Page 1

æ˜ ÜKò õ£ŒŠ¹!!

õ¼ñ£ù õK ñŸÁ‹ T.âv.® (GST) ðF¾ ªêŒ¶ Monthly Return Filing ªêŒ¶ îóŠð´‹

àƒèœ Cˆó£R™

ÜÂðõI‚èõ˜èœ / 9884004161 ¹Fòõ˜èœ «ê™v ñŸÁ‹ H™Lƒ ªê‚ûQ™ 9884054164 ðE¹Kò ܵ辋 9884614161

Digital signature

ðF¾ ªêŒ¶ îóŠð´‹

MANGADU THIRUVERKADU

ñ£îI¼º¬ø

Ï.1

®ê‹ð˜ 9, 2018

maduravoyaltalk@gmail.com

Vol. 9 Issue 32 99414 34455

You grow with us...

M÷‹ðóˆ ªî£ì˜¹‚° :

99414 34455 93821 10071

ñ¶óõ£ò™ ÜwìôzI ïè¬ó„ «ê˜‰î êÍè ݘõô˜ ýKð£vè˜ ñŸÁ‹ ï‡ð˜èœ ެ퉶 ²ñ£˜ 3 ô†ê‹ ñFŠ¹œ÷ ªð£¼†è¬÷ èü£ ¹òô£™ ð£F‚èŠð†ì ð°F‚° ܵŠH ¬õˆîù˜.

76/9, «ñ£è¡ 裋Šª÷‚v, ÝôŠð£‚è‹ ªñJ¡ «ó£´, (eù£†C Ü‹ñ£œ ð™ ñ¼ˆ¶õñ¬ù âFK™), ñ¶óõ£ò™,ªê¡¬ù-&-95. E-Mail: maduravoyaltalk@gmail.com

ÿ ܇í£ñ¬ôò£˜ ꊬ÷ò˜v

FøŠ¹Mö£!

9787484064

'ñ¶óõ£ò™ 죂' Þî› ªî£ì˜‰¶ õ£êè˜èœ ñŸÁ‹ M÷‹ðóî£ó˜èO¡ «ðó£îó¾ì¡ 10‹ ݇®™ è£ô® â´ˆ¶ ¬õˆ¶ àœ÷¶. M÷‹ðóî£ó˜èœ îƒèœ ªî£N™ õ÷˜„C¬ò ªð¼‚A ªè£œ÷¾‹, õ£êè˜èœ îƒèœ ð°FJ™ àœ÷õŸ¬ø ÜP‰¶ ªè£œ÷¾‹, îƒèœ Fø¬ñè¬÷ ªõOŠð´ˆî¾‹, ð°F º¡«ùŸøˆFŸè£è¾‹ ð£´ð†´ õ¼A¡ø "ñ¶óõ£ò™ 죂" àƒèœ Þ™ôˆF™ ¹ˆîè õ®M™ 2019‹ ݇´ "Business Directory-2019" & ò£è üùõKJ™ ªõOõó àœ÷¶

samyuktha

P R I N T E R S

N ULATIOMATRICULATION JOHN’S TRIC ASt. M ’S N O H O O H L St. J SECONDARY SCHOOL DARY SC ONHIGHER C E S R 9 E 20119 y20 ar ry HIGH nu a u Ja Jan 15, New

087. nai- 600 ar, Chen 15, New Colony, Alwarthirunagar, Chennai- 600 087.

arthirunag

Colony, Alw

ay

January 2019 January 2019

urdy Satda Satur Friday Friday rsday y y ThuMonday Wednesday Sunday Tuesday Wednesday Monday dne Tuesday Thursday Thursday Friday Friday sdada We Thurs dayy Tue essda dn

5 3 4 5 1 231 421 23 3 4 4 55 2 1 22 10 11 12 0 181 119 69 0 67 987 1 8 1711 9 10 11 12 68 8 1199 1 7 7 1 15 19 67141 11 8 16 6 165 13 13 14 15 16 176 171818 19 14 1 131 5 26 5 2 4 2 4 2 24 25 26 23 21 222 5 23 22 20 13 1 202021 21 24 25 26 24 23 23 22 2 1 2 3 28 29 30 31 2927301 20 21 227 7 2828 3 30 31 30 29 Sunday

Saturday Saturday

Monday We

Sunday

14 ®ê‹ð˜ 2018

ªõœO‚Aö¬ñ 裬ô 8.30 ñE ºî™ 9.30 ñE‚°œ

Ü«óHò¡ ªì¡†, è†C ªè£®, «ñ¬ì, MKŠ¹èœ, ºèŠ¹ ñŸÁ‹ Üôƒè£ó õ¬÷¾èœ A.͘ˆF, °.îIöó² â‡.125, 2õ¶ ªñJ¡ «ó£´, ÿ A¼wí£ ïè˜, ñ¶óõ£ò™, ªê¡¬ù-95

99404 71503, 98417 75103, 93801 35358

Calendar Books Souvenir Magazine Business Cards Leaflets Posters Brochures

Monday

y Tuesda Sunday

29 27 28

www.blan

www.b

.com alendar lank-c

ar.co k-calend

m

www.blank-calendar.com

9 20119 ryry2Sat0 aua ay rubr urdy da FebFe ay Satur February 2019 February 2019 y Frid

www.blank-calendar.com

Frida rsday y y Thu sdada Sunday Monday Tuesday dne urs Monday Tuesday Wednesday We Th dayy Tue essda nday Wedn

2 1 1 2 1 1 22 9 7 8 9 33 44 653 5 647 65 8 67 1768 8 99 5 15 6 1415 1134 12 11 13 114 15 16 10 3 4 10 11 132 1 12 13 14 15 16 1 0 3 1 12 1 2 23 2 1 2 1 0 19220 2 2 17 18 21 22 23 9 2 1 10 1 17 18 20 19 21 20 21 22 23 17 18 9 8 1 2 8 27 26 27 28 26 25 17 124 25 24 8 28 24 25 7 227 226 6 2 5 2 24 Sunday

Sunday

Monday

Tues Sunday

Wednesday Thursday Thursday Friday Friday

Saturday Saturday

y daMo

www.blan

lan www.b

ar.co k-calend

m

www.blank-calendar.com

m dar.co www.blank-calendar.com k-calen

Call: 96772 76688


2

®ê‹ð˜ 9, 2018

Hearty Congratulations St. JOHN’S MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL

ÝCKò˜ ñŸÁ‹ ªõOf†ì£÷˜:

º¬ùõ˜ «è. 𣇮 ²ð£

15, New Colony, Alwarthirunagar, Chennai- 600 087.

Sunday

Monday

Sunday Monday Wednesday Tuesday Tuesday

1 6

January 2019 January 2019

Wednesday Thursday Thursday Friday Friday

21

Þ¬í ÝCKò˜:

Saturday Saturday

âv. ó«ñw°ñ£˜, «è. 𣇮 êóõí¡

23 3 4 4 55 12 9 101111 12 10

7 6 8 7 98

¶¬í ÝCKò˜:

ÝC.F¼ñ£ô®¬ñ

¹ôõ˜

15 16 19 13 14 131514 16 17 171818 19

ܽõôè G˜õ£è‹: 裘ˆF‚°ñ£˜

20 21 22 23 24 25 26

G¼ð˜: âv.ªõƒè«ìê¡

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M÷‹ðó HK¾ «ñô£÷˜, õ®õ¬ñŠ¹:

27 28 29 30 31

C. º‹Í˜ˆF

www.blank-calendar.com

www.blank-calendar.com

Sunday

Monday

Sunday Monday Wednesday Tuesday Tuesday

꘰«ôê¡:

February 2019 February 2019

Wednesday Thursday Thursday Friday Friday

ªüò„ê‰Fó¡, ð¡m˜ªê™õ‹, óM, ï£èó£x, ꇺè‹, èùèó£x, M² ó«ñw, °ñ£˜, ªõƒè«ìê¡

Saturday Saturday

Hearty Congratulations to S.Charan Raj - Winner in Boxing under 19 in the State Level Sports & Games conducted- From 4-12-2018 to 6-12-2018 at Tirupur.

1 1 22

3

4 3 5 4 65

67 7 8 8 99 10 11 12 13 14 15 16

M÷‹ðó ªî£ì˜¹‚°:

9382110071, 99414 34455

10 11 12 13 14 15 16

ܽõôè ºèõK:

76/9, «ñ£è¡ 裋Šª÷‚v, ÝôŠð£‚è‹ ªñJ¡ «ó£´, eù£†C ð™ ñ¼ˆ¶õñ¬ù âFK™ «ð£¡: 4380 6520 / 93821 10071.

17 18 19 20 21 22 23

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28

maduravoyaltalk@gmail.com

www.blank-calendar.com

www.blank-calendar.com

St. John’s Mat. Hr. Sec. School “Retrospect 2018” - 40th Annual Day Souvenir

St. John’s Mat. Hr. Sec. School “Retrospect 2018” - 40th Annual Day Souvenir

5

PB

GOLD MEDALLISTS FELICITATED AT VELAMMAL

Hóêõ‹ ªêŒõ¶ Ü™ô, 𣘊ð¶«õ ÔHóêõ‹ 𣘊𶒠â¡ðî¡ ªð£¼œ °ö‰¬î î£ù£è HóêM‚èŠð´‹, àƒè÷£™ ªõÁñ«ù Üî¬ù «õ®‚¬è 𣘂è ñ†´«ñ º®»‹ â¡ð«î. ܬùõ¼‹ Hóêõ‹ 𣘂è«õ ªêŒAø£˜èœ, ò£¼‹ Hóêõˆ¬î„ ªêŒMŠð¶ Þ™¬ô.

The U-19 gold medallists of the Throw ball, Basketball and Volleyball team of Velammal Main School, Mogappair campus were felicitated on 30th November, 2018 by Dr. M Satiyaseelan, Former Director and basketball coach of Loyola College for their tremendous achievement in Republic Day

Games and Bharathiyar Day Games held recently. The Guest of Honour garlanded the player, distributed the prizes and applauded their winning spirit. Velammal feels elated at the glorifying success of the players for the past seven years consecutively.

¸è˜«õ£˜ ð£¶è£Š¹„ ê†ì‹ ¸è˜«õ£˜ ð£¶è£Š¹„ ê†ìªñ¡ð¶ ¸è˜«õ£˜ Hó„ê¬ùèœ, «ê¬õ °¬øð£´, õEè ï¬ìº¬ø, «ï˜¬ñòŸø õE躬ø «ð£¡øõŸPŸ° b˜¾  ê†ìñ£è àœ÷¶. ¸è˜«õ£˜ cFñ¡øƒèœ Íô‹ ¹è£˜î£ó«ó ¹è£˜ î£‚è™ ªêŒ¶‹ Üõ«ó õ£F†´‹ cFªðø º®»‹.

õó‹¹ :- 1). ñ£õ†ì ¸è˜«õ£˜ °¬øb˜ ñ¡ø‹–Üê™ ÜFè£ó õó‹¹ (Original (District Forum) 20 Þô†ê‹ Jurisdiction). 2). ñ£Gô ¸è˜«õ£˜ °¬øb˜ ݬíò‹ – 20 Þô†êˆFŸ°‹ «ñ™ å¼ (State Commission) «è£® õ¬ó.

3). «îCò ¸è˜«õ£˜ °¬øb˜ ݬíò‹ – ñ¼ˆ¶õ‚°¬øð£´èœ, õƒAèœ, i´ å¼ «è£®‚° «ñ™. (National Commission) 膮‚ ªè£´Šðõ˜ Hó„ê¬ùèœ ñŸÁ‹ ªð£¼œèœ îóˆF™ àœ÷ °¬øð£´èœ 4). «ñ™ º¬øf´ (APPEAL) :- à„êcFñ¡ø‹ «ð£¡øõŸ¬ø àœ÷ì‚Aò C‚è™èÀ‚° (Supreme Court) cF ªðø ¸è˜«õ£˜ cFñ¡øˆ¬î ܵèô£‹. ¸è˜«õ£˜ ð£¶è£Š¹„ê†ì‹ HK¾ ”2(b)” º‚Aò MFèœ ¹è£˜î£ó˜ (Complainant ) â¡ðõ˜ ò£˜? â‰îõ¬èò£ù ¹è£˜î£ó˜èœ ¹è£˜ ªè£´‚è ¸è˜«õ£˜ ð£¶è£Š¹„ê†ì‹ HK¾ ”2(7)” ¸è˜«õ£˜ ñ¡øƒèœ â™ô£‹, ¸è˜«õ£˜ àK¬ñ àœ÷¶? ð£¶è£Š¹„ ê†ì‹, 1986 Þ™ HK¾ 27(2)–Þ¡ð® 1) ¸è˜«õ£˜ ¹è£˜ î£‚è™ ªêŒòô£‹. ºî™ G¬ô‚ °ŸøMò™ cFñ¡øñ£è (FIRST 2) å«ó ïôQ™ Ü‚è¬ø ªè£‡ì CLASS MAGISTRATE COURT) ªêò™ð쾋, ¸è˜«õ£˜ ðô˜ Þ¼‚¬èJ™, å¼õ˜ Ü™ô¶ ÜFèð†ê‹ 3 ݇´èœ C¬øˆ î‡ì¬ù ðô˜ Þ¼‚¬èJ™, å¼õ˜ Ü™ô¶ ðô˜ õöƒè¾‹ Ü™ô¶ ÜFèð†ê‹ Ï.10,000/Þ„ê†ìˆF¡ W› ¹è£˜ ªêŒòô£‹. (Ï𣌠ðˆî£Jó‹) Üðó£î‹ MF‚辋 3) GÁõù„ ê†ì‹ ( Company Act) 1956 ÜFè£ó‹ àœ÷¶. Þ¡ W› Ü™ô¶ ï¬ìº¬øJ½œ÷ «õÁ ¸è˜«õ£˜ ð£¶è£Š¹„ê†ì‹ HK¾ ”3” ê†ìˆF¡ W› ðF¾ ªðŸø â‰î ¸è˜«õ£˜ Ü´‚° cF õöƒ°‹ ¸è˜«õ£˜ ñ¡ø ܬñŠ¹‹ (Any Voluntary Consumer Association) ܬñŠ¹èœ (Three – Tier Consumer Disputes ¹è£˜ ªêŒòô£‹. ªî£ì¼‹... Redressal Agencies) ðí õ¬èJô£ù ÜFè£ó

ñ¶óõ£ò™ 147õ¶ õ†ìˆF¡ ꣘H™ õ†ì ªêòô£÷˜ ã.«îõî£v Üõ˜èœ, º¡ù£œ ºî™õ˜ ªü.ªüòôLî£ Üõ˜èO¡ Þó‡ì£õ¶ G¬ù¾ ï£O™ ñô˜ Ü…êL ªê½ˆF, Ü¡ùî£ù‹ õöƒAù£˜.

輈îKˆî½‚° º¡H™ Þ¼‰¶ HóêM‚°‹ õ¬ó â‰îˆ  âšMî Þóê£òù ñ¼‰¶èO¡ Þ¬ìÎÁ‹ Þ™ô£ñ™ ñù ܬñF»ì¡ àJK¡ «î¬õèÀ‚° ñFŠðOˆ¶ õ¼Aø£«ó£ Üõ¼‚°„ ²èŠHóêõ‹ ãŸð´‹. ÜÁˆ¶ â´‚è£ñ™ 𣘂èŠð´‹ ܬùˆ¶Š HóêõƒèÀ‹ ²èŠHóêõ‹ Ý裶. å¼ àJ˜ îù¶ Þùˆ¬îŠ ªð¼‚è„ ªêŒ»‹ ªêò™ â‰î÷MŸ°„ ²èñ£ù«î£ Üî¬ùMì «ñ¡¬ñò£ù ²èñ£ù¶ ²èŠHóêõ‹ â¡ð¶.

â¡ø£™ Üõ˜èœ âŠð® ïñ¶ ªê£ˆ¶ Ýõ£˜èœ? °ö‰¬îèœ ªðŸ«ø£˜ Íô‹ Þš¾ôAŸ° õ‰F¼‚Aø£˜è«÷ îMó Üõ˜èœ 弫𣶋 ªðŸ«ø£K¡ ªê£ˆ¶ Þ™¬ô. ªðŸ«ø£˜ Íô‹ õ¼‹ ܉î àJ¼‚ªèù îQò£ù M¼ŠðƒèÀ‹ «î¬õèÀ‹ Þ¼‚° ‹. ªðŸ«ø£K¡ M¼Šðƒè¬÷»‹ «î¬õè¬÷»‹ îQˆî¡¬ñò£ù Üš¾J˜èœe¶ FEŠð¶ êKò™ô. °ö‰¬îèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù àí¾, à¬ì «ð£¡ø «î¬õè¬÷ ñ†´«ñ ªðŸ«ø£˜è÷£™ ãŸð´ˆF‚ ªè£´‚躮»‹. °ö‰¬îè¬÷Š ªðŸ«ø£˜èœ õ÷˜Šð¶ Þ™¬ô, Üõ˜èœ î£ñ£è«õ õ÷˜Aø£˜èœ. °ö‰¬îJ¡ àìL™ Þ¼‚°‹ àJ˜ °ö‰¬î¬ò õ÷ó„ ªêŒ»‹, ªðŸ«ø£˜ ªê¡®e†ì˜ ªê¡®e†ìó£è Þ¿ˆ¶Þ¿ˆ¶ °ö‰¬î¬ò õ÷˜Šð¶ Þ™¬ô. °ö‰¬îèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù àí¾, à¬ì «ð£¡øõŸ¬ø ãŸð´ˆF‚ ªè£´ˆî å«ó è£óíˆFŸè£è ªðŸ«ø£˜èœ îƒè÷¶ ÝÀ¬ñ¬ò‚ °ö‰¬îèœe¶ 裆´õ¶ º¬øò™ô.

Þò™ð£è‚ è¼õ£A õ÷¼‹ è¼ ïôñ£ùî£è«õ Þ¼‚°‹. âšMî Þóê£òùƒèO¡ Þ¬ìÎÁ‹ Þ™ô£î«ð£¶ ï¡° õ÷˜„C»Ÿø‚ è¼‚èœ ñ†´«ñ HóêM‚èŠð´‹. àì™ Ü™ô¶ ñùî÷M™ è¼ ð£FŠ¹ à¬ìòî£è Þ¼‰î£™ Ü‚è¼ cƒèœ õ£›‚¬èJ™ «ïŸÁ êKªò¡Á è¬ô‰¶ î£J¡ àì¬ôM†´ î£ñ£è«õ ªõO«òÁ‹; cƒèœ ðK«ê£Fˆ¶Š 𣘈¶‚ G¬ùˆî ðô¾‹ Þ¡Á îõø£èŠð´A¡øù, 輬õ‚ è¬ô‚è «õ‡®ò ÜõCò‹ Þ¡Á êKªò¡Á G¬ù‚°‹ ðô¾‹ ÷ îõø£èŠ «ð£èô£‹. àƒèÀ‚«è Þ™¬ô. êKªò¶ îõªø¶ â¡Á ¹Kò£î °öŠðñ£ù °ö‰¬î ªðŸÁ‚ªè£œõ¶ G¬ôJ™ Þ¼‚°‹«ð£¶, àƒèÀ‚° î I N ™ å š ª õ £ ¼ ª ê £ ™ L Ÿ ° ‹ Þ¡Á êKªòùŠð´‹ ðôõŸ¬ø»‹ Ý›‰î ªð£¼œ Þ¼‚°‹. 塬ø cƒèœ °ö‰¬îèœe¶ FEŠðF™ Gò£ò‹ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ «õ‡´ñ£ù£™ Üî¬ù Þ ™ ¬ ô . à ƒ è À ¬ ì ò ° ö ‰ ¬ î è œ àƒèÀ‚° ò£«ó£ å¼õ˜ ÜOˆî£™ ñ†´«ñ à ƒ è ¬ ÷ M ì à ì ô ÷ M ™ C P ò î £ è ªðŸÁ‚ªè£œ÷ º®»‹. °ö‰¬î¬ò Þ¼‚Aø£˜èœ â¡ð àƒèÀ¬ìò ï £ ƒ è œ à ¼ õ £ ‚ A Þ ¼ ‚ A « ø £ ‹ ºó†´ˆîùˆ¬î Üõ˜èœe¶ 裆´õ¶ â¡«ø£, â´ˆ¶‚ ªè£‡®¼‚A«ø£‹ 弫𣶋 êKò£è£¶. â¡«ø£ å¼õ¼‹ ÃÁõF™¬ô. cƒèœ ªõOJ™ Þ¼‰¶ «êèKˆî å¼ è¼ õ÷˜õˆ «î¬õò£ù ÜP¬õ‚ ªè£‡´ àƒèœ °ö‰¬îJ¡ Íô‚ÃÁèœ ñ†´«ñ î£JìI¼‰¶‹ îJìI¼‰¶‹ õ‰¶«ê˜A¡øù. àì™ ïôˆ¬î‚ ªè´‚è «õ‡®ò¶ °ö‰¬î¬òŠ ð¬ìŠð£Ÿø™ ñ†´«ñ Þ™¬ô. °ö‰¬î ïôñ£è Þ¼Šð àƒèÀ‚° õöƒ°Aø¶, Ü‚°ö‰¬î¬ò « î ¬ õ ò £ ù õ Ÿ ¬ ø ° ö ‰ ¬ î J ¡ ⊫𣶠õöƒè «õ‡´‹ â¡ð¬î»‹ àœÀ혾è÷£ù ðC, î£è‹, 挾, Ü‰îŠ ð¬ìŠð£Ÿø«ô º®¾ªêŒ»‹;  É‚è‹ «ð£¡ø¬õ à혈¶‹. àƒè÷¶ ÜP¬õ‚ ªè£‡´ ñ¼‰¶è¬÷»‹, ðC ªðŸÁ‚ªè£œðõ˜èœ ñ†´«ñ. Þ™ô£î«ð£¶ àí¬õ»‹ Üõ˜èœe¶ °ö‰¬îè¬÷  à¼õ£‚èM™¬ô, F E Š ð ¶ ° ö ‰ ¬ î è ¬ ÷ « ï £ » ø « õ  ªðŸÁ‚ ªè£‡ìõ˜èœ ñ†´‹î£¡ ªêŒ»‹


®ê‹ð˜ 9, 2018

classifieds

FOR RENT AT VANAGARAM 3BHK 1650 Sqft Deluxe Semi furnished flat @ sky Dugar, Nearby Apollo Hospitals & Next to Shram Academy

89460 41769 / 80560 26802

Ý†èœ «î¬õ ªê¡¬ù Ýõ® õœÀõ˜ õ£²A è™ò£í ñ‡ìðˆF™ F¼õœÙ˜ ñ£õ†ì èó£ˆ«î «ê‹Hò¡SŠ 22õ¶ Mö£, 17&11&2018 ñŸÁ‹ 18&11&2018 ÝAò «îFèO™ ï¬ìªðŸø¶. ÞF™ õ÷êóõ£‚è‹ è󣈫î A÷Š Ýô¡ Fô‚ è«î ðœO ñ£íõ˜èœ èô‰¶‚ªè£‡´ ðK² ªðŸøù˜. àì¡ ñ£vì˜ ªó¡C. A.ÜŠ¹ó£x, ñ£vì˜ E.Hóð£èó¡. ªê™: 90031 87790

VELAMMAL SETS ANOTHER MILESTONE

The sprawling campus of Velammal at Mugappair East with more than 32 years of illustrious tradition is a stronghold of academic excellence and also paves way for overall development.

passionate dedicated educators, revised study materials, mock test series, doubt clarification sessions to promote good quality learning and explore their talents.

The school endorsed as a premier arena of qualitative education has produced top notch prodigies in the emerging IIT/NEET streams. The pristine environment is designed to befit the demand of the innovative and digital mode of education. The school continues to script history with its raving accomplishment in producing All India Ranks in competitive exams, State ranks, District ranks, Subject toppers, multiple centum, an impressive number of alumni in Government Medical Colleges and remarkable admissions in IIT’s. We have

We guide, promote and transform the inherent talents and showcase the potential of the children through various extracurricular activities, sports and recreational oriented ventures. Velammal School has left an indelible mark on all facets of education scholastic activities, and co-scholastic activities.

ñ£˜‚ªè†®ƒ ªêŒò Ý†èœ «î¬õ

ï™ô ê‹ð÷‹, î°F: +2

VACANT

800 sqft Playschool Space Vacant for Various Activities for children. Alapakkam. Interested pls contact

98408 60076

ñ¶óõ£ò™ ñ£˜ªè† ܼA™ ð†ì£ 2400 sqft 1.20 Cr vAó£‹ Ü‚è£ìI ðœO ܼA™ 600 sqft 16L F¼«õŸè£´ à èóƒèœ ܼA™ 1200 sqft 24 L ó£üó£«üvõK 裫ôx ܼA™ 500 sqft 15 L ÝôŠð£‚è‹ ó£pš ïè˜ 600 spft ñ£® i´ 19 Lakhs îùô†²I ïè˜ 650 spft 憴 i´ 9 Lakhs

9655 910065 98416 00791 VELAMMAL STUDENTS WANTED ON AN EDUCATIONAL TRIP Tamil

With a wide window open to possibilities The opening to enroll your ward in our Mugappair East campus to reap better prospects. Every child learns in a different way. We teach the way your child learns.

Class VI – VIII students of Velammal Main School, Mogappair campus visited the postal Department in Anna Nagar on 5th December, 2018. They enjoyed witnessing the different compartments and their functions. Saving schemes under the post office like Monthly Income scheme, Recurring Deposit, Senior citizen saving scheme, Public provident fund scheme were explained clearly by the representatives to the students. The representatives answered the queries of the students and explained the nature of work of each department in post office. The trip was informative and a new learning experience for all the students.

VELAMMAL NEXUS

ADMISSIONS OPEN 2019-20 MATRIC

MUGAPPAIR MAIN

MEL AYANAMBAKKAM

“Velammal Gardens”, T.S. Krishna Nagar, Mugappair, Chennai - 37. info@velammalmain.com

“Velammal Avenue”, Mel Ayanambakkam, Chennai - 95. info@velammalvidyalaya.in

044-2656 0886, 2656 0063

044-2653 6780, 80560 11666

MUGAPPAIR WEST

MEL AYANAMBAKKAM [ANNEXURE]

“Pearl Palace”, Block No.7, Mugappair West, Chennai - 37. info@velammalwest.com

“Velammal Avenue”, Mel Ayanambakkam, Chennai - 95. info.annex@velammalvidyalaya.in

044-2653 2578, 044-2653 3312

99400 25554, 73583 90407

PARUTHIPATTU, AVADI “Velammal Avenue”, Avadi – Poonamallee High Road, Paruthipattu, Avadi, Chennai - 71. info@velammalavadi.com

73583 09991, 73580 69991 Application forms for the classes

Pre-KG to IX & XI are being issued.

www.velammalnexus.com

3

PARUTHIPATTU, AVADI “Velammal Avenue”, Koladi Road, Paruthipattu, Avadi, Chennai - 71. info@velammalvidyalayaavadi.in

95660 21992, 95660 21669

ALAPAKKAM, MADURAVOYAL

Teacher Good Salary

70107 69153 Òñ¶óõ£ò™ ì£‚Ó & ™ M÷‹ðó‹ ªêŒò «ð£¡: 4380 6520 / 93821 10071

An Initiative of

MATRIC | CBSE | VKIDS

CBSE

KARAMBAKKAM, PORUR

“Velammal Avenue”, 2nd and 3rd Street, Cauvery Nagar, Karambakkam, Porur, Chennai - 116. info@vvkarambakkam.in

73587 87222, 73586 26222

POONAMALLEE ‘Velammal Avenue’, Poonamallee, Bypass Road, Senneerkuppam Village, Chennai - 56. info.vvpoonamallee@velammalnexus.com

97908 38999, 97908 87333

MANGADU Velammal Avenue, Cyber City Altis, Mangadu – Kundrathur Main Road, Mangadu, Chennai - 122. info.vvmangadu@velammalnexus.com

75500 01522, 75500 00298

VANAGARAM

“Velammal Avenue”, Seemathamman Nagar, “Velammal Avenue”, Mettukuppam Main Road, Alapakkam, Maduravoyal, Chennai - 95. Vanagaram, Chennai - 95. info@vvalapakkam.com info.vvvanagaram@velammalnexus.com

75500 74003, 73583 90408

90030 03621, 90030 03622


4

Registered Under the PRB Act, RNI No. - TNBIL/2009/34055

ñíñèœ «î¬õ

WANTED

ªê.ÝÁºèó£x

74483 06838 90438 73009

õò¶ 35 2õ¶ F¼ñí‹ õ£Eò˜ ªê†®ò£˜

98416 23695 98415 17695

Contact

Teacher - B.Ed / Kindergarden / DTED Sri Bhagyalakshmi Memorial Matric School Maduravoyal, Chennai - 95.

GST REGISTRATION MONTHLY FILLING DONE HERE 7397322761

120,G Chakarapani Nagar, 15th Street, Alapakkam, Chenai- 600 116.

Life Certificate â´ˆ¶ îóŠð´‹

93821 10071

ÿ Mwõî˜SQ Üè£ìI â‡: S-&1, Þó£ñA¼wí£ ïè˜ MK¾, Ý›õ£˜F¼ïè˜, ªê¡¬ù & 600 087.

A¬÷èœ õ£E ðœO, â‡.20, î£êK ðˆñ£ ïè˜, ñ¶óõ£ò™, ªê¡¬ù & 95. õ£E ðœO, â‡.19/18, 1õ¶ ªî¼, õìªõ‡Eò‹ñ¡ ïè˜, ªïŸ°¡ø‹, ªê¡¬ù & 107.

ªð‡èÀ‚è£ù Þôõê ðJŸC ªê¡¬ù Ý›õ£˜ˆF¼ïèK™ ÞòƒA ªè£‡®¼‚°‹ ÿ Mwõî˜SQ Üè£ìIJ™, ªð‡èO¡ ¸‡íP¬õ «ñ‹ð´ˆ¶‹ æ˜ ºòŸCò£è ð™õ¬èò£ù Þôõê ðJŸCèœ ÜO‚èŠð´A¡ø¶.

ƒƒñ£‡ì«ê£K ðJŸC ƒƒ¬èM¬ù è¬ôŠðJŸC ƒƒõ¬óè¬ô ðJŸC ƒƒªî£¬ôˆÉó è™M ðJŸC

ƒƒèEQ ðJŸC ƒƒ«ò£è£ ðJŸC ƒƒCÁõ˜èÀ‚è£ù ðJŸC ƒƒ«ð£Q‚v ðJŸC ƒƒð¡ºèªñ£N ðJŸC

Tamilnadu Council Open and Distance Educations

Þ¬õ ܬùˆ¶‹ å«ó ÞìˆF™ èŸÁˆîóŠð´A¡ø¶. ðJŸC Þôõê‹ «î˜¾ ñŸÁ‹ ¹ˆîè‚è†ìí‹ ñ†´‹ õÅL‚èŠð´‹. â‰î ðJŸCò£ù£½‹ º¡ðF¾ ÜõCò‹! «ñ½‹ MõóƒèÀ‚° A«ö °PŠHìŠð†´œ÷ ªî£¬ô«ðC â‡è¬÷ ܬö‚辋.

ªî£ì˜¹‚°

044&4287 9359 / 95501 08300 / 83001 38359

 BHARATHANATYAM  WESTERN DANCE  DRUMS  KEYBOARD  VOCAL  VOILIN  GUITAR  YOGA  DRAWING  SCULPTING

vijayadhasami

Special OFFER!! FREE...

gET a FREE HQ HEADPHONE & TEMPERED GLASS FOR ADMISSIONS

ALL TYPES OF VECHILE INSURANCE

CAR

BIKE

PAY FOR 6 MONTHS GET FREE FLIP POUTH, HQ HEADPHONE & TEMPERED GLASS

No.6, Pallavan Nagar Main Road, Singaravelavan Nagar, (Nr.,City Union BanK) Maduravoyal, Ch - 95.

Call : 72999 89657 63818 16705

AUTO 76396 93778

Owned, Published and Printed by Pandi Suba, Published from No.106, E-Block, Jamalia Line Housing Board, State Bank Colony, Perambur, Chennai-11 and Printed at K.V.P. Printers, No. 51, Jones Road, Saidapet, Chennai - 600 015. Editor : Dr.Pandi Suba M.Sc.,M.Phil., Ph.D

Maduravoyal Talk: 09-12-2018  

Maduravoyal Talk: 09-12-2018

Maduravoyal Talk: 09-12-2018  

Maduravoyal Talk: 09-12-2018

Advertisement