Page 1


Innehåll Förord

Sid. 3

Om föreningen

Sid. 4

Verksamhet

Sid. 5

Projekt

Sid. 9

Informationsverksamhet

Sid. 11

Representation

Sid. 12

Organisation

Sid. 15

Arbetsgrupper

Sid. 17

Slutord

Sid. 19

Bokslut och balans

Sid. 20

Revisorberättelse

Sid. 23

Bildgalleri

Sid. 24

Återlämnande av appell till Finlands Dövas Förbund.


Förord Nu har 2005 flutit förbi med gott resultat. Vi har lyckats med våra mål för våra medlemmar tack vare SWOT analys som gjordes i Jakobstad under juli månaden. Utan SWOT analys hade det varit mycket svårt att lyckas genomföra våra mål med gott resultat. Jag vill också ge stort beröm till Lena Wenman och Johan Hedrén för deras insatser under arbeten utan dem skulle vi inte lyckas så långt som det är nu. Dom två har gjort mycket intressebevakning, knyta upp nya politiska kontakter och lyckas ansökt pengar från många fonder. Projekt Lyktans resultat är väldigt tillfredställd då den lyckas nå det mål som Lyktan hade. Även nytt projekt Eko har fått stort positiv resultat med många nöjda feedback trots många oroat sig hur det blir med Eko när projekten slutar. Fast vi arbetar hårt med att få etablera Eko som permanent verksamhet hela tiden. Stort tack går till alla medlemmar som har stött oss under året utan er medlemmar hade vi aldrig klarat oss. Jag vill betona att vi kommer fortsätta att arbeta fram en trygg samhället med bevarad finlandssvenska teckenspråk för alla från baby till pensionär.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf Ordförande Håkan Westerholm

Håkan överlämnar historiaboken till Stockholms Dövas Förening

3


Om Finlandssvenska teckenspråkiga rf HISTORIK Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. som bildades den 6 april 2002, registeras den 6 juni 2002.

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF:S ÄNDAMÅL 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

grundar föreningen oregistrerade underavdelningar och klubbar för främjandet av medlemmarnas hobby-verksamhet ordnar föreningen möten tar föreningen initiativ och gör framställningar för för bättrandet av dövas ställning inom verksamhetsområdet samt ger den utlåtanden i frågor som gäller dövhet främjar föreningen teckenspråkets ställning främjar föreningen dövas kulturella verksamhet och tillgång till det allmänna kulturutbudet idkar föreningen utbildnings- och upplysnings-verksamhet genom att ordna kurser, rådgivning, föredrag och föreläsningar samt studiecirkel verksamhet idkar föreningen ungdoms- och yngre tonårsverksamhet i samarbete med ungdomsklubbarna, också med beaktande av flerhandikappade döva samarbetar föreningen intensivt med skolor, föräldraföreningar och församlingar för att åstadkomma förbättringar i frågor som rör barnens skolgång idkar föreningen pensionärsverksamhet idkar föreningen idrotts- och motionsverksamhet ordnar föreningen rekreationsverksamhet idkar föreningen informations-, publikations- och förlagsverksamhet strävar föreningen efter att öka dövas och andra teckenspråkigas möjligheter till medverkan genom att informera om och förmedla kommunernas och samfundens service samt genom att försöka få myndigheterna att beakta teckenspråkiga medborgare i tillgången till information och service ordnar föreningen anpassningsträning och tolktjänst deltar föreningen i samarbetet med övriga hörsel- och andra handikapporganisationer och myndigheter på kommunal och länsnivå samt vidtar föreningen övriga åtgärder, som tjänar dess syften och förbättrar teckenspråkigas ställning

4


Verksamhet Svenska allmännaträffar Under 2005 har Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnat med sju träffar följande platser Nylandsregion: • Esbo, 2 gånger • Borgå • Bromarv • Villa Rurik,2 gånger Österbottensregion: • Jakobstad I Jakobstad tog även SWOT-analys upp. Allmänna träffen i Esbo på morsdag

Haiko jubileumseminarium Den 12 februari ordnades jubileumseminarium i Haiko, Borgå. Seminarium arrangeras av Finlandssvenska teckenspråkiga i uppdrag av Finlands Dövas Förbund. Det var lyckat med cirka 100 deltagare. Under konferens var det två stora föreläsarna på platsen Doktor Tove Skutnabb-kangas, Danmark, som föreläste om ”Språkmord” och Professor Markku Suksi, Åbo, som föreläste om ”Språkiga rättigheter i finska lag”. Under jubileumseminarium gav finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ut historieboken ”Du måste vara döv för att förstå – Finlandssvenska dövas fotspår i historien”.

Seminariumdeltagare sitter och lyssnar på föreläsarna.

5


Stockholmsresa Den 26-27 maj åkte Håkan Westerholm, Johan Hedrén, Jorma Tarvonen, Lena Wenman, Eija Auvo och Rolf Westerlund till Stockholm, Sverige. Resan avser studiebesök hos SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDU (Sveriges Dövas Ungdomsråd), SDF (Stockholms Dövas Förening), SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd) och SIT (Specialpedagogiska institutet) utbyta kunskap om hur det fungerar i Sverige. Samt träffa representanter från FTF (Förening teckenspråkiga finlandssvenska). Gruppen som deltog med på Stockholmsresan. Resan finansierades av Kulturfonden hanaholmen.

Utlåtande till Justitieministeriet språkdelegation Uppmärksamheten från Haikoseminariet och kontakterna från juris professor Markku Suksi till Justitieministeriets språkdelegation ledde till att föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga ombads ge ett utlåtande om finlandssvenska dövas situation. En expertgrupp hjälpte till med utlåtandet; professor Jan-Ola Östman och lingvist Karin Hoyer vid Helsingfors Universitets institut för Nordiska språk samt pedagogie doktor Monica Londen. Föreningens ordförande och sekreterare; Håkan Westerholm och Johan Hedrén, samt projektkoordinator Lena Wenman deltog också i arbetet. Lyktanundersökningens fakta och information var till stor hjälp i detta.

Porkala utfärd Rolf Westerlund arrangerade bussutflykt till Porkala för södra Finlands krets den 20 augusti. Det kom med ungefär 45 deltagare med på utfärden.

Rolf Westerlund berättar om gamla bussar.

6


Budkavle Under vecka 39 genomförde vi sju olika uppvaktningar samt överlämnade appeller hos Ålands lagting, Folktinget, Svenska Kulturfonden, Svenska Riksdagsgruppen, Kommunförbundets svenskaservice, Svenska folkskolans vänner och RAY (Penning automat förening). Vi har fått ett svar med offentligt beslut är från Ålands Lagting. Beslut om undersökning om etablera en tolkservice på Åland.

Håkan informerar i Åland under stafettjippo

WFD internationella konferens Alla styrelsemedlemmar, Lena Wenman och Rolf Westerlund deltog i WFD:s internationella konferens i Finlandia huset 30.9-1.10. Vi fick lyssna på många olika föreläsningar. Urval av föreläsarna: • Professor Theresia Degener, Tyskland som pratar om mänskliga rättigheters konventation. • Utrikesminister Erkki Tuomioja, Finland, pratar om globalisering och mänskliga rättigheter. • Sheika Hissa Al-Thani, pratar om FN standardregler • Helga Stevens, Belgien, pratar om EUD och att vara med i flamländskt parlament. • Thorsen Afflerbach, pratar om Europarådet. • Wilma NewhoudtDruchen, Sydafrika, pratar om globala rättigheLunchpaus under konferensen ter för döva och hur vi implantera våra rättigheter.

7


Familjeveckoslut Den 7-9 oktober samlades ungefär 40 deltagare i malmåsen. Familjeveckoslut genomfördes i samarbete med Finlands Dövas Förbund. Under helgen genomfördes många olika aktiviteter bland annat äventyrsbana, kanotpaddling, linbanan och Malmåsen olympiskaspelet.

Barn köar för att få smakliga pannkaka

Teckenspråksdag Den 6 november ordnades teckenspråksdag i Tammerfors. Det kom ungefär 60 personer och firade teckenspråksdag. Under firande har Marita S. Barber föreläst om dövas kultur och Lena Wenman föreläst om svenskadagens historia. Årets finlandssvenska döva

Johan Hedrén valdes till årets finlandssvenska

valdes Johan Hedrén och nytt för 2005 är Årets bästa finlandssvenska service. Till den valdes Finlands dövas förbunds kulturenhet.

Finlands Dövas Förbunds kulturenhet valdes till årets bästa finlandssvenska service

8


Projekt Projekt Lyktan År 2005 var det tredje och sista i projekt Lyktan. Projektkoordinator Lena Wenman arbetade mycket med både information- och samarbetsnätverk, att skapa kontakter och goda relationer. Projektkoordinator hjälpte till med ansökningsarbete för RAY för både ”allmänt verksamhetsbidrag” och för projektansökan till ”Kompetens 2008”. Processen tar tid och kräver också mycket intressebevakning. Samarbetet med föreningskanslist Johan Hedrén och föreningens ordförande Håkan Westerholm har varit mycket intensivt och bra under året. Projekt Lyktan delmål under 2005 – basservice för finlandssvenska döva Det var också mycket arbete med ”koordinering av basservice” – där koncentrerades arbetet till tre olika områden: att skapa kontakter och nätverk för äldre finlandssvenska dövas service / diskutera hur framtida hemservice och vård kan tryggas för dem på deras eget språk (finlandssvenskt teckenspråk), att få kontakter och fungerande information/ samarbete för barn och Diskussion om barn och ungdomsarbete ungdomar; döva och hörselskadade i Svenskfinland behöver kontakter med varandra och identitetsstöd/språkstöd (bekanta sig med teckenspråk), att åstadkomma produktion av information på finlandssvenskt teckenspråk – och få denna förmedlad till finlandssvenska döva. Detta gjordes genom projekt ”Eko”. Samarbete ”Utvecklingsutskott” Finlands Dövas Förbund – Finlandssvenska teckenspråkiga Under 2005 kom arbetet i det nya samarbetsorganet,” utskottet för utveckling av svensk service” – vilket är en ersättning för den tidigare ”Svenska arbetsgruppen” i Finlands Dövas Förbund. Svenska arbetsgruppen roll som verksamhetsarrangör har övergått till föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga, och rollen som samordnare och intressebevakare inom Finlands Dövas Förbund för finlandssvenska frågor och ärenden har nu lagts på detta nya utskott. Det främsta syftet är att undvika konkurrens och överlappningar i verksamheten för finlandssvenska döva, och att föreningen och förbundet kan hålla sig informerade om varandras 9


verksamheter. Johan Hedrén representerade föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga och Lena Wenman representerade projekt Lyktan i utskottsgruppen. Utskottet hade möten 3 gånger under år 2005. Kartläggningsresultat statistikbehandling Arbetet med statistikbehandlingen fortsatte under våren. Tre extra anställda genomförde slutlig bearbetning av utvalda frågor. De omvandlade det stora statistikmaterialet från programmet ”SPSS” till läsbara tabeller och procentsatser. Efter sommaren var detta klart. Det här materialet är menat att skrivas ut och erbjudas till personer som vill veta resultatet av Lyktankartläggningen. Möten (3 st) med statistikarbetsgruppen hölls under våren och sommaren. Sanna Mäkelä hjälpte även till med kontrollen av det sista materialet för att välja ut lämpligt innehåll till slutrapporten. Slutrapport Arbetet med slutrapporten gjordes under tiden oktober-december och en utvärdering av projektet gjordes med projektarbetsgruppen samt en utomstående granskare (Päivi Rainò). Lena Wenman måste skriva hela rapporten på egen hand, men hade hjälp i uppläggningen och kontroll samt korrekturläsning av Markku Jokinen, Liisa Kauppinen, Päivi Rainò, Eija Auvo, Håkan Westerholm och Niklas Wenman.

Projekt EKO Eko startades den 1 september och avslutades den 31 december med positiva effekter. Ekos mål är att producera nyheter på finlandssvenskt teckenspråk genom att lägga ut videoklipp med information, meddelande och nyheter på vår hemsida. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. fick ihop 20.000€ för projekt från Waldemar von Frenckells stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings Stiftelse. Det gjorde att projektet kunde genomföras med projektkoordinator Johan Hedrén och nyhetstecknare Karin Kronlund-Saarikoski under fyra månader. Resultat blev totalt 32 styck videoklipp på hemsidan www.teckeneko.fi. Finlandssvenska döva blev tillfredställd och mera delaktig i samhälle då dom får information på eget modersmål. Eko hade drygt 400 besökare varje vecka som tar del av information på finlandssvenskt teckenspråk.

10


Informationsverksamhet SVENSKA DÖVAS BLAD Under året har finlandssvenska teckenspråkiga rf utgivit totalt 4 st Svenska Dövas blad med snitt 150 exemplar av tidningen för varje nummer. Med svenska dövas blad har Johan Hedrén, Karin Kronlund-Saarikoski, Lena Wenman, Berit Kinnunen och Eva Sahlström jobbat med och haft Håkan Westerholm som ansvarig utgivare samt chefredaktör. TEXT-TV Finlandssvenska teckenspråkiga rf har en informations kanal i Text-TV på sidan 797 hos rundradion, det har inte alltid fungerat så bra att använda den eftersom det uppdateras ganska långsamt. Men vi har informerat så mycket vi kan via den till alla. HEMSIDAN Finlandssvenska teckenspråkiga rf har hemsidan på adressen www.svenskadova.fi. Resurs brist har gjort att den lades på isen under sista halvåret. Finlandssvenska teckenspråkiga rf har också skaffat adressen www.teckeneko.fi som tillhör projekt eko. T-SHIRT Finlandssvenska teckenspråkiga rf har tryckt upp egen t-shirt med ”teckenspråkig” på framsidan, föreningslogo på vänster axel samt föreningens hemsida adress på baksidan. BROSCHYR Finlandssvenska teckenspråkiga rf har ordnat fram förenings information på broschyr för att dela ut.

11


Representation Håkan Westerholm, Lena Wenman och Johan Hedrén besökte RAY i Esbo. 11.5 Johan Hedrén har varit på projektledarkurs i Västanvik Folkhögskolan, Sverige, 11-15.5 FST rf har haft sista utvärderingsmöte om Haiko Jubileumseminarium i Villa Rurik, Helsingfors, 25.5 Lena Wenman har haft möte med Carl-Johan Hindesberg, ”Svensk utveckling” konsult för organisationer i Svenskfinland i Helsingfors. 25.5 Håkan Westerholm, Johan Hedrén, Jorma Tarvonen, Lena Wenman, Rolf Westerlund och Eija Auvo har varit i Sverige på studiebesök hos Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholms Dövas Förening, Stockholm Dövas Ungdomsråd och Förening Teckenspråkiga Finlandssvenska. 25-28.5 Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Kommunmarknaden Helsingfors 7.9

Lars Åke Wikström lär sig hur man tecknar Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Lena Wenman har varit i Härnösand i samband med DHBS:s utfärd för barnfamiljer, Härnösand, Sverige 8-10.9 Johan Hedrén och Lena Wenman var med och lyssna om tolkförändring inom Nyland, Helsingfors, 20.9 Håkan Westerholm, Åke Uusimäki, Johan, Hedrén, Jorma Tarvonen och Lena Wenman besökte Ålands Lagting i samband med appell i Mariehamn, Åland, 26.10 Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Folktinget i samband med appell, Helsingfors 27.10

Appellöverlämning hos Ålands Lagting

12


Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Svenska kulturfonden i samband med appell, Helsingfors 27.10 Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Riksdag i samband med appell, Helsingfors 27.10 Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Kommunförbundet i samband med appell, Helsingfors 28.10 Kansliet fick besök från Svenska Folkskolans Vänner på öppet hus samt vi överlämnade appell, Helsingfors, 29.10 Håkan Westerholm, Johan Hedrén och Lena Wenman besökte Penningautomatföreningen RAY i samband med appell, Esbo 30.10 Håkan Westerholm, Åke Uusimäki, Johan, Hedrén, Jorma Tarvonen, Karin KronlundSaarikoski och Lena Wenman var med på WFDs internationella konferens i Finlandiahuset, Helsingfors, 30.10-1.11

Anita Hämäläinen och Margita Nylander från RAY

Håkan Westerholm, Åke Uusimäki, Johan, Hedrén, Jorma Tarvonen, Karin Kronlund-Saarikoski, Lena Wenman och Rolf Westerlund var med på Finlands Dövas Förbundets 100 år folkfest i Mässcenter, Helsingfors, 1.11 Håkan Westerholm, Åke Uusimäki, Johan, Hedrén, Jorma Tarvonen, Karin Kronlund-Saarikoski, Lena Wenman och Rolf Westerlund var med på Finlands Dövas Förbundets 100 år huvudfest i Mässcenter, Helsingfors, 2.11 Johan Hedrén har representerat Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. på ungdomsdagar och Finlands Dövas Förbundets ungdomskommité valmöte, Vanda, 14-16.10 Johan, Hedrén och Lena Wenman var med på svenska handikappförbunds generalförsamling där diskuterade gemensam ”Handikappolitik” i riksdagen, Helsingfors, 8.11 Håkan Westerholm och Lena Wenman var med på seminarium om arbete för EU minoritet, G18, Helsingfors, 21.11

13


Johan Hedrén har varit och lyssna på föreläsning om ny teckenspråkig stad ”Laurent”, Ljusa Huset, Helsingfors, 21.11 Håkan Westerholm och Lena Wenman var med på Finlands handikappsråd höstmöte, Helsingfors, 24.11 Håkan Westerholm, Johan Hedrén, Lena Wenman och Irma Frondelius var med på finlandsMarvin miller från Amerika föreläste om ”Laurent”. svenska teckenspråksdagar i Universitet, Nordica, Helsingfors, 17-18.11 Johan, Hedrén, Lena Wenman och Irma Frondelius var med på kurs om finlandssvenska teckenspråk och finlandssvenska dövkultur i Universitet, Nordica, Helsingfors, 24-26.11

Professor Jan-Ola Östman till höger pratar under finlandssvenska teckenspråksdagar i Universitet.

Håkan Westerholm, Johan, Hedrén och Lena Wenman var med på Finland dövas förbunds andra samarbetsforum i riksdags nytillbyggnad, Helsingfors, 7.12

Lena Wenman var med på en yrkesexamen arbete seminarium om finlandssvenska döva kultur och identitet i DIAK, Åbo, 8.12 Lena Wenman var med på ”SEIS”-mässa om diskrimering inom arbetsmarknaden, Helsingfors, 9.12

Johanna Mesch under finlandssvenska teckenspråksdagar i Universitet. Tomas Hedberg under finlandssvenska teckenspråksdagar i Universitet.

14


Organisation Styrelse Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s styrelse år 2005 före årsmöte. Håkan Westerholm, Ordförande Åke Uusimäki, Vice Ordförande Johan Hedrén, Sekreterare och Kassör Karin Kronlund-Saarikoski Jorma Tarvonen Styrelsen har haft ett sammanträde under år 2005 fram till årsmöten.

Gruppbild från årsmöte i Tammerfors den 12 mars.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s styrelse år 2005 efter årsmöte i Tammerfors 12 mars. Håkan Westerholm, Ordförande Åke Uusimäki, Vice Ordförande Johan Hedrén, Sekreterare och Kassör Karin Kronlund-Saarikoski Jorma Tarvonen Styrelsen har haft fem sammanträden under år 2005 efter årsmöten. 15


Föreningstecknare: Förtroendevalda föreningstecknare har varit Håkan Westerholm, Åke Uusimäki och Johan Hedrén.

Revisor: Marjut Hiekkanen och Hannu Lankinen har varit revisor.

Administration: Antal medlemmar: 91 föreningens kansli är belägen i Helsingfors dövas förening r.f:s lokal, Brändö, Helsingfors. Föreningen har två heltidsanställd. Projektkoordination: Lyktan: Lena Wenman Eko: Johan Hedrén Föreningskanslist: Johan Hedrén, arbetspraktik till och med 14.1.2005 och anställd från och med 1.3.2005 Irma Frondelius, arbetspraktik, från och med 1.11.2005 Hjälpredor: Berit Kinnunen Eva Sahlström

16


Arbetsgrupper Arbetsgrupperna inom Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har till syfte att underlätta styrelsens arbeten. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har haft de följande arbetsgrupper: Svenska Dövas blad Videosagor Utfärdsutskott Dövhistoriabok grupp Svenska Dövas blad Arbetsgruppen fungerar som redaktion till Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s medlemstidning. Svenska dövas blads arbetsgrupp bestod 2005 av: Johan Hedrén Håkan Westerholm Karin Kronlund-Saarikoski Lena Wenman Berit Kinnunen Eva Sahlström Videosagor Arbetsgruppen fungerar som planeringsgrupp för förberedande att skapa videosagor. videosagors arbetsgrupp bestod 2005 av: Håkan Westerholm Lena Wenman Hannele Rabb Utfärdsutskott Arbetsgruppen fungerar som planeringsgrupp för olika utfärder. Svenska dövas blads arbetsgrupp bestod 2005 av: Håkan Westerholm Johan Hedrén Rolf Westerlund

17


Dövhistoriabok grupp Gruppen fungerar som bollplank till författaren Birgitta Wallvik under sin arbete med dövhistoriabok om finlandssvenska. Dövhistoriabok grupp bestod 2005 av: Håkan Westerholm Birgitta Wallvik Karin Kronlund-Saarikoski Johan Hedrén Alf Bjong

Historiabok utdelning nummer 1 till Birgitta Wallvik, nummer 2 till Svenska Kulturfonden, nummer 3 till Håkan Westerholm, nummer 4 till Karin Kronlund-Saarikoski, nummer 5 till Johan Hedrén.

18


Slutord Finlandssvenska teckenspråkiga rfs styrelse vill rikta ett stort tack till alla som under året, på olika sätt, gjort insatser inom föreningen. Finlandssvenska teckenspråkiga rf vill tacka RAY för det stöd som vi har fått till projektlyktan. Vi vill även tacka Waldemar von Frenckells stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings Stiftelse som har gjort att projekt EKO lyckas genomföra. För jubileumseminarium i Haiko vill vi tacka våra Finlands Dövas Förbund för samarbete som gör det möjlighet att genomföra seminarium med tema ”Att vara finlandssvenska teckenspråkiga eller inte”. Tack till följande fonder: Svenska kulturfonden, Hörseltjänst, Stiftelsen 7:nde mars fonden, Svenska Folkskolans vänner, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Kulturfonden för Sverige och Finland och Undervisningsministeriet. Många har på olika sätt bidragit till verksamheten hållits igång och utveckla till nya möjligheter. Det är härligt med dessa personer som har vår verksamhet och organisation inom sitt hjärta och vill vara med. Ett stort tack till Finlands Dövas Förbund för ett mycket gott samarbete i olika frågor, verksamheterna och för det stöd Finlands Dövas Förbundet har givit på olika sätt. Styrelsen

Alla styrelsemedlemmar Karin Kronlund-Saarikoski, Jorma Tarvonen, Åke Uusimäki, Håkan Westerholm och Johan Hedrén på platsen i WFDs internationella konferens

19


Resultaträkning

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

113 877,10

81 709,91

-53 302,47

-40 595,78

Kulut Henkilöstökulut Poistot

-3 448,32

Muut kulut

-50 945,48

-40 035,24

6 180,83

1 078,89

7 519,99

1 338,10

-10 335,67

-469,50

-2 815,68

868,60

Omatoiminen tuotto- / kulujäämä

3 365,15

1 947,49

TILIKAUDEN YLI - / ALIJÄÄMÄ

3 365,15

1 947,49

Tuotto- / Kulujäämä

VARAINHANKINTA

Tuotot Kulut

Tuotto- / Kulujäämä

20


Balansräkning VASTAAVAA

31.12.2005

PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2004 €

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

8 046,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset

485,00

4 583,73

20 614,12

12 075,17

29 145,12

16 658,90

3 500,00 -1 116,80 3 365,15

3 500,00 -3 064,29 1 947,49

5 748,35

2 383,20

Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut velat

538,17 19 827,42 3 031,18

521,73 12 028,01 1 725,96

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

23 396,77

14 275,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

29 145,12

16 658,90

Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden yli- / alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERÄS PÄÄOMA

21


22


23


Bildgalleri

Matpaus under svenska allmänna träffen i Bromarv.

I Åland i samband med budkavle.

24


Kransläggning hos Carl Oscar Malms byst i Borgå dövskolan innan jubileumseminarium i Haiko.

Presentöverlämning till Finlands Dövas Förbund under 100 års fest i Mässan, Helsingfors.

25


Håkan Westerholm samtalar med riksdagledamot Eva Biaudet under Jubileumseminarium i Haiko.

Finlands Dövas Förbunds teatergrupp uppträder under middagsbankett i samband med jubileumseminarium i Haiko.

26


Gäster från Tanzania var på besök hos Finlandssvenska teckenspråkiga rfs kansliet.

Lena Wenman och Håkan Westerholm i Jakobstad under Jakobstad nejdens dövas budkavle.

27


Plantering av Finlandssvenska teckenspråkiga rfs present plommonträd i Malmåsen.

Astrid Thors talar under Finlands Dövas Förbunds demonstration om Finlandssvenska teckenspråkiga.

28


Smakar ålandsk pannkaka under kaffepaus på Ålands utfärd.

Deltagarna paddlar kanot under familjeveckoslut i Malmåsen.

29


Åke Uusimäki berättar om sin Australien resa på Svenska allmänna träffen i Villa Rurik, Helsingfors.

Ulla Peltola fick priset årets late jakob i Jakobstad.

30


Osmo Hänninen lär ut till barn hur man tänder en brasa på bra sätt under familjeveckoslut.

Appell uppvaktning hos Svenska riksdagsgrupp.

31


Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Brändövägen 10 00570 Helsingfors E-post: info@svenskadova.fi Hemsida: www.svenskadova.fi

verksamhetsberättelse2005  

Bildgalleri Sid. 24 Organisation Sid. 15 Arbetsgrupper Sid. 17 Om föreningen Sid. 4 Representation Sid. 12 Bokslut och balans Sid. 20 Reviso...