PDORQยกV JDO\Eยก kunigaikลกti! SKIROAILA SDรฅYHOJ VยณรพLDHVDQรพLXVNDUHLYLXVDEHMRMDPDL). Ir tai tiesa?.. 9,(1$6.$5(,9,ร-LVSDNULNรฃWLMRYHOLRQยณ SKIRGAILA NLHN SDW\OยกM V O\J VXVLPVW V WXR ODLNX 6NDUEHNDV SDNยกO V DNLV DXJรฃW\Q LU VXGยกM V GLHYREDLPLQJDL UDQNDV PHOGรฅLDVL Galingas gi tavo Dievas, pope, kad SDMยกJยกSDOHQNWLQHWMยณ(RoGRยณ6WDUGRODYRQQXVLJU รฅGDPDVNDUHLYLDPV 8รฅNDVNLWHMยณรพLD รฅHPยกQ JONAS SKARBEKAS. Kunigaikลกti, jis buvo tavo draugas. Jis reikia laidoti iลกkilmingai, kaipo tavo draugas, su egzekvijomis ir visomis maldomis, kurios atliekamos,


GLHYREDLPLQJXV NULNãþLRQLV ODLGRMDQW 7HPDWR YLVL NXULH M³ SDåLQR 'LHYR PDORQ¡V M¡J .XQLJDLNãWLVW\OLDUþLDXSULHMRSULHLGDPDV $UJDOWXQRULM³SDQLHNLQWLXåWDLNWXSDWVDLLU WDYRYLVLEUROLDLHVDWHSDGDU ²NDG\UDDWVLåDG¡M VVHQÐNODLGÐ" SKIRGAILA. Daryk su jXRNLãPDQDL 3UL¡M VODYRQ (W6WDUGH6WDUGH7LNG¡O WDY VDãWLN¡MDXåPRQ¡PLVLUNDLNXULXRVGDUJHUELDX 6XPRM VUDQND Na, visa pasmaugei tu mano sieloje dabar... 3DO\W¡W¡M V ODYRQ NRMD Tu niekšas buvai, kaip ir visi kiti, ar gal aš vienas klystu...

II $XJãWRMRMH 9LOQLDXV SLO\ 9LHQDPH NDPEDULÐ SULH NURVQLHV V¡GL 6NLUJDLOD SHþLDLV ³ GXULVâDOLDVWRYLVNREQ\VDQWMÐY\QRVRWLVLUWDXU¡.DPEDU\VVN VWDWDPVRMH TARNAS ³¡M VEDLOLDLVWRY¡GDPDVXå6NLUJDLORVSHþLÐ Šviesiausiasis kunigaikšti... SKIRGAILA Lã O¡WR SLOGDPDV WDXU

 Eik šalin. (Tarnas išeina; kunigaikštis, kiek DWJ¡U VVWDWRWDXU DQWVNREQLÐ7DUQDVJU³åWD 7$51$6 âYLHVLDXVLDVLV NXQLJDLNãWL NDUDYDGDV 'DXJDLOD VDNRVL EÌWLQDL WXU³V WXRMDX tave matyti. SKIRGAILA (nesijudindamas). Eik lauk, sakau tau. 7LQJLDLWLHVLDUDQNLUSD¡P V WDXU DWJHULDLUVWDWRDWJDODQWVNREQLÐ TARNAS. Sako, kad labai svarbiu reikalu. SKIRGAILA DWVLV¡VGDPDVN¡G¡MSDWRJLDXLUDWVWDW VNRMDVDUþLDXXJQLHV Pasakyk, kad jam dabar svarELDXVLDWROLDXQXRPDQ VEÌWLLUQHSHUGDXJPDQUHLNãWLLãWLNLP\E DAUGAILA ³HLGDPDVGXU\VH $WOHLVNNXQLJDLNãWLWXULXQHDWLG¡WLQUHLNDO SKIRGAILA (nesijudindamas). 7LN PLUWL QHDWLG¡WLQDV åPRJXL UHLNDODV QHV DWLG¡WL WROLPHVQLDPODLNXLQHJDOLNDGLUODEDLQRU¡WÐ 3DNUHLS V³MLJDOY 1ÌQDLDãNHWLQXYLHQXL YLHQDV JHUWL QHV YLVL PDQ ³NLUR %HW NDG DW¡MDL ² V¡VN LPN WDXU LU JHUN (Tarnui). Duok NDUDYDGXLN¡G LUWDXU 7DUQDVVNXELDLVWDWRN¡G DUþLDXVNREQLÐLUWDXU 'DXJDLODåQHNWHOL N¡G¡Q7DUQDVSLODLãVRþLRMDPY\QR DAUGAILA UDQND DWVWXPGDPDV WDXU VDOLQ VWXPLD N¡G NLWRQ YLHWRQ WDLS NDG DWVLV¡VWÐSULHãDLVNXQLJDLNãþLR$WVLU¡P V³VNREQLV 9DOGRYHQHWDPDW¡MDXDãNDGVXWDYLP Y\QJHUWDX5ÌSLQGDPDVLVWDYRQDXGDDãþLRQDW¡jau. SKIRGAILA LURQLãNDL QXVLã\SVRM V 7DYR QDXGRV DWVLåYHOJGDPDV SDWDULX QHVLUÌSLQWL SHUGDXJ PDQR UHLNDODLV WDL EXV ³VNDLW\WD WDX VDYR PHWX NDLSR JHUDV GDUEDV (Tarnui). Išeik. (Tarnas išeina).6DN\NNRN³VYDUEÐUHLNDOWXUL" DAUGAILA. Turiu pranešti YDOGRYH NDG WDYR SULHãDV OHQGD WLHVLRJ WDX ³ UDQNDV QHSDVLWDU VQHQRULXQLHNRVXMXRGDU\WL 6.,5*$,/$$UYRNLHþLÐJURVPHLVWHULVWDXDWQHã¡SDåDVW¡MHVDYRJDOYDU. VWXþLR VÌQXVJDOSLOLQQDNWLJXOWDQSUDãRVLDãP³VOLÐQHP¡JVWXVDN\NDLãNLDLDSLHNNDOEL '$8*$,/$)U\]ÐSLUNO\VWDYRSLO\YLHã³V\UDSLNWDVXPDQ VSULHãWDYH 6.,5*$,/$1DWDLSDNDUNM³MHLWDYHEDLGRMRVXPDQ\PDL1XVLUDPLQVLWDGD '$8*$,/$ -LV VWHQJ¡VL ³NDOE¡WL NDUHLY³ LU GLGHOLXV SLQLJXV MDP VLÌO¡ NDG VDUJ\E HLGDPDVVODSWDL³OHLVWÐSLOLQYLHQYRNLHþLÐULWHU³ 6.,5*$,/$,UWDVDLNDUHLYLVSDWVDLDW¡MRWDXSUDQHãWLDSLHWRNLXVGDO\NXV".DLSMDP nepagailo lobio, kurio gali nustoti? DAUGAILA WYLUWDL SDEU¡åGDPDV Tai buvo jo pareiga, kaip doro ir ištikimo kareivio. SKIRGA,/$ äLQDX QHW JLUWDV EÌGDPDV åLQDX NDG WDLS PDQ WXU¡VL DWVDN\WL %HW YLV WLNSDURG\NPDQWNDUHLY³MLVQHSDVLHOJ¡NDLSHOJLDVLUÌSHVWLQJLåPRQ¡VLUWRG¡OPDW\WLNDG NYDLODV $U MLV QHVXSUDQWD NDG DSLH SDUHLJ åPRQ¡V JDOYRMD WLN WXRPHW NDL ML OLeþLD NLWXV" 1XVLã\SVRM V -XN JDO¡MR SDLPWL Lã YRNLHþLR SLQLJXV LU SDåDGR QHWHV¡WL $U QH WDLS HOJLDVL


visi? 'DXJDLOD W\OL LU NUHPWD ÌVXV $U QH WDLS EXYR SDVLHOJWD VX VHQX . VWXþLX G¡O NXULR OLNLPR PDQ LU GDEDU J¡GD VYLOLQD YHLG QRUV Dã þLD EXYDX PDåLDXVLDL NDOWDV" (Daugaila, QXOHLG VJDOYW\OLNXU³ODLN '$8*$,/$ 7DL EXYR YLVÐ PÌVÐ NODLGD 3DN¡O V JDOY 7LN þLD YLVDL NDV NLWD NDUHLYLVþLDJHUDLSDVLHOJ¡7DLSWXU¡MRSDVLHOJWL 6.,5*$,/$ 0DQDX NDG MLV WLN¡MRVL JDXVLV Lã PDQ V GDXJLDX QHJX Lã SLUNOLR LU WRG¡OWDLSSDVLHOJ¡%HWDãMDPQLHNRQHGXRVLXLUQXVLPLQ VSDVLNDUVMLVDL DAUGAILA DWVLV¡G V WLHVLRJ Valdove, ištikimai tarnaudamas tau ir tavo SURW¡YLDPV Dã QHVXWHLNLDX SULHåDVWLHV WDLS PDQH ³åHLVWL 0DQ EÌWÐ VNDXGX MHL PDQR GRUDV NDUHLYLVVXåLQRWÐNDLSWX³WDULM³ 6.,5*$,/$.WXNDOEL'DXJDLOD".DVMXVPDQRVNULDXVWL" ,PDWDXU LUJHULDLNL GXJQRLãJ¡U VãOXRVWRÌVXVNLHNSDW\O¡M VQLDXULDL .LHNDãHVXJLUG¡M VNDOEÐNDGMÌVYLVL QHSDNHQþLDWYRNLHþLÐGLHYR"$UQH6WDUGDVJXQG¡SDNHOWLJLQNOLULãJLQWLM³LUYLVXVNXULHVX MXRLã/LHWXYRVRPLUGDPDVSDWVDLSDJHUE¡WGLHY" '$8*$,/$ 1HWLNLX NDG 6WDUGDV EÌWÐ WDL SDGDU V 6XPHODYR WDX OHQNÐ SRSDV MHL WLHVDNHVXJLUG¡M V SKIRGAILA. Sumelavo, sakai? O kiti, kurie vakar kovos metu apleido mane ir, pas 9\WDXW SHU¡M SULYHUW¡ PDQH SUDODLP¡WL DU LUJL QHWYLUWLQR NDG QHNHQþLD YRNLHþLÐ" 2 . VWXþLRVÌQXVMXNVXYRNLHþLDLVLãYLHQ '$8*$,/$7DLWUDNLHþLDLYDOGRYH-LHGDUQ¡UDXåPLUã NDGVHQDV. VWXWLVEXYR MÐ valdovas. 6.,5*$,/$7DLSWDLSEHWVHQR. VWXþLRVÌQXVYRNLHþLÐGLHYRåHQNOXSDSXRã¡VDYR NUÌWLQ 9LVJL G¡O MÐ Dã SUDODLP¡MDX PÌã³ $EX NXU³ ODLN W\OL QXOHLG JDOYDV Kuo SDVLWLN¡WL 'DXJDLOD NXR SDVLWLN¡WL" 3DN¡O V JDOY 0DQ VDN¡ NDG OHQNÐ SDVLXQWLQLDL GLGHOHVVLÌO¡GRYDQDV-RJDLORVYDUGXPDQRNDUDYDGDPV,UWDX'DXJDLODDUMLHQ¡UDVLÌO " '$8*$,/$7DLSLUPDQ\UDVLÌO %HWVXSDQLHNDDWPHW¡MÐSDVLÌO\PXVYLVL 6.,5*$,/$ 7DL EXYR YDNDU 2 QÌQDL 'DXJDLOD DU DWPHVWÐ" .DV PDQH ³WLNLQV NDGLUQÌQDLYLVLWDLSSDVLHOJWÐ" DAUGAILA. Tie, kurie su tavim, ištikimi tau... SKIRGAILA. Ištikimi... Taip, ištikimi; QXVLã\SVRM V EHWYLVWLNSDVWDW\NVDUJ\ESDV OHQNÐGXULVWHQHYDLNãþLRMDLUQHVLPDWRVXQLHNX DAUGAILA. Gerai, valdove... SKIRGAILA LPD VRW³ SLOD VDX WDXU URG\GDPDV ³ 'DXJDLORV WDXU

 Gerk, Daugaila. *HULDVDYRWDXU LNLGXJQRLUVWDWRDWJDO'DXJDLODYRVSDO\W¡M VDWVWXPLDY\Q QLDXULDLåLÌULSULHNLQEDUELQGDPDVSLUãWDLV³VNREQLV Kas tasai kvailas vokietis, kuris patsai JDORVDXMLHãNR".RMDPþLDUHLNLD" '$8*$,/$ 7DL WDV SDWVDL YRNLHWLV G¡O NXULR NLOR ãLV NDUDV -R YDUGDV URGRVL .HOOHULV7DLSPDQVDN¡SLUNO\VNXU³DãHVX³NLã V³UÌV³LUSDWVDLWDUGåLDX SKIRGAILA QXVWHE V QHW Lã YLHWRV SDãRN V . Kelleris? 6¡GDVL Y¡O LU WUDXNGDPDV WDXU

1XGXUWLPDQHVXPDQ¡DUN" 0¡JLQDJHUWLQHWPDW\GDPDVNDGWDXU¡WXãþLDVLHNLD VRþLR DAUGAILA LãLPGDPDV Lã XåDQþLR ODLãN Šis laiškas tau pasakys. Dievai man QHVXWHLN¡JXGU\E¡VVXSUDVWLåRGåLDPVãLXRVHåHQNOXRVHSDVO¡SWLHPVRNLWLHPVURG\WLEHWDYR åLQLRVDãQHQRU¡MDX SKIRGAILA LPGDPDVODLãN .DLSWXM³LãJDYDL" '$8*$,/$-LVNXQLJDLNãWLHQHLVNLUWDV-DLSHUGXRWLEXYR³WHLNWDVWDPNDUHLYLXL SKIRGAILA DWLGXRGDPDV ODLãN DWJDO Jei laiškas ne man, bet kunigaikštienei, atiduok jai. Man jo nereikia. DAUGAILA LPD ODLãN LU VOHSLD XåDQWLQ Kaip nori, valdove. Aš maniau, kad tuo ³WLNVLX WDX (Lyg pasiteisindamas). Kitaip negalima buvo. 6NLUJDLOD Y¡O LPD VRW³ LU SLODVL vyno). Kas man daryti su vokiHþLXMHLWLNUDLSDQRU¡VMLVVODSWDLSLOLQ³VLYRJWL"


SKIRGAILA DWJ¡U VNLHNY\QRVWDWRWDXU DWJDOQXOHLG VJDOYNXU³ODLNPVWR /DLN\WL VDYR UDQNRMH SULHãDV DU GUDXJDV YLVWLHN QDXGLQJD LU PDORQX 7H³OHLGåLD M³ NDUHLYLV 3DN¡O V JDOY )U\]Ð SLUNO³ NDL QHEXV UHLNDOLQJDV JDOL SDNDUWL 1XVLã\SVRM V 9¡O GDU\N WDLSNDGLUWDXLãWREÌWÐQDXGRV DAUGAILA. Tavo nauda, valdove, mano nauda. Apie kita aš negalvoju. 6.,5*$,/$,UYHOWXL.DLPDQHSDNHLVNLWDVDUQHWHNVWDXSDVLJDLO¡WLNDGSHUGDXJ PDQRQDXGDUÌSLQDLVL" DAUGAILA. Tegelbsti dievai tave ir mus! 6.,5*$,/$ 1XR WR PHWR NDL 6WDUGDV DWVLåDG¡MR VHQÐ GLHYÐ LU PLUGDPDV QDXM SDJHUE¡DãQHEHWLNLXQHLGLHYDLVQHLåPRQ¡PLV '$8*$,/$$ãGDXJHOPHWÐMDXLãWLNLPDLWDXWDUQDXMX*DO¡MDLSDNDQNDPDL³VLWLNLQWL 6.,5*$,/$ äLQDX åLQDX 'DXJDLOD 9LVL WDLS NDOED LU NDOE¡MR 9LVL PDQ LãWLNLPDL WDUQDXMD'U³VWÐJLNXULVNLWDLS%HWDãYLHQVDXJHURMLHãNDXLUGDXJLDXQLHNDP '$8*$,/$ 7X YDOGRYX JLP V LU WDX O¡P¡ OLNLPDV YDOG\WL WDXWDV LU åPRQHV 0HV LãWLNLPDLWXULPWDXNDLSRYDOGRYXLWDUQDXWLWRPÌVÐSDUHLJDLUJDUE¡UHLNDODXMD SKIRGAILA DWVLN¡O V NXU³ ODLN YDLNãWR W\OLDL SR NDPEDU³ SDVNXL VXVWRM V WLHV Daugaila). 3DVDN\N PDQ 'DXJDLOD NDLS GDåQDL WX NDOE¡MDL ãLXRV åRGåLXV PDQR EUROLDP Jogailai ir Švitrigailai? DAUGAILA DWVLV¡G VWLHVLDLLUVXUDXN VNDNW 7DYRåRGåLDLQÌQDLNHLVWLYDOGRYH -LH³åHLGåLDPDQRåLOSODXN-HLDãWDYREUROLDPVQHVXVDN VNWDXVDNDXWDLWLNWRG¡ONDG MLH PDQ V QHNODXV¡ $ã JDO SDVDN\VLX WDL LU NLWLHPV QHW . VWXþLR VÌQXL MHL WX NXQLJDLNãWL VXPDQ\VLSDVLHOJWLVXPXPLVVXPÌVÐNUDãWXNDLSSDVLHOJ¡WDYREUROLDL0HVMXP\VHPDWRPH VDYR YDGXV JLPWRMR NUDãWR J\Q¡MXV R MXV QRULWH PXV SDYHUVWL VDYR DXGULQJÐ DLVWUÐ ³UDQNLX 0HVMXVP\O¡WLLUJHUEWLQRULPRMÌV niekinate mus. (Kalaviju pasiremdamas). Iki šiol mes WDYHP\O¡MRPNXQLJDLNãWLQHVLUWXPXVP\O¡MDLPÌVÐYDUJXVPÌVÐNDQþLDV1HOHLVNGDEDU ³VLJDO¡WLVDYRVLHORMMXRGRPVPLQWLPV 6.,5*$,/$.DPWLHNGDXJHOåRGåLÐNDOEL'DXJDLODO\JPRWHULVEÌWDL"(EiGDPDV³ N¡G

 Aš myliu tuos, kurie gyvena ten, miškuose ir laukuose, ir sunkiai vargsta, kaip tu YLVXRPHW PDQ HVL VDN V EHW JDO WRG¡O P\OLX NDG MÐ QHSDå³VWX -XN MLH WXUL EÌWL WRNLH SDW\V kaip aš ir tu. '$8*$,/$7DLSMLHåPRQ¡VNDLSWXLUDã6HQDVHVXYDOGRYHLUMDXSDåLQDXNDV \UDåPRJXVLUMRNDUWLEXLWLV SKIRGAILA DWVWXPLDNRMDN¡G YDLNãWRSRPHQ QXOHLG VJDOYLUUDQNDVVXVLG¡M V XåSDNDOLQ 9LVXUQLHNã\E¡YLVXUWLNVPDUY¡6OLHNDLHVDPHãOLXåDLUXSÌå¡V1HVXSUDQWXWLN YLHQR'DXJDLODNRG¡O3HUNÌQDVQHWUHQNLDãLRSDVDXOLRMHLLãJDOLGXON¡PLVQHSDYHUþLDNDLS MLVVHQLDLMDX\UDQXVLSHOQ V" DAUGAILA (atsikeldamas). -LV SURWLQJHVQLV Xå PXV NXQLJDLNãWL LU JHUHVQLV 6WRY¡GDPDV Jis kaipo stiprus vyras tik kovoje baisus, bet širdisMRVNDLGULLUãYLHVL%ÌNLUWX ³M³NXQLJDLNãWLSDQDãXVLUQHQLHNLQNYHOWXLåPRQLÐMLHQHSLNWLNDLSWXPDQDLEHWQHODLPLQJL LUQHJXGUÌVYDUJXRVH SKIRGAILA YDLNãþLRGDPDVSRPHQ

7DLSWDLSDãYLHQDVWLNSLNWDVDãWLNåLDXUXV QHGRUDV JLUWXRNOLV R YLVL åPRQ¡V JHUL 9LVL LãVN\UXV PDQH 1D N JL J\YHQNLWH LU GåLDXNLW¡V R Dã 6XVWRM V WLHV 'DXJDLOD 3HUGXRN 'DXJDLOD ODLãN NDP MLV VNLUWDV .XQLJDLNãWLHQHL ³GXRN 1XVLJU å V HLGDPDV QXR MR .DL MLV SDWHNV ³ MRV UDQNDV WX PDQ praneši. DAUGAILA (atsikeldamas). Ar tik nesumanei, kunigaikšti, mus apleisti? 6.,5*$,/$ $ã GDU WLHN QHQXVWRMDX SURWR 9¡OJL Dã QH PRWHULV NDG VDYR PLQWLV kitam pasakotau... 3ULHLQD VWDO SLOD WDXU¡Q Y\QR JHULD LNL GXJQR LU V¡GDVL SDV NURVQ³ 'DXJDLOD LOJDL VWRYL YLHWRMH åLÌU¡GDPDV ³ 6NLUJDLO SDVNXL HLQD ³ GXULV 'XU\VH MLV Y¡O VXVLODLNR LU SDåYHOJLD ³ NXQLJDLNãW³ NXULV QHMXG¡GDPDV V¡GL JDOY QXOHLG V VXVLPVW V SDU¡P VUDQNDSDVPDNU DONÌQ ³U¡P V³NOXSVW³SDVNXLQXVLOHQNLDLPDNHOLVSDJDOiukus ir


YLHQSRNLWR³PHWDNURVQLQ8JQLVODELDX VXOLHSVQRMD 'DXJDLOD JU³åWD SULHLQD NXQLJDLNãW³ SDEXþLXRMD NDNWRQ LU LãHLQD QHL åRGåLR QHSUDWDU V 6NLUJDLOD DWVLJU å V SDåYHOJLD³ M³ LU Y¡O QHMXG¡GDPDV V¡GL ³VPHLJ V DNLV ³ XJQ³ 'XU\V W\OLDL DWVLYHrLD LU ³HLQD NULYLV 6NXUGXOLV -LV VHQDVQXVLOS VYLVDLåLODVHLQD³N¡G LUV¡GDVL.XU³ODLNDEXW\OL SKIRGAILA YRVSDNUHLS VJDOY 7XDW¡MDLVHQL" 6.85'8/,67DLS7XPDQHãDXNHLLUDãDW¡MDX 6.,5*$,/$2WXåLQDLNRDãWDYHþLRQDLSDNYLHþLau? 6.85'8/,6%HUHLNDORPDQ VQHVLãDXNLDQLHNDVYDLNHOL2NDLSDãDXNLDåLQDXNDG esu ten reikalingas. SKIRGAILA SRWUXPSRVYDODQG¡O¡V 7DYRGLHYDLVHQLPLU¡DUJDOYRVQHWHNR SKURDULIS OLÌGQDL QXVLã\SVRM V Vaikel, tai širdis tavo skausmuose dejuoja. 'LHYDLQHPLUãWDLUQHJLPVWD-LHDPåLQLLUJDOLDMÐDPåLQD 6.,5*$,/$.RG¡OJLW\OL3HUNÌQDVLUQHWUHQNLDWÐNXULHM³DSOHLGåLD" 6.85'8/,6$UQHYLVWLHN3UDDPåLXLNXULXRYDUGXM³åPRQ¡VJDUELQD"6.,5*$,/$ DWVLJU å V³M³QXVWHE V Krivi, aUSDPLãDL".WXNDOEL" 6.85'8/,6.DLYDLNDVWDPSDMDXQXROLXRMDXQXROLVVXDXJXVLXY\UXMLHNHLþLDVDYR GUDEXåLXV ³ ODELDX SULWDNLQWXV MÐ ÌJLXL LU GDUEXL 7DXWD NDLS åPRJXV DXJD LU ULPW¡MD R MRV WLN¡MLPDVGLHYDLV²WDLUÌEDLNXULXRVMLG¡YL0ÌVÐWDXWDEXYRYDLNDVEHWDW¡MRODLNDVWDSWL MDXQXROLXLUWRG¡OMLNHLþLDGLHYXV.DLVXULPW¡VLUWDSVVXDXJXVLXY\UXMLDSOHLVQDXMM³GLHY NDLSG¡OMRDSOHLGR3HUNÌQ%HWYLVWLHNNDLSMLSDYDGLQVQDXMM³GLHYNXULXRYDUGXãDXNVLV jo, gerbs visuometWSDW³GLG³SDVODSWLQJ3UDDPåLÐNXULVJ\YHQDQHWHQ URGR³GDQJÐ ir ne þLD URGR³åHP

QHåXRO\QXRVHPÌVÐQHQDXMRVHãYHQWRY¡VHEHWåPRJDXVVLHORMH SKIRGAILA. O nemeluoji tu, krivi? $WVLVWRM V Tai kam gi mes kovojom su YRNLHþLDLVLUVXOHQNDLV".DPYLHQLDQWUXVåXG¡PGHJLQRPNDLPXVLUSLOLV".DPJLPHVWDL GDU¡PLULNLãLROGDURPH" 9¡OV¡GDVL 6.85'8/,6 1HåLQDX YDLNHO 7DL 3UDDPåLXV WXUL EÌWL WDLS åPRJXL O¡P¡ $ã VWHQJLDXVL VXSUDVWL EHW PDQR VHQDWY¡ SDVLURG¡ SHU VLOSQD VXYRNWL 7LN YLHQ WDX SDVDN\VLX YDLNHOL VYDUELDXVLDV J\YHQLPR XåGDYLQ\V ² LãJ\YHQWL WDLS DPåLÐ NDG VDYR GDUEDLV QHQXVNULDXVWDL NLWÐ LU QHSULYHUVWDL MÐ NHQW¡WL 3DJDOLDX NLHNYLHQDV åPRJXV JHUDV LU SLNWDV VXVLSUDQWDWLNGDåQDLSHUY¡ODLDWHLQDåPRJXLWRMLPLQWLVgalvon. SKIRGAILA. Šlykštu visur, bjauru! .. 3DVLN¡O V YDLNãWR WHQ LU DWJDO Man bjauru JLUG¡WLNWXNDOEL-HLWLHVDNVDNDLJHULDXPDQYLVNRQHWHNWLLUJ\YHQLPRSRGUDXJ 6.85'8/,6 -HL DSOHLVGDPDV J\YHQLP QLHNR QHQXVNULDXVL LU QHSULYHUVL NHQW¡WL LU J\YHQLPDVWDYHYDUJLQD²DSOHLVNM³7LNVDXJRNLVVDYRVNDXGDQþLRVVLHORVNOLHG¡MLPODLN\WL ULPWR Y\UR SURWR LãYDGD äLQRN NDG PLUWLV YLVÐ QHNHQþLDPD LU Q¡UD MRNLRV M¡JRV NXUL SULYHUVWÐåPRJDXVVLHOSDPLOWLM7RG¡OåPRQLÐQHNHQþLDPDLUWRDtmintis, kuris savo noru MUDQGD SKIRGAILA LOJHVQ³ODLNYDLNãþLRMD6XVWRM VWLHVNULYLX Pasakyk man, krivi, kada WX PHODYDL GDEDU DU WXRPHW NDL SOÌGDL PXV NDP XåPLUã VHQXV GLHYXV GUDXJDXMDP VX YRNLHþLDLVLUOHQNDLV" 6.85'8/,67HQNDOE¡MRãLUGLVMÌVÐãLUGLPVRþLDUHLãNLDSURWDVWDYRQXVLPLQLPXL 7HQDãEXYDXVHQÐGLHYÐNULYLVRþLDJ\G\WRMDVQHVWDYRVLHODPDQRYDLNHOLVHUJD 6.,5*$,/$$ãWDY VQHSUDãLDXPDQHUDPLQWL0HODJLVWXNDLSYLVLLUWRG¡OQ¡UDWDX QHLPDQRSDJDUERVQHLSDVLWLN¡jimo tavim...

III $XJãWRMRMH9LOQLDXVSLO\PRWHUÐSXV¡MH9LVDNDLSSHQNWDPHSLUPRVLRVGDOLHVYDL]GH $QW VXROÐ V¡GL PHUJRV LU YHUSLD OLQXV 3DV VNREQLV V¡GL 2QD 'XRQXW¡ 9LHQD PHUJÐ ãOXRMD PROLQ DVO


I MERGA (muša šluota). Tai tau, tai tau, bjaurybe! ,,0(5*$.WXWHQPXãL" ,0(5*$3UÌVRN.RþLDDWãOLDXå¡EMDXU\E¡ 21$'82187 .DPM³XåPXãHL"-XNMLVLUQRU¡MRJ\YHQWL I MERGA ãOXRGDPD VãODYDV ³ VOHQNVW³ 7HEÌWÐ WXS¡M V SO\ã\ QLHNDV MR QHEÌWÐ OLHW V.ROHQGDNXUMDPQHUHLNLD" 21$ '82187  -LV NDLS LU PHV P¡JVWD NXU ãLOþLDX LU ãYLHVLDX 7X SDVLQDXGRMDL VDYRM¡JDVLOSQHVQLDPQXVNULDXVWL9DLQHJHUDL ,,0(5*$9HUWDJDLO¡WLVWRNLRVEMDXU\E¡V 21$ '82187  -LV QHNDOWDV NDG WRN³ 'LHYDV M³ VXWY¡U¡ 9LHãSDWV SDOLHS¡ YLVXV P\O¡WLJUDåLXVLU bjaurius, gerus ir piktus. 2/,*  %HW PHV YLVG¡OWR P\OLP JUDåHVQLXV MDXQXROLXV LU MLH WDLSRJL P\OL WDV PÌVÐ NXULRVJUDåHVQ¡V 21$'82187 .WXVDNDL2OLJH$UWDXQHJ¡GDWDLSNDOE¡WL" 2/,* 7XPDQDLYDOGRYHNDGNDOE¡WLJ¡GDEHWJDOYRWLLUGDU\WLWDLSQ¡UDJ¡GRV I MERGA VXVHPGDPD VãODYDV 2OLJ¡ QÌQDL SLNWD Lã SDW U\WR PDW\WL NUHLYD NRMD atsistojo iš patalo. ,,0(5*$*UHLþLDXVOHQNVW³XåP\Q¡DUJDOSULVLVDSQDYRVXDLWYDUXSDVLEXþLDYXVL 2/,*  UÌVþLDL 1XWLONLWH NYDLO¡V (Kunigaikštienei). .RG¡OJL YDOGRYH Y\UDL P\OL WDYHYLVÐPÌVÐODELDXVLDL"7XSDWLNDL0R]ÌUÐNXQLJDLNãþLXLLUPÌVÐYDOGRYDV WLHN SDW WDYH SDPLORMRJQHWSHUSULHYDUWYHG¡LUWDVYRNLHþLÐULWHULV 21$ '82187  (atsidusus). $N QHNDOE¡N QLHNÐ 2OLJH 1H Lã PHLO¡V PDQH YHG¡ PÌVÐNXQLJDLNãWLVEHWLãSLNWXPR0R]ÌUÐNXQLJDLNãWLVLUWDVDLYRNLHþLÐULWHULVVHQLDLMDX\UD SDPLUã LUPDQHLUWDYHLUPXVYLVDV 2/,*  SLNWDL DWVWXPGDPD UDWHO³ 1H QHXåPLUãR äLQDX NDG WDY V QHXåPLUãR R PDQH SDPHQD WLN WRG¡O NDG PDQR ² Dã HVX WDYR YHUJ¡ LU WRG¡O JDOL PDQH QLHNLQWL NDLS YHUJ 21$'82187 1LHNXVNDOELPHUJDäLÌU¡NNDGQHWHNWÐSDVLJDLO¡WL 2/,* 1HWHNV$ãNDOEXQHVåLQDXNNDOEX 7UHQNLDSLNWDLYHUSVW³³VLHQ 21$'82187 .JLWXåLQDL"6DN\N 2/,*  âWDL LPVLX LU QHSDVDN\VLX 1HSDGDU\VLX 1HDWLGXRVLX -LV PDQR NDG MR YHUJ¡ 1H ãWDL LPVLX LU QHSDGDU\VLX NDLS MLV QRUL 1D WDL NDV SDQRU¡VLX LPVLX LU SDGDU\VLX-XNDãYLVDåLQDXVXSUDQWXJHUDL ,, 0(5*$ 1HNDOE¡N P³VO¡PLV LU OLDXNLV S\NXVL .DOE¡N åPRQLãNDL NDG LU PHV suprastume. 2/,*  SDQLHNLQDPDL ³ M SDåYHOJXVL 7R GDU UHLNWÐ NDG LU WX VXSUDVWDL (Kunigaikštienei). 7LN QHPDQ\N YDOGRYH NDG Dã WDX SDY\GåLX .UÌSWHO¡MXVL SHþLDLV Nei kiek. 21$'82187 (liovusi verpus)..WXþLDNOLHGLPHUJD"$ãQLHNRQHVXSUDQWXEHW MXQWXNDGWDYRNDOEDXåJDXQDPDQRJDUE 2/,*  1HVXSUDQWL YDOGRYH" %HW Dã YLVD JHUDL VXSUDQWX ,PD YHUSVW³ LU VWHQJLDVL verpti; su ašaromis). -LV PDQR NDG MR YHUJ¡ HVDQWL LU VX PDQLP JDO³V HOJWLV NDLS VX ãXQLX. 3LNWDL QXNDQGXVL VLÌOR JDO Ne, to niekuomet nebebus! Niekuomet... Girdi, valdove,— QLHNXRPHW 1HMDXJL Dã WRNLD QXVXVXVL NDG PDQ V QLHNDV QHSDQRU¡WÐ" ²VLU¡PXV ³ ãRQXV rankom).$UMDXDãXåNLWDVPHUJDVPHQNHVQ¡SDJDOLDXXåWDYHYDOGRYH" ONA '82187  VXG¡MXVUDQNDVDQWNHOLÐQXVLJDQGXVL Viešpats su tavim, Olige! .DVWDXDWVLWLNR"7XPDQHJVGLQLVDYRNDOED 5DPLDXLPGDPDVLY¡OVLÌOR .HLVWDWXQÌQDL 2OLJHLUNDOELO\JQHVLYDLP¡WÐ 2/,* (pakilusi prieina ir kunigaikštienei pakiša laišN Štai, imkite! (LQDLUV¡GDVL SRYHUSVþLX /DLP¡WDYRYDOGRYHNDGDãQHPRNXSDVNDLW\WLNDVWHQSDUDã\WD 21$ '82187  SDVNDLþLXV ODLãN DWVLNHOLD VXMDXGLQWD 0HUJDLW¡V SDOLNLWH PDQH


su Olige ir eikite savo kambarin, kol pašauksiu. (Mergos atsik¡OXVLRV LãHLQD VPDOVLDL SDåYHOJGDPRV³2OLJ NXQLJDLNãWLHQ¡SUL¡MXVLUDWVLVWRMXVSULHãDLV ,ãNXUJDYDLãLWODLãN" .RNLXEÌGXMLVSDWHNRWDX³ rankas? 2/,* QHDWVLJU åGDPDQHNDQWULDL Iš kur gavau? Ne iš dangaus. Ar tau ne vistiek, valdove? O nuoNRMLVWXSDWLVXåLQRMDL .XQLJDLNãWLHQ¡³WDULDPDLåLÌUL³M3DVNXLY¡OVNDLWR ODLãN VXVLMDXGLQXVL 2OLJ¡ Lã SDQLÌUÐ ³ M åYDLUXRGDPD Kaip paraudo! (Piktai, nusišypsojusi).2WXQHWLN¡NMXRYDOGRYHMLVPHOXRMD 21$'82187  VXG¡GDPDODLãN 7XåLQDLNDVþLDSDUDã\WD"'DYHLNDPVNDLW\WL" 2/,* $ãDWLGDYLDXWDXODLãNDQWVSDXGXRWVLJQHWXNXU³MLVDQWVDYRSLUãWRQHãLRMD %HW Dã åLQDX N MLV WDX UDãR MLV PDQ NDOE¡MR WXRV SDþLXV åRGåLXV NXULXRV GDEDU \UD WDX SDUDã V(Piktai). Nemanyk, valdovHNDGWXHVLYLHQLQWHO¡NXULDLMLVPHLO¡VåRGåLXVVDNR 21$'82187 (supykusi)..DLSWXGU³VWL 2/,*  XåJDXQDPDL O kas? 21$ '82187  VXVLODLN\GDPD HLQD ³ VDYR YLHW $ã MXN WXULX SULSUDVWL þLD XåJDXQDPD %HW MHLJX WDYR SDVLHOJLPDV VXWLQND VX åRGåLDLV LU WX XåPLUãDL PHUJDLW¡V JDUE tai... 2/,* 7DLNDV" 21$'82187  VXVLODLNLXVWLHVUDWHOLXLUQHV¡VGDPD (LNODXNHLNJUHLþLDX$ã QHQRULXWDY VPDW\WL ,PDJDLOLDLYHUNWLXåGHQJXVGHOQDLVYHLGLUEDOVXVWULÌEDXGDPD7XR PHWX³HLQD6NDUEHNDVDWVLVWRMDPHQ¡VYLGXU\LULãNLOPLQJDLSDN¡O VUDQNDVDXJãW\Q -21$6 6.$5%(.$6 ² 7HQHQXVLOHLGåLD VDXO¡ MXPV S\NVWDQW ² WDU¡ 9LHãSDWV PÌVÐ 'LHYDV -¡]XV .ULVWXV LU -R UDP\E¡ WHYLHãSDWDXMD WDYR VLHORMH PDQR GXNUHOH 5RGR ³ 2OLJ

.XRWDYHXåJDYRãLRMLPHUJ\W¡NDGWDLSJDLOLDLSUDYLUNDL" 21$'82187 $NãYHQWDVLVY\UHWXQHåLQDLNDVPDQWHQNDNHQW¡WLãLRMHSLO\ -21$66.$5%(.$6äLQDXGXNUHOH1HWDXYLHQDL*DUELQJDVLVY\VNXSDV+HQULNDV LU MR SDO\GDL V¡GL VDYR NDPEDU\ VDUJ\ED DSVWDW\WL NDLS NDOLQLDL ² LU NHQþLD (Prieina, ima UDQNRPMRVJDOYLUQXVLOHQN VEXþLXRMDNDNWRQ 1HãNVDYRNU\åLÐDWPLQGDPDNDG.ULVWDXV EXYRGDUVXQNHVQLVLU9LHãSDWLHVPDORQ¡WHVLHVXWDYLP äHJQRMDODLPLQGDPDV2OLJHL O tu, dukra mano, eik ramiai. Tenurimsta tavRYDOGRY¡LUMLWDXDWOHLVNDOW 3UL¡M VLPDXåSHþLÐLU DWVDUJLDL NUHLSLD ³ GXULV 2OLJ¡ LãHLQD SDåYHOJGDPD VX QHDS\NDQWD ³ NXQLJDLNãWLHQ 6NDUEHNDV DWVLV¡GD VDOLD NXQLJDLNãWLHQ¡V LU ãYHOQLDL LPGDPDV MRV UDQN 2 GDEDU GXNUXåH PDQR QXUDPLQN VDYR VLHO ãYHQWD LãSDåLQWLPL 6XG¡N SDV 9LHãSDWLHV -¡]DXV NRMHOHV NXULR QXåHPLQWDV WDUQDV HVX VDYR VNDXVPXV LU GåLDXJVPXV VDYR QXVLPLQLP LU YLOWLV VDYR troškimus... 21$ '82187  QHLJLDPDL NUDLS\GDPD JDOY O ne, šventasis vyre, aš nesu pasiruošusi tokios GLGHO¡V SDUHLJRV DWOLNWL 0DQR VLHOD NXSLQD EORJÐ QRUÐ QHDS\NDQWRV LU NHUãWR WURãNLPÐ $WLWUDXNGDPD VDYR UDQN $ã WLN QRU¡WDX SDVLWDUWL VX WDYLP ãYHQWDVLV Y\UHâWDLãLWODLãN³WHLN¡PDQWRMLPHUJDLW¡ 'XRGDMDPODLãN JONAS SKARBEKAS (ramiaLVNDLW\GDPDVODLãN âLRMLPHUJ\W¡WDXODEDLLãWLNLPD ir neverta ant jos pykti. 21$ '82187  -L ODEDL PDQH XåJDYR NDOE¡GDPD PDQR JDUE ³åHLGåLDQþLXV åRGåLXV JONAS SKARBEKAS EDLJ V VNDLW\WL QXVLJU åGDPDV SDGHGD ODLãN DQW VNREQLÐ Klastingas ir apgDXOLQJDV åPRQLÐ DPåLQDV SULHãDV 1XRG¡PLQJRV PHLO¡V XJQ³ VXNÌU¡ MLV ãLUG\MH WR NXULV WDX UDãR ãLWXRV åRGåLXV '¡GDPDV NDLULM DQW ODLãNR Saugokis, mano GXNUHOH WLQNOÐ NXULDLV NODVWLQJDVLV QRUL WDYR VLHO SDJDXWL LU Lã WLHVDXV VXNODLGLQWL NHOLR 1HXåPLUãNNDGJDOLQJDVLV'LHYDVO¡P¡WDXEDLJWLPÌVÐãYHQWRVLRVNDUDOLHQ¡VSUDG¡WGDUE³ LUWRG¡OWXWXULYLVXRPHWEÌWLVNDLVWLNDLSGDQJDXVOHOLMD1HQXVLG¡N'LHYXLQHWLNGDUEDLVEHW ir troškimais. 21$'82187  VXJQLDXåXVUDQNDV Ak, šventasis vyre! Aš tiek nuvargau, nuilsau, MRJQHEHWHNRPDQRVLHODM¡JÐ1HJDOLXSDNHOWLQDãWRVNXULWXQRULXåYHOWLDQWPDQRVLOSQÐ


SHþLÐãYHQWDVLVY\UH1HJDOLXQHSDM¡JLX -21$6 6.$5%(.$6 3DVLWLN¡N 'LHYX GXNUHOH PDQR -LV QHDSOHLV WDY V LU VXWHLNV WDX UHLNDOLQJÐ M¡JÐ 0ÌVÐ ãYHQWRML NDUDOLHQ¡ VX VDYR Y\UX *DUGLQR SLO\ NDOLQDPL ãLWR NODVWLQJRYDOGRYR³VDN\PXMRVSDVLXQWLQLDLþLDNDOLQLDLVODLNRPL.DVLãJHOE¡VNDUDOLHQ NDV VXODLN\V QXR ãLR QHODLPLQJR NUDãWR NHUãWLQJ UÌVWDXV 'LHYR UDQN Xå MRVLRV YDOGRYR QXVLG¡MLPXV".DVVXPLQNãWLQV6NLUJDLORVãLUG³XåJHVLQVEDLVDXVNDURSDYRMÐ"7XYLHQDWLNWX viena gali ir — turi... 21$ '82187 1HJDOLX LU QHQRULX ãYHQWDVLV Y\UH /HQNÐ NDUDOLHQ¡ SDQRU¡MR Lietuvos piliy... âLXUNãþLDL -XNDãOLHWXYDLW¡/LHWXYRVNUDãWRGXNW¡ JONAS SKARBEKAS (nutraukdamas). 7\O¡N LU QHVLSULHãLQN 'LHYR O¡PLPXL NXULR PXGX QHVXSUDQWDPH $WPLQN .ULVWDXV åRGåLXV DSLH WLQJLQ³ WDUQ 7DX GDXJHO VXWHLN¡ Viešpats ir daugel pareikalaus baisioje paskutinio teismo dienoje... (Po kurio tyl¡MLPR ãLXUNãþLDL 7XGDUQHSDåLQDLNXQLJDLNãþLRNDLSY\UR" 21$'82187  SDUDXGXVLVXVLJ¡GXVLLUXåGHQJXVLYHLGUDQNRP Ak, neklausk, šventasis vyre... -21$66.$5%(.$68åSLNWXVMRGDUEXV9LHãSDWV'LHYDVDSWHPG¡MDPSURWEHW YLVWLN Q¡UD åXYXVL MR VLHORV LãJDQ\PR YLOWLV .RO MLV WDPVXPRM WHEHVWL VXQNXV QXVLG¡MLPDV 9LHãSDWLHVDN\VHVXVLDUWLQWLWDXNDLSRåPRQDLVXMXR" 21$'82187  QHGUVLDL Betgi jis mano vyras... -21$66.$5%(.$67DXQHVXWHLN¡'LHYDVPDORQ¡VVSU VWLGDQJDXVGDO\NDPVLUWX PDQ VWXULNODXV\WLMHLQHQRULDPåLQDLGHJWLSUDJDURXJQ\MHQHWLN¡OLDPVLUKHUHWLNDPV'LHYR valios pakurtoje. 21$'82187 (tyliai). Atleisk, šventasis vyre... -21$66.$5%(.$6'LHYDVDWOHLVLUDã-RYDUGXWDXDWOHLGåLXWLNVDXJRNLVGXNUD PDQR SXLN\E¡V 7DL YDUWDL SHU NXULXRV NODVWLQJRMR SDJXQGD ³HLQD ³ VLHO 9\UDV WDYR ² VDNDL7DLSNDGDSUDUHJ¡VMRVLHODNDGDDWOLNVNRLãMRSDUHLNDODXV'LHYDVWDYROÌSRP2LNL WRO QH Y\UDV MLV WDX -XN WDYR MXQJWXY¡V ² WDL SULHYDUWD EXYR LU PÌVÐ YLVÐ ãYHQWDVLV W¡YDV 5RPRV SRSLHåLXV JUåLQV WDX ODLVY MHL ML ãYHQWDP PÌVÐ GDUEXL EXV UHLNDOLQJD 7X NXQLJDLNãþLXL QH åPRQD NRO MLV SXLN\E¡V SDJDXWDV QHQRUL DWVLåDG¡WL SULHãLQJÐ 'LHYXL VDYR GDUEÐVNULDXGåLDQþLÐPÌVÐãYHQWNDUDOLHQ 'LHYRYDOLUHLãNLXWDX7DLp jam pasakysi, kai MLV SDUHLNDODXV WDY V NDLSR åPRQRV LU 'LHYDV WDX Xå JHUD WDL SDVNDLW\V« -HL LU WXRPHW QHVXPLQNãW¡VMRãLUGLVLUMLVDLQHVLOLDXVDWNDNOLDLHOJ VLVSULHãVDYREURO³-RJDLO²GLHQRVMR EXV VXVNDLW\WRV LU UÌVWL 'LHYR UDQND SDNHOWD $SLH lDLãN LU W NXULV M³ UDã¡ XåPLUãN QH 'LHYRO¡PLPEHWYHOQLRUDQNþLDPDWDX 21$'82187  LPDNDOE¡WLW\OLDLEHWEDOVDVQXRODWWYLUW¡MDLUEDLJLDNDUãWDL Aš VLOSQD Dã QHSURWLQJD PRWHULV $ã QRULX HOJWLV NDLS 9LHãSDWV WDYR OÌSRP PDQ OLHSLD %HW QHJDOLX VNDXGX PDQR ãLUGåLDL -L PDQ NDOED NDG WR ULWHULR åRGåLDL QXRãLUGÌV LU WHLVÌV 1¡UD MXRVH PHOR ãYHQWDVLV Y\UH 7DL MXQWD PDQR ãLUGLV -LV YLHQLQWHOLV SDPLOR PDQH WDLS NDLS QLHNDV LNL ãLRO QHEXYR SDPLO V LU QHSDPLOV 1HMDXJL WRNLD PHLO¡ QXRG¡PLQJD" 1H ãYHQWDVLVY\UHDãQHWLNLX-LVNDLVWLNDLSåYDN¡VOLHSVQD /LÌGQDL 7RNLRVNLWRVPHLO¡VMXN QHEHVXODXNVLXVDYRDPåLXMH JONAS SKARBEKAS UÌVþLDLJUDVLQDPDL Baidykis šito bjauraus jausmo! Atmink, NDGMLVNODVWLQJRVWDXWRVVÌQXVLUSDWLWLHVDYLUVWDMROÌSRVHDSJDXOLQJXPHOX-HLMLVWDYHP\OL WHP\OL NDLS GHUD ULWHULXL VNDLVW\E SDåDG¡MXVLDP WHSDVLUHQND WDYH ãLUGLHV PHUJHOH NDLS ULWHULÐSDSURþLDLOLHSLD%HWMDXVPRNXULVWDYRãLUG\JLP¡VDXJRNLV7ÌNVWDQþLÐPHWÐXJQis QHQXYDO\VEDLVLRVWDYRQXRG¡P¡VäLQRNJXGUXVLUVWLSUXVYHOQLDV²LUMLVMDXVXUDGRNHOL³ WDYRVLHO$PåLQDSUDåÌWLVQHJ VWDQWLSUDJDURXJQLVWDY VODXNLD 21$'82187  QXVLPLQXVLQXOHLGXVLJDOYåHP\Q 0HOVNLVXåPDQHQXVLG¡M¡O ãYHQWDVLVY\UH$ãXåPLUãWLMRYLVJLQHJDOLXQHJDOLX1HJDOLXãYHQWDVLVY\UH ,PDODLãN QXR VNREQLÐ âLWDV ODLãNHOLV WLHN VXMDXGLQR PDQR ãLUG³ LU SDJLPG¡ WRNL OLQNVP\E MRJ Dã ¡PLDX VXSUDVWL NRG¡O ML WDLS LOJ¡MRVL LNL ãLRO 6SDXGåLD ODLãN SULH NUÌWLQ¡V 9HLGDV MRV


QXãYLQWDODLP¡Vã\SVHQDDNLVSDNHOLDDXJãW\Q.XQLJDVQXVWHE VSDVLSLNWLQ VåLÌUL³M7XR metu durys staiga atsidaro, ir jose atsistoja Skirgaila), JONAS SKARBEKAS (pasikeisdamas).1XVLJVNVDYRåRGåLÐSDNO\GXVLDYHOH SKIRGAILA GXU\VH VWRY¡GDPDV 7X YLVXU NDLS MXRGDV NUDQNO\V SDVWRML PDQ NHOL Kur tu, ten nepasisekimas. ²HLGDPDVNDPEDULQ 7XRMLãJLQVLXLãþLDMXVYLVXVVYHWLPOL]G SDP¡JXVLXV JONAS SKARBEKAS DWVLVWRMD LU åHPDL QXVLOHQNLD Pasisekimo ir nepasisekimo åHP¡V GDO\NXRVH WHLNLD åPRJXL 9LHãSDWV 'LHYDV åLÌU¡GDPDV NR åPRJXV MR DN\VH XåVLWDUQDYR 2 WX NXQLJDLNãWL åRGåLX LU GDUEX NLUãLQL WHLVLQJ 'LHYR UÌVW\E NODXV\GDPDV ãYHQWRVLRVPÌVÐWLN\ERVSULHãÐSDJXQGRV SKIRGAILA VXVLUDXN V 7\O¡NSRSH$ãQHDW¡MDXNODXV\WLþLDWDYR NYDLOÐ åRGåLÐ NDOE¡N MXRV PRWHULPV Y\UXL QHGHUD NODXV\WL WDYR SDWDULPÐ 'DEDU LãHLN WX þLD nebereikalingas. -21$6 6.$5%(.$6 7HSUDEODLYLQD 'LHYR PDORQ¡ WDYR VLHOD NXQLJDLNãWL LU SDPRNLQDWDYHJHUEWL-RãYHQWYDOL äHPDLQXVLOHQN VMDPLUNXQLJDLNãWLHQHLLãVLQHãGLQD SKIRGAILA HLGDPDV ³ NXQLJDLNãWLHQ LãWLHVWRP UDQNRP Aš matau: tu linksma. 'åLDXJVPDVVSLQGLLãWDYRYHLGRLUWXYHOWXLVWHQJLHVLM³SDVO¡SWL .XQLJDLNãWLHQ¡QXVLJU åLD QXRMRLUMLVVXVLODLNRYLGXU\PHQ¡V Man malonu, kad tu geriau pasijutai šeimininke, nekaip YLHãQLDþLDEÌGDPD 6¡GDVLDQWVXRORSDVVNREQLV 7XMDXOLRYHLVLDQWPDQ VS\NXV" 21$ '82187 QXVLJU åGDPD Aš tau atleidau, kunigaikšti, kad tu mano jaunas GLHQDVSUDåXGHL $WVLJU åGDPD TeatleLGåLDWDXWHLVLQJDVLV'LHYDVEDLVLRMHSDVNXWLQLRWHLVPR dienoje. 6.,5*$,/$ $ã VXSUDQWX NDG WDYH VXQNLDL QXVNULDXGåLDX 0DW\WL WDLS GLHYDL EXYR O¡P WDYR DU PÌVÐ VHQL YLVWLHN ,U JHULDX NDG WDLS DWVLWLNR .R YHUWDV Y\UDV NXULV WLHN OHQJYDL WDY V DWVLåDG¡MR LU XåOHLGR NLWDP NDLS WDL SDGDU¡ OHQNÐ NXQLJDLNãWLV" .DOED NDG MLV EHVLUHQJLVNLWYHVWL 21$'82187 'LHYDVSDQRU¡MRNDGPHLO¡MHEÌWDXDSYLOWD-DPYLHQDPDWLGXRVLX MDPåLQDL SKIRGAILA Lã SDQLÌUÐ ³ M SDåYHOJGDPDV Dievai turi deives, o tu jiems kam esi UHLNDOLQJD"7DY VXåOHLVWLDãQLHNDPQHPDQDX 1XOHLG VJDOY $QNVþLDXDãQHåLQRMDXNDV WRMLPRWHUVPHLO¡LUNDPMLY\UXLUHLNDOLQJD-HLPDQNXULSDWLNGDYRDãWLNQRU¡MDXNDGMLPDQ SULNODXV\WÐ 3DN¡O V JDOY LU SDåYHOJ V ³ M 7RNLD ã\SVHQD NDLS WRML NXUL PDQ ³HLQDQW QXãYLHWXVLEXYRWDYRYHLGQHLYLHQDPRWHULãN¡GDUQ¡UDPDQ VVXWLNXVL 21$'82187  ³M³QXNUHLSXVLVDYRYHLG Kunigaikšti, tu klysti. SKIRGAILA NDUþLDL QXVLã\SVRM V Bijau, kad taip. Aš visuomet klysdavau, kai PDQLDX DSLH åPRQHV DU SLNWD DU JHUD 7RG¡O Dã ODEDL QXYDUJDX LU QRULX DWVLOV¡WL ²VPHLJ V ³ åHP DNLV $ã LOJDL DSLH WDL HVX PVW V 9DOG\PR QDãW WHSDVLLPD DQW VDYR SHþLÐ . VWXþLR VÌQXV²MDPYLHQDPWLNWHJDOLXXåOHLVWLVDYRYLHWEHWQH-RJDLODLLUQHNXULDPNLWDPEUROLXL 3DWVDLDãXåVLGDU\VLXSDYHOG¡WRMHLãW¡YRSLO\NDGQHPDW\WDXLUQHJLUG¡WDXQLHNR 3DåYHOJ V ³M 7LNWXYLHQDWHQEÌVLVXPDQLPLUWRNLDã\SVHQDNDLSãLDQGLHQã\SVRVLHVPDQ 21$'82187 .XQLJDLNãWLWXY¡ONO\VWL SKIRGA,/$ %LMDX NDG Y¡O NO\VWX %HW GDEDU Dã VXSUDWDX NRG¡O Y\UXL UHLNDOLQJD PRWHUVPHLO¡LUMLPDQWXULEÌWL 7RG¡OVXSUDWDXNDGDãYLHQDVLUQ¡UDPDQGUDXJÐ 21$ '82187  QXVLJU åXVL ³ ML QHDS\NDQWRV NXSLQX EDOVX Nejaugi manai, kad, taip su manim pasiHOJGDPDV JDO¡MDL PDQR PHLO ³J\WL" %XYR ODLNDV NDGD PDQ EXYR JDLOD tavo neramios sielos, bet... 1XVLJU åXV äLQRPD WX JDOL PDQH XåGDU\WL NHWXULRVH SLOLHV sienose, QHLJLDPDLNUDLS\GDPDJDOY bet tuo nepriversi pamilti tave. 6.,5*$,/$0DQRåPRQDHVLWXULPDQ VNODXV\WL$UJLWDYRGLHYDVQHSDOLHS¡WRDU JDODãWDXNDLSRåPRQDLSLNWDHVXSDGDU VDUSULHYDUWSULHãWDYHSDQDXGRM V" 21$'82187 3DWVDL9LHãSDWV'LHYDVO¡P¡PHUJHO¡VãLUGåLDLSDPLOWLY\URY\UXL


PHUJHO LUãYHQWRML%DåQ\þLDODLPLQDWPHLO DPåLQXU\ãLX%HWQHLãPHLO¡VYHGHLPDQHQH PHLOH YDGRYDYDLVL WX SHU SULHYDUW LPGDPDV PDQH VDX åPRQD 1¡UD LU QHJDOL EÌWL $XJãþLDXVLRMR 'LHYR LU ãYHQWRVLRV 0HUJHO¡V NULNãþLRQLÐ ãHLPÐ JORE¡MRV PÌVÐ MXQJWXY¡PV SDODLPRV 6NDXGåLD SULHYDUWD LãgDXWDV %DåQ\þLRV SDODLPLQLPDV \UD WLN Lã 'LHYR SDVLW\þLRMLPDV 7DLS NDOED ãYHQWDVLV Y\UDV LU PDQR VåLQ¡V YDGRYDV GYDVLQLQNDV -RQDV Skarbekas. SKIRGAILA ³ M Lã SDQLÌUÐ åYDLUXRGDPDV Lã O¡WR 8å WRNLXV åRGåLXV MDP UHLN¡WÐ OLHåXYLV LãWUDXNWL MHL Dã WR QHOLHSVLX SDGDU\WL WDL YLHQ WLN NDG WDX QHEÌWÐ VNDXGX %HW VXVLODXNVMLVDLWRQRUVWDULDVLHVVVDYRGLHYRLUPDQREUROLR-RJDLORV\SDWLQJRMHJORERMH 21$ '82187 .DP VNULDXVWL WXUL ãYHQW åPRJÐ" -HL WDYR UÌVWL ãLUGLV NHUãWR UHLNDODXMDQXEDXVNRGDUJHULDXOLHSNQXG¡WLPDQHYLVWLHNDãWDXQHåPRQDLUMDQLHNXRPHW QHEÌVLX SKIRGAILA Lã SDQLÌUÐ ³ M SDåYHOJGDPDV %ÌVL NDL Dã SDQRU¡VLX %HW GDEDU QH UÌVþLDLEDUWL²VXJHUXåRGåLXDW¡MDXDãSDVWDYH7LNPDW\WLWXYLVGDUSDVLWLNLVDYRGUDXJDLV MÐSDJDOEDLUWRG¡OWDLSVXPDQLPNDOEL 21$ '82187  SDN¡OXVL DNLV DXJãW\Q Tu man priminei, kad ne vieno mano GUDXJÐNUDXMDVWDUSPDQ VLUWDY V$þLÌ 6.,5*$,/$1DWDLSNDLNXULÐMDXQHE¡UDJ\YÐRNXULHJ\YLDSOHLGRWDYH.MLHPV JDOLGXRWLGUDXJDYLPDVVXWDYLP"9LHQPDQRUÌVW\E¡VEDLP .XUGDEDUJDO¡WDLSULVLJODXVWL PDQRSLO³DSOHLGXV" 21$'82187 0DQQHUHLNLDQHLåPRQLÐPHLO¡V QHL MÐ palankumo. Bet tu veltui PDQDLNDGDãQHWXULXGUDXJÐNXULHQRU¡WÐPDQSDJDOERVVXWHLNWL7XSDWVåLQDLNDGMÐ yra, ir WRG¡OODLNDLPDQHXåGDU VNDLSNDOLQ QRUVVDNDLNDGWDYRåPRQDHVX 6.,5*$,/$ 9HOWXL WDLS NDOEL 3DVDN\N åRG³ LU SLOLHV YDUWDL WDX DWVLYHUV DU QRUL PHGåLRWL DU SDå³VWDPXV DSODQN\WL 7HLãY\NV WLN Lã PÌVÐ NUDãWR SULHãDV 2 NRG¡O WX PDQR åPRQDHVLSDWLåLQDL 3RWUXPSRW\O¡MLPR³ MåLÌU¡GDPDV .XUGDEDUHLVLLãPDQRQDUQÐ" 7DYR åHP¡MH V¡GL PDQR WLMÌQDVL R WDVDL NXULR VXåDG¡WLQ¡ EXYDL MDX NLW VDX SDVLSLUãR 3DU¡P V JDOY UDQNRP 1HEÌN åLDXUL LU QHVLHON VX PDQLP SLNWDL NDL Dã DW¡MDX VX JHUX åRGåLX 21$'82187 2NRG¡ONLORãLVNDUDV" SKIRGAILA DWVLV¡G V WLHVLDL LU QXVLã\SVRM V $U QHPDQDL NDG YRNLHþLDL SUDG¡MR NDU WDYH XåVWRGDPL" 7HQ GDU QH YLVL SDPLãR äLQRN NDG ã³ NDU VXN¡O¡ . VWXþLR VÌQDXV QRUDV SDGDELQWL VDYR JDOY 'LGåLRMR /LHWXYRV NXQLJDLNãþLR NHSXUH 2UGLQDV MDP SDODQNLDL WHLNLDSDJDOERVSDPDW VNDGDãQHWLNLXMRSDVLÌO\PDLVLUDNOX³UDQNLXQHEÌVLXNDLSNDGEXYR mano brolis Jogaila. 21$'82187 (tvirtai). Netiesa. SKIRGAILA LOJXåYLOJVQLX³MSDåYHOJ V To man niekaVGDUQHGU³VRSDVDN\WL³DNLV RNDVEÌWÐGU³V VQHSDNDUWRWÐ%HWWX PRWHULV 3R NXULR W\O¡MLPR 9RNLHþLDL PDQ NDUDOLDXV YDLQLN VLÌO¡ LU NHWLQR äHPDLþLÐ LãVLåDG¡WL MHL VXWLNVLX VXVLG¡WL VX MDLV SULHã OHQNXV $ã DWPHþLDXMÐ SDVLÌO\PXVNXQLJDLNãWLV6NLUJDLODXåVLG¡VNDUDOLDXVYDLQLNWXRPHWNDLSDWVDLWR SDQRU¡VRNRONDVMLVGDUQHåLQRNXUWDVDLYDLQLNDVVX'LGåLRMR/LHWXYRVNXQLJDLNãþLRNHSXU

JHUHVQLV.XRJDOLEDLJWLVVXYRNLHþLDLVVXVLELþLXOLDYLPDV Dã JHUDL QXPDWDX 3DNDQND EUROLR Jogailos ir V\WDXWRSDW\ULPÐ 1XOHLG VJDOY .DUDVSUDVLG¡MRLUEDLJVLVRG¡OWDY VQLHNDP neskauda. 21$ '82187 7HEÌQD WDLS %HW \UD MÐ WDUSH NLOQLÐ ULWHULÐ NXULH SDVLU\å DXNRWL G¡OPDQ VVDYRJ\Y\E LUWXYHOWXLWYLUWLQLNDGDãQHWXULXGUDXJÐ SKIRGAILA. Ar WXUL JDOYRMH W YRNLHW³ NXULV EXYR VXPDQ V WDYH LãYRJWL Lã PDQR pilies? 21$'82187 -LVNLOQXVULWHULVQDUVXVLUWYLUWDVY\UDV 6.,5*$,/$,UDãM³WRN³PDQDX $UWRG¡OWXOLÌGLNDGDãVXNOLXGåLDXMDP³Y\NLQWLNRQRU¡MRWHWXLUMLV"


Jums, moterims, laEDLSDWLQNDNXULHG¡OMÌVÐQHDSJDOYRWDLHOJLDVLNDLSHOJWLVULPWDP vyrui nedera. 21$'82187 LãGLGåLDL $ã WDYR YDOLRM HVX LU JDOL NDOE¡WL NDLS WDX SDWLQND QHSDLV\GDPDV DU PDQH XåJDXQL %HW åLQRN MHL 'LHYR EÌWÐ OHPWD PDQ SDþLDL Lã MÌVÐ GYLHMÐ SDVLULQNWLDãM³QHWDYHSDVLULQNWDX SKIRGAILA LOJDLåLÌUL³M, SDU¡P VUDQNDSDVPDNU

7XMDXSDVLULQNDLLUPDQWDL³ DNLVVDNDL3DVLJDLO¡VL 21$ '82187 (taip pat). $ã YDOGRYÐ GXNW¡ QH YHUJ¡ LU WDYR JUDVLQLPDL PDQ V QHEDLGR$ãVDNDXNDGWXYLVDåLnotai. SKIRGAILA WLHVLDLDWVLV¡G V *HUDL-HLWDXMLVDLWLHNSDWLQNDSDåDGXSDGRYDQRWLMR JDOY 21$'82187 'LHYDVQHOHLV'LHYDVM³DSVDXJRV SKIRGAILA. Matysim, kas daugiau gali, tavo dievas ar Lietuvos valdovas. 3DVLN¡O V 2GDEDUWXXåPLUãNNDãWDXEXYDXVDN VLUQHDWVLPLQN$ãDW¡MDXþLRQVXJHUD ãLUGLPLQRU¡MDXWDYRGUDXJDVEÌWL%HWGDEDUXåPLUãNWDL$ãEÌVLXWDXYDOGRYDVLUYLHãSDWV ir tu greit pajusi tai. 21$'82187 'LHYDVJDLOHVWLQJDV 6.,5*$,/$,UODXNLãMRSDVLJDLO¡MLPR,ãPDQ VMRQHVXODXNVLQHLWXQHLNLWL

%('8*1 I 0LHJDPDVLV NXQLJDLNãWLHQ¡V NDPEDU\V .DPSH ORYD JULQG\V LãNORWRV NDLOLDLV ãDOLD ORYRV SDV VLHQ NODXS\NOD VX NU\åLXP 3ULH ORYRV SULJODXVWD N¡G¡ NDPEDU\ WDPVX M DSãYLHþLD WLN OHPSXW¡ NXUL GHJD NDPSH LU åYDN¡ DQW VNREQLÐ 6LHQRMH GXU\V ãDOLD NURVQLHV NLWRV³NRULGRULÐ.URVQ\NÌUHQDVLXJQLV .DPEDU\ NHOLRV PHUJDLW¡V MRV PDW\WL YRV WLN SDUHQJ¡ NXQLJDLNãWLHQHL ORY LU GDEDU V¡GLNRMDVVXULHWXVLRVSRVDYLPDQWJULQGÐSDVNURVQ³LUNDOEDVL , 0(5*$ 9LHãSDWLH NLHN MÐ åXYR .DLS Dã ELMDX GDEDU ,U NDP Dã åLÌU¡MDX 'DEDU man visur vaidenasi ir vaidenasi. II MERGA. Tai tu juos matei? , 0(5*$ $ã PDþLDX NDL MXRV SDULQNR LU VXJXOG¡ YLHQRMH YLHWRMH JUHWD SULHã SDODLGRMDQW9LHãSDWLHNDLSJDLODLUEDLVX9LVY\UDLNDLSåXRODL II MERGA 'DXJ NULWR PÌVÐ LU MÐ NDUHLYLÐ %HW Dã QLHNR WLHN QHELMDX NLHN VHQR 6WDUGR$ãELMDXYLHQDQHWSHUNDPEDU³HLWL0DQYLVYDLGHQDVLNDGMLVVWRYLNDLSEÌGDYRSDV VLHQLUSLNWDL DWNDNOLDL ³ PDQH EHåLÌUL %DLVX QHW GLUVWHOWL LPVLX LU SDPDW\VLX MR SDtDPV¡MH åLEDQþLDVNDLSNDW¡VDNLV I MERGA SULHJDOYLXL Lã UDQNÐ LãNULWXV 9DL EDLVX 1HNDOE¡N DSLH M³ *DO MLV þLD NDåNXUVWRYLLUNODXVRPÌVÐ II MERGA åHJQRMDVLEHVLGDLU\GDPDDSOLQNXL 9DLQHNDOE¡N²VXULNVLX ,,, 0(5*$ .HLVWRV HVDWH PHUJDLW¡V .DL 6WDUGDV EXYR J\YDV MR QHVLEDLG¡W R NDL QXNHOLDYR³GDXV¡P¡WHELMRWL ,,0(5*$7DXJHUDLWDLSNDOE¡WLNDGWXVWDEPHOG¡LUYLVWLHNSUDJDUDQSDWHNVL7RG¡O tau ir nebaisu. I MERGA. Ne dauson nukeliavo tavo Stardas, bet pragaran, kaip stabmeldys; dabar YHOQLDLVLXQWLQ¡VM³SDVDXOLQNULNãþLRQLÐVLHOÐEDLG\WL ,,, 0(5*$ 9DOGRYDV M³ P\O¡MR LU JHUE¡ YLVÐ ODELDXVLDL -LV EXYR GRUDV QDUVXV kareivis ir garsus vaidila.


,,0(5*$%HWYLVG¡OWRMLVEXYRVWDEPHOG\V 2/,* V¡G¡GDPD SDV NURVQ³ -LV PLU¡ NULNãþLRQLX M³ PLUãWDQW³ SDNULNãWLMR WDVDL OHQNÐGYDVLQLQNDVNXU³NXQLJDLNãWLHQ¡ODLNRSDVVDYH ,0(5*$2DãJLUG¡MDXNDG-LV³NRYHLGDPDVQLHNLQR9LHãSDW³'LHYLUWRG¡OM³ QXG¡MRLãGDQJDXVVXãYLWXVLXJQLV 2/,* -LVPLU¡NULNãþLRQLXVDNDXMXPVLUWRG¡OM³LãNLOPLQJDLODLGRV6WDEPHOGåLDL NXULHMRNODXV¡SDPDW\VNDGLUMLVDLPLUGDPDVNULNãþLRQLÐ'LHYSULSDåLQRLUSDJHUE¡M³7DLS VDN¡OHQNÐGYDVLQLQNDVNXQLJDLNãWLHQHLDãSDWLMRåRGåLXVHVXJLUG¡MXVL ,,,0(5*$2PDQ9DLUDVNXULVPDW¡NDLPLU¡6WDUGDVSDVDNRMRNDGMLVPLU VNDLS NDG VHQLDX PLUGDYR YLVL OLHWXYLDL -LV VNXELQRVL ³ GDXVRV ãDO³ NXU J\YHQD GLHYDL LU YLVL PLUXVLHML PÌVÐ W¡YDL LU VHQROLDL 7HQ MÌV QHEHSDWHNVLW 9HUJDXVLWH OHQNDPV LU YRNLHþLDPV MÐ dausoje. OLIGS. Ir Stardas ten nebepateks. ,,, 0(5*$ 3DWHNR MDX /HQNÐ NULYLV PHODYR QHV MLV EXUWX YDQGHQLX DSãODNVW¡ WLN ODYRQNDL6WDUGRY¡O¡MDPHMDXQHEHJ\YHQR 7LHNXULHWHQEXYRPDW¡NDLSMRY¡O¡EDOWXåLUJXQXMRMRGDQJDXVNHOLX³GDXVRVãDO³ 2/,* 0HODYRWDYR9DLUDV-ÌVYLVLP¡JVWDWHDSJDXGLQ¡WLLUMÌVÐGLHYDLDSJDXOLQJL MLH ² YHOQLDL QH GLHYDL /HQNÐ GYDVLQLQNDV QHEÌWÐ QHWLHV VDN V NXQLJDLNãWLHQHL \SDþ NXQLJDLNãþLXLSDELMRWÐ2WDYR9DLUDVWDXWLNUDLSDPHODYR ,,, 0(5*$ 9DLUDV ² JDUVXV NDUHLYLV -³ JHUELD SDWVDL Yaldovas ir senas karavadas Daugaila. Jis niekuomet nemeluoja. 2/,* 7DLMDPSDVLYDLGHQR III MERGA. Jis narsus kareivis ir nieko nebijo, o vaidenasi tik tiems, kurie bijo. ,0(5*$,UNDPM³FHUNY¡QQXQHã¡"9LVJ\YHQLPJDUELQRMLVVDYRVWDEPHOGLãNXV GLHYXVSLNWDåRGåLDYR'LHYXLLUYRNLHþLÐLUJXGÐRNDLQXPLU¡M³YLHQODLGRVNDLSãYHQW 2/,*  DWVLNHOGDPD WUHþLDMDL PHUJDL $ NLSãDV LPD WDYR JDUVÐM³ 9DLU (II-jai mergai). Einam! $SNDELQDMXåMXRVWRVLUDELLãHLQD I MERGA (baigia taisyti loY .XU MLHGYL QX¡MR" $ã ELMDX 3ULHLQD LU V¡GDVL SDV XJQ³ ,,,0(5*$2DãQLHNRQHELMDX0HVNDLQXPLUãWDNDVVWDWRPQDNþLDSLHQLUNLWXV J¡ULPXV LU YDOJ\PXV GXEHQ\VH LU VRþLXRVH NDG PLUXVLRMR Y¡O¡ WXU¡WÐ NR YDOJ\WL LU JHUWL LU LOJLDXSDVLOLNWÐQDPXRVHNXUMLJ\YHQR0HVGåLDXJLDP¡VNDLMLGDUQDPXRVHHVWLUDXGDPLU DLPDQXRMDPHNDLJ¡ULPDLLUYDOJ\PDLOLHNDQHSDOLHVWLQHVWXRPHWEUDQJLY¡O¡QDPXVMDX\UD DSOHLGXVL 2 NRG¡O MÌV QHDSNHQþLDW LU EDLGRW¡V QXPLU¡OLÐ Dã QHVXSUDQWX $UJL PLU SLNWHsni, nekaip gyvi buvo? , 0(5*$ $ã QLHNR QHåLQDX 9LVL ELMR LU Dã ELMDX .RULGRULXM Xå GXUÐ SDVLJLUVWD EDLVXV ULNVPDV , PHUJD LUJL VXULQND LU QXVLWYHULD WUHþLRVLRV PHUJRV UDQN NDPEDULQ ³E¡JD 2OLJ¡LU,,RMLPHUJDDELQXVLJDQGXVLRV II MERGA. Ten Stardas! Dieve susimilk ir apgink mus! 'UHE¡GDPD VOHSLDVL Xå ,,, mergos). I MERGA. Kur? Kur? ,UJLVOHSLDVLXåMRV 2/,*  GUHE¡GDPD QXVLJDQGXVL` 7HQ QHWROL GLGåLRVLRV PHQ¡V -LV VWRY¡MR O\J gyvas... (Kiek nurimus). Dieve, kaip aš nusigandau. ONA DUONU7  ³HLQDSHUNLWDVGXULVUDPL6XVWRMDYLGXU\NDPEDULRGDLURVL³YLVDV .RMÌVWDLSU¡NDXMDW"6XNHOVLWYLVSLO³ ,,,0(5*$0HUJRVVDNRNDGPDþLXVLRV6WDUGRY¡O LUQXVLJDQGXVLRV%HWPDQDX² tai ne tiesa. 21$'82187 6WDUGRY¡O "-XPVPDW\WLSDVLYDLGHQRPHUJXW¡V ,,0(5*$1HQH$ãJHUDLHVXPDþLXVLNDLSMLVXå¡MRXåNDPSRLUSDVLVO¡S¡ 21$ '82187  (ramiai). 3DåLÌU¡VLP NXU MÌV M³ PDW¡W ,PD QXR VNREQLÐ åYDN DWLGDUR GXULV LU åHQJLD SULHNLQ 7HQ VWRY¡GDPD GDLURVL DSOLQNXL SDN¡OXVL DXJãW\Q åYDN 


0HUJRV VWRYL MRVLRV XåSDNDO\ 0DWRW QLHNR Q¡UD *U³åWD DWJDO VWDWR åYDN DQW VNREQLÐ PHUJRV DSVWRMD M -LV PLUGDPDV SDåLQR 'LHY LU ãYHQWR WHLN¡VL NULNãWR NXULV QXSODXGåLD YLVDV åHP¡V QXRG¡PHV $WVLV¡GD VDOLD ORYRV ³ N¡G WUHþLRML PHUJD QXDXQD M Jis dabar GDQJXMHGUDXJHVXãYHQWDLVLDLVGåLDXJLDVL.ULVWDXVYHLGXLUDPåLQDãYLHVD5DP\E¡VQHWXULWLN WRV Y¡O¡V NXULÐ QHL GDQJXV QHL SUDJDUDV QHSULLPD $WVLVWRMD 0HUJRV M QXUHQJLD SXVLDX QXVLUHQJXVDWVLV¡GDORYRQ 1HVLEDLG\NLWHLNLWH³ savo kambarius ir ramiai miegokite. II MERGA WDLV\GDPD GUDEXåLXV 9LVWLHN ãL QDNW³ Dã QHXåPLJVLX NRO VXJLHGRV gaidys. , 0(5*$ *HUDL EÌWÐ GDEDU WXU¡WL NDPEDU\ JDLG\V 6DNR PRQDL QHLQD WHQ NXU \UD gaidys. ,,0(5*$(LQDPSDSUDã\VLPWLMÌQRåPRQNDGãLDLQDNþLDLSDVNROLQWÐPXPVJDLG³ , 0(5*$ (LQDP EHW YLVRV GUDXJH LU WX LU 2OLJ¡ LU ML 5RGR ³ ,,,M PHUJ Aš viena neliksiu ir neisiu. 2/,* .DLSJLPHVYLVRVLãHLVLP".XQLJDLNãWLHQ¡OLNVYLHQXLYLHQDLUELMRVLV 21$'82187 (atsistojusi). EikitUDPLDLDãQHELMDXYLHQD'LHYDVPDQRJORE¡MDV LU Dã WLNLX NDG EH -R åLQLRV PDQ LU SODXNDV QXR JDOYRV QHQXNULV (Mergos atsisveikina su NXQLJDLNãWLHQH LU LãHLQD 2QD 'XRQXW¡ DSVLåYDOJR DSOLQNXL VXPDVWR SDOHLVWXV SODXNXV LU DWVLNODXSLDNODXS\NORQVXG¡Mus rankas).7¡YHPÌVÐNXULVHVLGDQJXMH *LUG¡WLNRULGRULXMH Y¡ONDåNDVVXULNR -RVY¡OVXULNR9¡OSDVLYDLGHQRMRPV1HMDXJLWLHVDNDGMRY¡O¡QHUDQGD UDP\E¡V" (Atsistojusi). 'LHYH $XJãþLDXVLDVLV NDLS EDLVX 6XGUHE¡MXVL 9LHãSDWLH -¡zau KULVWDX JHOE¡N PDQH QXVLG¡M¡O $N NDP Dã OHLGDX PHUJDLW¡PV LãHLWL (Klausydama). Ir PHOVWLV QHJDOLX âWDL MLV HLQD âWDL SULH GXUÐ SUL¡MR âWDL JUREVWR 1H QH 6XQ¡UXV rankas). Tai man tik vaidenasi... Tai plaka mano nelaiminga, nusigandusi širdis. (Atsiklaupia)..RDãELMRVLX"âYHQWDLãSDåLQWLPLVXVLWDLNLDXVX'LHYXMLVPDQRPDOG LãJLUV Neklausysiu nieko, melsiuosi. Malda išsklaidys baisias mano mintis... (Klausydama). 9LHãSDWLH NDåNDV DWLGDUR GXULV 1H QHVLGDLU\VLX QHåLÌU¡VLX 1HLãN VLX 9LHãSDWLH 9DL suriksiu... 'LUVWHO¡MD DWVLJU åXVL ³ GXULV 'XU\VH NDåNRNV Y\UDV -L SDãRND Lã YLHWRV LU surinka). Va-ai, Stardas! KELLERIS SULJODXG V SLUãW ³ OÌSDV Tss!.. (Tyliai). 1HQXVLJVN $ã QH WDVDL NXR mane palaikei. 21$ '82187  (DWVLVWRMXVL WDUS NODXS\NORV LU ORYRV LãJVþLR NXSLQD Kiekviena GYDVLD'LHYWHJDUELQD 'UHE¡GDPDLãJVþLRNXSLQXEDOVX .DVWX".RWDXþLDUHLNLDWRNLX metu? KELLERIS WDLSSDWNDLSDQNVþLDX 7VV$ã.HOOHULV$WPHQLYRNLHþLÐULWHU³NXULV QRU¡MR WDX JHUR EHW WDSR QHDWLWDLVRPRV QHODLP¡V SULHåDVWLPL $ã WXRPHW QHLãWHV¡MDX JDUE¡V åRGåLXSDWYLUWLQWRSDåDGRNXU³WDXEXYDXGDY V7XDWPHQLDãEDLVLDSULHVDLNDWDXVLHNLDX² švento Jurgio jietimi. 21$ '82187  $ã DWVLPHQX 'DEDU SDåLQDX WDYH (Liesdama rankom skruostus). .DLSWXSDWHNDLþLRQãLXRPHWX".RG¡OWXþLDHVL" .(//(5,6$ãQRU¡MDXWDYHLãYHVWLLãþLDMHLWLNVXWLNVLWXRSDþLXEÌGXNDLSDãþLRQ SDWHNDXEHWPDW\WLPDQHDSJDYRLULãGDY¡7XJDYDLPDQRODLãN" ONA '82187 . Gavau. (IšeidamDDLNãW¡Q $N'LHYH$XJãþLDXVLDVLVNRJLWXY¡O þLRQJU³åDL"$UQHåLQDLNRNLVWDXJUHVLDSDYRMXV" .(//(5,6 $ã MDX HVX WDX VDN V NRG¡O Dã þLD 5LWHULXL MR åRGLV ãYHQWD SULHVDLND SDWYLUWLQWDV EUDQJHVQLV QHJX J\Y\E¡ $ã JDOLX WLN PLUWL MHL QHSDVLVHNV LãWHV¡WL N WDX HVX SDåDG¡M VLUSULVLHN V 6XQ¡U VUDQNDVDQWãLUGLHV 1HDãWDXGDUQHYLVWLHVSDVDNLDXWX JUDåLNDLS'LHYRDXãUDLUDãSDPLODXWDYHWYDODQG¡O NDLSDPDþLDX$ãVODSWD³VLYRJLDXþLRQ WDY V SDPDW\WL $ã åLQDX NDG WXULX åÌWL LU PLUVLX NDLS ULWHULXL GHUD EHW QHJDO¡MDX J\YHQWL QHSDPDW VWDY VQRUVYLHQGDUNDUW $WVLNODXSLDLULãWLHVLD³MUDQNDV 21$ '82187  åHQJGDPD NHOLV åLQJVQLXV SULHNLQ LU JQLDXåGDPD UDQNDV Dieve PDQR'LHYHPDQR.WXSDGDUHLEHSURWL"


KELLERIS (taip pat).$ãSHUGDXJSDVLWLN¡MDXSURWXDXNVRJDO\EHLUVDYRODLPH%HW WXQHVLJDLO¡NPDQ V8åODLP WDYHPDW\WLLUP\O¡WLYHUWDQXNHQW¡WLYHUWDJ\Y\E SUDUDVWL.DV PDQ J\YHQLPDV EH WDY V -LV QHVLOLDXMDPDV VNDXVPDV QHVXYDOGRPDV LOJHV\V VWLSUHVQLV QHNDLS PDQR M¡JRV JDOL SDNHOWL 7\OLDL VXJODXG V LãWLHVWDV UDQNDV 7X YHUNL" 1HVLJDLO¡N PDQ V,NLãLRODãEORJDLJ\YHQDXGDXJSLNWDåPRQ¡PVGDULDXGDåQDL'LHY³åHLVGDYDXEHW QXR WR PHWR NDL WDYH HVX SDPDW V LU SDPLO V Dã SULVLHNLDX ãYHQWDMDL 0HUJHOHL NDG EÌVLX WDY VVNDLVþLDXVLRVGDQJDXVJ¡OHO¡VYHUWDVYLVWLHNNXUPXPVWHNVVXVLWLNWLãLDPHSDVDXO\DU 9LHãSDWLHV'LHYRUÌPXRVH0DQRVYDMRQ¡³VLNÌQLMR²WDYHDãSDPDþLDX1RULLãHLWLVXPDQLP LãþLDWXRSDþLXNHOLXNXULXRDãþLRQDWY\NDX"JHLPDQ VQHLãGDY¡PHVOHQJYDLLãHLVLPHMHL DSJDYRLULãGDY¡DãNDODYLMXWDXNHOLSUDVNLQVLXDUEDåÌVLPHDEX 21$'82187 QHLJLDPDLNUDLS\GDPDJDOY Ne, riteri, aš negaliu eiti su tavim. $ãQHQRULXQHWHNWLGRURYDUGR'LHYDVPDWRPDQRãLUG³LUåLQRNDLSDãHVXWDXG¡NLQJDEHW sekti tavim negaliu, JQLDXåGDPDUDQNDV negaliu, negaliu, riteri... .(//(5,67XJHVLQLSDVNXWLQ³YLOWLHVVSLQGXO³WXQXWUDXNLSDVNXWLQ³VLÌONXULVGDU ULãRPDQHVXJ\YHQLPX'¡NXL'DEDUMHLWHNVPDQPLUWL²PLUVLXNDLSGHUDNDUHLYLXLNXULV G¡YL DXNVR SHQWLQXV LU ULWHULR MXRVWD '¡NXL WDX 7LN OHLVN PDQ SULHã LãHLQDQW PLUWL SDOLHVWL WDYR NRMDV SDEXþLXRWL WDYR GUDEXåLÐ NUDãWHO³ $WVLNODXS V SDJDXQD MRV GUDEXåLR NUDãW EXþLXRMD 21$'82187  NODXVRSULG¡MXVLSLUãWSULHOÌSÐ 7VV$ãJLUGåLX KELLERIS UDPLDL LãOHLG V GUDEXåLXV 0DW\WL WDYR WDUQDLW¡V NXULRV GXNDUW PDQH PDW¡VXåDGLQRSLO³LUGDEDUVXNLO åPRQ¡VPDQ V³LHãNR 21$'32187 'LHYHPDQRMLHJDOLþLRQDWHLWL KELLERIS (atsistodamas).'¡NLVNDGPLHJLLUQH³OHLVN-Ï þLD 21$'82187 2MHLVXMDLVNXQLJDLNãWLV"7XPDQDLULWHULNDGM³NDVVXODLN\V"-LV ³HLVþLRQ 6XVL¡PXVUDQNRPXåVNUXRVWÐ Dieve, kas tada bus su manim? KELLERIS (ramiai).-LVQHEHLãHLVLãþLD 7UDXNLDNDODYLMLãPDNãWÐ 21$'82187 (kuštomis).2PDQRPRWHUVJDUE¡"7XULWHULDSLHWDLQHJDOYRML"-XN tu esi mano kambary, kuriame aš miegu. KELLERIS. Taip, aš apie tai nepagalvojau. 0DXQD NDODYLM PDNãW\VQD Kur veda šitos durys? 5RGR³SULHãLQJDVGXULV 21$ '82187  (pasLNODXV\GDPD YLV GLG¡MDQþLR WULXNãPR ² NRULGRULÐ 3DVNXL ³ NDSHO,ãWHQNXUWDYHPDW¡NDSHORQJDOLPDSDWHNWLWLNSHUPDQRNDPEDU³ .(//(5,6 *HUDL Dã QHXåPLUãLX 2 GDEDU VXGLHX $WVLVYHLNLQDQW OHLVN PDQ WDYR NRMDV SDEXþLXRWL âLDPH SDVDXO\ MXN QHEHSDVLPDW\VLPH R DU WHNV DQDPH QHåLQDX WX MXN dangui skirta, o aš jo dar nesu vertas. $WVLNODXS VVWDLJDDSNDELQDMRVNRMDV 21$'82187  QXVLOHQNXV³M³ Riteri, atsikelk, nereikia... (Kelleris atsistoja, ir ji, SXVLDXDSDOSXVLSXRODMRJO¡ELQ.HOOHULVMLOJDLEXþLXRMD8åGXUÐSDVLJLUVWDEDOVDL.HOOHULV SDOHLGåLD NXQLJDLNãWLHQ LU VNXELDL LãHLQD SHU SULHãLQHV GXULV 9LHãSDWLH JHOE¡N M³ âYHQþLDXVLRML 0HUJHOH VDXJRN M³ VXJQLDXåGDPD UDQNDV Arba temirštu ir aš! .. (Krinta apalpusi ant gULQGÐ. 'XU\V DWVLGDUR LU DQW VOHQNVþLR SDVLURGR 6NLUJDLOD 8å MR PDW\WL Daugaila ir kiti ginkluoti vyrai).

II .DSHOD1HGLGHOLVNHWXUNDPSLVåHPDLVVNOLDXWDLVNDPEDU\V$OWRULXVSULHãDN\3ULHã DOWRULÐGHJDOHPSHO¡.DLU¡MHPDåRVGXUHO¡V]DNULVWLMRQ9LGXU\NDSHORVNDWDIDONDVVXNDUVWX SULGHQJWXMXRGDPDUãND.DUVWRGDQJWLVSULJODXVWDVSULHVLHQRGHãLQ¡MHQHWROLODQJR KELLERIS GXU\VHGDLURVL³NRULGRULÐSDVNXL³HLQDYLGXQLUXåãDXQDGXULV'DLURVL DSOLQNXLLUSDPDW VGXUHOHVSULHLQDLUP¡JLQD atidaryti). 8åUDNLQWRV R LãODXåWL QHSDM¡JVLX 7YLUWDL VWDWR VDYR ODXåXV QHPLNOLRV VWDEPHOGåLÐ UDQNRV (Dairosi aplinkui). ,ã þLD Q¡UD NLWR Lã¡MLPRNDLSWLNGXU\VSHUNXULDV³¡MDX%HWXåMÐODXNLDPDQHPLUWLVLUEDLVLJ¡GDQHWLNPDQ


bet ir jai. (MaldinJDLVXGยกM VUDQNDVLUSDNยกO VDNLV DXJรฃW\Q Ak, atleisk man, mieloji, kad QHULPWXรฅLQJVQLXยณWUDXNLDXWDYHยณWRNLQHODLP LUJDOGDUVXWHLNVLXWDXDPรฅLQJยกG2NDG GDEDUPDQHSUDVLVN\UXVLรฅHPยกSUDU\WรLUWHQDรฃJDOยกWDXDPรฅLQDLSDVLVOยกSWL$UNDGYLVDNDV QรŒQDL DWVLWLNR WLN VXQNLX VDSQX YLUVWร $รฃ WLN GDEDU VXSUDWDX NDLS WDYH QXVNULDXGรฅLDX NRNLRVEDLVLRVJยกGRVWDXJDOLXEรŒWLSULHรฅDVWLPLMLHDWHLVรพLRQSHUWDYRPLHJDPMยณNDPEDUยณLU VXUDV PDQH รพLD /HQJYLDX PDQ NHQWยกWL SUDJDUR NDQรพLRV OHQJYiau galvoti, kad tu kitam, ne PDQ SULNODXV\VL QHJX รฅLQRWL NDG GยกO PDQR SULHรฅDVWLHV WXUL LรฃWLNWL WDYH WRNLD QHODLPยก 3ULHLQD DOWRULDXV ODLSWXV DWVLNODXSLD LU VXGยกM V UDQNDV Vieลกpatie Dieve, Tu visa gali! 6WHEXNOSDGDU\NQHGยกOPDQ VEHWGยกOMRVLRV$รฃWDXXรฅWDLSDรฅDGXQHLรฃOHLVWLLรฃUDQNรJLQNOR NRO7DYRYDUGRJDUEHLQXNDXVLXWLHNรฃYHQWRV%DรฅQ\รพLRVSULHรฃรNLHN\UDSLUรฃWรDQWPDQRUDQNร LU NRMร LU DQW MRV UDQNร LU NRMร 7LN QHOHLVN NDG PDQH รพLD VXUDVWร $WVLVWRM V LรฃGLGรฅLDL Nelaikyk man per JยกG NDG SUDรฃDX PDQH JHOEยกWL LU QHPDQ\N 9LHรฃSDWLH NDG HVX EDLOXV LU WRGยกOSUDรฃDX5LWHULRรฅRGรฅLXWDXVLHNLXNDGQยกUDEDLPยกVPDQRรฃLUG\7LNGยกOMRVGยกOPRWHUV 7DYHSUDรฃDX2WDXรฃYHQรพLDXVLRML0HUJHOHSDรฅDGXLUYHรฅLPXVLUDUNOLXVLUYLVNLWORbยณNXUยณ DUWLPLDXVLRM NRYRMH SDLPVLX 7HEรŒQD MLV WDYR DOWRULXL SDGDELQWL 0DULHQEXUJR EDรฅQ\รพLRMH 6XรฅDLEXRMD .HOOHULV SDPDWR GDEDU ODQJ 7X 9LHรฃSDWLH MDX LรฃJLUGDL PDQR PDOG LU URGDL PDQNHOLNXULXRWXULXVSUXNWL$รพLรŒ 3ULHLQDยณODQJLรฃODXรฅLDMยณLUรฅLรŒUL Ne, Vieลกpatie, ar tu SDVLMXRNHL Lรฃ PDQ V QRUV HVX ULWHULV NXULDP NDG LU NDUDOLร .DUDOLXV YLVJL SDJDUE WHLNWL SULYDOR-XNPDQRVWLSUXVNรŒQDVQHSUDVLVNYHUEVSHUWRNยณSO\รฃยณ*DOWLNWDYRDQJHODLJDOยกWรSHU Mยณ PDQH SUDVWXPWL (Klausosi). 9ยกO NR JL QXVLPLQLDX NR NDUรฃรพLXRMXRVL" *DOJL PDQ V QHLรฃGDYยก WLN PDรพLXVLRV PDQH PHUJLQRV VXNยกOยก WULXNรฃP LU VXรฅDGLQR SUDNHLNWXV SLOLHV J\YHQWRMXV9DLGXRNOLXPDQHSDODLNยกSDMLHรฃNRMRQHVXUDGRLUQXULPR,NLDXรฃUDXรฅWHNยกVGDU JDOยกVLXLรฃHLWLLรฃSLOLHV(Prieina prie karsto). Kas tu esi, atsitiktinis mano kaimyne, su kuriuo OLNLPDV OLHSยก PDQ QDNWLHV GDOยณ SUDOHLVWL" .DV WX HVL PDQ YLVWLHN Dรฃ WDY V QHELMDX (Pakopia ODLSWDLVSDNHOLDPDUรฃNNXULDNDUVWDVSULGHQJWDVLUSDรฅYHOJLDยณODYRQRYHLG 3DรฅLQDXWDYH WXยฒNLOQXVLVVWDEPHOG\VVHQRYยกVNDUรฅ\JLรGDLQLXV7LNNRNLXEรŒGXWXรพLRQSDWHNDL"1HMDXJL LUWDYHSDOLHWยก'LHYRPDORQยก" 3ULGHQJLDYHOLRQLRYHLGPDUรฃNDLUQXOLSDรฅHP\Q Nors tu esi SULVLGยกM VSULHPDQRQHODLPยกVEHWSLNWRDรฃWDXQHMDXรพLXLU QXVLJU รฅ VยณDOWRULร praลกau Tave, 9LHรฃSDWLHXรฅMยณMHLPDQRPDOGDMDPGDUUHLNDOLQJD รคHJQRMDVL.XUยณODLNVWRYLQHMXGยกGDPDV Paskui klausosi). Eina!.. 3ULHLQD ยณ GXULV LU SULGยกM V DXVยณ NODXVRVL 6NXELDL QXR GXUร pasitraukdamas).'DQJDXVJDO\EยกVรฝLRQDWHLQDYHOQLRYDLNDL5HLNLDLรฃรพLDSUDQ\NWLRNXU DรฃQHรฅLQDX$UยณNDUVWDรฃSDVLVOยกSVLX" 1XGรฅLXJ V ,UWLNUDLNRGยกOJLNDUVWHQHJDOLXSDVLVOยกSWL" -XNWHQPDQ VQHMLHรฃNRVWLNWX NUHLSGDPDVLVยณNDUVW GUDXJHPDQ VQHLรฃGXRN2NDLWLNMLH LรฃHLV JDO NDรฅN LU VXPDQ\VLX NDLS Lรฃ รฃLWR ODXรฅR LรฃVSUXNWL 6NXELDL XรฅOLSD ยณ NDWDIDON LU QXWUDXNLDQXRNDUVWRPDUรฃN Nors tu liesas, ir erdva tau karste, bet mudu nesutilpsime. Na, PLHODV GUDXJH SDWDUQDXN PDQ XรฅOHLVN VDYR DQNรฃW EXW 7X OLHVHVQLV SHU ODQJ LรฃOยณVWL ,รฃWUDXNLD ODYRQ Lรฃ NDUVWR $รฃ WDX SDGยกVLX %U 1HPDORQX WDYH SDOLHVWL EHW N EHGDU\VL (LQDยณODQJLUSUDVWXPLDODYRQ 7UXSXWยณDXJรฃWDLUQHVPDJXNHOLDXWLรฃLWXRNHOLXEHWPDQDX tai perdaug tau nepakenks, ir tu man atleisi. *LUGยกWLNaip krinta lavonas). Su Diev! Gal greit SDVLPDW\VLPNLWDPSDVDXO\NXUQHEยกUDQHLGUDXJรQHLSULHรฃร. .. 7ULXNรฃPDVXรฅGXUรGLGยกMD JLUGยกWLรฅLQJVQLDLLUEDOVDL.HOOHULVGDEDUYLVDLUDPXVLUQHVLVNXELQGDPDVSULWDLNRODQJ %$/6$68รค'85ร'XU\VXรฅรฃDXWRV Negalima atidaryti. 6.,5*$,/$,รฃODXรฅNLWHGXULV.LUYLXMDVMHLNLWDLS QHJDOLPD (Durys braลกka, iลก oro VSDXGรฅLDPRV.HOOHULVDWVDUJLDLNRSLDยณNDWDIDONDWVDUJLDLยณOLSDNDUVWDQGHGDWHQNDODYLM SDWVDLJXODVLLUYLVDVVXJDOYDXรฅVLNORMDPDUรฃND KELLERIS XรฅVLNORGDPDV รขYHQWDVLV -XUJL ULWHULร JOREยกMDX ยณ WDYR UDQNDV GDEDU ยณWHLNLX VDYR JDUE LU JDUE WRV GยกO NXULRV Dรฃ YLVD WDL GDULDX 2 7X 9LHรฃSDWLH 'LHYH LU รฃYHQรพLDXVLRML0HUJHOHQHXรฅPLUรฃNLWNDรฃMXPVHVXSDรฅDGยกM V ,รฃODXรฅWRVGXU\VNULQWDYLGXULQ NDSHORV DSYHUVGDPRV SDVWDW\WXV SDV NDWDIDON รฅLEXULXV ยฒHLQD 6NLUJDLOD 'DXJDLOD DUWLPL bajorai ir kareiviai. Kaikurie laiko kalavijus rankoje). SKIRGAILA ยณยกM VSLUPDVNDSHORQDWVLVWRM VYLGXU\GDLURVLDSOLQNXL Teatsistoja du


pas duris, o kiti apรฅLรŒUยกNLWH YLVXV NDPSXV ,รฃ รพLD MLV QHWXUL LรฃVSUXNWL (Daugaila drauge su NLWDLV ยณHLQD NDSHORQ LU DSMLHรฃNR YLVXV NDPSXV LU NDPSHOLXV 6NLUJDLOD VยกGDVL QLรฃRQ SDGยกM V NDODYLMDQWNHOLรLUVXVLPVW VQHSDVWHELNDVDSOLQNXLGHGDVL'XU\VHSDVLURGR%XWULPDV DAUGALIA (prieidamas)..XQLJDLNรฃWLรพLDQLHNRQยกUD SKIRGAILA QHMXGยกGDPDV -LVWXULรพLDEรŒWL-LHรฃNRNLWJHULDX DAUGAILA QXVLJU รฅLDยณNDUHLYLXVNXULHYLVGDUMLHรฃNR7LHURGRUDQNรPRVWDLVNDG QLHNR QยกUD Na, taigi. .XQLJDLNรฃรพLXL -HL รพLD NDV EXYR Mยณ WXUยกMR รฅHPยก SUDU\WL MLV QHJDOยกMR LรฃVSUXNWLRรพLDMRQยกUD BUTRIMAS SDVLOHQN VNXQLJDLNรฃรพLXLVNHUVXRGDPDVยณNDUVWW\OLDXNDGLรฃJLUVWรWLN jis ir Daugaila).$รฃNODXVLQยกMDXPHUJDLWHVNXULRVSLUPRVEXYRMยณSDPDรพLXVLRV-RVNDOEDNDG JHUDLMยณSDรฅinusios: tai buvo Stardas, kuris, ลกtai, karste guli. .DLUHUDQNDURGRยณNDUVW SKIRGAILA (nekantriai). 1LHNXV PDQ NDOEL $รฃ รฅLQDX N รฅLQDX LU WXULX รฅLQRWL (Atsikeldamas, Daugailai).'DXJDLODNXUNDUHLYLVยณOHLG VYRNLHWยณSLOLQ" %875,0$6 ยฒOHLG V YRNLHWยณ SLOLQ" ,รฃVNยกVGDPDV UDQNDV ยณ NLWXV . WDL UHLรฃNLD" Nieko nesuprantu... '$8*$,/$-LVGDEDUHLQDVDUJ\ESLOLHVYDUWXRVH 6.,5*$,/$ -HL QHVXUDVL YRNLHรพLR OLHSN Mยณ SDNDUWL ยฒ MLV LรฃOHLGR YRNLHWยณ DWJDO Lรฃ pilies. '$8*$,/$ -LV WR QHSDGDUยก LU SDGDU\WL QHJDOยกMR ยฒ MLV GRUDV NDUHLYLV LU WDX iลกtikimas. 6.,5*$,/$.DVLรฃGDYยกYLHQJDOLLUNLHNYLHQLรฃGXRWL-XRQHJDOLPDSDVLWLNยกWL '$8*$,/$.MLVSDGDUยกPDQROLHSLDPDVLUWDYRVXWLQNDPDVSDGDUยก$รฃGXRGXWDX XรฅMยณUDQNNDLSNDGMDPHVXGDY VXรฅWDYH .DUHLYLDLVXVLEXULDGXU\VH%XWULPDVYLVODLN VWHQJLDVLXรฅNDOELQWL'DXJDLOEHWWDVDLQHNUHLSLDGยกPHVLR 6.,5*$,/$ 7DYR GDO\NDV NDP WX UDQN GDYHL LU PDQ WDL QHUรŒSL $WVLVWRM V WLHV 'DXJDLODLUVXQยกU VUDQNDVXรฅSDNDO $รฃNDLNDPHVXรฅDGยกM VYRNLHรพLRJDOY1ยกUDMRVยฒWXUL nukristi kita. DAUGAILA QXVWXPGDPDV รฃDOLQ %XWULP NXULV QRUL MDP NDรฅN SDVDN\WL Jei tau, YDOGRYH UHLNLD JDOYRV SDLPN PDQR VHQ EHW รฅRGยณ WXULX LรฃODLN\WL NRO HVX J\YDV $รฃ QH NXQLJDLNรฃWLVLUPDQRJDUEยกYLHQPDQRGRURMH BUT5,0$6 $รฃ QHVXSUDQWX DSLH NRNยณ YRNLHWยณ NRNยณ NDUHLYยณ MXGX NDOEDWH EHW รฅLQDX kad ten buvo ne kuris kitas, tik Stardas. Mergos visais dievais siekia, kad tai jis buvo, o juk MRVGXNDUWรฃLQDNWยณ\UDMยณPDรพLXVLRV.RJLEรŒWรQXVLJDQGXVLRVLUPHUJRVLUNXQiJDLNรฃWLHQยกMHL EรŒWรJ\YรฅPRJรSDPDรพLXVLRV" 6.,5*$,/$2NDUHLYLVNXULVยณOHLGRYRNLHWยณSLOLQ"$UMLVQHPDWยกNSHUYDUWXVOHLGR" %875,0$61HรฅLQDXDSLHNRNยณNDUHLYยณ 6.,5*$,/$1HรฅLQDLWDLW\OยกN 6XPRM VUDQND BUTRIMAS (tyliai paslaptingai). KunigaLNรฃWL PLUXVLHML SDVLLPD LรฃYDL]G NXUL nori... '$8*$,/$ 1HรฅLQDX DU WLHVD N %XWULPDV SDVDNRMD EHW รฅLQDX NDG รพLD MR QยกUD LU LรฃVSUXNWLLรฃรพLDQHEXYRNDLS SKIRGAILA SDรฅYHOJ VยณNDWDIDONQHULPDVWDXGDPDV 1HMDXJLMLVYยกOPDQHDSY\Oยก LU DSJDYR" $U YยกO Dรฃ NO\VWX" .XUยณ ODLN VWRYL SDUยกP V SDVPDNU UDQND Ne, nesiduosiu apgaunamas nei gyviesiems, nei mirusiems. (Palydams). (L SDรฃDXNLWH รพLRQ WXRMDX OHQNร SRSWHSDODLGRMDMยณNDLSรฅLQRWLNWXRMDX2WX%XWULPHSULรฅLรŒUยกNNDGรฃLQDNWยณU\WGLHQLU NLWQDNWยณNROSDOLHSVLXNDGJDQDEรŒWรYLVLยณยกMLPDLLULรฃยกMLPDLVDUJ\ERVVDXJRMDPL.DUHLYLร WDUSH \UD EDLOLร WRGยกO YLVXU SDVWDW\N SR GX Y\UX 'DU\N N OLHSLX (Butrimas iลกeina su kareiviais. Pasilieka tik kunigaikลกtis ir Daugaila. Kunigaikลกtis W\OLDL QLHNR QHNDOEยกGDPDV DSHLQDLUDSรฅLรŒULYLVXVNDPSXV-ยณO\GL'DXJDLODODLN\GDPDVUDQNRMHรฅLEXUยณNXUยณMLVDQNVรพLDX EXYR SDยกP V Lรฃ NDUHLYLR $SรฅLรŒUยกM V YLVD 6NLUJDLOD YยกO VยกGDVL QLรฃRMH LU SDUยกP V JDOY W\OL 'DXJDLODVWRYLSULHรฃDLVDXJรฃWDLSDNยกO VรฅLEXUยณLUODXNLDNDGD6NLUJDLODSDVLNHOVLรฃHLWL 


SKIRGAILA SDN¡O VJDOYLUåLÌU¡GDPDV'DXJDLODL³DNLV .WXPDQDL'DXJDLOD" '$8*$,/$ $ã PDQDX NDG JHULDX NDV DWVLWLNR QHJX NDLS NDG WXU¡MR DWVLWLNWL 2 PXPVUHLN¡WÐJUHLþLDXLãþLDLãHLWL*DO tikrai Stardas pyksta... 7XRDNLPLUNVQLXY¡WUDLãVWÌP¡ EORJDL SULWDLNLQWXV ODQJR U¡PXV NXULH NULQWD DQW JULQGÐ äLEXU\V DNLPLUNVQ³ VXPLUJ¡MR YRV QHSDJHVR 'DXJDLOD JULHELDVL NDODYLMR .XQLJDLNãWLV LUJL SDãRND Lã YLHWRV %HW YLHQ DNLPLUNVQ³ DEX Y¡O QXULPR 'DXJDLOD URG\GDPDV ³ ODQJ Štai vienintelis kelias, kuriuo jis JDO¡MRLãþLDLãHLWL%HWNDVWNHOLSDVLULQNRWXU¡MREÌWLSDVLUHQJ V³GDXVNHOLDXWL 6.,5*$,/$ 1HMDXJL PDQDL NDG MLV SHU ãLW SO\ã³ LãOLQGR" 3DQRU¡V QDUVXV NDUHLYLV GDUJLWXU³VUDQNRMHNDODYLMQHJDUELQJDEDLODXVåPRJDXVPLUWLPLåÌWL '$8*$,/$ .LWR NHOLR Lã þLD MDP QHEXYR YDOGRYH $UED WHQND PDQ\WL NDG WLHVD EXYR%XWULPRåRGåLXRVH 6.,5*$,/$3DåLÌU¡NDUQHSDPDW\VLPNDLVXåDLEXRVMRWHQåHPDLDSDþLRMH DAUGAILA (atiduoda MDP åLEXU³ LU NRSGDPDV DXJVW\Q 7DYR åRGLV ² PDQ OLHSLPDV %HW VXQNX PDQ VHQDP ³ ãLW SO\ã³ ³O³VWL 5HLNLD åLEXU\V QXPHVWL JDO NULVGDPDV QHXåJHVEXVJHULDXPDW\WL 6.,5*$,/$ .DG DQW NDOQR VWRY¡GDPDV YRNLHWLV SDPDW\WÐ LU QXãDXWÐ WDYH ,PGDPDV åLEXU³ kiton rankon). /LSN DWJDO 'DXJDLOD $ã YLVWLHN QHSDWLN¡VLX NRO SDWVDL pamatysiu. DAUGAILA (lange).0DQRDN\VEORJDLPDWREHWWHQNDåNDVåHPDLMXRGXRMD(Nulipa QXRODQJR6NLUJDLODSDGXRGDMDPåLEXU³LUNRSLDSDWVDL 6.,5*$,/$ 3DWLN¡VLX NDL SDWVDL Samatysiu. ²OLQG V ³ ODQJ åLÌUL åHP\Q 6XåDLEXRMD 7DLSWHQåPRJXVJXOL(Nulipa nuo lango). '$8*$,/$0DWDLYDOGRYHNDLSWXYHOWXLEXYDL³WDU VLãWLNLPNDUHLY³ 6.,5*$,/$ 7DLS 0DWDX NDG Dã LPX GDåQDL NO\VWL 6¡GDVL Y¡O %HW NRG¡O MLV SDQRU¡MRPLUWLWRNLXEÌGXLUQHåXYRNDLSWYLUWDPY\UXLGHUD²NRYRMHVXNDODYLMXUDQNRMH" -XNDãåLQDXLUYLVLåLQRNDGMLVEXYRQDUVXVNDUHLYLV '$8*$,/$,ãNXUåLQDLYDOGRYHNDGWDLSPLUWLNDLSMLVPLU¡PDåLDXUHLNLDQDUVRV negu mirti su kalaviju rankoje? .UDLS\GDPDVJDOY Ne, taip miršta ne bailieji, bet tie, kurie VDYHDXNRMD-LVQHSDQRU¡MRNDGMRPLUWLVEÌWÐWDYRåPRQRVDPåLQDJ¡GDLUWXMDPWXULEÌWL G¡NLQJDV$ãQHåLQDXNRG¡OHOJHLVLNDLSNDGSDVLHOJHLEHWåLQDXNDGþLRQSDWHNWLMLVDLJDO¡MR WLNSHUWDYRåPRQRVPLHJDPM³NDPEDU³2NDVVDYRåPRQQLHNLQDWDVQLHNLQDVDYRJDUE LU GRUYDUG7DLSPDQ¡WXRPHWNDLDãEXYDXGDUMDXQDV 6.,5*$,/$.WXQXVLPDQDLVHQL"(Atsikeldamas). Dabar pasaulis kitokis, negu tuo metu, kai tu buvai jauQDV %HW MHL MLV EHOLNR LU WDV SDWV åLQRWL DSLH WDL QHQRULX $ã NHUãWR MLHãNDX LU NHUã\WL PDQDX WDLS NDG PDQR NHUãWDV EÌWÐ EDLVXV %HW Y¡O QHSDVLVHN¡ 1XVLJU å V³GXULV 3DVLÐVNNDUHLYLXVWHDWQHãDMRODYRQSLOLQ(Duryse).$ãMRJDOYNDLNDP HVXSDåDG¡M VLUNXQLJDLNãWLVWXULåRG³WHV¡WL(Išeina). DAUGAILA OLN V YLHQDV VWDWR åLEXU³ åLELQWDQ VLHQRMH LU SULWDLNR U¡PXV Ne, WHSDVLOLHNDMLVWHQNXUJXOL-HLWXNXQLJDLNãWLQHVLUÌSLQLVDYRQDPÐJDUEHMDSDVLUÌSLQWLWXULX aš. Temano geriau visi, kad tai buvo Stardas. 1XVLJU åGDPDV LãHLWL Kol tamsu, liepsiu ODYRQQXSOXNG\WLXSH.DGQLHNDVQHSDPDW\WÐNDVMLVEXYRLUQHVXåLQRWÐNRNLXEÌGXWHQ DWVLUDGRåXY V(Duryse). Taip reikia, ir taip bus...

III .DSHOD 9LVNDV NDLS DQNVþLDX -RQDV 6NDUEHNDV VNDLWR HJ]HNYLMDV $QW NDWDIDONR NDUVWDV-LVXåGHQJWDVMXRGDPDUãND$SOLQNNDUVWGHJDåYDN¡VLUOHPSHO¡V.HOLEDMRUDLDW¡MR SDåLÌU¡WLNDLS6WDUGDVODLGRMDPDV ,%$-25$67DLãLQDNWMÌVQLHNRQHVXUDGRW"1HVX¡P¡W" %875,0$6.WXU¡MRPHVXUDVWL" 7DV NXULR MLHãNRMRP MXN þLD JXOL /LQNWHOL JDOY


karsto link). II BAJORAS. Nejaugi tai buvo jis? %DLOLDLGLUVWHOL³NDUVW , %$-25$6 .DL Dã ãLDQGLHQ³ M³ GLUVWHO¡MDX PDQ SDVLYDLGHQR NDG MR YHLGDV EDLVLDL SDVLNHLW V -LV YLVDL QHSDQDãXV GDEDU ³ W NXU³ PHV J\Y SDåLQRMRP 7LN SDVLåLÌU¡NLW NDLS pajuodo jo plaukai! ,, %$-25$6 1HQRULX Dã ³ M³ åLÌU¡WL WHVDXJRMD PDQH GLHYDL VXVLWLNWL VX MXR 3LNWDV MLVDLLUELMDXNDGQHLPWÐNHUã\WLYLVLHPV²LUSULHãDPVLUGUDXJDPV BUTRIMAS. Nesuprantu, kam sXPDQ¡ M³ WRNLX EÌGX ODLGRWL 9LVL NDOED NDG OHQNÐ GYDVLQLQNDVM³SDNULNãWLMRMDXPLUXV³LUWRG¡OWDLSS\NVWDMRY¡O¡%LMDXNDGQHSULGDU\WÐPXPV > vargo. ,,%$-25$6$UMDPGDEDUQHYLVWLHNNDG@³SDNULNãWLMRLUNDLSM³QÌQDLODLGRMD" BUTRIMAS0DW\WLQHYLVWLHN-HLSDWVDLQHWXULUDP\E¡VLUPXPVQHGXRGD0DW\WL NULNãWDVVXNODLGLQRMDPNHOL³GDXVRNULNãþLRQLÐGDQJXQQHQRUL , %$-25$6 7DL LU EDVWRVL YLHWRV VDX QHUDVGDPDV 1H ³ JHUD WDL PXPV YLVLHPV (Kuštomis).6DNRQDNþLDMLVYRVYRVQHSDVPDXJ VNXQLJDLNãWLHQ¡V*HUDLNDGPHWXVXVS¡MR LãJHOE¡WL-DXEXYRMUDG EHåDGR ,,%$-25$6-LWRYHUWD$UQHMLSULHåDVWLVYLVRNDVLãWLNRPÌVÐNUDãW"2NDVGDU PXVG¡OMRVJDOLLãWLNWL %875,0$6 3DVDNRV 1XVLJDQGR SDPDþLXVL W NXULV \UD PLU V LU DSDOSR -L QRUV PÌVÐWDXWRVEHWJDOYRMDNDLSOHQN¡NDVQXPLU¡WRQHE¡UDSDVDXO\MHLMLVQHSLNWDV²PDQR jie. ,%$-25$6-LVWXU¡MREÌWLEDLVXV-XNMLVS\NVWD II BAJORAS QXVWHE V äLÌU¡NLW åLÌU¡NLW .XQLJDLNãWLHQ¡ DWHLQD (Kapelon ³HLQD NXQLJDLNãWLHQ¡ PHUJDLþLÐ O\GLPD -L YLGXU\ NDSHORV WLHVLRJ WLHV NDUVWX DWVLNODXSLD 9LHQD PHUJDLþLÐ SDGXRGD MDL NQ\JDV LU ML LPD PHOVWLV 0HUJDLW¡V VXNODXSLD XåSDNDO\ Nejaugi ji DW¡MRSUDã\WLNDG6WDUGDVDWOHLVWÐMDLLUQHS\NWÐ" I BAJORAS. NePDQDX-LLãGLGL9DOGRYÐJLPLQ¡V %875,0$60HUJDLW¡VPDQVDN¡NDGMLNLDXUQDNW³DNLÐQHVXPHUNXVLYLVPHOGXVLV ir verkusi. , %$-25$6 .DåNDV EDLVDXV WXU¡MR M LãWLNWL .XQLJDLNãWLHQ¡ QXOHLGåLD UDQNDV VX PDOGDNQ\JHQHMXG¡GDPD³VPHLJLDDNLV³NDUVWWLNOÌSRVNUXWDPDW\WLPHOGåLDVL äLÌU¡NLW åLÌU¡NLWNDVVXMDGHGDVL-LåLÌUL³M³.DOEDVL .DSHODNXSLQD P¡O\QRV ãYLHVRV 9LVL O\J SUDQ\NVWDPDW\WLWLNYLHQDNXQLJDLNãWLHQ¡-LNOÌSRUDQNDVQXOHLGXVLUPHOGåLDVL.DWDIDONR GHãLQ¡MH SXV¡MH DWVLVWRMD ãYLHVXVLV Y\UDV R NDLU¡MH WDPVXVLV %DOVDL MÐ O\J JULDXVPDV 7LN NDLNDGDJLUG¡WLNXQLJR6NDUEHNRåRGåLDL â9,(686,6 9<5$6 âWDL ML DW¡MR ãYHQW\NORQ LU WX WXRMDX SDMXWDL 9LVL VS¡MD M DW¡MXVL SDVLPHOVWL Xå Y¡O¡V UDP\E WR NXULV þLD WXUL EÌWL LU NXULR YLHW WX HVL Xå¡P V 7X YLHQDV WLN YLVDP SDVDXO\ QXPDQDL NRG¡O ML þLD DWY\NR 9LV QDNW³ J\YHQXVL þLD EDLPH þLD YLOWLPL ML DW¡MR SDG¡NRWL $XJãþLDXVLDMDP Xå WDYR J\Y\E¡V VDYR JDUE¡V LU GRUR YDUGR LãJHOE¡MLP Xå WDYR PHLO NXULD DPåLQaL GåLDXJVLV MRVLRV ãLUGLV LU NXUL DPåLQDL OLNV MRVLRV gyvenimo šviesioji aušra. 7$0686,69<5$61HMDXJLWXLãWLNURPDQDLOHLVWLNDGWDYHJ\YSDNDVWÐ"1HMDXJL tu toks likai beprotis, jog gali svyruoti, ar ne pasirinkti sau tokis baisus likimas, kada dar taip OHQJYDLãVLJHOE¡WL"8åWHQNDWDXWLNVXMXG¡WLNDUVWHSDNHOWLJDOYLUYLVLþLDHVDQWLHMLLãVLJDQG

LãE¡JLRV ³ YLVDV ãDOLV LU WDGD WDX NHOLDV EXV ODLVYDV 'DUJL VX WDYLP WDYR NDODYLMDV NXULV QLHNXRPHWQ¡UDWDY VDSY\O V ŠVIESUSIS VYRAS. Taip, gali DWVLWLNWL NDG WLH NXULH þLD \UD EDLP¡V SDJDXWL QHVXODLN\VWDY V%HWWXSDWVDLåLQDLQHVJLUG¡MDLNDLEXYR³VDN\WDNDGYLVLLã¡MLPDLLU³¡MLPDL VWLSULDL EÌWÐ VDXJRMDPL NDUHLYLÐ NXULH ODXNLD NDGD WX SDVLURG\VL LU PDQR NDG SDVLURG\WL WX turi, ir tRG¡O MÐ QHEH³EDLG\VL 9DUJLDL DU SDWVDL LãVLJHOE¡VL R WRML NXUL WDYH SDPLOR WDSV SDQLHNRVPRWHULPLLUWXVXWHLNVLMRVLRVYDUGXLDPåLQJ¡G


JONAS SKARBEKAS EDOVDVMRVNDPEDSDVODSWLQJDLO\JLãNDåNXULãWROR .RG¡O DãQHQXPLULDXLãPRWLQRVYLGXULÐLãHLGDPDVLUQHXåEDLJLDXWXRPHWVDYRGLHQÐ"%ÌWDXGDEDU JXO¡M VLULOV¡M VLV0LHJRWDXLUUDPXPDQEÌWÐ7HQQHWHLVLQJLHMLQXVWRMDEDLP JLPG WHQ LOVLVLVLHODQXYDUJ WHQGLGHOLVLUPDåDVO\JXV\UD.DPNHQþLDQWLHPVGXRWDGLHQRVãYLHVDLU gyvyE¡VLHODQXYDUJXVLHPV"7LHPVNXULHPLUWLHVWURNãWDLUMRVLRVQ¡UD" â9,(686,6 9<5$6 7X GDXJHO SLNWR HVL SDGDU V 9LHãSDWLHV DN\VH LU GLGL WXUL EÌWL WDYR DXND DWO\JLQWL 'LHYR WHLV\EHL $WPLQN NDG WDY V LãWHV¡MXVLR ODXNLD GLGHOLV DWO\JLQLPDV GLGLODLP¡WDXSDJDPLQWD7HQWXMUDVLNRNLQRULVXUDVWLVNDLVþLNDLSDXãULQ¡åYDLJåG¡LU NDLS GDQJDXV UDVD W\U ýLD QHW LãVLJHOE¡MXVLR ODXNLD WDY V J¡GD NDG SUDåXGHL PRWHU³ MDL LãJHOE¡MLPSDåDG¡M VLUSDåDGRQHWHV¡M V9LVLWDLVXåLQRVLUSLNWLQVLVkDGDNDOE¡VVXWDYLPL 1HMDX SDQRU¡VL WRNLR J\YHQLPR WX NXULV PLUW³ EXYDL SDVLULQN V G¡O MRVLRV þLRQ Y\NGDPDV" 5RG\GDPDV³NXQLJDLNãWLHQ

0DWDLMLODLPLQD'LHYXåWDYRVWHEXNOLQJLãJDQ\PLUXåWDL NDG\UDMDXSUDVOLQN VSDYRMXVJDUEHLNXULEUDQJHVQ¡MDLXåJ\Y\E 7$0686,6 9<5$6 %HW NRNL DXN WXUL Xå WDL PRN¡WL -L QLHNXRPHW DSLH WDL QHVXåLQRVOHQJYDLSUDHLGDPDãDOLDWDYRNDSRLUMRVLRVDN\VHWDLEXVVYHWLPRNDSDV -21$6 6.$5%(.$6 'LHQRV åPRJDXV PRWHUV SDJLPG\WR WUXPSRV LU OLÌGHVLR NXSLQRV -LV PLUãWD VXGÌOL LU NXU MLV" 3UDQ\NVWD YDQGXR HåHUH QXVHND XS¡ LU LãGåLÌVWD WDLS åPRJXV DWVLJXOD LU QHEHDWVLNHOLD ,NL SDVDXOLR SDEDLJRV MLV QHDWVLNHOV LU QHSUDEXV Lã DPåLQR PLHJR1X¡M VWDPV\E¡QQHEHLãHLVLãWHQ QHEHVXJU³ã VDYR QDPXRVQD LU YLHta, kur jis buvo, QHEHåLQRVMR 7$0686,69<5$66DXO¡ãLDQGLHQWHN¡VNDLSYLVXRPHWLUGDQJXVOLQNVPLQVåHP

LU YLVD NDV MRMH \UD VDYR OLQNVPX VNDLGUXPX ,U VDXO¡ QXVLOHLVGDPD YDNDUR PHWX DSJDXEV GDQJÐ LU åHP DXNVR VSLQGXOLDLV %HW WX QHEHPDW\VL WX WDPV\E¡M NDQNLQVLHV NRO EDLVLD PLUWLPLQXPLUVL,USUDJDUHQ¡UDGLGHVQLÐNDQþLÐNDLSWRVNXULRVWDY VODXNLD â9,(686,6 9<5$6 %HW Xå WDL WDY V ODXNLD DPåLQD ãYLHVD 7HQ VDXO¡ QHWHN¡V LU QHVLOHLVWHQQHåLQRVLQDNWLHVLUWHQVNDXVPDVEDLG\VLVWDYRDNLÐNXULRVYLHQDPåLQDGåLDXJVLV laime. 7$0686,6 9<5$6 7DL WLN WXVWL VS¡OLRMLPDL 2 þLD GLHQRV VOLQNV SDVNXL GLHQDV ML GåLDXJVLVJ\YHQLPXNDLSJDO¡WDLGåLDXJWLVLUWX3UDVOLQNVPHWDLXåPLUãMLãLEDLVLQDNW³LU WDYHXåPLUãNLWSDPLOXVL$XNDWDYREXVWDXEHQDXGRVLUYLOWLVWDYRWDSVWXãþLD-HLVXVLWLNVL VXMDNLWDPSDVDXO\MLWDXEXVVYHWLPDLUQHEHSDåLQVWDY V 3DPDQ\N WX ² YRNLHWLV LU ãYHQWRVLRV 0DULMRV ULWHULV ² WXUL QHJDUELQJDL åÌWL G¡O SUDNHLNWRV VWDEPHOGåLÐ ãDOLHV PHUJDLW¡V LU EÌWL WDLS NDG QHW NDSDV QHJDXWÐ WDYR YDUGR 'UVXVLUWYLUWDVY\UDVLãGLGåLRVQDUVRVJDOLODLVYDLSDVLULQNWLPLUWLHVSDYRMÐEHWWRMLPLUWLV WXULMRYDUGXLDPåLQMVXWHLNWLJDUE 7XVDYREDLVLDPLUWLPLNODXNLODLP¡WL" â9,(686,6 9<5$6 'DQJÐ LU DPåLQ J\YHQLP ãYHQWÐMÐ WDUSH (Jo balsas nuolat DXJDLUWYLUW¡MDSDVNXWLQLDLåRGåLDLDLGLNDLSJULDXVPDV âWDLMLSULHãWDYHNDLSDYHO¡DXNDL VNLUWD 'LHYDV ³VNDLW\V WDYR DXN LU LãODLN\V MD WRNL DPåLQDL WDYR ODLPHL $U QH MR UDQNRMH NLHNYLHQRãLUGLVLUOLNLPDV".DVJDOLGU³VWLJXQG\WL'LHYRNHOLXV" -21$6 6.$5%(.$6 ,ã SULHãR UDQNÐ JHOE¡NLW PDQH Lã NDQNLQWRMR UDQNÐ LãSLUNLW PDQHLUDãQXWLOVLX1XURG\NLWNXRHVXQXVLG¡M V" 7$0686,6 9<5$6 âWDL DWHLQD SDJHUEWL ODLGRWXYLÐ WDVDL NXULDP MLV SULNODXVR 1HMDXJL PDQDL NDG G¡O WDY V SDVLNHLV SDVDXOLR WYDUND LU Y\UDV OLDXVLV EÌWL VDYR åPRQRV YLHãSDþLX" .DL VHNHL PDQR SDWDULPDLV DU QHO\G¡MR WDY V YLVXU SDVLVHNLPDV" 1XR WR PHWR NDL SDQLHNLQ V PDQR EDOV ¡PHL EHSURþLDXWL DU WDYR VLHOD SDåLQR QRUV YDODQG¡O UDP\E¡V DU SDVLVHNLPDVQ¡UDWDYRNHOLÐDSOHLG VQXRWRVGLHQRVNDLSLNWXNHUXVXMXQJ¡ãLWRMLPRWHULVLU VXULãRWDYRLUVDYROLNLPDUWXQHWDSDLSDQDãXV³PRWHU³NXULVY\UXRMDLUDEHMRMD" ŠVIESUSIS VYRAS. Nemanyk, kad kerai tave valdo. Tai klastingasis gundo tave. .HUDLQXRSUDJDURGYDVLRVMLH³SUDåÌW³YHGDåPRJDXVVLHO3DPDQ\NDUWDVDWVLWLNRWDX$U QH SDVLNHLW¡ WDYR VLHOD" $U QH LãPLQWLQJHVQLV QXR WR ODLNR WDSDL 'LHYR LU åPRQLÐ DU QH


kilnesnis savo akyse? TAMSUSIS VYRAS. Tu buvai vyras ir elgeisLNDLSGHUDY\UXLNXULRNUÌWLQ¡JHOHåLP apkaustyta, ir ranka apginkluota kalaviju. -HLWDYRVLHORMHGDUQHLãQ\NRM¡JDMHLGDUQHQXVLJDQGRWDYRãLUGLVWXYLVDLOHQJYDLJDOL LãVLJHOE¡WL -XN åLQDL NDG DXãUDL DXãWDQW WDYR GUDXJDL WXUL SXOWL SLO³ 7XRPHW WDYR LãVLJHOE¡MLPDVEXVYLVDLOHQJYDV1XVLNUDW\NVLHORVQXVNXUGLPX1HOHLVNVDXQHJDUELQJDLåÌWL G¡OYLHQRVPRWHUV-XNWDY VGDUODXNLDLUJDUE¡LUODLP¡LUNLWLJ\YHQLPRGåLDXJVPDL$ãWDX VXWHLNVLX SURJRV GDU ãLPW NDUWÐ SDåLQWL PRWHUV PHLOHV VDOGiHPV MDXVPDPV $UJL YHUWD G¡O vienos viso ko nustoti? JONAS SKARBEKAS. ,,Argi ne trumpos mano dienos? Palik mane, atstok nuo PDQ V NDG Dã NLHN QXVLUDPLQWDX SLUP QHJX QXHLVLX QHEHJU³åGDPDV QLDXUXPR ãDOLQ PLUWLHV XQNVQ¡QWDPV\E¡VãDOLQNRNLD\UDPLUWLHVWDPV\E¡NXUQ¡UDWYDUNRVLUQHWYDUNRVNXUWDPVD kaip pati tamsuma." â9,(686,69<5$62WXGLUVWHON³MDLUSDVLHONNDLSDãWDXVDNDXâWDL³HLQDWDVDL NXULVMDXOLHS¡LãNDVWLWDXGXRE 9LHQDVMÌVÐ WXU¡VLWH³MåHQJWL²WXDUMLNXULQHNDOWDWXRN WXEXYDLVXPDQ VLUHVLSDGDU V1XRWDY VSULNODXVRNDVWXULDWO\JLQWL'LHYRLUåPRQLÐDN\VH WDYRNODLGDVLUNDOWHV1RU¡GDPDVJHOE¡WLVDYRJ\Y\E SDVN\U VSUDåÌWLPRWHU³DUQHSDVLHOJVL WX NDLS HOJLDVL EDLOLDL NXULÐ J\YHQLPDV NXSLQDV J¡GRV LU QXVLPiQLPR" 2 JDO M QXYHG V NDSDQ LU SDWVDL MR QHLãYHQJVL LU DWVLJXOVL EHW WXRPHW JXOV VX WDYLP J¡GD LU QXVLPLQLPDV LU WDYR YDUGDV JDUE¡V QHWHN V WDSV SDQLHNRV YDUGX âYLHVD J VWD ãYLHVXV LU WDPVXV Y\UDV pranyksta. Matyti visas kapelos vidurys. Pirmoje vietoje katafalkas, o prieš ji atsiklaupusi PHOGåLDVL NXQLJDLNãWLHQ¡ Xå MRV PHUJDLW¡V .XQLJDLNãWLV VWRYL GXU\VH LOJDL MR åYLOJVQLV VXVLODLNR DQW NXQLJDLNãWLHQ¡V -DP ³¡MXV SÌVWHOLD Y¡MDV äYDN¡V VXPLUJD DWVLNORMD PDUãNRV kampas, ir dabar matyti veliRQLR JDOYD DWLGHQJWD LNL DNLÐ 0HUJDLW¡V NXQLJDLNãW³ SDVWHE¡MXVLRVLPDNXãW¡WLV.DSHORMMXGHV\VQHVEDMRUDLSDOHQJYDDUWLQDVL³NXQLJDLNãW³ BUTRIMAS NXQLJDLNãþLXLW\OLDLEDLOLDLSDåYHOJGDPDV³NDUVW Valdove, paklausyk PÌVÐ 3DOLHSN WHVLOLDXMD JLHGRM LU WHQHãD M³ Lã þLD JUHLþLDX 9HOLRQLV S\NVWD 7LN SDåLÌU¡N NDLSSDVLNHLW¡MRYHLGDV7DLEORJDVPXPVåHQNODV9¡O¡VNHUãWDVEDLVXV SKIRGAILA LOJX åYLOJVQLX ³ ML SDåYHOJGDPDV NDOED WYLUWDL Lã O¡WR O\J SDEU¡åGDPDV Gyvi pavojingesni nekaip mLU -HLDãJ\YÐMÐQLHNXRPHWQHELMRMDXWXRODELDX PLUXVLÐMÐQHQXVLJVLX7HODLGRMDM³NDLSLãPDQR %875,0$62PDQDWURGRNDGPLUXVLÐMÐODELDXUHLNLDVDXJRWLVQHJXJ\YÐMÐ(Eina šalin). BAJORAI (linguodami galvas). 7DLS WDLS 7LHV VDNR %XWULPDV (.XQLJDLNãWLHQ¡ DWVLNHOLD.HOOHULVLãO¡WRDWYHULDDNLVMÐDN\VVXVLWLQND 21$'82187 åHQJLDåLQJVQ³SULHNLQLUEDOVXVXULQND Ak, Viešpatie... Tai jis! .. *UDLERVL UDQNRP Xå NUÌWLQ¡V LU NULQWD DSDOSXVL DUWLPLDXVLRV PHUJDLW¡V M SDODLNR .\OD VP\ãLV7LNSVDOPLÐVNDLW\PDVQHVLOLDXMD BUTRIMAS (paslaptingai). Štai, štai... Ar aš nesakiau... SKIRGAILA QLHNR QHNODXV\GDPDV ³EHG V DNLV ³ NDUVW åHQJLD GX WULV åLQJVQLXV SULHNLQ SDVNXL XåSDNDOLX VOHQND DWJDO QXVWHE V SUDYHGD UDQND UDQND SHU YHLG Nejaugi? /\J DWVLNYRã¡M V Ak, štai kas yra? (Ploja delnais). Ei, kareiviai! (Kareiviams, kurie pasirodo duryse).,PNLWHM³JUHLþLDXLUSDNDVNLWH7LNJUHLþLDX 5RGRNDUVWQXRNDWDIDONR QXLPGDPLQXYHUþLDåLELQWXVLUOHPSHOHVäYDN¡VNULQWDVXWUHQNVPXLUJ VWDNDSHORMWDPVX ,ãYHVNLWH NXQLJDLNãWLHQ *UHLþLDX ² MRV NDPEDULXV 0HUJDLW¡V GDU QHDWVLJDYXVL NXQLJDLNãWLHQ QHãD DQW UDQNÐ SULHãDN\ 'DXJDLORV O\GLPRV .DUHLYLDPV *UHLþLDX MÌV WHQ MXG¡NLW JONAS SKARBEKAS VNXELDL SULE¡J V ŠviesusLV NXQLJDLNãWL N WX GDUDL" Neliepk jiems niekinti mirusiojo lavono... 6.,5*$,/$7\O¡NSRSHLUQHVLNLãNNROWDY VQLHNDVGDUQHNOLXGR1HWDYRUHLNDODV Butrime, paragink juos (rodo kareivius),NDGJUHLþLDX


BUTRIMAS (kareiviams). Skubiau, skubiau! Matot, kunigaikลกtis pyksta. (Kareiviai VWDWRNDUVWDQWJULQGร 6.,5*$,/$ 'DQJรพLX GDQJรพLX XรฅYRรฃNLWH 8รฅNDONLW YLQLPLV GUรŒรพLDX (Kareiviai VNXELDLXรฅYRรฅLDNDUVWLUNDODYLMรUDQNHQRPLVNDODYLQLVยณVPHLJWDVGDQJW\MH JONAS SKARBEKAS. Pamanyk, kunigaikลกtLNRNยณSDY\]GยณWHLNLVDYRรฅPRQยกPV7X SDQLHNLQDLODYRQODLPLQJRMRNXULDPรฃYHQWDVNULNรฃWDVQXYDOยกYLVDVQXRGยกPHV 6.,5*$,/$.RGยกOMXRWDLSUรŒSLQLHVLSRSH" 6S\U VNDUVWNRMD $UJL รฅLQDL NRNLD NHOWDYD รพLD GUXQL" 7X DNODV LU NYDLODV รฅPRJXV MHL PDQDL PDQH DSJDXVLV ,รฃGDYLNDL MรŒV YLVL (Kareiviams). 1HรฃNLW Mยณ ODXN LU JUHLรพLDX SDNDVNLWH GXREยกMH .DUHLYLDLLPDNDUVWDQWSHรพLรLUQHรฃDODXN JONAS SKARBEKAS SDVWRGDPDV MLHPV NHOL Visagalio Dievo, kurio tarnas esu, YDUGXGUDXGรฅLXMXPVWDLGDU\WL$PรฅLQDLSUDJDURXJQ\GHJVLWH 6.,5*$,/$-XRNLQJDVWXSRSHVXVDYRJUDVLQLPDLV6DXJRNLVNDGWDY VQHXรฅNDVWร YLHQRMH VX MXR GXREยกMH .DUHLYLDL LรฃHLQD VX NDUVWX 6NLUJDLOD QXWYยกU V NXQLJ Xรฅ NUรŒWร Mยณ kratydamas). 3DVDN\N SRSH NRGยกO WDLS LOJDL UHQJHLVL Mยณ laidoti? Juk su kitais tu tiek QHXรฅWUXQNL" -21$66.$5%(.$6-LVEXYRWDXDUWLPDVLUMDPJ\YDPWXGLGHO JDUE WHLNHL$รฃ MVXWHLNWLQRUยกMDXPLUXVLDP0DQLDXNDGWDXยณWLNVLX 6.,5*$,/$ 1XR NXULR ODLNR ยกPHL UรŒSLQWLV NDG PDQ ยณWLNWDL" 3DOHLG V ML Ne, tu รฅRGรฅLDLVQRULSยกGDVVXPHVWLNDLSODSยก.DVGRUDLHOJLDVLWDVDLรฃNLDLNDOED$รฃรฅLQDXNRGยกOWDLS GDUDL 7X LรฃGDYLNDV LU NYDLO\V %HW Dรฃ MXPV VNDXGรฅLDL DWNHUรฃ\VLX 6XSORM V UDQNRP kareiviams).1XYHVNLWMยณUรŒVLQ 5RGRNXQLJ Paskui pamatysim, kaip su tavim pasielgsiu... -21$66.$5%(.$6$XJรฃรพLDXVLDVLVNXQLJDLNรฃWL 6.,5*$,/$*UHLรพLDX .DUHLYLDLVWXPLDMยณSHUGXULV .$5(,9,$,(LNHLNQHNDOEยกN0DWDLNXQLJDLNรฃWLVS\NVWD DAUGAILA 6XJUยณรฅ VNDSHORQNXQLJDLNรฃรพLXL Valdove... SKIRGAIL$ (LN 'DXJDLOD SDVDN\N NXQLJDLNรฃWLHQHL NDG JDOL EรŒWL UDPL 0HV Mยณ SDODLGRVLPLUQHEHGUXPVMLVGDXJLDXUDP\EยกVQHLMDLQHLPXPV DAUGAILA. Kunigaikลกti... SKIRGAILA QHGXRGDPDVMDPNDOEยกWLSLNWDLVXHU]LQWDV 7\OยกNW\OยกN'DXJDLODLU QHNDOEยกN .DG QHWHNWร PDQ SDVLJDLOยกWL N WDX JDOLX SDVDN\WL 1XVLJU รฅLD LU LรฃHLQD 6X MXR LรฃHLQDLUNLWL'DXJDLODNXUยณODLNSDVLOLHNDVWRYยกWLYLHWRMH 

IV 1HGLGHOLV NLHPDV NXULDPH SDUXRVWD GXREยก WLHVLRJ YLGXU\MH รขDOLD LรฃNDVWRV GXREยกV NDUVWDVรฝLDSDWNLHNQXRรฃDOLDXNDUHLYLรEรŒUHOLV-LHNDรฅNXRVXMDXGLQWLQHULPDXMDGDLURVLLU mostikuodami kalbasi. SKIRGAILA ยณยกM V -รŒV GDU QHSDNDVยกW MR" .R VWRYLWH" $U XรฅPLUรฃ HVDWH NDV MXPV EXYRยณVDN\WD" ,.$5(,9,69DOGRYHNDUVWHODYRQDVGHMXRMD0HVQHรฅLQRP SKIRG$,/$%DLOLDL3RYHUSVรพLXVXNXRGHOLXMXPVVยกGยกWLRQHYDOGRYRWDUQ\EHLWL 3ULHLQD NDUVW LU NRMD QXVWXPLD GXREยกQ 3DNDVNLW Mยณ JUHLรพLDX LU GXRE VX รฅHPH VXO\JLQNLW .DUHLYLDL QHGUVLDL LPD NDVWXYXV LU XรฅYHUรพLD GXRE รฅHPH .XQLJDLNรฃWLV NXUยณ ODLN รฅLรŒUL QXRรฃDOLDLDWVLVWRM VSDVNXLQXVLJU รฅLDLULรฃHLQD , .$5(,9,6 รฝLD NDรฅNDV QHVXSUDQWDPR EDLVDXV .RGยกO Mยณ SDNDVยกP รพLD NXU YLVL YDLNรฃรพLRMDRQHWHQNXUNLWXVODLGRMD" ,,.$5(,9,67DLSOLHSยกSDWVDLYDOGRYDV I KAREIVIS. Bijau, kad mus iลกtiks baisLQHODLPยก1HYHOWXLYHOLRQLVNDUVWHVXGHMDYR ,,.$5(,9,6.RGยกOPXVWXULLรฃWLNWLQHODLPยก"-XNPHVGDURPNDVPXPVยณVDN\WD-LV


URGR³NDPS MXNåLQRNDGPHVWXULPHGDU\WLNPXPV³VDNR ,.$5(,9,67DLSWDLSEHWSDNDV¡PYLVG¡OWRPHVM³9LVXRPHWMXNWDLSEÌQDNDGXå YDOGRYÐGDUEXVPHVDWVDNRPVDYRNDLOLX ,, .$5(,9,6 2 NDV MHL þLD PHV J\Y SDNDV¡P" -XN Dã DLãNLDL LãJLUGDX NDG MLV VXGHMDYR0DQQHWSDVLYDLGHQR²MLVDSVLYHUW VNDUVWH ,,,.$5(,9,6-HLEXYRJ\YDVNDLSDNDV¡PåHP¡EÌWLQDLWXULSUDVLVNLUWLNDLMRY¡O¡ Y\NV³GDXVRVãDO³3DODXNVLPLUSDPDW\VLPWXRMY¡O¡QHJDOLLOJDLEÌWLåHP¡MH ,9 .$5(,9,6 .RNLX EÌGX JDOL EÌWL J\YDV MHL Dã LU NLWL HVDPH PDW NDLS MLV PLU¡ /DXNLWH VDX þLD PHVGDPDV WROL ãDOLQ NDVWXY o aš laukti nenoriu. Monu jis virto ir baisiu PRQXþLDJDOLSDVLURG\WL(Išeina). ,.$5(,9,67LNUDLJDOPRQXYLUWR7DLMDXEXVPXPV*HULDXE¡NLPLãþLD ,,.$5(,9,6%¡NLWNDGELMRWH$ãQHELMDX(Visi kiti skubiai išeina. Antrasis kareivis, XåVLG¡M V DQW SHWLHV NDVWXY DSVLGDLUR DSOLQNXL LU Lã O¡WR LãHLQD .XULDP ODLNXL SUDVOLQNXV ³HLQD 'DXJDLOD DSVLGDLUR LU SDPHVWX NDVWXYX VWHQJLDVL DWNDVWL NDS -R UDQNRV GUHED kasdamas dejuoja). SKIRGAILA ²¡M V DWVLVWRMD LU åLÌU¡GDPDV VX SDVLW\þLRMLPX ³ 'DXJDLO . GDUDL Daugaila? DAUGAILA (nenutraukdamas darbo).$UQHPDWDL"1RULXSDWDLV\WLPÌVÐNODLG,PN SDWVDLLUNDVNJUHLþLDXSDãDOLQLÐQHSDLQLRGDPDV3DVNXLVXåLQRVLYLVD 6.,5*$,/$ $ã YLVD åLQDX 6XG¡M V UDQNDV DQW NUÌWLQ¡V ,U WDX QH J¡GD EXYR 'DXJDLODPDQHDSJDXGLQ¡WL"7XPHODYDLPDQRDãWDYLPLWLN¡MDXLUNODXVLDXWDY VNDLSWLNUR W¡YRQRUVGDåQDLPDQEXYRVNDXGXVHNWLWDYRSDWDULPDLV DAUGAILA DWVLVWRM V LU SDN¡O V UDQN DXJãW\Q 'DQJDXV LU åHP¡V GLHYDLV VLHNLX NDG Dã QLHNR QHåLQRMDX 7HEÌQD PDQ J¡GD MHL Dã WDX VXPHODYDX $ã YLVD VXåLQRMDX Lã NXQLJDLNãWLHQ¡VWLNWXRPHWNDLSUDQHãLDXMDLNDG6WDUGDVMDXSDNDVWDV ,PGDPDVLVY¡ONDVWL $UDãJDO¡MDXPDQ\WLNDGGDUHVWLWRNLÐåPRQLÐNXULHWLHNDXNRWLVLãJDOL SKIRGAILA. Nesiek veltui, Daugaila. Aš priesaikomis daugiau nebetikiu. Ir jo mirtis WHEÌQDSHUVS¡MLPDVNRJDOLWHSDW\VVXVLODXNWL '$8*$,/$0DQQHJUDVLQN3HUVHQDVHVXNDGJDO¡WDXNRQRUVELMRWLSDVDXO\ SKIRGAILA åHQJGDPDVDUþLDX .XUMÌVQXG¡MRWH6WDUGRODYRQ" DAUGAILA. Ne metas galvoti apie mirusiuRVLXVNDLUHLNLDJHOE¡WLJ\YDVLV 6XVWRM V NDVWLLUQXWULQGDPDVUDQNRYHSUDNDLWQXR veido).$ãVHQDVLUVLOSQDV²QHSDM¡JLXMDX,PN NDVWXYLUSDG¡NPDQ(Kasdamas). .DUHLYLXLQHGHUDEÌWLåLDXULDP'LGLQXRG¡P¡MHLOHLVLSR åHPHMRY¡OHLVXNÌQXVNLUWis. 6.,5*$,/$ 9HOWXL NDOEL VHQL $ã NLHNYLHQ GDUE LNL JDOR QXGLUEX LU NHUãW LUJL 3UL¡M V LãWUDXNLD Lã MR UDQNRV NDVWXY PHWD ãDOLQ LU QXVWXPLD 'DXJDLO QXR NDSR -LV þLD guli ir nebeatsikels. 6XSOLDXãNLQ V GHOQDLV ³¡MXVLHPV NDULDPV Karavadas nusilpo. Imkit ir QXYHVNLW³MREXW*UHLþLDX DAUGAILA ãOXRVW\GDPDV SUDNDLW Gerai... Man vistiek... 6¡GDVL DQW åHP¡V 1XYDUJR NÌQDV LU VLHOD 1HLãJDOLX GDXJLDX .DUHLYLDL LPD M³ Xå SDUDQNLÐ LU YHGD %HW SDPDW V³HLQDQþLNXQLJDLNãWLHQ VXVLODLNR 21$'82187 ³¡MXVL6XVWRMRGHMXRGDPDVXVLLPDXåVNUXRVWÐ 9DL-¡]DX 6.,5*$,/$ 0HLOXåLR SDNDV\QRVQD DW¡MDL 3LNWDL ã\SVRGDPDVLV VXVLG¡M V UDQNDV DQWNUÌWLQ¡V -LVþLDSRPDQRNRMDGUXQL 2/,*  XåGXUÐVSLHJLDPXEDOVX Leiskite mane, leiskite! .. 6.,5*$,/$9DU\NLWMODXN 2/,*  %HUQHOLDL OHLVNLWH PDQH QHNODXV\NLWH WR åLDXUDXV EXGHOLR NDG MR åHPHO¡ QHQHãLRWÐ 6.,5*$,/$8åLPNLWMDLQDVUXV'XUNOXMHLQHQXWLOV .XU³ODLNJLUG¡WLXåGXUÐ JUÌPHV\V 2/,* (nesavu balsu suspiegusi). Ai! ..


21$'82187 9DL'LHYHWXPDQR SKIRGAILA UÌVþLDL $UþLDX ýLRQ 5RGR SLUãWX ³ NDS 2QD 'XRQXW¡ åHQJLD NHOLVåLQJVQLXVLUVXVLODLNR ýLRQDLþLRQDLVDNDX 21$ '82187  SULHLQD NDS LU QXGULPED Vai, Dieve!.. (Sukniumba ant kapo aSDOSXVL6NLUJDLODåHQJLDUDQNDQWGXUNORSDG¡M V DAUGAILA SXRODDWJDO³NXQLJDLNãW³VXLãWLHVWRPUDQNRP .XQLJDLNãWL1HGU³VN 6NLUJDLOD QXVLJU åLD LU LãHLQD 'DXJDLOD VXNOXPSD ãDOLD NXQLJDLNãWLHQ¡V Vai, varge tu mano! ..

Vincas Kreve - Skirgaila  
Vincas Kreve - Skirgaila  

9(,. -$, '$9$,1,6LUJLEDMRUDVVHQDVåLODV 21$'82187 /\GRVNXQLJDLNãW\W¡*UDåLPHUJHO¡MDXQXW¡ 6.85'8/,6VHQDVåLODVNDLSREHOLVDXNãWRÌJLRY\UDV 6.,5*$,/...