Page 1


Kerkdiensten in de komende periode Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden 06 apr

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/TL

13 apr

10:00 uur

ds. L.O. Giethoorn

KK/K

17 apr 19:30 uur ds. Anke Oosting 18 apr 19:30 uur ds. L.O. Giethoorn

A (witte donderdag)

19 apr

22:00 uur

ds. K. v.d. Plas

C (stille zaterdag)

20 apr

10:00 uur

ds. K. v.d. Plas

KK/C/A (Pasen)

(goede vrijdag)

27 apr 10:00 uur ds. K. v.d. Plas KK/K/TL 19:00 uur Vesper/Avondgebed 04 mei KK: K: TL: C: A:

10:00 uur

ds. D. Tieleman

KK

er is kinderkerk en oppas gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal de cantorij verleent medewerking aan deze viering avondmaal/maaltijd van de Heer

2


Inhoud Kerkdiensten in de komende periode

2

Inhoud 3 Van de redactie 4 Bericht uit Schipborg 5 Pasen is voor Losers 6 Stilte wandeling 10 Project 40 dagen tijd 10 Erediensten op weg naar Pasen (13-20 april)

11

De wereldmaaltijd 12 Feest van de Geest 13 Van de Kerkenraad 14 Agenda 16 Inleveren kopij 16 Eelde Present‌ 17 In herinnering 18 Puzzel 19 Gemeenteberaad‌.van harte uitgenodigd 19 Wat betekent de kerk voor mij?

20

Van het kerkelijk buro 20 Collecteopbrengsten 20 Tijdens de huiskamerbijeenkomst gelezen

23

Daar wil ik wel meer van 23 Gedicht: Ontmoeten 25 Colofon 26

3


Van de redactie Zoek de stilte…op weg naar Pasen Als je je steeds laat horen, dan hoor je de ander niet, dan hoor je de stilte niet In de stilte… het zachte suizen van de wind, het goddelijke, het kwinkeleren van de vogels, het krinklende winklende waterding… Wees stil, luister, hoor en dan….. Er juicht een toon, er klinkt een stem… Kondig het jubelend aan, Laat het de windstreken horen, Doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren! Kondig het jubelend aan, Laat heel de wereld het horen!

Namens de redactie, Joke Lambour

4


Bericht uit Schipborg Omdat mijn kopij door mailproblemen niet is opgenomen in de vorige KC en opname van de kopij in de zondagbrief niet kon, alsnog mijn dankwoord: kaarten, emails, brieven, veel bloemen in huis, persoonlijke cadeaus, één groot cadeau, veel foto’s, toegezongen worden, artikelen in Dorpsklanken, een stampvolle kerk, veel warme en hartelijke woorden en wensen. Dat kleurde mijn afscheid van de gemeente op zondag 9 februari en van die kleuren geniet ik nog na. Momenten waarin er van alles door je heengaat, herinneringen aan de eerste stappen in de gemeente van Eelde-Paterswolde, de tijd erna, en dan ineens zijn er 4 jaren voorbij en volgt er een nieuwe stap. Graag wil ik u, jullie, jou nogmaals danken voor het bijzondere afscheid, en natuurlijk ook voor het cadeau dat mij echt even stil deed zijn: een gulle bijdrage voor een vleugel, die er in de nabije toekomst vast en zeker gaat komen. De volgende dag deelde mijn pianoleraar in de vreugde. De wijze waarop er afscheid is genomen heeft mij ook dankbaarheid gegeven. Afscheid nemen is ook loslaten. Loslaten niet in de zin van over je schouder weggooien, maar in herinnering terugkijken en bewaren wat goed en kostbaar is om te bewaren. Voor een tijd waren we verbonden en we gaan verder, ieder op zijn of haar weg. Ook na mijn afscheid blijven we in zekere zin verbonden, zij het wat meer op afstand. In mijn afscheidswoord zei ik het al: voor u als gemeente, voor Kaj als de predikant van de Dorpskerk breekt er een andere tijd aan, voor mijzelf een toekomst waarin ik hoop te werken vanuit mijn eigen (Schipborgse) praktijk in verlies- en levensbegeleiding, uitvaartbegeleiding- en nazorg en het vertrouwenspersoon zijn voor bedrijven en instellingen. Hoe het voor ons allemaal zal zijn, de toekomst zal het uitwijzen. Tot slot wens ik u toe wat twee gemeenteleden mij hebben toegewenst: vaya con Dios. Het ga u goed, veel dank, tot ziens, Frederique Karelse

5


Pasen is voor Losers In 1800 was ‘fiasco’ (‘failure’) in de Verenigde Staten een woord dat alleen maar gebruikt werd als het over zaken ging, en over vermogen. Aan het einde van dezelfde eeuw kon de krant ‘Chicago Tribune’ aan zijn lezers voorleggen: ‘wat beschouwt u als het grootste fiasco van uw leven’? En in de crisisjaren ’20 en ’30 werd bericht hoe ‘losers’ hun eigen leven namen in reactie op het verlies van hun vermogen. Scott Sandage beschrijft in zijn boek ‘Born Losers’ hoe de betekenis van ‘verliezer’ zich in twee eeuwen tijd heeft uitgebreid van ‘iemand die verlies geleden heeft’ naar ‘mens die het niet kan maken in het leven’. Van een mislukkeling (iemand bij wie iets/veel mislukt) word je een mislukking. Zoals veel Engelse woorden, is ook de aanduiding loser rechtstreeks in het Nederlands overgenomen. Met dezelfde betekenis. Kinderen kennen het al: ze schelden elkaar er spottend mee uit. En anders lezen ze wel het immens populaire ‘Leven van een loser’- de (uit het Engels vertaalde) dagboeken van de schlemiel Bram Botermans. Die gebruikt het woord loser ook voor zichzelf, en spiegelt daarmee het harde oordeel dat kinderen kunnen verinnerlijken: ik ben nergens goed voor. Schlemiel, dat woord kennen veel kinderen dan weer niet. Maar volwassenen wel. Het is via het Jiddisch (taal van Oost-Europese joden die in Nederland vooral in Amsterdam terechtkwamen) in het Nederlands terechtgekomen. In het Jiddisch heb je de uitspraak ‘Bei a sjlemiel falt es brout immer ufs ponem.’ Juist: bij een schlemiel valt het brood altijd op de besmeerde kant. Jezus was ook een schlemiel. Een loser. Toen ik dit liet horen in een Corsodienst (die met die harde rockmuziek van Moonradio) barstte een klein gelovig jongetje in tranen uit. Maar nu we kort voor Pasen staan, onderstreep ik het opnieuw. Wat Jezus van Nazareth is overkomen maakt hem in de ogen van nu een loser. Hij had alles: volgelingen en succes en gezag en de macht die daaruit voortvloeide. Er werd zelfs van hem gezegd dat hij de Messias was of tenminste een grote profeet. Hij werd in staat geacht de Romeinen eruit te gooien, en mensen zagen hem in nauwe verbinding met de Eeuwige. En toen ging hij dood. Jezus ging dood aan een kruis. Zonder machtige daden. Zonder voor zichzelf op te komen. Zonder woorden. En daar gaf hij de geest. Zo’n kruis: een ontluisterende dood. 6


Je deed er even over te sterven: een ‘ereplek’ gereserveerd voor criminelen en opstandelingen. Je moest wel een loser zijn als je zulke hoge pretenties had, als er zoveel over je werd beweerd en je ging op die manier dood. “Alexamenos aanbidt zijn god”, staat er bij deze inscriptie van een man die een mens met ezelskop aan een kruis aanbidt. Zo werd er in Rome aan het begin van de 3e eeuw nog over christenen gedacht in het Ro meinse wereldrijk. Je moest wel een loser zijn om je met dat godsbeeld in te laten. Nee dan de Romeinse goden. Machtig, krachtig, tot won deren in staat: zij hadden de Romei nen hun wereldmacht gebracht. En wat hadden de christenen? Een schlemiel. Toen het christendom rijksgods dienst werd, en dus wereldgods dienst, veranderde het snel hoor. Jezus wordt niet meer afgebeeld als gekruisigde ezel, maar krijgt het aanzien van de keizer. Pantokrator wordt hij: ‘de heerser-over-alles.’

Pantokrator in een middeleeuwse muurschildering in Europa 7


Ook al werd in de late middeleeuwen het lijden van Jezus weer belangrijk in de kunst en in het geloofsleven, helemaal vrij van het koninklijke is hij ook in onze beleving niet gekomen. Getuige de reactie van het gelovige jongetje. Want Jezus moet vooral een held zijn. Dat doodgaan is zo ongemakkelijk. Dat lijden is iets waarin fanaten zwelgen. Opstanding (hoe onbegrijpelijk misschien ook), dat is wat we willen. Dat lijden is niet om aan te zien. Zo wordt de opstanding een feest dat ons het lijden doet vergeten. Zoals de hemelse heerlijkheid soms wel tegenover het aardse tranendal wordt gezet. Zijn opstanding geeft de doorslag: Jezus Leeft! In middeleeuwse afbeeldingen kom je Jezus als opgestane zelfs tegen met een overwinningsvaandel in de hand.

(drukwerk uit 1470)

8


Maar laten we het lijden niet vergeten. Dat zeg ik niet met de toon van een hel-en-verdoemenisprediker, en ook niet met quasi-diepzinnige vroomheid. Ik zeg het omwille van de losers die onder ons wonen. De schlemielen, de achtergestelden, zij die het niet gemaakt hebben. Met hen identificeert Jezus zich aan het kruis. Zijn lijden gaat niet alleen over hoe hij ‘lichamelijk lijden kent’ (een gedachte die zieken en stervenden soms kan troosten), en niet alleen over hoe hij ‘de zonde droeg’ (men weet dat soms te rijmen met een goede God), het gaat er ook (volgens de gedachten in dit stuk: vooral) over dat de schlemielen in het centrum van Gods aandacht staan. De evangelisten meten het lichamelijk lijden van Jezus niet breed uit: de beschrijvingen en zijn woorden zijn verwijzingen naar het Oude Testament en zijn kruisdood is een ‘vervulling’ van het project van God met mensen. God identificeert zich met de verschoppelingen, de mislukkelingen, tot het einde toe. Dat laat Jezus in zijn leven zien (hoeren, tollenaars, lepralijers, bedelaars – met deze losers deelt hij de maaltijd) en dus ook in zijn manier van sterven. Jezus was niet iemand waarbij iets mislukte. Geen opstandeling die zijn heldenmoed na een mislukte coup met de dood moest bekopen. Jezus was geen mislukkeling, hij was een mislukking. En die mislukking is onze leraar. Daarin zien we onze God. Eerst even stilstaan bij de consequenties hiervan voor wat we belangrijk maken in ons bestaan. En dan pas verder gaan. Pasen is voor losers namelijk. Het is het feest waarbij de absolute mislukking in een overwinning wordt omgedacht. Waarbij we worden uitgedaagd om de schlemiel te zien als beelddrager van God. Juist wie het donker kent, het falen, voor haar en hem wil God een plek maken aan zijn tafel. Laten wij ze in onze armen sluiten.

Kaj van der Plas

9


Stilte wandeling Zaterdag 19 april, stille zaterdag, aan het begin van de avond, wordt de 40 dagentijd afgesloten met een stilte wandeling. We wan delen vanuit ‘t Loughoes langs zeven ‘pleister plaatsen’ waar het verhaal van Pasen verteld wordt in beeld, muziek en woorden. Wil je meehelpen met de organisatie of kun je mooi vertellen, wil je zingen of musiceren op 1 van de rustpunten tijdens deze wandeling laat het ons weten. Meld je dan nu aan via fritsendorinda@home.nl of 050-5255774.

Project 40 dagen tijd Met de kinderen zijn we tijdens de 40 dagentijd bezig met een project met als thema ‘zoek de stilte’. We lezen verhalen van Jezus die op weg gaat naar Pasen. Voor in de kerk staat een poster van een kerkraam. Hierop plakt de voorganger elke week een stuk die het verhaal van die zondag symboliseert. We zien onder andere Jezus die in stilte bidt, Jezus in de tempel en Jezus die met rumoer wordt binnengehaald in Jeruzalem. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt? We hangen ook elke week iets aan een groot kruis. Een symbool wat hoort bij het verhaal van die zondag. Ook dit grote kruis dragen we mee tijdens de optocht van palmpasen.

10


Palmpasen: Zondag 13 april gaan we met de kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer palmpaasstokken versieren. We beginnen om 10 uur in ‘t Loughoes. Na het versieren zullen we de stokken in de kerk laten zien. Neem je een palmpaasstok mee als je die nog hebt? De kosten zijn 1 euro per kind. Spaardoosjes: De kinderen hebben in de afgelopen weken bij de kinderkerk een spaardoosje gekregen. Het geld dat we dit jaar inzamelen is voor de boeren in Burkina Faso. Onder de naam ODE werken tien kerken samen aan duurzame landbouw en de organisatie van boeren. ODE ondersteunt de boeren in hun werk zodat ze betere prijzen krijgen voor hun producten. De spaardoosjes mogen ingeleverd worden in de kerk op 13 april. De leiding van de kinderkerk

Erediensten op weg naar Pasen (13-20 april) De week voor Pasen noemen we de Stille Week, de week waarin we ons voorbereiden op het grootste feest wat wij in onze traditie kennen. Het begint op de zondag van Palmpasen op 13 april. Op die zondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. In onze gemeente maken de kinderen vanaf 10.00 uur in ‘t Loughoes Palmpasenstokken, waarmee ze aan het einde van de dienst in een feestelijke processie de Dorpskerk binnenkomen. Geopende Dorpskerk: Op maandag, dinsdag en woensdag van de Stille Week is de Dorpskerk tussen 19.00 en 19.30 uur geopend. Geen dienst, maar wel een mogelijkheid voor een moment van rust en stilte en verbinding met elkaar. U kunt een kaars branden, mediteren bij een gedicht dat klaarligt op de liturgietafel, of gewoon genieten van de rust en de passende achtergrondmuziek. Liturgisch Bloemstuk: Voor in de kerk begeleidt een liturgisch bloemstuk ons in de veertigdagentijd naar Pasen. De bloemschikking, die elke week verandert, is vol symboliek van de verhalen de we te horen krijgen. Ook in de Stille Week heeft het bloemstuk, dat door de bloemencommissie wordt gemaakt, een prominente plaats op de liturgietafel. 11


De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op de avond van Stille Zaterdag, vormen een eenheid. Op Witte Donderdag begint de dienst om 19.30 uur in de Dorpskerk. De naam “Witte Donderdag” verwijst naar de gewoonte in de Katholieke traditie om de beelden in de kerk af te dekken met een wit kleed. Daarom is de liturgische kleur van deze dag ook wit. Centraal staat het verhaal van de voetwassing door Jezus, die plaatsvond tijdens de Joodse sedermaaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen in Jeruzalem. In deze dienst vieren we met elkaar het avondmaal, wat aan dit moment herinnert. In Groningen vindt die avond The Passion plaats, een moderne vertolking van het lijdensverhaal, waaraan ook leden van onze gemeente deelnemen. Tijdens de viering op Goede Vrijdag, die begint om 19.30 uur, wordt de kruisiging en het sterven van Jezus herdacht. De liturgische kleur is rood, de kleur van liefde, vuur, lijden en offer. De dienst eindigt met de traditionele bloemenhulde bij het kruis. De overgang van de Stille Zaterdag 19 april naar Pasen vieren we in een Paaswake om 22.00 uur in de Dorpskerk. In deze dienst wordt het licht van Christus de kerk in gebracht, in de vorm van de nieuwe Paaskaars die het komende jaar zal branden tijdens de erediensten. In de Paasnacht werd vanouds gedoopt en daarom staan we in deze dienst stil bij de vernieuwing van de doopbelofte. De laatste jaren gebruiken we hiervoor een mooi ritueel. De cantorij begeleidt ons bij de zang in deze Paasnacht. Op Paasmorgen vieren we het Paasfeest in een dienst om 10.00 uur. Ook in deze feestelijke dienst zal de Cantorij zingen. Tom Stellingwerf Taakgroep Eredienst

De wereldmaaltijd Hebt u wel eens soep uit Senegal gegeten, of ratjetoe uit Kenia? Als u dat nog nooit geproefd hebt, hebt u de “wereldmaaltijd”gemist! Op dinsdag 25 maart schoven in ‘t Loughoes 62 mensen aan om deel te nemen aan de wereldmaaltijd. De zaal zag er feestelijk uit: De tafels waren gedekt met speciaal voor deze maaltijd vervaardigde placemats en een leuk jongetje uit Oeganda keek ons vanaf het projectiescherm vriendelijk aan , dit gaf direct aan waarom we deelnamen aan deze maaltijd.

12


Wereldgebedsdag in de Dorpskerk Kerk in Actie steunt het project “Dwelling Places” waarbij kinderen uit Noordoost Oeganda, die geen ouderlijk huis meer hebben worden opgevangen. De kinderen krijgen onderdak, voedsel en scholing. Er wordt weer structuur in hun leven aangebracht. Als dat is bereikt wordt getracht de kinderen weer terug te plaatsen in het gebied waar ze vandaan komen, waar hun ‘roots’ liggen. Al deze informatie kregen de deelnemers tussen de gangen van het menu, van Door-Elske Cazemier . Maar nu de maaltijd: Wat is het lekker om eens gerechten te eten die uit een geheel andere eetcultuur komen! Voor het eerst at ik groente gekookt in kokosmelk en ook de Keniaanse courgettestoofpot was heel bijzonder! De sfeer tijdens zo,n maaltijd kun je eigenlijk niet goed beschrijven: open, betrokken , gezellig, in ieder geval deed die sfeer mij denken aan de slogan van onze gemeente die onder op de placemat stond: betrokken op God, betrokken op elkaar en open naar de samenleving. Allen die hebben meegewerkt: Bedankt, het was super geslaagd! Wim Schoolderman

Feest van de Geest Pinkstermorgen zullen kunst en kerk elkaar weer kussen: het is het Feest van de Geest. Ter gelegenheid van het Pinksterfeest haken we namelijk weer aan bij de (inmiddels bijna landelijke) kunstmanifestatie van kerken: een project om elkaar te inspireren en inspiratiezoekers over de drempel van de kerk te helpen. De kunst wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren (Hemelvaartsdag 29 mei t/m 1 juni, en 6 juni t/m Pinkstermaandag 9 juni 2014) in de Dorpskerk tentoongesteld. Met het thema ‘vuur dat nooit meer dooft’ (uit de Pinksterlied) zijn voorganger en kunstenaar aan de slag, om tot een voor iedereen mooie dienst te komen. 13


We hebben de afgelopen edities al aan het Feest van de Geest meegedaan. Dit keer werken we samen met kunstenares Alette de Groot uit Haren. U kunt haar werk bekijken via http://www. alettedegroot.nl Meer over het Feest van de Geest leest u op: www.feestvandegeest.nl Organisatie in onze gemeente is in handen van Kaj van der Plas, Anneke Touwen en Ant Voogd.

Van de kerkenraad Op dinsdag 18 maart was er een ingelaste vergadering van de grote kerkenraad. We hebben met elkaar intensief en verdiepend gesproken over de werkzaamheden van Kaj, hoe we met elkaar de prioriteiten zien, en vooral op welke gebieden Kaj zich het beste kan inzetten binnen de gemeente. Zowel zijn eigen ideeën daarover als die van de Kerkenraad werden daarbij tegen het licht gehouden. Het was een goede en vruchtbare bespreking. In het Gemeenteberaad van 10 april zal de gemeente daarover verder worden geïnformeerd. De volgende dag op woensdag 19 maart kwam de grote kerkenraad opnieuw bijeen.
Kaj opent met het lezen uit de bundel Tussentijds. In het kader van onze gesprekken over de visie verwelkomen we Godsdienstsocioloog Marten van der Meulen. Hij neemt ons mee in de resultaten van een onderzoek naar de leeftijdsopbouw binnen 600 protestantse gemeentes in Noord- en Oost Nederland en meer in het bijzonder hoe het zit met de middengeneratie. Het aantal actief bij de kerk betrokken twintigers en dertigers blijkt gering te zijn. We wisselen ideeën uit die ons kunnen helpen voor vervolggesprekken. We zijn erg blij in Ina Rawee een opvolger te hebben gevonden voor de verzorging van de wekelijkse Zondagsbrief. Zij volgt Greet Hartman per 1 mei op. De diensten in ter Borch kunnen niet op de geplande data doorgaan. Er wordt naar alternatieve data gezocht. De lezingengroep van de werkgroep Vorming en Toerusting geeft aan haar werkzaamheden te beëindigen. We gaan kijken of er desondanks mensen zijn die een lezingencyclus willen organiseren en zullen hierover communiceren in KC. In een brief van de werkgroep Hoop wordt aangegeven dat het fijn zou zijn als er vervanging zou komen voor Frederique Karelse. De 14


kerkenraad ondersteunt dit. Er zal aandacht voor worden gevraagd in KC. Er is belangstelling voor de overname van de “oude liedboeken” vanuit een andere kerkgemeenschap. De KR staat hier positief in. Het college van Kerkrentmeesters zal dit verder bespreken. Er zijn 16 Huiskamerbijeenkomsten geweest, die gemiddeld door 9-10 gemeenteleden zijn bezocht. Opvallende zaken waren dat de gemeente als “warm” wordt ervaren en dat “ontmoeting” een belangrijk element is. In KC zal een korte evaluatie komen. Een terugkoppeling vindt ook plaats op het Gemeenteberaad van 10 april. Er is een verzoek binnengekomen van de organisatie van het Feest van de Geest om de openingsavond op woensdag 28 mei bij ons in Eelde (‘t Loughoes) te mogen houden. De kerkenraad is zeer positief. Het CvK zal zich hier verder over buigen. De kerkenraad stemt in met het plan van Kaj om een groep jongeren uit onze gemeente te begeleiden die meelopen in The Passion op witte donderdag in Groningen. Er zal gezocht worden naar een vervanger voor de dienst op donderdagavond. Het Gemeenteberaad vindt plaats op donderdagavond 10 april. Op de agenda staan de jaarrekeningen van CvK en Diaconie. Ook het werk van Kaj en de gesprekken die daarover in de Kerkenraad zijn geweest vormen onderdeel van de avond alsmede de evaluatie van de huiskamerbijeenkomsten. Roelie sluit de vergadering met het lezen van een stukje uit het ouderlingenblad. Hielle Tillema, scriba

15


Agenda 10 april 13 april 19 april

Gemeenteberaad 20.00u ’t Loughoes Palmpasenstokken 10.00u ’t Loughoes Stiltewandeling Begin van de avond ‘t Loughoes

Schilderen met Antje en Gabriëlle Voor kinderen: woensdag 16 april Voor volwassenen: vrijdagavond 11 april

13u ‘t Loughoes 20u ‘t Loughoes

Koffietied voor 2014 zijn op de volgende data onze koffiemorgens gepland: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 aug., 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec.. OPA – Oud Papier Aktie 25/26 april, 27/28 juni, 29/30 aug., 24/25 okt. en 19/20 dec.

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 25 april 2014, 24.00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: protgem.ep@gmail.com

16


Eelde Present… Eelde Present… Nadat in de herfst 2013 wat kennissen uit Eelde met contacten in de Dorpskerk en Geloven Nu ervaring hadden opgedaan met klussen via Stichting Present, hebben desgevraagd onze Dorpskerk en Geloven Nu najaar 2013 enthousiast medewerking verleend aan een tijdcollecte voor st. Present. Wat was nog maar de insteek? Professionele zorginstellingen leveren hulp(klus)behoevende mensen zonder sociaal netwerk, St. Present koppelt zo’n klus aan groepen vrijwilligers die zich beschikbaar stellen voor een bepaalde zaterdag. Denk aan kamer verven, behangen, schoonmaken. Al vrij snel meldde een 15-tal dorpsbewoners, deels uit de achterban van de Dorpskerk en Geloven Nu, zich enthousiast aan. Zo kon zowel voor 15 februari als 10 mei een aantal klussen gerealiseerd worden. Zinvol werk, getuige de volgende verslagen: “Met 6 man sterk (Jan Reinder, Piet, Rindert, Ina, Maaike en Harma) vertrokken we zaterdagochtend 15 februari om 9 uur uit Eelde richting Groningen. De groep bestond uit mensen die elkaar goed kenden (3 uit 1 familie) en mensen die elkaar die dag voor het eerst hebben ontmoet. Tijdens het werken was er voldoende ruimte om elkaar wat beter te leren kennen. Het was gezellig met elkaar en de klus was overzichtelijk en goed te doen. Het ging om een klus voor een alleenstaande moeder met 2 kinderen die een woning heeft toegewezen gekregen van de woningbouw. Maar die moest voordat zij daar in kon trekken eerst opgefrist worden. De bewoonster en haar hulpverleenster hadden voor de benodigde materialen gezorgd. Met veel plezier hebben we van 2 slaapkamers, de hal en de woonkamer, de muren en de plafonds gesausd en alle deuren en kozijnen geverfd. Het resultaat zag er mooi uit. Het gaf de groep een goed gevoel zoveel af te kunnen krijgen. Waarschijnlijk heeft de heerlijke snert, zelfgemaakt door Ina van de groep, hier een belangrijke rol in gespeeld. Om 16.30 vertrokken we weer, een tevreden bewoonster achterlatend. We kijken terug op een mooie dag, waarop het belangeloos inzetten met elkaar voor een medemens centraal stond.

17


Dat de bewoonster erg blij bleek met onze hulp deed goed! De groep wenst haar veel woonplezier!” “Zaterdag 15 februari begonnen we om 10.30 uur in Groningen, die we deels in toerbeurten invulden, dit omdat de bewoner niet teveel onrust aan kon. Nadat we kennis hadden gemaakt en ingepraat waren, begonnen Harm en Anneke aan de klus om de woning een beetje leefbaar te maken. Het was een enorme klus. Harm is met de bewoner bezig geweest met kranten opruimen en gereedschap sorteren, en hij heeft de deurbel gerepareerd en een buis in de keuken vastgemaakt die los zat zodat er geen gas meer de keuken in kwam. Ondertussen ruimde Anneke de woonkamer op, wat letterlijk betekende: orde in de chaos. Na het broodje ‘s middags is Harm vertrokken en kwam Esther. Samen met Anneke zijn ze de keuken aan gaan pakken. Het was wel teveel werk voor 3 mensen in 1 dag, maar de bewoner was erg dankbaar toen we om 5 uur stopten en zijn huis weer een beetje leefbaar was. Zijn begeleidster die nog kwam kijken zei letterlijk: “wat een metamorfose”! Het is fijn om iemand te kunnen helpen en mooi om de dankbaarheid te zien bij deze meneer”. U ziet: niet elke klus is even overzichtelijk, maar toch: mooie verslagen van een praktische manier van helpen. Tenslotte nog een kanttekening: voor klussen in EPE zelf blijkt de route vooralsnog te bewerkelijk, omdat St. Present niet in de gemeente Tynaarlo actief is. Wordt vervolgd (10 mei)…

In herinnering Afgelopen maand overleden in ons midden: Mevr. W. Veenhoff - Keijer *14-03-14 †5-3-1924 Mevr. J. van Benten - van Biemen *02-03-14 †3-10-1921 In het licht van Pasen in zijn dood gedoopt wordt het graf verlaten de opgestane Heer geloofd!

18


Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: BLOEMENGROET Deze puzzel die ik nu gemaakt heeft is niet zo moeilijk. Het heeft met, rondom Pasen, temaken. Los de omschrijving op, de cijfer die tussen haakjes staat bv (3) dan noteer je de derde letter van het antwoord. Dat is dan van boven naar beneden de oplossing. Succes! Ina Rawée cgrawee@ gmail.com 1. wie Jezus verraden heeft Judas…….(3) 2. apostelen (4) 3. wie Jezus driemaal zal verloochenen (5) 4. aanroepen (2) 5. olijfgaard (4) 6. de prefect (2) 7. schedelplaats (4) 8. schuldeloos (9) 9. donkerte (8) 10.verrijzen (3)

Gemeenteberaad….van harte uitgenodigd Op donderdagavond 10 april is er weer Gemeenteberaad en wel om 20:00 uur in ‘t Loughoes. Om 19:45 uur staat de koffie klaar.
Op de agenda staan de Jaarstukken 2013 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. De penningmeesters zullen de jaarstukken graag toelichten. Er zullen die avond voldoende kopieën van de jaarstukken aanwezig zijn voor de gemeenteleden. Deze liggen overigens vanaf donderdag 3 april tijdens de openingstijden ter inzage in ‘t Loughoes. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zullen de jaarrekeningen vervolgens definitief worden vastgesteld. Verder zult u worden geïnformeerd over het verloop en de “opbrengst” van de gehouden huiskamerbijeenkomsten. De kerkenraad neemt u graag mee in de gesprekken die zij heeft gehad met ds. Kaj van der Plas over het werk in de kerk. Gesprekken die tot doel hebben in alle gezamenlijkheid goede keuzes te kunnen (blijven) maken. Tot slot wordt u bijgepraat over de stand van zaken rond “Beamen en Streamen” in de Kerk. Het zou fantastisch zijn als velen van u deze avond kunnen bijwonen.
U bent van harte uitgenodigd! Hielle Tillema scriba 19


Wat betekent de kerk voor mij? Onlangs werd mij gevraagd de pen over te nemen van Gert-Jan Schaapman en een bijdrage te leveren in de reeks artikelen, waarin leden van onze gemeente in Kerkelijk Contact iets vertellen over hun achtergrond en betrokkenheid bij ons kerkelijk erf. Na een paar dagen bedenktijd heb ik besloten gevolg te geven aan het verzoek. In januari, in het kader van de actie Kerkbalans, kregen we de vraag voorgelegd ‘Wat is de kerk mij waard?’ Deze actie is vooral gericht op de continuïteit op korte en langere termijn van het kerkelijk ‘bedrijf’ en de materiële aspecten die daarvoor een niet onbelangrijke voorwaarde zijn. Op zich is die vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Uiteindelijk is het een kwestie je mede verantwoordelijk voelen voor het kerkelijk huishoudboekje en vervolgens het invullen van een bedrag, zo simpel is het. Een vraag als ‘Wat betekent de kerk voor mij?’ is van een andere orde. Die vraag kun je niet afdoen met het invullen van veel, weinig of niks. Bovendien kan het antwoord met de tijd en in de verschillende fasen van een mensenleven sterk verschillen. Afkomst, opvoeding, opleiding, beroep, huwelijk, gezin, successen, tegenslagen, vriendenkring, om maar een aantal factoren te noemen, vormen een mens op zijn levensweg. Welke rol is er voor de kerk, het geloof in al die levensfasen weggelegd? Sommigen groeien op in een milieu waar de kerk een essentiële rol in het leven speelt, anderen vervreemden of worden er op latere leeftijd door geraakt. Weer anderen groeien op in een milieu waarin de kerk duidelijk op afstand wordt gehouden. Kortom, de vraag ‘Wat betekent de kerk voor mij? Zal door een ieder anders worden beantwoord, waarbij de weg die achter ons ligt van grote invloed is en zal zijn. Welke rol heeft de kerk in mijn leven gespeeld? Ik ben op een leeftijd gekomen, dat ik meer verleden heb dan toekomst. De zichtlijn achteromkijkend is aanmerkelijk langer dan die naar voren. Soms leidt dat tot het idealiseren van het verleden uit angst voor de toekomst. Dat gevaar onderkennende denk ik daaraan niet mank te gaan, maar beschouw het als een voordeel van deze levensfase, dat ik mijn leven redelijk goed kan overzien en zicht heb op de belangrijkste momenten daarin. Ik onderken dat ik me in het verleden druk heb gemaakt over zaken, die ik nu als minder belangrijk kwalificeer, anderzijds heb ik ook zaken laten liggen, die meer aandacht en inzet verdienden. Dergelijke overwegingen horen bij het opmaken van de balans des levens.

20


In het kort zal ik een schets geven van mijn levensweg en mijn in de loop der jaren gegroeide relatie met de kerk. Ik ben opgegroeid in een traditioneel Nederlands Hervormd gezin, de kerk hoorde erbij, niet zozeer uit overtuiging, maar omdat het zo hoorde. Voor de lagere en middelbare school heb ik openbare scholen bezocht. Tot mijn 30e jaar maakte geloof en kerk nauwelijks deel uit van mijn leefwereld. In 1965 werd ik voor mijn werk overgeplaatst naar Groningen, waarna we een jaar later naar Eelde verhuisden. Kort na aankomst meldde zich ds Franck voor een nadere kennismaking en vroeg of ik bereid was wat voor de kerk te doen als zich eens iets zou voordoen. Het leek mij een goede manier om in het dorp te integreren. Binnen een jaar was het al zover. Een vacature bij de Diaconie. Na de Diaconie volgden Ons Tehuis, De Wieken, Loughoes, Kerkvoogdij. Eigenlijk ben ik sinds 1967 tot begin dit jaar vrijwel onafgebroken op een of andere manier meer of minder intensief bij de kerkelijke gemeente betrokken gebleven. Met name de contacten, die uit deze functies voortvloeiden, hebben mijn latent aanwezige belangstelling voor geloof en zingeving opgewekt en verdiept. Ik heb mensen ontmoet met een rotsvaste overtuiging ĂŠn er naar handelden, waar ik met veel respect aan terugdenk. Door jarenlang diverse functies te hebben bekleed voel ik mij sterk verbonden met onze kerkelijke gemeenschap, waarin ik de ruimte tot verscheidenheid en ruimdenkendheid erg waardeer. Zelf heb ik die ruimte hard nodig, aangezien ik de rotsvaste overtuiging niet deel en menige geloofszekerheid twijfels bij mij oproept. Ik beschouw die diversiteit in geloofsbeleving in onze gemeente als een groot goed, mede toe te schrijven aan de instroom van mensen uit alle geledingen en windstreken vanaf de jaren vijftig. Jan ten Pas Na deze overpeinzing geef ik de pen door aan...

21


Van het kerkelijk buro Ingekomen: van: naar: Dhr. N. Platje Gieten Hooiweg 18F Vertrokken: van: naar: Mw. E.R. Schuil Hooiweg 215 Groningen Dhr. R.M. Westerterp Burg. Legroweg 9 Leeuwarden Verhuisd: van: naar: Mw. H.J. Cannegieter – Smit Schoollaan 11 Hooiweg 18 Fam. J. Polling Schultenweg 100 Hoofdweg 2 Mw. G. Veldman – v. Bosheide J. Pelleboerplein 15 Hooiweg 20X Gedoopt: van: op: Féline Elise van Veldhuizen Madelief 30 9 maart 2014

Collecteopbrengsten februari 2014 bestemming € 2 ZWO Dwelling Places 269,50 2 Vorming en toerusting 119,75 9 KIA werelddiaconaat 374,24 9 Onderhoud kerk 230,55 16 Diaconie plaatselijke ondersteuning 108,85 16 Eredienst en vespers 92,76 23 Regionaal diaconaal fonds 103,77 23 Onderhoud ‘tLoughoes 114,43 Totaal 1413,85

22


Tijdens de huiskamerbijeenkomst gelezen De Fierljipper* Los van de grond ik klim in te streven mijn verwachtingen met achterlating omhoog van oude oevers te zweven over het zwaartepunt van maar eerst mijn angsten heen de bodem beproefd, met gretige voeten de diepte gepeild of ergens al misschien ik spring, ik opgevangen word op nieuwe gronden. Sytze de Vries (uit bundel Witgewassen woorden - 2009) (* Letterlijk: de ver-springer. Een Friese sport waarbij men met een lange stok, die men neerzet en waar men tijdens het voorover vallen in omhoog klimt, zich zo ver mogelijk van de oever probeert te laten terecht te komen. Misschien wel op de andere oever. Anders land je in de modder, er staat dus wel wat op het spel. Slootjespringen kun je het ook noemen. Hier wordt het gebruikt als beeld voor geloven als ‘sprong in het diepe’ in de hoop op vaste grond aan ‘de overkant’.)

Daar wil ik wel meer van Wauw en au. Zo begint de evaluatie van de huiskamerbijeenkomsten. Meer wauw’s dan au’s: de gesprekken waren plezierig en zinvol en de bijeenkomsten verliepen met vaart. Het was soms lastig de nostalgie te parkeren en naar voren te kijken, de toekomst in. Want dat was de bedoeling: samen kijken naar positieve ervaringen met ‘de kerk’ en je afvragen waar je wel meer van wilt. En hoe je dat dan vorm zou kunnen geven (andere of nieuwe vormen ook mogelijk). Tijdens de evaluatie leggen we alle handjes neer. Mensen hebben daarop de vraag ‘daar wil ik wel meer van’ beantwoord. De volgende dingen vallen ons op. Eerst over hoe de kerk nu ervaren wordt.

23


- We vormen een goede gemeenschap met elkaar, warm en betrokken. We zijn tegelijkertijd open naar buiten en geven ‘vreemden’ het gevoel welkom te zijn. - Er kan veel, er gebeurt veel, en dat geeft de kerk levensvreugde. De waarden (goed, niet allemaal in de letterlijke betekenis van dat woord) die gemeenteleden belangrijk vinden, zijn humor, gelijkwaardigheid, samenwerken en ontmoeting. In de toekomst willen gemeenteleden het volgende realiseren: - Projecten, met deelname vanuit de kerk en de dorpsgemeenschap - Meer ontmoeting rond de kerkdienst, met meer koffiemomenten (elke zondag na, en misschien ook voor de dienst) of misschien zelfs een maaltijd af en toe - Goede dingen doen met elkaar in/en de dorpsgemeenschap doen op diaconaal gebied - Muziek (ook in andere vormen) een grotere rol in de kerkdienst geven, bijvoorbeeld door medewerking van solisten - Samen (blijven) leren in leerhuizen en gesprekskringen - Interactie in en rond de kerkdienst: door samen voor te bereiden of onderling gesprek in de dienst een plek te geven. Natuurlijk is er meer gezegd maar in de evaluatie is dit voor ons de grote lijn. Het is fijn om te ontdekken dat de mensen die er waren (10% van de gemeenteleden, een superopkomst) met een blij gevoel gemeentelid zijn. En je te verwonderen dat we zoveel in huis hebben met elkaar. Daar willen we altijd meer van. Moeten we het misschien meer zichtbaar maken aan elkaar en aan het dorp om ons heen? En hoe gaan we dat dan doen? De ‘handjes’ die zijn beschreven tijdens de bijeenkomsten vinden komende week een plekje in kerk of Loughoes met de foto’s van elke middag/ avond. Kunt u mooi zien wie er allemaal meepraatten en wat dat aan boeiends heeft opgeleverd. Antje van Til schilderde een prachtige boomhand om de expositie te ondersteunen. Jaap Koopmans, Kaj van der Plas, Wim Schoolderman, Anneke Touwen en Aat Vos, gespreksleiders en voorbereiders van de huiskamerbijeenkomsten.

24


Iedere twee jaar wordt er, vanuit de werkgroep Pastoraat, een ronde huiskamergesprekken georganiseerd. In februari en maart kunnen gemeenteleden zich aansluiten bij een van de gesprekken bij iemand thuis. De gesprekken gaan iedere bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Doel van de middagen en avonden is ontmoeting waarin je ervaart dat het de moeite waard is gemeenschap te zijn, en waarin je je samen verdiept in wat wezenlijk is.

Gedicht: Ontmoeten Gedicht: Ontmoeten Ontmoeten is de stap durven zetten, je ware gezicht durven tonen, je vrees en je onzekerheid opzij schuiven en je vertrouwen aan iemand schenken, weten dat je geborgen bent. Ontmoeten is niet veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen, beslag legen of veroordelen. Ontmoeten is nooit ‘moeten’ het is aanvoelen, luisteren, stil worden. Ontmoeten geeft een nieuwe horizon aan je leven. Je hoeft voortaan je kleinheid, je onmacht, niet meer te verbergen, je hoeft ze niet langer alleen te dragen, er is iemand bij wie je altijd terecht kunt. Dit gedicht is tijdens een aantal Huiskamerbijeenkomsten gelezen, als alternatief voor ‘De Fierljepper’ (elders in dit blad). Het is geschreven door Erik Stijnen.

25


Colofon Dit is een uitgave van de Protestant-

se gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend.

Ledenadministratie/adreswijzigingen Mw. A. Crielaard, tel. 050-3095482 E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl

Bezorging

Postadres

Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228

Kosterijweg 2 9761 GE Eelde

Bank en girorekeningen

Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie

Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Ina Rawee, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

E-mail CR@pkn-eelde.nl Handgeschreven kopij ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Predikanten

Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; ds.vanderplas@gmail.com Da. F.S. Karelse, tel. 050 4027475; frederiquekarelse@gmail.com; aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Scriba

Hielle Tillema, tel. 050 3091016 E-mail: pknkerk@gmail.com

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Penningmeester: Administrateur: E-mail:

Drukwerk Peter Dijk

Dhr. P. Adams Dhr. R. Kikkers Dhr. B. Beelen tel. 06 132 19 556 cvk@pkn-eelde.nl

Diaconie

Voorzitter: Dhr. J. Kadijk E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl

Koster/beheerder ‘t Loughoes

Peter en Marjan Dijk, tel. 050-3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl

Diaconie NL20 RABO 0315 8091 91 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. de bestemming van de gift ZWO-werkgroep NL70 ASNB 0635 8017 28 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Eelde Kerk Algemeen: NL67 FVLB 0699 8789 34 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde Kerkbalans: NL48 FVLB 0699 8789 85 idem Andere betalingen: NL37 RABO 0315 8027 74 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Copyright van teksten, foto’s en grafische voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto’s, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd. Disclaimer De centrale redactie heeft elke uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

26


8. KC april 2014  
8. KC april 2014  

Kerkelijk Contact, april 2014, van de Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde

Advertisement