Page 1

Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 2008 році

Полтава 2009

3


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ............................................................................................... 7 1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості області ......................... 7 1.2. Соціальний та економічний розвиток області ..................................................... 7 2. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА РУЙНУВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ ................................................................................................................................. 9 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ...................................... 9 2.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря...................................... 11 2.2.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах області ....................................................................................... 13 2.2.3. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля ................... 16 2.2.4. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки) ............. 16 2.3. Транскордонне забруднення атмосферного повітря ........................................ 19 2.4. Вплив якості атмосферного повітря на здоров’я людини та біорізноманіття .. 19 2.5. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря .................... 21 3. ЗМІНА КЛІМАТУ ........................................................................................................ 23 3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання ...................................................................... 23 3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів ......................................................................................................................... 23 3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату ..................................................... 23 4. ВОДНІ РЕСУРСИ ....................................................................................................... 25 4.1. Водні ресурси та їх використання ...................................................................... 25 4.2. Забруднення поверхневих вод. ........................................................................... 26 4.2.1. Очистка стічних вод та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.. 26 4.3. Якість поверхневих вод. ...................................................................................... 28 4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів .......................... 30 4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію ......... 31 4.3.4 Радіаційний стан поверхневих вод ................................................................... 32 4.5. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення. ....................................... 32 4.6. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів................................................ 33 5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ .................................................. 35 5.1. Збереження біорізноманіття та формування екомережі................................... 35 5.1.1. Стан природних складових довкілля. .............................................................. 35 5.1.2 Вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біорізноманіття, а також заходи, щодо їх зменшення ....................................... 36 5.1.3. 3аходи, щодо удосконалення екомержі в державі ......................................... 37 5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу ............................... 38 5.2.1. Лісові ресурси .................................................................................................... 38 5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів. Заготівля лікарських рослин. ............................................................................... 41 5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України..... 43 5.2.4. Адвентивні види рослин. Стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття ...................................................................................................... 43 4


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

5.2.5. Стан зелених насаджень Полтавської області. ...............................................44 5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу ................................45 5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства в регіоні. .................................46 5.3.2. Стан та ведення рибного господарства в Полтавській області. ....................47 5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України .....47 5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними .................................................................................................................................48 5.3.5. Інвазивні чужорідні види, стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття ......................................................................................................48 5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні ....................................49 5.4.1. Розвиток природно-заповідного фонду області .............................................49 5.4.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон ...............................52 5.4.3. Історико-культурна спадщина ..........................................................................54 5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля .............................................................57 6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ГРУНТИ ..........................................................................59 6.1. Структура та стан земель .....................................................................................59 6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь. ..............................59 6.1.2. Деградація земель ..............................................................................................60 6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси ......................62 6.3. Охорона земель .....................................................................................................63 7. НАДРА ..........................................................................................................................66 7.1. Мінерально-сировинна база .................................................................................66 7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази .....................................66 7.2. Система моніторингу геологічного середовища ...............................................67 7.2.1. Підземні води: ресурси використання, якість. ................................................67 7.2.2. Екзогенні геологічні процеси ...........................................................................70 7.3. Геологічний контроль за вивчанням та використанням надр. .........................71 7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр ..............................................72 8. ВІДХОДИ ......................................................................................................................73 8.1. Структура утворення та накопичення відходів .................................................73 8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення). .75 8.3. Використання відходів, як вторинної сировини ................................................81 8.4. Транскордонні перевезення відходів ..................................................................82 9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ...........................................................................................83 9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки .....................................83 9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку...............................83 9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія. ..................................................................85 9.3.1. Радіаційне забруднення територій ...................................................................89 9.3.2. Радіоактивні відходи .........................................................................................90 10. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ................................................................................92 10.1. Ведення сільського господарства в області .....................................................92 10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження.........................................................................................92 10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві ....................................94 11. ЕНЕРГЕТИКА ............................................................................................................95 5


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі держави ....................... 95 11.2. Ефективність енергоспоживання ...................................................................... 95 11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі ................................. 98 11.4. Використання альтернативних джерел енергії................................................ 99 12. ТРАНСПОРТ ........................................................................................................... 101 12.1. Транспортна система України (Полтавська область) ................................... 101 12.1.1. Обсяги транспортних перевезень ................................................................ 101 12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів.................................... 103 12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля ............................ 105 12.3. Використання альтернативних видів палива ................................................. 105 13. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ................................................................................ 106 13.1. Екологічна політика України .......................................................................... 106 13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства ....................................................................................................... 106 13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища ................................... 109 13.4. Державна екологічна експертиза проектної документації ............................ 112 13.5. Економічні засади природокористування ....................................................... 113 13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності ................................. 113 13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі ........................................................ 114 13.6. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки ........................................... 115 13.7. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування..... 117 13.8. Екологічний аудит ............................................................................................ 118 13.9. Екологічне страхування ................................................................................... 118 13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля...... 119 13.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень ...................................... 123 13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій ...................................... 123 13.11.2. Громадські рухи ............................................................................................ 126 13.12. Виконання державних екологічних програм ............................................... 127 13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля ............................ 131 13.13.1. Співробітництво з Європейським Союзом ................................................. 131 Висновки і пропозиції .................................................................................................... 133 Додаток 1 ....................................................................................................................... 138 Додаток 2 ....................................................................................................................... 140

6


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості області Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. На півночі область межує з Чернігівською та Сумською областями, на сході – з Харківською, на півдні – з Дніпропетровською і на заході – з Київською, Черкаською та Кіровоградською. Загальна довжина меж близько 1100 км, з яких 162 км – по Кременчуцькому і Дніпродзержинському водосховищах. Із загальної площі області 28,75 тис. км2 (4,6% площі України) 9,73% складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,2% займають поверхневі водойми, 75,7% території – сільгоспугіддя, з них рілля – 61,5%. На південному заході області протікає р. Дніпро, більша частина течії якого зарегульована водосховищами. Найбільшими притоками Дніпра в межах області є: - Псел – довжина в межах області 350 км, об’єм стоку 1,46 км3 на рік; - Сула – довжина в межах області 213 км, об’єм стоку 1,15 км3 на рік; - Ворскла – довжина в межах області 226 км, об’єм стоку 0,9 км3 на рік; - Оріль – довжина в межах області 80 км, об’єм стоку 0,355 км3 на рік. Густота річкової сітки більша на півночі, менша на південному заході. Більша частина стоку припадає на березень – квітень. Річки області живляться переважно талими сніговими водами (60% об’єму стоку). Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони. Середньорічна кількість опадів на території області змінюється в межах 524 – 639 мм, збільшуючись з півдня на північ. Кліматичні умови області сприятливі для життя людини. Полтавщина належить до областей, забезпечених природними ресурсами вище середніх показників по Україні. На території області розвідано та експлуатується багато нафтових, нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. В районі Кременчуцької аномалії зосереджені запаси залізних руд. Серед інших корисних копалин – торф, будівельні матеріали, мінеральні води. Найбільш поширені в області ґрунти – чорноземи. Вони займають майже дві третини території області. 1.2. Соціальний та економічний розвиток області Кількість наявного населення на кінець 2008 року за даними Полтавського обласного управління статистики становила 1511,44 тис.осіб, з яких 916,1 тис. мешкають у міських поселеннях, 595,3 тис. – у сільській місцевості. Щільність населення – 52,6 особи на 1 км2 менша, ніж в середньому по Україні (76,5 осіб/км2). Адміністративно-територіальний поділ області включає 5 міст обласного підпорядкування – Полтава, Кременчук, Лубни, Комсомольськ, Миргород, 25 сільських районів та 5 районів в містах Полтаві та Кременчуці. 7


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Провідними галузями промисловості області є машинобудування, паливна, гірничорудна, харчова. Розвинуті видобування і переробка залізної руди, нафти, природного газу і газового конденсату, виробництво вантажних автомобілів, вагонів, електродвигунів, верстатів, алмазного інструменту, обладнання для харчової промисловості, трикотажу, м’яса і масла тваринного, олії, цукру. Обсяг промислового виробництва у 2008 р. проти попереднього зменшівся на 14,1%. Обсяги промислового виробництва підприємств добувної промисловості знизилися на 1,2%, переробної на 16,9%. Незначний приріст виробництва спостерігався лише на підприємствах виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 3,0%) та легкої промисловісті (на 2,5%). Обсяги промислової продукції у % до 1991 р.

Сільськогосподарське виробництво є однією з провідних галузей економіки області. Основою рослинництва області є виробництво зернових культур, цукрових буряків і соняшнику. В тваринництві – виробництво м’яса, молока, яєць. Землі сільськогосподарського призначення складають 77,7% від площі земельних ресурсів області. У 2008 р. індекс сільськогосподарського виробництва області склав близько 115 % проти попереднього року. Транспортна мережа області доволі розвинута. Протяжність залізниць – 1088 км, з них електрифіковано близько третини. Загальна протяжність автодоріг області становить 8852 км, з яких 10% – дороги державного значення. Річкові транспортні маршрути пролягають по Дніпру. Кременчуцький річковий порт обслуговує вантажні перевезення, має шість вантажних причалів. Розгалуженою є мережа трубопровідного транспорту. По території області проходять міждержавні газопроводи «Союз», «Уренгой – Помари – Ужгород», «Єлець – Кременчук – Бендери», відгалуження нафтопроводу «Дружба». Загальна довжина магістральних трубопроводів складає 582 км.

8


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА РУЙНУВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря За звітний рік у складі державної мережі моніторингу за станом забруднення атмосфери змін не відбулося. Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Полтави проводяться лабораторією Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах, а також Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах по м.Кременчуку і на одному стаціонарному посту по м.Комсомольськ. Табл.2.1. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Речовина

Клас небезпеки

1

2

Кількість міст, охоплених спостереженнями 3

Середньорічний вміст, мг/м3

Середньодобові ГДК

Максимальний вміст, мг/м3

Максимально разові ГДК

Частка міст (%), де середньорічний вміст перевищував: 1 5 10 ГДК ГДК ГДК 8 9 10

Частка міст (%), де максимальний разовий вміст перевищував: 1 5 10 ГДК ГДК ГДК 11 12 13

4

5

6

7

Пил Діоксид сірки Оксид вуглецю Діоксид азоту Оксид азоту Аміак Формальдегід Фтористий водень Хлористий водень Сажа Фенол Бензол Толуол Етилбен зол Сума ксилолів

ІІІ ІІІ

3 3

0,162 0,002

0,15 0,05

1,4 0,03

0,5 0,5

66,667 –

– –

– –

66,667 –

– –

– –

IV

3

2,092

3

16,0

5

33,333

66,667

II

3

0,019

0,04

0,32

0,085

33,333

66,667

III

2

0,01

0,06

0,092

0,4

IV II

3 2

0,006 0,002

0,04 0,003

0,16 0,07

0,20 0,035

– 100

– –

– –

– 50

– –

– –

II

1

0,001

0,005

0,021

0,02

100

II

2

0,027

0,2

1,58

0,2

50

III II II III III

2 2 1 1 1

0,007 0,001 0,013 0,013 0

0,05 0,003 0,1 0,6 0,02

0,315 0,036 3,45 0,78 0,09

0,15 0,01 1,5 0,6 0,02

– – 100 – –

– – – – –

– – – – –

50 100 100 100 100

– – – – –

– – – – –

III

1

0,008

0,2

0,7

0,2

100

Табл.2.2. Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст Забруднююча речовина

Місто

Середньо річна концентрація

Максимально разова середньорічна концентрацій

1

2

3

4

м.Кременчук

2,8

Пил

9


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

Пил Діоксид сірки Оксид вуглецю Оксид вуглецю Діоксид азоту Діоксид азоту Оксид азоту Аміак Формальдегід Фтористий водень Хлористий водень Сажа Сажа Фенол Бензол Толуол Етилбензол Сума ксилолів

3

м.Полтава м.Полтава м.Кременчук м.Комсомольськ м.Кременчук м.Полтава м.Полтава м.Полтава м.Полтава м.Полтава м.Комсомольськ м.Комсомольськ м.Кременчук м.Кременчук м.Кременчук м.Кременчук м.Кременчук м.Кременчук

0,06 3,2

4

2,3 0,12 3,0

3,76 0,23 0,8 2,0 1,05 4,9 0,4 3,6 2,3 1,3 4,5 3,5

1,25 0,5 0,75 2,7 0,5 0,4 0,06 0,7 1,2 0,33 0,1 0,3

Забруднення атмосферного повітря у м. Полтаві (середньорічні концентрації у кратностях ГДК)

Табл.2.3. Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА Міста, (значення ІЗА)

м.Полтава – 3,9 м.Кременчук – 3,8 м.Комсомольськ – 1,7

10

Забруднюючі речовини, які визначають високий рівень забруднення атмосферного повітря

пил, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, формальдегід пил, оксид вуглецю, формальдегід, діоксид азоту, бенз(а)пірен пил, оксид вуглецю, сажа, фенол, хлорид водню


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 2.2.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами Протягом 2008 року в атмосферне повітря викинуто 202,239 тис.т забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю), що на 3,515 тис.т, або на 1,7%, менше, ніж у 2007 році. Зменшення пояснюється спадом виробництва протягом четвертого кварталу звітного року. Щільність викидів склала 7,034 т/км2 і 133,2 кг за рік на 1 мешканця області. Передують міста Кременчук і Полтава, на які припадає відповідно 20,3% та 13,4% обсягів викидів в області. Більше половини (54%) всіх викидів в атмосферне повітря області забезпечують пересувні джерела – 108,8 тис.т, з яких левова частка припадає на автотранспорт – за рік викинуто 85,9 тис.т забруднюючих речовин, або 42,5% від усіх зареєстрованих викидів. В містах Полтава і Миргород цей відсоток складає 80 та 87,5 відповідно. Перевищує 70% частка викидів забруднюючих речовин автотранспортом у районах з малою концентрацією промислових підприємств – Пирятинському, Глобинському, Козельщинському. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами по містах та районах області у 2008 р., тонн

Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства мм. Кременчука та Комсомольська. Значно менше викидів по містах Полтава, Лубни і 11


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Миргород. На м. Кременчук припадає 26,5% від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, на Комсомольськ – 10,5%. Згідно із звітними даними за 2008 рік до лідерів потрапили райони, де розташовані об’єкти газотранспортних підприємств – Лохвицький (14,1% обласних викидів), Диканський (8,5%), Решетилівський (8,1%), Зіньківський (7%), Гадяцький (5,1%). Від стаціонарних джерел забруднення, за даними обласного управління статистики, протягом 2008 р. в атмосферне повітря області потрапило 93,447 тис.т забруднюючих речовин (46,2% від загальних викидів), що на 6,8 тис.т, або на 6,8% менше, ніж у 2007 році. У структурі обласних викидів частка метану є найбільшою і складає 38% (в Україні його доля – 20,2%). Щільність викидів від стаціонарних джерел склала 3,25 т/км2 і 61,6 кг за рік на 1 мешканця області, що, відповідно, у 2,3 та в 1,6 рази менше, ніж середні показники в Україні. Діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами у 2008 році викинуто 2199,57 тис.т, що становить 1,45 т за рік на одну особу, щільність викидів – 76,5 т/км2. У структурі викидів в атмосферу переважали газоподібні та рідкі забруднюючи речовини, частка яких – 92,5%, твердих – 7,5 %. У свою чергу, із загального обсягу газоподібних та рідких оксид вуглецю становив 14,739 тис.тонн, сполуки азоту – 13,694 тис.тонн, діоксид та інші сполуки сірки – 5,420 тис.тонн, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 17,135 тис.тонн, метан – 35,4 тис.тонн. Вищою, ніж середня по області, є щільність викидів від стаціонарних джерел у Диканському, Лохвицькому, Решетилівському, Зіньківському районах, де розташовані підприємства видобування та транспортування природного газу та нафти. Табл.2.4. Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис.т. Роки

2000 2005 2006 2007 2008

Викиди в атмосферне повітря, тис.т. Всього у тому числі стаціонарними пересувними джерелами джерелами 151,927 60,399 91,528 161,096 68,415 92,681 190,436 93,127 97,309 205,755 100,2 105,498 202,239 93,4 108,792

Щільність викидів у розрахунку на 1 кв.км, кг 0,0053 0,0056 0,0066 0,0071 0,0070

Обсяги викидів у розрахунку на 1 особу, кг 91,0 103,0 123,0 134,2 133,2

Обсяг викидів на одиницю ВРП

– 8,9 кг/грн 8,59 кг/грн 7,26 кг/грн *

*) - величина валового регіонального продукту за 2008 буде офіційно оприлюднена управлінням статистики у серпні 2009 р.

Інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами області за останні роки, побудовану на даних форми 2ТП (повітря) зведена у розділі 2.2.2.

12


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, тис.т

2.2.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах області Табл.2.5. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис.т 1

Назва населених пунктів Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зінківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький

2000 2

2005 3

2006 4

2007 5

2008 6

0,250 4,614 1,043 0,135 0,817 0,720 0,614 0,410 0,093 0,324 0,521 6,816 0,280 1,889 0,114 1,202 0,286

0,228 3,594 0,966 0,149 3,195 1,499 0,922 0,285 0,033 0,223 1,273 5,748 0,426 2,536 0,426 1,150 0,174

0,569 3,918 0,527 0,209 8,173 3,482 1,092 0,467 0,064 0,766 0,949 14,044 0,471 2,338 0,421 1,264 0,958

0,443 5,044 0,256 0,163 13,028 4,973 0,895 0,465 0,039 1,023 0,747 13,119 0,350 2,148 0,421 1,174 0,896

0,350 4,779 0,298 0,106 7,980 6,572 0,585 0,713 0,026 0,963 0,807 13,179 0,334 1,950 0,384 1,097 0,885 13


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

Пирятинський Полтавський Решетилівській Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький м.Полтава м.Комсомольськ м.Кременчук м. Лубни м. Миргород

2

3

4

5

6

0,746 0,515 0,839 0,243 0,289 0,012 0,155 0,946 2,883 7,125 24,886 1,896 0,357

0,070 0,817 1,252 0,239 0,138 0,025 0,075 0,847 2,353 9,586 28,732 2,007 0,298

0,072 0,914 2,503 0,260 0,504 0,246 0,275 1,580 2,481 9,884 28,879 5,550 0,252

0,207 1,023 5,074 0,227 0,507 0,241 0,263 1,709 2,502 9,855 27,966 5,285 0,249

0,153 0,920 7,557 0,360 0,523 0,289 0,283 1,426 2,134 9,785 24,712 4,084 0,198

Найбільший негативний вплив діяльності підприємств спостерігається у м. Кременчуці, де викинуто 24,713 тис.т забруднюючих речовин, або 26,5% від усіх викидів стаціонарних джерел області. Основним забруднювачем повітря в цьому місті залишається АТ «Укртатнафта» – 73% міських викидів. У м. Комсомольську об’єми викидів забруднюючих речовин становлять 9,785 тис.т (10,5% від усіх викидів стаціонарних джерел області), з яких 26,8% – 2,520 тис.т – у вигляді суспендованих твердих частинок. Найбільшим забруднювачем атмосфери в цьому місті є ВАТ «Полтавський ГЗК» – 96,1% міських викидів. Підприємствами обласного центру впродовж 2008 р. викинуто 2,134 тис.т забруднюючих речовин (2,3% від усіх викидів стаціонарних джерел області). Табл.2.6. Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах(пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн

14

оксид вуглецю 0,861 2,432

діоксид азоту 0,569 2,439

діоксид сірки 0,025 4,219

пил 0,299 1,449

разом 2,134 24,713

оксид вуглецю 1,038 2,774

діоксид азоту 0,664 2,799

діоксид сірки 0,030 3,637

пил 0,357 1,543

разом 2,502 27,966

оксид вуглецю 0,991 1,669

діоксид азоту 0,605 2,854

діоксид сірки 0,030 3,916

пил 0,361

26

1,341

разом

25

2,482

24

28,880

оксид вуглецю

23

0,887

22

1,970

діоксид азоту

21

0,560

20

3,019

діоксид сірки

19

0,029

18

3,173

пил

17

0,365

16

1,662

разом

15

2,354

14

28,732

оксид вуглецю

13

//

12

//

діоксид азоту

11

-//-

діоксид сірки

10

-//-

пил

9

-//-

8

//

7

дані відсутні

6

-//-

5

28,233

4

2008 р. в т.ч.

42,018

3

2007 р. в т.ч.

Полтава

2

2006 р. в т.ч.

Кременчук

1

2005 р. в т.ч.

разом

Населені пункти

2000 р. в т.ч.


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2,405 0,065

0,514

2,919

0,903 0,002

2,719 0,010

0,447

14,739

0,199 93,447

26

0,043

0,079 15,227

25

13,695

0,051 14,065

0,009

0,009 4,864

5,421

0,088 5,978

24

0,063

0,250 100,256

23

6,159

9,786

0,084 14,806

4,084

2,401

0,043

0,521

2,914

22

14,363

0,451

0,911

21

0,009

0,002

2,778

20

5,137

0,011

9,855

19

0,086

5,290

2,393

18

5,646

0,577

2,935

17

0,252

0,499

0,909

16

93,127

0,003

15

0,088

0,013

2,802

9,885

14

13,673

5,550

2,325

13

0,057

0,648

2,983

12

14,164

0,517

0,907 0,004

2,541 0,020

11

0,011

0,299 68,415

10

4,338

-//-//-

9

0,099

-//-//-

8

5,678

-//-//-

2,007

9,587

7

-//-

-//-

-//-

6

-//-

-//-

-//-

5

2,719

//

//

4

151,927

-//-

-//-

3

Миргород

5,134

12,188

2

Разом по області

Лубни

Комсомольськ

1

Табл.2.7. Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по районам та містам області у 2008 р. (тонн) Обсяги викидів, тонн у 2008 р. у 2007 р.

1

Полтавська область м.Полтава м.Комсомольськ м.Кременчук м.Лубни м.Миргород райони Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зіньківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівський Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький

2

3

Збільшення \ Обсяги зменшення викидів у викидів у 2008 р. проти 2007 2008 р. до р.,тонн 2007 р., % 4

5

Викинуто в середньому одним підприємством, тонн 6

93447,021 2134,100 9785,893 24712,974 4084,258 198,580

100256,440 2502,109 9855,375 27966,216 5289,869 249,735

–6809,419 –368,009 –69,482 –3253,242 –1205,611 –51,155

93,2 85,3 99,3 88,4 77,2 79,5

200,961 21,341 444,813 348,070 170,177 9,026

350,448 4779,926 298,360 106,232 7980,297 6572,442 585,419 713,660 26,383 963,308 807,317 13179,351 334,227 1950,941 384,215 1097,273 885,725 153,958 920,677 7557,041 360,341 523,378 289,617 283,850 1426,830

443,431 5044,868 256,186 163,551 13028,638 4973,029 895,696 465,484 39,813 1023,815 747,806 13119,000 350,070 2148,206 367,681 1174,281 896,050 207,391 1023,524 5074,280 227,193 507,836 241,835 263,576 1709,896

–92,983 –264,942 42,174 –57,319 –5048,341 1599,413 –310,277 248,176 –13,430 –60,507 59,511 60,351 –15,843 –197,265 16,534 –77,008 –10,325 –53,433 –102,847 2482,761 133,148 15,542 47,782 20,274 –283,066

79,0 94,7 116,5 65,0 61,3 132,2 65,4 153,3 66,3 94,1 108,0 100,5 95,5 90,8 104,5 93,4 98,8 74,2 90,0 148,9 158,6 103,1 119,8 107,7 83,4

50,064 154,191 24,863 8,853 725,482 469,460 34,436 50,976 8,794 160,551 100,915 527,174 30,384 195,094 32,018 109,727 126,532 11,843 30,689 539,789 72,068 29,077 32,180 47,308 101,916

15


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2.2.3. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля Відповідно до постанови Уряду та вимог Монреальського протоколу залишається на контролі програма припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин. Оновлюється інформаційна база даних щодо холодильних установок, систем кондиціонування повітря та пожежогасіння, які використовують озоноруйнівні речовини. 2.2.4. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки) Табл.2.8. Основні забруднювачів атмосферного повітря № п/п 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Підприємство - забруднювач

Відомча приналежність

2

3

4

5

6

18034,952

21630,687

-3595,735

ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» Лубенське ЛВУМГ, КС «Гребінківська» Лубенське ЛВУМГ, КС «Лубни» Диканське ЛВУМГ, Диканьський р-н Диканське ЛВУМГ, КС Зіньківський р-н Диканське ЛВУМГ, Решетилівський р-н Кременчуцьке ЛВУМГ, КС «Кременчук» Кременчуцьке ЛВУМГ, КС «Машівка» ВАТ «Полтаваобленерго «Кременчуцька ТЕЦ»

9401,676

9390,167

11,509

10084,133

9889,036

195,097

3982,198

5162,386

-1180,188

6316,516

11316,450

-4999,934

2684,588

4343,168

-1658,58

3438,724

4711,006

-1272,282

776,749

719,066

-57,683

699,387

762,700

63,313

ВАТ «Полтаваобленерго»

2478,048

1655,369

822,679

УГМ «Київтрансгаз»

727,016

1279,704

-552,688

1862,626

2051,076

-188,45

ВАТ «Укрнафта» 1332,402

1561,244

-228,842

НАК «Нафтогаз Україна»

1181,892

-75,194

Солохівське ВУПЗГ

12

ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»

13

НГВУ «Полтаванафтогаз», ЦППН, ЦПВП, ПРЦЕО, ПРЦЕіЕ ГПУ «Полтавагазвидобування», УСП Тимофіївка

16

Зменшення/збільшення/+

АТ «Укртатнафта»

11

14

Валовий викид,т 2008 р. 2007 р.

УГМ «Київтрансгаз» УГМ «Київтрансгаз» УГМ «Київтрансгаз» УГМ «Київтрансгаз» УГМ «Київтрансгаз»

1106,698

Причина зменшення/ збільшення 7

падіння виробництва протягом IV кварталу 2008 р.

зростання через збільшення частки мазуту у структурі спалюваного палива падіння виробництва протягом IV кварталу 2008 р.


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

АТ «Укртатнафта»

За даними головного обласного управління статистики викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, що звітувалися за формою 2-ТП (повітря), мали наступний розподіл за видами економічної діяльності: Табл.2.9. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності Обсяги викидів Види економічної діяльності

Кількість підпpиємств, які мали викиди

1

Усі виробничі та технологічні процеси, технологічне устаткування (установки) Eнергетика процеси спалювання в енергетиці та переробній промисловості (стаціонарні джерела) електростанції загального використання системи централізованого теплозабезпечення нафтопереробні підприємства установки для перетворення твердого палива

тис.т

у % до 2007р.

Викинуто в середньому одним підприємством, т

2

3

4

5

465

93,447

93,2

200,961

323

17,478

103,0

54,112

91

5,125

112,1

56,323

4

0,049

2,9

12,135

47

3,427

304,4

72,880

4

0,056

182,6

14,054

2

0,045

87,7

22,476 17


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

видобуток вугілля, нафти/газу, компресори трубопроводів непромислові установки для спалювання установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах установки для спалювання в житлово-комунальному секторі установки для спалювання в сільському та лісовому господарстві і в секторі культивування водяних організмів спалювання в промисловості процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах безконтактні технологічні печі контактні технологічні процеси Виробничі процеси (стаціонарні джерела) технологічні процеси в нафтовій промисловості технологічні процеси в чорній металургії та вугільній промисловості технологічні процеси в кольоровій металургії технологічні процеси у виробництві неорганічних хімічних речовин технологічні процеси у виробництві органічних хімічних речовин технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших секторах холодильні установки Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії видобуток та первинна обробка твердого палива видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого палива видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного палива розподіл рідкого палива (за винятком бензину) розподіл бензину мережі розподілу газу Використання розчинників та інших продуктів нанесення лакофарбового покриття знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання виробництво або обробка хімічних продуктів інші види використання розчинників та супутні види діяльності використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку, перфторвуглецю, гексафториду сірки Обробка та видалення відходів 18

2

3

4

5

36

1,550

92,7

43,064

62

0,312

105,2

5,024

48

0,229

116,6

4,763

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

172

12,041

99,5

70,008

70

1,525

97,2

21,781

14 89

0,281 10,236

120,3 99,4

20,071 115,008

155

27,687

85,9

178,625

32

21,702

81,4

678,190

5

1,855

88,5

370,950

2

0,009

66,9

4,624

3

0,125

76,3

41,716

2

0,016

137,8

8,037

113

3,965

120,9

35,087

12

0,015

76,4

1,231

48

38,971

93,4

811,895

…1

…1

…1

…1

4

1,751

93,1

437,517

6

0,775

95,3

129,142

0,302

141,4

60,351

5 1

1

1

… 14

… 35,921

… 93,2

…1 2565,778

29

0,871

91,2

30,012

19

0,764

91,5

40,233

3

0,049

99,0

16,492

4

0,005

58,5

1,126

5

0,040

92,1

8,034

2

0,012

68,1

5,883

9

1,729

120,3

192,169


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

5

спалювання відходів 4 1,655 …1 413,629 видалення твердих відходів на землі 2 0,008 …1 3,948 обробка інших відходів 4 0,067 105,2 16,777 Сільське і лісове господарство, 43 6,711 96,7 156,069 землекористування та зміна лісової біомаси вирощування сільськогосподарських культур з використанням добрив (за …1 …1 …1 …1 винятком гною) ентеральна (кишкова) 33 4,284 93,7 129,818 ферментація прибирання, збереження та використання гною, а також 9 2,368 105,1 263,093 органічних сполук прибирання, збереження та використання гною, а також азотних …1 …1 …1 …1 сполук 1 У цій та наступних таблицях дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

2.3. Транскордонне забруднення атмосферного повітря На виконання Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднення повітря на великі відстані в Європі (ЕМЕП) держуправлінням у 2008 р. було підготовлено і надіслано до Мінприроди України відповідний звіт про викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин за 2007 р. у Полтавській області. Звіт за 2008 р. буде підготовлено у другому півріччі 2009 р. 2.4. Вплив якості атмосферного повітря на здоров’я людини та біорізноманіття Техногенний тиск на навколишнє природне середовище, на біосферу – рослинний, тваринний світ і на людину, як на біологічний об’єкт, позначається негативними змінами, які стають все помітнішими в останні десятиріччя. Показники захворюваності населення і смертності залежать від великої кількості факторів – соціальних, економічних і, не в останню чергу, екологічних. На стан здоров’я людей впливають всі складові довкілля – і повітря, і вода, і грунти, і біота. Відокремити вплив забрудненого атмосферного повітря з-поміж інших складових не просто. За даними управління охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації рівень захворюваності в області останні роки мав тенденцію до збільшення, що видно з наведеної таблиці Табл.2.10. Захворюваність на 10 тис.осіб Категорія населення Дорослі Підлітки Діти

2003 4972,8 7678,4 11359,8

2004 4485,8 6988,6 11982,2

2005 4900,2 7612,8 12801,0

2006 4445,6 8025,4 13193,1

2007 4687,6 10927,9 13606,7

2008 4734,5 12783,4 10431,3

На фоні незначних коливань показників рівня захворюваності дорослого населення області насторожуючою є тенденція до зростання захворюваності дітей та підлітків – майбутнього нашої держави.

19


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Захворюваність на 10 тис.осіб

У структурі хвороб перше місце традиційно посідають хвороби систем кровообігу, на другому місці – хвороби органів дихання. В останні роки намітилася тенденція до зростання захворюваності на туберкульоз. У структурі смертності провідні місця продовжують займати хвороби системи кровообігу – більше 50%, новоутворення – більше 10%, травми, отруєння та нещасні випадки – до 10%. Поширеність хвороб на 10 тис.осіб у 2008 р.

20


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2.5. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря Протягом 2008 року на підприємствах області виконано певні заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Серед результативних можна відмітити: – ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат щорічно здійснюється закріплювання курних пляжів шламосхвища хімічним та біологічним методами, а також закріплення посівами жита – у 2008 році всього на суму 734 тис. грн. На здійснення аспірації силосів вапняку, бентоніта та вапна витрачено підприємством 273,02 тис.грн. – На ХК «АвтоКрАЗ» у першому кварталі 2008 р. завершено монтаж і наладку реконструйованої вентиляційної системи АУ-14 в СЛЦ від сталеплавильних печей. Витрачено 392,946 тис.т (всього з початку реконструкції – 792,944 тис.грн.) – У ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» установлено 2 стрижневих автомати фірми «Laempe» з виводом з роботи сушил стрижнів, на що витрачено 10,875 млн.грн. коштів підприємства. За даними головного управління статистики в Полтавській області підприємствами області впроваджено 34 повітряохоронних заходи, внаслідок чого зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу склало 2478,061 т. Табл.2.11. Впровадження повітряохоронних заходів у 2008 році Зменшення викидів заб-руднюючих Фактично речовин та виконано парникових газів в з початку атмосферне повітря після виконання впровадження заходу заходу, очікуване, фактичне, тис.грн. у % до 2007р. т т

Кількість заходів

У % до 2007р.

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.

2

3

4

5

Усі повітроохоронні заходи

42

123,5

32658,8

33354,5

Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід на інші види палива, сировини і т.ін.)

11

110,0

31393,7

Будівництво і введення в дію нових газоочисних установок і споруд

2

66,7

Підвищення ефективності існуючих очисних установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт)

11

Ліквідація джерел забруднення Інші заходи

1

6

7

8

1186,598

2478,061

594,0

31349,3

597,951

597,165

998,7

17,3

17,3

0,109

0,109

26,6

84,6

935,6

1675,7

70,793

70,485

61,6

8

266,7

62,8

62,8

134,362

134,362

2322,2

10

200,0

249,4

249,4

383,383

1675,940

707,7

Значним забруднювачем атмосферного повітря залишається автомобільний транспорт, викиди якого складають 42,5% викидів області. З метою попередження та зменшення негативного впливу автотранспорту на навколишнє природне середовище в Україні, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України спільно з Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України двічі на рік організовуються та проводяться в областях посилені заходи «Чисте повітря». 21


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Протягом року в районах області та містах Полтаві, Кременчуці, Комсомольську, Лубнах, Миргороді було організовано та проведено два етапи операції «Чисте повітря». Перевірено 108 підприємств. Проведено заміри на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 6592 одиниць транспортних засобів на підприємствах. Призупинено експлуатацію 33 державних та 95 автомобілів індивідуальних власників. За порушення природоохоронного законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності 182 особи, у тому числі 59 посадових осіб, 114 водіїв індивідуального транспорту та 9 водіїв державного транспорту. Накладено штрафів на загальну суму 9112 грн. Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами необхідним є проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш масовий перехід на газоподібне паливо, виключення реалізації та використання етилованого бензину, обов’язковість використання нейтралізаторів токсичних вихлопів.

22


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

3. ЗМІНА КЛІМАТУ Найбільшу частину парникових газів прямої дії, що викидаються в атмосферу техногенними джерелами, складає двоокис вуглецю. За інформацією Головного обласного управління статистики в Полтавській області, що побудована на даних форми 2-ТП (повітря), протягом 2008 р. підприємствами області викинуто в атмосферу 2,2 млн.т двоокису вуглецю. Із загальної кількості шкідливих викидів 35,5 тис.т (38,0%) належать до парникових газів, зокрема, метан (35,4 тис.т) та оксид азоту (0,1 тис.т). 3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання Скорочення споживання природного газу через заміщення регіональними видами твердого палива та впровадження новітніх енергоефективних технологій спалювання палива та заходів з підвищення енергозбереження визначено як головний пріоритетний напрямок розвитку України. Хоча сьогодні пріоритетність напрямків, пов'язаних з використанням регіональних видів твердого палива, енергозбереженням та енергоефективністю в першу чергу обумовлено економічними факторами, кінцевим результатом їх впровадження буде ефективне скорочення викидів парникових газів. Зменшення споживання викопного палива призводить до скорочення викидів парникових газів. Це відповідає меті Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів - це система організаційно-технічних заходів щодо спостереження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Функціонування системи повинно здійснюватися шляхом планування та проведення суб'єктами господарювання щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, узагальнення та систематизації результатів інвентаризації. Нажаль дотепер відсутні механізми для вжиття достатніх заходів для реєстрації встановленої кількості викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, а також створення національного електронного реєстру викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів. 3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату 23


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Політика адаптації та впровадження заходів скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання на даний час здійснюється в наступних напрямах: розвиток дослідницьких програм; розвиток мереж спостереження; створення сприятливих умов для застосування чистих технологій в галузі електрики, опалення, транспорту.

24


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

4. ВОДНІ РЕСУРСИ Полтавська область розташована у водозбірному басейні річки Дніпро. Площі, зайняті водними об’єктами, складають 148,3 тис.га, або 5,2% території області. Основні водотоки області – річки Дніпро (з Кременчуцьким та Дніпродзержинським водосховищами), Ворскла, Сула, Псел, Удай, Хорол, та малі річки регіону. Загальна їх довжина на території області – 5 тис.км. Сумарний об’єм стоку основних річок, що формується в межах області в середній за водністю рік – 1,94 млрд. м3 за рік. 4.1. Водні ресурси та їх використання Фактичний забір та використання води по області не перевищують встановлені ліміти. У 2008 році з поверхневих і підземних джерел області забрано 270,7 млн.м3 води, що на 107,6 млн.м3 (на 28,4%) менше, ніж у 2007 році. Використання водних ресурсів склало 270,6 млн.м3 проти 292,5 млн.м3 у попередньому році. Обсяги забору і використання зменшилися за рахунок ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» м.Комсомольськ. Це підприємство зменшило використання шахтно-кар’єрних вод на виробничі потреби. Використання води за рік на одного мешканця складає 179 м3, у тому числі на господарсько-питні потреби – 38,5 м3. Табл.4.1. Основні показники використання і відведення води млн. м3

Показники 1 Забрано води з природних водних об'єктів - всього у тому числі для використання Спожито свіжої води ( включаючи морську ) з неї на виробничі потреби побутово-питні потреби зрошення сільськогосподарські потреби ставково-рибне господарство Втрати води при транспортуванні Загальне водовідведення з нього у поверхневі водні об'єкти у тому числі забруднених зворотних вод з них без очищення нормативно очищених нормативно чистих без очистки Обсяг оборотної та послідовно використаної води Частка оборотної та послідовно використаної води, % Потужність очисних споруд

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2 485,0

3 294,7

4 253,5

5 348,3

6 378,3

7 270,7

478,2 274,6 107,8 30,3 65,5

247,8 55,4 79,4 0,6 23,6

9,8 261,4

18,4 237,9

205,7 41,2 65,3 0,1 19,0 80,288 22,2 182,7

290,2 95,8 62,7 0,1 18,8 112,9 24,3 214,7

292,5 102,5 58,5 0,001 18,6 78,76 23,4 209,6

270,6 88,77 56,64 0,00 14,74 110,4 19,97 216,2

217,5

200,5

164,8

196,1

190,1

201,7

6,7 0,3 92,0

25,0 0,0 60,1 60,15 839,2 93,8 151,2

6,4 0,0 64,8 93,6 1071,5 96,3 153,3

5,4 – 65,85 124,8 1086,0 91,9 155,6

6,7 – 55,99 127,3 1098,0 91,5 159,6

6,742 – 54,29 140,6 937,7 91,3 155,7

1474,0 84,2 135,1

Найбільшими споживачами води є підприємства сільського господарства (68,7% всієї використаної води) та комунальне господарство (22,1%). Доля промисловості в загальному водоспоживанні складає 8,9%. Серед галузей промисловості найбільшими споживачами є підприємства харчової промисловості, чорної металургії та промислових будматеріалів. 25


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Втрати води при транспортуванні (19,97 млн.м3 – практично всі у комунальному і побутовому водопостачання) мають місце через зношеність та незадовільний стан мереж водопостачання. За рахунок оборотного та послідовного водопостачання зекономлено 937,7 млн.м3 свіжої води. Табл.4.2. Забір, використання та відведення води млн. м3

Назва водного об’єкту

1 р. Дніпро у тому числі: р. Ворскла р. Псел р. Сула

Забрано води із природних водних об’єктів - всього 2 270,7

Використано води

37,04 18,50 11,71

29,82 16,45 10,23

3 270,6

Водовідведення у поверхневі водні об’єкти всього з них забруднених зворотних вод 4 5 201,7 6,742 22,85 33,35 2,325

0,372 2,451 1,576

4.2. Забруднення поверхневих вод. 4.2.1. Очистка стічних вод та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Об’єм зворотних вод, скинутих у поверхневі водойми, збільшився у 2008 р. на 11,65 млн.м3 (на 5,8 %) у порівнянні з попереднім роком і становив 201,7 млн.м3. Із цієї кількості 3,3% склали забруднені води. Обсяг недостатньо очищених вод (неочищених не було) становив 6,742 млн.м3, нормативно чистих без очистки – 140,6 млн.м3, нормативно очищених на очисних спорудах – 54,3 млн.м3, у тому числі з біологічною очисткою – 52,22 млн.м3 (96,2%), з механічною – 2,072 млн.м3 (3,8%). Маса забруднюючих речовин, скинутих за рік у поверхневі водні об’єкти, становила 48,96 тис.т (32,3 кг на одного мешканця області). Порівнюючи з даними по Україні, можна відмітити, що при загальному водовідведенні води на одного мешканця області в 1,3 рази меншому, скид забруднених стічних вод – у 13,3 разів менший від середнього. 4.2.2. Основні забруднювачі водних об’єктів за галузями економіки. Табл.4.3. Використання та відведення води підприємствами галузей економіки млн. м3 Галузь економіки

1 Електроенергетика Вугільна промисловість Металургійна промисловість чорна металургія кольорова металургія

26

Використано води

З неї на: побутово-питні потреби

виробничі потреби

2 4,684 –

3 0,129 –

4 4,555 –

7,778 0,012

2,622 0,001

5,156 0,011

Відведено зворотних вод у поверхневі водні об’єкти всього у тому з них без числі очищення забруднени х 5 6 7 1,042 0,000 0,000 – – – 5,487 0,000

0,047 –

– –


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 Хімічна та нафтохімічна промисловість Машинобудування та металообробка Нафтогазова промисловість нафтодобувна промисловість нафтопереробна промисловість газова промисловість Житлово-комунальне господарство Сільське господарство Харчова промисловість Транспорт Промисловість будівельних матеріалів Інші галузі Всього

2 1,914

3 0,478

4 1,436

5 –

6 –

7 –

5,197

1,493

3,704

0,864

0,013

0,490 –

0,382 –

0,107 –

– –

– –

– –

0,647 61,82

0,057 49,24

0,59 12,37

– 61,21

– 3,461

– –

176,5 9,57 1,142 0,393

0,079 0,944 0,829 0,146

51,47 8,627 0,313 0,247

125,7 1,01 0,29 5,417

– 0,06 0,29 2,307

– – – –

14,544 270,6

1,644 56,64

12,900 88,77

3,495 201,7

0,626 6,742

– –

Обласне державне комунальне підприємство ВКГ «Полтававодоканал» Супрунівські очисні споруди

27


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

4.3. Якість поверхневих вод. 4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками. р. ДНІПРО Річка Дніпро у вигляді Кременчуцького і Дніпродзержинського водосховищ розташована на півдні області, і лише в районі м. Кременчука вона має статус річки. На території області в неї впадають три річки державного значення - Сула, Псел, Ворскла та декілька малих річок. Площа водного дзеркала Кременчуцького водосховища - 225 тис.га, а Дніпродзержинського - 62 тис.га. Спостереження велись в 6-ти створах. Скиди з очисних споруд м. Кременчука, випуск №3, правий берег КП «Кременчукводоканал» та водоочисної станції с. Власівка, випуск №4 КП «Кременчукводоканал» негативного впливу на стан р, Дніпро не здійснюють, крім як по фосфатах, (випуск №3). Показники якості води р. Дніпро лишаються на рівні 2007 року, в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення, крім фосфатів. Заморних явищ не спостерігалось. р. СУЛА Річка Сула від межі з Сумською областю протікає по території 4-х районів (195 км), впадає в Кременчуцьке водосховище, спостереження велись у 3-х створах. У створі на межі Полтавської і Сумської областей спостерігаються перевищення ГДК для водойм рибогосподарського призначення по фосфатах, залізу та амонію. Нижче м. Лубни в р. Сула скидаються нормативно-чисті води КП «Лубниводоканал» та недостатньо очищені стічні води з очисних споруд КП «ЛубниАква», які негативно впливають на якість води в річці по БСКп, амонію, залізу, та фосфатах. Від кордону з Сумською областю до м. Лубни в р. Сула спостерігається перевищення ГДК по БСКп,, фосфатах та залізу для водойм рибогосподарського призначення. Значних змін якості води р. Сула у порівнянні з 2007 роком не відбулося. Кисневий режим по всій довжині річки – задовільний, заморних явищ не спостерігалось. р. ПСЕЛ Річка Псел протікає від межі з Сумською областю по території 8 районів Полтавської області (334 км) і впадає в Дніпродзержинське водосховище, спостереження велись у 8-ми створах. Показники якості води в створі на межі з Сумською областю - в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення, окрім заліза та фосфатів. Скиди стічних вод з очисних споруд АТ «Надія» ДП «Гадячсир» і Гадяцького ВУЖКГ, КП «Кременчукводоканал» та Кременчуцької ТЕЦ не впливають негативно на якість води річки Псел, крім незначного по залізу. 28


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Якість води річки Псел на території області не погіршується, залишаючись на рівні 2007 року. Кисневий режим річки - в нормі, заморних явищ не спостерігалось. р. ВОРСКЛА Річка Ворскла протікає по території Полтавської області (206 км) від кордону з Сумською областю і впадає в Дніпродзержинське водосховище, має 8 створів спостережень. У створі на межі з Сумською областю показники якості води в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення, крім БСКп , заліза та фосфатів. В р.Ворскла здійснюються скиди недостатньо очищених вод з очисних споруд Котелевської дільниці КП «Полтававодоканал» та нормативно чистих з Супрунівських очисних споруд КП «Полтававодоканал» м. Полтави. Очисні споруди Котелевської дільниці КП «Полтававодоканал» здійснюють негативний вплив на стан річки Ворскла по амонію сольовому. Супрунівські очисні споруди незначний вплив по залізу та фосфатах. В заплаву річки Ворскла здійснюється скид з очисних споруд ЖКК с. Терешки, у порівнянні з 2007 роком у воді зменшилась кількість хлоридів, сульфатів, заліза та органічних забруднювачів. У гирлі річки показники якості води в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення, крім фосфатів та заліза. Якість води річки Ворскла на території області не погіршується, крім вмісту фосфатів, залишаючись на рівні 2007 року. Кисневий режим річки - в нормі, заморних явищ протягом року не спостерігалось. р. УДАЙ Річка Удай є правою притокою р. Сула. Протікаючи по території Полтавської області від кордону з Чернігівською областю і до гирла (129 км), вона впадає в р. Сулу на території Лубенського району (с. Березоточа). Спостереження ведуться на 6- ти створах. У створі на кордоні з Чернігівською областю показники якості води перевищують ГДК для водойм рибогосподарського призначення по вмісту органічних забруднювачів, амонію, заліза та фосфатів. На стан річки Удай негативно впливає скид недостатньо очищених вод з Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд по завислих речовинах, органічних забруднювачах, фосфатах, залізу та амонію та скид з ПП «Хазар-2007» по амонію сольовому та фосфатах. У гирлі річки показники якості води в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення, крім фосфатів, БСК та заліза. Якість води річки Удай на території області не погіршується, крім незначного зростання вмісту заліза та фосфатів, залишаючись на рівні 2007 року з незначними коливаннями. Кисневий режим річки - в нормі, заморних явищ протягом року не спостерігалось. р. КОЛОМАК 29


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Річка Коломак є лівою притокою р. Ворскли, в яку вона впадає в межах м. Полтави. Вона протікає від кордону з Харківською областю по території двох районів Полтавської області. Довжина річки на території області становить 60 км, має 4 створи спостережень. Скиди стічних вод м.Полтави із Затуринських очисних споруд КП «Полтававодоканал» та ВАТ «Тепловозоремонтний завод» не здійснюють негативного впливу на якість води у річці, крім незначного по завислих речовинах, фосфатах та залізу. В цілому показники якості води річки Коломак на території області не перевищують ГДК для водойм рибогосподарського призначення, крім БСКп, заліза, фосфатів і залишаються на рівні минулого 2007року. Кисневий режим – задовільний, заморних явищ не відбувалось. р. ХОРОЛ Річка Хорол є найбільшою притокою р. Псел. Вона протікає по території Полтавської області від кордону з Сумською областю по 4-х районах. Довжина річки на території області становить 252 км. На річці встановлено 7 створів спостережень. Стан річки в створі на межі з Сумською областю задовільний, але спостерігаються перевищення нормативів ГДК для водойм рибогосподарського призначення по фосфатах, незначне – по залізу та БСКп. Скид недостатньо очищених стічних вод м. Миргорода з очисних споруд ОКВПВКГ «Миргородводоканал» здійснює негативний вплив на якість води р. Хорол по завислих речовинах, амонію, сухому залишку, залізу та фосфатах. Стічні води ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та умовно чисті без очистки стічні води Вишняківського спиртзаводу здійснюють незначний вплив на якість води в річці Хорол по сухому залишку, фосфатах та залізу. Якість води річки Хорол на території області суттєво не погіршується, спостерігається незначне зростання вмісту сухого залишку, органічних забруднювачів, заліза та фосфатів, залишаючись, в цілому на рівні 2007 року з незначними коливаннями. Кисневий режим річки - в нормі, заморних явищ протягом року не спостерігалось. 4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів На базі Української медичної стоматологічної академії активно розробляється наукова тема «Еколого-гігієнична оцінка даних моніторингу забруднення поверхневих вод Дніпровського басейну в середній течії з використанням в якості біологічних індикаторів гідробіонтів зоопланктону». Робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання щодо гігієнічної оцінки комплексного впливу ступеню забруднення поверхневих вод на видовий склад певних груп зоопланктону Дніпровського басейну в середній течії. Встановлені закономірності взаємозв’язку між видовим складом зоопланктону та ступенем забрудненості поверхневих вод на основі даних фізикохімічного аналізу стану водойм, які можуть бути використані для комплексної оцінки стану забруднення водного середовища токсичними речовинами. 30


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію На бактеріологічні показники досліджено 10183 зразки води із централізованих джерел водопостачання, при цьому не відповідало санітарногігієнічним нормативам 226 зразків, що становить 2,3 % ( у 2007 році - 2,03%) Несприятливою в епідемічному відношенні залишається ситуація з мікробною забрудненістю питної води в Гребінківському районі - 18,2% не відповідає стандарту по бактеріальним показникам, Кременчуцькому - 9,2%, Шишацькому 4,9%, Зіньківському - 4%, Пирятинському - 3,8%, Карлівському - 3,7%. Якість питної води, що використовується населенням з джерел децентралізованого водопостачання не відповідає вимогам санітарних правил. Так із джерел децентралізованого водопостачання санепідслужбою було досліджено 1456 зразків води на санітарно-хімічні показники, не відповідало санітарногігієнічним показникам 554 зразки, що становить 38% (у 2007 році - 46,7%). На бактеріологічні показники досліджено 1477 зразків води, не відповідало нормам 9,7% (у 2007 році - 11,7%). Табл.4.4. Бактеріологічна забрудненість питної води джерел водопостачання за даними облСЕС, кількість проб, що не відповідали стандартам, % № з/п Джерела централізованого 1 водопостачання (всі) 1.1 комунальні водопроводи 1.2 відомчі водопроводи 1.3 сільські водопроводи Колодязі громадського 2 користування

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

4,0

3,7

3,2

3,0

2,7

2,3

2,0

2,3

2,8 4,9 5,9

2,8 5,0 4,8

2,1 5,8 4,3

2,1 4,8 3,9

1,9 3,1 3,9

1,2 2,5 3,5

1,6 1,6 2,7

1,6 1,8 3,2

22,3

18,8

31,2

16,0

16,6

13,8

11,7

9,7

Бактеріологічна забрудненість питної води джерел водопостачання за даними облСЕС, кількість проб, що не відповідали стандартам, %

31


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

4.3.4 Радіаційний стан поверхневих вод Радіологічний контроль стану поверхневих вод в області здійснює Полтавське регіональне управління водних ресурсів Держводгоспу України. Здійснювалися дослідження р.Дніпро на Власівському водозаборі м.Кременчука, водозаборі м.Комсомольська та водозаборі ВАТ «Полтаварибгосп», с.Святилівка Глобинського району. У відповідності з постановою Головного санітарного лікаря України від 05.11.1997 № 61 допустима концентрація радіо цезію і стронцію-90 у питній воді становить 2,0 Бк/дм3 (54,0 пKu/дм3) Результати аналізів на визначення стронцію-90 та цезію-137 засвідчують, що вміст контрольованих радіонуклідів у воді вказаних створів знаходився значно нижче встановлених критеріїв для питного водопостачання. 4.5. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення. Господарсько-питне водопостачання Полтавської області здійснюється з підземних водозаборів, за виключенням мм. Комсомольська, Кременчука та Кременчуцького району, які забезпечуються, більшою частиною, з поверхневих водойм (Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища). Централізованим водопостачанням забезпечено половину населення області. Станом на 01.01.2009 року в області знаходиться 645 централізованих водопроводів, в т.ч. 48 комунальних, 91 відомчих, 506 сільських і 1162 джерел децентралізованого водопостачання (колодязі громадського користування). В 2008 році санепідслужбою області проведено 6732 досліджень води централізованих джерел водопостачання на санітарно-хімічні показники. Не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 1269 зразків води, що становить 18,8 % (в 2007 році відхилень було 14,6%). Найбільша кількість відхилень проб води за санітарно-хімічними показниками спостерігається в районах Полтавському - 64%, Лубенському - 61%, Миргородському -60%, Глобинському - 45,7%, Кременчуцькому - 39,4%, Карлівському - 33,5 %, Машівському - 32,9%, Пирятинському 24,8%, Н.Санжарському - 24,4%, при середньому показнику по області 19%. Проблемним залишається в області питання забезпечення окремих регіонів доброякісною питною водою, де в даний час населення споживає воду з підвищеним вмістом хімічних речовин (фтор, залізо , хлориди, сульфати). Перш за все це стосується таких населених пунктів як В.Багачка, Карлівка, Миргород, Машівка, Н.Санжари, Гребінка. Населення Машівського, Миргородського, В.Багачанського та Карлівського районів використовує недоброякісну питну воду з вмістом фтору в 1,5-2 рази вище нормативного рівня. Якість питної води, що використовується населенням з джерел децентралізованого водопостачання не відповідає вимогам санітарних правил. Так, із джерел децентралізованого водопостачання санепідслужбою було досліджено 1456 зразків води на санітарно-хімічні показники, не відповідало санітарногігієнічним показникам 554 зразки, що становить 38% (у 2007 році - 46,7%). На 32


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

бактеріологічні показники досліджено 1477 зразків води, не відповідало нормам 9,7% (у 2007 році - 11,7%). Кількість випадків гострих отруєнь нітратами серед дітей перших місяців життя, які перебувають на штучному вигодуванні, за даними санепідслужби, зареєстровано в 2008 році 10 випадків гострих отруєнь нітратами, в 2007 році - 12. Отруєння спричинила висока концентрація нітратів у воді шахтних колодязів, що перевищує нормативний показник у 4-15 разів. Ці дані свідчать про високий рівень нітратного забруднення колодязної води нашого регіону. Табл.4.5. Питома вага проб питної води з джерел централізованого водопостачання, які не відповідали нормативам по хімічних показниках за даними облСЕС, % № з/п 1 1.1 1.2 1.3 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Джерела централізованого водопостачання (всі) комунальні водопроводи відомчі водопроводи сільські водопроводи Колодязі громадського користування

8,8

10,7

8,0

7,2

7,3

15,3

11,6

14,6

18,8

6,1 9,1 13,8

7,6 14,4 14,5

6,2 9,4 10,9

5,05 8,6 10,9

5,7 8,6 10,0

15,4 6,85 17,9

8,7 11,8 16,6

12,3 15,3 17,2

15,6 18,0 22,7

51,6

42,5

38,8

46,9

49,7

46,7

38,0

Питома вага проб питної води з джерел водопостачання, які не відповідали нормативам по хімічних показниках за даними облСЕС, %

4.6. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів На виконання Національної програми оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води прийняте розпорядження голови облдержадміністрації від 01.07.97р. №245 «Заходи по реалізації в області в 19972000 роках і на період до 2010 року Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води», відповідно до якого було передбачене будівництво (реконструкція) систем водопостачання та 33


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

каналізації в містах і селищах області на період до 2000 року. Вказані заходи частково виконані, а решта втратили свою актуальність. На даний час фінансування Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра по об’єктах комунального господарства не передбачається ні з державного ні з обласного бюджету. Роботи по будівництву і реконструкції систем водопостачання та каналізації в населених пунктах виконувались за рахунок субвенцій з державного бюджету та бюджетних програм, а також коштів обласного екологічного фонду та власних коштів підприємств. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища протягом 2008 р. на водоохоронні заходи направлено 4760,713 тис.грн., або 61,5% обсягів фонду (основний та додатковий Переліки фінансування природоохоронних заходів). Кошти були спрямовані: Заплановано на 2008 рік Відновлення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок всього:

2150,000

Профінансовано станом на 01.01.09 р 2071,541

Зменшення забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств і комунально- побутовими стічними водами всього:

2744,77

2689,172

34


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 5.1. Збереження біорізноманіття та формування екомережі Табл.5.1. Площі земельних угідь – складових національної екомережі за роками, тис.га Категорії землекористування Землі природного призначення Сіножаті та пасовища Землі водного господарства (рибні ставки) Землі водного фонду у т.ч. площа рибних ставків Землі оздоровчого призначення Землі рекреаційного призначення Землі історико-культурного призначення Ліси

2000*

2005 116,541 346,567

2006 116,541 346,567

2007 116,541 356,571

2008 119,496 365,474

0,075

0,075

0,075

0,075

234,191 19,689 0,611 0,646

234,191 19,689 0,611 0,646

234,102 19,793 0,572 0,820

234,006 19,887 0,565 0,925

1,263

1,263

1,268

1,278

259,255

271,974

272,869

262,698

*- дані за 2000 рік відсутні

5.1.1. Стан природних складових довкілля. Різноманіття ландшафтів, рослинного і тваринного світу Полтавської області обумовлені, насамперед, природними факторами — історичними, кліматичними, геоморфологічними. В останні ж роки одними із провідних є антропогенні фактори, які пов’язують як з характером, тривалістю, так і з інтенсивністю господарської діяльності людини. Рослинний світ області багатий і різноманітний і складається з лісостепів, степів, луків, заплавних і соснових лісів, дібров, прибережно–водних і водних фітоценозів. Сучасний рослинний покрив регіону має трансформований характер. Напівприродні ценози збереглися переважно у заплаві річок, іноді – на їх терасах, хоча останнім часом також зазнали значних змін. Зональні типи рослинності — широколистяні ліси та лучні степи — займають незначні площі. Ліси трапляються переважно на терасах річкових долин. Їх поширенню, крім антропогенного впливу, заважає засолення ґрунтів, яке є характерним для області. Однак ліси є однією з найважливіших складових природного багатства області та її природно-ресурсного потенціалу. Ліси та інші лісовкриті площі Полтавщини займають 279,6 тис.га (9,7% площі області), лісові землі – 266,6 тис.га (9,2%), з них вкрито лісовою рослинністю 253,8 тис.га (8,8%). Оптимальна ж лісистість для лісостепової зони – 18%. Щоб досягти цього, необхідно продовжувати максимальне освоєння земель, непридатних для ведення сільського господарства. Степова рослинність займає схили балок і річкових долин, нерозорані кургани, подекуди смуги на межах агроценозів. Лучні степи області характеризуються найбільшою флористичною різноманітністю, незважаючи на найменші площі, зайняті їх ценозами. 35


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Полтавщина є одним із регіонів України з великим різноманіттям тваринного світу, який заслуговує на серйозне ставлення до нього. За мисливськими господарствами області закріплено більше 82 % від території області. Кількість основних видів мисливської фауни в останні роки достатньо стабільна. Фауністичний список Полтавської області представлений: 66 видами ссавців; 307 видами птахів, 150 видів з яких постійно гніздяться; 10 видами земноводних та 11 видами плазунів; 38 видами риб та великим різновидом комах. Серед загальної кількості видів найбільш вразливими є степові зооценози, з них більше половини (53,6 %) потребують особливої охорони. На території області нараховується 397 видів наземних хребетних. Проте статус багатьох із них викликає тривогу і потребує невідкладних охоронних заходів — 156 видів, тобто біля 40 % від усієї кількості видів уже зникли з території Полтавщини, або їх чисельність знаходиться на загрозливо низькому рівні. Серед цих видів виявлено 15, що потребують особливої охорони в області: 4 види (видра, орлан-білохвіст, могильник, деркач) занесені до Європейського Червоного списку, а 11 видів (борсук, горностай, тхір степовий, тушканчик великий, чапля жовта, журавель сірий, орел-карлик, кулик-сорока, гадюка степова, мідянка) — до Червоної книги України. Таким чином, в умовах розвитку господарської діяльності людини усе це різноманіття потребує постійної уваги та дбайливої охорони. 5.1.2 Вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біорізноманіття, а також заходи, щодо їх зменшення Табл.5.2. Складові структурних елементів екологічної мережі

1768,709

14

Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві

13

15

16

365,474

12

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом Пасовища, сіножаті

Землі під консервацією

11

12,767

Рекреаційні території

10

0,925

9

Курортні та лікувальнооздоровчі території

8

0,565

7

Ліси та інші лісовкриті площі

892,2

6

279,620

2875,1

Землі водного фонду

Полтавська область

5

148,336

1

Водоохоронні зони, винесені в натуру

4

148282,862

3

Відкриті заболочені землі

2

85,670

1

Складові елементи екомережі, тис. га

Водно-болотні угіддя

Загальна площа екомережі, тис. га

148,3

Загальна площа, тис. га

Об’єкти ПЗФ

Одиниці адміністративнотериторіального устрою

119,495

№ з/п

Першочерговими заходами щодо збереження біорізноманіття та формування екомережі є: - оптимізація природно-заповідної мережі Полтавської області; - розбудова регіональної екомережі; - реалізація завдань безперервної екологічної освіти та виховання в полтавському регіоні. 36


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Для виконання цих завдань необхідно інвентаризувати біорізноманітність існуючих природно-заповідних об’єктів Полтавської області, запроектувати нові природно-заповідні об’єкти, насамперед, у районах із низьким відсотком заповідності, в цілому оптимізувати регіональну природно-заповідну мережу області відповідно концепції розбудови регіональної екомережі, проведення широкої еколого-просвітницької та природоохоронної роботи з усіма групами населення. 5.1.3. 3аходи, щодо удосконалення екомержі в державі Збільшення площі екомережі в Полтавському регіоні планується за рахунок створення національних природних парків «Нижньоворсклянський», «Кременчуцькі плавні», «Пирятинський» та «Диканський». У 2008р. підготовлено запит на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища виконання науково-дослідних робіт за темою: «Розробка проекту екологічної мережі Полтавської області: Частина 3. «Обстеження Псільського екокоридору, визначення існуючих та перспективних природних ядер та буферної зони (2008 р.): Комплексна характеристика біорізноманітності природних ядер Псільсьского регіонального та Хорольського місцевого екологічних коридорів» та виконано науково-дослідні проекти: 1. «Розробка проекту екологічної мережі Полтавської області: Ч.3. Обстеження Псільського екокоридору, визначення існуючих та перспективних природних ядер та буферної зони (2008 р.): Комплексна характеристика біорізноманітності природних ядер Псільсьского регіонального та Хорольського місцевого екологічних коридорів»; 2. Розробка «Проекту створення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (другий етап)» – проведення науково-дослідних робіт, визначення і обгрунтування меж проектованого парку, виготовлення картографічних матеріалів, погодження меж парку із землевласниками та землекористувачами. 1.4. Організаційне забезпечення виконання Програми, у т. ч. діяльність клординаційної ради у 2008 році. Також в області, протягом року проведені науково-дослідні роботи з метою забезпечення формування екомережі, та обсягів їх фінансування з місцевих джерел: 1. «Розробка проекту екологічної мережі Полтавської області: Ч.3. Обстеження Псільського екокоридору, визначення існуючих та перспективних природних ядер та буферної зони (2007 р.): Оцінка біологічного різноманіття існуючих та проектованих заповідних територій Псільського екокоридору і його буферної зони (басейни річок Псел та Хорол в межах Гадяцького району, обгрунтування Гадяцького та Хорольського біоцентру)» (Полтавська обласна організація УкрТОП, відп. Стецюк Н.О.). 2. Розробка «Проекту створення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (перший етап)» – проведення науково-дослідних робіт, визначення і обгрунтування меж проектованого парку (Наукова 37


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

3.

4. 5.

6.

лабораторія біоекологічного моніторингу РЛП «Нижньоворсклянський», відп. Попельнюх В.В., Стецюк Н.О.). Проведення робіт із створення державного кадастру об’єктів та територій природно-заповідного фонду у Полтавській області (наукова група викладачів Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка під кер. Стецюк Н.О. у складі розширеної наукової групи Сумського аграрного університету). «Проведення комплексних наукових досліджень на території РЛП «Диканський» (відп. Стецюк Н.О.). «Підготовка наукового обґрунтування доцільності створення національного природного парку «Диканський» (науковці Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у складі розширеної наукової групи Українського товариства охорони птахів, м. Київ, відп. Стецюк Н.О.). «Інвентаризація біорізноманітності на території об’єктів ПЗФ Кобеляцького району та визначення перспективних для заповідання територій (на запит Кобеляцької районної ради, науковці Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, відп. Стецюк Н.О.). 5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу

Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів полягає в забезпеченні додержання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог лісового законодавства. В області діє Обласна цільова програма комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини до 2015 року», затверджена рішенням Полтавської обласної ради від 29 червня 2004 року. У 2008 році лісокористувачами області створено 2276 га лісів, у тому числі Держкомлісгоспом 2105 га, Мінагрополітики – 152 га, Міноборони – 19 га. Табл.5.3. Перелік видів судинних рослин, водоростей, грибів та лишайників яким загрожує небезпека Назва виду 1

Кількість видів* 2

2000* 3

Види, яким загрожує небезпека 2005* 2006* 2007* 4 5 6

Судинні рослини Гриби Водорості Лишайники Разом: * - дані відсутні

2008 7 236 29 – 8 273

5.2.1. Лісові ресурси Ліси Полтавщини є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції, 38


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку та охороні. Табл.5.4. Землі лісогосподарського призначення № з/п

Одиниця виміру 3 га

Кількість

Примітка

4 279,6

5

2366,469

державні сільськогоспо дарські підприємства

1 1.

2 Загальна площа земель лісогосподарського призначення у тому числі:

1.1

площа земель лісогосподарського призначення державних лісогосподарських підприємств

га

1.2

площа земель лісогосподарського призначення комунальних* лісогосподарських підприємств площа земель лісогосподарського призначення, що не надана у користування Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою рослинністю Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі регіону)

га

1.3 2. 3.

га

44922

га

253776,475

%

8,8

Примітка. Для поняття «Землі лісогосподарського призначення” використано дані з графи форми 6-зем “Ліси та інші лісовкриті площі» * на території Полтавській обл. комунальні лісогосподарські підприємства відсутні

Протягом останніх років порідний склад лісів майже не змінився, тому що, в основному, лісовідновлення та лісорозведення на ділянках, що вийшли з лісовідновних рубок, згарищ, проводиться породами, які зростали тут раніше. Хвойні насадження займають 63,5% площ, твердолистяні 26,9%, м’яколистяні – 7,6%. Молодняки складають 50% лісонасаджень, 48% – ліси середнього віку, близько 2% – стиглі і перестиглі. Незадовільними залишаються обсяги посадки лісонасаджень в смугах відводу автодоріг в області, на великій кількості автошляхів вони відсутні. Окремі ділянки автодоріг потребують знесення дерев, які пошкоджені омелою, та негайної їх заміни (зокрема в Диканському, Зіньківському, Гадяцькому, Полтавському, Оржицькому районах). Ліси Полтавщини характеризуються середньою продуктивністю, загальний запас лісонасаджень області становить 42,7 млн.м3. Табл.5.5. Динаміка лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень, га Лісовідновлення, лісорозведення на землях лісового фонду Створення захисних лісонасаджень на непридатних для с/г землях Створення полезахисних лісових смуг

2000 626 164 –

2005 1971 95 –

2006 2151 38 –

2007 2343,8 89 –

2008 2276 103 –

Лісовідновлення відбувається переважно завдяки створенню лісових культур. У 2008 р. посаджено 859 га лісових культур, посіяно – 107 га.

39


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Лісовідновлення, га

Природне поновлення лісів, га

Природне поновлення лісових насаджень на території Полтавської області у 2008 році склало 409 га. Загальна динаміка природного поновлення за останні роки є позитивною. Лісорозведення включає посадку та посів лісу. Протягом 2008 року постійними лісокористувачами та власниками лісів, а саме, організаціями Держкомлісгоспу, Мінагрополітики та Міноборони було посаджено 1074 га лісу і посіяно 240 га. За останні роки значно збільшився відсоток лісорозведення.

Лісорозведення організаціями Держкомлісгоспу, Мінагрополітики та Міноборони, га

Створення захисних насаджень, га

Створення захисних насаджень проводиться на землях, непридатних для сільського господарства. У 2008 році таким чином було посаджено 103 га лісу.

40


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Табл.5.6. Загибель лісових насаджень від пожеж

Район

Кількість випадків

1 2 3 1 Полтавська обл.* * - інформація станом на 20.07.2009 відсутня

Пройдено пожежами , га Площа на 1 випадок, га Лісові землі Нелісові в т.ч. землі всього верховими 4 5 6 173,1

Завдані збитки, тис. грн.

Звітний рік, га

Попередній рік, га

7 173,1

8 42/0,156

всього

в т.ч. побічні **

9

10

З метою попередження лісових пожеж в області проводяться наступні заходи: - розробляються спільні з підрозділами МНС, пожежною лісовою охороною, екоінспекцією плани протипожежних заходів; - прийнято розпорядження голови облдержадміністрації № 103 від 05.04.06 «Про заходи щодо запобігання виникненню лісових пожеж та дотримання вимог правил пожежної безпеки в лісах області на 2006 – 2010 роки»; - створюються протипожежні розриви; - проектуються мінералізовані смуги. Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах земельних ділянок лісового фонду, наданих для цього у користування. Табл.5.7. Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення у 2008 році

Регіон

1 Полтавська обл.

Затверджена розрахункова лісосіка, тис. м3 2 92,5

Фактич но зрубано разом, га/тис. м3

3 90,3

Зрубано по господарствах твердолистяні м’яколистяні розра фак.розфак.хунтично рахунтично кова зрукова зрубано лісосі бано, лісосі, ка, га/тис. ка, га/тис. тис. м3 тис. м3 м3 3 м 5 6 7 8 9 19,7 24,0 23,9 48,7 46,7

хвойні розрафакти хункова чно лісосіка, зрубан тис. м3 о, га/тис. м3 4 19,8

За умови додержання вимог законодавства України лісокористувачі мають право здійснювати такі види спеціального використання лісових ресурсів: - заготівля деревини під час рубок головного користування; - заготівля живиці; - заготівля другорядних лісових матеріалів (пень, луб, кора, деревна зелень, тощо); - побічні лісові користування. 5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів. Заготівля лікарських рослин. Полтавщина багата природними ресурсами цінних видів рослин, у тому числі й лікарських. Однак ресурсний потенціал багатьох видів обмежений. З 41


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

метою раціонального використання, відтворення і збільшення запасів дикорослих лікарських рослин, їх добування суворо лімітується. Проведений аналіз обсягів промислової заготівлі лікарських рослин свідчить, що планові завдання по збору рослин виконуються не в повному обсязі. Серед основних причин протягом останніх років залишається неузгодженість між організаціями, які заготовляють і вирощують рослини, та тими, хто їх закуповує і переробляє, тому перші страждають від нестатку ринків збуту, а другі завозять сировину з інших регіонів. Слід відмітити, що заготівельники згодні працювати лише на умовах довгострокових угод по причині псування сировини на складах, а переробники не в змозі запропонувати гарантій щодо обсягів закупівель та оплати. Актуальною залишається проблема прийому лікарської сировини невеликими партіями у населення. Кожна така партія мусить пройти радіологічний контроль і, якщо для великих обсягів сировини ціни на таке обстеження прийнятні, то для кількох кілограмів трав вони виявляються зависокими. Табл.5.8. Динаміка заготівлі лікарської сировини, т Р ік 1

Вид рослин 2

2000 Квіти: безсмертник бузина чорна липа серцелиста пижмо звичайне ромашка лікарська фіалка трьохколірна Глід календула лікарська Бруньки: береза Плоди: Шипшина горобина звичайна Листя: кропива дводомна мати-мачуха (підбіл) Трава: грицики звичайні деревій звичайний Звіробій кропива собача материнка звичайна Спориш Череда Чистотіл Чебрець Коріння: Лепеха Кора: крушина ламка 2005 Квіти: безсмертник бузина чорна липа серцелиста пижмо звичайне ромашка лікарська глід криваво-чорний Бруньки: береза сосна лісова Плоди: шипшина Листя: кропива дводомна мати-мачуха (підбіл) Трава: звіробій звичайний фіалка триколірна

42

Обсяги заготівлі вст фак ановлені тично ліміти заготовлено 3 4 2 0.14 2 0.615 2 1.18 10 2.0 1 1 1 1 4 15 9,66 14,0 2 0,227 10 1,6 0,2 10 1,12 15 6,71 10 0,6 1 0,3 0,63 3,035 10 1 5 4,0 1 0,2 0,3 0,2 0,207 0,2 0,04 1 0,336 0,1 0,1 0,17 0,1 0,05 0,4 1,5 0,07 0,2 0,05 1 1,5 1,54 0,1

Р ік 1

Вид рослин 2

Обсяги заготівлі вст фак ановлені тично ліміти заготовлено 3 4

2005 материнка звичайна чистотіл звичайний чебрець конвалія травнева Коріння: аїр Кора: крушина ламка Разом по області 2006 Квіти: безсмертник бузина чорна липа серцелиста пижмо звичайне ромашка лікарська глід криваво-червоний Бруньки: береза сосна лісова Плоди: шипшина Листя: кропива дводомна мати-мачуха (підбіл) Трава: звіробій звичайний фіалка триколірна деревій звичайний кропива собача золототисячник малий материнка звичайна чистотіл звичайний чебрець конвалія травнева Коріння: аїр Кора: крушина ламка Не лімітовані рослини Лопух (корінь) Аронія чорноплідна Хвощ польовий Спориш звичайний Горобина звичайна Разом по області

0,1 1 0,1 0,3 0,5 0,1 10,75 0,2 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,5 0,2 1 1,5 0,1 1 1 0,05 0,1 1 0,1 0,3 0,5 0,1

10,75

0,846 0,05 0,023 0,295 4,513 0,2 0,207 0,04 0,084 0,1 0,05 0,073 0,2 0,004 0,4 0,105 0,25 0,846 0,18 0,023 0,185

0,05 0,2 0,05 0,35 0,186 4,683


1

3

2

деревій звичайний

1 1 0,05

кропива собача золототисячник малий

Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області 1 2 3 4

4 0,486 0,05

2007* 2008*

*- Оскільки у 2007-2008 роках не було затверджено Нормативу використання недеревних ресурсів по областях з уточненням обсягів заготівлі (в тонах сухої ваги), дозволи на заготівлю лікарської сировини не видавалися.

5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України Загальна кількість видів флори на території регіону складає близько 1500 одиниць. Це 33,3 % до загальної чисельності видів України. Усього видів рослин, занесених до Червоної книги України, що зустрічаються на території області 55 од., рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України – 24 од. Табл.5.9. Охорона невиснажливого використання та відтворення дикорослих рослин

Регіон

Усього видів рослин, занесених до Червоної книги України, екз.

Усього рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, од.

1 Полтавська обл.

2 54

3 12

Кількість видів рослин, занесених до Червоної книги України, відтворено на територіях та об’єктах ПЗФ, екз., назва 4 14

Кількість популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України, які зникли , од., назва 5 –

*) - За даними науковців Полтавського державного педагогічного університету

Науковці інформують про наступні види рослин, занесених до Червоної книги України і які відтворено на територіях та об’єктах ПЗФ Полтавській області, а саме – пальчатокорінник м’ясо-червоний, зозулинець болотний, косарики тонкі, рябчик малий, рябчик руський, тюльпан дібровний, коручка морозниковидна, коручка болотна, сон чорніючий, астрагал шерстисто-квітковий, брандушка різнокольорова, шафран сітчастий, сальвінія плаваюча, альдрованда пухирчаста. 5.2.4. Адвентивні види рослин. Стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття Адвентивні види – це випадкові види, що мігрують із одного угруповання чи ареалу в інший. Питаннями фітосанітарної ситуації у науковому відношенні в Полтавському регіоні займаються науковці кафедри загального землеробства і агрохімії ПДАА та кафедри ботаніки ПДПУ. Адвентивними є рослини, які названі вище, які до того ж виявляють інвазійну діяльність. Найбільше дослідженнями охоплені проблеми поширення, біології, екологічної пластичності амброзії полинолистої та розробці шляхів боротьби із нею. Встановлено, що агресивність та масовість цього адвента викликана такими особливостями: 43


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

- висока насіннєва продуктивність (80-100 тис. насінин з однієї рослини); - насіння швидко дозріває (насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати); - до 40 років насіння не втрачає життєздатності в грунті, що обумовлює утворення значного за обсягом банку насіння; - потужна коренева система (до 4 м), що обумовлює конкурентні переваги за основні умови існування; - на утворення 1 т сухої речовини із грунту виноситься 15, 5 кг азоту, 1,5 кг фосфору, 800-1000 кг води; - добре витримує (до 2 тижнів) підйом води, формуючи додаткові коріння; - висока регенеративна здатність, що робить скошування – неефективним методом; - при скошуванні до трьох разів дає нові паростки, які утворюють суцвіття і формують життєве насіння; - має високу пластичність до екологічних факторів. Найбільш поширеними адвентивними рослинами в полтавському регіоні є: амброзія полинолиста, чорнощир нетреболистий, галінсога дрібноквіткова, плоскуха звичайна, злинка канадська, стенактис однорічний, енотера дворічна, портулак городній. Табл.5.10. Співвідношення географо-генетичних груп адвентивних видів флори* Географо-генетичні групи антропофітів 1 Європейська Південноєвропейськоазіатська

Число антропофітів

% від всіх антропофітів

Число кcенофітів

% від всіх кcенофітів

2

3

4

5

Східноєвропейськоазіатська Азіатська Американська Африканська Невизначеного походження * - дані відсутні

5.2.5. Стан зелених насаджень Полтавської області. На виконання Указу Президента України від 06.08.1998 «Про День довкілля» та з метою озеленення території Полтавщини, поліпшення санітарноепідеміологічної ситуації, покращання санітарного стану, в області створено нових лісових насаджень на площі 395 га. В містах і населених пунктах області висаджено 48,61 тис. дерев та 9,135 тис. кущів, створено 21,446 га газонів і квітників, ліквідовано 564 несанкціонованих звалищ, упорядковано 242 сміттєзвалища, очищено від сміття 78,07 км берегів, упорядковано парків, скверів, алей на площі 564,29 га, створено 19 нових парків та скверів на площі 8,35 га.

44


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Табл.5.11. Озеленення населених пунктів, га Заходи

2000

Рік 2006

2005

2007 1937,97 – 1182,1

Створено нових зелених насаджень, га Проведено ландшафтну реконструкцію насаджень, га Проведено догляд за насадженнями, га * - дані за 2000, 2005-2006 відсутні

2008 1416 – 3111,43

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу З метою створення центрів комплексної спрямованості з відтворення основних видів диких тварин у 2008 році, з залученням коштів виділених з фонду охорони навколишнього природного середовища області, в розмірі 80 тис.грн., були побудовані вольєри для напіввільного утримання та розведення диких кабанів в ДП «Диканське ДЛМГ» площею 5 гектарів та напіввільного утримання та розведення оленя плямистого в «Безвіднянському» мисливському господарстві ДП «Гадяцький лісгосп» площею 2 гектара. Табл.5.12. Розселення диких тварин. Розселення диких тварин:

1 По мисливським господарствам Державних підприємств лісового господарства По мисливсько-рибальським господарствам (підприємствам) Полтавської обласної організації УТМР По іншим користувачам мисливських угідь

Олень плямистий, гол. 2 10

Лань, гол.

Кабан, гол.

Фазан, гол.

Качки, гол.

3 -

4 15

5 187

6 193

10

-

-

300

-

-

10

2

-

-

Крім цього у вольєрах користувачів мисливських угідь області у 2008 році утримувались мисливські тварини: Табл.5.13. Утримування мисливських тварин Користувач мисливських угідь

1 ДП «Кременчуцький ЛГ» ДП «Кременчуцький ЛГ» ДП «Кременчуцький ЛГ» ДП «Лубенський ЛГ» ДП «Полтавський ЛГ» ДП «Миргородський ЛГ» ДП «Миргородський ЛГ» ДП «Миргородський ЛГ» ДП «Диканське ДЛМГ» Кобеляцьке ГМРГ Оржицьке ГМРГ МРТ «Попівське» МРТ «Попівське» МРГ «Тахтаївське»

Вид тварин

2 Кабан Кабан Лань Кабан Качки Кабан Кабан Олень плямистий Кабан Кабан Кабан Кабан Лань Кабан

Площа вольєру, га

Чисельність основного поголів’я, голів

Діловий молодняк, голів

Витрати на утримання, грн..

Реалізовано, голів

Отримано коштів, грн..

3 6,2 0,6 0,4 0,5 1,0 1,5 1,0 3,0

4 2 5 2 6 58 3 2 7

5

6 2000 7000

7

8

6000 2800

4

4000

5,0 1,0 0,5 3,0 3,0 1,7

3 6 12 8 10 2

2

900

13 8 6 4 4

3 24 24

3000 2000 12600 550 323 23219

45


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Загальна чисельність видів фауни, що зустрічається на території Полтавської області складає 397 одиниць, що становить 70,6 % до загальної чисельності видів України. До Червоної книги України занесені 69 видів тварин регіону, до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція, CMS) – 113 видів. 5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства в регіоні. Площа мисливських угідь складає 1905,2 тис.га, або 66,3% від території області. Табл.5.14. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (голів) Види мисливських тварин

2000

2005

2006

2007

2008

1

2 7600 103234 364810

3 8430 128546 438958

4 8040 124208 457743

5 8289 122580 459958

6 9188 129939 495986

Копитні Хутрові Пернаті

Перевиконання ліміту добування диких тварин не встановлено. Основні причини невикористання ліцензій – єгерська служба практично в усіх мисливських господарствах без відповідної фахової підготовки, а в системі УТМР, в їх районних організаціях лише кілька мисливствознавців мають вищу освіту. Табл.5.15. Добування основних видів мисливських тварин Рік 1 2005

2006

2007

2008

Види мисливських тварин 2 Олень благородний Олень плямистий Козуля Кабан Олень благородний Олень плямистий Козуля Кабан Лось селект Ондатра Олень благородний Олень плямистий Козуля Кабан Лось Олень благородний Олень плямистий Козуля Кабан Лось

Затверджений ліміт добування, гол. 3 32 16 262 246 26 18 236 250 1 200 23 18 333 281 2 22 20 311 404 4

Видано ліцензій, шт. 4 39 15 276 288 38 18 242 322 1 200 34 18 387 299 2 25 15 323 434 4

Добуто, гол. 5 21 7 231 164 12 14 197 151 1 200 20 9 262 251 2 10 15 291 348 4

Не використано ліцензій, шт. 6

Причини невикористання 7

6 2

5 6

Також недостатня робота спеціально уповноваженого органу в галузі ведення мисливського господарства та полювання щодо собак мисливських порід. Цією роботою в області займається громадська організація УТМР, координацію якої повинно здійснювати обласне управління лісового господарства. 46


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

5.3.2. Стан та ведення рибного господарства в Полтавській області. На даний час ситуація навколо водних живих ресурсів на території Полтавської області досить напружена. Через зменшення державного фінансування зариблення водних живих ресурсів та необгрунтованого збільшення користувачів водних живих ресурсів на Дніпродзержинському водосховищі рибопродуктивність постійно зменшується. Промислові показники Кременчуцького водосховища є найвищими з усього каскаду Дніпровських водосховищ. Загальна промислова рибопродуктивність його 22-25 кг риби на 1 га площі. Для порівняння рибопродуктивності Київського водосховища 5 -8 кг/га, Канівського - 6-7 кг/га. Основною проблемою відтворення рибних запасів Кременчуцького водосховища є незадовільний рівневий режим нерестовищ. Наявність мілководь Сулинської затоки площа яких близько 3,6 тис. га, або 36% від площі всіх нерестовищ Кременчуцького водосховища створює найбільші сприятливі умови для всіх видів нерестуючої риби. Але вже при зниженні рівня води до 1 м площа нерестових мілководь скорочується вдвічі. Ці мілководні ділянки через несприятливий рівневий режим втрачають свою цінність. Табл.5.16. Динаміка вилову риби Рік

Водний об‘єкт

1 2005 2005

2

Дніпродзержинське водосховище Кременчуцьке водосховище Дніпродзержинське водосховище Кременчуцьке водосховище Дніпродзержинське водосховище Кременчуцьке водосховище Дніпродзержинське водосховище Кременчуцьке водосховище

2006 2006 2007 2007 2008 2008

Затверджений ліміт вилов, (т) 3 1248,5 8125,5 782 1351,4 760 1249,7 1288,00 5333,0

Фактичний вилов, (т) 4 620 758,1 585 975,3 530 1194,6 635,199 –

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України До Червоної книги України занесене 69 видів тварин регіону, до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція, CMS) – 113 видів. Табл.5.17. Охорона та відтворення тваринного світу

Регіон

Полтавська обл.

Усього видів тварин, занесених до Червоної книги України, екз.

Кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України, відтворено на територіях та об’єктах ПЗФ, екз., назва

70

6

Кількість популяцій видів тварин, занесених до Червоної книги України, які зникли , од., назва 156

*) - За даними науковців Полтавського державного педагогічного університету

За даними науковців до Червоної книги України занесені 70 видів наземних хребетних Полтавщини. Відтворені на територіях та об’єктах ПЗФ червонокнижні 47


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

види тварин: бобер звичайний, деркач, гадюка степова, орлан-білохвіст, куликсорока, журавель сірий. 156 видів зникли, або їх чисельність знаходиться у загрозливому стані. Табл.5.18. Кількість видів фауни, яким загрожує небезпека Назва виду

Види, яким загрожує небезпека

Кількість видів

1 2 * 156 *- дані станом на 20.07.2009 р. відсутні

2005

2006

2007

2008

3

4

5

6 156

5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними Залишається складною ситуація із захворюванням на сказ. В останні роки застосовуються антирабічні приманки для пероральної вакцинації, які не тільки не ефективні, а взагалі не споживаються хижаками (в поліетиленових упаковках та ін.). Можливо, для зменшення щільності лисиці необхідно застосовувати отруйні приманки, які дешевші і більш ефективні, а не антирабічні. Перед початком полювання 2008 року кожному користувачу мисливських угідь області доведено плани відстрілу лисиці червоної та здачі матеріалу до ветлабораторій для проведення аналізів. При проведенні аналізів в окремих районах області виявлено позитивні проби, але масового захворювання на сказ у мисливських угіддях не встановлено. 5.3.5. Інвазивні чужорідні види, стан та динаміка популяцій, вплив на місцеве біорізноманіття Інвазійні види – це такі, які включаються в угруповання нових, не характерних для них видів. Інвазійні види – це чужорідні для аборигенних угруповань, які часто негативно впливають на екосистеми, виступаючи конкурентами аборигенних видів, змінюючи структуру біогеоценозів. Їх поява (активна у кінці XX століття) має глобальні екологічні, економічні, а інколи й соціальні наслідки. В останні роки загострилась увага науковців до вивчення цих видів, активізувалась увага до комплексних наукових досліджень в галузі біологічних інвазій. У цьому аспекті актуальними є розробки заходів щодо попередження їх проникнення, пом’якшення наслідків негативного впливу на природні види та моніторингу. У полтавському регіоні проводяться дослідження інвазійних видів рослин, зокрема амброзії полинолистої, чорнощиру нетреболистого на кафедрі ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (науковий керівник – доцент, кандидат сільськогосподарських наук Оніпко В.В.) та кафедри загального землеробства і агрохімії Полтавської державної аграрної академії (науковий керівник – доцент, кандидат сільськогосподарських наук Назаренко Галина Іванівна). 48


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні Станом на 01.01.2009 р. природно-заповідний фонд Полтавської області налічує 353 території та об’єктів загальною площею 119494,235 га, що складає 4,16% від загальної площі області, з них 25 об’єктів загальнодержавного значення. На виконання Загальнодержавної програми формування національної екомережі України утворена Координаційна рада з питань формування національної екомережі в Полтавській області. До складу існуючої «Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року» включені розділи щодо формування національної екологічної мережі в області (2.6. – 2.10., 4.2. в-д, 5.4. – 5.6., табл. 7-9, 12-15). Регіональна програма формування екологічної мережі в Полтавській області ще потребує доопрацювання провідними науковцями області. Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка разом з держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області подано до Полтавської обласної ради матеріали щодо аналізу стану виконання регіональної обласної програми, у т. ч. питання екомережі, а також щодо розвитку третього етапу регіональної програми. Табл.5.19. Структура та динаміка природоохоронних об’єктів за роками (загальнодержавного та місцевого значення) Категорія об'єкту ПЗФ 1 Біосферні заповідники Природні заповідники Національні природні парки Заказники Заповідні урочища Пам'ятки природи Ботанічні сади Дендропарки Паркипам'ятки садовопаркового мистецтва

Кількість

Площа, тис. га

Площа територій суворої заповідності 1990 1995 2000 2008 10 11 12 13 – – – –

1990 2 –

1995 3 –

2000 4 –

2008 5 –

1990 6 –

1995 7 –

2000 8 –

2008 9 –

45 10

147 49

155 51

167 47

9,3679 1,6200

41,88709 7,3328

71,1456 7,3735

74,3421 7,0507

2,34 1,62

10,47 7,37

17,64 6,73

17,64 6,73

80

113

114

117

1,65792

1,816225

1,81754

1,833395

1 16

1 17

1 18

1 18

0,089 0,56655

0,089 0,59395

0,089 0,63414

0,089 0,63414

– –

– –

– –

– –

5.4.1. Розвиток природно-заповідного фонду області Протягом 2008 року опрацьовані та направлені відповідні матеріали до Служби заповідної справи Мінприроди України щодо створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Христанівський» загальною площею 1705,2 га на території Лохвицького району. 49


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

За сприянням Пирятинської РДА підготовлені документи по створенню нових природоохоронних об’єктів: комплексних пам’яток природи місцевого значення «Бурти», «Старий шлях», ботанічної пам’ятки природи «Олександрівський дуб», ентомологічного заказника «Гришківка». У вересні 2008 року на сесіях сільських рад Гадяцького району погоджено створення РЛП «Гадяцький» в своїх адміністративних межах. Відповідні рішення прийняті по 12 із 14 сільських рад, в межах яких планується створення парку. По міській та двох сільських радах дане питання буде винесено на чергові сесії. Залишилося не вирішеним питання щодо отримання згоди на включення деяких територій в межі проектованого парку від ДП «Гадяцьке лісове господарство». На виконання Указу Президента України від 01.12.08 № 1129 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» з метою забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історикокультурну, наукову, освітню та естетичну цінність, прискорення формування національної екологічної мережі виконане наступне: По національному природному парку «Диканський» Міністерством охорони навколишнього природного середовища України заплановано у 2009 р. доопрацювати технічне завдання щодо його створення та підготувати наукове обґрунтування разом із планово-картографічними матеріалами.

Регіональний ландшафтний парк «Диканський»

50


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

По Хорольському ботанічному саду загальнодержавного значення прийнято рішення місцевих органів самоврядування, підготовлено планово-картографічні матеріали та проект Указу Президента України про його створення з додатками. В даний час Державною службою заповідної справи Мінприроди України подано пакет документів на розгляд до Кабінету Міністрів України. По національному природному парку «Пирятинський» підготовлено наукове обґрунтування. Проведено погодження матеріалів створення НПП із землекористувачами та органами місцевого самоврядування. Після прийняття рішення обласною радою, пакет документів буде направлено до Мінприроди України. Досить складна ситуація в області із створенням національних природних парків «Нижньосульський» та «Кременчуцькі плавні» через незгоду сільських та селищних рад. В Глобинському районі сесії Святилівської та Бугаївської сільських рад не проводилися у зв’язку з протестом Полтавського міжрайонного природоохоронного прокурора щодо створення Національного природного парку «Нижньосульський». Всі матеріали готові для повторного розгляду на засіданнях сільських рад протягом 2009 року по територіях, які входять до вищезгаданого проектованого національного природного парку. Вирішене питання включення до складу національного природного парку «Кременчуцькі плавні» 763 га земель Потоківської сільської ради (з вилученням земельних ділянок). Не вирішене питання щодо погодження створення НПП в межах Білецьківської, Піщанської та Кам’яно-Потоківської сільських рад. Табл.5.20. Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2009 року/ № п\п

1 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Найменування об’єктів ПЗФ 2 Біосферні заповідники Національні природні парки Дендрологічні парки Регіональні ландшафтні парки Заказники – всього, в т.ч.: ландшафтні лісові ботанічні загальнозоологічні орнітологічні іхтіологічні гідрологічні загальногеологічні Пам’ятки природи – всього, в т.ч.: комплексні ботанічні лісові гідрологічні ентомологічні (замість «джерела») зоологічні геологічні

Об’єкти природно-заповідного фонду Загальнодержавного Місцевого значення Всього значення Кількість Площа Кількість Площа Кількість Площа 3 4 5 6 7 8 1 8,9 1 8,9 3 40225 3 40225 19 39488 148 34854,1 167 74342,1 8 30930,8 45 16777,4 53 47708,2 3 2373,7 3 2373,7 1 640 38 4762,5 39 5402,5 1 785 7 1614,2 8 2399,2 2 589,2 2 101,5 4 690,7 7 6543 51 9209,9 58 15752,9 1

145

116

1688,395

117

1833,395

1 -

145 -

8 96 3

101,72 1538,43 2,4

8 97 3

101,72 1683,43 2,4

-

-

2

14,9

2

14,9

-

-

9

45,85

9

45,85

51


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 7. 8. 9.

2 Ботанічні сади Парки-пам’ятки садовопаркового мистецтва Заповідні урочища РАЗОМ

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

4

442,5

14

191,64

18

634,14

25

40084,4

47 328

7050,7 79409,835

47 353

7050,7 119494,235

Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області, тис.га

5.4.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон Полтавщина надзвичайно багата на природні ресурси та лікувальні чинники. Цьому сприяють географічне положення, геологічна будова та гідрогеологічні умови. В області функціонують 12 курортно-санаторних закладів. Систематично ведуться роботи з модернізації номерного фонду ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», «Миргородкурорт», санаторію ім. М.В. Гоголя (м. Миргород). Будується другий корпус санаторію «Радужний», ремонтуються та розширюють послуги санаторії «Сосновий бір» (Зіньківський район), «Псьол» (Великобагачанський район). Намітились чіткі тенденції до сталого зростання обсягу інвестицій в туристичну галузь області. Зокрема, за 2003-2004 роки залучено близько 18 млн. грн., за 2005-2007 роки – 36 млн. грн. Джерелами фінансування галузі є кошти обласного бюджету згідно з рішеннями обласної ради на виконання заходів Обласної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки (починаючи з 2004 року); залучення інвестицій; кошти підприємств та підприємців. 52


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Місто Миргород є по праву справжньою перлиною санаторне - курортного лікування та відпочинку на Полтавщині, яке завдяки цілющим властивостям миргородського мінерального джерела стало одним із найвідоміших курортом. За недавніх часів місто Миргород мало славу Всесоюзної оздоровниці, сьогодні це один з найвідоміших курортів України, який об’єднує вісім санаторіїв, де в бюветах можна пити мінеральну воду прямо з джерел. Місто розташоване в лісостеповий географічній зоні лівобережної частини Придніпровської низовини. Має м’який, рівний клімат, без різких коливань температури, що сприяє якісному лікуванню і швидкій реабілітації хворих. Знаходячись у центрі України, в екологічно чистій зоні, на мальовничих берегах річки Хорол, потопаючи в зелені беріз і сосен, працюють санаторії, що спеціалізуються на лікуванні захворювань органів травлення і порушення обміну речовин (цукрового діабету) та ще більше 15 показань. У даний час санаторії міста водночас можуть прийняти на лікування та оздоровлення близько чотирьох тисяч пацієнтів, до послуг яких висококваліфіковані лікарі усіх профілів, сучасна лікувально-діагностична апаратура. У 2008 році тут виділено земельні ділянки загальною прощею 25 га та розпочато будівництво ще 4 санаторіїв і пансіонатів, загальна сума інвестицій – 50 млн.грн.

Бювет на території курорту м.Миргорода

53


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

5.4.3. Історико-культурна спадщина Полтавщина має цікаву і неповторну історію. Перші поселення на її території з’являються у пізньопалеолітичну добу – понад 20 тис. років тому. Описуючи столицю могутніх скіфів місто Гелон (Більське городище VІІ – ІІІ ст. до н.е.), «батько» історії Геродот мандрував теренами прадавньої Полтавщини. В часи Київської Русі Полтавщина входила до найбільшого із князівств – Переяславського, а сама Полтава, літописна Лтава (1174 р.), була найпівденнішим форпостом руських земель у боротьбі з кочівниками. В області велика кількість музеїв – державних і громадських («народних»). Загальна чисельність експонатів усіх категорій музеїв становить близько 700 тис. одиниць збереження; 24 пам’ятки архітектури загальнодержавного значення; близько 50 пам’яток археології скіфсько-сарматського часу (VІІ – ІІІ ст. до н.е.), понад 70 пам’яток черняхівської (ІІ – ІV ст.) і роменської культур (VІІІ – Х ст.). Полтавщина – край, щедро обдарований піснями і легендами, край письменників і художників, мислителів і вчених, чиї імена золотом закарбовані в пантеоні слави світових діячів мистецтва і науки. Полтавщина – край із традиціями і культурою, які корінням своїм виходять з сивини тисячоліть. Багату історію краю дбайливо збережено для нащадків. Своїми зібраннями виділяються Полтавський та Кременчуцький краєзнавчі музеї, Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», Державний музейзаповідник українського гончарства в Опішні, Полтавський художній музей. Про значний внесок уродженців Полтавщини у розвиток вітчизняної науки і культури розповідають літературно-меморіальні музеї Г.С.Сковороди у смт.Чорнухи, І.П.Котляревського, Панаса Мирного, В.Г.Короленка у м.Полтава, Олеся Гончара у с.Суха Кобеляцького району, заповідник-музей М.В.Гоголя у с.Гоголеве Шишацького району та літературно-меморіальний музей письменника у славнозвісних Великих Сорочинцях на Миргородщині. Поряд з цими великими культурними надбаннями під охороною держави знаходяться визначні археологічні, архітектурні та історичні пам’ятки, з яких складається культурна спадщина народу. На сьогодні їх налічується понад 4 тис. Найстарішим в області є Полтавський краєзнавчий музей. Понад сто років тому (1891р.) при Полтавській губернській земській управі розпочалась організація музею, основу якого складала колекція ґрунтів і гербарій, зібраний експедицією відомого вченого-грунтознавця В.В.Докучаєва. У 1908 р. споруджено приміщення, яке тепер займає Полтавський краєзнавчий музей. Це один з найбільш оригінальних будинків міста в архітектурному відношенні. Архітектор В.Кричевський та художники С.Васильківський і М.Самокиш творчо використали спадщину української народної архітектури та мистецтва.

54


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Полтавський краєзнавчий музей

У Зіньківському районі працює Державний музей-заповідник українського гончарства в Опішні і єдиний в Україні спеціалізований етномистецький науководослідний, культурно-освітній і навчально-виховний заклад, який постає всеукраїнським центром дослідження, збереження і популяризації гончарської спадщини України. Діяльність музею-заповідника спрямована на відродження, утвердження й плідний розвиток історичних надбань опішнянського гончарства, організацію навчання і практичної роботи талановитої художньої молоді, докорінне поліпшення технології місцевого гончарного виробництва, зміцнення матеріальнотехнічної бази промислу, налагодження мережі збуту гончарних виробів, популяризації мистецтва кераміки та творчості гончарів і малювальниць. Очолює цей музейний заклад доктор історичних наук Олесь Пошивайло. Далеко за межами України відомо про Полтавський художній музей, у фондах якого зібрано полотна як вітчизняних, так і зарубіжних видатних майстрів пензля. Почав діяти він з 1920 р. як відділ краєзнавчого музею і до 1940 р. носив назву Картинної галереї. Із 1940 р. одержав статус самостійного музею. На сьогодні він має більш як дев’ять тисяч творів мистецтва. Основою музейного зібрання стали твори видатного художника-передвижника М.О. Ярошенка, які, згідно із заповітом його дружини, були передані рідному місту. Поповнився музей і за рахунок картин та інших творів мистецтва з колишніх поміщицьких садиб. У далекому 1709 р. на полі під Полтавою відбулася битва, яка стала переломним моментом у довгій і виснажливій Північній війні, яку вели Росія і 55


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Швеція за вихід до Балтійського моря. На полях під Полтавою Карл XII зазнав небувалої поразки, після якої зірка його попередніх перемог закотилась назавжди. Немало пам’ятників увічнили полтавську вікторію. Це – пам’ятник Слави, пам’ятник захисникам фортеці Полтава, пам’ятник шведам від шведів та інші. А в 1950 р. було відкрито музей історії Полтавської битви, де виставлені унікальні експонати: зброя, прапори та штандарти, обмундирування обох воюючих сторін, особисті речі Петра І, картини і чеканка, що зображують Полтавську баталію, макети пам’ятників знаменитої битви та ін. 1 квітня 1984 року в селі Гоголевому Шишацького району до 175-річчя від дня народження геніального письменника Миколи Васильовича Гоголя відкрито заповідник-музей. Земля ця виростила, дала крила таланту письменника, визначила його творчу особистість. М.В.Гоголь – гордість його рідного краю – Полтавщини, яку він завжди носив у своєму серці. Садиба Гоголів-Яновських відтворена за планами, спогадами, листами сучасників, старими фотознімками та кресленнями і малюнками самого письменника. До складу заповідника входить будинок батьків, флігель, альтанка, грот. Невід’ємною частиною ландшафту є парк, сад, ставки.

Пам’ятник М.В. Гоголю в м.Полтава

У Полтаві діє музей авіації та космонавтики, головним завданням якого є увічнення пам’яті та популяризація творчої спадщини видатних учених, конструкторів, організаторів та спеціалістів у галузі ракетобудування, 56


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

повітроплавання, авіації та космонавтики, народженням або життям і діяльністю пов’язаних з Полтавщиною, – О.Д. Засядька, О.М. Кованька, Ю.В. Кондратюка, братів Кас’яненків, В.М. Челомея, Г.Є. Котельникова, Ю.А.Побєдоносцева, М.А. Комарницького та багатьох інших. 5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля Полтавська область – привабливий туристично-рекреаційний регіон, розташований в центральній частині Лівобережної України. Переважна частина області розташована в лісостеповій зоні, вона має м’які кліматичні умови, мережу річок (найбільші – Сула, Псел, Ворскла, Орель), пов’язаних з головною судноплавною артерією України – Дніпром. Природні багатства доповнюють бальнеологічні і грязьові курорти Миргороду, Нових Санжар, Яресьок, Гадяча, В.Багачки та ін.

Гирлова частина річки Ворскла при впадінні в Дніпро. Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський»

В області визначена мережа близько з 140 туристичних та екскурсійних підприємств, туристичних фірм, що мають ліцензії на туристичну діяльність, надають екскурсійні послуги. Розроблено 10 маршрутів зеленого туризму. Основні зусилля спрямовані на реалізацію Обласної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, популяризацію рекреаційного туристичного продукту, участь у фестивалях, виставках, туристичних святах, що пропагують духовну, історичну та культурну спадщину. Для популяризації привабливості Полтавщини, як об’єкту туризму створено Полтавське регіональне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого 57


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

туризму. Полтавщина належить до дивовижних за своєю красою місць України. Чиста незаймана природа на всій території області позитивно впливає на людей. Вікові ліси, чисте повітря, джерельна вода – не перелічити всіх багатств, якими так щедро одарила природа Полтавський край, де можна здобути силу, здоров’я, довголіття. Це розширює можливості для розвитку сільського зеленого туризму. Дитячий туризм активно розвивається під керівництвом обласного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, трьох міських станцій юних туристів, двох клубів спортивного орієнтування і туризму. Розвиток туристичного сектору області надасть можливість залучення додаткових коштів в регіон, що в кінцевому результаті сприятиме покращенню його інфраструктури, створенню нових робочих місць. Подальший розвиток зеленого туризму на Полтавщині доцільно впроваджувати через розбудову районних кластерів зеленого туризму. Перші кроки в цьому напрямку зроблено у Великобагачанському, Котелевському, Диканському, Пирятинському, Шишацькому, Миргородському, Кременчуцькому районах. Значний потенціал розвитку на Полтавщині екотуризму (загальноознайомчі екскурсії у природі даного регіону). На узбережжі Дніпра та річок Псел, Ворскла, Сула ще залишились рідкісні та цікаві види фауни. Крім того, в цій місцевості добре розвинені традиції мисливського та рибальського туризму, відокремлені від заповідних мисливські та рибальські угіддя з потребуючою модернізації та реконструкції для прийому іноземних туристів базою розселення.

58


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ГРУНТИ 6.1. Структура та стан земель 6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь. Із загальної площі Полтавської області 2875,1 тис.га, сільськогосподарські землі складають 2233,4 тис.га, сільськогосподарські угіддя 2175,3 тис.га, або 75,66%, з них орні землі становлять 1768,7 тис.га, або 61,52% від усієї території (77,7% сільськогосподарських угідь). Орні землі представлені, в основному, родючими чорноземами та їх різновидами. Значних змін у структурі та стані використання земель, в порівнянні з попередніми роками, не відбулося. Табл.6.1. Динаміка структури земельного фонду області 2001 рік Основні види земель та угідь

усього, тис. га

1

2 2875,1

Загальна територія

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

% до усього, % до усього, % до усього, % до усього, % до загальної тис. га загальної тис. га загальної тис. га загальної тис. га загальної площі площі площі площі площі території території території території території 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 2875,1 100 2875,1 100 2875,1 100 2875,1 100

у тому числі: 1. Сільськогоспо-дарські угіддя з них:

2185,7

76,0

2180,4

75,8

2178,6

75,8

2177,2

75,7

2175,3

75,7

рілля

1763,4

61,3

1760,2

61,2

1769,5

61,5

1769,4

61,5

1768,7

61,5

перелоги

43

1,5

43,9

1,5

22,9

0,8

12,1

0,4

11,3

0,4

багаторічні насадження

30

1,0

29,7

1,0

29,7

1,0

29,8

1,0

29,8

1,0

сіножаті і пасовища

349,3

12,1

346,6

12,1

356,6

12,4

365,9

12,7

365,5

12,7

2. Ліси і інші лісовкриті площі з них вкриті лісовою рослинністю 3. Забудовані землі

271,8

9,5

275,8

9,6

276,8

9,6

277,8

9,7

279,6

9,7

236,4

8,2

252,1

8,8

252,4

8,8

253,2

8,8

253,8

8,8

106,5

3,7

113,5

3,9

114,4

4,0

114,9

4,0

115,3

4,0

4. Відкриті заболочені землі 5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями) 6. Інші землі

85,9

3,0

85,9

3,0

85,8

3,0

85,7

3,0

85,7

3,0

19,3

0,7

13,0

0,5

12,9

0,4

12,8

0,4

12,8

0,4

57,4

2,0

58,1

2,0

58,2

2,0

58,3

2,0

58,1

2,0

Усього земель (суша)

2726,6

94,8

2726,8

94,8

2726,8

94,8

2726,8

94,8

2726,8

94,8

Території, що покриті поверхневими водами

148,4

5,2

148,3

5,2

148,3

5,2

148,3

5,2

148,3

5,2

Структура земельного фонду Полтавської області

59


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

6.1.2. Деградація земель Однією з проблем області є руйнування берегів Кременчуцького водосховища під дією вітрових хвиль. Протяжність берегів водосховища в межах області становить 155 кілометрів, з яких 52 кілометри піддані водній абразії. Зона берегообвалення захвачує рільні землі, лісозахисні насадження, присадибні ділянки, втрата земель за рік складає від 3 до 4 метрів берегової лінії, а на окремих ділянках – до 7 метрів. Значної шкоди довкіллю завдають зсувні процеси. Загальна площа поширення зсувних процесів складає 63,9 км2, або 0,22% площі області. На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви у м. Полтава, а саме с. Млини, с.Вороніна та серпантин автодороги на Монастирську гору. Залишаються зсувонебезпечними схили у м. Лубни. В зоні потенціального зміщення знаходиться декілька десятків житлових одноповерхових будов. Виявлено 2 ділянки свіжих деформацій зсувних схилів у м. Карлівка, а саме зсув на схилі у машинобудівного заводу, та зсув на лівому борту балки уздовж вулиці Радянська. Активізації екзогенних геологічних процесів протягом 2007 року на території області не виявлено. Регіональною Програмою захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель на території Полтавської області, розробленою у 1995 році Полтавським філіалом Інституту землеустрою УААН, визначено що по області піддаються дії водної ерозії 369 тис.га. сільськогосподарських угідь, вітрової - 380 тис.га, що складає відповідно 18,3 % та 18,8 % від загальної. Процесу ерозії земель області сприяє значна розораність території. Тому вищезазначеною програмою та розпорядженням голови облдержадміністрації від 60


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

21.04.1997 р. № 145 планувалось провести залуження та виведення з інтенсивного використання 125 тис. га рільних земель. Протягом періоду з 1997-2008 рр. залужено та переведено в кормові угіддя 43,4 тис. га рільних земель, 8,7 тис. га залишається у перелогах. Передано під залісення 5,1 тис.га. Протягом 2008 року виведено з інтенсивного обробітку за рахунок деградованих земель - 1,4 тис.га під заліснення. Табл.6.2. Райони, які зазнають ерозії ґрунтів Полтавська область 1 Площа земель, які піддаються деградації, тис. га % до загальної площі території Деградація земель, у тому числі: вітрова ерозія, тис. га Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зіньківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівський Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький водна ерозія, тис. га Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зіньківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівський Семенівський Хорольський

2000 2 749,2

2005 3 749,2

2006 4 749,2

2007 5 749,2

2008 6 749,2

26,1

26,1

26,1

26,1

26,1

379,9 15,0 33,8 8,2 19,9 1,0 10,6 12,3 8,6 3,9 8,7 12,3 29,0 24,9 28,9 23,0 33,9 12,6 45,5 5,4 5,2 2,0 6,5 23,0 2,4 3,4 369,3 15,7 21,7 9,7 2,4 16,8 28,0 15,8 22,0 8,1 6,6 10,1 30,2 16,8 14,3 21,0 16,7 4,1 5,6 19,2 21,2 4,7 7,7

379,9 15,0 33,8 8,2 19,9 1,0 10,6 12,3 8,6 3,9 8,7 12,3 29,0 24,9 28,9 23,0 33,9 12,6 45,5 5,4 5,2 2,0 6,5 23,0 2,4 3,4 369,3 15,7 21,7 9,7 2,4 16,8 28,0 15,8 22,0 8,1 6,6 10,1 30,2 16,8 14,3 21,0 16,7 4,1 5,6 19,2 21,2 4,7 7,7

379,9 15,0 33,8 8,2 19,9 1,0 10,6 12,3 8,6 3,9 8,7 12,3 29,0 24,9 28,9 23,0 33,9 12,6 45,5 5,4 5,2 2,0 6,5 23,0 2,4 3,4 369,3 15,7 21,7 9,7 2,4 16,8 28,0 15,8 22,0 8,1 6,6 10,1 30,2 16,8 14,3 21,0 16,7 4,1 5,6 19,2 21,2 4,7 7,7

379,9 15,0 33,8 8,2 19,9 1,0 10,6 12,3 8,6 3,9 8,7 12,3 29,0 24,9 28,9 23,0 33,9 12,6 45,5 5,4 5,2 2,0 6,5 23,0 2,4 3,4 369,3 15,7 21,7 9,7 2,4 16,8 28,0 15,8 22,0 8,1 6,6 10,1 30,2 16,8 14,3 21,0 16,7 4,1 5,6 19,2 21,2 4,7 7,7

379,9 15,0 33,8 8,2 19,9 1,0 10,6 12,3 8,6 3,9 8,7 12,3 29,0 24,9 28,9 23,0 33,9 12,6 45,5 5,4 5,2 2,0 6,5 23,0 2,4 3,4 369,3 15,7 21,7 9,7 2,4 16,8 28,0 15,8 22,0 8,1 6,6 10,1 30,2 16,8 14,3 21,0 16,7 4,1 5,6 19,2 21,2 4,7 7,7

61


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 Чорнухинський Чутівський Шишацький сукупна ерозія, тис. га підкислення грунтів, тис. га Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зіньківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівський Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький засолення грунтів, тис. га Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зіньківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівський Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький Залуження грунтів, тис. га Зсуви землі, тис. га

2 18,7 18,2 14,0

3 18,7 18,2 14,0

4 18,7 18,2 14,0

5 18,7 18,2 14,0

6 18,7 18,2 14,0

787,867 16,912 42,903 32,211 11,943 26,930 58,813 21,044 42,326 22,442 38,474 24,818 41,641 42,092 40,633 30,595 47,951 23,239 35,351 58,658 22,192 31,43 11,971 33,197 36,127 22,261 207,935 6,590 3,339 10,147 1,751 2,622 3,611 4,076 19,561 20,769 8,324 11,055 6,837 14,981 2,995 16,793 13,020 5,504 3,879 5,935 10,112 21,608 7,798 2,882 1,376 2,370

787,867 16,912 42,903 32,211 11,943 26,930 58,813 21,044 42,326 22,442 38,474 24,818 41,641 42,092 40,633 30,595 47,951 23,239 35,351 58,658 22,192 31,43 11,971 33,197 36,127 22,261 207,935 6,590 3,339 10,147 1,751 2,622 3,611 4,076 19,561 20,769 8,324 11,055 6,837 14,981 2,995 16,793 13,020 5,504 3,879 5,935 10,112 21,608 7,798 2,882 1,376 2,370

787,867 16,912 42,903 32,211 11,943 26,930 58,813 21,044 42,326 22,442 38,474 24,818 41,641 42,092 40,633 30,595 47,951 23,239 35,351 58,658 22,192 31,43 11,971 33,197 36,127 22,261 207,935 6,590 3,339 10,147 1,751 2,622 3,611 4,076 19,561 20,769 8,324 11,055 6,837 14,981 2,995 16,793 13,020 5,504 3,879 5,935 10,112 21,608 7,798 2,882 1,376 2,370

787,867 16,912 42,903 32,211 11,943 26,930 58,813 21,044 42,326 22,442 38,474 24,818 41,641 42,092 40,633 30,595 47,951 23,239 35,351 58,658 22,192 31,43 11,971 33,197 36,127 22,261 207,935 6,590 3,339 10,147 1,751 2,622 3,611 4,076 19,561 20,769 8,324 11,055 6,837 14,981 2,995 16,793 13,020 5,504 3,879 5,935 10,112 21,608 7,798 2,882 1,376 2,370

787,867 16,912 42,903 32,211 11,943 26,930 58,813 21,044 42,326 22,442 38,474 24,818 41,641 42,092 40,633 30,595 47,951 23,239 35,351 58,658 22,192 31,43 11,971 33,197 36,127 22,261 207,935 6,590 3,339 10,147 1,751 2,622 3,611 4,076 19,561 20,769 8,324 11,055 6,837 14,981 2,995 16,793 13,020 5,504 3,879 5,935 10,112 21,608 7,798 2,882 1,376 2,370

7,76

6,39

6,39

6,39

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси Земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. З усіх земель пріоритетність в охороні та використанні мають землі сільськогосподарського призначення, які, на жаль, найбільше піддаються 62


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

антропогенному впливу. За даними спостережень, починаючи з 60-х років минулого століття, в грунтах Полтавщини відбувається нестримне зменшення вмісту гумусу. Серед основних чинників негативного впливу на земельні ресурси сільськогосподарського виробництва є: значна розораність земель і, що найбільш небезпечно, на схилах; порушення і не дотримування сівозмін; застосування важкої техніки; недостатність внесення органічних та мінеральних добрив (на орні землі запасу сільських рад добрива не вносяться взагалі); надмірна насиченість структури посівних площ технічними культурами і, особливо, соняшником, зупинка будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд. Як відомо, розораність земель в Україні є найвищою в Європі. Більше чверті ріллі Європи припадає на Україну, тоді як частка її території менше 6%. В нашій області розорано 61% території, більше, ніж в середньому по Україні (56%). Подібне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування. Співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що склалося, негативно впливає на стійкість агроландшафту. Серед об’єктів промисловості найбільший негативний вплив на стан земельних угідь в області чинять підприємства нафтогазового комплексу при будівництві та експлуатації газонафтових свердловин і трубопровідного транспорту та при пошкодженнях трубопроводів, найчастіше – навмисних, з метою крадіжок газоконденсату. Загрозу для навколишнього середовища складають заборонені до використання, непридатні та змішані агрохімікати, яких накопичено в області 764,5 т. Значної шкоди земельним ресурсам завдають ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», ВАТ «Укртатнафта» (нафтопереробний завод) внаслідок специфіки технології виробництва, з підприємств енергетичного комплексу – Кременчуцька ГЕС, – водами Кременчуцького водосховища інтенсивно розмивається берег на території Кременчуцького і Глобинського районів. Табл.6.3. Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація Землі Порушені, тис.га % до загальної площі області Відпрацьовані, тис.га % до загальної площі області Рекультивовані, тис.га % до загальної площі області

2000 рік 5,733 0,199 0,699 0,024 0,279 0,010

2005 рік 5,956 0,207 0,601 0,021 0,097 0,003

2006 рік 5,989 0,208 0,604 0,021 0,083 0,003

2007 рік 5,842 0,203 0,546 0,019 0,348 0,012

2008 рік 5,972 0,208 0,529 0,018 0,195 0,007

6.3. Охорона земель Завданням охорони земель є забезпечення збереження та відновлення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей землі. 63


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Протягом 2008 року проведено консервацію 17,7 тис.га земель, потребують консервації ще 63,92 тис.га. Табл.6.4. Заходи з охорони земель та відновлення родючості грунтів Одиниця виміру

Заходи

1 Розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території Повне закріплення в натурі (на місцевості) контурних меж полів і робочих ділянок Створення захисних лісових насаджень Створення полезахисних лісових смуг Будівництво земляних валів (валирівчаки, вали-тераси, вали-дороги)

Обсяги вжитих заходів за роками 2005 2006 2007 2008 5 6 7 8

2003 3

2004 4

кількість господарств тис. га

87 12,61

кількість господарств тис. га

тис.га

1,657

1,673

1,791

1,884

0,8

тис.га

1,065

км

шт

шт га

км

0,945

0,737

0,659

1,6

2

Будівництво водоскидних споруд, лотків, перепадів, загат та ін Створення протиерозійних ставків мулонакопичувачів Берегоукріплення для захисту сільгоспугідь

.

На замовлення Полтавського обласного головного управління земельних ресурсів, у 2000 році розроблений проект по берегоукріпленню лівого берега Кременчуцького водосховища на території Пронозівської сільської ради Глобинського району, протяжністю 0,72 км. Відповідно до нього виконано протягом 2005 року роботи по закріпленню берега довжиною 0,13 км. В 2008 році за кошти обласного бюджету освоєно 0,65 км лівого берега Кременчуцького водосховища. Через обласне виробниче управління водного господарства «Полтававодгосп» в області здійснюється реалізація єдиної регіональної програми «Захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь в Полтавській області у 2006-2010 роках та прогноз до 2015 року». План і фактичне виконання регіональної програми приведені в таблиці: Табл.6.5. План і фактичне виконання регіональної програми

1 2008

64

% фінансування програми

Державний бюджет

Обласний і місцевий бюджети

Державний бюджет

Обласний і місцевий бюджети

2 30447

3 4826

4 8196,8

5 8071,18

6 27

Обласний і місцевий бюджети

Роки

Профінансовано і виконано, тис.грн

Державний бюджет

Заплановано програмою, тис.грн

7 167


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

В області розроблена і діє Регіональна програма поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на 2006-2010 роки У 2007 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 960 тис. грн. на розробку та виготовлення досліднопромислової пересувної установки для знешкодження заборонених, невизначених і непридатних до використання ХЗЗР. У 2008 роботи з її виготовлення продовжувалися. Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в ході пусконалагоджувальних робіт знешкоджено 2,120 тонн заборонених і непридатних до використання ХЗЗР. Згідно з договором між ДП «Інститут екогігієни і токсиколоії ім. Л.І.Медведя» і НВФ «Технологія» (м.Харків) проведена робота по визначенню ступеня забруднення довкілля при використанні досліднопромислової установки по знешкодженню непридатних заборонених пестицидів термічним методом. Для остаточного висновка про ефективність установки необхідно проведення ще двох додаткових експериментальних спалювань пестицидів. За результатами пуско-налагоджувальних робіт готуються документи для отримання необхідних дозволів для промислової експлуатації. Обласною СЕС проводиться контроль відповідності санітарно-хімічних та мікробіологічних показників ґрунту на відповідність гігієнічним нормативам. Полтавським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість» у звітному році проводилися спостереження за вмістом залишкових кількостей таких пестицидів, як ДДТ та його метаболіти, ГХЦГ та сума його ізомерів, базудин, дурсбан, метафос, фозалон, фосфамід, атразин і симазин, радіонуклідів цезію 137 і стронцію 90, солей свинцю, кадмію, міді, цинку і ртуті та вмісту нітратів у воді. Залишкові кількості у зразках ґрунту відібраних на моніторингових ділянках в кількостях, що перевищують ГДК не виявлено. Вміст солей важких металів також не перевищує ГДК. Вміст радіонуклідів цезію 137 в орному шарі ґрунту становить менше 1 Кі/км2, а стронцію 90 – від 0,09 до 0,15 Кі/км2. Не виявлено залишкові кількості пестицидів у стічних водах та у воді з криниць і закритих водогонів у кількостях, що не перевищують ГДК.

65


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

7. НАДРА 7.1. Мінерально-сировинна база На території області є значні поклади різноманітних корисних копалин. Найбільш важливими є залізна руда, нафта, газ, торф, граніти, різні глини для виробництва цегли, керамзиту, керамічних виробів. Розвідані поклади бурого вугілля, бішофіту, мінерально-лікувальних вод, грязей. Найбільш перспективними залишаються добування нафти, газу та газового конденсату. По цих покладах область займає провідне місце в Україні. 7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази Табл. 7.1. Мінерально - сировинна база Види корисних копалин** 1 Нафта сира Газовий конденсат Газ природний Кварцити залізисті Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений Суглинки Пісок Бішофіт

Загальна кількість родовищ**

Родовища, що розробляються**

Одиниця виміру

Видобуток сировини в 2008 р.

Балансові запаси станом на 01.01.09

2007 р.

2008 р.

2007 р.

2008 р.

2 30 41

3 27 41

4 20 31

5 22 31

6 тис.т. тис.т.

7 438,7* 662,0*

8 33741*** 49477***

70 3

67 3

41 2

41 2

млн.м3 тис.т

7627,7*

566620*** 822163

10

10

10

10

тис.м3

5764,1*

7 4 1

7 4 1

6 3 1

6 4 1

* – за даними обласного управління статистики по виробництву основних видів промислової продукції за 2008 рік ** – по матеріалах, наявних в держуправлінні *** – запаси вуглеводнів (видобувні, оціночні, прогнозні) по матеріалах КП «Південукргеологія»

Табл. 7.2. Використання надр № з.п.

1 1

66

Загальна кіль кість кар`єрів, шахт, розрізів та розробок 2 Кар’єр розроблення залізної руди ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» Лавриківського родовища залізистих кварцитів Кар’єр розроблення залізної руди ВАТ

Наявність документації гірничий земельний ліцензії відвід відвід

3 акт про надання гірничого відводу №347 від 27.12.2000

4 5 земельна № 1012 ділянка на від території 29.07.1997 Комсомольсько ї міської ради висновок №188 від 05.03.2008

Загальна площа порушених земель, га 6

Площа відпрацьованих земель, що підлягають рекультивації 7

Рекультивовано в 2008р, га.

8

350

–//–

–//–

№ 1013 від 29.07.1997


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2 «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» Горішнє – Плавнинського родовища залізистих кварцитів Єристівське родовище залізистих кварцитів

3

акт про надання гірничого відводу №588 від 12.12.2002

4

5

6

7

8

земельна № 2768 625 ділянка на від 224,8576 території 27.08.2002 26,3426 Комсомольсько ї міської ради висновок №92 від 22.12.2008 земельна ділянка на території Дмитрівської сільської ради висновок №91 від 19.12.2008

7.2. Система моніторингу геологічного середовища Моніторинг підземних вод на території Полтавської області здійснює Харківська КГП КП «Південукргеологія». Більшість охоплених спостереженнями точок характеризують природний режим ґрунтових вод. На протязі 2008р. Харківською КГП на території Полтавської області проводилися спостереження за рівнями підземних вод по 20 пунктах. В ході обстеження водозаборів з 6 свердловин були відібрані проби води на хімічний аналіз. Лабораторія ПРУВР здійснює державний моніторинг підземних вод на територіях зрошувальних та осушувальних меліоративних систем Полтавської області. 7.2.1. Підземні води: ресурси використання, якість. За інформацією Харківської комплексної геологічної партії КП «Південукргеологія» відповідно до даних з державного обліку підземних вод на території Полтавської області у 2008 р. зафіксовано загальний видобуток прісної води з підземних джерел у кількості 258,44 тис. м3/добу, що на 13,46 тис. м3/добу менше ніж у попередньому році. В тому числі із затверджених експлуатаційних запасів по області 810,2 тис. м3/добу на протязі року використовувалося прісних вод 114,903 тис. м3/добу або 14 % від загальної кількості, та мінеральних вод 0,722 тис. м3/добу. Тенденція до зменшення обсягів водоспоживання з підземних джерел спостерігається вже на протязі кількох останніх років. Внаслідок скорочення водоспоживання реєструється поступове підвищення рівнів підземних вод в головних водоносних горизонтах та комплексах (бучацький, альб-сеноманський), які використовуються для централізованого водопостачання.

67


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Хімічний склад ґрунтових вод у порівнянні з попередніми роками суттєво не змінився. Нових осередків забруднення ґрунтових вод на території області виявлено не було. Табл. 7.3. Ресурси підземних вод та їх використання Npp

Назва ділянки родовища (родовища) підземних вод

Водовідбір загальний по ділянці, тис. м3/добу

Індекс водоносного горизонту

Обліковий водокористувач (підприємство-власник водозабору)

Водовідбір по водокористувачу , тис. м3/добу

Використан. води

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

ГАДЯЦЬКА 1 ГАДЯЦЬКА 2 ГРАДИЗЬКА ПИРОГІВСЬКА 1 ПИРОГІВСЬКА 1

6

ПИРОГІВСЬКА 2

7

ГРЕБIНКIВСЬКА 1

8

ГРЕБIНКIВСЬКА 2

9

ГРЕБIНКIВСЬКА 3

10

ГРЕБIНКIВСЬКА 3

11 12

ДИКАНЬСЬКА СТАСІВСЬКА

13 14 15 16

ЗІНЬКIВСЬКА 1 ЗІНЬКІВСЬКА 2 Нижньоланнівська ЦЕНТРАЛЬНА

17

КОБЕЛЯЦЬКА

18 19 20 21 22

КОТЕЛЕВСЬКА 1 КОТЕЛЕВСЬКА 2 Кременчуцька 1 КРЕМЕЧУЦЬКИЙ НПЗ ГОРОБЦІВСЬКА 1

23 24 25 26

ГОРОБЦІВСЬКА 2 Фрунзівська 1 Фрунзівська 2 ЛОХВИЦЬКА 1

27

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА

28 68

Єнківецька

Прісні підземні води 0,158 P2(kn+bc) Гадяцький ВУЖКГ 2,968 K1-K2s Гадяцький ВУЖКГ 0,410 Q1 Градизький ККП 0,795 Q1 Глобинський ККП 0,000 Q1 ТОВ СП «Глобинський цукровий завод» 0,054 P2(kn+bc) ТОВ СП «Глобинський цукровий завод» 0,000 Q1-2 Гребінківське БМЕУ ПЗ ст. Гребінка 0,473 Q1-2 Гребінківське БМЕУ ПЗ ст. Гребінка 0,000 Q1-2 Гребінківське БМЕУ ПЗ ст. Гребінка 0,000 PG2BC Гребінківське БМЕУ ПЗ ст. Гребінка 0,627 K1+K2S ЖКП смт Диканька 0,150 K1-K2s Полтавська ПТФ Стасівський ККП 0,771 P2(kn+bc) Зіньківський ВУЖКГ 0,000 K1-K2s Зіньківський ВУЖКГ 0,000 P2(kn+bc) 0,720 P2(kn+bc) КППОР «Полтававодоканал», Карлівські ділянки 1,092 PG2BC Кобеляцьке КП «Водоканал» 0,309 P2(kn+bc) Котелевський ККП 0,215 K1-K2s Котелевський ККП 0,000 AQ 3,104 AQ1 АТ «Укртатнафта» 0,038 AQ1 КП «Кременчукводоканал» 0 P2(kn+bc) 0 AQ1 0 P2(kn+bc) 0,909 K1-K2s ДП «Лохвицький водоканал» 0,641 K1-K2s КП «Червонозаводський ЖЕК -1,2» Лохвицький спирткомбінат 0,000 P2(kn+bc)

0,158 2,968 0,410 0,795 0,000

0,054

0,000 0,473 0,000 0,000 0,627 0,007 0,143 0,771 0,000 0,000 0,720

1,092 0,309 0,215 0,000 3,104 0,038 0,000 0,000 0,000 0,909 0,634

0,007 0,000


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

5

6

КП «Лубниводоканал» КП «Лубниводоканал» КП «Лубниводоканал» ОКВПВКГ «Миргородводоканал» ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» КП «Пирятинський міськводоканал» КП «Пирятинський міськводоканал» КППОР «Полтававодоканал» ТОВ «Завод газорозрядних ламп» КППОР «Полтававодоканал» КППОР «Полтававодоканал» Полтавське БМЕУ ПЗ ст Полтава Південна ВАТ «Тепловозоремонтний завод» КППОР «Полтававодоканал» КППОР «Полтававодоканал» Полтавське БМЕУ ПЗ ст Полтава Київська

3,120

29

ЛУБЕНСЬКА 1

3,120

P2(kn+bc)

30

ЛУБЕНСЬКА 2

4,188

P2(kn+bc)

31

ЛУБЕНСЬКА 3

1,459

P2(kn+bc)

32

МИРГОРОДСЬКА

5,447

PG2BC

33

МИРГОРОДСЬКА 1.1

0,436

PG2BC

34

ПИРЯТИНСЬКА

0,717

P2(kn+bc)

35

ПИРЯТИНСЬКА

0,746

K1+K2S

36

СХIДНА

7,169

K1+K2S

37

ЗАХIДНА

23,717

K1-K2s

38

ПОЛТАВСЬКА

16,944

K1-K2s

39

ПІВНІЧНА

16,565

K1-K2s

40

ПІВДЕННО-СХІДНА

18,895

K1-K2s

41 42 43 44 45 46 47 48

Шевченківська 1 Шевченківська 2 Південна РЕШЕТИЛIВСЬКА Костюківська Межиріченська ХОРОЛЬСЬКА 1 СТАВКІВСЬКА 1

49

4,188 1,459 5,447

0,436

0,717 0,746 6,678 0,491 23,717 15,665 1,010

0,269 16,565 18,847 0,048

0 0 0 0,792 0 0 0,776 0,412

K1-K2s K1-K2s K1-K2s P2(kn+bc) AQ3 AQ3 AQ3 AN2

СТАВКІВСЬКА 2

0

P2(kn+bc)

0,000

50

Михайликівська

0

P2(kn+bc)

0,000

51

МАЙБОРОДІВСЬКА 2

52 53

ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКЕ ДЕМИДІВСЬКЕ

54

ЗІНЬКІВСЬКЕ

55 56 57

КОБЕЛЯЦЬКЕ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МАЙБОРОДІВСЬКЕ

58

МИРГОРОДСЬКЕ

КП «Водоканал»

КП "Комунсервіс" ВАТ «Хоролський МКК»

0,086 AQ1 ТОВ «Ізумруд ЛТД» Мінеральні підземні води 0,059 K1-K2s санаторій «Псьол» 0 P2(kn+bc) ЗАТ «Ізумруд» 0 T 0 J3 санаторій «Сосновий Бір» 0 P2(kn+bc) ЗАТ КЗПТ «Мрія» 0,004 PR1 ЗАТ «Ізумруд» 0,086 aQ1 ЗАТ «Ізумруд» 0,012 P2(kn+bc) K1-K2s курорт «Миргород»

7

0,000 0,000 0,000 0,792 0,000 0,000 0,776 0,412

0,086 0,059 н.д. н.д. н.д.

ЛП ПР БЛ ЛП

н.д. 0,004 0,086 0,012 0,038

ПР ПР ПР, ВТВ ПР, ВТВ ЛП 69


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

5

6

K1-K2s

Миргородський завод мінеральних вод АТ «Миргородський з-д продтоварів «Калинка» санаторій ім. Гоголя МРЦ МВС «Миргород» санаторій «Слава» ЗАТ «Новосанжарський з-д продтоварів «Ворскла» база відпочинку «Ворскла»

0,502

ПР

н.д.

ПР

н.д. н.д.

ЛП ЛП

н.д. н.д.

ЛП ПР

K1-K2s

K1-K2s K1-K2s

59

НОВОСАНЖАРСЬКЕ

0

K1-K2s P2(kn+bc)

Т С 60 61

ХОРОЛЬСЬКЕ ШИШАЦЬКЕ

0 0,021

P2(kn+bc) P2(kn+bc)

н.д. 0,021

7

не викор. не викор. ПР ПР, ВТВ

Примітка :ЛП – лікувальне пиття ПР – промисловий розлив ВТВ – виробничо-технічне водопостачання

Після ліквідації, реорганізації сільськогосподарських підприємств значна кількість водних свердловин залишилися безхазяйними. Належні умови їх експлуатації не додержуються, технічний стан незадовільний. Недіючі свердловини являють собою потенційні джерела забруднення підземних водоносних горизонтів. 7.2.2. Екзогенні геологічні процеси Однією з ключових проблем області є руйнування берегів Кременчуцького водосховища під дією вітрових хвиль. Протяжність берегів Кременчуцького водосховища в межах області становить 155 кілометрів, з яких 52 кілометри піддані водній абразії. Зона берегообвалення захвачує рільні землі, лісозахисні насадження, присадибні ділянки, створюється загроза руйнування житлових будинків та підсобних будівель в населених пунктах Липове, Шушвалівка, Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка і Градизьк Глобинського та Максимівка Кременчуцького районів. Безповоротна втрата земель за рік складає від 3 до 4 метрів берегової лінії, а на окремих ділянках – до 7 метрів. Найбільшого руйнування зазнають берегові уступи в районах населених пунктів Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка, Градизьк, Максимівка. Надзвичайно складною є ситуація в селищі Градизьк, де берегова лінія водосховища впритул підійшла до забудованої території, та в зоні Державного геологічного пам’ятника природи – гори Пивиха, яка руйнується і зсувається під впливом дії води. Зруйнована берегова зона наблизилася до двох давніх кладовищ в селі Пронозівка. Значної шкоди завдають зсувні процеси. Загальна площа поширення зсувних процесів складає 63,9 км2, або 0,22% площі області. 70


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Табл. 7.4. Поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП) № з/п

Вид (ЕГП)

1

1 2

2

Зсуви Підтоплення

Площа поширення, км2 3

Кількість проявів, од. 4

63,9 134,17

824 18

% ураженості регіону 5

0,22 0,47

Активізації екзогенних геологічних процесів протягом 2008 року по території області не виявлено. На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви у м. Полтава (с. Млини ( вулиця 2-й проїзд), с. Вороніна (біля будинку №81), серпантин автодороги на Монастирську гору). Залишаються зсувонебезпечними схили у м. Лубни (в районі вул. Короленка, Крута Карпилівка, Степана Разіна та ін.). В зоні потенціального зміщення знаходиться декілька десятків житлових одноповерхових будов (вул. Маяковського). Виявлено 2 ділянки свіжих деформацій зсувних схилів у м. Карлівка (зсув на схилі у машинобудівного заводу, зсув на лівому борту балки уздовж вулиці Радянська (буд 25 та 26). Процеси підтоплення мають місце, як у містах обласного значення – м.Полтава, м.Кременчук (виділено 5 районів підтоплення), м.Лубни (у межах міста виділено 5 участків підтоплення), м.Миргород, так і районих центрах області – м.Карлівка, м.Кобеляки, м.Гадяч, м.Семенівка, смт.Нові Санжари, смт.Котельва, смт.Решетилівка, а також в інших населених пунктах – смт.Ромодан, с.Кам’яні Потоки. 7.3. Геологічний контроль за вивчанням та використанням надр. Ведення робіт з геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, виконання вимог законодавства з охорони надр надрокористувачами під час ведення робіт з їх вивчення, а також додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин в області здійснює територіальне управління Держгірпромнагляду. Крім того, у 2008 році Державною екологічною інспекцією в Полтавській області, відповідно до своїх повноважень, проведено 562 перевірки надрокористувачів, в тому числі підземні води 522 перевірки. До адміністративної відповідальності притягнуто 333 особи, в тому числі підземні води - 273 особи, на яких накладено штрафів на суму 51,117 тис.грн., в тому числі підземні води 41,051 тис.грн., пред’явлено 85 претензій та позовних заяв на суму 778,891 тис. грн., передано в правоохоронні органи 9 матеріалів щодо порушення природоохоронного законодавства, призупинено виробничу діяльність 19 підприємств, в тому числі підземних вод- 4 рішення призупинення виробничої діяльності. За результатами перевірок встановлено, що основним порушенням є використання надр (глина, пісок), підземних вод суб’єктами господарювання без дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами. 71


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр Протягом року держуправлінням охорони природи підготовлено та видано 40 екологічних карток для отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами (у 2007 році – 55), у тому числі ___ на підземні води. Видано 52 дозволи на буріння водних свердловин.

72


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

8. ВІДХОДИ 8.1. Структура утворення та накопичення відходів На території області знаходиться близько 1000 підприємств, в результаті діяльності яких утворюються промислові і побутові відходи. Найбільшими забруднювачами є підприємства міст Кременчука, Полтави, Комсомольська, Карлівського, Гребінківського, Кобеляцького та Гадяцького районів. За даними обласного управління статистики відходів І, ІІ та ІІІ класів небезпеки утворено за рік 0,317, 3,793, 179,191 тис.т відповідно, розміщено (зберігається) у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на підприємствах 0,216, 0,752, 13,63 тис.т. Табл. 8.1. Накопичення відходів (станом на 01.01.2009) № з/п

Показник

1

2

1

Суб’єкти підприємницької діяльності, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням небезпечних відходів Накопичено небезпечних відходів, усього у тому числі: відходи 1 класу небезпеки відходи 2 класу небезпеки відходи 3 класу небезпеки

2 3 4 5

Одиниця виміру 3

Кількість

Примітка

4

5

од.

990

т

183300,050

т т т

316,573 3792,747 179190,730

Основна маса відходів I та II класів небезпеки утворюється на підприємствах нафтовидобувної та гірничодобувної промисловості. Відходи І класу небезпеки, які утворюються в області – свинець та його сполуки, берилій та його сполуки, непридатні до застосування та заборонені отрутохімікати та пестициди, відпрацьовані люмінесцентні лампи. Відходи ІІ класу небезпеки – ванадій, відходи гальванічного виробництва, відходи хімікатів для обробки фотоматеріалів, нафтовідходи, сурма, хром шестивалентний, фенол та його сполуки, фарби, емалі і лаки, відпрацьовані неорганічні кислоти. Найбільшу частину – 50% складають відпрацьовані неорганічні кислоти та нафтовідходи. Відходи ІІІ класу небезпеки – біфеніли, відходи виробництва фармацевтичної промисловості, нафтошлами, відпрацьовані розчинники, фосфор та його сполуки, талій та його сполуки, відпрацьовані формувальні суміші, відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджувальні рідини, неорганічні сполуки фтору, поліефірні смоли, формальдегід та інші. Основна частина утворених відходів належить до ІV класу небезпеки. Обсяги накопичених нетоксичних відходів (відходи розроблення кар’єром залізної руди і шлами та «хвости» збагачення залізних руд) наближаються до 2 млрд.т.

73


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Табл. 8.2. Показники утворення відходів у динаміці за 2006 -2008 роки № з/п 1

1

74

Показник

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2

3

4

5

1773946412

1809206909

1838264606

5551694

5285719

7215631

2944 1967

3334 1876

3602 2317

305 112 …1 854 358 …1 5030 1743

348 109 329 950 1165 …1 5249 1127

366 110 303 748 651 …1 5034 1384

…1 5843

…1 5490

…1 4347

208919 11 206250 …1

220896 20 372085 …1

218020 32 331657 …1

…1

…1

…1

…1

…1 …1 1570391 …1 …1 217521 7171 289981 …1 58954 10318 73 76268 550 108656

…1 – 1394511 …1 …1 192423 8492 327011 – 66486 9677 90 71929 518 145549

…1 – 1578439 …1 …1 192724 6495 326320 …1 47913 10766 118 92223 548 183300

919,0

902,4

1007,3

Обсяги утворення відходів: Промислові* (у т.ч. гірничопромислові) відходи, т Відходи за формою 14-МТП (номенклатура з 57 видів), т – всього Відходи паперу та картону, т у т.ч. використана упаковка паперова та картонна Сировина полімерна вторинна, т Матеріали текстильні вторинні, т Відходи шкіряні, т Шини зношені, т Склобій покупний, т Шлаки сталеплавильного виробництва, т Шлаки ливарного виробництва, т Зола і золошлакові відходи теплових електростанцій та інших спалювальних установок,т Відходи графітовмісні, т Відходи будівельного виробництва – бетон і залізобетон, м3 Відходи тверді побутові, т Канати стальні відпрацьовані, т Суміші формові відпрацьовані, т Породи розкривні, попутні скельні та інші для виробництва щебеню, м3 Породи розкривні, попутні скельні та інші для виробництва відсіву кам’яного рядового, м3 Породи розкривні, попутні скельні для будівництва гідроспоруд та інших робіт, м3 Вичавки яблучні (сирі), т Кісточки плодові, т Жом буряковий, т Барда мелясна післядріжджова, т Барда зернокартопляна, т Дефекат, т Лушпиння соняшникове, т Сироватка молочна-товарна, т Дробина пивна, т Відходи деревини, щільних м3 у т.ч. тирса Гумові відходи, т Зернові відходи, т Стрижні початків кукурудзи, т Небезпечні (токсичні) відходи(за формою звітності № 1 – небезпечні відходи, т Відходи житлово-комунального


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

господарства, тис. м³ Загальна кількість відходів, т Інтенсивність утворення відходів: Загальна кількість відходів на одиницю ВРП, кг/ 1 млн.грн Утворення небезпечних (токсичних) відходів І-ІІІ класів небезпеки на одиницю ВРП, кг/ 1 млн.грн Утворення твердих побутових відходів на особу, м³/ на 1 чол.

2

3

4

5

1780066262

1815089377

1846167187

80259086

64013027

**

4899,05

5133,1

**

0,59

0,59

0,66

1

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику» * - нетоксичні відходи, накопичені у відвалах кар’єру розроблення залізної руди та хвостосховищі Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. ** - величина валового регіонального продукту за 2008 буде офіційно оприлюднена управлінням статистики у серпні 2009 р.

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення). Табл. 8.3. Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки (тис. т) № з/п 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показники

2000 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2

3

4

5

6

39,447 0,120 7,373 11,532 0,695

108,656 3,071 47,817 1,219 0,005 2,440

145,549 3,125 78,106 1,313 0,003 2,073

183,300 3,317 119,199 1,535 0,004 2,445

15,624 2,868

59,545 0,014

67,713 0,015

62,620 -

-

0,0003

0,0004

*

22,943

9,399

11,519

14,598

Утворилося Одержано від інших підприємств у тому числі з інших країн Використано Знешкоджено (знищено) у тому числі спалено Направлено в сховища організованого складування (поховання) Передано іншим підприємствам у тому числі іншим країнам Направлено в місця неорганізованого складування за межі підприємств Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок Наявність на кінець року у сховищах організованого складування та на території підприємств

* - в статичному бюлетені «Утворення, оброблення та утилізація відходів І-ІІІ класів небезпеки у 2008 році» не вказано через конфіденційність відповідно до Закону України «Про державну статистику»

Протягом 2005-2008 років здійснювалися організаційні заходи щодо поліпшення інфраструктури сфери поводження з побутовими відходами. Міськими, селищними та сільськими радами Карлівського, Котелевського, Гребінківського, Козельщинського, Н.Санжарського, Машівського, Кобеляцького, Лохвицького районів та міст Полтави, Миргорода, Кременчука, Комсомольська, Пирятина розроблені та затверджені схеми санітарної очистки населених пунктів з урахуванням сучасних тенденцій поводження з твердими побутовими відходами. У Великобагачанському, Кобеляцькому, Гадяцькому районах та м. Полтаві запроваджені паспорти санітарно-технічного стану існуючих полігонів твердих 75


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

побутових відходів. А в Кобеляцькому, Гадяцькому районах та в м. Полтаві і Кременчуці впроваджені Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів. В більшості районів області проведена інвентаризація місць видалення відходів. Кобеляцькою райдержадміністрацією розроблена районна Програма рекультивації землі після видалення відходів. Вперше в Україні в 2006 році серед малих міст з чисельністю населення до 50 тис. жителів розпочато та успішно функціонує проект по роздільному збору твердих побутових відходів у місті Миргороді. З метою удосконалення системи управління поводження з твердими побутовими відходами, зменшення обсягів захоронення побутових відходів з використанням нових сучасних високоефективних методів, Кременчуцька міська рада в 2008 році затвердила міську інвестиційну програму щодо впровадження роздільного збору та сортування побутових відходів на території м. Кременчука. Також розпочато застосування контейнерів для збирання твердих побутових відходів в містах Полтаві, Лубнах, Карлівці, Зінькові, Кобеляках та Глобине. На Пирятинському, Решетилівському, Шишацькому сміттєзвалищах запроваджено часткове сортування відходів.

Контейнери для роздільного збору побутових відходів в м.Карлівка

76


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

В 2008 році на проведення заходів по раціональному використанню і збиранню відходів виробництва і побутових відходів виділені кошти з екологічного фонду в сумі 1565,04 тис.грн. За рахунок цих коштів будувалися полігони твердих побутових відходів в містах Гребінка, Хорол, смт. В.Багачка та придбано 2 одиниці спеціальної техніки. Крім того в області розпочато будівництво полігонів в містах Лохвиці, Миргороді, смт. Шишаках, Котельві, Оржиці. Табл. 8.4. Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) станом на 01.01.2009 року) № з/п 1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14

3

Площі під твердими побутовими відходами, га 4

Зміни площі (+/-) у відношенні до попереднього року 5

1

4

дані відсутні

1

2

-//-

1

3,17

-//-

1

3,5

-//-

1

1

-//-

1

15

-//-

1

4,6

-//-

1

0,20

-//-

1

3

-//-

1

28

-//-

1

0,7

-//-

1

0,40

-//-

1

1

-//-

1

3,5

-//-

Назва одиниці адміністративнотериторіального устрою регіону

Кількість)

2

Сміттєзвалища Гадяцький район, Гадяцьке МКП "Комунсервіс" (звалище ТПВ за 2 км від с.Хітці) Гадяцький район, ЖКП ПетрівськоРоменське (звалище ТПВ в північнозахідній частині с.Петрівка-Роменська) Диканський район, Диканська селищна рада (селищне звалище ТПВ 1,5 км на північ від смт.Диканька ) Зіньківський район, Зіньківська міська рада (звалище ТПВ Полтавська обл., м.Зіньків) Зіньківський район, Опішнянська селищна рада (селищне звалище ТПВ східна частина околиці смт.Опішня) Карлівський район, Карлівська ВУЖКГ (міське звалище ТПВ вздовж автодороги Карлівка-Федорівка - права частина глиняного кар'єра м.Карлівка) Карлівський район, ВАТ "Ланнівський цукровий завод" (звалище ТПВ Карлівський р-н, 68 км від м. Полтава) Кобеляцький район, Білицька селищна рада (селищне звалище ТПВ за 500 м від будівель, вул.Полтавська ) Козельщинський район, Козельщинський ККП (звалище ТПВ 0,7 км на схід від смт.Козельщина) Кременчуцький район, КАТП 1628 (міське звалище ТПВ правобережна частина м.Кременчука, Деївська гора) Кременчуцький район, Запсільська сільська рада (звалище ТПВ с.Запсілля) Кременчуцький район, Максимівська сільська рада (звалище ТПВ с.Максимівка Кременчуцького р-ну) Кременчуцький район, Гориславська сільська рада (звалище ТПВ с.Гориславці, вул.Петровського, 68) Кременчуцький район, Піщанська

77


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

15 16

17

18

19 20 21 22 23 24

25 26

27

28 29

30 78

2

сільська рада (звалище ТПВ с.Піщане Кременчуцький р-н) Кременчуцький район, Білецьківська сільська рада (звалище ТПВ 0,550 км до с.Білецьківка) Кременчуцький район, Кам'янопотоківська сільська рада (звалище ТПВ с.Ройове, район "Шовковичок") Кременчуцький район, Кам'янопотоківська сільська рада (звалище ТПВ с.Садки, район урочища "Чобіток" ) Кременчуцький район, Кам'янопотоківська сільська рада (звалище ТПВ с.Кам'яні Потоки, урочище "Образцевий яр" ) Кременчуцький район, Кам'янопотоківська сільська рада (звалище ТПВ с.Чикалівка ) Кременчуцький район, Білецьківська сільська рада (звалище ТПВ 2,4 км до с.Підгірне) Кременчуцький район, Білецьківська сільська рада (звалище ТПВ 0,850 км до с.Бурти ) Кременчуцький район, Недогарківська сільська рада (звалище ТПВ с.Р.Донівка Кременчуцького р-ну) Кременчуцький район, Ялинцівська сільська рада (звалище ТПВ с.Воскобійники Кременчуцького району Лубенський район, КПФ "Лубникомунсервіс" (міське звалище ТПВ правий берег р.Сула - лівого притока Дніпра і входить в межі лівобереж.частини придніпровської низини м.Лубни) Оржицький район, Оржицьке ККП (селищне звалище ТПВ с.Онішки, Оржицького р-ну ) Пирятинський район, КП "Каштан" (звалище ТПВ р.Удай правого притока р.Сула лівого пр-ка р.Дніпро, входить в межі лівобережної частини придніпровської низини) Полтава, КАТП 1628, Полтавська міська рада (міське звалище ТПВ в райні селища Макухівка, урочище "Триби" на відстані 10 км від м.Полтави у східному напрямку (по Харківському шосе)) Решетилвський район, Жовтнева сільська рада (звалище ТПВ , Решетилівський р-н) Хорольський район, Хорольське ККП (КП "Комунсервіс", міське звалище ТПВ м.Хорол південна частина околиці м.Хорол) Хорольський район, Вишняківська селищна рада (сільське звалище ТПВ за

3

4

5

1

5,2

-//-

1

0,5

-//-

1

1

-//-

1

1

-//-

1

0,5

-//-

1

1,3

-//-

1

1

-//-

1

0,8

-//-

1

0,6

-//-

1

6,4

-//-

1

3,0

-//-

1

16,5

-//-

1

16,9

-//-

1

6,2

-//-

1

2,5

-//-

1

0,50

-//-


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

31

32 33

1

2

3

4

5 6

7

8 9 10 11 12

13

2

2 км на південний схід від села с.Вишняки) Чутівський район, Чутівський ККП (звалище ТПВ на лівому березі р.Коломак пр.Ворскли і входить в межі лівобережної частини придніпровської низини) Шишацький район, Шишацька селищна рада (звалище ТПВ на південний захід смт.Шишаки Шишацький район, Яреськівська сільська рада (звалище ТПВ в с.Яреські Шишацького р-ну) Всього Полігони Великобагачанський район, Великобагачанська селищна рада ( полігон ТПВ на північ за 550 м від селища В.Багачка) Великобагачанський район, Великобагачанський ККП ( полігон ТПВ 1 км на південь від смт.Велика Багачка по автодорозі КрасногорівкаМиргород ) Гребінківський район, Гребінківська міська рада ( полігон ТПВ землі Березівської с-ради на південний схід від м.Гребінка) Котелевський район, Котелевський ККП (полігон ТПВ 4 км на північ від смт.Котельва) м. Комсомольськ , ВАТ "Полтавський ГЗК" ( полігон ПВ майданчик поблизу західних схилів кар'єру) Кременчуцький район, ВАТ "Кремен. трикотажна фабрика" (полігон ПВ переданий ПП Реал-М правобережна частина м.Кременчука, Деївська гора ) Кременчуцький район, ПП "Фірма РеалМ" (полігон ПВ правобережна частина м.Кременчука, Деївська гора) Кременчуцький район, ЗАТ "Укртатнафта" (полігон ПВ північний промвузол м.Кременчука ) Кременчуцький район, ЗАТ "Укртатнафта" (полігон ПВ в північному промвузлі м.Кременчука) Кременчуцький район, ЗАТ "Укртатнафта" (полігон ПВ північний промвузол м.Кременчука) Лохвицький район, Червонозаводське ККП (полігон ПВ на північ від м.Червоно-заводське ) Новосанжарський район, Новосанжарський ККП ( полігон переданий на баланс Зачепилівського сільського комунального господарства) с.Зачепилівка (околиця) Новосанжарського району Решетилвський район, Решетилівська

3

4

5

1

5,5

-//-

1

3

-//-

1

2,1

-//-

33

144,57

-//-

1

2

-//-

1

0,9

-//-

1

4

-//-

1

4,01

-//-

1

4,3

-//-

1

1,6

-//-

1

1,6

-//-

1

0,95

-//-

1

10,3

-//-

1

0,15

-//-

1

1,5

-//-

1

2

-//-

1

11

-//79


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

селищна рада (полігон ПВ Решетилівський р-н ) Всього Заводи по переробці твердих побутових відходів Усього

3

4

5

13 –

44,31 –

-//-

-//-

*-

таблиця складена за даними паспортизації місць видалення відходів (МВВ), за даними головного управління ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації інформація про кількість сміттєзвалищ та полігонів (за формою статзвітності 1- тпв) не відображає справжній стан наявності звалищ в районах (374 звалища загальною площею 455,35 га).

В результаті реалізації Програми технічного оснащення підприємств житлово-комунального господарства Полтавської області протягом 2007-2008 років придбано 32 одиниці спеціальної комунальної техніки для комунальних підприємств області. Одними з основних заходів є розробка проектно-кошторисної документації та поетапне будівництво нового полігону твердих побутових відходів в комплексі з сортувально-переробним комплексом для м. Полтава та розробка проекту та реконструкція діючого полігону ТПВ, розташованого на Деївській горі м. Кременчук. З метою озеленення, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації, покращення санітарного стану та благоустрою міст і районних центрів області, впорядкування звалищ та полігонів твердих побутових відходів, в області щорічно проводиться двомісячник озеленення, чистоти і благоустрою. Так, завдяки проведенню цього заходу в 2008 році в області ліквідовано 3845 несанкціонованих звалищ. На полігони і сміттєзвалища вивезено 183 тис. тонн побутових відходів і сміття. Табл. 8.5. Поводження з непридатними пестицидами № з/п

Район

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 80

Знешкоджено впродовж року, т 4

Утворено (виявлено) впродовж року, т 5

Кількість на кінець року,т

2

Перезатарено впродовж року, т 3

Великобагачанський Гадяцький Глобинський Гребінківський Диканський Зінківський Карлівський Кобеляцький Козельщинський Котелевський Кременчуцький Лохвицький Лубенський Машівський Миргородський

– 41,868 – – – – – – – – – – – – –

– – – – 2,120 – – – – – – – – – –

15,0 2,668 25,307 11,435 3,718 2,280 4,9 11,4 3,760 0,300 1,200 0,05 15,310 28,000 0,338

15,0 41,868 25,307 11,435 3,718 2,280 4,900 11,4 3,760 0,300 1,200 2,950 15,310 28,000 12,438

6


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

Новосанжарський Оржицький Пирятинський Полтавський Решетилівській Семенівський Хорольський Чорнухинський Чутівський Шишацький Усього

3

4

5

6

– – – – –

– – – – –

10,600 29,400 4,000 0,078 3,500

10,600 29,400 4,000 29,778 3,500

– – – – 41,868

– – – – 2,120

1,67 1,540 0,005 0,259 176,718

461,270 1,540 34,405 10,159 764,518

У 2007 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 960 тис. грн. на розробку та виготовлення досліднопромислової пересувної установки для знешкодження заборонених, невизначених і непридатних до використання ХЗЗР. Роботи з її виготовлення продовжуються. Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у 2008 році в ході пусконалагоджувальних робіт знешкоджено 2,120 тонн заборонених і непридатних до використання ХЗЗР. Згідно з договором між ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя» і НВФ «Технологія» (м.Харків) проведена робота по визначенню ступеня забруднення довкілля при використанні дослідно-промислової установки по знешкодженню непридатних заборонених пестицидів термічним методом. Для остаточного заключення про ефективність установки необхідно проведення ще двох додаткових експериментальних спалювань пестицидів. За результатами пуско-налагоджувальних робіт готуються документи для отримання необхідних дозволів для промислової експлуатації. 8.3. Використання відходів, як вторинної сировини Табл. 8.6. Динаміка використання відходів № з/п 1

1 2 3

Показник

2000 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2

3

4

5

6

39,4 7,3 18,5

108,6 47,8 44,0

145,5 78,1 53,7

183,3 119,2 65,0

Обсяги утворення відходів, т Обсяги використання відходів, т Рівень використання, %

На території області функціонують підприємства з оброблення і утилізації небезпечних відходів – ТОВ «Фірма ДІОЛА», ВАТ «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН», ТОВ «Майстер ТРАНС», ТОВ «Енерком» у м.Полтава, ЗАТ «НВО Екоресурс» та ТОВ «НВП Присадки» у м. Кременчуці, ТОВ «ПАСІПОЛ» у с.Сагайдак Шишацького району. Переробку автошин проводить СДП «Завод з переробки зношених шин» в м. Комсомольську, переробку ПЕТ та пластмас – МПП «Ребоб», приватне підприємство «Фірма «Реал-М» у м.Кременчуці. Ці нечисельні приклади лише вказують на великі не реалізовані можливості у переробці ресурсоцінних відходів. 81


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

В обласному центрі та містах обласного підпорядкування функціонує доволі розвинена мережа приймальних пунктів вторинної сировини. Але збір ресурсноцінних відходів в повному обсязі не контролюється в жодному районі, в селах приймальні пункти практично відсутні. 8.4. Транскордонні перевезення відходів Випадків транскордонного переміщення відходів в області не зафіксовано. 8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами В області розроблені та діють наступні регіональні програми щодо поводження з відходами : Табл. 8.7. Регіональні програми щодо поводження з відходами № з/п 1 1

2

3

Програми 2 Регіональна Програма технічного оснащення підприємств житлово-комунального господарства Полтавської області на 2007-2008 роки Обласна Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2005 – 2011 роки

Регіональна галузева програма поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2006 - 2010 роки

Ким прийнята 3 затверджена рішенням сесії обласної ради затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджена заступником голови ОДА

№ та дата прийняття 4 08 червня 2007 року № 243 від 30 липня 2004 року 20 січня 2006 року

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища протягом 2008 р. на проведення заходів по раціональному використанню і зберіганню відходів виробництва і побутових відходів направлено 2760,154 тис.грн., або 35,7% обсягів фонду. 01.07.2008 року підписана рамкова угода між міським головою м. Кременчука і німецькими фірмами «МВS ООО», «ХААЗЕ Енерготехнік АО» про санацію існуючого полігону ТПВ і будівництво механо-біологічної сміттєпереробної установки в м. Кременчук Полтавської області.

82


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки Національна безпека, згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України», це – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Серед пріоритетів національних інтересів України у цьому плані є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. 9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку Екологічну ситуацію в області можна оцінити як відносно стабільну, але за наявності розвинутої промисловості в області, високої її концентрації в містах Кременчуці та Полтаві, розвиненої мережі транспортних комунікацій, у першу чергу, нафто-, газо-, та нафтопродуктів, значної кількості енергетичних об’єктів техногенне навантаження на екосистему Полтавщини залишається суттєвим. Табл. 9.1. Перелік екологічно небезпечних об’єктів № з/п 1 1

Назва екологічно небезпечного об’єкту 2 ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» м.Комсомольськ

2

ДП Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів

3

Кременчуцьке лінійновиробниче управління магістральних газопроводів

4

Кременчуцьке районне нафтопровідне управління

Транспортування нафти

5

АТ «Укртатнафта»

Нафтопереробна

6

Газопромислове управління «Полтавагаз-видобування»

Видобуток і переробка природного газу та газоконденсату

7

Нафтогазовидобувне управління «Полтаванафтогаз» ТОВ ТД «Кременчукнафтопродуктосервіс»

Видобуток нафти, газу та газового конденсату

8

Вид економічної діяльності 3 Видобуток залізної руди, збагачення руди, виробництво окатишів Транспортування світлих нафтопродуктів по магістральних нафтопроводах Транспортування газу

Збереження та збут нафтопродуктів

Відомча належність (форма власності) 4 Акціонерна

Міністерство палива та енергетики України. Державна. Філія УМГ «Черкаситрансгаз» ДК Укртрансгаз НАК «Нафтогаз України». Загальнодержавна. Державне акціонерне товариство. Філія ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи». Колективна.

Філія ДК «Укргазвидобування» НАК “Нафтогаз України”. Загальнодержавна. ВАТ «Укрнафта». Акціонерна. *

Примітка 5 Екологічно небезпечний об’єкт загальнодержавного значення Екологічно небезпечний об’єкт загальнодержавного значення Екологічно небезпечний об’єкт загальнодержавного значення Екологічно небезпечний об’єкт загальнодержавного значення Екологічно небезпечний об’єкт загальнодержавного значення Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення

83


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2 Полтавська філія ТОВ Татнєфть-Укрнєфтепродукт

3 Збереження та збут нафтопродуктів

10

Обласне державнокомунальне підприємство ВКГ «Полтававодоканал»

Транспортування та очищення стічних вод

11

Хорольський склад пестицидів райсільгоспхімії

Зберігання невпізнаних, непридатних та заборонених для використання отрутохімікатів

9

4 * Головне управління житло-комунального господарства обласної держадміністрації. Державна.

5 Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення Екологічно небезпечний об’єкт обласного значення

* - класифікація власності скасована

Еколого-небезпечні об’єкти загальнодержавного значення. У верхньому підземному горизонті навколо ставка-випарника та в районі промислового майданчика АТ «Укртатнафта» не ліквідовано забруднення підземних вод нафтопродуктами, фенолами та іншими речовинами. За попередніми оцінками загальна кількість нафтопродуктів в підземних горизонтах виробничого майданчика підприємства складає близько 60 тис.тонн. АТ «Укртатнафта» є найбільшим в області забруднювачем атмосферного повітря, – у 2008 р. викинуто 18,035 тис.т (19,3% обласних викидів стаціонарними джерелами та 73% викидів м.Кременчука). АТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» експлуатує шламосховище та полігон промислових відходів в районі залізничної станції «Західна». Обсяг накопичених порід у відвалах становить – 1414,789 млн. т, у шламосховищі - 423,476 млн. т. Пошкодження захисних дамб шламонакопичувача або його переповнення може призвести до тяжких наслідків, пов’язаних з забрудненням навколишнього природного середовища. Підприємство є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря м. Комсомольська, у 2008 р. викинуто 9,401 тис.т – 96,1% викидів міста. Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів, Кременчуцьке лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Кременчуцьке районне газопровідне управління є власниками трубопроводів загальною довжиною на території області 3,5 тис. км. Аварії на них можуть викликати значне забруднення навколишнього природного середовища, отруєння людей і тварин. Еколого-небезпечні об’єкти обласного значення. ГПУ «Полтавагазвидобування» має на своєму балансі близько 500 свердловин, 1,2 тис. км трубопроводів та інші об’єкти переробки природного газу та газоконденсату. НГВУ «Полтаванафтогаз» експлуатує майже 300 свердловин, близько 1 тис. км трубопроводів. При крадіжці газоконденсату та сирої нафти, мають місце факти пошкодження трубопроводів зловмисниками, що призводить до забруднення довкілля. Полтавська філія ТОВ «Татнєфть-Укрнєфтепродукт» і ТОВ ТД «Кременчукнафтопродуктосервіс» експлуатують місткості для зберігання нафтопродуктів, нафтобази, більше 100 автозаправних станцій. 84


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Діяльність ДКП ВКГ «Полтававодоканал» пов’язана із зберіганням сильнодіючої отруйної речовини – хлору в місткостях. Під час промислових аварій можуть бути надзвичайно важкі наслідки, пов’язані з людськими і матеріальними втратами. На балансі підприємства знаходяться каналізаційні очисні споруди (КОС) загальною потужністю близько 250 тис.м3/добу зі скидом очищених стічних вод в поверхневі водойми. При відключеннях електроенергії (більше 6 годин) існує вірогідність загибелі біологічно-активного мулу, який використовується для очистки стічних вод. Скид неочищених стоків може призвести до ускладнень на розташованих нижче за течією водозаборах Дніпровського каскаду водосховищ. У складі ВАТ «Хорольська сільгоспхімія» станом на 01.01.2009 року зберігається 764,5 т заборонених до використання, непридатних, невідомих та змішаних пестицидів, які були завезені сюди в 70-х роках. Стан зберігання речовин, за матеріалами інвентаризації Державної станції захисту рослин Полтавської області, оцінюється як незадовільний. Вказані препарати створюють загрозу забруднення прилеглих територій, атмосферного повітря та підземних вод.

Склад отрутохімікатів ВАТ “Хорольська сільгоспхімія”

9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія. У Полтавський області відсутні об’єкти атомної енергетики, урановидобувної та переробної промисловості. Радіаційно-небезпечними об’єктами області є підприємства, що використовують джерела іонізуючого випромінювання та виробничі майданчики підприємств нафтогазовидобувної промисловості, на яких виявлено забруднення технологічного обладнання радіоактивними шламами природного походження.

85


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Табл. 9.2. Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). № з/п

Назва одиниці адміністративнотериторіального устрою регіону,назва підприємства

1

2

Полтавська область м. Полтава 1

2 3

4

5 6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

86

Товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажтрансгаз” Відкрите акціонерне товариство “Полтавагаз” Закрите акціонерне товариство будівельне управління № 9 “Полтаванафтогазбуд” Державне підприємство “Полтавське управління геофізичних робіт” Відкрите акціонерне товариство “Полтавахіммаш” Товариство з обмеженою відповідальністю “Полтаваспецмонтаж” Відкрите акціонерне товариство “Полтавський турбомеханічний завод” Закрите акціонерне товариство Будівельно-монтажне управління № 2 “Полтаванафтогазбуд” Відкрите акціонерне товариство “Авіаційне підприємство спеціального призначення “Меридіан” Фізична особа – підприємець Келеберда Микола Зіновійович Нафтогазовидобувне управління “Полтаванафтогаз” Пересувна механізована колона № 2 БМФ “Укргазпромбуд” Полтавська митниця Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфасовського Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Обласний клінічний кардіологічний диспансер Полтавський обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни Полтавська обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф.Мальцева Обласна дитяча клінічна лікарня Обласна клінічна стоматологічна поліклініка Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер Дитяча міська клінічна лікарня Перша міська клінічна лікарня Дитяча міська стоматологічна поліклініка

Кількість радіаційнонебезпечних об’єктів (усього), од.

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що використовуються кількість загальна радіаційний фон джерел іонізуючого активність на території випромінювання, од. ДІВ, Бк підприємства, мкЗв/год

3

4

5

205 54

729 112

6,62*1014 6,62*1014

1

3

-

1

1

-

1

11

-

1

60

3,2*1012

1

3

-

1

5

-

1

2

-

1

4

3,7*106

1

12

1,1*1010

1

2

-

1

4

-

1

13

-

1 3

1 4

-

1

1

-

1

12

6,62*1014

1

2

-

1

3

-

1

1

-

1

2

-

2

3

-

1 2

3 3

-

4

10

-

4 3 1

5 13 2

-

6


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 28 29 30 31 32 33 34

2 Друга міська клінічна лікарня Третя міська клінічна лікарня Четверта міська клінічна лікарня П’ята міська клінічна лікарня Міський клінічний пологовий будинок Центр здоров’я заводу „Знамя” Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорнорухового апарату

м. Кременчук 1 2 3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький колісний завод” Відкрите акціонерне товариство “Крюківський вагонобудівний завод” Кременчуцьке районне нафтопровідне управління Філії “Придніпровські магістральні нафтопроводи” Відкритого акціонерного товариства “Укртранснафта” Закрите акціонерне товариство Транснаціональна фінансовопромислова нафтова компанія “УКРТАТНАФТА” Холдінгова компанія “АвтоКрАЗ” Закрите акціонерне товариство “Кременчуцьке ремонтномонтажне підприємство” Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” Товариство з обмеженою відповідальністю “КонтрольРесурс” Закрите акціонерне товариство “Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17” Товариство з обмеженою відповідальністю “Кредо” Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету Фірма ”Укртатнафтасервіс” Перша міська клінічна лікарня Друга міська клінічна лікарня Третя міська клінічна лікарня Четверта міська клінічна лікарня П’ята міська клінічна лікарня Кременчуцький пологовий будинок Кременчуцький госпіталь інвалідів ВВВ МЧС АТ „Нафтохімік” Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер Кременчуцьке міське підприємство державної ветеринарної медицини

м. Комсомольськ 1

2

Відкрите акціонерне товариство “Полтавський гірничозбагачувальний комбінат” Комсомольська центральна міська лікарня

В.Багачанський район

3 3 1 7 1 1

4 4 3 13 2 3

5 -

1 1

1 1

-

39

151

3,4*1010

1

2

-

1

6

-

1

7

-

1

2

-

2 1

9 5

-

1

3

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

62

3,4*1010

1

3

-

4 4 3 2 1 1

6 7 7 3 1 3

-

1

3

-

2 2

4 3

-

2

2

-

1

1

-

6

159

3,3*1012

2

153

3,3*1012

4

6

-

3

5

-

6

87


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 1 2

2 Центральна районна лікарня Гоголівська міська лікарня

Гадяцький район 1 2 3 4 5

ТОВ НВП “Нафтогазсервіс” Пересувна механізована колона № 7 БМФ “Укргазпромбуд” Центральна районна лікарня Гадяцький обласний туберкульозний санаторій Веприцька обласна туберкульозна лікарня

Глобинський район 6 7 8

Центральна районна лікарня Градіжська НРЛ №1 В.Кринківська НРЛ №2

Гребінківський район 1

Центральна районна лікарня

Диканський район 1

Центральна районна лікарня

Зінківський район 1 2 3

Центральна районна лікарня Опішнянська НРЛ Опішнянська туберкульозна лікарня

Карлівський район 1 2

Центральна районна лікарня Ланнівська дільнична лікарня

Кобеляцький район 1 2

Центральна районна лікарня Свірлогірська НРЛ

Козельщинський район 1

Центральна районна лікарня

Котелевський район

1

Центральна районна лікарня

Кременчуцький район

1 2

Спеціальне будівельно-монтажне управління „Укргазпромбуд” Центральна районна лікарня

Лохвицький район

1 2

Центральна районна лікарня Червонозаводська дільнична лікарня

Лубенський район 1 2 3

Центральна районна лікарня Госпіталь ВВВ Туберкульозний диспансер

1

Центральна районна лікарня

Машівський район

Миргородський район 1

2 3 4 5

Лікувльно-діагностичний центр санаторно-курортного комплексу „Миргород” ДП „Миргородкурорт” ЗАТ „Укрпрофздоровниця” В-Сороцинський кістковотуберкульозний санаторій Центральна районна лікарня Сорочинська дільнична лікарня Комишнянська НРЛ

Новосанжарський рйон 1 2

Центральна районна лікарня Нехворощанська НРЛ

Оржицький район 1 2

Центральна районна лікарня Лазірківська НРЛ

1

Центральна районна лікарня

Пирятинський район

88

3 2 1

4 3 2

5 -

9

18

-

1 1

1 2

-

4 1

10 3

-

1

1

-

7

7

-

3 3 1

3 3 1

-

4

4

-

4

4

-

4

5

-

4

5

-

6

7

-

3 2 1

3 3 1

-

4

7

-

3 1

6 1

-

5

11

-

3 2

7 4

-

2

5

-

2

5

-

3

8

-

3

8

-

4

6

-

1

3

-

3

3

-

5

8

-

3 2

6 2

-

7

8

-

5 1 1

6 1 1

-

2

2

-

2

2

-

8

12

-

1

1

-

1

1

-

3 1 2

6 1 3

-

4 3 1 4

4 3 1 6

-

3 1

5 1

-

1

6

-

1

6

-

6


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

Полтавський район

3 4

Спеціалізоване будівельномонтажне управління „Укргазпромбуд” Полтавська експедиція геофізичних досліджень у свердловинах Центральна районна лікарня Обласна туберкульозна лікарня

1

Центральна районна лікарня

1 2

Центральна районна лікарня Оболонська НРЛ

1 2

Решетилівській район Семенівський район Хорольський район

1

Центральна районна лікарня

Чорнухинський район 1

Центральна районна лікарня

Чутівський район 1 2

Центральна районна лікарня Артемівська дільнична лікарня

Шишацький район 1 2

Центральна районна лікарня Яреськівська дільнична лікарня

4

5

2,5*10

6 12

7

51

1

9

-

2

36

2,5*1012

3 1

5 1

-

2

4

-

2

4

-

3

6

-

2

4

-

1 3

2 6

-

3

6

-

2

3

-

2

3

-

4

9

-

3 1

8 1

-

3

6

-

1

1

-

Примітка: за інформацією Східної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України, м. Харків

9.3.1. Радіаційне забруднення територій Територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, в області немає. Полтавський центр «Облдержродючість» проводить моніторинг земель сільськогосподарського призначення на контрольних ділянках з метою виявлення їх забруднення, у тому числі і радіонуклідами. За результатами аналітичних досліджень у 2008 р. вміст радіонуклідів цезію 137 в орному шарі ґрунту становить менше 1 Кі/км2, а стронцію 90 – від 0,09 до 0,15 Кі/км2. Табл. 9.3. Щільність забруднення радіонуклідами земель сільськогосподарського призначення Район, населений пункт

Площа, га до 1

1

В.Багачанський р-н , с. Поділ В.Багачанський р-н, с. Устивиця В.Багачанський р-н, смт. В.Багачка Гадяцький р-н, с. Броварки Гадяцький р-н, с. Броварки Глобинський р-н, м. Глобино Глобинський р-н, с. Ганнівка Гребінківський р-н, с. Ульяновка Диканський р-н, с Проні Диканський р-н, с. Василівка Зіньківський р-н, с. Пилипенки Карлівський р-н, смт. Карлівка Кобеляцький р-н, с. Сухинівка Кобеляцький р-н, с. Брачківка Кобеляцький р-н, с. Вільховатка Козельщинський р-н, с. Лутовинівка

2

3

1,0 1,0 0,25 1,0 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Щільність забруднення майданчика, Кі/км2 Цезієм-137 Стронцієм-90 0,020,151-5 5-15 >15 >3,00 0,15 3,00 4 5 6 7 8 9

-

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

89


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

Козельщинський р-н, с. Піски Котелевський р-н, с. Велика Рублівка Котелевський р-н, смт. Котельва Кременчуцький р-н, с. Кобелячок Кременчуцький р-н, с. Недогарки Лохвицький р-н, с. Харківці Лубенський р-н, с. Солониця Лубенський р-н, с. Михнівці Машівський р-н, с. Первомайcьке Машівський р-н, с. Коновалівка Миргородський р-н, с. Петрівці Миргородський р-н, с. Петрівці Новосанжарський р-н, с. Старі Санжари Оржицький р-н, с. Заріг Пирятинський р-н, м. Пирятин Полтавський р-н, с. Василівка Полтавський р-н, с. Василівка Семенівський р-н, смт. Семенівка Семенівський р-н, смт. Семенівка Решетилівський р-н, с Колотії Хорольський р-н, с. Нова Аврамівка Чорнухинський р-н, смт. Чорнухи Чутівський р-н, с.Новофедорівка Шишацький р-н, с. Великий Перевіз Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

0,25 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0 0,25 1,0 0,25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-

-

1,0

1

-

-

-

1

-

-

0,25 1,0 1,0 0,25 1,0 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 31,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

х

х

х

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

х

х

Результати радіологічних досліджень обласної санітарно-епідеміологічної станції у п’яти районах області зведені до наступної таблиці Табл. 9.4. Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими джерелами природного походження №з/п

1 1 2 3 4 5

Назва одиниці адміністративнотериторіального устрою регіону 2 Полтавський р-н Кременчуцький р-н Лубенський р-н Пирятинський р-н Лохвицький р-н

Кількість населення, чол.

Радіаційний фон на теріторії, мкЗв/год

3 66,635 41,891 35,212 33,909 46,644

4

Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг земель цезій-137 (техностронцій-90 (техногенний) генний) 5 6 0,33468 1,40089 0,90418 0,83928 0,55606 3,52333 2,19210 0,48674 0,70633 0,53671

9.3.2. Радіоактивні відходи Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), які не потрібні або не придатні для подальшого використання, та інші радіоактивні відходи (РАВ), які утворюються або виявляються на підприємствах області, в установленому законодавчими та нормативними документами з радіаційної безпеки передаються на захоронення до Харківського Державного міжобласного спецкомбінату Українського Державного об’єднання «Радон». За даними спецкомбінату у 2008 році 3 підприємства області та 5 військових частин здали на захоронення радіоактивні відходи: -ЗАТ БМУ-2 «Полтаванафтогазбуд» – ДІВ Б-8 з радіонуклідом Sr90+Y – 2 шт.; -ГПУ «Полтавагазвидобування» – ТРВ шлам з радіонуклідом Ra226 - 3550 кг; -Управління з переробці газу та газового конденсату - ТРВ, отвержв. шлами супутньо-пластових вод з радіонуклідом Ra226 –9320кг, 90


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

-В/ч А-0312 - ДІВ I з радіонуклідом Cs137 – 2 шт.; -В/ч А-0312 – ДІВ БИС-МHА-1 з радіонуклідом Sr90+Y - 53 шт.; -В/ч А-0312 – ДІВ ИГИ-Ц-3 з радіонуклідомCs137 – 27 шт.; -В/ч А-0312 – ДІВ ИГИ-Ц-4 з радіонуклідом Cs137 – 10 шт.; -В/ч А-0312 – ДІВ ИГИ-Ц-4 з радіонуклідом Cs137 – 6 шт.

91


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

10. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Сільське господарство області – природомістка галузь, що має значний природно-ресурсний потенціал, який включає 2175,3 тис.га сільськогосподарських угідь (75,7% території області), у тому числі 1768,7 тис.га ріллі (61,5%), 365,5 тис.га природних кормових угідь – сіножатей і пасовищ (12,7 відсотка). У розрахунку на одного мешканця припадає 1,43 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 1,17 га ріллі. 10.1. Ведення сільського господарства в області У Полтавській області за останні роки склалася стабільна структура посівних площ, зорієнтована на економічно вигідні високоврожайні та високоліквідні культури, такі як озима пшениця, ячмінь, кукурудза, цукрові буряки, соя та ріпак. Валовий збір зернових у 2008 р. більше, ніж у попередньому на 1665 тис.т. Питома вага області у виробництві зернових в державі складає майже 9%, а у виробництві зерна кукурудзи більше 15%. Цукрових буряків (фабричних) вироблено 2,7 млн.т, що більше на 0,5 млн.т ніж у минулому році (перше місце по Україні). Валовий збір соняшнику склав 457,9 тис.т при урожайності 21,6 ц/га (найвища в Україні). Намолот сої склав 139,0 тис.т. В сільськогосподарських підприємствах Полтавської області одне з найвищих в державі поголів’я великої рогатої худоби – 167,8 тис. голів, у тому числі корів – 64,3 тис. голів. По свинопоголів’ю область займає 6 місце і має 127,6 тис. голів. За рік всіма категоріями господарств вироблено м’яса (по реалізації) 62,9 тис.т, молока – 655,7 тис.т, яєць – 539,7 млн. шт. Середній надій молока на одну корову у розрахунку по середньому поголів’ю корів у порівняні з 2007 р. збільшився на 185 кг і становить по області 3936 кг. Сільськогосподарськими підприємствами активно ведеться робота по оновленню технічного парку. У звітному році придбано сільськогосподарської техніки на 517 млн. грн., що на 144 млн. грн. більше, ніж у 2007 р. і в 2,5 рази більше проти 2006 р. Полтавська філія НАК «Украгролізинг» у 2008 році передала господарствам області на умовах фінансового лізингу 17 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 3,4 млн. гривень. 10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження У 2008 році під посіви сільськогосподарських культур внесено 75 кг мінеральних добрив (у діючій речовині) і 1,2 т органічних на 1 га посівної площі. При цьому площі, на які внесено мінеральні добрива, складають 74% від усіх посівних площ, а органічні добрива вносилися тільки на 7,0% площ. Найбільші обсяги мінеральних добрив внесено на площі під цукрові буряки, технічні культури, значно менше – під овочі, баштанні та кормові культури. Слід відмітити, що останніми роками використання мінеральних добрив збільшується, а органічних, навпаки, зменшується. 92


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Під багаторічні насадження, природні сіножаті і пасовища добрива вносяться у незначних кількостях на площах, що вимірюються десятками або сотнями гектарів, тоді як загальна площа земель цих категорій складає близько 400 тис.га, у т.ч. багаторічні насадження – майже 30 тис.га. Табл. 10.1. Внесення мінеральних та органічних добрив у грунт сільськогосподарськими підприємствами Полтавська область 1 Загальна посівна площа, тис. га Мінеральні добрива: Всього внесено в поживних речовинах, тис. ц У тому числі: азотних, тис. ц фосфорних, тис. ц калійних, тис. ц азотно-фосфорно-калійних, тис. ц Удобрена площа під урожай, тис. га % удобреної площі Внесено на 1 га удобреної площі, кг У тому числі: азотних, кг фосфорних, кг калійних, кг азотно-фосфорно-калійних, кг Внесено на 1 га посівної площі, кг У тому числі: азотних, кг фосфорних, кг калійних, кг азотно-фосфорно-калійних, кг Органічні добрива: Всього внесено в поживних речовинах, тис. т Удобрена площа, тис. га % удобреної площі Внесено на 1 га удобреної площі, т Внесено на 1 га посівної площі, т

2000 2 1242,9

2005 3 1164,3

2006 4 1189,7

2007 5 1235,2

2008 6 1285,4

74,0 * * * – 143,0 12 51,75 * * * – 5,95 * * * –

350,9 216,004 75,464 59,461 – 502,5 43,1 69,83 42,99 15,02 11,83 – 30,14 18,55 6,48 5,11 –

460,9 321,0 84,9 55,0 – 632,6 53,1 72,86 50,74 16,89 10,95 – 38,74 26,98 7,14 4,62 –

673,6 422,076 130,095 121,512 – 761,6 61,7 88,45 55,42 25,89 24,18 – 54,53 34,17 10,53 9,84 –

958,8 638,2 177,0 143,5 – 959,2019 72,4 99,96 66,53 35,22 28,56 – 74,59 49,65 13,77 11,16 –

2319,6 71,9 6 32,3 1,9

1518,7 69,403 5,9 21,9 1,3

1502,9 70,7 5,9 21,5 1,3

1320,0 75,428 6,1 17,6 1,1

1495,649 89,2421 6,7 15,59 1,2

Примітка: дані статистичних спостережень по якісному складу мінеральних добрив за 2000 рік відсутні

Внесено мінеральних добрів на 1 га посівної площі, кг

Внесено органічних добрив на 1 га посівної площі, т

93


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві Застосування хімпрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур здійснюється в помірних кількостях, але з помітною тенденцією до збільшення. Використовуються вони повністю, середнє навантаження на 1 га орних земель складає дещо більше 1 кг. Табл. 10.2. Застосування засобів захисту рослин Полтавська область 1

2000 2

2005 3

2006 4

2007 5

2008 6

Витрати засобів захисту рослин, тис. т Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис. га Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг* *- Кількість внесених пестицидів кг на 1 га ріллі

0,349 306,4

1,197 1132,0

1,585 1432,8

1,855 1775,7

2,293 2126,5

0,25

1,02

1,22

1,51

1,8

За результатами досліджень на землях сільськогосподарського призначення Полтавським центром «Облдержродючість» залишкових кількостей пестицидів у зразках ґрунту, відібраних на моніторингових ділянках, в кількостях, що перевищують ГДК не виявлено. Не перевищують ГДК залишкові кількості пестицидів і у стічних водах та у воді з криниць і закритих водогонів.

94


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

11. ЕНЕРГЕТИКА 11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі держави Підприємствами та організаціями області за 2008р. використано енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 7723,5 тис.т в умовному вимірі, що на 35,8% менше проти 2007р. Табл. 11.1. Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів Полтавська область 1

2000 2

2005 3

2006 4

2007 5

2008 6

Споживання паливно-енергетичних ресурсів на енергетичні цілі, тис. т у.п. Темп зміни, % до обсягу 2000 р. Споживання електроенергії млн. кВт.г Темп зміни, % до обсягу 2000 р. Споживання палива, тис.т у.п. Темп зміни, % до обсягу 2000 р.

5969,5

6068

6316

6162

6035

4580,6 3823,6 -

101,7 5400 117,9 3788,6 99,1

105,8 5587 122,0 3862,1 101,0

103,2 5827 127,2 3551,3 92,9

101,1 5760 125,7 3440,4 89,9

У структурі використання палива домінуючою була частка нафти, включаючи газовий конденсат, яка становила 48,2%, значними були частки газу природного - 35,3% та газойлів (палива дизельного) - 10,0%. Порівняно з 2007р. зменшились обсяги використання нафти, включаючи газовий конденсат, на 54,6%, дров для опалення — на 7,2%, бензину моторного - на 5,5%, газу природного - на 2,2%. Водночас зросли обсяги використаних газойлів (палива дизельного) на 81,6%, мазутів топкових важких - на 50,9%, вугілля кам'яного - на 7,6%. Табл. 11.2. Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-енергетичного комплексу у 2008 році Полтавська обл.

Кількість підприємств

Обсяги викидів, тис. т

Обсяг викидів на одиницю реалізованої продукції, кг/грн

Темп зміни, % порівняно з 2007 роком обсягів викидів

викиди на одиницю продукції,

1

2

3

4

5

6

Усього стаціонарними джерелами -в тому числі за видами діяльності: Добувна промисловість: добування паливно-енергітичних корисних копалин Переробна промисловість: виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

465

93,447

0,00233

–6,8

–18,7

9,164

0,0359

–12,7

–23,1

18,335

0,00151

–16,8

–3,7

3,310

0,00149

30,3

7,46

11.2. Ефективність енергоспоживання За напрямками споживання на перетворення в інші види палива та енергії припадало 69,8% витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (5394,3 тис.т палива в умовному вимірі). У структурі витрат палива даного 95


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

напрямку значна частина припадала на нафту, включаючи газовий конденсат 69,0% та газ природний - 22,7%. Другою вагомою складовою витрат палива було кінцеве споживання, частка якого становила 28,4% (2192,6 тис.т палива в умовному вимірі). Найбільша частка цих витрат припадала на газ природний (64,8%) та газойлі (19,2%). Витрати на неенергетичні цілі становили 1,4% загальних обсягів споживання (106,3 тис.т палива в умовному вимірі), частка втрат при розподілі, транспортуванні та зберіганні - 0,4%, або 30,4 тис.т палива в умовному вимірі. Табл. 11.3. Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти Полтавська обл..

2000

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

176,2/4,1

205,6/0,6

207,7/0,6

210,7/0,6

194,5/4,0

63491,2/0,07

63876,2/0,06

70638,4/0,07

71009,8/0,06

70376,8/0,06

68,4/3,2

72,6/3,6

71,0/3,6

68,0/3,6

63,5/3,7

2940,7/3,4

3670,1/2,2

4404,8/1,8

4821,8/1,6

5061,1/1,5

4882,7/5,5

5133,4/4,8

5468,3/4,7

6050,5/4,9

6195,7/8,6

1222,4/5,5

684,6/5,0

1093,7/3,2

1203,3/2,3

1206,6/3,5

Всього по Україні млн. т умовного палива /область, у % Вугілля кам’яне тис.т./ область, у% Газ природний, млрд. м³ / область, у % Бензин моторний тис.т/ область, у % Газойлі (дизпаливо) тис.т./ область, у % Мазути топкові важкі тис.т/ область, у %

Табл. 11.4. Динаміка використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2

3

4

5

6

7282936,0

12928049,0

13163649,9

12040941,9

7723547,2

Вугілля кам’яне, тис.т

47506,0

40222,0

46930,1

39793,2

42810,4

Газ природний, тис. м³

2193124,0

2604209,0

2539003,2

2423101,9

2368810,0

7812,0

12550,0

12421,8

11559,0

10726,9

5362,0

9225,0

9595,4

7174,5

8303,1

3677,0

315,0

365,7

256,9

230,7

…1

…1

…1

100223,5

82380,4

78653,5

77986,3

73443,9

82217,5

212,5

111,5

113,3

Паливо реактивне типу гас

1688,1

447,1

262,5

378,2

722,1

Гас для технічних цілей

453,2

294,2

287,2

239,6

230,1

Гас освітлювальний

46,9

33,2

33,9

23,9

8,0

Газойлі (дизельне паливо), тис.т

269766,1

245539,5

258134,2

293693,1

533156,5

Мазути топкові важкі , тис.т Масла мастильні для процесів очищення Масла мастильні, тис.т

67208,2

34478,8

35439,3

27744,6

41870,3

14975,5

16640,5

15948,4

22163,5

18120,3

1

Всього, т умовного палива

Дрова для опалення, м³ щільних Інші види первинного палива, т умовного палива Кокс та напівкокс з вугілля кам’яного, вугілля бурого та торфу Бензин авіаційний Бензин моторний, тис.т Фракції легкі інші

96

2008 р.


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

5

6

Пропан і бутан скраплені, тис.т Вазелін нафтовий, парафін, озокерит, інші мінеральні воски Бітум нафтовий і сланцевий

3283,0

4677,4

5622,9

7234,6

8980,1

…1

…1

16,6

…1

4956,0

14480,0

13019,8

16250,6

15755,0

Мастила відпрацьовані

839,9

845,0

474,0

219,4

390,0

6911,0

3045,8

2173,9

2469,8

…1

1918,6

1703,3

…1

110763,0

…1

…1

…1

Присадки до мастил та палива Інші види нафтопродуктів, тон умовного палива Кам’яновугільний газ, одержаний шляхом перегонки в коксових печах тис.м³ Інші продукти переробки палива, тон умовного палива 1

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Провідні позиції за обсягами використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти займали промислові підприємства області, якими спожито 6424,7 тис.т палива в умовному вимірі, або 83,2% його загального використання. У промисловому секторі найбільша частка палива спожита підприємствами переробної промисловості - 77,3%о. В порівняні з 2007р. споживання палива промисловими підприємствами скоротилось на 4404,2 тис.т в умовному вимірі, або на 40,7%. Підприємства транспорту та зв'язку використали 831,1 тис.т палива в умовному вимірі, що в порівняні з попереднім періодом більше на 8,5%. За інформацією Головного управління статистики в Полтавській області використання енергетичних матеріалів та продуктів їх перероблення мають наступний розподіл за напрямками споживання та видами економічної діяльності: Табл. 11.5. Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності у 2008 році Витрати палива в натуральному вимірі

Витрачено т умовного палива

вугілля кам’яне

газ природний

бензин моторний

2

3

4

5

газойлі (паливо дизельне) 6

Всього Сільське господарство, мисливство та лісове господарство Промисловість

7723547,2

42810,4

2368810,0

73443,9

533156,5

236129,2

5431,8

50815,7

20950,1

91356,7

Добувна

620936,4

885,6

446599,2

7305,2

62980,2

Переробна У тому числі металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4968562,2

21799,1

478807,9

13237,0

264141,2

38524,4

…1

30493,3

421,5

1287,9

4435596,3

126680,9

1163,1

244519,5

245529,6

12433,1

171854,3

7935,6

10209,2

835215,0

…1

693142,5

2593,9

1347,7

1

97


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

5

6

Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність транспорту та зв’язку Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління

89217,1

595,9

10910,9

9096,3

25583,1

35230,4

347,9

10413,4

4268,4

8850,7

831128,1

4045,4

613240,7

4702,6

74968,3

16578,0

…1

8699,2

2279,2

1742,9

23382,9

2864,0

13983,3

2851,3

228,2

37884,1

5019,7

26897,4

1042,5

358,6

18138,1

1300,9

11624,5

2223,0

224,7

11145,7

45,2

3675,3

2894,4

1374,2

Освіта Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Інші види діяльності

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями сільського господарства, мисливства та лісового господарства порівняно з 2007р. зросло на 7,6% і становило 236,1 тис.т палива в умовному вимірі. На 1 січня 2009р. в залишках у підприємств та організацій області нараховувалось 286,2 тис.т палива в умовному вимірі, з них у споживачів -176,8 тис.т, у постачальників — 109,4 тис.т, що відповідно на 23,3%, 11,2% і 37,1%) менше, ніж на відповідну дату попереднього року. 11.3. Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі Наявність на Полтавщині розвинутої промисловості, значна кількість енергетичних об’єктів, висока концентрація їх в мм. Кременчуці та Полтаві, розвинута мережа транспортних комунікацій, в т.ч. нафто-, газо-, та нафтопродуктопроводів,– усе це збільшує вірогідність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. Такі підприємства енергетичного комплексу, як АТ «Укртатнафта», Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів, Кременчуцьке лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Кременчуцьке районне нафтопровідне управління, ГПУ «Полтавагазвидобування», Полтавська філія ТОВ «Татнєфть-Укрнєфтепродукт» і ТОВ ТД «Кременчукнафтопродуктосервіс» входять до переліку еколого-небезпечних об’єктів загальнодержавного і обласного значення. Підприємства АТ «Укртатнафта» та Кременчуцька ТЕЦ ВАТ «Полтава обленерго» включені до Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні. Аварії на них можуть завдати значну шкоду довкіллю.

98


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Кременчуцька ТЕЦ ВАТ “Полтаваобленерго”

11.4. Використання альтернативних джерел енергії Обласне підприємство «Полтававодоканал» – одне з небагатьох в області, яке вже втілює в життя один з проектів по використанню альтернативних джерел енергії (інформація з офіційного сайту Полтавської обласної державної адміністрації). Суть технології, яке використовує Полтавський водоканал полягає у відборі тепла із стічних вод за допомогою теплонасоса. Вперше цей метод було застосовано в Швейцарії ще в 1938 році. Нині лідером у цій сфері є США, де сумарна потужність установок становить 4800 МВт. Процес відбору тепла є дуже простим і не потребує великих затрат. Вода, що тече по каналізаційних трубах має температуру 16-21 градус. Технологія дозволяє відібрати щонайменше 8 градусів, які акумулюються та направляються на підігрів води та опалення. При цьому коефіцієнт корисної дії становить 4,8, а в разі збільшення ціни на газ це дозволить зменшити вдвічі витрати, пов’язані з обігрівом та опаленням і відмовитися від використання блакитного палива. Три таких установки вже змонтовано на очисних спорудах в с.Затурино, що під Полтавою, і з їх допомогою підприємство здійснює обігрів приміщення адмінбудинку та цехів, а в перспективі може опалювати і забезпечувати потребу у гарячій воді усього селища. Якщо врахувати, що по Полтаві прокладено 600 кілометрів каналізаційних труб для стічних вод, з яких можна відбирати тепло, то змонтувавши такі теплонасоси по місту, можна опалювати та забезпечувати гарячою водою третину міста Полтави. Крім того підприємство може самотужки виготовляти такі насоси. 99


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Наразі їх закуповують в Канаді, а коштують вони 50-60 тисяч доларів. Український варіант нічим не поступатиметься імпортному, а коштуватиме в 5 разів дешевше.

100


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

12. ТРАНСПОРТ 12.1. Транспортна система України (Полтавська область) Транспортна мережа області доволі розвинута. Протяжність залізниць – 1088 км, з них електрифіковано близько третини. Загальна протяжність автодоріг області становить 8852 км, з яких 10% – дороги державного значення. Річкові транспортні маршрути пролягають по Дніпру. Кременчуцький річковий порт обслуговує вантажні перевезення, має шість вантажних причалів. Розгалуженою є мережа трубопровідного транспорту. По території області проходять міждержавні газопроводи «Союз», «Уренгой – Помари – Ужгород», «Єлець – Кременчук – Бендери», відгалуження нафтопроводу «Дружба». Загальна довжина магістральних трубопроводів складає 582 км. 12.1.1. Обсяги транспортних перевезень За даними Головного управління статистики в Полтавській області пасажирським транспортом за 2008 р. перевезено 199,5 млн. пасажирів, що менше рівня 2007 р. на 4,3%. Пасажирську транспортну роботу виконано в обсязі 4250,9 млн.пас.км, що на 3,4% більше рівня 2007 р. Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 133,9 млн. пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 2130,8 млн.пас.км, що відповідно на 6% і 0,7% менше рівня 2007 р. Залізничний транспорт загального користування надав послуги 16,6 млн. пасажирам, що на 1,4% більше, ніж за 2007 р., пасажирообіг виконано в обсязі 1840,3 млн.пас.км, або на 9,6% більше, ніж за 2007 р. Міським електротранспортом перевезено 49,0 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 279,8 млн.пас.км, що відповідно на 1,2% та 2,9% менше, ніж за 2007 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 4,5 млн.т вантажів, що на 43,3% більше рівня 2007 р. Виконано вантажообіг в обсязі 1290,1 млн.ткм, який збільшився на 32,4%. На залізничному транспорті загального користування відправлено 21,9 млн.т вантажів, що на 13,5% менше, ніж за 2007 р. Виконано вантажообіг в обсязі 7995,3 млн.ткм, що на 7,3% менше рівня 2007 р. Табл. 12.1. Обсяги транспортних перевезень Вид транспорту

1 Залізничний

Рік

Перевезено вантажів млн. т %** **

Вантажооборот

Перевезено вантажів млн. т %* ***

млн.т.к м.

%****

2 2000

3 13,627

4 –

5 3974,3

6 –

7 15,144

2005 2006 2007 2008

22,989 25,461 25,290 21,873

168,7 186,8 185,6 160,5

7160,8 8053,3 8625,8 7995,3

180,2 202,6 217,0 201,2

15,545 15,460 16,740 15,523

Вантажооборот млн.т.км.

%** **

8 –

9 1631,0

10 –

102,6 102,1 110,5 102,5

1595,3 1716,6 1679,6 1840,3

97,8 105,2 103,0 112,8

101


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 Автомобільний

2 2000

3 95,291

4 –

5 866,2

6 –

7 84,919

8 –

9 947,2

10 –

108,894 115,522 122,217 130,437

114,3 121,2 128,3 136,9

1611,0 2021,4 2331,8 2692,1

185,9 233,4 269,2 310,8

119,938 134,077 142,495 134,013

141,2 157,9 167,8 157,8

1628,1 1863,9 2144,8 2130,8

171,9 196,8 226,4 224,9

Водний*

2005 2006 2007 2008 2000

Авіаційний*

2005 2006 2007 2008 2000

-

-

-

-

Трубопровідний**

2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008

Міський електротранспорт

2000

97,337

542,3

Всього***

2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008

– – – – 108,9 131,9 141,0 147,5 152,3

– – – – – 121,1 129,5 135,4 139,9

– – – – 4840,5 8771,8 10074,7 10957,6 10687,5

– – – – – 181,2 208,1 226,4 220,8

48,553 41,505 49,662 49,045 197,3 184,0 191,1 208,9 198,5

49,9 42,6 51,0 50,4 – 93,3 96,9 105,9 100,6

298,8 247,5 288,2 279,8 3120,5 3522,2 3828,0 4112,4 4252,6

55,1 45,6 53,1 51,6 – 112,9 122,7 131,8 136,3

*- Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». ** - Інформація розробляється тільки на державному рівні (лист Головного управління статистики у Полтавській обл. від 23.06.2009 № 01-929/04/1-13/192). *** - всього за видами наземного транспорту. ****- темпи зміни, % до обсягів 2000 р

Близько половини (53,8%) всіх зареєстрованих викидів в атмосферне повітря області забезпечують пересувні джерела – 108,8 тис.т, з яких основна частка припадає на автотранспорт – за рік викинуто 85,9 тис.т забруднюючих речовин, або 42,5% від усіх зареєстрованих викидів. В містах Полтава і Миргород цей відсоток складає 80 та 87,5 відповідно. Перевищує 70% частка викидів забруднюючих речовин автотранспортом у районах з малою концентрацією промислових підприємств – Пирятинському, Глобинському та Козельщинському. Табл. 12.2. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих видів автотранспорту підприємств області тис.т. Роки

Вантажні автомобілі

Пасажирські автобуси

1

2

24,6 21,6 21,7 19,6

2000 2005 2006 2007 102

Спеціальні легкові автомобілі

3

Пасажирські легкові автомобілі 4

5

Спеціальні нелегкові автомобілі 6

9,3 6,4 6,1 4,6

5,6 6,7 6,9 7,4

1,7 1,8 1,7 1,3

7,8 6,3 6,2 5,4

,


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2008

2

3

4

5

6

20,1

4,4

7,6

1,3

4,6

Автотранспорт в обласному центрі.

12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Полтавської облсної державної адміністрації надало інформацію про групування автомобілів за конструкцією, яка дозволяє використовувати паливо (незалежно від фактичного використання палива) згідно ф.№4-ТЗ «Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)». Табл. 12.3. Групування автомобілів за конструкцією, яка дозволяє використовувати паливо (незалежно від фактичного використання палива) Тип автомобіля (одиниць)

Всього

1

Автомобілів всього Легкові автомобілі Вантажні бортові Самоскиди Сідлові тягачі

За видами палива зріджений стиснений нафтовий газ газ 5 6

бензин

дизпаливо

стиснений природний газ і бензин 7

дизпаливо та стиснений природний газ 8

2

3

4

314595

269969

25323

11574

55

7659

5

257880

240404

5201

9403

18

2854

0

10472

6512

2779

370

5

806

0

10808

6736

3502

182

11

375

2

3649

475

3097

24

0

53

0 103


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

Пасажирські автобуси Спеціальні автомобілі Інші автомобілі

2

3

4

5

6

7

8

6968

3168

2099

174

11

1514

2

12738

6632

4173

454

5

1474

0

12080

6042

4472

967

5

593

1

За даними Головного управління статистики в Полтавській області розподіл викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по використанню окремих видів палива пересувними джерелами забруднення має наступну динаміку Табл. 12.4. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення від використання окремих видів палива Роки

1 2000 2005 2006 2007 2008

Обсяги викидів, тис.т.

бензину

2 91,5 92,7 97,3 105,5 108,8

3 82,6 74,5 77,3 65,5 65,5

У тому числі від використання газойлів (дизельного зрідженого та палива) стисненого газу

4 7,5 15,8 17,1 32,2 33,4

Частка викидів забруднюючих речовин від використання бензину у загальних обсягів викидів, %

5 1,4 2,4 2,9 7,8 9,9

6 90,3 80,3 79,5 62,1 60,2

Інформація про групування автомобілів залежно від часу перебування в експлуатації по Полтавській області, власниками яких не є фізичні особи «Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)» наведена у таблиці Табл. 12.5. Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів за 2008 році* Тип автомобіля

Всього

Від 2 до 3 років

1

2

3

Автомобілі - всього 314595 42270 Легкові автомобілі 257880 37210 Вантажні бортові 10472 438 Самоскиди 10808 258 Сідлові тягачі 3649 161 Спеціальні автомобілі 12738 779 Пасажирські 6968 902 автобуси Інші транспортні 12080 1522 засоби *- станом на 20.07.2009 р. дані за 2000 та 2005-2007 відсутні

Від 3,1 до 5 років 4

Від 5,1 до 10 років 5

Більше 10 років

20146 17007 261 110 146 475

23898 16215 659 98 771 1057

229281 187448 9114 10342 2571 10427

595

1484

3987

1552

3614

5392

6

Більше 2/3 всіх автомобілів мають вік більше 10 років. Найкраща ситуація з легковими автомобілями, які складають чверть всього парку. Тут приблизно 40% мають вік до 5 років включно, 20% – від 5 до 10 років і 40% старші за 10 років. Найгірше у групі вантажних автомобілів (35% всього парку), – майже 90% експлуатуються більше 10 років. 104


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами необхідним є проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш масовий перехід на газоподібне паливо, виключення реалізації та використання етилованого бензину, обов’язковість використання нейтралізаторів токсичних вихлопів. 12.3. Використання альтернативних видів палива Значна увага використанню альтернативних видів палива приділяється місцевими органами самоврядування. У жовтня 2008 року на засіданні Ради з питань ефективного використання енергетичних ресурсів при обласній раді за період з серпня 2007 року по вересень 2008 року акцентовано увагу на необхідності підтримки підприємств області, що виробляють альтернативні види палива, доцільності застосування такого палива на об’єктах спільної власності територіальних громад області, у закладах освіти, охорони здоров’я, культури. Спеціалістами держуправління протягом останніх 5 років проведена державна екологічна експертиза проектної документації з впровадження альтернативних видів палива, що отримала позитивну оцінку, по наступних об'єктах: - «Завод по виробництву паливних гранул та брикетів» м.Зіньків Полтавської області. Запроектоване підприємство призначене для виробництва паливних гранул та брикетів із відходів переробки сільгоспкультур (лузга насіння соняшника, гречихи тощо) та деревообробки (тирса, стружка, мілка щепа), попередньо висушених, шляхом пресування під тиском та при високій температурі, без використання в’яжучих речовин; - Реконструкція складського приміщення під цех по виробництву біопалива в с.Соколова Балка Новосанжарського району Полтавської області. Передбачається виробництво автомобільного палива типу «Біодизель» (метилового ефіру) для власних потреб шляхом переробки ріпакової олії при його змішуванні з каталізатором. Як каталізатор використовується суміш метанолу (метилового спирту) з лужним каталізатором (гідратом окислу калію – КОН); - Переобладнання колишньої мийки вантажних автомобілів під цех по виробництву палива типу «Біодизель» в смт Машівка Полтавської області. Передбачається виробництво автомобільного палива типу «Біодизель» (метилового ефіру) шляхом переробки соєвого масла при його змішуванні з каталізатором. Як каталізатор використовується суміш метанолу (метилового спирту) з лужним каталізатором (гідратом окислу калію – КОН).

105


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

13. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 13.1. Екологічна політика України Основною метою національної екологічної політики є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності має стати обов’язковою умовою переходу до екологічно збалансованого розвитку держави, коли розвиток країни та регіонів, структура економічного зростання, матеріального виробництва та споживання, а також інших видів діяльності суспільства функціонує в межах здатності природних екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь. 13.2. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства У 2008 році інспекторським складом та спеціалістами Держекоінспекції в Полтавській області проведено державний контроль дотримання природоохоронного законодавства: - здійснено 13312 перевірок, перевірено 1773 об’єкти; - складено 1773 протоколів (у тому числі 72 передано до судових органів), до адміністративної відповідальності притягнуто 1739 посадових осіб та громадян, на яких накладено штрафів на суму 227,145 тис грн., стягнуто 156,782 тис.грн.; - заявлено 211 претензій та позовів на суму 1776,178 тис.грн., відшкодовано збитків на суму 213,229 тис.грн.; - винесено рішення про тимчасову заборону (призупинку) діяльності 124 об’єктів. Табл. 13.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства № з/п

Назва заходу

1

2

1 2 3

4 5 6 7 106

Кількість перевірених об’єктів Складено актів перевірок Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення Притягнуто до адміністративної відповідальності Стягнуто адміністративних штрафів Пред’явлено претензійнопозовних матеріалів Стягнуто претензійно-позовних

Одиниця виміру

2006

Роки 2007

2008

3

4

5

6

2705 12891 1934

1973 9861 1518

2161 13312 1773

чол./грн

1889/ 131798

1505/ 144580

чол./грн

1456 / 102872

903/ 86685

од./грн.

132 / 5503860

73 / 7062391

од./грн.

55 / 83453

6 / 168490

1739/ 227145 1201/ 156782 211/ 1776178 118/

од. од. од.


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

8

9

10

11

11.1

11.2 11.3 12 13

4

3

матеріалів Прийнято рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) господарської діяльності Прийнято рішень про призупинення фінансування будівництва (реконструкції) об’єктів Кількість дозволів, виданих на відновлення господарської діяльності та фінансування Кількість об’єктів, на яких виявлено перевищення встановлених екологічних нормативів, дозволів або лімітів на спеціальне водокористування у тому числі на скиди у водні об’єкти на викиди в атмосферне повітря на утворення та розміщення відходів Внесено подань про припинення дії виданих дозволів Кількість матеріалів про порушення, що містили ознаки злочину, переданих на розгляд в правоохоронні органи (прокуратури, внутрішніх справ, СБУ)

5

6

од.

37

53

213229 124

од.

од.

19

13

41

од. од.

19 19

66 19

85 18

од. од.

41 -

11 -

39 1

од.

-

-

1

од.

23

39

72

од.

Табл. 13.2. Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод Назва водного об’єкту

1

Кількість створів, в яких здійснювалися вимірювання, од. усього з перевищенням ГДК 2

3

Відібрано та проаналізовано проб води

Кількість показників, у тому числі забруднюючих речовин, що визначалися, од.

Кількість випадків та назва речовин з перевищенням ГДК, од.

4

5

6

Контрольні створи водних об’єктів культурно-побутового призначення:

р.Крива Руда

2

2

12

р.Суха Лохвиця

2

2

3

30 (температура, кольоровість, прозорість, запах, мутність, завислі речовини, сухий залишок, pH, розчинений кисень, ХСК, БСКп, амоній-іони , нітрити, нітрати, жорсткість, кальцій, магній, залізо загальне, хлориди, сульфати, хром (Ш,VI), нікель, мідь, марганець, нафтопродукти, АПАР, фосфати, цинк, феноли) – // –

р.Сухий Омельник

2

2

8

– // –

12 – ХСК, 11– БСК20

1- сухий залишок, 2ХСК, 2– БСК20 , 1залізо загальне 2-ХСК , 2– БСК20 , 1 – залізо загальне, 1 амоній-іони

107


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

2

3

4

р.Коломак

1

4

4

9

5 – // –

р.Сухий Кагамлик р.Татарка

2 2

2 2

6 4

– // – – // –

Ставки дендропарку м.Полтава

3

3

4

– // –

р.Дніпро (Кременчуцьке і Дніпродзержинське водосховища) р. Сула

4

4

7

– // –

4

4

1

– // –

р.Псел

6

6

15

– // –

р.Удай

4

4

11

– // –

р.Ворскла

7

7

16

– // –

р.Солониця

2

2

4

– // –

р.Гнила Оржиця

2

2

4

– // –

р.Багачка

2

2

4

– // –

р.Хорол

7

7

14

– // –

р.Говтва

2

2

4

– // –

р.Коломак (гирло) р.Тагамлик

1 2

1 2

3 4

– // – – // –

р.Кобелячка

2

2

2

– // –

6 2- сухий залишок, 4ХСК, 4- БСК20 2- ХСК, 2- БСК20 1 - залізо загальне, 1ХСК, 2- сухий залишок, 2ХСК, 2- БСК20 , 1 залізо загальне, 1 сульфати

Контрольні створи водних об’єктів рибогосподарського призначення:

108

4- БСК20 , 1 - залізо загальне, 4- фосфати

3- БСК20 , 1 - нітрити, 3 магній, 3 - амоній-іони, 4- залізо загальне, 2 – сульфати, 4 - фосфати 5- БСК20 , 6- залізо загальне, 2 – сульфати, 5 – фосфати, 3 наітопродукти 4- БСК20 , 4 - амонійіони, 2 - нітрити, 1 магній, 4- залізо загальне, 4 – фосфати 5- БСК20, 3 - амонійіони, 3 - нітрити, 1 магній, 7- залізо загальне, 6– сульфати, 7 - фосфати 2 – БСК20, 1 – сульфати, 2 – фосфати, 1 - амонійіони, 2 – магній, 2залізо загальне 2 – БСК20, 2 - амонійіони, 1 - нітрити, 2 залізо загальне, 2 – фосфати 2 – БСК20, 2 - амонійіони, 2 - нітрити, 2 сульфати, 2 – фосфати, 2 – магній, 2- залізо загальне 1- сухий залишок, 4 – БСК20, 6 - амоній-іони, 3 - нітрити, 2 – магній, 7 залізо загальне, 6 – фосфати, 4 сульфати 2 - амоній-іони, 2нітрити, 2 – магній, 2 – сульфати, 2 – фосфати, 2- залізо загальне 1 – БСК20 , 1 – фосфати 2 - сухий залишок, 2 – БСК20 , 2 - нітрити , 2 амоній-іони, 2 – магній, 2- залізо загальне, 2 – фосфати, 2 – сульфати 2 - сухий залишок, , 2 – БСК20 , 1 - амоній-іони, 2 - нітрити , 2 – магній, 2 - сульфати, 2 фосфати


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2

3

4

р.Сухий Кагамлик

2

2

4

5 – // –

р.Орчик

2

2

4

– // –

р.Сухий Кобелячок

4

4

4

– // –

6 2 – БСК20 , 2- залізо загальне, 2 - фосфати 1 - сухий залишок, 2 – БСК20 , 2 - амоній-іони, 1 - нітрити, 2 – магній, 2- залізо загальне, 2 сульфати, 2 – фосфати, 2- нафтопродукти 1 - сухий залишок, 4 – БСК20 , 4 - залізо загальне, 1- хлориди, 2 сульфати, 2 – фосфати, 2- нафтопродукти

Примітка. Інформація таблиць 15, 16 за даними відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Полтавській області.

13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища Однією із складових частин розв’язання нагальних для області екологічних проблем є створення дієвої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науковообгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки. Спостереження за станом довкілля та контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства в Полтавській області ведуть згідно з Положенням про державну систему моніторингу довкілля, затвердженим Постановою КМУ № 391 від 30.03.1998 р. (із змінами), установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства житлово-комунального господарства України. Узагальнені дані про систему точок та постів спостереження за навколишнім природним середовищем зведені до таблиці. Табл. 13.3. Система спостережень за станом довкілля № з/п

1

1

2

Суб’єкти моніторингу довкілля

2

Міністерство охорони навколишнього природного середовища МНС

атмосферне повітря

стаціонарні джерела вікидів в атмосферне повітря

3

4

9

Кількість точок спостережень, од. поверхджерела морсь- джерела неві скидів кі води скидів води зворотзворотних вод у них вод у поверморські хневі води води

5

6

99

37

7

8

підземні води

9

джерела скидів зворотних вод у глибокі підземні водоносні горизонти 10

грунти

11

19 109


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

3 4 5 6

2

3

МОЗ Міністерство аграрної політики Держводгосп Держжитлокомунгосп

120

4

5

6

48 28

106

19 10

7

8

9

33

7

33 24

10

11

45 80 33

Суб’єктами моніторингу, підпорядкованими Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, є Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Державна екологічна інспекція в Полтавській області, Харківська комплексна геологічна партія та Кременчуцька геологорозвідувальна експедиція КП «Південукргеологія». МНС, згідно з Положенням про державну систему моніторингу, здійснює нагляд за зонами радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, яких в Полтавській області немає. Крім того, міністерству підпорядковується обласний центр з гідрометеорології. Від МОЗ моніторинг довкілля в місцях проживання і відпочинку населення проводить Полтавська обласна СЕС. Міністерство агрополітики представлено Полтавським обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість». Управління Держводгоспу – Полтавське регіональне управління водних ресурсів спостерігає за станом поверхневих вод, Полтавське обласне виробниче управління водного господарства «Полтававодгосп» – за станом грунтів, поверхневих та грунтових вод на територіях осушуваних та зрошувальних земель. Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації контролює стан джерел централізованого питного водопостачання підприємств житлово-комунального господарства області. Полтавське обласне головне управління земельних ресурсів Держкомзему володіє інформацією про структуру земельних угідь, розподіл земельного фонду в розрізі власників і землекористувачів, про рекультивацію порушених земель, та ін. З метою забезпечення більш тісної взаємодії та інтеграції моніторингових даних у 2004 р. на міжвідомчій нараді суб’єктами моніторингу навколишнього природного середовища в області було погоджено «Положення про порядок інформаційної взаємодії суб’єктів системи моніторингу довкілля в Полтавській області при здійсненні режимних спостережень за станом довкілля». Детальніше по контрольованим середовищам. Атмосферне повітря. Систематичні спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря проводяться обласною СЕС та лабораторією Полтавського обласного центру по гідрометеорології. Полтавська обласна СЕС відбирає проби атмосферного повітря на стаціонарних (в мм. Полтава, Кременчук, Комсомольськ) та, більшістю, пересувних постах спостережень. Полтавський обласний ЦГМ має 9 стаціонарних спостережних постів: 4 – в м. Полтаві, 4 – в м. Кременчуці і 1 – в м. Комсомольську. Регулярні спостереження 110


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

за ступенем забруднення повітря здійснюються у Полтаві по 10 інгредієнтах, у Кременчуці по 17, у Комсомольську по 7, крім того, у відібраних фільтрах з аерозолями в лабораторії ЦГО Гідрометслужби (м.Київ) визначається вміст в повітрі 8 важких металів, а в регіональній лабораторії Донецького ЦГМ вміст бенз(а)пірену. Промислові викиди в атмосферу. На близько тисячі підприємств області зареєстровано більше 20 тис. стаціонарних джерел промислових викидів в атмосферу. Відділ інструментальнолабораторного контролю Державної екологічно інспекції в Полтавській області в змозі за рік зробити не більше 100 контрольних вимірів. Нерегулярність таких вимірів не дозволяє вважати об’єкти, на яких вони проводяться, точками спостереження, хоча контроль за підприємствами, що є найбільшими забруднювачами, ведеться регулярно. Поверхневі води суші. Держекоінспекцією стан поверхневих вод контролюється більше ніж на 20 річках. Обласний центр по гідрометеорології контролює гідрохімічні показники на 19 створах. Центр «Облдержродючість» має 28 постів на річках, водосховищах і ставках, де раз на рік відбирає проби і визначає вміст нітратів, пестицидів, радіонуклідів (цезій-137, стронцій-90) і важких металів (ртуть, свинець, кадмій, мідь, цинк). Лабораторією Полтавського регіонального управління водних ресурсів (ПРУВР) Держкомітету України по водному господарству контролюється стан поверхневих вод на 5 річках в 19 пунктах спостереження в місцях розташування водозаборів. Контроль здійснюється по 35 гідрохімічних показниках. Радіологічний моніторинг проводиться на трьох створах на Кременчуцькому та Дніпродзержинському водосховищах. Підземні води. Моніторинг підземних вод на території Полтавської області здійснюють Харківська КГП та Кременчуцька ГРЕ КП “Південукргеологія”. Протягом 2007 р. проводилися спостереження на 20 пунктах. Більшість охоплених спостереженнями точок характеризують природний режим ґрунтових вод. Обласне виробниче управління «Полтававодгосп» здійснює державний моніторинг підземних вод на територіях зрошувальних та осушувальних меліоративних систем Полтавської області. Питна вода. Контроль якості питної води ведуть обласна СЕС та підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Детальну інформацію по гідрохімічному аналізу в розрізі водозаборів, свердловин підприємства водоканалу надсилають до держуправління охорони природи раз на рік до річного звіту про стан навколишнього природного середовища в області, або по запиту. Грунти. Центр «Облдержродючість» відбирає проби і визначає вміст залишків пестицидів, важких металів (ртуть, свинець, кадмій, мідь, цинк) і радіонуклідів на землях сільськогосподарського призначення. 111


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Обласне виробниче управління «Полтававодгосп» здійснює моніторинг грунтів на зрошуваних та осушуваних і прилеглих до них землях. Обласна СЕС контролює стан грунтів в місцях проживання і відпочинку населення. У 2004 р. розроблено, погоджено із суб’єктами моніторингу в області та затверджено керівництвом облдержадміністрації Програму моніторингу довкілля Полтавської області, розраховану на 2005-2009 роки. Текст програми разом з іншими документами розміщено на веб-порталі Мінприроди (www.menr.gov.ua) в розділі Державний екологічний моніторинг – Регіональні програми моніторингу. Протягом 2008 р. продовжувалися здійснення заходів щодо здійснення інвентаризації флори та фауни регіону з метою занесення рідкісних і зникаючих видів та угрупувань рослин і тварин Полтавської області до Червоної книги України (пп. 1.5.2 Програми). Регулярно до системи залучається моніторингова інформація від суб’єктів обласної системи моніторингу (пп. 2.2.3 Програми). Українським НДІЕП передано до держуправління для проведення дослідної експлуатації бази даних «Атмосфера», «Гідросфера», «Приладового і методичного забезпечення мереж спостережень». Ведеться робота з наповнення баз накопиченою моніторинговою інформацією. Виконуються завдання, покладені на територіальні органи пунктом 2 наказу Мінприроди України від 26.04.2007 № 218, – проводиться збір, узагальнення екологічної інформації від суб’єктів обласної системи моніторингу, підприємствзабруднювачів. Відредагована відповідно до вимог регламенту, інформація регулярно надсилається до Департаменту державного екологічного моніторингу для розміщення на веб-порталі. 13.4. Державна екологічна експертиза проектної документації Еколого-експертна діяльність держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області проводилась відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічну експертизу», інструктивних листів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. У 2008 році була проведена екологічна експертиза 317 проектних матеріалів, з них 213 ( 67%) – у складі комплексної державної експертизи та 104 (33%) – у відокремленому порядку, негативно оцінено 40 (12,6 %). Табл. 13.4. Еколого-експертна діяльність у 2008 р. Виконання робіт

1

Проведено експертиз передпроектної (ТЕО, ТЕР, ТЕД), проектної (проект, робочий проект) документації Проведено експертиз документації із залученням наукових установ та спеціалізованих організацій 112

Загальна кількість

Позитивно оцінено (шт.)

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (шт.)

2

3

4

Повернуто на доопрацювання та оцінено негативно (% від загальної кількості) 5

317

277

40

12,6

3

3


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

У рамках комплексної Державної експертизи У відокремленому порядку (самостійно)

2

3

4

5

213

181

32

15,0

104

96

8

7,7

Проводилась робота щодо надання консультативної допомоги замовникам, проектувальникам, структурним територіальним підрозділам. З питань основної діяльності підготовлено 60 листів, інформацій та довідок. Еколого-експертна діяльність здійснюється при постійній взаємодії з Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Полтавській області, Державною екологічною інспекцією в Полтавській області щодо інформування з питань позитивної оцінки проектів будівництва. За участю представників Держуправління введено в експлуатацію 297 закінчених будівництвом об'єктів. Із 317 проектних матеріалів значну частину – 63 (18 %), як і в минулому році, складали проекти об’єктів видобування і переробки нафти та газу, з них 38 – проекти окремих нафтогазових свердловин. Крім того, 39 (12%) – проекти будівництва та реконструкції автозаправних станцій і комплексів (АЗС, АЗК, АГЗП), 5 – очисні споруди стічних вод. Типові вимоги, що висуваються авторам проектів чи їх замовникам, спрямовані на підтримання прийнятного екологічного стану і його можливе покращення: - максимальне обладнання джерел викидів забруднювачів атмосферного повітря високоефективними пило-газоочисними установками при реконструкції та новому будівництві об’єктів; - застосування безамбарного способу (або з надійною гідроізоляцією шламових амбарів спеціальними матеріалами) та прогресивних методів нейтралізації і знешкодження продуктів буріння при будівництві нафтогазоконденсатних свердловин; - забезпечення повторного використання та утилізації придатних відходів виробництва, недопущення скидання неочищених стічних вод у природні об’єкти; - зменшення до мінімуму пошкоджень зелених насаджень та збільшення площ озеленення і заліснення територій. - виконання заходів щодо економного використання водних ресурсів та запобігання забрудненню водних об'єктів стічними водами. 13.5. Економічні засади природокористування 13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності Економічними інструментами природокористування та природоохоронної політики залишаються: - збір за забруднення навколишнього природного середовища; - система зборів за спеціальне використання природних ресурсів; - відшкодування збитків, заподіяних у наслідок порушення природоохоронного законодавства; - надання податкових пільг на реалізацію заходів, пов’язаних з природоохоронною діяльністю; - фінансування природоохоронної діяльності; 113


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

- впровадження та розробка державних та регіональних цільових програм охорони навколишнього природного середовища. Для забезпечення управління в галузі охорони довкілля в області розроблена та діє «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року», що затверджена рішенням вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради двадцять третього скликання від 12.07.2001року. Нова редакція Програми затверджена рішенням восьмої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 20.04.2007 року. 13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі Збори за забруднення довкілля є основним джерелом формування Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. За даними Державної податкової адміністрації у Полтавській області кількість платників збору за забруднення навколишнього природного середовища складає 16194 осіб, у т.ч. юридичних – 7229, фізичних – 8965. Протягом 2008 року ними сплачено 31814,1 тис.грн. проти 27127,8 тис.грн. у попередньому, 2007 році, тобто на 4636,3 тис.грн., або на 14,7% більше. До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 8512,8 тис. грн. (26,8%). Відповідно до основного Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2008 році профінансовано заходів на суму 6551,47 тис.грн. із запланованих 6880,6 тис.грн., що становить 95,2%. Згідно з додатковим Переліком – на суму 1505,48 тис.грн. із запланованих 1632,181 тис.грн., що становить 92,2%. За напрямками фінансування кошти були використані на: - проведення заходів по раціональному використанню і зберіганню відходів виробництва і побутових відходів 2760,154 тис.грн. - проведення заходів по охороні і раціональному використанню водних ресурсів 4472,321 тис.грн. - проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду 317,802 тис.грн. - інша - діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з екологічної освіти та пропаганди 338,569 тис.грн. - проведення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу 168,104 тис.грн. РАЗОМ профінансовано заходів на суму 8056,950 тис.грн.

Розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за напрямками фінансування природоохоронних

114


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища фінансування у 2008 році не проводилось. При підготовці проекту Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2009 р. з обсягом фінансування 14819,547 тис.грн., пріоритетними вважалися заходи, що виконуються в межах Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року та мають співфінансування з інших джерел і високий ступінь готовності. 13.6. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки Згідно з рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН та Програмою ООН з навколишнього середовища центральними органами влади в Україні, і в Полтавській області в тому числі, створено систему природоохоронних органів з чітким поділом повноважень: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області (далі - Управлінні) та Державну екологічну інспекцію в Полтавській області (далі - Інспекція), які здійснюють державне управління та державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, територіальні та місцеві органи Держкомлісгоспу, Держкомзему, Держкомводгоспу, Держкомрибгоспу, які здійснюють державне управління та державний контроль з 115


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

охорони, відтворення та використання відповідних природних ресурсів, інші природоохоронні органи. Також на території Полтавської області успішно здійснюють природоохоронну діяльність громадські екологічні організації. Управління в межах своїх повноважень: - забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі; - здійснює управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об'єктів природнозаповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі; - інформує населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на території Полтавської області, оперативно оповіщує про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації. - координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. - Інспекція в межах своїх повноважень: - бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території; - здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами на відповідній території. 116


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Протягом 2008 року Верховною Радою України та центральними органами влади шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів і прийняттям нових нормативно-правових актів удосконалено правове регулювання в сфері охорони довкілля України (в тому числі й Полтавської області, як адміністративнотериторіальної одиниці держави). Зокрема, внаслідок нормотворчої діяльності відповідних державних органів удосконалено правовідносини з використання земель, надр, тваринного світу тощо, чим досягається більш чіткі визначення та розподіл обов’язків і повноважень між різними суб’єктами природоохоронної діяльності. Шляхом встановлення відповідних обмежень в дозвільних документах Управління впливає на економічну діяльність з метою зменшення забруднення довкілля, відтворення та охорони природних комплексів Полтавської області. 13.7. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування Реалізація політики у сфері якості вимірювань при аналізі складових довкілля здійснюється відділом аналітичного контролю Державної екологічної Інспекції в Полтавській області. Політика в галузі якості вимірювань, сформована керівництвом Інспекції, відділу, впроваджується та на практиці діє як система якості вимірювань. Система якості вимірювань відділу є сукупністю організаційної структури, методик, процедур, процесів і ресурсів. Реалізація системи якості під час проведення робіт як у виробничих лабораторних приміщеннях відділу, так і за його межами (при відборі проб, вимірюванні показників безпосередньо на джерелах забруднення довкілля тощо), спрямована на забезпечення та підтримування високої якості вимірювань при сталій галузі діяльності відділу, та у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IES 17025. Принципи технічної політики в області якості полягають у впровадженні сучасних стандартів і методик для забезпечення найбільш високого технічного рівня вимірювань, у впровадженні (на скільки це можливо в рамках напрямків роботи відділу) сучасних ЗВТ та обладнання, постійного їх оновлення, безперервною підготовкою співробітників та їх навчанням методам роботи на сучасних приладах. Відділ, відповідно до вимог конкретних МВВ, оснащується необхідними ЗВТ, обладнанням для відбору проб, вимірювань параметрів газопилового потоку та концентрацій ЗР, включаючи підготовку проб до вимірювань. Перед використанням ЗВТ та обладнання їх стан перевіряється на відповідність технічним вимогам, викладеним у відповідній документації на ці ЗВТ, обладнання. Якщо це передбачено, будується відповідна градуювальна характеристика. Кожна одиниця ЗВТ, що використовуються, має метрологічне підтвердження. ЗВТ, що використовуються у відділі та підлягають повірці, включаються до щорічного графіку повірки ЗВТ відділу. Графік повірки затверджується керівництвом Іінспекції та погоджується в ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». У встановлені цим графіком терміни проводиться повірка ЗВТ. Якщо, за різними 117


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

обставинами, повірка конкретного ЗВТ своєчасно не проведена, тоді експлуатація такого засобу призупиняється. Відділ забезпечує наявність і зберігання свідоцтв повірки ЗВТ та повірочних тавр, нанесених на корпуси ЗВТ (наприклад, захист таких тавр клейкою прозорою плівкою). Проведення технічного обслуговування здійснюється за процедурами, викладеними в технічній документації на кожну одиницю ЗВТ. Для впевненості у відповідному статусі ЗВТ проводиться перевірка відповідності значення вимірюваної величин до показу ЗВТ. Періодичність контролю повинна відповідати встановленій в технічній документації на ЗВТ. Також контроль проводиться при виникненні сумнівів у відповідності показу ЗВТ. Якщо результат перевірки свідчить про невідповідність показу ЗВТ, яка не може бути усунена власними силами, ЗВТ вилучається з експлуатації з послідуючим ремонтом у спеціалізованій організації. ЗВТ, яке дає сумнівні результати, або похибка вимірювання не відповідає регламентованому значенню, термін чергової повірки якого минув, або тимчасово відсутня потреба в такому ЗВТ, вилучається з експлуатації. Наступне введення ЗВТ в експлуатацію дозволяється після повірки. 13.8. Екологічний аудит Екологічний аудит здійснюється аудиторами, що мають чинний сертифікат екологічного аудитора, виданий Мінприроди України в установленому порядку і включені до реєстру екологічних аудиторів, ведення якого покладено на Мінприроди України. На жаль, про результати проведених екологічних аудитів суб’єктів господарювання на території області інформувати держуправління аудитори не зобов’язані. 13.9. Екологічне страхування Страхування відповідальності за забруднення навколишнього природного середовища найбільш ефективно захищає інтереси підприємств по отриманню прибутків, суспільства по захисту здоров’я людей та держави через створення сприятливого інвестиційного клімату, гарантій податкових надходжень та соціальну стабільність. Проте страхування екологічних ризиків в Україні не набуло поширення. З причин такого становища можна виділити, насамперед, законодавчі. Рівень нормативно-правового забезпечення недостатній. Юридичні гарантії відшкодування збитків, завданих забрудненням довкілля та зниження якості природних ресурсів не забезпечені повністю. На даний час обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (далі - об'єкти підвищеної небезпеки), проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та аварій 118


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

на об'єктах підвищеної небезпеки, перелік груп яких наведено у додатку 1 Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788. На території Полтавської області розташовані 453 об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі Потенційно-небезпечних об’єктів. Окрім правових, розвиток ринку екологічного страхування гальмується слабкими стимулами добровільного страхування, відсутністю надійних та загальноприйнятих методик оцінки ризику та розрахунку ймовірної шкоди та низькою потужністю самого ринку, що позбавляє змоги здійснювати страхування небезпечних та великих за величиною екологічних ризиків. 13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля Наукові дослідження в галузі охорони довкілля активно проводять вищі учбові заклади в Полтавській області – Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М.Остроградського, Українська медична стоматологічна академія, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський інститут бізнесу. Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. При кафедрі екології та охорони довкілля діє аспірантура зі спеціальностей «Екологія» та «Ботаніка». Керівництво аспірантами здійснює доктор біологічних наук, професор, науковий співробітник відділу зеленого будівництва Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України м. Києва Смоляр (Байрак) Олена Миколаївна. Кафедрою забезпечується виконання ініціативних проектів за напрямками:  Оптимізація природно-заповідної мережі Полтавської області;  Розбудова регіональної екомережі ;  Реалізація завдань безперервної екологічної освіти та виховання в Полтавському регіоні. Метою наукових досліджень є інвентаризація біорізноманітності існуючих природно-заповідних об’єктів Полтавської області, проектування нових природозаповідних об'ектів, насамперед, у районах із низьким відсотком заповідності, оптимізація регіональної природно-заповідної мережі області відповідно до концепції розбудови регіональної екомережі, проведення широкої екологопросвітницької та правоохоронної роботи з усіма групами населення. У 2008 році тривали роботи з ведення кадастрів рослинного і тваринного світу: - орнітофауни (осілих та мігрантів) Псільського регіонального та Хорольського місцевого екокоридорів у межах Гадяцького районів;

119


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

- продовжені кадастрові роботи рослинного, тваринного світу, мікобіоти та бріофлори регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Кобеляцький р-н); - дослідження поширення рідкісних весняних рослин-ефемероїдів (підсніжника білосніжного, проліски сибірської, проліски довлистої, тюльпана дібровного, рябчика малого, рябчика руського, рястки Буше, шафрану сітчастого, брандушки різнокольорової, белевалії сарматської, гіацинтика блідого); - кадастрування рідкісних рослин і тварин (Червоний Світовий список, Бернська конвенція, Червоний Свропейський список, Червона книга України, регіональний список); - кадастр рідкісних рослинних угруповань (занесених до Зеленої книги України, регіонально рідкісних). Основні наnрямки роботи - екологія рослин, ботаніка, геоботаніка, мікологія, орнітологія, созологія - фундаментальні та прикладні дослідження. Перспективні напрямки досліджень: 1. Інвентаризація біорізноманітності на об'ектах та територій природнозаповідного фонду Полтавської області. 2. Проведення наукових досліджень щодо оптимізації регіональної приредно-заповідної мережі (насамперед, на території Великобагачанського, Миргородського, Карлівського, Машівського Оржицького, Чорнухинського, Шишацького районів, які мають низький відсоток заповідності). 3. Проведення наукових досліджень щодо розбудови регіональної екомережі. 4. Ведення Державного кадастру об'ектів та територій регіональної природно-заповідної мережі. 5. Кадастрування раритетних видів біорізноманітності та розробка заходів щодо їх збереження. 6. Проведення наукових досліджень у галузі екологічного туризму. Полтавський національний технічний університет ім. Ю . Кондратюка. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля. Фахівцями кафедри екології в останні роки активно проводяться дослідження стану навколишнього природного середовища та його впливу на стан здоров’я населення Полтавщини. В рамках даних досліджень у 2004 році започаткована серія екологічних видань під загальною назвою «Екологічної бібліотеки Полтавщини». Станом на кінець 2008 року розроблені й видані у звітному році: - Випуск «Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві» (позачерговий, додатковий випуск); - Буклет «Екологічна мережа Полтавщини» - вип.№6; - Агроекологічний атлас Полтавщини; Завершена розробка наступного видання випуску №5 «Стан поводження з відходами на Полтавщині» та позачергового випуску «Європейське екологічне 120


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

законодавство», розробка якого здійснюється в рамках міжнародного (українськонімецького-польського) проекту TEMPUS ТАСIS, в якому приймають участь фахівці кафедри екології. Розробляються екологo-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього природного середовища. Завершено розробку «Комплексної регіональної програми поводження з відходами в Полтавській області на період до 2015 року». У 2008 році вона пройшла цикл обговорень та корегувань на рівні усіх відповідних за дані питання організацій області, у громадськості та в органах виконавчої влади. Фахівці кафедри у 2008 році також взяли участь у розробці регіональної програми «Розбудова екологічної мережі Полтавщини», обговорення й затвердження якої передбачено на рівні обласної ради депутатів. На підставі «Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 у новій редакції», яка виконана за участю фахівців кафедри екології здійснюється щорічне планування й фінансування робіт для вирішення екологічних проблем . Заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністрацією: - Розробка регіональної комплексної програми поводження із відходами ; - На підставі завдання екологічної комісії обласної ради проводяться роботи із розробки обласної програми «Екологічна мережа Полтавщини»; - спільна участь у розробці експериментальної пересувної установки по знешкодженню пестицидів та здійснення пуско-налагоджувальних робіт даної установки з контролем основних технологічних та екологічних параметрів Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М.Остроградського. Протягом 2008 року проведено наступні наукові заходами: - гідробіологічні дослідження верхів'я Дніпродзержинського водосховища; - дослідження раритетної орнітофауни РЛП «Кременчуцькі плавні»; - інвентаризація флори та фауни Кременчуцького району; - створено проект екологічної мережі Кременчуцького району; - дослідження лучник ценозів РЛП «Кременчуцькі плавні»; - проведені наукові обгрунтування щодо створення нових об'ектів ПЗФ Кременчуцького району: («Парк Калачевський», ландшафтний заказник місцевого значення «Майгорова балка», дендрологічна пам'ятка природи «Омельницький», ландшафтний заказник місцевого значення «Чикалівський»). Українська медична стоматологічна академія. На базі академії заплановані та активно розробляються наступні конкурсні наукові теми екологічної спрямованості: «Дослідження техногенне підсилених радіоактивних джерел природного по121


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

ходження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості та розробка профілактичних заходів по запобіганню надлишкового опромінення працівників підприємств цієї галузі». Робота присвячена дослідженню радіоекологічного стану довкілля на об’єктах нафтогазовидобувних підприємств Полтавської області, а також проведенню радіаційно-гігієнічної оцінки дозового навантаження на працівників підприємств нафтогазового комплексу за рахунок зовнішнього опромінення. «Еколого-гігіенічна оцінка даних моніторингу забруднення поверхневих вод Дніпровського басейну в середній течії з використанням в якості біологічних індикаторів гідробіонтів зоопланктону», 2006-2010 рр. Робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання щодо гігієнічної оцінки комплексного впливу ступеня забрудненості поверхневих вод на видовий склад певних груп зоопланктону Дніпровського басейну в середній течії. Встановлені закономірності взаємозв'язку між видовим складом зоопланктону та ступенем забрудненості поверхневих вод на основі даних фізико - хімічного аналізу стану водойм можуть бути використані спеціалістами по водній екології для комплексної оцінки стану забруднення водного середовища токсичними речовинами. Триває вивчення впливу надлишку нітратів та нітритів в питній воді та продуктах харчування на здоров’я населення Полтавської області. Заплановано виконання дисертаційної роботи «Вплив відпрацьованого моторного автомобільного масла на структурно-метаболічні зміни в органах травлення білих щурів на фоні хронічній інтоксикації нітратом натрію» . Полтавський інститут бізнесу. Кафедра екології готує фахівців - екологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на денній, заочній формах навчання. Впродовж 2008 на кафедрі виконувалися дві науково-дослідні роботи: 1.«Здоров'я і якість генофонду нації як відображення духовноекологічної кризи суспільства». 2.«Сучасний стан та перспективи розвитку екомережі Полтавщини» (початок 2005р. - закінчення 2009р.). Розглянуті сучасний стан і перспективи розбудови регіональної екологічної мережі на прикладах Кобеляцького, Шишацького, Полтавського, Решетилівського районів, Ворсклянського та Псільського екокоридорів. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Еколог». Полтавська державна аграрна академія. Науковці академії ведуть наукові дослідження з питань екологізації довкілля: - розробка та впровадження у виробництво ґрунтообробних знарядь, що дає можливість виключити використання гербіцидів; 122


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

- розробка та створення ефективних і надійних систем автоматичного регулювання автотранспортних дизелів за димністю вихлопних газів; - особливості використання нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві; - наукові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем України (захищено докторську дисертацію); - моделювання екологічних процесів; - обґрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математичного моделювання; - проведення комплексного агроекологічного районування території (на прикладі Полтавської області); - розробка високоефективних екологічно безпечних заходів боротьби з алергенною рослинністю на землях несільськогосподарського призначення; - використання природних розчинів та мінералів в системі екологобезпечних заходів захисту посівів сільськогосподарських культур. Розроблені методи маркетингового забезпечення підвищення конкурентоспроможності екологічно чистої плодоовочевої продукції. Викладачами академії ведеться активна співпраця з Варшавським сільськогосподарським університетом (Польща). При активній участі вчених академії розроблена обласна програма розвитку органічного землеробства та виробництва екологічно безпечної продукції в Полтавській області. Ведуться широкомасштабні дослідження по використанню в сільському господарстві відновлюваних джерел енергії. Полтавський університет споживчої кооперації Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля: У 2008 р. захищена кандидатська дисертація за темою «Суспільноекологічне районування Полтавської області»; Зареєстровано в УкрІНТЕІ дві науково-дослідні роботи: «Географічні засади суспільно-екологічного районування» (на прикладі Полтавської обл.) та «Екологодемографічна система: сутність, структура та взаємозв'язки». Розроблено пропозиції та програму проведення круглого столу щодо дослідження ефективності екологічної розчистки річок області ( співорганізатор: Полтавська обласна рада). 13.11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень 13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій На шляху розбудови демократичної, соціальної, правової української держави основна роль належить забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, чиє життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються основним Законом держави найвищою соціальною цінністю. В інтересах нинішнього та майбутніх поколінь здійснюється екологічна політика, спрямована на захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля. Важливим чинником у реалізації цієї політики є участь громадськості в процесі прийняття управлінських рішень. Цей 123


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

процес повинен відбуватися на законних засадах, у відповідних формах та на конструктивній основі. Такі форми, через які громадськість могла б реалізовувати своє право у прийнятті певних рішень, Держуправління охорони навколишнього природного середовища активно підтримувало та реалізовувало в ході своєї діяльності. Значну роботу по координації діяльності громадських організацій екологічного спрямування, врахуванні громадської думки при прийнятті управлінських рішень, проводить Громадська екологічна рада Полтавщини, яку очолює Голік Ю.С., доцент кафедри екології Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, генеральний директор Полтавського відділення інженерної академії України. Діяльність Громадської ради відбувалася відповідно до Типового положення та затвердженого плану. За 2008 рік проведено 10 засідань. Серед важливих питань, які розглядалися на засіданнях Громадської екологічної ради, та по яких приймалися певні рішення з урахуванням пропозицій громадськості, були: - Консультації з громадськістю з питань поводження з твердими побутовими відходами в області; - Інформування громадськості щодо стану поверневих водних об’єктів Полтавській області; - Пропозиції громадськості щодо проведення Дня довкілля та двомісячника озеленення в області; - Консультації з громадськістю при формуванні плану розвитку екологічної мережі Полтавщині; - Стан заліснення на Полтавщині; - Участь молодіжних екологічних організацій в Громадському русі на Полтавщині; - Участь громадськості у створенні та функціонуванні агро-екологічного центру в області. За ініціативи Громадської Ради Полтавщини впродовж минулих років створено єдину в своєму роді в Україні «Екологічну бібліотеку Полтавщини», яка передбачає видання циклу випусків, що пов’язані з питаннями екології та охорони довкілля. У 2008 році вийшли наступні випуски бібліотеки – «Екологічний стан Полтавщини» та «Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві» за участю викладачів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Полтавської державної аграрної академії. Уся подана інформація відповідає основним положенням Орхуської конвенції про відкритість інформації та відкритий доступ до неї. Примірники випуску надіслані до бібліотек навчальних закладів та інших установ та організацій області. Інформування громадськості. Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища, на вимогу чинного законодавства, Орхуської конвенції постійно проводяться заходи по інформуванню громадськості з основних напрямків реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з 124


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

відходами, забезпечення екологічної безпеки на території регіону. Матеріали такого змісту регулярно оприлюднюються в обласних, міських та районних газетах, через можливості державної телерадіокомпанії «Лтава», міського телебачення «Місто», обласного електронного агентства «Новини Полтавщини», в мережі Інтернет, створюючи таким чином певний медіапростір з екологічних питань. Останнім часом, за допомогою електронних можливостей обласних інформаційних агентств, практикуються сучасні форми безпосереднього спілкування з громадськістю з екологічних питань: інтернет-конференції, он-лайнконференції, відповіді через «прямий телеефір» обласного телебачення, веб-сайт держуправління. Зазначені заходи свідчать про доступність та відкритість екологічної інформації для громадськості. Така інформація систематично оприлюднюється на веб-сторінці держуправління, веб-сайті Мінприроди, інформаційному агентстві «Новини Полтавщини». Постійно висвітлюється інформація щодо підсумків роботи Мінприроди, в регіональних ЗМІ здійснюються передруки з центральних видань актуальних статей екологічного спрямування. На обласному радіо та телебаченні «Лтава» декілька років готуються програми екологічного напрямку «До чистих джерел» та «Екосвіт», для яких Держуправління надає інформацію До інформаційно-просвітницької роботи держуправління залучаються керівники установи, начальники підрозділів, районних секторів та фахівці. Висвітлюється звітна інформація (результати роботи держуправління за певний період, матеріали Екологічного паспорту області, Звіту про стан навколишнього природного середовища). Ця інформація висвітлюється на веб-сайті Полтавського відділення Орхуського центру. Систематично готується інформація, статті, інтерв’ю, коментарі фахівців для друкованих засобів інформації, науковопопулярних журналів. В залежності від характеру інформації, готуються відеосюжети для телебачення, звукозаписи для радіо, наочність та фотоматеріали. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічні бюлетені щодо стану атмосферного повітря в містах області, стан забруднення поверхневих вод, тощо), проведення екологічних акцій, конкурсів систематично оприлюднюються на сайті держуправління та в інформаційному агентстві «Новини Полтавщини». Періодично екологічна інформація оприлюднюється в районних ЗМІ. В районах інформаційно-просвітницьку роботу забезпечують керівники територіальних підрозділів. Звернення громадян. Важливим чинником у прийнятті управлінських рішень є звернення, пропозиції та скарги громадян. У 2008 році до Держуправління надійшло 113 звернень (у 2007р. - 139, 2006 р. - 211), з них звичайною поштою - 66, під час особистого прийому керівництвом - 46 звернень. Таким чином, спостерігається тенденція зменшення загальної кількості звернень громадян. У 2008 році надійшло 20 колективних звернень (2007 рік - 40, 2006 - 37), кількість звернень, взятих на контроль - 32 (28,3%). Спостерігається також тенденція до зменшення звернень щодо порушень природоохоронного законодавства: їх за цей період надійшло 27 (2007р. - 75, 2006р. - 118). Практично не збільшується кількість повторних звернень (2008 р. 125


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

3, 2007р. - 2, 2006р. - 3). Кількість звернень щодо забруднення атмосферного повітря та забруднення землі залишаються практично на одному рівні (відповідно 3 та 1). Суттєво зменшилася кількість звернень стосовно забруднення водних об’єктів, атмосферного повітря та землі. Зросла кількість звернень з питань покращення екологічної обстановки в окремих районах і вирішення яких потребують фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища області. Саме з таких питань найбільше надходить депутатських запитів від депутатів різних рівнів (2008 р. - 7). Зросла кількість звернень щодо надання екологічної інформації для проведення еколого-просвітницьких заходів серед учнівської та студентської молоді (2008р. - 10, 2007р. - 5). Збільшилася кількість пропозицій від громадськості до співпраці ( 2008р. - 6). На одному рівні залишається кількість звернень - протестів мешканців проти забудови на території вже сформованих житлових масивів (4). Значна частина звернень громадян (26) надійшла з питань, які є поза межами компетенції держуправління, 56 звернень потребували додаткових роз’яснень у вирішенні порушених проблем. Надходили звернення від громадян до Держуправління через вищі органи влади: Мінприроди – 4, облдержадміністрацію - 30, Полтавську обласну раду - 7, РНБУ – 1. Робота із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі у керівництва: своєчасно надаються вичерпні відповіді, ретельно перевіряються зазначені у листах факти, усуваються недоліки та порушення. З цією метою встановлена співпраця з Державною екологічною інспекцією в Полтавській області та з іншими організаціями та установами. Відповідно до затвердженого графіку проводяться виїзні прийоми громадян в районах області із залученням керівників територіальних підрозділів. 13.11.2. Громадські рухи Найбільш активні та дієві серед громадських організацій екологічного спрямування, що діють на території області – Полтавська обласна організація Українського товариства охорони природи, Полтавська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок, асоціація «Еко-світ», Полтавське регіональне відділення Української екологічної Академії наук, Полтавська обласна організація Товариства лісівників України, Полтавський обласний і Полтавській міський осередки Всеукраїнської екологічної Ліги, Полтавське обласне відділення Української екологічної асоціації «Зелений світ», освітній центр «Довкілля», міжнародний благодійний фонд «Християнський світ», Полтавська обласна організація «Партії зелених» та інші. Неоціненну роль в охороні довкілля, пропаганді екологічних знань, вихованні молоді відіграє громадський екологічний рух, зростає його науковий та творчий потенціал. Більшість із вказаних організацій входять до Громадської екологічної ради, що сприяє об’єднанню зусиль та цілеспрямованому вирішенню нагальних екологічних питань в області. Серед особливостей екологічного руку області останніх років слід відзначити його конструктивність, діяльність у правовому полі, використання офіційної інформації державних установ та організацій. Екологічний рух поповнюється молодіжними екологічними організаціями. Так, активну участь на 126


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

цьому напрямку суспільного життя беруть студентські організації вищих навчальних закладів області, представники молодіжної екологічної ліги, «Інституту демократичних ініціатив». Силами студентської молоді у 2008 році проведено ряд екологічних акцій – «Чистий берег», «Амброзія», «До чистих джерел» тощо. Активною була участь молодіжних організацій у проведенні двомісячника озеленення та чистоти в області. 13.12. Виконання державних екологічних програм Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України Станом на 19.01.2009 природно-заповідний фонд Полтавської області налічує 353 територій та об'єктів загальною площею 119494,235 га, що складає 4,16 % від загальної площі області, з них 25 об'єктів загальнодержавного значення. У 2008 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовані наступні заходи по утриманню і розширенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду: Заходи, спрямовані на розвиток об’єктів охорони навколишнього природного середовища, по головних розпорядниках коштів – ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК

Цільові кошти

1

2

Профінансовано тис. грн. 3

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації: Державному підприємству «Кременчуцьке лісове господарство» на утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду ДП «Новосанжарське лісове господарство» на утримання територій та об`єктів природно-заповідного фонду» Державному підприємству «Пирятинське лісове господарство» на утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду Державному підприємству «Лубенське лісове господарство» на утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду Гадяцькій районній державній адміністрації на проект створення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (другий етап) Устимівській дослідній станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН на влаштування меж в натурі (на місцевості) (огородження території) навколо дендропарку загальнодержавного значення «Устимівський» Адміністрації регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» на картування рослинності проектованого НПП «Кременчуцькі плавні» Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» на упорядкування дендропарку на території еколого-освітнього центру РЛП «Нижньоворсклянський» Зарізькій сільській раді на реконструкцію зелених насаджень та структурних елементів парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зарізький» Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» на природоохоронне забезпечення регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський” Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» на запобігання активним сукцесійним процесам лучних біоценозів Лучківського заказника загальнодержавного значення Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» на проведення комплексних наукових досліджень на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» Полтавській обласній організації Українського товариства охорони природи на проведення природоохоронної та еколого-просвітницької роботи шляхом створення передач серії «Створені для життя» (про природно-заповідні території та біорізноманітність Полтавської області») Полтавській обласній організації Українського товариства охорони природи на розробку проекту екологічної мережі Полтавської області: Ч.З. Обстеження

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

17,020

17,020

50,188

50,007

30,0

30,0

12,0

12,0

200,0

188,775

27,170

27,170

15,608

15,608

10,0

10,0

12,0

12,0

10,0

10,0 127


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

Псільського екокоридору, визначення існуючих та перспективних природних ядер та буферної зони (2008р.): Комплексна характеристика біорізноманітності природних ядер Псільського регіонального та Хорольського місцевого екологічних коридорів» Громадській організації «Духовно-просвітницький центр - Полтава» на підготовку і видання збірки «Стежинами парків Полтавщини» для навчальних закладів, бібліотек, відділів освіти, громадських організацій екологічної спрямованості Регіональному ландшафтному парку «Диканський» на виготовлення та видання інформаційної листівки на природоохоронну тему «Знай і охороняй свій рідний край» Регіональному ландшафтному парку «Диканський» на проведення моніторингових наукових досліджень на території регіонального ландшафтного парку «Диканський». Перший етап Науково-технічному центру Полтавського відділення Інженерної Академії України на підготовку і видання «Екологічної бібліотеки Полтавщини». Випуск №6 «Екологічна мережа Полтавщини»

2

3

10,0

10,0

1,0

1,0

5,0

5,0

20,0

20,0

Заходи, спрямовані на розвиток об’єктів охорони навколишнього природного середовища, по головних розпорядниках коштів – ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК

Цільові кошти

1

2

Профінансовано тис. грн. 3

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації: Науково-технічному центру Полтавського відділення Інженерної Академії України на підготовку матеріалів проекту створення національного природного парку «Нижньосульський» в межах Оржицького району Полтавської області Регіональному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» на природоохоронне забезпечення регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський»

31,974

31,974

30,0

30,0

2. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води З метою здійснення послідовної екологічної роботи в області розроблені заходи по реалізації в 1997-2000 роках і на період до 2010 року «Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води», затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.07.1997 р. № 245, які увійшли до «Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року», затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради двадцять третього скликання від 12.07.2001 р., нова редакція якої затверджена рішенням восьмої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 20.04.2007року.

Загальна кошторисна вартість заходу (об’єкту) тис. грн.

держ. бюджету

місцевого бюджету

інших коштів

держ. бюджету

місцевого бюджету

інших коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

128

заплановані з

фактично профінансовано з

Стан готовності заходу (об’єкту) з початку його реалізації, %

Назва природоохоронного заходу (об’єкту) та головний розпорядник бюджетних коштів

Рік початку і закінчення робіт за заходом (об’єктом)

Обсяги видатків заходу (об’єкту) у 2008 р. у розрізі джерел фінансування, тис. грн

Стан готовності заходу (об’єкту) за звітний період, %

Виконання природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у 2008 році

10

11


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

2 3 4 5 6 7 8 9 Будівництво і реконструкція споруд та мереж водопостачання і каналізування Реконструкція очисних 2008 629 499 130 – 495,887 129,18 – споруд в с. Гожули Полтавського району (другий етап) Очисні споруди, с. 2008 500 400 100 – 404,614 93 – Кустолово-Суходілка Машівського району (другий етап) - будівництво Реконструкція біологічних очисних споруд житлового масиву "Райагробуд" м. Хорол, Полтавської області (перша черга) Каналізаційний колектор по вулицях Коцюбинського і Сінній, м. Полтава капітальний ремонт (друга черга) Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від КК-54 до КК-50 по вул. Гоголя в місті Миргород (перший етап) Реконструкція площадки первинних відстійників очисних споруд в м. Миргород (1 етап) Будівництво споруд по припиненню скиду неочищеної дощової води з центральної частини м. Кременчука в Дніпродзержинське водосховище Берегозакріплення лівого берега Кременчуцького водосховища від с. Пронозівка до Кагамлицької затоки Глобинського району Кріплення берега Кременчуцького водосховища в смт Градизьк Глобинського району (в межах Урочища Узвіз) від ПК 5+00 до ПК 17+50 (Коректування) Берегоукріплювальні роботи на лівому березі Кременчуцького водосховища в районі с. Максимівка Кременчуцького району (Корегування від ПК 8+20 до ПК 15+00) Захист берега Кременчуцького водосховища біля с Пронозівка Глобинського району Полтавської області від ерозії Берегоукріплювальні роботи Кременчуцького водосховища в районі селища Градизьк Глобинського району для захисту Державного геологічного пам'ятника

10

11

99,4

99,38

99,5

99,52

2008

500

400

100

374,907

93,727

93,7

93,73

2008

669,76

515,2

154,56

495,968

154

100

100

2008

587,4

402,4

185

402,399

0

68,51

68,51

2008

1528,8

1178,8

350

1178,8

0

77,11

77,11

20052008

14361,5

2900

511,8

1720,56

0

50,43

36,78

57

7

20082011

Берегоукріплення річок та водних об’єктів 2541,5 300 – – 170

19932008

3983,5

1079,7

1079,7

47

100

19952008

2695,1

976,9

976,94

36,2

100

19942010

8179,8

1663,6

1663,55

20

50

20082010

6108,47

1000

1000

16

16

129


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1 гори "Пивиха" (1 черга)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Берегоукріплювальні роботи на лівому березі Кременчуцького водосховища в районі смт Градизьк Глобинського району

19942010

3369,7

1068,2

1068,2

31,7

100

Створення захисних водоохоронних насаджень

2008

412,7

329,5

100

100

Створення захисних водоохоронних насаджень 2475,2 562,4 412,7 329,5 562,4

За браком коштів, реалізувати заходи, передбачені Національною програмою, в повному обсязі за період 1997-2008 роки не вдалося. Основною причиною затримки виконання передбачених заходів (в більшості капіталомістких) є відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів. Тому, на сьогодні в області залишається ряд невирішених питань, які пов’язані з водопостачанням та водовідведенням, аварійним станом берегової лінії Кременчуцького водосховища, де із 155 км його берегів – 52 піддано абразії.

Закріплення берегів Кременчуцького водосховища в Глобинському районі

Виконання природоохоронних програм та невідкладних екологічних заходів на території області вимагає розширеного інвестування. Без належного державного фінансування, як передбачено Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, вирішити питання виконання більшості заходів та будівництва природоохоронних об’єктів – нереальне завдання.

130


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 13.13.1. Співробітництво з Європейським Союзом У рамках об’єднаного європейського проекту «TempusTACIS 2006» у 2008 році створений Агро-екологічний Центр в м.Полтаві за участю Європейських партнерів – Європейської комісії (Генеральне управління освітою а культурою) університетів міст Хоенхайму та Штутгарту (Німеччина), муніципалітету м.Фільдерштадт та Варшавського Аграрного університету в Полщі. З Українського боку до проекту залучені Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики України, Полтавська державна аграрна академія, Полтавський національний технічний, університет ім. Юрія Кондратюка, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини, Санітарноепідеміологічна станція м. Кременчук, Інститут агрономії, Науково технічний центр Полтавського відділення Інженерної академії України, Громадська організація «Аграрна наука і практика», Громадська екологічна рада Полтавщини, Науково-промислова група «Еко-Інформ-Сервіс». Основні завдання проекту: - Створення Агро-Екологічного Центру в Полтаві (АЕЦ). - Поліпшення екологічної освіти в Україні із поглибленням практичної підготовки. - Підвищення досвіду українських експертів у сфері екологічних проблем та захисту навколишнього середовища. - Впровадження курсів перепідготовки, за тематикою проекту. - Оцінка можливості гармонізації європейських та українських законів щодо виробництва екологічно чистої продукції сільського господарства. - Дослідження можливості введення міжнародних стандартів та менеджменту навколишнього середовища в Україні. - Демократизація процесів ухвалення рішень і підвищення відповідальності за їх виконання через засоби масової інформації. - Підвищення екологічної свідомості усіх груп населення в Україні. 131


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Тематика проекту: - Європейські вимоги до якості та безпеки продуктів харчування, їх міжнародне регулювання та можливість застосування в умовах України. - Покращення екологічного стану річок і ґрунтових вод та якість питної води в Україні. Охорона та відтворення земельних ресурсів. Очистка стічних вод. Нормативно-законодавча база в галузі екології та охорони навколишнього середовища. - Виробництво екологічних продуктів рослинного та тваринного походження. Маркетинг екологічної продукції. Методи роздільного збору відходів, їх сортування та ефективне використання з метою рециклінгу. - Оцінка можливостей застосування екологічного законодавства ЄС в Україні.

132


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Стан навколишнього природного середовища Полтавщини, як і в попередні роки, за відсутності техногенних та природних надзвичайних подій і явищ, залишається відносно стабільним і у порівнянні із середніми показниками по Україні доволі прийнятним. Можливості природних систем до самовідтворення ще не вичерпані, проте, в області є достатньо проблем, які можуть вивести їх з рівноваги, привести до непоправних негативних змін, якщо не вживати дій для їх своєчасного розв’язання. Екологічні проблеми області здебільшого обумовлені антропогенним впливом на довкілля і вирізняються інтенсивністю їх прояву на різних територіях. Найбільшому техногенному навантаженню піддане довкілля міст Кременчука та Комсомольська. Специфічні проблеми мають обласний центр, райони видобування та транспортування енергетичних копалин. Серед головних екологічних проблем області можна відмітити наступні: 1. Руйнування берегів Кременчуцького водосховища Протяжність берегів Кременчуцького водосховища в межах області становить 155 кілометрів, з яких 52 кілометри піддані водній абразії (руйнування берегів водойми під дією вітрових хвиль). Зона берегообвалення захвачує рільні землі, лісозахисні насадження, присадибні ділянки, створюється загроза руйнування житлових будинків та підсобних будівель в населених пунктах Липове, Шушвалівка, Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка і Градизьк Глобинського та Максимівка Кременчуцького районів. Безповоротна втрата земель за рік складає від 3 до 4 метрів берегової лінії, а на окремих ділянках – до 7 метрів. Найбільшого руйнування зазнають берегові уступи в районах населених пунктів Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка, Градизьк, Максимівка. Надзвичайно складною є ситуація в селищі Градизьк, де берегова лінія водосховища впритул підійшла до забудованої території, та в зоні Державного геологічного пам’ятника природи – гори Пивиха, яка руйнується і зсувається під впливом дії води. Зруйнована берегова зона наблизилася до двох давніх кладовищ в селі Пронозівка. З огляду на загальні обсяги робіт, фінансування заходу є недостатнім. 2. Забруднення підземних вод у районі розташування ставка-випарника АТ «Укртатнафта» У верхньому підземному горизонті навколо ставка-випарника та в районі промислового майданчика АТ «Укртатнафта» не ліквідовано забруднення підземних вод нафтопродуктами, фенолами та іншими речовинами. За попередніми оцінками загальна кількість нафтопродуктів в підземних горизонтах виробничого майданчика підприємства складає близько 60 тис.тонн. Для їх видалення з 1994 року експлуатується установка з середньодобовою потужністю 300 л, на сьогодні в роботі задіяно більше 30 установок. У Кременчуцькому районі 11 сіл з населенням 4 тис.осіб перебувають у зоні впливу ставка-випарника підприємства, з якого стічні води фільтруються у 133


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

підземні водоносні горизонти. Мешканці сіл через неможливість вживання для питних потреб води з шахтних колодязів користуються привізною водою. 3. Зберігання в незадовільних умовах значного обсягу непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин За результатами інвентаризації станом на 01.01.2009 р. в області зберігається 764,518т непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту росли. Більша їх частина (близько 460 т) зосереджена в одному місці – на складі ВАТ «Хорольська сільгоспхімія». В області розроблена і діє Регіональна програма поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР) на 2006-2010 роки, згідно з якою протягом 2006-2007 рр. розроблено та виготовлено пересувну установку для знешкодження непридатних ХЗЗР. У 2007 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 960 тис. грн. на розробку та виготовлення досліднопромислової пересувної установки для знешкодження заборонених, невизначених і непридатних до використання ХЗЗР. Роботи з її виготовлення завершені. Протягом 2008 року здійснювалися заходи по проведенню налагоджувальних робіт. Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в ході пусконалагоджувальних робіт знешкоджено 2,120 тонн заборонених і непридатних до використання ХЗЗР. Згідно з договором між ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя» і НВФ «Технологія» (м.Харків) проведена робота по визначенню ступеня забруднення довкілля дослідно-промисловою установкою по знешкодженню непридатних заборонених пестицидів термічним методом. Для остаточного висновка про ефективність установки необхідно проведення додаткових експериментальних спалювань пестицидів. За результатами пуско-налагоджувальних робіт готуються документи для отримання необхідних дозволів для промислової експлуатації. 4. Незадовільний стан мереж водопостачання та водовідведення в населених пунктах області У більшості населених пунктів області водопровідна мережа зношена від 40 до 60%, що призводить до частих поривів і забруднення питної води. Відсутні або мають незадовільний стан каналізаційні мережі та очисні споруди у містах Гадяч, Миргород, Пирятин, Глобине, Гребінка, Зіньків, Лохвиця, смт. В.Багачка, смт. Чорнухи, Козельщина, Градизьк, Котельва, Чутове, Опішня, Семенівка. Перелік запланованих заходів з охорони водних ресурсів на 2006-2010 рр. містить 40 заходів, що поширюються на 19 районів області (з 25) та включає всі міста обласного підпорядкування. 5. Недіючі артезіанські свердловини – потенційні джерела забруднення підземних водоносних горизонтів Після ліквідації, реорганізації сільськогосподарських підприємств значна кількість артезіанських свердловин залишилися без господарів. Належні умови їх експлуатації не додержуються, технічний стан незадовільний, відмічені спроби їх несанкціонованого демонтажу. Після розпаювання земель та майна сільськогосподарських підприємств, деякі свердловини опинилися у власності приватних осіб. 134


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Недіючі свердловини являють собою потенційні джерела забруднення підземних водоносних горизонтів внаслідок міжпластових перетоків, що виникають у зв’язку з корозією обсадних колон та при порушенні ізоляції їх гирл. Нагальним питанням є завершення інвентаризації та проведення санітарноліквідаційного тампонажу недіючих артезіанських свердловин. Гальмівним фактором залишається відсутність бюджетних програм, за якими можливе фінансування робіт з розробки проектів та здійснення ліквідаційного тампонажу недіючих (безгосподарних) водних свердловин у сільських населених пунктах. Потребують уваги і вирішення й інші проблеми. Забруднення атмосфери Серед стаціонарних джерел головними забруднювачами є підприємства мм. Кременчука та Комсомольська, а також районів видобування і транспортування газу. На м. Кременчук припадає 26,5% від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, на Диканський та Лохвицький райони 8,5 та 14% відповідно, на м.Комсомольськ, яке розташоване в зоні впливу потужного гірничо-збагачувального комбінату, – 10,5%. Значним джерелом забруднення атмосферного повітря в області є автотранспорт (42,5% усіх зареєстрованих викидів). В містах Полтава і Миргород цей відсоток складає 80 та 87,5 відповідно, більше 70% в Глобинському, Козельщинському, та Пирятинському районах. Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами необхідним є проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш масовий перехід на газоподібне паливо, виключення етилованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів. Для зменшення впливу стаціонарних джерел забруднення – оснащення джерел викидів ефективним пилогазоочисним устаткуванням, підвищення рівня технічного стану і експлуатації діючого устаткування. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону На значній кількості малих річок області спостерігається замуленість, поширення болотної рослинності, втрата дренажної спроможності, що призводить до заболоченості та підтоплення заплавних земель. Потребують розчистки деякі ділянки середніх та малих річок Псел, Ворскла, Сула, Хорол, Удай, Грунь, Орчик, Нижня Ланна, Вільхова Говтва, Мерло, Коломак, Полузір’я, Тарапунька, Сухий Кагамлик, Крива Руда. Поводження з відходами Розміщення промислових відходів здійснюється на 9 полігонах, які знаходяться на балансі підприємств мм. Комсомольська та Кременчука. Кількість місць видалення промислових відходів – недостатня. Не вирішеним залишається питання захоронення відповідно до вимог екологічної безпеки промислових відходів підприємств обласного центру. На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті накопичено 1,84 млрд.т нетоксичних відходів розробленя кар’єру залізної руди та шламів і хвостів збагачення залізних руд. У 2008 році для будівництва огороджувальних дамб 135


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

шламосховища використано 1,321 млн.т розкривних скельних порід та 6,018 млн.т шламів збагачення залізної руди. Щороку контролюючими службами виявляється близько тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, більшість яких ліквідовується. На території області функціонують підприємства з оброблення і утилізації небезпечних відходів – ТОВ «Фірма ДІОЛА», ВАТ «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН», ТОВ «Майстер ТРАНС», ТОВ «Енерком» у м.Полтава, ЗАТ «НВО Екоресурс» та ТОВ «НВП Присадки» у м. Кременчуці, ТОВ «ПАСІПОЛ» у с.Сагайдак Шишацького району. Переробку автошин проводить СДП «Завод з переробки зношених шин» в м. Комсомольську, переробку ПЕТ та пластмас – МПП «Ребоб», приватне підприємство «Фірма «Реал-М» у м.Кременчуці. Ці нечисельні приклади лише вказують на великі не реалізовані можливості у переробці ресурсоцінних відходів. Поширення екзогенних геологічних процесів Активність зсувних процесів змінна і залежить від кількості атмосферних опадів. 1. На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви у м. Полтава: а) с. Млини ( вулиця 2-й проїзд); б) с. Вороніна (біля будинку №81); в) серпантин автодороги на Монастирську гору. 2. Залишаються зсувонебезпечними схили у м. Лубни (в районі вул. Короленка, Крута Карпилівка, Степана Разіна та ін.) В зоні потенціального зміщення знаходиться декілька десятків житлових одноповерхових будов (вул. Маяковського). 3. Виявлено 2 ділянки свіжих деформацій зсувних схилів у м. Карлівка: а) зсув на схилі у машинобудівного заводу; б) зсув на лівому борту балки уздовж вулиці Радянська (буд 25 та 26). Збереження і відновлення безпечного, сприятливого для існування людини довкілля потребує чималих зусиль і ресурсів, збалансований розвиток вимагає значних капіталовкладень в охорону навколишнього природного середовища для компенсації наслідків діяльності людини. Найважливіша складова у цьому процесі – фінансування, – обсяги коштів, що спрямовуються на природоохоронні заходи сьогодні, безперечно, є недостатніми. Не завжди обгрунтованими є й пріоритети у напрямках використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища різних рівнів. Не менш важливий напрямок природоохоронної діяльності – формування у населення екологічного світогляду. Важливо, щоб кожна людина при здійсненні суспільно-виробничої діяльності чи у побуті та на дозвіллі виявляла достатній рівень загальної культури, розуміння особистої відповідальності перед своїми близькими, сусідами, майбутніми поколіннями за наслідки для довкілля своїх дій – великих, малих і дріб’язкових. Шляхи до цього – через просвіту та виховання, де 136


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

головні ролі належать сім’ї, навчально-просвітницьким закладам, громадським організаціям, засобам масової інформації. Проте, в першу чергу, важливо, щоб держава активно, цілеспрямовано і наполегливо демонструвала, не тільки на рівні декларацій, свою дієву зацікавленість у вирішенні природоохоронних питань. На стимулювання почуття відповідальності, крім того, спрямований розвиток природоохоронної законодавчої бази, активізація контролю за його виконанням, адекватність заходів, що вживаються до порушників. Виходячи з цього, головними напрямами прикладання зусиль природоохоронних організацій – центральних та обласних, мають бути: - удосконалення економічних та організаційних механізмів залучення та ефективного використання коштів всіх джерел фінансування на виконання природоохоронних заходів; - стимулювання реалізації природоохоронних заходів підприємствами, що є забруднювачами довкілля; - забезпечення ефективного державного контролю за збереженням, раціональним використанням і відтворенням природних ресурсів області; - інформування громадськості з питань екологічних проблем області, активна співпраця з громадськими екологічними організаціями, сприяння екологічній освіті та вихованню, формування суспільної екологічної свідомості. Для успішної ефективної діяльності у справі збереження навколишнього природного середовища необхідним фактором є інтеграція зусиль державних органів, підприємств і організацій, на які покладені природоохоронні функції, підприємств природокористувачів та широкого загалу небайдужої громадськості.

137


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Додаток 1 Громадські організації, що діють на території області (загальнодержавні, місцеві) № з/п 1

Назва організації

Обласна організація УТМР Обласна організація лісівників

3

Екологічна асоціація «Еко-світ» Обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги

5

Міська організація Всеукраїнської екологічної ліги

6

Обласне відділення асоціації «Зелений світ»

7

Регіональний ландшафтний парк «Диканський» Обласна організація УТОП Благодійний фонд «Зірка життя»

8 9

10 11 12

13

Громадська організація «Товариство охорони природи м. Кременчука» Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Полтавського національного технічного університету ім..Ю.Кондратюка Полтавське обласне відділення Української Інженерної Академії, секція екології

14

МПП «НТЦ Промекологія»

15

Кафедра екології та ботаніки Полтавської державної аграрної академії Кафедра екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету «Екологічні ініціативи» (студентський осередок ПНТУ ім. Ю.Кондратюка Журнал «Екологія+» Полтавський осередок Національної гвардії – Українське козацтво «Екобезпека» Полтавська організація Партії Зелених України Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні»

16

17 18 19

20 21

138

3

4

2

1 2

4

Юридична адреса

Організації, включені до складу громадської ради при територіальному органі та спецпідрозділі Мінприроди

м. Полтава, вул. Новий Базар, 12 м. Полтава, вул. Гулака Артемовського, 22 м. Полтава, вул. Зоологічна, 3

включена включена

м. Полтава, вул. Котляревського, 24 (офіс НДП), Полтавський р-н, с. Щербані вул.. Шляхова 18 а м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (кафедра екології ПНТУ) м. Полтава, вул.Ціолковського, 4, кв. 35

включена

смт. Диканька

включена

м. Полтава, вул. Міщенка, 2 Полтава, Соборний майдан 15, кв. 34, antiaids@pi.net.ua (05366) 2-10-12

включена

м. Полтава, вул. Госпітальна, 10 м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (техуніверситет) golik@pi.net.ua

включена

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (техуніверситет) golik@pi.net.ua

включена

м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 13, кв. 58 м. Полтава, вул. Г.Сковороди,1/3

включена

м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПДПУ, кафедра екології та охорони довкілля м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 (техуніверситет) (05322) 7-21-36, 2-25-11 80505169896

включена

(0532) 56-97-65, факс 56-97-62

включена

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кафедра екології

включена включена

включена

включена

включена

включена включена включена

включена


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

1

22

2

Регіональний ландшафтний парк «Нижньо-ворсклянський»

3

4

м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ПДПУ, кафедра екології та охорони довкілля м. Кобеляки, вул. Шевченка

включена

139


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Додаток 2 Відповідальні виконавці розділів Інформацію підготували спеціалісти Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області та Державної екологічної інспекціїї в Полтавській області (м.Полтава, вул.Зигіна,1, тел. (0532) 569508, e-mail: eco15@pi.net.ua) Розділи

Телефон

1

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М.

(0532) 501351

2

Начальник відділу регулювання охорони водних ресурсів та атмосферного повітря – Савченко М.П.

(05322) 29410

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Начальник відділу регулювання охорони водних ресурсів та атмосферного повітря – Савченко М.П.

(0532) 501351

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Начальник відділу регулювання охорони водних ресурсів та атмосферного повітря – Савченко М.П.

(0532) 501351

Начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічно інспекції в Полтавській області – Самохвалова Н.М. Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Головний спеціаліст сектору охорони біоресурсів – Григор’єв М.М., завідувач сектору природно-заповідної справи – Гостудим О.М.

(05322) 72611

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Завідувач сектору охорони природних ресурсів та надрокористування – Лещенко О.М.

(0532) 501351

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Завідувач сектору охорони природних ресурсів та надрокористування – Лещенко О.М.

(0532) 501351

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Завідувач сектору техногенної безпеки та відходів – Носенко Ю.В. Провідний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Чередник О.В.

(0532) 501351

3

4

5

6

7

8

140

Посада, прізвище, ініціали відповідальних за підготовку розділів

(05322) 29410

(05322) 29410

(0532) 501351

(0532) 502595

(0532) 502595

(0532) 502595

(05322) 73499 (0532) 501351


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

Розділи

Посада, прізвище, ініціали відповідальних за підготовку розділів

Телефон

9

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М.

(0532) 501351

10

Провідний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Чередник О.В. Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Начальник відділу регулювання охорони водних ресурсів та атмосферного повітря – Савченко М.П.

(0532) 501351

Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М. Заступник начальника Державної екологічної інспекції в Полтавській обл. – Кузьменко В.І.

(0532) 501351

Начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічно інспекції в Полтавській області – Самохвалова Н.М. Заступник начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Вдовенко А.М.

(05322) 72611

Начальник відділу відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Петрухіна Т.І.

(05322) 71733

Головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи та господарського забезпечення – Олейніков А.В.

(0532) 502751

Головний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи, моніторингу навколишнього природного середовища та зв’язків з громадськістю – Євдокімова І.В.

(05322) 71733

11

12

13

(0532) 501351

(05322) 29410

(05322) 26699

(0532) 501351

При роботі над звітом були використані матеріали, які надали : Головне управління статистики у Полтавській області Полтавське обласне головне управління земельних ресурсів Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавське обласне виробниче управління водного господарства «Полтававодгосп» Полтавське регіональне управління водних ресурсів Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства Полтавське державне лісогосподарське підприємство «Полтаваоблагроліс» Державне підприємство «Лубенське військове лісництво» Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Полтавській області - Головне управління держрибнагляду в Черкаській області - Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи -

141


Звіт 2008 Держуправління охорони природи в Полтавській області

- Полтавський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції - Державна станція захисту рослин Полтавської області - Управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації - Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція - Харківська комплексна геологічна партія КП «Південукргеологія» - Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України, м.Харків - Кафедра екології ПНТУ ім. Ю.Кондратюка - Кафедра екології та охорони довкілля і кафедра біології людини та тварин ПДПУ - Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М.Остроградського - Полтавське обласне відділення Української Інженерної Академії, секція екології та інші підприємства, організації, установи Полтавської області.

142

poltava_2008  

http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/poltava_2008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you