Page 1

DOT 15. kolo příjmu žádostí

Obnova kulturního dědictví venkova

“Vzpomeňte na svou minulost a obnovte ve spolupráci s námi Vaši identitu a jedinečnost.”

pravděpodobně poslední příležitost získání dotace

termín podání žádostí o dotaci - únor 2012

doporučujeme kontaktovat nás letos, nejlépe obratem

čerpejte s jistotou 90% uznatelných nákladů

prosinec 2011


III.2.2.a STUDIE A PROGRAMY OBNOVY, VYUŽITÍ A REGENERACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA Oblastí podpory je vypracování studií a programů spojených s udržováním nebo zhodnocováním kulturního dědictví venkova. 1. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace • výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví • výdaje na vypracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny; a výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově • výdaje na historický průzkum (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace) • publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr • výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem • náklady na projekt a technickou dokumentaci (20 000 Kč a 80 000 Kč)

2. Druh a výše dotace • druh dotace: přímá nenávratná dotace • výše dotace: 90% výdajů ze kterých je stanovena dotace • maximální výše způsobilých výdajů 200 000 EUR v režimu de minimis

3. Vybrané podmínky přijatelnosti • projekt musí být realizován na území obce do 500 obyvatel 1 • příjemce dotace je obec, církev, zájmová sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace • v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, je nutné doložit pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby s ověřenou projektovou dokumentací • lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody 1

Obec, na území které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2012.

Cenová nabídka

Zpracování a podání žádosti na SZIF 10 000 Kč (garance získání námi předpokládaných bodů)

• • •

Schválení žádosti 15 000 Kč

Realizace zadávacího řízení 15 000 Kč dle obtížnosti projektu

Proplacení žádosti 5 000 Kč až 10 000 Kč

Uvedená kalkulace vystihuje standardní žádosti. Je možné stanovit individuální cenovou nabídku.


III.2.2.b OBNOVA A ZHODNOCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA Oblastí podpory je obnova a využití kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků. 1. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace • stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a zhodnocení památkových budov kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny • stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu • výdaje na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzervace věkovitých dřevin) • výstavba stavebně-technických prvků (např. obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altánů, fontán, jezírek, pořízení a instalace laviček, osvětlení) • investice na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu • nákup staveb a pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % výdajů na projekt • náklady na projektovou dokumentaci tj. zpracování Žádosti o dotaci a příloh, zadávací řízení (20 000 Kč) • náklady na technickou dokumentaci: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu řízení (80 000 Kč)

2. Druh a výše dotace • stejná pro oba záměry <- - viz. předchozí strana

3. Vybrané podmínky přijatelnosti • stejné pro oba záměry <- - viz. předchozí strana

Dotaci vypisuje SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), jedná se o Program rozvoje venkova 2007-2013. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií - bodů. Sdružení poradců DOTin zajišťuje administrativu dotací na regionálních odborech v Brně, Praze a Českých Budějovicích.


Poskytujeme žadatelům o dotační tituly dobré a kvalitní služby, které se opírají o naše zkušenosti v poradenské praxi. Ve spolupráci s Ing.arch. Karlem Palušem, CSc. nabízíme kompletní podporu získání dotace včetně všech odborných posudků v oboru chráněných památek. Zpracování kompletní žádosti o dotaci a proplacení spojenou s realizací zadávacího řízení na stavební práce.

Ing. Jakub Nováček mobil: +420 721 740 394 adresa: Vřesová 23, 370 01 České Budějovice IČ: 755 69 841

Sdružení poradců DOTin email: info@dotin.cz www.dotin.cz

Výběr našich referenčních projektů z 12. kola Obec Chotěmice Obec Stříbřec ŘKF Biskupice u Hrotovic

druh investice rekonstrukce kapličky oprava kovárny kostel sv. Martina

stav projektu úspěšně proplaceno úspěšně proplaceno ve fázi realizace

Ing.arch. Karel Paluš, CSc. zajištění technických podmínek pro získání dotací na základě Vámi zadaných a námi zpracovaných architektonických a stavebních projektů v součinnosti s odbornými profesemi pro: • ohlášení staveb • územní rozhodnutí • stavební povolení • změny stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti spočívající v obstaraní těchto povolení. Ceny projektových prací v rozsahu projektové činnosti ve výstavbě: dohodou

ARCHITEKTURA STAVEB s.r.o. email: architekturastaveb@cb.gin.cz www.centrumsluzebJC.cz

Ing.arch. Karel Paluš, CSc. mobil: +420 603 889 209 adresa: Skuherského 16/2700, 370 01 České Budějovice IČ: 260 30 586

LETÁK DOTin 15.kolo Kulturní dědictví  

Základní informace pro žadatele o dotaci z PRV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you