Page 1


©C s e t n e k i P é t e r , 2 0 1 6 ©T a n e x t A k a d é mi a , B u d a p e s t , 2 0 1 6 Ak ö n y vi l l u s z t á c i ó i t k é s z í t e t t eC s e t n e k i P é t e r Ak ö n y vme g j e l e n é s é t aT a n e x t A k a d é mi aT á mo g a t t a .


C s e t n e k i P é t e r

B a g o l yas z i g e t e n

T a n e x t A k a d é mi a •B u d a p e s t •2 0 1 6


ร‰ l t e g yb a g o l yp รก r e g yc s o d รก l a t o s s z i g e t e n .


S z ü l e t e t t h á r o m b a g o l y f i ó k á j u k .


B o l d o g a né l t e k mi n da zö t e n . Ab a g y o l y c s e me t é k s z é p e nf e j l ő d t e k .

E z e nas z i g e t e nb é k e s s é g b e n é l t e ka zá l l a t o k e g y má sme l l e t t .


Egyszer a kígyó meg támadta a baglyok fészkét, és elrabolt egy fiókát.


V i s s z a é r v eab a g o l ya p a é sa n y amá r n e mt a l á l t c s a k k é t f i ó k á t . N a g y o ns z o mo r ú a k v o l t a k .

S a j n o si s mé t é l e l e mé r t k e l l e t t me n n i ü k .


Af é s z k e t i s mé t t á ma d á s é r t e . As a se l r a b o l t e g y má s i kf i ó k á t . C s a k 1f i ó k ama r a d t .


As a s n a ki sv o l t a kf i ó k á i , é sa ze g y i kö s s z e b a r á t k o z o t t ab a g o l y f i ó k á k k a l .

Ab a g o l ys z ü l ő ké sas a si sö r ü l t . A z ó t ai s mé t b o l d o g a né l n e k a zá l l a t o ke z e nas z i g e t e n .


F e l e l ő sk i a d óT a n e x t A k a d é mi a 1 1 0 7 , B u d a p e s t , Ü l l ő i ú t 1 3 2 . www . t a n e x t . h u B o r í t ó t e r v : C s e t n e k i P é t e r S z ö v e g e t l e k o t á r l t a : T i s z o l c z i O r s o l y a F e l e l ő ss z e r k e s z t ő k : D o r s á n s z k i A d r i e n n , N é me t hN ó r a


Mr . UH ú ú

Mr s . ÚH u h u h ú ú

©C s e t n e k i P é t e r •T a n e x t A k a d é mi a , B u d a p e s t

Csetneki Péter - Bagoly a szigeten  
Csetneki Péter - Bagoly a szigeten  

A book about a owl family.

Advertisement