Page 1

. ä Á ‹ ã Ë Œ Í Ò Ë Ò Ã » Å Ò ò . ¿ ˜ § ¤ Ó á ¹ Ð ¹ Ó ¢ Í § à ¨ Œ Ò Ë ¹ Œ Ò · Õ è Í Â ‹ Ò § à ¤ à ‹ § ¤ Ã Ñ ´ö

Ò Ã ã Ë Œ Í Ò Ë Ò Ã » Å Ò · Ð à Å à Ë Á × Í ¹ à » š ¹ ¡ Ò Ã · Ó Å Ò Â Ã Ð º º Ç ‹ Ò Â ä » ä ´ Œ ¶ Ö § ä Ë ¹à Ã × Í ä » Ã Ñ º µ à § ä Ë ¹Ç ‹ Ò Â ¢ Ö é ¹ ½ ˜ › § ä ´ Œ ä Ë Á ¡ ¹ Ô à Ç È · Ò § Í Œ Í Áà ¾ Ã Ò Ð » Å Ò · Õ è Á Ò ¡ Ô ¹ Í Ò Ë Ò Ã ¨ Ò ¡ ¤ ¹ Á Õ Í Â Ù ‹ · Ñ é § Ë Á ´ ¡ ç à ¾ × è Í ¤ Ç Ò Á » Å Í ´ À Ñ Â ¤ Ã Ñ º à ¾ Õ Â § ä Á ‹ ¡ Õ è ª ¹ Ô ´ à ª ‹ ¹» Å Ò Ê Å Ô ´ Ë Ô ¹ · Õ è Á Õ ¹ Ô Ê Ñ Â ¡ Œ Ò Ç Ã Œ Ò Ç à Á × è Í N o t e : º Ò § à ¡ Ò Ð à ¨ Ò Œ Ë ¹ Ò Œ · ¨ è Õ Ð ä Á ã ‹ Ë ¢ Œ ¹ é Ö Ë Ò ´ à ¾ Ã Ò Ð º à à ´ Ò Ã Ç Á ½ Ù § ¡ Ñ ¹ Á Ò ¡ æ à ¢ Œ Ò ¡ ç ¨ Ð ¢ Ñ º ä Å ‹ » Å Ò Ê Ç Â § Ò Á Í × è ¹ æ Í Í ¡ à µ Ò ‹ · Ð à Åà ¢ Ò ã ª à Œ » ¹ š Ë Í Œ § à ´ ¡ ç Í Í ‹ ¹ ¢ ¹ é Ö Á Ò Ç Ò § ä ¢ ¡ ‹ ¹ Ñ ¤ à º ¨ Ñ Ò ¡ º Ã Ô à Ç ³ ¹ Ñ é ¹à Á × è Í á ¹ Ç » Ð ¡ Ò Ã Ñ § ¢ Ò ´ ¤ Ç Ò Á Ê Á ´ Ø ÅÊ Ø ´ · Œ Ò Â ¡ ç ¡ Å Ò Â à » š ¹ á ¹ Ç » Ð ¡ Ò Ã Ñ § à Ê × è Í Á â · à Áà ´ ç ´ ´ Í ¡ ä Á Œ Ê Ð à · × Í ¹ ó . à ¤ Ò Ã ¾ à ¢ Ò à Ã Ò » Å Í ´ À Ñ Â Ö § ´ Ç § ´ Ò Ç Í Â ‹ Ò à Í Ò á µ ‹ ¤ Ç Ò Á Ê Ø ¢ Ê ‹ Ç ¹ µ Ñ Ç ª Ñ è Ç ¤ à ٠‹ Â Ò Á ¹ Ð ¤ Ã Ñ º â Í ¡ Ò Ê · ¨ è Õ Ð â ´ ¹ Ê § è Ô Á ª Õ Ç Õ µ Ô ã ¹ · Í Œ § · Ð à Å · Ó Ã Ò Œ ÂÁ ¹ Õ Í Œ   § è Ô ¡ Ç Ò¶ ‹ â Í ¡ Ò Ê ¶ ¡ Ù à ª ´ ç ¡ à Р¨ ¡ à ¶ µ Í ¹ ¨ Í ´ µ ´ Ô ä ¿ á ´ § à Ê Â Õ Í ¡¶ Õ Ò Œ à à Ò÷ . ä » ª Œ Ò æ ¨ Ð ä ´ Œ à ¨ Í ¢ Í § ´ Õ ä Á ä ‹ » à º ¡ Ç ¹ä » ¨ ºä Ñ Å µ ‹ Í Œ ¹¨ ¹ à ¢ Ò µ Í Œ § » Í ‡ § ¡ ¹ Ñ µ Ç Ñ à Í § » Å ‹ Í Â µ Ñ Ç ä Ë Å ä » µ Ò Á ¡ à Рá Ê ¹ é Ó à Ê ¾ ¤ Ç Ò Á § ´ § Ò Á ¨ Ò ¡ Ë Ã Í × à ¢ Ò Œ ä » ã ¡ Å » Œ Ð ¡ Ò Ã § Ñ Á Ò ¡ à ¡ ¹ Ô ä » ¨ ¹ â ´ ¹ à ¢ Á ç ¾ ÉË Ô Ã Í Ê × Ò Ã ¾ Ñ ¹ ª Õ Ç Ô µ ã ¹ â Å ¡ Ê Õ ¤ Ã Ò ÁÊ Ñ µ Ç º  Ò § ª ¹ Ô ´ à ª ‹ ¹à µ ‹ Ò µ Œ Í § ´ Ù ä » à µ Ð ¶ ¡ Ù » Ð ¡ Ò Ã § Ñ ¨ ¹ Ë ¡ Ñ ¾ § Ñ á ¶ Á ä ´ á Œ ¼ Å © ¡ à à ¨  á º º à § Õ Â º æ à ¢ Œ Ò Ë Ò ª Œ Ò æ ¶ Œ Ò à ¢ Ò Ç Ò § ã ¨ ¡ ç ¨ Ð Ç ‹ Ò Â à ¢ Œ Ò Á Ò Ë Ò à Ã Ò º º ä Á ‹ Ê ¹ ã ¨ à Å Â ´ Œ Ç Â « é Ó ¡ Ò Ã µ Õ ¢ Ò µ Ù Á æ à Ë Á × Í ¹ ¨ Ð ä » Ç ‹ Ò Â N o t e :» Ð ¡ Ò Ã § Ñ á ¢ § ç ¡ Ç Ò ‹ ¨ Ð â µ ä ´ Œ ñà « ¹ã ª à Œ Ç Å Ò à » ¹ š » ‚ á á ¢ ‹ § ª Ô § á ª Á » Š â Å ¡¹ Í ¡ ¨ Ò ¡ » Å Ò ¨ Ð ¡ Ã Ð à ¨ Ô § Ë ¹ Õ Ë Á ´ á Å Œ Ç á µ à ‹ » Ã Ò Ð º Ò § á Å Ð á µ ¡ Ë ¡ Ñ ä ´ § Œ Ò ‹  Á Ò ¡ ¤ à º Ñ Â Ñ § · Ó ã Ë Œ à Ë ¹ × è Í Â Á Ò ¡ ¢ Ö é ¹ â ´  ä Á ‹ ¨ Ó à » š ¹ Í Õ ¡ ´ Œ Ç Â ¤ Ã Ñ º

ô . ´ Ó ¹ é Ó ´ Œ Ç Â · ‹ Ò ¹ Í ¹ Ã Ò º à Ê Á Í

T i p : Ë Ò ¡ µ Í Œ § ¡ Ò Ã à » Å Â è Õ ¹ · È Ô · Ò § Ë Ã Í × ä » ã Ë à Œ Ã Ç ç ¢ ¹ã é Ö Ë ã Œ ª Á Œ Í × á Ë Ç ¡ ¡ Ò Ã Å Í Â µ Ç Ñ ¤ Ç Ó è Ë ¹ Ò Œ º ¹ ¼ Ç Ô ¹ Ó é ¹ Í ¡ ¨ Ò ¡ ¨ Ð · Ó ã Ë à Œ Ã Ò ª Á ø¢ Œ Í á ¹ Ð ¹ Ó ã ¹ ¡ Ò Ã ´ Ó ¹ é Ó Í Â ‹ Ò § ¶ Ù ¡ Ç Ô ¸ Õ ¹ Ó é ª Ò Œ æ ã ª ¢ Œ Ò ¶ º Õ à Ë Á Í × ¹ Ç Ò ‹  · Ò ‹ ¡ º¨ Ð ä Á à ‹ º ¡ Ç ¹ ¸ à à Á ª Ò µ ¤ Ô Ã º Ñ È Ñ ¹ Õ Â À Ò ¾ ã µ ¹ Œ Ó é ä ´ Ê Œ Ð ´ Ç ¡ ¢ ¹ é Ö á Å Ç Œ  § Ñ » Í ‡ § ¡ ¹ Ñ ä Á ã ‹ Ë ¢ Œ Ò · Õ è ¨ Ð · Ó ã Ë Œ à Ë Å ‹ Ò » à Р¡ Ò Ã Ñ § Â Ô ¹ ´ Õ ¡ Ø Œ § Ë Í Â » Ù » Å Ò Á Õ ¤ Ç Ò Á Ê Ø ¢ · » à µ Ð » Ð ¡ Ò Ã § Ñ Ë ¡ Ñ â ´  ä Á µ ‹ § é Ñ ã ¨ à Ë Á Í × ¹ ¡ º Ñ ¡ Ò Ã µ § é Ñ µ Ç Ñ ã ¹ ø · Ø ¡ ª Õ Ç Ô µ Ê ¹ Ø ¡ Ê ¹ Ò ¹ à Î Î Ò à Á × è Í ¤ Ø ³ à Â Õ è  Á Ë ¹ Œ Ò Å § ä » ã ¹ · Ð à Å ä . à ¡ ç º ¢ Â Ð à ¾ Õ Â § Ë ¹ Ö è § Í Ñ ¹ª ‹ Ç Â ¾ Ñ ¹ ª Õ Ç Ô µ á ¹ Ç ´ § è Ô Í ¡ Õ ´ Ç Œ  ¤ à º Ñ à ¨ Í ¢ Â Ð Å Í Â ¼ ‹ Ò ¹ Ë ¹ Œ Ò ª ‹ Ç Â ¡ Ñ ¹ à ¡ ç º Á Ò ¹ Ð ¤ Ã Ñ ºà ¤  ¾ º ñ . à µ Ã Õ Â Á µ Ñ Ç ã Ë Œ ¾ à Œ Í Á ¡ ‹ Í ¹ Å § ¹ é Ó T i p : Ë Ò ¡ Ã Ê Œ Ù ¡ Ö Á ¹ Õ Ó é Í Â ã ‹ Ù ¹ · Í ‹ Ë Ò Â ã ¨ ã Ë Ã Œ Ç Á ¡ Ó Å § Ñ À Ò Â ã ¹ © Å Ò Á Ç Ò Ì µ Ò Â à ¡  ½ ˜ › § ¼ ‹ Ò · Œ Í § ¾ º Ë Å Í ´ ´ Ù ´ ¹ Á ¾ Å Ò Ê µ Ô ¡ à » Ò † Å Á Í Í ¡ Á Ò à Î Í × ¡ ã Ë Þ · ‹ à Õ ´ Â Õ Ç ¡ ¨ ç Ð ä Å ¹ ‹ Ó é Í Í ¡ ä ´ Í Œ Â Ò ‹ § ä © ä Å ã Ê ‹ ã ¨ ¡ Ñ º Í Ø » ¡ à ³  Ê Ç Á Ë ¹ Œ Ò ¡ Ò ¡ ã Ë Œ á ¹ ‹ ¹¤ Ò º · ‹ Í Ë Ò Â ã ¨ · Ô è Á á · § · Ò § à ´ Ô ¹ Í Ò Ë Ò Ã ¨ ¹ à » š ¹ á ¼ Å ¹ Ñ º à Œ Í Âà ¤  Á Õ à µ ‹ Ò â ´  ä Á µ ‹ Í Œ § à § Â Ë ¹ Ò Œ ¢ ¹ é Ö Á Ò à Å Â ¤ à º Ñ ã Ë Œ à Ã Õ Â º à Œ Í Â ¡ ‹ Í ¹ Å § ¹ é Ó à ¾ × è Í » ‡ Í § ¡ Ñ ¹ Ë ¹ Œ Ò ¡ Ò ¡ Ë Å Ø ´ à Ê Õ Â ª Õ Ç Ô µ à ¾ Ã Ò Ð ¡ Ô ¹ ¶ Ø § ¾ Å Ò Ê µ Ô ¡â ´ Â à ¢ Œ Ò ã ¨ ¼ Ô ´ ¤ Ô ´ Ç ‹ Ò à » š ¹ · ‹ Í Ë Ò Â ã ¨ Ë Å ‹ ¹ á Á § ¡ à Р¾ Ã Ø ¹ · Õ è à » š ¹ Í Ò Ë Ò Ã ¢ Í § à ¢ Ò õ . ä Á ‹ Â × ¹ º ¹ » Ð ¡ Ò Ã Ñ § § ‹ Ò Â æ á ¤ ‹ à ¡ ç º ¡ Å Ñ º Á Ò ¹ ¡ Ñ · Í ‹ § à ·  è Õ Ç º Ò § ¤ ¹ ã ª » Œ Ð ¡ Ò Ã § Ñ â ¢ ´ ¡ Í Œ ¹ ã Ë Þ æ ‹ à » ¹ š ·  è Õ ¹ × ¾ ¡ Ñ N o t e :´ Á è × ¹ Ó é à Â Í Ð æ ¨ Ð ª Ç ‹  ã Ë ä Œ Á à ‹ ¾ Å Â Õ § Ò ‹ Âà ¾ Ã Ò Ð à Í § ¤ Ã Ñ ºÍ Ò ¨ ä ´ Œ ¡ Ø È Å Ã Ò ‹ § ¡ Ò Â à Ê Â Õ ¤ Ç Ò Á Ã Í Œ ¹ à Ã Ç ç Á Ò ¡ à Á Í è × Í Â ã ‹ Ù ¹ ¹ Ó é á Å Ð ¶ Ò Œ Á Õ ¹ ¹ è Ñ ä Á ã ‹ ª ¡ ‹ Í Œ ¹ Ë ¹ Ô ¹ Ð ¤ à ºÊ Ñ § è Ô · Í è Õ Â ã ‹ Ù µ à Œ · Ò Œ ¤ ³ Ø ¤ Í × » Ð ¡ Ò Ã § Ñ à Å ¡ ç æ ¶ Ö § ¢ Ñ é ¹ ª ‹ Ç Â ª Õ Ç Ô µ à ¾ × è Í ¹ Í Ò ¡ Ò Ã à Á Ò à Ã Í × ¡ à Р⠴ ´ Å § ä » Å Í Â ¤ Í ã ¹ ¹ Ó é ã Ê æ ã Ë Ê Œ º Ò Â Ë Å Ò Â ª Ç Õ µ Ô Ã Ç Á µ Ç Ñ ¡ ¹ Ñ ¡ Ç Ò ‹ ¨ Ð à » ¹ š ¡ Í Œ ¹ ã Ë Þ ã ‹ ª à Œ Ç Å Ò ¹ º Ñ Ã Í Œ  » ‚ µ Ç Ñ ä ´ à Œ Å Â ¤ à º´ Ñ ¢ Õ ¹ é Ö á Å Ç Œ ¤ Í ‹  » ¹ ‚ ¢ ¹ é Ö à Ã Í × Á Ò à Á Ò µ Í ‹ _ + à ‹ Ç Á â Å ¡ à Å Â á µ µ ‹ Ò Â ä ´ ã Œ ¹ ä Á ¡ ‹ ¹ è Õ Ò · Ë Õ Ò ¡ Á ¤ Õ ¹ ¢ ¹ é Ö ä » à Ë Â Â Õ º Â Ó è ¤ à º Ñ T i p :ã ª á Œ ª Á ¾ Ê Ù Ã Ð ¼ Á à ´ ¡ ç Ê µ Ù Ã Í Í ‹ ¹ â  ¹ ä Á à ‹ ¤ Í × § µ Ò T i p :Ë Ò ¡ à Ë ¹ Í è × ÂÍ Â Ò ‹ µ ¡ ã ¨ ã Ë Å Œ Í Â µ Ç Ñ à ©  æ ã Ê ª ‹ ª Ù ¾ Õ Í Â ‹ Ù Å Ò Œ § Ë ¹ Ò Œ ¡ Ò ¡ ´ Ò Œ ¹ ã ¹ á Å Ç Œ Å Ò Œ § Í Í ¡ à ¾ Â Õ § á ¤ á ‹ ¡ Ç § ‹ ã ¹ ¹ Ó é

â ´  ä Á µ ‹ Í Œ § à Í Ò ¹ Ç é Ô ä » ¶ Í Ù ¡Ë Õ ¹ Ò Œ ¡ Ò ¡ ¨ Ð Ê Ç Â ã Ê ä à ½ Œ Ò ‡ Ê § ‹ Ê Ò Â µ Ò ã Ë ¡ Œ ¹ Ñ ä ´ Ê Œ Ð ´ Ç ¡ ¢ ¹: é Ö )

 § Ñ ä § Á ¹ Ñ ¡ ä ç Á ¨ ‹ Á Ë Ã Í ¡ ¤ à ºÊ Ñ § ‹ Ê Þ Ñ Þ Ò ³ ¢ Í ¤ Ç Ò Á ª Ç ‹  à Ë Å Í × Ë Ã Í × Ã Í ã Ë Ë Œ Ò Â à Ë ¹ Í è × Â á Å Ç Œ ¤ Í ‹ Â ä » µ Í ‹ ¤ à º Ñ

´ Ó ¹ é Ó Í Â ‹ Ò § ä à ä Á ‹ ã Ë Œ ¢ Ñ ´ ã ¨ » Ð ¡ Ò Ã Ñ § à Ç Í Ã ª  Ñ ¹ó( ¡ Ñ ¹ Â Ò Â ¹ò õ õ ñ ) ¨ Ñ ´ · Ó â ´ ª Á à Á ¤ ¹ Ã Ñ ¡ à ¡ Ò Ð Ê Ø Ã Ô ¹ · à 

¢ Í º ¤ ³ Ø ¿ Í ‡ ¹ µ  i a n n n n n V C D ò ð ð ÷¨ Ò ¡f 0 n t . c o m


2 . F o l l o w s t a f f ’ s i n s t r u c t i o n s . D o n o t f e e d , t h e y d o n o t n e e d H o wf a r y o u c a n g o ? W h e r e w i l l t h e b o a t w a i t 6 F e e d i n gt h e s e a f i s hd e s t r o y s e c o l o g i c a l f o r y o u ? C a n y o u g e t o n t h e i s l a n d ? e t c . A l l a r e f o r s a f e t y .

b a l a n c e i n d i r e c t l y b e c a u s e t h e r e a r e o n l y a f e wk i n d s o f f i s ht h a t w i l l c o m e t oy o u , s u c ha s , d a m s e l f i s h w h i c h i s a g g r e s s i v e . S o , w h e n t h e y N o t e :S o m e b e a c h e s a r e s e a t u r t l e ' s n u r s e r y . a t h e r t o g e t h e r , o t h e r k i n d s o f f i s hw i l l b e I f t h e r e i s h u m a n ' s s c e n t o n t h e b e a c h , t u r t l e s g d r i v e n a w a y . T h e n , t h e r e e f w i l l l o s e i t s b a l a n c e w o n ' t l a y t h e i r e g g s a n d w i l l m o v e t o a n o t h e r p l a c e . a n d w i l l b e c o m e d e c a y e d . D on o t t h i n k o f y o u r h a p p i n e s s o n l y , i t m a y c a u s e a b u t t e r f l y e f f e c t . 3 . N o t o u c h , n o h u r t Y o u r a r e l y h a v e a c h a n c e t o g e t h u r t i f y o u d o n ' t d i s t u r b , t o u c h o r r o u n d t h e s e a c r e a t u r e s7 . S w i m s l o w , s o m e t h i n g w i l l s h o w u p . B u t i f y o u d o t h a t , t h e y h a v e t o d e f e n d L e t y o u r s e l f f l o w a l o n g t h e s t r e a m a n d e n j o y t h e m s e l v e s . M o r e o v e r , Y o u m a y b e p o i s o n e d m a g n i f i c e n c e o f u n d e r s e a c r e a t u r e s . I f y o u o r g e t a s e r i o u s w o u n d b y t o u c h i n gc o r a l a n d w a n t t o s e e s o m e m a r i n e a n i m a l s l i k e a s e a c a u s e d a m a g e t o t h e ma l s o . t u r t l e , y o u h a v e t ot u r n t oi t s l o w l y a n d b e r e a l l y q u i e t . W h e n i t t r u s t s y o u , i t w i l l c o m e t o N o t e :C o r a l t a k e s m a n y y e a r s t o g r o w y o u n a t u r a l l y . M a k i n g n o i s e b y s m a s h i n g w a t e r j u s t a n i n c h , d o n o t r u i n i t i n a s e c o n d . l i k e y o u ' r e i n t h e O l y m p i c g a m e s w i l l n o t o n l y d r i v e f i s h a w a y , b u t a l s o c a u s e e x h a u s t a t i o n . 4 . A l w a y s b e h o r i z o n t a l L i e o n f a c e d o w n t o w a t e r s u r f a c e . N o t o n l y y o u T 8 e a s y w a y s a n y o n e c a n d o . i p :I f y o u w a n t t o g o f a s t e r o r c h a n g e d i r e c t i o n , a n s e e t h e s c e n e r y u n d e r t h e s e a , b u t y o u c a n y B e s i d e s f u n a n ds a f e , y o u r t r i p w i l l b e w o r t hb yc o u ' d b e t t e r m o v e l i k e a f r o g s t y l e s w i m m i n g . T h a t l s o p r e v e n t y o u r s e l f f r o mb r e a k i n gd o w n c o r a l w p r o t e c t i n gc o r a l . I d o , y o u d o , e v e r y o n e d o e s ,a o n ' t d i s t u r bm a r i n e l i v e s . b y k i c k i n g i t b y c h a n c e w h e n y o u a r e u p r i g h t . o u r s e a w i l l l a s t f o r e v e r a n de v e r .

1 . B e r e a d yb e f o r e d i v i n g

D ol o o k a b o u t y o u r e q u i p m e n t s . F i t y o u r m a s k t oy o u r f a c e a n dh o l ds n o r k e l i n y o u r m o u t hb e f o r e d i v e t op r e v e n t l o s i n gt h e m .

N o t e :T r y t o d r i n k m a n y g l a s s e s o f w a t e r

T i p : I f y o u f e e l t h e w a t e r i n y o u r s n o r k e l ,

8 . O n c e c l e a n , t h o u s a n d l i v e s s a v e d

g a t h e r y o u r b r e a t h a n d b l o wi t o u t h e a v i l y . A l l T h e r e u s e d t o b e s e a t u r t l e d i e d b e c a u s e o f d i s t u r b a n c e s w i l l b e e l i m i n a t e d i n o n e h i t a n d y o u e a t i n g p l a s t i c b a g t h i n k i n g i t w a s j e l l y f i s h , i t s c a n c o n t i n u e d i v i n gw i t h o u t l i f t i n gy o u r f a c e u p . f o o d . T h e r e u s e d t o b e w h a l e s h a r k d i e d o n t h e

b e a c h w i t h a l o t o f w o u n d s w i t h i n i t s a l i m e n t a r y c a n a l c a u s e d b yj u s t a t i n y s t r a w . J u s t g r a b a g a r b a g e t h a t y o u m o u n t a i n c o r a l , w h i c h c o n s i s t s o f p l e n t y o f l i v e s e e , i t w o u l d b e c o r a l s a n d t a k e s m o r e t h a n a h u n d r e d y e a r s t o m e r i ts a v i n g b e a s l a r g e a s y o u s e e . P l e a s e d o n ' t c r u s h i t o t h e r l i v e s . u n d e r y o u r f e e t , i t ' s n o t a r o c k .

5 . D o n o t s t e p o n t h e c o r a l S o m e t o u r i s t s t a k e a r e s t b y s t a n d i n go n a

i n d i v i n gd a y . B o d y ' s t e m p e r a t u r e d e c r e a s e s s o f a s t w h i l e s t a y i n gi n t h e s e a . . I f y o u a r e s e a s i c k , j u m p i n t o t h e w a t e r , y o u ' l l f e e l b e t t e r . T i p :U s e b a b y s h a m p o o ( n o m o r e t e a r s ) i p :I f y o u ' r e e x h a u s t e d , d o n o t p a n i c . Y o u h a v e t o w a s h i n s i d e y o u r m a s k , t h e n r i n s e i t o f f T l i f e v e s t , s o y o u w o n ' t s i n k . D i s p a t c h a n S O S o r w i t h o u t r u b b i n gt h e m a s k . Y o u r m a s k w i l l b e a j u s t f l o a t u n t i l y o u f e e l b e t t e r a n d c a n d i v e a g a i n . c l e a n a n d c l e a r a n d f r e e f r o mf o g g i n gu p .

H o wt od i v e w i t hc o r a l ’ s a p p r o v a l v e r s i o n 3 ( S e p t e m b e r 2 0 0 8 ) p o w e r e db y S a v e K o h S u r i n c l u b . * F o n t f a c e : i a n n n n n V C D 2 0 0 7 f r o mf 0 n t . c o m .

ดำน้ำอย่างไรไม่ให้ขัดใจประการัง  

8 ข้อแนำนำในการดำน้ำอย่างถูกวิธี ไม่ทำร้าย ทำลายธรรมชาติ

ดำน้ำอย่างไรไม่ให้ขัดใจประการัง  

8 ข้อแนำนำในการดำน้ำอย่างถูกวิธี ไม่ทำร้าย ทำลายธรรมชาติ