Page 1

DOT 17. kolo příjmu žádostí

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

• pravděpodobně poslední příležitost získání dotace • termín podání žádostí o dotaci - říjen 2012 • čerpejte s jistotou až 90% uznatelných nákladů • doporučujeme kontaktovat nás co nejdříve

www.dotin.cz


III.1.3.a PĚŠÍ TRASY, VINAŘSKÉ STEZKY A HIPPOSTEZKY Dotace je určena na budování pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek. 1. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace • tvorba a obnova pěších a lyžařských stezek (nejedná se o vleky a lanovky), hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa podél stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou) • nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů • tištěné materiály propagující výstupy projektu • náklady na projektovou dokumentaci tj. zpracování Žádosti o dotaci a příloh, zadávací řízení (20 000 Kč) • náklady na technickou dokumentaci: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu řízení (80 000 Kč)

2. Druh a výše dotace • druh dotace: přímá nenávratná dotace • výše dotace: 90% výdajů ze kterých je stanovena dotace • způsobilé výdaje na projekt od 50 tis. Kč do 1,5 mil. Kč

3. Vybrané podmínky přijatelnosti • projekt musí být realizován na území obce do 2 000 obyvatel 1 • příjemce dotace je neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., fyzická nebo právnická osoba • v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, je nutné doložit pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby s ověřenou projektovou dokumentací • lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody

1

Obec, na území které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2012.

Projekty dopravních staveb realizuje Ateliér AP2 projekt.

Zajistíme důležitou spolupráci mezi projektanty a zpracovateli dotace.


III.1.3.b UBYTOVÁNÍ A SPORT Je podporována výstavba, modernizace či přestavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní využití. 1. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace • náklady na výstavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, náklady na modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení: ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, kuchyň, jídelna, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance (např. šatna, sociální zařízení, apod.), garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára) • náklady na výstavbu a vybavení sportovních zařízení a půjčovny sportovních potřeb • nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení • náklady na výstavbu odstavných stání (parkovací místa, stání pro karavany) • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) • nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů • náklady na projekt a technickou dokumentaci (20 000 Kč a 80 000 Kč)

2. Druh a výše dotace • druh dotace: přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost • výše dotace: 50% - 30% výdajů ze kterých je stanovena dotace • způsobilé výdaje na projekt od 50 tis. Kč do 10 mil. Kč

3. Vybrané podmínky přijatelnosti • kapacita max. do 60 lůžek, jsou zvýhodněni ekologičtí zemědělci, či vytvoření nového pracovního místa • projekt musí být realizován na území obce do 2 000 obyvatel 1 • příjemce dotace je fyzická nebo právnická osoba • v případě, že projekt podléhá řízení stav. úřadu, je nutné doložit pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby s ověřenou projektovou dokumentací • lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody 1

Obec, na území které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2012.

Dotaci vypisuje SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), jedná se o Program rozvoje venkova 2007-2013. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií - bodů. Sdružení poradců DOTin zajišťuje administrativu dotací na regionálních odborech v Brně, Praze a Českých Budějovicích.


• Sledujeme nejdůležitější informace na poli dotačních titulů. • Máme kontakty na správné odborníky, od Zemědělské univerzity, přes spolehlivé projektanty, až po referenty na úřadech. • Poskytujeme žadatelům o dotační tituly dobré a kvalitní služby, které se opírají o naše zkušenosti v poradenské praxi. • Nabízíme zpracování kompletní žádosti o dotaci a proplacení spojenou s realizací zadávacího řízení na stavební práce. • S námi si můžete být jisti, že svůj projekt svěřujete do dobrých rukou.

Ing. Jakub Nováček mobil: +420 721 740 394 adresa: Vřesová 23, 370 01 České Budějovice IČ: 755 69 841 Vybraný referenční objekt: Přestavba zemědělského stavení na penzion nedaleko Lomnice nad Lužnicí, další informace o námi zpracovaných projektech Vám rádi sdělíme osobně.

1

Jdeme Vám naproti. Máte zájem o dotaci? My Vám to ulehčíme jak nejvíce bude možné.

2

Analýza Vašeho záměru. Bezplatné prvotní konzultace ve vztahu k dotačním možnostem. Vyhledání vhodného dotačního titulu a zhodnocení reálné možnosti získání dotace.

3

Zpracování žádosti o dotaci a její předložení. Přizpůsobení Vašeho projektového záměru požadavkům zadavatele dotace. Spolupráce a odborná pomoc při zajišťování příloh k dotaci.

4

Příprava a realizace zadávacích řízení. Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5

Zajištění veškeré administrativy v realizační fázi projektu. Komunikace s poskytovatelem dotace, hlášení změn v projektu. Pomoc při zajištění povinné publicity projektu, zpracování žádosti o proplacení.

6

Poradenství v době udržitelnosti projektu. Naše služby nekončí úspěšným proplacením získané dotace. Rádi Vám pomůže v dalších směrech Vašeho podnikání.

7

Jsme na Vaši straně! O naší dobré práci svědčí mnohé reference. Můžete se o tom přesvědčit i Vy.

Sdružení poradců DOTin _ email: info@dotin.cz _ www.dotin.cz

LETÁK DOTin 17.kolo Cestovni ruch  
LETÁK DOTin 17.kolo Cestovni ruch  

Základní informace pro žadatele o dotaci z PRV

Advertisement