Page 1

FII ECO!

PROTEJEAZÃ SURSELE DE APÃ CAMPANIE DE PROMOVARE I CON TIENTIZARE Protec ia surselor de ap

Media , Agnita, Dumbr veni Mai 2013


PROIECT: Extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i ap uzat în regiunile Media , Agnita, Dumbr veni, jude ul Sibiu Operator Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.


OBIECTIV: Plan de ac iune pentru protec ia resurselor de ap realizate: Media , Agnita, Dumbr veni - CAMPANIE DE PUBLICITATE -

SCOP: Prevenirea i combaterea polu rii surselor de suprafa i subterane Surse de ap sigure Cre terea calit ii vie ii i ĂŽmbun t irea s n t ii popula iei


În jurul lucr rilor de captare, al construc iilor i al instala iilor destinate aliment rii cu ap potabil , surselor de ap potabil destinate îmbutelierii, surselor de ape minerale utilizate pentru cura intern sau pentru îmbuteliere, lacurilor i n molurilor terapeutice, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modific rile i complet rile ulterioare, se instituie zone de protec ie sanitar i perimetre de protec ie hidrogeologic , în scopul prevenirii pericolului de alterare a calit ii surselor de ap i, respectiv, a lacurilor i a n molurilor terapeutice.


Obiectivele pentru care se aplic Norme speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar si hidrogeologic : a) sursele de ape subterane sau de suprafa , precum i capt rile aferente acestora, folosite pentru alimentarea centralizat cu ap potabil a popula iei, a agen ilor economici din industria alimentar i farmaceutic , a unit ilor sanitare i social-culturale, construc iile i instala iile componente ale sistemelor pentru alimentare cu ap potabil ; b) z c mintele de ape minerale i capt rile aferente acestora utilizate pentru cura intern sau pentru Îmbuteliere, instala iile de Îmbuteliere i instala iile de exploatare a n molurilor terapeutice; c) lacurile i n molurile terapeutice; d) capt rile de ape subterane sau de suprafa folosite pentru Îmbutelierea apei potabile, alta decât apa mineral natural .


Defini ii Zona de protec ie zona adiacent a cursurilor de ap , a lucr rilor de gospod rire a apelor, a construc iilor i a instala iilor aferente în care se introduc, dup caz, interdic ii sau restric ii privind regimul construc iilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construc iilor, respectiv pentru prevenirea polu rii resurselor de ap ; Realizarea protec iei sanitare a surselor de ap aplicarea m surilor de protec ie a calit ii apelor prev zute în reglement rile existente + instituirea în teren a zonelor de protec ie cu grade diferite de risc fa de factorii de poluare: zona de protec ie sanitar cu regim sever; zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie; perimetrul de protec ie hidrogeologic . zona de protec ie sanitar cu regim sever: Terenul din jurul surselor de ape subterane sau de suprafa unde este interzis orice amplasare de folosin sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de ap . zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie: Teritoriul din jurul zonei de protec ie sanitar cu regim sever, astfel delimitat încât prin aplicarea de m suri de protec ie, în func ie de condi iile locale, s se elimine pericolul de alterare a calit ii apei. perimetrul de protec ie hidrogeologic : arealul dintre domeniile de alimentare i de desc rcare la suprafa i /sau în subteran a apelor subterane prin izvoare, drenuri i foraje, cu rolul de a asigura protec ia fa de substan e poluante greu degradabile sau nedegradabile i regenerarea debitului prelevat prin captare.


Riscurile principale care pot fi generate de activit i umane, economice i sociale:

Poluarea cu agen i patogeni bacterii, virusuri sau alte organisme vii; Poluarea chimic din industrie, petrol, agricultur ; Poluarea radioactiv .


Cadru legislativ Reglement ri na ionale i interna ionale privind protec ia apelor subterane i de suprafa . Dimensionarea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic Directiva Cadru privind apa - 2000/60/EC; Directiva privind poluarea apei prin deversarea anumitor substan e periculoase 76/464/EC, cu 5 directive derivate ; Directiva 80/68/EC privind apele subterane; Legea apelor 107/25.09.1996, modificat i actualizat de legile 310/2004 si 112/2006, aprobat prin Decret nr. 612/2006 privind promulgarea Legii apelor107/2006; OUG 195/2005 din MO 1196/2005 privind protec ia mediului cap IX Protec ia apelor i a ecosistemelor acvatice, cap. XV - Sanc iuni; Legea 265/2006 din MO 586/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protec ia mediului, cu modific ri i complet ri; HG 964/2000 privind aprobarea Planului de ac iune pentru protec ia apelor ĂŽmpotriva polu rii cu nitra i proveni i din surse agricole; HG 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic ; Ordinul ministrului mediului i p durilor nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instruc iunilor privind delimitarea zonelor de protec ie sanitar i a perimetrului de protec ie hidrogeologic .


Context na ional actual Investi ii majore la nivel na ional în sectorul de ap i ap uzat -construirea i reabilitarea sta iilor de tratare /epurare. Reabilitarea surselor de ap /asigurarea unor surse noi. Necesitatea asigur rii protec iei surselor, în cadrul legal existent.

Conceptul de protec ie a surselor de ap are în vedere urm toarele obiective speciale: - respectarea cadrului legal pentru protejarea surselor de ap ; - realizarea unei baze de date privind sursele de ap disponibile; - identificarea factorilor de poluare a surselor de ap ; - determinarea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic cu regim sever i cu restric ii; - întocmirea unui Plan de Ac iune pentru protejarea surselor de ap ; - controlul i limitarea folosirii substan elor toxice i a îngr

mintelor pe terenurile agricole.


Contextul local al proiectului Extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i ap uzat în regiunile Media , Agnita, Dumbr veni, jude ul Sibiu proiect finan at prin Programul Opera ional Sectorial Mediu, din Fondul de Coeziune, în baza Deciziei de Aprobare nr.C (2008) 2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr.1451/17.11.2008 i a Contractului de Finan are nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management POS Mediu i S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Obiective generale: -Respectarea în totalitate a Directivelor UE i legisla iei române ti în domeniul aliment rii cu ap , a colect rii i trat rii apelor uzate; -Cre terea gradului de acoperire a popula iei cu servicii de alimentare cu ap i canalizare pân la 100% în aglomer rile respective; -Cre terea capacit ii institu ionale locale de implementare a proiectelor.

Rezultate a teptate: -Conformarea cu Directivele 98/83/EC si 60/2000/CE privind apa potabil ; -Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE pentru îmbun t irea st rii de s n tate a locuitorilor din localita ile Media , Agnita, Dumbr veni, prin extinderea re elelor de canalizare i depozitarea în siguran a n molului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.


Obiective specifice: -Construc ia/modernizarea surselor de ap captat ;  -Construc ia/reabilitarea sta iilor de tratare de ap potabil ;  -Extinderea/reabilitarea re elelor de ap potabil ;  -Extinderea /reabilitarea re elelor de colectare a apei uzate;  -Construc ia /reabilitarea sta iilor de epurare; -Construc ia/reabilitarea instala iilor de tratare a n molului; -Achizi ionarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.

Activit i: -Reabilitarea conductelor de aduc iune de la sursele de ap subteran i de suprafa i a sta iilor de tratare a apei; -Reabilitarea i construirea de noi rezervoare de ap , sta ii de pompare, sta ii de hidrofor, reabilitarea i extinderea re elelor de alimentare cu ap potabil precum i contorizarea magistralelor de transport; -Reabilitarea i extinderea sistemelor de colectare i epurare a apelor uzate.


ZONELE DE PROTEC IE SANITAR I HIDROGEOLOGIC A SURSELOR DE AP DIN ORA ELE MEDIA , AGNITA I DUMBR VENI au fost dimensionate în conformitate cu legisla ia în vigoare, rezultând:


Media Sursa de ap : apa brut a râului Târnava Mare; Sistemul de captare: priz de mal cu baraj deversor transversal de 2,00 m în l ime i dou stavile plane, amplasate pe malul drept al râului Târnava Mare, în nord-estul ora ului Media ; Zona de protec ie anterioar : zona de protec ie cu regim sever, par ial cu lungimea 66,1 m, constând dintr-un tronson îngr dit pe sectorul estic al sta iei de captare ap brut Media , situat pe malul drept al râului Târnava Mare; Solu ia adoptat : extinderea zonei de protec ie sanitar cu regim sever - în amonte de priza de mal = 100,00 m, pe malul drept prin prelungirea incintei vechi a sta iei de captare ap având coordonatele STEREO 70, nord (x) = 452266,819 m i est (y) = 520559,556 m, spre amonte cu circa 35,50 m; pe malul stâng, prin preluarea terenurilor arabile din fâ ia de 95,00 x 25,00 m de la est de malul stâng al râului, fa de axul capt rii spre amonte. - în aval de priz = 25,00 m pe malul drept, exist incinta îngr dit a sta iei de captare ap i nu este necesar o suprafa de teren suplimentar pentru crearea zonei de protec ie; pe malul stâng, în aval de axul prizei i în continuarea zonei de protec ie amonte de captare se vor prelua terenurile agricole cu suprafa a total de 25,00 x 25,00 m.


Sursa de ap Media


Zona de protec ie sanitar cu regim sever se va marca transversal pe albia râului Târnava Mare (în amonte i în aval, conform cerin elor legale) prin sisteme de marcare flotante, marcaje suspendate sau alte sisteme adecvate, iar pe ambele maluri se va împrejmui i semnaliza cu pl cu e de avertizare. M suri privind utilizarea terenurilor aferente zonei de protec ie cu regim sever: utilizare doar în scopul asigur rii exploat rii i între inerii sursei de ap permis exploatarea agricol , dar este interzis utilizarea îngr mintelor naturale i chimice, a substan elor fitosanitare, irigarea cu ape uzate sau complet epurate, p unatul sau însilozarea nutre urilor, amplasarea grajdurilor i cote elor pentru animale i p s ri, saivanelor i depozitelor de gunoi animalier, amplasarea iazurilor piscicole i a serelor pe malurile râului interzis amplasarea de abatoare, baze auto, bazine neetan e pentru ape reziduale, pu uri absorbante, haznale, locuin e, cimitire umane i de animale, containere cu de euri, cimitire auto, vidanjarea i sp larea cisternelor, injectarea de ape de r cire i/sau de ape de z c mânt, construc ii agricole, depozite de carburan i i combustibili solizi.


Agnita Sursa de ap : apa de suprafa din râul Arp el; Sistemul de captare: captare de suprafa printr-un mic baraj cu priz ; Zona de protec ie anterioar : zona de protec ie sanitar cu regim sever, delimitat printr-un gard de sârm cu stâlpi metalici i o poart metalic asigurat cu lac t, dispus perpendicular pe albia major a pârâului Arpa el i reprezentând cap tul unui drum forestier, nep zit;

Solu ia adoptat : în conformitate cu HG nr. 930/2005, cap. III, zon de protec ie sanitar cu regim sever a fost extins la dimensiunile: - în amonte de barajul cu priz = 100,00 m, pe malul drept al pârâului Arp el, prin prelungirea gardului existent din sârm cu stâlpi metalici, pe taluzul existent al v ii pân la limita superioar a albiei majore; pe malul stâng al pârâului Arp el, prin consolidarea i repararea gardului existent din sârm cu stâlpi metalici de pe taluzul v ii, incluzând drumul de exploatare forestier i închizându-se în taluzul muntos al culmii existente. Ambele maluri ale pârâului Arp el sunt împ durite, iar prin solu ia de asigurare a zonei de protec ie sanitar nu se va distruge niciun copac existent i / sau habitatul ur ilor carpatini din zon . - în aval de barajul cu priza = 25,00 m, în acelea i condi ii ca în amonte de barajul cu priza .


Captare Arp el


Dumbr veni Sursa de ap : straturile acvifere freatic i de adâncime din lunca de pe malul drept al râului Târnava Mare; Sistemul de captare: captare prin 5 pu uri forate de mic adâncime (25,00 40,00 m) + 3 pu uri forate adânci (100,00 m). Zonele de protec ie sanitar , dimensionate de I.N.H.G.A. Bucure ti în anul 2012, în conformitate cu HG nr. 930/2005 i Ord. M.M.P. nr. 1278/2011: Zona de protec ie sanitar unic cu regim sever: are forma de cerc cu centrul pe amplasamentul pu ului forat i raza de 10,00 m; Zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie: coincide cu zona de protec ie sanitar cu regim sever; Perimetrele de protec ie hidrogeologic asigur un timp de tranzit al apei în subteran de minimum 3650 de zile pentru orice substan poluant nedegradabil sau greu degradabil care s-ar infiltra la limita acestor zone i s-ar ajunge la pu urile forate, rezultând suprafe e de teren de form poligonal . Observa ie: pu urile forate noi sunt amplasate în imediata vecin tate a pu urilor forate vechi abandonate dup 30 de ani de func ionare, neasigurate corespunz tor cu drum de exploatare.


Zonele de protec ie sanitar cu regim sever ale tuturor pu urilor forate func ionale se vor marca prin pl cu e de avertizare, asigurându-se cu por i de acces prev zute cu lac t. Limitele zonei de protec ie sanitar cu regim de restric ie se vor marca de OR prin borne sau semne vizibile cu men iunea zon de protec ie sanitar , tipul i în l imea acestor marcaje se vor stabili de comun acord de c tre OR i autoritatea de gospod rire a apelor (AN Apele Române Administra ia Bazinal de Ap Mure Sistemul de Gospod rire a Apelor Mure Sistemul Hidrotehnic Ighi Forma ia de lucru Media ). Marcajele specifice se amplaseaz pe teren de c tre OR împreun cu reprezentan ii Consiliului Local Dumbr veni i cu proprietarii terenurilor (arabile i pa uni), avându-se în vedere ca de la fiecare marcaj s se vad celelalte dou marcaje învecinate. OR, de in torul capt rii, va efectua observa ii i m sur tori privind evolu ia debitelor exploatate, evolu ia nivelului apei subterane i a calit ii acesteia, pe baza unui program stabilit prin autoriza ia de gospod rire a apelor, va ine eviden a la zi a datelor ob inute i va transmite aceste date la unitatea bazinal de gospod rire a apelor Mure .


Pu de ad창ncime

Pu de mic ad창ncime


M SURI DE PROTEC IE A RESURSELOR DE AP -Scopul m surilor de protec ie impuse prin reglement ri este asigurarea impiedic rii aportului în ap a substan elor i organismelor periculoase pentru s n tate, a substan elor i organismelor care, de i nu sunt periculoase pentru s n tate, modific proprieta ile fizico chimice, biologice i bacteriologice ale apei sau o polueaz termic, m surile de protec ie conducând la men inerea poten ialului normal de utilizare a apei. -Protec ia apelor = ansamblul m surilor privind p strarea calit ii apelor, în condi iile unei exploat ri ra ionale, implicând men inerea unui echilibru între debitul exploatat i posibilitatea refacerii resurselor de ap . -Calitatea apelor = totalitatea propriet ilor fizice, chimice, biologice i bacteriologice ce trebuie men inute în limitele naturale în vederea p str rii echilibrului ecologic.

M SURI DE PROTEC IE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR CUPRINSE ÎN ZONELE DE PROTEC IE SANITAR CU REGIM SEVER -Terenurile se vor folosi numai pentru asigurarea exploat rii i între inerea sursei, construc iei i instala iei de alimentare cu ap . -Sunt interzise toate activit ile prev zute pentru zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie i amplasarea de construc ii sau amenaj ri nelegate direct de exploatarea sursei i a instala iilor de ap , efectuarea de explozii, s p turi i excava ii, depozitare de materiale nelegate de exploatarea apei. -Pe aceste terenuri se pot efectua lucr ri agricole de c tre de in tori, fiind interzis utilizarea îngr mintelor naturale i / sau chimice a substan elor fitosanitare a irig rii cu ape uzate sau epurate complet, amplasarea grajdurilor i cote elor de animale, depozitarea gunoiului, animalier, pa unatul i însilozarea gunoiului, amplasarea serelor i a iazurilor piscicole.


M SURI DE PROTEC IE PRIVIND UTILIZAREA TERENURILOR CUPRINSE ÎN PERIMETRUL DE PROTEC IE HIDROGEOLOGIC -Perimetrul de protec ie hidrogeologic cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare i de desc rcare la suprafa i/sau în subteran a apelor subterane prin izvoare, drenuri sau foraje (sursa de ap Dumbr veni) i are rolul de a asigura protec ia fa de substan e poluante greu degradabile sau nedegradabile i regenerarea debitului prelevat prin lucr rile de captare. -În cazul lucr rilor i activit ilor pe terenurile situate în perimetrul de protec ie hidrogeologic este necesar evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protec iei mediului. -A.N. Apele Române de ine eviden a computerizat a zonelor de protec ie sanitar i a perimetrelor de protec ie hidrogeologic din fiecare bazin hidrografic, iar supravegherea regimului cantitativ i calitativ al apelor subterane în perimetrele de protec ie hidrogeologic a lucr rilor de captare se face prin re eaua hidrogeologic na ional .

Surse de informare http://www.apatarnavei.ro http://www.mmediu.ro/beta/domenii/managementul-apelor-2/managementul-resurselor-de-apa www.rowater.ro


Apatarnavei  

Camapanie apa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you