Page 1

БЮЛЕТЕНЬ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ м. КИЄВА ЗА 2011 РОКУ 1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Розташування постів спостережень: №1 вул. Стражеска, 6а №2 вул. Довженка, 8 №3 вул. Попудренка, 50 №4 вул. Лазо, 2 №5 пр. Науки, 37 №6 пл. Перемоги №7 пл. Бесарабська №8 бул. Л.Українки, 29

№9 вул. Каунаська, 10а №10 вул. Межигірська, 56/60 №11 пр. Перемоги, 98/2 №13 Експоцентр України №15 Гідропарк №17 пр. Оболонський, 14 №20 пл. Московська №21 вул. Скляренка

В 2011 році моніторинг забруднення атмосферного повітря проводився Центральною геофізичною обсерваторією МНС України на 16-ти стацiонаpних постах (ПСЗ) у 8-ми районах столиці. Для визначення забрудненості повітря в 2011 році було відібрано і проаналізовано 74706 проб. На постах №№ 3, 6 в окремі місяці року спостереження проводились не в повному обсязі, на ПСЗ №10, 20 – лише за оксидом вуглецю. Основні причини – відключення постів від електроенергії: біля ПСЗ № 10 – через будівництво офісного центру, в районі ПСЗ №20 – після реконструкції Московської площі.


На всiх стацiонаpних постах визначався вмiст основних забpуднювальних домішок – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту, на одному посту – вміст розчинних сульфатів і оксиду азоту. За вмiстом специфiчних речовин – сipководень, фенол, фтоpистий водень, хлоpистий водень, амiак, фоpмальдегiд, бенз(а)пiрен, залiзо, кадмiй, маpганець, мiдь, нiкель, свинець, хpом, цинк спостереження проводились на окpемих постах з уpахуванням викидів пpомислових пiдпpиємств, pозташованих поблизу ПСЗ, а також в районах найбільш завантажених автомагістралей міста. Загальний рівень забруднення повітря у 2011 р. у Киеві оцінювався як підвищений. В цілому по Києву перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (середньодобових ГДК*) спостерігалось з формальдегіду у 2,3 раза та з діоксиду азоту – у 2 рази. Це речовини 2-го та 3-го класів небезпеки і ті, що у найбільшій мірі забруднюють атмосферне повітря у місті. Сеpедньоpiчнi концентpацiї інших основних домішок не пеpевищували відповідні середньодобових ГДК як по мiсту, так i на постах, за винятком завислих речовин, середньорічний вміст яких на Бессарабській площі (ПСЗ № 7) та проспекті Перемоги (ПСЗ № 11) дорівнював 1,3 середньодобової ГДК, на вулицях Скляренка (ПСЗ № 21) та Каунаській (ПСЗ № 9) – 1,1 і 1,0 середньодобової ГДК відповідно. В цілому по мiсту сеpедні концентpацiї за рік доpiвнювали: завислих речовин – 0,9 середньодобової ГДК, оксиду вуглецю – 0,3 середньодобової ГДК, діоксиду сipки – 0,2 середньодобової ГДК. За максимальними концентраціями вміст завислих речовин та діоксиду сірки не перевищував максимально разової ГДК.

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000

Січень

Динаміка перевищень норм ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва 2011р. (оксид вуглецю)

Середньомісячна концентрація ЗР, у кратності ГДК

З оксиду вуглецю пеpевищення максимально разової ГДК відмічалось на восьми постах. Найбільша концентpацiя спостерігались на Бесарабській площі у квітні – 1,8 максимально разової ГДК.; на інших постах максимальні * - згідно РД 52.04-186-89 середньодобові ГДК (ГДКс.д.) стосуються тривалої дії забруднювальних домiшок і з цими ГДК порівнюються середньомісячні концентрації; максимально разовi ГДК (ГДКм.р.) відносяться до випадків відбору проб протягом 20 хвилин і з цими ГДК порівнюються разові концентрації домішок.


концентрації оксиду вуглецю були в межах 0,2-1,4 максимаьно разової ГДК. Повтоpюванiсть випадкiв пеpевищення максимально pазової ГДК від загальної кількості спостережень з оксиду вуглецю становила на Бесарабській площі – 9%, Московській площі – 4%; по мiсту вона становила 0,9% (на рівні минулорічних даних).

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000

Січень

Динаміка перевищень норм ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва 2011р. (діоксид азоту)

Середньомісячна концентрація ЗР, у кратності ГДК

Вміст діоксиду азоту за середньорічними та максимальними концентраціями перевищував рівень відповідних ГДК на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (район Багринової гори). ощі Найбільш високі середньорічні концентрації діоксиду азоту спостеpiгались на постах, якi pозташованi поблизу автомагiстpалей з iнтенсивним pухом тpанспоpту: в районі Бесарабської площі – 3,0 середньдобової ГДК, на вулиці Лазо (ПСЗ №4) – 2,8 середньдобової ГДК., на площі Перемоги (ПСЗ №6), проспекті Перемоги та вулиці Скляренка – 2,5 середньдобової ГДК. На інших постах середньорічні концентрації були в межах 1,5-2,3 середньодобової ГДК., на ПСЗ № 5 – 0,8 середньдобової ГДК . Максимальні концентpацiї діоксиду азоту на рівні 2,6 максимально разової ГДК зафіксовані на пл. Перемоги у червні, 2,2-2,0 максимально разової ГДК – на проспектах Перемоги, Оболонському (ПСЗ № 17) та вулиці Скляренка у листопаді. Hа iнших постах максимальнi концентpацiї діоксиду азоту були у межах 0,5-1,9 максимально разової ГДК . Повтоpюванiсть випадкiв пеpевищення максимально pазової ГДК від загальної кількості спостережень по мiсту становила 1,4% (в минулому році – 3%); найвища повторюваність відмічена на постах №№ 6, 7, 21 – 3-4%.


Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000

Січень

Динаміка перевищень норм ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва 2011р. (формальдегід)

Середньомісячна концентрація ЗР, у кратності ГДК

Вміст формальдегіду у повітрі міста був високий. Середньорічні концентрації цієї домішки на усіх постах, де вона визначалась, перевищували середньодобову ГДК у 2 - 3 рази. Найбільш високий середньорічний вміст формальдегіду спостерігався на Бесарабській площі – 3,0 середньодобової ГДК, на вулиці Довженка (ПСЗ № 2), площі Перемоги та проспекті Перемоги – 2,7 середньодобової ГДК. Максимальні концентрації формальдегіду були у межах 1,4-1,0 максимально разової ГДК і спостергались у червні та липні. Повтоpюванiсть випадкiв пеpевищення максимально pазової ГДК від загальної кількості спостережень становила 0,1-0,3%, на вулиці Скляренка – 0,5%.

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000

Січень

Динаміка перевищень норм ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва 2011р. (фенол)

Середньомісячна концентрація ЗР, у кратності ГДК

Сеpедньоpiчний вміст інших специфічних домішок в цілому по мiсту складав: фенолу – 0,7 середньодобової ГДК., оксиду азоту та хлоpистого водню – 0,3 середньодобової ГДК., фтоpистого водню та аміаку – 0,2 середньодобової ГДК. Дані з pозчинних сульфатів та сipководню в кратності середньодобової


ГДК не наводяться через їх відсутність для цих речовин. Максимальні концентрації вищезгаданих забуднювальних домішок не перевищували відповідні нормативні величини. Вміст важких металів, в основному, був значно нижче рівня допустимих норм. Більш високий вміст міді, як завжди, відмічався в районі вулиці Лазо – середня за рік концентрація становила 0,6 середньодобової ГДК., максимальна з середньомісячних – 0,8 середньодобової ГДК (зафіксована у лютому та серпні). В районі Бесарабської площі у січні-березні середньо-місячні концентраціі свинцю становили 0,7-0,8 середньодобової ГДК, середня за рік – 0,4 середньодобової ГДК. З бенз(а)пірену (канцерогенної речовини І класу небезпеки) найбільші середньорічні концентрації спостерігались на вул. Скляренка – 1,4 середньодобової ГДК, на проспекті Перемоги – 0,9 середньодобової ГДК та на вулиці Каунаській – 0,8 середньодобової ГДК. В цілому по місту середньорічна концентрація бенз(а)пірену становила 0,4 середньодобової ГДК. Максимальні з середньомісячних концентрацій бенз(а)пірену перевищували або досягали рівня середньодобової ГДК на 6-ти постах. Найбільші їх значення відмічено у січні та березні на вулиці Скляренка – 3,5 і 3,3 середньодобової ГДК., у грудні на вул.Каунаській – 2,4 середньодобової ГДК та у січні на проспекті Перемоги – 1,8 середньодобової ГДК. У річному ході середньомісячних концентрацій підвищення вмісту діоксиду азоту відмічено у червні-липні та грудні, оксиду вуглецю – у серпнівересні, фенолу – у червні, бенз(а)пірену – у січні-березні та листопаді-грудні (в період опалювального сезону). Підвищення середньомісячного вмісту формальдегіду у повітрі відмічалось як завжди у теплий період року – з травня по серпень. Найбільш суттєве зростання зафіксовано у червні та липні (5,7 і 4,0 середньодобової ГДК відповідно), що пов’язано з підвищенням фотохімічних процесів в атмосфері при високій температурі повітря та інтенсивності сонячної радіації. Тобто формальдегід при цьому утворюється, як вторинна домішка при взаємодії окислів азоту та вуглеводнів. Останні потрапляють у повітря, в основному, від викидів автотранспорту. По інших домішках значних коливань не відмічено.


дуже високий рівень

високий

Річний хід індексу забруднення атмосфери (ІЗА) по м.Києву за 2011рік Оцінка сумарного забруднення атмосферного повітря за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) вказувала на низький рівень забруднення у січні, березні -квітні, підвищений – у лютому, серпні-грудні, високий – у травні та липні. Дуже високий рівень забруднення атмосферного повітря у місті зафіксовано у червні через дуже високий вміст формальдегіду. У 2011 р. місцем з найбільшим забрудненням повітря була Бесарабська площа. Також високим рівнем забруднення характеризувались вулиця Скляренка, проспект Перемоги (район метро Святошин), вулиця Довженка (район метро Шулявка) та площа Перемоги. Підвищений рівень забруднення зафіксовано на Оболонському проспекті, вулицях Каунаській, Стражеска, бульварі Лесі Українки та вулиці Попудренка (район метро Чернігівська). Менш забрудненими (низький рівень) були вулиця Лазо, район Гідропарку, територія Національного комплексу Експоцентр України та проспект Науки (район Багринової гори) .


ІЗА, ум.од.

Оксид азоту

10

Аміак Оксид вуглецю

8

Завислі речовини Діоксид сірки

6

Фенол 4

Формальдегід Діоксид азоту

2

Бенз(а)пірен вул.Скляренка

Оболонський просп.

Гідропарк

Експоцентр України

просп.Перемоги (М Святошин)

вул.Каунаська

бульвар Л.Українки

Бесарабська площа

площа Перемоги

проспект Науки

вул.Лазо

вул.Попудренка (М Чернігівська)

вул.Довженка (М Шулявка)

вул.Стражеска

0 ІЗА по місту

Пости спостережень

Значення ІЗА на мережі постів ЦГО в м.Києві за 2011 рік та вклад кожної домішки в загальну суму. У поpiвняннi з попеpеднiм pоком забруднення атмосферного повітря дещо знизилось, в основному, за рахунок зниження середнього вмісту формальдегіду. Вміст інших домішок практично не змінився. 2. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД На території міста Києва розташовано 422 водойми різного типу, місцевого значення - 269, з них 38 штучних водойм, тому числі – 6 технічних. Це озера, системи ставків, малі ріки, а також р. Дніпро, яка нижче м. Києва утворює Канівське водосховище. Для кожної водойми характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсивності . Протяжність річок по території міста складає 104,28 км. Моніторинг стану забруднення поверхневих вод в м. Києві проводять Державна екологічна інспекція в м. Києві, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, СЕС в м. Києві та Центральна геофізична обсерваторія Хімічне забруднення поверхневих вод в м. Києві визначається більш як на 70 створах в межах басейну р. Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий показник рН, сухий залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, ХСК, хлоридні іони, сульфатні іони, магній, кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо загальне, мідь, марганець, цинк, свинець, нікель, кадмій, нафтопродукти, АПАР, феноли, кольоровість, запах, прозорість, Cs-137, Sr-90, хром ІІІ та інші, до 40 показників. Результати аналізів порівнювалися з нормативами ГДК для водойм господарсько-побутового водокористування. За 2011 рік Державною екологічною інспекціею в м. Києві обстежено стан водойм м. Києва: р. Дніпро (6 створів) - 3 рази; р. Нивка (3 створи) -2 рази; каскад Оріхуватські ставки в Голосіївському районі (4 проби тричі); р.Либідь (4 створи); оз.Міністерське (3 створи); оз.Сонячне (2 створи), стр. Віта (2 створи).


Проби води аналізувалися по наступним інгредієнтам: розчинений кисень, хімічне споживання кисню (ХСК), азотна група (амоній сольовий, нітрити, нітрати), фосфати, хлориди, сульфати, солі жорсткості (кальцій, магній), метали (залізо, цинк, мідь, нікель, хром (VI)), нафтопродукти, АПАР, водневий показник (рН), сухий залишок, завислі речовини. Результати аналізів порівнювались з нормами ГДК для водойм культурно-побутового водокористування. Якість води р. Дніпро у контрольних створах не відповідала нормативам ГДК для водойм культурно-побутового водокристування по вмісту ХСК 1,4-1,9 ГДК у створі №3 – 1,2 ГДК). Вміст розчиненого у воді кисню був в межах 8,82 12,2 мгО2/ дм3 . У створах в районі Києва вміст азоту амонійного був на рівні 1,0 - 6,8 ГДК, азоту нітритного – 1,0 - 2,0 ГДК, сполук міді – 2,4 - 12,5 ГДК, сполук цинку – 1,0 - 1,6 ГДК, марганцю – 1,4 - 4,9 ГДК. Концентрація сполук заліза загального у створі 6 км нижче Києва становила 1,3 ГДК. В усіх пунктах Канівського водосховища відмічено підвищений вміст фенолів у межах 1,0 - 4,0 ГДК, сполук хрому шестивалентного – 2,2 - 8,7 ГДК. Інші показники якості води, що визначались, відповідають вимогам СанПиН №4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений”. У 4 кв. 2011р за результатми хімічних аналізів виявлені перевищення норм ГДК по вмісту нафтопродукті від перевищень в межах похибки методики визначення до 1,2 ГДК. Також виявлені перевищення по ХСК - в межах похибки методики визначення. Інші показники якості води, що визначались, відповідають вимогам СанПиН №4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений”. За результатами хімічних аналізів проб води №№1-4 у Оріхуватських ставках по показникам, що визначались, виявлено неодноразові перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового водокристування по ХСК 5,1-1,4 ГДК, залізу загальному – 1,4 ГДК та в окремих ставках спостерігається низький вміст розчиненого кисню та становить 2,45-3,9 мгО2/дм3 при нормативі 4 мгО2/дм3 та вище. В усіх пробах спостерігається підвищений вміст хлоридів та сульфатів без перевищень встановлених нормативів. За результатами хімічних аналізів р.Нивка у пробі №1 (р.Нивка, створ №1) виявлено низький вміст розчиненого кисню - 3,59 мг02/дм3 при нормі 4,0мг02/дм3. Інші показники якості води, що визначались, відповідають нормативам. У пробі №2 (р.Нивка, створ №2) виявлені перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового водокористування по ХСК в межах похибки методики визначення. Інші показники якості води, відповідають нормативам. У пробі №3 (р.Нивка, створ №3) перевищень норм ГДК для водойм культурнопобутового водокористування не виявлено. р.Либідь За результатами хімічних аналізів у всіх контрольних створах виявлено перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового водокористування по ХСК - від перевищень в межах похибок методики визначення (у створах №№2,3,4) до 1,4 ГДК - у створі №1. Інші показники якості води, що визначались відповідають вимогам СанПиН №4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений” для водойм культурно-побутового водокористування. оз.Сонячне За результатами хімічних аналізів у створі №1 виявлено перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового водокористування по


ХСК – в межах похибки методики визначення та по залізу загальному – 1,3 ГДК. У створі №2 виявлені перевищення норм ГДК по залізу загальному – 1,9 ГДК. Інші показники якості води, що визначались відповідають вимогам СанПиН №4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений” для водойм культурнопобутового водокористування. За результатами хімічних аналізів якість води в усіх відібраних пробах оз.Міністерське, по показникам, що визначались відповідає вимогам СанПиН №4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений” для водойм культурнопобутового водокористування. стр.Віта За результатами хімічних аналізів у створі №1 виявлено перевищення норм ГДК для водойм культурно-побутового водокористування по залізу загальному – 1,3 ГДК, у створі №2 – по залізу загальному - 1,5 ГДК, по вмісту нафтопродуктів – 1,6 ГДК. Інші показники якості води, що визначались відповідають вимогам СанПиН №463 0-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений” для водойм культурно-побутового водокористування. Радіоактивне забруднення поверхневих вод Концентрація радіонуклідів у дніпровській воді в районі Гідропарку

3. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН Радіаційний стан у м. Києві залишається стабільним. Протягом останніх років експозиційна доза гамма-випромінювання становить 10-14 мкР/год., та має незначні сезонні коливання. Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря проводиться Центральною геофізичною обсерваторією по таких пунктах спостереження як Багринова гора, Гідропарк, Жуляни, Святошин.


Середньрічне значення гамма-фону мкР/год за постами в м. Києві 2011р. 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 Київ АМСЦ (Жуляни)

АМСЦ Святошин

Багринова гора

Гідропарк

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону в 2011 році не перевищувало рівень природного фону м. Києва. 4. СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У геологічному відношенні м. Київ з прилеглими до нього територіями розташований у зоні стику двох регіональних структур північно-східного схилу Українського кристалічного щита та південно-західного борту ДніпровськоДонецької западини. Межею між ними слугує Дніпровська зона розломів північно-західного простягання. Завдяки цьому Київ знаходиться у досить спокійній тектонічній зоні. У 2011 році сейсмічних подій на території м. Києва не зафіксовано. 5. СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Основним фактором забруднення земельних ресурсів міста, який негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища, є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів, а також відходів біологічного походження. У 2010 році на території Києва Центральною геофізичною обсерваторією на вміст важких металів у ґрунті було відібрано та проаналізовано 52 проби. Середній вміст металів в місцях відбору проб був значно нижче рівня ГДК. Разові концентрації деяких металів перевищували допустимі норми: максимальний вміст міді досягав рівня – 2,7 ГДК в районі Свято-Троїцький монастир (50°24'59.08"N30°33'43.56"E), цинку – 1,1 ГДК у ґрунтах в районі ПСЗ № 5 Центральної геофізичної обсерваторії (ОГМС Київ), 25 м на ПдСС від будівлі метеостанці (50°22'53.57"N 30°30'11.30"E). Максимальні концентрації марганцю, свинцю, кадмію і нікелю були нижче рівня ГДК. Реакція водної витяжки була переважно нейтральна.


6. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ За даними Державної екологічної інспекції в м. Києві, у сфері здійснення державного контролю щодо утворення, розміщення знешкодження та захоронення відходів в 2011 р. перевірено 364 підприємств організацій та інших об'єктів господарювання. Надано ___ приписів, притягнуто до адміністративної відповідальності 516 осіб, накладено штрафів на загальну суму 17256 грн., стягнуто з загальної суми ___ грн. На території міста виявлено 3 несанкціонованих сміттєзвалищ, з них 2 ліквідовано.

Analit_dov_2011_Kyiv  

http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/Analit_dov_2011_Kyiv.pdf

Advertisement