Page 1

Hoe staat het met de uitvoering van de dorpsvisie? In 2010 heeft dorpsbelangen Grootegast een dorpsvisie vastgesteld. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het goed om te bekijken of we “op koers liggen” met de uitvoering van de dorpsvisie. Dat doen we aan de hand van de actiepunten die in de dorpsvisie zijn opgenomen. De volledige dorpsvisie staat op de website van dorpsbelangen Grootegast. Om snel in te schatten wat de status van de betreffende actie is hanteren we de volgende kleurcode’s. Actie is afgerond Actie loopt nog Actie gaat niet meer door Actie nog niet gestart

Acties 2010: Actie Diversiteit in het winkelaanbod door het voeren van actieve acquisitie. Specifieke acquisitie voor horecagelegenheid met terras.

Herstel kerkenpad Grootegast/Doezum.

Realisatie natuurlijke speeltoestellen in het Kolonelsbos.

Het laten verschijnen van een flyer/dorpskrant voor afstemming van activiteiten. Start onderzoek realisatie dorpshuis Grootegast.

Uitvoering van de BOS-projecten. Realisatie van MFC en privatisering rondom de Leegens

Resultaat Door de economische situatie loopt de Nije Gast langzamer dan voorzien vol. Vanuit de handelsvereniging is er een actieve acquisitie ingezet om ondernemers te interesseren voor Grootegast. Dit heeft inmiddels geleid tot de vestiging van een confectiezaak en binnenkort een lunchroom. De acquisitie wordt voortgezet. Hierover is meerdere keren overleg gevoerd met dorpsbelangen Doezum. De belangrijkste grondeigenaar in dit gebied wil echter niet direct medewerking verlenen waardoor uitvoering op een laag pitje staat. Dit project is in uitvoering. Via de natuurwerkdag is een deel van het Kolonelsbos aangepakt en is een aantal speelaanleidingen geplaatst. In samenwerking met De Borgen wordt nog een aanlegsteiger gerealiseerd en zijn er nog plannen voor een waterspeelplaats. Grootegast beschikt inmiddels over haar eigen dorpskrant “De Schakel”. Deze komt vier keer per jaar uit. Daarnaast werken we momenteel aan een online portal voor Grootegast. In 2010 is een enquete gehouden onder de verenigingen in het dorp waarin de behoefte aan een dorpshuis/MFA is gepeild. Gebleken is dat met name de muziekverenigingen en toneelvereniging te maken hebben met ruimtegebrek. Het BOS-project (gericht op gezond leven en bewegen) is nog in uitvoering. Privatisering van de Leegens is inmiddels niet meer aan de orde. Wel is een stichting MFA Grootegast


Betere voorlichting over diverse regelingen en snelle afhandeling van aanvragen. Terugkeer van de ouderenwerker.

Toezien op voldoende levensloop bestendige woningen en voldoende capaciteit in verzorgingshuis.

Realisatie seniorencafé in het dorpshuis. Meer financiële ruimte en verdere professionalisering jeugdwerk. Stageplaatsen (ook maatschappelijke stages) en vakantiewerk creëren. Vrachtverkeer niet door het centrum; zoveel mogelijk buitenom.

actief die een MFA voor m.n. de muziekverenigingen en andere culturele activiteiten wil realiseren bij zwembad De Woldzoom. De plannen hiervoor zijn gereed. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht. Met de opening van het dienstencentrum in de oude bibliotheek heeft de gemeente alle diensten op het gebied van de WMO bij elkaar gebracht. Met de opening van het dienstencentrum in de oude bibliotheek heeft de gemeente alle diensten op het gebied van de WMO bij elkaar gebracht. De ouderenwerker van eerder zal niet in deze hoedanigheid terug komen. Evaluatie van het dienstencentrum afwachten. Het Hoge Heem wordt binnenkort herbouwd. In het overleg met Wold en Waard (integraal huisvestingsplan) is aandacht voor voldoende huisvesting voor verschillende doelgroepen (momenteel m.n. starters). In het nieuwe Hogen Heem zal een seniorencafé worden opgenomen. Bij het overgaan van het jeugdwerk naar Stichting Marheem is hier aandacht voor gevraagd. Helaas is dit niet gehonoreerd. Dorpsbelangen Grootegast heeft hierin nog geen actie ondernomen. Bordjes met de verwijzing naar het bedrijventerrein zijn aangebracht.

Acties 2011: Actie Uitbreiding openingstijden gemeentehuis.

Vrijdagmarkt weer terug op het plein.

Realisatie ondersteuningsfaciliteit/toeristisch informatiepunt.

Resultaat Dit punt is aan de orde geweest op het groot overleg in 2011 dat dorpsbelangen Grootegast 1x per jaar voert met de gemeente. De gemeente houdt extra openingstijden aan in tijden van drukte (voor de vakanties). Daarnaast zullen in de toekomst meer en meer diensten van de gemeente online (via internet) worden aangeboden. Een structurele uitbreiding van de openingstijden is dus niet aan de orde. Op het moment dat de dorpsvisie werd vastgesteld was de vrijdagmarkt al weer terug gekeerd op het marktplein. Dorpsbelangen Grootegast heeft tot twee keer toe bij de toeristisch aanjager binnen de gemeente aangegeven mee te willen denken in de totstandkoming hiervan. Ook


Beeldbepalende panden in beeld brengen en voorstellen tot behoud.

Stageplaatsen en vakantiebanen lokaal invullen.

Onderzoek uitbreiding, versterking en integratie van culturele activiteiten (bv ballet, musical).

Stimuleren jeugdraad 12 tot 18 jarigen.

ondernemers in het dorp hebben aangegeven onderdak te willen bieden aan dit informatiepunt. De financiering van de aanjaagfunctie staat echter op de schop (bedrijven moeten nu meebetalen aan de financiering) waardoor uitvoering van dit actiepunt nog achterblijft. De historische werkgroep van Grootegast heeft zijn werkzaamheden neergelegd waardoor dit actiepunt is blijven liggen. Deze wordt doorgeschoven naar 2014. Op meerdere gebieden is dit punt door dorpsbelangen Grootegast ingebracht. In de contacten met Stiel (vrijwilligersorganisatie) wordt hier structureel aandacht aan besteed. De gemeente Grootegast vult inmiddels ook maatschappelijke stages in. Dorpsbelangen Grootegast betrekt de Borgen bij de natuurspeelplaats in het Kolonelsbos. Ook dit wordt middels maatschappelijke stages ingevuld. Dit actiepunt heeft nog onvoldoende invulling gehad. Dit zou kunnen samen vallen in het MFA in Grootegast. In overleg met Plack en de Stichting Muziekonderwijs Grootegast kan dit actiepunt inhoudelijk worden ingevuld. Dit actiepunt wordt doorgeschoven naar 2013/2014. De jeugdraad van Grootegast is nagenoeg niet meer actief. Wel is in 2012 een project uitgevoerd om kinderen van groep 7 en 8 bekend te maken met democratie en de manier waarop de gemeenteraad werkt.

Acties 2012: Actie Evaluatie OV door Hoofdstraat na 2 jaar.

Veilige oversteekplaatsen voor kinderen onderweg van en naar school (b.v. Molenpad,

Resultaat Dit punt is aan de orde geweest tijdens het Groot Overleg in 2012. De gemeente is niet van zins het OV door de Hoofdstraat nog ter discussie te stellen. Daarvoor is er te veel geïnvesteerd in diverse voorzieningen. Wel zijn kleinere ongemakken besproken en opgepakt (w.o. het wachten van bussen in de Hoofdstraat en de “hellingbanen” die ontstaan zijn bij de inrichting van de Hoofdstraat). Daar waar herinrichting van wegen en straten aan de orde is wordt dit punt meegenomen. De oversteek bij de Klap wordt aangepakt in het kader


Beukemalaan en bocht Weegbree. Speciale aandacht voor de oversteek bij de Klap.

van de totale afwerking van het Casper de Roblespark. Nu de uitgifte hiervan achter blijft zal dorpsbelangen dit punt regelmatig aan de orde brengen bij de gemeente en de provincie (wegbeheerder). Dorpsbelangen zit inmiddels in een overleggroep rondom de provinciale weg (met andere dorpsbelangen aan deze route).

Acties 2013: Actie Verharden en rolstoel/wandelwagen vriendelijk maken van wandelpaden in de Notoaristuun en het dorpsbos.

Meer bankjes/picknicktafels. Meer kleine speelvelden.

Inrichten schoolzones conform wegenverkeerswet

Verlichting van de fietspaden naar de sportvelden verbeteren. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Evaluatie programmering feestweek.

Resultaat De gemeente Grootegast heeft de hoofdstructuur van de wandelpaden in de Notoaristuun inmiddels geasfalteerd en daarmee rolstoel/wandelwagen vriendelijk gemaakt. Of dit ook nog in het Kolonelsbos gaat gebeuren is onduidelijk. Dit blijft de aandacht vragen. Mee nemen met de WMOadviesraad. Nog geen invulling aan gegeven. Nog geen invulling aan gegeven. Wel heeft dorpsbelangen bij de gemeente geïnformeerd naar de vervanging van de speeltoestellen in de Notoaristuun. Zo nodig ontwikkelt dorpsbelangen hiervoor een eigen plan. De omgeving bij de Jan Kuipersschool is inmiddels conform ingericht, inclusief een “Tuut & votwezen” strook. Bij de andere scholen is dit nog niet gerealiseerd (prioriteit Johannes Bogermanschool). Nog geen invulling aan gegeven. Nog geen invulling aan gegeven. De feestweek en de organisatie daarvan wordt jaarlijks geëvalueerd.

Acties 2014 Actie Aanjagen realisatie overnachtingsmogelijkheden

Resultaat Nog geen invulling aan gegeven.


Acties 2015 Actie Outdoor activiteiten en manege

Resultaat Nog geen invulling aan gegeven.

Inrichten 30 km zone Hoofdstraat

Gerealiseerd in 2012

Meer kunst op straat

Rond de opening van de Nije Gast zijn door de Hoofdstraat diverse kunstwerken geplaatst.

Acties > 2015 Actie Overdekte bushalte in de Hoofdstraat Verbeterde OV verbinding Leeuwarden en uitbreiding dienstregeling weekend en vakanties. Onderzoek naar de mogelijkheden. Realisatie vaarroute ten noorden van Grootegast.

Resultaat Nog geen invulling aan gegeven. Nog geen invulling aan gegeven.

Nog geen invulling aan gegeven.

Voortgang dorpsvisie 23-07-2012  
Voortgang dorpsvisie 23-07-2012  

Hoe staat het met de uitvoering van de dorpsvisie

Advertisement