__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Hartslag Verhalen van verandering

DORCAS

40

jaar

Adopt a granny

‘Ouderen staan niet langer alleen’ Maart • NR. 1 • Jaargang 37

Dorcas


INHOUD

Hartslag

06

04 04

Dorcas • for those in need

Impact

‘We hebben onze verloren hoop teruggevonden’

06

Sponsoring

08

Nieuws

10

2

14 Duurzame hulp voor kwetsbare ouderen

11

In Actie

Sponsor een kind of granny

14

Een voedselactie met blauwe emmers

16

Uit binnen- en buitenland

Herinnering

Een lezer deelt haar herinnering aan 40 jaar Dorcas

Delen

18

Medewerkers

Wat was jouw mooiste moment?

Ontwikkeling

Ferenç uit Oekraïne is hoopvol over de toekomst


Hartslag

D

VO ORWO ORD

Uitgeknipte foto’s

08

‘Wat is dat?’ Ik wijs naar een

Deze eigen taak is erg belangrijk

muur die volgeplakt is met uitge-

voor de ouderen. Hun gevoel van

knipte foto’s uit tijdschriften. Het

eigenwaarde groeit.

zijn kleurrijke foto’s van lachende mensen. ‘Daar kijk ik naar als

De limonade is voor kinderen uit

ik me eenzaam voel. Zij zijn de eni-

de buurt die vandaag op bezoek

gen die ik zie…’

zijn bij de grannyclub. Ze ontdekken zo al jong dat er armoede bij

We staan in het huis van granny

hen in de buurt is. Vandaag staat

Alina in Roemenië. De kille wind

er gymnastiek op het programma

giert dwars door het huis. Alina

en dus vliegt er al snel een bal

hinkt met haar been als ze naar

door de ruimte. Lichaamsbeweging

haar bed loopt en op de wollen

is goed en gezond voor de ouderen

deken gaat zitten. Ze wijst naar

die vooral veel thuis zitten. En dat

haar knie. ‘Ouderdom komt met

de ontmoeting met anderen goed

gebreken hè?’, lacht ze.

is, blijkt wel als Alina aan het eind

Vanaf buiten klinkt het gebrom

van de middag tegen me zegt: ‘Ik

van een busje.

weet dat ik

Als het dichter-

niet alleen ben

bij komt, horen we een gitaar en zingende mensen. Bij Alina komt een COLOFON Jaargang 37, nummer 1. Hartslag is het magazine van Dorcas, waarmee we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat 3 keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Hoofdredactie Rosita van Eerde, redactie@ dorcas.nl | Redactie Jettie Vonder Oost, Daphida Voordewind, Lysanne van de Kamp, Betty Hoekstra | Concept en vormgeving BladenMakers, bladenmakers.nl Drukkerij Pieters Media, pietersmedia.nl Dorcas | Postbus 1500, 1300 BM Almere T. 088 - 050 28 00 | info@dorcas.nl | dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00 U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? Kijk op dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas

grote glimlach op haar gezicht.

‘Ik denk in deze tijd van corona nog vaak terug aan Alina’

Ze wordt opge-

goed.’ De uitgeknipte foto’s, de limonade en het plezier met de kinderen. Ik

haald om naar de granny-club te gaan.

en dat voelt

denk in deze tijd van corona nog vaak terug aan Alina. Het laat zien hoe belangrijk

Als het portier van het busje

het is om mensen niet alleen te

opengaat, klinkt er gejuich. Ook

laten, zeker als het leven moeilijk

ik mag mee. De vrolijke rit naar

is. Voor ons als Dorcas is dat niet

de grannyclub, zal ik niet snel

nieuw. Dat weten we

vergeten….

al 40 jaar en hier

Even later staat granny Alina in

blijven we ons

de keuken om voor de limonade

onvermoeid voor

te zorgen. Iedereen die deelneemt

inzetten.

aan de club heeft een eigen verantwoordelijkheid: zorgen voor de knutselspullen, een stuk uit de Bijbel lezen of spelletjes begeleiden.

Betty Hoekstra Projectleider Dorcas 40 jaar

Dorcas • for those in need

3


Impact

Hyrmet uit Albanië bouwt mee aan een sterke gemeenschap

‘Verloren hoop teruggevonden’ 4

Dorcas • for those in need


Hartslag

Na de val van het communisme werd het leven voor de nu 57-jarige Hyrmet en zijn gezin erg zwaar. De Albanees verloor zijn baan en zijn huis. Hij kon de eindjes amper aan elkaar knopen. Door toewijding en hard werken veranderde zijn situatie. Hyrmet heeft nu samen met zijn gezin een bloeiend bedrijf en is volop actief in de gemeenschap om anderen te helpen.

Hyrmet woont in de Albanese plaats Val-

Lening

anderen en geeft praktische steun aan

bona en is getrouwd met de 53-jarige Raza.

Juist op het moment dat de familie zich

de inwoners die dat nodig hebben. De

Samen hebben ze 4 kinderen, een zoon en

radeloos en hulpeloos voelt, komen ze in

Albanees gelooft dat een sterke gemeen-

3 dochters. Het gezin biedt ook onderdak

contact met Dorcas. Ze krijgen een lening

schap bijdraagt aan de verbetering van

aan de gepensioneerde vader van Hyrmet.

en zo kunnen ze hun B&B toch afbouwen.

de omstandigheden. ‘We zien nu een

Hij heeft gezondheidsproblemen en is

‘We hebben onze verloren hoop terug-

mooie toekomst voor ons. Onze sociale en

afhankelijk van hulp.

gevonden. Er is weer licht in ons leven’,

economische situatie is verbeterd. De lokale

vertelt Hyrmet.

overheid is hier niet stabiel en daar kunnen

Geen baan en huis

we dus niet op bouwen. We moeten het

In de jaren ’90 verdwijnt het communisme

Het blijft niet alleen bij een lening. Hyrmet

als gemeenschap met elkaar doen. Samen

uit Albanië en er volgt een onzekere tijd.

volgt verschillende trainingen die door

zorgen we voor een betere toekomst.’

Hyrmet verliest zijn baan én zijn huis. Om

Dorcas worden aangeboden aan de gemeen-

zijn gezin te onderhouden neemt Hyrmet

schap. Hyrmet is vooral geïnteresseerd in

elk baantje aan dat hij kan krijgen. Hij

trainingen op het gebied van landbouw en

werkt onder andere als boer en als handar-

toerisme, vanwege de Bed & Breakfast. De

beider.

familie verbouwt inmiddels groenten in hun een kas en houdt een aantal kippen.

‘We voelen ons waardevol binnen de gemeenschap’

De bezoekers van de B&B kunnen straks genieten van biologisch eten dat Hyrmet zelf produceert.

Waardevol voelen Door de trainingen raken Hyrmet en zijn gezin meer en meer betrokken bij de gemeenschap. ‘We zijn opener en socia-

Het Albanese gezin heeft ondanks alle

ler geworden. We voelen ons waardevol

moeilijkheden een goede onderlinge band.

binnen de gemeenschap en we willen graag

Ze steunen elkaar in moeilijke tijden en

ook bijdragen aan het verbeteren van de

proberen samen hun economische situatie

situatie van anderen. We weten hoe het is

te verbeteren. Dat doen ze door een Bed &

om geholpen te worden en gunnen anderen

Breakfast te starten. De verbouwing krijgen

dat ook.’

ze helaas niet helemaal af. Er is simpelweg te weinig geld.

Sterke gemeenschap Hyrmet gaat zijn ervaringen delen met

Dorcas • for those in need

5


Sponsoring

Adopt a granny

‘Niet alleen hulp voor korte tijd’ In 2004 startte Dorcas als eerste in Nederland met het sponsoren van ouderen. We zagen de nood waar ze in leefden en konden concrete hulp bieden. Adopt a granny werd een groot succes en ondertussen zijn er duizenden mensen in Nederland die een oudere ondersteunen. De hele aanpak is flink veranderd. Natascha Gendi blikt terug.

6

Dorcas • for those in need


Hartslag

Ook een nieuwe toekomst voor kinderen

Het sponsoren van ouderen was sinds de

termijn niet meer nodig.

start in 2004 gericht op het geven van

Dorcas wil niet alleen hulp bieden

materiële hulp, zoals voedsel, medische

die stopt als wij weg zijn, maar juist

hulpmiddelen, medicijnen en andere nood-

duurzame hulp geven. Hulp die

Future 4 Children is het Kinderontwikke-

zakelijke spullen. ‘Daarnaast was er ook

blijft, ook als wij er niet meer zijn.’

lingsprogramma van Dorcas. De insteek van

toen al aandacht voor het mentale welzijn.

dit programma is de laatste jaren ook ver-

Hun kinderen vertrokken naar de stad of

Een nieuwe kijk

het buitenland voor werk. Veel ouderen

Naast het inzetten van de gemeen-

naar het individuele kind dat gesponsord

bleven en blijven daardoor vaak alleen ach-

schap is ook de manier van kijken

wordt, maar ook naar de familie en de ge-

ter.’ Voor de maatschappij hebben ouderen

naar de oudere veranderd. ‘Behalve

meenschap waar het kind bij hoort. Hierbij

weinig waarde. Ze worden aan hun lot over

hele praktische hulp stellen we ons

is de gedachte hetzelfde als bij Adopt a

gelaten en voelen zich eenzaam’, vertelt

ook de vraag: wat zouden ouderen

granny: geven van hulp waar het kind op

Natascha Gendi, manager Programma’s bij

nog willen doen én wat kunnen zij

lange termijn baat bij heeft, zodat het

Dorcas.

nog bijdragen aan de gemeenschap?

Dorcas of de sponsor uiteindelijk niet meer

Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze

nodig heeft.

5.000 granny’s

anderd. Er wordt niet alleen meer gekeken

zelf iets kunnen handwerken wat

Dankzij de steun van veel sponsoren in Ne-

ze kunnen verkopen. Of dat ze iets

Werken op 3 niveaus:

derland is het programma Adopt a granny

over de geschiedenis van hun land

• Individueel: We helpen het kind bij het

enorm gegroeid. Na de start waren er 100

vertellen aan de kinderen op de

ontdekken en ontwikkelen van levensvaar-

ouderen met een sponsor, maar door de

basisschool.’

digheden en het opbouwen van zelfver-

aandacht voor het programma groeide het dels worden er ongeveer 5.000 granny’s in

Onafhankelijk en waardevol

Oost-­Europa en Afrika gesponsord.

In de meeste landen in Oost-Europa

aantal al snel tot meer dan 1.000. Inmid-

en Afrika hebben ouderen weinig

‘Ouderen voelen zich vaak aan de kant gezet’

‘Een paar jaar geleden hebben wij kritisch

ondernemerschap, omgaan met geld en het innemen van een actieve rol in de maatschappij. • Familie: Er spelen vaak verschillende

pensioen. Het lukt hen vaak net de

problemen in gezinnen, bijvoorbeeld

huur te betalen, maar er blijft wei-

een verslaving of een ouder die afwe-

nig geld over voor eten. ‘We gaan

zig is vanwege werk in het buitenland.

met overheden in gesprek over het

Er is aandacht voor het herstel van

pensioen en andere voorzieningen

ouder-kindrelaties en we bieden psycho­

voor ouderen. Verder kijken we hoe

sociale zorg en helpen ouders bij de

we ouderen kunnen helpen om wat extra’s te verdienen, zoals het ver-

Een nieuwe aanpak

trouwen. Ook is er extra aandacht voor

opvoeding. • Gemeenschap: Hoe kan er binnen een ge-

bouwen van groenten of het houden

meenschap gezorgd worden voor bescher-

van kippen. Hierdoor zijn ze niet

ming van kinderen? We maken bijvoorbeeld

meer afhankelijk van anderen.’

afspraken met scholen en klinieken. Ook

gekeken naar het programma en onszelf

richten we lokale platforms op die samen

de vraag gesteld: is onze huidige manier

Het gevoel van onafhankelijkheid

het welzijn en de bescherming van kinde-

wel de beste om de situatie van ouderen

en het iets kunnen bijdragen aan

ren in hun gemeenschap monitoren. Ze

blijvend te veranderen? We zagen dat we

de maatschappij heeft grote impact

nemen contact op met de juiste instanties

door ook de gemeenschap erbij te betrek-

op het welzijn van de ouderen.

als dat nodig is.

ken we meer zouden kunnen bereiken voor

Natascha: ‘Ouderen voelen zich

ouderen’, legt Natascha uit. ‘De gemeen-

vaak aan de kant gezet. Alsof ze

schap en andere instellingen zijn daarin

niks meer kunnen en nutteloos zijn.

onmisbaar. Dit kunnen vrijwilligers zijn

Door actief deel te nemen, voelen ze zich

van lokalen kerken, maar ook andere lokale

waardevol. Hun gevoel van eigenwaarde

In Moldavië zijn ze als een van de eerste

organisaties of de overheid. We ontwik-

stijgt en ze durven zelf op te komen voor

landen gestart met de nieuwe manier van

kelen zo samen een beter vangnet voor

hun rechten. Dat is een mooi effect van

werken. Lees op dorcas.nl/ouderenin

ouderen en dan is onze hulp op de lange

deze nieuwe manier van werken.’

moldavië het verhaal van Cristina.

Dorcas • for those in need

7


hubriek

NIEUWS

25.000 voedselpakketten en meer... De Dorcas Voedselactie van afgelopen november is een groot succes geweest: we hebben maar liefst 25.000 pakketten voor mensen in nood in Oost-Europa kunnen samenstellen. We hebben de pakketten voor een groot deel al bezorgd. Omdat we nu in het land zelf hebben ingekocht, konden we voor het eerst verse producten zoals kaas en worst toevoegen. Ook streekproducten, die voor de mensen erg herkenbaar zijn, konden we nu makkelijker kopen. De rest van de pakketten wordt in de komende maanden bezorgd. Naast de pakketten konden we ook bijdragen aan onze programma’s in Oost-Europa. Deze programma’s zijn

Dorcas in uw testament

erop gericht mensen in de toekomst op eigen benen te la-

Wist u dat het mogelijk is om Dorcas op te nemen in uw testa-

ten staan. We helpen bijvoorbeeld met trainingen om een

ment? Titia Lont is een van de mensen die dat hebben gedaan.

eigen landbouwbedrijf te beginnen. En voor ouderen orga-

Voor haar loopt geven om een ander als een rode draad door haar

niseren we activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan.

leven. Ze heeft daarom, in goed overleg met haar kinderen, Dorcas opgenomen in haar testament. Op dorcas.nl/nalaten vertelt Titia hier meer over.

For those in need

Wie zijn we als Dorcas? Wat doen we? En voor wie werken we al 40 jaar? Dat zit verpakt in onze nieuwe slogan ‘For those in need’. Bekijk de uitleg van onze nieuwe slogan op dorcas.nl/slogan.

8

Dorcas • for those in need


Hartslag

Siem ontmoet Iyad uit Beiroet In december hebben we de campagne

‘Geef om Iyad’ gehouden. In deze cam-

pagne vertelt de Nederlandse Siem het

verhaal van Iyad, een 16-jarige jongen die gevlucht is uit Syrië en afgelopen zomer de explosie in Beiroet meemaakte. Siem en zijn ouders werden zo geraakt door

dit verhaal dat zij graag Iyad persoonlijk zouden willen spreken.

In februari was het zover: via Zoom hebben

te zien als straks de lockdown voorbij is’,

de jongens met elkaar gesproken. Hoe groot

vertelde Iyad. Ook was Siem erg benieuwd

ook de verschillen, er was ook iets herken-

of Iyad alweer in zijn eigen huis in Libanon

baars: ze zaten op dat moment allebei in een

kon wonen. Dit bleek gelukkig het geval te

lockdown.

zijn. Verder hebben de jongens het gehad over hun hobby’s. Iyad: ‘Ik hou erg veel van

Voor zowel Iyad als Siem betekende dit dat

spelletjes spelen op mijn mobiele telefoon.’

ze niet naar school konden. ‘Ik kijk er erg naar uit om mijn vrienden en leraren weer

Dorcas op de koffie We betrekken u graag bij het werk van Dorcas. Daarom introduceren we vanaf april maandelijks informatieve online-uitzendingen over ons werk en thema’s die daarmee te maken hebben. In totaal worden er 5 uitzendingen gehouden. Meer informatie volgt via onze website en social media.

Dorcas • for those in need

9


Herinnering

Saskia: ‘Onze zoon kreeg een Hongaarse naam’

Mijn herinnering aan 40 jaar Dorcas ‘In de jaren 80 maakte ik kennis met de organisatie, die toen nog Christelijke Stichting voor Gewetensvervolgden heette. In een tijdschrift las ik over de verdwenen Raoul Wallenberg uit Zweden. De CSHG had hier een handtekeningenactie voor op gezet. We werden opgeroepen om op een behangrol handtekeningen te verzamelen. Ik ging langs de deuren en heb zo flink wat mensen gemotiveerd te tekenen voor Raoul.’ In 1988 werd er een reis georganiseerd

woonden we een kerkdienst van Dénes

kwamen ook even bij ons langs. Het

naar Kiskunfélegyháza, een plaats in

bij en werden we thuis ontvangen door

was een bijzondere ontmoeting.

het midden van Hongarije. Met mijn

diverse gemeenteleden. Het was een

man Peter, we waren net een half jaar

tijd om nooit te vergeten.

getrouwd, ging ik mee. We waren in

tact houden. Helaas is Dénes ongeveer

totaal met een groep van 8. In Honga-

Enkele maanden later later kregen we

10 jaar later overleden en bleef Judit

rije werden we ontvangen door Dénes

post uit Hongarije; het waren foto’s van

alleen achter met 6 kinderen. Wij heb-

Damasdi, dominee van de plaatselijke

het nieuwe jeugdgebouw. Een jaar na

ben Judit en haar gezin nog regelmatig

kerk, en zijn vrouw Judit.

de groepsreis zijn mijn man en ik op ei-

bezocht en ook is ze een keer bij ons

gen gelegenheid naar Hongarije gegaan

geweest. Het was leuk om te zien hoe

en hebben we Judit en Dénes bezocht.

onze kinderen het goed met elkaar

Het doel van onze reis was om te helpen bij het afbreken van een jeugdge-

10

We bleven ook de jaren daarna con-

konden vinden.

bouw, zodat er een nieuw gebouw neer-

In 1990 werd onze zoon geboren. We

gezet kon worden. We werkten hard in

gaven hem de Hongaarse naam László.

In 1998 is er in Harderwijk een werk-

de hitte, maar hadden gelukkig ook tijd

Tot onze grote verrassing stonden dat-

groep van Dorcas gestart. Daar ben ik

voor uitstapjes. Zo zijn we onder andere

zelfde jaar ineens Dénes en Judit voor

nog steeds actief in.’

naar de poesta geweest, waar we een

de deur. Ze waren in Nederland om

paardenshow te zien kregen. Ook

verschillende mensen te bezoeken en

Dorcas • for those in need

Saskia Schouten


Hartslag

40 Gezichten

Sponsor een kind of granny en breng verandering in hun leven

Dorcas • for those in need

11


In actie

Sponsor een van deze 40 granny’s en kinderen van hen ondersteunen. Op deze pagina lichten we 40

en ouderen voor wie het leven blijvend is veranderd.

van hen uit. Doet u mee? Al voor 28 euro per maand

Maar er zijn nog zo veel van wie het leven nog uitzicht-

ondersteunt u een granny of kind.

loos is. In dit jubileumjaar willen we zoveel mogelijk

Ga naar dorcas.nl/40gezichten en meld u aan.

Granny’s

Kinderen

Wij hebben een missie. Er zijn al duizenden kinderen

12

Somoina

Corneliu

Alvin

Margaret

Alexandra

Barnoti Kenia • 12 jaar

Vasilian Moldavië • 7 jaar

Lemitei Kenia • 7 jaar

Naisoi Leyieyio Kenia • 5 jaar

Timovschi Moldavië • 10 jaar

Samira

Agaiby

Fawzia

Jonathan

Jonas

Gerges Kaleny Egypte • 74 jaar

Mohareb Iskander Egypte • 81 jaar

Habib philopos Egypte • 67 jaar

Leshan KIvuyo Tanzania • 66 jaar

Lembuseli Mukuti Tanzania • 74 jaar

Maria

Carol

Lidiya

Koço

Qifqe

Puskas Roemenië • 77 jaar

Hodos Roemenië • 69 jaar

Nikitina Oekraïne • 74 jaar

Bardhi Albanië • 60 jaar

Trajce Albanië • 66 jaar

Gizella

Sándor

Emilia

Maria

Rozalia

Kamugya Oekraïne • 82 jaar

Komonyi Oekraïne • 89 jaar

Salac Roemenië • 60 jaar

Galatan Roemenië • 70 jaar

Varga Roemenië • 67 jaar

Dorcas • for those in need


Hartslag

Meld u aan!

Ga naar dorcas.nl/40gezichten en meld u aan als sponsor van een kind of granny.

Ebram

Youstina

Engy

Amir

Prisca

Reda Thabet Egypte • 9 jaar

Nady Eshak Egypte • 8 jaar

Edwar Thabet Takla Egypte • 8 jaar

Malak Thabet Egypte • 12 jaar

Anne Awino Ombalo Kenia • 13 jaar

Iuliana

Maria

Liviu

Sergiy

Vjollca

Balla Roemenië • 69 jaar

Barabasi Roemenië • 81 jaar

Moldovan Roemenië • 62 jaar

Tsegelnik Oekraïne • 66 jaar

Topi Albanië • 62 jaar

Maria

Svetlana

Halima

Ondovuai

Ana

Alamariu Roemenië • 86 jaar

Chervona Oekraïne • 58 jaar

Ramadhani Hassan Tanzania • 79 jaar

Singa Meoli Tanzania • 68 jaar

Horvath Roemenië • 65 jaar

Haxhi

Lirika

Joely

Naanyuni

Naisiligaki

Abdi Albanië • 69 jaar

Vako Albanië • 76 jaar

Nguvumali Riane Tanzania • 80 jaar

Rikoyan Mollel Tanzania • 88 jaar

Eliapenda Saruni Tanzania • 66 jaar

Dorcas • for those in need

13


Delen

Blue Bucket Campaign in Oost-Europa

5.000 emmers vol producten voor ouderen 14

Dorcas • for those in need


Hartslag

De Dorcas Voedselactie, maar dan nét even anders: dat is de Blue Bucket Campaign. Elk najaar zamelen kerken, scholen, bedrijven en andere organisaties in Oost-Europa zelf producten in. De goed gevulde blauwe emmer wordt rond de kerstdagen bezorgd bij kwetsbare en eenzame ouderen. Het is een aanvulling op de pakketten van de Dorcas Voedselactie.

Dorcas is 10 jaar geleden gestart met de Blue Bucket

voor elkaar te zijn en ontdekken dat (ook) anderen

Campaign in Roemenië. Het was hier een enorm

in nood leven. De ouderen krijgen de emmers van

succes. Met hulp van deze kennis en ervaring zijn

bewoners uit hun eigen dorp. Zo krijgen zij naast het

ook Albanië, Moldavië en Oekraïne aangehaakt bij

pakket ook een bezoekje. Deze aandacht helpt tegen

deze actie.

eenzaamheid.

Net zoals bij de Dorcas Voedselactie in Nederland worden mensen uit de buurt gevraagd om mee te helpen. Er worden voedsellijstjes uitgedeeld. Mensen kunnen een product kopen maar ze kunnen ook groente uit eigen tuin of streekproducten geven.

Over de Blue Bucket Campaign De Blue Bucket Campaign had dit jaar ook in Oost-Europa te maken met beperkingen door corona. We zijn op zoek gegaan naar oplossingen hiervoor. Het was

‘Door te geven stijgt het gevoel van eigenwaarde’

mogelijk om online geld te doneren. Scholen organiseerden een digitale campagne. Voor kerken was het soms mogelijk op kleine schaal toch producten in te zamelen. Na het inzamelen vullen vrijwilligers de blauwe emmers. Dorcas, partnerorganisaties en deelnemende kerken delen de emmers vervolgens uit aan de mensen die het het meest nodig hebben.

Dankzij de samenwerking met kerken weten we met deze actie veel meer ouderen te bereiken. Ook mensen die niet deelnemen aan onze programma’s krijgen zo een voedelpakket. Dit jaar zijn er meer dan 5.000 emmers uitgedeeld. Het lijkt misschien wel raar om mensen uit Oost-Europa, die soms zelf ook aan onze projecten deelnemen, te vragen om voedsel te doneren. Ze hebben zelf immers vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch is dát juist de kracht van deze actie. Ze voelen zich waardevol als ook zij iets kunnen geven. Daarnaast verstevigt deze actie ook de banden binnen de lokale gemeenschap. Mensen leren er

Dorcas • for those in need

15


Medewerkers

Mijn mooiste moment bij Dorcas

Met een team van zo’n 85 medewerkers op het internationale kantoor in Almere én zo’n 300 medewerkers in de landen waar we werken, zetten wij ons al 40 jaar in voor de mensen in nood. Alle medewerkers hebben zo hun eigen bijzondere herinneringen. Wij vroegen 5 medewerkers naar hun mooiste moment bij Dorcas.

Op bezoek bij de familie Klapwijk ‘Ik denk nog vaak terug aan mijn bezoek aan de familie Klapwijk uit Ermelo. Zij vertelden mij over

Ontmoeting met Syrische vluchtelingen

hun bijzondere reizen voor Dorcas. Tijdens ons

‘3 jaar geleden ontmoette ik een Syrisch vluchtelingengezin.

gesprek zei meneer Klapwijk: ‘Veel van onze in-

Naast hun slechte levensomstandigheden kregen zij te ma-

spanningen waren voor anderen niet zichtbaar,

ken met de handicap van hun kleine meisje. Bibi (2) lijdt aan

maar dat hoeft ook niet, want God weet er van.

hersenatrofie, waardoor zij zich niet op een normale manier

Alles is in de hemel opgetekend!’ Lang geleden

kan ontwikkelen. Ze zou kunnen overlijden en ze had geen

kregen zij een Bijbel mee van een predikant uit

toegang tot gezondheidszorg. Wij konden haar voorzien van

Roemenië en hierin zetten zij een aantekening.

basisgezondheidszorg, onze eerste focus. Vervolgens zijn we

Mevrouw Klapwijk zocht de tekst op, die zij

erin geslaagd haar hervestiging rond te krijgen, waardoor zij

toentertijd hadden onderstreept. Het ging om

de benodigde medische zorg heeft ontvangen in een ander

Hebreeën 10 vers 35 en daar staat: ‘Leg die on-

land. Dit heeft haar leven gered.’

beschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond’. Deze tekst maakte een diepe indruk op mij en bemoedigt mij nog steeds.’ Matthé Vos relatiebeheerder nalaten

16

Dorcas • for those in need

Rosy Cherfane hoofd gemeenschaps­centra Syrië


Hartslag

Een druppel op de gloeiende plaat ‘Er is een zinnetje waar ik vaak aan moet denken als ik aan het werk ben. Een van onze landendirecteuren zei eens: ‘Als je ooit denkt dat onze hulp een druppel op de gloeiende plaat is, realiseer je dan wat het betekent als je net onder die druppel staat.’ En zo is het. Die ene druppel kan een verschil maken waardoor er een grote verandering ontstaat in het leven van een persoon en zijn of haar omgeving. Dit zinnetje motiveert mij enorm om in Nederland het werk van Dorcas bekend te maken.’ Betty Timmerman relatiebeheerder kerken

Plakboeken van mevrouw Bonnema ‘Het is nu bijna 2 jaar geleden dat we in een klein Fries plaatsje bij mevrouw Bonnema (82) aan de

In loondienst bij Dorcas

eettafel zaten. Als veertiger bracht ze namens de

‘Van jongs af aan mag ik Dorcas al kennen.

werkgroep al fietsend huis-aan-huisblaadjes rond,

Ik heb onder andere meegelopen met een

voor wat toen nog CSHG heette. En nu, 35 jaar later,

actie voor vrijlating van christengevange-

zamelde ze nog steeds kleding en spullen in voor de

nen. Ook mocht ik indrukken opdoen tijdens

allerarmsten. Jammer genoeg moest ze stoppen.

reizen naar Roemenië en Albanië. Dit was

Genietend van een kopje koffie met een ‘zondagse

eind jaren ’80. Maar als ik terugdenk aan

koek’ hebben we geluisterd naar al haar verhalen.

mijn mooiste moment bij Dorcas, is dat voor

Stapels plakboeken kregen we mee. Deze boeken

mij de dag dat ik, na 4 jaar diaconaal en

getuigen van een levenswerk dat is voortgekomen

vrijwillig werken, in loondienst kwam op de

uit haar geloof. Het is een van de mooiste erfenissen

afdeling Financiën. Achteraf gezien is het

die ik ooit in ontvangst heb mogen nemen!’

Dorcas waardoor ik het continu volhield om door te gaan met het leven. Zo kon God een

Jan Jacob Hoefnagel woordvoerder

groot deel van mijn leven invullen. Hierbij wil ik mijn dankbaarheid uiten aan Dorcas.’ Linda Mantel medewerker finance

Dorcas • for those in need

17


Ontwikkeling

Op weg naar een betere toekomst Landendirecteur Ferenç Katko over de situatie in Oekraïne

‘Er is de afgelopen tijd al veel veranderd in Oekraïne. Ik zie mensen die elkaar helpen, kerken die hun rol oppakken in het ondersteunen van kwetsbare mensen en een lokale overheid die steeds meer taken kan overnemen van de centrale overheid.’ Dat vertelt Ferenç Katko, sinds 2008 onze landendirecteur in Oekraïne. Ferenç groeide op in de jaren ’80 in een dorpje in het westen van Oekraïne. Na de middelbare school besloot hij wiskunde te gaan studeren aan de universiteit. Tijdens zijn studie werd het gebied Transkarpatië getroffen door een enorme overstroming.

Goederen uitdelen Ferenç bood als vrijwilliger zijn hulp aan en hielp bij het lossen en uitdelen van goederen. ‘Veel mensen moesten ineens hun huis verlaten. Ze werden opgevangen in grote gebouwen zoals scholen. Er kwamen allemaal vrachtwagens die eten, dekens en kleren brachten. Dorcas was een van de organisaties die goederen kwamen brengen en zo kwam ik voor het eerst met deze organisatie in contact. De manier van werken sprak me erg aan’, vertelt Ferenç.

18

Dorcas • for those in need


Hartslag

Na de overstroming bleef Ferenç 2 dagen in de week

land om daar te werken omdat er in hun buurt geen

als vrijwilliger betrokken bij Dorcas. ‘We deelden

werk is. Kinderen groeien op bij hun grootouders, die

spullen uit aan granny’s en aan weeskinderen. Ik

vaak zelf niet meer in staat zijn om ze op te voeden.

vond het mooi om de vreugde te zien bij deze men-

Wij helpen bij de opvoeding en bieden kinderen

sen als wij kwamen.’

trainingen en naschoolse activiteiten aan. We vinden

Vacature

het belangrijk om ze te laten zien welke kansen ze hebben. We coachen ze om hun dromen te volgen.’

Na 2 jaar als wiskundedocent te hebben gewerkt, stapte Ferenç in 2005 over naar Dorcas om daar

Ondanks de problemen waar de Oekraïners mee

als accountant te gaan werken. Na 3 jaar komt de

worstelen, ziet Ferenç ook mooie dingen gebeu-

vacature van landendirecteur vrij en wordt hij de

ren. ‘COVID-19 heeft ons werk natuurlijk enorm

nieuwe directeur.

beïnvloed, maar er zijn ook positieve kanten. We

Weinig pensioen

hebben bijvoorbeeld hygiëne- en voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen. Hierdoor kwamen we in

Er zijn verschillende thema’s waar Ferenç en zijn

contact met nieuwe groepen mensen, onder wie ook

team aan werken. Het conflict in het oosten van het

Roma. Normaalgesproken is het moeilijk om hen te

land speelt een grote rol. Het is de oorzaak van de

bereiken. We konden nu werken aan het opbouwen

economische recessie. Een van de gevolgen hiervan

van relaties’, legt Ferenç uit.

‘Er kwamen allemaal vrachtwagens die eten, dekens en kleren brachten’

Samenwerking Verder worden de overheidstaken steeds meer in de regio geregeld. ‘Dat is een goede ontwikkeling. De lokale overheid is bereidwilliger om zich in te zetten voor de gemeenschap. Zij staan open voor samenwerking met ontwikkelingsorganisaties zoals Dorcas.’

is dat er nauwelijks geld voor pensioenen beschik-

Landendirecteur Ferenç ziet de toekomst met ver-

baar is. Ferenç: ‘Er zijn zo’n 12 miljoen pensioenge-

trouwen tegemoet. ‘Ik hoop dat het rustiger wordt

rechtigden. Zij moeten rondkomen van een minimaal

in het oosten. Als dat gebeurt én als de pandemie

pensioen, dat zo rond de 50 euro ligt. Hier kunnen

voorbij is, is er weer ruimte voor economische groei.

ze nauwelijks eten van betalen, want de prijzen voor

Dan komen er ook meer banen én wordt er meer

voedsel zijn erg hoog.’

belasting betaald. Hierdoor zal er uiteindelijk meer geld zijn voor onder andere de pensioenen.’

Ook hebben veel van deze oudere mensen te maken met gezondheidsproblemen. Zorg is in Oekraïne niet gratis en medicijnen zijn erg duur. ‘We helpen de mensen hun pensioen aan te vullen door ze bijvoorbeeld te leren zelf gewassen te verbouwen in hun tuin. Van de opbrengst kunnen ze zelf eten, maar ze kunnen die ook deels verkopen zodat ze meer inkomsten hebben.’

Dorcas helpt grootouders in Oekraïne bij de opvoeding van hun klein­kinderen door trainingen en naschoolse activiteiten aan te bieden.

Dromen volgen Dorcas zet zich ook in voor kinderen en gezinnen in Oekraïne. Veel ouders vertrekken naar het buiten-

Dorcas • for those in need

19


Dorcas

Waliaranga uit Tanzania

Clean Cooking zorgt voor schoner en gezonder leven De 80-jarige Waliaranga uit Tanzania kookte bijna haar hele leven op open vuur. Ze kreeg hierdoor gezondheidsproblemen en kon tijdens het regenseizoen geen warme maaltijd klaarmaken. Ze stapte 2 jaar geleden over op de stove die wij haar gaven. Haar gezondheid is sindsdien enorm verbeterd en bovendien

kan ze nu het hele jaar door koken. Een duurzame verandering brengen in het leven van mensen in nood. Dat is waar Dorcas zich al 40 jaar hard voor maakt. Steun ons werk, zodat wij mensen zoals Waliaranga kunnen helpen bij een beter en gezonder leven.

Ga naar | dorcas.nl/cleancooking

Profile for Dorcas

Hartslag - maart 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded