__MAIN_TEXT__

Page 1

ФАЛЬШИВА ВАЛЮТА

стор.

ЗА БЕЗПЕКОЮ В ЗАРВАНИЦІ стор. 3 СТЕЖИЛИ ПРАВООХОРОНЦІ

• НОВИНИ

При призначенні субсидій на наступний термін враховуватиме­ ться відсутність заборгованості з оплати комунальних послуг. За на­ явності такої заборгованості суб­ сидія на наступний термін не при­ значається, про що орган соціаль­ ного захисту населення інформує споживача.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

2

стор.

НАВЧАННЯ ЗАГОНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

6

8

стор.

16-РІЧНИЙ ПІДОЗРЮВАНИЙ У ВБИВСТВІ УЖЕ ПІД ВАРТОЮ

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№11 (74) / 20 липня 2017 року

У Тернополі запроваджують електронні квитки. Ними для оп­ лати проїзду у громадському транс­ порті будуть користуватися не тільки студенти та учні, а й інші пільгові категорії населення, які мають право безкоштовного про­ їзду. У Тернополі будують новий та сучасний район «Північний». Мік­ рорайон розташований в північносхідній частині Тернополя, в ме­жах проспекту Злуки, вулиць Текс­ти­ль­ ної, Генерала Тарнавського, Воло­ димира Великого.

Міжнародний освітній портал «4 International Colleges & Univer­ sities» оприлюднив цьогорічний рейтинг вищих навчальних закла­ дів. Серед 140 українських ВНЗ, які увійшли до нього, Тернопільсь­кий державний медичний університет імені І.Горбачевського посів 7 за­ гальне місце. У День Тернополя на Алеї зі­ рок на вулиці Сагайдачного з’яв­ ляться нові зірки. Цьогоріч таких буде одразу три – дві іменні й одна групова. Зіркою влада вирішила вшанувати учасників АТО. Ще дві зірки – персональні, одна з них – подвійна. Нею удостоять подруж­ жя Стецьків – художника Дмитра та мистецтвознавця Ві­ру. Ще одна зірка на Алеї дістанеться поету і прозаїку Василю Ярмушу.

Благодійний концерт на під­ тримку дітей-сиріт, які живуть в інтернатних закладах, планують влаштувати у Тернополі 4 серпня. Ініціатором концерту «Rock Choir» стала співачка Христина Дмитрик та колектив «Зоринка».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

Безпека мешканців Тернопільщини – основне завдання правоохоронців краю

стор.

9

З 1 липня в Україні складатимуть іспити за новими екзаменаційними питаннями з Правил дорожнього руху

Г

оловний сервісний центр МВС презентував нові екзаменаційні питання зі знань Правил дорожнього рух за якими з 1 липня складатимуть іспити для отримання посвідчення водія. Перевірити свою підготовку до іспиту можна безкош­ товно на офіційному сайті ГСЦ МВС (hsc.gov.ua). Оновлення теоретичної части­ ни іспиту є одним з надважливих кроків впровадження нових стан­ дартів складання іспитів для отри­ мання посвідчень водія. Тепер людина не буде стика­ тися з такими проблемами як: невід­ повідність пи­тання категорії, низь­ ка якість зоб­раження на ілюстра­ тивних матеріалах до питання, не буде робити помилки у випадках

наявності двох правильних відпо­ відей, складних або заплутаних фор­ мулюваннях. – У нових тестах питання актуа­ лізували, виправивши їх, відповідно до сучасної ситуації на дорогах, біль­ ше уваги приділили практичним на­ вичкам, котрі знадобляться майбут­ нім водіям під час керування транс­ портним засобом. (Початок. Продовження на стор. 2)


2

РІЗНЕ

Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

Понад 200 правоохоронців краю Діти спробували себе у різних спеціальностях на забезпечували правопорядок проекті «Місто професій» під час Всеукраїнської прощі

У

Мapiйcькoмy духовному цeнтpi, що в селі Зapвaниця Теребовлянського району, традиційно пройшла Всеук­ раїнська загальнонаціональна проща. Публічну охорону та безпеку більше ста тисяч прочан забезпечували понад дві сотні поліцейських краю. Цьогорічне паломництво вір­них приурочене 150-річчю коронації Зар­ ваницької чудотворної ікони Пре­ святої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Слі­ пого. Відзначити ці знаменні події та помолитися за мир в Україні до

чудотворного місця прибули про­ чани з усіх куточків нашої держави, навіть з окупованих Луганська, До­ нецька та Криму, а також гості із Чилі, Аргентини, Австралії, Брази­ лії, Польщі, Німеччини, Франції, Іта­ лії, Хорватії, Словаччини та інших

країн Європи й світу. Тисячі прочан з Тернопілля роз­ почали своє паломництво ще у п’ят­ ницю, 14 липня, пішою ходою. Ко­ лони людей супроводжували пра­ воохоронці та медики. Охорона громадського порядку, недопущення скоєння правопору­ шень та провокацій – основні зав­ дання, які були покладені на спів­ робітників поліції, що несли службу в Зарваниці. Як розповів заступник начальника ГУ Національної поліції Тернопільщини Руслан Балик, за пуб­ лічною безпекою та правопоряд­ ком впродовж 15-16 липня в Марій­ ському духовному центрі стежили понад двісті поліцейських. – Хочу зазначити, що минулося все без грубих порушень правопо­ рядку, – розповів Руслан Балик. – Надходили до нас поодинокі звер­ нення від прочан, ми надавали лю­ дям правову допомогу, але надзви­ чайних подій зафіксовано не було. Професійну роботу правоохорон­ ців та військових відзначив Блажен­ ніший Патріарх Святослав. Він по­ дякував поліцейським за те, що зро­ били все можливе, аби прочани по­ чувалися у цілковитій безпеці.

В області триває боротьба з корупцією

З

а шість місяців 2017 року працівники управління захисту економіки в Тернопільській області Депар­та­ менту захисту економіки Національної поліції України склали та направили до суду 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. З вказаних протоколів – 14 ад­ міністративних правопорушень, по­ в’язаних з корупцією, вчинених дер­

жавними службовцями категорії «Б», 16 – вчинених посадовими особами місцевого самоврядування. Щодо двох суддів районних судів області оформили протоколи за порушен­ ня вимог фінансового контролю. Найбільш поширеними адмініст­ ративними правопорушеннями, по­ в’я­заними з корупцією, є прийнят­ тя рішень особами, уповноважени­ ми на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про надання земельних ділянок собі або близьким особам та визначення роз­

міру особистого преміювання, тоб­ то порушення вимог щодо запобі­ гання та врегулювання конфлікту інтересів; несвоєчасне подання без поважних причин декларації, тобто порушення вимог фінконт­ролю. За шість місяців поточного року судами Тернопільської області роз­ глянуто 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Притягнуто до відповідальності 14 осіб та стяг­ нуто в дохід держави штрафів на за­ гальну суму понад 50 000 гривень.

(Продовження. Початок на стор. 1) Питання згрупували відповідно до категорій водійського посвід­ чення. Водіям легкових авто, наприк­ лад, не доведеться відповідати на питання, пов’язані з управлінням ав­ тобусів чи вантажівок. Питання тес­ ту зорієнтовані на те, щоб людина, яка вив­чила правила дорожнього руху, мог­ла відповісти на них. А до кінця 2017 року заплановано впро­ вадження посиленого конт­ролю над процесом складання іспитів – фото та відеофіксації, – зазначає началь­ ник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Інших змін теоретична частина іспиту не зазнала: тест триватиме 20 хвилин і складається з 20 пи­ тань, що обираються системою ран­ домно (випадково). Тож завчити ек­ заменаційний білет тепер не вийде. Тест обов’язково містить питання за 4 тематичними категоріями: 10 пи­ тань із правил дорожнього руху, 4 питання з будови та експлуатації транспортних засобів, 4 питання з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги. 
Над розробкою нових питань пра­ цювала експертна група, до складу якої увійшли представники про­

фільних організацій з підготовки, перепідготовки та підвищення ква­ ліфікації водіїв, фахівці громадсь­ ких організацій профільного спря­ мування та співробітники Головно­ го сервісного центру МВС. Загалом було сформовано та опрацьовано більше 2000 питань, що з часом бу­ дуть оновлюватися та доповнюва­ тися. 
Протягом березня та квітня Го­ ловний сервісний центр МВС впер­ ше провів відкрите он-лайн обго­ ворення. Загалом у обговоренні взя­ ли участь 10 706 осіб українців – се­ ред них і викладачі профільних нав­

П

оліцейський, рятувальник, лікар, соціальний працівник, будівельник, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, кравчиня, танцюрист – саме в такій ролі мали можливість спробувати себе тернопільські дітлахи. В парку «Топільче» презентували соціальний проект «Місто професій».

При вході в імпровізоване міс­ течко кожна дитина отримувала паспорт, карту представлених про­ фесій та мала можливість «влашту­ ватись на роботу». Для цього потрібно було лише взяти участь у майстер-класі від про­фесіоналів і виконати певне за­ вдання. За успішно зроблену робо­ ту маленькі працівники отримува­ ли умовну заробітну плату, якою згодом розраховувались в місцевих крамницях солодощів. Як зазначила співорганізатор зустрічі Анна Бабка, даний проект відбувається в Україні четвертий рік поспіль. Цього року з професія­ ми зможуть ознайомитися мешкан­ ці більше двадцяти п’яти міст. На проекті представлено багато різних професій, де діти перевтілюються у різних фахівців. Захід організували для того, аби підростаюче покоління мало можливість самостійно сфор­ мулювати свідомий вибір своєї май­ бутньої професії. Привернули увагу маленьких

мешканців й поліцейські професії. Дітлахи розглядали предмети, за­ вдяки яким можливо зняти відбит­ ки пальців. Малеча мала змогу при­ міряти на себе спецзасоби та огля­ нути, яке ж насправді службове по­ ліцейське авто всередині. Правоохоронці нагадали учас­ никам свята, що робити у разі вияв­ лення небезпечних знахідок, як по­ водитися на дорозі, із незнайомими людьми та інші правила безпеки. За словами інспектора зв’яз­ків з гро­ мадськістю УПП м. Тернополя Олек­ сандри М’ялковської, такі зуст­річі дають можливість дітям краще піз­ навати ту чи іншу професію. Сповнені емоцій та нових вра­ жень, діти із задоволенням розпо­ відали про побачене та почуте, а та­ кож про те, чого навчилися. Се­ми­ класниця Тернопільської ЗОШ №8 Оксана каже, що їй до душі припала професія експерта. В майбутньому дівчинка не проти вивчати дактило­ скопію, адже це цікаво за відбитка­ ми пальців ідентифікувати людей.

З 1 липня в Україні складатимуть іспити за новими екзаменаційними питаннями з Правил дорожнього руху чаль­них закладів, і пересічні грома­ дяни. В середньому щодня надхо­ дило близько 100 пропозицій. Екс­ пертною групою було опрацьовано 3500 відгуків та внесено 800 попра­ вок до питань. 
З 1 липня громадяни також вперше зможуть відкрито перегля­ дати тести та перевіряти свої зна­ ння на сайті Головного сервісного центру МВС в онлайн-режимі. А після завершення навчання у навчальному закладі з підготовки та перепідготовки водіїв можна сміли­ во йти складати іспит до сервісних цент­рів МВС. Станом на червень

2017 року вартість складання тео­ ретичного та практичного іспитів становить 26 грн., а бланк посвід­ чення водія – 201 грн. Усі працівни­ ки сервісних центрів МВС зверта­ ють увагу на те, що не пот­рібно звертатися до сторонніх осіб, котрі вас можуть ввести в оману чи ошу­ кати при отриманні даної послуги. 
Проконсультуватися та отрима­ ти необхідні пояснення мож­на за телефоном (044) 290-18-99 або на офіційній сторінці Головного сер­ вісного центру МВС у Facebook. Оз­ найомитися з інформацією щодо от­ римання послуг на сайті hsc.gov.ua


КРИМІНАЛ

Наркомана зі стажем затримали оперативники Тернопільщини

Б

лизько шести кілограм маку, 16 грам опію, 2 грами прекурсорів – усе це вилучили оперативники підрозділу протидії наркозлочинності в області у тернополянина. 2 червня під час слідчо-оперативних заходів тридцятисемилітнього чоловіка затримали на гарячому.

За словами керівника підрозді­ лу Михайла Димиди, за плечима нар­ комана-наркоторговця уже є кримі­ нальне минуле, пов’язане з розпов­ сюдженням та вживанням заборо­ нених речовин. Проте справа, яка тянулася ще з 2016 року, так і зали­ шилася невирішеною у суді. Тому місцевий житель продовжив зароб­ ляти по-старому. Він скуповував макову соломку у сільських мешканців. З неї і варив в однокімнатній квартирі опій. За мілілітр готової сировини просив 100 гривень. Інколи брав краденим товаром. Покупців вистачало. За день

через квартиру продавця проходи­ ло 20-25 покупців. При бажанні нар­ которговець і пропонував приміщен­ ня квартири, аби прийняти дозу. Михайло Димида каже, що сусі­ ди скаржилися на невідомих людей біля будинку та у під’їзді, а також на купи використаних шприців. Припинили «бізнес» тернополя­ нина оперативники. Його під час чергової реалізації товару затрима­ ли відповідно до статті 208 КПК. Чо­ ловікові інкримінують статтю 307 частина 2 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберіган­

Падчерка зарізала батька через образу

Д

заступитися й син. Проте жінка по­ різала тим самим ножем йому руку. Після цього вона втекла. Швидка допомога, яка приїха­ ла на місце виклику, констатувала смерть чоловіка, а пораненого ро­ дича забрала до лікарні. Йому на­ клали кілька швів та відпустили за місцем проживання. Проведеними слідчо-оператив­ ними заходами зловмисницю зат­ римали. Вона у скоєному зізналася, їй оголосили про підозру та інкри­ мінують статтю 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство.

3

«Вітаємо, ви виграли авто!» – аферист збагатився на довірі

П

овідомлення про нечувану удачу – виграш іно­ марки отримав вже не один мешканець області. Люди раділи та, не пересвідчившись ані в достовірності, ані в законності акції, спішили пе­ресилати гроші на рахунки, і як результат, поповнювали список жертв шахрайства. Одне із таких смс про шалений виграш отримав мешканець села Миролюбівка Тернопільського ра­ йону. Усі подробиці чоловікові пропо­ нували дізнатись за певним номе­ ром телефону. В удачу чоловік пові­ рив. Зателефонував до представни­ ка акції та дізнався: щоб отримати довгоочікуваний подарунок, чоло­ віка попросили заплатити 1% від вартості новенької іномарки «Форд»,

мовляв частина податку на виграш, а також послуги перевезення авто. Потерпілий одразу подався до терміналу та перерахував 37 тисяч гривень на невідомий рахунок і на­ віть не поцікавився, чому саме на номер, чому немає хоч якихось офі­ ційних реквізитів компанії. Став чекати повідомлення, не підозрюючи що вже став жертвою шахрайства. Однак дива не сталося: автомобіля мешканець району так і не дочекався, а гроші пропали. До­ велося йти в поліцію. Правоохоронці вкотре застері­ гають краян не довіряти сумнівним повідомленням про виграш. Не по­ спішайте переходити за посилання­ ми, набирати коди, відправляти смс, переводити гроші на рахунки, пові­ домляти особисті дані банківських карток. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, телефонуйте «102».

На Тернопільщині викрили групу, яка займалася фальшивою валютою

У

результаті спільних оператив­но-розшукових заходів, проведених співробітниками управління Нацполіції Тернопільщини, прокуратури, управління СБУ, Департаменту захисту економіки, вдалося вийти на слід злочинного угруповання, що займалося виготовленням та збутом фальшивої валюти.

ва ножових поранення стали фатальними для сорокавосьмирічного жителя села Городниця, що на Гусятинщині. Його 15 липня позбавила життя падчерка, а своєму зведеному братові порізала ліву руку. За словами старшого слідчогокриміналста Сергія Киселя, усе тра­ пилося близько 21:00. Двадцятисе­ мирічна жінка разом із братом піш­ ли гуляти. Будинок вони зачинили, а ключі забрали із собою. Поверну­ лися обоє у стані алкогольного сп’я­ ніння. Їх уже чекав розлючений батько, який не зміг потрапити до помешкання. Між родичами почалася сварка. Чоловік вдарив падчерку в облич­ чя. Жінка стверджує, що не могла стерпіти такого приниження, а то­ му схопила зі столу ніж і нанесла своєму кривднику два удари в ліву частину тулуба. Поранення виявилося несуміс­ ним із життям. Чоловік помер на місці злочину. За батька спробував

ня, перевезення, пересилан­ня чи збут наркотичних засобів, пси­хо­ тропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно. Наразі він пере­ буває в ізоляторі тимчасового три­ мання. Вирішується питання про об­рання міри запобіжного засобу. Михайло Димида застерігає, що легких наркотиків нема. Вживання ширки (опіуму) спочатку викликає кількахвилинну ейфорію, а потім і звикання та тягу до повторного від­ чуття від якого важко відмовитися самостійно. Пам’ятайте, що вживання опіум­ них наркотиків призводить до зах­ ворювання печінки та цирозу, існує ризик зараження сифілісом, гепати­ том, СНІДом. Знижується імунітет, пошкоджується структура головно­ го мозку. Руйнуються зуби і пом’як­ шуються кістки, утворюються гній­ ні рани, які провокують гангрену. «Паляться» вени виникає дистро­ фія та параліч. При вживанні таких наркотиків смерть настає через 1015 років. Якшо ви відчуваєте різкий запах ацетону у своєму будинку, на при­ будинкових територіях використа­ ні шприци або бачите підозрілих осіб, які «засинають», стоячи на міс­ ці – швидше за все ви зіткнулися з людиною, в жилах якої тече кров та ширка. Не зволікайте і телефонуйте на лінію «102» або в підрозділ проти­ дії наркозлочинності за номерами: 27-17-27, 27-12-29 та 27-13-81. Анонімність гарантується.

четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

Двох фігурантів кримінального провадження затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питан­ ня про оголошення їм підозри у по­ рушенні частини другої статті 199 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці здійснили 15 об­ шуків у помешканнях й офісах зло­ вмисників та вилучили банкноти з ознаками підроблення, а також чис­ ленні знаряддя та розхідні матеріа­ ли для виготовлення фальшивок, зокрема: кліше, прозорі плівки із зоб­ раженнями банкнот, спеціально під­ готовлені аркуші паперу з нанесеною розміткою контурів купюр та відтис­

ками портрета президента Франк­ ліна, комп’ютерну техніку тощо. Масове виготовлення фальши­ вих купюр аме­риканської валюти здійснювалося на обладнанні полі­ графічного комбінату, яке розміщу­ валося в цеху у Львові. Обладнання арештовано. Друк фальшивих банкнот був якісним і містив захисні елементи, що відрізнити їх від справжніх без

спеціального обладнання було не­ реально. За попередньою оцінкою право­охоронцям вдалося запобігти підробленню та потраплянню у від­ критий обіг валюти на суму понад 6 мільйонів доларів США. За попередніми даними, злов­ мисники збували фальшивки у за­ хідних областях – Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській.


4

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СПІЛКИ АДВОКАТІВ Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

Що потрібно знати громадянам про усиновлення

У

синовлення на території України – вкрай складний процес, в якому бере участь велика кількість державних структур. Загалом у світі приблизно 10% сімей не можуть мати власних дітей. Подолати цю проблему може усиновлення. Насамперед усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи си­ на, що здійснене на підставі рішен­ ня суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином Украї­ ни, але проживає за її межами. Усиновленою може бути не лише дитина (особа, яка не досягла вісім­ надцяти років), а й особа, яка є пов­ нолітньою. Законодавець висуває відповід­ ні вимоги і до особи усиновлювача, зокрема, ним може бути лише по­ внолітня дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року (за винятком, коли усиновлювач є ро­ дичем дитини), яка старша за дити­ ну, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років. При цьому різниця у віці між усиновлю­ вачем та дитиною не може бути біль­ шою, ніж сорок п’ять років. Якщо ж мова йде про усинов­ лення повнолітньої особи, то різни­ ця у віці має бути не менш ніж вісім­ надцять років. Не можуть бути уси­ новлювачами особи, які обмежені у дієздатності, визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, пе­ ребувають на обліку або на ліку­

ванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, злов­ живають спиртними напоями або наркотичними засобами, не мають постійного місця проживання та постійного заробітку, є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; були засуд­жені за злочини проти життя і здо­ров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та стате­ вої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральнос­ті, у сфері обі­ гу наркотичних засобів, психотроп­ них речовин, їх ана­логів або пре­ курсорів, або мають непогашену чи не зняту в ус­тановленому законом порядку судимість за вчинення ін­ ших злочинів, за станом здоров’я потребують постійного сторонньо­ го догляду, є особами без громадян­ ства. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтер­ еси яких суперечать інтересам ди­ тини. Потрібно зазначити, що усинов­ лення громадянином України ди­ тини, яка є громадянином України, але проживає за межами України,

здійснюється не в судовому поряд­ ку: потрібно звертатися до консуль­ ської установи або дипломатично­ го представництва України. Усиновлення іноземцем дити­ ни, яка є громадянином України, здійснене у відповідних органах держави, на території якої прожи­ ває дитина, є дійсним за умови по­ переднього одержання дозволу уря­ дового органу держуправління з уси­ новлення та захисту прав дитини. Усиновлення іноземцем в Украї­ ні дитини, яка є громадянином Ук­ раїни, здійснюється на загальних підставах. Так само на загальних підставах відбувається усиновлен­ ня дитини, яка є іноземцем і прожи­ ває в Україні, громадянами України або іноземцями, які проживають в Україні. Усиновлення іноземцем або осо­ бою без громадянства дитини, яка є іноземцем або особою без грома­ дянства, здійснюється в Україні від­ повідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародни­ ми договорами України. Для справ про усиновлення за­ стосовують виключну територіаль­ ну підсудність: відповідна заява по­ дається до суду за місцем проживан­ ня особи, яку мають намір усинови­ ти. Таке положення закону дозволяє більшою мірою забезпечити захист інтересів усиновлюваного. Заяву

призначена в Україні, за заявою пен­ сіонера може бути виплачена йо­му за шість місяців наперед перед від’їз­ дом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордо­ ном пенсія вип­лачується в тому ра­ зі, якщо це передбачено міжнарод­ ним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верхо­ вною Радою Ук­раїни. Як свідчить судова практика, правова позиція державного вико­ навчого органу є хибною, оскільки не відповідає положенням Консти­ туції України щодо права громадян

на соціальний захист. Дії Пенсійного Фонду України щодо припинення виплати пенсії особам, які виїхали на постійне міс­ це проживання за кордон, є про­ти­ правними та такими, що не ґрун­ту­ ються на положеннях чинного за­ конодавства України. А тому їх вар­ то оскаржувати в судовому поряд­ ку. Держава зобов’язана гаранту­ вати право на одержання пенсії не­ залежно від того, де проживає осо­ ба, якій вона призначена. Звертаю увагу на те, що поло­ ження пункту 2 частини 1 статті 49 та положення другого речення

про усиновлення може подати тіль­ ки особа, яка бажає бути усиновлю­ вачем. Подання такої заяви через представника не допускається. Заяву про усиновлення суд роз­ глядає в порядку окремого провад­ ження. Заява про усиновлення двох або більше дітей підлягає розгляду судом в одному провадженні, на­ віть якщо ці діти не є між собою братами або сестрами. Заява про усиновлення може бу­ти відкликана до набрання рішенням суду про усиновлення законної сили. У випадку, коли після смерті од­ ного з батьків дитини або визнання його недієздатним другий з батьків дитини вступив у повторний шлюб

і його дружина, чоловік у повторно­ му шлюбі бажають усиновити ди­ тину, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто помер або визнаний не­ дієздатним, рідні брати та сестри дитини мають право подати до су­ ду заяву про збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, пра­ вового зв’язку. Суд розглядає таку заяву одночасно із заявою про уси­ новлення і задовольняє її, якщо це відповідає інтересам дитини. За консультаціями звертайтесь за адресою: м. Чортків, вул. Д. Пігу­ та, 1/2, тел. (067) 991 75 77. Адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України» Володимир ПРИСЛОПСЬКИЙ

стат­ті 51 Закону України «Про за­ гальнообов’язкове державне пен­ сійне страхування», втратили чин­ ність, як такі, що є неконституцій­ ними на підставі Рішен­ня Консти­ туційного Суду №25-рп/ 2009 від 07.10.2009. Держава всупереч конституцій­ ним гарантіям соціального захисту для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії у старості, на за­ конодавчому рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали постійним міс­ цем проживання країну, з якою не укладено відповідного договору. Ви­ходячи із правової, соціаль­ ної природи пенсій право громадя­ нина на одержання призначеної йому пенсії не може пов’язуватися з такою умовою, як постійне прожи­ вання в Ук­раїні; держава відповід­ но до конс­титуційних принципів зобов’язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, – в Україні чи за її межами. Таким чином, виходячи із пра­ вової та соціальної природи пенсії право громадянина на призначен­ ня йому пенсії не може пов’я­зу­ ватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні. Відповідно до Конституції Ук­ раїни громадяни мають право на

соціальний захист, що включає пра­ во на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годуваль­ ника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених за­ коном. Як встановлено в Законі Украї­ ни «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», реєстрація місця прожи­ вання чи місця перебування особи або її відсутність не може бути умо­ вою реалізації прав і свобод, перед­ бачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами Ук­ раїни, або підставами для їх обме­ ження. На даний час вже склалась практика вирішення спорів в судо­ вих органах згідно якої було понов­ лено сплату пенсії з часу припинен­ ня її нарахування, а тому для від­ новлення своїх порушених прав рекомендую звернутися до досвід­ ченого юриста, який допоможе Вам відстояти свої конституційні права у суді. За консультаціями звертатись за адресою: м. Чорт­ків, вул. Ст. Бан­ дери, 34а; тел. 097 9006891. Адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України» Максим КАЛІННІКОВ

Держава зобов’язана гарантувати право на одержання пенсії незалежно від того, де проживає особа, якій вона призначена

О

дним з основних зав­дань Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’яз­ковому державному соціальному страхуванню. Пенсійний фонд України прит­ римується позиції, що припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом особи на постійне місце проживан­ ня за кордон відповідає положен­ ням Закону України «Про пен­сійне забезпечення осіб, звільнених з вій­ ськової служби, та деяких інших осіб» та Закону України «Про за­ гальнообов’язкове державне пен­сій­ не страхування», а саме, що пенсії особам, які виїхали на постійне міс­ це проживання за кордон, не при­ значаються, якщо інше не перед­ бачено міжнародними договорами. В обґрунтування своєї позиції Пенсійний Фонд України посила­ ється на положення Закону України «Про загальнообов’язкове держав­ не пенсійне страхування». Зокрема, питання щодо виплати пенсії у разі виїзду за кордон регулюється поло­ женням статті 51, де вказано, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія,


ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

Працівники ДСНС вживають заходів для захисту нового врожаю від пожеж

У

правлінням ДСНС України у Тернопільській області та підпорядкованими підрозділами, з метою попередження виникнення пожеж під час збирання, заготівлі та переробки врожаю в період жнивної кампанії 2017 року здійснюється ряд профілактичних заходів.

Інспекторським складом Тер­ нопільської області проводяться наради із керівниками сільськогос­ подарських підприємств, структур­ них підрозділів агропромислового розвитку районних державних ад­ міністрацій, під час яких розгляда­ ються проблемні питання щодо за­ безпечення пожежної безпеки, на­ дається всебічна інформація щодо заходів, які необхідно виконати для попередження виникнення пожеж на сільськогосподарських підпри­ ємствах та сільгоспугіддях. На базі сільськогосподарських підприємств, розміщених у районах Тернопільської області, організова­

но практичні навчальні заходи та інструктаж, із залученням пожеж­ ного обладнання та техніки. При здійсненні таких заходів працівникам сільськогосподарсь­ких об’єктів надається не тільки теоре­ тична інформація, але й відпрацьо­ вуються практичні заходи щодо га­ сіння пожеж на початковій стадії, евакуації майна та особового скла­ ду тощо. Перед райдержадміністраціями ініційовано проведення спільних рейдів із представниками підрозді­ лів агропромислового розвитку, ор­ ганами місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади з ме­

тою виявлення недоліків у забезпе­ ченні пожежної безпеки на підпри­ ємствах сільського господарства та негайного їх усунення. Реалізація вищезгаданих захо­

дів є одними із найголовніших ме­ тодів щодо попередження виник­ нення пожеж, адже краще попере­ дити лихо, ніж здійснювати ліквіда­ цію його дії та наслідків.

5

КРАЩИЙ НАЧАЛЬНИК КАРАУЛУ ДСНС

Н

а базі Управління ДСНС України у Тернопільсь­ кій області відбувся перший етап щорічного оглядуконкурсу «Кращий начальник караулу». У ньому взяли участь 35 офіце­ рів-вогнеборців з усіх пожежно-ря­ тувальних підрозділів області. Про­ тягом дня начальники караулів демонст­рували свої вміння у вико­ нанні спеціальних вправ з пожеж­ ними драбинами та рятувальною мотузкою, вправлялись в одяганні бойового спорядження, підтверд­жу­ вали власний рівень володіння нор­ мативно-правовою базою знань. Всі етапи контролювали кваліфіковані фахівці обласного Управління ДСНС, вони ж проводили оцінювання рівня про­фесійної майстерності кожного з учасників. За сумарними результатами ви­ значено переможців в трьох номі­ націях: кращим серед начальників караулів Державних пожежно-ря­ тувальних частин визнано Романа Мізюка (ДПРЧ-11), серед Державних пожежно-рятувальних постів – Сер­ гія Гулого (ДПРП-23), а перемож­ цем в номінації кращий молодий начальник караулу Державних по­ жежно-рятувальних частин обрано Володимира Антонюка (ДПРП-23). Наступний етап конкурсу про­ водитиметься у вересні на базі Ви­ щого професійного училища Львів­ ського державного університету без­пеки життєдіяльності. Участь у ньому братимуть начальники кара­ улів, які здобули першість у відпо­ відних номінаціях першого етапу.

У селі Шляхтинці з’явилася власна пожежна команда

Д

ля Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області в числі пріоритетних є завдання забезпечення ефективного протипожежного захисту населених пунктів краю. Завдяки меморандуму про спів­ працю, підписаному у лютому 2016 року між обласною державною ад­ міністрацією та Державною служ­ бою України з надзвичайних ситуа­ цій, Тернопільщина в числі перших стала на шлях створення економіч­ но обґрунтованої та ефективної мо­ делі цивільного захисту. В області проводиться активна робота, спря­ мована на створення підрозділів місцевої пожежної охорони. 7 липня урочисто заступила на своє перше чергування місцева по­ жежна команда в с. Шляхтинці Тер­ нопільського району. З нагоди від­ криття новоствореного підрозділу завітало чимало гостей, в числі яких керівництво області та району, де­ легація обласного Управління ДСНС, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та сільської громади. Звертаючись до присутніх, голо­ ва Тернопільської ОДА Степан Бар­

на відзначив, що Тернопільська об­ ласть в Україні є флагманом в на­ прямку створення місцевих пожеж­ них формувань та підкреслив, що функціонування таких підрозділів є запорукою протипожежної безпе­ ки населених пунктів краю. Він та­

кож побажав пожежникам миру, здоров’я, добра та наснаги в почес­ ній справі порятунку людських жит­ тів та матеріальних цінностей. З нагоди відкриття новостворе­ ного підрозділу присутніх привітав й голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, який заува­ жив, що створення в сільській міс­ цевості пожежних формувань, це ви­ мога сьогодення, а пожежна коман­ да в Шляхтинцях відтепер гаранту­

ватиме безпеку не лише для села, але й прилеглих населених пунктів. Цього дня на адресу вогнебор­ ців линуло ще чимало теплих слів. Про важливість функціонування міс­ цевих пожежних команд говорив і начальник Управління ДСНС Украї­ ни у Тернопільській області, пол­ ковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Вітаючи працівни­ ків новоствореного підрозділу з по­ чатком нелегкої та вкрай потрібної

для громади роботи, він наголосив, що вони не зупинятимуться на до­ сягнутому, а будуть й надалі продо­ вжувати роботу, спрямовану на те, щоб навіть у найвіддаленіших се­ лах області функціонували пожежні команди. Після офіційного відкриття, за християнським звичаєм, було освя­ чено новостворений підрозділ та його працівників, аби ті гідно вико­ нували свій професійний обов’язок.


6 ОДА ІНФОРМУЄ Навчання загонів тероборони повинні пройти всі райони краю Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

Н

а Тернопільщині десять днів тривали командно-штабні нав­чан­ня загону територіальної оброни Чортківського району. Їх особливістю є те, що відбуваються вони за участю всього особового складу загону тероборони даного району.

Степан Барна: «Центри безпеки повинні функціонувати у всіх без винятку громадах області»

У

селі Шляхтинці, що належить до Байковецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району, відкрили пожежну станцію. Відтак для жителів цієї громади послуги з пожежної безпеки стали ще ближ­ чими й доступнішими. Як зазначив під час вітального слова голова Тернопільської ОДА Степан Барна, крім системи управ­ ління, важливо, щоб у всіх громадах без винятку функціонували й цен­ три безпеки. Власне, створення та­ ких центрів є одним із основних за­ вдань в умовах децентралізації. На Тернопільщині вже функціонують більше 20 добровільних пожежних команд, працюють і продовжують створюватися поліцейські станції. – Ці кроки є правильними, адже органам місцевого самоврядування в територіальних громадах ми має­ мо частково передавати повнова­ ження і в питаннях забезпечення пожежної безпеки також. Сьогодні

ми у с. Шляхтинці, бо на початку ро­ ку, згідно Урядової програми, от­ римали чотири потужних сучасних транспортних засоби пожежогасін­ ня, які передаємо у громади облас­ ті. Це дасть сьогодні можливість зробити ваше життя безпечним, а нашу спільну роботу успішною, – підкреслив Степан Барна. Водночас, за його словами, див­ лячись на Байковецьку громаду, можна говорити про приклад ус­ пішної децентралізації. – Мені приємно констатувати, що ці кроки, які ви робите в на­ прямку децентралізації, сьогодні дають можливість ремонтувати до­ роги, проводити освітлення, впро­ ваджувати заходи з енергоефек­ тивності, облаштовувати амбулато­ рію. Дуже важливо, щоб ми усвідом­ лювали те, що єдиний, хто може визначити долю розвитку свого се­ ла і громади – це житель цієї грома­ ди. Обласна державна адміністрація і обласна рада зроблять усе для того, щоб цей процес максимально під­ тримати, – наголосив Степан Барна.

За словами Степана Барни, ро­ бота відбувалася злагоджено, а тре­ нування проходили інтенсивно. Са­ ме завдяки цьому, учасники команд­ но-штабних навчань мають змогу не тільки ос­воїти методи тактичної підготовки, безпосередньо ознайо­ митися з різними видами озброєн­ ня, яке перебуває на користуванні в Збройних Силах України, а й пройти виховний вишкіл, який спрямований на залучення цивільного населення до охо­рони військових об’єктів та ліквідації терористичних і диверсій­ них груп на території області в умо­ вах особливого періоду. – Хочу відзначити, що ми одна із передових областей у цьому питан­ ні. Раніше ми вже проводили так звані стрілецькі дні, які плануємо продовжувати й надалі. Власне, їх проведення відбувається повністю за рахунок коштів місцевого бюд­ жету. Дані ж навчальні збори вже фінансуються за кошти Міністерст­ ва оборони України, яке висловлює зацікавленість у реалізації подіб­них проектів. Водночас, до проведення таких навчань ми також плануємо в повному обсязі залучити й інші ра­ йони Тернопільської області. Позаяк з місцевих бюджетів виділено май­ же три мільйони гривень на під­т­ римку обороноздатності Зброй­них Сил України, а саме: на підготовку військовослужбовців, на їх контр­ актування, а також на відновлення військових частин, які дислокують­ ся в області, – зауважив голова ОДА Степан Барна.

Для діток із села Жабиня відчинив двері садочок

Д

итячий садочок «Журавлик», який тепер буде місцем навчання, розвитку та проведення часу для 30 малюків, відкрили у селі Жабиня Зборівського району. Повністю відремонтувати при­ міщення старого садочка вдалося за рахунок коштів Державного Фон­ ду Регіонального розвитку та суб­ венції з державного бюджету міс­ цевим бюджетам на здійснення за­ ходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Даний садочок знаходиться на території Кальненської сільської ради, яка охоплює село Жабиня та село Кальне. У цих двох селах меш­ кають 60 дітей дошкільного віку, з них 30 – у селі Жабиня. Приміщення дитячого садочка розраховане на

одну різновікову групу. У ньому об­ лаштовано та естетично оформлено ігрову кімнату, спальню, роздягаль­ ню, спортивно-музичну залу. Вста­ новлений також санвузол та кухня. – Важливо, щоб люди усвідом­ лювали не тільки те, що потрібно в когось просити кошти, а й самим долучатися до того, аби шукати від­ повідні можливості, в тому числі, й фінансові для ремонту школи, са­ дочка, дороги. Торік ми відкрили кілька садочків на території облас­ ті, які стали функціональними. Цьо­ го ж року лише по лінії Фонду Регіо­ нального розвитку плануємо ще близько 10 садочків. І це, власне, буде одним із найкращих показни­ ків з точки зору розвитку соціаль­ ної інфраструктури на території Тернопільської області, – наголо­ сив Степан Барна.

У Калинівці вшанували полеглих у Зборівській битві чехів та словаків

У

селі Калинівка Зборівського району відзначили 100-річчя битви чехословацьких та австро-угорських військ, яка відбулася 2 липня 1917 року і мала далекосяжні наслідки для чеського народу. Хоча Чехословаччини вже не іс­ нує, але Чеська Республіка продо­ вжує зборівські традиції на теренах України – на землі, де спочивають останки 238 воїнів, які полягли за ідеали свободи і рівно­прав’я народів.

– У цей же день ми відзначаємо 100-річчя битви Українських Січо­ вих Стрільців під Конюхами, які проявили свій героїзм. Ми згадуємо усіх воїнів, які віддали своє життя під час Першої Світової війни. Біль­

ше як 50 країн світу були задіяні у боях, тому важливо пам’я­тати геро­ їчні вчинки цих людей, пам’ятати минуле, винести з нього правильні уроки, – наголосив Степан Барна. Сьогодні чеські та словацькі на­ роди солідарні з позицією України і підтримують її цілісність. До сторіччя бою за кошти Чесь­ кої Республіки відбулася комплек­ сна реконструкція пам’ятника по­ леглим чехам та словакам у Зборів­ ській битві. На 17 кам’яних дошках вказали імена 238 загиблих воїнів. За словами керівного секретаря Чехословацького Товариства Легіо­ нерів Мілана Мойжіша, реконструк­ цією меморіалу займалося Міністер­ ство оборони Чеської Республіки разом з товариством Чехословаць­ ких легіонерів та об’єднанням во­ линських чехів. – Тут воювала самостійна Че­ хословацька бригада, яка склада­ лася з 3500 воїнів. Ці воїни під час битви взяли в полон біля 4000 вої­ нів австро-угорської армії – більше, ніж їх було самих. Всі, хто тут заги­ нув, поховані у братській могилі.


НОВИНИ З МІСТА

четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

7

Аварійну підпірну стіну на Учасники АТО отримають майже 300 ділянок під будівництво гаражів острівці «Чайка» укріплюють

О

дночасно з реконструкцією входу у парк імені Т.Шевченка відбувається ремонт підпірної стіни навколо острівця «Чайка» та при­ леглої пішохідної доріжки.

6

липня у сесійній залі Тернопільської міської ради відбулася Рада підтрим­ ки учасників АТО, на якій були присутні представники усіх громадських організацій міста, які об’єднують учасників антитерористичної операції. Очільник Тернополя Сергій На­ дал звернувся до присутніх з прохан­ ням надати списки учасників АТО, учасників бойових дій, поранених чи сімей загиблих, які, на думку усіх згаданих організацій, мають першо­ чергове право на отримання земель­ них ділянок під будівництво гаражів. – Сьогодні є можливість виділи­ ти земельну ділянку на майже 300 гаражів для учасників АТО, – пояс­ нює міський голова. – Саме тому бу­

Зі слів очільника Тернополя, під­ пірна стіна біля острівця виявилася аварійною, тому розпочаті роботи з її укріплення. – Підпірну стінку на острівці «Чайка» не ремонтували майже 60

ло запропоновано спільно громадсь­ ким організаціям визначити, хто буде мати першочергове право на

отримання цих земельних ділянок, а міська рада допоможе в оформ­ ленні необхідної документації.

кументації, було прийнято рішення повністю провести заміну інженер­ них мереж фонтану та облаштува­ ти закриту систему втрати води.

Поруч з фонтаном капітально відремонтують пішохідні до­ріжки та облаштують вуличне освітлення з енергозберігаючими технологіями.

років. Окрім того, вона була зробле­ на без належної основи та водовід­ ведення, тому, у першу чергу, під­ рядники розпочали роботи з укрі­ плення цієї стіни, – пояснює Сергій Надал. – Після цього розпочнеться ремонт пішохідної доріжки з обла­ штуванням велозони та буде онов­ лено вуличне освітлення. За умови перевиконання бюд­ жету, друга черга ремонту біля ост­ рівця «Чайка» може розпочатися у вересні.

У парку Національного відродження розпочали реконструкцію території

Ц

ими днями у парку Національного відродження розпочалися ремонтні роботи. Відповідно до проекту, там заплановано відремонтувати дах сцени Cпівочо­ го поля, а також реконструювати центральний фонтан «Олімпіада», облаштувати вуличне освітлення та прилеглі до фонтану доріжки.

Триває будівництво тролейбусної лінії до вулиці Бродівська

У

Тернополі триває будівництво нової тролейбусної лінії, яка сполучатиме вулицю Бродівську з існуючою тролейбусною мере­ жею та проходитиме від 6-го магазину до перехрестя Лук’яновича.

– Фонтан «Олімпіада» будувався ще у 80-х роках ХХ століття. З тих пір його не ремонтували, інженерні мережі вийшли з ладу та й сам фон­ тан є затратним, оскільки під час його включення спостерігається ве­ ликий розхід води, – пояснює зас­ тупник начальника управління ЖКГ Микола Лесів. – Саме тому, відпо­ відно до проектно-кошторисної до­

– Наразі вже розпочалися підго­ товчі та монтажні роботи, розвезе­ но опори, виготовлено комплекту­ ючі, підрядники розпочали монтаж. Одночасно на цих вулицях заплано­ вано оновити зовнішнє вуличне

освітлення, – розповідає міський го­ лова Сергій Надал. – Роботи планує­ мо завершити до кінця року. За останні роки у Тернополі збу­ довано декілька нових тролейбус­ них ліній: на масиві «Аляс­ка» (вул. В. Великого - Л. Курбаса - Морозенка - Симоненка), у районі обласної ди­ тячої лікарні (вул. Корольова - Сахаро­ ва - Купчинського), на масиві «Друж­ ба» (вул. Бережанська - Лучаківсь­ кого - Будного - Тролейбусна), вул. Протасевича (вул. Протасевича – О. Довженка – Лесі Українки) та від мі­ крорайону «Аляска» до «Дружби».

Міський голова зазначає, що у планах – облаштовувати подібні пе­ реходи на інших дорогах міста, зок­

рема й на проспекті Злуки, де часто трап­ляються дорожньо-транспортні при­годи.

Біля «Циганки» облаштовують підвищений пішохідний перехід

П

ідвищені пішохідні переходи, підняті на рівень тротуару, облаштовують на вул. Білецька (поб­ лизу пляжу «Циганка»). Зі слів очільника Тернополя Сер­ гія Надала, минулого року був за­ вершений ремонт Набережної з об­ лаштуванням відпочинкової зони. А цього року розпочалися роботи з ремонту пішохідної та проїжджої частини на вул. Білецька. – Ремонт тротуарів на цій вули­ ці вже завершено, а от щодо дороги, то фактично триває будівництво но­ вої дороги, оскільки попередня не мала ні основи, ні водовідведення, – розповідає міський голова. – Та­ кож тут ми споруджуємо нові пішо­ ходні переходи з підвищенням, які

мають чимало переваг: по-перше, це зручно для пішоходів та велосипе­ дистів, а по-друге, це безпека пішо­

ходів, оскільки такі переходи зму­ шують водіїв автомобілів зменшу­ вати швидкість.


8

КРИМІНАЛ

Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

Підозрюваний у вбивстві дівчини уже під вартою

М

иттєва смерть від двох проникаючих поранень в область легень та серця – такі висновки судово-медичних експер­ тів щодо вбивства 17-річної дівчини в селищі Вишнівець.

Щодня, починаючи з 26 червня до 2 липня слідчі вивчали територію та місце злочину, опитували свідків та друзів загиблої. У день вбивства там працювали кінологи, оператив­ ники та інші спеціалісти, які крок за кроком робили усе можливе, щоб вийти на слід вбивці. Чоловік, який знайшов тіло, ба­ чив позашляховик, що проїжджав повз. Тому одна з версій, яку відпра­ цьовували слідчі, це та, що тіло ви­ кинули з автомобіля. Олександр Бо­ гомол каже, що оперативники пере­ віряли кожну схожу за описом іно­ марку, допомагали в цьому праців­ ники СБУ та представники силових структур інших областей. Проте ін­ формація про стороннє авто не під­ твердилася. – Ця первинна інформація поро­ дила кілька версій про те, що вбив­ ство вчинили мажори, діти високо­ посадовців, місцевих авторитетів та аграріїв. Під час розслідування ми з’ясували, що тіло лежало ще задов­ го до того, як його виявив сусід. Прос­ то на нього не звертали увагу ні во­ дії, ні перехожі. Це підтвердило ві­ део з реєстраторів, яке нам надали водії, – розповів на прес-конферен­ ції Олександр Богомол.

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ

За попередньою інформацією, вбивство трапилося в період з 1:40 до 3:00. Дитину ніхто не переміщу­ вав, про це свідчать місця з кров’ю

потерпілої, – стверджують поліцей­ ські. Біля тіла дівчини слідчі знай­ шли її мобільний телефон, ніж, кіль­ ка копійок, сумку, яка знаходилася через плече на загиблій та запаль­ ничку. У ході слідчо-оперативних за­ ходів оперативники обстежили Ви­ шнівець, сусідні села та розважаль­ ні заклади, здійснювали поквар­ тирні та побудинкові обходи, спіл­ кувалися з місцевими мешканцями. – Багато інформації ми брали з камер відеоспостереження, які зна­ ходилися як в самому селищі, так і в Кременці, Тернополі та по інших на­ селених пунктах. Ще раз хочу наго­ лосити, що проект «Безпечне міс­то, селище чи район» – життєво важ­ли­ вий. І таке відеоспостереження не­ обхідне. Порядні та законослухняні люди контролю не бояться, а от

злов­мисників це дещо стримувати­ ме, – переконаний головний полі­ цейський краю. Проте місцеве населення підга­ няло силовиків і почало перекрива­ ти дороги. Сорок п’ять хвилин 29 червня міжнародна траса М-19 не­ подалік селища Вишнівець була заб­ локована. Місцеві мешканці вима­ гали від працівників поліції термі­ нового розкриття вбивства сімнад­ цятилітньої дівчини. Люди стверд­ жували, що правоохоронці недос­тат­ ньо прикладають зусиль, аби знай­ ти кривдника випускниці. Близько п’ятдесяти людей вий­ шло на трасу, яка йде через селище на Рівне, і безперервно переходили дорогу, тим самим блокуючи проїзд. Частина транспорту об’їжджала зі сторони Кременця, інші намагалися проїхати польовими дорогами. Про­ те маршрутки, автобуси та ванта­ жівки стояли і чекали. – На жаль, не всі мешканці Виш­ нівця відповідально віднеслися до розслідування і не всі допомагали поліції. Були й ті, які своїми вчинка­ ми та закликами гальмували та від­ волікали правоохоронців від слідст­ ва. З першого дня ця подія була на контролі в голови Нацполіції та ге­ нерального прокурора. Проте, нез­ва­ жаючи на палки в колесах, ми про­ довжували робити свою роботу. Слідчо-оперативні заходи та до­ кази, зібрані коло тіла, допомогли встановити особу вбивці. Ним виявився житель сусідньо­ го села – студент другого курсу місцевого вишу, 2001 року народ­ ження. Неповноліт­ній того дня у компанії друзів святкував «День мо­ лоді». Повертаючись додому знай­ шов ніж, який і став причиною смерті дівчини. Чому він це зробив пояснити не може, але у злочині зіз­нався. Аби заспокоїти громаду і розпо­ вісти мешканцям селища те, що доз­ воляє слідство, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол та начальник слідства Во­ лодимир Галевич зустрічалися 4 липня з батьками вбитої та жителя­ ми Вишнівця. Вони планували під час прийому громадян поспілкува­ тися з місцевим населенням, аби зняти напругу та відповісти на за­ питання. У Вишнівці під поліцейську стан­

цію прийшло близько 150 людей, а також родина хлопця, якого звину­ вачують у вбивстві. Вони підняли шум та перешкоджали у проведен­ ні зустрічі громадян. На жодні аргу­ менти представників поліції натовп не реагував і не слухав. Під час розслідування правоохо­ ронці перевірили кілька десятків людей, які того дня спілкувалися та бачили вбиту, встановили майже 3 тисячі абонентів. Про резонансне вбивство, яке трапилося в смт. Вишнівець началь­ ник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол доповів і на се­ сії обласної ради. Продовжив звіту­ вати про хід справи керівник полі­ ції і під вигуки та крики родини пі­ дозрюваного. – Після усіх перевірок інформа­ ція у нас зійшлася до одного підо­ зрюваного. Чотири дні ми перевіря­ ли усі докази на причетність шіст­ надцятирічного хлопчини до вчи­ нення цього злочину. Не вірили со­ бі, а тому з разів 10 перевіряли цю версію. Ми маємо достатньо дока­ зів, свідків та очевидців. Про усі обставини вчинення пра­ вопорушення неповнолітній розпо­ відав при батькові, а допит, як під­ озрюваного, відбувався на відеока­ меру у присутності трьох процесу­ альних прокурорів, адвоката, бать­ ка, психолога та слідчого. Розбіж­ ностей правоохоронці не виявили, а тому звернулися з клопотанням до суду. Під час судового засідання підозрюваний ще раз визнав свою вину і як запобіжний захід адвокат попросив не домашній арешт, а три­ мання під вартою.

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ ДІЇ

Оскільки справа про вбивство набула неабиякого розголосу та ре­ зонансу, очільник Тернопільської об­ ласної поліції Олександр Богомол на брифінгу надав журналістам до­ даткові докази вини 16-річного під­ літка із сусіднього села, а саме роз­ мови рідних, які знали про вчинок близької людини ще в той самий день, але продовжували підбурюва­ ти народ. Із Києва до Тернополя прибула спеціальна перевірка, яка проводи­ ла службове розслідування і дала оцінку діям поліцейських у розслі­

дуванні даного кримінального про­ вадження. Фахівці спілкувалися як з рідними потерпілої, так і підозрю­ ваного. Наразі затриманий перебуває у Теребовлянському ізоляторі тимча­ сового тримання і його щодня при­ возять до Тернополя на проведен­ ня слідчих дій, де він бачиться з ма­ мою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДНК

Тримання під вартою – запобіж­ ний захід щодо підозрюваного у вбивстві сімнадцятилітньої мешкан­ ки Вишнівця суд залишив без змін. Десятого липня відбулося слухання в апеляційному суді. Адвокат підозрюваного просив змінити три­ман­ня під вартою на домашній арешт. Проте головую­ чий суддя, зваживши на докази та свідчення, рішення залишив без змін. Шістнадцятилітній хлопець залишиться в ізоляторі тимчасово­ го тримання. Відбувся у день слухання і бри­ фінг начальника ГУНП в Тернопіль­ ській області Олександра Богомола. Він оприлюднив журналістам, від­ повідно до дозволу на розголошен­ ня даних досудового розслідуван­ ня, результати двох молекулярногенетичних експертиз, які проводи­ лися у Вінниці. – Хочу наголосити, що під час огляду місця події ми використову­ вали одноразові номерні пакети для збору речових доказів. Все, що ми вилучили, направили у Вінницький науково-дослідний експертно-кри­ міналістичний центр. На експертизу слідчі передавали ніж, який знайш­ ли на місці події, штани підозрюва­ ного із залишками крові і запаль­ ничку. Як повідомив Олександр Бого­ мол, відповідно до результатів, на ножі та штанах експерти виявили сліди ДНК і підозрюваного, і вбитої дівчини. На запальничці жодних слідів не знайдено. Головний поліцейський краю заявляє, що будь-які інформації про причетність чи непричетність під­ озрюваного до вчинення цього зло­ чину, про причетність інших осіб до даного вбивства поліцейські готові розглянути, перевірити та прийня­ ти або анонімно, або відкрито.


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

9

Безпека мешканців Тернопільської області – одне з основних завдань правоохоронців краю

Н

ові автомобілі поліцейським Тернопільщини вручив Петро Порошенко. Їх використовуватимуть групи реагування патрульної поліції районних відділів та відділень.

– Рівень довіри населення до по­ ліції зростає. І цей результат ми по­ винні зберегти і покращити, – про

це на зустрічі з правоохоронцями та мешканцями Тернопільщини заявив Президент України Петро Порошен­

ко. У п’ятницю, 14 липня, він вручив групам реагування пат­рульної по­ ліції ключі від 18-ти службових ав­ то марки Mitsubishi Out­lan­der. У них встановлена система Plug–in Hybrid EV (гібридний електромобіль з під­ зарядкою від елект­ро­ме­режі). – Мені приємно, що Тернопіль­ ська область є одним із лідерів по відкриттю поліцейських станцій, співпраця населення та поліції тут на високому рівні. І це все – резуль­ тат наших з вами спільних зусиль. Шановні поліцейські, робіть все для того, щоб зберегти та збільшити рі­ вень довіри, примножити його. У своїй роботі будьте достойними тих співвітчизників, які захищають на­ шу країну на сході від російського агресора. Керівник ГУНП в Тернопільсь­кій області Олександр Богомол каже, що цей транспорт суттєво допома­ гатиме у роботі, оскільки більшість автівок уже відслужили своє, потре­ бують ремонту та оновлення. Дані позашляховики використовувати­ муть у районах. На них цілодобово працюватимуть патрульні, виїжд­жа­ тимуть на місце події, на виклики «102» та використовуватимуться при охороні громадського порядку. Забезпечення новими автомо­ білями стало можливим у рамках реалізації проектів цільових еколо­ гічних інвестицій у період дії зобо­ в’язань сторін Кіотського протоко­ лу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Про підсумки роботи у першому півріччі розповів очільник поліції Тернопільщини Олександр Богомол

П

оліція Тернопільщини останніх шість місяців працювала у напруженому режимі. Про це на прес-конференції заявив начальник ГУНП в області Олександр Богомол. На початку року некомплект особового складу становив 25%. На сьогодні ця цифра скоротилася до 18% і вакантними залишається 309 посад. На десять відсотків зросла за пів­ року на території області злочин­ ність. В основному, каже Олександр Богомол, цей ріст відбувся за раху­ нок латентних правопорушень, які не фіксуються заявами та повідо­ мленнями про їх вчинення, а розк­ риваються оперативно-розшукови­ ми заходами. – В цьому році запрацював від­ діл по боротьбі з незаконним обі­ гом наркотиків. Якщо минулого ро­ ку за шість місяців оперативники зафіксували лише шість фактів вчи­ нених наркозлочинів, то в цьому вже 60. По сорока п’яти з них оголошено підозру. Зафіксовано за цей період і 45 випадків зберігання наркотиків і виявили 21 посів заборонених ре­ човин. Зареєстровано у 2017 році сім умис­них вбивств. Всі вони уже роз­ криті. Розслідується лише вбивство

у Білій, де жертва розбою вбила на­ падника. Задокументували право­ охо­ронці 16 випадків нанесення тяж­ ких тілесних ушкоджень, п’ять з них завершилися летально. Проте всі

особи встановлені і злочини роз­ криті. – На 7,9 відсотків зросла кількість крадіжок. Якщо у минулому році трапилося 1928 таких злочинів, то цього, за аналогічний період – 2081. Проте, каже Олександр Богомол, у 2017 на 13% більше злодіїв притяг­ нуто до кримінальної відповідаль­ ності. Зросла, але не суттєво, на Тер­ нопільщині і кількість грабежів.

Не минули нашу область і роз­ бійні напади. Їх зафіксовано 12 і біль­ ша частина з них розкрита. На гачок шахраїв потрапило чимало мешкан­ ців краю – правоохоронці зафіксу­ вали 452 шахрайства. Значна части­ на з них уже також розкрита. Задо­ кументували оперативники 21 факт порушення суспільної моралі і 9 ви­ падків торгівлі людьми. По восьми з них уже оголошено підозру.

– Зафіксовано цього року і 52 випадки хуліганства, чимало при­ цендентів щодо порушення громад­ ського порядку, 44 незаконних за­ володінь автотранспортом. Зросла на 7% і кількість ДТП. Олександр Богомол сподіваєть­ ся, що друге півріччя відзначиться меншою кількістю правопорушень, а ті, що вже трапилися, будуть роз­ криті.


10

ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

Ігор Комендат: «Мета нашої співпраці – зростання надходжень до бюджетів»

П

ро актуальні питання діяльності Кременецької об’єдна­ної ДПІ, координацію спільних заходів, спрямованих на виявлення та залучення наявних резервів додаткових надход­ жень податків і зборів до місцевих бюджетів, вирішення проб­лем легалізації землі та зарплати обговорили фахівці у Кременці.

За словами керівника фіскаль­ ного відомства області Ігоря Комен­ дата, у цьому році в цілому по Кре­ менецькій ОДПІ спостерігаються ви­ сокі темпи росту дохідної частини місцевих бюджетів (150%) при се­ редньообласному показнику 140,4%.

Якщо говорити про загальну суму доходів місцевих бюджетів Креме­ нецького, Збаразького, Підволочи­сь­ кого, Лановецького та Шумського районів, контроль за справлянням яких покладено на ДФС, то впро­ довж першого кварталу вона скла­

ла понад 200 млн. грн., що на 66,8 млн. грн. більше відповідного пе­ ріоду минулого року. – Незважаючи на той факт, що у районах забезпечено виконання по­ казника запланованих доходів, по­ даткова база освоєна далеко не в повному обсязі. Базовими дохода­ ми для місцевих бюджетів на сьо­ годні є ПДФО, єдиний податок, май­ нові податки та акцизний податок з роздрібного продажу. Тому основ­ ну увагу слід акцентувати на осво­ єння резервів цих платежів, – додав Ігор Юлійович. Під час наради учасники обго­ ворили й проблемні питання щодо легалізації ринку підакцизних то­ варів, заробітної плати та плати за землю. Найбільш актуальним було й питання щодо встановлення оп­ тимальних ставок податків, затвер­ джених місцевими радами. Присутні визначили шляхи по­ кращення умов для роз­витку під­ приємництва в районах, підвищення ефективності використання сільсь­ ко­господарсь­ких земель, а також внесли пропозиції щодо пошуку ре­ зервів для розширення бази опо­ даткування.

Що необхідно знати, щоб розпочати власну підприємницьку діяльність

Г

аряча лінія на тему «Підприємницька діяльність: що необхідно знати, щоб почати працювати» відбулася в ГУ ДФС у Тернопільській області. На запитання відповідав заступник начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Тернопільській області Андрій Руцький. – Планую зареєструвати підприємця. Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності на загальній системі оподаткування? – Приватні підприємці мають право здійснювати будь-яку діяль­ ність, яка не заборонена законом. – Мене як новоствореного підприємця на загальній системі опо­ даткування цікавить, коли треба подавати звітність? – Фізичні особи – підприємці по­ дають до контролюючого органу по­ даткову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 ка­ лендарних днів, що настають за ос­ таннім календарним днем звітного (податкового) року. – Чи має право підприємець на загальній системі оподаткування подавати уточнюючу деклара­ цію про майновий стан і доходи? – Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків дав­ ності) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій де­ кларації, він зобов’язаний надісла­ ти уточнюючий розрахунок до та­

кої податкової декларації за фор­ мою чинного на час подання уточ­ нюючого розрахунку. – В мене така ситуація: я зареєструвала підприємця та напи­ сала заяву про перехід на спрощену систему оподаткування (дру­ га група). Коли отримувала книгу обліку доходів інспектор сказала, що треба буде подати за пе­ріод від дати державної реєст­рації до моменту переходу на спро­щену систему оподаткування податко­ ву декларацію про майновий стан і доходи. Підкажіть, чи дійс­но так? – Вас вірно інформували. Якщо новостворена фізична особа – під­ приємець перейшла на спрощену системи оподаткування у місяці або кварталі, в якому здійснена проце­ дура державної реєстрації як суб’єк­ та господарювання, то вона подає до контролюючого органу за міс­ цем своєї податкової адреси протя­ гом 40 календарних днів, що наста­ ють за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, по­ даткову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати дер­ жавної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування.

– Підприємець на загальній сис­темі оподаткування починає торгувати в магазині. Які документи повинні знаходитись на місці торгівлі? – Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяль­ ності зобов’язані здійснювати роз­ рахункові операції виключно із за­ стосуванням реєстратора розрахун­ кових операцій. При цьому фізичні особи – під­ приємці повинні забезпечити наяв­ ність на торговому місці наступних документів: книги обліку доходів та вит­рат; книги обліку розрахун­ кових операцій; виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юри­ дичних, фі­зичних осіб – підприєм­ ців та громадських формувань; лі­ цензії; свідоцтва платника ПДВ (як­ що суб’єкт господарювання зареє­ стрований платником ПДВ); трудо­ вих угод з найманими працівниками (при використанні найманої праці). – Чи може підприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяль­ ності, для власних потреб? – Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися ко­ штами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення під­ приємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та ін­ ших платежів, передбачених чин­ ним законодавством.

У податковій міліції ГУ ДФС Тернопільщини підбили підсумки роботи у І півріччі

П

ідрозділи податкової міліції продовжують виконувати свої завдання щодо протидії злочинності у сфері оподаткування та забезпечення надходжень до бюджету за рахунок скорочення «тіньового» сегменту економіки. Впродовж першого півріччя по­ точного року у ході розслідування кримінальних проваджень за фак­ тами умисного ухилення від сплати податків до бюджету забезпечено надходження 4,3 млн. гривень. Троє осіб, які обвинувачувались в умисному ухиленні від сплати по­ датків, під час досудового слідства добровільно та у повній мірі від­ шкодували завдані ними збитки у сумі 3,4 млн. грн., тому до суду на­ правлено клопотання про звіль­ нення їх від кримінальної відпові­ дальності. Незважаючи на суттєве посилен­ ня санкцій за порушення порядку обігу підакцизних товарів, ця сфера залишається однією із найбільш кри­ міналізованих. Відтак протягом січня-червня співробітниками податкової міліції області вилучено конт­рафактної підакцизної продукції на суму 5,7 млн. грн. та припинено діяльність двох підпільних цехів по виготов­

ленню горілчаних виробів. За ре­ зультатами проведених заходів упе­ реджено втрати бюджету на суму 2,1 млн. гривень. На сьогодні судами прийнято рішення про конфіскацію контра­ фактної підакцизної продукції на суму 3,3 млн. гривень, до кримі­ нальної відповідальності притягну­ то трьох осіб, двох із них засуджено до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Крім цього, працівники подат­ кової міліції ГУ ДФС в області здійс­ нюють роботу щодо забезпечення додаткових надходжень до бюдже­ ту за рахунок відпрацювання реаль­ них суб’єктів господарювання, які скористались послугами суб’єктів фіктивного підприємництва. За ре­ зультатами проведеної роботи у хо­ ді розслідування кримінальних про­ ваджень забезпечено надходження 1,2 млн. грн. податку на додану вар­ тість. Спільно із Тернопільською мит­ ницею ДФС підрозділи податкової міліції ГУ ДФС Тернопільщини про­ водять заходи щодо викриття та припинення правопорушень у мит­ ній сфері. За результатами розгля­ ду протоколів про порушення мит­ них правил, складених на основі ма­ теріалів податкової міліції, накла­ дено штрафи на суму майже 2,5 млн. гривень.

Щодо змін у реєстрації податкових накладних

Т

ернопільський відділ податкового супроводження підприємств Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС повідомляє, що з 1 липня поточного року, повноцінно запрацювала електронна система управління ризиками при адмініструванні податку на додану вартість, яка автоматично буде зупиняти реєстрацію ризикових податкових накладних. Критерії оцінки ступеня ризи­ ків затверджено наказом Міністер­ ства фінансів України від 13.06.2017 №567. В Тернопільському відділі заз­ начили, що платник податку, у ра­зі отримання квитанції про зупинен­ ня реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Реєст­ рі, має право подати на розгляд Ко­ місії ДФС інформацію у вигляді Та­ блиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301. Таблиця надсилається виключ­ но в електронному вигляді, завіре­ на електронними цифровими під­

писами відповідальних осіб плат­ ника податків. Електронні формати Таблиці, роз­міщенні на офіційному веб-пор­ талі ДФС у розділі «Електронна звіт­ ність» / Платникам податків про електронну звітність / Інформацій­ но-аналітичне забезпечення / Ре­ єстр електронних форм податкових документів. Після обробки та роз­ гляду Комісією ДФС Таблиці плат­ нику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду.


АРТБРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ «ЗАХІД»

В області відбудовують військові містечка для підрозділів артбригади оперативного командування «Захід»

В

ійськовослужбовці, які повертаються з зони проведення АТО, повинні мати постійне місце дислокації та приміщення для зберігання зброї й військової техніки.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генераллейтенант Сергій Попко разом з ін­ шими керівниками здійснив огляд території раніше діючої військової частини у Чорткові. Візит на Чорт­ ківщину був пов’язаний з тим, що в області тривають масштабні деся­ тиденні збори загону територіаль­

ної оборони цього району. Генераллейтенант Сергій Попко подивився, як на Тернопільщині проходить сам процес відновлення військових час­ тин, об’єктивно оцінив питання їх фінансування. На сьогодні уже триває виготов­ лення проектно-кошторисної до­ку­ ментації. З районного та міського

З нами Бог і Україна

В

артилерійську військову частину оперативного командування «Захід» завітав Владика Нестор – архієпископ Тернопільський і Кременецький. Військові, як і більшість україн­ ців – віруючі, а в капличці освятили нещодавно встановлені дзвіницю, престол та євхаристичний набір – речі, які є необхідними під час про­ ведення богослужінь. Минуло не ба­ гато часу, як Міністерство оборони затвердило капеланську службу в Збройних силах України. Священнослужителі докладають максимум зусиль, аби приділити час та увагу військовослужбовцям та членам їх родин. За словами Владики Нестора, у

теперішнього ворога України, на­ жаль, віри немає. Немає святої віри, немає віри у слові та правді. Росій­ ські окупаційні війська напали на чужу землю, вбивають невинних людей, позбавляють їх можливості жити, рости, народжувати, а це є ве­ ликим гріхом, за який доведеться відповідати перед Богом. Військовий капелан артилерис­ тів, протоієрей отець Володимир Андрухів додав, що вірити треба за­ вжди – у себе, в ближніх, у вищі сили. А ще нам потрібна молитва. Як би це дивно не звучало, але молитися треба й за ворога, просити, щоб Гос­ подь дав йому розуму та відвернув його з грішного вбивчого шляху. Після освячення та богослужін­ ня усіх присутніх мирував протоіє­ рей отець Вячеслав Кізілов.

бюджетів виділено кошти на підве­ дення комунікацій у сумі один міль­ йон гривень. Зробити це планують ще цього року. Надалі ж потрібно забезпечити стабільне фінансуван­ ня будівельних робіт, які планують розпочати наступного року. Очіль­ ник області Степан Барна зазначив, що відновлення чортківської війсь­ кової частини має свою інженерну особливість, яку також варто взяти до уваги. – Ми проаналізували, що рекон­ струкція цього об’єкта потребує біль­ ше коштів, ніж будівництво «сандвіч панелей» у новому приміщенні, які, до того ж, відповідають стандартам НАТО. І це, власне, суттєво здеше­ вить роботи. Хочу відзначити, що у нас сьогодні є певна пріоритетність об’єктів. Першочергово було зав­ дан­ня відновити тернопільську вій­ сь­ко­ву частину, зараз же стоїть пи­ тання, щоб до кінця року здати в експлуатацію об’єкт у Теребовлі. Я сподіваюся, що вже найближчим часом 700 військовослужбовців змо­ жуть вважати теребовлянську вій­ ськову частину своїм постійним міс­ цем дислокації, – підкреслив Сте­ пан Барна.

четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

11

Військові-артилеристи завжди готові до роботи

В

ійськовослужбовці окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід», що дислокуються на Тернопільщині, закріп­люють свою професійну майстерність на ди­рект­ рисах полігонів. Практичні заняття із бойової та спеціальної підготовки з особовим складом постійно проводять коман­ дири. Паралельно вони удоскона­ люють свої навички в управлінні підрозділами. Це допоможе у май­ бутньому при виконанні завдань.

Обслуги гармат відпрацьовують злагодженість своїх дій, а обчислю­ вачі, навідники, розвідники та бага­ то інших спеціалістів освоюють на практиці теорію, виконують на за­ лік нормативи у точності, дальності та вправності. Артилеристи, які нещодавно по­ вернулись із зони проведення ан­ титерористичної операції, а сьогод­ ні практично «живуть» на полігоні кажуть, що в будь-яку мить, в разі загострення конфлікту, готові їха­ ти назад, аби захистити українсь­ ких громадян від посягань зі сторо­ ни російського агресора.

Сепаратистів добиває спека, а нас, запеклих, сонце не пече

Н

а Луганщині артиле­ ристи бігали у захисних комплектах, долали сму­ ги перешкод та розряджали автоматні черги по мішенях. Незважаючи на розпечений сон­ цем день військовослужбовці окре­ мої артилерійської бригади опера­ тивного командування «Захід» під час проведення контрольно-комп­ лексних занять з тактичної, вогне­ вої та медичної підготовки показа­ ли неабиякі хороші результати. Головні сержанти батальйонів, рот та батарей разом з іншими, під пильним оком командирів на швид­ кість розбирали та збирали автома­ ти, виконували стрільби у різних по­ ложеннях з автоматичної стрілець­ кої зброї та закріплювали загальні навички із надання першої медич­ ної допомоги пораненим. Найважче, за словами артиле­ ристів, було стрибати повз зруйно­ вані споруди у загальновійськових захисних костюмах, адже на дворі спека, а в протигазі під час бігу з пе­ решкодами не надто комфортно себе почуваєш. Подібні навички, кажуть самі військові, необхідні. В максимально наближених до бойових умовах во­ їн не має надлишкового часу на роз­ думи, не обирає кращих варіантів.


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИПНЯ UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 00.25 Вiд першої особи 07.20, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Свiт он-лайн 09.00, 22.20 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.10 Всесвiтнi iгри. Ролерський Спорт. Ар­ тiстiк 09.35 Всесвiтнi iгри. Ролерський Спорт. Та­ нець 10.25 Всесвiтнi iгри. Сумо. Фiнали 11.45 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси 12.05 Всесвiтнi iгри. Роликовий Спорт. Роуд, 200 м, жiн. Фiнал 13.30 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, жiн. Фi­ нал 15.30 Перша шпальта 16.00 Всесвiтнi iгри. Спортивна акробати­ ка. Пари. Фiнал 17.10 Всесвiтнi iгри. Стрибки на батутi, чол. Фiнали 20.35 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А 21.30 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 22.40 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 Свiтло 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1» 09.10 «Чотири весiлля 3» 10.35 «Чотири весiлля 4» 11.55, 13.20, 14.45 «Мiняю жiнку 3» 16.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 23.25, 01.45 Х/ф «Голоднi iгри. Перес­ пiвниця» 16+ 05.35 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi»

ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 Х/ф «Доторкнутися до неба» 16+ 11.10 Х/ф «Арифметика пiдступностi» 16+ 13.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 15.15 «Чекай на мене. Україна» 18.00, 19.00, 04.20 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 20.40 Т/с «Райськi яблучка» 23.25 Т/с «Варенька» 01.30, 05.05 «Подробицi» - «Час» 02.10 Х/ф «Версiя полковника Зорiна» 03.35 «Готуємо разом» ICTV 04.55 Служба розшуку дiтей 05.00 Дивитись усiм! 05.45, 19.20 Надзвичайнi новини 06.30 Факти тижня. 100 хвилин 08.45 Факти. Ранок 09.10 Спорт 09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 09.50 Антизомбi 10.50, 13.20 Х/ф «Байкери» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Х/ф «Поза полем зору» 16+ 16.10 Х/ф «Миротворець» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Бiльше нiж правда 21.25 Т/с «Без права на помилку» 16+ 22.20 Х/ф «Безмежний обрiй» 16+ 00.15 Х/ф «Типу крутi лягавi» 16+ 02.25 Краще не повторюй! 03.10 Провокатор НОВИЙ

03.00 Зона ночi 04.10 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Сiмейка Крудс» 06.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.00 М/ф «Хмарно, можливi опади у виг­ лядi фрикадельок» 08.40 Х/ф «Сiмейка вампiрiв» 16+ 10.40 Х/ф «Миттєвостi Нью-Йорка» 12.15 Х/ф «Мачо i ботан 2» 16+ 14.20 Х/ф «Не гальмуй» 16.15 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Ревiзор 22.15 Пристрастi за Ревiзором 01.00 Х/ф «Цiлуючи дiвчат» 18+

СТБ 06.05, 16.00 «Все буде добре!» 08.00 «Полювання» 09.05 Х/ф «Моя старша сестра» 10.55 «Україна має талант! Дiти 2» 13.55 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Хата на тата» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30, 19.00 «ДжеДАI» 09.00, 22.10 «Вiн, Вона i телевiзор» 15.00 Т/с «Олiмп» 16+ 16.50 Х/ф «Льодовиковий перiод» 16+ 19.30 «Цiлком таємно. Портрет манiяка» 20.05 Х/ф «Стукач» 16+ 23.10 Х/ф «Бiжи не озираючись» 18+

01.20 «Територiя обману» 02.20 Х/ф «Вишневi ночi» 03.45 «Облом.UA»

УКРАЇНА 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 01.45 Сьогоднi 09.15, 03.40 Зоряний шлях 10.50 Реальна мiстика 12.50 Х/ф «Сильна слабка жiнка» 16+ 14.40, 15.30 Т/с «Час любити» 19.45, 02.40 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Цвiт черемшини» 23.30 Х/ф «Чорна дiра» 16+ 05.20 Т/с «Черговий лiкар»

НТН 04.20 «Правда життя. Професiї» 06.15 Т/с «Угода» 16+ 09.35, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 11.35 «Страх у твоєму домi» 13.20, 15.05, 21.30 Т/с «Той, що читає дум­ ки 5» 16+ 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.15 Т/с «Смертельний танець» 16+ 23.45 Т/с «Комiсар Хельдт» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 02.55 «РечДОК» 03.55 «Легенди бандитської Одеси»

К1 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 23.50 «Розсмiши комiка» 11.25, 19.00, 01.35 «Навколо М» 12.25, 18.00, 02.20 «Орел i решка. Шопiнг» 14.25, 20.00 «Орел i решка. На краю свiту» 15.25, 21.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 22.00 Х/ф «А ось i вона» 16+ 03.10 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.30 Х/ф «Принц-жабеня» 11.40 Х/ф «Стоптанi туфельки» 12.50 ЛавЛавСar 13.50, 19.55 Одного разу пiд Полтавою 14.55 Готель Галiцiя 15.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 03.50 Вiталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 Казки У Кiно 20.55, 01.45 Одного разу в Одесi 23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с «Червонi браслети» 16+ 00.55 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв»

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.50, 18.45 Міська рада інформує 08.00 Вікно в Америку 08.30, 20.00 Єдина країна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30 Справжня ціна 09.45 Про кіно 09.55, 22.35 Добрі традиції 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 У фокусі Європа 12.40 Слідства.Інфо 13.10, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Смак романтики» 12+ 17.00 Неповторна природа 17.30 Про нас 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.30 Погляд зблизька 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Куля» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Живі сторінки» 09.15 «Загублені у часі» 09.30 «Влада таланту» 10.00 «Відверті діалоги» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Подорожні замальовки» 12.15 «Мамина школа» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Урок... для батьків» 18.00 «Мандри Великим Лугом» 18.15 «Азбука смаку» 18.30 «Із нашої відеотеки» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «День-як мить...» 19.45 «Просто неба» 20.00 «Там, де ти живеш» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Літтерра» 22.30 «Чаc країни»

ВІВТОРОК,

25 ЛИПНЯ

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 00.25 Вiд першої особи 07.25, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он-лайн 09.00, 22.45 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.20 Всесвiтнi iгри. Американський фут­ бол. Фiнали 11.30 Всесвiтнi iгри. Фiстбол 12.15 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, жiн, сер. вага. Фiнал 13.10 Всесвiтнi iгри. Ролерський Спорт. Роуд, 10 000 м. Фiнали 15.05, 01.20 Всесвiтнi iгри 16.00 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, жiн, важ­ ка кат. Фiнал 17.30 Всесвiтнi iгри. Корфбол 7/8 поз 18.15, 19.45 Всесвiтнi iгри. Карате. Ката. Ку­ мiте. Фiнали 19.00 Всесвiтнi iгри. Корфбол 5/6 поз 20.20 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А 20.35 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше 21.25 Всесвiтнi iгри. Стрибки на акробат. дорiжцi, жiн. Фiнал 21.55 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 10.50, 04.30 Реальна мiстика 14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2» 16+ 19.00, 23.00, 03.40 Сьогоднi 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Цвiт черемшини» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ 02.00 Х/ф «Чорна дiра» 16+

ІНТЕР 05.45 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25, 20.40 Т/с «Райськi яблучка» 14.15 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 23.25 Т/с «Варенька. Випробування любовi» 02.00, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.40 Х/ф «З життя вiдпочиваючих» 04.00 «Вдалий проект»

ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.30 Х/ф «Диявол с трьома золотими волосинами» 11.40 Х/ф «Пастушка» 12.50 ЛавЛавСar 13.50 Одного разу пiд Полтавою 14.55 Готель Галiцiя 15.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55 Вiталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 Казки У Кiно 19.55 Одного разу пiд Полтавою 20.55, 01.45 Одного разу в Одесi 23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с «Червонi браслети» 16+ 00.55 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 03.50 Вiталька

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1» 09.10 «Чотири весiлля 4» 10.30, 11.50 «Мiняю жiнку 3» 13.15, 14.20, 15.25, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 23.25, 01.35 Х/ф «Серена» 16+ 05.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi»

ICTV 04.25 Факти 04.45 Дивитись усiм! 05.30, 20.20 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.05 Бiльше нiж правда 11.00, 13.20 Х/ф «Безмежний обрiй» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30 Т/с «Нiчнi ластiвки» 16+ 15.25, 16.10 Т/с «Викрадення богинi» 16+ 17.45, 21.25 Т/с «Без права на помилку» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 22.30 Х/ф «По слiду» 16+ 00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 02.20 Краще не повторюй! 03.05 Провокатор НОВИЙ 03.10 Служба розшуку дiтей 03.15 Зона ночi 04.45, 09.15 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.55, 07.15 Kids’ Time 06.00 М/с «Сiмейка Крудс» 06.20 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.20, 19.00 Вiд пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не родись вродлива» 21.00 Х/ф «Вуличнi танцi» 23.00 Х/ф «Мачо i ботан» 18+ 01.00 Х/ф «I прийшов павук» 16+

СТБ 06.55, 16.00 «Все буде добре!» 08.55 «Україна має талант! Дiти 2» 12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з Павлом Костi­ циним» 13.50 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.40, 23.05 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.45 «Вагiтна у 16» 2+2 06.00 М/ф 08.00, 18.30 «Спецкор» 08.30, 19.00 «ДжеДАI» 09.00 Д/ф «Помста природи» 11.00, 21.55 «Вiн, Вона i телевiзор» 14.55 Т/с «Олiмп» 16+ 16.45 Х/ф «Воїни-охоронцi» 16+ 19.30 «Цiлком таємно. Дружини манiякiв» 20.05 Х/ф «Тормоз» 16+ 23.00 Х/ф «Повiтряний мiст» 00.50 «Територiя обману» 01.50 Х/ф «Чотири листи фанери» 03.10 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.10, 12.50 Т/с «Черговий лiкар»

НТН 05.20 Х/ф «Веселi Жабокричi» 06.25 Х/ф «Невловимi месники» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05 Т/с «Той, що читає думки 5» 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.40, 23.45 Т/с «Комiсар Хельдт» 16+ 21.30 Т/с «Елементарно 4» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 03.00 «РечДОК» 04.00 «Легенди бандитської Одеси»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.25, 19.00 «Навколо М» 12.25, 18.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.25, 20.00 «Орел i решка. На краю свiту» 15.25, 21.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.15 «Нiчне життя»

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Погляд зблизька 08.05 Українські традиції 08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 08.30 Невідома Україна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Неповторна природа 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10, 21.20 Добрі традиції 12.15 Про кіно 12.30 Євромакс 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Останній круїз» 16+ 17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.30 «Гал-кліп» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Час під вогнем» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Азбука смаку» 09.15, 21.00 «Тема дня» 09.30 «Там, де ти живеш» 10.00 «Музичний калейдоскоп» 10.30 «Літтерра» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «В об’єктиві ТТБ» 11.45 «День-як мить...» 12.15 «Мандри Великим Лугом» 12.30 «Просто неба» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Як це?» 17.35 «Степовики» 18.00 «Енергоманія» 18.30 «Легенди Запоріжжя» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Європа очима українця» 22.30 «Час країни»

СЕРЕДА, UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25, 00.25 Вiд першої особи 07.20, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он-лайн 09.00, 22.05 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.15 Всесвiтнi iгри. Фiстбол. Пiвфiнали та фiнали 10.35 Всесвiтнi iгри. Корфбол. Бронзовий матч 11.40 Всесвiтнi iгри. Вейкборд. Фрiстайл. Фiнали 13.30 Всесвiтнi iгри. Пауерлiфтинг, важка категорiя. Фiнали 15.50 Всесвiтнi iгри 16.30 Всесвiтнi iгри. Воднолижний Спорт. Слалом. Фiнал 17.30 Всесвiтнi iгри. Карате. Кумiте. Бронза 18.15 Всесвiтнi iгри. Воднолижний Спорт. Трюки. Фiнал 19.30 Всесвiтнi iгри. Карате. Кумiте. Золото 20.00, 21.30 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 22.20, 22.45 Всесвiтнi iгри. Акробатика, чол. група. Фiнал 22.40 Мегалот 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 Надвечiр’я. Долi 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1» 09.10 «Чотири весiлля 4» 10.35, 12.05 «Мiняю жiнку 3» 13.20, 14.25, 15.25, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 23.25, 01.40 Х/ф «Iлюзiонiст» 16+ 05.25 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi» ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 11.00, 12.25, 20.40 Т/с «Райськi яблучка» 14.15 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 23.25 Т/с «Варенька. Випробування любовi» 00.20 Т/с «Варенька. Наперекiр долi» 02.05, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.45 Х/ф «Сiмейне коло» 04.05 «Великi українцi»

ICTV 04.20 Служба розшуку дiтей 04.25 Студiя Вашингтон 04.30 Факти 04.50 Дивитись усiм! 05.30, 09.45 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.45 Х/ф «По слiду» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.20, 16.10 Т/с «Викрадення богинi» 16+ 17.40, 21.25 Т/с «Без права на помилку» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Секретний фронт 22.25 Х/ф «Вуличний боєць» 16+ 00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 02.00 Без гальм 02.50 Провокатор НОВИЙ 03.00, 02.50 Зона ночi 04.40, 09.15 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.55, 07.10 Kids’ Time 06.00 М/с «Сiмейка Крудс» 06.20 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.15, 19.00 Вiд пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не родись вродлива» 21.00 Х/ф «Вуличнi танцi 2» 22.50 Х/ф «Вiльнi» 16+ 01.00 Х/ф «Вовче лiгво» 18+ 02.45 Служба розшуку дiтей

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.15 «Все буде смачно!» 09.10 «Україна має талант! Дiти 2» 12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з Павлом Костi­ циним» 13.50 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Спецкор» 08.30 «ДжеДАI» 09.00, 01.25 «Територiя обману» 11.00 «Вiдеобiмба» 14.50 Т/с «Олiмп» 16+ 16.40 Х/ф «Тормоз» 16+ 18.30 «Спецкор» 18.55 «ДжеДАI» 19.25 Лiга чемпiонiв УЄФА. 3-й квалiфiка­цiй­ ний раунд. «Динамо» - «Янг Бойз» 21.20 «ПроФутбол» 22.20 «Вiн, Вона i телевiзор»

26 ЛИПНЯ 23.25 Х/ф «Повiтряний мiст» 02.25 Х/ф «Ярослав Мудрий» 03.35 «Облом.UA»

УКРАЇНА 06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий лiкар» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.30 Зоряний шлях 10.50, 04.30 Реальна мiстика 14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2» 16+ 19.00, 23.00, 02.40 Сьогоднi 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Цвiт черемшини» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 04.50 Х/ф «Гетьманськi клейноди» 06.15 Х/ф «Кому вгору, кому вниз» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Елементарно 4» 16+ 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.40 Т/с «Комiсар Хельдт» 16+ 23.45 Т/с «Кримiналiст» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 02.55 «РечДОК» 03.50 «Легенди бандитської Одеси»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.25, 19.00 «Навколо М» 12.25, 18.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.25, 20.00 «Орел i решка. На краю свiту» 15.25, 21.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.30 Х/ф «Дiвчинка з сiрниками» 11.40 Х/ф «Принц-жабеня» 12.50 ЛавЛавСar 13.50, 19.55 Одного разу пiд Полтавою 14.55 Готель Галiцiя 15.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55, 03.50 Вiталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 Казки У Кiно 20.55, 01.45 Одного разу в Одесi 23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с «Червонi браслети» 16+ 00.55 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв»

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 Невідома Україна 08.55, 17.55 Добрі традиції 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Неповторна природа 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Гал-кліп» 12.35 Легенди світової музики 14.00, 01.00 Х/ф «Легенда про дракона» 16.40 «Чарівний ключик» 17.30 Українські традиції 18.45, 22.30 Міська рада інформує 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Соло 21.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.40, 04.00 Х/ф «Закон сили» 16+ 02.30 Хіт-парад ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Степовики» 09.15, 21.00 «Тема дня» 09.30 «Поліське коло» 10.00 «Будьте здорові» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Європа очима українця» 12.15 «Легенди Запоріжжя» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Діловий ритм» 18.00 «Час змін» 18.30 «Хто в домі хазяїн?» 18.45 «Зроблено в Європі» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.15 «Телемандри» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Надія є» 21.30 «Із нашої відеотеки» 22.30 «Час країни»


ТЕЛЕДОСЬЄ

ЧЕТВЕР,

ТРИВАЄ НАБІР НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Національна гвардія проводить набір чоловіків на військову службу за контрактом у військову частину 3002, а також водіїв зі стажем водіння не менше року та кухарів. Вимоги до кандидата: – вік до 35 років; – відсутність притягнення до кри­ мінальної відповідальності; – придатність до військової служ­ би за станом здоров’я; – повна загальна середня освіта або проходження строкової військової служби.

Військовослужбовцям НГУ за контрактом держава гарантує: – стабільне грошове забезпечення (в розмірі від 3800 гривень); – додаткові виплати за умови про­ ходження військової служби; – одноразову матеріальну допомо­гу щороку; – виплату грошового забезпечення на оздоровлення; – безоплатне триразове харчуван­ ня під час несення служби в добово­

му наряді; – п’ятиденний (40 год.) нормований робочий тиждень; – безкоштовне медичне обслугову­ вання у закладах МВС України; – безкоштовне речове забезпечення; – професійне зростання; – можливість безкоштовно здобу­ вати цивільну вищу освіту у вищих військових навчальних закладах Ук­раїни; – щорічну відпустку (від 30 до 45 діб); – відпочинок у санаторіях МВС Ук­ раїни; – під час проходження військової служби за контрактом військово­ службовці мають можливість взя­ ти участь у миротворчих операці­ ях або інших заходах міжнародно­ го військового співробітництва; – пенсійне забезпечення.

Набір до лав Національної гвардії України здійснюється за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 1. Контактні телефони: (0352) 53 69 66, (068) 105 91 79.

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 08.20 АгроЕра 06.30, 00.25 Вiд першої особи 07.25, 23.25 На слуху 08.35 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он-лайн 09.00, 22.45 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.15, 19.15, 21.25 Всесвiтнi iгри. Кiкбок­синг 10.25 Всесвiтнi iгри. Сквош 11.35 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол, по­ переднi 13.00 Всесвiтнi iгри. Вейкборд. Фрiстайл. Фiнали 13.35 Всесвiтнi iгри. Воднолижний Спорт. Стрибки. Фiнали 16.05 Всесвiтнi iгри 22.05 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.20 Вiра. Надiя. Любов 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1» 09.10 «Чотири весiлля 4» 10.40, 12.10 «Мiняю жiнку 3» 13.30, 14.35, 15.35, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка» 16.40 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 23.25, 01.35 Х/ф «Усiм потрiбна Кет» 18+ 05.20 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi»

ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.20 «Давай одружимося» 10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Райськi яблучка» 13.00 «Молебень на Володимирськiй горi i Хресний хiд». Пряма трансляцiя 16.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 04.30 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 23.25 Т/с «Варенька. Наперекiр долi» 01.15, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.05 Х/ф «Дике кохання» 04.00 «Вдалий проект» ICTV 04.20 Студiя Вашингтон 04.25 Факти 04.45 Дивитись усiм! 05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 10.00 Секретний фронт 10.55, 13.20 Х/ф «Вуличний боєць» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Викрадення богинi» 16+ 17.45, 21.25 Т/с «Без права на помилку» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 20.20 Iнсайдер 22.25 Х/ф «Соломон Кейн» 16+ 00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 02.00 Без гальм 02.50 Провокатор НОВИЙ 03.00 Зона ночi 04.00, 09.10 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.45, 07.05 Kids’ Time 05.50 М/с «Сiмейка Крудс» 06.10 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.10, 19.00 Вiд пацанки до панянки 16.15 Т/с «Не родись вродлива» 21.00 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi зiрки» 23.00 Х/ф «Танцi на вулицях: Мова тiла» 01.00 Х/ф «Вiльнi» 16+

ГУНП В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади державної служби

провідного спеціаліста відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Основні службові обов’язки: підготовка матеріалів про стан пра­ во­порядку і боротьби із злочинніс­ тю в області, наповнення відомчо­ го сай­ту ГУНП, персональна відпо­ відальність за якість та достовір­ ність матеріалів, які надаються для висвітлення у ЗМІ Тернополя та об­ласті, моніторинг матеріалів в ін­тернет-мережі щодо діяльності по­ліції. Вимоги до кандидатів: пов­ на вища освіта за освітньо-кваліфі­ каційним рівнем спеціаліст, магістр, досвід роботи з фото- та відеоапа­ ратурою, вміння вирішувати комп­

лексні завдання, вільне володіння держав­ною мовою, працювати при багатозадачності та з великими ма­ сивами інформації. Необхідні якості та навички: володіння комп’ютером – рівень дос­відченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Micro­soft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Offi­ ce, Libre Office. Навички роботи з ін­формаційно-пошуковими систе­ мами в мережі Інтернет. Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року, о 10.00 за адресою: м. Тер­ нопіль, вул. Валова 11.

СТБ 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.20 «Все буде смачно!» 09.15 «Україна має талант! Дiти 2» 12.00 «Мiстичнi iсторiї 3 з Павлом Костi­ циним» 13.50 «Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.40, 00.25 «Слiдство ведуть екстрасенси» 20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого тiла 3» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Спецкор» 08.30 «ДжеДАI» 09.00 «Територiя обману» 11.00 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 15.00 Т/с «Олiмп» 16+ 16.50 Х/ф «Ураган 500 миль на годину» 16+ 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 19.30 Х/ф «Бiлий шквал» 22.00 Х/ф «Транзит» 18+ 23.45 «Територiя обману» 01.45 Х/ф «Ярослав Мудрий» 03.00 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий лiкар» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 03.30 Зоряний шлях 10.50, 04.30 Реальна мiстика

27 ЛИПНЯ

четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2» 16+ 19.00, 23.00, 02.40 Сьогоднi 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Цвiт черемшини» 23.30 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 04.40 Х/ф «Провiнцiйний анекдот» 05.15 Х/ф «Грiшник» 06.40 Х/ф «Нi пуху, нi пера» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.35, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Елементарно 4» 16+ 14.45, 19.00, 23.15, 02.20 «Свiдок» 15.40, 23.45 Т/с «Кримiналiст» 16+ 01.30 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.50 «Випадковий свiдок» 02.55 «РечДОК» 03.55 «Легенди бандитської Одеси» 04.20 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00 «Файна Юкрайна» 10.30 «Розсмiши комiка» 11.25, 19.00 «Навколо М» 12.25, 18.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.25, 20.00 «Орел i решка. На краю свiту» 15.25, 21.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 22.00 «КВН на бiс» 00.45 Т/с «Ти - моє життя» 02.15 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.30 Х/ф «Злодiй та його учитель» 11.40 Х/ф «Диявол с трьома золотими волосинами» 12.50 ЛавЛавСar 13.50 Одного разу пiд Полтавою 14.55 Готель Галiцiя 15.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55 Вiталька 17.50 Країна У 18.50 Казки У Кiно 19.55 Одного разу пiд Полтавою 20.55 Одного разу в Одесi 22.00 Країна У 23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с «Червонi браслети» 16+ 00.55 Т/с «Баффi - винищувачка вампiрiв» 01.45 Одного разу в Одесi 02.35 Країна У 03.50 Вiталька 05.40 Кориснi пiдказки

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Соло 08.30 Невідома Україна 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30, 17.00 Неповторна природа 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 Формула здоров’я 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Гомер» 16+ 15.45, 19.55 Добрі традиції 17.30 «Гал-кліп» 19.30 «Наші вітання» 20.00 Інтерактивна платформа «Голос гро­ мад» 21.35 Смачна мандрівка 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Втеча з в’язниці» 16+

ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Зроблено в Європі» 09.15 «Тема дня» 09.30 «Витоки» 10.00 «На часі» 10.45 «Надія є» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25 «Сміємося- не здаємося» 11.30 «Хто в домі хазяїн?» 11.45 «Крізь призму часу» 12.15 «Скарби музеїв Полтавщини» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Говоримо українською» 17.20 «Сад.Город.Квітник» 18.00 «Всяка всячина: інструкція з вико­ рис­тання» 18.15 «Під дубом столітнім» 18.30 «Акценти тижня» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.30 «Сміємося - не здаємося» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Армія нескорених» 21.45 «Думки вголос» 22.30 «Час країни»

13

П’ЯТНИЦЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Спорт 06.15, 08.15 АгроЕра 06.25 Життєлюб 07.20, 23.25 На слуху 08.30 Територiя закону 08.40 ПаСпорт.ua 08.45 Свiт он-лайн 09.00, 22.45 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.10 Всесвiтнi iгри 10.00 Всесвiтнi iгри. Джиу-джитсу, попе­реднi 12.00 Всесвiтнi iгри. Бiльярд 14.35 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол 16.00 Всесвiтнi iгри. Сквош 17.30 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол. Пiвфiнал. Жiнки 18.15 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А 18.35 Всесвiтнi iгри. Джиу-джитсу. Фiнали 21.25 Всесвiтнi iгри. Спортивнi танцi 22.05 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 00.25 Вiд першої особи 01.20 Надвечiр’я. Долi 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН» 06.45, 07.10, 08.10 Снiданок з «1+1» 09.10 «Чотири весiлля 4» 10.35, 11.55 «Мiняю жiнку 3» 13.20, 14.25, 15.25 Т/с «Хазяйка» 16.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана» 20.15 «Лiга смiху 2» 22.10 «Розсмiши комiка. Дiти» 00.00 «Вечiрнiй Київ» 02.00 «Недiля з Кварталом»

ІНТЕР 06.00 М/ф 06.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 09.00 «Божественна Лiтургiя в Києво-Пе­ черськiй Лаврi». Пряма трансляцiя 11.00, 12.35 Т/с «Райськi яблучка» 14.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 16.45 «Речдок» 18.00 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 20.40 Х/ф «Навмисне не придумаєш» 16+ 22.55 Х/ф «Щиро Ваш...» 00.45 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток» 02.45 «Подробицi» - «Час» 03.25 «Великi українцi» 03.50 «Чекай на мене. Україна» ICTV 04.15 Служба розшуку дiтей 04.20 Студiя Вашингтон 04.25 Факти 04.45 Дивитись усiм! 05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 10.00 Iнсайдер 10.55, 13.20 Х/ф «Соломон Кейн» 16+ 12.45, 15.45 Факти. День 13.30, 16.10 Т/с «Викрадення богинi» 16+ 17.45 Т/с «Без права на помилку» 16+ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини 20.20 Антизомбi 21.25 «На трьох» 00.40 Х/ф «Важка мiшень» 16+ 02.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 03.40 Без гальм

НОВИЙ 03.05 Служба розшуку дiтей 03.10 Зона ночi 04.50 Т/с «Татусевi дочки» 16+ 05.35, 06.55 Kids’ Time 05.40 М/с «Сiмейка Крудс» 06.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.00 Х/ф «Сiмейка вампiрiв» 09.00 Серця трьох 17.00 Вiд пацанки до панянки 21.00 Х/ф «Крок вперед: Революцiя» 23.00 Х/ф «Крок вперед: Усе або нiчого» 01.10 Х/ф «Танцi на вулицях: Мова тiла» СТБ 06.50 Х/ф «Спокута» 08.40 Х/ф «На мосту» 10.35 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити не можна» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Х/ф «Я подарую собi диво» 16+ 20.35 Х/ф «П’ять рокiв та один день» 22.00 «Вiкна-Новини» 22.45 Х/ф «П’ять рокiв та один день» 23.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Спецкор» 08.30 «ДжеДАI» 09.00 «Територiя обману» 11.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 16.00 Х/ф «Бiлий шквал» 18.30 «Спецкор» 19.00 «ДжеДАI» 19.30 Х/ф «Веселi» канiкули» 16+ 21.20 Х/ф «Морський пiхотинець 3» 16+ 23.05 «Змiшанi єдиноборства. UFC» 01.25 «Нишпорки» 02.00 Х/ф «Чорна долина» 03.30 «Облом.UA»

28 ЛИПНЯ

УКРАЇНА 06.10, 12.50 Т/с «Черговий лiкар» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00 Сьогоднi 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 05.30 Зоряний шлях 10.50, 03.50 Реальна мiстика 14.45, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2» 16+ 19.45 «Говорить Україна» 21.00, 23.30 Т/с «Буде свiтлим день» 01.20 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 04.50 Х/ф «Все перемагає любов» 06.00 Х/ф «Командир щасливої «Щуки» 07.55, 09.00, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 08.30 Ранковий «Свiдок» 10.30, 17.25 Т/с «Детективи» 16+ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Елементарно 4» 16+ 14.45, 19.00, 23.15, 02.15 «Свiдок» 15.40, 23.45 Т/с «Кримiналiст» 16+ 01.25 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 02.45 «Випадковий свiдок» 02.55 «РечДОК» 03.55 «Легенди бандитської Одеси» 04.45 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 10.00, 16.20 «Файна Юкрайна» 10.30, 01.00 «Розсмiши комiка» 11.25, 19.00 «Навколо М» 12.25, 18.00 «Орел i решка. Шопiнг» 14.25, 20.00 «Орел i решка. На краю свiту» 15.25, 21.00 «Орел i решка. Ювiлейний сезон» 22.00 «КВН на бiс» 23.00 «Вечiрнiй квартал» 02.30 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.05 Х/ф «Р...Раджкумар» 12.50 ЛавЛавСar 13.50 Одного разу пiд Полтавою 14.55 Готель Галiцiя 15.20 Т/с «Домашнiй арешт» 15.55 Вiталька 17.50 Країна У 18.50 Казки У Кiно 20.00 М/ф «Мiстер Пiбодi та Шерман» 21.45 Х/ф «Де моя тачка, чувак?» 23.20 Х/ф «Хор. Живий концерт» 00.55 Х/ф «Чорна рада» 03.25 Вiталька 05.40 Кориснi пiдказки

TV-4 06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Справа Дойлів» 16+ 06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок 07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті 07.35 Інтерактивна платформа «Голос гро­ мад» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.30 Смачна мандрівка 11.00, 16.10 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40, 21.30 Українські традиції 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Живим» 17.00 Неповторна природа 17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.10 Погляд зблизька 20.40 Слід 21.50 Добрі традиції 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Не забувай мене, заради всіх святих» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Всяка всячина: інструкція з вико­ ристання» 09.15 «Тема дня» 09.30 «Зелений Бум» 10.00 «Що робити?» 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Армія нескорених» 12.15, 21.15 «Думки вголос» 12.30 «Під дубом столітнім» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.15 «Слід» 17.35 «Служба розшуку дітей» 18.00 «Немов сльозинка на щоці землі» 18.15 «Смакота» 18.30 «Кобзар єднає Україну» 18.55, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.15 «Біла хата» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Назбиране» 21.30 «Arte, viva!» 22.30 «Час країни»


14

СУБОТА, UA:ПЕРШИЙ 06.00 У просторi буття 06.35 Пiдсумки 07.05 АгроЕра. Пiдсумки 07.20 Шеф-кухар країни 07.50 На слуху 08.20 Смакота 08.45, 23.00 Свiт on-line 09.00, 22.45 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.15 Всесвiтнi iгри. Сквош. Фiнали 11.00Всесвiтнiiгри.Лакрос.Пiвфiнали.Жiнки 12.50 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол. Пiв­ фiнали 14.30 Український корт 15.05 Всесвiтнi iгри 16.00, 17.45 Всесвiтнi iгри. Джиу-джитсу. Фiнали 17.00 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол. Фi­ нал. Жiнки 19.15 Всесвiтнi iгри. Пляжний гандбол. Фi­ нал. Чоловiки 20.05 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси А 20.20 Всесвiтнi iгри. Найцiкавiше 20.40 Новини 21.00 Всесвiтнi iгри. Спортивнi танцi. Фiнали 22.00 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 22.55 Мегалот 23.25 Життєлюб 23.50 На слуху. Пiдсумки 01.20 Свiтло 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1

07.00, 19.30 «ТСН» 08.00 «Грошi» 09.30, 10.20 «Вгадай ящик» 11.20, 23.15 «Свiтське життя» 12.20 Х/ф «Гроза над Тихорiччям» 16.15, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 20.15 Х/ф «Знай наших» 00.15 «Розсмiши комiка. Дiти» 02.05 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР 05.35 «Подробицi» - «Час» 06.15 М/ф 06.40 Х/ф «Гiсть iз Кубанi» 08.10, 04.15 Х/ф «Два Федори» 10.00, 03.25 «Василь Шукшин. Поклич ме­ не в далечiнь свiтлу» 11.00 Х/ф «Калина червона» 13.10 Х/ф «Вони билися за Батькiв­щину» 16.15 Т/с «I все-таки я люблю...» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «I все-таки я люблю...» 23.05 Х/ф «Довiра» 16+ 01.05 Х/ф «Подробицi» - «Час» 01.35 Т/с «Калина червона»

ICTV 04.45 Факти 05.05 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 06.40 Дивитись усiм! 07.40 Без гальм 08.40 М i Ж 09.30 «На трьох» 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Костолом» 16+ 15.00 Х/ф «Важка мiшень» 16+ 16.55 Х/ф «Розплата» 16+ 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 20.05 Х/ф «Антиганг» 16+ 21.55 Х/ф «22 кулi. Безсмертний» 16+ 00.10 Х/ф «Похмiлля у Вегасi» 16+ 02.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 03.25 Провокатор

НОВИЙ 03.10, 02.30 Зона ночi 05.55, 07.15 Kids’ Time 06.00 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.20 Ревiзор 10.45 Пристрастi за ревiзором 13.30 Т/с «CашаТаня» 16+ 14.50 Х/ф «Крок вперед: Революцiя» 16.45 Х/ф «Крок вперед: Усе або нiчого» 19.00 Х/ф «Блакитна лагуна» 21.00 Х/ф «Повернення до Блакитної лагуни» 23.00 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробудження» 00.50 Х/ф «Райське озеро» 18+

СТБ 06.10 «Все буде добре!» 08.05 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 11.15 «Хата на тата» 13.20 «Вагiтна у 16» 15.15 Х/ф «Я подарую собi диво» 16+ 17.05 Х/ф «П’ять рокiв та один день» 19.00 Х/ф «У рiчки два береги» 16+ 22.55 Х/ф «Дiвчата» 2+2 06.00 М/ф 08.00 «Зловмисники» 11.00 Д/ф «Помста природи» 13.30, 00.50 «Цiлком таємно» 14.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 15.45 Х/ф «Андроїд-полiцейський» 16+ 17.30 Х/ф «Американський самурай» 16+ 19.20 3 тур Чемпіонат України з футболу. «Динамо» - «Кар­пати» 21.25 Х/ф «Чорна кобра» 16+ 23.10 Т/с «Iнспектор Алекс 5» 01.20 «Люстратор 7.62. Прокляття системи»

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

29 ЛИПНЯ

01.50 Х/ф «Дорога на Сiч» 03.10 «Облом.UA» 05.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC». Пряма трансляцiя з Нью-Йорка. Головний двобiй: Cormier vs Jones 2

УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi 07.15, 05.45 Зоряний шлях 09.20, 15.20 Т/с «Цвiт черемшини» 17.00, 19.40 Т/с «Право на любов» 21.20 Х/ф «Погана сусiдка» 23.20 Реальна мiстика 03.40 Т/с «Закон i порядок: злочинний на­ мiр» 16+ НТН 05.45 Х/ф «Ярослав Мудрий» 08.25 Х/ф «Вони воювали за Батькiвщину» 11.30, 03.25 «РечДОК» 14.10 «Склад злочину» 15.45 «Крутi 90-тi» 16.35 «Переломнi 80-тi» 17.20 «Речдок» 19.00, 02.55 «Свiдок» 19.30 Х/ф «Кохай мене» 21.30 Х/ф «Замкнутий ланцюг» 16+ 23.20 Х/ф «Вулицi кровi» 18+ 01.10 Т/с «Полiцiя Маямi» 16+ 04.25 «Легенди бандитської Одеси» 04.55 «Правда життя. Професiї»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 09.50 Х/ф «Бендслем» 12.00 Т/с «H2O: Просто додай води» 13.35 «Орел i решка. Незвiдана Європа» 15.30«Орелiрешка.Навколосвiтняподорож» 23.50 «Вечiрнiй квартал» 01.45 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 10.05 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi» 10.35 М/ф «Бiлка та Стрiлка. Зорянi собаки» 12.15, 19.50 Одного разу пiд Полтавою 14.20, 22.00 Казки У Кiно 16.30 Х/ф «Де моя тачка, чувак?» 18.05 М/ф «Мiстер Пiбодi та Шерман» 00.00 Х/ф «Кррiш 3» 02.30 Х/ф «Хор. Живий концерт» 03.45 Вiталька 05.40 Кориснi пiдказки TV-4 06.00, 14.00 Про кіно 06.15, 11.00 Про нас 06.45, 09.15 Бадьорий ранок 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Догора» 08.55, 19.55 Добрі традиції 09.00 Час-Tайм 09.30, 19.00 Єдина країна 10.00, 19.30 У фокусі Європа 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич 12.00 Смачна мандрівка 12.30 Інтерактивна платформа «Голос гро­ мад» 14.30 Мультфільми 15.00 Х/ф «Підмінена королева» 16.30 Дім книги 17.00, 02.30 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 20.10 Соло 21.00 Х/ф «Джефферсон в Парижі» 16+ 23.30 Євромакс 00.10 Час-Тайм 00.30 Х/ф «Втеча з в’язниці» 16+ 03.30 Х/ф «Джефферсон в Парижі» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Удосвіта» 09.30 «Пісень розмай» 10.00 «На часі» 10.45 «Думки вголос» 11.00 «Назбиране» 11.15, 17.50 «Пісні нашого краю» 11.25, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 11.30 «Arte, viva!» 12.00 «Слід» 12.20 «Кобзар єднає Україну» 16.00 «Смакота» 16.15 «У країні Мультляндії» 17.00 «Велика мандрівка» 17.20 «Хочу бути...» 17.40 «Приходьте у мій світлий сад...» 18.00 «Учнівський щоденник» 18.15 «Кулінарія від Андрія» 18.30 «Телевізор» 19.00 «Панорама подій» 19.45 «7 природних чудес України» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Словами малечі про цікаві речі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «У світі захоплень» 21.30 «Поклик таланту»

НЕДІЛЯ,

UA:ПЕРШИЙ 06.00 Свiт православ’я 06.35 На слуху 07.05 Вiд першої особи 07.25 Життєлюб 08.10 Смакота 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Свiт on-line 09.00 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 09.15 Всесвiтнi iгри. Спортивнi танцi. Фiнали 10.40, 13.30 Всесвiтнi iгри. Бiльярд. Фiнали 12.00, 18.30 Всесвiтнi iгри. Флорбол. Фiнали 13.00, 15.45 Всесвiтнi iгри. Стрiльба з лука. Фiнали 16.45 Всесвiтнi iгри. Лакрос. Фiнали 19.35 Всесвiтнi iгри-2017 р. Студiя 20.25 Перша шпальта 21.00 Новини 21.15 Всесвiтнi iгри. Муай-тай. Фiнали 22.35 Щоденник Дефлiмпiади-2017 р. 22.50 Всесвiтнi iгри. Хайлайтси 23.00 Свiт on-line 23.25 Територiя закону 23.30 Вiд першої особи. Пiдсумки 01.20 Д/ф «Секрети Вiльнюса» 02.15 Т/с «Таксi» 03.30 Д/с «Орегонський путiвник» 04.05 Т/с «Роксолана» 1+1 06.00 М/с «Котигорошко» 07.00 «ТСН» 08.00 «Українськi сенсацiї» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 09.55 «Розсмiши комiка» 10.55 «Свiт навиворiт 8» 12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 16.15 «Свiт на­ виворiт 4: В’єтнам» 17.30 «Лiга смiху 2» 19.30 «ТСН» 20.15 Х/ф «Трава пiд снiгом» 00.05 Х/ф «Небезпечна iлюзiя» 02.00 «Свiтське життя» 04.50 М/с «Котигорошко» ІНТЕР 05.35 «Подробицi» - «Час» 06.05 М/ф 06.35 Х/ф «Кухарка» 08.00 «Вдалий проект» 09.00 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Рай i пекло» 11.00 «Орел i решка. Перезавантаження» 12.00 Х/ф «Любов - це для двох» 16+ 14.00 Х/ф «Навмисне не придумаєш» 16+ 16.00 Т/с «I все-таки я люблю...» 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «I все-таки я люблю...» 22.55 Х/ф «Альпiнiст» 16+ 00.45 Х/ф «Щиро Ваш...» 02.15 «Подробицi» - «Час» ICTV

04.45 Факти 05.10 Т/с «Код Костянтина» 16+ 06.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 10.40 Х/ф «Розплата» 16+ 12.25, 13.00 Х/ф «22 кулi. Безсмертний» 12.45 Факти. День 14.55 Х/ф «Антиганг» 16+ 16.45 Х/ф «Гудзонський яструб» 16+ 18.45 Факти. Вечiр 19.10 Х/ф «Меркурiй у небезпецi» 16+ 21.30 Х/ф «РобоКоп» 16+ 23.45 Х/ф «Похмiлля у Вегасi» 16+ 01.35 Х/ф «Костолом» 16+ 03.15 Т/с «Код Костянтина» 16+

НОВИЙ 03.00 Зона ночi 05.35 Kids’ Time 05.40 М/с «Сiмейка Крудс» 06.50 М/с «Пригоди Кота у чоботях» 07.45 Kids’ Time 07.50 М/ф «Сьомий гном» 09.20 Х/ф «Помста пухнастих» 11.00 Х/ф «Миттєвостi Нью-Йорка» 12.50 Х/ф «Блакитна лагуна» 15.00 Х/ф «Повернення до Блакитної ла­ гуни» 17.00 Х/ф «Блакитна лагуна: Пробуд­ ження» 18.45 Х/ф «Золото дурнiв» 16+ 21.00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай!» 16+ 23.00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай! 2» 16+ 01.00 Х/ф «Вовче лiгво» 18+ 02.25 Зона ночi СТБ 07.00 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 11.15 «Караоке на Майданi» 12.10 «Полювання» 13.10 Х/ф «Дiвчата» 15.05 Х/ф «У рiчки два береги» 16+ 19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 22.50 «Я соромлюсь свого тiла 3» 02.05 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 «Змiшанi єдиноборства. UFC». Пряма трансляцiя з Нью-Йорка. Головний двобiй: Cormier vs Jones 2 09.00 «Вiн, Вона i телевiзор» 16.10 Х/ф «Морський пiхотинець 3» 16+ 17.50 Х/ф «Бандитки» 19.40 Х/ф «Веселi» канiкули» 16+ 21.30 ПроФутбол 23.10 «Змiшанi єдиноборства. UFC». Голов­ ний двобiй: Cormier vs Jones 2

30 ЛИПНЯ 01.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький» 04.00 «Облом.UA» УКРАЇНА 06.50, 19.00, 06.00 Сьогоднi 07.30 Зоряний шлях 08.20 Х/ф «Погана сусiдка» 10.22 Т/с «Право на любов» 14.10 Т/с «Буде свiтлим день» 17.50, 19.40 Т/с «Мати i мачуха» 22.20 Т/с «Нелюбий» 16+ 02.00 Реальна мiстика 02.50 Таємний код зламано. Музика 03.40 Таємний код зламано. Дiм 04.30 Т/с «Черговий лiкар»

НТН 05.50 Х/ф «Сказання про двох братiвблиз­нюкiв» 07.10 Х/ф «Кохай мене» 09.10 Т/с «Охоронець 3» 16+ 12.15 Х/ф «Знову невловимi» 14.50 «Легенди карного розшуку» 15.55 «Склад злочину» 17.20 «Речдок» 19.00 Т/с «Розвiдники» 16+ 22.30 Х/ф «Екстрасенс 2: Лабiринти розуму» 16+ 00.25 Х/ф «Замкнутий ланцюг» 16+ 02.05 «Таємницi кримiнального свiту»

К1 05.10 «Рецепти щастя. Нова iсторiя» 06.00 «Спецiя» 06.30 «Top Shop» 07.50 «Чи знаєте ви, що...» 08.25 М/ф 09.15 Т/с «H2O: Просто додай води» 10.50 Х/ф «Бендслем» 12.50«Орелiрешка.Навколосвiтняподорож» 21.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа» 23.00 Х/ф «Жiнки» 01.10 «Розсмiши комiка» 02.45 «Нiчне життя» ТЕТ 06.00, 05.40 Кориснi пiдказки 06.20 Казка з татом 06.40 Це наше - це твоє 06.50 Байдикiвка 07.20 Мультмiкс 09.55 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi» 10.25 Х/ф «Хоробрий кравчик» 11.35 Х/ф «Кррiш 3» 14.25 Країна У 19.50 Одного разу пiд Полтавою 22.00 Казки У Кiно 00.00 Х/ф «Р...Раджкумар» 02.30 Х/ф Чорна рада 04.50 Вiталька

TV-4 06.00 Х/ф «Догора» 07.30, 16.00 Українські традиції 07.45, 09.50 Бадьорий ранок 08.00, 21.30 Єдина країна 08.35, 15.55, 22.05 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 Справжня ціна 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 Дім книги 12.00 Х/ф «Підмінена королева» 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 Сільський календар 14.30 Межа правди 15.30 Слід 16.20 У фокусі Європа 16.55 Добрі традиції 17.00 Вікно в Америку 17.30, 20.30 Про нас 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.45, 00.45 Міська рада інформує 20.00, 01.00 Огляд світових подій 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 22.10 Добрі традиції 22.15, 04.15 Х/ф «Жінка під дощем» 16+ 23.45 Час-тайм 01.30 Х/ф «Втеча з в’язниці» 16+ ТТБ 06.45 «Слово Боже на кожен день» 06.55 «Цей день в історії» 07.00 «Ранок з ТТБ» 09.00 «Кулінарія від Андрія» 09.15 «Телевізор» 09.45 «Приходьте у мій світлий сад...» 10.00 «Панорама подій» 10.45 «Спортивні меридіани» 11.00 «У світі захоплень» 11.30 «Словами малечі про цікаві речі» 11.45 «Учнівський щоденник» 12.00 «Велика мандрівка» 12.30, 17.50 «Пісні нашого краю» 12.40, 20.30 «Сміємося - не здаємося» 16.00 «Поклик таланту» 17.30 «Мандри» 18.00 «У країні Мультляндії» 18.45 «Так було» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Подорожні замальовки» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Із нашої відеотеки»

• НОВЕЛИ ВІД ЛІЛІЇ КОСТИШИН

ПАТРІОТОМ БУТИ МОДНО В оздоровчому закладі на Тернопіллі відпочивають діти переселенців зі сходу. Їх розподілили в загони згідно з віком. Отримавши завдання придумати назву загону, девіз і речівку, діти радяться. Пропозицій багато. Місцеві відпочивальники пропонують свої назви: «Бандерівці», «Патріоти», «Укрдіти» тощо. Східняки – свої: «Банда №1», «Бомба», «Фіг вам» і т. ін. – Це вже давно не модно, – знаходить аргумент на користь наших дванадцятирічна Ліна. – Нині модно бути українцем. – К чьорту такую моду! – відстоює свою позицію дівчинка з Луганщини. – Єслі б ви не гнались за етой модой, ми б сейчас билі дома. Моднікі нашлісь! Сєло… Ліна розплакалась. Вона в цьому таборі теж відпочивала на пільгових умовах, як дочка учасника АТО.

З КИМ ПІДІЙМАТИ УКРАЇНУ?

Один таксист із Луганщини зателефонував до знайомих із Тернопілля спитати, чи не можна привезти до них дружину з дітьми. Звісно, ті з радістю погодилися надати притулок схід­ някам. – А ти чому не приїжджаєш? – спитав глава тернопільської родини. – Та єщо срублю пару штук євріков – і тоже к вам, єслі прі­ мєтє, – відповів. За хвилину з’ясувалося, що єврики таксист заробляє, допо­ магаючи перебратися через кордон бойовикам і переправляю­ чи їм зброю, речі, продукти. На нашому боці «дроту» запала мовчанка. Оговтавшись, за­ хідняк, чий похресник уже третій місяць на війні, порадив сво­ єму знайомому з Луганщини, не гребуючи міцними словечка­ ми, вивозити свою сім’ю і забиратися самому до… Путіна.

ЗА УКРАЇНУ!

Серед гостей на вечірці з нагоди дня народження був один екзотичний – єгиптянин. Прощаючись, виголосив промову рід­ ною мовою. Дружина-українка переклала, що йому приємно було познайомитися з усіма, що за цим столом зібралися дуже гарні, веселі люди тощо. Розчулені гості попросили переклас­ ти, що Мухамед усім також сподобався, і запропонували випи­ ти «на коня». Чоловік встав, підняв келих і чистісінькою рідною мовою матері своєї дитини проголосив: – За Україну!


ДОЗВІЛЛЯ

• ПОСМІХНИСЬ! Дзвінок у відділення невідклад­ ної допомоги: – Допоможіть! Мій син наївся мурашок! – Ну, нічого страшного, він їх пе­ ретравить. Дайте йому склянку молока. – Так? А я йому отрути для му­ рах дала. – Виїжджаємо!

четвер, 20 липня 2017 року Досьє 102

Дуже сильний вітер

Шлях річки

Музичн. інструмент

Співзвучність голосів Духов. чин

Місце кінних перегонів

Сухий тропічний вітер

Червона ...

Річка в Росії

*****

– Я працюю на заводі з вироб­ ництва клею. Мені тут дуже подо­ бається. У нас шоколадні стіни, гно­ мики допомагають розфасовува­ ти товар, на дозвіллі можна ката­ тися на веселці і взагалі я кульбаба.

*****

З рапорту: «По дорозі на двоко­ лісному мотоциклі їхали троє п’я­ них чоловіків. На мій наказ зупи­ нитися водій крикнув: «Четверто­ го не беремо!»

Япон. одяг

Річка в Росії Паливний комплекс

Бог Сонця

Пора року Нічний відпочинок

О3

Попередження в баскетболі

Засіб для волосся

Місто в Деталь Шотландії одежі

Наука про довкілля Податок на імпорт

Жанр літератури

Річк. риба

Супутник Юпітера

Камера для підводн. робіт

Ароматич. смола Листяне Стадо дерево овець

Річка в Німеччині

Цитрус

Вулкан на Філіппінах

Проповідник Сукупність волі Божої звуків

Положення в шахах

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ Ш

М

И

А

С

Т

Р

К

О

Р

А

А

У

Л

А

Т

М

С

О

Ф

Т

Т

О

К

Л

Р

О

І

Я

Я

Р

Р

А

А

А

С

У

С

Л

О

К

О

М

А

Е

Г

А

М

А

К

Т

Б

Р

Б

Р

А

Т

О

Р

Е

Н

Д

Е

М

А

А

І

Р

М

Я

І

Н Е

Д

Е

Р

Е

М

А

П

Е

О

Н

Е

Р

О

А

Д

А

Б А

А

Д У

А Н

А

Р

Н

Т

З

П

А

Е

Н

М

Т

П

К

Т

И В

О

Р

О

Н

Х

И

А

Щ

О

І

Д

Н

В

Л

А

Т

А

Т

І

К

С

Р

А

Н

А

Н

К

О

І

М

У

Р

І

М

А

К

А

Н

О Т И

А

Т

С

Д

Е

Е

Ф

А

В

А

Н

У

С

А

О

П

Н

А

Р

А

И

Н

А

К

О

Р

Сканворд №36-2015

С

А К

Р

Т

Друга нота

Сканворд №37-2015

К

И

К

Б

Наука про звуки

... Цой

Штат в США

Ш

Човен Хейєрдала

Мале решето

Озеро в Туреччині

Т

Рос. парламент

Хвалебний вірш Нота

М

Нагорода

Атм. опади

Сплетене волосся

Г

Америк. страус

Японська боротьба

Зацукров. фрукт

Катод

Інгредієнти: кабачок – 1 кг; йо­ гурт без добавок (або нежирна сме­тана) – 100 г; гірчиця – ½ ч. л.; кріп – 1 пучок; часник – 2 зубчики; олія – 1 ст. л.; прованські трави – 1 ч. л.; сіль, перець за смаком. Приготування. Кабачки потрібно промити, об­ сушити і порізати на шматочки роз­ міром приблизно 2,5х2,5 см. Сере­ динку з насіння не використовує­ мо, тому її потрібно видалити. Полийте скибочки кабачків олі­ єю, посоліть і поперчіть, посипте прованськими травами. Викладіть кабачки одним шаром на деко, по­

Нота

Продукт переробки нафти

Геом. Фруктовий фігура ...

*****

*****

Бог війни Вид, сорт, різновид

*****

Уроки зроблені... Мати захрип­ ла... Донька оглохла... Сусіди вив­чи­ ли все напам’ять, собака переказа­ ла!!!

...-134

Рай в Др.-рим. пустелі монета

Прочитав Карнегі, вирішив, що наступний день почну з посмішки. Всю першу половину дня старан­ но всім посміхався, по можливості щиро. В обід до мене підійшов на­ чальник і сказав: – Ще раз накурений на роботу прийдеш – звільню! Виходжу на балкон, дивлюся петрушка на газеті лежить! Я її в суп покришила, сиджу, їм. Тут онук приходить і каже: – Ти нічого на балконі не брала? А я сиджу і думаю: з ким я розмов­ ляю?! Онуків ж у мене ніколи не було...

Водна стихія

Вступна Старов. частина міра довж. твору 16 кг

"Батько" детективу

*****

*****

Великий папуга

Команда собаці

Північні ліси Марка літака Монета Лаосу

• СМАЧНОГО!

Закуска із печених кабачків

Антонов Місто шумерів

Ядерне паливо

*****

– На одному з приватних під­ приємств трапився аварійний ви­ кид і наполовину затопив довко­ лишнє село. – Скарг багато? – Тільки подяки. – Що за підприємство? – Спиртзавод.

Отруйна жаба

Світиль- Місто в ник Канаді

Маленький хлопчик приходить з дитячого садочка весь поцарапа­ ний. Тато запитує: – У чому справа? – Так ми хороводи навколо ялин­ ки водили. – Ну і що? – Ялинка велика, а дітей мало! Їдуть в машині і сваряться чо­ ловік з дружиною. Проїжджають сільською дорогою повз пару сви­ ней. Дружина: – Родичі мабуть твої? Чоловік: – Ага, теща з тестем.

Одиничний вектор

Власник ковчега

15

О

Одиниця площі

Газопод. стан води

ставте в розігріту до 2000С духов­ ку і запікайте приблизно 15-20 хви­ лин. Тим часом приготуйте соус для закуски із печених кабачків: з'єднайте йогурт з гірчицею, про­ пущеним через прес часником та додайте подрібнений кріп. Кабачки дістаньте з духовки, ос­ тудіть та заправте соусом. Ось і го­ това закуска! Зберігайте закуску із печених кабачків в холодильнику до пода­ чі на стіл.


• ЩО? ДЕ? ЯК?

16

• Кісткосховище в Кутній-Горі –од­ не з найбільш відвідуваних місць Центральної і Східної Європи. • Як зазначають працівники му­ зею, це місце примушує замис­ литись над тлінністю життя. • Кутна-Гора стала улюбленим міс­ цем туристів, яких приваблює все похмуре й загадкове. • Церква в місті Кутна-Гора нічим особливим зовні не відрізняється – похмура будівля з плитами нав­ коло та кам’яними пам’ят­ника­ ми на могилах. • Костніца працює з листопада по лютий з 9 ранку до 4 вечора, з квітня по вересень з 8 ранку до 6 вечора, у жовтні й березні – з 9 ранку до 5 вечора. 24 і 25 грудня Костніца зачинена. • Місто Кутна-Гора розташоване за 80 кілометрів від Праги, тоб­ то більше години в дорозі.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 четвер, 20 липня 2017 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 24 липня ніч / день

+18 / +26

вітер

ВІВТОРОК, 25 липня ніч / день

+20 / +23

вітер

ніч / день

+19 / +24

вітер

ніч / день

+17 / +20

вітер

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

Пн/Зх, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 28 липня ніч / день

вище займало чотири гектари і бу­ ло незрівнянно більше нинішнього. Поховання не припинилися і після епідемії. Тут ховали тіла ченців-ка­

толиків, яких протестанти різали сотнями. Згодом цвинтар здобув славу місця, де покоїлися мученики і загиблі за віру. Коли некрополь вже не міг вмістити нових мерців, його скасували. При цьому всі кіст­ ки витягли із землі. До того часу побудували капли­

цю Всіх Святих з підвальною капли­ цею Душевної агонії Ісуса Христа в Гетсиманському саду. Саме туди і перенесли залишки основної маси Кутно-Горянських небіжчиків. Кіст­ки складали без всякого порядку і сен­ су, не піклуючись про естетику та інтер’єр величезного склепу, в який перетворилася нижня каплиця. Перші спроби впорядкувати кіс­ тяні нагромадження зробив якийсь

монах, про якого відомо тільки те, що він був напівсліпим. Монах ро­ зібрав завали черепів, гомілкових, плечових і тазових кісток, ключиць, передпліч і ребер. З них він побуду­ вав шість пірамід. Коли навколишні зем­­лі перейшли до роду Шварценберг, на­веденням порядку в кісткосхови­

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Зх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 27 липня

чого тільки не створюють обробку і прикраси! З каменю, тканини, дерева, скла. Людській винахідливості немає меж. Це доводить і відомий туристичний об’єкт – чеська Кістниця, яка розташована на околиці містечка Кутна Гора. Кістниця – яскравий доказ того, що і люди теж можуть служити не тільки будівельним матеріалом, але і прикрасою інтер’єру. У другій половині XIII століття чеський король Отакар II послав аба­та одного з католицьких монас­ тирів в Палестину. Із закордонного від­рядження священик привіз тро­ хи землі. Її він нарив на Голгофі, де, згідно новозавітнім переказам, ро­ зіп’яли Ісуса Христа. Монастирські брати розсіяли зем­лю неподалік від Кутно-Гори і заснували цвинтар. З тих пір стали вважати, що тутешня земля свята. Подібне переконання виникло не на порожньому місці. Згідно з ле­ гендою, тіло тут починає розклада­ тися тільки на третій день після по­ ховання. Тому багато людей запові­ дали, щоб їх ховали саме на КутноГорянському кладовищі. Слава про Святу землю в центрі Європи поши­ рилася далеко за межі країни. Серед похованих на цьому цвинтарі були не тільки чехи, а й знатні небіжчи­ ки з Німеччини, Польщі, Бельгії. У 1318 році в Богемії спалахну­ ла епідемія чуми. Родичі везли своїх мерців, зрозуміло, в Кутна-Гору, до місця, де монахи колись розвіяли свя­щенну частинку Палестини. У той страшний рік земля прийняла близько 30 000 трупів. Саме кладо­

Сх, 2 м/с

СЕРЕДА, 26 липня

+17 / +22

Костел з кісток в Чехії простоїть ще 3 століття

З

Пн/Зх, 2 м/с

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями ГУНП в Тернопільсь­ кій області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

щі зайнявся Франтішек Рінту, відо­ мий різьбяр по дереву і пристрасний ша­нувальник Ієронімуса Босха. В подяку роботодавцю Рінту склав із кісток герб Шварценбергів. Один із предків цього прізвища про­славився перемогою над турець­ кими бусурманами. Тому австрійсь­ кий імператор дозволив представ­ никам роду мати на гербі відрубану голову турка, якому викльовує очі ворон. З незвичайного матеріалу різьбяреві вдалося створити інте­ р’єр, який зберігся майже без змін до наших днів. Перед тим, як зібра­ ти якусь композицію, дизайнер за­ нурював кістки в розчин хлорова­ ного гашеного вапна. Після виси­ хання вони набували специфічного білого кольору. На люстрі Рінту використову­ вав всі кістки людського скелету, починаючи з фаланг і закінчуючи копчиками. Але особливо розбурху­ ють уяву, звичайно ж, не люстри, а кістяні піраміди. Майстер надав їм форму дзвонів. У кожному зробле­ но чотири отвори для вентиляції. Всі споруди увінчані короною, сим­ волом вічного життя і перемоги над смертю. Існує повір’я, що той, хто кине монету на підлогу перед вівтарем, знайде в майбутньому незліченні скарби. Причому це відбудеться ви­ падково і лише в тому випадку, як­ що людина буде відчувати в грошах крайню потребу.

вітер

Пн, 6 м/с

СУБОТА, 29 липня ніч / день

+17 / +20

вітер

Пн/Зх, 2 м/с

НЕДІЛЯ, 30 липня ніч / день

+14 / +23

вітер

Пн/Зх, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

• ХРАМИ З КІСТОК 1. Церква Санта Марія делла Кон­ чеціоне (Рим) – відома своєю криптою, розділеною на п’ять частин. Кожна з них оформлена залишками 4000 ченців капуцинів. 2. Костел Всіх Святих (Чехія) – вважається одним з прикладів церков, прикрашених кістками. У загальній складності на складання арок, балюстрад і люстр пішло від 40 000 до 70 000 кісток. 3. Монастир святого Франциска (Перу) – внесений до списку ЮНЕСКО за унікальну бібліотеку і десятки ти­сяч кісток, викладених колами в катакомбах під монастирем. 4. Каплиця черепів (Польща) – че­ репи і гомілкові кістки 3000 чоловік прикрашають Каплицю. 5. Церква Святого Бернардіно на кістках (Італія) – відома склепом, прикрашеним людськими черепами і розп'яттям з кісток.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №11(74)  

Досьє 102 №11(74)  

Profile for dosie102
Advertisement