Page 12

‫ﻫﺔﳑﺔ ﻧﺔﺭﺳﻌﻠﺔﺭﻧﻊ ﻇﺄﺯ ﻫﻌﻤﺎﻳﻌﺴﻌﻀﺔ ﻇﺌﻠﻌﺺ ﺳﺎﻗﻼﺹ ﺗﺬﺭﻋﺪﺫ‪ .‬ﺯﺋﻤﻌﻨﻨﻊ ﻇﺌﻠﻌﺺ ﻇﺌﻴﺘﺴـﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺯﺋﻤﻌﻨﺪﻋﻦ ﻇﻌﺒﺎﺭﺓﺕ ﺑﺬ »ﺯﺍﺅﺫﺕ«ﺗﻌﻜﻊ ﺷﺬﻧﺪﺍﻕ ﻣﺬﺭﺓﻛﻜﺔﺹ ﺳـﺎﳝﺎﻧﻼﺭﻧﻌﺚ ﻫﺔﳑﻌﺴـﻊ‬ ‫ﻇﺄﺯ ﻗﺎﻇﻌـﺪﺓ‪ -‬ﺗﻰﺯﻯﻣﻠﻌﺮﻋﻀـﺔ ﺑﻮﻳﺴـﺬﳕﺎﻗﺘﺎ‪ .‬ﺑـﺬﻻﺭﻧﻌﺚ ﺗـﺔﺭﺗﻌﺺ‪ -‬ﺗﻰﺯﻯﻣﻠﻌﺮﻋـﺪﺓ ﻗﻌﻠﺤـﺔ‬ ‫ﻇﺄﺯﺿﻌﺮﻋﺶ ﺑﻮﳌﺎﻳﺪﺫ‪ .‬ﻫﺎﺅﺍ ﻇﺄﺯﻋﻨﻌﺚ ﺗﺔﺭﺗﻌﺆﻋﻀﺔ ﺑﻮﻳﺴـﺬﳕﺎﻗﺘﺎ‪ ،‬ﺳـﺬ ﻇﺄﺯﻧﻌـﺚ ﺗﻰﺯﻯﻣﻌﻀـﺔ‬ ‫ﻇﺔﺿﻌﺸﻌﺺ ﻛﺔﳌﺔﻛﺘﺔ‪ .‬ﻇﻌﺴﺴﻌﻖ‪ ،‬ﺳﻮﻏﺬﻕ ﻇﺄﺯ ﻗﺎﻇﻌﺪﻋﻠﻌﺮﻋﻀﺔ ﻗﺬﻝ ﺑﻮﳌﺎﻗﺘﺎ‪ .‬ﺅﺓ ﻳﺔﻧﺔ ﺗﻮﺻـﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﺵ‪ ،‬ﻇﺎﻟﻴـﺬﻣﻌﻦ‪ ،‬ﺗﻰﻣـﻰﺭ‪ ،‬ﺗـﻮﻙ‪ ،‬ﺑـﺎﺭﻟﻌﻖ ﺩﺓﻝ‪ -‬ﺩﺓﺭﺓﺧﻠـﺔﺭ ﺅﺓ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺟﺎﻧﻌﺆﺍﺭﻻﺭﻧﻌـﺚ‬ ‫ﻫﺔﳑﻌﺴﻊ ﻇﺄﺯ ﻗﺎﻇﻌﺪﺓ‪ -‬ﺗﻰﺯﻯﻣﻠﻌﺮﻋﻀﺔ ﺑﻮﻳﺴﺬﻧﺬﺹ ﻛﺔﳌﺔﻛﺘﺔ‪ .‬ﻫﺌﺤﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻇﺎﺳﺎﺳﻊ ﻳـﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﻫﺔﺭ ﻗﺎﻳﺴﻊ ﺻﺎﺭﺣﻌﻼﺭ ﻇﺄﺯ ﺣﻌﻀﺮﻋﻠﻌﺮﻋﻨﻌﺚ ﻇﻌﺤﻌﺪﺓ ﻇﺄﺯ ﺗﻰﺯﻯﻣﻠﻌﺮﻋﻀﺔ ﻇﺔﺿﺔﺷـﻜﺔﻥ ﻫﺎﻟﺔﺗﺘـﺔ‬ ‫ﺑﻌﺮ‪ -‬ﺑﻌﺮﺳﻊ ﺑﻌﻠﺔﻥ ﻫﺔﻣﻜﺎﺭﻟﻌﺸﻌﺺ ﻇﻌﺸـﻠﺔﺅﺍﺗﻌﺪﺫ‪ .‬ﺷـﺬ ﺳـﺔﺅﺓﺑﻠﻌﻚ ﺩﺫﻧﻴـﺎﺩﻋﻜﻊ ﺑـﺎﺭﻟﻌﻖ‬ ‫ﻇﻌﺸﻼﺭ ﻧﺬﺭﻣﺎﻝ ﺩﺍﺅﺍﻣﻼﴰﺎﻗﺘﺎ‪ .‬ﺑﻌﺰ ﻳﺔﺭﺿﺔ ﺗﺌﺮﻋﻐﺎﻥ ﺑﻌﺮ ﺩﺍﻧﺔ ﻇـﺬﺭﺫﻗﻘﺎ ﺻـﻰﺗﻰﻥ ﻇﺎﲰـﺎﻥ‪-‬‬ ‫ﺯﺋﻤﻌﻨــﺪﻋﻜﻊ ﻗﺬﺅﺅﺓﺗﻠــﺔﺭ ﺑﻌﺮﻟﻌﺸــﻌﺺ ﻳــﺎﺭﺩﺓﻡ ﺑﺔﺭﻣﺔﻳــﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴــﺎ ﻫﺔﺭﺿــﻌﺰﻣﺬ ﺩﺓﺭﺓﺥ‬ ‫ﺑﻮﻻﳌﺎﻳﺪﺫ‪ .‬ﺑﻌﺰ ﺗﺌﺮﻋﻐﺎﻥ ﻇﺬﺭﺫﻗﻘﺎ ﺯﺋﻤﻌﻦ ﻇﺄﺯ ﻏﺔﺯﻋﻨﻌﺴﻌﺪﻋﻦ ﻇﺬﺯﺫﻗﻠـﺬﻕ ﺑﺌﺮﻋـﺪﺫ‪ .‬ﻗـﺬﻳﺎﺵ‬ ‫ﻣﺬﺅﺍﺻﻌﻖ ﻣﻌﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻇﻌﺴﺴﻌﻘﻠﻌﻖ ﻳـﺔﺗﻜﻰﺯﻯﺹ ﺑﻌﺮﻋـﺪﺫ‪ .‬ﻫﺎﺅﺍﻣـﺬ ﻛﺌﺮﺓﻛﻠﻌـﻚ ﻣـﺎﺩﺩﻋﻼﺭﻧﻊ‬ ‫ﻳﺔﺗﻜﻰﺯﻯﺹ ﺑﻌﺮﻋﺪﺫ‪ .‬ﻗﺬﻳﺎﺵ ﻇﺬﻧﻌﺚ ﺻﻌﺸﻌﺸﻌﻐﺎ ﺳﺔﺅﺓﲝﻊ ﺑﻮﻟﻌﺪﺫ‪ .‬ﻛﺌﺤﺔ ﻇﺬﻧﻌﺜﻐﺎ ﻫـﺄﻟﻠﻰﻙ‬ ‫ﺅﺓ ﺷﺔﺑﻨﺔﻡ ﻳﺔﺗﻜﻰﺯﻯﺹ ﺑﻌﺮﻋﺪﺫ‪ .‬ﺷﺬﻧﺪﺍﻕ ﻗﻌﻠﻌﺺ ﺑﻌﺰ ﺗﺌﺮﻋﻐﺎﻥ ﺑﻌﺮ ﺩﺍﻧـﺔ ﻇـﺬﺭﺫﻕ ﺻـﻰﺗﻜﻰﻝ‬ ‫ﻇﺎﲰﺎﻥ‪ -‬ﺯﺋﻤﻌﻨﺪﻋﻜﻊ ﻗﺬﺅﺅﺓﺗﻠﺔﺭﻧﻌﺚ ﻳﺎﺭﺩﻋﻤﻌﺪﺓ ﻇﺎﻧﺪﻋﻦ ﺣﻮﺙ ﺑﻌﺮ ﺩﺓﺭﺓﺧﻘﺔ ﻇﺎﻳﻠﻌﻨﺎﻻﻳـﺪﺫ‪.‬‬ ‫ﻇﺬﻧﻌﺜﺪﻋﻦ ﻫﺔﺭ ﺧﻌﻞ ﻣﺌﺆﻋﻠﺔﺭ ﺣﻌﻘﻌﺪﺫ‪ .‬ﻇﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﺬﻏﺪﺍﻱ ﺅﺓ ﻗﺬﻧﺎﻗﻼﺭ ﻇﻰﺣﻰﳕﺬ ﻫﺔﳑـﺔ‬ ‫ﻛﻰﺣﻠﺔﺭ ﺑﻌﺮﻟﻌﺸﻌﺺ ﻳﺎﺭﺩﺓﻡ ﺑﺌﺮﻋـﺪﺫ‪ .‬ﺑـﺔﻟﻜﻊ ﺑﻌـﺰ ﻇﻌﻨﺴـﺎﻧﻼﺭﻣﺬ ﻇﺎﲰـﺎﻥ‪ -‬ﺯﺋﻤﻌﻨـﺪﻋﻜﻊ‬ ‫ﻗﺬﺅﺅﺓﺗﻠﺔﺭﻧﻌﺚ ﻳﺎﺭﺩﻋﻤﻌـﺪﺓ ﻇﺎﻧـﺪﻋﻦ ﺗﻌﺮﻋـﻚ ﻫﺎﻟـﺪﺍ ﻳﺎﺷـﺎﺅﺍﺗﻌﻤﻌﺰ‪ .‬ﻳﺎﻟﻐـﺬﺯ ﻫـﺎﺅﺍﻻ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﻗﺬﺅﺅﺓﺗﻠﺔﺭﺿــﺔ ﻣﺎﺳﻠﻌﺸﻌﺸــﺘﻌﻦ ﺑــﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻌــﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴــﺎ‪ ،‬ﺑﻌــﺰ ﻇﻌﻨﺴــﺎﻧﻼﺭﻣﺬ ﺷــﺬﻧﻌﺜﻐﺎ‬ ‫ﻇﺔﺿﻌﺸﻌﺺ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺬﺹ ﻛﺌﺘﻌﻤﻌﺰ ﻇﺔﻣﺔﲰﺬ؟ ﻇﺔﺿﺔﺭ ﺳﺬ‪ ،‬ﻫﺎﺅﺍ‪ ،‬ﻇﻌﺴﺴﻌﻘﻼﺭ ﺑﻌـﺮ‪ -‬ﺑﻌﺮﻋﻀـﺔ‬ ‫ﺗﺔﺳﻌﺮ ﻛﺄﺭﺳﻌﺘﻌﺺ ﻣﺎﺳﻼﴰﺎﻳﺪﻋﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻣﻐﺬﺭ ﻳﺎﻏﻤﺎﻳﺪﺫ‪ .‬ﻇﺔﺿﺔﺭ ﺳﺬ ﺑﻌﻠـﺔﻥ ﺗﺬﺻـﺮﺍﻕ‬ ‫‪.11.‬‬

H_Yoli  
H_Yoli  

‫ﻫﺔﳑـﺔ‬ ‫ﻇـﺬﻧﻌﺚ‬ ،‫ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎﺳـﻌﻠﻌﺺ‬ ‫ﻇﺄﺯﻋﺤﺔ‬ ‫ﺯﺍﺅﺫﺕ‬ ‫ﻇﺬ‬ ،‫ﻳﻮﻕ‬ ‫ﻇﻌﺸﺤﻌﻼﺭﻣﺬ‬ ‫ﻇﻌﺸﻠﺔﻳﺪﻋﻐﺎﻥ‬ ‫ﻇﺎﻛﺎ‬ ‫ﻫﺄﺭﻣﺔﺗﻠﻌﻚ‬ - ‫ﻇﺎﺣﺎ‬ ‫ﺅﺓ‬ ‫ﻇﺬﻛﻌﻠﻌﺮﻋﻢ‬ -...

Advertisement