Page 1


Jaargang 39 Nummer 5 oktober 2015

De Meerkoet dorpsblad van Lisserbroek Volg ons op Facebook

Inhoud

Van de redactie

1. 2. 3. 4. 5.

‘Mijn naam is “de Meerkoet”. Eerder had ik

Van de redactie Kaften dorpsbladen tot nu toe Voorwoord 1977; Bezorging op verzoek Van de Dorpsraad Klaverjassen; Dartclub; Yoga; Kinderkleding-/Speelgoedbeurs; Kindervakantiedagen; Actie eigen bijdrage 6. Lisserbroek SamenMeer 7. Sjoelnieuws; Mama Café; Skeelerclub 8. Bingo KWF; Boekenmarkt; Groentetuin Jan v.d. Lans; Creaclub 9. Nieuws 55+; Schilderclub; Dankbetuiging; Ouderenadviseur; Spelletjesmiddag 10. Agenda De Nooduitgang; Peutergym 11. Voorstellen Mauris Opdam; TV Lisserbroek; Koeterwaals uit de 1ste jaargang 12. ‘t Meerkoetje 13. Kleurwedstrijd voor alle kinderen 14. Agenda oktober 15. Vervolg agenda oktober; Huisvuilkalender; Verschijningsdata 16. Wie, wat, waarvoor

Colofon Dorpsblad De Meerkoet geeft informatie over activiteiten vanuit dorpshuis en dorp en verschijnt 9x per jaar. Vanaf november te downloaden via een link op onze Facebookpagina en op de website van het dorpshuis. Een papieren versie wordt op verzoek aan huis bezorgd. Dorpshuis De Meerkoet is onderdeel van Stichting Maatvast Haarlemmermeer. De redactie bestaat uit: Ineke Croese, Lia Duivenvoorden, Anneke Lamboo en Jolanda Schalken Redactieadres: Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, 2165 XG Lisserbroek, tel.0252-413457 Mailadres: redactiemeerkoet@live.nl Facebookpagina: ‘Dorpsblad De Meerkoet’ Website dorpshuis: http://lisserbroek-sdl.nl Bijdragen kunt u overmaken op bankrekening nummer NL23RABO0336510004 t.n.v. Stichting Maatvast o.v.v. bijdrage dorpsblad. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, te wijzigen en/of te weigeren.

nog geen naam, maar werd ik het dorpsblaadje genoemd’: aldus de eerste regels van nummer 1 van de eerste jaargang van de Meerkoet, dorpsblad voor de (!) Lisserbroek. Bijna veertig jaar en menig redactielid later is dit de allerlaatste editie die huis aan huis bezorgd zal worden, want vanaf november gaan wij tevens ‘digitaal’. Om verwarring te voorkomen, benadrukken wij nogmaals dat de papieren Meerkoet gewoon blijft bestaan en aan huis wordt bezorgd als u dat wilt (zie blz. 3!). Door deze ‘bezorging op maat’ komt onze papieren versie terecht bij diegenen die daar daadwerkelijk prijs op stellen! Jarenlang hebben we digitalisering voor ons uitgeschoven met de gedachte ‘dat komt er ooit nog wel eens van’. Maar na vele brainstormsessies, oefenuurtjes achter de computer en vooral veel koffie en andere drankjes , springen wij vanaf volgende maand met een kleurrijke sprong (lees editie) in het digitale diepe…… Maar zover is het nog niet; voor u ligt editie oktober, vol met nieuws vanuit dorpshuis en Lisserbroekers, met als hekkensluiter op blz. 13 een kleurwedstrijd voor de kids. Wij eindigen zoals we zijn begonnen: met enkele regels uit de allereerste editie en sluiten ons daar graag bij aan, want zo is het immers nog steeds: ‘Als dorpsblad “de Meerkoet” hoop ik een goed middel te zijn en te blijven, om de kommunicatie te bevorderen tussen de bewoners en de gebeurtenissen in ons dorp’. Wij wensen u een fijne oktobermaand toe! Groetjes van Anneke, Ineke, Jolanda en Lia

1


1

22


`

Voorwoord dorpsblad de Meerkoet jaargang 1 nr. 1 In deze laatste huis-aanhuis uitgave een terugblik naar tijden van weleer. Hiernaast staat het voorwoord uit het allereerste dorpsblad: februari 1977. Met dank aan Aart Donker voor de blik (van bewondering), die wij mochten werpen op zijn archief waarin wij o.a. alle jaargangen van De Meerkoet gebundeld en wel aantroffen.

. .

Heeft u al doorgegeven dat u de papieren Meerkoet aan huis wilt blijven ontvangen? Nog niet? Geef onderstaande strook dan zo snel mogelijk, of nu meteen, af in het dorpshuis of bel naar het dorpshuis via tel. nr. 0252-413457 of mail ons via redactiemeerkoet@live.nl. De digitale versie is vanaf november te downloaden via onze Facebookpagina en via de website van het dorpshuis (zie colofon op blz. 1). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil dorpsblad De Meerkoet graag nog aan huis bezorgd krijgen: Naam : …............................................................ Adres : …............................................................ Postcode : .…………….................... Lisserbroek

3


Van de Dorpsraad Lisserbroek is een dorp om trots op te zijn. Dan kun je denken aan onze ervaring dat het een goede plek is om te wonen. In dit geval gaat het over de onszelf. Lisserbroekers hebben een gevoel van samenhorigheid en van gemeenschapszin. Niet omdat iemand dat van ons verlangt. Nee, omdat we dat als een vanzelfsprekendheid ervaren. Je doet het en je maakt er zelf geen drukte over. Dat mag je ook best een tikje eigengereid noemen. Het maakt dan ook dat we met vrijwilligers boeiende sportverenigingen (bijvoorbeeld Kagia en de IJs- en skeelerclub) hebben. Dat we samen het dorpshuis hebben opgebouwd, dat een voorbeeldfunctie heeft in de gemeente en daarbuiten (al 45 jaar). En dat Lisserbroek SamenMeer zo voortvarend is opgekomen in de afgelopen twee jaar, dat er vanuit het gemeentehuis met respect naar wordt gekeken. Het is een manier van werken die we doorzetten in de discussie over de bouwplannen voor Lisserbroek 2040. De gemeente heeft ons uitgenodigd om deel te nemen in een driehoeksoverleg met ontwikkelaars en bouwers en met de gemeente zelf. Zoals beschreven in vorige artikelen van de Dorpsraad Lisserbroek hebben we vanuit de enquête over de Dromen van Lisserbroek een serie voorstellen uitgewerkt voor ons dorp over 25 jaar. 

4

Dat is voor onszelf onwennig. We voelen ons betrokken bij het onderwerp en we vullen elkaar aan. Maar we hebben geen van allen ervaring met een vergelijkbaar ontwikkelingsvraagstuk. We ontdekken werkender weg een manier om er invulling aan te geven. Het is onwennig voor de bouwers. Normaal gesproken werken ontwikkelaars bouwplannen uit in wisselwerking met medewerkers van de gemeente. Als een dergelijk plan helemaal is uitgewerkt wordt het dan nog voorgelegd aan de bestuurders van de gemeente en de bevolking. Nu praten bewoners vanaf het begin mee over elke stap vanaf een leeg vel papier.

En het is niet in het minst ingewikkeld voor de gemeente zelf. Ook voor wethouders, raadsleden en ambtenaren is dit nieuw. ____________________________________ Op de website van de gemeente is het participatiebeleid aldus verwoord: “Gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk om initiatieven van bewoners en ondernemers te ondersteunen en iedereen zo veel en zo vroeg mogelijk te betrekken bij haar plannen. Dit is vastgelegd in het participatiebeleid. Veel inwoners en ondernemers willen meer invloed hebben op zaken die spelen in de leefomgeving en hoe we in die leefomgeving samenleven. Gemeente Haarlemmermeer onderkent en waardeert dit. De gemeente Haarlemmermeer speelt actief in op deze behoefte door initiatieven uit de samenleving meer ruimte te geven en door belanghebbenden en geïnteresseerden al in het vroegste stadium te betrekken bij de plannen Dit betekent: samen kennis en ervaring delen en dit vervolgens mobiliseren om samen te creëren en daar waar mogelijk samen te beslissen.”

De bovenstaande ambitie van de gemeente past helemaal in ons straatje en we willen dat graag tot een succes maken. Onderling hebben we (als betrokken dorpsbewoners) afgesproken dat we vasthouden aan een houding en werkwijze die Lisserbroek Samen Meer tot een succes heeft gemaakt: Je hebt goede ideeën en je voelt je verantwoordelijk om er iets mee te doen. Dan kun je wachten tot anderen (gemeente, ontwikkelaars en bouwers) hebben bedacht hoe ze daar mee om willen gaan. Dat leidt nergens toe. We zijn alvast aan de slag gegaan en we zijn er trots op dat we steeds een stap op de rest vooruit lopen. Dat is een karaktertrek die ook heel goed past bij Lisserbroek 2040. Gemeenschapszin en een tikkie eigengereid. Onze manier om participatie invulling te geven. Dorpsraad Lisserbroek bestaat uit Ton Franssen, Anton Lefeber, Ben Schilder, Leo Tates en Bert Mens. (In de discussie over woningbouw wordt inbreng geleverd door 30 dorpsbewoners en dat aantal zal de komende tijd groeien.)


Klaverjassen Onder leiding van Hennie van der Lans en Wil Broekhof kan er vanaf 1 oktober elke donderdagavond geklaverjast worden in dorpshuis De Meerkoet. De dames willen er vooral gezellige avonden van maken. Er zijn prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen, maar het met elkaar een leuke avond hebben vinden zij veel belangrijker. Aanvang van de klaverjasavonden is 20.00 uur. De kosten bedragen slechts € 3,00 per persoon. Er wordt op z’n ‘Rotterdams’ en individueel gekaart.

Dartclub Lisserbroek Op vrijdag 9 en 23 oktober zijn de liefhebbers van de dartsport van harte welkom in dorpshuis De Meerkoet. Er wordt tijdens deze competitieavonden gegooid in een zgn. poulesysteem, zodat een ieder minimaal vier partijen speelt. Aanvang van de avond is 20.00 uur, de zaal is om 19.00 uur open, je kunt je tot 19.45 uur inschrijven. Deelname kost slechts € 3,00. Deelname vanaf 16 jaar en toeschouwers zijn ook van harte welkom.

Kinderkleding-/ speelgoedbeurs Op zaterdag 3 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur weer een grote tweedehands kinderkleding-/speelgoedbeurs in dorpshuis De Meerkoet. Meer dan 40 tafels staan opgesteld met mooie kleding en speelgoed. De toegang is gratis!

Kindervakantiedagen Lisserbroek De kindervakantiedagen waren dit jaar weer geslaagd. Om het volgend jaar weer tot een succes te maken vragen we uw hulp: . ons rad is helaas niet helemaal goed meer. Welke handige man of vrouw kan ons rad repareren? . ook vragen we of jullie boterbakjes voor de verf willen sparen. Voor informatie kunt u bellen met Coby den Butter, tel. 415677. Bij deze willen we Autobedrijf Beelen nog bedanken voor hun sponsoring.

Informatie: www.dartclublisserbroek.nl

Yogalessen

Actie eigen bijdrage

Vrijdagavond 2 oktober om 19.30 uur en dinsdagochtend 6 oktober om 9.30 uur starten Hatha-yogalessen in dorpshuis De Meerkoet. Een yogastijl met veel aandacht voor zachte bewegingen, rust en ademhaling. Je leert dicht bij jezelf te blijven, naar je lichaam te luisteren en te ontdekken waar de spanning in je lichaam zit, zodat je de spanning ook los kunt laten. Zeer geschikt voor vrouwen die stress ervaren en moeite hebben te ontspannen. Geef je op via www.shashiyoga.nl en maak gebruik van het tijdelijk aanbod of bel 06-3336 2438.

Net als in voorgaande jaren vragen wij uw aandacht voor de actie eigen bijdrage. Zoals u wellicht heeft gezien, zit er bij deze editie een los inlegvel met nadere informatie hierover. Wij hopen dat u aan onze oproep gehoor zult geven, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Redactieteam De Meerkoet, Dorpshuis De Meerkoet

5


Je bent een duurzame Lisserbroeker als? …je nadenkt over wat duurzaamheid is. Grondstoffen raken op, steeds meer biosupermarkten worden uit de grond gestampt en de natuur is zichtbaar ontregeld. Het klimaat is duidelijk aan het veranderen en mensen hebben een andere instelling in de maatschappij. Er zit een groot verschil tussen groen leven en duurzaam leven. Groen leven is eigenlijk een marketing concept om te verdienen aan mensen vanuit bedrijven. Duurzaam leven betekent leven met de minste impact op het milieu, zo min mogelijk afval en met middelen die hergebruikt kunnen worden zonder schade aan levende wezens. Er zijn twee voorbeelden van groen leven maar die niet per definitie duurzaam hoeven te zijn: Hybrideauto’s Zulke auto's rijden op olie gebaseerde brandstoffen, die steeds schaarser worden. Het bevat onderdelen die duur zijn en schadelijk voor het milieu. Het bezitten van een hybride auto is groen maar een fiets is duurzaam. Zonne-energie Dat het op zonlicht werkt is het duurzame onderdeel, maar de onderdelen die moeten worden gemaakt, het gebruiken van een zonnepaneel en de batterijen zijn niet duurzaam. Het switchen naar zonne-energie is groen maar het bouwen van een huis dat energieneutraal is, is duurzaam.

Maar waar ligt de grens? Wanneer is het echt duurzaam en wanneer valt dat tegen? Is het gebruik maken van het openbaar vervoer naar je werk duurzaam? Of kun je beter de fiets pakken? En als die fiets dan een elektrische fiets is, is het dan nog steeds duurzaam als die fiets elke dag aan de

6

stroom moet en de batterijen schaarse grondstoffen bevatten? Ook wij als werkgroep weten niet altijd scherp het antwoord te geven, maar wij willen wel graag met jullie de discussie hierover voeren. Want het begint wel met bewust over zaken nadenken. Hier nog een aantal handige tips: Tips om verspilling tegen te gaan: Verpakken: Om alles wat wij kopen zit een verpakking. Zo heb je roze koeken in de supermarkt die in een plastic bakje liggen waaromheen een plastic zakje zit verpakt. Je kunt grote boxen kopen waarin meerdere producten zijn verpakt. Dit scheelt veel in verspilling van verpakkingen. Lunchbox: Neem ook een lunchbox mee naar werk of school in plaats van plastic zakjes.

Cadeaus verpakken: Gebruik recyclebare verpakkingen zoals stoffen, alleen een strik om het cadeau of een kaartje met leuke tekst erop.

Lokaal leven Als je duurzaam wilt leven, moet je lokaal leven. Hoe meer je lokaal kunt eten, kopen en consumeren, hoe beter! Het is duur om dingen te laten verschepen vanuit andere landen en je moet ook lang wachten. Moet je per se die schoenen uit Italië hebben of kun je ook schoenen kopen uit de winkel in de buurt? Het is goed om geld te steken in lokale initiatieven. Dan gaat er een wereld voor je open! Stuur jullie reacties en duurzame tips naar: info@lisserbroek.nl


Sjoelnieuws Op 8 september hebben we de jaarvergadering gehad, die altijd snel en goed verloopt. Er waren weinig bijzonderheden. Daarna werden de eerste sjoelstenen van het nieuwe seizoen gegooid. Dat is altijd weer even oefenen. Lekker door gaan zo! Ook gaan wij door met hetzelfde bestuur, want Aad Imanse en Jacqueline den Butter waren aftredend en zijn weer herkozen wat niet anders verwacht werd. Het eerste vriendentoernooi houden we op 16 oktober. Als u zo’n heerlijke gezellige avond mee wilt maken, geef u dan op. Dat kan telefonisch bij Aad: 412440, bij Frank: 417487, of bij Dick: 410246. Als u nu denkt, ik wil wel eens meedoen met de competitie, kan dat natuurlijk ook. De competitie bestaat uit 16 sjoelavonden waarvan er 12 gespeeld moeten worden om bij de eerst 3 mee te tellen. Opgeven kan via de 3 boven genoemde telefoonnummers, of kom gewoon een avond meedoen, dat kost u niets. Wie weet vindt u het wel heel erg leuk. Wij zeker wel! We hebben 6 groepen en u past zeker in een van die groepen. Kunt u geen 100 punten gooien? Dat hoeft ook helemaal niet want die zijn er bij ons ook. Houdt u van gezelligheid? Dan zit u bij ons goed. De sjoelclub bestaat volgende maand 50 jaar. Dat gaan we 31 oktober vieren met onze leden. Om 16.00 uur worden de leden verzocht om aanwezig te zijn. We krijgen een optreden van “De Torren” uit Lisse en ‘s avonds een warm en koud buffet verzorgd door Cok, dus dat wordt wel weer smullen! 50 jaar sjoelen met plezier. Vraag maar aan Aad en Frouk Imanse of aan Jeanne en To Glas. Deze mensen zijn al 50 jaar aan het sjoelen bij de sjoelclub.

Mama Café is gestart Op 16 september was het zo ver. Het Mama Café opende voor de eerste keer haar deuren in het dorpshuis! Het was direct een drukte van belang met (dubbele) kinderwagens in de gang. Peuters, baby’s en ouders maakten kennis met elkaar. Er werd gekletst, gespeeld en gezongen en een lekker kopje thee en koffie geschonken. Door de oproep in de vorige Meerkoet voor een box, bank en speelgoed is de ruimte extra gezellig geworden en goed voorzien van boekjes, puzzels en een mooie zithoek. Er is door een van de leden van de werkgroep een hele leuke muurschildering gemaakt met een keuze aan kinderliedjes die erg in de smaak viel bij de kinderen. Het Mama Café vindt elke woensdagochtend plaats van 10.00 tot 11.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Let op onze Facebookpagina voor bijzondere activiteiten: https://www.facebook.com/ mamacafelisserbroek Voor meer info: 06-3040 8482 of e-mail: demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl

Skeeleravondvierdaagse

15 september is de eerste competitieavond en dan gaan we om de week verder, dus de volgende is op 29 september. Ik hoop u te mogen ontmoeten bij een vriendentoernooi of misschien wel bij de competitie. Dick Witteman

Het was weer een fantastisch evenement en een drukte van jewelste op de skeelerbaan!

7


Bingo voor KWF

Groentetuin Jan

Op vrijdag 2 oktober is het zover. We gaan weer bingo spelen voor de Kankerbestrijding in dorpshuis De Meerkoet. Dorpshuisbeheerder Cok van Beek stelt namens Stichting Maatvast de grote zaal van het dorpshuis geheel gratis ter beschikking voor dit goede doel. De zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang bingo 20.00 uur. We spelen 4 gewone rondes en daarna een superronde. De kosten zijn: Gewone rondjes: Superronde: 1 kaartje € 0,75 € 2,00 hele kaart € 5,00 € 10,00 Kom gezellig een avond bingo spelen en steun hiermee meteen het goede doel! Tot ziens op 2 oktober in De Meerkoet. H. van Vuren, Coördinator KWF Lisserbroek

Boekenmarkt De Klister Op 31 oktober a.s. houdt de gereformeerde kerk ‘De Klister’, Lisse haar 6e boekenmarkt. De opbrengst is bestemd voor de kerk en 20% is bestemd voor de Voedselbank. Afgelopen jaar heeft u ons uitstekend geholpen. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Ook dit jaar kunt u ons wederom helpen. Heeft u boeken, cd’s, lp’s, videobanden, dvd’s over en wilt u ze kwijt, dan kunt u contact opnemen met: Bob van ’t Hoff, Hillegommerdijk 77. Tel. 0252-426454 of 06-10226657 of bobenmargrietvanthoff@ziggo.nl. Ook zullen wij een stand hebben met curiosa. Dus heeft u zaken van deze aard en weet niet wat ermee te doen, denk dan aan ons en neem contact met ons op. Geef dit ook door aan uw vrienden of kennissen. Wij zijn blij met genoemde spullen en zijn u dankbaar als u aan ons denkt. Wij horen graag van u. U kunt het langs brengen of ik kom het halen. Met vriendelijke groet, Bob van ’t Hoff, namens gereformeerde kerk ‘De Klister’

8

Jan v.d. Lans en zijn groentetuin; ik ken hem niet anders. Toen wij nog een hond hadden, liep ik regelmatig langs en kwam bijna nooit met lege handen thuis of het waren bloemen of tuinplantjes, dan weer boontjes, bietjes enz. Heerlijk! Hij gaat ermee stoppen maar volgens mij heeft hij het er toch wel moeilijk mee. En voor veel Lisserbroekers ook jammer, geen maaltjes van Jan meer in de pan. Laatst liep ik langs en zag hem zitten met zijn bonen, ben naar huis gegaan en mijn fototoestel gehaald .

Bedankt Jan! Henny Zoeteman

Maandagavond creaclub Het is weer zo ver, maandagavond 12 oktober gaan we beginnen met onze gezellige crea-avond in het dorpshuis. We gaan iets maken voor in de tuin of iets gezelligs voor binnen. Voor alle nieuwe mensen: we beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De avonden zitten helaas vol, dus als je je wilt inschrijven, kom je op de wachtlijst. Tot 12 oktober. Groetjes van Coby en Tiny


Nieuws voor de 55plussers Wat was het gezellig op 1 september. Eerst een overheerlijke maaltijd en daarna een bijzondere kienwedstrijd. Muzikale fragmenten moesten we combineren met de plaatjes en foto’s die op ons kienblaadje stonden. Hevige hilariteit met het horen van deze stukjes. Natuurlijk werd er hard mee gezongen, waardoor het volgende stukje bijna niet te horen was. Voor de 9 soosmaaltijden kunt u zich niet meer inschrijven, omdat de eerste al geweest is. Voor de volgende twee maaltijden op 13 oktober en 10 november kunt u zich wel opgeven tegen betaling van € 7,00 per maaltijd per persoon. Deze maaltijden worden om 17.00 uur geserveerd. Maar denk eraan dat we 5 dagen van tevoren willen weten of u mee eet. Dit in verband met de inkoop. Het Comité Senioren Lisserbroek wenst iedereen een fijne tijd toe en voor degenen die een moeilijke periode meemaken, heel veel sterkte. Ineke Croese

Dankbetuiging Voor alle medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Wim willen wij u hartelijk bedanken. Anneke Schreurs Brenda en Armand Amber en Tristan Arjan en Danny Jaylin en Jazley

Schilderclub op dinsdag Dinsdagochtend 6 oktober start de schilderclub weer. We zijn met 10 dames lekker bezig met schilderen, ieder op zijn eigen manier. Wil je om een hoekje komen kijken wat we doen? We zijn er van 9.00 tot ca. 12.00 uur. Helaas is er geen plek meer voor nieuwe mensen. Voor info: Coby den Butter tel. 415677.

Programma spelletjesmiddagen september/december 30 september : Spelletjesmiddag met activiteiten rond thema dierendag. Gastvrijwilliger Aad Glas. 14 oktober : Spelletjesmiddag met knutseltafel. 28 oktober : Spelletjesmiddag en Halloweenknutsel. Gastvrijwilliger Pauline van Lammeren 11 november : Spelletjesmiddag en lampions maken. 25 november : Spelletjesmiddag/ sinterklaasmiddag. 9 december : Spelletjesmiddag en kerstknutsel. Gastvrijwilliger Jan Lamboo. De spelletjesmiddagen zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf 5 jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn ook welkom, maar met begeleiding. De spelletjesmiddagen zijn van 13.30 uur tot 15.30 uur in dorpshuis De Meerkoet en de entree is gratis. Vriendelijke groet van alle vrijwilligers.

Ouderenadviseur Op donderdag 15 en donderdag 22 oktober ben ik niet aanwezig en is er dus geen inloopspreekuur in het dorpshuis. Met vriendelijke groet, Herriëtte Frielinck

9


Activiteiten De Nooduitgang Even voorstellen, Sinds 1 september ben ik de beheerder van jongerencentrum De Nooduitgang. Ik ben ongeveer 5 jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij de jeugdraad. We organiseerden activiteiten op vrijdagavond voor de kinderen tot 12 jaar. Een avond die nog steeds bestaat! Ondertussen zijn daar de donderdagavond en zondagmiddag bijgekomen. Donderdag is voor de jeugd vanaf 12 jaar en op zondag zijn we open voor alle jeugd uit Lisserbroek. De Nooduitgang is een plek waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten worden opgezet in samenwerking met de jeugd. Ook staat De Nooduitgang open voor initiatieven uit de wijk. Vindt u/vind jij dat er te weinig gebeurt voor de jeugd? Kom dan eens langs, bel of mail en we kunnen kijken of we iets kunnen realiseren! Een aantal activiteiten staan al gepland. Allereerst zal ons meestal rustige dorp weer opgeschud worden door wat dwalende zielen en onrustige spoken tijdens de Spooktocht in Lisserbroek. Dit jaar zal deze iets anders vormgegeven worden. Op vrijdag 30 oktober zal er een spookspeurtocht georganiseerd worden voor de kinderen tot 12 jaar. Op zaterdag 31 oktober zal de spooktocht zoals we deze kennen gehouden worden voor de durfals vanaf 12 jaar. (Ben je jonger? Uiteraard mag je meelopen, dit dan wel op eigen risico). Meer info volgt en kun je vinden op de Facebookpagina’s van KoetActief, dorpsblad De Meerkoet, dorpshuis De Meerkoet en De Nooduitgang. Ook zal De Nooduitgang een kleine opfrisbeurt krijgen. Samen met de jongeren wordt er een loungehoek van pallets gebouwd op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober.

10

En er zal de komende tijd geknutseld worden om het centrum ook aan de binnenkant wat op te frissen. Vind je het leuk om tijdens een van deze activiteiten te helpen? Neem dan gerust contact met me op of kom langs op; Donderdag: 19.00 tot 22.00 uur Vrijdag: 19.00 tot 21.00 uur Zondag: 13.00 tot 17.00 uur Groetjes en wellicht tot snel. Cindy Diepenhorst, beheerder De Nooduitgang cindy.diepenhorst@maatvast.nl3

Peutergym in de gymzaal Azollastraat Klimmen, klauteren, springen, balanceren, hangen en rollen; wat thuis niet altijd kan of mag, is wel mogelijk in de gymzaal aan de Azollastraat op zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. De kinderen, variĂŤrend van 2,5 tot ongeveer 5 jaar, worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met bewegingen en kleine opdrachtjes. Door rennen, ballen, rollen, klimmen en andere speelse oefeningen, ontwikkelen zij hun motoriek. Bel voor meer informatie met het cursusbureau van MeerWaarde: tel.nr. 023-569 8861 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur), via mail: cursusbureau@meerwaarde.nl of kom eens kijken op de zaterdagmorgen


Even voorstellen: Mauris Opdam

Hoi buren, Mijn naam is Mauris Opdam en ik ben een toegepast psycholoog en sportcoördinator in Lisserbroek. Als life coach aan huis geef ik ondersteuning om jouw persoonlijke of werk gerelateerde doelen te kunnen behalen. Aan de hand van een intakegesprek wordt er via een wekelijks doelgericht stappenplan gewerkt aan jouw welzijn, geluk en/of gezondheid! De vorm om deze doelen te kunnen behalen kan zeer uiteenlopend zijn: bijvoorbeeld door middel van mentale coaching gesprekken, ontspanningssessies en sporttrainingen. Naast persoonlijke life coaching geef ik aan groepen bootcamptrainingen. Tijdens bootcamptrainingen wordt je algemene fitheid verbeterd en ben je in een gezellige groep aan het sporten. Wil jij een gratis oriënterend gesprek voor life coaching, wil je meedoen met bootcamp of heb je andere vragen?

Jeugdleden van Tennisvereniging Lisserbroek zijn op zaterdag 19 september jl. gestart met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag bellen zij bij zoveel mogelijk mensen aan om loten te verkopen. Lotenkopers betalen voor een lot € 3,00. Maar liefst 80% van de lotenverkoop (€ 2,40 per lot) gaat direct naar de clubkas van de vereniging. Iedereen die loten koopt, maakt kans op mooie prijzen, met als hoofdprijs € 100.000,--. Met de opbrengst hoopt onze tennisvereniging het terras op te kunnen frissen met nieuwe terrastafels en -stoelen. Mocht u onze jeugdleden mislopen aan de deur dan kunt u ook via onze website loten kopen, www.tvlisserbroek.nl Afgelopen jaar hebben wij mede dankzij de Grote Clubactie onze kantine een metamorfose kunnen geven, het resultaat is er een om trots op te zijn! Bent u al eens op onze tennisvereniging geweest? Wij zijn te vinden aan de Kikkerbeetstraat 3, naast de velden van Kagia. Komt u gerust eens een kijkje nemen, u bent van harte welkom!

Dorpsblad jaargang 1 ‘Wist u……

Neem dan contact op via: mauris@mauris.nu www.mauris.nu 06-1445 6184

11


Hallo allemaal, Wie van jullie gaat ’t Meerkoetje vanaf volgende keer op de computer, laptop of tablet lezen? Wij zoeken altijd puzzeltjes en spelletjes voor jullie uit, maar op de computer wordt het wel wat lastig om bijvoorbeeld woordjes van de woordzoeker door te strepen of om een kleurplaat te kleuren. Gaan jullie ’t Meerkoetje uitprinten? Dat zouden wij graag van jullie of van jullie ouders willen horen via ons mailadres redactiemeerkoet@live.nl. Dan weten wij ook welke puzzeltjes wij volgende keer voor jullie kunnen uitzoeken. Alvast bedankt en groetjes van redactieteam ‘t Meerkoetje

Woordzoeker Welke maand blijft er over? *)

H O R E T U O B A K

E J T E O K R E E M

R E B O T K O I J R

Blaadjes Blad Boom Eikel Eikenblad

F K T M T A K B N E

S T O R M E N E A G

T O O B L A D R T E

Herfstblad Kabouter Kastanje Meerkoetje Oktober

B L A A D J E S S N

Blaadjes geel, blaadjes bruin, vallen bij ons in de tuin. Kijk maar goed in 't rond, zie je al iets op de grond Paddenstoelen groot en klein, 't zal nu toch echt herfst zijn. Blaadjes geel, blaadjes bruin, vallen bij ons in de tuin

12

A P A R A P L U K A

D A L B N E K I E K

Paddestoel Paraplu Regenpak Stormen Tak

Blaadjes in de tuin

*) oktober

L E O T S E D D A P

Dwars door de peer heen


Kleurwedstrijd dierendag Omdat het de laatste keer is dat het dorpsblad met ’t Meerkoetje bij iedereen huis-aan-huis bezorgd wordt, houden wij een kleurwedstrijd. Lever hem vóór 16 oktober in bij het dorpshuis en wie weet win jij wel een leuk prijsje . Succes en veel kleurplezier  !

Naam: Adres: Leeftijd:


Agenda voor de maand oktober 2015 Maandag

5 5 5 5

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

14

12 12 12 12 12

26 26 26 26 26

Bridgeclub De Meerbridgers Fysiotherapeute volgens afspraak Peuterspeelzaal De Rakkertjes MLX Hip - Hop 18+ Kreaclub De Meerkoet 5 Yoga voor kinderen 5 Yoga voor tieners 5 12 19 26 Schilderclub

19.30 uur 08.00 uur 08.45 uur 20.30 uur 19.30 uur 15.45 uur 17.00 uur 09.00 uur

tot tot tot tot tot tot tot tot

24.00 uur 18.00 uur 11.45 uur 21.30 uur 21.30 uur 16.45 uur 18.00 uur 12.00 uur

6 13 20 6 13 20 13 6 13 13 6 13 20 6 13 20 6 13 20 6 13 20 6 13 20 6 13 20 13 6 15 13 20

27 Fysiotherapeute volgens afspraak 27 Peuterspeelzaal De Broekjes 27 Sjoelclub Lisserbroek Bestuursvergadering KoetActief 27 Oefenavond biljarten 27 FotoClub Meerfoto 27 Huisartsenpraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur. 27 Bridgen senioren 27 Biljarten senioren 27 Soosmiddag seniorenwerk 27 Cursus pastel schilderen o.l.v. Dick Stolp 27 Aquarelgroep De Meerkoet Maaltijd 55+ ers 27 Beleggersclub Yoga lessen Meer Winst

08.00 uur 08.45 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

tot tot tot tot tot tot v.a. tot tot tot tot tot tot tot tot

17.00 uur 11.45 uur 24.00 uur 22.00 uur 24.00 uur 22.30 uur 07.45 uur 16.30 uur 16.30 uur 16.30 uur 15.15 uur 12.00 uur 18.30 uur 22.30 10.30 uur uur

7 14 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 14

19 19 19 19

21 28 28 21 28 21 28 21 28 21 28 21 28

Peuterspeelzaal De Broekjes Spelletjesmiddag Huisartsenpraktijk De Gele Lis, inloopspreekuur. Beter leven door Bewegen Afslanken met de Weight Watchers Mama CafĂŠ Bridgelessen Vergadering Dorpsraad Lisserbroek

13.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 13.15 uur 09.00 uur 17.00 uur 20.00 09.30 uur uur

08.45 uur tot 11.45 uur 13.30 uur tot 15.30 uur v.a. 07.45 uur 13.30 uur tot 14.30 uur 19.30 uur tot 21.00 uur 10.00 uur tot 11.30 uur 09.30 uur tot 11.30 uur 20.00 uur tot 22.00 uur

1 8 15 22 29 Klaverjassen 1 8 15 22 29 Fysiotherapeute volgens afspraak

20.00 uur tot 24.00 uur 08.00 uur tot 18.00 uur

1 1 1 1 1 1 1 1

08.45 uur 13.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 20.00 uur 13.00 uur 19.30 uur 19.00 uur

tot tot tot tot tot tot tot tot

11.45 uur 15.00 uur 11.00 uur 11.30 uur 24.00 uur 16.00 uur 24.00 uur 21.30 uur

08.45 uur 08.00 uur 20.00 uur 19.30 uur

tot tot tot tot

11.45 uur 20.00 uur 24.00 uur 24.00 uur

8 8 8 8 8 8 8 8

15 22 29 15 22 29 29 15 22 29 15 22 29 15 22 29 15 22 29 15 22 29

2 9 16 2 9 16 9 9

Peuterspeelzaal De Rakkertjes Peuterspeelzaal De Rakkertjes Ouderenadviseur Koersballen Darten competitie voor bondsteams Biljarten 50 + Biljartvereniging De Meerkoet Jongerencentrum

23 30 Peuterspeelzaal De Broekjes 23 30 Fysiotherapeute volgens afspraak 23 Darten volwassenen 16+ 23 Biljartclub De Meerkoet


Vervolg oktober 2015 Vrijdag

2 9 16 23 30 Yoga lessen 16 Sjoelclub Lisserbroek 2 9 16 23 30 Jongerencentrum, activiteiten tot 12 jaar 2 Bingo avond KWF

19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 20.00 uur

Zaterdag

3

10.00 uur tot 12.00 uur

Zondag

4 11 18 25 25

Kledingbeurs 31 Feest 50 jarig bestaan Sjoelclub Lisserbroek Jongerencentrum (programma volgt) Stijldansen

tot tot tot tot

20.30 uur 24.00 uur 21.00 uur 24.00 uur

13.00 uur tot 17.00 uur 14.00 uur tot 17.00 uur

GFT en huisvuil Voor de maand oktober gelden de onderstaande ophaaldata per wijk. Wijk 9: Lisserdijk, Lisserweg, Gansoord, Turfspoor, Kruisbaak en Lisserbroekerweg Alle overige straten vallen onder wijk 10. Wijk 9 GFT : op alle vrijdagen vanaf april t/m oktober. Restafval: donderdag 1 - 15 en 29 oktober. Wijk 10 GFT: op alle donderdagen vanaf april t/m oktober. Restafval: vrijdag 2 - 16 en 30 oktober.

Verschijningsdata dorpsblad De Meerkoet Kopij inleveren tot en met: zaterdag 31 oktober zaterdag 28 november zaterdag 19 december

vrijdag 16 oktober vrijdag 13 november vrijdag 4 december

zaterdag 30 januari 2016 zaterdag 19 maart zaterdag 23 april zaterdag 28 mei

vrijdag 15 januari 2016 vrijdag 4 maart vrijdag 8 april vrijdag 13 mei

Omdat het verwerken van kopij veel tijd kost, verzoeken wij u vriendelijk deze op tijd in te leveren. Mailadres : redactiemeerkoet@live.nl Redactieadres: : dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1

15


Algemene informatie: ‘wie, wat, waarvoor’ Algemene alarmnummers: 112 voor ambulance, brandweer en politie (alleen voor dringende gevallen) 0900-8844 landelijk politienummer 144 landelijk meldnummer voor dieren in nood (‘red een dier’) Dorpshuis De Meerkoet: beheerder Cok van Beek, tel.nr. 413457 (emailadres: demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl). Stichting Maatvast: postbus 166, 2130 AD Hoofddorp (info@stichtingmaatvast.nl en www.stichtingmaatvast.nl Jongerencentrum De Nooduitgang:  bereikbaar donderdag van 19.00 tot 22.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur via tel.nr. 429519  Contactpersoon: Cindy Diepenhorst, 06-5381 2660 (cindy.diepenhorst@stichtingmaatvast.nl)  Sociaal werker jeugd- en opbouwwerk: Jayne Mackenzie, 06-8390 8982 (jayne.mackenzie@meerwaarde.nl). Stichting Dorpsraad Lisserbroek: dorpsraad@lisserbroek.meerseraden.nl www.lisserbroek.meerseraden.nl Gemeente Haarlemmermeer: postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Servicelijn van de gemeente 0900-1852: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur www.haarlemmermeer.nl Vragen stellen aan de gemeente via WhatsApp via telefoonnummer 06-1331 0900. Medisch Centrum Lisserbroek:  Huisartsenpraktijk De Gele Lis (dr. Bet): inloopspreekuur dinsdag- en woensdagmorgen van 7.45 tot 9.15 uur  Fysiotherapiepraktijk mevrouw A. Conijn: afspraken via tel.nr. 411417  AcneSalon Sabrina van Schooten: bereikbaar via 071-361 3570 of info@acnesalon.nl Ouderenadviseur Herriëtte Frielinck: inloopspreekuur op donderdag van 9.00 tot 11.00 uur (zaal 4 in dorpshuis), bereikbaar via MeerWaarde. MeerWaarde (maatschappelijke dienstverlening): Dokter van Dorstenstraat 1, 2130 AK Hoofddorp, tel.nr. 023-569 8888 www.meerwaarde.nl Centrale voordeur (voor het maken van een eerste afspraak): tel.nr. 023-569 8868 tussen 9.00 en 12.00 uur. Cursusbureau: tel.nr. 023-569 8861 tussen 9.00 en 12.00 uur. Adressen waar een AED aanwezig is: Dag en nacht bereikbaar: 1. Pensionstal Enthoven, Hillegommerdijk 154 (particulier bezit) tel.nr. 413525 2. Stichting Reanimatie Lisserbroek, Dopheidestraat 76 tel.nr. 418982 3. Hal appartementencomplex ‘Hortensia’, Magnoliastraat (alleen voor degenen die daar toegang hebben) Alleen overdag bereikbaar: 4. Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 tel.nr. 413457 5. De Ree Holland B.V., Lisserbroekerweg 60 (particulier bezit) tel.nr. 417751 6. R.K. Basisschool De Reiger, Azollastraat 47 (particulier bezit), na schooltijd aanbellen aan deur Azollastraat tel.nr. 412128 7. Frigo Nieuw-Vennep B.V., IJweg 1635, Nieuw-Vennep tel.nr. 419017 8. Kantine voetbalvereniging Kagia, Kikkerbeetstraat 1 tel.nr. 410348 9. Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481 tel.nr. 06-2434 7450 10. Kantine tennisvereniging Lisserbroek, Kikkerbeetstraat 3 *) tel.nr. 417357 *) Alleen bereikbaar tijdens openingsuren kantine (op werkdagen meestal van 19.00 uur tot 23.00 uur): Basisscholen: “De Reiger”, Azollastraat 47, tel.nr. 412128 www.rkbsdereiger.nl , directeur: mevr. Anne Niehe; “De Zilvermeeuw”, Azollastraat 45, tel.nr. 412124 www.dezilvermeeuw.nu schoolleider: mevr. Esther Verburg Peuterspeelzalen in De Meerkoet: “De Broekjes”: voor informatie en inschrijving kunt u terecht op di.mo. van 11.45 tot 12.15 uur of via tel.nr. 415887; “De Rakkertjes”: (reformatorische identiteit): verdere informatie bij mevr. Coriene Mijnders, tel.nr. 421669. Naschoolse opvang Borus: informatie via Borus B.V., Zijdelveld 21, 1421 TG Uithoorn, tel.nr. 0297-522182. De Meerlanden: Aalbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout Tel. 0297-381717 (ma t/m vr. 8.30-16.30 uur); http://afvalkalender.meerlanden.nl (afvalkalenderApp Meerlanden downloaden via Google Play Store/Apple Store). Meertaxi: reserveren via 0900-633 7829, bereikbaar van 5.00 tot 24.00 uur

16


Profile for Dorpsblad De Meerkoet

Dorpsblad De meerkoet oktober 2015  

Dorpsblad De meerkoet oktober 2015  

Advertisement