Page 1

http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

‰ ˇ∙ ‡ł Lˇ∙ QQŁ285517323       707526607

ˇ‘ L ∙ˇ i

5∙— ˇ O T i 5∙— ˇ O O % r i 5∙— ˇ O *∙ ‰ ∙ˇ

i

5∙— ˇ O $ E∙ˇ ∕ –H ‰ ∙ˇ

i

5∙— ˇ N i 5∙— ˇ O O \ i 5∙— ˇ O #„ «‡ ∙ˇ ˉ2­” VL ∙ˇ

Ł

ˇ∙ $  i 5∙— ˇ O N ¤| ø∙ˇ "fl.‘”` ”Ł j 5∙— ˇ O i 5∙— ˇ O ; C \ B ( ˇ∙‘`(” /t¡ ,< E∙ˇ ∕ –H ‰ ∙ˇ

0∙ˇ ∙ˇ „|

( +0 , ( , ˇ∙‘`0” ((ı/t¡ )lß‹ “ ” “ ”

ø∙ˇ

,fl‘”`8”Ł

30

i 5∙— ˇ O Y ˜ B k 6∙ˇ— M P6 M /t¡&& ł›d ∙ˇ i 5∙— ˇ O ´b›B J ∙ˇ Ì i

i Ł

5∙— ˇ O

B l% ‰ ∙ˇ Ìˇ J – ‰ ∙ˇ >dˇ∙0 ∕ ßh‹ 5∙— ˇ O ˇ∙ $  ∙ˇ ˇ∙‘ f‚& ’ ∙ˇ

i 5∙— ˇ O /t¡ ›d

IELTS ∙ˇ

Ł

ˇ∙ $ 

16

4 B ( , ˇ∙‘`0” /tBBC ¡&

˝B ∙ˇ ====================================================================== =

L

)s4 <      … ¤∙ˇ ∕ ;& ˇ∙


http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

‚∙ˇ ∙ˇ „|

∙ˇ „ |

‰ ˇ∙ , ∕ Lˇ∙ QQ 285517323       707526607

L6∙ˇ7

( ß˚       ( ˚)ß¡ts/ˇ∙‘` ” Ø ‚(9∙ˇ

native speaker ∙ˇ „ | (ß˚0∙ˇ

     ˇ∙ ˇ J V∙ˇ g — E ∙ˇ L ì 5∙— ˇ O £i |Ò \ ∙ˇ „ | ( ∙ˇ ∙ˇ  $  ˜é •Ł — `”‘–› ∙øłˇ ¤ ì— –› 5∙— ˇ N ªi Ò

version xxx > Lˇ∙

¡ ß˚ ˚ß section1 › d ∙ˇ t/∙ section4, ‘ L∙ˇ section 1  ∙X ˇˆ ∙ˇ0∙‡ $ section 1&2  ∙ˇ ˇ∙ ‘" & X ’∙ˇ ∙ˇ section 3 ˇ∙ ‘6 & ’∙ˇ

     … V <‹L∙¤ˇ à;& ∕ˇ∙ ∙ˇ   $ •Ł ÐHARDWORK. ‘ˇ LV∙ ˇ

I ONLY BELIEVE IN MYSELF,GOD AND 

     … L @ ˇ˜<∕ à ´¨;& ˇ∙ i 5O∙ — ˇRÒ ∙ ∙ ˇ ‘ˇ ’ˇ& ∙ˇ∙` ˇ   ”       ‘` $ ”flø ´èà O5∙ S — ˇ! iÒ 5∙ — ˇO iÒ … ¢H V L∙0ºˇ E ∙ˇ”­ìg section 2 ˇ‘V ∙ˇL t›¡d s)ˇ,∙0)/s O 5∙ — ˇ 71iÒ | / ˇ‘F ˇ& ∕;a<∙ˇK ´… à ¨ 5O ∙— ˇ z§GiÒ | O 5∙ — ˇ˚ Y l iÒ 6 L∙ˇ ∙ˇ J°

(0 version46‡

section2&3 L∙ˇ

version46 ,a V ∙ˇLˆ

D V ∙ˇbLð

P L∙ˇc

...(sorry, _¨ Lˇ∙

∕ ∙øł›a&b ˇ∙ d s))> (`` ”sìÿ0(

aPnarrator | (ˇ ˚ßt/¡)”s`´,`

X

›d 240 t¡∙ˇØ9/Ø 9

V ∙ˇ. L  

>0∙ˇ ∙∙ˇ ‡ 0 $ ∙Jˇ°

cure[kjue](x~ ) kill[kill](‹ ),menu(x ) manure( ›d t¡ ∙ˇ–Ø/-–› 6 L∙ˇ ) ) , :"I'll kill you."( , ‘ˇ :"I'll cure you."( ˇ∙‰ ˇ∙‰ ˇ∙‰ ƒ  ˇ∙V)L ∙ˇ‰ thirty.My wife is thirty,too." :" I am dirty. My wife is dirty,too." ‰ ˇ∙ ‡ Lˇ∙ Lˇ∙ , ∙ˇ J 6 ˇ∙ , /¡t ˚ß ˚ß ›d ˇ∙ ,

:" I am 


http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

‰ ˇ∙ :» Lˇ∙ QQ 285517323       707526607

F‘ VL ∙ˇ iO 5∙— ˇW ∕/ iO 5O ∙— ˇ >˜ fl” Łø∙ˇ "j``(” H L ∙ˇ

›d/t"0 ¡ #H ∙ˇ "•

ˇ∙ˇ J° iO 5∙— ˇ LQ Ł $  ˇ∙ L ∙‘ˇ . 8‚< } ∕ø∙ˇ ø ›``< 8}”

E∙ˇ Ł

English 900x

∙ˇ V L «‡ ∙ˇ ´;-”º (Situational Dialogues)8 ‰ ∙ˇ –‰ ∙ˇ ˇ∙ d>0 ∕ <} ∕ –Hˇ‰ ∙

(GRIMM'S TALES),<<$H ‰ ˇ∙ , ‰ ˇ∙ ,

∙ˇ $  >>(AESOP'SFABLES) ∙ˇ J ‰ ˇ∙<< ‘F V Lˇ∙ J ˇ∙ , 6

‘F V Lˇ∙ : ‘~ ”`‘ øł ›∙ ˇ ∕ :‘< < ~ ŁESSENTIAL ENGLISH L ∙ˇ ˚ßP L ∙ˇ _¨ˇ L ∙ˇJ, ∙ ˇ, ¤ L ∙ˇ H L ∙ ˇ, ‰ ∙ˇ=, LJ ∙ˇ,

5∙ ˇ — ∙ˇ „| 5∙ ˇ —

‘F V Lˇ∙ ,

L ˇ∙

/t¡ <D }¨H }ˇ<´› d

i 5∙ ˇ — ∙ˇ

>> ˇ∙

1) $H ˇ ´L & F‘Ł, ˇL ´V O ¢ ¥ ∙ˇ ‘ Wˇ&´’

>x

>(ENGLISH FOR TODAY)>Ł,»:L ∙ˇ, ‰ ∙ ˇ, ‰ ∙ˇ, ‰ ∙ˇ,¨ L ∙ˇ, ,¤ ∙ˇ, æ‰ ∙ ˇ, hV L∙ˇ,

F‘ˇ,L ´V

∙ˇ

hˇ:L ´V ˇ ,´’ ∙ˇ ‘ 6 ˇ&

6,

J Ł

hˇ,L ´V ˇ,´

/t¡ E ∙ˇ $, 

: E

› d ˇ,∙´

O i \w (Ï∙0}< O i …‰’ Radil Beijing ‰ ∙ˇ t¡ ;‰ ∙ˇˇ …J ‹ «‡∙∕ˇ, ∙&

‘ ∕‰ ∙ˇ , ¤‘›d

∙ˇ ,/

L∙ˇ , J

∙ˇ ,

‰ ∙ ˇ,


/ ¡t

http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

∙ˇ ∙ˇ „| ˘

˘

›d

‰ ˇ∙ ˇ ‘ Lˇ∙ QQX285517323       707526607

BEIJING REVIEW), ( —˘ ‰ ˇ∙ (XIN­HUA NEWS BULLETIN) ‰ ˇ∙& 0Y VL ˇ∙ , … ¤˚ VL ˇ∙ , ˇ∙ , D L ˇ∙ , X ‰ ˇ∙ , 6‰ ˇ∙ , L ˇ∙ , ∙ˇ¤

J

(CHINA DAILY) ‰ ∙ˇ U‹ L ˇ∙ ,

∙ˇ∙ˇ ,∙„

0$

(VOA) ¨_ (VOA SPECIAL ENGLISH PROGRAM) ˇ∙ 1 ½ ‰ ∙ˇ ENGLISH BY RADIO): L ∙ ∙ˇ ˇ 0 $ X D L∙ ˇ , ∙ˇ ∙ˇ , BBC /¡t („∙ ‚ › d ‘ VOA, ∙ˇ ∙ ˇ 0 $  8∙ˇ ∙ˇ , ˚P L‹∙ ˇ , Y 0∙VL ˇ, ∙‰ ˇ 2 ∙‰ ˇ, i P 5— ∙ˇS< 8 ∙∙‰ ˇˇ ∙ˇ „( .— | ˘ /¡t ‰ ∙∙ ˇ ‚‰ ∙›ˇd, Z V L∙ ˇ 3 ¤ JL ∙ ˇ

∙‰ ˇ , ∙ˇ ∙ ˇJ :°

∙‰ ˇ,

∙‰ ˇ,

(BBC) ,∕

(BBC

,x ∙VL Z ˇ ,… G

∙‰ ˇ,

(ENGLISH ON SUNDAY) … G ¤˚ V L∙ ˇ

,X

∙ˇ ,

∙ ˇ ˇ,

[4] ˇ∙ J ¨_ L

‰ ∙ˇ : J

‰ ∙ˇ ,

0YV L∙ ˇ , ∙ˇ , J

ˇ∙ ,ˇ∙

ˇ∙ 1½ J

ˇ∙ ,

ˇ∙ 2½

0ˇ∙ ,Y L V Ø

( . 3) ∙ˇ ½

,¨_

ˇ∙ P LJ ∙ ˇ , ∙ˇ ,

∙ˇ ,

6,

¤ˇ∙ ,L ¤ˇ∙ ,Ê L V

¤∙ˇ,Ê L V ‰ Ø

∙4) ˇ L (¹ ∙& ˇ,ð 0Y L V ‹U ,P˚ß , ∙& ˇ,ð 0Y L V J∙ˇ °

,‘ˇ

,¤ ,‘ˇ ˇ∙ ,V ‰ Ø Z L ∙ˇ,½

¤ˇ∙ ,Ê L V ‰ Ø ,‘ˇ X∙ˇ,L

∙ˇ,6L Øå ∙ˇ,V ðZ L

∙ˇ,L

∙ ,¤/¡t∙ˇ,›¸dò ,L ∙, ˇ½ ∙ˇW

∙ˇ,L P

∙ˇ,L X ∙ˇ,½

,‘

∙ˇ.D àX L (1) ˇ∙ ½ ˇ∙ ½ ˇ∙J °, ,V XD ˇ∙ ,½ ˇ∙&ð 0Y L ˇ∙ ½ ˇ∙ ,½ ˇ∙ ,½ P, ˇ∙ ½ J, ˇ∙°

∕, ,‘ˇ ˇ∙ ,½ ˇ∙ ,L (¹ ˇ∙ ,½ ˇ∙ ,L ˇ∙ ,½ ˇ∙J °,ˇ∙ ˇ∙,L ` ˇ∙,½

ˇ∙ ,… 0G L V Y ˇ∙ ,V ¨Ê L ∙ˇ,½

,¤ æ ∙ˇ ,V ðZ L ˇ∙ :ßL PÊ

ˇ∙ ,L ˆ¬ ˇ∙J °,ˇ∙ ,¨_ ˇ∙,½

, ,‘ˇ ˇ∙ ,½

Jˇ∙°,ˇ

XD (2) ˇJ °ˇ∙´ 1) ˇ ´½

,L & ˇð ´VY 0

,0#H Jˇ°,ˇ∙´

Jˇ°,´

ˇ,´L (


http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

‰ ˇ∙ 8, Lˇ∙ QQ‚ 285517323       707526607

(EDE LWEISS)¢ł V∙Lˇ , , "You look happy to  X L ∙ˇ : meet me" "You look happy to me ,to me " meet me X ,—„ me  ‰ ∙ˇ ‰ ∙ˇ ∙ˇ , & [t] ‰ ˇ∙ "Blossom of smow,may you bloom and grow" ,blossom  ,¤"j ,[l] , ˇ‰ ∙ ‰ ˇ∙ ‰ ˇ∙ ‰ ˇ∙ X of¤g Lˇ∙, bloom(‚» )H ‰ ˇ∙ $H Lˇ∙, ‰ ˇ∙, & X Lˇ∙, ‰ ˇ∙, $ , blossom( ‰ ,0 blossom ∙ˇ) < ‰ ∙ˇ m­ [sm] V ∙Lˇ ‰ ∙ ˇ, ,‰ ∙ ˇ, ‰ ∙ ˇ, , ∙ˇ‰ ∙ˇ J ‰ ∙ ˇ, ∙ ˇ, ‰ ∙ ˇ , $H L∙ ˇ , ∙ˇ ∙ˇ ‘8 & ’ ∙ ˇ, ‰ ∙ ˇ, L∙ ˇ

hX VL ∙ˇ

2) ‚ L ˇ∙ » : ˇ∙: ‰ (hesitation fillers) ∙ˇ J g ∙ˇ , ‰ ∙ˇ

ˇ‰ ∙,

łyBV ˇ∙,L¢

Lˇ∙, ∙ˇ ,

J

"well","eh" ‰ ∙ˇ L∙ˇ ,

L∙ˇ ,

3) ‰ ˇ∙  h VL ˇ∙, X­ VL ˇ∙: 8∙ˇ ∙ˇ „| (,Ł, or,er gˇ∙ L ‰ ˇ∙, mh VL ˇ∙, ˇ∙P L :can't[ka:nt]( ), [k nt](— , XDL„) ˇ∙ Ł§­ V ˇ∙L ˇ∙ ‰ ˇ∙, ‰ ‚»:Lˇ∙, 8 ,0Lˇ∙,

[r] :doctor[ ]( ),[ ]( ,‚»: Ł¢łV , ˇ∙, ‰ ˇ∙L

‰ ˇ∙, ):0[a:]XD [ ] ,

@ L(3) ˇ∙ ˇ ˇ∙J,

Lˇ∙ ,•

‰ ˇ∙ ,

L,ˇ∙

,ˇ‰ ∙

/¡t›d, , ­ˇ∙

­ ,ˇcV ∙L

,— ¹

(4) ˇ ´‰ ˇL,´

ˇL´

V ˇ∙L

V ˇ∙L

i — 5∙ˇ

|

hˇ , ´VL

ˇ ,´‰

51 ˇ ´‰ <ˉ< ¤ˇ∙ ∕ & ˇ;… ∙J5ˇƒ´« ‡ g ƒ5 E ∙ˇ ˇ–H∕ ´‰ toefl X

4< ¤ˇ∙ ∕ & H ˇ;:… ∙Jˇ ´« ‡ g : E ∙ˇielts –ˇ‰ ∙H∕ disney h V∙L ˇ Ł§ g8miles Lˇ∙

∙ˇ ˇ∙J ‰ ∙ˇ ‰ ∙ˇ ) 8 china & ’ ∙ˇˇ∙ ˇ∙‘

ˇ J

ˇ ,´‰

Lvoa ∙ˇ

‰ ˇ∙ ∙ˇ O Ł∕ | L∙ ˇ ( Ł,”‘∙`ˇ /¡t ∕ L∙ ,ˇ ”`‘ ø›ł∙ˇ (@ ”‘∙`:ˇ /t¡ :|

hollywood ˇ∙J 80% ‰ ∙ˇ

rap ‰ ∙ˇ

’ ”`‘special english ø›ł∙ˇ ’ ”‘`fl”Ł cnn—cnn ( voa Xbbc ‰ ∙ˇ 8, ‰ ∙ˇ )

(’

(ps ‰ ∙ˇ hcctv9 V ˇL ∙˙

c ­ 80% V ∙Lˇ

)

, ”‘`fl”Łielts

(¤"j 836LˇP) ∙ barley ‰ ˇ∙

c ~~~~ ¢łVL ∙ˇ

biz


http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

∙ˇ ˇ∙$‘ & ’ ∙ˇ i

‰ ˇ∙ ß˚P Lˇ∙ QQ 285517323       707526607

wasabi 8∙ˇ ∙ˇ ∙

0$

5∙— ˇ O A 8 ∙ˇ ∙ˇ ∙

0$

H∙ˇ ∙ˇ „|

(9 p 150 @L ∙ˇ ‰ ∙ˇ @# 55H $ ¨ 60.5 L ˇ∙

@ˇL∙ˇ∙ ( ∙ˇ „| 30X ∙ˇ ( J

g L100 ∙ˇ 60U ‹

($)‚ P˚ L ∙ˇ )

‰ ∙ˇ54

(Pß˚

J

ˇ∙¤<\ ∕ ;&… ˇ∙ B L ˇ∙ x«‡ ∙ˇ ­X ”ˆ V ˇL ∙) 8∙ˇ ∙ˇ „| (9p disney Z1 V∙L ˇ

0∙ˇ ∙ˇ „| ($‚ i 5∙— ˇ O Q — /t¡ $ $˜¨›d ∙ˇ ∙ ‰ ∙ˇ … ,8GV∙L ˇ ‰ ∙ˇ i

Ł

‰ ∙ˇ )

ˇ∙ $ 

= L ∙ˇ(

‰ ∙ˇ)

(

‰ ∙ˇ(

)H

‰ ∙ˇ)

hollywood ∙ˇ ˇ∙‘g &’ ˇ∙ ∙ˇvcd ˇ∙‘g@ &dvd ’ ∙ˇ

930 ‰ ∙ˇ > action movie ∙ˇ X ˇ∙D ‘& ’ ˇ∙

L∙ˇ (

‰ ∙ˇ9

5∙— ˇ O D i 5∙— ˇ O O˜

i

5∙— ˇ O i 5∙— ˇ O i 5∙— ˇ O «‡ ∙ˇ 8”­

P

0 O9 G ˇV ∙L »:‚ielts Lˇ∙

– ‰ ∙ˇ dˇ∙ 02 ∕ $ i

5∙— ˇ O T i 5∙— ˇ O P‘ R 5∙— ˇ O d“ j 5∙— ˇ O … i 5∙— ˇ O ˆ>ž 0$ DHˇ∙ ∙è Ï

i

‰ Ï∙ /t¡h< ¡< ›d¡d ieltsˇ∙ chocolate¤ candy E∙ˇ ∕taffy –H‰ ˇ∙ ì´ 5∙ˇ— O ž4_! ‰ ˇ∙

” “

∙ˇ ˇ∙‘$ielts & ’ˇ∙


http://www.clcf.com.cn/   ‰ ˇ∙

i Ł

5∙— ˇ P ­«\ – ‰ ∙ˇ ˉ2dˇ∙ ∕ @ . ˇ∙ $  ‘`H øł”›ƒf∙ˇ Hƒf J talk show ˇ∙ ∙ ˇ∙‘`” /¡@ t. (

‰ ˇ∙ @ ∕ Lˇ∙ Ø QQ 285517323       707526607

@ˇLbbc ∙ˇ cri‹

“∕ ”´Ï

joy fm @ˇ easy fm >

‹ ielts Lˇ∙ special english ∙ˇ 8 ”­V ∙ˇL •«‡¨Ï «¨‡∙ˇ & ∕∙Ì; ‘$hˇV ∙L

ˇ∙ ielts $  ŁŽ ”

voa @ ielts 8

= www.englishlistening.com Ł

speaker (@ x.”‘∙`ˇ /t¡ 4a

∙ˇ $  Ž @ V ∙L ˇ ˇ J L

script ‰ ˇ∙

ˇ∙

8

ielts ˇ‰ ∙ ∕ fm96.6 @ . ”‘`øˇ∙›ł @. ´Ï

discovery ∙ˇ ˇ∙‘& @ ’#∙ˇ 4J <¤∙ˇ & ∕;Ï… ∙ˇ ‹cctv9 L ˇ∙ Xcultrue expressł ∕ ∙ł ”`‘ ›∙øłˇ ∙´Ï ˇ‰ ∙ ‰ ∙ˇ dialogue ∙ˇd 02 ∕ @ .

studio classroom@ ,. ( ∙ ”‘`∙ˇ /¡t@

”Ï

5— ∙ˇ O Æi /¡t 4a 8a› d ∙ˇ ∙ˇ ∙ˇ ‘ 8& ’ ∙ˇ www.eslcafe.com/

g

∙‰ ˇ «‡∙ˇ

8dave ­” V ∙L ˇ à Ï

@Øwww.inspirationalstories.com ”­V ˇ∙L g P¶ ∙Eˇ Ï ˇ∙ ∙ˇ ‘$ & ’ˇ∙ –H ‰ ˇ∙ ∙ˇd º

∕ Ïł∙

cnn

bbc voa@#DH∙ˇ7­8 ∙ˇ $0∙Ì

$ L∙ˇ ∙… ˇJ

cctv9 ‰ ˇ∙

(bbc∙

0∙“ˇ ∙”ˇ „|

Bielts Lˇ∙

雅思听力资料使用技巧大全  

====================================================================== = ˜ Y O — ˇ ∙ 5 i ; p ∕ B...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you