__MAIN_TEXT__

Page 1

STYRKELSE AF UDVIKLING

på Thyholm og Jegindø

2015-2025 Ansvarlig for udarbejdelsen Thyholm Foreningen Maj 2015


1. FORORD Forord ved LAG Struer

Denne udviklings- og handleplan for Thyholm området er en del af projektet ”Styrkelse af udviklingen i Struer Kommunes landdistrikter”. Et projekt, som er gennemført med tilskud via Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Projektet er gennemført af LAG Struer med bistand fra Struer Kommune/Break Point Consult og Landdistriktshuset. Projektet har haft til formål at få belyst behovene og udarbejdet udviklings- og handleplaner med henblik på at igangsætte projekter, som er med til styrke ”det gode liv”, og det såvel frivillige liv som erhvervslivet i landdistrikterne i Struer Kommune. Inden for det frivillige liv, er der blevet sat fokus på foreningslivet, kulturlivet for såvel børn, unge, de voksne som den ældre generation. Inden for erhvervslivet, er der blevet sat fokus på oplevelsesøkonomien, som er en vigtig faktor specielt i landdistrikterne. LAG Struer har med projektet bidraget til at udviklingen i landdistrikterne er blevet styrket yderligere og at der bliver igangsat nye aktiviteter rundt i landdistrikterne i Struer Kommune.

Forord ved Thyholm Foreningen

I oktober 2013 blev det første møde i dette regi afholdt og processen med at lave en samlet udviklings og handleplan var skudt i gang. Denne proces bygger videre på en lang tradition af lokalt initiativ og udvikling. I 2011 blev der f.eks. igangsat aktiviteter og processer af Thyholm i Bevægelse, hvor der også blev beskrevet en udviklingsstrategi som findes på www.struer. dk. Det nye er, at vi nu forsøger at favne alle de mange igangværende udviklingsinitiativer med udgangspunkt i de gode intentioner beskrevet i tidligere udviklingsstrategi. Vi ønsker at lave en levende dokumentation, som kan vise mangfoldigheden, bredden og sammenhængskraften på Thyholm og Jegindø. Vi ønsker at bygge videre på den tradition som Thyholm i Bevægelse udtrykker ”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv.” Hvis man gerne vil med i en opdateret version af udviklingsstrategien, kan man sende en email til undertegnede. Lene Støttrup, formand T: 5050 9661 · E: lene_stoettrup@hotmail.com

Hanne Christensen, formand. Udarbejdet af Break Point Consult og LangeGrafisk.

Tak til Hans B. Henriksen, som har taget stort set alle billeder til denne udviklingsstrategi og til Ib Laurberg, som også har bidraget.

2


2. INDHOLD 1. Forord......................................................................................... 2 2. Indhold........................................................................................ 3 3. Introduktion til strategi og handleplaner....................... 4 Bilag 1............................................................................. 5 Jegindø Fjordbad...................................................... 6 Geopark Vestjylland................................................. 8 Thyholm Fjordværksted......................................... 10 Oddesund Projektet................................................. 12 Thyholm Egnsmuseum............................................ 14 Søndbjerg Foreningen............................................. 16 Hellerød Kær............................................................... 18 Mississippi.................................................................... 20 Lyngs Borgerforening.............................................. 22 Vandkantskunst.......................................................... 24 Jegindø Borgerforening.......................................... 26 Tambohus Bylaug...................................................... 28 Hvidbjerg Borgerforening...................................... 30

Uglev Borgerforening.............................................. 32 Midtpunktet................................................................. 34 Thyholm Handelsstandsforening......................... 36 Tambohus Kro............................................................. 38 Tambosund Camping............................................... 40 Jegindølejren........................................................... 42 4. Thyholm og Jegindøs historie........................................... 44 5. Lokal analyse............................................................................ 45 6. Trafikforhold............................................................................. 46 7. Befolkningsanalyse................................................................ 47 8. Sundhedstilstand.................................................................... 48 9. Input............................................................................................. 49 10. Vision 2025................................................................................ 50 11. Organisationsplan................................................................... 51 12. Kort over Thyholm og Jegindø.......................................... 52

3


3. INTRODUKTION TIL STRATEGI OG HANDLINGSPLANER På første møde i Lyngs Mølle var der 5 arbejdsgrupper, som samlede input til SWOT analysen i Udviklingsstrategien. Der blev nedsat arbejdsgrupper, der ikke alle blev bæredygtige. Alligevel viser det arbejde, der foregår rundt om i borgerforeninger og arbejdsgrupper, at der er et stærkt lokalt engagement for ens eget lokalområde, eller det interesseområde, man har. Der er også et stort sammenfald mellem de muligheder og styrker, som beskrives i SWOT analysen, hvilket tyder på, at der er almen anerkendelse af at disse emner er relevante at forholde sig til (se bilag 1).

vendende trækplaster, der spiller for fulde huse og tiltrækker gæster ude fra.

Thyholm Foreningen har sat sig for at styrke kommunikationen mellem foreningerne, at styrke synligheden af overfor turister, at lave en hjemmeside thyholminfo.dk, der fortæller om foreningen og opfordre til at alle foreninger lægger deres aktiviteter på thyholm.dk. Derudover er medlemmer af Thyholm Foreningen aktive med Hjertestien i Søndbjerg, påskefestival på Herregården Hindsels, projektbeskrivelse til Fjordværkstedet i Tambohus og Jegindø dæmningsjubilæet. I projektet laves denne udviklingsstrategi, der præsenterer grupper på Thyholm og Jegindø, som arbejder med udvikling. Derudover laves et kort med Styrkelse af udvikling på Thyholm og Jegindø steder turister kan besøge i området samt vandre og cykelruter. Der laves også en kobling til Geopark Vestjylland, hvor stort set alt der er på kortet er noget, der passer ind i Geopark konceptet. Alt sammen noget der kan løfte og give sammenhæng mellem indsatserne på Thyholm og Jegindø sammen med større synergi.

Af nyere projekter, der allerede er gennemført, og som har stor værdi for lokalområdet, kan nævnes Hvidbjerg Bevægelsesanlæg og Thyholm Billedskole, som Thyholm i Bevægelse bl.a. var med til at stå bag. Shelterpladsen på Jegindø, som FDF Sejlsportcenter stod bag.

Nogle af de aktiviteter som fortjener at blive nævnt, men som ikke passer ind i de nævnte foreninger og grupper, er, som følger: I forhold til festivaler vil jeg nævne strikkefestivalen på Jegindø som blev afholdt første gang i 2014 med ca. 4-500 deltagere, hvilket er rigtig flot. Thyholm revyen er også et tilbage-

Alt i alt kan man konkludere, at projektet med at udarbejde strategien for Udvikling på Thyholm og Jegindø på trods af, at forløbet har været anderledes end planlagt, alligevel har givet et værdifuldt afkast, som netop rammer nogle af de emner, som fremføres i SWOT analysen fra første møde.

To vådområder vil blive behandlet af Struer Kommune: Ved Kallerup Kjær forventes tilbageholdelsen af fosfor gennemført ved periodiske oversvømmelser langs vandløbet i en maksimal bredde på 25 meter. Kulturengen i Bjørndal Kær har dog også et islæt af de vådere naturlige græsser som mose-bunke, almindelig rapgræs og fløjlsgræs og der forekommer lav ranunkel, kærtidsel, lysesiv, almindelig hønsetarm med flere.

I 2014 blev et fireårigt projekt Sundhedscenter Thyholm afsluttet, og som videreførsel er det valgt at have muligheden for alkoholbehandling i lokalerne samt drift af trivselscaféen. I projektets periode er alle thyholmere blevet tilbudt rygestop indtil flere gange, og nogle har taget imod tilbuddet. Der kan godt være initiativer, som har været ukendt for personerne bag udviklingsstrategien. Hvis nogen føler sig overset, når de læser dette kan der forhåbentlig rådes bod på det når udviklingsstrategien revideres jævnligt.

4


BILAG 1 Muligheder Turisme: Udnytte turisttrafikken nord og sydpå Vandland ved Tambohuse, omkring Stranden Flere turister Vand, vand legeplads, vand til handicappede, platforme, gangbroer, så de kan bruge vandet med ligestillede, der ikke er handicappede. Branding af Thyholm / ferie for alle messen Reklame for turister / udlejning af kajakker Festivaller, havn, sport, natur, vandkonkurrencer, løb. 2 store vinduer / døre i hver ende af Thyholm, så folk ved at de kører over Thyholm. Altså døre der står åben. Styrkelse af sejlads Små krabbe kasser, vandkikkerter, kabelfærge, vand fontæner, picnic platforme ude i vandet Det grå guld Bruge vandet Manglende arbejdspladser Lokale: Fælles portal for alle foreninger Billige foreningslokaler Vidensdeling Ildsjæle / igangsættere Vi kan hvad vi vil, og vi gør det (Slogan) Måske container havnefaciliteter et sted. Fælles reklame for Thyholm + Det erhvervsliv / håndværkere vi har skal stå sammen / brug hinanden Sauna ved vandet, til vinterbaderne Øge fællesskabet – styrke fællesskabet Inddrage den yngre generation mere Bosætning: Tilflyttere / Bosætning øges Sælg os selv bedre

Gerne flere arbejdspladser Info tiltag til børnefamilier og tilflyttere Trusler Inde fra: Manglende lokal handel, butikker lukker Nedlæggelse af arbejdspladser Affolkning Faldefærdige huse Vores egen dårlige historie Penge til udvikling / sælg turismen udadtil Ude fra: Kollektiv trafik nedlægges Globalisering Atomaffald Generel centralisering Dårlig omtale Real kredit regler Offentlig transport lukkes / forringes Atomaffald - Tør ikke købe bolig Struer Kommune: Langsom sagsbehandling i kommunen Dårligt samarbejde med kommunen Lukning af skoler Fraflytning / befolkningen falder Stærke sider Foreningsliv: Lokalforeninger begyndt at samarbejde 57 Foreninger på Thyholm med 3500 indbyggere / godt foreningsliv Mange ildsjæle, Opbakning, Rummelighed Borgerne har fået øjnene op for at vi skal møde op og deltage for at tingene sker. Naturen: Mange flotte udsigter, Vand hele vejen rundt, strand, Roen, højt til himlen, Limfjorden, sjældent natur og dyreliv, solen, lyset, sæler

Bygningsværker: Jernbanen Lyngs og Handbjerghus Efterskole Thyholm i bevægelse ”Bevægelsesanlæg” ved Sportspladsen Oddesundbroen Fin Campingplads 3 havne, havnemiljø Flotte kirker For tilflyttere: Gode skoler i alle kategorier Ok ældreboliger Gode virksomheder Lægehus / sundhedscenter Børnevenligt Handelsliv Børnehus, Midtpunkt i Hvidbjerg /skole til 10. klasse Ejendomspriserne er lave Vi ”Kender” hinanden ”Vi bor hvor andre gerne vil holde ferie” Skoler, børnehaver, efterskoler, 1 stærk overbygning lokalt Svage sider Lokalt: Usynlige foreninger Ingen samarbejde mellem foreningerne 57 foreninger på Thyholm med 3500 Indbyggere. Vi ”bekæmper” / ”modarbejder” hinanden Små kliker, der vil ha lidt af det hele Mangler tilgang til rigtig hurtigt internet. Kan vi holde handelslivet i gang Forretninger lukker, Handler udenbys eller nethandel Huse forfalder Manglende kommunikation, samarbejde / formidling fra Hvidbjerg til Jegindø osv. Man hører ikke, hvad der sker. Kom-

munikation mangler i vores lille samfund. Mangler junior klub for 3 – 6 årige Et presset handelsliv Manglende lokal infrastruktur Svært at samarbejde omkring bygninger med kommunen Ikke for mange cykelstier Manglende transport for ældre mennesker For få tog afgange Turister: Manglende turistinfo Manglende seværdighedsskilte Vi har naturen til sporten formidler det ikke ud til turisterne (Gå stier, cykelstier, løberuter). Vi sælger ikke os selv. Campingpladsen kunne sælge bedre contra Humlum Camping som sælger sig selv godt. Turistkontor lukkes/åbner igen? Mangler oplysning af seværdigheder, skilte Bosætning: Fraflytning af unge Faldende befolkningstal Tomme huse / Bosætning Billige huse – kan være for billige Manglende arbejdspladser Befolkningssammensætning: Mangler tilflyttere Mangler at de unge kommer tilbage efter uddannelse Levealderen øges

5


Med en badebro og tilhørende badeanstalt, der tilsammen danner rammerne om Fjordbadet, vil vi skabe liv i havnemiljøet og udnytte de fantastiske naturresurser, vi omgiver os med – hele året rundt.

Vinterbadelauget

JEGINDØ FJORDBAD

www.jegindoehavn.dk · Vibeke Weisbjerg T: 3074 9393 Formål

Havnen mangler et godt badested. Vi vil opføre en badebro med tilhørende badeanstalt for at skabe rammerne om et helårs Fjordbad med aktiviteter både sommer og vinter. Jegindø Fjordbad skal skabe grundlag for sameksistens og fælles synergier mellem det traditionelle fiskesamfund og turisterhvervet.

Målgruppe

Lokale borgere, besøgende fra vandvejen og sommerhusene, besøgende til Æ Fywerhus, institutioner og skoler samt handicappede.

Den gode historie

Øens kultur er bygget på et solidt fundament af mange hundrede års fiskeri. Vi bygger på grundlaget af den lokale kultur og drømmer om et fjordbad i det gamle havnemiljø, der skal skabe et fællesskab og et nyt samlingspunkt både for øen, omegnens beboere og turister – sådan som havnen altid har gjort på Jegindø.

Status

ger er på vej ud. Der er indhentet tilbud på udførelse. Etape 1: Badebro. Etape 2: Omklædningsrum. Etape 3: Sauna.

Sammenhæng til andre indsatser

Æ Fywerhus – Jegindøs fiskeri museum, Tambohus vandturismeprojekt, Jegindø Borgerforening, Thyholm Løbeklub, Jegindø Efterskole, Tambohus Kajakklub, Foreningen Thyholm, Tambohuse Kro, FDF sejlcenter Limfjord.

Forventet budget og finansieringsplan

Der foreligger p.t. ikke færdigt budget og finansieringsplan.

Organisering og projektledelse

Jegindø Vinterbadelaug varetager i samarbejde med Jegindø Havn og Fiskerimuseet fortsat ideudvikling samt pleje og rengøring af Fjordbadet på frivillig basis. Projektledelse varetages af Jegindø Vinterbadelaug, der består af Vibeke Weisbjerg, Alice Kjeldsen, Eigil Strange, Sanne Toft og Esther Boll.

Styregruppen er i gang og har søgt tilladelse hos kommunale myndigheder. Der er sendt en LAG ansøgning i december 2014, og flere ansøgnin6


FJORDBADET Fjordbadet er planlagt til at ligge umiddelbart nord for Jegindø Havn med tilhørsveje fra Havnevej fra syd for bilister, gående og cyklister og fra nord via en sti langs fjorden fra sommerhusområdet i Bøhl (se Figur 1).

Badebro og bassiner Badebroen skal bestå af helårlige stationære flydebroer, der følger vandstanden. Udover badning vil badebroen appellere til fx krappe fiskeri, solbadning, kaffedrikning, udspring, fortøjningsplads for kajakker og at gå i ét med naturen. Der påtænkes et indre og et ydre bassin med vanddybder fra sopning til børn og op til 1,5 meter for at tilgodese forskellige aktiviteter i alle aldersgrupper.

Sauna og rekreative områder Sauna med panoramaudsigt over den smukke fjord vil danne rammerne om mange timers velvære og snak i alskens vejr. Saunaen bliver en fællessauna med plads til 10 personer med panoramavindue mod øst ud mod fjorden og solopgangen. På det rekreative grønne område umiddelbart nær ved Fjordbadet opstilles borde og bænke til kaffedrikning og frokost, der udvider lejligheden for oplevelsesmuligheder i det fri.

Dame- og herreomklædning Dame- og herreomklædningsrum separat, toiletter med handicapfaciliteter og et opholdsrum. Disse bebyggelser er kimen til brug af Fjordbadet hele året rundt. Fjordbadets bebyggelser har multiple funktioner: De skal hjælpe os med at holde varmen i de lange kolde og mørke måneder og skabe rammerne for et fælleskab på tværs af kulturelle skel.


Det er et fantastisk landskab, en markant kulturel overbygning, og en formidabel viden og formidling af godterne, I kan byde på. Og derfor også et projekt, der kan og må nå i mål.

Steen Andersen Geolog

GEOPARK VESTJYLLAND

www.geoparkvestjylland.dk · Søren Raarup T: 9787 5244 Formål

Formålet med en Geopark er at definere egnens stedbundne identitet og give stolthed. Det sammenfatter fortællingen om, hvordan landskab og kulturhistorie har formet områdets kultur og er med til at svare på, hvad egnen skal leve af fremover.

Målgruppe

Målgruppen er både mennesker som interesserer sig for geoturisme, historie, kulturelle og økologiske kvaliteter samt skoleklasser. I første omgang gælder det om at involvere lokalbefolkningen i at tage ejerskab for fortællingen om deres egn, og derefter vil det kunne tiltrække turister fra hele verden.

Den gode historie

I Geopark Vestjylland findes der ikke blot et spændende geologisk landskab – alle de typer landskab, der er findes i forbindelse med dannelsen af landskaberne er repræsenteret i området. Desuden er der et rigt liv af kunsthåndværkere, lokale historiefortællere og et omfattende og levende foreningsliv. Og her er Thyholm med til at give det fulde billede med nogle unikke landskaber, kystlandskaber og aktive borgere.

Status

Siden konferencen i november 2012 er der skaffet bred kommunal opbak-

ning, og den første finansiering er på vej, så man kan forvente at etablere en organisation med projektleder inden udgangen af 2015. Der er allerede nu mange eksperter som opmuntrer til at fortsætte processen, og der arbejdes hen imod en UNESCO certificering som geopark.

Sammenhæng til andre indsatser

Projektet dækker geoparkaktiviteter i kommunerne Struer, Holstebro og Lemvig og lidt af omegnen. På Thyholm vil det kunne involvere Søndbjerg Egnsmuseum, Oddesund projektet, borgerforeninger og friluftsorganisationer på Thyholm og Jegindø samt erhverv, der er baseret på turisme.

Forventet budget og finansieringsplan

Der forventes at blive brugt 1,5-2,5 mio. kr. om året i 2-3 år. Dvs. totalt mellem 3-7,5 mio. kr. Finansiering sker via regionale og kommunale midler samt EU midler, private aktører, offentlige og private fonde til udvikling af aktiviteter og attraktioner i Geoparken.

Organisering og projektledelse

De tre kommuner skal sammen stå for en organisation med styregruppe, der bakker op om projektet, og der vil blive ansat en projektleder. Indtil videre er det en hård kerne af frivillige, der varetager fremdriften i projektet, sammen med udviklingschefen ved Lemvig Kommune.

8


GEOPARK

Odby Klint

Geoparkens områder på Thyholm omfatter også Oddesund området og Bjørndal Kalkgrave, som er beskrevet under Thyholm Egnsmuseum.

Thyholms Kirker Thyholms Kirker er romanske kirker af granitkvadre. Søndbjerg Kirke bærer tegn på jordskælv, der tilmed kendes fra en samtidig beskrivelse fra midten af 1700-tallet (Wilse). Både Søndbjerg og Hvidbjerg kirker er fornemme repræsentanter for de romanske kvaderstenskirker, og til begge knytter der sig drabelige sagn.

Søndbjerg Strand

Falske bakker

Skrænten ved Dødbjerg nedbrydes stadig af bølgernes utrættelige slitage og blotlægger for den kyndige geolog unikke lag, der fortæller historien om dengang for 22 millioner år siden, da Thyholm, og Danmark for den sags skyld, dukkede op af havet.

Ved Tambohus finder man det fænomen, der hedder falske bakker. De skyder op som smukke forhøjninger i landskabet. En bakke, der er opstået ved fjernelse af moræne og ikke tilførsel. F.eks. kan smeltevand grave sig ned i underlaget og derved skabe skråninger.

Går du langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø, kommer  du til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord. Den kraftige påvirkning fra Nissum Bredning viser sig her i en stadig erosion, der skaber stejle, nøgne klinter. Nederst består klinten af den såkaldte danskekalk, som indeholder en del meget flintholdige årer. Flintlagene danner naturlige rev og “høfder” et stykke ud i fjordbunden.


Vis mig, jeg vil se Fortæl mig, jeg vil lytte Forklar mig, jeg vil forstå Lad mig opleve, jeg vil altid huske. Kinesisk ordsprog

THYHOLM FJORDVÆRKSTED

www.thyholminfo.dk · Lene Støttrup T: 5050 9661

Formål

hyholm Fjordværksted er et dejligt sted for folk i alle aldre med plads til både afslapning og leg. Ved at inddrage vores smukke natur, håber vi at skabe et besøgsområde, som både fremmer børnenes frie leg og samtidig giver mange muligheder for læring og pædagogiske aktiviteter, Legelandskab, naturskole og pædagogisk værksted.

Målgruppe

hyholm Fjordværksted er for skolebørn og besøgende i alle aldre – F.eks. kan man som tre generationer opleve stor leg og læring i mødet med det gamle redskaber og praktiske installationer. For turister på Tambohus Kro og Tambohus Camping og fra resten af Struer Kommune og Thisted Kommune er det også et oplagt besøgsmål.

Den gode historie

Thyholm er som halvø omgivet af vand til alle sider. Vandet har været en levevej for mange fiskere i området og spiller en stor rolle for den lokale kulturhistorie. Det er med til at gøre os til dem, vi er. Nu bliver der lavet et sted, hvor bedsteforældre kan tage børnebørnene ved hånden og lære dem om gamle dages redskaber og historier gennem leg med og i vand.

Status

Projektgruppen er etableret. Der er lavet idéindsamling og aftalt møde med kommune og fundraiser. I foråret 2015 bliver der lavet et materiale til fundraising.

Sammenhæng til andre indsatser

Jegindølejeren, Tambohus Kajakklub, Tambohus Kro, Tambohus Camping, Geopark Vestjylland, Thyholm Skole og andre skoler og institutioner i området, FDF, busturene med Thyholm Egnsmuseum.

Forventet budget og finansieringsplan

Vandturismeprojektet har et forventet budget på ca. 4.775.650 kr. og finansiering søges fra Friluftsrådet, A.P. Møller fonden… i alt er der lavet en liste med 60 fonde. Thisted Forsikring har allerede givet 10.000 kr. og er åbne for at give mere.

Organisering og projektledelse

Der er nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer fra lokalområdet ledet af formanden fra Thyholm Foreningen. Projektet udarbejdes i samarbejde med Struer Kommunes planafdeling og LAG udviklingsprojekt. 10


FJORDVÆRKSTEDET

Vand former landskaber

Med Thyholm Fjordværksted er målet at lave et område for kreativ læring om vandkraft og kulturhistorie, hvilket kan være med til at bygge bro mellem 3 generationer.

Når man kommer til aktiviteten, ligner det en stor sandkasse. Trykker man på dyserne, kommer der vand ud forneden og vandet former landskabet, ligesom kystlandskabet på Thyholm præges af vind og vejr.

Brønd med vandløb og mølle Ved denne aktivitet kan børnene samarbejde om at få hældt vand fra brønden over i vandløbet, som trækker en vandmølle. På den måde kan de både have sjove konkurrencer om at få møllen op i omdrejninger og lære noget om, hvordan vandkraft kan omsættes til energi. Herefter kan vandet ledes ind i et sluseområde, hvor de besøgende bestemmer, hvornår vandet må passere.

Skolestue I skolestuen skal der være mulighed for at trække indendørs for at spise madpakke og lære mere om teorierne bag det praktiske, de oplever på legepladsen. Der vil være mulighed for at studere optagede lyde fra omgivelserne og tilberede fisk og skaldyr fra fjorden.

Pumpe og vandåg

Flydebro og kabelfærge

Før der blev indlagt vand i husene, måtte børnene hente vand ved at pumpe det op. For at kunne bære lidt mere blev spandene hængt på et vandåg. Her kan børnene prøve at pumpe vandet op og lære om hvordan en pumpe fungerer og om gamle dages hverdagsopgaver.

Ved at lave et lukket område omkranset af en flydebro, giver man adgang rundt om vandet, også for handicappede, og man får lavet trygt sted at bade. Med en kabelfærge kan børnene selv transportere sig på vandet og på en infotavle fortælles historien om, at det tidligere var nødvendigt at sejle til Jegindø før anlægget af dæmningen, som nu er en bro.


Stedet vidner om en tid, der var, en tid der er og afventer tiden, der kommer. Lotte Juul Kontaktperson ved Struer Kommune

ODDESUND PROJEKTET

www.oddesund.wordpress.com · Lotte Juul T: 9684 8449 Formål

Visionen bag projektet Oddesund oplevelser er, at udvikle Oddesund til et sted med oplevelser forbundet med naturen, friluftsaktiviteter og de mange historiske lag, der styrker og formidler stedets særlige karakter og natur.

Målgruppe

Området rummer et stort potentiale som et værdifuldt og naturligt mødested for lokale, turister og friluftsbrugere i området.

Den gode historie

Oddesund er på mange måder et unikt område, der rummer en mangfoldighed af naturoplevelser og kulturhistoriske lag. Området rummer derfor et stort potentiale som et fremtidigt midtpunkt og naturligt mødested for de lokale, turisterne og friluftsbrugerne i området.

Status

Der er udarbejdet en helhedsplan for Oddesund, der med et robust arkitektonisk hovedgreb, styrker og formidler stedets særlige karakter og natur. Et stinet skaber sammenhæng mellem alle aktiviteter. Tre ud af otte delprojekter er udvalgt til realisering: Formidlingsfyrtårnet, Gl. Havn og Vandposten.

Sammenhæng til andre indsatser

Det vil være relevant at kæde Oddesund projektet sammen med busturene med guide fra Thyholm Egnsmuseum, med Vandturisme ved Tambohus og Fjordbadet på Jegindø i forhold til fælles markedsføring. De primære friluftsaktiviteter på Oddesund er i dag dykning, surfing, havkajak, fiskeri og vandring. Oddesund området er af betydning i Geopark Vestjylland sammenhæng.

Forventet budget og finansieringsplan

Samlet budget for de tre udvalgte delprojekter er på 16.000.000 kr. Der søges først midler hjem til Formidlingsfyrtårnet. Finansieringsplanen: Etableringsbudget 4.636.070 kr. Friluftsrådet (bevilliget): 750.000 kr. Egenfinansiering (SK): 1.673.000 kr. Andre fonde: 2.213.070 kr.

Organisering og projektledelse

3 arbejdsgrupper med lokale borgere, foreningsrepræsentanter, lodsejere m.fl. har taget initiativ til projektet. Styregruppen består af de lokale arbejdsgrupper, politikere fra Struer Kommunes byråd samt Naturstyrelsen og Turistrådet. Struer Kommune er tovholder og projektleder.

12


ODDESUND

Vandposten

Idéen er at udvikle Oddesund til et mangfoldigt, levende og sammenhængende friluftsområde med oplevelser forbundet med natur, historie og friluftsliv.

Den gamle havn Den gamle havn restaureres, og der lægges i den nye udformning et særligt fokus på formidling og naturoplevelser for børn og unge, skoleklasser og naturvejledere. Den gamle havn vil i fremtiden blive en platform med aktiviteter for børnefamilier og skoleklasser. Her kan man fange rejer og krabber med net eller snøre, tilberede fangsten, undersøge livet under vandet med vandkikkert, finde sten og fossiler og meget mere.

Formidlingstårnet Ideen er at etablere et ‘fyrtårn’, som er udgangspunktet for al formidling og bevægelse rundt på Oddesund. På hver ’etage’ i ’tårnet’ indrettes et repos med fysiske materialer, der formidler et særligt tema eller et særligt område på Oddesund. Det kunne bl.a. være en udstilling om områdets spiselige planter, som indgår i ’ny nordisk køkken’. I vinterhalvåret fungerer formidlingstårnet som fugletårn, hvorfra man kan observere rastende fugle, som gør ophold i området. Det drejer sig bl.a. om stor skallesluger, toppet skallesluger, lille skallesluger, skarv, hvinand, knortegæs, lomvier og stenvender.

Oddesund har alt det, som en dykker ønsker sig. Den store vanddybde og de særlige strømforhold omkring bropillerne skaber et unikt og mangfoldigt undervandsliv, som giver mange muligheder for forskellige dyk, hvor der kan sættes fokus på dyreliv og planter. Ud over dykning er området ved Vandposten særligt kendt for sit gode fiskevand. Her fanges bl.a. sild og hornfisk i trækperioderne, der for sildens vedkommende starter i april og hornfiskenes i maj. Der vil blive bygget omklædningsfaciliteter til vandposten, som også kan benyttes af surfere og badende gæster.


Det er i de afsides provinser, hvor der er færre bevægelser, at man skal studere en nations ånd og sæder. Se hovedstaden i forbifarten, men iagttag landet i det fjerne. Det er ved disse store afstande, at et folk karakteriseres.

Jean-Jacques Rousseau

THYHOLM EGNSMUSEUM

www.thyholm-egnsmuseum.dk · Herman og Karen Rømer T: 9787 5588 Formål

Formålet med oprettelsen af museet i 1990 var at bevare lokalhistorien i en ramme, så man kan leve sig ind i tilværelsen for ca. 100 år siden. Museet tager stadig imod lokale historiske objekter til samlingen og er nu oppe på 3-4000 registrerede ting.

Målgruppe

Stedet henvender sig primært til lokalbefolkningen, som dermed kan få en bedre forståelse for den historiske udvikling. Demensgrupper besøger museet og får sig en stor oplevelse, fordi stedet bringer minder frem fra barndommen. Derudover er der turistgrupper og skoleklasser, som besøger stedet.

Den gode historie

Thyholm Egnsmuseum er baseret på indsamling af de gode historier. Her får man historien ind gennem de autentiske møbler og redskaber i rummene, som trådte man ind i historien og blev en del af den. Museet er bygget, vedligeholdt, fremvist og til tider levendegjort af frivillige, som ønsker at værne om og videreformidle den lokale historiearv.

Status

Til museet er anlagt en barok inspireret præstegårdshave i hæder til bys-

barnet, Jacob Nicolai Wilse. Der er søgt penge hjem til anlæggelse af de tre Wilse stier. Ved kalkgravene er der bord og bænke og der skal bygges et udkigstårn, som nogle af pengene er søgt hjem til.

Sammenhæng til andre indsatser

Der er et godt samarbejde med Søndbjergforeningen, som holder deres generalforsamling på museet og nogle frivillige er aktive i Søndbjegforeningen. Geopark projektet ser Thyholm Egnsmuseum, som et stort aktiv i forhold til den kulturhistoriske dimension i deres projekt.

Forventet budget og finansiering

Når museet sammen med Egnshistorisk Forening har kunnet gennemføre omtalte projekter, skyldes det først og fremmest, at de finansielt er blevet støttet af fonde, foreninger og frivilligt arbejdskraft. Her skal nævnes, at Veluxfonden og Friluftsrådet står for hovedparten af udgifterne. Bevicafonden (hjælp til handicappede), Hedeselskabet, Sundhedscenter Thyholm, Læplantningslauget og Uglev Borgerforening har også ydet god støtte.

Organisering og projektledelse

Bestyrelsen i Thyholm Egnsmuseum står for organisering og projektledelse i samarbejde med en stor gruppe frivillige i støtteforeningen. 14


EGNSMUSEET På Thyholm Egnsmuseum er det muligt at komme tæt på den lokale historie og ved flere lejligheder kan børn og voksne blive en del af levendegørelser med lokale historiske dragter.

Wilses Have En barokinspireret have der fortæller historien om Wilse, kulturen, naturen og næringslivet på Thyholm i midten af 1700-tallet. Haven er lavet i stil med den have, Jacob Wilse fra Søndbjerg (1763-1801) lavede i Spydeberg i Norge, hvor han blev præst og senere professor. Han opmuntrede almuen til dygtiggørelse og driftighed, nye dyrkningsmåder af afgrøder og sund levevis. Wilse var en ypperlig og typisk repræsentant for oplysningstiden med al dens videbegærlighed og virketrang.

Wilsesti til Skt. Mauritiuskilden Wilse var med til at udbrede viden om den hellige kilde, der blev besøgt af mennesker, der ønskede at blive helbredt. Et jordskælv fik bakken til at glide ned i stranden. Odby Kirke er indviet til Skt. Mauritius og skibets øverste messinglysekrone er skænket som tak for helbredelse. Der anlægges en sti til kilden.

Wilsesti til Bjørndal Kalkgrav

Bus tur/retur Struer-Thyholm

Oven for Bjørndal Kalkgrave er Thyholm Egnsmuseum ved at etablere et besøgsstedet med formidling og udsigtstårn, som vil indgå i geoparkens fortælling om kalk og tegl sammen med Hjerm Kalkmine og Sevel Kalkværk. Bjørndal Kalkgrav er fra Danien alderen. Et kompleks af kalkgrave blev anlagt i midten af 1700-tallet. Der var kalkbrænding frem til 1942 og kalkbrydning indtil 1957. To kalkovne, som blev revet ned på trods af stor bevaringsværdi, er også beskrevet på stedet.

I 2014 blev en arbejdsgruppe nedsat for at lave busture fra Struer Havn og campingpladserne i Struer Kommune til Thyholm. Venøbusserne er gået med i samarbejdet. En guide står på ved Oddesund og fortæller om Thyholm Egnsmuseum, Tambohuse Kro, Jegindø Havn samt gårdbutikken Det grønne hjørne, som besøges på ruten. I 2015 øges markedsføringen via campingpladserne inden sæsonen går i gang.


Som kirken er bygget af levende stene, er vi også som borgere i Søndbjerg et levende fællesskab, der har fokus på, at debat skal føre til handling. Vi giver aldrig op!

Holger Quist Nielsen Ildsjæl i Søndbjergforeningen

SØNDBJERG FORENINGEN www.uglev.dk · Grethe Ebdrup T: 5120 7428

Formål

Søndbjerg Foreningen har som formål at understøtte liv i Søndbjerg. Det giver sig udtryk i, at bygninger ikke skal stå og forfalde samt aktiv vedligeholdelse af sø og haver, som er byens ansigt udadtil. Søndbjerg Foreningen er i arbejdstøjet og lever et aktivt foreningsliv under vort motto at ’bevare, forny og udvikle vor landsby’. Foreningens mødevirksomhed er de senere år blevet til en mere konkret arbejdsindsats og ’ikke så megen snak’.

Målgruppe

Foreningen er først og fremmest for de mennesker, der bor i landsbyen og i sommerhusområdet ved Søndbjerg strand, eller som på anden måde har tilknytning til sognet.

Den gode historie

For nogle landsbyer bliver det begyndelsen til forfald, når Låsby Svendsen kommer til byen. I Søndbjerg blev det til iværksættelse af de planer, der var lagt for landsbyens fremtid med byfornyelse, fælles fjernvarmeværk og fortsættelsen af det aktive foreningsliv i et godt samarbejde med stat og kommune, så værdigrundlaget steg i området.

Status

Da Søndbjerg Efterskole i 2011 lukkede, stod lokalerne tomme. Ved en aktiv

indsats for at synliggøre mulighederne for anvendelse af bygningerne til specifikke målgrupper, lykkedes det at tiltrække Handbjerghus Efterskole. Hjertestien indvies i april 2015. Som det nye arbejder foreningen på at tiltrække købere til Uglev Ældrecenter, der står til lukning.

Sammenhæng til andre indsatser

Søndbjerg Foreningen har altid haft et godt samarbejde med tilflytterne. Derfor er Handbjerghus Efterskole nu en aktiv del af landsbyfællesskabet, hvor vi løfter i flok. Foreningens engagement gør den interessant i forhold til Geopark Vestjylland, som lægger stor vægt på lokal formidling af kulturhistorien.

Forventet budget og finansieringsplan

Projekt Hjertesti finansieres af Naturstyrelsen Vestjylland, Struer Kommune og Hjerteforeningen Holstebro Lokalkomité. Derudover er der ikke de store budgetterede udgifter, medmindre man værdifastsætter den tid, de lokale borgere bruger på at skabe liv i landsbyen.

Organisering og projektledelse

Søndbjerg Foreningens bestyrelse står for at tage initiativ og arrangere Skt. Hans fest sammen med efterskolen og sommerhusforeningen, som også har en repræsentant i bestyrelsen for Søndbjerg Foreningen.

16


SØNDBJERG

Ældrecentret

I Søndbjerg er der en drøm om at gøre som dronning Margrethe II i Amaliehaven og hylde ildsjæle. I Søndbjerg skal alle bygninger være fulde af liv og derfor er flere tomme boliger sat i stand og brugt til udlejning.

Hjertestien

Sankt Hans fest

Projekt Hjertesti er en friluftsoplevelse, der er rettet mod brugere i alle aldre, hvis hovedformål er at fremme en sundere livsstil gennem fysisk aktivitet. Hjertestien er en afmærket rute, der motiverer brugerne til at motionere og derved er med til at forebygge kredsløbs- og hjertesygdomme, som stadig er den hyppigste dødsårsag i Danmark.

Den årligt tilbagevendende fejring er et stort tilløbsstykke med flere hundrede mennesker. Forstanderen fra Handbjerghus Efterskole holder båltalen til Sankt Hans festen i 2015, hvor alle eleverne også deltager.

Efterskolen Handbjerghus Efterskole er en almindelig efterskole drevet indenfor af rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Eleverne møder her et engagement, varm optimisme, som det grundlæggende for skolens arbejds- og læringsmiljø. Eleverne og ansatte virker aktivt med i landsbylivet, hjælper med projekter som opsætning af byens badebro ved stranden, tager gerne et nap med, når der skal bruges mange hænder ved oprensningen af siv i gadekæret. og med glimt i øjet hører vi dem sige, medens vi nyder en varm pølse til en sodavand ’hvor er det godt at komme ud og opleve mennesker på landet’.

Foreningerne og vennekredsen omkring sognets ældrecenter i Uglev tager hånd omkring de gode bygningers fremtid efter beslutningen om lukning af hjemmet er taget. En plan er klar, som kan tiltrække nye initiativer og købere af de gode bygninger.


Floraen i kæret indeholder omkring 150 arter, hvoraf mange er aldeles sjældne i Danmark og i Europa og området var det eneste ekstrem rigkær i det tidligere Ringkøbing Amt. Henrik Holm Formand for Thyholm Naturplejeforening

HELLERØD KÆR

www.dn.dk · Henrik Holm T: 2219 5487 Formål

Status

Målgruppe

Sammenhæng til andre indsatser

Den gode historie

Forventet budget og finansieringsplan

Projektet med at udføre naturpleje ved afgræsning har som formål at bevare det unikke planteliv med sjældne orkideer, kødædende planter og andre sjældne planter samt at hindre at området vokser til i tagrør og pilekrat. Gennem naturpleje og et stisystem, vil besøgende kunne få uforglemmelige landskabsoplevelser og gode rekreative muligheder.

Projektet vil gavne lokale borgere og gæster fra sommerhusene, campingpladsen og Tambohus Kro. For naturentusiaster er området helt unikt. Skolebørn og biologistuderende vil også kunne få unik læring i området. Lodsejerne får gennem afgræsningen det smukke område tilbage, som det tidligere var.

Gennem de sidste 10 år er det lykkedes at få arbejdsfuldmagt fra samtlige lodsejere omkring de 34 hektar kær og kvægavlere stiller kvæg til rådighed til græsning. Ved at lave en fortsat indsats for naturpleje i området, bevarer man en biodiversitet og et kær med muligheder for læring og rekreative formål.

Projektet med rydning af kæret for dominerende plantearter startede i 2003. I løbet af 2015 forventes svar på ansøgning om tværregionale EU midler for at foretage naturvidenskabelig undersøgelser og sikre rekreativ tilgængelighed. Kæret kan være truet af næringsstoffer og er i perioder for våd til afgræsning.Derfor skal det undersøges, hvordan man kan bevare Hellerød Kær.

Tambohus Bylaug har lavet vandrestier i området. Vandturisme projektet i Tambohus vil fortælle om Hellerød Kær på infotavler og undervisningsmateriale. Fælles formidling sammen med et ligende projekt i Thisted Kommune og 6 andre i det tværregionale EU projekt.

Der er søgt om 4,5 mio. kr. til videnskabelige undersøgelser og rekreative formål. Finansiering skal ske ligeligt fordelt via midler fra EU og staten.

Organisering og projektledelse

Henrik Holm er formand for naturplejeforeningen og tovholder på projektet. Der er en god dialog med kommunen, lodsejerne og ejeren af Tambosund Camping. 18


HELLERØD KÆR

Næringsfattig jord og kødædende planter

Hellerød Kær er et unikt faunaområde, som er i fare for at blive overgroet af tagrør, gråpil og få andre dominerende plantearter, hvilket vil gøre området kedeligt ensartet at se på og ufremkommeligt.

Galloway kvæg

Fugletårn

Galloway naturkvæg er effektive i afgræsning og naturpleje på naturarealer med genstridige vækster. Det er en god race, der kan gå ude hele året og passe på naturen. Kvægracen er nøje udvalgt til ekstensiv produktion på ekstensive arealer, naturbeskyttelses områder Natura 2000 og §-3 områder. Det undersøges, om man skal finansiere kvægdriften ved anparter mod at få kødet, når der slagtes en gang om året eller Tambohus Kro kunne købe kødet til restaurantens gæster.

Oplev rødben, vibe og rørskovsfugle. Dobbeltbekkasinens brummende lyd høres jævnligt over kæret. Lyden frembringes når bekkasinen med stor fart dykker og luften får de udspilede yderste halefjer til at vibrere. Uregelmæssigt træffes også rørhøg og plettet rørvagtel.

Vandresti med rekreative områder Vandrestien på 2 km starter på den gammel markvej, der fører fra stranden op i Hellerød Kær til Lorens Have. Der er æbletræer og brombærkrat, og der er altid lunt i haven. Her findes én af Danmarks sjældneste guldsmede, Hue-vandnymfen. Herfra går man ind i en stille lund af grantræer. Nyd udsigten over det meget kuperede terræn, Tambobakkerne og over Limfjorden og dens lande.

Tidligere stod området under havvand og grundvandet er kalkholdigt og næringsfattigt. Det gør området næringsfattigt, hvilket giver helt særlige vækstbetingelser for sjældne og truede plantearter. Det gør blandt andet, at kødædende planter bliver nødt til at søge næring fra fluer og andre insekter, for at kunne overleve. De indfanges med en slimet overflade, hvorefter plantens enzymer begynder at fordøje kødet. I området finder man også Danmarks giftigste plante og sjældne orkideer.


Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men hvad man kan få andre til at se.

Edgar Degas

MISSISSIPPI

www.mississippi.dk · Bruno Nordensgaard T: 3116 4718 Formål

Formålet med Mississippi er at have en kunst og kulturinstitution, som kan give oplevelser af høj kvalitet. Ved at fremvise kunstudstillinger af høj kvalitet i centret, sættes Thyholm på landkortet, giver oplevelser til lokale og gæs-ter langvejs fra og det gamle rådhus får nyt liv.

Målgruppe

Status

Mississippi åbnede den 13. februar 2015 med første udstilling, der vil blive 8 udstillinger om året. Der er oprettet en selvejende institution med en bestyrelse og en frivilliggruppe. Markedsføring sker via hjemmesiden thyholm. dk, nyhedsbreve og på sigt gennem Mississippis egen hjemmeside, hvor der skal være e-handel med kunstværker.

Mississippi er både for voksne og børn, unge og gamle. Ved varierende udstillinger i afslappede omgivelser er der mulighed for at fordybe sig og få en oplevelse, der provokerer, udfordrer, glæder og forbavser. Skoleelever kan få læring om kunst og turister kan få en kulturel oplevelse til at supplere de mange naturoplevelser i området.

Sammenhæng til andre indsatser

Den gode historie

Indtil videre er pengene til institutionen rejst vis sponsorater af forskellige størrelse. Fremadrettet søges midler gennem lokale fonde, Nordeafonden, Færchfonden, Bendix Fonden samt Kirsten og Peter Bangs fond.

Mississippi er et sted, hvor mennesker kan mødes og udforske kunsten og udfordre sig selv og hinanden på det kreative liv. Her kan diskuteres kunst, kultur og politik. Der er allerede kunstnere, som henvender sig for at bruge lokalerne i kælderen som kreative værksteder, og andre som vil stå for at lave et antikvariat.

I Mississippi er der planer om at lave aftaler med skolerne om et samarbejde. Værkstederne lejes ud til kunstnere. Der er også visioner om en kunstnercamp og kurser i samarbejde med Tambohus Kro og Jegindø lejren.

Forventet budget og finansieringsplan

Organisering og projektledelse

Bruno Nordensgaard står for det grundlæggende arbejde med at organisere arbejdet med udstillinger og aktiviteter, og efterhånden vil flere frivillige blive inddraget. 20


MISSISSIPPI

Aktiviteter for børn Tangram er et gammelt kinesisk puslespil, hvor 7 brikker skal sættes i forskellige mønstre, og med de samme syv brikker kan man lave flere tusinde forskellige figurer. Mennesker, dyr, huse, både og geometriske figurer af alle sværhedsgrader.

I Mississippi bliver kontrasterne trukket op ved at lade forskellige kunstneriske udtryk og holdninger mødes og skabe nye indfaldsvinkler. Det er ved at blande tingene sammen, at der sker et nybrud.

4 kunstneres værker på væggen I hver udstilling skal der være forskellige udekunstnere med værker på væggene. Det vigtigste er at finde fagligt gode kunstner, der giver stof til eftertanke, samtale og diskussion. Der skal være kunst, som sætter folk på prøve og provokerer. Noget som folk synes ser interessant ud, men som man ikke nødvendigvis havde lyst til at eje.

4 kunstneres værker på gulvet

Litteraturstue

Det kan både være skulpturer, der går til loftet, sjove fantasirige installationer, der pirrer nysgerrigheden og brugskunst som appellerer til at købe med hjem. Det bevæger sig mellem det, man ikke kunne drømme om at tage med hjem, men som er sjovt at se på og det man bare må have med hjem. Men i modsætning til populære gallerier, der skal leve af salg, skal værkerne i Mississippi pirre sanserne.

På hjemmesiden inviteres man til at diskutere dagens bog. Det kan være alt lige fra bogen om Leonora Kristine til Nelson Mandela. Formålet er at skabe rum for kulturdebat, politiske diskussioner og samfundsdebat. Der er åbent for forslag om bogtitler.


Lyngs borgerforening er et godt eksempel på, hvordan man som lokale borgere kan skabe et aktivt fællesskab med stor opbakning til lokale arrangementer.

Bendy Poulsen Lyngs Mølle

LYNGS BORGERFORENING www.lyngs.dk · Hanne Binderup T: 2631 8047

Formål

Status

Målgruppe

Sammenhæng til andre indsatser

Lyngs Borgerforening har til formål at varetage og fremme borgernes interesse på bedst mulig måde ved de midler, der står til dens rådighed.

Herunder at fremme tilvejebringelsen af et godt socialt netværk mellem Lyngs og omegnens borgere, og alle andre, som måtte have interesse for foreningens arbejde.

Den gode historie

Borgerforeningen har været en aktiv spiller i forskønnelse af byen, ved anlægning af nyt fortov og pladsen ved stationen, samt ved etablering af ny kloak i byen. Da den gamle skole blev nedlagt, stod byens borger sammen og samlede penge til køb og restaurering af skolen som blev ombygget til forsamlingshus kaldet Kulturen, som igen blev renoveret for få år siden ved frivilligt arbejdskraft, så den i dag står som et moderne samlingspunkt for byen og oplandet.

Der skal søges penge hjem til vinger til Lyngs Mølle i løbet af 2015 og der arbejdes på at udbygge samarbejdet med Lyngs Idrætsefterskole.

Fra Lyngs er der sammenhæng mellem Thyholm Skole og Lyngs Idrætsefterskole. Der er lokale håndværkere fra hele Thyholm som har givet mange timers arbejde med at restaurere Lyngs Mølle.

Forventet budget

Budgettet for fremstillig og montering af nye vinger er på 300.000 kr. hvor der på nuværende tidspunkt er samlet 100.000 kr. ind.

Forventet finansieringsplan

Der påtænkes at søge A. P. Møller Fonden og mange flere fonde evt. ved hjælp af en fundraiser.

Organisering og projektledelse

Borgerforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer og derudover er der foreningen omkring Møllen på 179 personer. 22


LYNGS

Lyngs Mølle Den over 150 år gamle mølle bruges i dag som samlingspunkt til forskellige møder/ kursusvirksomhed for unge og gamle f.eks. har vi i et par år afholdt IT-kursus.

Borgerforeningen og Lyngs Gamle mølle har mellem 15 og 20 faste arrangementer årligt, heriblandt Sct. Hans, kræmmermarked, Halloween, 2. søndag i advent, Juleaften for ensomme.

Porseengen

Historisk

Området er et meget roligt område, hvilket er ønsket af grundejerne. Foruden de forskellige vedligeholdelser af veje og fællesområder vedligeholdes hvert år et “slæbested” hvor både kan sættes i vandet, og hvorfra der også sker en del surfing. Foreningens hjemmeside er under udbygning med historier fra lokalområdet. Sommerhusområdet vil sandsynligvis få adgang til fibernet og blive kloakeret i løbet af 2016.

Flygtningelejren med 600 flygtninge - tyske kvinder og børn i slutningen af 2. verdenskrig, er lokal historie, som rummer mange spændende fortællinger. Det kunne måske på sigt være noget der kunne bruges til at videre udvikle fortællingen om området ved Lyngs i formidlingssammenhæng.

Lyngs Idrætsefterskole Ved at stå sammen og arbejde hårdt for det er det lykkedes i sin tid at etablere Lyngs Idrætsefterskole i den nedlagte nye folkeskole, hvor der nu er 21 arbejdspladser og 120 elever. Skolens fokus på hele tiden at investere i at være på forkant med elevernes krav til udstyr –senest med anlæggelse af udendørs helårsfodboldbane og springcenter. En gang om året arrangerer skolen en idrætsdag for elever fra Thyholm Skole.

Som igangværende projekt er møllebygningen istandsat. Herefter er målet at få vinger på møllen igen. Møllen er tømt for møllerinventar og bruges som mødested til mindre grupper. Møllen har været klublokaler for spejderne i mange år, da der ikke var grundlag for spejderne mere, blev møllen overdraget til borgerne i lyngs som har vedligeholdt den i mange år.


Det eneste der står imellem dig og din drøm, er viljen til at forsøge og troen på, at det rent faktisk er muligt. Joel Brown

VANDKANTSKUNST

Facebook: Vandkantskunst · Louise Rørholm Vestergaard T: 5325 2540 Formål

Visionen for Vandkantskunst er at danne rammen for et kreativt fællesskab, hvor stærke netværk til andre kunstnere er den bærende kraft. Foreningen ønsker igennem udstillinger, koncerter og arrangementer at styrke og inspirere medlemmerne i deres kreative proces.

Målgruppe

Det sociale sammenhold er en vigtig brik – både blandt foreningens medlemmer, men også i forhold til interesserede borgere, gæster og turister, dog altid med udgangspunkt i det interne kreative fællesskab.

Den gode historie

Man kunne drømme om, at foreningen om nogle år er primusmotor på en række events på området, udstillinger, workshops, foredrag arbejdende værksteder mv. Der er høj kvalitet ved arrangementerne og mod til at prøve nye trends og ideer, hvor det er læringen, som er i højsædet.

Status

Vi har kontakt til en bred skare af udstillere og kunstnere. Vi har mange besøgende til vores udstillinger og events, idet vi er kendte for vores høje kvalitet.

Sammenhæng til andre indsatser

Vi vil opbygge et stærkt og bredt forgrenet kreativt netværk med andre foreninger og institutioner på Thyholm. Når nye kunstnere kommer til Thyholm er det os de henvender sig til.

Organisering og projektledelse

Foreningen er stiftet i foråret 2014 af en gruppe kunstnere og kunsthåndværkere. Vandkantskunst havde i efteråret 2014 cirka 20 medlemmer. Medlemmerne er primært kunstnere, der deltager for netværkets og den kreative sparrings skyld.

24


VANDKANTSKUNST Vandkantskunst er en forening af lokale kunstinteresserede som har arbejdet med en udviklingsstrategi. Den 11. maj 2015 mødes gruppen og organiserer årets program og markedsføring heraf.

Åben sommer Åben Sommer henvender sig både til kunstnere, lokale gæster og turister, hvor kreativiteten i form af musik og kunstværker er i højsædet. Åben Sommer strækker sig over 3 dage (onsdag – fredag), med en åbningstid fra kl. 13 – 17. Ønsket er dog at denne åbningstid kan udvides således, at man om fem år (2019) holder åbent seks af syv dage i 3 uger. Aktiviteterne finder sted inden for et varieret spekter af kunstneriske udfoldelser, bl.a. maleri, træ og glas, filtning mv. Deltagelse er gratis for alle. Der vil være mulighed for salg/ køb af værker, køb af vin og let forplejning. En række kunstnere inviteres til at komme til et arbejdende værksted, hvor man viser sine værker og kreative processer frem for andre kunstnere til gensidig inspiration.

Koncerter Som en del af Vandkantskunst arrangeres der en forårs og en efterårskoncert. Nogle musikgrupper henvender sig selv, fordi de har hørt det er hyggeligt at spille på Høloftet, og det trækker fulde huse fra både nær og fjern. På koncertaftenen er den mulighed for at de lokale kunstnere kan udstille på Høloftet og kombinationen af de forskellige kunstarter har vist sig at være unik og en succes.

Inspirationsdage Foreningen Vandkantskunst arrangerer 3-4 årlige inspirationsdage, hvor man er nysgerrig på og praktisk omkring de andre kunstneres kunstformer. Eksempler herpå er filtedag, en dag med sten og arbejde med pil. Ved inspirationsdagene medvirker lokale eller udefrakommende kunstnere, som skal give interesserede en anderledes oplevelse. Dette markedsføres primært overfor medlemmerne af Vandkantskunst, men der vil også være mulighed for at gæster og børn selv kan deltage i arbejdende værksteder.


Det er vores mål at slette ordet afvikling, så det hedder udvikling. Martin Jensen Formand for Jegindø borgerforening

JEGINDØ BORGERFORENING www.jegindø.nu · Martin Jensen T: 2120 0133

Formål

Borgerforeningen ønsker at skabe synlighed omkring de mange muligheder, der knytter sig til øen og den skønne natur. Til det formål har borgergruppen engageret lokale borgere i forskellige aktivitetsgrupper, som hver for sig bidrager til at fremme den lokale udvikling på og omkring Jegindø.

Målgruppe

Indsatsen retter sig primært mod lokalbefolkningen. Turister, der besøger øen, bliver også inviteret med til aktiviteter, såsom fester og sejlture. Borgerforeningen er i tæt dialog med kommunen og de lokale foreninger for at lave aktiviteter, der fremmer den lokale udvikling.

Den gode historie

I januar 2014 indkaldte borgerforeningen til et møde, for at drøfte Jegindøs situation og fremtid. Her deltog langt over 100 borgere. I forlængelse af dette møde nedsatte man nogle arbejdsgrupper, som på hver deres måde skulle bidrage til at synliggøre Jegindø og skabe lokal udvikling. Disse grupper er Turistgruppen, Havnegruppen, IT-gruppen og Markedsføringsgruppen.

Status

Borgerforeningen er nået langt siden januar 2014. Nogle aktiviteter er allerede i gang og flere er på vej – se næste side. Det forventes, at næste bor-

germøde vil blive afholdt den 29. april 2015. Her vil de lokale borgere og alle interesserede blive præsenteret for et samlet udspil fra aktivitetsgrupperne.

Sammenhæng til andre indsatser

Der er et godt og tæt samarbejde med kommunen og andre foreninger på Jegindø og Thyholm, for at skabe synergi omkring de indsatser, der kan fremme en udvikling af området. Havneudvalget er i tæt samarbejde med Jegindø Havns bestyrelse og Æ Fywerhus. Sammen med Enjoy Limfjorden blev der afholdt muslingefest på Jegindø Havn i forbindelse med Sansefestival 2014.

Forventet budget og finansiering

De forskellige aktivitetsgrupper udarbejder individuelle budgetter, og søger om midler til finansiering af aktiviteterne, der skal fremme den lokale udvikling og beskæftigelse. Dette sker i tæt samarbejde og dialog med kommunen og øvrige aktører, der er engageret omkring den lokale udvikling.

Organisering og projektledelse

Jegindø Borgerforening står for organisering og projektledelse i samarbejde med en stor gruppe frivillige og andre foreninger, som bakker op om de lokale initiativer. 26


JEGINDØ I Jegindø Borgerforening arbejdes der både på bedre mobildækning med fibernet og opsætning af storkereder for at tiltrække både storke og turister.

Turistgruppen Turistgruppen har lavet et stort og flot oplæg til en ny brochure omkring Jegindø. Her er blandt andet et forslag til en ny vandrerute – en muslingerute. Der er også planer om at etablere en hjemmeside www.jegindø.nu hvor en række foreninger vil blive repræsenteret, ligesom man kan finde en aktivitetskalender.

Muslingerute En vandretur på Jegindø er indbegrebet af Limfjord, duften af saltvand, tang og til tider frisk vind i ansigtet, hvilket kun er med til at forstærke oplevelsen. Det er en glimrende ide at følge den markerede vandrerute ”Muslingeruten” som anvist på kortet. Du vil komme forbi interessante, både historiske og naturoplevelsesværdige steder. Disse er beskrevet på små plancher langs ruten.

Markedsførings gruppen Her arbejdes hårdt på, hvordan man kan synliggøre Jegindø og gøre øen attraktiv både for turister og tilflyttere. Lokale folk er gået aktivt ind i planlægning af fejring af Jegindø-dæmningens 100 års jubilæum den 20. juni 2015. Imidlertid bliver den store satsning foreningens 40 års jubilæum, som afholdes i forbindelse med havnefesten på Jegindø den 18. juli. Det bliver den helt store fest med en række indslag i løbet af dagen.


Ja, her står nu broen i solskin og blæst. Den pynter så pænt ved vor strand. Og sejleren kommer her ofte som gæst. Han drages af Limfjordens vand og sejler fornøjet nu Jegindø rundt, for strømmen er atter i gang. Her er, kan du tro, et sund og en bro; og grund til at synge en sang. Herman Rømer

www.tambohusbylaug.dk · Per Bach T: 4033 1938

Formål

Formålet med Tambohus Bylaug er at styrke sammenholdet og få stagnation og tilbagegang i Tambohusområdet vendt til noget positivt, med fokus på: Områdets miljø, turisme, bosætning og beskæftigelse. Bylauget vil tilstræbe at værne om den lokale kultur og de historiske traditioner, der knytter sig til landsbyen Tambohus som et tidligere færgested og fiskerleje og med en kgl. privilegeret kro. Bylauget er områdets fælles talerør overfor kommunen og myndigheder.

Målgruppe

Målgruppen er beboerne i Tambohusområdet samt stedets sommerhusbeboere. Foreninger og virksomheder med særlig tilknytning til området kan også optages som medlemmer.

Den gode historie

TAMBOHUS BYLAUG

Tambohus Bylaug startede i 2002 startede Bylauget for at gøre noget ved det dårligere badevand idet dæmningen lukkede for vandgennemstrømningen i fjorden. Ambitionen var at få etableret en bro for at skaffe gennemstrømning og derved forbedring af vandmiljøet. Under hele forløbet blev pressen jævnligt inddraget for at skabe opmærksomhed om projektet. I 2007 blev broen opført og Per Bach modtog Struerprisen i 2007,

og beløbet blev brugt til opsætning af stenskulptur ”Springende hornfisk” udført af den lokale kunstner Steen Andersen, Søndbjerg. Der er nu sild, hornfisk, stenbidder, hummer og muslinger i vandet ved Tambohus.

Status

Naturhavnen er lige blevet udbybet og udvidet med en ny flydebro, og Bylauget arbejde løbende med at vedligeholde legeplads, borde/bænke og stier.

Sammenhæng til andre samarbejdspartnere

Der er et godt samarbejde med Struer Kommune i forhold til naturhavnen om opgravning og indsejling. Der er ligeledes et godt samarbejde med Tambohus Kro som står for det årlige skt. Hans bål. Der er anlagt en sti gennem Hellerød Kær som vedligeholdes. I forhold til Vandturisme projektet er der positiv opbakning fra Tambohus Bylaug og flere fra byen er gået med i arbejdsgruppen.

Organisering og projektledelse

Hvert underudvalg under TAMBOHUS Bylauget henholdsvis Naturhavn og Kajakklub fungerer som selvstændige enheder med selvstændig bestyrelse og økonomi. 28


Naturhavnen

TAMBOHUS Hvert projekt der er udført bliver til en fremtidig vedligeholdelsesopgave. Bylauget afholder en årlig arbejdsdagslørdag hvor alle anlæg tjekkes. Bylauget har nye projekter i støbeskeen, som f.eks. forskønnelse af bygaden.

Tambohus Kajakklub Klubben er en underafdeling af Tambohus Bylaug, men med egne vedtægter og egen økonomi. Klubben har ca. 110 medlemmer. Klubben råder over både tur- og havkajakker. Der afholdes træning og kursusforløb i havkajak for medlemmer. Vi starter ved ”garnhuset”, som er klubhus for foreningen. Kurserne i foreningen følger DGI og DKKF’s EPP kurser med EPP 2 frigivelse som tilbud til medlemmerne.

Stiudvalget

Festudvalget

På Bylaugtets årlige arbejdslørdag gennemgåes stierne med henblik på opmærkning og tilgængelighed, og fugleudkigstårnet tjekkes. I 2009 blev stien Strandpromenaden anlagt, og Hellerødstien gennem Hellerød Kær kom til i 2011.

Festudvalget står for annoncering og afholdelse af den årlige havnefest 2. weekend i juli. Der afholdes Tambohus fest for Bylaugets medlemmer den sidste weekend juli når sommerhusejerne er i området.

Havnen skal udvides, og en ny flydebro er sat op i april 2015. Pengene stammer fra lystbåde som giver 100 kr. pr døgn. Op og nedhalepladsen koster 50 kr. for at benytte. Naturhavnens medlemmer udviser stor velvilje og engagement for at få havnen til at fungere. I lighed med Bylauget afholdes der også i Havnen en arbejdslørdag i april måned, for at gøre havnen klar til sejlersæsonen.


Af dem, der vil bort, kommer mange igen, skønt fjorden har dannet et skel. Til dybde og vand og bakke og strand har mennesket bundet sig selv. Eskild Højgaard

HVIDBJERG BORGERFORENING

Facebook: Hvidbjerg og Omegns borgerforening · Victor Nielsen T: 2016 0745 Formål

Foreningens formål er at skabe gode økonomiske og miljømæssige muligheder for byens og egnens beboere. Ligeledes er det at skabe gode samværsmuligheder for byens og egnens beboere. Foreningen kan også støtte historiske formål og bevarelse af bygningsmæssige værdier.

Målgruppe

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening har som medlemmer mennesker der er bosiddende i Hvidbjerg og Omegn samt andre, som kan støtte foreningens formål. Derudover ønsker man fra bestyrelsen at bakke op om arrangementer andre steder på Thyholm og Jegindø.

Den gode historie

Efter 10 år, hvor der ingen aktiv borgerforening har været i Hvidbjerg er to af medlemmerne af den forrige bestyrelse gået sammen med nogle andre frivillige om at starte Hvidbjerg om Omegns Borgerforening op i 2014. Første generalforsamling blev holdt 22. april 2015 og allerede er der vilje til at arbejde med udviklingsstrategi for Hvidbjerg og Omegn.

Status

Foran ligger en proces med at få defineret, hvad Borgerforeningen ønsker at sætte på dagsordenen. Der er nu over 160 medlemmer.

Sammenhæng til andre indsatser

Det var formanden for Thyholmerforeningen, der hjalp med at motivere for genopstandelsen af Hvidbjerg og Omegns Borgerforening. Borgerforeningen har siden taget initiativ til et Borgerforeningstræf med det formål om vi kan støtte hinanden. Da fanen for Hvidbjerg Håndværkerforening blev fundet var det borgerforeningen, der stod for overlevering til Thyholm Egnsmuseum og bestyrelsen har lovet at give en hånd med ved indvielsen af udsigtstårnet sammen med Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø. Borgerforeningen bakker op om Mississippi og Jegindø Dæmningens Jubilæum.

Organisering og projektledelse

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening står bag en proces for at definere udviklingsprojekter.

30


BORGERFORENING Hvidbjerg og Omegns Borgerforening er ved at finde sin identitet. Aktiviteterne kan medvirke til dette og skabe netværk til flere medlemmer.

Store Æbledag

Fælles kalender

Allerede efter første år med afholdelse af en æblemostedag i oktober er det en begivenhed, som kunne gå hen at blive en fast tradition. Der var æblepressere, kaffe og æblekage og en hel traktor med æbler kom også med. 100 mennesker deltog første år og fremover er der ønske om at involvere mennesker fra andre foreninger i området til at være med til at festliggøre dagen.

Der er udtrykt ønske om en fælles online kalender, så man kan finde alle arrangementer på Thyholm og Jegindø ét sted. Dette vil kunne give mere opmærksomhed for de arrangementer, der bliver afholdt i andre sogne end ens eget.

Den gamle Brugs Den gamle Brugs vil blive revet ned i 2015. Herefter vil der komme en proces med at finde nye anvendelsesmuligheder for grunden til gavn og glæde for de lokale borgere og gæster udefra. Her vil Borgerforeningen gerne byde sig til og hjælpe med processen med borgerinddragelse og projektledelse.

Postkassen tilbage Borgerforeningen har været i dialog med Post Danmark efter de fjernede postkassen fra Bredgade. Det skabte noget forvirring, at der ingen postkasse var i hovedgaden og det lykkedes at få Post Danmark til at genopsætte postkassen, hvor også turister kan finde den.

Koncert Foreningen var medarrangører af en koncert i Midtpunktet med orkestret ”In Bed Before Midnight” med deltagelse af 60 personer.


Det handler om de ting, der har betydning for mennesker. Der er ingen, der bliver glemt. Christen Birkebæk

UGLEV BORGERFORENING www.uglev.dk · Christen Birkebæk T: 2245 4209

Formål

Uglev Borgerforening har som formål at varetage borgenes interesser. Det kan være i forhold til at skabe fællesskab og aktivitetsmuligheder, som øger glæden ved at bo i byen.

Målgruppe

Borgerforeningens målgruppe er primært de mennesker, der bor i Uglev og omegn.

Den gode historie

Der var på et tidspunkt snak om at nedlægge trinbrættet i Uglev, med det lykkedes at få tilsagn fra Trafikstyrelsen om at trinbrættet i Uglev bliver bevaret mange år frem i tiden. Dette sikrer, at der stadig er offentlig transport der sikrer adgang til og fra området – f.eks. at man nogen gange kan tage toget direkte til København på 4 timer.

Status

Der er gennemført projekter som genetablering af skolestien til Seerup Strand og etablering af legeplads. Lukning af købmand og skole samt ældrecenter inden for en kort årrække er hårde slag for det lille lokalsamfund. Som forening er det ret begrænset, hvad man kan stille op for at forhindre en sådan afvikling.

Sammenhæng til andre indsatser

På den årlige torvedag sidste lørdag i juni er der 400-500 forbi i løbet af dagen. Det er gratis at stille en bod op, og man kan købe pølser, øl og kaffe.

Forventet budget og finansieringsplan Der er ikke nye projekter på vej pt.

Organisering og projektledelse

32


UGLEV

Aktivitetsplads

Uglev er en landsby som har et godt sammenhold blandt beboerne. De forsøger at arbejde med udvikling, så det er et godt sted at være.

Andre aktører i Uglev Antikbutik: Efter købmanden lukkede er bygningen blevet brugt som antikbutik. Det er ikke noget borgerforeningen er involveret i, men det betyder noget for byens ansigt i centrum overfor banegården. Stationen i Uglev: Her er det lokale medborgerhus, hvor der er udstillinger og aktiviteter for borgerne. Det gule palæ: Det gule palæ er en lokal familievirksomhed, hvor man stadig arbejder på udvikling og nye muligheder for at sætte området på landkortet. Herfra sælges hvidvin, æg, honning, fasaner og hjorte.

Uglev ældrecenter En borgergruppe sammensat af lokale folk fra området, arbejder ihærdigt på at bygningerne efter plejehjemmet i Uglev kan finde nye ejere. Der er forslag oppe om at det kunne bruges til en forening, som har brug for et samlingssted med overnatning til konferencer.

Samarbejde med Søndbjerg Foreningen I samarbejde med Søndbjerg Foreningen afholdes der grillaften i Søndbjerg. Uglev Borgergruppe holder sammen med Søndbjerg Strands grundejerforening og Søndbjergforeningen om at lave Sct. Hans arrangementet.

Legepladsen er en aktivitetsplads, som er blevet et vellykket samlingssted, som bliver brugt. På aktivitetspladsen er der klatretove, forhindringsbaner, gynger og tårn. Det indbyder til fællesskab og fysisk aktivitet. Pengene stammer fra bl.a. fra LAG Struer.


Midtpunktet skal være de lokales andet hjem. Et sted hvor hjertevarme og service er nøgleordene. Mai Lindgaard Centerleder

MIDTPUNKTET

www.midtpunktetthyholm.dk · Mai Lindgaard T: 9684 8630 Formål

Fondens formål er at drive og administrere ”Midtpunktet Thyholm”, som tilbyder et bredt og varieret kultur- og foreningsliv. Det er mødestedet for borgere i alle aldre og på alle tider af dagen, som inspirerer til samarbejde mellem foreninger, borgere og skole.

Målgruppe

Der er sundhedsplejerske og babygymnastik for de yngste. Om dagen summer det af skolebørn på biblioteket og i multisalen og hallen. Om eftermiddagen er der musik og sport for børn og unge og om aftenen er det de voksne, der dyrker sport og går til kor eller børnene holder koncert og laver teaterforestilling. Udover lokale finder også besøgende ude fra frem til Midtpunktet, når der arrangeres koncerter.

Den gode historie

Børn, unge voksne og ældre mødes på kryds og tværs i Midtpunktet. Borgere og foreninger der er aktive hver for sig bliver inspireret af hinanden. Hver forening med sine styrker bidrager til aktiviteter på et højere niveau. Midtpunktet er et mødested, som ved markante arrangementer af høj kvalitet kan vise omverdenen vejen til Struer Kommune og til Thyholm for borgere og foreninger.

Status

Midtpunktet er godt integreret i mange lokales hverdag med skole og fritidsaktiviteter. Nyeste projekt er en udbygning som finder sted sommeren 2015.

Sammenhæng til andre indsatser

Midtpunktet ser lokalsamfundet som en vigtig og meget værdifuld samarbejdspartner. Derfor engagerer Midtpunktet sig i arrangementer og festligheder på hele Thyholm. Det har betydet, at Midtpunktet sammen med andre foreninger, institutioner og ildsjæle har været primus motor på tiltag som MØRKET i Lyngs, BØLGEN i Hvidbjerg, Thyholm på scenen i Hvidbjerg og 100`året for Jegindø Dæmningen i juni 2015. Samtidig er der indgået aftaler om fælles foredrag med Menighedsrådenes Samråd, Nytårskoncert med Musikkens Venner, Synge med aftner og koncerter med Thyholmerkoret, samt foredrag med Strueregnens Folkeuniversitet og Egnshistorisk Forening for Thyholm.

Forventet budget og finansieringsplan Budget og finansieringsplan foreligger pt. ikke.

Organisering og projektledelse 34


MIDTPUNKTET Midtpunktet er båret af frivillige ildsjæle og er samtidig en forretning, der skaber vækst. Her er mødestedet, hvor mennesker kan mødes på tværs og omsætte drømme og visioner til handling.

Biblioteket Biblioteket bruges som skolebibliotek for skolens elever. Det er også stedet, hvor voksne kan finde eller bestille bøger, som leveres af bogbussen. To timer i ugen betjener en borgerservice medarbejder borgerne i bibliotekslokalerne.

Renovering og udbygning I forbindelse med en længe ønsket ombygning er det nu med stor ildhu og kreativt tænkende løsningsmodel lykkedes at skaffe midlerne til en udvidelse af Midtpunktet. Et helt særligt samarbejde mellem Struer Kommune, Thyholm Fysioterapi og Midtpunktet har banet vejen for etableringen af et større kultur- og fritidscenter. Centeret skal udbygges med 750 ny og ombyggede m2.

Musikskolen

Fitnescentret

På musikskolen kan både børn og voksne få undervisning i musik, og to gange om året afholdes der koncert. Musikkens venner på Thyholm hjælper med det praktiske i forbindelse hermed og støtter op og højner musiklivet på Thyholm med stor glæde.

Man skal ikke træne for at blive yngre men for at blive gammel er mottoet for fitnesscentret. Her træner ældre og unge side om side på at styrke muskulaturen. Det er muligt via sit fitnessmedlemsskab at deltage ”gratis” på hold med Indoor Cycling, Cross Gym, Kettelball, Gymnastik på bold, Kom i form og Powerfitness. 

Café Til teater, foredrag og koncerter samt til hverdag, når der skal løbes slik eller en eftermiddagssnack er caféen åben. Det giver et dejligt liv i bygningen, at der er måltidsfællesskab både ved store og mindre anledninger.


Tak for at du handler lokalt. Handelsstandsforeningen

THYHOLM HANDELSSTANDSFORENING www.thyholm.dk · Kristina Holm T: 2615 7447

Formål

Handelsstandsforeningen blev etableret 5. maj 1970 for at skabe større sammenhængskraft mellem de handlende på Thyholm. Foreningen arbejder på at give kunderne den bedste service. Det betyder meget for et sted som Thyholm, at der er et lokalt handelsliv. Når butikker har måttet lukke, er andre handlende gået sammen om at lave vinduesudstillinger indtil butikken er blev solgt eller lejet ud igen.

Målgruppe

Målgruppen er primært lokalbefolkningen fra Thyholm, men også kunder fra Sydthy og Struer benytter mange af butikkerne. Turister er også en væsentlig målgruppe i sommerhalvåret.

Den gode historie

Hvidbjerg Handelsstandsforening skiftede navn til Thyholm Handelsstandsforening i 2013. Det hele handler om sammenhold, og foreningen vil gerne gøre Thyholm mere synlig på Danmarkskortet.

Status

Der er 48 medlemmer af Thyholm Handelsstandsforening. Det er lokale butikker, håndværkere, personlig pleje og pengeinstitutter, der dominerer på listen.

Sammenhæng til andre indsatser

Der er samarbejde med Midtpunktet om den årlige julemesse. Hvidbjerg og Omegns Borgerforening arbejder også på at få nedlagt de tomme gamle bygninger, som skæmmer i bymiljøet og på at lave noget rekreativt på grunden med den nedlagte Brugsen.

Forventet budget og finansieringsplan Pt. ingen.

Organisering og projektledelse Pt. ingen.

36


HANDELSSTAND

Nethandel Der er en idé om at starte nethandel, hvor interesserede butikker kan gå sammen om at sælge via internettet. De kan dele udgifter og hjælpe hinanden med at nå ud til kundegrupper, som geografisk ligger længere væk.

Vi har fået en rigtig fin turistinformation i den gamle stationsbygning, og der er ledig plads til et spændende projekt i bygningen. Der er nogle få tidligere butikker i Hvidbjerg som trænger til renovering, ombygges til anden anvendelse eller nedrivning, så tomme butikker undgås.

Open by Night

Julemesse

Fredag i uge 28 afholdes det årlige Open by Night i Hvidbjerg, hvor der kommer rigtig mange turister. Det er en festlig dag, hvor der sker meget i byen, og der er god opbakning fra foreningens medlemmerne - også fra de forretninger der ligger uden for bymidten.

Den årlige julemesse i Midtpunktet afholdes 2. weekend i november. Det er en af de få steder i landet,  hvor man stadig kan  afholde julemesse. Det er et kæmpe arbejde for alle butikker på Thyholm. Der er virkelig god opbakning, og der er rigtig mange besøgende også ude fra.

Jylehygge 1. søndag i advent er der en rigtig hyggelig stemning i byen. Vi holder fast i de gamle traditioner.  Mange, der  er flyttet fra Thyholm, kommer hjem og julehygger i byen. Julelysene i gaderne bliver tændt, der er levende musik i gaden, nogle butikker serverer æbleskiver, der er gættekonkurrencer i alle butikker, osv.

Brugsen Den tidligere Brugsen bliver revet ned i 2015, og pladsen vil kunne anlægges som et grønt område, hvor der kan laves en fin lille legeplads med bænke og borde og en scene med sejl, som kan benyttes til Open by Night, klovneløb, møder, koncerter osv.


Vores mål er at være bedre i dag end vi var i går og hele tiden have fokus på den gode service og kvalitet. Karsten Pedersen

TAMBOHUS KRO

www.tambohus.dk · Karsten Pedersen T: 9787 5300 Formål

Status

Målgruppe

Sammenhæng til andre indsatser

Tambohus Kro har gæster som kommer for at besøge restauranten, overnatter eller tager på kursus i de smukke omgivelser. Der bliver holdt store fester og der er plads til flere selskaber på én gang.

Mange af de turister der kommer er 60+ - også kaldet det grå guld. Der er også en gruppe der kommer som tre generationer. Der har tidligere været flere tyske gæster – til gengæld er antallet af danske gæster stigende.

Den gode historie

Efter en periode med lidt nedgang har Tambohus Kro i de senere år oplevet vækst og der er gode muligheder for flere ansatte i årene, der kommer. Mange gæster gør ophold på kroen på en tur langs vestkysten med Skagen som endemålet.

Tambohus Kro har lige gennemgået en indvendig renovering med en mere ensartet og sammenhængende stil holdt i traditionelle toner. Haven bag ved kroen har også fået et løft.

Materialet med kort over området som er udarbejdet af Thyholm Foreningen vil være noget som efterspørges af gæsterne på Tambohus Kro. Fjordværkstedet vil Tambohus Kro også rigtig gerne støtte op om, bl.a. ved at lave dagskonceptet med kokkeskole i det fri.

Forventet budget og finansieringsplan Pt ikke noget budget go finansieringsplan

Organisering og projektledelse

Tambohus Kro ejes af Karsten Molgaard Pedersen, Jens Rysgaard og Steen Rysgaard.

38


TAMBOHUS KRO

Sociale medier og hjemmeside

Der er god efterspørgsel efter Tambohus Kro til fester, kurser og temaophold. De sætter en ære i at servere specielle madvarer fra lokalområdet, og fortælle hvor råvarerne kommer fra og historien bag.

Istandsættelse

Opleveseskoncepter

Primo 2015 er flere af opholdsrummene og kursuslokalerne blevet renoveret, så de fremtræder mere ensartet og dog holdt i en traditionel nordisk og enkel stil. Området bag ved Tambohus Kro er blevet istandsat i foråret 2015. Der er planer om at renovere værelserne også.

Tambohus Kro har forskellige oplevelseskoncepter de kan tilbyde. Folk i dag vil opleve noget når de er på ferie eller weekendophold, og derfor er det vigtigt for kroen at ramme forskellige målgrupper med gourmetophold, golfophold og wellnes ophold. Der skal laves en kasse med kroens egne marmelader, som skal sælges fra en kasse overfor kroen.

Tambohus Kro har en facebookside med 2400 følgere. De oplever ofte, at det de deler når ud til mellem 5.000 til 15.000 menneske. På hjemmesiden skal der stå mere om mulighederne for oplevelser i området. F.eks. kunne den tur de med god respons anbefaler deres gæster ad de små veje til hovedvejen, videre til Agger og med færgen til Thyborøn og retur via den hyggelige handelsby Lemvig godt være beskrevet med kørerute og billeder på hjemmesiden. Man kunne også lave en blog med opskrifter.

Fjordværkstedet Når Fjordværkstedet bliver en realitet med skolestue og udekøkken, vil Tambohus Kro tilbyde kokkeskole med eleverne. Allerede nu er der et skolearrangement for 100 personer planlagt med et svin, der steges i en jordhule og friske hyldeblomster, der indsamles til velkomstdrinks.

Guidet snapsetur Man kan bestille en snapsetur med overtjeneren på vandretur ud at finde de vilde krydderurter, som bruges til at krydre kroens snapse med. Der er mulighed for at smage et par hjemmelavede snapse derefter nyde en god middag på kroen.


Hvis du kommer tæt på vandet får du våde fødder – her kan du nemlig campere i vandkanten. Preben Nielsen

TAMBOSUND CAMPING

www.tambosundcamping.dk · Preben Nielsen T: 9787 1772 Formål

Campingpladsen ligger i meget naturskønne omgivelser helt ned til vandkanten af Tambosund i Limfjorden. Dens formål er at give rekreative rammer for familier.

Målgruppe

Den primære målgruppe er børnefamilier og ældre som gerne vil bruge tid sammen i naturen. Der er også grupper som opsøger aktive oplevelser i naturen såsom kajakroere, cyklister og vandrere.

Den gode historie

Det kan være svært at få lov til at anlægge noget så tæt på fjorden. I 2014 lykkedes det dog at få pladsen udvidet fra 150 til 190 enheder som alle afsat henover sommersæsonen. Der blev også givet tilladelse til den badebro som er nedenfor campingpladsen.

Status

Da campingpladsen er bygget op over de sidste 20 år og nu har alle moderne faciliteter, mange enheder, en kiosk og bade og toiletfaciliteter. Der er minigolf, vandcykler, swimmingpool, hoppepude og legestativ. Det eneste projekt for i år er derfor at skifte elposterne. Inden for en overskuelig årrække regner ejerne med at sælge og er begyndt at få henvendelser fra interesserede.

Sammenhæng til andre indsatser

Hos Tambosund caming er der stor interesse for og samarbejde med kommunen omkring Hellerød Kær. Når Fjordværkstedet bliver realiseret vil der også være et naturligt samarbejde der. Fra hjemmesiden henvises til Sydthy svømmebad og kurbad, Hjerl Hede, Nationalpark Thy, Kystcentret i Thyborøn og Sneglehuset.

Forventet budget og finansieringsplan Pt. intet budget og finansieringsplan.

Organisering og projektledelse Ikke aktuelt.

40


TAMBOSUND

Udvidelsen

Tambosund camping er en velrenommeret og veletableret campingplads med erfarne folk bag.

Vandcykler

Kajakker

Så vidt vides er Tambosund camping det eneste sted ved Limfjorden, hvor man kan leje vandcykler. Unge mennesker der befinder sig på pladsen med deres forældre nyder at købe forsyninger i kiosken og tage ud på fjorden og nyde vandet og solnedgangen.

Der er en stigende gruppe aktive turister, som vil have noget aktivt at foretage sig, mens de er på ferie. Det er et marked der er værd at satse på rent markedsføringsmæssigt. Nogle kajakklubber kommer årligt forbi også fra udlandet.

Hellerød Kær Som nabo til campingpladsen ligger Hellerød Kær som rummer sjældne planter, dyr og insekter. Fra campingpladsen er der stor interesse for at der bliver udviklet undervisningsmaterialer om området og at der bliver anlagt en måde at færdes og opholde sig i området uden at få våde fødder.

Med udvidelsen til 190 pladser er pladsen blevet attraktiv for købere. Den har en enestående og pragtfuld beliggenhed lige ned til Limfjorden. Ejerne har dog intet hastværk med at forlade stedet, men venter gerne på den rette køber, som har lysten og kræfterne til at vedligeholde og udvikle pladsen og markedsføringsaktiviteterne.


Vores gæster synes, Jegindø er et dejligt sted, og at alle mennesker smiler til dem og tager godt imod dem. Poul Erik Birkholm

JEGINDØLEJREN

www.jyskelejre.dk · Poul Erik Birkholm T: 4045 5014 Formål

Status

Målgruppe

Sammenhæng til andre indsatser

Med Jegindølejren blev den tidligere skole og efterskole omdannet til et sted for større eller mindre grupper af gæster udefra. Formålet er at skabe en god forretning og samtidig skabe liv i de givne rammer samt præsentere det smukke område for den nye gruppe gæster.

Der er flere målgrupper. Den ene er unge mennesker, som er på rustur når skoleåret starter op. Der er også nordmænd, som gerne vil holde ferie sammen i større grupper. Og så er der lejrskoleklasser i løbet af skoleåret.

Den gode historie

Vi oplever at de unge mennesker, som kommer til lejren for at holde rustur, er positivt overraskede over, at de bliver behandlet ordentligt og hvor søde de lokale de møder er. På Jegindø lejren sættes nogle gode rammer, som gør at der er plads til de unge mennesker, og de respekterer de grænser, der er.

I 2014 blev lejren startet op efter at være blevet præsenteret til et fælles borgermøde hvor der var stort fremmøde. I den første sæson i 2014 havde Jegindø lejren 2800 gæster og det forventes, at der er 3000-3200 gæster i 2015.

Der er et godt samspil mellem lejrskolen og Jegindø Borgerforening. Fjordbadet vil også være relevant at gøre opmærksom på i markedsføring af lejrskolen. Når Fjordværkstedet er en realitet vil det være oplagt at lave samarbejde om markedsføring overfor lejrskoler. Dagsprogrammer og kort over Thyholm og Jegindø med besøgsmål, som er udarbejdet af Thyholm Borgerforening, er også nogle der kan markedsføres via Jegindølejrens hjemmeside.

Forventet budget og finansieringsplan

Der sættes penge af til en øget markedsføringsindsats i 2015.

Organisering og projektledelse

Poul Erik Birkholm er ejer og daglig leder af Jegindølejren. 42


JEGINDØLEJREN Alt efter hvor mange gæster der er, kan faciliteter kobles til, så der er plads til op imod 250 sovende gæster. Lejren er ideel til grupper i alle størrelser, og der er god plads til aktiviteter både indendørs og udendørs. Køkkenet er stort med god plads til mad og drikke.

Markedsføring Der er stor tilfredshed blandt gæsterne på Jegindø lejren og derfor er der godt grundlag for at øge markedsføringen med materialer, der kan få gæsterne til at anbefale stedet til andre og med uddeling af kortet over Thyholm og Jegindø.

Rusture På Jegindø lejren er der plads til alt det, der hører sig til en introtur. Med sovepladser til alt fra en lille klasse til en hel årgang, er lejren ideel til at lære hinanden at kende. Der er et stort funktionelt køkken, som betyder at hele dagen ikke skal bruges på at lave mad, men derimod på hygge og sjov.

Lejrskoleophold Som noget nyt arbejdes der på at markedsføre Jegindø lejren overfor skoleklasser. Der skal lægges dagsturskoncepter ind på hjemmesiden med kontaktoplysninger på dem, man kan hyre til at arrangere det.

Familiefester Når man holder familiefester med gæster fra hele landet, kan det være en fordel at have overnatningsmuligheder og gode aktivitetsmuligheder for børnene. Her er plads til at maden kan laves på stedet og gæsterne kan gå til ro efterhånden som de får brug for det.


4. THYHOLM OG JEGINDØS HISTORIE Thyholm og Jegindø var tidligere en selvstændig Kommune men blev i 2007 lagt sammen med Struer Kommune. Der er et stort lokalt engagement i foreningsliv og områdets smukke natur. Thyholm og Jegindø har i år 2014 3.2251 indbyggere – hvoraf halvdelen bor i Hvidbjerg, knap 500 bor på Jegindø og resten fordeler sig i mindre bysamfund, bl.a. Oddesund, Uglev, Odby,Søndbjerg, Tambohus, Lyngs, Flovlev, Barslev og Kallerup. I 2019 er tallet fremskrevet til 3.093 og i 2025 er antallet forventet at falde til 2.982. I hele kommunen er der 21.439 indbyggere pr. 1. januar 2015 og er dermed landets 15. mindste kommune.

Historisk set er Thyholm og Jegindø kendetegnet med landbrug og fiskeri som de primære erhverv. Hvidbjerg opstod midt i Thyholms frugtbare landbrugsland som stationsby på Thybanen (1882) mellem stationen og Hvidbjerg Kirke. Hvidbjerg har siden bredt sig især syd for banen. På Thyholm findes sommerhusområder ved Søndbjerg Strand, Serup Strand, Tambohus og Porseengen på Lyngs Drag. I dag er den dominerende virksomhed på Thyholm en fabrik, der producerer plastvinduer. Ligeledes findes der forsat en del landbrug samt andre mindre/større håndværkervirksomheder og Tambohus Kro. Jegindø: Siden midten af 1800 – tallet har landbrug været suppleret med fiskeri efter tilvandring af fiskere fra Agger og Harboøre, og i 1939 blev havnen nordøst for Jegindø anlagt. Sommerhusområder findes ved Rønhuse i syd og ved Bøhløre Odde i nordøst. Den dominerende virksomhed på Jegindø er Johs.-Jensen Fiske- og Muslingeeksport samt lokale minkfarme.

1 KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling ved hjælp af befolkningsprognosemodellen ”JEPPE”.

44


5. LOKAL ANALYSE Der er kommunal service for folk i alle aldre. For de mindste er der Thyholm Børnehus, som er en nybygget integreret institution og Børnehaven Evigglad i Uglev. Derudover er der et godt hold af kommunale dagplejere, p.t. 6 personer.

Nogle personer går igen i mange sammenhænge og agerer som Tordenskjolds soldater – opgaverne kunne med fordel fordeles på flere hænder – Her kunne Struer Kommunes ressourcebank måske være et redskab der kunne anvendes.

Thyholm Skole tager imod børn fra 0. – 10. klasse og Thyholm SFO står også for indskolingen. Der er pt. 352 elever på Thyholm Skole. Skolen er gennemrenoveret fra 1999-2010. I den periode blev også Midtpunktet bygget som rummer hal, multisal, mødelokaler, fitness og café. Midtpunktet er dermed mødested for alle generationer.

Der er en samlet kalender på thyholm.dk som omtrent 20 lokale foreninger nu benytter, og her arbejdes der på at det bliver til flere, så alle kan finde informationer om området ét sted.

Ældrecentret i Hvidbjerg, som blev ombygget fra plejehjem i 2001, har 44 lejligheder. Det er det eneste, der er tilbage i Thyholm og Jegindø området, når Ældrecentret i Uglev lukker inden 2017. Hjemmehjælp tilbydes med udgangspunkt i Sundheds og Ældreområdet og hører til område nord. I området er der et rigt foreningsliv med 50 registrerede foreninger. Der er både foreninger, som hører under det sociale frivilligområde (sangkor, ældreaktiviteter, FDF og lign.) og der er de traditionelle idrætsforeningstilbud (f.eks. fodbold, håndbold og gymnastik). Det ligger dybt i den lokale kultur, at man nødt til selv at gøre en indsats for at bevare og udvikle lokalområdet. Der er også en stigende bevidsthed om, at det er nødvendigt at stå sammen for at få mere gennemslagskraft og opbakning på tværs.

Der er kirker i Lyngs, Odby, Søndbjerg, Jegindø og Hvidbjerg. Hvidbjerg Kirkecenter står overfor en nedrivning og genopbygning af et nyt moderne kirkecenter, som også benyttes af lokale foreninger. Der er gode muligheder for at bygge selv, idet der er grunde til salg i Hvidbjerg på Valmuevej og Orkidevej samt på Søstjernevej i Jegind. Dette synliggøres for potentielle tilflyttere på www.struer.dk Borgerne på Thyholm er stolte af deres lokalsamfund, hvor fokuspunkterne er fællesskab, forankring, nærhed, tryghed, udvikling, helhed og sammenhæng. En af de store udfordringer i området er den manglende mulighed for finansiering. F.eks. har en lokal ejendomsmægler over 10 eksempler på aftaler, der var faldet på plads mellem sælger og køber, men som faldt på manglende finansiering. Fremtidsprognoserne har det altså med at blive selvopfyldende.

45


6. TRAFIKFORHOLD Thyholm er koblet på det statslige syd-nordgående vejnet via rute 11, der går fra Aalborg gennem Thy helt til grænsen. Folketinget har i forbindelse med etablering af et nyt regionshospital ved Herning besluttet, at rute 18 skal udbygges til motorvej, der kommer til at gøre køreturen fra Thyholm og sydpå ca. 17 min hurtigere. Det betyder, at man kan køre til København på under 4 timer.

Cykelrute 100 og 24 går over Thyholm og er tegnet ind på turismekortet, som er udarbejdet som en del af den samlede udviklingsstrategi.

Der er kommet nyt slidlag på mange af de eksisterende veje – både den statslige rute 11 hele vejen fra Oddesund og i Thy, på vejen fra Hvidbjerg til Jegindø og på flere veje i Hvidbjerg i forbindelse med separation af regnvand og spildevand.

Oddesundbroen gennemgår i 2015 og 2016 en renovering, så den bliver 10 cm bredere og dermed letter passagen for de store lastbiler. Den kollektive bustransport, der varetages af Struer Kommune, består af ruter der betjener skoleelever og lokalruter, der betjener landsbyerne. Der er togstationer i Lyngs, Hvidbjerg og Uglev, som muliggør trafikken nord og sydpå. Med tog kan man på 4t og 30 min nå fra Hvidbjerg station til Københavns Hovedbanegård – på bestemte afgange foregår rejsen med et gennemgående tog. Struer Station er et trafikknudepunkt for jernbanenettet.

Der er planlagt en ny cykelsti fra Humlum til Oddesund. Den bliver måske først realiseret i 2016, idet vejdirektoratet har travlt med de nye motorvejsanlæg og højspændingsanlæg. Det afventes at en kommisarius kommer til området for at opkøbe jord af private.

Der er indført flextur, der er (tilkaldt) transport fra dør til dør. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, og der kører flere passagerer på samme tur. Der kan bestilles flextur på nettet eller pr. telefon fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december.

Fra Oddesund er det muligt at køre ad Sortevej til Oddesund Havn og derfra videre ad Gl. Landevej til Uglev, så man undgår at køre på hovedvejen. Herfra er der små landeveje, der bringer en til de mange hyggelige udsigtspunkter og naturområder på Thyholm og Jegindø.

Der er lystbådehavne ved Oddesund og Jegindø samt en naturhavn ved Tambohus.

46


7. BEFOLKNINGSANALYSE Den forventede udvikling1 i befolkningen i Struer kommune de kommende 10 år er faldende og skævt fordelt på de forskellige aldersgrupper: • Antallet af fødsler forventes at være faldende fra 215 i 2013 til 201 i 2023 (-6,5 %) • Antallet af førskolebørn (0-5-årige) forventes at være faldende fra 1.383 i 2013 til 1.251 i 2023 (-9,5 %) • Antallet af skolebørn (6-16-årige) forventes at være faldende fra 3.129 i 2013 til 2.617 i 2023 (-16,3 %) • Antallet i den erhvervsaktive alder (17-66-årige) forventes at være faldende fra 13.648 i 2013 til 12.225 i 2023 (-10,4 %) • Antallet af ældre (67+ årige) forventes at være stærkt stigende fra 2.869 i 2013 til 3.842 i 2023 (+33,9 %) Der forventes væsentligt færre 0-19 årige samt 30-49 årige, hvorimod der forventes væsentligt flere 70-84 årige. For de øvrige aldersgrupper forventes mere beskedne stigninger eller fald. At den demografi ske udvikling er en særlig udfordring i fremtiden tydeliggøres af, at andelen af befolkningen i den erhvervsdygtige alder forventes at falde, og at antallet af ældre forventes at stige markant. Det vil reducere beskatningsgrundlaget og forøge presset på kommunens serviceudgifter og vil, til trods for økonomisk recession, fortsat være den store udfordring på arbejdsmarkedet i årene fremover. Dette er ikke et særligt fænomen for Struer Kommune, men en landsdækkende tendens.

1

Jf. Struer Kommunes rapport om Bosætningsindsats fra 2013.

Pendling

Ifølge Danmarks Statistik har Struer Kommune i 2011 haft en udpendling på 4.119 og en indpendling på 3.284. Både ind- og udpendling til/fra Struer Kommune er i perioden 2004 til 2011 steget med godt 8 %. Stigningen tyder på, at arbejdskraften er fleksibel, og bekræfter en landsdækkende tendens, hvor flere danskere pendler, altså bor og arbejder i to forskellige kommuner.

Global trend

Behovet for at bo tæt på arbejdspladsen er i dag mindre end tidligere, og bosætningsmønstret er derfor i højere grad bestemt af de generelle beskæftigelsesmuligheder i det pågældende område, priserne på boliger, områdets udbud af kultur, forlystelser, og serviceniveau samt for de unges vedkommende uddannelsesmuligheder mv. I forbindelse med Struer Kommunes bosætningsindsats er Leif Schrøder ansat som bosætningskonsulent. Han var i Midtpunktet, Thyholm den 21. maj 2015 for at fortælle om hvilke muligheder og udfordringer, han ser for Thyholm i sit arbejde som bosætningskonsulent.

47


8. SUNDHEDSTILSTAND Resultater fra projekt SundhedscenterThyholm viser en positiv udvikling i sundheden på Thyholm. Resultaterne viser, at der i 2011 på flere områder var en betydeligt dårligere sundhedstilstand på Thyholm end i Struer Syd. Der var fx flere på Thyholm end i Struer Syd, der selv vurderede deres helbred som dårligt. Der var også flere med nedsat arbejdsevne, og flere der vurderede, at de var i dårlig form. Ved undersøgelsen i 2014 er flere forskelle udlignet. Et eksempel er stress, hvor 27 % på Thyholm i 2011 angav et højt stressniveau. Det er i 2014 faldet til 20 %, hvilket er det samme niveau, som ses i Struer Syd i både 2011 og i 2014. Formand for Struer Kommunes sundhedsudvalg Anna Marie Brix Poulsen udtaler: ”Jeg er rigtig glad for at thyholmerne har taget så positivt imod projekt SundhedscenterThyholm. Selvom projektet er iværksat på en formodning om en negativ sundhedstilstand, så er det blevet vendt til noget meget positivt.” Også med hensyn til sundhedsadfærd er der sket en positiv udvikling. I 2011 var der på Thyholm 21 % af befolkningen, der var rygere. Det er i 2014 faldet til knapt 19 %. I Stuer Syd er der også blevet færre rygere. Her er der sket et fald fra 16 til 15 %.

Et noget overraskende resultat af undersøgelserne er, at der er opstået en stor forskel på, hvor mange der gerne vil ændre deres adfærd. På Thyholm vil 55 % af rygerne gerne stoppe med at ryge, mens det gælder hele 80 % i Struer Syd. Tilbage i 2011 var det stort set lige mange begge steder. Noget tilsvarende ses i forhold til at ændre kost, motions- og alkoholvaner. Hvorfor, der nu er færre på Thyholm, der ønsker at ændre adfærd, vides ikke. Én forklaring kan være, at rygere, der gerne ville stoppe, er stoppet. En anden forklaring kan være, at der i de sidste tre til fire år har været meget fokus på sundhed på Thyholm. Projekt SundhedscenterThyholm har gjort en ihærdig indsats for at sætte sundhed på dagordenen, blandt andet ved at ringe rundt til samtlige husstande. Så måske har nogen på Thyholm bare fået nok af sundhed lige nu. Det vurderes, at projekt SundhedscenterThyholm har haft en positiv effekt på sundheden på Thyholm. Det kan dog ikke afvises, at der også er andre grunde til den positive udvikling. Undersøgelsen viser nemlig også en positiv social udvikling. Kilde: www.thyholm.dk

På Thyholm er der endvidere sket et fald i hvor mange, der har et højrisikoforbrug af alkohol. Et højrisikoforbrug betyder, at mænd drikker over 21 genstande om ugen, kvinder over 14 genstande om ugen. I 2011 havde 9 % på Thyholm et højrisikoforbrug. Det er i 2014 faldet til 5 %. 48


9. INPUT Møderne fra oktober 2013 til oktober 2014 var Carsten Blomberg fra DGI projektkonsulent på. Fra januar 2015 var Karin Juul Jensen fra Break Point Consult projektkonsulent.

23. oktober 2014

22. oktober 2013 Styregruppemøde i Lyngs Mølle

Januar-maj 2015

Deltagere: Bendy Poulsen, Kirsten Jacobsen, Henrik Wohlfart, Rita Flugt og Palle Flugt samt Stine Berg (SB) fra Landdistrikternes Hus.

5. februar Fællesmøde i Lyngs Mølle

Styregruppen inviterede til fællesmøde den 5. februar 2014 i Lyngs Mølle til en diskussion om fremtiden under overskriften Thyholm Udvikling. Omkring 30 mennesker mødte frem og bidrog til den planlagte SWOT analyse.

27. marts 2014

Stiftende generalforsamling på stationen i Uglev. Carsten Blomberg, chefkonsulent for lokaludvikling ved DGI og Bjarke Danvig fra Struer kommune, var en forlængelse af et tidligere møde, afholdt i Møllen i Lyngs.

13. april 2014

Påskefestival på Herregården Hindsels.

2. maj 2014

Indvielse af turistinformation i den gamle stationsbygning i Hvidbjerg.

10. maj 2014

Indvielse af bevægelsesanlægget i Hvidbjerg realiseret af Thyholm i Bevægelse.

Møde på Tambohus Kro med indsamling af idéer til Vandturismeprojekt ved Tambohus.

Karin Juul Jensen – indsamling af data fra lokale borgerforeninger og andre foreninger, der arbejder med udviklingsprojekter. Deltagelse i generalforsamlinger: Søndbjergforeningen, Hvidbjerg og Omegns borgerforening, Thyholm Egnsmuseum.

17. marts 2015

Generalforsamling i Thyholm Foreningen.

12. april 2015

Indvielse af Hjertestien ved Søndbjerg Strand.

April – maj 2015

Udarbejdelse af kort med beskrivelse af oplevelser på Thyholm og Jegindø, og projektbeskrivelse af Thyholm Fjordværksted og beskrivelse af Mississippi færdiggørelse af strategien Styrkelse af udvikling på Thyholm og Jegindø.

21. maj

Møde i Midtpunktet om bosætning ved bosætningskonsulent Leif Schrøder og viceborgmester Martin Hulgaard. Struer Kommune er pr. 18. maj 2015 gået med i Geopark Vestjylland, hvilket kan blive en løftestang for området ifht. oplevelser og markedsføring. 49


10. ORGANISATIONSPLAN Borger- og handelsstandsforeninger:

Udviklingsprojekter:

Lyngs borgerforening

Mississippi

Tambosund Bylaug

Jegindø Fjordbad

Oddesund Nord borgerforening Jegindø Borgerforening

Thyholm Foreningen www.Thyholm.dk

Oddesundprojektet Geopark Vestjylland

Hvidbjerg og Omegns

Vandkanstskunst

Uglev Borgerforening

Thyholm Egnsmuseum

Søndbjerg Foreningen

Fjordværkstedet

Thyholm Handelsstandsforening Borgerforeningerne er selvstædige foreninger med hver deres respektive dagsordener. Gennem synliggørelse på thyholm.dk og Thyholm Foreningens Facebookside, kan der skabes større muligheder for deltagelse i aktiviteter også i de andres byer.

Man kan tale om at Thyholm Foreningen går side om side med de forskellige borgerforeninger og udviklingsprojekter for at skabe en større synergi og mere netværk på tværs mellem ressourcepersoner. www.thyholm.dk bestyres af Bruno Nordensgaard og har allerede bred opbakning blandt de lokale foreninger.

50


11. VISION 2025 For Thyholm Foreningen er visionen for de næste 10 år, at der bliver større enhed og sammenhængskraft imellem de forskellige foreninger på Thyholm. Der bakkes op om at alle foreninger lægger deres aktiviteter på kalenderen på www.thyholm.dk Forhåbentlig bærer indsatsen med at søge fondsmidler frugt, så flere af visionerne bliver realiseret. Nogle af fokuspunkterne, der træder frem i SWOT analysen og i de planlagte projekter, er: • Tiltrække flere turister til området ved bedre tilbud og større synlighed. • Bosætning enten af unge der vender hjem eller nye tilflyttere, meget gerne børnefamilier. • Styrkelse af udvikling på Thyholm og Jegindø • Koble lokalsamfundets indsatser sammen med Geopark Vestjylland og Enjoy Limfjorden. Skabe mere salg og flere lokale arbejdspladser.

Thyholm har udfordringer i form af lavere børnetal og et stigende antal huse, som er svære at sælge. Statistikker og fremtidsprognoser har det med at trække mulighederne ned i området. Derfor kræver det en ekstra ordinær indsats at løfte blikket og se på alt det, der går godt og som området har at byde på. Med kortet over Thyholm og Jegindø er der udarbejdet et værktøj som kan bruges til markedsføring både indadtil og udadtil. Det kan vise, at nok er det et lille geografisk område, men når man kender de små perler, er det et rigt sted at besøge og bo. Der er flere eksempler på at tilflyttere er mennesker, som har været turister i området, og flere af dem har vist sig at være store aktiver i udviklingen af området. Der er en formidling af den lokale kulturhistorie som er ganske enestående og meget som spiller godt sammen med Geopark Vestjylland. Thyholm Foreningen er etableret og arbejder fortsat på sammenhold og udvikling på Thyholm og Jegindø.

51


KORT OVER THYHOLM OG JEGINDØ Blidstrup

Ydby Dover Plantage

Sønderby

Boddum

g

p Vi

AGERØ

u str

Øster Assels

om

Gl

Borger og handelsforeninger, overnatningsteder og planlagte projekter

Sønder Ydby Skibsted

Jegindø Fjordbad

2

Geopark Vestjylland

3

Thyholm Fjordværksted

4

Oddesund Projektet

5

Thyhom Egnsmuseum

6

Søndbjerg Foreningen

7

Hellerød Kær

8

Mississippi

9

Lyngs Borgerforening

10

Vandkantskunst

11

Jegindø Borgerforening

12

Tamhus Bylaug

13

Hvidbjerg Borgerforening

14

Uglev Borgerforening

15

Midtpunktet

16

Thyholm Handelsstandsforening

VENØ

17

Tambohus Kro

Venø By

18

Tambosund Camping

19

Jegindølejren

Fjo

1

bos und

rd

Lyngs

Mors

9

Tam

2 13 8 Semb 15 16 18

JEGINDØ

Jegind

Hvidbjerg 10

11

7

THYHOLM

Uglev 14

17 3 2 12

1

19

Kirkeby

KÅS BREDNING

2 5

Odby

11

6

2

Kår Sø

Søndbjerg Strand

2

Oddesund Nord

Sunddraget

Bunkermuseum

Sallingland

4

Oddesund Syd

Nørre Nissum 565

Nissum Seminarieby

Remmer Strand Toftum Bjerge Aa Mølle

Fabjerg

Vium 513

11

Humlum

Venø Sund

VENØ BUGT Ejsingholm

Profile for Dorthe Lange Skadberg

Styrkelse af udvikling på Thyholm og Jegindø  

2015-2025 Ansvarlig for udarbejdelsen Thyholm Foreningen Maj 2015

Styrkelse af udvikling på Thyholm og Jegindø  

2015-2025 Ansvarlig for udarbejdelsen Thyholm Foreningen Maj 2015

Advertisement