Page 1

C Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì● ②Ì ● Ì Ì Ì Ì② ●Ì Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì ●Ì

Ì Ì

ø Y

Ì Ì Î Ì…

g s

Ì Ì

e °×

Ì Ì

_ €¶ Î

Ì Ì ●① Ì Ì ● ● Ì Ì ●① Ì Ì Ì ●① Ì Ì

Ì Y

① ÌÎ …

û Y T

Ì Ì

h#

"Z Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì ● Ì Ì● ②Ì Ì ● Ì ●① Ì Ì

Ì

ˆK Î Ì…

C

Ì

P¾ Î Ì… Ì

Y % ¨<

ØÇ :    ①

44.

Ø

∙Ü … Î

E ”x

… ∙ÌÎ

Yºˆ ● ∙Ì… Î Ì Ì Ì Ì② ●Ì Ì Ì ● … Î∙Ì Ì Ì Ì Ì ② Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ②Ì ●Ì Ì Ì

45. €áY ①

̅δ ●܅δ ●܅δ

P¾ Î∙ Z Î∙ Û Ç


●Ü ●Ü ●Ì°V

Ì

1

8

¤#

«

˜

1

Ç

pT

ñ

m @

P

ø

â

8j

8

¤#

«

˜

1

Ç

pT

ñ

m @

P

ø

â

8j

8

¤#

«

˜

1

Ç

pT

ñ

m @

P

ø

â

8j

8

¤#

«

(ø )

(8 )

ñ

m @

P

ø

â

8j

8

¤#

«

(P )

(â )

(8 )

(à « )

à˜ Øâ

8j

Ì…

Ì…

@m

P

Ì…

Ì…

Ç

pT

Ì…

Ì…

à˜

Øâ

Ì…

Ì…

pT

Àñ

Ì…

Ì…

Øâ

Ì…

Ì…

@m

Ì…

Ì…


Z

d

Î

Î

Z

¦

Î

Î

Î

Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ì ② Ì Ì

Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌÎ Ì Ì ① Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌÎ ●ÌÎ ●ÌÎ ●ÜøÎ Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ●ÌÎ

X À P Ð

X À

è P ø ② ② è

③ ¨ °]

Ð ÌÎ

① ② ° ¸ ` ø À à ÌÎ À ② X ③ ③ ② m

` Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì ●Ì Ì

è

Ð d è P `

ÀÜ

P ød


Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü

●P (À Ü ) hà ●Ì…Î ¸ àè P ●Ì Ì h à ●Ì Ì ① P ¨ ˜ h ●Ü Ü ② ●Ü…Î ●Ì…Î ●Ì Ì ●Ü Ü ② ●Ì Ì ② ø ●Ì…Î à ●Ì Ì ① ●Ìï…Î ¨ À ●Ì…Î ●Ü…Î ●Ì Ì ① ●Ì Ì ●Ü ¸- …Î ●Ì à˜…Î ●Ì Ì ●Ü…Î ●Ì Ì ③ ●Ì P…Î à

Ì ③Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

②Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

8 X¡

¨ÙY

°ø ¸

⑤ À

¨#Z

à ¨ÙY

¨

˜c

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Ì Ì Ì Ì

Ì

Ì

Ü

Ì

Ì

Ì

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

●Ìï…Î ●Ìï…Î ●Ìï…Î ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ü Ü ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì P…Î ●Ì hà…Î ●Ì…Î ●Ì…Î ●Ì Ì ●Ì…Î ●Ì…Î ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ü…Î

ð X ø

À8

8 ¨ ② ① ② ② ① Ù ¨ ① à ð ø ¨ Ø ¡ ②

① ③

Ø

° h 8 ZP

X


Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

●ÌÎ ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●ÌÎ ●Ì Ì

Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì

H

Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ü Ü Ü Ü

Ì Ì Ì

●ÌÎ Ì Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ① ●ÌÎ Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ① ② Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ●ÌÎ Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ② Ü ③Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ●ÌÎ Ì Ì ② Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌÎ Ð Ì Ì ③Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì H @ ˆ X Ì Ì ① Ì Ì ●Ì Ì 8 Ì Ì ①Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ① ð ●ÌÎ Ð ●ÌÎ ï Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●Ìν ï H p ●Ìν Ð Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ① Ì ●Ì Ì ① X è Ì ① Ì ●Ì Ì @ ˆ

Ð Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ② Ì Ì Ì ●Ì Ì ② ●ÌLÎ Ì ●Ì Ì ① Ì Ì ② Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ

ð


Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì Ì

●Ì ●Ì ●Ì Ì ●Ü Ü ●Ì Ì ●Ì ●Ü Ü ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì

Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì

à p ② ① @

Ð X Ð

② ② ① ① H ①

p @ •

à @ X •

① p ③ H

@ Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì ③Ì Ì Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì

Ì ② Ì Ì Ì

●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì ●Ìì ●ÌL ●ÌL ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●ÌìL ●Ì Ì ●Ìì ●ÌL ●Ì ●Ì Ì

Ð ② ③ p ① ③ ② @ X Œ ① ③

p @

˜

Ð

p


Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ì Ì ●Ü Ü ●Ì Ì ●ÌÎ ●ÌÎ ●ÌÎ Ì ●Ì Ì Ü ●Ü Ü Ü ●Ü Ü Ü ●Ü Ü Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÜÎ Ì ●Ì Ì ●ÌÎ Ì ●Ì Ì ●ÌÎ Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì Ì Ì

Ü Ü Ü Ü Ü Ì

Ü Ü Ü ③Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ì Ì

① Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ü ① Ì Ì Ì Ì Ì

Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì

① p `N ① ① ②

• •

① ③ ③

③ ③ ① ①

① Ð @

H Ì Ì Ì Ì ② Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ② ●ÌÎ ●ÌÎ Ð ●ÌHÎ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ③ Ì Ì Ì ●Ì Ì ② ●ÌÎ H Ì Ì Ì ●Ì Ì ② ●ÌÎ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ③ Ì ●Ì Ì ① Ì Ì Ì ●Ì Ì ① @

Ð H


Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌÎ

Ì Ì Ì Ì

Ì Ü Ü Ü Ü ② Ü Ü

Ì Ì Ì Ì Ì

●ÌÎ Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì ●Ìν Ì ① Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●Ìνì ●ÌLÎ ② Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì ●Ì Ì ③ Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ Ì ②Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ Ì ① Ì ●Ì Ì

●Ìνìï Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÌLÎ Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü Ì Ì Ì Ì ②Ì Ì Ì ●Ì Ì ●ÜÎV PL! ●ÜÎV 8L ” ●ÜÎV PL!g ●ÜÎV àL ò[ ●ÜÎV àL ò ([

Ìνìï

① ① V è ① ① ② Ð X ②

Ð

② ① ① H X

Ð p

1 è

m ②

Ìνì

② H

H pT


Y Îà

ZP ÎÌ YÈ Ì…Î ãY

H pÜ…Î

P Z

Ì…Î

Ì…Î

èøY pÜ…Î àÜ…Î àÜ…Î À8 ÈŒ†Î ø àŒ†Î

Ì…Î

Ì…Î 0 Ì…Î

¨ À ¨Ù Ì…Î

ãY

èÌ…Î

x°: à g Ì Î´ … ̅δ ̅δ

H < f

ÈÜ p …δ

ø¨ Àh

ÈóY ¨ ø̅δ

¨ À8 n“ ”H < f

:

● (0ò ) ① °ø ●Ì…Î Ì ●Ì Ì ① ●Ì…´Î ¨ ø Ì Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì ③ à˜

ã   ˛Â´

˛p ´V¦

˛ ´½

˛ ´½

¤8 ªY

  4 ¡†´[

¨ xdm ˛à ´VÊ

˛è ´Eª

˛ ´hà

Hf< [¡†´|

0[ ¨˛ ´½ ˛ ´½ ò ÈÜ 0 ˛´V à … Ê

f à h

:

˛´ Ì…

˛´ Ì…

hg 0È Y dxm ˛´Ì½ °Ì … ˛´½ hk H… ˛´Ì½

Pgaà ã … ˛´Ì½

¨ g°… ˛´Ì½

Ȩ Ù ø 1… Ì ´Î

Àh àf


ÌÎ

m

● ● ● ● °N

X ÌÎ

] ¨%

Î Ì…

€}[ ° … ÎÌ ` Ì… Î à¿ PÜ Î …

ÙY¨

° gÀà P Z €[ … ÎÌ 0ÌÎ … ¨ k ¨… ÎÌ

giøÀ8 ¨… ÎÌ

° g0Ì … Î

g°X` [Ø ³ ø]° … ÎÌ ¨… ÎÌ ¨ k PÌ… Î

hgu€° ù 0Ì… Î

¨ g¨… ÎÌ

X g ¨ øÀ Ü 8 ˜gà … ÎÌ … ÎÌ k `… ÎÌ

Pge0 • °… ÎÌ

hg … ÎÌ

¨ g¨ À¨ € }[ ùN° … ÎÌ XÌ … Î Øk øÌ… Î

` go°¨ # àÌ… Î

PgXÌ … Î

:

Ì Ì Ì● ①Ì Ì Ì ● Ì… Î Ì Ì ●② Ì Ì Ì ●à ① à à ● Ì… Î

Î 0 d Y 0Ö

•[ ¨ … ÎÌ À Ì… Î X` M ØÎ(Ü Ç …

% m¨

:

Ì ●Ì ②Ì ● ● ● ●

Ì

Î Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … ÌÎ …

] … Î … Î °ø ÌÎ…

Z ¨# h … ÎÌ € Ì… Î ¨ø 1 ÀÜ Îh… c

€[ ● ● ● Ì Ì Ì Ì ① Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì

: Î Ì… ÌÎ … ÌÎ P …

Y g [ ΨÙ

Ì Ì

à˜

Y ¿ P … ÎÌ 0 Ì… Î À¨ % €Ü ;Î …


d

: Î

Ì Ì Ì● ①Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì ● ① X X ● Ì… Î

¸a ¨e

Î Î Î V

° Î Ì…

ΰ ̅

¨% Ì… Î Î Ì… XºY

[ €

Î Ì… Î Ì… ÌÎ … `d M ÌÎ … ÌÎ …

● ● ● ● ●

Î°Ì … m% °ù [ ¸ a

d ¨e Ì Ì Ì● ①Ì Ì Ì ● Ì… Î Ì Ì ●② Ì Ì Ì ●ˆ ① ˆ ˆ ● ¨Ì… Î

Î P ` [ d Â

°¦g Ì ●Ì ②Ì ● ● ● ●

Ì

Î Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … ÌÎ …

N … Î … Î °¦ÌÎ…

[ È×

[ˆ^

Î Ì…


d ÌÎ

[

● ● ● Ì Ì Ì Ì ① Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì

Î Ì… ÌÎ …

d d xÎ hà

Ì Ì

€P Y ¨Ù

:

Ì Ì Ì● ①Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì ● ① h h ● Ì… Î

Î Î Î Î xv

¨ P7 m x °ø ` Ì… Îh

€P ¨ Ì… Î

ZP

Î Ì…

¨ dz@ ¸˜ð z[

[ … õ p ÎÌ

` xdza vx ¨ dzØ … ÌÎ

Ø ʤ° € ° ø1d

8¥\ Ì…Î

@ ¸ ʤ i ð põ

:

● Ì…Î ● °Ì…Î Ì Ì Ì Ì③ ●Ì Ì Ì ● Ì… ˜ Î Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì Ì

Xº ø1 Î ðz[ Ì…Î

x•[ € … Ì Î @ Ì…Î h ʤx Ì…Î

h°\ Ì Ì ①Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì ● Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì ①Ì ●Ì

: Ì Ì Ì Ì

Î àÌ…Î

Ì Ì Ì Ì

P„l m Ì…Î


[ Î ¨ dz°Ì …Î

M `d

Î

dz

ˆd

ö[x … ÎÌ

p dzuxP e

:

● Ì Ì Ì● ①Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ③Ü Ü ●Ü Ü ● Ì ●② Ì Ì

Èà[

p

Ì

Î Ü

Î Ì…Î Ì

Ó[ (Žd

p][ Ì Î … €dz€Ì …Î

d

0 Ì…Î

X dz°¨ h€ h\ l^

… ÌÎ

øxdzeØ ‚¨

° dz¨ € ä[

… ÌÎ

( dzoxà ž

:

● Ì…Î Ì Ì Ì Ì ③ Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① Ì Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ● … Ì Î ● … Ì Î

[ Î

€h\ Ì Î … xdz€Ì …Î

šd°

ø Ì…Î

:

● Ì…Î Ì Ì Ì Ì③ ●Ì Ì Ì ● … Ì Î Ì Ì Ì Ì Ì ③Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ④Ì Ì ●Ì Ì Ì

(Žd p ¿ ° Ì…Î

h á Î Ì…Î Î Ì…Î

Ó[


\ Î

Î

dèØ` \

l ð ÌÎ

0da à Ð

¸ d ° Z`\

b˜\ … Ì Î´

ðde0@ \

è d` ˜ È À[

•[ … ð Ì Î´

do8À â

m@ # : ● ● ● ● ●

Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … ÌÎ … ÌÎ …

6 m Î Ì…

g D nm u ● ̅δ °_ `Z ● ÎŒ†Î´ ● ̅δ @ ˜W\ 8 ● ÜÜÜÜÜÜ③ X Ù ¨ Y ` à ● ̅δ ̅δ

°ø P m x

¿[ Ð̅δ

Ìl

0ÐY\ è±mØ`d\

ðÏl ̅δ

:

● ̅δ ● ̅δ ● ̅δ Ì Ì Ì● ③Ì Ì Ì ● … Ì Î´

̅δ Ì Î´ … ̅δ ´Î ̅δ

\`’ è ̅δ

W ˜\

܅δ

:

● Ì… δ Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì ● … Ì Î´ Ì Ì Ì Ì ①Ì ●Ì Ì Ì

´Î m C €p Ø“

¿[ Р̅δ

0 ܅δ


[

:

● ① ` ` ● Ì… Î Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì ●① Ì Ì Ì ● Ì… Î

W \ [ d ¨%

Î Ì… l ù

[ (ä

Î Ì…

X h Ì… Î

€P ÎP Ì… ÌÎ( … ÌÎ … ÌÎè … ÌÎ …

● ● ● ● ●

Y Y Î Ì…

[ X¿ ● ● ● ● ●

Ì Î … Xº hà PŒ†Î (Ì…Î è¨ÙY ` ÜÜÜÜÜÜ③ Peg Ì…Î Ì…Î

ùl ● Ì…Î ● `Ì…Î ● €Ì…Î Ì Ì Ì● ③Ì Ì Ì ● … Ì Î

Ì…Î àÌ…Î Ì…Î Î( Ì…Î

àžW ● €Ì…Î Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì ● … Ì Î

Î [ d €

° ( ° €} X hàf

Î Ì…


Ì Ì Ì Ì ①Ì ●Ì Ì Ì

øm ]

● ① X X ● Ì… Î Ì Ì Ì Ì① ●Ì Ì Ì Ì Ì ●① Ì Ì Ì ● Ì… Î

[ d W ¨%

Y ¨Ù d `M

È T € Ì… Îø

€P X Ì… Î

M d`

X ܅ Ε

€ b¨ ¨M d`

žW … à ÎÌ

ba Ù¨

° bàh % m¨

¿Y … ÎÌ

` àbi€ø ‡

:

●h ① h h ● … ÎÌ ● … ÎÌ ●¨ ① ¨ ¨ ● M d`

6 Y Î Î È®

C T € Ì… Î

P €

€ Ü… Îø

:

Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ● ① ●€ ① € € Ì Ì ●③ Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ü ③ Ü Ü Ü ●Ü Ü Ü [

d C l È®

Y ¿ ¨ Ì… Î TC

à Ü… Îø

:

b€X` YX º TC

● … ÎÌ ● … ÎXÌ Ì Ì Ì Ì ③ Ì ●Ì Ì Ì C

… ÎÌ

¨ €bu` X º


Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ● ÎÌ

°[ H ÌÎ

[ ø

Üθ

bè ˆ @ Y d

ÌÎ

è bexÐ

… ÎÌ

˜ bo 0 š

:

● ① Ð Ð ● ① ● Ì… Î Ì Ì ●① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì Ì

C V C d (m

xl\ Ð Ì… Î

µ\

Ð Ü… Îè

• b

HdH ³ ÇÛ

[(m

\xl

: ● ● ● ● ●

Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … HC F ÌÎ …

Î [ Î d

Î Ì… [èn

Z h

Î Ì…

[и ● ● ●

Ε Ì… ÌÎ … ÌÎ … Î

C

Î Ì…


● ●

E

Î Î Ì…

b

ä[ Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ● ① Ð Ð ●° ① ° ° Ì Ì ●③ Ì Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ü ③ Ü Ü Ü ●Ü Ü Ü ¦ C \ €^

èíN ● Ì… Î ● Ì… Î Ì Ì Ì Ì ③ Ì ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì ①Ì Ì Ì ●Ì Ì Ì ● … ÎÌ

Y í

ÐC ● ① È È ●① ● Ì… Î Ì Ì ●① Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ③ Ì Ì ●Ì Ì Ì

Y S [ C •5

°ª[ ● ● ● ● ●

Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … Ð\ _ ÌÎ …

Î N Î [

YÐò Î Ì…

ÐÌ… Î

[ ]5D

ÀÌ… ί

Idu |

àC Søc 0Ì… Î 0Àpà, ydu @ … ÎÌ À€ ^ èÌ … Î

[¸ã

˜ Ì… Î •… ÎÌ

ÐpÐ ˜ CH F 5D ÀÌ … Î

… ÎÌ Ð … ÎÌ

1Ð ˜ Îd Ü …

… ÎÌ

0


Ì Ì Ì● ③Ì Ì Ì ● ① h h Ì ●Ì ②Ì Ì ● HF Ì ●① Ì Ì Ì

¿ ÐŒ

1 Ì… H ¿ ( Ðp• ´Ä Ï

Ø Ì… H

pp• Ðn í

… Ì

… Ì ● ØH H pT Ì ●Ì ①Ì Ì ●h ① h h ● 1 • Ì Ì● ①Ì Ì Ì hÓ

(m Ð … Ì h( ppD ´n

и

Ì…

h pHp• Ð ¸ n … Ì

… Ì Ì Ì ●② Ì Ì Ì ●p ① p p ● Ì… ●( ① ( ( Ì ●Ì ①Ì Ì

n Ì … ( ÐŒ °p ´Ä Ï

… Ì ●• ① • • ● ① ● Œ Ð

Ì…

p

h( m Ð Œ… Ì


● Ì Ì● ①Ì Ì Ì (

HQ ˜ … Ì Ð p•ò´|

• 1

x Ì… (

ˆ p˜ p•1

ñx … Ì

… Ì Ì ●Ì ①Ì Ì ● ① ●Ð ① Ð Ð ● Ðò Ì ●Ì ②Ì Ì H

Ì… ¸

Ðò

˜ Ì…Î

1d Ì Ì Ì● ③Ì Ì Ì ● ① p p Ì ●Ì ②Ì Ì ● ˜Od Ì ●① Ì Ì Ì

¦ Y [ ¸\ xñ

ØHg ● ˜?d Ì ●Ì ①Ì Ì ●˜ ① ˜ ˜ ● •5C Ì Ì● ①Ì Ì Ì

pT Î Y h ¿Y

pTT Ì Ì ●② Ì Ì Ì ●H ① H H ● L •Ì…Î ●À ① À À Ì ●Ì ①Ì Ì

d Î Îì [ \

Ö

(m[

Ì…Î


d ●Ð ① Ð Ð ● ① ● HQ C ● ˜? d Ì Ì● ①Ì Ì Ì

T k \ m €

[ (m Ì ●Ì ①Ì Ì ●① ●€ ① € € ● ¸\ Ì ●Ì ②Ì Ì

Î [ [ [ Î

Î Ì… 1d •m ¦ÐŒ í[ gØH

d˜O CHF ¿Y k€• •m

¦ÐŒ ¿Y í[ k€• gØH •m d˜O ¦ÐŒ CHF í[

ÎÌ … ÎÌ… Î Ì… Î Ì… Î Ì…

˜O Ì… Î ¿ gØH °[ ª ¸ Ì…Î

¸\

í Ì… Î ØH °ª í

ØH °ª[ ÷ € HQC

ÎÌ … Ü…Î

Ì…Î

Œ†Î Ì…Î Ì…Î

Ì…Î

Ì…Î

Ì…Î

Ì…Î °

(m[

H p H

Ì…Î € H pTT

° ̅δ

˜

Ø°

( Ð

pTT °ª € H ¿ pTT


Î

¦ Ð

Ð

Y [ Ð pÌδ

Ð

δ´ ü

H (ø

1 Ìδ H ([

˜L´… ÌÎ

Ð( ø½h

ø½hkyaØ… Ì´½ Î kyu … ´Ì½ Î kyo ( ø½h shaÌ… ´½ Î (shu)Ì… ½ ´ (sho) ˜O (cha)Ì… ½ ´ (chu)Ì… ½ ´ (cho) (m (nya)Ì… ½ ´ (nyu)Ì… ½ ´ (nyo) … Ì ½ì (hya)Ì… ½ ´ (hyu)Ì… ½ ´ (hyo)Ðò (m (mya)Ì… ½ ´ (myu)Ì… ½ ´ (myo) (rya)Ì… ½ ´ (ryu)Ì… ½ ´ (ryo)

¯Ì…δ ¯Ì…δ

dòhk †Î´ ¯Ì…δ dòhC †Î´ ¯Ì…δ dòhk †´Î´

̅δ½ è˜k ÐŒ¦Hk( ø½•m … Ì Î´½ìï g è˜k ÐŒ¦… Ì´½ Î ìï ¸\

è˜k l܅δV àå LY Ð

Hk ia( ø½

… Ì´½ Î ● ● ● ● ●

˜Ì… L´Î Ð Ì… L´Î Ì… L´Î Ð Ì… LŒ ´Î Ð Ì… L¸´Î

í[ (m k C pT

˜

Ì… ´½ Î ÐŒHQC k •ø gk … Ì Î´½ìï í˜ ¿Y Ð òY … Ì Î´½ìï

ÐŒ¦ m ܅δV àå LY ø ½h

kiupØ H


Î C

Ì Ì Ì Ì ① Ì ●Ì Ì Ì ● … ÎÌ ● … ÎÌ ● … ÎÌ ● … ÎÌ

½ h ØH

Î Ì… (Í ˜O d k1 ø TpT … ÎÌ Hh k CH F úh … ÎÌ Yò Ð

•m

ÎÜ…

˜ kio( Ð ¸

Ü…Î

ʃiaHú

… ÎÌ ● ● ● ● ●

¿

Î Ì… ÌÎ … ÌÎ … ÌÎ … ÜÎ …

ØH [ kh

Ì…Î (m и[ HʃH ú ¿Y Ì…Î ¸\ Ðò¸\ h ø½ ÎÌ… pT Ø T

ÎÌ… ●˜O (¸\ ) ø½ Ì Ì ●Ì Ì ① ●܅δ ●̘…δ í Ü Ü Ü Ü Ü Ü ●Ü Ü ①

HQ

pT ̅δ • ¿Y Ð ʃø ¸Ð hk pH F•m ¿Y … Ì Î´

… Ì Î´ ●ØH (̅δ ●ø½ (̅δ ●HF ((Í\ ●1 (̅δ

) ① Ðò H )① í ) ØH

̅δ

úh °Ü… $m δ ¸\

ø

˜ ʃiu H Q


●Ø

(

)① H

Ì ÐŒHQ ʃ Œ Ð HQ Ì… ÐH Q[ F H Ì…

Ì… ●ð (Ì… ●Ì… ●pT (Ì… ●ð (Ì… ●1 ([Q

•Oi `†í[δŒ†Î´

) ) ) ) )

ØH í [ Øp ð

HF Ü… Ð H Œ

Ð ʃioHð

る ル  

●Ì … Î ´ L X ¡ V ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① ●Ì … Î ´ L ●Ü Ü Ü Ü Ü Ü ① ●Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ② ●Ì … Î ´ L ˆ ●Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì ① ●Ì Ì Ì...