Page 28

‫ﺩﺫﻧﻴــﺎﺩﻋﻜﻊ ﻇﻌﻨﺴــﺎﻧﻼﺭ ﻇــﺄﺯﻋﻨﻊ ﺅﺓ ﺑﺎﺷــﻘﻌﻼﺭﻧﻊ ﻫــﺎﻻﻙ ﻗﻌﻠﻌﺆﺍﺗﻌــﺪﺫ‪ .‬ﺩﺫﻧﻴــﺎﺩﻋﻜﻊ‬ ‫ﻇﻌﻨﺴــﺎﻧﻼﺭﻧﻌﺚ ﻫﺔﻗﻌﻘــﺔﺗﻠﻌﺮﻋﻨﻊ ﺣﻰﺷــﻌﻨﻌﺶ ﻇــﺬﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﺬﺭﺳــﺬﻥ‪ ،‬ﻇﺄﺯﻋﻨﻌــﺚ ﻫﺔﻗﻌﻘﻌﺘﻌﻨﻌﻤــﺬ‬ ‫ﺣﻰﺷﺔﳕﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻥ )ﻇﺄﺯﻋﻀﺔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﺬﻧﻨﻌﺚ ﺑﻮﻟﺬﺷﻊ ﻻﺯﻋﻤﻠﻌﻘﻌﻨﻊ( ﻇﺬﻗﻤﺎﻳﺪﻋﻐﺎﻥ ﻛﻌﺸـﻌﻠﺔﺭ‬ ‫ﺩﺫﻧﻴﺎﺩﺓﻙ ﻣﺬﺭﺓﻛﻜﺔﺹ »ﺯﺍﺅﺫﺕ«ﻧﻊ ﻣﺎﺛﺪﺫﺭﻋﻤـﺔﻥ ﺩﺓﺹ‪ ،‬ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﻤـﺬ ﺅﺓ ﺻـﻰﺗﻰﻥ ﺩﺫﻧﻴـﺎ‬ ‫ﺧﺔﻟﻘﻌﻨﻌﻤﺬ ﻫﺎﻻﻛﺔﺕ ﺗﺔﺭﺓﺻﻜﺔ ﻇﺌﻠﻌﺺ ﻛﺌﺘﻌﺺ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﻌﻘﻌﺪﻋﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺻﺎﻳﺪﻋﺴﻊ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﻇﺔﺿـﺔﺭ‬ ‫ﺷﺬﻻﺭ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﺑﻌﻠﻤﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻧﻠﻌﻘﻌﻐﺎ ﻫﺔﻗﻌﻘﻌﻲ ﺗﺔﺳﻠﻌﻢ ﺑﻮﻟﺬﺹ‪ ،‬ﻫﻮﻗﺬﻕ ﺳﻰﺭﻯﺷﺘﺔ ﻇﺎﻟﻼﻫﻨﻌﺚ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﻌﺘﻌﺺ ﺑﺔﺭﺿﺔﻥ ﻗﺎﻧﺬﻧﻠﻌﺮﻉ ﺑﻮﻳﻌﺤﺔ ﻫﻮﻗﺬﻕ ﺳﻰﺭﺳﺔ ﻳﺎﻛﻊ ﺩﺫﻧﻴـﺎﺩﻋﻜﻊ ﺻـﻰﺗﻰﻥ ﺧـﺔﻟﻖ‬ ‫ﺑﻌﺮﻟﻌﺸﻌﺺ ﻇﺬﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﺬﻧﻼﺭﻧﻊ ﻳﻮﻕ ﻗﻌﻠﻌﺺ‪ ،‬ﻇﺎﻟﻼﻫﻨﻌـﺚ ﺗـﻮﻏﺮﺍ ﻗﺎﻧـﺬﻧﻌﻨﻊ ﱙﺭﺿﻰﺯﻯﺷـﻜﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻋﺸﺴﺎ‪ ،‬ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻇﺔﻟﺆﺓﺗﺘﺔ ﺑﺬ ﺯﺫﻟﺬﻣﻼﺭﺩﻋﻦ ﻗﺬﺗﺬﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻊ‪ .‬ﺑﻮﳌﻌﺴﺎ ﺑﺬ ﺩﺫﻧﻴـﺎﺩﺍ ﺅﺓ‬ ‫ﻇﺎﺧﻌﺮﺓﺗﺘﻌﻤﺬ ﻇﺎﺯﺍﺏ ﻇﻌﺤﻌﺪﺓ ﻗﺎﻟﻌﺪﺫ‪ .‬ﺑﺬﻧﺪﻋﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺬ ﺩﺫﻧﻴﺎ ﺅﺓ ﻇﺬ ﺩﺫﻧﻴﺎﺩﻋﻜﻊ ﺧﺎﺻـﻌﻠﻌﻘﺘﻌﻦ‬ ‫ﻗﺬﺗﺬﻟﺬﺹ ﻗﺎﻟﻐﻌﻠﻊ ﺑﻮﻟﻌﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﻕ‪.‬‬

‫ﻇﻮﻳﻼص ﺑﺌﻘﻌﺚ‬ ‫‪ .1‬ﻧﺌﻤﺔ ﻇﻰﺣﻰﻥ ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻌﺚ ﻗﺎﻧﺬﳓﻊ ﺅﺓ ﻫﻮﻗﺬﻗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺬﺷـﻌﻐﺎ ﻻﻳـﺎﻗﻌﺘﻊ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﺩﺓﳝﻌﺰ؟‬ ‫‪ .2‬ﻧﺌﻤﺔ ﻇﻰﺣﻰﻥ ﻗﺎﻧﺬﻥ ﺗـﻰﺯﻯﺵ ﺻـﺔﻗﺔﺕ ﻇـﺎﻟﻼﻫﻘﻌﻼ ﺧـﺎﺱ ﺩﺓﳝﻌـﺰ؟ ﻗـﺬﺭﻇﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻫﺔﺩﻋﺲ ﺷﺔﺭﻋﻔﺤﺬ؟‬ ‫‪ .3‬ﻧﺌﻤﺔ ﻇﻰﺣﻰﻥ ﻫﺎﺯﻋﺮ ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻌﺚ ﻫﺌﺤﺒﻌﺮ ﻳﻌﺮﻉ ﺧﺎﺗﻌﺮﺟﺔﻡ ﻇﺔﻣﺔﺱ؟‬ ‫‪ .4‬ﻇﺄﺯﻉ ﻗﺎﻧﺬﻥ ﺗﻰﺯﻯﺹ ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻌﺚ ﻇﻌﺸﻠﻌﺮﻋﻨﻊ ﺑﺎﺷﻘﺬﺭﻋﻤﺔﻥ ﺩﺋﻀـﺔﻥ ﻇﺔﲬـﺔﻗﻨﻌﺚ‬ ‫ﻣﻌﺴﺎﻟﻊ ﻧﺌﻤﻌﻀﺔ ﻇﻮﺧﺸﺎﻳﺪﺫ؟‬ ‫‪ .5‬ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻌﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺯﺫﻟﺬﻣﺪﻋﻦ ﻗﺬﺗﺬﻻﻻﻳﺪﺫ؟‬ ‫‪.27.‬‬

H_Yoli  

‫ﻫﺔﳑـﺔ‬ ‫ﻇـﺬﻧﻌﺚ‬ ،‫ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎﺳـﻌﻠﻌﺺ‬ ‫ﻇﺄﺯﻋﺤﺔ‬ ‫ﺯﺍﺅﺫﺕ‬ ‫ﻇﺬ‬ ،‫ﻳﻮﻕ‬ ‫ﻇﻌﺸﺤﻌﻼﺭﻣﺬ‬ ‫ﻇﻌﺸﻠﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻥ‬ ‫ﻇﺎﻛﺎ‬ ‫ﻫﺄﺭﻣﺔﺗﻠﻌﻚ‬ - ‫ﻇﺎﺣﺎ‬ ‫ﺅﺓ‬ ‫ﻇﺬﻛﻌﻠﻌﺮﻋﻢ‬ -...

Advertisement