Page 1


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode 1 sept

10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk

8 sept

10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk/K/C

15 sept

10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk/TL/Avondmaal

22 sept 10.00 uur da. F.S.Karelse

Kk/K

29 sept 10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas Kk 19.00 uur Avondgebed 6 okt

10.00 uur ds. K.M.v.d.Plas

Kk

13 okt

09.30 uur ds. K.M.v.d.Plas Kk/K/C/Liedboekzondag da. F.S.Karelse

20 okt

10.00 uur da. F.S.Karelse

Kk/TL

Kk: er is kinderkerk en kinderoppas K: gelegenheid elkaar te ontmoeten na de viering met koffie/thee TL: deze viering wordt uitgezonden door radio Tynaarlo Lokaal C: de cantorij verleent medewerking aan deze viering

2


Inhoud Open monumentendag 5 Bedankt 5 Uit de kerkenraadsvergaderingen 6 Lieve mensen 8 Een oproep van de bloemencommissie

8

Avondgebed in de Dorpskerk 9 Bedankt 9 Filotheater op 27 september 10 Theologische Verdieping Groningen 11 Agenda 12 Inleveren kopij 12 Collecteopbrengsten 13 Het nieuwe Liedboek 14 Uitje wijk 4 De Bloemert Zuidlaren

15

Flavor Festival 16 Zeilen op het Paterswoldse meer:

17

Kinderkerk uitje 18 Puzzel 19 Wat betekent de kerk voor mij?

19

Een nieuw clubseizoen? 21 Correctie boekje Vorming en Toerusting 21 College van Kerkrentmeesters. 22 September: maand vol ontmoetingen

23

Kerkenpad, Zaterdag 28 September 24 De bloemen gingen naar... 25 In herinnering 25 Van het kerkelijk buro 26 Colofon 27 3


Voorwoord De scholen zijn weer begonnen, het corso is in aantocht en de eerste KC van dit kerkelijk jaar ligt voor u. “Een nieuw seizoen nodigt uit om nieuw te kijken en nieuw te handelen. Met nieuwe ogen kijken naar elke mens … Met nieuwe ogen kijken naar jezelf … Met nieuwe ogen kijken naar je omgeving…” (woorden van Mariëlle Beusmans) Deze woorden spraken mij erg aan. Laten we er met elkaar een vernieuwd seizoen van maken. Namens de redactie, Antje van Til-Renkema

4


Open monumentendag Op zaterdag 14 september a.s. is het de jaarlijkse weerkerende Open Monumentendag. Het algemene thema voor dit jaar is: “MACHT EN PRACHT� De Commissie Open Dorpskerk Eelde (CODE) doet evenals voorgaande jaren ook dit jaar weer met groot genoegen aan de open monumentendag mee en heet u van harte welkom. Het programma ziet er als volgt uit: Tussen 10 en 12 uur kunt u aan een uitgebreide rondleiding deelnemen. Tijdens deze rondleiding krijgt u uitleg over alle bijzonderheden van de kerk. Zowel het interieur als het exterieur van de kerk komen uitvoerig aan de orde. De rondleiding wordt verzorgd door dhr. A. Bos Tussen 13.30 en 15.00 uur zijn er enkele korte optredens van het muziekensemble CAMERATE NORDICA o.l.v. RACHAEL YATES speelt onder andere het bekende Air van Bach. Camerate Nordica geeft jaarlijks een aantal uitvoeringen in verschillende kerken in het noorden van het land. Om van deze dag een succes te maken hopen we op een grote opkomst voor beide programmaonderdelen. De toegang is gratis.

Bedankt Beste mensen, Er kwamen zoveel kaarten, bloemen, fruit en warme woorden tijdens mijn verblijf in De Dilgt. Heel hartelijk dank hiervoor. Boy en Sytske van der Kooij Prinses Irenelaan 3 Paterswolde.

5


Uit de kerkenraadsvergaderingen Op 11 juni kwam de Kleine Kerkenraad bijeen. De voorzitter opent met het lezen van een gebed uit de bundel “Rakelings nabij” van A. Bronswijk. Hielle Tillema wordt met algemene stemmen benoemd tot scriba. Frederique is bezig met de voorbereidingen van het bezoek aan klooster Diepenveen in het najaar. Verder geeft zij een presentatie over haar studie “Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen” , waaraan zij zich tijdens haar studieverlof aan heeft gewijd. Naar aanleiding van een voorstel van de werkgroep Eredienst wordt besloten tot geleidelijke invoering van het nieuwe Liedboek. Voorlopig zullen de te zingen liederen afgedrukt worden in de zondagsbrief. De kerkenraad gaat akkoord met het organiseren van een “Liedboekzondag” voor de gemeente op 13 oktober. De kerkenraad stemt in met het organiseren van een “Corsofestival” op zondag 25 augustus als coproductie van Geloven Nu en de Dorpskerk. Besloten wordt om in 2014 (evenals in 2012) mee te doen met het “Feest van de Geest”. Een te vormen begeleidingscommissie zal de gemeente tijdig meenemen in de voorbereidingen. In het komende halfjaar neemt een aantal ambtsdragers afscheid. Er ontstaan vacatures binnen alle geledingen. Er is zorg over de vervulling van de ontstane vacatures. Er wordt een overzicht gemaakt van predikanten en ambtsdragers die tijdens de vakantie bereikbaar zijn. Liesbeth Bronsema sluit de vergadering met een eigen tekst ter gelegenheid van haar afscheid. Op 13 augustus werd de eerste Kleine Kerkenraad van het nieuwe seizoen gehouden. Dick Hoogendoorn opent de vergadering met het lezen van een gebed van Huub Oosterhuis. Op de herinneringslijst staan onderwerpen als Evaluatie vergaderstructuur en Plaatselijke Regeling. Gelet op de samenhang worden deze onderwerpen geagendeerd voor de Kerkenraadsvergadering van oktober. Ook zal een aparte vervolgsessie gepland worden met betrekking tot de Visie. De Oecumenische Viering is uitgesteld naar 2014. 6


Er zijn voor het komende kerkelijke seizoen opnieuw Vespers gepland op de laatste zondag van de maand. Ze zullen voortaan Avondgebed genoemd worden. De organisatie is in handen van Jaap Koopmans en Tom Stellingwerf. Van het Regionaal college PKN Groningen Drenthe is bericht ontvangen dat de jaarrekening 2012 van het college van diakenen geen aanleiding geeft tot wijzigingen dan wel aanvullingen. Er zijn drie doopaanvragen binnengekomen. De Kerkenraad stemt van harte in met de doopbediening, die gepland staat voor zondag 17 november. Het programma van het Corsofestival is rond. Er worden nog medewerkers gezocht. Ook het programma voor de Liedboekzondag op 13 oktober is in grote lijnen klaar. De werkgroep Pastoraat heet het plan huiskamerbijeenkomsten te houden. Nadere informatie volgt. Kaj maakt allen attent op de regionale inspiratiedag over de middengeneratie op 9 november in Zuidlaren, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland voor gemeente- en kerkenraadsleden. Opnieuw wordt uitvoerig stilgestaan bij de vacatures binnen de kerkenraad en de werving van ambtsdragers. Wellicht is de 4-jaars termijn (overigens geen must) een handicap of zijn er verkeerde beelden bij gemeenteleden over het ambtsdragerschap. Aan het slot van de vergadering leest Hielle Tillema een Zegenbede van Diny Beijersbergen-Groot. Namens de kerkenraad, Hielle Tillema, scriba

7


Lieve mensen “Mam, nu zit je hier alleen”, zeiden de kinderen na het overlijden van Jans. Ik heb ze toen gezegd dat ik in een warm bad zit van mensen die zullen meeleven en naast me staan. Dat de aandacht, in welke vorm dan ook, zo overweldigend zou zijn had ik niet durven dromen. Alleen verder is moeilijk, zo niet zwaar. Maar wetende dat God met me gaat en met de steun van jullie allemaal voel ik me gedragen door de tijd. Heel veel dank, mede namens de kinderen en kleinkinderen. Janny Koops

Een oproep van de bloemencommissie Bloemen zijn in ons leven niet weg te denken. Zo ook de Zondagse bloemengroet vanuit de Dorpskerk die als steuntje in de rug bij gemeenteleden wordt bezorgd… De bloemengroep bestaat momenteel uit 10 dames: Tineke Jager, Lien Kadijk, Janneke Olthof, Aaf Schipper, Tineke Stoffers, Alie Thiewes, Gabriëlle Medendorp, Erna Dros, Janny van Vliet (reserve) en Johanna Lieben (coördinator). Wij werken volgens een rooster. Per maand staan 2 dames, die in overleg de bloemen verzorgen. Een leuke groep, waarin je een fijne bijdrage kunt leveren aan het KERK-zijn. Momenteel kampen we met langdurige ziekte en de vergrijzing slaat toe. Enkele dames hebben te kennen gegeven om te stoppen. We zijn op zoek naar vernieuwing. Mocht je interesse hebben dan hoor ik dat graag. Voor vragen kun je me bellen of mailen. 050-3093228 of h.lieben@hetnet.nl Met vriendelijke groet, Johanna Lieben

8


Avondgebed in de Dorpskerk Na de zomervakantie zetten wij de traditie van vespers in de Dorpskerk voort. In het vervolg zullen we dit doen onder de naam Avondgebed, een woord dat iedereen begrijpt. Elke laatste zondag van de maand komen we als gemeenteleden samen in de Dorpskerk. Een gemeenschappelijk gedeeld moment waarop we God en elkaar kunnen ontmoeten, zo ervaren veel deelnemers deze korte gebedsvieringen. Dit jaar hebben we “Deugden� als verbindend thema gekozen. We benoemen een aantal van deze deugden, zoals veerkracht, empathie, geduld, opoffering, beleefdheid, humor. Woorden die in relatie staan tot ons handelen. Het Psalmgebed staat altijd centraal tijdens het avondgebed. Dit keer zal dat de Psalm van de zondag zijn, volgens het leesrooster van het kerkelijk jaar. Hiermee verbinden we ons tegelijkertijd met alle kerken om ons heen. De bijeenkomsten hebben een sober karakter en worden zorgvuldig voorbereid door gemeenteleden. Er wordt gebeden, gelezen uit de Bijbel, gezongen en niet gepreekt. Bovendien is er veel ruimte voor stilte. Op zondagavond 25 augustus vindt het eerste avondgebed plaats. U bent om 19.00 uur allemaal van harte uitgenodigd in de Dorpskerk. Namens de voorbereidingsgroep Jaap Koopmans Tom Stellingwerf

Bedankt Aan de leden van onze gemeente Ik wil een ieder heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum Meander in Veendam. Geweldig hoor! Met vriendelijke groeten, Aly Thiewes

9


Filotheater op 27 september Op 27 september om 20.00 uur zal in de grote zaal in ’t Loughoes een eerste voorstelling gegeven worden van het FILOTHEATER. Het thema is vriendschap. Is vriendschap een kostbaar bezit vol onzekerheden? Of zelfs meer dan dat: is vriendschap een illusie? Is vriendschap een pakketje schroot met een dun laagje chroom? Is vriendschap een fenomeen dat we zelf op eigen wijze vorm kunnen geven? Hebben we nog vrienden nodig als we een partner hebben, met wie we alles kunnen delen? Deze en andere vragen worden door Drs Catharina de Haas, de auteur van het boek “Vriendschap, een tweede ik”, beantwoord in samenwerking met de theatermakers Ton Meijer en Barbara Vonk. Zij zullen dit op 27 september a.s. doen met behulp van filosofische beschouwingen, met een vleugje psychologie en sociologie en ook met literaire voorbeelden ter illustratie. Catharina de Haas is in Eelde-Paterswolde geen onbekende. Zij heeft o.a. een bijdrage geleverd aan de lezingenserie Zingeving in het seizoen 2006/2007, georganiseerd door Vorming & Toerusting. Als vervolg op haar lezing heeft Catharina de Haas in de periode 2007/2010 filosofiecursussen gegeven in ’t Loughoes. Catharina de Haas studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 begon zij haar eigen filosofische praktijk. Ze is officieel filosofisch consulent. Ton Meijer is artistiek leider van Theatergroep De Catalanen (www.decatalanen.nl). Hij is al jaren actief als acteur en regisseur. Theaterstukken worden in eigen beheer geproduceerd en op unieke plaatsen ten tonele gebracht. Ton Meijer heeft veel ervaring in het geven van workshops en trainingen voor uiteenlopende doelgroepen. Ton Meijer studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Barbara Vonk is zakelijk leider van Theatergroep De Catalanen. Zij ontwikkelt samen met Ton Meijer vele theatrale producties en trainingen. Barbara Vink studeerde Cultureel Werk aan de Hogeschool 10


van Rotterdam. Daarnaast volgde zij posthbo-opleidingen managementvaardigheden en supervisie/ Ter bestrijding van de kosten en de koffie e.d. wordt een bijdrage van Euro 5.- pp gevraagd, af te rekenen bij de entree van de zaal in ’t Loughoes.

Theologische Verdieping Groningen In juni schreef ik al een uitnodiging voor deelname aan de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). Een cursus die ik zelf al twee jaar heel enthousiast volg. Voor geĂŻnteresseerden is dit een uitgelezen mogelijkheid om, samen met anderen, kennis te maken met, of je kennis te verdiepen in vakken, zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Jodendom, Kerkgeschiedenis, enz. Iets wat je misschien altijd al een keer had willen doen. De lessen worden op maandagavond gegeven door inspirerende docenten met veel kennis van zaken. Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetstrijderslaan 220 te Groningen. De cursus start na de vakantie op 26 augustus om 19.30 uur. Laat je verrijken, inspireren en verrassen. Interesse? Neem contact op met cursusleider ds. Atze Landman 050-3012658. Van harte aanbevolen. Tom Stellingwerf

11


Agenda 4 september 14 september 21 september 27 september 28 september 13 oktober 16 oktober 25/26 oktober 9 november

Koffietied 9.30 - 11:00 uur ‘t Loughoes Open monumentendag 10:00 uur Dorpskerk kinderkerk uitje Filotheater 20.00 uur ‘t Loughoes kerkenpad 12.30 uur Dorpskerk Liedboek zondag V&T explore2 OPA inspiratiedag middengeneratie Zuidlaren

Koffietied in 2013: 2 okt, 6 nov, 4 dec. OPA in 2013: 25,26 oktober / 20,21 december De container staat langs de Mozartweg nabij de vijver. Open: Vrijdag 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur. Activiteiten die buiten onze gemeente plaats vinden: 2 september cursus theologische verdieping Groningen

Inleveren kopij Website cr@pkn-eelde.nl Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 20 september 2013, 24:00 uur per email naar cr@pkn-eelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. Dorpsklanken kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 18:00 uur naar Greet Hartman, email: kerknieuwsdorpskl@ hotmail.com Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: prot gem.ep@gmail.com

12


Collecteopbrengsten (in â‚Ź) juni 2013 2 Werelddiaconaat 161,80 2 Ouderenpastoraat 109,80 9 Diaconie plaatselijk werk 122,70 9 Eredienst en kindernevendienst 110,35 16 Zending Werelddiaconaat Ontw.hulp 94,20 16 Onderhoud orgel 94,68 23 Diaconie plaatselijke ondersteuning 99,17 23 Vesperdiensten 89,44 30 Diaconie bloemen 113,70 30 Onderhoud kerk 104,90 Totaal 1.100,74 juli 2013 7 Diaconie Plaatselijk werk 141,25 7 Jeugd- en jongerenwerk 125,19 14 Merci Ships (medisch ontwikkelingswerk)140,43 14 Kerk onderhoud ‘t Loughoes 129,52 21 Diaconie Ouderenwerk 78,45 21 Kerk ouderenpastoraat 115,5 28 Diaconie Plaatselijk werk 101,6 28 Kerk communicatie 89,82 Totaal 921,76

13


Het nieuwe Liedboek Op zaterdag 25 mei 2013 vond in Monnickendam de presentatie van het nieuwe Liedboek met als ondertitel “Zingen en bidden in huis en kerk” plaats. Vanaf dat moment waren de liedboeken verkrijgbaar. Inmiddels hebben beide predikanten, cantororganist Vincent van Laar en enkele andere leden van de werkgroep Eredienst de bundel ter beoordeling in gezien. De algemene indruk is zeer positief. Er staan heel veel mooie en bruikbare liederen in. Zestig procent van de liederen uit het ‘oude’ liedboek, waaronder alle 150 Psalmen, zijn overgenomen, daarnaast liederen uit Tussentijds en andere bundels waaruit in onze gemeente met enige regelmaat geput werd, ook liederen die geschikt zijn voor kinderen (maar niet ‘kinderachtig’ en daardoor zingbaar in de dienst door de hele gemeente), en verder een flink aantal nieuwe liederen en buitenlandse liederen voorzien van een Nederlandse vertaling. Ook het lichtere genre (opwekking, pop) heeft een (bescheiden?) plek gekregen in de bundel. Het liedboek is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de reguliere kerkdienst, maar ook geschikt voor vespers, gebedsdiensten, openingen van vergaderingen, pastoraat en persoonlijk gebruik. Naast liederen zijn ook meditatieve teksten, gebeden en gedichten opgenomen. “Wanneer gaan we het nieuwe Liedboek gebruiken?” horen we af en toe uit de gemeente. Eigenlijk doen we dit al. Nieuwe liederen werden de afgelopen tijd afgedrukt op de zondagsbrief, maar veel van de liederen uit het oude Liedboek en Tussentijds staan ook in het nieuwe Liedboek. Geregeld bereikt ons ook de vraag of de kerkenraad een collectieve aanschaf (met korting) gaat organiseren. Dit gaan we nog niet doen. De kerkenraad onderzoekt momenteel mogelijkheden voor digitale ondersteuning van de kerkdiensten. Pas als duidelijk is wat wel en niet kan of wenselijk is, zal de kerkenraad een besluit over de aanschaf van het papieren nieuwe Liedboek nemen. Tot dat moment blijven we de ‘oude’ bundels gebruiken en nieuwe liederen afdrukken op de zondagsbrief. Uiteraard is iedereen die niet wil wachten en graag al een nieuwe bundel in huis wil hebben vrij om dit zelf aan te schaffen. Ze zijn gewoon te koop of te bestellen in de boekhandel. 14


Werkgroep Eredienst organiseert op zondag 13 oktober een Liedboekzondag. Er zullen nieuwe liederen worden ingestudeerd die in een korte viering ten gehore worden gebracht. Veel zingen dus! Het programma van de ochtend is nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte. Noteert u de datum alvast! Els Beelen ouderling Eredienst

Uitje wijk 4 De Bloemert Zuidlaren Zaterdag 10 augustus: uitje van wijk 4. Een idee van het wijkteam, om in de zomerperiode een mid dagje uit te gaan met mensen die niet meer zo gemakkelijk zelfstan- dig weg kunnen. Het hele wijkteam was direct enthousiast over dit idee. Vele mail zijn daarop over en weer gegaan om de organisatie rond te krijgen. Zaterdag was het zo ver: 36 personen gingen op pad, in 10 auto’s. Bijna het voltallige wijkteam was present. Jammer genoeg was het weer niet zo fraai dat we buiten konden zitten op het terras, maar binnen was het ook heel gezellig. Iedereen had het reuze naar zijn zin. Contacten werden gemaakt, voortgezet of hernieuwd. We voelden ons verbonden en eensgezind. Wellicht is dit het begin geweest van een nieuwe traditie binnen wijk 4? Namens wijk 4, Joke Lambour

15


Flavor Festival 10 tieners uit Eelde Paterswolde gingen op 15 augustus bepakt en bezakt onderweg naar het Flavor festival. 9 van hen waren nog nooit geweest. Een christelijk muziekfestival, wat moesten ze daar nu van verwachten? Nou, het antwoord was er op 18 augustus: een groot feest! Want dat was het. 4 dagen met elkaar kamperen en muziek luisteren, dansen, springen, feesten, geraakt worden, lachen, serieuze gesprekken voeren en heeeel weinig slapen. Met name de laatste nacht werd een poging gedaan om op te blijven; slechts een enkeling lukte dit. Een enkele tiener viel buiten in zijn slaapzak in slaap en bleef buiten slapen dwars door regenbuien heen. Qua muziek was er enorm veel keus, dus elke tiener vond wel iets van zijn gading. Veel tieners waren verbaasd over de variatie in de christelijke muziekscene. Van dance tot metal tot praise tot funk tot singersongwriters. Het hoogtepunt van het weekend was wel dat de band LZ7 ‘s nachts om 1.30 in ons tentenkamp zat; door als groep de kaarten in een bepaald weekend te bestellen, hadden we een prijs gewonnen; er zou een band in ons tentenkamp komen. Tot het laatste moment bleef het spannend welke band dit zou worden. De hoofdact van het Flavorfestival was de band LZ7 uit Engeland. Nadat we met 2000 ander jongeren tijdens hun optreden uit ons dak waren gegaan, kregen we te horen dat zij zouden komen. De tieners konden het niet geloven, maar het was echt waar. Ze konden vragen stellen aan hen en de zanger vertelde dat zijn favoriete liedje ‘level up’ was; het gaat over op een hoger niveau komen door God in je leven toe te laten, net zoals Paulus dat deed toen zijn ogen werden geopend. Al met al was het een topweekend en er wordt nu al gefluisterd over Flavor 2014! Dit weekend werd mede mogelijk gemaakt door: • 10 geweldige tieners: Max Prakken, Feline Faber, Joris van Veen, Max Bezemer, Alieke Nijboer, Luuk van der Velde, Jurjen van der Goot, Sarah Evink, Bas van Wijngaarden en Kor Verbree • 2 kokende moeders: Rianne Sybrandi en Annet Willems • 4 rijdende ouders: Arjen Prakken, Sytze van der Goot, Nienke en Frank Faber en Hylke Verbree • 2 erg tevreden kampleiding: Jan en Gerda van Veen 16


• de sponsoring door de PKN Eelde Paterswolde en Geloven Nu, waarvoor onze grote dank! Voor een impressie van het Flavorfestival zie: www.flavorfestival.nl of het Flavor Festival op Facebook Gerda van Veen

Zeilen op het Paterswoldse meer Op 21 september organiseren we een zeildag voor de jongeren van onze kerk. Iedereen die op de middelbare school zit willen we hiervoor van harte uitnodigen. Dus heb je altijd al een keer willen zeilen?Of heb je gewoon zin in een gezellige dag en laat je het zeilen liever aan iemand anders over‌? Meld je dan aan bij Kaj of Sjoerd. Wil je eerst wat meer informatie neem dan even contact op met Sjoerd. Sjoerd Alkema tel: 050-5250124 Sjoerd@familie-alkema.nl Of Kaj van de Plas

17


Kinderuitje Wanneer: zaterdagmiddag 21 september Wie: alle kinderen die (wel eens) in de Kinderkerk komen kinderen van 4 t/m 12 jaar Waar: Stadspark Groningen (of bij slecht weer in het Loughoes) Vertrek: om 13.30 uur Loughoes, PKN kerk Eelde om 13.45 uur Ter Borch, Menso Altingschool We gaan met auto’s naar het Stadspark en verwachten Tegen 17.00 uur terug te zijn bij het Loughoes. De kinderkerk organiseert dit feestje om met elkaar een leuke, gezellige start van het nieuwe seizoen te vieren. We gaan heel veel leuke dingen doen en voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. Het kan alleen slagen als jij ook komt !! Er zijn geen kosten aan verbonden. Geef je op: uiterlijk vrijdag 13 september via de mail: kinderkerkeelde@gmail.com

18


Puzzel De oplossing van de vorige puzzel was: DORPSKERK Deze letter Sudoku puzzel gaat als volgt: het diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in blokjes van elk 3 X 3 vakjes. In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. De letters in de vakjes 1 t/m 14 zijn de oplossing. Veel succes. Ina Rawée

19


Wat betekent de kerk voor mij? Wat vooraf ging… Geboren (1935) en getogen in Amsterdam (Concertgebouwbuurt). Montessoriaantje van de eerste tot en met de laatste schooldag. Opgegroeid in een buitenkerkelijk gezin; de enige tempel die wij bezochten was eerder genoemd muziekgebouw. In de vakanties werden veelvuldig kerken bekeken, maar alleen met een (kunst)historische blijk. Een paar jaar volgde ik de z.g. verteluurtjes bij ds. Modderman in de Remonstrantse Kerk opdat ik enige Bijbelkennis zou opdoen. Ik bewaar mooie herinneringen aan de kersten paasspelen, waarbij ik meestal op het moment suprême ziek was, maar de voorbereidingen waren ook al opwindend. Door omstandigheden belandde ik in 1961 in Groningen, waar ik als secretaresse gedurende vier weken iemand zou vervangen. De vier weken verblijf in het Noorden duren al ruim vijftig jaar! Op de werkvoer leerde ik mijn man kennen en in 1963 vestigden wij ons, getrouwd en wel, in Eelde. Zijn achtergrond was iets anders dan de mijne en zo was ‘getrouwd en wel’ niet een, twee, drie, geregeld. Veel danken we aan ds. M.A.Krop, die ons huwelijk inzegende en waar we (in de pastorie aan de Kraneweg) twee jaar belijdeniscatechisatie volgden, te midden van een volstrekt oecumenische groep. In 1965 deden we belijdenis in een studentenviering in de Martinikerk, waarbij ik gedoopt werd. Niet lang daarna werd onze oudste zoon geboren en die heeft, naar mijn gevoel, twee maal de doop mogen ontvangen. Wat betekent de kerk voor mij? Spreken we over het gebouw, het instituut, het geloof, de gemeenschap? Ik beperk me graag tot de gemeenschap, Zoals velen van onze generatie ervaren hebben, was ds. Franck een van onze eerste bezoekers na onze trouwdag. Het duurde dan ook niet lang of we draaiden actief mee in het “kerkenwerk’, Bert als kerkvoogd, ik, daarna, als diaken. Ik zal u alle werkverhalen en wederwaardigheden besparen, op ééntje na: wie weet hoe de naam Kerkelijk Contact is ontstaan? Door de vele waardevolle en boeiende contacten voelden wij ons al snel thuis in Eelde en dat is tot op heden nog steeds zo. Helaas is het niet meer mogelijk om ‘actief’ deel te nemen aan en in de gemeenschap, ouderdom en zo…Maar, we weten ons nog steeds opgenomen, danken 20


gemeenteleden voor hun aandacht en medeleven en hopen elkaar regelmatig te blijven ontmoeten. Met veel genoegen geef ik de pen door aan Jan Nuiver. Susie de Pater

Een nieuw clubseizoen? Of we met een nieuw clubseizoen kunnen starten, hangt af van het aantal clubleiders. Vorig jaar hebben we na een aantal kunstgrepen toch weer een clubindeling kunnen maken. We hopen dit jaar weer te kunnen starten, maar dan zonder kunstgrepen. Kom ons helpen met clubgeven! Namens de clubleiders, Editha Huisman

Correctie boekje Vorming en Toerusting De avond X-plore 2 die gepland stond voor 9 oktober is een week verschoven, naar 16 oktober. Groeten van Kaj

21


College van Kerkrentmeesters Toegangspaden naar de Dorpskerk Het is al weer enkele maanden geleden dat er nieuwe paden zijn aangelegd. Het pad van het ‘t Loughoes naar de ingang van de Dorpskerk springt het meest in het oog, omdat het wellicht het meeste is veranderd en voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt is. Maar het onderhoud aan het andere pad is ook niet onopgemerkt gebleven en bovendien is de kooringang door de aanleg van een smal pad ook toegankelijker geworden. Er zijn over deze verbeteringen veel positieve reacties gehoord en daar zijn wij als CvK blij mee, want onze werkzaamheden zijn voor het welzijn van de gemeente bedoeld. De kosten waren ruim € 4000,00, waaraan de organisatie OPA € 2500,00 heeft bijgedragen. Hiervoor onze brede en hartelijke dank. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat verschillende inzamelingen bijdragen aan de exploitatie van onze kerkelijke gemeente. De zonnepanelen De voorziening van energie uit zonnewarmte voor ‘t Loughoes is naar volle tevredenheid afgerond. Het zal de meeste van u niet zo zijn opgevallen, omdat de zonnepanelen op de achterkant van het dak van het ‘t Loughoes zijn geplaatst. Over een aantal maanden zal blijken in hoeverre wij zo op ingekochte energie kunnen besparen. Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn. We wachten vol vertrouwen af. De komende bezigheden Nu na de vakantie hebben we de draad ook weer opgepakt met onze CvK werkzaamheden. Hiertoe behoort de verfraaiing van de grote zaal van het ‘t Loughoes. Als het een beetje meezit kunnen wij wellicht nog dit jaar hiermee een begin maken. We hebben het plan om voor de GKR van 11 september a.s. het plan ter besluitvorming aan te bieden. Het onderhoud aan de orgelkast(verven) laat nog een tijdje op zich wachten, omdat hiervoor een vrij ingewikkelde, ambtelijke procedure moet worden doorlopen. Op dit moment houden wij voorjaar 2014 aan, alvorens aan de slag te kunnen. Over beeld in en vanuit de kerk wordt nog verder nagedacht. Zoals bij alle initiatieven zijn er voor’s en tegen’s. De uitwerking daarvan zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Later meer hierover. De collectieve aanschaf van het Nieuwe Liedboek is mede hiervan afhankelijk, maar een ieder is natuurlijk vrij om alvast zelf een exemplaar aan te schaffen. Vanaf 1 september a.s. gaan we ons weer bezig houden met de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2018 om deze na 22


instemming van de Kerkenraad op het Gemeenteberaad van 17 november a.s. te bespreken. Vacatures Op dit moment is de vervanging van voorzitter, penningmeester en coördinator Kerkbalans en bijzondere(acceptgiro) collecten gelukt. Voor eventuele meerdere vacatures en de namen van de vervangers zal ik op een later tijdstip terug komen. Namens het CvK, Piet Voogd, voorzitter

September: maand vol ontmoetingen De Stuurgroep Ontmoeting heeft als taak (prikkelende) ontmoetingsactiviteiten te bedenken en te organiseren. Zij verzint van alles. Komende maand is dat: september startmaand. Elke zondag in september is er koffiedrinken na de dienst (iedereen kan dus wel een keer aanschuiven). Aansluitend op de koffie is er een maaltijd: we eten samen van wat we zelf hebben meegebracht, aangevuld met een kop soep die u wordt aangeboden. Samen eten begint om kwart voor 12 uur en duurt tot 1. Voor de variatie zijn er thema’s bedacht waarbij je het eten kunt maken. Als het je niet lukt iets te maken binnen het thema, neem dan gerust wat anders mee. 1 september is ‘gewoon wat je wil’ het thema. 8 september ‘zoet.’ 15 september is een uitzondering: dan gaan we barbecueën. Maak van tevoren bekend of je komt. Je kunt meenemen wat je bij de barbecue lekker vindt, of wat te drinken. Kosten voor een volwassene is 6, voor een kind 4 euro. De commissie zorgt voor limonade. 22 september ‘oosters.’ 29 september ‘tapas en andere hapjes.’ Samen eten garandeert goede ontmoetingen! Schuif dus zeker een van de zondagen aan in ‘t Loughoes. Meer mag ook ;.) Stuurgroep Ontmoeting: Agnes Meerman Kaj van der Plas 23

Antje van Til

Hans Venema


Kerkenpad, Zaterdag 28 September UITNODIGING Het noorden van Nederland heeft veel kerken welke de moeite van het bezichtigen waard zijn. Zaterdagmiddag 28 september a.s. organiseert de werkgroep Pastoraat, samen met de oecumenische gespreksgroep Hoop, een tocht naar de kerken in Stedum(met z’n rijke inventaris) en Middelstum(met z’n mooie muur- en gewelfschilderingen) . De deskundige begeleiding en toelichting wordt door drs. Saskia van Lier verzorgd. We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Dorpskerk naar Stedum. Daarna gaan we door naar Middelstum. Tussendoor is er gelegenheid om wat te drinken. Rond 17.00 uur willen we weer terug zijn in Eelde. De kosten bedragen € 5.- p.p. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te gaan en om ook zoveel mogelijk met “volle” auto’s te rijden kunt u zich aanmelden d.m.v. onderstaande antwoordstrook. U kunt de gegevens ook mailen naar vermeer.benno@gmail.com De beschikbare chauffeurs horen in de week voor 28 sept. of we gebruik maken van uw auto. Deelname strook Naam……………………………………………………………………….gaat mee op 28 sept. Met … personen Heeft eigen vervooer…ja/neen Kan nog …… personen meenemen. Is wel/niet bereid mensen op te halen van huis Adres…………………………………………………………………………………………………… Telefoon……………………………………………………………………………………………… Strook retour voor 22 september bij: Benno Vermeer Duinerlaan 7

24

Eelde


De bloemen gingen naar... 2 juni 9 juni 16 juni 30 juni 7 juli 21 juli 28 juli 4 augustus 11 augustus 18 augustus 25 augustus

Mw. Fenna Bakker, Stoffer Holtjerweg 37 Mw. Ekens-Veenema, de Wieken K121 Mw. De Vries-Noorda, Händelweg 16 Mw. Janny Koops, Veenweg 1 Mw. Beerta, Maartenshof k. Noordwest 213 Dhr. Van der Kooij, Pr. Irenelaan 3 Mw.F.de Vries-Tiegelaar, Else van der Laanhuis, k.028 Mw. G.P. van Krimpen-Westerbeek, Schoollaan 20V Dhr. H. Kamp, Chopinweg 9 Dhr. A. Jelsma, Groningerweg 59 Dhr. A. Both, Vermeerweg 27 Mw. Kremer-Brink, Schoollaan 20A

In herinnering Niet de dood Niet het sterven Maar het moeten leven zonder Maar het moeten leven met die leegte nu Vul die leegte met Uw licht God Dat we leven kunnen. In God met ons verbonden gingen ons voor in de dood: Dhr. J. Koops *24-12-1944 †31-05-2013 Mw. K. Beerta *09-06-1917 †06-07-2013 Mw. H. de Vries - Aardema *30-09-1919 †13-07-2013 Dhr. P.A. van Domburg Scipio *23-06-1932 †19-07-2013 Mw. G. van Es –-de Jager *08-12-1929 †14-08-2013 Dhr. J. Boneschansker *05-01-1929 †18-08-2013

25


Van het kerkelijk buro Ingekomen: van: naar: Mw. J.E. van ’t Hoff Maastricht Yde, Zonnehorst 5 Fam. M.H. Groenboom Groningen Veenweg 11, Groningen Dhr. P. van Til Maastricht Hoofdweg 112a Mw. S.A. Brenkman Groningen Hortensiaweg 9 Mw. F. de Vries – Tiegelaar Peize Hooiweg 18/028 Dhr. H. Dijkstra Appingedam De Hartakker 4 Mw. R.M. van der Woude – Kooi Groningen Hooiweg 18/230 Vertrokken: van: naar: Mw. H.B. Douma Kooistukken 31 Groningen Mw. R.N. Elsinga Borgstukken 13 Mijdrecht Mw. C.M. Audier – Steegen Wolfhorn 19 Den Haag Dhr. E.D. Elderhuis Patrijsweg 34 Groningen Mw. M. Faber – Schuring Veldkampweg 1 Maastricht Mw. I.A. Winter – Buurma Zonnebloemweg 15 Haren Dhr. P.J. de Boer Duinkampen 3 Groningen Mw. B. Hartholt Broekstukken 73 Emmen Verhuisd: van: naar: Mw. M.W. Helmink Lotstukken 44 Ny Beets Fam. C.A. Jonkheer Zuurstukken 44 Hoofdweg 424 Fam. F.A.E. Kruyt Zweerdeneiland 33 Neerwoldeiland 3 Dhr. M.P. Schippers Wolfhorn 27 Hooiweg 18 Dhr. A.G. Offringa Fazantweg 6 Westerstukken 39 Gedoopt: van: op: Florentien Wilhelmina Keizer Pinksterbloem 11 14 juli 2013

26


Colofon Dit is een uitgave van de Protestant-

se gemeente te Eelde-Paterswolde en verschijnt op de eerste zaterdag van de maand (behalve in juli en augustus). Kopij dient uiterlijk 8 dagen voor verschijnen van Kerkelijk Contact (KC) te zijn ingediend.

Postadres

Mw. A. Crielaard, tel. 050-3095482 E-mail: kerkburo@pkn-eelde.nl

Bezorging

Dhr. H. Lieben, tel. 050 3093228

Bank en girorekeningen

Kosterijweg 2 9761 GE Eelde

Website www.pkn-eelde.nl Centrale redactie

Editha Huisman, Hannah Matter, Johan Matter, Joke Lambour, Wim Schoolderman, Jack Schoo, Antje van Til en Tom van der Velde

E-mail CR@pkn-eelde.nl Handgeschreven kopij ’t Loughoes (o.v.v. KC)

Predikanten

Ds. K.M. van der Plas, tel. 050 5494081; ds.vanderplas@gmail.com Da. F.S. Karelse, tel. 050 4027475; frederiquekarelse@gmail.com; aanwezig op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Scriba

Mw. L. Bronsema, tel. 050 5736433 pknkerk@gmail.com

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Penningmeester: Administrateur: E-mail:

Ledenadministratie/adreswijzigingen

Dhr. P.J. Voogd Dhr. G. Hof Dhr. B. Beelen tel. 06 132 19 556 cvk@pkn-eelde.nl

Diaconie

Voorzitter: Dhr. J. Kadijk E-mail: diaconie@pkn-eelde.nl

Koster/beheerder ‘t Loughoes

Diaconie 31.58.09.191 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eelde-P’wolde, voor alle bijdragen, o.v.v. de bestemming van de gift ZWO-werkgroep 63.58.01.728 t.n.v. Z.W.O. werkgroep Kerk 69.98.78.934 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde 69.98.78.985 idem inzake Kerkbalans 31.58.02.774 t.n.v. Prot. Gem. Eelde-Paterswolde. (betalingen s.v.p. onder vermelding van de bestemming: vrijwillige bijdrage, collectebonnen [aantal, soort] enz.)

Copyright van teksten, foto’s en grafische voorstellingen berust bij de centrale redactie. Foto’s, teksten en grafische voorstellingen e.d. in een uitgave van KC mogen zonder schriftelijke toestemming van de centrale redactie niet worden overgenomen, gedownload, openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd. Disclaimer De centrale redactie heeft elke

uitgave en de daarin vermelde informatie zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig of niet juist is. De Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde, de centrale redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie in uitgaven van KC.

Peter en Marjan Dijk, tel. 050-3092308, E-mail: koster@pkn-eelde.nl

Drukwerk Peter Dijk

27


1. KC september 2013  

Kerkelijk Contact september 2013, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

1. KC september 2013  

Kerkelijk Contact september 2013, Protestantse Gemeente te Eelde-Paterswolde

Advertisement