Page 1

METODOLOGIA organizării şi desfăşurării selecţiei cursanţilor pentru programele de formare de conversie profesională postuniversitară organizate în cadrul proiectului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629 pentru anul universitar 2010-2011

I. DATE GENERALE

• Universitatea din București este partener în proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) , co-finanţat din Fondul Social European și implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE). • Programul de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar ce urmează a fi implementat în cadrul proiectului este program de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de 4 (patru) semestre, organizat în baza Legii 94/1995 art.161, forma de învățământ la distanță. • Programul de conversie profesională din cadrul Universității din Bucuresti va fi organizat în următoarele specializări: Nr. Crt. 1. 2.

Specializarea

Nr.semestre/Nr.credite

GEOGRAFIE 4 semestre/ 120 credite ISTORIE 4 semestre/ 120 credite • Programul se finalizează cu examen de absolvire, promovarea examenului de absolvire conferind dreptul de a profesa în noua specializare Geografie sau Istorie. II. ORGANIZAREA ADMITERII Admiterea în cadrul programului de formare de conversie postuniversitară la cele două specializări Geografie sau Istorie din cadrul Universității din București, se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, conform criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile . PERIOADA DE ÎNSCRIERI: • 1 – 30 IULIE 2010, orele 9,00-14,00 (fără zilele de sâmbătă și duminică) • 1-5 SEPTEMBRIE 2010, orele 9,00-14,00 LOCUL DE ÎNSCRIERE: Facultatea de Geografie , Secretariat, Bd.N.Bălcescu,nr.1, sector 1, București

1


Persoană de contact: Constantinescu Mădălina,Tel. 021/3153074/ 0722605468, e-mail: madalinafacultate@yahoo.com Mocanu Alexandrina, Tel.021/3153074/0744315530, e-mail: alexandrina_mocanu@yahoo.com Facultatea de Istorie, Secretariat, Bd.Regina Elisabeta,nr.4-12, sector 1, București Persoană de contact: Ratcu Constanța,Tel. 021/3100680/ 0722531728, e-mail: cornelia_hanganu@yahoo.com DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: • Cerere tip (conform anexei 1); • Formular de înscriere tip (conform anexei 2); • Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată; • Diploma de studii şi foaia matricolă pentru ultimele studii absolvite, în original sau copie legalizată; • Certificatul de naştere, în copie legalizată; • Adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., din care să rezulte că este apt pentru programul de formare la care candidează, care trebuie să conţină examenul clinic şi pe verso serologia sângelui şi examenul radioscopic pulmonar; • Trei fotografii tip buletin de identitate; • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere; • Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate ; • Copie carte de muncă ; • Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai beneficiat în ultimii 5 ani de un program de formare cu durata de cel puţin 1 an sau cu 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice. CRITERII DE ADMITERE: A. Criterii generale de eligibilitate a. Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare; b. Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar; c. Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani. B. Criterii generale de ierarhizare a. Media de absolvire a studiilor de licenţă (se va face media aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de licenţă). C. Criteriu de departajare va fi media la bacalaureat, în cazul în care doi sau mai mulți beneficiari au obținut medii egale de admitere.

2


Anexa 1 Geografie/Istorie

CERERE

Subsemnatul(a)_____________________________________, absolvent(ă) al(a) Universităţii ______________________________, Facultatea ______________________________, promoţia________, curs _______, profesor la Şcoala ____________________________, din localitatea ____________________, judeţul ________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la programul de formare profesională postuniversitară organizat în cadrul proiectului “Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSTRU/57/1.3./S/32629 pentru anul universitar 2010-2011. Vă mulţumesc.

Data,

Semnătura,

3


Anexa 2 Geografie FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ POSTUNIVERSITARĂ Nume

Iniţiala tatălui

Prenume CNP Vârsta

Sex (bifaţi)

F

B

Adresă domiciliu Rural

Loc de muncă (specificaţi şcoala şi bifaţi localizarea)

Urban

Adresă loc de muncă Vechime în învăţământ

din care, în mediul rural

Telefon mobil Telefon fix Fax E-mail Ultimele studii absolvite

Nivelul de studii: Diploma obţinută:

4


Specializarea: Anul absolvirii:

MEDIA ANILOR DE STUDII:

MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ :

Discipline predate Program de formare solicitat (bifaţi o singură opţiune)

GEOGRAFIE

Universitatea pentru care optaţi (bifaţi)

Universitatea din Bucureşti

Acces la mijloace de informare / comunicare

Acasă Computer

La şcoală Altele

Internet

Acasă La şcoală Altele

Aţi predat 2 din ultimii 5 ani în învăţământul preuniversitar?

DA NU

Aţi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani?

DA NU

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale. Nume ________________________________________Semnătura ____________________

5


Anexa 2 Istorie

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ POSTUNIVERSITARĂ Nume

Iniţiala tatălui

Prenume CNP Vârsta

Sex (bifaţi)

F

B

Adresă domiciliu Rural

Loc de muncă (specificaţi şcoala şi bifaţi localizarea)

Urban

Adresă loc de muncă Vechime în învăţământ

din care, în mediul rural

Telefon mobil Telefon fix Fax E-mail Ultimele studii absolvite

Nivelul de studii: Diploma obţinută:

6


Specializarea: Anul absolvirii:

MEDIA ANILOR DE STUDII:

MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ :

Discipline predate Program de formare solicitat (bifaţi o singură opţiune)

ISTORIE

Universitatea pentru care optaţi (bifaţi)

Universitatea din Bucureşti

Acces la mijloace de informare / comunicare

Acasă Computer

La şcoală Altele

Internet

Acasă La şcoală Altele

Aţi predat 2 din ultimii 5 ani în învăţământul preuniversitar?

DA NU

Aţi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani?

DA NU

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale. Nume ________________________________________Semnătura ____________________

7

conversie  

conversie profesionala

conversie  

conversie profesionala

Advertisement