__MAIN_TEXT__

Page 1

СМЕРТНИКА – НА ВОЛЮ

стор. 6

Імпорт «сірих» мобільних телефонів в Україну становить майже чверть ринку – експерт стор. 10

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

№6 / 11 квітня 2014 року

ЗА ПЕНСІЄЮ – ІЗ СОКИРОЮ

С

амотні літні люди – найне­ за­хи­щеніша верства насе­ лен­ня в нашій державі. І не тільки в питаннях соціального захисту, а, як свідчить міліцейсь­ ка статистика, в різноманітних кримінальних проявах. Крадіж­ ки, шахрайства – злочини, в яких саме пенсіонери найчастіше стають жертвами. Але найстраш­ ніше – це вбивства заради того пенсійного мізеру, який старень­ кі відкладають на стор. «чорний день».

7

ОБІКРАВ НА ДВІСТІ ТИСЯЧ

Вчитися заради порятунку людей «Повертайтеся до своїх рідних живими та здоровими»

З

ловмисника, який причет­ ний до двох крадіжок на Тернопільщині, затримали в сусідній Хмельницькій області. Пізніше з’ясувалося, що гастро­ лював крадій усім стор. Західним реґіоном.

Сканворд Анекдоти Гороскоп

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

2,50 ГРН.

П

олковничі зірки вже не обтяжують обо­ в’яз­ками, в голові не рояться тисячі оператив­ них версій, дні минають спокійно. Здавалося б, про це ще декілька років тому можна було лише мріяти колишньому опе­ ративнику карного роз­ шуку Богдану стор. 8 Хом’яку. Але...

5

стор. 15

Д

нями в Заліщиках від­ булися комплексні навчання місцевих міліціонерів, рятувальників та медиків служби екстре­ ної медичної допомоги. Фахівці вчилися взаємодія­ ти під час виникнен­ня над­ звичайних ситуацій. До сло­ ва, подібний захід на Тер­ нопільщині про­ стор. 2 вели вперше.

Процедура укладання шлюбного контракту

П

ерші шлюбні договори з’явилися у 17-му столітті в Англії. Вони призначалися для захисту прав заміжньої жінки на фамільне майно. Та до сьогодні документ не стор. 9 втратив своєї актуальності.

Василь Облещук очолив обласне управління міліції

У

четвер, 10 квітня, особо­ вому складу управління внутрішніх справ області було представлено нового керівника. Як очікувалося, ним став полковник міліції Василь Облещук. Представлення відбулося за учас­ тю директора Департаменту моніто­ рингу та організаційно-інспекторсь­ кої роботи МВС Михайла Вербенсь­ кого. Представник міністерства та­ кож наголосив на нових принципах роботи міліцейських відомств, заз­ начивши при цьому, що Тернопіль­ щи­на у плані забезпечення громад­ ського порядку та контролю кримі­ ногенної ситуації завжди була на високому рівні. «Часу для «розкачування» не­

має, тому до роботи треба ставати негайно і з усією відповідальністю, – зазначив Михайло Вербенський. – Ситуація в країні вимагає від МВС забезпечення спокою та громадянсь­ кої злагоди. Маємо пам’ятати, що ко­ жен з нас сьогодні несе відповідаль­ ність за долю народу. Революція гід­ ності має завершитися становлен­ ням гідної людини». Василь Облещук подякував гро­ мадськості краю та особовому скла­ ду за довіру а також пообіцяв сум­ лінно виконувати покладені на ньо­ го обов’язки та завдання. «Найперше, нам потрібно по­ вернути довіру людей до правоохо­ ронців, – зазначив керівник управ­ ління міліції. – І єдиний шлях це зробити – працювати відкрито, чес­ но та прозоро на благо людей».


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

Громада майдану підтримала керівника тернопільської міліції Василя Облещука

П

роцедура призначення Василя Корнелійовича Облещука на посаду ке­ рівника обласного управління внутрішніх справ пройшла усі етапи, ініційовані Міністерст­ вом внутрішніх справ, – від гро­ мадського обговорення кан­ дидатури до співбесіди з кад­ ровою комісією в стінах МВС. Думка членів комісії щодо кан­ ди­датури керівника міліції Терно­ пільщини практично співпала з дум­ кою тернопільської громади. Але наступ­ного дня після призначення під адмінбудівлею обласного управ­ ління міліції зібралися представни­ ки двох політичних сил, які були не­ задоволені таким кадровим рішен­ ням, мотивуючи свої протести, що полковник Облещук працював при поперед­ній владі. Проте прийшли й прихильники Василя Корнелійови­ ча, кот­рі не один рік пліч-о-пліч

служили з ним, знають його як чес­ ну та порядну людину. Тоді й домо­ вилися, аби начальник міліції справ­ ді був народним обранцем, питання треба винести на розгляд громади тернопільського майдану. У неділю віче відбулося на Теа­ тральній площі. Щоправда, його ор­ ганізатори, а це одна з політичних сил, таки пробувала нав’язати гро­ маді свою думку щодо незгоди з кан­ дидатурою Облещука, проте люди вирішили по-іншому: Тернопільщи­ ні потрібен керівник, який добре знає область, знає менталітет місце­ вого населення, має досвід роботи. Василь Корнелійович, виступа­ ючи перед журналістами, зазначив, що докладе усіх зусиль, аби повер­ нути довіру краян до міліції. – Уже наступного тижня при уп­ равлінні міліції ми створимо гро­ мадську раду, куди входитимуть представники усіх громадських ор­ ганізацій краю, журналісти і зви­

чайні люди, котрим небайдужа до­ ля нашої держави, – зазначив пол­ ковник міліції. – На обговорення гро­ мадськості виноситимемо усі насущ­ ні проблеми, якими житиме право­ охоронне відомство, – від кадрових

призначень до резонансних подій. Прозорість та відкритість – ось ос­ новні принципи нашої роботи, а спільне завдання – це порядок і спо­ кій в нашому краю, – резюмував Ва­ силь Облещук.

Програма занять складалася із двох основних блоків: теоретично­ го та практичного. Спочатку органі­ затори запросили слухачів сісти за парти. Завідувач кафедри медици­ ни катастроф і військової медицини Тернопільського державного медич­ ного університету імені І. Я. Горба­ чевського, доктор медичних наук, професор Арсен Гудима проаналізу­ вав типові проблеми співпраці спе­ ціалістів суміжних служб екстрено­ го виклику. Зокрема, обговорювали­ ся особливості взаємного оповіщен­ ня служб у разі виникнення надзви­ чайних ситуацій, проблеми візуаль­ ного виявлення керівника гасіння пожежі, технології вступного сорту­ вання постраждалих, надання доме­ дичної допомоги в ході рятувальної операції. Відтак були намічені шля­ хи їх подолання. – Відрадно, що учасники навчань одразу давали конкретні пропозиції щодо того, як вирішити те чи інше проблемне питання, як покращити взаємодію між службами, – каже про­ фесор Арсен Гудима. – Це свідчить про високий професійний рівень спеціа­ лістів. Начальник лікарсько-експертної комісії управління державної служ­ би надзвичайних ситуацій в Терно­ пільській області, майор служби ци­ вільного захисту Богдан Ягельсь­ кий розповів присутнім про сучасні технології психологічної підтрим­ ки людей, що постраждали у над­ звичайних ситуаціях.

– Важливо, аби і міліціонери, і рятувальники, і медики, знали, як підтримати постраждалих після трагічної події, – наголосив Богдан Ягельський, – адже саме вони пер­ шими приїжджають на місце лиха. Далі на місцевому стадіоні учас­ ники відпрацювали на практиці вміння та навички, які в майбутньо­ му допоможуть їм врятувати чиєсь життя. Так, працівникам екстрених служб довелося ліквідовувати на­ слідки вибуху на дискотеці. На щас­ тя, обійшлося без реальних жертв, – такими були умови практичного завдання. Помічник начальника управлін­ ня-начальник сектору медичного забезпечення УМВС України в Тер­ нопільській області, полковник мі­ ліції Михайло Василишин високо оцінив дії усіх учасників навчань. Хоча, як зауважив він, є ще над чим працювати. Відтак було прийнято рішення проводити подібні заходи система­ тично і залучати до них спеціалістів різних служб. Завершилися спільні навчання показовим виступом собаки-пошу­ ківця. Рятувальник-кінолог позаш­ татної аварійно-пошукової групи УДСНС у Тернопільській області, ма­ йор служби цивільного захисту Рус­ лан Небесний та його чотирилапий помічник продемонстрували відмін­ ні навички розшуку постраждалих під завалами. Ірина БОЙКО

Міліціонери, рятувальники та медики вчилися спільно взаємодіяти під час виникнення надзвичайних ситуацій

Д

нями в Заліщиках відбулися комплексні навчання місце­ вих міліціонерів, рятувальників та медиків служби екстре­ ної медичної допомоги. Фахівці вчилися взаємодіяти під час виникнен­ня надзвичайних ситуацій. До слова, подібний захід на Тернопільщині провели вперше.

СТАВАЙТЕ ДО ЛАВ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ!

С

табільний заробіток, соціальне забезпечен­ ня, можливість безко­ штовно здобути вищу осві­ ту – можливості, які дає патрульна служба органів внутрішніх справ. Як розповів начальник секто­ ру кадрового забезпечення Тер­ нопільського міськвідділу внут­ рішніх справ Ігор Монастирсь­кий, у міськвідділі оголошено конкурс на заміщення вакантних посад інспекторів патрульної служби. Молоді люди віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Зброй­ них Силах України чи закінчили військову кафедру та за станом здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві ма­ ють можливість отримати ще й міліцейську професію. Патрульну службу називають кузнею кадрів правоохоронних відомств, адже робота настільки багатогранна, що хто пройшов цю школу, зможе працювати в будьякому іншому міліцейському під­ розділі. Сьогодні актуальними та по­ пулярними є заклики бути патріо­ тами та захисниками своєї землі. Тернопільській молоді правоохо­ ронці пропонують першу, але важ­

ливу сходинку у реалізації цих прагнень. Бо якщо вони сьогодні навчаться зберігати мир та спо­ кій у рідному місті, то завтра змо­ жуть боронити кордони рідної держави. Зі слів Ігоря Монастирського, матеріальне утримання у розмірі понад дві тисячі гривень праців­ ники патрульної служби отриму­ ють вчасно, позмінна робота дає можливість і відпочити, і присвя­ тити час сім’ї, а ще співробітники патрульної служби – перші кан­ дидати на здобуття безкоштов­ ної правової освіти у навчальних закладах системи МВС. Якщо вас зацікавила інформа­ ція, звертайтеся до Тернопільсь­ кого МВ УМВС за адресою: м. Тер­ нопіль, бульвар Т.Шевченка, 10, сек­ тор кадрового забезпечення (ка­ бінет №6), тел. 27-10-46, 27-10-45, або до обласного управління внут­ ріш­ніх справ за адресою: м. Терно­ піль, вул. Валова, 11, тел. 27-13-14.


ЛЮДИНА І ЗАКОН

У погоню за «Мерседесом»

С

правжній кіношнй сюжет розгорнувся на вулицях Тернополя однієї вечір­ ньої пори. Наряди патрулів переслідували автомобіль «Мерседес» водій котрого, грубо порушивши правила дорожнього руху, став утікати від співробітників міліції.

Як розповів командир взводу спе­ ціальної роти судової міліції «Гри­ фон» Василь Кравчук, того вечора два патрулі, в складі одного з яких він був, несли службу на масиві Бам. Близько десятої вечора колеги по­ просили допомоги, адже, зупинив­ ши «Мерседес», водій котрого пору­ шив правила дорожнього руху, не змогли домогтися від останнього, аби той вийшов із салону автівки, тим більше, що поведінка чоловіка викликала підозру – він перебував у неадекватному стані. – Щойно наш екіпаж наблизився до зупиненого «Мерседеса», як во­ дій іномарки натиснув на газ і ки­ нувся тікати, – згадує Василь Крав­ чук. – Зупинити неадекватного во­ дія потрібно було якомога швидше, адже керування в такому стані мог­ ло б призвести до непоправного. Декілька хвилин швидкісних пе­

З регонів, скреготу гальм та проблис­ ків маяків і на львівській трасі мілі­ ціонери зупинили рух «Мерседеса». Про факт переслідування авто­ мобіля правоохоронці повідомили активістів автомайдану, які поспі­ шили на допомогу. Під час затримання водій чинив непокору, документів на транспорт­ ний засіб та посвідчення водія не надав. Як з’ясувалося згодом, авто­ мобіль є предметом застави у Дер­ жавній виконавчій службі. На вимогу співробітників мілі­ ції пройти медичне обстеження на

П

Свій перший вояж до нашої об­ ласті 22-річний уродженець Хмель­ ниччини здійснив не з власної волі, а за рішенням суду. Тоді ще юному крадієві призначили покарання у вигляді декількох років перебуван­ ня у Бережанській виховній колонії. Та висновків із життєвого уроку па­ рубок не зробив, знову і знову звер­ тав на кримінальний шлях. Під час чергового візиту на Тер­ нопільщину хмельничанин навіда­ вся до знайомого бізнесмена. Госпо­ даря вдома не застав, та не засму­ тився – на це й сподівався. Підібрав­ ши ключ до вхідних дверей, проник до житла. В заможній оселі, як пе­ редбачав, зберігалося чимало готів­ ки в різних валютах. Загалом до рук крадія «прилипло» майже 60 тисяч гривень. Вже на порозі злодій мало не зі­ штовхнувся із власником житла, але встиг накивати п’ятами. Госпо­ дар поспішив повідомити про не­

проханого гостя правоохоронців. Як повідомив начальник Бере­ жанського райвідділу міліції Віталій Гросу, гастролера затримали гаря­ чими слідами. Міліціонери вилучи­ ли у нього всю крадену готівку. Хмельничанину інкримінують частину 3 статті 185 ККУ – крадіж­ ка, поєднана з проникненням у жит­ ло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпі­ лому, – карається позбавленням во­ лі на строк від трьох до шести років.

предмет алкогольного чи наркотич­ ного сп’яніння, водій відповів кате­ горичною відмовою, що, згідно нор­ матив, є підтвердженням його неа­ декватного стану. За непокору працівникам ДАІ, керування транспортом без посвід­ чення водія та відмову від прове­ дення медичного обстеження для визначення стану алкогольного, нар­ котичного чи іншого сп’яніння на водія складенні відповідні адміні­ стративні матеріали, тож за скоєне доведеться відповідати по закону. Наталя ФЕДІВ

3

Cтудент Дмитро Олещук: «Зустрічі з міліціонерами – цікаві та повчальні» устріч зі студентами Га­ лицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола провели співробітники Тер­ нопільського міськвідділу міліції. Мета заходу – засте­ регти неповнолітніх від про­ типравного, попередити про відповідальність, яка насту­ пає за порушення закону.

Бізнесмен застав злодія на порозі власної квартири еребуваючи у розшуку в Хмельницькій області, молодик обікрав підпри­ ємця на Тернопільщині. Та витратити чужі гроші не встиг – був затриманий по гарячих слідах співробітниками Бере­ жанського райвідділу міліції.

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

До правоохоронців з пропозиці­ єю провести таку зустріч звернуло­ ся керівництво навчального закла­ ду. У Галицькому коледжі навчаєть­

ся понад півтори тисячі студентів, більшість із них – неповнолітні. То ж основна мета викладачів, на ко­ трих у даний час покладається від­ повідальність за виховання підліт­ ків, – вберегти молоде покоління від необдуманих вчинків. На лекції, яку провели дільничні інспектори міськвідділу, були при­ сутні студенти економічного відді­ лення. Міліціонери розповіли хлоп­ цям та дівчатам про найбільш по­ ширені правопорушення, які вчиня­ ють їхні однолітки. Зупинилися і на темі шкідливих звичок, зокрема вживання алкоголю, пристрасть до наркотиків, які затягують молодь у вир криміналу. Ще одна важлива тема спілкування – як вберегтися від шахрайств. Правоохоронці роз­ повіли про види таких злочинів, да­ ли поради, як не стати їх жертвами. – Такі зустрічі є цікавими та по­ вчальними, – вважає студент Дмит­ ро Оле­щук. – Люди, котрі дбають про безпеку, можуть розказати ба­ гато корисного та необхідного для нас. Олена КОЗЮК

Кримінальне провадження – фінал пригод автокрадія

С

пробу та незаконне заво­ лодіння транспортним засобом слідчі Заліщиць­ кого райвідділу міліції інкри­ мінують 26-річному жителю Теребовлянського району. Аби доїхати додому, зловмисник за одну ніч зазіхнув на два чу­ жих автомобілі. Один із них йому все ж вдалося викрасти.

Ті, хто залишає свій транспорт­ ний засіб без охорони, ризикує втра­ тити його. Така неприємність спітка­ ла 38-річного жителя Заліщик. Чо­ ловік залишив свій автомобіль «ВАЗ2106» поблизу будинку, а вже зран­ ку виявив, що автівки немає. Про кра­діжку потерпілий по­відомив пра­ цівників місцевого райвідділу внут­ рішніх справ. Як розповів начальник Залі­щи­ ць­кого райвідділу міліції Сергій Се­ менків, правоохоронці спрацювали оперативно. Менш ніж за півгодини знайшли крадене авто у сусідньому Чортківському районі, а відтак і за­ тримали того, хто на нього споку­ сився. Причетним до крадіжки виявив­ ся неодноразово судимий 26-річний житель Теребовлянського району. Як зізнався правоохоронцям підоз­ рюваний, вчинене ним незаконне заволодіння транспортним засобом – це наслідки випитого спиртного. Як з’ясувалося, того дня чоловік

електричкою повертався з Теребов­ лі додому. Випите спиртне зморило чоловіка. Заснувши, проїхав зупин­ ку. Довелося вийти на кінцевій – у Заліщиках. Уже там, на залізнично­ му вокзалі райцентру, вперше по­ трапив у поле зору правоохоронців за порушення громадського поряд­ ку. Працівники патрульної служби доставили молодика до рай­відділу. Після складення адмінпротоколу за порушення громадського порядку відпустили. Однак на цьому приго­ ди чоловіка не закінчилися. У дворі одного із будинків жи­ тель Теребовлянщини звернув ува­ гу на вантажівку, необладнану сиг­ налізацією. Двері зламав, а запусти­ ти двигун не зміг. Невдача не роз­

чарувала. Взявся за «Жигулі», що були припарковані поруч. Розбивши вікно на дверцятах, потрапив до са­ лону. Цього разу справився з прово­ дами замка запалювання. Та доїха­ ти до кінцевого пункту призначення на краденому не зміг – машина зла­ малася на півдорозі. Додому доб­ рався попутками. А там на нього вже чекали правоохоронці. Підозрюваний, згідно статті 208 Кримінального процесуального ко­ дексу, затриманий. Щодо нього роз­ почато кримінальні провадження одразу за двома статтями Кримі­ нального кодексу України – замах на крадіжку та незаконне заволо­ діння транспортним засобом. Три­ ває досудове розслідування.


КРАДЕНІ АВТО ПЛАНУВАВ ПРОДАТИ НА ЗАПЧАСТИНИ

4

43

-річний тернополя­ нин вирішив органі­ зувати бізнес із реа­ лізації комплектуючих до віт­ чизняних легкових автомобі­ лів. Товар став шукати у дво­ рах багатоповерхівок. Адже саме там безпечні господарі найчастіше залишають без нагляду транспортні засоби. Заплановане раніше неоднора­ зово судимий зловмисник таки по­ чав реалізовувати. За тиждень неза­ конно заволодів двома транспорт­ ними засобами – «Ланосом» та «де­ в’яткою». Обидва автомобілі, які не були захищені сигналізацією, поцу­ пив на масиві Дружба. На один транспортний засіб знайшов покуп­ ця, і за вісім тисяч гривень продав. Процес з пошуку нового влас­ника «дев’ятки» тривав. Та у справу втру­ тилися оперативники. Зловмисника, в порядку статті 208 Кримінального процесуально­ го кодексу, затримали. Проти нього відкрито кримінальне проваджен­ ня з правовою кваліфікацією – неза­ конне заволодіння транспортним за­ собом. Крадені автівки повернуті власникам. Правоохоронці переві­ ряють лиходія на причетність до вчинення інших злочинів. Христина НАЗАР

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

Дружні посиденьки за чаркою закінчилися поножовщиною

З

амах на вбивство інкри­ мінують 40-річному тер­ нополянину. Так чоловік завершив своє гостювання на квартирі жертви.

До чергової частини Тернопіль­ ського міського відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення від ме­диків лікарні швидкої допомоги про те, що до них доправлено 32-річ­ ного жителя обласного центру з про­ никаючим ножовим пораненням грудної клітки. Слідчо-оперативна група одразу ж виїхала за адресою місця проживання потерпілого, адже, як з’ясувалося, саме там розіграла­ ся кривава подія. На квартирі міліціонери застали співмешканку потерпілого. Зі свід­ чень жінки, напередодні у них гос­ тювала її подруга з чоловіком. І, найімовірніше, саме гість вчинив за­ мах на життя співмешканця. Проаналізувавши всі деталі та обставини, що передували злочину, а також зібравши можливі речові докази, правоохоронці дійшли вис­ новку, що саме 32-річний тернопо­ лянин є головним підозрюваним у скоєнні важкого злочину. Та й зго­ дом сам затриманий не став запере­ чувати, що власноруч встромив но­ жа у груди своєму товаришеві. Чому і за що – пояснити не зміг, адже при­

гадати причину конфлікту завади­ ла надмірна доза спожитого алко­ голю. З’ясувалося, напередодні одна сімейна пара завітала у гості до іншої. Зустріч не обійшлася без випивки, як це часто, на жаль, буває. Пізно вве­ чері господар подався на вулицю. Чому – теж залишилося без пояс­ нень. Повернувся далеко за опівніч. У цей час співмешканка ще сиділа

за комп’ютером, а гості, що залиши­ лися на нічліг, пішли до іншої кім­ нати. Оскільки ззовні відчинити вхідні двері було неможливо, адже на них відсутня ручка, 40-річний тер­ нополянин став стукати-грюкати. Співмешканка, не відволікаючись від монітора, крикнула, аби хтось з гос­ тей відчинив. Пішов чоловік. Де­ кілька хвилин було чути суперечку між господарем, що повернувся, та

Як встановили правоохоронці, чо­ ловік має багате кримінальне ми­ нуле. За його плечима сім судимостей – усі за майнові злочини. Востан­нє в ізоляції від суспільства провів май­ же чотири роки. Звільнившись дост­ роково минулоріч, довго без звич­но­ го ремесла не засидівся – вже у січні цього року вчинив першу крадіжку. Впіймати злодія міліціонерам до­ поміг один тернополянин, який саме був вдома, коли почув, що хтось сми­ кає за дверну ручку. Через вічко по­ бачив підозрілого чоловіка, кот­рий ходить від одних дверей до інших. Тернополянин вийшов за незнайом­ цем і став його розпитувати, що він тут робить. Останній, нічого не пояс­ нивши, кинувся тікати. Тоді чо­ло­вік зателефонував до міліції. Правоохо­ ронці відреагували опе­ра­тивно – вже через декілька хвилин впіймали пі­ дозрілого незнайомця, який, як з’я­ су­валося, напередодні скоїв квар­ тирну крадіжку. Як речовий доказ у нього вилучили чужий гаманець. Проти зловмисника відкрито кри­ мінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з про­ никненням у житло).

Т

гостем. Потім усе стихло. Проникаюче поранення грудної клітки із пошкодженим лівим шлу­ ночком серця – такі наслідки мала п’я­на сварка двох товаришів. За жит­ тя одного сьогодні змагаються реа­ німатологи, хоча шансів на виживан­ ня мало, адже потерпілий рік тому переніс операцію на серці. Доля підоз­ рюваного – на вагах правосуддя. Йо­ му інкримінують замах на вбивство.

Завдяки пильності тернополянина Внучка погуляла правоохоронці впіймали злодія на бабусину пенсію

Д

освідченого квартирно­ го злодія взяли на гаря­ чому співробітники Тер­ нопільського міськвідділу міліції. Вийти на його слід правоохоронцям допомогла пильність одного тернопо­ лянина, котрий помі­ тив, як зловмисник блукав під’їздом у пошуках наживи. 42-річний жи­ тель обласного центру спеціалі­ зувався на квар­ тирних крадіжках шляхом вільного проникнення до помешкання. Зло­ дій ходив під’їзда­ ми багатоповерхі­ вок і шукав не­ зачинені двері. Збагатитися та­ ким чином йому вдавалося не раз. На протиправну справу виходив після обіду. Аби вчинити крадіж­

ку, злодієві вистачало декількох хви­ лин. З чужих квартир виносив жіно­ чі сумки, барсетки. Вміст краденого перевіряв од­ разу. Як пра­ вило, брав ли­ ше гроші. Суми краденого були різні від 200 до 3000 гривень. Пра­ цівники міліції до­ вели причетність підозрюваного до вчинення трьох крадіжок.

ри тисячі гривень та майже дві тисячі євро викрала з помешкання пенсіонерки її 23-річна внуч­ ка. Злодійку міліціонери роз­ шукали у Тернополі, де вона разом із чоловіком витрачала бабусині заощадження. Потерпіла, 66-річна жителька Ланівецького району, не одразу по­ відомила про крадіжку правоохо­ ронцям. Спочатку бабуся намагала­ ся самотужки розшукати липкору­ ку внучку, яка проживає на Тере­ бовлянщині. Думала, може родичка одумається. Однак 23-річна дівчина на зв’язок не виходила, вдома теж не з’являлася. Потерпіла звернула­ ся за допомогою до працівників міс­ цевого райвідділу. Як розповіла правоохоронцям пенсіонерка, онука не вперше кра­ де у неї гроші, проте раніше суми були набагато меншими – 100-300 гривень. Бабуся, як мовиться, не хо­ тіла виносити сміття з хати, сороми­ лася вчинків своєї непутящої родич­ ки. Проте останнього разу апетити онуки зросли – забрала зі сховку усі

заощадження. Зі слів потерпілої, до будинку дівчина пробралася, від­ важивши віконну шибу. Злодійку співробітники Лані­ вецького райвідділу міліції розшу­ кали у Тернополі. Частину краде­ них грошей у неї вилучили. За даним фактом відкрито кри­ мінальне провадження. Дії підозрю­ ваної слідчі кваліфікують частиною 3 статті 185 ККУ (крадіжка, поєдна­ на з проникненням у житло). Триває досудове слідство.


КРИМІНАЛ

Сімейна вечеря присмачена кров’ю Б

іда сталася у селі БільчеЗолоте Борщівського ра­ йону. Сусіди не раз става­ ли мимовільними свідками сварок між подружжям. Але ніхто й подумати не міг, що один із сімейних конфліктів ледь не закінчиться фатально.

ської районної лікарні, де проопе­ рували. Про пацієнтку із вогнепаль­ ним пораненням ме­дики повідоми­ ли міліціонерів. Як розповів перший заступник начальника Борщівського райвід­ді­ лу міліції Володимир Гуска, чоло­ві­ ка потерпілої правоохоронці зас­та­ ли вдома. У нього вилучили са­мо­ робний вогнепальний пристрій, схо­ жий на пістолет, і п’ятнадцять на­

боїв до нього. Пояснити свого вчин­ ку він не зміг, адже перебував на­ під­питку. Підозрюваний, згідно статті 208 Кримінального процесуального ко­ дексу, затриманий. Йому інкри­мі­ нують замах на вбивство (ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 ККУ) та незаконне повод­ ження зі зброєю, бойовими припа­ сами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст.263 ККУ).

5

Одна справа – у суді, а молодий чоловік знову пішов красти

Н

е встиг 20-річний терно­ полянин влаштуватися на роботу в один із зак­ ладів громадського харчуван­ ня, як почав вчиняти крадіж­ ки. Поцупив два мобільних телефони: один – у колеги по роботі, інший – у відвідувача.

ІРИНА БОЙКО

Того дня скандал спалахнув, щой­ но сім’я сіла вечеряти. Жінка дорік­ нула чоловікові його частими пия­ тиками. Благовірний, який вже був напідпитку, теж знайшов чим до­ пекти дружину. Відтак стали прига­ дувати один одному, як мовиться, усі гріхи. У якийсь момент, піддавшись емоціям, дружина вдарила чоловіка по щоці. Мабуть, так хотіла досту­ катись до нього, коли зрозуміла, що слова даремні. Та цим лишень спро­ вокувала ще більшу агресію. Не тям­ лячи себе від гніву, 45-річний чоло­ вік звів на жінку дуло саморобного пістолета і вистрілив у живіт. Швидку викликав 15-річний син потерпілої, який став свідком конф­ лікту. Жінку доправили до Борщів­

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

Із заявою про крадіжку до спів­ робітників Тернопільського міськ­ відділу міліції звернулася 23-річна тернополянка, яка працює офіціант­ кою в піцерії. Дівчина повідомила, що на роботі невідомий поцупив у неї мобільний телефон. Правоохорон­ ці швидко встановили особу злов­ мисника. Допомогла їм у цьому ка­ мера відеоспостереження. Причет­

ним до протиправного виявився но­ вий працівник закладу – 20-річний тернополянин. Міліціонери вилучи­ли у нього чужий мобільний телефон. Згодом з’ясувалося, що молодик скоїв ще одну крадіжку – поцупив мобільний телефон у відвідувача. Засіб телефонного зв’язку продав за кругленьку суму. Межу закону тернополянин пе­ реступає не вперше. Зараз у суді розглядається справа про крадіжку, де він – головний підоз­рюваний. Наразі за фактами крадіжок мо­ більних телефонів відкрито кримі­ нальні провадження. Дії підозрюва­ ного слідчі кваліфікують частиною 2 статті 185 (крадіжка, вчинена пов­тор­ но). Триває досудове розслідування.

Материну пенсію Злодій-гастролер виніс з «розділив» син приватного будинку грошей

Н

а пенсію 73-річної жи­ тельки Зборівського району зазіхнув злодій. Та, як виявилося, не чужий, а свій – рідний син. Як розповіли у Зборівському рай­ відділі міліції, до них надійшла зая­ ва про крадіжку грошей від 73-річ­ ної жительки одного із сіл. Зі слів потерпілої, у неї зі сховку поцупили частину пенсії, яку вона отримала напередодні. У протиправному ста­ ренька запідозрила рідного сина. Міліціонери перевірили версію

пенсіонерки і встановили, що до крадіжки дійсно причетний родич. 45-річний чоловік, який проживає в одному будинку з матір’ю, запере­ чувати своєї провини не став. Зізна­ вся: в момент, коли був вдома сам, витягнув зі сховку пенсіонерки пів­ тисячі гривень. Гроші витратив на власні потреби. Та родинні відносини не звіль­ няють від кримінальної відповідаль­ ності. За вчинене чоловікові дове­ деться відповідати за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

та майна на 200 тисяч гривень

З

ловмисника, який при­ четний до двох крадіжок на Тернопільщині, затри­ мали в сусідній Хмельницькій області. Пізніше з’ясувалося, що гастролював крадій усім Західним реґіоном.

В нашій області урод­ женець Івано-Франків­ щи­ни побував торік. То­ ді з собою забрав тро­ феїв майже на 200 ти­ сяч гривень. Саме на та­ ку суму викрав добра з приватного будинку в селищі Велика Березо­ ви­ця Тернопільського ра­ йону. Як зізнався сам підоз­ рюваний, заздалегідь до чергової вилазки ніко­ли не готувався. Покладався на щасливий випадок. Якщо справа не йшла із самого початку, полишав її. У Березовиці ж удача була на його стороні. Йдучи вулицею, по­мі­ тив, як із заможного подвір’я ви­їха­ ла автівка. Коли впевнився, що вдо­

ма нікого немає, зайшов на обійстя. До помешкання проник, розбивши вікно. Око досвідченого злодія із за­ гальної обстановки житла одразу вихопило сейф. І тут знову пощас­

тило – у шафі знайшов ключ від ме­ талевого сховку. Відтак без жодних труднощів добрався до скарбу гос­

по­дарів: готівки у різних валютах, золотих виробів – усього на суму майже 200 тисяч гривень. – Дещо пізніше підозрюваний намагався скоїти ще одну крадіжку в Березовиці, – розповів начальник Тернопільського райвідділу міліції Руслан Балик. – Од­ нак зробити це йо­ му завадила сиг­ налізація. Щой­но зловмисник про­ ник до приватно­ го будинку, спра­ цювала тривож­ на кнопка, і йому вдалося втекти. Нині гастро­ лер арештова­ний. Йому інкримі­ну­ ють частину 3 статті 185 Кримі­ наль­ного кодек­ су України (кра­ діж­ка, поєднана з про­ никненням у житло, інше примі­щен­ ня чи сховище, або що завдала знач­ ної шкоди потерпілому). Найближ­чим часом матеріали кримінального про­ вадження будуть скеровані до суду.


КИЇВЩИНА

6

УКРАЇНА І СВІТ

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

АВСТРАЛІЯ

Банда грабувала столичні Пітон-велетень проковтнув собаку нотаріальні контори

К

оли вранці мешканка Австралії вийшла у двір, щоб відв’язати собаку, вона ледь не втратила дар мови. Замість домашнього улюбленця в будці лежав ве­ ликий пітон. З пащі змії стир­ чав ланцюг, а в тулубі добре проглядалися контури пса. У собаки не було жодного шан­ су врятуватися від понад двометрового чудовиська.

О

рганізатором злочинної зграї був 20-річний кия­ нин, виконавцями – двоє друзів: старшому з хлопців 20 років, молодшому – 18. На даний час фігурантів підозрю­ ють у шести розбійних напа­ дах, вчинених на нотаріальні контори у різних районах Києва. Група діяла організовано. Двоє хлопців, згідно з розподіленими ор­ ганізатором ролями, заходили до приміщення нотаріальних контор та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забирали бланки, гер­ бові печатки та цінні речі. Органі­ затор групи в цей час залишався на вулиці, аби попередити спільників у випадку появи працівників мілі­ ції або сторонніх осіб. У ході проведення слідчо-опе­ра­ тивних заходів співробітники мілі­

ВІННИЧЧИНА

ції вилучили бланки нотаріальної звітності, гербові печатки нотаріу­ сів, підроблені технічні паспорти на автомобілі, підроблені посвідчення співробітників міліції, три одиниці вогнепальної зброї, магазини з бо­йо­ вими набоями. Щодо зловмисників відкрито кри­ мінальне провадження одразу за

У таксиста вилучили півкілограма амфетаміну

П

рацівники Державтоінс­ пекції в місті Гайсин зу­ пинили автомобіль «Dae­ woo Lanos», яким керував 37-річний вінничанин. Під пасажирським сидінням в автівці міліціонери виявили картонну коробку з нарко­ тич­ною речовиною, схожою на амфетамін.

журналу єдиного обліку заяв та по­ відомлень і кваліфікована части­ ною 2 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне збе­ рігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Під час зупинки водій помітно нервував. Це й викликало підозру в правоохоронців. Було прийнято рі­шення оглянути автомобіль. Під час огляду легковика під переднім сидінням у картонній ко­ робці міліціонери виявили поліе­ти­ леновий пакет з речовиною бі­лого кольору, схожою на амфетамін. Екс­ пертиза підтвердила, що це психо­ т­ропний препарат. Дана інформація внесена до

ЯПОНІЯ

п’ятьма статтями КК України – пог­ роза вбивством, розбій, неза­кон­не зберігання зброї, викрадення до­ кументів, штампів, печаток, підроб­ лення документів, та їх вико­рис­ тання. Підозрюваним обрано міру за­ по­біжного заходу у вигляді три­ ман­ня під вартою.

США

Оговтавшись від шоку, госпо­ ди­ня усвідомила, що замість соба­ ки тепер на ланцюгу сидить вели­ ка змія, яка не зможе самостійно покинути будку. Аби позбутися не­ проханого гостя, австралійка викли­ кала службу охорони дикої при­ роди. Пітона перевезли до ветери­ нарної клініки. Змії зробили опе­ рацію і видалили ланцюг. Спеціалісти служби охорони ди­

Обікрали зірку НБА

П

оки захисник клубу «Лос-Анджелес Лей­ керс» Нік Янг брав участь у матчі Національної баскетбольної асоціації, його помешкання обікрали. Коли баскетболіст повернувся додому після матчу, побачив, що ві­ конне скло розбите, шафи і шух­ля­ ди відкриті, а речі розкидані по підлозі. За словами Янга, злодії за­ брали одяг, взуття, ювелірні виро­ би – всього на 100 тисяч доларів. «Я думаю, зловмисники знали, що в цей день у мене гра і вдома нікого не буде», – впевнений спортс­ мен. Він також додав, що більше не відчуває себе в безпеці. Правда, найбільше 28-річний баскетболіст засмучений втратою не коштов­нос­ тей, а своїх ексклюзивних кросівок. Минулого тижня він демонстрував їх перед телекамерами і розповів журналістам, що ексклюзивне взут­

кої природи заспокоюють місцевих господарів домашніх тварин: по­діб­ ні інциденти трапляються вкрай рідко – за останні десять років це лише другий випадок нападу змії на собаку.

РОСІЯ

З КРАНІВ ТЕЧЕ НАРКОТИЧНА РІДИНА

В

Єкатеринбурзькому уп­ равлінні споживнагля­ ду встановлюють дже­ре­ ло забруднення та обіця­ють якнайшвидше усунути при­ чини й наслідки інци­денту.

тя коштує майже 6 тисяч доларів. Поліція почала розслідування, а Янг заявив, що, швидше за все, йому «пора заводити собаку».

Наразі містянам рекомендують обмежити використання води, в якій перевищена гранично допус­ тима концентрація трихлоретиле­ ну. Від споживання такої рідини наркотичного сп’яніння може не бути, але ризик виникнення за­ гальної інтоксикації організму є. Трихлоретилен – потужний нар­ котичний засіб. Ефект від нього нас­ тає швидко і закінчується че­рез 2-3 хвилини. Від інших наркотич­них речовин відрізняється тим, що вже в невеликих концентраціях у пер­шій стадії наркозу викликає аналгезію.

Після 48 років у камері смертника – на волю

Я

понський суд постано­ вив відпустити чолові­ ка, засудженого 48 років тому до страти за вбивство.

Івао Хакамада, колишній про­ фесійний боксер, був заарешто­ва­ ний у 1966 році за звинуваченням у вбивстві сім’ї з чотирьох осіб і підпалі їхнього будинку. Основним доказом проти нього був заляпа­ ний кров’ю одяг, який виявили че­ рез 14 місяців після вбивства.

У 1968 році Хакамаду визнали винним і засудили до смертної ка­ ри. Сам японець спочатку зізнався у скоєному, але під час слухань відмо­ вився від своїх свідчень і заявив, що не винен. У 1980 році апеляційний суд підтвердив вирок, винесений два­ надцятьма роками раніше. Згодом це сталося ще раз, у 2008 році. Весь цей час Хакамада перебував у каме­ рі смертників, очікуючи в будь-яку хвилину виконання вироку.

Все змінилося в 2014 році – ана­ ліз ДНК плям крові на одязі показав, що він належить іншій людині. Крім того, у японця почали з’являтися ознаки недоумства. Суд постановив розглянути справу заново, а чолові­ ка відпустити додому. Сестра і друзі Хакамади зустріли новину з радістю – всі ці роки вони не вірили в його винуватість. Рішен­ ня суду вже стало сенсацією – в піс­ лявоєнній Японії це шостий випа­ док скасування смертного вироку.


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

7

Забрати сусідчину пенсію прийшов з сокирою в руках П

П

’ятнадцять ударів важ­ ким предметом по голо­ ві отримала пенсіонерка з Чортківщини за те, що мало заплатила односельцеві за допомогу по господарству.

Самотні літні люди – найнезахи­ щеніша верства населення в нашій державі. І не тільки в питаннях со­ ціального захисту, а, як свідчить мі­ ліцейська статистика, в різноманіт­ них кримінальних проявах. Крадіж­ ки, шахрайства – злочини, в яких саме пенсіонери найчастіше стають жертвами. Але найстрашніше – це вбивства заради того пенсійного мізеру, який старенькі відкладають на «чорний день». Отримана односельчанкою пен­ сія поперек горла стала 36-річному жителю Залісся Чортківського ра­ йону. Аби отримати все і зразу, мо­ лодий чоловік одного вечора наві­ дався до помешкання 74-річної пен­ сіонерки. П’ятнадцять ударів по го­ лові саморобною сокирою і понад тисячу гривень стали власністю кривавого нападника. За них він три дні разом зі співмешканкою пив та їв. Як розповів заступник началь­ ника Чортківського райвідділу мі­ ліції Андрій Свинарчук, загибла та підозрюваний жили по сусідству. Ба­ буся, хоч й виховала трьох дітей, та на старість залишилася одна – донь­ки виїхали за кордон, а син має влас­ну родину на Житомирщині. Роботи старенька не цуралася – обробляла городи, тримала худобу. На що сил

не вистачало самій – приймала до­ помогу односельців. Серед тих, хто декілька разів зголошувався підсо­ бити пенсіонерці, був й раніше су­ димий 36-річний сусід. Молодий чоловік ніде не працю­ вав, а у бажанні випити, випалити цигарку не відмовляв собі ніколи. Грошей на задоволення шкідливих звичок завжди не вистачало. Мабуть, й тому наймався до сусідки в поміч­ ники. Старенька платила, але, на думку сусіда, мало. Двадцять-трид­ цять гривень вистачало хіба що на пляшку та пачку цигарок. Отож, од­ ного вечора горе-помічник вирі­ шив забрати усе, тим більше, відав, що напередодні старенька отрима­ ла пенсію. Як вдалося встановити правоо­ хоронцям під час слідчого експери­ менту, на подвір’я жертви зловмис­ ник прийшов, коли надворі сутеніло. Перестрибнув через паркан, улес­ тив собаку і тихо постукав у двері. Бабуся, побачивши сусіда, відчини­ ла. Не знала бідолашна, що впускає на поріг свого ката. А той до кривавої розправи над старенької уже при­ готувався – мав із собою саморобну сокиру. Щойно пенсіонерка відвернула­ ся, лиходій замахнувся і вдарив ме­ талевим наконечником її по голові. Оглушити не вдалося. Старенька впала, але почала кричати та кли­ кати на допомогу. Аби не почули сусіди, нападник щосили став гам­ селити бабусю по обличчю. Згодом судово-медична експер­

Чужі гроші зловмисник витратити не встиг

В

ідчинений автомобіль та залишені у ньому цін­ ні речі – приверта­ ють увагу злодіїв. У цьому нещодавно переконався 23-річ­ ний житель Лані­ вецького району. Залишивши автомо­ біль на под­вір’ї власного господарства, чоловік нев­ довзі виявив, що з салону зник гаманець з гроши­ ма. Із заявою про крадіжку потерпі­ лий звернувся до працівників міс­ цевого райвідділу міліції. Правоохоронці оперативно роз­ шукали злодія. Ним виявився 24-річ­ ний місцевий житель. Чоловік не вперше порушує Закон. Минулого року молодик звільнився із в’язни­ці, де провів чотири роки за незаконне заволодіння транспортним засобом. Як зізнався підозрюваний, вчи­

няти крадіжку він не планував, все вийшло випадково. Прогулюючись ввечері, помітив на приватному под­ вір’ї автомобіль. Підійшовши ближ­ че – побачив, що машина незачинена. Відчинив дверцята і забрав гаманець. Скористатися грошима, а це понад 600 гривень, злодію завадили працівни­ ки міліції. Відкрито кримінальне провад­ ження за частиною 2 статті 185 Кри­ мінального кодексу України (кра­ діжка, вчинена повторно).

ДВІЧІ «ЗАЛАЗИЛА» ДО ЧУЖОЇ СУМКИ окращити своє матері­ альне становище за ра­хунок знайомої ви­ рішила 32-річна тернополян­ ка. Лиходійка двічі крала гроші у 22-річної дівчини.

тиза засвідчить – помирала пенсіо­ нерка у важких муках, адже злов­ мисник наніс їй п’ятнадцять ударів важким предметом. Як наслідок – відкрита черепно-мозкова травма, чисельні переломи кісток лицевого та мозкового черепа, масивні кро­ вовиливи в речовину головного моз­ ку та під його оболонки. Переступивши через тіло вбитої, зловмисник кинувся до кімнати. Гро­ шей, за якими прийшов, шукати не довелося. Очевидно, старенька на­ передодні перераховувала свої збе­ реження, тому розклала їх на столі. Згорнувши все в кулак та прихо­ пивши знаряддя вбивства, лиходій кинувся тікати з чужого обійстя. В кущах викинув саморобну сокиру і попрямував до місцевої крамниці. Там набрав випивки й закуски та

поніс додому. Від суботи до неділі сусіди пен­ сіонерки губилися в здогадах, куди поділася їхня односельчанка. Спо­ чатку думали – кудись поїхала, та коли худоба в стайні стала ревіти, хтось таки зайшов на обійстя. Про страшну знахідку люди повідомили міліціонерів. – Наступного дня ми вийшли на слід підозрюваного, – каже Андрій Свинарчук. – Знайшли і знаряддя вбивст­ва. Сьогодні підозрюваний, згідно статті 208 Кримінального про­ цесуального кодексу, затриманий. 36-річному залісянину інкримі­ нують дві найтяжчі статті Кримі­ нального кодексу – вбивство та роз­ бій. Проводиться досудове розслі­ дування. Христина НАЗАР

Крадуть речі зі службових кабінетів – будьте обережні

В

міліцейських зведеннях часто реєструють кра­ діжки зі службових кабі­ нетів. У багатьох випадках потерпілі самі провокують крадіїв, залишаючи речі без нагляду. 48-річна жителька Шумська аж ніяк не сподівалася, що може потер­ піти від злодія на робочому місці. У жінки зі службового кабінету поцу­ пили гаманець із кругленькою сумою грошей. Злодій скористався тим, що вхідні двері були незачинені, а речі залишені без нагляду. Схожа неприємна історія трапи­ лася зі співробітником однієї з при­ ватних фірм. Тернополянин нена­ довго вий­шов з кабінету, а ключі залишив у дверях. Цим скористався невідомий, який поцупив зі столу ноутбук. В обох випадках міліціонери роз­ шукують крадіїв. Аби не потрапити у подібну си­

туацію, правоохоронці радять пиль­ нувати свої речі. Не забувайте зами­ кати двері службових кабінетів, на­ віть, якщо ви залишаєте їх лише на декілька хвилин. Не залишайте су­ мочки, барсетки, мобільні телефони, гаманці та інше майно на видному місці і без нагляду. Якщо ж сталося так, що вас обікрали, не зволікайте, телефонуйте до міліції.

Із заявою до спів­робітників Тернопільського міськ­ого відді­ лу міліції звернулася 22-річна тернополянка. Дівчина просила притягнути до кримінальної від­ повідальності под­ругу, яку запі­ дозрила в крадіжках. Зі слів заяв­ ниці, 32-річ­на тернопо­лянка дві­ чі витягувала у неї з сумки гроші. Першого ра­зу поцу­пи­ла 150 гри­ вень, нас­туп­но­го – 200. Правоохоронці розшукали ла­ су до чужого майна. Жінка зізна­ лася у скоєному. Каже, що дуже потрібні були гроші. Відповідальності за вчинене тернополянці уникнути не вдасть­ ся. Щодо неї розпочато криміна­ льне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ (крадіжка).

«ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ»

З

інтервалом в один день двоє кременчан зверну­ лися до райвідділу внут­ рішніх справ зі схожими зая­ вами. Потерпілі розповіли, що приблизно в одну і ту ж пору з їхніх помешкань хтось поцупив техніку. Спосіб скоєння крадіжок свідчив, що це справа одних рук. Докази, зібрані на місцях зло­ чину, свідчили, що зловмисник по­ никав до осель, розбивши віконні шиби. Ані готівка, ані будь-які ін­ ші цінні речі, окрім ком­п’ю­терів, його не цікавили. Все вказу­вало на те, що злодій заздалегідь був на­ цілений на конкретну здобич. Здогадки міліціонерів вияви­ лися вірними й допомогли вста­ новити особу злодія. Ним виявив­ ся місцевий житель, який прожи­ ває на одній вулиці з потерпілими. Не дивно, що чоловік добре знав, коли господарів не буває вдома, та був упевнений, що в них є чим поживитися. За словами начальника Кре­ менецького райвідділу внутріш­ ніх справ Василя Крайника, у пі­ дозрюваного вилучили один ком­ п’ютер, інший він встиг продати. Як зізнався фігурант провад­ ження, покупця на техніку знай­ шов швидко, бо цінив її не дорого. Всього за системний блок, моні­ тор, мишку та клавіатуру вторгу­ вав близько тисячі гривень. Не виключено, що майже за безцінь продав би й інший комп’ютер, та не встиг. Щодо ласого до чужих ком­ п’ютерів кременчанина відкрито кримінальне провадження за час­ тиною 3 статті 185 Кримінально­ го кодексу України.


8

КАРНОМУ РОЗШУКУ – 95 Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

Богдан Хом’як: «Повертайтеся до своїх рідних живими та здоровими» П

олковничі зірки вже не обтяжують обов’язками, в голові не рояться тисячі оперативних версій роз­ криття злочинів, дні минають спокійно і розмірено. Здавалося б, про це ще декілька років тому можна було лише мріяти. Але серце не на місці, бо останні події пере­ вернули життя всього нашого народу, породили нові на­ дії і сподівання. Кожен мріє про своє. А для Богдана Хо­ м’яка серед важливого є доля служби, якій він присвятив понад чверть століття. Хтось зіронізує, мовляв, навіщо колишньому оперативнику хвилюватися про те, що стало його минулим. Та Богдан Андрійович впевнений – колиш­ ніх розшуківців не буває – він і сьогодні у вирі подій, адже справу його життя продовжили сини.

– Богдане Андрійовичу, вам до­ велося працювати на оператив­ них посадах і в радянський час, і в роки незалежності України. Від­ мінності в роботі були? – Відмінності були не в роботі, а в обставинах. Насамперед, змінило­ ся «обличчя» кримінального світу. Хто колись чув про так звані «мо­ більні» шахрайства, злочинні угру­ повання з міжнародними зв’язками, канали постачання наркотиків з країн Європи та багато іншого. Але якщо пояснення цьому можна знай­ ти, то зрозуміти, чому оперативні служби пасуть задніх у плані техніч­ ного забезпечення – важко. Чому в злочинців на озброєнні найсучасні­ ші технічні новинки, яки­ми вони на відстані, приміром, знешкоджують сигналізації? Чому правоохоронцям доводиться подекуди на «Жигулях» наздоганяти «Лексус»? І це ще до­ бре, якщо взагалі є справне авто і воно заправлене. Таких «чо­му?» – безліч. Та найболючіше – невже сус­ пільство взяло курс на викорінення не злочинності, а на знищення тих передових структур міліцейського відомства споконвічним обов’язком яких була боротьба з криміналіте­ том?! Ще одне болюче питання – кад­ рове. Що було зроблено, аби служба ставала професійнішою. Нічого. По­ стійні маніпулювання то пенсій­ ною реформою, то скасуванням ін­ ших соціальних виплат, то мізерні зарплати призвели до того, що ста­ рожилами служби стали молоді лей­ тенанти з п’ятирічним а то й меншим досвідом роботи. В кого і чого вчить­ ся молодь? Приходять вчорашні сту­ денти і, навіть не почавши працю­ вати, пишуть рапорти на звільнен­ ня. Міліцейські служби втра­тили шко­ лу наставництва. Третя не менш важлива пробле­ ма – соціальне забезпечення співро­ бітників оперативних служб. При­ гадуєте цитату відомого капітана Гліба Жеглова з кінофільму «Місце зустрічі змінити не можна»: «Тут – розшук, а не інститут благородних панянок». Так от, розшук – це служ­ ба без відпочинку, без нормованого робочого дня, без вихідних. А що ж отримують за свою працю оператив­

ники? Мізер. Безгрошів’я і безпер­ спективність забезпечити сім’ю зму­ шують шукати кращого життя. Дос­ відчені розшуківці завжди легко знаходили іншу роботу. Прикро, що за межами міліцейського відомст­ ва. За усі роки існування підрозділу,

рантії. Народ озлоблений через без­ діяльність влади, а це, по інерції, відбивається на міліцейській служ­ бі. І невдоволеним байдуже, що той опе­ративник по дві-три доби не но­ чує вдома, вистежуючи якогось злодія, вбивцю чи шахрая, що рідні

Хочу розповісти вам приклад з осо­ бистого життя. Після закінчення спеціальної школи міліції в Барнау­ лі доля закинула мене в Свердлов­ ську область. Там розпочав міліцей­ ську кар’єру з посади оперуповно­ важеного виправної колонії. Про­ працював немало, бачив різне, адже серед засуджених були переважно рецидивісти – в’язні, що мали не одну судимість. Проте науки матері, що перед Богом ми всі рівні, ніколи не забував. Якщо й траплялося, що гост­ ре слово комусь сказав – то за діло, але не принижував, не зневажав. Якось, їдучи з дружиною у відпустку, зустрів на місцевому ринку одного з колишніх в’язнів. На моє запитання, що він тут робить, чоловік відповів: «Та ось, зустрічаю хорошу людину», – і простягнув мені руку. Звичайно, це була манера уникнути прямої

гадаю, таких непростих часів, як сьогодні, служба карного розшуку, як і міліція загалом ще не пережи­ вала. – Але ж має бути вихід. – Вихід завжди є, якщо його шу­ кати. Зрештою, про це говориться вже багато років, але чомусь мало робиться для того, аби міліція Украї­ ни стала оновленою, дієздатною, ма­ теріально забезпеченою і вільною від втручань політиків. Хороше гас­ ло: міліція – для народу. Тільки тре­ ба нарешті його втілити в життя. Коли люди зрозуміють, що міліціо­ нер – це захисник, то спротиву не викликатимуть повідомлення на кшталт, що міліції виділили більше грошей на матеріально-технічне за­ безпечення, підвищили зарплати, відновили якісь інші соціальні га­

допікають йому копійчаною зарп­ латою, що інколи саме через роботу руйнується родина. Якщо прагнемо змін, то мусимо чути не тільки себе, мусимо змінити свої погляди на життя, на оточення, і нарешті буду­ вати те суспільство, про яке усі мріє­ мо, але досі не можемо зробити ре­ альністю. Сподіваюся, недовго за­ лишилося чекати точки відліку ба­ жаних змін. – Богдане Андрійовичу, Ваша логіка неподільності вірна. Бо не можна розглядати проблем мі­ ліції, не зачепивши загальносус­ пільних негараздів, не існує добра в окремій службі, якщо негараз­ ди в цілому відомстві. З чого по­ трібно починати зміни? – Де б ти не працював і ким – завж­ ди потрібно залишатися людиною.

відповіді на запитання, але кожен оперативник знає, що значить бути «хорошою людиною» для неодно­ разово судимого. – Як так сталося, що уродже­ нець Тернопільського краю осві­ ту здобував у Барнаулі, а перший професійний досвід – на Уралі. – Моє коріння – з села Острів Тернопільського району. Тут я ви­ ріс, закінчив школу, тут народилася юнацька мрія – стати офіцером. Що­ правда, хотів бути військовим, та коли не склалося із вступом до Ки­ ївського військово-морського полі­ тичного училища, пішов служити до війська. Калінінград, Севастополь – за три роки морського флоту прой­ шов добрий вишкіл. Доля так хит­ нула терезами, що потрапила мені до рук газета про набір на навчання

до Барнаульської спеціальної шко­ ли органів внутрішніх справ. Не за­ думуючись, зібрав необхідні доку­ менти і полетів на навчання. Два роки гриз основи оперативної ро­ боти, а відтак за скеруванням пот­ рапив на Свердловщину. Працював оперуповноваженим, старшим опе­ руповноваженим, начальником опе­ ративної частини і закінчив службу в тодішній Російській РСФСР зас­ тупником начальника оперативнорежимного відділу. Хоч кар’єра скла­ далася добре, але завжди хотілося бути ближче до рідного дому. В се­ редині вісімдесятих спробував пе­ ревестися на службу до Тернополя, але тодішній керівник міліції Ана­ толій Білик сказав, що їм вистачає своїх кадрів. Щоправда, у листопаді 1990 року я таки повернувся на рід­ ну Тернопільщину. – І знову на оперативну робо­ ту? – Звичайно. Спочатку у виправ­ них закладах, адже на той час вони були у складі Міністерства внут­ріш­ ніх справ, а відтак у карному розшу­ ку. Специфіка роботи трохи різни­ лася, бо у першому випадку доводи­ лося працювати на закритій терито­ рії, а в карному розшуку – все місто, вся область – твоя територія роботи. – Кажуть, ризик – справа бла­ городна. Вам довелося працюва­ ти у буремні дев’яності – виста­ чало «благородної» небезпеки. – З надлишком. Але про це тоді не задумувався. Робота була понад усе. І навіть, коли ледь не втрапив під обух сокири серійного вбивці. Головне, аби вдома про це не дізна­ лися. Навіщо зайві хвилювання рід­ ним. – Сімейний тил був надійним? – Дружина розуміла, що по-ін­ шому працювати я не зможу, тому й підтримувала. – А ще виховувала двох синів, які, як і батько, вибрали ризик. – Це їхній вибір. Старший син зараз працює дільничним інспек­ тором, а молодший – оперативник. Обоє в Тернопільському міському відділі міліції. – У День служби карного роз­ шуку, який відзначатиметься 15 квітня, що побажаєте своїм то­ варишам, синам? – Терпіння, переконання, що їх­ ня робота важлива і дуже потрібна, сподівання, що все буде краще, і во­ ни працюватимуть у справжній єв­ ропейській країні, де про правоохо­ ронця дбає держава і поважають люди. Усім зичу міцного здоров’я, за­ доволення від праці, довгих років життя, хоча б стільки, скільки на­ шій службі – а цьогоріч ми святку­ ватимемо 95-у річницю. І найголов­ ніше – повертайтеся до своїх рідних живими та здоровими.


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

Все, що потрібно знати про гарантійні терміни

У

відповідності до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного терміну, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами або договором. Гарантійний термін – це термін (встановлений законодавством, а у випадку його відсутності – догово­ ром), протягом якого виробник (ви­ конавець, продавець) гарантує нор­ мальну роботу (застосування, вико­ ристання) товару (роботи, послуги), в тому числі комплектуючих виро­ бів. Гарантійні терміни на комплек­ туючі вироби не повинні бути мен­ шими, ніж гарантійний термін на ос­ новний виріб, якщо інше не передба­ чено законодавством або договором. Гарантійне обслуговування по­ лягає в тому, що виробник (викона­ вець, продавець) протягом вказано­ го терміну зобов’язується безкош­ товно виконувати роботу з технічно­

го обслуговування, а також усунен­ ня виявлених недоліків проданого товару (відхилень від вимог норма­ тивних документів і інформації про товар). Гарантійний термін повинен вка­ зуватися у паспорті на товар (робо­ ту, послугу) чи на його етикетці, чи в будь-якому іншому документі. Для медикаментів, харчових про­ дуктів, виробів побутової хімії, пар­ фумерно-косметичних та інших то­ варів, споживчі якості яких можуть з часом погіршуватися і представля­ ти собою загрозу для життя, здо­ро­ в’я, майна та навколишнього при­ родного середовища, встановлюєть­ ся термін придатності, який вказу­

ється на етикетках, упаковці чи в ін­ ших документах та вважається га­ рантійним терміном. Термін придатності обчислюєть­ ся з дати виготовлення, яка також повинна бути вказана на етикетці чи в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним до використання, або да­ тою, до моменту досягнення якої товар є придатним для використан­ ня. Продаж товарів, термін придат­ ності яких вийшов, забороняється. На сезонні товари (одяг, хутряні вироби й інші) гарантійний термін обчислюється з початку відповідно­ го сезону, який встановлюється Ка­ бінетом Міністрів України. Одяг, хутряні вироби та інші ви­ роби: – весняно-літнього асортимен­ ту з 1 квітня по 1 жовтня; – осінньо-зимового асортимен­ ту з 1 жовтня по 1 квітня.

Взуття: – зимового асор­ тименту з 15 листо­ пада по 15 березня; – весняно-осін­ ньо­го асортименту з 15 бе­резня по 15 трав­ ня і з 15 вересня по15 листопада; – літнього асортимен­ ту з 15 трав­ня по 15 вересня. При продажу товарів за катало­ гами, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору ку­ півлі-продажу і час передачі товару спо­живачу не співпадають, гаран­ тійні терміни обчислюються з дня дос­тавки товару споживачеві, а як­ що товар пот­ребує спеціальної ус­ тановки (підключення) чи зборки – з дня їх здійснення. Якщо день дос­ тавки, установки (підключення) чи зборки товару, а також передачі не­ рухомого майна встановити немож­ ливо, або якщо майно знаходилось

9

у споживача до укладення договору купівлі-продажу – з дня укладення договору купівлі-продажу. У відношенні товарів (робіт, по­ слуг), на які гарантійні строки не встановлені, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, як­ що недоліки були виявлені протя­ гом 2-х років, а у відношенні об’єкту будівництва – не пізніше ніж 10 ро­ ків з дня передачі їх споживачу. При обміні товару його гарантій­ ний термін обраховується заново з дня обміну.

Як звернутися до європейського суду? Процедура укладення

М

и часто розглядаємо питання українського судочинства. Досконале воно чи ні, – вирішувати не нам, але все часті­ ше з екранів телевізорів, то з газет ми чуємо або про за­ тягування справ, або про не завжди об’єктивне рішення. Та на­віть за таких умов є вихід. Це Європейський суд з прав людини. Міжнародний орган було засно­ вано 1959 року згідно з конвенцією про захист прав людини. Сьогодні не лише пересічні громадяни, але ін­ коли і фахівці-юристи не досить по­ інформовані про діяльність Євро­ пейського суду з питань прав люди­ ни, який знаходиться у Страсбурзі (Франція). Хто ж має право зверта­ тися до нього, та які справи там розглядають? В першу чергу треба чітко зро­зу­ міти, що Європейський суд не змі­нює рішення національного, а вино­сить нове. І розглядає лише ті питання, де обвинувачуваною стороною є дер­ жава, а не особа чи група людей. Якщо особа може вирішити своє питання в Україні, має це зробити. Щоб заяву прийняв Європейський суд, необхідно вичерпати національ­ ні засоби захисту. Пройти весь судо­ вий процес. Першу інстанцію, апе­ ляційну і касаційну. Також слід чітко дотримуватися строків звернення, це 6 місяців від­ тоді, коли було винесено остаточне рішення українським судом. Ще одна умова: особа має бути особисто потерпілою. Подати заяву до європейського суду досить легко. В довільній фор­ мі викласти факти, які ви бажаєте оскаржити, і поштою надіслати до Страсбурга. Якщо ви не володієте англійською чи французькою, не проблема, пишіть українською. Суд

розглядатиме вашу справу безкош­ товно, всі витрати бере на себе Рада Європи. Особа повинна додати всі доку­ менти, які, на її думку, можуть до­ вести факти про які йдеться у заяві. Якщо є судові рішення, вона повин­ на подати копії судових рішень. Це не обов’язково мають бути оригінали. Щоправда, розгляд справи три­ ває від двох до п’яти років, але якщо суд виніс рішення і констатував по­ рушення, Україна має три місяці, про­ тягом яких виплачується вся ком­ пенсація до копійки, на це в бюдже­ ті закладено двадцять мільйонів гри­ вень. Про рішення вам повідомить упов­

новажений від Європейського суду в Україні. Окрім уповноваженого, людина дізнається про рішення від Європейського суду. Протягом всієї тяга­нини секретаріат веде з пози­ вачем переписку. За останні десять років стосов­ но України Європейський суд виніс двісті вісімдесят дев’ять рішень. Двіс­ ті вісімдесят шість з них Україна програла. Здебільшого, це порушен­ ня права осіб на справедливий судо­ вий розгляд. Розглядалося 20 справ, які стосувалися катування. Зрозумі­ ло одне, чим більше скарг на Украї­ ну надходить, тим гірший імідж на­ шої держави в Європі. Здається, це особливо не турбує предс­тавників ані виконавчої, ані законодавчої, ані судової влади. А грома­дя­ни України таки мають право на справедливий суд, навіть якщо захищає їх не рідна держава, а Європейський суд з прав людини.

шлюбного контракту: що можна, а що ні

П

ерші шлюбні договори з’явилися у 17 столітті в Англії. Вони признача­ лися для захисту прав заміж­ ньої жінки та її кровних роди­ чів на фамільне майно. У вітчизняному законодавстві по­няття «шлюбний контракт» з’я­ вилося 23 червня 1992 році. Через рік вийшла Постанова Кабінету Мініст­ рів України «Про порядок укладан­ ня шлюбного контракту», яка регу­ лювала основні питання, пов’язані зі складанням цього документу. Варто зауважити, що старий Ко­ декс законів про шлюб та сім’ю доз­ воляв укладати контракт лише осо­ бам, які мали намір взяти шлюб. Конт­ ракт набирав сили разом зі звуками маршу Мендельсона. Оновлений у 2005 році Сімейний Кодекс дозволив підписувати шлюб­ ний контракт і подружжю зі стажем. Шлюбний контракт укладається в письмовій формі і потребує нота­ ріального засвідчен­ня. До нотаріуса беріть паспорти та свідоцтво про одруження. В разі, якщо ви не одру­ жені, контракт почне діяти, щойно ви поставите свої підписи у РАЦСі. Якщо ж одружені, то угода почне дія­ ти з моменту її підписання. Оскільки всі пари відрізняються своїми можливостями та потреба­ ми, то кожний контракт у кожному окремому випадку – індивідуальний.

Тому не купуйтеся на пропози­ ції фірм, які пропонують сталі фор­ ми шлюбного контракту. Хіба може­ те взяти звідти положення, які сто­ суватимуться вашої пари. Шлюбний контракт може регу­ лювати безліч питань, зокрема: умови утримання та ремонту спіль­ ного і роздільного майна; хто і яким особистим майном володіє; хто ко­ му і скільки платить в разі розлу­ чення; якими повинні бути алімен­ ти на покинутих дітей; визначення майбутнього місця проживання кож­ ного з членів подружжя, а також їх­ ніх дітей, порядок користування май­ ном при окремому проживанні. Чого не можна вносити у шлюб­ ний контракт: про інтимні стосун­ ки домовляєтеся усно, так само, як і про те, хто виносить сміття; не мож­ на порушувати прав дитини, які встановлені Сімейним Кодексом; не можна ставити будь-кого із под­ ружжя у невигідне матеріальне ста­ новище; не можна включати поло­ ження про зміну умов контракту. Шлюбний контракт, як і будьякий цивільний договір, може бути оскаржений у суді. І якщо один із подружжя зможе довести, що його інтереси цей договір обмежує, то окремі положення угоди можуть бути визнані недійсними. Договір може бути визнаний недійсним, як­ що один з членів подружжя доведе, що підписував угоду під тиском.


10

НОВИНИ З ПАВУТИНИ Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

Швидкість руху Піст – це можливість навчитися бути щасливим і реформи – нові ініціативи ДАІ

Ч

ас посту – особливий час, коли ми можемо позбу­ тися усього зайвого. Час, коли ми можемо згадати, хто ми насправді. Є дуже багато причин, чому вар­ то постити. І навіть, якщо ви про­ пустили перший чи другий тиж­ день – нічого. Головне – почати. До кінця посту ви обов’язково відчуєте себе чистішими, здоровішими і мо­ лодшими. Піст – це чудова можливість по­ збутися зайвих кілограмів. Звичай­ но, якщо ви будете уважні з дріжд­ жовою випічкою і солодощами. Піс­ на їжа в основному складається з фруктів і овочів, в яких багато кліт­ ковини. Клітковина відновить пра­ вильну роботу вашого кишечника і очистить його . Піст – ця прекрасна можливість отримати необхідну кількість рос­ линних білків, наприклад, з квасо­ лі, сочевиці і нуту, які, як відомо, засвоюються організмом набагато швидше, ніж тваринні білки. Пов­ ністю вегетаріанський спосіб хар­

Н

овопризначений на­ чальник Державтоін­ спекції Анатолій Сірен­ ко пропонує прибрати різни­ цю швидкості у 20 км на годи­ ну, адже такої немає ніде в Європі.

чування очищає вже протягом міся­ ця кро­воносні судини, поліпшить роботу серця. Завдяки відмові від спиртного ваша печінка очиститься. А якщо ви забудете ще й про цигарки, то це додасть вам не тільки здоров’я, а й грошей . Через постійні стреси і напру­ ження ми повністю губимо нашу нервову систему. І хоча сучасні вче­ ні твердять, що нервові клітини не

Цікаві факти про алкогольні напої

Д

остовірні факти про ал­ коголь в рубриці «Чи знаєте ви…?»

Чи знаєте ви, що алкоголь зни­ щує нервові клітини головного моз­ ку: 1 літр пива вбиває до 6000 не­ рвових клітин, а 100 грам горілки – 7000. Чи знаєте ви, що синдром пох­ мілля – не що інше, як процес, по­ в’язаний з виведенням з головного мозку загиблих через відсутність кровопостачання нейронів. Орга­ нізм відторгає загиблі клітини, з цим і пов’язані ранкові головні болі. Чи знаєте ви, що поверхня голов­ ного мозку алкоголіка, за свідченням

патологоанатомів, нагадує шерс­тя­ ну поверхню, поточену міллю. Чи знаєте ви, що постійне вжи­ вання алкогольних напоїв призво­ дить до фемінізації чоловіків і мас­ кулінізації жінок, тобто, у чоловіків з’являються деякі жіночі ознаки (розростаються грудні залози, стає ширшим таз) і розвивається імпо­ тенція, а жінки стають більш «муж­ німи» – грубіє голос, характер, з’яв­ ляється рослинність на обличчі. Чи знаєте ви, що вживання що­ найменше 125 мл вина щодня під­ вищує ваші шанси захворіти на рак ротової порожнини і горла на 168%. Чи знаєте ви, що вживання пива підвищує більш ніж на 30% вірогід­ ність розвитку раку грудей, причо­ му відсутня чітка залежність від розміру дози. Чи знаєте ви, що зачаття в не­ тверезому стані часто призводить до народження дебільного потом­ ства. Причому ризик існує, навіть від зовсім невеликої дози алкоголю, вжитої за 1-2 тижні до самого про­ цесу зачаття. Чи знаєте ви, що для народжен­ ня повноцінного потомства чоловік не повинен пити протягом 1-2 ро­ ків. Для жінки цей термін ще біль­ ший. Чи знаєте ви, що нешкідливих доз алкоголю немає. Чи знаєте ви, що алкоголь не є харчовим продуктом.

відновлюються, досліди, поставлені в деяких монастирях і храмах, свід­ чать зворотнє. Для нервового від­ новлення людині потрібен спокій. Під час посту ми вчимося конт­ ролювати свої бажання і пристрас­ ті. Під час посту ми вчимося не ду­ мати про людей погано і не заздри­ ти. Під час посту ми віддаляємося від багатьох мирських справ і суєти і у нас з’являється багато часу, щоб подумати про життя.

Сіренко пообіцяв, що перегляд швидкісного режиму будуть здійс­ нювати, консультуючись з громадсь­ кістю. «Самостійно такі рішення приймати не хочемо. Це стосується не тільки Києва, але й усіх великих міст», – запевнив він. Сіренко також розповів про май­ бутнє спецпідрозділу ДАІ «Кобра». За його словами, він потребує «сер­ йозного переформатування». «Будемо проводити чистку до тих пір, поки не залишаться тільки порядні люди. Зараз думаємо, який штат залишити», – розповів керів­ ник ДАІ. «Справа в тому, що раніше ці співробітники були задіяні в супро­

воді перших осіб держави. Сьогодні ні прем’єр, ні в. о. президента в осо­ бі голови парламенту супроводом не користуються», – запевнив він. У той же час, за словами Сіренка, за рахунок скорочення спецпідроз­ ділу ДАІ зможуть збільшити кіль­ кість рядових автоінспекторів. Сіренко також розповів, що ав­ томатичну фіксацію порушень ПДР поки вводити не будуть з огляду на економічну ситуацію в країні.

«Великим виробникам мо­ більних пристроїв вдалося мінімі­ зувати «сірі» поставки, – заявив го­ лова Державної служби спеціально­ го зв’язку та захисту інформації Во­ лодимир Звєрєв. – Таким чином, аб­ солютна більшість «сірого» імпорту припадає на B-бренди (марки дру­

гого ешелону), у яких немає офіцій­ них представництв в Україні, – заз­ начив він. Оператори і постачальники по­ чали подавати в Укрчастотнагляд списки завезених і підключених пристроїв, а держпідприємство – формувати «білі» (офіційно ввезе­ ні), «чорні» (заборонені для обслу­ говування) і «сірі» (походження апа­ ратів не визначено) списки мобіль­ них телефонів. Через загрози від­ ключення апаратів практично всі продавці перейшли на офіційну сис­ тему поставок. Однак через те, що в законодавство так і не увійшли змі­ ни, які дозволили б операторам від­ ключати «сірі» телефони, нелегаль­ ні поставки знову стали популяр­ ними.

Імпорт «сірих» мобільних телефонів в Україну становить майже чверть ринку

«С

ірий» імпорт мобіль­ них телефонів в Ук­ раїну минулого року сягнув 20-23% від загального обсягу всіх поставок. Зокрема, за оцінкою Нацко­ місії, в країну було офіційно за­ везено 7,678 мільйонів мобіль­ них телефонів, а кількість прода­ них пристроїв перевищила 9 міль­ йонів штук. Ще 2008 року понад 90 відсотків пристроїв завозилися в Україну за «сірими» схемами, але в 2011-му обсяг ринку «сірих» поста­ вок скоротився до 5-7 відсотків. Це відбулося за рахунок запуску в ко­ мерційну експлуатацію централізо­ ваної бази кодів IMEI мобільних терміналів.

Медичне забезпечення – через страхування

М

іністр охорони здоров’я Олег Мусій висловив намір ввести обов’яз­ кове медичне страхування для усіх українців. Проект закону в якому будуть обумовлені особливості введення медичного страхування українців скоро буде поданий на розгляд. Проте введення у дію цього закону буде відтерміноване, оскільки, на думку міністра, українська система охорони здоров’я ще не готова до

застосування таких нововведень. Також Олег Мусій заявив, що у жодній країні світу немає безкош­ товної медицини. В Україні фінансування меди­ цини проводиться з держбдюжету, проте через нестачу коштів україн­ ці самі повинні доплачувати за лі­ кування. За інформацією, поданою міністерством охорони здоров’я, введення обов’язкового медичного страхування можливе лише за умо­ ви проведення реформ у податко­ вій системі.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 14 КВІТНЯ УТ-1 06.00, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 07.20 Країна on-line 07.40 Ера бiзнесу 09.00 Пiдсумки дня 09.50 Час-Ч 10.15 Громадське телебачення 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10 Дiловий свiт 12.40 Т/с «Пастка» 1 с. 13.55 Право на захист 14.15 Армiя 14.35 Euronews 14.55 Дiловий свiт. Агросектор 15.15 Брифiнг Кабмiну України 15.35 Вiкно до Америки 15.55 Громадське телебачення 18.05 Дiловий свiт 18.50 Час-Ч 19.00 Про головне 19.45 Громадське телебачення 20.50 Дiловий свiт 21.00 Пiдсумки дня 21.40 Шустер Live. Буднi 22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi 23.00 Пiдсумки 23.30 На слуху 00.00 Вiд першої особи 00.30 Країна on-line 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.20, 03.55 Новини 02.45 Т/с «Пастка» 1 с. 04.10 Д/ф «Шахтарський герцог» 04.45 Пiдсумки дня 05.15 Дiловий свiт. Агросектор 05.20 Шустер Live. Буднi

1+1 06.00 «ТСН-Тиждень» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 «Снiданок з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30 «ТСН» 10.00 «Шiсть кадрiв» 10.10 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя» 11.10 Х/ф «Iван Васильович змiнює про­ фесiю» 13.00 Х/ф «Салямi» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.40 «Секретнi матерiали» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон» 22.15 «Грошi» 23.55 Т/с «Лiкар мафiї» ▲ 00.50 Х/ф «Льодяний» ▲ 02.30 Х/ф «Салямi» 05.30 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Х/ф «Вальс-Бостон» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Зозуля» 1, 3 с. 12.25 Т/с «Зозуля» 4 с. 13.45, 14.20 «Судовi справи» 15.20 «Чекай на мене» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Безсоння» 23.20 Х/ф «Екiпаж» 01.55 Х/ф «Залiзна хватка» ▲ 03.55 Т/с «Чаклунське кохання»

ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Свiтанок 06.10 Надзвичайнi новини 06.55 Факти тижня 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.50 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45, 15.45 Факти 13.20 Х/ф «Шерлок Холмс» 16.15 Х/ф «Месники» 18.45 Факти 19.25 Надзвичайнi новини 20.15 Дiстало! 21.10 Свобода слова 00.05 Х/ф «Встигнути, хоч би там що» ▲ 01.40 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.05 Т/с «Американський татко» НОВИЙ 05.30 Здрастуйте, я ваша мама 6 06.05, 06.55 Kids’ Time 06.10 М/с «Панда Кунг-Фу» 07.00 Пiдйом 08.00 Т/с «Воронiни» 09.00 Т/с «Не родись вродлива» 10.00 Х/ф «Тепло наших тiл» 12.00 Х/ф «Прекраснi створiння» 14.00 М/с «Панда Кунг-Фу»

• АНОНС

15.25 Х/ф «Три богатирi на далеких бе­ регах» 17.00 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 20.00 Ревiзор 4 22.50 Пристрастi за Ревiзором 00.05 Педан-Притула шоу 01.55 Т/с «Пан Ам» 02.40 Репортер 02.45 Служба розшуку дiтей 02.50, 03.50, 04.35 Зона ночi 02.55 Чорний колiр порятунку 03.20 Свобода йде з боями 03.35 Великий злам 03.55 Пiд знаком бiди 04.40 Моя адреса - Соловки. Навiщо пере­ кладати Вергiлiя 05.00, 05.25 Зона ночi. Культура 05.05 Solo-Mea СТБ 05.25 «Чужi помилки. Героїчна трагедiя» 06.10 «Усе буде добре!» 08.00 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.20 Х/ф «Здивуй мене» 11.05 Х/ф «З привiтом, Козаностра» 12.50 «Слiдство ведуть екстрасенси» 13.50 «Битва екстрасенсiв 13» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 Т/с «Швидка допомога» 22.00 «Вiкна-новини» 22.30 «Детектор брехнi 5» 23.45 «Один за всiх» 00.55 Х/ф «Здивуй мене» 04.25 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Ти зможеш» 07.50 «Слід» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Кому вгору, кому вниз» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Підводний світ» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Сільський календар» 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Сад, город, квітник» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Месники з Шаоліня» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Кому вгору, кому вниз» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Месники з Шаоліня» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 Д/ф «Вербна неділя і страсний тиж­ день» 15.25 «Азбука ремесел» 15.45 «Словами малечі про цікаві речі» 16.00 «Пісні нашого краю» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Весна іде» 16.45 «До речі, про речі» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Земне тяжіння» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 18.55, 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.43, 19.45 «В об’єктиві ТТБ» 20.00 «Пісні нашого краю» 20.15 «Будьте здорові» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Час змін» 21.30 «Урок... для батьків» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Чаc країни» 1+1 11.10 «Iван Васильович змiнює професiю». Комедiя. Iнженер Тимофєєв винай­ шов машину часу, яка з’єднала йо­ го квартиру з палатами великого государя Iвана Грозного, який ви­ падково потрапив у наш час. Режисер: Л. Гайдай. У ролях: О. Дем’яненко, Ю. Яковлєв, Н. Крачковська, Л. Куравльов.

ВІВТОРОК, УТ-1 06.30, 07.00, 08.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 07.20 Ера будiвництва 07.25 Країна on-line 07.40 Ера бiзнесу 09.00 Пiдсумки дня 09.55 Час-Ч 10.20, 15.55 Громадське телебачення 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10 Дiловий свiт 12.40 Т/с «Пастка» 2 с. 13.55 Д/ф «Ловець слiв» 14.50 Euronews 14.55 Дiловий свiт. Агросектор 15.15 Брифiнг Кабмiну України 15.35 Українського роду 18.05 Дiловий свiт 18.55 Громадське телебачення 20.40 Час-Ч 20.50 Дiловий свiт 21.00 Пiдсумки дня 21.40 Шустер Live. Буднi 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки 23.30 На слуху 00.00 Вiд першої особи 00.30 Країна on-line 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.15 Новини 02.35 Т/с «Пастка» 2 с. 03.45 Новини 04.00 Д/ф «На порозi iсторiї. М. Грушевський» 04.45 Пiдсумки дня 05.15 Дiловий свiт. Агросектор 05.20 Шустер Live. Буднi

1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 «Снiданок з 1+1» 10.00 «Чистоnews» 10.15 «Красуня за 12 годин 2» 11.10 «Сiмейнi мелодрами 3» 12.05 Т/с «Справа лiкарiв» 12.55, 13.50 Т/с «Склiфо­совсь­кий 2» 14.45 Т/с «Кухня. Новий сезон» 15.40 «Свати 5» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.40 «Секретнi матерiали» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон» 22.15 «Мiняю жiнку 9» 00.05 Т/с «Лiкар мафiї» ▲ 00.55, 01.50 Т/с «Склiфо­совсь­кий 2» 02.40 «Сiмейнi мелодрами 3» 03.30 Т/с «Справа лiкарiв» 04.15 «Красуня за 12 годин 2» 05.00 «Телемагазин» ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Безсоння» 12.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневсь­ ким» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.00 «Сiмейний суд» 16.50 Т/с «Жiночий лiкар» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Безсоння» 23.20 Х/ф «Земне ядро» 01.50 Х/ф «Коматозники» ▲ 03.55 Т/с «Чаклунське кохання» ICTV 04.20 Факти 05.05 Свiтанок 06.05 Свобода слова 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.00, 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45, 15.45 Факти 13.45 Дiстало! 14.35, 16.15 Т/с «Братани 3» 16.50 Т/с «Братани 2» 18.45 Факти 19.25 Надзвичайнi новини 20.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 22.05 Четверта вежа 2 23.00 Х/ф «Невидимка» ▲ 01.05 Х/ф «Останнiй перегiн» ▲ 02.30 Т/с «Неймовiрна iсторiя» 03.55 Т/с «Американський татко» 04.15 Стоп-10 НОВИЙ 05.30 Здрастуйте, я ваша мама 7 06.10, 06.55 Kids’ Time

• АНОНС

15 КВІТНЯ

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

06.15 М/с «Панда Кунг-Фу» 07.00 Пiдйом 08.00 Т/с «Воронiни» 09.00 Т/с «Не родись вродлива» 10.00 Т/с «Щасливi разом» 14.05 М/с «Панда Кунг-Фу» 15.00 Т/с «Щоденники Керi» 16.00 Т/с «Татусевi дочки» 17.00 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 21.00 Серця трьох 23.25 Т/с «Щасливi разом» 00.25 Т/с «Друзi» 00.45 Х/ф «Чотири весiлля i один похо­ рон» ▲ 02.30 Репортер 02.35 Зона ночi 02.40 Українцi Любов 03.35 Зона ночi 03.40 Георгiй Нарбут. Живi картини 04.00 Драма на двi дiї 04.40 Зона ночi. Культура 04.45 Швидкоплинний сон 05.20 Зона ночi. Культура

СТБ 05.55 «Чужi помилки. Прокляття дикої ор­ хiдеї» 06.40 «Усе буде добре!» 08.40 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.55 Х/ф «П’ять рокiв i один день» 11.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.40 «МайстерШеф 3» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 18.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 Т/с «Швидка допомога» 22.00 «Вiкна-новини» 22.30 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 00.20 «МайстерШеф 3» 04.40 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Духовні роздуми» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Підводний світ» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Bon appetit» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Дорога на Січ» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Підводний світ» 17.30 «Смаки культур» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Екологічно чисте життя» 20.30 «Життя з майбутнім» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Автоакадемія» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Оператор» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Дорога на Січ» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Оператор» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 «Новини України» 15.30 «Портрет» 16.00 «Кобзар єднає Україну» 16.15 «Хатинка Василинки» 16.40 «Мандри кота Фініка» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Зона ризику» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Діловий ритм» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

НОВИЙ 0.45 «Чотири весiлля i один по­ хорон». Комедiя. Чарльз легко розлучаєть­ ся зi своїми коханками, незважаю­ чи на їхнi сльози i страждання. Але одного разу зустрiчає жiнку, яка примушує страждати його самого... Режисер: М. Ньювел. У ролях: Х. Грант, Е. МакДауелл, К.С. Томас.

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 07.20 Країна on-line 07.40 Ера бiзнесу 09.00 Пiдсумки дня 09.50 Час-Ч 10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв Ук­ раїни 10.15 Уряд на зв’язку з громадянами 11.00, 16.00 Громадське телебачення 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт 12.35 Т/с «Пастка» 3 с. 13.45 «Таємницi успiху» з Н. Городенською 14.15 ЧС з футболу 2014 р. Щоденник FIFA 14.50 Euronews 14.55 Дiловий свiт. Агросектор 15.15 Брифiнг Кабмiну України 15.35 Шлях до ЧС FIFA 2014 р. Бразилiя 18.50 Час-Ч 19.00 Про головне 19.45 Громадське телебачення 21.00 Пiдсумки дня 21.40 Шустер Live. Буднi 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 Пiдсумки 23.30 На слуху 00.00 Вiд першої особи 00.30 Країна on-line 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Новини 02.40 Т/с «Пастка» 3 с. 03.50 Новини 04.10 Д/ф «Вежа iз слонової кiстки» iз цик­ лу «Київська старовина. Свiт мис­ тецтва» 04.45 Пiдсумки дня 05.15 Дiловий свiт. Агросектор 05.20 Шустер Live. Буднi 1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 «Снiданок з 1+1» 10.00 «Чистоnews» 10.15 «Красуня за 12 годин 2» 11.10 «Сiмейнi мелодрами 3» 12.05 Т/с «Справа лiкарiв» 13.00, 13.55 Т/с «Склiфо­совський 2» 14.50 Т/с «Кухня. Новий сезон» 15.45 «Свати 5» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.40 «Секретнi матерiали» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон» 22.15 «Чотири весiлля 3» 00.05 Т/с «Лiкар мафiї» ▲ 01.00, 01.50 Т/с «Склiфо­совський 2» 02.40 «Сiмейнi мелодрами 3» 03.30 Т/с «Справа лiкарiв» 04.15 «Красуня за 12 годин 2» 05.00 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Безсоння» 12.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.00 «Сiмейний суд» 16.50 Т/с «Жiночий лiкар» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Безсоння» 23.20 Х/ф «Вежi-близнюки» 01.45 Х/ф «Максимальний ризик» ▲ 03.15 «Подробицi» - «Час» 03.55 Т/с «Чаклунське кохання» ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Факти 05.50 Свiтанок 06.55 Т/с «Братани 2» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.55, 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45, 15.45 Факти 13.35 Четверта вежа 2 14.30, 16.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 16.50 Т/с «Братани 2» 18.45 Факти 19.25 Надзвичайнi новини 20.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 22.05 Кримiнальна Україна 23.00 Х/ф «Людина-невидимка 2» ▲ 00.45 Х/ф «Заряджена зброя» ▲ 02.00 Т/с «У чорному списку»

• АНОНС

16 КВІТНЯ

03.30 Т/с «Американський татко» 04.10 Провокатор

НОВИЙ 05.25 Здрастуйте, я ваша мама 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15, 14.00 М/с «Панда Кунг-Фу» 07.00 Пiдйом 08.00, 10.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись вродлива» 15.00 Т/с «Щоденники Керi» 15.55 Т/с «Татусевi дочки» 18.00, 02.30 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Серця трьох 23.35 Т/с «Щасливi разом» 00.35 Т/с «Друзi» 00.55 Х/ф «Штат самотньої зiрки» ▲ 02.35 Служба розшуку дiтей 02.40, 03.35 Зона ночi 02.45 Де ти, Україна? 03.40 Медицина Київської Русi 03.55 Слово i зiлля 04.10 Свiт Юрiя Дрогобича 04.25 Унiверситети милосердя 04.40, 05.20 Зона ночi. Культура 04.45 Тася 04.50 Сон Алiни Костомарової 05.15 Я кличу тебе

СТБ 05.25 «Чужi помилки. Останнiй рейс» 06.05, 16.00 «Усе буде добре!» 08.00, 18.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.15 «Зiркове життя. Дружини футболiс­ тiв: гра в сiм’ю?» 10.10 «Зiркове життя. Любов на все життя» 11.05, 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.00, 00.25 «МайстерШеф 3» 18.00, 22.00 «Вiкна-новини» 21.00 Т/с «Швидка допомога» 22.30 «Хата на тата» 05.15 Нiчний ефiр TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Екологічно чисте життя» 08.05 «Життя з майбутнім» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Підводний світ» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Автоакадемія» 13.10 Надія Кулик, «Пісня моєї душі», 1 ч. 14.00 Х/ф «Викрасти дитину» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Підводний світ» 17.30 «Сад, город, квітник» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Формула здоров’я» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Жорстокий струмок» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Викрасти дитину» ▲ 02.30 Надія Кулик, «Пісня моєї душі», 1 ч. 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Жорстокий струмок» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 «Новини України» 15.30 «Зелений Бум» 16.00 «Вінтаж» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 «Храми Поділля» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Економічний інтерес» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Надія є» 20.00 «Удосвіта» 20.30 «Пісні нашого краю» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Європа очима українця» 21.30 «Енергоманія» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

IНТЕР 23.20 «Вежi-близнюки». Драма. Iсторiя боротьби за життя двох полiцейських з Порт Оторiтi, якi опинилися пiд уламками вежi Всес­ вiтнього торгового центру, що впа­ ла 11 вересня 2001 року, пiсля того, як вони були направленi до мiс­ця те­ ракту для допомоги потерпiлим... Режисер: О. Стоун. У ролях: Н. Кейдж, М. Пенья.


12

ЧЕТВЕР, УТ-1 06.30, 07.00, 08.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 07.20 Ера будiвництва 07.25 Країна on-line 07.40 Ера бiзнесу 09.00 Пiдсумки дня 09.55 Час-Ч 10.10 Книга.ua 10.45 Громадське телебачення 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10 Дiловий свiт 12.40 Т/с «Пастка» 4 с. 13.50 «Надвечiр’я» 14.50 Euronews 14.55 Дiловий свiт. Агросектор 15.15 Брифiнг Кабмiну України 15.35 Ближче до народу 16.05 Громадське телебачення 18.05 Дiловий свiт 18.55 Громадське телебачення 20.40 Час-Ч 20.50 Дiловий свiт 21.00 Пiдсумки дня 21.40 Шустер Live. Буднi 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Пiдсумки 23.30 На слуху 00.00 Вiд першої особи 00.30 Країна on-line 01.00 Пiдсумки 01.20 ТелеАкадемiя 02.20 Новини 02.40 Т/с «Пастка» 4 с. 03.45 Новини 04.05 Українського роду 04.25 Фестиваль творчостi «Свято дитячих мрiй» 04.45 Пiдсумки дня 05.15 Дiловий свiт. Агросектор 05.20 Шустер Live. Буднi

1+1 06.00 «Служба розшуку дiтей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 «Снiданок з 1+1» 10.00 «Чистоnews» 10.15 «Красуня за 12 годин 2» 11.10 «Сiмейнi мелодрами 3» 12.05 Т/с «Справа лiкарiв» 13.00, 13.55 Т/с «Склiфо­совський 2» 14.50 Т/с «Кухня. Новий сезон» 15.45 «Свати 5» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.40 «Секретнi матерiали» 20.55 «Чистоnews» 21.10 Т/с «Кухня. Новий сезон» 22.15 «Самооборона. Фiльм об’єднання Ва­ вiлон’13» 22.50 «Межигiр’я. Фiльм об’єднання Ва­вi­ лон’13» 23.50 Т/с «Лiкар мафiї» ▲ 00.45, 01.35 Т/с «Склiфо­совський 2» 02.20 «Сiмейнi мелодрами 3» 03.10 Т/с «Справа лiкарiв» 03.55 «Красуня за 12 годин 2» 04.40 «ТСН. Особливе» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.30 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Безсоння» 12.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.00 «Сiмейний суд» 16.50 Т/с «Жiночий лiкар» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Безсоння» 23.20 Х/ф «Спiвучасник» ▲ 01.35 Х/ф «Корiолан» ▲ 03.55 Т/с «Чаклунське кохання» ICTV 05.10 Факти 05.50 Свiтанок 06.50 Т/с «Братани 2» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 09.55 Т/с «Прокурорська перевiрка» 12.45, 15.45 Факти 13.20 Т/с «Прокурорська перевiрка» 13.40 Кримiнальна Україна 14.30, 16.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 16.50 Т/с «Братани 2» 18.45 Факти 19.25 Надзвичайнi новини 20.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 22.10 Клан 23.00 Х/ф «Скайлайн» ▲

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

17 КВІТНЯ

00.45 Х/ф «Колiр ночi» ▲ 03.00 Т/с «У чорному списку» 03.40 Т/с «Американський татко» 04.25 Нетаємнi файли

НОВИЙ 05.30 Здрастуйте, я ваша мама 06.10, 06.55 Kids’ Time 06.15, 14.05 М/с «Панда Кунг-Фу» 07.00 Пiдйом 08.00, 19.00 Т/с «Воронiни» 09.00, 17.00 Т/с «Не родись вродлива» 10.00, 23.30 Т/с «Щасливi разом» 15.00 Т/с «Щоденники Керi» 16.00 Т/с «Татусевi дочки» 18.00, 02.35 Репортер 18.20 Абзац! 21.00 Серця трьох 00.30 Т/с «Друзi» 00.55 Х/ф «Iсторiя про нас» ▲ 02.40 Служба розшуку дiтей 02.45, 03.45 Зона ночi 02.50 Благославляю i молюся 03.15 Мольфар 03.50 Хто лiкував рани козакам? 04.05 Рiднi стiни 04.20 Вiн врятував нас вiд чуми 04.35 Пам’ятай про життя 04.50, 05.15 Зона ночi. Культура 04.55 Життя в обiймах кольорiв 05.05 Нiмфея кандида

СТБ 05.30 «Чужi помилки. Змiїне прокляття» 06.15 «Усе буде добре!» 08.05, 18.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 09.35 Х/ф «Коханий за наймом» 11.15 «Слiдство ведуть екстрасенси» 12.10 «МайстерШеф 3» 16.00 «Усе буде добре!» 18.00 «Вiкна-новини» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 Т/с «Швидка допомога» 22.00 «Вiкна-новини» 22.30 «Я соромлюся свого тiла» 00.15 «МайстерШеф 3» 05.00 Нiчний ефiр

ЩОПОНЕДІЛКА НА ТЕЛЕКАНАЛІ УТ-1

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МВ УМВС УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проводить набір на службу в органи внутрішніх справ чоловіків віком до 25 років, котрі мають повну середню або вищу освіту, пройшли строкову або контрактну службу в Збройних Силах України чи закінчили військову кафедру та за станом здоров’я придатні до служби в правоохоронному відомстві. За детальною інформацією звертайтеся: – до Тернопільського МВ УМВС за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 10, сектор кадрового забезпечення (кабінет №6), тел. 27-12-67, 27-10-46, 27-10-45; – до обласного управління внутрішніх справ за адресою: м. Терно­ піль, вулиця Валова, 11, тел. 27-13-14.

TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Формула здоров’я» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Підводний світ» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Про кіно» 12.25 «Смаки культур» 13.00 Надія Кулик, «Пісня моєї душі», 2 ч. 14.00 Х/ф «Братство», 1 с. ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Підводний світ» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Знати більше 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Bon appetit» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Скажені корови» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Братство», 1 с. ▲ 02.30 Надія Кулик, «Пісня моєї душі», 2 ч. 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Скажені корови» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 «Новини України» 15.30 «Європа очима українця» 16.00 «Просто неба» 16.15 «Диволяндія» 16.45 «Іноземна для дітей» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Тема дня» 19.45 «Що робити?» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Інновації» 21.15 «Кобзар єднає Україну» 21.30 «Розмова без нотацій» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

IНТЕР 23.20 «Спiвучасник». Трилер. Вiнсент – холоднокровний найманий убивця екстра-класу, кот­ рий прилетiв до Лос-Анджелеса, щоб виконати велике замовлення. За од­ ну нiч кiлеру потрiбно вiдправити на той свiт вiдразу декiлькох людей у рiзних кiнцях величезного мiста... Режисер: М. Манн. У ролях: Т. Круз, Д. Фокс, Д.П. Смiт.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Тернопільській області

проводить відбір кандидатів для вступу до відомчих навчальних закладів МВС України, які готують фахівців експертної служби. Національна академія внутрішніх справ: – навчально-науковий інститут слідчих і криміналістів; – факультет підготовки експертів-криміналістів, з тер­мі­ ном навчання 4 роки. Донецький юридичний інститут Луганського держав­ ного уні­верситету внутрішніх справ: – слідчо-криміналістичний факультет, з терміном нав­ чання 4 роки.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ У ТЕРНОПОЛІ: (0352) 27-12-68, 52-67-16.

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

ПРАЦІВНИКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМВС УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

Загальні положення: – ВНЗ МВС України здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бака­ лавра, спеціаліста, магістра на основі повної загальної середньої освіти; – підготовка фахівців у ВНЗ МВС здійснюєть­ ся за державним замовленням (денна форма навчання); – курсантів ВНЗ забезпечують харчуванням, форменим одягом та грошовим утриманням.

Вимоги до рівня освіти та віку:

– на денну форму навчання зараховують осіб, які мають повну середню освіту, віком від 17 до 25 років;

Інформація щодо вступу до відомчих навчальних закладів МВС України в 2014 році

– призовники віком від 17 до 21 року, які ма­ ють повну загальну середню освіту; – військовослужбовці та особи, звільнені в за­ пас Збройних сил України, що мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС).

Порядок відбору кандидатів:

– кандидат на навчання має право вільно оби­ рати навчальний заклад (Національна акаде­ мія внутрішніх справ, м. Київ, Львівський дер­ жавний університет внутрішніх справ, Одесь­ кий державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внут­ рішніх справ, Академія внутрішніх військ МВС, м. Київ, Національний університет «Юридич­

на Академія України ім. Я.Мудрого», м. Харків, Одеська юридична академія); – кандидат на навчання подає до сектору ка­ дрового забезпечення міськрайвідділів вну­ трішніх справ у районних центрах та у м. Тер­ нополі або в управління МВС України в Тер­ нопільській області пакет документів для оформлення особової справи, проходить вій­ ськово-лікарську комісію.

Звертайтесь у Тернопільський МВ (м.Тернопіль, бульвар Шевченка 10) за телефонами (0352)27-12-67, 27-10-46, або в управління МВС України в Тернопільській області (м.Тернопіль, вул.Валова 11) за телефонами (0352) 27-13-55, 27-14-21, 27-13-69.

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.30, 07.00, 08.00 Новини 06.40, 07.10, 08.10 Спорт 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї 07.20 Країна on-line 07.40 Ера бiзнесу 09.00 Пiдсумки дня 09.55 Час-Ч 10.15 Не вiр худому кухарю 10.50 Громадське телебачення 12.00, 15.00, 18.20 Новини 12.10 Дiловий свiт 12.40 Т/с «Пастка» 5 с. 13.50 Вiра. Надiя. Любов 14.50 Euronews 14.55 Дiловий свiт. Агросектор 15.15 Брифiнг Кабмiну України 15.35 Контрольна робота 16.00 Громадське телебачення 18.05 Дiловий свiт 18.50 Дiловий свiт 18.55 Про головне 19.30 Шустер-LIVE 21.00 Пiдсумки дня 21.25 Шустер-LIVE 22.15 Хресна дорога за участю святiйшого отця Франциска в Колiзеї (Рим) 00.00 Пiдсумки 00.35 На слуху 01.00 Пiдсумки 01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi 01.25 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гна­ тенком 02.25, 03.50 Новини 02.45 Т/с «Пастка» 5 с. 04.05 Хiт-парад «Нацiональна двадцятка» 05.15 Свiт навколо нас 05.30 Дiловий свiт. Агросектор 05.35 Пiдсумки дня

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 «Снiданок з 1+1» 10.00 «Чистоnews» 10.15 «Красуня за 12 годин 2» 11.10 «Сiмейнi мелодрами 3» 12.05 Т/с «Справа лiкарiв» 13.00, 13.55 Т/с «Склiфо­совський 2» 14.50 Т/с «Кухня. Новий сезон» 15.45 «Свати 5» 16.45 «ТСН. Особливе» 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.30 «Українськi сенсацiї. Вiйни Росiї» 21.30 Х/ф «Банди Нью-Йорка» ▲ 00.45 Х/ф «Дерево життя» 03.00, 03.50 Т/с «Склiфо­совський 2» 04.35 «Сiмейнi мелодрами 3» 05.20 «ТСН. Особливе» 05.45 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.25 Т/с «Повернення Мухтара 2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.30 «Ранок з Iнтером» 09.20, 12.25 Т/с «Безсоння» 12.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.00 «Сiмейний суд» 15.50 «Сценарiї любовi» 16.50 Т/с «Жiночий лiкар» 18.05 «Стосується кожного» 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Безсоння» 00.20 Д/ф «Вставай як один» 01.00 Х/ф «Водiй для Вiри» ▲ 02.50 «Подробицi» - «Час» 03.20 Т/с «Камо грядеши» 1, 3 с.

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Факти 05.50 Свiтанок 06.50 Т/с «Братани 2» 08.45 Факти 09.15 Надзвичайнi новини 10.05 Т/с «Вiйськова розвiдка» 12.45 Факти 13.25 Т/с «Вiйськова розвiдка» 15.45 Факти 16.15 Т/с «Вiйськова розвiдка» 18.45 Факти 19.25 Надзвичайнi новини 20.15 Т/с «Бомбила. Продовження» 22.10 Х/ф «Подвiйний КОПець» ▲ 00.05 Х/ф «Останнiй бойскаут» ▲ 01.55 Х/ф «Зростаючий бiль» ▲ 03.20 Х/ф «Зростаючий бiль, 2» ▲ 04.45 Стоп-10 НОВИЙ 05.20 Служба розшуку дiтей 05.25 Здрастуйте, я ваша мама 06.05, 06.55 Kids’ Time 06.10 М/с «Панда Кунг-Фу»

• АНОНС

18 КВІТНЯ

07.00 Пiдйом 08.00 Т/с «Воронiни» 09.00 Т/с «Не родись вродлива» 10.00 Т/с «Воронiни» 14.05 М/с «Панда Кунг-Фу» 15.00 Т/с «Щоденники Керi» 16.00 Т/с «Татусевi дочки» 17.00 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Репортер 18.20 Абзац! 19.00 Т/с «Воронiни» 21.00 Серця трьох 23.30 Т/с «Щасливi разом» 00.30 Т/с «Друзi» 00.50 Х/ф «Наречений напрокат» ▲ 02.40 Репортер 02.45 Зона ночi 02.50 Драй Хмара: останнi сторiнки 03.15 Портрет, написаний глибиною 03.45 Зона ночi 03.50 Моя адреса - Соловки. Пастка 04.10 Марко Кропiвнiцкий 04.50 Зона ночi. Культура 04.55 Так нiхто не любив 05.00 Рай 05.05 Зона ночi. Культура СТБ 05.55 «Чужi помилки. Убити вченого» 06.40 «Неймовiрна правда про зiрок» 08.00 Х/ф «Я тебе люблю» 18.00 «Вiкна-новини» 18.30 «Неймовiрна правда про зiрок» 20.00 «Холостяк 4» 22.00 «Вiкна-новини» 22.40 «Холостяк 4» 00.25 «Холостяк 4. Як вийти замiж» 01.15 Х/ф «Коханий за наймом» 04.10 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Знати більше 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Підводний світ» 10.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Сад, город, квітник» 13.10 В/ф «Ісусе, іду за тобою» 14.00 Х/ф «Братство», 2 с. ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Підводний світ» 17.30 «Bon appetit» 18.00 Т/с «Гра в кохання» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 В/ф «Воскресла святиня» 20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.10 «Сільський календар» 20.40 Д/ф «Писанки» 21.00 Д/ф «Секрети української національ­ ної кухні» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Скарби да Вінчі» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Знати більше 02.00 Х/ф «Братство», 2 с. ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Скарби да Вінчі» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 «Новини України» 15.30 «Невигадані історії» 16.00 «Обери життя» 16.15 «Чудесний канал» 16.40 «Іноземна для дітей» 16.50 «Юні експерти» 16.55 «Служба розшуку дітей» 17.00 «Вісті ТТБ» 17.15 «Думки вголос» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Новини України» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Актуально» 19.45 «Західний експрес» 20.00 «Тобі, Господи» 20.10 «Історія одного експоната» 20.20 «Stabat mater» 20.30 «Після школи» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «На часі» 21.30 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни»

1+1 21.30 «Банди Нью-Йорка». Бойовик. Нью-Йорк, 1863 рiк. До то­ го, як вiн став знайомим нам сьо­ годнi мiстом багатства та безмеж­ них мрiй, Нью-Йорк був зовсiм iн­ шим – молодим мiстом, на напов­ нених злочиннiстю вулицях якого шалiло жадання кращого життя... Режисер: М. Скорсезе. У ролях: Л. ДiКапрiо, Д. Дей-Льюїс.


14

СУБОТА, УТ-1 06.00 Пiдсумки 06.30 Ну слуху 07.00 Шустер-LIVE 09.50 Православний вiсник 10.45 Громадське телебачення 13.20 Шеф-кухар країни 14.40 Моменти життя 15.45 Театральнi сезони 16.55 В гостях у Д. Гордона 18.10 Громадське телебачення 20.00 Привезення Благодатного вогню з Єрусалиму до України 20.40 Український акцент 21.00 Пiдсумки дня 21.35 Головний аргумент 21.50 Українська пiсня 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Трiйка, Кено 23.00 Вiд першої особи 23.30 Трансляцiя Великоднiх богослужiнь з храмiв України 04.30 Пiдсумки дня 05.00 Д/ф «Бiле полотно Едварда Хоппера» 1+1 06.15 «Свiтське життя» 07.00 «Хто там?» 08.00, 08.25 М/с «Гуфi та його команда» 08.50 «ТСН» 09.50, 11.10, 12.15, 13.20 «Свати 5» 14.25 «Вечiрнiй Київ - 2013» 16.20 «Вечiрнiй квартал - 2014» 18.30 «Розсмiши комiка 5» 19.30, 02.45 «ТСН» 20.15 «Вечiрнiй квартал - 2014» 22.15 Х/ф «Я, робот» 00.35 Х/ф «Страстi Христовi» ▲ 03.30 Х/ф «Банди Нью-Йорка» ▲ 05.55 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.45 Т/с «Камо грядеши» 4, 6 с. 08.35 Д/ф «Монастир» 09.30 Новини 10.00 Д/ф «Великдень» 11.05 Х/ф «Любов земна» 13.00 «Сходження Благодатного Вогню в Храмi Гробу Господнього» 15.00 «Юрмала 2013» 17.00 «Обережно! Дiти!» 18.00 Т/с «Свати» 20.00 «Подробицi» 20.35 Т/с «Свати» 22.05 Х/ф «Пiп» ▲ 00.30 «Пасхальна лiтургiя» 04.30 Х/ф «Любов земна»

ICTV 05.35 Факти 06.15 Свiтанок 07.55 М/ф «Ми повернулися! Iсторiя ди­ но­заврiв» 09.05 Зiрка YouTube 10.10 Дача 11.05 Х/ф «Бiблiотекар. У пошуках Списа Долi» 12.45 Факти 13.20 Х/ф «Бiблiотекар 2. Повернення до копалень царя Соломона» 15.05 Х/ф «Бiблiотекар 3. Прокляття чашi Iуди» 16.55 Х/ф «Кiлери» 18.45 Факти 19.15 Надзвичайнi новини 20.05 Х/ф «Година пiк» 22.00 Х/ф «Година пiк 2» 23.40 Х/ф «Година пiк 3» 01.05 Х/ф «Подвiйний КОПець» ▲ 02.50 Х/ф «Великдень Уолтона» ▲ НОВИЙ 05.40 М/с «Мисливцi за привидами» 07.30, 10.00 Ревiзор 4 12.50 Пристрастi за Ревiзором 14.10 Т/с «Воронiни»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

19 КВІТНЯ

17.45 Х/ф «Iван Царевич i Сiрий вовк» 19.35 Х/ф «Людина-павук» 22.00 Педан-Притула шоу 00.00 Х/ф «Джулi i Джулiя» ▲ 02.10 Зона ночi 02.15 Українцi Вiра 03.55 Зона ночi 04.00 Десята муза в Українi 04.30 Зона ночi. Культура 04.35 Катерина Бiлокур. Послання 05.15 Зона ночi. Культура

СТБ 05.35 Х/ф «Максим Перепелиця» 07.05 «Караоке на Майданi» 07.55 «Їмо вдома» 09.00 «Усе буде смачно!» 10.40 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 12.35 «Холостяк 4» 17.20 «Хата на тата» 19.00 «Україна має талант! 6» 21.20 «Таємницi МайстерШефа. Марина Шевченко. На голцi» 22.25 «Україна має талант! 6». Пiдсумки голосування» 22.45 «Детектор брехнi 5» 23.55 «Я соромлюся свого тiла» 01.45 Х/ф «Де знаходиться нофелет?» 04.25 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 «Bon appetit» 06.30 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Танго смерті» ▲ 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Знати більше 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 Ранковий фітнес 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 Новини Європи 12.30 Х/ф «Камінна душа» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 Мультфільми 15.00 Х/ф «Розбійники мимоволі» ▲ 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 В/ф «Ісусе, іду за тобою» 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 «Сад, город, квітник» 19.30 Д/ф «Писанки» 20.05 Тернопільська погода 20.10 Х/ф «Владика Андрей» ▲ 22.20 Віталій Бобровський, фортепіанна музика 23.35 Тернопільська погода 23.40 Час-Тайм 00.00 Воскресна утреня 03.00 В/ф «Ісусе, іду за тобою» 03.50 Х/ф «Владика Андрей» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Дива почаївські» 15.20 «Сім чудес Полтави» 15.30 «Театральні зустрічі» 16.35 «Хатинка Василинки» 17.00 «ПрофStyle» 17.15 «Пісні нашого краю» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Назбиране» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Поліське коло» 19.30 «Смак життя» 20.00 «Крізь призму часу» 20.15 «Спортивні меридіани» 20.30 «Щляхами Тараса» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Поклик таланту» 22.00 «Скарби роду» 22.30 «Абетка здоров’я»

НОВИЙ 19.35 «Людина-павук». Фантастика. Ще вчора Пiтер Пар­ кер був звичайним школярем, яко­ го всi вважали невдахою i занудою, але одного прекрасного дня з ним вiдбувається диво. Пiтера кусає па­ вук-мутант, пiсля чого з хлопцем вiдбувається фантастична метамор­ фоза! Неймовiрним чином загост­ рюються всi його вiдчуття. Вiн на­ буває величезної сили i сприт­нос­ тi, а головне, умiння лазити по стiнах i викидати мiцну, як сталь, павутину! Режисер: С. Реймi. У ролях: Т. Магуаєр, У. Дефо, К. Данст, Дж. Франко, Дж.К. Сiммонс, М. Пападжон.

1+1 22.15 «Я, робот». Фантастика/Фентезi. 2035 рiк. У недалекому майбутньому багато чого змiнилося. Роботи, як i iншi чудеса науки i технiки, стали час­ тиною повсякденного життя люди­ ни. Вони сильнiшi i швидшi за лю­ дей, а в їхнiх головах стоять по­ тужнi комп’ютери, що дозволяють ухвалювати рiшення швидше за лю­ дину. У них закладенi три закони, що не дозволяють заподiяти шкоду людинi, тому їх абсолютно не бояться. А дарма... Режисер: А. Пройас. У ролях: У. Смiт, Б. Мойнехен, Б. Грiнвуд, Чi МакБрайд, А. Тьюдiк.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.35 Д/ф «Три рiзьбленi iкони» 07.05 Панянка та кулiнар 07.30 «Дружина» 09.15 Трансляцiя Великоднiх богослужiнь з храмiв України 11.15 Пасхальна служба Божа i Апостольсь­ ке благословення для Риму й цi­ло­ го свiту святiшого отця Франциска з площi Св. Петра в Римi 13.45 Крок до зiрок 14.35 Як Ваше здоров’я? 15.40 Громадське телебачення 17.25 В гостях у Д. Гордона 18.30 Дiловий свiт. Тиждень 19.10 Громадське телебачення 21.00 Пiдсумки дня 21.35 Фольк-music 22.55 Трiйка, Кено, Максима 23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки 23.40 Д/ф «Великдень» 00.45 Д/ф «П’яте Євангелiє» 01.20 Х/ф «Красунчик Антонiо» 04.40 «Надвечiр’я» 05.30 Пiдсумки дня 1+1 06.15 Х/ф «Казка, розказана вночi» 07.40 М/ф 08.10, 08.35 М/с «Гуфi та його команда» 09.00 «Лото-Забава» 10.00 «ТСН» 10.50 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя» 11.55 «Машинi казки. Маша i ведмiдь» 12.10 «Зiркова хронiка» 13.10 «Чотири весiлля 3» 14.25 «Голос країни 4. Перезавантаження» 16.40 «Розсмiши комiка 5» 17.40 Х/ф «Травневий дощ» 19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Голос країни 4. Перезавантаження» 23.20 «Свiтське життя» 00.20 «Що? Де? Коли?» 02.55 «Зiркова хронiка» 01.20 Х/ф «Материк» ▲ 03.40 Х/ф «Казка, розказана вночi» 04.55 «Телемагазин» ІНТЕР 06.10 «Юрмала 2013» 07.50 «Вдалий проект» 08.45 Д/ф «Останнiй Великдень» 09.30 «Недiльнi новини» 10.00 «Орел i решка. На краю свiту» 11.00 «Сусiд на обiд» 12.00 Х/ф «Сусiди по розлученню» 13.55 Т/с «Свати» 20.00 «Подробицi тижня» 21.00 «Без протоколу» 21.40 Т/с «Свати» 23.35 Х/ф «Сусiди по розлученню» 01.30 Т/с «Людина-амфiбiя» ICTV

04.15 Факти 04.25 Про-Цiкаве.ua 04.45 Свiтанок 05.15 Дача 06.00 Х/ф «Чорнильне серце» 07.45 Так$i 08.10 Космонавти 09.00 Зiрка YouTube 10.10 Дивитися всiм! 11.05 Клан 12.00 Х/ф «Година пiк» 13.50 Х/ф «Година пiк 2» 15.30 Х/ф «Година пiк 3» 16.55 Х/ф «Люди в чорному» 18.45 Факти тижня 20.20 Х/ф «Люди в чорному 2» 21.55 Х/ф «Люди в чорному 3»

• АНОНС

20 КВІТНЯ 23.50 Х/ф «Я - легенда» ▲ 01.30 Х/ф «Останнiй бойскаут» ▲ 03.10 Х/ф «Заряджена зброя» ▲ НОВИЙ 05.20 М/с «Мисливцi за привидами» 07.45 М/с «Том i Джерi» 10.00 Серця трьох 20.20 Х/ф «Людина-павук 2» 22.50 Х/ф «Брати Грiмм» ▲ 01.10 Х/ф «Джулi i Джулiя» ▲ 02.50 Зона ночi 02.55 Українцi Надiя 04.50, 05.15 Зона ночi. Культура 04.55 Майстер музи 05.05 Моє серце пронизує ножами

СТБ 06.20 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 07.55 «Їмо вдома» 09.00 «Усе буде смачно!» 09.50 «Караоке на Майданi» 11.10 «Таємницi МайстерШефа. Марина Шевченко. На голцi» 12.00 Х/ф «Швидка допомога» 16.05 «Україна має талант! 6» 19.00 «Битва екстрасенсiв 13» 21.05 Х/ф «Бабине царство» 00.45 Х/ф «Мiй улюблений клоун» 03.40 Нiчний ефiр

TV-4 06.00 Пряма трансляція урочистої архиє­ рейської святої літургії світлого празника Христового Воскресіння з Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя 09.00, 09.05, 15.55 Тернопільська погода 09.10, 23.45 Час-Тайм 09.30 Повнота радості життя 10.00 Дім книги 10.15 «Справжня ціна» 10.30 Х/ф «Тримайся козаче» ▲ 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 ТНЕУ вітає з Великоднем 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Погляд зблизька» 14.30 М/ф «Обітниця Паски» 15.30, 20.45 «Про нас» 16.00 «Волинський Великдень» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.40 Хіт-парад 21.00 «Гал-кліп» 21.30 «Про кіно» 21.55 Тернопільська погода 22.00 Х/ф «У пошуках раю» ▲ 00.00, 03.30 Провінційні вісті 00.35 «Волинський Великдень» 02.30 Новини Європи 03.00 «Гал-кліп» 04.00 Х/ф «У пошуках раю» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 15.00 «Дитячі забави» 16.15 «Великодні дзвони по всій Україні» 17.00 «Пісні нашого краю» 17.15 «Словами малечі про цікаві речі» 17.30 «У країні Мультляндії» 18.30 «Студмістечко» 18.45 «Пісня в дарунок» 19.00 «Народні перлинки з бабусиної скриньки» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Христос воскрес-радіє світ» 20.30 «Загублені у часі» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Співає гурт «Ходаки» 22.20 «Церковні хори про Великдень» 22.30 «Повір у себе» СТБ 6.20 «Весiлля в Малинiвцi». Комедiя. Громадянська вiйна. На­пе­ редоднi весiлля пастуха Андрiйка i Яринки у Малинiвку вривається банда отамана Грiциана Таврiйсь­ кого – i незабаром у нареченого з’являється суперник. Але Яринцi вдається втекти вiд отамана... Режисер: А. Тутишкiн. У ролях: В. Самойлов, Л. Алфiмова. НОВИЙ 22.50 «Брати Грiмм». Бойовик. На початку XIX столiття Уiлл i Джейк Грiмм вирушають у по­ дорож Нiмеччиною, намагаючись заробити грошi шахрайством: вони їздять по селах, переконуючи жите­ лiв, що на їхньому млинi поселилася вiдьма, а пiд мостом завiвся троль... Режисер: Т. Гiлльям. У ролях: М. Деймон, Х. Леджер.

ICTV 23.50 «Я - легенда». Бойовик. Одного дня свiт був зруй­ нований. Усе населення планети по­ чало перетворюватися на вампiро­ подiбних iстот. Ли­ше в однiєї люди­ ни виявився iмунiтет до епiдемiї. Вiн хоче вижити, але вся вампiрська рать вiдкрила на нього полювання. Режисер: Ф. Лоуренс. У ролях: У. Смiт, Е. Брега, Ч. Тахен.

Стас Костюшкін відкриє фастфуд

Е

кс-соліст групи «Чай вдвоем» Стас Костюшкін уже понад два роки паралельно з музич­ ною творчістю зай­ ма­ється рестора­ торством.

Зараз співак вирішив розширити свою пітерсь­ ку мережу «Пышка da Pud­ ra» і відкрити ще два за­ клади в Москві. За словами відвідувачів, у зірковому фастфуді можна наїстися за 50 рублів – тобто наших 15 гривень. Крім того, в майбутньому в закладах Костюшкіна планується про­ даж дисків з музикою спеціально запрошених діджеїв, а надалі навіть проходитимуть танцювальні майс­тер-класи.

У Криму не буде «столиків Фреймут»

Д

нями Ольга Фреймут розпо­ віла про те, що вона відкриває новий проект «столики Фреймут», у якому будуть сконцентро­ вані найкращі момен­ ти всіх ресторанів, в яких їй вдалося побу­ вати за період зйомок проекту «Ревізор». В Ольги були плани відкрити такі столики і в Криму, але після останніх подій ведуча відмовилася від цього. «Мені боляче про це говорити, але в Криму столиків Фрей­ мут не буде. Я планувала зробити це в Ялті, там є прекрасний ресторан «Атавола». Якраз у той день, коли почалися події в Криму, я була на телефонному зв’язку з керівниками рестора­ ну. Планувала поїхати і розповісти про цей проект, але не вий­ш­ ло», – поділилася Ольга Фреймут.

Шварценеггера визнали кіногероєм століття

У

Лондоні прой­ шла церемонія нагородження кращих акторів за версією читачів ви­ дання Empire Magazi­ ne. У категорії Кіно­ герой століття пере­ міг колишній губер­ натор Каліфорнії Ар­ нольд Шварцнеггер.

Також відзначився зір­ ка фільмів Люди Ікс Х’ю Джекман, який отримав приз в номіна­ ції Ікона Empire. Крім того, нагороду отримав Том Круз, якого читачі видан­ ня назвали «кінолегендою», а в номінації Герой Empire пере­ могу отримав Саймон Пегг. Кращим актором був визнаний Джеймс Макевой, у номіна­ ції Краща актриса перемогла Емма Томпсон, а приз у категорії Найкраща нова зірка отримала Марго Роббі, яка зіграла одну з головних ролей у стрічці Мартіна Скорсезе Вовк з Уолл-Стріт.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 11 квітня 2014 року Досьє 102

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

21.04 21.05

21.05 21.06

22.06 22.07

23.07 23.08

24.08 23.09

24.09 23.10

24.10 22.11

23.11 22.12

22.12 20.01

21.01 19.02

20.02 20.03

ОВЕН У понедiлок вiрогiднi грошо­ вi надходження, якi не варто одразу тринькати. Недiля при­ несе чимало спокус, постарай­­ теся встояти перед ними.

Інгредієнти: рис басматі – 0,5 кг, гриби – 0,5 кг, морква – 2 шт., цибуля – 2 шт., олія, сіль, перець.

ТЕЛЕЦЬ У вас може з’явитися багато способів заробітку. У вiвто­рок можливi грошовi надходжен­ ня. Будуть вдалими покупки, які ви зробите у четвер.

БЛИЗНЮКИ Можлива премія або підви­ щен­ня зарплатні. Не плануй­ те покупок, краще мати фi­нан­ со­вий резерв, оскiльки мож­ли­ві несподiванi i великі витрати.

Спосіб приготування. Підсма­ жуємо цибулю та моркву до золо­ тистого кольору на олії. На іншій сковорідці готуємо гриби. Солимо, перчимо. Рис промиваємо та обсма­ жуємо на олії до прозорості. Додає­ мо до рису цибулю, моркву та гри­ би. Заливаємо кип’ятком, ставимо на деко з водою і відправляємо в духовку на 50-60 хвилин.

РАК У середу, щоб уникнути по­ милок, варто контролювати не тiльки власні дiї, але й дум­ ки. У п’ятницю будьте обе­реж­ ­нi­ши­ми з реалізацією iдей.

РИБА З ОВОЧАМИ

ЛЕВ Протягом тижня можливi не­ передбачувані витрати. Купу­ ючи товар, звертайте увагу на його якiсть. Пам’ятайте, що ску­пий двiчi платить.

Інгредієнти: 3 шт. філе риби, борошно, яйце, перець болгарсь­ кий, велика морквина, 2 цибулини, 2-3 помідори, 1-2 ст. л. сметани, 1-2 ст. л. томатної пасти, олія со­ няшникова, сіль. Спосіб приготування. Філе ри­ би ріжемо, обсмажуємо в борошні та яйці на соняшниковій олії. Дріб­ нимо перець болгарський, цибулю та моркву. Кидаємо все на сково­ рідку і обсмажуємо. Додаємо 2-3 ст. л. води. Коли суміш готова, до­ даємо очищені від шкіри помідо­ ри, сметану, томатну пасту. Туши­ мо 5 хв. Викладаємо до суміші ри­ бу, накриваємо кришкою на 10хв.

ДІВА У вiвторок вдало пройдуть дi­ ловi зустрiчi. Будуть не­стан­ дартнi ситуацiї, але, при цьо­ му, велика ймовірність ус­пiш­ ного вирiшення проблем.

ТЕРЕЗИ Цього тижня фінансове стано­ вище буде стабільним. Якщо, звичайно, ви зможете втри­ матися вiд спокуси полоско­ тати нерви в азартнiй грi. СКОРПІОН Фiнансовi питання легко ви­ рішаться в першiй половинi тижня. У середу можете роз­ раховувати на фiнансову пiд­ тримку з боку друзiв. СТРІЛЕЦЬ Плануйте свiй бюджет, бо вiн до кінця тижня може опи­ни­ тися в катастрофічному ста­ нi. У четвер вiро­гiднi не дуже великі грошовi надходження. КОЗЕРІГ У вiвторок вдало пройдуть дiловi перемовини i пiдпи­сан­ ня контрактiв. У четвер, як­ що виникнуть фiнансовi про­ блеми, звернiться до друзiв.

ВОДОЛІЙ Матерiальна стабiльнiсть за­ лежатиме вiд продуманостi дiй. У понедiлок вирішіть не­ гаразди минулого. Середа при­ несе грошовi надходження.

РИБИ Фiнансове становище стабiль­ не. Проте у четвер ви зможе­ те покласти до гаманця чи­ ма­лу суму грошей. Не поспі­ шайте витрачати їх.

• СМАЧНОГО!

ПЛОВ З ГРИБАМИ

на 14.04 – 20.04 2014 року

21.03 20.04

15

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

• ПОСМІХНИСЬ! *****

Я прийшов на роботу пра­ цювати, а не на дурні запи­ тання відповідати – чому я п’я­ ний тут сплю.

*****

– Знаєте, кумо, йду я вчора додому, темно так на вулиці, як зненацька маніяк на мене наскочить. – Ой, Боже, жах який. – От-от, він те саме сказав і втік.

*****

Жінка жаліється лікарю: – Щось мій чоловік втра­ тив сексуальну активність. – А чим ви його годуєте? – Нууу.., в основному кар­ топлею – Знаєте що, шановна, від крохмалю хіба комірець на сорочці добре стоїть…

*****

Хлопець з дівчиною про­ ходять повз ресторан, вона: – Який смачний запах. – Хочеш, ще раз біля ньо­ го пройдемося.

*****

70% українців живе у стресі. Решта живе в Італії, Іс­ панії, Португалії…

*****

У кабінеті лікаря: – А скажіть, лікарю, чи правда, що по формі черепа чоловіка можна сказати про його характер? – Скоріше, про характер його дружини.

*****

– Мамо, ну чому ти у мене постійно шукаєш у кишенях цигарки, можна ж просто по­ просити!

*****

Посварився з дружиною. Пішов на кухню, закрутив всі банки міцніше.

*****

– Легко бути молодим? – Дивлячись в якому віці.

*****

Тільки коли намагаєшся підібрати шкарпетку до пари, розумієш, скільки існує від­ тінків чорного.

*****

Вчора вперше ходив на полювання... Після 12-го чи 13-го пострілу качка померла від сміху...

*****

Урок геометрії. – Доведи, що цей трикут­ ник прямокутний. – Та я клянуся вам.


• АФОРИЗМИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 11 квітня 2014 року

• ФОТОМИТЬ

• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

Не потрібно мати віри, щоб молитись, потрібно молитись, щоб увірувати. Франсуа Моріак

• Якщо дуб раніше од ясена роз­ пуститься – на сухе літо. • Вранці проти сонця туман – до­ щу не буде. • Якщо квітневий дощ починаєть­ ся з великих краплин, то ненадовго. •Якщо весна маловітряна, літо бу­ де сухе. • Якщо навесні летить багато па­ вутиння, то літо буде жарке.

Воля здатна змінити навіть лінії наших долонь. Жан Кокто Молитва – ключ до завтрашнього дня і дверний засув для вчорашнього. Махатма Ганді

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

Незламний дух може зламатись, але не зігнутись. Сенека Молодший

ПОНЕДІЛОК, 14 квітня ніч / день

+6 / +14

Господи, дай мені спокій прий­ няти те, чого я не можу змінити, дай мені мужність змінити те, що я можу змінити, і дай мені розум відрізнити одне від другого. Фрідріх Ойтінгер

вітер

ВІВТОРОК, 15 квітня ніч / день

+5 / +17

вітер

Вербна неділя: традиції та звичаї Н еділя за тиждень перед Великоднем називаєть­ ся «вербною», «шутко­ вою» або «квітною», а тиж­ день перед цією неділею – «вербним».

У Вербний тиждень, за народ­ ним віруванням, не можна сіяти го­ родини, бо «буде ликовате, як вер­ ба». Не сіяли колись і буряків, бо «щоб не були гіркі». У Вербну неділю святять вербу. Під церкву заздалегідь навозять ба­ гато вербового гілля. Зранку на Бо­ гослужіння сходяться всі – старі й малі, бо «гріх не піти до церкви, як святять вербу». Коли закінчується відправа і священик окропить гілля свяченою водою, то діти – одне поперед одно­ го – стараються якнайшвидше діс­ тати вербу і тут же проковтнути по кілька «котиків» – «щоб горло не боліло». Господарі, повертаючись з церк­ ви зі свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на го­ роді по кілька гілок, або – якщо було близько – то в полі, «щоб росла Бого­ ві на славу, а людям на вжиток», ре­ шту, що залишилася, несли до хати і ставили на покутті під образами. Якщо, ввійшовши до хати, зас­ тавали когось, хто проспав церков­ ну літургію, то били його свяченою вербою, примовляючи:

Не я б’ю – верба б’є, За тиждень – Великдень, Будем тоді їсти паску І яєчко, і ковбаску! Молоді хлопці та дівчата били­ ся свяченою вербою ще й коло церкви, та й дорогою додому, а, б’ю­ чись, примовляли: Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля! Буде в нас Великдень! З освяченою вербою, після по­ вернення з церкви, обходили госпо­

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

дарі бджільники, щоб бджоли рої­ лись; обходили обори та стайні й кошари, щоб худібка була здорова, плідна, щоб корови давали багато молока. Свячена верба користується ве­ ликою пошаною серед нашого на­ роду. «Гріх ногами топтати свячену вербу», а тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося після освячення, палили на вогні, щоб, бо­ рони Боже, під ноги не потрапило. Свяченій вербі приписується ма­ гічна сила. Як вперше навесні вига­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн/Сх, 4 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

няють худобу на пасовисько, то кон­ че свяченою вербою – «щоб нечисть не чіплялася до тварин». Більше того, викидають гілля свяченої вер­ би надвір під час граду – «щоб град зупинився». Верба має велике значення в народній медицині. Коли хворіють люди або тварини, то знахарі ва­ рять свячену вербу разом з цілю­ щими травами і напувають тим ва­ ривом хвору людину чи тварину – у повній надії, що «допоможе». Сухою торішньою свяченою вер­ бою розпалювали піч під великодні паски. З біблійної легенди відомо, що коли Спаситель їхав на ослі, то лю­ ди встеляли Йому дорогу пальмо­ вим гіллям. З цього й пішов звичай святити гілля дерев у Вербну неді­ лю. В південних країнах, де росте пальма, святять пальмове гілля. У нас, в Україні, пальма не росте, а то­ му довелося нашим предкам виби­ рати якесь інше дерево. І цей вибір впав на вербу. Звичай освячувати вербу дуже давній, бо вже в «Ізборнику» (1073 рік) згадується «Праздьникъ върбь­ ны». Згадує про вербу і Данило Па­ ломник (1095-1108), що відвідав Єрусалим і там бачив «древіе много по брегу Іорданову превысоко, яко вербіе єсть и подобно». То були паль­ ми, що нагадали нашому землякові рідне чернігівське «вербіе».

Пд, 5 м/с

СЕРЕДА, 16 квітня ніч / день

+5 / +15

вітер

Пд/Зх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 17 квітня ніч / день

+5 / +15

вітер

Пд/Зх, 4 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 18 квітня ніч / день

+5 / +20

вітер

Пд/Зх, 5 м/с

СУБОТА, 19 квітня ніч / день

+9 / +21

вітер

Сх, 2 м/с

НЕДІЛЯ, 20 квітня ніч / день

+9 / +22

вітер

Пн/Зх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

• ПРИВІТАЙТЕ!

14 квітня – Юхима, Макара. 15 квітня – Полікарпа. 16 квітня – Микити. 17 квітня – Георгія, Йосипа. 18 квітня – Марка, Платона. 19 квітня – Яреми. 20 квітня – Данила. 21 квітня – Родіона. 22 квітня – Вадима. 23 квітня – Олександра.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №6  

Досьє 102 №6  

Profile for dosie102
Advertisement