Page 1

N I JS Ú T E I GE N D OA R P

Van de redactie... Welkom allemaal bij de tweede van dit jaar. Voor welgeteld 3 redactie leden onder ons was dit ook de laatste editie voor hun als redactie lid. Dit is gelukkig ook niet onopgemerkt voorbij gegaan op de laatste vergadering van plaatselijk belang. Hierbij werden Betty Groeneveld en Coby Haga beide beloond met oa. een prachtig bos bloemen. Samen met Jantsje Posthumus hebben ze ruimte gemaakt voor Jacob Lolkema. Natuurlijk willen wij ook Betty, Coby en Jantsje heel erg bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren (!) en heten we Jacob van harte welkom in onze redactie! Er is deze keer zeer veel nieuws , zoveel zelfs dat we sommige kopij (die niet tijdsgebonden is) in de volgende editie moeten plaatsen. Uiteraard veel Koningsdag nieuws en ook de voorlopige dorpsfeest agenda is te vinden. Dit en nog veel meer!

Jaargang 40 nr.2

April 2013

Redactie: Jacob Lolkema Almasingel 9

Tjip Lolkema Fjildleane 23 Tel: 471.427. Gerard Wagenaar Koarnbeurs 6 Tel: 471.007. Klachten over bezorging: Klaske Hibma Hege Buorren 38 Tel : 471.601

Veel leesplezier!

NIJS ÚT EIGEN DOARP is een uitgave van de Vereniging Plaatselijk Belang te Minnertsga en verschijnt elke twee maanden .

Inleverdatum kopij voor het Juni nummer 19 mei 2013 (Bij voorkeur per e-mail naar nijs@hetnet.nl of bij een van de redactie leden. ) Verschijnen volgende dorpskrant :4 juni 2013 Nijs út eigen doarp April 2013


FA.HOLWERDA & ZOON MINNERTSGA HANDEL EN TRANSPORT BEDRIJF TEL:0518-471323 FAX:0518-471921

Voor al uw aftimmer- en renovatiewerk Andries Vrieswijk Rispinge 3 9047 HN MINNERTSGA

Tel:

0518 47 1117

Mobiel: 0651 119 122 Fax:

0518 47 1702


Oranje. Vloek zeg. Het was zo’n week. Dat ik door rood licht reed zonder dat ik het in de gaten had. “ Ben je geflitst?”, wilde mijn collega weten. Als eerste. Ik was alleen maar blij dat ik nergens tegen aan gebotst was. Zo’n week dat ik bij het opruimen van de boodschappen de cake-mix in de vriezer opberg, hamburgers zie en mijn geliefde vraag of hij soms ook al hamburgers had gekocht want ik leg net een doos in de vriezer. Geliefde houdt vol dat hij zeker geen hamburgers heeft gekocht, ik terug naar de vriezer om te constateren dat ik cake-mix in de vriezer heb gestopt en de hamburgers onbewust eerder al heb opgeruimd. Zo’n week ook dat er een glas breekt tijdens het afwassen waarop ik ‘ vloek zeg’ uitroep. Kindlief kijkt me aan met grote blauwe ogen en zegt dat het mijn eigen schuld is. Ze heeft gelijk. Meestal zijn zulke momenten een teken dat ik even gas terug moet nemen. Een beetje scheef in de aura staan noemt een vriendin dat. Dat zit ‘em in het weer. Elke dag wakker worden, de gordijnen opendoen en weer een raar woord denken of wellicht ook hardop denken omdat er vloek zeg weer sneeuw ligt. In de hoop rechter in mijn aura te komen ga ik een blok om. Ik kom iemand tegen waarvan ik vermoed dat diegene in dezelfde geestestoestand als ik verkeer. ‘ Voel je je ontmoedigd, bemoedig een ander’, flitst het door mijn hoofd. We raken aan de praat en concluderen beide; het moet gewoon mooi weer worden. Want dan ziet alles er beter uit. Ik hoop echt dat terwijl u dit nu leest heerlijk in de zon zit en weemoedig terugdenkt aan maart die zijn staart roerde. Ik bak paaskoekjes met de jongste, moet mijn haar nog verven (nee, dat rode is niet mijn eigen kleur, mag u gerust weten) en weer roept dat stemmetje: ‘ en nog een stukje schrijven, sufferd’. Terwijl ik aanwijzingen geef hoe de paashaascake te versieren en dat het heus niet erg is dat het oor afgebroken is en mijn man de verf aanbrengt probeer ik nog een paaskuikencake uit zijn vorm te drukken. Dit keer breekt het hoofd. Het voelt alsof ik een uur mis vandaag. En dat klopt, want de klok ging vooruit. Na de paasborrel bij mijn ouders (een leuke variatie op de paasbrunch en zij vonden de baksels heerlijk) laat ik alles los. Ik fleur op als ik op internet zie dat mijn teenslippers in de aanbieding zijn. Prompt verlang ik ook naar een oranje jurkje. Want die hittegolf staat om de hoek natuurlijk. Daar moet je klaar voor zijn. En met de laatste koninginnedag je erApril echt2013 wel op je paasbest uitzien. Nijs út eigenwil doarp Mocht u Willem heten dan wordt het helemaal een speciale dag op 30 april want dan hebben we u hulp nodig.


Hoe en wat leest u verderop. Ook meer over de festiviteiten op die dag. Ik word alweer vrolijker bij het vooruitzicht aan koninginnedag. De start van het buitenseizoen zeg maar. Ik verlang ook altijd naar oranje in deze dagen. Vorige keer had ik het over al die feestjes, nou, er is een datum bij. Op 5 juli komt SC Heerenveen naar Minnertsgea. Ook daar leest u verderop meer over. Soms moet je lang wachten op de dingen die gaan komen. Die tijd hebben sommige dingen ook echt nodig. Zoals het MFA. We komen steeds dichterbij. Verschillende commissies zijn opgericht en achter de schermen druk bezig. Stap voor stap. Goed, eerst maar Willem-Alexander inhuldigen. En mooi weer.

Oant sjen op keninginnedei!

Bestjoer Pleatslik Belang

Als er een straat lantaarn stuk is wil je dat hij weer wordt gemaakt. Het telefoon nummer is 088 9450250 Het melden van een storing opgeven gaat als volgt: Straat en huis nummer: Nummer van de lantaarn (staat op gele sticker 4 cijfers) Nijs Ăşt eigen doarp April 2013


Op Koninginnedag 30 april organiseert Oranje Nationaal een groot feest bij de Boppeslach. Om 8.45 gaat muziekvereniging “Oranje” door het dorp, samen met de kinderen van de lagere school, die we gevraagd hebben om hun fietsen/skelters te versieren. Tijdens de rondtocht wordt er een “Koningsboom” geplant. Na afloop van de rondgang eindigen we bij de Boppelslach. Op een groot beeldscherm kunt u de troonswisseling volgen onder het genot van een kop koffie en oranjekoek en voor de liefhebber oranjebitter. S ’middags van 13.00 tot 15.00 uur is er een Kindervrijmarkt. Er is een snackwagen aanwezig voor de inwendige mens. Om 16.00 uur komt de TOP 100 band Invited om er een daverend feest van te maken tot ongeveer 21.30 uur. Invited weet de huidige hitlijsten feilloos te combineren met het beste repertoire van de vorige eeuw. Voorop staat dat elk optreden tot een groot feest wordt gemaakt. Invited onderscheidt zich door de vocale meerstemmigheid en het grote contrast qua repertoire; van de Beatles tot Gavin deGraw, van Tina Turner tot Katy Perry. Kom snel kijken bij één van onze optredens;

Volleybaltoernooi Dit jaar is er in overleg met volleybalvereniging SBO géén volleybal toernooi op koniginnedag.De bedoeling is dat dit nu in de laatste week van augustus georganiseerd zal worden. Agenda Oranje nationaal: 20 april: Feestavond Amusementskoor Tusken Waed en Wiid. 25 april: Jaarvergadering Oranje Nationaal/Boppeslach 21 mei : Voorverkoop 23 mei : Voorverkoop Nijs út eigen doarp April 2013


UITNODIGING JAARVERGADERING 2013 ORANJE NATIONAAL/BOPPESLACH Donderdag 25 april, aanvang 19.45 uur in de Boppeslach AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Opening Notulen jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2012 Mededelingen/binnengekomen stukken Financieel verslag 2012 Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Esther vd Veen Sjoerdtje Lolkema Bestuur stelt voor: Agniet van Kampen vacature Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 uur voor de vergadering opgeven bij de voorzitter, Hette Madhuizen. Pauze 9. Dorpsfeest 10. Rondvraag 11. Sluiting Graag tot ziens op 25 april a.s. Bestuur Oranje Nationaal/Boppeslach Nijs Ăşt eigen doarp April 2013


Jaarverslag 2012 Oranje Nationaal en de Boppeslach Oranje Nationaal Op 30 april, Koninginnedag het jaarlijks volleybaltoernooi. Dit jaar is door SBO gekozen voor Beach volleybal. Helaas was er maar weinig deelname (32). Toch werd met veel enthousiasme en fanatiek gespeeld. Voor de kleine kinderen hebben we een rommelmarkt georganiseerd. Ook konden ze een ritje maken op een pony, en gebruik maken van een zandbak. Vanaf 15.30 uur een leuk stukje muziek in de Boppeslach In de loop van dit jaar gaan we overleggen met de volleybalvereniging hoe nu verder……. Terrein Afgelopen jaar hebben loonbedrijf Joostema en Luitzen Madhuizen het terrein onder handen genomen. Het ziet er nu weer prima uit, zodat er weer diverse activiteiten op kunnen plaats vinden. Er mogen geen zware voertuigen meer op terrein komen, vandaar dat er trottoirbanden voor het terrein zijn gelegd. Feestjûne ‘n Boppeslach yn é Boppeslach Een 9tal artiesten waren hier aanwezig maar helaas…. Het was een mooie privé voorstelling voor het bestuur en een 10tal bezoekers. Heel jammer dat we niet meer publiek aanwezig was. We hadden misschien toch iets meer reclame hiervoor moeten maken. Feestavond Back2 80's & 90's Op initiatief van Miranda Werkman, Nicole Adema en Bram Joostema hebben we een prachtige avond gehad. Zeker voor herhaling vatbaar. Oud en Nieuw Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben wij contact gezocht met het bestuur van het jeugdhonk “Alibi”. We hebben hier uitgebreid met hen over gesproken. Helaas zien zij geen kans om dit mee te organiseren. Gaat het wel door of gaat het niet door. Na overleg met Plaatselijk Belang is er gezocht naar vrijwilligers om het bestuur van ON te ondersteunen. En dit is gelukt. Bedankt hiervoor. Het aantal bezoekers loopt elk jaar terug, ook dit jaar. Boppeslach Nijsweer út eigen doarp April 2013plaatsgevonden al nemen Er hebben het afgelopen jaar diverse activiteiten het aantal recepties, feestjes wel af.


Notulen van de jaarvergadering van Oranje Nationaal dd. 10-05-2012 Aanwezig: 27 leden, 7 bestuursleden, 1 notuliste. Afwezig : Hanneke Kampen (bestuurslid) Durk Holwerda (kascommissie) Plaats

: De Boppeslach

Opening Als iedereen is voorzien van koffie/thee en wat lekkers opent de voorzitter Hette Madhuizen de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Notulen jaarvergadering 2011 De notulen liggen op de tafels en iedereen heeft ze nog even kunnen door lezen. Er zijn geen op of aanmerkingen en ze worden goedgekeurd. Piet en Janny worden bedankt door de voorzitter. Jaarverslag 2011 Ook dit verslag heeft men nog door kunnen lezen en ook hier zijn geen op of aanmerkingen. Piet wordt bedankt. Mededelingen / ingekomen stukken We gaan dit jaar het terrein opknappen de drainage opsporen en herstellen en opnieuw inzaaien. De kosten komen ongeveer op Є 1200,00 tot Є 1500,00. Oud en Nieuw: We willen heel graag wat meer hulp in de oudejaarsnacht het komt de laatste jaren bijna helemaal neer op onze bestuursleden en dat is niet de bedoeling. We hopen op meer vrijwilligers en anders zien wij ons genoodzaakt de deur gesloten te houden. Op 29 juni hebben we een Hollandse avond gepland in

De Boppeslach 20.00 uur entree Є 7,50. Financieel verslag 2011 Het overzicht is uitgedeeld en zoals iedereen wel weet bestaat deze vereniging uit twee onderdelen n.l. Oranje Nationaal en De Boppeslach. De penningmeester Dirk Schotanus geeft doormiddel van een powerpoint presentatie uitleg. Voor het dorpsfeest moet altijd een reserve zijn van ongeveer Є 14000,00. De optocht kost ong.Є 4000,00 dit is prijzengeld, het korps en de jury. De Boppeslach heeft wel goed gedraaid. Hein : De kosten voor het terrein horen toch bij O.N.? Dirk geeft toe dat hij gelijk heeft. Haye : Kunnen we niet wat meer organiseren? Volgens Dirk valt dat niet mee. Piet : We doen nu voor het eerst een Hollandse avond en er is een idee aangeNijs út eigen doarp April 2013 dragen door een paar dorps bewoners om in september een back to the sixty’s avond te organiseren. En als er meer mensen zijn met goede ideeën die zijn altijd welkom.


Verslag kascontrolecommissie Willem Joostema en René Nagel hebben de boeken gecontroleerd en ze hebben geen fouten kunnen ontdekken. Hierbij wordt aan de penningmeester decharge verleend. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie René Nagel en Durk Holwerda Aftredend Willem Joostema Als reserve wordt benoemd Fetje de Groot Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Hette Madhuizen en Anno Walda. Dirk neemt het woord en verteld dat Hette nogal zenuwachtig was voor tegenkandidaten want hij zit in de deeltijd vut en heeft dus heel veel tijd. Maar tegenkandidaten hebben zich niet gemeld en de beide mannen worden weer voor een periode benoemd. De vergadering heeft geen bezwaar. Dorpsfeest Piet heeft twee opzetjes gemaakt. 1 om de twee jaar zonder optocht. 2 om de twee jaar met optocht. Hein : Waarom staat het op de agenda? Omdat de buurtverenigingen het nogal duur vinden (wagens) en vorig jaar konden we er geen besluit over nemen omdat het niet op de agenda stond. 2013 zonder optocht met versierde straten. Willem : Zouden we dan op zaterdagmorgen een kinderoptocht kunnen doen? 2015 feest met optocht en versierde straten. Willem : Een Duits bierfeest. Dat is te duur. Betty : Doe het amusementskoor een leren broekje aan. Haye : Om de twee jaar zien we niet zitten. Nico : Het is het begin van het einde. Arjen : Kunnen we niet om de drie jaar een compleet feest doen? Albert : Als de buurtverenigingen dit hebben aangedragen dan moeten we er over stemmen.En dus wordt er gestemd. De uitslag is als volgt: Om de twee jaar zonder optocht. 8 stemmen Om de twee jaar met optocht 17 stemmen 7 stemmen Om de drie jaar volledig Om de vier jaar volledig 3 stemmen Omdat er niet veel mensen van de buurtverenigingen aanwezig zijn moet er nog wel met hen geëvalueerd worden. Voorstel contributie verhoging Oranje Nationaal per 2012 Het voorstel kwam vorig jaar in de rondvraag. Є10,00 per gezin en Є 5,00 alleenstaand. Wat vinden we hier van? Peter : Vind dat het niet kan en denkt dat er leden opzeggen. Hein : Hoeveel leden zijn er? Nu zijn er 350 leden. Hein : Dat is te weinig maar beter eerst nieuwe leden werven en niet gelijk de contributie verhogen. Bram : Wat is het voordeel lid tedoarp zijn? Het voordeel Nijs útom eigen April 2013 is korting op de toegangsprijs bij het dorpsfeest. Er wordt gestemd en de meeste stemmen zijn voor Є10,00 en Є5,00.


MFA Op de laatste vergadering van Plaatselijk Belang was er geen nieuws te melden over het MFA. Op dit moment is er overleg met de voetbal en de kaatsvereniging. Wij hebben al vanaf het begin toegezegd de activiteiten van De Boppeslach er onder te brengen. Vraag : Waarom alleen De Boppeslach en zijn de leden hiervan op de hoogte. De Boppeslach is een aparte stichting. En één en ander is hier al eerder gepresenteerd. We moeten nu de commissies afwachten en pas daarna kunnen de betreffende verenigingen met hun leden om de tafel voor een eventuele stemming. Wat wij graag willen is een duidelijke presentatie voor alle betrokken partijen. Rondvraag Haye : Oud en Nieuw moet hier blijven anders gaan we weer terug in de tijd. Probeer de jeugd er eens bij te betrekken. En de kosten voor het terrein vind ik wel erg hoog want zoveel is er niet op geweest. Hette : Het is erg nat en de drainage werkt niet goed meer. Luitzen : Als elke vereniging nu eens een afgevaardigde stuurt voor oud en nieuw dan krijg je ook eens wat wisseling. Hein : Jullie krijgen Є500,00 subsidie van de gemeente voor oud en nieuw leg het initiatief bij een andere partij neer. Bram : Het jeugdhonk wil het wel regelen. Liesbeth : Er stonden wel 40 vrijwilligers op papier. Hette : Sjoerdje heeft er heel veel gebeld maar bijna niemand wil met oudejaar. René Kamsta : Wij kregen met de optocht geen startgeld vanwege het thema. Daarom ook de jongeren uitnodigen gelijk met de buurtverenigingen. Herder : Wij vonden de jury waardeloos, ze keken haast niet. En de prijsuitreiking zou ik graag wat meer aandacht voor willen zien.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bied iedereen nog twee consumpties aan. Nijs út eigen (de penningmeester krijgt haast de doarp hik). April 2013


Advertentie kop shop franeker


Voorlopig programma dorpsfeest 2013 Wij zijn als bestuur druk bezig met de organisatie van het dorpsfeest 2013. Hier onder een kort overzicht wat u zoal kunt verwachten. De leden van Oranje Nationaal krijgen een programmaboekje met een aantal kortingsbonnen voor de entree op 1 van de avonden en koffiebonnen . Degene die (nog) niet lid zijn worden op de hoogte gebracht door middel van een flyer. Tijdens dorpsfeest zijn er diverse kermisattracties. (botsauto’s, draaimolen) Donderdag 6 juni Voor de 60+ in ons dorp: S ’middags: Teake van der Meer met aansluitend een koffietafel S ’avonds: Optocht Vrijdag 7 juni S ’morgens: Kinderspelen S ’middags: Fiets/speurtocht Kinder Sterren mode show Om ongeveer 18.00 uur bekendmaking prijzen optocht/straten S ’avonds: Top 100 band Bam Bam Zaterdag 8 juni S ’morgens: Optocht S ’middags: Ringrijden Matinee (thema Western) Spelmiddag (buurtverenigingen) S ’avonds: TOP Band SWITCH Zondag 9 juni S ’morgens: Kerkdienst Voorverkoop : 21 mei van 19.00 tot 20.30 en 23 mei van 19.00 tot 20.30 in de Boppeslach. Versierde Wagens/straten U kunt deze nog opgeven tot uiterlijk 1 mei bij Sjoerdje Lolkema, telefoonnummer 0518-471214 Wilt u nog lid worden van Oranje Nationaal dan kunt u zich opgeven bij Piet Haarsma, tel.nr. 471794 ofNijs via út deeigen mail P_Haarsma@online.nl doarp April 2013 Kosten per jaar € 10, (per gezin) € 5,- (alleenstaand)


Christelijke Muziek vereniging Oranje Organiseert op dinsdag 30 april een Ballonwedstrijd! In samenwerking met de Coop Compact Supermarkt Wiersma Een ballonkaartje is te koop voor â‚Ź2,verkrijgbaar bij de Coop. Naam en adres vermelden. Op 30 april om 16.30 uur bij de Boppeslach gaan de ballonnen de lucht in!

Nijs Ăşt eigen doarp April 2013


Voor een stijlvolle verzorging van uw begrafenis of crematie zonder winstbejag. Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een, voor u en uw nabestaanden, vertrouwde omgeving. Dat geeft steun in die moeilijke periode. Er is steeds deskundig en toegewijd personeel beschikbaar om u te begeleiden. Penningmeester dhr. D. Schotanus telefoon 47.1413 of 06 225.70.641 Voor een sterfgeval kunt u met onze bode bellen: Mevr. M. de Koning 06-532.17.831 of 0518-471355


Nieuws van de Ondernemers Vereniging Minnertsga Eind vorig jaar heeft de eindejaarsactie van de ondernemers vereniging Minnertsga weer plaats gevonden. De actie was wat anders opgezet dan voorgaande jaren maar daar heeft u als consument en trouwe klant weinig van gemerkt. Voor u was de actie net als anders. En het was weer een succes aangezien de hoeveelheid enveloppen weer groot was. Wat was er dan anders aan zult u zich afvragen. Deze keer hebben we één trekking meer gedaan maar hebben we per trekking 4 prijzen minder uitgegeven. Zo hadden we deze keer dus 5 trekkingen met 16 winnaars per trekking in plaats van 4 trekkingen met 20 winnaars. Op deze manier konden we aan het einde van de actie één grotere prijs verloten. Deze grotere prijs was een compleet verwen arrangement bij Welness Instituut Lucia aan de Vikarijbuorren. Uit alle enveloppen over alle 5 trekkingen hebben we op 31 december in de boppelsach de winnaar getrokken. En de winnaar is geworden: de familie A. Helder aan de Houwen in Minnertsga .Wij hopen dat de familie Helder zich heerlijk laat verwennen bij Lucia en Noel, aan de faciliteiten zal het zeker niet liggen. Met vriendelijke groet namens het bestuur, Klaas Wiersma, Luitzen Tjerk Madhuizen, Piet Plat, Ineke Walda en Folkert de Groot

Nijs út eigen doarp April 2013


Feestspel: Hollywood Experience Het feest is in aankomst. Het thema is film. Zet je dan schrap voor een spel vol Actie, Spektakel, Onverwachtse Momenten, Gein, Spanning en Sensatie, Humor, Passie, Bloed Zweet en Tranen. Kortom alles wat je bij zo´n filmervaring kunt verwachten! Let op! Het spel heeft de nodige ‘filmsterrenallure! Dus kom uit je luie stoel en doe mee! Zet de volgende data in uw agenda! Spel uitleg: dinsdagavond 14 mei om 20.00 uur. In de Boppeslach. Speciaal voor Buurtverenigingen, Vriendenploegen en iedereen die verder geïnteresseerd is. Opgave data: vóór 21 mei. en dan... de Hollywood Experience is op zaterdag 8 juni 2013 om 15.30 uur. Op het veld bij de Boppeslach natuurlijk. Teams bestaande uit 6 personen kunnen zich opgeven voor 21 mei bij: Sjoerdtje Lolkema 0518 - 471214 fam.lolkema@home.nl P.S. Alvast een tip voor het eindspel: Bekijk de film Grease. Want wat we daarmee gaan doen, is echt iets spectaculairs! Tot de 14e!

Nijs út eigen doarp April 2013


AUTOBEDRIJF F. de GROOT Al vele jaren het vertrouwde vertrouwde adres Tel: Miedleane 8 -

Reparatie

-

Onderhoud

0518 471804 9047 VM MINNERTSGA -

APK

-

Airco service

--


JIJ BENT STRAKS DE STER! Met de Filmsterrenmodeshow. Vrijdag 7 juni is het dan zover… De Filmsterrenmodeshow. Persoon A: Vertel! Persoon B: Oké. Het zit dus zo. Op vrijdagmiddag 7 juni om twee uur is er een Filmsterrenmodeshow. Persoon A: Zover was ik al. Persoon B: Wil je mij even niet onderbreken! Nu kan ik weer opnieuw beginnen! Persoon A: Ik houd mijn mond al! Kijk! ZIP!!! (maakt ritsende beweging met hand) Persoon B: Oké. Het is dus op vrijdagmiddag 7 juni om twee uur in de grote tent. Een heuse Filmsterrenmodeshow! Alle kinderen van de twee basisscholen kunnen zich aanmelden. Dan mogen ze verkleed als hun favoriete filmster over de rode loper lopen. Is dat nou niet cool? Ze mogen alleen of in een groepje lopen. Weet je, soms hebben filmmakers even geen inspiratie, dan hebben ze even geen idee wat ze nu moeten doen. Dat kunnen de kinderen ook hebben bij het uitzoeken of bij het maken van hun kleding. Want ja, belangrijk: Je mag je kleding, thuis uitzoeken, ergens huren of zelf maken! Dit moet je wel even van te voren op het briefje aangeven. Maar goed. Waar was ik. O ja. Als je even geen inspiratie hebt, net als wat echte filmmakers wel eens hebben, dan help ik je even: Je kan bijvoorbeeld verkleed gaan als: * Figuren/ filmsterren uit Disney films. * Figuren/ filmsterren uit andere animatie films. * Figuren/ filmsterren uit alle andere films. * Filmsterren uit Nederland. * Filmsterren uit Hollywood (America) * Filmsterren uit de hele wereld. * Filmsterren van nu en van vroeger. * Alles kan als het maar iets te maken heeft met het thema: Film! Nijs út eigen doarp April 2013


‘t Pakhuis In– en verkoop tweedehands goederen houtkachels- antiek- curiosa Geopend woe-do-vr-za. 1-6 Oosteinde 1 ,St.Jacobiparochie 0518-491076


Ik zou zeggen: Leef je uit! Wees Creatief, Fantasierijk, Zet jou Vader, Moeder, Broer, Zus, Oom, Tante, Opa of Oma aan het werk, zoek in verschillende kledingkasten of huur iets. En heb lol! Niet onbelangrijk: Je kan een heuse Oscar winnen! Daarnaast zijn er twee categorieën: Onder en bovenbouw! Let op! De hoofdprijs is voor degene met de mooiste eigen gemaakte creatie. Zet hem op! Meld je aan! Dit kan tot vrijdag 26 april bij jouw juf of meester! Persoon A: Ik geef me gelijk op! Ik heb er nu al zin in! Waar is het inschrijfformulier? Persoon B: Die krijg je op school uitgedeeld. Persoon A: En als ik die kwijtraak? Persoon B: Dan kun je je ook voor 26 april opgeven bij: Anne Bo Joostema Ferniawei 30 9047 KP Minnertsga abjoostema@live.nl 0634435751 0518 - 471644 Zet dan op een briefje: Je naam, leeftijd, groep, telefoonnummer, mail, hoe je verkleed gaat, en of je iets zelf maakt of niet. Persoon A: Waarom een mailadres? Persoon B: Dat is voor foto’s. Er komt een echte fotograaf. Dat had ik je toch verteld? Persoon A: Top! Tot 7 juni 2013, twee uur in de grote tent. Persoon B: Geweldig zie ik je daar. Nijs út eigen doarp April 2013


Verslag Dartcompetitie Minnertsga seizoen 2012-2013 De grote man dit seizoen was Jan Sense Boomsma. De grootste concurrenten, Jarig van der Mossel, Guido van der Meer en Gert-Jan de Koning waren ook weer goed op dreef maar konden niet tippen aan de nu 6-voudige winnaar. Vorig seizoen was voor Sjoerd van der Kuur ietwat teleurstellend, met een 13e plaats, dit seizoen is hij weer helemaal terug met een 5e prijs! Over de gehele competitie is 42 maal een 180-er gegooid. Guido van der Meer nam hiervoor de meeste voor zijn rekening, namelijk 12. De hoogste finish (164) van de competitie was voor de naar Ried verkassende Jelmer Jilderts. Dit seizoen stond ook in het teken van het afscheid van Meinte en Foke. Een prachtige afscheidsmand, door alle darters samengesteld, mochten ze meenemen naar Frankrijk. We wensen hen daar een prachtige tijd toe. Vanaf februari 2013 werd “Café de Hoeke” bemand door de nieuwe eigenaren Huub en Janny. We zijn ontzettend blij dat de kroeg een nieuwe toekomst heeft gekregen met deze toppers!

Eindstand competitie: 1e prijs:

Jan Sense Boomsma

165 punten

2e prijs:

Jarig van der Mossel

146 punten

3e prijs:

Guido van der Meer

141 punten

4e prijs:

Gert-Jan de Koning

140 punten

5e prijs:

Sjoerd van der Kuur

116 punten

Nijs út eigen doarp April 2013


Meubelstoffeerderij

Op ‘en Nij Voor het stofferen van uw bank, fauteuil, stoel, boot- of caravankussens. Nu met ruime keuze aan meubelstoffen van o.a. de merken: Switch, Keijmer, Buvetex.

Maak vrijblijvend een afspraak: P.B. Winsemiusstrjitte 49c, 9047 JJ Minnertsga, tel. 06 57 98 93 27


zeer zwak?!?! Zoals u waarschijnlijk wel via de media heeft vernomen is onze school door de onderwijsinspectie in juni 2012 als “zeer zwak” beoordeeld. De inspectie heeft geconstateerd dat het onderwijs niet van voldoende kwaliteit is. Wat verstaat de inspectie onder kwaliteit en wat zijn de verbeterpunten? Ze richt zich vooral op kennisgebieden en opbrengsten. Het toezichtskader van onderwijsinspectie bevat 5 domeinen (opbrengsten, leerstofaanbod en tijd, didactisch handelen, zorg en begeleiding en kwaliteitszorg) en binnen die domeinen zijn er kern- en normindicatoren. De 10 normindicatoren bepalen grotendeels de beoordeling van een school. De belangrijkste normindicator is de indicator die gaat over de eindopbrengsten. Op basis van een risico-analyse van de eindopbrengsten heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de Wizebeam. De eindopbrengsten zijn de resultaten die groep 8 scoort op de Cito-Eindtoets. Deze resultaten moeten op of boven de ondergrens van de inspectie liggen. Dit moet elke school in ieder geval één keer per drie jaar halen. Op onze school zaten de resultaten de afgelopen 4 jaar onder de ondergrens. Dit betekende dat de belangrijkste normindicator onvoldoende was. Daarnaast vond de inspecteur nog 3 normindicatoren die niet voldoende waren. Deze indicatoren gaan over het lesaanbod begrijpend lezen, het didactisch handelen en de zorg en begeleiding. Wat hebben we gedaan na het bezoek en hoe staat het er nu voor? Na het inspectiebezoek in juni 2012 is er een plan van aanpak geschreven. In het plan van aanpak staat beschreven wat we, als school, doen om de indicatoren die onvoldoende zijn, aan te pakken. We zijn aan de slag gegaan met een plan voor het lesaanbod begrijpend lezen. We hebben kritisch gekeken naar de lessen en de inhoud van de methode. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Onder leiding van een onderwijsadviseur van de PO-raad zijn we aan de slag gegaan met het didactisch handelen. Wat gaat goed, wat kan beter? Elke leerkracht heeft een aantal klassenbezoeken gehad en tips en adviezen gekregen om mee aan de slag te gaan. Nijs út eigen doarp April 2013

De indicatoren die gaan over zorg en begeleiding waren met name onvoldoende op de uitwerking op papier. Hoe maak je een goede analyse van een probleem?


Wat heb je daarvoor nodig? Hoe lopen onze zorgroutes? Onder begeleiding van een onderwijsadviseur van High 5 heeft de intern begeleider dit onderdeel aangepakt. Eind februari 2013 heeft de onderwijsinspectie een tussentijds gesprek gehad met de algemeen directeur en ondergetekende. Tijdens dit gesprek zijn de stappen uit het plan van aanpak besproken. De onderwijsinspecteur heeft geconstateerd dat we goed op schema liggen. We doen de goede dingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast ontvingen we begin maart de resultaten van de Cito-Eindtoets van dit schooljaar. Deze resultaten waren goed!!! We zaten ruim boven de ondergrens van de inspectie. Half juni brengt de onderwijsinspectie opnieuw een bezoek aan de Wizebeam. De inspecteurs gaan weer kijken naar dezelfde onderdelen als vorig jaar. Op basis van bovenstaande vertrouwen we op een positieve beoordeling in juni!!! We willen dat kinderen, leerkrachten en ouders op een veilige en vertrouwde manier zich ontwikkelen op allerlei gebied. We denken dat we als school alles in huis hebben om hier de komende jaren aan te voldoen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt gerust even contact opnemen. info@cbs-wizebeam.nl 0518-471588

Met vriendelijke groet, Sjoerdje Poeze (directeur CBS De Wizebeam)

Nijs Ăşt eigen doarp April 2013


Ouderenreisje 2013 Elk jaar wordt er door de diaconie een ouderenreisje georganiseerd, voor inwoners van Minnertsga. Om hier wat meer mensen van te laten genieten stellen wij alle dorpsgenoten in de gelegenheid om met ons mee te gaan. Dit jaar is het reisje op 12 juni 2013. De bestemming is de “Boerderij in de Ar” in Westerbork. We worden meegenomen naar het Drentse leven in vroeger tijd. De boerderij is geheel ingericht in oud Drentse stijl en wij krijgen de gelegenheid om dit alles te bekijken Vanaf 13.00 uur vertrekt de bus naar de bestemming. Daar beginnen we met koffie/thee en iets lekkers. Na de bezichtiging van de boerderij, sluiten we de dag af met een warme maaltijd. Tussen 20.00 en 20.30 uur zijn we weer terug in Minnertsga. De kosten zijn € 25,00 per persoon. Dorpsgenoten die het leuk vinden om met elkaar een busreisje te maken kunnen zich opgeven door bijgaand strookje in te leveren bij de heer S. Sybesma, Hermanawei 6. Degene die altijd persoonlijk werden uitgenodigd kunnen ook dit jaar de leden van de diaconie aan de deur verwachten. Opgavestrookje Naam………………………………………… Aantal personen……………………………… Dieet

ja/nee

Vervoer nodig naar de bus

ja/nee

Graag inleveren vóór 15 mei 2013.

Elke woensdag koffiedrinken in de Twaskar. Voor alle bewoners van Minnertsga is er gelegenheid om gezellig bij elkaar te komen op iedere woensdag ochtend van 9.30 – 11.00 uur in de Twaskar Onder het genot van een bakje koffie kunt u met elkaar praten en de laatste nieuwtjes uit wisselen. út vrijwilligers eigen doarpen April De ochtend wordt verzorgdNijs door zij 2013 heten u van harte welkom!


Perfection nagelstyliste aan huis kijk voor meer informatie www.perfectionathome.nl

of bel 0518471653/0646033320 bereikbaar van ma.-vr. Van 9u tot 18u.


Dit jaar voor de 21ste keer het grote Koninginnedag evenement op bedrijventerrein Bosdykje! Dinsdag 30 april 9.00 – 17.00 uur

Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Het Bildt, Stichting Bildtse Belangen, ondernemers en vrijwilligers. Met ook dit jaar weer: - vele oldtimers: oude tractoren, (leger)voertuigen en vrachtauto’s - demonstratie van oude ambachten - diverse standhouders - kindervrijmarkt - voor de kinderen: schminken, luchtkussen, zweef- en draaimolen, etc. - gratis toegang tot museum Âld en Sa enzovoort!

Er is een groot televisiescherm aanwezig zodat u niets van de troonwisseling hoeft te missen! Nijs út eigen doarp April 2013

Komt allen, jong en oud! De toegang is vrij.


Ambassadeurs BDS Minnertsga zoeken naar oud foto- en filmmateriaal De ambassadeurs van het Bildts Dokumintasysintrum Minnertsga zijn druk in de weer om nog meer foto- en filmmateriaal te verzamelen en te behouden voor de toekomst. Vorig jaar hebben Tine Tuinhof en Ineke van Rees afscheid genomen van het werk dat zij voor het BDS deden. De huidige ambassadeurs zijn nu Aalzen de Haan en de oud-Minnertsgaasters Dooitze Zwart en Gerrit Bouma. Samen met Ali Bronger, informatiemedewerker van de bibliotheek, en Alice Schotanus van de Lytse Bieb Minnertsga en bibliotheek St. Anna, zorgen zij er voor dat het materiaal wat wordt verzameld goed gedocumenteerd wordt en bewaard blijft. Voor wat betreft foto’s en ander documentatiemateriaal uit Minnertsga is in de loop der jaren van het bestaan van het BDS een flinke collectie ontstaan. Bewoners en oud-bewoners leveren nog steeds materiaal aan in de overtuiging dat het dan in ieder geval goed bewaard blijft zodat ook anderen in de toekomst nog eens het verleden kunnen terug halen. Bijna alle oude foto’s zijn digitaal beschikbaar op internet en kunnen op de website van het BDS worden bekeken. In de toekomst zullen ook filmfragmenten te zien zijn op de website. Hoewel het BDS over een flinke en gevarieerde fotocollectie beschikt moet er natuurlijk nog veel meer moois te vinden zijn. Daarom doen de ambassadeurs een beroep op de bewoners, familieleden van bewoners en oud-bewoners van Minnertsga om de schoenendoos met foto’s over de kop te gooien en albums te bekijken. Wie weet zit er nog wat moois tussen. Portret- en familiefoto’s, schoolfoto’s maar ook foto’s van huizen, boerderijen en bedrijven zijn zeer welkom. En niet te vergeten oude films of video’s. Samen met goed gedocumenteerde gegevens kunnen anderen in de toekomst hun herinneringen nog eens ophalen of vertellen over de bewoners van het dorp. Op die manier blijft het verleden levendig. Mocht u materiaal beschikbaar willen stellen dan kunt u contact opnemen met het BDS. Heeft u materiaal dat u niet kwijt wilt dan kan er door het BDS een digitale foto van gemaakt worden. Neem gerust contact op met het Bildts Dokumintasysintrum (0518 401771), Aalzen de Haan, Tsjerkestrjitte 16 B (0518-471863), Dooitze Zwart (058-8431504) of Gerrit Bouma (0519-241409). De ambassadeurs staan u graag te woord of komen bij u langs als u dat wenst. Nijs út eigen doarp April 2013


Kort verslag van de 127e Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Minnertsga, gehouden op 5 maart 2013. Opening: Om 20:10 uur opent voorzitter Durk Miedema de vergadering en heet de 19 aanwezigen hartelijk welkom. De voorzitter leest de namen van de overledenen voor en vraagt 1 minuut stilte. Er zijn in het jaar 2012, 10 leden overleden. Voor 3 van deze leden werd de uitvaart door een andere vereniging verzorgd. Ook heeft onze vereniging de uitvaart van 4 niet leden verzorgd. De gemiddelde leeftijd van de overleden leden was 81 jaar. Mededelingen en ingekomen stukken. - www.uitvaartverenigingminnertsga.nl Over enige tijd verwacht het bestuur dat de website klaar is. Op de site staat ook het Jubileumboek van de vereniging. - Administratie Dhr. D. Schotanus (0518) 47 14 13 - Telefoonnummer van de bode: 06 53217831 of (0518) 471355--- Het personeel en het bestuur van de vereniging hebben een prima verzorgde rondleiding gehad in het crematorium van Goutum. Notulen: De notulen worden goedgekeurd. Jaarverslag penningmeester: Het financiële verslag van 2012 wordt uitgedeeld en besproken. Naast de contributie is de rente (hoewel flink gezakt) de belangrijkste inkomsten post. Van de opbaargelegenheid is dit jaar 9 keer gebruik gemaakt. Nadat een en ander is uitgelegd bedankt de voorzitter de penningmeester voor het vele werk dat hij weer voor de vereniging gedaan heeft. Verslag financiële commissie: De boeken zijn gecontroleerd. G. Nagel zegt: “Alles is dik in orde”. De vergadering verleent het bestuur decharge en het voltallige bestuur tekent het financieel verslag. De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun werk. Bestuursverkiezing: Bestuurslid dhr. D. Schotanus is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat hij weer voor 5 jaar benoemd wordt. Voorstel van het bestuur: Voorstel van het bestuur om de contributie vast te stellen op €25,- per lid en het uitvaart van een lid vast te Nijsvergoedingsbedrag út eigen doarp April per 2013 stellen op €1600,- De vergadering kan hiermee instemmen.


Wat verder ter tafel komt: De vereniging heeft een aluminium grondbak aangeschaft. Ook hebben we een andere rijdende baar. Bode Martha de Koning heeft door familieomstandigheden vanaf april 2012 het rustiger aan moeten doen. Gelukkig neemt onze tweede bode Ritske Wiersma de meeste taken over. Het lid worden van onze vereniging kan alleen nog door jaarlijks contributie te betalen. Het afkopen mag niet meer. We mogen geen verzekering zijn. Er komt een nieuw formulier voor de 18 jarigen. Het is van groot belang om de geboorte van een kind door te geven. Een niet aangemeld kind is geen lid van de vereniging. Ook graag een huwelijk of een verhuizing doorgeven aan de penningmeester, dit kan per post, per telefoon, maar het liefst per E-mail: info@uitvaartverenigingminnertsga.nl Sluiting: Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. Secretaris Tini Boomsma.

Stichting Dorpsmonument Meinardskerk Minnertsga Opgericht in 2008 lnschr.nr. KvK 01128133 Bankrek.nr. 10.49.56.984 E-mailadres: meinardskerk@gmail.com Nieuws van de Stichting Met het oog op het 1e lustrum van onze stichting hebben wij weer een donateurs actie gehouden. Hierop kregen wij veel reacties, zodat nu 60% van de inwoners van ons dorp Stichting Dorpsmonument Meinardskerk ondersteunt. Zoals u heeft kunnen zien is het hekwerk rond de begraafplaats opnieuw in de verf gezet. De Stichting heeft hier een financiële bijdrage aan geleverd. Wij bedanken iedereen die daar door zijn of haar donaties aan heeft bijgedragen. .Voor de toekomst vindt het bestuur het belangrijk om financiële reserves op te bouwen voor omvangrijke onderhoudsprojecten aan dorpsmonument Meinardskerk. Wij hopen daarom ook in de komende jaren op Uw donaties te kunnen rekenen. Nijs út eigen doarp April 2013

Het bestuur van Stichting Dorpsmonument Meinardskerk


* Fysiotherapie:

( Volgens afspraak)

Als lid van de vereniging het “Groene Kruis Minnertsga”, en U bent voor Ziektekosten verzekerd bij “De Friesland” dan kunt U gebruik maken van de collectieve verzekering. U krijgt dan 6% korting op de Basisverzekering en evt. Aanvullende verzekering.


Tennisnieuws van T.V. “De Fjouwere” De 4 wedstrijddagen van de Regiocompetitie zijn alweer voorbij. Zo'n 60 kinderen hebben de 4 tennisparken : St jacob, Berlikum, Schatzenburg en De Fjouwere bezocht. Er werd goed gespeeld door de jeugd. Helaas moest 1 van de dagen worden afgelast wegens de sneeuw. Toch konden er prijswinnaars worden aangewezen door het aantal behaalde punten. Prijswinnaars van t.v. De Fjouwere waren: Gerrit de Vries, 1e prijs en Liesbeth Schuiling gedeeld 2e in de categorie rood. Hanne Siegersma werd 3e in de categorie oranje. Bij de groene groep is Jord Adema 2e geworden!! Alle kinderen die meededen kregen een medaille ter herinnering. De Open Dag van tv de Fjouwere is goed bezocht ondanks de temperatuur die niet ver boven de 0 graden kwam, eerder eronder.... Eerst was de jeugd aan de beurt om kennis te maken met het ballenkanon en de nieuwe trainer natuurlijk. Wel handig hoor zo'n ballenkanon. Constantin gaf de kinderen na het slaan van de bal enige aanwijzigingen zonder zich zorgen te hoeven maken over de ballentoevoer. Bij de senioren was er ook een aantal nieuwe gezichten op het evenement afgekomen . Ze speelden na even ingeslagen te hebben meteen al een partijtje en deden dit heel goed! Wie weet zien we ze vaker. Zondag 24 maart, na de Regiocompetitie, was het de beurt aan de senioren voor hun eerste toernooi dit seizoen. De wind speelde wel een balletje mee maar dit was voor iedereen gelijk. Eelkje Fopma won het toernooi met één gamepunt voorsprong op Gerard Sinnema. We hebben wat afgelachen om de vreemde ballen die door de wind werden beroerd. Op 4 april zijn de lessen weer begonnen en misschien ook voor het eerst de interne competitie voor de jeugd. Deze wordt gespeeld vrijdag tussen 5uur en 7uur. Dit hangt af van Nijsop út de eigen doarp April 2013 de deelname. We houden u op de hoogte.


SC Heerenveen op 5 juli in Minnertsga ! Dat ze zouden komen, wisten we al. Maar deze week is er dan ook een datum vastgelegd. Op vrijdag 5 juli komt het team van Marco van Basten naar Minnertsga om het op te nemen tegen het eerste van VV Minnertsga. Een mooie datum, want hierna begint de zomervakantie. Een geweldige kans natuurlijk voor de club maar ook voor het hele dorp Minnertsga. Want het is uniek dat SC Heerenveen èèn van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen hier bij ons komt spelen. De wedstrijd begint om 1900 uur. De commissies zullen binnenkort weer met elkaar om tafel om de draaiboeken in te vullen voor dit sportieve hoogtepunt. Dan volgt meer nieuws. Met de zeer geslaagde dag van vorig jaar in ons achterhoofd, toen het sterrenteam van SC Heerenveen langskwam, kunnen we alleen maar zeggen: you never walk alone. Wy ha der nocht oan! PR- kommisje

Alle Willems in Minnertsga opgelet! Op 30 april kun je meehelpen om de enige echte koningsboom te planten. Op die dag wordt Willem-Alexander officieel koning. De gemeente het Bildt biedt alle dorpen een koningsboom aan. Als blijvende herinnering aan de inhuldiging. Het lijkt Pleatslik Belang leuk om de boom te planten met alle Willems die er zijn. De muziek wordt verzorgd door, hoe toepasselijk, muziekvereniging Oranje. De traditionele optocht ( tussen 9 en 10) door het dorp zal nu dus even pas op de plaats maken bij de Koningsboom. En na afloop kunnen we met zijn allen naar de Boppeslach om de plechtigheden op groot scherm te zien. Pleatslik Belang en Oranje Nationaal trakteren op een kop koffie, glaasje limonade of oranjebitter. Freonlike groetnis, Bestjoer Pleatslik Belang

Nijs út eigen doarp April 2013


Kom in opstand voor u zelf!! Laat dit niet gebeuren!! Aan alle inwoners (Ouderen en toekomstige ouderen.) van Tzummarum, Firdgum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Donjum, Boer, Ried, Peins, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie en omstreken. Totaal meer dan 13000 inwoners die ervoor kunnen kiezen, wanneer zij daarvoor in aanmerking komen en nodig achten, om in Zorgcentrum Nij Bethanië te worden verzorgd/ verpleegd. Als reden voor deze keuze is vaak de eigen omgeving en in de buurt van hun kinderen, vrienden en kennissen, bovendien zijn vaak de medebewoners en personeel ook kunde en dat geeft een zeker 'thuis' gevoel. In Zorgcentrum Nij Bethanië is er altijd plaats geweest voor (u) ouderen uit bovengenoemde regio en voorziet dus nog steeds in een behoefte. Leegstand is nooit aan de orde geweest, dit ook omdat het beleid van Nij Bethanië steeds is aangepast aan het zorg niveau. Het personeel is zeer goed gekwalificeerd en Nij Bethanië heeft onlangs nog de status van het gouden keurmerk behaald. Het staat tevens op een gedeelde 2e plaats in een onderzoek van Elsevier als beste verzorgingshuis van Friesland. Uit een onderzoek van Berenschot blijkt dat heel veel ouderen geen indicatie meer krijgen. Dit zal betekenen dat er zorgcentra’s zijn die hun deuren moeten sluiten. Ook in uw regio is dat gevaar aanwezig. Er loopt nog een onderzoek over de haalbaarheid en het voortbestaan van Nij Bethanië, maar wij willen u bij deze alvast waarschuwen voor als de aanbeveling negatief zal zijn. Er is dan geen weg terug en zullen ouderen uit bovenstaande omgeving zijn aangewezen op steden in de omgeving. Nog langer dan eigenlijk verantwoord is zijn de ouderen aangewezen op familie en mantelzorg om de thuissituatie op te rekken, dus minder zorg. De meeste mensen beseffen nog niet welke consequenties dit heeft en denken dat zien we later wel, maar dan blijkt dat er dan geen keuze meer is! Onze ouders en grootouders hebben altijd goed voor ons gezorgd, laten wij dat nu ook voor hun doen. Het begrip 'samenleving' dus óók met 'onze' ouderen, is een breed begrip. Maar wij durven stellen dat door sluiting van Nij Bethanië onze 'samenleving' onevenredig zwaar getroffen zal worden. Bovendien zal de leefbaarheid in wijde omtrek nadelig voelbaar zijn op velerlei gebied. Tegenwoordig worden ouderen ingedeeld in 'zorgindicaties' de z.g.n. ZZP1 t/m 10. De afkorting ZZP betekend zorgzwaartepakket. Elk ZZP verschilt in uren zorg en in zwaarte van de zorg. Niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig en daarom zijn er verschillende ZZP gradaties. Nu heeft Nij Bethanië nog de verantwoordelijkheid en kennis om cliënten op te nemen die bijvoorbeeld een ZZP tot 4 en hoger(!) hebben, het bestaansrecht bewijst zich zelf! Als nu toch wordt besloten dat ZZP 3 en 4 niet meer in NijNijs Bethanië mag worden ondergebracht dan staat het út eigen doarp April 2013 bestaansrecht van zorgcentrum Nij Bethanië op losse schroeven.


!! Veldtraining van start !! Het is bijna weer zover. De buitentrainingen op het kaatsveld gaan weer van start.Woensdag 24 april beginnen we met een clinic om het kaatseizoen te openen. Wil je meedoen met de trainingen dan kun je je opgeven t/m 18 april via jeugd@kvminnertsga.nl Het is voor de kinderen van groep 3 (6 jaar) t/m de jeugd 14 jaar. Wij vinden het leuk om jullie op het kaatsveld te zien! Startdatum: 24 april Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Huisartsenpraktijk Buytendijk is gesloten van 29 april t/m 3 mei ivm verband met vakantie.

Te Huur Recreatie woning 6 peronen van alle gemakken voorzien. In Gaasterland-Oudemirdum telf 0623634568


Minnertsga vroeger in het heden Hoe was het vroeger in Minnertsga, hoe zag het dorp er uit en wie woonden er en zijn er nog foto’s en verhalen te vinden over die tijd van vroeger? Zo zijn er nog wel veel meer vragen te verzinnen over een tijd die geweest is. Een ieder heeft zo zijn herinneringen aan die tijd van vroeger. Een aantal van die herinneringen zijn zonder enige moeite terug te halen uit ons geheugen, maar soms heb je even een geheugensteuntje nodig om de diepste herinneringen uit je hoofd op te duiken. Foto’s kunnen daar enorm bij helpen om het beeld, wat je niet meer voor de geest kon krijgen, weer te herkennen en dan komen de herinneringen zonder problemen weer boven drijven. Sinds december 2011 is op internet een website over het Minnertsga van vroeger te vinden. Op die website – Minnertsga vroeger- staan heel veel verhalen over vroeger met veel foto’s en andere afbeeldingen. Sinds dat deze website ‘in de lucht is’ blijkt het dat de website bestaansrecht heeft, want maandelijks komen zo’n 850 bezoekers de verhalen lezen. Een topper voor Minnertsga want ook dit helpt mee om Minnertsga op de kaart te zetten. Maar . . . . . . dat is nog niet alles. Minnertsga vroeger is ook actief op Facebook. Dat Facebook is een machtig middel om mensen via internet met elkaar te verbinden. Begin dit jaar zijn de eerste oude foto’s geplaats en meteen was het raak. Minnertsgaasters en vooral oudMinnertsgaaster reageerden massaal met hun reacties op de foto’s. Herkenning van de beelden en vervolgens komen meteen de herinneringen naar boven drijven. Inmiddels is er een netwerk van over de 300 ‘vrienden’ ontstaan. Je ziet digitaal oude bekenden, klas- en dorpsgenoten voorbij komen die zelf ook in de oude schoenendoos duiken met foto’s en die op Facebook plaatsen. Het verleden van Minnertsga wordt zo op een bijzonder hedendaagse wijze bekend gemaakt. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.minnertsgavroeger.nl via die website Nijs út eigen van doarp April 2013 kunt ook op Facebook-pagina komen Minnertsga vroeger.


Wat betekent dit voor u? Dat het niet meer vanzelfsprekend zal zijn dat de zorg die u nu gewend bent te krijgen in uw buurt, of hoopt te krijgen als u verzorging nodig heeft, in de toekomst tegen zal kunnen vallen. Als u een ZZP krijgt geïndiceerd van 3 of 4 dan zult u in de toekomst thuis moeten blijven wonen! (ZZP 4 houdt b.v. in dat u niet meer zelfstandig kunt wonen en dat u intensieve begeleiding en verzorging nodig heeft.) U wordt uit uw vertrouwde omgeving gehaald en in een verzorgingshuis geplaatst die op dat moment plaats heeft voor uw ZZP van minimaal 5. Als dat uw partner betreft, wordt een bezoekje wellicht minder makkelijk gemaakt! E.e.a. geldt niet voor de huidige bewoners die met de toegewezen indicatie voorlopig in Nij Bethanië kunnen blijven wonen. Nij Bethanië: 70 bewoners, bewoners aan/inleunwoningen, 80 personeelsleden, 51 vrijwilligers, niet verzorgende dienstverlening, enige mate van afhankelijkheid: scholen, huisartsen, thuiszorg, dagbehandeling voor mensen die nog thuis wonen, 'Lytse bieb', fysiotherapie, lab prikken, pedicures, nadeel voor bewoners van 'aanleunwoningen', de nog overgebleven winkels die in rap tempo sluiten in de dorpen, gevolg: weg trekkende jongeren enz. Wij als personeel, bewoners en diverse belanghebbenden zijn met diverse acties bezig om te trachten de beleidsbepalers op hun spreekwoordelijke verantwoordelijkheid te wijzen ten aanzien van ouderen! Zo zijn wij in het nieuws gekomen met een actie bij een raadsvergadering in Franeker, hebben wij een informatieavond gehad met Wonen NW Friesland, de gemeente en directie van Noorderbreedte, aanwezig ± 300 bezorgde mensen. Voorts verzamelen wij handtekeningen om onze acties te ondersteunen. Onze ouders en grootouders hebben altijd goed voor ons gezorgd, laten wij dat nu ook voor hun doen. Actie comité voor het behoud van Nij Bethanië.

Beste dorpsgenoten, Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Marjolein Binnema en ben geboren en getogen in Minnertsga en ben 23 jaar, dochter van Wiebe & Betty. Inmiddels zit ik in het laatste jaar van de opleiding pedagogiek op de NHL te Leeuwarden. In 2012 heb ik vijf maanden stage gelopen op Curaçao, dit was een super ervaring. Op Curaçao zijn we op een dag met een vrouw aan de praat geraakt, die vertelde dat ze een tijd terug in Zuid-Afrika had gewoond. Wij hadden haar verteld dat we erg enthousiast waren over stage in het buitenland, zij was hier ook enthousiast over en we hebben mailadressen uitgewisNijsterug út eigen 2013 seld. Ongeveer een half jaar hebdoarp ik de April keuze gemaakt om voor 10 weken naar Zuid-Afrika te gaan voor mijn afstudeeronderzoek.


Algemene informatie verenigingen en instellingen PLAATSELIJK BELANG. Secr: M. Werkman e-mail: minnertsgavpb@gmail.com

DAMESKOOR DIFFERENT SOUND Secr: Wilma Kamstra tel 471883

DORPSBEHEERDER. H.Zantingh, De Finne 20, tel: 471.895.

CHR. MUZIEKVERENIGING "ORANJE". Secrr.Klaske Klaver,Camstrastrjitte 16 9036 MD - Menaldum,Tel. 0610259647 secretariaat@oranje-minnertsga.nl

ONDERNEMERSVER.MINNERTSGA. Secr: Klaas Wiersma, Hegebuorren 8, tel: 471445. ST.SOC.CENTR. d`ALD SKOALLE, Skoallestrj. 2, tel: 471302 Secr en tevens beheerder gebouw: H.G.Haarsma, Vikarijbuorren 4, tel: 471.302 of 06-55508879. ST. WELZIJN OUDEREN MINNERTSGA Contactpersoon: T. Wissmann-Hansma de Kamp 12, tel: 471342. - Aktiviteitenmiddagen voor ouderen; (dinsdags om de 14 dagen, 15.00uur) - BETER BEWEGEN voor ouderen; (woensdags 10.15 - 11.00 uur); P.B.Winsemiusstrjitte 19, tel: 471.530 - Volksdansgroep "De Wisselpas" (maandagmiddag 15.00-16.30 uur) Secr: mevr. T. de Haan- de Vries, Skoalstrjitte 1c, tel: 471453. ORANJE NATIONAAL. Secr:Piet Haarsma, tel.nr. 471794 Penningmeester: Durk Schotanus Koarnbeurs 10, tel. 471413 Agendabeheer (reserveringen e.d.) Dhr. Germ Bleeker ,0518-850241 b.g.g.0610270425 P.B.Winsemiusstrjitte 35

GOSPELGROEP "TELLING VOICES". A.Klaver-Joostema tel. 471231 A.Joostema-Feenstra tel: 471869

Shantykoor “Tusken Waad en Wiid” Secr. M.Spoelstra Camstrawei 28 8852 RJ Firdgum0517-481156 CHR.PLATTELANDSVROUWENVER. Secr: B. de Groot-Quarré, Vikarijbuorren 57, tel: 471.478. NED.BOND VAN PLATTELANDSVR., VROUWEN VAN NU.Afd. Barradeel. Secr: M.J.Schuiling-van Delden W.Binnemaleane 2, 9047 VJ,Minnertsga Tel: 0518-471395 S.O.W. JEUGDVERENIGINGEN. Jeugdouderlingen: D. Mennema– de Groot, De Finne 1, tel. 471.095 B.Dijkstra-Posthumus Miedleane 5, tel:471.624

Kindercentrum It Lytse Bosk

(0 t/m 13 jr) Collot D'Escuriestrjitte 1 Stichting Dorpsmonument Meinardskerk Minnertsga Secr.: T. de Schiffart , 0518-470040 de Finne 19, tel.471878 locatiehoofd: Saskia Madhuizen e-mail:meinardskerk@gmail.com Stichting Welzijn Middelsee Penningm.: D.S. Hemstra Stiens 058-2575220 Bankrekeningnr.: 10.49.56.984 manager kinderopvang: Aly Prins


Terwijl jullie dit lezen, zit ik al in Zuid-Afrika. Eerst verblijven wij tien dagen in Johannesburg, gaan op safari in Johannesburg en slapen daar in een boomhut. Ook zullen wij in een township verblijven, we verblijven dan in een gastgezin en zullen hierdoor veel van de cultuur zien. Vervolgens vliegen we naar Kaapstad, hier gaan we tijdelijk ‘wonen’. Ik ben namelijk 28 maart vertrokken naar het mooie Zuid-Afrika. Samen met Marijke de Vreeze, vriendin en klasgenoot doen we onderzoek naar het onder de maat presteren van de kinderen en willen ons hier richten op de ouderbetrokkenheid. De meeste ouders zijn niet of laag geschoold en weten soms niet hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. In het gebied waar wij ons onderzoek gaan doen is de bevolking erg arm en is er dus ook weinig geld voor schoolbenodigdheden. Met ons project hopen wij de ouders uiteindelijk meer betrokken te laten maken bij de school met als doel dat minder kinderen school voortijdig zullen verlaten. We doen ons onderzoek voor de organisatie Dreamcatcher, die opkomt voor de arme mensen in de samenleving. Dreamcatcher wil via sociaal-toerisme de zwarte en gekleurde ZuidAfrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op vrouwen en kinderen. Het is geen eenvoudige opgave: Zuid-Afrika werkt nog volop met het verwerken van de gevolgen van apartheid op sociaal en economisch gebied. Als je meer wil weten kun jij mij vragen of even op de site kijken! www.dreamcatcherfoundation.nl Aangezien de bevolking daar in een heel andere wereld leeft en wij Dreamcatcher ook graag willen helpen, hopen wij ze ook iets te kunnen aanbieden. Marijke en ik zijn al bezig met geld inzamelen. Vandaar de vraag of jullie ook een bijdrage zouden willen leveren, alle kleine beetjes helpen;)! Dit kan gestort worden op rekeningnummer: 3426.10.988 t.n.v. Marjolein Binnema. Wij zullen het geld vervolgens aan Dreamcatcher in Zuid-Afrika overhandigen. Ook zal ik reisverhalen gaan schrijven, die kun je vinden op: http:// marjoleinbinnema.waarbenjij.nu/ Alvast bedankt, Groetjes Marjolein Binnema

Nijs út eigen doarp April 2013


VERENIGING "HET GROENE KRUIS". Secr: R de Vries-Zondervan, Kleasterwei 6a, tel: 481605. GROENE KRUISGEBOUW, Ferniawei 1a, tel: 471.209. Voor afhalen hulpmiddelen: ma. t/m vrij. 18.00-19.00 uur.

VOETBALVER. "MINNERTSGA", Kantine tel: 471.600. Secr: Jacob Jan Haagsma Wijbrand de Geeststraat 46 8921 AM Leeuwarden 06-53245009 jacobjan1@msn.com

ORGELCOMMISSIE Secr/penningmeester J.van der Veen,H.Sannestraat 36, St.Annaparochie ,tel:471219.

GYMNASTIEKVERENIGING "S.M.S." Peter Zuidema,Rispinge 11 9047 HN Minnertsga tel: 0518-471841 Secretaris: Suzanne Berk Miedleane 2d Tel: 0518-795010 Penningmeester: Klaske Kerlien Tsjerkestrjitte 14 Tel: 0518-471037 TENNISVER. "DE FJOUWERE", Kantine tel: 0630653884

PROT.CHR.ST.VOOR THUISZORG EN MAATSCH.WERK, FERWERD. Foswerterstrjitte 71, Ferwerd, tel: 418.383. Spreekuur Thuiszorg: Ma. t/m vrij. 8.00-9.00 uur. Buiten kantooruren: Alarmnummer: 413.106. Spreekuur Maatsch.werk: ma. t/m vrij. 8.30 - 9.30 uur. Alarmnummer: 058-132.000. THUISZORG HET FRIESE LAND. Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden. Bel voor alle informatie (24 uur per dag): tel. 0900-8864 (ca. 22 ct. p/m) MAATSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE. B.Klap en J.J.de Konink, Havenstr.30, tel: 471.823 (bgg: 402.714). Praktijk geopend: Ma t/m Vrij 8.00-17.00 . MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE SINT JACOBIPAROCHIE, BERLIKUM, MINNERTSGA Marjan Leenstra, Hanneke Hoffmann, Henny van der Kolk, Jos Anema, Astrid de Boer Praktijk: Groene Kruisgebouw, Ferniawei 1a, tel. 471211 (b.g.g. 491475) Behandeling volgens afspraak. www.maatschapvoorfysiotherapie.nl KAATSVERENIGING "MINNERTSGA". Secr: A. Banga

tennis@tvdefjouwere.nl Secr. Ruurd de Vries

Collot d'Escurystrjitte 1a 9047JM Minnertsga. Tel. 0615425962 VOLLEYBALLVERENIGING "S.B.O.". Secr:Aaltje Bleeker Hermanawei 32.tel: 470.020. IJSBAANVERENIGING "DE FIVE". Secr: M.Kamstra Feartswal 14, tel: 471883. DAMESKEGELCLUB "US KEGELJOUN". Mevr. Y.Kroon Stinzelan 9,tel 471.126 POSTDUIVENVERENIGING "V.P.M.". Secr: R.R.Post, Hegebuorren 19, tel: 471.234. EHBO-VERENIGING MINNERTSGA. Secr: B.de Groot-Quarre Vikarijbuorren 57,tel: 471.478 UITVAARTVER. MINNERTSGA. Penningm: D.Schotanus, Koarnbeurs 10, tel: 471.413. Bode: Mevr.M. de Koning Meinardswei 5,0518-471355/0653217831


BASISONDERWIJS MINNERTSGA Aanmelding van kinderen die vier jaar worden in het schooljaar 2013-2014 Aan de ouders/ verzorgers van toekomstige basisschoolleerlingen, Om als leerling tot een basisschool te kunnen worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Wordt uw kind in de periode van oktober 2013 tot oktober 2014 vier jaar (geboortedatum tussen oktober 2009 en oktober 2010), dan kunt u hem of haar bij één van onderstaande scholen aanmelden. U wordt verzocht dit zo mogelijk voor 1 juni 2013 te doen. De scholen krijgen dan vroegtijdig een beeld van het totale aantal kinderen dat verwacht kan worden. Dit aantal is belangrijk bij de groepsindeling en planning van het nieuwe schooljaar. Wilt u vooraf nog informatie hebben, dan zijn de directeuren van beide scholen graag bereid uw vragen te beantwoorden. CBS “De Wizebeam”

O.B.S. “De Lytse Terp”

Tilledyk 11

P.B.Winsemiusstraat 51

9047 KG Minnertsga

9047 JJ Minnertsga

Tel: 0518-471588

Tel.: 0518-471700

info@cbs-wizebeam.nl

info@obsdelytseterp.nl

Voor opgave kunt u gebruik maken van onderstaand strookje. Dit briefje kunt u opsturen, mailen of inleveren bij de school van uw keuze. Hierbij wordt ……………………………………………………………… geboren op …………………te ………….. ………………….aangemeld als leerling van …………………………………………………………………(naam school) Naam ouder(s)/verzorger(s) : ………………………………………………………………….. Adres : ………………………………………………………………….. Postcode/Woonplaats : ……………………………………………………….Telefoonnummer………………..

Nijs út eigen doarp April 2013 Handtekening: ……………………………………… Datum: ……………………...


DAMES BILJARTVERENIGING “’WAT EEN STOOT”’ Voorzitter Lydia Plat tel: 471116 Secr Astrid Kooistra tel: 0518850381 We spelen van Oktober tot Mei iedere Donderdagavond een onderlinge competitie in snackbar het centrum PEUTERSPEELZAAL "De Lytse Beam” Peuters opgeven bij Janny Ringia 0518-470040 Voorzitter: Hilda Zeldenrust- Wiersma. "DE LYTSE TERP". P.B.Winsemiusstrjitte 51, tel: 471.700. Directeur :Corina Hilbers Voorzitter: Marianne Wiersma, SR Faberstrjitte 8,0518-471134 Secretaris: Hanna Schuiling, De Opfeart 4, 0653868103. Penningmeester: Janke Karsten Tilledijk 15, 0518471965

Adres en praktijkregels huisarts. Drs. P.A. Buytendijk, apotheekhoudend huisarts Meinardswei 4 9047 KB Minnertsga telefoon: 0518-471224 spoedlijn: 0518-470310 PRAKTIJKREGELS: -Afspraken maken 08.00-09.00 uur -Medicijnen bestellen 08.00-10.00 uur -Vragen aan de assistente uitsluitend voor 10.00 uur.

De rest van de dag is zij alleen voor dringende gevallen bereikbaar, dit is CHR.BASISSCHOOL "DE WIZEBEAM" in verband met haar overige werkTilledyk 11 , tel:0518-471588 zaamheden. nfo@cbs-wizebeam.nl www.cbs-wizebeam.nl www.obsdelytseterp.nl/info@obsdelytseterp

locatiedirecteur: Sjoerdje Poeze BILDTS DOKUMENTASYSINTRUM MINNERTSGEA.

secr. bibliotheek St.Annaparochie, 0518 401771 / bildts@bnwf.nl LYTSE BIEB Collot d'Escurystrjitte 1, tel: 471.362. Openingstijden: dinsdag 13.30 - 16.30 uur. donderdag 18.00 - 20.00 uur. RABOBANK MINNERTSGA E.O., Dagelijks telefonisch bereikbaar onder Tel.nr.: 058-2445566 Via de geldautomaat kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week geld opnemen.

-Telefonisch spreekuur 13.30-14.00 uur Voor uitslagen en vragen aan de arts. -Medicijnen ophalen 16.00-17.00 uur -Woensdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur. Tussen 17.00-08.00 uur en tijdens weekeinden en feestdagen kunt u voor dringende medische hulp dag en nacht terecht bij de Dokterswacht, telefoon: 0900-112 7 112.

Nijs út eigendoarp | april 2013  

Dorpskrant editie april 2013

Nijs út eigendoarp | april 2013  

Dorpskrant editie april 2013

Advertisement