Page 1

Jaarverslag 2018 verslag van de welstandscommissie

aandacht voor omgevingskwaliteit in

Tholen


Inhoudsopgave Voorwoord

3

De welstandscommissie

6

Beleidsafstemming en samenwerking

8

Feiten & cijfers

10

Geadviseerde plannen

12

Conclusies en aanbevelingen

22

Jaarverslag 2017

2


Voorwoord De ruimtelijke kwaliteit van Tholen Jaarlijks brengt de welstandscommissie verslag uit aan de gemeenteraad over hoe uitvoering is gegeven aan het ruimtelijke-kwaliteitsbeleid van de gemeente. Hierna volgt het jaarverslag over het jaar 2018. Werken met de gemeentelijke welstandsnota Met dit jaarverslag biedt de welstandscommissie inzicht in haar werk en in de plannen en ontwikkelingen waarover in 2018 is geadviseerd. Het jaarverslag toont hoe de commissie de gemeente helpt bij het regisseren en organiseren van de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Natuurlijk is het gemeentelijke beleid zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota daarbij de leidraad. Waar haalt de gemeente haar identiteit en herkenbaarheid uit? Op welke manier wil de gemeente zich presenteren? Wat is de kwaliteit van de omgeving die maakt dat wij ons ergens goed voelen? In het kort, welke waarde kennen wij onze ruimtelijke kwaliteit toe? Wanneer daar duidelijkheid over bestaat is de volgende vraag: Wat zijn onze ambities met betrekking tot die geconstateerde waarde? Willen wij die behouden, verbeteren of veranderen? Mag die waarde aangetast worden? Vinden we dat er op bepaalde plaatsen in de gemeente meer of minder kwaliteit mag,kan of moet zijn? In het kort: Wat zijn de ambities die we hebben met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit (vooruitlopend op de Omgevingswet tegenwoordig vaak aangeduid als omgevingskwaliteit) van onze gemeente? Goede omgevingskwaliteit ontstaat alleen als gevolg van een wisselwerking tussen betrokkenheid, deskundigheid ĂŠn beleidskaders. Op het moment dat we onze ambities duidelijk hebben kunnen we daaraan beleid koppelen (de welstandsnota) om daarmee die ambities te bereiken. Tholen is een herkenbare gemeente met naast woonbebouwing, werk- en bedrijfsbebouwing ook delen met landschappelijke, historische en culturele waarden. Deze specifieke verzameling van gebieden is aantrekkelijk voor de eigen inwoners maar zeker ook voor bezoekers. Mensen zijn gevoelig voor de ruimtelijke kwaliteit van hun woon-, werk- en verblijfsomgeving. 3


Een combinatie van architectonische kwaliteit, aandacht voor de openbare ruimte, voor reclame-uitingen, onderhoud, groeninrichting, enzovoort, kan leiden tot een prettiger (leef)omgeving. Maar ook tot betere sociale veiligheid, tot meer duurzaamheid en een hogere economische waarde. Dit gebeurt, ook in de gemeente Tholen, echter niet vanzelf. Hier zullen we gezamenlijk aan moeten werken. U als beleidsmakers en wij door aan de hand van dat beleid de kwaliteit van de omgeving te waarborgen, te versterken of te verbeteren. Als uw onafhankelijke adviseur probeert de commissie daarbij altijd te zoeken naar een goede balans tussen aan de ene kant de vrijheid en wensen van burgers en ontwerpers, en aan de andere kant een heldere regie door de gemeente ten behoeve van het publieke domein. Daarom wordt ingezet op een koers die aansluit bij de maatschappelijke tendens van minder regels en meer ruimte voor eigen initiatief, maar wĂŠl met behoud van de karakteristieken die de gemeente kwaliteit en identiteit geven.

Ing. Gerhard Vermeulen AvB voorzitter Ir. Dave Ellens secretaris gecombineerde Welstands- en monumentencommissie

4


De welstandscommissie

Jaarverslag 2018

5


Samenstelling De gemeente Tholen heeft een eigen welstandscommissie. Haar welstandscommissie bestaat uit een voorzitter en een commissielid/secretaris (beiden architect) en een burgerlid (inwoner gemeente Tholen). De commissie wordt aangevuld met een monumentendeskundige t.b.v. advisering van monumenten. Geen van de leden heeft een opdrachtrelatie met de gemeente. In 2018 is de samenstelling: ing. Gerhard Vermeulen a.v.b. gemandateerd commissielid voorzitter

ir. Dave Ellens secretaris

ir. Margreet Temme monumentendeskundige

Leen Geluk burgerlid

Vanuit de gemeente worden de plannen voorbereid en in de vergadering toegelicht door Jan Fase, medewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Tholen. De commissie heeft haar werkzaamheden voor de gemeente in goed overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving afgestemd op het actuele aanbod van plannen. Enkele malen werd door zowel de gemeente als de commissie gebruik gemaakt van de huidige mogelijkheid om een aanvraag digitaal (bv. via e-mail) op locatie te behandelen of informatie erover uit te wisselen.

Werkwijze commissie De commissie adviseert op basis van de in 2012 geactualiseerde en door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. De zitting van de welstandscommissie van de gemeente Tholen vindt om de week in de oneven weken plaats op maandag in het Gemeentehuis Tholen, Hof van Tholen 2. Standaard wordt vergaderd in de ‘fractiekamer Sint Philipsland’ , begane grond kamer 0.75. Alle vergunning- en welstandsplichtige bouwplannen worden besproken en geadviseerd in de lokale commissievergadering. Aanvragen die voldoen aan de criteria in de welstandsnota worden in één keer afgedaan met een positief advies.

6


De gemeente legt de plannen ook in vooroverleg voor. Zo kan de commissie in een vroegtijdig stadium bijsturen dan wel aangeven dat de ingeslagen weg geen bezwaren zal oproepen. Als overleg met de aanvrager of ontwerper/architect gewenst is, wordt deze uitgenodigd voor een eerstvolgende zitting. De aanvragen omgevingsvergunning worden digitaal ondertekend en gestempeld in Olo. In veel gevallen wordt in nader overleg met de aanvrager gezocht naar een aanvaardbare oplossing die past binnen de criteria van de welstandsnota van de gemeente. In het uiterste geval kan de commissie het plan van een negatief advies voorzien. Dit advies wordt, gemotiveerd, op schrift gesteld door de architectadviseur van de commissie.

Openbaarheid De behandeling van aanvragen omgevingsvergunning door de Welstandscommissie is openbaar. Door de publicatie van de agenda van de plannen die worden voorgelegd aan de commissie kunnen direct betrokkenen en geĂŻnteresseerden gebruik maken van de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. In de gemeente Tholen werden dit verslagjaar 81 gesprekken met belanghebbenden en/of geĂŻnteresseerden gevoerd. Een verslaggever van de lokale weekkrant De Eendrachtbode is bij bijna elke vergadering aanwezig. Deze werkwijze wordt door de commissie van harte gepropageerd en helpt goed om het draagvlak voor omgevingskwaliteit bij aanvragers te vergroten.

Vooroverleg Steeds duidelijker wordt de meerwaarde van het vooroverleg die zowel de aanvragers, de gemeente en de commissie ervaren. Aanvragers zijn inhoudelijk gebaat bij overleg voorafgaand aan de indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning. Hierdoor wordt snel duidelijk wat wel en niet passend is binnen het beleid. Dit komt de processnelheid ten goede en kan zorgen voor kostenbesparing voor aanvrager en gemeente. Daarnaast vraagt de gemeente steeds vaker aan de commissie om in het voortraject mee te denken over of te reageren op voorstellen en de impact ervan op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Zo kunnen opdrachtgevers of ontwikkelaars aan de hand van reĂŤle aannames plannen gaan opzetten. Bovendien kan voorkomen worden dat tijdens een traject pas blijkt dat een voorstel waarschijnlijk niet zal voldoen aan het ruimtelijke-kwaliteitsbeleid van de gemeente.

7


Beleidsafstemming, samenwerking en communicatie Algemeen De samenwerking met de gemeente is in 2018 goed geweest. De informatieverstrekking tijdens de vergaderingen maar ook tussentijds voldoet aan eisen als complete dossiers en efficiency bij de planbehandeling. Er zijn dan ook geen dossiers bekend die een fatale termijn hebben overschreden. De afstand tussen de behandelend ambtenaar en de commissie is klein en verloopt via de secretaris van de commissie. Hierdoor worden eventuele zaken die een adequate en snelle manier van adviseren mogelijk in de weg zouden kunnen staan (denk aan het ontbreken van gegevens) op een klantvriendelijke wijze opgelost. De commissie houdt de ontwikkelingen rondom ruimtelijke kwaliteit in de gemeente goed in de gaten. Ook probeert zij mogelijke gevolgen van nieuwe wetgeving of nieuw beleid (zowel landelijk als gemeentelijk) zo goed mogelijk in te schatten, te vertalen naar de gemeentelijke situatie en u en uw medewerkers hierover te informeren of adviseren. Contacten met de portefeuillehouder Er is in 2018 geen direct contact geweest tussen de commissie en de portefeuillehouder. In het verslagjaar is er de terugkoppeling met de wethouder door Jan Fase, medewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en wordt er gesproken over lopende zaken. De portefeuillehouder is betrokken bij het werk van de commissie en volgt de advisering belangstellend. Contacten met de gemeenteraad In dit verslagjaar heeft geen contact plaatsgevonden met de gemeenteraad. Indien de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en beleid voor ruimtelijke kwaliteit wijzigen is een betrokken, goed geĂŻnformeerde gemeenteraad van groot belang. Overigens zijn raadsleden en bestuurders altijd welkom om een (gedeelte van een) commissievergadering bij te wonen. Relatie met gemeentelijke diensten In de gemeente Tholen is regelmatig contact met de overige afdelingen en/of diensten die te maken hebben met het beheer en de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. In het afgelopen jaar is zeer geregeld overleg met een gemeentelijke projectleider ruimtelijke ontwikkeling en de stedebouwkundige. Hierbij worden bestaande of nieuwe initiatieven voorbesproken. 8


Vaak schuiven de projectleiders en de stedebouwkundige even in de vergadering aan om een planontwikkeling toe te lichten. De commissie is groot voorstander van deze wijze van werken en hoopt dat deze contacten in 2019 worden doorgezet. Relatie met monumentenadvisering Speciale aandacht is er bij de welstandscommissie wanneer plannen behalve voor welstandstoetsing ook in aanmerking komen voor beoordeling door de monumentencommissie. De gemeente Tholen beschikt over een monumentenverordening. In de gemeente Tholen wordt bij planadvisering over monumenten of specifieke plannen met mandaat door de commissie afgehandeld. Binnen het Beschermd Stadsgezicht en voor monumentenplannen wordt de welstandscommissie uitgebreid met de monumentendeskundige ir. Margreet Temme. Zij heeft uitstekende ervaring met geĂŻntegreerde advisering van welstand en monumenten. Indien nodig kan zij overleg voeren met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE). De RCE brengt in een beperkt aantal gevallen advies uit. In alle overige gevallen kan de gemeente volstaan met het advies van de gemeentelijke monumentencommissie. Daardoor is een onafhankelijk en deskundig advies van deze commissie van grotere betekenis geworden. De commissievergadering De zittingen van de commissie worden goed benut door aanvragers omgevingsvergunning om plannen uit te leggen of op verzoek nader toe te lichten. De leden van de commissie blijven alert op het voorkomen van jargon. In bepaalde gevallen is met behulp van een schets aan de aanvrager duidelijk gemaakt op welke wijze een aanvraag op eenvoudige wijze kon voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Alle aanvragen omgevingsvergunning worden digitaal geadviseerd. Dit houdt in dat de secretaris van de commissie de adviesverslagen digitaal invoert in zowel het gemeentelijke registratiesysteem als in Olo (het landelijke Omgevingsloket). De commissie en de gemeente bieden zo betere dienstverlening door tijd te besparen en de informatie beter toegankelijk te maken.

9


Feiten & cijfers Het aantal plannen is in 2018 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2017. De commissie heeft haar werk in de gemeente in goed overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving niet wezenlijk aangepast aan het gewijzigde aanbod van plannen. De gemeente heeft sinds het van kracht worden van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 alleen nog te maken met twee soorten bouwwerken in het kader van een omgevingsvergunning. Een grote categorie omgevingsvergunningplichtige bouwwerken en de resterende categorie vergunningvrije bouwwerken. De eerste categorie, aanvragen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt door de gemeente samen met de commissie behandeld. Dit wanneer er voor het gebied waarin de aanvraag ligt of het specifieke type bouwwerk dat het betreft in de gemeentelijke welstandsnota criteria zijn opgenomen. De tweede categorie, vergunningvrij, kan uitsluitend achteraf (repressief) worden gecontroleerd wanneer er sprake is van een exces, een buitensporigheid in het uiterlijk van een bouwwerk dat ook voor niet-deskundigen evident is. Hiertoe zijn in de nota spelregels opgenomen in de vorm van een excessenregeling. In 2018 heeft de commissie voor de gemeente Tholen onderstaand aantal plannen geadviseerd.

10


Aantal plannen

2018

Adviezen omgevingsvergunning (bouwen) Adviezen omgevingsvergunning (monument)

191 2

Advies niet strijdig of niet strijdig mits Advies strijdig Aanhouden

183 7 1

Alle aanvragen omgevingsvergunning zijn uiteindelijk positief geadviseerd met het advies niet strijdig.

Aantal voorgelegde vooroverlegplannen Aantal voorgelegde monsters (kleur/materiaal)

191 10

Aantal voorgelegde clandestiene zaken Aantal besproken plannen (bezoekers)

9 81

11


Geadviseerde plannen Op de hiernavolgende pagina’s wordt een aantal plannen toegelicht, waarover uw commissie in 2018 heeft geadviseerd. Deze plannen vielen op omdat: - ze een voorbeeld stellen van hoge kwaliteit; - beoordeling van deze plannen door de commissie van groot belang was; - het proces op een interessante wijze verliep.

12


- Centrumgebouw Waterrijk Oesterdam te Tholen Ontwerp: BINT architecten te Den Haag - Kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente Tholen Ontwerp: Huls Architecten te Staphorst - Verbouw kantoorgebouw tot 4 appartementen te Sint-Maartensdijk Ontwerp: RoosRos Architecten te Goes

13


Centrumgebouw Waterrijk Oesterdam, Tholen Ontwerp: BINT architecten te Den Haag

Jaarverslag 2017

14

14


15


1616


17


Kerkgebouw, Hersteld Hervormde Gemeente Tholen Ontwerp: Huls Architecten te Staphorst

Jaarverslag 2017

18

18


Jaarverslag 2017

19 19


Verbouw kantoorgebouw tot 4 appartementen, Sint-Maartensdijk Ontwerp: RoosRos Architecten te Goes

Jaarverslag 2017

20

20


21


Conclusies en aanbevelingen De samenwerking tussen de gemeente Tholen en uw welstandscommissie verliep in 2018 op een meer integrale wijze. De commissie kon daarnaast rekenen op een breed draagvlak voor haar werk. De werkverhoudingen waren ook prettig. De commissie ziet graag uit naar een voortzetting van deze constructieve samenwerking in 2019! De commissie ziet veel voordeel in regelmatig contact met de afdelingen binnen de gemeente die te maken hebben met het ruimtelijke beheer en de ruimtelijke ontwikkeling. Bestaande of nieuwe initiatieven kunnen zo in een vroegtijdig stadium, liefst nog in of voor de Voorlopig Ontwerpfase, besproken worden met bijvoorbeeld een stedebouwkundige of gemeentelijke projectleider. Hierdoor kan van beide kanten op een positieve wijze informatie worden gegeven en aanbevelingen worden gedaan. Door deze vrijblijvende samenwerking komt er meer waardering en begrip voor elkaars ambities en uitgangspunten.

Namens de commissie, Ing. Gerhard Vermeulen AvB voorzitter Ir. D.Ellens secretaris gecombineerde Welstands- en monumentencommissie

22


Jaarverslag 2017

23

Profile for Dorp, Stad en Land

Jaarverslag 2018 gemeente Tholen  

Jaarverslag 2018 gemeente Tholen