Page 1

Kansen voor kwaliteit

Ruimtelijk Beleid

&

Ruimtelijke Kwaliteit Drie nieuwe woonerven in het buitengebied van vlaardingen

Beleidskaarten De beleidskaarten geven aan met welke ruimtelijke aspecten rekening moet worden gehouden. In de Aalkeet Buitenpolder is de openheid, de waterstructuur en het agrarische karakter van belang.

Kans voor landschap

De toekomst van het veenweide-gebied met strokenverkaveling ligt in het samengaan van agrarisch gebruik (‘koe in de wei’) met natuurontwikkeling (‘weidevogels’) en re-creatie. De openheid en het agrarische karakter spelen een belangrijke rol.

Kans voor lint

Doorzichten naar achterliggend veenweidelandschap

• Het Blankenburgtracé versterkt de scheiding tussen Vlaardingen en het buitengebied en claimt een deel van het land. • De agrarische activiteiten moeten hierdoor gestaakt worden en dit heeft geleid tot een ruimte-voor-ruimteregeling waarbij de vrijkoVerkaveling Lint mende agrarische bebouwing aan gesloopt wordt. • Nieuwe woningen versterken de leefbaarheid in het buitengebied.

• De openheid van het landschap op deze plek is uniek. • Nieuwe ontwikkelingen houden ook rekening met het achterliggende weidevogelgebied. • De positie van bebouwing en beplanting respecteert de doorzichten en openheid van het landschap.

Kans erven

Natuurvriendelijke oevers

Kans voor architectuur

Versterken identiteit

• Ruimte bieden aan waterberging. • Verbreden Poelwetering. • Stimuleren biodiversiteit door natuurlijke slootranden. • Aantrekkelijker maken voor weidevogels.

Minimaal 25% perceel open houden als weide langs Poelwetering. Beplanting en beheer sluiten aan op karakter van veenweidegebied en de behoeften van weidevogels.

Verdichting erven in de diepte tot de Poeldijkse Wetering

• De weidsheid en openheid van het landschap blijft herkenbaar en de zichtlijnen blijven behouden. • Ontwikkelingen zijn welkom, als ze bijdragen aan het open karakter van het landschap; hoog opgaande beplantingen horen daar niet bij. • De lange sloten tussen de percelen bepalen het beeld van het gebied. • www.gebiedsprofielen.zuid-holland.nl

Versterken agrarisch karakter

• Met streekeigen elementen en materialen. • Streekeigen beplanting, zoals knotessen en knotwilgen langs het lint en als windsingels op het erf. • Elementen en materialen als: boerenhekken, dammen en (half)verhardingen. • Entrees verbijzonderen de nieuwe erven.

Er bestaat de wens om iets te ontwikkelen dat past bij de omgeving. Wellicht wil de eigenaar in de toekomst zelf in een van de woningen gaan wonen.

• Restauratie van de monumentale schuur en transformatie naar een woonfunctie versterken de identiteit van de plek. • Nieuwe bebouwing met agrarisch karakter. Bijvoorbeeld schuurwoningen of onderscheid in hoofd- en bijgebouwen.

Nederzetting & erf

Vrijkomende agrarische bebouwing

• Aanleg ecologische slootranden bij Poelwetering t.b.v. aquatische waterkwaliteit, biodiversiteit en weidevogels.

Middenperceel blijft open en houdt agrarisch veenweidekarakter en bestemming. Beplanting en agrarisch natuurbeheer sluiten aan op karakter van veenweidegebied en de behoeften van weidevogels.

• Er is een wens om oude schuren te slopen, de monumentale schuur op te knappen en te transformeren naar een woning en twee nieuwe woningen te bouwen • Houd daarbij rekening met het historische ensemble van het agrarische erf, het organisch gegroeide karakter en streekeigen verharding.

Harde beschoeiingen van oevers zijn niet toegestaan. Bebouwing beide kavels beschouwen als geheel samenhangend ensemble. Secundair bijgebouw toegestaan. Deze waar mogelijk concentreren.

Verkaveling aan Lint Als rekeninghouder van de StreekRekening

maar wel openstaat voor het initiatief, is

kunt u ervoor kiezen de renteopbrengsten

uw deelname een concrete invulling van

van uw rekening, of een deel daarvan, te

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

laten overboeken naar de rekening van het

Kortom, iedereen die een bijdrage kan en wil

Groenfonds Midden-Delfland. Rabobank Zuid-

leveren aan het succes is welkom om deel te

Holland Midden doneert ieder jaar 5% van

nemen.

Midden-Delfland.

Noordelijke lintbebouwing is kleiner van schaal, geconcentreerd aan de kade en meer langwerpig.

Belt of mailt u dan met de medewerkers van Rabobank Zuid-Holland Midden:

Ook wanneer u als bedrijf of organisatie

(015) 275 04 44,

geen directe verbinding heeft met de streek,

bedrijven@zhmidden.rabobank.nl.

Bebouwing zuidzijde lint bestaat uit ‘vierkante’ groene kamers op kreekruggen in het landschap.

Architectuur Schuurwoningen

Meer weten over de Rabo streekRekening?

iedereen kan bijdragen

Dit perceel kan worden opgedeeld in twee kavels maar heeft ruimtelijk het karakter van één erf. De bebouwing en erfinrichting vormen een samenhangend ensemble.

Verdeling in de diepte van de twee kavels is variabel/vrij te bepalen. Wel indeling verdeeld middels sloot. Breedte kavel max. 35 meter hart sloot.

deze uitgekeerde rente aan het Groenfonds

42

Kans voor water

Noordelijke lintbebouwing is kleiner van schaal, geconcentreerd aan de kade en meer langwerpig.

Behouden openheid

Voddijkpad

Wensen Het boerenbedrijf aan de Zuidbuurt 75b en 77 te Vlaardingen stopt met de bedrijfsvoering. De eigenaar heeft de wens om de grond met opstallen te verkopen met een woonbestemming.

www.gebiedsprofielen.zuid-holland.nl

Versterken vitaliteit gebied

• Op historische kaarten is de Zuidbuurt al te zien, evenals het herkenbare slagenlandschap en de Poeldijkse Wetering. • Nieuwe ontwikkelingen bieden kans om deze structuren te behouden en te versterken. Het is tevens een waterzoekgebied. Verkaveling Lint • De historische waterstructuuraan kan een belangrijke rol spelen bij nieuwe verkaveling. • Verbreden van de Wetering.

Open en waterrijk Veenweidegebied (gebiedsprofiel)

Water als structuurdrager

Zuidbuurt 75b en 77

en streekeigen boerenerven. (Lindeloof, Midden-Delfland is Mensenwerk & Vockestaert)

In totaal zijn drie woningen gewenst: de te restaureren monumentale schuur en twee nieuwe woningen.

Landschap

Landschap

Cultureel Erfgoed Midden-Delfland; inspiratiebron voor beheer en ontwikkeling van het agrarisch cultuurlandschap Handboek Erfgoed Midden-Delfland (Gemeente Midden-Delfland, 2013)

Kans voor landschap

Versterken beleving landschappelijke - en waterstructuur

Wensen & ideeën

Nadere richtlijnen en informatie:

Poeldijkse Wetering als begrenzing tussen de lintbebouwing en het open landschap.

Kavelsloten fungeren als scheiding tussen percelen en kade. Verlande sloten herstellen en/of goed onderhouden.

Holland Midd

deze uitgeke

Midden-Delfl

iedereen ka

Ook wannee

geen directe

Aandacht voor entrees naar de erven. Waar mogelijk (geduikerde) dammen en heulen herstellen. Markering met streekeigen beplanting draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit.

43

Markeren grens d.m.v. kavelsloten.

Voddijkpad 42

• Er is een wens om twee nieuwe woningen te bouwen. • Kies agrarische architectuur passend in het lint. • Eenvoudige vorm: één laag met een kap. • Houd rekening met materialisatie en kleurstelling, maa gebruik van de welstandsnota. • Kies voor variatie, dus niet twee of drie keer dezelfde uitstraling.

Landschap

Landschap

Landschap

Nederzetting & erf

Nederzetting & erf

Architectuur

• Het Blankenburgtracé heeft invloed op de uitstraling van het gebied. • Nieuwe ontwikkelingen in het gebied dienen hier rekening mee te houden. • Dit is de aanleiding voor de herontwikkeling.

• Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact met het landschap heeft en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst. • Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor de historische gaafheid van het lint richtinggevend. Noordelijke lintbebouwing is kleiner • www.gebiedsprofielen.zuid-holland.nl

• Erven in veengebieden waren van oudsher omzoomd met houtsingels. Te denken valt aan els, knotwilg, knotes en knotpopulier. • Laat ze niet te hoog en zwaar worden. Knotten is een goed middel om karakteristieke en lichte beplanting te ontwikkelen.

• Op schaal van het landschap kan worden gezocht naar mogelijkheden voor extra waterberging door aanleg van extra sloten. • Biodiversiteit kan worden bevorderd door gebruik van diversiteit in streekeigen beplanting. • Aquatische biodiversiteit en waterkwaliteit kunnen worden bevorderd door aanleg van natuurlijke slootoever. • Agrarisch natuurbeheer kan weidevogels stimuleren.

• De kamergrootte en positie van de erven aan de noordkant van het lint verschilt van de zuidkant. • Erven liggen direct aan het lint met bebouwing haaks daarop. • De kavels zijn smal en langgerekt, passend in het strokenlandschap.

• Er bestaat de wens om een aantal bijzondere woningen te bouwen. • Markeer de erven door middel van een bijzondere entree, bijvoorbeeld een dam of brug. • Behoud of versterk de kade- en kavelsloten. • Markeren erf middels streekeigen beplanting.

• Het belang van duurzaamheid bij nieuw te bouwen woningen is groot. • De gemeente heeft als uitgangspunt nul-opde-meter genoemd. • Zoek naar duurzame oplossingen passend in de omgeving.

Linten blijven linten (gebiedsprofiel)

Streekeigen beplanting

van schaal, geconcentreerd aan de kade en meer langwerpig.

Ruimtelijk Beleid Dialoog omgevingskwaliteit | in opdracht van Dhr. Olsthoorn en gemeente Vlaardingen | team Dorp, Stad en Land : Nancy Arkema, Suzanne Loen, Sander van Venetie

van uw reke Groenfonds

Landschap Blankenburgtracé

kunt u ervoo

laten overbo

Hier relatief dichte cultuurhistorische lijnbeplanting langs tunnelbak. Bij voorkeur knotes, -els of -populier.

Verkaveling

• Behoud van waterstaatkundige functie combineren met natuurontwikkeling, • Versterking recreatie en cultuurhistorie. • Bij ontwikkelingen rekening houden met: behoud van (functies in) het watersysteem; natuurvriendelijke ontwikkeling van oevers; verbetering waterkwaliteit; behoud van het contrast tussen hoofdpolderwatergangen en minder belangrijke sloten; behoud van het verkavelingspatroon; bevaarbaarheid voor kano’s. • www.gebiedsprofielen.zuid-holland.nl

Als rekening

Duurzaam landschap

Kamergrootte

Woningen in het buitengebied

Duurzaamheid

Wensen & ideeën

Kansenkaart Vlaardingen  
Kansenkaart Vlaardingen