Page 1


Jaargang 41 Nummer 4 September 2017

De Meerkoet dorpsblad van Lisserbroek

Inhoud

Van de redactie

1. Van de redactie 2. Dorpsraad 3. Vrijwillige bijdrage; Verrassing Coby den Butter 4. Informatie Lisserbroek SamenMeer: Flyer Huiskamer 5. Open Huis Huiskamer; Bruiscafé 6. Repair Café; Spelletjesmiddag; Preventie App; Mama Café 7. Duurzaam 8. Diëtistenpraktijk; Bingo KWF; Kinderkledingbeurs; Dartclub 9. Pastelschilderen; Hatha yoga; Inloopbridge 10. Vrij biljarten; Leeskring; Recreanten (race)fietsgroep; Koersballen; Voedselbank Haarlemmermeer 11. Burendag; Kunstetalage 12. Info Vrienden Seniorenwerk 13. BSR Bollenstreek; Sjoelnieuws 14. Nieuws Tennisvereniging; MS Fonds; GFT en huisvuil 15. Tennis Xperience; Klaverjassen Beinsdorp 16. Vriendjes- en vriendinnetjesdagen Kagia 17. Sfeerimpressie Kindervakantiedagen 2017 18. Informatie vanuit IJs- en Skeelerclub 19. Ned. Brandwondenstichting; Informatie De Nooduitgang 20. Even terug naar toen 21. ’t Meerkoetje 22/23. Agenda september. 24. Wie-wat-waarvoor

De vakantietijd is voor de meesten weer achter de rug. We hopen dat u een fijne tijd gehad heeft en volledig opgeladen kunt beginnen aan de laatste maanden van 2017. De tijd vliegt…. September: we staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. School, cursussen en sport gaan weer beginnen. Weer een beetje terug in het oude gareel. Maar het is ook de periode van een nieuwe start. Toch eens beginnen met wat meer te weten te komen over de computer, fotograferen, gaan hardlopen of eindelijk die cursus Frans of Spaans beginnen (altijd handig als je daar op vakantie bent). Veel van deze activiteiten kun je in Lisserbroek of omgeving volgen. Kijk eens naar het aanbod in dit dorpsblad, maar hou ook de lokale blaadjes in de gaten.

Colofon

Ook in het dorpshuis gaat een nieuwe activiteit van start: de Huiskamer. Een gezellig ingerichte kamer, waar Lisserbroekers van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

Het dorpsblad maakt melding van actualiteiten en activiteiten vanuit dorpshuis en dorp. Af te halen bij dorpshuis De Meerkoet, Medisch Centrum Lisserbroek, Snackbar Lisserdijk en de bakker (Lisserdijk) en te downloaden via onze Facebookpagina en website. Een papieren versie wordt op verzoek gratis aan huis bezorgd, bel hiervoor naar het dorpshuis of mail naar de redactie.

Op 8 september wordt de Huiskamer officieel geopend. U bent van harte welkom tijdens het Open Huis tussen 19.00 en 22.00 uur. Op 12 september kunt u tijdens het Bruiscafé meedenken over de verdere invulling van activiteiten in de Huiskamer.

De redactie bestaat uit: Ineke Croese, Lia Duivenvoorden, Anneke Lamboo en Jolanda Schalken

Wij wensen u veel leesplezier!

Editie oktober komt uit op zaterdag 30 september; kopij inleveren uiterlijk vrijdag 15 september.

Redactieadres: Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, tel.0252-413457 Mailadres: redactiemeerkoet@live.nl Facebook: https://www.facebook.com/DorpsbladDeMeerkoet Website: www.issuu.com/DorpsbladDeMeerkoet De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te wijzigen, in te korten dan wel niet tot plaatsing over te gaan.

1


Dorpsraad Lisserbroek Wethouders geven uitleg over de brug Lisse en Lisserbroek vormen een eenheid, in een gemeentelijke term: zijn een Dubbeldorp. Dat is nu zo en het is de bedoeling, dat dat zo blijft als er aan beide zijden van de Ringvaart huizen bijkomen. Hoeveel bruggen hebben we dan nodig? Volgens de gemeente Lisse en de gemeente Haarlemmermeer is alleen de Lisserbrug voldoende om een soepel verkeer in het Dubbeldorp mogelijk te houden. Daar komt ooit een busbrug bij. En de wethouders zetten nu in op verdubbeling van de brug in de N207. Dit verhaal brengen de wethouders Reneman (Haarlemmermeer) en Nieuwenhuis (Lisse) op maandag 18 september. De plaats wordt later bekend gemaakt. De bestuurders willen graag weten of u hen steunt in de redenering over de bruggen. De kwestie van de bruggen (officieel oeververbindingen) is steviger op de agenda gekomen naar aanleiding van de woningbouwplannen. Lisserbroek gaat de komende twintig jaar verdriedubbelen. In Lisse worden er met de bestaande plannen al duizend huizen bijgebouwd. Dat geeft hoe dan ook extra verkeer in de dorpen en tussen de dorpen. En de Lisserbrug is nu al aan z’n taks. Het gaat dan niet alleen over de hoeveelheid verkeer, ook over (het gevoel van) onveiligheid met name bij de fietsers. En het gaat over meer. In de plannen voor Lisserbroek 2040 is het de bedoeling dat de weg in het verlengde van de brug, de Lisserbroekerweg, verkeersluw wordt en dat er rustiger wordt gereden. Dan is het noodzakelijk dat de doorgaande verkeerstroom een andere route kiest. In de redenering van de wethouders: de forenzen kunnen (moeten) over de N207 en de A44. Een verkeersluwe Lisserbroekerweg is een voorwaarde om de nieuwbouw en het bestaande dorp tot een eenheid te smeden. Alleen dan is het geen hindernis voor het kruisende (langzame) verkeer. *)

2

Wanneer de Lisserbroekerweg zo druk blijft zoals die nu is, of zelfs nog drukker wordt, dan lukt het niet om Lisserbroek 2040 tot één gemeenschap te smeden. Dan krijgen we niet het woonklimaat wat de bedoeling is. Zo is er een samenhangend vraagstuk: willen we een mooi Lisserbroek 2040, dan hebben we een manier nodig om het autoverkeer grotendeels van de Lisserbroekerweg én van de brug te halen. Kan dat zonder extra brug voor (vracht)auto’s binnen het Dubbeldorp? Komt u luisteren naar de wethouders op 18 september en stel uw vragen om na te gaan of u het goed heeft begrepen? De woordvoerders vanuit het dorp bij Lisserbroek 2040 vinden dat er een extra brug voor (vracht)auto’s nodig is om de huidige brug te ontlasten. Die kun je dan het beste aanleggen ten zuiden van de twee dorpen, in het verlengde van de Tweede Poellaan en overstekend langs de manege aan de Lisserdijk. Naar ons idee vraagt dat om een afspraak aan de voorkant van de woningbouwplannen (‘eerst bewegen, dan bouwen’). En we hebben niets tegen een verdubbeling van de brug in de N207, dat is goed voor de bereikbaarheid van de Keukenhof. Of dat leidt tot minder verkeer op de Lisserbrug, dat is een andere kwestie. *) In het Driehoeksoverleg Lisserbroek 2040 is het de gezamenlijke inzet om het nieuwe dorp tot een eenheid te smeden met de nadruk op langzaam verkeer in het dorpshart, om het autoverkeer op de Lisserbroekerweg terug te schroeven en om de Lisserbrug te ontlasten.

Dorpsraad Lisserbroek bestaat uit: Leo Tates, Anton Lefeber, Paulien Langeveld, Henkjan Faber, Ben Schilder en Bert Mens. De woordvoerders in het Driehoeksoverleg zijn Leo Tates, Luit Buurma, Ed Nieuwenhuizen, Richard Trompert en Bert Mens. Mail: dorpsraads@lisserbroek.meerseraden.nl


Actie vrijwillige bijdrage dorpsblad De Meerkoet!

Geachte lezer, Net als voorgaande jaren krijgt u het verzoek een vrijwillige bijdrage te doen voor ons mooie en informatieve dorpsblad De Meerkoet. Het dorpsblad komt negenmaal per jaar uit en is een onmisbare informatiebron voor alle inwoners van Lisserbroek. Het blad wordt met veel plezier gemaakt in zowel een papieren als een digitale versie; de dames van de redactie doen dat op vrijwillige basis. Het dorpsblad mag door iedere inwoner en vereniging gebruikt worden om zijn/haar activiteiten onder de aandacht te brengen van de inwoners van Lisserbroek. U zult begrijpen dat het maken van zo’n mooi blad veel geld kost. Gelukkig krijgen wij de zeer gewaardeerde financiële steun van onze adverteerders, maar daarmee zijn niet alle kosten gedekt . Daarom hopen wij dat u een bijdrage wilt doen in de kosten van het dorpsblad, bij voorbaat hartelijk dank daarvoor! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank nummer NL23RABO0336510004 t.n.v. Stichting Maatvast, onder vermelding van ‘bijdrage dorpsblad Lisserbroek’. Bedankt! Redactie dorpsblad De Meerkoet en dorpshuis De Meerkoet

Verrassing voor Coby den Butter

Verrast en verbaasd was Coby den Butter toen zij op de donderdag 17 augustus, de tweede dag van de Kindervakantiedagen, uitgenodigd werd om naar het podium te komen. Zij die er niet van houdt in de belangstelling te staan, zag daar de burgemeester staan. Burgemeester Weterings vertelde in zijn woordje dat de Kindervakantiedagen volgend jaar 40 jaar bestaan en dat Coby vanaf het begin hierbij betrokken is, eerst als vrijwilliger en later als organisator. In die 39 jaar hebben ongeveer 35.000 kinderen drie heerlijke, onvergetelijke dagen gehad. Naast dit vrijwilligerswerk is Coby ook al 19 jaar actief voor Tennisvereniging Lisserbroek. Ze organiseert de vrijwilligersdag en tijdens het open toernooi de maaltijden. Er is uitgerekend dat ze zich wel 1.444 uur voor de club heeft ingezet. Daarnaast heeft ze een aantal jaren in de Dorpsraad gezeten en was ze jaren actief bij de hobbyclub. Coby organiseert ook het steken van een corsowagen; met behulp van vele vrijwilligers verdient zij zo een mooi bedrag voor de Kindervakantiedagen. Zij staat ook op de kerstmarkt met een knutselkraam voor de kinderen. Creatieve Coby richtte zowel een creaclub als een aquarelclub op. Een echte vrijwilliger die de gemeente zo graag ziet. En toen sprak de burgemeester de beroemde woorden: “Bij Koninklijk Besluit heeft het de Koning behaagd….”. Coby werd gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Coby van harte gefeliciteerd!

3


Informatie vanuit Lisserbroek SamenMeer

4


Open huis de Huiskamer op 8 september

Uitnodiging Bruiscafé, thema de Huiskamer, dinsdag 12 september 19.30 uur Hoe laat je de Huiskamer in het dorpshuis bruisen van ideeën, initiatieven en enthousiasme? Het Bruiscafé is een mogelijkheid om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. In een Bruiscafé is het de bedoeling om met elkaar ideeën te brouwen. Het gaat om ideeën die inwoners van Lisserbroek zelf en met elkaar kunnen organiseren om de Huiskamer in het dorpshuis (nog) mooier, gezelliger, actiever of socialer te maken.

Een van de dromen van Lisserbroek is werkelijkheid geworden. De Huiskamer in het dorpshuis is klaar! Reeds lang was er de wens om een ontmoetingsplaats voor alle Lisserbroekers van alle leeftijden te hebben, waar gezelligheid en het opdoen van contacten centraal staan.

Alle deelnemers zijn actief betrokken en ieders inbreng is gelijkwaardig. De werkwijze genereert energie, enthousiasme, nieuwe contacten en veel creatieve ideeën. Het resultaat is een top-5 (of top-10) van uitvoerbare ideeën waar draagvlak voor is en dorpsgenoten de schouders onder willen zetten. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de avond enkele concrete plannen zijn waarmee aan de slag gegaan wordt.

Na 2 jaar van vergaderen, financiële bijdragen verwerven, kleine en grote stapjes doen, is de werkgroep Ontmoeten van Lisserbroek SamenMeer erin geslaagd om met de hulp van vele vrijwilligers een fijne, laagdrempelige huiskamer in te richten.

De Bruiscafés worden vanuit Lisserbroek SamenMeer begeleid door Hanneke ten Brinke en Martin Jacobusse.

Wilt u weten waar al deze inspanning toe heeft geleid, kom dan kijken bij het Open Huis op vrijdagavond 8 september van 19.00 uur tot 22.00 uur

Kom dan op dinsdag 12 september om 19.30 uur naar het Bruiscafé in dorpshuis De Meerkoet met als thema de Huiskamer.

Wilt u meedenken over het gebruik van onze gezellige Huiskamer?

Misschien krijgt u ideeën om aan een activiteit mee te gaan doen of er zelf een op te richten. Daarover kunt u echt meepraten tijdens het Bruiscafé op 12 september.

5


Repair Café

Voor vragen en informatie kan men bellen met Cok van Beek, telefoon: 0252-413457.

Hallo allemaal, Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Hierbij wil ik u even infomeren dat we weer met het Repair Café beginnen. Dus mocht er iets stuk zijn gegaan tijdens uw vakantie, dan staan we weer klaar om te kijken of het te repareren valt. Bent u toch afgevallen tijdens uw vakantie en zit uw kleding te wijd; is uw fiets aan een controlebeurt toe; kan uw wekker de tijd niet meer aangeven; wil uw computer even niet doen wat u wilt of houdt uw stofzuiger nog steeds vakantie en u weet niet waarom? Kom even langs! Heeft u niets te repareren, kom even langs voor de gezelligheid! Koffie is verkrijgbaar voor € 1,20, gezelligheid is gratis! Wij zijn weer geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Kom niet te laat, want bij rustige zaterdagen willen wij wel eerder stoppen. De data dat we weer voor u klaar staan, zijn alle eerste zaterdagen van de maand (2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december en 6 januari 2018). Heeft u nog vragen over reparaties neem dan contact op met Willemke Schefferlie, tel. 0252 – 348004.

Spelletjes- en knutselmiddagen in De Meerkoet Helaas hebben zich nog geen nieuwe vrijwilligers gemeld die 1 x in de 2 weken willen helpen tijdens de kinderspelmiddagen. Wij hebben de hoop dat er zich toch dorpsgenoten gaan aanmelden en hebben dan ook besloten om desondanks (mogelijk met een wat aangepast programma), te starten op woensdagmiddag 6 en 20 september. Aanvang zoals gebruikelijk om 13.30 uur. De entree is gratis en er wordt ook nog voor limonade gezorgd. De middagen zijn in principe bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar zijn ook van harte welkom mits een van de ouders aanwezig is. De middagen duren tot 15.30 uur.

6

Lisserbroek Preventie App De vakantie is weer voorbij en bijna iedereen is weer terug van weggeweest. Het was tijdens deze periode (gelukkig) zeer rustig met het dievengilde. Er waren voor zover bekend maar twee meldingen van (poging tot) inbraak. De dagen worden inmiddels alweer korter en het is eerder donker. Houd daarom uw ogen en oren weer goed open en bel bij onraad altijd de politie. Ook de Preventie App waarschuwt diegenen die aangemeld zijn bij de app voor rare personen of verdachte situaties (misschien wel bij u in de buurt). Wilt u ook op de hoogte gehouden worden, meldt u zich dan aan bij onze Preventie App. Hoe? Mail naam, adres, 06-nummer en geboortedatum naar lisserbroek.preventie@gmail.com

Mama Café Mama Café Lisserbroek is een gezellige plek in dorpshuis De Meerkoet, waar je als mama of papa zo kunt binnenlopen en andere ouders kunt ontmoeten met kleine kinderen (t/m 3 jaar). Er wordt gespeeld en gezongen en de kleintjes kunnen wennen om samen met andere kinderen te spelen, met papa en mama veilig op de achtergrond. Ook opa’s en oma’s met een kleinkind zijn welkom. Voor een kopje koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Neem zelf wat drinken mee voor je peuter of kleuter. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd. Elke derde woensdag van de maand wordt het Mama Café gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. De volgende keer is dus 20 september, kom dan gezellig naar het dorpshuis. Alle data voor het komende seizoen: 18 oktober, 22 november, 20 december, 16 januari, 21 februari, 21 maart,18 april, 16 mei en 20 juni. Tot dan!


Je bent een duurzame Lisserbroeker als? Zeewier heeft de toekomst! Zeewier wint aan populariteit en meer dan terecht. Het is rijk aan voedingsstoffen en biedt veel milieuvoordelen. Tot enkele jaren geleden was zeewier gewoon zeewier. Je kwam het tegen op het strand of in het sushirestaurant maar dat was het dan wel. Maar zeewier wint aan populariteit, en zeer terecht. Je kan het eten, er energie mee opwekken en er zelfs biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal van maken. Zeewier, een algemene aanduiding van een enorme groep verschillende algen en zeeplanten, heeft een aantal zeer positieve kenmerken. Zo bevat het veel voedingswaarde, is het zeer makkelijk te telen en heeft het geen kostbare landbouwgrond of vers water nodig. Zeewier om te eten....en drinken! Zeewieren en algen bevatten veel eiwitten en ijzer. Daarnaast bevatten algen ook vitamine B1 en visvetzuren en zijn zeewieren een bron van jodium, calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium en vitamine B, aldus het Voedingscentrum. ‘Landbouw op zee kan voldoende eiwitten produceren om ambitieuze doelen te halen zoals met twee keer minder milieu- en grondstoffenbelasting een twee keer zo hoge productie halen om straks negen miljard mensen te voeden’, aldus Willem Brandenburg van de Universiteit van Wageningen. ‘Op land gaat dat niet lukken. Zeewier als voedsel Het bekendste voorbeeld van zeewiervoedsel, naast sushi, is waarschijnlijk The Dutch Weed Burger. Deze 'groene' burger bevat onder andere kombu dat wordt geteeld in Nationaal Park Oosterschelde en hij wordt geserveerd op een broodje dat haar groenige kleur dankt aan Chorella, een microalg. En zeewier heeft inmiddels ook haar weg gevonden in de sterke drank. Zo heeft een Amerikaanse brouwerij Kelpie bier gebrouwen met zeewier.

Zeewier als energiebron & CO2 slurper We noemden al dat zeewier kan worden gebruikt voor de productie van groen gas, zo kan het (deels) aardgas vervangen. De verwachting is dat we over 10 tot 20 jaar evenveel energie kunnen opwekken met zeewier als met windmolens. Maar nog beter, we kunnen het ook combineren! Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu: ‘Zeewierteelt combineert perfect met windparken op zee. Juist de windparken zijn uitermate geschikt voor toekomstige zeewierboerderijen. Daarmee zijn zowel het klimaat als de Nederlandse economie gebaat. Een win-winsituatie dus.’ Bijkomend voordeel van zeewierteelt is dat de planten, net als bomen, ook CO2 opnemen uit de atmosfeer. Volgens Tim Flannery, een Australische wetenschapper, hoeft maar 9% van de wereldwijde oceaan te bestaan uit zeewierboerderijen om alle CO2 uit onze atmosfeer op te kunnen nemen. Zeewier om plastic en meubels te maken Wereldwijd zijn creatieve ontwerpers aan de slag gegaan met zeewier. Zo ontwikkelden Japanse ontwerpers een hele serie verpakkingsmaterialen van zeewier en Ari Jónsson uit IJsland produceerde een bioafbreekbare fles van zeewier die je na gebruik zelfs kunt opeten als je wilt. Deense ontwerpers Jonas Edvard en Nikolaj Steenfatt gingen met zeewier aan de slag om er duurzame meubels van te maken voor hun Terroirlijn. Zeewierboerderijen in Nederland De Nederlandse overheid stimuleert de zeewierteelt en heeft 5 miljoen euro gestopt in het innovatieprogramma Seaweed for Food and Feed dat als doel heeft om duurzame zeewierteelt te ontwikkelen voor humane en dierlijke voeding. Er wordt in Nederland al op verschillende plekken zeewier geteeld. In de Oosterschelde, IJmuiden en voor de kust van Texel en Scheveningen. Magisch spul dat zeewier Stuur jullie reacties en duurzame tips naar: info@lisserbroek.nl, t.a.v. de werkgroep Duurzaam Lisserbroek SamenMeer. Kijk voor informatie over alle activiteiten van Lisserbroek SamenMeer op www.lisserbroeksamenmeer.nl

7


Diëtistenpraktijk in Lisserbroek

Na het voltooien van mijn HBO-studie Voeding & Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool ben ik gestart met mijn eigen praktijk: “diëtistenpraktijk Start Today”.

Bingo voor KWF Op zaterdag 30 september is het weer zover. We gaan bingo spelen voor KWF Kankerbestrijding in dorpshuis De Meerkoet. De zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang bingo 20.00 uur. Kom gezellig een avond bingo spelen en steun hiermee meteen het goede doel! De exploitant van het dorpshuis, Stichting Maatvast, stelt de grote zaal van het dorpshuis geheel gratis ter beschikking voor dit goede doel. Tot ziens op 30 september in De Meerkoet! H. van Vuren, coördinator KWF Lisserbroek

Kinderkleding-/ speelgoedbeurs Ik ben deskundig op het gebied van voeding en dieet bij ziekte en gezondheid en geef professionele begeleiding bij voedingsvragen en voedingsproblemen. Ik schrijf geen streng dieet voor, maar stel in overleg met u een haalbaar voedingsplan op dat aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Omdat ik kennis heb van gedrag rondom voeding kan ik u goed begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet. Ik werk volgens een geïntegreerde aanpak, d.w.z. dat ik niet alleen adviseer over voeding, maar ook kijk naar de gehele context, zoals familieomstandigheden, levensvreugde, maaltijdbeleving enz. Hierbij staat voorop dat ieder persoon uniek is en dat daar een uniek voedingsschema en behandelplan bij hoort. Ik ben gespecialiseerd in overgewicht (afvallen), te hoog cholesterolgehalte, te hoge bloeddruk, op gewicht blijven (gezonde leefstijl) en ondergewicht. Ik help u graag bij het vinden van de perfecte balans tussen gezonde voeding, voldoende beweging en uw (medische) achtergrond. Ik houd mijn spreekuur in De Meerkoet in Lisserbroek. Graag tot ziens in mijn praktijk! Raisa Jonkman www.start-today.nl Telefoon: 06-1105 1788

8

In dorpshuis De Meerkoet wordt zaterdag 30 september van 10.00 uur tot 12.00 uur een beurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed georganiseerd. Voor deze beurs zijn meer dan 40 tafels beschikbaar. Inschrijven kan vanaf dinsdag 5 september 15.00 uur bij Patricia Bakker via: 0252-621596. De kosten voor een tafel zijn € 4,00, toegang tot de beurs is gratis.

Dartclub Lisserbroek Openingstoernooi 8 september Op vrijdag 8 september wordt het ‘501 dubbel in dubbel uit toernooi’ georganiseerd. Aanvang van de eerste wedstrijd is 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. ‘Afhankelijk van het aantal deelnemers (tot 30 personen) spelen we eerst een poulesysteem. Boven de 30 personen spelen we gelijk via een knock-outsysteem. Inschrijven kan alleen op de avond zelf. Kosten voor deze avond zijn € 5,00 p.p. (inclusief 1 consumptie en hapje). Er zijn weer diverse waardebonnen van Keurslager Van der Meer te verdienen. Tevens is er ook een wisselbeker te winnen. Deelname vanaf 16 jaar en toeschouwers zijn ook van harte welkom.


Competitieavonden De eerste competitieavond zal zijn op vrijdag 22 september en ook op vrijdag 29 september is het weer tijd voor de competitiestrijd. Er wordt tijdens deze competitieavonden gegooid in een zgn. poulesysteem zodat een ieder minimaal 4 partijen speelt. Aanvang van die avonden is 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur open. Je kunt je tot 19.45 uur inschrijven. Ook hier is deelname vanaf 16 jaar en kost slechts € 3,00. Meer informatie vindt u op de website www.dartclublisserbroek.nl of op www.facebook.com/dartclublisserbroek

Cursus pastelschilderen Vanaf 19 september start er op dinsdagmiddag een 10 weken durende cursus pastelschilderen. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursustijden zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur. Ervaring is niet nodig! Voor aanmelding en info kunt u bellen met Dick Stolp, mobiel: 06-54290191. Email: d.stolp@online.nl Web site: www.pastelschilderen.nl en www.dickstolp.exto.nl

Nieuw: Hatha yogalessen Hatha yogalessen op dinsdagochtend 9.30 uur en dinsdagavond 19.30 uur. In een tijd waarin stress een grote rol speelt, hebben veel mensen last van spanningsklachten. Druk in het hoofd, slaap je slecht, onrustig gevoel? Yoga doet goed, voelt goed, is goed. De (niet zweverige) yogalessen in het dorpshuis kunnen je helpen te leren ontspannen. Yogalessen met zachte bewegingen in een fijne sfeer. In de lessen hoef je niet te presteren en leer je grenzen aan te geven. Je voelt het verschil tussen spanning en ontspanning en leert je lichaam kennen. Yoga heeft direct effect, de eerste les zul je al merken wat yoga met je doet. Gun het jezelf. Om te ervaren of yoga jou helpt, een speciaal aanbod; nu twee proeflessen voor € 10,00.

Opgeven, meer informatie of een intakegesprek? Bel naar tel.nr. 06-3336 2438 of mail naar: shashiyoganl01@shashiyoga.nl Tot op de mat!

Inloopbridge 2017-2018 Na het supergezellige eerste seizoen gaan we dit jaar uiteraard door met deze activiteit. Er verandert wel iets: - we bridgen vanaf nu als nevenactiviteit van Bridgeclub “De Meerbridgers”; - we zijn vanaf nu dan ook aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Dit houdt in: # de uitslagen zijn na te zien op de site # meesterpunten voor diegenen die al lid zijn van de NBB. Geen lid? Geen nood! Als u wilt KUNT u voor slechts € 25,-- per jaar zgn. recreatie lid worden. U ontvangt dan naast genoemde meesterpunten tevens het prachtige maandblad van de bond, vol met interessante artikelen, interviews, instructie voor rijp en groen, veel spellen, puzzels etc. Wat niet verandert: - de laagdrempelige, gezellige, ongedwongen sfeer; - leerzaam (altijd een geoefend A-lijner aanwezig voor uitleg, vragen of arbitrage); - de kosten: € 4,-- per keer. Dit is inclusief 1x koffie/thee; - twee prijsjes per lijn; - de locatie: dorpshuis De Meerkoet; - aanvang vanaf 7 oktober om 13.30 (tot circa 16.30); - aanmelden/info bij John Minck, tel. 0252-412954 of 0651245505, e-mail fa.minck@quicknet.nl Peter Staats tel. 0252-410772 of 0646536415. E-mail famstaats@casema.nl ; - inschrijving (ook voor singles!) via John of Peter tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur of aan de zaal tot uiterlijk 13.15 uur. We hebben tot nu toe gebridged met 1 lijn van circa 6 tafels met (nog) niet gevorderde bridgers. We streven ernaar om (bij voldoende aanmelding) een 2e lijn te vormen voor de wat meer geoefenden.

9


Vrije speelavonden voor liefhebbers van biljarten

Uiteraard is er ook tijd voor een kopje koffie. Mensen die nieuwsgierig zijn geworden, worden van harte uitgenodigd langs te komen.

Zomaar eens een avondje biljarten? Dat kan op donderdag 14 en 21 en op vrijdagavond 8, 22 en 29 september. De Meerkoet is deze avonden geopend van 19.00 uur tot 24.00 uur en de toegang is gratis!

Het koersballen is een activiteit van MeerWaarde. U kunt zich dan ook opgeven bij het Cursusbureau van MeerWaarde, bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur via tel.nr. 023-569 8861. U geeft zich op voor een periode van 16 weken (van september t/m december). De kosten zijn € 27,84, exclusief koffie of thee.

Leeskring in Lisserbroek? Er zijn enkele dorpsgenoten die een leeskring op willen richten. Een leeskring is een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen (in de nieuwe Huiskamer in De Meerkoet) om te praten en te discussiëren over het boek. De vraag is nu of er nog meer dorpsgenoten zijn die dit een leuk idee vinden. Mocht dat zo zijn, neem dan contact op met De Meerkoet, telefoon 413457. Mailen kan ook naar cok.vanbeek@maatvast.nl .

Een recreanten (race)fietsgroep in Lisserbroek? Er zijn enkele dorpsgenoten die willen starten met een recreanten (race)fietsgroep. Het is de bedoeling om op een sportieve manier in een rustig tempo de mooie omgeving te verkennen. Er zullen in eerste instantie tochtjes gereden worden van zo’n 40 tot 45 km. Heeft u interesse of vragen? Neem dan even contact op met De Meerkoet, telefoon 413457. Mailen kan ook naar cok.vanbeek@maatvast.nl

Koersballen Vanaf donderdag 7 september is er weer wekelijks koersballen in Lisserbroek. Iedere donderdagmorgen vind je een enthousiaste groep 55+ers in de grote zaal van De Meerkoet. Om 9.30 uur worden de eerste ballen gegooid, waarbij gezelligheid belangrijker is dan winnen.

10

Hopelijk tot ziens in De Meerkoet !

Inzamelpunt Voedselbank Haarlemmermeer Zoals bekend heeft de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer een inzamelpunt in de hal van dorpshuis De Meerkoet. Er zijn al tientallen kratten boodschappen naar De Meerkoet gebracht, maar men kan nog veel meer gebruiken: Zoals bijvoorbeeld: houdbare melk, pak gemalen koffie, chocopasta, Bak & Braad, pak losse suiker, jam, kuipje halvarine, pindakaas, zonnebloem- of olijfolie, hagelslag, wasmiddel, tomatenpuree, pannenkoekmeel, allesreiniger, aardappelpuree, rijst, afwasmiddel, sausmix, appels, soep, blik zalm/tonijn, blik cornedbeef, knakworst. Wat niet nodig is, is snoepgoed, koek en alcoholische dranken! Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Eijkemans, Bedrijfsleider Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Telefoon: 06-8309 8398.


Burendag 2017

Kunstetalage in Lisse

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar op zaterdag 23 september al weer voor 12e keer Burendag. Tijdens Burendag viert heel Nederland feest en zijn er ontmoetingen waar u de rest van het jaar plezier van hebt.

Vanaf 8 augustus jl. is de onlangs gerenoveerde Kunstetalage van Wépé Mondzorg aan de Kanaalstraat 102 in Lisse weer in gebruik genomen. Vanwege renovatiewerkzaamheden werden er tijdelijk geen kunstwerken opgehangen. De praktijk is up-to-date gemaakt: het nieuwe plafond is met open ceiling en de operatielampen zijn vervangen door warmtevrije lampen. Ook de verlichting is overal in de praktijk en in de etalage aangepast en de nieuwe ledlampen zorgen voor een warme sfeer en mooie uitstraling van de etalage die veelvuldig wordt bekeken door voorbijgangers.

De viering van de 12e Burendag zal ook in Lisserbroek gevierd gaan worden en wel met een gezellige buurtbarbecue. Lijkt het u leuk om onder het genot van een heerlijk stukje vlees kennis te maken met uw dorpsgenoten? Meld u zich dan aan! Datum: 23 september Waar : plein voor het dorpshuis (bij slecht weer binnen) Tijd : van 16.00 uur tot 21.00 uur Kosten: niets; door een donatie van het Oranjefonds gratis! Aanmelden bij De Meerkoet op telefoonnummer 413457. Mailen kan ook naar: demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl Let op: maximaal 100 deelnemers!! Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Ben je ook betrokken bij onze samenleving en wil je zelf ook een steentje bijdragen? Word dan Vriend van het Oranje Fonds. Dat kan al vanaf € 2,-- per maand.

Al jaren stelt mevrouw Wilma Schoorl van Wépé mondzorg in Lisse de etalage gratis beschikbaar aan kunstenaars uit de Bollenstreek en docenten van de Vrije Universiteit in Lisse, die afwisselend het hele jaar door hun werken tentoonstellen. Coördinator hiervan is Lisserbroeker, de heer Henk Arts. Komende maand zijn er in de etalage weer exposities van docenten van de Vrije Universiteit Lisse te zien. Voor verdere informatie betreft exposities in de Kunstetalage kunt u contact opnemen met de heer Henk Arts. E-mail henkarts1@ziggo.nl

11


Informatie Vrienden Seniorenwerk Lisserbroek Start nieuw seizoen Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen op dinsdagmiddag 5 september van 13.30 tot 16.30 uur in De Meerkoet. We gaan weer biljarten, bridgen, klaverjassen zowel Amsterdams als Rotterdams, rummykub spelen en een praatje houden. Dit allemaal onder het genot van twee keer koffie of thee die u krijgt voor de € 2,00 soosgeld die u per keer betaalt.

Soosmaaltijden Ook de soosmaaltijden starten weer.De eerste van de 9 maaltijden is op 3 oktober 2017. De volgende zijn op 7 november, 5 december, 16 januari 2018, 27 februari, 13 maart, 3 april, 24 april en 15 mei. Bovenstaande is een voorlopige planning, de mogelijkheid bestaat dus dat er nog data veranderd worden. Voor deze 9 maaltijden betaalt u € 57,50 per persoon bij voorinschrijving. Inschrijven doet u met onderstaand formuliertje. Een enkele maaltijd kost € 7,00 per persoon (uiterlijk 5 dagen van tevoren opgeven). Alle maaltijden worden om 17.00 uur geserveerd. Dinsdag 26 september wordt er een speciale bingo met maaltijd gehouden. Deze wordt u aangeboden door KoetActief. Ook voor deze

maaltijd en bingo moet u zich van tevoren inschrijven.

De speciale (soos)maaltijden  Het kerstdiner op 19 december 2017. Over de inschrijving en de kosten krijgt u apart bericht.  Het traditionele pannenkoeken eten wordt u gratis aangeboden op 2 januari 2018.  De gratis boerenkoolmaaltijd is op 6 februari 2018.  Op 29 mei 2018 is de jaarlijkse uitgaansdag, die wordt afgesloten met een diner. Over de inschrijving en de kosten krijgt u apart bericht.  Dinsdag 26 september 2017 biedt KoetActief een alternatieve bingo met maaltijd aan. Tijd: 17.00 tot ca. 19.00 uur. Hiervoor moet u zich apart aanmelden. Het wordt dus weer smullen in het seizoen 2017 - 2018. Het bestuur en gastdames Namens de medewerkers van Stichting Vrienden van het Seniorenwerk Lisserbroek wens ik iedereen een fijne tijd en een ieder die een moeilijke periode meemaakt, heel veel sterkte. Ineke Croese

(hierlangs afknippen)

Aanmeldingsformulier: Ik geef/wij geven ons op voor de negen soosmaaltijden. Heer en/of mevrouw: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Is er iets wat u niet eet of heeft u een speciaal dieet:………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Betaling: € 57,50 per persoon bij aanmelding.

12


Informatiemiddag BSR Bollenstreek Op woensdagmiddag 6 september organiseert BSR Bollenstreek een informatie-inloopmiddag in het Medisch Centrum Lisserbroek. Tussen 14.00 en 16.00 uur staat de praktijkdeur open en bent u van harte welkom met al uw vragen, zoals bijvoorbeeld: Wat is Body Stress Release? Voor wie is BSR? Bij welke klachten helpt BSR? Wordt het vergoed? Wat verschilt BSR met andere behandel-wijzen? Ik vertel u er graag meer over. Sandra van Eeuwijk Bereikbaar via tel.nr. 06 - 3909 5831 Website: www.bsrbollenstreek.nl

Sjoelnieuws Als ik dit schrijf, duurt het nog 5 weken en dan gaat het nieuwe sjoelseizoen weer beginnen. 12 september is de jaarvergadering en 19 september de eerste van de 16 competitie avonden. Wil men meedoen om de bekers, dan moeten van de 16 avonden er 12 gesjoeld worden. Wij sjoelen de competitieavonden om de week op dinsdag. Aanvang van de avonden is 19.45 uur tot ongeveer 23.00 uur. We sjoelen 15 bakken en meestal zitten we met 3 personen aan de bak.

Veel Lisserbroekers waren sjoelers, nu zijn er nog maar 14 lid van de sjoelclub. Een club die al ruim 50 jaar bestaat en dat waren altijd weer mooie jaren. Mooie competities, maar vooral ook gezellige competitieavonden. Nog steeds heeft de sjoelclub een hele lage contributie, namelijk € 40,-- voor een heel seizoen. En wat krijgt men er voor terug? Een hele winter lang gezelligheid en meer. Andere mensen ontmoeten op de sjoelclub is ook heel leuk. Vergeet niet de oergezellige vriendentoernooien, want dat is altijd feest en wat ben je dan als bestuur blij dat ook zo’n avond weer een superavond wordt. Deze toernooien zijn dit seizoen op 27 oktober, 9 februari en 23 maart (u kunt ze alvast maar in de agenda hebben staan). Wij als bestuur hopen weer veel mensen op deze avonden te mogen ontmoeten en niet alleen met de vriendentoernooien, maar ook bij de competitieavonden. Probeer het eens! Stap eens over die drempel van “sjoelen wat is dat nou” heen en probeer maar eens die stenen in de gaten te krijgen. Vanaf 16 jaar bent u van harte welkom. Kom vrijblijvend een avond meedoen, het verplicht u tot niks, maar proef een keer de sfeer van een sjoelavond. Eén avond in de 14 dagen gezelligheid in plaats van de TV of de PC! Aanmelden kan bij ondergetekende op 0252-410246 of 06-1543 0700; bij Aad Imanse, tel: 0252-412440; bij Frank den Butter, tel: 0252-417487. Misschien tot ziens op de sjoelclub. Dick Witteman

Iedereen probeert natuurlijk zo hoog mogelijk te gooien maar de gezelligheid staat bij de sjoelclub voorop. Daarom hebben wij de groepen weer klein gehouden zodat het een mooie strijd kan worden binnen elke groep. Of u nu 80 gooit of boven de 100, er is voor u altijd een groep waarin u past en waar u op een gezellige manier kan strijden om de bekers. Waar is de tijd gebleven dat we meer dan 80 leden hadden?

13


Tennisvereniging Lisserbroek Wij gaan onze eigen stroom opwekken! Trots kunnen we jullie vertellen dat wij als eerste tennisvereniging in onze gemeente gaan verduurzamen met zonnepanelen en ledveldverlichting! Medio juli startte Sportief Opgewekt met het installeren van de zonnepanelen bij ons op het dak. In zonnepanelen zitten zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Om een gemiddeld huis van stroom te voorzien heb je ca. 12 zonnepanelen nodig, wij kregen maar liefst 74 panelen! Met het opwekken van zonnestroom zijn we er nog niet. We willen ook bewuster omgaan met ons energieverbruik en stroom besparen. Daarom krijgen we led-veldverlichting op onze tennisbanen. Door de ledverlichting en zonnepanelen bespaart TV Lisserbroek elk jaar 26.600 kWh grijze stroom. Dit komt jaarlijks neer op zo’n 14.900 kg minder CO2uitstoot in de lucht. Als we niet zouden verduurzamen, maar wel deze uitstoot wilden compenseren, hadden we bijna drie voetbalvelden vol moeten planten met volwassen eiken. We vinden het belangrijk om onze leden bij de verduurzaming te betrekken. Er komt daarom in onze kantine een tennis-energiescherm te hangen. Hierop zien we straks live hoeveel energie we opwekken en verbruiken. In het najaar organiseert Sportief Opgewekt bovendien nog een sportcampagne waarbij we onze verduurzaming samen met jullie gaan vieren. Maar eerst gaan we een opgewekte zomer tegemoet.

Collecte MS Fonds Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veel voorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

GFT en huisvuil Ophaaldata augustus/september per wijk. Wijk 9: Lisserdijk, Lisserweg, Gansoord, Turfspoor, Kruisbaak en Lisserbroekerweg. Alle overige straten vallen onder wijk 10. Wijk 9: Restafval : 31 augustus, 14 en 28 september Wijk 10: Restafval : 1, 15 en 29 september Chemokar: woensdagmiddag 6 september van 13.00 tot 13.45 uur op het plein bij het dorpshuis. Het GFT-afval wordt t/m oktober iedere week opgehaald.

14


Tennisvereniging Lisserbroek Doe gratis mee aan de TennisXperience op vrijdagavond 1 september 2017. Deze avond is bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder, voor beginners en voor gevorderden. Deelname is gratis. Lijkt het je leuk om tennis eens uit te proberen (tennisrackets zijn aanwezig), of heb je al ervaring en wil je kennis maken met onze vereniging, bij deze ben je van harte uitgenodigd! De avond begint om 19.15 uur met een kopje koffie. Om 19.30 uur starten we met een tennisclinic, gevolgd door een minitoernooi en ter afsluiting een gezellige borrel! Tijdens deze avond kunnen potentiële nieuwe leden ook gebruik maken van de volgende aanbiedingsacties: - 4 Proeflessen voor € 25,- p.p. inclusief vrij tennissen tot 1 oktober 2017. - Gereduceerd winterlidmaatschap: € 60,p.p. voor de periode van 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018. Let op! Deze aanbiedingsacties gelden uitsluitend voor potentiële nieuwe leden die deelnemen aan de TennisXperience. Aanmelden voor de TennisXperience kan op onze website: www.tvlisserbroek.nl Het belooft weer een sportieve, gezellige avond te worden. Wie weet tot 1 september!

Hartelijke groet, Tennisvereniging Lisserbroek

Klaverjassen in Beinsdorp Op maandagavond 4 september start de klaverjasclub van Beinsdorp het nieuwe klaverjasseizoen 2017-2018. Op de maandagavonden in de periode september – april kan er in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp geklaverjast worden. We klaverjassen op z’n Amsterdams, 4 ronden, individueel en in een gezellige sfeer waarbij er “geen mes op tafel ligt”. De kosten bedragen € 3,50 per avond. De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang klaverjassen is 20.00 uur. Tevens wordt er ook een oudejaarstoernooi op 30 december gehouden. Dit toernooi is in de middag. Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. Nadere informatie bij de heer B. Teeuw, tel. 0252-521138 of de heer L. Kaptein, tel: 0252-532550 Mailen kan naar klaverjassen@casema.nl

15


Informatie vanuit voetbalvereniging Kagia

16


Sfeerimpressie Kindervakantiedagen 2017 (het volledige verslag van deze dagen volgt in onze volgende editie) (Foto’s en compilatie: gemaakt door Paul en Ineke Croese)

Kindervakantiedagen

2017

Lisserbroek

17


Nieuws van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek Inleiding

Jaarvergadering

Half augustus zijn de trainingen weer gestart van het skeeleren en die gaan door tot eind september. In het laatste deel van het seizoen zijn er nog verschillende leuke evenementen. Eind augustus ontvangt de club de Haarlemse Muggenronde en in de maand september zijn er een tweetal evenementen. In oktober organiseren wij voor onze vrijwilligers een gezellige avond en op 17 november wordt voor de 111de keer de jaarvergadering gehouden. Ook vragen wij in dit artikel aandacht voor vacatures binnen het bestuur.

Op vrijdag 17 november om 20.00 uur wordt de 111e jaarvergadering gehouden in de kantine van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek. Deze vergadering is bestemd voor alle skeeler- en ijsclubleden. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. De jaarvergadering wordt afgesloten met een loterij waarbij leuke en waardevolle prijzen te winnen zijn.

Skeeleravondvierdaagse Van dinsdag 12 september tot en met vrijdag 15 september is de traditionele skeeleravondvierdaagse. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur. Het startschot is om 19.00 uur. Bij aanmelding krijg je een stempelkaart die je ieder rondje laat afstempelen. Als je om 20.00 uur je kaart inlevert, krijg je wat lekkers. Tijdens het skeeleren krijg je ook te drinken. Bij het inschrijven laat je jouw pas zien. Heb je een vriendje of vriendinnetje dan mag die voor € 1,00 per avond ook mee doen. Vrijdag 15 september starten we om 18.00 uur en het zal tot ongeveer 21.30 uur duren. In die tijd worden er spelletjes gedaan, je krijgt te eten en natuurlijk gaat er ook geskeelerd worden in het donker. Tip: neem ook gymschoenen mee.

Triatlon Op zaterdag 23 september wordt voor de tweede keer een triatlon gehouden in samenwerking met de harddraverij Lisse. Iedereen mag gratis deelnemen aan dit evenement. De triatlon bestaat uit de onderdelen skeeleren, steppen en hardlopen. Het startschot wordt om 14.00 uur gegeven voor deze 60 minuten durende triatlon. Deelname is geheel gratis. Aanmelden kan tot een kwartier voor de start. Durf de uitdaging aan te gaan en doe mee. Uiteraard zijn er prijzen te verdienen.

18

Vacatures in het bestuur Het bestuur is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden. Al vanaf de vorige jaarvergadering is de vereniging op zoek naar een voorzitter die zowel intern als extern een verbindende rol wil en kan spelen en affiniteit met de sport heeft. Het is een pre als de nieuwe voorzitter ook een netwerk heeft. Daarnaast zijn we al jaren op zoek naar een bestuurslid PRIS (voor sponsorcontacten en het werven van nieuwe sponsoren). Tenslotte is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid die alles rond de kantine wil gaan regelen. Kandidaten kunnen contact opnemen met het secretariaat.

Lidmaatschap Er zijn twee verschillende lidmaatschappen: 1. Individueel Skeelerlidmaatschap: Om gebruik te mogen maken van de skeelerbaan moet je lid zijn. Het skeelerseizoen loopt van eind maart tot en met eind september. Voor een heel seizoen kost het lidmaatschap € 40,00 plus een eenmalige inschrijving van € 10,00. De eerste keer moet het lidmaatschap contant of met pin betaald te worden. Het jaar daarna wordt in de maand maart het lidmaatschap automatisch geïncasseerd. Opzeggen van het skeelerlidmaatschap moet uiterlijk in februari van het lopende jaar gedaan zijn.


2. Gezinslidmaatschap IJs Het gezinslidmaatschap IJs kost € 7,00 per seizoen. Ieder gezinslid (vader, moeder en kinderen tot 18 jaar) mag dan gratis gebruik maken van onze natuurijsbaan. Vanaf 18 jaar dien je zelf lid te worden. Meer informatie over de lidmaatschappen, maar ook over het aanmelden en/of opzeggen is te vinden op onze website.

Contactgegevens Website: www.ijs-skeelerclublisserbroek.nl Secretaris Paul Croese: secretaris@ijs-skeelerclublisserbroek.nl Ledenadministratie: administratie@ijs-skeelerclublisserbroek.nl

Informatie vanuit JC De Nooduitgang De Nooduitgang is dé plek voor de jeugd van Lisserbroek. In De Nooduitgang kun je gewoon komen om te chillen met vrienden, maar er worden ook tal van activiteiten georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan workshops, sport- en spelactiviteiten en meer. Het centrum is van alle gemakken voorzien met onder andere een leuke ontmoetingsruimte en bar en heeft de beschikking over allerlei spellen, zoals Playstation, Airhockey, pooltafel en arcadekast. De Nooduitgang is geopend op: -`

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Alle Lisserbroekers opgelet: Wie o wie kan zich in de week van 8 t/m 14 oktober een paar uurtjes vrij maken om te collecteren voor het goede doel: de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ze hebben mij benaderd om het in Lisserbroek te coördineren, maar de lijst met onze Lisserbroekse collectanten is zeer verouderd. Letterlijk en figuurlijk! Wie is gek op de buitenlucht en kan zich in deze week even voor een uurtje of twee vrij maken? Alle helpende handen zijn welkom.

-

donderdag van 19.00-22.00 uur (leeftijd 15+); vrijdag van 16.30-19.00 uur: kookcafé (leeftijd 10-15 jaar), vooraf aanmelden is noodzakelijk; vrijdag van 19.00-21.00 uur (leeftijd 10-15 jaar); zondag van 13.00-16.00 uur (alle leeftijden).

Om iedere keer weer vernieuwende activiteiten aan te kunnen bieden zijn we altijd (!) op zoek naar mensen die willen helpen. Naast workshops, toernooien of andere activiteiten, zijn we dit jaar vooral op zoek naar mensen die het leuk vinden om samen met de jeugd te koken. Heb je een leuk idee, maar weet je niet helemaal hoe je dit moet opzetten? Kom eens langs tijdens de openingstijden en we kunnen kijken of we het samen kunnen realiseren!

Met vriendelijke groet, Astrid Steenkist-Hexspoor, Hoornbladplantsoen 8, Tel.: 06-5085 7572.

19


Even terug naar toen Wij blikken terug op artikelen uit vroegere jaargangen. Dit keer: mei 2001 t/m december 2002.

Mei 2001: “Kindervakantiedagen Lisserbroek gaat griezelen, want het geheel gaat in het teken staan van Halloween. Zo kan je als heks, draak of andere griezel geschminkt worden. In het dorp zullen tijdens de traditionele vossenjacht ook veel van deze ‘engerds’ rondlopen. Naast deze activiteiten hebben we natuurlijk weer de oude vertrouwde onderdelen: hout, kartonnen dozen etc. etc. Ook kun je meedoen met een demonstratie ‘streetdance ’en ‘tae-bo’. We gaan nog veel meer leuke dingen organiseren, maar dat hoor je later. Helaas moet je wel wat meer gaan sparen, want we hebben de toegangsprijs toch iets moeten verhogen. De prijs is nu uitgekomen op f. 4,00 per dag (maar daar krijg je heel veel voor terug).

September/oktober 2001: ‘Onder een zonnetje maar met een beetje wind gingen de mensen van KoetAktief aan de gang met het opbouwen. Tafels, stoelen, bomen, muziek en lichten werden klaar gezet voor wat achteraf een zeer gezellige avond bleek. Met je ogen dicht kon je de Caribian-zomer proeven en de drank deed de rest. Woorden tekort om deze avond te beschrijven. Wat een feest, iedereen had het naar z’n zin. Limbo dansen, er was er een, die kon zonder te bukken er onderdoor. Toch een kunst. Maar achter de limbo wachtte een verrassing, een cocktail, lekker hoor. Zo de buitenactiviteiten van dit jaar zitten er op, nu gaan we vooraf aan de winter weer naar binnen en gaan wij ook dit seizoen het dak van de Meerkoet blazen, de ramen kan niet meer, want die zijn nieuw.’

start verschijnen. Zij verschijnen in een prachtige outfit aan de start die door Assurantiebedrijf Hoogervorst en Heiwerken Lisse beschikbaar is gesteld. (…….).’

April 2002: ‘Op 18 april organiseert de gemeente voor inwoners van Lisserbroek een informatieavond over een mogelijke binnenhaven ten zijde van de N207 bij Lisserbroek. Deze haven is met name bedoeld voor de bewoners van woonboten in de Ringvaart bij Zwanenburg die door de komst van de vijfde baan van Schiphol gedwongen zijn te verhuizen. Samen met Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft de gemeente gezocht naar diverse ligplaatsen voor deze bewoners. De meeste geschikte optie die hieruit naar voren is gekomen, is de locatie bij Lisserbroek. Het college van B&W heeft dan ook besloten om de locatie bij Lisserbroek in principe aan te wijzen voor een binnenhaven en deze verder uit te breiden. Dit betekent dat ook de haalbaarheid nog eens goed onder de loep genomen moet worden. Tijdens de informatieavond komen de volgende onderwerpen aan bod: Waarom is de locatie bij Lisserbroek gekozen om verder uit te werken? Hoe gaat de binnenhaven en haar omgeving er globaal uitzien? Welke stappen gaan verder genomen worden? (…).’

Mei 2002: ‘We hebben 9 prachtig gekleurde paashazen binnengekregen. De jongste deelnemer was 2,5 jaar en de oudste 11 jaar. Omdat de kinderen allemaal zo goed hun best hebben gedaan, hebben wij besloten om iedereen een prijsje te geven. Dit wordt binnenkort bij jullie thuis gebracht. De prijswinnaars zijn: Rianne van Prooyen 2,5 jaar, Thom Hermans 4 jaar, Arno Enthoven 5 jaar, Alex Pauwels 5 jaar, Charlotte Pauwels 7 jaar, Leida Enthoven 7 jaar, William Hoekman 9 jaar, Manon Ganzevles 9 jaar, Sanne Smit 11 jaar. Allemaal hartelijke gefeliciteerd! De redactie’.

November 2001: ‘Na jaren van voorbereiding vordert de nieuwbouw aan de oostkant van Lisserbroek. De eerste bewoners hebben hun nieuwe woning reeds betrokken. Momenteel nog een zanderige bouwlocatie, maar over enige tijd zal ook dit een mooi gedeelte van onze woonkern zijn.(……).’

September/oktober 2002: ‘Hartelijk dank aan allen die de drie kindervakantiedagen tot zo’n groot succes hebben gemaakt. Het was geweldig, de kinderen hebben er veel plezier aan beleefd. Een oma die na drie dagen bekaf was.’

Februari 2002: ‘Een tiental Lisserbroekers gaat dit jaar naar de Weissensee in Oostenrijk om mee te doen aan de toertocht van 200 km. Een vriendenploeg bestaande uit Rob van der Lans, Adriaan Oosterhof, Jos Mohlers, Henk Reigersberg, Piet Westerwaal, Henk Riezeweide, Arie van der Voorn en Cok van Beek zullen extra gemotiveerd aan de

December 2002: ‘Na enige voorbereiding en een aantal cursussen is de startdatum van het internetcafé bekend. In december gaan we alle zaterdagmiddagen gebruiken om het internetcafé op te starten. Het internetcafé is een toevoeging op de cursussen die gegeven worden, maar ook voor mensen die gezelligheid zoeken is het een uitkomst.‘

20


Weer naar school

Zoek de 8 verschillen

Tring, opstaan, opstaan. ’t Is tijd om naar school te gaan. Me eerst goed wassen, dan even plassen. Nu nog een boterham eten, ben ik echt niks vergeten? Dag mama, dag papa, dag broer en zus, ik moet nu naar de juf toe, maar eerst allemaal nog een dikke kus!

Na school de hond uitlaten: welke hond heeft hij vast?

Help, een mug! Ik kan niet slapen, ik kan niet slapen, want in mijn kamer vliegt een mug. Hij is net weer even weg, maar telkens komt hij weer terug. Dan vliegt hij keihard met zijn mugmotoren heel dicht langs allebei mijn oren. En soms dan is het plotseling stil‌.! Dan zit hij ergens, ik weet het zeker op mijn neus, of mijn kin, op mijn wang of op mijn bil. Vervelend beest, ga nu slapen!!! kleine b bovenaan; kleine d bovenaan; strik; sproetjes; mouw; poot van stoel; leuning van stoel; potlood op de grond;

21


Agenda voor de maand september 2017 Maandag

Dinsdag

4 4 4 4

11 11 11 11 11 4 11

18 18 18 18

25 25 25 25 25 18 25

5 12 19 26 5 12 19 26 12 19 5 12 19 26 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 12 5 12 19 26 5 12 19 26 19 5 12 19 26

Woensdag 6 6 6 6 6

13 20 20 13 20 13 20 13 20 20 13 6 13 20 6 13 20 6 13 20

22

27 27 27 27

27 27 27

Bridgeclub De Meerbridgers Fysiotherapeute volgens afspraak Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Schilderclub Healing Room Diëtistenpraktijk "Start Today"

19.30 uur tot 08.00 uur tot Op afspraak 09.00 uur tot 18.30 uur tot Op afspraak

24.00 uur 18.00 uur 12.00 uur 22.30 uur

Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 17.00 uur Peuterspeelzaal De Broekjes 08.45 uur tot 11.45 uur Sjoelclub Lisserbroek 20.00 uur tot 24.00 uur Aquarelgroep De Meerkoet 09.00 uur tot 12.00 uur Oefenavond biljarten 20.00 uur tot 24.00 uur Muziekbingo en maaltijd 55+ers 17.00 uur tot 19.30 uur Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur v.a. 07.45 uur Bridgen senioren 13.00 uur tot 16.30 uur Biljarten senioren 13.00 uur tot 16.30 uur Soosmiddag seniorenwerk 13.00 uur tot 16.30 uur Bruiscafé Lisserbroek SamenMeer 19.30 uur tot Yoga lessen 09.30 uur tot 10.30 uur Yoga lessen 19.30 uur tot 20.30 uur Lisserbroek SamenMeer ,,Groep ontmoeten" v.a. 19.30 uur Diëtistenpraktijk "Start Today" Op afspraak Peuterspeelzaal De Broekjes Spelletjesmiddag Huisarts De Gele Lis, inloopspreekuur Beter leven door Bewegen Weicht Watchers Mama Café Vergadering Dorpsraad Lisserbroek Wandelgroep De Meerkoet Diëtistenpraktijk "Start Today" Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk

08.45 uur tot 11.45 uur 13.30 uur tot 15.30 uur v.a. 07.45 uur 13.30 uur tot 14.30 uur 18.30 uur tot 20.30 uur 10.00 uur tot 11.30 uur 19.30 uur tot 22.00 uur 10.00 uur tot 11.00 uur Op afspraak Op afspraak


(Vervolg september 2017) Agendaagenda voor de maand september 2017 Donderdag 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 14 21 21 7 14 21 28 7 14 21 28 14 28 7 14 21 28 14 21 7 14 21 28 7 14 21 28 14 Vrijdag

8 15 22 1 8 15 22 8 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 8 22 8 8

Zaterdag

2

Zondag

3 10 17 24

Diëtistenpraktijk "Start Today" Fysiotherapeute volgens afspraak Jongerencentrum: activiteiten voor 15+ Vrij biljarten Beleggersclub Meer Winst Biljarten 50 + Biljartvereniging De Meerkoet Ouderenadviseur Koersballen Darten competitie voor bondsteams Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Peuterspeelzaal De Broekjes Lisserbroek SamenMeer ,,Bestuur"

Op afspraak 08.00 uur tot 18.00 uur 19.00 uur tot 22.00 uur 19.00 uur tot 24.00 uur 20.00 uur tot 22.30 uur 13.00 uur tot 16.00 uur 19.30 uur tot 24.00 uur 09.00 uur tot 11.00 uur 09.30 uur tot 11.30 uur 20.00 uur tot 24.00 uur Op afspraak 08.45 uur tot 11.45 uur v.a. 20.00 uur

29 Peuterspeelzaal De Broekjes 08.45 uur tot 11.45 uur 29 Fysiotherapeute volgens afspraak 08.00 uur tot 20.00 uur Darten Dubbel Openen toernooi 16+ 20.00 uur tot 24.00 uur Darten competitie voor 16+ 20.00 uur tot 24.00 uur 29 Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk Op afspraak 29 Diëtistenpraktijk "Start Today" Op afspraak 29 Jongerencentrum: activiteiten voor 8+ 15.00 uur tot 17.30 uur 29 Jongerencentrum: activiteiten voor 10+ 19.00 uur tot 21.00 uur 29 Vrij biljarten 20.00 uur tot 24.00 uur Officiële opening v/d Huiskamer van Lisserbroek v.a. 16.00 uur Open Huis v/d Huiskamer Lisserbroek 19.00 uur tot 22.00 uur

Repair Café Lisserbroek 30 Speelgoed en kledingbeurs 23 Nationale Burendag met dorpsbarbeque 23 Workshop Tunisch Haken

13.30 uur 10.00 uur 16.00 uur 12.00 uur

tot tot tot tot

16.00 uur 12.00 uur 21.00 uur 15.00 uur

Jongerencentrum: act.voor alle leeftijden 13.00 uur tot 16.00 uur

23


Algemene informatie ‘wie, wat, waarvoor’ Algemene alarmnummers: 112 : Voor ambulance, brandweer en politie (alleen voor dringende gevallen) 0900-8844 : Landelijk politienummer (geen spoed, wel politie) Gebiedsagent : Thijs Stut (thijs.stut@politie.nl) 144 : Landelijk meldnummer voor dieren in nood (‘red een dier’) WhatsApp Buurtpreventie: Voor aanmelden/informatie, mail naam, adres, woonplaats, geboortedatum (min. 18 jr.) en 06-nummer naar: Lisserbroek PreventieApp: Lisserbroek.preventie@gmail.com WhatsAppgroep Buitengebied Lisserbroek/Buitenkaag: lisserdijk@gmail.com Stichting Maatvast: postbus 166, 2130 AD Hoofddorp (info@stichtingmaatvast.nl en www.stichtingmaatvast.nl ) Stichting Dorpsraad Lisserbroek: dorpsraad@lisserbroek.meerseraden.nl (www.lisserbroek.meerseraden.nl) Dorpshuis De Meerkoet: Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, beheerder Cok van Beek, tel.nr. 413457 demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl). Jongerencentrum De Nooduitgang: Openingstijden donderdaginloop van 19 tot 22 uur; vrijdag activiteiten voor groep 7 en 8 vanaf 15.00-17.00 uur, Kookcafé van 16.30 tot 19.00 uur, avondinloop van 19.00 tot 22.00 uur; zondaginloop van 13.00 tot 16.00 uur Contactpersoon: Cindy Diepenhorst bereikbaar op tel.nr. 06-4297 7649 of via mail cindy.diepenhorst@maatvast.nl Medisch Centrum Lisserbroek: - Huisartsenpraktijk De Gele Lis (dr. Bet): inloopspreekuur dinsdag- en woensdagmorgen van 7.45 tot 9.15 uur - Fysiotherapiepraktijk mevrouw A. Conijn: afspraken via tel.nr. 411417 - Praktijk voor BSR Sandra van Eeuwijk, www.bodystressrelease.nl , tel.nr. 06-3909 5831, info@bsrbollenstreek.nl Diëtistenpraktijk Start Today: Raisa Jonkman, website www.start-today.nl, telefoon: 06-1105 1788 (in dorpshuis) Gemeente Haarlemmermeer: postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Servicelijn van de gemeente 0900-1852: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur (www.haarlemmermeer.nl). Vragen stellen via WhatsApp via 06-1331 0900. Meldingen inzake iets kapot in uw omgeving, hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden MeerWaarde (welzijnsorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening) Hoofdkantoor: Dokter Van Dorstenstraat 1, 2130 AK Hoofddorp, tel.nr. 023-569 8888 (www.meerwaarde.nl). Openingstijden inloopspreekuur MeerWaarde PlusPunt Nieuw-Vennep/Zuid: .maandagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur; tel.nr. 023-569 8868. Cursusbureau bereikbaar van 9.00 en 12.00 uur; tel.nr. 023-569 8861. - Ouderenadvies : Herriëtte Frielinck, inloopspreekuur op donderdag in oneven week van 9.00 tot 11.00 uur - Sociaaljuridisch advies : bas.geelen@meerwaarde.nl - Jeugd- en opbouwwerk : jayne.mackenzie@meerwaarde.nl ; norman.kortekaas@meerwaarde.nl AED is aanwezig op de volgende adressen: Dag en nacht bereikbaar: 1. Pensionstal Enthoven, Hillegommerdijk 154 (particulier bezit) tel.nr. 413525 2. Stichting Reanimatie Lisserbroek, Dopheidestraat 76 tel.nr. 418982 3. Hal appartementencomplex ‘Hortensia’, Magnoliastraat (alleen voor degenen die daar toegang hebben) Beperkte bereikbaarheid: tijdens openingstijden en/of kantoortijden: 4. Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 tel.nr. 413457 5. De Ree Holland B.V., Lisserbroekerweg 60 (particulier bezit) tel.nr. 417751 6. R.K. Basisschool De Reiger, Azollastraat 47 (particulier bezit), na schooltijd aanbellen aan deur Azollastraat tel.nr. 412128 7. Frigo Nieuw-Vennep B.V., IJweg 1635, Nieuw-Vennep tel.nr. 419017 8. Kantine voetbalvereniging Kagia, Kikkerbeetstraat 1 tel.nr. 410348 9. Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481 tel.nr. 06-2434 7450 10. Kantine tennisvereniging Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 3 *) tel.nr. 417357 *) Alleen bereikbaar tijdens openingsuren kantine (doordeweeks meestal van 19.00 uur tot 23.00 uur) Basisscholen: “De Reiger”, Azollastraat 47, tel. 412128 (info.reiger@jl.nl , directeur: Anne Niehe; “De Zilvermeeuw”, Azollastraat 45, tel. 412124 (www.dezilvermeeuw.nu), directeur: Mirjam Berkhout Peuterspeelzaal in De Meerkoet: “De Broekjes”: informatie en inschrijving: di.mo. van 11.45 tot 12.15 uur of via tel. 415887 Meerlanden: Aalbergerweg 41, 1435 CA

Rijsenhout Tel. 0297-381717 (ma t/m vr. 8.30-16.30); http://afvalkalender.meerlanden.nl

WMO-vervoerder: ‘Regiorijder’ (v/h Meertaxi) reserveren dagelijks tussen 6.00 en 24.00 uur: www.regiorijder.nl of telefoonnummer 0900-9343.

24


Editie september 2017  
Editie september 2017  
Advertisement