Page 1

Begynder i Aalborg Golf Klub      

                     


2


BEGYNDER i  Aalborg  Golf  Klub     Indholdsfortegnelse   Begynderhåndbogen  

4

Prøvemedlemskab

4

Leje af  udstyr  

4

Krav til  opnåelse  af  DGU-­‐kort  

4

Prøveforløbet Lektioner   Regelprøve   Kaninklubben   Det  bør  du  have  i  bag’en:   Det  skal  du  have  i  bag’en:   Etikettegodkendelse   Dine  fremskridt  

5 5   5   5   6   6   6   7  

Kaninmatch Teested   Tildelte  Slag   Udskrivning  af  scorekort  

7 7   7   7  

Banetilladelse

7

Fadderordning Guide  til  fadder  og  mentor   Teested/fairway   Bunker   Green   Opførsel  på  banen   Efter  runden  

7 8   8   8   8   8   8  

Find en  spillemakker  

9

Kalender 2017   Undervisning   Kaninklubaktiviteter  

9 9   9  

Definitioner

10

Oversigt over  området  

11

Nyhedsmails fra  klubben  

11

Bilag 1  –  blå  sløjfe,  orange  teested  

12

Bilag 1  –  gul  sløjfe,  orange  teested  

13

Bilag 1  –  rød  sløjfe,  orange  teested  

14

Bilag 2:  konverteringstabeller  

15

   

3


Begynderhåndbogen Som  ny  i  spillet  og  klubben  skal  man  tilegne  sig  golfspillets  mange  aspekter  som  sving-­‐  og   slagteknikker,  valg  af  udstyr,  golfens  mange  sjove  udtryk,  baneforhold,  natur,  vejr  og  vind,   scorekort,  handicapsystemet,  sikkerhed  og  ikke  mindst  samværet  med  andre  glade   golfspillere.     Derfor  har  vi  samlet  alle  vigtige  informationer,  som  du  får  brug  for  som  begynder  i  Aalborg   Golf  Klub.  Begynderhåndbogen  skal  skabe  en  slags  rød  tråd  i  hele  dit  begynderforløb,  således   at  du  får  en  god,  tryg  og  lærerig  start  med  masser  af  gode  golfoplevelser.  

Prøvemedlemskab Aalborg  Golf  Klub  tilbyder  et  prøvemedlemskab  på  3  måneders  varighed  for  kr.  1.000.   Prøvemedlemskabet  er  oprettet  for  at  give  interesserede  nye  golfspillere  en  chance  for  at  se  om   golf  er  noget  for  én  før  man  indmelder  sig  på  normale  vilkår  i  klubben.  Kun  spillere,  der  ikke   tidligere  har  opnået  spilletilladelse,  er  berettiget  til  at  tegne  prøvemedlemskab.     Alle  prøvemedlemmer  får  et  boldkort  til  ”frie  bolde”  på  Driving  Range.  Vi  anbefaler,  at  du  selv   træner  flittigt  imellem  lektionerne.     Under  uddannelsen  må  spilleren  kun  spille  på  den  aktuelle  9-­‐hulssløjfe  i  selskab  med  en  spiller,  der   er  godkendt.  Der  må  ikke  spilles  på  18  hulssløjfen,  før  DGU-­‐kortet  er  erhvervet.  

Leje af  udstyr   For  at  holde  omkostningerne  nede  for  de  nye  spillere,  er  det  muligt  at  leje  udstyr  i  prøveperioden.     Leje  af  udstyr  koster  kr.  500  for  prøvemedlemskabets  varighed.   Udstyret  består  af  en  bærebag  og  ½  jernsæt  samt  3  køller  og  en  putter.   Spilleren  sørger  selv  for  handsker,  bolde,  fodtøj  mv.   Efter  prøvemedlemskabets  udløb  kan  sættet,  hvis  det  ønskes,  købes  af  klubben  for  yderligere  kr.   1.500.  I  modsat  fald  leveres  sættet  tilbage  til  klubben.  

Krav til  opnåelse  af  DGU-­‐kort   For  at  kunne  erhverve  sit  golfkørekort  kræver  vi  at  følgende  punkter  er  gennemført:     • Lektioner  hos  pro.  Normalt  6  til  8  lektioner.   • Bestået  regelprøve.  Hvis  begynderen  ikke  har  deltaget  i  klubbens  regelundervisning,  tages   prøven  online  efter  selvstudium.  Det  forventes  at  fadder/mentor  og  begynderudvalg  i  et   vist  omfang  gennemgår  de  mest  almindelige  regler  med  spillerne  på  banen.   • Slagprøve.  For  at  bestå  slagprøven  skal  man  udvise  færdigheder  inden  for  putting,  chipping,   pitching,  bunkerslag  og  lange  slag.   • Spil  i  kaninklub.  Når  slagprøven  er  bestået,  kan  spilleren  deltage  i  kaninklubben,  hvor  der   skal  registreres  minimum  8  runder.  For  at  bestå  baneprøven  skal  herrespillere  lave  12   stablefordpoint  fra  hcp  54  fra  rødt  teested,  mens  damespillere  skal  opnå  det  samme  fra   kaninteested.    

4


Etikettegodkendelse. Kaninklubben  kontrollerer,  at  de  basale  regler  for  etikette  og  god   opførsel  på  banen  er  forstået  og  efterleves.  

  Udstedelse  af  DGU-­‐kort  hænger  uløseligt  sammen  med,  at  man  er  medlem  af  DGU.  Det  er  man,  i   det  øjeblik  man  skifter  prøvemedlemskabet  ud  med  et  almindeligt  medlemskab  i  klubben.   DGU-­‐kort  udstedes  derfor  først  efter  normal  indmeldelse  i  klubben.  Når  man  har  erhvervet  sit   DGU-­‐kort,  har  man  samtidig  erhvervet  retten  til  at  spille  på  18-­‐hulssløjfen.  

Prøveforløbet Lektioner   I  prøvemedlemskabet  er  indeholdt  6-­‐8  slaglektioner.  Lektionerne  afvikles  fortrinsvist  som   holdlektioner  for  at  give  de  nye  spillere  et  godt  socialt  netværk  helt  fra  start.  Har  spilleren  ikke   mulighed  for  at  deltage  i  holdundervisning  kan  der  arrangeres  individuelle  lektioner.  Individuelle   lektioner  aftales  direkte  mellem  spiller  og  træner  (pro).     Lektionerne  er  tilrettelagt,  så  man  kommer  omkring  lange  slag,  pitch,  chip,  bunker  og  putning.     Vi  anbefaler  at  lektionerne  tages  over  en  periode  på  3  uger,  og  at  begynderen  selv  træner  flittigt   imellem  lektionerne.  Antallet  af  lektioner,  som  er  nødvendige  for  den  enkelte,  kan  variere.  Er  det   nødvendigt  med  eller  har  man  lyst  til  ekstra  lektioner,  aftaler  og  afregner  spilleren  direkte   med  træneren.  Så  snart  slagprøven  er  bestået,  bliver  vedkommende  frigivet  til  at  spille  i   kaninklubben.     Du  bliver  aldrig  færdigudlært  som  golfspiller,  og  derfor  er  det  en  god  ide  løbende  at  investere  i   lektioner  hos  klubbens  trænere,  også  efter  at  dit  begynderforløb  er  afsluttet.    

Regelprøve Golf  er  en  sportsgren,  hvor  der  stilles  særlige  krav  til  kendskab  til  regler.  Til  forskel  fra  mange   andre  sportsgrene  er  du  i  golf  din  egen  dommer,  og  det  giver  naturligvis  helt  særlige  forventninger   om,  at  der  udvises  en  høj  moral  og  etik.     Klubbens  regeludvalg  forestår  regelundervisning  afviklet  over  1  aften  med  undervisning  og   herefter  online  regelprøve.       Har  man  ikke  mulighed  for  at  deltage  på  det  fastsatte  tidspunkt,  er  det  muligt  at  aflægge  prøven  i   sekretariatet  efter  selvstudium.       Regelprøven  består  af  multiple  choice  spørgsmål,  og  man  får  med  det  samme  besked  på,  om   prøven  er  bestået.  Når  prøven  er  bestået,  får  klubben  automatisk  besked.    

Kaninklubben Kaninklubben  er  en  uformel  klub,  der  ledes  af  begynderudvalget.    

5


Det overordnede  mål  er  at  tilbyde  nye  medlemmer  undervisning  i  at  spille  golf,  samt  drage  omsorg   for,  at  alle  bliver  indsluset  i  golfklubben  og  dens  aktiviteter.     Alle  seniorspillere  med  handicap  37  og  derover  kan  deltage.   Såfremt  deltagerantallet  bliver  for  stort,  vil  de,  der  har  været  medlemmer  af  kaninklubben  i  længst   tid,  blive  midlertidigt  udelukket.     Der  spilles  hver  onsdag  i  månederne  april,  maj,  juni,  august  og  september.   Der  åbnes  for  indlevering  af  scorekort  kl.  16:00  og  seneste  mødetid  er  kl.  16:30.  Der  spilles   gunstart  på  ugens  9-­‐hulssløjfe  fra  kl.  17:00.   Deltagelse  kan  kun  finde  sted  mod  forudgående  tilmelding.     Tilmelding  foretages  via  klubbens  hjemmeside  eller  ved  at  skrive  sig  på  opslag  i  forhallen.  Seneste   tilmelding  er  kl.  12:00  på  spilledagen.  Bliver  man  forhindret  skal  man  melde  afbud  til  sekretariatet.     Alle  begyndere  bliver  ledsaget  af  en  instruktør  indtil  der  er  opnået  tilfredsstillende  rutine  i  spillet.     Ved  fremmøde  i  kaninklubben  udfyldes  et  scorekort,  der  sammen  med  kr.  15,-­‐  afleveres  til   udvalget,  der  sammensætter  hold  á  3  personer.  Hvert  hold  ledsages  af  en  hjælper  på  banen.   Pengene  går  dels  til  præmier  og  dels  til  kaninklubbens  afslutningsfest.  Husk  at  scorekortet  skal   indleveres  efter  endt  runde.  Bliver  scorekortet  ikke  indleveret,  kan  runden  ikke  tælle  med  i  det   antal  runder,  der  kræves  for  at  blive  frigivet  fra  kaninklubben.       Hver  kaninklubaften  slutter  med  fællesspisning  og  præmieoverrækkelse.  Det  er  valgfrit  om  man  vil   deltage  i  spisningen.  

Det bør du have i bag’en: For at  have  en  så  god  runde  som  muligt,  anbefaler  vi,  at  du  har  følgende  med  i  din  bag:   • Håndklæde  til  rengøring  af  jern  og  køller   • Forplejning  til  runden  (ca  3  timer)   • Golfhandske  

Det skal du have i bag’en: For at  runden  kan  afvikles  fornuftigt,  er  det  nødvendigt,  at  du  har  følgende  med  i  din  bag:   • Tees     • Tilstrækkeligt  med  bolde     • Pitchfork     • Markeringsmærke  

Etikettegodkendelse Kaninklubbens  Instruktører  iagttager  at  etiketteregler  overoverholdes  samt  at  spilleren  har  den   nødvendige  omsorg  for  banen  med  tilbagelægning  af  turfs,  opretning  af  nedslagsmærker  mv.   Er  præstationen  tilfredsstillende  etikettegodkendes  spilleren.    

6


Dine fremskridt   På  kaninklubbens  sider  på  hjemmesiden  kan  du  hele  tiden  følge  med  i,  hvor  langt  du  er  kommet  i   forløbet.  

Kaninmatch Teested   Der  spilles  fra  2  forskellige  teesteder:     • Damer  fra  Orange  tee:  særlig  orangemalet  markering,  der  er  lagt  i  siden  af  fairway.  Se   placering  på  bilag  1.   • Herrer  fra  Rød  tee:  det  traditionelle  røde  klubtee.  

Tildelte Slag   Der  gives  ekstra  slag  iht.  konverteringstabellen  (bilag  2)  og  det  anbefales,  at  der  opnås  18  point  for   at  damespillere  kan  skifte  teested  fra  orange  til  rød.     Valg  af  teested  sker  ved  tilmelding  og  ved  vejledning  af  træner  samt  hjælpere.    

Udskrivning af  scorekort   Når  du  møder  op  for  at  spille  i  kaninklubben,  skal  du  udskrive  scorekort.     Den  dag  du  bliver  indmeldt  som  prøvemedlem,  bliver  du  tildelt  et  medlemsnummer  i  klubben.   Sammen  med  de  første  6  cifre  i  dit  CPR-­‐nr.  skal  du  bruge  medlemsnummeret  til  at  logge  på   touchstanderen  i  forhallen.   Når  du  er  logget  ind,  kan  du  vælge  hvilken  bane,  du  vil  spille,  og  maskinen  udskriver  herefter   dit  scorekort  for  dig.  

Banetilladelse For  at  bestå  baneprøven  skal  en  spiller  lave  mindst  12  stablefordpoint  med  hcp  54  fra  hhv  orange   og  rødt  teested..    

Fadderordning Som  begynder  kan  man  få  tilknyttet  en  fadder  i  opstartsfasen.  Hver  fadder  har  max  tilknyttet  3   spillere.  Spiller  og  fadder  skal  i  samarbejde  tilstræbe,  at  uddannelsen  gennemføres  på  bedst  mulig   måde.   Efter  endt  uddannelse  er  fadderen  behjælpelig  med  at  danne  bro  fra  kaninklubben  til  andre   interne  klubber,  hvis  spilleren  ønsker  det.     Ud  over  fadderordningen  findes  også  mentorordningen.  Mentorordningen  er  for  de  spillere,  der   ikke  ønsker  en  fadder,  og  som  ikke  har  mulighed  for  at  møde  i  kaninklubben,  eller  som  blot  vil   gennemføre  det  krævede  antal  runder  på  kortere  tid.    

7


Mentor kan  generelt  medtage  1  spiller  og  evt.  selv  spille  med  i  bolden.  Alternativt  kan  mentor   vælge  at  medtage  2-­‐3  spillere  uden  at  spille  selv.    

Guide til  fadder  og  mentor   Det  forventes  af  vores  faddere  og  mentorer,  at  de  bibringer  spillerne  den  fornødne  viden  om  at   begå  sig  på  en  golfbane.  Derfor  skal  følgende  iagttages  og  vejledes  under  spil  med  begyndere:  

Teested/fairway • • • • • • • • • • • • •

Sørg for  at  have  din  pitchfork  og  dit  markeringsmærke  på  dig  –  ikke  i  bag’en   Ingen  prøvesving  på  teestedet   Vær  stille  mens  andre  slår   Stå  altid  bag  ved  den,  der  slår,  men  aldrig  så  du  generer  vedkommende   Vær  klar,  når  det  er  din  tur   Se  efter  dine  medspilleres  bolde   Stil  din  bag  på  stien  –  aldrig  på  teestedet   Brug  stierne   Vent  med  at  slå  til  de  forangående  ikke  kan  nås   Hvis  der  er  den  mindste  risiko  for  at  en  anden  spiller  kan  rammes  af  din  bold  –  råb  FORE   Stå  aldrig  foran  den,  der  slår   Læg  turf  på  plads  på  fairway   Hold  øje  med  medspillernes  bolde  

Bunker •

Ryd op  efter  dig,  riv  og  læg  riven  rigtigt  tilbage  i  bunker  

Green • • • • • • • • •

Ret nedslagsmærker  op   Pasning  af  flaget   Læg  flaget  i  stedet  for  at  kaste  det   Træd  ikke  i  andres  puttelinje   Skyg  ikke  for  andre   Stå  ikke  i  medspillernes  puttelinje   Træk  aldrig  din  vogn  på  forgreen  eller  mellem  green  og  greenbunkers   Sæt  din  vogn,  så  du  hurtigt  kan  komme  til  næste  teested   Scorekort  føres  på  næste  teested  

Opførsel på  banen   • • • • •

Regler for  at  lukke  igennem   Dresscode   Opsamling  når  slag  er  brugt   Undgå  højlydte  udgydelser   Ryd  generelt  op  efter  dig  –  cigaretskodder  og  andet  skrald  skal  i  skraldespandene  

Efter runden   Udfyldelse  af  scorekort  gennemgås.    

8


Scorekortet afleveres  herefter  i  sekretariatet  eller  i  proshoppen  sammen  med  kr.  15.  Det  skal   tydeligt  fremgå,  at  der  er  tale  om  en  runde  ”mentorgolf”.  Er  der  scoret  mere  end  18  point  fra  et   klubteested,  bliver  spillerens  handicap  automatisk  reguleret.  

Find en  spillemakker   Har  du  ikke  en  fast  spillemakker,  men  ønsker  at  spille  en  runde  sammen  med  andre,  kan  du  på   vores  hjemmeside  finde  spillemakker.  Under  menupunket  ”Vores  Klub”  og   underpunktet  ”Kaninklubben”  kan  du  finde  punktet  ”find  en  kaninmakker”.  Ønsker  du  selv  at  blive   kontaktet,  skal  du  via  linket  i  bunden  af  siden  tilmelde  dig.  Hvis  du  senere  ønsker  at  slette  dig  af   listen,  skal  du  kontakte  sekretariatet.  

Kalender 2017   Undervisning       Aktivitet   Slagtræning   Baneintro  og  teori   Slagtræning   Regelundervisning   Slagtræning   Slagtræning   Slagtræning   Slagtræning/slagprøve    

Tidspunkt 13.  maj  kl.  10:30-­‐12:00   13.  maj  kl.  12:30-­‐15:00   14.  maj  kl.  10:30-­‐12:00   17.  maj  kl.  18:30-­‐21:00   20.  maj  kl.  10:30-­‐12:00   21.  maj  kl.  13:00-­‐14:30   27.  maj  kl.  10:30-­‐12:00   28.  maj  kl.  10:30-­‐12:00    

Sted    Driving  Range    Juniorrummet    Driving  Range    Juniorrummet    Driving  Range    Driving  Range    Driving  Range    Driving  Range      

Underviser Træner  (pro)   Begynderudvalget   Træner   Regeludvalget   Træner   Træner   Træner   Træner    

Træningen er  baseret  på  holdtræning  med  6  lektioner  til  hver.  Er  der  ”hængere”  fra  det  ene  hold,   fortsætter  de  på  det  næste.  

Kaninklubaktiviteter   Kaninklubben  starter  op  den  5.  april  og  spiller  hver  onsdag  i  april,  maj,  juni,  august  og  september   med  gunstart  kl.  17:00.  Der  afveksles  mellem  individuelt  og  holdspil.           Giv  dig  selv  de  bedste  betingelser  for  et  godt  prøveforløb!   Vi  gør  hvad  vi  kan  for  at  give  dig  de  informationer,  du  skal  bruge.  Men   det  kan  jo  være,  at  du  er  i  tvivl  om  noget.  Du  kan  altid  kontakte  din   fadder  eller  kontoret  for  at  få  svar  på  dine  spørgsmål.   Vær  proaktiv  –  så  får  du  mest  ud  af  dit  prøvemedlemskab.      

9


Definitioner Driving  Range:    

Træningsbane, hvor  du  kan  øve  de  lange  slag.  

Puttinggreen:

Øveområde, hvor  du  kan  øve  dine  putts.  

Indspilsområde:

Øveområde, hvor  du  kan  øve  dit  korte  spil.  

Par:

Et  golfhuls  par,  er  det  antal  slag  en  god  spiller  forventes  at  kunne  spille   hullet  i.  Fx  et  PAR  3  hul,  skal  kunne  spilles  i  3  slag.  Hvis  man  er  mindre   god,  får  man  tildelt  ekstra  slag,  det  såkaldte  handicap,  der  fortæller   hvor  mange  ekstra  slag  du  må  bruge  på  hullet.  

Fadder/mentor:

Et klubmedlem,  der  vejleder,  guider  og  hjælper  dig  godt  i  gang  med  alle   golfspillets  mange  facetter,  både  på  og  udenfor  banen  

Teested:

Startstedet på  det  hul,  der  skal  spilles.  

Bunker:

Et behandlet  jordstykke,  ofte  en  fordybning,  hvor  græsset  er  fjernet  og   erstattet  med  sand.  

Green:

Hele det  areal,  der  er  behandlet  til  at  putte  på,  på  det  hul  der  er  ved  at   blive  spillet.  

Puttelinjen:

Den linje,  som  spilleren  ønsker,  at  bolden  skal  bevæge  sig  ad.  

Kaniner:

I golfsporten  hedder  begyndere  kaniner.  

Scorekort:

Her noterer  du  de  slag,  du  bruger  på  hvert  hul.  

Gunstart:

Holdene på  de  forskellige  huller  starter  samtidig.  

   

 

10


Oversigt over  området      

 

Nyhedsmails fra  klubben  

Du  kan  med  lethed  holde  dig  orienteret  og   opdateret  om,  hvad  der  sker  i  klubben  ved   at  tilmelde  dig  klubbens  nyhedsmail.       I  sæsonen  udsender  vi  på  ugebasis  mails   med  kommende  aktiviteter,  arbejde  på   banen  og  anden  nyttig  viden.       Man  kan  tilmelde  sig  via  klubbens   hjemmeside  eller  ved  at  kontakte   kontoret.  Ønsker  man  ikke  længere  at   modtage  nyhedsmails,  kan  man  nemt   framelde  sig  igen  på  linket  nederst  i   mailen.      

   

11


Bilag 1  –  blå  sløjfe,  orange  teested    

Begyndertee ! Begyndertee !   Begyndertee

!

Begyndertee ! Begyndertee !  

Begyndertee

!

Begyndertee !

Begyndertee !

Begyndertee !

12


Bilag 1  –  gul  sløjfe,  orange  teested    

Begyndertee

!

Begyndertee ! Begyndertee !  

Begyndertee ! Begyndertee !   Begyndertee !  

Begyndertee !

Begyndertee !

13

Begyndertee

!


Bilag 1  –  rød  sløjfe,  orange  teested    

Begyndertee

!

Begyndertee ! Begyndertee

!

Begyndertee !

Begyndertee

!

Begyndertee

!

Begyndertee !

Begyndertee

!

Begyndertee !

 

14


Bilag 2:  konverteringstabeller     Blå  sløjfe:     Damer   hcp   37   38   slag   39   40     Herrer   hcp   37   38   slag   33   34       Gul  sløjfe:     Damer   hcp   37   38   slag   39   40     Herrer   hcp   37   38   slag   32   33       Rød  sløjfe:     Damer   hcp   37   38   slag   41   42     Herrer   hcp   37   38   slag   35   36                              

39 40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

39 40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  

39 40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  

15


Aalborg Golf  Klub  

Jægersprisvej 35  *  9000  Aalborg   mail@aalborggolfklub.dk  *  www.aalborggolfklub.dk  

16

Håndbog begynderhold II 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you