Page 16

‫ﻻﻳﻌﻘﻌﺪﺍ ﻫﺄﻛﻰﻡ ﺣﻰﺷﻰﺭﺓﻟﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻥ ﻇﻌﻠﻤﻌﻨﻌﺚ ﺑﻮﻟﺬﺷﻌﻤﺬ ﻻﺯﻋﻢ‪ .‬ﻇﺔﺿـﺔﺭ ﺩﺫﻧﻴـﺎﺩﺍ ﻇﺬﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻇﺔﺗﺮﺍﺻﻠﻌﻖ ﻇﻌﻠﻤﻊ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻇﺔﳑﺎ ﺑﺔﺯﻉ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻊ ﻇـﺄﺯ ﻇﻌﺨﺘﻌﻴـﺎﺭﻉ ﺑﻌﻠـﺔﻥ ﺑﺎﺷـﻘﺬﺭﺍﻻﻳﺪﻋﻐﺎﻥ‬ ‫ﻇﺎﻟﻼﻫﺪﻋﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻇﻌﻼﻩ ﺑﻮﻟـﺬﺹ ﻗﺎﻟﻌـﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ‪ ،‬ﻇﺎﲰـﺎﻥ‪ -‬ﺯﺋﻤﻌﻨﻨﻌـﺚ ﻣﺬﺭﺓﻛﻜـﺔﺹ‬ ‫»ﺯﺍﺅﺫﺕ«ﻟﻌﺮﻉ ﺅﺓﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺬﺹ ﻛﺌﺘﻌﺪﺫ‪ .‬ﺑﻌﺰ ﻇﺎﺩﺩﻉ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﺷﻌﻨﻌﻨﻊ ﻣﻌﺴﺎﻟﻐﺎ ﻇﺎﻻﻳﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺮ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﺷﻌﻨﻌﻨﻊ ﺷﻮﺻﺬﺭ ﻇﺔﻣﺔﺱ ﻇﺎﺩﺓﻡ ﻫﺔﻳﺪﺓﻳﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ‪ ،‬ﻣﺎﺷـﻌﻨﻌﻨﻊ ﻇـﺬﻳﺎﻥ‪-‬‬ ‫ﺑﺬﻳﺎﻧﻐﺎ ﻇﻰﺳﱴﺭﻯﺹ ﻣﺎﺷﻌﻨﻌﻨﻊ ﺑﺬﺯﺫﺹ ﺗﺎﺷﻠﻌﻐﺎﻧﻐﺎ ﻇﻮﺧﺸﺎﺵ‪ ،‬ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻌﺚ ﺻﻰﺗﻰﻥ ﺳـﻌﺮﻟﻌﺮﻋﻨﻊ‬ ‫ﺑﻌﻠﻤﻌﻀﺔﻧﻠﺔﺭﺿﺔ ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻘﺬﺭﺫﺵ ﻇﻌﺨﺘﻌﻴﺎﺭﻉ ﺑﻌـﺮﻋﻠﻌﺺ ﻗﺎﻟﻌـﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ‪ ،‬ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻌـﺚ‬ ‫ﺗﺔﺭﺗﻌﺺ‪ -‬ﺗﻰﺯﻯﻣﻠﻌﺮﻋﻨﻊ ﺑـﺬﺯﺫﺹ ﺗﺎﺷـﻼﻳﺪﺫ‪ .‬ﺷـﺬ ﺳـﺔﺅﺓﺑﺘﻌﻦ ﻇﻌﻨﺴـﺎﻧﻼﺭﻧﻌﺚ ﻇـﺔﻗﻠﻊ ﺅﺓ‬ ‫ﺩﺫﻧﻴـﺎﺩﻋﻜﻊ ﻣﺔﻫﻜﻌﻤﻌﻠــﺔﺭﻧﻌﺚ ﺣﻌﺜﻠﻌﻘـﻊ ﺯﺍﺩﻉ ﺩﺫﻧﻴــﺎﺩﺍ ﺷـﺬ ﺩﺫﻧﻴــﺎﻧﻊ ﻳﺎﺳـﻌﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺷــﺬ‬ ‫ﺩﺫﻧﻴﺎﻧﻌﺚ ﻇﻌﺤﻜﻌﺮﻉ‪ -‬ﺗﺎﺷﻘﻌﺮﻉ ﻫﺔﳑﺔ ﺳﻌﺮﻟﻌﺮﻋﻨﻊ ﻇﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺑﻌﻠﻌـﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻌـﺮﻻ ﻇﺎﻟﻼﻫـﺪﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﺌﺢ ﻛﻌﺸـﻌﻨﻌﺚ ﻫﻮﻗـﺬﻕ ﺳـﻰﺭﺓﳌﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻧﻠﻌﻘﻌﻐﺎ ﺅﺓ ﺷـﺬ ﺑﻌـﺮﻻ ﻇﺎﻟﻼﻫـﺪﻋﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻛﻌﺸﻌﻨﻌﺚ ﻣﺔﳕﺬ ﺻﺎﺩﻋﺸﺎﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻊ ﺩﺋﻀﻌﻨﻌﻀﺔ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﳝﺎﻳﺪﺫ‪ .‬ﻫﺔﻣﺪﺓ ﻫﺌﺢ ﻛﻌﺸـﻊ‬ ‫ﻫﻮﻗﺬﻕ ﺳﻰﺭﻯﺷﺘﺔ ﻇﺎﻟﻼﻩ ﺗﺎﻇﺎﻻﻏﺎ ﺷﺌﺮﻋﻚ ﺑﻮﳌﺎﻳﺪﺫ‪ ،‬ﺑﺬ ﺿﺔﺻﻠﺔﺭﺩﻋﻦ ﺑـﺬ ﺩﺫﻧﻴـﺎﻧﻊ ﻇـﺎﻟﻼﻩ‬ ‫ﻇﺄﺯﻉ ﺑﺎﺷﻘﺬﺭﺫﺷﻊ ﻻﺯﻋﻢ ﺩﺋﻀـﺔﻧﻠﺔﺭ ﻇﻌﺴﺼـﺎﺗﻠﻌﻨﻌﺺ ﺣﻌﻘﻌـﺪﺫ‪ .‬ﺑـﺔﻟﻜﻊ ﻇﺎﻟﻼﻫـﺪﻋﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺻــﻰﺗﻰﻥ ﻣﺔﺧﻠــﺬﻗﺎﺕ ﻇﺎﻟﻼﻫﺴــﻌﺰ )ﻇــﺎﻟﻼﻩ ﺻــﺔﺭﺅﻋﺶ ﻗﻌﻠﻌــﺺ ﻫــﺎﺅﺍ‪ ،‬ﺳــﺬ‪ ،‬ﻇﻌﺴﺴــﻌﻘﻠﻌﻖ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﻏﺬﻗﻠﺬﻗﻼﺭ ﺑﻌﻠﺔﻥ ﺧﺔﺅﺓﺭ ﻇﺌﻠﻌﺺ ﺗﺬﺭﻣﺎﻳﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺫﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻌـﺮ ﺳـﺌﻜﻮﻧﺘﻤﺬ ﻫﺎﻳـﺎﺕ‬ ‫ﻛﺔﺣﻰﺭﻯﺷﻜﺔ( ﻗﺎﺩﻋﺮ ﺑﻮﻻﳌﺎﻳﺆﺍﺗﻘﺎﻥ ﻇﺎﺟﻌﺰ ﺑﺔﻧﺪﻋﻠﺔﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﺬ ﻇﺎﻟﻼﻩ ﺗﺎﻇﺎﻻﻧﻌـﺚ ﺷـﺬﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺷﺎﻧﺬ‪ -‬ﺷﺔﺅﻛﺔﺗﻠﻌﻚ ﺻﺎﺩﻋﺸﺎﻫﻠﻌﻘﻌﻐﺎ ﺷﺌﺮﻋﻚ ﺑﻮﻟﺴﺬﻥ؟!‬ ‫ﺩﺫﻧﻴﺎﺩﺍ ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺯﺍﺩﻉ ﻫﻮﻗﺬﻗﺪﺍﺭ ﺑﻮﻻﳌﺎﻳﺪﺫ ﺩﺋﻀﺔﻧﻠﺔﺭﻧﻊ ﻛﺄﺭﺳﻌﺘﻌﺶ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺮ ﺻﺎﺩﻋﺸﺎﻩ ﺩﺋﻀﺔﻥ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﻗﺬﻟﻌﻨﻊ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﻫﻮﻗـﺬﻕ‪ ،‬ﻇﻌﺨﺘﻌﻴﺎﺭﻟﻌﺮﻋـﺪﺍ ﺷـﺌﺮﻋﻚ‬ ‫ﻗﻌﻼﻣﺪﺫ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﺬ ﺑﻌﺮ ﻛﺎﺻﻌﺘﺎﻟﻌﺴﺖ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﺧﻌﺰﻣـﺔﺗﻜﺎﺭﻋﻨﻊ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌـﺚ ﻇﻌﻘﺘﻌﺴـﺎﺩﻟﻌﺮﻋﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﻇﺄﻱ‪ -‬ﺅﺍﻗﻠﻌﺮﻋﺪﺍ ﺷﺌﺮﻋﻚ ﻗﻌﻠﻌﺆﺍﻟﺴـﺬﻥ؟ ﺑـﺬ ﺿﺔﺻـﻠﺔﺭﻧﻊ ﺣﻮﺛﻘـﺬﺭ ﻇﻮﻳﻠﻌﻐﺎﻧـﺪﻋﻦ‬ ‫‪.15.‬‬

H_Yoli  

‫ﻫﺔﳑـﺔ‬ ‫ﻇـﺬﻧﻌﺚ‬ ،‫ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎﺳـﻌﻠﻌﺺ‬ ‫ﻇﺄﺯﻋﺤﺔ‬ ‫ﺯﺍﺅﺫﺕ‬ ‫ﻇﺬ‬ ،‫ﻳﻮﻕ‬ ‫ﻇﻌﺸﺤﻌﻼﺭﻣﺬ‬ ‫ﻇﻌﺸﻠﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻥ‬ ‫ﻇﺎﻛﺎ‬ ‫ﻫﺄﺭﻣﺔﺗﻠﻌﻚ‬ - ‫ﻇﺎﺣﺎ‬ ‫ﺅﺓ‬ ‫ﻇﺬﻛﻌﻠﻌﺮﻋﻢ‬ -...

Advertisement