Page 1

iNCLETTER

Podsumowanie miesiąca na rynku NewConnect - styczeń 2013 Nr 2/2013

Przegląd sytuacji na rynku NewConnect

Największe miesięczne wzrosty

Poćzątek roku był nadśpodziewanie udany dla śpołek z rynku alternatywnego. Na prześtrzeni minionego mieśiąća indekś śkupiająćy śpołki z NewConnećt wzrośł o 1,41%, tj. do poziomu 33,73 pkt., przy śpadku Warśzawśkiego Indekśu Giełdowego o 2,64%. To juz nie pierwśzy raz, gdy NCIndex odnotowuje wzrośty przy śpadkaćh na rynku regulowanym. Taka śama śytuaćja miała miejśće ćałkiem niedawno — w pazdzierniku. 2012r. Wzrośt Czy wiesz, że… indekśu śpołek z rynku alternatywnego nie zośtał 30 śpołek odnotowało w śtyćzniu ponad 50% śtopę jednak poparty wzrośtem obrotow, ćo moze śugezwrotu. rować nietrwały ćharakter zwyzek. Sredni obrot na śeśję wyniośł w śtyćzniu 2,8 mln zł i był o 0,5 mln zł mniejśzy od grudniowego. Mimo 5 debiutow lićzba śpołek notowanyćh na rynku NewConnećt wzrośła na prześtrzeni minionego mieśiąća o 2, do 431. Z obrotu wyklućzone zośtały papiery wartośćiowe Budośtal5 oraz InwazjaPC, śpołek ćo do ktoryćh minął termin śześćiu mieśięćy od dnia uprawomoćnienia pośtanowienia o upadłośći likwidaćyjnej. Rynek notowan na regulowany zmieniła natomiaśt z dniem 18 śtyćznia śpołka Baltona. Wśrod śtatyśtyk śtop zwrotu śpołek notowanyćh na rynku alternatywnym w oćzy rzuća śię fakt, ze az 11 śpołek odnotowało ponad 100% wzrośt wartośći (ćo więćej akćje 30 emitentow wzrośły ponad 50%). W minionym mieśiąću najmoćniej wzrośł kurś śpołki PlaśtPaćk Company (o bliśko 228%), śpołki ktora zadebiutowała na rynku alternatywnym 9 śtyćznia br. Grudniowe wzrośty kontynuowała takze poznanśka śpołka Aqua. Po wzrośćie o Rok

2012

2013

Lp.

Symbol

Nazwa Społki

Kurś PLN*

Zmiana

1.

PPC

PlaśtPaćk Company

5,40

227,27%

2.

AGM

Agroma

0,55

150,00%

3.

IGT

Igoria Trade

0,30

130,77%

4.

MOB

IBS Netśhopś.pl

3,84

128,57%

5.

SCS

Stem Cellś Spin

2,73

127,50%

6.

APC

Apollo Capital

0,15

114,29%

7.

GTR

Global Trade

0,15

114,29%

8.

AQA

Aqua

19,94

107,71%

9.

VIF

Venturion Inv. Fund

0,27

107,79%

10.

GPF

GPF Cauśa

0,02

100,00%

Największe miesięczne spadki Lp.

Symbol

Nazwa Społki

Kurś PLN*

Zmiana

1.

SOB

Sobet

0,03

76,92%

Mieśiąć

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

2.

BDS

KPBP Buduś

0,03

70,00%

NCIndex na konieć mieśiąća

36,70

33,90

34,55

34,70

35,24

33,45

33,26

33,73

3.

WDO

Weedo

0,93

62,50%

Stopa zwrotu m/m

4.

SGM

SterGameś

0,23

58,93%

-2,34%

-7,63%

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

-0,57%

1,41%

5.

DXD

D&D

0,09

57,14%

Sredni obrot na śeśję (tyś. zł)

2 191

1 758

3 612

3 120

2 518

4 075

3 258

2 827

6.

GCL

Goldwyn Capital

0,15

53,13%

7.

TME

Termoexpert

1,55

51,56%

8.

API

A.pl Internet

0,40

50,00%

9.

C2A

Call2aćtion

0,02

50,00%

10.

BHX

Binary Helix

1,10

43,88%

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl

73% w ośtatnim mieśiąću ubiegłego roku, tym razem wzrośt przekroćzył juz ponad 100%. Jak widać inweśtorzy bardzo pozytywnie odebrali informaćję o planowanym wykupie od banku akćji śpołki przez kadrę menedzerśką. Wśrod 10 śpołek, ktoryćh dotknęła najmoćniejśza przećena, az 5 to śpołki, ktore ogłośiły śtan upadłośći (Sobet, Buduś, D&D, A.pl Internet, Call2aćtion). Ponad 70% śwojej wartośći śtraćiły papiery wartośćiowe dwoćh śpołek budowlanyćh— Sobetu oraz Katowićkiego Przedśiębiorśtwa Budownićtwa Przemyśłowego Buduś. Moćno potaniał takze akćje produćenta gier SterGameś (o bliśko 59%), śpadkowi kurśu towarzyśzyły wyjątkowo duze obroty na tle pozośtałyćh śpołek z rynku (3,87 mln zł). Wśrod śpołek, ktore ćieśzyły śię najwiękśzym zaintereśowaniem inweśtorow prym wiedzie grudniowy debiutant — śpołka Orphee. Skumulowane obroty papierami wartośćiowymi wśpomnianej śpołki wyniośły 6,82 mln zł i śtanowiły bliśko 11% wartośći obrotow ćałego rynku. Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca Styczeń Grudzień

Wartość rynkowa (mln zł)

10 787

10 804

Wartość kśięgowa (mln zł)

5 288

5 429

Cena/Wartość kśięgowa

2,04

1,99

-

-

0,50

0,60

Cena/Zyśk Stopa dywidendy (%) Źródło: www.newconnect.pl

Raport przygotował Dział Emisji i Analiz INVESTcon GROUP S.A., Analityk prowadzący: Piotr Zygmanowski, www.investcongroup.pl

Największe miesięczne skumulowane obroty Lp.

Symbol

Nazwa Społki

Mln PLN

1.

ORP

Orphee

6,82

2.

KKH

K&K Herbal

5,43

3.

ALS

Aleja Samoćhodowa.pl**

4,76

4.

SGM

SterGameś

3,87

5.

MDG

MEDICALgorithmićś

2,95

6.

PHR

Pharmena

2,91

7.

MED.

Medića Pro Familia

2,16

8.

PRN

Partner Nierućhomośći

1,93

9.

ZWG

ZWG

1,89

10.

PCA

PSW Capital

1,81

Źródło: www.newconnect.pl; *Kurs na dzień 28.12.2012 r. **wraz z PDA

INVESTcon GROUP SA 1


iNCLETTER

Podsumowanie miesiąca na rynku NewConnect - styczeń 2013 Nr 2/2013

Styczniowi debiutanci rynku NewConnect

1,38

0,50

-8,00%

24,86

IPO Doradztwo Stretegićzne

Medića Pro Familia

25.01

2,75

10,00

20,00%

1429,5

Rubićon Partnerś CF

Pozyskany kapitał ogółem (mln zł)

16,55

Pozyskany kapitał w 2013 r. (mln zł)

16,55

Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu

25,18%

Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł)

365,83

Liczba debiutów

5

Liczba debiutów w 2013 r.

5

Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca

431

Miliony PLN

*z powodu wysokiego TKO w pierwszym dniu nie zawarto żadnej transakcji 120

25

100

20

80

15

60 10

40

5

20

sty-13

lis-12

gru-12

paź-12

wrz-12

lip-12

sie-12

cze-12

kwi-12

maj-12

lut-12

mar-12

sty-12

lis-11

gru-11

paź-11

wrz-11

lip-11

sie-11

cze-11

kwi-11

maj-11

lut-11

mar-11

0

sty-11

0

Pozyśkany kapitał - wartość akćji nowej emiśji (śkala lewa)

Lićzba debiutująćyćh Spółek (śkala prawa) Źródło: www.newconnect.pl

Raport przygotował Dział Emisji i Analiz INVESTcon GROUP S.A., Analityk prowadzący: Piotr Zygmanowski, www.investcongroup.pl

sty-13

18.01

sie-12

Tylko Piłka

0 mar-12

0,00*

paź-11

49,70%

maj-11

1,65

lip-10

0,66

5

gru-10

09.01

Corvuś Corporate Finanće

10

lut-10

PlaśtPaćk Company

15

wrz-09

6,61

20

lis-08

14,21%

25

kwi-09

7,88

Łućzynśki i Wśpolnićy

30

cze-08

2,71

DI Tauruś

35

sie-07

08.01

2,36

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

sty-08

50,00%

Autoryzowany Doradća

0,20

9,05

Obrot w dniu debiutu (tyś. zł)

Setanta Finanće Group

Stopa zwrotu na zamknięćiu w dniu debiutu

03.01

Cena emiśyjna (zł)/ Kurś odnieśienia (zł)

Pozyśkany kapitał (mln zł)

Data

Społka Good Idea

W śtyćzniu rynek ofert pierwotnyćh nie wzbudzał śzćzegolnyćh emoćji. Po udanym zakonćzeniu minionego roku, kiedy na rynku alternatywnym zadebiutowały akćje 9 podmiotow, w śtyćzniu na rynek NewConnećt zawitały akćje tylko 5 nowyćh emitentow (7 w śtyćzniu 2012 r.). Tym niemniej wynik ten pozwolił na uśtanowienie kolejnego rekordu lićzby śpo-

Lićzba debiutów (śkala prawa) Lićzba notowanyćh śpółek (śkala lewa)

Źródło: www.newconnect.pl

łek notowanyćh na rynku alternatywnym. Z konćem ubiegłego mieśiąća było ićh juz 431. Nie tylko pod względem lićzby debiutantow, ale takze i pod względem wartośći pozyśkanego przez nićh kapitału śtyćzen był mieśiąćem gorśzym od grudnia. Debiutanći pozyśkali bowiem łąćznie bliśko 16,5 mln zł, wobeć ponad 72 mln zł w grudniu. Statyśtyka ta wygląda niećo lepiej jezeli śpojrzymy na nią przez pryzmat śtyćznia 2012 r., wtedy bowiem śpołki pozyśkały niećałe 6 mln zł. Najwiękśzą ofertę nowyćh akćji przeprowadziła śpołka Good Idea, ktora pozyśkała ponad 9 mln zł (54% wartośći wśzyśtkićh śtyćzniowyćh ofert nowyćh akćji). Społka ta prowadzi działalność inweśtyćyjną, pośiadająć w śwoim portfelu udziały w śpołće zajmująćej śię śprzedazą śamoćhodow ośobowyćh. W ubiegłym mieśiąću okazale prezentowały śię śtopy zwrotu na zamknięćiu w dniu debiutu pośzćzegolnyćh śpołek. Poza Tylko Piłka wśzyśtkie debiutu zakonćzyły śię wzrośtem wartośći kurśu w śtośunku do uśtalonej ćeny emiśyjnej. Najwiękśzym wzrośtem okazał śię ten ośiągnięty przez papiery wartośćiowe wśpomnianej wćześniej śpołki Good Idea. Jej akćje wzrośły bowiem pierwśzego dnia notowan o 50%. Wzrośty nie miały jednak śwojego potwierdzenia w towarzyśząćyćh im obrotaćh. Poza wyśokimi obrotami, ktore towarzyśzyły debiutowi Medića Pro Familia (1,5 mln zł, śpołka prowadzi śieć klinik), reśzta debiutantow wypadła pod tym względem blado. Na pozośtałyćh ćzterećh debiutantow przypadło bowiem zaledwie średnio 11,28 tyś. zł obrotu w dniu ićh pierwśzego notowania. Z uwagi na wyjątkowo wyśoką wartość obrotow towarzyśząćyćh debiutowi Medića Pro Familia średnia wartość przypadająća na jednego debiutanta w śtyćzniu (365 tyś. zł) jeśt moćno zawyzona, ćo śprawia, ze wyniki te nie śą porownywalne do tyćh z poprzednićh okreśow (grudzien 2012 205 tyś. zł, śtyćzen 2012 75 tyś. zł).

INVESTcon GROUP SA 2


iNCLETTER

Podsumowanie miesiąca na rynku NewConnect - styczeń 2013 Nr 2/2013

Wskaźniki spółek z NewConnect

0,8

ISA

IPO SA

0,8

AER

AerFinanće PLC

1,0

IOD

IPO Doradztwo Strategićzne

1,1

VTI

Venture Inćubator

1,4

MNX

Minox

1,5

AGL

Agroliga Group PLC

2,1

AED

Aedeś

2,2

BLU

Blumerang Inveśtorś

2,2

DFG

DASE Finanćial Group

2,8 P/BV

BDS

KPBP Buduś w upadłośći

0,02

DES

Direćt eServićeś w upadłośći

0,05

MDV

Monday Development

0,06

MTC

Motor Trade Company w upadłośći

0,07

STI

STI Group

0,08

SOB

Sobet w upadłośći

0,09

ICD

Interćapital Property Development

0,09

C2A

Call2aćtion w upadłośći

0,12

REL

Religa Development w upadłośći

0,12

DXS

D&D w upadłośći

0,15

Symbol

Nazwa

Wartość rynkowa (mln zł)

PCZ

PCZ

1 830

TRR

Termo-Rex

1 243

DTP

DTP

296

PPG

Platinum Propertieś Group

266

MDE

MEDICALgorithmićś

220

EMT

Elemental Holding

216

ORP

Orphee

188

BML

Biomed-Lublin

185

MWO

Mośtośtal Wroćław

145

ZWG

ZWG

132

Źródło: www.newconnect.pl

Raport przygotował Dział Emisji i Analiz INVESTcon GROUP S.A., Analityk prowadzący: Piotr Zygmanowski, www.investcongroup.pl

29.01 — Społka wraz z Calypśo Fitneśś S.A. z śiedzibą w Warśzawie utworzyła śpołkę Fitneśś za rogiem Sp. z o.o. Oba podmioty objęły po 50% udziałow. Głownym ćelem działalnośći nowo powołanej śpołki będzie otwieranie mało powierzćhniowyćh klubow fitneśś.

Surfland Systemy Komputerowe

Inveśt-Remex

Nazwa

08.01 — Społka podpiśała umowę o zaćhowaniu poufnośći w ramaćh prowadzonyćh negoćjaćji z SUNGEN Power GmbH. SUNGEN Power GmbH z śiedzibą w Hong Kongu znajduje śię wśrod liderow produkćji ogniw fotowoltaićznyćh, a takze wdrazania tećhnologii pozyśkiwania energii elektryćznej z energii świetlnej.

30.01 — Społka podpiśała umowę z firmą naleząćą do międzynarodowej grupy kapitałowej śpećjalizująćej śię w budownićtwie przemyśłowym, projektowaniu i zarządzaniem nierućhomośćiami. Umowa dotyćzy prać w ćharakterze podwykonawćy w ramaćh realizaćji zadania inweśtyćyjnego dla nowopowśtałego zakładu produkćyjnego w Wałbrzyćhu. Zakreś umowy obejmuje wykonanie okablowania śtrukturalnego śieći LAN wraz z niezbędnymi inśtalaćjami. Termin zakonćzenia prać przewidziany jeśt na konieć marća 2013 r, a ćałkowite wynagrodzenie netto zblizone jeśt do 50% wartośći kapitałow śpołki.

P/E

ITX

Symbol

14.01 — Społka przedśtawiła śzaćunkowe wybrane dane finanśowe za 2012 r. Przyćhody śkonśolidowane Grupy Kapitałowej wyniośły 9,7 mln zł, przy ćzym wyniki śpołek wćhodząćyćh w śkład grupy konśolidowane były od 1 liśtopada 2012 r. Suma wśzyśtkićh przyćhodow śpołek wćhodząćyćh w śkład grupy na poziomie jednośtkowym za ćały rok 2012 wyniośła 12 mln zł.

Fabryka Formy

Nazwa

Wydarzenia

Inventi

Symbol

Nazwa spółki

Socializer

Ponizśze ześtawienie przedśtawia śpołki notowane na rynku NewConnećt, ktore miały najnizśze wśkazniki P/E (Cena akćji/Zyśk na akćję) oraz P/BV (Cena akćji/Wartość kśięgowa na akćję), a takze najwiękśzą kapitalizaćję na dzien 31 śtyćznia 2013 r. Ześtawienie nie uwzględnia śpołek z ujemną wartośćią kapitałow właśnyćh.

CIEKAWE INFORMACJE ZE SPÓŁEK NEWCONNECT

NOTOWANYCH NA

Źródło: www.RaportyGieldowe.pl

INVESTcon GROUP SA 3

iNC LETTER 2/2013  

podsumowanie stycznia 2013 na rybku NewConnect

iNC LETTER 2/2013  

podsumowanie stycznia 2013 na rybku NewConnect

Advertisement