__MAIN_TEXT__

Page 1

НАРКОМАНІЯ – ЦЕ ХВОРОБА 21 СТОЛІТТЯ

стор.

У ТЕРНОПОЛІ ЗА МІСЯЦЬ стор. 2 ВКРАЛИ ДВІ ІНОМАРКИ

• НОВИНИ

У Тepнoпoлi нa 2017 piк зaклa­ ли кoшти для пepeвeзeня пiльгoви­ кiв. Нa цe з мicькoгo бюджeтy плa­ нyють видiлити близькo 31 мiль­ йoнa гpивeнь. Зa цi кoшти y мicтi пpoдoвжaть вoзити yciх пiльгo­ви­ кiв бeз oбмeжeнь.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

2

стор.

3

НА АВТОВОКЗАЛІ ВПІЙМАЛИ НАРКОДИЛЕРА З CУБУТЕКСОМ

стор.

ЖУРНАЛІСТИ ТЕСТУВАЛИ РОБОТУ ЛІНІЇ «102»

8

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№1 (64) / 19 cічня 2017 року

З наступного місяця в Тернопо­ лі можливе підняття тарифів на паркування, проте наскільки, – ще невідомо. Наразі вартість одного паркомісця – 4 грн./год., однак з лютого можливе підняття тарифу. В Управлінні розглядають усі мож­ ливі варіанти, але прогнозувати на­ перед важко. Вже у лютому продукти та пос­ луги перевізників для тернополян можуть подорожчати. Про це попе­ реджають фахівці. У ціні кожного товару є складова вартості пально­ го. Як тільки вона збільшується, дорожчає кінцевий продукт. Тернопільська мерія придбає томограф за 10 млн. грн. Надсучас­ ний апарат куплять за кошти місь­ кого бюджету. Це буде перша така комунальна апаратура для об­слу­ го­вування жителів міста.

Біля трьох тернопільських шкіл облаштують мультифункціональ­ ні майданчики поблизу шко­ли №2, №11 та № 16. Тут учні зможуть займатись футболом, баскетболом, гандболом та великим тенісом. Тернопільське озеро модерні­ зують та очистять вже найближ­ чим часом за схемою польських екологів. Програма має три скла­ дових: екологічне очищення озе­ ра, розвиток інфраструктури на­ вколо озера і розвиток водних ви­ дів спорту.

У Тернополі на вулиці 15 Квіт­ ня з’явилася нова зупинка «Вули­ ця Сахарова». Зупинка стане зруч­ ною відвідувачам обласної лікарні та мешканцям сусідніх новобудов. Там зупинятимуться тролейбуси, які курсують за маршрутами №7, №10 та №11.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

У Тернополі відкрили 13-й в Україні сервісний центр Звіт начальника ГУ Нацполіції в Тернопільській області полковника поліції Олександра БОГОМОЛА

П

ро результати вжитих органами і підрозділами Нацпо­ ліції області заходів з протидії злочин­ності, забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави впродовж 2016 року розповів Олександр Бостор. 8 гомол.

стор.

9

Вікна квартир, маршрутне таксі з пасажирами, легкові автомобілі – мішені 18-річного стрілка

О

перативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід хулігана, котрий за одну ніч встиг пошкодити майно десятка тернополян. 18-річний парубок свій кримі­ нальний вчинок пояснив тим, що випробовував на влучність та справ­ ність новопридбаний пневматич­ ний пістолет. Як розповів начальник відді­ лення слідчого відділу ТВП Андрій Гульоватий, п’ятнадцятого січня до

правоохоронців стали звертатися жителі мікрорайону Дружба із зая­ вами про пошкоджені вікна квар­ тир та транспортних засобів. Оперативним шляхом поліцей­ ські вста­новили особу зловмисни­ ка, причет­ного до хуліганських дій. Ним виявився 18-річний тернопо­ лянин. Зі слів молодика, напередодні, 14 січня, він придбав пневматич­ ний пістолет. Найперше випробу­ вав нову іграшку на вікнах сусід­ нього будинку. (Продовження на сторінці №3)


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

«Наркоманія – це хвороба 21 століття», – стверджує поліцейський Михайло Димида

З

атримання осіб, які збувають наркотичні засоби через інтернет і не тільки, які втягують у наркозлочинність, а також прикриття каналів надходження та профілактика – основне завдання новоствореного підрозділу протидії нар­ козлочинності в Тернопільській області.

Як каже її керівник Михайло Ди­ мида, новостворений – це визначен­ ня умовне, оскільки ще до реоргані­ зації міліції в поліцію та реформ вони працювали у складі правоохоронно­ го відомства, як відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Та по­ чалися зміни, почалося скорочення особового складу. Їхній відділ виве­ ли з-під керівництва начальника го­ ловного управління і передали в під­ порядкування міністерству. – У Тернополі створили опера­ тивно-пошуковий відділ, який підпо­ рядковувався департаменту проти­ дії наркозлочинності в Хмельниць­ кому, – каже Михайло Димида. – За рік часу наш підрозділ втратив фак­ тично всіх професіоналів, знавців своєї справи, з кількох десятків зали­ шилося дві-три людини. Фак­тич­но

рік часу підрозділ не працював че­ рез неефективне підпорядкування. Побачивши такі не зовсім пози­ тивні зміни, 30 листопада 2016 року у Києві прийняли рішення ліквіду­ вати департамент і створити відділ в системі кримінальної поліції при ГУНП. Повернули те, що було раніше. – Відповідно, наша служба ство­ рюється з нуля. Ми намагаємося по­ вернути в структуру ті досвідчені кадри, які працювали раніше. Це не­ обхідно зробити якомога швидше, оскільки ми вже й так втратили рік, а наркозалежні, наркоторговці та інші почули слабинку та дещо акти­ візувалися. За словами тимчасово викону­ ючого обов’язки керівника підроз­ ділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Ми­

хайла Димиди, з кожним роком вік наркоманів молодшає. Школярі по­ чинають з нацваю. Цей засіб не ви­ знаний наркотиком, але шкідливий не менше. Поліцейські добивають­ся через міністерство, щоб і нац­вай від­несли до наркотичних. Це дасть змогу його вилучати й контролюва­ ти завезення та продаж. – Зростає тенденція до вживання синтетичних наркотиків, які конт­ рабандним шляхом потрапляють на територію України і Тернопіль­ ської області зокрема. З року в рік наркомани починають менше вжи­ вати тра­ди­цій­ні наркотики такі як макова соломка та марихуана, а пе­ реходять на ам­фітаміни та метам­ фетамін. Сьогодні на обліку стоїть по об­ ласті близько 400 людей з діагно­ зом наркоманії. Проте ця цифра не є остаточною і не відповідає дійснос­ ті, каже Михайло Димида. Є багато прихованих наркоманів, які не сто­ ять на обліку, але вживають небез­ печні речовини. – Ми співпрацюємо з лікарями, з наркодиспансером, але на ситуацію вплинути не можемо. Хоча в порів­ нянні з іншими областями у нас си­ туація ще не є критичною в плані наркоманії. Тернопільщина – сільсь­ когосподарський край, ми не є при­ кордонною областю і ці два чинни­ ки впливають на те, що до нас по­ трапляє не так вже й багато тяжких наркотиків. Михайло Димида з 2008 року займається наркозалежними людь­ ми та тими, хто розповсюджує смер­ тельну небезпеку. Він вважає, що наркоман – це хвора людина, якій потрібно допомагати та лікувати.

– Я за європейський підхід. Я по­ годжуюся з тим, що потрібно ство­ рювати заміські центри для нарко­ залежних людей. Там вони перебу­ ватимуть під постійним наглядом, їм видаватимуть спецпрепарати, а тому наркоману не потрібно йти на злочин заради дози. Проте менталі­ тет у нас не такий, як у європейців. Пацієнти примудряються виносити та продавати наркотичні речовини з таких медзакладів. Окрім боротьби з наркозалеж­ ними та наркоторговцями, при під­ розділі протидії наркозлочинності буде створений сектор, який нада­ ватиме послуги по ліцензуванню. Заклади, які в своїй роботі вико­ ристовують наркотичні засоби, їхні аналоги чи прикурсори повинні ма­ ти на це ліцензію – це лабораторії, аптеки, лікарні та інші установи приватної, комунальної та держав­ ної власності. – Ми обстежуємо, перевіряємо, надаємо висновки, які передаємо далі для видачі кінцевого докумен­ ту. Окрім цього, ми контролюємо, щоб з таких установ не було витоку наркотичних речовин. Це саме сто­ сується і дозволів на вирощування рослин маку та коноплі в промис­ лових цілях. Михайло Димида звертається до людей не бути байдужими і співпра­ цювати з їхнім відділом. Про факти незаконного збуту, вживання чи ви­ готовлення наркотиків можна по­ ві­домляти за номерами (0352) 2713-81, 27-17-27. Лише спільними зу­ сил­ля­ми поліції та громадян можна побороти незаконний обіг нарко­ тиків у місті та області. Анонімність вам ґа­рантуватимуть.

чили транспортний засіб. Резонансне викрадення авто­ мобіля марки «Рено» сталося рівно через місяць з території спецмай­ данчика державного підприємства МВС «Інформ-ресурси». Як з’ясува­ лося, до незаконного заволодіння транспортного засобу, який за не­ сплату кредиту банківська устано­ ва в якості заставного майна вилу­ чила у власника, теж причетний 22-річний борщівчанин. Цього разу в напарники взяв раніше судимого тернополянина. Молодики влашту­ вали справжнісінький екшн, вибив­ ши викраденою іномаркою в’їзні ворота території спецмайданчика. Крадене «Рено» поліцейські теж розшукали та вилучили. Автомобіль зловмисники переховували в при­ ватному господарстві свого знайо­ мого у селі Чистопади Зборівського району.

Як повідомив під час прес-кон­ ференції начальник ГУНП в Терно­ пільській області Олександр Бого­ мол, на даний час автокрадіям ого­ лошено підозру у вчиненні кримі­ нального діяння, передбаченого час­

тинами 2 та 3 статті 289 ККУ. Суд також визначив їм міру запобіжного заходу: борщівчанину – цілодобовий домашній арешт, а раніше судимо­ му тернополянину – тримання під вартою. Триває розслідування.

За підозрою у незаконному заволодінні транспортом затримали двох молодиків

З

лодійський дует склали 22-річний житель Борщова та раніше судимий за майнові злочини 24-річний тернополянин. За місяць злов­мисники викрали дві іномарки. За матеріалами кримінального провадження, до вчинення крадіж­ ки автомобіля «Шкода Октавія» при­ четний лише борщівчанин. Крадіж­ ку скоїв на початку грудня минуло­ го року. Іномарка зникла з прибудинко­ вої території багатоповерхівки в обласному центрі. Як встановило розслідування, крадене авто злов­ мисник загнав до Борщова на тери­ торію недіючого агропромислового підприємства і там заховав подалі від людських очей. На даний час поліцейські вилу­

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАБІР НА ПОСАДИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ГУНП В ОБЛАСТІ

В

Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області 16 січня 2017 року розпочався набір в поліцію на посади оперуповноважених кримінальної поліції. Основні службові обов’язки опер­уоповноваженого: • приймати участь у розкриті кримінальних проваджень; • проведення розшукових, у то­ му числі негласних, інших процесу­ альних дій, відповідно до вимог КПК; • своєчасне реагування на заяви та звернення громадян. Вимоги до кандидатів: • громадянство України; • вища освіта; • знання Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про за­ побігання корупції» та криміналь­ но-процесуального законодавства; • вільне володіння українською мовою. Необхідні якості та навички: • висока мотивація та орієнта­ ція на якісні зміни в державі; • аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати ін­ формацію; • неупередженість та порядність; • самостійність, організованість, відповідальність; • наполегливість, стри­маність, рішучість, здатність швидко прий­ мати рішення в умовах обмеженого часу; • стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень; • вміння аргументовано вислов­ лювати свою думку; • прагнення до розвитку та са­ мовдосконалення; • досвід роботи на персональ­ ному комп’ютері (офісні програми, Інтернет) на рівні користувача. Ми пропонуємо: • зарплату 10 000 гривень та со­ ціальне забезпечення згідно діючо­ го законодавства; • професійну підготовку за між­ народними стандартами; • перспективу кар’єрного росту. Прийом анкет триває з 16 січня 2017 до 26 січня 2017 року. Для економії Вашого часу та зручності, уникнення черг, Ви мо­ жете зареєструватися за телефона­ ми (0352)-27-15-40, 067-653-77-28.


КРИМІНАЛ

На Тернопільщині невідомі напали на приміщення суду

Б

ільше десяти невідомих у камуфляжній формі та балаклавах увірвалися до зали районного суду у Зборові. Подія трапилася у четвер, 12 січня, близько опівдня. Саме в цей час там тривало судове засідання щодо вбивства громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка.

На момент дебошу в залі пере­ бували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші гро­ мадяни. За попередньою інформацією, невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підо­

зрюваними дві скляні банки з ріди­ ною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав тілесні ушкодження. На місце події одразу виїхав на­ чальник ГУНП в області Олександр Богомол, спецпідрозділ поліції та

слідчо-оперативна група. Хулігани після цього вибігли, сі­ ли у бус, який належить одній з на­ ціоналістичних організацій та по­їха­ ли у напрямку Тернополя. Дорогою їх зупинили працівники поліції і су­ проводили до обласного центру. Проте уже в центрі міста невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Пра­ воохоронці, застосовуючи спецзасо­ би, затримали їх. Тринадцять чоловіків доправи­ ли до міського відділу поліції, вста­ новлювалися їхні особи та причет­ ність до скоєння хуліганства у залі суду. Слідчі Зборівського відділен­ ня поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 части­ на 2 Кримінального кодексу Украї­ ни – хуліганство, вчинене групою осіб. Нагадаємо, що 26 травня 2016 року, у Кременці Тернопільської об­ ласті двоє невідомих напали і поби­ ли громадського активіста Віталія Ващенка на подвір’ї його ж будин­ ку. Чоловік від отриманих травм по­ мер. Правоохоронці затримали ви­ конав­ців та посередника замовлен­ ня вбивства.

(Початок на сторінці №1) Вистрілив по шибах і збагнув – зброя дієва, адже жителі квартир у вікна котрих поцілив, почали визи­ рати на вулицю, не розуміючи, що діється. Захоплений влаштованим видо­ вищем, зловмисник викликав так­сі і подався до торгового центру, аби докупити кулі. Від спокуси знову випробувати дію пневматики не стримався вже

дорогою додому. Прямо з вікна так­ сі відкрив стрілянину по маршрут­ ному таксі, в якому їхали люди, і припаркованій легківці. Похвалився вмінням влучно стріляти і перед друзями, з котри­ ми того вечора ходив на дискотеку в один з нічних клубів міста. Доро­ гою пошкодив вікна трьох автомо­ білів. Ще п’ятеро власників машин потерпіли, коли хуліган повертався після нічних розваг.

Загалом поліцейські задокумен­ тували десять фактів пошкоджен­ ня транспортних засобів і випадок стрільби по вікнах житлового бу­ динку. Сума збитків, завданих по­ терпілим, встановлюється експер­ тами. Зловмиснику правоохоронці ін­ кримінують час­тину першу статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Досудове розсліду­ вання триває.

одягом, куди спільники ретельно заховали блістери з двадцятьма дво­ ма таблетками субутексу. Канал надходження наркотиків поліцейські з’ясовують, проте дос­

теменно відомо, що раніше судимий тернополянин не лише сам вживав дурман, а й мав налагоджену мере­ жу збуту психотропного товару. Зловмисника затримали в по­

Вікна квартир, маршрутне таксі з пасажирами, легкові автомобілі – мішені 18-річного стрілка

четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

3

Співробітник банку викрав гроші з рахунків клієнтів

П

онад півроку джерелом стабільного додаткового доходу 26-річного співробітника однієї з бан­ ківських установ Теребовлі були рахунки клієнтів. З них зловмисник зняв і витра­ тив на власні потреби понад 21 ти­ сячу гривень. Як з’ясували поліцейські, злов­ мисник у силу своїх функціональних обов’язків мав доступ до «чистих» банківських карток. Цим й вирішив скористатися. На чотирьох клієнтів фінустанови оформив дублікати елект­ронних гаманців і час від часу навідувався з ними до банкомату. З рахунку одного потерпілого загалом зняв сім тисяч гривень, іншого обіб­ рав на п’ять тисяч, найменша вик­ радена сума – три тисячі гривень.

Гроші пройдисвіт витрачав на влас­ ні потреби. За фактом шахрайства розпоча­ то кримінальне провадження. Полі­ цейські також перевіряють злов­мис­ ника на причетність до інших про­ типравних діянь.

1680 гривень втратила довірлива тернополянка

Ж

ертвою шахрайства стала 36-річна тернополянка. Жінка, незважаючи на постійні попередження як правоохоронців, так і ЗМІ, повірила невідомій про проблеми із банківською карткою. До неї зателефонувала жінка, яка представилася представником «Ощадбанку» та повідомила про не­ безпеку. Шахрайка розповіла, що з картки тернополянки невідомі на­ магаються зняти кошти, а тому тер­ міново потрібно змінити пін-код. Перелякана власниця картки не роздумуючи назвала усі особисті дані, про які запитувала стороння людина. Через кілька хвилин терно­ полянка отримала смс-повідомлен­

ня про зняття готівки в розмірі 1680-ти гривень. Зрозумівши, що стала жертвою брехні, за допомогою звернулася до правоохоронців. Шановні мешканці міста та об­ ласті, ніколи не розголошуйте осо­ бисті дані банківських карток сто­ роннім особам! Запам’ятайте, що ніхто не має права дізнаватися у вас особисту інформацію, тим більше за допомогою телефону або пош­ти. На­ віть працівникам банку ви не по­ винні повідомляти свій пін-код, який намагайтеся ніде не записувати, а зберігати в пам’яті. Будь-який власник пластикової картки банку повинен усвідомлю­ вати, що завжди існує ризик того, що саме він стане однією з жертв об­ ману і потрапить у тенета шахраїв.

рядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри за­ побіжного заходу. Кримінальне про­ вадження розпочато за частиною другою статті 309 ККУ – незаконне

виробництво, виготовлення, при­ дбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана­ логів без мети збуту.

Субутексу на 15 тисяч гривень вилучили поліцейські

О

перативники відділу протидії наркозлочинності взяли наркодилера на автовокзалі в обласному центрі якраз у момент, коли той отримав передачу з двадцятьма двома таблетками субутексу.

Як повідомив тимчасово вико­ нуючий обов’язки керівника під­ розділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида, поліцейські ре­ тельно спланували спецоперацію із затримання підозрюваного. Вони от­ римали оперативну інформацію, що зловмиснику надійде «товар» вар­ тість якого на чорному ринку стано­ вить п’ятнадцять тисяч гривень. Наркодилера взяли на гарячому, коли в його руках уже був пакет з


4 РІЗНЕ До поліцейських звернулися майже півтисячі обдурених вкладників ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

М

айже півтисячі жителів Тернопільської, Львівської, Рівненсь­кої, Івано-Франківської, Хмельницької об­ластей стали жертвами фінансової піраміди «Хелікс». – Принаймні на сьогодні саме стільки лю­дей із заявами звернули­ ся до поліції про вчинення віднос­ но них злочинних дій. Загальна су­ ма втрат склала майже тридцять мільйонів гривень, – каже старший слідчий в особливо важливих спра­ вах СУ ГУНП в області Андрій Зубко. Нагадаємо, у ході слідчо-опера­ тивних дій були проведені обшуки у трьох головних фігурантів справи. Арештовано 30 банківських рахун­ ків, 12 автомобілів загальною вар­ тістю понад мільйон американсь­ких доларів, сім елітних квартир у Тер­ нополі та столиці, будинок в Києві, а також цінні речі на майже півміль­ йона гривень. Усі троє фігурантів фінансової піраміди, внісши заставу 8,5 мільйо­ нів гривень, сьогодні перебувають на

волі, проте за їхнім місцем перебу­ вання поліцейські ретельно стежать з допомогою електронних брасле­ тів, які одягнули на підозрюваних. На сторінці в соціальній мережі один із власників товариства поді­ лився «чудовою новиною» про те, що в Тернополі 11 січня відкрився новий інформаційний офіс «Helix». Поліцейські припускають, що такий крок може бути спробою повплива­

ти на обдурених клієнтів, переко­ нуючи тих, хто ще не звернувся до правоохоронців, – не робити цього, а заявників – відмовитися від пре­ тензій. Що натомість обіцятимуть творці фінансової піраміди – повер­ нення коштів чи інші «бонуси» – до­ поки невідомо. Поліцейські за­к­ли­ кають людей не довіряти злов­мис­ никам, бо обіцянки повернути гро­ ші звучали вже не раз.

іло матері, 1932 року народження, знайшов тернополянин на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків. На місце події він одразу викликав правоохоронців.

За словами чоловіка, його матір на хутір, де знаходиться їх дача, хо­ дила практично щодня годувати своїх собак. 15 січня тернополянка також пішла туди, але до­дому не по­ вернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці. Підхо­ дячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовніш­ німи ознаками схоже на його матір. При попередньому огляді слідчі встановили, що тіло жінки, скоріш за все, понівечили собаки, бо нав­ круги багато слідів лап. Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправ­ ді встановить експертиза. За попе­ редньою версією – у жінки трапив­ ся інсульт. Подія внесена до ЄРДР за статтею 115 ККУ.

Собаки понівечили тіло тернополянки

Т

Як оформити ІD-паспорт особі, яка не може самостійно ходити

Д

о Тернопільського міського відділу міграційної служби звернулась жителька обласного центру із проханням оформити її 90-річ­ ній матері новий паспорт замість втраченого, адже без документа вона не могла от­ римувати пенсійні виплати. Жінку хвилювало, що старень­ ка не ходить, відтак це завадить отримати новий паспорт. – Законодавець передбачив такі ситуації, тому зробили можливим оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здо­

ров’я, що підтверджується медич­ ним висновком відповідного закла­ ду охорони здоров’я. Так, за пись­ мовим зверненням такої особи або її законного представника здійсню­ ється виїзд працівника територіаль­ ного підрозділу УДМС за її місцем проживання, – пояснила начальник Тернопільського міського відділу УДМС Людмила Лужняк. Виконавши усі необхідні проце­ дури та дотримавшись вимог чин­ ного законодавства, міграційнники оформили ID-картку цій пенсіонер­ ці й днями вручили їй новий доку­ мент. Старенька стала першою тер­ нополянкою, хто в такому поважно­ му віці отримав паспорт у формі картки.

За фактом жорстокого поводження з тваринами, допитано єгерів та керівника Бучацького товариства

В

процесі досудового розслідування, яким зараз займається слідче управління ГУНП в області, вже до­ питали двох єгерів та керівника місцевого товариства мисливців та рибалок Василя Сеника. З їх слів, випадок дійсно мав міс­ це 31 грудня у загальнозоологічно­ му заказнику місцевого значення Пу­ лікове, що на території Бучаччини. Один з працівників лісового гос­ подарства, почувши постріли на те­ риторії заказника, повідомив про це керівника УТМР. Останній прибув до місця полювання разом зі ще од­ ним єгерем. З лісу в цей час вийшли двоє невідомих людей разом із со­ баками. На вимогу надати докумен­ ти чоловіки стали вести себе агре­ сивно і натравили на перевіряючих собак. Зі слів Василя Сеника, він вист­ релив лише в одну тварину. Запев­ няє, що мав право так чинити згідно статті 34 ЗУ«Про мисливське госпо­ дарство та полювання», адже влас­ ники чотирилапих на вимогу не на­ дали жодних документів на тварин.

Слідчий СУ ГУНП в області Ва­ силь Сарахман каже, що розсліду­ вання кримінального провадження триває, адже ще не допитані особи, які є власниками тварин. Нагадаємо, восьмого січня в од­ ній із соціальних мереж на сторінці громадського об’єднання «Еко Май­ дан Тернопіль» було розміщено ві­ деофайл на якому видно, як керів­ ник Бучацького товариства мислив­ ців та рибалок стріляє у собак. Нас­ тупного дня слідчі Бучацького від­ ділення поліції за фактом жорсто­ кого поводження з тваринами роз­ почали кримінальне провадження.

Негода знову випробовувала дорожників Тернопільщини

Н

е оминула негода і Тер­ нопільську область. Снігопад, сильні пориви вітру, хуртовини, перемети і тріскучий мороз – все це створювало надзвичайну ситуацію на дорогах. 8 та 9 січня дорожники краю склали справжній іспит на опера­ тивність. Тисячі громадян на свята мали безпечно дістатися домівок і часу на «розхитування» не було. 8 січня на автошляхи Тернопіль­ щини на замовлен­ня Служби авто­ мобільних доріг у області виїхала

спецтехніка. 150 ма­шин, серед яких грейдери, навантажувачі, піскороз­ кидачі, трактори з відвалами і на­ віть ротори цілодобово чистили як державні, так і місцеві автошляхи. Дві сотні механізаторів та дорожніх працівників були на чергуванні. Водій грейдера Павло Шумляк, який працює у В. Березовицькій ДЕД розповідає, що останніх три дні пра­ цював практично без відпочинку. Мав лише годинку-дві подрімати і перекусити, а далі знову на дороги. В такому ж режимі працювали всі шляховики Тернопільщини. З переметами, які сягали до пів­

тора метра у висоту, дорожники бо­ ролись за допомогою роторів. Цей механізм дозволяє забирати наме­ ти снігу і відкидає їх в бік. – Для нас, дорожників, важливо організувати безпечний проїзд по всій мережі автошляхів області, то­ му працюємо і у нічну зміну. Залу­ чаємо потужну техніку підрядних організацій – ротори, навантажува­ чі, автогрейдери, – зазначив началь­ ник Служби автомобільних доріг об­ ласті Богдан Юлик. Завдяки роботі дорожників на Тернопільщині не знадобилося об­ межувати рух транс­порту.


ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

5

На Тернопільщині розгорнуто мобільні пункти обігріву

У

зв’язку із різким пониженням температурних показників та з метою запобігання випадкам переохолодження громадян, в першу чергу малозахищених верств населення, 5 січня Теребовлянський РВ Управління розгорнув мобільний пункт обігріву на площі князя Василька у місті Теребовля.

6 січня працівники Тернопільсь­ кого міського відділу та 1 ДПРЗ Уп­ равління у парку ім. Т. Г. Шевченка, що у місті Тернопіль, облаштували під мобільний пункт обігріву намет в якому одночасно можуть обігрі­ тися близько 20 людей. Організація життєзабезпечення зазначених обєктів здійснюється у тісній співпраці з органами влади, зокрема Тернопільської обласної ор­ ганізації Товариства Червоного Хрес­

та України. При потребі Управління ДСНС України в області готове роз­ горнути ще 14 наметів для облаш­ туання мобільних пунктів обігріву та 5 автомобілів підвищеної прохід­ ності, які використовуватимуться при ускладненні погодних умов на

Під час гасіння пожежі врятовано 19 мешканців багатоквартирного будинку

Д

о оперативно-диспет­ черської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області 9 січня 2017 року о 16:40 надійш­ ло повідомлення про пожежу в м. Тернопіль на вулиці Ге­ нерала Тарнавського, 16 . На місце подій одразу направи­ ли 3 пожежно-рятувальні підрозді­ ли. За 8 хвилин рятувальники діс­ талися до місця надзвичайної події та встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’я­ ти­поверхового багатоквартирного житлового будинку. Площа пожежі становила 22 м. кв. Основні зусилля вогнеборці зо­ середили на ліквідації пожежі та евакуації мешканців будинку, адже через значне задимлення існувала реальна загроза отруїтися продук­ тами горіння. Загалом, пожежники за допомо­ гою спеціального обладнання, вря­ тували 19 людей, серед них 5 дітей, а також вивели на свіже повітря 21 мешканця даного будинку, в тому числі 4 дитини та не допустили пе­

рекидання пожежі на сусідні квар­ тири. На пожежі травмований влас­ ник квартири, громадянин 1959 ро­ ку народження, який отруївся чад­ ним газом. Його госпіталізували до лікувального закладу м. Тернопіль. Пожежу локалізовано в 17:20, а о 17:28 повністю ліквідовано. На місці пожежі працювали 24 чоловіка особового складу та 7 оди­ ниць техніки. Керував гасінням зас­ тупник начальника Управління з реагування на НС, полковник служ­ би цивільного захисту Берестець­ кий Ю.В. Пожежею знищено речі домаш­ нього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири. За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ Нацпо­ ліції в області. Причина виникнен­ ня пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Рятувальники служби надзви­ чайних ситуацій звертаються до меш­канців міста та області обереж­ но поводитися з побутовими при­ ладами, легкозаймистими речами та стежити за дітьми.

автошляхах, віддалених від населе­ них пунктів. Пункти встановлено із дотриман­ ням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони в достатній кількості забезпе­ чені засобами обігріву на твердому

паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. Усі бажаючі можуть зігрітися, випити гарячого чаю та от­ римати першу долікарську допомо­ гу. Мобільні пункти обігріву функ­

ціонуватимуть якщо температура по­вітря буде нижчою -100С. На Тернопільщині організовано роботу 79 стаціонарних пунктів обігріву, які здебільшого розміщено в закладах соціальної та медичної сфер.

перевіряти міцність льоду; – не ловіть рибу поблизу вибоїн та занадто далеко від берега; – завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів; – тримайте поруч з лункою до­ шку або велику гілку; – якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – не­ гайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. У випадку, якщо Ви все ж прова­ лились – необхідно не піддаватись

паніці, утримуватися на плаву, уни­ каючи занурення з головою, нама­ гайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Намагайтесь якомога ефектив­ ніше вико­ристати своє тіло, збіль­ шуючи ним опорну площу. Вибравшись на лід, перекотіть­ ся і відповзайте в той бік – звідки ви прий­шли. Безумовне виконання правил поведінки на воді є неодмінною за­ порукою вашого життя.

Рятувальники краю закликають громадян бути уважними на кризі!

У

Тернополі фахівці Служби порятунку провели профілактичний рейд по поверхні скованого кригою міського ставу. Даний захід організували з ме­ тою профілактики надзвичайних подій серед любителів зимової ри­ боловлі та для застереження меш­ канців міста від необдуманої пове­ дінки на кризі. Працівники ДСНС пояснили лю­ дям про заходи безпеки, які необ­ хідно дотримуватись, аби вихід на замерзлу поверхню водойми від­ бувся без неприємних наслідків. Для того, аби не трапилося не­ щастя, слід пам’ятати: – виходити на кригу можна тоді, коли її товщина досягне 7-10 см; – масова пішохідна переправа може бути організована лише при товщині льоду понад 15 см, відстань між людьми повинна бути не мен­ ше 5 м. Міцний лід має зазвичай синю­ ватий або зеленкуватий відтінок. Лід білого або жовтуватого кольору не такий міцний. Тонкий лід трап­ляється біля бе­ рега, заростей очерету та під сні­ гом. Будьте обережні, у таких міс­ цях можна провалитися! Міцність льоду слід перевіряти палицею, але ні в якому разі не ногою. Під час перебування на льоду рибалкам необхідно дотримуватись наступних правил безпеки: – подивіться заздалегідь чи не­ має підозрілих місць; – обминайте ділянки, які вкриті товстим шаром снігу; – не пробивайте поруч багато лунок; – не пробивайте лунки на пере­ правах; – візьміть з собою палицю, щоб


6

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

В онкодиспансері відкрили хіміотерапевтичне відділення

X

іміотерапевтичне відділення відкрили на базі КУТОР «Тер­ нопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» 23 грудня. Воно розраховане на 25 ліжок. Тут працюватимуть 3 лікарі, 8 медичних сестер і 9 молодших медичних сестер.

– Ще донедавна Тернопільсь­кий обласний онкологічний диспансер був єдиним онкологічним закладом в Україні, що не мав в своєму складі самостійного відділення для прове­ дення хіміотерапевтичного лікуван­ ня, – розповів головний лікар зак­ ладу Леонід Шкробот. – Зараз тут зможуть лікуватися не тільки жи­ телі Тернопільщини, а й інших об­ ластей західного регіону. Введення в роботу окремого відділення для планування та проведення курсів хіміотерапевтичного лікування до­ зволить розвантажити хірургічні стаціонарні відділення, покращити

умови перебування пацієнтів у на­ шому закладі, підняти на якісно но­ вий рівень надання медичної допо­ моги онкологічним пацієнтам, ви­ користовуючи також економічно вигідні форми лікування – денний стаціонар та стаціонар одного дня. Як зазначив Леонід Шкробот, про відкриття відділення мова йшла ще з 2012 року. Однак це постійно від­ терміновувалося у зв’язку з поча­ тою реконструкцією поліклінічно­ го відділення та відсутністю фінан­ сування. Загалом, на створення відділен­ ня залучено 632 898 грн. З них з об­

Новий меморіальний знак Героям Небесної сотні та АТО відкрили в Тернопільській ОДА

Н

овий меморіальний знак у пам’ять Героїв Небесної сотні та бійців АТО, що полягли, захищаючи Державний суверенітет Ук­ раї­ни, відкрили в Тернопіль­ сь­кій обласній державній адміністрації.

Освятили знак та відправили по­ минальну панахиду священнослу­ жителі усіх конфесій. Участь взяли керівники області та міста, військо­ ві, громадськість. Новим елементом меморіалу є інтерактивний монітор, який міс­ тить максимально широку інфор­ мацію про загиблого. Серед імен Ге­ роїв – 87 з Тернопільщини. – Кожне ім’я – це жертовний по­ двиг в ім’я народу та України. Вони полягли за те, щоб наша країна не втратила своєї незалежності. Щоб у нашого народу було майбутнє. Те, що сьогодні над Тернопільщиною мирне небо і ми маємо можливість продовжувати звичний ритм життя – ми завдячуємо цим Героям. Тому знати історію кожного із них – наш

обов’язок. Вічна пам’ять і глибока шана кожному полеглому!, – зазна­ чив під час панахиди голова Терно­ пільської обласної державної адмі­ ністрації Степан Барна. За словами Ігоря Кульчицько­ го, начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та на­ ціональностей ОДА, раніше меморі­ альна дошка містила тільки фото та ім’я Героїв, тепер же є і біографічна довідка. – Меморіальна дошка не відпо­ відала ні вимогам часу, ні тому, чо­ го достойні ці хлопці. В результаті консультацій з громадськістю, війсь­ ковими та експертами – маємо ін­ терактивний компонент, який до­ зволяє знайти не тільки ім’я, але й історію життя бійця, місце загибелі, – зазначає він. Ігор Кульчицький закликав усіх, хто володіє додатковою інформа­ цією про життєвий шлях та подвиг Героїв – звертатися до управління з питань внутрішньої політики, релі­ гій та національностей облдержад­ міністрації, аби доповнювати та онов­ лювати дані.

ласного бюджету та субвенцій – 408 768 грн., за рахунок добровільних внесків – 221700 грн. Від благодій­ них фондів з Німеччини та Франції у вигляді гуманітарної допомоги от­ римано функціональні ліжка з мат­ рацами та інший інвентар. Відкриття хіміотерапевтично­ го відділення стало можливим за­ вдяки участі і підтримці Тернопіль­ сь­кої об­лради, облдержадмініст­ра­ ції та благодій­ників, зауважив під час відкриття голова ОДА Степан Барна. – Протягом 2016 року завдяки спільній роботі обласної адмініст­ ра­ції і обласної ради нам вдалося чимало зробити у галузі медицини. Саме тому левову частку державних коштів, коштів місцевих бюджетів – а це понад 100 млн. грн. – ми спря­ мували на ремонт і реконструкцію медичних закладів. Крім того, нам було дуже важливо створити належ­ ні умови перебування пацієнтів в онкодиспансері, адже тут щорічно лікується понад 8 тисяч пацієнтів і виконується більше 4 тисяч опера­ тивних втручань. Відтепер тут змо­ жуть пройти хіміотерапію близько 2 тисяч пацієнтів за рік. Очільник краю наголосив, що і в наступному році буде продовжено роботу щодо покращення умов у ме­ дичних закладах. Планують спряму­ вати понад 160 млн. грн. з різ­них бю­ джетів на забезпечення зак­ладів медичними препаратами.

Один з важливих пріоритетів роботи Тернопільської ОДА – відновлення військових частин

В

рамках робочої поїздки Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна днями відвідав військову частину у м. Бережани. – Відновлення тих військових частин, які на сьогодні є недіючими – один із важливих пріоритетів ро­ боти Тернопільської ОДА і держави. Але це питання – стратегічне, воно потребує значного фінансового ре­ сурсу, а також і певних часових зат­ рат. Водночас важливо створювати належні умови і в місцях постійної дислокації наших військових – час­ тинах, що вже функціонують на те­ риторії Тернопільської області, зок­ рема у м. Бережани, – зазначає Сте­ пан Барна.

За його словами, перед органа­ ми місцевого самоврядування, дер­ жавної влади на місцях поставлено завдання виділити додаткове фі­ нансування на потреби військових частин. У Бережанах зокрема буде здійснено заміну 76 вікон у казармі. – Подібні доручення надані у всіх районах Тернопільщини, де дис­ локуються військові частини, – уточ­ нив голова обласної державної ад­ міністрації. Степан Барна переконаний, що шефська допомога військовим час­ тинам від районів – є не меншим еле­ ментом підтримки армії, ніж служ­ ба у ЗСУ. – Люди мають відчувати відпо­ відальність за кожного солдата і за умови, в яких сьогодні служать на­ ші захисники, – наголошує він.

Школи області отримали комп’ютери

Т

ернопільська область отримала 747 комп’юте­ рів. Кожен район отримав по три комп’ютерних класи. 15 комп’ютерів, з ініціативи Мі­ ністерства освіти і науки України, отримає Тернопільська спеціалізо­ вана школа І-ІІІ ступенів №5 з пог­ либленим вивченням іноземних мов. Заклад брав активну участь у про­ екті організації літніх мовних табо­ рів «GoCamp». – Комп’ютери надійшли у рам­ ках співпраці Уряду України та Ки­ тайської Народної Республіки. Мініс­

терство освіти і науки України за­ купило та встановило на комп’ю­ терах ліцензійне програмне забезпе­ чення. Для нас важливо, щоб ком­ п’ютери не тільки були доставлені, а й щоб учні одразу могли на них працювати, – зазначила в.о. началь­ ника управління освіти і науки обл­ держадміністрації Анна Зварич. Вручив комп’ютери представни­ кам районів Степан Барна. – Для нас важливою є якість на­ дання освітніх послуг в Тернопіль­ ській області. Наша стратегія – це не тільки створення опорних шкіл, на які передбачаємо 3 млн. грн. для

сучасних кабінетів, шкільних авто­ бусів. Важливим етапом є створен­ ня сучасних комп’ютерних класів у всіх без винятку школах області. Це початок, 747 комп’ютерів – це старт. Я думаю, з кожним роком ми буде­ мо щонайменше таку ж кількість комп’ютерів направляти у навчаль­ ні заклади. Це дасть змогу вивести на новий рівень і навчальний про­ цес, і учнів нашої області, – зазначив голова ОДА. У Кобиловолоцькій ЗОШ І-ІІІ сту­ пенів у Теребовлянському районі ще донедавна був старенький ком­п’ю­ терний клас 2003 року. Про нові ком­ п’ютери 142 школярів лише мріяли. – Наша школа отримає 15 ком­ п’ютерів. Ми з нетерпінням їх чека­ ли, неодноразово зверталися в різ­ ні інстанції. Крім того, наша школа планується бути опорною. Також в нашій школі працює вчитель інфор­ матики, який ввійшов у п’ятірку кра­ щих вчителів за підсумками «Вчи­ тель року». Його учні – призери не лише районних, а й обласних і всеу­ країнських олімпіад з інформатики. Сподіваюся, завдяки новому облад­ нанню наші учні досягатимуть все нових вершин, – розповів дирек­тор Кобиловолоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександр Поліщук.


НОВИНИ З МІСТА

Нова «Дорожня карта» допоможе прибирати місто взимку ефективно

Н

априкінці минулого року на засіданні викон­ кому міської ради була затверджена нова «Дорожня карта утримання шляхо-мостового господарства Терно­ поля взимку». Як розповідає в.о. начальника уп­ равління житлово-комунального гос­ подарства, благоустрою та екології Олег Соколовський, у цьому докумен­ ті чітко прописано механізм приби­ рання міста від снігу. – При підготовці Дорожньої карт­и ми враховували досвід єв­ро­ пейсь­ких країн, Канади та Америки. Звичайно, що в основі документу – ук­раїнське законодавство, але воно дає лише загальні нормативні на­ прямки. При цьому кожне місто уні­ кальне, тому для нас важливо було розро­бити таку Дорожню карту для Тер­но­поля, яка була б зрозумілою усім тер­нополянам, механізму якої чітко будуть дотримуватися відпо­ відальні структури і завдяки якій наше місто буде прибиратися взим­ ку більш ефек­тивно, – каже Олег Со­ коловський. У карті передбачено вісім марш­

четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

Експерти працюють над зміною елементів герба Тернополя

І

ніціативна група з понад 200 активістів надіслала до Тернопільської міської ради звернення з проханням внести зміни у геральдичну символіку обласного центру. Зокрема замінити шестикутну зірку на восьмикутну та доповнити герб християнським хрестом. Заступник міського голови Лео­ нід Бицюра зазначає, що у листі були

рутів прибирання міста, чітко роз­ писано відповідальні структури за прибирання тротуарів, доріг, при­ будинкових територій, зупинок гро­ мадського транспорту, тощо. Зазна­ чено також місця вивозу снігу. Важливим елементом Дорожньої карти є система оповіщення насе­ лення про початок роботи спеціаль­ ної техніки: 1. Зелений рівень – за виникнен­ ня ожеледиці чи потреби прибиран­ ня снігу в денний період доби (крім години «пік») при незначних та по­

мірних снігових опадах – за три го­ дини до початку роботи техніки. 2. Жовтий рівень – за виникнен­ ня ожеледиці чи потреби приби­ рання снігу в вечірній та нічний пе­ ріод доби при незначних та помір­ них снігових опадах – за дві години до початку роботи техніки. 3. Червоний рівень – за виник­ нення потреби виконання робіт в будь-який період доби при інтен­ сивних снігопадах та надзвичайній ситуації – за дві години до початку роботи техніки.

7

наведені певні аргументи щодо змі­ ни герба у відповідності до гераль­ дичних вимог. Відтак була створена спеціальна комісія, у яку входять іс­ торики, краєзнавці та представни­ ки геральдичних товариств Украї­ ни, які й повинні розробити декіль­ ка ескізів нового герба міста Терно­ поля. При цьому колористика зали­ шиться такою ж, як і була. Новий варіант герба буде пред­ ставлений вже у 2017 році.

На маршруті нової тролейбусної лінії з’явилось освітлення

П

ід час будівництва тролейбусної лінії на ву­лиці Текстильній облаштували вуличне освітлення. Працівники КП «Тернопільелект­ ротранс» кажуть, що вони встано­ вили опори, натягнули кон­тактну ме­ режу та облаштували ліх­тарі. Освітлення там не міняли ще з часів розпаду СРСР і вони давно ви­ йшли з ладу. На ділянці від митниці до об’їзної дороги освітлення вза­

галі було відсутнє. Відтепер вулиця Текстильна на­була цивілізованого вигляду, де не лише регулярно їз­ дять тролейбуси, а й безпечно зна­ ходитись у темну пору доби. – Це не перша вулиця, яку ми освітили. Подібні роботи були про­ ведені на вулицях Морозенка, Саха­ рова, Протасевича, Довженка. Тоб­ то всюди, де ми будуємо нові тро­ лейбусні лінії, ми цю зону освітлює­ мо, – підсумував директор КП «Тер­ нопільелектротранс» Андрій Мастюх.

жич дякував своєму батьку Олек­ сандру Олесю за дух українського націоналіста, який він вживлював у свого сина з самого дитинства, – під­ креслив мер Тернополя. Тому, переконаний Сергій Надал, сьогодні українці не мають права кинути на призволяще рештки ве­ ликого українця Олександра Олеся. – Мерія пропонує нащадкам Кан­ диби-Олеся декілька ва­ріантів для поховання у Тернополі, в тому числі у майбутньому Пантеоні Героїв у Парку Слави. Олександр Олесь має спочивати у спокої на рідній україн­ ській землі. Усі великі Українці, по­ чинаючи від Петлюри, і закінчуючи Бандерою, мають бути перепохова­ ні в Україні. Тоді почнеться справж­

нє відродження України, – підсуму­ вав Сергій Надал. Нагадаємо, рештки ук­раїнсь­ко­ го письменника Олександ­ра Олеся, який похований у Чехії – примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину. Президент України Петро Поро­ шенко доручив МЗС терміново втру­ титися в цю ситуацію. Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович теж запропонував, щоб Олександр Олесь був перепохований в Україні. 1 січня у День народ­ження Степана Банде­ ри, Сергій На­дал заявив, що всі Ге­ рої українського визвольного руху мають бути по­хованими в Україні.

Міський голова Тернополя: «Герої Нагороджено переможців та учасників І туру конкурсу українського визвольного руху «Учитель року-2017» мають бути похованими в Україні»

В

залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради нагородили кращих учителів року. Переможців, лауреатів та учас­ ників I (міського) туру XXII Всеук­ раїнського конкурсу «Учитель року – 2017» обирали у листопаді-грудні 2016 року у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецт­ во», «Початкова освіта». У міському етапі конкурсу зма­ галися 24 учасники з 19 загально­ освітніх навчальних закладів. Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк нагородила усіх учасників дипломами, а пере­ можців – ще й грошовими премія­

ми, побажала перемоги у наступних етапах. Матеріальне за­охо­чення от­ римали учасники, лауреати та пе­ре­ можці і від голови пре­зидії профс­ пілки педагогічних працівників Тер­ нополя Ва­лентини Кухар. Переможцями стали: 1. Бачинська Лідія Михайлівна (номінація «Музичне мистецтво» – Тернопільська ЗОШ №18). 2. Копка Тетяна Вікторівна (но­ мінація «Початкова освіта» – Терно­ пільська СШ №3). 4. Чайка Галина Адамівна (номі­ нація «Інформатика» – Тернопільсь­ ка ЗОШ №16 ім.В. Левицького). 5. Крутовська Олена Станіславів­ на (номінація «Біологія» – Тернопіль­ ська ЗОШ №11).

С

ергій Надал запропонував перепоховати у Тернополі видатного українського письменника, поета, драматурга, представника сим­ волізму Олександра Кандибу (псевдонім Олександр Олесь). За словами очільника міста, ме­ рія Тернополя готова профінансу­ вати перевезення та перепоховання Олександра Олеся. – Ні я особисто, ні громада Тер­ нополя не можуть спокійно диви­ тися на ситуацію, яка склалася у столиці Чехії Празі, де рештки ві­ домого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії були примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину, – зазначив міський голова. За словами Сергія Надала, Олек­ сандр Кандиба-Олесь був не лише одним з найвидатніших письменни­ ків та поетів України, він виховав од­ ного з лідерів Організації Українсь­ ких Націоналістів, «праву руку» Єв­ гена Коновальця Олега Ольжича. – У травні 1942 року саме на зем­ лі Тернопілля Почаївська конферен­ ція ОУН обрала Олега Кандибу-Оль­ жича заступником голови Проводу Українських Націоналістів та голо­ вою Проводу на українських землях. Тоді під час своєї промови Олег Оль­


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

Звіт начальника ГУНП в Тернопільській області полковника поліції Олександра БОГОМОЛА

П

ро результати вжитих органами і підрозділами Національної поліції області заходів з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави впродовж 2016 року. Впродовж 2016 року до Єдино­ го обліку ГУНП в Тернопільській об­ ласті зареєстровано 90 тисяч 547 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Внесено до Єдиного реєстру до­ судових розслідувань та перебуває на обліку 6860 кримінальних пра­ вопорушень з яких 1869 відносять­ ся до категорії тяжких та особливо тяж­ких. Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення є одним із най­ нижчих по Україні – 64,5 криміналь­ них правопорушень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких. Ужиті заходи оперативно-профі­ лактичного характеру сприяли змен­ шенню кількості умисних вбивств (12 проти 22), фактів нанесення тяж­ ких тілесних ушкоджень (17 проти 29), у т.ч. зі смертельним наслідком (5 проти 11), шахрайств (535 проти 811), хуліганств (70 проти 106), фак­ тів нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (41 проти 49), розбоїв (16 проти 20), вимагання (4 проти 8). Разом з тим зросла кількість гра­бежів (141 проти 135), крадіжок (3615 проти 3141), у тому числі з квартир (290 проти 274), ДТП з тяж­

кими наслідками (211 проти 182), тілесних ушкоджень невеликої тяж­ кості (841 проти 748). З числа кримінальних правопо­ рушень, за якими закінчено досудо­ ве розслідування, зменшилась на 59,9% кількість правопорушень, учи­ нених особами, які раніше вчиняли злочини – 392, на 39,7% менше у ста­ ні алкогольного сп’яніння – 105, скоє­ них у групі – 90, а це менше май­же на 73%. Зменшилась кількість кри­мі­ на­льних правопорушень, скоєних у громадських місцях, а також злочи­ нів, учинених неповнолітніми. Забезпечуючи взаємодію між слідчими та оперативними підроз­ ділами при розкритті й розслідуван­ ні кримінальних правопорушень, по 2275 зареєстрованими упродовж січ­ ня-грудня 2016 року кримінальним правопорушенням повідомлено про підозру 552 особам за тяжкі та особ­ ливо тяжкі злочини. Ефективніше, ніж у поперед­ньо­ му році, розкривались хуліганства, незаконні заволодіння автотранс­ портом, тілесні ушкодження серед­ ньої тяжкості. Задокументовано 10 криміналь­ них правопорушень, пов’язаних із втягненням неповнолітніх у злочин­

ну діяльність. Виявлено 94 злочини, пов’яза­них з незаконним поводженням зі збро­ єю і боєприпасами. З незаконного обігу вилучено 33 одиниці вогне­ пальної зброї, 2450 набоїв, 14 оди­ ниць холодної зброї, 2512 грам ви­ бухівки та 35 вибухових пристроїв. Протягом 2016 року в області закінчено досудове розслідування по 528 кримінальним правопору­ шенням, вчинених у минулі роки. Зросло на 6,3% розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчі ОВС області упродовж січня-грудня поточного року роз­ почали 12131 кримінальне прова­ дження, закінчили 7559, з них 2178 направлено до суду з обвинуваль­ ним актом. Кримінальними правопорушен­ нями заподіяно збитків на суму 16 млн. 581,9 тис. грн., з яких відшко­ довано 6 млн. 587,7 тис. грн., ареш­ товано майна підозрюваних на суму 3 млн. 397,5 тис. грн., забезпечено відшкодування на суму 9 млн. 985,2 тис. грн. або 60,2%. У сфері попередження розпов­ сюдження наркоманії в суспільстві та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів викрито 229 кримінальних правопорушень. Виявлено 2 кримінальних пра­ вопорушення у сфері торгівлі людь­ ми, задокументовано 22 криміналь­ них правопорушення, пов’язаних зі збутом і розповсюдженням порно­

Р

нізації правоохоронного відомства, ми почали вдосконалювати управ­ лінську роботу. Кожен атестований працівник не­се особисту відповідальність за ввірений йому напрямок роботи. Слідчі звітують за кримінальні про­ вадження, а дільничні та оператив­ ники працюють над нерозкритими злочинами. – Залишилося в нас після реор­

ганізації на території області чоти­ ри ізолятора тимчасового тримання – в Кременці, Бережанах, Чорткові та Теребовлі. Поступово в нашому правоохо­ ронному відомстві модернізовується матеріально-технічна база, вдоско­ налилася служба «102», запрацюва­ ли диспетчерські станції. Окрім цьо­ го ми встановили потужний сервер відеоспостереження. До нього уже

продукції, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості та звідництва. Викрито 2 організовані злочин­ ні групи до складу яких входило 7 осіб. Вони скоїли 29 злочинів. Зусилля працівників поліції об­ ласті були спрямовані на виявлення та документування злочинів, якими завдається значна шкода економіч­ ним інтересам держави та господар­ ському комплексу області зокрема. Усього викрито 46 фактів при­ власнення майна, 121 кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, у т.ч. 35 фактів зловжи­ вання владою, 60 – у сфері госпо­ дарської діяльності, 107 правопору­ шень, пов’язаних з бюджетними кош­ тами. Відкрито кримінальні провад­

ження по 4 кримінальних правопору­ шеннях зі збитками понад 1 млн. грн. Обліковано 12 фактів вимагання та отримання неправомірної виго­ ди. Викрито 10 кримінальних пра­ вопорушень з ознаками криміналь­ ної корупції. Усі направлено до суду з обвинувальним актом. Працівники поліції виявили 12 фактів вчинення корупційних правопорушень, за яки­ ми складено адміністративні прото­ коли, 3 з них розглянуто судами, 1-го порушника оштрафовано на за­ гальну суму 1700 гривень. Стан забезпечення публічної без­ пеки і порядку, охорони прав і сво­ бод людини, інтересів суспільст­ва і держави, протидії злочинності на території обслуговування перебуває на контролі керівництва ГУНП.

під’єднано 80 камер. Ще близь­ко 400 реально підключити. Першими в Україні ми запрова­ дили на території Тернопільської об­ ласті проект «Поліцейська станція». Сьогодні працює уже 13 таких полі­ цейських пунктів. В цьому році з’яв­ ляться такі станції у Скалі-Подільсь­ кій, в Хоросткові та дві у Тернополі. – У минулому році ми почали тісно співпрацювати з населенням

та громадськими активістами. Фак­ тично щотижня на базі ГУНП прово­ димо засідання робочої групи, ство­ реної при громадській раді МВС. Серед проблем, які ми намагає­ мося вирішити – це недоукомплек­ тація особового складу поліції. Сьо­ годні у нас є 519 вільних вакансій. Не вистачає ще всім правоохоронцям і нової форми. Є лише 500 комплек­ тів. Наразі всі, хто її не мають, хо­ дять в старій, згідно закону про На­ ціональну поліцію пункт 17 пере­ хідних положень, але з новими шев­ ронами, жетоном та посвідченням. Під час прес-конференції Олек­ сандр Богомол розповів серед іншо­ го і про хід розслідування щодо шахрайської піраміди «Хелікс», про напад на зал суду представників на­ ціоналістичної організації та про розстріл собак у Бучацькому райо­ ні. Протестував очільник ГУНП ра­ зом із журналістами і роботу лінії «102». Одночасно за цим номером подзвонили кілька людей і на усі дзвінки отримали відповідь диспет­ чера. Роботою служби залишилися задоволені усі.

У новий рік поліція Тернопільщини повинна увійти з позитивними результатами та планами на майбутнє ік реформ, змін, відрод­ ження правоохоронної системи та довіри населення до поліції – саме цим відзначився 2016 рік для поліцейських краю.

За цей час зроблено багато, – про це на прес-конференції заявив на­ чальник ГУНП в області Олександр Богомол. Після проведеної реорга­


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

9

У Тернополі відкрили тринадцятий в Україні сервісний центр Міністерства внутрішніх справ

Б

лизько двохсот послуг щодня відтепер надаватиме оновлений сучасний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Відкриття центру у Тернополі – перше в новому році, але для України уже тринадцяте. Сервісні центри прийшли на заміну колишнім міжрайонним реєстраційно-екзаменаційним відділам. Усе тут працюватиме по-новому. За словами виконуючого обо­ в’яз­ки директора Головного сервіс­ ного центру МВС України Владис­ лава Криклія, відтепер усі адмініст­ ративні послуги клієнти отримува­ тимуть швидко. – У новому сервісному центрі МВС працює електронна черга, вста­ новлено інформаційні термінали та екрани, працює безкоштовний Wi-Fi. Обслуговуватимуть населення професійні співробітники фронт-офі­ су, з них – 50% нові, спеціально під­ готовлені кадри, які пройшли без­ коштовну програму стажування та успішно склали іспити. З відкриттям сервісного центру з’явилася можли­вість відстежувати якість надання послуг громадянам на сайті hsc.gov.ua. Така прозорість та відкритість, переконані у сервіс­ ному центрі, позбавить працівників поліції зайвого клопоту з питань зловживань чи корупції. Привітав керівників та праців­ ників сервісного центру начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. – Я сподіваюся, що у нас скла­ деться добра співпраця із сервісним центром. Керівник цього закладу з нами уже працює в складі робочої групи при громадській раді МВС. Од­ ним із бажань наших місцевих ак­ тивістів було налагодження роботи та відкритість у діяльності даного центру. І от сьогодні ви запрацювали по-новому. Бажаю вам здоров’я, тер­ піння та процвітання. Не зупиняй­ теся на досягнутому, завжди йдіть у ногу з часом та розвивайтеся далі. У 2016 році в Україні було від­

крито 12 сервісних центрів МВС. Територіальний сервісний центр №6141 регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській облас­ті розміщується за адресою: с Підго­ роднє, вул. Стрийська, 5. Територіальний сервісний центр здійс­нює такі основні функції: – комплекс заходів, по­в’язаних з

проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з облі­ ку транспортних засобів; – видає свідоцтва про реєстра­ цію, тимчасові реєстраційні талони та номерні знаки; – приймає іспити на право керу­ вання транспортними засобами всіх категорій, здійснює видачу та об­ мін посвідчень водія; – здійснює прийом фізичних або юридичних осіб і розгляд звернень; – вносить до ЄРДР МВС інфор­ мацію про накладення або зняття обмежень щодо транспортних засо­ бів, тощо.

Правоохоронці зібрали кошти бійцям АТО

В

умовах неоголошеної війни, що триває на Сході, громадянський обов’язок кожного – допомогти бійцям збройних сил, військових формувань, які захищають Батьківщину.

Не залишилися осторонь і зба­ разькі правоохоронці, більшість з яких на власному досвіді мали змо­ гу переконатися, наскільки важли­ ва та необхідна підтримка на пере­ довій. Весь особовий склад Збаразько­ го відділення поліції вирішив долу­ читися до збору коштів на потреби бійців та передати їх волонтерам районної громадської організації «Штаб Національного Спротиву Зба­ разького району». Як зазначив начальник Зба­ разького відділення поліції Віталій Присяжнюк, навіть невелика, проте щира допомога, зможе врятувати не одне життя, зможе зігріти під час морозів в окопах та підримати у важ­ кі хвилини вдалині від дому.

Змінилися розрахунки під час першої реєстрації автомобіля

У

2017 році встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня – 1600 гривень. Відповідно до п. 8 ст. 4 ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пен­ сійне страхування» встановлені на­ ступні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових ав­ томобілів територіальними сервіс­ ними центрами МВС України: 3% – якщо об’єкт оподаткування не пе­ ревищує 165 розмірів прожитково­ го мінімуму для працездатних осіб; 4% – якщо об’єкт оподаткування пе­ ревищує 165, але не перевищує 290

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 5% – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 роз­ мірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2017 року при визна­ ченні сплати вартості збору на обо­ в’язкове державне пенсійне страху­ вання під час першої реєстрації, слід розраховувати в залежності від вар­ тості легкового автомобіля: – не перевищує або дорівнює 264 000 грн. – сплачується 3%; – більше ніж 264 000 грн., але не перевищує або дорівнює 464 000 грн. – сплачується 4%; – більше ніж 464 000 грн. – спла­ чується 5%.


10

ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

До уваги сільськогосподарських товаровиробників Тернопілля

1 січня 2017 – старт для деклараційної кампанії П

очинаючи з 1 січня 2017 року у зв’язку із скасуван­ ням спеціального ре­жи­ му оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну сис­ тему оподаткування ПДВ.

Г

оловне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або упов­ новаженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку. У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні кон­ сультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у Центрах обслугову­ вання платників. Cтроки подання дек­ла­рації: – для громадян та осіб, які про­ водять незалежну професійну діяль­ ність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017; – для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподатку­ вання) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім ка­ лендарним днем звітного (податко­ вого) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017; Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів Ук­ раїни від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Мініс­ терства фінансів України від 02 жовт­ ня 2015 року №859». Нагадуємо, що обов’язок щодо

подання декларації у платників по­ датків виникає: – при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких до­ ходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо; – при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами; – при отриманні іноземних до­ ходів; – та в інших випадках, передба­ чених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рі­ шенням суду.

Припиняєте підприємницьку діяльність – не забудьте подати податкову декларацію

П

рацівники ДФС звертаються до підприємців подавати декларації у разі припинення діяльності. Відповідно до п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 розділу ІІ та п. 177.5 ст.177 роз­ ділу IV Податкового кодексу Украї­ ни (далі – ПКУ), фізичні особи – під­ приємці подають до контролюючо­ го органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за ре­зультатами календарного року про­тягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Згідно з п. 177.11 ст.177 ПКУ фі­ зичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх

походження з України та іноземні доходи. Фізичні особи, стосовно яких про­ ведено державну реєстрацію при­ пинення підприємницької діяль­нос­ ті фізичної особи – підприємця за її рішенням, подають податкову дек­ ла­рацію за останній базовий подат­ ковий (звітний) період, в якій ві­доб­ ражаються виключно доходи від проведення підприємницької діяль­ ності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєст­ рації припинення діяльності. При проведенні державної ре­ єстрації припинення підприєм­ниць­ кої діяльності фізичної особи – під­ приємця за її рішенням останнім базовим податковим пе­ріо­дом є пе­ ріод з дня, наступного за днем за­ кінчення попереднього ба­зо­вого по­ даткового пе­ріо­ду до останнього дня календарного місяця, в якому про­ ведено держав­ну реєстрацію припи­ нення підпри­ємницької діяльності.

Обов’язок платника податку що­ до подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник по­ датку отримував доходи виключно: – від податкових агентів, які не включаються до загального місяч­ ного (річного) оподатковуваного до­ ходу; – виключно від податкових аген­ тів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, надано­ го) доходу, крім випадків, прямо пе­ редбачених ІV розділом ПКУ; – від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріально­ му посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ; – у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких спла­ чено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Починаючи із податкової звіт­ ності за перший звітний (податко­ вий) період 2017 року сільгосп­ви­ робники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою «0110», у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма опе­ раціями такого сільгоспвироб­ника. Від’ємне значення різниці між по­ датковими зобов’язаннями і подат­ ковим кредитом за останній звіт­ ний період перебування на спеціаль­

Нові зміни – у новий рік

В

несено зміни до Податкового кодексу щодо ПДВ, єдиного податку, акцизу та інших податків Головне управління ДФС у Тер­ нопільській області повідомляє, що підписано та оприлюднено Закон України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законо­ давчих актів України щодо забезпе­ чення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Закон змінює податкове наван­ таження «єдинників», скасовує роз­ дрібний акциз з пального і алко­ гольно-тютюнову звітність для розд­

Ставки акцизного податку змінено

З

апроваджено нові став­ки акцизного податку на підакциз­ну продукцію у 2017 році. Законом України від 20 грудня 2016 року №1791-VIII «Про внесен­ ня змін до Податкового кодексу Ук­ раїни та деяких інших законодавчих

ному режимі переносять до подат­ ко­вої декларації із позначкою 0110 за перший звітний період 2017 року. Додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом: – для сільськогосподарських то­ варовиробників, які застосовують мі­сячний податковий період з 31 січ­ ня 2017 року; – для сільськогосподарських то­ варовиробників, які застосовують квартальний період з 20 лютого 2017 року. Реєстрація податкових наклад­ них/розрахунків коригування, скла­ дених сільськогосподарськими то­ варовиробниками за операціями з реалізації товарів/надання послуг сільськогосподарського призначен­ ня, проведеними у 2016 році, здійс­ нюватиметься до 15 січня 2017 року.

актів щодо забезпечення збалансо­ ваності бюджетних надходжень у 2017 році». Відтак для пива ставки збіль­ше­ но із 2,48 грн/л до 2,78 грн/л, для горілчаних виробів – із 105,80 грн до 126,96 гри­вень за 1 літр 100 від­ соткового спирту. Отож, починаючи з 01.03.2017 ціна на пляшку горіл­ки в тарі 0,5 л із вмістом спирту 40 відсотків збільшиться на 4,232 гри­ вень. Для коньячних виробів ставку акцизного податку збільшено із 89,94 гри­вень до 105,8 гри­вень за 1 літр 100 відсоткового спирту. На сьогодні ціна на пляшку коньяку в тарі 0,5 л. із вмістом спирту 40 від­ сотків збільшено на 3,172 гри­вень. Для спирту етилового ставки збіль­ шено із 105,8 гри­вень до 126,96 гри­вень за 1 літр 100 відсоткового спирту. Також зросли ставки для сига­ рет із 318,26 гри­вень за 1000 штук до 445,56 гри­вень за 1000 штук.

рібу. Переглянуто положення, в яких міститься прив’яз­ка до розміру мі­ німальної заробітної плати, скасо­ вано 2% пенсійного збору з обміну валюти.

ТЕРНОПІЛЬCЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИЛА У 2016 РОЦІ НАДХОДЖЕННЯ МАЙЖЕ 3,7 МЛРД. ГРН. ПОДАТКІВ

У

2016 році до зведеного бюджету забезпечено збір податків та зборів в сумі 3 млрд 678,6 млн. грн. більше, ніж за 2015 рік. Індикативні показники викона­ но на 112,7%, додатково надійшло 415 млн. гривень. Надходження пе­ ревищили показник 2015 року на 487,5 млн. гривень або на 15,3%. Зо­ крема, прогнозні показники по над­ ходженнях до державного бюджету забезпечено на 107,1% і становлять 1 млрд. 502,3 млн. гривень. А місце­ ві бюджети отримали 2 млрд. 176,3 млн. гривень, приріст надходжень відповідно до очікуваного показни­ ка сягнув 315,5 млн. гривень. Порів­ няно з 2015 роком до місцевих бюд­ жетів надійшло на 693,4 млн. гри­ вень більше коштів або на 46,8%. Найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість і подат­ ку на прибуток, надходження від­ повідно склали 647 млн. гривень і 190,1 млн. гривень.


РІЗНЕ

До поглиблення співпраці з обласною владою закликали новообраних голів об’єднаних територіальних громад

П

ро поліпшення комунікації із обласною радою та обласною державною адміністрацією об’єднаних територіальних громад говорили під час наради голови облради Вік­тор Овчарук та ОДА Степан Барна. До обговорення шляхів вирішен­ ня нагальних проблем місцевих гро­ мад у 2017 році до обласної ради бу­ ло запрошено голів об’єднаних те­ риторіальних громад, голів РДА Тер­ нопільщини та керівників структур­ них підрозділів ОДА. – Сьогодні перед нами усіма є вагоме завдання – спільною працею довести правильність та успішність розпочатої реформи адміністратив­ но-територіального устрою та орга­ нів місцевого самоврядування. Тер­ нопільщина стала флагманом у про­ веденні децентралізації. На сьогод­ ні в краї 36 об’єднаних територіаль­ них громад, і покривають вони біль­ ше третини території області. Мину­ лий рік показав, що там, де активно

працює рада громади, її голова, там досягається чималих успіхів. Майже у тричі досягнуті перевиконання місцевих бюджетів, виграно та зре­ алізовано чимало проектів співфі­ нансування з Державним фон­дом ре­ гіонального розвитку, міжна­род­ни­ ми організаціями, обласною радою. Разом з тим маємо приклади неви­ користання коштів. Тому зак­ликаю очільників громад відповідально пі­

Для правоохоронців провели навчання представники Регіонального центру БВПД

П

редставники Регіонального центру з надання безоплат­ної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Світлана Бандура та Віталій Сольський провели у приміщенні ГУНП краю навчання для працівників органів досудового розслідування. Її мета – висвітлення особли­ востей захисту та дотримання прав і свобод громадян. Відвідали фахів­ ці Регіонального центру Чортківсь­ кий відділ і Борщівське відділення поліції. Під час навчання акцентували увагу на тому, що під час затриман­ ня потрібно фіксувати цей момент та повідомляти про нього Регіональ­ ний центр. Експерти нагадали слідчим дея­ кі моменти кримінально-процесу­ ального законодавства, а саме – про залучення захисника в порядку стат­ ті 49 Кримінального процесуально­ го кодексу України, про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії згідно із статті 53 КПК України, про затримання упо­ вноваженою службовою особою, від­ повідно до статті 208 Кримінально­ го процесуального кодексу. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який перед­

бачене покарання у виді позбавлен­ ня волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в то­ му числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з ме­ тою ухилення від кримінальної від­ повідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, від­ несеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Олег Кононенко провів навчан­ ня для працівників особового скла­ ду Чортківського відділу і Борщів­ ського відділення поліції. В рамках зустрічі він проінфор­ мував працівників поліції про осо­ бливості інфор­мування Регіональний центр про адміністративне та кримі­ нальне за­тримання осіб відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної пра­ вової допомоги, про випадки затри­ мання, ад­міністративного арешту або застосування запобіжного захо­ ду у виг­ляді тримання під вартою, зат­вердженого постановою Кабі­ не­ту Мі­ністрів України від 28 груд­ ня 2011 року №1363.

дійти до даних зав­дань, а ще при розробці проектів пріоритетними об­ ра­ти соціально-важливі галузі – об­ лаштування та реконструкцію ФАПів, дитячих садочків, водогонів тощо, – наголосив Віктор Овчарук. Настанови та рекомендації го­ ловам громад також надали заступ­ ник голови ОДА Олег Валов та ди­ ректор Офісу реформ у Тернопіль­ ській області Віктор Литвинчук.

четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

11

Обговорено заходи з відзначення на Тернопільщині 75-річчя Української Повстанської Армії

В

ідбулося засідання оргко­ мітету по відзначенню на Тернопільщині 75-річ­чя УПА, у якому взяв участь голо­ ва обласної ради Віктор Овчарук, заступник голови Любомир Крупа. – 2017 рік сесія обласної ради проголосила Роком Української По­ встанської Армії в області, – наголо­ сив Віктор Овчарук. – Потрібно зро­ бити усе можливе, щоб віддати шану полеглим, пошанувати живих учас­ ників бойових дій. Починаючи від січня уже впроваджуються соціаль­ ні проекти. Так, щомісячну доплату до пенсії в сумі 500 гривень отриму­ ватимуть ветерани ОУН-УПА за ра­ хунок коштів обласного бюджету. Обласна рада рекомендувала район­ ним, міським, сільським, селищним радам та радам об’єднаних терито­ ріальних громад своїм рішенням та­ кож встановити щомісячну доплату до пенсії в розмірі 500 гривень вете­ ранам УПА за рахунок коштів влас­ них бюджетів. Передбачені кошти і на лікування учасників боротьби в

реабілітаційному центрі «Говерла» у Моршині. Для виховання підрос­ таючого покоління у дусі патріотиз­ му буде видана книжка про УПА та розповсюджена у навчальних зак­ ла­дах. Для проведення заходів до 75-річчя утворення УПА передбаче­ не фінансування. Планується, що в області впро­ довж року проводитимуться круг­лі столи, історичні читання, присвяче­ ні цій важливій даті, за участю учас­ ників боротьби, відбуватимуться лі­ тературно-мистецькі зустрічі, мис­ тецькі фестивалі, військово-патріо­ тичні та спортивні заходи, табори­ тощо. До 75-тої річниці утворення УПА буде відкрито пам’ятний знак загиблим воїнам УПА та відновлено криївку в селі Антонівці Шумського району. Протягом року в області органі­ зовуватимуться тематичні докумен­ тальні та художні виставки. Урочиста академія та святковий концерт «Вкраїнське військо – волі оберіг», присвячений 75-ій річниці утворення УПА, відбудеться у пала­ ці культури «Березіль».

ня безоплатної вторинної правової допомоги не менше 10 000 000 осіб: – по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів; – по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не се­ редньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер. Внесені зміни враховують об’єк­ тивну потребу у забезпеченні дос­ тупу до безоплатної правової допо­ моги особам, які мають дохід, що до­рівнює прожитковому мінімуму або навіть більше, проте є недос­ татнім для самостійної оплати пра­ вових послуг. Крім того, прий­няті зміни зроблять особу незалежною від доходів інших членів сім’ї у пи­

танні звернення за безоплатною правовою допомогою. Насамперед, це уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких порушуються в сім’ї. Реалізувати своє право на без­оп­ латну правову допомогу можна че­ рез мережу центрів з надання без­ оплатної вторинної правової допо­ мо­ги та їх структурні підрозділи – бюро правової допомоги. Правові послуги надають адвокати та штат­ ні юристи центрів. Детальну інфор­ мацію з питань, пов’язаних з отри­ манням безоплатної правової допо­ моги, можна отримати за номером телефонної лінії – 0 800 213 103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції чи Координаційного центру з на­ дання правової допомоги.

Президент підписав закон, який вносить зміни до закону України «Про безоплатну правову допомогу»

П

етро Порошенко підписав Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Документ вніс зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Зазначені зміни набрали чинності 5 січня 2017 року. Насамперед, йдеться про внут­ рішньо переміщених осіб та осіб, які до сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Скорис­ татися кваліфікованою правовою допомогою тепер зможуть близько 1 700 000. Така ж соціальна гарантія вста­ новлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бо­ йових дій. Крім того, безоплатна вто­ ринна правова допомога ветера­нам війни, у тому числі учасникам бойо­ вих дій (на сьогодні їх близько 275 тисяч осіб), іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран­ тії їх соціального захисту», надава­ тиметься не лише з питань їх соці­ ального захисту, як це було до при­ йняття зазначених змін, а з будьяких інших питань. Суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпече­ ності, що є критерієм для отриман­


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

ПОНЕДІЛОК, 23 CІЧНЯ ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 23.00 Золотий гусак 06.45, 07.45, 08.25 Смакота 07.20, 23.35 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Масстарт 15 км. (чол.) 09.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Естафе­ та 4х6 км. (жiн.) 11.30 Спорт. Тиждень 11.55 Орегонський путiвник 12.25 Суспiльний унiверситет 13.15 Борхес 14.00 Д/ф «Iван Драч. Крiзь час i слово» 15.30 Фольк-music 16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль» 17.30 Твiй дiм 2 17.50 Вiкно до Америки 18.20, 01.20 Новинний блок 19.00, 01.50 Новини. Культура 19.20 Перша шпальта 19.55 Вересень 20.20, 04.40 Про головне 21.00, 05.10 Новини 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Епоха честi» 22.35 Обличчя вiйни 22.55, 05.50 Вiчне 23.15 Пiдсумки 02.05 Т/с «Царiвна»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 12.20, 14.50, 05.10 «Вечiрнiй квартал» 13.00 Х/ф «Джентльмени удачi» 17.15 Х/ф «Кохання проти долi» 20.15 Х/ф «Обережно! Предки в хатi» 22.15, 01.10 «Свiт навиворiт 8» 23.20, 02.10 Х/ф «Шерлок 2: Собаки Бас­ кервiля» ІНТЕР 04.30 «Подробицi тижня» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 Х/ф «Казка про жiнку i чоловiка» 11.10, 12.25 Х/ф «Варенька» 13.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.15 «Чекай на мене» 18.00, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Райськi яблучка» 23.40 Т/с «Варенька. Випробування любовi» 01.25 «Подробицi» - «Час» 02.15«Вiйнавсерединiнас.Грибковiiнфекцiї» 03.00 Х/ф «Топiнамбури» ICTV 06.25 Дивитись усiм! 07.20 Факти 07.50, 19.20 Надзвичайнi новини 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 10.00 Антизомбi 10.55 Секретний фронт 11.50, 13.20 Х/ф «Бiла iмла» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 14.00 Х/ф «Куля в лоб» ▲ 16.10 Х/ф «Стар Трек. Вiдплата» ▲ 18.45, 21.00 Факти. Вечiр 20.20 Бiльше нiж правда 21.20 Т/с «На трьох» ▲ 22.20 Свобода слова 00.25 Х/ф «Адреналiн. Висока напруга» ■ 02.05 Т/с «Код Костянтина» ▲

НОВИЙ 03.00, 02.25 Зона ночi 04.40 Абзац 05.30, 08.10 Kids’ Time 05.35 М/с «Турбо» 07.00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi» 08.15 Х/ф «Ямакасi, або Новi самураї» ▲ 10.00 Х/ф «Гонитва» ▲ 12.05 Х/ф «Елiзiум» ▲ 14.10 Х/ф «Явище» ▲ 16.00, 19.00 Ревiзор 18.00 Абзац 21.00 Пристрастi за ревiзором 00.10 Х/ф «27 весiль»

СТБ 06.40 «Все буде добре!» 08.45 «Зiркове життя» 09.45 Х/ф «Маша» ▲ 11.40 Х/ф «Дружина за контрактом» 13.25 «Битва екстрасенсiв 14» 15.50 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30, 23.15 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Україна має талант! Дiти» 00.50 «Х-Фактор 7» 2+2 06.00 М/ф 08.00 Х/ф «Рейд у пустелю» ▲ 12.40, 19.25 Д/ф «Помста природи» 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 20.00 Х/ф «Таємнi агенти» ▲ 22.05 Х/ф «Хороша людина» ■ 00.05 Х/ф «Чуваки й дракони» ▲ 02.05 Х/ф «Лiсова пiсня»

УКРАЇНА 05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 09.15, 03.20 Зоряний шлях 11.00, 04.30 Реальна мiстика 12.00 Х/ф «Подаруй менi трохи тепла» ▲ 13.50, 15.30 Т/с «Жiнки в любовi» ▲ 18.00 Т/с «Райське мiсце» ▲ 19.45, 02.20 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «За законами вiйськового часу» 23.00 Подiї дня 23.30 Х/ф «Смертельнi перегони 2» ■ 05.20 Т/с «Адвокат» ▲

НТН 04.50 Т/с «Смертельний танець» ▲ 08.25, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» ▲ 10.00, 17.25 Т/с «Детективи» ▲ 11.30 Т/с «Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер» 13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свiдок» 15.35 Т/с «Служба розслiдувань» ▲ 23.45 Т/с «Елементарно 2» ▲ 00.40 Т/с «Детектив Босх» ■ 02.55 «Випадковий свiдок» 03.10 «РечДОК» 03.35 «Легенди бандитської Одеси» К1 05.10 «Рецепти щастя» 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.20 «Три сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє життя» 12.00, 01.35 «Орел i решка. Шопiнг» 14.00, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 15.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.00 «Файна Юкрайна» 18.00 «Орел i решка» 19.00 «Розсмiши комiка» 22.00 М/ф «Планета 51» 23.50 Т/с «Сонна Лощина» ■ 03.10 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 Байдикiвка 07.10 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 10.45 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 12.25, 18.55 Панянка-селянка 13.25, 14.30 Одного разу пiд Полтавою 13.55, 21.00 Танька i Володька 14.55 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 04.30 Вiталька 16.50, 22.00, 02.50 Країна У 17.50, 23.00 Розсмiши комiка 20.00 Рятiвники 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 УТЕТа тато! 02.00 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.50, 18.45 Міська рада інформує 08.00 Вікно в Америку 08.30, 20.00 Єдина країна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Сад, город, квітник» 09.55, 22.35 «Добрі традиції» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 Прорама «У фокусі Європа» 12.40 «Слідства.Інфо» 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.05 Х/ф «Страйкер» 17.00 «Розкішні мандрівки» 17.30 «Про нас» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.40 Дім книги 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 21.30 «Погляд зблизька» 22.40, 04.00 Х/ф «Куля» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Музичний калейдоскоп» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Загублені у часі» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Вісті ТТБ» 11.15 Д/ф «Музей волинської ікони» 11.30 «Подорожні замальовки» 14.00 «Відверті діалоги» 14.55, 20.30 «Вишневі усмішки» 15.15 «Мандри» 15.30 «Мамина школа» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.15 «Урок... для батьків» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 «Зелений БУМ» 18.45 Д/ф «Слово і зілля» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Учнівський щоденник» 19.45 «Вінтаж» 20.00, 21.30 «Із нашої відеотеки» 20.30 «Вишневі усмішки» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 22.30 «Чаc країни»

ВІВТОРОК,

ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 23.00 Золотий гусак 06.45, 07.45, 08.30 Смакота 07.25, 23.35 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00 Україна на смак 09.30 Ювiлейний концерт Вiктора Павлика 11.15 Д/ф «Свята Софiя. У фокусi драми та воскресiння» 11.45 Орегонський путiвник 12.15 Суспiльний унiверситет 12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт 13.15 Уряд на зв’язку з громадянами 14.00 Книга.ua 14.30 Вересень 15.30 Театральнi сезони 15.55 Спогади 16.25 Мистецькi iсторiї 16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль» 17.30 Хто в домi хазяїн? 17.50 М/с «Попелюшка» 18.20, 01.20 Новинний блок 19.00, 01.50 Новини. Культура 19.20 #@)?$0 з Майклом Щуром 19.55 Нашi грошi 20.20, 04.40 Про головне 21.00, 05.10 Новини 21.50 Т/с «Епоха честi» 22.55, 05.50 Вiчне 23.15 Пiдсумки 02.05 Т/с «Царiвна»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 14.50, 05.20 «Вечiр­нiй квартал» 12.20 «Хочу у ВIА Гру» 17.15 Х/ф «Кохання проти долi» 20.15 Х/ф «Усi в захватi вiд Мерi» ▲ 22.30, 01.25 «Свiт навиворiт 8» 23.35, 02.20 Х/ф «Шерлок 2: Рейхенбахський водоспад» ▲ ІНТЕР 05.00, 01.25 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райськi яблучка» 14.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 23.40 Т/с «Варенька. Випробування любовi» 02.15 «Вiйна всерединi нас. Артрит. Артроз» 02.50 Х/ф «Ярослав Мудрий» ICTV 04.20 Факти 04.45, 03.05 Провокатор 05.30 Дивитись усiм! 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.10 Бiльше нiж правда 11.05, 13.20 Х/ф «Забiйний футбол» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Х/ф «Динотопiя» 1 с. 15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» ▲ 17.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка Япон­ чика» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Громадянська оборона 23.20 Х/ф «Залiзний лицар» ■ 01.40 Х/ф «Еверлi» ■ НОВИЙ 03.00 Зона ночi 04.00 Абзац 04.55, 06.35 Kids’ Time 05.00 М/с «Турбо» 06.40 Т/с «Клiнiка» ▲ 08.50 Київ вдень та вночi 11.00 Серця трьох 3 14.00 Хто зверху? 5 18.00 Абзац 19.00 Любов на виживання 22.50 Т/с «Гра престолiв» ■ 01.00 Х/ф «Район №9» ▲

СТБ 07.10, 15.50 «Все буде добре!» 09.15 Х/ф «Мрiяти не шкiдливо» ▲ 11.10 «Битва екстрасенсiв 14» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Україна має талант! 5» 23.55 «Х-Фактор 7» 2+2

06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Облом.UA» 08.55, 17.30, 19.25 Д/ф «Помста природи» 10.55 «Нове Шалене вiдео по-українськи 15.40 Х/ф «Шах i мат» ▲ 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 20.00 Х/ф «Максимальний термiн» ▲ 21.55 Х/ф «Останнiй легiон» 23.50 Х/ф «Апокалiпсис у Вегасi» ▲ 01.15 Т/с «Iнспектор Алекс» 02.05 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

24 CІЧНЯ УКРАЇНА 06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» ▲ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.20, 04.30 Реальна мiстика 13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами вiйсь­ кового часу» 18.00 Т/с «Райське мiсце» ▲ 19.00, 01.20, 03.45 Подiї 19.45 «Говорить Україна» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину» ▲ 02.10 Х/ф «Смертельнi перегони 2» ■ НТН 05.00 Х/ф «Загiн особливого призначення» 06.10 Х/ф «Ранкове шосе» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.25, 17.25 Т/с «Детективи» ▲ 12.00 Т/с «Iнспектор Джордж Джентлi» ▲ 13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.20 «Свiдок» 15.40 Т/с «Служба розслiдувань» ▲ 23.45 Т/с «Елементарно 2» ▲ 00.40 Т/с «Детектив Босх» ■ 02.50 «Випадковий свiдок» 02.55 «РечДОК» 03.20 «Легенди бандитської Одеси»

К1 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.20 «Три сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє життя» 12.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.00, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 15.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.00 «Файна Юкрайна» 18.00 «Орел i решка» 19.00 «Розсмiши комiка» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» ▲ 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 Байдикiвка 07.10 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 10.45 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 12.25, 18.55 Панянка-селянка 13.25, 14.30 Одного разу пiд Полтавою 13.55, 21.00 Танька i Володька 14.55 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 04.30 Вiталька 16.50, 22.00, 02.50 Країна У 17.50, 23.00 Розсмiши комiка 20.00 Рятiвники 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 УТЕТа тато! 02.00 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Сад, город, квітник» 08.30 «Культура і мистецтво» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Розкішні мандрівки» 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10, 21.50 «Добрі традиції» 12.15 «Твій дім» 12.30 Прогграма «Про кіно» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Детективи-2» 17.30 «Школа домашнього комфорту» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Диявольський острів»

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Як це?» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «В об’єктиві ТТБ» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 21.00 «Тема дня» 11.30 «Вінтаж» 11.45 «Учнівський щоденник» 14.00 «Влада таланту» 14.30 «День - як мить» 14.55, 20.30 «Вишневі усмішки» 15.15 Д/ф «Слово і зілля» 15.30 «Енергоманія» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.15 «У пошуках легенд» 17.25, 17.30 «Живі сторінки» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 «Сторінками історії» 18.45 «Просто неба» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Європа очима українця» 22.30 «Час країни»

СЕРЕДА, ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 23.00 Золотий гусак 06.45, 07.45, 08.25 Смакота 07.20, 23.35 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00 Україна на смак 09.30 Х/ф «Брехати, аби бути iдеальною» 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України 13.15 Нашi грошi 14.00 Вiйна i мир 15.30, 04.00 Свiтло 16.10 Путiвник прочанина 16.25 На пам’ять 16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль» 17.30 Хочу бути 17.50 М/с «Попелюшка» 18.20, 01.20 Новинний блок 19.00, 01.50 Новини. Культура 19.20 Д/ф «Восковi крила Iкара» 19.55 Слiдство.Iнфо 20.20, 04.40 Про головне 21.00, 05.10 Новини 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Т/с «Епоха честi» 22.40 Мегалот 22.55, 05.50 Вiчне 23.15 Пiдсумки 02.05 Т/с «Царiвна»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 12.20, 14.50, 05.10 «Вечiрнiй квартал» 12.45 «Хочу у ВIА Гру» 17.15 Х/ф «Кохання проти долi» 20.15 Х/ф «Диявол носить Прада» 22.20, 01.15 «Свiт навиворiт 8» 23.25, 02.10 Х/ф «Шерлок 3: Порожнiй ка­ тафалк» ▲ ІНТЕР 05.00, 01.30 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.10, 12.25 Т/с «Райськi яблучка» 14.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Райськi яблучка» ▲ 23.40 Т/с «Варенька. Наперекiр долi» 02.15 «Вiйна всерединi нас. Дiабет» 03.00 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

ICTV 04.10 Служба розшуку дiтей 04.15 Студiя Вашингтон 04.20 Факти 04.45, 03.20 Провокатор 05.30 Дивитись усiм! 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.05 Громадянська оборона 11.05, 17.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка Япончика» ▲ 12.05, 13.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 13.35 Х/ф «Динотопiя» 2 с. 15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Секретний фронт 23.20 Х/ф «Залiзний лицар 2» ■ 01.25 Х/ф «Залiзний лицар» ■ НОВИЙ 03.05 Зона ночi 04.35 Абзац 05.25, 07.00 Kids’ Time 05.30 М/с «Турбо» 07.05 Т/с «Клiнiка» ▲ 09.10 Київ вдень та вночi 11.10 Серця трьох 3 14.00 Любов на виживання 18.00 Абзац 19.00 Хто зверху? 5 22.50 Т/с «Гра престолiв» ■ 01.05 Х/ф «Мушкетер»

СТБ 07.05, 15.50 «Все буде добре!» 09.10 «Зiркове життя» 11.10 «Битва екстрасенсiв 14» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Україна має талант! 5» 00.00 «Х-Фактор 7»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Облом.UA» 08.55 «Секретнi матерiали» 10.55 «Вiдеобiмба» 15.35 Х/ф «Останнiй легiон» 17.30, 19.25 Д/ф «Помста природи» 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 20.00 Х/ф «Пограбування казино» ▲ 21.50 Х/ф «За лiнiєю вогню» ▲ 23.40 Х/ф «Атака Юрського перiоду» ▲ 01.05 Т/с «Iнспектор Алекс» 01.55 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

25 CІЧНЯ УКРАЇНА 06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» ▲ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.20 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 02.10 Зоряний шлях 11.20 Реальна мiстика 13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами вiйсь­ кового часу» 18.00 Т/с «Райське мiсце» ▲ 19.45, 02.40 «Говорить Україна» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину» ▲ НТН 04.15 Д/ф «...Якого любили всi» 04.25 «Правда життя. Професiї» 05.20 Х/ф «Розвiдники» 06.35 Х/ф «Екiпаж машини бойової» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.35, 17.25 Т/с «Детективи» ▲ 12.00 Т/с «Iнспектор Джордж Джентлi» ▲ 13.45, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 6» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.10 «Свiдок» 15.40 Т/с «Морський патруль 4» ▲ 22.20 Т/с «CSI: Маямi 8» ▲ 23.45 Т/с «Елементарно 2» ▲ 00.40 Т/с «Детектив Босх» ■ 02.40 «Випадковий свiдок» 02.50 «РечДОК» 03.40 «Легенди бандитської Одеси»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.20 «Три сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє життя» 12.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.00, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 15.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.00 «Файна Юкрайна» 18.00 «Орел i решка» 19.00 «Розсмiши комiка» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» ▲ 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 Байдикiвка 07.10 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 10.45 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 12.25, 18.55 Панянка-селянка 13.25, 14.30 Одного разу пiд Полтавою 13.55, 21.00 Танька i Володька 14.55 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 04.30 Вiталька 16.50, 22.00, 02.50 Країна У 17.50, 23.00 Розсмiши комiка 20.00 Рятiвники 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 УТЕТа тато! 02.00 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 «Культура і мистецтво» 08.55, 17.55 «Добрі традиції» 09.00 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Розкішні мандрівки» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10, 21.30 «Гал-кліп» 12.35 Легенди світової музики 14.00, 01.00 Х/ф «Дрібка перцю» 16.40 «Чарівний ключик» 17.30 «Твій дім» 18.45, 22.30 Міська рада інформує 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Закон сили» ▲ 00.15 Час-Tайм 02.30 Легенди світової музики

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Сторінками історії» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Крізь призму часу» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 21.00 «Тема дня» 11.30 «Європа очима українця» 14.00 «Будьте здорові» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.15 «Приходьте у мій світлий сад...» 15.30 «Час змін» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.15 «Діловий ритм» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 «Пісня вирине з душі» 18.40 Д/ф «Медицина Київської Русі» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.30 «Вишневі усмішки» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Надія є» 21.30 «Із нашої відеотеки» 22.30 «Час країни»


ТЕЛЕДОСЬЄ

ЧЕТВЕР,

ТРИВАЄ НАБІР НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Національна гвардія проводить набір чоловіків на військову службу за контрактом у військову частину 3002, а також водіїв зі стажем водіння не менше року та кухарів. Вимоги до кандидата: – вік до 35 років; – відсутність притягнення до кри­ мінальної відповідальності; – придатність до військової служ­ би за станом здоров’я; – повна загальна середня освіта або проходження строкової військової служби. Військовослужбовцям НГУ за контрактом держава гарантує: – стабільне грошове забезпечення (в розмірі від 3800 гривень); – додаткові виплати за умови про­ ходження військової служби; – одноразову матеріальну допомо­гу щороку; – виплату грошового забезпечення на оздоровлення; – безоплатне триразове харчуван­

ня під час несення служби в добово­ му наряді; – п’ятиденний (40 год.) нормований робочий тиждень; – безкоштовне медичне обслугову­ вання у закладах МВС України; – безкоштовне речове забезпечення; – професійне зростання; – можливість безкоштовно здобу­ вати цивільну вищу освіту у вищих військових навчальних закладах Ук­раїни; – щорічну відпустку (від 30 до 45 діб); – відпочинок у санаторіях МВСУ; – під час проходження військової служби за контрактом військово­ службовці мають можливість взя­ ти участь у миротворчих операці­ ях або інших заходах міжнародно­ го військового співробітництва; – пенсійне забезпечення.

Набір до лав Національної гвардії України здійснюється за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 1. Контактні телефони: (0352) 53 69 66, (068) 105 91 79.

ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 23.00 Золотий гусак 06.45, 07.45, 08.30 Смакота 07.25, 23.35 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00 Україна на смак 09.30 Х/ф «Повне беззаконня» 11.30, 16.25 На пам’ять 11.45 Орегонський путiвник 12.15 Суспiльний унiверситет 12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт 13.15 Слiдство.Iнфо 14.00 Д/ф «Рондо для лицаря. Вiктор Гресь» 15.30 Надвечiр’я. Долi 16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль» 17.30 Школа Мерi Поппiнс 17.50 М/с «Попелюшка» 18.20, 01.20 Новинний блок 19.00, 01.50 Новини. Культура 19.20 Борхес. «Українськi землi, чи ленiнсь­кi подарунки» 19.55 «Схеми» з Н. Седлецькою 20.20, 04.40 Про головне 21.00, 05.10 Новини 21.50 Т/с «Епоха честi» 22.35 Обличчя вiйни 22.55, 05.50 Вiчне 23.15 Пiдсумки 02.05 Т/с «Царiвна»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 12.20, 14.50, 04.50 «Вечiрнiй квартал» 12.45 «Хочу у ВIА Гру» 17.15 Х/ф «Кохання проти долi» 20.15 Х/ф «Знову ти» ▲ 22.15, 00.55 «Свiт навиворiт 8» 23.15, 01.50 Х/ф «Шерлок 3: Ознаки третього» ІНТЕР 05.00, 01.30 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.10, 12.25 Т/с «Райськi яблучка» 14.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Райськi яблучка» ▲ 23.40 Т/с «Варенька. Наперекiр долi» 02.15 «Вiйна всерединi нас. ГРВI» 03.00 Х/ф «Бережiть жiнок»

ICTV 04.15 Студiя Вашингтон 04.20 Факти 04.45, 03.00 Провокатор 05.30 Дивитись усiм! 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.05 Секретний фронт 11.05, 17.40 Т/с «Життя i пригоди Мишка Япончика» ▲ 12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Х/ф «Динотопiя» 3 с. 15.05, 16.20, 21.20 Т/с «На трьох» ▲ 18.45, 21.00 Факти. Вечiр 20.20 Iнсайдер 23.20 Х/ф «Пункт призначення» ▲ 01.10 Х/ф «Залiзний лицар 2» ■ НОВИЙ 03.05 Зона ночi 04.30 Абзац 05.20, 06.55 Kids’ Time 05.25 М/с «Турбо» 07.00 Т/с «Клiнiка» ▲ 09.10 Київ вдень та вночi 11.10 Серця трьох 3 14.00 Хто зверху? 5 18.00 Абзац 19.00 Любов на виживання 22.40 Т/с «Гра престолiв» ■ 00.50 Х/ф «27 весiль»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

оголошує відбір кандидатів-чоловіків для прийому на посаду судового експерта відділу досліджень у сфері інформаційних технологій з територіальним розташуванням у м. Тернопіль Умови: п’ютерні технології (освітньо– чіткий графік роботи (вихід­ кваліфікаційний рівень спеціа­ ні дні – субота, неділя); ліст або магістр); – комфортні умови праці; – знання комп’ютерної техні­ – вчасна виплата заробітної ки, методів відновлення інфор­ плати; мації, основи MS Windows і Linux; – комунікабельність; Вимоги до кандидата: – пунктуальність та відпові­ – повна вища технічна освіта за дальність; напрямком інформатики, ком­ – вік від 25 до 35 років.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 8 (0352) 27-12-68

СТБ 07.15, 15.50 «Все буде добре!» 09.25 «Зiркове життя» 11.20 «Битва екстрасенсiв 14» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Україна має талант! 5» 00.05 «Х-Фактор 7»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Облом.UA» 08.55 Д/ф «Зброя» 10.55 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 15.40 Х/ф «За лiнiєю вогню» ▲ 17.30, 19.25 Д/ф «Помста природи» 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 20.00 Х/ф «Атака Юрського перiоду» ▲ 21.40 Х/ф «Справжнє правосуддя 2» ▲ 23.30 Х/ф «Фiладельфiйський експеримент» ▲

26 CІЧНЯ

четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

01.15 Т/с «Iнспектор Алекс» 02.05 Х/ф «Страченi свiтанки»

УКРАЇНА 06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» ▲ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.20 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 02.10 Зоряний шлях 11.20 Реальна мiстика 13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами вiйсь­ кового часу» 18.00 Т/с «Райське мiсце» ▲ 19.45, 02.40 «Говорить Україна» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «CSI. Мiсце злочину» ▲ НТН 06.10 Х/ф «Вантаж без маркування» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» ▲ 12.00 Т/с «Iнспектор Джордж Джентлi» ▲ 13.45 Т/с «Гаваї 5.0 6» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свiдок» 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Маямi 8» ▲ 15.40 Т/с «Морський патруль 4» ▲ 23.45 Т/с «Елементарно 2» ▲ 00.40 Т/с «Детектив Босх» ■ 02.55 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 03.50 «Легенди бандитської Одеси» 04.35 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.20 «Три сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє життя» 12.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.00, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 15.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.00 «Файна Юкрайна» 18.00 «Орел i решка» 19.00 «Розсмiши комiка» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» ▲ 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 Байдикiвка 07.10 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 10.45 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 12.25, 18.55 Панянка-селянка 13.25, 14.30 Одного разу пiд Полтавою 13.55, 21.00 Танька i Володька 14.55 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 04.30 Вiталька 16.50, 22.00, 02.50 Країна У 17.50, 23.00 Розсмiши комiка 20.00 Рятiвники 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 УТЕТа тато! 02.00 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 «Культура і мистецтво» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Розкішні мандрівки» 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Золотошукачі» 15.45, 20.25 «Добрі традиції» 17.30 «Гал-кліп» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 «Слідство.Інфо» 20.30 «Євромакс» 21.30 «Школа домашнього комфорту» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Новокаїн» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Пісня вирине з душі» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Надія є» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 21.00 «Тема дня» 11.30 «Із нашої відеотеки» 11.45 «Обереги» 14.00 «На часі» 14.55, 20.30 «Вишневі усмішки» 15.15 «Смакота» 15.30 «ПрофStyle» 15.50 «Іноземна для дітей» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.15 «Акценти тижня» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 «Земляки» 18.45 Д/ф «Хто гоїв рани козакам» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Армія нескорених» 21.45 «Думки вголос» 22.30 «Час країни»

13

П’ЯТНИЦЯ,

ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 23.35 Вiд першої особи 06.45, 07.45, 08.25 Смакота 07.20, 23.00 На слуху 08.35 Територiя закону 08.40 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00 Бабин Яр. Без права на iснування 09.10 Д/ф «Янгол помсти» 09.40 Х/ф «Повернення» 13.15 «Схеми» з Н. Седлецькою 14.00 Д/ф «Примара Бабиного Яру» 15.30 Вiра. Надiя. Любов 16.30 90 рокiв вiд дня народження Олекси Тихого 16.35 Перша студiя 17.10 Д/ф «Українська Гельсiнська спiлка - вектор визначено» 18.20, 01.20 Новинний блок 19.00, 01.50 Новини. Культура 19.25 Вiйна i мир 20.20, 04.35 Про головне 21.00, 05.10 Новини 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.45 Д/ф «Одного разу 60 рокiв потому» 23.15 Пiдсумки 02.05 Музичне турне 03.05 Д/ф «Формула життя Олександра Пал­ ладiна» 03.20 Т/с «Анна Пiль» 04.10 Уряд на зв’язку з громадянами 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 12.20, 14.50, 22.10 «Вечiрнiй квартал» 12.45 «Хочу у ВIА Гру» 17.15 Х/ф «Кохання проти долi» 20.15 «Вечiрнiй Київ» 00.05 Х/ф «Службовий роман» 02.55 «Недiля з Кварталом» 05.10 Х/ф «Артур Ньюман» ▲ ІНТЕР 05.00, 02.40 «Подробицi» - «Час» 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.15, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.10, 12.25 Т/с «Райськi яблучка» 14.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 «Чорне дзеркало» 23.00 Х/ф «Трест, який лопнув» 03.30 Х/ф «Капiтан Пiлiгрiма»

ICTV 04.10 Служба розшуку дiтей 04.15 Студiя Вашингтон 04.20 Факти 04.45, 02.45 Провокатор 05.30 Дивитись усiм! 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00 Iнсайдер 11.00, 17.45 Т/с «Життя i пригоди Мишка Япончика» ▲ 12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Х/ф «Геракл. Вiдродження легенди» 15.20, 16.20 Т/с «На трьох» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Антизомбi 21.25 Дизель-шоу 23.45 Х/ф «Пункт призначення 4» ■ 01.10 Х/ф «Пункт призначення» ▲ НОВИЙ 04.45 Абзац 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Турбо» 07.00 Т/с «Клiнiка» ▲ 09.40 Київ вдень та вночi 11.40 Вiд пацанки до панянки 18.00 Абзац 19.00 Хто зверху? 5 22.50 Т/с «Гра престолiв» ■ 01.00 Х/ф «Явище» ▲

СТБ 06.30 «Зiркове життя» 08.30 Х/ф «На мосту» 10.35 Х/ф «Особисте життя лiкаря Селi­ ванової» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Україна має талант! 5» 23.50 «Х-Фактор 7» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Облом.UA» 08.55, 17.30 Д/ф «Помста природи» 10.55 «Супероблом.UA» 15.45 Х/ф «Чорна буря» ▲ 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 19.25 Х/ф «Справжнє правосуддя 2» ▲ 21.15 Х/ф «Справжнє правосуддя 3» ▲ 23.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 01.20 «Секретнi матерiали» 02.15 Х/ф «Чорна долина»

27 CІЧНЯ

УКРАЇНА 06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» ▲ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.15 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 05.30 Зоряний шлях 11.20, 04.00 Реальна мiстика 13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За законами вiйськового часу» 18.00 Т/с «Райське мiсце» ▲ 19.45 «Говорить Україна» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «За законами вiйськового часу» 01.50 Т/с «CSI. Мiсце злочину» ▲ НТН 05.05 Х/ф «Кримiнальний талант» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» ▲ 12.00 Т/с «Iнспектор Джордж Джентлi» ▲ 13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Маямi 8» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.20 «Свiдок» 15.35 Т/с «Морський патруль 4» ▲ 23.45 Т/с «Елементарно 2» ▲ 00.40 Т/с «Детектив Босх» ■ 02.50 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 03.25 «Легенди бандитської Одеси» 03.45 «Правда життя. Професiї»

К1 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.20 «Три сестри» 11.00 Т/с «Ти - моє життя» 12.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.00, 20.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 15.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож» 16.00 «Файна Юкрайна» 18.00 «Орел i решка» 19.00, 01.25 «Розсмiши комiка» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 «КВН» 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 Байдикiвка 07.10 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 10.45 Х/ф «Першi сiм рокiв» ▲ 12.25, 18.55 Панянка-селянка 13.25, 14.30 Одного разу пiд Полтавою 13.55 Танька i Володька 14.55 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 04.30 Вiталька 16.50, 23.30, 02.50 Країна У 17.50 Розсмiши комiка 20.00 М/ф «Зачарований будинок» 21.40 Х/ф «Молодята» ▲ 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 УТЕТа тато! 02.00 Теорiя зради TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідство.Інфо» 08.00 «Євромакс» 08.30 «Культура і мистецтво» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 «Розкішні мандрівки» 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40, 21.30 «Твій дім» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Загублений світ» 17.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 20.55 «Професійно про красу» 21.50 «Добрі традиції» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Темний бік життя» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Земляки» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Зелений БУМ» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 17.00, 18.00 «Вісті ТТБ» 11.15 «Тема дня» 11.30 «Армія нескорених» 14.00 «Що робити?» 14.55, 20.30 «Вишневі усмішки» 15.15, 21.15 «Думки вголос» 15.30 «Хочу бути...» 15.50 «Служба розшуку дітей» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.15 «Слід» 17.35 «Музей родини Косачів» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 «Невигадані історії» 18.50 «Плекайте мову» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Назбиране» 21.30 «Arte, viva!» 22.30 «Час країни»


14

СУБОТА, ПЕРШИЙ 06.00 У просторi буття 06.35 Пiдсумки 07.05 АгроЕра. Пiдсумки 07.20 Шеф-кухар країни 08.10 Смакота 08.35 Тепло.ua 08.45 Телемагазин 09.00 М/с «Книга джунглiв» 09.55 Хто в домi хазяїн? 10.20 Хочу бути 11.00 Фольк-music 12.10 Х/ф «Марко Поло» 15.35 Книга.ua 16.00 Український корт 16.40 Чоловiчий клуб. Спорт 17.50 Чоловiчий клуб 18.30 Х/ф «Останнiй танець Кармен» 20.00 Баклани на Балкани 21.00 Новини 21.30 Д/ф «Жива ватра» 22.20 Д/ф «Гайдамацьким шляхом» 22.45 Мегалот 23.00 Свiт on-line 23.25 Золотий гусак 00.20 Телемагазин 01.20 Д/ф «Українська Гельсiнська спiлка - вектор визначено» 02.15 Т/с «Царiвна» 04.40 Надвечiр’я. Долi 05.35 Новини

1+1 07.05 «ТСН» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 10.00 «Свiтське життя» 11.00 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя» 13.05 «Голос країни 7» 15.30 «Вечiрнiй квартал» 17.30 Х/ф «Недотурканi» ▲ 18.30 «Розсмiши комiка» 19.30 «ТСН» 20.15 «Українськi сенсацiї» 21.15 «Вечiрнiй квартал» 23.10 «Свiтське життя» 00.10, 05.05 Х/ф «Областi темряви» ▲ 02.05 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР 05.00 «Чекай на мене» 06.50 М/ф 07.40 Х/ф «За сiрниками» 09.00 Х/ф «Самогонники» 09.20 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний крос» 09.30 «Леонiд Гайдай. Незвичайний крос» 10.20 Х/ф «Iван Васильович змiнює про­ фесiю» 12.15 Т/с «Гордiїв вузол» ▲ 15.50 Т/с «Серафима Прекрасна» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Серафима Прекрасна» 22.30 Х/ф «Нiч закритих дверей» ▲ 00.25 Х/ф «Харвi Мiлк» ▲ 02.50 Х/ф «Трест, який лопнув» ICTV 05.05 Факти 05.25 Великi авантюристи 07.00 Дивитись усiм! 07.55 Краще не повторюй! 08.55 Я зняв! 10.45 Х/ф «Гудзонський яструб» ▲ 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Брати Грiмм» ▲ 15.00 Х/ф «Геракл. Вiдродження легенди» 16.45 Х/ф «Людина листопада» ▲ 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 20.05 Х/ф «Iлюзiя обману» ▲ 22.05 Х/ф «Хранителi» ▲ 01.05 Х/ф «Пункт призначення 4» ■ 02.25 Т/с «Код Костянтина» ▲ НОВИЙ 03.00 Зона ночi 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Турбо» 07.00 Половинки 2 08.50 Ревiзор 12.45 Пристрастi за ревiзором 16.00 М/ф «Реальна бiлка» 17.40 М/ф «Панда Кунг-фу 2» 19.20 Х/ф «13-й район» ▲ 21.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» ▲ 23.00 Х/ф «Вовк з Уолл-стрiт» ■ 02.45 Зона ночi СТБ 05.50 «ВусоЛапоХвiст» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Україна має талант! 5» 17.05 Х/ф «Мама напрокат» 19.00 Х/ф «Вiтер в обличчя» ▲ 23.00 Х/ф «Лабiринти кохання» ▲ 00.45 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Облом.UA» 10.15 Х/ф «Подорож до центру Землi» 12.00 «Top Gear» 13.05 Х/ф «Чорна буря» ▲ 14.50 Х/ф «Фiладельфiйський експеримент» ▲ 16.35 Х/ф «10 000 днiв» ▲ 18.15 Х/ф «Чорна кобра» ▲ 20.00 Х/ф «Залишенi» ▲ 22.05 Х/ф «Каральний загiн» ■ 00.00 Х/ф «Пулбой: Тамуючи лють» ▲

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

28 CІЧНЯ

01.40 «Секретнi матерiали» 02.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»

УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 07.10, 05.00 Зоряний шлях 09.10 Т/с «Дiм без виходу» 13.00, 15.20 Т/с «Понаїхали тут» ▲ 17.00, 19.40 Т/с «Право на любов» 21.30 Х/ф «Прикмета на щастя» 23.30 Реальна мiстика 02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину» ▲

НТН 05.45 Х/ф «Ще до вiйни» 08.10 Х/ф «Дорога в пекло» 11.30 «РечДОК» 13.50 «Склад злочину» 15.15 Т/с «Детективи» ▲ 19.00 «Свiдок» 19.30 Х/ф «Бомжиха» 21.20 Х/ф «Останнiй легiон» 23.15 Х/ф «Онг Бак: Тайський воїн» ▲ 01.10 Х/ф «Зграя» ■ 02.55 «Свiдок» 03.25 «Випадковий свiдок» 03.40 «Легенди бандитської Одеси» 04.25 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.15 Х/ф «Пригоди Бейлi: Нiч у Коутаунi» 12.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 13.25 Х/ф «Любий Джон» ▲ 15.30 «Орел i решка. Шопiнг 2016» 16.30 «Орел i решка» 00.00 Т/с «Сонна Лощина» ■ 01.45 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Козаки. Футбол» 07.10 Байдикiвка 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.50 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.45 М/ф «Чарiвна карусель» 12.10 Х/ф «Повернення на острiв Нiм» 13.50, 04.30 Вiталька 16.20 Х/ф «Молодята» ▲ 18.10 М/ф «Зачарований будинок» 19.50 Одного разу пiд Полтавою 20.55 Танька i Володька 22.00, 02.50 Країна У 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 Шпiлiвiлi 02.00 Теорiя зради 05.25 М/с «Пригоди капiтана Врунгеля» TV-4 06.00 «Сад, город, квітник» 06.15, 11.00 «Про нас» 06.45, 09.15 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Сніговики» 08.55, 19.55 «Добрі традиції» 09.00 Час-Tайм 09.30, 19.00 Єдина країна 10.00 «Слідство. Інфо» 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 11.55 Тернопільська погода 12.00 «Школа домашнього комфорту» 12.30 Х/ф «Той, що біжить по льоду» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 Мультфільм 15.00 М/ф «Навколо світу за 80 днів» 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 18.00 «Наші вітання» 18.50 «Професійно про красу» 19.30, 02.30 У фокусі Європа 20.05 Тернопільська погода 20.10, 03.00 Легенди світової музики 21.00 «Соло» 22.00, 04.00 Х/ф «Прибуття» ▲ 00.05 Тернопільська погода 00.10 Час-Тайм 00.30 Х/ф «Той, що біжить по льоду» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Удосвіта» 10.30 «Хочу бути...» 10.50, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «Назбиране» 11.15 «Думки вголос» 11.30 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 14.00 «На часі» 14.55, 20.30 «Вишневі усмішки» 15.00 «Arte, viva!» 15.30 «Слід» 15.50 «Іноземна для дітей» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Так було...» 17.15 «Невигадані історії» 18.00 «Театральні сезони» 18.45 Д/ф «Університети милосердя» 19.00, 21.00 «Панорама подій» 19.30 «На відстані душі» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Словами малечі про цікаві речі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.30 «Поклик таланту»

НЕДІЛЯ,

ПЕРШИЙ 06.00 Свiт православ’я 06.35 На слуху 07.05 Тепло.ua 07.20 Золотий гусак 08.15 Смакота 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Телемагазин 09.00 Д/ф «Герої України Крути. Перша не­ залежнiсть» 10.10 Д/ф «Українська революцiя» 11.30 Спогади 12.00 Театральнi сезони 12.30 Х/ф «Десять заповiдей» 15.50 Твiй дiм 2 16.15 Т/с «Епоха честi» 20.30 Перша шпальта 21.00 Новини 21.30 Спорт. Тиждень 21.55 Д/ф «Легенди тофу» 23.00 Свiт on-line 23.20 Територiя закону 23.30 Золотий гусак 00.20 Телемагазин 01.20 Музичне турне 02.20 Т/с «Царiвна» 04.40 Вiра. Надiя. Любов 05.35 Новини 1+1 07.00 «Українськi сенсацiї» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 10.05 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт 8» 16.00 Х/ф «Службовий роман» 19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Голос країни 7» 23.15 Х/ф «За взаємною згодою» ▲ 01.10 «Аргумент Кiно» 01.50 Х/ф «За взаємною згодою» ▲ 04.55 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» 05.15 «ТСН-Тиждень»

ІНТЕР 05.00 Х/ф «Трест, який лопнув» 06.00 М/ф 06.35 «Подробицi» - «Час» 07.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює про­ фесiю» 09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подо­ рож» 11.00 «Орел i решка. Шопiнг» 12.00 Х/ф «Нiч закритих дверей» ▲ 13.50 Т/с «Серафима Прекрасна» 20.00 «Подробицi тижня» 21.30 Т/с «Гордiїв вузол» ▲ 01.25 Х/ф «Капiтан Пiлiгрiма» ICTV

05.40 Факти 06.10, 08.00 Великi авантюристи 08.55 Не дай себе ошукати 10.40 Стоп-5 12.45 Факти. День 13.00 Стоп-5 13.40 Х/ф «Хранителi» ▲ 16.40 Х/ф «Iлюзiя обману» ▲ 18.45 Факти. Вечiр 19.15 Х/ф «Годзила» 21.50 Х/ф «Згадати все!» 23.55 Х/ф «Нiндзя: Тiнь сльози» ■ 01.40 Т/с «Код Костянтина» ▲

НОВИЙ 03.00 Зона ночi 05.55, 07.35 Kids’ Time 06.00 М/с «Турбо» 06.40 М/с «Iсторiї Тома i Джерi» 07.40 Т/с «Однаждi в казцi» 12.00 Х/ф «Останнiй кiногерой» ▲ 14.50 М/ф «Панда Кунг-фу 2» 16.30 Х/ф «13-й район» ▲ 18.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» ▲ 20.00 Х/ф «Хiтмен» ▲ 22.00 Х/ф «Механiк» ■ 23.50 Х/ф «12 раундiв» ▲ 02.00 Х/ф «Ямакасi, або Новi самураї» ▲ СТБ 07.05 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Караоке на Майданi» 10.50 «Україна має талант! 5» 15.00 Х/ф «Вiтер в обличчя» ▲ 19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 22.55 Х/ф «Мама напрокат» 00.45 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 08.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.30 «Роби бiзнес» 09.00 Бушидо 11.00 Д/ф «Помста природи» 14.35 Х/ф «10 000 днiв» ▲ 16.15 Х/ф «Залишенi» ▲ 18.20 Х/ф «Старскi та Гатч» 20.15 Х/ф «Обман» ▲ 22.00 Х/ф «Справжнє правосуддя 3» ▲ 23.50 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 01.55 Х/ф «Ярослав Мудрий» УКРАЇНА 06.50 Подiї 07.40 Зоряний шлях 09.20 Т/с «Понаїхали тут» ▲ 13.00 Т/с «Право на любов» 16.50 Т/с «Я поряд» ▲

29 CІЧНЯ 19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 20.00 Т/с «Я поряд» ▲ 21.25 Т/с «Дiм без виходу» 01.10 Т/с «Райське мiсце» ▲ 05.00 Реальна мiстика 05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою

Репертуар вистав Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка

НТН 05.50 Х/ф «Провiнцiйний анекдот» 06.35 Х/ф «Бережiть жiнок» 09.00 Т/с «Агентство НЛС 2» ▲ 12.50 Х/ф «Бомжиха» 14.40 Х/ф «Принцеса на бобах» 16.45 «Легенди карного розшуку» 19.00 Т/с «Я повернуся» ▲ 23.00 Х/ф «Вороги серед нас» ▲ 00.45 Х/ф «Пила 2» ■ 02.20 Х/ф «Останнiй легiон» 04.00 «РечДОК» К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 05.50 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.30, 08.35 М/ф 08.00 «Чи знаєте ви, що...» 10.00 Х/ф «Любий Джон» ▲ 12.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 13.25 «Орел i решка. Шопiнг 2016» 14.25 «Орел i решка» 20.00 Х/ф «А ось i вона» ▲ 21.50 «Вечiрнiй квартал» 23.40 «КВН» 01.50 «Нiчне життя»

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Козаки. Футбол» 07.10 Байдикiвка 07.35 М/с «Елвiн i бурундуки» 08.00 МультМiкс 09.20 М/ф «Чарiвна карусель» 10.45 Х/ф «Повернення на острiв Нiм» 12.25 Х/ф «Першi сiм рокiв» ▲ 14.05, 04.30 Вiталька 16.50, 18.50, 22.00, 02.50 Країна У 17.50, 19.50 Одного разу пiд Полтавою 20.55 Танька i Володька 23.00 Розсмiши комiка 00.00 Т/с «Отже» ■ 00.35 Т/с «Свiтлофор» ▲ 01.35 Шпiлiвiлi 02.00 Теорiя зради 05.25 М/с «Пригоди капiтана Врунгеля»

TV-4 06.00 Х/ф «Сніговики» 07.30 «Про кіно» 07.45 Ранковий фітнес 08.00 Єдина країна 08.35 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 09.50 Ранковий фітнес 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 Дім книги 12.00 М/ф «Навколо світу за 80 днів» 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Формула здоров’я 15.30 «Слід» 15.55 Тернопільська погода 16.00 Легенди світової музики 16.55 «Добрі традиції» 17.00 Вікно в Америку 17.30 «Про нас» 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.45, 00.45 Міська рада інформує 20.00, 02.30 Огляд світових подій 20.30 «Про нас» 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.05 Тернопільська погода 22.10 «Добрі традиції» 22.15, 04.15 Х/ф «Місія» ▲ 23.45 Час-тайм 01.00 Легенди світової музики 02.00 «Євромакс» ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «На відстані душі» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Словами малечі про цікаві речі» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «Спортивні меридіани» 11.15 «Театральні сезони» 11.55 «Вишневі усмішки» 14.00 Д/ф «Крути» 14.15 Д/ф «Університети милосердя» 14.30 «Поклик таланту» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Абетка здоров’я» 17.30 «До дня пам’яті героїв Крут» 17.50 «Пісні нашого краю» 18.00 «Як це?» 18.30 «Азбука смаку» 18.50 «Тиждень. Крок за кроком» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Подорожні замальовки» 20.30 «Вишневі усмішки» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Із нашої відеотеки»

Музична комедія «Ніч перед Різдвом» Сюжет твору «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя СІЧНЯ знають навіть школярі. Вистава розповідає про події різдвяної ночі. Коваль Вакула мандрує з Диканьки до Петер­ бурга верхи на чорті, щоб дістати для своєї коханої Оксани че­ ревички цариці. Зустрівшись у столиці з запорожцями, парубок потрапляє до царського палацу. У подарунок від цариці простий чоловік Вакула отримує черевички, які прокладуть шлях до сер­ ця його коханої.

19

Комедія для дорослих «Квартет для двох» П’єса сучасного київського драматурга Анатолія СІЧНЯ Крима. Вистава про життя одного підстаркуватого композитора, який був зразковим сім’янином, поки не зако­ хався у молоду студентку. Коханці вирішують жити в будинку композитора, разом із його дружиною. Остання виявляється надто розумною, щоб скандалити і оригінально вирішує сі­ мейні негаразди. А глядачі у всій цій драмі виступлять у ролі спостережливих та цікавих сусідів. Для молоді «Квартет для двох» – це приклад того, як робити не варто.

21

Комедія-жарт «Як наші діди парубкували» Легка комедійна вистава, наче пронизана духом ук­ СІЧНЯ раїнського села, сповнена традиційними піснями, тан­ цями та жартами. Молодий парубок закоханий у дівчину та хоче на ній одружитися. Проте згоди на шлюб не дають її бать­ ки. На які фантастичні вигадки здатні хлопці заради досягнен­ ня бажаної мети – ви навіть собі не уявляєте!

25

Героїчна трагікомедія «Слава героям» У шпиталі для ветеранів в одній палаті опиняються СІЧНЯ воїн УПА та боєць Радянської Армії. Між ними ви­ никає конфлікт стосовно політичних розбіжностей на тлі Дру­ гої Світової війни. Спогади, незагоєні душевні рани, гнів, ра­ дість, вагання, розпач, любов керуватимуть головними героя­ ми задля однієї важливої місії сьогодення – подолання стерео­ типів, рабської психології, корупції, примирення світоглядів багатьох поколінь з точки зору молодих людей.

26

Комедія «Медовий місяць на всі сто» На сцені, що виконує роль лондонського готелю, діє СІЧНЯ традиційний для комедії набір персонажів: політик парламенту, його дружина, помічник та коханка, чоловік ко­ ханки, приватний детектив, якого винайняв ревнивий чоло­ вік. Зав’язка полягає у тому, що на спину детектива, який ви­ дивляється у вікно, падає важка віконна рама, – і він втрачає ознаки життя. Прем’єр-міністр разом із своєю коханкою ба­ чить у своєму готельному номері нерухоме тіло і, щоб відвести від себе підозру, вирішує позбутися його всілякими способа­ ми, щохвилини потопаючи у несусвітній брехні...

28

Легенда «Наречена світанкової зорі» Дія вистави розгортається у свято літнього сонцес­ СІЧНЯ тояння. У романтичну ніч, коли збуваються мрії, на­ роджуються легенди, змінюються людські долі, у дім, прони­ заний скорботою, де є діти і достаток, але ніколи не звучить дитячий сміх, – приходить незвичайна Подорожня. Хто вона?.. Чого прийшла?.. Чого хоче?.. Що шукає?.. З її появою все посту­ пово змінюється. Дім наповнюється гармонією, тим дивовиж­ ним почуттям, яке ми називаємо Життям і Любов’ю…

29

Початок вечірніх вистав о 1900 год. Квитки – у касі театру. Довідки за телефонами: 52-40-66, 25-05-04.


ДОЗВІЛЛЯ

четвер, 19 січня 2017 року Досьє 102

• ПОСМІХНИСЬ!

15

• СМАЧНОГО!

Рецепти домашнього майонезу

– Ви звільнені! – Звільнений?! Дивно, а мені зда­ валося, що рабів продають.

*****

МАЙОНЕЗ БЕЗ ОЛІЇ. Щоб при­ готувати дієтичний соус, беремо варений жовток (1 шт.), 1 ч.л. гір­ чиці, 100 г сиру. Розминаємо жов­ ток, додаємо гірчицю і розтираємо їх разом. Потім додаємо сир і зби­ ваємо соус блендером до отриман­ ня однорідної маси. Солимо і при­ правляємо майонез до смаку.

– Юль, чому тебе постійно нази­ вають Юлька-каструлька? – Тому що частенько кришечка з’їжджає.

*****

Перша дитина – все перемо, пра­ суємо, кип’ятимо! Друга дитина – перемо, іноді прасуємо, дивимося, щоб не їв з миски кота! Третя ди­ тина – якщо дитина поїла з миски кота, то це проблеми тільки кота...

МАЙОНЕЗ З ЙОГУРТУ. Беремо густий йогурт без наповнювачів (150 мл) і збиваємо його з 1-2 ч.л. гірчиці. Після цього до соусу мож­ на додати порізану зелень. При­ правляємо, солимо і добре збиває­ мо блендером. Майонез готовий.

*****

Моя бабуся побачила, як я роз­ мовляю з товаришем по скайпу, і пішла говорити з президентом по телевізору...

*****

«Заварювати чай 15 хвилин». Та не можу я заварювати чай 15 хви­ лин! Я заварюю його або 3 секунди, або згадую про нього на наступ­ ний день.

*****

Моя дівчина знову засмучена. Напевно, я знову неправильно ди­ хаю або взагалі даремно сьогодні прокинувся і живу.

МАЙОНЕЗ З ДОМАШНЬОГО СИ­ РУ. Щоб приготувати соус нам пот­ рі­бен домашній сир і йогурт (по 200 г кожного), гірчиця (1-2 ч.л.) та варені яєчні жовтки – 4 шт. Жовт­ ки розтираємо. Додаємо сир, йо­ гурт, гірчицю і сіль. За бажанням, можна додати до соусу 1 ч.л. соку лимона. Збиваємо блендером.

*****

– Ти бачив? вона мені посміхну­ лася... – Не переживай, я коли тебе по­ бачив місяць ржав!

*****

Знайшла у чоловіка в телефоні контакт «Безкоштовний cекc». За­ ради цікавості зателефонувала... Ко­ли задзвонив мій мобільний тро­ хи зі стільця не впала... Ну і козел!

*****

О, це прекрасне почуття, коли ти когось бісиш і у нього йде пара з вух, а ти просто стоїш і смієшся.

*****

Нервує, коли людина говорить, що жити без тебе не може, ти з ним розлучаєшся, а він чомусь не помирає.

*****

Чому я все ще не заміжня? Бо, коли приходить час ловити букет, я не те що ловити, стояти не в змозі.

*****

Автолюбителям на замітку: по­ фарбуйте ліву половину вашої ма­ шини в один колір, а праву – в ін­ ший, і тоді показання свідків не будуть збігатися...

*****

Бабуся з дідусем дуже любили гратися в хованки. Вранці бабуся ховала самогон, а якщо дідусь йо­ го знаходив, то ввечері вже хова­ лася бабуся.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

МАЙОНЕЗ БЕЗ ЯЄЦЬ. Збиваємо 100 мл йогурту і 100 мл сметани з 2 ч.л. гірчиці. Додаємо в соус под­ рібнену зелень (орегано, базилік) і збиваємо. Сіль і приправи вико­ ристовуємо за смаком.


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

• У січні вночі панують сови та сичі. • Січень сухий і холодний – літо очікується жарке. • У січні висить багато довгих бу­ рульок – врожай буде добрим. • У січні зимна з морозом погода – буде у хаті урода. • Січень сухий і морозний, вода в річках дуже міліє – літо буде сухе і хмарне. • В січні горщик на печі замерзає. • В січні поверх криги з’являється вода – у лютому будуть морози. • Січень сухий – селянин багатий. • В січні росте трава – влітку бо­ лить у газди голова. • В січні сніг і морози – готов уже плуги й вози. • В січневу холодну погоду пам’я­ тай про худобу. • Березень у січні – в березні бійся січня.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 19 січня 2017 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 23 січня ніч / день

-5 / -2

вітер

ВІВТОРОК, 24 січня ніч / день

-9 / -4

вітер

ніч / день

-3 / -2

вітер

ніч / день

-4 / -2

вітер

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

Пд/Зх, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 27 січня ніч / день

тах, яловичій печінці, річковій рибі, бобових, м’ясі кроликів і курчат, ке­ фірі, жовтках яєць, шоколаді, цибу­лі, часнику, морській рибі та молоці. Фрукти і овочі, як правило, бідні цинком. Так що у вегетаріанців і лю­ дей, що вживають в їжу недостатню

кількість продуктів, що містять цей мікроелемент, може розвинутися де­ фіцит цинку. Тривале вживання дуже соло­ ної або занадто солодкої їжі може негативно повпливати на здоров’я, також – може зменшити вміст цин­ ку в організмі.

Нестачу цинку може спричини­ ти не лише неправильне харчуван­ ня. До цього приводять: зниження функції щитовидної залози, хворо­ би печінки і нирок, погане засвоєн­ ня цього мінералу організмом. Низький рівень цинку в крові характерний для цілого переліку зах­ ворювань: атеросклероз, цироз пе­ чінки, рак, хвороби серця, артрит, діабет, ревматизм, виразкова хво­

роба шлунка і 12-палої кишки, ви­ разки на тілі. Симптоми недостачі цинку: спо­ вільнення росту дітей, пізнє стате­ ве дозрівання, імпотенція у чолові­ ків і неплідність у жінок, погане за­ гоєння ран, дратівливість і втрата пам’яті, поява вугрів, осередкове ви­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пн/Зх, 4 м/с

ЧЕТВЕР, 26 січня

инк використовували ще за часів Стародавнього Єгипту ще 5000 років тому. Цинковою маззю користувалися при шкірних хворобах і для прискорення загоєння ран.

Цинк – важливий мікроелемент для здоров’я та для нормального функціонування кожної клітини ор­ ганізму. У нормі в організмі людини повинно міститися 2-3 г цин­ку. Міс­ титься цинк у шкірі, печінці, нирках, в сітківці ока, а у чоловіків, окрім того, в передміхуровій залозі. Людина отримує цинк голов­ним чином з їжею. Організму для здо­ро­ в’я та правильного функціонування необхідно 10-20 мг цинку в день. Цинк входить до складу фермен­ тів і комплексів, що забезпечують найважливіші фізіологічні функції організму: • ріст і обмін речовин на клітин­ ному рівні, синтез білків; • активізація імунних реакцій, спрямованих проти бактерій, віру­ сів, пухлинних клітин; • засвоєння вуглеводів і жирів; • покращення пам’яті; • чутливість смаку і нюху; • забезпечення стабільності сіт­ ківки і прозорості кришталика ока; • нормальний розвиток і функ­ ціонування статевих органів. Найбільше цинку в пророщеній пшениці, висівках, соняшниковому та гарбузовому насінні, грибах, уст­ рицях та баранині. У менших кіль­ костях цинк міститься у яловичині, свинині, курячому м’ясі, субпродук­

Пн/Зх, 5 м/с

СЕРЕДА, 25 січня

-4 / -5

Цинк у продуктах харчування та його користь

Ц

Пд, 2 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

падання волосся, втрата апетиту, сма­кових відчуттів, ламкість нігтів, часті інфекції, порушення засвоєн­ ня вітамінів А, С і Е, підвищення рів­ ня холестерину. При дефіциті цинку на нігтях з’являються білі плями. Що супро­ воджується втомою, частими інфек­ ціями та алергічними реакціями. Цинк підсилює дію вітаміну D і сприяє кращому засвоєнню каль­ цію, тому його дефіцит призводить до остеопорозу – ослаблення кісток і підвищенню їх ламкості, особливо у літніх людей. Навіть невеликий дефіцит цин­ ку в організмі може знизити здат­ ність імунної системи протистояти пухлинним клітинам. Тому якщо в організмі бракує цинку, треба вжи­ вати продукти тваринного поход­ ження, а також висівки, пророслу пшеницю, цільнозерновий хліб і ін­ ші продукти, багаті цинком. На відміну від натуральних про­ дуктів, при вживанні препаратів цин­ку можливе передозування. То­ му приймаючи харчові добавки, що містять цинк, будьте обережні: над­ лишок цинку може заважати всмок­ туванню в кишечнику інших мікро­ елементів, наприклад міді, і привес­ ти до їх дефіциту. Переважно вико­ ристовують не сульфат цинку, а йо­го комплексні солі (глюконат, аспартат або піколінат цинку), які не мають цього шкідливого впливу на всмок­ тування інших мінералів.

вітер

Сх, 6 м/с

СУБОТА, 28 січня ніч / день

0 / +3

вітер

Зх, 2 м/с

НЕДІЛЯ, 29 січня ніч / день

0 / +5

вітер

Пд/Зх, 2 м/с

За даними мережі Інтернет

• ВИСЛОВИ ЛІНИ КОСТЕНКО Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі. Жінки довше переживають образу, незалежно від того, вони образили чи їх ображено. Я тільки не розумію, чому канад­ ський прем’єр-міністр може проїхати до парламенту на ковзанах по замерзлій річці через всю Оттаву, а у нас людей розкидають мало не в кювети, коли їде якесь цабе. У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна. А ви думали, що Україна так прос­то. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загар­ това­на найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Люди не знають, кого вибирати, бо не можна ж вибрати когось з нікого.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №1(64)  

Досьє 102 №1(64)  

Profile for dosie102
Advertisement