Page 1

‫‪1‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ‬

‫ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ‪ :‬ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ‬ ‫‪-2008‬ﻳﯩﻠﻰ‪-4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ‪-5‬ﻛﯜﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪2‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯘﻧﺪەﺭﯨﺠﻪ‬

‫‪ ...............................................................................................................................4‬ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫‪..................................................................................................................................................4‬ﺭﻭﻟﻼﺭﺩﺍ‬ ‫‪ ............................................................................................................................................6‬ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ‬ ‫‪ ....................................................................................................................................10‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ................................................................................................................................18‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ..................................................................................................................................26‬ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ....................................................................................................................................34‬ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ...................................................................................................................................42‬ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ...................................................................................................................................52‬ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪ ..............................................................................................................61‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎپ‬ ‫‪ .................................................................................................................................66‬ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﭽﯩﻘﻰ‬ ‫‪ ..............................................................................................................................................108‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪4-‬‬ ‫‪ ..................................................................................................................................126‬ﭘﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺕ‬ ‫‪ ............................................................................................................139‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯜچ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪3‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﺪﯨﻦ‬

‫ﺳﯩﺰ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻨﻮ ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﯘﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯘﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﻨﻮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ)ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ(‪ ،‬ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﺩﯨﺮﺍﻣﻤﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯜچ‬

‫ﭘﺎﺭﭼﻪ‬

‫ﺋﯩﺘﻮﺕ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‬

‫ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯜچ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﺘﻮﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎچ ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛپ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯜپ‪.‬ﺑﯘ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻟﯘﻕ‬ ‫ھﻮﻗﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﺩەﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﯔ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﻢ‪abral30@gmail.com :‬‬

‫‪ .abral@163.com‬ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻟﺪﯨﻦ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﻳﺎﻛﻰ‬


‫‪4‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ‬

‫)ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺩﯨﺮﺍﻣﻤﺎ(‬

‫ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﺧﻤﯩﺪﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ‬

‫ﺭﻭﻟﻼﺭﺩﺍ‬

‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻧﻪۋﻛﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ‪،‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ‪ 45،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬

‫ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ‬

‫ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﯩﺮﻯ‪،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ‪ 40،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ ‪ :‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ‬

‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪25،‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪5‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ‪:‬‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﺍ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ‬

‫ﻣﯩﺮﺯﯨﺴﻰ ‪،‬ﺋﯩﻠﯩﻢ‪-‬ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ‪،‬‬

‫ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ‪.‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﻰ‬

‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪ 60،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯘۋﺍﻱ ‪ :‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ‪،‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ‪ 50،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ‪:‬‬

‫ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯘۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ‪ ،‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ‪ 22،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻗﯩﺰﻯ‪،‬ﺗﺎھﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﭽﯩﺴﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ‪ 20-18 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﮔﯘﻟﺴﺎﺭە ‪ :‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ھﻪﺟﻪﺭ ‪ :‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺯﻭھﺮە ‪ :‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ ‪ :‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﮔﯘﻟﺠﺎﻣﺎﻝ ‪:‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ ‪ :‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪ -18-17 ،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﯩﮕﻰ ‪،‬ﭼﯩﯔ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﺎﻟﯩﻴﻰ‪ 50،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪ :‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻣﯚھﯜﺭﺩﺍﺭﻯ‪،‬ﺋﯩﺸﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺯھﯩﯟﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ۋەﻛﯩﻠﻰ‪ 50،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯩﮕﻰ‪«،‬ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻠﯩﻘﻼﺭ‬ ‫»ﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻰ ‪ 47،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪ :‬ﭼﯩﯔ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﻣﺒﯩﻠﻰ‬ ‫‪ 45،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻝ ‪:‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪6‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺧﺎﺋﯩﻨﻰ ‪ 60،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﻰ ‪ :‬ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﻰ ‪ 45،‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ‪.‬‬

‫ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺭﻭﻟﻼﺭﺩﺍ ‪ :‬ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ‪،‬ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ‪،‬ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﻪگ ‪،‬ﺳﺎۋﯗﺕ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ‪،‬ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ‬ ‫‪-1765‬ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﻰ ‪،‬ﻗﻪھﺮﯨﺘﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ‪،‬ﻟﻪﭘﯩﻠﺪەپ ﻗﺎﺭ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ‪ ،‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺷﻪھﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﭙﯩﻠﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﭙﯩﻠﻰ ﻏﯘۋﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺗﺎﻍ‪،‬ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺩەﻝ ‪-‬ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ۋە ﻗﯩﯖﻐﯩﺮ ‪ -‬ﻗﯩﻴﺴﯩﻖ‬ ‫ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻻپ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯚﻱ ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ‬

‫ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ‬

‫ﺗﯩﺮەﻛﻜﻪ‬

‫ﻳﺎﺵ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﻳﯩﮕﯩﺖ‬

‫ﭼﻪﻣﺒﻪﺭﭼﻪﺱ‬

‫ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ‪،‬ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ‪،‬ﭘﯘﺗﻰ ﻳﺎﻻﯕﺌﺎﻳﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ۋە ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻥ ‪ -‬ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﻯ‪،‬ﺑﯩﺸﻰ ﺳﺎﯕﮕﯩﻼپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ‪.‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎپ‬ ‫ﺑﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺩﯨﯟەﻳﻠﻪپ ‪» ،‬ﺑﺎﺭﺍﻣﺴﻪﻥ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺧﯘﻣﭙﻪﺭ « ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻼ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪7‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫‪،‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎﭘﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ‪) :‬ﻳﯩﻐﻼپ ( ﺋﯘﺩﯗﻧﻴﺎ ‪ -‬ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﻱ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪.‬ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻗﻮﭘﻘﺎﻥ ‪.‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﺷﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻱ!‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻐﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ‪،‬ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘۋﺍﻱ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻜﻰ ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﻰ‬ ‫)ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ( ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﺴﯩﻠﻪ ﺑﯩﮕﯩﻢ ‪،‬ھﯩﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﻟﻐﯩﭽﻪ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪) :‬ﻛﯜﻟﻜﻪ ( ﻛﯚﺭﯛﯕﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻳﯜﯕﺪﺍ ﻳﺎﺗﺴﺎڭ ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ )ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺷﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ (.‬ﺯﯗۋﺍﻥ ﺳﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪.‬‬ ‫)ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯧﭽﯩﺖ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯩﺮﯨﻚ ۋﺍﻗﯩﺮﺍپ ‪ -‬ﺟﺎﻗﯩﺮﺍپ‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻟﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘپ ﻳﯜﺳﯜپ‬ ‫ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ‪) :‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ( ﺑﯘ ‪ ،‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻝ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ھﺎۋﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ ) :‬ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ھﯚﺳﯩﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ( ھﯩﻢ ‪،‬ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﯖﯩﯖﻼﺭ!‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ ‪):‬ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ( ﺩﺍﺩﺍ!‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯩﮕﻰ ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻛﯜﭘﻜﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘﻟﯩﻤﺎﻗﭽﯩﻤﺎ ؟ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ‬ ‫ﺑﻪﺭ!‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﻧﻤﺎﻗﭽﯩﻤﺎ ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪8‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ‬ ‫ﮔﻪﺟﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗپ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ!‬ ‫ﺋﯘ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫‪،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﺪﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ‪ -‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯩﻠﯩﭗ ‪،‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻟﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻪھﺮﻯ ‪-‬ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩە ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺩﺍﺟﯩﻴﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﮔﯜﺯەﻝ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ‪ -‬ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﻢ؟‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯩﮕﻰ ! ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎﯕﻐﯩﺮ ‪ -‬ﻗﺎﻗﺸﺎپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ‬ ‫؟ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﺳﯩﻤﻜﺎﻣﻨﻰ)ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ(ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﺴﺎڭ ﻳﺎﻣﯘﻟﺪﺍ‬ ‫ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻣﺴﻪﻥ‬

‫ﺋﯩﺒﺮھﯩﻢ ھﻮﺩﯗﻗﯘپ ﻗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯩﮕﻰ ‪ ،‬ﺑﯘ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ‪ ،‬ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﺎﻱ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ‬ ‫‪ ،‬ﭘﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﻠﻰ!‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ )ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎ ﺗﯘﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ‬ ‫ﻳﺎﻣﯘﻟﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﯕﻼﺭ‪)،‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺩﺍﺭﯨﺘﻤﯩﻼپ ( ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ ﺩﯨﻤﻪﯕﻼﺭ ﻛﯩﻤﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺟﺎﺟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪9‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪ :‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭەﻧﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺋﺎﭼﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‬

‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ‬

‫ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪،‬ﻳﯜﺳﯜپ‬

‫ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ‬

‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ﻗﺎﺳﯩﻢ !‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺑﺎﻻﻡ !‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ !‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪ ) :‬ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯘۋﺍﻳﻐﺎ(‪ .‬ﺗﺎﻏﺎ ﺳﯩﺰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ‬ ‫ﺩەپ ﻗﻮﻳﯘڭ‪ ،‬ﺋﯘ ﮔﯜﻟﺴﺎﺭەﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩەﻣﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻱ !‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻤﯩﺪﻯ ؟‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﻪھﻪﺭﺩﯨﻼ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻣﻤﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﻝ ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ! )ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺑﻪﮔﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ! )ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ‬ ‫ﻗﻮﻝ ﻗﻮﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ( ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪڭ ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺋﺒﯩﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯧﮕﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﺋﯚﻟﺘﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ‪،‬ﺑﯘﻛﯜﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ‬

‫ﺑﻮﻟﯘپ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺗﺎﺭﺗﺎﻣﺪﯗﻕ‪،‬ھﯚﻛﯩﻤﻪﺗﻨﯩﯔ‬

‫ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ‬

‫ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﺎﻣﺪﯗﻕ؟ﺳﻪﻥ‬

‫ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﻐﯘ؟ ﺳﻪﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪10‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﺎﻣﯘﻟﺪﺍ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪە‪،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﻳﯩﻐﻼپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ‬ ‫ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ ﺗﺎﻏﺎ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﺋﯜﻥ‪-‬ﺗﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻼپ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﺎﺷﻼپ ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪﻟﻪﻡ‪،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻏﻪﺯەپ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪپ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﺎﻗﯩﺪﯗ‪ ».‬ﻳﺎﻟﺖ‪-‬ﻳﯘﻟﺖ« ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﻧﯘﺭﻯ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ »ﻣﯜﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪-1765‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-2‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-10‬ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ھﺎﻛﯩﻤﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺯﯨﻢ ﺑﯩﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪،‬ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪ :‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻰ ‪ :‬ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ ﺑﯩﻴﻪﻧﺘﺎﺧﻪﻱ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﯧﮕﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻳﻜﻰ‪،‬ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷﻪﺭﺭەپ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻛﯩﻨﯩﺰەﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﮔﯜﻝ ھﻪﺳﻪﻟﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬ﺑﺎھﺎﺭ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻜﻪ ﺟﯩﮕﺪە‬

‫ﺩەﺭﯨﺨﻰ‬

‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ‬

‫ﺑﯩﺮﯨﻠﺴﯘﻥ‪.‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﺴﯘﻥ‪-1764.‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-12‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-20‬ﻛﯜﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﺍﻧﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪11‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﺘﯘﺭ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﻐﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻠﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻬﺮﻯ‪-‬ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺗﻜﻪﻧﺪﯗﺭ‪،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯘﺗﺎﭘﺘﺎ ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻥ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﮕﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻛﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﻜﯘﻳﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯚﺯ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪ :‬ﺑﯘ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﯩﮕﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ‪،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺗﯚھﭙﻪﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﺎﻟﻼپ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ ﭘﯜﻛﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺋﺎﻗﯩﻞ‪،‬ﺋﺎﻗﯩﻞ )ﺳﯘﭼﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺋﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﻍ ﺟﯩﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ‪،‬ﭘﯧﻘﯩﺮ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﺎﯕﻐﯘﺳﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘپ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪-‬ﻛﯜﻣﯜﺵ‬ ‫ھﻪﻡ ﺋﺎﺕ‪ -‬ﻛﺎﻻ ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ‪).‬ﺳﯘﭼﯩﯔ ھﯩﺠﯩﻴﯩﭗ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭﺩە ﻣﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻤﯩﺴﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﺸﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺟﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﭘﺎﻕ‬ ‫ﻏﻮﺟﯩﻨﻰ‬

‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻥ‬

‫ھﻪﺭﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺷﯘ‬

‫ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﮕﯩﯖﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻳﻤﻪﻥ‪) .‬ﻗﺎﻗﺎھﻼپ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪) :‬ﺗﺎﺯﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ‪،‬ﺩﺍﺭﯨﻦ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ! ﭘﯧﻘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ‬ ‫ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪) :‬ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ( ﻳﺎﻣﯘﻟﻨﯩﯔ ﻧﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪12‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻳﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪ :‬ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ » ﺑﺎﻻﯕﻨﻰ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻮﻟﻠﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭ‪ ،‬ﻣﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺋﯚﺯﻯ‪.‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﺎﺗﻰ ﺗﯜﮔﻤﯩﮕﻪﻱ‪،‬ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪.‬‬ ‫)ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﻣﯘﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮﺯﯨﺴﻰ ﺭﯨﻬﯩﻤﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ! ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﻜﻪﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ‪) :‬ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺗﺎﺯﯨﻢ ﺑﯩﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼپ(‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪،‬ﺋﯜﻣﺮﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻳﻜﻰ‪:‬‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﯘﻳﺎﻥ‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬

‫ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬

‫ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ‬

‫ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﺪﺍپ‬

‫ﭘﯜﺗﯜﻟﯜپ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﯘﺳﯩﺰ‬

‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ھﺎﻟﻐﺎ‬

‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪.‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺏ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪) :‬ﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(ﺳﯩﺰ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻗﭽﯩﻤﺎ؟‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪).‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ‪،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ( ﻣﻪﻥ ﺑﯘ‬ ‫ﺧﯘﺳﯘﺳﺘﺎ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪)،‬ﺳﯘﭼﯩﯔ »ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯘﻥ« ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ !‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﺑﯩﺰﺩە ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚﮔﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ‬

‫ﺑﺎﺭ‪.‬ھﺎﺯﯨﺮ‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬

‫ﺧﻪﻟﻘﻰ‬

‫ﺳﺎﻧﺎپ‬

‫ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯜﺳﯩﺰﺋﺎﻟﯟﺍڭ‪-‬ﻳﺎﺳﺎﻕ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‪،‬ﻗﺎﻥ‪-‬ﺗﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻐﺎﺭﯨﻨﻰ‬ ‫ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪13‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﯩﺘﻪﺭﻣﯩﻜﻪﻥ؟‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍ‪،‬ﺳﯩﺰ ﻏﻪﻟﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﻪﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟‬

‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪) :‬ﺯەﺭﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﻮﻗﺴﯘ! ﻣﯚھﯜﺭﺩﺍﺭ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪.‬ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪).‬ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(‬ ‫ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪-‬ﻛﯚﻣﯜﺷﻨﻰ ﭼﯚﻧﺘﯩﮕﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺴﯩﺰ!ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺑﯘﻧﻰ…‪).‬ﺩﯗﺩﯗﻗﻼپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍ‪،‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪڭ!‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪) :‬ﭘﯩﺴﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ(ﺋﻪھﻠﻰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪ -‬ﻛﯜﻣﯜﺵ‪،‬ﺋﺎﺕ‪-‬ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺳﻮﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪-‬‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﻘﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ !‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﺗﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﺕ‪،‬ﺋﻪﺑﻠﻪﺥ !‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺗﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪،‬ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺯﻻپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺯﯛﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ‪.‬ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺋﯚﭼﯜپ‪،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻤﯘ؟ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﺋﯜﻧﯜﯕﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ!‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯗ ﺑﯩﮕﯩﻢ ‪،‬ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪،‬ﺋﻪﻝ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺴﺎ ﺗﻪﺧﺖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﺭ‪.‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎھﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻖ‪،‬ﻗﺎﻧﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ‪ ،‬ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪).‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪14‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﺟﺎﻟﻼﺕ !‬

‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪،‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ »ﺩﺍﺕ !‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ‪،‬ھﯩﻤﺎﻳﻪ « ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜپ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘپ ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﻛﯜﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ﺩﺍﺕ ! ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯧﮕﯩﻢ !‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪپ؟ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ؟ﺳﯚﺯﻟﻪ!‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻢ ﻛﯜپ‪-‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﻪﺭﺯ‪-‬ھﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪):‬ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ( ﺳﻪﻥ……ﺳﻪﻥ؟‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪ :‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﮕﯩﻢ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻮﺗﯘﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە‬ ‫ﺳﯘ ﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﻰ‬ ‫ﺑﯘﻻپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﻣﯘﺷﯘ ۋەﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻏﻼﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪.‬ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ! )ﺳﯘﭼﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪:‬ﺋﺎﻟﺠﯩﯟﺍﺗﻪﻣﺴﻪﻥ؟ﺑﻪگ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ‬ ‫ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪:‬ﺳﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬ﺋﻮﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ‪.‬ﻳﻮﻗﺎﻝ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺳﯘﺩﺍﺭﯨﻨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﯘﻗﯧﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯖﻼﺭ!)ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯗ(‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻪگ!ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ‪،‬ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﻢ‪،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯘۋﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ‪ :‬ھﺎ!ھﺎ!ھﺎ!‪.............‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ‪،‬ﺑﯩﺮ ﮔﺎﺩﺍﻱ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻏﻪﻟﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺴﺎ ﺳﯩﺰ‬ ‫ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻛﯜﻟﯩﺴﯩﺰﻏﯘ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪15‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﺑﯘۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺩﺍﺕ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﯖﻼﺭ ﺧﻪﻟﻖ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﺴﻤﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪» .‬ﺭەھﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺖ ﻳﺎﺧﺸﻰ«‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪:‬ﺟﺎﻟﻼﺕ !ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﯛپ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ‬ ‫ﺳﯜﺭﺗﯜپ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﯕﻼﺭ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ!‬ ‫ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭ‪ :‬ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ !‬ ‫ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼﺷﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪە‪،‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ »ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺑﻪگ ﻛﻪﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯘﭼﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬

‫‪:‬ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﻼﺭ!)ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‬

‫ﻗﺎﺭﺍپ(ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‬

‫ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬

‫ﻳﯧﺘﯩﭗ‬

‫ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪).‬ﺗﺎﺯﯨﻢ ﺑﯩﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ۋە ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯘۋﺍﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(ﺑﯘﻻﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗ ﺑﯩﮕﯩﻢ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪:‬ﺑﯘ ﻳﺎﻣﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ‪،‬ﻛﺎﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪.‬ﺳﯩﺰ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻜﻪ ﺟﯩﮕﺪە ﻛﯚﭼﯩﺘﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﺘﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ ﺳﯩﻠﻰ ﻧﯧﻤﻪ ۋەﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻼ؟‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪:‬ﺑﯘ ﺑﯘۋﺍﻱ )ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ﺑﯩﮕﯘﻧﺎ ﺑﯘﻻپ ﻛﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ‬ ‫‪،‬ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺗﯩﯖﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ‪،‬ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯩﺪﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪،‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﺎﻣﯘﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪16‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﯚپ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﻣﯘﻝ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ھﺎﻛﯩﻤﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺕ‪-‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ‪،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﻳﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪ :‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛپ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻤﮕﻪ ﻗﻮﻝ‬ ‫ﺷﯩﻠﺘﯩﺪﻯ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪:‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﮕﯩﻢ ﻳﺎﻣﯘﻟﻨﻰ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﺪەﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪) :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻣﯘﻝ ﻧﻪۋﻛﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻧﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻧﻜﻰ‪:‬ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﻡ‪،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ؟‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪:‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺳﻪﭘﻪﺭﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪:‬ﺑﯘ ﺟﻪﯕﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﻥ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ‪،‬ﻳﺎﻍ ﭘﯘﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺋﯩﺶ‪،‬ﺗﻮﻻ‬ ‫ﺧﺎۋﺍﺗﯩﺮﻟﻪﻧﻤﻪڭ !‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻣﯘﻝ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺴﺎﻕ ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼپ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﺩﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ۋﺍﺟﯩﭙﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺑﯘﻻﺭﯨﯔ ﮔﯘﻧﺎﻳﯩﻐﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ…‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪) :‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜپ(ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯩﺮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪17‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘﻧﺎﻏﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻢ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪»:‬ﮔﯩﺰﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺗﺎﯕﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻢ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪) :‬ﻏﺎﻟﯩﺒﺎﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ(»ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﻻ ﻛﯧﻠﯘﺭ«‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ‪.‬ﻗﯧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻛﯚﺭەﺭﻣﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺳﻪﻥ ؟‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻣﯘ ﺯەﺭﺑﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺳﯘﭼﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪپ ﺋﯚﺯﻯ؟)ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎﻳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪،‬ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﮕﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﺟﯩﺘﻰ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪):‬ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭﻏﺎ( ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ!)ﺗﯚﺕ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ‪).‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪،‬ﺳﯘﺩﺍﺭﯨﻦ‪،‬ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ؟‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ ‪):‬ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜپ( ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺴﺎ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻗﯩﻞ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺭ‬ ‫»ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﻨﻰ ﻣﯘﺟﯜپ‪،‬ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻝ«‪.‬ﺳﯩﺰ ﺑﯘﮔﻪﭘﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﯔ! ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻧﺴﻪپ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ‪ :‬ﺩﺍﺭﯨﻦ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬

‫‪):‬ﺧﯘﺷﺎﻣﻪﺗﻜﯜﻳﻠﯘﻕ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ(ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﻪﻣﺪﻯ‬

‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪18‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ‪).‬ﺳﯘﭼﯩﯔ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺒﯩﺮﺍھﯩﻢ ‪:‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﭘﯩﻼﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﻪگ!‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺧﻮﺵ !‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪ :‬ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺟﯩﮕﺪە ﺳﻪﻳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ! ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺟﯩﮕﺪە‬ ‫ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﺴﯘﻥ!‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ‪ :‬ﺧﻮپ !‬ ‫)ﭘﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ(‬

‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪-1765‬ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ )ﭼﯩﻴﻪﻧﻠﻮﯕﻨﯩﯔ ‪ -30‬ﻳﯩﻠﻰ (‬ ‫ﺋﯩﻠﻘﯩﭽﻰ ﺩﯙڭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ‪.‬‬ ‫ﭼﻮڭ –ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﯙﯕﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜپ‬ ‫ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ‪.‬ﺷﯩﯟﯨﺮﻏﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺧﻮﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺟﯩﮕﺪە‬ ‫ﺳﻪﻳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‪،‬ﻳﯩﺘﯩﻢ –ﻳﯩﺴﯩﺮﻻﺭ ﺟﯩﮕﺪە ﻛﯚﭼﯩﺘﻰ‬ ‫ﺑﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﺭۋﯨﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﺎﺷﻼپ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﯘﺭﯗﻕ‪،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ‪.‬ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ‬ ‫ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺭۋﺍ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺠﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ‪،‬ﻗﺎﻣﭽﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺧﻮﺭ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯩﺮﯨﻚ ھﺎﺷﺎﺭﭼﻰ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪19‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﮔﻪﺟﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺯەﺭﺑﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﺳﯜپ ﺩﯗﻣﯩﻼپ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯘۋﺍﻳﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ !‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬‬

‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪،‬ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﮕﯩﻢ‬

‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ…)ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ‬

‫ﭼﯩﺮﯨﻜﻜﻪ‬

‫ﻗﺎﺭﺍپ(ﺑﯘۋەھﺸﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪) .‬ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ! )ﻳﯜﺳﯜپ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ‪.‬ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﻰ ‪ :‬ﺋﻮﻥ ﺑﯧﺸﻰ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻝ‪).‬ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯘ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯧﺸﻰ‪»:‬ﺋﯩﻠﻘﯩﭽﻰ ﺩﯙڭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﯘﻗﻘﯘ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻴﯩﺖ ‪،‬ﺑﯘﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰ ھﺎﻳﺪﺍپ‬ ‫ﻣﺎﯕﺴﯘﻥ‪،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯘﭼﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!ﺳﯚﺭەﻟﻤﯩﻠﯩﻚ‬

‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ‬

‫ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﯚﺯﺟﺎﻳﯩﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ‬

‫ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ‬

‫ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻱ‬

‫ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﯖﻤﯘ!‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯧﺸﻰ‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺗﻪﻗﺴﯩﺮ)ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﭗ(ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ؟)ﭼﯩﺸﯩﻨﻰ ﻏﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺘﯩﭗ(ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯩﭽﻪ ﺗﺎڭ ﻳﯘﺭﯗﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﺳﻪﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﺭ ﺟﺎﻳﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻝ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪20‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫)ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﺑﯧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ھﺎﻣﺎﻥ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﺎﺵ ۋە‬ ‫ﺩەﺭەﺥ ﻛﯚﺗﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ﻧﯩﻤﻪﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘ؟ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯘﺷﻰ ﺑﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘپ‪ ،‬ﺯﯛﻟﻤﻪﺕ‬ ‫ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪﺟﮕﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺳﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬ﭼﻪﻧﻠﯘڭ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ھﻪ؟)ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗ(‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪) :‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺩﺍﺩﺍ‪،‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﺴﻰ ﮔﯜﻟﻬﻪﺳﻪﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﻰ‪،‬ﺧﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻕ‪،‬ﻗﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ‪،‬ﺋﯘ‬ ‫ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ‪،‬ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﮔﯩﺮﺩﺍۋﯨﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻳﻼﭘﺴﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ!ﮔﯜﻟﻬﻪﺳﻪﻟﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ‬

‫ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬

‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬

‫ﺑﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺧﺎﻧﻐﺎ‬

‫ﺗﯚﻣﯜﺭ‬

‫ﺗﯚﻣﯜﺭﺗﻪﻧﻠﯩﻚ‪،‬ﻛﯜﻣﯜﺵ‬

‫ﻗﻪﭘﻪﺯﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﭘﺮﺍﻗﻠﯩﻖ‬

‫ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﮔﯜﻟﻬﻪﺳﻪﻟﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻼ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪).‬ﺑﯘۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺩﯨﻤﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﯚﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﻰ‪:‬ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺳﺘﻰ ﺷﺎﭘﺘﯘﻟﺪﺍ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺑﻠﻪﺥ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ‪-‬ﺗﻪﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﻱ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﺪﯨﻦ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎ‪:‬ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﻣﺎڭ‪ .‬ھﯘ ﺋﯚﻟﯜﻣﺘﯜﻙ!‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺯەﺭﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﻣﯘﻻﻳﺪﯗ‪.‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﻣﭽﯩﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪21‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺏ‪:‬ﻣﺎﯕﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ﺳﯚﺭەﻟﻤﻪ ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﻪﺭ؟ﺋﯚﻟﮕﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﻳﻪ؟‬

‫ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ‪،‬ﻗﻮﭘﯘپ ﺑﯘ ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯜﻛﯜﺭﯛپ‪،‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ ‪:‬ﻳﯩﺮﯨﻘﯘچ ھﺎﻳﯟﺍﻥ!‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻥ‬ ‫»ۋﺍﻳﺠﺎﻥ« ﺩەپ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﯜﺳﯜپ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﯩﺮﯨﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪڭ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ‪.‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‬ ‫ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪) :‬ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ‪.‬ﺧﺎﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺖ ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ‪).‬ﻳﯜﺳﯜپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﺪﯗ( ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩەﺭەﺧﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ‪،‬ﺋﻮﻕ –ﻳﺎﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ!‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺋﯩﺘﻼﺭ!ﺋﺎﺩەﻣﺨﻮﺭ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ!ﺑﯘﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﻻﺷﺘﯩﯔ‪،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟)ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻪﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ!)ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪:‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ‪،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﻪ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﯘﻥ‪.‬‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﻕ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪ :‬ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ!ﻗﯘﻡ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ‪،‬ﻗﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ‪.‬ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ !‬ ‫ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﺎﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ»ﺗﻮﺧﺘﺎ !« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪22‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺗﻮپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ »ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﻛﻪﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ! )ﻏﺎﻟﯩﺒﺎﻧﻪ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ ! ﺑﯘﻻﺭ ﺑﺎﻻ‪-‬ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‪،‬ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺩەپ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﺴﺎ‪،‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ؟ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺟﯩﮕﺪﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﻤﯩﺰ‪،‬ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻞ!‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪.‬ﺑﯘﻻﺭ ﺧﺎﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﻎ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ‪.‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﻣﯘﺗﯩﻬﻪﻡ!ﻛﯩﻢ‪-‬ﻛﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟ﻗﺎﺭﺍ‬ ‫ﺋﯘﻳﻪﺭﮔﻪ )ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ( ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻣﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﻢ؟‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺋﻮﭼﯘﻏﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯜﺗﯜﻟﯩﺮﻯ!ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺸﯖﮕﻪ‬ ‫ﮔﻪپ‬

‫ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ‪،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ‬

‫ﻳﻮﻝ‬

‫ﻳﻮﻗﻤﺎ!‬

‫ﺑﯘ‬

‫ﺋﺎﺩەﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ‪،‬ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬‬

‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬

‫ﺑﯩﮕﯩﻢ‪،‬ﻗﺎﺭﺍڭ‬

‫ﺗﯧﺨﻰ‬

‫ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ‬

‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬

‫ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ‬

‫ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﯨﻐﯘ؟)ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ !‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﻢ؟‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻢ!ﺧﺎﻥ ھﻪﺯﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷﻪﺭﺭەپ ﺑﻮﻟﯘﺵ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ‪.‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯘﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ‪.‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯘﭼﻘﺎﭼﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ‪.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ‪-‬ﺯەﺧﻤﻪﺕ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ؟‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪23‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ‪،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﻗﻮﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭻ‪،‬ﻧﻪﻳﺰە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪۋﻛﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪.‬ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﺗﺎﺵ‪،‬ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﭼﻰ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮﺩەﻣﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭽﯟﺍﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﺭﻗﺴﯩﺪﯨﻦ‬

‫ﻗﯧﻠﯩﭻ‪،‬ﻧﻪﻳﺰﯨﻠﯩﺮﻯ‬

‫ﻳﯜﮔﯜﺭﯨﺪﯗ‪.‬ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ‬

‫ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ‬

‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﯘﺭ‪-‬ﭼﺎپ‬

‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ‬

‫ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ‪،‬ﺩﯛﭘﯜﻟﻪپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘﺋﺎﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ‪،‬ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﺗﯩﺨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﻛﯘﭼﺎﺭﺧﻪﻟﻘﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﺠﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﺎﻛﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ‬

‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬ﺑﯩﺰ‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬

‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯖﻤﯘ‬

‫ھﻪﺳﺮەﺕ‪-‬ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺗﺘﻪ‬

‫ﻳﺎﺷﺎۋﯨﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼﻪ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﺘﻪﻙ‬ ‫ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﻯ!‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ‪،‬ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﺰ!‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪،‬ﺋﯚﺯﯛڭ ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜڭ ﭘﯘﻗﺮﺍﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﺍ‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯩﺰﺑﯜﮔﯜﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﻳﺎ ﺷﯩﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎ‬ ‫ﻏﺎﺯﻯ‪.‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﺴﻪﻙ ﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ‪،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭ ﺷﻪھﻪﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪24‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚ‪،‬ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﻳﯜﺵ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﻏﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ‬

‫ﺋﺎ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ!ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪،‬ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻤﯩﺰ‬

‫ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺩﯨﯟﯨﻠﻪﺭ‬

‫ﺋﻪﻗﯩﻞ‬

‫ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‬

‫ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﺳﯩﻨﻰ‬

‫ﺗﯘﺗﯘپ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘ ﺩﺍﺭﯨﻦ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ‪):‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯘﻣﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ‪،‬ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﻣﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ھﺎﺷﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ‪:‬ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ‬

‫ﺗﻮپ‬

‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ‬

‫ﺋﺎﺟﯩﺰ‪-‬ﻣﯩﻴﯩﭙﻼﺭ‬

‫ﺋﯚﺯ‬

‫ﺟﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻏﺎ‬

‫ﻗﺎﻳﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻛﻪ ﺳﺎﻗﺎﻝ‪،‬ﺗﻮﻛﯘﺭ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ‪:‬ﻳﯜﺳﯜپ!ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﭘﺘﯩﻦ ھﻪﻳﺪﯨﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯘ‬ ‫ﺳﻪﻥ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻛﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺖ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﻮﻛﯘﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟)ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ۋە ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ھﻪﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ!‬ ‫ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﺯﺍﻟﯩﻢ!ﻳﺎﻕ! ﻣﻪﻥ ﺗﻮﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ھﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﺭ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﺵ ﻳﯘﻣﯘﻟﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺳﯜپ ۋە ﺗﻮﻛﯘﺭ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﺳﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﯘۋﺍ!ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ‪).‬ﺗﺎھﯩﺮ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ! )ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﻮﺧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ (ﺑﯩﺰ ﺷﻪھﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ‪،‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﻼ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪25‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬

‫ﺗﺎھﯩﺮ‪ :‬ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﭘﻪ ﺷﻪھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ‪:‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ!ﺳﯘﭼﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﯘھﯩﭽﻴﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻥ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ! ﺋﺎۋﯗ ﺟﺎﻳﺪﺍ‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬

‫ﺋﻮﻟﺠﯩﻐﺎ‬

‫ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ‬

‫ﺋﺎﺗﻼﺭ‬

‫ﺑﺎﺭ‪،‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ‬

‫ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ‬

‫ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ!ﺩەﺭھﺎﻝ ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ۋە ﺗﺎھﯩﺮ ‪:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ)ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﻣﯩﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﻼﺭ!ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺴﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪،‬ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪپ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ۋە ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺳﺎﻕ‪-‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯘﻗﺘﯘﯕﻼﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﺋﯘﻗﺘﯘﻕ! )ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺑﯩﺰﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻣﺸﯘﻕ ﺗﺎﻍ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪپ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬ﻳﯜﺳﯜپ‬ ‫ﺗﺎﻏﺎ!‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺧﻮﺵ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺳﯩﺰ ﻗﯩﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪپ‪،‬ﻏﺎﺯﺍﺗﺘﺎ ﺷﯩﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﮕﯩﺪە‬ ‫ﻗﻮﻳﯘڭ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎۋﯗ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ھﺎﺭۋﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪-‬ﻛﯚﻣﯜﺷﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ‪.‬ﺑﯘ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ۋە ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﻱ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪:‬ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺗﺎﻳﻠﻰ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪26‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫)ﺧﻮﺭ(‬ ‫ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻧﺪﻯ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە‬ ‫ﺗﯘﻍ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺟﻪۋﻻﻥ ﻛﯚﻛﺘﻪ‪-‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻗﻪھﺮﯨﺪە‬ ‫ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﺭﺕ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻝ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﺭﺩﻯ ﺗﯩﻎ‬ ‫ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻳﺎۋﯗﺯﻻﺭ ۋەھﻤﯩﺪە‬ ‫)ﭘﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪(.‬‬

‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬

‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪،‬ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻣﯘﻝ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ‬

‫ﮔﯜﻣﺒﯜﺭﻟﯩﮕﻪﻥ‬

‫ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ‬

‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫»ﺋﯘﺭ‪-‬ﭼﺎپ«‬

‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ‬

‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ‪-‬ھﻪ؟ﺑﯘ ﻳﺎﻻﯕﺘﯚﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯩﺪﺩەﺕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭘﯘﻗﺮﺍﭼﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬

‫ﺑﯩﮕﯩﻢ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ!ﺑﯘﻻﺭ‬

‫ﺋﻪﻣﺪﻯ‬

‫ﻧﯧﻤﻪ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺩﯨﺴﻪ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯗ…)ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺧﯘﺭﺳﯩﻨﯩﭗ(ﺟﯩﮕﺪە ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ھﺎڭ‪-‬ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪):‬ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ‪،‬ﺯﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ(ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪ .‬ﺩەﺭﯨﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪27‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﯩﻘﺎﺱ‪-‬ﭼﯘﻗﺎﻥ‪،‬ﺋﯘﺭ‪-‬ﭼﺎپ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﻪﻳﻼ‬ ‫ﺩەپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪).‬ﻛﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯘﻝ‪-‬ﺟﯘﻝ ﻛﯩﭙﻪﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﻏﻮﺟﺎ ﺗﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺸﺎﻥ ﭼﻮڭ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺧﺎﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﺳﯘﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ‪....‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯ‪-‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﭼﯩﯔ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪:‬ﺗﯜﮔﯜﺷﺘﯘﻕ‪،‬ﺑﯩﺰ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯘﻕ‪.‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪).‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﯘﭼﯩﯖﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ ﺳﯘﭘﯩﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ(ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﯩﭙﯩﻞ‬ ‫ﺩەﺭۋﺍﺯﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯚﺳﯜپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯩﺪﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﯘﻟﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺗﻠﻰ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺑﯩﻴﻪﻧﺘﺎﺧﻪﻱ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻳﻠﻰ ﺳﯘ ﺩﺍﺭﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﻕ‪.‬ﺋﯩﺶ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺟﯘﯕﻐﺎﺭﯨﻴﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺧﺎﻥ ھﻪﺯﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﯨﻴﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺩەﻝ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺧﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪).‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ‬ ‫ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ﺩﺍﺭﯨﻦ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ‪،‬ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ‬ ‫ﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬ﻳﺎﻣﯘﻝ ﺋﯚﮔﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪28‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪:‬ﺳﯧﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﯨﻢ‪.‬ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﯕﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎﻝ‪.‬ﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮ‪-‬ﭼﺎپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ…)ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﭘﻪﺳﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺑﻪﮔﺰﺍﺩەﻡ…‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪:‬ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﮕﻪ ﺋﯧﻴﺖ! ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯘﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ!‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ‪:‬ﺑﻪﮔﺰﺍﺩەﻡ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺋﻮﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‪،‬ﺭﻭھﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪:‬ﻧﯧﻤﻪ؟!)ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ‬

‫ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﺩﺍ(‬

‫ﺑﻪﮔﺰﺍﺩەﻡ…ﺑﺎﻻﻡ!‪...‬‬

‫ﻣﻪﻥ‬

‫ﺋﯚچ‬

‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ!ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﯚچ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ!)ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭗ( ھﺎ‪..‬ھﺎ‪..‬ھﺎ…)ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺩﺍﺭﯨﻦ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ‪،‬ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﯩﺴﯩﻼ‪،‬ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺴﻼ‪ ،‬ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ‬ ‫ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰ…)ﺳﯘﭼﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭘﻼ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜپ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﯩﭽﻪ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪپ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺳﯘﭼﯩﯔ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﺴﺎﻡ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﻤﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻣﻪھﻜﯜﻡ‪.‬ﺑﻪﮔﺰﺍﺩەﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﻢ)ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ‪،‬ﻗﻮﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯩﭙﯩﺮﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻻﻗﻼپ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺑﯧﮕﯩﻢ‪،‬ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻏﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ﺑﯩﺰﻗﯘﻣﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ؟ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﯩﻼ‬ ‫ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮﺗﻮپ ﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﺎ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ…‪..‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ھﯩﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﯗﺭ‪.‬ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪29‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ؟‬

‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ »ھﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻟﯟﺍ ﻳﺎﺳﺎﭘﺘﯘ«ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ )ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺷﯩﯟﯨﺮﻻﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ)ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ(ﻣﻪﻥ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ھﻪﻱ…‬

‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪،‬ﻣﻪﻥ‬

‫ﺳﯩﻨﻰ‬

‫ﺩﺍﺭ‬

‫ﺋﯚچ‬

‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪،‬ﻗﻪﺗﺌﻰ‬

‫ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ‬

‫ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﯚچ‬ ‫)ﭼﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪،‬ﺋﯘﻳﺎﻕ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻤﻤﯘ ﻗﯩﭽﯩﭙﺘﯘ‪،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﺎﭼﻤﯩﺴﺎﻡ…) ﺋﯘ ﺳﯘﭼﯩﯖﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ‬

‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(ﺑﯘﻧﯩﻤﻪ‬

‫ﻛﯚﺭﯛپ‬

‫ﺋﯩﻜﻜﻰ‬

‫ﺋﯩﺶ؟)‬

‫ﻳﺎﻧﻐﺎ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭗ‪،‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﺳﯘﭼﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ھﻪﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺒﯩﺮﺍھﯩﻢ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺩﯗﺩﯗﻗﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ(ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﯩﻨﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪-‬ﻛﯚﻣﯜﺷﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻤﮕﻪ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪،‬ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻢ )ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪،‬ﭼﯜﻣﭙﻪﺭﺩﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ﺑﯧﮕﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ‪:‬ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎۋﯗﺕ ﺳﻪﺭﺭﺍپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻴﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭ‬

‫ﺳﯩﭙﯩﮕﻪ‬

‫ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺴﯘﻥ‪،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻨﻰ‬

‫ﻗﻮﻟﻐﺎ‬

‫ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ‪،‬ﺋﯚﺯ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﺗﻮﭘﻠﯩﺴﯘﻥ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻤﯩﺮﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﮔﺎﺩﺍﻳﻼﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺳﯩﭙﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﭽﯩﭗ‬

‫ﺗﺎﺷﻼﺵ‬

‫ﻛﯧﺮەﻙ‪.‬ﺋﯩﺸﻨﻰ‬

‫ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ‬

‫ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ‪.‬ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻤﯩﺰ»ھﻮﻗﯘﺵ«‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ‪:‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ…‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‬

‫ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ‪،‬ﻣﻪﻧﺴﻪپ‬

‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺋﯧﻴﺖ‪،‬ﻳﻪﻧﯩﻼ‬


‫‪30‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺴﺎ…)ﻣﯘﺷﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ‪:‬ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ‪).‬ﺗﺎﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬

‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺑﯧﮕﯩﻢ ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻻﻳﻠﻰ‪.‬ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪) ،‬ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﺷﯩﺪﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯚﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ۋە ﺗﺎھﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ‪-‬ﺋﯜچ ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ‬ ‫ﺯەﺭﺑﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺴﺘﺎپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ۋە‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﻰ ﻗﯩﺴﺘﺎپ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﻳﯜﺳﯜپ‬

‫ﻳﯜﺯﺑﯩﺸﯩﻨﻰ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﭻ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﭼﯩﭙﯩﭗ‬

‫ﻳﻪﺭﮔﻪ‬

‫ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﮕﻪ ﻳﺎ ﺋﻮﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ!)ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ‪،‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻼﺭ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﺎﻛﺎ ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎچ!‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬ﺩﺍﺩﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﯩﻼ‪).‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺯﻭﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ‪،‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ‪.‬ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻟﻤﻪﻥ‪).‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ!ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻠﻜﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪.‬ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯩﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯚﺯ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ!‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪):‬ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەﻳﺪﯗ(ﺋﻪﻝ ﻳﯘﺭﺕ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪31‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭻ‬ ‫ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ‬

‫ﺋﻮﻳﻨﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬

‫ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ‬

‫ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯕﻼﺭ!ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻙ‪-‬ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯘﻕ‪،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻏﻰ ﻛﯩﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘ… ﺑﯧﺸﻰ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪.‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﺎﻗﺎﻻﻳﺪﯗ…)ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﺎﻛﺎ! )ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﻟﺴﯩﺮﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍﺭﯨﻬﯩﻢ‪):‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ‬

‫ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ‬

‫ﺋﻮﻗﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ‬

‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ(ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺪﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﻰ ﺯەھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‪) .‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ( ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺷﻪھﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ‬ ‫ﺟﻪﺭﺭﺍھ ﭘﯩﺮﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺦ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻝ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯەھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻼﺝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺑﯘۋﺍ! )ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍﺭﯨﻬﯩﻢ‪:‬ﻳﯜﺳﯜپ!)ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯜﺯﯨﺪﺍ(ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﮕﺎھﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ)ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪) :‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯨﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ(ﺋﺎﻛﺎ‪،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻕ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪).‬ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ(ﺳﻪﻥ‬

‫ﭘﻪﻗﻪﺕ‬

‫ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﯩﻼ‬

‫ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‬

‫ﺑﻪﻟﻜﻰ‬

‫ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ‬

‫ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﺪﯨﯔ!ﺋﯩﮕﻪﯕﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ‪)،‬ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﺎھﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ‬ ‫ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﭽﻪ ﻳﺎﺳﺎﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪32‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺗﺎھﯩﺮ‪:‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ!ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﺍﻟﻐﯩﭽﻪ ﻗﻮﻏﻠﯩﺪﯗﻕ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‪-‬ﻛﯜﻣﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ‪).‬ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ‬ ‫ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪.‬ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻥ‪.‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮔﯘﻧﺎﺳﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﯘﻥ‬ ‫ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻨﻰ‬

‫ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ‬

‫ﺑﯩﺮﯨﭗ‬

‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗۋﯨﺘﯩﯖﻼﺭ‪).‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ‬

‫ﻛﯚﺭﯛپ(‬

‫ﺑﯘ‬

‫ﺋﺎﻳﺎﻝ…‪..‬؟‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺮەﻛﺘﯩﻐﯘ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪ :‬ﺋﺎﭼﺎ‪،‬ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬ﻗﻮﻱ ﺗﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭە!‬ ‫ﺯﻭھﺮە‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺷﻪھﻪﺭ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻕ‪،‬ﺑﯘﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ‬

‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ‬

‫ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬

‫ﺳﯩﺰﯨﭗ‬

‫ﮔﻪپ‬

‫ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻕ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﺧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﭽﯩﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ‪:‬ﺋﺎﭼﺎ‪،‬ﺑﯘﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪-‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﭼﺎﻳﺎﻧﻨﻰ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ‪).‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻗﯩﻠﭽﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﻣﺒﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻏﺎﻝ‪-‬ﻏﺎﻝ‬ ‫ﺗﯩﺘﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪،‬ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﭘﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍﺭﯨﻬﯩﻢ‪:‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‬

‫ﺗﻮﺧﺘﺎڭ!)ﺋﯘﻧﻰ‬

‫ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ(ﺋﺎﻟﺪﻯ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬

‫ﺋﺎﯕﻼﻳﻠﻰ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﺑﻪﺭﺳﻪﻛﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﻪﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ !ﺳﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﯜﯕﻤﺎ؟ﺋﯧﻴﺖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﯧﻨﻰ‪:‬‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪ :‬ﺑﺎ…ﺗﯘﺭﻻﺭ…ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ…)ﺗﯩﻠﻰ ﻛﺎﻟﯟﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ‪:‬ﺳﯚﺯﻟﻪ!ﺋﯘ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟‬ ‫ﻣﯜﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﺋﯘ…ﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻗﺎﭼﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺳﯚﺯ‬


‫‪33‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ!؟)ﺑﯩﺮﯨﭙﻼ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍﺭﯨﻬﯩﻢ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪:‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪،‬ﺳﻪۋﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ!‬ ‫ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ‪:‬ﻗﯧﺮﻯ ﺟﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺭەھﻤﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!)ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺗﺎھﯩﺮ ﺗﻮپ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ‪:‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ!ﺑﻪگ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯘ؟)ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﺯﻳﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ﻧﯧﻤﻪ؟ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﺎﻳﺴﯩﮕﯜﻝ؟‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪):‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺟﻪﺭﺭﺍھﻼﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ‬ ‫ﺋﯩﺪﺭﯨﮕﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ‪).‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻳﯜﺳﯜپ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﺎ!‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬ﺋﯘﻗﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ)ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻳﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭﻧﯩﯔ »ۋﺍﻳﺠﺎﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻏﯘﻕ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪) :‬ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺋﻮﻕ ﺩەﻝ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ‪) .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﭗ( ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! )ﻏﺎﻟﯩﺒﺎﻧﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ(ﺗﺎھﯩﺮ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ‪،‬ﭘﯩﻴﺎﺩە ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭ‬ ‫ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﺳﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪.‬ﻳﯜﺳﯜپ‬ ‫ﺗﺎﻏﺎ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﭽﻰ ﺑﯘﻟﯘڭ!‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪،‬ﻳﯜﺳﯜپ ‪:‬ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪34‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ!ﺳﯩﺰ‬

‫ﻗﯩﺰ‬

‫ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﻗﻮﻝ‬

‫ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪،‬ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯩﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺗﯩﻨﻰ ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺵ‬ ‫ﺑﯘﻟﯘڭ‪،‬ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﺨﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯩﺰ‪:‬ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ!‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ‪،‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺯﯗﻟﭙﯩﻘﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭘﺎﭼﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ!‬ ‫ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ‪ :‬ﺋﻪﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﯩﺪﺍ!‬ ‫)ﭘﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫ﺑﺎﺵ ﺑﺎھﺎﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ‪.‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭘﻪﺭﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ .‬ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﻏﺮﺍ‬ ‫ﺳﯘﻧﺎﻱ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯜپ ﺋﻪﺭ‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻝ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻣﻪﺷﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺮﻯ – ﻳﺎﺷﻼﺭ‬ ‫ﻣﻪھﻜﯩﻤﻪ ﺗﯚﺭﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺳﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺗﯩﺨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺑﯩﺰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﻭﺯﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ‬ ‫ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ‬

‫ﻣﻪﺭﯨﻜﻪ‬

‫ﺑﻮﭘﺘﯘ‪.‬‬

‫)ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ‬

‫ﻗﺎﺭﺍپ(‬

‫ھﺎﺭﻣﺎﯕﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ھﯜﻧﻪﺭﻧﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ).‬ﻗﯩﺰ – ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ‪ ،‬ﺗﯩﭻ‪ -‬ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬ ‫ۋە ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯚﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯜﻡ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪35‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬‬

‫ۋە ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‬

‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪:‬‬ ‫ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ‬ ‫ﭼﻮﯕﻼﺭﻏﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻢ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻼﺭ ﻳﯩﺮﯨﺪە ھﯩﻴﺖ‪ -‬ﻣﻪﺭﯨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻼ ﺧﻮﺷﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺗﺎﻏﺎ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻣﺪەﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ‪ ،‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ‪ ) .‬ﺳﯘﭘﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺳﯘﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ (.‬ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ‪ ،‬ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻮپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﻣﻮﻣﺎﻱ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻣﺎﻱ‪ :‬ﺑﻪگ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮەﺭ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﺎﻧﺎ‪ ).‬ﻳﯜﺳﯜپ ﻣﻮﻣﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻴﺖ‪ -‬ﻧﻪﺯﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯜﺗﯩﺪﯗ ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﯨﺪﯨﻢ‪،‬ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﯩﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺋﺎﻛﺎﻡ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺯﻣﻪ ﻳﯩﺰﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎھﺎﯕﻐﺎ‬ ‫ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯩﺮەﻱ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺧﯘﺵ ﻧﺎۋﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯕﻼﻳﻠﻰ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪36‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﯕﻼ ﺋﻪﻱ ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﻰ ﺩﻭﺳﺖ‪-‬ﻳﺎﺭﯨﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﺎۋﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﻪﺭ ﭼﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪۋﻛﯩﺮﻯ‪ -‬ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻗﯩﺶ‪ ،‬ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺑﺎھﺎﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻠﯩﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﯕﺪە ﺑﯩﺰ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ ﻻﻟﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺭﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ﻛﯜﺭەﺵ ﺷﯩﺪﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺗـــﺎﭘﺘﻰ ﺑﯘ ﺟـــــﻪﯕﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﻳﯧﺘﯩﻢ – ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻳـــﺎﺭ‪-‬ﻳـــــﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺋﺎۋﺍﻡ ﻗﯘﭼﺘﯘﻕ ﺯەﭘﻪﺭ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﭼـــــــﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻱ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍ ﭘﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎھ‪ -‬ﻧﺎﻟﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﯩﺰ ﮔﯜﻟﺰﺍﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻠﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺷﻨﯩﺴﯘﻥ ﮔﯜﻟﻠﻪپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﻛﻪڭ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺗﺎﻍ‪ ،‬ﺩﺍﻟﯩﻼﺭ‪.‬‬

‫ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪ ،‬ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﯕﻼﺭ‪ .‬ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ‬ ‫ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺩﯨﻴﺎﻧﻪ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺟﻪڭ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﺗﺎھﯩﺮ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺭﯦﺘﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪37‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭﯨﻐﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻣﻤﯩﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺭەھﻤﻪﺕ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ‪).‬ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ! ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﯘﻧﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ‪:‬‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯜپ!‬ ‫ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻗﺘﻰ‪ -‬ﺳﻮﻗﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻻپ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﯨﺨﻮﺭ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ ).‬ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺯەھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ﺳﯘﭘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺋﺎﻛﺎ! ) ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﭗ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﯔ!‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯦﯩﻬﯩﻢ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ!) ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﻟﺴﯩﺮﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪....‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻣﺎﯕﺴﺎﻣﻤﯘ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ :‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺟﻪﺭﺭﺍھﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻦ‪.‬ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ! ﻳﯜﺳﯜپ ﺗﺎﻏﺎ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﻨﺮﺍﻕ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ)ﻧﻪﭘﺴﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ( ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻢ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪....‬ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ‪ ....‬ﺋﯜچ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻢ ﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻛﺎ!)ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻝ‪-‬ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻳﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎۋﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭻ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ‪....‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ).‬ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﯘﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪38‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ( ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻢ ﺩﺍﺕ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﯩﻬﯩﺘﻠﻪﺭ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ھﯚﺭﻟﯜﮔﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﻮﻏﺪﺍﯕﻼﺭ‪.‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ‬ ‫ﺳﯚﺯﯛﻡ ‪،‬ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪،‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ‪....‬‬ ‫)ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯨﺪﯗ(‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ! ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ !‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ !‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺋﺎﻛﺎ !‬ ‫ﻣﯜﺳﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﻪھﻨﻪ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻛﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯦﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ !ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯜﺳﯩﺒﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ھﯚﺭﻟﯜﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﻛﯩﺮەﻙ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪ :‬ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﯩﺪﺍ !‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺩﯗﺭﯗﺳﺮﺍﻕ ﻣﯩﺮﺯﺍﻡ؟‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻣﻪﺭھﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ‪ .‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﺎﻥ‪-‬ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯚھﺮﯨﺘﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯘﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ‬ ‫ﻣﻪﯕﮕﯜ‬

‫ﺋﻪۋﺝ‬

‫ﻛﯚﭼﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﯘﺭﯗپ‬

‫ﺋﺎﻗﺴﯘﻥ‪.‬ھﯚﺭﯨﻴﻪﺕ‬

‫ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻏﯩﻨﻰ‬

‫ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺳﯘﻥ‪،‬‬

‫ﺑﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ‬

‫ﻳﺎﺵ‬

‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‬

‫ﺑﻪگ!‬

‫)ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺗﻮپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ( ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ھﯚﺭﻟﯜﻙ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﯖﯩﺰﻏﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬

‫ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ‬

‫ﺳﯩﺰﮔﻪ‬

‫ﻛﯜچ‪-‬‬

‫ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ‬

‫ﺑﯩﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ‪ ).‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻣﯩﺮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﻛﯜﻧﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯜﺭﺗﯜپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪39‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ‬ ‫ﺋﻪﻟﻨﻰ ﺩەپ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﻳﺎۋﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﻱ ھﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﻛﻪڭ ﺋﺎۋﺍﻡ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﺘﺘﯩﯔ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻛﺎﻡ! ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎﻡ!‪....‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﯨﻢ ﺋﺎﻛﺎﻡ !‬ ‫ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﺪﯗڭ ﺋﻪﺭﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﭻ‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﻣﯩﺰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻻﺭﻣﯩﺰ ﻗﺎﻧﻐﺎ‪-‬ﻗﺎﻥ‬

‫ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﯩﺪە‬ ‫ﻳﯩﻐﺎ‪-‬ﺯﺍﺭە ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﻗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﯩﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﻼ !‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻗﯩﺰ‪ ) :‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ‪،‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ( ھﯚﺭﻟﯜﻙ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﯩﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ :‬ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ‪ :‬ﺟﻪﯕﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ !‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪپ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺋﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺋﺎ‪ :‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ! ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ھﯩﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ‬

‫ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ‬

‫ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺋﯘﻳﺎﻗﻘﺎ‬

‫ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ‬

‫ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪40‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯩﯖﻼپ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯘ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻴﻪﻧﺘﺎۋﺧﻪﻳﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪) .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺏ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺏ‪ ):‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯜپ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﺎﻧﺠﯘ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺱ‪ :‬ﭼﯩﻴﻪﻧﻠﯘڭ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﮔﯜﻱ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﭽﻰ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻴﺎﺭﻏﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ)ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺩ ھﻮﺩﯗﻗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺩ‪:‬ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯜﺑﻰ ۋە ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﻛﯚﺯ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﯔ‬

‫ﺑﺎﺷﻼپ‬

‫ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ‬

‫ﻗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﭽﻰ‬

‫ﭼﯩﺪﯨﺮ‬

‫ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ‬

‫ﺷﻪھﻪﺭ‬

‫ﺑﺎﺭﮔﺎھ‬

‫–‬

‫ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﮕﻪ‬

‫ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯧﭙﯩﻠﻐﺎ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺩەﻝ ﺷﯘﻻﺭ‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺵ‪ :‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ !‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ ﺵ‪:‬ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﻗﻪﻟﺌﻪﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎۋﻧﯩﯔ‬

‫ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﭽﻰ‬

‫ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﺎﺷﻘﺎ‬

‫ﺋﯩﮕﯩﺰ‬

‫ﺷﻮﺗﺎ‬

‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ھﺎﺭۋﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﭙﯩﻠﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ پ‪:‬ﻳﺎۋ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻣﯩﺮﺷﺎﭘﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﭙﺘﯘ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﯧﺘﻰ‪ ) .‬ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼﻏﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﻨﺎﻣﻪ؟ )ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﭘﯘﺭﻻپ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﻳﺎۋ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪41‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﻮﺭﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەپ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺋﺎﭼﺘﯘﻕ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺧﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﻮﻗﺎﻥ ۋە ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﻠﯩﻚ ﻏﻮﺟﺎ‪-‬ﺗﯚﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗپ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯕﻠﯩﻚ ۋە ھﯚﺭﻟﯜﻙ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺟﻪﯕﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪ :‬ﺗﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬ھﯚﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪:‬ﺗﺎھﯩﺮ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﭙﯩﻠﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪،‬ﻳﺎۋ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬ﻳﯜﺳﯜپ ﺗﺎﻏﺎ!‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺧﻮﺵ‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺳﯩﺰ ﭘﺎﻻﻗﻤﺎﻧﭽﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗڭ‪ ،‬ﻳﯩﻘﯩﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺳﯜپ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘ ﻳﯧﻐﯩﻨﻰ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﯖﻼﺭ‪.‬ﺋﯘﺭﯗﺵ ھﺎﺭۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ‪ :‬ﺧﻮپ ! ) ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ‪ :‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ! ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰ‬ ‫ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﯔ‪ .‬ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﯩﭙﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ‪ ).‬ﻣﺎﻳﯩﺴﯩﺨﺎﻥ‬ ‫ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻛﺎ!‪)....‬ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﺟﺮﺍپ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ( ﻗﯧﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪42‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺭ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﺭﺩە ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺭ‬

‫ﺑـــﯩــﻬﯩﺴﺎپ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺷﺎﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﻳﺎۋﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﻱ ھﺎﻣﺎﻥ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺷﯩﺮﯨﻦ‪ -‬ﭘﻪﺭھﺎﺩﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﻳـــــﺘﻤﯩﻐﺎﻳﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯚﺭەﺷﺘﯩﻦ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻱ ﻧﯩﺠﺎﺕ‬ ‫ﺗﺎۋﻟﯩﻨﺎﺭ ﺟﻪﯕــــــﻠﻪﺭﺩە ﮔﺎﯕﺪەﻙ ﺗﻪۋﺭﯨﻤﻪﺱ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻤﯩﺰ‬

‫ﺋــــﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺱ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻛﯜﺭەﺷﭽﺎﻥ ﻗﯩﺰ‪-‬ﺋﻮﻏﯘﻝ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳــــﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻱ ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﻪڭ ﻧﺎﻣﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺍﺭ ﺑﯘ ﺯﻭﺭ ﭼﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺷﺎﻧﯘ‪-‬ﺷﻪﺭەپ‬ ‫ﺑـــﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗــﺴﻪﻙ ﻛﯜﺭەﺷﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨــﺘﺎﺭ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻤﯩﺰ‬

‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬

‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻱ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯩﭽﻪ‪.‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﯔ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺵ ﺩﯙۋﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﺩەﺭەﺥ‪،‬ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﻣﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻗﻪۋﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺳﺎﻕ ﺗﺎﻡ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﮔﺎھﻨﯩﯔ ﭼﯧﺪﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﭙﯩﻠﻰ ﮔﯘﯕﮕﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ھﯩﻼﻝ ﺋﺎﻱ ۋە ﺟﯩﻤﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ‪.‬ﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﯧﻜﻪﺗﻜﻪ ۋە ﭘﺎﻗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﭼﻪﺑﺪەﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﭼﺎﺭﻻﻳﺪﯗ ۋە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯧﻜﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪43‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯘ؟‬ ‫ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ‪:‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟‬

‫ھﻪﺟﻪﺭ‪:‬ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻘﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﺩە ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﻗﺎﺭﺍۋﺍﻝ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﺷﯩﺘﯘﯕﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺗﯩﺨﻰ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ) :‬ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪەﻙ( ﺷﻪﭘﻪ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﯕﻼﺭ! ) ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﻛﯜﺯەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ‪ :‬ﺳﺎﻻﻡ ! ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻕ‪ ،‬ﻳﻮﻟﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﻕ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻘﺎ ﻗﺎﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﻚ ؟‪ ...‬ھﻪﻱ ﺗﺎﯕﻪﻱ‪)...‬ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯗ(‬ ‫ھﻪﺟﻪﺭ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ .‬ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ! ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪).‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﭘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ( ﺗﯧﺰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﯕﻼﺭ !) ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﯕﮕﻪ ﺗﯩﺨﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ‪-‬ﺩە؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎ‪ :‬ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ -‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ‪ .‬ﺑﯩﻴﻪﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﻧﯩﺴﺪﺍ ﺗﻮﻳﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ -‬ﺩە‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪:‬ﺋﯘ ﺋﯩﭙﻼﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪44‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﺧﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‬

‫ﭼﯩﺮﯨﻚ ‪ :‬ﺟﺎڭ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ‪ ،‬ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪.‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﯨﻦ‪-‬ﻏﻮﺟﺎﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻤﯘ؟ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺴﻪﻥ؟ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺗﯩﺨﻰ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﻧﺎﺩﺍﺭﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻴﻪﻥ ﺩﺍﺭﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﻛﺘﻪ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻤﯘ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ »‬ ‫ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﮔﻤﻪﺳﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺩەﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‬ ‫ﻻﺯﯨﻢ« ﺩەپ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﭘﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪۋﯨﺮﯨﯔ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺑﯘﻧﯩﻐﯘ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺩەﻝ ﺑﺎھﺎﺩﯨﺮ ﺷﺎھ ﻟﯩﺰﯨﭽﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘۋﺍﻡ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻟﻰ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﮕﻪ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯚۋەﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯩﯖﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ ‪ :‬ھﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەڭ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪-‬ﺩە‪،‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪45‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ھﺎ‪...‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪ )...‬ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯜﻟﯩﺸﯩﺪﯗ( ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ﻣﯩﯖﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﺎﺗﯘﺭ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻛﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪ -‬ﺑﯘۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭﻭھﯩﻤﯘ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ).‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﮔﯩﭙﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﻗﺎﻥ‬ ‫ﺗﯚﻛﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﯩﺰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ‪ ).‬ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺳﯩﺰ ؟‪....‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬

‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪:‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪:‬‬

‫ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ ؟‬

‫) ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻗﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪ ...‬ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ؟ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﯗﻗﺪﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ‪....‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪46‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻴﻪﻧﺘﺎۋﺧﻪﻳﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺵ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜچ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﺰ‪ .‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﺎﺱ ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯖﯩﺰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﭼﯩﻘﯩﯔ!) ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ( ﺯﯙھﺮە !‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺋﺎﭼﺎ !‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﭼﯩﻘﯩﯔ‪.‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ) .‬ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﻪگ‪ :‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ﺗﺎﻏﺎ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ –‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻡ‪ -‬ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ‪ .‬ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﻪگ‪ :‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺸﯩﻢ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‬ ‫ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻛﺎﺝ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ).‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯜﻟﯩﺸﯩﺪﯗ( ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺑﻠﻪﺥ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﺧﻮﺭﻻپ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻝ‪ -‬ﻳﯘﺭﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺕ‪ -‬ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻕ – ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻜﻰ‪،‬‬

‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ‬

‫ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ‬

‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‬

‫ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯟەﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪):‬ﻣﯩﻬﺮﯨﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ( ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺗﺎﻏﺎ‪ .‬ﺟﺎڭ ﺋﺎﻛﺎ ! ﻗﯧﻨﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪47‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼڭ‪ ،‬ﺯﯙھﺮە ! ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛڭ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ :‬ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﺎﭼﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻗﯩﺰ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻗﭽﯩﺪﯨﻢ‪).‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﯨﺮﯨﯔ‪.‬‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻐﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﻮﻥ‬ ‫ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘھﯩﻢ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ھﻪ؟‪)...‬ﺋﻮﻳﭽﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ(‪ .‬ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﻪﯕﻼﺭ؟‬ ‫ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻥ‪ :‬ھﻮﻗﯘﺵ!‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ھﻮﻗﯘﺵ؟ ) ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻣﯩﯖﯩﭗ(‪ .‬ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ‪) .‬ﺋﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﺑﻪگ‪،‬ﺟﺎڭ ﺩﺍﺧﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻜﻪ( ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﺷﻪﺩە ﭘﻮﺳﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗڭ‪.‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ) ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻏﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﯕﻼﺭ ) ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﺎﭘﯩﻐﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ ) :‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﺎﭘﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﻼپ ( ھﻪﻱ‪ ...‬ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ‪ ،‬ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻧﻪﺩە ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪-‬ﺗﻪ‪ .‬ﻳﯘﺭﺗﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﺎﺭﺧﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯩﻬﯩﺮﻟﯩﻚ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺷﯘﻧﻰ ﺩەﯕﺎ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺗﺎﭘﺎﺭﻣﻪﻥ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ‪....‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ھﻪ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺪﯨﯔ؟ ﺋﻪﻣﻪﻝ!؟ ) ﺑﯩﺮ ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ﺋﺎﻛﺎڭ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻳﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺗﯘﺭﻏﺎ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﻪﺳﻠﻪﻧﭽﯜﻛﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﯩﻐﺎ‬ ‫ﻧﻪﺩە ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ؟ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﻳﯘﻧﺪﯨﭙﯘﺭﯗچ ﺑﻪﯕﮕﻪ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪48‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ ) :‬ﻗﻮﺭﻗﯘپ( ﺧﻮﺵ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺗﯘﺭﻏﺎ‬ ‫ﺧﺎﺱ‪ ،‬ﻛﻪﻣﯩﻨﻪ ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﻠﻪ‪ .‬ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ ) :‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ( ھﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﻪ‪ .‬ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭻ‪ ).‬ﻗﺎﭘﺎﻗﻨﻰ ﺳﯘﻧﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯﻯ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺩەﺭەﺥ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ ) :‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﻼپ( ﺭەھﻤﻪﺕ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ) ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ‬ ‫ﺧﯘﺩﯛﻛﺴﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ھﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺴﻪﻥ؟ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﯔ ﺳﻪﻛﺮﯨﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﯨﻤﯘ؟ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ‬ ‫ﻗﯩﺸﯩﻤﺪﺍ‪ ).‬ﺋﻮﻣﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﺭ ﺗﯜپ ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻏﯘ‪ -‬ﺗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﻰ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ھﻪﻱ ﺑﻪﯕﮕﻪ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﻮﺭﺷﺎپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﻪﻥ‪ .‬ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻏﯩﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻳﯟﯨﻤﯩﺰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﺵ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﻳﺎﻕ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪،‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺪﯨﯔ؟ ﺋﺎﻟﺠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟!‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪:‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ؟ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ‪،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ‪....‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﻳﻮﻗﺎﻝ ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯜﺭﯛﻙ ﺋﻮﻏﺮﻯ!) ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﺎﭘﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ( ﺋﯧﻴﺘﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪49‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ ) :‬ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﯖﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ھﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻦ‪ »،‬ﺋﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﺘﯘ«‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺷﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺳﺎﻥ‪-‬ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﺎ؟ ھﺎ‪ ...‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪ ....‬ﺯﯨﺮﯨﻜﯩﭗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﺴﺎ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ ) :‬ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯚﭼﯜپ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ( ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﭼﯜﺷﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ ‪ :‬ﻳﺎﻕ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ‪ .‬ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ‬ ‫ﺯﯗﻟﭙﯩﻘﺎﺭ )ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻼﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺋﻪﭘﻴﯘﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﭼﻪﻛﻜﯩﻦ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯩﯖﻪڭ‬ ‫ﺋﯩﺰﯨﭗ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯛڭ ﭼﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ‪ ).‬ﻗﺎﭘﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﻼپ(‬ ‫ھﻪﻱ ﻗﺎﭘﺎﻗﺒﺎﺵ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﻪﻥ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻤﯘ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪...‬ھﺎ‪...‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪) :‬ﺋﯘﺩﯗﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺩەﻝ ﺷﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ‪ ).‬ﺩﯛﻣﭽﯩﻴﯩﭗ ﺗﺎﺵ ﺳﯘﭘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ھﯩﻠﯩﻐﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻛﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﯨﯟە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻛﺎڭ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻱ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺑﯘ‬

‫ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ‬

‫ﺧﻮﺗﯘﻥ‪-‬‬

‫ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ‬

‫ﻧﯩﻤﻪ‬

‫ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ‪.‬ھﻰ‪...‬ھﻰ‪...‬ھﻰ‪....‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ ) :‬ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺗﯩﺘﺮەپ ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻕ ﻗﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻟﯩﻜﻪﻡ ! ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪:‬ﺋﺎﻛﺎڭ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻳﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻟﯩﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪50‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺷﺎھﺰﺍﺩە ﺩﯨﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ھﻰ‪...‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﻳﺎﻕ‪ ،-‬ﻳﺎﻕ! ﺑﯩﮕﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪) :‬ﺧﯘﺩﯛﻛﺴﯩﻨﯩﭗ( ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﺪﺍ؟) ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺗﻪﯕﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻣﯘﻟﻼﻗﻼپ ﭼﯜﺷﯜپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻟﯩﻜﻪﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ‪ ،‬ﺑﯩﺰﺩە ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻮﻕ‪ .‬ھﻪ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﻮﻳﻐﺎ‬ ‫ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﺍﺭﯨﻦ – ﻏﻮﺟﺎﻣﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ):‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪپ( ﺑﺎﻳﯩﻼ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺋﯩﺪﯨﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯩﻤﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ) :‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ﻣﯘﻧﯘ ﺗﻮﯕﮕﯘﺯﻧﯩﯔ ﺳﯩﺴﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼﻳﻠﻰ‪ .‬ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﻳﺎ‪...‬ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻟﯩﻜﻪﻡ‪ ،‬ﮔﯘﻧﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ) :‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺋﯧﻴﺘﻪ! ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ ﺋﯘ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺋﺎ‪...‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﮕﯩﻢ ﺑﯩﻴﻪﻥ ﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ،‬ھﻪﺟﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﻮﺳﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﭗ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﭽﯩﻘﻰ ﭼﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﻪﺕ ۋﺍﻗﯩﺮﺍپ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻮﺩﯗﻗﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﯩﻠﯩﭽﻼپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬‬

‫)ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ‬

‫ﻗﺎﺭﺍپ(‬

‫ﻣﯘﻧﯘ‬

‫ﺋﯩﻜﻜﻰ‬

‫ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ‬

‫ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ!‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ ۋە ﭼﯩﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﯩﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪51‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﻪگ ۋە ﺯﯙھﺮەﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺯﯙھﺮە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺟﺎۋﺍپ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯩﯖﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﭙﻼ ﻛﻪﺗﺘﯩﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﻪگ‪ :‬ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﯩﻜﻪﺗﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺰﯨﭙﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻳﺎﻧﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ :‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺗﯩﺰﺭەﻙ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺋﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﺰ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‬ ‫ﺳﯚﻛﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ).‬ﺯﯙھﺮە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ( ﺑﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‬ ‫ﺑﯩﮕﯩﻢ! ) ﺷﯘﺋﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺩەﻝ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗ‪ )....‬ﺳﻪﺕ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺱ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺗﯧﺰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ).‬ﺷﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺕ ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﭻ ﻧﻪﻳﺰﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍڭ‪ -‬ﺟﯘﺭﯗﯕﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻝ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯗﻗﺪﺍپ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﻏﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﻮﭘﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﻪﺩەﺭ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺗﻮﭘﻰ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪52‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﭘﻘﺎﭼﺘﻰ‪ .‬ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ‬ ‫) ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ( ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ) ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ﺧﯘﻣﭙﻪﺭ!‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺳﻪﻧﺘﯜﺭﯛﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﭙﯩﺪﯗ‪.‬ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﯜﺯ‬ ‫ﺑﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻜﻨﻰ ﭼﺎﭘﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﭼﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﯚﭼﯜپ ﺳﻪھﻨﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﭘﻪﺭﺩە ﻳﯩﭙﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫‪-1765‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-8‬ﺋﺎﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ ﺗﯩﺰﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﭼﻮڭ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﯩﺮﺍﻕ‪ -‬ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﺪﺍ ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭻ‪ -‬ﻧﻪﻳﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﺩە‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯜچ ﺋﺎﻱ ﻗﻪﺩەﺭ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﻗﻪﻟﺌﻪﺩﯨﻦ ھﯩﭽﺒﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺶ ھﺎﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﻪھﺎﻟﺪﺍﺩﯗﺭ ﻗﻪﻟﺌﻪ‪ -‬ﺷﻪھﻪﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪53‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪڭ ھﯚﺭﯨﻴﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺭەﺯﯨﻞ ﻳﺎۋﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻼﺭ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ‬

‫ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎﻡ ﺷﯘﻳﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻻﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﮕﻪ ﻛﯜچ‪ -‬ﺩەﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ھﺎﻣﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻼﺭ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺗﯘﻏﻰ ﺟﻪۋﻻﻥ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﺎﻟﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﯩﻬﺮﯨﯟﺍﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ...‬ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﯘﺯﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﺗﺎ‪ -‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﻯ‪ ).‬ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺟﺎﺭﺍﯕﻼپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﺋﺎﻥ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯘﻣﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﭼﺎ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻰ‪ -‬ﻳﺎﺩﯨﻢ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ‪ ،‬ھﻪ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﻣﯩﻬﺮﯨﯟﺍﻥ ﺳﯩﯖﯩﻠﯩﻢ‪ .‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎﻡ‪،‬ﺷﺎﻧﯩﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ‪ ...‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘ؟‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬‬

‫ﺋﯘﻻﺭ‬

‫ﻗﻪﻟﺌﻪﻧﻰ‬

‫ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ‬

‫ﺟﯩﯖﯩﺪە‬

‫ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ‬

‫ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ‬

‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗ‪ ).‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪54‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ‪ :‬ﺋﺎﭼﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ‪ ).‬ﺟﻪﻣﯩﻠﻪﮔﻪ( ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ‪ :‬ﺋﯘﻗﺘﯘﻡ ! ) ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪپ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎﻏﺎ !) ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ).‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ(ھﻪ‪،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ؟! ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﮕﻪ ﺩەھﺸﻪﺕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ‪ -‬ﺩە‪.‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪ :‬ﺗﺎﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﯩﻐﻼۋﺍﺗﯩﺴﯩﺰﻏﯘ؟) ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯩﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪:‬ﺗﺎﻏﺎ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!) ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ( ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﻰ‪ .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻢ ! ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻧﯩﻼ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻢ‪.‬ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻪڭ‪ ) .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺭﺍپ ﮔﯜﻟﺴﺎﺭﯨﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪ ﻳﯩﺴﯩﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺭەھﻤﻪﺕ! ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯩﺴﯘﻥ‪ .‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﭘﯘﺭﺍپ ﺯﯙھﺮەﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺯﯙھﺮە ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ‬ ‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ‬ ‫ﺋﻪﮔﯩﻴﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪:‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ ﺋﺎﭼﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪ ﻳﯩﺴﯩﻠﻪ‪) ،‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﺍپ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯜﺳﯩﺒﻪﺕ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪55‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﯘﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻣﺎ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﻳﺎﻕ ﺑﯘ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬

‫ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪ :‬ﺑﯘ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ) ﻣﯩﺮﺯﯨﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺟﯩﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯧﺰﯨﻚ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺕ ﺳﻪﺭﺭﺍپ‪ ،‬ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﺳﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪھﻪﺭ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯜچ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﻮﺯﻏﯩﻼڭ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‬ ‫ﻳﺎۋﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯩﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺷﺎۋﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ‪ .‬ﺟﻪﯕﺪە ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺷﯩﻬﯩﺖ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎۋﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻰ ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻧﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺋﯘﻣﯘ‬ ‫ﺷﯩﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ) ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻏﻪﺯەپ ۋە ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ھﻪﺟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎھﯩﺮﺟﺎﻥ ﺋﯚﺯ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ‪ :‬ﺗﻪﺭەپ‪ -‬ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯩﯔ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ‬ ‫ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻻ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﭼﯩﯔ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻐﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﺎﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪56‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﻪﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ‪ ،‬ﺧﺎﻧﺘﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﻟﯩﯟﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻛﯚﺭەﺷﭽﺎﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻮﻏﯘﻝ‪ -‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰ ﭘﯜﻛﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺗﯜﺯﻟﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻗﯘﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ ):‬ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ( ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ!‬

‫ﺑﯘ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺗﻪۋەﺭﯛﮔﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺩﺍﺩﺍ! ﺋﺎﻛﺎ !ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ )ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ‪ :‬ﺧﻪﺕ ! ﺋﺎﭼﺎ‪ ) .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‬ ‫ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﻨﺎﻣﻪ؟ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭ ! ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻏﻮﺭﯗﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ !‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ‪ ) :‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﭼﺎ! ﺟﻪﯕﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ﻳﺎۋﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻟﻐﺎﻳﻤﯩﺰ!‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ !‬ ‫ھﻪﺟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﻳﻨﻪپ ﺗﺎﻏﺎﺭﻏﺎ ﺳﻮﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﻏﺎﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺷﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯەپ‪ -‬ﻧﻪﭘﺮەﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺟﺎﻻﻗﻼپ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻏﺎﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺭﯗپ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪57‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ :‬ھﯚ‪ ...‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭ‪....‬ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ! ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﻗﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺴﯩﻠﻪ ﺧﯧﻨﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﯔ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻼﻱ‪ .‬ﺑﺎ‪ ...‬ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻥ ﻳﺎﻻپ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺖ ھﺎﻣﺎﻥ ﮔﻮﺩﺍﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪) .‬ﺩەﺭﻏﻪﺯەپ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﮕﻪ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ(‪ .‬ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯔ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﯖﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﻛﻮﻳﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯔ؟ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻ‪ -‬ﭼﺎﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯔ؟‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪) :‬ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە( ﺧﻮﺵ ﻣﻪﻟﯩﻜﻪﻡ! ﻣﻪﻥ‪....‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﯨﯔ‪ .‬ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ‬ ‫ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯔ ﺟﯩﻨﯩﻐﺎ ﺯﺍﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ‪.‬‬ ‫ھﻪﺟﻪﺭ‪ :‬ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭ‪ -‬ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﯩﺴﺎﺑﯩﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ‪،‬ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ‪ .‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ‪-‬ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﺩﯗڭ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ؟‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ! ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ) ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬ﻳﺎ‪...‬ﻳﺎﻕ‪...‬‬

‫ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻼﻱ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ‬

‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ) ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼپ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ(‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻏﺎﻟﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯩﻠﻪﺵ‪،‬ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯚﯕﮕﯜﺯﯨﺪە ﮔﯜﻝ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺶ‪.‬ﺑﻪﺧﺘﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ) ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪپ(‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻼ ﺗﺎﭘﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺗﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﻪﺕ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﻣﯘﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭻ‪ -‬ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪58‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ھﻪﺟﻪﺭ‪ :‬ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﺎﺷﯩﺘﯘﯕﻨﯩﯔ‬ ‫ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﻪﻟﺪەﻙ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ،‬ﺯﯙھﺮە!‬

‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪:‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪:‬‬

‫ﺧﻮﺵ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ ‪1‬‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬ﺷﻪﺭﻕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﭽﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﻮﺭﺷﺎۋﻧﻰ ﺑﯚﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺴﯘﻥ‪ .‬ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺩﻭﻣﯩﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬

‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪:‬‬ ‫ﺯﯙھﺮە‪:‬‬

‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭ!) ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ (‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ) :‬ﻣﯩﺮﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺗﺎﻏﺎ‪ ،‬ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯔ‪ .‬ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ‪ .‬ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺷﺎھﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻳﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﮕﯩﭽﻪ ﻳﺎۋﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎﻏﺎ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯔ‪ .‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺪﻥ ﭼﯜﺷﯜپ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ!‬ ‫ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺭﯨﻬﯩﻢ‪ :‬ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﺧﻮﺵ! ) ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎﻏﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪۋەﺭﯛﻙ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻤﻪﻥ )ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪59‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﯧﻠﻰ‪ ) :‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ( ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﺎﭼﺎ! ﻣﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰﺩەﻙ ﺑﺎﺗﯘﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ » ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻛﯩﻢ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﻣﯜﺵ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺟﯩﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯙھﺮە ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ :‬ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺟﻪﻧﯘپ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎۋﻻﺭ ﻗﯩﺴﺘﺎپ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪).‬ﺯەﻳﻨﻪپ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪپ‪ :‬ﺷﯩﻤﺎﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﯩﺴﺘﺎپ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ) :‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜپ‪ ،‬ﻏﻪﻳﯘﺭﻟﯩﻐﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﺷﺎﻥ‪-‬ﺷﻪﺭەپ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺖ‪ .‬ﮔﯜﻟﺠﺎﻣﺎﻝ‪ ،‬ﺟﻪﻣﯩﻠﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻍ‬ ‫ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼﺭ! ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﯧﯖﯩﯖﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﯩﻠﯩﭻ‪ -‬ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﻪﺵ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ‪ :‬ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﯘﺗﯘﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻗﺎﭼﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﺴﯘﻥ!) ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﺍﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ (ھﺎ‪....‬ھﺎ‪....‬ﺳﯩﺰﻟﻪﺭ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺴﻪ‬ ‫ﺧﺎﻥ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﻨﯩﺰەﻙ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ) .‬ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺯەﻳﻨﻪﭘﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﮔﯜﻟﺴﺎﺭە‪ ،‬ﺯەﻳﻨﻪپ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺯﯙھﺮە ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺟﻪﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺑﯩﺮﮔﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ‪ ).‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﻟﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺳﺎۋﯗﺕ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪60‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎۋﯗﺕ‪ :‬ھﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺗﻮۋﺍ ﮔﯘﻧﺎﻧﻰ ﻳﻪﭘﺘﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪپ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪.‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ‪،‬ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯕﻼﺭ!‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪) :‬ﻏﺎﻟﯩﺒﺎﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯕﻼﺭ‪ ).‬ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ( ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﯖﻼﺭ!‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺸﻰ‪ :‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺕ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻻﻱ! ) ﺳﺎۋﯗﺕ ﺷﺎﭘﺎﺷﻼپ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭽﻘﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﺳﺎۋﯗﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ‪ :‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ! ) ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(‬ ‫ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ ‪ :‬ﭼﯧﺮﯨﻚ !‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻚ‪ :‬ﺑﺎﺭ‪!.‬‬ ‫ﻧﺎﺷﯩﺘﯘڭ ‪ :‬ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﮔﯜﻱ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺖ! ﺑﯘ ﭼﻮﻗﻘﯩﻨﻰ ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﯜپ‪-‬ﺗﯜﺯ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘﻥ!‬ ‫ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮپ‪-‬ﺯەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﯩﺲ‪ -‬ﺗﯜﺗﯜﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﮔﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻍ‪ -‬ﺩﺍﻻﺳﻰ ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﻧﻪۋﻛﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﺑﯩﺮ‪ -‬ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪھﻨﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﮔﯜﻟﺨﺎﻥ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪھﻨﻪ ﻳﻮﺭﯗپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪61‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻞ ھﻪﺳﻪﻥ‪-‬ھﯜﺳﻪﻥ ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻍ‬ ‫ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ ﻳﯧﻨﺪﯨﻦ ﺭەﺧﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﺑﻪگ‪ ،‬ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﺎ‪-‬ﺋﺎﺳﺘﺎ‬ ‫ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻛﻮﺭﺗﻠﯘﻕ ﺧﻮﺭ ﻳﺎﯕﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺧـــﻮﺭ‬ ‫ﮔــﯜﺯەﻝ ﺧﺎﻧﺘﻪﯕﺮﻯ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﻗﺎﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺑــــﺎھﺎﺩﯨﺮ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺭەﯕﺪﺍﺭ ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﻪﺭەپ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﺯەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﯕﻤﻪﺱ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﭼﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺋـﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﻳﯜﺭەﻛﻜﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫) ﭘﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ(‬ ‫) ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ‪-1985‬ﻳﯩﻠﻰ ‪ -3‬ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻧﻪﺷﯩﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ» ﻣﯚﻟﺠﻪﺭ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺩﯨﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪(.‬‬

‫ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎپ‬

‫ۋﯨﺴﺎﻝ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ‬ ‫ھﺎﻳﻬﺎﺕ! ﻗﺎﺭﺍڭ ﺑﺎﺷﯩﺪﺍ ﺗﺎﺟﻰ ﺭەۋەﻥ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻠﯩﺴﻰ ﺷﻪﻣﺸﺎﺩﺗﻪﻙ‪،‬ﺯەﭘﻤﯘ ﻟﻪۋەﻥ‬ ‫ﺟﯩﻤﻰ ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ﭘﻪﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‬ ‫«ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﯘﻻﻕ» ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﻴﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﭼﻮﻟﭙﺎﻥ ﻛﯚﺯﻯ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪62‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺗﯜﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ‬ ‫ﺳﯘﻣﺒﯘﻝ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻝ‪-‬ﺗﺎﻝ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻝ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﻴﺎﺩەﻙ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﻰ ﺋﺎﺗﻪﺵ ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻳﻤﺎﻗﺘﻪﻙ‪ ،‬ﻟﯧﯟﻯ ﻏﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻏﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ؟‬ ‫ﻛﯧﻨﯩﺰەﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﺳﻪپ‪ -‬ﺳﻪپ ﺗﯘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺷﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺷﺎھﯩﻐﺎ ﺑﻪﺯﻣﻪ ﻗﯘﺭﺍﺭ‬ ‫ﭼﯩﺸﻰ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﻪﺩەﭘﺘﻪﻙ ﭘﺎﺭ‪-‬ﭘﺎﺭ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﭘﻪﺭﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﯩﻠﻰ ﻣﯩﯔ ﻳﺎﺭ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﭼﯜﭼﯜﭘﻘﯩﻨﺎ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺴﺎﻡ ﭼﯜﺷﯜﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻗﻘﺎﻥ ﭼﯩﻦ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯘﺷﯘﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﯨﻢ ﺩﯨﺪﺍﺭ ﺋﯩﺰﺩەپ‬ ‫ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﺍﺭﻣﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺋﯩﺰﺩەپ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺷﺎﻳﻠﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﮔﯜﻟﮕﯜﻥ ﺭەﯕﻠﯩﻚ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﺰ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﻣﺎﻳﺴﯩﺨﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﺪﯗﺭ‬ ‫ﺑﻪﺳﺘﻰ ﭼﯩﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻰ ﻗﯘﻟﯘﻥ ﺗﺎﻳﺪﯗﺭ‬ ‫ﻻﻟﻪ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﯨﺘﻘﺎﺗﺘﯘﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﯖﻰ ﻳﻮﻕ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﺘﯘﺭ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﯘﺩﯗﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪63‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ‪،‬ﻟﻪۋﻟﯩﺮﻯ ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻯ ﺷﯘﺩﯗﺭ‬ ‫ﻣﺎﯕﺴﺎ‪ -‬ﺗﯘﺭﺳﺎ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﺪﯗﺭ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯘﻣﺒﯘﻝ ﭼﺎچ‪ -‬ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻗﺎﺷﻼﺭ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺋﯘ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭەﻙ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻗﯩﺰﺩﯗﺭ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﺎھﯩﺮ ﻗﯩﺰﺩﯗﺭ‬ ‫ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﭘﻪﺭﻯ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﺳﺎﯕﺎ‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﻢ ﭼﻮﻟﺘﺎ‪ ،‬ﻛﯚپ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﻧﺎۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﻣﺎﻳﺴﻪﻣﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﻻﻳﯩﻖ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﺎﻧﭽﻪ؟‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﻪﯕﺮﯨﺪﯗﺭ ﺯﯦﻬﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﻏﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﭘﯩﺮﺍﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺭﺩﺍ ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﺎﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯘﻏﺎﻣﺪﯗ ﺑﯘ ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻱ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺩﺍﻏﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪ -‬ﺳﺎﻧﺪﺍ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﻳﺎﺯﺍﺭ ﺋﯘ ھﯚﺳﻨﻰ ﺧﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎچ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ۋەﺳﻠﯩﻨﻰ ﺷﺎھﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭ‬ ‫ﺗﺎﺋﺎﻡ ﻳﯧﻤﻪﻱ ﺋﯘﺭﻏﯘﺳﻰ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻠﻪﺭ‪...‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﯨﻠﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ‪ ،‬ﺷﺎﺋﯩﺮە ﺗﯩﻠﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ‬ ‫ﮔﯜﻟﺪﯨﻦ ﮔﯜﺯەﻝ ھﯚﺳﯜﻧﺪە ﺩﯨﻠﺒﻪﺭ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪64‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺗﺎﭘﺎﺭ ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ‬ ‫ﭘﻪﺭھﺎﺩ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺷﯧﺮﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺩەﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﻳﺎﻗﯘﺕ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯜﺯﯛﻛﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺩەﺭﻟﻪﺭ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﭽﺮە ﻏﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺎﻧﺪﯗﺭ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﺷﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭ‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺯﯨﻞ‪ -‬ﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯘﺭ‬ ‫ﺗﯜﻣﻪﻧﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﻰ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯘﺭ‬ ‫ﺑﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﺳﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺱ ﮔﯜﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﮔﯜﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯜﻙ ﮔﯜﻝ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﻗﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﺴﺎ‬ ‫ﺑﻮﻳﻰ ﺯﯨﻠﯟﺍ‪ ،‬ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﮔﻰ ﻗﯩﻴﺎﻕ‬ ‫ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺯﯙھﺮﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﯘﺭ ﻗﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﻪﯕﺰﻯ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﺭﯨﺪەﻙ‬ ‫ﺟﯩﺴﻤﻰ ﮔﯜﻟﺪﯗﺭ ﺑﻪﺷﻜﯧﺮەﻡ ﺑﺎھﺎﺭﯨﺪەﻙ‬ ‫ﭼﺎﻟﺴﺎ ﺗﻪﻣﺒﯘﺭ ﻗﺎﺷﯩﻐﺎ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﺳﻪﻧﻪﻡ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯩﯔ ﮔﯜﻝ ﻛﯧﻠﯘﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮ ﺋﯧﺘﻪﻳﻜﯩﻢ ﮔﯜﻟﺌﺎﻳﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ ﻗﻮﻱ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﮔﯜﻝ ﭼﯧﻜﻪﺭ ﻛﻪﺷﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﺴﺎ ﮔﯜﻟﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭ ﺭەﺳﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯘﺭ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ۋەﺳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪65‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﮔﯜﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯜﻙ ﮔﯜﻟﻤﯩﻜﯩﻦ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻗﯘﻳﺎﺷﻤﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﺧﺘﻪﺭﻧﯩﺴﺎ‬ ‫ﺗﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﺯەپ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺯﯨﻨﺎﻗﻼﺭﻯ‬ ‫ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺭﻯ‬ ‫ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻣﺎھﺎﺭەﺗﻨﻰ‬ ‫ھﻪﺭ ﻳﯜﺭەﻛﺘﻪ ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﺎﺭ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﻴﺎ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﭻ‪ ،‬ﺷﻪﻣﺸﻪﺭﺩە ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯘﺭ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯘﺭ‬

‫ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻨﯩﯔ » ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ « ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ »ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ« ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﺎﺭﯨﻴﻰ ) ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ( ﻏﺎ ھﯚﺳﻨﯩﺨﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﻳﺎﺯﺩﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺟﻪﻧﯜﭘﻘﺎ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺳﯜﺭەﺗﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ﻣﯘۋﺍﭘﭙﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯘﺩەﻙ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪66‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﭽﯩﻘﻰ‬

‫)ﻛﻮﻣﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻢ(‬

‫ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ‪:‬ﻛﺎﻣﺎﻝ ﺋﺎﻟﯩﻢ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪67‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﺳﻮﻧﺎژﻻﺭ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-‬‬

‫ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯘﺭەﻙ‪،‬ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﭼﻮﻗﻪﻱ‪،‬‬

‫ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﮔﯜﻟﺴﯘﻡ – ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻳﯩﺰﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‪،‬ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ – ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﻳﺎﺳﯩﻦ – ﺗﻪﻣﺒﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪،‬ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﯩﺮﯨﮕﻰ‪،‬ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫‪.5‬ﺋﺎﻟﯩﻢ – ﺋﻮﺭﯗﻕ‪،‬ﺋﯩﮕﯩﺰ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍﺳﻰ‪.‬‬ ‫‪.6‬ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ – ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‪،‬ﺳﻪﺗﻪڭ‪.‬‬ ‫‪.7‬ﻳﯩﺰﺍﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪،‬ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪68‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫‪ -1‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯘﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﯩﺰﺍ‪.‬‬ ‫ھﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ! ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ‪.‬ھﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ!ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻮڭ‪ -‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ھﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭ –ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯩﺮﯨﻖ‬ ‫ﭼﻮﻗﻪﻱ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ‪،‬ﺑﯩﺸﻐﺎ ﺋﯚﯕﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﭼﺎچ – ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯚﺳﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ‪،‬ﻳﯩﺸﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ‬

‫ھﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ!‬

‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺗﺎﻳﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ھﺎﻳﺪﺍپ‬ ‫ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ھﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ ! ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﺭەﺷﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎۋﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﻳﺪﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ۋە‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ﭼﻮﻛﺎﻥ‪-:‬ھﻮﻱ ﻧﯘﺭەﻙ ‪،‬ﺗﯘﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯩﻤﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ؟ﻗﻮﺭﺳﯘﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩﯨﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ‪،‬ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﺎﻡ ﺳﯜﺯﻣﻪ ﺧﺎﻟﺘﯩﺪەﻙ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ھﻪ ﺗﯘﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ »ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﻱ ‪،‬ﺗﺎﻱ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﺎﺕ ﺑﻮﻻﺭﻣﻪﻥ« ﺩﯨﺪﻯ‪.‬ﻣﻪﻥ »ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻣﮕﯩﻦ«ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺋﺎﺗﺘﻪﻙ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯗ‪ .‬ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻛﯘﻟﯩﺪﯗ‪-.‬ھﺎ ھﺎ ھﺎ‪...‬‬ ‫ﭼﻮﻛﺎﻥ‪-:‬ھﻮﻱ ﺗﯩﻠﯩﯖﮕﻪ ﻣﻪﺭەﺯ ﭼﯩﻘﻘﯘﺭ ﻧﻮﺭەﻙ ﭼﻮﻗﻪﻱ‪.‬ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪69‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯘۋﺍﻱ ﻛﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﻳﺪﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪- :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ –ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺳﺎﺩﯨﻘﻜﺎ ‪.‬ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﯘۋﺍﻱ‪-:‬ۋە ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ! ھﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻳﯘپ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ھﻪﺩەڭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﻧﯘ ﻣﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺎﭼﻨﻰ‬ ‫ھﻪﺩەڭ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬ﺩﯨﮕﻪچ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻗﺎﭼﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﻘﻜﺎ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺗﻮﻏﺎﭼﻨﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻻﺗﺎ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ھﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ!‬

‫‪ -2‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺳﻠﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ‪،‬ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﺎﻧﺪﺍ –ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﺎﺭﻳﺎﻏﺎچ ۋە ﺳﯚﮔﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯەﻥ‬ ‫ﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﻼپ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻣﯩﻨﮕﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﻏﯩﯖﺸﯩﭗ ﺋﯩﻴﺘﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﻛﺎﻛﻜﯘﻛﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ۋە ﺋﺎﺭﻻپ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﺭﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﺸﻪﻙ ﻣﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﺑﺎﻻ)ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ(‪ - :‬ﺩﺍﺩﺍ ‪،‬ﺩﺍﺩﺍ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪- :‬ھﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ‪.‬ﺩەپ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‪-:‬ﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ ۋەﻟﯩﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻠﯜﻙ ﻻﻳﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯟەﺗﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﭘﯘﻟﻰ ﻧﻪﻗﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﯚﻳﺪە ﻣﺎﻱ‪،‬ﺗﯘﺯ ﺗﯜﮔﻪﭘﺘﯘ‪.‬ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺩﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﯘﺩەﻛﻤﻪﻥ‪.‬ﺳﻪﻥ ۋەﻟﯩﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻛﺴﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺑﺎﻻ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪70‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﯩﺮﯨﻨﭽﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﯘﺩﯗﯕﺸﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﻧﯘﺩﯗﻥ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ ‪ ،‬ﻣﺎﻱ‪،‬ﮔﯚﺵ‪،‬ﺗﯘﺯﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﻪﻝ ﺑﻮﻻﺭ‪،‬ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﯕﻠﻰ ﻳﻮﻕ‪،‬‬

‫ﺋﻪﻟﮕﻪﻛﻨﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎﻡ ﺗﻪﯕﻨﻪ ﻳﻮﻕ ﺩەپ‪،‬ﺧﻪﻗﻘﻪ ﻣﺎﻻﻱ ﺑﻮﻟﯘپ‬

‫ﺋﯚﺗﻪﺭﻣﯩﺰﻣﯘ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎﺯﻟﯩﻖ ‪ ،‬ﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻼﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻻپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﺎﻻ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﻳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ھﯘ‪،‬ﭼﯘ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﻮﭼﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ‪ 3،4‬ﻣﯩﺘﯩﺮ‪،‬ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ ‪ 5،6‬ﻣﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻮﺭەﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻻﻱ ﺋﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻻﻳﻐﺎ ﻣﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ‪،‬‬

‫ﺋﺎﺩەﻡ‬

‫ﺗﯘﻧﯘﻏﯩﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺖ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗﺎپ ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ۋەﻟﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ‪ 25‬ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻮﺭەﻛﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ۋەﻟﻰ‪:‬ﭘﺎھ‪-‬ﭘﺎھ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯘﺭەﻙ ﭼﻮﻗﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﭘﺴﻪﻥ‪،‬ﭼﻮﻗﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﻤﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺟﯘﻣﯘ‪،‬ﺳﻪﻥ ﻻﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎ ﺗﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ؟‬ ‫ھﺎ ھﺎھﺎ‪ ...‬ۋەﻟﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﺷﺎﯕﺨﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﻣﯘﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ۋەﻟﻰ‪:‬ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪۋەﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ﺩەﻳﺪﯗ ۋەﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ﭘﯘﻟﯩﭽﯘ؟ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﻻﻱ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻻﻱ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﻘﺎچ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪71‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ۋەﻟﻰ‪:‬ھﻮﻱ ﮔﻪپ ﭼﻮﯕﻐﯘ‪،‬ﺋﻮﺭﯗﻕ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺩەپ ﺋﺎﻏﺰﯨﯔ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﯘﮔﺮەپ‬ ‫ﻗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ‪،‬ﻛﺎﻧﯩﻴﯩﯖﻐﺎ ‪15‬ﺳﻮﻡ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺟﯘﻣﯘ ﭼﻮﻗﻪﻳﻜﺎ ﻏﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪۋﯨﺮﯨﯔ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ۋەﻟﻰ ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﺎ‬ ‫ﺗﻮﺯﯛﺗﯘپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻮﺭەﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﻪﺗﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻻﻱ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺘﯩﮕﯩﺮەﻙ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ‪،‬ﻛﻮﻧﯩﺮﺍپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺗﺎﻡ ﺋﯚﻱ ‪،‬ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻗﯘﻣﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ‬ ‫ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ ‪.‬ﻗﻮﺭﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ‪ 4،5‬ﺗﯜپ ﺋﯜﺭﯛﻙ ۋە ﺋﺎﻟﻤﺎ ‪،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ‬ ‫ﺋﯚﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺗﯩﺮەﻙ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻙ ۋە ﻛﺎﻻ ﺋﯩﻐﯩﻠﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯘﻟﺴﯜﻡ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ -:‬ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻨﻰ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺩەپ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯩﭽﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪،‬ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﻛﺎﻧﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﻧﯩﻤﻪ؟‬ ‫ﻗﻪﺭﺯ؟ﻧﯩﻤﻪ ﻗﻪﺭﺯ ﺧﯘﻳﻤﺎ ﺗﻮﻳﺪﯨﻐﯘ ﺑﯘ ﻗﻪﺭﺯﺩﯨﻦ ‪.‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯩﯟﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ‪.‬ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻣﻪﻥ‬

‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ‬

‫ۋﺍﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺑﯘﻻﻳﻤﯘ؟ﻳﺎ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ؟‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ – ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ‪-‬ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺑﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ ﺩەﭘﻼ ﻳﯘﺭﻣﻪﻱ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮەﺭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯘﺷﯘپ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻠﯩﻤﯘ ﺩەﻳﻤﯩﻨﺎ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪72‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻗﻘﯘ‪،‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺰﻟﯩﻤﯘ ‪،‬ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺩە ﺧﻮﺗﯘﻥ ‪.‬ﺋﯩﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻮﺭﺍﯕﺪﯨﻦ ﺋﯩﺲ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗﻏﯘ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ۋە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ ﺋﯩﺴﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە –ﭼﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺭ ﺋﺎﭘﺎ ‪،‬ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﭘﺎﺩﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﻮﺯﺍ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ ﭘﯩﻘﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼپ ﺟﻮﺯﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺟﻮﺯﺍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮﺷﯜﻙ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺟﻮﺯﺍ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﯩﻐﯩﺰﻯ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺗﺎﻡ ﺩﯗﻛﺎﻥ ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﺍ – ﻣﯘﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺳﻮﺩﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺎچ ﺳﺎﻳﯩﺴﺪﺍ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﻗﯩﺮﻯ‬

‫ﻗﺎﻧﭽﻪ‬

‫–ﻳﺎﺵ‬

‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ‬

‫ﭘﺎﺭﺍڭ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﻣﻮﺧﯘﺭﻛﺎ ﭼﻪﻛﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺋﺎﺩەﻡ)ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺯﺍﻛﯩﺮ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ(‪- :‬ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ‬ ‫ﺯﻭﯕﺘﯘﯕﻰ ﺭﯨﮕﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻪﺭﺗﯩﺲ‬

‫ﺩەﻳﺪﯨﻐﯘ؟‬

‫‪ -2‬ﺋﺎﺩەﻡ)ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﺗﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ(‪:‬‬

‫‪ -‬ﺑﯘﺭﯗﻥ‬

‫ﺋﻪﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﻪﺭﺗﯩﺲ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫‪ -3‬ﺋﺎﺩەﻡ‪-:‬ﭘﯘﻝ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‬

‫ﺳﻪﻧﻤﯘ‬

‫ﺯﻭﯕﺘﯘڭ‬

‫ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﻪﻥ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ‬

‫ﺳﻪﻥ‬

‫ﺟﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺯﻭﯕﺘﯘڭ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﺩە‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩەﯕﻼﺭ‪.‬ھﺎ ھﺎ ھﺎ‪ ...‬ﻛﯘﻟﻜﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺋﺎﺩەﻡ‪:‬‬

‫‪-‬ﺳﺎﭼﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﺩەﯕﻼﺭ‪،‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﻰ ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪73‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬ﭘﺎھ‪-‬ﭘﺎھ‪..‬‬

‫‪ -1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﺋﯘﻏﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺸﯩﯔ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﻱ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ‪ .‬ﺳﺎﭼﯩﺮ‬ ‫ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻣﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺴﺎﻥ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ھﺎھﺎھﺎ‪...‬ﻛﯘﻟﻜﻪ‬ ‫ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻏﯩﯖﺸﯩﭗ ﻧﻮﺭەﻙ ﭼﻮﻗﻪﻱ ﭼﺎﻻ ﻣﻪﺱ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﻟﯩﯖﺸﯩﭗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪-:‬ھﻮﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻘﯘ ﺑﯘ‪.‬ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﯩﻠﻪﺭﺩە‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯ‪-‬ﺗﻮﻻﻗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻣﯩﯖﯩﭗ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺋﺎﺩەﻡ)ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﺋﻪﺯﻣﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ(‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯔ ﻛﯚﭘﯜﻙ‬ ‫ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ‪.‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺳﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﺎﻻ ﺋﻪﻣﺪﯨﯖﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ؟ھﺎھﺎھﺎ‪....‬ﻛﯘﻟﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻛﺎﻻ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻤﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻤﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﺯﻣﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺴﻪ‬ ‫ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﺪﺍﺳﯜﺕ ﻗﯩﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯜﻟﯜپ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﭘﺎھ‪-‬ﭘﺎھ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭙﺴﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺪە ھﺎھﺎھﺎ‪....‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯛپ ‪،‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ - :‬ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯩﯖﺸﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‬ ‫ﺩەﻟﺪەﯕﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ‪-2‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺩﺍ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺳﻠﯩﻖ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪74‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ‪ -‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻼ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻳﯩﺴﺪﺍ ﺩەﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗۋە‬ ‫ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎﻥ ۋەﻟﻰ ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ۋەﻟﻰ‪ - :‬ھﻮﻱ ﻧﻮﺭەﻛﻜﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ‪،‬ﺩﻭﺭﺍﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﺴﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﻮﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺭﻳﺎﻏﺎچ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ‪.‬‬ ‫ۋەﻟﻰ‪-:‬ﺑﻪﺵ ﺳﻮﻡ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪.‬ۋەﻟﻰ ﺑﻪﺵ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﻮﻥ ﺳﻮﻡ ﺑﻪﺭ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ۋەﻟﻰ‪-:‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯗ ﻣﯘﻧﯘ ﭼﻮﻗﺎﻱ‪.‬ﺗﯘﺗﺴﺎڭ ﺗﯘﺕ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎڭ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﯩﻖ‬ ‫ﺟﯘﻣﯘ‪ .‬ھﺎﻟﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻘﯩﭗ ھﺎﻝ ﺗﺎﺕ‪،‬ﺧﺎﻟﺘﺎﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﻥ ﺗﺎﺕ ﺩەپ ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﺳﺎﺗﺴﺎ‬ ‫ﺋﻮﻥ ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﻧﯘ ﻣﻮﺗﯘﻧﻰ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﺋﺎﻻﻳﺘﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﻣﻪ‬ ‫ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺋﺎﻝ ‪.‬ۋەﻟﻰ ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺑﻪﺵ ﺳﻮﻡ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﻮﺗﯘﺳﯩﻜﯩﻠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﺎﻏﺎچ‬ ‫ﺗﯜۋﯨﺪە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻟﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ‪ 5‬ﺳﻮﻡ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫‪-7‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺳﺎﺯﻟﯩﻖ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ‪،‬ﭼﯩﻐﻠﯩﻖ‪،‬ﺩﯙﯕﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯩﻼﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﺘﻪ ‪.‬ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻼﻧﻨﻰ ﺗﺎﻳﺎﻕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ‪،‬ﺋﯩﮕﯩﺰﺭەﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﮔﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﺷﯜﻛﻨﻰ ﻛﻮﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻘﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪75‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ‬

‫ﺗﻪﻛﻜﻪﻧﺪەﻙ‬

‫ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺗﯚﺷﯜﻛﻨﻰ‬

‫ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ‬

‫ﻛﻮﻻپ‬

‫ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻰ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﺗﯘﺗﯘپ‬

‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬

‫ﺋﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ‬

‫ﻛﻮﺯﺍ‬

‫ﺗﻮﻟﯘﻕ‬

‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺗﻮﭘﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﻮﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﻮﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺯﯨﻘﭽﻪ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ۋە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯩﻠﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ھﻮﺩﯗﻗﯩﺪﯗ‪-.‬ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ‪،‬ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﯩﺮﯨﺠﻪ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ‪،‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﻟﻠﻪ ﻳﯚﮔﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﺍپ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺩﺍﭘﻨﻰ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻪﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺗﺎﭘﺘﯩﯔ‪،‬ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﺘﯩﯔ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﺘﯩﯔ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎﺭﺳﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻗﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭﺳﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-8‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪76‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﭽﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﻛﺎۋﺍﭘﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﺴﻘﺎ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﺕ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻳﺎﺳﯩﻦ ۋە ﺋﻮﺭﯗﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎۋﺍپ ﻳﻪپ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ ‪-:‬ﺩﯨﻤﻪﻣﺴﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﭙﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺷﻼپ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ ﺳﺎﺭﺍﻟﯩﻖ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ھﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ؟ﺑﯘﻟﻪ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪- :‬ھﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺩﯨﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﺳﯩﻨﻼﺭ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﺋﯩﻼﻥ ﻗﻮﻏﻼپ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺯﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ‬ ‫ﺗﯩﭙﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ۋە ﻳﺎﺳﯩﻦ‪ :‬ﺭﺍﺳﺘﻤﺎ ؟ﺩەﻳﺪﯗ ھﻮﺩﯗﻗﯘﺷﯘپ‪.‬ﻧﯜﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﺳﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﻮﻏﯩﻨﺎپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻮﺩﯗﻗﯘپ‬ ‫ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﯨﺪﯨﯖﻤﯘ؟ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻳﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ ‪-:‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﭽﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻪﻗﻠﻰ‬ ‫ﻗﯩﺴﻘﺎ ‪،‬ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪﺩەﭘﻼ ﻗﻮﻳﺴﺎ ‪،‬ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪﯕﻨﻰ ھﯚﻛﯩﻤﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ؟‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﯕﻨﻰ ﺳﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەپ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪77‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬

‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ‪،‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺕ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ‪.‬ﺋﻪﻛﻪﻝ ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﭘﯘﻝ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ‪،‬ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ‪،‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ‪،‬ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-9‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ‪،‬ﺋﻮﯕﺪﺍ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻣﻮﺧﯘﺭﻛﺎ‬ ‫ﭼﻪﻛﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ھﺎﻟﻘﺎ‬

‫–‬

‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ھﺎﻟﻘﺎ‬

‫ﺋﯩﺴﻼﺭ‬

‫ﺋﯘﻳﺎﻥ‬

‫–‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯘﻳﺎﻥ‬

‫ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ‬

‫ﺋﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ‬

‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ‬

‫ﭼﯚﻛﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﻼﻡ ﭼﯚﭘﻨﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﻮﭘﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ۋە ﺗﻪﺭﯨﻨﻰ ﺑﺎﺵ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺘﻘﺎچ‪:‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ – :‬ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺟﯘﻣﯘ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‬

‫ﻳﺎﺗﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ‬

‫–ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ‪ .‬ﻳﺎﭘﺎﺩﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺴﯩﺰ؟ﻳﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻳﺴﯩﺰ؟!‪10‬ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﮔﺎﻝ‪.‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻣﻪﺱ‪ .‬ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻛﯚﺳﻪﻱ ﭼﯩﭽﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﭘﯜﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ھﻮﻱ ﭼﯚپ ﺋﻪﻛﻪﻟﺴﻪڭ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟ﺋﻪﻛﻪﻟﺴﻪڭ ﻛﺎﻻﯕﻐﺎ‬ ‫ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﯔ‪.‬ۋﺍﻗﯩﺮﺍﻳﺴﻪﻧﻐﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ‪.‬ﺩﺍﺩﺍڭ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﭼﯩﺸﻘﺎﻕ ﻣﻮﺯﺍﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪،‬ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﻻ ﺩەپ ﺋﻪﺟﻪپ ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﻣﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﺎ‪.‬ﺋﯚﻳﯘﯕﺪﯨﻦ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺋﻪﺭﮔﻪ‬

‫ﺗﻪﻛﻜﻪﻧﮕﻪ‬

‫ﺗﻮﻳﯩﺴﻪﻥ‬

‫ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ۋﺍﻗﯩﺮﺍپ‪-‬ﺟﺎﻗﯩﺮﺍپ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ - :‬ﺑﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﻴﻪ ﺋﯚﻳﯜﯕﻨﻰ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﻻڭ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﻮﺭﯨﺴﯩﮕﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪78‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯚﭘﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-10‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺯەﺭﮔﻪﺭ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻢ‪،‬ﻳﺎﺳﯩﻦ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﻪﻥ‪100.‬ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﻗﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ‪.‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻗﻮﻱ‪،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﺗﯩﻨﻤﺎ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻛﯚﺭەﯕﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﺋﻪﻧﺪﻯ ﻗﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﭘﯘﻝ ﻛﯩﺮﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﻱ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﺭﯗﺳﻼﺭ ﺗﺎﺯﺍﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺭﯗﺳﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﯕﭙﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﭘﯘﻝ ﺗﯩﭙﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺳﻮﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﯘﻝ ﻳﻮﻕ‪.‬ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺳﻪﻥ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ‪،‬ﺑﯩﺰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻝ ﺋﻪﻛﻪﻟﺴﻪﻙ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻱ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻤﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﻣﻪﻥ ﻛﺎﻻ ﻗﻮﻱ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯗ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺩﺍﯕﮕﺎﻝ‪.‬ﺗﻮﺧﯘ ﺩﺍﯕﮕﺎﻝ ﭼﯜﺷﻪﻳﺪﯗ‪،‬ﺋﯚﭼﻜﻪ‬ ‫ﺟﺎﯕﮕﺎﻝ ﺩەپ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﺎﺯﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟ﮔﺎﺩﺍﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺷﻪ ﺗﺎﻻﺵ‬ ‫ﺩەپ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ‪،‬ﺋﯘچ ۋﺍﻕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﭘﯘﻝ‬ ‫ﺗﺎﭘﻤﺎﻣﺴﻪﻥ‪.‬ﺋﺎﺷﯘ ﺳﺎﺭﺍﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﺎﻟﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﺗﯩﺰ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩەپ ﻣﻪﻟﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭ ﺳﺎﻗﭽﯩﻐﺎ‬ ‫ﺩەپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﯕﻤﯘ ﻳﻮﻕ‪،‬ﺋﯚﺯەڭ ﺗﯜﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪.‬ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ۋەﺳﺴﺎﻻﻡ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺗﻮﭘﺘﻮﻏﺮﺍ‪.‬ﺳﻪﺭﺍﻏﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎڭ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ‪.‬ﺷﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪڭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪79‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪڭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎڭ ﺳﯩﻨﻰ ﺑﯚﺭە ﻳﻪﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﺗﻮﻻ ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺟﯜﺭە ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺳﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ‪.‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ‪،‬ﻳﺎﺳﯩﻦ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-11‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯘﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﺍ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ‪.‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﺎپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺍﺕ‪-:‬ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪.‬ﭘﺎﺩﺍ ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﺳﯩﺰ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ‪،‬ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﺪەﻙ ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ھﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ‪،‬ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺩﯗﻛﺎﻥ‬

‫ﺋﺎﭼﻘﯩﯖﯩﺰ‬

‫ﻛﻪﻟﺴﻪ‬

‫ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ‬

‫ﺗﺎﻳﯩﻨﭽﯩﻨﻰ‬

‫ﺳﯩﺘﯩﭗ‪،‬ﻣﻪﻟﯩﺪە‬

‫ﺋﺎﭼﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻐﯘ‪،‬ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺗﺎﻱ‪،‬ﭘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﻮﻱ‪.‬ﻛﺎﻻﯕﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﭗ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﻪﻟﻪﯕﮕﻪ ﺳﯩﺮﻛﻪ ﻻﺯﺍ‬ ‫ﺳﺎﺗﺎﻳﻤﯘ؟ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﺎﻻ ﺩەپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﻳﻤﯘ؟‬ ‫ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪).‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ> ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﺗﺎﻳﯩﺮﺋﺎﺧﯘﻥ <ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻳﯩﺮﺋﺎﺧﯘﻥ‪-:‬ۋﯗﻱ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ؟! ﺋﺎۋﺍﺯﯨﯖﻼﺭھﻪﺷﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺟﯩﺪﯨﻠﯩﯖﻼﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪80‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺗﺎﻳﯩﺮﺋﺎﺧﯘﻥ‪-:‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼپ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺩﯗﻡ ﻳﯩﺘﭗ‪،‬ﺩﯛﻡ ﻗﻮﭘﯘپ ﻳﯜﮔﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯩﺪە ﺋﺎﭼﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯩﺴﺪە ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩەپ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯩﯖﯩﺰﻏﯘ؟ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﻕ – ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﻠﯩﮕﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪.‬ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﺗﺎ –ﺑﺎ ﻻ‬ ‫ﺋﻪﺟﻪپ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﻼﺭﻏﯘ؟ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺷﯩﻠﺘﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻳﺠﺎڭ ﺑﺎﺳﯩﺖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪).‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺩﯛﻳﺠﺎڭ ﺑﺎﺳﯩﺖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻳﺠﺎڭ ﺑﺎﺳﯩﺖ‪-:‬ھﺎﻱ – ھﺎﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺗﺎﻳﯩﺮﻛﺎﻡ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﯖﯩﺰﺩە‪.‬ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺩﯨﻤﻪﻣﺴﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ۋﻭﻱ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﭼﺎﺗﯩﻘﯩﯔ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻳﺠﺎڭ ﺑﺎﺳﯩﺖ‪:‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ھﻮﻗﯘﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭ‪.‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ‪،‬ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‬

‫ﺩەپ‬

‫ﺩﯗﻳﺠﺎڭ‬

‫ﺳﺎﻳﻠﯩﻐﺎﻥ‪.‬ﻛﻪﻧﺖ‬

‫ﻗﻪﺭﺯﯨﯖﻨﻰ‬

‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻨﻰ‬

‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﻪﻧﺖ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ‪،‬ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﺎﭼﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪڭ ﻛﻪﻧﺖ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ۋﺍﻱ ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ‪،‬ﻗﯘﻟﯩﻘﻤﻨﻰ ﺗﻮﻻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻤﺎﻱ‪،‬ﭼﯩﻘﯩﺸﻪ ھﻪﻣﻤﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ‬

‫ﺷﯘ‬

‫ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ‬

‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ‬

‫ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ‬

‫ﻛﯩﺮﯨﭗ‬

‫ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ‬

‫ﺋﯩﺸﻘﺎ‬

‫ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﺎپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪە ﭼﯩﯔ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪81‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫‪-12‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﭽﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ھﻪﺭﺗﯘﺭﻟﯜﻙ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬ﺗﺎﻱ –ﺗﺎﻱ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺩﯗۋﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﺳﯩﻦ‬ ‫ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﯩﺴﺎپ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﺭﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪.‬ﺋﺎﻟﻰ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﻮﻣﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪:‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ ‪.‬ﻳﺎﺳﯩﻨﻜﺎﻡ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯩﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﭘﺘﯘ‬ ‫ھﯩﺴﺎﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﻱ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﺎﺳﯩﻨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﺗﻪ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮەﻱ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﻮﺩﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-13‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘﻳﯩﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﻮﺭﺍﺳﻰ‪.‬ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ‬ ‫ﻛﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪A‬ﺋﺎﻳﺎﻝ‪-:‬ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ ‪،‬ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ‬

‫ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬ﺷﻪھﻪﺭﺩە‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ‬

‫ﺑﺎﺭ‬

‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ‬

‫ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪».‬ﺋﺎﭘﻼ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﺗﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺗﻪﯕﻨﻰ ھﯩﺴﺎﭘﭽﻰ ﺩەپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪82‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻕ ﺋﻪﺭ‪-‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﯩﺪەﻙ‬ ‫«ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ۋﺍﻱ ‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﺴﻪﻡ‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﺩەپ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻐﯘ؟ ۋﺍﻱ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻱ ‪،‬ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺩەﺭﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪A‬ﺋﺎﻳﺎﻝ‪-:‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﯔ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪.‬ﺭﺍﺳﻤﯘ –ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺴﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-14‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ ‪،‬ﻛﯜﺯ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ‪،‬ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ‪،‬ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻳﺎﻻڭ ﭼﺎﭘﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺯﻻپ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻨﻰ‬

‫ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‬

‫ھﺎﺭﻏﯩﻦ‬

‫ھﺎﻟﺪﺍ‬

‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬

‫ﺋﺎﺭﻻپ‬

‫ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ‬

‫ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﺰﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﺎﻻڭ ﻛﯩﻴﻤﺪە ‪10‬ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻤﯘ ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬

‫ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ‬

‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‬

‫ﻧﺎﻥ‪،‬ﺳﺎﻣﺴﺎ‪،‬‬

‫ﻛﺎۋﺍﭘﻼﺭﺩﯨﻦ‬

‫ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺷﯘ ﻣﯩﯖﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻢ – ﻛﯩﭽﻪﻙ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‬ ‫ۋە ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭﻏﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ – :‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰﻛﯩﻦ ؟‬ ‫ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭ‪ - :‬ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﮔﯘﻟﺴﯘﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪83‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﺭﻻپ ﺳﺎﻣﺴﺎ‪،‬ﻛﺎۋﺍﭘﻼﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﺪﺍ ﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺯﻻپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪،‬ﺋﺎچ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﻧﺎ‪ -‬ﺑﺎﻻﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭ‪ -:‬ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪،‬ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘﮔﯜﻥ ‪ 3،4‬ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺳﯩﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ ‪،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﻧﻪﺩﯨﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﻰ‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‪:‬ﺟﯜﺭە ﺋﺎﭘﺎ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﯕﺸﺎپ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﮔﯘﻟﺴﯜﻡ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺮﯨﺘﻘﺎچ‬ ‫ﺩﯛﮔﺪەﻳﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎﻣﺴﺎﭘﻪﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ‪،‬ﻛﺎۋﺍﭘﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫‪-15‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﺎﭘﺘﻮﭘﻮﺱ ﺋﯩﭽﻰ‪،‬ﻛﯩﭽﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﭼﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ‪،‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪﺭ‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻝ‬ ‫ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎﺑﯩﺴﯩﭗ‪ ،‬ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﺎ ﺩﯗﮔﺪەﺭەپ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺎ – ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻧﺎﻥ ﻳﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﺘﺎ ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﺑﺎﺳﻤﺎﻗﺘﺎ‪،‬ﺑﺎﻟﯩﺴﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﻣﺎﺷﻨﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ‪ :‬ﻗﯩﺰ – ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻏﺎچ ﻳﯩﺰﯨﺴﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﭼﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﭗ‬

‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ‬

‫ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ‬

‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‬

‫ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺗﯜﻥ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ‬

‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‬


‫‪84‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫‪-16‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬

‫ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﺰ – ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭ‪،‬ﺋﯚﺗﯜﺷﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﻼﺭ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ۋە ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻐﺎ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪ - :‬ﺋﻪﺗﯩﻼ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺋﺎﺩەﻡ‪- :‬ﺋﯚﮔﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ‪،‬ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﯕﺴﺎﻕ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻠﻪﻱ‪ .‬ﺋﯚﮔﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﺎﻳﻠﻰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ۋە‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﺷﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺍپ ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﺩﯗ ‪.‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ‪-‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ﻛﻪﻝ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-17‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﺯ ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﺰﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻤﯘ‬ ‫ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﻝ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‪3،4.‬ﺋﻪﺭ‪ -‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ‬ ‫ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬‬

‫ﺋﯩﻜﻜﻰ‬

‫ﻳﯩﻞ‬

‫ﺑﻮﻻﻱ‬

‫ﺩﯨﺪﻯ‪،‬ﻳﻮﻗﺎپ‬

‫ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟ﻧﯩﻤﻪ‬

‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ‬

‫ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ‪.‬ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﭘﺴﯩﺰ‪.‬ﻣﻪﻧﻐﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﭼﯘ؟ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪،‬ﻛﻪﺗﻤﻪڭ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﯟەﺭﺳﯘﻥ‪.‬ﺋﯩﭽﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﯘﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ‪ .‬ﮔﯜﻟﺴﯘﻡ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪85‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻳﺎﻟﯟﺍﺭﻣﺎﻗﺘﺎ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﻮﻱ‪.‬ﺗﻮﻳﺪﯗﻡ ﺑﯘ ﺗﻮﭘﯘﻟﯘﻏﯘﯕﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪپ‬ ‫ﺗﯘﺭ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﻼﻡ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯛپ ‪،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ھﺎﻳﺪﺍ! ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺯﯛﺗﯘپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺧﻮﺷﻨﺎ‪ - :‬ھﻮﻱ ﻣﻮﻧﯘ ﭼﻮﻗﺎﻱ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﺳﺎﻻﻡ‪ -‬ﺳﺎﺋﻪﺗﻤﯘ ﻳﻮﻗﻘﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺧﻮﺷﻨﺎ‪:‬‬

‫‪ -‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻟﺪﯨﺪە‪.‬ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-3‬ﺧﻮﺷﻨﺎ‪- :‬ﭘﯘﻝ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮەﺭ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺧﻮﺷﻨﺎ‪:‬‬

‫‪-‬ﺳﺎﻧﺴﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻥ ﺗﻪﮔﺴﻪ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ‬

‫ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ‬

‫‪،‬ﭘﯘﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺧﻮﺗﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﺗﯩﺨﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯜﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﺘﻰ ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-18‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪،‬ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ ‪،‬ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﻗﺎﺩﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎھﺎﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺩﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺑﻪﺵ ﺳﻮﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەپ‪-4:‬ﺳﻮﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﭼﯩﯔ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪ 5‬ﺳﻮﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪86‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻗﻮﻝ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ‬

‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﯨﮕﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯩﺮﯨﮕﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﯘﺗﯘپ‪،‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ - :‬ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ‪،‬ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ‪ ...‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﯨﮕﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﯘﻧﯘﺩﯗ ۋە‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻜﻰ‪ – :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯘﺭ ﻟﻮﺑﻪﻥ‪ .‬ﺩەپ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎھﺎﻟﯩﻖ ﺋﯜﺯﯛﻙ‬ ‫ۋﺍﻟﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫‪-19‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ‪ -‬ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻐﺎﻧﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ۋە ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍﺳﻰ ﭼﯘﺷﯘﺩﯗ‪.‬ﺑﯩﻨﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ –ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻻﺭ ﭘﺎﺭﺍڭ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺧﺎﻧﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺧﯩﻠﯟەﺕ‪،‬ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺋﯚﻱ ‪.‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ۋە‬ ‫ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍﺳﻰ ﺩﯛﮔﻠﻪﻙ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪە ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﯗﻣﯩﻼﺭﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭﺧﯩﻞ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪87‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﯔ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﯩﺰ‪- :‬ﺩﯨﺮﯨﻜﺘﯘﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻻﺯﯨﻢ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺋﻪﺩەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯩﻐﯩﺰﭼﯩﻤﯘ‪- ،‬ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﯔ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﻗﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﺑﯘﺑﯩﻨﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﻛﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﯗﻣﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻮﺗﻼپ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺷﯩﺮﯨﮕﻰ‪-:‬ﻣﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮ ھﻪﻣﺮﺍﺳﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺳﻪﻧﭽﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ؟ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺷﯩﺮﯨﻜﻰ)ﺋﺎﻟﯩﻢ(‪-:‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ﺋﻮﺭﯗﻕ ‪،‬ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪچ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻣﭽﻮﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ ﺗﻪﻣﺒﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪،‬ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﻳﺎﺳﯩﻦ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻡ‪ .‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ‪-،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ‪ -،‬ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻗﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻣﺴﻪﻥ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺩەﺱ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪ - :‬ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻪﻛﯩﺮەﻳﻤﯘ؟ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺴﻐﺎ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻤﯘ؟‬ ‫ھﺎھﺎھﺎ‪...‬ﺋﯜﭼﻰ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ﻳﺎﺳﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪88‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺗﯩﻠﻪپ ﺭﻭﻣﻜﺎ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫‪-21‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﺰﺍ‪.‬ﭼﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻳﯩﺰﺍ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ‪ -‬ﺗﻮﻻ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻧﺪﺍ‪ -‬ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﯖﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘ ﺧﯩﻠﻰ ﭼﻮڭ ﻣﺎﮔﺎﺯﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪.‬ﺗﻮﭘﺎ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻴﻮﻝ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﺎﻝ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘ ﻳﯩﯖﯩﭽﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪،‬ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜچ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯚﻱ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎﻟﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﺩﯨﻐﯩﻨﻪ ﺋﯩﻐﯩﻞ‬ ‫ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ‪،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﺎﻻ ﭼﯚپ ﻳﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪ .‬ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﻳﯩﯖﻰ‬ ‫ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺳﯘﭘﯩﺪﺍ ﻛﯩﮕﯩﺰ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺟﻮﺯﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻪﻙ ھﺎﺭۋﯨﺪﺍ ﭼﯚپ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻤﯘ ‪15،16‬‬ ‫ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﺎۋﯗﻝ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻤﯘ ﺧﯩﻠﻰ ﺭﻭھﻠﯘﻧﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺭەﯕﮕﻰ‪ -‬ﺭﻭھﻰ‬ ‫ﺗﯩﺘﯩﻜﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻘﯩﻨﻪ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ -:‬ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻤﯘ ﺑﺎﻻﻡ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯚﭘﻨﻰ ﺋﯩﻐﯩﻞ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ھﺎﺭۋﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻐﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘپ ﺟﻮﺯﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‬ ‫ﺟﻮﺯﯨﻐﺎ ﺩﺍﺳﺘﯩﺮﺧﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻠﯜﻙ ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‪-:‬ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯩﻐﯘ ﺋﺎﭘﺎ؟ﺩەﻳﺪﯗ ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪89‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﺑﯘﮔﯜﻥ ﻧﺎھﯩﻴﺪە ﺯﯨﻬﯩﻦ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻜﻪﻥ‪،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻛﺎڭ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯩﺪەﻙ ﺑﺎﻻﻡ‪،‬ﻛﻪﭼﺘﻪﺑﯩﺮﺍﻗﻼﻛﻪﻟﮕﯩﺪەﻙ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪.‬‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‪-:‬ﻳﺎﺷﺎ ﺋﯘﻛﺎﻡ! ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺟﻮﺯﯨﻨﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷﺘﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-22‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە ﻛﻪﻧﺖ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﺘﺎ ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻤﯘ ﻧﻪﻕ‬ ‫ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪-:‬ﻣﻪﻥ ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺴﻤﺎﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﭘﺎﺩﺍ‬ ‫ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ‪،‬ﭼﯩﻐﻠﯩﻖ‪،‬ﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﻮﺭﺍﺳﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﺴﺎ‪ ،‬ﻛﻪﻧﺖ ‪،‬ﻳﯩﺰﺍ‬ ‫ﺋﺎﺯ‪-‬ﺗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ‪،‬ﺷﯘﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻗﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﻐﯩﺪەﻛﻼ ﺩەﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯚﻟﻪﺵ ﻛﯩﺮەﻙ‪.‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﻗﻮﺭﺍ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﭗ‪،‬ﻛﺎﻻ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ‪،‬ﻛﻪﻧﺖ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪-:‬ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﯘﻣﯘڭ ﻣﻪﻥ ﻛﯩﭙﯩﻞ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﺑﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪ -:‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ‪.‬ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ‪،‬ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﯘﺯﯛﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ‪.‬ﺩەپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗپ ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-23‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ‪،‬ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻏﺎﭼﻠﯩﻖ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪90‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺳﺎﻳﻼﺭ ‪،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺩﯗ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-24‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﻮڭ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻨﻰ‬

‫ﭼﯚﺭﯨﺪەپ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‬

‫ﺋﻪﺭ‬

‫ﻗﺎﻧﭽﻪ‬

‫ﺋﺎﻳﺎﻝ‬

‫ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻤﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ھﯩﺴﺎﭘﭽﻰ‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ‪،‬ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻟﻮﺑﻪﻥ‬

‫‪-1‬ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ‪–:‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ‬

‫ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ‪.‬ﺷﯘﻧﭽﻪﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﻨﻬﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭙﺴﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‬

‫ﻛﯚﺭﯛپ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ‬

‫ﺑﯩﺮﺳﻰ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ‪ -:‬ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘڭ ! ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﮔﯜﻝ ﺋﯜﻧﯜپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﺎﺭ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪ -:‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭ ﻟﻮﺑﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ‪.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭ‬ ‫ﻟﻮﺑﻪﻥ‪.‬ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻏﯘﯕﻼﺭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪.‬ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻢ‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ‪ .‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯩﻠﺘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﻮﻛﺎﻥ‪-:‬ۋﯨﻴﻴﻪﻱ‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﺎ‬

‫ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ‬

‫ﺑﯩﻘﯩﭗ‪،‬ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ‬

‫ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﭘﻼ‬

‫ﻳﯘﺭﯗﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ‪.‬ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ ﺩەﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻏﯩﻠﺠﯩﯖﻼپ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪91‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺱ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬

‫ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺟﺎﻛﺎﻻﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ‬

‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻠﺴﯘﻥ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭼﺎۋﺍﻛﻼﺭ ﺗﻪﺭەپ – ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﻮﻛﺎﻧﻼﺭ ﻏﯩﻠﺠﯩﯖﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ھﺎﺭﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺩﯗ‪،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺗﯘﺗﯘﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭼﺎﻻ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ ۋە ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯩﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ‪،‬ﺟﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ﺋﺎﺕ‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-25‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻥ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻗﺎﯕﺎﻟﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻏﻼپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ۋە ‪ -19‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﺗﻪڭ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‬ ‫ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﯩﻴﯩﮕﻪ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-26‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ‪.‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ‪،‬ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺯﯛﻛﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎچ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﺳﻪﺗﻪڭ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﻜﯩﺪﺍ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ۋە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪92‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫‪،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﻮﻛﺎﻥ‪ – :‬ﺋﻪﺗﻪ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺪﺍﺭﻣﻪﻥ ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﻏﯩﻠﺠﯩﯖﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﻔﯘﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮﺍپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ – :‬ۋەﻱ ! ﺋﺎﻟﯩﻤﻤﯘ ﺳﻪﻥ؟ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ۋە‪-‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ‪،‬ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ﻣﺎﯕﺎﻱ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﭼﻮﻛﺎﻥ‪ -:‬ۋﯨﻴﻴﻪﻱ! ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﻮﻧﯘپ ﺋﻪﺗﻪ ﻣﺎﯕﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟ﺳﻪﺗﻪڭ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮە ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﻪﺗﻪﯕﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﯖﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ‪ -،‬ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﺑﯘﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﺩﺍ‪.‬ۋﺍﻗﯩﺖ ﭘﯘﻝ ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﻣﯩﯖﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ‪.‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻱ‪.‬ﻣﻪﻥ ﻣﻮﻧﭽﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬ﺑﻮﻝ ﭼﺎﭘﺴﺎﻥ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-27‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ‪.‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﺷﺎﻻﻧﻐﺎﻥ‪،‬ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯚﻱ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺗﺎﻡ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺷﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻗﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺸﻠﯩﻖ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻻﭘﺎﺱ‪،‬ﻻﭘﺎﺱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ‪ 20‬ﺩەﻙ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﻳﻪﻡ ﻳﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﻧﯩﺮﯨﺴﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻻﭘﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻡ –ﺧﻪﺷﻪﻛﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﻝ ھﺎﺭۋﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻻ ﻗﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﯜﺕ ﺗﯘﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪ .‬ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﯚﺭﯨﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ‬ ‫ﻛﻮﺯﯛﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﺗﻮﺯﯛﺗﯘپ ﻗﻮﺭﺍﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻕ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪93‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺗﻮﺧﺘﺎپ‪،‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻣﺎﺷﯩﻨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ﺋﺎﻕ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‪-:‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﭘﺎ ‪،‬ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﺳﯜﺕ ﺗﺎﻟﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ‬ ‫ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺗﺎﻟﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﺟﯜﺭ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﯚﻳﮕﻪ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺑﺎﻟﯩﺴﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-28‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ‪.‬ﺋﺎﻕ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ – :‬ﺑﺎﻻﻡ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ‪،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﯩﭽﻜﯩﻤﺪە ھﯩﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﺩە‬ ‫ﻗﻪﺭﺯﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﺷﯘ ﻓﯩﺮﻣﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻣﯜﻟﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‪ -:‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺋﺎﭘﺎﻡ‪،‬ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺩﺍﺩﺍﻡ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﭘﺎﻡ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺪﺍ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺴﺴﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪– :‬ﺑﺎﻻﻡ ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﺭەﺧﻤﻪﺕ ‪،‬ﻣﯘﺷﺘﻪﻙ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ‬ ‫ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺗﺎﺭﺗﺘﯩﯔ‪ .‬ھﺎﻝ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪە ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺩەﺳﺴﻪپ ‪،‬ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪،‬ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ‬

‫ﻳﺎﺧﺸﻰ‬

‫ﺋﺎﺩەﻡ‬

‫ﺑﻮﻝ‪.‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ‬

‫ﺳﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﯖﻐﺎ‬

‫ﺯﻭﻗﻼﻧﺴﯘﻥ!ﺋﻪﺳﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻻﻡ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯩﻠﯩﻐﺎچ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ – :‬ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ ﻛﻪﻧﺖ ﻳﻮﻝ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺋﯘﻳﺎﺕ ﺑﻮﻻﺭ‪.‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ‪10‬ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ‬ ‫ﺩەﻳﻤﻪﻥ ‪.‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ﺑﺎﻻﻡ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪94‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‪ -:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﺎﭘﺎ ‪.‬ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪڭ ﻣﻪﻥ ﺷﯘ‪.‬‬ ‫‪-29‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬

‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﯚﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺩە ﻛﻪڭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭼﻮڭ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‪.‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻗﯘﺭﯗﻣﺎ ﻧﺎﺯﯗ‬ ‫ﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‪.‬ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﺋﻪﺭ –ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﻪ‪،‬ﻛﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﻪﺭ)ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﮔﻪﺩەﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ( ‪ :‬ﻧﯘﺭﻟﻮﺑﻪﻥ‬ ‫ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﭙﺘﯘ‪.‬ﻗﺎﺭﺍ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺳﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭙﺘﯘ‪ .‬ﺑﯩﺮەﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭ‬ ‫ﺳﯩﻼپ ﻗﻮﻳﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ؟‬ ‫‪-2‬ﺋﻪﺭ‪-:‬ﭘﺎﺭﯨﮋﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮﻯ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺩەپ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺴﻪﻥ ھﻪ؟‬ ‫ﻛﯘﻟﻜﻪ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ھﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‪.‬ﭘﯘﻟﯘڭ ﺑﻮﻟﯩﺴﻼ ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﻣﯘ‪،‬ﺳﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻗﺎﺳﯩﻢ‬ ‫ﮔﻪﺩەﻧﻨﻰ)ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ‬

‫ﻗﺎﺳﯩﻢ‬

‫ﮔﻪﺩەﻥ‬

‫ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ(‬

‫ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪەﻣﯩﻨﯩﭗ‬

‫ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬ھﺎھﺎھﺎ‪..‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﭼﻪﺗﺘﯩﻜﻪﻥ‪.‬ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﻤﻪﻣﺪﯗ ﻧﯩﻤﻪ؟‬ ‫ﭘﺎھ – ﭘﺎھ ﺑﯩﺮﺳﻰ – ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﮔﯜﺯەﻝ ﺩەﯕﻼﺭ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺭﯗﻣﻜﺎ‬ ‫ﻗﯩﻘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪ - :‬ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﺩە ﻗﯩﻠﯩﻦ ‪.‬ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﻏﯩﻠﺠﯩﯖﻼپ ﺑﯩﮕﯩﺰ ﻗﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎﻏﯩﻨﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﭼﻮﻛﺎﻥ‪ – :‬ﺋﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﯘ‪.‬ﺋﯚﻳﺪە ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ‪،‬ﺗﺎﻻﺩﺍ ﻣﯩﯖﯩﻨﯩﯔ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺋﯘﻣﯘ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪95‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗپ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻏﻠﯩﻤﺎ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ۋە ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﻠﻰ ﺗﻪﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﻮﻳﻨﺎ‪،‬ﺋﻮﻳﻨﺎ ﭘﯘﻝ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻯ‪.‬ﻛﻪﻝ ﺩﯨﺴﻪﻡ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬ﻗﻮﺵ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺟﯘﻣﯘﯕﻼﺭ ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯩﻠﺘﯩﭗ‪ .‬ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ– ﺭﺍﺱ ‪،‬ﺭﺍﺱ ‪.‬ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﭘﯘﻝ‪،‬ﭘﯘﻝ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﻼپ‪ – .‬ﻳﺎﺷﺎ ‪،‬ﻳﺎﺷﺎ ﻧﯘﺭ ﻟﻮﺑﻪﻥ‪ .‬ﻳﺎﻏﻠﯩﻤﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭەپ – ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ‪-7‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺩﺍپ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬ھﻪﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﭘﻮ ﺋﺎﺗﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﺘﭗ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﺎﻣﯩﺘﯩﯔ ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻏﺎچ ﺗﯜۋﯨﺪە ﻳﺎﺗﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﯖﻨﻰ ‪،‬‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯔ ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﭼﺎﻗﭽﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﺋﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯜﻟﻜﻪ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-30‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺋﯚﻱ‪ .‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪96‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ‪،‬ﻳﺎﺳﯩﻨﻼﺭ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪە ﻣﯩﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘپ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻗﻪﺗﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻧﻪﻕ ﻣﯩﺲ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﯗﻡ‪.‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺷﯘﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﻗﯘﺭﺳﺎ‪،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ‬ ‫ﻧﻪﻗﭙﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﻡ‪.‬ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﺨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯗﻕ‪،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻧﻪﻗﭙﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ‪،‬ﻣﯩﺴﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﻮڭ ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺗﺎﻍ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯨﻐﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ‪-:‬ﻧﺎۋﺍﺗﺘﻪﻙ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﻮﺩﺍ ﺟﯘﻣﯘ‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪.‬ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ‪.‬ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ‬

‫ﺩەﻳﺪﯗ‬

‫ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ‪-.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬

‫ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ‬

‫ﻛﯚﺭﺩﻯ‬

‫ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﺴﺎﻕ ﺳﺎﺗﺎﻳﻠﻰ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-31‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺷﻪھﻪﺭ‪،‬ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯩﭽﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻝ ﭼﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻤﯘﻧﺖ ﺋﯩﺴﺘﯘﻟﺒﯘﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩەﻝ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ‬ ‫ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻰ ﻳﯩﻨﯩﻚ ﺯەﺧﻤﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪ -:‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەﻳﻤﯩﻨﺎ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺳﺎﻗﭽﺴﻰ‪ -:‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯔ ‪،‬ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪97‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻳﻠﻰ ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺳﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﻳﯚﻟﻪپ ﭼﯩﻘﺮﯨﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺘﻮﻟﺒﯘﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ‬ ‫ﻣﺎﻛﭽﯩﻴﯩﭗ‪،‬ﺳﯩﻤﯘﻧﺖ ﺋﯩﺴﺘﻮﻟﺒﺎ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-32‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺷﻪھﻪﺭ ‪،‬ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﺩﺍﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼپ‪،‬ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎ ﺋﻮﻛﯜﻝ ﺗﯩﻤﭽﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ‬ ‫ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻦ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ‪ .‬ۋە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ‬

‫ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ‪:‬‬

‫–‬

‫ھﺎﺭﺍﻕ‬

‫ﺋﯩﭽﯩﭗ‬

‫‪،‬ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ‬

‫ھﻪﻳﺪەپ‪،‬ۋەﻗﻪ‬

‫ﺳﺎﺩﯨﺮ‬

‫ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ‪.‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯚﻟﻪﻳﺴﯩﺰ‪ .‬ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ‬ ‫ﭘﯩﺮﺍۋﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ھﺎﻟﺪﺍﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺗﯩﻢ –ﺗﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯘﺷﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-33‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ‪-20‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﯚﻳﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ‬ ‫ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺳﺎﻳﺮﺍپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ۋەﻱ‪-‬ۋەﻱ ‪،‬ﻧﯩﻤﻪ ؟ﻧﯩﻤﻪ؟ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە‬ ‫ۋﺍﻗﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯗپ‪ -،‬ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺭﺍﻱ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪ -:‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺗﭽﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯘﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ‬ ‫ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ‪.‬ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻨﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪98‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯘﺷﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺷﻼپ ‪ -‬ﺗﯘﮔﯩﺪﻯ ‪،‬ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-34‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﻳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‪.‬ﻛﻮﭼﯩﻼﺭ ﺭەﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﯖﻰ –ﻳﯩﯖﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﻗﻪﺩ‬ ‫ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ‪.‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﺪﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪۋەﺕ ﺑﯩﻨﺎ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ »ﻗﺎﺭﻳﺎﻏﺎچ ﻛﻪﻧﺘﻰ «ﺩﯨﮕﻪﻥ ۋﯨﯟﯨﺴﻜﺎ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﯗ‪.‬ﻛﻪﻧﺖ ﻗﻮﺭﺍﺳﯩﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-35‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ‪،‬ﻛﻪﻧﺖ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻤﯘﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﯩﺰﺍ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪-:‬ﺋﻪﺯﺍﻳﯩﯖﻼﺭ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﮔﯩﺰﯨﺖ – ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻻﺭﺩﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬ﻳﻮﻝ‪،‬ﻣﻪﻛﺘﻪپ‪،‬ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﭙﺘﯘ‪.‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻴﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﭘﺘﯘ‪.‬ﻧﺎھﯩﻴﻪ‪ ،‬ﻳﯩﺰﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜپ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ‪50‬ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭼﺎۋﺍﻛﻼﺭ‪ .‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪ –:‬ﺭەﺧﻤﻪﺕ‪،‬ﺭەﺧﻤﻪﺕ‪....‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪:‬ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺋﯚﺳﯜﻣﺴﯩﺰ ‪500‬ﻣﯩﯔ ﻳﯘەﻥ‪ ،‬ﻳﯩﺰﺍ ‪500‬ﻣﯩﯔ‬ ‫ﻳﯘەﻥ ﺋﯚﺳﯜﻣﺴﯩﺰ ﻗﻪﺭﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻ ﻓﯩﺮﻣﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ۋە ﺳﯜﺕ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺯﺍۋﯗﺗﻰ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪99‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﻪﻧﺘﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ‪ -:‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ھﻪﺩە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ھﻪﺩە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺰﻣﯘ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‬ ‫ھﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ھﻪﺩە‬ ‫ﻛﻪﻧﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬

‫ﻧﺎھﯩﻴﻪﮔﻪ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ‬

‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ‬

‫ﺗﻮﻧﯩﺘﯩﯟەﺗﺘﯩﯖﯩﺰ‪.‬ﻗﯩﺴﻘﺎ‬

‫ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬

‫ﺋﯘﺯﯗﻥ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﯖﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﻣﻪﻥ ﻳﯩﺰﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ‪،‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻢ ﻳﯩﺰﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﯔ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﺰﺍ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻡ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ‪ -.‬ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ‪.‬ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﯘﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‪ .‬ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ‬ ‫ﭼﺎۋﺍﻛﻼﺭ‪.‬‬ ‫‪-36‬ﻛﯚﺭﯗﻧﯘﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﺗﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ھﻪ!ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪.‬ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﭼﺘﻰ‪.‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺗﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﭼﯩﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﺎﺭ‪،‬ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺟﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺗﯩﺨﻰ ‪.‬ﺑﺎﺟﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭ ﺑﻮﻳﻠﯩﺸﺎﻣﺪﯗ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﭼﯩﻘﺎﻣﺪﯗ ﺗﯩﺨﻰ ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﯖﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪ -:‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ھﻮﺩﯗﻗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪100‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﺎﺳﯩﻦ‪-:‬ﺑﺎﻧﻜﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‪،‬ﺋﯚﻳﺪە ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻱ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺧﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ‪.‬‬ ‫‪-37‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪ - :‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ‪.‬ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﺑﺎﺟﻨﻰ ﺗﯩﺨﻰ ﺗﯚﻟﯩﻤﻪﭘﺴﯩﺰ‪.‬ﺗﯩﺨﻰ ﺑﯩﺰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﺎﺟﻤﯘ ﺑﺎﺭ‪.‬ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺋﺎﺩەﻡ‪ - :‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﻤﯩﺰ؟ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯘﻟﯘﻕ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﻨﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻣﻪﻧﺪە ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎھﺎﻻپ ﺋﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ‬ ‫ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ‪-2-1.‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﻮﻣﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﺋﯚﺯ‪ -‬ﺋﺎﺭﺍ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ‪ -‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-38‬ﻛﯚﺭﯗﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﻳﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ‬ ‫ۋﺍﺭﺍﻕ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﭽﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ‪،‬ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﯗﻕ‬ ‫ﺳﺎﭘﺎﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﻤﻪﻛﺘﻪ‪،‬ﺗﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺭﺍﻣﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯜﺭەﺗﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ‪،‬ﺩەﺳﺴﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﻯ ھﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪101‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎﻧﯩﻴﻪ‪-:‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬ﺧﻪﻳﺮﻯ – ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﻰ ﻳﻮﻕ ﺳﯩﺰﺩەﻙ‬ ‫ﺋﺎﺯۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﻮﺗﯘﻥ‬

‫ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭەھﻤﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ‪ .‬ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ‪،‬ﻳﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺭﺍۋﺍﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪.‬ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﻤﺎڭ‪.‬ﺧﻪﻳﺮﻯ –ﺧﻮﺵ ﻧﯘﺭﻟﻮﺑﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ – ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﯩﭙﻼﺱ ھﺎﺭﺍﻣﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ – ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ‪.‬ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-39‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﻪ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ھﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺋﺎﺩەﻡ‪ - :‬ھﻮﻱ ﻣﯘﻧﯘ ﻧﻮﺭەﻙ ﮔﻪﻛﺴﯩﻐﯘ‪.‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻻ‬

‫ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺋﺎﺩەﻡ ‪ - :‬ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﮔﻪﻛﺴﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ – ﺑﯘ‪.‬ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ‪ 10‬ﺳﻮﻡ ﺳﻮﺭﺍپ‬ ‫ﻳﯘﺭﯗﻳﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ‬

‫ﺋﯩﻜﻜﻰ‬

‫ﺋﺎﺩەﻡ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘڭ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺗﯚﻟﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﺩەﻳﺪﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ‪ -:‬ﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﺋﺎﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯘ‪،‬ﺳﺎﻟﻪ‬

‫ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ھﺎﺭﺍﻕ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ‬

‫‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ‬

‫ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ‬

‫ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ‬

‫ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-40‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬


‫‪102‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﺯ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺷﯘﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﭼﯩﺴﻰ ‪،‬ﻛﯩﭽﻪ‪.‬‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﭽﺎﻥ ﺩەﻟﺪەﯕﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮﻛﯩﭽﯩﻚ‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪ .‬ۋە‬ ‫ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ژﯗﻟﻘﯘﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﺑﺎﻻ‪ -:‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﺴﻪﻥ‪.‬ۋﺍﻱ ﮔﯘﻱ ‪،‬ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ھﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﺑﯘﮔﯜﻥ‬ ‫ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﭘﺘﯘﻕ ﺳﯩﻨﻰ ‪.‬ﺩەپ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭼﺎﺕ ﺋﯘﺭﯗﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ۋﺍﻱ ﺑﯩﺮەﻱ ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯘﺭﻣﺎﯕﻼﺭ ﻣﯩﻨﻰ ‪،‬ﭘﯘﻟﯘﻣﻐﯘ ﻳﻮﻕ ‪،‬ﺋﯚﻳﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺷﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ .‬ﺩەﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ‪ -:‬ﭼﯩﻘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﻳﯘﯕﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺩﯗﻟﻼپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-41‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜچ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ھﺎﺭۋﯨﺪﺍ ﻟﯩﻖ ﺑﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘ ﺩەﻝ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﻰ ﺩەﺳﺴﻪپ ھﻪﻳﺪەپ ﺑﯩﺮﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎچ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﯜپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪،‬ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ‬

‫ﻛﯚﻳﻨﯩﮕﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺩﯛﻣﺒﯩﻠﯩﺮﻯ‬

‫ﺷﻮﺭ‬

‫ﺑﺎﻏﻼپ‬

‫ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ‬

‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺭﻭھﺴﯩﺰ‪،‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪):‬ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﺗﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ)‬ ‫‪-‬‬

‫ھﻮﻱ ﻣﯘﻧﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭەﻛﻘﯘ ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ۋە‬

‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪:‬ھﻮﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪،‬ﺷﻪھﻪﺭﻣﯘ‪-‬ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻧﺪﺍ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪103‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻳﯘﺭﯗﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ‪.‬ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ ھﻮﻱ‪ .‬ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺋﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﭼﺘﻰ ﺑﺎﺭﺍﺕ‪.‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ ‪-:‬ھﻮﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ ﺳﺎﯕﺎ!ﺋﯚﻱ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗپ‪،‬ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﻪڭ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗپ‪،‬ﻳﯩﺘﻤﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺴﻪﻥ‪،‬ﻣﯘﺷﯘﻣﯘ ﻛﯜﻧﻤﯘ؟ﺟﯜﺭ ﻣﻪﻟﯩﮕﻪ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘڭ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪:‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯘﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻟﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪-:‬ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺟﯘﻣﯘ‪.‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﺎﻡ ﺳﯜﺕ ﺋﻪﻣﮕﻪﻥ‬ ‫ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﺋﺎﺩەﻡ‬

‫ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ﺳﻪﻥ‬

‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬

‫ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻨﻰ‬

‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪڭ‬

‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭ ﻣﻪﻟﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-42‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯩﺰﺍ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﻰ‪.‬ﺑﺎﺭﺍﺕ )ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﻱ(ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪.‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﺟﯘﻣﯘ‪،‬ھﺎﺭۋﺍ ﺳﯚﺭەپ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ‪.‬ﻧﻪﺩە ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻧﻪﺩە ﻗﻮﭘﯩﺪﯗ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪،‬ھﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺍپ‪.‬ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎڭ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ‪ .‬ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﻮﺗﯘﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ‪،‬ﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ‪،‬ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎڭ ﻛﯚﺗﯩﮕﻪ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﭘﻜﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫‪A‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ‪:‬ھﻮﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﺟﯘﻣﯘ ‪،‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ‪.‬ﺋﺎﺗﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪104‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫‪،‬ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺰ‪،‬ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪B‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﺩەپ ﺑﺎﻗﺎﻣﺪﯗﻕ ﻳﺎ؟‬

‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪:‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﮕﻪ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﯨﻜﻰ ﺧﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‬ ‫ﺟﯘﻣﯘ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﺳﻤﯩﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫‪A‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ‪:‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻠﯩﻤﯘ؟ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﻣﻪﻟﯩﺪە‪.‬ﻛﺎﻻ ﺑﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﺴﻪﻙ ‪،‬ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻛﯜﻧﺪە‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻤﯘ؟ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪپ ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﺎﻣﺪﯗ‪.‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻣﺪﯗﻕ‪.‬ﺧﯘﺩﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻠﯩﻤﯘ؟ﻗﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻳﯘﺭﺕ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺑﺎﺭﻏﯘ؟‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘپ ﻛﯚﺭەﻳﻠﻰ ﺩەﻳﺪﯗ ﺋﯜﭼﻰ‪.‬‬‫‪-43‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪.‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪھﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﭽﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﺎ ﺋﯘچ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ھﺎﺭۋﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﻱ‬ ‫ۋە‪ A‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍڭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﺘﺎ‪.‬‬ ‫‪A‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ‪:‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﻧﭽﯩﻼپ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘڭ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺋﯚﺯەﯕﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ‬ ‫ﺋﯚﻳﯘﯕﻨﻰ ﻳﯩﯖﯩﻼپ ﺷﯘﺟﺎﻳﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻓﯩﺮﻣﺎ >ﭼﻮﻏﻼﻥ< ﺩﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﻓﯩﺮﻣﺎ ﻧﺎھﯩﻴﻪﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻳﻪﺭﺩە‪،‬ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ‪400‬ﺳﻮﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪،‬ﻳﺎﺗﺎﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺑﯩﺮﯨﭙﻼ ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺴﻪﻥ‪.‬ﻣﯘﻧﯘ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﯕﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻣﺴﻪﻥ‪،‬ﺋﯚﻟﻤﻪﻣﺴﻪﻥ‪،‬ﺗﺎﻻﺩﺍ ﻗﺎﻻﻣﺴﻪﻥ؟ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ‪:‬ۋﻭﮔﯜﻱ‬

‫ﮔﻪپ‬

‫ﺋﺎﯕﻼﻣﺴﻪﻥ‬

‫ﻳﻮﻕ‪.‬ﭘﯘﺕ‬

‫ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ‬

‫ﺑﺎﻏﻼپ‬

‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‬

‫ﺋﻪﭘﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﯕﻤﯘ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ‬ ‫>ﭼﻮﻏﻼﻥ<ﻓﯩﺮﻣﯩﺴﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪ‪،‬ﺑﺎﺭﺍ‪-‬ﺑﺎﺭﺍ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ‪،‬ﺋﯘﻻﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪105‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯘڭ‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻤﯘ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺳﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺗﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯘﯕﻤﯘ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪.‬ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ‪>.‬ﭼﻮﻏﻼﻥ<ﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪۋەﺭﻣﻪﻣﺴﻪﻥ‪.‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺧﯩﻠﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﯩﺪﯨﻐﯘ‪.‬ﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻤﺎ‬ ‫‪،‬ﻳﺎ ﺳﻪﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯩﺪﯨﯔ‪.‬ﺟﯜﺭە ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻣﯘﻧﯘ ﻧﯩﻤﻪﯕﻨﻰ)ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ( ھﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‪،‬ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﯜﻟﯜﮔﯜڭ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-44‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﺎﺯ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯜﻡ ﺋﻮﺭﯗﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﯜﭘﺘﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﻱ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯚﻣﯘﺭ‬ ‫ﺷﺎﻻﺳﯘﻧﻠﯘﻕ ﭼﻮڭ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ >ﭼﻮﻏﻼﻥ ﺳﯜﺕ ۋە ﺳﯜﺕ‬ ‫ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻪﺭ ﺯﺍۋﯗﺗﻰ <ﺩﯨﮕﻪﻥ ۋﯨﯟﯨﺴﻜﺎ ﺋﯩﺴﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺩﺍﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺭەﺕ‪-‬‬ ‫ﺭەﺕ ﻛﺎﻛﺎ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ‪،‬ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺴﯩﺸﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﻱ‬ ‫ﻳﻮﻟﻼﺭ‪،‬ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪۋەﺕ‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻨﺎ ‪،‬ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻕ ﺧﺎﻻﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﺷﯜپ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﯚﻙ ﺧﺎﻻﺕ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻝ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭۋﺍ‬ ‫ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﺩەﻝ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ‬ ‫ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺩﺍﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯩﻨﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﮔﯜﻟﻠﯜﻛﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻘﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮﺋﺎﻳﺎﻝ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬ﺑﯘﺩەﻝ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯜﺩﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐﺎ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪106‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻤﯘ‬

‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪-45‬ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ ‪،‬ﺋﻮﺭﻧﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻠﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ‬ ‫ﻳﯘﺭﯗﻕ ‪،‬ﺋﺎﺯﺍﺩە ﭼﻮڭ ﺋﯚﻱ ‪،‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﭘﺎﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﯘﭼﯜﻥ ﭼﻮڭ ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺗﯚۋەﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‪،‬‬ ‫ﮔﯜﻟﺴﯜﻡ‪-:‬ﻧﯘﺭﻣﻪ‪...‬ﻣﻪﺕ‪.‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻱ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ۋە ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗۋە ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ‪:‬ﺋﺎﭘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭘﯩﺴﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭘﺴﻰ ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻜﻪ ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ‪.‬ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺩﺍپ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ‪،‬ۋﺍﻱ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺷﯩﻨﺎڭ ﻳﻮﻕ ‪،‬ﭘﯘﻟﯘڭ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺑﯘ ﺳﺎﯕﺎ ‪،‬‬ ‫ﻛﯩﺮەﻱ ﺩﯨﺴﻪڭ ﺋﯚﻳﯜڭ ﻳﻮﻕ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪107‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ‪،‬ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯚﺯەﻙ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟‬

‫ھﯩﺴﺎۋﻯ ﺑﺎﺭ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ‪،‬‬ ‫ھﯩﺴﺎۋﯨﯖﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯەڭ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯚﺯەڭ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟‬

‫ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-2004‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-1‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-25‬ﻛﯜﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪108‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪4-‬‬ ‫)ﺋﯩﺘﻮﺕ(‬ ‫ﺗﺎھﯩﺮ ھﺎﻣﯘﺕ‬

‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭ‪:‬ﺋﻪﻳﺴﺎ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﻗﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﻰ‪ :‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‪.‬‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ‪:‬ﻧﻮﺭﯗﺯ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ‪.‬‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻍ‬

‫ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ‬

‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ‬

‫ﺋﯚﻳﻰ‪.‬ﺋﯚﻳﺪە‬

‫ﺳﺎﭘﺎ‪،‬ﺷﯩﺮە‪،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ‬

‫ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﯚﻳﺪە‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷﻘﺎﻥ‪.‬ﺋﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺗﺎﻻﻏﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪.‬ﺋﯘ ﻗﯘﺭﯗﻕ ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ‪،‬ھﺎﺭﺍﻕ ﻳﻮﻕ‪.‬ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﻳﯧﻨﯩﭽﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻣﯜﮔﺪەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ﻛﻮﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ‪»:‬ﺳﯜﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺧﯘﻱ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ‪.‬ﺑﯘ ﮔﻪپ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ‪.‬ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯩﺰ‬ ‫»ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺘﻮﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﭼﻮڭ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯧﺪەﻝ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺟﯧﺪەﻟﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﻻﻱ‪.‬‬ ‫)ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﻪﺳﺖ‪(.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪109‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(ھﻮﻱ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺋﯘﻛﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯔ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ھﻪ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻤﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ۋﯗﻱ‪،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﻮﺭﯗﺯﻣﺎ؟!ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯜﺭ‪،‬ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤﯩﺰ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ‪.‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪﻱ ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﺮەﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟەﺭﻣﻪﻱ‪،‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﺷﺮەﭘﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﻱ‪.‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯚﮔﻪﻥ‬ ‫ﺩەﻳﻤﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ!ﻳﯜﺭە!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ ھﯜﺭﭘﯩﻴﯩﺪﯗ(ھﻪﻱ ﺑﺎﻻﯕﺰﺍ‪،‬ﺋﺎﻛﺎﻡ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﻳﺎﻕ‬ ‫ﺩەﻳﺴﯩﻨﺎ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪):‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪،‬ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯗ(ﻣﺎﯕﺎﻱ‬ ‫ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ؟ﻳﯜﺭە ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ –ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺩەﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪ ﻣﺎ ﮔﯧﭙﯩﯔ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫)ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻐﺎ ﺷﻪﺭەﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ‪،‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻝ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﺭﻏﯩﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪-‬ﻳﯘ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪﻱ‪،‬ﺗﻮﺧﺘﺎ!)ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ ھﻪﻣﺪە ﺩەﺭھﺎﻟﻼ ﺳﻮﻝ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ‪ (.‬ھﻪ‪ ،‬ﻗﺎﭼﯩﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪) :‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﺳﻪﭘﺴﺎﻟﯩﺪﯗ(ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﺳﻮﻝ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍ‪،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﭼﯘ ﻣﻪﺷﻪ‪).‬ﺋﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺪﯗ‪،‬ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪110‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍ!‬

‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ‪،‬ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ( ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺪﯨﯖﻐﯘ ﺳﻪﻥ؟!ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!‬ ‫)ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪ‪،‬ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪).‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ( ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ‪،‬ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪.‬ھﻪ‪،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﺎﻛﺎﻡ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﺋﺎﻛﺎﻡ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺑﯘﻳﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻣﻪﺷﺮەﭘﺘﻪ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﻣﯩﺮﺷﺎپ!ھﻪﻱ‬

‫ﻳﯜﺯﯛﯕﺪە‬

‫ﺧﯧﺘﯩﯔ‬

‫ﻳﻮﻗﻘﯘ‬

‫ﺳﯧﻨﯩﯔ؟!)ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( ۋﺍﻱ‪،‬ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺴﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪﻱ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺩەﻧﺸﯩﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﻮﻳﯘپ( ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﯗڭ ﺑﺎﺭﻣﺎ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺑﯘ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪):‬ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜپ (ھﻮﻱ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﻳﻪۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ؟)ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪) :‬ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ( ھﻪﻱ‪ ،‬ﻻﺧﺸﯩﮕﯩﺮﻏﯘ ﺑﯘ؟ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﯔ‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ؟ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺑﯘ؟)ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰﭼﯘ‪...‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪111‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪) :‬ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ(ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ‬ ‫ﺑﯘ؟ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺴﻪﻥ ھﻪ؟ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‬ ‫ھﻮﻱ؟ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﺎﺳﻘﯘﭼﻘﯘ ﺑﯘ!)ﻳﻪﻧﻪ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﺎ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ ﺩﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪،‬ﺋﯘ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ!)ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﻰ ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﻮﻝ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎ‬ ‫ﻛﯜﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪(.‬ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ »ﻗﺎﻥ«‪،‬ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﯩﯔ!)ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻗﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ۋﺍﻱ‪،‬ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻛﺎﻣﻐﯘ ﺑﯘ! ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻼ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ ﻣﻪﻥ‪.‬ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ‪،‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎ‬ ‫ﺟﯘﻣﯘ ﺋﯘﻛﺎ!ﭘﺎھﻬﻮﻱ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﯩﺴﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ؟!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﺭﺍ‪،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬

‫ﻧﻮﺭﯗﺯﻛﻪﻥ‬

‫ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ‬

‫ھﺎﺭﺍﻕ‬

‫ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ‪.‬ﺳﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬

‫ﺋﯚﻳﯜﯕﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ‬

‫ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎچ‬

‫ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ‪،‬ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ‪-‬ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﺎﺭﺩﯗ؟ ¬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺑﺎﺭ!)ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪(.‬ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺯﺍﻛﯘﺳﻜﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻣﯘﺷﯘﻣﺎ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺑﯧﺮﻯ ﺷﯘ!»ﭘﯘﻝ ﻳﻮﻕ ﺋﯚﻳﺪە ﺟﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﻮﻕ ﺋﯚﻳﺪە ﻧﺎﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺋﻪﻛﻪﻝ ﻧﺎﻧﻨﻰ‪).‬ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(ھﻪﻱ‪،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺴﻪﻥ ‪،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺗﻮﻧﯘﺵ‪.‬ﺑﯘ ﻧﺎﻥ ﻛﺮﻭﺭەﻥ ھﻪﺩەﻡ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﻧﺎﻥ! ﺋﺎﺳﺎﺭە‪-‬ﺋﻪﺗﯩﻘﻪ! ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪112‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺑﯘ ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺘﯩﻢ!‬

‫)ﺩﺍۋﯗﺕ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﺷﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮﺷﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪) :‬ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﻮﺷﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪(.‬ﻣﺎﻧﺎ ﺟﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺭە‪-‬ﺋﻪﺗﯩﻘﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ!ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪڭ ﻣﯩﺮﺷﺎپ‬ ‫ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻪ! )ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﻪﻳﺴﺎﻛﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻣﻪ‪،‬ﺋﺎﻟﻪ!‬ ‫)ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺷﺘﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯘپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯦﻬﯩﻢ‪) :‬ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ »ﻗﺎﺭﺱ!«ﻗﯩﭙﻼ‬ ‫ﺋﻮﺷﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻨﯩﯖﻴﺎﻗﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﻮﺷﺘﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‪.‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺷﺘﯘۋەﺗﺘﻰ!ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ!ﺑﺎﺗﯘﺭ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‪:‬ﻛﯜچ ﺋﻮﺷﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯗ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯘﻧﻰ‪،‬ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﺋﻮﺷﺘﯘﻳﺪﯗ‪،‬ۋﯨﺠﺪﺍﻥ!‬ ‫)ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎ ﺟﯘﻣﯘ ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺑﺎﻳﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﻪﻱ‬ ‫‪،‬ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯚﻟﻪﻱ ! ﺳﯧﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻼ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ‪.‬ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‪-‬ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯚﻳﺪە ھﻪﺩەڭ‬ ‫ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ‪).‬ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ(ﻗﯧﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ –ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮەﺭ‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺑﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﺎﭼﯩﻘﺎﻱ‪).‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﻪﻥ ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻏﺎﺟﺎپ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ‪.‬ﭼﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬ﻣﯘﺷﯘ‬

‫ﭼﺎﻏﺪﺍ‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‬

‫ﺑﯩﺮ‬

‫ﻗﺎﭼﺎ‬

‫ﺳﯘﻧﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺋﯧﭽﯩﻘﯩﭗ‬

‫ﺷﯩﺮەﮔﻪ‬


‫‪113‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ‪،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﺯﺯە‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯜﻣﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬‬

‫)ﻧﺎﻧﻨﻰ‬

‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ(ﺑﯘﭼﯘ‪،‬ﺷﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﻧﺎﻥ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ‬

‫»ﻧﺎﻥ‬

‫ﻗﯘﺭﺕ«‬

‫ﺩەﻳﻤﯩﺰ‪».‬ﻧﺎﻥ ﻗﺎﻕ «ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ‪ .‬ﺯﺍﻛﯘﺳﻜﯩﻐﺎ ﺩەھﺸﻪﺕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻧﯧﻤﻪ‬

‫ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ‬

‫ﺋﯘﻛﺎ‪.‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ‬

‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭە‪).‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ(ھﻪﻱ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ‬

‫ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﻳﻮﻗﻤﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ‪،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻏﺎﺟﺎپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻣﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﺪﻯ‪.‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪-‬ﺩە!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻳﻮﻕ ﻣﺎﻧﺎ‪).‬ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪(.‬ﺋﯚﺯﯛڭ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺷﯘ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺑﯘ ﺋﯚﻱ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەڭ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ‪،‬ﺩەڭ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻣﻪﺷﺮەپ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘ‪»:‬ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﮔﯜﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﺭ‪،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺵ‬ ‫ﭘﯩﻴﺎﺯ«‪.‬ھﯧﻠﯩﻤﯘ ﻧﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﺘﯩﻐﯘ‪،‬ﭘﯩﻴﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪:‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪).‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﺋﯘﻛﺎ‬ ‫ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﺘﯩﯔ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‪ :‬ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ )ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﮔﺎﺯﯨﺮ‪-‬ﺧﺎﺳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺷﯩﺮەﮔﻪ ﺗﯚﻛﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪):‬ﺳﻪﻝ ﺗﯧﺮﯨﻜﯩﭗ(ھﻪﻱ ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭە ﺟﯩﻢ! )ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪114‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ‬ ‫ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‪:‬ﺋﻮﺧﺨﻮﻱ‬

‫ﺑﺎﻻﯕﺰﺍ‪،‬ھﻪﺟﻪپ‬

‫ﮔﯧﭙﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ‬

‫ﺟﯩﻘﻜﻪﻥ‪.‬ﺋﯚﺯﯛﻡ‬

‫ﻗﻮﻳﺎﻳﻤﯘ‪-‬ﻳﺎ؟!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ(ﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪،‬ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﺎ‪.‬ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪).‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ(ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺴﻪﻧﻐﯘ ﺋﯘﻛﺎ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪):‬ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻼ(ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻱ‪،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻱ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ‬

‫ﻗﯩﺰﯨﻖ‬

‫ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬

‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻣﺪﯗﻕ ﺑﯩﺮﺩەﻡ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯘﻛﺎ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﻮﺭﯗﺯﻛﻪﻥ‪.‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻣﻪﺷﺮەپ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﻳﻠﻰ‪».‬ﺋﻪﻳﺴﺎ‬

‫ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﻰ«‬

‫ﻣﯩﺮﺷﺎﭘﻠﯩﻖ‬

‫ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪.‬ﺳﻪﻥ‬

‫ﻗﯩﭗ‬

‫ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ‪.‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‪،‬ﻣﻪﺷﺮەپ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﺎڭ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬ﻗﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻪ‪،‬ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ ) :‬ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ( ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ‪ 3‬ﺋﻮﻏﯘﻝ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ھﻪﻱ ﻣﯩﺮﺷﺎپ‪،‬ﺗﻮﺧﺘﺎ‪،‬ﺗﻮﺧﺘﺎ!ﺑﯩﺰ ‪ 3‬ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ‪،‬ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ‪10‬‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﺗﯧﺘﯩﻴﻤﯩﺰ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ‪ 30‬ﺋﻮﻏﯘﻝ!)ﺩﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ(ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ھﻪ‪،‬ﺗﻮﻏﺮﺍ!ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﻪﻟﺪﻯ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬‬

‫ھﻪ‪،‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‬

‫ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‬

‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ‬

‫ﻣﻪﺷﺮەپ‬

‫ﺋﻪھﻠﻰ‪،‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ‪ 30‬ﺋﻮﻏﯘﻝ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﻳﺴﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫»ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﻰ «ﮔﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ!ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺘﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ‪،‬ﺳﯜﺭەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻕ‪.‬ھﻪ ﻗﯧﻨﻰ!)ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻼپ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪115‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﻐﯘﺯﯨﺪﯗ‪(.‬ھﻪ ﺧﻮﺵ‪).‬ﺩﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ( ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪):‬ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻼ( ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎﻡ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ»ﭘﺎﻟﺘﺎ«ﺋﺎﻛﺎﻡ!ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎﻣﺪەﻙ ﻳﯩﮕﯩﺖ‬ ‫ﺑﯧﺸﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ!)ﺩﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ( ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎ ‪ ،‬ﺩﯨﻴﻪﻧﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺴﻪﻥ!)ﺩﺍۋﯗﺕ ﻛﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺭﯗﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﻱ‪.‬ﺑﯘﻳﺎﻕ‪:‬‬ ‫ﺋﻪﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺟﯜپ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﺎﻟﺘﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﺱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﻧﻮﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ ﺩﯦﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺟﯧﺪەﻝ ﺩﯦﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﺎھﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻳﺪە ﻣﯘﺷﺘﻼپ ﻣﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻏﺎﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺩﺍۋﯗﺕ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ!ﻗﯧﻨﻰ ‪،‬ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭼﺎۋﺍﻙ!)ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬ﻗﯧﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ!ﭼﺎۋﺍﻙ!)ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪):‬ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ(ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﻪھﻠﻰ‪،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‪،‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ھﻪ‪،‬ﺋﻪﻳﺴﺎﺟﺎﻧﻐﺎ‪،‬ھﻪ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‪.‬ھﻪ ‪...‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﻧﻮﺭﯗﺯﻛﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺭەھﻤﻪﺕ!‬

‫)ﺩﺍۋﯗﺕ‬

‫ﮔﻪﭘﻨﻰ‬

‫ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﯩﺪﯗ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﻗﯧﻴﯩﭗ‬

‫ﻛﯧﺘﯩﭗ‬


‫‪116‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ‪،‬ﺋﯩﺠﺎﺯەﺗﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ھﻪ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ‪،‬ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ‪.‬‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪):‬ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ( »ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﻰ «ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ!!!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪) :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﭼﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﻳﺪﯗ( ﮔﯘﻣﺒﺎڭ‪-‬ﮔﯘﻣﺒﺎڭ‪-‬ﮔﯘﻣﺒﺎڭ‪...‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﻪﻣﺴﻪ‪،‬ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﯩﻤﯘ ﺗﯩﻨﭻ‪-‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ‪،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎۋﯗ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﻜﻪ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬ﺋﺎﻧﭽﻪ‪-‬ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ھﻪﻱ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﻧﻪﺩە ﻣﻪﺷﺮەﭘﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺑﺎﺭ! ھﺎﺯﯨﺮ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﺷﺮەﭘﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻛﻪﻝ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﭼﺎﻱ!)ﺋﻪﻳﺴﺎ‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻐﯩﻼ ﺩﺍۋﯗﺕ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪(.‬ﻣﻪﻧﻼ ﻗﯘﻳﺎﻳﭽﯘ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻳﺎﻕ‪،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ‪،‬ﺟﯩﻖ ﻗﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺴﻪﻥ‪.‬ﻳﯘﺗﯘﻣﯘڭ ﭼﻮڭ‪،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯘﺗﯘﭘﻼ‬ ‫ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺴﻪﻥ‪.‬ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻗﯘﻳﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﻗﯧﻨﻰ ﺭﻭﻣﻜﺎڭ؟)ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺷﯩﺮە ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺭﻭﻣﻜﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺭﻭﻣﻜﯩﻐﺎ ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ‪(.‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ۋﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﻗﯧﻨﻰ ﺧﻮﺷﻪ!)ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺭﻭﻣﻜﯩﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻣﻪﺯﺯە ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ(ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺋﻪﭼﯩﻖ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ﭘﺎﺧﺘﯩﻨﻰ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪»:‬ﻏﯘچ‪-‬ﻏﯘچ«‬

‫ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤﯩﺰ‪).‬ﺋﯘ‬

‫ﭘﺎﺧﺘﯩﻐﺎ‬

‫ھﺎﺭﺍﻕ‬

‫ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﯛپ‬

‫ﭼﯩﺸﯩﻐﺎ‬

‫ﺳﯜﺭﻛﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ھﻪﻱ‪،‬ﺳﺎﺩﯨﻐﺎڭ ﻛﯧﺘﻪﻱ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺋﻪﻣﺴﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﭘﻪﺩﯨﺪە »ﻛﯩﺮ‪-‬ﻛﯩﺮ «ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤﯩﺰ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻳﺎﻕ‪»،‬ﻛﻮﺭ‪-‬ﻛﻮﺭ«ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻠﯩﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻳﺎﻕ‬

‫»ﻛﯩﺮ‪-‬ﻛﯩﺮ «ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤﯩﺰ!) ﺋﯘ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ھﺎﺭﺍﻕ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪117‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﯘﻳﯘپ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ۋﺍﻱ ﺋﺎﻟﻪ!)ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ(‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪):‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ(ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪،‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻐﺎ ﺗﯚﻛﺴﻪﻛﻼ ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪،‬ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ)ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ( ھﻪﻱ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻐﯘ؟!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﯩﻢ ‪.‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯚۋﯨﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﻣﯘ!‬ ‫)ﺩﺍۋﯗﺕ ﻳﻪﻧﻪ ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ھﺎﺭﺍﻕ ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪.‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺭﻭﻣﻜﯩﻐﺎ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭼﻮڭ‬ ‫ﭼﯩﺮﺍﻍ ﺋﯚﭼﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﻛﻪچ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﺎ‪ ...‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭە ﺋﯘﻛﺎ‪.‬ﻧﻪﺩە ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻛﺎ!)ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﻜﺎ ﺋﯩﭽﻪﻱ‪،‬ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﭽﺘﯩﯖﻐﯘ؟)ﺩﺍۋﯗﺕ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ(ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪.‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺋﯩﭽﯩﺴﻪﻥ‪،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﻣﻪﺷﺮەپ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﯩﺰ!ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ ﻣﯩﺮﺷﺎپ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﻣﻪﻳﻠﻰ‪،‬ﺋﯧﻴﺘﻪ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﯩﻘﯩﯖﻨﻰ!ﻣﻪﻥ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﻳﻮﻕ‪.‬ھﻪﺭﻗﺎﭼﺎﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪118‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ﺷﯘ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻤﯘ؟ﺗﺎﭘﻪ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ‪18‬ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪) :‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ( ﺋﻮﺧﺨﻮﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ 22 :‬ﻳﺎﺷﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ 18:‬ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬ﻧﯧﻢ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﺎﻟﺴﺎ؟‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩەﻡ ‪ 18‬ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪22،‬ﻳﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﺩﯦﻤﻪﻙ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪:‬‬

‫ﺧﻮﺗﯘﻥ‬

‫ﻳﺎﻣﺎﻥ‪).‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ‬

‫ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ‬

‫ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ(‪.‬ﻳﻪﻧﻪ‬

‫ﺋﯧﻴﺘﻪ‬

‫ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﻰ‪،‬ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ ﺧﯘﻳﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ( ﺋﻪﻣﺴﻪ ﺗﺎﭘﻪ‪،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪119‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪) :‬ﺑﺎﺵ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ( ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬

‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ ) :‬ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ( ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯔ ‪،‬ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻤﯩﺰ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎ‪،‬ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ھﻪ ﺗﺎﭘﻪ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺭﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﺴﻪڭ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﻰ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ‪-‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‪ :‬ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻖ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ‬ ‫ﻗﻮﻳﺴﺎڭ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﺎﻣﺪﯗ‪-‬ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﯘﻧﺎﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺗﯚﺗﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪڭ ﻛﯚﺯﺩە ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﻝ‪-‬ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪڭ ﻛﯚﺯﺩە ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ‪-‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪:‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺴﻪڭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚچ ﺋﺎﻻﻣﺪﯗ‪-‬ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪120‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺴﻪﯕﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﯚچ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ!‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﻪﺳﺖ ﻛﻪﻟﺴﻪڭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻣﺪﯗ‪-‬ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪:‬ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪:‬ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﮕﯘﺭﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻻﻣﺪﯗ‪-‬ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪:‬ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯖﭽﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺑﯘﺯﯨﻠﯩﺪﯗ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺩﯦﻤﻪﻙ‪...‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺩﯦﻤﻪﻙ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺧﻮﺗﯘﻧﺪﯨﻦ ھﺎﺭﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ!)ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﻣﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎﻱ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ھﻪﻱ ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﻧﻪﺩە ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺑﺎﺭ؟ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻛﺎ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ھﺎﺭﺍﻗﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪﻱ ﺩﯦﺪﻯ ‪ )،‬ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ( ھﻪﻱ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺗﯜﮔﻪﭘﺘﯩﻐﯘ ﺑﯘ‬ ‫ھﺎﺭﺍﻕ!)ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ؟) ﺋﯘ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﻠﻜﯩﻴﺪﯗ‪،‬ﺩﯗﻡ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪121‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪،‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪:‬‬

‫)ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ‬

‫(‬

‫ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺋﯚﺯﯛڭ‬

‫ﻣﯩﺮﺷﺎپ‬

‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ‬

‫ﺗﯜﺯﯛﻙ‬

‫ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻣﺎﻣﺴﻪﻥ؟!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯦﻜﯧﺮﯨﻢ ‪) :‬ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ( ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﭼﻮڭ‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎﻛﺎﻣﻤﯘ ﻛﻪپ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪،‬ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼپ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩەپ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪):‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺋﯚﺯﯛڭ ﻛﻪﭘﻘﺎﻟﺪﯨﯔ! ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﻪپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩەﻳﺪﺍ! ﻣﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺑﯘ!)ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ!ﺩەﯕﻼﺭ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯘﻥ؟ھﻪ ‪،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‬ ‫ﺑﯩﺮﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺴﻪﻥ‪،‬ﻳﺎﺭﯨﻤﯩﺴﺎ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ ﻣﯩﺮﺷﺎپ؟ھﻪ‪،‬ﺭﺍﺳﺖ‪،‬ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﺎﺷﺸﺎپ ﺑﻮپ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ!) ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ‪،‬ﭘﻪﻱ‬ ‫ﺳﻮﺯﯗپ ‪،‬ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﻰ ۋەھﯩﻤﻪ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮەﻱ‪).‬ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪،‬ﺑﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ‪،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ‪،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻧﻰ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺭ‪.‬ﭼﺎۋﺍﻙ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ؟ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻐﺎ( ﺋﯘﻛﺎ‪،‬ﺳﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻨﻪ ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ‪ :‬ﺋﻮﺧﺨﻮﻱ‪،‬ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﯧﺮە‪ ،‬ﺑﺎﻻﯕﺰﺍ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪:‬ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ‪،‬ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ‪،‬ﻗﯧﻨﻰ ﭼﺎۋﺍﻙ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ! )ﺩﺍۋﯗﺗﻘﺎ ( ﺋﻪﻣﺴﻪ ﺳﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭ!‬ ‫)ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ( ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎﻡ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻧﻼ!ﭼﺎۋﺍﻙ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪122‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻣﻪﻥ »ﻗﻮﻳﯘﻡ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪:‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘ »ﻗﻮﻳﯘﻡ« ﺩﯦﮕﻪﻥ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‬

‫‪:‬‬

‫ھﯧﻠﯩﻘﻰ‬

‫ﺧﻪﻟﻖ‬

‫ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬

‫ﺋﯧﯔ‬

‫ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ‬

‫ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯘ؟»ﻗﻮﻳﯘﻡ«!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ھﻪ‪»،‬ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻗﻮﻱ ﻛﯚﺯﻟﯜﻛﯜﻡ « ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪:‬ھﻪ ﺷﯘ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪):‬ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ( ﺷﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﻼ ﺋﯧﺴﯩﯖﺪە ﻗﺎﭘﺘﯘ‪-‬ﺩە‪،‬ﺳﺎﻗﺎﻡ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ‪) :‬ھﯜﺭﭘﯩﻴﯩﭗ ( ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﺎڭ ﺑﻮﻻﻣﯩﻜﻰ! ھﯧﻠﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ!)ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺋﯘﭼﯘپ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺋﻮﻳﻨﺎﻱ‪،‬ﺋﻮﻳﻨﺎﻱ‪،‬ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﻧﺎﺧﺸﺎﯕﻨﻰ‪،‬ﺳﺎﯕﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻘﯘ‬ ‫ﺑﯩﺰ!‬ ‫)ﺩﺍۋﯗﺕ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯔ! ﭘﺎﺷﺸﺎپ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﺎﻛﺎ!)ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ(‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪):‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ( ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ‪،‬ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺩەپ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ‪،‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺑﯩﺮ ﺩەپ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ!‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﻯ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪.‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻐﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪):‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﺷﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ( ﺑﻮﭘﺘﯘ‪،‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ! ﺑﯩﺮﺍﻕ‪،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺴﻪﻥ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪123‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪) :‬ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ( ﻳﯘﻣﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪ!‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪).‬ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ ﻳﯘﻣﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﻳﯘﻣﯘﺭﯗڭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ‪،‬ﭘﺎﺷﺸﺎپ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ‪،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺋﯚﺯﯛڭ ﻗﯩﻞ‪،‬ﺑﯘ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﻪﺭﻣﻪ!‬ ‫ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋەﺗﺴﻪﯕﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ!)ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ‪،‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫‪ :‬ﻧﻪﮔﻪ ﻗﺎﭼﯩﺴﻪﻥ؟)ﺋﯘ ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ﻗﻮﻏﻼپ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ‬

‫ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﺩﺍﺟﯩﺴﺎ‪،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﭘﯘﻻﯕﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ھﻪ‪،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪.‬ﺑﯘ ﻣﯩﺮﺷﺎپ ﺋﯘﻛﺎﻣﻤﯘ‬ ‫ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﮔﯜﻟﭽﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋﯦﺘﻪﻳﻠﻰ‪،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﺎڭ‪،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ؛ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪) :‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ( ﮔﯜﻝ ﭼﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﻪﻙ ﺗﺎﺭﺗﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﭼﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪.‬ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﭼﻪﻙ ﺳﺎﯕﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﻮﻧﺎ‪-‬ﻳﯧﯖﻰ‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪،‬ﻣﻪﺷﺮەپ ﻗﯩﭗ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ‪).‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﮕﻪ(ﺗﻪﻟﻪﻱ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪) :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ( ﺋﺎۋﯗ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘﻣﯘﻳﺎ؟ﺳﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘ ﻗﺎﭘﯩﻐﯩﯖﻨﯩﯖﻐﯘ ﺗﯚﺷﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ‪،‬ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﭘﺎﺗﯩﺪﯗ! ھﻪ‪،‬ﻗﺎﭘﺎﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬

‫ﻣﻪﻳﻠﻰ‪).‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ‬

‫(‬

‫ﺋﻪﻛﻪﻝ‬

‫ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﯩﯖﻨﻰ‪،‬ﻣﯘﺷﯘﻣﯘ‬

‫ﺑﻮﻟﯘۋﯦﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻗﺎﭘﺎﻕ‪-‬ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ‪،‬ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ‪-‬ﻗﺎﭘﺎﻕ!ﻣﻪﻛﻪ ﻣﯩﺮﺷﺎپ‪،‬ﭼﻪﻙ ﻳﺎﺯﯨﻤﯩﺰ‪) .‬ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ( ﺳﻪﻥ ﻧﯧﺮﻯ‬ ‫ﺗﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻟﯩﻤﻪﻥ!)ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻧﯧﺮﻯ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻮﻳﯘﻧﺪﺍپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪124‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪) :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻏﻪﺯ‪-‬ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻪﻛﻜﻪ‬ ‫»ﺋﻪﻳﺴﺎ « ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ »ﺋﻪﻳﺴﺎ « ﺩەپ ﻳﺎﺯﺩﯨﯖﻐﯘ؟‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺋﯜﺵ! )ﭼﻪﻛﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ( ﺑﻮﻟﺪﻯ! ﻣﻪﻛﻪﻝ‪،‬ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯩﺮﺷﺎپ‬ ‫ﮔﯘۋﺍھ! ﭼﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ ‪،‬ﺗﺎﺭﺗﻪ!)ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﭼﻪﻛﻜﻪ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻣﻠﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ( ﺋﺎھﺎ ! ﺩﺍۋﯗﺕ!)ﺋﯘ ﭼﻪﻛﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭙﻼ ﻳﻪۋﯦﺘﯩﺪﯗ(‪.‬ھﻪﻱ ﭼﻪﻙ‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺳﺎﯕﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ‪ ،‬ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﻳﻪۋەﺗﺘﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﭘﺎﻟﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﻛﺎ!ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﻪۋەﺗﺘﯩﻢ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺋﯘ ﭼﻪﻙ ﺳﺎﯕﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﺑﺎﺭﺗﻰ‪،‬ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪:‬ﻳﺎﻕ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ‪،‬ﺳﺎﯕﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ‪،‬ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎۋﯗ ﭼﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻕ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺑﺎﺭ!) ﺩﺍۋﯗﺕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪،‬ﻣﯩﺮﺷﺎﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﮔﯜﻝ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﻻﻣﺪﯨﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ‪ :‬ﺑﻮﭘﺘﯘ‪،‬ﺋﻪﻛﻪﻝ ﮔﯜﻝ ﭼﺎﻳﻨﻰ !‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ‪:‬‬

‫ﻗﯧﻨﻰ‬

‫‪،‬ﮔﯜﻝ‬

‫ﭼﺎﻱ‬

‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﯘﻥ!)‬

‫ﺋﻪﻳﺴﺎ‬

‫ﮔﯜﻟﭽﺎﻳﻨﻰ‬

‫ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺪﯗ(‪.‬ﻛﯧﻠﻪﺭﻛﻰ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ‬ ‫ﺷﻪﺧﺲ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯧﺸﻰ ﺩﺍۋﯗﺕ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﺋﺎﻛﺎ! ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭼﺎۋﺍﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﻳﻠﻰ!‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ ) :‬ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﮔﯜﻝ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪(.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪125‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪،‬ﺩﺍۋﯗﺕ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﮔﻪ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﻪھﻠﻰ‪،‬ﻣﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﺭﯗﺯﺩﺍ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ » ﺩﺍۋﯗﺕ ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ!ﺭەھﻤﻪﺕ!) ﺋﻪﻳﺴﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ( ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻣﻪﺷﺮەﭘﻜﻪ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺴﻪﻥ‪.‬ﻣﻪﺷﺮﯨﭙﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺪﻯ‪.‬ھﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛڭ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﯩﯔ! ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﻡ‬ ‫ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﻪﻥ! )ﺩﺍۋﯗﺕ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺸﯩﮕﯩﻼ ﺗﻮﻙ ﻻﭘﭙﯩﺪە ﺋﯚﭼﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ‪ :‬ﺋﯘھ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ﺗﻮﻛﺎﯕﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭ ﺋﻪﻳﺴﺎ!ھﻪﻱ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﯕﺪە ﺗﻮﻛﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪:‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﻗﻠﯩﻘﺘﻰ‪،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺴﻪ ﺋﯚﭼﯩﺪﯗ ﺷﯘ!)ﭼﺎڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻪﺳﺘﻪﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪(،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ؛ۋﺍﻱ ﺑﯘ ﻣﻪﻥ ‪ ،‬ﻣﯩﺮﺷﺎپ!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪:‬ﻗﯧﻨﻰ ﺳﻪﻥ ھﻪﻱ ﺋﻪﻳﺴﺎ!؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ‪-‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﻛﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ!) ﭼﺎڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﺘﻪﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ‪:‬ۋﯗﻱ ﺋﺎﻛﺎ ﻧﯧﻢ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ‪،‬ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻧﺴﻪ؟!‬ ‫ﺩﺍۋﯗﺕ ‪ :‬ھﻪﻱ ﻗﯧﻨﻰ ﻣﺎۋﯗ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻧﻪﮔﻪ ﻗﺎﭼﺘﻰ؟‬ ‫ﺋﻪﻳﺴﺎ ‪ :‬ﺩﺍۋﯗﺗﻜﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ‪،‬ﻣﺎﻧﺎ‪-‬ﻣﺎﻧﺎ ‪،‬ﻣﺎۋﯗ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ‬ ‫ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ ‪،‬ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ!)ﺗﺎﺭﺍﻕ‪-‬ﺗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭ ﺑﯧﺴﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪(.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪126‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﭘﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺕ‬ ‫)ﺷﯘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯧﺘﻮﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﺴﻰ(‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗۋﺍﻳﯩﺖ‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯜچ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ‪ ،‬ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺳﯘﭘﺎ‪ ،‬ﮔﯩﻠﻪﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺟﻮﺯﺍ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎھ ﻗﯘﺗﯩﺴﻰ‬ ‫ۋە ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﺎﻏﺎچ ﻗﻪﻟﻪﻡ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻟﻼﺭﺩﺍ‪:‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ – ﺭﺍھﯩﻠﻪ ۋەﻟﻰ ﺋﺎﺑﺎﻛﻮﻑ‬ ‫ﺋﺎ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ – ﺋﻪﻧﯟەﺭ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ – ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻟﯩﻜﻜﺎﯕﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﻐﺎپ ﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯧﻨﺮﺍﻝ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ – ﺩە‪ ،‬ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺴﻪڭ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪127‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ۋﺍﻱ ﭼﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭە ۋﺍﻱ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەﻳﻤﻪﻥ ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﺎ‪) :‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ(‬ ‫ﺳﻪﺗﻠﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ – ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ – ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!!!‬ ‫ﺑﺌﺎﺩەﻡ‪) :‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﯟەﺕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ۋﺍﻱ‪ -‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﺩﯨﭙﺎﻳﺪەﻙ ﻧﯧﻤﯩﺴﻪﻥ ھﯧﻲ ‪. ...‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﯧﻲ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺭﻭﺩﯨﭙﺎﻱ ﺑﻮپ‬ ‫ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﯔ ﺋﺎﺩﻭﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ‪ 10000‬ﻛﻮﻱ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻪ؟! ‪1‬‬ ‫ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ 1 ،‬ﺋﺎﻱ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﭘﯘﻟﻨﯩﻐﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﺰﺍﻳﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻨﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﯔ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ھﯚﺟﺠﯩﺘﯩﯖﮕﯩﻤﯘ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﺴﺎﻣﻤﯘ‬ ‫ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ؟ ﺩﯦﻤﻪﻙ‪ :‬ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪﻣﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ !‪ts/j-moF‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ 10000 ،‬ﻳﯜەﻥ ﭘﯘﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻟﻤﯘ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪128‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ۋﺍﻱ – ۋﯗﻱ‪ ،‬ﻗﯘﻣﻐﯘ ﺳﻪﻥ ھﯘﻱ ﻗﯘﻡ ‪) ....‬ﭼﯩﻚ – ﭼﯩﻚ(‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ؛‬

‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ..‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ھﯧﻲ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻗﻰ ﺳﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ھﯧﻲ؟‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪. ...‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻪ ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ ‪.....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﻳﺎﻕ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺴﻪﻧﺪە‪.‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺑﺒﻪﻟﻠﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﺎﺩﺍﺵ ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘھﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ‪ ...‬ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﻪﻙ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ﻓﯩﻠﯩﻤﻤﯘ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﺗﯜﮔﯩﺴﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺗﺴﻪﻡ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ!‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎﻡ‪.........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ؟‪...........‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎﻡ‪........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪........‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺑﺒﻪﻟﻠﻰ ‪.........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ؛ ﻗﻮﭘﻪ ‪ .....‬ﻻﺗﯩﻐﯩﻼپ )ھﯧﻲ ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺩەپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪129‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟ ﺑﯧﺮەﻣﻪﻥ ﺩەپ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﭙﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪(.‬‬ ‫)ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ۋەﻱ‪ ...‬ۋەﻱ‪ ...‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ھﻪ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎﻧﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ –‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ‪....‬‬ ‫)ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ( ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﻪﻱ‪ .‬ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎڭ – ﻣﺎڭ ﻣﻪﻥ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺴﺎﻡ ﻳﺎ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﻮﻳﻨﺎپ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﯘ – ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ – ﻛﻮﭼﺎ‪ ،‬ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻤﯘ‬ ‫– ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻪ ﻣﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﯜﺭەﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻣﺎﯕﻪ ۋﺍﻱ‪....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺋﻪ ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‬ ‫ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮەﻱ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻣﺎۋﯗ ﺭﻭﻟﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻼ ‪....‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪) :‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ( ﻣﻮﻟﻼ ﺗﺎﭘﻘﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻳﺎ‬ ‫ﻳﺎﻕ ‪.....‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪130‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺕ‪ ،‬ۋﺍﻗﺘﯩﻢ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ‪ ...‬ﺋﯚﺗﻪ ﻣﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ‪....‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺩەﭘﺒﺎﻗﺎ – ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەﭘﺒﺎﻗﻪ ‪ ..‬ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ھﻪ؟ ﭘﯩﻠﻨﻰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘچ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ‪....‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ھﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺟﺎۋﺍپ؛ ھﻪ! ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ھﯩﻢ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻗﭽﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘپ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﭼﯩﻼپ‪ ،‬ﺳﯧﻠﯩﭗ ‪ ...‬ھﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ‪ 4‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪ 3 ،‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﺎﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﺳﯘﺋﺎﻝ؛ ﺯﯨﺮﺍﭘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻛﯧﯩﺘﺪﯗ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪) :‬ﻗﺎﻗﺎﻗﻼپ ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ( ‪ 3‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﺎﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪ 4 ،‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯩﻠﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺯﯨﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﺭﺗﯩﺲ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻱ‬ ‫ﺩەپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪپ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ‪ ،‬ۋﺍﻗﯩﺖ‪ ،‬ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ ‪....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻤﯘ –ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ‪ ،‬ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ – ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﺎ‪ ،‬ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯜﺭﯛپ ﭘﯘﺗﯘﻡ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯨﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍڭ!‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻧﻪﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯔ !‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪131‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ‪ :‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ‪ ...........‬ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ‬ ‫ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩە ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﺸﻘﻪﺩەﻡ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺋﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ‪ ،‬ﭼﺎﭘﺎﻣﺴﯩﺰ ﺟﯩﻤﻼ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻱ ﺩە ﺑﯘ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋەﻗﻪﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ھﺎﺯﯨﺮﻻ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩەﻣﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘڭ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋﺍﻗﯩﺖ ‪....‬‬ ‫)ﻣﯘﺋﺎۋﻥ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺏ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪچ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﻪ ھﻪ‪ ..‬ﻗﺎﺭ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﻢ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ‪ :‬ﺳﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺳﯜﻳﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﯩﺮﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫)ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ھﯧﺠﯩﻴﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﭼﺎڭ ﭼﯩﻘﯩﺮۋﯦﺘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﻪﺭﺯ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻗﻮﻱ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻳﺎﻕ ‪ ..‬ﻳﺎﻕ‪ ..‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﺎۋﯗ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﺎﺷﻼﻣﺪﯗﻕ ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻣﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ...‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ‪ ،‬ﺩﺍۋﺍﻱ‪....‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺪﺳﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ‪... 2 .. 1 .‬‬ ‫‪ok ... 3‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪132‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪.....‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺟﯩﻤﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪....‬‬

‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺟﯩﻤﻼ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﻮﭘﻜﻪﺗﺘﻰ ﺑﯘ ھﻪ؟!‬ ‫ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻧﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﻮﮔﻮﺩەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰﻏﯘ‪ ،‬ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺧﻮﺵ ﺑﯩﮕﯩﻢ‬ ‫ﺩەپ ﻛﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻛﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ؟ )ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻛﺎﻟﯟﺍ ‪ ...‬ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ‪ ...‬ﺑﻮﻟﻪ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ‪..‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ..3 ... 2 ..1 :‬ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪. ....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬ ‫)ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪ ﺩەپ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ‪ 10000‬ﻣﯩﯔ ﺗﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎ‬

‫ﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﯩﻜﯩﻦ؟‬

‫ﺏ‪) :‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ( ﻣﺎﺯﻻﺷﻤﯩﻐﯩﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺯﻻﺷﻤﯩﻐﯩﻨﻪ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ..‬ﻛﯩﻢ ؟ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﺩﻯ؟ ﺋﻮﻳﻼﭘﺮﺍﻕ ﮔﻪﭘﻘﯩﻠﻪ؟‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪﻱ‪ ،‬ھﻪﻱ‪ ..‬ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﻪﺩە ﻧﻪﺩە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺪە‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﯩﺴﺰ ھﻪ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪133‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩە‪ ،‬ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﺋﻮﻗﺘﯘﯕﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‪...‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ! ‪ ..3 ..2 ..1‬ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ!‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺑﯩﮕﯩﻢ!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ‬ ‫ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﻜﯩﻦ؟ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻛﺎﻻ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﮕﯩﻢ!‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﯩﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﻕ‬ ‫ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭻ ﺋﯘﺭﯗﻍ‬ ‫–‬

‫ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ‬

‫ﻳﻮﻕ‬

‫ﺗﯘﺭﯗپ‬

‫‪10000‬‬

‫ﺗﻪﯕﮕﻪ‬

‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‬

‫ﻳﺎﺭﺩەﻡ‬

‫ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﯩﻜﺘﻪﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ ھﻪ! ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﺎﺳﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﺯﯨﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ ھﻪ!‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺑﯘﻟﯘۋﺍﻳﯩﺪﯗ ‪..........‬ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ‪.......‬ﺑﯘﻟﯘڭ !!!‪.....‬‬ ‫ﺏ ‪ :‬ﺑﯩﮕﯩﻢ ‪ ....‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﻼ ﺋﯘﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺋﯚﻳﺪە ﭼﻮﯕﺪﯨﻦ –ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭽﻪ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﻐﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﺷﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ‪ 10000‬ﻛﻮﻳﺪﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻟﻤﯘ ﺋﺎﺩﺍﺵ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ )ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻏﯩﻨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﺴﯩﻠﯩﭗ ‪ (.‬ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﮕﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻛﻮﭼﻠﯜﻙ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﺩە –ﻣﺎﻧﺎ ھﻪ‪).....‬ﺩەپ ﺑﻮﭘﻼﻡ ھﯚﻛﺮەپ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪)..(........‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬

‫ﺏ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﭙﯩﭙﺸﯩﻜﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪134‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻗﺎﺗﯩﺘﯩﻖ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ‪(.‬‬

‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﯨﯖﻪ ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ‬ ‫ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ –ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻳﻮﻗﻘﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯۋﺍﻟﻤﺎڭ ‪.‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﮔﮕﻪ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺌﻪپ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﯘﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﻨﯩﺘﺎﻳﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ھﻪ ‪....‬ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ‬ ‫ﺏ‪ :‬ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪.‬ﺳﯩﺰ ﻣﯘ ﻣﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﯩﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ‪10000‬ﻛﻮﻳﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﯖﻪ ‪،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ‪)....‬ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ؟‬ ‫)ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺌﻪپ ﺑﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍڭ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﯩﻐﺎ ‪10000‬ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﻳﯘپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ‬ ‫ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯛﻳﻤﻪﻥ ‪.‬‬ ‫)ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪.‬ۋە ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗ ‪ .‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺏ‪.‬ﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ (‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﺪﻯ ‪.......‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﻪ ‪.‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﻣﻼﺷﯩﺘﻰ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﯘﻟﺪﯗ ‪(.‬ھﯧﻲ ‪.....‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﯔ ‪.‬ﻗﺎﺭﺍڭ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﭼﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﻤﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘڭ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎۋﯗ ﻛﯩﻴﻤﻨﻰ ‪...‬ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﻨﯩﻢ ھﯩﺴﺎﭘﻤﯘ –ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ؟ﺑﯘﻟﯘڭ ﭼﺎﻗﺎﻥ ﻧﯘﺭ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯗﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ﺋﺸﯩﯖﯩﺰ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘڭ )ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ‪.‬ﺋﺎ ۋە ﺏ‪ .‬ﻻﺭﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ –ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎ‪.‬ﻛﯩﻴﻤﻨﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎچ ﺏ‪.‬ﻏﺎ ﮔﻪپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪135‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺑﯜﮔﯘﻥ ﻣﺎۋﯗ ﻗﯩﻠﯩﻐﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ ھﻪ ؟‬

‫ﺏ‪) :‬ﻧﯩﻤﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ( ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪)........‬ﺋﺎ‪ .‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﺏ‪.‬ﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺏ‪.‬ﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺧﻪپ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﭘﻮﻗﻰ ھﯧﻲ ‪)....‬ﺏ‪ .‬ﺋﺎ ﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯗپ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ )------‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎ‪.‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﺏ‪.‬ﻏﺎ‬ ‫ﺩﻭﭘﯩﭙﯩﺴﻨﻰ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ ﺋﺎ‪ .‬ﺟﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯧﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﻮﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ‪.‬ھﻪ ﺳﯩﺰ ﻣﯘ ﻛﯧﻠﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﻟﻤﺸﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫‪10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘڭ ھﻪ ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ‪10000‬‬ ‫ﺗﻪﯕﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘڭ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪،‬ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺭﺍﺱ ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﻭﻟﯩﯖﻼﺭﻻﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﭘﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ‪،‬ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ؟ )ﺋﺎ‪-‬ﺏ‪.‬ﻻﺭ ﺑﯧﺸﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﺪﯗ ‪ (.‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﯩﺰ ‪.3 . 2 . 1 .‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺏ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ (‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ ‪...‬ھﻪﻱ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﺎ‪ .‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻤﯘ ﺧﺎﭘﺎﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ( ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪........‬‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺏ‪ .‬ﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭻ –ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ (.‬ﻗﺎ‪..‬ﻗﺎ‪..‬ﻗﺎ‪ ....‬ھﯧﻲ ﺳﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﻳﯘﻧﺪﺍ ﻣﯘﻛﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ھﻪ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪە‪.......‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪136‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪) :‬ﺑﻮﺵ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﮔﻪپ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﺩﯗ ‪ (.‬ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻨﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪڭ !‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﯧﺘﯩﭗ ( ھﯧﻲ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮە ‪.‬ﻣﺎﯕﻘﺎﺭﺍ‪.‬ﻣﺎﯕﻘﺎﺭﺍ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ‪)10000‬ﺗﯩﯖﮕﻼ ( )ﻛﻮﻱ( )ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ( ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺋﻨﯩﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ‪........‬ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﯔ ؟‪....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﻜﯩﻦ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪.‬ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ‪ (.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪.......‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ‪..........‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ‪،‬ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻟﯩﻜﯩﻦ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻛﺎﻻ‪-‬ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ‪-4‬ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﻗﻮﺷﺎﻣﺶ ‪.‬ﺷﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪:‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻ‪-‬ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ‪ )10000‬ﭘﯘﻝ ( ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﯘ ﻣﯘ ﺳﻪﻥ ھﻪ ‪.‬ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺩەﺭﺩﯨﻢ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗﻏﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗپ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗپ ‪.‬ﺋﺎﺯﮔﻪﭘﻘﯩﻞ‬

‫ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭ ‪.‬ﺑﯜﮔﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭ ‪،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﺎۋﯗ‬

‫ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﯘﻟﻪ‪......‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ‪....‬ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗڭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ‪.‬ﺑﯘﻟﯘڭ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ؛ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ﺑﯧﮕﯩﻢ ﺋﯘﺗﯘﻧﯘپ ﻗﺎﻻﻱ ‪...‬ﻣﺎﯕﻐﺎ ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺘﯧﯩﻤﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯔ‬ ‫ﺑﯧﮕﯩﻢ‬ ‫ﺏ‪ :.‬ﻗﺎﭼﺎﻥ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۋﺍﻟﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻝ ﺩەﺭھﺎﻝ ‪.‬ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ‪....‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺑﯧﺮﯨﯔ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘڭ ‪) .‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻡ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪137‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺏ‪.‬ﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ‪) (.‬ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﻮﺧﯩﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯘﻳﻠﻪﺷﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻪ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯ ‪ ).‬ﺩەپ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘپ ‪.‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ‪.‬ﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻗﻮﻝ ﻗﯘﻳﯘڭ ﺗﯧﺰ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﯘﻟﻪ ‪ ).......‬ﺋﺎ ‪ .‬ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‬

‫ﻗﺎ ﻗﺎ ﻗﺎ ‪ )...‬ﺩەپ ﻛﯘﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ‪ (.‬ﭼﯩﻢ ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬

‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‬

‫‪....‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺗﺎﺭﯨﯖﻨﻰ‬

‫ﻛﯩﻢ‬

‫ﻛﻪﻳﯩﺴﻪ‬

‫ﻛﻪﻳﺴﯘﻥ ‪).‬ﺋﯘﭼﯩﺴﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ‪ (.‬ﺋﺎﻟﻪ ﻣﺎۋﯗ ﺩﻭﭘﭙﺎﯕﻨﻰ ﺋﺸﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‬ ‫ﭘﯘﺗﺘﻰ ‪.‬ﺧﻪﻳﺮ‪-‬ﺧﻮﺵ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎڭ !!!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﻮﺧﺘﺎ‪-‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺑﺎﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯘﮔﯩﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ؟ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯧﺮەﻱ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺋﯧﻴﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺗﺎﭘﺎﻟﺴﺎڭ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺸﯟﯦﺘﻤﻪﻥ ‪.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯔ ھﻪ ؟ ﭼﯩﻢ ‪.........‬‬ ‫ﺳﯘﺋﺎﻝ ‪:‬ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﺷﯩﺮ ‪:‬ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﯘﻟﯘپ‬ ‫ﭘﯘﺗﻜﯜﻝ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭙﺘﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﺴﻰ ‪) :‬ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼپ ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻣﯘ ﺗﻪﻣﯩﺘﯩﺮەپ ﺗﻪڭ ﻛﯩﺮﺷﯩﺪﯗ ‪ ) (.‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎۋﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ‪(.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪138‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺗﺎﭘﯩﺘﯩﻢ ‪...‬ﺟﺎۋﺍپ ‪ :‬ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺳﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯧﻠﻪﻣﯩﻤﺪﻯ ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺟﺎۋﺍپ ‪) :‬‬ ‫ﺏ‪:‬‬

‫ﺧﺎﺗﺎ‬

‫؟ (‬ ‫‪:‬ﺟﺎۋﺍپ‬

‫‪:‬ﺯﯨﺮﺍﭘﻪ‬

‫‪.‬‬

‫ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ‬

‫ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺧﻪﻳﺮ‪-‬ﺧﻮﺵ ‪ ).‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺭﯨﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪﻱ ‪............‬؟‬ ‫ﺋﺎ‪:‬‬

‫ھﻪﻱ ‪..........‬؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‬


‫‪139‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯜچ‬ ‫ﺋﯩﺘﻮﺕ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ‪ :‬ﻗﺎھﺎﺭ ﻧﯩﻴﺎﺯ‬

‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭ‪ :‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ‪ ،‬ﻧﺎﺗﯘﻧﯘﺵ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ‪ :‬ﻛﻪﭼﻘﯘﺭﯗﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺳﺎﺟﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯧﺮﻯ ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺳﻮﻣﻜﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯩﺨﺴﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺳﻪﻝ‪-‬‬ ‫ﭘﻪﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻛﻪﻟﻠﯩﻤﺎ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ( ﻛﯜپ‪ -‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺗﻮﻙ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﯧﻴﻨﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺗﯚﻟﻪپ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﯩﺘﯩﻴﺎ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ھﺎۋﺍ ﺑﻪﻙ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ‪....‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﯘ ﮔﻪﭘﭽﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﻗﻮﭘﯘپ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪڭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺑﯘ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﭼﯜﺭۋﯦﺘﻪﻱ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪140‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯘ ﻗﻮﭘﯘپ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭۋﯦﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯟﺍ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﭘﺎﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻛﯩﺮﺳﯩﻨﮕﻪ ﭼﯩﻼپ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﻮﺭﯗﻳﯩﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﻳﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ﺩەﻧﺸﻰ‪ ،‬ﺑﯩﯖﺸﺎڭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯘﻝ ﺩەﭘﻼ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‪،‬‬ ‫ھﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﻮﻙ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ‪ 30-20‬ﻛﻮﻱ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ‪ .‬ھﻪ‪ ،‬ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺩەپ‬ ‫ﻏﻪﻟﯟە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﯔ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ( ۋﺍﻱ ﺭﺍﺳﺘﻤﺎ؟ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻐﺎ "ۋەﻛﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻻﺳﺴﯩﺪە ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ۋە‬ ‫ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﺟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﻠﯩﻤﺎ؟ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻜﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﭻ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻛﯩﻴﺴﻪڭ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎپ ﻣﺎﯕﺎﻱ ﺩەپ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺭەﺧﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼ ﺩەﭘﻼ ﺋﯧﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺩﻭﻣﺴﯩﻴﯩﭗ( ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺧﻪﺕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺗﯩﻜﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻴﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﺮﺍﻕ ﺭەﺧﺖ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﭻ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ‪ ،‬ﺧﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻳﻮﻗﻤﯘ‬ ‫ﻛﯩﻢ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﻛﯜﺭﯛﻙ ﺗﻮﺧﯘﺩەﻙ ﻛﻮﺕ‪ -‬ﻛﻮﺕ‪ -‬ﻛﻮﺕ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪141‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﻮﺗﯘﻟﺪﺍﻳﺪﺍ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ھﻪ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺗﯩﻜﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪە‬ ‫ﻣﺎۋﯗ "ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻳﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘ‪ ،‬ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺗﯩﻜﻜﯜﺯ‪ .‬ﺧﻪﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺧﺎﭘﺎ ھﺎﻟﺪﺍ ﺭەﺧﺘﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﻧﻪﻕ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻳﻮﻏﺎﻧﺒﺎﺵ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﯩﻤﯘ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﻪﺕ ﺩەپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ؟‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﮔﯚﺵ ﺟﯩﻖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺟﯩﻖ ﻳﯩﺴﻪڭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﻪﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﯧﯖﯩﺸﯩﭗ‪،‬ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯧﺴﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ ﺷﯘ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ؛ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎۋﯗﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻛﻪﻧﻐﯘ؟ ﻣﺎﯕﻪ ﻗﺎﻳﭽﯩﻨﻰ ﺋﻪﭼﯩﻖ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺳﯧﺴﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭ ﺑﻪﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﺴﻪﻙ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪142‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻡ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﯖﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﭼﯩﻘﻪ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺩﺍﺳﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺭ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﻣﺎﻟﺘﯩﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﯔ ﻗﯩﻴﻤﺎﯕﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺟﯩﻘﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺗﯜﮔﺴﻪڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﻖ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﺑﻪﺳﻪﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﻛﻪﻣﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەﻝ ‪ 21‬ﺗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ‪ .‬ﺑﻪﺷﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻳﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻥ‪ .‬ﺋﻮﻥ ﺋﯜچ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﺎ؟ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﺴﻰ‬ ‫ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﻪﺳﺎﺩﺩﯨﭙﯩﻲ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺟﺎﻻپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ؟ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﺍ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ؟ ﺳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﭼﻘﯩﺮﻣﺎﻳﯩﺘﺘﯩﻠﯩﻐﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﻪﻟﯩﺴﻪڭ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻣﺪﯗ؟ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﻻ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‪ .‬ﻗﯘﺷﻨﺎﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺕ‪ -‬ﻳﯧﺸﻰ ﺩەﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺟﯩﻖ‪ -‬ﺟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﯩﯟﺍﻏﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯜﻟﺪەﻙ ﻛﯜﺗﯜۋﯦﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﻻ ﭘﻮ ﺋﺎﺗﻤﯩﻐﯩﻨﺎ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﯟﺍﻏﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍ ھﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎچ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻕ ﻣﯧﻤﺎﻥ‪ ...‬ﺳﺎﻧﺎپ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺟﯩﻖ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ‪-‬‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺧﯘﻱ‪ -‬ﭘﻪﻳﻠﯩﮕﻪ‪ ،‬ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯧﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ‪ -‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪143‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯜﺗﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﻧﺘﺎ‪ -‬ﭘﻮﻟﻮ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺳﯘﻳﻘﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﯧﻴﯩﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ‬ ‫ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺗﯘﺯ ﻳﯚﺗﻜﻪپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ؟ ﻛﯩﻢ ﺋﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯧﺰﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺧﺘﺎ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺩەپ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺗﯧﭙﯧﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻨﺎﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ‬ ‫ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺩەپ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼۋﺍﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﻧﺎﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻠﯩﻐﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻛﻜﻪ‪ -‬ﺩﯛﻛﻜﯩﺪە‬ ‫ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﯩﺘﺘﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻴﯩﭗ ﺗﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﯨﻼ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﺵ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ھﯧﭻ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺯەھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ‬ ‫ھﯚﭘﭙﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﻳﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﻮﺷﺎڭ‪ ،‬ﻛﻮﺷﺎڭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪144‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎۋﯗ ﻣﺎﻧﺘﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ھﯧﻠﻰ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺩﺍﺱ‪ ،‬ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﺴﺎﻣﻼ ﺑﯩﺮﺩەﻣﺪە ﭘﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﻪﯕﮕﻪ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ‪ ،‬ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﺎﺭﺩﯗ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺰﯨﻨﻰ ﺩەﻣﻼ؟ ﻳﻪپ ﺳﺎپ ﻣﺎﻳﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻝ ﻧﯩﺨﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻧﯩﺨﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯘﺯﻏﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﯩﻠﻪپ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍپ ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﭼﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎۋﯗ ﺑﯩﯖﺸﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﭘﻜﻪ ھﯧﺴﯩﭙﭽﯘ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﻼ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺳﺎﻗﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﯩﻤﻪ‪ .‬ﻻﺯﺍ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘﻧﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‪ ،‬ﺋﯚﭘﻜﻪ‬ ‫ھﯧﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺋﻪﭼﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻮﺧﺸﺎﭘﺘﯘ ﺩەپ ﻳﻪۋﯦﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ھﯚﻧﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻧﻐﯘ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ھﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺋﯧﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ھﯚﻧﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻼ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﯩﺮﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪145‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻧﺎﺗﯘﻧﯘﺵ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺷﯘ‬ ‫ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭ‪ :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ( ۋﺍﻱ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺗﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﯚﺗﺴﯩﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ؛ ﺗﯧﻨﭻ‪ -‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯩﻤﺪﯗ‪ ،‬ھﯩﭻ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﻨﺎ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﻐﺎچ( ﻣﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩەپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺩەﻣﻨﻰ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﭼﺎﻱ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ؛ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ -3 ،‬ﺑﯩﻨﺎ ‪ -4‬ﻗﻪۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘﻏﯘ‪-‬ھﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺧﯧﻠﻰ ﻛﻪﯕﺘﺎﺷﺎ ﺋﯚﻳﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯩﯖﭙﺎڭ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯩﺰﺍ‪ ،‬ﺋﯚﭘﻜﻪ – ھﯧﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯩﺘﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭ‪) :‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ( ﺋﻪﺳﺘﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪،‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﻣﺎۋﯗ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭙﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ‪ ،‬ۋﯗﻱ‪،‬‬ ‫ﭼﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻧﻐﯘ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺭەھﻤﻪﺕ‪) ،‬ﻗﯧﺰﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻧﺎۋﺍﺗﻨﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪146‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ‬ ‫ﺩﯨﻘﻤﯩﺮﻻپ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ؟ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭗ ﺷﯘ‪ .‬ﺗﻮﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ﺗﯧﺨﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ‪) .‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ( ﻣﺎۋﯗ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﻪﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻗﯘﺭﯗﻗﻼ ﻛﻪﭘﺘﯘ‪) .‬ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ( ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﯨﻜﻜﯩﺪە‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﺧﯘﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮەﻣﻠﯩﻴﺎ؟ ﮔﺎژ‪ -‬ﮔﯘژﻻ ﺩﺍﭘﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﻼﻱ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﺑﯘ‪ ...‬ﺑﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﯘﻻﺭ ﻗﻮﻧﺪﺍﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼپ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻤﺎﻳﻠﻰ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﺧﯘ ﮔﯚﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ -‬ھﻪ!؟‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﺑﯘ‪ ...‬ھﻪ‪...‬ھﻪ‪ ...‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪...‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﺎۋﯗ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﺧﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯚﺯەﻡ ﺋﺎﻻﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﺰﺍ ﺋﯚﭘﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﻻﭼﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻻﻱ ﺩەپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ھﻮﺷﯘﺭﻗﺎﺭﻯ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻳﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺑﻪﻍ!‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻧﯧﺮﻯ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ‬ ‫ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﯨﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪147‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪ ...‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﻳﯩﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻗﯩﺰﺍ ﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻰ‪ ...‬ﺳﯩﻠﻰ‪ ...‬ﻣﻪﻥ‪ ...‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪) :‬ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﺎﻳﻨﯩﻐﺎچ( ﺳﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﻮﺭﻭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ‪ -3‬ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ‪ -4‬ﻗﻪۋەﺕ ‪ -1‬ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻤﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﻼ‪ ،‬ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ۋﯗﻱ‪،‬ۋﯗﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ -‬ﺩە! ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﻦ!‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﺎﻣﻼ؟‬ ‫ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪...‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﺪﯨﻠﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻳﺎﻕ‪،‬ﻳﺎﻕ ھﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﺗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎۋﺍﺗﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛۋﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎۋﺍﺕ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯧﺴﯩﺖ ﻧﺎۋﺍﺕ‪ ،‬ﺋﯧﺴﯩﺖ ﻧﺎۋﺍﺕ‪ ،‬ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﯔ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻳﯜﮔﺮەپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﻮﺷﻨﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯔ ﺑﺎﺭ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮۋﺍ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ؛ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪148‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ؟ ﺗﯧﺨﻰ ﻻﻳﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﺩەپ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ ھﯧﺴﯩﭙﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﺧﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻨﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺎﻣﺘﯩﯔ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯩﻠﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺷﯘﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭ‪ :‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺭﺍڭ! ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ! ﻣﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﺵ‪ -‬ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﻤﺎﻣﺴﻪﻥ!؟ ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻡ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻨﻰ ﻳﯩﮕﯜﺯﯛپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﮔﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻪ~!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﺎچ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻮﻗﯘﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺯﯨﺪﯗ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻣﯩﺸﯩﻠﺪﺍپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ﺗﻮۋﺍ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺧﯧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﺴﻪﻡ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺷﯜﺗﻤﯩﺴﯩﻠﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ھﯜ‪...‬‬ ‫ھﯜ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﻪپ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﻪﺗﯩﻼ ﺧﯧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﺗﯧﻨﭻ‪ -‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﺭﻟﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﯚﺗﯩﺴﻠﻪ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼ!‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺩﻭﻗﻘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪149‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ‪ ،‬ﭼﺎﻳﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻝ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﺎۋﺍﺕ ﻧﻪﺩە؟ ﺋﯚﺯەﻡ ﺳﺎﻻﻱ‪1 .‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎڭ‪ ،‬ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﯧﭽﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻧﺎۋﺍﺕ ﻳﯩﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﭼﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﯩﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ‪ ،‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﭼﺎﻱ ﺋﻮﺗﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨﻘﻤﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺋﺎۋﯗ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯜﺩەﻙ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺗﻪ ﺧﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻠﯩﻐﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻞ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﯨﻢ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺳﺘﻪﻏﭙﯘﺭﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ...‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ‬ ‫ﺗﯚﻛﻪﻱ ﺩەﻣﺴﻪﻥ؟! ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪ؟ ﻣﺎﻳﻪﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻣﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯜﮔﺮەپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪ ...‬ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭘﺎﺧﻼﻥ ﮔﯚﺷﻰ ﺳﺎﻻﻳﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍﭘﻪﻧﺠﻰ‬ ‫ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ ﺩەپ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺳﻮﺭﺍۋﯦﺮﯨﺪﯗ‪ ...‬ﻣﻪﻥ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻣﺎﻧﺘﯩﻼ ﺋﻪﺕ ﺷﯘ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ .‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪...‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪150‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﻮﻕ‪ ،‬ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺳﯩﻠﻰ‬ ‫ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﯨﺪﯨﻠﻪ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯘﻡ‪ -‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەﭘﻼ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻢ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺩﯨﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﻰ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻟﻪﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯩﺴﺎ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼپ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎۋﺍﻝ‬ ‫ﺗﺎﺋﺎﻡ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻﻡ ﺩەﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎۋﺍﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺴﻪﻛﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﯖﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ﺋﯩﺲ ﭘﯘﺭﺍۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﻳﺪﯨﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ( ۋﯗﻱ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﺲ ﭘﯘﺭﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯧﺰ‬ ‫ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯖﻼ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﭼﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺳﺘﻪﻏﭙﯘﺭﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ‪ ،‬ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﯚﻛﻤﻪﻱ‬ ‫ﺗﯧﺰ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﯖﻼ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺋﻪپ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺗﯩﻠﻼپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻠﯩﻐﯘ‪،‬‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻘﯩﻠﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەۋەﺗﯩﺪﯗ ھﻪﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻏﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺭﺍﺳﺖ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺳﺘﺎ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ؛ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﻕ ﺑﯘ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ‪ ،‬ھﺎﻱ ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﯕﮕﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪151‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ( ۋﺍﻱ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﻪۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻪﻙ ﻛﯚﻳﯜﻙ ﭘﯘﺭﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﯧﻠﻰ ﻣﺎۋﯗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘﺳﯩﻼ‪،‬‬ ‫ﺋﯚھﯚ‪ ...‬ﺋﯚھﯚ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ﺟﯩﻨﺪەﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ ھﻪ!‬ ‫ﺋﯚھﯚ‪ ...‬ﺋﯚھﯚ‪) ...‬ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘھﯩﻢ ﮔﯧﭙﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩەﻛﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪\.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺍڭ‪ -‬ﺗﯘﺭﯗڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ۋﺍﻱ ﻧﯩﻤﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺷﯘ ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺧﻮﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﺮەپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍ‪ -‬ﻗﯘﺭﯗﻡ ﺳﯘۋﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜپ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩەپ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ‪ 21‬ﺗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺧﻮﺵ‪;( .‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺷﺎﯕﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﻪپ ﻛﻪﺗﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺴﻪﻣﻼ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﺷﻪﻳﻠﻰ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪152‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺵ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩە ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺩە ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ! ھﺎﻱ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ! ۋﻭﻱ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻼپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ‪ ...‬ھﺎﻱ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ﺋﯘ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫)ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ(‬

‫»ﭘﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺕ«‬ ‫)ﺷﯘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺘﻮﺗﻨﯩﯔ ﺳﯧﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺴﻰ(‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗۋﺍﻳﯩﺖ‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯜچ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ‪ ،‬ﺳﻪھﻨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺳﯘﭘﺎ‪ ،‬ﮔﯩﻠﻪﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺟﻮﺯﺍ‪ ،‬ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎھ ﻗﯘﺗﯩﺴﻰ‬ ‫ۋە ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﺎﻏﺎچ ﻗﻪﻟﻪﻡ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪153‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺭﻭﻟﻼﺭﺩﺍ‪:‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ – ﺭﺍھﯩﻠﻪ ۋەﻟﻰ ﺋﺎﺑﺎﻛﻮﻑ‬ ‫ﺋﺎ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ – ﺋﻪﻧﯟەﺭ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ – ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬

‫ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻟﯩﻜﻜﺎﯕﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﻐﺎپ ﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯩﻨﯧﺮﺍﻝ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ – ﺩە‪ ،‬ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺴﻪڭ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ۋﺍﻱ ﭼﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭە ۋﺍﻱ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەﻳﻤﻪﻥ ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ(‬ ‫ﺳﻪﺗﻠﻪﺷﻤﯩﮕﯩﻦ – ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ – ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭ‪ ،‬ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!!!‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪) :‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ۋﺍﻱ‪ -‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﺩﯗﭘﺎﻳﺪەﻙ ﻧﯧﻤﯩﺴﻪﻥ ھﯧﻲ ‪. ...‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﯧﻲ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺭﻭﺩﯗﭘﺎﻱ ﺑﻮپ‬ ‫ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ‪ 10000‬ﻛﻮﻱ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻪ؟! ‪1‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪154‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ 1 ،‬ﺋﺎﻱ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﭘﯘﻟﻨﯩﻐﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﺰﺍﻳﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻨﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯔ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ھﯚﺟﺠﯩﺘﯩﯖﮕﯩﻤﯘ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﺴﺎﻣﻤﯘ‬ ‫ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ؟ ﺩﯦﻤﻪﻙ‪ :‬ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪﻣﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ‪!ts/j moF‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ 10000 ،‬ﻳﯜەﻥ ﭘﯘﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻟﻤﯘ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ۋﺍﻱ – ۋﯗﻱ‪ ،‬ﻗﯘﻣﻐﯘ ﺳﻪﻥ ھﻮﻱ ﻗﯘﻡ ‪) ....‬ﭼﯩﻚ – ﭼﯩﻚ(‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺩﯦﻤﻪﻙ؛‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ..‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ھﯧﻲ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻗﻰ ﺳﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ھﯧﻲ؟‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪. ...‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻪ ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ ‪.....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﻳﺎﻕ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ؟ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺴﻪﻧﺪە‪.‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺑﺒﻪﻟﻠﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪155‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﺎﺩﺍﺵ ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘھﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ‪ ...‬ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﻪﻙ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ﻓﯩﻠﯩﻤﻤﯘ ﺗﯧﺰﺭەﻙ ﺗﯜﮔﯩﺴﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﯧﺰﺭەﻙ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺗﺴﻪﻡ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ!‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎﻡ‪.........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ؟‪...........‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎﻡ‪........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪........‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺑﺒﻪﻟﻠﻰ ‪.........‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ؛ ﻗﻮﭘﻪ ‪ .....‬ﻻﺗﯩﻐﯩﻼپ )ھﯧﻲ ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺩەپ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؟‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪(.‬‬ ‫)ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻰ ﺳﺎﻳﺮﺍﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ۋەﻱ‪ ...‬ۋەﻱ‪ ...‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ھﻪ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎﻧﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ –‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ‪....‬‬ ‫)ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ( ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﻪﻱ‪ .‬ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﻣﺎڭ – ﻣﺎڭ ﻣﻪﻥ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺴﺎﻡ ﻳﺎ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﻮﻳﻨﺎپ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪156‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﯘ – ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ – ﻛﻮﭼﺎ‪ ،‬ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻤﯘ‬ ‫– ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﯘﻟﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﯚﺗﻪ ﻣﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﯜﺭەﻣﺪﯨﻢ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻣﺎﯕﻪ ۋﺍﻱ‪....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﻪﺋﻪ ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‬ ‫ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮەﻱ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻣﺎۋﯗ ﺭﻭﻟﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻟﻼ ‪....‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪) :‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ( ﻣﻮﻟﻼ ﺗﺎﭘﻘﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﻳﺎ‬ ‫ﻳﺎﻕ ‪¬ .....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺕ‪ ،‬ۋﺍﻗﺘﯩﻢ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﺎﭘﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ‪ ...‬ﺋﯚﺗﻪ ﻣﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ‪....‬‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺩەﭘﺒﺎﻗﻪ – ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەﭘﺒﺎﻗﻪ ‪ ..‬ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ھﻪ؟ ﭘﯩﻠﻨﻰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘچ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ‪....‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ھﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺟﺎۋﺍﺏ؛ ھﻪ! ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪ ...‬ھﯩﻢ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻗﭽﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘپ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﯩﻼپ‪ ،‬ﺳﯧﻠﯩﭗ ‪ ...‬ھﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ‪ 4‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪ 3 ،‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﺎﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﺳﻮﺋﺎﻝ؛ ﺯﯨﺮﺍﭘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ؟‬ ‫ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ‪) :‬ﻗﺎﻗﺎﻗﻼپ ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ( ‪ 3‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﺎﭼﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪157‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪ 4 ،‬ﺑﺎﺳﻘﯘچ‪ ،‬ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯩﻠﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺯﯨﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﭘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻡ‪.‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻱ‬ ‫ﺩەپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪپ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ‪ ،‬ۋﺍﻗﯩﺖ‪ ،‬ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮەﻙ ‪....‬‬ ‫ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻤﯘ –ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ‪ ،‬ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ – ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﺎ‪ ،‬ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯜﺭﯛپ ﭘﯘﺗﯘﻡ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍڭ!‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻧﻪﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯔ !‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ‪ ...........‬ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ‬ ‫ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩە ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩەﻡ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺋﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ‪ ،‬ﭼﺎﭘﺎﻣﺴﯩﺰ ﺟﯩﻤﻼ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻱ ﺩە ﺑﯘ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ھﺎﺯﯨﺮﻻ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩەﻣﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﯧﺰﺭەﻙ ﺑﻮﻟﯘڭ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋﺍﻗﯩﺖ ‪....‬‬ ‫)ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺏ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪچ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﻪ ھﻪ‪ ..‬ﻗﺎﺭ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﻢ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ‪ :‬ﺳﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺳﯜﻳﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ‪،‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪158‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬

‫)ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ھﯩﺠﯩﻴﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﭼﺎڭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﻪﺭﺯ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻗﻮﻱ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻳﺎﻕ ‪ ..‬ﻳﺎﻕ‪ ..‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﺎۋﯗ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﺎﺷﻼﻣﺪﯗﻕ ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻣﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ...‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ‪ ،‬ﺩﺍۋﺍﻱ‪....‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ‪... 3 ... 2 .. 1 .‬‬ ‫‪ok‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪.....‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺟﯩﻤﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪....‬‬ ‫)ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺟﯩﻤﻼ‬ ‫ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ(‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﻮﭘﻜﻪﺗﺘﻰ ﺑﯘ ھﻪ؟!‬ ‫ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻧﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻣﻮﮔﻮﺩەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰﻏﯘ‪ ،‬ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ‬ ‫ﺩەپ ﻛﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺴﯩﺰ‪ ،‬ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﺴﯩﺰ‪ .‬ﺋﯘﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻛﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ؟ )ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ(‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺳﻪﻥ ﻛﺎﻟﯟﺍ ‪ ...‬ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ‪ ...‬ﺑﻮﻟﻪ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ‪..‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪159‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ ..3 ... 2 ..1 :‬ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬

‫)ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪ ﺩەپ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪...‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ‪ 10000‬ﻣﯩﯔ ﺗﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﯩﻜﯩﻦ؟‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺳﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﭗ( ﻣﺎﺯﻻﺷﻤﯩﻐﯩﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺯﻻﺷﻤﯩﻐﯩﻨﻪ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ..‬ﻛﯩﻢ ؟ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﺩﻯ؟ ﺋﻮﻳﻼﭘﺮﺍﻕ ﮔﻪﭘﻘﯩﻠﻪ؟‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪﻱ‪ ،‬ھﻪﻱ‪ ..‬ﺳﯧﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺪە ﻧﻪﺩە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯧﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺪە‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ھﻪ!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩە‪ ،‬ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﺋﯘﻗﺘﯘﯕﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‪...‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ! ‪ ..3 ..2 ..1‬ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ!‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ‬ ‫ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﮕﯩﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ‪ 10000‬ﺗﻪﯕﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﻜﯩﻦ؟ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻛﺎﻻ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯧﮕﯩﻢ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪160‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﺭﯨﺪﯗ( ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﯩﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﻕ‬ ‫ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭻ ﺋﯘﺭﯗﻕ‬ ‫–‬

‫ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ‬

‫ﻳﻮﻕ‬

‫ﺗﯘﺭﯗپ‬

‫‪10000‬‬

‫ﺗﻪﯕﮕﻪ‬

‫ﺑﯧﺮﯨﭗ‬

‫ﻳﺎﺭﺩەﻡ‬

‫ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ ھﻪ! ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﺯﯨﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ ھﻪ!‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻻۋﺍﺗﯩﺪﯗ ‪..........‬ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ‪.......‬ﺑﯘﻟﯘڭ !!!‪.....‬‬ ‫ﺏ ‪ :‬ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪ ....‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺋﯚﻳﺪە ﭼﻮﯕﺪﯨﻦ –ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭽﻪ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﻐﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ‪ 10000‬ﻛﻮﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻟﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ )ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ‪(.‬‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﺩە –ﻣﺎﻧﺎ ھﻪ‪).....‬ﺩەپ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ‬ ‫ھﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪)..(........‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ‬

‫ﺏ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﺸﯩﻜﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ‪.‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ‪(.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﯗﯕﻪ ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ‬ ‫ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ –ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻳﻮﻗﻘﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛۋﺍﻟﻤﺎڭ ‪.‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﮔﻜﻪ ﻗﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺌﻪپ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ھﻪ ‪....‬ﻳﺎﺧﺸﻰ‬

‫ﺏ‪ :‬ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪.‬ﺳﯩﺰ ﻣﯘ ﻣﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ‪10000‬ﻛﻮﻳﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ‬ ‫ﺑﯧﻘﯩﯖﻪ ‪،‬ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ‪)....‬ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ؟‬ ‫)ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺌﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻗﺎﺭﺍڭ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ‪10000‬ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﻳﯘپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪161‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯨﻤﻪﻥ ‪.‬‬

‫)ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪.‬ۋە ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪ .‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺏ‪.‬ﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ (‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﺪﻯ ‪.......‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ھﻪ ‪.‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﻰ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬ھﯧﻲ ‪¬ .....‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﯔ ‪.‬ﻗﺎﺭﺍڭ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﭼﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘڭ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎۋﯗ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ‪...‬ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻢ ھﯩﺴﺎﭘﻤﯘ –ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ؟ﺑﯘﻟﯘڭ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﻧﯘﺭ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎﻕ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺑﯘﻟﯘڭ )ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ‪.‬ﺋﺎ ۋە ﺏ‪ .‬ﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ –ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎ‪.‬ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎچ ﺏ‪.‬ﻏﺎ ﮔﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ‪¬¬ (.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﺎۋﯗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ ھﻪ ؟‬ ‫ﺏ‪) :‬ﻧﯩﻢ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ( ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪)........‬ﺋﺎ‪ .‬ﺩەﺭھﺎﻝ‬ ‫ﺏ‪.‬ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺏ‪.‬ﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺧﻪپ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﭘﻮﻗﻰ ھﯧﻲ ‪)....‬ﺏ‪ .‬ﺋﺎ ﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ )------‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎ‪.‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﺏ‪.‬ﻏﺎ‬ ‫ﺩﻭﭘﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﻟﯩﺪﯗ ﺋﺎ‪ .‬ﺟﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯧﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ‪.‬ھﻪ ﺳﯩﺰ ﻣﯘ ﻛﯧﻠﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪162‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫‪10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘڭ ھﻪ ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ‪10000‬‬ ‫ﺗﻪﯕﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘڭ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪،‬ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﻭﻟﯩﯖﻼﺭﻻ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﯩﻢ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ‪،‬ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ؟ )ﺋﺎ‪-‬ﺏ‪.‬ﻻﺭ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﺪﯗ ‪ (.‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻣﺎۋﯗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ‪.3 . 2 . 1 .‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺏ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎ‪ .‬ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ (‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﺧﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ ‪...‬ھﻪﻱ ﻛﯩﺮﮔﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﺋﺎ‪ .‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺧﺎﭘﯩﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ( ﺧﻮﺵ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪........‬‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺏ‪ .‬ﻧﯩﯔ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭻ –ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ (.‬ﻗﺎ‪..‬ﻗﺎ‪..‬ﻗﺎ‪ ....‬ھﯧﻲ ﺳﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﻳﯘﻧﺪﺍ ﻣﯘﻛﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ھﻪ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭ‪.......‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪) :‬ﺑﻮﺵ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﮔﻪپ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ‪ (.‬ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪڭ !‬ ‫ﺏ‪) :‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ( ھﯧﻲ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭە ‪.‬ﻣﺎﯕﻘﺎﺭﺍ‪.‬ﻣﺎﯕﻘﺎﺭﺍ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ‪)10000‬ﺗﻪﯕﮕﻪ ( )ﻛﻮﻱ( )ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ( ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ‪........‬ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﯔ ؟‪....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻳﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﻜﯩﻦ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪.‬ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ‪ (.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪.......‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ‪..........‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﻮﺵ ‪،‬ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﻜﯩﻦ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﻛﺎﻻ‪-‬ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ‪-4‬ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﻗﻮﺷﺎﺭﻣﯩﺶ ‪.‬ﺷﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯧﮕﯩﻢ ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪163‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺏ‪:‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻ‪-‬ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ‪ )10000‬ﭘﯘﻝ ( ﻗﻪﺭﺯ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﯘ ﻣﯘ ﺳﻪﻥ ھﻪ ‪.‬ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺩەﺭﺩﯨﻢ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗپ ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗپ ‪.‬ﺋﺎﺯ ﮔﻪپ ﻗﯩﻞ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭ ‪.‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﻪﺭ ‪،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﻮﻟﻪ‪......‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ‪....‬ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗڭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ‪.‬ﺑﯘﻟﯘڭ ‪......‬‬ ‫ﺋﺎ؛ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ﺑﯧﮕﯩﻢ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ‪...‬ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯔ ﺑﯧﮕﯩﻢ‬ ‫ﺏ‪ :.‬ﻗﺎﭼﺎﻥ ؟‬ ‫ﺋﺎ‪) :‬ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﯩﺪﯗ (‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻝ ﺩەﺭھﺎﻝ ‪.‬ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ‪....‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺑﯧﺮﯨﯔ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘڭ ‪) .‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻡ‬ ‫ﺏ‪.‬ﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ‪) (.‬ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺏ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯜﻳﻠﻪﺷﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻪ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺯ ‪ ).‬ﺩەپ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘپ ‪.‬ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ‪.‬ﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﻗﻮﻝ ﻗﯘﻳﯘڭ ﺗﯧﺰ ‪.....‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﻮﻟﻪ ‪ ).......‬ﺋﺎ ‪ .‬ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪(.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‬

‫ﻗﺎ ﻗﺎ ﻗﺎ ‪ )...‬ﺩەپ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ‪ (.‬ﭼﯩﻢ ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬ ‫‪.‬ﺋﻪﻣﺪﻯ‬

‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‬

‫‪....‬ﺋﺎﻟﻪﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺗﺎﺭﯨﯖﻨﻰ‬

‫ﻛﯩﻢ‬

‫ﻛﻪﻳﺴﻪ‬

‫ﻛﯩﻴﺴﯘﻥ ‪).‬ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ‪ (.‬ﺋﺎﻟﻪ ﻣﺎۋﯗ ﺩﻭﭘﭙﺎﯕﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪164‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﭘﯜﺗﺘﻰ ‪.‬ﺧﻪﻳﺮ‪-‬ﺧﻮﺵ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎڭ !!!‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﻮﺧﺘﺎ‪-‬ﺗﻮﺧﺘﺎ ‪،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺑﺎﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ‬

‫ﺏ‪ :‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ؟ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯧﺮەﻱ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻱ ‪.‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﻣﺎۋﯗ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛڭ ھﻪ ؟ ﭼﯩﻢ ‪.........‬‬ ‫ﺳﻮﺋﺎﻝ ‪:‬ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﺷﯩﺮ ‪:‬ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭙﺘﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ‪) :‬ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼپ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻣﯘ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﺗﻪڭ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ‪ ) (.‬ﺋﺎ‪ .‬ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ‪(.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ‪...‬ﺟﺎۋﺍﺏ ‪ :‬ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺳﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ؟‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺧﺎﺗﺎ‪.‬‬ ‫ﺋﺎ‪ :‬ﺟﺎۋﺍﺏ ‪) :‬‬ ‫ﺏ‪:‬‬

‫ﺧﺎﺗﺎ‬

‫؟ (‬ ‫‪:‬ﺟﺎۋﺍﺏ‬

‫‪:‬ﺯﯨﺮﺍﭘﻪ‬

‫‪.‬‬

‫ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﺩﺍ‬

‫ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺧﻪﻳﺮ‪-‬ﺧﻮﺵ ‪ ).‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ‪(.‬‬ ‫ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭ‪ :‬ھﻪﻱ ‪............‬؟‬ ‫ﺋﺎ‪:‬‬

‫ھﻪﻱ ‪..........‬؟‬

‫»ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯜچ«) ﺋﯩﺘﻮﺕ ﺳﯧﻨﺎﺭﯨﻴﯩﺴﻰ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

‫ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ‬


‫‪165‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯩﺘﻮﺕ‪:‬‬

‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯜچ‬ ‫ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ‪ :‬ﻗﺎھﺎﺭ ﻧﯩﻴﺎﺯ‬ ‫ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭ‪ :‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﻰ‪ :‬ﻛﻪﭼﻘﯘﺭﯗﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺳﺎﺟﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﯧﺮﻯ ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺳﻮﻣﻜﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ‪ ،‬ﭘﯩﺨﺴﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺳﻪﻝ‪-‬‬ ‫ﭘﻪﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻛﻪﻟﻠﯩﻤﺎ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ( ﻛﯜپ‪ -‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺗﻮﻙ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﯧﻴﻨﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺗﯚﻟﻪپ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﯩﺘﯩﻴﺎ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ھﺎۋﺍ ﺑﻪﻙ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ‪....‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﯘ ﮔﻪﭘﭽﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﻗﻮﭘﯘپ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪڭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺑﯘ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛۋﯦﺘﻪﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻗﻮﭘﯘپ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯟﺍ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻙ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﭘﺎﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻛﯩﺮﺳﯩﻨﮕﻪ ﭼﯩﻼپ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺑﯩﺮ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪166‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﻮﺭﯗﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﻳﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎۋﯗ‬ ‫ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ‪ ،‬ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯘﻝ ﺩەﭘﻼ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﻮﻙ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ‪ 30-20‬ﻛﻮﻱ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ‪ .‬ھﻪ‪ ،‬ﺭﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺩەپ ﻏﻪﻟﯟە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﯔ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ( ۋﺍﻱ ﺭﺍﺳﺘﻤﺎ؟ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻐﺎ "ۋەﻛﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻻﺳﺴﯩﺪە ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ۋە‬ ‫ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﺟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﻠﯩﻤﺎ؟ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻜﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﭻ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻛﯩﻴﺴﻪڭ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎپ ﻣﺎﯕﺎﻱ ﺩەپ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪ ،‬ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺭەﺧﺘﻜﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼ ﺩەﭘﻼ ﺋﯧﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺩﻭﻣﺴﯩﻴﯩﭗ( ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺧﻪﺕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺗﯩﻜﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻴﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﺮﺍﻕ ﺭەﺧﺖ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻡ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﭻ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ‪ ،‬ﺧﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻳﻮﻗﻤﯘ‬ ‫ﻛﯩﻢ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﻛﯜﺭﯛﻙ ﺗﻮﺧﯘﺩەﻙ ﻛﻮﺕ‪ -‬ﻛﻮﺕ‪ -‬ﻛﻮﺕ‬ ‫ﻛﻮﺗﯘﻟﺪﺍﻳﺪﺍ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ھﻪ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺗﯩﻜﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪە‬ ‫ﻣﺎۋﯗ "ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻳﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘ‪ ،‬ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺗﯩﻜﻜﯜﺯ‪ .‬ﺧﻪﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪167‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺧﺎﭘﺎ ھﺎﻟﺪﺍ ﺭەﺧﺘﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﻧﻪﻕ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﻳﻮﻏﺎﻧﺒﺎﺵ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﯩﻤﯘ ﺩەپ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﻪﺕ ﺩەپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ؟‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﮔﯚﺵ ﺟﯩﻖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺟﯩﻖ ﻳﯧﺴﻪڭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﺳﻪﻣﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﻪﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﯧﯖﯩﺸﯩﭗ‪،‬ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ ﺷﯘ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ؛ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎۋﯗﻧﯩﯔ ﻳﯧﮕﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻛﻪﻧﻐﯘ؟ ﻣﺎﯕﻪ ﻗﺎﻳﭽﯩﻨﻰ ﺋﻪﭼﯩﻖ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺳﯧﺴﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﻪﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯧﺴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﺴﻪﻙ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﯖﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﭼﯩﻘﻪ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺩﺍﺳﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺭ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﻣﺎﻟﺘﯩﻼﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪168‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﯔ ﻗﯩﻴﻤﺎﯕﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺟﯩﻘﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺗﯜﮔﺴﻪڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﻖ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﺑﻪﺳﻪﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ‪ ،‬ﻛﻪﻣﻤﯘ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەﻝ ‪ 21‬ﺗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ‪ .‬ﺑﻪﺷﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻳﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻥ‪ .‬ﺋﻮﻥ ﺋﯜچ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﺎ؟ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ‪ .‬ﺑﯩﺮﺳﻰ‬ ‫ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺟﺎﻻپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﻪﻳﺪﯗ؟ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﺍ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ؟ ﺳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻳﺘﺘﯩﻠﯩﻐﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﻪﻟﯩﺴﻪڭ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻣﺪﯗ؟ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﻻ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ‪ .‬ﻗﯘﺷﻨﺎﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺕ‪ -‬ﻳﯧﺸﻰ ﺩەﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺟﯩﻖ‪ -‬ﺟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﯩﯟﺍﻏﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯜﻟﺪەﻙ ﻛﯜﺗﯜۋﯦﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﻻ ﭘﻮ ﺋﺎﺗﻤﯩﻐﯩﻨﺎ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﯟﺍﻏﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍ ھﻪ‪ ،‬ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎچ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻕ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ...‬ﺳﺎﻧﺎپ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﺟﯩﻖ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ‪-‬‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺧﯘﻱ‪ -‬ﭘﻪﻳﻠﯩﮕﻪ‪ ،‬ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯧﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ‪ -‬ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯜﺗﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﻣﺎﻧﺘﺎ‪ -‬ﭘﻮﻟﯘ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺳﯘﻳﻘﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﯧﻴﯩﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ‬ ‫ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺗﯘﺯ ﻳﯚﺗﻜﻪپ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪169‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ؟ ﻛﯩﻢ ﺋﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯧﺰﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺧﺘﺎ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ﺩەپ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻨﺎﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ‬ ‫ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﯨﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺩەپ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼۋﺍﻟﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﻧﺎﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻠﯩﻐﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻛﻜﻪ‪ -‬ﺩﯛﻛﻜﯩﺪە‬ ‫ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﯩﺘﺘﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻴﯩﭗ ﺗﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﯨﻼ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﺵ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ھﯧﭻ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺭﯦﺴﺘﻮﺭﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺯەھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ‬ ‫ھﯜﭘﭙﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘ ﮔﯚﺷﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﻳﻪﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﻮﺷﺎڭ‪ ،‬ﻛﻮﺷﺎڭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﺎۋﯗ ﻣﺎﻧﺘﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ھﯧﻠﻰ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺩﺍﺱ‪ ،‬ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪170‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﺴﺎﻣﻼ ﺑﯩﺮﺩەﻣﺪە ﭘﯩﺸﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﻪﯕﮕﻪ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ‪ ،‬ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﺎﺭﺩﯗ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺰﯨﻨﻰ ﺩەﻣﻼ؟ ﻳﻪپ ﺳﺎپ ﻣﺎﻳﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻝ ﻧﯩﻘﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻧﯩﻘﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯘﺯﻏﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﯩﻠﻪپ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍپ ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﭼﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎۋﯗ ﺑﯩﯖﺸﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﭘﻜﻪ ھﯧﺴﯩﭙﭽﯘ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﻼ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺳﺎﻗﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ‪ .‬ﻻﺯﺍ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘﻧﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﯕﺸﻪپ‪ ،‬ﺋﯚﭘﻜﻪ‬ ‫ھﯧﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺋﻪﭼﯩﻘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻮﺧﺸﺎﭘﺘﯘ ﺩەپ ﻳﻪۋﯦﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻗﯧﻨﻰ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ھﯜﻧﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻧﻐﯘ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺋﯧﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ھﯜﻧﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻼ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﯩﺮﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺷﯘ‬ ‫ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭ‪ :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ!‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪171‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪.‬‬

‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ( ۋﺍﻱ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﺴﯩﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﭘﺎﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ؛ ﺗﯩﻨﭻ‪ -‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ‪ ،‬ھﯧﭻ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﻨﺎ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪) :‬ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﻐﺎچ( ﻣﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩەپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺩەﻣﻨﻰ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﭼﺎﻱ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ؛ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ -3 ،‬ﺑﯩﻨﺎ ‪ -4‬ﻗﻪۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘﻏﯘ‪-‬ھﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘ‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺧﯧﻠﻰ ﻛﻪﯕﺘﺎﺷﺎ ﺋﯚﻳﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯩﯖﭙﺎڭ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯩﺰﺍ‪ ،‬ﺋﯚﭘﻜﻪ – ھﯧﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯩﺘﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭ‪) :‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ( ﺋﻪﺳﺘﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪،‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﯧﻨﻰ ﻣﺎۋﯗ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭙﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ‪ ،‬ۋﯗﻱ‪،‬‬ ‫ﭼﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻧﻐﯘ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺭەھﻤﻪﺕ‪) ،‬ﻗﯧﺰﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ(‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻧﺎۋﺍﺗﻨﻰ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ‬ ‫ﺩﯨﻘﻤﯩﺮﻻپ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪172‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ؟ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭗ ﺷﯘ‪ .‬ﺗﻮﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ﺗﯧﺨﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ‪) .‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ( ﻣﺎۋﯗ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﻠﻪﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻗﯘﺭﯗﻗﻼ ﻛﻪﭘﺘﯘ‪) .‬ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ( ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﯨﻜﻜﯩﺪە‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﺧﯘﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮەﻣﻠﯩﻴﺎ؟ ﮔﺎژ‪ -‬ﮔﯘژﻻ ﺩﺍﭘﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﻼﻱ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﺑﯘ‪ ...‬ﺑﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﯘﻻﺭ ﻗﻮﻧﺪﺍﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼپ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻤﺎﻳﻠﻰ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﺧﯘ ﮔﯚﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻘﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ -‬ھﻪ!؟‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﺑﯘ‪ ...‬ھﻪ‪...‬ھﻪ‪ ...‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪...‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﺎۋﯗ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﺧﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﻻﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﺰﺍ ﺋﯚﭘﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﻻﭼﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻻﻱ ﺩەپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ھﻮﺷﯘﺭﻗﺎﺭﻯ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻳﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ‪ ،‬ﺑﻪﺩﺑﻪﺥ!‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻧﯧﺮﻯ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ‬ ‫ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜپ‪ ،‬ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪ ...‬ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﻳﯩﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻗﯩﺰﺍ ﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻰ‪ ...‬ﺳﯩﻠﻰ‪ ...‬ﻣﻪﻥ‪ ...‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪) :‬ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﺎﻳﻨﯩﻐﺎچ( ﺳﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﻮﺭﯗﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪173‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ‪ -3‬ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ‪ -4‬ﻗﻪۋەﺕ ‪ -1‬ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﻼ‪ ،‬ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ۋﯗﻱ‪،‬ۋﯗﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﺳﺘﺎ‬ ‫ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ -‬ﺩە! ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻣﯩﻦ!‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﺎﻣﻼ؟‬ ‫ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪...‬‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﺪﯨﻠﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻳﺎﻕ‪،‬ﻳﺎﻕ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎۋﺍﺗﻨﻰ ﺳﯜﺯﯛۋﺍﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻧﺎۋﺍﺕ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﺴﯩﺖ ﻧﺎۋﺍﺕ‪ ،‬ﺋﯩﺴﯩﺖ ﻧﺎۋﺍﺕ‪ ،‬ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﯔ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﺎۋﯗ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﻮﺷﻨﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯔ ﺑﺎﺭ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﻮۋﺍ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ؟ ﺗﯧﺨﻰ ﻻﻳﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﺩەپ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ ھﯧﺴﯩﭙﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﺧﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻨﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺎﻣﺘﯩﯔ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪174‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯩﻠﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺷﯘﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭ‪ :‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺭﺍڭ! ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ! ﻣﯧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﺵ‪ -‬ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﻤﺎﻣﺴﻪﻥ!؟ ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻡ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻨﻰ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛپ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﮔﻪپ‬ ‫ﻗﯩﻠﻪ~!‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﺎچ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻮﻗﯘﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺯﯨﺪﯗ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻣﯩﺸﯩﻠﺪﺍپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ﺗﻮۋﺍ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺧﯧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻏﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺷﺸﯜﺗﻤﯩﺴﯩﻠﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﯘﻡ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ھﯜ‪...‬‬ ‫ھﯜ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺧﻪپ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﻪﺗﯩﻼ ﺧﯧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﺗﯩﻨﭻ‪ -‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﺭﻟﯩﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼ!‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﺭﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭼﺎﻱ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺩﻭﻗﻘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘپ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ‪ ،‬ﭼﺎﻳﻐﺎ ﻧﺎۋﺍﺕ ﺳﺎﻝ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ‪.‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪175‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﺎۋﺍﺕ ﻧﻪﺩە؟ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺳﺎﻻﻱ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎڭ‪ ،‬ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﯧﭽﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻧﺎۋﺍﺕ ﻳﯧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﭼﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ‪ ،‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﭼﺎﻱ ﺋﻮﺗﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨﻘﻤﯩﺮﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺋﺎۋﯗ ﻗﯩﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭘﻜﻪ‪ -‬ھﯧﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﮕﯜﺩەﻙ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺗﻪ ﺧﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻠﯩﻐﯘ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﯨﻢ‪...‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺳﺘﺎﻏﭙﯘﺭﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ...‬ھﯧﻲ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ‬ ‫ﺗﯚﻛﻪﻱ ﺩەﻣﺴﻪﻥ؟! ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪ؟ ﻣﺎﻳﻪﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻣﻼ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪ ...‬ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭘﺎﻗﻼﻥ ﮔﯚﺷﻰ ﺳﺎﻻﻳﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍﭘﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﻼﻳﻤﯘ‬ ‫ﺩەپ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺳﻮﺭﺍۋﯦﺮﯨﺪﯗ‪ ...‬ﻣﻪﻥ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻣﺎﻧﺘﯩﻼ ﺋﻪﺕ ﺷﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﺪﯨﻢ‪ .‬ھﻰ‪ ...‬ھﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﻮﻕ‪ ،‬ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺳﯩﻠﻰ‬ ‫ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﯨﺪﯨﻠﻪ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯘﻡ‪ -‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ﺩەپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەﭘﻼ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻢ‪ ،‬ﻗﯧﻨﻰ ﺩﯦﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﻰ؟‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪176‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻟﻪﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼپ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎۋۋﺍﻝ‬ ‫ﺗﺎﺋﺎﻡ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻﻡ ﺩەﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺴﻪﻛﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﯖﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ۋﯗﻱ‪ ،‬ﺋﯩﺲ ﭘﯘﺭﺍۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﻳﺪﯨﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ( ۋﯗﻱ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﯗ؟‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﯩﺲ ﭘﯘﺭﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯧﺰ‬ ‫ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯖﻼ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﭼﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﺴﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﺳﺘﺎﻏﭙﯘﺭﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ‪ ،‬ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﯚﻛﻤﻪﻱ‬ ‫ﺗﯧﺰ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﯖﻼ!‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺋﻪپ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺗﯩﻠﻼپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻠﯩﻐﯘ‪،‬‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﺎﻗﻘﯩﻠﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەۋﺍﺗﯩﺪﯗ ھﻪﺭﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻏﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺭﺍﺳﺖ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺳﺘﺎ‪...‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ‪ :‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ؛ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﻕ ﺑﯘ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ھﺎﻱ ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻧﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﯕﮕﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪) :‬ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ( ۋﺍﻱ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﻪۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﯩﻼ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻪﻙ ﻛﯚﻳﯜﻙ ﭘﯘﺭﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﯧﻠﻰ ﻣﺎۋﯗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ﺟﯘﻣﯘﺳﯩﻼ‪،‬‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪177‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺋﯚھﯚ‪ ...‬ﺋﯚھﯚ‪...‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪ ،‬ﺟﯩﻨﺪەﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ ھﻪ!‬ ‫ﺋﯚھﯚ‪ ...‬ﺋﯚھﯚ‪) ...‬ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ(‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘھﯩﻢ ﮔﯧﭙﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩەﻛﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺍڭ‪ -‬ﺗﯘﺭﯗڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ۋﺍﻱ ﻧﯩﻤﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻪ ﺷﯘ ‪ ...‬ﻣﺎﻧﺘﺎ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺧﻮﺵ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍ‪ -‬ﻗﯘﺭﯗﻡ ﺳﯘۋﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜپ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﻧﺘﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩەپ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ‪ 21‬ﺗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺧﻮﺵ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ۋﺍﻱ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺷﺎﯕﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﻪپ ﻛﻪﺗﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺴﻪﻣﻼ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪...‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ‪ :‬ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ‪ ،‬ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﻪﻳﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮﺵ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩە ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺩە ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬


‫‪178‬‬

‫ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ‪.‬‬

‫ﺳﺎۋﯗﺗﺠﺎﻥ‪ :‬ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ! ھﺎﻱ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ! ۋﻭﻱ‪ ،‬ﻣﺎۋﯗ ﻣﺎۋﯗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻼپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ‪ ...‬ھﺎﻱ ھﻮﺷﯘﺭﺧﺎﻥ!‬ ‫ﺋﯘ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫)ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ(‬

‫ﺳﻪھﻨﻪ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‬

moljer tah boranliri  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you