__MAIN_TEXT__

Page 1

БЕЗПЕЧНІСТЬ

ПРИТЯГУЄ ЗЛОДІЇВ стор.

3

У ТЕРНОПОЛІ СТВОРЯТЬ стор. 10 КАРДІОХІРУРГІЧНИЙ ЦЕНТР

• НОВИНИ

Нові тарифи на послуги водо­ каналу в місті вступлять у дію вже найближчим часом. Жителі приват­ ного сектору платитимуть за 1 м3 води на 2.38 грн. більше – 11.48 грн.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

РЯТУВАЛЬНИКИ КРАЮ РОЗРОБИЛИ СОЦРЕКЛАМУ

5

стор.

11

В ОБЛАСТІ ВІДНОВЛЮЮТЬ ВІЙСЬКОВІ МІСТЕЧКА

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№10 (52) / 24 червня 2016 року

Тернополяни отримують най­ нижчу зарплату в Україні. У трійці лідерів за рівнем зарплат знахо­ дяться висококваліфіковані фа­ хівці авіаційної, фінансової і теле­ комунікаційній сферах. Найменші зарплати у медиків, вчителів і лис­ тонош.

На теренах області учасники антитерористичної операції пода­ ли майже 3 тисячі письмових заяв щодо отримання земельної ділян­ ки. За результатами розгляду вка­ заних звернень, був наданий 2981 дозвіл на розробку землевпоряд­ ної документації земельних наді­ лів загальною площею 150 га. В одному із краківських ви­ давництв побачила світ книжка дослідниці, уродженки Чорткова, Лесі Сковєжак «Українська грекокатолицька церква на Чортківщині у 1939-1991 роках». Авторка при­ святила своє видання правдивим пастирям людських душ, монахам і монахиням та усім, хто збудував міцний фундамент віри для тепе­ рішньої УГКЦ.

Волонтери створюють чайні ком­позиції і продають, щоб допо­ могти українським захис­никам. Во­ ни просять принести трави та яго­ ди: м’яту, мелісу, чебрець, сунич­ ник, липовий цвіт, пелюстки рожі, кропиву, подо­рожник за адре­сою: м. Тернопіль, вул. Грушевського,1. На Тернопільщині поширюєть­ ся сальмонельоз. Зафіксовано вже 16 хворих, в тому числі й діти. Це захворювання впливає на роботу шлунково-кишкового тракту лю­ дини. Найчастіше мікроби бувають у м’ясних, молочних і кондитерсь­ ких виробах. Зараження продуктів можливе за температури від 20 до 350С. Сальмонели здатні жи­ти на­ віть в холодильнику.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

стор.

Правоохоронці розшукують обдурених клієнтів ТОВ «Делюкс-Авто»

10

Професія медсестри для Галини Бакалюк не лише робота, а й поклик душі

Т

исячі пацієнтів та тонни крові про­ йшли через руки мед­сестри Галини Бака­ люк. Жінка уже 51 рік працює в меди­ци­ні. Не зупинив її бажання допо­ магати хворим і вихід на пенсію. Перебуваючи на заслуженому відпочин­ ку, Галина Федорівна продовжує пра­ стор. 2 цювати і далі.

В обласному центрі освятили дерев’яну Лемківську церкву «Вознесіння Господнього» стор. 6


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

Професія медичної сестри для Галини Бакалюк не лише робота, а й поклик душі та серця

Т

исячі пацієнтів та тонни крові пройшли через руки мед­ сестри Галини Бакалюк. Жінка уже 51 рік працює в меди­ ци­ні. Не зупинив її бажання допомагати хворим і вихід на пенсію. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Галина Федо­ рівна впродовж шістнадцяти років продовжує працювати і далі. Галина Бакалюк народилася у Росії, в місті Кінєшма Іванівської об­ ласті. Прожила на батьківщині вона лише п'ятнадцять років. У 1958-му батьки дівчинки виїхали піднімати цілину у Казахстан, а саме в Куста­ най (після 1997 року назва Коста­ най). Саме тут Галина закінчила шко­ лу і зупинилася перед вибором май­ бутньої професії. Довго думати не довелося. Вона одразу вирішила пос­ тупати в медичне училище на фель­ дшерське відділення. В родині ліка­ рів не було, тож рішення, який фах обрати, приймала самостійно. І це при тому, що в містечку, де вона меш­ кала, були і інші навчальні заклади. – Після закінчення училища я пішла працювати в обласну лікар­ ню. Спочатку була в загальній тера­ пії, а вже потім мене перевели у кар­ діологію в маніпуляційний кабінет. Там я пропрацювала сімнадцять ро­ ків, – пригадує Галина Бакалюк. Пам'ятає жінка і перший свій вихід на роботу. Вона прийшла до лікарні після училища і одразу її по­ ставили на добове чергування в не­ ділю. Величезного досвіду колоти та ставити системи внутривенно не мала, але допомогли освоїтися дів­ чата, які вже пропрацювали там по 5-6 років. – Вони мене навчили всього, що знали самі. Я змушена була вчитися на пацієнтах. Одному попала одразу у вену, іншому ні, але люди відноси­ лися з розумінням. За деякий час мене призначили медсестрою в ма­ ніпуляційний кабінет при кардіоло­ гічному відділенні, де на обслугову­ ванні знаходилося 80 людей. Через руки Галини Бакалюк прой­ шло чимало хворих. В маніпуляцій­

ному кабінеті доводилося не лише ставити системи та брати кров, але й переливати її, бо серед пацієнтів було дуже багато лейкозників – лю­ дей із захворюванням крові. Причи­ на цих хвороб – викиди радіації на за­воді «Байконур». – Я переливала тонни крові, плазми, я навчилася проводити різ­ ного виду зондування, асистувала лікарям при пункціях. Роботи було чимало, адже працювали з 8 ранку і до 18.00. Іноді навіть опускалися ру­ ки. Проте ми були молоді, здорові та енергійні. Ми знали, що нас не ки­ нуть і не забудуть. Галина Федорівна каже, що усі медсестри були справжніми спеціа­ лістами. Під час нічних чергувань вони ніколи не дозволяли собі розбуди­ ти лікаря. Зі всіма приступами хво­ рих справлялися самостійно. Ли­ше тоді, коли бачили, що стан пацієнта важкий, кликали дипломованого фахівця, але таке траплялося раз на кілька місяців. Саме в Кустанаї Галина Бакалюк знайшла свою другу половинку – Оле­ га Йосиповича. Її чоловік – тернопо­ лянин. Він, закінчивши Тернопільсь­ кий медичний інститут, поїхав пра­ цювати по направленню на три роки в Казахстан, а повернувся до рід­но­ го міста уже з молодою дружиною. – В Тернополі я півтора року пра­ цювала в спецлікарні, далі мені зап­ ропонували посаду головної медсест­ ри у відомчій лікарні міністерства внутрішніх справ. Саме тут я прове­ ла найбільшу частину свого життя – це 26 років. Вийшовши на пенсію Галина Ба­ калюк продовжила працювати. Жін­

ка перейшла в маніпуляційний ка­ бінет. Ніколи не заперечував щодо ро­ боти на пенсії і чоловік Галини Фе­ дорівни. Він завжди казав: «працюй поки можеш, бо лише в праці ти від­ чуваєш себе людиною». Сам Олег Йосипович, вийшовши на пенсію, продовжує приймати па­ цієнтів в діагностичному центрі, як кардіолог-ревматолог. Медик з п’ятдесятиоднолітнім стажем каже, що сьогоднішні студен­ ти дуже сильно відрізняються від студентів її покоління. Це проявля­ ється як у навчанні, так і в роботі. – Колись ми навіть системи самі збирали – раніше одноразових шпри­ ців та систем не було, – пригадує Га­ лина Федорівна. – Нам давали кол­ бочки, червоні ґумки, як джгути за­ раз, контрольки між ними. Ми самі все збирали та розбирали, мили, чис­ тили і стерилізували. Зараз працю­ вати легше – систему прокапав од­ норазову та викинув. Медична сестра переконана, що і саме прагнення до медицини у під­ ростаючого покоління змінилося. На її думку, раніше студенти, лі­ карі та медсестри були більш відпо­ відальніші, вони спілкувалися з хво­ рими, старанніше навчалися. Проте є й багато хороших молодих людей, які прагнуть знань і йдуть в медици­ ну, аби допомагати людям, а не прос­ то відсидіти 6 років в університеті. – У мої часи лікар міг без будьяких аналізів поставити діагноз, а сьогодні, поки всі аналізи не зроб­ лять – кров з вени, з пальця, рент­ген, УЗД – ніхто діагнозу не встановить. Галина Бакалюк переконана, що справжньою медсестрою людина не стає, а народжується. Саме від при­ роди даються руки, призначені для медицини, для вени, для хворого. Ко­ жен, хто обирає цю спеціальність, повинен мати співчуття до пацієн­ тів і любов до професії не заради

грошей та місця, а заради допомоги оточуючим. Не полишає роботу ме­ диків подружжя Бакалюків і дома. До них завжди приходять сусіди, рідні та близькі. Люди знають, що їм тут допоможуть. Пропрацювавши 26 років у ві­ домчому медзакладі, Галина Бака­ люк переконана, що такі установи мають право на існування, оскільки тут завжди з розумінням відносять­ ся до своїх хворих. І умови перебу­ вання пацієнтів у рази кращі, ніж в державних лікарнях. – Я, прийшовши в нашу міліцей­ ську поліклініку, застала жахливі умови. Зміни ту почалися лише піс­ ля того, як до нас призначили керів­ ником Михайла Василишина. Він од­ разу почав приводити до належно­ го порядку і поліклініку, і лікарню. Всюди зробив ремонти, він живе на­ шою установою, він піклується та робить усе можливе, щоб у нас було достатньо ліків, медобладнання, щоб наші пацієнти не відчували диском­ форту. Галина Федорівна впевнена, що після розформування відомчих ме­ дзакладів, її пацієнти стануть ніко­ му непотрібними. – Нещодавно довелося піти у державну поліклініку. Я там витра­

тила півдня, черги у кожен кабінет, відношення до людей препаскудне, а от у нас працюють фахівці з досві­ дом і усі процедури та огляди про­ водяться оперативно. Не достатньо оцінена сьогодні в державі і сама робота працівника медичної галузі. Галина Бакалюк, маючи за плечима 51 рік вислуги, отримує лише 1500 гривень пенсії. Цих грошей вистачає лише на опла­ ту комунальних послуг. Сьогодні Галина Федорівна про­ довжує працювати. Після прийнят­ тя присяги новими поліцейськими Тернополя, її перевели на відпові­ дальну посаду фельдшера медично­ го пункту по обслуговуванню під­ розділів поліції. – Щодня я зустрічаюся з кожним патрульним. Усім приділяю близь­ ко п’яти хвилин. Я їм міряю тиск, пульс, температуру, з кожним спіл­ куюся, питаюся про самопочуття. За день до мене приходить близько 80 молодих людей у формі. Галина Бакалюк впевнено каже, що якби їй довелося знову обирати майбутню професію, вона ніколи б не обрала щось інакше. Жінка на сто відсотків переконана, що її покли­ кання – це робота не лікарем, а ме­ дичною сестрою.

ті, який започаткувала Тернопіль­ щина, немає ніде в Україні. Народний депутат Олег Барна зауважив про те, що поліцейські, аби

професійно виконувати свої завдан­ ня, повинні, насамперед, самі почу­ ватися у безпеці. І влада зобо­в’язана докласти всіх зусиль, аби, принай­

мні, забезпечити їм достойну фі­ нансову підтримку. На станції в цілодобовому ре­ жимі наразі працюватимуть шесте­ ро поліцейських, у їх користуванні вже є один автомобіль. Та керманич тернопільської поліції Олександр Бо­ гомол пообіцяв розширити штат й подбати про ще одне авто. – Щойно закінчиться переатес­ тація, ми збільшимо кількість спів­ робітників, котрі нестимуть службу на станції. Думаю, це буде вісім-де­ в’ять поліцейських. Уже найближ­ чим часом вирішуватимемо питан­ ня забезпечення станції ще одним службовим автомобілем. Зі слів Олександра Богомола, в області найближчим часом плану­ ється відкрити ще шість подібних правоохоронних установ.

Мельнице-Подільська громада з поліцейською станцією

20

червня у Мельниці-Подільській Борщівського району відбулися урочистості з нагоди відкриття поліцей­ ської станції. Мешканці містечка та навколишніх сіл відтепер матимуть можливість будь-якої пори доби звернутися за допомогою до правоохоронців, адже поліцейські працюва­ тимуть у цілодобовому режимі. Реалізація такого проекту стала можливою завдяки тісній співпраці поліцейських та представників ор­ ганів місцевого самоврядування. – В одне з найбільших христи­ян­ сь­ких свят – День Святої Трійці від­ бувається ця знаменна подія. Гадаю, в цьому є свій символізм, – звернув­ ся до присутніх селищний голова Володимир Боднарчук. – Щиро вдяч­ ний депутатському корпусу за од­ ностайне підтримання ідеї зі ство­ рення поліцейської станції, владі об­ ласті та району за підтримку у реа­

лізації цього проекту. Ми робимо усе, аби наблизити владу до людей у рамках децентралізації, курс на який взяла наша держава. Відте­ пер і об’єднана Мельнице-Подільсь­ ка гро­мада матиме своїх захисників. – Закликаю поліцейських, котрі нестимуть тут службу, бути справ­ жніми помічниками та захисника­ ми людей, – звернувся до правоохо­ ронців голова обласної ради Віктор Овчарук. – Сервісні функції поліції громада має відчувати постійно, ад­ же досвіду роботи у такому форма­


РІЗНЕ

На Тернопільщині припинили діяльність міжреґіонального «конвертаційного» центру»

С

півробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області ліквідували міжреґіональ­ ний «конвертаційний» центр. До складу злочинної групи, яка забезпечувала його роботу, входили 5 осіб. Про це на бри­ фінгу, що відбувся у Головному управлінні ДФС в області, роз­ повів перший заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Віталій Дума.

Механізм діяльності «конверта­ ційного» центру діяв наступним чи­ ном: його організатори, отримавши замовлення від суб’єкта господарсь­ кої діяльності реального сектору еко­номіки на переведення безготів­ кових коштів у готівку, укладали із ними «фіктивні» угоди на постачан­ ня товарів й надання різноманіт­них послуг без фактичного їх виконання, отримували на розрахункові рахун­ ки підконтрольних їм підприємств грошові кошти з призначенням пла­ тежу за товари та послуги, після чо­ го перераховували їх по лан­цюгу під­ приємств для подальшого переве­ дення в готівку через каси банків. Так, за словами Віталія Думи, зазначена схема дозволяла підпри­ ємствам реального сектору еконо­ міки отримувати необліковані готів­

НАЙБІЛЬШЕ ТОВАРУ ТЕРНОПІЛЬЩИНА ЕКСПОРТУЄ ДО ПОЛЬЩІ

З

овнішньоекономічні опе­ рації проводились з тор­ говельними партнерами із 64 країн світу. За словами в.о. начальника Тер­ нопільської митниці ДФС Оксани Ан­ тонович, найбільше товарів до об­ ласті надійшло з Польщі, Німеччини, Великобританії, Італії та Швейцарії. Експортували товари здебіль­ шого до Польщі, Литви, Словаччини, Королівства Нідерландів, Німеччини та до країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. У травні 2016 року оформлено 1757 електронних митних деклара­ цій, зокрема, 644 імпортних, 790 екс­ портних та 323 декларації, оформле­ ні в інших митних режимах.

кові кошти, створювати умови для безпідставного завищення витрат та податкового кредиту з ПДВ шля­ хом організації проведення безто­

варних операцій. Переведення коштів у готівку здійснювалось за винагороду, яка становила 10-12% від суми «прокон­ вертованих» грошових коштів. Впродовж 2015 року та з почат­ ку 2016 року учасники «конверта­ ційного» центру перевели у готівку більше 40 мільйонів гривень. За результатами санкціонова­ них обшуків, проведених на терито­ рії областей західного реґіону, ви­лу­ чено 76,5 тис. доларів США, 1,7 тис. єв­ро, 261 тис. гривень (у загально­ му в перерахунку у національну ва­ люту – на суму понад 2,2 млн. грн.), оргтехніку, документи бухгалтерсь­ кого та податкового обліку, чорнові записи, засоби зв’язку, чекові книж­ ки, банківські картки (для виплат). Накладені арешти на більш як 30 банківських рахунків. Триває досудове розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприєм­ ництва. Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

Тернопільська митниця ДФС до винних осіб застосувала 6,8 мільйона гривень штрафів

З

а п’ять місяців 2016 року працівники Тернопільсь­ кої митниці ДФС склали 68 адміністративних прото­ колів про порушення митних правил на загальну суму більш як 18 млн. грн. та вилучили предмети правопорушення попередньою вартістю 378,2 тис. гривень. Зокрема, у травні цього року пра­ цівниками митниці складено чотири протоколи про порушення митних правил на загальну суму 642,1 тис. гривень. Так, протягом січня-травня 2016 року митницею розглянуто 37 справ про митні правопорушення та при­ тягнуто до відповідальності винних осіб із застосуванням штрафів на за­ гальну суму 6,8 млн. гривень. У звітному періоді за результа­ тами роботи митниці в правоохо­ ронному напрямку за постановами митниці до бюджету перераховано 97,6 тис. грн. від сплати штрафів у справах про порушення митних пра­ вил, 27 справ на суму 17 млн. 393,1 тис. грн. передано до суду. Водночас судом винесено постанову про нак­ ладення адміністративного стягнен­

Платникам Тернопільщини відшкодовано 86,6 млн. гривень податку на додану вартість

У

Як зазначив заступник началь­ ника ГУ ДФС у Тернопільській об­ ласті Сергій Господарик, на початок червня платникам податків області відшкодовано з держбюджету гро­ шовими коштами на розрахунковий рахунок 54,9 мільйона гривень ПДВ. Минулоріч за відповідний період дер­жава повернула платникам ПДВ 35,4 мільйонів гривень.

ня, в тому числі із застосуванням конфіскації товарів на суму 59,9 тис. гривень. Також Тернопільською митни­ цею ДФС до митних органів інозем­ них держав направлено сім запитів щодо перевірки законності зовніш­ ньоекономічних операцій, які здій­ снювалися суб’єктами ЗЕД в зоні діяльності митниці, та отримано 16 відповідей, що направлялись у попе­ редні періоди, за результатами оп­ рацювання яких складено 50 прото­ колів про порушення митних правил на суму 17 млн. 740,8 тис. гривень. Зокрема, правопорушення сто­ сувалися переміщення через митний кордон України товару з прихову­ ванням від митного контролю, шля­ хом подання органу ДФС, як підста­ ви для переміщення товару доку­ ментів, що містять неправдиві відо­ мості щодо відправника, одержува­ ча та вартості товару, а також вчи­ нення дій, направлених на неправо­ мірне зменшення розміру митних платежів. У травні 2016 року за матеріа­ лами, отриманими від митних орга­ нів іноземних держав, скла­дено два протоколи про порушення митних правил на суму 642,1 тис. гривень.

21 мільйон виділила обласна рада на створення у Тернополі кардіохірургічного центру

В

ін буде діяти на базі комунальної установи обласної ради «Терно­ пільська університетська лікарня».

січні-травні 2016 року 65 представників бізнесу Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 86,6 мільйонів гривень.

3

За результатами проведених пе­ ревірок з початку року упереджено 7,3 мільйона гривень заявленого до відшкодування податку на додану вартість. Загальний залишок невідшкодо­ ваного на розрахунковий рахунок ПДВ становить 63,2 мільйона гри­ вень, з них 45 мільйонів гривень пе­ ребувають в стадії перевірок та про­ цедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового ко­ дексу України і відповідних норма­ тивних документів та 18,2 мільйона гривень – в стадії судового та адмі­ ністративного розгляду. Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області

– Одним із основних завдань, – на­ голосив Віктор Овчарук, – це забез­ печити Центр сучасним діагностич­ но-лікувальним обладнанням, що дозволить покращити якість надан­ ня медичної допомоги як кардіоло­ гічним хворим, так і пацієнтам із нейрохірургічною, судинними пато­ логіями. З обласного бюджету що­ року нам доводиться виділяти кош­ ти обласному бюджету Львівської області для лікування жителів Тер­

нопільщини із серцево-судинними захворюваннями у Львівській клі­ нічній лікарні. Ціна питання для створення повноцінного лікування у Тернополі – приблизно 40 мільйо­ нів гривень. Тернопільська обласна рада уже виділила 21 мільйон гри­ вень для початку робіт, решту буде­ мо вишукувати з інших джерел. Створення кардіохірургічного центру, за словами Віктора Овча­ рука, дасть можливість проводити складні операції на серці та суди­ нах. Медики стверджують, що необ­ хідність такого закладу назріла дав­ но, і лише тільки тепер завдяки об­ ласній раді питання почало вирішу­ ватися.


4

РІЗНЕ

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

Голова обласної державної адміністрації Степан Барна відвідав Копичинську колонію

К

опичинську виправну колонію №112 у супро­ воді начальника управ­ ління ДПтС України в Терно­ пільській області полковника внутрішньої служби Андрія Шацького відвідав голова Тернопільської облдерж­ адміністрації Степан Барна.

У ході робочої поїздки Степан Барна зустрівся з засудженими, по­

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

П

орядок проведення кон­ курсу та вимоги до кан­ дидатів на посаду ке­ рівників державних чи кому­ нальних закладів культури прописані у відповідних стат­ тях Закону України «Про культуру». Керівники державних та кому­ нальних закладів культури призна­ чаються на посаду шляхом укладен­ ня з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу. Доку­мен­ти від осіб, що канди­ду­ють, приймали­ ся до 24 червня (включно), оскільки конкурс був ого­лошений 25 травня. У комунальній власності облас­ ної ради знаходиться 22 об’єкти куль­тури. З керівниками деяких з них контракти укладено раніше. До складу конкурсних комісій, окрім представників влади, увійш­ли й чле­ ни трудових колекти­вів та громадсь­ ких організацій (за результатами же­ ребкування). До 25 липня із переможцями конкурсу буде підписано контракт. Голова об­ласної ради Віктор Овча­ рук переконаний, що саме з допо­ мо­гою конкурсу на керівні посади прий­дуть фахові та гідні люди. – У такий спосіб мали б призна­ чатись і директори в інших галузях. Саме так ми отримаємо справжніх керманичів, тих, хто стоїть попере­ ду та веде за собою увесь заклад, хто перший приймає рішення й не­ се за них відповідальність, – наго­ лошує очільник облради.

дивився, як вони живуть, ознайомив­ ся з матеріальним, медико-санітар­ ним та комунально-побутовим за­ безпеченням установи, відвідав ме­ дичну частину, їдальню, клуб, моли­ товні кімнати. Обговорив голова області з ке­ рівництвом Копичинської виправ­ ної колонії №112 і плани щодо по­ дальшої співпраці. Вони домовили­ ся про закупівлю товарів, які виго­ товляють засуд­жені.

Представники організації «Дім на півдороги» завітали до Збаразької виправної колонії

У

Збаразькій виправній колонії управління ДПтС України в Тернопільсь­ кій області (№ 63) відбулася зустріч засуджених із соціаль­ ним представником «Центру соціальної адаптації звільне­ них осіб» «Дім на півдороги» Наталією Семитоцькою. Метою даного візиту була зуст­ річ із засудженими та презентація триступеневої всесторонньої прог­ рами, а саме: реінтеграція в сус­ пільство громадян, звільнених з місць позбавлення волі. Наталія Семитоцька зазначила, що однією із умов центру є надання безоплатного житла для засуджених на період від 3 до 6 місяців, а також отримання психологічної, юри­дич­ної, медичної допомоги, сприяння в пра­ цевлаштуванні засуджених тощо. В центрі до роботи залучаються дос­відчені фахівці соціальної робо­ ти, психологи, медичні працівники, лю­ди, які мають власний позитив­ ний досвід подолання складних жит­ тєвих обставин. Зустріч відбулася в активному руслі. Проходила вона в клубі уста­

Струсів має свою «швидку»

Н

апередодні Дня медич­ ного працівника у Стру­ сові відкрився пункт постійного базування брига­ ди екстреної медичної допо­ моги. Медики надаватимуть допомо­ гу понад 8 тисячам населення. В урочистостях взяв участь голова Тернопільської обласної ради Вік­ тор Овчарук. – Ми живемо у непрості часи. Чимало питань і викликів стоять перед нами. Але розвиток України починається з ось таких, на перший погляд простих, але дуже важливих подій – відкриття медичних станцій, – наголосив очільник облради. – Як відомо, в Україні триває медична ре­ форма. Не секрет, що відбуватиметь­

ся оптимізація медичної галузі. Вод­ ночас реформа передбачає надан­ ня якісних медичних послуг, у тому числі тим, хто звертається за пер­ шою медичною допомогою. Тому сьо­годні хочу щиро привітати усіх струсівчан та медичний персонал із відкриттям пункту постійного ба­ зування бригади екстреної допомо­ ги. Це наслідок старання і праці ба­ гатьох людей. Новостворений пункт обслуго­ вуватиме 11 сіл – Струсів, Різдвяни, Нова Брикуля, Стара Брикуля, Зазд­ рість, Тютьків, Варваринці, Бернадів­ ка, Налужжя, Дарахів та Хмелівка. До кінця року аналогічні пунк­ ти швидкої допомоги відкриються ще у трьох населених пунктах (Бе­ режанський район, Збаразький ра­ йон, Бучацький район).

На Тернопільщині відзначать 75-річчя проголошення Акту відновлення Української держави

Т

аке рішення прийняла сесія обласної ради задля «відновлення історичної справедливості, консолідації та розвитку історичної свідо­ мості українського народу, збереження національної пам’яті та належного вшану­ вання борців за незалежність України у ХХ столітті». Напередодні та й 30 червня – са­ ме цього дня у Львові у 1941 році від­

булася ця подія – заплановано ряд заходів: круглі столи, тематичні вис­ тавки, культурно-мистецькі акції то­ що. І це для того, щоб якомога біль­ ше людей отримали повну та об’єк­ тивну інформацію про історію зброй­ ного національно-визвольного ру­ ху українців у 40-50 роках минулого століття. Тернопільські депутати звер­ нулися до Верховної ради, щоб цей день відзначався і на державному рівні.

нови для засуджених. Презентована програма викли­ кала значний інтерес у жінок, про що свідчить велика кількість пос­ тавлених питань. Кожен бажаючий мав можли­ вість за­повнити анкету – заявку на участь в проекті центру. Наталія Олександрівна зауважи­ ла, що основним завданням цент­ру є покрашення якості життя та соці­ ального статусу осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Програма «Дім на півдороги»

вимагає від своїх мешканців всес­ торонньо працювати над зміною власної поведінки, над вирішенням багатьох проблем, пов’язаних з житлом, налагодженням соціально – корисних зв’язків, навчанням, ро­ ботою на волі. Належним прикла­ дом є і колишні засуджені Збаразь­ кої виправної колонії (№63), які зуміли побороти «своє внутрішнє я» та пройшли три­ступеневу про­ граму ре­інтеграції і повернулись в суспільство повноправними грома­ дянами.

На Збаражчині обговорили практичні методи зменшення підліткової злочинності

«П

рактика взаємодії суб’єктів, щодо здій­ снення соціальної роботи з молоддю, що пере­ буває в конфлікті із законом» – семінар на таку тему прове­ ли на базі Збаразького район­ ного відділу кримінально-ви­ конавчої інспекції. Зустріч організували з метою по­ кращення співпраці Збаразького ра­ йонного відділу кримінально-вико­ навчої інспекції управління ДПтС Ук­ раїни в Тернопільській області, Зба­ разького районного центру соціаль­ них служб для сім’ї, дітей та мо­лоді, а також районного відділу поліції у профілактиці правопорушень серед підлітків та молоді. Учасники зіб­

рання обговорили проблеми, які най­ частіше виникають в ході здійснен­ ня соціальної роботи, розглянули ме­тоди впливу на кожну особу ін­ дивідуально, спрямовані на зміну світогляду правопорушників. Збаразький районний центр со­ ціальних служб для сім’ї, дітей та мо­ лоді, кримінально-виконавчої інс­ пекції та районний відділ поліції роблять усе можливе, аби зменши­ ти ризик скоєння повторних злочи­ нів неповнолітніми та особами мо­ лодіжного віку. Головний спеціаліст Збаразького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ще раз на­ гадала молодим людям про шкідли­ вість та наслідки від вживання нар­ котичних речовин.


ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ!

В селі Ласківці урочисто відкрили оновлену місцеву пожежну команду

В

селі Ласківці Теребов­ лянської об’єднаної те­ риторіальної громади урочисто відкрили оновлену місцеву пожежну команду.

ЧОЛОВІКА НА ЗАЛІЩИЧЧИНІ ВКУСИЛА ЗМІЯ

В

Залі­щицьку райлікарню з діагнозом «вкушена рана вка­зівного пальця кисті правої руки» потрапив житель Хмельницького. Травму потерпілий отримав у лісі поблизу села Зелений Гай Залі­ щицького району. Як правило змії не нападають на людину, якщо їх життю нічого не загрожує. Зазвичай змії втікають від людей. У них поганий зір, слух, але своїм тілом вони добре вловлю­ ють коливання землі на відс­тані 1015 мет­рів. Головним засобом лікування є введення протизміїної сироватки, яку треба застосувати не пізніше 1,5-2 год. з моменту укусу. Щоб пе­ решкодити розповсюдженню отру­ ти слід негайно накласти стискаль­ ну пов’язку вище місця укусу. Відразу після укусу слід видави­ ти кілька крапель крові з ранки. На місце укусу накладають сер­ ветку, змочену розчином перокси­ ду гідрогену. Кінцівку краще іммо­ білізувати, для послаблення болю прикласти щось холодне.

Участь у заході взяли голова Те­ ребовлянської районної державної адміністрації Юрій Ништа, заступник начальника управління ДСНС Ук­раї­ ни у Тернопільській області Олек­

сандр Гавура, начальник Теребов­ лянського РВ УДСНС України у Тер­ нопільській області Руслан Гнатяк та перший заступник Теребовлянсь­ кого міського голови Іван Сидорак. – Відкриття оновленої після ре­ організації місцевої пожежної ко­ манди в Ласківцях – це надзвичай­ но важлива подія для Теребовлян­ ської громади. Це ґарантія безпеки не лише села Ласківці, але й приле­ глих сіл-сусідів, – зазначив під час виступу Юрій Ништа. – Функціону­ вання пожежної команди дозволить мінімізувати час перебування екі­ пажу у дорозі, що збереже життя та майно людей, сприятиме більш опе­ ративному реагуванню на надзви­ чайні події та посилить рівень по­ жежної безпеки. Голова Теребовлянської РДА спо­ дівається, що відкриття відновленої пожежної команди – це не останній об’єкт, який буде відкриватися зав­ дяки співпраці між районною вла­ дою, Державною службою з надзви­ чайних ситуацій та громадами. З метою оновлення матеріальнотехнічної бази, пожежно-рятуваль­ на частина №12, дислокована у Те­ ребовлі, передала в користування рятувальникам місцевої пожежної команди в Ласківцях пожежний ав­ то­мобіль. Окрім того, підрозділ от­ римав пожежно-технічне обладнан­ ня. Під час церемонії відкриття свя­ щеннослужителі освятили будівлю Місцевої пожежної команди та по­ жежну техніку.

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

5

Представникам ЗМІ презентували соціальну рекламу застережного характеру, яку розробили фахівці обласного Управління ДСНС

В

Управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбулась презентація сюжетів соціальної реклами застережного характеру, роз­ роблених фахівцями установи. З представниками обласних ЗМІ зуст­рівся начальник Управління ДСНС України у Тернопільській об­ ласті полковник служби цивільно­ го захисту Віктор Маслей. Переду­ сім він привітав присутніх з нагоди професійного свята, яке журналісти відзначили напередодні та підкрес­ лив, що сучасне суспільство немож­ ливо уявити без нескінченного по­ току інформації, без засобів її пере­ дачі, а головне, без професіоналізму тих, хто доносить її до читача, слу­

хача, глядача. Він ознайомив присут­ ніх з основними показниками діяль­ ності пожежно-рятувальної служ­би області та підкреслив, що «Служба порятунку 101» і надалі керується гаслом «Захистити! Врятувати! До­ помогти!», а її пріоритетним завдан­ ням залишається безпека людей. Віктор Маслей відзначив, що од­ ним з важливих напрямків діяльнос­ ті ДСНС є профілактика надзвичай­ них подій та ситуацій й презентував представникам мас-медіа соціальні сюжети застережного характеру, які були розроблені фахівцями Управ­ ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопіль­ ській області. Ролики покликані на­ вчити громадян основам безпечної життєдіяльності.

посів Юліан Лобоцький. Срібними призерами в особисто-командному заліку на дистанції 3000 метрів став Андрій Теслюк та на дистанції 5000 метрів Ігор Лукасевич. У підсумку збірна Управління державної служби України з над­ звичайних ситуацій виборола «зо­ лото», посівши у загальнокомандно­ му заліку I місце. Переможців та призерів змагань нагородили кубками, дипломами та грамотами обласної організації «Ди­ намо».

Як розповів заступник голови Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» Володимир Небесний, за результатами чотирьох змагань динаміади у трійці лідерів спортсме­ ни Управління служби надзвичайних ситуацій, Головного управління по­ ліції краю та команда управління поліції охорони – Це результати праці спортсме­ нів за цілий рік. Найкращі з учасни­ ків змагань візьмуть участь у Респуб­ ліканській Динаміаді, – зазначив Во­ лодимир Небесний.

Збірна команда Управління ДСНС здобула «золото» в змаганнях з легкоатлетичного кросу за програмою «Динаміада-2016»

14

червня 2016 року на набережній тернопільського ставу відбулися обласні фінальні змагання чемпіо­ нату Тернопільської обласної організації ФСТ «Дина­ мо» України з легкоатлетичного кросу за програмою змагань «Динаміада-2016». До програми змагань входив біг на дистанції 1000, 3000 та 5000 ме­ трів. У змаганнях брали участь 32 учасника з 8 команд колективів фі­ зичної культури. Представники пожежно-ряту­ вальної служби показали одні з най­ вищих результатів. Друге та третє

місця посіли команди Управління поліції охорони і другого батальйо­ ну в/ч 3002 Національної гвардії Ук­ раїни. Зокрема, в особисто-командно­ му заліку на дистанції 1000 метрів серед жінок Анастасія Бобер здобу­ ла І місце, а серед чоловіків І місце


6

ОДА ІНФОРМУЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

Повноцінний ремонт доріг – нова стратегія Тернопільської ОДА

У

розпалі ремонтного сезону на тернопільських автошляхах щоденно трудяться більше 30 бригад шляховиків. Як ре­ зультат, на сьогодні вже ліквідовано 97% ямковості на дорогах державного значення.

В такий спосіб влада хоче по­ кращити торгові зв’язки та комуні­ кації в області. Степан Барна осо­ бисто перевіряє темп та якість ре­ монту доріг на Тернопільщині. Дня­ ми очільник області оглянув ділян­

ку автошляху об’їзної м. Копичинці, Гусятинського району на трасі Іва­ но-Франківськ-Хмельницький. Тут ремонтують дві ділянки протяжніс­ тю 600 м, загальна вартість даних робіт складе 12,5 млн. грн.

– Ми завершили ліквідацію ям­ ковості та тріщин дорожнього по­ криття на автошляхах ТернопільБроди, Бучач-Золотий Потік, Копи­ чинці-Гусятин, Гримайлів-Гусятин, – повідомив начальник Служби ав­ томобільних доріг Тернопільщини Богдан Юлик. До речі, деякі з цих доріг не ре­ монтувались більше десяти років. На сьогодні уже відремонтовані до­ роги в напрямку таких населених пунктів: Ігровиця, Івачів-Долішній, Плотича, Чистилів – Тернопільський район; Підберізці, Залісці – Зборівсь­ кий район; Копичинці, Чагарі, Кро­ гулець, Васильківці, Чабарівка, Бу­ цики, Товсте, Раштівці, Постолівка, Городниця, Личківці – Гусятинський район; Жизномир, Сороки, Соколів, Золотий Потік – Бучацький район. Ямковий ремонт стримує та по­ переджає подальшу руйнацію авто­ шляхів, тому є необхідним в часі об­ меженого фінансування дорожньої галузі. Якість виконаних робіт та ма­ теріали перевіряють у лабораторії Служби доріг.

рах. Це дає можливість здійснити ґрунтовний аналіз та оцінити якість реґіональної політики. Нині Терно­ пільщина перемістилася з «хвоста» – 23 місця, де перебувала ще у ве­ ресні минулого року, на 15-те місце. Якщо порівнювати нинішній стан справ з аналогічним рейтин­ гом за 2015 рік, то Тернопільщина впевнено крокує вперед, демонст­ руючи зростання по базових показ­ никах. Серед районів у п’ятірку кра­ щих увійшли: Тернопільський, За­

ліщицький, Підволочиський, Чорт­ ківський та Збаразький. – Основна мета нашої роботи – це підвищення рівня заробітної платні, створення нових робочих місць та добробут кожної родини. Я хочу ба­ чити динаміку змін за цими показ­ никами. І якщо ми кожного кварта­ лу будемо переміщатися на одну по­ зицію вгору, то мене влаштовувати­ ме такий показник, – зазначає Сте­ пан Барна, який головує в Тернопіль­ ській області з квітня 2015 року.

Рейтинг Тернопільщини зріс на вісім пунктів

З

а підсумками першого кварталу поточного року Тернопільська область демонструє позитивну дина­ міку у сфері промисловості, будівництва, капітальних інвестицій та інших сфер. Регулярно Міністерство еконо­ мічного розвитку та торгівлі Украї­ ни визначає рейтинг економічного розвитку в кожному реґіоні за 64 ос­ новними показниками у 12-ти сфе­

Громади Тернопільщини вже відчувають позитив реформи

Г

олова області Степан Бар­ на продовжує регулярно відвідувати новостворені громади, яких в області налі­ чується 26. За перший квартал нинішнього року уже підбиті підсумки, що дово­ дять ефективність втілення рефор­ ми децентралізації. В першу чергу це стосується коштів, які тепер гро­ мади самостійно акумулюють для вирішення нагальних проблем сво­ їх територій. Нині перевиконання по місцевим бюджетам складає понад 300 млн. грн., що є вагомим аргументом на користь децентралізації. На сьогодні лідерами з обсягів доходів місцевих бюджетів на одно­ го жителя району є: Тернопільсь­кий, Заліщицький та Підволочиський ра­ йони. – Більше 113% – таким є переви­ конання бюджету в Микулинецькій громаді. І це яскравий приклад, щоб усі зрозуміли нашу спільну страте­ гію, – звертає увагу голова Терно­ пільської ОДА Степан Барна. Він наголошує, що головна мета

2016 року – максимальне наповне­ ння усіх місцевих бюджетів та зрос­ тання середньої заробітної плати до 4-5 тисяч гривень. За його словами, перші підсум­ ки нинішнього року дають підстави очікувати, що бюджет розвитку об­ ласті складе майже 600 млн. грн. – Вже зараз перевиконання по місцевих бюджетах склало 160 млн. грн., по місту Тернополю маємо до­ даткові 140 млн. грн. Кошти фонду реґіонального розвитку складуть 93 млн. грн., а субвенція на терито­ ріальні громади – 141 млн. грн. На соціально-економічний розвиток очі­ кується отримати від 60 млн. грн. і вище. І ці зміни є очевидними, – на­ голошує Степан Барна. Успішним прикладом вирішен­ ня фінансових питань є об’єднана територіальна гро­мада села Золо­ тий Потік. Спільними зусиллями мешкан­ цям вдалося забезпечити перевико­ нання бюджету за І-й квартал майже на 300%. Цей ресурс громада може вико­ ристовувати на власні потреби та спрямовувати на соціальні проек­ти.

В обласному центрі освятили першу дерев’яну Жодну бюджетну копійку не витратять без відома громади Лемківську церкву «Вознесіння Господнього»

М

ісяць тому голова Тер­ нопільської ОДА Сте­ пан Барна зобов’язав проводити усі державні заку­ півлі в області виключно че­ рез нову електронну систему «PROZORRO». Рішення виявилося абсолютно правильним, адже відкриті торги дають змогу більш раціонально ви­ користовувати бюджетні гроші. Ли­ ше за перші шість місяців ниніш­ нього року Тернопільській області вдалося заощадити понад 2 мільйо­ ни гривень. – Жодна бюджетна копійка не буде витрачена без відома громади. Сьогодні стоїть задача максималь­ но раціонально витрачати наявні гроші, а залишок спрямовувати на нагальні потреби реґіону. Тернопіль­ щина вже провела 331 тендер. Вит­ ративши 16,2 мільйон гривень, ми в

той же час зекономили понад 2 міль­ йона гривень. Ця сума дорівнює вар­ тості шкільного автобуса і ще зали­ шаться кошти, скажімо, на облад­ нання спеціалізованого класу, – заз­ начив голова Тернопільської ОДА Степан Барна. З 11 травня, відповідно до Роз­ порядження очільника краю, на Тер­ нопільщині усі державні закупівлі вартістю понад 3 тисячі гривень по­ винні проводитися виключно через електронну систему. Наразі в систе­ мі «PROZORRO» зареєстровано по­ над 500 організацій Тернопільської області. З початку року оголошено 914 закупівель, у яких взяли участь 615 учасників зі всієї України. Зага­ лом закупівлі планують здійснити на суму 32,3 мільйони гривень. Для того, щоб державні служ­ бовці могли швидше опанувати но­ ву систему, в області регулярно про­ водиться навчання.

У

Тернополі освятили пер­ шу дерев’яну Лемківську церкву «Вознесіння Гос­ поднього». Чин освячення здійснив Архиєпископ і Мит­ рополит Тернопільсько-Збо­ рівський Василій (Семенюк).

Храм збудований за архітектур­ ним стилем, який був на Лемківщи­ ні, тому церкву назвали лемківсь­кою. Лемківська церква є не лише для лемків, а й для всіх переселенців: над­ сянців, холмщаків, підляшців, предс­ тавників інших етнічних груп, це

церква для всіх людей доброї волі – українців і не тільки. Раніше пере­ селенська громада кілька років мо­ лилася в підвалі церкви Матері Бо­ жої Неустанної Помочі. Згодом ви­ никла ідея молитися разом, але вже у власному храмі. Будівництво хра­ му почалося восени 2013 р. Дере­в’я­ ну частину проекту Олега Джули, лемка за походженням, швидко зве­ ли майстри з Богоручан на ІваноФранківщині. – Усі, хто є тут, відчуває святу ві­ ру у Бога, у віру своїх дідів та праді­ дів. Приходьте до вашої церкви, при­ водьте дітей та онуків і нехай усі чують, що українці з Лемківщини, Холмщини і Підляшшя сильно люб­ лять Бога і Україну, – сказав Мит­ рополит. Церква стане культурним і ду­ ховним центром громади лемків об­ ласті, каже голова товариства «Лем­ ківщина» Олександр Венгринович.


НОВИНИ З МІСТА

Малашівецьке сміттєзвалище рекультивують за сучасними Європейськими технологіями

П

ісля трагічного випадку на сміттєзвалищі у Львові, де через зсув сміття загинуло четверо рятувальників, пре­ м’єр-міністр України дав доручення перевірити всі сміт­ тєзвалища України. Чи є «сміттєва проблема» у Тернополі дос­ ліджували журналісти.

Малашівецький полігон знахо­ диться під постійним моніторингом екологів, працівників санепідемстан­ цій та «Водоканалу» та на сьогодні зроблено практично усе, щоб цей об’єкт якнайменше шкодив довкіл­ лю і людям, які проживають побли­ зу. Тому це сміттєзвалище ніяк не впливає на якість питної води у во­ дозаборі, що знаходиться поблизу. – За результатами спостережен­ ня Малашівецьке сміттєзвалище за останні 30 років жодного разу не впливало на якість питної води, яку «Водоканал» постачає у Тернопіль, як централізоване водопостачання, – зазначає директор КП «Тер­нопіль­ водоканал» Володимир Кузьма. Для того, щоб сміттєзвалище у селі Малашівці було безпечним, Тер­ нопільська міська рада виділяє що­ року на його рекультивацію 1 млн. грн. Як стверджує міський голова Тернополя Сергій Надал, сама про­ цедура рекультивації відбувається

за найсучаснішими європейськими технологіями. – У Тернополі затверджений проект рекультивації Малашівець­ кого полігону, який пройшов дер­ жавну експертизу. Перед тим місь­ ка рада вивчала досвід проведення відповідних робіт у Польщі, Угор­ щині та Австрії, на підставі якого й розробила свій проект, – розповідає міський голова Сергій Надал. – З того часу в місті на повну запрацювала схема санітарного очищення Тер­но­ поля та проект рекультивації Мала­ шівецького полігону. Відповідальний за рекультива­ цію сміттєзвалища Руслан Собчук розповідає, що на полігоні постійно працює техніка, яка трамбує приве­ зене сміття та засипає його відпо­ відною сумішшю. Її беруть з кар’єру села Малашівці. Після рекультива­ ції тут будуть висаджувати дерева. – Секрет полягає саме у кар’єр­ ній висипці, яку ми сюди завозимо,

У Тернополі безпечне місце для купання – дальній пляж

Д

альній пляж – єдине паспортизоване місце для відпочинку терно­ полян на воді. Тут повністю створено санітар­ ні умови для безпечного купання – завезений пісок, постійно проводять­ ся заміри води санстанцією, а також працює рятувально-водолазна служ­ ба, що суттєво зменшує можливість нещасних випадків на воді. Як заз­ начають санепідеміологи, в межах пляжу, вода акваторію ставу відпо­ відає усім нормативним значенням за санітарно-гігієнічними і мікробі­ ологічними показниками. Фахівці Тернопільського облас­ ного лабораторного центру Держ­ санепідслужби провели заміри во­ ди і у місцях, де зазвичай купаються тернополяни. За результатами моні­ торингових досліджень взірців во­ди

– це глина, камінці та пісок. Так, на­ приклад, коли йде дощ, утворюється плівка, вона консервує цей ут­рам­ бо­ваний шар сміття, туди не посту­ пає кисень і воно не може самозапа­ литись. Завдяки трамбуванню піс­ ком з глиною впродовж останніх ро­ ків сміття тут не загорається та не виділяє різкого запаху, – розповів Руслан Собчук. Як розповів сільській голова Ма­ лашівець Володимир Корнутяк, те­ риторія Малашівецького полігону – понад три гектари землі, – огород­ жена. Тут щодня працюють бульдо­ зери та є чергові працівники. Ситуа­ ція на полігоні впродовж останніх кількох років стабілізувалася. – Спеціалісти проводять рекуль­ тивацію, приїжджають на полігон, збирають сміття. Ніде не горить, ні­ де немає ніякого запаху. Зараз заси­ паємо сумішшю, а потім будемо за­ сипати землею висаджуватимемо де­рева, – конкретизував голова Ма­ лашівецької сільської ради Володи­ мир Корнутяк. Тим часом міська та обласна ра­ да спільними зусиллями намагають­ ся врегулювати бюрократичні нор­ ми, щоб закріпити за містом тери­ то­рію полігону. Це дасть юридичну можливість Тернополю споруджу­ вати там «сміттєві» та газові заводи. – Згідно з діючим законодавст­ вом, будь-що, що зв’язане з сміттям: сміттєвий полігон, чи сміттєсорту­ вальна лінія, чи завод, можуть бути розміщені виключно за межами на­ селеного пункту. За словами очільника Тернопо­ ля, на Малашівецькому полігоні вже готовий працювати інвестор. – Після закріплення за містом території полігону ми отримаємо юридичне право робити там відпо­ відні заходи по дегазації, – заявив Сергій Надал.

7

У Тернополі спеціальна комісія визначатиме кращих учнів для отримання стипендій

С

пеціально створена кон­ курсна комісія визнача­ тиме кращих учнів шкіл Тернополя, які будуть отри­ мувати щомісячні іменні сти­ пендії від Тернопільської міської ради. Для організації роботи з розгля­ ду, відбору та висунення кандида­ тів на іменну стипендію міської ра­ ди затверджено персональний склад комісії. Зокрема, до неї увійшли заступ­ ник міського голови Леонід Бицю­ ра, начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, депутат міськ­ ради, голова депутатської комісії з питань освіти Володимир Місько, фа­ хівці управління освіти, методисти освітніх центрів міста. Нагадаємо, старанні та обдаро­ вані учні шкіл Тернополя будуть от­ римувати щомісячні іменні стипен­ дії. У різних сферах освіти виділили 17 номінацій, у кожній з яких по три учні отримуватимуть щоміся­ця гро­ шову винагороду впродовж навчаль­ ного року.

Як зауважив міський голова Тер­ нополя, це стимулюватиме школя­ рів поглиб­лювати свої знання у пев­ ній галузі. – Стипендії отримуватимуть пе­ реможці олімпіад, а також ті, хто бу­ де мати кращі досягнення у цих 17-ти номінаціях. Впевнений, що це буде добрим стимулом для дітей поглиби­ ти своє навчання. Претендувати на іменні стипендії зможуть учні 7-11 класів, – підсумував очільник облас­ ного центру Сергій Надал.

На вул. Тролейбусна частково перекрили рух транспорту

Н

Як ідеться у рішенні, його прий­ няли з метою запобігання виник­ нення аварійних ситуацій, спричине­

них незадовільним станом дорож­ нього покриття. На період ремонтних робіт рух буде частково перекритий на ділян­ ці від КП «Тернопільелектротранс» до будинку №4а за адресою вул. Тро­ лейбусна. Про відновлення руху транс­ порту буде повідомлено додатково. Просимо вибачення за тимчасо­ ві незручності.

нані роботи на першому поверсі, тривають роботи по монтуванню ліфта та ремонт фасаду, – розповідає Сергій Надал. – У цьому закладі об­ лаш­тують окремі палати-бокси для лі­кування як дорослих, так і дітей.

Головний лікар Ярослав Чайків­ ський пояснює, що, згідно з планом, будуть відремонтовані також під­ вальні приміщення, очисні споруди. Роботи планують завершити у се­ редині липня.

а черговому засіданні виконавчого комітету прийняте рішення про часткове перекриття руху транспорту на вулиці Тро­ лейбусна.

Триває реконструкція інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги

У

Тернополі триває рекон­ струкція інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Дане відділення – єдиний подібний заклад в області, у якому допомогу отримують жителі з усієї Тернопільщини, хоч основні витрати на утри­ мання за міською радою.

встановлено невідповідність норма­ тивним вимогам за мікробіологіч­ ними та санітарно-хімічними показ­ никами в межах Тернопільського ставу в районах ближнього пляжу, «Циганки» та готелю «Галичина», а також – на території парку «Топіль­ че» в районі «Моржатника».

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

Очільник Тернополя розповідає, що уже сьогодні на капітальний ре­ монт відділення місто виділило по­ над 2,5 мільйони гривень, інша час­ тина коштів надходить з Фонду ре­ ґіонального розвитку. – Сьогодні у інфекційному відді­ ленні продовжується реконструк­ ція. Наразі уже повністю виконані роботи на другому, третьому та чет­ вертому поверхах, на двох з них пе­ ребувають пацієнти. На 80% вико­


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

У Нацгвардійців Тернополя стартував другий навчальний модуль 2016 року

Б

оротьба із зовнішнім та внутрішнім ворогом – одне з ос­нов­ них завдань бійців Національної Гвардії України. Щоб до­ сягнути поставлених завдань, каже командир Тернопіль­сь­ ко­го батальйону ВЧ-3002 Віктор Шершун, потрібно пос­тійно вчитися та вдосконалювати власні навички, оскільки це – осно­ва успіху у виконанні бойових завдань. Саме з цією метою у Нац­ гвардійців стартував другий навчальний модуль 2016 року.

Тільки високе почуття відпові­ дальності перед народом, чесність, сумлінність, професійна грамотність

та належна підготовка допомагають бійцям гідно виконувати всі зав­ дання. Батальйон завжди був на пе­

редових позиціях по підготовці осо­ бового складу. – Щодня особовий склад баталь­ йону виконує завдання зі зброєю. Це – служба з конвоювання, де пере­ возиться спецконтингент, який по­ требує особливої уваги і вмінь осо­ бового складу, служба з охорони гро­ мадського порядку також вимагає навиків, бо щодня люди виходять у місто, а злочинний світ не спить. Тому бійці повинні вміти і знати що робити в тій чи іншій ситуації, – роз­ повідає Віктор Шершун. Ветеран Національної гвардії Олександр Варакута переконаний, що потреба у цих військах була за­ вжди і вміння бійців необхідно вдо­ сконалювати постійно. – Наші нацгвардійці зараз стоять на шляху відродження того, що бу­ ло закладено ще в тому законі про Нацгвардію України. Нам треба від­ новлювати довіру до всіх силових структур – до нацполіції, нацгвардії, служби безпеки та збройних сил Ук­ раїни. І лише в цій довірі буде по­ тужна Україна.

Терпіння, дисциплінованість, на­ полегливість і витривалість – таки­ ми якостями повинен володіти ко­ жен військовослужбовець. В цьому переконаний солдат-нацгвардієць Артем Аліфанов. – Вони мають справу зі зброєю і мають до цього ставитися відпові­ дально, без халатності. Всі заходи покликані створити певну атмосфе­ ру в колективі, в цьому батальйоні, щоб більше людей приходило на службу за контрактом. Сьогодні у Тернопільському ба­ тальйоні Національної гвардії не­ суть службу різні категорії військо­ вослужбовців - офіцери, прапорщи­ ки, військові за контрактом, солда­ ти строкової служби. – Я, користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих для про­ ходження військової служби за конт­ рактом в Національну Гвардію. За­ робітна плата від 7 тисяч гривень, відповідно соцпакет – відпустки, лі­ку­ вання в відомчих медзакладах, мож­ ливість навчатися у відомчих нав­ чальних закладах України.

ПРАВООХОРОНЦІ ЗАКЛИКАЮТЬ ФОТОГРАФУВАТИ ЦІННІ РЕЧІ І ЗБЕРІГАТИ ДОКУМЕНТИ НА НИХ

Л

омбарди, точки прода­ жу крадених речей, лю­ дей, які перебувають на обліку у поліції та раніше су­ди­ мих – усіх їх та злочинців пе­ ревіряють правоохоронці піс­ ля надходження заяв про кра­ діжки від мешканців області. Практично щодня у поліцію звер­ таються люди із проханням знайти втрачені чи викрадені речі. Проте не завжди їх вдається віднайти, оскіль­ ки потерпілі не можуть назвати за­ водські номери деталей, документи на товар чи IMEI телефону. Від початку року правоохоронці Тернопільщини зафіксували втрату лише 612 номерних речей, хоча їх в рази більше. Серед розшукуваних 1 велосипед, 568 мобільних телефонів, 4 відеореєстратора, 20 ноутбуків та 14 планшетів. Щодо решти викра­де­ них цінних предметів господарі не змогли назвати серійні номери чи інші дані. Один з виходів із ситуації, пере­ конані поліцейські, це фотографува­ ти цінне обладнання, побутову тех­ ніку, велосипеди та інші речі, пере­ писувати їхні заводські номери де­ талей і зберігати документи про по­ купку, аби у разі нещастя можна бу­ло принести докази, що це ваш засіб. Якщо немає документів, сфото­ графуйтеся на велосипеді чи з но­ вопридбаним предметом, зафіксуй­ те на фото маркування виробника і «особливі» прикмети (замінені де­ талі, подряпини, наклейки тощо). Проте найкращий спосіб уберег­ тися від крадіжки – це не залишати цінних речей у автівках та в легко­ доступних місцях.

Новозбудовану капличку Божої Матері освятили на свято Вознесіння у військовій частині тернопільських нацгвардійців

Б

удівництво каплиці три­ вало всього два тижні, а завершилися роботи напередодні одного з най­ більших християнських свят – Вознесіння Господнього. Її з ініціативи командира Вікто­ ра Шершуна спорудили власними силами самі військовослужбовці. Командир частини задоволений, що освячення невеличкого храму припало на таке величне свято. – Ідея створити капличку виник­ ла давно, адже у частині часто від­ буваються богослужіння, до війсь­ко­ вих з божим словом приходять що­ неділі семінаристи. У цьму духовно­ му місці ми проситимемо духовної допомоги, молитимемось за силу та здоров’я наших бойових побратимів, за мир і злагоду на Батьківщині, – зазначив командир Тернопільсько­

го батальйону ВЧ-3002 Національ­ ної гвардії України Віктор Шершун. З нагоди урочистої події особо­ вий склад військової частини при­ вітали духовенство та влада. – Все починається з молитви, –

ка­же капелан Нацгвардії митрофор­ ний протоієрей УАПЦ в Тернопіль­ сь­кій області Анатолій За­лізниць­ кий. – З Божою поміччю духовний ку­точок тепер є і в тернопільських військових, адже для солдат духов­

не піднесення дуже важливе. Священнослужителі відзначили Віктора Шершуна грамотою за доб­ рочесне служіння церкві та побажа­ ли військовослужбовцям з честю і гідністю нести службу і захищати та

обороняти свою Батьківщину. – Цю нагороду слід розділити се­ ред усіх військових, адже лише спіль­ ними зусиллями нам вдалося ство­ рити місце для духовних потреб, – зазначив командир.


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

9

У Копичинцях відкрили поліцейську станцію

П

оліцейську станцію 15 червня урочисто від­ крили у містечку Копи­ чинці Гусятинського району. Місце її дислокації – штаб виправної колонії. Працівни­ ки пенітенціарної служби сподіваються на тісну спів­ працю з поліцейськими.

– В минулому нам не раз доводи­ лося викликати групу швидкого ре­ агування через скоєння протиправ­ ного поблизу колонії. Тепер поліцей­ ські зможуть оперативно реагувати на будь-який протиправний вчинок.

Керівник Нацполіції краю зустрівся з членами місії ОБСЄ

Р

озслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом насильницької смерті громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка – головна тема розмови під час зустрічі Олександра Богомола з представниками ОБСЄ.

На зустріч із начальником уп­рав­ ління прибули румунський предс­ тавник місіє ОБСЄ Фазлін Дорі та представник з Молдови, колишній поліцейський Крістіше Дору. Олександр Богомол поінформу­ вав спостерігачів про те, що у резо­ нансній справі побиття громадсь­ко­ го активіста, який помер від отри­ маних тілесних ушкоджень, уже вста­ новлені організатор злочину, один з виконавців та особа, що допомага­ ла в організації. Усі троє наразі пе­ ребувають під арештом. – Нам також відомо, що до нане­ сення тілесних ушкоджень Віталію Ващенку причетна ще одна особа, –

зазначив полковник поліції. – Його наразі оголошено у міжнародний розшук. Слідство активно працює, аби встановити замовника вбивст­ ва, бо маємо незаперечні докази, що злочин був замовним і пов’язаний він з громадською діяльністю загиб­ лого. Щоправда, замовник лише хо­ тів, аби виконавці залякали акти­ віста, проте останні перестаралися. Ще одна тема, на яку звернули увагу представники місії ОБСЄ, – між­ конфесійний конфлікт у селі Колосо­ ва Кременецького району. До сло­ва, ситуація протистояння двох релігій­ них громад вже не вперше привер­ тає увагу спостерігачів організації.

Для них з допомогою місцевої вла­ ди і керівництва відділу поліції об­ лаштовано приміщення, – розповів начальник Копичинської виправної колонії Ярослав Буняк. Обслуговуватиме станція Копи­ чинці та сусідні населені пункти. Там цілодобово чергуватимуть троє поліцейських. Це дозволить швид­ ко та вчасно приходити на допомо­ гу. До цього чергові виїжджали на виклик з Гусятина. – Необхідно було створити щось прогресивне, яке б максимально від­ давало свій коефіцієнт корисної дії, – каже міський голова Копичинців

Павло Лосик. – Поліцейська станція – це можливість ефективно перек­ри­ вати порушення в самих Копичин­ цях та його околицях. Для підтрим­ ки її функціонування ми розробили спеціальну програму та виділили кошти – 50 тисяч гривень. Максимально наблизити свої пос­луги до жителів області – одне з пріоритетних завдань влади та по­ ліції, переконаний голова облдерж­ адміністрації Степан Барна. – Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожній з 26 об’єднаних тери­ торіальних громад була поліцейсь­ ка станція, Центр надання адмініст­ ративних послуг, місцева пожежна частина, фельдшерсько-акушерсь­ кий пункт, – зазначив голова ОДА. – Такі станції вже діють у Золотому Потоці, Скалаті, Вишнівці, Байківцях. Не зупинимося на досягнутому. Очільник поліції Тернопільщини зазначив, що завдяки спільним зу­ силлям працівників поліції та гро­ мади вони зможуть оперативно на­ давати професійні послуги жителям довколишніх сіл. – Вдячний органам місцевого са­ моврядування і працівникам пені­ тенціарної служби, які допомогли у відкритті станції. Ми робимо добру справу – сказав Олександр Богомол.

Працівники реґіонального сервісного центру здали кров

14

червня – Всесвітній день донора. Проте для працівників Тер­ нопільського обласного цент­ ру служби крові цей день ні­ чим не відрізняється від будьякого іншого, каже заввідді­ лом комплектування донорсь­ ких кадрів Наталія Скочеляс. За її словами – це звичний робо­ чий момент, коли до їхньої медуста­ нови приходять люди та здають кров. Тішить лікарів, що з кожним роком донори молодшають. – Люди приходять свідомо, щоб допомогти. Можливо, їхня краплин­ ка крові сьогодні врятує чиєсь жит­ тя. Дякуємо їм і просимо, приходьте всі, кому не байдужі хворі люди. Ми будемо вам завжди раді. Здача крові стала традицією для працівників внутрішніх справ. У день донора до медустанови прийшли службовці реґіонального сервісно­ го центру Тернополя. – До дня донорів крові, а також, враховуючи те, що сьогодні в нашій державі є багато людей, які потре­ бують кров – це бійці АТО та волон­ тери, працівники реґіонального сер­ вісного центру прийняли рішення здати кров, – розповів Василь Бара­ новський, провідний спеціаліст сек­ тору кадрового забезпечення та зв’яз­ ків з громадськістю реґіонального сервісного центру. – За традицією, працівники внут­

рішніх справ приходять до нас що­ року, – каже Наталія Скочеляс. – Сьо­ годнішній рік також не виключен­ ня. Вони прийшли, як працівники

сервісного центру. Здають кров як для потерпілих в аваріях, так і для мешканців Тернополя. Низький ук­ лін їм та подяка.


10 КРИМІНАЛ Поліцейські розшукують ошуканих клієнтів товариства «Делюкс-Авто» Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

Б

ільше мільйона гривень втратили обдурені клієнти лізин­ гової компанії, яка працювала впродовж кількох місяців у Тернополі. За попередніми даними, у тенета шахраїв лише за лютий – квітень 2015 року потрапило 29 мешканців західної та центральної України.

– У Тернополі в центральній час­ тині міста працювало товариство з обмеженою відповідальністю лізин­ гова компанія «Делюкс-Авто». Основ­ ним видом діяльності товариства була продажа в лізинг техніки – лег­ кових автомобілів та джипів, – роз­ повідає старший слідчий в особли­ во важливих справах слідчого управ­ ління ГУНП в Тернопільській облас­ ті Сергій Гончарук. Працювали во­ ни в Тернополі спочатку за адресою Острозького, 30, а потім переїхали на Чорновола, 1а. Клієнтів заманювали через ого­ лошення на сайтах «Авто-Ріа» та «Де­ люкс-Авто». Люди телефонували, спілкувалися з консультантом, а далі приїздили до Тернополя, оскільки ціна на автомобіль була меншою ринкової, а перший внесок – лише 15-40 відсотків від вартості, а це від десяти до шістдесяти тисяч гривень. Попався на гачок аферистів і Ва­ лерій Деркач – фермер з Вінничини. Йому для роботи на господарстві потрібна була автівка і племінник порадив звернутися до тернопільсь­

кої лізингової компанії, адресу якої знайшов у інтернеті. – Я поїхав туди, заплатив гроші в шарашкіну контору і не отримав ні машини, ні грошей. Умови пропо­ нували – платите половину і через три дні вам буде машина. Її не було і я поїхав в Тернопіль. Вони були на Острозького, а звідти втекли на Чор­ новола. Я їх найшов там, але вони знову пообіцяли машину через 3 дні. Порозказували казок і не маю ні гро­ шей, ні машини. Валерію Деркачу запропонува­ ли «Ниву» за 89 тисяч гривень, а перший внесок чоловік заплатив 34 тисячі. Автомобілі потерпілим не показували, але переконували, що вони є на складі і через декілька днів після першого внеску прибу­ дуть за адресою клієнта. Таким чи­ ном, каже Сергій Гончарук, людину підводили до підписання угоди фі­ нансового лізингу. – Договір сам був на 17 аркушах, написаний юридично-стислою мо­ вою. Людина, яка не мала вищої юридичної освіти, не розуміла тер­

Підприємець заготовляв деревину у заповіднику

К

римінальне проваджен­ ня за фактом незаконної порубки лісу правоохо­ ронці Шумського відділення поліції розпочали щодо 37-річного підприємця. Чоловік, озброївшись пилою та покликавши на підмогу двох знайо­ мих, рубав сосни у ландшафтному парку. На гарячому його й застали поліцейські. Як розповів заступник началь­ ника поліції Шумщини Владислав Лазебнік, отримавши інформацію про те, що здійснюється порубка лі­ су, правоохоронці оперативно від­ реагували на повідомлення і, виї­ хавши на місце події, застали трьох

чоловіків, що знищували насаджен­ ня. Жодних документів, які б дозво­ ляли заготовляти деревину, у них не було. Ініціатором порубки був під­ приємець із села Світле Монасти­ риського району. Чоловік зізнався, що дерево йому потрібне для будів­ ництва, тож вирішив самотужки за­ готовити його. Як стало відомо, незаконна по­ рубка деревини здійснювалася в ме­жах реґіонального ландшафтно­ го парку «Дністровський каньйон». Су­ма завданих збитків становить шістнадцять тисяч гривень. За порушення статті 246 Кримі­ нального кодексу України підозрю­ ваний відповідатиме перед Законом.

мінології, не розуміла значення та понять самого договору, а усно їй пояснювали, що не переживайте, там все добре, а угода лише формаль­ ність. Переконували, що авто отри­ має без проблем і затримки. Люди вірили і підписували документ. Під час перевірки стало відомо, що фірму зареєстрували в жовтні 2014 року в управлінні юстиції Го­ лосіївського району Києва. Проте за вказаною адресою такого товарист­ ва не було, а його працівники не ма­ ли господарських відносин з жод­ ною автомобільною компанією. Перша заява від обдуреного клі­ єнта надійшла у поліцію наприкінці травня 2015 року. В подальшому правоохоронці встановили 29 фак­ тів заволодіння коштами громадян. На сьогодні є 19 заяв від потерпілих, особи ще десятьох встановлюються. – У кримінальному проваджен­ ні четверо підозрюваних. Перевіря­ ється причетність і інших осіб. Це хлопці і дівчата віком від 22 до 30 років. Двом обрано запобіжний за­ сіб застава, одному – взяття під вар­ ту, перебування ще одного встанов­ люють. Поліцейські розпочали кримі­ нальне провадження за частиною 4 статті 190 ККУ – шахрайство, вчине­ не в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покаран­ ня у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Підозрювані, розуміючи відповідальність за вчи­ нок, намагаються перекинути вину один на одного. Правоохоронці просять усіх, хто мав справу з товариством «ДелюксАвто», відгукнутися та повідомити інформацію, яка допоможе у розслі­ дуванні, за телефоном Головного уп­ равління Національної поліції в Тер­ нопільській області (067) 471-66-23, (0352) 27-15-88 (слідчий Гончарук Сергій). Наталія БАРНИЧ

Ваша безпечність притягує злодіїв

С

кільки злочинів стається через неуважність, без­ печність, недогляд? Від­ повідь на це лише частково дають поліцейські зведення, бо не всі, хто потерпів від різ­ ного роду зловмисників через власне недбальство, повідом­ ляють про це. Загалом, подіб­ них офіційно зареєстрованих повідомлень – чи не половина з усієї кількості. До співробітників Тернопільсь­ кого відділу поліції із заявою про крадіжку мобільного звернулася ма­ ти неповнолітнього тернополяни­ на. У її 11-річного сина викрали до­ рогий мобільний телефон. Як з’ясу­ валося, хлопчина в дворі будинку грав у футбол, а телефон залишив на бордюрі. От і поплатився за таку безпечність. Втратою мобільного, грошей та інших особистих речей закінчилося перебування у храмі 28-річної терно­ полянки. Жінка залишила свою су­ мочку без нагляду на лавці в примі­ щенні церкви і більше її не знайшла. Шістнадцять тисяч євро – такою була плата за безпечність для роди­ ни з Чортківщини. Невідомі, скорис­ тавшись тим, що господарі залиши­ ли відчиненими вхідні двері, викра­ ли з приватного помешкання вели­ чезну суму грошей. Неприємністю закінчилося зас­ тілля для жителя обласного цент­ру. Молодий чоловік гуляв на весіллі в знайомих у Зборівському районі. Там з власної необережності втратив те­ лефон вартістю понад півтори ти­ сячі гривень. Подібних випадків чимало, а то­ му правоохоронці вкотре нагадують: ваша безпека, а особливо безпека ва­ шого майна залежить, насамперед, від вас особисто. Тому пильнуйте за своїми речами, не залишайте їх до­ ступними, не провокуйте зловмис­ ників на злочин.

Пильності не варто втрачати і на робочих місцях, і залишаючи на вулиці автомобіль. Навіть якщо ви вийшли з кабінету чи з салону авті­ ки лише на декілька хвилин, не по­ лінуйтеся, замкніть за собою двері. Також переконливе прохання до власників автомобілів, котрі люб­ лять залишати в салонах цінні речі. Пам’ятайте, тим ви провокуєте лю­ бителів легкої наживи до злочину, адже, як свідчить досвід, побачив­ ши в салоні чи то навігатор, чи маг­ нітолу, чи іншу техніку або гроші, злодіїв не зупиняють ні замки, ні сигналізація.

Що у власному помешканні ви у цілковитій безпеці – аксіома незапе­ речна лише тоді, коли, заходячи ту­ ди, ви замикаєте за собою двері на замок. В іншому випадку непроханий гість може зайти слідом за вами і так тихо й непомітно, що й не здо­ гадаєтеся про його перебування, до­ поки не виявите зниклих речей. На вулицях і в місцях відпочин­ ку збереження вашого майна – го­ ловне завдання. Не залишайте ре­ чей на столиках у кафе, на лавках у храмах, парках, майданах чи в ін­ ших місцях. Наталія БІСОВСЬКА

Дві жертви одного шахрайства – у Тернополі аферист без грошей скуповує ноутбуки

Д

вох мешканців обласно­ го центру знову обманув хитрий пройдисвіт. Не­ відомий зловмисник розро­ бив непогану схему, як прид­ бати техніку, натомість не витратити ані гривні. 28-річна тернополянка прода­ вала на інтернет-сайті свій ноутбук. Покупець зателефонував у понеді­ лок 13 червня. Домовилися зустрі­ тися, аби чоловік міг оглянути ком­ п’ютер. Вже при зустрічі незнайо­ мець вирішив одразу забрати товар а гроші перевести на картку. СМСповідомлення про оплату семи ти­ сяч гривень надійшло до потерпілої через декілька хвилин. Вона спокій­

но віддала ноутбук до рук зловмис­ ника. Лише при спробі зняти готів­ ку в банкоматі дівчина зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

В аналогічну пастку потрапив і 25-річий мешканець обласного цент­ ру. 7400 гривень не потрапили на рахунок хлопця, а техніка пропала разом з незнайомим покупцем, який нібито придбав її. Вже третій такий випадок шах­ райства задокументували працівни­ ки поліції за дві доби. Правоохорон­ ці радять бути дуже обачними у тор­ гах дороговартісними речами. Не до­віряйте незнайомцям – спочатку добре перевірте, чи надійшли кош­ ти на рахунок, а лише тоді віддавай­ те до рук покупців товар! Торгуючи чи купуючи у мережі, оплачуйте то­ вар накладеною платіжкою, не нада­ вайте потенційними покупцям будьякі конфіденційні дані.


РІЗНЕ

40 мільйонів гривень потрібно для відновлення військового містечка

В

артість відновлення військових містечок Теребовлі та Чорткова оцінили під час спільної робочої поїздки керів­ ники Тернопільської області та районів, командування 44-ї окремої артилерійської бригади, народні депутати та під­ рядники зі Львова. За попередніми даними, на ре­ монт об’єктів Теребовлі, а саме ка­ зарми, штабу, їдальні, котельні та ін­женерних комунікацій потрібно майже 40 мільйонів. Замовник, а це Міністерство Оборони України, ви­ ділив лише неповних 14 мільйонів гривень, тому частину фінансування доведеться шукати з інших джерел. Очільник Тернопільської облас­

ної державної адміністрації пообіцяв направити лист про виділення до­ даткових коштів, а також залучити кошти з місцевих бюджетів та ін­ весторів. – Потрібно нам показати прик­ лад з себе, – заявив Степан Барна. – Ми беремо на себе зобов’язання по­ будувати котельню на твердому па­ ливі.

Командир 44-ї артилерійської бригади Сергій Баранов зазначив, що потрібно виконати роботи, щоб військовослужбовці вже не потребу­ вали додаткового житла та облаш­ тувати умови проживання – санвуз­ ли, пральні машинки та нові меблі у кімнатах. Не меншої уваги та коштів по­ требують приміщення у Чорткові. Об’єкти на цьому місці залишались порожніми більше десяти років. За цей час зіпсувались підлога, стіни, інженерні вузли. У ході огляду на­ родний депутат Олег Барна взяв під особистий контроль вирішення проб­ лемних питань. Наразі на чортків­ ське військове містечко готується експертна оцінка проектно-кошто­ рисної документації для проведен­ ня робіт і тільки тоді можна буде приступити до їх виконання, зазна­ чив підрядник. Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук додав, щоб не затягувати хід справи, уже сьогодні ми повинні включитися у цю спра­ ву, бо часу залишилось не багато. До кінця 2016 року туди повинні засе­ литися військовослужбовці, які про­ ходять службу в 44-й окремій арти­ лерійській бригаді. Прес служба ОАБ ОК «Захід»

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

11

Свято для артилеристів влаштувала Софія Федина

У

клубі 44-ї окремої арти­ лерійської бригади від­ булось подвійне свято. У день Вознесіння Господнього до артилеристів приїздила львів’янка, співачка, волон­ тер, голова світової федерації українських лемківських об’днань Софія Федина. Розпочали захід спільною молит­ вою та привітаннями військові ка­ пелани – отці Вячеслав та Іван. Потім у виконанні Софії Федини звучали композиції з власних аль­ бомів, пісні УПА, мелодії, які були написані під час майдану, в госпіта­ лях, де підтримувала поранених сол­ датів, на передовій. – Тут спокійно, бо вони зараз там, – згадувала Софія воїнів, які на да­ ний момент знаходяться в зоні АТО. Говорила про тих, з ким неоднора­ зово ділили сум і радість, любов. Співачка розповідала про те, як народжувались пісні на вулиці Інс­ титутській в Києві, про тих, кого уже немає поруч з нами. Софія Федина співала разом з воїнами. Найціннішим атрибутом сценіч­ ного костюму Софії Федини, з її слів, є емблеми і нашивки різних військо­ вих підрозділів та добровольчих ба­ тальйонів, які дістались їй у пода­

рунок від військовослужбовців піс­ ля концертів, яких було майже 300. Поповнилася її сукні емблемою 44-ї окремої артилерійської брига­ ди, яку від імені всіх воїнів особисто вчепив командир бригади Сергій Ба­ ранов. Софія заявила, що співає для солдатів лише заради їх посмішок та добрих сердець і бажає, щоб мир в Україну прийшов якомога швидше і щоб додому повернулися ті, кого чекають дружини, діти та батьки. Прес-служба ОАБ ОК «Захід»

Зареєструвати громадське Відповіді на запитання, які найчастіше об’єднання відтепер можливо ставлять тернополяни, оформляючи запрошення іноземцям для в’їзду в Україну через центри надання а гарячу лінію Управління міграційної служби в Терно­ бам без громадянства на отриман­ адміністративних послуг ня візи для в’їзду в Україну); пільській області часто надходять запитання щодо про­

Н

аказом Мін’юсту Украї­ ни від 09.02.2016 року за №359/5 затверджено Порядок державної реєстра­ ції юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад­ ських формувань, що не ма­ ють статусу юридичної особи, окремим розділом якого вре­ гульовано особливості реєст­ рації громадських формувань через фронт-офіси.

Передбачено, що державна ре­ єст­рація може проводитися за зая­ вою шляхом звернення, зокрема до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), утворених відповід­ но до Закону України «Про адмініст­ ративні послуги», що забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації. ЦНАПи за необхідностю запиту­ ють від відповідного фронт-офісу оригінали документів та передають впродовж трьох робочих днів заяву та електронні копії оригіналів для дер­жреєстрації, виготовлені шляхом сканування, у передбачених Законом випадках Мін’юсту або його терито­ ріальним органам за місце­знаход­жен­ ням громадського фор­му­вання.

Звертаємо увагу на те, що реєст­ рація громадського об’єднання вклю­ чена до Переліку адмінпослуг орга­ нів виконавчої влади, затвердже­ ного розпорядженням Каб­міну від 16.05.2014 року за №523-р. Всі ЦНАПи області отримали дос­ туп до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під­ приємців та громадських формувань. Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

Н

цедури оформлення запрошень іноземцям на отримання візових документів для в’їзду в Україну. На найпоширеніші відповідає заступник начальника Управління – начальник від­ ділу у справах іноземців та осіб без громадянства Тетяна Мулик. 1. Хто може оформити зап­ рошення іноземцеві? Із клопотанням про оформлен­ ня запрошення іноземцеві до мігра­ ційної служби можуть звертатися як фізичні, так і юридичні особи. 2. Де оформити запрошення? У підрозділі міграційної служби за місцем реєстрації заявника (фі­ зичної чи юридичної особи, яка за­ прошує іноземця). 3. Вартість послуги? Для фізичних осіб – 56,52 гри­ вень та державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у разі термінового офор­ млення державне мито сплачуєть­ ся в подвійному розмірі. Для юридичних осіб – 169,70 грн. 4. Які документи потрібно зіб­ рати? У разі оформлення запрошення фізичною особою: – заяву фізичної особи, яка вис­ тупає приймаючою стороною (згід­ но Наказу МВС від 15.11.2013 №1104 «Про затвердження Порядку оформ­ лення запрошень іноземцям та осо­

бам без громадянства на отриман­ ня візи для в’їзду в Україну»); – паспорт громадянина України особи, яка виступає приймаючою стороною (після пред’явлення по­ вертається) та копію його сторінок з особистими даними. Якщо прий­ маючою стороною є іноземець, тоді – посвідку на постійне чи тимчасо­ ве проживання (після пред’явлення повертається) та копію її сторінок з особистими даними. – копію сторінки паспортного документа іноземця, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, зас­ відченим у встановленому порядку; – документ, що підтверджує на­ явність достатнього фінансового за­ безпечення для покриття витрат, по­ в’язаних з перебуванням іноземця на території України. У разі оформлення запрошення юридичною особою: – клопотання юридичної особи (Наказ МВС від 15.11.2013 №1104 «Про затвердження Порядку оформ­ лення запрошень іноземцям та осо­

– копію витягу з Єдиного дер­ жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; – копію розпорядчого докумен­ та (наказу, витягу з протоколу, до­ ручення) про призначення праців­ ників, які відповідають за оформлен­ ня документів іноземцям та осо­бам без громадянства, засвідчену в уста­ новленому законодавством порядку; – паспорт (після пред’явлення по­вертається) та копію його сторі­ нок з особистими даними керівни­ ка юридичної особи чи уповнова­ женої особи; – копію сторінки паспортного документа іноземця або документа з особистими даними особи, що за­ прошується, з перекладом українсь­ кою мовою, засвідченим у встанов­ леному порядку; – документ, що підтверджує на­ явність достатнього фінансового за­ безпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням інозем­ ця та особи без громадянства на те­ риторії України. 5. У який строк можна офор­ мити запрошення? У разі звичайного оформлення – до 20 робочих днів, у разі терміно­ вого – до 10 днів. Ірина БОЙКО


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

ПОНЕДІЛОК, 27 ЧЕРВНЯ УТ-1 06.05, 07.05 АгроЕра 06.10, 07.10, 08.05 Спорт 06.20, 07.50, 08.15 Смакота 06.25 Золотий гусак 07.20 Ера будiвництва 07.25 На слуху 08.20 Свiт on-line 08.35 Паспортний сервiс 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00, 01.45 Д/ф «Павло Загребельний. До запитання» 09.55 Перша студiя 10.40 Д/ф «Дмитро Вiтовський. Шлях до волi» 11.50 «План на завтра» з А. Рiнгiс 12.35 Концертна програма «Пiсня Украї­ ни» О. Злотник 14.30 Д/ф «Василь Макух. Смолоскип» 15.40 Д/ф «Капелани» 17.00 Вiкно до Америки 17.30 Перша студiя. Спецвипуск 17.55 Д/с «Декомунiзацiя» 19.30 Ре:форма 20.00 Перша шпальта 20.30 Вересень 21.00, 01.20 Новини 21.50 Подорожнi 23.05 Концерт «Лише у нас, в Українi» 1 ч. 02.35 Телевистава «Гуцульський рiк» 04.25 Д/ф «Пошук Мазепи» 05.10 Телевистава «Як чоловiки про жiнок говорили» 1+1 06.40 «Шiсть кадрiв» 07.00 «ТСН-Тиждень» 08.30 Х/ф «Знахарка» ▲ 12.30 Т/с «Ключi вiд щастя 2» 19.30 «ТСН» 20.15 Т/с «Свати 3» 21.20 Х/ф «Чудо» 23.15, 03.45 Х/ф «Персонаж» ▲ 01.20 «Секрети Величного столiття. Як ство­ рювався серiал Роксолана» ІНТЕР 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 11.05, 12.25 Х/ф «Ти будеш моєю» 12.00, 14.00, 17.40 Новини 13.25, 14.20 Концерт «Валерiй Меладзе. Не­ беса» 15.20 «Чекай на мене» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 00.30 «Ризиковане життя. Вода» 01.30, 05.20 «Подробицi» - «Час» 02.15 Х/ф «Двоє» ▲ 03.45 Х/ф «Милий ти мiй» ICTV 04.50 Служба розшуку дiтей 04.55 М/с «Том i Джерi у дитинствi» 05.40 Надзвичайнi новини 06.35 Факти тижня з О. Соколовою 08.30 Х/ф «Чорнильне серце» 10.30 Х/ф «Поросятко Бейб» 12.05, 13.10 Х/ф «Бейб: Поросятко у мiстi» 12.45 Факти. День 14.20 Х/ф «Прибрати Картера» ▲ 16.20 Х/ф «Гонщик» ▲ 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Кримiнальна Україна 21.10 Т/с «Володимирська, 15» ▲ 22.05 Х/ф «Пiдривник» ▲ 23.50 Х/ф «Глибоке синє море» ▲ 01.50 Х/ф «Острiв доктора Моро» ▲ 03.40 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 03.00 Шурочка 2 03.30 Зона ночi 05.25, 07.45 Kids’ Time 05.30 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 07.50 Х/ф «Куленепробивний» 09.50 Т/с «СуперМакс» 19.00 Дешево i сердито 21.25 Суперiнтуїцiя 00.50 Х/ф «Люблю твою дружину» ▲

СТБ 07.05 «Все буде добре!» 09.05 «Зiркове життя» 11.55 Х/ф «Не можу сказати «прощавай» 13.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 15.55 «Все буде добре!» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 «Мiстичнi iсторiї 7» з Павлом Кос­тi­ циним» 22.35 «Вагiтна у 16» 23.45 «Доньки-матерi» 00.40 «Один за всiх» 01.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 03.25 «Найкраще на ТБ» 2+2

06.00 М/ф 06.30 «Top Gear» 08.40, 19.00 «ДжеДАI» 09.00Х/ф«Робокоп:Протистоянняiкрах» ▲ 10.50 Х/ф «Робокоп: Темне правосуддя» ▲ 12.45 «Українськi сенсацiї» 13.45 «Люстратор 7.62» 14.45 «Люстратор. Спецпроект» 15.45, 23.30 «Секретнi матерiали»

18.30, 23.00 «Спецкор» 19.30 «Цiлком таємно» 20.00 Х/ф «Слiд смертi» ▲ 22.00 Т/с «Олiмп» ▲ 00.00 Х/ф «Наввипередки зi смертю» ■ 01.50 «Облом.UA» УКРАЇНА 05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою 06.50, 05.20 Зоряний шлях 08.40 Т/с «Єдиний мiй грiх» ▲ 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 15.25 Т/с «Єдиний мiй грiх» ▲ 17.00 Т/с «Право на любов» 19.45 Т/с «Право на любов» 21.50 Футбол. Євро- 2016 р. 1/8 фiналу 00.00 Великий футбол. Євро-2016 р. 02.20 Реальна мiстика НТН 05.05 Т/с «Охоронець» ▲ 08.45 «Савант» 09.00 «Кримiнальнi справи» 09.55, 17.20 Т/с «Детективи» ▲ 12.05 Х/ф «Дiвчина без адреси» 13.45, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10» ▲ 15.20, 00.45 Т/с «Гаваї 5.0 5» ▲ 19.00, 23.15, 02.35 «Свiдок» 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 23.45 Т/с «Без обмежень» ■ 03.05 «Випадковий свiдок» 03.10 «РечДОК» 04.15 «Легенди бандитської Одеси» 05.00 «Правда життя. Професiї»

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.50 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 М/с «Лис Микита» 14.15, 23.00 Вiталька 16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00 Од­ ного разу пiд Полтавою 17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Од­ ного разу в Одесi 00.00 Т/с «Свiтлофор» 01.00, 04.35 УТЕТа тато! 02.25 Дайош молодьож! 03.15 17+ 03.30 Т/с «Щоденники Темного» ▲

TV-4 06.00 Т/с «Пані покоївка» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.40 Міська рада інформує 07.50 «Твій дім» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Єдина країна 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Сад, город, квітник» 10.00 Т/с «Пані покоївка» 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Європа у фокусі» 12.40 «Слідства. Інфо» 13.10 Хіт-парад 14.00, 01.05 Х/ф «Прекрасна Рита» ▲ 16.00 Дитяча година 17.00 «Про нас» 17.30 Ювілейний концерт Віктора Павліка 19.10 Міська рада інформує 19.30 «Наші вітання» 20.00 Єдина країна 20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Погляд зблизька» 22.00 «Європа у фокусі» 22.35, 03.30 Х/ф «Примара в глибині» 00.15 Час-Tайм 00.30 «Слідства. Інфо» 02.30 Хіт-парад ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Музичний калейдоскоп» 10.30 «Назбиране» 10.45 Д/ф «Сімдесятники. С. Параджанов» 11.30 «Подорожні замальовки» 14.00 «Відверті діалоги» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.00 «Пісні нашого краю» 15.10 «Плекайте мову» 15.15 «Загублені у часі» 15.30 «Мамина школа» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Кобзар єднає Україну» 17.40 «Тернопіль у стилі ретро» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.00 «Мандри Великим Лугом» 18.15 «Тернопіль сьогодні» 18.20 Т/с «Таксі» 19.00 «У народному стилі» 19.30 «Урок... для батьків» 20.00 «Живі сторінки» 20.25 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Нотатки на глобусі» 21.45 «За Україну! За її волю!» 22.30 «Портрет»

ВІВТОРОК,

УТ-1 06.05, 07.05 АгроЕра 06.10, 07.10, 08.05 Спорт 06.20, 07.50, 08.15 Смакота 06.25 Золотий гусак 07.20 На слуху 08.20 Свiт on-line 08.40 ПаСпорт.ua 08.45 Телемагазин 09.00 Д/ф «Василь Симоненко. Тиша i грiм» 10.00, 01.45 Урочисте засiдання Верхов­ної Ради України з нагоди Дня Конс­ти­ туцiї України 11.35 Д/ф «Нашi найпершi» 12.25 «Єднаймося!» Сольний концерт О. Чу­ барєвої 14.00 Уряд на зв’язку з громадянами 14.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе 15.05 Фольк-music 16.35 Подорожнi 17.30 Х/ф «Пропала грамота» 18.55 Про головне. Спецвипуск 19.40 Т/с «Травма» 20.30 Нашi грошi 21.00 Новини 21.50 Вiйна i мир 22.40 Класики свiтової лiтератури 23.05 Концерт «Лише у нас, в Українi» 2 ч. 00.20 Телемагазин 01.20 Новини 03.15 Про головне. Спецвипуск 03.50 Д/ф «Свiт Максима» 04.40 Х/ф «Вечорницi» 1+1 06.00 Х/ф «Година пiк» ▲ 08.00 «ТСН» 09.00 Х/ф «Екiпаж» 12.00 Т/с «Ключi вiд щастя 2» 19.30 «ТСН» 20.15 Т/с «Свати 3» 21.20 Х/ф «Чудо» 23.15 Х/ф «Французький поцiлунок» ▲ 01.20 Х/ф «Персонаж» ▲ 03.15 Х/ф «Екiпаж»

ІНТЕР 06.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 12.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.35, 14.20, 16.15 Т/с «Сiльський романс» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 00.30 «Ризиковане життя. Морозиво» 01.25, 05.20 «Подробицi» - «Час» 02.15 Х/ф «Милий ти мiй» 03.25 Х/ф «Секретний ешелон» ICTV 04.20 Факти 04.50 Провокатор 05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 09.00 Т/с «Викрадення богинi» ▲ 10.55 Х/ф «Чорнильне серце» 12.45 Факти. День 13.15 Х/ф «Поросятко Бейб» 15.00 Х/ф «Бейб: Поросятко у мiстi» 16.50 Т/с «Спецзагiн «Шторм» ▲ 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Громадянська оборона 21.05 Т/с «Володимирська, 15» ▲ 22.05 Т/с «Демони» ▲ 23.05 Х/ф «Молитва за гетьмана Мазепу» ▲ 02.05 Х/ф «Над законом» ▲ 03.45 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 03.20 Шурочка 2 03.50 Шурочка 3 04.15 Служба розшуку дiтей 04.20 Зона ночi 06.00, 08.40 Kids’ Time 06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 08.45 М/ф «Гладiатори Риму» 10.40 Х/ф «Чорний лицар» 12.35 Х/ф «Гонитва» 14.20 Х/ф «Красуня в наручниках» ▲ 16.15 Х/ф «Назад на Землю» 17.55 Х/ф «Останнiй бойскаут» ▲ 20.00 Вiд пацанки до панянки 22.00 Х/ф «Цiлуючи дiвчат» ■ 00.10 Х/ф «Назад на Землю» 01.55 Шурочка

СТБ 06.40 «Все буде добре!» 08.40 «Зiркове життя» 09.40 «Вагiтна у 16» 10.40 «Доньки-матерi» 11.35 «Україна має талант! 7» 15.55 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 «Мiстичнi iсторiї 7» з Павлом Костi­ циним» 22.00 «Вiкна-Новини» 22.35 «Врятуйте нашу сiм’ю 3» 01.50 «Один за всiх» 2+2 06.00 М/ф 06.25 «Нове Шалене вiдео по-українсь­ки»

28 ЧЕРВНЯ 07.35 Х/ф «Iван Сила» 09.20 Х/ф «Острiв МакКiнсi» 11.20 Т/с «Спецназ. Рейд у пустелю» ▲ 16.15 Т/с «Вуличний боєць: Кулак вбивцi» ▲ 19.15 Т/с «Гвардiя» 23.00 Т/с «1920. Вiйна та кохання» ▲ 00.50 «Нове Шалене вiдео по-українсь­ки»

УКРАЇНА 06.10, 15.00, 19.00, 04.35 Подiї 07.00, 02.20 Зоряний шлях 09.15 Х/ф «Четвер 12» 11.00, 15.25, 20.00 Т/с «Дорога в порожнечу» 00.00 Музична платформа 05.20 Реальна мiстика НТН 06.05 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу» 08.30 Ранковий «Свiдок» 09.00 «Кримiнальнi справи» 09.55 Т/с «Детективи» ▲ 12.00 «Страх у твоєму домi» 13.45, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10» ▲ 15.40, 01.05 Т/с «Гаваї 5.0 5» ▲ 17.35 Т/с «Детективи» ▲ 19.00 «Свiдок» 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 23.15 Т/с «Без обмежень» ■ 02.50 «Європейський покерний турнiр» 03.35 «Свiдок» 04.05 «Випадковий свiдок» 04.20 «РечДОК» 04.40 «Легенди бандитської Одеси»

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.50 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 М/с «Лис Микита» 14.15, 23.00 Вiталька 16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00 Од­ ного разу пiд Полтавою 17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Од­ ного разу в Одесi 00.00 Т/с «Свiтлофор» 01.30, 04.35 УТЕТа тато! 02.25 Дайош молодьож! 03.15 17+ 03.30 Т/с «Щоденники Темного» ▲

TV-4 06.00 Х/ф «У пошуках мільйонерші» 07.10 Ранковий фітнес 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Сад, город, квітник» 08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 08.30 «Унікальна Україна» 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 «Любов врятує світ». Муніципальний галицький камерний оркестр 11.00 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Твій дім» 12.40 «Рекламна кухня» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Полярна буря» ▲ 16.00 Дитяча година 17.00 «Школа домашнього комфорту» 17.30 Концерт «Лише у нас на Україні» 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Слідства. Інфо» 20.30 Європа у фокусі 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 22.05 Х/ф «Останні герої» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 «Унікальна Україна» 01.00 Х/ф «Полярна буря» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 «Калейдоскоп» 04.00 Х/ф «Останні герої» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «За Україну! За її волю!» 10.35 «В об’єктиві ТТБ» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 Муз. програма «Горицвіт» 11.15 «Тема дня» 11.30 «Нотатки на глобусі» 11.45 «Мандри Великим Лугом» 14.00 «Кобзар єднає Україну» 14.40 «Мальовниче Тернопілля» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.00 «Портрет» 15.30 «Енергоманія» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Як це?» 17.20 «Служба розшуку дітей» 17.30 «7 природних чудес України» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.00 «Напам’ять» 18.15 «Тернопіль сьогодні» 18.20 Т/с «Таксі» 19.00 «Пілігрим» 19.30 «Будьте здорові» 20.25 «Тернопіль сьогодні» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Крізь призму часу» 21.30 «Європа очима українця» 22.00 «Наодинці з усіма» 22.30 Д/ф «Світова марка патонівців»

СЕРЕДА, УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 07.20 АгроЕра 06.30, 07.50, 08.25 Смакота 06.35, 23.25 Золотий гусак 07.30 Ера будiвництва 07.35, 23.50 На слуху 08.30 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.20 Чоловiчий клуб. Спорт 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України 13.30 Казки Лiрника Сашка 13.40 М/ф «Друзi-янголи» 13.55 Школа Мерi Поппiнс 14.15 Суспiльний унiверситет 15.05 Вечiр поета Володимира Матвiєнка 15.40 Д/ф «Срiбна Земля. Хронiка Карпат­ ської України. 1919-1939» 17.10 Т/с «Таксi» 18.05, 01.45 Час-Ч 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.55 Про головне 19.40 Т/с «Травма» 20.30 Книга.ua 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Слiдство. Iнфо 22.40 Мегалот 22.45 З перших вуст 23.00 Пiдсумки 01.55 Д/ф «Августин Волошин. Метеорит незалежностi - над Срiбною землею» 02.45 Телевистава «Повiя» 04.50 Класики свiтової лiтератури 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35 «Козаки. Футбол» 09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 9» 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 13.45, 14.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.45 «Найкращий ресторан з Русланом Се­ нiчкiним» 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 20.15 Т/с «Свати 3» 21.20 Х/ф «Чудо» 00.00, 03.55 Х/ф «Летючий загiн Скот­ ланд-Ярду» ▲ 02.10 Х/ф «Година пiк» ▲ 05.50 «Служба розшуку дiтей» ІНТЕР 06.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 12.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.20, 14.20 «Судовi справи» 15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 00.35 «Ризиковане життя. Миючi засоби» 01.30, 05.15 «Подробицi» - «Час» 02.20 Х/ф «Секретний ешелон» 03.45 Х/ф «Циганка Аза»

ICTV 04.05 Служба розшуку дiтей 04.10 Студiя Вашингтон 04.15 Факти 04.45 Провокатор 05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 10.10, 16.45 Т/с «Спецзагiн «Шторм» ▲ 12.00, 13.20 Х/ф «Пiдривник» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 14.25, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с «Володимирська, 15» ▲ 22.20 Т/с «Демони» ▲ 23.20 Х/ф «Унiверсальний солдат» ▲ 01.20 Х/ф «Над законом» ▲ 03.00 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» ▲ 03.55 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 03.25 Зона ночi 05.05, 18.00 Абзац! 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 07.15 Т/с «Друзi» 08.30 Т/с «Супермакс» 11.40 Т/с «Щасливi разом» 19.00 Т/с «СашаТаня» ▲ 20.00 Вiд пацанки до панянки 22.05 Х/ф «I прийшов павук» ▲ 00.05 Х/ф «Цiлуючи дiвчат» ■ 02.20 Шурочка

СТБ 07.15, 15.55 «Все буде добре!» 09.20 «Зiркове життя» 11.15 «Україна має талант! 7» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 01.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 «Мiстичнi iсторiї 7» з Павлом Кос­тi­ циним» 22.35 «Давай поговоримо про секс 2» 00.30 «Один за всiх»

29 ЧЕРВНЯ 2+2 06.00 М/ф 06.35 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 07.35 «Облом.UA» 08.10, 19.00 «ДжеДАI» 08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор» 09.00, 23.30 «Секретнi матерiали» 09.20 Д/ф «Помста природи» 09.55 Т/с «Гвардiя» 13.40 Т/с «Вуличний боєць: Кулак вбивцi» ▲ 16.40 Х/ф «Слiд смертi» ▲ 19.20 «Люстратор 7.62» 20.00 Х/ф «Динамiт» ▲ 22.00 Т/с «Таксi: Бруклiн» 00.00 Т/с «1920. Вiйна та кохання» ▲ УКРАЇНА 06.00, 11.00, 05.20 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.45 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 12.00 Глядач як свiдок 13.40, 15.30 Т/с «Мати i мачуха» 18.00, 04.35 Т/с «Катiна любов» 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Мiй капiтан» ▲ 01.20 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲ НТН 05.05, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 07.05 Х/ф «Загадка Ендхауза» 09.00 «Кримiнальнi справи» 09.55, 17.20 Т/с «Детективи» ▲ 11.30 «Страх у твоєму домi» 13.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.35 «Свiдок» 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11» ▲ 15.15, 00.50 Т/с «Гаваї 5.0 5» ▲ 23.45 Т/с «Без обмежень». ■ 03.05 «Випадковий свiдок» 03.10 «РечДОК» 03.50 «Легенди бандитської Одеси» 04.15 «Правда життя. Професiї»

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.50 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми» 13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами» 15.15 Казки У 16.10, 19.55, 22.00 Країна У 17.10, 23.00 Вiталька 18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою 00.00 Т/с «Свiтлофор» 01.30, 04.35 УТЕТа тато! 02.25 Дайош молодьож! 03.15 17+ 03.30 Т/с «Щоденники Темного» ▲

TV-4 06.00 Х/ф «Чоловічі історії» 06.55 Ранковий фітнес 07.10 «Твій дім» 07.35 «Слідства. Інфо» 08.00 Європа у фокусі 08.30 «Унікальна Україна» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 09.55 Х/ф «Чоловічі історії» 10.45 Ранковий фітнес 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10, 21.30 «Гал-кліп» 12.35 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 13.00, 02.30 Галицький шлягер 2016 р. м.Іва­ но-Франківськ, 1 ч. 14.00, 01.00 Х/ф «Термінове занурення» 16.00 Провінційні вісті 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Твій дім» 18.00 Т/с «Пані покоївка» 18.45 Міська рада інформує 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 22.30 Міська рада інформує 22.40, 04.00 Х/ф «Доля» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Як це?» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Крізь призму часу» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 11.15, 21.00 «Тема дня» 11.30 «Європа очима українця» 14.00 «Будьте здорові» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.15 «Напам’ять» 15.30 «Час змін» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Діловий ритм» 17.30 «ПрофStyle» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.15 «Тернопіль сьогодні» 18.20 Т/с «Таксі» 19.30 «На часі» 20.25 «Тернопіль сьогодні» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.15 «Надія є» 21.30 «Із нашої відеотеки» 21.45 «Зроблено в Європі» 22.30 «Час країни»


ТЕЛЕДОСЬЄ

ЧЕТВЕР,

ТРИВАЄ НАБІР НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Національна гвардія проводить набір чоловіків на військову службу за контрактом у військову частину 3002, а також водіїв зі стажем водіння не менше року та кухарів.

Вимоги до кандидата: – вік до 35 років; – відсутність притягнення до кри­ мінальної відповідальності; – придатність до військової служ­ би за станом здоров’я; – повна загальна середня освіта або проходження строкової військової служби. Військовослужбовцям НГУ за контрактом держава гарантує: – стабільне грошове забезпечення (в розмірі від 3800 гривень); – додаткові виплати за умови про­ ходження військової служби; – одноразову матеріальну допомо­гу щороку; – виплату грошового забезпечення на оздоровлення; – безоплатне триразове харчуван­

ня під час несення служби в добово­ му наряді; – п’ятиденний (40 год.) нормова­ ний робочий тиждень; – безкоштовне медичне обслугову­ вання у закладах МВС України; – безкоштовне речове забезпечення; – професійне зростання; – можливість безкоштовно здобу­ вати цивільну вищу освіту у вищих військових навчальних закладах України; – щорічну відпустку (від 30 до 45 діб); – відпочинок у санаторіях МВСУ; – під час проходження військової служби за контрактом військово­ службовці мають можливість взя­ ти участь у миротворчих операці­ ях або інших заходах міжнародно­ го військового співробітництва; – пенсійне забезпечення.

Набір до лав Національної гвардії України здійснюється за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 1. Контактні телефони: (0352) 53 69 66, (068) 105 91 79.

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 07.20 АгроЕра 06.30, 07.50, 08.25 Смакота 06.35, 23.25 Золотий гусак 07.30, 23.50 На слуху 08.30 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.20, 18.55 Про головне 09.55 Д/с «Клуб пригод» 10.30 Вiкно до Америки 11.00 Ре:форма 11.30 Вiйна i мир 12.10 Слiдство. Iнфо 13.15, 18.05 Час-Ч 13.40 Казки Лiрника Сашка 13.55 Як це? 14.15 Суспiльний унiверситет 15.00 Спогади 15.35, 04.00 Надвечiр’я. Долi 16.30 Свiтло 17.15 Д/ф «Нью-йоркський вокзал Гранд Сентрал» 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40 Т/с «Травма» 20.30 Люструвати не можна залишити 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.25 З перших вуст 22.40, 04.50 Класики свiтової лiтератури 23.00 Пiдсумки 01.45 Д/ф «Рейх: крах чорних селекцiонерiв» 02.40 Телевистава «Чорна Пантера та Бiлий ведмiдь» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35 «Козаки. Футбол» 09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 9» 13.45, 14.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.45 «Найкращий ресторан з Русланом Се­ нiчкiним» 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 20.15 Т/с «Свати 3» 21.20 Х/ф «Чудо» 23.15, 00.15 «Право на владу» 01.00, 03.00 Х/ф «Ялинки» 02.35 «Ялинки. Фiльм про фiльм» 04.20 «Шiсть кадрiв» ІНТЕР 06.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 12.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.20, 14.20 «Судовi справи» 15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 00.30 «Ризиковане життя. Шампунь» 01.25, 05.20 «Подробицi» - «Час» 02.15 Х/ф «Циганка Аза» 03.45 Х/ф «Вiрнiсть»

ICTV 04.15 Студiя Вашингтон 04.20 Факти 04.40 Провокатор 05.25 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 10.00, 16.50 Т/с «Спецзагiн «Шторм» ▲ 11.55, 13.20 Х/ф «Унiверсальний солдат» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 14.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Iнсайдер 21.25 Т/с «Володимирська, 15» ▲ 22.20 Т/с «Демони» ▲ 23.15 Х/ф «Кiборг» ■ 01.00 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» ▲ 03.30 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 05.15, 18.00 Абзац! 06.00, 07.20 Kids’ Time 06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 07.25 Т/с «Друзi» 09.15 Т/с «Супермакс» 12.35 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Т/с «СашаТаня» ▲ 20.00 Вiд пацанки до панянки 22.10 Х/ф «Параноя» ▲ 00.10 Х/ф «I прийшов павук» ▲ 02.10 Шурочка

СТБ 06.40, 15.55 «Все буде добре!» 08.40 «Зiркове життя» 09.40 «Врятуйте нашу сiм’ю 3» 12.50 «Україна має талант! Дiти» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 01.45 «Слiдство ведуть екстрасенси» 21.00 «Мiстичнi iсторiї 7» з Павлом Костi­ циним» 22.35 «Я соромлюсь свого тiла 2» 00.30 «Один за всiх»

30 ЧЕРВНЯ

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

2+2 06.00 М/ф 06.35, 14.00, 00.55 «Нове Шалене вiдео поукраїнськи» 07.35, 12.30 «Облом.UA» 08.10, 19.00 «ДжеДАI» 08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор» 09.00, 19.20, 23.30 «Секретнi матерiали» 09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у пустелю» ▲ 14.15 «Вiдеобiмба» 15.45, 22.00 Т/с «Таксi: Бруклiн» 16.30 Х/ф «Динамiт» ▲ 20.00 Х/ф «Небезпечне занурення» ▲ 00.00 Т/с «1920. Вiйна та кохання» ▲ УКРАЇНА 06.00, 11.00, 05.20 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 04.00 Зоряний шлях 12.00 Глядач як свiдок 13.40, 15.30 Т/с «Єдиний мiй грiх» ▲ 18.00, 04.35 Т/с «Катiна любов» 19.45, 02.20 «Говорить Україна» 21.50 Футбол. Євро- 2016 р. 1/4 фiналу 00.00 Великий футбол. Євро-2016 р.

НТН 04.45, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 06.40 Х/ф «Зупинився потяг» 08.30 Ранковий «Свiдок» 09.00 «Кримiнальнi справи» 09.55, 17.20 Т/с «Детективи» ▲ 11.30 «Страх у твоєму домi» 13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.40 «Свiдок» 15.15, 00.50 Т/с «Гаваї 5.0 5» ▲ 23.45 Т/с «Без обмежень» ■ 03.10 «Випадковий свiдок» 03.15 «РечДОК» 03.55 «Легенди бандитської Одеси» 04.20 «Правда життя. Професiї» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.50 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми» 13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами» 15.15 Казки У 16.10, 19.55, 22.00 Країна У 17.10, 23.00 Вiталька 18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою 00.00 Т/с «Свiтлофор» 01.30, 04.35 УТЕТа тато! 02.25 Дайош молодьож! 03.15 17+ 03.30 Т/с «Щоденники Темного» ▲

TV-4 06.00 Т/с «Пані покоївка» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 «Унікальна Україна» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Пані покоївка» 10.45 Ранковий фітнес 11.00, 16.10 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.00, 02.30 Галицький шлягер 2016р. м.Іва­ но-Франківськ, 2 ч. 14.00, 01.00 Х/ф «Уроки водіння» 16.00 Провінційні вісті 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Євромакс» 18.00 Т/с «Пані покоївка» 19.00 Провінційні вісті 19.30, 21.00 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.30 «Школа домашнього комфорту» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Краплі дощу на розпе­ чених скелях» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Подорож гурмана» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Надія є» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 11.15 «Тема дня» 11.30 «Із нашої відеотеки» 11.45 «Зроблено в Європі» 14.00 «На часі» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.15 «Фабрика ідей» 15.30 «ПрофStyle» 15.50 «Іноземна для дітей» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Акценти тижня» 17.30 «Храми Поділля» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.15 «Тернопіль сьогодні» 18.20 Т/с «Таксі» 19.30 «Що робити?» 20.25 «Тернопіль сьогодні» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Армія нескорених» 21.30 «Думки вголос» 21.50 «Тернопіль сьогодні» 22.30 «Час країни»

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.15, 07.15, 08.15 Спорт 06.20, 07.20 АгроЕра 06.30, 07.50, 08.25 Смакота 06.35, 23.25 Золотий гусак 07.30 Ера будiвництва 07.35, 23.50 На слуху 08.30 Територiя закону 08.35 ПаСпорт.ua 08.45, 00.20 Телемагазин 09.00, 05.45 Вiчне 09.20, 18.55 Про головне 09.55 Д/с «Клуб пригод» 10.30 Д/с «Китай на кiнчику язика» 11.25 Український корт 12.00 Вересень 12.25 «Схеми» з Н. Седлецькою 13.30 Казки Лiрника Сашка 13.40 М/ф «Друзi-янголи» 13.55 Хочу бути 14.15 Суспiльний унiверситет 15.00 Театральнi сезони 15.35, 04.20 Вiра. Надiя. Любов 16.30 Гра долi 17.10 Музична премiя «Європейський про­ рив-2016». Церемонiя нагородження 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.40 Т/с «Травма» 20.30 Х/ф «Вiолончель» 21.30, 05.35 Новини. Спорт 21.50 Перша студiя 22.40 З перших вуст 23.00 Пiдсумки 01.45 Музичне турне 02.55 Д/ф «Раїса Недашкiвська. Те, що не вмирає» 03.40 Свiтло 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 03.25 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35 «Козаки. Футбол» 09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку» 13.45, 14.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.45 «Найкращий ресторан з Русланом Сенiчкiним» 17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 4» 20.20 «Сватики» 22.20 «Свiтське життя» 23.20 «Вечiрнiй Київ» 01.15, 03.50 Х/ф «Пiна днiв» ▲ ІНТЕР 06.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Пiзнай мене, якщо зможеш» ▲ 12.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським» 13.20, 14.20 «Судовi справи» 15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 «Чорне дзеркало» 23.30 Х/ф «Iнтердiвчинка» ▲ 02.30 «Подробицi» - «Час» 03.20 Х/ф «Мiський романс» 04.55 «Чекай на мене»

ICTV 04.15 Служба розшуку дiтей 04.20 Студiя Вашингтон 04.25 Факти 04.45 Провокатор 05.30 Громадянська оборона 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 09.55, 16.50 Т/с «Спецзагiн «Шторм» ▲ 11.45, 13.10 Х/ф «Ворог ще ближче» ▲ 12.45, 15.45 Факти. День 14.25, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» ▲ 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Антизомбi 21.25, 22.00 Т/с «На трьох» 23.25 Х/ф «Важка мiшень» ▲ 01.20 Х/ф «Кiборг» ■ 03.35 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 05.05, 18.00 Абзац! 06.00, 07.20 Kids’ Time 06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди кру­ тизни» 07.25 Т/с «Друзi» 08.20 Т/с «Супермакс» 11.40, 20.00 Вiд пацанки до панянки 19.00 Т/с «СашаТаня» 22.00 Х/ф «Астрал» ▲ 00.05 Х/ф «10 000 рокiв до нашої ери» ▲ 02.10 Шурочка СТБ 06.25 «Зiркове життя» 07.20 Х/ф «Максим Перепелиця» 09.15 Х/ф «Молода дружина» 11.15 Х/ф «Мати й мачуха» ▲ 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30, 00.45 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 Х/ф «Дружина за контрактом» 22.35 Х/ф «Вечiрня казка» 02.05 «Слiдство ведуть екстрасенси»

2+2 06.00 М/ф 06.35 «Нове Шалене вiдео по-українськи»

1 ЛИПНЯ

07.35, 11.05, 02.10 «Облом.UA» 08.10, 19.00 «ДжеДАI» 08.30, 18.30 «Спецкор» 09.00, 19.20 «Секретнi матерiали» 09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у пустелю» ▲ 14.05 «Вiдеобiмба» 15.40 Т/с «Таксi: Бруклiн» 16.40 Х/ф «Небезпечне занурення» ▲ 20.00 Х/ф «Люди-Iкс: Перший клас» ▲ 22.25 Х/ф «Дiамантовi пси» ■ 00.20 Х/ф «Жах з-пiд землi» ▲ УКРАЇНА 06.00, 11.00 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15, 04.45 Зоряний шлях 12.00 Глядач як свiдок 13.40, 15.30 Т/с «Єдиний мiй грiх» ▲ 18.00, 04.00 Т/с «Катiна любов» 19.45, 02.20 «Говорить Україна» 21.50 Футбол. Євро-2016 р. 1/4 фiналу 00.00 Великий футбол. Євро-2016 р.

НТН 04.55, 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 05.35 «Правда життя. Професiї» 06.50 Х/ф «Прощальна гастроль «Артиста» 08.30 Ранковий «Свiдок» 09.00 «Кримiнальнi справи» 09.55, 17.20 Т/с «Детективи» ▲ 11.30 «Страх у твоєму домi» 13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11» ▲ 14.00, 19.00, 23.15, 02.35 «Свiдок» 15.15, 00.50 Т/с «Гаваї 5.0 5» ▲ 23.45 Т/с «Без обмежень» ■ 03.05 «Випадковий свiдок» 03.20 «РечДОК» 04.20 «Легенди бандитської Одеси» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.50 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.10 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми» 13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами» 15.15 Казки У 16.10 Країна У 17.10 Вiталька 18.05 Х/ф «Знову ти» ▲ 20.00 Х/ф «Одного разу в Римi» ▲ 21.30 Х/ф «За бортом» 23.45 Т/с «Свiтлофор» 01.15, 04.35 УТЕТа тато! 02.15 Дайош молодьож! 03.05 17+ 03.30 Т/с «Щоденники Темного» ▲ TV-4 06.00 Т/с «Пані покоївка» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 «Унікальна Україна» 09.00, 00.15 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Калейдоскоп» 10.00 Т/с «Пані покоївка» 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.45 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Твій дім» 13.00, 02.30 Хіт-парад 14.00, 01.00 Х/ф «Повітряні пірати» 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Калейдоскоп» 17.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 18.00 Т/с «Пані покоївка» 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Твій дім» 22.00, 00.30, 03.30 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Оператор» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «У народному стилі» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Кобзар єднає Україну» 10.50, 17.45 «Пісні нашого краю» 11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 «Вісті ТТБ» 11.15 «Тема дня» 11.30 «Армія нескорених» 11.45 «Храми Поділля» 14.00 «Що робити?» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.15 «Думки вголос» 15.30 «Хочу бути...» 15.50 «Плекайте мову» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Не перший погляд» 17.20 «Слід» 17.40 «Служба розшуку дітей» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.15, 20.25 «Тернопіль сьогодні» 18.20 Т/с «Таксі» 19.30 «На часі» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Arte, viva!» 21.30 «Удосвіта» 22.30 «Час країни»


14

СУБОТА, УТ-1 06.00 Пiдсумки 06.20 На слуху 06.45, 00.20 Телемагазин 07.05 АгроЕра. Пiдсумки 07.15 Шеф-кухар країни 08.10 Смакота 08.35, 23.40 Золотий гусак 09.00 Мистецький пульс Америки 09.35 Як це? 09.55 Хто в домi хазяїн? 10.25 Хочу бути 10.45 Школа Мерi Поппiнс 11.00 Казки Лiрника Сашка 11.30 М/ф «Друзi-янголи» 12.30 Х/ф «Маленька Фадетта» 14.30 Чоловiчий клуб. Спорт 15.30 Д/с «Вудро Вiлсон» 17.15 Т/с «Мафiоза» 20.30 На пам’ять 21.00, 05.35 Новини 21.25 Дорога до Рiо-2016 р. 22.00 Х/ф «Україна-25» 22.25 Альтернативна музика 22.40 Мегалот 23.00 Територiя закону 23.20 Вперед на Олiмп! 01.20 Музичне турне 02.20 Телевистава «Безталанна» 04.30 Д/ф «Гармонiя протирiч Тетяни Яб­ лонської» 05.00 Про головне 1+1 06.00 «Сватики» 07.00, 19.30 «ТСН» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 10.00 «Свiтське життя» 11.00 Х/ф «Чудо» 15.05, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 17.30, 18.30 «Розсмiши комiка 6» 20.15 «Українськi сенсацiї» 23.20 Х/ф «Вiд заходу до свiтанку» ■ 01.25 «Вечiрнiй Київ» 02.55 «Шiсть кадрiв»

ІНТЕР 07.00 М/ф «Таємниця третьої планети» 07.40, 02.45 Х/ф «Альошкине кохання» 09.30 Х/ф «Екiпаж» 12.30 Х/ф «Приборкання норовливого» 14.20, 01.20 Х/ф «Люблю 9 березня» 16.00 Х/ф «Хронiки зради» ▲ 18.00 Х/ф «Погана сусiдка» 20.00 «Подробицi» 20.30 «Ювiлейний вечiр Валерiя i Костян­ тина Меладзе» 22.30 «Кличко - Ф’юрi. Поразка - не варiант» 23.10 «Великий бокс. Володимир Кличко Тайсон Ф’юрi» 00.50 «Подробицi» - «Час» 04.10 Х/ф «Приборкання норовливого»

ICTV 04.15 М/с «Муча Луча» 04.55 Факти 05.15 М/с «Том i Джерi у дитинствi» 06.00 Стоп-10 07.00 Провокатор 07.50 Кримiнальна Україна 08.50 Секретний фронт 10.45 Антизомбi 11.45 Громадянська оборона 12.45 Факти. День 13.00 Iнсайдер 14.00 Т/с «Демони» ▲ 16.50 Х/ф «Важка мiшень» ▲ 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини 20.05 Х/ф «Меркурiй у небезпецi» ▲ 22.15 Х/ф «Гудзонський Яструб» ▲ 00.10 Х/ф «Ворог ще ближче» ▲ 01.50 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» ▲ 03.05 М/с «Молода Лiга Справедливостi» НОВИЙ 03.20 Служба розшуку дiтей 03.25 Зона ночi 05.15 Абзац! 06.05, 08.20 Kids’ Time 06.10 М/с «Пiнгвiни Мадагаскару» 08.25 Дешево i сердито 10.00 Хто зверху 14.00 Т/с «СашаТаня» ▲ 17.00 Х/ф «Мармадюк» 18.50 Х/ф «Не жартуйте iз Зоханом» ▲ 21.00 Х/ф «Диктатор» ▲ 22.40 Х/ф «Останнiй бойскаут» ▲ 00.40 Х/ф «Гонитва» 02.25 Шурочка

СТБ 05.55 «ВусоЛапоХвiст» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 11.00 «Пригоди Самвела та Поливоди у Дзембронi» 13.05 Х/ф «Максим Перепелиця» 15.00 Х/ф «Дружина за контрактом» 16.55 Х/ф «Вечiрня казка» 19.00 Х/ф «Час щастя» 21.05 Х/ф «Час щастя 2» 23.00 «Давай поговоримо про секс 2» 00.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 2+2 06.00 М/ф 06.40 «Маски-шоу» 07.50 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.25, 01.50 «Облом.UA» 10.05 «Вайпаут»

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

2 ЛИПНЯ

11.55 «Top Gear» 14.00 Х/ф «Робокоп: Розплавлення» ▲ 15.50 Х/ф «Робокоп: Воскресiння» ▲ 17.45 Х/ф «Сталiнград» 20.45 Х/ф «План пограбування» ▲ 22.00 Х/ф «Доберман» ■ 00.00 Х/ф «Пiранья» ■ УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Подiї 07.10, 05.30 Зоряний шлях 09.10 Т/с «Дорога в порожнечу» 15.20 Т/с «Право на любов» 19.50 Х/ф «Наречена мого нареченого» ▲ 21.50 Футбол. Євро-2016 р. 1/4 фiналу 00.00 Великий футбол. Євро-2016 р. 02.10 Реальна мiстика НТН 06.10 Х/ф «Слухати у вiдсiках» 08.40 Х/ф «Наприкiнцi ночi» 11.30, 03.15 «РечДОК» 14.50 Т/с «Детективи» ▲ 19.00, 02.35 «Свiдок» 19.30 Т/с «Кулагiн та партнери» 23.00 Х/ф «Обитель диявола» ▲ 00.55 Х/ф «Cправжнє правосуддя. Янгол смертi» ▲ 03.05 «Випадковий свiдок» 04.15 «Легенди бандитської Одеси» 04.40 «Правда життя. Професiї»

ТЕТ 06.00 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.30 Байдикiвка 08.25 М/с «Смiшарики. Пiн-код» 09.00 Мультик з Лунтиком 10.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi» 11.35 М/с «Маша i ведмiдь» 12.20М/ф«Бiонiкл:Вiдродженнялегенди» 13.40 Х/ф «Бунтарка» 15.35 Х/ф «Знову ти» ▲ 17.30 Х/ф «Одного разу в Римi» ▲ 19.00 Х/ф «За бортом» 21.05 Одного разу пiд Полтавою 23.40 Т/с «Свiтлофор» 01.10 Одна за всiх 01.40 БарДак 04.10 17+ 05.00 Дамочки рулять TV-4 06.00 «Сад, город, квітник» 06.15 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «Твої, мої, наші» 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 Єдина країна 10.00 «Слідства. інфо» 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 «Про нас» 11.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 11.55 Тернопільська погода 12.00 «Школа домашнього комфорту» 12.30 Х/ф «Будинок, який купила Мері» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 Мультфільм 15.00 М/ф «20000 льє під водою» 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00, 03.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 Єдина країна 19.30 «Євромакс» 20.05 Тернопільська погода 20.10 «Соло» 21.00, 04.00 Х/ф «Читай по губам» ▲ 23.00 «Євромакс» 23.30 «Слідства. інфо» 00.05 Тернопільська погода 00.10 Час-Тайм 00.30 Х/ф «Будинок, який купила Мері» ▲ 02.30 Європа у фокусі ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Arte, viva!» 10.30 «Хочу бути...» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «Вісті ТТБ» 11.15 «7 природних чудес України» 11.30 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 14.00 «На часі» 14.55 «Вишневі усмішки» 15.00 «Вісті ТТБ» 15.15 «Слід» 15.35 Соціальна реклама 15.40 «Не перший погляд» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Словами малечі про цікаві речі» 17.15 «Абетка здоров’я» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.00 «Вісті ТТБ» 18.15 «Учнівський щоденник» 18.30 «Тернопіль у стилі ретро» 18.40 «Думки вголос» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На відстані душі» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Кулінарія від Андрія» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Вісті ТТБ» 21.30 «Поклик таланту»

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.00 Свiт православ’я 06.45 Крок до зiрок 07.35 Свiт on-line 08.10 Смакота 08.35 Золотий гусак 09.10 Гра долi 09.40 Мистецькi iсторiї 09.55 Спогади 10.30 Театральнi сезони 11.20 Фольк-music 12.55, 02.20 Футбол. ЧЄ. Ю-17. Фiнал 15.40 Чоловiчий клуб 16.20 Д/с «Вудро Вiлсон» 17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Мафiоза» 21.00, 05.35 Новини 21.40 Перша шпальта 22.15 Книга.ua 23.00 Паспортний сервiс 23.20 День Янгола 00.20 Телемагазин 01.20 Музичне турне 04.40 Д/ф «Сiмдесятники. М. Мащенко. Вос­ ковi крила Iкара» 05.10 Уряд на зв’язку з громадянами 05.55 Гiмн України 1+1 06.00 «Сватики» 07.05 «Українськi сенсацiї» 08.00 «Снiданок. Вихiдний» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 09.55 «Козаки. Футбол» 10.05 «ТСН» 11.00 «Свiт навиворiт 5» 12.00 Х/ф «Чудо» 15.00 Т/с «Свати 3» 19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00, 01.45 Х/ф «Несподiвана радiсть» ▲ 00.45 «Свiтське життя»

ІНТЕР 05.35 «Подробицi» - «Час» 06.05 «Кличко - Ф’юрi. Поразка - не варiант» 06.45 «Великий бокс. Володимир Кличко Тайсон Ф’юрi» 08.10 «Вдалий проект» 09.05 «Готуємо разом» 10.00«Орелiрешка.Навколосвiтняподорож» 11.00 «Орел i решка. Шопiнг» 12.00 Х/ф «Погана сусiдка» 14.10 «Ювiлейний вечiр Валерiя i Костян­ тина Меладзе» 16.10 Х/ф «Доторкнутися до неба» ▲ 18.00, 21.30 Т/с «Крапля свiтла» ▲ 20.00 «Подробицi тижня» 23.10 Х/ф «Хронiки зради» ▲ 01.10 Х/ф «Мiський романс» ICTV 03.50 М/с «Муча Луча» 04.30 Факти 04.40 М/с «Молода Лiга Справедливостi» 04.55 М/с «Том i Джерi у дитинствi» 05.40, 03.45 Стоп-10 06.40 Провокатор 07.35 Зiрка YouTube 09.20 Дивитись усiм! 10.15 Без гальм 10.50 М i Ж 11.15, 13.00 Х/ф «Останнiй самурай» ▲ 12.45 Факти. День 14.40 Х/ф «Гудзонський Яструб» ▲ 16.35 Х/ф «Меркурiй у небезпецi» ▲ 18.45 Факти тижня з О. Соколовою 20.25 Х/ф «Хiтмен» ▲ 22.15 Х/ф «Напад на 13-й вiддiлок» ▲ 00.20 Х/ф «Релiкт» ■ 02.25 Т/с «Морська полiцiя. Спецвiддiл» ▲ НОВИЙ 03.10 Шурочка 04.05 Зона ночi 05.45, 09.20 Kids’ Time 05.50 М/с «Дракони: Вершники Йолопа» 09.25 М/с «Кiт у чоботях» 14.20 Х/ф «Мармадюк» 16.10 М/ф «Що могло бути гiрше» 18.00 Х/ф «Диктатор» ▲ 19.45 Х/ф «Iнтерв’ю» ▲ 22.00 Х/ф «Секс-вiдео» ■ 23.55 Х/ф «Красуня в наручниках» ▲

СТБ 05.55 «ВусоЛапоХвiст» 07.00 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 10.10 «Караоке на Майданi» 11.10 Х/ф «Час щастя» 13.15 Х/ф «Час щастя 2» 15.10 «Мiстичнi iсторiї 7» з Павлом Костi­ циним» 19.00, 00.55 «Слiдство ведуть екстрасенси» 23.00 «Я соромлюсь свого тiла 2» 2+2 06.00 М/ф 06.40 «Маски-шоу» 07.50 «Нове Шалене вiдео по-українськи» 08.25, 02.00 «Облом.UA» 09.00 Бушидо 11.00 «Люстратор 7.62» 12.00 «Люстратор. Спецпроект» 13.00 «Секретнi матерiали» 14.00 «Цiлком таємно» 15.00 Д/ф «Дембель» 16.00 Х/ф «Люди-Iкс: Перший клас» ▲ 18.25 Х/ф «Перстень нiбелунгiв» 22.05 Х/ф «Дiамантовi пси» ■ 00.00 Х/ф «Доберман» ■

3 ЛИПНЯ УКРАЇНА 06.50 Подiї 07.30 Зоряний шлях 08.50 Т/с «Дорога в порожнечу» 14.40 Т/с «Мiй капiтан» ▲ 19.00 Подiї тижня з Олегом Па­нютою 20.00 Х/ф «Там, де є щастя для мене» ▲ 21.50 Футбол. Євро-2016 р. 1/4 фiналу 00.00 Великий футбол. Євро-2016 р. 01.30 Подiї тижня з Олегом Па­нютою 02.20 Зоряний шлях 03.35 Т/с «Катiна любов» 05.50 Подiї тижня з Олегом Па­нютою

НТН 06.20 Х/ф «Прощальна гастроль «Артиста» 07.55 Х/ф «Чорний принц» 09.35 Т/с «Головний калiбр» ▲ 13.00 «Розсмiши комiка» 15.00 Х/ф «Не журись!» 16.45 «Легенди карного розшуку» 19.00 Т/с «Охоронець» ▲ 22.15 Х/ф «Недоторканi» ▲ 00.10 Х/ф «Акули Малiбу» ▲ 01.55 Х/ф «Обитель диявола» ▲ 03.35 «РечДОК» 04.05 «Легенди бандитської Одеси» 04.35 «Правда життя. Професiї» ТЕТ 06.00 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 06.20 М/с «Дора-мандрiвниця» 07.30 Байдикiвка 08.25 М/с «Смiшарики. Пiн-код» 09.00 Мультик з Лунтиком 09.40 М/с «Дора-мандрiвниця» 10.35 М/с «Дора i друзi. Пригоди в мiстi» 11.35 М/ф «Бiонiкл: Вiдродження легенди» 12.50 Х/ф «Бунтарка» 14.50 Країна У 23.50 Т/с Свiтлофор 01.20 Одна за всiх 01.50 БарДак 04.10 17+ 05.00 Дамочки рулять

TV-4 06.00 Х/ф «Твої, мої, наші» 07.30 «Сад, город, квітник» 07.45 Ранковий фітнес 08.00 Єдина країна 08.35 Тернопільська погода 08.40 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 09.50 Ранковий фітнес 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 Дім книги 12.00 М/ф «20000 льє під водою» 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Межа правди 15.30 «Слід» 15.55 Тернопільська погода 16.00 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 16.30 «Слідства.Інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.30 «Про нас» 18.00 «Наші вітання» 19.00 Провінційні вісті 19.45 Міська рада інформує 20.00 Європа у фокусі 20.30 «Про нас» 21.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.05 Тернопільська погода 22.10, 04.15 Х/ф «Велика порожнеча» ▲ 23.45 Час-тайм 00.00 Провінційні вісті 00.45 Міська рада інформує 01.00 Х/ф «Одного разу на болоті» ▲ 02.25 Хіт-парад 03.00 «Гал-кліп» 03.30 Провінційні вісті ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «На відстані душі» 10.30 «Велети духу і слави. Українська місія» 10.35 «Словами малечі про цікаві речі» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «Спортивні меридіани» 11.15 «Учнівський щоденник» 11.30 «Думки вголос» 11.45 «Вишневі усмішки» 11.50 «Тернопіль у стилі ретро» 14.00 «Поклик таланту» 15.30 «Кулінарія від Андрія» 15.45 «Мандри кота Фініка» 16.00 «У країні Мультляндії» 17.00 «Панорама подій» 17.30 «Кобзар єднає Україну» 17.45 «Пісні нашого краю» 17.55 «Вишневі усмішки» 18.00 «Назбиране» 18.15 «Музичний калейдоскоп» 18.45 «В об’єктиві ТТБ» 18.50 «Тиждень.Крок за кроком» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Подорожні замальовки» 20.30 Соціальна реклама 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 21.55 «Духовні скарби України» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Телевізор»

Репертуар вистав Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка

29

Комедія «Занадто одружений таксист»

Пролежавши ніч у лікарні, він збивається з графіку і ЧЕРВНЯ не може пригадати до якої ж дружини необхідно іти в цю годину. А чекають його обидві не на жарт схвильовані кохані.

30

Комедія «Пошилися в дурні»

Музична комедія «Пошилися в дурні» М. Кропивниць­ ЧЕРВНЯ кого про сенс життя двох вдівців, які залишилися один із п’ятьма, другий із сімома дочками, та перетворилося на пошуки женихів

3

Комедія «Смішні гроші»

Гостросюжетна комедія з усіма ознаками детективу, ЛИПНЯ подружньої драми, з еротичними витівками та... ве­ ликими грішми. Це іронічний і веселий погляд на людину з її слабкостями, надіями та бажаннями бути щасливим. Початок вечірніх вистав о 1900 год. Квитки – у касі театру. Довідки за телефонами: 52-40-66, 25-05-04.

Репертуар вистав Тернопільського обласного театру актора і ляльки

3

Казка «Айболить проти Бармалея»

Ну, хто ж із самого дитинства не знає казку про доб­ ЛИПНЯ рого лікаря Айболить і злого, але кумедного розбій­ ника Бармалея? Знають і люблять усі – і дорослі, і діти! Тепер у них є неповторна можливість не тільки перечитати улюблену казку, а й зустрітися з її неповторними героями на сцені.

10

Казка «Мисливець та русалка»

Маленьких глядачів чекають цікаві пригоди АндріяЛИПНЯ Мисливця, який, щоб урятувати свою наречену Ма­ рійку, повинен перехитрити Бабу-Ягу, Чорта, жадібних Раків і перемогти Триголового Змія.

17

Казка «Івасик і змія»

Одного разу знайшов Дід у лісі чудовий корінець, ЧЕРВНЯ схожий на маленького хлопчика і... почалася казка про Івасика-Телесика, – розповіли в театрі. – Так, так, того са­ мого хлопчика, який з’явився на радість самотнім Діду і Бабі із звичайного лісового корінця. І усе було б добре, якби хитра, підступна Змія-Відьма не вкрала малого Івасика...

24

Казка «Небилиці про курочку рябу»

З дитинства знайомий сюжет – лише привід, щоб і ЧЕРВНЯ самим посміятися, і людей повеселити, жартуючи показати безліч веселих небилиць і всерйоз задуматися про радість простого людського щастя. Початок вистав о 1200, 1430 год. Квитки – у касі театру. Довідки за телефонами: 52-49-54, 52-49-57, 25-15-69.


ДОЗВІЛЛЯ

п’ятниця, 24 червня 2016 року Досьє 102

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РОСЛИНИ

• СМАЧНОГО!

Французький вишневий клафуті

Н

а Аравійському півост­ рові і в Південно-Захід­ ній Азії є рослина, яку називають «квіткою сміху». Його насіннячко розміром з горошину здатне викликати у людини безпричинний сміх на півгодини, після чого лю­ дина спокійно і безтурботно засинає. • Найбільш поживний у світі плід – авокадо. Він містить 741 кало­ рію на фунт їстівної маси. А най­ менш поживний овоч – огірок, міс­ тить всього 73 калорії на фунт їс­ тівної маси. • Звичайна береза дає мільйон на­ сіння щорічно. • З середнього дерева можна ви­ готовити 170 000 олівців. • Один гектар лісу дає більше 6 тонн дерева щороку. • Одне дерево поглинає в рік стіль­ ки вуглецю, скільки виділяє один автомобіль, проїхавши декілька ти­ сяч кілометрів. • Одне дерево виробляє приблиз­ но 120 кілограм кисню на рік, що вистачає на сім’ю з трьох осіб про­ тягом того ж року. • Папуаси Нової Гвінеї голяться травою путянг – настільки тверді й гострі її листя. • Найстаріше дерево знаходиться в Швеції. Його коренева система зростає протягом уже 9000 років. • Бамбук росте швидше всіх рос­ лин – 90 см на добу. • Вельвічія мірабіліс має всього два листки, хоча її вік може дося­ гати 100 років. Її листя вироста­ ють на 5-8 см на рік, а найбільші листя мали розмір 8,2х2 м. • Пальма Раффі має найбільші у світі листя. Вони досягають 20 м і перевершують за розмірами всі по­ роди дерев. • Плавуча ряска Волфф аррхіза – найменша квітуча рослина у світі. Розмір її листочків складає всього 0,5-1,2 мм в поперечнику. • Найдовші коріння виявлені у ди­ кого фікуса з Південної Африки. Вони досягали 120 м. • Якщо ви поставите квітку у воду, що містить чорнило, вона може ста­ ти синьою або чорною ! • Дерева ростуть від верхівки, тому якщо ви виріжете своє ім’я на де­ реві коли ви (і дерево) ще малень­ кі, ваше ім’я залишиться на тій же висоті , коли ви станете старше. • Фрукт дуріан пахне гниллю – як протухла риба, – але смак у нього чудовий! Це улюблені ласощі оран­ гутанів . • Пекуча кропива добре росте на кладовищах – вона пишно розрос­ тається на фосфорі , який містить­ ся в кістках. • Чи знаєте ви, що в Вавилоні було заборонено вживання волоських горіхів в їжу? Причина такої забо­ рони – форма горіха. Жерці вважа­ ли, що людина, котра з’їла горіх схожий на мозок, може різко поро­ зумнішати.

15

Багато з нас дуже любить їсти десерти c вишнею. Вона дає стра­ вам неповторний смак з кислин­ кою. Але часу на те, щоб спекти пиріг не завжди вистачає. Тому ми підготували простий рецепт літ­ нього вишневого клафуті. Ця стра­ ва є винаходом французів, яким во­ни дуже пишаються. Готується вишневий пиріг з підручних інг­ре­ дієнтів, а на смак виходить приго­ ломшливим.

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ

Інгредієнти: 600 г вишень, 30 г розтопленого вершкового масла, 4 яйця, 250 мл молока, 100 г муки, 100 г цукру, 12 г ваніліну, дрібка солі. Приготування. 1. Покладіть вишню, поперед­ ньо вийнявши кісточки, в змаще­ ну маслом термостійку форму. 2. Змішайте всі інгредієнти, збийте і залийте сумішшю вишню. 3. Випікати клафуті до золо­ тисто-коричневого кольору близь­ ко 40-45 хвилин при 180°С. Це солодкі ласощі дуже добре підійдуть, як десерт до кави. Також вишні в клафуті можна замінити малиною, абрикосами, чорницю та іншими фруктами.

• ДИТЯЧІ ПЕРЛИ *****

Коли Лялі було два з поло­ виною роки, якийсь незнайо­ мий спитав її жартома: – Ти хотіла б бути моєю донь­ кою? Вона відповіла величаво: – Я мамина і більше нічий­ ная.

*****

– Мама, як мені шкода коня­ чок, що вони не можуть в носі колупатися.

*****

Жорж розрізав лопаткою до­ щового черв’яка навпіл. – Навіщо ти це зробив? – Черв’ячку було нудно. Те­ пер їх два. Їм стало веселіше.

*****

– Тато, дивися, як твої шта­ ни насупилися!

*****

– Бабуся! Ти моя найкраща коханка!

*****

Одного разу ми з Лялею гу­ ляли біля моря, і вона вперше в житті побачила далеко паро­ плав. – Мама, мама, паровоз купа­ ється! – палко вигукнула вона.

*****

– Як ти смієш битися? – Ах, мамо, що ж мені роби­ ти, якщо бійка так і лізе з мене!

*****

– Бабуся, ти помреш? – Помру. – Тебе закопають у яму? – Закопають. – Глибоко? – Глибоко. – От коли я буду твою швей­ ну машину крутити!

*****

– Наша бабуся зарізала зи­ мою гусей, щоб вони не засту­ дилися.

*****

Дівчинці чотирьох з поло­ виною років прочитали «Каз­ ку про рибака і рибку». – От дурний старий, – обури­ лася вона, – просив у рибки то новий будинок, то нове кори­ то. Попросив би відразу нову стару.

*****

Дідусь зізнався, що не вміє сповивати немовлят. – А як же ти сповивав бабу­ сю, коли вона була маленька?

*****

– Няня, що це за рай за такий? – А це де яблука, груші, апель­ сини, черешні... – Розумію: рай – це компот.


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 24 червня 2016 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

• Дощ у липні йде не там, де чека­ ють, а там, де жнуть. • Китиці вівса обважніли – з’яви­ ли­ся опеньки різні. • Липень блискавки кидає, дуби калічить. • Літо добре всім, але вершина лі­ та важка. • Мужика годує не сокира, а лип­ нева робота. • У липні води відро – грязі ложка. • Ночі зоряні в липні – буде багато грибів. • Рижики з’явилися – чекай осінніх опеньків. • Роса липнева, як сльоза: нею ліс вмивається, з нічкою прощається. • Хто в липні спеки боїться, тому зимою нема чим погрітися. • У липні овес в жупані, а на гречці і сорочки нема.

ПОНЕДІЛОК, 27 червня ніч / день

+20 / +24

вітер

ВІВТОРОК, 28 червня ніч / день

+17 / +23

вітер

ніч / день

+15 / +26

вітер

ніч / день

+17 / +22

вітер

наступний після прийому порошку аспірину, народні медики радять проводити тричі на день до тих пір, поки проблема не буде вичерпана. Важливу роль для всіх внутріш­ ніх органів відіграють залози внут­ рішньої секреції. Щоб змусити їх

працювати безвідмовно, слід вклю­ чити в раціон сирі овочі і фрукти, молочні продукти і яєчні жовтки. А людям, для яких розумова праця є основним джерелом доходу, дієто­ логи рекомендують не нехтувати волоськими та іншими горіхами,

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

налягати на горох, сочевицю, рибу (щуку) та інші продукти, що міс­ тять фосфор, який, як відомо, необ­ хідний для бездоганного функціо­ нування мозку. Не менш дієвим засобом для відновлення сил вважається деся­ тихвилинна гаряча ванна для ніг – прекрасний засіб, що змушує кров відхлинути від голови. Теплу ванну для ніг рекомендується систематич­ но застосовувати жінкам, які більшу частину життя проводять в поїзд­ках або стоячи за прилавком.

Влітку, коли біль в ногах турбує багатьох людей незалежно від статі і виду діяльності, заспокоєння м’я­ зам ніг принесе щоденна вечірня процедура: В одну посудину наливають мак­ симально розігріту воду, а в іншу –

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Зх, 3 м/с

ЧЕТВЕР, 30 червня

інки і чоловіки – працівники як розумової, так і фізич­ ної праці, часто відчувають занепад сил. І якщо комусь для відновлення достатньо чашечки чаю, заправленого молоком і ложкою меду, переважна більшість трудящих ін­те­ лектуального цеху змушені вдаватися до більш радикальних заходів – наприклад, прийому фармацевтичних препаратів. Письменники і композитори час­ то страждають такою формою вто­ ми, від якої з’являється тяжкість в голові і не простежуються чіткості в свідомості. У цьому випадку фа­ хівці пропонують підготувати дві посудини, в одній з яких знаходить­ ся лід з охолодженою водою, а в ін­ шій – дуже гаряча вода (наскільки гаряча, щоб можна було терпіти). Профілактика полягає в наступно­ му: поки одна рука охолоджується в посудині з льодом, інша покоїться в гарячій воді, а потім руки міняють місцями. Ця проста процедура, вико­ нана кілька разів (народна медици­ на наполягає на 15 перервах), ро­бить голову ясною, а думки – свіжими. До речі, працівники творчої ни­ ви запевняють: ніщо так не позбав­ ляє від розумової перевтоми, як лег­ кий перекус, що складається з кіль­ кох шматочків оселедця. Найчастіше повернутися до ро­ боти або повсякденних справ не ви­ ходить через ниючий біль в спин­ ному хребті – однієї з найпоширені­ ших недуг, які переслідують праців­ ників будь-якого виду діяльності. Це один з тих випадків, коли народна медицина вважає доречним зверну­ тися до традиційної. Масаж хребта,

Пн/Зх, 6 м/с

СЕРЕДА, 29 червня

Заснована 28 вересня 2012 року

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

воду низької температури. У посу­ дину з гарячою рідиною ступні ніг занурюють на 5 хвилин, а в холод­ ній воді ноги повинні знаходитися лише хвилину. Цю процедуру слід повторити кілька разів, після чого ступні масажують, розтираючи кам­ форним спиртом, а потім наносять крем для ніг. Народна медицина стверджує, що підняти загальний тонус можна, замінивши медикаменти продукта­ ми харчування: • Мед з пергою (так називається квітковий пилок, зібраний бджолоюмедоносом) • Сирий жовток, збитий з неве­ ликою кількістю цукру, випитий маленькими ковтками (такі ліки не можна вживати частіше трьох разів на день). • Охолоджений відвар, взятий з-під трохи недовареної картоплі в «мундирі», особливо корисний при фізичній втомі. У картопляному луш­ пинні, як з’ясувалося, зосереджені величезні запаси вітамінів А, В і С. • Зелена цибуля, на думку на­ родних лікарів – це найкращий за­ сіб проти сонливості • Протягом, як мінімум одного місяця в році, народна медицина ре­ комендує щодня з’їдати три часточ­ ки вареного або сирого часнику • Курага (100 г), змішана з тов­ ченими волоськими горіхами (2 шт.) і медом (2 ст. л.). Бажаючі підвищи­ ти тонус повинні з’їдати хоча б чай­ ну ложку цього міксу перед сном.

Пн/Зх, 4 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 1 липня ніч / день

Як позбутися сезонної депресії і перевтоми

Ж

Зх, 3 м/с

+15 / +24

вітер

Пн, 3 м/с

СУБОТА, 2 липня ніч / день

+16 / +27 вітер

Сх, 4 м/с

НЕДІЛЯ, 3 липня ніч / день

+20 / +25 вітер

Пн, 3 м/с

За даними мережі Інтернет

• ЦИТАТИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ Все що відбувається, відбу­ва­ єть­ся відповідно до визначеного по­ рядку, але й відповідно до справедливості; якщо будеш спостерігати уважно, то переконаєшся у цьому. Марк Аврелій Гарно розмiрковувати про доброту – ще не значить бути доб­рим, бути справедливим у думках – ще не значить бути таким на дiлi. Арiстотель Гроші – рушійна сила війни. Цицерон Давати, брати, ділитися таєм­ ницею, розпитувати, пригощати, приймати частування – ось шість ознак дружби. Дхаммапада Вогонь, жінка і море – три лихоліття. Езоп

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домів­ ку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Profile for dosie102

Досьє 102 №10(52)  

Досьє 102 №10(52)  

Profile for dosie102
Advertisement