__MAIN_TEXT__

Page 1

• НОВИНИ

Напередодні Дня захисника Ук­ раїни та свята Покрови Пресвятої Богородиці на стіні Тернопільсь­ко­ го державного технічного універси­ тету відкрили меморіальну дошку студентові вишу, герою, учаснику Ре­ волюції гідності, добровольцю «Пра­­­ вого сектору», який загинув 22 ве­­ ресня 2014 року на підступах до До­­нецького аеропорту в селі Піски, Степану Стефураку.

Впродовж дев’яти місяців 2015 року платники Тернопільщини спла­ тили до зведеного бюджету Украї­ ни 300,8 млн. грн податку на прибу­ ток, у тому числі до місцевих бюд­ жетів – 33,9 млн. грн. Чи не підроблені документи у пільговиків, перевіряє один із терно­ пільських перевізників. Сканер під­ приємець встановив у автобусі №19. З його слів, є багато зловживань, ко­ ли пасажири намагаються проїхати у транспорті з підробленими доку­ ментами.

ШАХРАЇ ВИДУРИЛИ 25 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

стор.

3

стор.

8

У ДИТЯЧОМУ СЕРЦІ ВЕЛИКА ЛЮБОВ ДО ВКРАЇНИ

стор.

В. КАТРУК: «ЦЯ ВІЙНА ЗМІНИЛА КОЖНОГО З НАС...»

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

№18 (38) / 16 жовтня 2015 року

З нагоди Дня захисника Украї­ ни та величного свята Покрови коор­ динатори групи «Схід та Захід єди­ ні» підготували термінове відправ­ лення волонтерської допомоги в зо­ ну військового протистояння. Вага передачі менша, ніж звичайно, та, зважаючи на необхідність і терміно­ вість, тим і цінна. 16 та 17 жовтня у Тернополі вперше пройдуть Дні сталої енергії. Метою заходу є необхідність до­ несення до населення інформацію про енергоефективність. Мова не йде про те, щоб нав­читися тоталь­ но економити, а про те, щоб брати стільки, скільки пот­рібно. Доброволець цивільного кор­ пусу «Азов» з позивним Механік підняв державний прапор на най­ вищій точці біля пункту пропуску Чонгар. Цей вчинок боєць присвя­ тив Дню захисника України. У Теребовлі урочисто відкри­ ли автоматизоване робоче місце для оформлення паспортів грома­ дянина України для виїзду за кор­ дон. Закордонні паспорти зможуть оформити теребовлянці та жителі сусідніх районів.

9

У Тернополі стартував набір до патрульної поліції

стор.

2


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

14 жовтня у Тернополі стартував набір до нової патрульної поліції

14

жовтня у Тернополі стартував набір кандидатів до нової патрульної служби. Презентувати патрульну поліцію прибули радники міністра МВС Іван Стойко та Михайло Апостол , начальник департаменту патрульної поліції МВС Олександр Фацевич. Урочисте дійство відбувалося в Українському народному домі «Пе­ ремога». Побачити, як виглядають нові патрулі, прийшли багато терно­ полян, адже зі Львова прибув «де­ сант» поліцейських. Молоді люди із задоволенням спілкувалися з терно­ пільською молоддю, розповідали їм про службу і робили фото на згадку. Центр прийому на службу до па­ трульної поліції розпочав роботу о дев’ятій годині ранку. До моменту урочистої презентації подали пись­ мові та он-лайн заяви понад три со­ тні кандидатів. Серед тих, хто праг­ не змін у правоохоронній системі – житель Бережанщини Михайло Баг­ рій. Молодий чоловік працевлаш­то­ ваний – обіймає посаду в райдерж­ адміністрації, проте каже, що праг­ нення будувати нове суспільство підштовхнуло його зробити вибір на користь патрульної поліції. Про­ бував свої сили у столиці, коли там стартував набір до нової служби, проте згодом вирішив бути ближче до рідного дому і став одним з пер­ ших кандидатів у Тернополі. Робота з прийому заяв не пере­ ривалася ні на хвилину, навіть тоді, коли на вулиці відбувалася урочис­ та презентація патрульної служби. До представників засобів масової ін­ формації та городян звернувся рад­ ник міністра МВС Іван Стойко: – Україною крокує велика і така довгоочікувана переміна. Подивіть­ ся на Київ, Харків, Львів та інші міс­ та – там на захист громадян стали люди не тільки в новій формі, а й з новими принципами, новими пере­ конаннями, новими стандартами роботи. Після нового року й терно­ поляни зможуть відчути якість ро­ боти нової патрульної поліції. Сьо­ годні розпочався прийом заяв від кандидатів. Закликаю молодь, яка хоче змін, яка прагне будувати Ук­ раїну, приходити і реєструватися. Вам випав унікальний шанс стати будівничими нової історії. Голова ОДА Степан Барна, пере­ конаний, що день започаткування патрульної поліції у Тернополі, який збігся з празником Покрови Прес­ вятої Богородиці та Днем захисни­ ка України буде мати практичний символізм. І це, зі слів очільника об­ ласті, вже доводять правоохоронці Тернопільщини, котрі серед тих, хто сьогодні боронить територіальну цілісність держави на Сході, хто від­ новлює правопорядок на звільнених територіях Донбасу. – До нас прибули молоді люди, які презентують нову якість право­ охоронних органів, – звернувся до присутніх Степан Барна. – Треба зро­

зуміти, що виклики, які кидає їм суспільство, серйозні. Але ми є свід­ ками, як сотні тернополян уже сьо­ годні зголосилися стати до лав па­ трульної поліції. Вони не бояться труднощів, а значить готові будува­ ти нове правоохоронне відомство. Начальник департаменту пат­ рульної служби МВС Олександр Фа­ цевич закликав жителів Тернопіль­ щини не збавляти темпів активнос­ ті і нести заяви до центру прийому та реєструватися он-лайн. – Чим більше людей запропону­ ють свої кандидатури, тим якісні­ шим буде відбір, – запевнив го­лов­ ний патрульний України, відтак зап­ росив до слова патрульних зі Львова. Хлопці та дівчата розповіли, які прагнення та переконання привели їх до лав патрульних. Хтось покинув підприємницьку діяльність, хтось повернувся з-за кордону, і все зара­ ди того, щоб нарешті в державі від­ булися зміни. – Особисто я очікую від цих ре­ форм тільки позитиву, – зазначив начальник обласного управління внутрішніх справ Олександр Бого­ мол. – Вірю, що з новою поліцією ми запрацюємо по-новому. Урочистості продовжилися в об­

ласному управлінні міліції. За сумлінне виконання службо­ вих обов’язків, професійну майс­ терність, мужність і героїзм, прояв­ лені при захисті державного суве­ ренітету та територіальної ціліснос­ті України, указом Президента медал­ лю «Захисник Вітчизни» нагород­ жено Андрія Дудара, Василя Федор­ кова, Андрія Меліша, Олександра Сімонова, Ростислава Кулика та Во­ лодимира Ковцуна. Сертифікати на житло отримали ветерани органів внутрішніх справ та діючі співробітники міліції, а та­ кож вдова загиблого працівника ОВС Нінель Добровольська. Шестеро працівників міліції – учасників антитерористичної опера­ ції з нагоди Дня захисника України отримали ордени «Честь і слава». Після урочистостей розпочала­ ся робоча нарада з особовим скла­ дом тернопільської міліції. Радники міністра МВС Іван Стойко та Михай­ ло Апостол розповіли про етапи пе­ реходу до поліції та вимоги до кан­ дидатів у нову структуру. У нараді також взяли участь перший заступник начальника Де­ партаменту юридичного забезпе­ чен­ня МВС Володимир Жиденко та заступник начальника Департа­мен­ ту кадрового забезпечення МВС Ігор Клименко. – Всі співробітники міліції, які бажають служити у новій поліції та пройдуть конкурсний відбір, бу­

дуть працювати в підрозділах полі­ ції, – зазначив Іван Стойко. – Скоро­ чення найбільше торкнеться так званих адміністративних працівни­ ків міліції. Радник міністра також поінфор­ мував присутніх про соціальні га­ рантії майбутніх працівників полі­ ції. За його словами, усі, хто буде слу­ жити у новій структурі, матимуть гідну зарплату та соціальні пільги. Під час наради заступник началь­ ника Департаменту юридичного за­ безпечення МВС Володимир Жи­ денко розповів про те, як буде від­ буватися перехід від міліції до полі­ ції, а також формування її структур­ них підрозділів. На основних вимогах, яким по­ винні відповідати поліцейські, ак­

центував увагу присутніх заступник начальника Департаменту кад­ро­во­ го забезпечення МВС Ігор Кли­менко. Начальник тернопільської мілі­ ції Олександр Богомол закликав під­ леглих працювати чесно, сумлінно виконувати свої службові обов’язки. Станом на 11 годину 15 жовт­ ня загальна кількість претенден­ тів на посади в патрульній поліції Тернополя склала 1475 осіб. За перший день прийому анке­ ти подали 1060 людей. 15 жовтня за дві години роботи центру прийому документів до патрульної служби надійшло 69 письмових та 346 онлайн заяв. Серед претендентів, які особисто прийшли подати докумен­ ти, 24 дівчини, 13 діючих праців­ ників міліції, 4 – колишніх.


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

Від горіхового бізнесу через цілительство до злодійства ХРИСТИНА НАЗАР

Д

вох мешканок Волині кременецькі правоохо­ ронці підозрюють у вчи­ ненні крадіжки з приватного будинку в селі Горинка. Поки одна зловмисниця пропону­ вала потерпілій «вилікувати» усі її недуги, інша таємно взя­ ла «плату» за послуги спіль­ ниці – поцупила у пенсіонер­ ки три тисячі гривень. Свій візит на Тернопільщину во­ линянки пояснюють бізнесовими справами, мовляв, їздили скупову­ вати горіхи. Дивно, проте поверта­ лися гастролерки до Луцька не з мішками плодів, а з чужими гроши­ ма. На в’їзді в місто автомобіль, на якому пересувалися зловмисниці, зу­ пинили працівники волинської мі­ ліції, бо саме на іномарку «Шкода» з вказаними номерними знаками на­ дійшло орієнтування з Тернопіль­ щини. Розкриття цього злочину, до сло­ ва, з категорії, які нелегко розплута­ ти, – це спільна справа правоохорон­ ців і громади села Горинка. Пиль­ ність односельців потерпілої, їхня небайдужість допомогли міліціоне­ рам Кременецького райвідділу вну­ трішніх справ зібрати якнайбільше відомостей про підозрюваних. Спів­ праця тернопільських міліціонерів з колегами із сусідніх областей, зок­ рема, Волинської, таки принесла ба­ жаний результат – зловмисниць бу­ ло затримано. Зі слів начальника кременецької міліції Володимира Галевича, пові­ домлення про крадіжку з приватно­

го будинку жительки села Горинка надійшло від її сусідів. Правоохо­ ронцям люди повідомили, що того дня в своєму населеному пункті во­ ни бачили автомобіль іноземного виробництва марки «Шкода» в яко­ му, окрім водія, було двоє жінок, що ходили від обійстя до обійстя на­ чебто з пропозицією купити горіхи. Та, як з’ясувалося, незнайомки не тільки видавали себе за скупниць, а одна з них, завітавши до будинку 59-річної селянки, представилася ці­ лителькою і запропонувала жінці позбутися недуг. Потерпіла розповідає, що до кім­ нати, де вона перебувала, зайшла тільки одна незнайомка. Інша, як з’я­сувалося, в той час нишпорила в кухні та в сусідній кімнаті. Волинян­ ка, побачивши, що пенсіонерка хо­ дить з ціпком, стала розповідати про свої цілительські здібності, про те, як вона за допомогою свічки та во­ ди лікує від усіх недуг. Проте попе­ редила – за послугу треба заплати­ ти. Зрозумівши, що з непроханою гостею їй немає про що розмовляти, жителька Горинки стала випровад­ жувати її з хати. В цей час помітила тінь іншої зловмисниці. Каже, що ду­ же злякалася і стала кричати, а не­ знайомки кинулися навтьоки. До потерпілої збіглися сусіди. Вони й зателефонували до правоо­ хоронців, а ті оперативно прибули на місце виклику. – Зібравши достатньо свідчень, ми повідомили про випадок черго­ вого обласного управління внутріш­ ніх справ, – розповідає начальник райвідділу Володимир Галевич. – А вже з управління було надіслано орієнтування до інших районів та

3

МАТИ ТАК «МІРЯЛА» НОВОНАРОДЖЕНЕ МАЛЯ ПІСЛЯ КУПЕЛІ, ЩО ЗЛАМАЛА РУЧКУ ТА НІЖКУ

К

римінальне проваджен­ ня за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження розслідують правоохоронці Зборівського райвідділу внутрішніх справ. Після купальних процедур у місячного немовляти медики виявили переломи верхньої та нижньої кінцівок.

сусідніх областей. Через декілька годин від волинських колег надійш­ ло повідомлення про те, що на в’їзді до Луцька зупинено оголошений у роз­шук автомобіль. Зловмисниць до­правили до Кременця. Гастролеркам інкримінують час­ тину першу статті 186 ККУ. Також пе­

ревіряють їх на причетність до вчи­ нення інших протиправних діянь. Уважно придивіться до цих осіб (фото вгорі), якщо ви стали жертвою зловмисниць, або вам відомо про їхню злочинну діяльність, телефо­ нуйте у Кременці: (03546) 2-22-45 або 102 у будь-який відділ міліції.

У селах на Зборівщині та Козів­ щині досі практикують так зване міряння немовляти. Процедуру про­ водять після того, як скупають ди­ тя. Мабуть ніхто вже й не пригадає для чого треба силою зводити колі­ но і лікоть протилежних кінцівок маляти, але старі люди кажуть – так треба. До дідівських післякупельних процедур вдалася й 23-річна житель­ ка села Курівці. Молода мати чи то сил не розрахувала чи з іншої при­ чини – слідство встановлює, проте під час такого міряння зламала мі­ сячному синові ручку та ніжку. Як розповів виконуючий обо­в’яз­ ки начальника зборівської міліції Денис Бортняк, травми малюк, най­ мовірніше, отримав за три доби пе­ ред тим, як мати показала його ме­ дикам. Жінка пояснила, що набря­ ки на кінцівках утворилися в субо­ ту, після купання. У неділю родина святкувала хрестини. В понеділок ще сподівалися, що все минеться і ли­ ше у вівторок за наполяганням сіль­ ського фельдшера поїхали до район­ ної лікарні. Звідти після проведення рентгенологічного обстеження не­ мовля доправили до обласного ди­ тячого медичного закладу. Діагноз: «перелом лівої ноги та правої руки зі зміщенням».

че­рез друковані засоби масової ін­ фор­мації, проводять роз’яснення по радіо, телебаченню, розклеюють у люд­них місцях інформацію про схе­ ми шахрайства та поради, як вбе­ регтися від нього. Хтось дослухову­ ється до застережень правоохорон­ ців, а дех­то, на жаль, вчиться лише на власних помилках. Тому вкотре нагадуємо! Якщо вам телефонують і повідомляють но­ вини про аварію, бійку чи будь-яке інше правопорушення, яке вчинив хтось з ваших близьких, не бігайте по хаті і не збирайте гроші, а зателе­ фонуйте на лінію 102 і перекажіть історію, яку ви почули у телефонній слухавці. І вже від справжнього мілі­ ціонера довідайтеся правда це, чи ні. Ще один важливий крок – зате­ лефонуйте родичеві, з яким начеб­ то трапилася біда. Навіть, якщо вам здалося, що у слухавці ви почули йо­ го голос, перевірте це. Телефонуйте тільки на його номер телефону.

Психологи підказують ще один спосіб – напередодні домовтеся з ва­ шими близькими та рідними про ко­ дове слово, яке ви повідомлятиме­ те один одному у випадку небезпе­ ки. Хай це нагадує дитячу гру, але, як показує досвід, така практика дієва.

І наостанок: за будь-яких обста­ вин зберігайте здоровий глузд, не панікуйте, контролюйте свої дії, по­ радьтеся з рідними. У випадку з шах­ раями така поведінка останніх за­ лишить «з носом», а ваші заощад­ ження збереже.

Телефонні шахраї видурили понад 25 000 гривень НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

Д

ві тисячі гривень, шістсот євро, півтисячі американських та двісті канадських доларів – така ціна довіри тернопо­ лян телефонним шахраям. Якщо конвертувати валюту, загалом виходить сума у понад 25 000 гривень. Дивує? Звісно! А ще більше вра­ жає з якою легкістю люди віддали ці гроші. Достатньо було їм у теле­ фонному режимі розповісти вигада­ ну історію про міліцію, бійку чи ава­ рію, в якій фігурував хтось з їхніх рідних чи родичів, і жителі облас­но­ го центру винесли з хати ос­таннє. До 74-річного жителя обласно­ го центру на стаціонарний телефон надійшов дзвінок від незнайомого чоловіка. Останній повідомив, на­ чеб­то онук пенсіонера потрапив у дорожню пригоду, тому за непри­ тягнення його до відповідальності пот­рібно заплатити гроші. І ста­ ренький заплатив. Дві тисячі гри­ вень та двіс­ті канадських доларів

виніс до під’їзду і передав якомусь чоловікові. Аналогічну схему збага­ чення шахраї того ж дня відпрацю­ вали й на 68-річній пенсіонерці з Тер­ нополя. Результат мабуть задо­воль­ нив дурисвітів, бо з рук старенької отримали 600 євро. Півтисячі аме­ риканських доларів віддала невідо­ мим й 48-річна тернополянка. Жін­ ка таким чином «викупила з міліції» свого сина. Подібний вид шахрайства набув на Тернопільщині загрозливого ха­ рактеру. За добу міліціонери реєст­ рують по два-три таких факти. Аби не перейти «епідемічний поріг», пра­ воохоронці активно проводять про­ філактичну роботу: застерігають


4

МІГРАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

Напередодні та в день виборів міграційна служба Тернопільської області працюватиме посилено

25

жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місце­ вих рад та сільських, селищних, міських голів. З метою забезпечення реалізації громадянами України вибор­ чого права до цього часу міграційна служба області працюва­ тиме в посиленому режимі. Напередодні та в день воле­вияв­ лення, 24 та 25 жовтня, з 9.00 до 18.00 усі територіальні підрозділи міграційної служби області здійс­

нюватимуть роботу з оформлення та видачі паспортів громадянина Ук­ раїни, тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина

Із дівочим прізвищем у паспорті кордон України перетнути не зможете

П

ісля зміни імені чи пріз­ вища потрібно обміняти не лише паспорт грома­ дянина України, а й паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Відповідно до вимог постанови Кабміну №152, останній через мі­ сяць після зміни персональних да­ них визнається недійсним, а відтак перетнути кордон з таким докумен­ том стане неможливо. Як діяти? Не пізніше ніж через місяць після зміни прізвища, імені чи по-батькові слід звернутися до центру надання адмінпослуг або під­ розділу міграційної служби за міс­ цем реєстрації із заявою про обмін

паспорта громадянина України для внесення нових персональних даних. Отримуючи від вас документи на обмін «внутрішнього» паспорта, працівники міграційної служби за­ питають про наявність закордонно­ го і, якщо такий є, попередять, що через місяць він стане недійсним. Подати заяву на оформлення нового закордонного паспорта мож­ на відразу по отриманню паспорта громадянина України зі зміненими персональними даними. Якщо цьо­ го не зробити, через місяць мігра­ ційники визнають старий документ недійсним, про що поінформують прикордонників і, відповідно, з та­ ким паспортом перетнути кордон стане неможливо.

України, а також вклеювання фото­ карток до паспортів громадянина України по досягненню особами від­ повідного віку. У міграційній службі області на­ гадують про необхідність своєчас­ ного оформлення паспорта грома­дя­ ни­на України, у тому числі у зв’язку зі зміною прізвища, імені, по-бать­ кові, вклеювання у паспорт фото­ карток по досягненню відповідного віку. Зробити це можна у підрозділі міграційної служби чи Центрі на­дан­ ня адміністративних послуг за міс­ цем реєстрації. Взяти участь у виборах 25 жовт­ ня не зможуть вимушені переселен­ ці. Відповідно до ЗУ «Про місцеві ви­ бори» виборець, який на день воле­ виявлення перебуває за межами на­ селеного пункту, в якому проживає, участі у місцевих виборах не бере. Не застосовується до цієї категорії громадян положення щодо можли­ вості тимчасової зміни місця голо­ сування виборця (ЗУ «Про Держав­ ний реєстр виборців»).

Міграційники вчаться азів цивільного захисту

Я

к діяти у разі виникнен­ ня надзвичайної ситуа­ ції зобов’язаний знати кожен держслужбовець. Повідомлення про лихо може зас­тати на робочому місці й тоді пра­­цівники держустанови повинні под­бати й про безпеку її відві­ду­ва­ чів. Зважаючи на це та на виконання розпорядження Кабміну, в УДМС Ук­­ раїни в Тернопільській області за­ тверджено План основних заходів цивільного захисту на 2015 рік. Нещодавно керівники терито­

ріальних підрозділів міграційної служби області відвідали навчаль­нометодичний центр цивільного за­ хисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської ОДА. У ході навчань працівники центру розповіли міг­ раційникам про систему оповіщен­ ня населення та порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Держслужбовці мали мож­ливість поспостерігати за системою опові­ щення в дії – чергові центру отри­ма­ ли повідомлення про штор­мове по­пе­ редження про що поінформували від­ повідальні служби й жителів краю.

Сингапур – віза на 96 годин (три до­ би) вам не потрібна. Якщо ви хочете просто злітати в Сингапур з Києва і повернутися – оформляте візу. 90 днів без візи дозволено пере­ бувати у наступних країнах: Арген­ тина, Албанія, Азербайджан, Вірме­ нія, Білорусь, Бразилія, Гаїті, Грузія, Гватемала, Гондурас, Гренада, Кир­ гизія, Мон­голія, Ізраїль, Казахстан, Молдова, На­мібія, Панама, Парагвай, Перу, Росія, Таджикистан, Узбекис­ тан, Фіджі, Чорногорія, Еквадор. Без часових обмежень безвізо­ вий режим для громадян України встановлений в Македонії, Придні­ стровській Молдавській республіці та на Бермудських островах. Віза по приїзду оформляється для громадян України в Макао, Бар­ бадосі, Болівії (в аеропорту), Буркі­ на-Фасо (на кордоні), Бурунді, Схід­

ному Тиморі, Гаїті, Гамбії, Джибуті Домінікані, Домініканській Респуб­ ліці, Замбії, Йорданії, Камбоджі, Іра­ ні, Кабо-Верде, Кенії, Лаосі, Комор­ ських островах, Маврикії, Маврита­ нії, Мадагаскарі, Малаві, Мальдівах, Непалі, Омані, Лівані, Сент-Вінсенті, Гренадінах, Пакистані, Північному Кіпрі, Сенегалі, Таїланді, Того, Тонго, Тувалі, Танзанії, Еритреї. Крім всім відомого «шенгену», часто подорожуючим корисно мати американську візу. З нею список роз­ ширюється ще на 8 країн: Бермуд­ ські острови, Беліз, Маріанські ост­ рови, Маршаллові острови, Мекси­ ка, Панама, Теркс і Кайкос. Ще одна корисна віза для подо­ рожі по екзотичних країнах – вели­ кобританська. Вона дає можливість відвідати Англію, Бермудські ост­ рови, Гібралтар, Ірландію і Кайкос.

Українці можуть об’їздити без візи півсвіту

П

ересічний українець може потрапити без візи у понад 100 країн, а це майже половина світу. Безвізовими для українців на строк до 30 днів є: Антигуа і Барбу­ да, Боснія і Герцеговина, Бруней, Бар­ бадос, Синайський півострів, Східний Тимор, Вануату, Свазіленд, Малай­ зія, Мікронезія, Палау, Сербія, Тува­ лу, Туніс, Сент-Вінсент, Гренадіни, острови Кука, Сейшельські острови, Мальдівські острови. У Єгипні, якщо подорожуєте як турист, без візи можна перебувати 15 днів, на день менше у Гонконзі, а от у Туреччині та Самоа аж 60 днів. На 96 годин українцям дозволе­ ний безвізовий в’їзд в Сингапур, але це має бути лише транзит. Наприк­ лад, ви летите з Києва на Балі через

Немовлятам– закордонні паспорти

Н

а Тернопільщині, в по­ рівнянні з минулим ро­ ком, збільшилась кіль­ кість заяв від громадян на оформлення паспорта грома­ дянина України для виїзду за кордон. Одна з причин – за­ кордонний паспорт почали оформляти дітям. – За вісім місяців поточного ро­ку міграційники Тернопільщини офор­ мили і видали понад 55 тисяч пас­ портів громадянина України для ви­

їзду за кордон, торік цей показник був меншим на 10 тисяч, – повідо­ мив начальник УДМС України в об­ ласті Томаш Вербич. – Понад 20 ти­сяч закордонних паспортів були оформ­ ленні в оперативному поряд­ку (у термін до семи днів), понад ти­сячу – у зв’язку з втратою. Наймолодшому власникові за­ кордонного паспорта на Тернопіль­ щині менше місяця. Документ хлоп­ чику оформили у Тернополі. Заре­ єстроване немовля у Бучацькому районі.


5 У навчаннях Україна-НАТО брали участь тернопільські рятувальники

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ!

Медики-експерти служб надзвичайних ситуацій України удосконалювали свої знання

Н

а базі управління ДСНС України в Тернопільсь­ кій області пройшли нав­ чально-методичні збори з на­ чальниками лікарсько-екс­ пертних комісій ГУ(У) ДСНС України в областях та началь­ никами медичних служб ві­ домчих нав­чальних закладів. Семінар організовано відповідно до календарного плану основних за­ ходів Державної служби України з над­звичайних ситуацій на III квар­ тал 2015 року з метою удосконален­ ня пи­тань військово-лікарської екс­ пертизи.

Звертаючись з вітальною про­ мовою до присутніх, начальник уп­ равління ДСНС України в Тернопіль­ ській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей побажав гостям не лише з користю для служби провести час, але й після завершення заходу поїхати додому з приємними враженнями про Тер­ нопільщину. Навчально-методичні збори три­ вали чотири дні. За цей час їх учас­ ники мали змогу обмінятися досві­ дом роботи та обговорити найваж­ ливіші питання службової діяль­ ності. Ірина КРУПА

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

Н

а Львівщині пройшли спільні навчання Украї­ на-НАТО з ліквідації нас­ лідків надзвичайних ситуацій «UKRAINE-2015».Тернопіль­ щину представляв медич­ний підрозділ, очолюваний началь­ ником лікарсько-експертної комісії управління, майором служби цивільного захисту Богданом Ягельським.

Медики управління приймали активну участь у показових висту­ пах, а також у виконанні конкурсних завдань. Майору Ягельському ор­ ганізатори навчання доручили ко­ ординацію медичного забезпечен­ ня трьох навчальних точок, звідки здійснювалась екстрена евакуація умовних постраждалих до мобіль­но­­ го госпіталю. Двоє представників УДСНС Ук­ раїни в Тернопільській області – Іри­ на Крупа та Катерина Крамар вико­

нували обов’язки перекладачів, ос­ кільки офіційною мовою для спілку­ вання під час міжнародних навчань була англійська. У навчаннях взяли участь понад 1100 учасників з 30 країн-членів і партнерів НАТО, включаючи майже

60 спостерігачів з 21-єї країни світу. Захід проведено з метою подальшо­ го поглиблення співробітництва між Державною службою України з над­ звичайних ситуацій та Північноат­ лан­тичним альянсом у сфері ци­ вільного захисту населення.

вагою 100 та три – вагою 2,5 кг, два артснаряди калібром 152 мм та 27 калібром 85 мм, мінометну міну, та 250-кілограмову фу­гасну товстос­ тінну авіаційну бомбу. Подія класи­ фікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру. У жовтні на місці виникнення надзвичайної ситуації працівники групи піротехнічних робіт вилучи­ ли з подальшим знищенням дві фу­ гасних авіаційних бомби ФАБ-100 ча­сів Другої світової війни. Пошуко­ ві роботи поблизу селища Великі Бір­ ки тривають.

Рятувальники нагадують: гро­ мадяни, пам’ятайте, якщо ви знай­ шли предмети, які ззовні схожі на боєприпаси, або є підозрілими – не торкайтесь їх! Ні в якому разі не на­ магайтесь їх розібрати, або підпали­ ти! Про знахідку негайно повідом­ ляйте до місцевого підрозділу ДСНС, зателефонувавши за номером 101. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Не нама­ гайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагіч­ них наслідків!

холодну пору року зростає кількість випадків отруєння чадним газом. Черговий такий трапунок стався у Гусятин­ ському районі. До центральної районної клінічної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом» було шпиталізовано 67-річного жителя с.Котівка.

не надходження повітря до легень, розстебнувши одяг; якщо постраж­ далий у свідомості – дати багато пи­ ти (чай, вода); у разі відсутності ди­ хання провести штучне та непря­ мий масаж серця; викликати швид­ ку допомогу. Щоб уникнути отруєння, треба дотримуватись правил безпечного користування автономним опален­ ням та газовими приладами: пере­ віряти наявність тяги в димоході; не перекривати пічний димохід на ніч; не використовувати газові пли­ ти для обігріву приміщень; частіше провітрювати приміщення, де є га­ зові прилади. Також не можна зали­ шати двигуни авто в роботі в за­ критих приміщеннях. ДСНС застерігає: громадяни, будь­ те уважні при користуванні пічним опаленням та газовими приладами, бережіть своє життя та життя ва­ ших рідних!

Поблизу селища В.Бірки виявлено дві стокілограмових авіабомби

Гімназисти завітали в гості до вогнеборців

Д

о 12-ої державної пожеж­ но-рятувальної частини міста Теребовлі завітали на екскурсію вихованці місце­ вої гімназії разом з наставни­ ками.

На початку зустрічі рятувальни­ ки нагадали гостям правила безпе­ ки життєдіяльності в осінньо-зимо­ вий період, зокрема й пожежної, що особливо актуаль­но з початком опа­ лювального сезону. Відтак дітям організували екс­ курсію територією пожежно-ряту­

вальної частини. Гімназисти з ціка­ вістю оглянули пожежне депо, по­ дивилися на аварійно-рятувальну техніку. Окрім цього гості ознайо­ милися з побутом вогнеборців, а та­ кож мали змогу приміряти окремі елементи бо­йового спорядження ря­ тувальників. Вихованцям гімназії настільки сподобалась пізнавальна і незви­ чайна екскурсія пожежною части­ ною, що дехто з них висловив ба­ жання у майбутньому стати ряту­ вальниками та допомагати тим, хто потрапив у біду.

В

же майже півроку піро­ техніки ДСНС працюють поблизу селища Великі Бірки Тернопільського райо­ ну, де у квітні місцеві меш­ канці натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни. З того часу працівники служби порятунку обстежили 0,930 га те­ риторії, виявили та знищили 168 ви­бухонебезпечних предметів, серед яких 99 стокілограмових фу­гасних авіабомб, 35 запалювальних бомб

Обережно, чадний газ небезпечний!

У

Чадний газ (CO) – дуже небезпеч­ ний, оскільки він безбарвний і без запаху. Отруєння може настати не­ помітно. За високої температури чад­ ний газ згорає у кисні синім полу­ м’ям. З повітрям може утворювати вибухові суміші. Він утворюється внаслідок неповного згорання паль­ ного в автомобільних двигунах чи опалюваних приладах, які працю­ ють на вугіллі або на інших видах природного палива. Найбільша небезпека отруїтися чадним газом існує у помешканнях, що опалюються автономно природ­ ним газом, дровами чи вугіллям. На присутність чадного газу може вка­ зувати наявність кіптяви, задимле­

ності, жовтого полум’я пальників у приміщеннях. Чадний газ, потрапляючи ди­ халь­ними шляхами до крові, витіс­ няє гемоглобін кисню. В результаті настає кисневе голодування тканин. Ознаки отруєння чадним газом: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль у грудях. При тяжкій формі отруєння – втрата сві­ домості, судоми, порушення дихан­ ня. При великих концентраціях чад­ ного газу смерть може настати мит­ тєво. При отруєнні чадним газом необ­ хідно: винести людину на свіже по­ вітря; піднести до носа вату з наша­ тирним спиртом; забезпечити віль­


6 ОДА ІНФОРМУЄ Подарунки для військовослужбовців 44-ої окремої артилерійської бригади Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

Н

апередодні Дня захисни­ ка України, який, згідно з Указом Президента Ук­раїни щорічно відзначаєть­ ся 14 жовтня, голова обласної державної адміністрації Сте­ пан Барна відвідав військо­ вослужбовців 44-ої окремої артилерійської бригади, яка дислокується у Тернополі.

Очільник краю поспілкувався з керівництвом підрозділу та вручив подарунки військовим. «Військовослужбовці 44-ої окре­ мої артилерійської бригади беруть активну участь у проведенні анти­ терористичної операції на Сході краї­ ни, тому облаштування військової частини є питанням номер один для влади області, – зауважив Степан Бар­ на. – Обласна державна адміністра­ ція спільно з Міністерством оборони України розробили програму прид­ бання житла для військових. Цього року ми готові забезпечити кварти­ рами 15 сімей військовослужбовців». Також Степан Барна наголосив, що з наступного року почнуть від­ новлювати військову інфраструк­ туру у Борщові, Чорткові, Теребов­ лі, Кременці. «Роками тут все нищили і грабу­ вали, а зараз постала гостра пот­ре­ ба у відновленні об’єктів військової інфраструктури краю. Йде мова і про постійне місце дислокації 44-ої ок­ ремої артилерійської бригади. Війсь­ кова частина у Тернополі розрахо­

Керівник ОДА Степан Барна: «В області триває відновлення об’єктів інфраструктури»

В

області триває реаліза­ ція проектів реґіональ­ ного розвитку, загалом їх налічується 39. Проекти спря­ мовані на відновлення та бу­ дівництво важливих для Тер­ нопільщини об’єктів інфраст­ руктури, більшість робіт за­ вершать до кінця року.

вана лише на 600 осіб. Ми очікуємо, що близько 1400 осіб служитимуть за контрактом у Збройних Силах

У селі Ігровиця Тернопільського району запрацює дитячий садочок

України. Тому всі ці питання особ­ ливо актуальні», – наголосив Сте­ пан Барна.

Про це йшлось на засіданні ко­ легії департаменту інфраструктури, транспорту та туризму Тернопіль­ ської облдержадміністрації. Зі слів голови ОДА Степана Бар­ ни, у першу чергу проекти реалізо­ вують у новостворених громадах, тому продовження територіальної реформи є пріоритетним завдан­ ням. «В області створено найбільшу кількість територіальних громад, в яких проведуть перші вибори, – заз­ начив очільник краю. – Для роз­вит­ ку об’єктів інфраструктури у но­во­ створених громадах передбачено близько 100 млн. грн із фонду ре­ґіо­­ нального розвитку. Це в рази більша сума у порівнянні з минулим роком. Загалом в Україні створено 159 гро­ мад, в нашій області – 26. Це означає, що у наступному році ми можемо претендувати на 1/6 частину кош­ тів, які закладуть у програми для підтримки новостворених громад». Важливим питанням для облас­ ті залишається відновлення доріг. «Усі дороги слід підготувати на­

Навчально-виховні заклади області готові до опалювального сезону

П

ротягом літнього періоду в навчальних закладах області проведені поточні ремонти класних кімнат, а також примі­ щень загального користування, упорядковано спортив­ноігрові майданчики та прилеглі території. Зроблено це за рахунок залучення коштів місцевих бюджетів, спонсорів та меценатів.

В

ідновлений дошкільний заклад функціонуватиме до кінця року у селі Ігро­ виця Тернопільського району. Виконання ремонтних ро­біт оглянув на місці голова Тер­ нопільської облдержадмініст­ рації Степан Барна. «У селі, за попередніми даними, є 60 дітей дошкільного віку. Тому по­ треба у відкритті закладу – оче­вид­на, – зазначив очільник краю. – Це один із об’єктів інфраструктури, який фі­ нансується фондом реґіонального розвитку. Також залучені кошти ра­

йонного бюджету та громади». Степан Барна подякував жите­ лям району та представникам орга­ нів влади за допомогу в реалізації проекту. «Завдяки ефективній співпраці ми рухаємось у напрямку віднов­ лення позитивного іміджу нашого краю, – продовжив він. – Результати побачимо уже найближчим часом. Зокрема, дошкільний заклад у селі Ігровиця плануємо відкрити до кін­ ця року. А загалом, за програмою від­ новлення інфраструктури області, плануємо здати дев’ять об’єктів у галузі освіти».

лежним чином до початку зимово­ го періоду. Технікою та посипними матеріалами Тернопільщина забез­ печена, – додав Степан Барна. – На даний час триває моніторинг стану доріг області. Відтак сформуємо пе­ релік тих, які першочергово потре­ бують ремонту у наступному році». Також значна увага приділяєть­ ся якості здійснення пасажирських перевезень. Зокрема, ведуться мо­ ніторинги рівня обслуговування у громадському транспорті. У кожному районі облаштовано кемпінгові зупинки для туристів. Голова ОДА подякував за відпові­ дальне ставлення до виконання да­ ного доручення. «У наступному році кількість таких зупинок збільшить­ ся», – додав Степан Барна.

Поряд із зміцненням матеріаль­ но-технічної бази закладів освіти області, підготовки до опалюваль­ ного сезону реалізовуються комп­ лексні плани капітальних ремонтів приміщень, переведення котелень на альтернативні види палива нав­ чальних закладів, тощо. Так цього року переведено на альтернативні види палива Теребовлянський до­ шкільний навчальний заклад «Ро­ машка», Кременецьку обласну гума­ нітарно-педагогічну академію імені Тараса Шевченка, Онишковецький навчально-виховний комплекс «За­ гальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний зак­ лад» Шумського району, Чортківсь­ ке вище професійне училище, Гни­ лицький навчально-виховний комп­ лекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний нав­ чальний заклад», Городницьку ЗОШ І-ІІ ст., Скалатську ЗОШ І-ІІІ ст. Під­

волочиського району, Борщівський дошкільний навчальний заклад «Дзві­ ночок» та Чортківський навчальнонауковий інститут підприємництва та бізнесу ТНЕУ. Орієнтовний обсяг передбачено­

го заміщення споживання природ­ ного газу від переведення цих коте­ лень на альтернативні види палива складає 317,9 тис. куб. м. Станом на даний час відремонто­ вано 48 котелень, 45 покрівель, 150 приміщень, 19 систем опалення, за­ мінено на енергозберігаючі метало­ пластикові 1440 вікон та 480 дверей, облаштовано 48 спортивно-ігрових майданчиків. Олег УДИЧ


НОВИНИ З МІСТА

Зміни до Генерального плану міста затверджуватимуть депутати нового скликання

Н

а сайті Тернопільської міської ради із вересня оприлюдне­но проект змін до Генерального плану Тернополя, який про­ ходить обговорення. Громадськість та архітектори можуть вносити пропозиції щодо змін у ген­плані, а затверджувати оста­ точний варіант будуть уже депутати нового скликання. Як розповідає начальник управ­ ління архітектури та містобудуван­ ня Василь Бесага, попередній Гене­

ральний план міста затверджували ще у 2010 році депутати поперед­ нього скликання. Процедура місто­

Сергій Надал разом із мешканцями вул. Бродівської оглянули приміщення нової медичної амбулаторії

П

ід час традиційних об’їздів міста очільник Тернополя Сергій Надал зустрівся із мешканцями вул. Бродівської, 50 та 54 та разом із ними оглянув приміщення нової медичної амбулаторії, яка буде відкрита у цоколь­ ному приміщенні церкви. У цьому закладі вже проведені зовнішні роботи, вмонтовано сан­ техніку та закінчуються ремонти всередині приміщення та облашту­ вання центрального входу. «Мешканці звернулися із декіль­ кома проханнями, зокрема, підказа­

ти їм в оформленні документів що­ до відключення будинку від цент­ ра­лізованої системи теплопостачан­ ня, адже вони бажають встановити індивідуальне опалення та просили облаштувати зовнішнє ос­вітлення вулиці, – розповідає Сергій Надал. – Також ми відвідали дві квартири, які постраждали внаслідок пожежі: одна – від вогню, а інша була затоп­ ле­на під час гасіння пожежі. Меш­ канці будинку допомагають своїм сусідам, осторонь не залишається і міська рада. Наразі ми допомагаємо будматеріалами та ремонтними ро­ ботами. Також виділимо потерпілим матеріальну допомогу».

будівного законодавства передба­ чає, що зміни необхідно вносити у проект кожні п’ять років у зв’язку із розвитком та розбудовою міста. Останні зміни були спроектова­ ні Київським державним науководослідним інститутом проектуван­ ня міст «Дніпроміст». «На сьогоднішній день ще три­ ває збір зауважень та пропозицій від громадськості, які будуть надані на опрацювання проектанту, – каже заступник міського голови Вікторія Остапчук. – Зазначу, що після того, як буде завершений процес громадсь­ кого обговорення, останній варіант змін до генплану буде винесений на розгляд депутатів міської ради. Скоріш за все сесія відбудеться вже після виборів і дані зміни будуть за­ тверджуватись вже новим складом Тернопільської міської ради». З проектом змін до Генерального плану можна ознайомитися на вебсайті Тернопільської міської ради у розділі «Генеральний план».

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

7

На бульварі Данила Галицького облаштували турніки для воркауту та дитячий майданчик

Турніки для занять воркаутом, вуличні тренажери та дитячий май­ данчик облаштували на бульварі Данила Галицького, 28, неподалік нещодавно відкритого універсаль­ ного спортивного майданчика. Меш­ канці прилеглих будинків якістю робіт задоволені, адже тепер у них є спортивна зона як для дорослих, так й ігрова для дітей. «Кожен житловий район пови­ нен мати свою зону для занять спор­ том для дорослих і для дітей. Саме тому ми продовжуємо роботи з онов­

лення спортивних та дитячих май­ данчиків у Тернополі, – розповідає Сергій Надал. – Спочатку на бульва­ рі Данила Галицького було заплано­ вано зробити великий спор­тивний майданчик, проте мешканці звер­ нулися із пропозицією облаштува­ ти на цій території ще й гойдалки, гірки для дітей. Таким чином, нам на одній території вдалося облаш­ тувати й універсальний спор­тивний майданчик, і дитячий майданчик, а ще встановити обладнання для си­ лових видів спорту».

У ЖЕКах відновили прийом документів для призначення житлових субсидій

З

5 жовтня за дорученням міського голови спеціалісти уп­ равління соціальної політики приймають документи на призначення житлових субсидій у приміщеннях ЖЕКів.

«Ми створюємо максимально комфортні умови для того, щоб тер­ нополяни змогли подати докумен­ ти і оформити субсидії, особливо це

актуально в опалювальний період, – каже Сергій На­дал. – Загалом, до управління соц­політики подали до­ кументи на оформлення субсидій по­ над 20 тисяч тернопільських сімей. Уже призначена субсидія для майже 19 тисяч родин». Нагадаємо, що прийом докумен­ тів спеціалістами управління соц­ політики здійснюється за адресами: вул. Карпенка, 12, пр. С.Бандери, 94, вул. Чалдаєва, 1, вул. Спадиста, 8, вул. 15 Квітня, 6, вул. К.Савури, 3, вул. 15 Квітня, 15, вул. Довженка,

17, вул. Злуки, 55. Графік прийому: понеділок, середа з 8.00-17.15, вів­ торок, четвер з 9.00-17.15, п’ятниця з 8.00-16.00. Прийом документів від мешкан­ ців міста, які проживають на тери­ торії ТОВ «Мрія», ТОВ «КомЕнергоТернопіль», ДП «Комунальник-1», ДП «Комунальник-2», ПМП «Вал» бу­ де здійснюватись в управлінні соці­ альної політики, по вул. Лисенка 8а, каб №12. Графік прийому: понеді­ лок – четвер з 8.00-17.15, п’ятниця з 8.00-16.00.

У Тернополі розпочинає курсувати тролейбус по маршруту №4

З

початку жовтня у тестовому режимі розпочинає курсувати тролейбус №4. Новий тролейбусний марш­рут пролягатиме з вулиці Живова через Залізничний вокзал та проспект Злуки до вулиці Протасевича. «Цей маршрут буде мати свою специфіку, зокрема він частково ви­ конуватиме рейси тролейбуса №7, тобто до 9 години ранку заїжджа­ ти­ме на комбайновий завод, а по­тім курсуватиме за звичним маршрутом, – каже керівник КП «Тернопільелект­ ротранс» Андрій Мастюх. – Наразі на маршруті працюватимуть три тро­ лейбуси». Нагадаємо, що у Тернополі предс­ тавлено на обговорення проект но­

вої мережі громадського транспор­ ту, який може бути прийнятий вже у 2016 році. Відтак зміни у запропонованому проекті стосуватимуться тролейбус­ них маршрутів №1 («вул. Вин­ни­чен­ ка – вул. Слівенська» в період з 9:00 до 17:00 курсуватиме від зупинки «Центр» до зупинки «Стадіон» че­ рез вул. Острозького, Шептицького, Живова, Острозького, Пирогова, Го­ голя). В автобусних рейсах будуть

зміни у маршрутах №1, 1А, які пла­ нують забрати, №5 (курсуватиме до с. Острів), №12 (від вул. М.Кривоно­ са до вул. Дружби курсуватиме через вул. Миру), №8, 18 та 31 (від вул. Ми­ кулинецької курсуватимуть до міс­ течка Шляховиків). Щодо вулиці Чер­ нівецької, то там повинен курсува­ ти 36 маршрут (за умови погоджен­ ня ДАІ), а маршрути № 20 та 7 бу­ дуть їздити до Нового ринку на вул. Шептицького. Пропозиції до цього проекту від тернополян будуть прийматися до 20 жовтня 2015 року за тел. 52-15-14, 52-69-41 або за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.


8 СПРАВИ МІЛІЦЕЙСЬКІ Представники ОБСЄ та керівник тернопільської міліції обговорили криміногенну ситуацію в області Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

В

обласному управлінні внутрішніх справ відбулася зустріч очільника тернопільської міліції Олександра Богомола з представниками місії ОБСЄ. Гості цікавилися криміноген­ ною ситуацією в краї та процесом створення патрульної поліції. На зустріч із начальником облас­ ного управління завітали представ­ ник організації з безпеки та співро­ бітництва в Європі Андреас Сампсон та помічник з питань безпеки Захід­ ного Реґіону України Анатолій Дзі­

зінський. Темами розмови стали роз­ криття резонансних злочинів, дові­ ра населення до працівників міліції та забезпечення правопорядку. Олександр Богомол зазначив, що, незважаючи на збільшення кількос­

ті скоєння злочинів, криміногенна си­туація на Тернопільщині залиша­ ється стабільною та контрольованою. Жителі краю стали більше дові­ ряти правоохоронцям, і це, насампе­ ред, зі слів Олександра Богомола, по­ в’язано з реформами у міліцейсько­ му відомстві. Тернополяни очікують позитивних змін у роботі нової по­ ліції та патрульної служби, набір в яку стартує вже 14 жовтня. Тема релігійних протистоянь теж бу­ла актуальною під час зустрі­ чі представників місії ОБСЄ та ке­ рів­ни­ка обласної міліції. Найбільш проб­лемними у цьому плані є пів­ нічні райони краю, де зокрема, не­ порозуміння виникають між кон­ фесіями православної церкви Київ­ ського та Московського патріарха­ тів. Правоохоронці сприяють тому, аби сторонам конфлікту вдалося досягнути домовленостей мирним шляхом. Представники місії ОБСЄ подя­ кували керівництву обласної міліції за зустріч, пообіцявши надалі тісно співпрацювати.

Школярам розповіли про службу на сході України

П

ро службу в зоні АТО, правила поведінки в над­ звичайних ситуаціях розповіли працівники Тере­ бов­лянського райвідділу внут­ рішніх справ учням ЗОШ №1. Старший інспектор патрульної служби та учасник АТО Андрій Ску­ біцький розповів школярам про не­ безпечну роботу правоохоронців у бойових умовах, про те, які завдання виконують бійці на східних рубежах. Дітей цікавив побут місцевих мешканців, чи працюють навчальні

заклади та як живеться дітям на сході. Багато запитань ставили школярі й про озброєння та спецза­ соби працівників міліції. Гості в погонах показали дітям воєнну амуніцію, а також провели майстер-клас зі збирання та розби­ рання зброї. Всі охочі могли примі­ ряти бронежилети та каски. Перший заступник начальника районної міліції Любов Новосад на­ гадала школярам правила пово­ дження з небезпечними предмета­ ми та розповіла як діяти в надзви­ чайних ситуаціях.

тисяч маленьких жителів Донбасу? Найперше ті, хто спокусився на по­ рожні обіцянки агресора і нині стоїть по той бік свого народу. А трагедії можна було б уникнути. Якби кожен, без винятку, залишився відданим

громадянином Ук­раїни. Якби зберіг вірність присязі, як це зробила ма­ ма Насті – майор попаснянської мі­ ліції, як це робить маленька поете­ са з великим серцем, повним любо­ ві до рідного краю.

У дитячому серці велика любов до Вкраїни НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

Ї

й лише 12, а вона – тендітна школярка з Попасної, що на Лу­ ганщині, є прикладом для багатьох дорослих українців, як потрібно любити свою землю. Хвилювання за долю рідного міста, яке безальтернативно вважає частинкою України, дів­ чинка викладає у поетичних рядках.

До редакції «Досьє 102» Анаста­ сію Андреєву привів начальник ін­ спекції з особового складу обласної міліції Віктор Гулич. Так склалося, що саме Віктор Миколайович тут, на Тернопіллі, став першим слухачем поезії юної луганчанки. Мати дів­чин­ ки – майор міліції Попаснянського райвідділу внутрішніх справ прийш­ ла до управління кадрового забез­ печення, аби зробити відмітку про відрядження. Дівчинка була з нею. Сором’язлива, боязка, але не по-ди­ тячому впевнена у правдивості сво­ їх переконань, школярка прочитала дещо з написаного. «Не повірите, сльози на очі навертаються, коли слухаєш її вірші», – поділився своїми враженнями Віктор Гулич. Справді, слухати без хвилюван­ ня написане дитиною, яка виросла у російськомовному середовищі не­ можливо. Дивуєшся, як серед чужо­ мовства проростають паростки ук­ раїнського слова. У нас така краса-країна, Калина, річка, блакитне небо, Розкішна, запашна долина, Айстри в саду, пшениця в полі. Їй- Богу, хочеться нам миру, Надія нас не полишає, А ця війна краси лишає.

Акровірш, перші літери рядків якого утворюють символічне «УК­ РАЇ­НА» – один з перших, написаних Настею в той час, коли почали обст­ рілювати її рідне місто. Мати дів­ чинки розповідає, що донька боліс­ но переживала ці страшні події. – На вулиці рвуться снаряди, а моя Настя тягне ручку, аркуш і пи­ ше, – згадує пані Наталія. – Я підт­ римувала її, сподіваючись, що весь цей жах, який нам доводиться пере­ живати, вона виливатиме у написа­ ному, а не триматиме в собі. Але по­ декуди мене лякало, як по-дорос­ло­ му вона розуміє увесь трагізм війни. Огонь в чужих глазах И жажда черной мести, Но нет, нельзя же так – Нужно держаться вместе. Пока идет война – Стоять нам нужно крепко И плотно сцепив зубы Держать свободу цепко. Месть навека слепа Очки здесь не помогут, Но коли есть душа Придет Бог на подмогу. Мы люди, а не звери! Прошу, войну не надо звать! Давайте сохраним родную Украину-мать!

Перші рими Настя почала скла­ дати ще коли навіть писати добре не вміла, десь у п’ятирічному віці. Тоді ніхто з рідних особливої уваги цьому не приділяв. Думали, що ди­ тячі захоплення віршоскладанням скоро минуться, проте дівчинка й далі продовжувала у поетичній фор­ мі відображати своє світобачення. Справжнє натхнення прийшло з по­ чатком війни на Донбасі, тоді, коли рідне місто Попасна було у вогні. Вчитуючись в рядки доньчиних поезій, мати розуміла і небезпеку, яка може підстерігати їхню родину, адже частина населення й досі під­ тримує проросійські настрої. Настя теж реально оцінює ситуацію. Це приїхавши до Тернополя вона нам, незнайомим, впівголоса читає свої твори, а там, де її маленька батьків­ щина, дівчинка воліє мовчати. Боїть­ ся, що не зрозуміють, засудять, вис­ міють. Проте по-іншому мислити і творити не може, бо в грудях цієї тен­ дітної українки б’ється серце справж­ ньої патріотки. А я до Бога помолюся. Ти почуй мене, благаю, У вічний мир маю надію, Непохитну віру маю. Ой Попасна, місто рідне, Тяжко мені на чужині. Було б значно мені краще В рідній затишній хатині. Настя, як і багато її однолітків стали очевидцями найбільшого зла на землі – війни. Кажуть, такі діти швидко дорослішають. Хто понесе покарання за втрачене дитинство


СПРАВИ МІЛІЦЕЙСЬКІ

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

9

Володимир КАТРУК: «Ця війна змінила кожного з нас зокрема й долю нашої держави загалом»

П

івтора року спецбатальйон міліції «Тернопіль» на службі. Бойових завдань та гарячих точок Донбасу – не злічити. Вони там, де потрібна їхня допомога.

– Квітень 2014 року став почат­ ком відліку історії спецбатальйону патрульної міліції «Тернопіль», – роз­ повідає командир Володимир Кат­ рук. – Як і всі добровольчі батальйо­ ни формувалися ми на базі управ­ ління міліції. Адже у зв’язку з подія­ ми, що розгорталися на Сході, вини­ кла потреба у подібних підрозділах, щоб протистояти сепаратистським

бандформуваням і не дати розпо­ взтися цій заразі вглиб країни. Попри те, що сформувати особо­ вий склад батальйону потрібно бу­ ло в максимально короткий термін, на Тернопільщині до кадрового пи­ тання підійшли виважено. Окрім ві­ кових обмежень, фізичної підготов­ ки надавали перевагу чоловікам, які вже мали бойовий досвід: пройшли

горнило афганської війни, були у складі миротворчих місій, колишнім правоохоронцям. Проте найважли­ вішим критерієм був патріотизм. Зі слів командира батальйону, коли йому запропонували очолити тернопільських добровольців, дуже хвилювався, як знаходитимуть спіль­ ну мову вчорашні міліціонери, май­ данівці, активісти, люди, які ніколи раніше не тримали у руках зброї. Але об’єднуючою силою стала спільна мета – мир в Україні. Заради цього першого серпня 2014 року півсотні бійців батальйо­ ну «Тернопіль» вперше відбули на Схід. Володимир Катрук згадує, що тоді місцем дислокації спецпідроз­ ділу став щойно звільнений Лиси­ чанськ Луганської області. У місто наші бійці зайшли першими. – Небезпека чигала на кожному кроці, адже ще вчора населений пункт контролювали сепаратисти, – згадує Володимир Катрук. – Але ми повинні були остаточно звільнити місто від залишків бандформувань. Розпочалася служба в реальних бо­ йових умовах, яка триває й досі. Головний штаб АТО тричі зміню­ вав місце дислокації тернопільсь­

кого спецпідрозділу міліції, але бій­ ці швидко пристосовуються до но­ вих умов, розуміючи, що війна – це допомога і підмога там, де потрібно. Станиця Луганська, Кримське, Лу­ тугіно, Сокольники, Мирна Долина, Гірське, Золоте, у котрому тернопо­ ляни першими вивісили державний прапор України та інші бойові точ­ ки в зоні АТО пройшли бійці спец­ батальйону «Тернопіль». На щастя, без втрат. Хоча двоє побратимів, які отримали поранення під час вико­ нання бойових дій, до лав баталь­ йону так і не змогли повернутися через стан здоров’я. Володим Катрук із захопленням розповідає про кожного зі своїх бій­ ців, та життєва історія самого комба­ та теж варта уваги. Одинадцять ро­ ків він віддав армійській службі. Спо­ чатку – військово-десантним війсь­ кам, відтак – Національній гвардії України. Коли 2000 року військове формування перейшло у підпоряд­ кування внутрішніх військ, баталь­ йон, командиром роти спецпризна­ чення якого був Володимир Катрук, розформували. Капітан гвардії зали­ шився поза службою. Різним у жит­ ті займався, а навесні минулого року

таки переконав себе, що мусить по­ вернутися до військового ремесла. – На жаль, цьому вибору переду­ вав й трагічний випадок, що стався з моїм давнім товаришем Сергієм Кульчицьким, який разом з чотир­ надцятьма військовими загинули поблизу Слов’янська. Тоді остаточно переконав себе, що мушу взяти до рук зброю, аби на нашій землі вій­на не забирала людських життів. Нині капітан разом зі своїм ба­ тальйоном віддано несуть службу на бойових рубежах. Щойно повер­ таються на постійне місце дис­локації – стають до охорони громад­ського порядку, забезпечують спокій під час масових заходів і на Тернопіль­ щині, і в інших реґіонах. Вдячний Володимир Катрук кож­ ному жителю нашого краю, мецена­ там, волонтерам, котрі в такий скрут­ ний для держави час зуміли забез­ печити своїх захисників усім необ­ хідним для несення служби. – Ця війна змінила кожного з нас зокрема й долю нашої держави за­ галом. Ми збагнули, що тільки в єд­ ності наша сила, що Схід і Захід, Пів­ ніч і Південь – це Україна, єдина, не­ подільна, – каже комбат.

1673 атестованих працівники міліції забезпечуватимуть громадський порядок на виборчих дільницях Тернопільщини

П

ро це на брифінгу заявив начальник обласної міліції Олександр Богомол. Проте цієї кількості правоохоронців недостатньо. У зв’язку з цим МВС дозволило відкликати із зони проведення антитерористичної операції в Луганській області зведений загін. Допомагатимуть правоохоронцям під час виборів громадські формування, а також співробітники ДСНС, СБУ, фіскальної служби та бійці Національної гвардії. – Станом на 12 жовтня, – каже Олександр Богомол, – на території області зареєстровано десять пові­ домлень щодо порушень виборчого законодавства. Серед них: відмова головою ТВК надати журналістові інформацію про дату, час та місце проведення зборів політичними пар­ тіями та кандидатами; пошкоджен­ ня вивіски однієї з політичних пар­ тій; порушення вимог виборчого законодавства щодо внесення зас­

тави; розміщення агітаційних мате­ ріалів в громадському транспорті та на державних установах. Розгляда­ ють правоохоронці і звернення про відмову директором однієї з шкіл надати приміщення для агітації та зустрічі з виборцями, а також спро­ ба підкупу продуктовими наборами. Під постійним контролем пра­ воохоронців оголошення про масо­ ві заходи, пов’язані з проведенням виборної кампанії. Відстежують мі­

ліціонери і будь-які повідомлення щодо тероризму та небезпеки. У посиленому режимі працюва­ тиме обласне управління держав­ ної служби з надзвичайних ситуа­ цій, фіскальна служба та інші силові відомства. Без вихідних напередод­ ні та у день виборів працюватимуть і у міграційній службі. 24 та 25 жовт­ ня (субота та неділя) громадяни зможуть звертатися до підрозділів міграційної служби за місцем про­ живання. Олександр Богомол наголосив, що будь-яке порушення на виборах тягне за собою не лише адміністра­ тивну, але й кримінальну відпові­ дальність. Порушення статей вибор­ чого законодавства передбачає не ли­ше штраф, але й позбавлення волі.

Керівник міліції запевнив, що силовики зроблять усе можливе, аби громадяни могли спокійно прий­

ти на виборчі дільниці та проголо­ сувати. Наталка БАРНИЧ


10

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

дурман, Крадіжка по-приятельськи: Студент-спекулянт: куплений на батьківські гроші, перепродував з вигодою вибите вікно, викрадені Д речі, спалена квартира ХРИСТИНА НАЗАР

К

радіжка – не єдине, чим «віддячив» 34-річний чотківчанин своєму знайомому за те, що останній позичив йому тисячу гривень. Обкрадаючи чуже помешкання, злодій залишив недопалок, у результаті в квартирі сталася ще й пожежа.

34-річного жителя Чорткова міс­ цеві правоохоронці підозрюють у вчиненні серії крадіжок. Пристрасть до наркотиків штовхнула лиходія вчинити протиправне і щодо свого приятеля. 41-річний чотківчанин позичив своєму знайомому тисячу гривень. Знаючи про залежність останнього від наркотиків, взяв у якості заста­ ви його мобільний. Знав би чим це обернеться! Чоловік мав необережність ко­ ристуватися заставленим телефон. Одного разу з невідомого номера йо­

му надійшло повідомлення про те, що з-за кордону на його ім’я прийшла посилка. Разом з родиною чотківча­ нин поїхав до Колиндян, що за де­ сять кілометрів від райцетру, за па­ кунком. Розчарування, що дарма витра­ тив бензин на дорогу, бо посилки не виявилося, було найменшою не­ приємністю цього дня. У квартирі родина застала тліючі меблі, розки­ дані речі і вивалене разом з рамою балконне вікно. Що смс-сповіщення і «армаге­ дон» в помешканні пов’язані, чорт­

У жовтні на Тернопільщині розпочався місячник добровільної здачі зброї

З

метою протидії незакон­ ному розповсюдженню зброї та вибухівки, профі­ лактики злочинів з їх вико­ ристанням у жовтні в нашій області, як і по всій Україні, проходить місячник добро­ вільної здачі зброї. Правоохоронці вкотре нагаду­ ють: незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який законом передбачена кри­ мінальна відповідальність. Грома­ дяни, які добровільно звернуться до міліції, аби здати небезпечні пред­ мети, звільняються від будь-якої відповідальності. Тож скористайтесь наданою можливістю. Пам’ятайте: зберігаючи незаре­ єстровану зброю, ви не тільки пору­ шуєте закон, а й наражаєте на не­ безпеку себе та свої рідних. З питань здачі, придбання чи

реєстрації зброї та спецзасобів звер­ тайтеся у підрозділи дозвільної сис­ теми органів внутрішніх справ за місцем проживання. Детальнішу інформацію можна отримати за номерами телефонів у Тернополі (код 0352) 27-13-11 та 27-13-96.

ківчанин здогадувався. Тільки на­ віть уявити не міг, хто до цього при­ четний. Допомогли з’ясувати опе­ ративники чортківської міліції. Як повідомив заступник началь­ ника Чортківського райвідділу внут­ рішніх справ Василь Присунько, са­ ме 34-річний приятель потерпілого, – той самий, котрий позичив у нього гроші й залишив у заставу мобіль­ ний, спланував виїзд родини за межі райцентру, аби реалізувати свій зло­ дійський план. Надіславши повідо­ млення про посилку з-за кордону і дочекавшись, коли господарі поки­ нуть житло, зловмисник озброївся усім необхідним та вирушив на про­ мисел. На мотузці спустився з даху, витиснув разом з рамою вікно і по­ чав нишпорити у пошуках наживи. Розуміючи, що часу у нього достат­ ньо, навіть цигарку запалив. Її з не­ обережності й забув. Потерпілим одразу не вдалося збагнути, які речі пропали з помеш­ кання. Їх назвав сам зловмисник, ко­ ли опинився в руках міліціонерів. З’ясувалося, окрім грошей, техніки, банківських карток, закордонного паспорта та одягу господаря прихо­ пив ще й запасні ключі від кварти­ ри. Либонь, планував навідатися ще не раз. Нині зловмисник перебуває під домашнім арештом. Йому інкримі­ нують частину 3 статті 185 ККУ. Мі­ ліціонери перевіряють підозрюва­ ного на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

опоки батьки за кордо­ ном заробляли копій­чи­ ну, їхній син у Тернополі зорганізував власний бізнес. На кошти, які передавали ро­ дичі, купував марихуану, а відтак продавав її дорожче «ринкової» вартості. Під час однієї з оборудок його й взя­ ли правоохоронці.

Незаконну діяльність 20-річ­но­ го студента з Тернополя співро­біт­ ники відділу боротьби з незакон­ним обігом наркотиків обласної міліції документували впродовж кількох місяців. Результатом копіткої опе­ ра­тивної роботи стало затримання підозрюваного на гарячому. Ділок тоді збув три сірникові коробки з дурманом, натомість отримав шість

сотень гривень. Гроші і марихуану міліціонери вилучили. Примітно, що середня вартість сірникової коробки канабісу на чор­ ному ринку становить близько 150 гривень, а майбутній медик прода­ вав ту ж кількість за 200 гривень. Дороговизну товару наркоторго­вець пояснював начебто закордонним походження. Такий маркетинговий хід приваблював потенційних по­ куп­ців. – Підозрюваному інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України, – повідомив на­ чальник ВБНОН обласної міліції Во­ лодимир Строїч. – За скоєне йому загрожує від п’яти до десяти років в’язниці. Міру покарання діл­ку обе­ ре суд. Зараз тернополянин пере­бу­ ває під домашнім арештом.

Пограбував продавця, щоб поїхати додому на похорон

Д

о тернопільських право­ охоронців звернулася 49-річна жінка. У магази­ ні, де вона працює продавцем, на неї напав невідомий чоло­ вік. Незнайомець зірвав з шиї коштовний ланцюжок і втік. Як з’ясувалося, грабіж скоїв 23-річ­ний житель Чернівеччини, який лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Свій вчинок підозрюваний виправдовує нагаль­ ною потребою в грошах. Мовляв, по­ ки він гостював у Тернополі, на Чер­

нівеччині померла родичка, а грошей на квиток додому у нього не було. Готівкою молодик розжився зло­ чинним шляхом. Чужий золотий лан­ цюжок збув за три тисячі гривень й вирушив на Чернівеччину. За деякий час грабіжник знову повернувся до Тернополя. Тут його й розшукали міліціонери. Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному міри запо­ біжного заходу.

Міліціонери розшукують шахраїв та звертаються до краян дотриму­ ватися правил безпеки, торгуючи в Інтернет мережі. Для купівлі-продажу через ме­ ре­жу використовуйте окрему пла­ тіж­ну картку. Встановіть на ній лі­ міт зняття коштів та не зберігайте на рахунку великі суми.

Не повідомляйте стороннім ін­ формацію про реквізити платіжної картки або рахунку, наприклад, ПІН, паролі доступу, термін дії тощо. У разі виявлення несанкціонова­ ної операції відразу ж зателефонуй­ те до контакт-центру банку й поп­ ро­сіть заблокувати вашу картку та повідомте про це правоохоронців.

Продаючи товар через мережу Інтернет, подбайте про окрему розрахункову картку

Т

оргуючи в мережі, не варто втрачати пильнос­ ті. Допоки ви шукаєте клієнтів на свій товар, за вами полюють шахраї. Вони під приводом покупців телефону­ ють до продавців та намага­ ються дізнатися у них рекві­ зити банківської картки. Ме­ та одна – викрасти гроші. У пастку аферистів потрапила 34-річна жителька Кременецького району. На одному з сайтів жінка розмістила оголошення про про­ даж дитячого возика. До неї зателе­ фонував невідомий, якого начебто зацікавив товар. Після перемовин зійшлися на ціні. Незнайомець поп­ росив продавця продиктувати йому реквізити банківської картки для пе­ рерахунку грошей. Жінка погоди­ла­ ся та стала чекати. Однак готівка не надійшла. Коли потерпіла пішла до банкомату, виявила, що з її елект­рон­ ного гаманця зникло 3600 гривень.


ТЕЛЕДОСЬЄ

ПОНЕДІЛОК, 19 ЖОВТНЯ УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Ера будiвництва 07.30, 23.25 На слуху 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.10, 18.55 Про головне 09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 10.20 Перша студiя 11.20 Д/ф «Сербська енциклопедiя» 11.40 Д/ф «Вiдмовся вiд завтрашнього дня» 12.25 «План на завтра» з Анастасiєю Рiнгiс 13.15 Вiкно до Америки 14.00 Т/с «Естонська РСР» 14.35 Казки Лiрника Сашка 14.45 Школа Мерi Поппiнс 15.00 М/с «Друзi-янголи» 15.15 Хто в домi хазяїн? 15.55 Як це? 16.30 Чоловiчий клуб. Спорт 18.05, 05.00 Час-Ч 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 Дорогi депутати 20.00 Перша шпальта 20.30 Зроблено в Європi 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Подорожнi 22.45 З перших вуст 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.45 Т/с «Польськi свята» 04.05 Вiра. Надiя. Любов

1+1 06.45, 07.10, 07.45 Снi­данок з «1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45 «ТСН» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снi­данок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 4» 10.50 «Мiняю жiнку 9» 12.20 Х/ф «Добриня Микитович i змiй Горинич» 14.00 «Слiпа» 14.40 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.40 «Клiнiка» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 19.30, 23.15, 04.35 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 22.00 «Грошi» 23.30 «Мiнкульт» 00.00 Х/ф «Царство небесне» ▲ 02.30 Х/ф «Король Артур» 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.00 «Подробицi тижня» 06.25 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Х/ф «Ти будеш моєю» 11.20, 12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 14.15, 16.15 «Чекай на мене» 17.45, 18.55 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 00.00 «День народження Iнтера. Спецпроект» 01.05 Х/ф «Егоїст» ▲ 02.55 Т/с «Одружити Казанову» ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 М/с «Том i Джерi в дитинствi» 05.50 Надзвичайнi новини 06.45 Факти тижня 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 09.50 Труба мiстера Сосиски 10.50, 13.25 Х/ф «Еволюцiя» 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 Х/ф «Турист» 16.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини 20.25 Дiстало! 21.30 Свобода слова 00.30 Х/ф «Залягти на дно в Брюгге» ▲ 02.20 Секретний фронт 03.55 Т/с «Революцiя»

НОВИЙ 05.50, 07.05 Kids’ Time 05.55 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.10 Т/с «Друзi» 11.00 Т/с «Щасливi разом» 13.50 М/ф «Людина-павук 2» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Абзац! 19.00 Ревiзор 21.30 Пристрастi за ревiзором 23.30 Х/ф «З мене досить» 01.55 Абзац! 02.50 Служба розшуку дiтей 02.55 ППШ 2 04.35 Зона ночi СТБ 06.00, 15.55 «Все буде добре!» 07.55 «Все буде смачно!» 08.55, 18.25 «За живе!» 10.05 «Битва екстрасенсiв 15» 12.45 «Україна має талант! 2» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 20.00, 22.50 «Хата на тата»

23.30 «Детектор брехнi 7» 00.50 «Один за всiх» 01.55 Х/ф «На прiзвисько «Звiр» 03.40 Нiчний ефiр

УКРАЇНА 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 09.15, 03.55 Зоряний шлях 11.00, 19.45, 02.45 «Говорить Україна» 12.30 Реальна мiстика 13.15, 15.20 Т/с «Спадкоємиця» 18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» 19.00, 02.00, 05.25 Подiї 21.00 Х/ф «Некрасива любов» 23.00 Подiї дня 23.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходження воїна» ▲ ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20 Зоо фактор 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепаш­ ки-нiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Обережно, дiти! 12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50, 19.00 Панянка-селянка 14.50 Любов онлайн 15.50 Вiталька 17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож! 00.50 Т/с «Помста» ▲ 01.40 ТЕТ-Iнтернет 02.30 Дамочки рулять 02.50 Теорiя зради 04.20 УТЕТа тато! 05.10 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.30 Міська рада інформує 07.40 «Євромакс» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 Межа правди 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Запорожець за Дунаєм» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Єдина країна 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Погляд зблизька» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Рожева банда» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.05 Х/ф «Запорожець за Дунаєм» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.00 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Рожева банда» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Композитор Богдан Янівський» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Назбиране» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Мамина школа» 12.30 «Скарби роду» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Загублені у часі» 13.30 «Музичний калейдоскоп» 14.00 «Відверті діалоги» 14.55 «Подорож гурмана» 15.30 «Співає Ярослав Гнатюк» 15.55 «Мальовниче Тернопілля» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Cад.Город.Квітник» 17.15 «100 шедеврів» 17.30 «Подорож до моря» 18.00 «Вишиванка» 18.35 «Мова жестів» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.00 «Урок... для батьків» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Земляки» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Чаc країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

ВІВТОРОК, УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.10, 18.55 Про головне 09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 10.25 Подорожнi 11.30 Д/с «Клуб пригод» 12.00 Уряд на зв’язку з громадянами 12.25 Дорогi депутати 13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч 13.40 Т/с «Естонська РСР» 14.45 Казки Лiрника Сашка 14.55 М/с «Друзi-янголи» 15.10 Хочу бути 15.55 Фольк-music 17.00 Богатирськi iгри 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 ДебатиPRO 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Вiйна i мир 22.40 З перших вуст 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.45 Т/с «Польськi свята» 02.50 Д/ф «Павло Загребельний. До запи­ тання» 03.40 Х/ф «Мiсяцева зозулька» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 04.05 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 2» 10.45 «Мiняю жiнку 9» 12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 13.20 «Ворожка» 14.00 «Слiпа» 14.40 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.40 «Клiнiка» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 20.30 «Чистоnews» 22.00 «Свiт навиворiт 6» 00.00 Х/ф «Король Артур» 02.25 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв» 04.35 «Супергерої» 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 11.55, 12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.15, 14.15 «Судовi справи» 15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 17.45, 18.55 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 01.20 Х/ф «Лiтаком, поїздом, автомобiлем» 03.05 Т/с «Одружити Казанову»

ICTV 05.15 Провокатор 06.00 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00 Антизомбi 11.05, 13.25, 23.30 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 12.45, 15.45 Факти. День 13.40 Т/с «Код Костянтина» 14.35 Патруль самооборони 15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр 20.25 Цивiльна оборона 21.30 Т/с «Нюхач» 01.25 Х/ф «Основний iнстинкт» ▲ 03.45 Т/с «Революцiя» НОВИЙ 06.00, 07.15 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.20 Т/с «Друзi» 10.50 Т/с «Не родись вродлива» 18.00, 01.05 Абзац! 19.00 Половинки 20.30 Х/ф «Янгол-охоронець» 23.00 Супермодель по-українськи 02.05 ППШ 2 03.35 Україна чудес 04.25 Зона ночi

СТБ 05.35, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 06.10 «Все буде добре!» 08.00 «Все буде смачно!» 09.00 «За живе!» 10.15 «Зiркове життя. Я помираю без ко­ хання» 11.10 «Битва екстрасенсiв» 12.55 «Україна має талант! 2» 15.55 «Все буде добре!» 18.25 «За живе!» 20.00, 22.50 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 23.55 «Один за всiх» 01.05 Х/ф «Дорослi дiти» 02.30 Нiчний ефiр

20 ЖОВТНЯ

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

УКРАЇНА 06.00, 15.30 Т/с «Загальна терапiя» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 10.20 «Говорить Україна» 12.00 Реальна мiстика 13.00 Х/ф «Кульбабка» 18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» 19.00, 05.25 Подiї 19.45 «Говорить Україна» 21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА «Дина­ мо» - «Челсi» 23.50 Подiї дня 00.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲ 02.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходження воїна» ▲ 03.50 Зоряний шлях 04.35 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20 Зоо фактор 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепаш­ ки-нiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Обережно, дiти! 12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50, 19.00 Панянка-селянка 14.50 Любов онлайн 15.50 Вiталька 17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож 00.50 Т/с «Помста» ▲ 01.40 УТЕТа в Iнтернетi 02.30 Дамочки рулять 02.50 Теорiя зради 04.20 УТЕТа тато! 05.10 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Духовні роздуми» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Про кіно» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Детективи» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Компроміс» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Поїзд смерті» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Детективи» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Поїзд смерті» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «В об’єктиві ТТБ» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Земляки» 12.30 «На часі» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «Подорож до моря» 13.55 «Вишиванка» 14.30 «Cад.Город.Квітник» 14.45 «100 шедеврів» 15.00 «Енергоманія» 15.30 «Випробуй на собі» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Зона ризику» 18.00 «Замки Тернопілля» 18.15 «Немов сльозинка на щоці землі» 18.30 «Крізь призму часу» 18.45 «Служба розшуку дітей» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.00 «Наодинці з усіма» 20.25 «Мальовниче Тернопілля» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Шляхами Тараса» 21.30 «Європа очима українця» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

11

СЕРЕДА,

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Ера будiвництва 07.30, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.20, 18.55 Про головне 09.50 ДебатиPRO 11.25 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе 12.00 Засiдання КМУ 13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч 13.40 Т/с «Естонська РСР» 14.45 Казки Лiрника Сашка 14.55 М/с «Друзi-янголи» 15.10 Хто в домi хазяїн? 15.55 Музичне турне 17.10 Д/с «Сага старовинної пущi» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40 Т/с «Бiлявка» 20.30 Вересень 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Слiдство. Iнфо 22.30 З перших вуст 22.40 Мегалот 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.45 Телевистава «Повiя» 03.45 Х/ф «Запорожець за Дунаєм» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.35 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 09.30 «Чотири весiлля 2» 10.45 «Мiняю жiнку 9» 12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 13.20 «Ворожка» 14.00 «Слiпа» 14.40 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.40 «Клiнiка» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 20.30 «Чистоnews» 22.00 Д/ф «Ми стали iншими» 23.45 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв» 01.50 Х/ф «Орел дев’ятого легiону» ▲ 04.05 «Супергерої» 04.55 «Служба розшуку дiтей» 05.00 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 11.55, 12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.15, 14.15 «Судовi справи» 15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 17.45, 18.55 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 00.30 Х/ф «Їх помiняли мiсцями» 03.00 Д/с «Легенди бандитського Києва» 03.25 Х/ф «Прощання з Каїром» ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Студiя Вашингтон 05.15 Провокатор 06.00 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 10.00 Антизомбi 11.05 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 12.45, 15.45 Факти. День 13.25 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 13.40 Т/с «Код Костянтина» 14.35 Патруль самооборони 15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини 20.25 Секретний фронт 21.30 Т/с «Нюхач» 23.30 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 01.25 Х/ф «Затяжний пострiл» ▲ 03.55 Т/с «Революцiя»

НОВИЙ 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.15 Т/с «Щасливi разом» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00, 01.05 Абзац! 19.00 Хто зверху? 4 21.00 Х/ф «Заручниця 2» ▲ 23.00 Аферисти в мережах 02.05 Служба розшуку дiтей 02.10 ППШ 2 03.45 Україна чудес 04.35 Зона ночi СТБ 05.05, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 05.40, 15.55 «Все буде добре!» 07.35 «Все буде смачно!» 08.45, 18.25 «За живе!» 09.55 «Зiркове життя. Зiрковi вiнчання» 10.55 «Битва екстрасенсiв» 12.40 «Україна має талант! 2» 20.00, 22.50 «МастерШеф 5»

21 ЖОВТНЯ

01.15 «Один за всiх» 02.15 Х/ф «Айболить-66» 04.05 Нiчний ефiр

УКРАЇНА 06.00, 15.30 Т/с «Загальна терапiя» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.00, 05.25 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 10.20, 19.45 «Говорить Україна» 12.00 Реальна мiстика 13.00 Х/ф «Некрасива любов» 18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» 21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА «Маль­ ме» - «Шахтар» 23.50 Подiї дня 00.10 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi»▲ ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20 Зоо фактор 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепаш­ ки-нiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Обережно, дiти! 12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50, 19.00 Панянка-селянка 14.50 Любов онлайн 15.50 Вiталька 17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож 00.50 Т/с «Помста» ▲ 01.40 УТЕТа в Iнтернетi 02.30 Дамочки рулять 02.50 Теорiя зради 04.20 УТЕТа тато! 05.10 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.00 «Гал-кліп» 12.30 «Щоденник для батьків» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Детективи-2» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Про кіно» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Міська рада інформує 22.40 Х/ф «Інша жінка» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Детективи-2» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Інша жінка» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Крізь призму часу» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Замки Тернопілля» 12.15 «Немов сльозинка на щоці землі» 12.30 «Європа очима українця» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «Будьте здорові» 14.00 «Зона ризику» 14.55 «Мальовниче Тернопілля» 15.00 Д/ф «Павло Тичина» 15.25 «Духовні скарби України» 15.30 «Час змін» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Своє, українське» 17.15 «Борщів-тепло Поділля» 17.30 «Діловий ритм» 18.00 «Актуально» 18.15 «Дорога на Схід» 18.30 «День - як мить» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 Ток -шоу «Хто є хто» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Надія є» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі


12

ЧЕТВЕР,

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Тепло.ua 07.40, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.10, 18.55 Про головне 09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 10.20 Вiйна i мир 11.25 Вiкно до Америки 11.55 Вересень 12.20 Слiдство. Iнфо 13.15, 18.05 Час-Ч 13.40 Т/с «Естонська РСР» 14.45 Казки Лiрника Сашка 14.55 Хочу бути 15.40 Як це? 16.00, 04.20 Надвечiр’я. Долi 16.55 Свiтло 17.35 Книга.ua 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40 Т/с «Бiлявка» 20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.30 З перших вуст 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.45 Телевистава «Камiнний хрест» 03.30 Д/ф «Я за все вдячний долi. Олексiй Богданович» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 04.20 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 2» 10.45 «Мiняю жiнку 9» 12.20, 21.00 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 13.20 «Ворожка» 14.00 «Слiпа» 14.40 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.40 «Клiнiка» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 20.30 «Чистоnews» 22.00, 23.30 «Право на владу» 00.20 Х/ф «Орел дев’ятого легiону» ▲ 02.25 Х/ф «Колiр грошей» 04.50 «Супергерої» 05.15 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.30 «Подробицi» - «Час» 06.25 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20, 21.00 Т/с «Закоханi жiнки» 11.55, 12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.15, 14.15 «Судовi справи» 15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 17.45, 18.55 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 00.30 Х/ф «Термiнал» 03.05 Д/с «Легенди бандитського Києва» 03.55 Х/ф «Їх помiняли мiсцями»

ICTV 05.15 Студiя Вашингтон 05.20 Провокатор 06.00 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00 Антизомбi 11.00 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 12.45, 15.45 Факти. День 13.25 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 13.35 Т/с «Код Костянтина» 14.35 Патруль самооборони 15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 16.45, 22.30 Т/с «Вiддiл 44» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр 20.25 Iнсайдер 21.30 Т/с «Нюхач» 23.30 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 01.25 Х/ф «Територiя 8» ▲ 03.40 Т/с «Революцiя»

НОВИЙ 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.05 Т/с «Моя прекрасна няня» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Абзац! 19.00 Суперiнтуїцiя 20.30 Х/ф «12 раундiв» ▲ 22.35 Хто зверху 3 00.35 Абзац! 01.35 Служба розшуку дiтей 01.40 ППШ 2 03.25 Україна чудес 04.10 Зона ночi

СТБ 05.10, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 05.45, 15.55 «Все буде добре!» 07.40 «Все буде смачно!» 08.50 «За живе!» 10.00 «Зiркове життя. Вiчне кохання» 11.00 «Битва екстрасенсiв» 12.45 «Україна має талант! 2»

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

22 ЖОВТНЯ

18.25 «За живе!» 20.00, 22.50 «Зваженi та щасливi 5» 00.55 «Один за всiх» 02.00 Х/ф «Гусарська балада» 03.45 Нiчний ефiр

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Загальна терапiя» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.45 Зоряний шлях 10.20 «Говорить Україна» 12.00, 22.00 Реальна мiстика 13.00 Х/ф «Коханець для Люсi» 15.30 Т/с «Загальна терапiя 2» 18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» 19.00, 01.20, 05.25 Подiї 19.45 Футбол. Лiга Європи УЄФА «Днiпро» - «Сант-Етьєн» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20 Зоо фактор 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепаш­ ки-нiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Обережно, дiти! 12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50, 19.00 Панянка-селянка 14.50 Любов онлайн 15.50 Вiталька 17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож 00.50 Т/с «Помста» ▲ 01.40 УТЕТа в Iнтернетi 02.30 Дамочки рулять 02.50 Теорiя зради 04.20 УТЕТа тато! 05.10 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «15 і вагітна» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Україна.Перезавантаження 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Компроміс» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Загнаний» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «15 і вагітна» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Загнаний» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Надія є» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «День - як мить» 12.20 «У пошуках легенд» 12.30 «На часі» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «Рожеві лебеді Василя Симоненка» 14.00 «Скарби музеїв Полтавщини» 14.30 «Борщів-тепло Поділля» 14.45 «Актуально» 15.00 «Фабрика ідей» 15.30 «Розмова без нотацій» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «ПрофStyle» 17.15 «Храми Поділля» 17.30 «Мандри» 17.50 «Мальовниче Тернопілля» 18.00 «У народному стилі» 18.20 «Зупинись і здивуйся» 18.30 «Думки вголос» 18.45 «Служба розшуку дітей» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Армія нескорених» 21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

ЯКЩО ВАШІ РІДНІ З АТО НЕ ВИХОДЯТЬ НА ЗВ’ЯЗОК – ЗВЕРТАЙТЕСЬ У МІЛІЦІЮ У слідчому управлінні обласної міліції створена спеціаль­ на робоча група для надання допомоги громадянам, чиї ро­ дичі та близькі зникли у зоні АТО. Правоохоронці співпрацюватимуть з волонтерами щодо розшуку та встановлення місця перебування зниклих осіб. Контакти робочої групи: м. Тернопіль, вул. Валова, 11 каб. 115, 115 А, телефони: (0352) 27-14-15, 27-12-31, «гаряча телефонна лінія» 097-707-39-11 (цілодобово).

ДИВІТЬСЯ У БУДНІ НА ТЕЛЕКАНАЛІ ICTV


ТЕЛЕДОСЬЄ

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

13

П’ЯТНИЦЯ,

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут заочного навчання ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР НА НАВЧАННЯ У 2015 РОЦІ Підготовка фахівців Підготовка фахівців ступеня вищої освітньо-кваліфікаційного освіти бакалавра рівня спеціаліста за спеціальністю за спеціаль­ністю «Правознавство» «Правознавство» на базі повної загальної на основі раніше здобутого середньої освіти ступеня бакалавра Термін навчання – 5 років. Термін навчання – 1 рік. Чекаємо Вас за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Липова, 39. Довідки за телефонами: (0352) 52-13-53 (navs.te.ua).

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Ера будiвництва 07.35 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.10, 18.55 Про головне 09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 10.20 Д/ф «Формула життя Олександра Палладiна» 10.40 Д/с «Сага старовинної пущi» 11.55, 03.00 Д/ф «Висока кухня Сучжоу» 12.25 «Схеми» з Н. Седлецькою 13.15 Час-Ч 13.40 Т/с «Естонська РСР» 14.45 Казки Лiрника Сашка 14.55 М/с «Друзi-янголи» 15.10 Школа Мерi Поппiнс 15.50 Спогади 16.15 Театральнi сезони 16.50, 04.20 Вiра. Надiя. Любов 17.45 Чоловiчий клуб 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40 Т/с «Бiлявка» 20.30 «План на завтра» з Анастасiєю Рiнгiс 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Перша студiя 22.40 З перших вуст 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 Вертикаль влади 01.45 Музичне турне 03.25 Д/ф «Трипiлля. Забута цивiлiзацiя старої Європи» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30 «Чотири весiлля 2» 10.45 «Мiняю жiнку 9» 12.00, 16.45 «ТСН» 12.20 Т/с «Мiж нами, дiвчатами» 13.20 «Ворожка» 14.00 «Слiпа» 14.40 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.40 «Клiнiка» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 19.30 «ТСН» 20.20 «Вечiрнiй Київ» 22.30 «Свiтське життя» 23.30 Х/ф «Колiр грошей» 02.15 «Супергерої»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Закоханi жiнки» 11.55, 12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. Ка­ невським» 13.15, 14.15 «Судовi справи» 15.50, 16.15 «Сiмейний суд» 17.45 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 «Чорне дзеркало» 23.30 Х/ф «Iгри розуму» 02.15 Х/ф «Американськi гiрки» ▲ 04.15 Д/с «Легенди бандитського Києва»

Державна служба охорони при управлінні МВС України

в Тернопільській області надає весь спектр охоронних послуг фізичним та юридичним особам: – охорона об’єктів різних форм власності; – інкасація, перевезення та супроводжен­ ня цінних паперів та грошових знаків; – охорона та супроводження туристичних груп; – охорона вантажів, перевезення цінностей; – послуги професійних охоронців; – забезпечення охорони ділових зустрічей, урочистих та представницьких заходів;

– реагування на надходження тривожного сигналу з об’єктів, що перебувають під охороною ДСО; – професійне встановлення, повне обслу­ говування найдосконаліших технічних за­ собів безпеки; – сертифікація засобів охоронного при­ значення; – розробка стандартів у галузі охорони.

Телефони: (0352) 52-64-45, 25-56-42, 23-59-34 – цілодобово.

ICTV 05.05 Служба розшуку дiтей 05.10 Студiя Вашингтон 05.15 Провокатор 06.00 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00, 20.25 Антизомбi 11.05 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 12.45, 15.45 Факти. День 13.25 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 13.35 Т/с «Код Костянтина» 14.35 Патруль самооборони 15.40, 16.25 Т/с «Слiдчi» 16.45 Т/с «Вiддiл 44» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр 21.30 Т/с «Нюхач» 22.30 Що по телеку? 23.30 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» 01.25 Х/ф «Зазубрене лезо» ▲ 03.10 Секретний фронт 04.00 Т/с «Революцiя»

НОВИЙ 06.00 Служба розшуку дiтей 06.05, 07.20 Kids’ Time 06.10 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.25 Т/с «Друзi» 11.15 Т/с «Щасливi разом» 16.00, 19.00 Супермодель по-українськи 18.00, 00.55 Абзац! 21.00 Половинки 22.20 Суперiнтуїцiя 00.00 Стенд-Ап шоу 01.55 ППШ 2 03.25 Україна чудес 04.15 Зона ночi СТБ 05.15 Х/ф «Де знаходиться нофелет?» 06.40 Х/ф «Дихай зi мною» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

23 ЖОВТНЯ

18.25, 00.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.50 «Танцюють всi! 8» 01.45 Х/ф «Де знаходиться нофелет?» 03.10 Нiчний ефiр

УКРАЇНА 06.00, 05.20 Т/с «Загальна терапiя» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 10.20, 19.45 «Говорить Україна» 12.00 Реальна мiстика 13.00 Х/ф «Коли не вистачає любовi» 15.30 Т/с «Загальна терапiя 2» 18.00, 03.45 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» 19.00, 01.20, 04.35 Подiї 21.00 Х/ф «Я буду поряд» 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20 Зоо фактор 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепаш­ ки-нiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Обережно, дiти! 12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50 Панянка-селянка 14.50 Любов онлайн 15.50 Вiталька 17.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00 Х/ф «Ромео та Джульєта» 20.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу» ▲ 22.10 Х/ф «Геймер» ■ 23.50 Х/ф «Варення iз сакури» ▲ 01.40 УТЕТа в Iнтернетi 02.30 Дамочки рулять 02.50 Теорiя зради 04.20 УТЕТа тато! 05.10 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Україна.Перезавантаження 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Етнографія і фольклор» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Тінь велетня» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Модна правда» 18.00 Т/с «Чужі гріхи» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Гарячий кий» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Хіт-парад 02.00 Х/ф «Тінь велетня» ▲ 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Гарячий кий» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «ПрофStyle» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Українські забавлянки» 12.15 «Мандри» 12.30 «Армія нескорених» 12.45 «Тема дня» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Думки вголос» 13.30 «Храми Поділля» 13.45 «Зупинись і здивуйся» 14.00 «Що робити?» 14.55 Д/ф «Апостольська нива Л. Тоць­кого» 15.40 «У народному стилі» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Влада таланту» 17.30 «Cлово має народний депутат» 17.50 «Служба розшуку дітей» 18.00 «Мова жестів» 18.15 «Музеями Тернопілля» 18.30 «Слід» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.00 «Удосвіта» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 21.30 «Актуально» 21.45 «Розкажи про героя» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі


14

СУБОТА,

УТ-1 06.00, 07.00 Пiдсумки 06.25 У просторi буття 07.25 На слуху 07.50 Вертикаль влади 08.20 АгроЕра. Пiдсумки 08.35 «Золотий гусак» 09.15 Казки Лiрника Сашка 09.25 М/с «Друзi-янголи» 09.55 Хочу бути 10.30 Книга.ua 11.45 Зроблено в Європi 12.05 Д/ф «Замки Європи» 13.00 Свiтло 13.55 «Музика заради миру». Концертна до 70-рiччя ООН 14.55, 01.20 Хокей. Чемпiонат України. «Дженералз» - «Донбас» 17.25 Богатирськi iгри 17.50 Чоловiчий клуб 18.25, 03.45 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. «Мо­тор» (Україна) - «Ельверум» (Норвегiя) 21.00, 05.30 Новини 21.40 На пам’ять 22.10 Гоголь Fest’ 15 22.40 Мегалот 23.00 День Янгола 00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки 04.00 Перехiд на зимовий час 05.00 Уряд на зв’язку з громадянами 1+1 06.10 «Сiмейний вердикт» 07.05, 20.15 «Українськi сенсацiї» 09.00 «Свiтське життя» 10.00, 19.30 «ТСН» 11.00 «Маша i ведмiдь» 11.45 «Маленькi гiганти» 14.15 «Вечiрнiй Київ» 16.35, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 23.15 «Що? Де? Коли?» 00.30 Х/ф «Остання людина на землi» 02.40 «Шiсть кадрiв»

ІНТЕР 04.40 Х/ф «Дударики» 04.55 Д/с «Легенди бандитського Києва» 06.00 М/ф 06.25 «Орел i решка. Ювiлейний» 07.10 «Чекай на мене. Україна» 08.40 «Школа доктора Комаровського» 09.35 Х/ф «Любов i голуби» 11.40 «Кохання з першого погляду» 12.40 Т/с «Коли на пiвдень вiдлетять журавлi» 1, 4 с. 16.05 Х/ф «Пiти, щоб залишитися» 18.05 Т/с «Лабiринти долi» 2 с. 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Лабiринти долi» 4 с. 22.30 Великий бокс. Володимир Кличко Браянт Дженнiнгс 01.20 Х/ф «Наперекiр долi» ▲ 03.15 «Подробицi» - «Час» 03.45 Х/ф «Iгри розуму»

ICTV 05.40 Факти 06.00 М/с «Том i Джерi в дитинствi» 06.50, 05.05 Морськi глибини 07.40 Провокатор 09.30, 02.50 Секретний фронт 10.30 Антизомбi 11.30 Дiстало! 12.25, 13.00 Цивiльна оборона 12.45 Факти. День 13.40 Iнсайдер 14.40 Т/с «Нюхач» 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Х/ф «Рiддiк» ▲ 22.35 Х/ф «Хронiки Рiддiка» 00.50 Х/ф «Зазубрене лезо» ▲ 02.30 Х/ф «Затяжний пострiл» ▲

НОВИЙ 06.00, 07.50 Kids’ Time 06.05 М/с «Пригоди Джиммi Нейтрона» 07.55 Хто зверху 3 09.55 Ревiзор 12.20 Пристрастi за ревiзором 14.30 Хто зверху? 4 16.30 Т/с «СашаТаня» 17.00 М/ф «Iндики: Назад у майбутнє» 19.00 М/ф «Рататуй» 21.00 Х/ф «Людина-павук 3» 23.45 Х/ф «Жорстокi iгри 2» ▲ 01.30 Х/ф «Заручниця 2» ▲ 03.20 ППШ 2 04.50 Зона ночi

СТБ 06.20, 03.15 Х/ф «Червонi вiтрила» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Хата на тата»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

24 ЖОВТНЯ

12.35 Т/с «Коли ми вдома» 15.05 «Зваженi та щасливi 5» 19.00 «Х-Фактор 6» 00.00 «Танцюють всi! 8» 04.55 Нiчний ефiр

УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 02.10 Подiї 07.15 Т/с «Загальна терапiя» 08.50 Вiдверто з Машею Єфросинiною 10.00 Зоряний шлях. Субота 11.00 Х/ф «Я буду поряд» 13.00 Т/с «Лжесвiдок» 2 с. 15.20 Т/с «Лжесвiдок» 17.20 Т/с «Моє улюблене чудовисько» 2 с. 19.40 Т/с «Моє улюблене чудовисько» 22.10 Х/ф «Коханець для Люсi» 00.10 Зоряний шлях 01.10 Вiдверто з Машею Єфросинiною 03.00 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲ 04.30 Реальна мiстика ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.20, 10.35 М/с «Стiч!» 07.30 Байдикiвка 08.05 М/с «Смiшарики» 08.40 М/с «Лалалупси» 09.00 Мультик з Лунтиком 09.40 М/с «Дора-дослiдниця» 11.25 М/ф «Дюймовочка» 12.50 М/ф «Анастасiя» 14.20 Х/ф «Чарiвна країна» 16.10 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв» 18.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу» ▲ 20.00 Вiталька 21.35 Одного разу пiд Полтавою 23.00 Х/ф «Геймер» ■ 00.40 Одна за всiх 02.15 БарДак 03.55 Веселi мамзелi 04.45 Дамочки рулять

TV-4 06.00 Європа у фокусі 06.30 «Про нас» 06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Один у лісі» ▲ 09.00, 00.10 Час-Tайм 09.30 «Євромакс» 10.00 Вікно в Європу. Сильні разом 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55, 14.25, 16.55 Тернопільська погода 12.00 «Компроміс» 12.30 Х/ф «Бруно» ▲ 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 Х/ф «Капітан Крокус» ▲ 16.30 Дім книги 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 Єдина країна 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05, 00.05 Тернопільська погода 20.10 «Соло» 21.10, 3.00 Концерт класичної музики. Со­ лістка Л.Футорська 22.15 Х/ф «Купальники» ▲ 23.30 Єдина країна 00.30 Х/ф «Клан білого лотосу» ▲ 02.00 Вікно в Європу. Сильні разом 02.30 «Музичні делікатеси» 04.00 Х/ф «Купальники» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Розкажи про героя» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Музеями Тернопілля» 12.15 «Актуально» 12.30 «На часі» 13.00 «Театральні зустрічі» 14.40 «Слід» 15.00 «Червона калина» 15.30 «Абетка здоров’я» 16.00 «Словами малечі про цікаві речі» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Учнівський щоденник» 17.15 «Смакота» 18.00 «Цвіт Галичини» 18.40 «Думки вголос» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Подорожні замальовки» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Акценти тижня» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Панорама подій» 21.30 «Поклик таланту» 23.00 Мовлення у цифровому форматі НОВИЙ 21.00 «Людина-павук 3». Пригоди. Пройшло три роки, як Пi­тер Паркер присягнувся бiльше не надягати костюм супергероя. Але все мiняється. Пiд впливом вiрусу в Людинi-павуку прокида­ ються темнi сили. Режисер: С. Реймi. У ролях: Т. Магуайр, Дж. Франко, К. Данст, Б.Д. Ховард, Т. Расселл.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.35 Крок до зiрок 07.20 Шеф-кухар країни 08.15 Свiт on line 08.40 Тепло.ua 09.10 Як це? 09.30 Хто в домi хазяїн? 09.50 Казки Лiрника Сашка 10.05 М/с «Друзi-янголи» 10.15 Школа Мерi Поппiнс 10.40 Спогади 11.30 Х/ф «Бабуся Бум» 13.35 Н. Онука. Iнтерв’ю на даху 14.00 Фольк-music 15.05 Український корт 15.50 Чоловiчий клуб. Спорт 16.55 Д/ф «Жiнки-солдати: побачити, що я посмiхаюсь» 17.50 Театральнi сезони 18.25 Т/с «Бiлявка» 21.00, 05.30 Новини 21.30 Прем’єр-мiнiстр України А. Яценюк про реформи 21.40 Перша шпальта 22.15 Гоголь Fest’ 15 23.00 Вибори-2015 р. 01.20 Музичне турне 02.35 Х/ф «Тарас Шевченко» 04.30 Т/с «Минають днi, минають роки» 1+1 06.00 «Сiмейний вердикт» 06.55 «Що? Де? Коли?» 08.00 «Українськi сенсацiї» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф 09.50 «Маша i ведмiдь» 10.05 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт 6» 12.20 «Iнспектор Фреймут 2» 13.50 «Мiняю жiнку» 15.10 «Чотири весiлля 4» 16.40 «Розсмiши комiка» 17.40 Х/ф «Iлля Муромець i Соловiйрозбiйник» 19.20 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень» 21.00 «Маленькi гiганти» 23.30 «Свiтське життя» 00.30 Х/ф «Яма» 02.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» ▲ 04.00 «Шiсть кадрiв» ІНТЕР 05.20, 02.35 Д/ф «Дочки-матерi» 06.10 Х/ф «Любов i голуби» 08.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 08.10 «Вдалий проект» 09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Ювiлейний» 11.00 Орел i решка. Незвiдана Європа 12.20 Х/ф «Пiти, щоб залишитися» 14.15, 16.20, 18.20 Т/с «Лабiринти долi» 19.00 «Кохання з першого погляду» 20.00 «Подробицi тижня». Нiч виборiв 00.00 Х/ф «Злови мене, якщо зможеш» 03.30 «Подробицi тижня» ICTV 05.45 Факти 06.10 М/с «Том i Джерi в дитинствi» 07.05 Х/ф «Гонщик» 09.25 Зiрка YouTube 10.45, 13.15 Дивитися всiм! 11.45 Труба мiстера Сосиски 12.45, 15.45 Факти. Вибори 13.50, 16.15 Х/ф «Прибрати Картера» 16.20 Х/ф «Хронiки Рiддiка» 18.45 Факти тижня 20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 20.35 Х/ф «Робокоп» 23.00 Х/ф «Суддя Дредд» 00.55 Х/ф «Суддя Дредд 3D» ▲ 02.25 Х/ф «Територiя 8» ▲ 03.40 Секретний фронт

НОВИЙ 05.50, 08.50 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джиммi Нейтрона» 07.10 М/ф «Iндики: Назад у майбутнє» 08.55 Х/ф «З мене досить» 11.10 Х/ф «Янгол-охоронець» 14.00 М/ф «Рататуй» 16.00 М/ф «Ранго» 18.00 Х/ф «Людина-павук 3» 21.00 Х/ф «Нова Людина-павук» ▲ 23.40 Х/ф «Жорстокi iгри 3» ■ 01.15 Х/ф «12 раундiв» ▲ 03.20 Україна чудес СТБ 04.50, 02.25 Х/ф «Дванадцять стiльцiв» 07.45, 10.50 «МастерШеф 5» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Караоке на Майданi»

• АНОНС

25 ЖОВТНЯ 13.45, 15.35 «Х-Фактор 6» 15.15 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 21.15 «Один за всiх» 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 01.15 «Детектор брехнi 7»

УКРАЇНА 06.10, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Подiї 07.00 Реальна мiстика 08.00, 11.10 Т/с «Лжесвiдок» 12.20, 13.15, 15.15 Т/с «Моє улюблене чу­ довисько» 17.15 Х/ф «Коли не вистачає любовi» 19.00, 05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою 19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 20.00 Iнформацiйний марафон 00.00 Зоряний шлях 01.50 Т/с «Клан ювелiрiв. Зрада» ТЕТ 06.00 М/ф «Острiв скарбiв» 07.30 Байдикiвка 08.05 М/с «Смiшарики» 08.40 М/с «Лалалупси» 09.00 Мультик з Лунтиком 09.40 М/с «Дора-дослiдниця» 10.35 М/с «Стiч!» 11.05 М/ф «Анастасiя» 12.45 М/ф «Дюймовочка» 14.15 Х/ф «Ромео та Джульєта» 16.20 Х/ф «Чарiвна країна» 18.10 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв» 20.00 Вiталька 21.35 Одного разу пiд Полтавою 23.00 Дайош молодьож! 02.15 БарДак

TV-4 06.00 Х/ф «Один у лісі» ▲ 07.30 «Про нас» 07.45, 09.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська погода 08.40, 23.45 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 Х/ф «Капітан Крокус» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Межа правди 15.30, 20.45 «Про нас» 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 «Слідства.Інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Слід» 17.40 «Про кіно» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.30 Міська рада інформує 19.40 Хіт-парад 21.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.10, 04.00 Х/ф «Поспішне рішення» ▲ 00.00, 03.30 Провінційні вісті 00.35 Концерт класичної музики. Солістка Л.Футорська 01.40 Х/ф «Бруно» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Подорожні замальовки» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Словами малечі про цікаві речі» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Поклик таланту» 13.30 «Спортивні меридіани» 13.45 «Учнівський щоденник» 14.00 «Театральні зустрічі» 15.40 «Духовні скарби України» 15.45 «Думки вголос» 16.00 «Мальовниче Тернопілля» 16.10 «Служба розшуку дітей» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Дивоцвіти» 18.00 «Назбиране» 18.15 Д/ф «Вражаючий світ тварин» 18.50 «Край, в якому я живу» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Скарби роду» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 21.55 «Духовні скарби України» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Спадщина» 22.30 «Білі хмари на тлі золотому...» 23.00 Мовлення у цифровому форматі ICTV 0.55 «Суддя Дредд 3D». Бойовик. Майбутнє не таке яскра­ ве i прекрасне, яким його уявля­ ють сучаснi люди. Через декiлька столiть людство опиниться на ме­ жi самознищення, захлинаючись у кривавих злочинах, смертельних грiхах i безладних убивствах... Режисер: П. Тревiс. У ролях: К. Урбан, О. Тiрлбi, Л. Хiдi.

Знову вільна: Тейлор Свіфт розлучилася із коханим

С

півачка Тейлор Свіфт розлучи­ лася зі своїм коханим. Кажуть, через ревнощі. 25-річна зірка і 31-річ­ ний діджей Кельвін Хар­ ріс задумувались про ве­ сілля, проте їхнім планам не судилося здійснитися: постійні гастролі змуси­ ли Тейлор і Кельвіна від­ класти заручини. Зреш­ тою, через півроку сто­ сунків пара прийняла рі­ шення розлучитися. Джерело повідомляє, що причиною тако­ го радикального рішення Тейлор став похід її коханого в ма­ сажний салон. Дів­чину обурило те, що Харріс не повідомив їй про свої плани, в чому вона розгледіла факт недовіри.

Арнольд Шварценеггер не дає дружині розлучення

Г

оллівудський актор Арнольд Шварценеггер не дає екс-коханій Марії Шрайвер роз­ лучення. На паперах зірка «Термінатора» досі є законним чо­ ловіком Шрайвер.

Минуло вже чотири роки, як пара подала на розлучення. Довгий час батьки чотирьох дітей ділили спільні статки у 400 мільйонів доларів. Адже про шлюбний контракт перед весіллям ані Арнольд, ані Марія не подбали. Тепер колишньому губернатору Каліфорнії треба лише поставити підпис на документах і він знову стане вільним чоловіком. Однак 68-річний Шварценеггер тягне кота за хвіст. Актор досі вважає дружину «найбільшою втратою свого життя».

Марина Владі продає вірші Висоцького з молотка

М

арина Владі, вдова авторавиконавця пісень Володимира Висоцького, розпові­ ла про причини, що спонукали її виста­ вити речі актора на аукціон. В інтерв’ю вона пояс­ нила своє рішення зміна­ ми в житті, уточнивши, що має намір переїхати з будинку в місті МезонЛаффіт в передмістя Па­ рижа. «У мене буде маленька квартира, і, зрозуміло, все з собою не забереш», – додала Владі. Крім рукопису останньої поезії Висо­ цького, на аукціон виставлена його посмертна маска, а також прижиттєві фотографії актора. Початкова ціна рукопису – 15 ти­ сяч євро. Посмертна маска оцінена вдовою в 50 тисяч. Торги про­ веде паризький аукціонний будинок Drouot 24 і 25 листопада.


ДОЗВІЛЛЯ

СМАЧНІШЕ ЗА ВАЛЕР’ЯНКУ: 10 АНТИСТРЕСОВИХ ПРОДУКТІВ

М

и часто заїдаємо стрес шкідливими та висо­ кокалорійними сма­ коликами, але це неправиль­ но. Є продукти, котрі дійсно допомагають заспокоїти нер­ ви, і це не обов’язково має бути щось солодке. КАПУСТА. Білокачанна, цвітна, кучерява, брюссельська капуста, броколі, хрін та гірчиця – всі вони містять глюкозинолати, які пома­ гають печінці впоратися з токси­ нами, що утворюються в організмі під дією стресових гормонів. РОМАШКА. Усі знають, що ро­ машковий чай добре йде перед сном, адже він підвищує в організ­ мі рівень гліцину – амінокислоти, що заспокоює нервову систему. А ще ромашка робить те саме сто­ совно гіпурової кислоти, що допо­ магає долати інфекції. ЧОРНИЙ ШОКОЛАД. Якщо вам соромно, бо ви зажували стрес шо­ коладом, то не переймайтеся. Під час стресу нам, як правило, кортить саме солодкого та жирного, тому трішки чорного шоколаду – це не­ погано. Вчені вирахували, що 40 грамів цього продукту на день до­ помагають долати стрес. ГОРІХИ. Під час стресу орга­ нізм швидше використовує запас вітамінів, а у горіхах є і вітамін В, і цинк, і магній, і омега-кислоти. Го­ ріхи корисні для метаболізму, врів­ новажують рівень цукру та регу­ люють апетит. Не варто боятися високої жирності цих плодів, до­ слідження показують, що люди, в чиєму раціоні є горіхи, мають мен­ ше проблем із вагою. ОЛИВКОВА ОЛІЯ. Не так дав­ но вчені виявили, що в оливковій олії, чия користь для серцево-су­ динної системи вже давно відома, є олеокантал. Це речовина, що має протизапальні властивості, такі ж, як ібупрофен, тільки без побічних ефектів. Дієтолог радить обирати олію холодного віджиму і при­ правляти нею салати. ЖИРНА РИБА. У ній є Омега-3 кислоти, котрі якраз потрібні для покращення сну та настрою й змен­ шення запалень. Також у жирній рибі є вітамін В, цинк та магній. Риба в раціоні здатна пригасити потяг до солодкого в стресовий період. ЯГОДИ. Їх перевага у тому, що вони містять антиоксиданти. А ще в ягодах є речовини, які пере­ шкоджають передчасному старін­ ню, до якого може призводити стрес. Вони також стримують ви­ вільнення в кров цукру. Ягоди – це оптимальний вибір, коли кор­ тить солоденького. На відміну від солодких фруктів, ягоди не вик­ ликають сильного бродіння та га­ зоутворення, а це важливо, бо стрес і без того заважає процесу травлення.

п’ятниця, 16 жовтня 2015 року Досьє 102

Притока

Кухня Волги на судні Їжа богів

Хім. елемент

Коштовн. мінерал

Невільник

Кафе-...

Заняття учня

Цінне хутро

Верблюд

Сорт сиру Молочн. продукт

Вівсяне борошно Курська магн. аном.

Міфіч. співець

Гібрид коня і осла

Німкеня

Циганка ... Сировина для

... Роговцева випічки Фр. авто Команда собаці

Напій з ягід Нім. фізик

Др.-рус. князь

Гнійне запалення

Сумка гриба

Не проти

Спір Тех. умови

Один з апостолів

Пряники медові Інгредієнти: 300 г кислого мо­ лока, 2 жовтки, 2 ст. л. меду, 200 г цукру, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. амонію, 1 ст. л. розпушувача, 250 г марга­ рину, муки стільки, щоб тісто було як на вареники. Приготування. Розкачати тісто, завтовшки 1 см, вирізати формами печеня, пекти при 1800С. Окремо збити 2 білки з 4 ст.л. цукру. Гла­ зур’ю покрити гарячі пря­ники, по­ сипати смаженим арахісом.

Елементарна частинка

...-д' івуар Головн. убір Папи

Родич жирафа Сировина для пива

Частина будівлі Сірий заєць

Дикий І. Мойся бик

Канава Місто шумерів

Столовий прибор

Марка літака

Забитий м'яч Чолов. ім'я

Чатина Учасник волосся кориди Атака тіла

Місто в Шотландії

Пістолет

Сухий корм для тварин

Засіб для

Острів в Індонезії

Пряна приправа

Невідоме

Венозна ...

Одру- Вибухівка ження Земл. горіх Супутник Сатурна

Пташиний послід

Біс Захват судна

Чоловік Т. Повалій

В'ялена риба Частина

Місто в Китаї

Папуга

Місто в Чаді Арабський кочівник

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

травної системи

Спека

Антонов

Карлик

Рос. співачка

• СМАЧНОГО!

Одиниця музики

Нота

Фарбований ...

15

Майстер

Частина корми

Густина

Жаба

Вигук Позика Чол. чи жін.

• ПОСМІХНИСЬ! *****

Перш ніж закохатися з пер­ шого погляду, перевірте зір!

*****

Скрізь обман! Купив поро­ шок, там написано: «Сто гра­ мів безкоштовно»! Відкриваю, а там тільки порошок!

*****

Виявляється, вираз: «Чоло­ вік сказав – чоловік зробив» правильно звучить так: «Чо­ ловік сказав. Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка нага­ дала. Жінка нагадала. Жінка задовбала. Чоловік зробив».

*****

Справи діляться на важли­ ві та термінові. Важливі – не завжди термінові, термінові – не завжди важливі. Відпочи­ ваємо далі.

Ніжна квасолинка Інгредієнти: 200 г свинини, пу­ чок зеленої цибулі, морквина, лав­ ровий лист, півпучка петрушки і кропу, 1 банка білої квасолі, сіль, перець горошком. Приготування. М’ясо цілим шмат­ком відварити. Нарізати пор­ ційними шматочками. Моркву чис­ тимо, нарізаємо кружальцями. Ви­ кладаємо в бульйон разом із м’я­ сом. Варимо на повільному вогні 10-15 хвилин. Кладемо в суп квасолю разом із соусом і кип’ятимо 5-7 хвилин. Додаємо зелень, 1-2 лаврових лист­ ки й 6-7 горошин перцю. Проварю­ ємо 2-3 хвилини, знімаємо з вогню.

*****

Деякі люди почали остан­ нім часом себе так вести, як ніби в пеклі встановили кон­ диціонери!

*****

Цікаве спостереження сто­ матологів: у жартівників час­ то відсутні передні зуби.

*****

В жінок яким за 30 форму­ ється образ принца, під який підходить любий мудак.

*****

Я часто думаю, що могло б статися сьогодні, якби я по­ чав день не з кави, а з шам­ панського.

*****

Лаятися матом недобре... Але називати речі своїми іме­ нами необхідно.

*****

– І давно ваш спиногриз по­ чав дешеві понти кидати? – А ви дійсно дитячий пси­ холог?

*****

– Дівчино, це вам від чоло­ віка за он тим столиком. – А що це? – Його рахунок.

*****

Кримінальний кодекс – най­ більш прикольний прайс-лист екстремальних розваг!

*****

Кинувши пити, Михайло зро­ зумів, що не так вже й добре танцює.

*****

Якщо людина справді хоче жити, то безсила навіть ук­ раїнська медицина.


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

• Вітер у жовтні зі сходу – чекай на холодну зиму. • Дерева в жовтні в листі – буде пізня зима. • Жовтень-болотник: ні колеса, ні полоза не любить. • Жовтень ходить по краю та й го­ нить птиці з гаю. • Жовтень холодний – очікуй та­ кої ж зими. • Листя з беріз до середини жовт­ ня не осипалося – сніг ляже пізно. • Місяць у жовтні оточений сер­ панком – літо буде сухе. • Який жовтень, такий і березень. • Білка до Покрови змінить шубку – зима буде добра. • До обіду на Покрову осінь, а після обіду зимонька-зима. • Журавлі відлетіли до Покрови – на ранню холодну зиму.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 16 жовтня 2015 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 19 жовтня ніч / день

+8 / +14

вітер

ВІВТОРОК, 20 жовтня ніч / день

+10 / +9

вітер

ніч / день

+7 / +7

вітер

ніч / день

+6 / +7

вітер

склянкою оцту 9% і 250 грамами харчової соди. Суміш повинна вий­ ти «шипучою». Додати до приго­ товленої суміші по п’ять крапель ефірних олій герані і лаванди, ре­ тельно перемішати і кондиціонер з приємним запахом – готовий. При­ готований кондиціонер слід пере­ лити в чисту пластикову пляшку і

закрити кришкою. Для взуття. Змішайте дві – три столових ложки соди з ефірними оліями чайного дерева, м’яти, роз­ марину і лаванди. Нанесіть суміш

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

на шкарпетку і покладіть її у взуття на цілу ніч. Такий приємний і ніж­ ний запах взуття збережеться про­ тягом цілого дня. Для меблів. Розведіть по 10-12 крапель олії шавлії, чайного дерева і лимона на літр оцту. Добре збов­ тайте. Це простий і економічний за­ сіб чудово очищує і дезенфікує. Освіжувач для кімнати. Додай­ те кілька крапель будь-якої олії в пляшку з розпилювачем, наповне­ ну водою. Обприскуйте приміщен­ ня цим засобом. Таким чином мож­ на обприскувати оббивку м’яких меблів, використовуючи при цьому

олію евкаліпта. Цей засіб допоможе позбутися від пилових кліщів. Про­ ти тютюнового диму підійдуть хвойні або цитрусові олії. Для вікон. Додайте в пляшку з

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Зх, 6 м/с

ЧЕТВЕР, 22 жовтня

фірні олії відомі своїми корисними властивостями здавна. З їх допомогою проводять аромотерапію, а також збагачу­ ють засоби по догляду за шкірою і волоссям. Крім цього їх можна використовувати для різноманітних побутових потреб, замінивши ними шкідливу хімію.Пропонуємо вам варіанти використання ефірних олій для прибирання будинку. Для порохотяга. Щоб усунути запах пилу потрібно нанести пару крапель олії іланг-ілангу на невели­ кий шматочок вати і втягнути його в мішок чи контейнер прибираль­ ної машини. Для холодильника. Ганчірка з кількома краплями олії лаванди і мандарина, покладена в холодиль­ ник, відмінно усуває запахи. Час від часу процедуру потрібно повторю­ вати. Для сміттєвого відра. Капніть по краплі олії апельсина і чайного дерева на ватний диск і покладіть всередину попередньо вимитого сміттєвого відра. Для мікрохвильовки. 4-5 кра­ пель олії лимона накапайте в склян­ ку з водою, а потім поставити її в мікрохвильову піч на 3-4 хвилини при максимальній температурі. Для туалету. Використання ос­ віжувачів повітря у вигляді спрею дуже шкідливе для здоров’я. Замість цього можна покласти в туалеті два невеликих аромокамені, капнувши на них будь-якої хвойної олії. Якщо робити цю процедуру щотижня, в туалеті завжди буде свіжий аромат. Для білизни. Акуратно змішай­ те в мисці півлітри води з однією

Зх, 5 м/с

СЕРЕДА, 21 жовтня

Ефірні олії замінять у вашому домі побутову хімію

Е

Пд/Сх, 1 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

розпилювачем 1 склянку 9%-го оцту і стільки ж води. Потім – 11-13 кра­ пель ефірної олії лимона. Гарненько збовтайте. Розбризкувати на скло і витирайте ганчіркою без ворсинок або паперовим рушником. Плямовивідник. Чудово впора­ ється з виведенням плям від поту і жиру – евкаліптова ефірна олія. Змо­ чіть в цій олії ганчірку або ватний тампон і прикладіть до плями – важ­ ливо прикласти від країв до центру плями. Коли пляма зникне необхідно сполоснути одяг від залишків олії. Для боротьби з міллю. Змішай­ те по чайній ложці олій розмарину, лимона, лаванди і гвоздики, нане­ сіть отриману суміш на вологу губ­ ку і протріть нею порожню шафу – і міль не оселиться в ній ніколи, а ва­ ші речі будуть приємно пахнути. Для посилення ефекту можна залишити в шафі ватну кульку просочену та­ кою ж сумішшю. До уваги! Не застосовуйте в по­ буті чи для особистого використан­ ня так звані небезпечні ефірні олії. Це ажгон, арніка, амброзія, аїр трос­ тинний, аїр звичайний, вербена, гір­ чиця, гаультерія лежача, оман, ма­ теринка іспанська, материнка зви­ чайна, буркун, ірний корінь, камфо­ ра, каніфоль, коричник китайська, мигдаль гіркий, ялівець козацький, лобода, м’ята болотна, полин, пиж­ мо, рута запашна, насіння анісу, на­ сіння петрушки, туя складчаста, туя західна, хрін, чабер садовий, чабер гірський, яборанді.

Зх, 6 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 23 жовтня ніч / день

+3 / +8

вітер

Пн/Зх, 6 м/с

СУБОТА, 24 жовтня ніч / день

+4 / +6

вітер

Пн/Зх, 5 м/с

НЕДІЛЯ, 25 жовтня ніч / день

0 / +12

вітер

Пд/Зх, 5 м/с

За даними мережі Інтернет

• АФОРИЗМИ У людини завжди є все, щоб здійс­нити свою мрію. Пауло Коельо Люди народжені один для одного. Тому перевчай або звикай. Марк Аврелій Якщо вже мріяти, то бодай ні в чому собі не відмовляти. Данило Рудий Не бійтеся робити те, чого не вмієте. Пам’ятайте, ковчег побудував самоучка, – професіонали ж звели Титанік! Дейв Бері Не ганяйся за щастям: воно зна­ ходиться в тобі самому. Піфагор Можеш забути мене, але це не означає, що мене не існує... Чак Паланик

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №18(38)  

Досьє 102 №18(38)  

Profile for dosie102
Advertisement