Page 1

䁔 ଢ`੣

ଢ`੣ ࠎԤᆩ്௉ ‫ۉ‬ᄣᄝದุ໊֥҆č ̀ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ௩࿐หׄč ̀ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥߄࿐ࢲ‫ܒ‬č ́ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥࿓၁࿖ߌ č ͂ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥։ᆬ‫ٳ‬૟‫ିۿ‬č ̓ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥บս྆č ̓ Ď ‫ۉ‬ᄣა֑Ϣᇉս྆č ̈́ Ď ‫ۉ‬ᄣაᆫٛս྆ č ̈́ Ď ‫ۉ‬ᄣაົള෍ս྆č ͅ Ď ‫ۉ‬ᄣაࠗ෍ս྆ č ͅ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫ ିۿ׽‬č ͅ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥ٝპ‫ ିۿ‬č ͆ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥ᄯ࿓‫ ିۿ‬č ̾ ̽ Ď ‫ۉ‬ᄣ֥ᄜളି৯ č ̾ ̽ Ď ‫ۉ‬ᄣᇏ։ᆬ֥ྙӮაஆ྄ č ̾ ̾ Ď ։ᆬ֥Ӯ‫ ٳ‬č ̾ ̾ Ď ᇏ၄ؓ‫֥ۉ‬ಪ് č ̾ ̿ Ď ̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬Ѩ֥ᇕো č ̾ ̀ Ď ଧུದၞߑ‫ۉ‬Ѩ č ̾ ́ Ď ‫ۉ‬Ѩӈ࡮֥ѩ‫ؿ‬ᆡč ̾ ͂ Ď ‫ۉ‬က֥ো྘ č ̾ ̈́ Ď ‫ۉ‬က֥Ԯಙྟč ̾ ͅ Ď ۲྘Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥మ‫ڙ‬௹ č ̾ ͆ Ď Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥າ‫ྟݝ‬č ̾ ͆ Ď ଧུ౦ঃ༯ࠤྟ‫ۉ‬ကၞሇӮતྟ č ̿ ̽ Ď ঺୍ྟ‫ۉ‬က֥หׄč ̿ ̿ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶‫ؿ‬ള‫ۉ‬౵ฮ๥č ̿ ̀ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀ֥‫ۉ‬౵ฮ๥Ⴕ‫ޅ‬หׄč ̿ ̀ Ď ູ൉હ߶‫ؿ‬ളߛ᭩č ̿ ́ Ď ‫ۉ‬Ѩູ൉હ߶֝ᇁ௕࿓ č ̿ ͂ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હಸၞԛ࿓ č ̿ ̓ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ூच‫ك‬৯ č ̿ ̈́ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶๨ᄑaാ૤a‫؟‬૓ č ̿ ͅ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶‫ؿ‬ಣ č ̿ ͅ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ԛགྷൊრࡨ๼a‫ྏذ‬a `‫ڴ‬ᅮ č ̿ ͆ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ငࣕ‫ؿ‬೥a൪໾҂ౢč ̀ ̽ Ď તྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હ߶ԛགྷ၀ࡗԎࢿč ̀ ̾ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હၞ‫ؿ‬ള֮࿓บč ̀ ̾ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥௃‫ڑ‬іགྷč ̀ ̿ Ď ‫ۉ‬ᄣᇖն֥ჰၹč ̀ ̀ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀுն֥࡫љč ̀ ͂ Ď ̿


䁔 ଢ`੣

ଧུࠥѨ८ර‫ۉ‬ကč ̀ ̓ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀླေ߄ဒ֥ཛଢ č ̀ ͅ Ď ିّ႘‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬ӮᇻС‫֥ିۿ‬ཛଢč ́ ̽ Ď ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋᄝ‫ۉ‬ကᆐ؎ᇏ֥ၩၬč ́ ̽ Ď ࡟Ұ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ؓҩ‫֥ିۿۉק‬ၩၬč ́ ̿ Ď ࿸ᇗ‫ۉ‬Ѩൈູ൉હ࿓ౢϢ֑Ϣ߶ࢆ֮č ́ ̿ Ď તྟ‫ۉ‬ကൈ౯֑Ϣ֥э߄ č ́ ́ Ď ࡟ҩ࿓ౢϢ֑ϢࠣϢ ̼ ౯бᆴ֥ਢԵၩၬ č ́ ͂ Ď ‫໌ޅ‬ሇμઽ č ́ ̓ Ď ሇμઽᄹ֥ۚࠥѨč ́ ̓ Ď ሇμઽᄝ‫ۉ‬က‫ݖ‬ӱᇏ֥ܿੰ č ́ ̈́ Ď ೂ‫ޅ‬ᆞಒಪ്ሇμઽč ́ ͅ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሇμઽӉൈࡗ҂ࢆ֥ჰၹč ́ ͆ Ď ࿓ౢ ȧ‫ܡ‬μ᳿ሇᥴઽč͔ ͔ ͡Ďശ֥ۚၩၬ `č ͂ ̽ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હေҩ‫ק‬ೄූຂ౟ઽč͙͑ ͕ Ď `č ͂ ̿ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હေҩ‫ק‬࿓ౢ։ࡡᴁઽč͐ ͕ ͒ Ď `č ͂ ̀ Ď ‫ۉ‬։ࠥߑൈູ൉હေҩ‫ק‬࿓ౢਠූઽč͎ ͘ ͝Ď `č ͂ ́ Ď ‫ۉ‬ကѨದູ൉હေҰ࿓։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ܥ‬Կᴁ `č ͂ ͂ Ď ൉હ൞‫ۉ‬ԬՏč ͂ ̓ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀቓ‫ۉ‬ԬՏ֥ၩၬ č ͂ ̓ Ď ̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကߑᆀࣉྛ႕ཞ࿐࡟Ұ֥ൈࡗč ͂ ̈́ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀቓ໇ࣤ࡟Ұ֥ၩၬč ͂ ̈́ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀቓ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ֥ၩၬč ͂ ͅ Ď Ⴕଧུ՜ࣉ‫گ߫ۿۉ‬ᆞӈ֥ူ໾ č ͂ ͆ Ď Ⴕଧུߏࢳ‫ۉ‬ᄣကᆡ֥ူ໾č ̓ ̽ Ď Ⴕଧུࢆઽူ໾ č ̓ ̾ Ď Ⴕଧུ‫ט‬ᆜ૧ၦ‫ူ֥ିۿ‬໾ č ̓ ̿ Ď Ⴕଧུ๼ߛူ໾ č ̓ ͂ Ď บোؓ‫ۉ‬Ѩᇍਏ֥ቔႨ č ̓ ̈́ Ď ᇏ၄ᇏူ‫ࢫט‬૧ၦ‫֥ିۿ‬ቔႨč ̓ ͅ Ď ᄸဢ‫ކ‬৘ֹႋႨᇏ၄ူᇍਏ‫ۉ‬Ѩč ̓ ͆ Ď ᇏҤူؓ‫ۉ‬ᄣ൞‫ڎ‬Ⴕ‫ྟ׽‬č ̈́ ̽ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሇμઽӉൈࡗ҂ࢆೂ‫ޅ‬ᇍਏč ̈́ ̾ Ď ଧུၹ෍ॖି႕ཙ‫ۉ‬ကѨ౦ č ̈́ ̿ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀ‫ܓ‬ઙ٤ԩٚူ֥ᇿၩ൙ཛč ̈́ ̿ Ď ‫ۉ‬ѨߑᆀႨူ֥ᇿၩ൙ཛ č ̈́ ̀ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀԛჽު֥ᆞಒ‫ူڛ‬ٚ‫م‬č ̈́ ̀ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀ‫ူڛ‬໴࠼č ̈́ ́ Ď ‫ۉ‬ѨѨದ஬‫ט‬ᇶൊ֥ᇿၩ൙ཛč ̈́ ͂ Ď ‫ۉ‬ѨѨದ஬‫ڬט‬ൊ֥ᇿၩ൙ཛč ̈́ ͂ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀೂ‫ޅ‬Ҁԉົള෍č ̈́ ̓ Ď ູ൉હ‫ۉ‬Ѩߑᆀၒӹ֑ۚϢႂൊč ̈́ ̈́ Ď ‫ۉ‬ѨߑᆀᄸဢҀԉ֑Ϣᇉ č ̈́ ͅ Ď ‫ۉ‬ကѨದླҀ‫ ہ‬č ̈́ ͆ Ď ঺୍‫ۉ‬ကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ č ͅ ̽ Ď ́


䁔 ଢ`੣

ಬന‫ކ‬ѩ‫ۉ‬ကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ̾ Ď Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ̀ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩۚ࿓࿢ߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ̀ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩ໇঎ယߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ́ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩบ୕Ѩߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ͂ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩܳྏѨߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ̓ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩતྟയကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ̈́ Ď ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩയ‫ିۿ‬කࢰߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အč ͅ ͅ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀᄎ‫׮‬భު֥ႂൊЌࡲč ͅ ͆ Ď ‫ۉ‬ကѨದ֥ႂൊ࣌࠼č ͆ ̽ Ď ‫ۉ‬ကѨದ҂ၒႂൊ‫ݖ‬Ў č ͆ ̾ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀࠣః߫‫گ‬௹ߑᆀ‫׻‬ႋ࠼ࣵč ͆ ̿ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀႋҐႨ֮ᆫٛႂൊ č ͆ ̀ Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀି‫ڎ‬ൊႨ‫׮‬໾‫ۉ‬ᄣ č ͆ ̀ Ď ‫ۉ‬ကѨದ൞‫ڎ‬ॖၛႂү č ͆ ́ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀ࠼઩ଢࣉҀč ͆ ͂ Ď ‫ۉ‬ကߑᆀ੪Ⴓԛҵᇏႋೂ‫ޅ‬࿊Ⴈႂൊč ͆ ͂ Ď Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫֥ؿگ‬ჰၹႵଧུč ͆ ̓ Ď ྟࢤԨି‫ڎ‬ԮѬ‫ۉ‬ကѨ‫ ׽‬č ͆ ̈́ Ď ‫ۉ‬ကѨದ֥ྟളࠃႋᇿၩ֥໙ีč ͆ ͅ Ď ᄓ‫ڹ‬ϴ‫ؿ‬Ѩ‫ۉྟ׽‬ကؓ෸‫ྍࠣظ‬ള‫֥ظ‬႕ཙ `č ͆ ͅ Ď ߑ‫ۉ‬က֥ଛ౔ି‫ڎ‬აྍള‫ظ‬๝൩č̾̽̽Ď ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሱ໡ਏအč̾̽̽Ď ࡅᇏႵ‫ۉ‬ကߑᆀႋᄸဢཨ‫ ׽‬č̾̽̿Ď ͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကӁ‫ڹ‬ೂ‫ࡅྛࣉޅ‬๖‫ۯ‬৖č̾̽̀Ď ੪Ⴓ๯ᇏೂ‫ޅ‬ყٝ‫ۉ‬ကč̾̽́Ď

ࠥѨᇍਏ௉ ࡊ྘‫ۉ‬က č̾̽͆Ď ၙ྘‫ۉ‬က č̾̿́Ď Ѥ྘‫ۉ‬ကč̾ͅͅĎ ‫ۉ྘נ‬ကč̿̽́Ď ໻྘‫ۉ‬ကč̿̾̿Ď ᇗ྘‫ۉ‬ကč̿̾͆Ď ։ᆬႾࠒ྘‫ۉ‬ကč̿̿͆Ď ‫ۉ‬႗߄ č̿̀̓Ď ‫ྟۉ‬ଷѨ č̿̓̈́Ď ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ č̿̈́ͅĎ ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬ကč̿̓ͅĎ ᆫٛ‫ ۉ‬č̿͆̿Ď ူ໾ྟ‫ۉ‬ကč̀̾̽Ď ࣵࣚྟ‫ۉ‬ကč̀̾̈́Ď ‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ č̀̿́Ď ‫ۉ‬δ č̀̀̿Ď ‫ۉ‬ଵᇖ č̀̓̈́Ď ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿč̀̈́̀Ď ༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖč̀̈́͆Ď έ૜Ϙ‫ۉ‬୨ᇖč̀́ͅĎ ҕॉ໓ངč̀͆̽Ď ̓

䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ᄣᄝದุ໊֥҆ ‫ۉ‬ᄣᇶေ໊ႿႷ࠱৊౵‫ڴބ‬ഈ౵đն҆‫ູۉٳ‬ ৊‫܆‬෮‫ۂڭ‬đࣇᄝ‫ڴ‬ഈ౵aႷ৊‫ࡗ܆‬੝ԛѩᆰࢤࢤ Ԩ‫ڴ‬భуđ‫ۉ‬ഈ૫ᄵაᦥࠣ‫ڴ‬భуཌྷࢤbՖุі๧ ႕ुđ‫ۉ‬ഈࢸᄝႷ෭‫ܠ‬ᇏཌֻ ͂ ৊‫ܠ‬đႷဿᇏཌ௜ ֻ ̓ ৊‫ܠ‬ԩĠ‫ۉ‬༯ࢸა‫ۉ‬భჸ၂ᇁđఏሱ৊‫܆‬ቋ֮ ׄđခႷ৊‫܆‬༯ჸቐഈྛđᇀֻ ͅa͆ ৊ೈ‫ކࢲܠ‬ ԩ৖ष৊‫܆‬đོཟቐഈٚđᇀభᆞᇏཌđ֞ቐҧᇀ ৊‫܆‬აֻ ̈́aͅ ೈ‫ܠ‬ᆭࢲ‫ކ‬ԩb ၂ϮಪູđӮದ‫ۉ‬ഈࢸ໊ᇂᆞӈ֥౦ঃ༯đೂ ᄝ৊‫܆‬༯Ԩࠣ‫ۉ‬ᄣđᄵ‫ູ؟‬Ѩ৘ྟ‫ۉ‬նb Ⴜ‫ۉ֥ظ‬༯ჸ໊ᇂࢠ֮đ੝ԛ֞Ⴗ৊༯၂Ϯन උᆞӈ౦ঃb

‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ௩࿐หׄ ᆞӈ‫ۉ‬ӯ‫ލޣ‬೤đᇉ಼ֹೈbӮದ֥‫ۉ‬ᇗਈཌྷ ֒Ⴟุᇗ֥ ̲̿bऌ๤࠹đ໡‫ݓ‬Ӯದ‫֥ۉ‬ᇗਈđଳ ྟູ ̾̾͂̈́ j̾́́̈́ क़đ୯ྟູ ̾̽̿͆ j̾̀̈́͆ क़đቋᇗ ॖղ ̿̽̽̽ क़ቐ Ⴗb‫ ֥ ۉ‬Ӊaॺaި ჿ ູ ̿͂̾ͅ ৐ ૜a̾͂̾̿ ৐૜a͂̾ͅ ৐૜b ‫ۉ‬ၛ‫ۉ‬ଽ࿓ܵ‫ۉބ‬ଽਚ༣ູࠎԤđॖ‫ູٳ‬໴

̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ွaඹ‫؍‬ğࠧቐଽွaቐຓွaႷభွaႷުွa ແွĠቐຓွႻ‫ູٳ‬ቐຓွഈa༯‫؍‬đႷުွႻ‫ٳ‬ ູႷުွഈa༯‫؍‬b‫ۉ‬ᄣФྸ‫่؟‬ನջ‫קܥ‬Ⴟ‫ڴ‬ సଽb

‫ۉ‬ᄣ֥߄࿐ࢲ‫ܒ‬ ‫ۉ‬ᄣ൞Ⴎ‫ۉ‬༥ІቆӮđѩႵ‫֥ڶپ‬࿓ܵຩđᇉ ೈ‫ط‬գđ൳В৯յࠌ‫ط‬ၞ௥ਚđॖႄఏᇁଁྟն ԛ࿓b ‫ۉ‬༥Іࠞཬđсྶ๙‫ݖ‬ཁັࣤҌିु֞bದ‫ۉ‬ ჿႵ ̿͂ ၡ۱‫ۉ‬༥Іđ͂̽̽̽ ۱‫ۉ‬༥ІቆӮ၂۱‫ཬۉ‬ ွđၹՎđದ֥‫ཬۉ‬ွሹඔჿႵ ͂̽ ຣ۱đ‫ۉ‬༥І ູ‫ྙ࢘؟‬đᆰࣥ ̿̽ j̀̽ ັ૜đႵ ̓ jͅ ۱૫đุࠒ ჿ ́͆̽̽ ௜ٚັ૜đ҂๝֥ള৘่ࡱ༯նཬႵҵၳđ ೂࠕ‫ص‬ൈ‫ۉ‬༥Іุࠒэնb ૄ۱‫ۉ‬༥Іі૫ॖ‫ູٳ‬ᮠሑ༣૫a‫ۉ‬༥І૫‫ބ‬ ։ཬܵ૫೘ᇕb‫ۉ‬༥І৚૫‫ݣ‬Ⴕྸྸ‫گ؟؟‬ᄖ֥༥ ັࢲ‫ܒ‬ğೂ‫ ۉ‬༥І‫ނ‬a‫ ۉ‬༥ Іᇉaཌ৬ุaଽᇉ ຩaಷઽุaۚ‫ุࠎغ‬aັ৬ุࠣႂ၁ஞ֩ቆӮb ૄ၂ᇕ༥ັࢲ‫׻ܒ‬Ⴕ෱ࠞఃᇗေ‫گط‬ᄖ֥‫ିۿ‬đᆃ ུ‫ିۿ‬Ќᆣਔದ֥ളଁ֥թᄝđЌᆣਔದି‫ࠃܔ‬ ༯ಀb

́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ᄣ֥࿓၁࿖ߌ ‫ۉ‬ᄣ࿓၁‫܂‬ႋ٤ӈ‫ڶپ‬đ‫ۉ‬ᄣ֥࿓ಸਈཌྷ֒Ⴟ ದุሹਈ֥ ̲̾́bӮದ‫ٳૄۉ‬ᇒ࿓ੀਈႵ ̾͂̽̽ j ̿̽̽̽ ‫ݸ‬ശb෱Ⴎ૊࣡ઝ‫׮ۉބ‬ઝචᇗ‫܂‬࿓ğੀೆ ́ টሱ‫׮ۉ‬ઝđ෱ᇶေ‫܂‬۳‫ۉ‬ᄣ෮ླ ‫ۉ‬ᄣ֥࿓၁ ̾ ̼ ֥သగđਸ਼ ̀ ̼ ́ ট ሱ૊࣡ ઝč Ⴎ ໇aӋaுa၏ ֩ᄣఖ࣡ઝ߸ࠢ‫ط‬ӮĎđ෱Ϝটሱཨ߄֥֡۲ᇕႏ အ‫ބ‬Ⴕ‫ݝ‬໾ᇉൻೆ‫ۉ‬ᄣđࣜ‫ۉ‬ᄣࡆ‫۽‬ԩ৘ުđࣉೆ ಆദ࿖ߌb ૊࣡ઝّ‫ٳگ‬ᆦđ‫ؿ‬ԛ‫࣡ັ֥؟ޓ‬ઝđഥೆ‫ۉ‬ ཬွđ࿓ੀ߸ೆ‫ۉ‬ᮠĠ‫׮ۉ‬ઝ‫ٳ‬ᆦྙӮཬွࡗ‫׮‬ ઝđః࿓၁္ᇿೆ‫ۉ‬ᮠđ෮ၛ‫ۉ‬ᮠႮ૊࣡ઝ‫׮ۉބ‬ ઝ࿓߸‫طކ‬Ӯb ‫ۉ‬ᮠર༥࿓ܵу҂ປᆜđଽ௃༥ІᆭࡗႵࢠն ࡗ༣đ‫ܣ‬๙๩ྟࢠնđ࿓ࡽᇏն‫ٳ‬ሰ໾ᇉೂ֑Ϣᇉ ֩नॖ๙‫ݖ‬đᆃؓ‫ۉ‬༥І‫ߨؿ֥ିۿ‬൅‫ٳ‬Ⴕ০b ‫ۉ‬ᮠఏሱ‫ཬۉ‬ွ֥ᇛш҆đႵ૊࣡ઝ‫׮ۉބ‬ઝ ֥ଌഋ‫ٳ‬ᆦੀᇿఃᇏđ߸ࠢ֞‫ཬۉ‬ွ֥ᇏྏđࣉೆ ᇏန࣡ઝđቋު߸‫ކ‬Ӯ‫࣡ۉ‬ઝb‫࣡ۉ‬ઝູ‫ۉ‬࿓ੀԛ १đԛ‫ުۉ‬ᇿೆ༯స࣡ઝb

͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ᄣ֥։ᆬ‫ٳ‬૟‫ିۿ‬ ‫ۉ‬༥Іି҂؎ֹളӮ։ᆬූ‫ٳބ‬૟։ᆬđૄರ Ⴕ ̓̽̽ j̾̾̽̽ ‫ݸ‬ശ֥։ᆬđࣜ։ܵൻෂ֞։ଵb։ ଵऎႵ୩෪‫ބ‬ஆ٢։ᆬ֥‫ିۿ‬b։ᆬᄝཨ߄‫ݖ‬ӱᇏ ॖ՜ࣉᆫٛᄝཬӋଽ֥ཨ߄‫ބ‬་൬Ġ։ᆬߎႵஆ྄ ࠗ෍‫ބ‬Ⴕ‫ݝ‬໾ᇉ֥ቔႨb

‫ۉ‬ᄣ֥บս྆ ൊ໾ᇏ֥บোሇэӮ௮ฤบުđ҆‫ٳ‬ᄝ‫ۉ‬ଽሇ эӮบჰb௮ฤบࣜཬӋᬪଇ་൬ުđႮ૊࣡ઝ֞ ղ‫ۉ‬ᄣđᄝ‫ۉ‬ଽሇэູ‫ۉ‬บჰ‫ط‬ᇻթb၂ϮӮದ‫ۉ‬ ଽჿ‫ ̽̽̾ ݣ‬क़‫ۉ‬บჰđ֒ദุླေൈđ‫ۉ‬บჰႻॖ ‫ູࢳٳ‬௮ฤบ‫ط‬൤٢ೆ࿓đః‫ࢳٳ‬ა‫ކ‬ӮЌӻ௜ ‫ޙ‬b֌ᆃ ̾̽̽ क़‫ۉ‬บჰࣇ‫࣌ܔ‬ൊ ̿́ ཬൈᆭႨb‫ۉ‬ บჰᄝ‫ࢫט‬࿓บ୩؇ၛົӻః໗‫ק‬ᇏऎႵᇗေቔ Ⴈb‫ۉ‬ᄣିࡼ௮ฤบ‫ކ‬Ӯ‫ۉ‬บჰѩᇻթႿ‫ۉ‬ᄣଽđ ֒স‫׮‬aࠕ‫ص‬a‫ؿ‬ಣൈđ࿓บնਈཨ‫ݻ‬đ‫ۉ‬༥ІႻ ିϜ‫ۉ‬บჰ‫ູࢳٳ‬௮ฤบࣉೆ࿓၁࿖ߌđົӻದุ ุ֥໑đ‫܂‬۳ದุࠃ‫ି֥׮‬ਈླေb‫ିۿۉ‬൳෥ ൈđ‫ۉ‬ᄣ‫ࢫט‬࿓บ֥ቔႨ൳֞႕ཙđ෮ၛߑ‫ۉ‬Ѩൈ ࿓บӈႵэ߄b

̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ᄣა֑Ϣᇉս྆ Ⴎཨ߄֡་൬֥μࠎූᄝ‫ۉ‬ᄣଽࣉྛ֑Ϣᇉ‫ކ‬ Ӯaຂμaሇμ֩ቔႨđ‫ކ‬Ӯ֥֑Ϣᇉࣉೆ࿓࿖ߌ ‫܂‬ಆദఖܲቆᆮླေb‫ۉ‬ᄣ൞‫ކ‬Ӯ࿓ࡽ֑Ϣ֥ᇶေ ӆ෮đႮႿ࿓ࡽ֑Ϣॖቔุູଽ۲ᇕቆᆮ֑Ϣ֥۷ ྍᆭႨđ෮ၛ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ࿓ࡽ֑Ϣ֥ቔႨؓົӻࠏุ ֑Ϣᇉս྆Ⴕᇗေၩၬb‫ۉ‬ᄣࡼμࠎූս྆Ӂള֥ μ‫ކ‬Ӯ୕෍đࣜയᄣஆԛุຓđ෮ၛߑ‫ۉ‬Ѩൈ࿓ࡽ ֑Ϣࡨഒ‫ބ‬࿓μॖၛശۚb

‫ۉ‬ᄣაᆫٛս྆ ‫ۉ‬ᄣ൞ᆫٛᄎൻ֥൷୧bཨ߄་൬ު֥၂҆‫ٳ‬ ᆫٛࣉೆ‫ۉ‬ᄣđၛުᄜሇэุູᆫ‫ط‬ᇻթbࠕ‫ص‬ ൈđᇻթุ֥ᆫॖ༵Фᄎෂ֞‫ۉ‬ᄣđಖުࣉྛ‫ٳ‬ ࢳbᄝ‫ۉ‬ଽđᇏྟᆫٛॖඣࢳູ‫ۅ‬Ⴒ‫ބ‬ᆫٛූđՎ ّႋॖФ‫ۉ‬ᆫٛઽࡆ෎đ‫ۅ‬Ⴒॖ๙‫ݖ‬บս྆๯ࣥФ ০Ⴈđ‫ط‬ᆫٛූॖປಆသ߄ູ‫ؽ‬သ߄ฏ‫ބ‬ඣb‫ۉ‬ᄣ ߎ൞ุଽᆫٛූa։‫ܥ‬Կaਠᆫ‫ކ‬Ӯ֥ᇶေఖܲᆭ ၂đ‫؟‬Ⴥ֥։‫ܥ‬Կෛ։ᆬஆԛbದุଽ࿓ᆫ֥۲ᇕ Ӯ‫ٳ‬൞ཌྷؓ‫֥קޚ‬đఃб২ौ‫ۉ‬༥І‫ࢫט‬b֒ᆫٛ ս྆໘੹ൈđॖ൐ᆫٛؐࠒႿ‫ۉ‬ᄣଽྙӮᆫٛ‫ۉ‬b

̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ᄣაົള෍ս྆ ‫ۉ‬ᄣॖᇻթᆫಷྟົള෍đದุ ̲͆͂ ֥ົള ෍ ͎ ‫׻‬ᇻթᄝ‫ۉ‬ଽđ‫ۉ‬ᄣ൞ົള෍ ͐ aົള෍ ͑ a ົള෍ ͒ aົള෍ ͘ aົള෍ ͏ ̾ aົള෍ ͏ ̓ aົ ള෍ ͏ ̾̿ a࿵ූaွූ֩‫؟‬ᇕົള෍ᇻթ‫ބ‬ս֥྆ ӆ෮b

‫ۉ‬ᄣაࠗ෍ս྆ ᆞӈ౦ঃ༯࿓၁ᇏ۲ᇕࠗ෍‫׻‬Ќӻ၂‫ݣק‬ਈđ ‫؟‬Ⴥ֥ࣜ‫ۉ‬ᄣԩ৘ാಀࠃྟb֒ߑ‫ۉ‬Ѩൈđॖିԛ གྷՉࠗ෍૵ࠃᅰθđႄఏଳྟೄٜ‫ؿ‬ტa୯ྟᄅࣜ ҂‫ྟࠣט‬ᆘ‫ڿ‬эbೂ‫ݔ‬ԛགྷ಄‫ܥ‬๛‫ॆބ‬০୕ࠗ෍૵ ࠃᅰθđॖ‫ؿ‬ള଩‫ބ‬ඣ‫ٳ‬ᄝุଽᜑ਽ԛགྷ‫ڜ‬ᇖ֩b

‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫ିۿ׽‬ ᄝࠏุս྆‫ݖ‬ӱᇏđ૊࣡ઝ൬ࠢሱ‫ڴ‬సੀট֥ ࿓၁đ࿓ᇏ֥Ⴕ‫ݝ‬໾ᇉࠣັള໾ॆჰྟ໾ᇉđࡼᄝ ‫ۉ‬ଽФࢳ‫ބ׽‬ౢԢb‫ۉ‬ᄣ൞ದุ֥ᇶေࢳ‫׽‬ఖܲđ ෱ॖЌ޹ࠏุ૧൳෥‫ݝ‬đ൐‫׽‬໾Ӯູбࢠ໭‫ࠇ֥׽‬ ಷࢳ؇ն֥໾ᇉđෛ։ᆬࠇ୕၁ஆԛุຓb ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

®‫ۉ‬ᄣࢳ‫֥׽‬ٚൔ ­߄࿐ٚ‫م‬ğೂသ߄aߎჰa‫ࢳٳ‬aࢲ‫ބކ‬ຂ သቔႨbμ൞၂ᇕႵ‫֥׽‬ս྆Ӂ໾đ෱֥ࢳ‫׽‬ᇶေ ൞๙‫ݖ‬ᄝ‫ۉ‬ଽ‫ކ‬Ӯ୕෍đෛ୕ஆԛุຓbႵ‫׽‬໾ᇉ ა௮ฤบ಄ූa਻ූaμࠎූ֩ࢲ‫ކ‬ॖэӮ໭‫׽‬ ໾ᇉb ­‫ٳ‬૟ቔႨğ၂ུᇗࣁඋೂ‫܈‬đၛࠣটሱӋ֡ ֥༥ऩđॖෛ։ᆬ‫ٳ‬૟ஆԛb ­ྐྵࠒቔႨğଖུള໾ࡡೂൖ֥ୡaગ٥֩ॖ ྐྵࠒႿ‫ۉ‬ᄣđಖު‫ۉ‬ᄣᇯࡶཬਈ൤٢ᆃུ໾ᇉđၛ ࡨഒᇏ‫ݖ׽‬ӱb ­๽ൠቔႨğೂ‫ۉݔ‬ᄣ൳෥ൈđದุࣼၞᇏ‫׽‬ ࠇ‫ۋ‬ಙđ‫ۉ‬༥Іᇏ‫ݣ‬Ⴕնਈ֥४‫ڎ‬༥ІđႵ‫఼֥ޓ‬ ๽ൠି৯đఏ֞ਔ๽ൠѨऩЌ޹‫ۉ‬ᄣ֥ቔႨb

‫ۉ‬ᄣ֥ٝპ‫ିۿ‬ ‫ۉ‬ᄣ൞ቋն֥ຩሑଽ௃༥І๽ൠ༢๤b‫࣡ۉ‬ઝ ᮠଽ௃Ҫ‫ݣ‬Ⴕնਈ֥४‫ڎ‬༥ІđႵ‫఼֥ޓ‬๽ൠି ৯đି๽ൠ࿓ᇏ֥ၳ໾a༥ऩaಙਘࠣః෰॒৬໾ ᇉbऌ࿹࣮đ૊࣡ઝ࿓ᇏႵ ̲͆͆ ֥༥ऩࣜ‫࣡ۉݖ‬ ઝᮠൈФ๽ൠbၹՎđ‫ۉ‬ᄣ֥ᆃ၂ੲ‫ݖ‬ቔႨ֥ᇗေ ྟູࠞૼཁb‫ۉ‬ᄣߎ൞ದุ૧ၦ༢๤֥၂҆‫ٳ‬đӁ ളॆุđཨ૵ೆ౓֥۲ᇕॆჰb

͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ᄣ֥ᄯ࿓‫ିۿ‬ ‫ۉ‬ᄣᄝ஠෸ֻ ͅ j̾̿ ᇛູᇶေᄯ࿓ఖܲđᇀӮ ದൈႮ‫ܠ‬ෝ౼սđᄯ࿓‫ିۿ‬๔ᆸb‫ۉ‬Ѩൈॖႄఏ࿓ ၁֥ၳӈэ߄đೂ‫ޣ‬༥Іൌᇉ֥‫ڿ‬э‫ބ‬ඔਈ֥ࡨ ഒđॖᄯӮಷ࿓ࠣ۲ᇕ௕࿓b࿓ཬϰ֥ࡨഒॖᄯӮ ԛ࿓đ࿸ᇗൈॖາࠣದ֥ളଁb֌൞ᄝଖུѨ৘౦ ঃ༯đ‫ۉ‬ᄣಯႵॖି߫‫گ‬ఃᄯ࿓‫ିۿ‬đೂતྟാ࿓ ෮ᇁ֥ཬ‫ޣ‬༥Іbາᇗ‫ۉ‬Ѩᄝ࿸ᇗ௕࿓აಷ࿓֥๝ ൈđॖԛགྷࠟ༥Іč Ԃ੽༥ІĎb‫ۉ‬ကൈൟූ༥І ᄹ‫؟‬đՎൈ‫ۉ‬ᄣ൤٢ԛնਈൟූ༥І౴߄ၹሰၛ๽ ൠॆჰiॆุ‫ކگ‬໾đᆃ൞၂ᇕЌ޹ྟࠏᇅbၛഈ ౦ঃनඪૼ‫ۉ‬ᄣթᄝᄯ࿓‫ିۿ‬đ‫౏ط‬ᄝଖུѨ৘౦ ঃ༯ఃᄯ࿓‫گ߫ିۿ‬b

‫ۉ‬ᄣ֥ᄜളି৯ ‫׮‬໾൫ဒᆣૼđ֒‫ۉ‬ᄣФ్Ԣ ̲̈́̽ j̲̽ͅުđ ѩ҂ཁൕԛૼཁ֥ള৘໘੹đ‫౏ط‬җჅ֥‫ۉ‬ᄣॖᄝ ̀ jͅ ᇛଽӉᇀჰႵնཬbᆃඪૼđ‫ۉ‬ᄣᄝФ҆‫ٳ‬ ్Ԣުି࿡෎ᄜളđղ֞ჰႵնཬࣼ๔ᆸᄜളb

̾̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ᄣᇏ։ᆬ֥ྙӮაஆ྄ ։ܵ༢๤൞‫ۉ‬ᄣཟ൅‫ؽ‬ᆷӋஆ྄։ᆬࠣః෰ս ྆Ӂ໾֥ห൹ܵ֡ࢲ‫ܒ‬༢๤đ‫ۉູٳ‬ଽ։ܵ༢๤‫ބ‬ ‫ۉ‬ຓ։ܵ༢๤ਆ҆‫ٳ‬b ‫ۉ‬ଽ։ܵ༢๤൞ఏჷႿ‫ۉ‬༥І֥ર༥։ܵaᇀ ‫ۉ‬૊ԩ‫֥ۉ‬ቐႷ‫ۉ‬։ܵᆭࡗ֥։ܵ༢๤đႮર༥։ ܵa༥։ܵaཬွࡗ։ܵ‫ބ‬ቐႷ‫ۉ‬։ܵቆӮb ‫ۉ‬ຓ։ܵ൞ᆷቐႷ‫ۉ‬։ܵष१ၛ༯֥‫ۉ‬ຓ҆‫ٳ‬ ֥։ܵđЇও‫ۉ‬ሹܵa։ଵܵa։ሹܵb։ᆬࣼ൞ Ֆર༥։ܵa༥։ܵaཬွࡗ։ܵੀཟቐႷ‫ۉ‬։ܵđ ಖުੀೆ‫ۉ‬ሹܵa։ሹܵđᄜஆ֞൅‫ؽ‬ᆷӋb෮ၛđ ᆞӈ౦ঃ༯đ‫ٽ‬ь൞ߛ೤֥b‫ۉ‬ᄣ‫ؿ‬ကൈđ௥ߊਔ ‫ཬۉ‬ွᆞӈࢲ‫ܒ‬đྍള֥‫ۉ‬༥Іஆਙ҂ᆜఊđቅೖ ཬ։ܵđ൐։‫ޣ‬෍҂ି๙‫ݖ‬ᆞӈ౻֡ᄎྛđ‫ط‬նਈ ّੀೆ࿓b࿓၁ᇏᄹ֥ۚ։‫ޣ‬෍Ϝ‫܇‬ଇ‫ބ‬ಆദ௃‫ڑ‬ ಙӮߛ೤đ୕೤ധೂ୩үđ၄࿐ഈӫູoߛ᭩pb

։ᆬ֥Ӯ‫ٳ‬ ։ᆬ֥Ӯ‫ٳ‬đն҆‫ູٳ‬ඣ‫ٳ‬b։ᆬූ൞։ᆬᇏ ֥ᇶေӮ‫ٳ‬đჿᅝ‫ุܥ‬Ӯ‫̲͂ͅ ֥ٳ‬đᇶေႵ։ූa ‫ث‬ಀသ։ූaຂသ։ූđѩႵെ։ූ‫ັބ‬ਈྦྷಀသ

̾̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

։ූ֩b ։ᆬ൞ᇗေ֥ཨ߄၁đ֒ࣉൊႲୈൊ໾ൈđ։ ଵ൬෪đࡼ։ᆬஆೆӋ֡đϺᇹᆫٛཨ߄ࠇ་൬b ᆃࠧ൞‫ۉ‬ᄣႵѨൈညൊႲୈൊ໾֥ᇶေჰၹbႮႿ ։ᆬ෮‫ݣ‬Ⴕ֥։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ޣ‬෍đႵൈ߶റԛđ෮ၛ ߶֝ᇁ։ࢲെb ®։ᆬූႮ։‫ܥ‬Կሇэ‫ط‬ট ։ᆬූႮ։‫ܥ‬Կሇэ‫ط‬টđ‫ٳ‬೘۱ࢨ‫؍‬ğ ­Ԛࠩ։ᆬූ֥‫ކ‬Ӯğ։‫ܥ‬Կᄝ‫؟‬ᇕઽ֥ቔႨ ༯đࣜ‫ݖ‬၂༢ਙ֥‫ࢳٳ‬ս྆đቋᇔྙӮࢲ‫྘ކ‬Ԛࠩ ։ᆬූč։ූ‫ثބ‬ಀသ։ූĎb ­Ցࠩ։ᆬූ֥‫ކ‬ӮğԚࠩ։ᆬූෛ։ᆬࣉೆ ཬӋҕაᆫো֥ཨ߄་൬ުđն҆‫ٳ‬҂ࣜэ߄Фᇗ ་൬ೆ૊࣡ઝ࿓࿖ߌbնჿႵ ̾ ̼ ́ ֥ࢲ‫྘ކ‬Ԛࠩ։ ᆬූᄝॢӋa߭ӋࠣࢲӋഈ‫؍‬đᄝ༥ऩ֥ઽ֥բ߄ ༯đࣉ၂҄ളӮಀသ։ූaെ։ූaྦྷಀသ։ූ֩ Ցࠩ։ᆬූb ­։ᆬූ֥‫ކ‬Ӯğ‫ۉ‬༥І‫ކ‬Ӯ֥։ᆬූა‫ۅ‬μ ූࠇ୤ ߜ ූ ࢲ ‫ކ‬đྙ Ӯ ࢲ ‫ ྘ ކ‬։ ᆬ ූđ‫ ٳ‬૟ ೆ ։֡b

ᇏ၄ؓ‫֥ۉ‬ಪ് ᇏ၄࿐ಪູđ‫֥ۉ‬ള৘ࠏିႵᇶൿ྄đҟ࿓đ

̾̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ᇶࢿሃđषౌႿଢđࠣ‫ۉ‬։ཌྷі৚b‫ۉ‬ҟ࿓đ൞ᆷ ‫ۉ‬ऎႵᇻҟ࿓၁‫ࢫטބ‬࿓ਈ֥‫ିۿ‬bఃൿ྄đᄝള ৘ഈܱ༢֞ದ֥ࣚപa౦ᆽࠃ‫׮‬bೂ‫ۉ‬උଡđള‫ؿ‬ ่ղđగ࿓ν‫ބ‬đൿ྄࿆ӎđᄵॖЌӻᆞӈ౦ᆽđ ෮ၛ౦࿂֥‫ߊݺ‬ა‫ۉ‬ᄣ֥‫ߊݺ‬Ⴕܱb ‫֥ۉ‬ൿ྄‫ିۿ‬ॖၛ‫ࢫט‬గࠏđႵᇹႿுగശđ ໇గࢆđ։ᆬຫb‫ିۿۉ‬൳෥ൈđᄵ‫ۉ‬గٕ໇đі གྷູ ഈ ‫ ڴ‬ᅮa ཨ ߄ ҂ ਅ ֩ ᆡ ሑb‫ ۉ‬ა ுa ໇ ္ ཌྷܱb ‫ۉ‬ᇶࢿሃđࢿሃႵঠႿ‫ۉ‬࿓ሩအb‫ۉ‬࿓ቀđᄵ ࢿ఼৯ሐđ൭ቀႵ৯b‫ۉ‬षౌႿଢđ೏‫ۉ‬࿓҂ቀӈ ԛགྷ൪໾ଆ޴၀઩Ġ‫ۉ‬ဝഈेᄵ๨๥ଢ࿌Ġ‫ࠅۉ‬ഈ ကᄵଢԅᇖ๥b‫ۉ‬ა։ཌྷі৚đ‫֥ۉ‬ൿ྄‫ିۿ‬ᆞӈ ა‫ڎ‬đᆰࢤ႕ཙ։ᆬ‫ٳ‬૟b ਸ਼ຓđ ‫ ۉ‬ა യa ྏa ٫ ‫ ׻‬Ⴕ ሢ ૡ ҂ ॖ ‫֥ ٳ‬ ܱ༢ b

‫ۉ‬Ѩ֥ᇕো ‫ؿ‬ളᄝದุ‫ۉ‬ᄣ໊֥҆۲ᇕࠥߑ๤ӫູ‫ۉ‬ᄣ Ѩđࡥӫ‫ۉ‬Ѩbଢభ໡ૌ෮ඪ֥‫ۉ‬Ѩᇶေ൞ᆷ၂ུ ቋӈ࡮֥‫ۉ‬ѨđЇও۲ᇕো྘֥Ѩ‫ۉྟ׽‬ကa‫ۉ‬႗ ߄aჰ‫ۉྟؿ‬δaࣵࣚྟ‫ۉ‬Ѩaူ໾ྟ‫ۉ‬Ѩ‫ބ‬ᆫٛ ‫֩ۉ‬b

̾̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ଧུದၞߑ‫ۉ‬Ѩ ±ཬ‫ظ‬ğཬ‫ۉظ‬ᄣ‫ބ‬Ӯದཌྷбཌྷؓࢠնđ࿓၁ ‫܂‬ႋ‫ڶپ‬đ‫ۉ‬༥Іᄜളି৯఼đ֌ཬ‫ظ‬૧ၦ༢๤҂ Ӯඃđؓೆ౓֥‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ಸၞӁള૧ၦର൳đၹ Վđ‫ۋ‬ಙ ‫ ۉ‬က Ѩ ‫ ࠞ ު ׽‬ၞ э Ӯ ત ྟ ‫ ۉ‬က Ѩ ‫ེ ׽‬ ջᆀb ±঺୍ದğ঺୍ದ֥‫ۉ‬ᄣ࿓ੀਈࡨഒđ‫ۉ‬ᄣ་ ൬ႏအaս྆໾ᇉ‫ބ‬ౢԢ‫׽‬෍֥ି৯ࡨ๼đ๝ൈ঺ ୍ದ֥‫ۉ‬༥Іߎ߶ԛགྷ҂๝ӱ؇֥঺߄đၹՎđ঺ ୍ದ္൞۲ো‫ۉ‬Ѩ֥ၞ‫ۋ‬aၞ‫ؿ‬ದಕb ±ᄓ‫ڹ‬ğᄓ‫ڹ‬б၂Ϯ‫ڹ‬୯۷ၞߑѨ‫ۉྟ׽‬ကđ ᆃᇶေ൞ႮႿಬനު෸‫ظ‬ളӉ‫ؿ‬ტ෮ླ֥նਈႏအ ಆौଛุ‫܂‬ႋđᄯӮᄓ‫ۉڹ‬ᄣ‫ڵ‬քննࡆᇗđॆѨ ି৯ૼཁ༯ࢆb ±ൟࣵᆀğ၂Ϯಪູđૄ฿ႂۚ୩؇ࣵ ̾͂̽ ‫ݸ‬ ശၛഈđ৵࿃ ͂ ୍ၛഈࠧॖ֝ᇁ‫ۉ‬෥ഄb‫ط‬ႂࣵ֝ ᇁ֥‫ۉ‬෥ഄॖ‫ྟູࣚࣵٳ‬ᆫٛ‫ۉ‬aࣵࣚྟ‫ۉ‬က‫ࣵބ‬ ࣚྟ‫ۉ‬႗߄ ̀ ᇕো྘b‫ڿ‬эႂൊ༝ܸ‫ࣵࢵބ‬൞ቋ‫ݺ‬ ֥ٝᇍ൭‫؍‬b ±੪ྛᆀğӉ௹ᄝຓ੪ྛൊීđҔऎೂཨ‫׽‬҂ Ӟָđᄜࡆഈ੪๯স৆đ૧ၦ‫ିۿ‬༯ࢆđѨՖ१ ೆđࠞၞ۳‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ၛॖӰᆭࠏđႄ‫ۉྟࠤؿ‬ကb

̾́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬Ѩӈ࡮֥ѩ‫ؿ‬ᆡ ±‫ۉ‬ကުᆫٛ‫ۉ‬ğ‫ۉ‬ᄣᇏ֥ᆫٛ‫ݣ‬ਈૼཁᄹ ࡆđӑ‫ۉݖ‬ᄣᇗਈ֥ ̲͂đമᇀ ̲́̽ၛഈbᄝ‫ۉ‬༥ Іଽԉડਔᆫٛđၞ‫ؿ‬ളᆫٛэྟđఃᇏᇶေ൞‫ۅ‬ Ⴒ೘ᴁ‫ؿ‬ളэྟbႄఏᆫٛ‫֥ۉ‬ჰၹ‫؟ޓ‬đఃᇏѨ ‫ۉྟ׽‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ۉ‬ᆀჿᅝ ̲́͆̾́b ±บ୕Ѩğ‫ۉ‬ᄣ൞บս֥྆ᇗေӆ෮b֒‫ۉ‬ᄣ ‫ؿ‬ളѨэൈđॖ൐บս྆‫ؿ‬ളᅰθbߑѨ‫ۉྟ׽‬က ൈॖႄఏบս྆໘੹bऌ๤࠹đ‫ۉ‬ကѩ‫ؿ‬บ୕Ѩ֥ ‫ؿ‬ളੱᄝ ̲͂ j̲̾̽đ‫ۉ‬႗߄ߑᆀบ୕Ѩ֥‫ؿ‬ളੱ ॖۚղ ̲̀̈́̾͂ j̲͂̽b ±၏ཆကğః‫ؿ‬ളੱᄝ ̲͂ቐႷđ‫ۉ‬က൞၂ᇕ ಆദྟࠥѨđԢਔ‫ۉ‬ᄣЧദႵѨၛຓđః෰ଽᄣቆ ᆮఖܲ‫׻‬ॖ൳֞҂๝ӱ؇֥႕ཙđၹՎႵུದߑ‫ۉ‬ ကު๝ൈ‫ؿ‬ള၏ཆ෥‫ݝ‬bѩ‫ؿ‬၏ཆက֥ჰၹॖି൞ Ѩ‫ۋ׽‬ಙᇁ၏ཆကᆡđ๝ൈ္ॖିթᄝ૧ၦࠏᇅ ෥‫ݝ‬b ±։֡‫ۋ‬ಙğ‫ۉ‬ကߑᆀѩ‫ؿ‬։֡‫ۋ‬ಙࢠӈ࡮đ ॖି൞ႮႿ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬Чദ౓ٕ։֡༢๤‫ط‬ႄఏ֥Ġ ္ॖି൞ႮႿ‫ۉ‬ကൈ‫ۉ‬ᄣ‫ٳ‬૟։ᆬ҂ቀࠇ։ᆬஆ྄ ҂ӎđ։ᆬӮ‫ؿٳ‬ള‫ڿ‬эđ൐։֥֡ᄎ‫ି׮‬৯༯ ࢆđᇁߑᆀַ֥ॆ৯ࢆ֮đՖ‫ط‬ᄯӮ༥ऩ‫ۋ‬ಙ֥b ±࿓၁༢๤ѩ‫ؿ‬ᆡğЇওಷ࿓ྟ௕࿓a࿓ཬϰ ̾͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࡨഒྟሬᮔa৬༥Іಌ‫ك‬ᆡࠣᄜളᅰθྟ௕࿓֩۲ ᇕ࿓၁ѩ‫ؿ‬ᆡbఃჰၹ‫؟‬ඔ࿐ᆀಪູ൞ሱദ૧ၦ‫ۿ‬ ିಌཊ෮ᄯӮ֥b֒ಖ‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙᆰࢤ෥‫ܠݝ‬ෝ ᄯ࿓༢๤ࠇ‫׽‬෍෥‫ܠݝ‬ෝᄯ࿓༢๤ࠣຓᇛ࿓༥І္ ॖି൞၂۱ᇗေၹ෍b ±‫ۉ‬ကު࿓։‫ޣ‬෍ᄹۚᆡğ၂ུ‫ۉ‬ကߑᆀॖି җ਽౞؇ߛ᭩đ౏ӻ࿃҂๼đ၄࿐ഈࢡቓ‫ۉ‬ကު࿓ ։‫ޣ‬෍ᄹۚᆡb ±‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗߄ğᇶေ࡮Ⴟၙ྘aѤ྘‫ۉ‬ကߑ ᆀđႭః൞ၙ྘aѤ྘ࠁ‫ކ‬ᇗ‫ۋן‬ಙᆀđ‫ؿ‬ള‫ۉ‬႗ ߄֥б২ཌྷؓࢠۚb ±‫ۉ‬ကު‫ۉ‬δğ‫ۉ‬ကa‫ۉ‬႗߄ა‫ۉ‬δ֥ܱ༢൅ ‫ٳ‬ૡ్b‫؟‬ඔ࿐ᆀಪູđႮ‫ۉ‬က‫ط‬ᆰࢤဆэູ‫ۉ‬δ ֥ॖିྟࢠཬđ֌ᄝ‫ۉ‬ကࠎԤഈđ൳֞ః෰ၹ෍֥ ቔႨ‫ط‬ሇэӮ‫ۉ‬δ֥ॖିྟࢠնb ±യကğ̲̾̓ j̲֥̾ͅയཬ౯ྟയက൞Ⴎ‫ۋ‬ಙ ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ႄఏ֥b‫ؿ‬Ѩࠏᇅ൞ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ׽‬ჰაุଽ ཌྷႋ֥ॆุྙӮ૧ၦ‫ކگ‬໾Ӧሢᄝയቆᆮđ൐യཬ ౯֥ࠎଇ‫ؿ‬ളѨэđՖ‫ط‬႕ཙയ‫ିۿ‬b౞ᆀॖႵင ᩦ‫ڜ‬ᇖaဥූ๥aಆദ‫ك‬৯a୕ഒ֩Ġᇗᆀॖԛགྷ ۚ࿓࿢a࿓୕aඣᇖđൌဒ൩࡟Ұ୕၁Ⴕ‫ޣ‬༥Іa ֑Ϣࠣܵ྘bቋުॖ‫ؿ‬ᅚູતྟയකࢰb ±ྏᄣࠥѨğ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬৆ࠣྏᄣđॖԛགྷྏ ࠵aగ؋aྣોđഒඔߑᆀॖ‫ؿ‬ളྏ‫׈‬๭‫ڿ‬эbߑ ᆀ୍ਭᄀཬđྏ‫׈‬๭ၳӈ‫ؿ‬ളੱᄀۚđ֌೏҂ࠣൈ ̾̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ቔྏ‫׈‬๭࡟Ұ଴ၛ‫ؿ‬གྷbෛሢ‫ۉ‬က֥ू‫گ‬đधն‫؟‬ ඔྏᄣ‫ڿ‬э߶ᇯࡶཨാb

‫ۉ‬က֥ো྘ ±Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğႮ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ႄఏđೂӈ࡮֥ࡊ ྘‫ۉ‬ကaၙ྘‫ۉ‬ကaѤ྘‫ۉ‬က֩đ൞໡‫ݓ‬ቋӈ࡮֥ ‫ۉ‬ကো྘b ±ူ໾ྟ‫ۉ‬ကğྸ‫ူ؟‬໾ؓ‫ۉ‬ᄣႵ၂‫׽֥ק‬ ྟđॖႄఏ‫ିۿۉ‬ၳӈđႮᆃུူ໾ႄఏ֥‫ۉ‬ကӫ ູူ໾ྟ‫ۉ‬ကb ±ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬ကğ൞ႮႿࠏุ૧ၦ‫ିۿ‬ၳ ӈđႮದุሱദ֥૧ၦ༢๤հ༂ֹ‫ۉࠌ۾‬༥І෮ ᇁbఃಒ్‫ؿ‬Ѩࠏ৘ഉ҂ૼಒb ±ࣵࣚྟ‫ۉ‬ကğ൞ႮႿӉ௹նਈႂࣵ෮ᇁđᄝ ୸ૅ‫ࡅݓ‬൞ᇶေ֥‫ۉ‬ကѨၹđ୍࣍ট໡‫ۉྟࣚࣵݓ‬ ကᇯࡶᄹ‫؟‬b ±ᇏ‫ۉྟ׽‬ကğᄝ໡ૌ‫۽‬ቔ‫ބ‬ളࠃᇏđႵൈ߶ ࢤԨ֞၂ུؓ‫ۉ‬ᄣႵ‫߄֥ྟ׽‬࿐໾ᇉࠇള໾໾ᇉđ ࠇ༂ൊਔଖུႵ‫׽‬໾ᇉೂ‫׽‬ଅ‫ܖ‬đᆃൈॖႄఏᇏ‫׽‬ ྟ‫ۉ‬ကbਸ਼ຓđߑ࿸ᇗ‫ۋ‬ಙྟࠥѨൈđॖႄఏ‫ۋ‬ಙ ᇏ‫ۉྟ׽‬ကb ±ః෰ğೂࡊेྟ‫ۉ‬က֩bߎႵྸ‫؟‬٤‫ۉ‬ကѨ ‫׽‬ೂ ͒ ͏ Ѩ‫׽‬aऍ༥ІѨ‫׽‬a᭫ᆏѨ‫္֩׽‬ॖႄఏ ‫ۉ‬ᄣကྟѨэbഉႵ၂ུߑᆀ֥‫ۉ‬ကđࣜଢభ෮Ⴕ ̾̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

֥࡟ҩٚ‫׻م‬໭‫ૼم‬ಒఃѨၹđӫູႅჷྟ‫ۉ‬ကb

‫ۉ‬က֥Ԯಙྟ ‫ۉ‬ကႵ໭Ԯಙྟ൞აႵ໭Ѩ‫׽‬࿓ᆡ֥թᄝ‫ބ‬Ѩ ჰ൞‫ڎ‬ᆞᄝ‫گ‬ᇅa࿓‫ۉބ‬ᄣଽ‫گ‬ᇅᆷѓ൞‫ૼڎ‬ཁႵ ܱbၛၙ‫ۉ‬Ѩ‫ູ׽‬২đᆺေၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ֥׽‬ᇅᆷѓဝ ྟࠇӻ࿃թᄝđ҂ܵਢԵഈ൞ߛ᭩྘đߎ൞໭ߛ᭩ ྘đ෱ૌؓၞ‫ۋ‬ᆀ֥Ԯಙྟ൞ປಆ၂ဢ֥bൌဒ‫ۋ‬ ಙᆣૼđၙ‫ۉ‬і૫ॆჰࠣၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰචဝྟ֥࿓ౢ ༎൤֞తຣ‫ٳ‬ᆭ၂ൈಯႵԮಙྟbᆃඪૼᆺေၙ‫ۉ‬ Ͳ ॆჰဝྟđ҂ંႵߛ໭ߛđ‫׻‬ႵԮಙྟb Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫ࡊٳ‬aၙaѤa‫נ‬a໻྘đ෱ૌᆭ ࡗ໭ࢌҭ૧ၦ৯đၹՎđ၂۱ದ֤ਔఃᇏ֥၂ᇕ‫ۉ‬ ကުđѩ҂ିٝᆸᄜߑః෰۲ো‫ۉ‬ကđ‫౏ط‬ႮႿ֤ ਔ၂ᇕ‫ۉ‬ကުđ‫ۉ‬ᄣ൳֞෥‫ݝ‬đַॆ৯༯ࢆđࣼб ᆞӈದ۷ಸၞᄜߑః෰ো྘֥‫ۉ‬ကđၹՎđ၂۱ದ ᄝߑ၂ᇕѨ‫ۉྟ׽‬ကᆭުđߎсྶᇿၩყٝః෰ো ྘֥‫ۉ‬ကđหљ൞તྟ‫ۉ‬ကѨದ۷ႋᇿၩყٝđၹ ູ၂֊ᄜ‫ۋ‬ಙਔః෰ো྘֥‫ۉ‬ကđࣼ߶൐Ѩ౦ࡆ ᇗb֌൞đ۲྘‫ۉ‬ကᆭࡗ൞҂߶޺ཌྷሇ߄֥b

̾ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

۲྘Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥మ‫ڙ‬௹ మ‫ڙ‬௹൞ᆷ‫ۉ‬ကѨ‫౓׽‬ೆದุުđᆰ֞ਢԵቋ Ԛᆡሑԛགྷၛభ֥ൈ௹bమ‫ڙ‬௹ෛѨჰุ֥ᇕোa ඔਈa‫׽‬৯aದุ૧ၦሑ෿‫ط‬Ӊ؋҂၂b ± ࡊ ྘ Ѩ ‫ ۉ ྟ ׽‬ကğమ ‫ ڙ‬௹ ̿ j̈́ ᇛđ௜ न ̀̽ ฿b ±ၙ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğమ‫ڙ‬௹ ́ j̿́ ᇛđ௜न ̾̿ ᇛb ±Ѥ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğమ‫ڙ‬௹ ̿ j̿̓ ᇛđ௜न ̈́̾́ ᇛb ±‫྘נ‬Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğమ‫ڙ‬௹ ́ j̿̽ ᇛb ±໻྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğమ‫ڙ‬௹ ̾̽ j̓̽ ฿đ௜न ́̽ ฿b

Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥າ‫ྟݝ‬ າ‫ݝ‬ቋն֥൞ၙ྘‫ۉ‬ကđᆃ൞ၹູ‫ۋ‬ಙުđॖ ၛӮູ໭ᆡሑѨ‫ེ׽‬ջᆀbྍള‫ظ‬௹ࠣ ̀ ෟၛ༯֥ ႉႼ‫ۋظ‬ಙުն‫؟‬ඔӮູі૫ॆჰࠇѨ‫ེ׽‬ջᆀđ ᆃེུջᆀᇏ֥၂҆‫ؿିٳ‬ᅚӮࠤaતྟၙ྘‫ۉ‬ ကa‫ۉ‬႗߄ࠇ‫ۉ‬δbၹູ‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δ‫ؿ‬ᅚѨӱ‫ޓ‬ Ӊđնჿླ ̀̽ j́̽ ୍đ‫ܣ‬ႉႼ‫ۋظ‬ಙਔၙ྘‫ۉ‬က

̾͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ѩ‫׽‬ѩӮູѨ‫ེ׽‬ջᆀđ‫ؿ‬ᅚӮ‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δ֥ॖ ିྟေնႿӮ୍ದၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙb֌ᆃ৚҂൞ ඪُ൞‫ۋ‬ಙ‫ۉ྘ၙݖ‬ကѨ‫֥׽‬ದ‫߶׻‬Ⴕ҂‫ު֥ݺ‬ ‫ݔ‬đ‫ط‬൞ᆷ‫ۋ‬ಙ‫ۉ྘ၙݖ‬ကѨ‫׽‬đథ࿼҂ჟđ࿓ᇏ ሹջႵၙ྘‫ۉ‬ကі૫ॆჰᆀࠇၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬ದࠣ તྟၙ྘‫ۉ‬ကߑᆀbᆃུದ‫ޓ‬଴ᇍਏđતྟၙ྘‫ۉ‬ ကѨದᇏ ̲̿͂భࣟ҂‫ݺ‬đ֌Ⴕ ̲֥̈́͂ದಯಖႵ߫ ‫֥گ‬ॖିb ऌਢԵܴҳ࿹࣮‫ؿ‬གྷđࠤྟѤ‫ۋۉ‬ಙު̲͂̽ j ̲̈́̽ॖሇູતྟđ̲֥̿̽ದቋᇔ‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄ࠇ‫ۉ‬ δđ౏ఃဆэູ‫ۉ‬δ֥෎؇ࢠၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ႄఏᆀট֤ ॹbၹՎđѤ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙؓದ֥າ‫ޓ္ྟݝ‬նb ‫ۉ྘נ‬က൞ᄝၙ‫ࠎ֥ۉ‬Ԥഈ‫ؿ‬ള֥đ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬ č ͕ ͑ ͣ Ď აၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ӈӯࠁ‫ۋކ‬ಙb‫ۋ‬ಙުđၞሇ ູતྟ‫ۉ‬ကࠣ‫ۉ‬႗߄đၧಸၞ‫ؿ‬ᅚູᇗᆡ‫ۉ‬ကđඵ ວੱࠞۚb ໻྘‫ۉ‬က֥ԮѬ๯ࣥაࡊ‫ۉ‬ཌྷ๝đ‫ݓ‬ଽၘ‫ؿ‬ള ‫؟‬ఏВ‫ؿ‬ੀྛđႭၛྍࡿଲֹ҆౵֥ੀྛቋູ࿸ ᇗbߑ໻྘‫ۉ‬က֥ᄓ‫ڹ‬Ѩඵੱॖۚղ ̲̾̽ j̲̿̽đ ՎຓđߎӈԛགྷੀӁࠣඵ෸b

ଧུ౦ঃ༯ࠤྟ‫ۉ‬ကၞሇӮતྟ ֤ਔࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬ကުđႵ༯ਙၹ෍ൈđಸၞ

̿̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

эӮતྟ‫ۉ‬ကb ±Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥Ѩჰো྘ğ၂Ϯࠤྟࡊ྘‫ބ‬໻ ྘‫ۉ‬က҂߶эӮતྟđ‫྘ၙط‬aѤ྘‫ۉ྘נބ‬ကन ॖэӮતྟbࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကႵ ̲̾̽ j̲̾͂эӮત ྟđ͕ ͏ ͣ ‫گ‬ᇅѓ࠺ೂ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ‫ ͎ ͛ ͑ ͣ ͏ ͕ ބ‬ӻ࿃ဝྟ ᆀđၞ‫ؿ‬ᅚӮતྟ‫ۉ‬ကbଛႉԮѬ֥ ͕ ͏ ͣ ‫ۋ‬ಙđ ၞэູતྟ‫ۋ‬ಙbӮ୍ದ‫ۋ‬ಙ ͕ ͏ ͣ ުđၞႿ߫‫گ‬đ ҂ၞэູતྟbࠤྟѤ྘‫ۉ‬ကતྟ߄ੱ‫ۚޓ‬đ၂Ϯ ູ ̲͂̽ቐႷđൻ࿓ႄఏᆀ۷ၞэູતྟb҂๝ো ྘֥‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᇗ‫ۋן‬ಙđಸၞэູતྟ‫ۉ‬ကđႭః ൞ ͕ ͏ ͣ ‫ ͣ ͑ ͕ ބ ͣ ͏ ͕ ࠇ ͣ ͐ ͕ ބ‬ᇗ‫ۋן‬ಙb ±୍ਭࠣྟљğ୍ਭࢠն֥ࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬ကߑ ᆀࢠၞ‫ؿ‬ᅚູતྟđ́̽ ෟၛഈ֥Ѩದ‫ۉ‬ကતྟ߄ ੱࢠ ́̽ ෟၛ༯֥Ѩದૼཁᄹۚbၹ঺୍ದ֥૧ၦ ‫ିۿ‬a‫ۉ‬༥Іᄜളࠣቆᆮྩ‫ࢠିۿ֥گ‬ҵđѨ౦҂ ၞ߫‫گ‬bଳྟ֥તྟ‫ۉ‬ကѨದၧჹࢠ୯ྟູ‫؟‬b ±ਢԵো྘ğࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကѨದ‫ؿ‬ᅚӮતྟ ‫ۉ‬ကࢠഒđ‫ྟࠤط‬໭ߛ᭩྘‫ۉ‬ကࢠၞэູતྟbॖ ି൞ႮႿభᆀ૧ၦ‫఼ࢠିۿ‬đ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ၞФౢԢđ ‫ۉ‬ကၞႿ߫‫گ‬bၧॖି‫ۉބ‬ကѨ‫׽‬ো྘ႵܱđѤ྘ ‫ۉ‬က Ѩ ‫ ۋ ׽‬ಙ ၞ э ູ ત ྟ ‫ ۉ‬ကđ‫ ؟‬і གྷ ູ ໭ ߛ ᭩྘b ±૧ၦ‫ିۿ‬ሑ෿ğ૧ၦ‫֮ିۿ‬༯֥ѨದđೂႵ તྟയကaയ‫ିۿ‬҂ಆaᇖਿaϢ࿓ѨaਥϘਿ֩ ࠇႋႨ૧ၦၝᇅ࠴ᇍਏ֥ѨದनၞэӮતྟ‫ۉ‬ကb ̿̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ః෰ၹ෍ğ‫ݖ‬؇স৆aӉ௹ྺࣵa‫ڛ‬Ⴈ෥‫ۉ‬ ူ໾a൭ඌԷഄa‫ۋ‬ಙaႏအ҂ਅࠇ‫ކ‬ѩః෰તྟ ࠥѨđनၞሇູતྟ‫ۉ‬ကb

঺୍ྟ‫ۉ‬က֥หׄ ̓̽ ෟၛഈ֥ದߑ‫ۉ‬ကᆀӫູ঺୍ྟ‫ۉ‬ကbః ᇶေ֥หׄ൞ğ ±঺ ୍ ྟ ‫ ۉ‬က ֥ ‫ ؿ‬Ѩ ੱ ᅝ ሹ ‫ ۉ‬က ‫ ؿ‬Ѩ ੱ ֥ ̲̿ j̲̀b ± Ѩ ჰ ࿐ ࡟ Ұ ္ ၛ ၙ ྘ ‫ ۉ‬က Ѩ ‫ ູ ׽‬ᇶđ ᅝ ̲́̾̾ͅ j̲̓͂̾͂ĠѤa‫נ‬aࡊa໻྘‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬ಒ ్б২ഉ҂ౢԣb ±ߛ᭩‫ؿ‬ളੱۚđᅝ ̲̈́̽ j̲̽ͅđӱ؇ࢠധđ ӻ࿃ൈࡗӉĠౝሐ୍ߑࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬က֥ߛ᭩‫؟‬ᄝ ̿ j́ ᇛଽཨ๼b঺୍ದᄵླ ̾ j̿ ᄅb ±‫ۉ‬ကᆡሑࢠᇗđᇗ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩੱۚđ‫ݓ‬ຓБ ֡ղ ̲̿̽ j̲́̽Ġ‫ކ‬ѩః෰ᄣఖ‫ۋ‬ಙ္‫؟‬đೂႵ ٫a૟୕༢a‫ڴ‬సᆇऩa༥ऩ֩ѩ‫ؿ‬ᆡᆀղ ̲͂̽ ቐႷĠ҆‫ٳ‬Ѩ২ѨԚཞ௴๙ߛ᭩྘‫ۉ‬ကđႮႿѩ‫ؿ‬ ᆡ֥႕ཙđॖ൐Ѩ౦ࡆᇗb ±Ⴞ։྘‫ۉ‬ကࢠ‫؟‬đሇӮતྟࠃ‫ۉྟ׮‬က֥б ২ູ ̲́͂ၛഈđ‫ۉ‬႗߄ᆀᅝ ̲̿͂ቐႷb ±Ѩඵੱۚđሹყުࢠҵb ±֮࿓଩ӈ࡮đ֒঺୍ದԛགྷ‫ۉ‬က๝ൈႵፐ ̿̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ຮaߘतaྛ‫׮‬ၳӈ֥౦ঃൈေ࡟Ұ࿓଩đѩა‫ۉ‬ ྟଷѨᄪ௹࡫љb

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶‫ؿ‬ള‫ۉ‬౵ฮ๥ ‫ۉ‬ကߑᆀԛགྷ‫ۉ‬౵ฮ๥đᇶေ൞ႮႿ‫ۉ‬ᄣ֥і ૫Ⴕ၂Ҫࢡቓ‫ۉ‬Їଇ֥ଇb‫ھ‬ଇ‫ڶ‬Ⴕ֐ྟđѩ‫҃ٳ‬ Ⴕ‫ۋ‬तപࣜb֒ದߑ‫ۉ‬ကൈđ‫ۉ‬նႄఏ‫ۉ‬Їଇࣅ ᅦđՏࠗ‫ۉ‬Їଇഈ֥‫ۋ‬तപࣜ‫ط‬ႄఏฮ๥đ࿸ᇗൈ ฮ๥ॖཟ࡚М҆٢ഝb

‫ۉ‬ကߑᆀ֥‫ۉ‬౵ฮ๥Ⴕ‫ޅ‬หׄ ‫ۉ‬ကߑᆀ֥‫ۉ‬౵๥‫؟‬ӯӻ࿃ྟᅮ๥ࠇႅ๥đࠃ ‫ࣲࠇ׮‬ቕaॕ෉aۚലซཱൈಸၞ‫ۋ‬तฮ๥đྛሼ ൈ‫ۋ‬तႵఠႄ๥Ġഒඔߑᆀॖіགྷູखਛฮ๥đཞ ᆌՏဢ๥b ‫ۉ‬๥၂ϮౢӤࢠ౞đ༯໶ࠣພࡗࢠᇗĠ໣Եྨ ༏ॖ‫ݺ‬ሇđႷҧ໣ൈࡆᇗđቐҧ໣ൈ‫ݺ‬ሇb ®Ԣ‫ۉ‬ကຓߎႵଧུ౦ঃ߶‫ؿ‬ള‫ۉ‬౵ฮ๥ ­‫ྟקܥ‬඀ཿุ໊đॖ൐৊ࡗࠔಽ൳࿢Ӂളअ ҆ฮ๥b ­ႮӋ֡Ѩ‫࣍׽‬௹‫ۋ‬ಙႄఏ֥ੀྛྟྣ๥b ­ྣу֥ၩຓሏࠌႄఏྣуկഄa৊‫ܠܠ‬ᅼb ̿̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

­৊ࡗപࣜ๥a৊ࡗࠔ෥ഄaྣуࢲ‫ࠣނ‬ః෰ ࠥߑb ­ྣଇ‫ބ‬٫ቆᆮѨэđೂ٫δaࢲ‫ྣྟނ‬ଇ ကaగྣa٫ඝೖࠣ٫ကखਛॕ෉෮ᇁb ­‫ۉ‬։ࠥѨđೂ‫ۉ‬δa։ܵδࠣ։െᆡaᇏ‫׽‬ ྟ‫ۉ‬ကa։֡‫ۋ‬ಙa‫ۉ‬୨ᇖb ­ᦥ༯୨ᇖaႷയᇖਿࠣ၏๨δ֩b

ູ൉હ߶‫ؿ‬ളߛ᭩ ߛ᭩൞၂ᇕӈ࡮֥ਢԵіགྷđ൞ႮႿ࿓ౢ֥։ ‫ޣ‬෍୩؇ᄹۚđ൐‫܇‬ଇa௃‫ڑ‬aᬪଇaุ၁‫ބ‬ః෰ ቆᆮಙӮߛ೤đ࣮ః‫ؿ‬Ѩჰၹॖ‫ູٳ‬ၛ༯ඹোğ ±ಷ࿓ྟߛ᭩ğُ൞ିႄఏ‫ޣ‬༥Іնਈ௥ߊ‫ط‬ Ӂളಷ࿓གྷའ֥ࠥѨđࢥॖ֝ᇁಷ࿓ྟߛ᭩đӈ࡮ Ⴟ༵฿ྟࠇު฿ྟಷ࿓ྟ௕࿓֩Ѩb ±‫ۉ‬༥Іྟߛ᭩ğ္ӫູ‫ߛྟۉ‬᭩đၹູ‫ۉ‬༥ І൳֞෥‫ݝ‬đ൐ജ౼aࢲ‫ࠣކ‬ஆ྄։‫ޣ‬෍‫ؿିۿ‬ള ᅰθđ֝ᇁ࿓ౢ֥։‫ޣ‬෍ᄹۚđࢲ‫ؿݔ‬ളߛ᭩b۲ ᇕ‫ۉ‬ᄣࠥѨೂѨ‫ۉྟ׽‬ကa‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬δa‫܌‬؊઄ ࿈ุѨaϧ࿓ᆡ֩đ‫׻‬ॖ֝ᇁՎোߛ᭩֥‫ؿ‬ളb ±։ᆬႾࠒྟߛ᭩ğႮႿ҂๝Ѩᆡႄఏ‫ۉ‬ሹܵ ଽቅೖđᄯӮቅೖഈ؊֥։ܵଽ࿢৯҂؎ᄹۚđ։ ܵᇯࡶঔնđቋު൐‫ۉ‬ଽ։ܵ։ᆬႾࠒ‫ط‬௥ਚđ։ ᆬьᆰࢤࠇႮਥϘّܵᇿೆุ࿖ߌᇏđ֝ᇁ࿓၁ᇏ ̿́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

։‫ޣ‬෍ᄹۚ‫ؿط‬ളߛ᭩đჰ‫ࠥؿ‬ѨႵ։െᆡa։֡ ߬ԋa։ܵуကᆡa၏๨δa‫ۉ‬δ֩b ±༵฿ྟ٤ಷ࿓ྟߛ᭩ğՎোߛ᭩ᆷ‫ۉ‬༥Іؓ ։‫ޣ‬෍֥ജ౼aࢲ‫ࠣކ‬ஆ྄༵฿ྟಌཊ‫֝ط‬ᇁ֥ߛ ᭩đࢠ ഒ ࡮đ ն ‫ ؟‬ᄝ ཬ ‫ ࠣ ظ‬ౝ ୍ ௹ ‫ ؿ‬Ѩ đ Ⴕ ࡅ ቂൎb ႮՎॖ࡮đਢԵഈ໡ૌႋሸ‫ٳކ‬༅đஆԢః෰ ჰၹႄఏ֥ߛ᭩đหљ൞୍ؓਭࢠն֥ߑᆀđ೏ԛ གྷߛ᭩۷ႋஆԢࢲെაᇖਿ֥ॖିđ҂ି၂࡮Ⴕߛ ᭩đࣼಪູ൞‫ۉ‬ကb

‫ۉ‬Ѩູ൉હ߶֝ᇁ௕࿓ ௕࿓ູતྟ‫ۉ‬Ѩӈ࡮іགྷᆡሑᆭ၂đ‫ۉ‬႗߄ߑ ᆀႭః‫࡮؟‬đ‫ۉ‬Ѩ֥௕࿓ӱ؇ն‫؟‬൞ᇏ֥֩đ୽‫غ‬ ൞࿸ᇗ֥bႵུ‫ۉ‬ѨߑᆀෙಖીႵ௕࿓đ֌߶ԛགྷ ‫ޣ‬༥Іྙ෿‫ڿ‬эbః‫ؿ‬ളᆭჰၹđቋӈ࡮֥Ⴕ‫ۉ‬Ѩ Чദaാ࿓aွූಌ‫ك‬aுᄣ‫ࣉेିۿ‬đఃՑູಷ ࿓ྟ௕࿓ࠣ࿓ࡽಸਈᄹ‫؟‬đ‫ط‬ᄯӮ࿓၁༎൤đ൐௕ ࿓۷ࡆ࿸ᇗbᆃུၹ෍ॖֆ‫׿‬թᄝđ္ॖି๝ൈ թᄝb ‫ۉ‬Ѩႄఏ֥௕࿓ఃࠏ৘ଢభഉ҂ౢԣb௕࿓ა ‫֥ିۿۉ‬෥‫ݝ‬Ⴕܱđ֌ਆᆀ࿸ᇗӱ؇ѩ҂ӯགྷ௜ྛ ܱ༢b‫ۉ‬႗߄ൈđႮႿ૊࣡ઝۚ࿢ॖ‫ؿ‬ളൊ֡࣡ઝ ౷ᅦ‫ط‬ႄఏ௕࿓đ‫ିۿۉ‬෥‫ݝ‬࿸ᇗ֝ᇁୠ࿓ಌཊ ̿͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᆀđॖႄఏԛ࿓‫ط‬ᇁ௕࿓bွූಌ‫ك‬ॖ‫ؿ‬ളႿӉ௹ ൟࣵࠣႏအ҂ਅ‫ۉ‬Ѩᆀđ‫ط‬ᇁ௕࿓b‫ۉ‬႗߄֝ᇁு ᄣ‫ࣉेିۿ‬ॖႄఏ௕࿓đϢ༥Іࠣ࿓ཬϰࡨഒb‫ۉ‬ Ѩߑᆀ֥‫ޣ‬༥Іྙ෿ӈ࡮ϛྙ༥Іđఃჰၹ൞‫ޣ‬༥ Іᆭ༥Іଇ‫ݣ‬Ⴕ‫؟‬ਈ֥։‫ܥ‬Կđ൐༥Іଇэ֤ࡺ ႗đၞᄝுᄣଽФ௥ߊ‫ྙط‬Ӯಷ࿓ྟ௕࿓bЧѨຸ ၂Ⴕི֥ᇍਏ൞ᇍਏ‫ۉ‬Ѩđ‫ڿ‬೿‫ିۿۉ‬đؓՎ௕࿓ ൞ႵϺᇹ֥đતྟࣵࣚᇏ‫׽‬ᆀđࢵ࿵ު௕࿓ॖၛ‫ڿ‬ ೿֥đ೏Ⴕԛ࿓ࠣಌํྟ௕࿓ᆀđॖၛၛํ࠴Ҁԉb

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હಸၞԛ࿓ ±‫ۉ‬ကൈđၹ‫ିۿۉ‬൳෥đᇁ൐‫؟‬ᇕୠ࿓ၹሰ ‫ކ‬Ӯࡨഒđ࿓၁ୠ‫ିܥ‬৯ࢆ֮bՎຓđ‫ۉ‬༥ІऎႵ ౢԢୠ࿓໾ᇉ֥ି৯đߑ‫ۉ‬ကൈđᆃᇕౢԢି৯༯ ࢆđ‫ط‬ကᆡႻ՜൐ୠ࿓ࠃઽဢ໾ᇉ൤٢đᇁ൐ୠ࿓ ၹሰཨ‫ݻ‬ննᄹࡆb ±࿸ᇗ‫ۉ‬ကߑᆀđ‫ۉ‬ᄣౢԢ༸ົ֑ϢྙӮઽ֥ ି৯༯ࢆđ՜൐ऎႵᆸ࿓ቔႨ֥༸ົ֑Ϣಷࢳ‫ط‬ᇁ ԛ࿓b ±‫ۉ‬ကѨ‫ࠣ׽‬૧ၦ‫ކگ‬໾ၝᇅ‫ܠ‬ෝđ൐࿓ཬϰ ളӮඔਈࡨഒđᇉਈ൳෥đᆸ࿓ቔႨնູࡨ೐b ±‫ކ‬ѩ૛થྟ࿓ܵଽୠ࿓bᇗ྘‫ۉ‬ကߑᆀটሱ Ӌ֥֡ଽ‫׽‬෍҂ିФ‫ۉ‬ᄣੲ‫ݖ‬aࢳ‫ࣉط׽‬ೆ࿓ੀ൐ ࿓၁൤٢࿓ඝྙӮ֩ႄఏ૛೛ྟ࿓ܵଽୠ࿓Ġ‫ۉط‬ ̿̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ကѨ‫ॆࠇ׽‬ჰॆุ‫ކگ‬໾ᆰࢤ෥ഄ࿓ܵଽ௃đࠗࠃ ୠ࿓༢๤đ္ॖᄯӮ૛೛ྟ࿓ܵଽୠ࿓‫ބ‬࿖ߌ࿓၁ ᇏնਈັ࿓ඝ֥ྙӮđ൐‫ۉ‬aയaଷ֩ఖ֥ܲ࿓ੀ ൳ቅđቆᆮಌ࿓aߊඵ‫ބ‬ԛ࿓b ± તྟ‫ۉ‬ကაᇗ྘‫ۉ‬က֝ᇁࠏַุॆ৯༯ࢆđ ۲ᇕѨჰऩӰྴ‫ط‬ೆđႄఏ٫ကa‫ڴ‬స‫ۋ‬ಙa௃‫ڑ‬ ୨ᇖaϧ࿓ᆡࠣധ҆ᆇऩ‫ۋ‬ಙ֩bѨჰऩَᆲ‫ۋބ‬ ಙൈ෮Ӂള֥ଽຓ‫׽‬෍‫ބ‬૧ၦ໾ࢲ‫ކ‬đࠗࠃୠ࿓༢ ๤ྙӮնਈ࿓ඝđ֝ᇁԛ࿓b ±‫ۉ‬႗߄ᆀӈႵ૊࣡ઝ࿢ᄹۚགྷའđႵུࠏ৘ ଢభഉ҂ౢԣđॖି൞ֆ၂ၹ෍ႄఏđ္ॖၛ൞‫؟‬ ᇕၹ෍ሸ‫ކ‬ቔႨ֥ࢲ‫ݔ‬b ሹᆭđ‫ۉ‬ကߑᆀԛ࿓֥ჰၹ‫گ‬ᄖ‫؟‬ဢđႵུࠏ ৘ଢభഉ҂ౢԣđॖି൞ֆ၂ၹ෍ႄఏđ္ॖି൞ ‫؟‬ᇕၹ෍ሸ‫ކ‬ቔႨ֥ࢲ‫ݔ‬b

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ூच‫ك‬৯ ூच‫ك‬৯൞‫ۉ‬ကߑᆀቋӈ࡮֥ᆡሑᆭ၂đ֌ః ӱ؇҂၂đ౞ᆀব‫׮‬đᇗᆀಆദೈ೐໭৯bႄఏ‫ۉ‬ ကߑᆀூच֥ჰၹԢਔ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ႄఏ֥Ѩ‫׽‬࿓ᆡຓđ ߎႵൊრ҂ᆒaညႲa‫ྏذ‬a୼๳֩ᄯӮ֥ജೆಣ ਈࡨഒđࡆഈ‫ۉ‬ᄣကᆡđཨ‫ݻ‬ᄹ‫؟‬đ‫ކ‬Ӯࡨഒđ֝ ᇁ၂ུႏအ෍ಌ‫ك‬đหљ൞ົള෍ ͏ ቂaົള෍ ͒ ֥֩ಌ‫ك‬đՖ‫ط‬ၞ൐‫ۉ‬ကߑᆀ‫֞ۋ‬ூच‫ك‬৯b ̿̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကߑᆀೂ‫ݔ‬མ‫ڿ‬೿ᆃᇕᆡሑđྨ༏‫ޓ‬ᇗေđ ѩႋࠣൈҀԉ۲ᇕົള෍‫ބ‬ಣਈđ‫؟‬ӹ‫ົݣڶ‬ള෍ ֥൶Ғaඣ‫֑ۚࠣݔ‬Ϣൊ໾֩b

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶๨ᄑaാ૤a‫؟‬૓ ๨ᄑaാ૤a‫؟‬૓൞‫ۉ‬ကߑᆀ֥ӈ࡮ᆡሑđᆃ ུᆡሑ‫࡮؟‬Ⴟતྟ‫ۉ‬ကߑᆀb‫ۉ‬ကߑᆀᆭ෮ၛӈ߶ ԛགྷᆃུᆡሑđᇶေ൞ၹູߑᆀߑਔ‫ۉ‬ကުđ‫ۉ‬ᄣ ൳෥đ֝ᇁ‫ۉ‬ᄣ֥ս྆‫׻ିۿ׽ࢳބ‬Ⴕ෮༯ࢆđᇁ ൐၂ུս྆Ӂ໾‫׽ބ‬෍҂ିФࢳ‫ބ׽‬ஆԛđྐྵࠒᄝ ࿓ᇏđьॖႄఏ๨ᄑ֩ᆡሑbਸ਼ຓđႮႿ‫ۉ‬ကѨӱ ࢠࣲđӉ௹໣Եྨ༏൐ߑᆀؓࠥѨ֥‫ܤ‬੮ࢠնđࣚ പ‫ڵ‬քࢠᇗđᆃུ‫׻‬ಸၞႄఏാ૤a‫؟‬૓aࣚപၝ კࠇِᄭbّ‫ݖ‬টඤ૤҂‫ݺ‬đႻ߶ࡆᇗ๨ᄑb ေٝᇍᆃུᆡሑđԢਔࠒ֥ࠞူ໾ᇍਏຓđ‫ۉ‬ ကߑᆀሱ࠭ေႵྐྏđᆞಒؓրࠥѨđ‫ކ‬৘νஆ‫ݺ‬ ఏंđЌᆣԉቀඤ૤b࿊ᄴࠃ‫׮‬ॖၛ‫ކࢲ࣡׮‬đࠃ ‫׮‬ਈၛ҂‫ۋ‬ூসູ؇bࡅඋေุ์aν໎‫ߑৣܝބ‬ ᆀđѩ۳ߑᆀႏᄯਅ‫ݺ‬ൽൡߌ࣢b

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶‫ؿ‬ಣ ‫ۉ‬ကߑᆀԛགྷ‫ؿ‬ಣđᇶေ࡮Ⴟၛ༯ਆᇕ౦ঃğ

̿ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

±ࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကఏѨԚ௹đ‫ؿ‬ಣ‫؟‬ᄝ ̀ͅ¥ ቐႷđӯӿᅦ྘đ໭‫ݥ‬ᅞđ̀ j͂ ರॖሱྛཨ๼b ± ࠤ ྟ ໭ ߛ ᭩ ྘ ‫ ۉ‬ကđ‫ ֮ ູ ؟‬ಣ č ̀̈́̾͂ j ̀ͅ¥Ďđॖّ‫گ‬ԛགྷࠇӻ࿃ࢠࣲđᄝ໶ުࠇພࡗࢠ ૼཁb ႄఏ‫ؿ‬ಣ֥ჰၹᇶေ൞ߑ‫ۉ‬ကൈ‫ۉ‬༥Іߊඵđ ‫ିۿۉ‬൳෥đ‫ۉ‬ᄣࢳ‫֮ࢆିۿ׽‬đ֝ᇁุଽս֥྆ ‫ྟ׽‬໾ᇉ҂ିФࠣൈౢԢđՖ‫ط‬Տุࠗ໑‫ט‬॥ᇏ൷ ‫ط‬ႄఏ‫ؿ‬ಣbՎຓđߑ‫ۉ‬ကൈႵ၂ᇕࢡቓჰ։ບ๛ ֥໾ᇉऎႵᇁಣቔႨđ္ॖႄఏ‫ؿ‬ಣb‫ۉ‬ကߑᆀ൐ ႨॆѨ‫ူ׽‬໾ᇍਏđೂ‫ۄ‬ಠ෍aέบཆᐃaϢ༥І ࢺ෍္֩ॖႄఏ‫ؿ‬ಣb ؓ‫ۉ‬ကߑᆀ֥‫ؿ‬ಣႋᄝૼಒჰၹުđࣉྛᆌؓ ྟᇍਏđ్࠼যႨ๼ಣူbೂૼಒ൞Ⴎ‫ۉ‬ကЧദႄ ఏ֥‫ؿ‬ಣđॖྛ၂Ϯᆦӻა޹‫ۉ‬ᇍਏb

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ԛགྷൊრ ࡨ๼a‫ྏذ‬a‫ڴ‬ᅮ ̲͆̽ၛഈ֥‫ۉ‬က߶ԛགྷൊრ҂ᆒđညႲୈൊ໾ ֩ᆡሑđᄝࠤྟ௹Ⴍູૼཁb҆‫ߑٳ‬ᆀॖϴႵః෰ ཨ߄֡ᆡሑđೂ‫ྏذ‬a‫ڴ‬ᅮaնь༎Њ֩b ‫ۉ‬ᄣ൞ཨ߄༢๤֥၂۱ᇗေఖܲđऎႵྸ‫؟‬ᇗ ေ֥ཨ߄‫ିۿ‬bႄఏഈඍᆡሑ֥ჰၹᇶေ‫ۉބ‬ကѨ

̿͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫׽‬࿓ᆡႵܱđ෱ॖ൐ཨ߄֡‫ࡨିۿ‬๼đൊრࢆ֮b ದߑ‫ۉ‬ကުđ‫ۉ‬༥І൳෥đ։ᆬ‫ٳ‬૟ࡨഒđཨ߄ᆫ ٛ‫֑ބ‬Ϣᇉ֥ି৯༯ࢆđॖႄఏൊრ҂ᆒb๝ൈđ ‫ۉ‬༥І൳෥൐‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫֮ࢆିۿ׽‬đଽ‫׽‬෍ՏࠗӋ ֡đ֝ᇁཨ߄҂ਅb๝ဢႮႿ‫ۉ‬༥І൳෥෮ᇁ֥࿓ ၁ᇏ֥։‫ޣ‬෍ࠒऊ‫֩؟ݖ‬ჰၹđ္߶൐ದӁള‫ذ‬ ྏa୼๳֩ᆡ ሑbਸ਼ ຓđႮႿ ‫ ିۿۉ‬൳෥đᇁ։ ᆬa၏၁֩ཨ߄၁‫ٳ‬૟҂ቀđཨ߄‫ିۿ‬༯ࢆđࡆഈ ‫ۉ‬ကߑᆀ໇Ӌ္֡Ⴕကᆡ‫ؿ‬ളđ൐ൊ໾҂ၞཨ߄đ ๔਽ᄝӋ֡‫࢞ؿ‬aӁగđၛᇁ‫ڴ‬ᅮbᇗ྘‫ۉ‬ကൈߑ ᆀၹႵᇏ‫ᦫྟ׽‬ᅮ‫ڴބ‬ඣđ‫ڴ‬ᅮ۷ູ࿸ᇗ‫ބ‬ӻࣲb

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હ߶ငࣕ‫ؿ‬೥a൪໾҂ౢ ငࣕ‫ؿ‬೥đ൪໾҂ౢॖିၹ‫ۉ‬༥І൳෥ުപࣜ ༢๤‫ିۿ‬҂ླྀ‫ૼࠇט‬ཁ֥ཨ߄ّ֡ႋđ႕ཙਔົള ෍ ͎ ֥་ ൬bႋ Ⴈ޹ ‫ࠣ ۉ‬ᄹ఼ ૧ၦ ‫ူ ֥ିۿ‬໾đ ‫ݺିۿۉ‬ሇުॖၛߏࢳđ္ॖജೆ၂ུ‫ົݣڶ‬ള෍ ͎ ֥ൊ໾ࠇົള෍ ͎ ࢋນb ᇗ྘‫ۉ‬ကᄝԛགྷ‫ྟۉ‬ଷѨൈđॖିႮႿμᇏ‫׽‬ ֩႕ཙ൪௃Ҫିਈս྆đॖԛགྷo ငᆡpğೂင౯ ັ๬đୠ൪đ‫گ‬൪đငৌລລđင౯ᆑӃđငࠔઐ нč Ⴍఃຓᅚ൳ཋĎđ൪໾҂ౢč ‫ޑ‬૎ĎđՎൈင ָ࡟Ұᆞӈč ೏ѩ‫ؿ‬ଷඣᇖđᄵॖ࡮൪஍ԉ࿓ඣ ᇖĎđ၂֊പᆽౢྜު൪৯ෛᆭ‫ڿ‬೿đ๙ӈӫᆭູ ̀̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

௃ᇉ઩čᇏ൷઩Ďbԩ৘ᇶေ൞ႋႨࢆ࿓μူ໾֩ ሸ‫ކ‬ծീđٝᇍ‫ྟۉ‬ଷѨb

તྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હ߶ԛགྷ၀ࡗԎࢿ તྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀॖԛགྷ֮࿓‫ہ‬đ֮࿓‫ہ‬Ⴛॖႄఏ ၀ࡗo Ԏࢿpbପ હ ‫ ۉ‬Ѩߑ ᆀ ູ ൉ હ ߶ ԛ གྷ ֮ ࿓ ‫଻ہ‬Ĥ ±તྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥૊ઝۚ࿢ॖ႕ཙയ‫ିۿ‬đᄯ Ӯ‫ہ‬ਠս྆ၳӈđ‫ہ‬Ֆ୕ᇏஆ྄ᄹ‫؟‬b ±‫ۉ‬ѨߑᆀൊრҵđᄯӮ‫ࣉہ‬ൊࡨഒb ± ‫ ڛ‬Ⴈ ଖ ུ ူ ໾đೂ ০ ୕ ူđ ᄯ Ӯ ‫ ہ‬ஆ ྄ ᄹ‫؟‬b ၹՎđ‫ۉ‬Ѩߑᆀႋᇿၩൡ֒Ҁ‫ہ‬b

‫ۉ‬ကߑᆀູ൉હၞ‫ؿ‬ള֮࿓บ ‫ۉ‬ᄣѨႄఏ֮࿓บ֥ჰၹႵ‫؟‬ᇕğ ±ႮႿ‫ۉ‬ቆᆮൌᇉ༥І֥࿸ᇗܼٗ௥ߊđႄఏ ‫ۉ‬บჰ֥ԥС҂ቀb ±บჰၳളି৯ࡨ೐đၛᇁ‫֥ۉ‬սӊ‫ିۿ‬༯ ࢆđॢ‫ڴ‬ൈಸၞ‫ؿ‬ള֮࿓บb ±Ⴕܱ‫ۉ‬ᄣบჰս֥྆ઽ‫ିۿ‬ၳӈ҂ቀđ႕ཙ ‫ۉ‬บჰ֥‫ࢳٳ‬b

̀̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ଖུѨэ֥‫ۉ‬ᄣቆᆮЧദбᆞӈ‫ۉ‬ቆᆮླေ ࢠ‫֥؟‬௮ฤบđ൐ದุཨ‫֥؟ݖݻ‬௮ฤบ‫ط‬ᄯӮ֮ ࿓บb ٝᇍϷ‫م‬ğࠒࠞᇍਏჰႵ‫ۉ‬ѨđႵഈඍᆡሑ֥ ದđ௜ൈॖ‫؟‬ӹ၂ׄۚบো֥ႂൊbೂ‫ؿ‬ള֥ൈࡗ Ⴕ၂‫ੰܿק‬đᄵॖᄝ‫ؿ‬ളభࣉൊഒྸใൊđၛ֮ٝ ࿓บ֥‫ؿ‬ളb

‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥௃‫ڑ‬іགྷ ௃‫ڑ‬ԛགྷ༯ਙᆡީൈđႋۚ؇ࣞ฻‫ۉ‬ᄣࠥߑđ ࠣൈࣼ၄ᆐᇍb ±ߛ᭩ğ൞‫ۉ‬Ѩቋӈ࡮֥௃‫ڑ‬іགྷb֒‫ିۿۉ‬ ࢆ֮ൈđ։‫ޣ‬෍ս྆ᅰθđ֝ᇁ։‫ޣ‬෍ᄝ࿓ᇏྐྵ ࠒđѩӦࠒᄝ௃‫ڑ‬aᬪଇ֩ԩđႄఏߛ᭩Ġ։ᆬᇏ ։࿷Տࠗ௃‫ڑ‬đॖϴႵ௃‫ڑ‬ᮄဠbӈ࡮Ⴟࠤྟߛ᭩ ྘‫ۉ‬ကaᇗᆡ‫ۉ‬ကb ±‫ۉ‬Ѩ૫ಸğતྟ‫ۉ‬ကa‫ۉ‬႗߄ߑᆀđ‫ۉ‬ᄣള Ӯ։‫ܥ‬Կᴁ֥ି৯༯ࢆđ։‫ܥ‬Կᴁູ‫ކ‬Ӯയഈཆ௃ ᇉࠗ෍֥ჰਘđ։‫ܥ‬Կᴁ҂ቀ߶ႄఏ௃ᇉࠗ෍‫ٳ‬૟ ࡨഒđଽ‫ٳ‬૟‫ିۿ‬໘੹đ҂ିᓁॆଷԼุ‫ٳ‬૟‫ޑ‬೤ ෍đ֝ᇁ૫҆೤෍ӦሢđԛགྷḆ‫ܞޑ‬๞೤ऎႵหᆘ ྟ֥o ‫ۉ‬Ѩp ૫ಸb ±ᆨᇪ᭱‫ۉބ‬ᅧğ෮໌ᆨᇪ᭱đ൞ᆷ૫a࣠a ഈྣ҆ԛགྷ༷‫ޣ‬೤᭱đႵ၂ᇏྏ‫ׄޣ‬đᇛຶႵӯ٢ ̀̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ഝሑ֥ັཬ࿓ܵđྙරᆨᇪቀĠ‫ۉ‬ᅧ൞ᆷ൭ᅧਆҧ шჸࠣ൭ᆷଌഋ֥ᆷ؆ӯ‫ޣ‬Ϫሑbჰটđ‫ࢆିۿۉ‬ ֮ൈđ‫ۉ‬ᄣԩ৘૵ࠃՉࠗ෍ି৯ࡨ๼đ֝ᇁՉࠗ෍ ཌྷؓᄹ‫؟‬đՉࠗ෍ିൽᅦଌഋཬ‫׮‬ઝđᆨᇪ᭱‫ۉބ‬ ᅧࣼ൞௃‫ཬڑ‬࿓ܵঔᅦ֥ࢲ‫ݔ‬b‫࡮؟‬Ⴟતྟ‫ۉ‬ကa ‫ۉ‬႗߄b ±௃༯ԛ࿓ğᇗᆡ‫ۉ‬ကaࠤྟ‫ߊۉ‬ඵॖԛགྷ௃ ༯ႾׄaሬϪa࿓ᇖđႵ֥ߎॖ‫ؿ‬ളаᲪaԂᵲԛ ࿓đᆃ൞ႮႿ‫ۉ‬༥Іնோߊඵުđ‫ކ‬Ӯ՜ୠ࿓ၹሰ ‫ބ‬࿓ཬϰ֥ି৯༯ࢆđႄఏࠏุୠ࿓ᅰθ‫ط‬ᇁ௃༯ ԛ࿓b ±௃ᆏğ‫ۉ‬ကమ‫ڙ‬௹ࠇࠤྟ‫ۉ‬ကᄪ௹ॖႄఏ௃ ‫ڑ‬э෿ّႋđԛགྷ‫ޣ‬Ϫa౭ᆏaᐭઐᆏa࿓ܵപࣜ ྟඣᇖb ±‫ڴ‬у࣡ઝ౷ᅦğᆷ‫ڴ‬у௃‫ࣅڑ‬ᅦ‫ؿ‬ਊđఉᇛ ຶ࣡ઝ๬ఏঔᅦđྙරᰉᰀbӈ࡮Ⴟ‫ۉ‬႗߄aு‫ۿ‬ ିेࣉb‫؟‬ၹ‫ۉ‬ᄣ႗߄a༸ົቆᆮᄹളaᇉֹэ ႗đ֝ᇁ‫ۉ‬૊࣡ઝ൳࿢a֐ྟࢆ֮đ൐߭ੀ֞‫ۉ‬૊ ࣡ઝ֥‫ڴ‬у࣡ઝႾ࿓ঔᅦb

‫ۉ‬ᄣᇖն֥ჰၹ ‫ۉ‬ᄣᇖն൅‫ٳ‬ӈ࡮đ֌෱҂൞၂۱‫׿‬৫֥ࠥ Ѩđ‫ط‬൞ྸ‫ࠥ؟‬Ѩ෮‫܋‬Ⴕ֥၂ᇕіགྷb

̀̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±۲ᇕ‫ۋ‬ಙྟࠥѨğೂѨ‫ۉྟ׽‬ကa‫ۉ‬୨ᇖa ࿓་ԋѨa‫ۉ‬་ԋѨaЇଵԋѨa୲ࠥaϧ࿓ᆡa ‫֩ނࢲۉ‬b ±ᇖਿğೂჰ‫ࠇྟؿ‬ሇ၍ྟ‫ۉ‬δaϢ࿓Ѩࠇਥ Ϙਿ֥‫ۉ‬ᄣ࣏೎a‫ۉ‬࿓ܵਿ֩b ± ᇏ ‫׽‬ğ ೂ ࣵ ࣚ ᇏ ‫׽‬aഢ ᇏ ‫ ࠇ ׽‬੯ Ѥ ᕠ ᇏ ‫֩׽‬b ±Ⴞ։ğೂ։ሹܵࢲെa၏๨δaર༥։ܵ྘ ‫ۉ‬ကb ± Ⴞ ࿓ğ ೂ ԉ ࿓ ྟ ྏ ৯ ක ࢰa෪ ᅎ ྟ ྏ Ї က֩b ః෰ೂࢲֿቆᆮѨaบ୕Ѩaᆫٛ‫ۉ‬a‫ۉ‬ଵ ᇖa‫؟‬ଵ‫ۉ‬a‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ֩đ‫׻‬ॖ֝ᇁ‫ۉ‬նb ®஑‫ۉק‬ᄣᇖն֥ჰၹླေॉ੮ଧུၹ෍ ؓൟࣵᆀđႋॉ੮Ⴕ‫ۉ‬႗߄Ġᄻൻ࿓ᆀđႋॉ ੮Ⴕၙ྘‫ۉ‬ကbᄝࡾଲၦ౵đေॉ੮֞࿓་ԋѨĠ ᄝ༆Кତ౵đေॉ੮ЇଵԋѨĠ‫ط‬ᄝ޿ଲֹ౵đᄵ ေॉ੮‫ۉ‬་ԋѨ֥ॖିĠ୍౞ದđႋ‫؟‬ॉ੮ູ‫ۋ‬ ಙĠ঺୍ದđᄵႋ‫؟‬ॉ੮֞ᇖਿbϴႵ‫ۉ‬౵ख๥ ᆀđ္ྸ൞ᇖਿࠇ୨ᇖĠႅ๥ᆀ‫ۉູ؟‬ကĠ‫ۉ‬႗߄ ֩ᄵࠫެ҂ฮ๥b‫ۉ‬ᄣᇉֹೈ‫ط‬і૫ܻ߁֥đࠇྸ ູကᆡĠᇉֹ႗і૫ӯཬࢲࢫሑ֥đॖି൞‫ۉ‬႗ ߄Ġ႗‫ط‬ϴႵնࢲࢫ֥đေॉ੮֞‫ۉ‬δbϢ༥Іശ ֥ۚđิൕູ‫ۋ‬ಙྟࠥѨđࢆ֥֮đᄵิൕູ‫ۉ‬႗ ߄aு‫ࣉेିۿ‬bሇμઽശ֥ۚđิൕູ‫ۉ‬ကĠࡊ ̀́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

෸֑Ϣശ֥ۚॖି൞‫ۉ‬δ֩b ԢՎᆭຓđႨ ͏ ྘ӑലѯ࡟Ұa͐ ͡ ࡟Ұ֩đ ؓ஑؎Ѩၹ္ࠞႵϺᇹb‫ۉ‬ԬՏ౼‫ۉ‬ቆᆮ࡟Ұđؓ ҂ૼჰၹ֥‫ۉ‬նߑᆀđ္‫ޓ‬Ⴕࡎᆴb

‫ۉ‬ကߑᆀுն֥࡫љ ுᄣ໊֥ᇂᄝቐഈ‫ڴ‬ഈٚቐҧ৊‫܆‬ଽđԢਔႉ ‫ބظ‬ு༯Լᆀđᆞӈದᄝቐ৊ჸ༯൞Ԩ҂֞ுᄣ ֥bೂ‫ݔ‬ᄝဟ໣໊ᇂࠇҧ໣໊ᇂൈॖᄝቐഈ‫ڴ‬Ԩଃ ֞ுᄣшჸđࣼॖಪູ൞ுնđၹູுᄣᄝᄹն ̿ j̀ ПൈҌିᄝ৊ჸ༯Ԩࠣb ுն൞‫ۉ‬က֥၂ᇕุᆘđ֌ѩ҂൞෮Ⴕ֥‫ۉ‬က ߑᆀ‫ؿ߶׻‬ളுնbࠤྟ‫ۉ‬ကߑᆀᆺႵഒ҆‫ٳ‬ದ‫ؿ‬ ളுնđ౏‫ູ؟‬౞؇ᇖնđᇉֹೈbતྟ‫ۉ‬ကߑᆀ ுնཌྷؓࢠ‫࡮؟‬đᇉ္ֹࢠ႗b҆‫ߑٳ‬ᆀॖ‫ۋ‬तு ౵ฮ๥đࠇႵுԨ๥bࠤྟ‫ۉ‬ကᇍჟުđுᄣ߶ᇯ ࡶ߭෪ᇀᆞӈնཬđ֌તྟ‫ۉ‬ကߑᆀࣉྛྟுնӈ іൕ‫ۉ‬ကѨэࠃ‫׮‬đႵॖି‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄b‫ۉ‬႗߄ ߑᆀ֥ுն‫ޓ‬ॖି൞૊࣡ઝ࿢ശ֥ۚჸ‫ܣ‬đߑᆀႵ ॖି‫ؿ‬ള໇Ӌնԛ࿓b ૡ్ܴҳுᄣ֥նཬđؓ‫࠹ܙ‬Ѩ౦Ⴕᇗေၩ ၬbೂ‫ۉݔ‬ကߑᆀԨଃ֞ቐഈ‫ڴ‬Ⴕॶሑ໾đေࠣൈ ౨၄ളᆐᇍb

̀͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ଧུࠥѨ८ර‫ۉ‬က ±٤‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬Ѩ‫ۉྟ׽‬෥‫ݝ‬ğ٤‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ ಙႄఏ֥‫ۉ‬က୍࣍Ⴕഈശ౴൝đೂԮಙྟֆ‫ނ‬༥І ᄹ‫؟‬ᆡaऍ༥ІѨ‫׽‬aॏ೓అ ͏ ቆѨ‫׽‬đఃਢԵ іགྷ‫࡟ିۿۉބ‬ҰაѨ‫ۉྟ׽‬ကཌྷරbၹՎđ֒‫ۉ‬ ‫ିۿ‬ၳӈđ‫ۉط‬ကѨ‫׽‬ᆷѓनၼྟൈđႋᇿၩ࡟ҩ ഈඍѨ‫׽‬ᆷѓđႵᇹಒᆐb ±ಌ࿓ྟ‫ۉ‬ကğ‫ۉ‬ᄣࠤྟಌ࿓aಌသ֝ᇁ‫ۉ‬༥ Іэྟaߊඵ‫ିۿۉބ‬෥‫ݝ‬đࠧӫᆭູಌ࿓ྟ‫ۉ‬က ࠇಌသྟ‫ۉ‬ကbྏ৯කࢰaޫ་කࢰࠣ‫؟‬ᇕჰၹ֝ ᇁ֥ࠤྟ֮࿓࿢൞ЧѨ֥ᇶေჰၹb࿓ౢሇμઽࠣ ೄූຂ౟ઽ࿡෎‫ࠞط‬ཁᇷ֥ശۚđ౏ෛѨ౦‫ݺ‬ሇ‫ط‬ ࿡෎߫‫گ‬đ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᆷѓಆ҆ၼྟđࢹՎࠧॖაѨ ‫ۉྟ׽‬ကཌྷ࡫љb ±‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟğ‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ൞၂ᇕӈಙ೤ ุႅྟ၌Ԯ֥๞ս྆ᅰθྟࠥѨb๞ᄝุଽྐྵࠒđ ‫ۉ‬ᄣቋ༵൳৆đ൮༵ᆡሑູൊრ҂ᆒa‫ྏذ‬a୼ ๳aߛ᭩a‫ۉ‬ுᇖնၛࠣ‫ؿ‬ಣđᄪ௹ၞ༂ᆐູѨ‫׽‬ ྟ‫ۉ‬ကđພ௹Ⴛ༂ᆐູ‫ۉ‬႗߄b೏ିࠣൈ‫ؿ‬གྷ࿓ౢ ๞ᄹ‫؟‬đ࿓ࡽ๞ড֑Ϣࡨഒđ࢘ଇ๞೤෍ߌđࠧॖ ࠆ֤ᆐ؎b ±ࡊሑཆ‫ࣉेିۿ‬ğࡊेൈ‫ۉ‬෥‫֥ݝ‬ჰၹ‫ބ‬ᇁ Ѩࠏᇅ൞‫؟‬ٚ૫֥đॖିაࡊሑཆ෍ၳӈᄹ‫؟‬đ‫ٳ‬ ̀̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ࢳս྆ेࣉ‫ބ‬ሱദ૧ၦႵܱbႵུߑᆀၛ‫ۉ‬෥‫ބݝ‬ ߛ᭩ູ൮༵ᆡሑൈၞ༂ᆐb࡟ҩ ͕͡͠ a͡ ̀ a͡ ́ ൞࡫ љ‫ۉ‬က֥ᇗေ၇ऌb ±‫ྟذ‬ቆᆮ༥ІѨğ‫ྟذ‬ቆᆮ༥ІѨ൞ֆ‫ނ‬i ऍൠ༥І༢๤ᇏ֥ቆᆮ༥Іӯၳӈᄹള֥‫ࠥྟذ‬ Ѩđၛౝሐ୍ं‫؟‬đ୍࣍টႵᄹࡆ֥౴൝b֒ၛ‫ۉ‬ ᄣ࣏೎ູ๬ԛіགྷൈđॖіགྷູߛ᭩a‫ିۿۉ‬෥ ‫ݝ‬a‫ۉ‬նaۚಣ֩đၞ༂ᆐູ‫ۉ‬ကb ೏‫؟‬Ց‫ܠ໊҆؟‬ෝԬՏ‫ؿ‬གྷၳӈቆᆮ༥Іđؓ ᆐ؎Ⴕหၳࡎᆴb ±༢๤ྟ‫ޣ‬ϪলԲğ൞ӈ࡮֥ሱദ૧ၦྟࠥ Ѩđ৆ࠣಆദࢲֿቆᆮđӯགྷ‫؟‬ᄣఖ෥‫ݝ‬đॖіགྷ ູ‫ۉ‬ն‫ିۿۉބ‬෥‫ݝ‬đᄪ௹ၞ༂ᆐູ‫ۉ‬ကb೏ିᅳ ֞লԲ༥Іaॆ‫ุॆނ‬ဝྟႵᇹႿᆐ؎b ±‫ނࢲۉ‬ğ‫ނࢲۉ‬༢թᄝႿః෰ᄣఖ֥ࢲ‫ۆނ‬ ऩࣜ‫׮ۉ‬ઝa‫࣡ۉ‬ઝaਥϘ༢๤aఉ࣡ઝ‫ۋ‬ಙđࠇ ਣ࣍ᄣఖ֥ࢲ‫ނ‬Ѩᄱᆰࢤঔ೛ᇀ‫ۉ‬ᄣ‫ؿط‬Ѩb ࠤྟා৬ྟ‫ނࢲۉ‬ӈႵ‫ؿ‬ಣa‫ۉ‬նaߛ᭩a‫ۉ‬ ‫ିۿ‬ၳӈđӈ༂ᆐູࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကb ௴๙྘‫ߑނࢲۉ‬ᆀႵ‫ك‬৯aବҵa‫ ڴ‬ᅮa‫ۉ‬ նa‫ିۿۉ‬ၳӈ‫ط‬༂ᆐູતྟ‫ۉ‬ကb ๙‫ۉݖ‬ԬՏࠇ‫ڴ‬సࣤ౼‫ۉ‬ቆᆮቓѨ৘࡟Ұđࠧ ॖૼಒᆐ؎b

̀̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကߑᆀླေ߄ဒ֥ཛଢ ±࿓ౢሇμઽč ͎ ͙͡đ͎ ͠͡ Ďğ͎ ͙͡ č ͖͓͐ ͐ ෎ ੱ‫م‬Ď ᆞӈᆴູ ̾̽ j́̽ ֆ໊ ̼ ശĠ͎ ͠͡č ৵࿃࡟ҩ ശb ‫م‬Ď ᆞӈᆴູ ̾̽ j́̽ ֆ໊ ̼ ± ࿓ ౢ ሹ ։ ‫ ޣ‬෍ č ͡͏ Ͷ͙ Ď ࠣ ᆰ ࢤ ։ ‫ ޣ‬෍ č͑ ͏ Ͷ͙Ď ҩ‫ק‬ğᆞӈᆴğሹ։‫ޣ‬෍ ̀̾́̿ j̿̽̾̽͂ ັ ശđᆰࢤ։‫ޣ‬෍ ̾̾̈́̾ j̓̾́ͅ ັଉ‫̼ غ‬ ശb ଉ‫̼ غ‬ ±࿓ ౢ ሹ ֑ Ϣa Ϣ ֑ Ϣ ა ౯ ֑ Ϣ б ᆴ č ͎ ̼ ͔ Ďa֑Ϣ‫׈‬Ⴃğ࿓ౢሹ֑Ϣ ̓̽ j̽ͅ क़ ̼ ശđϢ֑ ശđ౯֑Ϣ ̿̽ j̀̽ क़ ̼ ശđϢ֑Ϣა Ϣ ̀͂ j͂̽ क़ ̼ ౯֑Ϣбᆴč͎ ̼ ͔ Ď̾̾͂‚ ̾ j̿̾͂‚ ̾b ± ୠ ࿓ ઽ ჰ ࠃ ‫ ׮‬؇č ͎͝͡ Ď ҩ ‫ק‬ğᆞ ӈ ᆴğ ̲̽ͅ j̲̾̾̽đ֒ ͉̲́̽ൈđႵ‫ۉ‬༥Іߊඵđყު ҂ਅb ‫ݸ‬ശ ±ࡊ෸֑ Ϣč ͎ ͓͝ Ďğᆞ ӈᆴğ̿͂ ବ क़ ̼ ၛ༯bᄝஆԢ஠෸ྟᇖਿaಬനުđ ͋͂̽̽ ବक़ ̼ ‫ݸ‬ശđ̀ ᇛၛഈđࠇ ̿̽̽ j͂̽̽ ବक़ ̼ ‫ݸ‬ശ ̓ jͅ ᇛđ ॖᆐ؎ູჰ‫ۉྟؿ‬δb ±ࡡ ྟ ਠ ූ ઽč ͎ ͙͝ Ďğᆞ ӈ ᆴč ͖͓͐ ͐ ᄠ ‫ק‬ ശđᇶေႨႿ࡫љ‫ۉ‬༥І‫ބ‬ቅ ‫م‬Ďğ̀̽ j̾́͂ ֆ໊ ̼ ೖྟߛ᭩đॖླྀᇹᆐ؎ჰ‫ބྟؿ‬ሇ၍ྟ‫ۉ‬δđ஑؎ ‫ۉ‬Ѩ֥ყު֩b ±๩ૼᇉූઽč͕ ͎ ĎaҪᬪ৵֑Ϣč͙͛ Ďa༸ ̀ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ົ֑Ϣ৵ࢤ෍č͓͛ Ďaü྘భࢋჰ‫ࢋ྘ ͖ͣ ބ‬ჰ֩đ ၛՎ஑؎‫ۉ‬༸ົ߄ӱ؇b ±Ѩ‫ॆ׽‬ჰࠣॆุ֥࡟ҩğ২ೂၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ o ਆؓ϶pa͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ֩b ®‫ۉ‬ကѨದဒ࿓ൈࡗ ၂Ϯটඪđࠤaતྟ‫ۉ‬ကѨದૄ ̿ ᇛဒ ̾ Ց ͎ ͙͡đߛ᭩Ѩದૄ‫ ̾ ۯ‬ᇛဒ ̾ Ց ͎ ͙͡đ͎ ͙͡ ᆞӈ ̀ Ցުđॖၛ‫ ̾ ۯ‬۱ᄅ࡟Ұ ̾ Ցđӻ࿃ᆞӈ϶୍ၛ ުđॖၛૄ‫ ̿ ۯ‬j̀ ۱ᄅ࡟Ұ ̾ Ցbః෰߄ဒཛଢ ॖ۴ऌѨ౦đႮ၄ളथ‫ྛࣉק‬đ၂ϮીႵൈࡗࡗ‫ۯ‬ ֥ܿੰbؓႿᇗ྘‫ۉ‬ကѨದđᄵေ۴ऌѨ౦ࠣൈࣉ ྛ߄ဒb ®௟ࡎ‫ླିۿۉ‬ေॉ੮֥໙ี ­‫ۉ‬ᄣԥСି৯‫ޓ‬նđऎႵ‫఼֥ޓ‬ᄜള‫ބ‬սӊ ି৯đၹՎ‫࡟ିۿۉ‬Ұᆞӈđ҂֩Ⴟ‫ۉ‬༥ІીႵ൳ ෥bّᆭđ֒‫࡟ିۿۉ‬Ұၳӈൈđсಖّ႘‫ۉ‬ᄣႵ ܼ֥ٗѨэb ­ ଢభߎીႵ၂ᇕൌဒିّ႘‫֥ିۿۉ‬ಆષđ ၹՎᄝଖུ‫ିۿۉ‬൳෥‫ݝ‬ൈđؓఃૹ‫֥ۋ‬ଖ۱‫ۿۉ‬ ି࡟Ұ༵іགྷԛၳӈđ‫ط‬ః෰‫ିۿۉ‬ൌဒॖିᆞ ӈđ෮ၛਢԵӈ๝ൈቔࠫཛ‫࡟ିۿۉ‬Ұb ­ଖུ‫ିۿۉ‬ൌဒѩ٤‫ۉ‬ᄣ෮หႵbೂሇμ ઽaೄූຂ౟ઽᄝྏᄣ‫ܠބ‬ᷘࠔѨэൈđၧॖ‫ؿ‬ള э߄b෮ၛᄝ஑؎‫ିۿۉ‬ൌဒࢲ‫ݔ‬ൈđေᇿၩஆԢ ‫ۉ‬ຓࠥѨࠇః෰ၹ෍b ̀͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ିّ႘‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬ӮᇻС‫֥ିۿ‬ཛଢ ّ႘‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬ӮᇻС‫֥ିۿ‬ཛଢЇওభϢ֑Ϣ č ͎͝ ĎaϢ֑Ϣč ͎ ͹ͯĎa։ࡡᴁઽč ͐ ͕ ͒ Ď ‫ބ‬ୠ࿓ ઽჰൈࡗč ͝͡ Ď ֩b෱ૌ൞๙‫࡟ݖ‬ҩ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ‫ۿ‬ ିটّ႘ఃᇻСି৯֥ӈܿ൫ဒbభϢ֑ϢaϢ֑ Ϣ༯ࢆิൕ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ֑Ϣᇉ֥ି৯ࡨ೐b֒ߑ۲ᇕ ‫ۉ‬ѨൈđѨ౦ᄀᇗđ࿓ౢ։ࡡᴁઽࠃྟᄀ֮bೂ‫ݔ‬ ։ࡡᴁઽࠃྟӻ࿃ࢆ֮౏໭߭ശࠖའđ‫ิ؟‬ൕყު ҂ਅb‫ۉ‬։ࠥѨൈ ͎ ͙͡ ‫ ͡ ͔ ͔ ބ‬नശۚđೂ‫ݔ‬๝ൈ ͐ ͕ ͒ ࢆ֮ᆀູ‫ۉ‬ᄣࠥߑđ‫ط‬ᆞӈᆀ‫ູ؟‬։֡ࠥѨb ਸ਼ຓđ͐ ͕ ͒ ᄹۚॖ࡮Ⴟࡊेaบ୕ѨaയѨሸ‫ކ‬ ᆘࠣᆫٛ‫ۉ‬b ୠ࿓ઽჰൈࡗč ͝͡ Ď ࿼Ӊࢣൕ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ۲ᇕ ୠ࿓ၹሰ֥ି৯ࢆ֮b

ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋᄝ‫ۉ‬ကᆐ؎ᇏ֥ၩၬ ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋčႻӫ‫؟‬ऊઽّႋđ͐͝ ͟ Ď ൞࣍ ୍টࡹ৫֥၂ᇕ‫ٳ‬ሰള໾࿐࠯ඌđିᄝุຓࣉྛѨ ‫ ࠎ׽‬ၹ ঔ ᄹđ ऎ Ⴕ ॹ ෎a ࡥ ьa ૹ ‫ ބ ۋ‬ห ၳ ֩ หׄb ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋč ͐͝ ͟ Ď ᄝ‫ۉ‬ကᆐ ؎ᇏ֥ ၩၬ

́̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ೂ༯ğ ±͐͝ ͟ ି࡟ԛమᄝ֥֮ඣ௜‫ۋ‬ಙğೂႨႿ࡟ ԛၙ‫ۉ‬і૫ॆჰč ͕ ͏ ΀͎ ʹĎ ၼྟ֥તྟၙ྘‫ۉ‬ကđ ֆཛၙ‫ۉ‬Ѩ‫ุॆྏނ׽‬č ॆ ͕ ͏ ͰĎ ဝྟ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ ‫ེ׽‬ջᆀ‫ۉ྘ၙބ‬ကߑᆀ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ č͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ĎbೂѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝߑᆀ࿓ᇏ֥୩؇၂ Ϯ‫֮ޓ׻‬đ֌ࣜ‫ݖ‬ਆ੽ঔᄹđࠧၛ၂ቆຓႄ໾ّႋ ֥Ӂ໾đᄜࣜ၂ቆଽႄ໾ّႋđॖ࡟ԛѤ‫ۉ‬Ѩ‫ނ׽‬ บ‫ූނ‬č͕ ͐ ͣ ̺͟ ͛ ͎ Ďbਸ਼ຓđ͐͝ ͟ ္ႨႿ࡟ҩࡊ ‫ۉ‬a‫ۉנ‬a໻‫ۉ‬Ѩ‫ނ֥׽‬บ‫ූނ‬đၛᆐ؎ࡊ྘a‫נ‬ ྘a໻྘‫ۉ‬ကb ±ႨႿ࡫‫ۉק‬က࿓ౢѓᆽ֥ၩၬğ͐͝ ͟ Ԣॖ ၛ࡟ԛ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ၼྟ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙຓđߎॖ࡟ԛ Ͳ ॆุčॆ ̺͕ ͏ ͲĎဝྟ֥֮ඣ௜‫گ‬ᇅ‫ק࡫ބ‬ֆ၂ၙ ‫ۉ‬Ѩ ‫ุ ॆ ྏ ނ ׽‬č ॆ ̺͕ ͏ ͰĎ Ⴎ ဝ ྟ ሇ ູ ၼ ྟđ ॆ ̺͕ ͏ ͲႮၼྟሇູဝྟൈđၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ๔ᆸb གྷࣜ ͐͝ ͟ ࡟ҩު‫ؿ‬གྷॆ ̺͕ ͏ Ͳ ဝྟᆀಯႵ֮ඣ௜ ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅbႻೂॆ ͕ ͏ Ͱ ൞Ї‫؟ݣ‬ဢॆุ֥ ಕุđࣜ ͐͝ ͟ ࡟ҩު‫ؿ‬གྷđֆ၂ॆ ͕ ͏ Ͳ ဝྟದಕ ᇏႵ ̲̾̽ j̲֥̀̀ದॖ࡟ԛ ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ đॖಪູ ൞ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ၼྟ֥તྟ໭ᆡሑၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀb ླေඪૼ֥൞đ͐͝ ͟ ѩ҂൅ಆ൅ૅb͐͝ ͟ Ҡ ቔࣚ༥đ‫ٮ‬Ⴈࢠۚđ҂ၒႨႿၙ‫ۉ‬Ѩ‫ބ׽‬Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ֥Ԛ҄ೱ࿊đ౏ ͐͝ ͟ ࣇ ି࡟ԛ ‫گ‬ᇅ ֥ၙ‫ ۉ‬Ѩ‫׽‬đ ‫ط‬҂ିսู࿓ౢѓᆽ໾ࣉྛੀྛѨ࿐‫ט‬Ұbਸ਼ຓđ ́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

͐͝ ͟ ္ॖିԛགྷࡌဝྟࠇࡌၼྟb

࡟Ұ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ؓҩ‫֥ିۿۉק‬ၩၬ ‫ۉ‬ᄝ։‫ޣ‬෍ս྆ᇏऎႵജ౼aࢲ‫ބކ‬ஆ྄‫ۿ‬ ିbఃᇏ಩‫ޅ‬၂ᇕࠇࠫᇕ‫ିۿ‬ᅰθđनॖႄఏߛ ᭩b࡟Ұ։‫ޣ‬෍ս྆౦ঃؓҩ‫ିۿۉק‬đႭః൞ߛ ᭩࡫љऎႵᇗေၩၬb։‫ޣ‬෍ҩ‫ק‬Їওሹ։‫ޣ‬෍‫ބ‬ ᆰࢤ։‫ޣ‬෍đሹ։‫ޣ‬෍‫ބ‬ᆰࢤ։‫ޣ‬෍‫ؽ‬ᆀᆭҵູࡗ ࢤ։‫ޣ‬෍b‫ۉ‬ᄣࠥѨൈ։‫ޣ‬෍୩؇ૼཁശۚđӈӈ ّ႘ࢠ࿸ᇗ֥‫ۉ‬༥І෥‫ݝ‬b։ᆬႾࠒྟߛ᭩ൈđႮ Ⴟᆰࢤ։‫ޣ‬෍҂ିႮ‫ۉ‬༥І‫ބ‬։ܵஆԛđၛᇁ࿓ౢ ᆰࢤ։‫ޣ‬෍ૼཁശۚđᄝሹ։‫ޣ‬෍ᇏ෮ᅝбᆴശۚ ཁᇷĠ‫ۉط‬༥Іྟߛ᭩ൈđႮႿ๝ൈႵ‫ۉ‬༥Іജ ౼aࢲ‫ކ‬aஆ྄ᅰθđၛᇁ࿓ౢᆰࢤ։‫ޣ‬෍ᄝሹ։ ‫ޣ‬෍бᆴശۚđ֌ശۚ҂ೂ։Ⴞࠒྟߛ᭩ૼཁb

࿸ᇗ‫ۉ‬Ѩൈູ൉હ࿓ౢϢ֑Ϣ߶ࢆ֮ Ϣ֑ϢࣇႮ‫ۉ‬ᄣᇅᄯbุଽϢ֑Ϣ ̲́̽ ᄝ࿓ ၁ᇏđఃჅ҆‫҃ٳٳ‬ᄝ۲ఖܲቆᆮଽ‫ބ‬ቆᆮ၁ᇏb ࿓ܵଽaຓϢ֑Ϣࣜӈࢌߐ‫ط‬ԩႿ‫׮‬෿௜‫ޙ‬ᇏbᆞ ӈದૄರႮ‫ۉ‬༥ІଽᇉຩᇅᄯϢ֑Ϣູ ̾̿̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđཌྷ֒Ⴟૄರ ̾̾ j̾́̾̈́ क़b‫ۉ‬෥‫ݝ‬

́̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ൈđϢ֑Ϣ֥‫ކ‬Ӯa༥Іଽᄎൻ‫ބ‬൤٢‫ؿ‬ളᅰθđ ႄఏ࿓ౢଽϢ֑Ϣࡨഒb‫ࢳٳି္ۉ‬Ϣ֑Ϣđ֌ᄝ ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ൈđ೏֑Ϣᇉജೆ‫ބ‬་൬ᆞӈđ୕‫ބ‬ః෰ஆ ྄໾ႻીႵೞാ֑Ϣᇉđᄵ࿓ౢϢ֑Ϣ֥ࢆ֮ࠫެ ಆູ‫ۉ‬༥І෥‫ݝ‬a‫ކ‬Ӯࡨഒ෮ᇁb ࠤྟ‫ߊۉ‬ඵൈđ‫ކۉ‬ӮϢ֑Ϣି৯ೞാࠇૼཁ ࢆ֮đ֌ၹϢ֑Ϣ϶ක௹ࢠӉđϢ֑Ϣ֥ࢆ֮ӈႿ ̾ ᇛުҌିཁൕԛটbࠤྟ౞྘‫ۉ‬ကߑᆀϢ֑Ϣࢆ ֮ࢠഒࠇӯᇏ؇ࡨഒb֌ᄝѨӱࢠӉ֥ᇗ྘‫ۉ‬ကೂ ࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကൈॖૼཁࢆ֮đ౏ࡨഒӱ؇აࠥѨ ࿸ᇗ؇ӈӯᆞб২đ‫ܣ‬ᄝ‫ۉ‬ကᄪ௹Ϣ֑Ϣ୩؇ॖቔ ູ‫ۉ‬က࿸ᇗӱ؇஑؎֥၇ऌbᄝࠤྟ‫ߊۉ‬ඵࠇ࿰ࠤ ྟᇗ྘‫ۉ‬ကൈđೂ‫ݔ‬Ѩ౦ໃ॥ᇅđ҂ࣇϢ֑Ϣࡨ ഒđ౏ෛሢѨ౦֥ࣉᅚႵࣉྛྟࢆ֥֮ౠཟb၂֊ ԛགྷՎᇕ౦ঃđૄູყު‫ذ‬ਜ֥ᆘᅸb Ϣ֑Ϣࡨഒ൞‫ۉ‬႗߄֥หᆘb֌ᄝսӊਅ‫֥ݺ‬ ‫ۉ‬႗߄ߑᆀđࠧ൐ၘԛགྷཁᇷ֥ۚ ȧ౯֑Ϣ࿓ᆡđ Ϣ֑Ϣ֥ࡨഒ္ສສඋႿ౞؇Ġ֒ࣉೆ‫ۉ‬႗߄ാս ӊ௹ൈđϢ֑Ϣࣼ߶ཁᇷࡨഒbߐओ߅ඪđ࿓ౢϢ ֑Ϣ໭ཁᇷ༯ࢆ֥‫ۉ‬႗߄ສສԩႿսӊ௹đႵૼཁ ࡨഒ֥ߑᆀđᄵӈູാսӊ௹đ౏࣍௹ყު҂ࡄb ֒‫ۉ‬႗߄ߑᆀϢ֑Ϣࡨഒ֞ ̀ क़̲ၛ༯ൈđն‫؟‬ඔ ߑᆀԛགྷࠇࡼေԛགྷ‫ڴ‬ඣđՎൈ೏۳Ⴭߑᆀ‫ކ‬৘֥ ଽ॓ᇍਏđϢ֑Ϣ߭ശđิൕߑᆀ؋௹ყުഉ‫ݺ‬Ġ ೂ҂ି߭ശđࠇࣉ၂҄ࡨᇀ ̿ क़̲ၛ༯ൈđᄵყު ́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྡྷགb

તྟ‫ۉ‬ကൈ౯֑Ϣ֥э߄ ౯֑Ϣॖ‫ ູٳ‬ȥ̾ aȥ̿ aȦ‫ ބ‬ȧඹᇕb ᄝ‫ۉ‬ᄣကᆡѨэൈđ ȥ̾ ౯֑Ϣᄹࡆđ‫ ط‬ȥ̾ ᄹ ࡆิൕѨ౦ࢠ౞đࡨഒӈѓᆽѨ౦ᇗᱦbၹՎđҩ ‫ ק‬ȥ̾ ౯֑Ϣؓ஑؎‫ۉ‬ကߑᆀ֥౞ᇗ‫ބ‬ყުႵҕॉ ࡎᆴbՎຓđᄝ‫ۉ‬δൈ ȥ̾ ౯֑Ϣ߶ཁᇷഈശb ȥ̿ ౯֑ Ϣ ္ ॖ ၛ ّ ႘ ‫ ۉ‬က Ѩ э ֥ ࿸ ᇗ ӱ ؇b ᄝѨ‫ۉྟ׽‬ကԚ௹čఏѨު ̾ ᇛၛଽĎđ‫؟‬ඔЌӻ ᆞӈᆴđၛުᇯࡶᄹࡆbႵದಪູᄝᇗ྘‫ۉ‬ကൈđ ೂ ȥ̿ ౯֑Ϣࡨഒᇀ ̽̾́ क़̲ၛ༯đิൕߑᆀࡼေ ࠇၘࣜԛགྷ‫ྟۉ‬ଷѨb‫ۉ‬δൈđȥ̿ ౯֑Ϣສສᄹ ࡆbȥ̿ ‫ݣ‬ᆫ֑Ϣđ։ᆬႾࠒൈđหљ൞તྟѨ২đ ࿓ᆫᄹࡆൈđȥ̿ ౯֑Ϣശۚbാսӊ௹‫ۉ‬႗߄ൈđ ȥ̿ ౯֑Ϣ‫֮ࢆ϶؟‬b Ȧ౯֑Ϣᄝ։ᆬႾࠒྟ‫ۉ‬Ѩэൈđ‫϶؟‬ᄹࡆb ᄝ‫ۉ‬༥І࿸ᇗ෥‫ݝ‬ൈđႮႿ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬ӮࡨഒđȦ౯֑ Ϣࢆ֮đ۱љॖࢆ֞ ̲̓ၛ༯b ȧ౯֑Ϣࠫެᄝ෮Ⴕ‫ۉ‬։ࠥѨൈ‫׻‬ᄹۚbѨ‫׽‬ ྟ‫ۉ‬ကൈ ȧ౯֑Ϣᇏ؇ᄹۚđ၂Ϯᄝ ̿ j̀ ۱ᄅଽ ॖຬ߫‫گ‬Ġೂ‫ ݔ‬ȧ౯֑Ϣӻ࿃ᄹۚ‫ط‬໭ః෰ჰၹ ॖࢳ൤ൈđສສၩ໅ሢѨ౦ሇ݂҂ਅđၘሇູતྟ ‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄bᇗ྘‫ۉ‬ကൈ ȧ౯֑Ϣॖૼཁശۚđ ́́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

മᇀॖղ֞ ̿̾͂ j̀ क़̲bೂ‫ ݔ‬ȧ౯֑Ϣᄹᇀᆞӈ ֥ ̿ Пၛഈđϴሇμઽᄝᆞӈ ͂ Пၛഈđ౏ӻ࿃ ̾̽ ᇛ໭‫ڿ‬೿ᆀđॖड़‫ູק‬࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကđೂ҂ ᇍਏđყުྡྷགbતྟ‫ۉ‬ကൈđȧ౯֑Ϣ֥௜नᆴ ෛѨ྘‫ط‬ၳb‫ۉ‬႗߄ ȧ౯֑Ϣ௴ђᄹۚđႭఃᄝ ພ௹ࠇࣉྛྟാսӊ௹‫ۉ‬႗߄đ ȧ౯֑Ϣॖࠞ؇ ᄹۚb

࡟ҩ࿓ౢϢ֑ϢࠣϢ̼ ౯бᆴ֥ਢԵၩၬ ‫ۉ‬ᄣᄝ֑Ϣᇉս྆‫ݖ‬ӱᇏఏᇗေቔႨđ࿓ࡽଽ ᇶေ֥֑Ϣᇉࠫެಆ҆Ⴎ‫ۉ‬ᄣᇅᄯb‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ֥֑ ϢᇉᇶေູϢ֑Ϣđն҆‫ٳ‬౯֑Ϣ္Ⴎ‫ۉ‬ᄣӁളb ࿓ౢ֑Ϣҩ‫ק‬ᇶေЇওሹ֑ϢaϢ֑Ϣa౯֑Ϣ‫ބ‬ Ϣ̼ ౯бᆴbఃᆞӈᆴູğሹ֑Ϣ ̓̽ j̽ͅ क़ ̼ ശa Ϣ֑Ϣ ̀͂ j͂̽ क़ ̼ ശa౯֑Ϣ ̿͂ j́̽ क़ ̼ ശaϢ ̼ ౯бᆴູ ̾̾͂‚ ̿̾͂bϢ֑ϢࡨഒđϢ ̼ ౯бᆴࢆ֮đ മᇀ֚ᇂđ൞‫ۉ‬႗߄֥หᆘb֌ᄝսӊਅ‫ۉ֥ݺ‬႗ ߄ߑᆀđࠧ൐ၘԛགྷཁᇷᄹۚč ౯֑Ϣ࿓ᆡĎđϢ ֑Ϣ֥ࡨഒ္ສສඋ౞؇đ‫ۉ֒ط‬႗߄ߑᆀၘඋാ սӊ௹ൈđϢ֑Ϣࠧཁᇷࡨഒbҩ‫ק‬࿓ౢሹ֑Ϣࠣ Ϣ֑Ϣ୩؇đॖቔູ஑؎તྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀყު֥ਅ‫ݺ‬ ᆷѓb‫ۉ‬႗߄Ѩದೂሹ֑Ϣ֮Ⴟ ̓̽ क़ ̼ ശđϢ֑Ϣ ֮Ⴟ ̀̽ क़ ̼ ശđิൕყުఴࡄb

́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫໌ޅ‬ሇμઽ ദุଽჿႵ ̿̿ ᇕμࠎූॖၛࣉྛሇμّႋđ ۲ᇕμࠎූሇμّႋൈđ‫ླ׻‬ေห൹֥ሇμઽbၹ Վđദุଽ֥ሇμઽ҂ᆸ၂ᇕbଢభਢԵᆐ؎ᇏӈ Ⴈ֥Ⴕ‫ܡ‬Ѥሇμઽࠣ‫ܡ‬Ҥሇμઽ֩b࡟Ұሇμઽ֥ ٚ‫ م‬Ⴕ ‫ ܻ ܻ ٳ‬؇ ‫م‬aᆼ ഈ Ҫ ༅ ‫ ׈ ܻ ࠣ م‬б ೤ ‫م‬ ೘ᇕb ®ุଽႵሇμઽ֥ቆᆮ ุଽႭၛ‫ܠ‬ᷘࠔa‫ۉ‬aྏaଷaയa၏aு֩ ሇμઽࠃ৯ቋ఼bՎຓđተນa٫aཨ߄֡a‫ޣ‬༥ Іa࿓ཬϰa࿓ౢ֩đ္‫ݣ‬Ⴕ҂๝ࠃ৯֥ሇμઽb ҂๝֥ቆᆮ෮‫֥ݣ‬۲ᇕሇμઽ֥‫္ܪ؟‬҂၂ᇁđб ೂ‫ ܡ‬Ѥ ሇ μ ઽ ο ః ‫ ݣ‬ਈ ‫ູ ܪ ؟‬ğ‫ۉ‬aയaྏ ࠔa ଷĠ‫ܡط‬ҤሇμઽᆭՑ྽ູğྏࠔaଷa‫ۉ‬aയb ֒‫ݣ‬Ⴕሇμઽ֥ቆᆮ༥І‫ؿ‬ള௥ߊࠇ෥‫ݝ‬ൈđཌྷႋ ֥ሇμઽᄵॖࣉೆ࿓ੀႄఏ࿓ౢଽઽࠃ৯֥ᄹۚđ ॖၛቔູ஑؎ଖ၂ఖܲࠥѨ֥ᆷѓb

ሇμઽᄹ֥ۚࠥѨ ࣼ‫ܡ‬Ѥሇμઽ‫ંط‬đཁᇷᄹۚᆀႵࠤྟԮಙྟ ‫ۉ‬ကa࿓ౢྟ‫ۉ‬ကĠᇏ؇ᄹۚᆀႵતྟ‫ۉ‬ကࠃ‫׮‬

́̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

௹a‫ۉ‬႗߄սӊ௹aቅೖྟߛ᭩a૛થྟ‫ۉ‬δaࠤ ྟ‫ുڄ‬ಣaྏࠔ‫ۼ‬ඵĠ౞؇ശۚᆀႵ੯Ѥᕠ‫ۉ‬ကa έ૜Ϙ‫ۉ‬୨ᇖaພ௹࿓་ԋѨࠣำ࠴ᇍਏᇏ‫׽‬aࠤ ྟ၏ཆကa։ଵကa‫ྏྟ׮ࠃുڄ‬ᄣѨa‫ྏྟുڄ‬ ࠔကaᇏ‫ྨྟ׽‬क़aੀ‫ۋ‬aభਙཆ٧նaႏအྟ‫ۉ‬ Ѩa‫؟‬ଵ‫ۉ‬a٫ࢲ‫ނ‬aႾ࿓‫ۉ‬aຩሑ༥Іᄹ‫؟‬ᆡa ଷԛ࿓֩b

ሇμઽᄝ‫ۉ‬က‫ݖ‬ӱᇏ֥ܿੰ ࠤྟ‫ۉ‬ကᄝᆡሑԛགྷభࠧॖିႵ‫ܡ‬Ѥઽᄹۚđ ֌࣮ࣨ൞ᄝᆡሑԛགྷభ‫؟‬ഒ฿đഉ໭ಒ్ሧਘb۱ љѨ২Фܴҳ֞ᄝᆡሑԛགྷభ ̾̽ ฿a̿̈́ ฿a̓͂ ฿ ࠧႵ‫ܡ‬Ѥઽᄹۚbࠤྟ‫ۉ‬ကԛགྷᆡሑުđ๙ӈᄝ ̀ ᇛଽശᇀۚ‫ڂ‬đ́ j̓ ᇛ༯ࢆđ̈́ ᇛުࣉೆᆞӈٓ ຶđၧႵ҆‫ٳ‬Ѩ২ᄝ ̿ ۱ᄅ߫‫گ‬ᆞӈᆀb၂Ϯඪ টđ‫ܡ‬Ѥઽ֥߫‫੻گ‬ӾႿਢԵᆡሑ֥߫‫گ‬b໭ߛ᭩ ྘‫ۉ‬က‫ܡ‬Ѥઽဝྟᆀđ၂Ϯඪটбߛ᭩྘ᆀ֮đႮ Ⴟ۲ࡅБ֥ۡѨӱࠇѨ௹҂๝đఃဝྟੱູ̲̿͂ j ̲̓̓̾̈́҂֩bಇჟᆭѨ২ၧ‫؟‬ᄝ ́ j͂ ᇛଽ༯ࢆᇀ ᆞӈđഒඔѨ২Ⴟ ̾ ୍ުಯӻ࿃ᄹۚbતྟ‫ۉ‬က‫ܡ‬ Ѥઽശۚᆀჿᅝ ̲͂͆̾́bᆡሑૼཁൈ‫ܡ‬Ѥઽࢠۚđ ّᆭđᆡሑཨ๼ൈ‫ܡ‬Ѥઽၧࢠ֮b

́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ೂ‫ޅ‬ᆞಒಪ്ሇμઽ ሇμઽඣ௜֥֮ۚ҂ିປಆսі‫ݺ֥ିۿۉ‬ ߊđ۷ಒ్ֹඪሇμઽඣ௜ა‫ିۿۉ‬ሑ෿҂Ӯ௜ྛ ܱ༢b၂ϮඪႵᆃહࠫᇕ౦ঃğ ±ሇμઽඣ௜ᆞӈđ‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬ӻ࿃թᄝğ࡮Ⴟ ଖུ‫ۉ‬ကѨದđбೂ෮໌તྟၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջ ᆀđᆃུದၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᆷѓ၂ᆰဝྟđ֌ሇμઽ ՖটીႵശۚ‫ݖ‬đॖ൞ೂ‫ؓݔ‬ᆃဢ֥Ѩದቓ‫ۉ‬ᄣࠃ ቆᆮ࡟Ұಏି‫ؿ‬གྷ‫ۉ‬ᄣ֥ကᆡّႋ‫ޓ‬࿸ᇗđႵ֥ၘ ࣜ‫ؿ‬ളਔ༸ົ߄đമᇀ‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δĠߎႵ҂ഒࠤ ྟ‫ބ‬તྟѤ྘‫ۉ‬ကѨದ္Ⴕোර౦ঃb ±ሇμઽඣ௜‫ۚޓ‬đ֌҂‫ݖ‬൞၂ൈྟ֥‫ۉ‬෥ ‫ݝ‬đ҂߶۳‫ିۿۉ‬ᄯӮ‫ޓ‬ն႕ཙđު‫္ݔ‬҂‫ޓ‬࿸ ᇗđбೂ‫ڛ‬Ⴈଖᇕؓ‫ۉ‬ᄣ‫ူ఼֥ࢠྟ׽‬໾bਸ਼ຓđ ն‫؟‬ඔࠤྟࡊ྘‫ۉ‬ကѨದᄝ‫ؿ‬Ѩ௹ሇμઽඣ௜‫ޓ‬ ۚđࣜ‫ݖ‬؋௹ྨ༏‫ބ‬ᇍਏު‫گ߫ॹޓ‬ᆞӈĠ၂Ցྟ նਈ‫߶္ࣵݿ‬Ⴕোරགྷའb ±ߛ᭩‫ޓ‬ധđሇμઽ҂ۚđമᇀᆞӈđႵ೘ᇕ ౦ঃğ၂൞։֡ቅೖđ։ᆬஆ྄҂ӎđቓ‫ିۿۉ‬൫ ဒ࡟Ұൈ‫ؿ‬གྷ࿓၁։‫ޣ‬෍‫ۚޓ‬đ‫ط‬ሇμઽ҂ۚࠇ౞ ؇ശۚđॖ࡮Ⴟ։ܵࢲെa։֡‫ބ‬၏๨ᇛຶ֥ᇖਿ ߑᆀĠ‫ؽ‬൞ᇗ྘‫ۉ‬ကbᆃ൞၂ᇕ‫ޓ‬࿸ᇗ֥‫ۉ‬ѨđѨ ඵੱ‫ۚޓ‬bߑѨ֥ᄪ௹đሇμઽႵ҂๝ӱ؇֥ശ ́ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ۚđ։‫ޣ‬෍ᄝࢠ֥ۚඣ௜ഈđ֌ෛሢѨ౦֥ࣉᅚđ ։‫ޣ‬෍ᄀটᄀۚđሇμઽّ‫ط‬༯ࢆđࠣᇀᆞӈđ၄ ࿐ഈӫᆭູo ։ઽ‫ٳ‬৖pđᆃ൞Ѩ౦࿸ᇗ֥ྐ‫ݼ‬Ġ ೘൞Ⴞ։྘‫ۉ‬ကbॖႮ‫؟‬ᇕჰၹႄఏđၛ‫ۉ‬ଽཬ։ ܵ෥‫ູݝ‬ᇶđ֝ᇁ։ᆬ‫ٳ‬૟ၳӈđбೂ۲ᇕഒඔࠤ ྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကaူ໾ྟ‫ۉ‬ကaಬന֩b ±ଖུ‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δѨದđ࣐֤ܵਔພ௹‫ۉ‬ Ѩđ֌ሇμઽಏ൞ᆞӈ֥ğ҂ഒದၹູႵਔնਈ‫ڴ‬ ඣaཨ߄֡ԛ࿓đࠇᆀุ࡟ൈ‫ؿ‬གྷః෰ၳӈҌ֤ᆩ ჰ‫ࠥؿ‬Ѩb ±ሇμઽӉ௹ၳӈđ֌ඣ௜҂ۚğᆃ‫࡮؟‬Ⴟત ྟ‫ۉ‬ကѨದđЇওતྟၙ྘‫ބ‬Ѥ྘‫ۉ‬ကaሱദ૧ၦ ྟ‫ۉ‬ကaӉ௹նਈႂࣵު֥ࣵࣚྟ‫ۉ‬က֩bཞᆃᇕ ሇμઽඣ௜҂൞‫ۚޓ‬đն‫؟‬ᄝ ̾̽̽ j̿̽̽ ֆ໊ᆭࡗđ ࠇᆀཬႿ ̾̽̽ ֆ໊֥તྟ‫ۉ‬ကѨದቋླေᇗ൪đၹ ູᆃোѨದ֥ದඔቋᇙđѨ౦ӻ࿃‫ؿ‬ᅚđყު္ቋ ҵđቋᇔေ‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄ࠇ‫ۉ‬δbၒࠣᄪҐ౼ఞ֒ ֥ᇍਏđႭః൞Ѩ‫ۉྟ׽‬ကѨದ֥ॆѨ‫׽‬ᇍਏb ±ᆫٛ‫ۉ‬ğіགྷູሇμઽ౞؇ശۚđ၂Ϯ҂ӑ ‫ ̽̽̾ ݖ‬ֆ໊đᆃᇕದ၂Ϯุᇗӑѓđࠇ࿸ᇗӑѓb

‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሇμઽӉൈࡗ҂ࢆ֥ჰၹ ҆‫ۉٳ‬ကѨದđႭః൞તྟ‫ۉ‬ကѨದ֥࿓ౢ

́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

͎ ͙͡ Ӊ௹҂ࢆࠇّ‫گ‬ശۚđമᇀࣜ޹‫ࢆۉ‬ઽ֩ᇍਏ ಯ໭ૼཁི‫ݔ‬đఃჰၹնᇁೂ༯ğ ± ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ӻ࿃‫گ‬ᇅࠣࠏุ૧ၦ‫ט‬॥‫ିۿ‬ാ ӈđ൐Ѩ౦ӻ࿃ࠃ‫ؿࠇ׮‬ᅚb ±‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬චᇗࠇ‫؟‬ᇗ‫ۋ‬ಙb ±ႮႿѨުࠃ‫׮‬෾ഒđ‫ࣉ؟ݖ‬ൊบaᆫٛ‫ބ‬ሩ Ҁ௖đ֝ᇁ‫ؿ‬஗đ‫ۉ‬ᄣᆫ࣏ٛ೎đႄఏᆫٛ‫ۉ‬b ±࠻ສႵࢠӉൈࡗ֥ႂࣵൎđࠇ߫‫گ‬௹ࣜӈႂ ࣵđᄯӮ‫ۉ‬ᄣၙԿᇏ‫׽‬b ±Ӊ௹‫ݖ‬ਈࠇ‫؟ݖ‬௖ᇕֹ‫ڛ‬Ⴈ‫ۉ‬ကူ໾đႵൈ ္߶ࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬քđᄯӮ‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬b ±‫ۉ‬ကѨದѩ‫ؿ‬ਔ‫ۉ‬ຓ༢๤ࠥѨb ±‫ۉ‬ကުႮႿ҂ఞֹ֒൐Ⴈିႄఏ‫ۉ‬෥‫֥ݝ‬ଖ ུॆള෍aᆓ࣡࠴a๼ಣ࠴֩b ±ѩթ‫ۉ‬ଽࠇ։ଵࢲെa༵฿ྟ‫ۉ‬ଽ։ܵঔᅦ ᆡ֩b ±ᄝ‫ۉ‬က߫‫گ‬௹҂ᇿၩྨ༏đࠇӉ௹ಌഒඤ૤ ֩đॖି္൞‫ۉ‬ကѨದ ͎ ͙͡ Ӊ௹҂ࢆ֥ჰၹb

࿓ౢ ȧ‫ܡ‬μ᳿ሇᥴઽč͔ ͔ ͡Ďശ֥ۚၩၬ ͔ ͔ ͡ թᄝႿയa၏a‫ۉ‬aுaӋaଷa٫a‫ܠ‬ ᷘࠔ‫֩ࠔྏބ‬ቆᆮᇏđᄝ‫ۉ‬ଽᇶေթᄝႿ‫ۉ‬༥Іࡽ ‫ۉބ‬ଽ։ܵഈ௃ᇏb͔ ͔ ͡ ؓ۲ᇕ‫ۉ‬։ࠥѨनႵ၂ ‫֥ק‬ਢԵࡎᆴbᄝն‫؟‬ඔ‫ۉ‬։ࠥѨᇏđఃࠃ৯नശ ͂̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ۚđ֌ᄝ҂๝֥‫ۉ‬։ࠥѨᇏđఃശ֥ۚӱ؇აః෰ ࿓ౢઽࠃྟ֥ཌྷؓб২҂࣐ཌྷ๝ğ ±ჰ‫ࠇྟؿ‬ሇ၍ྟ‫ۉ‬δѨದᇏđ‫ھ‬ઽ‫؟‬ඔӯᇏ ؇ࠇۚ؇ᄹࡆđॖնႿᆞӈ֥ࠫПമᇀࠫ൅Пđ‫ط‬ ః෰༢๤ᇖਿ‫؟‬උᆞӈb֌‫ۉ‬δ ͔ ͔ ͡ ֥ҩ‫ݔࢲק‬ აః෰‫ۉ‬։ࠥѨđႭఃაߛ᭩Ѩ২ᇗ‫ן‬മ‫؟‬đ‫ܣ‬ֆ ཛҩ‫ۉؓ ͡ ͔ ͔ ק‬δѩ໭ᆐ؎ࡎᆴđ֌೏๝ൈҩ‫ק‬ ࡊ෸֑Ϣa͎ ͙͝ ‫͡ ͔ ͔ ބ‬đᄵᆐ؎ࡎᆴࢠնč ࡊ෸ ֑Ϣၼ ྟđ‫͙͝ ͎ ط‬a ͔ ͔ ͡ ഈ ശđႭ ః ᄝ ໭ ߛ ᭩a ሇμઽᆞӈࠇࣇ౞؇ശۚᆀđႋۚ؇ࣞ฻‫ۉ‬δॖ ିĎb ± ‫ ۉ‬ଽ ࠇ ‫ ۉ‬ຓ ։ ܵ ‫ ۼ‬ቅ ൈđ͔ ͔ ͡ ஆ ྄ ൳ ቅđ ෛ։ᆬّੀೆ࿓đᇁ൐࿓ౢ ͔ ͔ ͡ ഈശb ±ࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬ကൈđߊඵ౵ਣ֥࣍‫ۉ‬༥І༶ ઽ‫ކ‬Ӯेࣉđႄఏ࿓ౢ ͔ ͔ ͡ ശۚb ±તྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကൈ ͔ ͔ ͡ ӈӈۚႿᆞӈ ̾ j̿ ПđೂӉ௹ശۚđॖିႵ‫ߊۉ‬ඵౠཟb ±‫ۉ‬႗߄ൈ࿓ౢ ͔ ͔ ͡ ֥‫ڿ‬э౼थႿ‫ۉ‬ଽѨэ Ⴕ໭ࠃ‫ࠣ׮‬ఃѨၹbᄝ٤ࠃ‫׮‬௹‫؟‬උᆞӈđ೏ϴႵ ကᆡ‫ྟྛࣉބ‬༸ົ߄ᄵສສഈശbჰ‫ྟؿ࠿ࠇྟؿ‬ ։ᆬྟ‫ۉ‬႗߄ᄵສສᄪ௹Ⴕ ͔ ͔ ͡ ശۚb ±ᆫٛ‫ۉ‬Ѩದ ͔ ͔ ͡ ္ӈശۚđ֌၂Ϯႏအྟ ᆫٛ‫ۉ‬ൈ࿓ౢ ͔ ͔ ͡ ࠃྟ‫؟‬ඔ҂ӑ‫ݖ‬ᆞӈᆴᆭ ̿ Пb ±ࣵࣚྟ‫ۉ‬က‫ۉྟࣚࣵބ‬႗߄ߑᆀ ͔ ͔ ͡ ࠫެ ‫׻‬ഈശđӮູࣵࣚྟ‫ۉ‬Ѩ֥ᇗေหᆘb ͂̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હေҩ‫ק‬ ೄූຂ౟ઽč͙͑ ͕ Ď ೄූຂ౟ઽ൞บ࢞ࢳ‫ݖ‬ӱᇏ၂ᇕᇗေ֥ઽđ಩ ‫ޅ‬ჰၹႄఏ֥‫ۉ‬༥І෥ഄनॖၹ ͙͑ ͕ ၤԛđႄఏ ࿓ౢ ͙͑ ͕ ࠃ৯ᄹࡆb ࠤྟ‫ۉ‬ကࠇતྟ‫ۉ‬ကࠃ‫׮‬௹ ͙͑ ͕ ӈཁᇷࠇᇏ ؇ᄹࡆđఃਢԵၩၬնᇁა ͔ ͝͡a͔ ͜ ͡ ၂ᇁđ֌ Ⴕದಪ ູ ͙͑ ͕ ّ ႘ ‫ ۉ‬༥ І ෥ ‫ ֥ ݝ‬ਲ ૹ ؇ ੻ ࿠ Ⴟ ͔ ͝͡bᇀ‫ۉ‬က߫‫گ‬௹đ͙͑ ͕ ູቋᄪ߫‫֥گ‬ઽbೂ‫ݔ‬ ᄝࠥѨֻ֥ ̿ ᇛުđѨದໃࣉྛุ৯ࠃ‫͕ ͙͑ ط׮‬ ࣉྛྟശۚࠇّ‫گ‬ѯ‫׮‬đӈิൕႵଖᇕѩ‫ؿ‬ᆡթ ᄝđ‫گّܣ‬ҩ‫ ͕ ͙͑ ק‬ႵᇹႿܴҳѨ౦b ᇖਿቆᆮᇏบ࢞ࢳ෎؇ૼཁۚႿᆞӈቆᆮđ‫ܣ‬ ‫ۉ‬δൈ࿓ౢ ͙͑ ͕ ࠃ৯ૼཁശۚbᄝ‫ۉ‬႗߄ߑᆀđ ೂᄝѨӱᇏ‫ؿ‬གྷ ͙͑ ͕ ᄹࡆđႋၐࠣѩ‫ۉؿ‬δb ࿓ౢ ͙͑ ͕ ҩ ‫ ۉ ؓ ק‬Ѩ ಌ ‫ ك‬ห ၳ ྟđ ֒ ‫ ڶ‬Ⴕ ͙͑ ͕ ֥ ྏ ࠔa യa ࿓ ༥ І ‫ ބ‬Ӌ ֩ ቆ ᆮ ෥ ഄ ൈ đ ͙͑ ͕ ္߶ശۚđೂ࡮Ⴟྏࠔ‫ۼ‬ඵa٫‫ۼ‬ඵaࣉྛ ྟࠔႏအ҂ਅaࠔကaಷ࿓ྟ௕࿓a‫ྟذ‬௕࿓aϢ ࿓Ѩa‫ۉ‬ၛຓ‫ྟذ‬ᇖਿ֩b

͂̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬Ѩߑᆀູ൉હေҩ‫ק‬࿓ ౢ։ࡡᴁઽč͕͐ ͒ Ď ‫ۉ‬Ѩൈ࿓ౢ։ࡡᴁઽࠃ৯ࢆ֮ᇶေႮႿ‫ۉ‬༥І ෥‫ުݝ‬Վઽ‫ކ‬Ӯࡨഒđၛᇁ࿓ౢᇏ‫ھ‬ઽ֥ࠃ৯ࡨ ഒđ‫ܣ‬ҩ‫ק‬࿓ౢ։ࡡᴁઽ֥ࠃ৯ॖّ႘‫ۉ‬༥І‫ۿ‬ ିđ֌ਢԵഈᇶေႨႿ‫ۉ࠹ܙ‬ᄣ֥ԥС‫ۉބିۿ‬Ѩ ֥ყުb ±ࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬က ͐ ͕ ͒ ࢆ֮აѨ౦࿸ᇗྟႵ ܱđაߛ᭩ӱ؇҂၂‫ק‬௜ྛb౞྘Ѩ২ઽࠃ৯ᆞ ӈđᇏaᇗ྘Ѩ২၂ϮᄝѨު ̾ ᇛઽࠃ৯༯ࢆđᇀ ࠞ௹ղቋ֮ᆴđಖުࡶࡶ߭ശb೏ࠃ৯ӻ࿃ࢆ֮đ ิൕყު҂ਅb ±તྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကൈ࿓ౢ ͐ ͕ ͒ ֥э߄նᇁა ࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬ကཌྷරb‫ۉط‬႗߄ാսӊ௹ ͐ ͕ ͒ ࠃ ৯ӈૼཁ༯ࢆđᄝ‫߽ྟۉ‬૙ൈቋູཁᇷbఃࢆ֮ӱ ؇ა࿓ౢϢ֑Ϣնᇁ௜ྛđ౏‫؟‬ӯӻࣲྟࢆ֮b ±ჰ‫ۉྟؿ‬δൈ ͐ ͕ ͒ ࠃ৯౼थႿჰট‫ۉ‬ᄣ౦ ঃ‫ބ‬ϴෛ෥‫ݝ‬ӱ؇bೂϴႵ‫ۉ‬႗߄‫ބ‬ჰႵતྟࠃ‫׮‬ ྟ‫ۉ‬ကđઽࠃ৯ӈࢆ֮b

͂̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬։ࠥߑൈູ൉હေҩ‫ק‬ ࿓ౢਠූઽč͎ ͘ ͝Ď ͎ ͘ ͝ ‫ބ‬։‫ޣ‬෍၂ဢđૄರࣜ‫ۉ‬ᄣՖ։ᆬᇏஆ ԛđ։ܵ‫ ۼ‬ቅൈđஆ྄ ໇aӋ ͎ ͘ ͝ ֥๙ ਫ਼ ᅰ θđ ၹՎᇌ਽Ⴟ࿓ᇏđႄఏ࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ശۚb‫ۉ‬൞Ӂള ͎ ͘ ͝ ֥ᇶေఖܲđᄝ։ܵ‫ۼ‬ቅa‫ۉ‬༥І෥‫ݝ‬a‫ۉ‬ ༥І‫ބ‬։ܵഈ௃ᄜള‫ބ‬δэ֩౦ঃ༯đ‫ۉ‬༥Іᄥ൳ Տࠗč ೂ ։ ᆬaက ᆡa δ ቆ ᆮ ֩ Ď ‫ ݖ ط‬؇ Ӂ ള ͎ ͘ ͝đࣜਥϘ֡‫ۉބ‬ᮠّੀೆ࿓၁bᄝ։ܵ‫ۼ‬ቅ౦ ঃ༯đ‫ۉ‬ჷྟ ͎ ͘ ͝ Ֆ։ᆬஆ྄൳ቅđ۷ࡆᇗਔᆃ ᇕّੀbᄝਢԵഈ࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ҩ‫ק‬ᇶေႨႿğ ±࡫љ‫ۉ‬༥Іྟ‫ބ‬ቅೖྟߛ᭩ğ၂Ϯಪູđቅ ೖྟߛ᭩ൈ࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ‫ޓ‬ᄪശۚđॖ༵Ⴟߛ᭩֥ԛ གྷĠ၂Ϯ‫ط‬࿽đ࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ӻ࿃֮ᆴൈቅೖྟߛ᭩ ॖି‫ཬޓ‬đശ֥ۚѨ২҂၂‫ק‬ປಆ൞ቅೖྟߛ᭩ č͎ ͘ ͝ ა։‫ޣ‬෍ਆᆀ҂၂‫ק‬௜ྛĎb ±϶ඔჰ‫ۉྟؿ‬δѨ২࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ശۚđሇ၍ ྟ‫ۉ‬δൈ ͎ ͘ ͝ ശ֥ۚဝྟੱղ ̲͆̽ၛഈbଖུ࣏ ೎ྟ‫ۉ‬Ѩэđೂࢲ‫ނ‬aࢲࢫѨaಽ࿨ᇖൈ္ӈӈ ͎ ͘ ͝ ᄪ௹ശۚđႋࣞ฻Ⴕ‫ۉ‬ଽ࣏೎ྟࠇᅝ໊ྟѨ эđႭః൞‫ۉ‬δॖିb ±ᄝ࿸ᇗ‫ط‬૛થ֥‫ۉ‬෥‫ݝ‬ᆀđ࿓ౢ ͎ ͘ ͝ ࠃྟ ͂́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ّ‫ط‬༯ࢆbၹՎᄝ‫ۉ‬Ѩߑᆀᇏđೂ‫ݔ‬࿓ౢ։‫ޣ‬෍ᇯ ࡶശۚđ‫ ͝ ͘ ͎ ط‬҂؎ࢆ֮đᄵіൕ‫ۉ‬ᄣႵࢠ࿸ᇗ ‫ط‬૛ થ ֥ ෥ ‫ݝ‬Ġّ ᆭđೂ ࿓ ౢ ։ ‫ ޣ‬෍ ᇯ ࡶ ༯ ࢆđ ͎ ͘ ͝ ᇯࡶശۚđᄵіൕ‫ۉ‬༥ІႵᄜളགྷའb

‫ۉ‬ကѨದູ൉હေҰ࿓ ։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ܥ‬Կᴁ ։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ܥ‬Կᴁ൞ദุ৚֥ᆫٛো໾ᇉđᄝ ุଽႵྸ‫؟‬ᇗေ‫ିۿ‬đؓದุ֥ളӉ‫ؿ‬ტၛࠣྍӧ ս྆नऎႵᇗေቔႨb։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ܥ‬Կᴁն҆‫ٳ‬Ⴎ ‫ۉ‬༥І‫ކ‬Ӯb෮ၛđ࡟ҩ࿓ᇏ։‫ܥ‬Կ‫ބ‬։‫ܥ‬Կᴁ֥ ‫ݣ‬ਈđॖၛّ႘‫ۉ‬ᄣᆫٛս֥྆‫ିۿ‬bᆞӈದ࿓ᇏ ሹ։‫ܥ‬Կ‫ݣ‬ਈູ ̿̾͆ j͂̾̾ͅ ‫ݸ‬ଉ‫̼ غ‬ ശčઽ߄࿐ᇔׄ ‫م‬Ďbఃᇏ։‫ܥ‬Կᴁᅝሹ։‫ܥ‬Կਈ֥ ̲̈́̽ j̲̽ͅb ֒‫ۉ‬༥І෥‫ૼݝ‬ཁൈđሹ։‫ܥ‬Կࠧбᆞӈொ ֮đ࿓ౢᇏ։‫ܥ‬Կᴁ֥б২္༯ࢆđӈཬႿ ̲͂̽b ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ӱ؇ᄀᇗđሹ։‫ܥ‬Կ༯ࢆ္ᄀૼཁb෮ၛᇗ ᆡ‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄Ѩದ࿓ᇏሹ։‫ܥ‬Կ္ӈ࡮ࢆ֮b։ ‫ܥ‬Կᴁ೏֮Ⴟ ̲̀̽ ၛ༯đӈิൕ‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬࿸ᇗđ ఃყު҂ਅb‫ط‬ቅೖྟߛ᭩ൈđ࿓ᇏሹ։‫ܥ‬Կ‫ݣ‬ਈ ᄹۚđӈӑ‫ݸ ̾̾͂ͅ ݖ‬ଉ‫̼ غ‬ ശđႭః൞δᇖྟቅೖ ൈđሹ։‫ܥ‬Կᄹۚ۷ູૼཁđ‫࡫ؓܣ‬љߛ᭩֥ྟᇉ Ⴕ၂‫ק‬Ϻᇹb

͂͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

൉હ൞‫ۉ‬ԬՏ ‫ۉ‬ԬՏ൞০ႨԬՏఖҋ֥‫ڵ‬࿢་ႄჰ৘đՖ‫ۉ‬ ᄣᇏ౼ԛӉჿ ̾ ৐૜a༥ೂ‫ؿ‬ප֥‫ۉ‬ቆᆮቔܻ࿐ࠣ ‫׈‬ሰཁັࣤ࡟Ұđ္ࢡ‫ุࠃۉ‬ቆᆮ࡟Ұb

‫ۉ‬ကߑᆀቓ‫ۉ‬ԬՏ֥ၩၬ ±ႨႿ‫ۉ‬ଽຓྸ‫ࠥ؟‬Ѩ֥࡫љᆐ؎ğႵ֥ߑᆀ ‫ۉ‬ுᇖնa‫ۉ‬౵๥aԛགྷߛ᭩ࠣ‫ۿۉ‬ၳӈđ‫ޓ‬଴‫ބ‬ Ѩ‫ۉྟ׽‬က౵љđമᇀቓ‫؟‬ཛൌဒ൩࡟Ұaͥ ཌᅶ ཌྷa͏ ӑa͐ ͡ ࠣՈ‫܋‬ᆒ࡟Ұ္౵‫ٳ‬҂षđՎൈࣼ ႋࣉྛ‫ۉ‬ԬՏbႵ֥ᆡሑ҂‫؟‬đ֌ߛ᭩ധᇗđ‫ۉ‬ᄣ ૼཁᇖնĠႵ֥ᆡሑ‫ุބ‬ᆘ‫׻‬҂ૼཁđ֌Ѥμූμ ࠎሇ၍ઽӻ࿃ശۚĠႵ֥෸ࡊ౯࡟ҩ֯؇ࢠۚĠႵ ູ֥ ਔ ܴ ҳ ူ ໾ ֥ ಒ ్ ਏ ིđ‫ ׻‬ॖ ॉ ੮ ࣉ ྛ ‫ۉ‬ ԬՏb ±࡫љߛ᭩ྟᇉ‫ބ‬ჰၹğߛ᭩ധᇗᆀ‫ۉ‬ԬՏॖ ࡫љ൞‫ۉ‬༥Іߊඵđߎ൞‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒĠ൞‫࠷ۉ‬ള ԋѨߎ൞‫ۉ‬ᄣᇖਿb๙‫ۉݖ‬ԬՏૼಒѨၹđᆷ֝ᇍ ਏđਔࢳყުb ±࡫љ‫ۉ‬က֥ਢԵো྘ğೂતྟࠃ‫ۉྟ׮‬က‫ބ‬ᄪ ௹‫ۉ‬႗߄֥࡫љ္‫ࠟޓ‬൭đᇀഒଢభಪູતྟࠃ‫ྟ׮‬ ‫ۉ‬ကࣜൡ֒‫ט‬ᇍđѨэ൞ॖ୉֥b‫ط‬၂֊‫ۉ‬႗߄ԛ ͂̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

གྷđၘࣜ႗э҆‫ۉ֥ٳ‬ቆᆮ൞଴ၛ୉ሇ֥bߎႵВ‫ؿ‬ ྘‫ିۿۉ‬කࢰ֥‫ߊۉ‬ඵ྘đࠫެն҆‫ۉٳ‬༥Іඵວđ ೂ‫ۉ‬ԬՏ‫ؿ‬གྷః‫ۉ‬༥І൞ඣᇖэྟ྘đᄵ ̲̽ͅႵॖି ࣷࠃđඪૼቆᆮэ߄҂๝đყުࢩಖ҂๝b ±ቔູ஑؎ူਏ֥ᆷѓğ၂ᇕူ໾֥ਏི҂ି ֆ௝ߑᆀᇶܴ‫ۋ‬तđൌဒ൩࡟Ұ္൳֞۲ᇕ࠯ඌၹ ෍֥႕ཙđ‫ۉط‬ԬՏิ‫ۉ֥܂‬ቆᆮ၇ऌбࢠग़ܴ౏ ಒ్b၄ളေ౰ߑᆀቓ‫ۉ‬ԬՏđሹ൞མႵ০Ⴟᆐ؎ ‫ބ‬ᇍਏđߑᆀࠣఃࡅඋႋჍᆦӻb

‫ۉ‬ကߑᆀࣉྛ႕ཞ࿐࡟Ұ֥ൈࡗ ‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥႕ཞ࿐࡟Ұᇶေ൞ᆷ ͏ ӑa͐ ͡ ‫ބ‬ Ո‫܋‬ᆒӮཞ࡟Ұb ႕ཞ࿐࡟Ұؓ‫ۉ‬Ѩߑᆀ‫ط‬࿽đᇶေ൞ູਔஆԢ ‫ۉ‬ଽᅝ໊ྟѨэč Їওᇖਿaଵᇖaࢲࢫaᄹള ֩Ďa‫ ۉ‬႗ ߄a։ െ ᆡa၏ ཆ δa։ ֡ ࠐ ྙ ‫ۼ ބ‬ ቅ֩b ၹՎđᆺ Ⴕ ᄝ ͏ ӑ ࡟ Ұ ҂ ି ಒ ᆐ ֥ ౦ ঃ ༯đ ॖॉ੮ ͐ ͡ ࠇՈ‫܋‬ᆒӮཞ࡟Ұbః‫ٳ‬яੱॖղ ̾ ৐ ૜ቐႷđ൐Ⴈཁ႕࠴ॖิۚ‫ٳ‬яੱb

‫ۉ‬Ѩߑᆀቓ໇ࣤ࡟Ұ֥ၩၬ ±ࠤྟ‫ۉ‬ကࠤྟ௹ğՎ௹໇a൅‫ؽ‬ᆷӋᬪଇ෥ ͂̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ഄ‫ؿ‬ളੱࢠۚđ൞ႄఏ‫ྏذ‬a୼๳aൊრ҂ᆒ֩ਢ Եᆡሑ֥ᇗေჰၹđсေൈॖቓ໇ࣤ࡟Ұb ±તྟ‫ۉ‬ကߑᆀğႮႿ‫ۉ‬ᄣ૊࣡ઝ༢๤Ⴞ࿓đ ໇ᬪଇၧࣜӈႾ࿓aಌသđࡆഈ‫ିۿۉ‬ᅰθđุଽ ‫ྟ׽‬໾ᇉ҂ିປಆФ‫ۉ‬ᄣౢԢđ๝ൈࠏุଽࠗ෍‫ٳ‬ ૟໘੹֩नॖ֝ᇁ໇঎ယ֩෥‫ݝ‬bਢԵഈતྟ‫ۉ‬က ߑᆀࣜӈႵ໇ᦔ҂ൡđᕮగّූđ඗࿩ൈ‫ྏذ‬a୼ ๳֩ᆡሑđ໇ࣤ࡟ҰႵᇹႿѨၹᆐ؎b ±‫ۉ‬႗߄ߑᆀğ‫ۉ‬႗߄ߑᆀၞ‫ؿ‬ള൅‫ؽ‬ᆷӋ౯ ҆঎ယđႩ૊ᮠ౵঎ယđ‫ྟކگ‬঎ယđ։ᆬّੀ֩b ࢠᆭ ͥ ཌ࡟Ұđ໇ࣤ࡟ҰᆞಒੱۚđॖູਢԵ၄ള ิ‫ކ܂‬৘൐Ⴈॆ঎ယူ‫໇ބ‬ᬪଇЌ޹࠴֥ᆷᆘb ±႗߄ު௹ğ‫؟‬ϴ૊࣡ઝۚ࿢đӉ௹֥૊࣡ઝ ۚ࿢൐ҧᆦ࿖ߌष٢đ࿓ܵঔᅦaႽ߭a౷ᅦđቋ ̀ ߶‫ؿ‬ ๬ԛ֥൞ൊܵ‫ָ࣡໇ބ‬ઝ౷ᅦbఃᇏჿႵ ̾ ̼ ള௥ਚԛ࿓b‫קܣ‬௹ቓ໇ࣤ࡟Ұđ۴ऌ౷ᅦ֥ն ཬđ‫ޣ‬೤ᆘ֥Ⴕ໭֩đॖࠣൈ‫ؿ‬གྷۚາԛ࿓ߑᆀđ ၛᆷ֝ᇍਏb

‫ۉ‬Ѩߑᆀቓ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ֥ၩၬ ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ൞ᆷ๙‫ݖ‬ᆰࢤܴҳ‫ۉ‬ᄣі૫౦ঃ č сေൈྛ‫ބ࡟ࠃۉ‬ജ႕࠹ෘ‫ۉ‬і૫॒৬նཬ֩Ďđ ؓ‫ۉ‬Ѩᆐ؎Ⴕࢠۚࡎᆴ֥၂ᇕ࡟Ұٚ‫م‬bᇶေൡႨ Ⴟતྟ‫ۉ‬ကa‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δ֥ᆐ؎đߎႨႿᆐ؎։

͂ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

֡a၏ཆa‫ڴ‬ଇ‫ބ‬னసࠥѨb֌‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ෮࡮‫ۉ‬ ᄣ֥ٓຶ҂‫ܔ‬նđႭః൞ᦥ૫ູ઩౵đᄜࡆഈ࡟Ұ ᆀࣜဒ҂ቀđֆ௝ࣤ࡟ၞ‫ؿ‬ളொҵđ‫ܣ‬ᆐ؎ൈсྶ ࢲ‫ކ‬ਢԵሸ‫ٳކ‬༅b ®ቓ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ֥ᇿၩ൙ཛ ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұ၂Ϯࢠνಆđ֌୽‫߶غ‬ԛགྷԛ࿓a ‫ۋ‬ಙ֩ѩ‫ؿ‬ᆡđႋᇿၩܴҳbႮႿྛ‫ڴ‬సࣤ࡟Ұླ ౢࢱܹӋࠣཟ‫ڴ‬సնਈᇿగđ‫ڴؓܣ‬సଽᅔ৵a‫ۉ‬ ுૼཁᇖնaྏ‫ିۿ‬҂ಆϴޫ་঒଴ᆀࠣ᭤గߑᆀ ေരᇗb

Ⴕଧུ՜ࣉ‫گ߫ۿۉ‬ᆞӈ֥ူ໾ ±৳ЦචᴁğऎႵЌ‫ۉ‬aॆ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ၛࠣᄹ఼‫ۉ‬ ᄣࢳ‫֥ିۿ׽‬ቔႨđࢆ֮તྟѨ‫ۉྟ׽‬ကѨದ֥‫ܡ‬ Ѥሇμઽ֥Ⴕིੱॖղ ̲̽ͅ j̲͂ͅđ๝ൈѨದ֥ ਢԵᆡሑॖ֤֞ૼཁ֥‫ڿ‬೿đؓః෰‫ିۿۉ‬ᆷѓೂ ࿓ౢϢ֑Ϣა౯֑Ϣ֥бᆴa࿓ౢ։‫ޣ‬෍֩ၧႵࢠ ‫֥ݺ‬ቔႨđؓ‫ڿ‬೿‫ۉ‬႗߄Ѩದ֥۲ཛ‫ିۿۉ‬ၳӈ္ Ⴕ၂‫ݔི֥ק‬b ৳ЦචᴁႵோ࠴‫֯ބ‬ນਆᇕđ֯ນ֥ള໾০Ⴈ ؇൞ோ࠴֥ ̾̾̈́ͅ j̿̾̀̈́ ПbႨ‫م‬ğૄՑ ̾̽ ৬đૄ ರ ̀ Ց१‫ڛ‬đրሇμઽ༯ࢆᇀࢤ࣍ᆞӈൈᇯࡶࡨ ਈđປಆᆞӈު‫ૄູڿ‬ರ ̓ j̾̽ ৬֥ົӻਈbਏӱ Ӊ؋ॖ၇Ѩ౦‫קط‬bતྟ‫ۉ‬က֥Ⴕིߑᆀđఃົӻ ਈႋ‫୍ ̾ ူڛ‬ၛഈb ͂͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ч௖აॆѨ‫ူ׽‬৳‫ކ‬ႋႨđࠇაࠃ࿓߄Ⴞa‫ט‬ ࢫ૧ၦူ֩ླྀ‫ט‬஥໸đॖၛղ֞ѓЧ࡙ᇍđٝᆸ oّ๋pđิۚਏིb ±఼৯ୡࠇ఼৯ྍğ఼৯ୡࠇ఼৯ྍႮ‫ۅ‬Ҥใ ෍a϶ᦇμූ‫ۅބ‬μූቆӮđؓඹ੯߄ฏᇏ‫ۉྟ׽‬ ෥‫ݝ‬ऎႵЌ޹ቔႨđॖႺള‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȧđᄹ఼ຩሑ ଽ௃༥ І ‫ି ۿ‬b ૄ Ց ॖ Ⴈ ̽ͅ j̾̿̽ ‫ ݸ‬ശđ ಷ Ⴟ ̲̾̽௮ฤบ ̀̽̽ ‫ݸ‬ശଽ࣡֯đૄರ ̾ Ցđ̀̽ ರູ ̾ ۱ਏӱb‫ူھ‬ၒᇯࡶࡨਈ๔ူđၛٝѤμූμࠎሇ ၍ઽّ๋bӈ௹նਈႋႨൈđ۱љߑᆀӁളบ௃ᇉ ࠗ෍ဢ҂ਅّႋb‫ۅ‬০ྋ఼ູ৯ୡ֥սႨ௖đࢆઽ ቔႨႪႿ఼৯ୡđૄರႨ ̀̽ ‫ݸ‬ശಷႿ ̲̾̽௮ฤบ ̿̽̽ ‫ݸ‬ശଽ࣡֯Ġ္ॖҐႨ‫ۅ‬০ྋࢋଵ१‫ڛ‬đૄՑ ̾͂̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ Ցb ±ః෰ğ՜ࣉ‫ူ֥گूିۿۉ‬໾ߎႵච޽Ԋ ࠴a‫֤ۉ‬ୡû‫ݼ‬aԼனҤaၭ‫ۉ‬ਲaߛᏹᓸa޿᱘ ෍aް੒෍aఊؔ‫֩ූݔ‬đॖ൪Ѩ౦‫ࣜބ‬ဒ࿊Ⴈb

Ⴕଧུߏࢳ‫ۉ‬ᄣကᆡ֥ူ໾ ±‫ۅ‬Ҥූᇅ࠴ğᇶေႵ఼৯ୡa‫ۅ‬০ྋ‫ۅބ‬Ҥ ใ෍ோb఼৯ୡऎႵোയഈཆ௃ᇉࠗ෍ቔႨđ֌໭ ࠗ෍҂ਅّႋĠି০։aࢳ‫׽‬aၝᇅุଽሱႮࠎ֥ Ӂള‫ݖބ‬သ߄ᆫᇉ֥ྙӮđऎႵࢆߛ᭩‫ބ‬μࠎሇ၍ ઽ֥ቔႨđॖႨႿᇍਏࠤྟ‫ۉ‬ကaતྟ‫ۉ‬ကaᇗ྘ ̓̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ကbႨ‫م‬ğ఼৯ୡ ̾̽̽ j̾̿̽ ‫ݸ‬ശđࡆೆ ̲̾̽௮ ฤบ ̿͂̽ j͂̽̽ ‫ݸ‬ശᇏ࣡ઝׄ֯đૄರ ̾ Ցđ̿ ۱ ᄅູ ̾ ۱ਏӱđॖ৵Ⴈ ̿ j̀ ۱ਏӱđᄝ‫ࠎିۿۉ‬ Ч߫‫ުگ‬đᇯࡶࡨਈ๔ူb҂ਅّႋ୽࡮ۚ࿓࿢a ඣᇖa֮࿓ࡋ֩b‫ۅ‬০ྋູྍ၂ս๝োӁ௖đਏི ර੻ۚႿ఼৯ୡb‫ۅ‬Ҥใ෍ோ൞ః१‫ڛ‬ᇅ࠴đႨ ‫م‬ğ१‫ڛ‬đૄՑ ̾͂̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̿ Ցđ৵Ⴈ ̀ j̓ ۱ᄅb ±७ҕࡡğऎႵౢಣ০ുa๼ߛࢳ‫ބ׽‬০୕ቔ Ⴈbିߏࢳ‫ۉ‬ᄣကᆡđࢆઽ࿡෎đ๔ူުॖିّ ๋đ֌ᇗ‫گ‬ႋႨಯॖႵིđߎႵ၂‫ॆ֥ק‬Ѩ‫׽‬ቔ ႨbႨ‫م‬ğ७ҕࡡ ̾͂̽ ‫ݸ‬क़ࡆೆ௮ฤบ၁ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശ ᇏđ࣡ઝׄ֯đૄರ ̾ Ցđ̾ j̀ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱb ॖႵ๨ᄑaྏ࠵a१࿳‫ۄ‬ᄲ֩҂ਅّႋb ±౬ඣ༶ࡡğॖၛߏࢳ‫ۉ‬ᄣကᆡđᇶေႨႿѨ эࠃ‫ૼ׮‬ཁ֥તྟ‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄đ౬ඣ༶ࡡߎႵॆ ‫ۉ‬༸ົ߄ቔႨb֌ႮႿః‫ࢠྟ׽‬նđ൐ႨࢠഒbႨ ‫م‬ğૄՑ ̽̾͂ ‫ݸ‬क़đૄರ ̿ Ցb

Ⴕଧུࢆઽူ໾ ᄝᇍਏ‫ۉ‬ကࢆ֮ሇμઽူ໾࿊Ⴈഈđ၂Ϯ࿊ᄴ ໴໅ሰa৳ЦචᴁaԼனҤ֩ࢆઽူğ ±໴໅ሰğ൞ଡধ॓ᆱ໾ӮඃᇕሰđႨူުॖ ൐࿓ౢ ͎ ͙͡ ࿡෎༯ࢆđఃᇏતྟ‫ۉ‬က֥ࢆઽི‫ࢠݔ‬ ̓̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ݺ‬đ֌๔ူު҆‫ٳ‬Ѩದ߶ԛགྷo ّ๋pđൌဒᆣૼ ‫ူھ‬Ⴕ޹‫ۉ‬a՜ࣉ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ֑Ϣၛࠣ‫ۉ‬༥Іᄜള֥ ቔႨđѩᄹ఼‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫ିۿ׽‬b໴໅ሰ൞ၭగအ‫ۉ‬ ֥ਅူđࣲ‫ڛ‬҂ഄದđ‫ܣ‬ॖӉ௹č̾ j̿ ୍Ď‫ڛ‬Ⴈb ±৳Цචᴁğ൞‫ކ‬Ӯ֥໴໅ሰѤ෍֥၂ᇕᇏࡗ Ӂ໾đՎူႵЌ‫ۉ‬aࢆઽࢳ‫ିۿ֥׽‬bਢԵഈ൐Ⴈ ࣍௹ࢆઽč ͎ ͙͡ Ď ਏིჿູ ̲͆̽b౏‫ູ؟‬ᄝ ́ ᇛ ଽࢆᇀᆞӈđ֌ؓࢆ֮࿓ౢ ͎ ͠͡ ໭ིb‫؟‬ႨႿ౞ ؇તྟ‫ۉ‬ကࠇ໭ߛ᭩ྟતྟ‫ۉ‬ကđႵߛ᭩֥તྟ‫ۉ‬ ကࠇࠃ‫ۉྟ׮‬႗߄ߑᆀ҂ၒ൐Ⴈb ±ԼனҤğູࣟ฿॓ᆱ໾đႵౢಣࢳ‫׽‬০୕֥ ቔႨđ҂ਅّႋཬđؓࠤaતྟ‫ۉ‬ကߑᆀनႵਅ‫ݺ‬ ི֥‫ݔ‬b෱֥ࢆઽቔႨॹđ‫ږ‬؇նđ֌္Ⴕّ๋b Ֆഈඍ೘ᇕူ໾ࢆઽቔႨটुđࢠॹູ֥৳Ц චᴁđՑູԼனҤbؓၙ‫ۉ‬і૫ॆჰन໭ሇၼቔ Ⴈb๔ူު‫׻‬ॖԛགྷઽّ๋֥གྷའđఃّ๋ੱაႨ ူൈࡗӉ؋ႵܱđႨူൈࡗᄀࣲđّ๋ੱࣼᄀ֮đ ‫ܣ‬Ⴈူൈࡗቋ‫ݺ‬ᄝ϶୍ၛഈbࠞ۱љ֥ದ‫ڛ‬Ⴈ৳Ц චᴁުԛགྷൊრ҂ᆒđߛ᭩đ๔ူުᆡሑཨാb

Ⴕଧུ‫ט‬ᆜ૧ၦ‫ူ֥ିۿ‬໾ ±૧ၦ՜ࣉ࠴ğ ྣཆ෍აྣཆᥴğऎႵྖ‫ٹ‬༥І૧ၦა‫ࢫט‬

̓̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ุ၁૧ၦ֥ቔႨđ၂ϮФႨႿᇗ‫ۉ‬აત‫֥ۉ‬ᇍਏb ఃႨਈૄՑ ͂ ‫ݸ‬क़đૄᇛ ̾ j̿ Ցđࠔᇿđ̀ ۱ᄅ ູ ̾ ۱ਏӱb ॆၙ‫ۉ‬ሇ၍ၹሰğିࡼหၳྟ༥І૧ၦՖ‫܂‬ ุሇ၍۳൳ุđఏ֞၂ᇕ૧ၦྐ༏ቔႨđఃਏིᆞ ᄝܴҳᇏbఃႨ‫م‬൞ॆၙ‫ۉ‬ሇ၍ၹሰ ̿ ‫ݸ‬ശࠔᇿđ ૄರ ̾ Ցđ৵Ⴈ ̀ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱb ቐ࿈ᔬᔺğᇶေ൞ิۚ༥І૧ၦđุؓ၁૧ ၦ໭႕ཙb֒ದุ֥ ͡ ਥϘ༥І‫ބ‬ऍൠ༥І‫ିۿ‬ ࢆ֮ൈđႨՎူ໾ᇍਏॖᄹ఼༥І૧ၦ৯đૄರ ̾̽̽ j̾͂̽ ‫ݸ‬क़ ̾ Ցđૄᇛ‫ ̀ ڛ‬฿đ๔ ́ ฿đਏӱ϶ ୍ၛഈҌႵི‫ݔ‬đ֌ਢԵഈбࢠഒႨb หၳྟ૧ၦ‫ނ‬บ‫ූނ‬ğҐႨՎူᇍਏ֥ଢ֥ ൞ิۚતྟ‫ۉ‬ကߑᆀ֥หၳྟ‫ିۿ‬đᄹ఼ࠏุ֥૧ ၦ৯đౢԢၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬đᇏᆸၙ྘‫ۉ‬က֥તྟ‫ۋ‬ಙሑ ෿bఃႨ‫م‬൞ૄᇛ ̿ ՑđૄՑ ̿ ‫ݸ‬क़đ́ j̓ ۱ᄅ ູ ̾ ۱ਏӱb‫֮ࢆିمھ‬і૫ॆჰ֯؇đ՜ࣉ Ͳ ॆ ุሇၼđౢԢѨ‫׽‬b ᇬᐍ‫؟‬บğऎႵࡨ౞‫ۉ‬෥ഄࠣ՜ࣉ‫ۉ‬ᄣᄜള ֥ቔႨbႨ‫ૄູم‬ರ ̾ ՑđૄՑ ̿̽ j́̽ ‫ݸ‬क़ቔധ ҆ࠔᇿđ৵Ⴈ ̿̽ ฿đྨ༏ ̾̽ ฿đ̀ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏ ӱbႋႨЧ௖໭ૼཁ҂ਅّႋb Ϣ༥Іࢺ෍ ̺̿ğऎႵ‫ࢫט‬૧ၦaॆѨ‫׽‬a ॆᇖਿቔႨbႨ‫م‬ğૄರ ̿͂̽ j̿̽̽̽ ֆ໊֥ ᇗቆ ͖͙ ̺̿đࠔಽᇿഝđ̿ͅ ರູ ̾ ۱ਏӱđॖ൐ ̾ ̼ ́j ̓̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

̼̾ ̀ ߑᆀ֥ၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰሇၼbն࠴ਈᇿഝൈॖԛགྷ ҂ਅّႋđ౞ᆀ‫ྏذ‬a୼๳đᇗᆀඣᇖđ࿸ᇗᆀॖ ‫ؿ‬ള٫ඣᇖaྏᄣ‫֩ྟ׽‬đ๔ူުॖཨാb ±૧ၦၝᇅ࠴ğ  യഈཆ௃ᇉࠗ෍č ௢ୄ඾a௢ୄ඾੃aֹ ೖ૜඾aᠲᠢූ౟߄ॖ֥඾֩Ďğࠗ෍ᇍਏѨ‫ྟ׽‬ ‫ۉ‬က֥ྍ‫୑ۀ‬൞ၝᇅӾ‫྘ؿ‬૧ၦّႋđॖ൐ྣཆຽ ෪a௥ߊđՖ‫ࡨط‬ഒਥϘ༥І֥ളӮbࠗ෍ॖᄹࡆ ‫ۉ‬บჰđ՜൐ࠔಽ‫ܠބ‬֥֑ᷘϢᇉ‫ࢳٳ‬bཌྷّđᄝ ‫ۉ‬ଽॖ՜൐‫ۉ‬༥І‫ކ‬Ӯ֑Ϣᇉbࠗ෍ႵЌ޹‫ۉ‬ᄣ༥ І֥ಷઽุଇ‫ބ‬ཌ৬ุ֥ቔႨđѩି՜ࣉર༥࿓ܵ ଽ։ᆬ֥ஆ྄đ‫طܣ‬Ⴕ๼ߛ০։֥ቔႨb ఼৯ୡa‫ۅ‬০ྋğऎႵയഈཆ௃ᇉࠗ෍ဢቔ Ⴈ‫ط‬໭ః෰֥҂ਅّႋđऎႵ‫ࢫט‬૧ၦ‫ିۿ‬đࡨ౞ ‫ۉ‬༥Іэྟߊඵđٝᆸ༸ົ߄ྙӮđ՜ࣉ‫ۉ‬༥Іᄜ ളđѩႵࢳ‫׽‬aॆကa০։aॆэ෿ّႋቔႨđؓ ۲ো྘‫ۉ‬ကनॖ൐Ⴈđਏིࢠ‫ݺ‬b ®તྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကႋႨࠗ෍֥ᆷᆘ ࠗ෍ႵၝᇅॆุӁളđᅱᇁྙӮ‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջ ሑ෿֥ॖିđ‫ܣ‬ႋ࿸۬ᅧ໤ൡႋᆣđતྟࠃ‫ۉྟ׮‬ ကႋႨࠗ෍֥ᆷᆘູğ ­Ѩ౦ّ‫گ‬ѯ‫׮‬đϴႵ‫ۉ‬ຓሱദ૧ၦሑ෿֥ᆡ ሑ‫ุބ‬ᆘđೂતྟ‫ࢫܱྟؿ؟‬ကaતྟയཬ౯യ ကaતྟ঎ယྟࢲӋကaూЧࡊሑཆကaઝܵကa ௃ࠔက֩b ̓́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

͔ ­‫ିۿۉ‬ၳӈđೂ࿓ౢ౯֑Ϣૼཁᄹۚđ͎ ̼ ֚ᇂđሇμઽّ‫گ‬ၳӈđ౏ ͎ ͠͡ ‚ ͎ ͙͡ ͋͂ ‚ ̾đϴߛ ᭩ࣜః෰ᇍਏ໭ིᆀb ­૧ၦ౯֑Ϣૼཁᄹۚđো‫ുڄ‬ၹሰ‫ބ‬ሱദॆ ุӻ࿃ဝྟᆀb ­͕ ͏ ͣ ѓᆽၛၼྟູၒb ­໭ࠗ ෍ ᇍ ਏ ࣌ ࠼ ᆣč ೂ ۚ ࿓ ࿢aบ ୕ Ѩa ঎ယѨaۚᆫ࿓ᆡ֩Ď ᆀb ­તྟႾ։྘‫ۉ‬က֩b

Ⴕଧུ๼ߛူ໾ ±യഈཆ௃ᇉࠗ෍ğॖ՜ࣉ։‫ޣ‬෍֥ࢲ‫ކ‬đࡨ ౞ကᆡറԛđൿ๙։֡đࡆ෎։ᆬஆ྄đؓ‫ۉ‬ଽ։ ᆬႾࠒႄఏ֥ߛ᭩Ⴕૼཁི‫ݔ‬đؓቅᆸ‫ۉ‬༥Іߊඵ Ⴕ၂‫ק‬ቔႨbၹՎđႨႿႾ։྘‫ۉ‬ကaࠤྟߛ᭩྘ ‫ۉ‬ଽႾ։ᆀčೂࠤྟࡊ྘ߛ᭩྘‫ۉ‬ကĎa࿰ࠤྟᇗ ᆡ‫ۉ‬ကࠣતྟࠃ‫ۉ྘׮‬ကϴႵႾ։ᆀb‫ူھ‬Ӊ௹൐ Ⴈ҂ਅّႋ࿸ᇗđೂႺ‫ؿ‬ཨ߄֡ԛ࿓đ଩aඣᜑ਽ ႄఏඣᇖaۚ࿓࿢aॏྖሸ‫ކ‬ᆘa‫ܠ‬ᇉൿ඾֩bႋ Ⴈൈࡗ؋đၞԛགྷّ๋གྷའđၹՎଢభਢԵ‫ޓ‬ഒႋ Ⴈᇍਏ‫ۉ‬ကđсေൈॖ؋௹ႋႨđᇯࡶ๔ူၛّٝ ๋đ࣐ਈх૧р؊bӈႨ֥ᆃোူ໾ೂ௢ୄ඾aֹ ೖ૜඾֩b ±૊‫׫‬μූࡋૃğႮႿ૊‫׫‬μූؓ༥ІႵࢠ఼ ̓͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

֥౔‫ބ‬৯đቔູࡋaૃ৖ሰ֥ᄛุđॖิۚ༥Іଽ ࡋaૃ৖ሰ֥୩؇đ๝ൈࡆ෎‫ۉ‬༥Іଽ೘᳆ූ࿖ ߌđؓ‫ڿ‬೿‫ିۿۉ‬đࢆ֮࿓ᇏ։‫ޣ‬෍୩؇Ⴕ၂‫ק‬ቔ Ⴈb൪Ѩ౦Ⴈ ̿ j̀ ‫ݸ‬ശࡆೆ ̲̾̽ ௮ฤบ၁ ͂̽ j ͂̽̽ ‫ݸ‬ശ࣡֯đૄರ ̾ ՑđႨူൈࡗ൪Ѩ౦‫קط‬b ±਻ූૃğႵঔᅦ։֡a০։֥ቔႨđߎॖҀ ԉૃ৖ሰđ๙ьđࡨ౞‫ڴ‬ᅮđߏࢳ։࢛๥b၂ϮႨ ̲̾̽਻ූૃಷ၁đӮದ ̾̽ j̿̽ ‫ݸ‬ശđૄರ ̀ Ց१ ‫ڛ‬đཬ‫ظ‬ሠࡨbႨူൈࡗ၇Ѩ౦‫קط‬b ±ЦϘбຈğ၂Ϯᇍਏ࠴ਈॖᄹࡆ‫ۉ‬༥Іັ৬ ุଽઽ֥ࠃྟđ՜ࣉ։‫ޣ‬෍֥ࢲ‫ކ‬đᄹࡆ‫ۉ‬༥Іஆ ྄ࢲ‫ކ‬։‫ޣ‬෍֥ି৯đ՜ࣉ։ᆬੀਈ֩ቔႨbႭః ؓူ໾ྟ‫ۉ‬ଽႾ։‫ۉބ‬ကުҗ਽ߛ᭩ᆀਏི۷‫ݺ‬b Ⴈ‫م‬൞ૄՑ ̀̽ j̓̽ ‫ݸ‬ശđૄರ ̀ Ցđਏӱ ́ jͅ ᇛb ±၏ۚ࿓บ෍i၏֛෍ਏ‫م‬ğቔႨ൞๙‫ݖ‬ᄹࡆ ‫ۉ‬࿓ੀਈ‫ބ‬՜ࣉ‫ۉ‬༥Іߌਠූཆᐃ֥‫ކ‬Ӯđ൐։ᆬ ੀਈᄹࡆb ± ۚറ௮ฤบࡆົള෍ ͐ ࣡ઝׄ֯ğ̲̾̽௮ ฤบ၁ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശࡆົള෍ ͐̀ j͂ क़đ࣡֯đૄರ ̾ ՑđႨူൈࡗ၇Ѩ౦‫קط‬bႵ০ႿЌ޹‫ۉ‬༥Іa՜ ࣉ‫ۉ‬༥ІᄜളđႵ၂‫ྏ఼ק‬a০୕ቔႨđႵ০Ⴟ࿓ ᇏॖಷྟ։‫ޣ‬෍֥ஆ྄đ՜ࣉߛ᭩֥ཨ๼b ±఼৯ୡa‫ۅ‬০ྋğऎႵࠗ෍ဢቔႨ‫ط‬໭ࠗ෍ ֥҂ਅّႋđ๙‫טݖ‬ᆜ૧ၦቔႨቅᆸ‫ۉ‬༥І֥ߊ ඵđ൐ਢԵᆡሑ‫ڿ‬೿đߛ᭩ཨ๼b၂ϮႨ‫م‬൞఼৯ ̓̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ୡ ̓̽ j̾̽̽ ‫ݸ‬ശࠇ‫ۅ‬০ྋ ̀ ‫ݸ‬ശࡆೆ ̲͂ࠇ ̲̾̽௮ ฤบ၁ ̿͂̽ j͂̽̽ ‫ݸ‬ശ࣡֯đૄರ ̾ Ցđ̿ j́ ᇛູ ̾ ۱ਏӱbᄝႨူ‫ݖ‬ӱᇏđ۱љѨದႵ‫ڴ‬ᅮіགྷđ ๔ူࠇࡨਈުᆡሑॖཨാb ±ٰຈঘૼࡆ‫گ‬ٚօҕᆌࠣ ̓͂́ ̺̿ ᆌ৳‫ކ‬Ⴈ ူğऎႵঔᅦ‫ۉ‬യ࿓ܵࠣࠃᄁັ࿖ߌ֥ቔႨđႻऎ Ⴕٝᆸ‫ۉ‬ᄣ४‫ڎ‬༥І‫ିۿ‬කࢰa՜ࣉ։‫ޣ‬෍֥ஆ྄ ‫ބ‬๼ߛቔႨbૄರ࣡֯ ̾ ՑđૄՑٰຈঘૼ ̾̽ j ̿̽ ‫ݸ‬क़đ‫گ‬ٚօҕᇿഝ၁ ̀̽ j́̽ ‫ݸ‬ശđ̓͂́ ̺̿ ̀̽ ‫ݸ‬क़ࡆೆ ̲͂ࠇ ̲̾̽௮ฤบ ̿͂̽ j͂̽̽ ‫ݸ‬ശbႨူ ̿ ᇛđਢԵܴҳؓߛ᭩֥๼ߛི‫ૼݔ‬ཁb ±ᇏူ‫گ‬ٚᇅ࠴ğၷᡯߛᇿഝ၁ࠣ७ߛᇿഝ၁ ֩đऎႵౢಣ০ുa০։๼ߛ֥ቔႨđؓࠤતྟ‫ۉ‬ က։‫ޣ‬෍ᄹۚᆀਏིಒ్đၷᡯߛᇿഝ၁ૄರ̿̽ j ́̽ ‫ݸ‬ശđᇗᆡॖႨᇀ ̓̽ ‫ݸ‬ശࡆೆ ̲͂ࠇ ̲̾̽௮ฤ บ ̿͂̽ j͂̽̽ ‫ݸ‬ശଽ࣡֯đਏӱ൪Ѩ౦‫קط‬b७ߛ ᇿഝ၁Ⴈ‫ֻູم‬၂฿ ̾̽ ‫ݸ‬ശđֻ‫ؽ‬฿ ̿̽ ‫ݸ‬ശđၛ ު ̀̽ j̓̽ ‫ݸ‬ശࡆೆ ̲͂ࠇ ̲̾̽௮ฤบ၁ᇏߏત࣡ ֯đਏӱၧ൪Ѩ౦‫קط‬b

บোؓ‫ۉ‬Ѩᇍਏ֥ቔႨ บোč ฏඣ߄‫ކ‬໾Ď ൞ದุቋᇗေ֥‫ି܂‬໾ ᇉđᄝุଽཨ߄ުđᇶေၛ௮ฤบ֥ྙൔФ་൬b

̓̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

บো္൞‫ܒ‬Ӯࠏุ֥ᇗေჰਘđҕა༥І֥‫؟‬ᇕࠃ ‫׮‬b২ೂบো‫֑ބ‬Ϣᇉ‫ކ‬Ӯบ֑Ϣđ൞ॆุaઽো ‫ࠗބ‬෍֥Ӯ‫ٳ‬bบোაᆫো‫ކ‬Ӯบᆫb൞༥Іଇ‫ބ‬ പࣜቆᆮ֥ჰਘbบোؓົӻ‫ିۿ‬ႵหљቔႨbบ োႵࢳ‫׽‬ቔႨb‫ۉ‬บჰԥСԉቀൈđॖᄹ఼ַॆ ৯đൊ໾‫܂‬ႋቀਈบোđॖࡨഒ֑Ϣᇉቔູ‫֥ି܂‬ ཨ‫ݻ‬b ‫ۉ‬Ѩߑᆀႋ‫܂‬۳ቀਈบোđၛಒЌ֑Ϣᇉ‫ބ‬ಣ ਈ֥ླေđၛ՜ࣉ‫ۉ‬༥І֥ྩ‫ބگ‬ᄜളb‫ۉ‬ଽႵቀ ‫ܔ‬บჰԥթđॖᄹ఼‫ۋؓۉ‬ಙ‫׽ބ‬෍ַ֥ॆ৯đЌ ޹‫ۉ‬ᄣ૧ᄥࣉ၂҄෥ഄđ՜ࣉ‫گ֥߫ିۿۉ‬b֌‫ۉ‬ ଽบჰԥթႵ၂‫ק‬ཋ؇đ‫܂؟ݖ‬۳௮ฤบđ္҂ି ‫ކ‬Ӯ‫؟ݖ‬บჰđ౏ྶٝᆸಣਈ‫ݖ‬ഺ‫ط‬٧஗b ࿓บ‫ࠇ֮ݖ‬ൊრཨാൈđॖ१‫࣡ࠇڛ‬ᇿ௮ฤ บb१‫ުڛ‬௮ฤบࣜ૊ઝ་൬ުᆰࢤೆ‫ۉ‬đࢠ࣡ઝ ൻೆ۷ູႵ০b‫ۉ‬Ѩߑᆀ೏บରਈࢆ֮đ‫ط‬࿓บശ ۚđႵ‫ۉ‬ჰྟบ୕Ѩൈđᄵ҂ၒ࣡ᇿ௮ฤบđ္҂ с१‫ڛ‬௮ฤบb

ᇏ၄ᇏူ‫ࢫט‬૧ၦ‫֥ିۿ‬ቔႨ གྷս॓࿐࿹࣮ᆣૼđ‫؟ޓ‬ᇏူࠣఃӮ‫ٳ‬ऎႵᄹ ఼૧ၦ‫֥ିۿ‬ቔႨb ±ᄉᆤ‫؟‬บ ͘ ğऎႵ՜ࣉದุ༥І૧ၦ֥‫ۿ‬ ିđఃᇏ֑Ϣᇉ֥‫ݣ‬ਈᅝ ̲̿͂b ̓ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

±ၿ‫؟ع‬บğऎႵ‫ุࠏࢫט‬૧ၦ‫ିۿ‬đิശϢ ༥Іሇ߄ੱཁᇷิۚđऍൠ༥І֥๽ൠࠃ৯ิۚb ±ః෰ğࣜൌဒࠇਢԵ࿹࣮ᆣൌऎႵ૧ၦ‫ࢫט‬ ‫֥ିۿ‬ᇏူႵğ ᄹ఼ऍൠ༥І‫֥ିۿ‬ᇏူğϢ޽ഘങҤa୯ ᆋሰaࣁၿ޽a࠙࿓ฬa೶‫׸‬۴֩b ᄹ఼ ͏ ༥І‫ିۿ‬aิۚ૧ၦ౯֑Ϣ֥ᇏူğ ᑗපሰaߛࣚa෭ဝa༶મ֩b ᄹ఼ ͡ ༥ І ‫ ֥ ି ۿ‬ᇏ ူ Ⴕğߛ ᏼaದ ҕa Ϣඌaਲᆤa೜࠷ള֩b ౢԢ૧ၦ‫ކگ‬໾֥ᇏူႵğളֹߛaնߛa ลಥa‫޽ޣ‬aၭଛҤaօҕaԅഏ֩b  ࠃ࿓߄Ⴞaᄹ఼૧ၦ֥ᇏူğօҕa࠙࿓ ฬaลಥa‫޽ޣ‬aკࣁa۫۴֩b

ᄸဢ‫ކ‬৘֥ႋႨᇏ၄ူᇍਏ‫ۉ‬Ѩ ±ႨူՖࡥğ‫ۉ‬က֥ᇍਏ‫؟‬ҐႨሸ‫ކ‬ਏ‫م‬đ֌ ‫؟‬ٚ৳Ⴈđ‫ူ؟‬ᄖႨᄵ߶ࡆᇗ൳෥‫ۉ‬ᄣ֥‫ڵ‬քb۴ ऌ‫ۉ‬က֥Ѩ৘หׄđᇏ၄ᇍਏႋሂᇾᇶေ઱‫؛‬đႨ ူՖࡥđ஥໸ၒࣚb ±Ϝ໤࠴ਈğူ໾࠴ਈ҂ࣇაᇍਏི‫ݔ‬ૡ్ཌྷ ܱđ‫౏ط‬აႨူު֥҂ਅّႋႵᆰࢤ֥৳༢b҂ॖ ູิۚਏི‫ط‬઩ଢᄹࡆႨူ࠴ਈđ‫ޭط‬൪ః҂ਅّ ႋbਸ਼ຓđႵུᇏူႋႨӈႨ࠴ਈ໭҂ਅّႋđ֌ ̓͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ӑ‫ݖ‬ӈႨਈᄵэ০ູ‫ݝ‬b ±ᅧ໤ਏӱğ᧼ཻူ҂ॖࣲႨđࣲႨഄᆞbਢ Եഈൿ‫؟ူۉ‬ொႿྌᄲđౢಣူ‫؟‬උ७‫ݥ‬đࣲႨྌ ᄲສສ‫ݻ‬෥ၼ࿓đ੬Ⴈ७‫ݥ‬ᄵႵၞഄுဝᆭрb௥ ࿓a௥గᆭ௖ႋᇏѨࠧᆸbѨ౦ླေӉ௹Ⴈူ֥ႋ ‫ٳ‬ਏӱᇍਏđᇏႵࡗ‫ۯ‬đॖૄ‫࠴ ̓ ڛ‬๔ ̾ ฿bෛሢ Ѩ౦֥‫ݺ‬ሇđᄵॖ‫࠴ ̀ ڛູڿ‬๔ ̾ ฿đ֞‫ܥ܇‬ਏི ࢨ‫؍‬đॖૄᇛ‫ ̀ ڛ‬j́ ࠴b

ᇏҤူؓ‫ۉ‬ᄣ൞‫ڎ‬Ⴕ‫ྟ׽‬ ྸ‫؟‬ᇏҤူ၂ٚ૫ିᇍѨđਸ਼၂ٚ૫ႻႵ၂‫ק‬ ֥‫ྟ׽‬đႨᆭ҂֒ॖ෥‫ุࠏݝ‬bቃ‫ݓ‬၄࿐Ϝᇏူ‫ٳ‬ ູն‫׽‬aӈ‫׽‬aཬ‫ބ׽‬໭‫׽‬ඹোđѩሹࢲԛo ն ‫׽‬ᇍѨđ൅ಀఃੂĠӈ‫׽‬ᇍѨđ൅ಀః௾Ġཬ‫׽‬ᇍ Ѩđ൅ಀఃϖĠ໭‫׽‬ᇍѨđ൅ಀఃࣴp ֥ᇍਏჰ ᄵbᆃၩන൞ඪđႨႵ‫ူ֥ྟ׽‬໾ᇍѨൈđ൬֞ཌྷ ི֥֒‫ࣼުݔ‬ႋ๔ူđ‫ط‬໭‫ူ֥׽‬໾္҂ႋࣲႨb ऌਢԵࣜဒđ७ྞಥa᱘෋aଡ඄aܼ‫׸‬۴a К‫׸‬۴aηွaર‫׫‬ౝ֩ᇏူđਈնൈॖႄఏ१७ १‫ۄ‬a‫୼ྏذ‬๳aൊრ҂ᆒa‫ڴ‬๥a‫ڴ‬ᅮa‫ڴ‬྅a ߛ᭩a‫ۉ‬౵ฮ๥‫ۿۉބ‬෥‫֩ݝ‬ਢԵіགྷbߎႵߛ օaԫᢠa჈७։aϢ޽օҕaత৚ܻa฿޽‫ٸ‬a ચ࢘֩đ္ॖႄఏ‫ۉ‬෥‫ݝ‬b

̈́̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሇμઽӉൈࡗ҂ࢆೂ‫ޅ‬ᇍਏ ҆‫ۉٳ‬ကѨದđႭః൞તྟ‫ۉ‬ကѨದ֥࿓ౢ ͎ ͙͡ Ӊ௹҂ࢆࠇّ‫گ‬ശۚđᇍਏေ‫ٳ‬༅ჰၹѩ۴ ऌ҂๝౦ঃࣉྛᆌؓྟᇍਏğ ±ؓӉ௹a‫؟ݖ‬൐Ⴈᇍਏ‫ۉ‬ကူ໾֥౞؇તྟ ‫ۉ‬ကߑᆀđ҂ٞ๔ူܴҳ၂‫؍‬ൈࡗđႵൈॖ൬֞ၩ མ҂ི֥֞‫ݔ‬b ±ϴᆫٛ‫ۉ‬ᆀđᄵႋࢫൊaൡ֒ࠃ‫׮‬ၛࢆุ֮ ᇗđ൫Ⴈ᧼ᆫူ໾b ±ϴࣵࣚྟ‫ۉ‬ကᆀđᄵ൮ေ֥൞࣌ࣵb ±ϴူ໾ྟ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ᆀđ৫ࠧ๔ႨႵܱူ໾b ±ϴః෰ಆദྟࠥѨᆀđေᆌؓჰၹᇍਏb ±౞؇તྟ‫ۉ‬ကđෙሇμઽॖӉ௹҂ࢆđ֌ყ ު‫؟‬ਅ‫ݺ‬đೂିࣉྛ‫࡟ࠃۉ‬ᆣൌ۷‫ݺ‬đॖ൐ߑᆀି νྏᇍਏbॖ࿊Ⴈၛ༯ူ໾ᇏ֥ਆᇕ৳‫ކ‬ᇍਏ ̿ j ̀ ۱ᄅđೂ໭ིᄜߐႨః෰ူ໾đѩᆷ֝ߑᆀᆞಒ ֥ྨ༏aႏအaྏ৘ᇍਏđႨူ్࠼ߐ֤‫ݖ‬౗‫ݖ‬ ᄖbӈႨԼனҤa‫ۉ‬ကਲa఼৯ୡa‫ۅ‬Ҥใ෍ࠇ‫ۅ‬ ০ྋa໴ᴁࢋଵa‫گ‬ٚၭ‫ۉ‬ਲaϏ෼ুaॆၙ‫ނۉ‬ บ‫ූ ނ‬a‫ ׫‬ԋ ༱ Ҥ ള ူ ࠇ ದ ‫ ۽‬஡ ᆱ ֥ ऩ ප ิ ౼ ໾֩b ±તྟ‫ۉ‬ကϴૼཁ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥đԢ࿊Ⴈ ഈඍူ໾ຓđᄵေ൐ႨॆѨ‫׽‬ა૧ၦ‫ူࢫט‬໾b ̈́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ଧུၹ෍ॖି႕ཙ‫ۉ‬ကѨ౦ ±୍ਭğ ‫ظ‬๠Ѩ২֥Ѩ౦၂Ϯࢠ౞đѨӱࢠ؋đ߫‫گ‬ ປಆb֌ ̾ ෟၛଽೄႼ᪈ߑ‫ۉ‬ကൈѨ౦ࢠᇗđၞႿ ‫ؿ‬ᅚູᇗᆡ‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄b ঺୍ದ᪈ߑ‫ۉ‬က‫ߛູ؟‬᭩྘đႾ։‫࡮؟‬đ౏ ӻ࿃ൈࡗࢠӉĠᇗ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ളੱࢠۚđѨඵੱၧ ࢠۚb ±ಬനğಬന‫ڹ‬୯‫ކ‬ѩ‫ۉ‬ကᆀӈ‫ؿ‬ളߛ᭩đѨ ౦၂ϮࢠᇗĠಬനພ௹‫ކ‬ѩѨ‫ۉྟ׽‬ကၞ‫ؿ‬ളᇗ྘ ‫ۉ‬ကđѨඵੱࢠۚđ౏ၞႄఏᄪӁaඵ෸aྍള‫ظ‬ ᇎ༏đ෸‫༵ظ‬฿ࠐྙ֩ĠӁӱᇏࠣӁުၞ‫ؿ‬ളնਈ ԛ࿓b

‫ۉ‬Ѩߑᆀ‫ܓ‬ઙ٤ԩٚူ֥ᇿၩ൙ཛ ±ᆘ֤၄ള֥๝ၩđᄝ၄ള֥ᆷ֝༯‫ܓ‬ઙb ±၂‫ק‬ေር༥ᄇ‫ူ؀‬௖ඪૼ඀đ୫ౢԣူ໾֥ ‫ିۿ‬aᇶᇍa҂ਅّႋࠣႨူ֥Ցඔ‫ူބ‬ਈbหљ ൞ေᇗ൪‫֥ူھ‬ᇿၩ൙ཛđЇওႨူ࣌࠼ᆣa҂ਅ ّႋࠣ‫ڛ‬Ⴈٚ‫֩م‬đၛٝၩຓb ±ࡆ఼ሱ໡ࡓ޹đೂ‫ުူڛ‬ԛགྷ҂ൡ‫ۋ‬त֩đ ̈́̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ႋࠣൈಀ၄ჽᆐᇍb೏Ѩ౦‫ؿ‬ളэ߄ႋᄝ၄ള֥ᆷ ֝༯ࠣൈ‫ט‬ᆜႨူb

‫ۉ‬ѨߑᆀႨူ֥ᇿၩ൙ཛ ±Ⴕ౞ັ‫ۉ‬෥‫ߑ֥ݝ‬ᆀđቋ‫ݺ‬҂ႨူđఃᇏЇ ও٤ᇗ྘֥Ѩ‫ۉྟ׽‬ကđᆃোߑᆀॖሱྛ߫‫گ‬đ٤ หིူ໾҂֌ؓ‫ۉ‬ᄣ໭ၭđ౏߶Ⴕ҂০႕ཙb ±ഒႨူđؓѨ౦ࢠᇗ֥‫ۉ‬Ѩđ٤Ⴈူ҂ॖđ ၒ࿊ႨႵི֥ူđၛቋཬ࠴ਈ‫ބ‬ቋ؋֥Ⴈူൈࡗb ±Ⴕ࠹߃ֹ൫ႨူđؓႿ‫ۉ‬Ѩෙ໭หིူ໾đ ֌ؓྍ‫ؿ‬གྷ֥ऌԮႵི֥ူđໃӇ҂ॖ၂൫đ൫Ⴈ ௹ࡗႋૡ్ܴҳਏི‫ބ‬҂ਅّႋb๙ӈၛ ́ j̓ ᇛ ູ ̾ ۱ਏӱb

‫ۉ‬ကߑᆀԛჽު֥ᆞಒ‫ူڛ‬ٚ‫م‬ ±၂ϮЌ‫ူۉ‬a০୕ူၛࠣࡲ໇ူၒᄝٖభ϶ ཬൈ‫ڛ‬Ⴈb ±ؓӋ໇ႵՏ֥ࠗူ໾ೂέඳ௄ਟaॆള෍ࠣ ᇹཨ߄ူ֩đनႋᄝٖު‫ڛ‬Ⴈb ±ᇏӮူᇅ࠴ೂၷᡯߛ१‫ڛ‬၁aၷ৵१‫ڛ‬၁a ࣁఫҤԊ࠴֩नႋᄝٖభ϶ཬൈဨᄋࠇႨ໑ඣԊު ‫ڛ‬Ⴈb

̈́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±‫ۉ‬႗߄૊࣡ઝۚ࿢ߑᆀ֥१‫ူڛ‬ႋ࿹ෞުႨ षඣԊ‫ڛ‬bหљ७ࠇՏࠗྟࢠն֥ူॖ࿹ෞުልೆ ॢྏࢋଵᄜ‫ڛ‬Ⴈđၛх૧ူோՏ௥໇ָࠇൊܵ༯؊ ۚ؇ԉ႔֥࣡ઝ‫ط‬Ⴚ‫ؿ‬նԛ࿓b

‫ۉ‬ကߑᆀ‫ူڛ‬໴࠼ ±࠼‫ۄ‬๽ူோğႵུူ໾ೂέඳ௄ਟؓൊܵᬪ ଇႵՏࠗđॖႄఏကᆡ‫ބ‬঎ယb ±࠼Ⴈүඣa‫ݔ‬ᆬࠇ୤ଯෂ‫ڛ‬ğүඣᇏ‫ݣ‬Ⴕն ਈ֥᷏ූđିაઽᇅ࠴‫ํބ‬ᇅ࠴ࢲ‫ކ‬Ӯ଴ಷྟ໾ ᇉđ൐ઽാಀࠃ৯đࡨഒူ໾ႵིӮ‫֥ٳ‬་൬đ႕ ཙူིĠ‫ݔ‬ᆬᇏ‫ݣ‬Ⴕ‫؟‬ᇕႵࠏූđူ໾ᄝූྟߌ࣢ ᇏ߶ᄹࡆ҂ਅّႋđᄹࡆؓ‫ۉ‬ᄣ֥෥‫ݝ‬b ±࠼ผሢ‫ުူڛࠇူڛ‬৫ࠧผ༯ğผሢ‫ူڛ‬đ ူ໾ၞᄝൊܵଽ๔਽ѩ‫ڸ‬ሢᄝᬪଇഈđՏࠗൊܵ‫ؿ‬ ကb๝ൈၹᆺႵ၂҆‫ူٳ‬ோࣉೆ໇ଽ‫ིူߨؿ‬đࢆ ֮ਔူ໾֥ਏིb ±࠼Ӌಷோෞ‫ڛ‬ğӋಷோ֥ቔႨ൞ູਔٝᆸူ ໾ؓ໇֥Տࠗࠇх૧ႵིӮ‫ٳ‬Ф໇ූ௥ߊ‫ط‬ാིđ ၹՎсྶᆜ۱๽༯ٚିᄝӋᇏಷࢳa་൬đղ֞ᇍ ਏଢ֥b ±࠼۳ཬ‫ူܹݙ‬ğୖᇾ‫ݙ‬ሰ֥аሰ఼ྛܹူ൞ ൅‫ٳ‬າག֥đࠞၞ൐ူோ་ೆగܵđႄఏᇎ༏bؓ Ⴟऋध‫ݙཬ֥ူڛ‬ॖ‫קܥ‬ః๨a൭đႨณӼࡼူ၁ ̈́́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ෂ֞ങ۴҆đ൐ఃሱಖ࿳༯b

‫ۉ‬ѨѨದ஬‫ט‬ᇶൊ֥ᇿၩ൙ཛ ૜a૫ᇏ֥ඣಷྟົള෍‫ބ‬໭ࠏ࿷ಸၞ෥ാb ೂว૜ൈđว༡Ցඔa࣏ஞൈࡗन߶ᄹࡆႏအ෍֥ ‫ש‬ാbষٖ‫ש‬ఙ૜ณ҂‫ݿ‬đࣼ߶ᄯӮնਈົള෍a ໭ࠏ࿷aบোၛ֑ࠣϢᇉ֥‫ש‬ാbωᇟaᆕટ๨ࡆ ࡡđॖ֝ᇁົള෍ ͏ aົള෍ ͐ ֥෥ാbႲ่ࡆ ࡡaۚ໑Ⴒᅉđົള෍ ͏ ‫ބ‬࿵ූ෥ാ ̲͂̽đົള ෍ ͏ ࠫެಆ҆‫ש‬ാbӹষ૫бӹ૫ณႏအ෍෥ാ ‫؟‬bၹՎđቓ૜ٖว૜ൈႋ࣐ਈႨ৏ඣࠇັ໑ඣđ ว༡Ցඔ҂ӑ‫ ̀ ݖ‬Ցđ҂Ⴈ৯խ༡a҂‫ש‬ఙ૜ณb ૫ൊ࣐ਈഒႨᅉaࡘaोđ‫؟‬Ⴈ࢞ଛ‫ؿٸ‬૫ުᆕa াඃުൊႨbᇲ૫่ൈ૫ณ࣐ਈൊႨđ҂൐ఃᇏ֥ ົള෍ੀാb

‫ۉ‬ѨѨದ஬‫ڬט‬ൊ֥ᇿၩ൙ཛ ൶Ғ‫ݣ‬Ⴕ‫֥ڶپ‬ඣಷྟົള෍ ͏ ቂaົള෍ ͐ ‫ބ‬໭ࠏ࿷đ҂๝֥஬‫۽ࡆט‬ٚൔؓ෱ૌ֥་൬႕ཙ ‫ޓ‬նbೂߛ‫్ܨ‬ோਂϳđ٢ᇂ ̿ ཬൈđົള෍෥ാ ̲̀̀ j̲̀͂Ġ٢ᇂ ̀ ཬൈđ෥ാ ̲́̾ j̲́͆bә ౝҒ೏ࡆඣ‫؟ݖ‬đնਈົള෍ಷႿඣ৚đӹҒఙ

̈́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ณđົള෍္ෛᆭ‫ש‬ാbೂ‫ݔ‬ϜౝҒ༵ᇲđᄜࠪᆬ әඃđົള෍‫ބ‬໭ࠏ࿷֥෥ാ۷նb஬‫ט‬ಽোၛ‫ޣ‬ എaౢ᧎ົള෍ ͏ ෥ാቋ‫؟‬đղ ̲̓̽ j̲̓͂đᆕ ‫ބ‬Ⴒᅉ෥ാ ̲́͂đॹәࣇ෥ാ ̲̾̀bಽোᇏ෮‫ݣ‬ ົള෍ ͏ ̿ đౢᆕນሰ෥ാ ̲̈́ͅĠ‫ޣ‬എaౢ᧎ಽॶ ෥ാ ̲́̽đॹәಽපࣇ෥ാ ̲̿̽bၹՎ஬‫ט‬Ғ᥸ ࣐ਈҐႨࠤࠅॹәđࠇൡਈࡆೆ‫ٸ׎‬đ൐ณᆬ୩ި Ⴛ൐‫ٸ׎‬ᇏ֥᎟ࠎؓົള෍ ͐ ӁളЌ޹ቔႨb๝ ൈิӐ൶Ғაಽൊ๝ൈ஬‫ט‬đಽൊᇏ֥۲ᇕ‫ۅᦇܡ‬ ᥴॖЌ޹൶Ғᇏ֥ົള෍ഒᄥ෥ാđѩॖ൐Ғ᥸ॖ १ࠣ‫؟‬ဢ߄b᧎ᇅ‫ܠ‬๨ൈđቋ‫ܠࡼݺ‬๨ీෞđࡆഒ ྸൊ՚đ൐նਈ֥‫ঀ֩ہ‬໾ᇉಷԛđၛ০་൬০ Ⴈb࿊ᄴྍ༷൶Ғđ༵༡ު్đ్ުࠧәࡨഒ٢ᇂ ൈࡗđҒᆬ҂ေ‫ש‬ఙđᇲࠇฟҒၒᄝ‫٭‬ඣᇏฟ ̾ j ̿ ‫ٳ‬ᇒުࠧԛ‫ݑ‬b

‫ۉ‬ကߑᆀೂ‫ޅ‬Ҁԉົള෍ ༯ਙൊ໾‫ົݣڶ‬ള෍ğ ±‫ົݣڶ‬ള෍ ͎ ֥ൊ໾ğᇶေႵ‫׮‬໾֥‫ۉ‬ᄣa ୤ଯa֑࠙ߛaࣱҒaЇྏҒaѫҒa‫ޱ‬ઃѾa࿒ ৚‫ޣ‬a᏶Ғaზ૜֩b ±‫ ົ ݣڶ‬ള ෍ ͏ ̾ ֥ ൊ ໾ğߛ ‫ ׸‬࿨aੳ ‫ ׸‬࿨a ચ࿨aಆચaॄ௃aດ‫׸‬૬a޽ളa۲ᇕ‫׸‬োa༷ ൶Ғ֩b ̈́̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

±‫ົݣڶ‬ള෍ ͏ ̿ ֥ൊ໾ğཬ૜aն‫׸‬a‫࢞ۄ‬ ଛa‫׸‬ϵࢅaੳွҒa‫׮‬໾ಽaೄa‫ࠣۉ‬ౚ֑aҖ Ⴁ֩b ±‫ົݣڶ‬ള෍ ͐ ֥ൊ໾ğ۲ᇕྍ༷൶Ғaඣ ‫ݔ‬a‫׸‬࿨֩đႭఃၛ༷ᄩa့᏶Ғaౝ࢈aႲҒa ౝ෗૬ွa೶ᢟ֩‫ݣ‬ਈ‫ڶپ‬b ±‫ົݣڶ‬ള෍ ͑ ֥ൊ໾ğ჈‫ۉ‬Ⴒa୤ଯa֑ ߛaଅ‫ܖ‬a࢞ଛၛࠣ჈ಽaஆ‫֩ܠ‬b ၹົള෍ো҂ରۚ໑đ෮ၛᄝൊႨ‫ݖ‬ӱᇏႋ࣐ ਈх૧Ӊൈࡗᇲ᧎đႋၛЕәູᇶđၛࡨഒົള෍ ֥௥ߊb

ູ൉હ‫ۉ‬Ѩߑᆀၒӹ֑ۚϢႂൊ ֑Ϣᇉ൞ದุ၂్༥Іቆᆮ֥໾ᇉࠎԤbߑ‫ۉ‬ Ѩൈđၹ‫ۉ‬ᄣ༥І൳෥‫ݝ‬đࠏุ૧ၦ‫֮֩ࢆିۿ‬đ ླေ֑Ϣᇉࣉྛྩ‫گ‬đѩᄹ఼૧ၦ‫ିۿ‬đ෮ၛေ౰ ᄝЌ‫ۉ‬ਏ‫م‬ᇏ۳Ⴭ֑ۚϢႂൊđ၂Ϯູૄರ‫܂‬۳֑ Ϣᇉ ̾̽̽ j̾̀̽ क़đ೏Ⴕ࿓μᄹۚᆀđᄵႋཋᇅ֑ Ϣᇉ֥ജೆਈĠߎႋᇿၩ‫܂‬۳֑μූa։ࡡa੸ਠ ᆫ֩ॆᆫٛ‫ۉ‬໾ᇉđ‫ૄܣ‬ರေൡਈࣉൊ‫ݣ‬ਈ‫֥ڶپ‬ ‫׮‬໾֑Ϣ‫֑ބ‬μූ֥ൊ໾đೂ֎Ғaᶉ჈a൴ಽa ֑a჈a‫׸‬োࠣ‫׸‬ᇅ௖֩b

̈́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ѨߑᆀᄸဢҀԉ֑Ϣᇉ ±൴ಽᇏ֑Ϣᇉ‫ݣ‬ਈࢠഒğೂ൴ᇬಽᇏ֥֑Ϣ ᇉູ ̲̿̽đ࠙ಽᇏ֥֑Ϣᇉູ ̲̿͂đࠧ൐ӹ ̾̽̽ क़୤ಽđ္ᆺജ౼ ̿̽ क़֑Ϣᇉb ±‫׮‬aᆱ໾֑Ϣᇉေ௜नձ஥ğജೆ֥֑Ϣᇉ ‫ູࢳٳ‬μࠎූҌିФದุ་൬đಖުᄝ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯದ ุቋᇗေ֥‫ܒ‬Ӯࠔಽ‫ބ‬࿓၁Ӯ‫֑֥ٳ‬ϢᇉbದุႵ ͅ ᇕμ ࠎ ූ ሱ ദ ҂ ି ᇅ ᄯđi‫ ק‬ေ Ⴎ ຓ ҆ ‫ ܂‬۳b ‫׮‬aᆱ໾֑Ϣन‫ޙ‬ձ஥҂ࣇॖ૛Ҁ۲ሱ֥҂ቀđ౏ ൡਈ֥ᆱ໾֑Ϣିၝᇅ‫׮‬໾ྟᆫ֥ٛਈđࢆ֮ؓ‫׮‬ ઝ႗߄֥႕ཙđЌᆣсླμࠎූ֥ԉ‫ٳ‬་൬b ±‫ ؟‬Ⴥ ֥ ֑ Ϣ ᇉ ൞ ‫ ؿ‬஗ ֥ ࠎ Ԥğ၂ ฿ ӹ ಽa ֑a࠙a჈෾‫؟‬đ‫؟‬Ⴥ֥֑Ϣᇉّ‫ط‬ᄹࡆ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬ քđѩ߶ሇ߄ູᆫٛᇻթđ֝ᇁ٧஗മᇀᆫٛ‫ۉ‬b ၹՎؓ‫ۉ‬Ѩߑᆀটඪđૄ฿ജೆ֥֑Ϣᇉ҂ି‫ݖ‬ ਈbϜ၂ᇛ෮ླ֥֑Ϣᇉ‫ٳ‬Ӯ ̈́ ֩‫ٺ‬đૄ฿ӹཌྷ֩ ‫ٳ‬ਈđ൞၂ᇕ࠻ࢫჿႻ‫ކ‬৘֥ႏအ‫ט‬஥b ±ႂൊन‫ޓޙ‬ᇗေğૄ฿ԢЌᆣ၂‫ק‬ਈ֥֑Ϣ ᇉຓđߎсྶജೆ ́̽̽ क़ቐႷ֥บҌିЌᆣಣਈ‫܂‬ ۳bૄ฿ߎေᇿၩҀԉ‫ົݣ‬ള෍aັਈჭ෍‫֥ڶپ‬ ൶Ғaඣ‫ݔ‬a໴‫ܡ‬ᄖਁđႭః൞ੳ೤൶Ғa‫ݚ‬ᄨa ‫ܖ‬োđၛ০Ⴟ‫ۉ‬Ѩ֥ू‫گ‬b࿹࣮‫ؿ‬གྷđ֒Ϝ֑Ϣᇉ ൊ௖‫ބ‬൶Ғ၂ఏӹ༯ಀൈđ໇֥ཨ߄၁ေбֆӹ၂ ̈́ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ᇕൊ໾‫؟֤؟‬đ෮ၛथ҂ିޭ൪‫ܨ‬Ғඣ‫ܡބݔ‬োؓ ֑Ϣᇉ֥‫ڣ‬ᇹቔႨb ®‫ޅ‬ൈ࣌ൊ֑Ϣᇉ ᇗ྘‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄Ⴕ‫ྟۉ‬ଷѨ౴൝֥ߑᆀႋഒ ൊࠇ࣌ൊ֑Ϣᇉb‫ྟۉ‬ଷѨ߫‫ߑ֥ުگ‬ᆀ‫܂‬۳֑Ϣ ᇉၧႋՖ֮ਈष൓bਢԵഈ۱љߑᆀၹ‫؟‬ӹ၂۱࠙ ֑‫ط‬Ⴚ‫ྟۉؿ‬ଷѨ֥౦ঃѩ҂ഒ࡮b

‫ۉ‬ကѨದླҀ‫ہ‬ ‫ۉ‬ᄣ൞ದุଽቋն֥ള߄ս྆‫۽‬ӌđุଽົള ෍ ͑ ൮༵ᄝ‫ۉ‬༥Іଽሇ߄Ӯࠃྟົള෍ ͑ đ෱൞‫ט‬ ࢫ‫ܠ‬ս֥྆ᇗေჭ෍ᆭ၂đऎႵ՜ࣉӋ֡‫ބ‬യᄣ་ ൬‫֥ہ‬ቔႨđѩ՜ࣉ‫ྙ֥ܠ‬Ӯ‫߄ہބ‬b֒࿸ᇗ‫ۉ‬ᄣ ࠥߑൈđົള෍ ͑ ࠃ߄ь߶൳֞ᅰθbᆌؓ‫ۉ‬က Ѩದࣉൊഒđರܻᅶഝഒa‫ہ‬་൬֥֮઱‫؛‬đԢႋ ֒‫ڛ‬Ⴈ‫ہݣڶ‬ᇉ֥‫׸‬ᇅ௖a୤ଯaᆤઐࢅa჈a༧ ֩ൊ௖ຓđߎॖၛ‫ڛ‬Ⴈᆅᇨ‫ہ‬aࠃྟᆅᇨ‫ࠃۚ֩ٸ‬ ྟ֥৖ሰ‫ہ‬đၛҀԉࠏุླေb ®Ⴕ০Ⴟ՜ࣉ‫ۉ‬ကߑᆀ‫ہ‬་൬‫ބ‬০Ⴈ֥ൊ໾ ­ೄো‫ބ‬۲ᇕଯᇅ௖൞‫ہݣ‬ᇉਈࢠۚa་൬ ੱ‫֥ݺ‬ቋࡄ࿊ᄴb҂ܵଳ୯঺Ⴜૄರࠇࣜӈ‫ׄݿ‬ ଯđӹׄ ଯ ᇅ ௖ ൞ Ќ ᆣ ದ ุ ‫ ہ‬ജ ೆ ਈ ֥ ᇗ ေ ႂ ൊٚ‫م‬b ­‫ܠ‬๨ณaཬ༧૜௃a‫ݚ‬૜a֑࠙ߛᆃུൊ໾ ̈́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᇏ‫ہݣ‬ਈ‫ۚޓ׻‬đଛႉa঺୍ದa‫ۉ‬Ѩ‫ބ‬൐Ⴈࠗ෍ ֥۲ᇕߑᆀ‫׻‬ႋ‫ھ‬ᇿၩҀԉᆃུൊ௖b ­ ۲ᇕ‫׸‬ো‫ބ‬ն‫׸‬ᇅ௖aᆤઐࢅa‫ ݚ‬ջaሬ ҒaႲҒaౘҒaౝҒaϢઃѾ൞‫ہݣ‬ਈ‫֥ڶپ‬ᆱ ໾ྟൊ௖b

঺୍‫ۉ‬ကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±ቀਈ֥֑Ϣᇉğ‫܂‬۳ਈႋۚႿᆞӈӮದđૄ ರૄతक़ุᇗ֑Ϣᇉ֥‫܂‬۳ѓሙູ ̾̾͂ j̿ क़đః ᇏႪᇉ֑Ϣᇉႋᅝሹ֑Ϣᇉ֥ ̲͂̽ၛഈbေ‫؟‬ӹ ୤ଯaຂᆫଯᇅ௖a჈༧োa൴ಽ֩đၛࠣᇲমೈ ֥ߛ‫ࠣ׸‬ఃᇅ௖b ҂ေӹള֑a‫ۄ‬әᆜ৬ߛ‫ࠇ׸‬Ⴒᅉ֥‫׸‬োđഒ ӹࠇ҂ӹ҂ၞཨ߄֥Ⴒᅉো႗ᇉൊ௖b࣐ਈഒӹ‫ڶ‬ ‫ݣ‬ᕷᔒࡡ֥ൊ௖đೂ೬‫נ‬჈aയa‫ۉ‬a୩ಽณ֩b ູࡨഒᕷᔒࡡ‫ݣ‬ਈđॖҐႨ༵ࡼ‫ݣ‬ᕷᔒࡡ‫֥؟‬ ಽো֩Ⴈਂඣ࣏ஞ ̿ ཬൈުᄜᇲඃđఙณൊಽࠇᄜ ࡆ‫۽‬ӮҒ᥸đఃᕷᔒࡡ‫ݣ‬ਈॖࡨഒ϶ඔၛഈb ±֮ᆫٛႂൊğᆫٛ෮Ӂള֥ಣਈၛᅝሹಣਈ ֥ ̲̿͂ ቐႷູၒbหљ൞‫׮‬໾ྟႲᆫ҂ॖ‫؟ݖ‬đ ႋ‫؟‬ൊႨ‫ݣڶ‬҂Ў‫ބ‬ᆫٛූ֥ᆱ໾Ⴒđೂ޽ളႲa ն‫׸‬Ⴒaზ૜ႲaᆤઐႲ֩đᆃؓࡨ౞‫ۉ‬ᄣս྆‫ڵ‬ ‫ބހ‬ٝᇍྏ࿓ܵࠥѨ֩‫׻‬Ⴕ‫ݺ‬ԩbၹՎđૄರᆫٛ ‫܂‬۳ਈ҂ႋӑ‫ ̽̓ ݖ‬क़bູٝᆸ‫ݖ‬ᄪ‫׮‬ઝ႗߄đ঺ ̽ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

୍‫ۉ‬ကߑᆀႋཋᇅࣉൊ‫ݣڶ‬։‫ܥ‬Կ֥ൊ໾đೂ‫׮‬໾ ଷa֑ߛaയa‫ۉ‬a჈੸aଯႲ֩đૄರജೆൊ໾ ։‫ܥ‬Կਈၛ҂ӑ‫ݸ ̽̽͂ ݖ‬क़ູၒb ±ౢ֎ၞཨ߄֥ൊ໾ğൡ֒॥ᇅӁളՂಣਈ֥ Ⴒᆫaൊบ‫ਁބ‬ൊোൊ໾đၛх૧ྙӮᆫٛ‫ۉ‬aุ ᇗӑᇗđყٝ঺୍ྟࠥѨ֥‫ؿ‬ളbൊ࿷ജೆ‫ݖ‬ਈđ ӈ൞ۚ࿓࿢‫ؿ‬Ѩੱაଷቁᇏඵວੱᄹ֥ۚჰၹᆭ ၂đ၂Ϯૄರൊೆ ͂ j̓ क़ൊ࿷ࠧॖb ±ႂൊႋႵܿੰğ၂ರ೘ҔđૄҔ߼෍ձ஥ࠇ ਁa‫׸‬aҒࠁൊđၛЌӻ௜‫ޙ‬ႂൊbႵ֥঺୍‫ۉ‬က ߑᆀཨ߄‫ିۿ‬҂‫ݺ‬aൊრ҂ᆒđ္ॖഒਈ‫؟‬Ҕđೂ ૄರ ͂ Ҕđѩ Ґ Ⴈ ϶ ੀ ᇉ ႂ ൊb ၧ ॖ ૄ ರ ‫ ܂‬۳ ̾͂̽ j̿̽̽ क़ ඣ ‫ݔ‬bົ ള ෍ ᄝ ႂ ൊ ഈ ‫ ܂‬۳ ҂ ቀ ൈđ ॖႨົള෍ᇅ࠴Ҁቀb ±‫܂‬۳ԉቀ֥ඣ‫ٳ‬ğૄರ๙‫ݖ‬ႂඣa‫ݿ‬ณ֩ট ‫܂‬۳ԉቀ֥ඣ‫ٳ‬đ၂Ϯູ ̾͂̽̽ j̿̽̽̽ ‫ݸ‬ശb

ಬന‫ކ‬ѩ‫ۉ‬ကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±‫܂‬۳ԉቀົള෍ğᆃ൞ಬന௹ᆞӈള৘‫ିۿ‬ ෮сླđ္൞ડቀ෸‫ؿूࡲظ‬ტ‫ބ‬х૧ࠐྙ֥ླ ေb෸‫ظ‬ളӉ‫ؿ‬ტླေնਈ֥ົള෍ ͐ đ֒ߑ‫ۉ‬က ൈđଛุ֥ົള෍ ͐ ۷ၞ‫ؿ‬ള҂ቀđ‫ܣ‬ಬന‫ކ‬ѩ ‫ۉ‬ကߑᆀૄರົള෍ ͐ ֥‫܂‬۳ਈѓሙႋູ ̽ͅ j̾̽̽ ‫ݸ‬क़b ̾ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ᇿၩҀԉွූğွූҕა‫ކ‬Ӯຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ ࠣ‫ނ‬บ‫ූނ‬bႮႿಬന௹Չࠗ෍aߛุ๛‫ٳ‬૟ᄹ ࡆđࡆᆭ‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬௥ߊđᄯӮွූ֥ս྆໘੹đ ၞ൐ߑᆀӁളऍ‫ޣ‬༥Іྟ௕࿓bᄓ‫ؓڹ‬ွූ֥ླေ ਈࢠӮ୍୯ሰჿᄹࡆ ̾ Пđႋ‫ࣉ؟‬ൊ‫׮‬໾‫ۉ‬aയࠣ ‫ݣ‬ွූ‫֥؟‬൶Ғb ±ᇿၩႂൊᇏํ֥‫܂‬۳ğಬന௹ํ֥ླေਈᄹ ۚđᄓ‫ڹ‬ԢླေҀԉሱദཨ‫ݻ‬ຓđഉླԥ਽ཌྷ֒ඔ ਈ֥ํđၛҀӊ‫ٳ‬૩ൈ֥෥ാđ๝ൈ෸‫္ظ‬ေԥթ ၂҆‫ํٳ‬đၛ‫܂‬ԛളު ̓ ۱ᄅଽ֥ཨ‫ݻ‬bၹՎđಬ ന௹ૄರႂൊᇏํ֥‫܂‬۳ਈႋၛ ̾ͅ ‫ݸ‬क़ູၒbႂ ൊᇏ֥ํđၛ‫׮‬໾ྟൊ໾ᇏ֥ํ֥་൬ੱࢠۚđ၂ Ϯູ ̲̾̽ j̲̿̽đ‫ط‬ᆱ໾ྟൊ໾ᇏ֥ํ֥་൬ੱ ᄵࢠ֮đೂ ն ‫̲̈́ ູ ׸‬bॖ ࡮ ႋ ‫ ؟‬ൊ ‫ ׮‬໾ ‫ ۉ‬ᄣa ࿓a൴ಽa֑ߛ֩‫ํݣڶ‬ᇉ֥ൊ໾ĠᇀႿ‫׸‬োࠣ۲ ᇕੳွҒ္֩൞‫֥؟ࢠํݣ‬ൊ໾đၒ‫؟‬ӹb ±ᇿၩႂൊᇏ‫ہ‬aਠ֥‫܂‬۳ğ‫ބہ‬ਠ൞‫ܒ‬Ӯ‫ܠ‬ ᷘa࿩Ԃ֥ᇶေӮ‫ٳ‬đؓ෸‫ظ‬ളӉ‫ؿ‬ტᇀܱᇗေđ ଛุ࿓‫֮ࢆہ‬ൈđॖ‫ؿ‬ളᆪุԎԧđ࿸ᇗᆀ֝ᇁ‫ܠ‬ ᇉൿ඾ᆡbၹՎđૄರႋ‫܂‬۳‫ ͂̾̾ ہ‬क़đॖ‫؟‬ӹ‫ݣ‬ ‫ہ‬ਈ֥ۚ୤ଯაଯোൊ௖đೂ҂ቀൈႋᄹ‫࠴ہڛ‬b ູ൐‫ہ‬་൬‫ݺ‬đླᇿၩ‫ہ‬aਠб২č ၂Ϯູ ̾‚ ̾Ďđ ๝ൈߎႋ‫܂‬۳ົള෍ ͑ ࠣ‫؟‬ೲ෾ဝb

̿ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ൞๙‫ݖ‬ ؓሹಣਈࠣᆫٛa֑Ϣᇉaบো֩ႏအ෍֥ജೆਈ ট‫ࢫט‬ა॥ᇅ֥bჰᄵഈҐႨ֑ۚϢᇉaൡਈಣି ‫֮ބ‬บোa֮ᆫ֥ٛႂൊđ‫܂‬۳ԉቀ֥ົള෍đห љ൞ົള෍ ͐ აົള෍ ͒ đ‫ؽ‬ᆀૄರ‫ٳ‬љ҂֮Ⴟ ̓̽ ‫ݸ‬क़ა ̾̽ ‫ݸ‬क़bѩ࿸࣌ႂႨ‫֥ࣚࣵݣ‬ႂਘࠣൊ Ⴈྌজ‫ט‬໅௖đഒႨႲࡘaᅉ֩஬‫ט‬ٚ‫م‬đ‫؟‬Ⴈ ᆕaᇲa᧎aωa߷aዯ֩ٚ‫م‬bഒ۳ൊ࿷đૄರ ၛ҂ӑ‫ ͂ ݖ‬क़ູၒb

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩۚ࿓࿢ߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±ົӻಣି௜‫ޙ‬đٝᆸ٧஗ğ٧஗ࠇӑᇗߑᆀ ႋཋᇅಣିജೆđၛ൐ุᇗղ֞ѩЌӻᄝѓሙุᇗ ٓຶb ±ཋᇅ଩࿷֥ജೆğૄರႋഒႿ ͂ क़Ġؓ‫ކ‬ѩ Ⴕ‫ۉ‬කaྏකᆀđᄵ଩࿷֥ജೆਈ۷ႋ࿸۬ཋᇅᄝ ̀ क़ၛ༯b ±ᇿၩ‫ࢳ׈‬ᇉ௜‫ޙ‬ğൊ໾ᇏൡ֒Ҁԉࡋ࿷đ൐ ࡋაૃ֥б২ົӻᄝ ̾̾͂‚ ̾ ֥ඣ௜bൡ֒ᄹࡆૃ֥ ജೆđೂ۲ᇕ‫׸༷ࠣ׸ۄ‬োaཐ‫ܖ‬aࢷҒa᏶Ғa

̀ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ѫҒa݉ჵ֩bؓ൐Ⴈ০୕ූa෎୕֩০୕࠴ᆀđ ႮႿૃஆ྄ᄹࡆđႋᄹࡆૃ֥ജೆb ±ႂൊၒ࠼ğൡ֒ᄹࡆႂൊᇏྊა᫻֥б২đ ေ‫؟‬ӹ၂ུ႗‫ݔ‬a‫׸‬োၛࠣ۲ᇕՙਁđ‫؟‬ႂүbေ ཋᇅ‫׮‬໾ྟᆫٛ‫ބ‬։‫ܥ‬Կ֥ജೆb‫؟‬ജൊ၂ུႵЌ ‫ࢆۉ‬࿢ቔႨ֥ൊ໾đೂౘҒa‫׸‬࿨a༷ଅ‫֩ܖ‬b

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩ໇঎ယߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±࿊Ⴈႏအࡎᆴ֥ۚđᇉೈ‫ط‬ၞႿཨ߄֥௜‫ޙ‬ ႂൊđೂ୤ଯa֑࠙a‫ࡽ׸‬a჈a൴ᇬಽ֩đေቓ ֤༥ೈđؓཨ߄֡໭Տࠗb ±х૧ൊႨࠏྀྟ‫߄ބ‬࿐ྟՏ֥ࠗൊ໾ğࠏྀ ྟՏ֥ࠗൊ໾ุࠒնđᇉֹ႗đ‫ݣ‬ՙ༸ົࢠ‫؟‬đؓ ໇ᬪଇՏࠗնđೂՙ༸ົ൶Ғaՙਁ֩Ġ߄࿐ྟՏ ֥ࠗൊ໾ିՏࠗ໇ූ‫ٳ‬૟đೂऴ٥a୩үaॖॖa ెक़৯a఼ਛ‫ט‬໅௖֩b ±ᆫٛജೆൡਈbᆫٛିၝᇅ໇ූ‫ٳ‬૟đࡨ౞ ؓ໇ᬪଇՏࠗb֌ᆫ္ٛ҂ି‫؟ݖ‬đ‫߶؟ݖ‬൐։ଵ ൬෪෍‫ٳ‬૟൳ၝᇅđՖ‫ط‬႕ཙ໇Ӌಿ‫׮‬đӁളЎ‫ڴ‬ ‫ۋ‬đࢆ֮ൊრb ±บো࠻໭Տࠗ໇ූ‫ٳ‬૟֥ቔႨđ္໭ၝᇅ໇ ූ‫ٳ‬૟֥ቔႨbૄರॖജೆ ̀̽̽ j̀͂̽ क़บোbၛ Ԓᇟa૫่aᘨᘟູᇶbૄರ ͂ j̈́ ҔđૄҔਈ҂ ၒ‫ݖ‬Ўđჿ ູᆞ ӈ ਈ֥ ̿ ̼ ̀bഒ ਈ‫ ؟‬Ҕॖᇏ ‫໇ ބ‬ ́ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ූđႻॖ‫܂‬۳ቀ‫ܔ‬ႏအĠ೏ૄҔࣉൊ‫؟ݖ‬đॖၛՏ ࠗ໇ූ‫ٳ‬૟‫؟ݖ‬đ҂০Ⴟ঎ယ૫֥ჟ‫ކ‬bᆃোߑᆀ ቋ‫ݺ‬൞ඤభࡆҔđᆃဢॖࡨഒࠕ‫ྟص‬ฮ๥đ౏ඤభ ࣉ໑ಣൊ໾Ⴕ০νඤđೂӹ໑ಣᄩᇟa૫่֩đ֌ ၂Ϯ҂ၒӑ‫ ̽͂ ݖ‬क़b ±஬‫֥ט‬ٚ‫م‬ቋ‫ݺ‬࿊Ⴈᆕaᇲaዯa߷֩đ҂ ၒҐႨЕәaႲࡘaളϳa࿵࿕֩஬‫ט‬ٚ‫م‬b ±࣌ࣵb

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩบ୕Ѩߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±ᄝบ୕ѨႂൊࠎԤഈ॥ᇅႂൊbؓѨ౦ࢠ ౞đ໭࿸ᇗѩ‫ؿ‬ᆡđࠇ୍ਭࢠնđദุ٧஗đᆡሑ ҂ૼཁᆀđॖֆՂҐႨႂൊ॥ᇅĠ‫ྟۉ‬บ୕Ѩ၏֛ ෍၇ঠ྘ߑᆀđླοบ୕Ѩࣉྛ࿸۬॥ᇅႂൊđ۱ љؓրđֆ‫ٺ‬ӫᇗđֆ‫׿‬஬‫ט‬b ±ႂൊӮ‫ٳ‬сྶିົӻᆞӈս྆ࠣႏအđఃᇏ ֑Ϣᇉ ಣ ਈ ႋ ᅝ ሹ ಣ ਈ ֥ ̲̾͂đᆫ ٛ ᅝ ̲̿̽ j ̲̿͂đบোᅝ ̲̓̽ j̲̓͂đѩႋ‫ݣ‬Ⴕԉቀ֥ົള ෍ ͏ aົള෍ ͐ ࠣ໭ࠏ࿷b ±บ୕Ѩႂൊൊ௶đႋॉ੮֞Ѩದ֥ႂൊ༝ܸ ၛࠣ૶ቂ‫ڄ‬෌đ๝ൈေ҂ຂ৖ֹ֒ൊ໾‫܂‬۳֥ൌ࠽ ౦ঃ‫ڵ࠶ࣜބ‬քି৯b ±ᇿၩყٝบ୕Ѩѩ‫ۚؿ‬࿓࿢a‫׮‬ઝᇟဢ႗ ߄bૄರ։‫ܥ‬Կജೆਈ҂ၒӑ‫ݸ ̽̽̀ ݖ‬क़đᆫٛ॥ ͂ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᇅᄝ ́̽ j̓̽ क़ᆭࡗđ࣌Ⴈ‫׮‬໾ႲᆫđҐႨᆱ໾Ⴒb

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩܳྏѨߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±ൡ֒॥ᇅಣਈğ၂Ϯটඪđೂ‫ݔ‬໭‫ؿ‬ಣࠣః ෰‫ކ‬ѩᆡൈđӮದૄರಣਈູ ̀̓ͅͅ తࢊቐႷb٧ ஗ߑᆀႋൡ֒ཋᇅಣਈbൡ֥֒ಣିؓ‫ۉ‬ᄣቆᆮ֥ ༥Іᄜള‫گ߫ିۿބ‬Ⴕ০đ෱࠻ॖࢫസ֑Ϣᇉ֥ཨ ‫ݻ‬đႻିЌᆣ‫ۉ‬ᄣࠃ‫׮‬Ⴕቀ‫ି֥ܔ‬ਈđ๝ൈߎॖҀ ӊႮႿߑѨᄯӮุଽ֥ཨ‫ݻ‬đၛᄹ఼ุ৯đ՜ࣉू ‫گ‬bۚಣਈၞႄఏ٧஗đ‫ط‬٧஗ӈӈ൞‫ۉ‬ကѩ‫ؿ‬ᆫ ٛ‫֥ۉ‬ᇶေჰၹđ๝ൈ٧஗္ᄹࡆਔྏᄣ֥‫ڵ‬քđ ؓࠥѨ֥ू‫ູࠞگ‬҂০b ±֑ۚϢႂൊğ֑Ϣᇉ൞‫ۉ‬༥Іᄜള෮ླ֥ᇶ ေჰਘb֑ؓϢᇉ֥‫܂‬۳ਈটඪđ၂Ϯ౦ঃ༯đႋ ཌྷؓۚႿࡲूದđၒᅝሹಣਈ֥ ̲̾͂ j̲̾ͅbೂ‫ݔ‬ ԛགྷ‫ڴ‬ඣđ࿓μᄹۚđࣼေ॥ᇅ֑Ϣᇉ֥ജೆb၂ ֊ԛགྷ‫߽ྟۉ‬૙ࣼေ࿸۬॥ᇅ‫ބ‬๔ᆸ֑Ϣᇉ‫܂‬۳b ±ൡਈบোğؓบো֥ေ౰đႋ۴ऌѨ౦ࠣѨ ӱ֥҂๝ൈ௹đ۳Ⴭൡ֥֒ඔਈđ൐‫ۉ‬ᄣႵቀ‫֥ܔ‬ ‫ۉ‬บჰԥթđၛົӻ‫ۉ‬ᄣ֥‫ିۿ‬b‫ڛ؟ݖ‬ൊบো߶ ࡆᇗ໇Ӌᅮగđ๝ൈಸၞࡆ෎ᆫ֥ٛᇻթđ՜ࣉุ ᇗᄹࡆđႄఏ٧஗đቋᇔࡆᇗ‫ۉ‬ᄣaྏᄣ֥‫ڵ‬քđ ҂০Ⴟू‫گ‬b ±х૧ۚᆫٛႂൊğ၂Ϯᆫٛॖᅝሹಣਈ֥ ̓ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

̲̿̽ j̲̿͂bᆫٛᇏ֥сླᆫٛූ൞ದุଽ҂ି‫ކ‬ Ӯ֥đсྶႮൊ໾‫܂‬ႋđ২ೂ࿰Ⴒූbсླᆫٛූ ҕაਠᆫ֥‫ކ‬Ӯđି൐ᆫٛՖ‫ۉ‬ᄣඨ০ᄎԛđؓყ ٝᆫٛ‫ۉ‬Ⴕ০Ġྍളቆᆮ֥ളӉླေ࿰ႲූĠᆫٛ ߎॖ՜ࣉᆫಷྟົള෍֥་൬b֌ႋх૧ۚᆫٛႂ ൊđၹູೂ‫ݔ‬ᆫٛജೆ‫ۚݖ‬đࣼ߶ᄯӮᆫٛ‫ۉ‬đѩ ॖࡆᇗྏᄣ‫ڵ‬քđ൐࿓ᆫᄹۚb ±‫ົ֥ڶپ‬ള෍ğົള෍֥ԉ‫܂ٳ‬۳ؓ‫ۉ‬က‫ކ‬ ѩܳྏѨߑᆀႭູᇗေbົള෍ ͏ ̾ aົള෍ ͏ ̿ a ົള෍ ͐ ֩൞ࠏุս֥྆ᇗေ‫ڣ‬ઽđି՜ࣉ༥І ޫ་ቔႨbߑ‫ۉ‬က߶႕ཙྸ‫ົ؟‬ള෍֥་൬აս ྆đ෮ၛᄝႂൊ‫܂‬۳ᇏđԢႋቀਈ‫܂‬۳ຓđߎႋ‫܂‬ ۳‫؟‬ᇕ֥ົള෍ᇅ࠴b ±ః෰ğ‫ۉ‬ကߑᆀႵညႲaବҵ֩ᆡሑđൊ໾ ႋ‫ކ‬৘ࡆ‫ ۽‬஬‫ט‬đิۚ ః ೤aཐa໅đၛ՜ ࣉൊ რđЌᆣၞႿཨ߄་൬đ֌ေᇿၩ‫ކ‬৘஬‫ט‬đၛٝ ົള෍෥ാ෾‫؟‬bေᇿၩഒਈ‫؟‬ҔbഒႨӁగൊ ໾đ࠼ྌজՏࠗྟൊ໾ࠣႲୈൊ໾b࣌ࣵđၹູႂ ࣵॖᆰࢤᄯӮ‫ۉ‬෥ߊѩ֝ᇁᆫٛ‫ۉ‬b

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩતྟയကߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±‫ۉ‬က‫ކ‬ѩતྟയကߑᆀđೂ‫ۉ‬aയ‫ିۿ‬෥‫ݝ‬ ഉ҂࿸ᇗൈđႂൊଽಸॖᄠ҂ቔ࿸۬ཋᇅđၛ૧൐

̈́ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ദַุॆ৯ࢆ֮ࠇุ৯ࡨ೐b֑Ϣᇉജೆਈ၂Ϯ҂ ӑ‫ૄݖ‬ರૄతक़ุᇗ ̾ क़b ±၂֊ԛགྷ‫ڜ‬ᇖaۚ࿓࿢đᄵေҐႨ֮࿷ࠇ໭ ࿷ࠇ֮଩ႂൊb֮࿷ႂൊ൞ᆷಆರ஬‫ט‬Ⴈ֥ൊ࿷ਈ ҂ӑ‫ ̿ ݖ‬j̀ क़ࠇࢅႲ ̾̽ j̾͂ ‫ݸ‬ശđُ‫ݣ‬࿷‫֥ڶپ‬ ൊ௖ೂ༹ҒaஞҒa༹֑a඾޽֑a༹ಽa‫ݚ‬໅a ༹૫Їa‫ܫ‬૫֩नႋ࠼ൊb໭࿷ႂൊ൞ᄝ஬‫ט‬ൈđ ಆರ҂ࡆൊ࿷ࠇࢅႲđູᄹࣉൊრॖ൐Ⴈบa՚a ᆤઐࢅa‫౎ى‬ᆬ֩‫ט‬໅b֮଩ႂൊ൞ᆷԢಆರ҂ࡆ ൊ࿷ࠣࢅႲຓđߎႋх૧ൊႨ‫֥ۚࡡݣ‬ൊ௖đೂᄝ ༎ᇟ৚҂ေࡆࡡωđ္҂Ⴈࡡᆕટ๨a޽ज֩b ±Ӯದ ߑᆀ ૄರ ሹ ಣ ਈ ၂ Ϯ ູ ̀̈́̽ͅ j̾̽̽́̽ తࢊb ±‫ݣڶ‬۲ᇕົള෍ႂൊđႭఃႋ‫؟‬ൊ‫ົݣ‬ള෍ ͐ ‫༷ྍ֥ڶپ‬ඣ‫ࠣݔ‬൶Ғbົള෍ ͐ ؓ‫ۉ‬aയ‫׻‬Ⴕ Ќ޹ቔႨđ‫౏ط‬ᄝॆ‫ྟૹݖ‬ကᆡٚ૫Ⴕਅ‫֥ݺ‬ቔ Ⴈđૄರജೆਈቋ‫ݺ‬ᄝ ̀̽̽ ‫ݸ‬क़ၛഈb

‫ۉ‬က‫ކ‬ѩയ‫ିۿ‬කࢰߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬အ ±Ⴊᇉ֑֮Ϣႂൊğ֑Ϣᇉ֥ജೆਈ౼थႿߑ ᆀ֥ᆡሑࠣ‫ۉ‬aയ‫ିۿ‬෥‫֥ݝ‬ӱ؇b၂Ϯ۴ऌ࿓၁ ଽࠔ᳹ౢԢੱࠇ࿓၁୕෍֋‫ݣ‬ਈ֩ᆷѓটॉ੮ႂൊ ᇏ֑Ϣᇉ֥‫܂‬۳ਈb৯౰࿊Ⴈ‫ݣ‬сླμࠎූ‫֥ڶپ‬ Ⴊᇉ֑Ϣᇉൊ໾đೂ֑࠙a୤ଯa൴ಽ֩đఃਈၛ ͅͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ᅝ֑Ϣᇉሹਈ֥ ̲͂̽ j̲̈́̽ቋູཌྷၒb ±ቀ‫ܔ‬ಣਈğॖၛؓѨ౦ԩႿ໗‫ק‬ሑ෿֥ߑᆀ ົӻਅ‫֋֥ݺ‬௜‫ޙ‬đࡨഒ֑Ϣᇉ‫ࢳٳ‬bಣਈটჷᇶ ေၛบোູᇶbॖҐႨ‫ٸ׎‬ႂൊđӈႨ֥Ⴕཬચ‫׎‬ ‫ٸ‬aზ૜‫ٸ׎‬a๲‫ٸ׎׸‬b ±֮଩֮ࡋႂൊğ֒‫ކ‬ѩۚ࿓ࡋᆡൈđႂൊᇏ ႋരᇗ࿊Ⴈඣ‫ࠣݔ‬൶Ғđᄝ஬‫ט‬ൈॖႨնਈඣ‫؟‬Ց ஞᇲ֥ٚ‫م‬টಀ‫ו‬ൊ໾ᇏ֥҆‫ࡋٳ‬࿷b଩ജೆਈ֥ ‫؟‬ഒႋ۴ऌѨ౦টᅧ໤đԛགྷ‫ڜ‬ᇖࠣۚ࿓࿢ൈđྶ ཋᇅൊ࿷đ၂ϮҐႨ֮࿷ႂൊĠ೏࿸ᇗ‫ڜ‬ᇖaۚ࿓ ࿢ൈđ଩࿷֥ཋਈ۷ေ࿸۬b ±ᇿၩҀԉົള෍ࠣັਈჭ෍ğႮႿႂൊ֥࿸ ۬॥ᇅđඣಷྟົള෍ࠣັਈჭ෍ํaྊ֩नജೆ ҂ቀđԢႂൊ࣐৯஥‫ކ‬ຓđߎႋൡ֒Ҁԉ၂ུົള ෍ᇅ࠴đ֌঺୍ದ҂ၒӉ௹նਈҀԉົള෍ ͎ b

‫ۉ‬Ѩߑᆀᄎ‫׮‬భު֥ႂൊЌࡲ ᄎ‫׮‬భ҂ၒ෾Ўࠇ෾‫ص‬bೂᄝࠕ‫ص‬ൈᄎ‫׮‬đุ ଽ࿓บ‫֮ݖ‬đ‫ۉ‬บჰေ‫ࢳٳ‬đ໭ၐᄹࡆ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬քb ᆞಒ֥ٚ‫م‬൞ᄝ୆ᄎ‫׮‬భ϶ཬൈࣉൊӁಣਈ ́̾ͅ j ̀̓ͅ తࢊ֥ൊ௖đೂ ̾ Жચோࠇ‫ݔ‬ᆬb္ॖӹࠫॶ ଯบࠇెक़৯bᄎ‫׮‬ᇏૄ ̿̽ ‫ٳ‬ᇒႂ϶Жᇀ ̾ Жඣb ุ৯ԉ஧aᄎ‫׮‬ൈࡗӑ‫ཬ ̾ ݖ‬ൈᆀđॖ࿊Ⴈᄎ‫׮‬ჴ Ќࡲႂਘb‫ݣ‬Ⴕऴ٥ၹa‫ݔ‬บࠇջ‫ؽ‬သ߄ฏ֥చඣ ͆ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ބ‬ႂ௖đ҂൞ᄎ‫׮‬ൈ৘མ֥࿊ᄴb ᄎ‫ު׮‬҂ၒઔഈ‫ݿ‬৏ႂđቋ‫ݿݺ‬໑ಣႂਘbၹ ູದᄝᄎ‫׮‬ൈӁളಣਈᄹࡆđ໇Ӌ֡і૫໑؇္ࠤ खഈശbೂ‫ݔ‬ᄎ‫ު׮‬ӹնਈѢॶaѢሆaѢᛝਥa Ѣచඣ֩đ఼৏Տࠗ߶൐໇Ӌ֡࿓ܵ൬෪đࡨഒཆ ุ‫ٳ‬૟đ֝ᇁൊრೌࡨaཨ߄҂ਅđؓ‫ۉ‬ᄣू‫گ‬൞ Ⴕ‫ݝ‬໭ၭ֥b‫౏ط‬ᇧ৏Տࠗđॖ൐໇Ӌࣦੵđമᇀ Ⴚ‫ڴؿ‬๥a‫ڴ‬྅đ࿩Ԃa࿳‫ޤ‬ၹ৏Տࠗ‫ط‬Ӂള‫ିۿ‬ ໘੹đॖ࠿‫ؿ‬ကᆡb

‫ۉ‬ကѨದ֥ႂൊ࣌࠼ ±‫ۉ‬ကѨದधؓ࣌ᆸႂࣵđࣵࣚॖၛႄఏ‫ۉ‬༥ І֥ࠤྟ෥ഄđሇμઽഈശđࡆᇗ‫ۉ‬ကѨ౦đ֝ᇁ ᆫٛ‫ۉ‬aࣵࣚྟ‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄b ±ؓ၂ུՏࠗྟൊ໾đೂࡻaՓaজ࢈֩ႋഒ ൊູ‫ݺ‬đၹູᆃུ‫׻‬උႿྌজᆭ௖đॖၛᇹുಣđ ൐‫ۉ‬ᄣുಣࡆᇗđՖ‫֝ط‬ᇁਢԵᆡሑࡆᇗb ±࣐ਈх૧Ⴒୈࡘᅉᆭ௖đၹః҂ၞཨ߄đ๝ ൈၞളുളಣđ҂০ႿࠥѨ߫‫گ‬b ±ႂൊၛ฿ಖൊ௖ູᇶđ࣐ਈх૧ൊႨ‫ކ‬Ӯٚ ьൊ௖đၹఃࠇ‫ࠇ؟‬ഒ‫׻‬Ⴕ၂ུದ‫ކ۽‬Ӯ֥೤෍a ٝ‫࠴ڪ‬b๝ൈᄝൊႨ฿ಖൊ௖ൈđ࣐ਈ༡࣪đၛ૧ ഈ૫֥୪ူࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ֥෥‫ݝ‬b ±ࠤྟߛ᭩ྟ‫ۉ‬ကູുಣଽഹđၹՎᄝႂൊഈ ͆̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

࠼ൊྌಣᆭ௖đೂࣱҒaရಽa࠙ಽaϖ࢘ᐜཐa ‫נ‬ཐa‫֩࢈ޱ‬b ±‫ۉ‬႗߄Ѩದၹູ૊࣡ઝۚ࿢‫ط‬ᇁ҂๝ӱ؇֥ ࣡ઝ౷ᅦđᇶေႵൊܵ࣡ઝ౷ᅦa໇ଽ࣡ઝ౷ᅦࠣ ൊܵ༯؊࣡ઝ౷ᅦđೂ‫ݔ‬ႂൊ҂ᇿၩđ‫ޓ‬ಸၞ֝ᇁ ᆃུ࣡ઝ௥ਚđԛགྷཨ߄֡ԛ࿓đႺ‫ྟۉؿ‬ଷѨđ ࿸ᇗᆀ֝ᇁඵວb෮ၛđ‫ۉ‬႗߄Ѩದႋх૧ൊႨള ႗aջՏࠇջ‫֥ܠ‬ಽোđၛࠣ‫ݣ‬ᆱ໾༸ົ෍‫֥؟ݖ‬ ൶Ғđၹᆃུൊ໾‫ޓ‬ၞഄࠣ౷ᅦ֥࣡ઝb

‫ۉ‬ကѨದ҂ၒႂൊ‫ݖ‬Ў ±ႂൊ‫ݖ‬Ўࡼᄹࡆ‫ۉ‬ᄣࠣཨ߄༢๤֥‫ڵ‬քğ‫ݖ‬ ਈ֥ႂൊࠇ၂ರa၂۱ൈ௹ႂൊਈ૒ᄹđສສ߶ᄯ Ӯཨ߄҂ਅđࡆᇗཨ߄ఖܲೂ໇aӋa‫ۉ‬aுa၏ ֩‫ބ‬ቆᆮaཨ߄ཆ֥‫ڵ‬քđ္сಖᄯӮնଷ॥ᇅ໇ Ӌപࣜ༢๤‫ބ‬ൊ໾ᇏ൷֥ള৘‫ހڵ‬bЎҔުႮႿն ਈ֥࿓၁ࠢᇏႿ໇Ӌ֡đႨႿൊ໾֥ཨ߄་൬ࠣႏ အ໾ᇉ֥ᄎൻđնଷཌྷؓಌഒ࿓၁đӉ௹֥Ўൊၞ ᄯӮุଽս֥྆ാ‫ט‬aྏᄣಌ࿓ࠣ‫ۉ‬ᄣaնଷ֥ ‫ڵ‬քb ± ЎൊၞᄯӮ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ࠣۉ‬ః෰‫ކ‬ѩᆡb ‫ۉ‬ကѨದࣜӈЎൊđႭః൞ພҔ‫ݖ‬ЎđႻฃιใ ൊaۚᆫ֥ٛൊ໾đૄರജೆಣିჹჹӑ‫ุ֥ࠏݖ‬ ླေđ҂ࣇᄹࡆ‫ۉ‬ᄣ֥‫ڵ‬քđߎ൐‫֥؟ݖ‬บ‫ބ‬ᆫٛ ͆̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ሇ߄ӮุᆫđԥթႿଽᄣa௃༯đྙӮ٧஗đ๝ൈ ߎॖ൐࿓ᆫശۚđᄯӮྏଷ࿓ܵ႗߄bᄪ௹ॖԛགྷ ࠺ၫ৯ࡨ๼aනົӾ‫ؚ‬aᇿၩ৯҂ࠢᇏaႋࠗି৯ ࡨ೐đӻ࿃‫ؿ‬ᅚॖԛགྷ‫ۉ‬႗߄aӺշbᄜᄵ‫ݖ‬ൊႻ ь૝֥‫ۉ‬ѨѨದđ۷ၞႺ‫ؿ‬ᄪ௹‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬δbၹ ‫ݖ‬ഺ֥ൊ໾җᄿđหљ൞ۚᆫ֥ٛൊ໾ᄝӋଽႵ০ Ⴟնਈ֥ညသऩളӉࠣӁളః෰Ⴕ‫׽֥ݝ‬໾đӉൈ ࡗՏࠗᬪଇđӑ‫ݖ‬ਔ‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫ି׽‬৯đၞᄯӮ‫ۉ‬႗ ߄ࠣ‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬ളb‫ݖ‬ഺ֥‫׽‬໾ߎॖ๩‫ݖ‬࿓ଷ௠ᅰđ ෥‫ݝ‬ᇏ൷പࣜ༢๤đᄯӮ‫ྟۉ‬ଷѨa‫ྟۉ‬ଷѨ֩b

‫ۉ‬ကߑᆀࠣః߫‫گ‬௹ߑᆀ‫׻‬ႋ࠼ࣵ ႂࣵުࣵᄝ໇Ӌ֡ଽ‫ॹޓ‬Ф་൬đჿ ̲͆̽ ၛ ഈ֥ࣵࣚӮ‫ٳ‬č ၙԿĎ ᄝ‫ۉ‬ᄣଽս྆đႮ‫ۉ‬༥І ֥ІࡽၙԿຂ౟ઽբ߄ၙԿ‫ط‬ളӮၙ಄bၙԿ‫ၙބ‬ ಄‫׻‬ႵᆰࢤՏࠗa෥‫ۉݝ‬༥І֥‫ྟ׽‬ቔႨđॖ൐‫ۉ‬ ༥І‫ؿ‬ളэྟaߊඵbնਈႂࣵᆀӈႵႂൊ҂ቀa ୼๳֩ࣵࣚࠤྟᇏ‫׽‬ᆡሑĠࢠӉ௹ൟࣵᆀđၙԿa ၙ಄֥‫ྟ׽‬ӈ႕ཙ‫ۉ‬ᄣؓบa֑Ϣaᆫ֥ٛᆞӈս ྆ࠣࢳ‫ିۿ׽‬đ֝ᇁ࿸ᇗ‫ۉ‬෥ഄ‫ۉྟࣚࣵބ‬႗߄b ‫ۉ‬ကߑᆀ֥‫ၘିۿۉ‬Ⴕ෥‫ݝ‬đ۲ᇕؓၙԿս྆ ֥ઽোࠃྟࡨ֮đ‫ۉ‬ᄣࢳ‫֮ࢆିۿ׽‬đၹՎࠧ൐ഒ ਈႂࣵđ္൞Ⴕ‫ݝ‬໭০֥b෮ၛႵ‫ۉ‬Ѩ֥ߑᆀđ࣌ ࣵ൞ሱ໡ਏအ֥ࠎЧေ౰b ͆̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ကߑᆀႋҐႨ֮ᆫٛႂൊ ದุ෮ജೆᆫ֥ٛཨ߄་൬đေौ‫ۉ‬ᄣ‫ٳ‬૟֥ ։ᆬটೄ߄b։ᆬᇏ֥։࿷ࣉೆӋ֡đ൐ᆫٛэӮ ࠞ༥ཬ֥ᆫٛັ৬đᄹࡆਔაᆫٛઽ֥ࢤԨđҌႵ ০Ⴟᆫ֥ٛཨ߄‫ބ‬་൬b֒ᆫٛജೆਈ‫؟‬ൈđсಖ ࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ‫ٳ‬૟։ᆬ֥‫ڵ‬քđؓߑᆀ҂০b ၹՎđᄝߑ‫ۉ‬ကൈđหљ൞ࠤྟ௹đႋᇿၩഒ ӹᆫোൊ໾đ‫؟‬ҐႨၞཨ߄་൬֥ᆫٛൊ௖đೂಆ ଯaଯႲaದᄯଯႲၛࠣᆱ໾Ⴒ֩đ࣐ॖି҂ൊࠇ ഒൊ‫׮‬໾Ⴒᆫđ֌჈‫ۉ‬Ⴒ২ຓbՎൈđ၂ϮҐႨੀ ᇉႂൊࠇ϶ੀᇉႂൊđૄದૄರၛ‫܂‬۳ ͂̽ j̓̽ क़ ᆫູٛၒb

‫ۉ‬Ѩߑᆀି‫ڎ‬ൊႨ‫׮‬໾‫ۉ‬ᄣ ቃ‫ݓ‬၄࿐ಪุູᇉྴ೐ӯતྟᆣߑᆀđॖႨ࿓ ಽႵ౦ᆭ௖টሩҀđ္ࣼ൞ඪႨ‫׮‬໾֥ಽࠣཌྷႋᄣ ఖটሩҀದุ໴ᄣ֥ྴᆣđ෮໌ၛᄣҀᄣb‫ط‬གྷս ၄࿐ಪູđ‫׮‬໾‫ۉ‬ᄣ‫ݣ‬Ⴕնਈ֑Ϣᇉaົള෍োၛ ࠣაದุࢤ֥࣍μࠎූđ۷০Ⴟದุ֥་൬০Ⴈb ‫ܞ‬ದಪູ‫ۉ‬ᄣႵҀ‫ۉ‬aအ࿓aૼଢa০୕֥ቔႨđ ॖၛႨႿᇍਏ௕࿓aඣᇖa၀઩ᆡ֩ࠥѨđ๝ൈؓ

͆̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကၧႵࢠ‫֥ݺ‬ᇍਏቔႨb֌൞‫ۉ‬Ѩߑᆀؓ‫ۉ‬ᄣ֥ ൊႨေൡਈđၹູ‫ۉ‬ᄣԢ‫ݣ‬ႵؓದุႵ০֥໾ᇉ ຓđߎ‫ݣ‬Ⴕնਈ֥։‫ܥ‬Կࠣ၂ུႵ‫׽‬໾ᇉđᆃུ໾ ᇉ‫ ߶ ׻‬ᄹ ࡆ ದ ุ ‫ ڵ ֥ ି ۿ ۉ‬քđၹ Վ ေ ၛ ൡ ਈ ູၒb

‫ۉ‬ကѨದ൞‫ڎ‬ॖၛႂү ᇏ၄ಪູүွ໅७a‫ۅ‬đྟਂđೆྏa٫a໇ ࣜđऎႵളࣃᆸॗaౢಣࢳ‫׽‬a᧼ു০୕aཨൊᆸ ྅aౢྏิപ֥‫ିۿ‬đॖၛᇍਏಣ‫׽‬༯৪֩ࠥѨb གྷսူ৘࿹࣮ᆣૼđүွᇏ‫؟ ̽̽́ ݣ‬ᇕ߄࿐໾ ᇉđॖၛᇍਏ٢ഝྟ෥ഄđؓЌ޹ᄯ࿓ࠏᇅđิۚ Ϣ༥ІඔਈႵ၂‫ིۿק‬bѩႨၛᇍਏ৪ࠥaࠤྟ໇ ӋကaࠤྟԮಙྟ‫ۉ‬က֩Ѩb ‫ۉ‬ကѨದࠤྟ௹đหљ൞ߛ᭩ྟ‫ۉ‬ကđ‫ുູ؟‬ ಣູᇶđၹՎॖႂүၛղ֞ౢಣ০ു֥ᇍਏቔႨb ‫ۉ‬ကѨದႂүđႋၛੳүູᇶđၹࣜࡆ‫ޣ֥۽‬үđ ఃౢಣቔႨၘࣜ‫ޓ‬೐b ‫ۉ‬ကѨದႂүႋൡൈൡਈđٖభ࣐ਈх૧ႂ Ⴈđၹٖభႂඣਈ‫؟ݖ‬đॖ༎൤໇၁đ႕ཙఃཨ߄ ‫ିۿ‬đ‫ٖܣ‬భ࣐ਈഒႂႨđ౏‫ۉ‬ကѨದ࠼ႂ୩үb

͆́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

‫ۉ‬ကߑᆀ࠼઩ଢࣉҀ ໭ં൞ൊҀࠇူҀđؓ‫ۉ‬ကߑᆀটඪनႋࣈ രđေᄝ၄ളᆷ֝༯ࣉྛđ్࠼ದҕ੠ಲa൅ಆն Ҁb၂Ϯࠤྟ௹‫ۉ‬ကߑᆀն‫؟‬උ‫ۉ‬గკࢲaുკ߄ ಣđ‫ܣ‬҂ၒႨնҀa໑ಣ֥Ҁ௖đၛ૧ಣഈࡆಣđ ቅു߄ᄲđಣࠞളࠅbॖ࿊Ⴈൡਈ֥༆လҕđ‫ڣ‬ၛ ളֹa฿‫ਂ֩׫‬೎ူࠇҤ݃aඣ჈֩ൊ໾તࠅ᧠ณ ႂ‫ڛ‬č ‫ۉ‬ကѨದ҂ၒ‫؟‬ൊ᧎௖Ďbતྟ‫ۉ‬ကߑᆀၹ o ࣲѨᇏྴpđᄵ҂ၒႨ‫ݖ‬Ⴟ७‫ݥ‬ᆭူ໾bॖ࿊Ⴈ ‫ޣ‬ҕ ࠇ บ ҕđ‫ ڣ‬ၛ ူ ྟ ௜ ‫ ބ‬ொ ໑ ֥ ᇏ ူ ࠇ ൊ ໾ ᧎‫ڛ‬b

‫ۉ‬ကߑᆀ੪Ⴓԛҵᇏႋೂ‫ޅ‬࿊Ⴈႂൊ ±ᇶൊၛٚь૫a්յѦ‫ۄ‬aो૫Їa֑‫֩۝‬ ૫ൊູࡄđᇶေҀԉุ৯‫ିބ‬ਈཨ‫ݻ‬b‫ڬ‬ൊၛᇲඃ ջ֥֑॔࠙a࿥ູ֑ࡄ௖b༷ཐӋa჈඾aಽ඾a ჈ಽܷ๨֩đᇶေิ‫֑܂‬Ϣᇉaົള෍aঀ໾ᇉ‫ބ‬ ၂‫ק‬ਈᆫٛb ±ႂਘၛषඣaऄ޽үaঀಅඣູႪđॖুa ࿒еaᣍሰඣa‫ܨ׫‬үaྞಥүaᆤઐ޴a‫ݔ‬үॖ ۴ऌ۱ದι‫ེݺ‬ջࠇֹࣼ‫ܓ‬ઙđၛҀԉඣ‫שٳ‬ാđ

͆͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ౢಣࢳ‫ك‬đളࣃᆸॗb ±໿ႂളඣđ҂ေ‫ܓ‬ઙ҂‫ކ‬໏ളѓሙ֥ႂਘđ ၛٝѨՖ१ೆbؓ৏ႂေൡॖ‫ط‬ᆸb ±‫ڬ‬ൊႋᇿၩđ೘ҔᇶൊުॖСུӧ௃઼a߅ ઼a೶ᢟ‫่۝‬a୞૏‫ۄ‬a݉޽ࡻaધ‫ڧݔ‬a‫ޑ‬Ϣ‫ܨ‬ ሰᆭোđ࠻ᇹႳྖđႻॖٝᆸᄑӚaᄑԯb ±ૄರЃພӹ ̿ ഐ‫ځ‬ૠࠇ‫ט‬ඣ‫ݿ‬đ໅‫ۅ‬೎Ӌđ х૧੪๯ь૝b ±ඣ‫ݔ‬൞੪๯сСᆭ௖đఃᇏၛ‫ۇ‬aӭa৑a ௚‫ݔ‬aཐࢇa༆‫֩ܨ‬ջ௃‫ݔ‬௖ቋࡄđ໅ૅ‫؟‬ᆬđӹ భཤ௃ࢠູ໏ളđູದุҀԉ‫؟‬ਈົള෍a༸ົ ෍aႵࠏූaඣ‫ٳ‬a‫֩ࢋݔ‬အ‫ٳ‬đࡲுЌ‫ۉ‬aᆸॗ ष໇aࢳࠕཨൊb ±్࠼ൊႨྌজaႲୈۚᆫᆭ௖đ௖Ӈൈቋ‫ݺ‬ ିሱջॷഐaٖ‫އ‬aүЖ֩Ҕႂൊऎđٖభьުေ ༡൭ࠇႨཨ‫҈ࢾ׽‬൭đ࿸ٝཨ߄҂ਅa‫ڴ‬྅a‫ݖ‬Ў ‫֝ط‬ᇁࣸѨ‫ؿگ‬đѨ౦ࡆᇗb

Ѩ‫ۉྟ׽‬က‫֥ؿگ‬ჰၹႵଧུ ෮໌‫ؿگ‬đൌ࠽ഈ൞‫ۉ‬ကໃିປಆᇍჟbႄఏ ‫ۉ‬က‫֥ؿگ‬ჰၹᇶေႵğ ±‫ݖ‬ᄪՖ൙ุ৯ࠃ‫׮‬đᄝࠤྟ௹ྨ༏aᇍਏ҂ ֒ࠇྺࣵđࢤԨਔؓ‫ۉ‬ᄣႵ෥‫׽֥ݝ‬໾aူ໾đन ॖ֝ᇁ‫ۉ‬က‫ؿگ‬b ͆̓


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

±ಬനࠇ‫ކ‬ѩ։֡‫ۋ‬ಙb ±ၙ྘‫ۉ‬ကі૫ॆჰč ͕ ͏ ΀͎ ʹĎ ӻ࿃ဝྟb

ྟࢤԨି‫ڎ‬ԮѬ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ གྷսܴׄಪູđྟࢤԨ൞‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ԮѬ֥ᇶေ ٚൔᆭ၂đଢభ࿹࣮ࢠ‫֥؟‬൞ࡊ྘aၙ྘aѤ྘b ‫ۉ྘נ‬ကѨ‫׽‬ԮѬაྟࢤԨܱ༢ૡ్b ±ྟࢤԨაࡊ྘‫ۉ‬ကğࡊ྘‫ۉ‬ကॆุၼྟ֥ଳ ྟ๝ྟ৾ၞ‫ۋ‬ᆀᇏđࡊ྘‫ۉ‬က୍֥‫ؿ‬Ѩੱູ ̲̿̿đ ‫ุॆۉࡊط‬ၼྟ֥ၳྟ৾ၞ‫ۋ‬ᆀᇏđ໭၂২‫ؿ‬Ѩđ ၹՎđಪູࡊ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙᇶေა๝ྟ֥৾१i‫ࢤۓ‬ ԨႵܱb ±ྟࢤԨაၙ྘‫ۉ‬ကğၳྟࡗྟࢤԨ൞ၙ྘‫ۉ‬ ကԮѬ֥ᇶေٚൔb ±ྟࢤԨაѤ྘‫ۉ‬ကğऌૅ‫ࠥݓ‬Ѩ॥ᇅᇏྏ‫ט‬ Ұ࿹࣮іૼđُႵ ̿ ۱ၛഈၳྟϴ੩֥ದಕቆࢠ໭ ྟࠄϴ֥ؓᅶቆ֥Ѥ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ളੱۚ ̾̾ ПĠႵྟ ࢤԨࠇࡅ๖ଽࢤԨѤ྘‫ۉ‬ကߑᆀѨൎᆀࢠؓᅶቆۚ ̓ ПbѤ྘ ‫ۉ‬ကᄝଳྟ๝ྟ৾ᆀᇏ֥ԮѬੱ ॖղ ̲̿̽ j̲͂̽đᄝၳྟ৾ᆀᇏ֥ԮѬູ ̲̾̿ j̲̿̾đ หљ൞ྟযࢌ‫ڹ‬୯ၞ֤Ѥ྘‫ۉ‬ကb ±ྟࢤԨა‫ۉ྘נ‬ကğྟࢤԨॖି൞ၳྟ৾a ๝ྟ৾ၛࠣࡅ๖஥୽ᇏ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬ԮѬ֥ᇗေٚൔb

͆̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬ကѨದ֥ྟളࠃႋᇿၩ֥໙ี ࠤྟ‫ۉ‬ကࠇતྟ‫ۉ‬ကࠃ‫׮‬௹đႋधؓ࣌ᆸྟള ࠃđၛх૧‫ݖ‬؇স৆đࡆᇗѨ౦đၛࠣ๙‫ࢤྟݖ‬Ԩ Ԯಙ෰ದbၹູྟളࠃൈđ࿓၁࿖ߌࡆ෎đྏᄣ‫۽‬ ቔ‫ࡆހڵ‬նđ࿓࿢ശۚđઝѲᄹॹđޫ་ࠤ՜bႵ ሧਘᆣૼđ၂۱ದྟളࠃ෮‫ڱ‬ԛ֥ିਈđཌྷ֒Ⴟҕ ࡆ ̾̽̽ ૜؋஝б೗bᆃဢնุ֥৯ཨ‫ݻ‬đؓႿླေ ྨ༏֥‫ۉ‬ကѨದ൞ູࠞ҂০֥bቃ‫ݓ‬၄࿐ಪູđയ ҟࣚđ‫ۉ‬യ๝ჷđ‫ۉ‬ᄣᄝയ֥ࣚሩအ༯đҌିᆞӈ ֥‫۽‬ቔđയࣚ҂ቀᄵ‫ۉ‬ാః෮အđ֝ᇁ‫ۉ‬࿓҂ቀđ Ֆ‫ط‬൐Ѩ౦ࡆᇗbߑ‫ۉ‬က֥‫ڹ‬୯ႋх૧‫ڛ‬Ⴈхᄓ ူđၹхᄓူᇏ֥Չࠗ෍đсྶᄝ‫ۉ‬ᄣଽ‫૵ࢳٳ‬ ࠃđ߶ࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬քbؓႿࠤྟ‫ۉ‬က߫‫گ‬௹‫ބ‬તྟ ‫ۉ‬က໗‫ק‬௹đྟളࠃၒࢫᇅđѩၛ൐Ⴈхᄓสູ ࡄđၛٝᆸԮಙb

ᄓ‫ڹ‬ϴ‫ؿ‬Ѩ‫ۉྟ׽‬ကؓ෸ ‫ྍࠣظ‬ള‫֥ظ‬႕ཙ ±ᄪ௹ಬനϴ‫ؿ‬Ѩ‫ۉྟ׽‬က൞‫߶ڎ‬൐෸‫ظ‬ᇁࠐ ֥Б֡ഉ҂၂ᇁđႵր۷‫؟‬ሧਘࡆၛӂૼbႵದБ ֡đૄ ̾̽ ۱෸‫ظ‬ᇏॖ‫ؿ‬ള ̾ ২ഈᯨਚa̾ ২ੀӁb ͆ͅ


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

Ⴕದಪູ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ॖି႕ཙ෸‫ظ‬༥І֥ಙ೤ุđ۱ љ‫ؿ‬ള༵฿ࠐྙb္ႵБۡđᇛૡഡ࠹ؓᅶቆܴ ҳđໃ࡮ႄఏ෸‫ྙࠐظ‬ᆀb ±ພ௹ಬനϴ‫ۉྟࠤؿ‬ကॖ‫ؿ‬ളੀӁaᄪӁa ඵӁࠇྍള‫ظ‬ᇎ༏đ۱љॖ‫ؿ‬ള༵฿ྟ‫ۉ‬ကb‫ݓ‬ದ Б֡đᄪӁੱղ ̲́̀đඵ෸ੱղ ̲́̾ͅđྍള‫ظ‬ᇎ ༏ູ ̲̾͂̾̈́bܱႿતྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကࠣ‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗ ߄ؓ෸‫֥ظ‬႕ཙđଢభഉႵ҂๝ၩ࡮đႵದಪູܱ ༢҂ նđ ֌ ္ Ⴕ ದ Б ֡đ ᄪ Ӂ ੱ ູ ̲̾̾̈́͂ͅ j ̲̿̽̾͂̾đඵ෸ੱ ղ ̲̈́̾̓͆ j̲̾̀̾̽͆đຶ Ӂ ௹ ඵ ວੱ൞ ̲̾̾̾͂̀ j̲̾̈́̾͂ͅđᆃॖିა‫ۉ‬ကૼཁࠃ ‫ۉބ׮‬႗߄ാսӊؓ෸‫ظ‬ᄯӮ҂০႕ཙႵܱb ±‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջሑ෿ğ‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջა‫ۉ‬က֥ ਢԵো྘໭ܱđ‫ط‬ა‫ۉ‬က֥Ѩჰ࿐Ⴕܱb ࡊ྘‫ބ‬໻྘‫ۉ‬ကࠫެ҂ႄఏતྟེջሑ෿Ġ‫ط‬ ၙ྘‫ۉ‬ကᄵၞ൐ႉ‫ظ‬Ӯູતྟջ‫׽‬ᆀb Ֆ৘ંഈ๷ҩđѤ྘‫ۉ྘נބ‬ကႵॖି൐ႉ‫ظ‬ Ӯູતྟջ‫׽‬ᆀđ୍࣍ၘႵ߈ᄓު௹Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ԮѬ ۳ྍള‫ظ‬ѩӮູતྟջ‫׽‬ᆀ֥Б֡b ೂ‫ݔ‬ଛ౔Ⴕo ηሩѨ‫׽‬p აѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬චᇗ‫ۋ‬ ಙđᄵ ̲֥̈́̓ႉ‫ظ‬ॖӮູਆ۱Ѩ‫ۋ֥׽‬ಙᆀࠇེ ջᆀb

͆͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ߑ‫ۉ‬က֥ଛ౔ି‫ڎ‬აྍള‫ظ‬๝൩ ߑ‫ۉ‬က֥ଛ౔ି‫ڎ‬აྍള‫ظ‬๝൩đᇶေ౼थႿ ଛ౔߶҂߶Ԯಙྍള‫ظ‬b֒ଛ౔ఞᄝ‫ۉ‬က֥ࠤྟ௹ ࠇત‫ؿྟࠤۉ‬ቔ௹൞҂ିაྍള‫ظ‬๝൩֥đၹູᆃ ൈ֥ଛ౔໭৯ᅶ‫ܤ‬ႉ‫ظ‬đ‫౏ط‬ூসࠣඤ૤҂ࡄ߶႕ ཙू‫֥گ‬bೂ൞‫ۉ‬က֥߫‫گ‬௹ࠇ‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջᆀ֥ Ӂ‫ڹ‬၂Ϯ൞ॖၛൌྛଛႉ๝൩bၛӈ࡮֥ၙ‫ູۉ‬ ২đႮႿ‫ۋ‬ಙ֥ᄓ‫֥ڹ‬ຊ၁aೄᆬ‫׻‬ॖିႵԮಙ ྟđ֌๙‫ྍؓݖ‬ള‫ظ‬ൌീၙ‫ۉ‬ၦ૬აིۚࡎ ͕ ͏ ͖ʹ ყٝᇿഝުđଛೄ່အაದ‫່۽‬အ֥ၙ‫ۋۉ‬ಙੱ໭ ૼཁҵљđ෮ၛଛႉॖၛ๝൩bః෰ཞࡊ‫ۉ‬a໻‫ۉ‬ ֥Ѩ‫ۋ׽‬ಙ൞҂߶ଛႉԮѬ֥đѤ྘a‫ۉ྘נ‬ကѨ ‫ۋ׽‬ಙ֥ଛ౔ೄᆬุ֩၁ॖିႵԮಙྟđ֌ીႵಒ ൌᆣऌđಃ‫ޙ‬০рđ္ॖ๝൩b౏ᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ު ္ିყٝ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬đଢభഉ໭ၹູଛႉ๝൩ԮѬѤ ‫֥ۉ‬Б֡b҂‫ݖ‬đଛ౔ࢤԨႉ‫ظ‬భေ༡൭đႵೄ๨ ௥ਚ֥ႋᄠൈ๔ᆸ່ଯđଛ౔აྍള‫ظ‬ေ‫ٳ‬Եb

‫ۉ‬Ѩߑᆀ֥ሱ໡ਏအ ±ਅ‫ྏ֥ݺ‬෿ğၙaѤ྘‫ۉ‬ကၞሇູતྟđః ѨӱӉđၞّ‫گ‬đ҂ၞᇍჟđ۳ߑᆀࣼြa‫۽‬ቔa

̾̽̽


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ളࠃջটᇭ‫؟‬҂ьđ෮ၛᄯӮߑᆀࣚപ࿢৯‫ݖ‬նb Ֆದุള৘‫ିۿ‬ഈुđದԩႿ࿢ၝሑ෿đ౦࿂֮ઋ ൈđದ֥ള৘‫ିۿ‬ьԩႿ֮Ӗđᆞӈ֥ള৘‫ିۿ‬ь ‫ߨؿ‬҂ԛটđ‫ॆط‬Ѩି৯္֮ࣼ༯bᆺႵᄝ౦࿂Ў ડa‫׶‬ᆽυဘൈđದุଽ֥۲ᇕࠗ෍ඣ௜Ҍିᆞӈ ‫ٳ‬૟đ‫ߨؿ‬ఃᇶ֝ቔႨࠣॆѨି৯bၹՎ‫ۉ‬ကѨದ ႋЌӻྏ౦ൽӎaুܴaࠂղđ‫ݖ‬၂ᇕႵܿੰ֥ള ࠃđᆃུनႵ০Ⴟദุ߫‫ूࡲگ‬b ±ყٝ۲ᇕ‫ۋ‬ಙğતྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀࠏุ֥૧ၦ‫ۿ‬ ି֮༯đᄝѨᇏࠣѨުࠞၞФ۲ᇕᇁѨၹሰ‫ۋ‬ಙđ ೂ‫ۋ‬વaᆦగܵကa٫ကa૟୕༢‫ۋ‬ಙ֩đᆃဢࣼ ߶൐߫‫࣡ࠇگ‬ᆸ֥Ѩ౦đᄜ؇ࠃ‫߄ذࠇ׮‬bေ۴ऌ గީ໑؇э߄ᄹࡨ၉‫ڛ‬đളࠃႋႵࢫሽđᇿၩ۱ದ ໏ളb ±ᇿၩྨ༏đٝᆸூ সğ‫ۉ‬က߫‫گ‬௹ႋᅧ໤ o ‫ކࢲ࣡׮‬đ࿖྽ࡶࣉp ֥ࠃ‫׮‬ჰᄵbؓႿ೛҄a յ෾ࠞಈa౞؇ࡅༀস‫׮‬ॖၛਈ৯ҕࡆđၛ҂ூস ູѓሙđႵ০Ⴟࠏุ࿓၁࿖ߌđᄹࡆଽᄣఖ֥ܲ‫ۿ‬ ିbࠤྟ‫ۉ‬ကᇍჟުေႵ ̾ ୍֥‫ିۿۉ‬໗‫ק‬௹ཋđ તྟ‫ۉ‬ကᇍჟުေႵ ̿ ୍ၛഈ֥໗‫ק‬௹ཋđٚॖՖ ൙َᇗ‫۽‬ቔ‫ࢠބ‬खਛ֥ࠃ‫׮‬b ±‫ކ‬৘Ⴈူğતྟ‫ۉ‬ကߑᆀ҂ေෛьႨူđᄝ ၄ള֥ᆷ֝༯đॖၹֹᇅၒđࢲ‫ކ‬Ⴕི֥ᇍਏࣜ ဒđ࿊ᄴ ̾ j̿ ᇕᇏ༆ူđၛ൐‫ۉ‬༥Іྩ‫گ‬bႮႿ ྸ‫ူ؟‬໾‫׻‬ေࣜ‫ۉݖ‬ᄣս྆đ‫؟‬Ⴈူ߶ࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬ ̾̽̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

քđၹՎေ࣐ॖିഒႨူđၛղ֞Ќ޹‫ۉ‬ᄣ֥ଢ ֥đหљေഒႨؓ‫ۉ‬ᄣႵ‫ူ֥ݝ‬໾b ±ൡ֥֒ႏအ‫܂‬۳ğႏအ֥ձ஥ေ௜‫ޙ‬đ҂ၒ ‫ۚט఼؟ݖ‬บa֑ۚϢaۚົള෍֮ࠣᆫٛႂൊb ‫؟‬ӹ൶Ғaඣ‫ݔ‬aಽোa֑ଯো֩đఃജೆਈ၇ದ ֥஗൴টथ‫ק‬đ࿸࣌࿵ࣵb ±‫ק‬௹ ‫ گ‬ҰğၙaѤ ֩ ྘ ‫ ۉ‬ကđၞ థ ࿼a‫گ‬ ‫ؿ‬đ‫ק‬௹‫گ‬Ұ‫ିۿۉ‬đࣼିࠣൈ‫ؿ‬གྷ໙ีđՖ‫֤ط‬ ֞ຈ೿ԩ৘b

ࡅᇏႵ‫ۉ‬ကߑᆀႋᄸဢཨ‫׽‬ ॖ۴ऌ֒ൈֹ֒෮ऎС่֥ࡱ࿊ᄴೂ༯ٚ‫م‬ğ ±ᇲ‫٭‬ཨ‫׽‬ğࡼߑᆀ֥Ҕऎaүऎaທऎaର ಣ֥໾ ௖ ‫ ҃ ࡱ ཬ ބ‬ਘ ၉ ໾ ࣏ ી ඣ ᇏđࡆ ‫ ۂ‬ᇲ ‫٭‬đ ̾̽̽¥̾ ‫ٳ‬ᇒࣼॖ൐ࡊaၙਆ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ാಀԮಙ ྟđᇲ‫ ͂̾ ٭‬j̿̽ ‫ٳ‬ᇒč Ֆඣ‫࠹ު٭‬ෘĎ ॖ೪૵‫ۉ‬ ကѨ‫׽‬b ±ᆕగཨ‫׽‬ğႨն၂֥ׄۚ࿢‫ࠇݑ‬ቓٖႨ֥ն ᆕ‫ݑ‬aᆕ੆đൡႨ Ⴟ ࣁඋaѪৰaศՌ ఖaҔ ү ऎaఫࠣ඀Б֥ཨ‫׽‬đཨ‫׽‬ൈࡗູඣ‫٭‬વగު̿̽ j ̀̽ ‫ٳ‬ᇒb ±༡ִ၁ཨ‫׽‬ğ‫ۉ‬ကཨ‫׽‬༡ִਲ൞ؓࡊ྘aၙ ྘‫ބ‬ః෰۲྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ऎႵིۚཨ‫֥׽‬༡ִ࠴bࡆ ඣ ́̽ j̓̽ Пॖ༡ִүऎaҔऎaԝٜႨ௖Ġࡆඣ ̾̽̿


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

́̽ Пॖ༡ִࡅऎaფӽaҥ෮aьனĠࡆඣ ̾̽̽ j ̿̽̽ Пॖ༡ִ჈aಽa൶Ғࠣඣ‫ݔ‬Ġࡆඣ ̾ Пॖ༡ ִߑᆀࠥሲa‫ٽ‬ьa࿓໪bߎ࿹ᇅԛ၂ᇕཐඣཨ‫׽‬ ࠴đ༎൤ ̾ j̾̽ П ॖ ႨႿ ም૫aຜ ॷaඣ ‫ݔ‬a௃ ‫ڑ‬a၉‫֩ڛ‬໾௖֥Ԋ༡đந໼ࠇ࣏ஞđᆺླ ̾ ‫ٳ‬ᇒ ࠧॖ೪૵‫ۉ‬ကѨ‫׽‬đႨުླౢඣ҈༡đؓದ໭‫׽‬a ໭ՏࠗྟđхܻၼਂԩॖЌթ ̾ ୍b ±‫ݖ‬သၙූཨ‫׽‬ğൡႨႿ൩ଽі૫aߑᆀႨ ௖aҔऎ‫ބ‬༡൭ཨ‫׽‬bؓ໪ಙ໾௖Ⴈ ̲̽̾̽͂ ֥୩ ؇ ࣏ ஞ ̿ ཬ ൈđ ൩ ଽ č ं ൩ Ď і ૫ Ⴈ ̲̽̾͂ j ̲̽̾ͅగಷࢋந໼ૄ௜ٚ૜ ̀̽ ‫ݸ‬ശđૡо ̾ ཬൈb Ⴈ ̲̽̾̽͂ j̲࣏̽̾̿༡൭ުႨ٧ᄰੀඣԊ༡नॖղ ֞ࢠ‫ݺ‬೪૵Ѩ‫ݔི֥׽‬b ±௎Ϣ‫ٸ‬ཨ‫׽‬ğႨ ̲̀௎Ϣ‫ٸ‬ӳౢ၁ॖؓं൩ ֹ૫aϢ఺ந೒đܱо૊Գ ̿ ཬൈĠؓߑᆀ୼๳ ໾a‫ٳ‬૟໾ࠣ‫ٽ‬ьႋႨ௎Ϣ‫ٸ‬ཨ‫ު׽‬ᄜԊሼĠ໪ಙ ಸఖॖ٢ᄝ ̲̀௎Ϣ‫ٸ‬ӳౢ၁ᇏ࣏ஞ ̿ ཬൈb ±ః෰ğുൔིۚཨ‫ۉؓࢾ׽‬ကѨ‫׽‬Ⴕ఼ն෎ ೪ቔႨđνಆ ॖौđగ໅‫ ٯ‬ٙđൡႨ Ⴟܵ ऎaඣ ‫ݔ‬a௃‫ڑ‬a૊Ϝa‫ړ‬൭aषܱb

‫ۉ‬ကӁ‫ڹ‬ೂ‫ࡅྛࣉޅ‬๖‫ۯ‬৖ ࡊ‫ބۉ‬໻‫ٽࣜۉ‬i१๯ࣥԮѬđ෮ၛđࢤԨࡊ

̾̽̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬a໻‫ߑۉ‬ᆀުđေ༡࣪ච൭đؓః‫ٳ‬૟໾aஆ྄ ໾ေ࿸۬ࣉྛཨ‫׽‬ԩ৘bߑᆀ෮Ⴈຜॷ֩đႋᇲ‫٭‬ ཨ‫׽‬ህႨb ྍള‫ظ‬෮Ⴈଯऎႋᇲ‫٭‬ཨ‫ު׽‬൐Ⴈđؓၞ‫ۋ‬ದ ಕࣉྛࡊ‫ۉ‬ၦ૬ᇿഝ‫ބ‬૧ၦ౯֑Ϣᇿഝđၛᄹ఼ࠏ ุ૧ၦ৯b ၙ‫ߑۉ‬ᆀႋაྍള‫ۯظ‬৖ ́ ᇛđೂӁ‫ڹ‬උႿ oն೘ဝp ࠇoཬ೘ဝp ᆀđ҂ၒ່ଯđ҂ି१ؓ १່ѿႉ‫ظ‬đх૧ ૡ ్ࢤ Ԩđೂ࿓ ၁a‫ ݰ‬၁a୕ ၁a‫ٽ‬ьaೄᆬ֩bྍള‫֥ظ‬ଯऎႋᇲ‫٭‬ཨ‫ު׽‬൐ ႨđӁ‫ڹ‬෮Ⴈ໾௖ႋႨႵིཨ‫׽‬၁࣏ஞཨ‫ު׽‬đ༡ ࣪ٚॖ൐Ⴈbྍള‫ظ‬ႋοᅶ૧ၦӱ྽Ⴟԛളުࢤᇕ ၙ‫ۉ‬ၦ૬đၛቅ؎ၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ଛႉԮѬb Ѥa‫נ‬a۸ ྘ ‫ ۉ‬က Ѩ ‫ ۯ ֥ ׽‬৖ ծ ീ ๝ ၙ ྘ ‫ۉ‬က b

੪Ⴓ๯ᇏೂ‫ޅ‬ყٝ‫ۉ‬က ±ᇿၩ໏ളđቓٖ֞భaьުࠣൈ༡൭đ‫ݔܨ‬ ေ༡࣪ཤ௃đ҂ӹ҂ࢱൊ໾đ҂ႂႨളඣ֩b๝ ൈđࣉҔൈႋൌྛ‫ٳ‬ൊᇅࠇႨ‫ॷ܄‬đ҂ି޺Ⴈൊ ऎaүऎ֩b ±ߐႨ‫࣪ۄ‬ԵֆaФสđৼனေር༥༡࣪đ࿩ ऎaરࢾa‫֗ྶܧ‬ေֆ‫׿‬൐ႨđႭఃေ఼‫֥ט‬൞‫ܧ‬ ྶ֗҂ିཌྷ޺ࢹႨbၹ‫ޱܧ‬ሰ֗ӈ߶ջႵັਈ࿓၁ ̾̽́


䁔 ࠎԤᆩ്௉ 䁔

ࠇุ၁đႵ Ԯ Ѭ ၙ ‫ ࠇ ۉ‬Ѥ ‫ ֥ ۉ‬ॖ ି đध ؓ ҂ ॖ ‫܋‬Ⴈb ±ԛ‫ؿ‬భቋ‫ࢤିݺ‬ᇕࡊ‫ۉ‬ၦ૬‫ۉၙބ‬ၦ૬đၛ ٝߑႿໃಖb ±ᄝ੪๯ᇏေ࣐ॖିֹᇿၩসၤࢲ‫ކ‬đ҂ေၹ ‫ݖ‬؇ூস‫ط‬႕ཙࠏุሱദַ֥ॆ৯b

̾̽͂

䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࡊ྘‫ۉ‬က ࡊ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ကࡥӫࡊ྘‫ۉ‬ကđ൞Ⴎࡊ྘‫ۉ‬က Ѩ‫ۋ׽‬ಙႄఏ֥đ၂ϮູࠤྟఏѨđ‫؟‬ၛ‫ؿ‬ಣa‫ذ‬ ྏaညႲaൊრࡨ๼a‫ڴ‬ᅮaьᜅ֩ཨ߄֡ᆡሑູ ᇶေіགྷb಩‫୍ޅ‬ਭनॖ‫ؿ‬Ѩđ֌ၛౝഒ୍‫࡮؟‬đ ყުਅ‫ݺ‬b ®‫ۉࡊ໌ޅ‬Ѩ‫׽‬ ࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬උཬ ͟ ͛ ͎ Ѩ‫॓׽‬bႮ ̀̿ ۱॒৬ ‫ܒ‬Ӯؓӫ֥ᆞ ̿̽ ૫ุđӫູ‫ނ‬၉॔bଽ‫ݣ‬ֆ‫ܢ‬đ Ⴎჿ ̈́͂̽̽ ۱‫ނ‬ᐃූቆӮbѨ‫׽‬ӯ౯ྙđᆰࣥ ̿̈́ ବ ૜đ໭Їଇb‫ނ‬၉֥॔ࢲ‫֑ܒ‬ϢႮ ́ ่‫؟‬ᥴቆӮđ ఃᇏ ͣ ͝ ̾ ‫ ̀ ͝ ͣ ބ‬൞ᇶေॆჰđିӁളᇏ‫ุॆބ‬b

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ ࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ࣉ׽‬ೆุଽުᇶေᄝ‫ۉ‬ᄣ‫گ‬ᇅđଢ భഉໃᆣൌႵ‫ۉ‬ຓ‫گ‬ᇅ໊҆bࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ႄఏ‫ۉ‬ ෥ഄ֥ࠏᇅߎ҂ປಆౢԣbࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙު࿓ ᇏԛགྷ࿖ߌ૧ၦ‫ކگ‬໾ѩϴႵҀุඣ௜༯ࢆb๷ҩ ࡊ྘‫ۉ‬ကᇁ‫ۉ‬෥ഄॖିა૧ၦّႋႵܱbଢభಪູ ࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᄝ‫ۉ‬༥Іଽ‫گ‬ᇅᇁ༥ІѨэቔႨѩ٤ ࡊ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩຸ֥၂ࠏᇅb

̾̽͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ଧུದಸၞ֤ࡊ྘‫ۉ‬က ُໃ‫ۋ‬ಙ‫ۉ྘ࡊݖ‬ကѨ‫׽‬č ͕ ͎ ͣ Ď ֥ದđႮ Ⴟุଽಌ‫ุॆ֥ ͣ ͎ ͕ ك‬č ॆ ̺͕ ͎ ͣ Ďđؓࡊ྘‫ۉ‬ က௴ђၞ‫ۋ‬bྍള‫ظ‬Ֆଛุࣜ෸஍ࠆ֤ਔऎႵЌ޹ ৯֥ॆ ̺͕ ͎ ͣ đᆃᇕॆุᄝุଽ๙ӈॖົӻ ̿ ୍ቐ Ⴗđ၂֊ཨാđቋၞ൳‫ۋ‬ಙđ‫ܣ‬࿐ਭభ‫ظ‬๠൞ࡊ྘ ‫ۉ‬က֥ၞ‫ۋ‬ದಕb‫ط‬၂֊‫ۋ‬ಙ‫ۉ྘ࡊݖ‬ကđᄵॖӁ ളॆ ̺͕ ͎ ͣ đՖ‫֤ࠆط‬бࢠӻࣲ֥૧ၦ৯bೂ‫ݔ‬ ᄜ؇‫ۋ‬ಙഈ ͕ ͎ ͣ ൈđ‫؟‬҂߶ᄜ‫ؿ‬Ѩb୍࣍টđෛ ሢ໡‫؟ྸݓ‬նᇏӬ൧໏ള่ࡱ֥҂؎‫ڿ‬೿đࡊ྘‫ۉ‬ က֥‫ؿ‬Ѩ୍ਭႵ෮ު࿼đ҂ഒౝሐ୍ಯၹಌ‫ุॆك‬ ‫ط‬൳‫ۋ‬ಙb Վຓđႂൊ໏ള่ࡱࢠҵֹ֥ٚದđࠇ໏ള༝ ܸ҂ਅᆀđೂીႵሱটඣഡീ֥୪ըaཔᆓđႮႿ ႂႨФ໪ಙ֥ඣđࠇ༟ߋളൊ‫ݔܨ‬൶Ғࠣ϶ള҂ඃ ֥‫ݚ‬Ӂ௖োđࠇٖభьު҂༡൭đࠇࡅᇏႵࡊ‫ۉ‬Ѩ ದ‫ط‬ໃିοေ౰ࣉྛࡅ๖‫ۯ‬৖ཨ‫֥׽‬đ‫׻‬ಸၞ֤ࡊ ྘‫ۉ‬ကb

ູ൉હ‫ظ‬๠‫୍ބ‬౞ದၞߑࡊ྘‫ۉ‬က ᆞӈದ‫ۋ‬ಙࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ު׽‬đԢਔԛགྷ၂༢ਙ ᆡሑุᆘຓđุଽ๝ൈ߶Ӂളॆࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ॆ֥׽‬ ุđᆃᇕॆุॖၛӻ࿃թᄝ‫୍؟‬đ္ࣼ൞ࠆ֤ਔࢠ ӻࣲ֥૧ၦ৯đُ൞ุଽႵཌྷ֒ඣ௜ॆุ֥ᆞӈ ̾̾̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ದđؓࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫౓֥׽‬༛ࣼႵַॆ৯b໡‫ݓ‬൞ࡊ ྘‫ۉ‬က֥ۚ‫ֹؿ‬౵đࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙੱ‫ۚޓ‬b۴ ऌੀྛѨ࿐‫ט‬Ұሧਘđ̀̽ ෟၛഈᆞӈದಕᇏđุ ଽҰ֞ॆࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ุॆ׽‬ᆀࢤ࣍ ̲͆̽đ္ࣼ൞ ඪ ̀̽ ෟၛഈ֥ದࠫެ‫׻‬Ⴕਔ૧ၦ৯đ‫طܣ‬҂ಸၞ ᄜߑࡊ྘‫ۉ‬ကb‫؟ط‬ඔ ̾͂ ෟၛ༯‫ظ‬๠‫ބ‬ౝഒ୍Ⴎ ႿุଽીႵॆࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ุॆ׽‬đၹ‫ۉ྘ࡊؓط‬က Ѩ‫׽‬ીႵ૧ၦ৯đӮູಸၞФ‫ۋ‬ಙ֥ၞ‫ۋ‬ದಕđ෮ ၛᄝႵࡊ྘‫ۉ‬ကੀྛൈđᆃ၂୍ਭቆ֥ᆞӈದಕಸ ၞФ‫ۋ‬ಙ‫ؿط‬Ѩb෮ၛႋᇿഝࡊ‫ۉ‬ၦ૬đၛՏࠗӁ ള ͕ ͎ ͣ ̺͖ʹ͔ ॆุđটყٝࡊ྘‫ۉ‬က֥‫ؿ‬ളb

ࡊ྘‫ۉ‬က‫ޅ‬ൈԮಙྟቋ఼ ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᇶေթᄝႿࡊ྘‫ۉ‬ကߑᆀࠇႅେྟ‫ۋ‬ ಙᆀ֥‫ٽ‬ьᇏđஆ‫׽‬௹Ӊᇀ ̿ j̀ ᇛđᄝమ‫ڙ‬௹ଌ ‫ؿބ‬ѨԚ௹նਈஆ‫׽‬đၹՎđࡊ྘‫ۉ‬ကమ‫ڙ‬௹ު௹ ࠣߛ᭩ԛགྷభඔರԮಙྟቋ఼b֒ߛ᭩ۚ‫ުڂ‬ᇯࡶ ཨ๼ൈđѨ౦‫ݺ‬ሇđԮಙྟၧࡨ೐b၂Ϯߛ᭩ԛགྷ ު ̿ ᇛđෙ҆‫ߑٳ‬ᆀ‫ٽ‬ьᇏಯॖ࡟ԛѨ‫॒׽‬৬đ֌ ൌ࠽Ԯಙྟૼཁ༯ࢆĠߛ᭩ԛགྷު ̀ ᇛൈđߑᆀ‫ٽ‬ ьᇏၘ‫ޓ‬଴ᅳ֞ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬đՎൈࠎЧഈ໭Ԯಙྟb

Ⴕଧུᆡሑ ࡊ྘‫ۉ‬ကਢԵॖ‫ߛྟࠤູٳ‬᭩྘‫ۉ‬က‫ྟࠤބ‬໭ ߛ᭩྘‫ۉ‬ကb ̾̾̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကğ‫֥྘ׅ‬ਢԵіགྷೂ༯ğ ߛ᭩భ௹ğఏѨࠤđ‫ؿ‬ಣđໆ‫ݥ‬đ‫ك‬৯đൊ რ҂ᆒđညႲୈđ‫୼ྏذ‬๳đႷ࠱৊҆๥đႵൈ‫ڴ‬ ᅮđьᜅࠇь૝đ୕೤ᇯࡶࡆധđᇀЧ௹ଌӯ୩ү ဢbഒඔѨ২ၛ‫ؿ‬ಣa๨๥aഈޫ་֡ᆡሑູᇶေ іགྷbЧ௹ӻ࿃ ̾ j̿̾ ರđ௜न ͂ j̈́ ರb ߛ᭩௹ğሱतᆡሑॖႵ‫ݺ‬ሇđ‫ؿ‬ಣࡨ๼đ֌ ୕೤࠿࿃ࡆധđ‫܇‬ଇa௃‫ڑ‬ԛགྷߛಙđႿ ̾ j̿ ᇛ ଽղ֞ۚ‫ڂ‬bॖႵնь࿾೤эరa௃‫ڑ‬ᮄဠaྏ‫׮‬ ྷߏ֩‫ۼ‬ቅྟߛ᭩іགྷb‫ۉ‬նᇀ৊ჸ༯ ̾ j̀ ৐૜đ Ⴕԉൌ‫ۋ‬đႵ࿢๥ࠣᓽࠌ๥đ҆‫ٳ‬Ѩ২Ⴕ౞؇ு նbՎ௹ӻ࿃ ̿ j̓ ᇛb ߫‫گ‬௹ğߛ᭩ᇯࡶ ཨ๼đᆡሑࡨ౞ၛᇀཨ ാđ‫ۉ‬aு߭෪đ‫ିۿۉ‬ᇯࡶ߫‫گ‬ᆞӈbՎ௹ӻ࿃ ̿ ᇛᇀ ́ ۱ᄅđ௜न ̾ ۱ᄅb ±ࠤྟ໭ߛ᭩྘‫ۉ‬ကğᆡሑࢠ౞đіགྷູ‫ك‬ ৯aൊრࡨ๼a‫ڴ‬ᅮa‫ۉ‬౵ฮ๥đ҂ԛགྷߛ᭩b ष൓‫ؿ‬Ѩ‫ۉ‬౞؇ᇖնđഒඔߑᆀுᄣॖԨࠣđ ‫ؿ‬Ѩ ̿ ᇛ‫ۉ‬ᄣᇖնđ࿢๥ၧࡆखđնჿ ̾ ۱ᄅ۲ᇕ ᆡሑཨാđுᄣ߭෪b

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ॖѩ‫ྟࠤؿ‬၏ཆကa֮࿓บaಆ࿓༥Іࡨഒྟ ࠬෝကa۬ਟiϘ০ሸ‫ކ‬ᆘ֩b

̾̾̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ႋቓଧུ࡟Ұ ±୕ӈܿ࡟Ұğࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကѨ২ᄝߛ᭩ԛ གྷభ ̾ j̿ ರ୕։‫ޣ‬෍‫୕ބ‬։ჰष൓ᄹࡆđӯဝྟ ّႋb ±‫࡟ିۿۉ‬Ұğ‫ܡ‬Ѥሇμઽč ͎ ͙͡Ď ࠃ৯ഈശ ൞‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩ֥ቋᄪྐ༏đؓᄪ௹ࠤྟ‫ۉ‬ကႵ‫ޓ‬ն֥ ᆐ؎ࡎᆴb࿓ౢ։‫ޣ‬෍ᄝߛ᭩భ௹ࠧष൓ᄹࡆbࣉ ೆߛ᭩௹ᄵ҄҄ഈശđॖᄝ ̾ j̿ ᇛଽശ֞‫ׄפ‬đ ಖުෛѨ౦߫‫ࢆ߭طگ‬b ±Ѩჰ࿐࡟ҩğ၂Ϯ࡟ҩߑᆀ࿓ౢॆ ̺͕ ͎ ͣ ̿ ͖ʹ͚ ဝྟࠧॖᆐ؎b

ࡊ྘‫ۉ‬က֥Ѩჰ࿐ᆐ؎ ±ࠤྟ௹࿓ౢॆ ̺͕ ͎ ͣ ͖ʹ͚ ဝྟb ±ࠤྟ௹ࠣ߫‫گ‬௹ච‫ٺ‬࿓ౢॆ ̺͕ ͎ ͣ ሹॆุ ֯؇ӯ ́ Пၛഈശۚb ±ࠤྟᄪ௹֥‫ٽ‬ь૧ၦ‫ࣤ׈‬Ұ֞ ͕ ͎ ͣ ॒৬b ±ࠤྟᄪ௹‫ٽ‬ьᇏҰ֞ ͕ ͎ ͣ ͎ ʹb ऎႵၛഈ಩‫ޅ‬၂ཛဝྟࠧॖಒᆐູ ͕ ͎ ͣ ࣍௹ ‫ۋ‬ಙb ±࿓ౢࠇ‫ٽ‬ьᇏ࡟ԛ ͕ ͎ ͣ ͟ ͛ ͎ b ®࡟ҩࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙ֥ᆷѓ ­ॆ ̺͕ ͎ ͣ ͖ʹ͚ ğᄝ‫ؿ‬Ѩު ̾ ᇛଽࠧॖԛགྷđ́ ᇛުࠫެಆູ҆ဝྟbᆭުॆุ֯؇༯ࢆđ̀ j̓ ̾̾̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

۱ᄅཨാđ൞ࠤྟ ͕ ͎ ͣ ‫ۋ‬ಙ֥ಒᆐᆷѓb ­ॆ ̺͕ ͎ ͣ ͖ʹ͔ ğ‫ۋ‬ಙ ͕ ͎ ͣ ުđॆ ̺͕ ͎ ͣ ͖ʹ͔ ԛགྷࢠພđࠫެᇔദթᄝbॆ ̺͕ ͎ ͣ ͖ʹ͔ ဝྟࣇі ൕᄻ‫ۋ‬ಙ‫ ͣ ͎ ͕ ݖ‬b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ࡊ‫ູۉ‬ሱཋྟࠥѨđ҂ླေ൐Ⴈ‫ူ֥؟ݖ‬໾đ ીႵ с ေ ൐ Ⴈ ॆ Ѩ ‫ ူ ׽‬໾đᇶ ေ ൞ ྨ ༏ ‫ ބ‬ᆦ ӻ ਏ‫م‬b ±х૧ႂࣵa‫ݖ‬সࠣ൐Ⴈ෥‫ۉݝ‬ᄣ֥ူ໾b ±ᆦӻਏ‫م‬ğߛ᭩྘ ‫ۉ‬ကߑᆀđᄪ௹໣Եྨ ༏đ۳Ⴭಸၞཨ߄a‫ڶ‬Ⴟႏအa೤ཐ໅ऒಆ֥ൊ໾ ࠣྍ༷൶Ғaඣ‫֩ݔ‬b҂ିࣉൊᆀđ࣡ઝҀ၁đ‫܂‬ ۳ቀ‫ܔ‬ಣਈđᇿၩඣa‫ࢳ׈‬ᇉ௜‫ޙ‬đ‫܂‬۳ົള෍ ͐ ࠣົള෍ ͏ ቂbႵ‫ྏذ‬a୼๳aൊრ҂ᆒᆀđॖ ۳Ⴭ‫؟‬ઽோa໇‫گ‬ν֩ؓᆡᇍਏb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣᇗႿു྘ ᇶᆡğଢ‫ڑ‬ऒߛđߛ೤༷ૼđ‫ؿ‬ಣ१ॗđࠇ࡮ ‫ڴ‬ᅮđྏᇏώ đ१‫ۄ‬७đཬьߛԅđնь૝ࢲđ ങ෹ߛୈ‫ߛࠇިط‬ҡđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đ߄ു๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ࠙‫ܠ‬Ҥ ̾͂ क़đ โࠎߛ ̀̽ क़đളնߛč ު༯Ď̿̽ क़đള೶ᡯ ̾̽ ̾̾́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

क़đߛϣ ̾̽ क़đ௰‫܄‬ႇ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đӚభ ሰč ЇĎ̾͂ क़b °ുᇗႿಣ྘ ᇶᆡğദଢऒߛđ๨ᇗᆪ঒đྣᦔ௅ડđ‫ྏذ‬ ୼๳đ‫ڴ‬ᅮđնьᜅ྅đ१ᬪđങ෹ިୈđັߛࠇ Ϣđઝᜢߏb ᇍᄵğԢു྄ಣđࢳ‫׽‬๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ࠙‫ܠ‬Ҥ ̾͂ क़đ โࠎߛ ̀̽ क़đқඌ ̾̽ क़đި௲ ͅ क़đᇬᐍ ̾̿ क़đ ᐠᐍ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đӚభሰč ЇĎ̾͂ क़đᒜ ᐁಥ ̾͂ क़b °ുಣ਽৾྘ ᇶᆡğᦔ௅ཽ๥đ‫ڴ‬ᅮବഒđ१७đ୕ԅđ෹ Ϣࠇިߛđઝඔb ᇍᄵğ‫ט‬ᇏ߄ുđ࡙ౢჅ‫׽‬b ԩٚğၷӧ ̿̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đโࠎߛ ̾͂ क़đ ࠙‫ܠ‬Ҥ ̾͂ क़đқඌ ̾̽ क़đᇬ ᐍ ̾̽ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đᒜᐁಥ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đ࠙ଽࣁ ̾̽ क़đӧ ௃ ͂ क़b °‫ۉ‬ு҂‫྘ބ‬ ᇶᆡğᦔ‫ ڴ‬ᅮ ડđᆪ च ໭ ৯đཽ ৊ ႅ ๥đᕮ గđବ‫ܡ‬҂ཐđնьᜅ྅đӈၹ౦ᆽѯ‫ط׮‬ᆡሑࡆ ᇗđ෹Ϣđઝ༿༥b ᇍᄵğൿ‫ࡲۉ‬ுđ࡙ౢჅ‫׽‬b ԩٚğၷӧ ̿̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ࠙‫ܠ‬Ҥ ̾͂ क़đ ̾̾͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

โࠎߛ ̾͂ क़đҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đϢ ഏ ̾̽ क़đ֔ ҕ ̾͂ क़đϢඌ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đօҕ ̾̿ क़đᡭ॔ ̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̀ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ± ၷӧ ̀̽ क़đზ૜ྶ ̀̽ क़đࣁఫҤ ̀̽ क़đ ‫ޑ‬ᡯሰ ̾̽ क़đളնߛ ̾̽ क़đӧ௃ ̾̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đ ૄರ ̾ ࠴đ̾͂ ฿ູ ̾ ۱ਏӱb ±ၷӧ ̀̽ क़đᐠᐍ ̾̽ क़đԼனҤ ̾͂ क़đ޷ ᅩ ̾͂ क़đࢊ೘༶ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ၷӧ ̀̽ क़đϰড۴ ̀̽ क़đնߛ ̾͂ क़đօ ҕ ̾͂ क़đ௜ֹ ଡ ̾͂ क़đӚ భ Ҥ ̾͂ क़đᡯ ሰ ̾̽ क़đә‫ܡ‬࿨ ̾̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ႂൊჰᄵ൞֑Ϣᇉജೆေۚđᆫٛജೆ഍֮đ บਈေԉቀđົള෍ႋ‫ڶپ‬b ±ႂൊၒౢ֎ၒཨ߄ğ࿊Ⴈౢ֎aၒཨ߄aഒ ਈ‫؟‬Ҕ֥ೈൊࠇ϶ੀൊđ‫؟‬ႂ‫ݣ‬ฏූ֥ႂਘ‫ބ‬ඣ ‫ݔ‬ᆬb ±‫܂‬۳ԉቀaႪᇉ֑Ϣᇉğ‫؟‬ӹ‫׮‬໾ো֑Ϣđ ၹູ‫׮‬໾ো֑Ϣ‫ݣ‬Ⴕࢠ‫֑֥؟‬μූđೂ‫ݔ‬ಌ‫֑ك‬μ ූđุଽࣼಌ‫ॆك‬ᆫٛ‫ۉ‬໾ᇉb‫ݣ‬Ⴕ֑μූࢠ‫֥؟‬ ൊ໾Ⴕ൴ಽa֑োa‫׸‬ᇅ௖֩b ̾̾̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ཋᇅᆫٛ‫ބ‬։‫ܥ‬Կğߛ᭩ѨದႋཋᇅႲୈൊ ௖ࠣಽোđေ࿸۬॥ᇅ։‫ܥ‬Կ‫ݣ‬ਈđၛ૧႕ཙ໇Ӌ ֡་൬đࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬քbәҒൈႋౢ֎đॖᄹࡆൊ Ⴈ՚b ±‫܂‬۳ቀਈ֥ົള෍ğົള෍ა‫ۉ‬ᄣѨႵૡ్ ֥ܱ༢đ‫؟‬ᇕົള෍ԥթᄝ‫ۉ‬ᄣଽđᆰࢤҕა‫ۉ‬ଽ ള߄ս྆đᄹࡆົള෍֥‫܂‬۳ਈđႵ০Ⴟ‫ۉ‬༥І֥ ߫‫گ‬đิۚࠏ ุ૧ ၦ ৯bၒ ࿊Ⴈ൶ Ғa‫ ׸‬োaೄ ো֩b ±ൡਈ֥บোğบো֑ؓϢᇉႵЌ޹ቔႨđѩ ՜ࣉ‫ۉ‬ᄣؓμࠎූ֥০Ⴈb֌‫֥؟ݖ‬บো߶ሇ߄ູ ᆫٛđ҂০Ⴟ߫‫گ‬b ±Ⴈൊ໾ေྍ༷đ҂‫ݿ‬୩࠙ณa୩ಽณࠣࣵ‫ބ‬ ࣵࣚႂਘđཋᇅ٧ಽa჈ሰaଷෝđഒႨՓaࡻa ෗aজ࢈֩‫ט‬໅௖b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ၷӧ ̾̽̽ क़đ௰‫܄‬ႇ ͂̽ क़đϢบ ̀̽ क़b౼ ၷӧa௰‫܄‬ႇࡆඣ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശđࡘ౼ ́̽̽ ‫ݸ‬ശđࡆϢ บ ̀̽ क़b‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̿ j́ Ցb ±ზ૜ྶa௰‫܄‬ႇaၷӧ۲ ̀̽ क़đϢบൡਈb ࡼზ૜ྶa௰‫܄‬ႇaၷӧࡆඣ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശđࡘުಀ ᄿđࡆ Ϣ บ ൡ ਈb ໑ ‫ڛ‬đ ૄ ರ ̀ Ցđ ૄ Ց ̿͂̽ ‫ݸ‬ശb ±โࠎߛ ̀̽ क़đն૜ ̾̽̽ क़đϢบ ̿̽ क़bϜ ̾̾̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

โࠎߛ༡࣪đ్Ӯ ͂ ৐૜Ӊ֥‫؍‬đն૜ว༡‫࣪ۄ‬b Ϝն૜٢ೆ‫ݑ‬ᇏđࡆඣ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശđᇂࠅഈഎ‫٭‬đ໓ ࠅ᧎ᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒđࡆೆโࠎߛaϢบđᄜႨ໓ࠅᇲ ̾͂ ‫ٳ‬ᇒࠧॖbૄರ ̾ ՑđᄪҔൊႨb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±ࠤྟ‫ۉ‬က֥ྨ༏ᇀܱᇗေb၂ϮᄝਢԵᆡሑ ཁᇷđ‫ିۿۉ‬ၳӈൈđༀсေ໣Եྨ༏Ġ‫ݺିۿۉ‬ ሇުđҌିᇯ҄ष൓ࠃ‫׮‬đၛ҂൐ሱ࠭‫֞ۋ‬ூসູ ؇bࣜ ̾ j̿ ۱ᄅܴҳđѨ౦໭э߄đٚॖᇯ҄߫ ‫گ‬ᆞӈࠃ‫׮‬b ±ྨ༏ߌ࣢ᆜࢱaൽൡđॢగౢྍđх૧౦࿂ ࠤᄭb ±ളࠃܿੰđᇿၩႂൊ໏ളb ±ᄝࠤྟ‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩ௹‫گ߫ބ‬௹ႋരႨؓ‫ۉ‬ᄣႵ ෥‫ူ֥ݝ‬໾đೂၳ࿵ᥲa੯Ѥᕠaඹߌ෍aᔃᕑ ᕊࠣ१‫ڛ‬хᄓူ֩b

ࢤԨਔࡊ྘‫ۉ‬ကߑᆀᄸહϷ ±ؓࡅ๖ࠇກ‫ظ‬෮aႼ‫ظ‬ჳ֥ࡊ྘‫ۉ‬ကૡ్ࢤ Ԩᆀđหљ൞ႉႼ‫ظ‬đႋႿࢤԨުč ቋӉ҂ӑ‫̾ ݖ‬ ᇛĎ ৫ࠧᇿഝѤᇕ౯֑Ϣđ࠴ਈູ ̽̾̽̿ j̽̾̽̓ ‫ݸ‬ ശ̼ తक़ุᇗđӮದૄՑ ͂ ‫ݸ‬ശb ±࿐཮a‫۽‬ӌࠣࠏܱ֩ֆ໊‫ؿ‬ള೛‫ۉ྘ࡊؿ‬ ကđః෰ದ၂Ϯ҂ླေყٝᇿഝb ̾̾ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ؓࢤԨᆀေࡆ఼Ќ޹đᇿၩྨ༏đቀ‫ܔ‬ඤ ૤đႂൊ‫ڶ‬ႿႏအđၞႿཨ߄đ൩ଽЌӻॢగྍ ༷đᄹ ఼ ࠏ ุ ַ ॆ ৯đ х ૧ ‫ ۋ‬વa‫ ڴ‬྅ ֩ ࠥ Ѩ ‫ؿ‬ളb ±ؓࢤԨᆀđหљ൞ᄝࡊ྘‫ۉ‬ကੀྛ౵đؓགྷ ᆡߑᆀᇛຶ֥ದಕđႋૡ్ᇿၩࡓ൪đ‫ק‬௹Ұࡊ‫ۉ‬ Ѩ‫ุॆ׽‬૧ၦ౯֑Ϣ ͚ ࠣѤμූμࠎሇ၍ઽđၛ ௹ࠣᄪ‫ؿ‬གྷ ߑᆀč Їও ႅ ྟ ‫ ۋ‬ಙ ᆀĎđࠣ ൈ Ґ ౼ ծീb ±ؓࡊ‫ߑۉ‬ᆀ֥ҔऎҐ౼ᇲ‫٭‬ཨ‫׽‬đ၉໾Фೇ ౢ༡ުರܻВೲđ൩ଽႨ ̲̿̽௎Ϣ‫ٸ‬ഈౢ၁ந೒ ౢೡࠇ ̲̽̾̿ j̲̽̾͂‫ݖ‬သၙූ໼߄ཨ‫׽‬đၛх૧ ࠿࿃ԮѬb ±ૡ్ࢤԨࡊ྘‫ۉ‬ကߑᆀ֥ದᄝ ̾ ᇛଽࢤᇕࡊ ྘‫ۉ‬ကၦ૬đಯିิ‫܂‬Ќ޹b

ؓሙСಀۚ‫ؿ‬౵֥੪Ⴓᆀყٝࡊ྘‫ۉ‬ကႋ࿊ ᄴ֥૧ၦ ``๙ӈದૌᄝࢤԨࡊ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬భࠇࢤԨު ̿ ᇛ ଽࠔಽᇿഝᆞӈದ૧ၦ౯֑Ϣӈॖყٝࡊ྘‫ۉ‬ကࠇ ࡨ౞Ѩ౦đ֌ᆃᇕყٝໃсିٝᆸ‫ۋ‬ಙࠇ՜൐ࡊ‫ۉ‬ Ѩ‫׽‬ஆԛb୍࣍ሧਘіૼğႮႿ૧ၦ౯֑Ϣᇅ࠴ᇏ ֥ࡊ‫ุॆۉ‬ඣ௜҂‫קޙ‬đѩթᄝሢሱಖ༯ࢆ౴൝đ ҐႨ ̽̾̽̿ ‫ݸ‬ശ ̼ తक़ุᇗ֥ѓሙ࠴ਈᇿഝ૧ၦ౯֑ Ϣđᆺିູ੪Ⴓᆀิ‫ ̀ ܂‬۱ᄅ֥Ќ޹ቔႨbෛሢࡊ ̾̾͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ࠃ૵ۉ‬ၦ૬֥ӁളđႵህࡅಪູđႨ૧ၦ౯֑Ϣყ ٝࡊ྘‫ۉ‬ကၘඋ‫ݖ‬ൈb ؓሙСಀۚ‫ؿ‬౵֥੪Ⴓᆀđᆺླᄝఓӱ֒ರభ ࢤᇕࡊ‫ࠃ૵ۉ‬ၦ૬đമᇀؓ֞ղੀྛ౵֒ರࣼࢤԨ ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬੪Ⴓᆀđ္ିఏ֞Ќ޹ི‫ݔ‬b

ೂ‫ޅ‬࿊ᄴࡊ‫ۉ‬ၦ૬ ଢభđࡊ‫ۉ‬ၦ૬Ⴕࡊ‫ࠃ૵ۉ‬ၦ૬‫ࠃ׽ࡨބ‬ၦ૬ č ࠃၦ૬Їওඣᆌ࠴‫࠴ۄײބ‬Ď ਆᇕো྘b૵ࠃၦ ૬֥Ӯ‫ٳ‬൞૵ࠃުՂ߄֥ಆѨ‫॒׽‬৬đ‫ࠃ׽ࡨط‬ၦ ૬֥Ӯ‫ٳ‬ၛࡨ‫ࠃ֥׽‬Ѩ‫ູ׽‬ᇶbࡨ‫ࠃ׽‬ၦ૬ඣᆌ࠴ ऎႵࡎ֮۬৷֥หׄđЌ޹௹ཋॖղ ͂ ୍ၛഈđ֌ ఃթᄝၦ૬໗‫ྟק‬ҵ֥೐ׄbक़‫ڛ‬ਔᆃ၂೐֥ׄ‫ײ‬ ‫ࠃ׽ࡨۄ‬ၦ૬୍࣍ၘࣜ໙ൗb૵ࠃၦ૬ॆุ֯؇ ۚđЌ޹௹ॖӻ࿃ ̿̽ ୍ၛഈđႮႿѨ‫׽‬Фԉ‫૵ٳ‬ ࠃđ҂թᄝ‫׽‬৯߫‫֥گ‬າགđνಆྟႵԉ‫ٳ‬Ќᅰđ ‫ݓ‬ຓन൐Ⴈ૵ࠃၦ૬b ၛສ໡‫ࠃ૵ۉࡊ֥ݓ‬ၦ૬ಆ҆၇ঠࣉ१đ๙‫ݖ‬ ቆᆮo ࣴ໴p ॓࠯‫ܱ۾‬đ໡‫ၘݓ‬Ӯ‫ۿ‬࿹ᇅԛऎႵ ໡‫ݓ‬ሱᇶᆩ്Ӂಃ֥‫ݓ‬Ӂࡊ‫ࠃ૵ۉ‬ၦ૬đѩၘष൓ ๷ܼ൐Ⴈbᄝࢤᇕӱ྽ഈđࡨ‫ࠃ׽‬ၦ૬ࢤᇕ၂ᆌđ ૵ࠃၦ૬ࢤᇕਆᆌč̽a̓ ᄅĎbದૌॖ۴ऌሱദ౦ ঃ࿊ᄴఃᇏ၂ᇕၦ૬ࣉྛࢤᇕb

̾̿̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࡊ྘‫ۉ‬ကߑᆀ֥Ҕऎཨ‫׽‬ٚ‫م‬ ±ുಣཨ‫م׽‬ğ ᇲ‫٭‬൞Ҕऎཨ‫֥׽‬၂ᇕॖौ֥ٚ‫م‬đႨඣᇲ ‫ٳ ̾ ٭‬ᇒđॖ൐ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ാಀԮಙྟb ࿢৯ᆕగ૵ऩ‫م‬đղ֞ ̾͂ Ѐ࿢৯đ໑؇ղ ֞ ̾̿̾¥đ৥ൈ ̿ ‫ٳ‬ᇒđॖ൐ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫ࠃ૵׽‬b ±߄࿐ཨ‫م׽‬ğࡼҔऎᇏ֥җᄿ֚ಀުđᆰࢤ ᄝ‫ݣ‬ႵՑ੯ූ଩‫ބ‬൅‫ؽ‬ບࠎߜූ଩֥༡ִ၁ᇏ࣏ஞ ̾̽ ‫ٳ‬ᇒđႨౢඣԊ༡‫ࠧު࣪ۄ‬ॖ൐Ⴈbཨ‫ݔི׽‬ ડၩđ෎؇ॹđൊऎࣜ෱༡ִުࢱϢܻਊđ໭Ⴒ໭ ܑbᄝ୪ը‫ބ‬ਢൈ‫ۯ‬৖൩ၧॖࡼҔऎ٢ᄝ ̲̀௎Ϣ ‫ٸ‬ӳౢ၁ᇏ࣏ஞ ̿ ཬൈުᄜ༡࣪b ؓߑᆀ֥ഺٖҒྶࣜᇲ‫ު٭‬ᄜఙᆭđҔऎཨ‫׽‬ ඣᇏࡆ ̲֥̿ൊࡡđཨ‫׽‬ಀ໪ི‫߶ݔ‬۷‫ݺ‬b

ࡊ྘‫ۉ‬ကߑᆀ֥၉‫ބڛ‬Ⴈऎ֥ཨ‫׽‬ ±ରಣରു໾௖ॖ࿊Ⴈğ ᇲ‫ٳ ̽̿ ٭‬ᇒb ۚ࿢ ̾̿̾¥૵ऩđࠇႨቓٖ֥ᆕ‫ݑ‬aᆕ੆ᆕ ᇀવగު ̿̽ ‫ٳ‬ᇒb ±҂ରۚ໑֥໾௖ॖႨဝܻВೲđࣜӈ‫׮ي‬đ ৥ൈ ̿ ཬൈbؓର‫ڪ‬ോ໾௖ந ̲̽̾͂‫ݖ‬သၙූಷ၁ ުᄜ‫ي‬ೲđི‫ݔ‬۷‫ݺ‬b ±ર௃aෑਘᇅ௖‫ބ‬ః෰҂ରുࠣ҂ରಣ֥໾ ̾̿̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

௖ॖ࿊Ⴈࡊ಄ࠇߌသၙບ࿕ᆕ‫م‬bߌသၙບ֥࠴ਈ ູ ̽̾́ తक़ ̼ ৫ٚ૜Ġ‫غڞ‬ઔਟ ̾̽̽ ‫ݸ‬ശ ̼ ৫ٚ૜đ ႋᄝህႨཨ‫׽‬ఖଽૡо ̾̿ j̿́ ཬൈb

ࡊ྘‫ۉ‬ကಇჟު൞‫֤߶ڎ‬ః෰ো྘֥‫ۉ‬က ൮༵ေૼಒ‫ۉ‬က҂ᆺ൞၂ᇕѨđ‫ط‬൞၂۱ࠥѨ ಕbࡊ྘‫ۉ‬ကᆺ൞‫ۉ‬က֥ ̾ ۱ো྘bି֝ᇁࠤྟ‫ۉ‬ က֥Ѩ‫׽‬ᇀഒႵ ͂ ᇕđࠧࡊaၙaѤa‫נ‬a໻ ͂ ᇕ Ѩ‫׽‬bԢ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬ᆺႵᄝၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬թᄝ่֥ࡱ༯‫ؿ‬ ളචᇗࠇᄜ‫ۋ‬ಙຓđఃჅ ́ ᇕѨ‫׽‬नॖᄯӮ‫׿‬৫֥ ᄜ‫ۋ‬ಙb෱ૌྙ෿҂๝đॆჰྟ҂๝đཌྷ޺ࡗ໭ࢌ ҭ૧ၦb෮ၛࡊ྘‫ۉ‬ကಇჟުđಯॖߑః෰۲྘‫ۉ‬ ကbՖ৘ંഈࢃđ၂۱ದॖߑ ̾ j͂ Ցࠤྟ‫ۉ‬ကb ၂ളᇏߑ ̿ Ց‫ۉ‬က္֥նႵದᄝb

ࡊ‫ۉ‬൞‫ؿ߶ڎ‬ᅚູતྟ‫ۉ‬က ၂Ϯটඪđࡊ‫ۉ‬धն‫؟‬ඔӯሱཋྟđࠞഒતྟ ߄bࡊ‫ࠧۉ‬൐ӯథ࿼ࣜ‫ݖ‬đ֌ಯູਅྟ‫ݖ‬ӱđ‫ۉ‬ቆ ᆮ࿐ѩ໭ૼཁ֥Ѩэb֌ഒඔࡊ‫ۉ‬đ҂ࣇᄝਢԵഈ ӯథ࿼ࣜ‫ݖ‬đ‫ۉ౏ط‬ቆᆮ࿐ၧႵૼཁ֥તྟ߄‫ڿ‬ эđіགྷູ૊ઝ౵༸ົ߄đ҆‫ٳ‬૊ઝ౵ᆭࡗႵࢲֿ ቆᆮ༮่ཌྷ৵ࢤđ҂๝ӱ؇֥ਥϘ༥І࣏೎đ౏ӑ ᄀࢸϰđ҆‫ٳ‬ղ֞ཬွᇏ౵đཬွ౵ॖ࡮۱љ༥І ᆫٛэྟ‫ۉބ‬༥Іߊඵđ‫ۉ‬ቆᆮࢲ‫ࠎܒ‬ЧᆞӈbႮ Վॖ࡮đؓႿࡊ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ᅚӮતྟ߄֥໙ีႋႄఏ ̾̿̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ቀ‫֥ܔ‬ᇗ൪b

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ࡆ఼ႂඣཨ‫׽‬đ҂ં൞ሱটඣđߎ൞ࣝඣa ‫ފ‬ඣaดඣ‫׻‬ေཨ‫׽‬bೂ ͂̽ తक़ඣࡆ௎‫ࣚٸ‬ோ ̾ ோđࣼॖ೪૵ࡊ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ĠೂၘႵࡊ‫ۉ‬ੀྛॖൡ֒ࡆ ն௎‫ࣚٸ‬Ⴈਈbູٝᆸඣჷ‫ބ‬୪ቔ໾൳֞໪ಙđ҂ ေႨྍ༷‫ٽ‬ь༯โđ҂ေᄝ‫ފ‬aดଽ༡ࡊ‫ۉ‬Ѩದ֥ ၉໾֩b ±҂ӹ҂‫֥࣪ۄ‬ൊ໾đ҂‫ݿ‬ളඣđളӹ‫ݔܨ‬ေ ༡࣪bરᰂaۭᰝ֩ඣӁ௖ॖିᅔ‫ۉࡊڸ‬Ѩ‫׽‬đ҂ ေളӹࠇ϶ളӹbᆰࢤೆ१֥ൊ໾ೂࢅҒaਂϳ֥ Ғđ҂ေᄝॖି൳໪ಙ֥ඣᇏ༡ִb ±ࢃ࣮Ҕऎaүऎ֥໏ളb ±Ⴕ‫ۉ‬ကੀྛൈđ໿Ϸࣵ༜ğၹࡊ‫ۉ‬Ѩದᄝᆡ ሑԛགྷᆭభնьᇏࣼႵѨ‫׽‬ஆԛđᄝࡊ‫ۉ‬ੀྛൈሱ Ϸࣵ༜đџग़ᇏॖିႵഉໃ‫ؿ‬ቔ֥Ѩದđಸၞႄఏ ҕတᆀࡊ‫ۉ‬В‫ؿ‬b ±ᄪ‫ؿ‬གྷaᄪ‫ۯ‬৖aᄪᇍਏğࡊ‫ۉ‬Ѩದᆡሑૼ ཁԛགྷၛభđԮಙྟ‫఼ޓ‬đ෮ၛჟᄪ‫ؿ‬གྷaᄪ‫ۯ‬ ৖đࣼჟିࡨഒԮಙ֥າགbᄝࡊ‫ۉ‬ੀྛ௹đກႼ ࠏ‫ܒ‬ေࡆ఼ؓ‫ظ‬๠֥࡟Ұđၛьᄪ௹‫ؿ‬གྷѨದđᄪ ௹‫ۯ‬৖bࡊ‫ۉ‬Ѩದ֥ᇾ൩aࠃ‫֥׮‬ٜࡗ‫ބ‬၉໾ေ ཨ‫׽‬b ±ࠣൈࢤᇕѤᇕ౯֑Ϣğ‫ظ‬๠ุଽַॆࡊ‫֥ۉ‬ ̾̿̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ॆุඣ௜‫֮ޓ‬đ෮ၛđაࡊ‫ۉ‬ѨದႵ‫ࢤݖ‬Ԩު ̿ ᇛ ଽđࠣൈࢤᇕѤᇕ౯֑ϢđିЌ޹҂‫ؿ‬Ѩb ±ॖႨᇏҤူყٝđ‫ڛ‬ႨԼੁณğ౼ྍ༷ାԼ ੁᆥ৵ွ ̾̽̽ क़đࡆඣ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശđࡘᇀ ̀̽̽ ‫ݸ‬ശđ ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đ৵‫ ́ ڛ‬฿Ġ१‫ڛ‬ϰড۴Ԋ࠴ğӮದૄՑ ̾ տč ࠇ ̾ տ ૄ ರ ̿ Ցđष ඣ Ԋ ‫ڛ‬đ৵ ‫ ͂ ڛ‬j̾̽ ฿Ďđ‫ظ‬๠Ⴈਈࡨ϶b

ၙ྘‫ۉ‬က ၙ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ကč ࡥӫၙ྘‫ۉ‬ကĎ ൞Ⴎၙ྘ ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬č ࡥӫၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Ď ႄఏ֥‫ۉ‬ᄣကྟ෥‫ݝ‬đ ਢԵіགྷ‫؟‬ဢ߄đЇওࠤྟaતྟaႾ։྘‫ބ‬ᇗᆡ ྘‫ۉ‬ကđಸၞ‫ؿ‬ᅚູતྟ‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄đഒඔѨ২ ॖሇэູჰ‫ۉྟؿ‬༥Іδđ൞໡‫֒ݓ‬భੀྛቋܼ ٗaາ‫ݝ‬ቋ࿸ᇗ֥၂ᇕԮಙѨb ®‫ۉ྘ၙ໌ޅ‬ကѨ‫׽‬ ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬൞၂ᇕ ͑ ͛ ͎ Ѩ‫׽‬bປᆜ֥ၙ྘ ‫ۉ‬ကѨ‫॒׽‬৬ᆰູࣥ ́̿ ବ૜đॖ‫ູٳ‬Їଇა‫ྏނ‬ ਆ҆‫ٳ‬bЇଇഈ֥֑Ϣᇉࣼ൞ၙ‫ۉ‬і૫ॆჰč ͕ ͏ ̿ ΀͎ ʹĎđᄝ‫ۉ‬༥Іଽ‫ކ‬Ӯđնਈ൤ԛႿ࿓၁࿖ߌᇏđ Чദѩ໭Ԯಙྟb‫ݣٳ҆ྏނ‬Ⴕߌሑච‫ ͎ ͛ ͑ ֥ܢ‬a ͑ ͛ ͎ ऊ ‫ ކ‬ઽa ‫ ॆ ྏ ނ‬ჰ č ͕ ͏ Ͱ͎ ʹ Ď ‫ ॆ Ͳ ބ‬ჰ č ͕ ͏ Ͳ͎ ʹĎđ൞Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥ᇶุđѩႵԮಙྟb

̾̿́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᄝ‫ۉ‬ଽ‫گ‬ᇅѩ҂ᆰࢤႄఏ‫ۉ‬༥І ෥ഄđ‫ط‬൞๙‫ุ֥ࠏݖ‬૧ၦّႋ֝ᇁ֥b͕ ͏ ͣ ‫ۋ‬ ಙ‫ۉ‬༥Іުđ༥Іଇ֥ॆჰྟ‫ؿ‬ള‫ڿ‬эđ൐ࠏุӁ ളᆌؓ‫ۉ‬หၳྟᆫ֑Ϣ‫ۉބ‬༥Іଇॆჰ֥ሱദॆ ุđࢺ֝ॆุ၇ঠྟ֥༥І‫׽‬ቔႨ௥ߊ‫ۉ‬༥Іb૧ ၦ༢๤Ⴛ๙‫ݖ‬ದุӁള֥ॆѨ‫ุॆ֥׽‬ᇏ‫ބ‬ਔѨ‫׽‬ ൐Ѩ‫׽‬ཨാbೂ‫ۋݔ‬ಙਔၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ದ૧ၦ༢๤ᆞ ӈđࣼିࠣൈӁളॆุཨ૵Ѩ‫׽‬đؓႿ௥ߊਔ֥‫ۉ‬ ༥Іॖၛ๙‫ݖ‬ሱദྩ‫گ‬ղ֞ू‫گ‬b૧ၦّႋेࣉ ᆀđӁളॆ ͕ ͏ ΀ ‫ݖ‬ᄪ‫؟ݖ‬đაྙӮॆุ‫ݖ‬ഺ֥૧ ၦ‫ކگ‬໾đ֝ᇁअ҆‫ߊૹݖ‬ඵّႋđ‫ۉ‬༥Іնॶߊ ඵ‫ط‬ႄఏࠤྟࠇ࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကbᆺႵჿ ̾ ̼ ̾̽ ֥ ದႮႿ૧ၦ‫ିۿ‬҂ᆞӈࠇ༵฿Ⴕಌཊč ࠇ༵฿‫ۋ‬ ಙѨ‫׽‬đପൈದ֥૧ၦ༢๤ߎໃ‫ؿ‬ტᆞӈĎđҌ҂ ିࠣൈཨ૵Ѩ‫ط׽‬Ӯູၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Ӊ௹ེջᆀb

ၙ྘‫ۉ‬ကა୍ਭaྟљaᆯြ֥ܱ༢ ±ა୍ਭ֥ܱ༢ğऌ๤࠹đၙ‫ؿ֥ۉ‬Ѩੱა୍ ਭ౷ཌཌྷ၂ᇁb́ j̾̽ ෟ൞‫ؿ‬Ѩֻ֥၂ۚ‫ڂ‬đ̿̽ j ́̽ ෟ൞‫ؿ‬Ѩֻ֥‫ڂۚؽ‬đ́̽ ෟၛުၙ‫ؿ֥ۉ‬Ѩੱ Ⴕ෮༯ࢆb ±აྟљ֥ܱ༢ğၙ‫ؿ֥ۉ‬ѨੱଳնႿ୯b‫ט‬ Ұ‫ؿ‬གྷđᄝၙ‫ۉ‬і૫ॆჰč ͕ ͏ ΀͎ ʹĎེջᆀᇏđଳ ̾̿͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྟ‫؟‬Ⴟ୯ྟb ±აᆯြ֥ܱ༢ğऌ๤࠹đᇏཬ࿐ള‫ؿ‬Ѩੱࢠ ۚĠ‫҆ۄ‬a‫۽‬ದa୪૶֥б২ཌྷ࣍ĠӬᆓं૶‫ٳ‬೛ ंᇾđ‫ؿ‬Ѩੱቋ֮Ġ๝ྟ৾ᆀ‫ྟބ‬যࢌᆀၙ྘‫ۉ‬က ‫ؿ‬ѨੱቋۚĠ་‫ူބ׽‬໾၇ঠᆀ‫ؿ‬Ѩੱၧбᆞӈದ ۚĠՖ൙࿓၁๩༅‫ބ‬१స॓‫۽‬ቔ֥ದჴఃၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ེջੱ‫ۉ྘ၙބ‬က‫ؿ‬ѨੱбӈದۚඔПb

Ⴕଧུᆡሑ‫ุބ‬ᆘ ±ࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကğѨӱ ̿ j́ ۱ᄅb ߛ᭩భ௹ğၛཨ߄֡ᆡሑࠣூ‫ك‬໭৯ቋູӈ ࡮đ္ӈ࡮ ညႲaഈ‫ ڴ‬҂ ൡa‫ڴ‬ᅮaь ૝a‫ ڴ‬྅ ֩b϶ඔߑᆀႵ‫ؿ‬ಣđ၂Ϯ‫׻‬҂෾ۚb ุᆘӈ҂ཁᇷđႷഈ‫ڴ‬ӈႵᓽࠌ๥đ‫ۉ‬ᄣॖି ഍ᇖնѩႵ࿢๥bഒඔߑᆀுᄣ္ॖԨࠣb‫܇‬ଇ໭ ߛಙđ֌ཬь࿾೤ᄝЧ௹ଌࠧॖࡆധđ୕։‫ޣ‬෍္ ॖဝྟb࿓ౢሇμઽᄵՖ‫ؿ‬Ѩष൓ૼཁശۚbЧ௹ ӻ࿃ ̾ j̿̾ ฿đ‫؟‬ඔູ ̾ ᇛቐႷb ߛ᭩௹ğቋ๬ԛ֥ᆡሑ൞‫܇‬ଇ൮༵ߛಙđՑ ࠣ௃‫ڑ‬đ‫؟‬Ⴟඔರᇀ ̿ ᇛղቋۚ‫ڂ‬bߛ᭩ॖ౞ॖ ᇗđ‫ۉູ؟‬༥Іߛ᭩đႵൈ္ॖ؋ൈ௹ଽč ඔರĎ ӯ‫ۼ‬ቅྟđіགྷູնь࿾೤эరđമᇀӯߧϢ೤đ ௃‫ڑ‬ᮄဠđཬьᇏᆺႵ։‫ޣ‬෍‫ط‬໭୕։ჰ֩b ุᆘԢߛ᭩ຓđ‫ۉ‬ᄣ‫؟‬ᇖնđӈղ৊ჸ༯ ̾ j ̀ ৐૜đࡴ๬༯ၧӈॖᇖնđᇉֹᇏ֩đϴႵ҂๝ ̾̿̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ӱ؇֥࿢๥‫ބ‬ᓽࠌ๥đჿ ̲̀̽ Ѩ২ॖԨࠣுᄣb Ч௹ॖӻ࿃ ̿ j̓ ᇛࠇ۷Ӊb ߫‫گ‬௹ğߛ᭩ཨ๼đ۲ᇕᆡሑᇯࡶཨാđு ᄣ߭෪đ‫ۉ‬ᄣࠣ‫္ିۿۉ‬ᇯࡶ߫‫گ‬ᆞӈbՎ௹ӻ࿃ ̿ ᇛᇀ ́ ۱ᄅb ±ࠤྟ໭ߛ᭩྘‫ۉ‬ကğ ࿰ਢԵ྘ğӈ໭ᆡሑࠇᆡሑࠞః౞ັđӈᄝ ௴Ұൈࠇ໭ၩᇏ‫ؿ‬གྷ࿓ౢሇμઽശۚđၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ѓ ᆽဝྟ‫ބ‬č ࠇĎ ‫ۉ‬aுնb ਢԵ྘ğ‫ؿ‬Ѩष൓ॖႵூ‫ك‬໭৯aൊრ҂ ᆒa‫ྏذ‬a୼๳a‫ۉ‬౵๥a‫ڴ‬ᅮa‫ڴ‬྅aь૝֩đ ഒඔॖႵഈޫ་֡‫ۋ‬ಙіགྷaܱࢫฮ๥֩bॖႵ‫ۉ‬ ᄣնb‫ؿ‬Ѩӈ۷ߏતđѨ౦ࢠ౞đ֌ಏӈࢠߛ᭩྘ ۷ູథ࿼b ±તྟ໭ᆡሑྟॆჰེջᆀğ൞၂۱ਢԵ଀ ӫđᆷѨದ࿓ౢ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟӻ࿃϶୍ၛഈđ‫ط‬໭ ૼཁਢԵᆡሑđ໭‫ۉ‬aுնđ‫ିۿۉ‬ᆞӈb۴ऌ‫ۉ‬ ԬՏࠃ࡟ࢲ‫ݔ‬đ‫؟‬ඔӯ౓༛ྟӻ࿃ྟ‫ۉ‬က‫ڿ‬эđ‫ۉ‬ ቆᆮ࿐ᆞӈࠇնᇁᆞӈᆀࣇᅝഒඔb ±તྟၙ྘‫ۉ‬ကğ҆‫ٳ‬તྟ‫ۉ‬ကॖႮࠤྟၙ྘ ‫ۉ‬ကဆэ‫ط‬টđ֌۷‫ߑ֥؟‬ᆀఏѨႅେđߑᆀӈ҂ ᆩ‫ޅ‬ൈ֤Ѩđࣼᆐൈၘӯૼཁ֥તྟ‫ۉ‬ကđമᇀၘ ‫ކ‬ѩႵ‫ۉ‬႗߄b ӈႵூ‫ك‬໭৯aൊრ҂ᆒa‫ۉ‬౵ฮ๥a‫ڴ‬ᅮa ୕ߛaնь ༎Ġഒ ඔ ॖႵ ‫ྏذ‬a୼๳a๨ ᄑaാ ̾̿̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

૤a࿩ᵲԛ࿓aаԛ࿓֩bॖႵ૫҆೤෍Ӧሢđӯ Ϫॶሑđॖ࡮‫ۉ‬ᅧaᆨᇪ᭱đଳྟॖႵೄٜ٧նđ ୯ྟॖႵᄅࣜ҂ܿᄵđॖႵ҂๝ӱ؇‫ۉ‬aுնb ®ၙ྘‫ۉ‬ကູ൉હၞّ‫ؿگ‬ቔ ଢభಪູđၙ‫ؿگّۉ‬ቔ֥ჰၹԢࠏุ૧ၦ৯ ༯ࢆ‫ۉၙބ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅຓđߎაః෰Ѩ‫׽‬ᇗ‫ۋן‬ಙa ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࠎ׽‬ၹэၳႵܱbၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࠎ׽‬ၹэၳުିฦ хࠏุ ͡ ਥ Ϙ ༥ І ֥ ‫ࠌ ۾‬đ൐ Ѩ ‫ گ ׽‬ᇅ ‫ ؿ ط‬Ѩb ‫ؿ‬Ѩ֥Ⴚၹॖ՜൐ഈඍၹ෍ఏቔႨb

ၙ‫ߑۉ‬ᆀູ൉હ߶‫ކ‬ѩ։ଵက ±‫ۉ‬ᄣѨэൈ։ᆬӮ‫ؿٳ‬ള‫ڿ‬эđ։ᆬᬪԒđ ։࿷୩؇ᄹࡆđ։ᆬஆ྄෎؇ࡨતđᄝ։֡թ਽ൈ ࡗ࿼Ӊb ±։ᆬӮ‫ؿٳ‬ള‫ڿ‬эđ։ᆬਈ‫ބ‬ஆ྄෎؇ࡨ તđؓӋ֡༥ऩ֥ၝᇅቔႨࢆ֮đ༥ऩಸၞ୉ྛࣉ ೆ։֡ႄఏ‫ۋ‬ಙb ±ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝ։ܵ։ଵഈ௃༥Іଽَᆲaթ ᄝđ႕ཙః‫ିۿ‬b ±ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ׽‬ჰॆุ‫ކگ‬໾ӦሢႿ։ܵર༥࿓ ܵଽ௃ଇႄ ఏ૧ ၦ ෥ ‫ݝ‬đࠇ ๙ ‫ ݖ‬༥ І ‫ ͡ ׽‬༥ Іđ ͛ ͘ ༥І೪ഄіղၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ׽‬ჰ֥։֡ഈ௃༥Іႄ ఏ֥෥‫ݝ‬b

̾̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

તྟၙ྘‫ۉ‬က‫ކ‬ѩ։ଵကႵଧུᆡሑ ၙ‫ ̲̽̀ ۉ‬j̲̽ͅ ֥Ѩದࣜ ͏ ӑ ‫ؿ‬གྷ։ ଵကđ ։ଵ൬෪‫ିۿ‬ఴࡄđ։ଵуᄹިđඣᇖb֌ਢԵഈ ສສіགྷ҂ૼཁđ‫؟‬ФѨ‫ۉྟ׽‬က֥ᆡሑဃ‫ۂ‬b‫ކ‬ ѩ࠿‫ؿ‬༥ऩ‫ۋ‬ಙđ։ଵကࠤྟ‫ؿ‬ቔൈѨದॖԛགྷ‫ؿ‬ ಣđ։ଵ౵࿢๥đ଍٣ᆘဝྟđຓᇛ࿓༥Іࠣᇏྟ ৬༥ІശۚđສສಸၞФᆐ؎bն‫؟‬ඔѨದіགྷູ Ⴗഈ‫ۉࠇڴ‬౵҂ൡa‫ྟؚ‬ฮ๥‫ط‬Фޭ੻bၙ‫ކۉ‬ѩ ։ଵက၂Ϯ҂ླေห൹ԩ৘đෛ‫ۉ‬က֥‫ݺ‬ሇ‫߫ط‬ ‫گ‬đԢ٤։֡࠿‫ۋؿ‬ಙॖ۳Ⴭ၂‫ॆ֥ק‬ള෍b

ၙ‫ߑۉ‬ᆀູ൉હӈ࡮ཨ߄ྟ঎ယ ၙ‫ۉ‬ಸၞѩ‫ؿ‬ཨ߄ྟ঎ယđჰၹ൞‫؟‬ٚ૫֥ğ ± Ѩ‫ۉྟ׽‬ကѨದ࿓ౢ໇૟෍đ͂ ̺᳅೤ςඣ ௜ૼཁۚႿᆞӈದಕđ໇ූ୩؇ᄹࡆđಸၞᇁ໇ᬪ ଇ௠ᅰ෥‫ݝ‬b ±તྟ‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄ᆀ૊࣡ઝ࿢৯ശۚb໇Ӌ ࿓ੀ෎؇ࡨતđ໇Ӌಸၞ‫ؿ‬ളႾ࿓ྟಌသđ໇ᬪଇ ࿓췌θđ໇ᬪଇ௠ᅰ‫֮ࡨିۿ‬b ± ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝ໇ᬪଇᇏ༢َᆲႄఏ໇ᬪଇ෥ ഄđࠇ๙‫ݖ‬૧ၦ෥ഄ໇ᬪଇb ±Ѩ‫ۉྟ׽‬ကč ೂႾ։྘‫ۉ‬ကĎ ᇍਏ‫ݖ‬ӱᇏ ൐Ⴈบ௃ᇉࠗ෍b

̾̿͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

તྟၙ྘‫ۉ‬က‫ކ‬ѩ‫ۄ‬ᄲሸ‫ކ‬ᆘ֥іགྷ ҆‫ٳ‬ᇏaᇗ؇તྟၙ྘‫ۉ‬က‫ۄބ‬ᄲሸ‫ކ‬ᆘ‫׻‬ॖ ̀ ֥તྟᇏaᇗ؇ၙ ݂උሱദ૧ၦѨđਢԵഈჿ ̾ ̼ ྘‫ۉ‬က ߑ ᆀ ॖ ਆ Ѩ ‫ ކ‬ѩ թ ᄝb ၛ ୯ ྟ ‫ ࡮ ؟‬č ᅝ ̲̽ͅĎbԢऎત ྟ ‫ ۉ‬က ֥ ᆘ འ ຓđਢ Ե ഈ ӈ Ⴕ १ ‫ۄ‬đआ࢑ൈ‫ۋ‬तಌ‫ك‬ຊ၁đ଴Ⴟ༯࿳Ġ௃‫ࠣڑ‬аᬪ ଇ‫ۄ‬ᄲĠৌཆ‫ٳ‬૟֮༯đචငӈႵၳ໾‫ۋ‬bՎຓႵ ܱࢫᇖ๥aሬᮔaᆪ؊‫׮‬ઝࣦੵᆡa೔ཆᇖնaᯤ ༯ཆᇖնa‫ۉ‬ுᇖնđഒඔႵᇛ௹ྟ‫ؿ‬ಣbൌဒ൩ ࡟ဒӈႵ‫ޣ‬aϢ༥Іࠣ࿓ཬϰ౞؇ࡨഒĠ࿓Ӧᄹ ॹa౯֑Ϣᄹۚaো‫ുڄ‬ၹሰ ̀ ̼ ́ ၛഈဝྟaॆ‫ނ‬ ̀ ဝྟĠ϶ඔၛഈႵॆຊ၁ཆሱദॆุဝ ॆุ ̿ ̼ ྟđৌཆ‫ٳ‬૟ੲᆼҩ൫ཬႿ ̾͂ ‫ݸ‬૜đຊ၁ཆ ͂ ‫ٳ‬ ᇒ‫ٳ‬૟ഒႿ ̽̾͂ ‫ݸ‬ശĠഒඔߑᆀॖҰ࡮লԲ༥Іb

Ѩ‫ۉྟ׽‬ကॖႵଧུު၌ᆡ Ѩ‫ۉྟ׽‬က֥ကᆡཨ๼ުॖି၌Ⴕ۲ᇕ‫ۉ‬ᄣ‫ۿ‬ ିᅰθđіགྷູ։‫ޣ‬෍ս྆ᅰθč ‫ۉ‬ကުۚ։‫ޣ‬ ෍࿓ᆡĎaᆫٛս྆ᅰθč ‫ۉ‬ကުᆫٛ‫ۉ‬Ďa֑Ϣ ս྆ᅰθč Ӊ௹ሤa࿀൫ဒၳӈđϢa౯֑Ϣၳ ӈ֩Ďaଽ‫ٳ‬૟ս྆ᅰθč ᄅࣜാ‫֩ט‬Ď ၛࠣ‫ۉ‬႗ ߄֩đఃᇏၛభਆᆀࠣ‫ۉ‬႗߄ࢠູᇗေb

̾̀̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကაࡊ྘‫ۉ‬ကೂ‫࡫ޅ‬љ ±మ‫ڙ‬௹҂๝ğၙ྘‫ۉ‬က֥మ‫ڙ‬௹ࢠࡊ྘ູ Ӊđ၂Ϯູ ̓ ᇛᇀ ̓ ۱ᄅđ௜न ̀ ۱ᄅቐႷb ±ߛ᭩భ௹֥іགྷॖି҂๝ğၙ྘‫ۉ‬ကԢӈ࡮ ֥ಆദ‫ك‬৯aൊრ҂ᆒaညႲୈa‫ྏذ‬മᇀ୼๳֩ ຓđႵൈॖႵ࿓ౢѨဢіགྷđೂᐭઐᆏa࿓ܵപࣜ ྟඣᇖaܱࢫ๥aܱࢫက֩b ±໭ߛ᭩྘აߛ᭩྘֥б২ॖି҂๝ğၙ྘‫ۉ‬ ကൈ໭ߛ᭩྘֥б২ࢠۚđॖղ ̲̓̽ j̲̽ͅđമ ᇀ۷ۚb ±‫ؿ‬Ѩࠤߏॖି҂๝ğၙ྘‫ۉ‬က֥‫ؿ‬Ѩӈࢠࡊ ྘ߏતb ±ਢԵࣜ‫ݖ‬ॖି҂๝ğࡊ྘‫ۉ‬က၂Ϯ҂эӮત ྟđၙ྘‫ۉ‬ကᄵэӮતྟࢠູӈ࡮b

ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջᆀაતྟၙ྘‫ۉ‬ကೂ‫ޅ‬ ౵љ ``ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ེ׽‬ջᆀაતྟ‫ۉ‬က֥ᇶေ౵љᄝ ႿభᆀીႵࠇ‫ޓ‬ഒႄఏ‫ۉ‬༥І֥෥ഄđުᆀႄఏ‫ۉ‬ ༥І֥ ෥ ഄ ѩ і གྷ ԛ ‫ ି ۿ ۉ‬ၳ ӈ ࠣ ཌྷ ႋ ֥ ਢ Ե ᆡሑb

ၙ྘‫ۉ‬က֥Ѩჰ࿐ᆐ؎ ±གྷᆡ ͕ ͏ ͣ ‫ۋ‬ಙğऎႵၛ༯಩‫ޅ‬၂ཛࠧॖቓ ̾̀̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ԛᆐ؎b ࿓ౢ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟb  ࿓ౢ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ဝྟ ࠇ ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ऊ ‫ ކ‬ઽ ဝྟb ࿓ౢॆ ̺͕ ͏ Ͱ ̺͖ʹ͚ ဝྟb ‫ۉ‬ଽ ͕ ͏ Ͱ͎ ʹ ဝྟࠣč ࠇĎ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟđࠇ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ဝྟb ±ࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကğऎႵၛ༯‫׮‬෿ᆷѓᇏ၂ཛᆀ ࠧॖᆐ؎b ͕ ͏ ΀͎ ʹ ֯ ؇ Ⴎ ۚ ֞ ֮đ ཨ ാ ު ॆ ̺͕ ͏ ΀ ဝሇb ࠤྟ௹࿓ౢॆ ̺͕ ͏Ͱ ̺͖ʹ͚ ӯۚ֯؇đ‫̺ ॆط‬ ͕ ͏Ͱ͖ʹč ̺Ďࠇ֮֯؇b ±તྟၙ྘‫ۉ‬ကğਢԵ‫ކژ‬તྟ‫ۉ‬ကđ౏Ⴕགྷ ᆡ ͕ ͏ ͣ ‫ۋ‬ಙ֥၂ᇕၛഈဝྟᆷѓb ± તྟ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ེջᆀğ໭಩‫ޅ‬ਢԵᆡሑࠇุ ᆘđ‫ିۿۉ‬ᆞӈđ࿓ౢ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ࡟Ұӻ࿃ဝྟղ ̓ ۱ᄅၛഈᆀb

ၙ྘‫ۉ‬က֥ᆐ؎ ೂ‫ݔ‬Ԏ࿓߄ဒ࡟ҰႵၛ༯಩‫ޅ‬၂ཛဝྟᆀđॖ ᆐ؎ູၙ‫ۉ‬b ±࿓ౢၙ‫ۉ‬і૫ॆჰဝྟb ±࿓ౢၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۉၙࠇ׽‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऊ‫ކ‬ ઽဝྟb ̾̀̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰဝྟb ±࿓ౢၙ‫ۉ‬Ѩ‫ุॆྏނ׽‬૧ၦ౯֑Ϣ ͚ ဝྟb ±‫ۉ‬ԬՏ‫ۉ‬༥Іࠃ࡟‫ؿ‬གྷ ͕ ͏ Ͱ͎ ʹ ဝྟ‫ބ‬č ࠇĎ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟđࠇ࿓ౢၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ဝྟb ೏ၙ‫ۉ‬і૫ॆჰဝྟӑ‫୍϶ݖ‬đ౏ ͏ ӑ֩࡟ Ұิൕતྟ‫ۉ‬෥‫ݝ‬đॖᆐ؎ູતྟၙ‫ۉ‬b

‫໌ޅ‬oਆؓ϶p ‫؟‬ඔ၄ჽ‫׻‬ၛ࡟Ұo ਆؓ϶p ট஑؎ၙ‫֥ۉ‬ Ԯಙྟbࠧğၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬і૫ॆჰč ͕ ͏ ΀͎ ʹĎđၙ‫ۉ‬ Ѩ‫ ׽‬і ૫ ॆ ุ č ॆ ̺͕ ͏ ΀Ďđ ၙ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ॆ Ͳ ׽‬ჰ č ͕ ͏ Ͳ͎ ʹĎđၙ‫ۉ‬Ѩ‫ุॆ Ͳ ׽‬č ॆ ̺͕ ͏ ͲĎđၙ‫ۉ‬Ѩ ‫ุ ॆ ྏނ׽‬č ॆ ̺͕ ͏ ͰĎb͕ ͏ ΀͎ ʹa͕ ͏ Ͳ͎ ʹaॆ ̺ ͕ ͏ Ͱ ဝྟđః෰ਆཛၼྟӫູo ն೘ဝpđіൕѨ ‫ ׽‬ᄝ ‫ گ‬ᇅđԮ ಙ ྟ ఼Ġ͕ ͏ ΀͎ ʹaॆ ̺͕ ͏ Ͳaॆ ̺ ͕ ͏ Ͱ ဝྟđః෰ਆཛၼྟӫູo ཬ೘ဝpđіൕѨ ‫֮׽‬ඣ௜‫گ‬ᇅࠇࠎЧ࣡ᆸđೂ‫ۉၙݔ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ ‫္ූނ‬ဝྟđᄵ‫ߑھ‬ᆀ္ႵԮಙྟb

oཬ೘ဝp ߑᆀ֥‫ିۿۉ‬ ཬ೘ ဝ ߑ ᆀ ൞ ᆷ ͕ ͏ ΀͎ ʹ č ̸Ďđ ॆ ̺͕ ͏ Ͱ č ̸Ď ‫Ͳ ͏ ͕̺ ॆބ‬č ̸Ď ֥ߑᆀb၂ϮಪູѨ‫گ׽‬ ᇅ҂ࠃᄁđԮಙྟ္҂఼b֌ၙ྘‫ۉ‬က֥‫ۉ‬෥‫ݝ‬đ ҂౼थႿѨ‫׽‬൞‫ࠃڎ‬ᄁđ‫ط‬౼थႿߑᆀЧദ֥૧ၦ ༢๤ೂ‫ؓޅ‬րၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬bೂ‫ݔ‬აѨ‫׽‬o ‫ބ‬௜ ̾̀̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫܋‬ԩpđࣼ҂߶ႄఏ‫ۉ‬෥ഄđ‫ࣼିۿۉ‬ᆞӈđೂ‫ݔ‬ აѨ‫׽‬oቔᅞpđࣼ߶ᄝoቔᅞp ֥๝ൈđ௥ߊ‫ۉ‬ ༥Іđႄఏ‫ିۿۉ‬ၳӈbೂ‫ݔ‬ᄝo ቔᅞp ൈđႵ ֹི ౢ Ԣ ਔ Ѩ ‫׽‬đࣼ ߶ ಇ ჟb‫ ط‬ᄝo ቔ ᅞp ൈđ ᆺ௥ߊ‫ۉ‬༥Іđ‫ؓط‬Ѩ‫֥׽‬o ೪ഄp ҂০đࣼ‫ؿ‬ ᅚӮູતྟ‫ۉ‬ကđᄯӮӉ௹֥‫ିۿۉ‬ၳӈb ®Ӊ௹і૫ॆჰဝྟ֥ჰၹ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ӻ࿃ဝྟ֥ჰၹ൞ ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ၘაී ᇶ༥І ͑ ͛ ͎ ‫ؿ‬ളਔᆜ‫ކ‬đᆜ‫ ͎ ͛ ̺͑ ͣ ͏ ͕ ֥ުކ‬ᆺ ିіղ ͕ ͏ ΀͎ ʹđ҂ିіղ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ‫ʹ ͎Ͱ ͏ ͕ ބ‬đ͑ ͛ ͎ ္҂ି‫گ‬ᇅđ‫ܣ‬҂ିል஥Ӯປᆜ֥Ѩ‫॒׽‬৬đ࿓ᇏ ᆺႵఃຓ॔č͕ ͏ ΀͎ ʹĎ ൞҂߶Ԯಙ֥bགྷ෮Ⴕ֥ॆ Ѩ‫ူ׽‬໾ؓᆃᇕᆜ‫ ͣ ͏ ͕ ֥྘ކ‬໭ౢԢି৯đ҂ି ࣉೆ ༥ І ଽ ೪ ૵ Ѩ ‫׽‬đ ᆺ ؓ ༥ І ຓ Ѩ ‫ ׽‬Ⴕ ၂ ‫ק‬ ི‫ݔ‬b ᆜ‫߶ ͣ ͏ ͕ ֥ުކ‬҂߶ᄜ؇ࠃᄁѩି‫گ‬ᇅđӉ ௹ᆜ‫ކ‬ᄝѨದ༥І ͑ ͛ ͎ ᇏ߶҂߶Ⴚ֝δэ֩໙ี ഉႵᆚၰđႵրࣉ၂҄࿹࣮đ֌ေ‫ק‬௹č ϶୍֞ ̾ ୍Ď ‫گ‬ҰđೂႵਢԵᆡሑіགྷđႋࠣൈ֞၄ჽ࡟ Ұđਔࢳః‫׮‬෿э߄b

͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟᆀ֥Ԯಙྟ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟіൕႵ ͕ ͏ ͣ ‫ۋ‬ಙđ൞‫ڎ‬ऎႵԮಙ ྟႵਆᇕ౦ঃğ ±ႵປᆜѨ‫گ׽‬ᇅđऎႵԮಙྟđՎൈđః෰ ̾̀́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ѩ‫گ׽‬ᇅᆷѓၧဝྟb ±໭ປᆜѨ‫گ׽‬ᇅđ҂ऎႵԮಙྟb

і૫ॆჰဝྟ໭ᆡሑེջᆀ֥ဆэ‫ݖ‬ӱࠣ ሇ݂ ``նᇁॖ‫ູٳ‬ၛ༯ ́ ᇕ౦ঃğ ± ࣜ‫ݖ‬၂‫ק‬ൈ௹ེ֥ջުđ҆‫ེ ʹ ͎΀ ͏ ͕ ٳ‬ջ ᆀॖሱ‫ؿ‬ౢԢุଽ֥ ͕ ͏ ΀͎ ʹb࿓၁ᇏԛགྷၙ‫ۉ‬і૫ ॆุč ॆ ̺͕ ͏ ΀ĎbՎൈࠏุၘӁളౢԢ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ֥ ି৯b ± ӻ࿃໗‫ ʹ ͎΀ ͏ ͕ ֥ק‬໭ᆡሑེջሑ෿đॖղ ඔ୍aඔ൅୍đമᇀᇔളđ౏໭ቆᆮ࿐‫֩ିۿۉބ‬ э߄b ±Ⴕ҆‫ٳ‬໭ᆡሑ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ེջᆀॖԛགྷ‫ିۿۉ‬ ၳӈđ‫ؿ‬ളࠤྟ‫ۉ‬ကbՎᇕ౦ঃေა٤ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ེ ջᆀࠇࠤྟၙ‫ۉ‬ཌྷ౵љb ±۱љ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ໭ᆡሑེջᆀॖэູતྟ‫ۉ‬ကa ‫ۉ‬႗߄ࠣჰ‫ۉྟؿ‬༥Іδbෙಖၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝ‫ۉ‬δᇏ ֥ಒ ్ ቔ Ⴈ ഉ ҂ ౢ ԣđ ֌ ಒ ൞ Ⴚ ‫ ۉ ؿ‬δ ֥ ൮ ေ ၹ෍b

ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬તྟེջᆀ Ͳ ॆჰč ͕ ͏ Ͳ͎ ʹĎ ֥ሱ ಖሇ߄ ``તྟၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰ֥ሇၼ‫ุ֥ॆ Ͳ ބ‬ԛགྷӈູਢ ԵᇍਏႵིᆷѓᆭ၂bᄝն૫ࠒؓၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙದ ̾̀͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ಕ Ͳ ॆჰэథ֥࿹࣮‫ؿ‬གྷđͲ ॆჰປಆିሱಖሇ߄ ູ Ͳ ॆุbӮ୍ದሇ߄ੱູ ̲̾ j̲́đཬ‫ۉၙظ‬ Ѩ‫ ེ ׽‬ջ ᆀ Ͳ ॆ ჰ ֥ ሱ ಖ э థ ሇ ߄ ੱ ᄝ ̲͂̾͆ ቐႷb

ֆཛॆ ̺͕ ͏ Ͱ ဝྟ֥ၩၬ ֆཛॆ ̺͕ ͏ Ͱ ဝྟđหљ൞ॆ ̺͕ ͏ Ͱ ֮ඣ௜ ဝྟđіൕ‫ھ‬ದ࠻ສ‫ۋ‬ಙ‫ۉ྘ၙݖ‬ကѨ‫׽‬đགྷၘू ‫گ‬đุଽ֥ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ၘ׽‬ФౢԢđ෰ૌॖཞᆞӈ ದ၂ဢ࿐༝‫۽ބ‬ቔb ֌္Ⴕ၂҆‫ٳ‬ֆ ཛॆ ̺͕ ͏ Ͱ ဝྟᆀđหљ൞ ॆ ̺͕ ͏ Ͱ ۚඣ௜ဝྟᆀđఃุଽಯႵၙ྘‫ۉ‬ကѨ ‫گ׽‬ᇅđ֌ၹѨ‫گ׽‬ᇅඣ௜֮đ҂ၞႨӈܿٚ‫࡟م‬ ԛb֌Ⴈૹ‫ۉ྘ၙ֥ۋ‬ကѨ‫ූނ׽‬ঔᄹ‫࡟م‬ҩđॖ ‫ؿ‬གྷ෰ૌ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ဝྟbၹՎđ֒ࠏַุॆ৯༯ ࢆൈđѨ‫گ׽‬ᇅࠃᄁđ෰ૌॖᄜՑ‫ۉ྘ၙؿگ‬ကb

ၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ූނ׽‬č ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ Ď ࡟ҩ֥ၩၬ ᄝਢԵഈđ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ࡟ҩᇶေႵਆׄၩၬğ ±ಒ‫ۉၙק‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥ࠃᄁӱ؇đࡗࢤਔࢳࠏ ุ૧ၦႋճඣ௜bุଽѨ‫ݣ׽‬ਈᄀۚđࠏุᆌؓၙ ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬૧ၦّႋࣼᄀ೐b ±ؓ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ֥‫׮‬෿‫ק‬ਈҩ‫ק‬đ൞௟ࡎॆѨ ‫ࠇ׽‬૧ၦᄹ఼ူ໾ਏི֥ቋग़ܴ֥ᆷѓb ਸ਼ຓđ߈ᄓభࣉྛ‫ק‬ਈ ͐͝ ͟ ҩ‫ק‬đႵᇹႿ࿊ ̾̀̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᄴႵ০֥߈ᄓൈࠏbၙ‫ۉ‬ᄓ‫קྛࣉڹ‬ਈ ͐͝ ͟ ࡟Ұđ ႵᇹႿ൐҆‫ٳ‬Ѩದ֤֞ࠣൈaᆞಒ֥ᆐ؎b

ၙ‫ۉ‬ေ࡟ҩభ ͠ ॆჰ‫ބ‬భ ͠ ॆุ֥ჰၹ ၛສ࡟ҩၙ‫ۉ‬ᇶေौo ਆؓ϶pđ֤ԛo ն೘ ဝp ࠇ൞o ཬ೘ဝpđ֌൞Ԯ๤o ਆؓ϶p ࡟Ұđ Ⴕ҂ഒअཋྟđྍ࣍षᅚ֥భ ͠ ॆჰ‫ބ‬భ ͠ ॆุ࡟ ҩॖၛ૛Ҁo ਆؓ϶p ࡟Ұ֥၂ུಌཊđ۷‫ֹݺ‬ ّ႘ၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬э߄bၙ‫ۉ‬Ѩ‫ ͎ ͛ ͑ ׽‬Ⴕ҂๝֥ࠎ ၹ౵თđఃᇏ ͠ ౵ք‫ڵ‬ሢщ઒Ѩ‫׽‬၉֑॔Ϣ֥಩ ༀđ္ࣼ൞ӈඪ֥і૫ॆჰbၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࠎ ͠ ׽‬ၹႮ ͠ ࠎၹaభ ̾͠ ࠎၹaభ ̿͠ ࠎၹቆӮđ‫ٳ‬љщ઒ ͠ ֑ Ϣč ၙ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ׽‬і ૫ ॆ ჰĎa భ ̾͠ ֑ Ϣ č భ ̾͠ ॆ ჰĎaభ ̿͠ ֑Ϣč భ ͠ ̿ ॆჰĎbభ ̾͠ ࠣభ ̿͠ ॆჰॖ ՏࠗࠏุӁളཌྷႋ֥భ ̾͠ ‫ބ‬భ ̿͠ ॆุb భ ̾͠ ॆჰ‫ބ‬భ ̿͠ ॆჰԛགྷᄝࠤྟၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ ಙ֥ᄪ௹đѩაၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰ‫ۉၙބ‬Ѩ‫͎ ͛ ͑ ׽‬ ཁᇷཌྷܱđభ ͠ ॆჰॖቔູࣉྛၙ‫ۉ‬ᄪ௹‫ۋ‬ಙ֥ѓ ᆽđ္൞ّ႘ၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥ྍᆷѓbభ ̾͠ ோ‫؍‬ ି‫ۉބ‬༥Іࢲ‫ކ‬đ࡟ҩభ ̾͠ ඔᆴэ߄౦ঃॖၛՖ ҧ૫ਔࢳ‫ބ‬௟‫ۄܙ‬ಠ෍ࠇః෰ॆѨ‫ူ׽‬໾ᇍਏၙ‫ۉ‬ ֥ਏིbభ ̿͠ ֑ϢऎႵ‫؟‬ऊದ࿓Ϣ֑Ϣ൳ุđ‫ھ‬ ໾ᇉᄝၙ‫ۉ‬Ѩ‫ڸ׽‬ሢ‫౓ބ‬ೆ‫ۉ‬༥І‫ݖ‬ӱᇏఏሢᇗေ ቔႨđ္ॖၛቔູၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥ᆷѓb భ ͠ ॆุ൞ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ‫ݖ‬ӱᇏቋᄪԛགྷ֥ॆ ̾̀̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ุđభ ̾͠ ॆุऎႵౢԢѨ‫ބ׽‬ቆᆮѨ‫౓׽‬ೆ‫ۉ‬༥ І֥ቔႨđॖቔູყൕѨ‫׽‬ФౢԢđࠥѨ֤ၛ߫‫گ‬ ֥ᆷѓĠభ ̿͠ ॆุԛགྷაၙ‫ۉ‬Ѩ‫ุॆ ͒ ׽‬ԛགྷཌྷ ֒၂ᇁđіൕၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬o ն೘ဝp ሇэູo ཬ೘ ဝpđყൕѨ‫׽‬ФౢԢ‫ࠥބ‬Ѩཟ‫֥ݺ‬ٚ૫ሇэb

ୠ࿓ઽჰൈࡗҩ‫ק‬ᄝતྟၙ‫ۉ‬ᇏ֥ၩၬ ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯୠ࿓ၹሰđЇও༸ົ֑Ϣჰđୠ࿓ઽ ჰđ͂đ̈́đ͆đ̾̽ ၹሰ֩bᄝ‫ۉ‬ൌᇉ༥І෥‫ݝ‬ൈđ ᆃུୠ࿓ၹሰॖႵ҂๝ӱ؇֥ࡨഒđୠ࿓ઽჰ࿼ ӉbᄝਢԵഈđၛҩ‫ק‬ୠ࿓ઽჰൈࡗটղ֞࡟ҩ‫ۉ‬ ༥І֥ԥС‫ିۿ‬bЧൌဒ֥ਢԵၩၬႵğ ±ୠ࿓ઽჰൈࡗ֥ҩ‫ק‬҂൞၂۱ਲૹ֥‫ିۿۉ‬ ൫ဒđ֌ა‫ۉ‬༥І෥‫ݝ‬ӱ؇Ⴕ၂‫ܱ֥ק‬༢bೂૼཁ ࿼ӉđᄝஆԢ૛೛ྟ࿓ܵଽୠ࿓֥౦ঃުđіൕ‫ۉ‬ ༥І෥‫ݝ‬࿸ᇗđყުࢠҵb ±ᄝ࿸ᇗ‫ۉ‬Ѩđหљ൞В‫ۉྟؿ‬ကൈđೂୠ࿓ ઽჰđ༸ົ֑Ϣჰ‫ބ‬࿓ཬϰ‫֮ࢆ׻‬đ࿓၁ଽႵ༸ົ ֑Ϣ֥ਚࢳӁ໾ԛགྷđᄵູ૛೛ྟ࿓ܵଽୠ࿓֥ ᆣऌb ±ᄝ҆‫ۉٳ‬༥Іྟࠇቅೖྟߛ᭩ߑᆀᇏ‫׻‬ॖႵ ୠ࿓ઽჰൈࡗ࿼Ӊbೂࠔಽᇿഝቀਈ֥ົള෍ ͘ đ ̿́ j́ͅ ཬൈު߫‫گ‬ᆞӈđᄵቅೖྟߛ᭩֥ॖିྟ ࢠնb

̾̀ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ၙ‫ߑۉ‬ᆀླᇾჽᇍਏ֥൅նᆷᆘ ±௜ӈളࠃ๝ӈದ၂ဢđીႵૼཁ҂ൡđ࣍௹ ๬ಖࠇᇯࡶԛགྷூ‫ك‬đሼਫ਼ી࣑đഒగব࿽đ໣Ե ҂ఏđၛᇁളࠃሱ৘‫ۋ׻‬঒଴b ±௜ӈႂൊᆞӈđ࣍௹๬ಖࠇᇯࡶԛགྷۚ؇ൊ რ҂ᆒđૄರᇶൊ଴ၛົӻ ̿̽̽ क़đ҂නႂൊđી Ⴕ໇१đညႲୈൊ໾b ±๬ಖࠇᇯࡶԛགྷۚ؇‫ڴ‬ᅮđၛ໶ުᇀ၀ພູ ᇗđ‫ڴ‬ᅮ଴ಧđቕ໣҂νđӞ၀଴૤đగ؋‫ؿ‬јb ±ૼཁ֥ԛ࿓ౠཟğ࣍௹҂ࣇԂᵲԛ࿓đаᲪ č аసԛ࿓Ďđ௃‫ڑ‬ᬪଇ္ԛགྷԛ࿓ׄđᇿഝᆌՏ ໊҆ԛགྷႾϪđႭః൞ԛགྷ‫ޑ‬೤նьđമᇀπ‫ޣ‬೤ ࿓ьđࠇԛགྷ୼࿓b߄ဒ࡟Ұิൕğୠ࿓ઽჰࠃ‫׮‬ ؇‫ބ‬࿓ཬϰૼཁ༯ࢆbၛສߑႵ‫ۉ‬႗߄֥Ѩದđԛ གྷᔈ୉҂ᆸaྏߚaࠕ‫ۋص‬a१ॗ֩іགྷđႋ߈ၐ ൞‫ູڎ‬ཨ߄֡ԛ࿓֥༵ᅸđ৫ख़భສ၄ჽܴҳѩቓ བྷ༥࡟Ұđ၂֊ಒᆐູཨ߄֡ԛ࿓đႋᄝ၄ჽ࿡෎ ఽࣷᇍਏb ±༯ᆪඣᇖđ࿾૫ඣᇖđ‫ຶڴ‬ᄹࡆđყൕሢॖ ିԛགྷਔ‫ڴ‬ඣđ‫ڴ‬ඣॖ๙‫ ͏ ݖ‬ӑ࡟Ұđ৫֤ࠧ֞ ᆣൌđၙ‫ߑۉ‬ᆀ၂֊ԛགྷ‫ڴ‬ඣđඪૼѨ౦ၘࣉೆ‫ۉ‬ ႗߄ᇏພ௹ࠇ൞ᇗ྘‫ۉ‬ကࢨ‫؍‬bೂ‫ݔ‬҂ᇾჽᇍਏđ ‫ڴ‬ඣ‫ޓ‬ಸၞႄఏ‫ۋ‬ಙđԛགྷჰ‫ڴྟؿ‬ଇကđ൐Ѩ౦ ۷ࡆ࿸ᇗ‫گބ‬ᄖb ̾̀͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±୕ਈರ౴ࡨഒđ၂ರഒႿ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശമᇀࢤ࣍ ໭୕đіൕߑᆀയ‫ିۿ‬ԛགྷਔ໙ีđӉ௹ഒ୕ሑ෿ ิൕ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘॖି‫ؿ‬ളđ‫ۉ‬ᄣaയᄣ๝ൈකࢰđ ყൕሢѨ౦າᇗb ±࣍௹ԛགྷ଴ၛ॥ᇅ֥֮ಣࠇۚಣđϴႵᇏྟ Ϣ༥Іᄹۚđ‫ڴ‬๥đ‫ڴ‬྅đႵॖି൞‫ڴ‬ଇက‫ؿ‬ളĠ ϴႵॕ෉đྣ๥đႋᇿၩ༥ऩྟࠇᆇऩྟ٫က‫ؿ‬ ളđॆ‫ۋ‬ಙᇍਏቋ‫ݺ‬ᄝ၄ჽࣉྛb ±૊ᆐ߄ဒҰԛ֮࿓଩a֮࿓ࡋ‫֮ބ‬࿓บđࣜ ၂Ϯԩ৘҂ିߏࢳđყൕඣa‫ࢳ׈‬ᇉ௜‫ޙ‬໘੹đ‫ۉ‬ ‫ۿ‬කࢰሑ෿b ±‫ؿ‬གྷߑᆀപᆽّӈđࠇӦଏ҂ეđࠇ๬ಖྖ ‫؟ٹ‬ეđ֌ე໭੾Ցđ‫ק‬ཟ࠹ෘି৯ᅰθđေᇿၩ ‫ྟۉ‬ଷѨ֥‫ؿ‬ളč หљᇿၩ҂ေ༂ಪູߑᆀ֤ਔ ࣚപѨ‫ط‬ෂհਔֹٚđࠇ൞༂‫ڛ‬۲ᇕᆓ࣡ူ໾Ďb ࣜ‫ྟۉ‬ଷѨࠒࠞఽࣷđߑᆀն‫ି؟‬ౢྜ‫ݖ‬টđ֌ᇍ ਏ၂‫ק‬ေᄝ၄ჽࣉྛb ±௜෍ીႵദุࠇငࣕ‫ߛؿ‬౦ঃđ๬ಖߛ᭩ԛ གྷࠇၛభཌྷؓ໗‫ߛ֥֮ק‬᭩ᇧಖശۚđ࿾૫aင ࣕaඹᆪߛಙࡆᇗđ၂฿б၂฿ߛđᆃყൕሢ‫ۉ‬ᄣ ॖି‫ؿ‬ളਔնோߊඵđѨ౦ၘဆэູᇗ྘‫ۉ‬ကb

ၙ྘‫ۉ‬က֥ᇍਏჰᄵ ၙ྘‫ۉ‬က֥ᇍਏჰᄵᇶေႵၛ༯ࠫׄğ ± ཨ ૵ ၙ ྘ ‫ ۉ‬က Ѩ ‫׽‬ğ ೂ ‫ ۄ‬ಠ ෍ ֩ ॆ Ѩ ‫׽‬ ̾́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ူ໾b ±‫ุࠏࢫט‬૧ၦ‫ିۿ‬ğೂቐ࿈ᔬᔺ๰҃࠴aϢ ༥Іࢺ෍ ̺̿aྣཆᥴ֩b ±Ќ޹‫ۉ‬༥І֥ປᆜđ՜ࣉ‫ۉ‬༥І֥߫‫گ‬ğೂ ၂ུЌ‫ူۉ‬໾b ±՜ࣉ‫ۉ‬༥І֥۲ᇕս྆đЌᆣ‫ۉ‬༥І֥ᆞӈ ‫ିۿ‬ğೂ‫ۉ‬෼ুaࠔᐃ֩b ±՜ࣉߛ᭩֥ཨ๼đ০։ğೂ఼৯ୡ֩b ±՜ࣉሇμઽ֥༯ࢆğೂԼனҤ֩ࢆઽူb ±ᇍਏ۲ᇕѩ‫ؿ‬ᆡb ֌۲྘ၙ྘‫ۉ‬က֥ᇍਏჰᄵ൞҂၂ဢ֥bᇗᆡ ၙ྘‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄ߑᆀđ‫ۉ‬༥І֥௥ߊၘ֞၂‫ק‬ӱ ؇đၹՎ҂ൡ‫ކ‬Ⴈ‫ۄ‬ಠ෍֩ॆѨ‫ူ׽‬໾Ġࠤྟၙ྘ ‫ۉ‬က֥‫؟‬ඔѨದᄝ϶୍ᆭଽѨჰॖၛၼሇđၹՎ߫ ‫گ‬௹Ѩದᇿഝ‫ۄ‬ಠ෍ॖ՜ࣉѨჰၼሇĠؓ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ‫ ͎ ͛ ͑ ͣ ͏ ͕ ބ‬ဝྟᆀđၹູఃԮಙྟ఼đѨ‫گ׽‬ᇅ ࠃᄁđ‫ิܣ‬ӐॆѨ‫׽‬ა૧ၦ‫ࢫט‬ᇍਏ৳‫ކ‬ႋႨđؓ ‫ۿۉ‬ၳӈᆀႋᇿၩྨ༏ࠣЌ‫ۉ‬ᇍਏb

Ⴕଧུॆၙ‫ۉ‬Ѩ‫ူ֥׽‬໾ ±έบཆᐃࠣֆਠූέบཆᐃğູದ‫ކ۽‬Ӯ֥ ܼ௶ॆѨ‫ူ׽‬໾bᇍਏၙ‫ۉ‬ॖ൐ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ሇၼੱղ ̲́̽ቐႷbႨ‫م‬൞έบཆᐃૄರ ̾̽ j̾͂ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ ุᇗࡆೆ ̲͂ࠇ ̲̾̽௮ฤบ၁ ̾̽̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬ശ࣡ઝ ֯ᇿđૄರ ̾ Ցđ̀ ᇛູ ̾ ۱ਏӱđ҂ਅّႋႵཨ ̾́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

߄֡ᆡሑa৬༥Іࡨഒbֆਠූέบཆᐃૄರ ͂ ‫ݸ‬ क़̼ తक़ุᇗࡆೆ ̲̾̽௮ฤบ၁ ̾̽̽ ‫ݸ‬ശᇏ࣡֯đ ૄರ ̿ Ցđ̓ j̿ͅ ರުၛ๝ਈࠔᇿđૄರ ̾ Ցb ±‫ۄ‬ಠ෍ࠣఃႺ֝࠴ğଢభਢԵഈᇶေႨ֥൞ ದ‫ۄ۽‬ಠ෍‫ࠎބ‬ၹ‫۽‬ӱᇅ֤֥‫ۄ‬ಠ෍đቔႨࠏ৘൞ ၝᇅѨ‫ނ׽‬บ‫֑ބූނ‬Ϣᇉ֥‫ކ‬ӮđቅᆸѨ‫گ׽‬ ᇅđ‫ීࢫט‬ᇶ૧ၦ༢๤‫ିۿ‬đՏࠗቆᆮಷॆჰ ͖ ྘ ֑Ϣ‫ކ‬Ӯࠣః༥Іଇ֥і૫bᇍਏતྟၙ‫ࠣۉ‬Ѥ ‫ۉ‬đఃႨ‫ م‬൞ ̀̽̽ ຣ j͂̽̽ ຣ ֆ ໊đ‫ ۯ‬ರ ̾ Ց ࠔ ᇿđ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ሇၼުࡨູૄᇛ ̀ Ցđਏӱ ̀ j̓ ۱ᄅb ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ሇၼੱ ̲́̽ j̲͂̽đ͕ ͏ ΀͎ ʹ ሇၼੱ ̲̾̽b તྟѤ‫ۉ‬Ⴈ๝ဢٚ‫ބم‬ਏӱ൐࿓ౢѤ‫ۉ‬Ѩ‫ނ׽‬บ‫ނ‬ ූඣ௜༯ࢆb ‫ۄ‬ಠ෍Ⴚ֝࠴ğऊࠔ Іđૄ ರ ̽̾͂ j̾ ‫ݸ‬क़Ġ ஌ള‫ݸ ̽͂ נ‬ശđૄರ ̾ j̀ Ց१‫ڛ‬đ̀ ۱ᄅູ ̾ ۱ ਏӱbਆူႺ֝Ӂള‫ۄ‬ಠ෍‫ط‬ఏॆѨ‫׽‬ቔႨb ±໭ߌ୔ᐃğ൞၂ᇕ‫ކ‬Ӯ֥໭ߌᕷᔒ‫ނ‬ᐃো߄ ‫ކ‬໾đऎႵၝᇅ‫؟‬ᇕಀသ‫ނ‬บ‫ූނ‬Ѩ‫֥׽‬ᄹᆲቔ Ⴈđหљᄝॆ᭫ᆏ Ѩ‫׽‬ൈ ི৯б έบ ཆᐃۚ ̾̓̽ Пđ౏‫ཬྟ׽‬đ֌ؓၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ၝᇅࠏ৘ഉ҂ౢԣb ఃႨ‫م‬൞ ̾͂ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđૄರࡆೆ ̲̾̽ ௮ฤ บ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശଽ࣡֯đਏӱ ̿ j́ ᇛb ‫ۄ‬ಠ෍‫ބ‬໭ߌ୔ᐃ৳‫ކ‬ႋႨđਏི۷‫ݺ‬bၙ‫ۉ‬ ‫ބ‬Ѥ‫ࣜۉ‬Ⴈ‫ۄ‬ಠ෍ࠣః෰ॆѨ‫ူ׽‬໾ᇍਏުѨ౦‫׻‬ Ⴕ‫ݺ‬ሇđؓٝᆸࠤྟ‫ۉ‬ကሇູતྟ‫ۉ‬ကđؓતྟ‫ۉ‬ ̾́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

က֥༸ົ߄Ⴕ၂‫֥ק‬ቅ؎ቔႨb ±ঘ૜‫קڏ‬ğഅ௖଀‫נ௴ޏ‬đ൞ྍ၂ս‫ނ‬ᐃো ॆѨ‫ူ׽‬໾bᇶေቔႨ൞หၳྟֹၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ‫ބ׽‬ ηሩѨѨ‫׽‬đఃቔႨࠏᇅ൞࿊ᄴྟֹၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ֥ ͑ ͛ ͎ ऊ‫ކ‬ઽb̾̽̽ ‫ݸ‬क़ ̾ ோđૄರ ̾ Ց१‫̾ ڛ‬ ோđᇀഒ൐Ⴈ ̾ ୍ູ ̾ ۱ਏӱb ±‫ۄ‬ಠ෍აࠗ෍৳‫ކ‬ᇍਏતྟၙ‫ۉ‬ğ֒ֆႨ‫ۄ‬ ಠ෍ᇍਏི‫ݔ‬҂ࡄൈॖၛҐ౼ো‫ܥ‬Կຂ৖ਏ‫م‬đࠗ ‫ۉၙؿ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅުᄜႨ‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏđؓၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄹ ᆲࠃᄁ֥તྟ‫ۉ‬ကѨದི‫ࢠݔ‬ҵđႨ‫ۄ‬ಠ෍ູࡄb Ⴈ‫م‬൞௢ୄ඾ૄರ ́̽ ‫ݸ‬क़१‫ڛ‬đႨ ́ ᇛ๔ူđ̿ j ́ ᇛުᄜႨ‫ۄ‬ಠ෍bέ บཆᐃ္ॖ‫ࠗބ‬෍৳ ‫ކ‬ႋ Ⴈđି౼֤๝ဢི‫ݔ‬b ±ᇗቆದϢ༥Іࢺ෍ ̺̿ğࠔಽᇿഝ‫ۯ‬ರ ̾ Ցđ ૄՑ ͂ ຣֆ໊đ৵Ⴈ ͅ ᇛުđ‫ ̿ ۯູڿ‬ರ ̾ Ցđ৵ Ⴈ ́ ᇛbࠇࠎၹ‫۽‬ӱ‫ۄ‬ಠ෍‫ބ‬Ϣ༥Іࢺ෍ ̺̿ ৳‫ކ‬ ႋႨb ±ᇬᐍ‫؟‬บაၙ‫ۉ‬ၦ૬৳ႨğऌਢԵܴҳѨ২ ๤࠹ࢲ‫ݔ‬đі૫ॆჰሇၼੱ ̲̾͂đͲ ॆჰሇၼੱ ̲́̽ቐႷb

ঘ૜‫֥קڏ‬ᇶေቔႨ ঘ૜‫֥קڏ‬ᇶေቔႨ൞หၳྟֹၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ‫ބ‬ηሩѨѨ‫׽‬đఃቔႨࠏᇅ൞࿊ᄴྟֹၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ ‫ ͎ ͛ ͑ ֥ ׽‬ऊ ‫ ކ‬ઽb ၙ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ͎ ͛ ͑ ֥ ׽‬ऊ ‫ ކ‬ઽ ̾́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

č ͑ ͛ ͎ ͝Ď ࡙Ⴕ୉ሇ੣֥ࠃྟđᆺႵᄝ‫ھ‬ઽ֥ቔႨ ༯đ͕ ͏ ͣ Ҍି‫ྛࣉܔ‬୉ሇ੣‫گބ‬ᇅb֒ ͑ ͛ ͎ ͝ Ф ၝᇅުđၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ֥׽‬ᇅࣼФᇔᆸbঘ૜‫֥קڏ‬ቔ ႨбࢠֆՂđࠧᆺؓѨ‫׽‬ఏቔႨđ‫ط‬აದุ֥૧ၦ ༢๤҂‫ؿ‬ളૼཁቔႨb֌֒ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Фၝᇅުđߎ ॖၛջটਆᇕࡗࢤቔႨğ‫گ߫ିۿۉ‬đ‫ۉ‬༥Іྩ ‫گ‬Ġ༸ົ߄ࡨ౞b ؓႿ‫ۉ‬෥‫ࢠݝ‬ᇗđ‫ۉ‬༸ົ߄ࢠᇗ֥ѨದđఃѨ ‫ݣ׽‬ਈສສࢠۚđ૧ၦّႋ఼ਛđ֒ঘ૜‫ࡼקڏ‬Ѩ ‫׽‬ၝᇅ֞ቋ֮ඣ௜ൈđႵॖି֝ᇁ૧ၦّႋࡨ౞đ ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ෛᆭࡨ౞đቋު‫ۉ‬༸ົ߄ࡨ౞bঘ૜‫ؓקڏ‬ ၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ၝᇅቔႨ൞ଢభၘᆩቋ఼֥đбᄪ௹֥ ၂ུ‫ނ‬ᐃোර໾ೂ໭ߌ୔ᐃđέบཆᐃֆਠූ࿷ေ ఼֤‫؟‬đ္б۷༃ઌຳေ఼bᄝႋႨঘ૜‫קڏ‬ඔರ ଽࠧॖ࡮֞ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ӯ‫֥ొ׷‬ᆰཌ༯ࢆđ̾ j̿ ᇛ ଽ‫؟‬ඔࢆ֞ҩ҂ԛ֥ඣ௜bೂ‫ݔ‬҂๔ူđᄵၙ‫ۉ‬Ѩ ‫ ࣼ׽‬ԩ Ⴟ Ӊ ௹ Ф ၝ ᇅ ሑ ෿đః ਏ ི ᆰ ࢤa࿡ ෎a ॖौb

‫ޅ‬ൈ൐Ⴈঘ૜‫קڏ‬ ֻ၂ো൞ປಆॖၛ൐Ⴈᆀđ่ࡱೂ༯ğતྟၙ ‫ۉ‬đྟљ҂ཋđ୍ਭ ̾̓ ෟၛഈđၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰ č ͕ ͏ Ͳ͎ ʹĎ ဝྟđၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ဝྟđ‫ܡ‬ Ѥሇμઽč ͎ ͙͡ Ď ۚႿᆞӈđ։‫ޣ‬෍֮Ⴟ ͂̽ ‫ݸ‬ଉ ശb ‫̼غ‬ ̾́́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ֻ‫ؽ‬োླࣈര൐Ⴈđ࿹࣮ܴҳ֥ؓའ่ࡱ൞ğ તྟၙ‫ۉ‬đ୍ਭᄝ ̾̿ j̾̓ ෟ֥ߑᆀđሇμઽശۚđ Ͳ ॆჰࠇၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ဝྟᆀĠ໭ᆡሑၙ ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀđͲ ॆჰࠇၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ဝ ྟᆀđ୽‫غ‬Ⴕ‫ିۿۉݖ‬ၳӈᆀb

ঘ૜‫֥קڏ‬൐Ⴈਏӱ ൐Ⴈঘ૜‫קڏ‬ਏӱᇀഒ ̾ ୍đ̾ ୍ުೂ‫ݔ‬Ⴕ ིđсྶࡔӻ൐ႨĠ໭ིᆀđॖၛ๔ူđࠇ‫ູڿ‬ః ෰ॆѨ‫ူ׽‬໾b ± ᇍ ਏ భ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹč ၙ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ॆ Ͳ ׽‬ჰĎ ဝ ྟ č ն೘ဝĎ ֥ߑᆀđᇍਏ ̾ ୍ުሸ‫ކ‬ਏིղ֞ປಆ ႋճᆀࡹၰ࠿࿃Ⴈူ ̓ ۱ᄅđ௹ࡗđૄ ̀ ۱ᄅ ̾ Ց ‫گ‬Ұ ͎ ͙͡č ‫ܡ‬ѤሇμઽĎđ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ č ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂ သ‫ނ‬บ‫ූނ‬Ďđၙ‫ۉ‬Ѩ‫ ͂ ׽‬ཛᆷѓčo ਆؓ϶pĎĠ ಯປಆႋճॖ๔ူܴҳb ±ᇍਏభၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰဝྟᆀᇍਏ ̾ ୍ުղ ֞҆‫ٳ‬ႋճᆀđࡹၰ࠿࿃Ⴈူᆰ֞ປಆႋճުᄜ࠿ ࿃Ⴈူ ̓ ۱ᄅ௹ࡗđૄ ̀ ۱ᄅ ̾ Ց‫گ‬Ұ‫ܡ‬Ѥሇμ ઽđၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬đၙ‫ۉ‬Ѩ‫ ͂ ׽‬ཛᆷѓĠ ಯӻ࿃ປಆႋճॖ๔ူܴҳb ±ᇍਏభၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰဝྟᆀđᇍਏ ̾ ୍ಯ ໭ႋճൈđॖ๔ူܴҳđࠇ‫ڿ‬Ⴈః෰Ⴕི֥ॆѨ‫׽‬ ᇍਏb ±ᇍਏభၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ Ͳ ׽‬ჰၼྟčϴࠃᄁၙ‫ۉ‬Ѩ ̾́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫گූނ‬ᇅĎ ֥તྟၙ‫ߑۉ‬ᆀđ၄࿐ഈ Ϝᆃུၙ‫ۉ‬Ѩ২ӫູၳ྘ၙ‫ۉ‬đႵᇍਏႋճᆀਏӱ ᇀഒ ̿ ୍ĠؓႿປӮ ̾ ୍ᇍਏಯ໭ႋճᆀॖ‫ڿ‬Ⴈࠇ ࡆႨః෰Ⴕིᇍਏٚσb ®҂ൡ‫ކ‬൐Ⴈঘ૜‫קڏ‬ᇍਏ֥౦ঃ ­ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬ကb ­၌Ԯྟ‫ۉ‬Ѩđೂ‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟa࿓၁Ѩ֩b ശđϢ༥ ­‫ܠ‬ෝၝᇅğ࿓‫֑ޣ‬ϢཬႿ ̾̽̽ क़ ̼ ІཬႿ ́ €̾̽ ͆ ̼ ശđ࿓ཬϰཬႿ ̽ͅ €̾̽ ̓ ̼ ശb ­ႵૼཁྏaଷࠥߑၛࠣࣚപѨa҂໗‫ྟק‬บ ୕Ѩb ­ಬന‫ڹ‬୯b ®൐Ⴈঘ૜‫֥קڏ‬ᇿၩ൙ཛ ­‫ކ‬ѩѤ‫ۉ‬a‫ۋۉנ‬ಙᆀਏི҂ࡄb ­Ӊ௹ྺࣵᆀđ൐Ⴈభࠣ൐Ⴈ‫ݖ‬ӱᇏđ҂ྸ ‫ࣵݿ‬b ­ࠤྟ‫ۉ‬က҂Ⴈ‫ူھ‬b ­ѿೄ௹‫ڹ‬୯҂Ⴈb ­യ‫ࡨିۿ‬๼ᆀരႨb

‫ۄ‬ಠ෍ॆၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࠏ֥׽‬৘ ‫ۄ‬ಠ෍൞၂ᇕܼ௶ॆѨ‫࠴׽‬đѩ҂ᆰࢤ೪ഄࠇ ၝᇅѨ‫׽‬đ‫ط‬ᇶေ൞๙‫ݖ‬༥Іі૫൳ุቔႨ൐༥І ӁളॆѨ‫֑׽‬ϢđՖ‫ط‬ၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ֥׽‬ᇅĠ๝ൈ ߎॖᄹ఼ሱಖ೪ഄ༥Іč ͛ ͘ ༥ІĎaऍൠ༥І‫ބ‬ ̾́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

͡ ਥϘ༥І֥ࠃ৯đՖ‫ط‬ఏ֞૧ၦ‫ࢫט‬ቔႨđѩᄹ ఼ॆѨ‫ି׽‬৯b̿̽ ൗࡀ ̈́̽ ୍սᇏ௹ದૌ‫ؿ‬གྷતྟ ၙ྘‫ۉ‬ကߑᆀሱദӁള‫ۄ‬ಠ෍֥ି৯֮༯đᄝႋႨ ຓჷྟ‫ۄ‬ಠ෍ުđ҂ࣇӁളਔഈඍॆѨ‫׽‬ቔႨđ๝ ൈॖၛᄹࡆ‫ۉ‬༥ІଇഈದϢ༥Іቆᆮཌྷಸྟॆჰ֥ ૡ؇đ՜ࣉ ͡ ༥Іಷࢳ‫ۋ‬ಙྟ‫ۉ‬༥Іི֥ିb

‫ۄ‬ಠ෍֥ᇕো ଢభॖ‫܂‬ਢԵ࿊Ⴈ֥‫ۄ‬ಠ෍ᇕো‫؟ޓ‬đೂ‫ݓ‬Ӂ ᇗቆ ͖͓͛ ̺ȥ̾ ྘‫̺ ͓͖͛ ބ‬ȥ̿ ྘đࣉ१֥‫ۄ‬ಠିaઅ ಠ෍a߲‫ڞ‬ಥč োਥϘଛ༥І‫ۄ‬ಠ෍Ď ࠣቆ‫ۄކ‬ ಠ෍֩b۲ᇕ࿰྘֥‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥਏི࣍රđ‫ۄ‬ಠ෍ ္Ⴕཌྷරི‫ݔ‬đ֌෱ᄝࠔಽቆᆮᇏၞФ૵ࠃb‫ۄ‬ಠ ෍ᇅ࠴ࣉೆ࿓၁ުđ໗‫ྟק‬ҵđಒ్ਏིഉᄝܴҳ ᇏđ֌ॖቔູ‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥู֥սᇅ࠴b֒భ‫ݓ‬ଽؓ ‫ۄ‬ಠ ෍ ̺ȥ ۲ ࿰ ྘ ᇅ ࠴ ֥ ӈ Ⴈ ࢠ ࡄ ࠴ ਈ ູ ૄ ರ č̀ j͂Ď €̾̽ ̓ ֆ໊đ৵࿃Ⴈ ͂ ฿ު‫ۯູڿ‬ರࠇૄᇛ ̀ Ցđࠔಽᇿഝđਏӱ ̀ j̓ ᄅb

‫ۄ‬ಠ෍֥ਏིೂ‫ޅ‬ ‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏતྟၙ྘‫ۉ‬က‫ݖ‬ӱᇏđԚ௹ӈ࡮Ѥ μූμࠎሇ၍ઽč͎ ͙͡Ď ശۚđෛުၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰሇ ၼđ๝ൈ ͎ ͙͡ ༯ࢆѩᇯࡶ‫گ‬ӈđಆദ౦ঃཌྷႋ‫ڿ‬ ೿bࣜ ̀ j̓ ۱ᄅᇍਏުđતྟၙ྘‫ۉ‬ကߑᆀᇏႵ ̲́̽ j̲֥͂̽ၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰč ͕ ͏ Ͳ͎ ʹĎaၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ຂ ̾́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

သ‫ނ‬บ‫ූނ‬č ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ Ď नॖሇၼđ֌๔ူުି ‫ܥ܇‬ਏིᆀࣇᅝ၂϶bࣜဒಪູđၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ඣ௜‫ۋ‬ ಙ֥ൈࡗഒႿ ̿ ୍ᆀđႨ‫ۄ‬ಠ෍ᇅ࠴ުđၙ‫ۉ‬і૫ ॆჰaၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰࠣ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ֥ཨാбࢠಸၞĠ ߑᆀ‫ۉ‬ᄣࠃ࡟Ѩ৘‫ڿ‬э౞ᆀđીႵࠇ഍Ⴕ‫ۉ‬ᄣ༸ົ ߄ᆀི֥‫ݺࢠݔ‬Ġౝሐ୍֥ਏིႪႿ঺୍ದĠ‫ݓ‬Ӂ აࣉ१‫ۄ‬ಠ෍ؓᅶбࢠđ࣍௹ਏིཌྷරbࢠ‫؟‬ሧਘ іૼđؓતྟ‫ۉ‬ကᄪ௹ҐႨ‫ۄ‬ಠ෍ᇅ࠴ᇍਏ϶୍ၛ ഈđѩ౼֤ਢԵི‫ݔ‬ᆀđႵ০Ⴟٝᆸ‫ۉ‬ᄣ༸ົ߄đ ѩିቅ؎ཟ‫ۉ‬႗߄‫ؿ‬ᅚb

‫ۄ‬ಠ෍Ⴕଧུ҂ਅّႋ ‫ۄ‬ಠ෍ᇅ࠴ᇍਏުđն҆‫ߑٳ‬ᆀႵ҂ਅّႋğ Ԛ௹ॖႵੀ‫ۋ‬ဢᆡሑđᄠൈྟຂ‫ؿ‬đϢ༥І‫ބ‬࿓ཬ ϰࡨഒđၧॖ‫ؿ‬ള௕࿓Ġն࠴ਈ൐Ⴈൈॖԛགྷۚ ಣa‫ݥ‬ᅞa֮࿓࿢a‫ྏذ‬a‫ڴ‬྅aࠔ๥ࠣ‫ك‬৯֩Ġ Ӊ௹൐Ⴈӑ‫୍϶ݖ‬ၛഈᆀॖ࡮ࡗᇉྟ٫ကࠣ൪ຩଇ Ѩэb֌๔ူުđഈඍ҂ਅّႋ‫ބ‬ᆡሑॖཨാbႋ Ⴈ‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏൈđೂᄪ௹ԛགྷ‫ۄ‬ಠ෍ॆุᆀđ‫ۄ‬ಠ ෍֥ਏིཌྷႋࡨ೐ࠇॖ֝ᇁ໭ིb

έบཆᐃॆၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࠏ֥׽‬৘ έบཆᐃࠣఃֆਠූέบཆᐃđႵࢠ఼֥ॆѨ ‫׽‬ቔႨđၘᆣૼέบཆᐃᇶေቔႨ൞ၝᇅѨ‫֥׽‬ຂ သ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऊ‫ކ‬ઽࠃྟđ൐Ѩ‫֥׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬໭ ̾́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ކم‬Ӯb‫ॆူھ‬Ѩ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऊ‫ކ‬ઽ֥ቔႨն Ⴟؓದุ༥Іຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऊ‫ކ‬ઽ֥ቔႨbၹՎđ ᄝᇍਏ୩؇ൈିႪ༵ၝᇅѨ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ކූނ‬Ӯđ ‫ؓط‬ದุ༥І‫ྟ׽‬ཌྷؓࢠ֮bέบཆᐃၝᇅၙ‫ۉ‬Ѩ ‫׽‬ຂသ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऊ‫ކ‬ઽ֥ඣ௜ॹ‫ૼط‬ཁđб‫ۄ‬ಠ෍ ‫ݺ‬Ġ֌ၝᇅቔႨົӻൈࡗ؋ᄠđ๔ူުေّ๋đၹ Վᄝؓॆၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ӻ࿃‫گ‬ᇅٚ૫ႻՑႿ‫ۄ‬ಠ෍b έบཆᐃ֥ඣಷྟ֮đਢԵႋႨൈсྶնਈ༎൤ᇀ ̽̾̈́ ‫ݸ‬क़ ̼ ‫ݸ‬ശၛ༯ൈҌିቔ࣡ઝׄ֯b࣡ᇿ‫ူھ‬ ު ̀̽ ‫ٳ‬ᇒđ࿓ଽ୩؇ղۚ‫ڂ‬đ֌๔ᆸ֯ᇿުđ࿓ ࡽူ໾୩؇‫ॹޓ‬༯ࢆđᄝ ̾͂ j̿̽ ‫ٳ‬ᇒުࠧҩ҂֞b ‫ڿ‬Ⴈֆਠූ߄‫ކ‬໾ᇅ࠴ު֥ಷࢳ؇ູέบཆᐃ֥ ̾̽̽ j́̽̽ Пđॖቔࠔಽᇿഝ‫࣡ބ‬ઝ֯ᇿđࠔಽᇿ ഝު ̀ ཬൈ࿓୩؇Ҍղ‫ڂ‬ᆴb

έบཆᐃ֥ႋႨٚ‫م‬ ૄರ ̾̽ j̾͂ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđ༎൤ᄝ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ ശ ̲͂ j̲̾̽௮ฤบ၁ଽđ̾̿ ཬൈଽߏત࣡֯đਏ ӱ ̾̽ j̀̽ ರbέบཆᐃֆਠූ߄‫ކ‬໾ૄರ ̾̽ ‫ݸ‬ తक़ุᇗđ̓ ರުࡨ϶ਈđ࣡ઝ֯ᇿࠇ‫ ̿ ٳ‬Ց क़̼ ࠔಽᇿഝđਏӱ๝ഈđ္ॖ࿼Ӊ֞ ͅ ᇛb ᇍਏުؓၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ॆ Ͳ ۉၙ֥׽‬ჰၼሇުሇ Ӯၙ‫ ุ ॆ Ͳ ۉ‬ဝྟ ֥ ࿓ౢሇ ߐੱ ᄝ ̲͂ j̲͂͂ ᆭ ࡗbն࠴ਈႋႨॖႵ‫ؿ‬ಣa‫ྏذ‬a୼๳a࿓ཬϰࡨ ഒࠣ༯ᆪࠔಽ఼ᆰ֥ࠔ๥ሸ‫ކ‬ᆘ֩҂ਅّႋb๔ူ ̾́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ުđતྟၙ྘‫ۉ‬ကӈၞ‫ؿگ‬b

ॆၙ‫ۉ‬Ѩ‫ူ׽‬໾֥अཋྟ ଢభ෮ႵॆѨ‫ۉၙؓ׻ူ׽‬Ѩ‫گ׽‬ᇅ֥ჰ൓ଆ ϰč ͰͰͰ͑ ͛ ͎ Ď ໭ིđ၂֊๔ူđၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॹޓࣼ׽‬ ၛ ͰͰͰ͑ ͛ ͎ ູଆϰ࠿࿃‫گ‬ᇅđࢲ‫ݔ‬նਈྍളၙ‫ۉ‬Ѩ ‫׽‬ႻӅᘓఏটđᄯӮ‫ۉ‬Ѩ‫ؿگ‬b၄࿐ࡅૌᆷԛđೂ ࡔӻӉ௹Ⴈူđቋնཋ؇ֹ࿢ᇅุଽѨ‫گ֥׽‬ᇅđ ᄜࡆഈሱദ֥૧ၦ‫ିۿ‬ҕაđٚॖቋᇔࡼѨ‫׽‬ౢ ԢđߑᆀҌႵॖିू‫گ‬b ॆၙ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ֥ ူ ׽‬ਸ਼ ၂ ۱ अ ཋ ྟ ູ Ѩ ದ ؓ ః o ႋճੱp ҂൞ ̲̾̽̽č ႋճᆷѨದႨူު ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ሇၼđॆ ̺͏ Ͳ ሇ ဝđ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ሇ ၼđ ሇ μ ઽ ᆞ ӈĎđ‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏતྟၙ‫֥ۉ‬o ႋճੱp ᄝ ̲́̽ቐ Ⴗđ‫ط‬ჹ௹ႋճੱࣇູ ̲̀̽ቐႷbঘ૜‫קڏ‬ᇍਏ તྟၙ‫ۉ‬ൈđႨူ ̾ ୍đ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ሇၼੱ҂֞ ̲̿̽đ ‫ؿ‬ളॆ ̺͏ Ͳ ሇဝᆀࣇ ̲̾͂ቐႷđ࣐ܵ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ሇ ၼੱۚղ ̲͆̓ j̲̾̽̽đ֌ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ҂ሇၼࠇॆ ̺ ͕ ͏ Ͳ ҂ሇဝđࣼၞႿ‫ؿگ‬b

‫ޅ‬ൈoཬ೘ဝp ߑᆀླေࠣൈᇍਏ ±Ⴕૼཁ֥ᆡሑđೂூचaൊრ҂ᆒa‫ڴ‬ᅮa ‫ۉ‬౵҂ൡ֩b ±‫گّିۿۉ‬ѯ‫׮‬ğሇμઽđ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ശ ۚđϢ֑Ϣࢆ֮֩b ̾͂̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ࡟Ұӯဝྟᆀ֥ᇍਏჰᄵ൞ğ߫ ‫ۿۉگ‬aॆѨ‫׽‬aቅᆸ‫ۉ‬༸ົ߄೘ࢲ‫ކ‬b ᇍਏٚ‫م‬൞ğॖႨঘ૜‫קڏ‬đૄರ ̾ ோč̾̽̽ ‫ݸ‬क़Ďđ̓ j̾̿ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱĠ१‫گڛ‬ٚїࡊೈ ‫ۉ‬ோč ቅᆸ‫ۉ‬༸ົ߄Ďđૄರ ̿ ՑđૄՑ ́ j͂ ோđ ̓ j̾̿ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱĠ१‫֤ۉڛ‬ୡđૄರ ̿ Ցđ ૄՑ ̿ ນđ̓ j̾̿ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱbഈඍ೘ူ৳‫ކ‬ ൐Ⴈđਏི۷ࡄb

‫ޅ‬ൈoཬ೘ဝp ߑᆀॖᄠൈ҂Ⴭᇍਏ ±ദุીႵૼཁ҂ൡđุ৯aൊრ۲ٚ૫‫ބ‬ᆞ ӈದ၂ဢb ±‫ିۿۉ‬༢ਙ࡟ҰӉ௹Ќӻᆞӈb ±‫ק‬௹‫گ‬Ұ ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ൓ᇔູၼྟbᆃུದಕ ॖ҂Ⴈူᇍਏđ֌٤ူ໾ਏ‫م‬ᆴ֤၂൫đೂุტྨ ༽ਏ‫م‬aྏ৘ू‫گ‬ਏ‫֩֩م‬bଢ֥ᄝႿЌӻਅ‫֥ݺ‬ ྏ෿đሱ໡‫ט‬ᆜ‫ݺ‬ളࠃܿੰđ‫׮ט‬ሱദ֥మ৯ౢԢ Ѩଊb ®oཬ೘ဝpߑᆀေ‫ק‬௹࡟Ұ ໭ંᄝ൉હ౦ঃ༯đo ཬ೘ဝp ߑᆀ‫׻‬ႋࡆ఼ ෛ٠đᅧ໤၂ུ‫ۉ‬Ѩӈ്bၙ‫ۉ‬o ཬ೘ဝp ߑᆀ ‫ק‬௹‫گ‬Ұa‫ק‬௹ෛ٠ູࠞᇗေb‫ק‬௹‫گ‬Ұ‫ۿۉ‬༢ਙ ‫ۉၙބ‬Ѩ‫׽‬ᆷѓđॖၛਔࢳѨ౦൞‫ڎ‬໗‫ק‬đ൞‫ڎ‬ᄝ ᇯࡶ‫ݺ‬ሇࠇ‫߄ذ‬đၛࠣൈᇅ‫ڿྩࠇק‬ᇍਏٚσb

̾͂̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ೂ‫ޅ‬ᇍਏoն೘ဝp ೂ‫ݔ‬ಒູo ն೘ဝpđᄵླቔࣉ၂֥҄ಆ૫௟ ࡎ‫ۉ‬ᄣ‫࡟֥ିۿ‬Ұđೂ࿓ӈܿa‫ିۿۉ‬a͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ‫ק‬ਈa͏ ӑ֩đಖު۴ऌ࡟Ұࢲ‫ྛࣉݔ‬஑؎ğ ±‫ۿۉ‬ᆞӈa໭ਢԵᆡሑa۲ཛ࡟Ұໃ࡮‫ۉ‬ᄣ ૼཁ෥ഄᆀđҐ౼‫׮‬෿ܴҳđૄ ̓ ۱ᄅࣉྛ၂Ց ͕ ͏ ͣ ࿓ౢ࿐‫ିۿۉބ‬ള߄ᆷѓࠣ ͏ ӑ֥࡟ҩđᄠ ൈॖ ҂ Ⴭ ᇍ ਏđ֌ ᄝ ള ࠃ ᇏ ႋ х ૧ ႂ ࣵ ‫ ݖ ބ‬؇ ூসb ±‫ۿۉ‬҂ᆞӈđ͕ ͏ ͣ ͑ ͛ ͎ ဝྟđႵਢԵᆡሑ ᆀđॉ੮તྟ‫ۉ‬ကԩႿࠃ‫׮‬௹đླေ֞၄ჽࢤ൳Ќ ‫ॆࠇۉ‬Ѩ‫׽‬ᇍਏb ±‫ۿۉ‬ᆞӈđ໭ૼཁᆡሑđ֌ః෰࡟Ұࢲ‫ݔ‬ೂ ͏ ӑ֩ิൕ‫ۉ‬ᄣႵ෥‫ݝ‬đᄵቋ‫ݺ‬ቓ‫ۉ‬ԬՏࠃุቆᆮ ࡟Ұđೂ‫ۉ‬ቆᆮѨэ٤ӈ౞ັđԩ৘౦ঃ๝ֻ၂ ཛĠೂѨ৘‫ڿ‬э‫ކژ‬તྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကđᄵԩ৘౦ঃ ๝ֻ‫ؽ‬ཛb ®ն೘ဝሇູཬ೘ဝ֥ॖିྟ ֒oն೘ဝpߑᆀ֥ࠏุ૧ၦ‫ିۿ‬Фࠗࠃൈđ ૧ၦ༢๤ି്љԛၙ‫ۉ‬Ѩ‫ॆ֥׽‬ჰ໾ᇉ‫ބ‬൳Ѩ‫ۋ׽‬ ಙ֥‫ۉ‬༥ІѩԛགྷౢԢѨ‫ّ֥׽‬ႋđᆃ൞ࠏุ֥၂ ᇕሱദЌ޹ّႋbఃࢲ‫ݔ‬൞նਈѨ‫׽‬ФౢԢđ‫ط‬๝ ൈ൳‫ۋ‬ಙ֥‫ۉ‬༥І္ᄥ֞௥ߊđሇμઽശۚđႵൈ ߎ߶Ⴕ։‫ޣ‬෍֥ശۚč ࠧߛ᭩Ďb֌ᆃᇕౢԢӈӈ ̾͂̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

൞҂Ӟָ֥đؓႿ٤‫گ‬ᇅሑ෿֥Ѩ‫׽‬ӈӈ҂ି೪ඵ ‫ط‬ӯమ‫ڙ‬ሑ෿b֒ࠏุ૧ၦ৯༯ࢆൈđѨ‫׽‬Ⴛᇗྍ ष൓‫گ‬ᇅđ‫ۋ‬ಙྍ֥‫ۉ‬༥Іđѩ֝ᇁྍ၂੽֥૧ၦ ‫ࠌ۾‬bೂՎّ‫گ‬ౢԢa௥ߊđᄜౢԢaᄜ௥ߊ֥‫ݖ‬ ӱđࣼ൞તྟ‫ۉ‬က‫ؿ‬ᅚ֥‫ݖ‬ӱbෛሢ࿓၁ᇏѨ‫֥׽‬ ౢԢđ࿓ౢᇏॆ ̺͕ ͏ Ͳ ԛགྷđ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ཨാđ္ࣼ Ֆo ն೘ဝp ሇӮਔo ཬ೘ဝpbႮՎॖ࡮đିՖ o ն೘ဝp ሇӮo ཬ೘ဝpđؓն҆‫ۉ྘ၙ֥ٳ‬က Ѩದč ‫ۋ‬ಙэၳѨ‫׽‬ᆀԢຓĎ টඪའᆘሢุଽѨ ‫گ׽‬ᇅ֥༯ࢆđѨ‫׽‬ඔਈ֥ࡨഒđႵൈ࿓၁ᇏമᇀ ࡟ҩ҂֞Ѩ‫׽‬b ෙಖo ն೘ဝp ࠇo ཬ೘ဝp ა‫ۉ‬ᄣ෥ഄ֥ ࿸ᇗӱ؇҂ᆰࢤཌྷܱđ֌Ѩ‫ࡨ׽‬ഒൈ൳‫ۋ‬ಙ֥‫ۉ‬༥ І߶ࡨഒđ૧ၦّႋ‫ۉބ‬෥ഄ္߶ࡨ౞đၹՎ໡ૌ ᄝᇍਏᇏሹ༐ຬିࡼo ն೘ဝp ሇӮo ཬ೘ဝpđ ൐Ѩ‫گ֥׽‬ᇅ༯ࢆ֞ቋ֮ඣ௜đᆃဢؓѨದ൞൅‫ٳ‬ Ⴕ০֥b

൐ Ͳ ॆჰሇၼ֥ူ໾ ±஌ള‫ކנ‬Ⴈवࢺ૬ğ஌ള‫ݸ ͂̿ נ‬क़đૄರ ̀ Ցđ१‫ڛ‬đ๝ൈ௃ଽᇿഝवࢺ૬ ̽̾̾ ‫ݸ‬ശđૄᄅ ̾ Ցbਏӱ ̓ jͅ ۱ᄅbᄝᇿഝवࢺ૬భđႋቓ ͜ ͡ ൫ဒđ ̸̸č ᇿഝ௃౭ᆰࣥ ͉̾͆ ‫ݸ‬૜Ď ၛഈᆀđ ٫๩൪ၼྟᆀٚॖᇿഝb၂Ϯᄝభф೘࢘ࠔԩ௃ଽ ᇿഝđ్࠼ᇿႿ௃༯ࠇࠔಽđ‫ڎ‬ᄵ߶‫ؿ‬ള‫ྟݥ‬୨ ̾͂̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ယbႋႨ஌ള‫ބנ‬वࢺ૬ Ͳ ॆჰሇၼੱູ ̲͂̓̾͂a ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ֥ၼሇੱ ̲̓̽̾͆đ̾ ୍ުਆᆀၼሇੱ ‫ٳ‬љູ ̲̈́̽ࠣ ̲̓̽b ±‫ۉ‬ကਲᇿഝ၁ğૄರ ̿ ᆦđࠔᇿđ‫ ̀ ܋‬۱ ᄅđͲ ॆჰၼሇੱ ̲̀̈́đ౏Ⴕࢠ‫֮ࢆ֥ݺ‬࿓ౢሇμ ઽ֥ቔႨb֌๔ူ෾ॹđॖିّ๋đ‫ܣ‬ᇿഝ ̀ ۱ᄅ ުေᇯࡶ๔ူbЧူᇿഝ໊҆ฮ๥đ‫ܣ‬ႋധ҆ᇿ ഝb္Ⴕದᇶᅦđᇿഝ ͂ ರ๔ ̿ ರđ‫ ̓ ܋‬۱ᄅb ±ᇬᐍ‫؟‬บ‫ކ‬Ⴈၙ‫ۉ‬ၦ૬ğᇬᐍ‫؟‬บ ́ ‫ݸ‬ശ č́̽ ‫ݸ‬क़Ďđࠔᇿđ৵Ⴈ ̿̽ ರđ๔ ̾̽ ರđູ ̾ ۱ ਏӱđ৵Ⴈ ̀ ۱ਏӱb๝ൈ௃༯ᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ૄՑ ̀̽ ັ क़đ ૄ ϶ ᄅ ̾ Ցđ ‫ ̓ ܋‬ՑđͲ ॆ ჰ ၼ ሇ ੱ ̲́̀̾̓đ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ၼ ሇੱ ̲́́̾͆b̾ ୍ު ਆᆀ ၼሇੱ‫ٳ‬љູ ̲͂͆ࠣ ̲͂̈́̾̈́b ±ֆਠූέบཆᐃ‫ކ‬Ⴈྣཆᥴğభᆀ ̾̽ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđࠔᇿđ৵Ⴈ ͂ ರđު ͂ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđ ࠔᇿđᄜ৵Ⴈ ̿̀ ರbުᆀૄರ ̾̽ ‫ݸ‬क़đࠔᇿđ‫܋‬ ̀ ۱ᄅbࢲ‫ॆ Ͳ ݔ‬ჰၼሇੱ ̲́̈́̾̓đ͕ ͏ ͣ ̺͛ ͎ ၼ ሇੱ ̲͂͆̾͂đ̾ ୍ ު ਆ ᆀ ၼ ሇ ੱ ‫ ٳ‬љ ູ ̲̓̿̾̾ ࠣ ̲̈́̿̾́b ̓ ±‫ۄ‬ಠ෍ğૄՑč̀ j͂Ď €̾̽ ֆ໊đૄᇛ ̀ Ցđࠔ ᇿđ̀ j̓ ۱ ᄅđ Ͳ ॆ ჰ ၼ ሇ ੱ ̲́̓̾͆đ

͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ၼሇੱ ̲́̾́ͅđ̾ ୍ުਆᆀ֥ၼሇੱ ‫ٳ‬љ ູ ̲͂́̾́ ࠣ ̲͂̿̾̓bЧူ֥҂ਅّႋ ࢠ‫؟‬đ ቋӈ࡮ ֥ ູ ো ර ੀ ‫ ֥ ۋ‬ᆡ ሑ č ‫ ؿ‬ಣa ಆ ദ ҂ ൡ ̾͂́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

֩Ďđؓ࿓འ္֩Ⴕ၂‫֥ק‬႕ཙb

તྟྏᄣѨߑᆀϴ‫ۉ྘ၙྟࠤؿ‬ကೂ‫ޅ‬ᇍਏ તྟྏᄣѨč ۚ࿓࿢ྏᄣѨaܳྏѨa‫ുڄ‬ ྟྏᄣѨ֩Ď ߑᆀೂໃ‫ؿ‬ളྏ৯කࢰ‫ط‬ϴ‫ྟࠤؿ‬ ၙ྘‫ۉ‬ကൈđఃਢԵіགྷaᆐᇍٚ‫م‬ა၂ϮѨ‫ྟ׽‬ ‫ۉ‬ကཌྷ๝b ᄝࡆ఼Ќ‫ူۉ‬໾ᇍਏ֥๝ൈđᇶေ఼‫ט‬໣Եྨ ༏đၛ૧Ⴚ‫ྏؿ‬৯කࢰb֌ؓႿၘࣜ‫ؿ‬ളԉ࿓ྟྏ ৯කࢰ֥ߑᆀႻϴ‫ۉ྘ၙྟࠤؿ‬ကൈđߑᆀ‫ۉ‬က൞ ‫ؿ‬ളᄝၘႵ‫ۉ‬ᄣႾ࿓മᇀ‫ۉ‬༥Іߊඵ֥ࠎԤഈđၹ Վđᆡሑaุᆘ‫ିۿۉބ‬෥‫ࢠ׻ݝ‬࿸ᇗđമᇀॖ‫ؿ‬ ᅚູᇗ྘‫ۉ‬ကb෮ၛ൮༵ႋ࣐ॹֹ॥ᇅߑᆀ֥ྏ৯ කࢰb ؓ‫୼ྏذ‬๳࿸ᇗaߛ᭩ഈശ෎؇‫ߑ֥ॹޓ‬ᆀႋ ॉ੮Ⴈയഈཆบ௃ᇉࠗ෍đၛ౰՜ࣉᆡሑߏࢳđ০ ։๼ߛb၂Ϯॖ࣡֯ᠲᠢූ౟߄ॖ֥඾ ̾̽̽ ‫ݸ‬क़đ ૄರ ̾ Ցđࠇཌྷႋ࠴ਈ֥௢ୄ඾੃aֹೖ૜඾֩b ᆡሑߏࢳުॖᇯࡶࡨਈbᄝྏ৯කࢰᄍྸ֥౦ঃ༯ ߏત࣡֯ ̲̾̽௮ฤบ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശࡆ೘ਠූཆᐃa‫ڣ‬ ઽ ͎ đࠇႨົള෍ ͐ ̿ क़a௴๙၏֛෍ ͅ j̾̿ ֆ ໊a੯߄ࡋ ̾ j̿ क़đؓྏᄣ‫׻گ֥߫ۿۉބ‬Ⴕ၂ ‫ݺק‬ԩb

̾͂͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࡊेߑᆀϴ‫ߛؿ‬᭩྘ၙ྘‫ۉ‬ကೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±യഈཆบ௃ᇉࠗ෍აྣཆᥴѩႨbบ௃ᇉࠗ ෍ॖၝᇅԼุ՜ࡊሑཆ෍‫ٳ‬૟‫֮ࢆބ‬࿓ౢ՜ࡊሑཆ ෍‫ݣ‬ਈđၝᇅሱദ૧ၦ‫ؿ‬ളđѩࡨ౞ᇗᆡߛ᭩ႄఏ ֥ᆡሑbྣཆᥴିิۚࠏุ૧ၦ৯đหљିᄹ఼༥ І૧ၦđၛࡨഒ‫ބ‬ყٝ࠿‫ۋؿ‬ಙb௢ୄ඾੃ૄರ ̿̽ j̓̽ ‫ݸ‬क़đྣཆᥴૄರ ̾̽ j̿̽ ‫ݸ‬क़đ࣡֯b ±າᇗߑᆀॖႨ‫࠴׃‬ᇍਏ ̿ j̀ ᇛުđᄜႨ਻ သᕽᕊোa෰Ϙᔺaࡊे௜֩Ġ҂ିႋႨഈඍॆࡊ ሑཆူ໾֥ߑᆀॖ൫Ⴈ‫ݖ‬੯ූࡋb ±ྏ֤ν ̾̽ j̓̽ ‫ݸ‬क़đૄ ̓ ཬൈ ̾ ՑđఏȦ̺ ൳ุቅᇌቔႨbႨူުႮႿࡊेӁള֥ྏ࠵a‫؟‬ ‫ݰ‬aྏ‫ݖ׮‬෎aᆑӃaപࣜ‫֩ૹݖ‬ᆡሑ‫ٳ‬љ֤֞‫ڿ‬ ೿‫ބ‬॥ᇅb‫ۉ‬ကາᇗ௹ॖა‫گ‬ٚ‫׃‬၁‫ކ‬Ⴈb҂ିႨ ྏ֤νൈॖ࿊Ⴈμ᳿ྏνb ±ࠒࠞЌ޹‫ۉ‬ᄣđॖ࣡ᇿ ̲̾̽ ௮ฤบ၁ࡆ၏ ֛෍aົള෍ ͐ a‫ۉ‬෾ু֩bᇗ྘‫ۉ‬ကൈॖႨ၏ۚ บ෍ ̾ ‫ݸ‬क़ࡆ ၏ ֛෍ ̾̽ ֆ໊ ࡆೆ ̲̾̽ ௮ฤ บ၁ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശᇏ࣡֯đૄರ ̾ j̿ Ցđॖ՜ࣉ‫ۉ‬༥Іᄜ ളbࡆ఼сေ֥࿓ࡽ‫ބ‬Ϣ֑Ϣ֩ᆦӻਏ‫م‬đႨൈေ ᇿၩყٝ‫ྟۉ‬ଷѨaնԛ࿓a‫ۋ‬ಙ‫ބ‬യ‫ିۿ‬҂ಆ֥ ‫ؿ‬ളb

̾͂̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ുಣऒഹ྘ ᇶᆡğଢߛđദߛđః೤༷ૼđദಣ१ॗđཬ ь؋ഒ‫ߛط‬đങ෹ߛୈđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đ০ു߄ሤb ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đၷӧ ̀̽ क़đߛᏹ ̾̽ क़đ৵౉ ̾̽ क़đᒧཐ ̾̽ क़đ߁െč Ԋ‫ڛ‬Ď̀̽ क़đଡ๙ ͂ क़đ Ϣᒌಥ ̾̽ क़b °ಣᇗႿു྘ ᇶᆡğଢߛđദߛđߛ೤༷ૼđ‫ؿ‬ಣ१ॗđྏ ᇏώ đ୼๳đཬь؋ഒ‫ط‬೤ߛđնь૝ࢲđങ෹ Њୈđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣ๙ьđ০ുࢳ‫׽‬b ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đၷӧ ̀̽ क़đള೶ᡯ ̾̽ क़đളն ߛč ު༯Ď̾͂ क़đ৵౉ ̾̽ क़đϰড۴ ̾͂ क़đӚ భሰč ЇĎ̿̽ क़đ߁െč Ԋ‫ڛ‬Ď̀̽ क़b °ുᇗႿಣ྘ ᇶᆡğദଢऒߛđ֌҂മ༷ૼđ๨ᇗദ঒đ१ ֎҂ॗđྣᦔ௅ડđ‫ڴ‬ᅮьᜅđങ෹ިୈࠇ֎ߛđ ઝᜢඔb ᇍᄵğ০ു߄ሤđቑၛౢಣࢳ‫׽‬b ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ ̾͂̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đളߛᏼ ̾͂ क़đၷӧ ̀̽ क़đᇬᐍ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đϢඌ ̾̽ क़đᒜᐁ ಥ ̾͂ क़đӧ௃ ̓ क़đᒧཐ ̾̽ क़đߛϣ ̾̽ क़b

ࠤྟ໭ߛ᭩྘‫ۉ‬ကᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ཻᄝഒဝ྘ ᇶᆡğ‫ݥ‬ಣສটđࠇ‫ݥ‬౞ಣᇗđ१७࿳‫ۄ‬đྣ ཽᅮડฮ๥đ෹Ϣđઝ༿b ᇍᄵğ‫ࢳބ‬ഒဝđౢಣൽ‫ۉ‬b ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đߛᏹ ̾̽ क़đ‫϶م‬༱ ̾̽ क़đ ಆ‫ܨ‬ᑰ ̾͂ क़đϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đളߛᏼ ̾͂ क़đᡭ॔ ̾̽ क़đӧ ௃ ̓ क़đᇰಾ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़b °‫໇ۉ‬҂‫྘ބ‬ ᇶᆡğྣཽᅮડđବշᕮగđնь҂‫ט‬đങ෹ ިୈđઝ༿߁b ᇍᄵğౢಣ০ുđൿ‫໇ބۉ‬b ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đԅ ഏ ̾̿ क़đϢ ഏ ̾̿ क़đ әϢඌ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ֒ ݂ ̾̽ क़đᡭ ॔ ̾̽ क़đϢ޽ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ ᅩ ̾͂ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đӧ௃ ̓ क़đളߛᏼ ̾͂ क़b °ുಣ঒ு྘ ᇶᆡğ‫ྏذ‬ညႲđ१७१‫ۄ‬đ‫ۉ‬౵ᅮ๥đ୕ߛ ؋ԅđնьᬪԙ҂ඡđങ෹ߛިୈđઝ߁ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đ߄ുᄎுb ̾͂ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ ᅩ ̾͂ क़đၷ ӧ ̿̽ क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đ߁ െ č Ԋ‫ڛ‬Ď̀̽ क़đϢᒌಥ ̓ क़đᇬᐍ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᒧཐ ̾̽ क़đն‫ڴ‬௃ ̾̽ क़b

તྟၙ྘‫ۉ‬ကᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ുಣ਽৾྘ ᇶᆡğߛ᭩đ१७đཽ༯ᅮડđᆪᇗବշđն ьᬪԙđཬь؋ߛđങ෹ߛୈđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുđൿ‫ۉ‬ᄎுb ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đᡯ ሰ ̾̽ क़đၷ ӧ ̿̽ क़đ Ϣ޽ ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤ ࢘č ༵ࡘĎ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đളߛᏼ ̾̽ क़đ߁ െč Ԋ‫ڛ‬Ď ̀̽ क़đϢᒌ ಥ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᒧཐ ̾̽ क़đശઐ ͅ क़đ๙ Ҥ ̾̽ क़đն‫ڴ‬௃ ̾̽ क़đᒜᐁಥ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °‫ۉ‬ு҂‫྘ބ‬ ᇶᆡğྣཽᅮડđବշᕮగđचւ‫ك‬৯đնь ҂‫ט‬đങ෹ިୈđઝ༿߁b ᇍᄵğౢಣ০ുࢳ‫׽‬đൿ‫ࡲۉ‬ுb ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đϢഏ ̾̽ क़đәϢඌ ̾̽ क़đ Ϣ޽ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤ ࢘č ༵ࡘĎ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ֔ҕ ̾͂ क़đളߛᏼ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đӧ ௃ ̓ क़đᒜᐁಥ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °‫ۉ‬კగᇌ྘ ᇶᆡğཽ৊ ᅮ ๥đᦔ ௅ ‫ ڴ‬ᅮđ‫ ྏ ذ‬ᕮ గđ෹ ̾͂͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Њđઝ༿b ᇍ‫م‬ğౢಣ০ുࢳ‫׽‬đൿ‫ۉ‬৘గb ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̿̽ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đളߛᏼ ̾͂ क़đҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đϢഏ ̾͂ क़đᡭൌ ̾̽ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đԫᏨ ̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đӧ௃ ̓ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °గᇌ࿓᭼྘ ᇶᆡğ૫೤ഒᄶđႷཽՏ๥đཽ༯௅ॶđᆨᇪ ᭱đങᇉሬπႵ᭼Ϫđઝ༿೥b ᇍᄵğౢಣ০ുࢳ‫׽‬đࠃ࿓߄᭼b ԩٚğ݂֒ ̾̿ क़đԫ Ꮸ ̾̽ क़đԅ ഏ ̾͂ क़đ ลಥ ̾̽ क़đ‫ ̓ ޽ޣ‬क़đϢ޽ഘങҤ ̾͂ क़đඣ୤࢘ č ༵ࡘĎ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ໴ਲᆫ ̾̽ क़đჭ‫̽̾ ޱ‬ क़đᡭ॔ ̾̽ क़đളߛᏼ ̀̽ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đ೘௾ ‫ٸ‬č Ԋ‫ڛ‬Ď̓ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °‫ۉ‬യၼྴ྘ ᇶᆡğ֮ಣ१‫ۄ‬đཽ๥ဥූđ๨ᄑྏ࠵đാ૤ ࠤᄭđ൭ቀྏಣđങᇉ‫ޣ‬ഒ෹đઝ༥ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുࢳ‫׽‬đሩҀ‫ۉ‬യb ԩٚğϢ޽ഘങҤ ̾͂ क़đඣ୤࢘č ༵ࡘĎ̿̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đϢඌ ̾̽ क़đ೬ҕ ̾̽ क़đચ‫̽̾ ׫‬ क़đളֹ ̾͂ क़đᡱᡓሰ ̾͂ क़đ݂֒ ̾̽ क़đԫᢠ ሰ ̓ क़b °ுയဝྴ྘ ᇶᆡğ૫೤߳πđࣚപ຾૗đ༟୰ஃ৏đնь ̾̓̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

༎ᜅđཬьౢӉđᆪೈ‫ك‬৯đങ֎෹ϢđઝӦ೐b ᇍᄵğౢಣ০ുࢳ‫׽‬đࡲுҀയb ԩٚğၷӧ ̿̽ क़đϢ޽ഘങҤ ̾͂ क़đඣ୤࢘ č ༵ࡘĎ̿̽ क़đ޷ ᅩ ̾͂ क़đϢ ඌ ̾̽ क़đᇅ ‫ ڸ‬ሰ č༵ࡘĎ̾̽ क़đ‫ ̓ ࡻۄ‬क़đളߛᏼ ̾͂ क़đ༶ਲு ̾͂ क़đ֔ҕ ̾͂ क़đᒜᐁಥ ̿̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ‫ۅ‬ Ҥ ̓ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

ᇍਏતྟၙ྘‫ۉ‬က֥ᇏူ ±ॆѨ‫׽‬ᇏူğႵၷӧaնౝွaϰড۴aܺ ᇙa๲ᐠᐍa೶‫׸‬۴֩b ±૧ၦ ‫ ࢫ ט‬ᇏ ူğႵ ߛ ৵aߛ ᏹaದ ҕaಽ ݉a‫ۅ‬Ҥa֔ҕ֩b ±՜ࣉ൳෥‫ۉ‬༥Іྩ‫֥گ‬ᇏူğ ࢆሇμઽğਏིࢠ‫֥ݺ‬Ⴕ໴໅ሰaԼனҤa ೶‫׸‬۴a੃։Ҥaߛࣚa௰‫܄‬ႇ֩b  ิۚϢ֑ϢğӈႨူ໾Ⴕದҕa֔ ҕaߛ ࣚa݂֒֩b ‫ڿ‬೿ᆫٛս྆ğႵࣁఫҤaӚభሰaᄶ྅a ޷ᅩaߛࣚaथૼሰa೶ᢟ֩b ๼ߛ᭩ğႨౢಣࢳ‫׽‬০ുူ໾đೂၷӧb ՜ࣉ‫ۉ‬༥Іᄜളğೂߛᏹaದҕaᡱᡓሰa ‫ۅ‬Ҥa݂֒aߛࣚ֩b  ॆ ‫ ۉ‬༸ ົ ߄ğ ೂ ล ಥa ‫޽ ޣ‬a ‫ ۅ‬Ҥa Ҹ ̾̓̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫֩ޱ‬b ؓႿતྟၙ྘‫ۉ‬ကđҐႨᇏa༆ူ৳‫ކ‬ᇍਏི ‫ݔ‬ေႪႿֆႨ၂ᇕူ໾b

Ⴕଧུֆဒٚ ±Ϣ޽ഘങҤaโࠎߛa๲ᐠᐍ۲ ̿̽ क़đ༱ ४Ҥaၷ ӧ ۲ ̾͂ क़đ೶ ᡯ ሰaߛ ϣaଡ ๙ ۲ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿࠤྟၙ྘ ‫ۉ‬ကb ±‫܄‬ႇaօҕ۲ ̀̽ क़đԅഏaϢഏ۲ ̿̽ क़đ ϰড۴ ́͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨ Ⴟࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကb ± օҕaᣍွa޷ᅩ۲ ̾͂ क़đօ ௃a‫ ۅ‬Ҥa Ϣඌa݂֒۲ ̾̿ क़đЊ‫ ̽̾ ހ‬क़đҸ‫ ͅ ޱ‬क़bඣࡘ ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿࠤྟaતྟၙ྘‫ۉ‬ကb ±֔ҕaၷӧ۲ ̀̽ क़đᐠᐍaᄶ྅۲ ̀̽ क़đ Ϣඌ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿતྟథ࿼ྟ ‫ۉ‬ကb ±޷ᅩaϢ޽ഘങҤaߛᏼ۲ ̿̽ क़đ϶ᆥ৴a ‫޽ޣ‬aҸ‫ޱ‬aᡭ॔۲ ̾͂ क़đཐ‫ڸ‬a‫ۅ‬Ҥ۲ ̾̽ क़b ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿતྟథ࿼ྟ‫ۉ‬ကb ±ದҕ ̀̽ क़đᠲᠢ ̾͂ क़b‫ູ܋‬༥ଌđૄՑԊ ‫ ̀ ڛ‬क़đૄರ ̀ Ցđਏӱ ̿̽ j̀̽ ರbႨႿતྟၙ ‫֑ۉ‬Ϣ֚ᇂᆀb ±ܺᇙaߛᏼaϰড۴۲ ̿͂ क़đ໩઼aқඌa ̾̓̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

޷ᅩ۲ ̿̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿၙ྘‫ۉ‬က і૫ॆჰဝྟᆀb ±ߛᏼa೶ᢟa޷ᅩa໩઼۲ ̀̽ क़đ࠙ଽࣁ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿၙ྘‫ۉ‬ကі૫ॆ ჰဝྟᆀb ±೘௾ ́̽ क़đࣴཐԋ ̀̽ क़đಆྲྀ ̿̽ क़b‫܋‬ ࿹༥ଌđૄՑ‫ ̿ ڛ‬क़đૄರ ̿ j̀ ՑbႨႿ‫ۉ‬က‫ۉ‬ ౵ฮ๥ᆀb

તྟ‫ۉ‬ကೂ‫ྛࣉޅ‬οଉᇍਏ ±ο࿑໊ğ౼ೄ۴aᅣ૊a௹૊aਃ૊a᦮ᇏ ֩࿑đႨଗᆷᆷ‫ڴ‬ο࿢ഈඍ࿑໊đο࿢֥৯ਈၛႵ ‫ؿ‬ᅮa‫ۋ֥ූؿ‬तູൡ؇đૄ࿑ο࿢ ̾ ‫ٳ‬ᇒb ± ଉ ‫ ۉ‬౵ğ ဟ ໣ ໊đႨ Ⴗ ൭ ᅧ ࣅ ์ ᄝ ‫ ۉ‬౵ čႷҧֻ ̓ ৊‫ܠ‬ၛ༯֥ྣ҆‫ބ‬Ⴗഈ‫҆ڴ‬Ďđሱഈ‫ط‬ ༯ඨൈᆌٚཟતતଉ‫׮‬đҠቔൈႨ৯҂ၒ‫ݖ‬նđၛ Ⴕಣ‫ູۋ‬ၒđ၂ϮૄՑ ̓ jͅ ‫ٳ‬ᇒb ±ׄဝਲ਼ಅğቕ໊đႨଗᆷᆷܱࢫđၛ຤҆৯ ਈđ‫ٳ‬љᄝਆҧဝਲ਼ಅႨ৯ׄοđၛअ҆Ⴕૼཁූ ᅮ‫ۋ‬đѩཟഈ༯ঔ೛ູࡄb ±οଉ๥ׄğᄝМ҆Ⴗҧ࡚᥾‫֥ܠ‬༯ٚཌྷ֒Ⴟ ֻ ̈́ ྣሒ֥Ⴗҧđ࿙ᅳ࿢๥ׄđॖႮࡅඋϺફđႨ ଗᆷᆷ‫ڴ‬ၛඨൈᆌٚཟο಻đᆷ৯ᇯࡶࡆᇗđअ҆ ԛགྷૼཁූᅮ๥‫ۋ‬đҠቔ ͂ ‫ٳ‬ᇒđૄರ ̿ Ցb ±಻ಆ‫ڴ‬ğဟ໣đႨ൭ᅧྏࣅ์ࡴ๬༯đՖഈ ̾̓̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ڴ‬ष൓đᄝഈ‫ڴ‬aᇏ‫ڴ‬a༯‫ڴ‬ቓඨൈᆌٚཟ಻ଉđ ಖުᄜՖ༯‫ڴ‬ཟഈ‫ڴ‬ቓ୉ൈᆌٚཟ಻ଉđၛ‫ڴ‬ଽႵ ಣ‫ۋ‬ൽൡູၒđ၂Ϯ ̀ j͂ ‫ٳ‬ᇒࠧॖb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±Ќᆣԉቀ֥ົള෍ğิ‫ົݣڶ܂‬ള෍ ͎ ֥ ൊ໾đೂӈ‫ ݿ‬୤ଯđ‫؟‬ӹ֑ ߛa‫׮‬໾ ‫ۉ‬ᄣa‫ޱ‬ઃ ѾaࣱҒaॢྏҒaࣁᆌҒaѫҒaཬϢҒ֩Ġ‫؟‬ ӹ‫ ົݣڶ‬ള෍ ͏ ̾ ֥ൊ ໾đೂ ಆ ચa‫ ׸‬࿨aດ ‫׸‬a ޽ളaྍ༷൶Ғaඣ‫֩ݔ‬Ġ‫ົݣ‬ള෍ ͏ ̿ ֥ൊ໾Ⴕ ཬ૜aն‫׸‬a‫׸‬ϵࢅa֑aೄো֩Ġ‫ົݣ‬ള෍ ͏ ̓ ֥ൊ໾Ⴕ‫׮‬໾‫ۉ‬ᄣaဥሰa൴ಽ֩Ġ‫ົݣ‬ള෍ ͐ ֥ൊ໾Ⴕ൘ሰ࢈a෗૬aႲҒa့᏶Ғa೶ᢟ֩b ႮႿߑ‫ۉ‬Ѩൈ։ᆬ‫ٳ‬૟൳֞ᅰθđؓົള෍ ͘ ֥་൬Ⴕ၂‫֥ק‬႕ཙč หљ൞ ͘ ̾ a͘ ̿ Ďđ‫ܣ‬ႋ‫܂؟‬ ۳ѫҒaჵϢҒaҒ޽a޽ ളႲ֩ ‫ົ ݣڶ‬ള෍ ͘ ֥ൊ໾b ±ႋࣉ֑ۚϢႂൊğ֑Ϣᇉ൞ದุ၂్༥Іቆ ᆮ֥໾ᇉࠎԤđߑ‫ۉ‬Ѩൈđၹ‫ۉ‬ᄣ༥І൳෥‫ݝ‬đࠏ ุ૧ၦ‫֮֩ࢆିۿ‬đླေ֑Ϣᇉࣉྛྩ‫گ‬đѩᄹ఼ ૧ၦ‫ିۿ‬đ෮ၛေ౰ᄝЌ‫ۉ‬ਏ‫م‬ᇏ۳Ⴭ֑ۚϢႂ ൊđ၂Ϯູૄರ‫܂‬۳֑Ϣᇉ ͆̈́̾͂ j̾̀̽ क़đ೏Ⴕ࿓ μᄹۚᆀđᄵႋཋᇅ֑Ϣᇉ֥ജೆਈĠߎႋᇿၩ‫܂‬ ۳֑μූa։ࡡa੸ਠᆫ֩ॆᆫٛ‫ۉ‬໾ᇉđ‫ૄܣ‬฿ ေൡਈࣉൊ‫ݣ‬ਈ‫׮֥ڶپ‬໾֑Ϣ‫֑ބ‬μූ֥ൊ໾đ ̾̓́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ೂ֎Ғaᶉ჈a൴ಽa֑a჈a‫׸‬োࠣ‫׸‬ᇅ௖֩b ±҂ၒնਈӹบࠣۚಣਈ֥ൊ໾ğᆃ൞ၹູۚ บॖᄝ‫ۉ‬ଽ‫ކ‬Ӯ֮ૡ؇ᆫো໾ᇉđ൐࿓ᇏ‫ۅ‬Ⴒ೘ᆫ ֩ᆫো໾ᇉᄹ‫؟‬Ġุଽ‫ۅ‬Ⴒ೘ᴁᄹۚି൐࿓ੀࡨ તđ࿓ᬪԒ؇ᄹࡆđັ࿓ܵᇏ‫ޣ‬༥І‫ބ‬࿓ཬϰ‫ؿ‬ള ऊࠢ‫ބ‬ቅೖགྷའĠਸ਼ຓđ‫ۉ‬ကߑᆀྨ༏ࢠ‫؟‬đุ৯ ࠃ‫׮‬ഒđۚบaۚಣਈ֥ႂൊᄯӮႏအ‫ݖ‬ഺđ՜൐ ุଽᆫো໾ᇉᄹ‫ط؟‬ၞ‫ؿ‬ളۚ࿓ᆫაᆫٛ‫ۉ‬đՖ‫ط‬ ࡆᇗ‫ۉ‬ကѨэđ൐ᆭథ࿼҂ჟb

Ⴕଧུൊਏٚ ±Ҹ‫ޱ‬aϢഏaཐ‫ڸ‬aᡭ॔aളચ࿨۲ ̀̽ क़đ ‫ۅ‬ҤaԫᏨ۲ ̾̽ क़đϢ บ ̿͂̽ क़bࡼഈඍ ူ໾a ൊ໾ࡆඣ ̿̽̽̽ ‫ݸ‬ശđᇲᆬಀᄿđ౼ᆬ ̾͂̽̽ ‫ݸ‬ശđ ࡆϢบ ̿͂̽ क़đᇅӮบࡽbૄ‫ ̽̀ ڛ‬क़đૄರ ̿ Ցb ‫ڛ‬ປᄜ஥đЌӻူ၁ྍ༷bൡႨႿતྟ‫ۉ‬ကa‫ۉ‬კ గᇌᆭཽ๥֮ಣᆀb ±ࠃୃᶴ ̿̽̽̽ क़b༵Ϝࠃୃᶴ٢ౢඣᇏအ ̾ ฿đ൐ఃஆ࣪Ӌଽ٬໾đՑರᄜϜ෱٢‫ۄ‬ᄲདଽ‫ޝ‬ ‫ࠇۄ‬У‫ۄ‬࿹ଌል௞bૄರ ̀ ՑđૄՑ ̾̽ क़đ໑ष ඣෂ‫ڛ‬b̾͂ Ցູ ̾ ۱ਏӱđቋ‫؟‬҂ӑ‫ ́ ݖ‬۱ਏӱb ൡႨႿ‫ۉ‬ကb ±ზ૜ྶ ͂̽ क़đЁಽ ̾̿̽ क़b༵ࡼЁಽ٢ೆ ຐܷ໓ࠅᇲඃđᄜ٢ზ૜ྶ၂ఏᇲমbૄՑӹЁಽ ̀̽ क़đ‫ݿ‬ณ ̾̽̽ ‫ݸ‬ശbࠤྟߛ᭩௹ૄರ ̿ Ցđߛ ̾̓͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

᭩ཨ๼ު‫ۯ‬ರ ̾ Ցb ±ϰড۴ ̾͂ क़đӚభሰ ̾͂ क़đϢᒌಥ ͅ क़đ โ઄ ̀̽ j́̽ ۱đᇬ൴ಽ ̾̽̽ क़đളࡻ ̾̽ क़đնᄩ ̾͂ ઻bࡼโ ઄ Ⴈ ౢ ඣ ௎ ϶ ฿đฟ ඵđ౼ ԛ ઄ ಽb ః෰Ⴈਘ༡࣪bಆ҆Ⴈਘč ԢϢ‫׸‬ᒌຓĎ ٢ೆ‫ݑ‬ ଽđࡆඣൡਈđ໓ࠅᇲ ̾̾͂ j̿ ཬൈު٢ೆϢᒌಥđ ᄜᇲ ̓ j̾̽ ‫ٳ‬ᇒđࡆ࿷‫ט‬໅đෛਈႂႨbൡႨႿ໭ ߛ᭩྘ၙ‫ۉ‬උႿുಣᄏࢲᆀđ‫ؿ‬ಣ঒चđ‫ۉ‬౵ᅮ ๥đᦔ‫ڴ‬ᅮડđବշညႲđ‫ྏذ‬რ๳đ१७ྏِb ±‫ڍ‬൭ ̾̽ क़đᐠᐍ ̿͂ क़đϢഏ ̾͂ क़đӧ௃ ͂ क़đ୤ಽ ̾͂̽ क़đളࡻ ̾̽ क़đնᄩ ̾̽ ઻bࡼ୤ಽ ༡࣪đᅗӮཬॶbఃჅႨਘ༡࣪č ളࡻஅমĎđС Ⴈbಆ҆Ⴈਘ٢ೆ‫ݑ‬ଽđࡆඣൡਈđ໓ࠅᇲ ̿ ཬ ൈđࡆ࿷‫ט‬໅đෛਈႂႨbൡႨႿ໭ߛ᭩྘ၙ‫ۉ‬උ Ⴟ‫ۉ‬ு҂‫ބ‬ᆀđ‫ۉ‬౵҂ൡđ‫ཽڴ‬ൈ๥đնьൈᜅ ྄đᕮగൊഒđྣཽᅮોđૄၹ౦࿂ࣅᅦࠇၝკସ ୮‫ط‬Ⴚ‫ࡆࠇؿ‬ᇗѨ౦b ±᳽ࡽҤ ̾͂ क़đն‫ڴ‬௃ ̾͂ क़đࠅฒଛ ̀̽ क़đ ൴ᇬಽ ̾͂̽ क़đӧ௃ ̓ क़đളࡻ ̾̽ क़đնᄩ ͂ ઻b ࡼ൴ᇬಽ༡࣪đᅗӮཬॶđః෰Ⴈਘ༡࣪č ളࡻ அমĎđСႨbಆ҆Ⴈਘ٢ೆ‫ݑ‬ଽđࡆඣൡਈđ໓ ࠅᇲ ̿ ཬൈđࡆ࿷‫ט‬໅đෛਈႂႨbൡႨႿ໭ߛ᭩ ྘ၙ‫ۉ‬උႿ‫ۉ‬։ുಣᆀđ๨ദ঒ᇗđᦔ‫ڴ‬ᅮડđବ շ୼‫ذ‬đնь ҂ඡđ१ใ १ ୈđങ෹ ߛັ ୈđઝ ᜢඔb ̾̓̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

± ෍Ꮮ޽ ̾̽ क़đ‫ ̽̾ ޽ߋކ‬क़đօҕ ̾̽ क़đ კࣁ ̾̽ क़đ൴ ᇬಽ ̾̽̽ क़đӧ ௃ ̀ क़đള ࡻ ̾̽ क़đնᄩ ̾̽ ઻bࡼ൴ᇬಽ༡࣪đᅗӮཬॶbఃჅ Ⴈਘ༡࣪č ളࡻஅমđӧ௃࣏ஞಀϢĎđСႨbಆ ҆Ⴈਘ٢ೆ‫ݑ‬ଽđࡆඣൡਈđ໓ࠅᇲ ̾ j̾̾͂ ཬൈđ ࡆ࿷‫ט‬໅đෛਈႂႨbൡႨႿ໭ߛ᭩྘ၙ‫ۉ‬උႿ‫ۉ‬ კగᇌᆀđཽ ৊ᅮ ๥đᦔ௅ ᕮగđ‫ྏذ‬đ१ ७ྏ ِđാ૤đၝკ‫ߋܪ‬đཬь೤ߛđങ֎‫ޣ‬đ෹ЊϢ ઝ༿b ±Ϣ‫׸‬ᒌ ̾̽ क़đ୤ଯ ̿͂̽ ‫ݸ‬ശđϢบ ̿̽ क़b Ϣ‫׸‬ᒌಀ॔đ࿹Ӯ༥‫ٸ‬Ġ୤ଯႨᇏࠅഎ‫٭‬đࡆೆϢ ‫׸‬ᒌ‫ٸ‬đႨ໓ࠅᇲ ͂ ‫ٳ‬ᇒđ๔ࠅbϜϢบࡆೆ୤ଯ ଽđ࢒ᄋࠧӮbૄರ ́ ՑđૄՑ ̓̽ ‫ݸ‬ശbൡႨႿ ࠤྟѨ‫ۉྟ׽‬ကႏအ҂ਅߑᆀb

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼‫؟ݖ‬ൊಽ‫ބ‬บো ಽোᇏ‫֑֥؟ݖ‬Ϣᇉ‫ބ‬บোൊ໾ሇ߄ູᆫٛđ ԥҟᄝದุ۲҆đఃᇏ‫ۉ‬ᄣ္൞ԥҟᇗׄđ฿Ӊರ ࣲđദุ٧஗đ൝сྙӮᆫٛ‫ۉ‬đ൐ႵѨ֥‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬ ք‫ݖ‬ᇗđ՜൐ၙ‫߄ذۉ‬bߑᆀቋ‫ݺ‬νஆ‫؟‬ဢ߄֥न ‫ޙ‬ႂൊđႭః൞ေሱ໡॥ᇅุᇗđರӈളࠃᇏđၛ ༯ਙ ൊ ໾ ູ ᇶğ۲ ᇕ ᇶ ൊč ն ૜a૫ ‫֩ ٸ‬Ďa൴ ಽaྍ༷ඣ Ӂ௖a֑࠙a‫ ׸‬ᇅ௖a۲ᇕ ൶ Ғaඣ ‫ݔ‬aᆱ໾Ⴒaൡ֒บোĠഒൊ‫׮‬໾ᆫٛaႲᅉোa ༹ಽaಆᆫ୤ଯ֩b ̾̓̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼ྺࣵ ֥ࣵᇶေӮ‫ٳ‬൞ၙԿđၙԿᄝ‫ۉ‬ᄣଽॖၛሇ߄ ູၙ಄đ෰ૌؓႿ‫ۉ‬ᄣ‫׻‬Ⴕᆰࢤ֥෥‫ݝ‬ቔႨđ൐‫ۉ‬ ༥І‫ؿ‬ളэྟ‫ߊބ‬ඵbၙ‫ߑۉ‬ᆀЧദ‫ۉ‬ᄣၘႵѨ эđࡆഈႂࣵॖ໌൞࿒ഈࡆඟđॖၛ൐Ѩ౦ࡆ෎ཟ ‫ۉ‬႗߄đമᇀ‫ۉ‬δٚཟဆэbၙ‫ߑۉ‬ᆀ࣌ࣵaࢵࣵ ൞໭่ࡱ֥aсྶ֥đϢࣵaீࣵ‫׻‬ᄝ࣌࠼ٓຶᆭ ଽđߑᆀᄝऊ߶ӆ‫ކ‬đॖၛႂਘaঀಅඣսࣵb

ၙ‫ۉ‬ѨದႂႨ୤ଯ֥ᇿၩ൙ཛ ‫ۉ‬ကࠤྟ௹ࠇࠃ‫׮‬௹đႵ‫ྏذ‬a୼๳aညႲ‫ބ‬ ‫ڴ‬ᅮ֩ཨ߄֡ᆡሑᆀđ҂ၒႂႨ୤ଯđ၂Ϯᄝཨ߄ ֡ᆡሑߏࢳࠣू‫گ‬௹‫ڛ‬Ⴈູ‫ݺ‬b‫ۉ‬႗߄ϴ‫ྟۉ‬ଷѨ ౠཟᆀđ҂ၒ‫ݿ‬୤ଯđၛ૧Ⴚ‫ࡆࠇؿ‬ᇗ‫ྟۉ‬ଷѨb ±҂ၒնਈࠇն१ֹႂႨ୤ଯğᆃ൞ၹູ୤ଯ ᇏ‫ݣ‬Ⴕ ̲֥͂ೄบđ໡‫ݓ‬ದಕุଽೄบ҂ቀđೂ‫ݔ‬ ‫ֹॹݖ؟ݖ‬ႂႨ୤ଯđೄบ҂ିཨ߄་൬đՖ‫ط‬ႄ ఏ‫ڴ‬྅‫ڴބ‬ᅮđு໇ྴ೐ᆀ۷߶ԛགྷь༎a‫ڴ‬ᅮ ֩đ෮ၛ‫ݿ‬୤ଯေႨณഐ၂ཬ१၂ཬ१ֹ௖Ӈđ൐ १సଽ֥ຊ၁ა୤ଯࠁᄋު࿳༯đᆃဢႵᇹႿ୤ଯ ֥ཨ߄་൬b ±‫ݿ‬୤ଯൈ҂ၒࡆบğၹູᆂบᄝ໇Ӌ֡ଽ֥ ‫ࢳٳ‬Ӂ໾ॖა୤ଯᇏ֥‫ہ‬ᇉᇏ‫ބ‬đ҂০Ⴟ‫ہ‬ᇉ་ ൬đّ‫ط‬ᄹࡆ༥ऩ‫࢞ؿ‬Ӂగđ֝ᇁ‫ڴ‬ᅮbູЌᆣ୤ ̾̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ଯႏအӮ‫ٳ‬ᄝ໇Ӌ֡ଽ֥ཨ߄་൬đቋ‫ݺ‬୤ଯࡆ් յѦ‫ۄ‬b ҂ၒॢ‫ݿڴ‬bၹູᆺႵᄝജೆቀ‫ܔ‬ਈ֥บো ުđࣉೆุଽ֥֑ϢᇉҌ҂߶Фቔູಣਈཨ‫וݻ‬b ॢ‫ݿڴ‬୤ଯđ୤ଯᇏ֥֑Ϣᇉᆺିս྆บোሇэູ ಣਈ‫ط‬ཨ‫ݻ‬đఏ҂֑֞Ϣᇉ‫ܒ‬ᄯྍቆᆮđྩҀࣸቆ ᆮ֥ቔႨb ±঺୍‫ۉ‬ကѨದ҂ၒࣜӈႂႨ୤ଯğၹູ୤ଯ ᇏ֥ೄบࣜೄบઽቔႨު‫ࢳٳ‬Ӯ϶ೄบđ‫϶֥؟ݖ‬ ೄᇅ௖บॖӦࠒᄝင֥ࣕࣖሑุđ‫ط‬՜ࣉϢଽᅰ֥ ‫ؿ‬ളb

ၙ‫ۉ‬Ѩದ҂ିӈӹஞҒ‫ᦗބ‬Ғ ஞҒᇏ‫ݣ‬Ⴕ၂‫ק‬ਈ֥རූ࿷đႭఃଢభᇕᆱ൶ ҒീႨ‫ݣ‬Ⴕརූ࿷֥߄٧đႨᆃᇕ൶ҒᇅӮ֥ஞҒ རූ࿷‫ݣ‬ਈ߶ᄹࡆđརූ࿷ᄝ၂ུ༥ऩቔႨ༯ॖߎ ჰӮ࿰རූ࿷Ġརූ࿷ࣉೆࠏุުđॖࣜቆᆮս྆ ളӮ࿰རςđ࿰རූ࿷ა࿰རς‫׻‬൞ؓದุႵ‫ݝ‬ ֥đ࿹࣮ᆣૼđ࿰རςႵᇁδቔႨb෮ၛ‫ۉ‬ကѨದ ҂ၒӈӹஞҒb֒ಖđஞҒᇅ‫ކم‬৘đഒਈӹׄஞ Ғđ൞ॖၛ֥b ‫ۉ‬ကѨದഒਈӹׄᦗҒ൞ॖၛ֥đ֌൞ေᇿၩ ֥൞ᦗҒ္҂ၒӈӹđ۷ᇗေ֥൞ᦗҒ၂‫ק‬ေᦗ๩ ᆭުҌିӹđᆃ൞ၹູᦗҒ෮Ⴈ֥ჰਘೂϢҒaઃ ѾaᐧҒ֩‫ݣ‬Ⴕ၂‫֥ק‬རූ࿷đᦗᇅൈೂ٢࿷҂ ̾̓͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ቀđᦗᇅൈࡗ෾؋đ༥ऩࣼಸၞնਈَᆲ൐໭‫֥׽‬ རූ࿷ߎჰӮႵ‫֥ݝ‬࿰རූ࿷b

ၙ‫ۉ‬ѨದൊႨ෸஍Ⴕၭ ෸஍Ⴛӫሬ‫ފ‬Ӛđ໅‫ۅ‬a༹đྟ໑đ‫ିۿ‬Ҁჭ గđၭࣚ࿓đအྏയđ༢၂ᇕႪਅ֥ሩҀ௖b࣍ট ࿹࣮ᆣൌđ෸஍‫ݣ‬Ⴕ‫֑֥ڶپ‬Ϣᇉaົള෍ࠣํa ‫ہ‬aਠ֩ັਈჭ෍ࠣՉྟࠗ෍֩bॖᇍ၂్ྴস෥ ഄđࣚ࿓҂ቀᆭᆣđၹՎđُ‫ۉ‬ကѨದඋႿྴᆣ ᆀđॖၛ൐Ⴈ෸஍b ෸஍ॖֆ໅‫ڛ‬Ⴈđ္ॖაః෰ሩҀူ໾‫ކ‬Ⴈb ‫گ‬֥ٚ෸஍ᇅ࠴Ⴕ‫ފ‬Ӛնᄯນa‫گ‬ٚ෸஍ோ֩đ൧ ൲֥෸஍‫ݣބٸ‬෸஍ႵིӮ‫֥ٳ‬१‫ڛ‬၁္ॖ࿊Ⴈb

ၙ‫ۉ‬ѨದၒႨ‫ځ‬ૠ ‫ځ‬ૠ൞၂ᇕႏအ‫֥ڶپ‬฿ಖሩအൊ௖đ‫ݣ‬Ⴕ௮ ฤบaᆂบa‫ݔ‬บđߎႵაದุ࿓ౢ୩؇ཌྷ࣍ර֥ ‫؟‬ᇕ໭ࠏ࿷đཌྷ֒ඔਈ֥ົള෍ ͏ ̾ aົള෍ ͏ ̿ a ົള ෍ ͏ ̓ ‫ํ ބ‬a๞a૑aਠaࡋ ֩ ໾ ᇉbՎ ຓđ ‫ځ‬ૠᇏߎ‫ݣ‬Ⴕ‫ٸ׎‬ઽaᆫઽaሇ߄ઽ֩đ൞‫ݣ‬ઽቋ ‫֥؟‬ൊ௖ᆭ၂đઽ൞Ϻᇹದุཨ߄a་൬‫ބ‬၂༢ਙ ໾ᇉս྆ࠣ߄࿐э߄֥՜ࣉ࠴b‫ځ‬ૠᇏ෮‫ॆ֥ݣ‬ള ෍iiiၖූđႵ఼ն֥೪ऩ‫ބ‬ၝऩି৯bၹՎđၙ ‫ߑۉ‬ᆀၒൊႨ‫ځ‬ૠb

̾̈́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ၙ‫ۉ‬ѨದൊႨ‫ޣ‬ᄩႵၭ ‫ޣ‬ᄩႻӫնᄩđႵ Ҁு໇aၭగ࿓aအ ྏν പaߏ‫֩ྟူބ‬ቔႨb‫ޣ‬ᄩᇏ‫ݣ‬Ⴕᄰࡇᐃোaߛ๛ োaົ ള ෍a บ োaͰ͎ ͚ ͝ ࠣ ັ ਈ ჭ ෍ č ೂ ਠa ࡋaํa૑Ď ֩bቋ࣍࿹࣮ᆣൌđ‫ޣ‬ᄩႵЌ ‫ࠣۉ‬ ၝᇅδ༥ІളӉ֥ቔႨđၹՎđ‫ۉ‬ကߑᆀॖၛࣜӈ ൊႨ‫ޣ‬ᄩb ൊႨ‫ޣ‬ᄩᇿၩğ ±҂ၒ‫ݖ‬ਈđ‫ڎ‬ᄵ߶Ⴕ෥ཨ߄‫ିۿ‬đႄఏ‫ڴ‬ ᅮaь૝֩b ±ߑൌᆣ֥Ѩದ҂ၒൊႨ‫ޣ‬ᄩb ±‫ޣ‬ᄩൡၒႿ၂్ྴᆣđೂு໇ྴ‫ݥ‬a‫ۉ‬യဝ ྴaగ࿓ਆྴ֩b ±‫ޣ‬ᄩ֥Ⴈ‫م‬Ⴕ‫؟‬ᇕđॖᆕᇲđॖᇅใ۹đॖ ᇲᄩᇟđॖളӹđॖೆ۲োณူb

ၙ‫ۉ‬ѨದॖႨ‫׫‬ԋ༱Ҥ ‫׫‬ԋ༱Ҥ൞ચ࢘ऩ॓ԋҤඋ֥၂ᇕူႨ‫ބ‬ൊႨ ᆇऩđູ໡‫ݓ‬Ԯ๤֥଀‫఼݌‬ሩҀူb ‫׫‬ԋ༱ҤԢ‫ݣ‬Ⴕบোa֑Ϣᇉaᆫٛa໭ࠏ࿷ ֩ႏအӮ‫ٳ‬ຓđߎ‫ݣ‬Ⴕ‫֥ڶپ‬ԋҤऩ෍a͑ ̺‫ۅ‬੝ Կaચ࢘᠖Կa։᠖Կaᒐบa϶ೄ‫ۅ‬੝ऊบaള ໾ࡡaႵࠏූaউୡූ֩Ӯ‫ٳ‬đऎႵࠞ‫ူ֥ݺ‬৘ቔ Ⴈbᇏ၄ಪູđ‫׫‬ԋ༱Ҥྟ໑đ໅‫ۅ‬aັྌđऎႵ ̾̈́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ҁࣚၭෝaအ ٫ၭ ‫ۉ‬aᆸ࿓a߄จaᆸ᭲ॕ ֩‫ۿ‬ ིđߎႵၝऩaᆓ࣡‫ॆބ‬δቔႨbቋ࣍࿹࣮іૼđ ‫׫‬ԋ༱ҤऎႵ‫ۉၙࢫט‬Ѩದ૧ၦ‫ିۿ‬đॆ‫׽‬෍đॆ ౯֑Ϣб২ࠣ၂‫ࢆ֥ק‬ሇμઽ֩ ༸ົ߄đ‫ט‬ᆜϢ ̼ ቔႨb

ၙ‫ۉ‬Ѩದ҂ၒ‫ڛ‬Ⴈದҕ ‫ۉ‬ကѨದ‫ؿ‬Ѩൈ၂Ϯ҂ၒ‫ڛ‬Ⴈದҕđᆃ൞ၹ ູğದҕྟັ໑đऎႵҀగအࣃ֩‫ིۿ‬đ‫ۉط‬ကѨ Ԛఏൈđ໑ಣč ࠇുಣĎ კࠒđඋႿൌᆣđ‫ۉܣ‬ ကࠤྟ௹ࠇࠃ‫׮‬௹൞҂ၒ‫ڛ‬Ⴈದҕ֥đԢ٤ᄝ‫ۉ‬က ߫‫گ‬௹ಒႵဝྴᆀđေᆘ౰၄ളၩ࡮ުҌॉ੮Ⴈb

ၙ‫ۉ‬Ѩದ҂ၒ‫ڛ‬Ⴈ༆လҕ ༆လҕ Ӂ Ⴟ К ૅ ࡆ ଦ ն ֩ ֹđྟ ਂđ໅ ७a ‫ۅ‬đऎႵအၼaౢࠅaളࣃ‫ିۿ‬đႵ၂‫ק‬Ҁၭ‫ړ‬ᆞ ቔႨb‫ۉ‬ကѨದு໇ྴ೐ᆀॖ‫ڛ‬Ⴈ༆လҕđ֌‫ۉ‬က ࠤྟ௹ࠇતྟ‫ۉ‬ကࠃ‫׮‬௹္҂ᇶᅦ‫ڛ‬Ⴈ༆လҕb

ၙ‫ۉ‬Ѩದӹ֑࠙ႋᇿၩ֥൙ཛ ±۴ऌѨ౦aѨ௹‫ކ‬৘ൊႨğԢਔᄝ‫ۉ‬႗߄ാ ս྆‫ؿ‬ള‫ྟۉ‬ଷѨđᇗᆡ‫ۉ‬က౴ཟൈေഒӹ֑Ϣᇉ ຓđᄝࠥѨᄪ௹ϴႵ‫୼ྏذ‬๳aൊრ҂ᆒa‫ڴ‬ᅮa ‫ڴ‬྅ൈ္҂ၒ‫؟‬ӹ֑֑࠙֩Ϣᇉ‫֥ڶپ‬ൊ໾đ‫ط‬ၒ ӹౢ֎aඡ१aၞཨ߄֥ൊ໾b ̾̈́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ᇿၩൊೆ֑Ϣᇉ֥ਈğ֒ࣉൊ֑֑࠙֩Ϣᇉ ඔਈ෾‫؟‬đӑ‫ݖ‬ദุົӻ֋௜‫ࠣޙ‬༥Іྩ‫ླ֥گ‬ေ ൈđࠏุ҂ࣇ০Ⴈ҂ਔđّ‫ࡆط‬ᇗ‫ۉ‬ᄣaയᄣ֩ఖ ֥ܲ‫ڵ‬քđؓѨದႵр໭০b ±ᇶᅦ‫׮‬໾֑Ϣaᆱ໾֑ϢࠁႨğ֑࠙აః෰ ೂ‫׸‬োൊ໾ࠁൊđॖิۚఃႏအა০Ⴈࡎᆴb ±ေაบো๝ӹğх૧֑Ϣᇉቔູಣਈཨ‫طݻ‬ ໃղ֞ቆᆮྩ‫گ‬ቔႨb ൊႨ֑֥࠙ ٚ‫م‬ğ၂Ϯಪ ູđᆕ ቋၞཨ ߄་ ൬đᇲ֑࠙ՑᆭđᄜՑᆭູә֑ࠣႲࡘ֑b ®ູ൉હતྟၙ‫ۉ‬ᇍਏࢠູ঒଴ ၙ‫ۉ‬ᆭ෮ၛᇍਏࢠູ঒଴đაၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࢲ֥׽‬ ‫ܒ‬a‫ۋ‬ಙٚൔa૧ၦหྟ֩ၹ෍Ⴕሢૡ్֥ܱ༢b ­ದ‫ۋ‬ಙၙ‫ۉ‬Ѩ‫ު׽‬đ࿓၁ᇏ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Ⴕࡔ ႗֥֑Ϣᇉຓ॔bၹՎđᇍਏၙ‫ူ֥ۉ‬໾‫ޓ‬଴ᆰࢤ ؓѨ‫׽‬ӁളቔႨđсྶ၇ঠದุ֥૧ၦ‫ିۿ‬b ­ၙ‫ۉ‬Ѩ‫گ֥׽‬ᇅ൞ᄝ‫ۉ‬༥Іଽࣉྛ֥đ‫ط‬ᇍ ਏူ໾сྶ൞ཬ‫ٳ‬ሰ໾ᇉҌିࣉೆ‫ۉ‬༥Іଽ‫ॆߨؿ‬ Ѩ‫׽‬ቔႨbၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝದุ‫ۉ‬ᄣၛຓ֥ቆᆮᇏ֥మ ‫ڙ‬௹௜नູ ͆̽ j̾̿̽ ฿đၹՎđॆѨ‫ူ׽‬໾ေ‫ߨؿ‬ ቔႨđсྶࣜ‫ݖ‬༢๤֥aႵቀ‫ܔ‬ਏӱ֥ᇍਏႨူb ­ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᄝଖུူ໾ቔႨ༯đ߶‫ؿ‬ളѨ‫ࠎ׽‬ ၹэၳđӁളରူࠇ૧ၦฦхbၹ‫ط‬ᄝ࿊ᄴᇍਏူ ໾ൈႋ֒രᇗb ­ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ‫ۉ‬༥ІުđෛሢѨӱ֥࿼Ӊđ ̾̈́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ѩ‫׽‬ॖିა‫ۉ‬༥І֥ࠎၹӁളᆜ‫ބ‬b၂֊‫ؿ‬ളᆃᇕ གྷའđᇍਏ଴؇߶ૼཁࡆնbၹՎđၙ‫ۉ‬ᇍਏсྶ ࠣൈb ­ၙ‫ۉ‬ԼᆰԮѬಸၞྙӮ૧ၦର൳b‫ۋ‬ಙၙ‫ۉ‬ Ѩ‫֥׽‬ଛ౔๙‫ݖ‬෸஍‫ۋ‬ಙ෸‫ظ‬đ‫ݙ‬ሰԛളުđႮႿ ૧ၦ༢๤‫ؿ‬ტ҂ປ೿đ૧ၦ‫ିۿ‬҂ࡲಆđ҂ିႵི ്ֹљၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬đՖ‫ط‬ᄯӮၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙb

ࠤྟၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙᆀ֥ࡅ๖ࢤԨᆀ‫׻‬ႋᇿഝ ၙ‫ۉ‬ၦ૬ ``ೂ‫ݔ‬ଛ౔‫ބ‬Ќଚߑࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကđପહ ̾̿ ᄅ ਭၛ༯֥ႉ‫ظ‬ႋᇿഝၙ‫ࡎིۚۉ‬૧ၦ౯֑Ϣđ๝ൈ ࣉྛၙ‫ۉ‬ၦ૬ ̽a̾a̓ ೘ՑࢤᇕĠႉ‫౔ڳ֥ظ‬ᄝა ιದྟࢤԨުᇿഝၙ‫ۉ‬૧ၦ౯֑Ϣყٝ‫ۋ‬ಙ൞Ⴕི ֥Ġ٤ૼಒࢤԨ‫ߑݖ‬ᆀ֥࿓၁č ೂ‫܋‬Ⴈ࿩඗a฽ ֗Ď ᆀđࠇࡅ๖၂ϮളࠃࢤԨᆀ҂сԩ৘bೂ‫ݔ‬ ߑࠤྟၙ྘‫ۉ‬က֥ߑᆀӮູၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀđᄵః ࡅ๖ࢤԨᆀ‫׻‬ႋࢤᇕၦ૬b

ଧུದсྶᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ ± ಆ҆ྍള‫ࠣظ‬Ⴜ‫ظ‬ჳໃࢤᇕ‫ۉၙݖ‬ၦ૬֥ ‫ݙ‬ሰb ±Ԯಙ॓a१స॓a࿓၁൩a๩༅൩‫ࣜބ‬ӈࢤ Ԩ࿓၁֥‫۽‬ቔದჴb ±ྍࡆೆଖ၂ಕุ֥ದჴđೂྍೆ໸֥ᅞൖa ̾̈́́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ྍೆ࿐֥ն࿐ളb ±Ֆ൙ൊ௖‫ڛ‬ༀྛြᆀࠣЌტ‫۽‬ቔದჴb ±‫ؿ‬ტᅰθᆀđ൬ಸ෮ᇏ֥ߑᆀ‫۽ބ‬ቔದჴb ±࿓၁๩༅ߑᆀb ±൐Ⴈ࿓၁ᇅ௖ᆀb ±ఖܲ၍ᆱభ֥ߑᆀb ±ླӉ௹ႋႨ૧ၦၝᇅ࠴ᆀb ±ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀ֥ࡅ๖ࢤԨᆀb ±ᇿഝ‫׽‬௖Ӯᮏᆀb ±Ӊ௹࢝အࠏ‫ܒ‬ᇏ֥ٕದb

‫ظ‬๠ࣉྛၙ‫ۉ‬ၦ૬ࢤᇕ֥ٚ‫م‬ ؓ࿐ਭభ‫ظ‬๠֥ࢤᇕٚ‫م‬Ⴕਆᇕđ၂ᇕ༵Ԏ࿓ Ұ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ‫΀ ͏ ͕̺ ॆބ‬đਆᆀनၼྟᆀᄜࣉྛࢤᇕb ਸ਼၂ᇕٚ‫م‬൞҂࡟Ұ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ‫΀ ͏ ͕̺ ॆބ‬đᆰࢤࣉྛ ࢤᇕb࣮ࣨҐ౼‫ޅ‬ᇕٚ‫م‬ႋ۴ऌ֒ൈֹ֥֒ऎุ౦ ঃ‫קط‬bೂ‫֒ݔ‬ൈֹ֒࿐ਭభ‫ظ‬๠֥ၙ‫ۋۉ‬ಙੱၘ ࣜ‫ۚޓ‬đᄵቋ‫༵ݺ‬Ұ࿓ުᇿഝb၂Ϯಪູ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ࠇॆ ̺͕ ͏ ΀ ၘࣜဝྟᆀđᄜࢤᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬҂߶Ӂള ಩‫ޅ‬҂ਅّႋđᆺ൞শ‫ٮ‬ၦ૬‫ၘط‬bၹՎ൞‫ླڎ‬ေ ༵ࣉྛ࿓ౢ࿐࡟ҩđᇶေ൞Ֆࣜ࠶ٚ૫a࡟ҩ่ࡱ ٚ૫ၛࠣઐِӱ؇ٚ૫টॉ੮֥b

Ӯದࣉྛၙ‫ۉ‬ၦ૬ࢤᇕ֥ٚ‫م‬ ႮႿӮದᇏն‫؟‬ඔၘ‫ۋ‬ಙ‫ۉၙݖ‬Ѩ‫׽‬đ‫ط‬ໃ‫ۋ‬ ̾̈́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ಙᆀࣇඋഒඔđ‫ܣ‬ႋ༵ࣉྛ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ࠣॆ ̺͕ ͏ ΀ ࡟ ҩđਆᆀनၼྟᆀᄜࣉྛၙ‫ۉ‬ၦ૬ࢤᇕbࢤᇕٚ ‫م‬ğ࿓ჷྟၙ‫ۉ‬ၦ૬ğò̽i̾̽i̾̽ ັक़pao̽i ̾i̓ ᄅp ٚσࢤᇕĠᇗቆၙ‫ۉ‬ၦ૬đo ̾̽i͂i͂ ັक़pao̽i̾i̓ ᄅpٚσࢤᇕbဨᄋުᇿഝ೘࢘ ࠔԩb

ᇿഝၙ྘‫ۉ‬ကၦ૬ު‫؟‬Ӊൈࡗ‫گ‬Ұॆุඣ௜ ၂Ϯᇿഝ ̀ Ցၙ྘‫ۉ‬ကၦ૬ުđ̲֥͆͂ದॖӁ ളі૫ॆุčॆ ̺͕ ͏ ΀Ďbᄝᇿഝၦ૬ປӮު ̾ j̿ ۱ᄅႋ֞၄ ჽ Ԏ ࿓ ࡟ ҩ ॆ ̺͕ ͏ ΀đೂ ॆ ̺͕ ͏ ΀ ဝ ྟđඪૼؓࠏุၘఏЌ޹ྟቔႨbᆞӈӮದ૧ၦЌ ޹ቔႨॖӻ࿃ ̈́ j͆ ୍b֌ಯႵ҆‫ۉ྘ၙٳ‬ကၦ૬ ᆞܿ૧ၦު֥‫ظ‬๠ ̀ j͂ ୍ଽॆ ̺͕ ͏ ΀ ඣ௜ࢆ֞Ⴕ ིЌ޹ඣ௜༯đമᇀཨാbၹՎđቋ‫ݺ‬ᄝ ͂ ୍ቐႷ ᄜ‫گ‬Ұ ̾ Ցॆุ֥ඣ௜đೂ‫ุॆݔ‬ඣ௜༯ࢆࠇཨ ാđᄵླࡆ఼૧ၦᇿഝb

ၙ‫ۉ‬ၦ૬֥ᇕো ±࿓ჷྟၙ‫ۉ‬ၦ૬ğՎၦ૬൞Ⴈ໭ᆡሑ֥ ͕ ͏ ̿ ΀͎ ʹ ེջᆀ֥࿓၁ᇅӮđ‫ܣ‬ӫ࿓ჷྟၙ‫ۉ‬ၦ૬bՎ ᇕၦ૬֥૧ၦჰྟაνಆྟनၘࠆ֤ࢳथb ±ࠎၹ‫۽‬ӱၦ૬ğଢభ‫؟‬Ⴈ࢞ଛࠎၹ֥ᇗቆၦ ૬đఃऎႵਅ‫֥ݺ‬૧ၦჰྟđ૧ၦႋճหׄა࿓ჷ ྟၙ‫ۉ‬ၦ૬֥ࠎЧཌྷරđ౏‫؟‬໭࿸ᇗ֥҂ਅّႋb ̾̈́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

࣐ܵ෱‫࢞ݣ‬ଛ֑Ϣ҂ӑ‫̲̾ ݖ‬đ֌ؓఃӁളэ෿ّ ႋ֥քႬഉໃປಆஆԢb ±‫ݣ‬భ ͠ ֑Ϣ֥ၙ‫ۉ‬ၦ૬ğଢభਢԵഈႋႨ֥ ࿓ჷྟၦ૬აࠎၹ‫۽‬ӱၦ૬đनᆺ‫֑ ʹ ͎΀ ͏ ͕ ݣ‬Ϣđ ֒ᆣൌ ͠ ֑Ϣିᄹ఼ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ֥૧ၦႋճުđႻᇿ ၩ֞ֆՂ‫֑ ʹ ͎΀ ͏ ͕ ݣ‬Ϣ֥ၦ૬ؓ࿓၁๩༅Ѩದა ྍള‫ظ‬૧ၦི‫ࢠݔ‬ҵൈđ෡ളӁԛเࡆభ ͠ ֑Ϣ֥ ࢞ଛჷྟᇗቆၙ‫ۉ‬ၦ૬đ෱ಒൌିૼཁֹᄹ఼૧ၦ ႋճb

ࢤᇕၦ૬ު‫୍ࠫۯ‬ᄜᇿഝ ࢤᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬ުđླࡗ‫୍ࠫۯ‬ᄜࡆ఼ᇿഝđଢ భഉ໭๤၂ܿ‫ק‬đॖၛ‫ק‬௹֞၄ჽҰॆ ̺͕ ͏ ΀č ቋ ‫ ̾ ୍ૄݺ‬ՑĎđ֒ॆ ̺͕ ͏ ΀ ሇၼࠇ֯؇ૼཁ༯ࢆൈđ ॖᄜࡆ఼ᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ ̾ Ցđ࠴ਈ၂Ϯູ ̾̽ ັक़b

҂ၒࢤᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬֥ದ ±Ⴕ࿓ౢѨaᆦగܵཥ԰a‫ྟૹݖ‬ᐭઐᆏࠣؓ ౝા෍aߜς֩၂ུူ໾‫ૹݖ‬ᆀ࣌Ⴈb ±ุ֮ᇗaᄪӁa௩‫܅‬Ӂ֩٤ᆞӈԛള֥ྍള ‫ظ‬đᄠൈ҂ၒࢤᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬bෙಖၙ‫ۉ‬ၦ૬ؓᆃ҆ ‫ྍٳ‬ള‫ظ‬ѩ໭‫ݝ‬ԩđ֌ၹఃሱദุ֥ᇉሑঃၞ‫ؿ‬ള ୽‫ކ‬൙ࡱđၹՎቋ‫ݺ‬๷Ӿࢤᇕൈࡗb

̾̈́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ႋႨၙ‫ۉ‬૧ၦ౯֑Ϣ֥ଢ֥ ±ቅ؎ଛႉԮѬğଛ౔൞ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ‫ ʹ ͎Ͳ ͏ ͕ ބ‬ච ဝྟ֥ྍള‫ظ‬đсྶᄝԛളު ́ͅ ཬൈᆭଽč ᄀᄪ ᄀ‫ݺ‬Ď ࠔಽᇿഝ ̾ ᆦၙ‫ۉ‬૧ၦ౯֑Ϣđࡗ‫ ̾ ۯ‬ᄅᄜ ᇿഝ ̾ ᆦđಖު৳‫ކ‬ႋႨၙ‫ۉ‬ၦ૬đؓႉ‫֥ظ‬Ќ޹ ੱॖղ ̲̈́̽ j̲͆̽b ±ყٝห൹౦ঃ༯֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙğၙ‫ۉ‬ၞ‫ۋ‬ ᆀᄝଖᇕӆ‫ކ‬ၩຓֹმ֞ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ֥າགൈđ ॖၛֆ‫׿‬൐Ⴈၙ‫ۉ‬૧ၦ౯֑Ϣb২ೂ၄ളa޹ൖ‫ބ‬ ࡟ဒದჴ֩ᄝ۳ၙ‫ۉ‬і૫ॆჰེջᆀቔᇍਏa޹৘ ࠇ౼࿓࡟ဒ‫ݖ‬ӱᇏđ҂ര൭ᆷФᆌࡕՏ௥đࠇФ൭ ඌ֗۩ഄđѨದջႵၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬࿓၁ࣼॖၛ๙‫ݖ‬௃ ‫ڑ‬Էഄࣉೆഈඍದჴุ֥ଽbᄝᆃᇕ౦ঃ༯đႋ৫ ࠧč̾̿ ཬൈᆭଽĎ ۳൳‫ۋ‬ಙದჴᇿഝၙ‫ۉ‬૧ၦ౯ ֑Ϣ ̾ ᆦđ̾ ۱ᄅުᄜᇗ‫گ‬ᇿഝ ̾ Ցđॖఏ֞ყٝ ‫ۋ‬ಙི֥‫ݔ‬b

ؓၙ‫ۉ‬ၦ૬໭ႋճᆀა֮ႋճᆀೂ‫ޅ‬ԩ৘ ±۷ߐၦ૬ğؓࢤᇕ࿓ჷྟၙ‫ۉ‬ၦ૬ު໭ႋճ ᆀđॖ‫ڿ‬Ⴈࠎၹ‫۽‬ӱᇗቆၙ‫ۉ‬ၦ૬ࢤᇕđ൐ᆭӮູ ֮ႋճᆀĠؓࢤᇕ໭భ ͠ ၙ‫ۉ‬ၦ૬ު໭ႋճᆀđॖ ‫ڿ‬ႨႵభ ͠ ֥ၙ‫ۉ‬ၦ૬b ±ᄹࡆࢤᇕՑඔğႵದᄻؓ໭ႋճࠇ֮ႋճᆀ ᄹࡆࢤᇕ ̾ j̀ Ցđॖ൐ ̲̀ͅ j̲֥̈́͂ࢤᇕᆀॆ ̺ ̾̈́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

͕ ͏ ΀ ဝሇđࠇิۚఃඣ௜b ±‫ڿ‬эࢤᇕ๯ࣥğႵದؓࠔಽᇿഝၦ૬ު໭ႋ ճᆀ‫ڿ‬Ⴈ௃ଽࢤᇕđૄ ̿ ᇛ ̾ ՑđᆰᇀӾ‫ྟؿ‬э෿ ّႋӯဝྟູᆸbႵБ֡ӫđࢤᇕ ͅ ᇛުॆ ̺͕ ͏ ̿ ΀͎ ʹ ࠧॖႮၼሇဝđ̿̽ ᇛު࿓ౢॆ ̺͕ ͏ ΀͎ ʹ ඣ௜ॖ ղ֞ ̾̽ ‫࠽ݓ‬ֆ໊ ̼ ശb ±აཬ࠴ਈϢ༥Іࢺ෍ ̺̿ ৳‫ࢤކ‬ᇕb ±ѩႨቑ࠴ğႵದ൫Ⴈ୤ߜූđᄝࢤᇕၦ૬భ ̾ ರაࢤᇕ֒ರ۲१‫ ̾ ڛ‬ՑđૄՑ ̾̿ क़đॖิۚ ॆ ̺͕ ͏ ΀ ႋճੱĠ္ᄻႵದ൫Ⴈ‫ކ‬Ӯ໴ᥴđૄᇛ ̀ ՑđૄՑ ͂̽ ‫ݸ‬क़௃༯ᇿഝđ৵Ⴈ ̀ ᇛđႨՎቑ࠴ ̀ ՑުᄜႨၙ‫ۉ‬ၦ૬ ́̽ ັक़đॖ౼֤ิۚॆ ̺͕ ͏ ΀ ඣ௜ི֥‫ݔ‬b

ၙ‫ۉ‬ၦ૬൞ೂ‫ߨؿޅ‬ቔႨ֥ ᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ުđࠏุ֥૧ၦ༢๤ࢤ൳֞ၙ‫ۉ‬ ၦ૬֥Տࠗުđ߶࿡෎ֹྛ‫׮‬ఏটđ၂ٚ૫Ӂളᇁ ૹਥϘ༥ІaऎႵหၳྟ೪ഄቔႨ֥༥І‫ ͡ ׽‬༥ ІĠਸ਼၂ٚ૫ऍൠ༥І္ॖࡼၦ૬ᇏ֥ॆჰ໾ᇉ๽ ൠđࡆၛԩ৘ުԮ‫־‬۳ਥϘ༥Іđ͏ ਥϘ༥Іࢤ൳ Ѩ‫ॆ׽‬ჰު࿡෎ᄹᆲđ‫߄ٳ‬đളԛ‫ٳି؟ޓ‬૟ॆ ̺ ͕ ͏ ΀ ֥ࡽ༥Іb࿓ᇏष൓ԛགྷॆ ̺͕ ͏ ΀đ౏֯؇҂ ؎ശۚbᆃൈđࠏุࣼࠆ֤ਔؓၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬૧ၦ ৯b֒ၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᆇ֥ೆ౓ൈđࠏุ֥૧ၦ༢๤߶࿡ ෎്љԛѨ‫׽‬đି‫ܔ‬หၳྟ്љၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ᇁૹਥ ̾̈́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ϙ༥І࿡෎ᄹᆲđѩӁളնਈ֥ऎႵ๽ൠ‫ބ‬೪ഄࠃ ྟ֥ਥϘ༥ІđؓѨ‫׽‬ൌീႵི֥‫ࠌ۾‬b๝ൈđॖ ്љѨ‫ ͏ ֥׽‬ਥϘ༥І္࿡෎ᄹᆲ‫߄ٳ‬đӁളն ਈ֥ି‫ٳ‬૟ॆ ̺͕ ͏ ΀ ֥ࡽ༥Іđ෮Ӂള֥ॆ ̺͕ ͏ ΀ აѨ‫॒׽‬৬ࢲ‫ކ‬đູਥϘ༥І೪ഄѨ‫܂ิ׽‬ٚьđ ๝ൈ္ॖࠗࠃҀุᆰࢤಷࢳѨ‫׽‬bቋުᄝ༥І૧ၦ čၛਥϘ༥ІູᇶĎ‫ุބ‬၁૧ၦč ၛॆุູᇶĎ ֥ චᇗቔႨ༯đၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Ф࿡෎a‫࣪ۄ‬aӞָֹཨ૵ ‫ו‬ਔb

ೂ‫ޅ‬஑؎ၙ‫ۉ‬ၦ૬൞‫ڎ‬Ⴕི ᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬ުđ༥І૧ၦ‫ุބ‬၁૧ၦّႋ‫׻‬ ൞թᄝ֥đೂ‫ݔ‬໡ૌି‫࡟ܔ‬ҩ֞૧ၦ༢๤֥ᆃུэ ߄đ໡ૌࣼॖၛಪູၦ૬ᇿഝႵིb၌‫֥ݭ‬൞ᆃུ ૧ၦّႋ٤ӈᆭ‫گ‬ᄖđ࡟ҩ଴؇‫ޓ‬նđႭః൞ܱႿ ༥І૧ၦ֥౦ঃđ࡟ҩఏট‫ٮ‬ൈa‫ٮ‬৯a‫ٮ‬ఫđ‫ط‬ ౏ໃсିሙಒֹّ႘༥І૧ၦ֥ಆષbᆺႵุ၁૧ ၦّႋбࢠಸၞ࡟ҩđପࣼ൞࡟ҩॆ ̺͕ ͏ ΀bೂ‫ݔ‬ ॆ ̺͕ ͏ ΀ ᄝၙ‫ۉ‬ၦ૬ᇿഝުႮၼሇဝđࣼᆣૼุଽ ၘࡹ৫ਔႵི֥ॆၙ‫֥ۉ‬૧ၦّႋbႮႿॆ ̺͕ ͏ ΀ ֥࡟ҩٚ‫م‬٤ӈࡥьaಸၞđ෮ၛགྷᄝ‫׻‬Ⴈॆ ̺ ͕ ͏ ΀ ဝྟট஑‫ۉၙק‬ၦ૬֥Ⴕིྟb

ყٝଛႉࡗၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ԮѬ֥ծീ ± ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࡎིۚ׽‬૧ၦ౯֑Ϣ֥Ф‫׮‬૧ၦყ ̾̽ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ٝğၙ‫ۉ‬і૫ॆุ൞ყٝၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ֥Ќ޹ྟॆ ุbҐႨၙ‫ۉ‬і૫ॆุဝྟದ࿓၁ᇅСӮၙ‫ۉ‬૧ၦ ౯֑Ϣđ۳ྍള‫ࠇظ‬Ⴜႉᇿഝđॖ൐ࠏุ࿡෎ࠆ֤ Ф‫ྟ׮‬Ќ޹૧ၦbၙ‫ۉ‬૧ၦ౯֑Ϣᇏ֥ၙ‫ۉ‬і૫ॆ ุॖᇏ‫ބ‬ೆ౓֥Ѩ‫׽‬đౢԢѨ‫׽‬đ൐ྍള‫ظ‬૧൳‫ۋ‬ ಙbૄ‫ݸ‬ശ‫ ̽̽̿ ݣ‬ֆ໊ၛഈᆀॖӫིۚࡎ૧ၦ౯֑ Ϣđ֌ଢభ‫ݓ‬ଽളӁ֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࡎིۚ׽‬૧ၦ౯֑ Ϣđૄ‫ݸ‬ശଽ‫؟‬ඔᆺ‫ ̽̽̾ ݣ‬ֆ໊ĠၹՎ࠹ෘႨਈൈ ႋοૄతक़ุᇗᇿႨ ̽̾̽̈́͂ j̽̾̿ ‫ݸ‬ശ๷ෘb ±ၙ‫ۉ‬ၦ૬֥ᇶ‫׮‬૧ၦყٝğଢభႵ࿓ჷྟၙ ‫ۉ‬ၦ૬aၙ ‫ ؟ ۉ‬ᥴ ၦ ૬a ࠎ ၹ ‫ ۽‬ӱ ᇗ ቆ ၙ ‫ ۉ‬ၦ ૬֩ b ࿹࣮‫ؿ‬གྷđದ ุ ‫ ۉ‬༥І Ⴈၙ‫ ۉ‬Ѩ‫ ۋ׽‬ಙު ̀ ರđࣼିᄝ༥І‫ނ‬ଽ࡟ԛၙ‫ॆྏނۉ‬ჰb‫ط‬ֆ࠴ਈ ၙ‫ۉ‬ၦ૬ᇿഝླ ́ ರު࿖ߌॆุҌ࿡෎ളӉbၹՎ ֆႨၙ‫ۉ‬ၦ૬ൈđᄝದ‫۽‬ሱ‫׮‬૧ၦࡹ৫ᆭభđၘࣜ ೆ౓֥ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࣼ׽‬ॖିᄝ‫ۉ‬༥Іଽࡹ৫ਔَᆲ֥ࠎ ֹb෮ၛؓၙ‫ۉ‬і૫ॆჰဝྟđ๝ൈၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰဝ ྟེջᆀଛ౔෮ള֥ሰ୯đᄝԛളުႋࠣൈ۳Ⴭၙ ‫ۉ‬૧ၦ౯֑ϢᇿഝđᄝФ‫׮‬ቅ؎֥ࠎԤഈ๝ൈᇿഝ ၙ‫ۉ‬ၦ૬đࣼॖࡨഒၙ‫ۉ‬Ѩ‫ิ׽‬భo ሢ੤p ֥ॖ ିྟb ԛളު ́ͅ ཬൈଽᇿႨၙ‫ۉ‬Ѩ‫ࡎིۚ׽‬૧ၦ౯ ֑Ϣđაၙ‫ۉ‬ၦ૬ ̽a̾a̓ ٚσčԛളൈaളު ̾ ۱ᄅa̓ ۱ᄅ۲ᇿഝ ̾ ՑĎ ࢲ‫ކ‬ᇀഒॖ൐ ̲̈́̽ j ̾̾ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

̲֥͆̽ႉ‫ظ‬૧൳ఃଛุၙ‫ۉ‬Ѩ‫ݝ౓֥׽‬b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±धؓ໣Եྨ༏൞ࠤྟ‫ۉ‬ကቋᇶေ֥ծീđᇀ ᆡሑૼཁࡨ౞a‫ݺିۿۉ‬ሇުॖૄರ౞ັࠃ‫ ̾ ׮‬j ̿ ཬൈđၛ҂‫ۋ‬तூসູ؇đၛުॖᇯࡶᄹࡆࠃ‫׮‬ ਈbᇀᆡሑࠎЧཨാđ‫ۉ‬նཬ߫‫گ‬ᆞӈࠇ໗‫ק‬҂ эa໭ૼཁ࿢๥đ‫گ߫ିۿۉ‬ᆞӈđᄜࣜ ̾ j̿ ۱ ᄅܴҳđಖުॖᇯࡶ߫‫گ‬ᆞӈࠃ‫׮‬bၛުಯႋૡ్ ܴҳđ‫ק‬௹ෛ٠ᇀഒ ̿ ୍b‫ؿگ‬௹֥ྨ༏აࠤྟ ௹๝b ±ࠤྟ‫ۉ‬ကൈႋၛౢ֎ႂൊູၒđಣਈၛିົ ӻႏအູ؇b߫‫گ‬௹ႋх૧ุᇗᄹࡆ‫؟ݖ‬đ‫ڎ‬ᄵႵ ‫ؿ‬ളᆫٛ‫֥ۉ‬ॖିbೂ୼๳࿸ᇗࠇࣉൊ‫ݖ‬ഒ҂ିົ ӻႏအൈđႋ࣡֯௮ฤบ၁b

൉હ൞oϏॆp o Ϗॆp ֥ಆӫ൞Ϗն০࿰ॆჰđ෱൞ၙ྘‫ۉ‬ ကѨ‫׽‬૧ၦᆷѓᆭ၂đၧࢡቓၙ‫ۉ‬і૫ॆჰč ͕ ͏ ̿ ΀͎ ʹĎđႮႿ൮༵ᄝϏն০࿰‫ؿ‬གྷđ‫ܣ‬ӫᆭູo Ϗ ॆpb

ၙ྘‫ۉ‬ကі૫ॆჰེջᆀႋᇿၩଧུ໙ี ± ‫ק‬௹č̀ j̓ ۱ᄅĎ ‫گ‬ҰđЇও‫ିۿۉ‬a͏ ӑaࡊ෸֑ϢࠣϢ༥Іa࿓ཬϰb၂֊‫ؿ‬གྷၳӈđ ̾̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࣼླ۴ऌ҂๝౦ঃࣉྛᇍਏb ±࠼ࣵb ±ളࠃܿੰđ҂ေ‫ݖ‬Ⴟস৆b ±ᇿၩ۱ದ໏ള‫ބ‬ᄅࣜ໏ളđٝᆸຊ၁a࿓၁ ໪ಙᇛຶߌ࣢đ‫ۋ‬ಙ෰ದđ෮Ⴈൊऎa‫ྩ֗ܧ‬૫Ⴈ ऎa࿩඗a᪌༡Ⴈ௖ႋაљದ‫ٳ‬षb ±ೂ ͕ ͏ Ͳ͎ ʹ ဝྟࠇ ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ဝྟđᄵ҂ၒ Ֆ൙ࢤԨᆰࢤೆ१ൊ௖aൊऎ‫ބ‬ႉႼ‫۽ظ‬ቔb

ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀ֥ࡅ๖Ӯჴႋᇿၩ֥໙ี ႮႿၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ॖၛ๙‫ݖ‬࿓၁a୕၁a‫ݰ‬၁aຊ ၁aࣚ၁‫ބ‬ೄᆬ֩໪ಙᇛຶߌ࣢đԮಙࡲूದđၹ Վᄝࡅ๖ᇏႋ࣐ਈх૧ѩቅ؎ഈඍԮѬ๯ࣥđᇿၩ ؓഈඍ‫ٳ‬૟໾ࣉྛൡ֒ཨ‫ۯބ׽‬৖bఃൌቋࠒࠞᇶ ‫֥׮‬Ϸ‫م‬đ္൞ቋႵི֥ყٝϷ‫م‬൞۳ഉໃ‫ۋ‬ಙၙ ‫ۉ‬Ѩ‫ࡅ֥׽‬๖Ӯჴᇿഝಆӱ֥ၙ‫ۉ‬ၦ૬đ൐ఃӁള ؓၙ‫ॆַ֥ۉ‬৯đᆃൈࠧьࢤԨ֞ၙ‫ۉ‬Ѩ‫္׽‬҂߶ ФԮಙਔb ࡅᇏૄ۱ದ‫׻‬ေᇿၩ۱ದ໏ളđൊऎa࿩ऎa ྩ૫Ⴈऎࠣః෰᪌༡Ⴈ௖ေ‫ٳ‬षb‫؟‬ದ၂ఏࣼҔ ൈđေ൐Ⴈ‫܄ॷ܄‬ഐđࡼൊ໾౼٢ᄝሱ֥࠭ຜ‫כ‬ᇏ ൊႨĠࠇҐႨ‫ٳ‬ൊᇅđૄದ ̾ ‫ٺ‬bࡅ๖Ⴈऎ‫ބ‬ൊऎ ေࣜӈཨ‫׽‬b ದૌն‫؟‬ᆺᇿၩٖభьުေ༡൭č ᆃ൞ႋ‫ھ‬ ֥Ďđಏޭ੻ਔଃ‫ݖ‬ఫௐ֥൭൞ᄣ֥đࠇࡼఫௐ֩ ̾̀ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ა޽ളa‫ܨ‬ሰ֩ਬൊᇂႿ๝၂၉տᇏđൊೆުႵॖ ିФ‫ۋ‬ಙb

ၙ‫ۉ‬і૫ॆჰဝྟӁ‫ڎିڹ‬ѿೄ ±ֆՂі૫ॆჰဝྟ֥ଛ౔đೂ‫ݔ‬ೄᆬᇏֆՂ і૫ॆჰဝྟđ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ၼྟᆀॖၛѿೄbၹ ູದোӋᬪଇᇏթᄝі૫ॆჰ֥ၝᇅ໾đି൐ࣉೆ ൅‫ؽ‬ᆷӋ֥ၙ‫ۉ‬і૫ॆჰാಀࠃྟb ࠇ Ͳ ॆุဝྟ֥Ӂ‫ڹ‬đః ±࿓ᇏі૫ॆุ‫̼ ބ‬ ೄᆬᇏ֥ஆ‫̽ ູੱ׽‬đࠧ൐҂࡟ҩଛೄᇏ֥ ͕ ͏ ͣ ̺ ͑ ͛ ͎ ္ॖၛѿೄb ±ࣜ࡟ ҩo ն ೘ ဝp Ӂ ‫ ֥ ڹ‬Ԛ ೄ ᇏ ͕ ͏ ͣ ̺ ͑ ͛ ͎ ဝྟੱູ ̲̾̽̽b֒ྍള‫ࠇظ‬ႉ‫ظ‬ཨ߄֡ᬪଇ čЇও१సa࿳aൊ֡a໇Ӌ֡֩Ď ಩‫ޅ‬၂ԩၹက ᆡ֝ᇁඣᇖa๙๩ྟᄹࡆൈđ֒ᬪଇі૫Ⴕ௥෥ ൈđೄᆬᇏ֥ ͕ ͏ ͣ ̺͑ ͛ ͎ ࣼॖၛ๙‫ݖ‬ર༥࿓ܵࣉ ೆ࿓࿖ߌđᄯӮ‫ݙ‬ሰၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙb֒‫ݙ‬ሰԛགྷၮ ೄൈđೂ‫عݔ‬aа҆௃‫ڑ‬ᬪଇႵ௥෥đၙ‫ۉ‬Ѩ‫္׽‬ ߶‫ۋ‬ಙ‫ݙ‬ሰbॖ࡮đoն೘ဝp ଛ౔҂ၒѿೄb ±oཬ೘ဝp Ӂ‫ڹ‬ఃೄᆬஆ‫̲͂̈́ ູ׽‬đႋದ ‫່۽‬အb ±ྍള‫ࢤظ‬ᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬ުđ၂Ϯᄝ ̓ ۱ᄅቐ Ⴗđุଽ֥ॆุҌିղ֞Ⴕི୩؇đᆰ֞ ̾̿ ۱ᄅ ൈđၙ‫ۉ‬і૫ॆุ֥ဝሇੱҌղ֞ ̲͂ͅၛഈbՎ ຓđᄝࣜ‫ۉၙݖ‬ၦ૬ಆӱࢤᇕުđಯႵ ̲͆ j̲̾̽ ̾́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

֥ႉႼ‫ؓظ‬ၦ૬֥Տࠗ҂Ӂളႋճّႋđุࠧଽ҂ Ӂളॆุđؓၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬໭૧ၦ৯b‫ۉၙط‬Ѩ‫׽‬ᄝӁ ‫֥ڹ‬Ԛೄࠣರު֥ೄᆬᇏ‫׻‬ॖၛஆԛđ෮ၛđࠧ൐ ࢤᇕਔၙ‫ۉ‬ၦ૬္҂ႋ‫ھ‬ෛၩ۳‫ݙ‬ሰѿೄđߎႋ‫ھ‬ ۴ऌଛ౔ၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջ֥౦ঃ஑؎ି‫ڎ‬ѿೄb

ၙ‫ۉ‬Ѩದିࢲ߾ളტગ ±ࠤྟၙ‫گ߫ۉ‬௹aતྟథ࿼௹‫ۉ‬ကaતྟࠃ ‫ۉྟ׮‬ကၛࠣࠃ‫ۉྟ׮‬႗߄ᄝ‫گ߫ିۿۉ‬ᆞӈު৵ ࿃߄ဒ‫ ̓ ିۿۉ‬۱ᄅࠣ ̾ j̿ ୍ଽनᆞӈaၙ‫ۉ‬Ѩ ‫گ׽‬ᇅᆷѓၼሇđॖၛࢲ߾b ± ‫ ି ۿ ۉ‬၂ ܺ ᆞ ӈđ ࣇ ၙ ‫ ۉ‬o ਆ ؓ ϶ p ӯ oն೘ဝp ֥ၙ‫ߑۉ‬ᆀ္ᄠ҂ၒࢲ߾ࠇ‫ྟݖ‬ളࠃđ ೏߾ުҌ‫ؿ‬ള၂ٚӯo ն೘ဝp ൈđ‫ؓط‬ٚo ਆ ؓ϶p ಆၼྟđրಆၼྟᆀӁളቀ‫֥ܔ‬Ќ޹ྟॆ ุൈđҌႵॖି҂Фؓٚၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙb֌ᆺିЌ ӻ ̀ j͂ ୍bᄝ၂ٚѨ౦‫گ‬ᇅᆷѓໃሇၼభđႋҐ ౼хᄓծീč೏ߑᆀູଳٚđႋ൐ႨхᄓสĎđѩ ࠒࠞҐ౼ॆѨ‫׽‬ᇍਏb ±ֆཛ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ဝྟᆀđჰᄵഈॖၛࢲ߾b֌ ္٤ ध ໭ Ԯ ಙ ྟđႋ Ӂ ള ቀ ‫ ܔ‬Ќ ޹ ྟ ॆ ุ ൈ ᄜ ࢲ߾b ±તྟі૫ॆჰ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ེջᆀ೏ࣇϴॆ ̺͕ ͏ Ͳ ၂ཛဝྟᆀॖၛࢲ߾b ±oਆؓ϶pᇏӯ ̾̾́̾͂ ࠇ ̾̾͂ ဝྟᆀđ೏ॆ ̾͂ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

̺͕ ͏ Ͳ ֯؇ۚđॖିႵԮಙྟđေ֩ॆ ̺͕ ͏ Ͳ ֯ ؇ૼཁ༯ࢆުҌࢲ߾b ±ࠧ൐ᆺႵ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ࠇॆ ̺͕ ͏ Ͳ ֆཛဝྟ֥ߑ ᆀđࠇᆀ ̿̾́̾͂ ࠇ ̿̾͂ ဝྟ֥ߑᆀđෙॖࢲ߾đ֌ ྟളࠃႋႵࢫᇅb ±‫ڳ‬ଛࠇࡅ๖ᇏೂႵૼཁ‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬δ၌Ԯౠ ཟ֥ၙ‫ߑۉ‬ᆀđ߾ުቋ‫ݺ‬҂ေളტb

‫ۉၙູ౔ڳ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀؓ෸‫ࠣظ‬ሰ୯Ⴕ໭ ႕ཙ ``‫ۉၙູ౔ڳ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀđؓ෸‫ࠣظ‬ሰ୯֥႕ཙ Ⴕਆᇕb၂ᇕ൞ᄯӮၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫֥׽‬ԮѬbԢଛႉ ԮѬຓđ‫္౔ڳ‬ႵԼᆰԮѬ֥ॖିđ֌ࠫੱჹбଛ ႉԮѬཬbఃԮѬ๯ࣥᇶေ൞Ӂުૡ్ࢤԨԮѬb ਸ਼၂ᇕ൞Ϝၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ၞ‫ࠎۋ‬ၹ၌Ԯ۳༯၂սđ൐ ఃሰ୯ಸၞ‫ۋ‬ಙၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬bၹՎđ‫ۉၙູ౔ڳ‬Ѩ‫׽‬ ེջᆀđ‫ݙ‬ሰ္ႋᇿഝၙ‫ۉ‬ၦ૬b

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼ุ৯‫ބ‬ଷ৯স‫؟ݖ׮‬ স৆‫ݖ‬؇൐նਈႏအ‫ބ‬သగཨ‫ݻ‬đ֝ᇁ‫ۉ‬ᄣି ਈ‫܂‬ႋն‫ږ‬؇ࡨഒđཤ೐‫ۉ‬ᄣ֥ॆѨ৯đၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ࣼ߶࿡෎ঔ೛đ௥ߊ‫ۉ‬ᄣ‫ିۿ‬ᆰᇀ‫ؿ‬ള҂ॖ୉ሇ֥ Ѩэbၙ‫ߑۉ‬ᆀѨ౦௜໗ൈđᇶᅦসၤࢲ‫ކ‬đൡ֒ ᄎ‫׮‬đൡ֒ྨ༏đᅧ໤‫ݺ‬؇ඔđࠃ‫׮‬ၛ҂‫ۋ‬൳֞ூ ‫ك‬a‫ྏذ‬aဥ๥ູሙđളࠃႵܿੰđఏंႵӈđ҂ ̾̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ေ౞ၞյ௥ਅ‫֥ݺ‬ളࠃܿੰĠѨ౦ѯ‫׮‬௹đቋ‫ݺ‬໣ Եྨ༏đ࣡အू‫گ‬b

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼ն୮‫ބ‬Ⴌკ ‫ټ‬୮߶൐ದޫ་ࠤ՜đ࿓၁ଽ‫ޣ‬༥Іඔखᄹđ ࿓၁бᆞӈ౦ঃ༯ୠࢲࡆॹđྏ‫ݖ׮‬෎đᆃဢ҂ࣇ ٞθྏ࿓ܵ༢๤֥ࡲूđ۷႕ཙ‫ۉ‬ᄣࡲूbႵದ๤ ࠹đၞ୮֥ದ֤ܳྏѨ֥ॖିྟб၂Ϯದۚ ̓ Пđ ߑ‫ۉ‬Ѩ֥ॖିྟб၂Ϯದۚ ͅ Пbၙ‫ߑۉ‬ᆀༀсЌ ӻྏྣषখđ౦࿂ЎડđুܴཟഈđᆃဢҌିࡨ౞ Ѩ๥đ՜ࣉࠏุ૧ၦࠏᇅ֥ᄹ఼đቋᇔᅞ഻ࠥѨb

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼ᨓ౦ሺრ ‫ݖ‬؇ሺრ҂ࣇ࿓၁࿖ߌࡆॹđޫ་ࠤ՜đࠔಽ ࣅᅦđႄఏնଷ௃ᇉӉ௹ԩႿྖ‫ٹ‬ሑ෿đ‫ݻ౏ط‬ഄ ჭగđ෥‫ۉݝ‬യđӁളᇭೂூचaဥූ๹ೈaൊრ ҂ᆒa๨ᄑ‫૾ع‬aാ૤ࡲອ֩ѩ‫ؿ‬ᆡbၹՎđતྟ ‫ۉ‬ကѨ౦҂໗‫ק‬ൈđ၂‫ק‬ေٜ࣌൙ĠԩႿѨ‫ེ׽‬ջ ሑ෿ࠇѨ౦໗‫ק‬ൈ௹֥ߑᆀđ္ႋ‫ھ‬ᇶ‫׮‬॥ᇅྟള ࠃ֥௔؇đ၂Ϯඪটđౝ୍ದૄᇛ ̾ Ցđᇏ୍ದ ̿ ᇛ ̾ Ցđᇏ୍ު௹ૄᄅ ̾ Ցࢠູ‫ކ‬ൡđೂ‫ݔ‬ٜ൙‫ݖ‬ ުđԛགྷூ‫ك‬aဥූa๨ᄑ֩ᆡሑđႋࠣൈ๔ᆸྟ ളࠃb

̾̈́ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ၙ‫ߑۉ‬ᆀ࠼੹Ⴈူ໾ ෮Ⴕူ໾‫׻‬ေᄝ‫ۉ‬ᄣଽ‫ࢳٳ‬aሇ߄aࢳ‫׽‬aս ྆đ੹ႨЌ‫ူۉ‬с‫ࡆ߶ק‬ᇗ‫ۉ‬ᄣ֥ս྆‫ڵ‬քbਸ਼ ຓđ۲ᇕူ໾Ӯ‫ٳ‬հሸ‫گ‬ᄖđူ໾ᆭࡗ֥߄࿐ࠣᓁ ॆቔႨ‫ޓ‬ॖି֝ᇁ‫ۉ‬ᄣ෥‫ࡆݝ‬ᇗbူ໾ЧദӉ௹൐ Ⴈ္߶Ⴕ၂‫֥ק‬҂ਅّႋđቋᇔ္߶Ӂളᇭೂᆫٛ ‫ۉ‬đူ໾ྟ‫ۉ‬༸ົ߄മᇀ‫ۉ‬႗߄֥࿸ᇗ౦ঃđၙ‫ۉ‬ ߑᆀ၂‫ק‬ေᄝህ॓၄ളᆷ֝༯ܿٓႨူđႨူ֥ჰ ᄵ൞ğഒ‫ࣚط‬đၛνಆႵູིሙb

Ѥ྘‫ۉ‬က Ѥ྘‫ۉ‬က൞ႮѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬č ͕ ͐ ͣ Ď ෮ႄఏđ൞ ๙‫ݖ‬ൻ࿓ࠇ࿓ᇅ௖a࿓๩༅aֆҐ࿓ࡽߎൻ࿓౯a യ၍ᆱa࣡ઝᇿഝ‫׽‬௖aྟԮѬaଛႉԮѬ֩Ԯಙ ႄఏ֥b ®‫໌ޅ‬Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ Ѥ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬č ͕ ͐ ͣ Ď ࠎၹቆູ၂ཌሑֆ‫ܢ‬ ᆞ৽ ͟ ͛ ͎ đᇀഒႵ ̾ ຣ۱‫ނ‬ᐃූቆӮbູ৵࿃‫ي‬ ၲ ֥ ष ٢ ᄇ ‫ࡏ ॿ ؀‬đ ‫ ູ ٳ‬щ ઒ ౵ ‫ ބ‬٤ щ ઒ ౵ č ͛ ͐ ͟ Ďb щ ઒ ౵đ Ⴛ ‫ ܒ ࢲ ູ ٳ‬౵ ‫ ބ‬٤ ࢲ ‫ ܒ‬౵ č͛ ͠Ďbࢲ‫ܒ‬౵Їও ͐ ౵a͒ ̾ ౵‫ ̿ ͒ ބ‬౵đ෱ૌ‫܋‬๝ ቆӮ Ѩ‫ ॒׽‬৬b٤ ࢲ‫ ܒ‬౵ ‫ݣ‬Ⴕ ͛ ̿͠ a͛ ̀͠ a͛ ͠ ́ ‫ބ‬ ͛ ͂͠ ࠎၹđщ઒ཌྷႋ֥֑Ϣb ̾ͅͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ѥ྘‫ۉ‬က֥ۚາದಕ Ѥ྘‫ۉ‬က֥ۚາದಕ൞ᆷିࣜӈࢤԨ࿓၁ࠇ࿓ ᇅ௖ᆀđೂ࿓ႶѨߑᆀa࣡ઝଽযႨ‫׽‬௖Ӯᮏᆀa ࿓၁๩༅ߑᆀa‫ܠ‬ෝ‫ބ‬യ၍ᆱߑᆀaྏຓ॓ߑᆀၛ ࠣࣜӈࣜ௃ᇿഝ֥ߑᆀbऌটሱ༆ϫ࿩֥Бۡđ࿓ ႶѨߑᆀa࣡ઝଽযႨ‫׽‬௖Ӯᮏᆀࠣ࿓၁๩༅ߑ ᆀđѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫ุॆ׽‬ဝྟੱ‫ٳ‬љູ ̲̓́ä̲́̽ ࠣ ̲̿̽đࢠ၂Ϯದಕૼཁູۚb๝ྟ৾aၳྟ৾ ࠣྟযࢌᆀđѤ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩੱၧۚb

ԮѬ๯ࣥ ±ࣜ࿓ԮѬğ͕ ͐ ͣ ᇶေࣜ࿓၁ࠇ࿓၁ᇅ௖Ԯ Ѭb҂ࣇၹൻಆ࿓ॖၛႄఏđ‫ࣇ౏ط‬ൻྍ༷࿓ࡽa ୠ࿓ၹሰa࿓ཬϰ୩෪၁aϢ֑Ϣ္֩Ⴕॖିႄఏ ൻ࿓ުѤ྘‫ۉ‬ကb൳࿓Ցඔᄀ‫؟‬đ‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙੱ ᄀۚđೂѨದַॆ৯೐đൻ࿓ਈնđ‫ط‬ൻೆ֥࿓ᇏ ‫ۉ‬ကѨ‫گ׽‬ᇅࠃᄁđᄵ൳࿓ᆀᄀಸၞߑൻ࿓ުࠤྟ ᇗ྘‫ۉ‬ကࠇ࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကđ౏ყުҵđඵວੱ ‫ۚޓ‬b ±ྟࢤԨԮѬğ࿹࣮‫ؿ‬གྷѤ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬Ѩაྟࢤ ԨႭఃაࢤԨ‫؟‬۱ྟࠄϴૼཁཌྷܱb ±ଛႉԮѬğՎᇕ๯ࣥഒ࡮đᇶေ൞ࡅ๖ඣ௜ ԮѬb ±ರӈളࠃࢤԨğࣜ࡟ဒđѤ྘‫ۉ‬ကѨದ֥ࣚ ̾͆ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

၁aຊ၁ࠣၼ֡‫ٳ‬૟໾ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ဝྟbิൕྟࢤ Ԩ‫ބ‬ರӈളࠃࢤԨॖିԮѬ ͕ ͐ ͣ đ֌ࠫੱࢠ֮b

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ Ѥ྘‫ۉ‬က൞ၛ‫ۉ‬༥І෥ഄູᇶ֥ࠥѨđ‫ۉ‬༥І ௥ߊ֥ࠏᇅႵਆᇕॖିྟğ ±Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ᆰࢤ௥ߊ‫ۉ‬༥ІđႮႿҐႨऊ‫ކ‬ઽ ৽ّႋ‫ބ‬ჰ໊ᄖࢌ࡟ҩनཁൕ࿓ౢࠣ‫ۉ‬ᄣѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ‫ނ‬บ‫֥ූނ‬э߄აሇμઽၳӈэ߄ཌྷ௜ྛbႵದಪ ູđѨ‫׽‬ᄝ‫گ‬ᇅ‫ݖ‬ӱᇏॖିᆰࢤ෥ഄ‫ۉ‬༥І֥༥І ఖđ՜൐‫ۉ‬༥Іଇؓሇμઽ֥๙๩ྟᄹࡆb֌ᄝߊ ඵ౵ଽໃି࡟ҩ֞ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ đරެႻ҂ປಆᆦӻ ᆃׄb ±ࢠ‫؟‬ൌဒᆣૼđ૧ၦၹ෍൞‫ۉ‬༥І෥ഄ֥ᇶ ေჰၹđႭః൞༥І૧ၦॖି൞Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫֝׽‬ᇁ‫ۉ‬༥ І෥ഄ֥ᇗေၹ෍bѤ‫ۉ‬Ѩ‫֝׽‬ᇁ‫ۉ‬༥Іඵວ֥ྙ ൔႵਆᇕđ၂൞ߊඵđ‫ؽ‬൞‫ד‬ວbՎຓđѤ྘‫ۉ‬က ߑᆀ࿓ౢᇏᇖਿߊඵၹሰԩႿۚඣ௜ሑ෿đᆃ္ॖ ࢺ֝‫ۉ‬༥Іࣉ၂҄෥‫ݝ‬bሹᆭđ͕ ͐ ͣ ᇁ൐‫ۉ‬༥І ෥ഄ֥ࠏᇅ҂൞ֆ၂ၹ෍෮ູđॖି൞ሸ‫ކ‬ჰၹ֝ ᇁ༥Іଇ֥๙๩ྟ‫ބ‬ള৘‫ڿ֥ିۿ‬эbႵܱѤ྘‫ۉ‬ က۷ऎุ֥‫ؿ‬ѨࠏᇅđߎႵրࣂު֥࿹࣮ӂૼb

Ⴕଧུᆡሑ ࣜ‫ݖ‬ൻ࿓ࠇ࿓ᇅ௖ԮѬൈđࣜದุଽ֥ ͕ ͐ ͣ ̾͆̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ਈࢠնđਢԵഈӈіགྷູࠤྟѤ྘‫ۉ‬ကbࣜః෰๯ ࣥԮѬđၹࣉೆุଽ֥ ͕ ͐ ͣ ਈཌྷؓࢠഒđ‫ູ؟‬࿰ ਢԵ྘‫ۋ‬ಙđߑᆀ໭ૼཁ֥ਢԵᆡሑđ࿓ౢ‫ܡ‬Ѥሇ μઽᆞӈࠇ౞؇ശۚb ࠤྟ௹‫؟‬Ⴕ‫ك‬৯aညൊa‫ڴ‬ᅮ‫ྏذބ‬a୼๳b ߛ᭩ӱ؇‫ؿބ‬ളੱनбࡊaၙ྘ູ֮b તྟѤ྘‫ۉ‬ကӈ໭ૼཁᆡሑđԛགྷ֥ᆡሑ‫ູ؟‬ ٤หၳྟ֥a౞؇aࡗཱུྟᆡሑđೂ‫ك‬৯aൊრ҂ ᆒa‫ྏذ‬aႷഈ‫ڴ‬๥‫୕ބ‬೤эധ֩b ®Ѥ྘‫ۉ‬ကਢԵіགྷหᆘ ­మ‫ڙ‬௹ ̿ j̿̓ ᇛđ௜न ̈́ jͅ ᇛb ­Ѥ‫ູۉၙࢠۉ‬౞đ‫ູ؟‬࿰ਢԵ໭ߛ᭩྘đሇ μઽ‫ڂ‬ᆴࢠ֮đն‫؟‬ඔߑᆀ҂ၞФ‫ؿ‬གྷb ­Ѥ‫ۉ‬ӈ࡮ֆཛሇμઽč͎ ͙͡Ď ശۚđ౏Ӊ௹ ӻ࿃҂ࢆࠇّ‫گ‬ѯ‫׮‬b ­؋మ‫ڙ‬௹Ѥ‫ۉ‬đѨ౦ࢠᇗđᆡሑ๬ԛđӈႵ ߛ᭩đ֌ࢠഒ‫ؿ‬ᅚູતྟ߄bӉమ‫ڙ‬௹‫ބ‬౞྘ࠇ໭ ߛ᭩྘Ѥ྘‫ۉ‬ကđၞ‫ؿ‬ᅚӮતྟb ­Ѥ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙࢠၙ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙ۷ၞ તྟ߄b ­ෙಖ၂ϮѤ྘‫ۉ‬ကࣜ‫ࢠݖ‬౞đ֌ၧॖ࡮ࠤྟ Ѥ྘‫ۉ‬ကВ‫྘ؿ‬ა࿰ࠤྟࣜ‫ݖ‬đࠇતྟӾ‫ۿۉྟؿ‬ කࢰ֩࿸ᇗіགྷb

̾͆̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᆐ؎Ѥ྘‫ۉ‬ကӈႨ֥Ѩჰ࿐࡟ҩٚ‫م‬ ±Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫ุॆ׽‬č ॆ ̺͕ ͐ ͣ Ď ֥࡟ҩğҐႨ ॆ ̺͕ ͐ ͣ ൫ ࠴ ‫ ބ އ‬ᇗ ቆ ૧ ၦ ႆ ࠖ ‫م‬b ః ᇏ ॆ ̺ ͕ ͐ ͣ ൫࠴‫ݖࣜއ‬೘ս‫ؿ‬ᅚđิۚਔ ͕ ͐ ͣ ‫ۋ‬ಙ֥࡟ ԛੱĠ‫ط‬ᇗቆ૧ၦႆࠖ‫࡟م‬ҩૹ‫ۚྟۋ‬đॖ࡟ԛᄪ ௹ ͕ ͐ ͣ ‫ۋ‬ಙᆀb ±࿓ౢ Ѥ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ุ ॆ ׽‬૧ ၦ ౯ ֑ Ϣ ͚ č ॆ ̺ ͕ ͐ ͣ ͖ʹ͚ Ď ֥ ࡟ ҩğ Ґ Ⴈ ͒ ͙͖͎͠ ‫م‬đ ೏ ॆ ̺ ͕ ͐ ͣ ͖ʹ͚ ӻ࿃ဝྟđყൕતྟ߄đࠇѨ౦࿸ᇗ߄b ±࿓ౢѤ ‫ ۉ‬Ѩ ‫ ނ ׽‬บ ‫ූ ނ‬č ऊ ‫ ކ‬ઽ ৽ ّ ႋĎ ֥࡟ҩğႮႿѤ྘‫ۉ‬ကߑᆀ࿓ౢଽ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ࢠѤ ‫ุॆۉ‬ԛགྷᄪđӻ࿃ൈࡗࢠӉđၹՎđႨਲૹ؇ۚ ֥ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋট࡟ҩѤ‫ۉ‬Ѩ‫ނ׽‬บ‫ූނ‬൞ิۚѤ ‫ۉ‬Ѩჰ࿐หၳྟᆐ؎‫ބ‬஑؎Ԯಙྟ֥၂ཛᇗေ֥ൌ Ⴈٚ‫م‬b ±‫ۉ‬ቆᆮ ͕ ͖ͣ ѓᆽ࡟ҩğ ‫ۉ‬༥Іଽ ͕ ͖ͣ ॆჰ࡟ҩđॖҐႨᆰࢤ૧ၦ ႐ܻࢱ‫ބ‬૧ၦቆ߄‫ྛࣉم‬đࢲ‫ݔ‬ॖ࡮ ͕ ͖ͣ ‫ྏނ‬౵a ́ͅaͅ ̼ č ͒ Ďࠣ ͛ ̀͠ ౵ॆჰဝྟđб২ඔ‫ٳ‬љູ ̾̾ ̼ ̀̿ ࠣ ̾̾ ̼ ́̿ ২đॆჰ‫҃ٳ‬ႿІࡽଽbُॆჰဝྟ ᆀ‫ۉ‬ቆᆮѨэ္ᇗb  ‫ۉ‬ቆᆮ֥‫ٳ‬ሰᄖࢌࠣ‫ۉ‬༥Іჰ໊ᄖࢌ࡟ҩ ͕ ͖ͣ Ѩ‫֥ූނ׽‬ٚ‫م‬ॖၛིۚหၳֹਔࢳѨ‫گ֥׽‬ ᇅaᆜ‫ࠣކ‬༥Іଽ‫໊ק‬ሑ෿b ̾͆̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ѥ྘‫ۉ‬က֥Ѩჰ࿐ᆐ؎ ±ஆԢᆐ؎‫م‬ğُ҂‫྘ࡊކژ‬aၙ྘a໻྘Ѩ ‫ۉྟ׽‬ကᆐ؎ѓሙđѩԢຓ ͒ ͏ Ѩ‫׽‬aऍ༥ІѨ‫׽‬ ࠤྟ‫ۋ‬ಙč หၳྟ ͖ʹ͚ ॆุၼྟĎ ࠣః෰ၘᆩჰ ၹ֥‫ۉ‬ကđೂူ໾ྟ‫ۉ‬ကaࣵࣚྟ‫ۉ‬က֩đੀྛѨ ࿐ิൕູ٤ࣜ१‫ۋ‬ಙᆀđॖᆐ؎ູѤ྘‫ۉ‬ကb ±หၳྟᆐ؎ğ࿓ౢॆ ̺͕ ͐ ͣ ࠇ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ဝ ྟᆀb ®‫໌ޅ‬Ѥ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙಒᆣ൫ဒ ᇗቆ૧ၦႆࠖ൫ဒ൞ࡼѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫ࠎ׽‬ၹщ઒ ֥۲ᇕॆჰோ‫ٳ؍‬љ‫קܥ‬ᄝརූ༸ົЊଇഈؓႋ໊ ᇂđᄜࡆೆրҩ࿓ౢࣉྛ࡟ҩbೂ‫ݔ‬թᄝཌྷႋ֥ॆ ุđࠧॖაЊଇഈॆჰࢲ‫ކ‬ѩཁ೤bԛགྷਆ่ࠇၛ ഈّႋྟ่ջູဝྟđᆺႵ၂่่ջඋॖၐđ໭ّ ႋྟ่ջູၼྟbႮႿ‫ھ‬ٚ‫م‬ႵᇹႿཨԢၹ٤หၳ ྟ་‫ڸ‬෮ᄯӮ֥ࡌဝྟđऎႵࢠ‫֥ݺ‬หၳྟ‫ۋૹބ‬ ྟđ‫ܣ‬ФႨቔಒᆣ൫ဒb

࡟ҩѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫֥ ͎ ͛ ͟ ׽‬ၩၬ ႋႨ‫ٳ‬ሰള໾࿐࠯ඌ࡟ҩѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫ ͎ ͛ ͟ ׽‬đ ҂ࣇૹ‫ۚྟۋ‬aหၳྟ఼đ‫ି౏ط‬ᆰࢤّ႘Ѩ‫֥׽‬ ‫گ‬ᇅ౦ঃđऎႵః෰࡟Ұ෮҂ॖูս֥ቔႨb ±ᄪ௹ᆐ؎Ѥ྘‫ۉ‬ကෙಖࣜ‫ͣ ͐ ͕̺ ॆࣉڿݖ‬ ॆุ֥࡟ҩٚ‫م‬đૹ‫ۚิྟۋ‬đ֌Ֆ‫ۋ‬ಙ ͕ ͐ ͣ ֞ ̾͆̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ԛགྷॆ ̺͕ ͐ ͣ ॆุླေ၂‫֥ק‬ൈࡗb͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ᄵ ᄝ‫ۋ‬ಙ ͕ ͐ ͣ ̿ j̀ ฿ࠇሇμઽശۚᆭభࠧॖҩԛđ Ӯູᄪ௹ᆐ؎ ͕ ͐ ͣ Ѩ‫׽‬࿓ᆡ֥ᇶေ൭‫؍‬b ±Ԯಙྟ֥஑؎ҩ‫ ͣ ͐ ͕̺ ॆק‬թᄝࡌဝྟ‫ބ‬ ࡌၼྟb๙‫ݖ‬ᆰࢤ࡟ҩႵ໭ ͕ ͐ ͣ թᄝҌିሙಒ஑ ؎Ⴕ໭Ԯಙྟb୉ሇ੣ ͐͝ ͟ ࡟ҩ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ఃਲૹ ؇ቀၛّႋ‫ۋ‬ಙྟđႨႿೱ࿊ང࿓ჴaࡓҩ࿓၁ᇅ ௖֥νಆྟ۷ູॖौb ±Ѩ‫׽‬ᄝุଽ‫گ‬ᇅ໊҆‫ބ‬ԮѬ๯֥ࣥ࿹࣮๙‫ݖ‬ ࡟ҩ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ đଢభၘᆣൌ ͕ ͐ ͣ Ԣਔᄝ‫ۉ‬ᄣ‫گ‬ᇅ ຓđߎॖၛᄝ‫ۉ‬ᄣၛຓቆᆮೂຊ၁ཆaுᄣaຓᇛ ࿓ֆ‫ނ‬༥І‫ ͡ ބ‬ਥϘ༥Іᇏ‫گ‬ᇅb ±͕ ͐ ͣ ࠎၹ‫྘ٳ‬۴ऌ ͕ ͐ ͣ ࠎၹ‫ނ‬ᐃූቆӮ֥ ҵၳഡ࠹҂๝ႄ໾đॖၛࡼ ͕ ͐ ͣ ‫ ̓ ູٳ‬ᇕࠎၹ྘ ‫ ̾̾ ބ‬۱࿰྘b ± ᆷ֝‫ބ‬௟ࡎॆѨ‫ူ׽‬໾֥ᇍਏ҂๝ࠎၹ྘ ͕ ͐ ͣ ؓ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏّ֥ႋྟ҂๝đၛ ü ྘֥ ّႋྟࢠ‫ݺ‬bҩ‫ ͎ ͛ ͟ ͣ ͐ ͕ ק‬э߄ିࠣൈّ႘ူ໾ ֥ਏིၛࠣѨ‫׽‬൞‫ڎ‬Ֆ࿓၁ᇏౢԢb

Ѥ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ᅚӮ‫ۉ‬႗߄֥ॖି Ѥ྘‫ۉ‬ကӈіགྷູતྟ‫ݖ‬ӱđ‫ط‬ᆃᇕো྘֥Ѥ ྘‫ۉ‬ကӈӈ൞ࣜ࿓၁๯ࣥ‫ۋ‬ಙđఃᇏჿႵ ̲͂̽ᇯ ҄‫ؿ‬ᅚӮ‫ۉ‬႗߄đ‫ࣜط‬ః෰๯ࣥ‫ۋ‬ಙ֥Ѥ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ ᅚᇀ‫ۉ‬႗߄֥ᆺᅝ ̲͂ቐႷb ̾͆́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ႮႿߑᆀ֥ദุሑঃສສࢠҵđၹՎ‫ۋ‬ಙѤ྘ ‫ۉ‬ကѨ‫؟ު׽‬҂ିႵֹིၝᇅѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫گ׽‬ᇅđ ൐Ѥ྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬նਈَᆲđᄯӮؓ‫ۉ‬ቆᆮ֥ӻ࿃෥ ‫ݝ‬đ൐‫ۉ‬༥Іնਈߊඵđ༸ົቆᆮᄹളᄀটᄀᇗđ ‫ۉ‬ᄣቋު෪ཬa႗߄đ‫ିۿۉ‬൳֞࿸ᇗ෥‫ݝ‬bՖѤ ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙ‫ؿ‬ᅚᇀ‫ۉ‬႗߄նჿླေ ̿̽ ୍b

Ѥ྘‫ۉ‬ကაၙ྘‫ۉ‬က֥ၳ๝ ±‫ۋ‬ಙԮѬٚൔཌྷරđਆᆀनᇶေࣜ‫ݖ‬࿓၁ࠇ ൻ࿓ᇅ௖֩ٚൔԮѬb ±ਢԵіགྷཌྷරđ֌Ѥ྘‫ۉ‬က໭ᆡሑࠣ໭ߛ᭩ Ѩ২ࢠ‫؟‬đႵུߑᆀ҂ၞФ‫ؿ‬གྷđ౏‫࡟ିۿۉ‬Ұӈ іགྷֆཛሇμઽശۚđӻ࿃҂ࢆࠇّ‫گ‬ѯ‫׮‬b ±नႵཟતྟ‫ۉ‬ကࠣ‫ۉ‬႗߄‫ؿ‬ᅚ֥ౠཟđః‫ؿ‬ ളੱѤ྘бၙ྘‫ۉ‬က۷ۚđѤ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ᅚູჰ‫ྟؿ‬ ‫ۉ‬༥Іδ֥າགྟ۷նb ±ႮႿԮѬ๯ࣥཌྷරđၹՎѤ‫ۉ‬აၙ‫ۉ‬ॖၛᇗ ‫ۋן‬ಙđ౏ᇗ‫ۋן‬ಙࢠֆ۱‫ۋ‬ಙ‫ؿ‬ളᇗᆡ‫ۉ‬က‫ބ‬Ѩ ඵੱေۚđіૼѤ‫ۉ‬აၙ‫ۉ‬ᇗ‫ۋן‬ಙॖࡆख‫ۉ‬ᄣ֥ ෥‫ݝ‬b ± Ѥ྘‫ۉ‬က္ॖିႵྟࢤԨԮѬࠣଛႉԮѬđ ֌҂ೂၙ྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ളੱۚb

Ѥ‫ۉ‬აჰ‫ۉྟؿ‬δ֥ܱ༢ Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙުđႭః൞ၘႵ‫ۉ‬႗߄ᆀđ‫ؿ‬ള ̾͆͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ۉ‬δ֥າག္ࣼᄹࡆbѤ‫ۉ‬ᄝ‫ު୍؟‬ॖ‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗ ߄đമᇀ‫ؿ‬ള‫ۉ‬༥ІδbࠤྟѤ‫ۉ‬၂‫ק‬ေሇູતྟ ުҌॖି‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬ቆᆮ༸ົ߄a‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬δđ࿡ ෎‫ྟذ‬эᆀေ৥ൈ ̾̀ j̾̈́ ୍đߏત‫ྟذ‬эᆀླ ̿͂ ୍ࠇ۷Ӊb‫ק‬௹࡟ҰѤ‫ߑۉ‬ᆀ֥࿓ౢሇμઽࠣࡊ෸ ౯֑Ϣඣ௜đؓਔࢳѨ‫׽‬࿓ᆡ‫ބ‬Ѩэࠃ‫׮‬౦ঃၛࠣ ؓყٝ‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬ള൞‫ޓ‬Ⴕсေ֥b

‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥᇍਏѤ྘‫ۉ‬က ±ᇍਏٚσğॖο ̀̽̽ ຣֆ໊đࠔಽᇿഝđૄ ᇛ ̀ Ցđਏӱ ̿́ ᇛູၒđ۱љ໭ིॖᄹࡆູૄՑ ̓̽̽ ຣֆ໊b ±ॖ‫ڿ‬Ⴈ‫ۄކگ‬ಠ෍ğ‫ۄކگ‬ಠ෍൞ႋႨࠎၹ ᇗቆ࠯ඌđؓ‫ۄ‬ಠ෍۲ᇕ࿰྘ࣉྛᇗቆ‫֥֤֞ط‬٤ ฿ಖ‫ۄ‬ಠ෍đ෱бჰট֥‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥ֥ॆѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ቔႨᇀഒն ͂ Пđ҂ਅّႋູ౞֞ᇏ؇đაః෰ো ྘‫ۄ‬ಠ෍ཌྷරbѤ‫ۉ‬Ѩದ൐Ⴈః෰ো྘‫ۄ‬ಠ෍໭ི ൈđॖ‫ڿ‬Ⴈ‫ۄކگ‬ಠ෍đૄՑ௃༯ᇿഝ ͆ ັक़đૄ ᇛ ̀ Ցđ̓ j̾̿ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱb ±৳‫ކ‬Ⴈူğଢభ๷ࡩ֥ٚσ൞‫ۄ‬ಠ෍৳‫ކ‬Ѩ ‫׽‬ᔺč ০ϘຳਟĎđߎॖႋႨ‫ۄ‬ಠ෍৳‫ྣކ‬ཆᥴđ ުᆀૄՑ ̾̾̓ ‫ݸ‬क़௃༯ᇿഝđૄᇛႋႨ ̿ j̀ Ցb ®Ѥ‫ۉ‬ᇍ҂‫ݺ‬ॖିႵଧུჰၹ ­၂Ϯೂ‫ݔ‬Ѥ‫ކۉ‬ѩ‫ۉ‬႗߄aᆫٛ‫ۉ‬aบ୕ ѨaྏᄣѨa։ ֡ ‫ۋ‬ಙa͕ ͖ͣ ‫ ۋ‬ಙ ֩đ‫ ׻‬଴ ၛ ᇍ ̾͆̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ਏbՎൈؓႿ‫ކ‬ѩᆡ္ႋൡ֒ᇍਏđ‫ڎ‬ᄵ҂߶൬֞ ડၩི‫ݔ‬b ­ྸ‫؟‬଴ᇍྟѤ‫ۉ‬Ѩದ࿓ౢํࢠۚđ‫ۉ‬༥Іଽ ‫؟္ํݣ‬đ႕ཙਏིb

‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏ֥ൡႋᆣ Ⴕ֥Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙᆀ҂൞ᇍਏൡႋᆣߑᆀđࠇ ᆀ҂൞ႋႨ‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏ֥ൡႋᆣߑᆀbѨದ࿓ౢ ͎ ͙͡čѤμූμࠎሇ၍ઽđࠧჰ ͔ ͝͡Ď ඣ௜ᆞӈᆀ ҂൞ॆѨ‫׽‬ᇍਏ֥ൡႋᆣߑᆀĠ໭༸ົ߄ࠇ౞ັ‫ۉ‬ ༸ົ߄č͓ ̾ ௹Ď ္҂၂‫ླק‬ေॆѨ‫׽‬ᇍਏĠ‫ۉ‬႗ ߄ࠣ‫ିۿۉ‬ാսӊߑᆀ๙ӈ҂۳Ⴭଢభ֥ॆѨ‫׽‬ᇍ ਏđၹູᇍਏ໭ིbህࡅૌࡹၰđѤ‫ۉ֥ۉ‬༸ົ߄ ͓ ̿ ௹‫ ̀ ͓ ބ‬௹൞ॆѨ‫׽‬č ‫ۄ‬ಠ෍Ď ᇍਏ֥ቋࡄൡႋ ᆣđ‫ۉ‬႗߄ᄪ௹ॖॉ੮ॆѨ‫׽‬ᇍਏbѤ‫ۉ‬Ѩ‫ࠎ׽‬ၹ ྘აॆѨ‫׽‬ᇍਏ္Ⴕܱ༢b෮ၛđતྟѤ‫ۉ‬Ѩದႋ ᆚ౼ࣉྛ‫ބ࡟ࠃۉ‬Ѥ‫ۉ‬Ѩ‫ࠎ׽‬ၹ྘ࠣѨ‫׽‬ᄛਈ֥ҩ ‫ק‬đູᇍਏิ‫܂‬ॖौ֥၇ऌb

ೂ‫ޅ‬஑؎ਏི ҂ିປಆၛ ͎ ͙͡ ູѓሙđᇶေႋၛѤ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬ ‫ނ‬บ‫ූނ‬č ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ Ď টဒᆣbೂ‫ ͎ ͛ ͟ ͣ ͐ ͕ ݔ‬ሇ ၼđඪૼ ᇍ ਏ ֥ ི ‫ݺ ݔ‬Ġೂ ᇍ ਏ ࢲ ඏđ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ಯູၼྟđᆃࢡoӻ࿃ႋճpđቋ৘མb Ⴕ֥ߑᆀၛॆ ̺͕ ͐ ͣ ֥ဝྟࠇၼྟট஑؎‫ۄ‬ ̾͆̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ಠ෍ ਏ ིđᆃ ൞ ҂ ؓ ֥đ ॆ ̺͕ ͐ ͣ ൞ ॆ ุđ֒ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ሇၼުđॆ ̺͕ ͐ ͣ ಯಖॖၛဝྟđॖӻ ࿃ඔ୍҂ཨാb෮ၛѤ‫ۉ‬Ѩದᄝᇍਏభު၂‫ק‬ေ࡟ ҩ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ đၛሙಒ஑‫ۄק‬ಠ෍֥ਏིđ଍ࡼႵ ི֒໭ིb

Ԣਔ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ຓđଢభႨႿᇍਏѤ྘‫ۉ‬က ֥ူ໾ `` ± Ѩ‫׽‬ᔺğඋ‫ނ‬ᐃোူ໾đູܼ௶ॆѨ‫ူ׽‬b ุຓൌဒіૼఃؓ ͑ ͛ ͎ ‫ ͎ ͛ ͟ ބ‬Ѩ‫׽‬नႵၝᇅቔ Ⴈbა ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍৳‫ކ‬ႋႨᄵॖཁᇷิۚਏིđ՜ ࣉ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ሇၼđࠆ֤ӻࣲ֥࿓၁ള߄ᆷѓၛࠣ ‫ۉ‬ቆᆮ࿐֥‫ڿ‬೿bӈ࡮֥҂ਅّႋ൞ூ‫ྏذބك‬a ௕࿓bഒඔߑᆀॖၹ࿸ᇗ֥௕࿓ླေࢆ֮Ѩ‫׽‬ᔺ֥ ࠴ਈࠇᇏᆸᇍਏb ±ྣཆ෍č ᥴĎ ȥ̾ ğିิۚࠏุ֥༥І૧ၦ ‫ିۿ‬đ՜ࣉᆞӈದਥϘ༥ІӁള ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍a ȧ̺ ‫ۄ‬ಠ෍aϢ༥Іࢺ෍ ̺̿ ‫̀ ބ‬đᄹࡆϢ༥Іࢺ෍ ̺̿ ൳ุ֥іղb ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍৳‫ކ‬ᇍਏતྟѤ྘‫ۉ‬ကऎ Ⴕླྀ๝ቔႨb ±ྦྷಀသ։ූğᇶေႨႿᇍਏ‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒđ ିࢆ֮Ѥ྘‫ۉ‬ကѨದѤμූμࠎሇ၍ઽč ͎ ͙͡ Ďđ Ⴕ০Ⴟ‫ڿ‬೿તྟѤ྘‫ۉ‬က֥ყުb ః෰ൡႨ֥ူ໾ߎႵॆѨ‫ူ׽‬໭ߌ୔ᐃaࠢઋ ՏࠗၹሰaϢ༥Іࢺ෍ ̺̿á ‫֩ ̓ ބ‬૧ၦ‫࠴ࢫט‬b ̾͆ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

તྟѤ྘‫ۉ‬က‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏު‫ؿگ‬ તྟѤ྘‫ۉ‬ကႨ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏު࿓ౢѤμූ μࠎሇ၍ઽč͎ ͙͡Ďࢆ֮ࠇ߫‫گ‬ᆞӈđਢԵᆡሑ‫ڿ‬ ೿đ֌๔ူުႻ‫ࢠؿگ‬ӈ࡮bؓѨದ࠿࿃Ⴈ ȥ̺‫ۄ‬ ಠ෍ᇍਏն҆‫ٳ‬ಯಖႵིbቋ֥࣍࿹࣮іૼ ȥ̺‫ۄ‬ ಠ෍აѨ‫׽‬ᔺ৳‫ކ‬ႋႨ҂ࣇॖၛิۚਏིđ‫ି౏ط‬ ‫֤ࠆܔ‬ӻ࿃ႋճbၹՎđؓ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏႵི֌ ᄝ๔ူުႻ‫֥ؿگ‬તྟѤ྘‫ۉ‬က๷ࡩႋႨ ȥ̺‫ۄ‬ಠ ෍‫ބ‬Ѩ‫׽‬ᔺ৳‫ކ‬ᇍਏbऎุٚσູ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ ̀̽̽ ຣֆ໊đࠔಽᇿഝđૄᇛ ̀ ՑĠ๝ൈ१‫ڛ‬Ѩ‫׽‬ᔺđ ૄರ ̾̽̽̽ j̾̿̽̽ ‫ݸ‬क़đਏӱູ ̾̿ ۱ᄅb

તྟѤ྘‫ۉ‬က‫ۄ‬ಠ෍ᇍਏ໭ّႋ ೂ‫ݔ‬Ⴈ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ ̀̽̽ ຣֆ໊ࠔಽᇿഝૄᇛ ̀ Ցđ̀ ۱ᄅު໭ّႋđॖࡆն ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍Ⴈਈđ‫ڿ‬ ູ ͂̽̽ ຣֆ໊đ၂ུѨದԛགྷႋճbࡆႨѨ‫׽‬ᔺ৳ ‫ކ‬ᇍਏđбֆႨ ȥ̺‫ۄ‬ಠ෍ᄜᇍਏ۷Ⴕིđି‫ܔ‬൐ ҆‫ٳ‬໭ႋճᆀሇູႋճđࠆ֤࿓ౢള߄ᆷѓč ೂ Ѥμූμࠎሇ၍ઽĎ ֥‫ڿ‬೿b္ॖႨྣཆᥴᇍਏ ൐ ͕ ͐ ͣ ͟ ͛ ͎ ሇၼb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣᇗႿു྘ ᇶᆡğദଢऒߛđః೤༷ૼೂᣍሰ೤đ१‫ۄ‬१ ̾͆͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

७đ‫ྏذ‬ညႲđବҵđഈ‫ڴ‬ᅮડđնь૝ࢲđཬь ߛԅđങᇉ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝ༿߁‫ط‬ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുb ԩٚğၷӧ ́̽ क़đᡯሰ ̾̿ क़đնߛč ު༯Ď ͆ क़đїࡊ ͆ क़đളെۛ ͂̽ क़b °ുᇗႿಣ྘ ᇶᆡğദଢऒߛđః೤ࢠ༷ૼđ१֎ࠇᬪđ‫ذ‬ ྏବշđྣᦔ௅ડđचւ‫ك‬৯đьᜅࠇᬪᇌ҂ඡđ ཬьߛđങᇉ֎‫ط‬೎đ෹Ϣୈđઝ༿߁b ᇍᄵğ০ുౢಣđࡲு‫ބ‬ᇏb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᐠ ᐍ ̿̽ क़đϢ ඌ ̾͂ क़đ ᇬᐍ ̿̽ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đ݉ᆥ ̓ क़đїࡊ ͆ क़b °‫ുݥ‬঒ு྘ ᇶᆡğദଢࢥߛđః೤ࢠ߳πđ୼୉ବഒđᦔ ો‫ڴ‬ᅮđໆ‫ݥ‬ᆪ৏đദุ঒चđնь༎ᜅđཬь೤ ߛbങᇉ֎đ෹Ϣୈđઝᜢߏb ᇍᄵğ໑ဝ೛‫ݥ‬đࡲு০ുb ԩٚğၷӧ ̿̽ क़đᇅ‫ڸ‬ሰ ͆ क़đϢඌ ̾͂ क़đ ‫ ̓ ࡻۄ‬क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾̿ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़đї ࡊ ͆ क़b °‫ۉ‬კగᇌ྘ ᇶᆡğႷཽࠇਆཽᅮ๥đ๥໭‫ק‬ԩđྣ ો‫ڴ‬ ᅮđၞ ࠤ ᄭđ ൈ ൈ ෾ ༏đ ങ ᇉ ੻ ‫ޣ‬đ ෹ Њ Ϣđ ઝ༿b ᇍᄵğൿ‫ࢳۉ‬კđྛగࠃ࿓đࢳ‫ཻ᧼׽‬b ̿̽̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ԩٚğҸ‫ ̿̾ ޱ‬क़đ֒ ݂ ̾͂ क़đϢ ഏ ̾̿ क़đ ᐠᐍ ̾͂ क़đϢඌ ̾̿ क़đཐ‫ ̿̾ ڸ‬क़đӧ௃ ̾̿ क़đ კࣁ ̾͂ क़đօҕ ̾͂ क़đїࡊ ͆ क़b °గၼਆྴ྘ ᇶᆡğ๨ᄑଢ࿌đྏ࠵గ؋đಆദ‫ك‬৯đ૫೤ ໭޿đস৆ުཽ๥đ१ᄲ࿳‫ۄ‬đ໴ྏِಣđବҵ‫ڴ‬ ᅮđնьᜅ྅đങᇉ֎ࠇ‫ޣ‬đ෹ЊϢࠇ໭෹đઝӦ ༥໭৯b ᇍᄵğၭగအၼb ԩٚğ֔ҕ ̾͂ क़đϢ ඌ ̾̿ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đ ચ‫ ͂̾ ׫‬क़đ໴ ໅ሰ ̾̽ क़đള ֹ ̾͂ क़đᡱ ᡓ ̾͂ क़đᇊ ‫ ۅ‬Ҥ ̓ क़đଡ ཐ ̓ क़đ೩ ಥ ̾̿ क़đї ࡊ ͆ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ± ‫܄‬ႇ ̀̽ क़đϧࢅҤ ̀̽ क़đӚభҤ ̾͂ क़đ Ϣ޽ഘങ Ҥ ̀̽ क़đᐠ ᐍ ̾̽ क़bඣ ࡘ ‫ڛ‬đૄ ರ ̾ ࠴bႨႿࠤྟѤ྘‫ۉ‬ကb ±‫ ̽̀ ׸ޣ‬क़đၷӧ ̾ͅ क़bඣᇲ‫٭‬đ‫ڛ‬ณđૄ Ց ̾̽̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬ശđૄರ ̿ ՑbႨႿࠤྟѤ྘‫ۉ‬ကb ±โ઄ ̈́͂̽ क़đ࠙‫ܠ‬Ҥ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿતྟѤ྘‫ۉ‬ကb ±Ҹ‫ޱ‬aߛᏹ۲ ̾̿ क़đ֔ҕaሬҤaᇅ϶༱ ̾̽ क़đ‫׫‬ԋ༱Ҥaളࡻ۲ ̀ क़đնᄩ ̓ ઻đᄬ ۲ ̿̽̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྨ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿતྟѤ྘‫ۉ‬ကb ±ϰড۴aၷӧ۲ ̀̽ क़đᐠᐍaӚభҤ۲ ̾̿ क़đᡭൌaᄶ྅۲ ̾̽ क़đᡯሰaնߛ۲ ͆ क़bඣ ࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ᐕҤ ̿̽ क़đၷӧ ̿̽ क़đ೶ူ ̿̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴đರ‫ ̿ ڛ‬Ցč ‫ڛ‬Ⴈൈࡆ ഒਈϢบĎđ̾̽ ರູ ̾ ۱ਏӱb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ± ႂൊၒౢ֎aၞཨ߄đၒӹྍ༷൶ Ғaඣ ‫ݔ‬đೂ‫ܨ׫‬a‫׸‬ᇅ௖a‫ޑ‬ଡ‫ع‬a༆‫ܨ‬a೶ᢟaԅཬ ‫׸‬a૜ಥa‫ޣ‬ᄩa‫ځ‬ૠ֩b ±࠼ࣵb ±࠼఼ਛ‫ט‬໅௖ೂজ࢈aজႲaնՓaऴ٥a ໅ࣚaࢷଌa݉௃aཬᐜཐ֩b ±ཋᇅᆫٛđၛᆱ໾ Ⴒູᇶđ֌ૄ฿҂ӑ‫ݖ‬ ͂̽ ‫ݸ‬ശb ±࠼ൊႲᅉaഎोaᦗᇅೂᦗҒa‫ۄ‬Ғaા‫׸‬ ‫ڪ‬aા༹Ғ‫ۼ‬aᦗ჈֩ൊ௖b ±࠼ൊՙ༸ົࠣ‫ۄ‬႗ᆭൊ໾ೂౘҒaࣱҒa෗ ૬aᇰ෦aཐԾ֩b ±࠼ൊۚ։‫ܥ‬Կaۚᕷᔒ֥ൊ໾ೂ‫׮‬໾ଽᄣa ֑ߛa჈੸a࠙aಽณaѫҒaᳶ‫֩׸‬b

̿̽̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±ࡔӻᇍਏđ๝ൈЌӻুܴ౦࿂đඎ৫ᅞ഻ࠥ Ѩ֥ྐྏb ±ᇿၩྨ༏đࠤྟ௹‫ބ‬ᇗᆡѨದၒ໣Եྨ༏đ ᆰᇀߛ᭩ཨ๼đᆡሑཨാުđॖᇯࡶᄹࡆࠃ‫׮‬b ±ᇿၩ‫ۯ‬৖đٝᆸԮಙb ±ॖ۴ऌऎุ౦ঃđൡ֒ҕࡆ၂ུႵၭദุࡲ ू֥໓჎ࠃ‫׮‬đ֌҂ି‫ݖ‬؇ூসđၛ૧႕ཙദุ֥ ߫‫گ‬b ±࣐ਈࢫᇅࠇᄠ๔ྟളࠃb

ყުೂ‫ޅ‬ ෙಖѤ‫ۉ‬ਢԵᆡሑཌྷؓࢠ౞đ֌ၞཟતྟ߄ሇ эđ࿓ౢሇμઽӈӯѯশఏ‫ྟڙ‬ശۚđӻ࿃ղ ̓ ۱ ᄅᆀč ᅝ ̲͂̈́Ď бၙ‫ۉ‬č ᅝ ̲̿ͅĎ ۷ູ‫࡮؟‬b Ӊమ‫ڙ‬௹‫ބ‬౞྘ࠇ໭ߛ᭩྘ᆀđၞ‫ؿ‬ᅚູત ྟĠ୯ྟࢠଳྟ۷ၞ‫ؿ‬ᅚູતྟĠ঺୍‫࠴ۚބ‬ਈѤ ‫ۉ‬Ѩ‫ۋྟࠤ׽‬ಙᆀၞ‫ؿ‬ᅚູતྟĠࣜ௃ԮѬᆀđห љ൞ൻ࿓ުѤ‫ࢠۉ‬٤Ӌ֡ຓԮѬᆀ۷ၞ‫ؿ‬ᅚູત ྟbఃᇏ ̲̾̽ j̲̿̽‫ؿ‬ള‫ۉ‬႗߄đႵൈᄝࠤྟఏ Ѩުࠫ۱ᄅᇀ ̀ ୍ᆭଽđᄝ໭ᆡሑ֥౦ঃ༯đ҂ᆩ ҂तֹဆэູ‫ۉ‬႗߄đ‫౏ط‬ഒඔߑᆀѨ౦‫ؿ‬ᅚ࿡ ෎đყު҂ਅb

̿̽̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±࣐ਈࡨഒൻ࿓b ±࣐ਈႨᆽ჻‫܂‬࿓ᆀ֥࿓đ‫ط‬҂Ⴈᆯြ‫܂‬࿓ᆀ ֥࿓b ±ೱҰ‫܂‬࿓ᆀ֥࿓ౢѤμූμࠎሇ၍ઽđѤ‫ۉ‬ ॆุࠣၙ‫ุॆྏނۉ‬b ±ࣉྛ࡟Ұࠇᇍਏൈđ၂‫ק‬ေ࿸۬໭ऩҠቔb ±Ґ౼࢝ტ‫࿆ބ‬Ԯ൭‫؍‬đ࣌‫׽‬đ࣌ᆸછႀឨ ភđ࣌ᆸᇿഝ‫׽‬௖b

‫ۉ྘נ‬က ‫྘נ‬Ѩ‫ۉྟ׽‬က൞‫ۉ྘נ‬ကѨ‫׽‬č ͕ ͑ ͣ Ď ა ͕ ͏ ͣ ‫܋‬๝‫ۋ‬ಙႄఏ֥ၛ‫ۉ‬༥І෥ഄູᇶ֥ಆദྟ ԮಙѨbᄝਢԵഈॖіགྷູ ͕ ͑ ͣ ა ͕ ͏ ͣ ‫ۋ܋‬ಙ‫ބ‬ ᇗ‫ۋן‬ಙđ൐Ѩ౦ࡆᇗđતྟ߄đࣉᅚӮ‫ۉ‬႗߄đ бః෰ো྘֥Ѩ‫ۉྟ׽‬က࿸ᇗb ®‫ۉנ໌ޅ‬Ѩ‫׽‬ ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬൞၂ᇕཬ‫ނ‬บ‫ූނ‬Ѩ‫׽‬đࣇᄝ‫ۋ‬ಙၙ ‫ۉ‬Ѩ‫ุ֥׽‬ଽҌି‫گ‬ᇅ‫ބ‬ႄఏ‫ۉ྘נ‬ကb࿹࣮і ૼđ‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ֥‫ݖ‬ӱᇏđ‫ۉנ‬Ѩ‫گ֥׽‬ᇅླၙ ‫ۉ‬Ѩ‫܂ิ׽‬Їଇ֑Ϣđ‫౏ط‬đࣇᄝၙ‫ۉ‬Ѩ‫׽‬Їଇཬ ֑ϢթᄝൈđҌॖၛປӮ‫ۉנ‬Ѩ‫֥׽‬ል஥b ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬൞၂۱౯ྙ॒৬đᆰູࣥ ̀͂ j̀̈́ ବ ̿̽́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

૜b‫ٳ‬ሰਈᆺႵࢠཬ‫ނ‬บ‫ූނ‬Ѩ‫ࠎ׽‬ၹቆ֥ ̾ ̼ ́b ᄝ‫׈‬ሰཁັࣤ༯ॖܴҳ֞đຓҪФၙ‫ۉ‬і૫ॆჰᆫ ֑ϢЇ‫ݕ‬b‫ٳ‬ሰള໾࿐‫ٳ‬༅‫ނۉנ‬บ‫ູූނ‬ֆ‫֥ܢ‬ ‫࡯ࡎ܋‬о‫ߌ֥ކ‬ሑ‫ނ‬บ‫ූނ‬đႮ ̾̓̈́ͅ ۱ࡡࠎؓ‫ܒ‬ ӮđՎ‫ނ‬บ‫ූނ‬ऎႵোѨ‫ྟބܒࢲ֥׽‬ᇉđᄝૃ৖ ሰ֥‫ࢫט‬༯ିሱ‫ٳ׮‬ष‫੊ކބ‬bᆃᇕ‫ࢳٳ‬ቔႨؓႿ ߌሑ‫ۉנ‬Ѩ‫ނ׽‬บ‫گ֥ූނ‬ᇅ൞сླ֥b‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬ ࠎၹቆഈᇀഒႵ ͆ ۱ष٢‫؀‬઒ॿࡏb

ႵଧུԮಙჷ ‫ۉ྘נ‬ကѨ‫׽‬൞၂ᇕಌཊѨ‫׽‬đఃຓູ॔ ͕ ͏ ̿ ΀͎ ʹđၹՎӈ‫ؿ‬ള ͕ ͏ ͣ ‫ ͣ ͑ ͕ ބ‬৳‫ۋކ‬ಙࠇᇗ‫ۋן‬ ಙbೂ࠻ ສໃ‫ۋ‬ಙ‫ ͣ ͏ ͕ ݖ‬đ‫ط‬Ⴛ๝ ൈВ੝ ͕ ͏ ͣ ̼ ͕ ͑ ͣ đᄵ‫ؿ‬ള৳‫ۋކ‬ಙbೂ࠻ສၘ‫ۋ‬ಙ ͕ ͏ ͣ đགྷ ູ ͕ ͏ ΀͎ ʹ ໭ᆡሑེջᆀࠇતྟၙ྘‫ۉ‬ကߑᆀđᄵ ‫ؿ‬ള ͕ ͑ ͣ ᇗ‫ۋן‬ಙb৳‫ۋކ‬ಙॖіགྷູᇗ྘‫ۉ‬ကb ࠤྟ‫ބ‬તྟ֥‫ۉ྘נ‬ကѨದၛࠣ ͕ ͑ ͣ ེջᆀ൞Ч Ѩ֥Ԯಙჷb

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ ‫ۉ྘נ‬က֥Ѩ৘ቆᆮ࿐іགྷູ‫ۉ‬༥Іӯ๼ྛྟ эđІᇉଽԛགྷൟූྟ॒৬đ໭ကᆡ༥І࣏೎Ġ‫ۉ‬ ‫ିۿ‬෥‫ݝ‬ӱ؇ა‫ۉ‬ଽࠣ࿓ౢᇏ‫ۉ྘נ‬ကѨ‫ॆ׽‬ჰ֯ ؇ࠇ࡟ԛੱӯᆞбĠႋႨ૧ၦၝᇅ࠴҂ିࡨ౞‫྘נ‬ ‫ۉ‬ကѨ‫ॆ׽‬ჰဝྟᆀ֥‫ۉ‬༥І෥ഄđࠏุ֥૧ၦّ ̿̽͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ႋ‫ڿ‬эؓ‫ۉ྘נ‬က֥‫ؿ‬Ѩॖି໭ૼཁ႕ཙĠࠫެ෮ Ⴕ‫ۉ྘נ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙᆀ‫׻‬Ⴕႄఏતྟ‫ۉ‬Ѩ֥ౠཟb ᆃུनิൕ‫ۉ྘נ‬ကѨ‫׽‬ᇶေ๙‫ۉؓݖ‬༥І֥ᆰࢤ ᇁѨቔႨᄹࡆ༥Іಷࢳࠃྟ‫ط‬ႄఏ‫ۉ‬༥І֥෥‫ݝ‬b

Ⴕଧུᆡሑ ±ࠤྟ‫ۉ྘נ‬ကğॖԛགྷࠤྟ‫ۉ‬က֥ਢԵᆡ ሑđҕ࡮ࠤྟၙ྘‫ۉ‬ကb ±તྟ‫ۉ྘נ‬ကğᇶေ‫ؿ‬ളႿᇗ‫ۋן‬ಙđӈႵ ூ‫ބك‬໭৯b္Ⴕ၂ུѨದđ‫୍؟‬໭ᆡሑđෛުԛ གྷാսӊྟ‫ۉ‬႗߄֥ᆡሑ‫ุބ‬ᆘbਢԵหᆘູॖّ ‫ؿگ‬ቔĠࠇ๬ಖԛགྷࠤྟ‫ۉ‬ကဢіགྷđೂ‫ؿ‬ಣa‫ذ‬ ྏ୼๳֩ĠࠇѨ౦࿸ᇗb

‫ۉ྘נ‬က֥Ѩჰ࿐ᆐ؎ ა ͕ ͏ ͣ ๝ൈࠇᇗ‫ۋן‬ಙb ±࿓ౢᇏॆ ̺͕ ͑ ̺͖ʹ͚ ဝྟđࠇॆ ̺͕ ͑ ဝ ྟđࠇ ͕ ͑ ͎ ʹ ဝྟb ±࿓ౢᇏ ͕ ͑ ͣ ͟ ͛ ͎ ဝྟb ±‫ۉ‬ቆᆮଽ ͕ ͑ ͎ ʹ ဝྟb

‫֥ۉנ‬หၳྟᆐ؎ٚ‫ࠣم‬ၩၬ ±‫ۉ‬ቆᆮ֥‫ॆۉנ‬ჰ࡟ҩğᆃ൞‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ ቋॖौ֥ᆷѓđ֌ླࣉྛ‫࡟ࠃۉ‬đႵൈ҂ၒҐႨb ±࿓ౢ‫ॆۉנ‬ჰ֥࡟ҩğ൞‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ֥ᄪ ̿̽̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

௹ᆐ؎ࠣ஑؎ࠃ‫ۋྟ׮‬ಙ֥၂ཛᆷѓb ±࿓ౢ‫ุॆۉנ‬૧ၦ౯֑Ϣ ͚ ֥࡟ҩğ൞‫נ‬ ‫ۉ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅაᄪ௹‫ۋ‬ಙ֥ᆐ؎ᆷѓb೏ିᄝ‫ؿ‬Ѩ ̿ ᇛଽ๝ൈ࡟ԛ‫ॆۉנ‬ჰđॖᆰࢤᆐ؎‫ۉנ‬Ѩ‫ྟࠤ׽‬ ‫ۋ‬ಙb ±࿓ౢ‫࡟ุ֥ॆۉנ‬ҩğ࿓ౢ‫ุॆۉנ‬၂Ϯᄝ ‫ۋ‬ಙ ̓ ᇛၛުԛགྷbӻ࿃թᄝ֥ۚ֯؇࿓ౢ‫ॆۉנ‬ ุ൞તྟ‫ۋ‬ಙ֥ᆷѓb ±࿓ౢ‫ۉנ‬Ѩ‫ނ׽‬บ‫࡟֥ූނ‬ҩğ൞ᆰࢤᆣൌ ‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙ‫ބ‬Ѩ‫گ׽‬ᇅࠃྟ֥ᆷѓb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥğਢԵႨ ̀̽̽ ຣֆ໊đૄᇛ ̀ Ցđ ‫ ̿̾ ܋‬ᇛđॖ൐ ̲֥̓̓ߑᆀ࿓ౢᇏ‫ۉנ‬Ѩ‫ނ׽‬บ‫ނ‬ ූཨാđ๝ൈ൐࿓ౢሇμઽ༯ࢆbᄪ௹ᇍਏૄՑ ͆̽̽ ຣ ֆ ໊đ ૄ ᇛ ̀ Ցđ Ⴕ ི ੱ ॖ ղ ̲̈́̽đ ൐ ̲֥̿͂તྟ‫ۉ྘נ‬ကߑᆀ֥‫ۉ‬༥І෥‫ࡨݝ‬౞b֌၂ ֊ᇏ؎ᇍਏđࠥѨӯ‫ؿگ‬ౠཟđѨ‫׽‬ॖᄜ؇‫گ‬ᇅb ၹՎđູ॥ᇅ‫ۉ྘נ‬က֥ࡆᇗ‫ྟྛࣉބ‬તྟѨ২đ ॖିླေӉ௹ӻֹࣲႋႨ‫ۄ‬ಠ෍ ̺ȥᇍਏb֌ؓ‫ۄ‬ ಠ෍ᇍਏ ̿ j̀ ۱ᄅުള߄ഈಯ໭ّႋ֥ߑᆀđс ྶ৫ࠧ๔ႨđҐႨᇏ༆ူሸ‫ކ‬ᇍਏູၒb ±ਠ᳆ࠎࡊූ଩ğࡥӫᦰࡊූđ൞၂ᇕؓ୉ሇ ੣ઽႵི֥ၝᇅ࠴đܼ௶ॆѨ‫׽‬bၘႵႨ‫ူھ‬ᇍਏ ‫ۉ྘נ‬ကაၙ྘‫ۉ‬က‫ކ‬ѩႄఏВ‫ۉ྘ؿ‬ကࠆ֤Ӯ‫ۿ‬ ̿̽̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

֥Б֡bਢԵഈႵ่ࡱᆀॖ൫Ⴈb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ുಣᇏቅ྘ ᇶᆡğཽ৊ฮ๥đႵൈ՟ࠣުМđଢࣕߛಙđ ௃‫ߛؿڑ‬đߛ ೤༷ૼđ‫ ؿ‬ಣ १ॗđൊრࡨ ๼đ‫ڴ‬ ᅮđཬьߛԅ ؋ഒđ१‫ۄ‬७đࠇ‫୼ ྏذ‬๳đങᇉ ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുđ๙‫྄ڨ‬ሤb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯ ሰ ̾̽ क़đߛ ϣ ̾̽ क़đ ᇅնߛ ̾̽ क़đᡭൌ ̾̽ क़đҸ ‫ ̽̾ ޱ‬क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đ϶༱ ̾̽ क़đԅഏ ̿̽ क़đօ௃ ̾̽ क़đӚభሰ čЇĎ̾͂ क़b °᭼ಣ޺ࢲ྘ ᇶᆡğཽ๥‫קܥ‬đ๥ೂᆌՏđൈ‫ؿ‬ൈᆸđཽ༯ ࠒႵྙॖ࡮đ૫࣠҆ԅ᭱࿓੭đԂᲪđߛ᭩đ‫ڴ‬ ᅮđ૫೤πᇌđ१‫ۄ‬҂რႂđࠇႵ֮ಣđങπ‫ޣ‬Ⴕ ᭼Ϫa᭼ׄđઝ༥೥b ᇍᄵğਂ࿓߄᭼đࢳ‫׽‬ཨ b ԩٚğลಥ ̾̽ क़đօ ௃ ̾̽ क़đԅ ഏ ̾̽ क़đ ݂֒ ̾̽ क़đԫᏨ ̾̽ क़đ޷ᅩ ̀̽ क़đሬҤ ̾̽ क़đ ඣ୤࢘č ༵ ࡘ϶ཬൈĎ̀̽ क़đളֹ ̾͂ क़đᐹඌ ̾̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

̿̽ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±Ϣ޽ഘങҤ ̀̽ क़đ๲ᐠᐍ ̀̽ क़đശઐ ̾͂ क़đၷӧ ̾͂ क़đϰড۴ ̀̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़đօ ҕ ̀̽ क़đԅഏ ̾͂ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đკࣁ ̾̿ क़bૄ ರ ̾ ࠴đඣࡘ‫ڛ‬bႨႿ‫ྟࠤۉנ‬௹b ±ߛᏼ ̀̽ क़đ֔ҕ ̀̽ क़đϢඌ ͂̽ क़đօҕ ̀̽ क़đႀရᒧ ̾͂ क़đϘ᣼฿ ̾̿ क़đᡱᡓ ̾̿ क़đ ശઐ ̾͂ क़đკࣁ ̾̿ क़đϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đ໴໅ሰ ̾͂ क़bૄರ ̾ ࠴đඣࡘ‫ڛ‬bႨႿு യဝྴ྘‫ۉ྘נ‬ကb ±ളֹ ̾͂ क़đ೬ҕ ̾͂ क़đચ‫ ̿̾ ׫‬क़đᡱᡓ ̾̿ क़đ֒ ݂ ̾̿ क़đϢ ഏ ̾͂ क़đϢ ޽ ഘ ങ Ҥ ̀̽ क़đശઐ ̾͂ क़đߛࣚ ̀̽ क़đߛᏼ ̀̽ क़đ୯ᆋሰ ̾͂ क़đ‫ݬ‬৴Ҥ ̾͂ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़bૄರ ̾ ࠴đඣ ࡘ‫ڛ‬bႨႿ‫ۉ‬യၼྴ྘‫ۉ྘נ‬ကb ±ߛᏼ ̿͂ क़đօҕ ̿͂ क़đ޷ᅩ ̿͂ क़đ๲ᐠ ᐍ ̿͂ क़đϢ޽ഘങҤ ̿͂ क़đᄰ࢘Տ ̿͂ क़đ੝‫ځ‬ ٜ ͆ क़đ‫ۅ‬Ҥ ͆ क़đऩਲᆤč ࿹ଌԊ‫ڛ‬Ď͂ क़bඣ ࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴đ̀̽ ฿ູ ̾ ۱ਏӱđሹਏӱູ ̀ ۱ᄅb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ൊ໾၂‫ק‬ေྍ༷đၞཨ߄đൡ‫ߑކ‬ᆀЧದ֥ ႂൊ༝ܸ‫ބ‬१໅đିՏࠗൊრđѩ‫ݣ‬Ⴕ၂‫ק‬ਈ֥֑ ̿̽͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ϣᇉa‫؟‬ᇕົള෍đЌᆣԉቀ֥ಣਈb ± х૧ൊႨܷ๨ᆭোࡆٝ‫ބ࠴ڪ‬เࡆ࠴֥ൊ ໾đࢵ‫֥ࣚࣵݣ‬ႂਘb ±ࠥѨԚఏđႋౢ֎a֮Ⴒᆫaੀᇉđၞཨ߄ ་൬đ՜ࣉൊრđၛႵ০Ⴟ‫֥ۉ‬ൿ྄ູሷᆻđೂྍ ༷ାੳ൶Ғaྍ༷‫ݔ‬௖bᇶൊႋᇅቔӮ௜ൈ༟ι֥ ᆬaۛa۹aᇟ֩đ‫ט‬໅൮༵ॉ੮บোa‫ځ‬ૠ֩b ߎေഒൊ‫؟‬Ҕđх૧‫ݖ‬Ў‫ࡆط‬ᇗഈ‫҆ڴ‬҂ൡb ±ᄝཨ߄‫ުگ߫ିۿ‬đ҂ေӹ֤෾‫؟‬đၛ૧൐ ദุ‫ؿ‬஗đྙӮᆫٛ‫ۉ‬b ± ‫ ۉ‬က Ѩ ದ ႋ ࢵ Ԣ ࿵ ࣵđ࠼ ൊ ྌ জ Տ ࠗ ֥ ൊ௖b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ୃᶴ ͂̽̽ क़đ‫ ̽͂̿ ڪ׸‬क़đൊ࿷ൡਈbୃᶴ ಀ೔ࠣଽᄣđԊ༡‫࣪ۄ‬đ٢ೆ‫ݑ‬ᇏđࡆౢඣđᇲᇀ ϶ඃđᄜࡆ‫ڪ׸‬aൊ࿷đ᧎ᇀඃমࠧӮb ±ᇬಽa༷ ௜ ‫ ܖ‬۲ ͂̽̽ क़đਘ ࣵaࣚ ࿷aՓ ‫؍‬aࡻோaളႲ۲ൡਈbࡼᇬಽ༡࣪đ༯‫٭‬ඣ‫᧚ݑ‬ ၂߶đষԛ༡్࣪Ӯॶđ௜‫ܖ‬Ⴈඣ༡࣪bቕ‫ࡆݑ‬ೆ ളႲđႲಣުࡆೆࡻaՓ᧢ཐđ٢ೆಽॶđ஬ೆਘ ࣵđ᧢әᇀඣ‫ۄ‬đࡆೆౢඣaࣚ࿷đႨ໳ࠅഎ‫٭‬đ ໓ࠅ᧎ᇀಽඃđ֚ೆ௜‫᧎ܖ‬ᇀ௜‫ܖ‬ඃ๩ೆ໅đࠧॖ ൊႨb

̿̾̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±‫ؿ‬Ѩᄪ௹сྶ໣Եྨ༏đᇀᆡሑૼཁࡨ౞a ߛ᭩ཨ๼a‫ૼିۿۉ‬ཁ‫ݺ‬ሇުđॖᇯࡶᄹࡆࠃ‫׮‬ ਈđၛ҂ႄఏூসࠣ‫ିۿۉ‬ѯ‫ູ׮‬؇bᄝᆡሑཨ ാđ‫ିۿۉ‬ᆞӈުđᄜࣜ ̾ j̀ ۱ᄅ֥ྨ༏ܴҳđ ॖᇯ҄߫‫۽گ‬ቔđ֌ಯႋ‫ק‬௹‫گ‬Ұ ̾ j̿ ୍b ±ଢభđ҂ᇶᅦ‫؟‬Ⴈူ໾đၹູူ௖ն‫؟‬ऎႵ ၂‫ྟ׽ק‬đླࣜ‫ۉݖ‬ᄣࢳ‫׽‬đೂ‫ۉݔ‬ᄣЧটႵѨđ ᄜযႨူ໾đࣼ߶۳‫ۉ‬ᄣᄹࡆ‫ݝ׽‬đ‫ط‬҂০Ⴟ‫ۉ‬က ߫‫گ‬b

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ࠒࠞٝᇍၙ྘‫ۉ‬ကğࣜ࿹࣮ᆣൌؓၙ྘‫ۉ‬က ૧ၦ֥۱ุॖၛٝᆸ‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ֥׽‬ಙđၹ‫ۉၙط‬ၦ ૬֥ࢤᇕॖႵིყٝၙ‫ۉ‬Ѩ‫ۋ֥׽‬ಙ‫ބ‬ෛᆭ‫ؿ‬ള֥ ၙ‫ۉנބۉ‬Ѩ‫ۋކࠁ֥׽‬ಙbٝᆸ‫ۉנ‬Ѩ‫׽‬ᄝၙ‫ۉ‬ і૫ॆჰེջᆀᇏࡗ֥ԮѬđႋЌ޹௃‫ڑ‬ᬪଇ૧൳ ෥ഄđх૧҂сေ֥ᆌՏ໓ദđѩႋᇿၩౢࢱ໏ ളđٝᆸ໒ԋ֥ាള‫ီעބ‬b ±ٝᆸԼᆰԮѬğ‫ุॆۉנ‬ဝྟ֥ᄓ‫ڹ‬đ෮Ⴕ ၙ‫ॆ Ͳ ۉ‬ჰࠇၙ‫ุॆ Ͳ ۉ‬ဝྟଛ౔෮ളႉ‫ظ‬đ‫׻‬ႋ ࢤᇕၙ‫ۉ‬ၦ૬đၛٝᆸ‫ۉ྘נ‬က֥ଛႉԼᆰԮѬb ±ቓ‫܂ݺ‬࿓ᆀ֥νಆೱ࿊࡟ҩđ࿸۬॥ᇅ൐Ⴈ ࿓၁ᇅ௖b ̿̾̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ٝᆸྟԮѬğ‫ۉנ‬Ѩ‫ۋ׽‬ಙੱᄝ࠾୯‫ྟބ‬য ࢌᆀᇏࢠۚbଢభၧၘड़‫ۉ྘נק‬ကඋႿྟԮѬྟ ࠥѨbၹՎđყٝ‫ބ‬؄धྟযࢌđࠒࠞٝᇍྟѨၧ ൞ყٝ‫ۉ྘נ‬က֥ծീᆭ၂b ±౼ֿ་‫׽‬ğ‫ݓ‬ຓၘᇿၩؓ࣡ઝଽူ໾၇ঠᆀ ֥‫௴ุॆۉנ‬Ұ‫۽‬ቔb

໻྘‫ۉ‬က ໻྘‫ۉ‬က൞ࣉൊФ໻‫ۉ‬Ѩ‫׽‬č ͕ ͒ ͣ Ď ໪ಙ֥ ඣჷ‫ބ‬ൊ໾‫ط‬ႄఏ֥đၞᄝ჏࠱‫ޠބ‬ඣ‫ުݖ‬ੀྛđ ‫࡮؟‬Ⴟ౬‫ࢫ࠱׫‬č̾̽ j̾̾ ᄅĎbᄝߌ࣢აඣჷ໏ള ሑঃҵֹ֥౵đಆ୍‫߶׻‬Ⴕ೛‫ؿ‬Ѩ২b໻྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ Ѩ୍ਭն‫ ͂̾ ູ؟‬j́͆ ෟđ‫ظ‬๠‫ؿ‬Ѩੱࢠ֮đᄓ‫ڹ‬ ‫ؿ‬Ѩੱۚb ®‫໌ޅ‬໻྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬č ͕ ͒ ͣ Ď ൞၂ᇕֆ‫ܢ‬ᆞ৽ ͟ ͛ ͎ Ѩ‫׽‬đ໭Їଇđ౯ྙđᆰࣥ ̿̈́ j̀́ ବ૜bࠎၹӉ ჿ ̈́͂̽̽ ‫ނ‬ᐃූđ‫ ̀ ݣ‬щ઒Ѩ‫֑׽‬Ϣ֥ष٢‫؀‬઒౵đ აधն‫؟‬ඔֆ‫ܢ‬ᆞ৽ ͟ ͛ ͎ Ѩ‫׽‬ཌྷّđః ͂ ̴ ؊щ઒ ٤ࢲ‫֑ܒ‬Ϣđ̴̀ ؊щ઒ࢲ‫֑ܒ‬Ϣb

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ ଢభؓ໻྘‫ۉ‬က֥‫ؿ‬Ѩࠏᇅഉໃປಆૼਔđಪ ູॖିაࡊ྘‫ۉ‬က֥‫ؿ‬Ѩࠏᇅཌྷරb‫ۋ‬ಙ໻྘‫ۉ‬က ̿̾̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ѩ‫֥׽‬ᘊަđᄝః‫ۉ‬༥Іᇏॖ‫ؿ‬གྷ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫ॆ׽‬ ჰ‫ބ‬Ѩ‫॒׽‬৬đ֌൞ᄝ࿓ౢѤμූμࠎሇ၍ઽ߫‫گ‬ ᆞӈުđ‫ۉ‬༥Іᇏࠧ‫ޓ‬଴࡟ԛ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫ॆ׽‬ჰ‫ބ‬ Ѩ‫॒׽‬৬b‫ۋ‬ಙ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫׮֥׽‬໾္ॖӁളॆุ ّႋđ֌҂ࠣࡊ྘‫ۉ‬ကૼཁđၹՎđ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ ‫گ‬ᇅᆰࢤ෥‫ۉݝ‬༥Іॖି൞ᇶေၹ෍đ‫ط‬૧ၦّႋ ᄵఏਔ՜ࣉቔႨb

ԮѬٚൔ ±‫ٽ‬i१ԮѬğູᇶေԮѬ๯ࣥđ‫؟‬ႮႿඣჷ Ф‫ٽ‬ь໪ಙ෮ᇁđВ‫ࠇؿ‬ੀྛ൞ЧѨ֥ᇶေіགྷྙ ൔđၹ‫ؿط‬Ѩۚ‫؟ڂ‬ᄝ჏࠱ࠇ‫ޠ‬ඣުđఃੀྛӱ؇ ൪ඣჷ໪ಙӱ؇‫ط‬ၳb ±ൊ໾໪ಙğ္ॖᄯӮЧѨВ‫ؿ‬đ໡‫ݓ‬ᄻБ֡ ̀ ఏႮႿൊ໾൳໪ಙ‫ط‬ᄯӮ໻྘‫ۉ‬ကВ‫ؿ‬b ±ರӈളࠃࢤԨb ±ൻ࿓๯ࣥb ±ԼᆰԮѬğ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ॖၛ๙‫ۋݖ‬ಙଛ౔ Ԯಙ ෸ ‫ظ‬đೂ ໻ ྘ ‫ ۉ‬က ᄓ ‫ ڹ‬ӈ ‫ ؿ‬ള ੀ Ӂ ‫ ܅ ބ‬ଽ ඵ෸b

Ⴕଧུᆡሑ ໻྘‫ۉ‬ကమ‫ڙ‬௹ ̿ j͆ ᇛđ௜न ̓ ᇛđࢠၙ྘ ‫ۉ‬ကູ؋đࢠࡊ྘‫ۉ‬က഍ӉbӮದၛਢԵ྘‫ۋ‬ಙࢠ ‫࡮؟‬đ‫ظ‬๠ᄵ‫ູ؟‬࿰ਢԵ྘‫ۋ‬ಙb ̿̾̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ЧѨູሱཋྟࠥѨđਢԵᆡሑၛ‫ك‬৯aବҵa ‫ྏذ‬a୼๳a‫ؿ‬ಣa‫ڴ‬ᅮa୕ߛa‫ۉ‬ᇖնູᇶᆡb ߛ᭩྘ჿᅝሹ‫ؿ‬Ѩ২ඔ֥ ̾ ̼ ̀b֌ߛ᭩భ௹රࢠࡊ ྘‫ۉ‬ကᇗđ౏ӻ࿃ൈࡗࢠӉđ։ᆬႾࠒᆡሑđೂಆ ദᮄဠࠣศ๲೤նьࢠࡊ྘‫ۉ‬ကӈ࡮bߛ᭩Ⴟ ̾ ᇛ ଽཨ๼bሇμઽႿ ̿ j̀ ᇛଽ߫‫گ‬ᆞӈb҆‫ߑٳ‬ᆀ Ⴕܱࢫฮ๥ࠣ‫ྟؿگ‬౭ᆏ֩іགྷb ® ໻྘‫ۉ‬က‫ۉ྘ࡊބ‬ကߑᆀᄝਢԵіགྷഈ֥ ၳ๝ ࡊ྘‫ۉ‬ကა໻྘‫ۉ‬ကෙಖ‫׻‬൞ࣜ‫ٽ‬i१ཨ߄֡ ๯ࣥԮѬ֥ࠤྟԮಙѨđਢԵіགྷ‫ݖࣜބ‬োරđ֌ ਆᆀᄝ୍ਭaྟљaଖུਢԵіགྷ‫ڿିۿۉބ‬эၛ ࠣყުٚ૫թᄝሢҵљb ໻྘‫ۉ‬ကߑᆀᇏaౝ୍‫؟‬đ঺୍ߑᆀč œ ̓̽ ෟĎ ᅝ ̲̾̾͆ͅđ‫ۉ྘ࡊط‬ကၛ࿐ള‫࡮؟‬bਆᆀन ၛࠤྟߛ᭩྘ູᇶđ֌໻྘‫ۉ‬က࿰ࠤྟᇗ྘‫ྟࠤބ‬ ᭼։྘ࢠࡊ྘‫ۉ‬က‫࡮؟‬b໻྘‫ۉ‬က‫ؿ‬ಣđ‫ۉ‬ᇖնࢠ ࡊ྘‫ۉ‬ကഒ࡮đ௃‫ڑ‬ᮄဠ‫ߧބ‬Ϣьࢠࡊ྘‫ۉ‬က‫؟‬ ࡮b໻྘‫ۉ‬ကѨ৘෥‫ۉ྘ࡊࢠݝ‬ကૼཁ౏߫‫ߏگ‬ તđ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ശۚඣ௜‫ބ‬ӻ࿃ൈࡗनӉႿࡊ྘ ‫ۉ‬ကb

࡟ҩ໻྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ಙ֥หၳྟѓᆽ໾ ±ॆ ̺͕ ͒ ͣ ğॆ ̺͕ ͒ ͣ ͖ʹ͚ ဝྟ ູ ಒ ᆐ ͕ ͒ ͣ ࠤྟ‫ۋ‬ಙ֥ᆷѓb഍ުॆ ̺͕ ͒ ͣ ͖ʹ͔ ္ӯဝྟbॆ ̿̾́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

̺͕ ͒ ͣ ॆุ၂Ϯ༯ࢆ‫ބ‬ཨാࢠॹđӻ࿃ൈࡗࢠ؋đ ‫؟‬ඔᄝѨު ͂ j̓ ۱ᄅሇၼb ±͕ ͒ ͣ ͟ ͛ ͎ ğ࡟ҩ࿓ౢࠇ‫ٽ‬ьᇏ ͕ ͒ ͣ ͟ ͛ ͎ ᆐ ؎໻྘‫ۉ‬ကđਲૹ؇ۚđหၳྟ఼b ±͕ ͒ ͣ ॒৬‫ॆ ͣ ͒ ͕ ބ‬ჰč ͕ ͒ ͣ ͎ ʹĎğႋႨ૧ ၦ‫ބࣤ׈‬૧ၦ႐ܻ‫م‬ᆰࢤ࡟ҩ‫ٽ‬ьa։ᆬ‫ۉބ‬ቆᆮ ᇏ ͕ ͒ ͣ ॒৬‫ʹ ͎ ͣ ͒ ͕ ބ‬b ®࡟ҩ໻‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ٚ‫م‬ ­૧ၦ‫׈‬ሰཁັࣤğႨߑᆀ߫‫گ‬௹࿓ౢቔॆ ุđ࡟ҩࠤྟ௹ߑᆀ֥‫ٽ‬ьࠣ։ᆬᇏѨ‫ॆ׽‬ჰĠࠇ ႨၘᆩѨ‫࡟׽‬ҩߑᆀ࿓ౢᇏཌྷႋ֥ॆุb ­૧ၦ႐ܻ‫م‬ğ࡟ҩ‫ۉ‬ቆᆮᇏ໻‫ۉ‬Ѩ‫ॆ׽‬ჰb ­ઽ৳૧ၦ་‫ڸ‬൫ဒğ࡟ҩ࿓ౢॆ ̺͕ ͒ ͣ b ­ႋႨࠎၹᇗቆӮ‫ۉ‬Ѩ‫؟׽‬ᥴቔູॆჰࡹ৫֑ Ϣ་ႄ൫ဒğ࡟ҩ࿓ౢॆ ̺͕ ͒ ͣ b ­୉ሇ੣ऊ‫ކ‬ઽ৽ّႋ‫ބم‬สൔ୉ሇ੣ऊ‫ކ‬ઽ ৽ّႋğ࡟ҩ։ᆬa࿓ౢ‫ٽބ‬ьᇏ໻‫ۉ‬Ѩ‫ނ׽‬บ ‫ූނ‬b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ൡ֒ྨ༏a‫ ކ‬৘ႏ အູᇶđ࿊ᄴ ྟ൐Ⴈ ူ໾ ູ‫ڣ‬b ೂࣉ ൊ ഒ ࠇ Ⴕ ୼ ๳ ᆀđႋ Ⴈ ̲̾̽ ௮ ฤ บ ၁ ̾̽̽̽ j̾͂̽̽ ‫ݸ‬ശࡆೆົള෍ ͐ ̀ क़a‫ۉ‬෾ু ́̽̽ ‫ݸ‬ क़a௴๙၏֛ ෍ ͅ j̾̓ ֆ໊đ࣡ ઝ֯ ᇿđૄ ರ ̾ ̿̾͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ցb္ॖࡆೆିਈ‫̲̽̾ ࠣ࠴ކ‬੯߄ࡋb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣᇗႿു྘ ᇶᆡğദଢऒߛđః೤༷ૼೂᣍሰ೤đ१‫طۄ‬ ७a‫ྏذ‬ညႲđ҂නႂൊđഈ‫ڴ‬ᅮડđնь૝ࢲđ ཬьധߛđങᇉ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣ০ു๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̾͂ क़đϰড۴ ̾͂ क़đ ӚభҤ ̾͂ क़đᡯሰ ̾̽ क़đն ߛ ̾̽ क़đԅ ഏ ̾̽ क़đߛᏹ ̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़b °ുᇗႿಣ྘ ᇶᆡğദଢऒߛđః೤ࢠ༷ૼđ१ᬪࠇ७đ‫ذ‬ ྏବշđྣᦔ ௅ડđூ‫ك‬໭ ৯đବࡨ ьᜅđങᇉ ‫ޣ‬đ෹ັߛިୈđઝᜢඔb ᇍᄵğ০ുౢಣđࡲு๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᒜᐁಥ ̾͂ क़đ ߁െ ̾͂ क़đϢඌ ̾̿ क़đި௲ ̾̿ क़đᇬᐍ ̾̽ क़đ ᄶ྅ ̾̽ क़đӧ௃ ̾̽ क़đ݉ᆥ ̓ क़đϢᒌಥ ̓ क़b °‫ുݥ‬঒ு྘ ᇶᆡğദଢ‫ߛؿ‬đ߳π҂ᄶđᦔો‫ڴ‬ᅮđൊრ ࡨ๼đദุ঒ चđն ь༎ᜅđമᆀໆ ‫ݥ‬ᆪ ৏đങ ֎đ෹ϢިୈđઝӦ༥೐b ᇍᄵğ໑ဝ೛‫ݥ‬đࡲு০ുb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đި ௲ ̾͂ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đ ̿̾̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ϣඌ ̾͂ क़đқ ඌ ̾̽ क़đӧ ௃ ̾̽ क़đ‫ ϶ م‬༱ ̾̽ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đ݉ᆥ ̓ क़đҤ‫ݔ‬ಥ ̓ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±ၷӧ ̀̽ क़đᡯሰ ̾̿ क़đᇅնߛ ͂ क़đૄರ ̾ ࠴đඣࡘ‫ڛ‬b ± օ ҕ ̀̽ क़đၷ ӧ ̀̽ क़bඣ ࡘ ‫ڛ‬đૄ ರ ̾ ࠴bႨႿ૫೤߳πa‫ۉ‬౵Տ๥a‫ۉ‬ကࣲࣜ҂ჟᆀb ±֟ Ҥ č Ⴕ ӫ ֟ ‫ی‬đ ၛ ୵ ֟ ູ ‫ݺ‬đ न Ⴈ ಆ ᇩĎđӮದૄՑႨਈ ̾͂̽ j̿͂̽ क़đ్ෞ༡࣪đࡆඣ ̾͂̽̽ j̿͂̽̽ ‫ݸ‬ശđࡘӮ ̀̽̽ j͂̽̽ ‫ݸ‬ശđಀᄿުࡆ ࿷ࠇบ‫ט‬໅đսүႂႨb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ၒࣉၞཨ߄a‫ົݣڶ‬ള෍֥ౢ֎ႂൊđ҂఼ ‫ۚט‬บ֮ᆫٛႂൊb ±ೂႵ‫ྏذ‬a୼๳҂ିࣉൊൈđႋ࣡ઝҀ၁b ±х૧ႂࣵb

Ⴕଧུൊਏٚ ±ϰড۴ ̀̽ क़đ‫ޣ‬ᄩ ̿̽ ઻b༵ ࡼϰড ۴༡ ࣪đ్ோު٢ೆ೭҃տđᄽ१đა༡֥࣪‫ޣ‬ᄩđ๝ ೆ೬‫ݑ‬đࡆඣ࣏ஞோख़đᇏࠅ᧞ᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒđ౼ԛ ူտđࠧӮđᄪພ ̿ Ց‫ڛٳ‬b ̿̾̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ᄉᆤ ̾̽̽̽ क़bࡼ‫ۄ‬ᄉᆤັ‫ުޝ‬đ࿹Ӯ༥ଌđ ልೆૡ‫ٿ‬ٝӖ֥௞ᇏđСႨbૄರ ̿ ՑđૄՑ ̾͂ क़đႨ‫ځ‬ૠඣෂ‫ڛ‬b ±әཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đӧ௃ ̾̽ क़đᐠᐍ ̀̽ क़đ೶ ᢟ ̿̽ क़đ‫ޣ‬บ ̿̽ क़bࡼӧ௃aᐠᐍ༡࣪ުđೲ‫ۄ‬ ࠇ‫ۄޝ‬đ్ෞđ࿹Ӯ༥ଌđСႨbәཐ‫ڸ‬a೶ᢟ༡ ࣪đ్Ӯோđ٢ೆ೭҃տᇏđᄽ१đ٢ೆ೬‫ݑ‬đࡆ ඣ࣏ஞோख़đ༵Ⴈնࠅᇲ‫٭‬b‫ט‬ೆӧ௃aᐠᐍ‫ٸ‬ ଌđ࢒‫ބ‬नᄋđ‫ڿ‬Ⴈཬࠅ᧞ᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒđ౼ԛူտđ ‫ט‬ೆ‫ޣ‬บđཬࠅ᧞ᇲᇀ‫ࠧ٭‬Ӯbᄪພ ̿ Ց‫ڛٳ‬đս үđ௔௔ႂႨb ± ᡱᡓሰ ̀̽ क़đ݂֒ ̀̽ क़đᭌ᭎֑ ̾̽ ۱b ࡼ݂֒༡࣪đ్ோđაࡣ֥࣪ᡱᡓሰaᭌ᭎֑๝ೆ ೬‫ݑ‬đࡆඣൡਈđ᧞ᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒđ౼ԛᭌ᭎֑đಀ ॔ުᄜ߭ೆ‫ݑ‬ᇏđཬࠅ᧞᧠ ̾̽ ‫ٳ‬ᇒđࠧӮbᄪພ ̿ Ց‫ڛٳ‬đ֒ರӹປb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±ࠤྟ௹ႋჍཨ߄֡‫ۯ‬৖b ±ᄪ௹࿸۬໣Եྨ༏ቋູᇗေđᆡሑૼཁ‫ݺ‬ሇ ॖᇯࡶᄹࡆࠃ‫׮‬ਈđၛ҂‫֞ۋ‬ூসູჰᄵđᇍਏᇀ ᆡሑཨാđ‫ۯ‬৖௹ડđ‫ିۿۉ‬ᆞӈॖԛჽbࣜ ̾ j ̀ ۱ᄅྨ༏đᇯ҄߫‫۽گ‬ቔb ±Ⴈူ৯౰ࡥֆa‫ކ‬৘đਏӱ҂ၒ෾Ӊđၛ૧ ᄯӮူ໾শ‫ࡆࠇٮ‬ᇗ‫ۉ‬ᄣ֥‫ڵ‬քđ࿊ ̾ j̿ ᇕ๼ߛ ̿̾ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࢆઽ֥ူ໾ࠧॖđၛ१‫ູူڛ‬ᇶb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ࠒࠞٝᇍԮಙჷđࠒࠞᇍਏགྷѨߑᆀđٝᆸ ఃஆ྄໾໪ಙᇛຶߌ࣢b ±్؎ԮѬ๯ࣥᇶေ൞ࡆ఼ඣჷܵ৘đ࿸ٝඣ ჷࠣൊ௖Ф‫ٽ‬ь໪ಙđ‫ڿ‬೿‫܂‬ඣ่ࡱđЌᆣνಆႨ ඣbܼ࿆ٗԮ‫ݿ‬षඣđ҂‫ݿ‬ളඣb‫ڿ‬೿໏ളഡീđ ิۚߌ࣢໏ളඣ௜đࡆ఼ൊ௖໏ളࡓ‫ބ׼‬အӮਅ‫ݺ‬ ֥۱ದ໏ള༝ܸb ±Ќ޹ၞ‫ۋ‬ದಕ໻‫ۉ‬Ѩ‫׽‬၌Ԯၹሰ֥Ղᇩၘ஡ အӮ‫ۿ‬đଢభᆞᄝࠒࠞࡆ఼ЧѨၦ૬֥࿹ᇅ‫۽‬ቔb

ᇗ྘‫ۉ‬က ᇗ྘‫ۉ‬က൞ႮႿնٓຶ֥‫ۉ‬༥Іඵວࠇࠤख࿸ ᇗ֥‫ିۿۉ‬௥ߊ෮ᇁ֥ྡྷག֥ਢԵሸ‫ކ‬ᆘđ൞‫ۉ‬က ֥࿸ᇗਢԵো྘bၛୠ࿓ઽჰࠃ‫׮‬؇༯ࢆaԛགྷ‫ۉ‬ ྟଷѨູఃหᆘđ൞၂్‫ۉ‬ᄣࠥѨᇗᆡ߄֥‫܋‬๝ ࢲअb

‫ؿ‬Ѩࠏᇅ ᇗᆡ‫ۉ‬က֥‫ؿ‬ള൞ႮႿದุؓೆ౓Ѩ‫ؿ׽‬ള఼ ਛ֥૧ၦّႋđᇁ൐‫ۉ‬༥Іնோߊඵđ๝ൈ‫ؿ‬ളࠏ ุ༥І૧ၦ‫ିۿ‬කࢰbᄝᇗᆡ‫ۉ‬ကൈđ૧ၦّႋࠗ ̿̾͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ؿ‬࿓ౢᇖਿߊඵၹሰඣ௜ᄹۚđุଽ༥ऩӰྴ‫ط‬ ೆđྙӮଽ‫׽‬෍࿓ᆡߌ࣢Ġ࿓ౢᇖਿߊඵၹሰ‫ބ‬ଽ ‫׽‬෍ӮູႺ‫ۉؿ‬༥Іնோߊඵ֥໾ᇉࠎԤb࿓ౢᇖ ਿߊඵၹሰߎॖ࿊ᄴྟ೪ഄၘФѨ‫׽‬ೆ౓֥ϛ༥ Іđѩ՜ࣉ‫ۋ‬ಙ༥Іі૫֥ቆᆮཌྷಸྟ໊ׄॆჰі ղđ་ႄ༥І‫ ͡ ׽‬༥І‫ބ‬ሱಖ೪ഄ༥Іؓϛ༥І ֥‫ࠌ۾‬Ġᇗᆡ‫ۉ‬က‫ؿ‬ളൈđದุଽϢ༥Іࢺ෍ ̺̾ ‫ބ‬Ϣ༥Іࢺ෍ ̺̓ ֥ࠃྟᄹ఼đႻॖᄹࡆ࿓ౢᇖਿ ߊඵၹሰቔႨđ๙‫ࠃࠗݖ‬๽ൠ༥Іႄఏ‫ۉ‬෥‫ݝ‬Ġ๝ ൈđႮႿ‫ۉ‬ଽ४‫ڎ‬༥І‫ିۿ‬ᅰθđ֝ᇁӋჷྟଽ‫׽‬ ෍࿓ᆡઢ࿼‫ط‬ႄఏ‫ିۿۉ‬කࢰሸ‫ކ‬ᆘb

Ⴕଧུᆡሑ ±ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကğၧӫВ‫ۉ྘ؿ‬ကđหׄ൞ğ ఏѨࠤđѨ౦‫ؿ‬ᅚ࿡૒đѨӱ؋č ၂Ϯ҂ӑ‫̽̾ ݖ‬ ฿ĎbߑᆀӈႵۚಣđཨ߄֡ᆡሑ࿸ᇗč ညൊa‫ذ‬ ྏa௔َ୼๳a‫ܝ‬Ӌ֩Ďđࠞ؇‫ك‬৯bᄝఏѨඔರ ଽԛགྷപࣜaࣚപᆡሑč ೂྟ۬‫ڿ‬эaྛّູӈa ൟඤaِ ᄭ ҂ ν ֩Ďbุ ࡟ Ⴕ ௪ ၴ ဢ ᆑ Ӄa‫ ۉ‬ԙ ֩đॖࠤᇧ‫ؿ‬ᅚູ‫ྟۉ‬ଷѨbߛ᭩ԛགྷުđ࿡෎ࡆ ധbԛ ࿓ ౠ ཟ ૼ ཁ č а Ცa Ⴞ Ϫa ୼ ࿓a ь ࿓ ֩Ďb‫ۉ‬ᄣ࿡෎෪ཬđၧॖԛགྷ‫ڜ‬ᇖđ‫ڴ‬ඣࠣയ‫ۿ‬ ି҂ಆb ±࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬ကğఏѨԚ௹োර၂Ϯࠤྟߛ ᭩྘‫ۉ‬ကđ֌Ѩ౦ࣉྛྟࡆᇗđԛགྷۚ؇‫ك‬৯đည ̿̿̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ൊđ௔َ୼๳đߛ᭩࿡෎ࡆധđӈႵ‫ۉ‬ԙđຘ‫ྟܥ‬ ‫ڴ‬ᅮࠣ‫ڴ‬ඣčၞѩ‫ڴؿ‬ଇကĎđԛ࿓ౠཟૼཁđӈ Ⴕപࣜaࣚപᆡሑđພ௹ॖԛགྷ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘđඵభ ‫ؿ؟‬ളཨ߄֡ԛ࿓a‫߽ྟۉ‬૙֩ѩ‫ؿ‬ᆡb‫ۉ‬ᄣ෪ཬ ࠇ໭ૼཁ෪ཬbѨӱॖղඔᇛᇀඔᄅđࣜࣷᇍթࠃ ᆀն‫ؿ؟‬ᅚູߊඵު‫ۉ‬႗߄b ±તྟᇗ྘‫ۉ‬ကğᄝતྟ‫ۉ‬ကࠇ‫ۉ‬႗߄֥Ѩӱ ᇏѨ౦‫߄ذ‬ԛགྷ࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬က֥ਢԵіགྷđყު ࠞҵb ®ᇗ྘‫ۉ‬ကߛ᭩֥หׄ ­ߛ᭩؋௹ଽ࿡෎ࡆധđ๝ൈϴႵ‫ିۿۉ‬෥‫ݝ‬ ֥ః෰ᆷѓb ­ ۚ ؇ ߛ ᭩ ӻ ࿃ ൈ ࡗ Ӊđ̿ j̀ ᇛ ಯ ໭ ༯ ࢆ ౴൝b ­ߛ᭩ԛགྷުః෰ሱतᆡሑ໭‫ݺ‬ሇ౴ཟb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±ൌဒ൩࡟Ұğ ശ ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ૼཁശۚđॖղ ̾̈́̾ ັଉ‫̼ غ‬ ၛഈđೂ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ૼཁശۚđ‫ܡ‬Ѥሇμઽᆞӈࠇ ༯ࢆԛགྷઽi᭩‫ٳ‬৖གྷའൈđყު҂ਅb ‫ܡ‬Ѥሇμઽ‫ܡބ‬Ҥሇμઽč ͎ ͠͡Ď नശۚđ ೂ ͎ ͠͡ ૼཁശۚđ‫طّ ͙͡ ͎ ط‬༯ࢆđᄵิൕѨ౦ ࿸ᇗđყު҂ਅb  ୠ ࿓ ઽ ჰ ൈ ࡗ ࿼ Ӊđ ୠ ࿓ ઽ ჰ ࠃ ‫ ׮‬؇ ֮ ̿̿̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴟ ̲́̽b ࿓ౢ։ࡡᆫઽࠃྟૼཁࢆ֮b ࿓ౢٙཐቂμࠎූശۚĠ࿓ࡽႳ৖೤μූa ֑μූ୩؇ശۚb ‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ѓᆽ໾ဝྟb ±႕ཞ࿐࡟Ұğ͏ ӑॖࠣൈ‫ؿ‬གྷ‫ۉ‬ᄣࢲ ‫ܒ‬э ߄đ‫ۉ‬ᄣ෪ཬđ‫ۉ‬ᄣі૫ଆ޴đ‫ۉ‬ଽ߭ലࢠ఼a҂ नᄋđ‫ۉ‬ଽ࿓ܵཁൕ҂ౢb ±‫ۉ‬ᄣࠃุቆᆮ࡟Ұğࠤྟᇗ྘‫ۉ‬က֥‫ۉ‬ቆᆮ ႵܼٗߊඵđѩႵᇏྟaֆ‫ނ‬aਥϘ༥Іࠣնਈऍ ൠ༥І࣏೎b࿰ࠤྟᇗ྘‫ۉ‬က֥‫ۉ‬ቆᆮཞԢႵնோ ‫ۉ‬༥ІߊඵຓđѩႵ‫ۉ‬༥І‫ཬބ‬։ܵӱ؇҂֥֩ᄹ ളbતྟᇗ྘‫ۉ‬ကॖ࡮ᄝતྟࠃ‫ۉྟ׮‬က‫ۉބ‬႗߄ Ѩэ֥ࠎԤഈႵྍ༷֥նॶࠇ࿰նॶ‫ߊۉ‬ඵb‫ۉ‬ᄣ ࠃุቆᆮ࡟Ұࢲ‫ކ‬ਢԵіགྷࠣൌဒ൩࡟ҰđႵᇹႿ ಒ‫ק‬ᆐ؎b

Ⴕଧུ‫ކ‬ѩᆡ ӈ࡮֥‫ކ‬ѩᆡႵ‫ྟۉ‬ଷѨaଷඣᇖaԛ࿓a‫ۋ‬ ಙa‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹aූࡡ௜‫ޙ‬ാ‫ۉބט‬യሸ‫ކ‬ᆘđॖ іགྷԛ۲ሱ֥ᆡሑb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±ॆѨ‫ူ׽‬໾ğ‫ݓ‬ຓБ֡൐Ⴈਠࡊූ଩ᇍਏđ ౼֤ડၩਏིb ̿̿̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±૧ၦ‫࠴ࢫט‬ႋႨğؓᄪ௹ߑᆀ૧ၦ࿐࡟ҰႵ ࢠ఼૧ၦّႋᆀđ࿊Ⴈᠲᠢ᳿౟߄ॖ֥඾đॖࡨ౞ ‫ۉ‬༥І෥‫ݝ‬Ġն࠴ਈ఼৯ୡॖࡨ౞‫ۉ‬ᄣကᆡّႋb ±՜‫ۉ‬༥ІളӉ෍ğିՏࠗ൳෥‫ۉ‬༥І‫ކ‬Ӯ ͑ ͛ ͎ đ՜ࣉ‫ۉ‬༥Іᄜളđࢆุ֮ଽᇖਿߊඵၹሰՖ ‫ط‬ղ֞ᇍਏᇗᆡ‫ۉ‬ကଢ֥bਢԵБ֡ؓᇗᆡ‫ۉ‬ကႋ ᄪ௹aն࠴ਈႋႨč ૄರ ̾̓̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬क़đࠞᇗᆀ ॖႨᇀૄರ ̀̽̽ j́̽̽ ‫ݸ‬क़Ďđ೏‫ކ‬ѩႨն࠴ਈྣཆ ᥴč ૄರ ̾̽̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬क़Ďđॖิۚਏིb ±ࠃᄁັ࿖ߌူ໾֥ᇍਏğᄝሸ‫ކ‬ᇍਏ֥ࠎԤ ഈࡆႨᑅᑜোူ໾ࠇཬ࠴ਈ‫ۉ‬෍aօҕ֩‫ڿ‬೿ັ࿖ ߌ֥ူ໾đॖૼཁิۚᇗᆡ‫ۉ‬ကթࠃੱđࡨഒ‫ۉ‬യ ሸ‫ކ‬ᆘ֥‫ؿ‬ളb ±ᇗᆡ‫ۉ‬ကߑᆀѩ‫ؿ‬ഈཨ߄֡ԛ࿓a‫ۋ‬ಙaଷ ඣᇖaയ‫ିۿ‬කࢰ‫ࢳ׈ބ‬ᇉ໘੹ൈđсྶࡆ఼ؓᆡ ԩ৘đ࣌Ⴈ‫ۉ‬യ‫ူྟ׽‬໾b ±ದ‫ۉ۽‬ᆦӻᇍਏb ±‫ۉ‬၍ᆱğؓᇗ྘‫ۉ‬ကѨದ࿊ᄴჰ໊‫ۉ‬၍ᆱॖ ൐ఃളթੱิۚᇀ ̲̓̽ j̲̽ͅđૼཁۚႿଽ॓ᇍ ਏ֥ളթੱb ®൉હ൞ದ‫ۉ۽‬ᆦӻᇍਏ ଢభದ‫ۉ۽‬ᆦӻᇍਏᇶေၛ٤ള໾྘ູᇶbᇶ ေ൞௝ࢹႵི֥࿓၁࣪߄൭‫؍‬ౢԢ‫ۉ‬කࢰ෮Ӂള֥ ཌྷܱ‫ྟ׽‬໾ᇉđᄠൈูս‫ۉ‬ᄣ҆‫ିۿٳ‬đϺᇹѨದ ؈‫ۉݖ‬කࢰາག௹đၛր‫ۉ‬༥ІᄜളđࠇົӻѨದ ̿̿̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ളթᇀ֤֞‫ކ‬ൡ֥‫ྛࣉۉ܂‬၍ᆱb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣཊྏЇ྘ ᇶᆡğۚಣِᄭđ૫ԅగՙđ१గԙߵđնь ૝ࢲđཬь؋ԅđࠇ૫ଢಆദӯࣁߛ೤đᦔ‫ڴ‬ᅮ ડđമᇀപ߽ፐეđِᄭ҂νđ१୼ߵଐđങᇉ༷ ‫ޣ‬đ෹ߛᄲࠇߛިୈđઝ༿߁ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đ๼ߛषౌb ԩٚğඣ୤࢘č༵ࡘĎ̀̽ क़đၷӧ ̀̽ क़đߛ ৵ ̾̽ क़đᡯሰ ̾̿ क़đሬҤ ̾͂ क़đϰড۴ ̀̽ क़đ ߛᏹ ̾̽ क़đօ௃ ̾̽ क़đ௰‫܄‬ႇ ̀̽ क़đെᑑ௰ ̾̽ क़đնߛč ު༯Ď̾̽ क़đԫНଛ ̾̽ क़b °ുಣᄏࢲ྘ ᇶᆡğ‫ؿ‬ಣ १ ॗđ१ ԙđദ ଢ ऒ ߛđِ ᄭ ҂ νđॾХ੹՟đඹᆪຮ‫׮‬đаᲪь࿓đ‫ؿ‬Ϫđ୕ԅ ࠇ୕о҂๙đ‫ڴ‬ඣđնь‫ࢲۄ‬đങ‫ޣ‬៥đ෹ߛୈđ ઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đᄲു๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯ ሰ ̾̿ क़đߛ ᏹ ̾̿ क़đ ߛ৵ ̾̽ क़đߛϣ ̾̿ क़đնߛč ު༯Ď̾̽ क़đඣ ୤࢘č ༵ࡘĎ̀̽ क़đെᑑ௰ ̾̽ क़đϧࢅҤ ̀̽ क़đ ੃։Ҥ ̾̽ क़b °ဝగྴක྘ ᇶᆡğ૫೤߳πߛᇌđപூ‫ك‬৯đഒగব࿽đ ̿̿́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

౐‫ݥ‬ᆪ৏đൊ ᇌବ շđ‫ ҆ڴ‬ளᅮđൟඤđі ౦֎ ଑đപᆽ߽޴đე໭ ੾Ցđ࿖ ၉ଃԵđ୕ԅ ࠇ҂ ๙đն ь ༎ ᜅ ࠇ ᬪ ᇌ ҂ ඡđ ങ ‫ޣ‬đ ෹ Ϣ ߁đ ઝ ᜢߏb ᇍᄵğ໑ဝ๼ߛđ߄ሤषౌb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đϢඌ ̾͂ क़đ‫ڸ‬ሰč ༵ࡘĎ ̾̽ क़đ‫ ̽̾ ࡻۄ‬क़đ֔ҕ ̀̽ क़đߛᏼ ̾͂ क़đെᑑ ௰ ̾̽ क़đჹᆽ ̾̿ क़đѩ஥‫ކ්ڛ‬ཐນ ̾ ৬b °‫ڄۉ‬ଽ‫྘׮‬ ᇶᆡğِᄭ҂νđՀ‫ۄ‬१ᄲđॗრႂඣđଢࣕ ‫طߛۄ‬೥đࠇപᆽߥᙱđّႋӾ‫ؚ‬đ࿖၉ଃԵđඤ ૤໘੹đࠇ୮ଢ‫ط‬൪đॾࢡ҂ᆸđ१ଽߵԙđဨ๨ ဟ૫đ୕೤ധߛđങᇉ‫ޣ‬៥ࠇങ૫ܻЉ໭෹đઝ༿ ༥ඔb ᇍᄵğტၼమဝđအ‫ۉ‬๼ߛđषౌ༕‫ڄ‬b ԩٚğਰရ࢘ ̾̽ क़đ‫܌‬ฬ ̾̽ क़đऄ޽ ̾̽ क़đ ളֹ ̾͂ क़đચ‫ ̿̾ ׫‬क़đԫᢠሰ ̾̿ क़đᡱᡓሰ ̾̽ क़đၷӧ ̾͂ क़đ੃։Ҥ ̾̿ क़đെथૼ ̾͂ क़đᆅ ᇨଛ ̾͂ क़đϢഏ ̾͂ क़đെᑑ௰ ̾̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±‫נ‬ཐ ̾̽ क़đၷӧ ̀̽ क़đ࿹༥ଌđളࡻᆬ‫ט‬ ‫ڐ‬ఉ҆đຓႨࢋ҃‫קܥ‬đૄರ ̾ Ցđಣඣտಣ‫ڐ‬ ̾͂ j̿̽ ‫ٳ‬ᇒđൡႨႿᇗ྘‫ۉ‬ကđߛ೤߳πᆀb ̿̿͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±նߛaളૼٌaᡯሰ۲֩‫ٺ‬b࿹ଌđ౼ူ‫ٸ‬ แડ؆ఉđຓႨࢋ҃‫קܥ‬đ̿ j̀ ฿ߐူ ̾ Ցbൡ ႨႿᇗ྘‫ۉ‬ကđߛ೤༷ૼᆀb‫ڴ‬྅ᆀരႨb ±ၷӧaᡯሰaնߛaધར۲ ̀̽ क़đྞಥ ̓ क़đӈ೶aїࡊaϘ‫׸‬ඟ۲ ̾̿ क़đ֎‫׸‬᳷ ̓̽ क़b ࡘᆬಣ‫ڐ‬ఉ҆bൡႨႿᇗ྘‫ۉ‬ကđߛ೤༷ૼᆀb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±Ⴕ‫ྟۉ‬ଷѨ༵ᅸᆀđႋ࿸۬॥ᇅ֑Ϣ֥ജೆ ਈĠႵ‫ڴ‬ඣ‫ބ‬യ‫ିۿ‬ᅰθᆀđႋ॥ᇅ଩࿷֥ജೆđ ૄರജೆൊ࿷ഒႿ ̾ क़đ֮ࡋൈॖࣉൊᣍሰa༆‫ܨ‬ ֩ĠႵཨ߄֡ԛ࿓ᆀđԛ࿓ൈ࣌ൊđ໗‫ުק‬ൊ໭ᄿ ੀᇉൊ໾ࠇೈൊb ±ࠥѨ‫ؿ‬ᅚ௹ႂൊၒౢ֎đ࿊Ⴈཐ‫ڪ׸ܖ‬ณa ଅ‫ܖ‬ᐧҒณa૫่aᇟࢠൡၒđᄜ‫ڣ‬ၛ‫ࡽ׸‬aྍ༷ ૫Ї֩đഒൊ‫؟‬ҔĠࠥѨ߫‫گ‬௹ᇯ҄ᄹࡆ֑Ϣਈ‫ބ‬ ༸ົ‫ݣ‬ਈđ၂Ϯ༵۳ഒਈಽณࠇ჈ณa૫่a൴ ಽaᘨᘟaၒཨ߄ཇ֥ЇሰaәౝҒྏa༆‫ޣ‬൘֑ ณ֩b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ᇬ௃ ͂̽ क़đ‫ޣ‬ᄩ ̿͂̽ क़đѢบ ̀̽ क़b‫܋‬ᇲ ᧎ᇀমඃӮ۹đ‫ٳ‬ඔՑӹđႵౢಣᆸ࿓ᆭ‫ིۿ‬b ±ੳ‫ ̽̀ ׸‬क़đߛ޽Ғ ̀̽ क़đ‫ޣ‬ᄩ ̾̽ ઻đࣛ ̾̽̽ क़đϢඌ ̀ क़bᇲমӮᇟđૄರ ̾ j̿ Ցđ ૜ ̿̿̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕࡲு০ඣᆭ‫ۿ‬b ±ୃᶴ ͂̽̽ क़đ‫ ̽͂̿ ڪ׸‬क़bୃᶴ༡࣪ಀӋđ ࡘඃđ᧎‫ڪ׸‬đૄᇛ ̾ j̿ ՑđႵ๼ߛ০ඣᆭ‫ۿ‬b ± ࠙‫ܠ‬Ҥ ̀̽ क़đૠᄩ ̈́ ઻đ൴ᇬಽ ̾͂̽ क़b ࡆൡਈඣࠣቔਘ᧠মඃđӹಽ‫ݿ‬ณđ̾ j̿ ฿ ̾ Ցđ ॖࢳ‫׽‬๼ߛđ‫ړ‬ᆞ޹‫ۉ‬b ®ೂ‫ܴޅ‬ҳѨ౦ ­പᆽğေᇿၩߑᆀ֥ྟ۬‫ູྛބ‬Ⴕ໭ၳӈđ ೂ໭‫ܣ‬նല५ࠇཱđ၉‫ڛ‬ഈ༯֚Ԭđສཷ໠৚ཬ ьđ໭‫ֹܣ‬ϙ‫ו‬ൻ၁ᆌ๨֩֩đᆃུྛູၳӈӈิ ൕႵ‫ྟۉ‬ଷѨ֥༵ᅸbೂ‫ߑݔ‬ᆀപᆽߥᙱđِᄭ҂ νđԛགྷᇗ‫گ‬ე࿽đ࠹ෘି৯‫קބ‬ཟି৯ᅰθđႵ ൈॖӯଡࡺሑ෿đᄵॖಪູߑᆀၘࣉೆ‫ྟۉ‬ଷѨ û jü௹b ­ุ໑ğ๙ӈૄ฿ҩ ́ Ցbᇗ྘‫ۉ‬က‫ۉ‬༥Іߊ ඵൈॖၛԛགྷ ̀̈́ j̀ͅ¥ӻ࿃֮ಣĠೂ๬ಖԛགྷۚ ಣđࣼေ߈ၐႵ࠿‫ۋؿ‬ಙb ­ઝѲğ၂Ϯᄝۚಣ‫ބ‬ԛ࿓ൈઝѲࡆॹa༿ ෎a߁෎ࠇ༥෎đ੔ଽ࿢ᄹۚൈઝѲཌྷؓߏતb ­ޫ་ğ๙ӈᄝ‫ྟۉ‬ଷѨaԛ࿓a࠿‫ؿ‬٫҆‫ۋ‬ ಙࠇնਈ‫ڴ‬ඣ࿢௧ൈđनॖԛགྷޫ་ၳӈbೂ໔֞ ‫ۉ‬ԙൈิൕѨ౦࿸ᇗb ­࿓࿢ğ೏ૼཁ༯ࢆđิൕႵԛ࿓‫ྨބ‬क़֥ॖ ିĠ੔ଽ࿢ശۚൈđ࿓࿢ၧႵॖିᄹۚbؓᇗ྘‫ۉ‬ ကቔ‫ۉ‬ԬՏa٢‫ڴ‬ඣԩ৘ൈ‫ބ‬ԩ৘ުđླህದܴ ̿̿̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ҳđ‫ק‬ൈҩਈ࿓࿢ѩ࠺੣b ­๜।ğ೏ԛགྷնཬ҂֩ࠇ҂ؓӫđӈิൕଷ ඣᇖa੔ଽ࿢ᄹۚ‫ބ‬ଷ᭤b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±धؓ໣Եྨ༏đٝᆸࢌҭ‫ۋؿ࠿ބ‬ಙb ±ၛౢ֎֮ᆫੀᇉႂൊູᇶđ߽૙Ѩದႋа ඼bႵ‫߽ۉ‬૙భ௹ᆡሑᆀđ҂ିൊ֑ۚϢႂൊđႵ ‫ڴ‬ඣᆀൡ֒ཋᇅҀ၁ਈb ±Ќӻնь๙ӎđնь૝ࢲᆀॖ१‫ބૃූ਻ڛ‬ ೄ‫ݔ‬บb ±࿸۬ཨ‫ۯ׽‬৖đᇿၩ१స‫ބ‬௃‫޹ڑ‬৘đ࿸۬ ໭ऩҠቔđૄՑҔުႨ ̲̿̾͂͛ ͕ͮ ͐ ͜ ̀ ඕ१ؓყٝ १సᆇऩ‫ۋ‬ಙ൅‫ٳ‬Ⴕིb

ყުაଧུၹ෍Ⴕܱ ±ཬႿ ̿ ෟࠇնႿ ̓̽ ෟᆀყުࢠҵb ശ ᆀყ ު ࠞ ҵb ±࿓ౢ ։‫ ޣ‬෍ ͋͂̾̀ ັଉ ‫̼ غ‬ ߽૙ ͖ͣ ؇ၛഈᆀ ̲̽ͅၛഈඵວb‫ކ‬ѩཨ߄֡ԛ࿓ ᆀඵວੱॖղ ̲͆͂̾͂b ±ୠ࿓ઽჰࠃྟᄝ ̲̀̽ၛ༯ᆀყުࢠҵb࿓ μ ͋ͅͅ ັଉ‫̼ غ‬ ശᆀ ̲͆̾ඵວb࿓ౢϢ֑Ϣᄝᇗ྘ ‫ۉ‬က၂ष൓֮Ⴟ ̀̽ क़ ̼ ശđ౏ࣷᇍ‫ݖ‬ӱᇏّ‫֮ࢆط‬ ᆀყުࢠҵb ±ୠ࿓ઽჰࠃ‫׮‬؇֮đ࿓ౢ։‫ܥ‬Կ֮đ࿓ౢѤ ̿̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

μූμࠎሇ၍ઽ֮đ‫ط‬։‫ޣ‬෍खᄹđ൞‫ିۿۉ‬කࢰ ພ௹aყު҂ਅᆭᅸb ±ᇗᆡ‫ۉ‬ကൈ‫ؿ‬གྷ֮࿓บđࣜԩ৘ު໭‫ݺ‬ሇđ ൞ყު҂ਅ֥ᇗေᆷѓᆭ၂b‫ۉ࡟ࠃۉ‬༥Іնॶߊ ඵಸࠒሹਈӑ‫̲̽̀ ݖ‬ၛഈđӈิൕყު҂ਅb ±‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᇗ‫ۋן‬ಙđэၳѨ‫ۋ׽‬ಙđ‫ۉ‬ಸࠒ ‫ބ‬җթ‫ۉ‬༥Іਈ֥‫؟‬ഒđԛགྷ۲ᇕѩ‫ؿ‬ᆡ‫ؿބ‬ള‫ۉ‬ ‫ିۿ‬කࢰ֥đؓᇗᆡ‫ۉ‬က֥ყުႵ‫ޓ‬ն႕ཙb ±ᇗᆡ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩ໭ࠇഒ୕ྟۚ࿓ࡋൈč ࿓ࡋ ͋̈́̾̽ ັଉ‫̼ غ‬ ശĎ ӈิൕყު҂ਅđඵວੱۚb

։ᆬႾࠒ྘‫ۉ‬က ։ᆬႾࠒ྘‫ۉ‬ကč ‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒĎ ༢ᆷႮ‫؟‬ ᇕჰၹ෮ᇁ֥‫ۉ‬༥І‫ٳ‬૟։ᆬᄝ༥Іఖඣ௜ഈ‫ؿ‬ള ᅰθđЇওર༥։ܵa༥І‫ିۿุ֥ࠎغۚބࡏܠ‬ ၳӈđ൐։ᆬ‫ٳ‬૟ࡨഒđ֝ᇁᆞӈඔਈ֥։ᆬ҂ି ༯ղ൅‫ؽ‬ᆷӋđѩ൐։ᆬӮ‫ٳ‬ೂࢲ‫ކ‬։‫ޣ‬෍a։ᆬ ූa։‫ܥ‬Կ‫ྟࡡބ‬ਠූઽّ֩ੀᇀ࿓၁b

Ѩၹ‫ٳ‬ো Ѩ‫ۉྟ׽‬က։Ⴞ྘đࡊ྘‫ۉ‬က࿼Ӿཨ೛௹đત ྟࠃ‫ۉྟ׮‬က։Ⴞ྘đူ໾ྟ։Ⴞđಬന௹։Ⴞđ ‫ۋ‬ಙྟ։Ⴞđ൭ඌު։Ⴞđࠤྟಬന௹ᆫٛ‫ۉ‬đࣵ ࣚྟᆫٛ‫ۉ‬đႉ‫࣡ظ‬ઝۚିႏအđਥϘਿϴ‫ۉ‬ଽ։ ̿̿͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴞđਅྟ‫ྟؿگ‬։Ⴞđߊඵުྟ‫ۉ‬႗߄ϴ‫ۉ‬ଽ։ Ⴞđԉ࿓ྟྏ৯කࢰđતྟ၏ཆကđ‫ٸ׎‬ဢэđત ྟ੯Ѥᕠᇏ‫׽‬đႉ‫ظ‬ᇁඵྟ։ᆬႾࠒb

Ⴕଧུᆡሑ ਢԵᆡሑোරߛ᭩྘‫ۉ‬ကđሱतᆡሑࢠ౞đၛ ߛ᭩ູᇶေіགྷđ‫ޓ‬ഒႵ‫ك‬৯‫ބ‬ಆദ౦ঃಆ૫ࡨ๼ ֥‫ۉ‬༥Іකࢰᆘའb௃‫ڑ‬ᮄဠđႵರ౞၀ᇗ֥ᇦ၀ э߄ܿੰb௃ᆏູы௜྘đ‫҃ٳ‬Ⴟᅧ໕aೄ༯ࠇ ࣠aྣМ໊҆bնь࿾೤రđമᇀӯߧϢ೤đՎൈ ႋԢຓ‫ۉ‬ଽຓ‫ۼ‬ቅྟߛ᭩đЧѨߛ᭩ӻ࿃ᄝ ̀ ᇛ ၛഈb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±‫࡟ିۿۉ‬Ұğ࿓ౢࢲ‫ކ‬։‫ޣ‬෍୩؇ᄹۚđѩ ᅝሹ։‫ޣ‬෍ ̲͂̽ၛഈb࿓ౢࢲ‫ކ‬։ූ୩؇бᆞӈ ۚԛ ̾̽ j̿̽ Пࠇၛഈbࡡྟਠූઽaȧ̺‫ܡ‬μ᳿ሇ ᥴઽa։‫ܥ‬Կa͂ ̺‫ނ‬ᐃූઽनૼཁᄹۚđ࿓ౢѤ μූμࠎሇ၍ઽᇏ؇ശۚb ±͏ ӑ࡟Ұğؓᆐ؎۷Ⴕၩၬđؓ‫ۉ‬ଽa‫ۉ‬ຓ ։Ⴞ֥࡫љหљႵࡎᆴb ±୕၁࡟Ұğ୕։‫ޣ‬෍ӯ఼ဝྟđ୕։ჰ‫୕ބ‬ ։෍ૼཁࡨഒࠇཨാb ±‫ٽ‬ь࡟Ұğնьᇏ‫ٽ‬։ჰ‫ݣ‬ਈࡨഒࠇཨാb

̿̀̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±๼ߛğ യഈཆบ௃ᇉࠗ෍ğॖ՜ࣉ։‫ޣ‬෍֥ࢲ‫ކ‬đ Ⴕིੱູ ̲̓̽ ቐႷbఃႨ‫م‬ၛ௢ୄ඾੃ູ২đૄ ರ ̀̽ j́̽ ‫ݸ‬क़đႵིᆀ ̀ j͂ ರ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ॖ༯ࢆ ̲́̽ j̲͂̽đᄵࡼ࠴ਈࡨ϶đಖުᄜᇯࡶࡨਈb໭ ིѨ২ᇀ‫؟‬Ⴈ ̓ j̈́ ರđष൓ࡨਈѩ࣐ॹ๔Ⴈb ЦϘбຈğ၂Ϯᇍਏ࠴ਈॖᄹࡆ‫ۉ‬༥Іັ৬ ุଽઽ֥ࠃྟđ՜ࣉ։‫ޣ‬෍֥ࢲ‫ކ‬đᄹࡆ‫ۉ‬༥Іஆ ྄ࢲ‫ކ‬։‫ޣ‬෍֥ି৯đ՜ࣉ։ᆬੀਈ֩ቔႨbႵི ੱॖղ ̲̈́̽ၛഈđႭఃؓူ໾ྟ‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒ‫ބ‬ ‫ۉ‬ကުҗ਽ߛ᭩ਏི۷‫ݺ‬bႨ‫م‬൞ૄՑ ̀̽ j̓̽ ‫ݸ‬ क़đૄರ ̀ Ցđ̿ ᇛቐႷ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ॖ༯ࢆ ̲́̽ j ̲̓̽đՎൈॖሠ౦ࡨਈđਏӱ ́ jͅ ᇛb ၏ۚ࿓บ෍i၏֛෍ਏ‫م‬đఃቔႨ൞๙‫ݖ‬ᄹ ࡆ‫ۉ‬࿓ੀਈ‫ބ‬՜൐‫ۉ‬༥Іߌਠූཆᐃ֥‫ކ‬Ӯđ൐։ ᆬੀਈᄹࡆbႨ‫م‬ğ၏ۚ࿓บ෍ ̾ ‫ݸ‬क़‫ބ‬၏֛෍ ̾̽ ֆ໊ࠇ ̿ ‫ݸ‬क़‫ ̽̿ ބ‬ֆ໊ࡆೆ ̲̾̽௮ฤบ၁ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശᇏ࣡ׄđ̿ ᇛູ ̾ ۱ਏӱbᇍਏ௹ࡗႋᇿၩࠣ ൈ࡟Ұ࿓บa୕บࠣ࿓ౢ‫ࢳ׈‬ᇉb ±ؓᆡᇍਏğᮄဠࢠᇗᆀႨ٧ᄰඣࠣ ̲֥̿਻ ූૃ၁༡ִđ१‫ڛ‬ཨ։ςૄರ ̓ j̾̽ क़č ႋაົ ള෍ ͎ aົള෍ ͑ ѩႨĎđߎॖ۳Ⴭ ֹ༆ ᚺč ν ‫ק‬Ďa‫ת‬ᑅᑜࡡaЦϘбຈᆭোᆓ࣡࠴b ̿̀̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ുಣቅ઎྘ ᇶᆡğദଢऒߛđ೤ᄶ༷ૼđӻ࿃҂๼đཽ৊ ᅮ๥ࠇՏ๥đ୼‫ذ‬ညႲđᦔ‫ڴ‬ᅮડđ१७‫ط‬ᬪđ௃ ‫ڑ‬ᮄဠđཬь؋ߛđങ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝᜢඔb ᇍᄵğౢಣ᧼ുđࠃ࿓๙઎b ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯ ሰ ̾͂ क़đօ ҕ ̀̽ क़đ ԅഏ ̿̽ क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đკ ࣁ ̾̽ क़đࣁ ఫ Ҥ ̀̽ क़đ޷ᅩ ̿̽ क़đᐠᐍ ̀̽ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đӚభҤ ̀̽ क़đลಥ ̾̽ क़đնߛ ̾̽ क़b °‫ുݥ‬ቅ‫྘س‬ ᇶᆡğദଢ‫ߛؿ‬đః೤߳πđᦔ‫ڴ‬ᅮડđൊრ ҂ᆒđ୼୉რ๳đപூໆ‫ݥ‬đնь҂ൌđങ֎đ෹ Ϣୈđઝᜢߏb ᇍᄵğ໑ᇏᇹဝđ᧼‫ു߄ݥ‬b ԩٚğ‫ ̽̾ ࡻۄ‬क़đϢ ඌ ̾̽ क़đη ွ ̾̽ क़đ ၷӧ ̀̽ क़đᇅ‫ڸ‬ሰč ༵ࡘĎ͂ j̾̽ क़đ݉ᆥ ͂ j̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đᐠᐍ ̿̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ͂ j̾̽ क़b °᭼ಣࢌࢲ྘ ᇶᆡğദଢ‫ߛؿ‬đ೤ഉ༷ૼđರࣲ҂๼đِಠ ҂νđೆ၀Ⴍമđ๨࣠ྣ҆ԛགྷᇫ໕ප੭đཽ৊Տ ๥đ௃‫ڑ‬ᮄဠđങπ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝ༿೥b ᇍᄵğ߄᭼๙઎đ྄ಣਂ࿓b ̿̀̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ԩٚğลಥ ̾͂ क़đ‫ ͂̾ ޽ ޣ‬क़đᡯ ሰ ̾͂ क़đ ളֹ ̀̽ क़đԅഏ ̿̽ क़đ݂֒ ̾͂ क़đԫᏨ ̾̽ क़đ օ௃ ̾͂ क़đօҕ ̀̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đࡻߛ ̾̽ क़đ ೶ᢟ ̾͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±༷௮ฤ۴ ̾̽̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ± ၷ ӧ ̀̽ क़đ օ ҕ ̀̽ क़b ඣ ࡘ ‫ڛ‬đ ૄ ರ ̾ ࠴b ± ࣁఫҤ ̀̽ क़đԼனҤ ̀̽ क़đკࣁ ̾͂ क़b ඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±նߛ ̿̽ क़đሬҤ ̀̽ क़đօҕ ̀̽ क़đࡻߛ ̀̽ क़đᡯሰ ̀̽ क़đ੝‫ځ‬ٜ ̀̽ क़b‫܋‬࿹༥ଌđ൐ Ⴈൈ౼ူ‫ٸ‬ൡਈđႨ‫ځ‬ૠ‫ູۛט‬ሑđ‫ڐ‬Ⴟ‫ۉ‬౵đຓ ၛ‫ڐ‬ਘ‫ۂڭ‬đࢋ҃‫קܥ‬đ̿ ರߐူ ̾ Ցđ̿̽ Ցູ ̾ ۱ਏӱb

ೂ‫ྛࣉޅ‬οଉᇍਏ ±Ⴞ։྘‫ۉ‬က‫؟‬ᄝМֻ҆ࣴྣሒႷҧ‫࣍ڸ‬Ⴕ࿢ ๥ׄbॖಞѨದ‫ڤ‬໣໊༵࿙ᅳԛ࿢๥ׄđႨ၂ᆷᨆ ๷‫ ́ م‬j͂ ‫ٳ‬ᇒđಖުׄο ̾ j̿ ‫ٳ‬ᇒĠᄜׄο։ ჆a‫ۉ‬჆aு჆aᦥ჆۲ ̾ ‫ٳ‬ᇒđၛႵූᅮູ؇đ ಖުᄝഈМ҆ਆҧϽᦇࣜ൐Ⴈ‫ ͂ مݏ‬j̓ ‫ٳ‬ᇒđቋ ުႨ҈‫҈م‬խМ҆b ̿̀̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ಞѨದဟ໣đᄝ‫ۉ‬౵č Ⴗྣ༯҆ࠣႷഈ‫ڴ‬ ҆Ď Ⴈଉ‫م‬đࠧ Ⴈ ൭ ᅧ ο ඨ ൈ ᆌ ٚ ཟ ત ત ଉ ‫׮‬đ Ⴈ৯҂ၒ‫ݖ‬նđၛअ҆Ⴕಣ‫ູۋ‬ၒđૄՑ ̀ j͂ ‫ٳ‬ ᇒđॖ‫ڿ‬೿‫ۉ‬౵࿓၁࿖ߌđࡨ౞‫ۉ‬౵҂ൡ‫ۋ‬b ±ο಻ଽҧᅣ૊aರᄅa௹૊۲ ̾ ‫ٳ‬ᇒđၛූ ᅮູ؇b ±Ⴈਆ൭ଗᆷׄοਆҧဝਲ਼ಅ࿑đႨ৯ࢠᇗđ ၛअ҆Ⴕූᅮ๥‫ູۋ‬ၒb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±‫܂‬۳ԉቀ֥ಣਈđԉቀ֥֑Ϣᇉč ૄರ ̾ j ̾̾̿ क़ ̼ తक़ุᇗĎđЌ޹‫ିۿۉ‬đᆫٛૄರο ̿̽ j ̀̽ क़‫܂‬۳ູၒđบো ̀̽̽ j́̽̽ क़ࠧॖb ±ཋᇅ։‫ܥ‬Կ֥ജೆਈđૄರ ̿̽̽ j̀̽̽ ‫ݸ‬क़ ູၒb‫؟ݖ‬ॖᄹࡆ։ᆬ֥ᬪᇌྟb࠼Ⴈ‫ݣ‬։‫ܥ‬Կ‫؟‬ ֥ൊ໾đೂ‫ࠊݚ‬a֑ߛaଽᄣ֩b ±ႮႿ։ᆬࡨഒॖႄఏ۲ᇕᆫಷྟົള෍֥་ ൬ᅰθđॖ๙‫ݖ‬Ҁ၁ൡ֒Ҁԉົള෍ ͎ aົള෍ ͑ aົള෍ ͘ ֩b ±ॖ࿊Ⴈၞཨ߄֥֮ᆫ϶ੀᇉࠇ֮ᆫႂൊđ࠼ ࣵaႲୈaႲᅉaଯঽa֑ߛa჈ሰaᇬ‫ۉ‬aଽᄣ ֩ൊ໾b

Ⴕଧུൊਏٚ ±࠙‫ܠ‬Ҥ ̓̽ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đնᄩ ̾̽ ઻bཐ ̿̀́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ڸ‬࿹ଌСႨđ࠙‫ܠ‬Ҥaնᄩ༡࣪đඣࡘ౼ᆬđࡆೆ ཐ‫ڸ‬ଌႂᆬđૄರ ̾ ࠴đ৵‫ ̽̿ ڛ‬฿b ±‫܄‬ႇ ͂̽ क़đၷӧ ͂̽ क़đնᄩ ̾̽ ઻đϢบ ൡਈbࡼ‫܄‬ႇaၷӧ༡࣪đაնᄩࡆඣ๝ࡘđ౼ᆬ ̾ ຜđࡆϢบ‫ט‬ᄋުႂႨđૄರ ̾ ࠴đ৵‫ ̽̿ ڛ‬฿b ±Ϣ޽ഘങҤ ̀̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾͂ क़đੳү ̀ क़b భ ̿ ໅ࡆඣࡘᆬ ́̽̽ ‫ݸ‬ശđၛ‫ူ٭‬ᆬԊஞੳүđࠧ ॖႂႨb ±ၷӧ ̀̽ क़đօҕ ̀̽ क़đളնߛ ̾̽ क़đᄶ ྅ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đԅഏ ̓̽ क़đ۫۴ ̾͂ क़bඣ ࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ള‫ۅ‬Ҥ ̀̽ क़đԅഏ ̀̽ j̓̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄ ರ ̾ ࠴b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±၂ࣜᆐ؎ູႾ։྘‫ۉ‬ကđႋ໣Եྨ༏ ̾ j̀ ۱ᄅđᆰᇀਢԵᆡሑa‫ࠎିۿۉ‬Ч߫‫ުگ‬Ҍିᇯࡶ ष൓ࠃ‫׮‬b ±ؓႾ։྘‫ۉ‬ကѨದ֥ࠃ‫׮‬đႋᄝࠃ‫ݖ׮‬ӱᇏ ቔ‫׮‬෿ܴҳđ၂֊ԛགྷᆡሑࡆᇗđࠇၘཨാ֥ᆡሑ Ⴛ‫ؿگ‬đࠇ‫߄ذିۿۉ‬đႋ৫ࠧ๔ᆸࠃ‫׮‬bѨ౦໗ ‫ק‬ൈđҌିᇯ҄ᄹࡆࠃ‫׮‬ਈđᄝົӻࠎЧѨ౦໗‫ק‬ ̾ j̿ ۱ᄅުđٚିॉ੮ቓ၂ུࢠ౞֥‫۽‬ቔb ±ᄝ߫‫گ‬௹ႋх૧ุᇗᄹࡆ‫؟ݖ‬đႭః൞ཁᇷ ٧஗ᆀႋൡ֒ཋᇅႂൊđၛٝᆫٛ‫ؿ֥ۉ‬ളb ̿̀͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ყުೂ‫ޅ‬ ࠤྟ։ᆬႾࠒ྘‫ۉ‬ကყުࢠ‫ݺ‬đ๙ӈѨӱ࿼Ӊ ᇀ ͅ ᇛၛഈđቋު߫‫ूࡲگ‬bતྟ։ᆬႾࠒ྘‫ۉ‬က ಸၞሇэӮ։ᆬྟ‫ۉ‬႗߄đყުࢠҵb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ყٝծീࠎЧ๝Ѩ‫ۉྟ׽‬ကbᄝࠤaતྟѨ‫׽‬ ྟ‫ۉ‬က֥ᇍਏᇏႋх૧֝ᇁ‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒ֥ူ໾đ ೂ੯ѤᕠaࡊЦߜ‫ᦕנ‬aࡊተ๛aߜςোူ֩b

‫ۉ‬႗߄ ‫ۉ‬႗߄൞၂ᇕӈ࡮֥તྟ‫ۉ‬Ѩđ൞Ⴎ၂ᇕࠇ‫؟‬ ᇕѨၹӉ௹ࠇّ‫گ‬ቔႨđႄఏ‫ۉ‬ᄣ૛થྟ෥‫ݝ‬bᄝ Ѩ৘ቆᆮ࿐ഈႵܼ֥ٗ‫ۉ‬༥Іэྟaߊඵaᄜളࠣ ᄜളࢲࢫྙӮđࢲֿቆᆮᄹളࠣ༸ົ‫ྙۯ‬Ӯđ֝ᇁ ‫ཬۉ‬ွࢲ‫ܒ‬௥ߊ‫ཬࡌބ‬ွྙӮđ‫ۉ‬ᄣᇯࡶэྙđэ ႗‫ؿط‬ᅚӮູ‫ۉ‬႗߄bਢԵഈᄪ௹ႮႿ‫ۉ‬ᄣ‫ିۿ‬ս ӊࢠ఼đॖ໭ૼཁᆡሑĠު௹ᄵႵ‫؟‬༢๤൳৆đၛ ‫ିۿۉ‬෥‫ބݝ‬૊ઝۚ࿢ູᇶေіགྷđѩӈԛགྷཨ߄ ֡ԛ ࿓a ‫ ྟ ۉ‬ଷ Ѩa࠿ ‫ ۋ ؿ‬ಙa δ э ֩ ࿸ ᇗ ѩ ‫ؿ‬ᆡb

̿̀̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ۉ‬႗߄֥Ѩၹ࿐‫ٳ‬ো ±Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğᇶေູၙ྘ࠣѤ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬ ကđࡊ྘Ѩ‫ۉྟ׽‬က၂Ϯ҂‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄bః‫ؿ‬Ѩ ࠏ৘ა‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ႄఏ֥૧ၦၳӈႵܱđఃᇁѨٚൔ ᇶေ൞ࣜ‫ݖ‬તྟ‫ۉ‬ကđႭః൞તྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကࢨ ‫؍‬đ‫ط‬ᇯࡶဆэູ‫ۉ‬႗߄b‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗߄‫؟‬ඔіགྷ ູնࢲࢫྟ‫ۉ‬႗߄ĠഒඔѨ২ೂѨӱߏતథ࿼đက ྟߊඵѨэࢠ౞֌ࢠनᄋđၧॖіགྷູཬࢲࢫྟ‫ۉ‬ ႗߄bՖѨ‫ۉྟ׽‬က‫ؿ‬ᅚᇀ‫ۉ‬႗߄֥Ѩӱđॖ؋ᇀ ඔᄅđӉᇀඔ൅୍b ±࿓་ԋѨğ࿓་ԋ࠷ളᄝӋ༢ଇ࣡ઝ‫ٳ‬ᆦđ ԋ੸ෛ࿓ੀࣉೆ‫ۉ‬ᄣުᇶေӦࠒႿ߸ܵ౵đԋ੸ࠣ ః‫ྟ׽‬Ӂ໾֥Տࠗđႄఏնਈࢲֿቆᆮᄹളđ֝ᇁ ‫ۉ‬ᄣ༸ົ߄‫ބ‬૊ઝۚ࿢b࿓་ԋྟ‫ۉ‬႗߄ቐွ൳৆ ࢠᇗđ‫ۉ‬і૫Ⴕࢠն֥ࢲࢫbၹԢਣ࣍ԋ੸Ӧࠒԩ ֥‫ۉ‬༥ІႵຽ෪ຓః෰҆‫ۉٳ‬༥І໭ૼཁэྟࠣᄜ ളđ‫ܣ‬ਢԵഈ‫ڿିۿۉ‬эࢠ౞ັđ‫ط‬૊ઝۚ࿢ԛགྷ ࢠᄪđ‫ݖ‬ಀӫᆭູ࿓་ԋѨྟ‫ۉ‬႗߄đႋӫູ࿓་ ԋѨྟ‫ۉ‬༸ົ߄b ±તྟࣵࣚᇏ‫׽‬ğӉ௹նਈႂࣵđ֥ࣵࣚᇏࡗ ս྆Ӂ໾ၙ಄ؓ‫ۉ‬ᄣ֥ᆰࢤ෥‫ݝ‬đࣜᆫٛ‫ؿطۉ‬ᅚ ູ‫ۉ‬႗߄൞ࣵࣚྟ‫ۉ‬႗߄֥ᇶေ‫ؿ‬Ѩࠏ৘bႮႿྺ ࣵ෮ᇁ֥Ӊ௹ႏအാ‫ט‬đࢆ֮‫ۉ‬ᄣؓଖུ‫ྟ׽‬໾ᇉ ַ֥ॆ৯đᄝ‫ؿ‬Ѩഈ္ఏ၂‫ק‬ቔႨb ̿̀̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ူ໾ࠣ߄࿐‫׽‬໾ğྸ‫ူ؟‬໾‫߄ބ‬࿐‫׽‬໾ॖ෥ ‫ۉݝ‬ᄣđೂӉ௹‫ڛ‬Ⴈၳ࿵ᥲaඹߌ෍aච՚ٰ๒a ࡊࠎ‫؟‬Ϙaྌॖ‫֩ٯ‬đࠇӉ௹ّ‫ࢤگ‬Ԩଖུ߄࿐‫׽‬ ໾ೂඹ੯߄ฏaਠaഢa੯ٟ֩ॖႄఏူ໾ྟࠇᇏ ‫ۉྟ׽‬ကࠣતྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကđࣉ‫ؿط‬ᅚູᇏ‫ྟ׽‬ čူ໾ྟĎ նࢲࢫࠇཬࢲࢫྟ‫ۉ‬႗߄b ±ႏအ҂ਅğӉ௹ႏအ҂ਅđหљ൞֑Ϣᇉa ͏ ቂົള෍aົള෍ ͒ ‫ॆބ‬ᆫၹሰೂ։ࡡ֩ಌ‫ك‬ ൈđିႄఏ‫ۉ‬༥Іߊඵaᆫٛ‫ۉ‬đᆰᇀ‫ؿ‬ᅚູႏအ ҂ਅྟ‫ۉ‬႗߄b֌Ⴕದ‫קڎ‬ႏအ҂ਅაದো‫ۉ‬႗߄ ֥ᆰࢤܱ༢bଢభđ‫؟‬ಪູӉ௹ႏအാ‫ט‬ॖࢆ֮‫ۉ‬ ᄣؓః෰ᇁѨၹ෍ַ֥ॆ৯b ±࿖ߌᅰθğતྟԉ࿓ྟྏ৯කࢰa෪ᅎྟྏ Їက‫ބ‬۲ᇕѨၹႄఏ֥‫࣡ۉ‬ઝቅೖሸ‫ކ‬ᆘđॖᇁ‫ۉ‬ ᄣӉ௹Ⴞ࿓ಌသđཬွᇏྏ౵‫ۉ‬༥Іߊඵđࢲֿቆ ᆮᄹള‫֝ط‬ᇁႾ࿓ྟ‫ۉ‬႗߄đᄝྙ෿ഈӯཬࢲࢫ ྟbႮྏᄣѨႄఏ္ӫྏჷྟ‫ۉ‬႗߄đႵ‫ۉ‬ᄣᇖ նđ‫ۿۉ‬෥‫ݝ‬ॖ҂‫ޓ‬࿸ᇗđ֌္ॖіགྷູ౞؇ߛ ᭩đ࿓ࡽϢ֑Ϣࡨഒ‫ڴބ‬ඣ֩b ±։ᆬႾࠒğ‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒࠇ‫ۉ‬ຓ։ܵቅೖӻ ࿃թᄝൈđॖ֝ᇁ‫ۉ‬༥Іಌ࿓aߊඵa༸ົቆᆮᄹ ള‫ྙط‬Ӯ‫ۉ‬႗߄b၂Ϯॖ‫ۉູٳ‬ଽ։ᆬႾࠒ‫ۉބ‬ຓ ։ܵ‫ۼ‬ቅྟ։ᆬྟ‫ۉ‬႗߄bაሱദ૧ၦၹ෍Ⴕܱ֥ ‫ۉ‬ଽ༥ཬ։ܵကᆡა‫ۼ‬ቅ෮ᇁᆀӫູჰ‫ྟؿ‬։ᆬྟ ‫ۉ‬႗߄b ̿̀ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±Ӌ֡‫ۋ‬ಙࠣကᆡğતྟหၳࠇ٤หၳྟӋ֡ ကᆡđӈႄఏཨ߄a་൬‫ބ‬ႏအᅰθđၛࠣѨჰุ ᄝӋଽӁള֥‫׽‬෍ࣜ૊ઝ֞ղ‫ۉ‬ᄣđႄఏ‫ۉ‬༥Іэ ྟߊඵ‫ؿط‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄b ±ս྆ྟࠥѨğႮ၌Ԯྟ‫ބ‬ս྆ྟࠥѨđᇁଖ ུ໾ᇉၹս྆ᅰθ‫ط‬ӦࠒႿ‫ۉ‬ᄣđႄఏ‫ۉ‬༥Іэྟ ߊඵaࢲֿቆᆮᄹള‫ྙط‬Ӯ‫ۉ‬႗߄b ±‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟğႮႿ༵฿ྟ๞ս྆ၳӈđ๞ ӦሢႿ‫ۉ‬aଷቆᆮ‫ط‬ᇁѨbఃหູׄ‫ۉ‬႗߄აචҧ ଷࠎָപࣜࢫэྟ๝ൈթᄝđਢԵഈԢ‫ۉ‬႗߄ᆡሑ ຓđႵࣚപᅰθࠣሓุຓ༢ᆡሑđೂ૫҆ಌ‫ك‬і ౦aੀ༾a๽࿳ ࠣඪ ߅঒ ଴đ൭aቀ ࠣ๨࣠ ҆ᆑ Ӄaࠔಽ఼ᆰ֩іགྷb ±࿓೤Ѩğၹํս྆ᅰθđ‫ํ֥؟ݖ‬ӦሢႿ‫ۉ‬ ቆᆮ‫ط‬ႄఏ֥‫ۉ‬႗߄b‫ྟࢫࢲཬູ؟‬đພ௹္ॖі གྷູնࢲࢫྟ‫ۉ‬႗߄đਢԵഈᇶေіགྷູ‫ۉ‬႗߄a บ୕Ѩࠣ௃‫ڑ‬೤෍Ӧሢ֩b ±ჰၹ҂ૼğ‫ؿ‬Ѩჰၹ၂ൈ଴ၛड़‫ק‬đӫູႅ ჷྟ‫ۉ‬႗߄b‫ޓ‬ॖି҂൞၂ᇕห൹֥ো྘đఃᇏ҆ ‫ٳ‬Ѩ২ॖିაႅେ྘໭ߛ᭩྘‫ۉ‬ကႵܱb

‫ۉ‬႗߄֥Ѩ৘࿐‫ٳ‬ো ±ཬࢲࢫྟ‫ۉ‬႗߄ğࢲࢫնཬࢠनᄋđᆰູࣥ ̀ j͂ ‫ݸ‬૜đ၂Ϯ҂ӑ‫ ̾ ݖ‬৐૜đ༸ົ‫ࢠۯ‬༥đࡌ ཬွၧࢠ၂ᇁbՎ྘ቋູӈ࡮đཌྷ֒Ⴟၛສ֥૊ઝ ̿̀͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྟ‫ۉ‬႗߄b ±նࢲࢫྟ‫ۉ‬႗߄ğࢲࢫࢠՙնa౏նཬ҂ ၂đᆰࣥ၂Ϯᄝ ̀ j͂ ৐૜đቋնॖղ ͂ ৐૜đࢲ ࢫႮ‫؟‬۱ཬွ‫ܒ‬Ӯđ༸ົ‫ॺۯ‬ᅎ҂၂đ၂Ϯࢠॺb Վ྘‫؟‬Ⴎնோ‫ߊۉ‬ඵႄఏđཌྷ֒Ⴟ࠻ສ֥ߊඵުྟ ‫ۉ‬႗߄b ±նཬࢲࢫࠁ‫ۉྟކ‬႗߄ğູഈඍਆো֥ࠁ ‫ކ‬đՎ྘‫ۉ‬႗߄ၧ‫ޓ‬ӈ࡮b ±҂ປಆ‫ۉྟۯٳ‬႗߄ğႻӫᄜളࢲࢫ҂ૼཁ ྟ‫ۉ‬႗߄bఃหູׄ‫؟‬ඔ‫ཬۉ‬ွФ༸ົ‫ۯ‬ЇಡྙӮ ࢲࢫđ༸ົ‫ۯ‬ॖཟ‫ཬۉ‬ွଽ࿼ഥđ֌҂ປಆ‫ۉۯٳ‬ ཬွđᄜളࢲࢫ҂ཁᇷđՎ྘Ѩၹᄝ໡‫ູݓ‬࿓་ ԋѨb ®ଧུူ໾ॖႄఏ‫ۉ‬႗߄ ྸ‫߄؟‬࿐‫׽‬໾ࠇူ໾नॖ෥ഄ‫ۉ‬ᄣbӉ௹ࢤԨ Ⴕ‫߄֥ྟ׽ۉ‬࿐‫׽‬໾ࠇူ໾ॖႄఏᇏ‫ۉྟ׽‬ကđൈ ࡗࣲਔ߶֝ᇁ‫ۉ‬႗߄֥‫ؿ‬ളbᄪၘૼಒđࡊ੯߄ฏ ॖ֝ᇁ‫ۉ‬႗߄֥‫ؿ‬ളbః෰ॖႄఏ‫ۉ‬ᄣ෥ഄѩॖି ֝ᇁ‫ۉ‬႗߄֥ူ໾Ⴕğॆࢲ‫ူނ‬ၳ࿵ᥲaॆᇖਿူ ࡊμ‫ ל‬ᔒa१ ‫ ڛ‬х ᄓ ူa ॆ က ᆸ ๥ ူ ໾ ච ՚ ٰ ‫֩נ‬b ؓႿթᄝѨ‫ۉྟ׽‬ကࠇӉ௹ႂ֥ࣵߑᆀđࣜӈ ࢤԨࠇ‫ڛ‬ႨၛഈᆃུႵ‫ۉ‬ᄣ‫ူ֥ྟ׽‬໾ࠇ‫׽‬໾ॖࡆ ෎‫ۉ‬႗߄֥ࣉӱđႋ‫࣐ھ‬ਈх૧b

̿́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུᆡሑ ±‫ିۿۉ‬սӊ௹ğᆡሑࢠ౞đӈಌ‫ك‬หၳྟđ ၛூच‫ك‬৯aൊრࡨ๼ࠣཨ߄҂ਅູᇶbॖႵ‫ذ‬ ྏaညႲa‫҆ڴ‬ᅮగaഈ‫ڴ‬҂ൡaႅ๥ࠣ‫ڴ‬྅bᆃ ུᆡሑ‫؟‬ၹ໇Ӌ֡Ⴞ࿓a‫ٳ‬૟ࠣ་൬‫ିۿ‬ᅰθ෮ ᇁbᆡሑ‫ཱུࡗ؟‬ԛགྷđၹস৆ࠇϴ‫ؿ‬Ѩ‫ࡆط‬ᇗđࣜ ྨ༏ࠇൡ֒ᇍਏުॖߏࢳbுᄣӯ౞؇ࠇᇏ؇ᇖ նđ‫࡟ିۿۉ‬Ұࢲ‫ݔ‬ॖᆞӈࠇ౞؇ၳӈb ±‫ିۿۉ‬ാսӊ௹ğ ಆദᆡሑğ၂Ϯ౦ঃაႏအሑঃࢠҵđཨ൴ ‫ك‬৯đࣚപ҂ᆒđᇗᆡᆀක೐‫ط‬໣Ե҂ఏb௃‫ۄڑ‬ ४ՙҡđ૫೤ ߧπ Ḇ ‫ޑ‬bӈ Ⴕ௕࿓aങကa१࢘ ကa၀઩a‫ྟؿ؟‬പࣜကࠣ‫ڜ‬ᇖ֩bॖႵ҂ܿᄵ ֮ಣb ཨ߄֡ᆡሑğൊრૼཁࡨ๼đࣉൊުࠧ‫ۋ‬ഈ ‫ڴ‬҂ൡ‫ބ‬Ўᅮđ‫ྏذ‬aമᇀ୼๳đؓᆫٛ‫֑ބ‬Ϣᇉ ର൳ྟҵđࣉႲୈൊ໾đၞႄఏ‫ڴ‬྅bߑᆀၹ‫ڴ‬ඣ ‫໇ބ‬Ӌࠒగ‫ڴۋط‬ᅮ଴ಧđພ௹ॖԛགྷᇏ‫ܝྟ׽‬ ᅮb϶ඔၛഈߑᆀႵ౞؇ߛ᭩đഒඔႵᇏ؇ࠇᇗ؇ ߛ᭩đުᆀิൕ‫ۉ‬༥ІႵࣉྛྟࠇܼٗߊඵb ԛ࿓ౠཟࠣ௕࿓ğӈႵаᲪaԂᵲԛ࿓a௃ ‫ڑ‬ႾϪ‫໇ބ‬Ӌᬪଇ૘মԛ࿓đ҂๝ӱ؇֥௕࿓b ଽ‫ٳ‬૟ാ‫ט‬ğଳྟߑᆀӈႵྟრࡨ๼aተນ ຽ෪aર‫ؿ‬ຂઋࠣೄٜ‫ؿ‬ტ֩Ġ୯ྟߑᆀႵᄅࣜ҂ ̿́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ט‬aоࣜa҂ᄓ֩bՎຓႵུߑᆀॖᄝ૫҆a࣠a ഈྣaМ҆aਆ࡚ࠣഈᆪ֩Ⴕస࣡ઝႄੀ౵თԛགྷ ᆨᇪ᭱‫̼ ބ‬ ࠇર༥࿓ܵঔᅦĠᄝ൭ᅧնaཬ჈࠽ࠔ ‫ބ‬ᆷ؊҆‫ޣؿ‬ӫ‫ۉ‬ᅧbߎॖႵ୕ਈࡨഒ‫ڜބ‬ᇖb ૊ઝۚ࿢ᆘğ ¯ுնğӈູᇏ؇ுնđ҆‫ٳ‬ॖղఉ༯đுᄣ ‫ູ؟‬ᇏ֩႗؇đі૫ܻ߁đшჸ‫ؚ‬ჵđுնॖԨࠣ ு్ࠖbுնӈϴႵϢ༥Іa࿓ཬϰ‫̼ ބ‬ ࠇ‫ޣ‬༥І ࡨഒđӫູு‫ࣉेିۿ‬b ¯ҧᆦ࿖ߌ֥ࡹ৫აष٢ğ૊࣡ઝ࿢৯ᄹۚđ ӑ‫ ̓͆̾̾ ݖ‬తஂൈđটሱཨ߄ఖܲ‫ބ‬ுᄣ֥֩߭ྏ ࿓ੀ൳ቅđ௧൐૊࣡ઝ༢๤ྸ‫໊҆؟‬࿓ܵაุ࿖ߌ ᆭࡗࡹ৫ҧᆦ࿖ߌbਢԵഈࢠᇗᆀႵൊ֡༯‫໇ބ؍‬ ָ࣡ઝ౷ᅦđ‫ڴ‬у‫ބ‬ఉᇛ࣡ઝ౷ᅦđᇋ‫ྙނ‬Ӯđ௥ ਚൈॖႄఏь࿓b ¯‫ڴ‬ඣğ൞‫ۉ‬႗߄ാսӊቋ๬ԛ֥іགྷđ‫ڴ‬ඣ ԛགྷၛభӈႵӋᅮగđնਈ‫ڴ‬ඣൈ‫҆ڴ‬ளੈa‫ڴ‬у Ъࣅ‫ؿ‬ਊđᇁߑᆀྛ‫׮‬҂ьđ‫ڴ‬࿢ശۚॖ࿢௧‫ڴ‬ଽ ᄣఖđॖႄఏఉ᭤đ҆‫ߑٳ‬ᆀॖԛགྷྣඣđၛႷҧ ࢠູӈ࡮đ‫ڴູ؟‬ඣ๙‫ᦥޘݖ‬ਥϘܵࣉೆྣస෮ ᇁđӫູ‫ྣྟۉ‬ඣbᇏ֩ၛഈ‫ڴ‬ඣԛགྷ၍‫ྟ׮‬ሤ ၻđഒਈ‫ڴ‬ඣൈ၍‫ྟ׮‬ሤၻ҂ૼཁđॖࢹᇹӑലѯ ࡟ԛb ±‫ۉ‬ᄣԨᆐğ‫ۉ‬ᄣնཬ႗؇ა௜߁‫ڎ‬đა‫ۉ‬ଽ ᆫ࣏ٛ೎֥‫؟‬ഒđ‫ۉ‬༥Іᄜളa༸ົቆᆮᄹള‫ބ‬൬ ̿́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

෪֥౦ঃႵܱbພ௹‫ۉ‬ᄣ෪ཬaࡔ႗aі૫ӯࢲ ࢫሑb ®ೂ‫ܴޅ‬ҳ‫ۉ‬႗߄Ѩದ֥Ѩ౦э߄ ­ூস‫ك‬৯ᆡሑᇯࡶࡆᇗđ଴ၛളࠃሱ৘b ­ۚ؇ൊრ҂ᆒđૄರᇶൊഒႿ ̿͂̽ क़đაჰ টࣉൊਈཌྷбႵૼཁ༯ࢆb ­‫ڴ‬ᅮૼཁđၛ໶၀ູᇗđᇁ൐ቕ໣҂νđӞ ၀଴૤đగ؋‫ؿ‬ોb ­ԛ࿓ౠཟ҂؎ࡆᇗđ҂ࣇ඗࿩ൈ࿩ᵲԛ࿓đ ‫౏ط‬аసࠇ௃‫ڑ‬aᬪଇaԬՏ໊҆֩ཌྷ࠿ԛགྷԛ࿓ ׄaႾ࿓ॶ֩đ࿸ᇗᆀնьӯϣႲဢࠇ࿓୕֩b ­ ༯ᆪ‫ڜ‬ᇖđ࿾૫஗ᇖđ࿾೤ߧπđ‫ࡆຶ ڴ‬ նđԛགྷ‫ڴ‬ඣb ­୕ਈࡨഒđ̿́ ཬൈ୕ਈഒႿ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശđ൐ Ⴈ০୕࠴ቔႨ҂ૼཁb ­ϴႵ҂ܿᄵ֥‫ؿ‬ಣđႨူ໾଴ၛᇍਏ॥ᇅb ­ࣚപ຾૗ࠇࣚപّӈđіགྷ๬ಖྖ‫؟ٹ‬ეđ ֌ე໭੾Ց֩പࣜ༢๤ᆡሑb ԛགྷഈඍᆡሑᇏ಩‫ޅ‬၂่नႋႄఏᇗ൪đࠣൈ ֞၄ჽ࡟Ұᇍਏb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±࿓ౢઽ࿐࡟Ұğᇗေ֥Ⴕ‫ܡ‬Ѥሇμઽa‫ܡ‬Ҥ ሇμઽaࡡྟਠූઽaȧ̺‫ܡ‬μ᳿ሇᥴઽb ±࿓ౢ։‫ޣ‬෍ս྆ğ൫ဒ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ѩ҂ّ႘ ̿́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

൞‫ڎ‬թᄝ‫ۉ‬႗߄đ֌ॖิൕߛ᭩֥ྟᇉb‫ۉ‬༥Іྟ ߛ᭩ൈđ࿓ᇏᆰࢤ։‫ޣ‬෍‫ࢤࡗބ‬։‫ޣ‬෍नᄹۚđၛ ࡗࢤ։‫ޣ‬෍ᄹູۚᇶb ±࿓ౢ֑Ϣҩ‫ק‬ğႵ࿓ౢሹ֑ϢaϢ֑Ϣa౯ ֑ϢaϢ֑Ϣ ̼ ౯֑Ϣбᆴb֑Ϣս྆൞‫ۉ‬ᄣս྆ ି৯֥ᇗေіགྷđ൞‫ۉ‬ᄣતྟࠥѨ෥‫ّ֥ުݝ‬႘b ‫ۉ‬႗߄ൈສສϢ֑Ϣ‫ކ‬Ӯࡨഒđ࿓ᇏϢ֑Ϣ ̼ ౯֑ Ϣбᆴࢆ֮മᇀ֚ᇂđбᆴᄀ֮đඪૼ‫ۉ‬ᄣսӊି ৯ᄀҵb ±֑Ϣ‫׈‬Ⴃğ֑Ϣ‫׈‬Ⴃԛགྷđ ȧ̺౯֑Ϣб২ ᄹࡆđิൕߑႵતྟ‫ۉ‬Ѩb‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗߄ാսӊ ൈđȧ̺౯֑Ϣᄹۚቋູཁᇷb ±ୠ࿓ઽჰൈࡗҩ‫ק‬ğ֒‫ۉ‬ൌᇉ༥І൳෥ൈđ ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ֥‫؟‬ᇕୠ࿓ၹሰॖࡨഒb֒‫ିۿۉ‬࿸ᇗ൳ ෥ൈđୠ࿓ઽჰൈࡗҩ‫ק‬൞၂ཛࢠູૹ‫֥ۋ‬ᆷѓđ ‫ۉ‬႗߄ພ௹ൈୠ࿓ઽჰൈࡗ࿼Ӊb ± ૧ၦ౯֑Ϣҩ‫ק‬ğ‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗߄ၛ ͖ʹ͔ ࠣ ͖ʹ͎ ᄹۚ‫࡮؟‬đ‫؟‬ၛ ͖ʹ͔ ᄹູۚᇶbჰ‫ྟؿ‬։ᆬྟ ‫ۉ‬႗ ߄ ൈ ͖ʹ͚ ᄹ ۚđࣵ ࣚ ྟ ‫ ۉ‬႗ ߄ ൈ ͖ʹ͎ ᄹ ۚ ӈ࡮b ±࿓ౢሹ։‫ܥ‬Կࠣ։‫ܥ‬Կᴁҩ‫ק‬ğ‫ۉ‬႗߄ൈਆ ᆀनࢆ֮b ±‫ۉ‬༸ົ߄ᆷѓğႵ‫ڧ‬μූ᳅߄ઽa๩ૼᇉ ූa࿰྘భࢋჰᥴaֆςသ߄ઽ֩đ‫ۉ‬႗߄ൈ‫׻‬Ⴕ ҂๝ӱ؇ᄹۚb ̿́́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ଽࣤ࡟Ұğ༸ົࠇ‫׈‬ሰ໇ࣤିౢԣཁൕ౷ᅦ ࣡ઝ໊֥҆აӱ؇đᄝѩ‫ؿ‬ഈཨ߄֡ԛ࿓ൈđؓฐ ૼԛ࿓໊҆‫ބ‬ѨၹႵᇗնࡎᆴb‫ڴ‬సࣤ࡟Ұॖᆰࢤ ܴҳ‫ۉ‬ᄣі૫a೤ᄶaшჸࠣுᄣ౦ঃđѩॖᄝᆰ ൪༯Ⴕ࿊ᄴྟ֥ԬՏࠃ࡟đؓ࡫љ‫ۉ‬႗߄aતྟ‫ۉ‬ ကaჰ‫ۉྟؿ‬δđၛࠣૼಒ‫ۉ‬႗߄֥Ѩၹ‫ޓ׻‬Ⴕ Ϻᇹb ±ͥ ཌ࡟Ұğൊ֡๽О࡟Ұॖཁൕൊܵࠣ໇ָ ࣡ઝ౷ᅦđ͐ ͡ ҂ࣇႵᇹႿ‫ۉ‬႗߄֥ᆐ؎đഉॖ‫ؿ‬ གྷႵ໭δэb ±٢ഝྟ‫ނ‬෍࡟Ұğॖཁൕ‫ۉ‬ᄣജ౼‫ނ‬෍ࡨ ഒđ‫ނ‬෍‫҃ٳ‬҂ᄋđுᄣ‫ނ‬෍୩ࠢѩᄹնđႵு‫ۿ‬ ିेࣉൈ͂̾ ۰ѓ࠺‫ޣ‬༥Іᄝுଽ௥ߊᄹ఼b ±‫ۉ‬ԬՏࠃቆᆮ࡟Ұğؓၐ଴Ѩ২сေൈॖቓ ࣜ௃‫ۉ‬ԬՏࠃቆᆮ࡟Ұđॖಒ‫ק‬ᆐ؎b

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ±ഈཨ߄֡ԛ࿓ğູЧѨቋӈ࡮֥ѩ‫ؿ‬ᆡđ‫؟‬ ๬ಖ‫ؿ‬ളđԛ࿓ਈնđԢ୼༷࿓ຓđӈϴႵ࿓ьb ၞԛགྷྨक़ࠣႺ‫ྟۉؿ‬ଷѨđѨඵੱࢠۚb ±‫ྟۉ‬ଷѨğ࡮Ⴟ࿸ᇗ‫ۉ‬Ѩߑᆀđ൞ၛս྆໘ ੹ູࠎԤ֥ᇏ൷പࣜ༢๤֥ሸ‫ކ‬ᆘđਢԵഈၛၩ് ᅰθ‫߽ބ‬૙ູᇶေіགྷđ൞‫ۉ‬႗߄ቋӈ࡮֥ඵວ ჰၹb ±‫ۋ‬ಙğӈѩ‫ۋؿ‬ಙೂ٫ကa։֡‫ۋ‬ಙa۪ধ ̿́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ၼྟ‫ۆ‬ऩϧ࿓ᆡ‫ބ‬ჰ‫ڴྟؿ‬ଇက֩bሱ‫ڴྟؿ‬ଇက ၂ϮఏѨࢠࠤđᇶေіགྷູ‫ڴ‬๥‫ڴބ‬ᅮbႵ‫ؿ‬ಣa ‫ྏذ‬a୼๳ა‫ڴ‬྅đ࿸ᇗᆀႵྨक़bߑᆀ‫ڴ‬ඣ࿡෎ ᄹӉđ‫҆ڴ‬Ⴕ҂๝ӱ؇֥࿢๥‫ڴބ‬ଇՏࠗᆘb ±‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘğఃหູׄሱ‫ྟؿ‬ഒ୕ࠇ໭୕a ༎൤ྟ֮଩࿓ᆡa֮୕଩‫֋ބ‬ᇉ࿓ᆡb ±‫ࢳ׈‬ᇉ‫ࡡූބ‬௜‫ޙ‬໘੹ğӈ࡮ᆀູ֮଩࿓ ᆡa֮ࡋ֮੯࿓ᆡაս྆ྟࡡᇏ‫׽‬đѩႺ‫ྟۉؿ‬ ଷѨb ±ჰ‫ۉྟؿ‬δğཌྷ֒‫֥؟‬ჰ‫ۉྟؿ‬δ൞ᄝ‫ۉ‬႗ ߄ࠎԤഈ‫ؿ‬ള֥b֒‫ۉ‬႗߄ߑᆀᄝ؋௹ଽԛགྷ‫ۉ‬ᄣ ࣉྛྟᄹնaӻ࿃ྟ‫ۉ‬౵ฮ๥a‫ۉ‬ᄣ‫ؿ‬གྷᇖॶa‫ڴ‬ ඣሇэູ࿓ྟ֩đหљ൞ࡊ෸֑Ϣᄹۚđႋࣞ฻ჰ ‫ۉྟؿ‬δ֥ॖିb

‫ۉ‬႗߄ߑᆀԛ࿓֥ჰၹ ‫ۉ‬႗߄ൈđႮႿ૊࣡ઝۚ࿢đӈྙӮඔ۱ࢌ๙ ᆦđఃᇶေ֥Ⴕඹ۱ğ໇ָ‫ބ‬ൊ֡༯‫ࢌ֥؍‬๙ᆦa ᆰӋ༯؊ა‫ࢌ֥ܵۓ‬๙ᆦa‫ڴ‬уࢌ๙ᆦa‫ڴ‬ଇުࢌ ๙ᆦb ၛഈඹ۱ࢌ๙ᆦၛ໇ָ‫ބ‬ൊܵ༯‫ࢌ֥؍‬๙ᆦᄝ ਢԵഈቋູᇗေbᄝᆞӈ౦ঃ༯đᆃུࢌ๙ᆦ‫ޓ׻‬ ༥ཬđ࿓ੀਈ‫׻‬҂նb֒૊࣡ઝ߭ੀ൳ቅđ࣡ઝ࿢ ᄹۚൈđၹ૊࣡ઝЧദ໭࣡ઝϵđᄵ૊࣡ઝ࿓၁ॖ ୉ੀೆഈඍඹ۱ࢌ๙ᆦᇏđ‫ط‬൐ࢌ๙ᆦঔᅦb໇ָ ̿́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ބ‬ൊܵ༯‫֥࣡؍‬ઝႮႿ࿢৯ҵࢠնđቋᄪ‫ؿ‬ള࣡ઝ ୮ᅦbರࣲᄝ୮ᅦ࣡ઝ໊҆ൊܵࠇ໇֥ᬪଇэЊđ ၞ൳෥ഄ‫ط‬௥ਚᄯӮԛ࿓bೂൊ໾֥ࠏྀྟ෥ഄđ ໇၁ّੀ֥߄࿐ྟ෥ഄđၛࠣॕ෉a୼๳aь૝֩ ‫ڴ‬࿢ᄹࡆൈđ‫׻‬ॖ൐૊࣡ઝ࿢৯๬ಖഈശđ֝ᇁ୮ ᅦ࣡ઝ֥௥ਚԛ࿓đࠧ‫ܒ‬Ӯഈཨ߄֡ࠤྟԛ࿓đྙ Ӯ୼࿓ࠇь࿓b

‫ۉ‬႗߄ߑᆀԛ࿓֥іགྷ ±ൊܵa໇ָ࣡ઝ౷ᅦ௥ਚԛ࿓ğіགྷູ୼࿓ ࠇь࿓đԛ࿓ਈնđॖϴႵӱ؇҂๝֥ാ࿓ྟྨ क़đѨ౦ྡྷགb ±ཨ߄ྟ঎ယԛ࿓ğᇶေіགྷູ‫ޑ‬ьࠇ࿓ьđ ‫ޓ‬ഒႵാ࿓ྟྨक़b ±૊࣡ઝۚ࿢ྟ໇Ѩԛ࿓ğԛ࿓ਈഒđਢԵა ཨ߄ྟ঎ယԛ࿓‫ޓ‬଴࡫љb ±ః෰ğ‫ۉ‬႗߄ߑᆀ‫ކ‬ѩّੀྟൊܵကၧॖႄ ఏԛ࿓đࠞഒඔߑᆀॖ‫ކ‬ѩൊܵδa໇δ֩ԛ࿓b

‫໌ޅ‬ᆨᇪ᭱a‫ۉ‬ᅧ ᄝતྟ‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄֥Ѩದᇏࣜӈ‫ؿ‬གྷᄝৼ ҆a࣠҆a൭҆Ⴕ၂ᇕྙ෿‫ޓ‬ཞᆨᇪຩဢ֥᭱đ᭱ ֥ᇏྏ൞၂۱ཬ‫ׄޣ‬đᇛຶ٢ഝԛྸ‫؟‬༥ཬ֥‫ޣ‬ පđᆜ۱ᆰࣥ ̽̾̿ j̿ ৐૜đᆃᇕ᭱ӫູᆨᇪ᭱đ ഒඔѨದ္ॖି‫ؿ‬ളᄝ१aՀa‫໊҆֩ع‬bೂ‫ݔ‬Ⴈ ̿́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

༥֥ࡕ႗໾ಀ࿢௧֥᭱ᇏྏđॖၛ൐ᆜ۱ᆨᇪ᭱ಆ ҆ཨാđԛགྷᆨᇪ֥᭱۱ඔၹದ‫ط‬ၳđႵུѨದᆺ Ⴕࠫ۱đႵུѨದॖ‫؟‬ղࠫϤ۱b ‫ۉ‬ᅧ൞ᆷႵུ‫ۉ‬ကѨದ൭ᅧшჸӈӈ߶ԛགྷྸ ‫ޣ؟‬೤֥Ϫׄđࠇ‫ޣ‬Ϣཌྷࡗ‫ݸ‬໭ܿੰ֥ϪॶđႵൈ ީ҂ࣇ൭ᅧႵđ‫္ָ࢖౏ط‬Ⴕbೂ‫ؓݔ‬ᆃᇕϪׄࠇ Ϫॶࡆ࿢đॖၛ൐࿢௧౵֥ᆃུׄ‫ॶބ‬ཨാđэ֤ қϢb ᆨᇪ᭱‫ۉބ‬ᅧ֥ԛགྷđᄝ၂‫ק‬ӱ؇ഈॖၛቔູ ‫ۉ‬က‫ؿ‬ᅚӮતྟࠇ‫ۉ‬႗߄֥ѓᆽᆭ၂b

‫ؿ‬ളᆨᇪ᭱a‫ۉ‬ᅧ֥ჰၹ ‫ۉ‬ကѨದ‫ؿ‬ളᆃᇕགྷའ֥ჰၹᇶေ൞ุଽՉྟ ࠗ෍‫ط؟ݖ‬ႄఏbದุଽ‫ݖ‬ਈ֥Չྟࠗ෍đᇶေ൞ ᄝ‫ۉ‬ଽ๙‫ݖ‬သ߄ቔႨࣉྛ௥ߊb‫ؿିۿۉ‬ളᅰθ ൈđ‫ݖ‬ਈ֥Չྟࠗ෍ࣼ҂ିФ௥ߊđ൐ଌഋཬ‫׮‬ઝ ֥ൽᅦቔႨ‫ֹٳݖ‬ᄹ఼bᆃဢࣼ߶൐ᇏྏཬ‫׮‬ઝཟ ඹᇛ٢ഝԛྸ‫؟‬༥ཬ֥࿓ܵđྙӮਔᆨᇪ᭱‫ۉބ‬ᅧ ֥གྷའb

‫ۉ‬႗߄ؓྟ‫֥ିۿ‬႕ཙ ၂Ϯটࢃđ‫ۉ‬႗߄‫ޓ‬ഒ႕ཙྟ‫ିۿ‬bࠃ‫ۉྟ׮‬ ႗߄đႮႿ࿸ᇗ֥‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬đ‫ିۿۉ‬҂ಆđ൐ಆദ ଽ‫ٳ‬૟༢๤‫ିۿࢫט‬໘੹đնଷ௃ҪപࣜԮ‫־‬҂໗ ‫ק‬đྟࠗ෍௜‫ޙ‬ാ‫ט‬đՉࠗ෍ᄹ‫؟‬đ൐ྟཆࠗ෍֥ ̿́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ٳ‬૟໘੹đ‫ؿ‬ളଖུྟ‫ିۿ‬ᅰθb ‫ۉ‬႗߄ॖᆰࢤႄఏተນള‫ؿ‬Ҫഈ௃֥෥ഄđ൐ ߑᆀ֥ࣚሰ୩؇‫ࣚބ‬၁ਈཁᇷࢆ֮đุ࡟ൈॖ‫ؿ‬གྷ ተນຽ෪đ‫ିۿۉ‬҂ਅൈተ๛‫ݣ‬ਈ္ཁᇷࢆ֮đห љ൞Ⴓ৖ተ๛ૼཁࡨഒđ֝ᇁྟࠏିࡨ๼b ᆃུᅰθؓଳྟѨದᇶေіགྷູྟრࡨ๼đമ ᇀཨാđဝ᭺aᄪ྄aተນຽ෪ၛࠣೄٜ୯ྟ߄ ֩b୯ྟѨದᄵіགྷູࣜ௹҂ሙaᄅࣜਈ‫ݖࠇ؟ݖ‬ ഒaоࣜa๥ࣜaሰ‫܅‬ԛ࿓֩b၂Ϯ߶ෛሢѨ౦֥ ‫ݺ‬ሇ‫ط‬ཨാb‫ۉ‬႗߄Ѩದ֥ྟളࠃႋ‫࣐ھ‬ਈࢫᇅđ ‫ڎ‬ᄵ҂০ႿࠥѨ֥߫‫گ‬b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±ᆦӻਏ‫م‬ğാսӊ௹ႋࡆ఼ᆦӻᇍਏđၹᇗ ᆡߑᆀ‫؟‬Ⴕ‫ྏذ‬a୼๳aࣉൊഒࠇ҂ିࣉൊđॖ࣡ ઝൻᇿ௮ฤบđଽࡆົള෍ ͐ a੯߄ࡋaࠔᐃa၏ ֛෍֩đႋหљᇿၩົӻඣa‫ࢳ׈‬ᇉ‫ࡡූބ‬௜‫ޙ‬đ Ⴍఃᇿၩࡋ࿷֥ҀԉbՎຓđߎॖሠ౦ႋႨ‫گ‬ٚμ ࠎූa༷࿓a࿓ࡽࠣϢ֑Ϣ֩b ±ူ໾ᇍਏğ Ҁԉ۲ᇕົള෍đົള෍ ͐ aົള෍ ͒ ࠣ ͏ ቂົള෍Ⴕ‫ڿ‬೿‫ۉ‬༥Іս྆đٝᆸᆫٛྟэ‫ބ‬Ќ޹ ‫ۉ‬༥І֥ቔႨđၧॖ‫ڛ‬Ⴈ࢞ଛோbሠ౦Ҁԉົള෍ ͘ aົള෍ ͏ ̾̿ ‫ބ‬ွූb Ќ޹‫ۉ‬༥І֥ူ໾ğೂ‫ۉ‬෼ুaົѤ‫ۉ‬a‫ۉ‬ ̿́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ୡaၭ‫ۉ‬ਲčඣ٦࠮෍ோĎaࠔᐃ֩b̲̾̽௮ฤบ ၁ଽࡆೆົള෍ ͐ aົള෍ ͏ ̓ a੯߄ࡋaॖಷྟ ၏֛෍b ±‫ڴ‬ඣ֥ᇍਏğሢᇗႿ‫ڿ‬೿‫ۉ‬ᄣ‫ିۿ‬đЇও໣ Եྨ༏aࡆ఼ႏအࠣᆦӻਏ‫֩م‬b ཋᇅඣ଩֥ജೆđૄರࣉඣਈ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശቐ ႷđೂႵཁᇷ֮଩࿓ᆡđᄵႋཋᇅᄝ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശၛ ଽb଩ႋཋᇅᄝૄರ ̾̽ j̿̽ ‫ݸ‬ଉ‫غ‬č ཌྷ֒੯߄଩ ̽̾̓ j̾̾̿ क़Ďb ᄹࡆඣ଩֥ஆԛğ ¯০୕࠴ğ০୕࠴֥൐Ⴈჰᄵູ৳‫ކ‬aࡗཱུa ࢌูႨူb࠴ਈ҂ၒ‫ݖ‬նđ০୕෎؇҂ၒ‫ݖ‬૒đၛ ૧Ⴚ‫߽ྟۉؿ‬૙ࠣ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ֩࿸ᇗ҂ਅّႋb০ ୕࠴Ⴕ਽ࡋაஆࡋ০୕࠴ਆᇕđჰᄵഈႋ༵Ⴈ਽ࡋ ০୕࠴νุൽ๙ ̿̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ Ցđ̀ j͂ ฿ު೏ ০୕҂ཁᇷॖࡆ֞ ́̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ ՑĠࠇႨμЦ ‫ל‬ᕊ ͂̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ Ցbၛഈᇍਏི‫ݔ‬҂‫ݺ‬ൈđ ႋࡆႨஆࡋ০୕࠴෎୕ ̿̽ j́̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ ՑĠ ࠇච౟क़୕ೖ ̿͂ j͂̽ ‫ݸ‬क़đૄರ ̀ Ցb০୕ൈႋ ᇿၩҀࡋbؓ໭ᆪุඣᇖ֥‫ڴ‬ඣߑᆀđၹ০୕ุᇗ ༯ࢆૄರ҂ၒӑ‫ ̽̽̀ ݖ‬क़đࠇૄᇛ҂ӑ‫ ̿ ݖ‬తक़ቐ Ⴗbᄝ৳‫ކ‬Ⴈူ০୕ቔႨᇯࡶࡨ೐đॖ๔Ⴈඔರđ ၛ௹߫‫گ‬࿓ಸਈđಖުᄜ࠿࿃൐ႨࠇߐႨਸ਼၂ቆ০ ୕࠴bᄝ০୕ᇍਏ‫ݖ‬ӱᇏđႋ࿸ૡܴҳඣa‫ࢳ׈‬ᇉ ࠣූࡡ௜‫ޙ‬đѩࠣൈჍၛҀԉ࣯ᆞb ̿͂̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

¯֝྅ğ০୕࠴ᇍਏི‫ݔ‬҂ࡄൈđॖႨᇏူࠇ १‫ۅڛ‬੝Կđ๙‫໇ݖ‬Ӌ֡ஆԛඣ‫ٳ‬đ၂Ϯ໭࿸ᇗّ ႋbൡႨႿѩ‫ؿ‬ഈཨ߄֡ԛ࿓a༎൤ྟ֮଩࿓ᆡ‫ބ‬ ‫ྟିۿ‬യකࢰ֥ߑᆀb ิۚ࿓ࡽࢋุറ๩࿢ğૄᇛ‫ק‬௹aཬਈa‫؟‬ Ց࣡ઝൻᇿྍ༷࿓၁a࿓ࡽࠇ֑Ϣđؓ‫ڿ‬೿ࠏุ֥ ၂Ϯሑঃa߫‫ିۿۉگ‬aิۚ࿓ࡽࢋุറ๩࿢a՜ ࣉ‫ڴ‬ඣ֥ཨ๼đनႵ‫ޓ‬ն֥Ϻᇹb ‫ڴ‬సԬՏ٢၁ࠣ‫ڴ‬ඣ୩෪߭ൻğ٢‫ڴ‬ඣࡼ‫ש‬ ാ‫ࢳ׈‬ᇉ‫֑ބ‬ϢᇉđၞႺ‫ࢳ׈ؿ‬ᇉ໘੹‫߽ྟۉބ‬ ૙đ౏‫ڴ‬ඣॖ࿡෎ᄜ‫ؿ‬đ‫ܣ‬၂Ϯ҂ҐႨ٢‫ڴ‬ඣ‫ࣉم‬ ྛᇍਏb ༯ਙ౦ঃॖॉ੮‫ڴ‬సԬՏ٢၁đૄՑ٢၁ਈၛ ̀̽̽̽ ‫ݸ‬ശቐႷູၒb ¯ۚ؇‫ڴ‬ඣ႕ཙྏ٫‫ିۿ‬b ¯ۚ؇‫ڴ‬ඣ࿢௧യ࣡ઝ႕ཙ࿓၁߭ੀb ¯ѩ‫ؿ‬ሱ‫ڴྟؿ‬ଇကđྶࣉྛ‫ڴ‬సԊ༡ൈb ‫ڴ‬ඣ୩෪߭ൻ൞ᇍਏ଴ᇍྟ‫ڴ‬ඣ֥ࢠ‫ݺ‬ٚ‫م‬b ‫ڴ‬ඣ๙‫ݖ‬୩෪ልᇂđॖࡼ֑Ϣᇉ୩෪ඔПᇀඔ൅ Пb߭ൻުॖҀԉ֑Ϣᇉđิۚ࿓ࡽࢋุറ๩࿢a ᄹࡆႵི࿓ಸਈđ‫ڿ‬೿യ࿓၁࿖ߌđՖ‫ط‬ౢԢᜑ਽ ֥ඣ‫ބ‬଩ղ֞ࡨ౞‫ބ‬ཨԢ‫ڴ‬ඣ֥ଢѓb҂ਅّႋႵ ‫ؿ‬ಣa‫ۋ‬ಙa‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹֩đॖҐ౼ᆌؓྟԩ৘ࡆ ၛٝᆸb ±ຓ॓ԩ৘ğ‫ڴ‬సi࣠࣡ઝႄੀ൞ຓ॓ᇍਏ࿓ ̿͂̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

་ԋѨྟ‫ۉ‬༸ົ߄֥Ⴕིٚ‫م‬ᆭ၂đ๙‫ݖ‬ႄੀၛᄹ ࡆႵི࿓ಸਈđ‫ڿ‬೿യ࿓ੀਈđҀԉ֑Ϣᇉ֩b‫ڴ‬ ඣ‫ۋ‬ಙࠇၐູδྟ‫ڴ‬ඣᆀ҂ିҐႨЧ‫م‬b ਸ਼၂൭ඌູྣ֝ܵi࣠ଽ࣡ઝ໖‫ކ‬ඌđ൐‫ۉ‬ਥ Ϙ၁ࣜྣ֝ܵඨ০ੀೆ࣠ଽ࣡ઝđՖ‫ࡨط‬ഒਥϘ၁ ੀೆ‫ڴ‬సđ֌ਏིఴࡄb ±૊ઝۚ࿢‫ބ‬ுे֥൭ඌᇍਏğଢ֥ᇶေ൞ࢆ ֮૊࣡ઝ༢֥࿢৯‫ބ‬ཨԢு‫ࣉेିۿ‬bӈႨ֥Ⴕ۲ ᇕ‫ٳ‬ੀඌ‫ބ‬ு్Ԣඌb൭ඌᇍਏི֥‫ݔ‬đაരᇗ࿊ ᄴൡႋᆣ‫ބ‬൭ඌൈࠏૡ్ཌྷܱb࿓་ԋѨྟ‫ۉ‬༸ົ ߄૊ઝۚ࿢ཁᇷđ‫ۿۉط‬෥‫ࢠݝ‬౞ࠣഈཨ߄֡նԛ ࿓ଽ॓ᇍਏ໭ི౏໭൭ඌ࣌࠼ᆣᆀॖॉ੮൭ඌᇍ ശđୠ࿓ઽ ਏbພ௹‫ۉ‬႗߄࿓ࡽϢ֑Ϣ֮Ⴟ ̀̽ क़ ̼ ჰൈࡗૼཁ࿼ӉđႵߛ᭩ࠣ‫ڴ‬ඣ֩ཁᇷ‫ିۿۉ‬෥‫ݝ‬ ᆀđႋਙູ൭ඌ࣌࠼ᆣb

‫ۉ‬႗߄ߑᆀႋႨ০୕࠴ൈ֥ሱ໡‫޹ט‬ ±࠺੣ ̿́ ཬൈ၁ุԛೆਈğ̿́ ཬൈ၂Ϯᆷሱ Ӥ ̈́ ൈᇀֻ‫ؽ‬Ӥ ̈́ ൈbೆਈЇওğႂඣਈaജೆൊ ໾ၛࠣඣ‫ݣݔ‬ඣਈĠԛਈЇওğ୕ਈaնьၛࠣ୼ ๳໾‫ݣ‬ඣਈbԎԛ֥ྣඣa‫ڴ‬ඣਈ֩࠺੣ေሙಒđ ၛቔູ၄ള࠹ෘԛೆਈ֥၇ऌb ±ૄ฿ҩ‫ຶڴ‬ğႨೈԄၛ؆ఉູᇏྏຶಡ‫҆ڴ‬ ၂ᇛҩਈุຶđѩၛ৐૜ູֆ໊࠺੣b๝ൈđૄᇛ ҩุᇗ ̾ Ցđၛܴҳ‫ڴ‬ඣཨӉ౦ঃb ̿͂̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±‫ט‬ᆜ০୕࠴࠴ਈğೂ୕ਈ৵࿃ૄ ̿́ ཬൈᄝ ̀̽̽̽ ‫ݸ‬ശၛഈđࠇሱ‫ڴۋ‬ඣཨാ֌୕ਈಯࢠᆞӈ‫؟‬ ൈđႋࠣൈა၄ള৳༢đ࣐ॹ‫ט‬ᆜ০୕࠴֥Ⴈਈb ±ః෰ğೂԛགྷ‫ྏذ‬a‫ك‬৯a๨๥aච๹ූೈ ࠇࠔಽԎԧaྏߚ֩‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹ᆡሑൈđႋࠣൈა ၄ള৳༢b

‫ۉ‬႗߄ຘ‫ڴྟܥ‬ඣႋҐႨሱุ‫ڴ‬ඣ߭ൻඌ ‫ۉ‬႗߄ൈđႮႿ૊࣡ઝ࿢ӻ࿃ശۚđ֑֮Ϣ࿓ ᆡđֻ ̀ ၹሰ֥ࡨഒࠣਥϘ߭ੀਈᄹࡆ֩ၹ෍đॖ ࣉ၂҄֝ᇁႵི࿓ಸਈ҂ቀ‫ބ‬യᄣܹᇿਈ༯ࢆb๝ ൈ૊࣡ઝ༢๤ҧᆦ࿖ߌ֥ԛགྷ۷ࡆखਔุ࿖ߌ࿓ੀ ਈ֥҂ቀđ൐ദุ۲ᇗေᄣఖ֥‫׮‬ઝܹᇿਈ༯ࢆđ ᇁ൐‫ۉ‬ᄣၹಌသ‫ࡆط‬ख‫ࡨିۿۉ‬๼đϢ֑Ϣ‫ކ‬Ӯࡨ ഒđ࿓ࡽࢋุറ๩࿢༯ࢆbᄜࡆഈնਈੲ၁ࣉೆ‫ڴ‬ సđၛഈᇭၹ෍ࡆखਔႵི࿖ߌ࿓ಸਈ‫ބ‬യᄣܹᇿ ਈ֥ࡨഒbၹՎᄝਢԵഈđؓ‫ۉ‬႗߄ຘ‫ڴྟܥ‬ඣߑ ᆀđֆՂႋႨ০୕࠴‫ط‬҂࣯ᆞ࿓ಸਈӈ଴ၛሽིđ ౏ॖ՜ࣉ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ֥‫ؿ‬ളb ሱุ‫ڴ‬ඣ߭ൻ࠻ॖౢԢ‫ڴ‬ඣđࢆ֮‫ڴ‬࿢đႵ০ ႿയᄣܹᇿđႻॖҀԉ࿓ಸਈđᄹۚ࿓ࡽ֑Ϣđᄹ ࡆႵི࿓ಸਈđ‫ڿ‬೿യᄣ࿓ಸਈđᄹۚയཬ౯ੲ‫ݖ‬ ੱđၝᇅॆ০୕ࠗ෍‫ބ‬಄‫ܥ‬๛‫ٳ‬૟đ߫‫ ̀ ֻگ‬ၹሰ ֥ࠃྟđၹՎႵ০Ⴟஆԛ‫؟‬Ⴥ֥ඣa‫ࢳ׈‬ᇉ‫ބ‬ս྆ Ӂ໾b‫୍࣍ܣ‬ট҂ഒ࿐ᆀᇶᅦႨঔಸაஆ٢‫ڴ‬ඣ֥ ̿͂̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ٚ‫م‬টᇍਏຘ‫ڴྟܥ‬ඣđѩ౼֤ਅ‫ݺ‬ਏིb

ҐႨሱุ‫ڴ‬ඣ߭ൻඌ֥ᇿၩ൙ཛ ±ູٝᆸൻ၁ّႋđॖႨ‫ૅڗ‬඾ ͂ ‫ݸ‬क़࣡ઝ๷ ೆĠၳѤᕠ ̿͂ ‫ݸ‬क़චҧቀ೘৚࿑໊‫ٿ‬оb ± ູ ٝ ᆸ ૛ ೛ ྟ ࿓ ܵ ଽ ୠ ࿓ ֥ ‫ ؿ‬ളđ ॖ ᄝ ͂̽̽ j̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശ֥‫ڴ‬ඣᇏࡆೆ‫ۉ‬෍ ̾̿͂̽ ֆ໊b ±ᄝൻೆ‫ڴ‬ඣ ̾̽̽̽ j̾͂̽̽ ‫ݸ‬ശಯ໭୕ᆀđॖ ࣡ઝ๷ೆ ̿̽ j́̽ ‫ݸ‬क़ᔃᖍ૜ࠇ၇෰ୄූ ̿͂ ‫ݸ‬ശb ߭ൻ ௹ ࡗ ୕ ၁ ሹ ਈ ӑ ‫ ߭ ࣍ ࢤ ࠇ ݖ‬ൻ ਈđ ૄ ஆ ୕ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശ१‫̲̽̾ ڛ‬੯߄ࡋ ̀̽ ‫ݸ‬ശb ±ೂ‫ؿ‬གྷ௞ଽ‫ڴ‬ඣႵ࿀ሑ໾đᄵྶႨੲຩ‫ݖ‬ੲ ުᄜൻೆุଽb ±‫ڴ‬ඣ߭ൻభྶቓ༥ऩ஡အa൫ဒb ±ૄᇛ‫گ‬Ұ࿓ࡋa଩a੯ࠣ୕෍֋b ±ϙᆌުđ‫ڴ‬уअ҆Ⴈ೭҃‫ۂڭ‬đѩཟؓҧ໣ ໊ ̿ j́ ཬൈđၛٝᆌՏ໊҆‫ڴ‬ඣຓၮb

ྣ֝ܵ࣠ଽ࣡ઝ໖‫ކ‬ඌᇍਏ‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣ ‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣ֥ྙӮაਥϘ࿖ߌᅰθaྣ֝ܵႄ ੀ҂ӎႵ၂‫ܱק‬༢bᄝᆞӈ౦ঃ༯đྣ֝ܵა࣠ଽ ࣡ઝࢤ‫ކ‬ԩႵཌྷ֥ؓࠏྀྟ༮ᅎ֥ϵଇđၛࡨߏਥ Ϙ၁ੀೆ࿓࿖ߌ֥෎؇ࠣٝᆸ࿓၁୉ੀೆਥϘܵb ֌ᄝ‫ۉ‬႗߄૊࣡ઝۚ࿢ൈđᆃ၂ള৘ࢳ௩ࢲ‫ܒ‬ᄵӮ ູ૊࣡ઝଽ࿢ᄹۚࠣ‫ڴ‬ඣྙӮ֥Ѩၹᆭ၂đ‫ྛࣉܣ‬ ̿͂́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

֝ܵႄੀࠣྣ֝ܵ࣠ଽ࣡ઝ໖‫ކ‬ᄝࢆ֮૊࣡ઝ࿢ ৯đࡨഒൊܵ࣡ઝ౷ᅦԛ࿓‫ڿބ‬೿‫ڴ‬ඣٚ૫Ⴕ၂‫ק‬ ི֥‫ݔ‬b֌ၹྣ֝ܵуЊđ൭ඌбࢠ঒଴đӮ‫ੱۿ‬ ֮đඝೖੱۚđࡆഈЧ൭ඌሇੀ֥ࣇູਥϘ၁đ‫ط‬ ၘࣜྙӮ֥‫ڴ‬ඣߎေौ‫ڴ‬ଇ֥ਥϘܵᇯࡶ་൬đ෮ ၛඌު‫ڴ‬ඣཨ๼ࢠતđ୍࣍ၘࢠഒႋႨb

‫ڴ‬సi࣠࣡ઝሇੀඌ֥ൡႋᆣ ሇੀඌൡႨႿ۲ᇕჰၹ෮ᇁ֥ຘ‫ڴྟܥ‬ඣđೂ ࿓་ԋѨ‫ۉ‬႗߄ຘ‫ڴྟܥ‬ඣđࣵࣚྟ‫ۉ‬႗߄aߊඵ ު‫ۉ‬႗߄a‫࣡ۉ‬ઝඝೖ෮ᇁ֥‫ڴ‬ඣbᄝཋᇅ଩࿷ജ ೆ‫ބ‬ႋႨ০୕࠴ᇍਏ ͅ j̾̿ ᇛުđೂಯ໭ཁᇷི ‫ݔ‬đᄵิൕߑᆀႵയܹᇿ҂ቀđയཬ౯ੲ‫ࢆੱݖ‬ ֮đॖॉ੮ႋႨЧ൭ඌb

‫ڴ‬సi࣠࣡ઝሇੀඌ֥࣌࠼ᆣ ±ࠤྟࣵࣚྟ‫ۉ‬ကުϴႵߛ᭩b ±‫ྟۉ‬ଷѨb ±ࠤྟയཬܵߊඵb ±ჰ‫ڴྟؿ‬ଇကࠇ‫ڴ‬ඣđϢ༥Іඔӑ‫€ ́̾̽ ݖ‬ ̾̽ ͆ ̼ ശb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬კగᇌ྘ ᇶᆡğཽ༯ᅮ๥đ‫҆ڴ‬ᅮોđ๨ᄑଢ࿌đᕮగ ̿͂͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

҂ൽđ෹ЊϢđઝ༿b ᇍᄵğൿ‫ࢳۉ‬კb ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đཐ ‫ ̽̾ ڸ‬क़đᡭ ॔ ̾̽ क़đ ި௲ ̓ क़đԫᏨ ̓ क़đϢഏ ̿͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़đ °ுྴു঒྘ ᇶᆡğྣ‫ڴ‬ᅮોđപூ‫ك‬৯đൊഒବշđնь ᜅЊđങ֎đ෹Ϣୈđઝ༿༥b ᇍᄵğࡲு᧼ുb ԩٚğߛᏼ ̾͂ क़đ֔ ҕ ̾͂ क़đϢ ඌ ̾͂ क़đ қඌ ̓ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ೩ಥ ̓ क़đި௲ ̓ क़đᄶ ྅ ̾͂ क़đն‫ڴ‬௃ ̾͂ क़đચ࿨ ̿͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °ുಣᄏࢲ྘ ᇶᆡğ‫ڴ‬նࡔડđᅮ๥҂ൡđ१७ِಣđնь ૝ࢲđࠇ૫ଢ‫ߛؿ‬đങ‫ޣ‬෹ߛୈđઝ߁ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുb ԩٚğၷӧ ̾͂ क़đն ߛ ̾̽ क़đᡯ ሰ ̾̽ क़đ ި௲ ̓ क़đն‫ڴ‬௃ ̾͂ क़đқඌ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ ᄶ྅ ̾͂ क़đᇬᐍ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °‫ۉ‬࿓᭼ࠒ྘ ᇶᆡğ‫ڴ‬նࡔડđ૫೤߳πđઝ઎୮ᅦđ௃‫ڑ‬ ॖ࡮ᇪප࿓੭đཽ‫ڴ‬ᅮ๥đങᇉ‫ޣ‬ሬࠇႵ᭼Ϫđઝ ༥೥b ᇍᄵğࠃ࿓߄᭼b ԩٚğᐹඌ ̓ क़đԫᏨ ̾̽ क़đԅഏ ̾̽ क़đჭ ‫ ͂̾ ޱ‬क़đި௲ ̓ क़đն‫ڴ‬௃ ̾͂ क़đ೜Ϣ௃ ̾͂ क़đ ̿͂̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ ̓ ޽ޣ‬क़đօҕ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đӚభҤ ̾̽ क़đ ᐠᐍ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °ுയဝྴ྘ ᇶᆡğ૫೤߳πđ‫ڴ‬նᅮડđྙุཨ൴đപூ ‫ك‬৯đဥ༒ූ ೈđྙ ‫ݥ‬ᆪ৏đൊഒବ շđь ᜅ୕ ഒđࠇ༯ᆪ‫ڜ‬ᇖđ෹ϢđઝӦ༥b ᇍᄵğ໑Ҁுയđ০ඣറുb ԩٚğᇅ‫ڸ‬ሰ ̓ क़đಽ݉ ͂ क़đ‫ ͂ ࡻۄ‬क़đϢ ඌ ̾͂ क़đߛᏼ ̿̽ क़đ֔ҕ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đ Ӛ భ Ҥ ̾͂ क़đ ն ‫ ڴ‬௃ ̾͂ क़đ ި ௲ ̾̽ क़b °‫ۉ‬യၼྴ྘ ᇶᆡğྙุ ཨ ൴đ‫ ڴ‬ն ᅮ ડđՀ ሬđԂ ᵲ ԛ ࿓đࠇаᲪ୼࿓đ໴ྏِಣđങᇉ‫ޣ‬៥ഒࣃđઝ༿ ༥ඔb ᇍᄵğሩအ‫ۉ‬യđਂ࿓߄᭼b ԩٚğ೬ҕ ̾͂ क़đચ ‫ ͂̾ ׫‬क़đള ֹ ̾͂ क़đ օ௃ ̾͂ क़đԅഏ ̾͂ क़đԫᏨ ͆ क़đཐ ‫ ̽̾ ڸ‬क़đ ჭ‫ ̽̾ ޱ‬क़đᡭ॔ ̾̽ क़đลಥ ̾̽ क़đ‫ ̽̾ ޽ޣ‬क़đ ໴ਲᆫ ͆ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±෾ሰҕ ̿̽ क़đօҕ ̀̽ क़đїࡊ ̀̽ क़đล ̾̿ क़đ໴໅ሰ ̾̽ क़đ‫ޱ‬ลಥ ̿ ۱đ‫ޣ‬บ ͂̽ क़b ಥ ̿͂̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿᄪ௹‫ۉ‬႗߄b ±ֹїԋ ̾̽̽ क़đ஛೶ࡊ ̾̽̽ क़đඣᰐ ̈́͂ क़đ նߛ ͂̽ क़bၛഈူ‫܋‬࿹ູ༥ଌđඣູٗນđૄՑ ͂ क़đૄರ‫ ̿ ڛ‬j̀ Ցbࠇልࢋଵଽ‫ڛ‬đૄՑ ̀ क़đ ໑षඣෂ‫ڛ‬đૄರ ̀ Ցđ̿ ۱ᄅູ ̾ ۱ਏӱbႨႿ ‫ۉ‬႗߄b ±‫ۅ‬෡ ̾̽ क़đ೩ಥ ̓ क़đՓϢ ͂ ۴bࡼ೘ူ ࿹ູ༥ଌđაՓϢ‫֘܋‬ೂୃđఉ҆Ⴈള৘࿷ඣࠇ໑ षඣ༡࣪đಖުࡼူୃ‫ڐ‬Ⴟఉ҆đᄜႨ೭҃‫קܥ‬đ ̿ ฿ߐူ ̾ Ցđ၂Ϯຓ‫ ̾ͅ ڐ‬j̿́ ཬൈbႨႿ‫ۉ‬႗ ߄‫ڴ‬ඣb ±ࡼඣ‫޽֥޽ޣ‬č ࠧ‫޽ޣ‬Ď ࠇఃᇕሰ ͂̽ क़֘ ෞđඣࡘ୩ᆬđࡆೆέ້ ̀̽ क़đᅢଷ ̾̽ क़đωԒ ӮۛbႨൈ౼ۛൡਈđႨި҃ขۛ์‫ۉ‬౵đຓࡆࢋ ҃‫קܥ‬b‫ࠃିۿ‬࿓߄᭼ཨᇖđႨႿ‫ۉ‬႗߄‫ۉ‬ுᇖ նᆀb ±έ້ ͂ क़đધར ̾ क़đದ‫۽‬Ḃཐ ̾͂ क़b༵ ࡼέ້aધར༡࣪đೲ‫ۄ‬đაḂཐ‫܋‬࿹ູ༥ଌđಖ ު‫ބ‬ՓϢ๝ູ֘ѦbႨࣵࣚૣ౯ࡼ‫ۉ‬౵௃‫ڑ‬ཨ‫׽‬đ ‫ڐ‬ഈူѦđຓ‫ۂڭ‬೭҃đၛЪջ‫קܥ‬đ‫ۯ‬ರ ̾ Ցb ‫ିۿ‬ٙཐྜ‫ۉ‬đೈࡔ೛ࢲđൡႨႿ‫ۉ‬႗߄෮ᇁ֥‫ۉ‬ ுᇖնb

‫ۉ‬႗߄ߑᆀ֥ႂൊ‫ט‬৘ ±॥ᇅ଩࿷‫ބ‬ඣ‫֥ٳ‬ജೆğ໭‫ڴ‬ඣᆀႂൊбᆞ ̿͂ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ӈದ഍֎ࠧॖđႂඣਈაᆞӈದ၂ဢĠؓႿ‫ڴ‬ඣᆀ ૄ฿҂ၒӑ‫ ͂̾̽ ݖ‬क़ĠؓႿնਈ‫ڴ‬ඣ‫୕ط‬ഒᆀေ࣌ ࿷đր‫ݺ‬ሇު‫ູ֮ڿ‬࿷ႂൊb‫ڴ‬ඣѨದૄರࣉඣਈ ͂̽̽ j̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശb ±֑Ϣᇉ֥ജೆğᄝ၂Ϯ౦ঃ༯đ‫؟‬Ҁԉ֑Ϣ ᇉđ֑Ϣᇉေၛ‫׮‬໾֑Ϣູᇶđૄರജೆ֑Ϣၛૄ తक़ุᇗ ̿̽ j̀͂ क़b֒‫ૼିۿۉ‬ཁࡨ೐ࠇ‫ྟۉ‬ଷ Ѩ༵ᅸൈđႋ‫ھ‬ҐႨ֑֮Ϣႂൊđ֑Ϣᇉૄರ֥ജ ೆ॥ᇅᄝૄతक़ุᇗ ̽̾͂ क़ၛ༯b ±บো֥ജೆğบো൞ದุಣਈ֥ᇶေটჷđ ԉቀ֥ಣਈॖၛࡨഒ֑Ϣᇉ֥‫ࢳٳ‬đႵ০Ⴟቆᆮ֑ Ϣᇉ֥‫ކ‬Ӯb‫ڴ‬ඣѨದૄರಣਈေЌᆣᄝ ̈́̓ͅͅ j ̾̽̽́̾ తࢊᆭࡗb໿ജೆ‫֥؟ݖ‬௮ฤบ‫ބ‬ඣ‫ݔ‬บđ ᆃ൞ၹູ௮ฤบ‫ބ‬ඣ‫ݔ‬บ႕ཙൊრđࡆᇗ໇Ӌᅮ గđࡆᇗᆫ֥ٛԥࠒđ՜ࣉᆫٛ‫׮ބۉ‬ઝ႗߄֥ ‫ؿ‬ളb ±ᆫ֥ٛജೆğ‫ۉ‬႗߄ߑᆀ‫ކ‬Ӯ‫ٳބ‬૟։ᆬࡨ ഒđၹ‫ط‬႕ཙᆫ֥ٛཨ߄đ་൬bᆫٛജೆ҂ၒ‫ݖ‬ ‫؟‬đႋ॥ᇅᄝૄರ ́̽ j͂̽ क़đ࿊ᄴ‫ݣ‬҂Ў‫ބ‬ᆫٛ ූ֥ᆱ໾Ⴒູၒb ±ົള෍֥ജೆğ‫ۉ‬႗߄ߑᆀႮႿົള෍֥ս ྆‫ؿ‬ളᅰθđӈԛགྷ۲ᇕົള෍ಌ‫ك‬bົള෍ ͐ a ົള෍ ͏ aົള෍ ͘ aົള෍ ͒ ؓ‫ۉ‬ᄣႵЌ޹ቔ Ⴈbᄝൌ࠽ളࠃᇏေᇿၩҀԉົള෍đ‫ົݣڶ‬ള෍ ֥ൊ໾Ⴕ൶Ғaඣ‫ݔ‬a֑ߛa൴ಽ֩b ̿͂͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ൊ໾֥࿊ᄴğ‫ۉ‬႗߄Ѩದ၂ϮႵ҂๝ӱ؇֥ ཨ߄֡ᆡሑ‫ބ‬ൊܵa໇ָ࣡ઝ౷ᅦđၹ‫ط‬ൊ໾ေ༥ ೈaౢ֎aၞཨ߄đၛ϶ੀᇉࠇೈູٖࡄđၛഒൊ ‫؟‬Ҕູჰᄵđх૧ՙҡaՏࠗྟൊ໾b

‫ۉ‬႗߄Ѩದೂ‫ޅ‬Ҁԉ֑Ϣᇉ ‫ۉ‬႗߄ѨದႮႿ‫ۉ‬༥І൳෥࿸ᇗđ൐ః‫ކ‬Ӯ֑ Ϣ֥ି৯༯ࢆđ࿓ࡽ֑Ϣᇏ֥Ϣ֑Ϣ൞Ⴎ‫ۉ‬ᄣ‫ކ‬Ӯ ֥đ၂֊‫ۉ‬႗߄Ѩದࣉೆാսӊ௹đᄵ֝ᇁϢ֑Ϣ ૼཁࢆ֮đࣉ၂҄֝ᇁ‫ڴ‬ඣ֥ӁളđၹՎ‫ۉ‬႗߄Ѩ ದႋ‫ק‬௹Ҁԉ֑Ϣᇉb֌൞đႮႿ֑Ϣᇉ‫ުࢳٳ‬đ ᄝӋ֡၂ུ༥ऩ֥ቔႨ༯Ӂളμđᄝᆞӈ౦ঃ༯đ ॖФ‫ۉ‬༥І๙‫׽ࢳݖ‬ቔႨ‫ط‬ཨԢđ֌તྟ‫ۉ‬Ѩa‫ۉ‬ ႗߄ߑᆀđႮႿ‫ۉ‬༥ІնਈߊඵࠇႵི༥Іૼཁࡨ ഒࠣః෰ჰၹđ֝ᇁᆃུႵ‫׽‬໾ᇉಡ‫ۉݖ‬༥Іđ҂ Фࢳ‫׽‬đࣉೆุ࿖ߌđႄఏնଷ‫ିۿ‬ᅰθđ൐Ѩದ ԛགྷപᆽଆ޴a౦ᆽၳӈđമᇀ֝ᇁඵວbਢԵഈ ၹູӹ၂۱֑࠙‫֝ط‬ᇁ‫ྟۉ‬ଷѨ֥ѩ҂ഒ࡮b ၹՎđᄝ‫ྟۉ‬ଷѨ௹ႋ࿸۬॥ᇅ֑Ϣႂൊđૄ ರᇀഒ‫܂‬ႋ ̓̓ͅͅ ࢊ‫ع‬ಣਈđ۳Ⴭ௮ฤบ‫ބ‬ᆦ৽μ ࠎූᇅ࠴b߫‫گ‬௹༵۳Ⴭ֑Ϣૄರ ̿̽ क़đၛުᄹ ࡆ֞ ́̽ क़đࠧ൐ປಆౢྜ္҂ିӑ‫ૄݖ‬ರ ͂̽ क़b

‫ۉ‬႗߄ߑᆀೂ‫ޅ‬Ҁԉັਈჭ෍ ັਈჭ෍൞ົӻದุᆞӈള৘‫ିۿ‬෮сླ֥໾ ̿̓̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᇉbದุଽႵ ̿̽ ‫؟‬ᇕັਈჭ෍đაದุࡲूཌྷܱ ֥ᇶေႵྊa༇aํa๞aࡋaૃa‫׃‬a૑a۰a ᪦a‫ڗ‬a‫ہ‬aਠ֩bఃᇏႭၛྊ‫ބ‬༇ᄝ‫ۉ‬Ѩᇏ֥ቔ ႨቋູૼཁđҀԉྊa༇Ⴕૼཁ֥Ќ‫ۉ‬ቔႨb ‫ۉ‬ѨߑᆀҀԉັਈჭ෍ॖ१‫ົࣁ ̾̿ ڛ‬෰aീ ‫ूغ‬aརූྊ֩Ġ္ॖ‫ކ‬৘‫ט‬ᆜႂൊđᄝ೾ൊᇏҀ ԉັਈჭ෍b ᄝҀԉັਈჭ෍ൈ၂‫ק‬ေᇿၩन‫ޙ‬đ‫؟ݖ‬a‫ݖ‬ ഒࠇҀԉ҂न‫ޙ‬नॖ႕ཙࡲूđമᇀࡆᇗѨ౦bೂ ̾ ቋ‫ݺ‬đ‫ہ‬aਠбᆴ֥֮ۚ ‫ہ‬aਠ֥ജೆб২ၛ ̾‚ ߶႕ཙ‫֥ہ‬་൬‫ބ‬ս྆b

‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣ֥Ѩದႋ॥ᇅൊ࿷ਈ ‫ڴ‬ඣྙӮ֥ቋࠎЧჰၹ൞‫ڴ‬సଽ၁ุ֥Ӂള‫ބ‬ ་൬ᆭࡗാಀ௜‫ޙ‬b‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣѨದႮႿ‫ۉ‬ᄣ૊ઝ ࿢৯ᄹۚđ֝ᇁ࣡ઝ࿢৯ശۚđࡆᆭ‫ۉ‬႗߄Ѩದϴ Ⴕ֑֮Ϣ࿓ᆡđࢋุറ๩࿢ࢆ֮đ൐‫ۉ‬ਥϘ၁ളӮ ᄹ‫؟‬đՖ‫ط‬൐၁ุ੐ԛđྙӮ‫ڴ‬ඣb๝ൈ‫ۉ‬႗߄Ѩ ದၧթᄝඣ଩ᜑ਽གྷའđൌဒᆣૼđཋᇅ଩֥ജೆ ࠇ൐Ⴈஆ଩০୕࠴đॖ൐‫ڴ‬ඣཨ๼đᄹࡆ଩ജೆđ ‫ڴ‬ඣॖᄜԛགྷbၹՎཋ଩ᄝ‫ڴ‬ඣᇍਏ‫ݖ‬ӱᇏ٤ӈ ᇗေb Ӊ௹ཋᇅൊ࿷ၧ߶֝ᇁൊრࡨ๼đࣉൊࡨഒđ ၹՎႵնਈ‫ڴ‬ඣൈၒ؋௹ཋᇅ଩࿷ജೆđၛૄರജ ೆ ̾̾̀ क़ູၒđᆡሑ‫ݺ‬ሇުđၛૄರ ̿̾̿ j̀̾͂ क़ ̿̓̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ົӻbؓႿ֮଩࿓ᆡߑᆀđႋ๝ൈ॥ᇅೆඣਈđၛ భ၂฿୕ਈࡆ ͂̽̽ ‫ݸ‬ശູၒđ̈́͂̽ j̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശb

‫ۉ‬႗߄ߑᆀ࠼ൊՙ႗ൊ໾ ‫ۉ‬ᄣ൞ದุଽቋն֥ൌᇉྟఖܲđ္൞ದุᇗ ေ֥ཨ߄ఖܲb‫ڴ‬సᇏ֥࣡ઝ࿓၁ቋުࠫެປಆ߸ ೆ၂่ՙն֥૊࣡ઝđࣜ‫ۉ‬ᄣੀ߭ྏᄣb֒ದߑ‫ۉ‬ ႗߄ൈđ‫ۉ‬ଽႵնਈ֥༸ົቆᆮᄹളđ߶ቅθ‫ڴ‬స ᇏ֩࣡ઝ࿓߭ੀđࢲ‫ݔ‬ႄఏ૊࣡ઝଽ࿓၁Ⴞࠒđ࿢ ৯ശۚđॖѩ‫ؿ‬૊࣡ઝۚ࿢ᆡbՎൈФቅ֥‫ڴ‬స࣡ ઝ࿓҂֤҂ಡ֡ൊܵ༯‫࣡؍‬ઝ߭ੀྏᄣbᆃဢđն ਈ࿓၁ੀࣜൊܵ༯‫࣡؍‬ઝđႄఏ‫ھ‬ԩ࣡ઝঔᅦđэ ՙ‫ط‬๬ఏbᆃᇕ๬ఏॖ๪ཟൊܵᬪଇđཁ੝Ⴟൊܵ సଽb೏ࣉൊ֥ൊ໾‫ݖ‬Ⴟՙҡaࡔ႗đ֒๙‫ݖ‬ᆃ‫؍‬ ൊܵൈđ࣡ઝၞФଉ҈‫ط‬௥෥đ֝ᇁ࣡ઝ௥ਚaԛ ࿓bᆃᇕԛ࿓ট൝ྡྷ૒đೂ҂ࠣൈఽࣷđॖ‫ؿ‬ളള ଁາགb ၹՎđ‫ۉ‬႗߄ߑᆀ֥ൊ໾్࠼ՙҡaࡔ႗đ‫ط‬ ႋၛೈaমaၞཨ߄ູ‫ݺ‬bࣉൊൈߎေᇿၩቓ֞༥ ࢑ત࿳đ్໿ᖗᖖ๽ᄩb

‫ۉ‬႗߄ߑᆀ֥ൊਏٚ ±༷ᶤ჈ ̀ ่č ૄ่ჿ ̀̽̽ क़Ďđԅཬ‫׸‬aഅ ੤۲ ̀̽ क़bࡼ჈ౢ༡‫࣪ۄ‬đϜഅ੤aԅཬ‫ٳ׸‬љ ٢ೆ჈‫ڴ‬ᇏđႨཌ‫ݺډ‬đౢᆕඃমӮ۹ࠧॖb‫̀ ٳ‬ ̿̓̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ցॢ‫֎ڴ‬ൊbᇶᇍ‫ۉ‬႗߄ඣുொഹa‫҆ڴ‬ளնaൊ რ҂ᆒaնь྄྅aཬь҂০֩b ±ളߛᏼaളᒜᐁಥa୵૜۲ ̀̽ क़đԅཬ‫׸‬ ̾͂ क़đ࠙ଽࣁଌ ͆ क़b༵Ⴈඣᇲߛᏼ϶ཬൈđಀ ᄿđೆᒜᐁಥa୵૜aԅཬ‫׸‬ᇲ ̾ ཬൈđೆ࠙ଽࣁ ଌđᇟӮࠧॖb‫ ̾ ٳ‬j̿ Ց໑‫ڛ‬bᇶᇍ‫ۉ‬႗߄ு໇ ྴ೐a‫ڴ‬ᅮa૫೤໭޿֩b ±༷ሬᇨҤ ̾̿̽ क़đ֑࠙ ́ ઻bࡼ ̿ ໅ࡆඣൡ ਈ๝ᇲđ֑ඃಀ॔ުᄜᇲ ̾ ཬൈࠧॖbӹ֑đૄՑ ̾ ઻đᄪພ ̿ Ցॢ‫ڴ‬ൊႨđ৵Ⴈ ̾̽̽ ઻ູ ̾ ۱ਏ ӱbᇶᇍᄪ௹‫ۉ‬႗߄a‫ۉ‬౵ฮ๥aِಣ१‫֩ۄ‬b ±৛჈ ̾ ่đზ૜ྶ ̿͂ क़đԅཬ‫ ̽̀ ׸‬क़đ‫׫‬ ‫ܨ‬௃ ̀̽ क़đᐠᐍ ̿̽ क़bࡼၛഈҋਘ٢ೆ೬‫ݑ‬ᇏࡆ ඣ‫ࡻބ‬ோ᧎ᇀমඃđӹಽ‫ݿ‬ณb ±ୃᶴ ̀̽̽ क़đ෸஍ ̿ ۱bࡼః‫ުۄޝ‬࿹Ӯ‫ٸ‬ ଌđૄՑ ̓ क़đૄರ ̀ Ցđ໑षඣෂ‫ڛ‬bᇶᇍ‫ۉ‬႗ ߄͎̼ ͔ ֚ᇂᆀb ±ߛᏼ ̀̽ क़đ೶ူ ̿̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ઺ܾ ޽ ̾̽ क़đࣛ૜ ̾̽̽ क़b༵ࡼߛᏼa೶ူaᐠᐍࡘ ᇲ౼ᆬđႨᆬࡆඣᇲࣛ૜Ӯᇟđᄜࡆೆ઺ܾᇲ ̾ j ̿ ‫ٳ‬ᇒbᇶᇍுྴ྘‫ۉ‬႗߄b

‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣߑᆀ֥ൊਏٚ ±‫ޑ‬჈ ̾ ่č ჿ ̾ తक़ᇗĎđ‫ ̽̽͂ ׸ޑ‬क़đ‫ۅ‬ ̿̽ क़đߛࣵđϢบൡਈbࡼ‫ޑ‬჈ࠃ೪č ਽‫ۉ‬Ďđ Ҥ ̿̓̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

్ॶđࡼ‫׸ޑ‬༡࣪đ࣏ஞ϶ཬൈb༵Ⴈຫࠅࡼ‫׸ޑ‬ ณഎषđ‫ࠅཬڿ‬ᇲ ̾ ཬൈđ٢ೆ‫ޑ‬჈ॶđࡆ‫ۅ‬Ҥđ ߛࣵ ̾ ӼđϢบ ́ Ӽđᄜ᧞ ̿ ཬൈđᇀ჈đ‫׸‬෋ম ࠧॖbૄರ ̿ ՑđૄՑ ̾ ཬຜđॢ‫ྏׄ֒ڴ‬ӹđൊ ൈఙ‫ۅ‬Ҥᄿb ±ᐠᐍ ̀̽ क़đїࡊ ̾̽ क़đ‫ޣ‬ᄩ ̾̽ ઻đ‫ځ‬ૠ ̾ Ӽb༵ࡼᐠᐍ༡࣪đ࣏ஞ ̾ ཬൈđ‫ޣ‬ᄩႨ໑ඣ࣏ஞ ோख़đ༡࣪đࡼїࡊaᐠᐍ৵๝࣏ஞ၁֚ೆཬ‫᧎ݑ‬ ϶ཬൈđᄜࡆ‫ޣ‬ᄩ᧎϶ཬൈb‫ޣ‬ᄩ෋মൈđࡆ‫ځ‬ૠ ᇲ‫ ̾ ٭‬j̿ ‫ٳ‬ᇒࠧॖb‫ݿ‬ณӹᄩđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬Ⴈb ±Ϣમ۴༷௖ ̿͂̽ क़ࠇ‫ۄ‬௖ ̾̽̽ क़đඣ࿥ ̾ ᆺ čჿ ̾̾͂ తक़đ঺࿥ႭࡄĎbࡼϢમ۴༡࣪đ్Ӯ ̿ ৐૜Ӊ֥‫؍‬đ࿥ሰࠃ೪č ਽‫ۉ‬ᄣĎđ࿥ಽ్ॶbϢ મ۴a࿥ॶ٢ೆ೬‫ݑ‬đࡆඣႨຫࠅᇲषުđࡆߛࣵ ̾ Ӽđᄜཬࠅ᧎ ̿ j̀ ཬൈbૄರ ̿ ՑđૄՑ϶ຜđ ‫ݿ‬ณӹ࿥đఙમ۴ᄿđ‫ ̀ ٳ‬Ցӹປb

ೂ‫ྛࣉޅ‬οଉᇍਏ οଉෙؓ‫ۉ‬႗߄Чദ֥ᇍਏѩ໭‫؟‬նቔႨđ֌ ॖၛ൐ൊრ҂ᆒaཨ߄҂ਅa‫ڴ‬ᅮa‫ڴ‬྅֩ᆡሑ֤ ֞‫ڿ‬೿đࡨ౞Ѩದ๥७b ±ၛ၂൭ն჈࠽ࣅ์ᇏᦔ࿑đႨ৯ေ಼‫ބ‬đඨ ൈᆌٚཟ࿈ሇ಻‫׮‬đҠቔ ̿ j͂ ‫ٳ‬ᇒb ±ၛ၂൭ᅧ์Ⴟఉ҆đਸ਼၂൭οᄝՎ൭Мഈđ ‫׮‬ቔࢠॹđႨ৯ေ಼‫ބ‬đඨൈᆌٚཟ࿈ሇ಻‫׮‬đҠ ̿̓́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ቔ ̿ j͂ ‫ٳ‬ᇒb ±ၛਆ൭ཬ჈࠽໊҆ࣅ์ఉக฿൷࿑đቓഈ༯ ສْ҈‫׮‬đᆰ֞अ҆‫ؿ‬ಣູᆸb ±ၛਆ൭ն჈࠽໊҆ࣅ์ਆҧཽ҆đቓభުສ ْ҈‫׮‬đ‫׮‬ቔႋॹ෎Ⴕ৯đᇀ҈ಣູᆸb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±‫ିۿۉ‬սӊᆀđၒൡ֒ࡨഒࠃ‫׮‬đॖҕࡆ҆ ‫۽ٳ‬ቔđᇿၩসၤࢲ‫ކ‬bാսӊ௹ߑᆀႋၛ໣Եྨ ༏ູᇶb ±ߛ᭩ॖᇁ௃‫ڑ‬ᮄဠđၹѨದႏအሑঃҵđַ ॆ৯֮đ࿓ཬϰഒđႋቓ‫ݺ‬௃‫޹ڑ‬৘đॖႨ໑ಣඣ ҈ფࠇ๰ᆸဠ࠴đٝᆸሂഄ௃‫ڑ‬ႄఏԛ࿓a‫ۋ‬ಙb ±ቓ‫ݺ‬१స޹৘đၛཨԢ‫ۉ‬ԙ໅đᄹࣉൊრđ ࡨഒ࠿‫ۋؿ‬ಙ֥ࠏ߶b

ԛགྷѩ‫ؿ‬ᆡႋೂ‫޹ޅ‬৘ ૡ్ܴҳ‫ۉ‬႗߄Ѩದ֥Ѩ౦э߄đೂุ໑aၩ ്aԛ ࿓a ‫ ڴ‬ඣ ࠣ ‫ ۉ‬യ ‫֩ ି ۿ‬đ ‫ ؿ‬གྷ ၳ ӈ ࠣ ൈ ԩ৘b ±‫ڴ‬ඣѨದ֥޹৘ğնਈ‫ڴ‬ඣ֝ᇁޫ་঒଴đ ॖၛ϶໣໊đ൐ᦥࠔ༯ࢆđᄹࡆ٫ࠃਈđࡨഒ٫Ⴞ ࿓đᄹࡆൽൡ‫ۋ‬bԛགྷఉ᭤ൈᇿၩअ҆௃‫ڑ‬Ќ޹đ ॖ൐Ⴈ޹ջđٝᆸఉ᭤௥঎ႄఏ‫ڴ‬ඣຓ੐đᄹࡆ‫ۋ‬ ಙࠏ߶bႵඣᇖ֥໣ԵѨದđх૧Ӊൈࡗअ҆൳ ̿̓͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

࿢đູٝᆸ௃෥đॖ౗‫ي‬ദđοଉ‫ܠ‬๬ԛ҆đ൐Ⴈ గೇࠇగ‫ูࢌׇ‬ກఏ൳࿢໊҆b൐Ⴈಣඣտൈᇿၩ ٝᆸฟഄbૄರҩਈ‫ຶڴ‬đ‫ק‬ൈҩਈุᇗđܴҳ‫ڴ‬ ඣཨӉ౦ঃđབྷ༥࠺੣ ̿́ ཬൈԛೆਈbᄝ൐Ⴈ০ ୕࠴ൈေᇿၩԎ࿓Ұ‫ࢳ׈‬ᇉb٢‫ڴ‬ඣॖ‫ڿ‬೿‫ڴ‬࿢ᄹ ֥ۚ҂ൡđ֌٢‫ڴ‬ඣ҂ॖ‫؟ݖॹݖ‬đႋႿ٢ඣ๝ൈ ඏࣅ‫ڴ‬ջđٝᆸࡨ࿢ުԛགྷ‫ڴ‬సᄣఖԉ࿓b٢ඣު ܴҳၩ്э߄đ‫ؿ‬གྷ‫ྟۉ‬ଷѨ༵ᅸࠣᄪԩ৘b ±ԛ࿓֥޹৘ğ‫ۉ‬ᄣ൳෥ᇁୠ࿓ઽჰa༸ົ֑ Ϣჰa۲ᇕୠ࿓ၹሰളӮၝᇅđࡆᆭு‫ࣉेିۿ‬ၞ ‫ؿ‬ളԛ࿓b޹৘ದჴႋૡ్ܴҳѨದႵ໭аԛ࿓a ࿩ᵲԛ࿓ࠣь࿓bᇿၩЌӻնь๙ӎđх૧ஆьႨ ৯đႄఏ‫ۓ‬ᇛ࿓ܵ௥ਚԛ࿓b

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±Ѩ‫ۉྟ׽‬က൞ႄఏ‫ۉ‬႗߄֥ᇗေၹ෍đсྶ ࠒࠞٝᇍđႭఃႋᇿၩٝᇍၙ‫ۉ‬aѤ‫ۉ‬a‫ۉנ‬bყ ֥ٝծീ൞ᇿၩႂൊ໏ളđ҂ෛьᄝຓ૫ࣼҔđᇿ ഝࠇԎ࿓ൈ൐Ⴈ၂Ցྟᇿഝఖđ҂ෛьൻ࿓ࠇᇿഝ Ѥᇕ౯֑Ϣ֩࿓၁ᇅ௖bყٝၙ‫ۉ‬ഉॖၛᇿഝၙ‫ۉ‬ ၦ૬૧ၦĠؓߑႵѨ‫ۉྟ׽‬ကߑᆀေࠒࠞᇍਏđᆞ ಒᇍਏđᇿၩྨ༏‫఼ࡆބ‬ႏအđЌӻྏ౦ൽӎđࠧ ൐ᇍჟު္сྶૄ୍֞၄ჽಆ૫࡟Ұ‫ ̾֩ିۿۉ‬j̿ Ցđ࿸ૡܴҳđၛ௹ᄪᆐ؎aᄪᇍਏđٝັ؄ࡶb ±ყٝતྟࣵࣚᇏ‫׽‬ႄఏ‫ۉ‬෥‫ݝ‬b҂ྺࣵđ҂ ̿̓̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ӊ௹նਈႂࣵđॖႵֹིყٝࣵࣚྟ‫ۉ‬႗߄b ±രႨଖུူ໾đ҂ࢤԨႵ‫׽ݝ‬໾bೂඹߌ ෍aࡊࠎ‫؟‬Ϙaච՚ٰ‫נ‬aࡊμ‫ל‬ᔒ֩ူ໾ႋх૧ Ӊ௹‫ڛ‬Ⴈbؓਠaഢaඹ੯߄ฏ֩߄࿐‫׽‬໾ႋ֒ഒ ࢤԨࠇ҂ࢤԨđླࢤԨൈႋᇿၩٝ޹ծീb ±ߑ‫ۉ‬։ࢲെᆀႋࠣൈҐႨଽaຓ॓ᇍਏٚ‫م‬ ൿ๙ ։ ֡đᆃ ဢ ॖ ၛ Ⴕ ི ֹ ყ ٝ ։ ᆬ Ⴞ ࠒ ྟ ‫ۉ‬ ႗߄b ±಩‫୍ޅ‬ਭ֥ದ‫࠼్׻‬ொൊđഒൊ٧‫ިۅ‬ୈྌ জᆭ໾đᇿၩҀԉႂൊᇏ֥֑Ϣᇉaົള෍֩đॖ ၛႵֹིყٝႏအ҂ਅྟ‫ۉ‬႗߄b ±ࠣൈaႵֹིᇍਏતྟԉ࿓ྟྏ৯කࢰaત ྟ෪ᅎྟྏЇက֩ࠥѨđ൞ყٝྏჷྟ‫ۉ‬႗߄aႾ ࿓ྟ‫ۉ‬႗߄֥Ⴕིծീb ±࣐ਈ҂ေ֞࿓་ԋၦ౵đࠇࡆ఼ٝ޹ծീđ ೂ۞‫ݺ‬ၦ౵֥‫ٽ‬ьܵ৘đЌ޹ඣჷđҰ઄a૵઄đ ۱ದᄝၦ౵ॖ൐ႨႲᆫٝᰌгđԬሢٝ޹၉॰֩đ ᆃဢॖၛყٝ࿓་ԋ‫ۋ‬ಙđՖ‫ط‬Ⴕֹིყٝ࿓་ԋ ‫ۉ‬႗߄b

‫ྟۉ‬ଷѨ ‫ྟۉ‬ଷѨႻӫູ‫߽ۉ‬૙ࠇ૊ุଷѨđ൞ᆷ‫ۉ‬Ѩ ࣉྛྟ‫ؿ‬ᅚđ‫ିۿۉ‬࿸ᇗࡨ๼đϴႵč ࠇĎ ܼٗ

̿̓̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

૊ุ؋ਫ਼ൈԛགྷ֥പࣜ༢๤ᆡሑ‫ุބ‬ᆘ֩b൞‫ۉ‬δ ӈ࡮֥ඵວჰၹᆭ၂đ֝ᇁ ̲̀̽ቐႷ֥ߑᆀඵວb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ±ࠤྟ‫ྟۉ‬ଷѨğೂВ‫ྟؿ‬aᇗᆡѨ‫ۉྟ׽‬ ကđူ໾ྟ‫ۉ‬ကđ߄࿐ူ௖ೂඹ੯߄ฏࠇ‫׽‬ᒐႄఏ ֥ᇏ‫ۉྟ׽‬ကđၛࠣࠤྟಬന௹ᆫٛ‫ۉ‬b ±તྟ‫ྟۉ‬ଷѨğ࡮Ⴟ۲ᇕѨၹ֥ພ௹‫ۉ‬႗ ߄a૊iస໖‫ކ‬ඌުaພ௹‫ۉ‬δa૊࣡ઝ࿓ඝྙӮ ၛࠣ಩‫ޅ‬તྟ‫ۉ‬Ѩ֥ᇔଌ௹b

Ⴕଧུ‫ؿ‬ѨႺၹ ±ഈཨ߄֡ԛ࿓ğ൞ቋӈ࡮֥Ⴚၹbնਈ࿓၁ ᄝӋ֡ଽ‫ྙࢳٳ‬Ӯμࠇః෰ऎႵപࣜ‫ྟ׽‬໾ᇉ་൬ ު‫ط‬Ⴚ‫ྟۉؿ‬ଷѨb ±ജೆ‫֋ݣ֥؟ݖ‬໾ᇉğೂႂൊᇏ֑Ϣᇉ‫ݖ‬ ‫؟‬đ१‫ڛ‬᫏࿷a֑μූ֩b ±ඣ‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹ࠣූࡡ௜‫ޙ‬ാ‫ט‬ğնਈ٢‫ڴ‬ඣ ࠣ০୕ᇁ‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹a࿓ಸਈࡨ֮აಌသđॖ֝ᇁ യభྟ֋ᇉ࿓ᆡđ൐࿓μᄹۚbࣉൊഒa୼๳a‫ڴ‬ ྅aஆࡋ০୕a࠿‫ྟؿ‬಄‫ܥ‬๛ᄹ‫ڴࠣ؟‬ඣ֩đनॖ ֝ᇁ֮ࡋྟࡡᇏ‫׽‬đՖ‫ط‬՜ࣉ ͛ ͕ ̀ ๩‫ݖ‬࿓ଷ௠ᅰࣉ ೆଷଽb ±ಌသა‫ۋ‬ಙğᄹࡆቆᆮ‫ࢳٳ‬ս྆‫ط‬ᄹࡆӁ μđಌသაۚಣᄵᄹࡆμ֥‫ྟ׽‬b ̿̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±֮࿓บğ௮ฤบ֥သ߄ਠූ‫ݖ‬ӱႵᇹႿ ͛ ͕ ̀ ა‫ܡ‬μූ֥ࢲ‫ކ‬đ‫֮ܣ‬࿓บॖᄹࡆμ֥‫ྟ׽‬b ±ь૝ğ൐‫ݣ‬μaςো‫ބ‬ః෰Ⴕ‫׽‬စള໾აࢲ ӋᬪଇࢤԨൈࡗ࿼ӉđႵ০Ⴟ‫׽‬໾་൬b ±ν૤ူaᆓ࣡࠴ࠣ൭ඌğઐቊࠣ൭ඌॖᄹࡆ ‫ۉ‬aയ‫ބ‬ଷ‫ڵ֥ିۿ‬քbᆓ࣡ν૤ူॖᆰࢤၝᇅն ଷđ๝ൈၝᇅޫ་ᇏ൷ᄯӮಌသb

Ⴕଧུᆡሑ ‫ྟۉ‬ଷѨ֥ਢԵіགྷЇওਆোğ ±ࣚപհ੹ğࣚപߥᙱa౦࿂֮Ӧaࢃ߅ߏત ‫ބ‬१Ԃ҂ౢđ࠿‫קط‬ཟ৯‫ބ‬৘ࢳ৯ࡨ๼a඀ཿհ ༂a҂ିປӮࡥֆ࠹ෘࠣᇆ৯ࠃ‫׮‬č ೂႨࠅҸϿ ϥ໴࢘ྒĎaඤ૤֚հđቋުԛགྷଡࡺa߽૙Ġ္ Ⴕ࡮ྋॹമᇀॾᄭᄜሇູၝᇅሑ෿ᆀb߽૙భӈႵ ၉ܳ҂ᆜa५ཱ໭ӈaෛԩь୊֩ࠇԛགྷຮམaߘ त֩b ±ᄎ‫׮‬ၳӈğหᆘྟіགྷ൞௪ၴဢᆑӃđߑᆀ චф௜ഥđ൭ᆷ‫ٳ‬षđॖ࡮ච൭ཟຓҧொོđᅧᆷ ܱࢫ‫ބ‬຤ܱࢫႵॹ෎҂ܿᄵ֥௪ၴဢ‫׮׵‬bߑᆀࠔ ᅦ৯ᄹۚđᦜّഝेࣉđമᇀԛགྷඹᆪ౹౷‫ބ‬૫ࠔ Ԏԧb Վຓđߑᆀ֥ޫగᇏऎႵห൹֥‫ۉ‬ԙb

̿̓͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

۴ऌၩ്ᅰθӱ؇‫ູٳ‬ଧࠫ௹ ú௹č భ౺௹ĎğႵ౞ັ֥ྟ۬ࠣྛູၳӈđ ౞؇ࣚപհ੹bіགྷྋॹࠇ֎଑ഒ࿽đ၉ܳ҂ᆜđ ෛֹь୊đඤ૤ࢫሽ‫ڿ‬эđճ߅ഉᆞಒ֌๳Ս҂ ౢđّႋߏતđᇦ૤၀ྜb û௹č ߽ ૙ భ ௹Ďğჰ Ⴕ ú ௹ ᆡ ሑ ࡆ ᇗđൟ ඤaၩ്ଆ޴൞๬ԛ֥іགྷđ္ॖԛགྷ‫ק‬ཟ৯‫ބ‬৘ ࢳ৯ࡨ๼đൈॢ‫੹ࠁ୑ۀ‬đ࠺ၫa࠹ෘି৯༯ࢆđ ҂ିяಪ໾ุ֥ྙሑ‫ିۿބ‬Ġ࿽ე҂ౢđ඀ཿᅰ θđईᆸّӈĠ‫؟‬Ⴕඤ૤ൈࡗ֚հb ü௹č ߽ඤ௹Ďğၛ߽ඤ‫ࣚބ‬പհ੹ູᇶđն ҆‫ٳ‬ൈࡗӯ߽ඤሑ෿đ֌ॖФߒྜbࣚപհ੹ૼ ཁđӈႵߘतđඪ‫߅ޱ‬b ý௹č ߽૙௹Ďğၩ്ປಆೞാđ҂ିߒྜđ ؓຓࢸ֥Տࠗ໭ّႋbѨದޫ་Ⴕ၂ᇕห൹ԙ໅đ ӫູ‫ۉ‬ԙb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±࿓μğᆞӈದॢ‫࣡ڴ‬ઝ࿓μູ ́̽ j̈́̽ ັक़ ̼ ‫ٳ‬ശđ‫׮‬ઝ࿓μ‫ݣ‬ਈູ࣡ઝ࿓μ֥ ̽̾͂ j̿ Пbॢ ‫׮ڴ‬ઝ࿓μбࢠ໗‫ק‬ॖौbતྟ‫ྟۉ‬ଷѨႭః൞૊ ุ‫ٳ‬ੀྟଷѨߑᆀ‫؟‬Ⴕ࿓μᄹۚbᄝࠤྟ‫ۉ‬කࢰ෮ ᇁ֥ଷѨđ࿓μ‫؟‬ᆞӈb ±ଷ‫׈‬๭࡟Ұğଷ‫׈‬๭҂ࣇႵᆐ؎ࡎᆴđ౏Ⴕ ̿̈́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

၂‫֥ק‬ყުၩၬb‫ڿ֥྘ׅ‬эູࢫੰэતđᇶေԛ གྷ௴ђྟૄ૰ ́ j̈́ Ց֥ ȬѯđႵ္֥ԛགྷૄ૰̾ j ̀ Ց֥ Ȩѯb߽૙ൈਆҧ๝ൈԛགྷؓӫ֥ۚѯ‫ږ‬ Ȩѯb ±ࡥၞᇆ৯ҩဒğҩဒଽಸЇও඀ཿa‫ܒ‬Սa ߂๭aձࠒଡaႨࠅҸ‫ۆ‬ձ໴࢘ྒ֩đ‫ط‬ቔູӈܿ ൐Ⴈ֥൞ඔሳ৵ࢤ൫ဒđఃࢲ‫ݔ‬ಸၞ࠹ਈđьႿ ෛ٠b

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ±ଷඣᇖğࠤતྟ‫ྟۉ‬ଷѨჿ ̲̀̽ѩ‫ؿ‬ଷඣ ᇖđ൞ఃᇶေඵວჰၹᆭ၂b ±ཨ߄֡ԛ࿓ğВ‫ିۿۉྟؿ‬කࢰӈ‫ކ‬ѩࠤྟ ໇ᬪଇѨэbતྟ‫ྟۉ‬ଷѨࣉೆüaý௹ൈđࠤྟ ໇ᬪଇѨэ֥‫ؿ‬ളੱղ ̲̈́̽b ±യ‫ିۿ‬҂ಆğ‫ྟۉ‬ଷѨӈ‫ކ‬ѩ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ‫ބ‬ ࠤྟയ‫ିۿ‬කࢰđ‫ؿ‬ളੱ ̲̽ͅቐႷb ±‫ۋ‬ಙğᄝ‫ۋ‬ಙᇏၛޫ་֡‫ۋ‬ಙ‫ބ‬ሱ‫ྟؿ‬༥ऩ ྟ‫ڴ‬ଇ က ቋ ູ ӈ ࡮đ ః Ց ູ Ӌ ֡ ‫ ۋ‬ಙa૟ ୕ ༢ ‫ۋ‬ಙb

ೂ‫ޅ‬ཨԢႺၹ ±ࠣൈٝᇍഈཨ߄֡ԛ࿓a‫ۋ‬ಙđх૧ॹ෎ն ਈஆࡋ০୕‫ބ‬٢‫ڴ‬ඣđᇿၩ࣯ᆞඣa‫ࢳ׈‬ᇉ‫ࡡූބ‬ ௜‫ޙ‬ാ‫ט‬b ̿̈́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±‫ۉ‬႗߄ൈူ໾ᄝุଽ϶ක௹࿼Ӊđকౢࡨ ഒđնଷ ֥ ૹ ‫ ྟ ۋ‬ᄹ ࡆđ ၹ Վ ߑ ᆀ ‫ ؟‬҂ ି ର ൳ ઐቊ b ±ᆸ๥aν૤aᆓ࣡֩োူ໾đೂ൐Ⴈ҂രđ ߑᆀॖ࿡෎ࣉೆ߽ඤđᆰᇀ҂ॖ୉ሇ֥߽૙b ±֒ߑᆀᄭ‫ࠇ׮‬Ԏԧൈđႋ࣌Ⴈગ٥োaϘб ຈোaᔧูᕊaඣ‫ކ‬੯಄‫ڬބ‬಄֩đॖᇿഝཬਈν ‫ק‬a‫ת‬ᑅᑜࡡđॆቆςူೂЦ‫ݚ‬ঘૼa௪‫֩ૹغ‬đ Ⴕൈॖቔν‫ူק‬սႨb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±ࡨഒӋଽ‫׽‬໾֥ളӮ‫ބ‬་൬ğ ܹӋࠇ֝྅ౢԢӋଽࠒൊࠇࠒ࿓ğॖႨള৘ ࿷ඣࠇ ೐ ූ ಷ ၁ č ള ৘ ࿷ ඣ ͂̽̽ ‫ ݸ‬ശ ࡆ ൊ ՚ ͂̽ क़Ď ܹӋđࠇႨ ̲͂̽೶৑Կ ̾̽ j̿̽ ‫ݸ‬ശࠇ ̲̿͂਻ ූૃ ́̽ j̓̽ ‫ݸ‬ശ֝྅b ၝᇅӋऩളӉğ१‫ྍڛ‬ા෍ૄರ ́ क़đࠇ༵ Ⴈμ᏾ౝા෍aवପા෍֩đॖၝᇅնӋ‫ۆ‬ऩളӉ ‫ࡨط‬ഒμ֥Ӂളb๝ൈႨࡊརᔺ ̽̾̿ क़ૄರ ́ Ցđ ॖຬ൬֞۷‫ݔིݺ‬bྍા෍֥֩ᇍਏႋӻ࿃ᇀߑᆀ ૄರၘିର൳ ͂̽ क़֑Ϣᇉູᆸb ೄ‫ݔ‬บ ̾̽ j̿̽ क़đૄರ ̀ Ցđࠇ ̲̓͂ቐႷ ֥ೄ‫ݔ‬บบࡽૄರ ͂̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬ശđ‫ٳ‬Ց१‫ڛ‬bՖཬ ࠴ਈष൓đ‫ૄ֞ࢫט‬ರஆ‫ ̿ ٽ‬j̀ Ցđ‫ ͂ ͕ͽ ٽ‬j̓ ູၒb҂ਅّႋႵЎᅮa‫ڴ‬๥a‫ྏذ‬a୼๳֩b ̿̈́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±՜ࣉႵ‫׽‬໾ᇉ֥ս྆აౢԢđ࣯ᆞμࠎූս ֥྆໘੹ğ ࢆμူ໾ğ ¯‫ܡ‬μූࡋ‫ܡބ‬μූ଩đૄՑ࠴ਈູ۲ ̿ ᆦđ ࡆೆ௮ฤบ၁ଽ࣡ઝ֯ᇿđૄರ ̾ j̿ ՑđႨူᇏ ‫ܡ‬μූࡋa଩б২đ൪࿓ౢࡋa଩୩؇‫ބ‬Ѩ౦‫ط‬ ‫ק‬đ୕ഒൈരႨࡋ࠴đૼཁ‫ڴ‬ඣ‫ބ‬ඣᇖൈരႨ଩ ࠴b‫ܡ‬μූࡋa଩၁नູࡡྟđؓႵս྆ྟࡡᇏ‫׽‬ ౠཟᆀđቋ‫༵ݺ‬Ⴈିූ߄࿓ ͽ͕ ֥ူ໾đೂ࣡ઝ֯ ᇿնਈົള෍ ͐ ࠇࣚμූ၁b ¯ࣚμූ ̾̽ j̿̽ क़ࡆೆ௮ฤบ၁ᇏ࣡ઝ֯ᇿđ ૄರ ̾ ՑđՎူӯූྟđൡႨႿս྆ྟࡡᇏ‫ߑ֥׽‬ ᆀđა‫ܡ‬μූࡋa଩ުႋႨđॖିਏི۷‫ݺ‬b ࣯ᆞμࠎූս֥྆໘੹ğ࣡ઝൻᇿᆦ৽μࠎ ූࠁ‫ކ‬၁đૄՑႨਈ ͂̽̽ j̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശđ҂ေӑਈӉ ௹ႋႨđၛ૧Ӂളྍ֥μࠎූ҂௜‫ޙ‬b

ೂ‫ؓྛࣉޅ‬ᆡᇍਏ ±࣯ᆞඣ‫ࢳ׈‬ᇉ‫ࡡූބ‬௜‫ޙ‬ാ‫ט‬ğૄರೆ၁ሹ ਈၛ҂ӑ‫ݸ ̽̽͂̿ ݖ‬ശູၒb‫ۉ‬႗߄‫ڴ‬ඣߑᆀ֥ೆ ၁ਈ၂Ϯ॥ᇅᄝ୕ਈࡆ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശଽđၛ૧࿓၁༎ ൤đ࿓଩ ‫ ࡆ ط ֮ ݖ‬ᇗ ߽ ૙b ࠣ ൈ ࣯ ᆞ ಌ ࡋ ‫ࡡ ބ‬ ᇏ‫׽‬b ±Ќ޹ଷ༥І‫ିۿ‬ğႨѢશࢆ֮੔ଽ໑؇đၛ ࡨഒିਈཨ‫ݻ‬đЌ޹ଷ༥І‫ିۿ‬b ̿̈́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±Ќ޹ޫ་֡๙ӎğധ߽૙ᆀđॉ੮ቓగ్ܵ षđ۳သb ±ٝᇍଷඣᇖğ࣡ઝ֯ᇿۚറ௮ฤบa‫ۅ‬੝Կ ֩ຂඣ࠴b

ԛགྷଧུ౦ঃေࣉྛ‫ۉ‬၍ᆱ ۲ᇕતྟࣉᅚ௹‫ۉ‬Ѩߑᆀनॖॉ੮ࣉྛ‫ۉ‬၍ ᆱđԛགྷ‫ྟۉ‬ଷѨࠇః෰ѩ‫ؿ‬ᆡൈđ۷ླॉ੮ࣉྛ ‫ۉ‬၍ᆱᇍਏb

ೂ‫ޅ‬ᇍਏѩ‫ؿ‬ᆡ ± ‫ ؿ‬ള ࿓ ܵ ଽ ୠ ࿓đ ࠣ ൈ ႋ Ⴈ ‫ ۉ‬෍ ࠣ օ ҕ ᇅ࠴ b ±Ⴕଷඣᇖॖၐൈđ۳Ⴭຂඣᇍਏb ±ᇿၩٝᇍയ‫ିۿ‬කࢰb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫྘ྏ۾ࠅ׽‬ ᇶᆡğۚಣِಠđങ‫ۄ‬Հਚđ१గߵԙđ૫ԅ గՙđॾᄭፐ ეđ‫҆ ڴ‬ᅮડđദଢߛ ಙđཬ ь؋ ߛđങ៥đ෹ߛᄲđઝ‫ޠ‬ඔႵ৯b ᇍᄵğౢಣ྅ࠅđ߄จषౌb ԩٚğ੃։Ҥ ̾͂ क़đଡ๙ ̾̽ क़đളֹ ̾͂ क़đ ϶༱ ̾͂ क़đᡭ ൌ ̾͂ क़đᐠ ᐍ ̿̽ क़đ։ ଲ ྒ ̾̽ क़đെᑑ௰ ̾͂ क़đ฿ᱣߛ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b ̿̈́́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

°จሤഈ૎྘ ᇶᆡğྣཽ௅ડđٗ‫୼ذ‬๳đจ‫؟‬ବഒđപౢ շᇌđ࿽ე҂ ౢđപ ᆽ߽૎đങ֎Ⴕ Ԃ‫ޒ‬đ෹ި ୈđઝᜢb ᇍᄵğ߄จтߵđྜപषౌb ԩٚğᐠᐍ ̿̽ क़đ϶ ༱ ̾͂ क़đӧ ௃ ̾͂ क़đ ᇰಾ ̾͂ क़đᡭ॔ ̾͂ क़đ։ଲྒ ̾̽ क़đെᑑ௰ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đളࡻ ̾̽ क़b °ၼྴဝे྘ ᇶᆡğྙ൴૫‫ޣ‬đِᄭ҂ୡđ‫؟‬࿽೿ࣙđ෡ሇ ߽૙đ‫ۉ‬ԙđᆪุᆑӃࠇԎԧđՀᄲ‫ۄ‬ਚđങ‫ޣ‬ഒ ෹đઝ༿༥b ᇍᄵğሩၼࢆࠅđνപ‫ק‬ᆽb ԩٚğ߈୤༒ ̿̽ क़đളսᳵെ ̿̽ क़đള੃‫ܠ‬ ̀̽ क़đളଘᰅ ̀̽ क़đള݃ϰ ̾͂ क़đϢഏ ̀̽ क़đ ࿉ҕ ̾͂ क़đ฿‫ ͂̾ ׫‬क़đԫᢠሰ ̾̽ क़đളચ࿨ ̿̽ क़đၷӧ ̾͂ क़đਰ ရ ࢘ ‫ ٸ‬č Ԋ ‫ ڛ‬Ď ̾ क़đ‫ ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±ದ‫ ۽‬୤ ߛ ̀ क़đਰ ရ࢘ ̾̽ क़đҟ ‫̽̾ ޽ ޣ‬ क़b‫ ܋‬࿹ ༥ ଌđૄ ‫ ̾ ڛ‬क़đ ૄ ರ ̿ Ցđ а ඼ ࠇ ܹ‫ڛ‬b ±ၷӧ ͂̽ क़đնߛ ̿̽ क़đօҕ ̀̽ क़đെᑑ ̿̈́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

௰ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ളնߛ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ၛഈֆဒٚႨႿ‫ྟۉ྘ྏ۾ࠅ׽‬ଷѨb ±նߛ ̀̽ क़đօҕ ̓̽ क़đϧࢅҤ ̓̽ क़đൊ ՚ ̾̽̽ ‫ݸ‬ശbభ ̀ ໅ူࡆඣൡਈđࡘӮူ၁ ̿̽̽ ‫ݸ‬ ശđࡆೆൊ՚đοӈܿҠቔЌ਽ܹӋ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒၛഈđ ૄರ ̾ Ցđ̾ ᇛູ ̾ ۱ਏӱbႨႿ۲྘‫ྟۉ‬ଷѨb ±նߛ ̀̽ क़đၷӧ ̓̽ क़đଘᰅ ̀̽ क़đൊ՚ ̾̽̽ ‫ݸ‬ശbభ ̀ ໅ ူ ࡆ ඣ ൡ ਈđࡘ Ӯ ူ ၁ ̿̽̽ ‫ݸ‬ ശđࡆೆൊ՚đοӈܿҠቔЌ਽ܹӋ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒၛഈđ ૄರ ̾ Ցđ̾ ᇛູ ̾ ۱ਏӱbႨႿ۲྘‫ྟۉ‬ଷѨb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ૄರሹಣਈЌӻᄝ ̓̈́̽̽ తࢊቐႷ‫ބ‬ቀਈົ ള෍đบোЌӻ ̀̽̽ क़ቐႷĠ۳Ⴭౢ֎aၞཨ߄ੀ ᇉࠇ϶ੀᇉႂൊđೂ૜ณa୻‫ٸ‬a༎ٖa૫่aූ ྟ‫ݔ‬ᆬ֩b ±ᄠ๔֑Ϣᇉଢ֥ᄝႿࡨഒμ֥ྙӮbրѨ౦ ‫ݺ‬ሇđപᆽౢྜުđॖᇯࡶ߫‫گ‬đՖཬਈष൓b֌ ླေᇿၩѨದ֑ؓϢᇉ֥ର൳৯đّ‫گ‬൫ฐđᅧ໤ ࢠൡ֥֑֒Ϣᇉਈbೂ‫ྟۉ‬ଷѨႵ‫ؿگ‬གྷའđᄵᄜ ؇࣌Ⴈ֑Ϣᇉbᆱ໾֑Ϣ‫֑ݣ‬μූaٙཐμࠎූ‫ބ‬ ӁμμࠎූࢠഒđൡႨႿ‫ྟۉ‬ଷѨߑᆀđ္ॖൡ֒ ࿊Ⴈූ୤ଯ֩‫ݣ‬сླμࠎූ֥֑Ϣᇉb ±ᇿၩඣa‫ࢳ׈‬ᇉ֥௜‫ޙ‬đ‫ྟۉ‬ଷѨ‫؟‬Ⴕඣᜑ ̿̈́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

਽ౠཟđඣ҂ၒജೆ‫؟ݖ‬đ၂Ϯૄರ ̿̽̽̽ ‫ݸ‬ശb

ೂ‫ޅ‬ყٝѩ‫ؿ‬ᆡ֥‫ؿ‬ള ±ყٝ१సကğૄರ१స޹৘đೂႵ१ԙᆀႨ ̲̀චသඣౢ༡१సđ१Հ‫ۄ‬ਚᆀ๰ၛ೎߁Ⴒb ±ٝᆸ࢘ଇကğؓငᩦ҂о‫ކ‬ᆀđࢲ‫ކ‬ଇഈ๰ ၛॆള෍ငۛđഈ༯ငᩦࡗ‫ۂڭ‬Ⴒ೭҃č ࠇു೭ ҃Ď ࡆၛЌ޹b ±ყٝ૟୕༢๤‫ۋ‬ಙğૄರԊ༡߶ၼ၂Ցđ਽ ᇂ֝୕ܵᆀđοӈܿԊ༡ϽᦇđѩЌӻᄝ໭ऩҠቔ ༯۷ߐ୕տb ±ყٝೇԲࠣ٫ကğૄ ̿ ཬൈ‫ي‬ദஅМ၂Ցđ ѩοଉ൳࿢໊҆ĠؓѨ౦າᇗࠇ‫ކ‬ѩ֑֮Ϣ࿓ᆡ ᆀđॖႋႨగ‫ׇ‬Եđؓնཬьാ࣌ᆀđႋቓ‫ݺ‬ളࠃ ޹৘đࠣൈ۷ߐԵֆđЌӻԵֆౢࢱ௜ᆜ໭ᇤᯂđ ѩᇿၩູѨದЌ୰b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ± ُߑႵતྟ‫ۉ‬Ѩ֥Ѩದ‫׻‬ႋࡔӻࠒࠞᇍਏđ ‫ק‬௹‫گ‬Ұ‫ିۿۉ‬đٝᆸ‫ିۿۉ‬කࢰᇀᇔଌ௹b ±҂ં‫ିۿۉ‬෥‫֥ݝ‬ӱ؇ೂ‫ޅ‬đ‫׻‬ေൈख़х૧ Ⴚ‫ྟۉؿ‬ଷѨ֥ၹ෍b২ೂᄹ఼ַॆ৯đٝᆸ۲ᇕ ‫ۋ‬ಙĠႂൊഈх૧‫ݖ‬Ⴟՙҡaฟಣൊ໾֝ᇁ࿓ܵ௥ ਚԛ࿓Ġ࠼֑ۚϢൊ໾ೂն჈նಽđႂൊᇏӈႨ໅ ࣚa՚đ࠼࿵aࣵĠ࠼Ⴈν૤ူaઐቊူ֩b ̿̈́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ь૝൞Ⴚ‫ྟۉؿ‬ଷѨ֥ჰၹᆭ၂đЌӻնь ๙ӎ္൞ᇍਏ‫ބ‬ყٝ‫ྟۉ‬ଷѨ֥ᇗေծീbЌӻն ь๙ӎቋ‫֥ݺ‬ٚ‫م‬൞ႋႨೄ‫ݔ‬บb ±၂֊ԛགྷྛູാӈaࣚപၳӈࠣപᆽ‫ڿ‬эࣼ ႋෂჽࣉྛབྷ༥࡟Ұđ࣐ᄪԩ৘đႵႺၹࠣ‫ିۿۉ‬ ᆞӈᆀყުࢠ‫ݺ‬đॖၛປಆౢྜ‫ط‬҂਽Ⴕު၌ᆡđ ֌҂ࠣൈఽࣷᄵѨඵੱ‫ۚޓ‬b

ყުೂ‫ޅ‬ Ⴚၹૼಒ౏ಸၞཨԢᆀč ২ೂԛ࿓aಌࡋ֩Ď ֥ყުࢠ‫ݺ‬b‫ݺࢠିۿۉ‬đቓ‫ٳݖ‬ੀ൭ඌđႮႿࣉ ൊ֑ۚϢ‫ط‬ႄఏ֥૊ุ‫ٳ‬ੀྟଷѨყުࢠ‫ݺ‬bႵ‫ڴ‬ ඣaߛ᭩aԛ࿓ౠཟ֥ߑᆀิൕ‫ޓିۿۉ‬ҵđఃყ ު္ҵbВ‫ۉྟؿ‬කࢰ෮ᇁ֥‫ྟۉ‬ଷѨყުቋҵb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ࠒࠞٝᇍ‫ۉ‬Ѩb ±‫ۉ‬Ѩߑᆀႋх૧၂్Ⴚ‫ྟۉؿ‬ଷѨ֥ၹ෍b ±࿸ૡܴҳ‫ۉ‬Ѩߑᆀđࠣൈ‫ؿ‬གྷ‫ྟۉ‬ଷѨ֥భ ౺௹‫߽ބ‬૙భ௹֥іགྷѩࣉྛൡ֒ᇍਏb

‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ൞ᆷᄝ࿸ᇗ‫ۉ‬ᄣࠥѨພ௹ԛགྷ֥၂

̿̈́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᇕࣉྛྟa‫ྟିۿ‬യ‫ିۿ‬҂ಆ֥ѩ‫ؿ‬ᆡđᇶေіགྷ ູࣉྛྟഒ୕ࠇ໭୕a‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹a֋ᇉ࿓ᆡࠣࠔ ᳹ശۚ֩đࣉᅚ࿡෎đყުࠞҵb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ‫ۉ‬യሸ‫ކ‬ᆘ֥‫ؿ‬Ѩࠏ৘đ၂Ϯಪູᇶေ൞ႮႿ യᄣ࿓၁‫׮‬৯࿐֥‫ڿ‬эđ‫ط‬ႄఏയ࿓ੀ‫׮‬৯࿐ၳӈ ෮ᇁđ‫؟‬ඔ၄ᆀಪູ٤ֆ၂ၹ෍෮ᇁđॖିაೂ༯ ၹ෍Ⴕܱğ ±Ⴕི࿖ߌ࿓ಸਈ֥ࡨഒğೂഈཨ߄֡ԛ࿓a նਈ٢‫ڴ‬ඣaնਈ০୕ࠣ࿸ᇗ‫ڴ‬྅֩ᇁႵི࿖ߌ࿓ ಸਈࠤᇧࢆ֮đ֝ᇁയ࿓ੀਈࡨഒđയཬ౯ੲ‫ੱݖ‬ ૼཁࢆ֮‫ؿط‬Ѩb ±ଽ‫׽‬෍࿓ᆡğଽ‫׽‬෍࿓ᆡॖᇁയ࿓ܵ൬෪đ യଽ࿓၁‫ٳ‬ੀđ௃ᇉ࿓ੀࡨഒđയཬ౯ੲ‫֮ࢆੱݖ‬ ‫ؿط‬Ѩb ±ྏٜ০଩ၹሰቔႨb ±భਙཆ෍ቔႨb ±യཬ౯ࡆ࿢෍֥ቔႨb

Ⴕଧུᆡሑ ±ഒ୕ࠇ໭୕ğࣉྛྟഒ୕ࠇ໭୕൞Чᆡ֥ห ᆘྟіགྷb ±‫ିۿۉ‬කࢰ֥іགྷğߛ᭩đ‫ڴ‬ඣđ‫ك‬৯đள ᅮđ֮ ֑ Ϣ ࿓ ᆡđ ‫ ି ۿ ۉ‬൫ ဒ ၳ ӈđ ඣ ᇖđ ߽ ̿̈́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

૙֩b ±യ‫ିۿ‬ᅰθğᇶေіགྷູࣉྛྟ֋ᇉ࿓ᆡđ ୕෍֋a࿓ࠔ᳹ᇯࡶശۚb ±໇Ӌ֡ᆡሑğॖϴ҂๝ӱ؇֥ညൊđ‫ྏذ‬đ ୼๳đ࿸ᇗൈႵཨ߄֡ԛ࿓b ±ࣚ പ പ ࣜ ᆡ ሑğ‫ ك‬৯đൟ ඤđ ࠿ ‫ ߽ ط‬૙a Ԏԧb ЧѨᇶေіགྷູჰ‫ۉؿ‬Ѩุ֥ᆘđೂߛ᭩đ‫ڴ‬ ᅮնđ‫ۉ‬ᅧđᆨᇪ᭱đ༯ᆪඣᇖđ‫ྟۉ‬ଷѨุ֥ᆘ čೂ௪ၴဢᆑӃaࠔᅦ৯ᄹۚĎb

ႵଧུਢԵหׄ ±ն‫؟‬ඔ‫ؿ‬ളႿ‫ۉ‬႗߄ଌ௹đ၂ϮनႵ૊ઝۚ ࿢a‫ڴ‬ඣa֮଩ ࿓ᆡa֮ ֑Ϣ ࿓ᆡđߛ᭩ॖ Ⴕॖ ໭đॖႵ֮࿓࿢ࠣ‫ྟۉ‬ଷѨđӈႵ‫ྟۉ‬ଷѨb ±‫ݖ‬ಀ໭તྟയѨൎđߑᆀჰ༵യ‫ିۿ‬ປಆᆞ ӈđയකॖႿඔᄅaඔᇛࠇඔರଽ࿡෎ԛགྷđ౏‫ۉ‬ ෥‫ݝ‬ರၭࡆᇗb ±‫؟‬ඔႵ၂‫ק‬Ⴚၹđೂ఼ਛ০୕aնਈ٢‫ڴ‬ ඣaཨ߄֡ԛ࿓ࠣ‫ڛ‬Ⴈଖུ႕ཙభਙཆ෍‫ކ‬Ӯ֥ူ ໾đ֌ၧॖ໭ૼཁႺၹᆀb ±୕ ͽ͕ ᆴູූྟđ୕࡟ဒ໭ၳӈđࠇࣇႵ౞ ັ֑Ϣ୕đॖ࡮ഒਈ๩ૼ‫॒ބ‬৬ܵ྘‫ࣤބ‬༯࿓୕b ±യཬ౯ੲ‫ࠣੱݖ‬യ࿓ࡽੀਈૼཁࡨഒđ୕଩ ͉ ̾̽ ‫ݸ‬ଉ‫̼ غ‬ ശđ୕ࠔ᳹ ̼ ࿓ࠔ᳹ӈ ͋̿̽đ୕റ ӈ ̿̽ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

๩࿢ ̼ ࿓റ๩࿢ ͋̾b

ႋቓଧུ࡟Ұ ±୕ӈܿğӈႵ֑Ϣ‫॒ބ‬৬ܵ྘ࠣഒྸ‫ޣ‬Ϣ༥ І֩đбᇗ၂Ϯ ͋̾̾̽̿͂b ±࿓ࠔ᳹‫୕ބ‬෍֋ॖႵ҂๝ӱ؇֥ശۚb ±യཬ౯ੲ‫ބੱݖ‬യ࿓ੀਈ‫ૼ׻‬ཁ༯ࢆđੲ‫ݖ‬ ‫ٳ‬ඔč യཬ౯ੲ‫̼ ੱݖ‬ യ࿓ੀਈĎ ༯ࢆࠇᆞӈb ±‫ࢳ׈‬ᇉğພ௹࿓ࡋૼཁശۚđ࿓଩ૼཁ༯ ࢆb‫ؽ‬သ߄ฏࢲ‫ކ‬৯ࢆ֮b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±ᆌؓჰ‫ۉؿ‬ᄣࠥѨđࠒࠞ‫ڿ‬೿‫ିۿۉ‬đᆺႵ ‫ڿିۿۉ‬೿đയ‫ିۿ‬Ҍॖຬ֤֞߫‫گ‬b ±ؓႵ‫ݖ‬ਈ০୕đնਈࠇ‫؟‬Ց٢‫ڴ‬ඣࠣԛ࿓a ຂඣ֩ႄఏ࿓ಸਈࡨഒၹ෍֥ߑᆀđࠇ࿓၁‫׮‬৯࿐ ӯ֮ஆۚቅ྘֥Ѩದđॖ൫ႨঔಸᇍਏđೂҐႨႷ ࿈บᐃaϢ֑Ϣa࿓ࡽaಆ࿓ࠣሱദ‫ڴ‬ඣ߭ൻ֩ ֩đ֌ૄರ၁ุ֥ൻೆਈႋ࿸۬॥ᇅᄝ ̾̽̽̽ ‫ݸ‬ശ ၛଽb ±‫ڿ‬೿യ࿓ੀਈğᄪ௹ႋႨ‫ڿ‬೿യ࿓ੀਈူ ໾đหљᄝ֋ᇉ࿓ᆡ֥Ԛ௹đമᇀ۷ᄪུൈީႋႨ ॖିႵ၂‫ק‬ਏིbೂႋႨ ̓͂́ ̺̿ ૄರ ̀̽ j̓̽ ‫ݸ‬ശ ࡆೆ ̲̾̽௮ฤบ၁ᇏ࣡ઝ֯ᇿࠇ‫ٳ‬Ց࣡ઝᇿഝᇍ తक़ࡆ෎୕ ̾̽ ਏᇗ྘‫ۉ‬ကĠࠇႨ‫؟‬Ϙς ̾̽ͅ ‫ݸ‬क़ ̼ ̿̾ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ݸ‬क़ ̼ తक़࣡ઝ֯ᇿđनႵ၂‫ק‬ਏིb ±০୕ğॖႨ০୕ူ౟੯ᖍᕠࠇ෎୕đॖٝᆸ ‫ؿ‬ᅚູࠤྟയකđ္ॖ൐ഒ୕ሇູ٤ഒ୕ሑ෿b ±๩༅ਏ‫م‬ğ໭ં൞࿓၁๩༅ߎ൞‫ڴ‬ଇ๩༅đ ‫׻‬҂ିᄹࡆ୕‫׽‬ᆡߑᆀ֥թࠃੱđ‫ܣ‬Ч‫ࣇم‬ൡႨႿ ‫ۉ‬Ѩॖຬ߫‫֥گ‬Ѩದb ±ٝᇍ၂్֝ᇁയක֥Ⴚၹđೂཨ߄֡ԛ࿓a ‫ݖ‬ਈ০୕aնਈ౏‫؟‬Ց٢‫ڴ‬ඣa࿸ᇗ‫ۋ‬ಙ֩b࣌Ⴈ യ‫ူྟ׽‬໾ೂμࠎบᓸোॆള෍aྍા෍ࠣభਙཆ ෍‫ކ‬Ӯઽၝᇅ࠴ೂཨက๥֩٤ࠗ෍োॆကᆓ๥ူb ٝᆸ‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹a֮࿓ࡋაۚ࿓ࡋ֩b ±၂Ϯᆦӻਏ‫م‬ğႋοࠤྟയ‫ିۿ‬කࢰԩ৘đ οള৘ླေҀ۳Ⴈਈđ్࠼‫ࠇ؟ݖ‬҂ቀđѩᇿၩົ ӻ‫ࢳ׈‬ᇉࠣූࡡ௜‫ޙ‬b

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °᭼‫׽‬ቅᇌ྘ ᇶᆡğ‫ڴ‬նೂ‫ܝ‬đᅮડฮ๥ऋοđ๨๥đ໴ྏ ِಣđ१‫ۄ‬१७१ԙđཬь؋ԅࠇ୕оđնь૝ ࢲđᇗᆀԛགྷപ߽ፐეđങሬπࠇႵ᭼ׄa᭼Ϫđ ઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đࠃ࿓Ԣുb ԩٚğ৵౉ ̿̽ क़đล ಥ ̾͂ क़đ‫ ͂̾ ޽ ޣ‬क़đ օҕ ̿̽ क़đԅഏ ̿̽ क़đളֹ ̾͂ क़đ݂֒ ̾͂ क़đ Ҹ‫ ͂̾ ޱ‬क़đնߛč ު ༯Ď ̾̽ क़đϧ ࢅ Ҥ ̾͂ क़đ ̿̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᡯሰ ̾͂ क़đ ᄶ ྅ ̿̽ क़đ ն ‫ ڴ‬௃ ̿̽ क़đ ‫ ݚ‬ᄨ ̀̽ क़b °ுയဝක྘ ᇶᆡğ૫೤߳ᇌđໆ‫ݥ‬ᆪ৏đപचьᜅđ‫ڴ‬ᅮ ೂ‫ܝ‬đࠇϴᆪุඣᇖđᦔોବշđ‫୼ྏذ‬๳đཬь ؋ഒđങ෹Ϣ‫ط‬೎đઝӦ༥ࠇᜢ༥b ᇍᄵğࡲு໑യđ߄ሤࢆ୉b ԩٚğ‫ڸ‬ሰč ༵ࡘĎ̾͂ क़đ֔ҕ ̾͂ क़đϢඌ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đᐠᐍ ̿̽ क़đᇬᐍ ̿̽ क़đಽ݉ ̾̽ क़đ໱ᐝᑓ ̾̽ क़đᒧཐ ̾͂ क़đҤ‫ݔ‬ಥ ̾̽ क़đ ೩ಥ ͂ क़đሬ් ̾̽ क़b °‫ۉ‬യၼ‫྘ދ‬ ᇶᆡğ‫ڴ‬նᅮડđമᄵౝࢿВ੝đі౦֎଑ࠇ പᆽ҂ౢđࠇِᄭ҂ୡđِಣ१७đॗ‫ط‬҂რႂđ ཬь؋ഒԅ೥đങπđ෹ߧ‫ۄޑ‬ᄲđઝӦ༥b ᇍᄵğტၼమဝđࣷ୉‫ܥ‬ຂb ԩٚğದҕ ̾͂ क़đളֹ ̿̽ क़đളϢഏ ̿̽ क़đ ચ‫ ͂̾ ׫‬क़đ໴໅ ሰ ̾̽ क़đέ ࢋč ᧖ ߄Ď ̾͂ क़đ ള੃‫ ̽̿ ܠ‬क़đളଘᰅ ̿̽ क़đളїࡊ ̿̽ क़đള݃ ϰ ̿̽ क़đ‫ڸ‬ሰ ͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±๲ᐠᐍ ̀̽ j̓̽ क़đٝ࠭ ̾͂ j̀̽ क़đੳ‫׸‬၉ ̀̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bႨႿЧѨ ̿̀ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ുಣଽഹᆀb ±ӧް੒‫ ̽̀ ٸ‬क़đૄರ‫ ̿ ٳ‬j̀ ՑԊ‫ڛ‬bႨႿ ඣᇖമᆀb ± ්ွ ̾̽ क़đߛ৵ ̓ क़đඣࡘđૄರ ̾ ࠴đ ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬bႨႿЧѨ୼๳ૼཁᆀb ±ն෗ ̾̿̽ क़đધར ̓̽ क़đ๝֘মđӮ޴ሑđ ຓ‫ڐ‬৊М࢘‫ބ‬യ౵đૄ ̿ ರ ̾ Ցb ±ᠲᠢ ̾̿ क़đϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đ࿉ҕ ̀̽ क़đ ࡘᆬđႨਆ۱҃տ‫ٳ‬ልူđѩ࣏๩ူᆬđࣉྛയ౵ ಣ‫ڐ‬đૄರ ̾ j̿ Ցb ®ೂ‫ޅ‬॥ᇅඣ‫ٳ‬ജೆ ᆞӈದૄ฿Ֆ௃‫ޫބڑ‬་֡֩‫ש‬ാඣ‫ ̽̽̈́ ٳ‬j ̽̽ͅ ‫ݸ‬ശđଽളඣ ̀͂̽ ‫ݸ‬ശđ໭୕Ѩದૄ฿Ҁԉඣ ‫ ̽͂̀ ٳ‬j́͂̽ ‫ݸ‬ശđႵ୕Ѩದૄ฿ႋҀԉඣ‫ٳ‬ğ୕ ਈ ̸ьඣਈ ̸č̀͂̽ j́͂̽Ď‫ݸ‬ശb

Ⴕଧུൊਏٚ ±ն‫ڴ‬௃ ̾̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़b༵ࡘն‫ڴ‬௃౼ ᆬđࡆᒜᐁಥ๝ᇲᇟđᇟӮުࡆ‫ޣ‬บ ̾ Ӽൊᆭb ±࿒৑ ̿ ۱đᐵᐧ ̾̽̽ क़đ൴ಽ ̾̽̽ क़b‫܋‬ೆ ‫ݑ‬ᇏđࡆඣൡਈđ๝ࡘ౼ᆬđࡆൊ࿷ࠣ‫ט‬໅௖đ‫ٳ‬ ඔՑൊႨđૄರࠇ‫ۯ‬ರ ̾ Ցb ±‫ޑ‬჈ ̾ ่đӧ௃ ̓ क़đ‫ܨ׫‬௃a༆‫ܨ‬௃aઃ Ѿ۲ ͂̽ क़bࡼ‫ޑ‬჈༡࣪У‫ۄ‬đު ́ ໅ࡆඣࡘᆬđ ٢ೆࣛ૜aཬ૜aᒜᐁಥa‫ޑ‬჈ଌ۲ ̀̽ क़đᇲᇟ ̿́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ൊᆭb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±രႨ০୕࠴đ࣌Ⴈയ‫ူྟ׽‬໾č μࠎบᓸ োॆള෍Ďb ±ყٝ༥ऩ‫ۋ‬ಙb

ყުೂ‫ޅ‬ ‫ۉ‬യ ሸ ‫ ކ‬ᆘ ၂ ֊ ‫ ؿ‬ളđყ ު ࠞ ҵđ ඵ ວ ੱ ࠞۚb ЧѨ‫ކ؟‬ѩാսӊྟ‫ۉ‬႗߄‫ބ‬࿸ᇗ‫ۉ‬Ѩđ‫ܣ‬ӈ Ⴕ‫ିۿۉ‬කࢰbඵວჰၹ‫؟‬ඔѩ٤୕‫׽‬ᆡđ‫ط‬൞യ ຓၹ෍đೂ‫ྟۉ‬ଷѨaཨ߄֡ԛ࿓‫ۋބ‬ಙ֩bഒඔ թࠃᆀ༵Ⴕ‫ڿିۿۉ‬೿đ‫ުغ‬യ‫ିۿ‬Ҍᇯ҄߫‫گ‬b

Ⴕଧུ႕ཙყު֥ၹ෍ ࣜᇍਏު‫ۉ‬Ѩି࿡෎‫ڿ‬೿đࠇିᅳԛႺ‫ؿ‬യක ֥ჰၹѩିࠣൈಀԢࠇ࣯ᆞᆀđყުࢠ‫ݺ‬b࿓༥І ಷࢳ൫ဒၼྟᆀඵວੱཁᇷ֮Ⴟဝྟᆀb ԛགྷഒ୕a֋ᇉ࿓ᆡaധ؇߽૙a֮࿓࿢a࿓ ౢ଩ ͉̾̿͂ ‫ݸ‬ଉ‫̼ غ‬ ശࠇ୕଩ஆԛਈ ͉͂ ‫ݸ‬ଉ‫̼ غ‬ ശđ ‫ކ‬ѩཨ ߄ ֡ ԛ ࿓a‫ ۋ‬ಙa ۚ ࿓ ࡋ ֩ ѩ ‫ ؿ‬ᆡ ᆀ ყ ުҵ b

̿͂ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬က ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬က൞၂ᇕჰၹ҂ૼႵૼཁሱദ૧ ၦགྷའ֥ࣉྛྟကᆡྟ‫ۉ‬Ѩđၛۚ ȧ̺౯֑Ϣ࿓ ᆡa࿓ౢሱദॆุဝྟ‫ܵ߸ބ‬౵ෞ྇ߊඵູหׄb ୯ྟ‫ؿ؟‬đ಩‫୍ޅ‬ਭaᇕቂ֥ದ‫׻‬ॖିߑѨb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬Ѩ֥Ѩၹഉໃૼಒđଢభಪູᇶ ေა၌Ԯၞ‫ٳބྟۋ‬ሰଆ୅ࠏᇅႵܱb ±၌Ԯၞ‫ྟۋ‬ğሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬ѨႵࡅ๖ऊࠢ ౠཟb ±‫ٳ‬ሰଆ୅ࠏᇅğ‫ٳ‬ሰଆ୅൞ᆷѨჰุ‫ۋ‬ಙࠏ ุൈđႮႿѨჰุ֥ଖུॆჰі໊აದุቆᆮ֑Ϣ ֥ॆჰі໊ཌྷ๝ࠇཌྷරđ֝ᇁѨჰุՏࠗࠏุӁള ֥ࠗࠃਥϘ༥Іđࠇॆุაቆᆮॆჰ‫ؿ‬ളࢌҭّ ႋđ֝ᇁቆᆮaఖ֥ܲ෥ഄb Ѩჰุ‫߄ބ‬࿐໾௖ॖି๙‫ٳݖ‬ሰଆ୅֝ᇁࠏุ ૧ၦର൳ೞാđҕაሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬Ѩ֥‫ؿ‬Ѩđ‫ॆط‬ ჰหၳྟ ͡ ༥ІაሱദॆჰaѨჰุa߄࿐໾௖ ‫ؿ‬ളࢌҭّႋ൞‫ٳ‬ሰଆ୅ࠏᇅ֥‫ྏނ‬b

̿̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུᆡሑ ±‫ۉ‬ଽіགྷğ ‫؟‬োරતྟၙ྘‫ۉ‬ကđӈ࡮‫ك‬৯aचւaൊ რ҂ᆒaညႲୈaุᇗࡨ౞b ̲̾̽ j̲́̽Ⴕഈ‫ڴ‬๥b ̲̈́ͅႵ ‫ ۉ‬ᇖ նđ̲̓͆ Ⴕ ߛ ᭩aᆨ ᇪ ᭱aு ᇖնb ±‫ۉ‬ຓіགྷğ ؓӫྟaႳሼྟܱࢫကđ‫ٕ౓؟‬նܱࢫđॖ ّ‫ؿگ‬ቔđϴฮ๥ࠣࡺᆰđ໭ܱࢫࠐྙb ֮ಣa௃ᆏa௃‫ڑ‬࿓ܵက‫ބ‬௃༯ԛ࿓b ଽ‫ٳ‬૟ാ‫ט‬đႵোॏ൦૫ಸđሬ໕đ᭴Բđ ‫؟‬રđ୯ྟоࣜĠଳྟೄٜ‫ؿ‬ტđూЧࡊሑཆကđ ࡊሑཆ‫ࣉेିۿ‬đบ୕Ѩ֩b യ ཬ ܵ ූ ྟ ᇏ ‫׽‬đ യ ཬ ౯ യ က č ӈ ູ ౞ ྘Ďđയࠃ࡟ൕയཬܵႵࢲࢫሑ૧ၦ౯֑ϢႾࠒb ྣଇကđࡗᇉྟ٫ကđ٫҂ᅦđ༸ົྟ٫ஞ က‫ބ‬٫ࡗᇉ༸ົ߄b୽Ⴕ٫‫׮‬i࣡ઝᮂྙӮa٫‫׮‬ ઝۚ࿢ᆡb ࿓၁࿐‫ڿ‬эႵ౞؇௕࿓đϢ༥І‫ބ‬࿓ཬϰࡨ ഒđުਆᆀႮႿு‫ࠇࣉेିۿ‬૧ၦྟሱദॆϢ༥І ࠇॆ࿓ཬϰॆุ෮ᇁb

̿̈́ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ႋቓଧུ࡟Ұ ±‫ିۿۉ‬൫ဒğሇμઽӻ࿃ࠇّ‫گ‬ᄹۚđӈູ ᆞӈ֥ ̀ j͂ Пၛഈđ၂Ϯູ ͎ ͙͡ ͎͋ ͠͡đႵൈ ͎ ͠͡ ͎͋ ͙͡Ġȧ̺͔ ͡ ‫ބ‬ཆᐃຂμઽӈᄹۚđϢ֑Ϣ‫؟‬ᆞ ӈđȧ̺౯֑Ϣᄹۚ۷ູ๬ԛđၛ ͖ʹ͔ ᄹۚቋૼཁđ ఃՑູ ͖ʹ͚ ‫ ͎ʹ͖ ބ‬đ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ӈૼཁശۚb ±૧ၦ࿓ౢ࿐࡟Ұğ‫؟‬ᇕሱദॆุဝྟູЧѨ หᆘb  ॆ‫ุॆނ‬ဝྟđ࡮Ⴟ ̲̓̽ j̲̽ͅѨದđ֯ ؇၂Ϯ֮Ⴟ ̾‚ ̾̓̽b  ௜ ߁ ࠔ ॆ ุđ ჿ ̲̀̽ Ѩ ২ ဝ ྟđ ౏ ູ ۚ ֯؇b ཌ৬ุॆุđჿ ̲̀̽ Ѩ২ဝྟđ၂Ϯູ֮ ࠇᇏ֩֯؇b ‫ۉ‬༥Іଇॆุđؓᆐ؎ЧѨႵཌྷؓหၳྟđ ֌ၧॖ࡮Ⴟః෰‫ۉ‬Ѩb

ЧѨႵଧུหׄ ±ն‫ؿ؟‬ളᄝ୍౞୯ྟ֒ᇏb ±ਢԵіགྷაતྟ‫ۉ‬ကোරđႵུᆡሑ௣ཞ༢ ๤ྟ‫ޣ‬ϪলԲđ‫ܣ‬ႻӈФӫູলԲဢ‫ۉ‬ကb ±Ⴕሱദ૧ၦྟॆุթᄝb ±‫ۉ‬ကѨ‫׽‬ᆷѓनູၼྟb ±࿓ౢ౯֑ϢđႭః൞ ȧ̺౯֑Ϣᄹۚb ̿ͅͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ಸၞّ‫ؿگ‬ቔb ±ႋႨࠗ෍ᇍਏི‫ݔ‬ཁᇷb

ᇍਏଢѓ ሱദ૧ၦྟ‫ۉ‬က֥ᇍਏଢѓູߏࢳᆡሑaࢆ֮ ሇμઽඣ௜ᇀᆞӈഈཋ֥ ̿ Пၛ༯‫ࡨބ‬ഒ‫ۉ‬ᄣကᆡ ᇀ౞ັ֥૊ઝྟ‫ۉ‬ကମᇀ߫‫گ‬ᆞӈb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ᇍਏഈᇶေ၇ौ૧ၦၝᇅ࠴đ֌ໃᆣૼିყٝ ‫ۉ‬႗߄֥‫ؿ‬ളbೂ໭࿓༥ІࡨഒđԚᇍႨ௢ୄ඾‫ބ‬ ਻ᔺᕷᔒ৳‫ކ‬ਏ‫ݺࢠم‬bള߄ᆷѓ‫ڿ‬೿ުಯླႨူ ̾ ୍đ๔ူభቔ‫࡟ࠃۉ‬ಒ‫ק‬ቆᆮ࿐Ѩэၘߏࢳb਻ ᔺᕷᔒсྶႨᇀ௢ୄ඾ປಆ๔Ⴈުđჿ ̲̓͂ ߑᆀ ᄝ ̀ ୍ᇍਏ௹ࡗॖࣉೆߏࢳ௹đఃᇏ ̲͂̽ ߑᆀ๔ ᆸᇍਏު ̓ ۱ᄅଽ‫ؿگ‬đᄜᇍѨಯႵིđ֌‫ڄؿگ‬ གᄀটᄀնđႵ‫ݖ‬၂Ցၛഈ‫ؿگ‬ᆀсྶཬ࠴ਈົӻ ᇍਏđᇍਏ໭ིᆀॖॉ੮ᄹࡆ࠴ਈb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬గკࢲ྘ ᇶᆡğཽ๥ၛᅮ๥ູᇶđሼ՟҂‫ק‬đฮ๥ૄၹ ౦ᆽ‫ط‬ᄹࡨđྣોగ؋đൈრ෾༏đᕮగ௔ቔđ෹ Њđઝ༿b ᇍᄵğൿ‫ࢳۉ‬კđ৘గᆸ๥b ̿͆ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đᡭ ॔ ̾̽ क़đϢ ඌ ̾̽ क़đ Ϣഏ ̾̽ क़đԫᏨ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đཐ‫ ͂ ڸ‬क़b °‫ۉ‬։ുಣ྘ ᇶᆡğཽ๥१७đྣોବշđ‫୼ྏذ‬๳đညႲ ୈᆭ ௖đ ཬ ь ؋ ԅđ ն ь ‫ࢲ ۄ‬đ ෹ ߛ ୈđ ઝ ༿ ߁ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുb ԩٚğ੃։Ҥ ̾̽ क़đᄶ྅ ̾̽ क़đ݂֒ ̾̽ क़đ Ҹ‫ ̽̾ ޱ‬क़đߛᏹ ̾̽ क़đӚభሰč ЇĎ̾͂ क़đၷ ӧ ̀̽ क़đߛϣ ̾̽ क़b °‫ۉ‬ၼ҂ቀ྘ ᇶᆡğཽ৊ႅ๥đႫႫ҂ྨđმসࡆᇗđ१‫ۄ‬ ࿳ᄲđྏᇏِ ᄭđ๨ ᄑଢ࿌đࠇ࡮Ӗ ಣđങ ‫ޣ‬ഒ ෹đઝ༿༥ඔb ᇍᄵğအၼ಼‫ۉ‬b ԩٚğളֹ ̾͂ क़đચ ‫ ͂̾ ׫‬क़đ೬ ҕ ̾͂ क़đ ᡱᡓሰ ̾͂ क़đ୯ᆋሰ ̾͂ क़đ݂֒ ̾̽ क़đԫᢠሰ ̾̽ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़b °‫ۉ‬യਆྴ྘ ᇶᆡğྣཽႅႅቔ๥đ༟οđ࡙࡮ਆಂӖ‫ޣ‬đ ๨ᄑ‫૾ع‬đ๐৯ࡨ๼đဥ༒ූೈđ၌ࣚᄪ྄đങᇉ ֎‫ޣ‬đઝ༿༥b ᇍᄵğሩҀ‫ۉ‬യb ԩٚğඃֹ ̀̽ क़đ೶ူ ̀̽ क़đᡱᡓሰ ̾͂ क़đ ؄ᇘ ̾͂ क़đᑗපሰ ̾͂ क़đ୯ᆋሰ ̾͂ क़đ‫ݬ‬৴Ҥ ̿͆̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

̾͂ क़đ‫ڸ‬ሰ ͂ क़đಽ݉ ͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±Ϣࢷሰa໱ᐝᑓ۲֩‫ٺ‬b‫܋‬࿹༥ଌđ‫ݖ‬ೱđ ඣ‫ט‬ೂ޴ሑđ౼ူ޴๰҃Ⴟᅣ૊aࣘ૊࿑ԩđ‫ުۄ‬ ߐူđૄರඔՑb ±қඌ ͂̽̽ क़đว૜ඣஞ ̀ ฿đಀ௃࿹ଌđᆤ ઐ ̽̾͂ क़đႨ ̾̽ ‫ ݸ‬ശඣ ࿹ ᆬđն ᄩ ̓̽ ઻đಀ௃ ‫ނ‬đ‫ູ֘܋‬ນbૄರॢ‫ڴ‬ෂ‫ ̽͂ ڛ‬क़đࡶࡆᇀ ̾̽̽ क़đ࠼ൊล৙aಓಽđԚ‫ူڛ‬ೂतᄲđႨᡯሰࡘඣ ෂ༯b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ေοႂൊਏအ֥ჰᄵđᇿၩജ౼֑Ϣaᆫ ٛaบোaົള෍֥֩б২b ± ؓ Ⴟ ೆ ჽ ໣ Ե ߑ ᆀ ᇏđุ ᇗ ӑ ‫ ݖ‬ѓ ሙ ֥ ̲̾̽‫ݖ‬ਈႏအሑ෿൞Ⴕ‫֥ݝ‬đၹՎđᆃোߑᆀđေ ۳Ⴭбᆞӈದሹಣਈ੻֥֮ႂൊb

Ⴕଧུൊਏٚ ±ᐠᐍ‫ ̽̀ ٸ‬क़đࣛ૜ ̾̽̽ क़đ‫ޣ‬ᄩ ̿̽ ઻b༵ ࡼ‫ޣ‬ᄩ໓ࠅᇲমđ৵ณ٢ೆࣛ૜ᇟଽđࡆᐠᐍ‫ٸ‬ᄜ ᇲඔ‫ࠧ٭‬Ӯbૄರ‫ ̿ ڛ‬Ցđॖሠࡆ‫ޣ‬บbൡႋႿЧ Ѩு໇ྴ೐a‫ڴ‬྅aِᄭaാ૤ᆀb ̿͆̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±‫ڍ‬൭‫ ͂̾ ۇ‬क़đϢบൡਈđஞүđૄರႂඔ ՑĠॖაࣛ૜ᇲᇟࠧ‫ڍ‬൭‫ۇ‬ᇟđӈ‫ڛ‬Ⴈbُ‫໇ۉ‬గ ᇌᆀॖႨđၼྴ໴ྏِಣᆀ҂ၒႨb ±೶ူோ ̀̽ क़đ݉ჵಽ ̿̽ क़đࡊ჈ ̾ ᆺčჿ ᇗ ͂̽̽ क़Ďb༵ࡼࡊ჈ᄚ೪༡࣪ಀᄖӋđ৵ࡊջಽ ࡆൡਈඣđა೶ူ݉ჵಽౢ᧎đᇀমඃđӹಽ‫ݿ‬ ณbؓၼྴ֮ಣᆀႵིb ± ᡱᡓሰ ̀̽ क़đଲᄩ ̾̽ क़đ֑࠙ ̿ ۱bᡱ ᡓaଲᄩࡆඣൡਈđ໓ࠅ᧎ ̾ ཬൈުࡼ֑࠙ీष٢ ೆđᄜᇲோख़Ӯ‫ހ‬Ї֑bӹ֑‫ݿ‬ณđૄರ ̿ Ցbؓ ‫ۉ‬യ ঄ ෥a ு ໇ ྴ ೐ ᆀđ Ⴕ ሩ Ҁ ఼ ሐ ቔ Ⴈđ ၒ ӈ‫ڛ‬b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±ࠃ‫׮‬௹ေ౰໣Եྨ༏aཋᇅุ৯ࠃ‫׮‬b ±࣌ࣵđࣉൊ‫ົݣڶ‬ള෍ႂൊb ±Ԣಀ۲ᇕႺၹđЇও۲ᇕॖି֥ଽႨူ໾a તྟ‫ۋ‬ಙѨᄱ֩đх૧Տࠗྟ֥ຓႨူ໾ࠣ၂్ຓ ট֥Տࠗၹ෍b

ᆫٛ‫ۉ‬ ࡲूದ‫ۉ‬ᄣ֥ᆫٛ‫ݣ‬ਈ၂Ϯູ‫ۉ‬ᇗਈ֥ ̲̿ j ̲́b֒۲ᇕჰၹႄఏ‫ۉ‬ᄣᆫো໾ᇉս྆ᅰθđ‫׮‬

̿͆̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

෿௜‫ޙ‬ാ‫ט‬đᇁ൐‫ۉ‬༥Іଽᆫᇉđᇶေ൞೘᳿‫ۅ‬Ⴒ ྐྵࠒ‫؟ݖ‬đӑ‫ۉݖ‬ᇗ֥ ̲͂đࠇ‫ۉ‬ቆᆮ࿐ഈૄֆ໊ ૫ࠒ ̾ ̼ ̀ ၛഈ‫ۉ‬༥Іᆫٛэྟൈđࣼӫູᆫٛ‫ۉ‬b ๙ӈ෮ࢃ֥༮ၬᆫٛ‫ࠧۉ‬ᆷᇏྟᆫٛiii೘᳿‫ۅ‬Ⴒ ྐྵࠒ‫֥؟ݖ‬Ѩэđೂ‫ݔ‬ၹ੸ਠᆫࠇ։‫ܥ‬Կྐྵࠒ‫؟ݖ‬ ෮ᇁđᄵ‫ٳ‬љӫູ੸ਠᆫྟࠇ։‫ܥ‬Կྟᆫٛ‫ۉ‬b

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ±ႏအാ‫ט‬aႏအ‫ݖ‬ഺ‫ބ‬ႏအ҂ਅൈ‫߶׻‬႕ཙ ႏအ໾ᇉ֥ཨ߄a་൬b ±Ӊ௹ႂࣵࠇྺࣵğࣵࣚၘӮֻູ‫ؽ‬ն‫ۉ‬Ѩ֥ ѨၹđྺࣵൈࣵࣚФ་൬‫ࣉط‬ೆ‫ۉ‬ᄣս྆ሇэູၙ ಄đಖުஆԛbೂྐྵࠒਈ‫؟ݖ‬ॖ෥‫ۉݝ‬༥Іđ൐ሱ ႮࠎᄹࡆđՖ‫ط‬൐ᆫٛa֑Ϣᇉaบো֥ս྆‫ؿ‬ള ᅰθ‫ط‬ႄఏ၂༢ਙѨ৘‫ބ‬ਢԵэ߄đФӫູࣵࣚྟ ‫ۉ‬Ѩđ࣍ ୍ ট ‫ ݓ‬ଽ ࿹ ࣮ і ૼđࣵ ࣚ ྟ ᆫ ٛ ‫ ۉ‬ᅝ ̲̀̽đࣵࣚྟ‫ۉ‬ကᅝ ̲̿̽đఃჅູࣵࣚྟ‫ۉ‬༸ົ ߄‫ۉބ‬႗߄b ±ଽ‫ٳ‬૟໘੹‫ބ‬ս྆ၳӈđႮଽ‫ٳ‬૟෮ႄఏ֥ ଽ‫ٳ‬૟ࠥѨđೂบ୕ѨߑᆀჿႵ ̲́̽ߑᆫٛ‫ۉ‬b ±߄࿐໾ᇉࠣଖུူ໾หљ൞ၙԿaඹ੯߄ฏ ࠣϘбຈোူ໾֩đؓ‫ۉ‬ᄣनॖӁള෥‫طݝ‬ႄఏᆫ ٛ‫ۉ‬b ±ಌသࠇ‫ۋ‬ಙ֩ၹ෍b ±҂ ਅ ֥ ႂ ൊ ༝ ܸ ္ ӈ ӈ ൞ ᆫ ٛ ‫ ֥ ۉ‬Ⴚ ‫ؿ‬ ̿͆̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ჰၹb

൉હ൞‫ۉ‬ကުᆫٛ‫ۉ‬ ࠤྟ‫ބ‬તྟ‫ۉ‬ကߑᆀᄝ‫ۉ‬က߫‫گ‬௹đႮႿྨ༏ ൈࡗӉđࠃ‫׮‬ਈഒđႏအ‫ݖ‬ഺđജೆ֥ಣਈӑ‫ݖ‬ཨ ‫֥ݻ‬ಣਈđഺჅ֥ಣਈၛᆫ֥ٛྙൔྐྵࠒุଽđྙ Ӯ٧஗b೏٧஗҂ᇿၩ॥ᇅđॖᇁնਈ֥ᆫٛᄝ‫ۉ‬ ᄣӦࠒb֒‫ۉ‬ᄣᇏᆫ֥ٛ‫ݣ‬ਈӑ‫ۉݖ‬ᄣᇗਈ֥ ̲͂ č മᇀॖղ ̲́̽ၛഈĎđࣼӫູ‫ۉ‬ကުᆫٛ‫ۉ‬đࠇ ӫູ‫ۉ‬က‫ކ‬ѩᆫٛ‫ۉ‬b

‫ۉ‬ကުᆫ֥ٛ‫ؿ‬Ѩჰၹ ±նਈӹบb ±ӹᆫٛোൊ໾‫؟ݖ‬b ±ࠃ‫ݖ׮‬ഒb ±઩ଢնਈࣉҀb

‫໌ޅ‬บ୕Ѩྟᆫٛ‫ۉ‬ บ୕Ѩ൞၂ᇕѨၹ҂๝֥ଽ‫ٳ‬૟ս྆ྟࠥѨđ ၛۚ࿓บູᇶေ‫܋‬๝หᆘbบ୕Ѩ۷ູॖஃ֥൞ႄ ఏѩ‫ؿ‬ᆡđᆫٛ‫ࣼۉ‬൞บ୕Ѩ෮ᇁ‫ۉ‬ᄣѩ‫ؿ‬ᆡᆭ ၂đФӫᆭູบ୕Ѩྟᆫٛ‫ۉ‬bบ୕Ѩྟᆫٛ‫֥ۉ‬ Ѩ৘หູׄğ‫ۉ‬ᆫٛэྟ‫ູ؟‬ᇏྟᆫٛӦሢđఃӱ ؇ა࿓ᇏᆫᇉඣ௜҂၂ᇁbѩॖႵຽ෪a๼ྛྟэ ࠣ༥Іߊඵ֩bบ୕Ѩྟᆫٛ‫ۉ‬ॖіགྷູ‫ۉ‬նđ֌ ̿͆́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

і૫ܻ߁đᇉֹ඾ೈđ໭ࢲࢫđႷ৊༯ࠣࡴ๬༯ॖ ԨࠣbԨᆐൈॖႵฮ๥‫ۋ‬đ֌໭‫ؿ‬ಣđ‫ۿۉ‬ॖᆞ ӈb҂ܵ൞ ̾ ྘ࠇ ̿ ྘บ୕Ѩđनॖ‫ؿ‬ളบ୕Ѩྟ ᆫٛ‫ۉ‬b

ೂ‫ٳޅ‬ো ±ႏအ҂ਅྟᆫٛ‫ۉ‬b ±ࣵࣚྟᆫٛ‫ۉ‬b ±٧஗ྟč ജೆ‫ྟ؟ݖ‬Ďᆫٛ‫ۉ‬b ±บ୕Ѩྟᆫٛ‫ۉ‬b ±‫ۉ‬ကުᆫٛ‫ۉ‬b ±ჰ‫ྟؿ‬ಬനࠤྟᆫٛ‫ۉ‬b ±ူ໾ྟᆫٛ‫ۉ‬b ±ః෰ჰၹ֥ᆫٛ‫ۉ‬đೂ߄࿐௖ᇏ‫ࠣ׽‬ႅେྟ ᆫٛ‫֩ۉ‬b

ᆫٛ‫྘ٳ֥ۉ‬ ۴ऌ‫ۉ‬ଽᆫᇉ‫ݣ‬ਈᅝ‫ുۉ‬ᇗਈ֥бੱ‫ູٳ‬ğ ±౞؇ᆫٛ‫ۉ‬ğ‫ݣ‬ᆫູٛ ̲͂ j̲̾̽b ±ᇏ؇ᆫٛ‫ۉ‬ğ‫ݣ‬ᆫູٛ ̲̾̽ j̲̿͂b ±ᇗ؇ᆫٛ‫ۉ‬ğ‫ݣ‬ᆫູٛ ̲̿͂ၛഈb

Ⴕଧུᆡሑ ᆫٛ‫֥ۉ‬іགྷॖၹႄఏ֥ჰၹ҂๝‫ط‬Ⴕҵၳb ౞؇‫ބ‬ᇏ؇ᆫٛ‫ۉ‬၂Ϯ໭಩‫ૼޅ‬ཁਢԵᆡሑĠᇗ؇ ̿͆͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᆫٛ‫ۉ‬ॖႵൊრ҂ᆒa‫୼ྏذ‬๳aಆദ໭৯aூ‫ك‬ ‫ۋ‬a‫ڴ‬ᅮࠇႷഈ‫҆ڴ‬҂ൡđหљ൞ᄝൊުࠣᄎ‫׮‬ൈ ۷ູૼཁđၧॖႵ‫ۉ‬նࠇԛ࿓ౠཟ֩֩b ᆫٛ‫֥ۉ‬ᆡሑა‫ۉ‬ᄣᆫ࣏ٛ೎֥ӱ؇Ӯᆞбb ೂ‫ۉ‬ଽ֥ᆫٛᇯࡶࡨഒൈᆡሑᄀটᄀ౞ᆰᇀཨാb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±ൌဒ൩࡟Ұğ‫ ͙͡ ͎ ିۿۉ‬ᆞӈࠇശۚđႵ ۚᆫ࿓ᆡіགྷđ‫ۅ‬Ⴒ೘ᴁശۚđ࿓ౢ ȧ̺͔ ͡ ࠃྟ ശۚđ֑Ϣ‫׈‬Ⴃ࿓ࡽ౯֑Ϣᄹۚb ±ӑലა ͐ ͡ğ͏ ྘ӑലཁൕ‫ۉ‬ᄣᄹնđൌᇉ ӯᇁૡ఼ّ֥ഝܻׄđധ҆ቆᆮ߭ലකࡨb͐ ͡ ೡ ૭ཁൕ‫ۉ‬ૡ؇бః෰ൌᇉᄣఖčೂுᄣĎ ֮༯b ±‫࡟ࠃۉ‬ğ൞ಒᆐЧѨ֥၇ऌb

ᆫٛ‫ڎିۉ‬୉ሇ ၂Ϯಪູđ໭ં൞ࣵࣚྟᆫٛ‫ߎۉ‬൞٤ࣵࣚྟ ᆫٛ‫ۉ‬đᄝֆՂᆫٛ‫؍ࢨۉ‬aᆫٛྟ‫ۉ‬က‫ބ‬ᆫٛྟ ‫ۉ‬༸ົ߄ࢨ‫؍‬đࣜ‫ࠞࠒݖ‬ᇍਏ‫᧼ބ‬ԢѨၹđनॖ୉ ሇb֒ಖđֆՂྟᆫٛ‫ۉ‬୉ሇಸၞđླေൈࡗбࢠ ؋ĠၘႵကᆡߊඵླࠒࠞᇍਏĠ֞ਔ༸ົ߄ࢨ‫؍‬đ ᄵԢਔေಀԢ‫ۉ‬ଽᆫٛຓđߎླॆ༸ົ߄ᇍਏđ୉ ሇ֥଴؇ࢠۚb ླေᆷԛ֥൞đ҂ഒದಪູᆫٛ‫ۉ‬൞၂ਅྟѨ эđᇍਏა‫ڎ‬໭ܱࣅေbགྷᄝಪູđֆՂᆫٛ‫ۉ‬đ ̿͆̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ఃࣉᅚ෎؇ߏતđሇэӮ‫ۉ‬༸ົ߄‫ۉބ‬႗߄֥ॖି ࢠཬĠ‫ط‬ᆫٛྟ‫ۉ‬ကđ໭ં൞ࣵࣚྟߎ൞٤ࣵࣚ ྟđ೏҂ࠒࠞᇍਏđުᆀႵ ̲̾ͅ ߶ሇэӮ‫ۉ‬༸ົ ߄‫ۉބ‬႗߄đభᆀሇэ֥Ϥ‫ٳ‬б۷ۚbၹՎđᆫٛ ‫ࠞࠒ֥ۉ‬ᇍਏ‫ޓ‬Ⴕсေđหљ൞ᆫٛྟ‫ۉ‬ကb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±᧼ԢѨၹğؓଖུॖၛႄఏᆫٛ‫֥ۉ‬Ѩၹđ ႋࠣൈཨԢbೂࡨ౞٧஗đ॥ᇅ‫ۋ‬ಙđх૧ଖུူ ໾đཋᇅႂࣵđࠒࠞᇍਏบ୕Ѩ֩b ± ႂൊਏ‫م‬ğࣉൊၛ֑ۚϢa֮บa֮ ᆫູ ၒbؓႿ٧஗Ѩದᄵႋཋᇅఃಣਈđၛᇯ҄ࡨ౞ุ ᇗđ൐ղ֞ѓሙุᇗቐႷb ±ൡ֒࿊Ⴈࢆᆫူ໾ğଢభ‫ݓ‬ଽຓਢԵ൐Ⴈࢆ ᆫူᇶေႵ ͂ োğ ։ᆬූ‫ۯ‬৖࠴đᇶေႵཨ։ςaࢆ։ୡ֩b ࿵ූ֩đᇶေႵ࿵ූaুᆫ௜֩b ༸ົූစള໾đᇶေႵбࢆᆫa୶ྛa৯௜ ᆫaߌѤНหaνຈૼ֩b ௴અ҃ॖčѤ‫ٰנ‬Ďb ͕ ͚ ͔ ̺͐ ͼ͎ ߎ ჰઽၝᇅ࠴đᇶေႵઌ‫ق‬෰ ๒aྌ‫ق‬෰๒a௴‫ق‬෰๒‫قڗބ‬෰๒֩b ഈඍ ͂ োူ໾ቔႨࠏᇅ҂๝đࢆᆫི‫္ݔ‬Ⴕҵ ၳđॖၛᄝ၄ളᆷ֝༯đ۴ऌሱദሑঃ࿊Ⴈb ±ົള෍ğ‫؟ޓ‬ᇕົള෍‫׻‬ႵЌ޹‫ۉ‬༥І‫ބ‬՜ ̿͆̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࣉ‫ۉ‬༥І֥ಀᆫቔႨđೂົള෍ ͏ ̾̿ ӈაွූ‫ކ‬Ⴈđ ົള෍ ͐ ॖ՜ࣉ։‫ܥ‬Կሇμ߄ູ։ᆬූđ‫ࡆିܣ‬ ఼‫ۉ‬ᄣౢԢ։‫ܥ‬Կ֥ቔႨđః෰ೂ‫ߛނ‬෍aᔉ‫؟‬Կ ္ႵಀᆫቔႨb ± ః෰ ူ໾ğ༆ူೂ০‫ۉ‬ളa‫ۉ‬ୡa‫ گ‬ٚ։ ࡡ֩b ®ೂ‫טޅ‬ᆜᇍਏٚσ ߑᆀᄝᇍਏ‫ݖ‬ӱᇏ္ԛགྷࢠն֥Ѩ౦э߄đႋ ֒۴ऌߑᆀ֥ਢԵሑ෿đ࿊ᄴᆌؓྟ఼֥ᇍਏ൭ ‫؍‬đೂߑᆀཨ߄֡ᆡሑૼཁđ۳ჍؓᆡᇍਏĠಣਈ ҂ቀᆀҀԉಣਈđсေൈॖ࣡ઝ֯ᇿۚറ௮ฤบ‫ބ‬ ົള෍ ͐ đ๝ൈൡ֒ྨ༏đೂ‫ݔ‬ԛགྷ‫ۉ‬႗߄ᆷᆘđ ࣼေο‫ۉ‬႗߄টࢤ൳ᇍਏਔb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬კగᇌ྘ ᇶᆡğཽ৊ᅮ๥ࠇડો҂ൽđࠇཽ༯ႵЇॶđ ࣚപၝკđࠇྏِၞ୮đൊഒବշđ೿෾༏đࠇೄ ٜᅮ๥đങπ֎đ෹Ϣđઝ༿b ᇍᄵğൿ‫ۉ‬৘గb ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đཐ ‫ ͂̾ ڸ‬क़đӧ ௃ ̾͂ क़đ ԫᏨ ̾͂ क़đϢഏ ̿̽ क़đᡭ॔ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °‫ۉ‬კ࿓᭼྘ ᇶᆡğཽ༯Տ๥aऋοđॖԨࠣᇖն‫ۉ‬ᄣđ૫ ೤߳πđࠔ‫ۄ ڑ‬४đങᇉሬ πđшႵ ᭼Ϫđઝ༿ ̿͆ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

༥೥b ᇍᄵğྛగࠃ࿓đ೛᭼ᆸ๥b ԩٚğ‫ ̽̾ ޽ޣ‬क़đลಥ ̾͂ क़đ໴ਲᆫ ̾͂ क़đ ჭ‫ ͂̾ ޱ‬क़đօ௃ ̾̽ क़đԅഏ ̾͂ क़đ݂֒ ̾͂ क़đ ԫᏨ ̾͂ क़đ໩ူ ̾͂ क़đཐ‫ ͂̾ ڸ‬क़đᡭ॔ ̾͂ क़đ ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đીူ ̾̽ क़b °จുଽഹ྘ ᇶᆡğཽ৊ᅮો҂ൽđᦔ‫ڴ‬௅ડđ‫ྏذ‬რ๳đ ๨ദ঒ᇗđྙุ٧஗đങᇉ֎đุ஗նđ෹Ϣୈđ ઝ༿߁b ᇍᄵğൿ‫ۉ‬৘గđ߄จ೛ࢲb ԩٚğӧ௃ ̾͂ क़đ϶ ༱ ̾͂ क़đᐠ ᐍ ̿̽ क़đ ։ଲ ྒ ̾̽ क़đ Ҹ ‫ ͂̾ ޱ‬क़đ Ϣ ඌ ̿̽ क़đ ‫ ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °ᆞྴ᭼ࢲ྘ ᇶᆡğཽ༯Տ๥đ‫קܥ‬҂၍đԨοႭമđ૫೤ ֎Ϣࠇߧᇌđᦔ௅‫ڴ‬ᅮđ༯ᆪ‫ڜ‬ᇖđचւ‫ك‬৯đങ ֎ሬđшႵ᭼ׄa᭼Ϫđઝ༥೥b ᇍᄵğၭగအႏđ‫ބ‬࿓߄᭼b ᇍᄵğ֔ҕ ̾͂ क़đϢ ඌ ̾͂ क़đ֒ ݂ ̾͂ क़đ ߛᏼ ̀̽ क़đ‫ ̽̾ ޽ޣ‬क़đᐠᐍ ̿̽ क़đԫᏨ ̾̽ क़đ Ԭ೶ࡊ ̾̽ क़đїࡊ ̾̽ क़đඃֹ ̿̽ क़đᡱᡓሰ ̿̽ क़đลಥ ̾̽ क़đᄶধ ̾͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

̿͆͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±ള೶ᢟ ̾̽ j̾͂ क़ູ၂฿ਈđषඣஞđ֒ү ႂđॖࡨ٧đࢆ࿓ᆫb ±օҕ ̾͂ j̿̽ क़ູ၂฿ਈđषඣஞđ֒үႂđ ࣲႨࡨ٧đყٝ࿓ᆫۚb ±ᡱᡓሰ ̀̽ क़đ‫ޅ‬൮໩ ̀̽ क़đ࢛‫ܢ‬ড ̀̽ क़đ ೶ᢟ ̀̽ क़đօҕ ̿̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ± ౘҒ۴ ͂̽ क़đ‫ހ‬ွ ͂̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±઺ܾ޽ ̿̽ क़đսս޽ ̿̽ क़đᐂঢ়޽ ̿̽ क़đ ‫ހ‬ွ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±օҕ ̀̽ क़đԅഏ ̀̽ क़đკࣁ ̀̽ क़đӦཐ ̾̽ क़đ໩ူ ̀̽ क़b‫܋‬࿹༥ଌđૄՑ౼ൡਈႨُൖ ਟ‫ט‬ϳೂۛሑđຓ‫ۉڐ‬౵đႨ‫ڐ‬ਘ‫ۂڭ‬đࢋ҃‫ܥ‬ ‫ק‬đૄರߐူ ̾ Ցđ̿̽ Ցູ ̾ ۱ਏӱb

ೂ‫ྛࣉޅ‬οଉᇍਏ ±ߑᆀ౼‫ڤ‬໣໊đ၄ᆀቕႿߑᆀ၂ҧđၛ၂൭ Ⴈ၂ᆷᨆ๷‫م‬ᇍਏߑᆀМ֥҆Ͻᦇֻࣜ၂ҧཌđሱ ‫ۉ‬჆࿑ఏđᇀയ჆࿑ᆸđಖުᄜՖയ჆࿑ْ߭‫ۉ‬჆ ࿑đສْᇍਏ ̀ j͂ Ցđ༵ᇍਏ၂ҧđᄜᇍਸ਼၂ҧđ ൭‫م‬၍‫׮‬ေߏતđ৯؇ႋൡ֒b ±ߑᆀ౼ဟ໣໊đ၄ᆀቕႿߑᆀ၂ҧđၛൊa ᇏaߌ೘ᆷଉ‫م‬ᇍਏߑᆀ֥Ⴗཽ҆đ൭‫ބ಼ྶم‬đ ̀̽̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ӻ࿃ᇍਏඔ‫ٳ‬ᇒb ±ߑᆀࠣ၄ᆀุ໊ೂഈđ၄ᆀၛֆ൭၂ᆷᨆ๷ ‫م‬ᇍਏߑᆀఉඣ௜ཌၛഈ֥‫҆ڴ‬౵თđӻ࿃ᇍਏჿ ̾̽ ‫ٳ‬ᇒb ±ߑᆀࠣ၄ᆀุ໊ೂഈđ၄ᆀၛֆᆷ಻‫م‬ᇍਏ ߑᆀ֥Ⴗཽ҆đӻ࿃ᇍਏඔ‫ٳ‬ᇒb ±ุ໊ೂഈđ၄ᆀၛֆ൭ᆷ಻‫م‬၇Ցᇍਏ࿓ ‫ݚ‬aቀ೘৚a೘ၼࢌ࿑đ၂ҧᇍиđᄜᇍਸ਼၂ҧđ Ⴟૄ۱࿑໊ԩ۲ӻ࿃ᇍਏඔ‫ٳ‬ᇒb ±ߑᆀ౼ቕ໊đ၄ᆀ৫Ⴟߑᆀ֥ദުđၛֆ൭ ଗᆷ๷‫م‬ᇍਏߑᆀႷҧ࡚᥾‫֥ۏ‬ഈٚđࠧ‫ۏ‬ഈࠔ ԩđሱଽ؊๷ཟຓ؊đߏતࣉྛđૄ‫ٳ‬ᇒ҂ӑ‫ݖ‬ ̾͂ ༯đӻ࿃ᇍਏඔ൅༯b ±ߑᆀࠣ၄ᆀุ໊ೂഈđ၄ᆀၛֆ൭ଗᆷ๷‫م‬ ᇍਏߑᆀႷҧ࡚᥾‫ܠ‬ଽҧჸ֥ଽٚđࣅਣଽҧჸ ԩđሱ࡚᥾‫֥ܠ‬ଽഈ࢘ఏđ๷ᇀ࡚᥾‫֥ܠ‬༯࢘ԩđ ૄ‫ٳ‬ᇒ҂ӑ‫ ͂̾ ݖ‬༯đӻ࿃ᇍਏඔ൅༯b ±ߑᆀࠣ၄ᆀุ໊ೂഈđ၄ᆀၛֆ൭ᆷ಻‫م‬ᇍ ਏߑᆀ֥฿ሷ࿑đ၂ҧᇍиđᄜᇍਸ਼၂ҧđႿૄҧ ࿑໊ԩ۲ӻ࿃ᇍਏ ̿̽ j̀̽ ༯b ±ߑᆀ౼ቕ໊đ၄ᆀ৫Ⴟߑᆀ֥భٚࠇҧభ ٚđၛֆᆷ಻‫م‬ᇍਏߑᆀ֥ଽܱ࿑đ၂ҧᇍиđᄜ ᇍਸ਼၂ҧđႿૄҧ࿑໊ԩ۲ӻ࿃ᇍਏ ̿̽ ༯b ±ߑᆀ౼ቕ໊đ၄ᆀ৫Ⴟߑᆀ֥ദުđၛႷ൭ ଦᇾߑᆀႷҧ֥࡚ࣝ࿑đቐ൭ଦᇾቐҧđ֒Ⴗ൭ቓ ̀̽̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ଦ‫م‬ൈቐ൭٢඾đቐ൭ቓଦ‫م‬ൈႷ൭٢඾đೂՎ၂ ଦ၂٢đӻ࿃ᇍਏ ̿̽ ༯b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±॥ᇅಣਈജೆđၛьϜ‫ۉ‬༥Іଽ֥ᆫٛသ߄ ཨ‫ݻ‬b٧஗ᆀႋᇯ҄ࡨ٧đ൐ุᇗࢆᇀѓሙุᇗٓ ຶଽb ±ཋᇅᆫٛ‫ބ‬บোജೆđൊႨบ֥ജೆ҂ၒ ‫؟ݖ‬b ±֑ۚϢႂൊđ֑ۚϢॖЌ޹‫ۉ‬༥Іđѩି՜ ࣉ‫ۉ‬༥І֥ྩ‫گ‬აᄜളb ±Ќᆣྍ༷൶ҒđႭః൞ੳွ൶Ғ‫܂‬ႋđၛડ ቀࠏุؓົള෍֥ླေb ±ཋᇅൊ࿷đૄರၛ ̓ क़ູၒb ±ൡਈႂඣđၛ՜ࣉࠏุս྆ࠣս྆٬໾֥ ஆ྄b ±‫ݣ‬Ⴕࡊ਻μࠎූ‫֥ڶپ‬ൊ໾đೂཬ૜aᆤ ઐaѫҒ֩ൊ௖ॖ՜ࣉุଽਠᆫ‫ކ‬Ӯđླྀᇹ‫ۉ‬༥І ଽᆫ֥ٛሇэb ±࠼ྌজ‫ބ‬Տࠗྟൊ໾b

ॖٝᇍᆫٛ‫֥ۉ‬ൊ໾ ±ဉચğ‫֥ڶپࠞݣ‬࿰Ⴒූ‫֥ڶپބ‬ᄰᓸ෍đ ॖࢆ֮࿓ౢ։‫ܥ‬Կa‫ۅ‬Ⴒ೘ᴁb ±ზ૜ğ‫ہ֥ڶپݣ‬a༇a੸ਠᆫaົള෍ ͒ ̀̽̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

֩đऎႵࢆ֮࿓ౢ։‫ܥ‬Կ֥ቔႨb ±‫ݚ‬ջğ‫֥ڶپݣ‬୤ߜූđॖࢆ֮࿓ࠣ։ᆬᇏ ֥։‫ܥ‬ԿĠൊ໾༸ົ‫ލ‬ᄨූđॖၛၝᇅ։‫ܥ‬Կ֥་ ൬đ՜ࣉఃஆ྄b ±ն෗ğ‫߄਻ݣ‬໾֥ࠁ‫ކ‬໾đॖࡨഒ࿓ᇏ։‫ܥ‬ Կđቅᆸ ࿓ ඝ ྙ Ӯđ Ⴕ ᇹ Ⴟ ᄹ ࡆ ۚ ૡ ؇ ᆫ ֑ Ϣ ‫ݣ‬ਈ b ±௚‫ݔ‬ğ‫ݣ‬Ⴕ‫ࡋ֥ڶپ‬đॖஆԛุଽ‫؟‬Ⴥ֥ࡋ ࿷đົӻᆞӈ֥࿓࿢b ±୤ଯğၹ‫ݣ‬Ⴕࢠ‫ہ֥؟‬ᇉđିၝᇅದุଽ։ ‫ܥ‬Կ‫ކ‬Ӯઽ֥ࠃྟđॖࡨഒದุଽ։‫ܥ‬Կ֥་൬b ±လՓğ෮‫֥ݣ‬༖Ѥ‫߄਻ؽ‬໾‫਻ބ‬μࠎූđ҂ ࣇऎႵ೪ऩ‫ିۿ‬đߎॖࢆ֮ದุ࿓ᆫđٝᆸ‫׮‬ઝ႗ ߄Ġॖࠗࠃ༸ົ֑Ϣ֥ࠃྟӮ‫ٳ‬đିႵֹིٝᆸ࿓ ܵଽ࿓ඝ֥ྙӮĠభਙཆ෍ ͎ ؓದ္ุႵࢠ‫֥ݺ‬ ࢆ࿢ቔႨb ±‫ۅ‬඄ğ‫ۅ‬඄‫ݣ‬Ⴕࢠ‫֥؟‬༸ົ෍đି་൬໇Ӌ ᇏࢠ‫֥؟‬ඣ‫ٳ‬đ೎߁ཨ߄֡đఏ๙ьቔႨđѩॖࡼ Ӌ֡ଽ‫֥؟ݖ‬ᆫٛaบa‫׽‬෍ஆԛุຓđఏ֞ࢆᆫ ቔႨb Վຓđ‫ޱ‬ઃѾa޽ളaঈ޽ሰa೶ᢟa໭޽‫ݔ‬ ္֩ ॖ ၛ ఏ ֞ ࢆ ᆫ ቔ Ⴈđᆫ ٛ ‫ ߑ ۉ‬ᆀ ҂ ٞ ࣜ ӈ ࿊ൊb

̀̽̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུൊਏٚ ±ࣁఫҤaӚభҤ۲ ̓̽ क़đ೩ಥ ̾̽ क़đ৛჈ ̾ ่đ࿷aࡻ۲ൡਈbࡼ৛჈ಀਤaೕࠣଽᄣđ๝ ః෰ ̀ ໅ࡆඣ๝ᇲđ჈ඃުࡆ࿷aࡻ‫ט‬໅b ±‫ݚ‬ջපa‫׮‬໾ࠬ‫ܠ‬۲ൡਈđ‫ט‬ਘഒྸbࡼ‫ݚ‬ ջප༡࣪đ༵ᆕ၂༯Ġࡼ‫׮‬໾ࠬ‫᧎ܠ‬ณđณषުಀ ‫ڜ‬ଐđ๧ೆ‫ݚ‬ջප᧎মđࡆ࿷a՚a໅ࣚa‫ٸ࢈ޱ‬ ֩‫ט‬ਘࠧॖđൊ‫ݚ‬ջႂณb ± ზ ૜ ྶ ̓̽ क़đ‫ ׫‬ঈ ሰ ̾͂ क़đԅ ཬ ‫̽̽̾ ׸‬ क़đϢบൡਈbࡼზ૜ྶa‫׫‬ঈሰࡘඣ౼ᆬđೆԅ ཬ‫׸‬ᇲ Ӯ ณđࡆ Ϣ บ ‫ ט‬໅b‫ ̿ ٳ‬Ց ႂ ‫ڛ‬đ ӹ ‫׸‬ ႂณb ±ϢඌaӚభҤaკࣁ۲ ̾̿ क़đնᄩ ̾̿̽ क़b ࡼϢඌaӚభҤaკࣁ೭҃Ї‫ݺ‬đࡆඣაᄩ‫܋‬ᇲđ ࣐ॖି൐ᄩ་‫ူۄ‬၁đಀᄿൊᄩb ±ߛ ࣚaਲ ᆤ ۲ ̾͂ क़đӧ ௃aཐ ‫ ڸ‬ሰ ۲ ̾̽ क़đᄶ྅ ̓ क़bࡼၛ ഈ۲໅ ࡆඣࡘ ᇲđ౼ ᆬđ‫ٳ‬ ̿ j̀ Ցႂ‫ڛ‬b ±݂֒aკࣁ۲ ̾̿ क़đ೶ᢟaᣍѦ۲ ̿͂ क़b ࡼഈඍ ́ ໅๝ࡆඣࡘᇲ౼ᆬđ‫ ̿ ٳ‬j̀ Ցႂ‫ڛ‬b ±‫ ̽̾ ޽ޣ‬क़đ೶ᢟ ͂̽ क़đᣍ௃ ̾̿ क़bࡼഈ ඍ ̀ ໅ࡆඣࡘᇲđ౼ᆬđ‫ ̿ ٳ‬j̀ Ց‫ڛ‬b ± ߛᏼ ̀̽ क़đਲᆤaᐠᐍ۲ ̾͂ क़đკࣁ ̾̽ क़đүွ ̓ क़bࡼഈඍ ́ ໅ඣࡘ౼ᆬđᇲ‫࣏ު٭‬ஞ ̀̽́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

үွb ±ԅཬ‫ ̽͂̾ ׸‬क़đ৛჈ ̾ ่č ჿ ͂̽̽ क़Ďđ઺ ܾ޽ ̓ क़bࡼ৛჈ࠃ೪ಀӋᄖđაਸ਼ਆ໅ࡆඣൡ ਈđ‫܋‬ᇲᇀমඃbಀ޽‫ט‬໅đ‫ ̿ ٳ‬j̀ Ց‫ڛ‬ൊb ±‫ޑ‬჈ ̾ ่đ‫ ̽͂̿ ܨ׫‬क़đՓaࡻa࿷a໅ࣚ ۲ൡਈbࡼ‫ޑ‬჈༡࣪đಀਤ‫ބ‬Ӌᄖđ‫ॶ్ܨ׫‬đಖ ު၂ఏೆ‫ݑ‬ᇲđࡆ‫ט‬໅௖đ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬ൊb ±ਲᆤ ̿̽ क़đЁಽ ̿͂̽ क़đѢบ ̓̽ क़bࡼ‫ފ‬ Ёಀ॔౼ಽđႨౢඣ༡࣪րႨbਲᆤೆ೬‫ࡆݑ‬ඣࡘ ᇲჿ ̾ ཬൈđ౼୩ᆬࡆೆЁಽᄜᇲđ٢ೆѢบđր ಷ߄ࠧӮđႂณӹಽb ®ᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ҂ၒ‫؟‬ӹն෗ ն෗ྟ໑a໅ྌজđऎႵྛᇌగa୰ு໇aࢳ ‫׽‬೪ऩ֩ူႨ‫ིۿ‬đ֌൞đն෗৚‫֥ݣ‬ଖུӮ‫ٳ‬đ ؓ໇Ӌ֡ႵՏࠗቔႨđॖၝᇅ໇ཨ߄ઽ֥‫ٳ‬૟đ႕ ཙൊრ‫ބ‬ൊ໾֥ཨ߄་൬bն෗ᇏ֥ߨ‫ؿ‬Ⴒॖ൐࿓ ၁ᇏ֥‫ޣ‬༥Іa࿓‫֑ޣ‬Ϣࡨഒđ࿸ᇗൈߎ߶ႄఏ௕ ࿓đᆃؓႿᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ֥ᇍਏ‫گूބ‬൞҂০֥b෮ ၛđᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀᄝߑѨ௹ࡗႋഒൊႨն෗b

ೂ‫ྛࣉޅ‬،৿ ±ᄝࣉྛ،৿భсྶࣉྛಆ૫ุ֥۬࡟Ұđၛ ஆԢ۲ᇕॖି֥ѩ‫ؿ‬ᆡࠇ‫ކ‬ѩᆡđѩၛՎಒ‫ק‬ሱ࠭ ֥ᄎ‫׮‬ਈbุტ،৿ႋҐ౼࿖྽ࡶࣉ֥ٚൔđ҂ॖ Ҡᆭ‫ࠤݖ‬đᄎ‫׮‬ਈ֥նཬၛ҂‫ؿ‬ളᇶܴᆡሑč ೂ ̀̽͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྏ࠵aޫ་঒଴֩Ďູჰᄵb ±ᄎ‫׮‬ٚൔေ఼‫ޫט‬་ᄎ‫׮‬đ২ೂ౞ॹ֥೛ ҄aત ஝a Ⴓ Ⴃa ఎ ሱ ྛ Ӛa յ ຩ ౯a յ Ќ ਭ ౯֩b

‫ކ‬ѩଧུࠥѨൈ࣌ᆸᄎ‫׮‬ ±ࠤྟྏࠔ‫ۼ‬ඵࠤྟ௹b ±҂໗‫࢛ྏ྘ק‬๥b ±ԉ࿓ྟྏ৯කࢰb ±࿸ᇗ֥൩ྟ‫ބ‬൩ഈྟྏੰാӈb ±ᇗ؇ۚ࿓࿢b ±࿸ᇗบ୕Ѩb ±‫ۉ‬aയ‫ିۿ‬҂ಆb

‫ކ‬ѩଧུࠥѨൈႋࡨഒᄎ‫׮‬ਈ ±௔‫ؿ‬൩ྟᄪѲ‫ྏބ‬ٜӃ‫׮‬b ±൩уਿb ±٧ި྘‫ۼ‬ቅྟྏࠔѨaঔᅦ྘ྏࠔѨ‫ૼބ‬ཁ ֥ྏᄣ٧նb ±ໃି॥ᇅ֥บ୕Ѩb ±ࡊሑཆ‫ࣉेିۿ‬b ±‫ۉ‬aയ‫ିۿ‬෥‫ݝ‬b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ± ఏ ं ᆞ ӈđӹ ٖaඤ ૤a࿐ ༝aྨ ༏a‫۽‬ ̀̽̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ቔaࠃ‫׻׮‬Ⴕ၂‫ੰܿק‬đο҆ࣼϫđအӮ༝ܸb ±ൡ֒ࣉྛ޼ຓࠃ‫׮‬đೂ౞ັ֥স‫׮‬a೛೛ ҄a਀਀෾ࠞಈ֩đ๝ൈЌӻࣚപুܴa౦࿂໗ ‫ק‬đᄵႵᇹႿᄹࡆൊრđᄹ఼ุᇉđิۚሱദ֥૧ ၦ‫ିۿ‬đ՜ࣉࠏุྍӧս֥྆ᆞӈࣉྛb ±ᇍਏჰ‫ؿ‬ѨđႭఃᇿၩၞФޭ൪֥Ѩၹđೂ ူ໾ྟ‫ۉ‬෥‫ݝ‬aਠᇏ‫׽‬aಽࡡಌ‫ك‬ሑ෿aࡊሑཆ‫ۿ‬ ିेࣉࠇࡨ๼aᇗᆡ௕࿓ࠣྏ٫‫ିۿ‬҂ಆ֥તྟಌ သሑ෿֩b

ᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀ҂ၒ་࿵ ቔູࢳ‫׽‬ఖ֥ܲ‫ۉ‬ᄣđ֤ਔᆫٛ‫ުۉ‬ఃࢳ‫ۿ׽‬ ିၘࣜ༯ࢆđ‫ط‬նਈ֥ୄ‫נܞ‬ᄝุଽྐྵࠒႻࡆᇗਔ ؓ‫ۉ‬ᄣ֥෥‫ݝ‬đ‫ۉ‬ᄣࣼ଴ၛԉ‫ߨؿٳ‬ఃࢳ‫ିۿ׽‬b ਸ਼ຓđᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀສສ‫ۉ‬ଽັ࿖ߌ҂ӎđႵႾ ᇌགྷའb‫ط‬ୄ‫נܞ‬Ⴛॖ෥‫ݝ‬࿖ߌ༢๤đ҂֌ॖၛ൐ ࿓ࣦܵੵđߎॖၛ൐࿓၁֥ᬪԒ؇ᄹࡆđ֝ᇁุଽ ັ࿖ߌᅰθb๝ൈđ་࿵ൈնਈ་ೆ၂သ߄ฏđ߶ ٞθ࿓‫֑ޣ‬Ϣაသ֥ࢲ‫ކ‬đᄯӮࠏุಌသ࿓ᆡbၹ Վđၙ‫ߑۉ‬ᆀնਈ་࿵đॖࡆᇗ‫ۉ‬ଽັ࿖ߌᅰθđ ѩ൐‫ۉ‬ᄣ‫܂‬࿓‫܂‬သ҂ቀđࣉ၂҄ࡆᇗ‫ۉ‬ᄣ֥෥‫ݝ‬đ ൐Ѩ౦‫߄ذ‬bߎᆴ֤၂ิ֥൞đ་࿵ߎିննࢆ֮ ದุ૧ၦّႋđಸၞ‫ۋ‬વ‫ط‬ႄఏ۲ᇕࠥѨb ®ඤ૤ൈႋᇿၩ֥൙ཛ ­ພඤభ్໿ႂ୩үaऴ٥ࠇՏࠗྟႂਘb ̀̽̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

­ພٖၒౢ֎đ్໿‫ݖ‬Ўb ­ೆඤభႨ໑ಣඣஞஞ࢖đቓࠫࢫЌࡲοଉҠ ‫׻‬Ⴕ০ႿೆඤđЌᆣඤ૤ԉቀb ­ඤ૤ረ൝၂ϮၛႷҧ໣ູ໊ࡄđॖ൐ྏᄣ҂ ൳࿢௧đ՜ࣉ໇Ӌಿ‫׮‬ஆॢđࡆഈಆദࠔಽ٢඾đ ॖ൐ඤ૤ν໗aൽൡaሱಖb ­၂ུ҂‫ކژ‬ඤ૤໏ള֥ٚൔೂᅦ१ޫ་a૎ ๨նඤ္֩ႋх૧b

ᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀႋЌӻնь๙ӎ ‫ۉ‬ᄣ൞ࢳ‫֥׽‬ఖܲđऎႵᇗေ֥ࢳ‫ିۿ׽‬đࠧ ุଽս྆Ӂള֥‫ྟ׽‬໾ᇉೂμa։‫ޣ‬෍aଖུࠗ෍ ၛࠣ‫ڛ‬Ⴈ֥ଖུူ໾aࣵࣚ֩đ‫׻‬ေࣜ‫ۉݖ‬ᄣԩ ৘đэӮ໭‫׽ັࠇ׽‬aၞႿಷࢳ֥໾ᇉđቋᇔՖ୕ ࠇնьᇏஆԛุຓb๝ൈđ၂్ᄝ໇Ӌ֡ଽཨ߄་ ൬֥໾ᇉđ‫׻‬ေࣜ‫ݖ‬૊࣡ઝᄎෂᇀ‫ۉ‬ᄣࡆ‫۽‬b‫؟ޓ‬ ൊ໾‫ူބ‬௖đᄝӋଽ‫ڪ‬ϧa‫࢞ؿ‬ӈӁളႵ‫׽‬໾ᇉb ֒‫ۉ‬ᄣႵѨൈđࢳ‫ି׽‬৯ཌྷႋ༯ࢆbѨದೂϴႵь ૝đႮႿӋ֡ଽ༥ऩَᆲᄹࡆđ‫ྟ׽‬໾ᇉ߶նਈӁ ളđ௧൐‫ۉ‬ᄣ‫ڵ‬քࡆᇗđၛᇁ࿼ߏ‫ۉ‬ᄣ‫֥߫ିۿ‬ ‫گ‬bၹՎđᆫٛ‫ߑۉ‬ᆀсྶЌӻնь๙ӎđٝᆸ༝ ܸྟь૝đၛ০‫ྟ׽‬໾ᇉՖุଽஆԛđࡨ౞‫ۉ‬ᄣ֥ ‫ڵ‬քb ®ೂ‫ޅ‬Ќӻնь๙ӎ ­ႋ࣐ਈ‫؟‬ӹ‫ݣ‬༸ົ෍ࢠ‫֥؟‬ൊ໾đӹ༡֥࣪ ̀̽ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ඣ‫ݔ‬a൶Ғđ๝ൈҀԉԉቀ֥ඣ‫ٳ‬bႮႿದุಌ‫ك‬ ༸ົ෍ઽđᄝӋଽ҂Ф་൬֥༸ົ໾ᇉࣼ߶ՏࠗӋ уಿ‫ٳބ׮‬૟ᬪ၁đ՜ࣉஆь‫ؿ‬ളb ­ေအӮ‫ק‬ൈஆь֥༝ܸđၛᄪഈູၒb ­ᄝӤࡗఏԵభႨ൭ᅧՖഈ‫ڴ‬ཟ༯‫ڴ‬๷ଦ ̾̽ ՑđՖቐႷ৊ჸ‫ٳ‬љཟቐႷ༯‫ڴ‬οଉ ̾̽ Ցđन߶ ൐ஆь۷ಸၞb

ყުೂ‫ޅ‬ ᆫٛ‫ۉ‬ෙಖ൞ਅྟѨэđ֌ః༸ົ߄֥‫ؿ‬ളੱ ۚղ ̲̿͂đ౏ ̲̾̾͂ j̲̾̽ͅ ߑᆀॖ‫ؿ‬ള‫ ۉ‬႗߄b ၂֊‫ؿ‬ള‫ۉ‬႗߄đఃყުა၂Ϯ֥૊ઝྟ‫ۉ‬႗߄ཌྷ ๝bࠧყൕሢ‫ڴ‬ඣa࣡ઝ౷ᅦaཨ߄֡նԛ࿓aቋ ުඵວbඹߌ෍aߛਠᇏ‫׽‬aಬന֩ႄఏ֥ࠤྟᆫ ٛ‫ۉ‬ყުག‫ذ‬đඵວੱ‫ۚޓ‬bधն‫؟‬ඔતྟᆫٛ‫ۉ‬ ყުਅ‫ݺ‬bೂିᄪ௹ᆐᇍđॖၛቅᆸᆫٛ‫ࣉ֥ۉ‬၂ ҄‫ؿ‬ᅚđമᇀ൐ః୉ሇb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ߑ‫ۉ‬ကުđԢਔࠤྟߛ᭩྘‫ۉ‬ကႋ໣Եྨ༏ ຓč ߛ᭩๼ުॖఏԵĎđః෰ো྘‫ۉ‬ကߑᆀ‫׻‬҂ႋ Ӊ௹໣Եྨ༏bྨ༏ٚൔၛ‫ູކࢲ࣡׮‬ၒđॖ೛ ҄aյյ෾ࠞಈaቓܼѬҠ֩đၛᄹࡆᆫ֥ٛཨ ‫ݻ‬đ‫ڿ‬೿۲ᄣఖ֥࿓၁࿖ߌđᄹࡆ‫ۉ‬ᄣ࿓ੀਈđ‫ڿ‬ ೿‫ۉ‬ᄣؓᆫ֥ٛս྆đՖ‫ط‬Ⴕ০Ⴟٝᆸᆫٛ‫֥ۉ‬ ̀̽͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ؿ‬ളb ±۴ऌѨ౦‫ุބ‬৯đᄝ‫ۉ‬က֥߫‫گ‬௹҂ٞൡ֒ ቓུࡅༀđস‫఼׮‬؇ၛ҂‫֞ۋ‬ூचູሙb ±ۚบa֑ۚϢaۚᆫ֥ٛರӈႂൊ߶൐ุᇗ ᄹࡆđ࿓ᆫᄹۚ‫ؿط‬ളᆫٛ‫ۉ‬b෮ၛđေ॓࿐Ⴈ ೾đ‫ކ‬৘ࣉҀbᆫ֥ٛജೆđૄರ҂ၒӑ‫ ̽̀ ݖ‬क़b ௜ൈေഒӹۚบোൊ໾đೂెक़৯aଯบaѦ‫ۄ‬a ‫ׄ۝‬a૫‫ٸ‬ᇅ௖֩bૄರٖਈč ࠇ૫ൊĎ ॥ᇅᄝ ̿͂̽ क़ቐႷb ±൶Ғaඣ‫ݔ‬ᇏ֥ົള෍ ͏ ቂ‫ົބ‬ള෍ ͐ đႵ ᇹႿ՜ࣉ‫ۉ‬ଽᆫ֥ٛս྆b‫؟‬ӹུ‫ݣ‬Ⴕွੳ෍֥ྍ ༷൶Ғ‫ބ‬ඣ‫ݔ‬ႵϤ০‫ط‬໭၂рb௜ൈߎॖၛӹུ ჈a൴ಽa‫׸‬ᇅ௖֩‫ݣ‬Ⴕ‫׮‬໾ྟ‫ބ‬ᆱ໾ྟ֑Ϣᇉ֥ ൊ௖b

ူ໾ྟ‫ۉ‬က ူ໾ྟ‫ۉ‬က൞ᆷᇍਏ‫ݖ‬ӱᇏđෙႨᇍਏ࠴ਈ֥ ူ໾đ֌ႮႿူ໾Чദࠇఃս྆Ӂ໾ؓ‫ۉ‬ᄣ֥ቔ Ⴈđ‫֝ط‬ᇁ֥‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬b

֝ᇁူ໾ྟ‫ۉ‬က֥ჰၹ ‫ۉ‬ᄣ൞ူ໾ࣉೆದุުቋᇶေ֥ս྆aࢳ‫֥׽‬ ӆ෮đหљ൞টሱ໇aӋ֩ཨ߄֡‫ބ‬૊࣡ઝ֥ူ ໾đؓ‫ۉ‬ᄣ֥႕ཙႭఃᇗေbူ໾ྟ‫ۉ‬ကႮၛ༯ࠫ ̀̾̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

۱ၹ෍ᄯӮğူ໾ؓ‫ۉ‬ᄣ֥‫ྟ׽‬ቔႨaူ໾‫ّૹݖ‬ ႋaူ໾ؓ։‫ޣ‬෍ս֥྆႕ཙaူ໾ႄఏ֥ಷ࿓ࠣ ྐྵࠒᇏ‫֩׽‬đหљ൞҂ఞֹ֒ѩႨਆᇕၛഈူ໾ ൈđ߶ԛགྷཌྷࡆቔႨđՖ‫ط‬൐‫ྟ׽‬ᄹ఼đ୓Ӯࠥ Ѩđူ໾ႄఏ‫ۉ‬က֥ᆡሑіགྷ८රѨ‫ۉྟ׽‬ကđႵ ֥োරoᇏ‫ۉྟ׽‬ကpb

֝ᇁူ໾ྟ‫ۉ‬က֥ူ໾ ቋӈ࡮֥ॖၛႄఏူ໾ྟ‫ۉ‬က֥ူ໾Ⴕඹߌ ෍aЦᔺౝા෍a‫ޣ‬ા෍aၳ࿵ᥲaέඳ௄ਟa᎟ ᕷᔒaࡊμ‫ל‬ᔒaЌ෼඾a҃ઌ‫ٯ‬a੯ા෍aߜς োaᔃᕑຈၹa੯Ѥᕠa෰Ϙᔺaྦྟࠗ෍aՉྟ ࠗ෍aߌਠ᳿ςaνຈ๛֩đႵུᇏူೂߛူሰa қ‫ع‬ሰa୪ࠝ০‫ބ‬Ҥ໩္֩ॖႄఏb

႕ཙူ໾‫֥ྟ׽ۉ‬ӈ࡮ၹ෍ ±ူ໾֥࠴ਈğ၂Ϯؓ‫ۉ‬༥ІႵᆰࢤ‫ူ֥ྟ׽‬ ໾đႋႨ࠴ਈᄀնđ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ᄀ࿸ᇗb ±ႋႨ֥ൈࡗğႵུူ໾ႄఏ‫ۉ‬෥‫ݝ‬აႨူӻ ࿃ൈࡗႵܱđೂၳ࿵ᥲႄఏ֥‫ۉ‬෥‫؟ݝ‬ᄝႨူ ̀ ۱ ᄅၛഈ‫ؿ‬ളb ±ߑᆀ୍֥ਭğ၂Ϯ঺୍ದၞ‫ؿ‬ളူ໾‫׽ۉ‬ ྟđᇶေჰၹ൞‫ۉ‬༥Іଽັ৬ุઽ༢๤֥ࠃྟࢆ ֮đؓଖུူ໾֥ս྆ି৯ࢆ֮b঺୍ದӈҐႨ‫؟‬ ᇕူ໾‫ކ‬Ⴈđူ໾ࡗдՎ‫ۄ‬ಠb঺୍ದയཬ౯ੲ‫ݖ‬ ̀̾̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ቔႨࡨ๼đႵུࣜയஆԛ֥ူ໾đၹஆ྄ࡨഒđᄯ Ӯ࿓ူ୩؇ᄹۚđॖԛགྷսӊྟ։ᆬஆԛਈᄹࡆb ±ྟљğหၳྟэ෿ّႋႄఏ֥ူ໾ྟ‫ۉ‬෥‫ݝ‬ ‫࡮؟‬Ⴟ୯ྟb ±ႏအሑ෿ğႏအಌ‫ك‬đႭః൞֑Ϣᇉಌ‫ك‬đ ॖ൐‫ۉ‬ଽऎႵЌ޹ቔႨ֥‫ۅᦇܡ‬ᥴ֩ࡨഒđᄹࡆࠏ ุؓူ໾‫֥ྟ׽ۉ‬ၞ‫ྟۋ‬b ±‫ۉ‬ᄣ֥ჰႵѨᆡğೂ‫ۉ‬႗߄Ѩದؓྸ‫ူ؟‬໾ ֥ս྆ቔႨनࢆ֮đၛᇀႿူ໾ၞྐྵࠒᄝ‫ۉ‬ଽđᄯ Ӯ‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬b‫ିۿۉ‬࿸ᇗ෥‫ۉ֥ݝ‬Ѩߑᆀđສສؓ ၂Ϯ࠴ਈ֥ ᆓ ๥ ူč ೂ ગ ٥ ো ူ ໾Ď ห љ ૹ ‫ۋ‬đ മᇀॖႺ‫ྟۉؿ‬ଷѨb

Ⴕଧུᆡሑ ူ໾ྟ‫ۉ‬ကაః෰ো྘֥‫ۉ‬က၂Ϯটඪđ‫ھ‬ো ߑᆀᄝ‫ؿ‬Ѩభ ̾ j́ ᇛनႵ‫֥ူڛ‬৥ൎđն‫؟‬ᄝႨ ူ ̾̽ j̓̽ ฿ުԛགྷᆡሑbᄝ‫ؿ‬ѨԚ௹Ⴕ‫ؿ‬ಣa௃ ᆏaᮄဠ֩‫ّૹݖ‬ႋđ࠿ᆭԛགྷo ‫ۉ‬ကᆡሑpĠ‫ۉ‬ ‫࡟ିۿ‬ҰႵၳӈ‫ڿ‬эđ֌۲ᇕ‫ۉ‬ကѨ‫࡟׽‬ҩनູၼ ྟđ၂֊๔ူđ‫؟‬ඔѨ౦‫ݺॹޓ‬ሇđᄜՑ‫ڛ‬Ⴈ๝ো ူ໾ൈߎ߶ԛགྷo‫ۉ‬ကᆡሑpࠇѨ౦Ⴕ෮ࡆᇗb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±‫ିۿۉ‬൫ဒğ࿓ౢ‫ܡ‬Ѥሇμઽૼཁᄹۚđሹ ։‫ޣ‬෍ശۚđȧ౯֑Ϣശۚbୠ࿓ઽჰൈࡗ࿼Ӊb ̀̾̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

࿓ౢ ͖ʹ͔ a͖ʹ͚ ᄹࡆb ±࿓ӈܿğൟූྟ৬༥Іᄹ‫؟‬bൟූྟ৬༥І ӑ‫ ̓̽̾̽ ݖ‬Ⴕᆐ؎ҕॉࡎᆴb ±ူ໾‫ۋ‬൳൫ဒğਥϘ༥І஡အ൫ဒa௃‫ڑ‬൫ ဒູဝྟb ±ӑലѯ࡟Ұğ͏ ӑ࡟Ұ‫ۉ‬ᄣѯ྘ૡࠢđႵ҂ ๝ӱ؇‫ۉ‬෥ഄb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±৫ࠧ๔Ⴈؓ‫ۉ‬Ⴕ෥‫ူ֥ݝ‬໾b ±၂Ϯᇍਏაః෰ჰၹ෮ᇁ֥ࠤaતྟ‫ۉ‬ကཌྷ ๝đೂࠣൈྨ༏đ۳Ⴭۚಣਈa֑ۚϢ֥ႂൊđೂ Ⴕԛ࿓a‫ྟۉ‬ଷѨႋοԛ࿓a‫ྟۉ‬ଷѨԩ৘b ±Ҁԉ ͏ ቂົള෍‫ົބ‬ള෍ ͐ đႵԛ࿓ౠཟࡆ Ⴈົള෍ ͘ b ±࣐ਈႨႵห൹ᇍਏቔႨ֥ူ࠴đೂၳ࿵ᥲႄ ఏ֥‫ۉ‬ကॖႨࢠն࠴ਈ֥ົള෍ ͏ ̓ ࣡ׄb ±Ⴕ‫ૹݖ‬aߛ᭩ࢠധaѨ౦࿸ᇗᆀđॖႨയഈ ཆบ௃ᇉࠗ෍đրѨ౦ࡨ౞ުᇯࡶࡨਈb ± ։ᆬႾࠒ྘֥ߑᆀႋႨЦϘбຈაཨ։ς ᇍਏb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬კுྴ྘ ᇶᆡğྣཽᅮ๥đࠤᄭၞ୮đᦔ‫ڴ‬௅ડđൊഒ ̀̾̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ବշđचւ‫ك‬৯đ૫೤؋గđьᜅđങ֎෹Ϣđઝ Ӧ༿໭৯b ᇍᄵğൿ‫ࢳۉ‬კđࡲுအ໇b ԩٚğҸ‫ ͂̾ ޱ‬क़đᡭ ॔ ̾̽ क़đϢ ഏ ̾͂ क़đ ཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đӧ௃ ̾̽ क़đ֔ҕ ̿̽ क़đϢඌ ̾͂ क़đ ᐠᐍ ̾͂ क़đ೩ಥ ͂ क़đԫᢠሰ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °ുಣଽᄏ྘ ᇶᆡğྣᦔ௅ોđचւദᇗđൊഒ୼๳đദଢ ‫ߛؿ‬đ‫ؿ‬ಣđᮄဠđങ෹ߛୈđઝ߁ඔb ᇍᄵğౢಣ০ു๼ߛb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯሰ ̿̽ क़đӚభҤ ̿̽ क़đ ߛᏹ ̾̽ क़đ৵ ౉ ̿̽ क़đ‫ ܄‬ႇ ̀̽ क़đϧ ࢅ Ҥ ̀̽ क़đԅഏ ̿̽ क़đօҕ ̿̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đᒧཐ ̾̽ क़đ஦ধ ̾̽ क़đ‫ڜ‬௛ ̀̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़b °ඣ᭼޺ࢲ྘ ᇶᆡğ૫ଢྴ‫ڜ‬đദଢ‫ߛؿ‬đཽ༯௅ॶđ‫ڴ‬ն ᅮડđཽ‫ڴ‬ฮ ๥đᦔ ௅ବշđྏ࠵҂ ેđ࿌ ᄑ‫ك‬ ৯đങᇉሬπႵԂ‫ޒ‬đ෹ୈđઝ༿߁b ᇍᄵğ߄᭼০ඣ೛ࢲb ԩٚğ݂֒ ̾͂ क़đԫ Ꮸ ̾̽ क़đϢ ഏ ̿̽ क़đ Ϣඌ ̾͂ क़đᄶ྅ ̿̽ क़đᐠᐍ ̀̽ क़đลಥ ̾͂ क़đ ๲ї ԋ ̾̽ क़đ ն ߛ ̾̽ क़đ ‫ ݚ‬ᄨ ̀̽ क़đ ଡ ཐ ̾̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

̀̾́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±ზ૜ྶ ̀̽ क़đϢમ۴ ̀̽ क़đᐧҒ޽ ̀̽ क़b ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ࣁၿ޽ ̀̽ क़đ੃։Ҥ ̾̽ क़đӚభҤ ̾̽ क़đ ੳ‫ ̽̀ ׸‬क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±‫ڍ‬൭ ̾̽ क़đੳᑬ઼ ̾͂ क़đնᄩ ̾̽ ઻bඣ ࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ੳ‫ ̽̿̾ ׸‬क़đ‫ۅ‬Ҥ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬b ±ลಥ ̀̽ क़đ‫ ̽̀ ޽ޣ‬क़đྞಥ ̀̽ क़đᡯሰ ̀̽ क़đಽ݉ ̾͂ क़đ೩ಥ ̾̽ क़b‫܋‬࿹༥ଌđૄՑ ౼ူଌൡਈđႨُൖਟ‫ט‬ϳӮۛሑđ‫์ڐ‬ఉഈđຓ Ⴈ‫ڐ‬ਘ‫ۂڭ‬đࢋ҃‫קܥ‬đૄರߐူ ̾ Ցđ̿̽ ฿ູ ̾ ۱ਏӱb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ЧѨၹ‫ିۿۉ‬൳෥đཨ߄‫ࡨିۿ‬೐đѨದ၂ Ϯൊრ҂ࡄđࣉൊമഒđ‫ܣ‬ၒഒӹ‫؟‬Ҕđѩ൐Ⴈ၂ ུࡲுष໇ᆭ௖đၛЌᆣᆞӈള৘ླ౰ႏအ‫ބ‬ಣਈ ‫܂‬۳bࠥѨ߫‫ݖگ‬ӱᇏđ֒ൊრ‫ݺ‬ሇൈđ్࠼Вႂ ВൊđႂൊေႵࢫ؇b ±ၒ ൊ ྍ ༷ ൶ Ғa۲ ᇕ ‫ݔ ܨ‬a ൴ ಽa‫ ފ‬჈a ଯaบোࠣ‫׸‬ᇅ௖ႏအ‫طڶپ‬ഒᆫ֥ٛൊ໾b ±࠼ႂࣵোđ࠼ൊྂa༧a‫ྌࠣ֩࠙܄‬জՏࠗ ྟ఼֥ൊ௖đഒൊ٧ಽࠣႲᅉ࿕ᇊൊ໾b ̀̾͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུൊਏٚ ±ੳ‫ ͂̾ ׸‬क़đࣛ૜ ̿͂ क़đ๝ᇲᇟđࡆ௮ฤบ ̿ ӼൊႨb ±೶ᢟோ ́̽̽ क़đളᒜᐁಥ ͂̽̽ क़đზ૜ ̾̽̽̽ क़b‫܋‬ଈ༥‫ٸ‬đૄರൊ ̾̽̽ j̾͂̽ क़b‫ڛ‬Ⴈൈđၧ ॖࡼ߆૜aҤथૼ۲ ̀̽ क़đϢบ ̾̽ क़ᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ᇒ ުಀሯ౼ᆬđࡆೆူ૫ଽđቓӮඃൊൊᆭb ±֑࠙ ̿ ᆺđಀ॔đࡆᡱᡓሰ ̀̽ क़đࣚ࿷ഒ ྸđ‫ބ‬ඣൡਈ࢒ᄋđ‫ۯ‬ඣᆕඃđቑҔൊႨb ±ߛᏼ ̀̽ क़đ༷೶ူோ ̓̽ क़bࡼߛᏼࡆඣࡘ ᇲ϶ཬൈđੲಀူᄿđࡆೆ༷೶ူோđᄜᇲ ̀̽ ‫ٳ‬ ᇒđࡆϢบൡਈđᄪພॖ֒ׄྏൊႨb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±৫ࠧ๔‫ڛ‬෥ഄ‫ۉ‬ᄣ֥ူ໾b ±ᇿၩྨ༏đ၂Ϯႋ໣Եྨ༏ ̿ j̀ ᇛđᄝᆡ ሑཨ๼aࠥѨࠎЧ߫‫ݖ֥گ‬ӱᇏđᄝᇿᇗྨ༏֥ࠎ Ԥഈđॖ஥‫ކ‬ൡ֥֒౞ັࠃ‫׮‬b ±ࡆ఼ႏအđ۳Ⴭ֑ۚϢaۚบa֮ᆫႂൊb

ყުೂ‫ޅ‬ ူ໾ྟ‫ۉ‬ကն‫؟‬ඔყުਅ‫ݺ‬đᇏᆸѨၹުđࣜ ‫ކ‬৘ᇍਏđ၂Ϯ ̾ j̀ ᇛቐႷѨ౦ିᇯࡶߏࢳb֌ ၧႵ၂҆‫ူٳ‬໾ྟ‫ۉ‬ကđॖၹᇍਏ҂ࠣൈa҂֤֒ ̀̾̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ط‬ӻ࿃଴ჟࠇᇯࡶࡆᇗb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±Ⴈူభေབྷ༥ᄇ‫ူ؀‬௖ඪૼ඀đਔࢳူ௖֥ ҂ਅّႋaႨ‫م‬aႨਈđหљ൞‫ุૹݖ‬ᇉࠇၛສႵ ‫ူݖ‬໾‫ૹݖ‬ൎ֥ದb ±ူ໾ೂႵ‫ۉ‬෥‫ݝ‬҂ਅّႋđᄝႨူ௹ࡗေᇿ ၩ‫ק‬௹࡟ҩ‫ିۿۉ‬b ±۲ᇕતྟѨླӉ௹aնਈ‫ူڛ‬ൈđႋᄝ၄ള ᆷ֝༯ႨူđၘႵ‫ۉ‬ѨࠇയѨ֥ߑᆀđᄝႨူൈေ ᄝ၄ളᆷ֝༯ൡ֒ࡨഒူ໾࠴ਈb

ࣵࣚྟ‫ۉ‬က ࣵࣚྟ‫ۉ‬က൞ࣵࣚྟ‫ۉ‬෥‫֥ݝ‬၂۱‫ݖ‬ӱđႮႿ Ӊ௹ႂࣵ‫ݖ‬؇෮ᇁbၹູࣵᇏ֥ၙԿॖᆰࢤ෥‫ۉݝ‬ ༥Іđႏအaൊ໾‫࣢ߌބ‬ᇏ֥෥‫ۉ‬ၹ෍đᇕቂa၌ Ԯ‫ބ‬૧ၦ္֩ҕაᇁѨb֌ႏအಌ‫ك‬҂൞ᆰࢤᇁѨ ၹ෍bః‫ۉ‬෥‫ݝ‬აႂࣵਈaႂࣵൈࡗࠣႂࣵٚൔ‫׻‬ Ⴕܱ༢đ၂Ϯಪູૄರႂࣵ ̽ͅ j̾͂̽ ‫ݸ‬ശđ৵࿃ ͂ ୍ၛഈࠧॖӁള‫ۉ‬ᄣ෥‫ݝ‬đ֌၂Ցնਈႂࣵ෮Ӂള ֥າ‫္ݝ‬൞҂ಸޭ൪֥b

‫ؿ‬Ѩࠏ৘ ࣵࣚࣉೆದุၛުđᇶေᄝ‫ۉ‬ᄣଽࣉྛ‫ࢳٳ‬ս ̀̾̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

྆đ‫ۉؓࣚࣵط‬༥ІႵ၂‫ྟ׽֥ק‬đ൐‫ۉ‬༥Іؓᆫ ٛූ֥‫ބࢳٳ‬ս྆‫ؿ‬ളᅰθđ‫طܣ‬ႄ‫ؿ‬ᆫٛ‫ۉ‬bರ ࣲࣼ߶ࣉ၂҄႕ཙ‫ۉ‬༥Іđ൐ః‫ؿ‬ളэྟߊඵđᇁ ‫ۉ‬ଽࢋჰ‫ކ‬Ӯᄹࡆđԛགྷ‫ۉ‬༸ົቆᆮᄹള֩Ѩ৘ э߄b

Ⴕଧུᆡሑ ЧѨᄪ௹ॖ໭ૼཁᆡሑđ֌‫ۉ‬ᄣၘႵѨ৘‫ڿ‬ эđ‫ؿ‬ѨభສສႵ؋௹ଽնਈႂࣵൎđႵૼཁุᇗ ࡨ౞đൊრ҂ᆒđ‫ྏذ‬đ୼๳đಆദचւ‫ك‬৯đ‫ؿ‬ ಣđ‫ڴ‬๥ࠣ‫ڴ‬྅đഈཨ߄֡ԛ࿓ࠣࣚപᆡሑbุᆘ Ⴕߛ᭩đ‫ۉ‬ᇖն‫ބ‬࿢๥đ๝ൈႵுնđ૫೤‫ߧؿ‬đ ‫ڴ‬ඣ‫ڜ‬ᇖࠣᆨᇪ᭱đൊܵ࣡ઝ౷ᅦb

ႋቓଧུ࡟Ұ ௕࿓‫ބ‬ᇏྟϢ༥Іᄹ‫؟‬đ‫ޣ‬༥Іಸࠒҩ‫ק‬նႿ ͓͙͆͂đ࿓ౢ։‫ޣ‬෍ᄹۚđॖղ ̾̈́̾̾ ັଉ‫̼ غ‬ ശࠇၛ ഈđሇμઽ ᇏ ؇ ശ ۚđӈ ն Ⴟ ̿̾̽đҩ ‫ ק‬ཌ ৬ ุ ͎ ͠͡ ࠣఃაሹ ͎ ͠͡ ֥бᆴđఃശۚॖղ ̲̾̿̾͂  ̲͂̾̿bѩႵ ȧ̺͔ ͡đ‫ܡ‬μූຂ౟ઽ‫ྟࡡބ‬ਠූઽ ࠃ৯ᄹۚđୠ࿓ઽჰൈࡗ࿼Ӊb

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ±‫ۉ‬කࢰğ‫ؿ‬ѨުѨ౦ࠤख‫߄ذ‬đਢԵіགྷა ᇗᆡ‫ۉ‬ကཌྷཞbӈѩ‫ྟۉؿ‬ଷѨaഈཨ߄֡ԛ࿓a ̀̾ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

യ‫ିۿ‬කࢰ‫ۋؿ࠿ބ‬ಙ‫ط‬ඵວb ±‫ۉ‬ଽ։ᆬႾࠒğߛ᭩ӱ؇ᇗđ‫ۉ‬ᄣૼཁᇖ նđ‫ڴ‬๥đ‫ؿ‬ಣđ։‫ޣ‬෍‫ૼ ͝ ͘ ͎ ބ‬ཁᄹۚđ‫ط‬ሇ μઽࣇ౞؇ၳӈb ±ͧͶͲ΃Ͳ ሸ‫ކ‬ᆘğЧѨ֥೘նหູׄߛ᭩aۚ ᆫ࿓ᆡ‫ބ‬ಷ࿓ྟ௕࿓bॖ൪ູࣵࣚྟ‫ۉ‬က֥၂ᇕ࿰ ྘đ๔ႂࣵުđᆡሑॖཨാb ±ၙԿྟ֮บᆡğࣉൊਈഒ֥Ѩದđᄝնਈႂ ࣵުđॖԛགྷ࿓บ‫֮ݖ‬གྷའđϴႵྏ࠵ԛ‫ݰ‬đപᆽ ೞാ‫ބ‬ః෰പࣜ༢๤іགྷb࣡ઝᇿഝ௮ฤบުႵਅ ‫ݔིݺ‬b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ࢵࣵ൞ቋ‫֥ݺ‬ٝᇍծീđᇍਏ൭‫؍‬ᇶေ္൞ࢵ ࣵđః෰֥ٚ‫ູم‬Ҁԉቀਈ֑Ϣᇉaົള෍ࠣ࿵ූ ς֩b޹‫ူۉ‬໾ॖሠ౦൐Ⴈđࢆ֮ࢋჰᄝ‫ۉ‬ᇏ֥ࠒ ӦॖႨ౬ඣ༶ࡡૄರ ̾ ‫ݸ‬क़đૄᇛႨ ͂ ฿bࣵࣚྟ ‫ۉ‬႗߄ࢵࣵ ̓ ۱ᄅၛഈ‫ିۿۉ‬ಯ໭‫ڿ‬೿ൈđႋॉ੮ ࣉྛ‫ۉ‬၍ᆱb

ೂ‫ࣵࢵޅ‬ ࢵࣵႋЇও๔ᆸႂႨ၂్‫֥ࣚࣵݣ‬ႂਘđೂீ ࣵa૜ࣵa௮ฤࣵa‫ࣵݔ‬aူࣵ֩đѩ౏сྶࡔӻ ᇔദb֌ࢵࣵ҂൞ࡥֆֹ๔ᆸႂࣵđ‫ط‬ေᇯࡶ‫ࡨ־‬ ࣵਈb ̀̾͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࢵࣵᆀॖ۴ऌሱ֥࠭ऎุ౦ঃҐႨೂ༯ٚ‫م‬ğ ±ૄರࡨഒ ͂̽ ‫ݸ‬ശϢࣵđ֞ૄರႨ ̾ ௞ீࣵ ࠇ϶௞ீࣵᇯࡶูߐ༯টđၛ૧֝ᇁࢵ؎ᆡሑb ±Ќӻࣵਈᇯࡶ‫ࡨ־‬đૄರႂࣵਈၛࡨഒభ၂ ฿ਈ֥ ̾ ̼ ̀ ູຈđᄝ ̾ j̿ ᇛଽປಆࢵԢb ±Ⴎႂۚ୩؇ࣵ‫ູڿ‬ႂ֮୩؇ࣵđ֌ႂࣵਈ҂ ᄹࡆđᇯࡶ‫ݖ‬؈֞ࢵࣵb

൉હ൞ࢵࣵሸ‫ކ‬ᆘ ࣵࣚྟ‫ۉ‬Ѩߑᆀᄝࢵࣵ‫ݖ‬ӱᇏđॖି߶ԛགྷࢵ ࣵሸ‫ކ‬ᆘđೂِᄭaാ૤aߘतaᆑӃaԎԧaᮖ ᭵ဢ‫ؿ‬ቔ֩b

ࢵࣵሸ‫ކ‬ᆘ֥ٝᇍ ±ࡅದࠣ၄޹ದჴေಪ്ࢵ؎ᆡሑb ±࣡ઝҀԉඣ‫ٳ‬aಣਈa‫ࢳ׈‬ᇉ‫ົބ‬ള෍b ±ؓ ୼ ๳ ࠣ ഒ ൊ ᆀ ॖ Ҁ ԉ บaࡋ ‫ ͏ ބ‬ቂ ົ ള෍b ±ِؓᄭ҂νᆀॖ۳Ⴭν‫֩ק‬ᆓ࣡ူ໾b ±ؓႿ Ⴕ ᆑ ӃaԎ ԧ ᆡ ሑ ᆀđॖ ۳ Ⴭ ν ‫ק‬a ̲̿̽਻ූૃb ±ؓԛགྷࣚപᆡሑᆀđॖ۳Ⴭ‫ڗ‬ᔧᕊԿ֩॥ᇅ ᆡሑb ±ቓ‫޹ݺ‬৘‫ྏބ‬৘ൿ֝‫۽‬ቔb ±ࡆ఼ႏအᆦӻđ۳Ⴭۚಣਈa֑ۚϢaۚົ ̀̿̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ള෍‫֮ބ‬ᆫႂൊđႭఃေᇿၩҀԉ ͏ ቂົള෍b ±сေൈ۳Ⴭᆫٛೄࠣ‫گ‬ٚμࠎූb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬კுྴ྘ ᇶᆡğཽ৊ᅮ๥đ౦ᆽၝკࠇࠤᄭၞ୮đᕮగ ฑ༏đବഒ‫ ڴ‬ᅮđӋ ૾൏గđඹᆪ঒ ᇗđദ च‫ك‬ ৯đങ֎෹Ϣୈđઝ༿ߏb ᇍᄵğൿ‫ࢳۉ‬კđࡲு߄ുb ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đ֔ҕ ̾̽ j̾͂ क़đϢඌ ̾̽ j̾͂ क़đ݂֒ ̾̽ क़đϢഏ ̾̽ क़đᐠ ᐍ ̿̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đ۫޽ ̿̽ क़đപ ౷ ̾̽ क़đ೩ಥ ̾̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़b °ുಣଽᄏ྘ ᇶᆡğദଢߛ೤༷ૼđ‫ؿ‬ಣ१७đ‫୼ྏذ‬๳đ ᦔ‫ڴ‬७ડđཽ༯ᅮ๥đཬь؋ߛđങ‫ޣ‬đ෹ߛୈđ ઝ༿߁ඔb ᇍᄵğౢಣ০ുb ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯ ሰ ̾͂ क़đն ߛ ̾̽ क़đ ֎‫׸‬᳷ ̾̽ क़đᡭ ൌ ̾̽ क़đӚ భ ሰč ЇĎ ̾͂ क़đ ‫܄‬ႇ ̀̽ क़b °ඣ᭼ࢌቅ྘ ᇶᆡğ‫ڴ‬նᅮડ‫ࡔط‬đౝࢿ୮ᅦđཽ‫۾ڴ‬๥đ ૫೤ḋ‫ڜྴޑ‬đࠔ‫ࡊڑ‬հđ༯ᆪ‫ڜ‬ᇖđ୕ഒьᜅđ ങᇉሬπđࠇ Ⴕ᭼ ׄa᭼Ϫđุ஗ା ႵԂ ‫ޒ‬đઝ ̀̿̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

༿೥b ᇍᄵğ߄᭼০ඣb ԩٚğลಥ ̾͂ क़đօ ௃ ̾͂ क़đԅ ഏ ̾͂ क़đ ԫᏨ ̾̽ क़đ݂֒ ̾̽ क़đ‫ ̽̾ ޽ޣ‬क़đჭ‫ ͂̾ ޱ‬क़đ ᡭൌ ̾̽ क़đ‫ݚ‬ᄨ ̀̽ क़đᐠᐍ ̿̽ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đ Ϣඌ ̾͂ क़đၷӧ ̾͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±Ҹ‫ ̽̾ ޱ‬क़đ۫޽ ̿̽ क़đϢඌ ̾̽ क़đնᄩ ͂ ઻bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±۫޽ ̀̽ क़đ‫ހ‬ွ ̀̽ क़đၷӧ ̀̽ क़bඣࡘ ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±Ϣમ۴ ̀̽ क़đࣁఫҤ ̀̽ क़đӚభҤ ̀̽ क़b ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ԫᏨ ̀̽ क़đཐ‫ ̽̀ ڸ‬क़đҸ‫ ̽̀ ޱ‬क़đϢഏ ̀̽ क़đԅഏ ̀̽ क़đౝ௃ ̀̽ क़đᡭ॔ ̀̽ क़b‫܋‬࿹ ༥ଌđૄՑ౼ൡਈđႨઐႲ‫ט‬Ӯۛሑđ‫ڐ‬Ⴟ‫ۉ‬౵đ ຓၛ‫ڐ‬ਘ‫ۂڭ‬đࢋ҃‫קܥ‬đૄರߐူ ̾ Ցđ̿̽ ฿ ູ ̾ ۱ਏӱb ± ԅ ཬ ‫ ̽͂ ޽ ׸‬क़đ ۫ ޽ ͂̽ क़b ࿹ ଌđ Ԋ ඣ‫ڛ‬b ±ԅཬ‫ ̽͂ ׸‬क़bࡘณ‫ڛ‬đૄರ ̿ Ցb

̀̿̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ႂൊၛౢ֎ྍ༷a‫ݣڶ‬ႏအaၞཨ߄་൬a ົള෍‫ݣ‬ਈ‫ູڶپ‬ჰᄵđ‫ކ‬৘ձ஥‫ݺ‬ᇶൊ‫ڬބ‬ൊb ±ؓԛགྷߛ᭩ࠇཨ߄৯೐֥Ѩದđႂൊၒౢ ֎đഒਈ‫؟‬ҔđພҔਈေഒb ±ؓၘԛགྷ‫ڴ‬ඣđ౏Ⴕԛ࿓ౠཟᆀđႋჍ϶ੀ ᇉࠇ໭ᄿႂൊb ±೏ԛགྷࣚപᅰθമࠇ߽૙ᆀđႋ࿸۬॥ᇅ֑ Ϣ֥ജೆđၛ૧ࡆᇗѨ౦b ± ࣐ ਈ х ૧ Ⴒ ୈa஬ ᅉaࡔ ႗ ࠣ ྌ জ Տ ࠗ ᆭ௖b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ၷӧ ̓̽ क़đࣛ૜ ̓̽ क़đϢบൡਈbࡆඣ‫܋‬ ωӮᇟൊႨđߛ᭩Ѩದđ҂ંѨᇏࠇჟުࢥॖሠ౦ ൫Ⴈᆭb ±ԅཬ‫ ̽͂ ׸‬क़đᒜᐁಥ ͂̽ क़bࡆඣ‫܋‬ωӮᇟ ൊႨđႵࡲு০ുࢳ‫׽‬ቔႨb ±ᶤ჈ࠇ৛჈ ̾ ่č̀̽̽ j͂̽̽ क़Ďđ௩षಀӋ ᄖଽᄣࠣਤđਸ਼Ⴈ඾અүaᣍ௃a࢈ଢ۲ ͆ क़đ‫ޣ‬ ௃෗ ̀̽ क़đ೩ಥ ̾͂ क़đၛ೭҃Ї‫ݺ‬đ٢჈‫ڴ‬ଽđ ၛཌ‫ݺډ‬đႨඣᇲᆭđᇲᇀ ̾͂̽ ‫ݸ‬ശቐႷđӹ჈‫ݿ‬ ณđ০୕ཨᇖི‫ݔ‬മࡄb

̀̿̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±сྶࢵࣵb ±ൡ֒ྨ༏b ±ᇿၩࡓҩ‫֥ିۿۉ‬э߄b

ყުೂ‫ޅ‬ ±ࣵࣚྟᆫٛ‫ۉ‬ğЧ௹ყުਅ‫ݺ‬đႿࢵࣵࠣۚ ֑Ϣႂൊᇍਏ ̿ j́ ᇛଽđᆡሑุࠣᆘཨാb ±ࣵࣚྟ‫ۉ‬ကğЧ௹ყުࢠҵb̈́ ୍ଽඵວੱ ۚղ ̲͂̽ၛഈđສສඵႿ‫ିۿۉ‬කࢰa֮࿓บ֩b ±ࣵࣚྟ‫ۉ‬႗߄ğЧ௹ყުഉࡄđࢵࣵᆀყު б࠿࿃ႂࣵᆀ‫ݺ‬b

‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ ‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ൞၂ᇕӈಙ೤ุႅྟ၌Ԯ֥๞ս ྆ᅰθ෮ႄఏ֥ಆദྟࠥѨđၛ‫ۉ‬෥‫ۉࠇݝ‬႗߄ა ሓุຓ༢๤ᆡሑູ๬ԛіགྷđѩቋӈ౓ٕ‫ظ‬๠ࠣౝ ഒ୍bࡅቂྟ‫ؿ‬ѨູЧѨหׄđჿ϶ඔѨ২Ⴕࡅ ቂൎb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ᆞӈӮದૄ฿Ֆൊ໾ᇏ་൬๞ ̿ j́ ‫ݸ‬क़đࣉ ೆ࿓၁֥๞৖ሰ༵აϢ֑Ϣൿ඾ࢲ‫ކ‬đ̲͆̽ j̲͆ͅ ̀̿́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᄎෂᇀ‫ۉ‬ᄣଽა ȥ̿ ౯֑Ϣহ‫ކࢲܥ‬Ӯ๞ড֑ϢĠ ࣇჿ ̲͂აϢ֑Ϣࠇቆμූ֩μࠎූ‫؟ބ‬ᥴൿ඾ࢲ ‫ކ‬đఃն҆‫ࣜٳ‬։֡༢๤ஆ྄đࠞഒඔႮ୕ᇏஆ ԛbЧѨඋႿӈಙ೤ุႅྟ၌Ԯྟ๞ս྆ၳӈࠥ Ѩđ֌ః๞ս྆ၳӈ֥ࠏ৘đఘࣂഉໃປಆӂૼđ ଢభࢠູ‫܄‬ಪ֥൞ğ։֡ஆ྄ࡨഒa๞ড֑Ϣ‫ކ‬Ӯ ᅰθaಷઽุಌཊ‫ࣁބ‬උ᎟֑Ϣࠎၹࠇ‫ࠎࢫט‬ၹၳ ӈ֩࿐ඪb

Ⴕଧུᆡሑ ±പࣜࣚപᆡሑğ ᆑӃğᄪ௹ӈཋႿഈᆪđࡶ࿼ࠣಆദđ‫؟‬і གྷູॹ෎aࢫੰྟđՙնර௪ၴဢ֥ረ໊ྟᆑӃđ ॖѩႵᄎ‫׮‬ൈࡆᇗ֥ၩཟྟᆑӃb ‫ؿ‬ၻᅰθა๽࿳঒଴ğ‫࡮؟‬Ⴟ‫ظ‬๠௹đඪ߅ ߏતරၾൂđࠇၻ‫ט‬௜ฌđࠇ࿽ე؎ᣳරନӹĠ္ ॖ‫޴ݣ‬҂ౢaВ‫ࠇྟؿ‬ᆑӃྟე࿽b๽࿳঒଴‫ؿ؟‬ ളႿພ௹ߑᆀb ࠔᅦ৯‫ڿ‬эğն‫؟‬ඔߑᆀࠔᅦ৯ӯԂ੽ဢa ణܵဢᄹۚđສສႄᇁ‫׮‬ቔӾߏa૫҆і౦ࡨഒa ཿሳ঒଴a҄ྛᅰθ֩bഒඔ໷֙྘ߑᆀϴࠔᅦ৯ ࡨ๼b ᮖ᭵‫ؿ‬ቔğࢠഒ࡮b ࣚപᆡሑğᄪ௹Ѩದᇆି‫؟‬໭ૼཁэ߄đ֌ ࠤྟఏѨ֥‫ظ‬๠ࢠᄪ‫ؿ‬ളᇆ৯ࡨ๼Ġն‫؟‬ඔದऎႵ ̀̿͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ྟ۬‫ڿ‬эđೂሱᇅ৯ࡨ๼a౦࿂҂໗aၞࠗ‫֩׮‬Ġ ᇗᆡॖԛགྷၝკaॾᄭaߘतaຮམaԊ‫֩׮‬đॖ ႄఏഄದaሱഄྛູb ±‫ۉ‬ᄣᆡሑğ ๙ӈ ͂ j̾̽ ෟ‫ؿ‬ѨbႮႿ‫ۉ‬ᄣଽ๞৖ሰӦࠒ ӑЎ‫ބ‬đႄఏࠤྟ‫ିۿۉ‬කࢰđࠧ‫׸ۉ྘ڴ‬ሑ‫ނ‬э ྟđਢԵіགྷູಆദचւaൟඤaൊრ҂ᆒa‫ྏذ‬ ୼๳a‫҆ڴ‬ளᅮࠣۚ؇ߛ᭩đѨ౦࿡෎‫߄ذ‬b ϶ඔߑᆀᄝ ͂ j̾̽ ෟଽđԛགྷ၂‫ߛྟݖ‬᭩a ؋௹‫ܡ‬Ѥሇμઽᄹۚࠇ ̼ ࠣ౞؇‫ڴ‬ඣđ҂ࣲ࿡෎߫ ‫گ‬bඔ୍ު֒പࣜᆡሑԛགྷൈđ‫ۉ‬ᄣॖ౞؇ᇖնࠇ ҂ିᒻࠣđ‫ିۿۉ‬౞؇෥‫ࠇݝ‬ᆞӈٓຶđ֌ ͏ ӑ ࡟ҰၘႵ҂๝ӱ؇෥‫ݝ‬b ഒ‫ظ‬௹ߏતࣉྛൊრ҂ᆒa౞؇ߛ᭩a‫ۉ‬ᄣ ᇖն‫ڴބ‬ඣđ८ර‫ۉ‬႗߄֥іགྷđࣜඔᄅᇀඔ୍đ ཨ߄֡ᆡሑథ࿼҂ჟࠇರၭࡆᇗđ‫ࡶࡶط‬ԛགྷᆑ Ӄaࠔࡺᆰ֩പࣜᆡሑđപࣜᆡሑ၂֊ԛགྷđ‫ۉ‬ᆡ ሑ࿡෎‫߄ذ‬đ‫؟‬Ⴟࠫᇛᇀ ̿ j̀ ᄅଽཊೆ‫ྟۉ‬ଷѨb  ҆‫ٳ‬ౝഒ୍ߑᆀॖіགྷߏતࣉྛுᄣᇖնđ ѩႄᇁ௕࿓aϢ༥Іࠇč ࠣĎ ࿓ཬϰࡨഒ֩ு‫ۿ‬ ିेࣉᆘའđ၂Ϯᄝு్Ԣࠇ ̼ ࠣ૊ઝ‫ٳ‬ੀඌު҂ ࣲđԛགྷപࣜᆡሑѩ࿡෎‫߄ذ‬đӈႿ؋௹ଽඵວĠ ഒඔߑᆀၹൊܵ࣡ઝ௥ਚᇁഈཨ߄֡ԛ࿓‫ط‬࿡෎՜ ‫ؿ‬പࣜᆡሑb

̀̿̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ႋቓଧུ࡟Ұ ±࿓๞࡟Ұğ࿓ౢ๞ሹਈࢆ֮b ±୕၁࡟Ұğ୕๞ஆԛਈᄹۚđౝાς‫ހڵ‬൫ ဒႵ ᇹ Ⴟ ᆐ ؎đႭ ൡ Ⴟ ᆡ ሑ భ ௹ ࠣ ᄪ ௹ Ѩ ದ ֥ ࡟ԛb ±‫ିۿۉ‬ၳӈđ௕࿓đϢ༥Іࠣ࿓ཬϰࡨഒb ±੔ଷ ͐ ͡ ࡟Ұđචҧ‫׸‬ሑ‫ނ‬౵ॖ࡮ၳӈ֮ૡ ؇႕đແሑ‫ނ‬๨҆aཬଷԂሑ‫໊ࠣ҆ނ‬ଷ‫ۄ‬ଽ္ॖ Ⴕૡ؇ࡨ֮౵đնଷ௃ᇉ‫ཬބ‬ଷॖൕຽ෪ྟ‫ڿ‬эb ±ଷ‫׈‬๭ၳӈb ±ቆᆮັਈ๞ҩ‫ק‬b

ೂ‫ٳޅ‬௹ ú௹ğ๞ᄝ‫ۉ‬༥Іᇉჰ൓ऊࠒᆰᇀղ֞Ў‫ބ‬ሑ ෿đਢԵഈ໭ᆡሑb û௹ğ๞ՖІᇉሇೆಷઽุđ҆‫ٳ‬൤٢ೆ࿓b ն‫؟‬ඔč̲̓̽Ď ߑ ᆀ ๞ ֥ ᄜ ‫ ҃ ٳ‬൞ ᇯ ࡶ ‫ ؿ‬ള ֥đ ਢԵіགྷ҂ૼཁb֌൞đೂՎ‫ݖ‬ӱࣉᅚॹđ࿓๞๬ ಖശۚॖᇁಷ࿓đ‫ۉ‬ଽॹ෎ᄜ‫҃ٳ‬ॖᇁ‫ߊۉ‬ඵࠇત ྟࠃ‫ۉྟ׮‬ကđॖି‫ؿ‬ള‫ିۿۉ‬කࢰb ü௹ğ‫ۉ‬ຓቆᆮ๞ᇻࠒđԛགྷ‫ۉ‬႗߄aപࣜa ࢘ଇ‫ބ‬യ෥‫ݝ‬đਢԵႵཌྷႋіགྷđॖԛགྷಷ࿓đॖ ඵႿ‫ିۿۉ‬කࢰđ္ॖၛᄜ؇ߏࢳູ໭ᆡሑĠЧ௹ іགྷ‫؟‬ဢđೂ‫ۉ‬႗߄ࣉᅚતa‫ۉ‬ຓ๞ᇻࠒતđߑᆀ ̀̿̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ॖ‫୍؟‬໭ᆡሑđ֌ࣉᅚॹᄵਢԵࣜ‫ྡྷݖ‬གb ý௹ğࠧ઎‫ކ‬໾Ӊ௹ᇍਏު֥ߏࢳ௹b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±֮๞֑ۚϢႂൊb ±൐Ⴈ౺๞ူ໾ğ ͑ ̺ౝાςğႋӉ௹‫ڛ‬Ⴈđૄರ ̿̽ j̀̽ ‫ݸ‬ क़̼ తक़đ‫ ̀ ٳ‬j́ ՑႿٖభ϶ཬൈ१‫ڛ‬b ೘ၙࠎඹςğؓౝાςႵ҂ਅّႋൈॖ‫ڛڿ‬ ЧူđӉ௹ႋႨॖᇁํಌ‫ك‬b ਻ූྊğ‫֮ࢠྟ׽‬đॖӉ௹‫ڛ‬ႨbҔభ϶ཬ ൈ‫ݸ ̽̽̿ ڛ‬क़đૄರ ̀ Ցđა ͑ ̺ౝાς‫ކ‬Ⴈൈđ ਆᆀᇀഒཌྷए ̿ ཬൈ‫ڛ‬Ⴈđၛٝྊ৖ሰᄝӋ֡ଽФ ͑ ̺ౝાς઎‫ކ‬b ±ؓᆡᇍਏğ Ќ‫ۉ‬ᇍਏğႋႨ‫؟‬ᇕົള෍aିਈ‫֩࠴ކ‬b  ᆌ ؓ ሓ ุ ຓ ༢ ᆡ ሑđ ॖ ࿊ Ⴈ ν ฌ ࠇ ‫ ת‬ᑅ ᑜࡡb ೂႵಷ࿓‫ؿ‬ቔൈđॖႨയഈཆ௃ᇉࠗ෍ࠇ࿓ ࡽูߐਏ‫م‬b

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ྏയ঄ྴ྘ ᇶᆡğࣚപߖ೛đᇆ৯ࡨ๼đӺჃշϰđ१ੀ ༾ඣđ५ཱ໭ ӈđࠇ ϴႵᆪ ุᆑӃđങ֎đ෹Њ ̀̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ϣđઝ༥೐b ᇍᄵğအྏၭగđҀയแࣚb ԩٚğϣሰಥ ̾͂ क़đᡱᡓሰ ̾͂ क़đચ‫͂̾ ׫‬ क़đ݂֒ ̾͂ क़đ࿉ҕ ̾͂ क़đඃֹ ̾͂ क़đെᑑ௰ ̾͂ क़đᐠപ ̾͂ क़đ‫ޣ‬ҕč ਸ਼ࡘĎ̾̽ क़đ໴໅ሰ ̾͂ क़đ‫ޑ‬ᆤઐ ̾͂ क़đ‫ޅ‬൮໩ ̾͂ क़đ੠࢘ࢋč ᧖ ߄Ď̾̽ क़b °จു঒ு྘ ᇶᆡğപ౦շᇌđ࿽ე҂ౢđ୼‫ذ‬ੀ༾đ҂න ႂൊđඹଌᆑӃđ঒चൟඤđ෹Ϣୈđઝ߁b ᇍᄵğ߄ുྜுb ԩٚğ‫϶م‬༱ ̾͂ क़đӧ௃ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đ ި௲ ̾̽ क़đᒧཐ ̾͂ क़đ஦ধ ̾͂ क़đ೩ ಥ ̓ क़đ ‫׸‬ᒌಥ ̾̽ क़đᣍ઎ ̾̽ क़đളࡻ ̀ ோđ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °‫ۉ‬ၼ঄ྴ྘ ᇶᆡğ௃‫ڑ‬э‫ޑ‬đ࿽ე҂ౢđ१࢘ੀ༾đᆪุ ᆑӃđඹᆪ౹ ౷đྛ ਫ਼҂໗đ൭ቀྏ ಣđങ ‫ޣ‬ഒ ෹đઝ༥ඔb ᇍᄵğအၼ಼ࢿđ༕‫ڄ‬๙઎b ԩٚğέࢋč ᧖߄Ď̾̽ क़đϢഏ ̾͂ क़đ݃ϰ č ༵ࡘĎ̾͂ क़đളֹ ̾͂ क़đઐಥ ̾̽ क़đ໴໅ሰ ̾̽ क़đચ‫ ͂̾ ׫‬क़đ࠙ሰߛ ̿ ઻đїࡊ ̾͂ क़đᇊ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

̀̿͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±െۛ ̀̽ क़đߛ৵ ̾͂ क़b‫ູ܋‬༥ଌđࡘ‫ۅ‬Ҥ ᆬ৏ު‫ڛ‬đؓЧѨപࣜࣚപᆡሑૼཁđႵᄭॾіགྷ ᆀႭၒbЧٚߎႵ՜ࣉஆ๞ࠣၝᇅุଽ๞་൬֥ ቔႨb ±Ϣٌ ͆ क़đკࣁ ̾͂ क़đϢમ۴ ̀̽ क़đᐠᐍ ௃ ̀̽ क़bૄರ ̾ ࠴đඣࡘު‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬b ±ളնߛ ̓ क़đߛᏹ ̾̽ क़đߛ৵ ̾̽ क़đԬྏ ৴ ̿̽ क़đ϶ᆥ৴ ̿̽ क़đᑕ䝤 ̿̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄ ರ ̾ ࠴b

ೂ‫ޅ‬࿊ᄴ֮๞ႂൊ ૄ฿ႂൊᇏ๞֥‫ݣ‬ਈ҂ӑ‫ ̾ ݖ‬j̾̾͂ ‫ݸ‬क़b ±࣌ᆸ൐Ⴈ๞ᇅ֥Թऎaఖ૸എᇲൊ໾b ±࣌Ⴈ‫ݣ‬๞֥ۚൊ໾ğ٧ᇬಽa‫׮‬໾ଽᄣ‫ބ‬ ࿓a୤ಽ֩Ġ۲ᇕ‫׸‬োaࡔ‫ݔ‬ো‫ބ‬ऩোaНোaଘ ᰅ‫ބ‬༧ྂোĠ੃‫ܠ‬aᰜ᯾a໩ᄷaᶉ჈a‫ފ‬Ёa઄ ᰑaಆྲྀaࡺҖ ֩‫ ׮‬໾ྟ ᇏ ူđၛࠣ ెक़ ৯aॖ ॖaऴ٥֩b ±࣐ਈഒӹ‫ݣ‬๞ࢠ֥ۚൊ໾ğೂ֑࠙aѫҒa ཐҒaࢷҒa౎ሰaი๨aՓaҡ૜aѓሙ૫‫ځބ‬ ૠ֩b ±ൡၒರӈജൊ֥֮๞ൊ໾ğೂࣚϢ૜a૫a ൴ᇬಽa൴࠙࿥ಽaઔਮ඄aཬϢҒaઃѾa୻a ̀̀̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᣍሰa௚‫ݔ‬aลሰࠣ೩บa୤ଯč ҂ࣇ֮ ๞đ‫ط‬ ౏Ӊ௹‫ڛ‬Ⴕஆ๞ི‫ݔ‬Ďb ±ൡਈ࿊Ⴈྊa૑‫ݣ‬ਈ֥ۚൊ໾đॖၝᇅ๞ᄝ Ӌ֡་൬b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ზ૜ ̀̽ क़đࡆ ඣ ൡ ਈ ᇲ ‫ڛ‬đზ ૜ ณ ս ү ႂႨb ±ۚ਄ሰ ̀̽ क़đရಽ ̀̽ क़đՓa࿷۲ൡਈđ ࡆඣ๝ᇲӮရಽۚ਄૜ᇟႂ‫ڛ‬b ±᷁ᶜ჈ ̾ ่đ్‫؍‬đࡆՓa࿷᧎‫ڛ‬b ± ᷅ ჈ ̾ ่đ ్ ‫؍‬đ ࡆ ࢅ Ⴒ ࠣ Ϣ บ ൡ ਈđ ᇲൊb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ± ߑ Ѩ ު ႋ ࠣ ൈ ֞ ᆞ ܿ ၄ ჽ ࣼ ၄đ ҂ ઩ ଢ ౰၄b ±‫ھ‬Ѩෙ໭หིᇍਏٚ‫م‬đ֌ߑᆀᆺေ֤֞ᄪ ௹ᆐ؎đ‫ކ‬ൡ֥ᇍਏٚσđѩࡔӻᇍਏđ၂Ϯॖၛ ౼֤ਅ‫ݔི֥ݺ‬b ±Ќӻࣚപ჉ॹđၛࡨഒ‫ؿ‬Ѩ֥Ցඔđࡨഒ‫ؿ‬ Ѩ֥ӱ؇b ±቎၄ᇵႨူđࡔӻᇍਏb

̀̀̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ყުೂ‫ޅ‬ ‫ھ‬Ѩ൞၌ԮྟࠥѨđ҂ି۴Ԣđ֌൞ॖᇍ֥b ᇍѨष൓ჟᄪđყުჟ‫ݺ‬đᄪ௹ᇍਏॖ൐ᆡሑཨ ാđົӻᆞӈࡲूሑ෿Ġೂ‫ݔ‬ᇏ๯๔ᆸᇍਏđॖႵ ‫߄ذିۿۉ‬Ġ೏҂ᇍਏᄵᄝඔ୍ଽ‫߄ذ‬Ġພ௹‫ۉ‬a ଷaയᆡሑ‫ޓ׻‬࿸ᇗ֥Ѩ২đਏིҵđყު҂ਅb

‫`ۉ‬δ ჰ‫ۉྟؿ‬δࡥӫ‫ۉ‬δđ༢ჰ‫ؿ‬Ⴟ‫ۉ‬ൌᇉ༥Іࠇ ‫ۉ‬ଽ։ܵ༥І֥‫ྟذ‬ᇖਿđ൞໡‫ྟذ֥ؿۚݓ‬ᇖਿ ᆭ၂đඵວੱ‫ۚޓ‬đࣇՑႿ໇δaൊܵδ‫ֻंط‬ ೘໊b

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ±Ѩ‫ۉྟ׽‬ကğᇶေ൞ၙ྘აѤ྘‫ۉ‬ကѨ‫ۋ׽‬ ಙđႭః൞ၙ‫ۉ‬აၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀđఃჰ‫ۉྟؿ‬δ ֥‫ؿ‬ളੱေбᆞӈದۚԛ ̿ j̾̽̽ ПĠჿ ̲֥̽ͅ‫ۉ‬ δߑᆀॖҰ֞ၙ྘‫ۉ‬က֥ ͜ ॆჰaͲ ॆุა‫ॆྏނ‬ ุ೘ཛ ᆷ ѓ ࢥ ູ ဝ ྟb ᄝ ‫ ۉ‬δ ֥ ۚ ‫ ֹ ؿ‬౵đჿ ̲֥̿̽ದॖି൞ၙ྘‫ۉ‬ကࠇၙ‫ۉ‬Ѩ‫ེ׽‬ջᆀb ±ߛ౷ા‫׽‬෍ğၛߛ౷ા෍ ͏ ູቋᇗေ֥ᇁ δ໾ᇉbൡၒႿۚ໑aۚു֥గީߌ࣢ᇏളӉَ ᆲđႭః൞༱࠱֥ાэൊ໾ࠣ‫ܡ‬໾a඼ਘ֩đቋၞ ̀̀̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Фߛ౷ાऩ໪ಙ‫ط‬Ӂളߛ౷ા‫׽‬෍đӉ௹ൊႨ‫ݣ‬Վ ‫׽‬෍֥ൊ໾ॖႺ‫ۉؿ‬δb ±ඣჷ໪ಙğႂႨඣᇉ֥࿸ᇗ໪ಙđ൞‫ۉ‬δ‫ؿ‬ ള֥ᇗေႺၹᆭ၂đႭః൞໪ಙ֥܎ඣđఃՑູ‫ފ‬ ඣđࣝඣቋ֮b‫ܣ‬ᄝીႵሱটඣഡീ֥པըđႋิ ӐႂႨࣝඣb ±߄࿐ᇁδ໾ᇉğିႄఏ‫ۉ‬δ֥߄࿐ো໾ᇉၛ ͛ ̺࿰རࠎ߄‫ކ‬໾ູᇶđೂ࿰རς‫ބ‬࿰ར᳿ς֩b Վຓđ୪ူaࣵࣚaߛᅢ෍֩ၧनିႺ‫ۉؿ‬δb ±ః෰ၹ෍ğႏအ‫ݖ‬ഺč նਈႏအ෍Ď ࠇႏ အಌ‫ك‬č ೂົള෍ ͎ aົള෍ ͏ ̾ ಌ‫ك‬Ďa࠷ളԋ‫ۋ‬ ಙࠣ၌Ԯ֩đ္൞Ⴚ‫ۉؿ‬δ֥າགၹ෍b ±૧ၦሑ෿ğႵದಪູ‫ۉ‬δߑᆀ࿓ࡽᇏ‫ݣ‬Ⴕ၂ ᇕ‫ٿ‬оၹሰđିၝᇅ༥І૧ၦѩЌ޹‫ۉ‬δ༥І҂൳ ૧ၦ༥І೪ഄbགྷၘᆣૼđࡊ෸֑ϢࣼିၝᇅਥϘ ༥І‫ބ‬ऍൠ༥І֥๽ൠቔႨb ±ࠎၹ๬эğߌ࣢ᇏ֥๬эჰ‫ބ‬Ѩ‫׽‬ቔႨࠗ‫ؿ‬ ‫ۉ‬༥І‫ٳ‬ਚّႋ๯֥ࣥࠃ߄đႄఏ༥І֥ׄ๬э‫ބ‬ ࠎၹၞ໊đ൞ࡆ෎δ༥Іᄹᆲ֥ॖିၹ෍b Վຓđ‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬ളߎა٤࿓֑Ϣ֥‫֑ނ‬Ϣؓ༥ Іᇛ௹֥‫ט‬॥ാӈđၛࠣ༥Іଽຓၹ෍ೂߌ‫ނ‬ᐃ ූaࠗ෍a‫؟‬ᥴaളӉၹሰࠣ‫؟‬ς֩Ⴕܱb ®‫ۉ‬႗߄ဆэູ‫ۉ‬δ֥‫ݖ‬ӱ ‫ۉ‬ကᇶေ֥Ѩ৘‫ڿ‬эູ‫ۉ‬ᄣ֥ကᆡaߊඵა༸ ົ߄đႵ֥ߊඵӱ؇ࢠᇗೂෞ྇ߊඵaూࢤߊඵ ̀̀̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

֩đෛᆭ‫ۉ‬༸ົ߄Ⴎ߸ܵ౵ഥೆ‫ཬۉ‬ွđᇯࡶྙӮ ࡌཬွđӁളᄜളࢲࢫb‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬ളაᄜളࢲࢫૡ ్ཌྷܱbն‫؟‬࿐ᆀಪູཆਿྟᄹളູ‫ۉ‬δభѨэđ ॖࣜ‫҄؟‬ᇧဆэູ‫ۉ‬δğࢲࢫᄜളiཆਿྟᄹളi ٤‫྘ׅ‬ཆਿྟᄹളiཆਿྟᄹളջႵഒਈ‫ۉ߄ذ‬༥ Іi‫߄ٳ‬ਅ‫ݺ‬č ͖ࠩĎ ֥ᄪ௹‫ۉ‬δb ն ‫ ؟‬ඔ ‫ ۉ‬δ ֥ ‫ ؿ‬ള ܿ ੰ ݂ ବ ೂ ༯ğ͕ ͏ͣ a ͕ ͐ ͣ aࣵࣚaః෰ ¹ ત ྟ ‫ۉ‬ကč က ᆡaߊ ඵa‫ۉ‬ ༸ົ߄Ď ¹ ‫ۉ‬႗߄č ࢲࢫྙӮaၳ྘ྟэaཆਿ ྟᄹളĎ ¹‫ۉ‬δb

ଧུದಸၞߑ‫ۉ‬δ ±‫ۉ‬ကު‫ۉ‬႗߄ࠇ࿓་ԋྟ‫ۉ‬႗߄ߑᆀğᆃ҆ ‫ٳ‬Ѩದ֥‫ۉ‬ᄣ௥ߊࢠᇗđ‫ۉ‬༥Іّ‫گ‬ᄜളđಸၞ‫ؿ‬ ളࠎၹ๬эđѨ‫֥׽‬ᆜ‫္ކ‬ಸၞࠗࠃδࠎၹđ֝ᇁ ‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬ളbऌ๤࠹đჿ ̲͂̽ၛഈ֥‫ۉ‬႗߄ߑᆀ ߶ᄝၛު֥Ѩӱᇏ‫ؿ‬ളδэđ‫ؿ౏ط‬ള‫ۉ‬δ֥ն‫׻‬ ൞ପུѨ౦҂໗‫ק‬aሇμઽ‫ބ‬։‫ޣ‬෍ّ‫گ‬ശۚaࣜ ӈԛགྷ‫ڴ‬ඣ֩‫ކ‬ѩᆡ֥Ѩದđ‫ط‬ପུӉ௹ԩႿ࣡ᆸ ௹֥‫ۉ‬႗߄ߑᆀđ‫ۉ‬δѩ҂‫࡮؟‬b ±Ⴕ‫ۉ‬δ‫ۉބ‬႗߄ۚ‫ࡅؿ‬ቂൎᆀğᆃུѨದॖ ିթᄝ၂ུࠎၹഈ֥ಌཊđ࠻ಸၞ൳֞ၙ‫ۉ‬Ѩ‫֥׽‬ ‫ۋ‬ಙđႻಸၞ‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬႗߄đ္ಸၞ‫ؿ‬ᅚູ‫ۉ‬δb ᆃ҆‫ٳ‬Ѩದ‫ؿ‬ള‫ۉ‬႗߄‫ۉބ‬δ୍֥ਭն‫؟‬бࢠ౞đ ၹՎؓႵࡅቂൎ֥ѨದေՖᄪ௹ष൓ყٝ‫ࠞࠒބ‬ᇍ ̀̀́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ਏđѩ౏۳Ⴭૡ్ࡓ൪đ୭৯ࡨഒ‫ۉ‬႗߄֥‫ؿ‬ളđ ᄪ௹‫ؿ‬གྷ‫ۉ‬δѩᄪ௹ᇍਏb ®Ⴕଧུӈ࡮֥‫ۉ‬ᄣਅྟᇖਿ ۴ऌ‫ۉ‬ቆᆮ֥஠෸টჷ҂๝đ‫ۉ‬ᄣਅྟᇖਿॖ ‫ູٳ‬೘նোğ ­টჷႿഈ௃ቆᆮ֥ᇖਿğ‫ۉ‬༥Іཆਿa։ܵ ༥Іཆਿaࠁ‫ކ‬ཆਿb ­টჷႿࡗွቆᆮ֥ᇖਿğ࿓ܵਿa༸ົਿa ᆫٛਿ‫ބ‬ᬪ၁ਿ֩b ­ః෰‫ۉ‬ᇖਿğ‫ࠐۉ‬෸ਿaհ‫ܒ‬ਿa‫ۉ‬ଵᇖ‫ބ‬ ‫ۉ‬अ҆ࢲࢫᄹള֩bཌྷؓӈ࡮֥Ⴕ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵ ਿa‫ۉ‬༥Іཆਿa‫ۉ‬ଵᇖ֩b ®൉હ൞ᄪ௹‫ۉ‬δ ᄪ௹‫ۉ‬δ൞ᆷପུഉԩႿႨଢభႵི֥ᇍਏծ ീॖຬࠆ֤‫ۚޓ‬۴ᇍࠏ߶֥ᆃဢ၂۱ࢨ‫ۉ֥؍‬δb ऎֹุඪ෱ႋႵ༯ਙหׄğ ­໭ਢԵᆡሑࠇෙႵᆡሑ֌҂ૼཁࠇ໭ุᆘb ­࿓ౢࡊ෸֑Ϣ ͋͂̽̽ ‫ັݸ‬क़౏ › ̾̽̽̽ ‫ັݸ‬ क़đӻ࿃ ̾ ۱ᄅđѩିஆԢಬനaࠃ‫ۉྟ׮‬Ѩ‫ބ‬ള ᆲཆ஠෸δb ­൭ඌᆣൌδุࠒཬႿ ̀ ৐૜č ္Ⴕᇶᅦཬ Ⴟ ͂ ৐૜ᆀĎb ­ඌުࡊ෸֑Ϣሇູၼྟѩӻ࿃ ̾ ୍ၛഈb

̀̀͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུᆡሑ ‫ۉ‬౵ฮ๥a‫ك‬৯aବҵaཨ൴൞ቋऎหᆘྟ֥ ਢԵᆡሑb ±‫ۉ‬౵ฮ๥ğቋӈ࡮đࡗཱུӻ࿃ྟđ‫ؚ‬๥ࠇᅮ ๥đႮδ༥І࿡෎ളӉ൐‫ۉ‬ЇଇЪࣅ෮ᇁb౓ٕᦥ ࠔđฮ๥ॖ٢ഝᇀႷ࡚ࠇႷМbཟႷުളӉ֥ॖᇁ Ⴗဥฮ๥b๬ಖ‫ؿ‬ളᄝखਛ‫ڴ‬๥‫ڴބ‬ଇՏࠗᆘิൕ δࢲࢫЇଇ༯ԛ࿓ࠇཟ‫ڴ‬స௥঎b ±ཨ߄֡ᆡሑğ໇ବࡨ๼aཨ߄҂ਅa‫ྏذ‬a ୼๳‫ڴބ‬྅֩đၹಌ‫ك‬หၳྟ‫ط‬ၞФޭ൪b ±‫ك‬৯aཨ൴aಆദක೐bພ௹ഒඔѨದॖӯ ‫ذ‬Ѩᇉሑb ±‫ؿ‬ಣğ၂Ϯູ֮ಣđ୽ղ ̀͆¥ၛഈđӯӻ ࿃ࠇ໶ު֮ಣࠇӿᅦ྘ۚಣb‫ؿ‬ಣაδᇖߊඵӁ໾ ་൬Ⴕܱbδᇖ࿢௧ࠇ౓ٕ։ܵॖѩ‫ؿ‬։֡‫ۋ‬ಙb ±ሇ၍ᄱᆡሑğᇖਿሇ၍ᆭԩႵཌྷႋᆡሑđႵ ൈӮູ‫ؿ‬གྷ‫ۉ‬δ֥Ԛགྷᆡሑbೂሇ၍ᇀ٫ॖႄఏॕ ෉श࿓đྣଇሇ၍ॖႄఏྣ๥‫ބ‬࿓ྟྣඣbδඝඝ ೖ٫‫׮‬ઝࠇ‫ٳ‬ᆦॖႄఏ٫‫ۼ‬ඵđॖ๬ಖ‫ؿ‬ള࿸ᇗޫ ་঒଴‫ྣބ‬๥bδඝቅೖ༯స࣡ઝđॖԛགྷ༯ᆪ࿸ ᇗඣᇖđമᇀ࿓࿢༯ࢆbሇ၍ᇀ‫ܠ‬ॖႄఏअ҆ฮ ๥đࠇѨ৘ྟ‫ܠ‬ᅼbሇ၍֞ࠬᇸࠇ࿢௧ࠬෝപࣜॖ ႄఏअ҆ฮ๥‫ࢩބ‬ค֩b੔ଽሇ၍ॖԛགྷཌྷႋ֥‫ק‬ ໊ᆡ ሑ ‫ ุ ބ‬ᆘđ੔ ଽ ۚ ࿢ ၧ ॖ ֝ ᇁ ଷ ᭤ ‫ ط‬๬ ಖ ̀̀̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ඵວb ±ః෰ಆദᆡሑğδᇖЧദս྆ၳӈࠇδቆᆮ ֥ࠏุ‫ؿ‬ള۲ᇕ႕ཙႄఏ֥ଽ‫ٳ‬૟ࠇս྆ٚ૫֥ᆡ ީಕӫᆭູϴδሸ‫ކ‬ᆘđႵൈॖ༵Ⴟ‫ۉ‬δЧദ֥ᆡ ሑbӈ࡮֥Ⴕğ ሱ‫֮ྟؿ‬࿓บᆡğ̲̾̽ j̲̀̽ߑᆀॖԛགྷđ ༢ၹ‫ۉ‬༥Іିၳ໊‫ٳ‬૟၏֛෍ࠇ၏֛෍ဢ໾ᇉĠࠇ ᇖਿၝᇅ၏֛෍ઽࠇ‫ٳ‬૟၂ᇕ၏֛ Ȧ༥ІՏࠗၹ ሰࠇบჰԥթ‫؟ݖ‬Ġၧॖၹ‫ۉ‬δቆᆮ‫؟ݖ‬ཨ‫ݻ‬௮ฤ บ෮ᇁbՎᆡ࿸ᇗᆀॖᇁ߽૙aྨक़֝ᇁඵວđᆞ ಒ஑؎‫ࠣބ‬ൈؓᆡԩ৘ॖຝࣷѨದх૧ඵວb ‫ޣ‬༥Іᄹ‫؟‬ᆡğ̲̿ j̲̾̽ߑᆀॖ‫ؿ‬ളđॖ ି༢࿖ߌᇏ‫ޣ‬༥ІളӮ෍ᄹࡆႄఏb ః෰‫֥࡮ݨ‬ഉႵۚᆫ࿓ᆡaۚ‫ہ‬࿓ᆡaোδ ሸ‫ކ‬ᆘaྟᄪ௹‫ބ‬՜ྟཆࠗ෍‫ٳ‬૟ሸ‫ކ‬ᆘa௃‫ڑ‬ᓺ ᕀᆡ‫ބ‬ၳӈ༸ົ֑Ϣჰ࿓ᆡ֩đॖିა‫ۉ‬δቆᆮ֥ ၳӈ֑Ϣ‫ކ‬Ӯaၳ໊ଽ‫ٳ‬૟ࠣᓺᕀս྆໘੹Ⴕܱb

ሇ၍ྟ‫ۉ‬δ֥หᆘ ሇ၍ྟ‫ۉ‬δ൞ᆷ‫ؿ‬ളᄝః෰ఖ֥ܲδ༥І๙‫ݖ‬ ࿓၁๯ࣥሇ၍֞‫ۉ‬ᄣ֝ᇁ‫ۉ‬δbሇ၍ྟ‫ۉ‬δაჰ‫ؿ‬ ྟ‫ۉ‬δ҂๝đ๙ӈ໭ѩ‫ۉؿ‬႗߄གྷའbႮႿ‫ۉ‬ᄣ൞ ಆദ࿓֥ܵᇗေ߸ࠢԩđбఏః෰ఖܲটࣼ۷ಸၞ ‫ؿ‬ളδ༥Іሇ၍đหљ൞໇δaࢲӋδa٫δa၏ ཆδa੸ӗδ֩đᆡሑაჰ‫ۉྟؿ‬δ໭ૼཁ౵љđ ̀̀̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

֌‫ۉ‬ᄣᇖն۷ູ࿸ᇗb

ೂ‫ޅ‬ᆐ؎‫ۉ‬δ ±Ѩ৘ᆐ؎ğ ‫ۉ‬ቆᆮ࿐࡟Ұᆣൌູჰ‫ۉྟؿ‬δᆀb ‫ۉ‬ຓቆᆮ֥ቆᆮ࿐࡟Ұᆣൌູ‫ۉ‬༥Іδb ±ਢԵᆐ؎ğ ೂ໭ః෰‫ۉ‬δᆣऌđ͎ ͓͝ ؓੀ‫م‬ဝྟࠇ٢૧ ‫ ̽̽́͋ ͓͝ ͎ م‬ବक़ ̼ ‫ݸ‬ശđӻ࿃ ́ ᇛၛഈđѩିஆ Ԣಬനaࠃ‫ۉྟ׮‬Ѩaളᆲཆ஠෸ჷྟᇖਿࠣሇ၍ ྟ‫ۉ‬δᆀb ႕ཞ࿐࡟ҰႵૼಒ‫ۉ‬ଽൌᇉྟᅝ໊Ѩэđି ஆԢ‫ۉ‬࿓ܵਿ‫ބ‬ሇ၍ྟ‫ۉ‬δđѩऎႵ༯ਙ่ࡱᆭ ၂ᆀğ ‫ݸ‬ശb ¯͎ ͓͝ ͋̿̽ ବक़ ̼ ¯‫֥྘ׅ‬ჰ‫ۉྟؿ‬δ႕ཞ࿐іགྷb ¯໭ߛ᭩‫ ࠇ ͝ ͘ ͎ ط‬ȧ̺͔ ͡ ૼཁᄹۚb ¯ჹԩႵૼಒ֥ሇ၍ྟѨᄱࠇႵ࿓ྟ‫ڴ‬ඣđࠇ ᄝ‫ڴ‬ඣᇏᅳ֞δ༥Іb ¯ૼಒ֥ၙ྘‫ۉ‬ကѓᆽ໾ဝྟ֥‫ۉ‬႗߄b ±‫ྟק‬ᆐ؎ğჰ‫ۉྟؿ‬δ֥‫ྟק‬ᆐ؎ླሸ‫ٳކ‬ ༅Ѩದ֥ᆡሑaุᆘࠣ۲ᇕ‫ڣ‬ᇹ࡟Ұሧਘb ᆡሑaุᆘ๝భb ‫ڣ‬ᇹ࡟Ұb ¯ࡊ෸֑Ϣൌဒğؓੀ‫׈‬Ⴃ‫م‬ဝྟࠇ٢૧‫م‬ҩ ̀̀ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

‫ݸ ̽̽́͋ ק‬क़ ̼ ‫ݸ‬ശĠӻ࿃ ́ ᇛđѩஆԢಬനaࠃ ‫ۉྟ׮‬Ѩࠣളᆲཆ஠෸ჷྟᇖਿb ¯ః෰ѓᆽ࡟ҰğࡡྟਠූઽჿႵ ̲̿̽ ֥‫ۉ‬ δѨದᄹۚb‫ܡ‬Ѥμ᳿ሇᥴઽ ̲̈́̽‫ۉ‬δѨದശۚb ͂ ̺‫ؽූۅނ‬ᆫઽ๝‫۽‬ઽ ͣ đჿႵ ̲֥̽ͅѨದՎઽ ԛགྷሇ၍ྟ‫ۉ‬δѨದဝྟੱ۷ۚb͎ ̺ॆ၏֑Ϣઽ ჿ ̲֥͆̽‫ۉ‬δѨದᄹۚbํ֑Ϣઽđ̲͆̽‫ۉ‬δѨ ದ‫ݣ‬ਈᄹۚbδ஠ॆჰ‫ۉ‬δѨದᇏ ̲̈́̽ᄹۚbၳ ӈୠ࿓ઽჰ ͋̀̽̽ ‫ݸ‬क़ ̼ ‫ݸ‬ശb ¯‫ۉ྘ၙࠣିۿۉ‬ကॆჰॆุ༢๤࡟Ұğ‫ۿۉ‬ ିၳӈࠣၙ‫ۉ‬ѓᆽ໾ဝྟิൕႵჰ‫ۉྟؿ‬δ֥‫ۉ‬Ѩ ࠎԤb ¯۲ᇕ႕ཞ࡟Ұğิൕ‫ۉ‬ଽᅝ໊ྟѨэb ¯‫ڴ‬సࣤ‫ۉބ‬ԬՏ࡟Ұğ‫ڴ‬సࣤॖᆰࢤཁൕ‫ۉ‬ і૫౦ঃĠ‫ۉ‬ԬՏࠃ࡟b ¯ః෰࡟ҰğਥϘࢲࠃ࡟a‫ڴ‬ඣᅳδ༥І֩b ±‫໊ק‬ᆐ؎ğ ͏ ӑ࡟Ұđࠆ֤‫ۉ‬ᄣࠣਣ࣍ᄣఖ్૫႕๭đ ॖ‫ؿ‬གྷ ̿ j̀ ৐૜ၛ༯֥ັཬ‫ۉ‬δb ٢ഝྟ‫ނ‬෍‫ۉ‬ᄣཁཞđѨэ֥նཬᄝ ̿ ৐૜ ၛഈҌିӯགྷဝྟࢲ‫ݔ‬b ͐ ͡ ࠣ ͚ ͟ ͖ğႵ০Ⴟ‫ۉ‬δ֥ᆐ؎b֒‫ۉ‬δᆰ ࣥཬႿ ̿ ৐૜ࠇૡ ؇ ࣍රᆞ ӈ‫ۉ‬ൌ ᇉ ͐ ͡ ଴ ၛཁ ൕb‫ۉ‬δӯ૛થྟđ͐ ͡ ҂ၞ‫ؿ‬གྷĠ౵љჰ‫ࠇྟؿ‬ ࠿‫ۉྟؿ‬δႵ঒଴bࣜᄯ႕ᄹ఼‫ۉ‬႕ުॖཁൕᆰࣥ ̀̀͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ᄝ ̾ j̿ ৐૜֥Ѩᄱb͚ ͟ ͖ ି۷ౢԣ֥ཁൕ‫ۉ‬δ֥ ሇ၍ྟѨᄱđॖቓ҂๝໊֥ٚҪ૫ೡ૭b ࿊ᄴྟ‫׮ۉ‬ઝᄯ႕ࠣඔሳࡨ႕ᄯ႕ğ࿊ᄴྟ ‫׮ۉ‬ઝᄯ႕đ൞၂ᇕਲૹ֥࡟Ұٚ‫م‬đॖཁൕᆰࣥ ᄝ ̾ ৐૜ၛଽ֥‫ۉ‬δb ®൉હࢡཬ‫ۉ‬δ ཬ‫ۉ‬δ൞උห൹ো྘֥‫ۉ‬δđ൞ᆷֆ۱δࢲࢫ ᆰࣥࠇཌྷਣਆ۱δࢲࢫᆰࣥᆭ‫ཬބ‬Ⴟࠇ֩Ⴟ ̀ ৐૜ ᆀbቋཬ֥ᆰࣥࣇ ̽̾̀ ৐૜b၂Ϯট ࢃđᇖ ਿᄀ ཬđ‫߄ٳ‬ᄀۚđ̲̈́͂උúࠩਅሑ྘đδ༥Іၛ‫ؽ‬П ุູᇶb ཬ‫ۉ‬δᇏ ̲̽ͅ‫ކ‬ѩ‫ۉ‬႗߄đ̲̈́͂Ⴕતྟ‫ۉ‬က Ѩэbჿ ̲֥̀̽ཬ‫ۉ‬δࣤ༯ॖ࡮࿓ܵଽδඝbႵ Б֡đ̿ ৐૜ᆰ֥ࣥཬ‫ۉ‬δϴჹԩሇ၍b ཬ‫ۉ‬δყުࢠ‫ݺ‬b͂ ୍ളթੱູ ̲̈́̽ j̲̽ͅđ ̾̽ ୍ളթੱູ ̲͂̀b ̲֥̽ͅཬ‫ۉ‬δѨದ҂ԛགྷᆡሑđඌު࿓ౢࡊ෸ ֑Ϣ࿡෎ሇၼđӫູo ࿰ਢԵ‫ۉ‬δpb

ّ႘‫ۉ‬ᄣᇖਿ֥࿓ౢѓᆽ໾ ଢభॖၛႨႿᆐ؎ჰ‫ۉྟؿ‬δ֥ള߄࡟ဒᆷѓ ᆺႵࡊ෸֑Ϣč ͎ ͓͝ Ďbࡊ෸֑ϢቋԚႨႿ‫ۉ‬δ֥ ᄪ௹ᆐ؎đ෱ᄝ‫ۉ‬δߑᆀԛགྷᆡሑᆭభ ͅ ۱ᄅࣼၘ ࣜശۚbགྷᄝࡊ෸֑ϢߎֹܼٗႨႿ‫ۉ‬δ൭ඌਏི ֥ࡓҩaඌު֥ෛ٠ၛࠣۚາದಕ֥ෛ٠b҂‫ݖ‬ᆞ ̀́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ӈ߈ᄓ֥‫ڹ‬୯aഒඔ‫ۉ‬က‫ۉބ‬႗߄aളᆲཆ‫ྟذ‬ᇖ ਿ֩౦ঃ༯ࡊ෸֑Ϣ္߶ശۚđ֌ശ֥ۚ‫ږ‬؇҂ೂ ჰ‫ۉྟؿ‬δପဢۚbਸ਼ຓđႵུ‫ۉ‬δߑᆀࡊ෸֑Ϣ ᆴॖၛ ᆞӈđ‫ ܣ‬ႋ ๝ ൈ ࣉྛ ႕ཞ࿐ ࡟ Ұ ೂ ͏ ӑa ͐ ͡aՈ‫܋‬ᆒč ͚ ͟ ͖Ď ‫ۉބ‬࿓ܵᄯ႕֩đၛՎᄹࡆ ᆐ؎֥ॖौྟb ᆴ֤ิԛ֥൞ ȥ̺͙ ̺࿻ᄨบᐃઽč͎ ͓͢ Ďđ࿓ ౢ ͎ ͓͢ ҩ‫ؓק‬ჰ‫ۉྟؿ‬δᆐ؎֥ဝྟੱᄝ ̲̓́ j ̲́ͅᆭࡗđหၳྟᄝ ̲͆̽ቐႷb͎ ͓͢ ၛఃؓ࡟ԛ ཬ‫ۉ‬δ֥ۚૹ‫ྟۋ‬đؓყБ‫ۉ‬႗߄ѩ‫ۉؿ‬δ֥ۚห ၳྟđ‫ބ‬ა ͎ ͓͝ ҩ‫֥ק‬ਅ‫޺ݺ‬Ҁྟđ‫ط‬ᄀটᄀФ ‫܄‬ಪູ൞‫ۉ‬δᆐ؎aෛ٠‫ۉބ‬႗߄ࡓ޹֥҂ॖࠇಌ ֥൭‫؍‬bਸ਼ຓ࿓ౢ ͎ ͓͢ ࠃྟҩ‫ק‬ᄝଖུሇ၍ྟ‫ۉ‬ δa٫δaೄཆδa੸ӗࠇሰ‫܅‬δᆭࡗႵ၂ུᇗ ‫ן‬đമᇀᄝଖུ٤ᇖਿྟࠥߑೂ‫ۉ‬႗߄aતྟ‫ۉ‬က ‫ބ‬ཨ߄֡ԛ࿓္֩Ⴕ౞؇ശۚđၹՎေᇿၩ࡫љb ਸ਼ຓđᄝߑႵ‫ۉ‬ᄣᇖਿൈ ȧ̺͔ ͡a͎ ͙͝a͙͎ ͝a ͂n̺͛ ͡ ္֩ӈӈԛགྷശۚb

ჰ‫ۉྟؿ‬δ֥႕ཞ࿐࡟Ұ ±ӑലѯğॖၛ‫ؿ‬གྷᆰࣥ ̾̾̽ ৐૜ၛഈѨᄱđ ᆐ؎ၛ‫໊ק‬ᆐ؎ሙಒੱॖղ ̲͆̽đߎॖ஑؎‫ۉ‬δ ൞‫ؿڎ‬ള૊࣡ઝđ‫࣡ۉ‬ઝၛ༯స࣡ઝଽδඝၛؓᇛ ຶቆᆮႵ໭౓ٕb ±͐ ͡ğ͐ ͡ ࡟Ұॖၛ‫ؿ‬གྷᆰࣥ ̾̾̽ ৐૜ၛഈ֥ ̀́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

δᄱđॖၛਔࢳѨᄱ໊֥ᇂđնཬđඔଢࠣ࿓֥ܵ ܱ༢đႵᇹิൕѨэྟᇉč ೂᄹ఼ೡ૭࡫љ‫ۉ‬࿓ ܵਿĎbਔࢳ‫ۉ‬δ൞‫ڎ‬ཟᇛຶቆᆮఖܲ౓ٕbߎॖ ᆷุ֝ຓ٢ഝᇍਏ֥‫໊ק‬đ౏҂൳ߑᆀ٧஗đѨэ ໊҆֩ห൹ၹ෍֥႕ཙđӈቔູ ͏ ӑ֥Ҁԉ࡟Ұ ٚ‫م‬b ±Ո‫܋‬ᆒӮཞč ͚ ͟ ͖ĎğؓႿᆰࣥᄝ ̿ ৐૜ၛ ഈ֥ ‫ ۉ‬δđ͚ ͟ ͖ ᆐ؎ ֥ ሙಒੱ ॖղ ̲͆̽ j̲͆̈́đ ‫ؓط‬ႿཬႿ ̿ ৐૜֥ࠇ૛થ྘‫ۉ‬δđ๷؎ሙಒੱૼ ཁ༯ࢆđӈቔູՑ࿊࡟Ұٚ‫م‬b ±࿓ܵᄯ႕ğॖ‫ູٳ‬૊࣡ઝᄯ႕đ‫׮ۉ‬ઝᄯ႕ ‫ۉބ‬ൌᇉᄯ႕đॖၛቔູ‫ۉ‬δᆐ؎֥ٚ‫م‬ᆭ၂đߎ ॖၛቔູః෰‫ۉ‬ଽᅝ໊Ѩэ֥࡫‫ק‬ٚ‫م‬đ֌ଢభ۷ ᇗေ֥ቔႨ൞ؓၘૼಒᆐ؎‫ط‬໭‫م‬൭ඌᇍਏ֥ᇏa ພ௹‫ۉ‬δđྛ࿓ܵଽࢺೆᇍਏࠧ࿓ܵଽᇿೆ߄ਏူ ໾ࠇ ‫ ׮ ۉ‬ઝ ඝ ೖ ᇍ ਏđ ॖ ၛ ૼ ཁ ิ ۚ ߑ ᆀ ֥ ള թ௹b ±٢ഝྟ‫ނ‬෍ཁཞğᄝ‫ۉ‬ൌᇉཁཞđჰ‫ۉྟؿ‬ δ֥‫྘ׅ‬іགྷູअཋྟ٢ഝྟಌ෥ࠇ༎ൿđ̲͆̽ၛ ഈ֥ߑᆀ‫ۉ‬႕ᄹնđྙ෿ാӈb‫ط‬ႋႨ̓̈́ ͔ ͮ ࠇ͆͆ͺ ͐͡ ̺͚͝ ͡ ‫ۉ‬δဝྟཁཞđѨᄱ౵ӯૼཁ٢ഝྟ୩ ऊđॖᆰֹܴཁൕᇖਿնཬđඔਈ‫໊҆ބ‬đູ൭ඌ ิ‫܂‬ҕॉbՎຓđ‫ۉ‬δဝྟཁཞؓႿ‫ۉ‬δຓሇ၍֥ ࿙ᅳࠣᇍਏི‫֥ݔ‬௟ࡎनႵࡎᆴb

̀́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

͏ ӑؓ‫ۉ‬δᆐ؎֥ၩၬ ͏ ӑ‫ٳ‬яᇖਿ֥֮ཋູ ̿ ৐૜đॖႨႿᄪ௹‫ؿ‬ གྷ‫ۉ‬δđႭః൞໭ᆡሑཬ‫ۉ‬δbఃၩၬᄝႿğ ±͏ ӑ൞৘མ֥٤౓ೆྟ‫໊ק‬ٚ‫م‬b ±ॖҩԛ૊࣡ઝႵ໭ਿඝđՖ‫ط‬ᆷ֝ᇍਏٚ‫م‬ ֥࿊ᄴb ±ࢠ ͐ ͡ ьၒ౏ॖх૧٢ഝྟᅶഝđॖ‫؟‬Ցᇗ ‫࡟گ‬Ұb ±ؓ ͎ ͓͝ č ࡊ෸֑ϢĎ ֮؇ӻ࿃ဝྟࠇၼྟ ֥໭ᆡሑ‫ۉ‬δॖຬࢠᄪቓԛᆐ؎b ± ᆷ ֝ ‫ ۉ‬Ԭ Տ ࠃ ቆ ᆮ ࡟ Ұđ ဝ ྟ ੱ ॖ ղ ̲̀̾̀ͅb

‫ۉ‬δᄝ ͐͡ ோഈ֥หׄ ͐ ͡ ோഈ‫ۉ‬δॖіགྷູऍॶ྘aࢲࢫ྘‫ބ‬૛થ ྘b௜ೡ࡟Ұൈđδᄱ‫ູ֮؟‬ૡ؇ࠇࠁᄖૡ؇đՎ ‫ڿ྘ׅ‬эॖ࡮Ⴟऍॶ྘đࢲࢫ྘ᆀіགྷູնཬ҂၂ ֥ࢲࢫ႕đᆰࣥཬႿ ͂ ৐૜đшࢸౢԣb૛થྟ‫ۉ‬ δഒ࡮đ௜ೡ଴ಒᆐb‫ۉ‬δ௥ਚնԛ࿓ൈđ͐ ͡ ௜ ೡॖ࡮‫ۉ‬ଽۚૡ؇ᇖॶđӈϴ‫ۉ‬ჸ҂ܿᄵđࠇЇଇ ༯ཁൕࠒ࿓đࠇ࡮նਈ‫ڴ‬ඣު‫ڿ‬эbᄹ఼ೡ૭ॖ࡮ ѨᄱႵ࿡෎఼߄Ⴛ࿡෎ཨ๼֥หׄb͐ ͡ ோഈॖ࡮ğ ± ᇖ ॶ ш ჸ ӯ ۚ ૡ ؇ ߌ ሑ ఼ ߄đ ‫ ࡮ ؟‬Ⴟ ࢲ ࢫ྘b ̀́̀


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

֥ജ౼‫ିࢳࢆބ‬৯ࡨ֮đ࿓ౢ ͐ ͒ ͎ ࠧശۚĠೂѨ ದ ͐ ͒ ͎ ૼཁശۚđѨದ༢Ӌδϴ‫ۉ‬ሇ၍đᄵ၂ٚ ૫ ͐ ͒ ͎ Ӂളᄹ‫؟‬Ġਸ਼၂ٚ૫Фδᇖ෥‫ۉ֥ݝ‬҂ି ജ౼aࢆࢳ ͐ ͒ ͎ đᄵ ࿓ ౢ ͐ ͒ ͎ ۷ ࡆശۚbၹՎđ ᄝଖᇕၩၬഈđ࿓ౢ ͐ ͒ ͎ ୩؇ّ႘ਔ‫ିۿۉ‬ሑ෿đ ‫ۉ‬Ѩൈೂ࿓ౢ ͐ ͒ ͎ ശۚđّ႘‫ିۿۉ‬҂ਅĠೂδ ᇖႋၐࠣ‫ۉ‬ଽሇ၍ॖିb

ࡊ෸֑Ϣč͎ ͓͝Ď ဝྟ҂ିսі‫ۉ‬δ ࡊ෸֑ϢႮႼᇈ֥‫ۉ‬༥ІӁളđᄝ෸‫ظ‬࿓ᇏ‫ݣ‬ ਈࢠۚđ‫ط‬ԛളൈࠇԛളުࣼࠤख༯ࢆđࠫެҩ҂ ֞đᆞӈದࡊ෸֑Ϣ၂ϮཬႿ ̿̽ ବक़b‫ۉ‬δ༥І नູႼᇈ༥Іđ౏ളӉ࿡෎đॖ‫ٳ‬૟նਈࡊ෸֑ ϢđၹՎ‫ۉ‬δߑᆀ࿓ᇏࡊ෸֑ϢӈնႿ ́̽ ବक़đ മᇀഈతବक़b֌ਢԵഈđଖུતྟ‫ۉ‬ကߑᆀ֥ࡊ ෸֑Ϣ္ശۚđᆃ൞ၹູતྟ‫ۉ‬ကൈđ‫ۉ‬༥Іэྟ ߊඵđ֒ကᆡྩ‫گ‬ൈđྍ֥‫ۉ‬༥Іᄜളđ္߶‫ކ‬Ӯ ࡊ෸֑ Ϣđၹ Վđ ࡊ ෸ ֑ Ϣ ဝ ྟ ѩ ҂ ି ս і ൞ ‫ۉ‬δ b ®֒ࡊ෸֑Ϣശۚൈđೂ‫࡫ޅ‬љ൞‫ۉ‬ကߎ൞ ‫ۉ‬δ ­ശ֥ۚ‫ږ‬؇ğ‫ۉ‬ကൈ‫ູ؟‬౞ᇀᇏ؇ശۚđ‫ޓ‬ ഒնႿ ̿̽̽ ବक़đ‫ۉط‬δൈӈնႿ ́̽̽ ବक़b ­‫ۉ‬ကൈđࡊ෸֑Ϣശۚ၂Ϯӻ࿃ ̿ j́ ᇛࣼ ष൓༯ࢆđࠇູ༯ࢆႿ֮ඣ௜ѯ‫׮‬đ‫ۉط‬δߑᆀ֥ ̀́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࡊ෸֑Ϣສສᄀটᄀۚb ­‫ק‬௹‫گ‬Ұࡊ෸֑Ϣඣ௜ೂႵശۚ౴൝đႋቓ ͏ ӑaґӑࠣ ͐ ͡ ֩႕ཞ࿐࡟Ұၛࣉ၂҄ૼಒᆐ؎b

‫ۉ‬δ֥ਢԵ‫ٳ‬௹ ú௹ğ໭ૼཁᆡሑ‫ุބ‬ᆘđႻӫ࿰ਢԵ௹b û ௹ğԛ གྷ ਢ Ե ᆡ ሑ ࠇ ุ ᆘ đ ֌ ໭ ü ௹ і གྷᆀb ü௹ğႵૼཁ‫ذ‬Ѩᇉaߛ᭩a‫ڴ‬ඣࠇჹԩሇ၍ ᆭ၂ᆀb ú௹‫ۉ‬δູ࿰ਢԵ௹đఃᇏࣜ൭ඌᆣൌᇖਿູ ֆ۱ࢲࢫđᆰࣥཬႿ ͂ ৐૜ᆀӫᆭູཬ‫ۉ‬δđ‫؟ܣ‬ ඔཬ‫ۉ‬δູ࿰ਢԵ‫ۉ‬δࠇú௹‫ۉ‬δb֌༯ਙ౦ঃ২ ຓđࠧ‫ۉ‬δෙཬ֌࣍‫ۉ‬ᄣшჸࠇջֺ༯ԼၞФᒻࠣ ᆀĠᄪ௹ԛགྷჹԩሇ၍ᆀĠࠇδࢲࢫෙཬ֌Ӊᄝ‫ۉ‬ ᄣі૫ၞ௥ਚԛ࿓aࠤ‫ڴ‬ᆡᆀbّᆭđᇖਿӉᄝ٤ ေ‫໊҆ݝ‬đࠧ൐ᇖਿࢲࢫᆰࣥնႿ ͂ ৐૜ၧॖ҂ԛ གྷᆡሑุᆘđ‫ܣ‬࿰ਢԵδၧЇও၂҆‫ٳ‬նႿ ͂ ৐૜ ᆰ֥ࣥᇖਿb

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ±‫ྟۉ‬ଷѨğӈູᇔଌ௹֥ѩ‫ؿ‬ᆡđᅝඵວჰ ၹ֥ ̲̀́̾͆b ±ཨ߄֡ԛ࿓ğᅝඵວჰၹ֥ ̲̾͂̾̾b‫ކ‬ѩ ‫ۉ‬႗߄ࠇ૊࣡ઝa‫࣡ۉ‬ઝδඝᆀॖၹ૊࣡ઝۚ࿢‫ط‬ ̀́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ႄఏൊܵࠇ໇ָ࣡ઝ౷ᅦ௥ਚԛ࿓đ္ॖၹ໇Ӌᬪ ଇ૘মaୠ࿓ࠏᇅᅰθ֩‫ط‬ԛ࿓b ±‫ۉ‬δࢲࢫ௥ਚԛ࿓ğ‫ؿ‬ളੱ ̲͆ j̲̾́b‫ۉ‬ δቆᆮߊඵa၁߄ॖᇁሱ‫ؿ‬௥ਚࠇၹຓ৯‫ط‬௥ਚb ೂཋႿЇଇ༯ॖႵࠤᇧฮ๥đ‫ۉ‬࿡෎ᄹնĠ೏௥ೆ ‫ڴ‬సႄఏࠤ‫ڴ‬๥đ‫ڴ‬ଇՏࠗᆘđ࿸ᇗᆀॖᇁാ࿓ྟ ྨक़ࠇඵວb౞ᆀࣜඔ฿ԛ࿓๔ᆸđฮ๥ࡶࡨ౞b ±࿓ྟྣ‫ڴ‬ඣğᦥ૫‫ۉ‬δॖᆰࢤ࣏೎ࠇࣜ࿓ੀ ࠇਥϘሇ၍ႄఏ࿓ྟྣඣđӈ࡮ႿႷҧb ±࠿‫ۋؿ‬ಙğၹδᇖ Ӊ௹֥ཨ‫ݻ‬đַॆ৯ࡨ ೐đႭఃᄝ٢ഝ‫߄ބ‬࿐ᇍਏު࿓Ϣ༥І༯ࢆᆀđၞ ѩ‫ؿ‬۲ᇕ‫ۋ‬ಙđೂ٫ကaӋ֡‫ۋ‬ಙaᆇऩ‫ۋ‬ಙ֩b

ླေ‫ބ‬ଧུࠥѨࣉྛ࡫љ ±‫ۉ‬ᄣ֥ሇ၍ྟδğ‫ۉ‬ᄣູሇ၍ྟδᇖ֥‫ؿݺ‬ ఖܲđਢԵഈ‫ۉ‬ᄣ֥ሇ၍ྟδၧ‫ޓ‬ӈ࡮bሇ၍ྟ‫ۉ‬ δ֥Ѩӱ‫ؿ‬ᅚཌྷ֥ؓࢠߏતđ࿓ౢ ͎ ͓͝ ҩ‫ູ؟ק‬ ၼྟbᇶေ࡫љٚ‫م‬൞࿙ᅳ‫ۉ‬ᄣၛຓႵ໭໇Ӌ֡a ૟୕༢ ๤aޫ ་ ༢ ๤a ೄ ཆ ֩ ԩ ֥ ჰ ‫ ྟ ؿ‬δ ᇖ Ѩᄱ b ±‫ۉ‬႗߄ğႮႿ‫ۉ‬႗߄Ѩದߑ‫ۉ‬δ֥ࠏ߶ࢠ ‫؟‬đჰ‫ۉྟؿ‬δႻն‫ކ؟‬ѩ‫ۉ‬႗߄đ‫ۉܣ‬δა‫ۉ‬႗ ߄֥࡫љӈႵ঒଴đหљؓ૛થ྘ࠇࢲࢫ྘ࠇཬ‫ۉ‬ δა‫ۉ‬႗߄ൈđཌྷ޺࡫љ۷଴b෮ၛđႵൈေ࿸ૡ ܴҳ ͎ ͓͝ ‫ބ‬ਢԵіགྷ֥‫׮‬෿э߄đѩࢹᇹ۲ᇕ၎ ̀́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ఖ࡟Ұč͏ ӑa͐ ͡a‫׮ۉ‬ઝᄯ႕Ď‫ބ‬༥ᇁุ֥࡟b ±‫ۉ‬ᄣကྟࡌਿğЧѨਢԵࢠູഒ࡮đ‫؟ܣ‬ඔ Ѩ২ࢥ༂ᆐູ‫ۉ‬δb၂Ϯඪটđ‫ۉ‬ᄣကྟࡌਿ֥Ѩ ದऎႵಆദ౦ঃ‫ݺ‬đѨӱӉ‫ط‬ᆡሑ౞ࠣѨэၛຓ֥ ‫ۉ‬ᄣ໭႗߄֩หׄđ֌൞ඌభ࡫љႵൈࢠູ঒଴đ ສສေඌުѨ৘Ҍିಒᆐb ±‫ۉ‬ᄣਅྟᇖਿğӈ࡮Ⴕ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿđ‫ۉ‬ ཆਿ‫༵ބ‬฿ྟ‫ۉ‬ଵᇖ֩đᆃུࠥѨ๙ӈѨ౦‫ؿ‬ᅚ તđѨӱӉđѨದಆദ౦ঃ‫ݺ‬đ҂ϴ‫ۉ‬႗߄đ͎ ͓͝ ࡟ҩູၼྟđ۴ऌਢԵіགྷđѩࢲ‫ނࠇ ͡ ͐ ކ‬Ո‫܋‬ ᆒ࡟Ұđః࡫љᆐ؎္ѩ҂঒଴b

Ⴕଧུᇍਏ‫ۉ‬δ֥ٚ‫م‬ ±ຓ॓൭ඌᇍਏğຓ॓൭ඌᇍਏಯ൞ଢభᇍਏ ‫ۉ‬δ֥൮࿊ٚ‫م‬b୍࣍টႮႿ‫ۉ‬δ֥ᄪ௹ᆐ؎a‫ק‬ ໊ᆐ؎aᇖਿള໾࿐ࠣ‫ۉ‬δຓ॓೏‫֥୑ۀۄ‬۷ྍࣉ ҄đ൐‫ۉ‬δຓ॓ᇍਏི‫ݔ‬Ⴕਔૼཁ֥ิۚbᇶေЇ ওၛ༯ࠫᇕğ ൭ඌ్Ԣᇍਏb ҂ି్Ԣ֥ඌᇏ۲ᇕअ҆ᇍਏğඌᇏ‫׮ۉ‬ઝ ૊࣡ઝ߄ਏѩࢲᄽđᇂೆൔᇿူЬൻᇿ߄ਏđඌᇏ ᇂೆൔັѯ‫ڕ‬ഝᇍਏđඌᇏ৏‫ײ‬ᇍਏđඌᇏ‫߄׈‬࿐ ᇍਏđ೘ Ц သ ς ࡆ ‫ ۉ‬ᄣ ܹ ᇿ ߄ ਏđ‫ ۉ‬δ ֥ ྽ ܺ ᇍਏb ±٢ഝᇍਏğҐႨ᪦̓̽ ȧഝཌࠇ‫׈‬ሰᆰཌࡆ෎ ̀́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ఖ֥ ͥ ഝཌaۚିഝཌ֩đؓ‫ۉ‬δ֥ᅶഝٚ‫ބم‬ ٓຶ္Ⴕਔ‫ࣉڿ‬đႮჰট֥ಆ‫ۉ‬ᅶഝ¹अ҆ᅶഝ¹ ಆ‫ۉ‬၍‫׮‬ᅶഝ ¹ ൭ඌ‫໊ק‬अ҆ᅶഝ‫ބ‬ӑ‫۩ٳ‬ᅶഝ ֩đॖ൐‫ۉ‬δ٢ਏི‫ݔ‬Ⴕૼཁ֥ิۚđ҂ਅّႋᄵ ࢆ֮֞ቋ֮ඣ௜bᇶေЇওุຓ٢ഝᇍਏ‫ุބ‬ଽ٢ ഝᇍਏb ±߄࿐ူ໾ᇍਏğ̲֥͆͂‫ۉ‬δѨದᄝᆐ؎ൈၘ ാಀ൭ඌࠏ߶đ‫؟‬ඔ֥‫ۉ‬δߑᆀߎႵঠႿ߄࿐ူ໾ ֥ᇍਏbၛສؓ‫ۉ‬δ֥߄ਏ௟ࡎ҂ۚđႭః൞ಆദ ۳ူਏིമັđ୍࣍ট‫ڿ‬эਔ߄ਏ֥۳ူ๯ࣥđྛ ‫׮ۉ‬ઝ߄ਏѩඝೖđ൐‫ۉ‬δ֥߄ਏི‫ݔ‬Ⴕૼཁ֥ิ ۚbଢభಪູҬܵ߄ਏႪႿಆദ৳‫߄ކ‬ਏđ৳‫߄ކ‬ ਏႪႿֆူ߄ਏb ‫׮ۉ‬ઝҬܵ߄ਏФಪູ൞҂ၒ൭ඌᇍਏ‫ۉ‬δѨ ದ֥ቋ‫ݺ‬ਏ‫م‬b ±ࢺೆ٢ഝ࿐ᇍਏğࣜ௃సӑ࿊ᄴྟ‫׮ۉ‬ઝܹ ᇿ߄ਏ‫ބ‬ඝೖ֥ࢺೆ٢ഝ࿐࠯ඌ‫ߨؿ‬ሢᇀܱᇗေ֥ ቔႨđ໭ં൞ᄪ௹अཋྟ‫ۉ‬δࠇ൞ᇏaພ௹‫ۉ‬δᇍ ਏđՎࢺೆ٢ഝ࿐࠯ඌ‫׻‬൞थ‫֥ྟק‬ᇍਏٚ‫م‬đс ҂ॖഒb ±૧ၦᇍਏğ‫ݓ‬ଽᄻ༵ު൫Ⴈ‫ݖ‬वࢺ૬aཬϿ ሑ‫ۆ‬ऩaቐ࿈ ᔬᔺa஠෸༥ Іaྣཆ ෍aሇ ၍ၹ ሰa૧ၦ‫ނ‬บ‫֩ූނ‬đ֌नໃࠆૼཁਏིb୍࣍ট ႋႨࢠ‫֥؟‬Ⴕ‫ۄ‬ಠ෍aϢ༥Іࢺ෍ ̺ûaਥϘၹሰ ࠗࠃ֥೪ഄ༥І֩đֆႨࠇ৳‫ކ‬ః෰ਏ‫م‬ॖӱ؇҂ ̀́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

๝֥ิۚ‫ۉ‬δ֥ᇍਏི‫ݔ‬b ±໭ඣࣵࣚᇿഝᇍਏğᆃᇕਏ‫م‬ᄝ෪ཬѨᄱa ॥ᇅ‫ބ‬࿼ߏᇖਿളӉٚ૫Ⴕࢠૼཁི֥‫ݔ‬đႮႿҐ ႨՎਏ‫م‬҂ླห൹่ࡱđҠቔٚ‫ࡥم‬ьđѩ‫ؿ‬ᆡ ഒđѨದ๥७ཬđ‫ٮ‬Ⴈ֮đ෮ၛਢԵ൐Ⴈ‫௴ޓ‬ђb ±ܻܻࠗ‫׮‬৯࿐ᇍਏğӑലႄ֝༯ࣉྛ‫ۉ‬δअ ܻ҆ࠗ ᅶ ഝ ѩ ๝ ൈ ᇿ ೆ ߄ ਏ ူ ໾ ౼ ֤ ਔ ࢠ ‫֥ ݺ‬ ི‫ݔ‬b ±ӑലႄ֝༯ັѯୠ‫ܥ‬ᇍਏğՎᇕਏ‫م‬ൡႨႿ ཬ‫ۉ‬δb ±֝ཟᇍਏğ֝ཟᇍਏ൞০Ⴈ၂ᇕؓ‫ۉ‬δႵห ൹౔‫ބ‬৯֥ॆุࠇ߄‫ކ‬໾ቔo ᄛุpđࠇ๙‫ݖ‬໾৘ ቔႨ֝ཟೂՈđࠇ๙‫ݖ‬ᇖਿ࿓ܵหၳྟ֝ཟೂ‫׃‬ ႲđᄜაႵ೪ഄᇖਿቔႨ֥o ֐๨p č ٢ഝྟ‫ނ‬ ෍a߄ਏူ໾a‫֑׽‬Ϣ֩Ď ᇅӮࢌ৳໾đၛղ֞ ࢠ‫؟‬೪ഄᇖਿ‫ࢠط‬ഒ෥‫ݝ‬ᆞӈቆᆮ֥ଢ֥b

൭ඌ్Ԣ‫ۉ‬δ֥ൡႋᆣ ±ಆദ౦ঃਅ‫ݺ‬đ໭ૼཁߛ᭩đ‫ڴ‬ඣđ༯ᆪඣ ᇖࠇ‫ۉ‬ຓሇ၍b ±‫ିۿۉ‬ഉ‫ݺ‬đሇμઽ‫ބ‬ୠ࿓ઽჰൈࡗᆞӈࠇ ࢤ࣍ᆞӈđ࿓ࡽሹ֑Ϣᄝ ̓̽ क़ ̼ ശၛഈđϢ֑Ϣᄝ ̀̽ क़ ̼ ശၛഈđϢ֑Ϣა౯֑Ϣᆭбᄝ ̾‚ ̾̾̿ ၛഈđ ԛaୠ࿓ൈࡗᆞӈb ±ྏa٫aയ‫ିۿ‬໭ૼཁ෥‫ݝ‬đି‫ܔ‬ର൳൭ඌ ̀͂̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

෥ഄb ±ѨэࢠູअཋđࣇअཋႿ‫֥ۉ‬၂ွࠇ϶‫ۉ‬đ ໃ౓ٕ၂a‫ۉؽ‬૊‫ބ‬༯స࣡ઝb ±ࡊ෸֑Ϣč ͎ ͓͝Ď Ⴕ‫׮‬෿ശۚᆀb ±൭ඌުෙႵ‫ؿگ‬đ֌ѨэअཋႿ϶‫ۉ‬ଽඋཬ ‫ۉ‬δᆀb ±ࣜሸ‫ކ‬ᇍਏުѨэૼཁ෪ཬđႵ൭ඌ్Ԣॖ ିᆀb

ჰ‫ۉྟؿ‬δ֥߄࿐ᇍਏ ਏིഉ଴ड़‫ק‬đႨႿ҂ି൭ඌ֥ᇏພ௹ߑᆀđ ӈႨ֥ူ໾Ⴕğ ±͂ ̺‫ ᦕ ڗ‬ᕽ ᕊ č͂ ̺͓͢ Ďğ͂̽̽ ‫ ݸ‬क़ ࣡ ઝ ᇿ ഝđૄᇛ ̿ j̀ Ցđࠇ ͂̽̽ ‫ݸ‬क़࣡ઝ֯ᇿđૄರ ̾ Ցđ৵࿃ ̀ j͂ ರުࡨ϶ਈ൐Ⴈđሹਈ ͂ j̾̽ क़b ௜ٚ૜ุі૫ࠒđૄ ±έા෍ğ́̽ j̓̽ ‫ݸ‬क़ ̼ ̀ ᇛ ̾ Ցb࣡ઝ ֯ᇿ‫׮ބ‬ઝܹᇿ‫࠴֥م‬ਈა Ⴈ‫م‬ ཌྷ๝b ±පਚા෍ğ́ j̓ ‫ݸ‬क़đૄᇛ ̾ j̿ Ց࣡ઝᇿ ഝđሹਈ ́̽ j̓̽ ‫ݸ‬क़đ္ॖሱ‫׮‬ઝҬܵଽᇿഝ ̿̽ ‫ݸ‬ശ ̾ Ցđૄ ̿ j̀ ᇛ ̾ Ցb ±ࡊμ‫ל‬ᔒğಆദႨૄՑ ͂ j̾̽ ‫ݸ‬क़đ̈́ j̾̽ Ցູ ̾ ۱ਏӱb‫׮‬ઝܵૄՑ ̾̽ ‫ݸ‬क़đ࣡ઝࠇ‫׮‬ઝ Ҭܵᇿഝđሹਈ ̾́̽ j̿̽̽ ‫ݸ‬क़b

̀͂̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ჰ‫ۉྟؿ‬δ֥૧ၦᇍਏ ॖ࿊Ⴈवࢺ૬a؋ཬϿሑ‫ۆ‬ऩቓ௃ଽࠇਿଽᇿ ഝđ္ॖႋႨ‫ۄ‬ಠ෍ࠇϢ༥Іࢺ෍ ̺̿ ࠇ ͙͎ ͘ ༥ І߭ൻđॖ೪ഄᇖਿ༥Іđᄹ఼༥І૧ၦྟb

Ⴕଧུ‫ۉ‬δࢺೆᇍਏ֥ٚ‫م‬ ±٢ഝࢺೆᇍਏğೂࣜ௃‫׮ܢ‬ઝҬܵ‫׮ۉ‬ઝ ඝೖb ± ӑ ല ࢺ ೆ ᇍ ਏğ ೂ ࣜ ௃ ‫ ۉ‬δ ֥ ࣵ ࣚ ᇿ ഝ ᇍਏ b ±൭ඌࢺೆᇍਏğೂ‫׮ۉ‬ઝࢲᄽa‫׮ۉ‬ઝҬܵ ߄ਏaඌᇏ‫׮‬ઝඝೖ߄ਏb ±ᆰࢤࢺೆᇍਏğೂਿଽᇿഝ߄ਏူ໾֩b

ଧུߑᆀၒྛࢺೆᇍਏ ±۲ᇕჰၹಪູ҂ି൭ඌ్Ԣ֥ჰ‫ࠇྟؿ‬ሇ၍ ྟ‫ۉ‬δđࠇᆀѨದ҂჻൭ඌ֥ཬ‫ۉ‬δb ±ቔູ൭ඌభ֥ሙСđ๙‫ࢺݖ‬ೆᇍਏđ൐‫ۉ‬δ ෪ཬđ൐൭ඌಸၞ్ԢĠਸ਼ຓࢺೆުॖࡨഒᇖਿ֥ ঔ೛‫ؿگބ‬b ±‫ۉ‬δ్Ԣ҂Ӟָᆀđඌު‫ࠇؿگ‬ః෰ٚ‫م‬ᇍ ਏാϧ֥Ѩದb ±‫ۉ‬δѨᄱ҂௥ਚԛ࿓b ±‫ۉ‬aയ‫ିۿ‬໭࿸ᇗ෥‫ݝ‬b ̀͂̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±໭࿸ᇗ֥ߛ᭩ࠣ‫ڴ‬ඣ֥Ѩದb ±Ѩದಆദ౦ঃਅ‫ݺ‬đ໭࿸ᇗ֥ԛ࿓ྟࠥѨb

‫׮ۉ໌ޅ‬ઝҬܵඌ ‫׮ۉ‬ઝҬܵඌ൞၂ᇕؓᇖਿ໭‫్م‬ԢҐ౼֥‫ܜ‬ ༏ྟຓ॓ᇍਏٚ‫م‬đ‫׮ۉ‬ઝҬܹܵᇿူ໾ॖ൐‫ۉ‬ᄣ अ҆Ⴕࢠ֥ۚူ໾୩؇đѩॖӻ࿃ႋႨղ֞ࢠ‫֥ݺ‬ ਏིbൡႋᆣࢠܼđ֌ؓ‫ૼିۿۉ‬ཁ෥‫ݝ‬ၛࠣԛགྷ ߛ᭩a‫ڴ‬ඣa‫ذ‬Ѩᇉ֩౦ঃਙູ࣌ᆸb

‫ۉ໌ޅ‬ᄣ၍ᆱ ‫ۉ‬ᄣ၍ᆱॖ‫ٳ‬ჰ໊‫ۉ‬၍ᆱ‫ބ‬ၳ໊‫ۉ‬၍ᆱđభᆀ ൞ࡼߑᆀѨ‫్ۉ‬ԢުđႨః෰ದࡲू֥‫ۉ‬၍ᆱᄝჰ Ѩ‫໊֥ۉ‬ᇂഈđοᅶᆞӈࢳ௩ܱ༢đᇗࡹ‫ۉ‬ᄣ֥࿓ ࿖ߌ‫ބ‬։ᆬႄੀ༢๤bުᆀႻӫ‫ڣ‬ᇹ‫ۉ‬၍ᆱđ൞ࡼ ࡲूದ֥‫ۉ‬ᄣ၍ᆱᄝߑᆀč ൳ุĎ ֥Ⴗࠬᇸகࠇ Ⴗҧனసଽđѩ҂్Ԣჰট֥Ѩ‫ۉ‬bଢభਢԵഈࢠ ௴ђႋႨ֥൞ჰ໊‫ۉ‬၍ᆱb

‫ۉ‬ᄣ၍ᆱ֥ൡႋᆣ ±‫ۉ‬ᄣ‫ྟذ‬ᇖਿğೂჰ‫ۉྟؿ‬δb ±ᇔଌ௹‫ۉ‬ൌᇉྟࠥѨğೂࣵࣚྟ‫ۉ‬႗߄aჰ ‫ྟؿ‬։ᆬྟ‫ۉ‬႗߄aВ‫ۉྟؿ‬කࢰaᇗ྘ಬനࠤྟ ᆫٛ‫֩ۉ‬b ±‫ۉ‬։༢๤༵฿ྟࠥѨğೂ༵฿ྟ։֡о෭a ̀͂̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫׸ۉ‬ሑ‫ނ‬эྟ֩b

ೂ‫ޅ‬ᇍਏሇ၍ྟ‫ۉ‬δ ሇ၍ྟ‫ۉ‬δ֥ᇍਏٚ‫م‬აჰ‫ۉྟؿ‬δ҂๝đ൮ ༵сྶ۴ᇍჰ‫ؿ‬Ѩᄱđఃުᄜॉ੮ؓሇ၍ྟ‫ۉ‬δ֥ ᇍਏđႮႿ‫ؿ‬གྷൈສສδ༥Іၘঔ೛ᇀᆜ۱‫ۉ‬ᄣđ ൭ඌ్Ԣࠣ‫׮ۉ‬ઝࢲᄽਏ‫م‬aࢺೆਏ‫م‬ສສູൈၘ ພđ֌୍࣍টؓࢲӋδ‫ؿ‬ള֥ሇ၍ྟ‫ۉ‬δၘି๙‫ݖ‬ ൭ඌ్Ԣbሇ၍ྟ‫ۉ‬δ్֥Ԣ൭ඌ၂Ϯေ֩ჰ‫ؿ‬Ѩ ᄱଽδ༥ІປಆౢԢުٚॖିࣉྛđѩ౏сྶಒಪ ໭ః෰໊֥҆δ༥Іሇ၍bਸ਼ຓđ္ॖၛҐႨॆδ ߄ਏ‫ބ‬१‫ॆڛ‬δူ໾ࠣ૧ၦਏ‫֩م‬b

‫ۉ‬δ్Ԣު‫֥ؿگ‬ჰၹ ‫ۉྟؿگ‬δᇶေႵਆᇕটჷđ၂ᇕ൞δ༥Іҗ ਽đᆃ൞ႮႿ‫ۉ‬δč หљ൞ਿุࢠն֥‫ۉ‬δĎ ಸ ၞԛགྷδᇛቆᆮ౓ٕ‫ބ‬࿓ܵδඝྙӮbၹՎđࠧ൐ ࡼ‫ۉ‬δਿุປᆜ్Ԣđؓၘࣜࣉೆཬ࿓֥ܵδ༥І ၛࠣჹ৖ਿุ֥ັཬδᄱđ္଴ၛ‫ؿ‬གྷ‫్ބ‬Ԣbᆃ ུδ༥Іҗ਽༯টުॖၛ࠿࿃ളӉđᄯӮ‫ۉ‬δඌު ‫ؿگ‬đᅝ‫ۉྟؿگ‬δ֥ ̲̽ͅ j̲͆̽đधն‫؟‬ඔ‫ؿ‬ ളᄝඌު ̾ j̀ ୍bਸ਼၂ᇕൌᇉഈ൞Ⴛ၂۱ྍള֥ ᇖਿđః‫ؿ‬ളࠏ৘ა൮Ցჰ‫ۉྟؿ‬δཌྷ๝đᆃো‫گ‬ ‫ؿ‬ჿᅝ‫ۉྟؿگ‬δ֥ ̲̾̽ j̲̿̽đ๙ӈᄝඌު ͂ ୍ၛഈ‫ؿ‬ളb ̀͂́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ೂ‫ࡨޅ‬ഒ‫ۉ‬δ‫ؿگ‬ ±࣐ਈঔնᇖਿ్Ԣٓຶb ±൭ඌҠቔ౞಼đх૧ࠪ࿢ਿุb ±ᄝඌభaඌᇏࠇඌުॖၛყٝྟֹႋႨ၂ུ ॆδူb ±ࡆ఼ඌު֥ሸ‫ކ‬ᇍਏđิۚࠏุ֥૧ၦ৯b ҂‫ݖ‬đႮႿ‫ۉ‬δሱദ֥หׄđଢభߎ଴ၛປಆ х૧Վো‫ؿگ‬b֌൞҂ંଧ၂ᇕ‫ؿگ‬đ‫׻‬Ⴕ၂۱ᄪ ௹‫ؿ‬གྷ֥໙ีbߑᆀႋࣜӈ‫گ‬Ұ‫ۉ‬ᄣ ͏ ӑ‫ބ‬࿓ౢ ࡊ෸֑Ϣđቋ‫ ̀ ݖૄିݺ‬۱ᄅ‫گ‬Ұ ̾ Ցb೏ିᄪ௹ ‫ؿ‬གྷ‫ؿگ‬đ൭ඌ్Ԣಯ൞Ⴕི֥ᇍਏٚ‫م‬b

ೂ‫ۉۚิޅ‬δඌުളթੱ ±ᄪ௹్Ԣğᄪ௹్Ԣ൞ิۚ໭ਿളթ֥ܱ࡯ ྟၹ෍b ±ඌᇏყٝğඌᇏ֥ყٝծീؓ࿼Ӊ໭ਿളթ ၧᇀܱᇗေđቋࠎЧ֥ᇿၩׄ൞ᄝᆜ۱൭ඌ‫ݖ‬ӱᇏ ࣐ਈх૧ࠪ࿢‫ۉ‬ᄣ‫ބ‬ᇖਿbؓ໭‫م‬ղ֞ቀ‫ܔ‬ए৖్ ჸᆀ‫ۉ‬Է૫ႋቔཌྷႋԩ৘đೂ໭ඣࣵࣚᇿഝđ໭ඣ ࣵࣚࠇ߄ਏူ໾‫ݚ‬૥Їઘđ‫్ۉ‬૫ቓັѯ‫߄ܥ‬a৏ ‫֩ײ‬bؓಽငॖ࡮֥δඝႋ࣐ਈ་Ԣđ࿓ܵଽ߄ਏ ူ໾ܹᇿ֩bඌᇏ ͏ ӑၧႵᇹႿ۴ᇍྟ్Ԣb૊ ࣡ઝࠇ‫׮ۉ‬ઝଽᇂೆူ໾ܹᇿልᇂ္൞၂ᇕॖ౼֥ ࿊ᄴb ̀͂͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±ඌުሸ‫ކ‬ᇍਏğ૧ၦᇍਏa૊࣡ઝࠇ‫׮ۉ‬ઝ ଽᇂೆူ໾ܹᇿልᇂa߄ਏࠣᇏ၄ᇏူ֩ॖ൬֞҂ ๝ӱ؇ི֥‫ݔ‬b ±‫֥ؿگ‬ᄜ൭ඌğ‫֥ؿگ‬ᄜ൭ඌ൞࿼Ӊջਿള թ֥ᇗေٚ‫م‬b‫ۉ‬δᄜ్Ԣު ͂ ୍ളթੱۚඔॖղ ̲́̽ၛഈđၹՎđُ‫ۉྟؿگ‬δႵ่ࡱᆀႋࠒࠞิ Ӑᄜ൭ඌ్Ԣb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °గᇌ࿓᭼྘ ᇶᆡğྣો‫ڴ‬ᅮđବշ‫ك‬৯đਆཽ՟๥ ࠇᇖ ๥đ؆‫ॶࢲڴ‬đ๷ᆭ҂၍đങ֎‫ࠇޣ‬π‫ࠇޣ‬шႵ᭼ Ϫđ෹ЊϢࠇັߛđઝ༿b ᇍᄵğࠃ࿓߄᭼b ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đკ ࣁ ̾̽ क़đ ᐹඌ ̾̽ क़đӧ௃ ̾̽ क़đնߛ ̾̽ क़đԅഏ ̾̽ क़đ әϢඌ ̾͂ क़đᇅїࡊ ̾͂ क़đϢ޽ഘങҤ ̀̽ क़đ ϶ᆥ৴ ̀̽ क़đെ࡮Ԭ ̀̽ क़đߛϣ ̾̽ क़b °ுྴു঒྘ ᇶᆡğപூ ‫ ك‬৯đବ շ ཨ ൴đ‫ ڴ‬ᅮ ‫ ڴ‬ડđཽ ๥đඹᆪූ ԣđቀ ᇖđങ֎ ஗đ෹ Ϣୈđઝ ༿ ߁ ࠇᜢb ᇍᄵğၭగࡲு߄ുđቑၛൿ‫ࠃۉ‬࿓đೈࡔ ߄จb ٚ࿊ğ֔ҕ ̾̿ क़đϢ ඌ ̾̿ क़đᐠ ᐍ ̀̽ क़đ ̀͂̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ϣы‫ ̽̀ ׸‬क़đ‫ޣ‬ฬ ̀̽ क़đᑏఔ ̀̽ क़đള੃ଘ۲ ̀̽ क़đϖ ᄅ ᅀ ̾͂ क़đն ‫ ڴ‬௃ ̾͂ क़đᇊ ї ࡊ ̾͂ क़đֹ੃ ̾͂ क़đࡻ϶༱ ͆ क़đᇊ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़b °‫ۉ‬։ുಣ྘ ᇶᆡğߛ᭩ ರ ധđࣜ ࣲ ҂ ๼đ೤ ߳ πđ૫ ḋ ‫ޑ‬đ‫ؿ‬ಣཽ๥đ‫ྏذ‬ବҵđ१७‫ۄ‬đཬь؋ԅđങ ‫ࠇޣ‬៥đ෹ߛҡࠇࢊߛđઝ༿ࠇ߁ඔb ᇍᄵğౢ০‫ۉ‬։ുಣđቑၛࠃ࿓߄᭼b ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đࣁఫҤ ̀̽ क़đ϶ᆥ৴ ̀̽ क़đϧࢅҤ ̀̽ क़đളᒜ ᐁಥ ̀̽ क़đ‫ ޣ‬ฬ ̀̽ क़đ ೶ᡯ ̾̿ क़đնߛ ̾͂ क़đߛᏹ ̾̽ क़đკࣁ ̾̽ क़đ ϖᄅᅀ ̾̽ क़đԅഏ ̾̽ क़đԫᢠሰ ̾̽ क़đїࡊࡘ ນč ‫ٳ‬๽Ď̓ क़b °‫ۉ‬യၼྴ྘ ᇶᆡğِಣ१‫ۄ‬đ֮ಣ֢‫ݰ‬đྙุཨ൴đࠔಽ ූ๥đཬь؋ԅđ๳࿓ь࿓đࠇ‫ڴ‬ඣࣲࣜ҂๼đങ ‫ޣ‬ഒ෹ࠇ޽ЉႵਚ໕đઝ༿ඔࠇ༥೥b ᇍᄵğሩၼ಼‫ۉ‬အ࿓đቑၛೈࡔb ԩٚğളֹ ̾͂ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đϢ ഏ ̾͂ क़đ ೶ᑓಽ ̾̽ क़đ݂֒ ̾̽ क़đօ ௃ ̾̽ क़đᄶ ྅ ̾̽ क़đᄶধ ̾̽ क़đਫ਼ਫ਼๙ ̾̽ क़đᢐൌሰ ̾̽ क़đҸ ‫ ̽̾ ޱ‬क़đ೶ᡯ ̾̽ क़đїࡊ ̿̽ क़đ݃ϰ ̿̽ क़đ‫ޑ‬ ਘ‫ ̽̀ ׸‬क़đઔчҤ ̀̽ क़đ϶ᆥ৴ ̀̽ क़đϢ޽ഘ ങҤ ̀̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ̀͂̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±֔ҕ ̀̽ क़đϢඌ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đϖᄅ ᅀ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴đᇶᇍᇏ௹‫ۉ‬δb ±ߛᏼ ̀̽ क़đ϶ᆥ৴ ̀̽ क़đᐠᐍ ̀̽ क़đϢ ޽ഘങҤ ̀̽ क़đϢഏ ̿͂ क़đ֔ҕ ̾ͅ क़đ݂֒ ̾͂ क़đཐ‫ ͂̾ ڸ‬क़đϢඌ ̾̽ क़đ೘্ ̾̽ क़đᐹඌ ̾̽ क़đჭ ‫ ̽̾ ޱ‬क़đ೘ ௾ ‫ ̿ ٸ‬क़č Ԋ ‫ڛ‬Ďbඣ ࡘ ‫ڛ‬đ ૄರ ̾ ࠴bᇶᇍᇏaພ௹‫ۉ‬δb ±ඣ‫޽ޣ‬ሰ ̀̽ क़đၭଛҤ ̀̽ क़đߛࣚ ̾͂ क़đ კࣁ ̾͂ क़đϢඌ ̾͂ क़đౝ௃ ̾̿ क़đӧ௃ ̾̿ क़b ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ± ੃ঈ ̓̽ क़đౝḄ ̾͂ क़đದ‫۽‬୤ߛ ̾̿ क़đ ሬࣁ‫צ‬č ᇏӮူĎ̓ क़b‫܋‬࿹༥ଌđૄՑ ̀ क़đૄ ರ ̀ Ցđ໑षඣԊ‫ڛ‬bԢ‫ۉ‬δຓߎॖᇍ၏๨δb ±Ϣඌ ̿̽ क़đ݂֒ ̀̽ क़đ೶Ջ‫ ̽̀ ܖ‬क़đঐ ҃ ̾̿ क़đ‫ݚ‬ᄨ ̾̿ क़đ϶ш৴ ̀̽ क़đ೘্ ̾̽ क़đ Ϣ޽ഘങҤ ̿͂ क़đ෾ሰҕ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±֔ҕ ̾ͅ क़đ฿‫ ̿̾ ׫‬क़đսᳵെ ̿́ क़đ϶ ༱ ͆ क़đಽᏸಳ ̾̿ क़đᆩଛ ̾͂ क़đ݂֒ ͆ क़đ൘ ඟѦ ̾͂ क़č ‫ ྷྷުူڛ‬࿳ᆭĎbඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴bᇶᇍᇏaພ௹‫ۉ‬δb ±ಆԋ ̀̽ क़đᰜ᯾ ̀̽ क़đඣᰐ ̀̽ क़đࡺҖ ̀̽ क़đ᱋ᰭ ̀̽ क़đу޷ ̀̽ क़đ໴ਲᆫ ̀̽ क़b‫܋‬ ̀͂ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

࿹༥ଌđૄ‫ ̀ ڛ‬क़đૄರ ̿ Ցb ±їࡊ ̀̽ क़đᇬᐍ ̀̽ क़đϧࢅҤ ̀̽ क़đᇖ ࢫ‫ ̽̀ ڄ‬क़đᐹ ඌ ̾͂ क़đ੃ ঈ ̾͂ क़đ೶ ‫ ׸‬۴ ̾͂ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ႋЌᆣቀ‫֥ܔ‬ႏအđ၂Ϯၛ֑ۚϢaۚบa ۚົള෍ࠣᆫູٛၒb ±धؓ࣌ᆸ࿵ࣵ‫ྌބ‬জՏࠗđၒ‫؟‬࿊ႨЌ‫ۉ‬ൊ ௖đೂࡊ ჈a࠮ Ғaཐ ‫ܖ‬aଅ ‫ܖ‬aࣁ ᆌ Ғa֗ ‫׸‬ ֩bႵ‫ڴ‬ඣൈđႋཋᇅൊ࿷֥ജೆđߛ᭩ൈႋ࣌Ⴒ ୈൊ໾b ±ၒ‫؟‬࿊ႨऎႵೈࡔ೛ࢲaᄹ఼૧ၦ‫֥ିۿ‬ൊ ௖đၛၝᇅᇖ ਿ‫ ॹ ݖ‬ളӉđೂଘᰅa໭޽ ‫ݔ‬a௚ ‫ݔ‬a୤ଯa‫ݚ‬ઔa೶ူaы‫׸‬a૜ಥaࣁᆌҒaଅ ‫ܖ‬aঈ޽a‫ځ‬ૠ֩b ±ༀсЌӻնь๙ӎđ‫ܣ‬ႋЌᆣൊ໾ᇏ֥༸ົ Ӯ‫ٳ‬đૄҔႋႵྍ༷൶Ғࠇඣ‫ݔ‬b ± ‫ۉ‬δߑᆀधն҆‫׻ٳ‬Ⴕൊ֡໇Ӌ࣡ઝ౷ᅦđ ູٝᆸԛ࿓đൊ໾҂ၒՙҡđ࠼Ⴈࡔ႗aջՏ‫ݖބ‬ ૹ֥ൊ௖b ±ાэ֥޽ളaߛ‫׸‬aზ૜aႲᆫ֩ਁaႲൊ ໾ᇏ‫ݣ‬Ⴕߛ౷ા෍֩bߛ౷ા෍ᄝ‫׮‬໾ദഈཁൕਔ ‫఼֥ޓ‬ᇁδ৯đऌ٤ᇝ‫תބ‬ଲ࿰֥‫ט‬Ұіૼđൊ௖ ᇏ֥ߛ౷ા෍აದಕᇏ֥‫ۉ‬δ‫ؿ‬ѨੱႵሢૡ్ܱ ̀͂͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

༢bၹՎđُાэ֥ൊ௖сྶ࣌ൊb ®ೂ‫ޅ‬۴ऌᆡሑ࿊ᄴൊ໾ ­‫ ۉ‬ு ᇖ ն ᆀđॖ ൊ Ⴈ ‫ ݚ‬ջa ‫݃ ݚ‬aୃ ᶴa ૜ಥb ­‫ڴ‬ඣᆀđॖൊႨԅཬ‫׸‬a৙ሰaᭌ᭎֑a‫ݚ‬ ջa‫ݚ‬ᑻሰa৛჈aᶤ჈b ­ߛ᭩ᆀđॖൊႨ‫ۅ‬඄aᐨϢaᐵᐧa৛჈a ୃᶴa೶ᢟaဗ઼a‫ڍ‬൭aߛ‫ܨ‬aՋ‫ܖ‬b ­‫ྟۉ‬ଷѨᆀđॖൊ֗‫׸‬a‫ފ‬Ёಽa૜ಥa୤ ᑾҒaϢ޽ഘ֩b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ᏻൌ ͂̾ क़đโ௾ ̾͂ क़č ֘ෞĎđ໩݃ ̾ ᆺ č ჿ ͂̽̽ क़Ďđ൴ᇬಽ ͆̽ क़b໩݃ಀଽᄣᅗෞđ൴ ᇬಽ్༥đ‫ކ‬ၛഈචူđࡆඣൡਈđ᧎ᇀমඃđ‫ބ‬ ࿷‫ט‬໅ࠧӮbႨႿພ௹‫ۉ‬δϴฮ๥҂ൡᆀb ±Ϣഏ ̾̿ क़đᇊ‫ۅ‬Ҥ ̓ क़đϣሰಥ ̿̽ क़đ൴ ಽൡਈđ࿷ഒྸbϜၛഈ۲ူ๝൴ಽᇂຐ᧠đࡆౢ ඣ᧠ჿ ̿ ཬൈࠧӮb‫ڣ‬ᇍ‫ۉ‬ᄣྴ೐aཽࡗฮ๥֥۲ ௹‫ۉ‬δb ±Ϣඌ ̾̿ क़đ๴ಽ ̿͂̽ j̀̽̽ क़đնโ઄č౼ ಽĎ̾̽ j̿̽ ۱bโ઄ಀୃ༡࣪đ‫٭‬ඣฟඵ౼ఃಽđ ಖުϜ઄ಽa๴ಽ٢‫ݑ‬ᇏđࡆϢඌaౢඣൡਈ໓ࠅ ᧎ ̿ ཬൈđ‫ބ‬࿷‫ט‬໅ࠧӮbᇍਏພ௹‫ۉ‬δѩ‫ڴ‬ඣa ߛ᭩b ̀̓̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±೶ူ ̀̽ क़đϢы‫ ̽̾ ׸‬क़đࣛ૜ ̾̽̽ क़bᇲ ᇟ‫ڛ‬ൊđᇶᇍ‫ۉ‬δ‫ڴ‬྅b ±‫׫‬ԋ༱Ҥ ̾̽ j̾͂ क़đ༷෸஍ ̾ ۱b༡࣪‫ۯ‬ ඣ᧎‫ڛ‬đᇶᇍພ௹‫ۉ‬δb ±‫ݬ‬৴Ҥ ͂̽̽ क़đളࡻ ̀̽ क़đ‫ځ‬ૠൡਈbభ ਆ໅ඣࡘ౼ᆬđࡆૠωӮۛbૄՑ१‫ ̾ ڛ‬Ӽđૄರ ̀ Ցb ±೘௾ଌ ̀ क़đ୻ᆬ ̀̽ ‫ݸ‬ശđ֑࠙ ̾ ۱b࠙ ֑ಀ॔࢒ϳࡆೆ୻ᆬa೘௾ଌđϳᄋđᆕඃ‫ڛ‬Ⴈb ±୤ಽ ͂̽̽ क़đϢઃѾ ̿͂̽ क़đ໩੃ү ̿͂ क़đ ൊ࿷aࡻaՓaࢅႲ۲ൡਈbүွႨ‫٭‬ඣஞषđү ณСႨbࡼ୤ಽაቑਘ၂ఏ٢ೆഎ‫᧎ݑ‬মđᄜࡆೆ ໩੃үณഎᇲோख़ࠧӮbᇶᇍ‫ۉ‬δฮ๥ࠣ௕࿓b ±᱆ྂ ̿ ᆺđ૜ࣵ ͂̽ ‫ݸ‬ശđ޽ളႲaࢅႲൡ ਈb᱆ྂ༡࣪đ‫כ‬ᄛđᆕᆭđࡼေඃൈࡆೆ૜ࣵđ ᄜᆕோख़đൊྂಽѩႂᆬbྂಽॖᅛ޽ളႲaࢅႲ ‫ט‬໅bᇶᇍ‫ۉ‬δฮ๥҂ᆸb ±ߛՉ࠙ ̾ ᆺđҤ‫׸‬ᒌ ̿͂ क़đԅཬ‫ ̽̀ ׸‬क़đ Փaࡻ۲ൡਈbӈ‫م‬೪࠙ಀଽᄖđҤ‫ࠇݔ‬Ҥ‫׸‬ᒌ༡ ࣪đ၂ఏ٢ೆ೬‫ݑ‬ଽđࡆౢඣaՓaࡻൡਈđᇲᇀ ඃ๩ࠧॖൊႨbᇶᇍ‫ۉ‬δߛ᭩b ±‫܄‬࿥ ̾ ᆺđ‫ۄ‬ଅ‫ ̽͂̾ ܖ‬क़b࿥ᄚުಀଽᄣđ ଅ‫ܖ‬ඣ‫ؿ‬ಀѣđ٢ೆ࿥‫ڴ‬ଽđࡆ໓ࠅᇲᇀমඃđ҂ ٢࿷đൊಽ‫ݿ‬ณbᇶᇍ‫ۉ‬δ‫ڴ‬ඣb ± ‫ޱ‬ઃѾ ̾͂̽ क़đࢅႲ ̿̽ ‫ݸ‬ശđઐႲ ̿̽ ‫ݸ‬ ̀̓̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ശđ෗ ̀ ϵđ‫ٸ‬ප ̿̽̽ क़đ࿷aบ۲ഒྸb‫ޱ‬ઃѾ ్Ӯ༥පđࡆൊ࿷խೈđ෗‫ئ‬Ӯଌb‫ٸ‬පஞೈđ్ Ӯ‫؍‬bቑਘ‫ބט‬नᄋ٢ೆ‫ޱ‬ઃѾප‫ٸބ‬පᇏđࠧॖ ൊႨbᇶᇍ‫ۉ‬δྣཽᅮડb ±ಽ‫ ̾ ۦ‬ᆺđїࡊ ͂̽ क़bїࡊ༡࣪đ֘ম٢ ೆ༡֥࣪‫ڴۦ‬ଽđ٢ຐ‫ࠇݑ‬նຜଽđ‫ۯ‬ඣ᧎ᇀಽඃ ๩đࡆ࿷a໅ࣚ֩‫ט‬໅ਘđࠧॖ‫ڛ‬ൊbᇶᇍ‫ۉ‬δ֮ ಣa‫ك‬৯ཨ൴ᆀb

δྟฮ๥Ѩದ֥ࡅ๖޹৘ ±ο၄ള֥ᇵ‫ڻ‬ቀਈ۳ူğᄝࡅ๖޹৘ᇏđс ྶ۴ऌ၄ᇵᆞಒᅧ໤ူ໾֥ᇕোa࠴ਈa۳ူ๯ࣥ ‫ބ‬۳ူൈࡗđၹູӻ࿃ฮ๥ॖ൐๥ᚐࢆ֮đࡆնਔ ᆸ๥֥଴؇bൌ࠽ܴҳၘࣜᆣૼđ‫ކ‬৘֥࠴ਈđሙ ಒ֥ ۳ ူ ൈ ࡗđॖ ཨ Ԣ ̲̽ͅ j̲͆̽ δ ᆡ Ѩ ದ ֥ ฮ๥b ±ႨူުܴҳူིࠣႵིൈࡗğႨူႋՖཬ࠴ ਈᇯࡶࡆնđࡨഒ҂ਅّႋđೂગ٥֥ႋႨđႋႮ ̽̾̽̾ क़ष൓đᇯࡶࡆਈᇀѨऩฮ๥ཨԢູᆸđ๥ ཨުđူਈഉॖᇯࡶࡨഒb ±ሠ౦ҐႨ҂๝֥۳ူ๯ࣥğѨದၹѨ౦ࠇᇍ ਏӁള࿸ᇗ‫ྏذ‬a୼๳ࠇ๽࿳঒଴ൈđ൐Ⴈᆌ࠴đ ࣜ௃༯aࠔಽࠇ࣡ઝᇿഝđ္ॖ൐Ⴈᆸ๥ူ֥‫ۓ‬૊ ඝ࠴đི‫ݺޓ္ݔ‬b ±‫ؿ‬ള҂ਅّႋ֥ؓҦğ၂ུᆸ๥ူॖି߶Ӂ ̀̓̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ളଖུ҂ਅّႋđႭః൞ઐቊᆸ๥ူđॖіགྷႵ‫ذ‬ ྏa୼๳aّූaཨ߄҂ਅaь૝a๨๥a๨ᄑa ௃ᆏaޫ་ࠤ՜֩đႋࠣൈ๔ᆸ൐Ⴈ‫ھ‬ᇕူ໾đ౨ ൕ၄ളđ۷ߐః෰ူ໾đၛ૧ࡆᇗѨ౦đႄఏః෰ ҂ਅު‫ݔ‬b ±ყٝ࿸ᇗူ໾ّႋğӉ௹ֆ‫ڛ׿‬Ⴈ٤ઐቊူ ໾ࠇაো‫ܥ‬Կࠗ෍၂ఏൈđႵᄯӮ໇ԛ࿓֥ॖିb ؓၳ‫נ‬ЦࠎѤූߎॖࡆᇗയᄣ‫ିۿ‬҂ಆđ႕ཙࠏุ ୠ࿓ࠏᇅđႵ࿓ཬϰࡨഒ֥ѨದႋരႨՎူb ±ඤభ‫ူڛ‬ၒൡਈᄹࡆğ၀ࡗaඤభॖᄹࡆူ ໾࠴ਈ ̲͂̽ j̲̾̽̽đၛЌᆣ໭๥ඤ૤b ±࿸ᇗฮ๥ൈҌ࿊Ⴈ‫ݚ‬ઌၹࠇગ٥ğߏࢳ࿸ᇗ ֥ฮ๥ൈđ‫ݚ‬ઌၹაગ٥‫׻‬Ⴕࢠ఼֥ᆸ๥ི‫ݔ‬đႵ ದಪູ‫ݚ‬ઌၹ൞ຸ၂Ⴕི֥ઐቊᆸ๥ူđᆃ൞҂ؓ ֥b൙ൌഈđ‫ݚ‬ઌၹᄝദุଽ൞ሇ߄Ӯગ٥ުҌ‫ؿ‬ ߨᆸ๥ቔႨ֥b ±‫ٳ‬೛ᇿၩ৯ᆸ๥ğ‫ٳ‬೛ᇿၩ৯֥ࠃ‫؟׮‬ᇕ‫؟‬ ဢđᆺေ൞ି‫ܔ‬་ႄѨದᇿၩ৯֥ଽಸ‫׻‬ॖၛႋႨ ֞ᆸ๥ഈটđೂ๐ၻুaु‫׈‬൪a๐ܼѬ֩b ±௃‫ڑ‬Տࠗᆸ๥ğ০Ⴈοଉa৏aಣa࿢৯֩ ൭‫؍‬Տࠗ௃‫ڑ‬đ൐ఃᆸ๥ࠇࡨ౞ฮ๥đᄝ၄࿐ਵთ ֥۲ህ॓‫׻‬ФܼٗႋႨbೂຓ֥॓ฟഄđॖ০Ⴈअ ҆৏‫֥ڐ‬ٚ‫م‬đࡨ౞ฮ๥‫ބ‬റԛĠଽ॓ࠥѨႄఏ֥ ‫ڴ‬๥đॖ๙‫҆ڴݖ‬οଉaಣ‫֩ڐ‬ٚ‫م‬đ֤֞ߏࢳb ±οଉᆸ๥ğ۴ऌฮ๥໊֥҆đѨದॖၛሱ࠭ ̀̓̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

္ॖၛႮ෰ದđᄝဥaМࠣ࢖ࣉྛߏતa໗‫ߌ֥ק‬ ྙοଉb ± ࿢৯ᆸ๥ğ๙‫ݖ‬൭຤a൭ᆷࡕaᆷࢫ ࠇಆ ൭đࣉྛο࿢Ѩದฮ๥໊҆ࠇః‫࣍ڸ‬౵თ ̾̽ ૰ᇒ ቐႷđಞѨದุ߶၂༯ႵીႵᆸ๥ቔႨđೂ‫ݔ‬ᆸ๥ ҂ૼཁᄜ࿙ᅳቋࡄ֥࿢৯ᆸ๥ׄđᅳ֞ު۳Ⴭ ̾ j ̿ ‫ٳ‬ᇒ֥‫קܥ‬࿢৯đႵൈߏࢳฮ๥֥ൈࡗॖၛղ֞ ࠫ‫ٳ‬ᇒമᇀࠫཬൈb ±໑؇Տࠗᆸ๥ğδ๥‫ؿ‬ളൈđೂ‫ݔ‬མҐႨ໑ ؇Տࠗᆸ๥đࡹၰႨ৏‫֥ڐ‬ٚ‫م‬đೂ‫ݔ‬Ⴕ໊ུ҆҂ ൡ‫ކ‬Ⴈ৏‫ڐ‬đႋ‫ڿ‬Ⴈః෰ٚ‫ڣم‬ᇹᆸ๥b৏‫ڐ‬൞๙ ‫ݖ‬ᄯӮअ҆౵თઐଡ‫ط‬ղ֞ࡨ౞ฮ๥֥bི‫ݺࢠݔ‬ ‫౏ط‬ӻ࿃֥ᆸ๥ൈࡗࢠӉb৏‫ڐ‬ൈ൐ႨરࢾЇ‫ݕ‬Ѣ ଵտࠇѢඣտđࣉྛअ҆৏‫ڐ‬bᇿၩअّ҆ႋđၛ ௃‫ڑ‬эϢູၒđ֌҂ॖ‫ؿ‬ള‫ײ‬ഄb ®ᄝࡅ৚‫ڛ‬Ⴈᆸ๥ူေᇿၩଧུ໙ี ­ᆸ๥ူ໾҂ေ٢ᄝཬ‫ܔିݙ‬ଦֹ֥֞ٚb ­҂๝֥ူ໾҂ေ٢ᄝ၂ఏb ­ူ଀a࠴ਈaႨ‫׻م‬ေᄝ௞దഈཿౢԣb ­ીႵᆘ֤၄ള֥๝ၩđ҂ေ౞ၞ‫ڿ‬эူ໾֥ ࠴ਈb ­ೂ‫ڛ‬Ⴈ၁ุᆸ๥ူđႋႵ၂۱Ⴕख़؇֥ူ ЖđၛሙಒႨူbॖᄝူ၁ᇏࡆೆบࠇ‫ݔ‬ᆬđьႿ ࢤ൳b ­१‫ڛ‬ᆸ๥ူ֥భު҂ေႂࣵđၹࣵࣚॖၛᄹ ̀̓́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ࡆᆸ๥ူ໾֥‫ྟ׽‬bଧஃ൞ӈܿ࠴ਈ္ॖႄఏ‫ۉ‬ᄣ ࠣയᄣ֥෥‫ݝ‬b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±‫ۉ‬δ֥ਏི౼थႿᄪ‫ؿ‬གྷaᄪᇍਏđଢభཬ ‫ۉ‬δຓ॓ᇍਏ ͂ ୍ളթੱղ ̲̈́̽ቐႷđ‫ܣ‬҂ေೞ ാྐྏđ၂֊ߑѨđေ࣐ᄪ֞၄ჽᇍਏb ±х૧Ⴌනସ୮đმ൙ေুܴđᄝ‫۽‬ቔᆭჅࠇ ሱतِોൈđေ‫ڶپ‬ሱ֥࠭ြჅളࠃđೂ਀඀‫م‬a յ௪ क़a ༯ ఄđ ࠇ ྋ ആ ࢫ ሽ ૼ ॹa࿈ ੰ Ⴊ ࿮ ֥ ၻুb ±௜ൈေЌᆣԉቀ֥ඤ૤đᇿၩসၤࢲ‫ކ‬b ±٢ਏa߄ਏ௹ࡗॖԛགྷ‫ྏذ‬a୼๳‫ބ‬ൊრ҂ ᆒّ֩ႋđॖൡ֒ႋႨᆓ࣡ᆸ๳࠴đࣉౢ֎ႂൊđ ‫؟‬ႂඣbϢ ༥ І ૼ ཁ ༯ ࢆ ൈđေ ࡆ ఼ Ќ ޹ ‫ ۯ‬৖ ծീb ±٢ਏ෥ഄअ҆௃‫ڑ‬ॖԛགྷ‫ޣ‬aဠa๥‫ۋ‬đ࣌ Ⴈ٧ᄰaཐᄰౢ༡đࠇႨ൭೟ဠđॖႨ໑ඣു‫ڐ‬अ ҆ࠇ౞൚đсေൈ๰੖‫ۅ‬െ༡࠴ᆸဠb߄ਏူ໾၂ Ϯؓ࿓ܵनႵՏࠗđ൐Ⴈൈႋᇿၩؓ࿓֥ܵЌ޹đ ٝᆸူ၁੐ԛ࿓ܵđᄯӮअ҆ቆᆮ֥ฮ๥ࠇߊඵb ±቎၄ᇵοൈ‫ڛ‬Ⴈ޹‫ူۉ‬໾đၛ‫ڿ‬೿‫ۉ‬ᄣ‫ۿ‬ ିđ՜ࣉ‫ۉ‬༥Іᄜളđᄹ఼‫ۉ‬ᄣ֥ࢳ‫ି׽‬৯bᄝ၄ ള֥ᆷ֝༯࠿࿃‫ڛ‬Ⴈॆδူ໾đ҂೼ሱᄹࡆࠇࡨഒ ူ໾࠴ਈđх૧ႄఏ҂ਅّႋđѩᇿၩ‫ק‬௹‫گ‬ҰϢ ̀̓͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

༥І࠹ඔb ±ૄ ̿ ۱ᄅ֞၄ჽ‫گ‬Ұ ͏ ӑࠇԎ࿓‫گ‬Ұࡊ෸ ֑Ϣa‫֩ିۿۉ‬b

‫ۉ‬δ֥ყުაሇ݂ ॖ႕ཙ‫ۉ‬δყު֥ၹ෍‫؟ޓ‬ğೂՖྟљഈ‫ؿ‬གྷ ୯ྟߑᆀ֥ളթ௹ࢠӉđᇖਿ֥նཬaֆ۱ࠇ‫؟‬ ‫ؿ‬aႵ໭ЇଇࠣႵ໭૊࣡ઝδඝ֩đ္႕ཙ‫ۉ‬δ֥ ყުđ۴ऌ‫ۉ‬δѨ௹҂๝đ෮࿊ᄴ֥ᇍਏ൭‫؍‬ఞ֒ ა‫ڎ‬ᆰࢤ႕ཙሢ‫ۉ‬δ֥ყުđਸ਼ຓđ‫ۉ‬δ֥Ѩ௹a ൭ඌު‫֥ؿگ‬ყٝაᇍਏؓყުႵ႕ཙb ‫ۉ‬δδ༥ІളӉູࠞࠃᄁđ౓༛ྟ఼đၞ౓ٕ Їଇ‫ބ‬࿓ܵđᇁअ҆ঔ೛‫ބ‬࿓֡ሇ၍‫ط‬႕ཙყުb ‫ۉ‬δ֥ളӉ໊҆ؓყުႵ႕ཙb໊Ⴟ‫ۉ‬Їଇ༯ ֥δࢲࢫॖႮႿ҂؎ളӉࠇ‫ۉ‬ଽδࢲࢫऍնཟ‫ۉ‬ຓ ሕളđॖ‫ؿ‬ള௥ਚԛ࿓ᇀ‫ڴ‬సଽbᆰࢤຂઋࣉೆ‫ڴ‬ స֥‫ۉ‬δ༥Іॖႄఏᇕᆱྟሇ၍đྙӮ‫؟‬۱δᄱđ ࣉ‫ྙط‬Ӯ‫ڴ‬ଇδᆡđ֝ᇁ‫ڴྟذ‬ඣ֥ྙӮb

‫ۉ‬ကߑᆀೂ‫ޅ‬ყٝ‫ۉ‬δ ±ᄪ௹ࠒࠞॆѨ‫׽‬đ‫ุࠏࢫט‬૧ၦ‫ିۿ‬b ±ቅ؎‫ۉ‬༥І֥҂؎ߊඵč Ⴕߊඵࣼ߶Ⴕᄹ ളđᄹള‫ݖ‬؇ࣼ߶δэĎb ±ພ௹ࣜӈ‫گ‬Ұ‫ۉ‬δ֥࿓ౢ࿐ᆷѓđೂࡊ෸֑ Ϣ‫ ͏ ބ‬ӑđ၂֊Ⴕ໙ีᄪ௹ᇍਏb ̀̓̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±Ќӻྏ౦ൽӎđ҂ေ‫ݖ‬؇ࣅᅦđؓ‫ۉ‬ကေႵ ᆞಒ֥ಪ്b

‫ۉ‬δ֥೘ࠩყٝ ±၂ࠩყٝğ൞ᆷؓ‫ۉ‬δЧദ֥ყٝbཨԢ‫ބ‬ ࡨഒॖି֝ᇁ‫ۉ‬δ֥ᇁѨၹ෍đఃᇏടࠣದૌളࠃ ٚൔ֥࿊ᄴđഠ߶ၹ෍֥ؓրđྏ৘֥॥ᇅ֩bః ଢ֥ᄝႿࡨഒ‫ۉ‬δ֥‫ؿ‬Ѩੱb ±‫ࠩؽ‬ყٝğ൞ᆷ‫ۉ‬δ၂֊ྙӮđೂ‫ޅ‬ᄝఃᄪ ௹ࢨ‫ؿ؍‬གྷ෱đѩჍၛࠣൈᇍਏđٝᆸః࠿࿃‫ؿ‬ ᅚbఃଢ֥൞ࡨ֮‫ۉ‬δߑᆀ֥ඵວੱb ‫ۉ‬δ֥၂ࠩყٝ‫ࠩؽބ‬ყٝႵ๝ဢᇗေ֥ၩ ၬđ൞‫ۉ‬δყ֥ٝᇶေٚ૫b ±೘ࠩყٝğ൞ᆷೂ‫ޅ‬Ґ౼Ⴕིծീđٝᆸ‫ۉ‬ δᄝ‫ۉ‬ଽঔ೛‫ۉބ‬ຓሇ၍bఃଢ֥ᄝႿิۚ‫ۉ‬δ֥ ᇍਏི‫ݔ‬đิۚߑᆀളթᇉਈ‫ބ‬࿼Ӊթࠃൈࡗb

‫ۉ‬ଵᇖ ‫ۉ‬ଵᇖ൞၂ᇕбࢠӈ࡮֥‫ۉ‬ᄣਅྟࠥѨđॖ‫ٳ‬ ູ࠷ളԋྟ‫ބ‬٤࠷ളԋྟਆᇕđభᆀၛ‫ۉ‬ЇԋѨູ ‫࡮؟‬Ġުᆀॖ‫ູ༵ٳ‬฿ྟaԷഄྟaကᆡྟ‫ބ‬ᇖਿ ྟଵᇖb๙ӈඪ֥‫ۉ‬ଵᇖࠧᆷ༵฿ྟ‫ۉ‬ଵᇖđ္ቋ ູӈ ࡮b༵ ฿ ྟ ‫ ۉ‬ଵ ᇖ Ⴛ ‫ ູ ٳ‬ֆ ଵ ྟ ‫ ؟ ބ‬ଵ ྟ č‫؟‬ଵ‫ۉ‬Ď ਆᇕb‫؟‬ଵ‫ۉ‬ཌྷؓࢠູ‫࡮؟‬đఃᇏ϶ඔ ̀̓̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ѩದ‫ކ‬ѩയଵᇖđၧႵ‫ކ‬ѩ၏aுa੸ӗa٫aଷ ֩ଵᇖࠣః෰༵฿ࠐྙᆀb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ Ѩၹഉ҂ౢԣđ၂ϮಪູఏႿ‫ۉ‬ଽ૙ሼ֥։ ܵđࠇၹ ‫ ۉ‬ଽ ։ ܵ ࠇ ᆀ ਥ Ϙ ܵ ஠ ෸ ௹ ‫ ؿ‬ტ ᅰ θ ෮ᇁb

Ⴕଧུᆡሑ ‫ۉ‬ଵᇖ‫؟‬ඔᆡሑ౞ັđӈ୽ಖ‫ؿ‬གྷഈ‫҆ڴ‬໭๥ ྟᇖॶđࠇႵ‫ۉ‬౵ᅮ๥aൊრ҂ᆒaᕮగa‫ྏذ‬a ୼๳aཨ൴b೏ଵᇖᄹն࿢௧։ሹܵᄵႵߛ᭩đ௥ ਚॖႵଵଽԛ࿓đջֺଵᇖ୥ሇॖႵࠤྟ‫ڴ‬๥Ġ‫ۉ‬ ն֌໭࿢๥đჿ϶ඔߑᆀႵയaுa੸ӗa٫֩‫؟‬ ଵྟѨэb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±͏ ӑ࡟Ұğཁൕ‫ۉ‬նđ౏Ⴕ‫؟‬۱၁௜‫؍‬Ġ‫ؽ‬ ົӑലॖᆰࢤཁൕଵᇖնཬ‫໊҆ބ‬b ±͐ ͡ ࡟Ұğॖཁൕшࢸౢԣ֥ᅝ໊ྟѨэb ±‫ۉ‬٢ഝྟ‫ނ‬෍ೡ૭ğॖཁൕшࢸౢԣ֥ᅝ໊ ྟѨэĠ࿓ӽೡ૭໭แԉđॖაൌᇉྟ‫ۉ‬ਿࠣ࿓ܵ ਿཌྷ࡫љb

̀̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ±‫ିۿۉ‬කࢰğႮႿ‫ۉ‬ᄣսӊᄜളି৯఼đ‫ܣ‬ ‫ିۿۉ‬කࢰ‫ޓ‬ഒ࡮b ±ଵଽԛ࿓b ±ଵଽ‫ۋ‬ಙb ±‫؟‬ଵയb ±։ᆬᜑ਽ࠣ։֡ቅೖb ®ଵᇖ߶δэગ ଵᇖࠧਅྟᇖॶđ‫ݺ‬රగ౯đᆺ൞ଵଽԉડ၁ ุđଵଽ၁ุႮႿറ๩ਈնཬэ߄ॖႄఏᄹնࠇ෪ ཬbଵᇖॖ‫ؿ‬ളᄝุଽ‫؟‬ԩఖܲđೂࡊሑཆଵᇖa ‫ۉ‬ଵ ᇖa യ ଵ ᇖaೄ ཆ ଵ ᇖa ੸ ӗ ଵ ᇖ ֩ ቋ ູ ӈ࡮b ଵᇖ೏҂؎ᄹնđॖؓ‫ھ‬ఖܲᇛຶ༥Іӻ࿃҂ ؎ֹ࿢௧đ֝ᇁ‫ھ‬ఖܲ‫ିۿ‬ၳӈb ଵᇖ‫ູ؟‬ਅྟᇖਿđ၂Ϯ҂߶‫ذ‬эđ֌ေ‫ק‬௹ ಀ࡟Ұb ႮႿଵᇖྙӮჰၹଢభഉ҂ૼਔđఃᇍਏٚ‫م‬ ॖҐႨ൭ඌᇍਏđࠇԎ౼ఃଵଽ၁ุ൐ః෪ཬb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ֆ‫ྟؿ‬ऍնଵᇖॖॉ੮ԬՏႄੀࠇ్Ԣb‫ؿ؟‬ ྟଵᇖॖॉ੮҆‫్ۉٳ‬ԢඌĠଵᇖ௥ਚ‫ۋ‬ಙॖႋႨ ॆള෍ᇍਏb ̀̓͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ࢠཬ֥a໭ᆡሑ֥‫ۉ‬ଵᇖ҂ླေԩ৘đᆺླૄ ୍ࣉྛ၂Ց ͏ ӑ࡟Ұࠧॖb‫ۉ‬ଵᇖႨူ໾ᇍਏ൞ ໭ི֥bࢠն֥aႵᆡሑ֥ॖᄝӑലႄ֝༯ࣜ௃༥ ᆌԬՏԎ၁ѩᇿഝ໭ඣࣵࣚ֩႗߄࠴đܻԎ၁҂ᇿ ໭ඣࣵࣚ൞໭ི֥đၹଵу֥ഈ௃༥ІીႵ௥ߊđ ః‫ٳ‬૟‫ିۿ‬թᄝđ‫ݖ‬၂‫؍‬ൈࡗႻ߫‫گ‬ჰဢbࢠն ֥a໊Ⴟ‫ۉ‬і૫֥Ⴕᆡሑ֥‫ۉ‬ଵᇖॖᄝ‫׈‬൪‫ڴ‬సࣤ ༯ྛଵᇖषԳඌđ్Ԣ҆‫ٳ‬ଵуđࡼଵ၁ႄੀᇀ‫ڴ‬ సđႮ‫ڴ‬ଇ་൬bၛഈ೘ᇕٚ‫ࡥم‬ֆνಆđ֌໭ᆡ ሑ္ࣼીႵсေ൐Ⴈb ®‫؟‬ଵ‫ކۉ‬ѩ‫؟‬ଵയႋೂ‫ޅ‬ᇍਏ ‫؟‬ଵ‫֥ۉ‬ᇍਏҕᅶၛഈٚσb‫؟‬ଵയીႵᆡሑ ൈđॖܴҳѩ‫ק‬௹‫گ‬Ұയ‫ିۿ‬b೏ԛགྷᆡሑč ೂ ဥ๥a࿓୕aۚ࿓࿢aയ‫ିۿ‬කࢰ֩Ďđᄵླေ൭ ඌᇍਏđЇওԬՏࠇ్षଵᇖđࢆ֮ଵᇖ࿢৯đႵ ൈॖၛ࿼ߏѨэ֥ࣉᅚ‫ބ‬യ‫ିۿ‬කࢰđсေൈࣉྛ ๩༅ਏ‫م‬b۴ᇍ֥ٚ‫ླم‬ေയ၍ᆱb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °‫ۉ‬კுྴ྘ ᇶᆡğཽ৊ᦔ‫ڴ‬ᅮડฮ๥đࠇሼ՟҂‫ק‬đൈ౞ ൈᇗđᕮగ୼‫ذ‬đപ౦ၝკđ೿෾༏đൊრࡨ๼đ च ւ ‫ ك‬৯đ ૫ ೤ ໭ ޿đ ങ ֎ ࠇ ஗ նđ ෹ Њ Ϣđ ઝ༿b ᇍᄵğൿ‫ۉ‬৘గđࡲு০ുb ̀̈́̽


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ԩٚğҸ‫ ͂̾ ޱ‬क़đϢ ഏ ̾͂ क़đԫ Ꮸ ̾͂ क़đ ᡭ॔ ̾͂ क़đ֒ ݂ ̾͂ क़đԫ ᢠ ሰ ̾͂ क़đ֔ ҕ ̾̽ क़đϢඌ ̾͂ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᒜᐁಥ ̿̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °ുಣᄏࢲ྘ ᇶᆡğႷཽ༯ࠇ‫҆ڴ‬ॖԨࠣᇖॶđᅮડฮ๥đ ‫ ؿ ݥذ‬ಣđࠇ ࡮ ߛ ᭩đങ ᇉ ‫ޣ‬đ ෹ ߛ ୈđ ઝ ༿ ߁ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đ০ുࠃ࿓b ԩٚğၷӧ ̀̽ क़đᡯሰ ̾͂ क़đնߛč ު༯Ď ̾̽ क़đߛ৵ ̾̽ क़đࣁఫҤ ̀̽ क़đ৵౉ ̿̽ क़đ‫܄‬ ႇ ̀̽ क़đϧࢅ Ҥ ̀̽ क़đၭ ଛ Ҥ ̀̽ क़đᄶ ধ ̾͂ क़đკࣁ ̾͂ क़đԅഏ ̾͂ क़đള‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °‫ുݥ‬ୠࢲ྘ ᇶᆡğཽ༯ࠇ‫҆ڴ‬ॖԨࠣᇖॶđᅮડฮ๥đဥ ᅮ๥ࠇሖ๥đൊრࡨ๼đඹᆪ҂໑đങ֎஗ႵԂ ‫ޒ‬đ෹ϢđઝӦ༿b ᇍᄵğ໑Ҁுയđ০ඣ᧼ുb ԩٚğ‫ڸ‬ሰč ༵ࡘĎ̾̽ क़đಽ݉ ̾̽ क़đ‫ࡻۄ‬ ̾̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đᇬᐍ ̾͂ क़đᄶ྅ ̾͂ क़đϢඌ ̾͂ क़đ݉ᆥ ̾̽ क़đϘ᣼฿ ̾͂ क़đ༶ਲு ̾͂ क़đ ߈୤༒ ̾͂ क़đၭଛҤ ̀̽ क़đ‫ݚ‬ᄨ ̀̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

̀̈́̾


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

Ⴕଧུֆဒٚ ±ඣ‫޽ޣ‬ሰa௲རa೘্aᐹඌa݂֒aԅഏ ۲֩ਈb‫ ܋‬࿹ ଌđ՚ ‫ڐ ުט‬Ⴟ‫ ۉ‬౵໊҆đ‫ۯ‬ರ ̾ Ցđ͂ Ցູ ̾ ۱ਏӱb ± ೘ ্ ̾͂ क़đ ᐹ ඌ ̾͂ क़b ඣ ࡘ ‫ڛ‬đ ૄ ರ ̾ ࠴b ±Ϣࢷሰa໱ᐝᑓ۲֩‫ٺ‬b࿹Ӯ༥ଌđࡆඣ‫ט‬ Ӯ޴ሑđ‫์ڐ‬Ⴟ௹૊aࣘ૊aᅣ૊࿑đ‫ުۄ‬ਸ਼ߐđ ૄರ ̾ j̿ Ցb

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ႂൊၒᇿၩҀԉ֑Ϣোႂൊࠣ‫ݣڶ‬োᆫ֥‫׮‬໾ ଽᄣđ๝ൈႂൊၒౢ֎đ࣐ॖି‫؟‬ൊႨ༷൶Ғaඣ ‫ݔ‬ၛࠣ޽ളa‫ނ‬ลᆭ௖b

Ⴕଧུൊਏٚ ±‫ڍ‬൭‫ ͂̾ ۇ‬क़đϢบൡਈb‫܋‬ೆЖᇏđԊೆ ‫٭‬ඣđࡆ‫ۂ‬ஞ ̾͂ ‫ٳ‬ᇒđ౼ᆬ௔ႂđૄರඔՑb ± ‫ۄ޽ߋކ‬௖ ̾̽ क़ࠇ༷௖ ̀̽ क़đྍ༷ᇬ‫ۉ‬ ̾͂̽ क़bࡼ ‫޽ ߋކ‬٢ ຜ ᇏࡆඣ ࣏ஞđᇬ‫ۉ‬༡ ࣪ ్ ோđࡆൊ ࿷ ഒ ྸđ ٢ ೆ ‫ ۯ ު ޽ ߋ ކ‬ඣ ᆕ ඃ ቓ Ғ ൊᆭ b ±ളᏻൌ ̾̽ͅ क़đള࠙ଽࣁ ͆̽ क़đ૫‫̽͂̿ ٸ‬ क़đϢ೩บൡਈb༵ࡼᏻൌႨඣวಀ‫ڜ‬௃đ࿹Ӯ༥ ̀̈́̿


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ଌĠᄜࡼ࠙ଽࣁ༡࣪У‫ۄ‬đ࿹༥ଌ‫ݖ‬ೱđ٢னᇏđ ࣏ၛ‫ݏ‬षඣჿ϶ರđࡆೆᏻൌ‫ٸ‬a૫‫ٸ‬aϢ೩บđ Ⴈ෮࣏ჰඣ‫ބט‬đቓӮཬჵЊѦđাӮࢊߛ೤đ҂ ࣿൈൊᆭb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±ၛౢ֎ၞཨ߄ႂൊູၒđေഒ‫ࣵݿ‬bഒൊྌ জ٧‫ۅ‬Ⴒୈൊ໾ࠣՏࠗྟaۚᆫ֥ٛൊ໾b ±х૧अ҆‫ࠪٳݖ‬࿢ࠣຓഄb ±‫ק‬௹ࣉྛ‫گ‬Ұb

‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿ ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿ൞၂ᇕࢠູӈ࡮֥‫ۉ‬ᄣਅྟᇖ ਿđॖၛ൞ֆ‫ؿ؟ࠇؿ‬đ‫࡮؟‬Ⴟ‫֥ۉ‬і૫bุࠒՖ ᆌࡕᇀ‫ޱ‬ลࠇ෸‫ظ‬๨նཬđ࿸ᇗᆀᅝऌᆜ۱‫ۉ‬ᄣb ቐaႷ‫ؿ֥ۉ‬ളੱնᇁཌྷ֩bᇖਿളӉߏતđѨӱ ӈղඔ୍ၛഈbЧѨॖ‫ؿ‬ളႿ಩‫୍ޅ‬ਭđ֌‫࡮؟‬Ⴟ ̀̽ j͂͂ ෟđ୯ྟ‫؟‬Ⴟଳྟb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿ֥‫ؿ‬Ѩჰၹഉ҂ૼਔđ֌ఃྙ ෿‫ؿ‬ള࿐Ⴕၛ༯ࠫᇕ࿐ඪğ ±ર༥࿓ܵቆᆮ‫ۋ‬ಙުэྙđ֝ᇁર༥࿓ܵ ঔᅦb ̀̈́̀


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±‫ۉ‬ቆᆮअ҆ߊඵު࿓ܵঔᅦྙӮॢஞሑđߊ ඵު֥‫ۉ‬ቆᆮᇛຶ࿓ܵԉ࿓aঔᅦđቋުྙӮॢ ஞሑb ±‫ۉ‬ଽ౵თྟ࿓࿖ߌ๔ᇌުđᇁ൐࿓ܵྙӮ‫ݚ‬ ૥ሑঔᅦb‫ۉ‬ଽӻ࿃ྟ࣡ઝ࿓Ⴞᇌđႄఏਔ࣡ઝ ளնb ±‫ۉ‬ଽԛ࿓đ࿓ᇖࠏ߄đ࿓ܵᄜ๙ުྙӮ࿓ܵ ঔᅦb ±‫ؿ‬ტၳӈູଢభቋၞࢤ൳֥࿐ඪbᄝ஠෸‫ؿ‬ ტ‫ݖ‬ӱđႮႿ࿓ܵ‫ؿ‬ტၳӈ෮ᇁb‫؟‬ඔႵࡅቂൎb

Ⴕଧུᆡሑ ࿓ܵਿॖֆ‫ؿ‬đ္ॖ‫ؿ؟‬ᇀ൅ࠫ۱ၛഈđቐa Ⴗ‫ۉ‬ွनॖ‫ؿ‬ളđ֌ၛ‫ۉ‬Ⴗွ‫࡮؟‬đഒඔӯ૛થྟ ളӉđॖᅝऌն϶۱ମᇀᆜ۱‫ۉ‬ᄣb ЧѨᇶေіགྷູ‫ۉ‬࿓ܵਿ࿢௧໇Ӌ֩ਣ࣍ఖܲ ‫ط‬ԛགྷൊრ҂ᆒaཨ߄҂ਅaഈ‫҆ڴ‬҂ൡa‫ڴ‬ᅮa ‫ڴ‬๥a‫ۉ‬౵ ๥a‫ྏ ذ‬aᕮగaь૝ ֩ᆡ ሑbೂ ‫ڴ‬ ᅮa‫ڴ‬๥ૼཁࡆᇗđॖି൞ਿุᄹӉࢠॹ෮ᇁĠೂ ၹ࿓ܵਿऍնđ֝ᇁ‫ᦥޘ‬ഈ෺ࠪ࿢٫҆đॖԛགྷޫ ་঒଴b

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ‫ݚۉ‬૥ሑ࿓ܵਿቋາག֥ѩ‫ؿ‬ᆡ൞ᇖਿᄹն௥ ਚԛ࿓đӈॖၹ๬ಖႨ৯aӻᇗ໾a‫҆ڴ‬ຓഄ֩ႄ ̀̈́́


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ఏđ္ॖၹۚ࿓࿢a१‫ڛ‬хᄓူaಬന֩ၹ෍൐ਿ ุᄹն࿡෎đ‫ؿ‬ളሱ‫ྟؿ‬௥ਚb

ႋቓଧུ࡟Ұ ±ӑലѯ࡟Ұğӑലѯ࡟Ұႋቔູ൮࿊֥࡟Ұ ൭‫؍‬bӑല్૫ཁཞ෮࡮ ̀ ৐૜ၛ༯ཬ֥࿓ܵਿӯ ఼߭ലđऎႵшჸౢԣೌ০֥หׄb̀ ৐૜ၛഈ֥ ࿓ܵਿູۚ߭ലࠣࠁ‫ކ‬ലđ࿓ܵਿ֥ଽّ҆ഝनᄋ ၂ᇁb ±٢ഝྟ‫ނ‬෍‫ۉ‬ೡ૭ğॖ࡮ࢸཋбࢠౢԣᆜఊ ֥ᅝ໊ྟѨэbѨӱᄀӉ‫ބ‬ᇖਿᄀնđᄵࡲҧ‫ۉ‬ᄣ սӊྟᄹնᄀૼཁb ±͐ ͡ ࡟Ұğᄝ௜ೡൈіགྷູ֮ૡ؇౵đшჸ ࢠܻ߁đೌ০đૡ؇ࢠनᄋbᇿഝᄯ႕࠴ުđఃш ჸ҆৫ࠧᄹ఼ࠇ֮ૡ؇౵ཨാđඔ‫ٳ‬ᇒଽđᆜ۱ᇖ ਿᇯࡶૡ؇ᄹۚđ֌ᄝࢠ؋ൈࡗଽ߫‫֞گ‬௜ೡൈ֥ іགྷb ±‫ނ‬Ո‫܋‬ᆒ࡟Ұğ‫ނ‬Ո‫܋‬ᆒ࡟Ұؓ‫ۉ‬࿓ܵਿ֥ ᆐ؎ᆞಒੱࢠۚđၹ࿓ܵਿଽႽ౷༸༥֥࿓ܵ‫ބ‬࿓ ܵଽ࿓ੀߏતđ‫ܣ‬ః ͡ ̿ ӿშൈࡗӉđᄝ ͡ ̾ ಃᇗཞ ࿓ܵਿ֥ྐ‫఼ݼ‬؇഍֮Ⴟᆞӈ‫ۉ‬ቆᆮ֥ྐ‫఼ݼ‬؇b

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ᆰࣥӑ‫ ͂ ݖ‬৐૜֥࿓ܵਿॖၛॉ੮൭ඌᇍਏđ ᆰࣥཬႿ ͂ ৐૜ᆀᄵॖෛ٠ܴҳb ̀̈́͂


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ؓႿֆ‫ۉྟؿ‬࿓ܵਿđࠇѨэअཋႿ‫֥ۉ‬၂ွ ᆀđॖቓ၂ွࠇ϶‫్ۉ‬ԢĠ֒Ѩэٓຶၘӑ‫϶ݖ‬ ‫ۉ‬đჅ‫ૼۉ‬ཁսӊᇖնđ໭‫ۉ‬႗߄đ౏ಆദ౦ঃਅ ‫ݺ‬ൈđॖቓ‫ۉ‬೘ွ్Ԣbؓ‫ۉྟؿ؟‬࿓ܵਿࠇѨэ ٓຶࠞնđࠇၘ౓ٕն҆‫ۉ‬ቆᆮđ໭‫م‬൭ඌ్Ԣ ᆀđॖቓ‫׮ۉ‬ઝࢲᄽđඌުࡆ٢ഝᇍਏb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °࿓ಣ࿓᭼྘ ᇶᆡğྣཽᅮ๥đ‫ ۉ‬౵ႅ๥ࠇሣ๥đྏ ِၞ ୮đ๨ଢ࿌ᄑđങ‫ޣ‬đ෹Њߛđઝ༿b ᇍᄵğౢಣਂ࿓đ߄᭼๙઎b ԩٚğߛ৵ ̾̽ क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đᆩ ଛ ̾̿ क़đ Нଛ ̾̽ क़đ݂֒ ̾̿ क़đϢഏ ̾̿ क़đളֹ ̾͂ क़đ ඃֹ ̾͂ क़đ௰ ߛ ̾̽ क़đֹ ‫ ܠ‬௃ ̾̽ क़đԫ Ꮸ ̾̽ क़đള‫ۅ‬Ҥ ͂ क़b °จുଽቅ྘ ᇶᆡğྣોཽᅮđ‫ڴ‬ᅮବշđ๨ଢ҂ౢđٗ๳ ౢඣࠇจ༾đങ֎đ෹Ϣୈđઝ߁b ᇍᄵğࡲு᧼ുđ߄จ೛ࢲb ԩٚğӧ௃ ̾̽ क़đ‫϶م‬༱ ̾̽ क़đಆ‫ܨ‬ᑰ ̾̿ क़đ։ଲྒ ̾̽ क़đϢඌ ̾̽ क़đНଛ ̾̽ क़đളଘ ᰅ ̿̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़đި௲ ̾̽ क़b °‫ۉ‬ுਆྴ྘ ᇶᆡğचւ‫ك‬৯đ‫ڴ‬ᅮବշđཽ๥ႅႅđস৆ ̀̈́̓


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ުࡆᇗđնьᜅЊđങ֎஗ႵԂ‫ޒ‬đઝ༥೐b ᇍᄵğၭగࡲுđအၼ಼‫ۉ‬b ԩٚğ֔ҕ ̾̽ क़đϢ ඌ ̾̽ क़đ೶ ူ ̾͂ क़đ ӧ௃ ̾̽ क़đᐠ ᐍ ̾͂ क़đᒜ ᐁ ಥ ̾͂ क़đࢬ ‫̽̾ ۼ‬ क़đ୯ᆋሰ ̾̽ क़đ‫ݬ‬৴Ҥ ̾̽ क़đളଘᰅ ̿̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±‫ث‬࿓ ̀̽̽ क़đ೶ᢟ ̓̽ क़đඣᇲඃൊđ̀ ರ ̾ ࠴đӈ‫ڛ‬b ±࠙ଽࣁ ̿̽ क़đϢದҕ ̾̽ क़đඣᇲඃൊđ‫ۯ‬ ರ‫ ̾ ڛ‬Ցđࣜӈ‫ڛ‬Ⴈb ±੝‫ځ‬ٜ ͅ क़đ஥ၛൡਈ֥ࡺҖa೶Ջ‫ܖ‬aᒜ ᐁಥ֩đඣࡘ‫ڛ‬b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ࣉൊ҂ ၒ ‫ ݖ‬Ўđၛ ௾ ϖ ‫ ٳ‬Ў ູ ၒđഒ ൊ ୤a ရaᇬa‫ܐ‬ಽđ࠼ൊႲୈި໅aਛྟࣵࠣྌজࡘᅉ ൊ௖đၛൊౢ֎a‫ݣڶ‬ႏအᆭ௖ູၒb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±௜ൈႋᇿၩЌӻྏ౦ൽӎđ్࠼ն୮В୮b ± ‫ ؟‬ӹ ൶ Ғa ඣ ‫ݔ‬đ Ќ ӻ ն ь ๙ ӎđ ٝ ᆸ ь૝b ±ࣜӈь૝đॖࡆᇗ‫ڴ‬ᅮaᕮగ֩ᆡሑđ࿸ᇗ ̀̈́̈́


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ь૝ൈႨ৯ஆьđႵ‫ؿ‬ളऍնਿุ௥ਚ֥າགđၹ ՎđႋҐ౼۲ᇕծീٝᆸь૝b ±‫۽‬ቔᇏࠣቓࡅༀࠃ‫׮‬ൈٝᆸ‫ݖ‬؇Ⴈ৯đ҂ေ ൭ӻᇗ໾đ҂ၒቓखਛᄎ‫׮‬đၛ૧ᄹࡆ‫ڴ‬స࿢৯đ ႄఏਿุ௥ਚԛ࿓b ±ॖࣜӈቓӉए৖೛఼֮҄֩؇ᄎ‫׮‬b ±‫ק‬௹‫گ‬Ұ‫ۉ‬ᄣ ͏ ӑđᇿၩܴҳਿุնཬb

ೂ‫ޅ‬ყٝ ±ࠒࠞ۞‫ۉ྘ၙݺ‬က֥ყٝ‫ބ‬ᇍਏ‫۽‬ቔbၙ‫ۉ‬ ᇶေ൞๙‫ݖ‬࿓၁๯ࣥԮѬđ෮ၛေх૧҂сေ֥ᇿ ഝaൻ࿓ࠇః෰࿓ᇅ௖bิӐႨ၂Ցྟᇿഝఖaൻ ၁ܵbၙ‫ߎۉ‬ಸၞ‫ؿ‬ളଛႉԼᆰԮѬb෮ၛđೂ‫ݔ‬ ଛ౔൞ၙ‫ࠇۉ‬Ϗॆဝྟᆀđ෮ള‫ݙ‬ሰေࠣൈᇿഝၙ ྘‫ۉ‬ကၦ૬b၂֊‫ؿ‬ള‫ۉ‬ကေࠣൈӞָᇍਏb ±҂ӹાমэᇉൊ໾đ҂ӹࠇ࣐ਈഒӹූҒa ཐӋaࠅ๹b ±ࢵ࿵đ҂ྺࣵb ±ࡆ఼ႏအđٝᆸсေ֥ႏအ෍ಌ‫ك‬b ±ࣜӈൊႨऎႵٝδॆδቔႨ֥ൊ໾ğजྏ ҒaҒ޽aઃѾaᐧҒ֩ିؓॆߛ౷ા‫׽‬෍‫ބ‬ၝᇅ ࡊ෸֑Ϣഈശb ±ቓ֞ࠂղুܴđ࣐ਈஆయཨࠞ౦࿂b ±х૧‫ݖ‬؇ூসࠇস৆đᇿၩসၤࢲ‫ކ‬b

̀̈́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖ ༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖႮ߄୨ྟ༥ऩႄఏđ‫ܣ‬ၧӫ߄୨ ྟ‫ۉ‬୨ᇖb‫ۉ‬Ⴕ‫׮ۉ‬ઝ‫ބ‬૊࣡ઝචᇗ࿓၁‫܂‬ႋđః ։֡༢๤აӋ֡ཌྷ๙đᄹࡆਔ‫ؿ‬ള‫ۋ‬ಙ֥ॖିྟb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ༥ऩࣜႮ۲ᇕ๯ࣥ‫ۋ‬ಙ‫ۉ‬ᄣđႄఏက༥І࣏೎ ࠣ‫ۉ‬ቆᆮߊඵ၁߄đࠧྙӮ༥ऩྟ୨ᇖbఃቋӈ࡮ ֥ჰၹ൞։֡༢๤‫ۋ‬ಙ୉ྛࣉೆ‫ۉ‬ᄣྙӮ୨ᇖđః ᇏၹ‫ۉ‬։ܵࢲെ࠿‫ۋؿ‬ಙႄఏᆀ۷ູ‫࡮؟‬bՎຓđ ᄝߊँྟদແကaӋကa߄୨ྟனసကൈđ༥ऩॖ ๙‫ݖ‬૊࣡ઝࣉೆ‫ۉ‬ᄣྙӮ‫ۉ‬୨ᇖbః෰໊֥҆߄୨ ྟ‫ۋ‬ಙၧॖࣜ‫ݖ‬࿓ੀ‫ۋ‬ಙ‫ۉ‬ᄣđྙӮ୨ᇖđ‫࡮؟‬Ⴟ ཬ‫ظ‬୨‫׽‬࿓ᆡb‫ۉ‬ຓഄު࠿‫ۋؿ‬ಙၧॖྙӮ‫ۉ‬୨ ᇖbਸ਼ຓ၂ ো ႅ ჷ ྟ ‫ ۉ‬୨ ᇖđჿ ᅝ ̾ ̼ ͂đ֌ ჰ ၹ ҂ૼb

Ⴕଧུᆡሑ ЧѨᇶေіགྷۚಣ‫ݥ‬ᅞđุ໑ӯӿᅦѯ‫׮‬bၹ ‫ۉ‬ᄣᇖնđ‫ۉ‬ЇଇࣅᅦđѨದӈ‫ۉۋ‬౵ӻ࿃ྟ‫ؚ‬ ๥b೏ကᆡՏࠗᦥࠔࠇཟഈঔ೛đᄵॖԛགྷႷ࡚ఠ ട๥ࠣྣ๥bႮႿّ‫گ‬ӿᅦۚಣđ‫ݥ‬ᅞđѨದѨ౦ ؋௹ଽࠧॖ‫߄ذ‬b ̀̈́͆


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ႋቓଧུ࡟Ұ ±߄ဒ࡟ҰğϢ༥І࠹ඔᄹۚđૼཁቐ၍ĠႵ ൈԛགྷ௕࿓b ±ͥ ཌྣ‫҆ڴ‬๩൪ğႷွ୨ᇖॖ൐Ⴗᦥࠔശ ۚđᄎ‫׮‬൳ཋĠ‫ۉ‬ၼ႕ᄹնࠇႵअཋྟੈఏĠႵൈ ԛགྷႷҧّႋྟྣଇကࠇྣసࠒ၁b ±͏ ྘ӑല࡟Ұğॖ‫ٳ‬яᆰࣥ ̿ ৐૜֥୨ᇖѨ ᄱđѩૼ ಒ ః ҆ ໊ ‫ ބ‬ն ཬđ ః ဝ ྟ ᆐ ؎ ੱ ॖ ղ ̲͆̓ၛഈđູ൮࿊֥࡟Ұٚ‫م‬b сေൈቓ ͐ ͡a͚ ͟ ͖ ࠇ‫׮ۉ‬ઝᄯ႕ࣉ၂҄࡟Ұb ®ೂ‫ޅ‬ሱ໡‫ؿ‬གྷ༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖ ၹ༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖӈ࠿‫ؿ‬Ⴟః෰ࠥѨđສສູჰ ‫ؿ‬Ѩᆡሑ෮ဃ‫طۂ‬Фޭ൪b‫ۉ‬ᄣ࿓ᄎ‫ڶپ‬đ၂֊‫ؿ‬ ള‫ۉ‬୨ᇖđၞႄఏಆദᇏ‫ّ׽‬ႋbਢԵіགྷۚಣ‫ݥ‬ ᅞđุ໑ӯӿᅦѯ‫׮‬bၹ‫ۉ‬ᄣᇖնđ‫ۉ‬Їଇࣅᅦđ Ѩದӈ‫ۉۋ‬౵ӻ࿃ྟ‫ؚ‬๥b೏ကᆡՏࠗᦥࠔࠇཟഈ ঔ೛đᄵॖԛགྷႷ࡚ఠട๥ࠣྣ๥bႮႿّ‫گ‬ӿᅦ ۚಣa‫ݥ‬ᅞđѨದѨ౦؋௹ଽࠧॖ‫߄ذ‬bၹՎđᄝ ჰ‫ؿ‬ѨࠎԤഈԛགྷഈඍіགྷđႭః൞ၛჰ‫ؿ‬Ѩ໭‫م‬ ࢳ൤ൈđႋࣞ฻ၘ‫ؿ‬ള༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖb

Ⴕଧུѩ‫ؿ‬ᆡ ༥ऩྟ‫ۉ‬୨ᇖೂ֤҂֞ࠣൈaႵི֥ᇍਏđ୨ ᇖॖཟਣ࣍ᄣఖࠇቆᆮࢲ‫ܒ‬Ԭ௥ႄఏ࿸ᇗѩ‫ؿ‬ᆡđ ̀̽ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ೂႷ‫ۉ‬୨ᇖཟᦥ༯ࡗ༣Ԭ௥‫ྙط‬Ӯᦥ༯୨ᇖĠၧॖ ᄜԬ௥ᦥࠔ‫ྙط‬Ӯ୨ྣđമᇀିԬ௥٫ቆᆮᇀᆦగ ܵđྙӮᆦగܵྣଇᮂĠೂ୨ᇖ๝ൈԬ௥։֡đᄵ ྙӮᆦగܵ։ᮂbቐ‫ۉ‬୨ᇖॖԬೆྏЇđ‫ؿ‬ളྏЇ ࠒ୨b୨ᇖॖ௥঎ೆ‫ڴ‬స‫ط‬ႄఏ‫ڴ‬ଇကb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ؓࠤྟ௹ഉໃअཋ֥‫ۉ‬୨ᇖࠣ‫ཬ֥ؿ؟‬୨ᇖđ ၒҐ౼٤൭ඌᇍਏb൐Ⴈն࠴ਈ֥ॆള෍đ๝ൈࠒ ࠞҀ၁đ࣯ᆞඣ‫ࢳ׈‬ᇉ໘੹đ۳Ⴭົള෍ ͏ aົള ෍ ͐ aົള෍ ͘ đّ‫؟گ‬Ցൻ༷࿓ࡽđၛ࣯ᆞ֑֮ Ϣ࿓ᆡđ‫ڿ‬೿‫ॆַุࠏࠣିۿۉ‬৯bࣜഈඍԩ৘đ ‫؟‬ඔѨ২ॖࠆᇍჟb ؓႿࢠն֥୨ᇖđಆദᇏ‫׽‬ᆡሑ࿸ᇗࠣϴႵѩ ‫ؿ‬ᆡᆀđႋ࣐ᄪ൭ඌᇍਏđࠇ ͏ ӑႺ֝ԬՏᇂܵ ႄੀb གྷႵᄀটᄀ‫֥؟‬Б֡đႿ ͏ ӑႺ֝༯ԬՏ୨ ᇖᇂܵႄੀđѨದ๥७ཬđѩ‫ؿ‬ᆡഒđ౏ਏི‫ݺ‬b

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣ‫׽‬ᄏࢲ྘ ᇶᆡğۚಣ‫ݰ‬ԛđႷཽᇖᅮሣ๥đοᆭႭമđ १७ବշđॾ ᄭ ፐ ຮđь ૝đ୕ԅđങ ‫ޣ‬đ෹ ߛ ᄲđઝ༿ඔb ᇍᄵğౢಣ྅ࠅđࠃ࿓ࢳ‫׽‬b ̀̾ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ԩٚğၿ޽ ̀̽ क़đ‫܄‬ႇ ̀̽ क़đϢ๨໛ ̀̽ क़đ ߛ৵ ̾̽ क़đߛ ᏹ ̾̽ क़đϧ ࢅ Ҥ ̀̽ क़đ‫ ޣ‬ฬ ̀̽ क़đֹ‫ ̽̀ נ‬क़đᡯሰ ̾̽ क़đҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đօ௃ ̾͂ क़đԅഏ ̾͂ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़b °จുᎥᇌ྘ ᇶᆡğႷཽᅮ๥đ‫ڢ‬ο۷മđ҂ିҧ໣đ‫҆ڴ‬ ளડđദಣ҂ ဘđ૫ ೤ߧᇌđ๨ᇗദ ঒đങ ෹Ϣ ୈđઝ༿߁b ᇍᄵğ৘గ߄จđ๙઎ྛᇌb ԩٚğ‫ܨ‬ᑰ ̀̽ क़đკ ࣁ ̾͂ क़đ϶ ༱ ̾̽ क़đ ӧ௃ ̾̽ क़đཐ‫ ̽̾ ڸ‬क़đᐠᐍ ̿̽ क़đօҕ ̀̽ क़đ ݂֒ ̾͂ क़đᒜᐁಥ ̀̽ j̓̽ क़đӚభሰč ЇĎ̀̽ क़đϢ๨໛ ̀̽ क़đᄰ࢘Տ ̾͂ क़đ຦҂਽ྛ ̾̽ क़b °గᇌ࿓᭼྘ ᇶᆡğႷཽฮ๥đԨο๥खđअ҆഍ੈఏđࠇ ௃೤ັ‫ޣ‬đሇҧ҂০đങπ‫ޣ‬đ෹ߛୈđઝ༿༥b ᇍᄵğൿ‫ۉ‬৘గđࠃ࿓๙઎b ԩٚğҸ‫ ̽̾ ޱ‬क़đკ ࣁ ̾̽ क़đօ ҕ ̿̽ क़đ ԅഏ ̿̽ क़đԫᏨ ̾͂ क़đౝ௃ ̾̽ क़đ݂֒ ̾͂ क़đ ໴ਲᆫ ̿̽ क़đᄰ࢘Տ ̾͂ क़đลಥ ̾͂ क़đԬ೶ࡊ ̾̽ क़đ຦҂਽ྛ ̿̽ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±ౝḄaնߛaೄཐaીူaെᑑ௰a຦҂਽ ̀̿ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ྛ۲ൡਈb࿹ଌđႨ֑ౢ‫ט‬ᄋđຓ‫ߑڐ‬ԩđૄರߐ ူ ̾ Ցb ±Ϣഏ ̿̽ क़đ݂֒ ̾͂ क़đᡯሰ ̾̽ क़đള‫ۅ‬ Ҥ ̾̽ क़đၿ޽ ̀̽ क़bඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b ±ϧࢅҤ ̀̽ क़đᒜᐁಥ ̀̽ क़đᄰ࢘Տ ̾͂ क़đ ‫ߋކ‬௃ ̾͂ क़đࣁఫҤ ͂̽ क़đჭ‫ ̽̾ ޱ‬क़bඣࡘ‫ڛ‬đ ૄರ ̾ ࠴b ±նߛ ̾̽ क़đօ௃ ̾̽ क़đลಥ ̾̽ क़đᒜᐁ ಥ ̀̽ क़đ‫ܨ׫‬ಥ ̿̽ क़đધརčԊĎ̓ क़đߛϣ ̾̽ क़đқඌ ̾̽ क़đളെۛ ̀̽ क़đၿ޽ ̀̽ क़bඣࡘ ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུႂൊၒ࠼ ±ႂൊၛ֑ۚϢaۚบোaۚົള෍ູࡄb ±ၒൊౢ֎aၞႿཨ߄a‫ڶ‬Ⴟႏအ֥ൊ໾đೂ ੀᇉೈൊa‫׸‬োa୤ଯaྍ༷൶Ғaඣ‫֩ݔ‬b ±࠼ൊྌজՏࠗᆭൊ໾b

Ⴕଧུൊਏٚ ±ੳ‫ ̽͂̿ ׸‬क़đϢบ ̾̽̽ क़đ‫ٸ׎‬೏‫ۄ‬bࡆඣ ̾͂̽̽ ‫ݸ‬ശᇲൊđ‫ۯ‬ರ ̾ Ցb ±ԅཬ‫ ͂̾ ׸‬क़đྂಽ ͂̽ क़đ୻ ̈́͂ क़đࡻᆬa ࿷a໅ࣚaཐႲa‫ٸ׎‬۲ ൡਈbࡆ ඣ ̿͂̽ ‫ ݸ‬ശᇲ ൊđ̾ j̿ ರ ̾ Ցb ±༷࿨ွ ̿̽̽ क़đࣁၿ޽ ̿̽ क़đ‫ޣ‬ฬ ̿̽̽ क़b ̀̀ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

ඣࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±໣Եྨ༏đ‫ט‬ӎ౦ᆽb ±х૧ႋႨؓ‫ۉ‬ᄣႵ‫֥׽‬໾ᇉ‫ူބ‬໾b

έ૜Ϙ‫ۉ‬୨ᇖ έ૜Ϙ‫ۉ‬୨ᇖ൞Ӌέ૜ϘѨቋӈ࡮֥ᇗေѩ‫ؿ‬ ᆡbЧѨ‫ؿݺ‬Ⴟ໑ಣջֹ౵bᄝಣջa࿰ಣջ‫ࡅݓ‬ หљӈ࡮đᄝ໡‫ݓ‬ᄵ‫࡮؟‬ႿӉࡾၛଲֹ౵b၂֊‫ۋ‬ ಙӋέ૜ϘѨđᄝၛު ̿̽ j̀̽ ୍ଽनॖ‫ؿ‬ളέ૜ Ϙ‫ۉ‬୨ᇖb

Ⴕଧུ‫ؿ‬Ѩჰၹ ದุຸ၂֥ᇁѨ྘έ૜Ϙູಷቆᆮέ૜Ϙđᄝ ఃളࠃൎᇶေႵሩအุ྘έ૜Ϙ‫ބ‬Їଵ྘έ૜Ϙb Їଵ྘έ૜Ϙؓຓࢸߌ࣢ַॆ৯఼đູᇗေ֥Ԯಙ ჷb၂֊ൊೆФέ૜ϘЇଵ໪ಙ֥ႂൊđЇଵࣜ໇ ၁ཨ߄đᄝӋଽ൤٢ሩအุѩնਈَᆲđ౓ٕࢲӋ ᬪଇྙӮ঎ယbՎࠧӋέ૜ϘѨb೏ሩအุ౓ٕӋ у࣡ઝđࠧॖႮ૊࣡ઝࣉೆ‫ۉ‬ᄣđՎൈն‫؟‬ඔሩအ ุФ‫ۉ‬ᄣཨ૵đҗ਽ᆀَࠧᆲđ࠿‫ط‬ႄఏ‫ۉ‬୨ᇖb

̀́ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

Ⴕଧུᆡሑ έ૜ Ϙ ‫ ۉ‬୨ ᇖ ն ‫ ؟‬ඔ ఏ Ѩ ત đ Ѩ ӱ Ӊđ ჿ ̲̓̽ၛഈ֥ѨದႵӋέ૜ϘѨൎč іགྷູ‫ࢅݔ‬ဢ նьđϴ৚ࠤުᇗĎbᇶေᆡሑႵğ ±ࡗཱུಣğุ໑ᄝ ̀ͅ j̀͆¥đު௹ॖᆞӈࠇ ࣇ֮ಣđ࠿‫ؿ‬༥ऩ‫ۋ‬ಙൈॖۚղ ́̽¥đϴໆ‫؟ݥ‬ ‫ݰ‬bุ໑ն‫؟‬ഈ໶֮đ໶ުۚđ၀ࡗ๼ಣൈն‫ݰ‬ਥ ৗbӈϴႵൊრ҂ᆒa‫ڴ‬ᅮa‫ྏذ‬a୼๳֩٤หၳ ྟᆡሑb ±‫ۉ‬౵ӻ࿃ྟᅮ๥b ၂ུતྟѨ২ᄵіགྷཨ൴đ௕࿓đ֮ಣđ‫ۉ‬ն ౏ᇉֹࡔ႗b Ұุॖ‫ؿ‬གྷႷഈ‫ڴ‬Ўડđ৊ࡗ༣ᄹॺđअ҆࿢ ๥aᓽ๥ૼཁđѩॖᒻࠣᇖնaᇉֹᇏ֥֩‫ۉ‬ᄣđ ႵૼཁԨ๥b

ႋቓଧུ࡟Ұ ±࿓ӈܿğϢ༥І࠹ඔᄹۚđᇏྟ৬༥Іᄹ ‫؟‬đն‫؟‬Ⴕ౞aᇏ؇௕࿓đ࿓Ӧૼཁᄹॹb ±‫ିۿۉ‬൫ဒğႵൈॖԛགྷ౞؇։‫ޣ‬෍ᄹۚđ Ϣ֑Ϣ༯ࢆb ±‫ٽ‬ь࡟Ұğࠤྟ௹౼ྍ༷‫ٽ‬ьࣤ࡟đॖ‫ؿ‬གྷ έ૜ϘሩအุĠતྟ௹‫ٽ‬ь࡟Ұॖ‫ؿ‬གྷЇଵđഒඔ ߑᆀॖҰ֞έ૜Ϙჰԋb ̀͂ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

±‫ۉ‬ᄣԬՏğ୨၁ӯెक़৯೤‫࡟ބ‬ԛέ૜Ϙሩ အุऎႵಒᆐၩၬb ±ӑലѯ࡟Ұğ͏ ӑ࡟Ұॖ࡮‫ۉ‬ᄣᇖնđ୨ᇖ ໊҆ӯ၁ྟπ౵đѩॖิൕ୨సնཬࠣሙಒ໊ᇂb ±ͥ ཌ࡟Ұğॖ ࡮Ⴗҧᦥࠔശۚđᦥࠔ ᄎ‫׮‬ ൳ཋb

༆၄ೂ‫ޅ‬ᇍਏ ±ူ໾ᇍਏğ ૵֯ਲğିႵֹི೪૵ቆᆮ‫ބ‬Ӌ֥֡ಷቆᆮ έ૜Ϙđؓ໭ѩ‫ؿ‬ᆡ֥‫ۉ‬୨ᇖᇍჟੱղ ̲͆̽ၛഈb ࠴ਈ ູ ̽̾̓ j̽̾ͅ क़đૄ ರ ̀ Ցđਏӱ ູ ̿̽ j̀̽ ฿b҂ਅّႋࢠ౞đႵ‫ྏذ‬a୼๳a๨ᄑaᆑӃa ᆪุઐଡ֩đᮖ᭵ߑᆀ‫ބ‬ᄓ‫࣌ڹ‬Ⴈb ੯ᕓğؓέ૜Ϙ‫ۉ‬୨ᇖႵหིđೂ஥‫ۉކ‬Ԭ ՏԎ୨ི‫ݔ‬۷‫ݺ‬đ֌ؓӋέ૜Ϙ໭ིb࠴ਈ൞Ӯದ ૄರ ̾ क़đ‫ ́ ٳ‬Ց१‫ڛ‬৵Ⴈ ̿ j̀ ฿đ࠿‫ૄط‬ರ ̽̾͂ क़đ‫ ̿ ٳ‬Ց१‫ڛ‬đӻ࿃ ̿ j̀ ᇛb҂ਅّႋႵ๨๥a ᮄဠa൪तᅰθა໇Ӌّ֡ႋbն࠴ਈॖᇁࠤྟྏ ჷྟಌ࿓ሸ‫ކ‬ᆘbྏᄣѨߑᆀႋ࣌Ⴈb ಀ౟๳۴෍ğ‫ཬྟ׽‬đࢠ๳۴ࡡਏི‫ݺ‬b࠴ ਈ൞ૄರ ̾ j̾̾͂ ‫ݸ‬क़ ̼ తक़ุᇗđࠔಽࠇ௃༯ᇿ ഝđ̾̽ ฿ູ ̾ ۱ਏ ӱb҂ਅ ّႋ୽ ࡮࿓࿢ ༯ ࢆđ ‫ྟؿ؟‬പࣜကb ±ຓ॓൭ඌğؓ୨సࢠնđࠒ୨ࢠ‫ࠇ؟‬Ѩ౦ࢠ ̀̓ͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

ᇗᆀđႋᄝॆέ૜Ϙူ໾ᇍਏ༯ࣉྛԬՏஆ୨bՎ Ҡቔॖّ‫ྛࣉگ‬b༯ਙ౦ঃॖ൭ඌ్षႄੀğ  ऍ ն ୨ ᇖđᆰ ࣥ ᄝ ̾̽ ৐ ૜ ၛ ഈ ࠇ і ర ໊ ୨ᇖb ୨ᇖࣜ ̿ j̀ ՑԬՏԎ୨đ๝ൈྛॆέ૜Ϙ ᇍਏđ‫ط‬୨సໃ࡮෪ཬb ୨ᇖ໊ႿቐຓွđႵ௥ೆྏЇ֥າགđԬՏ ஆ୨Ⴛၞ༂ഄᄣఖb

ᇏ၄ೂ‫ޅ‬яᆣᇍਏ °ಣ‫׽‬ᄏࢲ྘ ᇶᆡğᆡሑࢠᇗđϴႵໆ‫ݥࠇݥ‬ᅞđ໶ުุ໑ ഈശđಣ๼ൈॖϴႵ֢‫ݰ‬đ‫ۉ‬ᄣᇖնႵ࿢๥đնь ‫ࢲۄ‬đь؋ԅđങ֎‫ޣ‬đ෹ߛިୈđઝ༿༥ඔb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬b ԩٚğҸ‫ ̿̾ ޱ‬क़đն ߛ ̾̿ क़đԅ ഏ ̾̿ क़đ ೶ࡊᇨ ̾̿ क़đ௰‫܄‬ႇ ̾̽ क़đၿ޽ ̾̽ क़đϧࢅҤ ̾̽ क़đօ௃ ̾̽ क़đ೶ᡯሰ ̾̽ क़đ‫ۅ‬Ҥ ̾̽ क़đߛ ᏹ ̿̽ क़đϢ๨໛ ̿̽ क़đߛ৵ ̓ क़đᄰ࢘Տ ̾͂ क़đ ‫ޣ‬ฬ ̀̽ क़b °จുᄏࢲ྘ ᇶᆡğ‫ۉ‬౵ᅮ๥đ҂ିҧ໣đοᆭ๥खđ‫҆ڴ‬ ளડđ‫ؿ‬ಣ҂ۚđങᇉ֎‫ޣ‬đ෹Ϣୈđઝ༿߁b ᇍᄵğ৘గ߄จb ԩٚğཐ‫ ̿̾ ڸ‬क़đკ ࣁ ̾̿ क़đ֒ ݂ ̾̽ क़đ ̀̈́ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

‫ڍ‬൭ ̾̽ क़đᣍ‫ ̽̾ ޣ‬क़đ්‫ ̽̾ ۼ‬क़đᡭ॔ ̾̽ क़đ ‫ܨ‬ᑰಥ ̀̽ क़đϢ๨໛ ̀̽ क़đᐠᐍ ̾͂ क़b °ಣ‫׽‬ᄏࢲđగྴ࿓᭼྘ ᇶᆡğ‫ؿ‬ಣ҂ܿᄵđ‫ۉ‬ᄣᇖնႵ࿢๥đപூ‫ك‬ ৯đବൊࡨ๼đնьொ‫ࢲۄ‬đ෹Њߛ഍ୈđങᇉш ჸπ‫ޣ‬đઝ༿ߏb ᇍᄵğౢಣࢳ‫׽‬đၭగࠃ࿓b ԩٚğ჈ྒྷҤ ̀̽ क़đ‫ޣ‬ฬ ̀̽ क़đϧࢅҤ ̀̽ क़đߛᏼ ̀̽ क़đ೬ҕ ̿̽ क़đચ‫ ̽̾ ׫‬क़đԫᏨ ̾̽ क़đԅഏ ̾̿ क़đ೶ࡊᇨ ̾̿ क़đᄰ࢘Տ ̾͂ क़b ၛഈ۲ٚनඣࡘđ‫ ̿ ٳ‬Ց‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴b

Ⴕଧུֆဒٚ ±࿤։ሰ ͅ ৬đಀ॔౼ಥđልೆࢋଵᇏଽ‫ڛ‬đ ૄರ ̿ Ցđ̾̽ j̾́ ฿ູ ̾ ۱ਏӱb ±༷‫܄‬ႇ ̀̽̽ j͂̽̽ क़đ֘ ෞ‫ۉ์ ڐ‬୨ ᇖԩđ ૄರߐူ ̾ Ցb ±Ϣ๨໛ ̀̽ क़đౕ௃ ̾̽ क़đߛ৵ ̾̽ क़bඣ ࡘ‫ڛ‬đૄರ ̾ ࠴đ̾ j̿ ᇛູ ̾ ۱ਏӱb

ᄝರӈളࠃᇏႋᇿၩଧུ໙ี ±໣Եྨ༏đജ౼֑ۚϢaۚಣਈൊ໾đҀԉ ົള෍b ± ႂ ൊ ၒ ౢ ֎a ၞ ཨ ߄đ࠼ Ⴒ ୈ ࠣ Տ ࠗ ྟ ൊ໾b ̀ͅͅ


䁔 ࠥѨᇍਏ௉ 䁔

±ࠒࠞٝᇍέ૜ϘӋѨđౢԢѨၹđٝᆸ‫ۉ‬୨ ᇖ֥‫ؿ‬ളa‫ؿ‬ᅚb

̀͆ͅ


ᄸဢЌအ୆֥‫ ۉ‬䁔

 ٓಥᇑđ຦࡯ᇶщ ̾ ‫ۉ‬։Ѩ֥ᇏ၄ห೤ᇍਏ ̾ ‫ކ‬٧ğνߪ॓࿐࠯ඌԛϱഠđ̿̽̽̿ ң‫ޠ‬ྋđᅵზᆅᇶщ ̾ ൌႨᇏ၄‫ۉ‬։Ѩᆐਏ൭ Ҩ ̾ ࠶ଲğ೶‫॓ת‬࿐࠯ඌԛϱഠđ̾͆͆ͅ ‫ܤ‬ਅϣ ̾ ‫ۉ‬Ѩ֥ႏအ‫ބ‬ൊਏ ̾ ഈ‫ݚ‬ğഈ‫॓ݚ‬࿐ ௴ࠣԛϱഠđ̿̽̽̀ ‫ݒ‬ลૅđᄻ֣ਟ ̾ ‫ۉ‬ကဒٚ ̿͂̽ ൮ ̾ ܼᇜğܼ ‫࠯॓ת‬ԛϱഠđ̾͆͆͂ ຦ѵབᇶщ ̾ ᇏ၄‫ۉ‬։Ѩ࿐ ̾ Кࣘğᇏ‫ݓ‬၄ူ ॓࠯ԛϱഠđ̾͆͆̀ ਾဉਪđ‫߰ޠ‬໔ᇶщ ̾ ‫ۉ‬։Ѩ൭Ҩ ̾ Кࣘğದ ૶໏ളԛϱഠđ̿̽̽́ ຦Џ‫ض‬đᅦ‫ ̾ ڌק‬གྷս‫ۉ‬ᄣѨ࿐ ̾ Кࣘğ॓࿐ ࠯ඌԛϱഠđ̿̽̽̀ ਾ௜ᇶщ ̾ གྷսᇏ၄‫ۉ‬ᄣѨ࿐ ̾ Кࣘğದ૶໏ ളԛϱഠđ̿̽̽̿ ࣁൌđᇛᠣ ̾ Ѩ‫ۉྟ׽‬ကᇏ၄ᆣᇍ ̾ Кࣘğದ ૶໏ളԛϱഠđ̿̽̽̾ ࢀ‫ޣ‬ზđਾν‫ ̾ ݓ‬ӈ࡮ཨ߄༢๤ࠥѨ֥ᇏ၄ᇍ ਏ ̾ КࣘğКࣘ၄॓ն࿐ᇏ‫ބླྀݓ‬၄॓ն࿐৳‫ކ‬ԛ ϱഠđ̾͆͆̈́ ̀͆̽

[怎样保养你的肝].蔡建荣.文字版  

...

[怎样保养你的肝].蔡建荣.文字版  

...