__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERHALEN VAN VERANDERING

DECEMBER 2018 - JAARGANG 34 - NR. 4 - WWW.DORCAS.NL

Samen is de sleutel Over samen werken aan verandering


Tuincentrum Het is al bijna donker als ik de parkeerplaats van het tuincentrum oprijd. Op een groot bord op de voorgevel staat ‘Kerst begint hier!’ Er komt een zee van licht en glitters op me af. Best gezellig, zo in het schemerlicht. Ik glimlach. Zouden klanten die

Nog even kijk ik naar het grote bord

hier met winkelkarren vol slingers

op de gevel. Kerst begint hier? Nee.

en kerstverlichting lopen, weten dat

Kerst begint daar waar het zó donker

kerst begonnen is in een donkere

is. Daar is het licht zó nodig.

stal? Zou de winkelier doorhebben

Die plekken zijn overal te vinden.

dat al die goedkope kerstverlichting

Aan de andere kant van de

niets voorstelt vergeleken met het

wereld maar ook dichtbij in

oogverblindende licht dat de herders

verzorgingshuizen, in de dak- en

die nacht zagen?

thuislozenopvang en gewoon in mijn straat.

Terwijl ik de portier van mijn auto open, moet ik denken aan onze

Met Dorcas ontsteken we graag licht

eigen slogan bij Dorcas deze winter:

op alle donkere plekken. Niet

‘Omdat het zo donker is…’ Even heb ik

voor de gezelligheid, maar

kippenvel. Zouden die mensen hier in

omdat het nodig is. Nieuwe

het volle licht van dit tuincentrum wel

hoop en zicht om uit de

weten dat er miljoenen in duisternis

duisternis te komen. Daar

leven? Zouden ze weten van vaders

begint kerst voor mij.

‘Kerst begint daar waar het zó donker is.’

in Ethiopië die hun oogst wéér zien mislukken, van ouderen in OostEuropa waar het ook binnenshuis

Betty Hoekstra

vriest? Ik hoop het maar.

Campagneleider

Krijgt u Hartslag al? Misschien hebt u deze Hartslag gevonden of van iemand anders gekregen. Daar zijn we blij mee. Wilt u Hartslag ook graag zelf ontvangen? Meld u aan via www.dorcas.nl/hartslag dan krijgt u drie keer per jaar het magazine bij u thuis op de mat. U kunt ook een e-mail sturen naar: redactie@dorcas.nl.


Omdat het zo donker is… De 11-jarige Bilal vluchtte voor bommen, heeft een misvormde hand en werd gepest. Hoe een

4

donker leven weer licht kreeg.

‘Dorcas is één groot team’

Inhoud 4

Omdat het zo donker is

Edwin Onyancha,

8

landendirecteur van Dorcas

7

‘Mijn geld is niet van mij…’

in Kenia, brengt recht. 8

Samen werken aan verandering

10

Samen werken aan verandering

Nieuws uit binnenen buitenland

12

‘Dorcas is één groot team’

Samen is voor Dorcas een sleutelwoord. Tamirat en Tatyana zijn vrijwilliger in projecten van Dorcas.

12

14

Terugblik op de Dorcas Voedselactie

Colofon Jaargang 34, nummer 4. Hartslag is het magazine van Dorcas waarin we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat drie keer per jaar uitkomt. © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

Coördinatie: Anneke Schaap, redactie@dorcas.nl. Concept en vormgeving: Redmatters § redmatters.com. Drukkerij: Pieters Media, pietersmedia.nl. Ook bijdragen? U kunt Dorcas steunen op een manier die bij u past: via een eenmalige of periodieke gift, via het doneren van kleding of spullen of door Dorcas op te nemen in uw testament. Meer weten? www.dorcas.nl/ikhelpmee.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Bilal

4

DORCAS


Zeven vingers, vijf jaar gepest Bommen die naast hem insloegen, een misvormde hand en gepest in de klas. Het leven van de 11-jarige Bilal uit Libanon zal nooit meer worden wat het was. Het keerpunt kwam door een gebeurtenis die alles op z’n kop zette. Een jong leven in het donker. Buiten spelen

Om zijn emoties te uiten sloeg hij

Het was een heel gewone dag.

ze letterlijk van zich af. Buiten

Zes jaar oud en onbezorgd

spelen deed hij nooit meer, bang

speelde Bilal buiten met zijn

dat er nog een keer iets vreselijks

vriendjes. Hij woonde in Aleppo

zou gebeuren.

in Syrië, waar de oorlog net was begonnen. Plotseling klonk er

Gepest

een enorm kabaal en de jongens

Op school ging het ondertussen

doken weg. Vlak naast hen was

ook niet goed. Bilal werd

een bom ingeslagen. Gelukkig

door zijn klasgenoten gepest.

kwam Bilal er lichamelijk

Door een ongeluk was hij drie

zonder kleerscheuren van af.

vingers verloren. Elke dag moest

Maar psychisch ging het daarna

hij horen dat hij met zijn zeven

helemaal mis. Nachtmerries en

vingers nooit wat kon bereiken.

huilbuien keerden elke dag terug.

Bilal is het gaan geloven en

Hoe werkt het buurtcentrum? Niet alleen kinderen kunnen terecht in het buurtcentrum

‘Door de oorlog, het pesten en het trauma waren er geen lichtpuntjes meer.’

in Libanon. De activiteiten zijn gericht op de hele gemeenschap. De mensen die er komen zijn vooral vluchtelingen uit Syrië. Er zijn bijvoorbeeld lifeskillstrainingen, speciale sessies voor vrouwen en in een-opeensessies krijgen mensen ondersteuning om hun trauma’s te verwerken. Door middel van creatieve therapie leren kinderen en volwassenen hun gevoelens te uiten.

DORCAS

5


Norma Maatschappelijk werker Norma vertelt over Bilal: ‘Stukje bij beetje is Bilal uit zijn schulp gekropen. Een belangrijk moment was toen we samen tekeningen gingen maken. In het begin tekenden we gebouwen. Later gingen we een stapje verder en samen met mij tekende hij aan de ene kant van het papier mensen die hij aardig vond en aan de andere kant de mensen die hij niet aardig vond. Daarna spraken we erover. Zo leerde Bilal zijn gevoelens te uiten. Hij vertelde dat hij niet weet hoe hij zijn liefde moet delen met de mensen van wie hij houdt. Langzamerhand groeide zijn vertrouwen in mensen en in zichzelf. Eerst dacht hij dat hij minder kracht had vanwege zijn handicap. Nu heeft God juist zijn zwakke hand kracht gegeven, zegt hij. Hij heeft aan God gevraagd hoe hij deze kracht in de toekomst op de juiste manier kan inzetten.’

voelde zich alleen. Door de

om nog beter te worden.

oorlog, het pesten en het trauma

Ook leerden we hem weer met

waren er geen lichtpuntjes meer.

andere kinderen te spelen.

Toen Syrië niet langer veilig was,

Individuele sessies met een

nam het gezin wat kleding en

medewerker van Dorcas helpen

spullen mee en vertrok. De rest

hem bij het verwerken van zijn

moesten ze achterlaten.

trauma's. En nu? Bilal lacht weer

Stapje voor stapje

Trots laat hij zien hoe mooi hij

kwam er wat rust. De lokale

kan tekenen. Stiekem durft hij

medewerkers van Dorcas vingen

aan ‘later’ te denken. De kleine

de familie op en boden onderdak,

jongen heeft grote dromen:

eten en medische zorg. Daarmee

hij wil zijn tekentalent inzetten

konden ze in elk geval overleven.

om architect te worden en mooie

Daarna lieten we dit gezin niet

huizen te ontwerpen. Zo hoopt hij

los, maar hielpen ze om stapje

zijn geboorteland Syrië straks,

voor stapje hun leven weer op

als het vrede is, weer op te

te bouwen. Bilal gaat naar ons

bouwen – letterlijk.

tekentalent. We hielpen hem

DORCAS

Thuis gaat het ook een stuk beter.

Eenmaal aangekomen in Libanon

buurtcentrum. Hier zagen we zijn

6

en durft weer naar buiten.

‘De kleine jongen heeft grote dromen: hij wil zijn tekentalent inzetten om architect te worden en mooie huizen te ontwerpen.’


‘Mijn geld is niet van mij…’ Mevrouw Van Buuren over rentmeesterschap

‘Mijn moeder was mijn inspirator. Naastenliefde en

nooit een prettig gespreksonderwerp worden, maar

rentmeesterschap – dat stond bij haar centraal.

het is wel belangrijk om erover te praten. En om alles

Ze vond het ook belangrijk dat ik dat leerde. Al voordat

goed te regelen.’

ik financieel zelfstandig was, wist ik: mijn geld is niet van mij.’ Net als haar moeder kan ze zich druk

Schenken na leven

maken over de noden in de wereld. ‘Ik probeer mijn

‘In de statuten van stichting Tabitha staat wat er

verantwoordelijkheden te nemen en mijn deel bij te

na mijn overlijden moet gebeuren. Tien jaar lang

dragen, maar ik weet ook: een mens alleen kan niet

krijgen tien christelijke organisaties een bepaald

al het leed stoppen.’

bedrag. Op die manier steun ik hen voor een langere periode, dat vind ik belangrijk. Dorcas is een van

Tabitha (Dorcas)

deze organisaties. Overigens schenk ik ook nu al geld

Mevrouw Margot van Buuren is nu 75 jaar en woont

aan Dorcas. Dat doe ik via een periodieke schenking

al ruim 30 jaar in Oosterbeek. ‘Op een prachtig plekje

die voor vijf jaar vastligt. Het voordeel daarvan is

midden in de natuur’, vertelt ze. Toen haar vader in

dat je een deel van het bedrag weer terugkrijgt van

1985 overleed, werden zij en haar moeder stilgezet

de Belastingdienst. Door het teruggekregen bedrag

bij het belang van een testament. ‘Er waren geen

opnieuw te doneren, ontvangt Dorcas dus meer,

erfgenamen benoemd, dan moet je iets regelen.’

terwijl ik evenveel betaal!’

Een vriend heeft toen geholpen met het oprichten van een stichting. ‘Deze stichting heb ik benoemd tot enig

Waarom Dorcas

erfgenaam. Mijn moeder en ik noemden de stichting

‘Laatst kwam de vriendelijke meneer Vos van Dorcas

Tabitha. Dit is een vrouw uit de Bijbel die ook wel

bij mij op bezoek om persoonlijk kennis te maken en

Dorcas genoemd wordt… Tabitha was een vrouw

mij te bedanken. We hadden een open en interessant

die veel goede daden verrichtte en veel van haar

gesprek, waarbij veel ruimte was voor mijn vragen.

vermogen weggaf – een voorbeeld om na te volgen!’

Wat ik zo mooi vind aan Dorcas, is de christelijke identiteit en dat zij zich richt op de aller-allerarmsten.

Afscheid

Dat past bij de visie van de Bijbel. Daarnaast vind ik

Zestien jaar geleden moest mevrouw Van Buuren ook

het erg belangrijk dat er hulp is voor vluchtelingen

afscheid nemen van haar moeder. ‘Ze had kanker,

en mensen die het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld

het was een moeilijke tijd. Toevallig was ik toen

een natuurramp. Het is mooi dat je bij Dorcas ook op

net met pensioen gegaan, waardoor ik veel tijd had

andere manieren een bijdrage kunt leveren. Ik breng

om bij haar te zijn. Dat was fijn. Voor die tijd dacht

weleens kleding naar een inzamelpunt voor textiel bij

en praatte ik nauwelijks over thema’s als de dood.

mij in de buurt. Zo kan iemand anders er nog profijt

Tegenwoordig vind ik het minder moeilijk. Het zal

van hebben, fantastisch toch!’

DORCAS

7


Samen werken aan veranderingen Samen is voor Dorcas een sleutelwoord. Vrijwilligers, collega’s, samenwerkingspartners. Allemaal mensen die ons werk mogelijk maken. Zonder hen zou ons werk geen weg vinden. Naast de vele vrijwilligers in Nederland zijn er ook heel veel mensen in de landen waar we werken als vrijwilliger verbonden aan onze projecten. We zetten Tamirat uit Ethiopië en Tatyana uit Moldavië in het licht. Tamirat

wat ik nodig had aan voedsel en zorg. Ook kon ik niet naar school.’ Dankzij een sponsor kon hij wel naar school, was er genoeg te eten en kreeg hij goede begeleiding. ‘Ik ben ook persoonlijk enorm gegroeid.

‘Het is nu mijn tijd om anderen op weg te helpen’

Ik ging vol zelfvertrouwen naar school. Ja, ik ben echt veranderd door dit project. Ik zie de mooie kanten van het leven, ik heb verder geleerd en ik kan nu een verandering brengen in het leven van anderen.’ Tamirat werkt ondertussen bij een bank in Addis Abeba. In zijn vrije tijd is hij te vinden bij de

De 26-jarige Tamirat uit Ethiopië was sponsorkind in

kinderen die nu worden gesponsord om hen net zo

ons project in Ethiopië. Zijn ouders konden niet goed

te helpen als hij ooit geholpen werd. ‘Ik doe mee

voor hem zorgen. Dankzij een sponsor in Nederland

met allerlei activiteiten voor kinderen, ik help mee

en een enthousiaste groep lokale mensen is Tamirat

met groepsdiscussies voor de tieners en ik spoor de

opgegroeid tot een jonge man met een baan én een

kinderen aan om goed voor het milieu te zorgen.’

passie voor de kinderen die nu in het project zitten.

Daarnaast is Tamirat ook betrokken bij de ouderenprojecten in zijn dorp. ‘Ik geloof dat als je veel

8

DORCAS

Tamirat was nog heel jong toen hij via een

ontvangen hebt, je ook veel kunt uitdelen. Ik word

maatschappelijke organisatie als sponsorkind bij

er blij van om kinderen te zien die zelfvertrouwen

Dorcas kwam. ‘Mijn ouders konden mij niet geven

hebben gekregen.’


Tatyana

‘Niet alleen spullen brengen: het is echte ontmoeting’ Tatyana woont in Moldavië en is

goed genoeg ter been zijn, gaan met ons

vrijwilliger bij het Adopt a granny-

naar de kerkdiensten. De mensen die te

programma. Ze bezoekt de ouderen,

ver weg wonen bezoeken we met onze

samen met haar man Youri. Ze haalt er

eigen auto. We bidden samen en lezen uit

veel voldoening uit. ‘Als ik hun tuin in

de Bijbel.’ Daarnaast heeft ze veel contact

loop zie ik dat ze beginnen te stralen’,

met de familieleden. Tatyana: ‘Het is meer

zegt ze. Tatyana brengt voedselpakketten

dan alleen spullen brengen. Het is ook

die tijdens de Dorcas Voedselactie

een echte ontmoeting.’

zijn ingezameld. ‘Het mooie is dat het producten zijn die de mensen nodig

Tatyana is blij dat ze haar ervaringen als

hebben. Zonder de pakketten zou de

vrijwilliger ook op andere plekken kan

winter heel zwaar voor ze zijn.’

inzetten. Ze is docent op een school. ‘Daar praat ik met kinderen en hun ouders over

Behalve van het brengen van de

het belang van zorgen voor ouderen. Zo

voedselpakketten is er nog iets waar

hoop ik dat het steeds vanzelfsprekender

Tatyana blij van wordt. ‘De granny’s die

wordt om naar hen om te zien.’

DORCAS

9


Nieuws uit binnen- en buitenland Nieuwe Dorcas-winkel in Katwijk Zaterdag 15 september 2018 was het groot feest in Katwijk-Rijnsburg: de nieuwste Dorcas-winkel ging open. Even voor tien uur ’s ochtends stond er al een rij met mensen buiten om de nieuwe winkel te bekijken. Met hulp van vrijwilligers en lokale ondernemers is een prachtige winkel ingericht met goede tweedehands spullen, waar een kopje koffie klaarstaat en ‘brood van gisteren’ kan worden gekocht. De winkel is te vinden aan de Sandtlaan 36, Hal C10 in Katwijk. Zie ook www.dorcaswinkelkatwijk.nl.

Samen voor Sulawesi In september werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving

10

DORCAS

Dorcas Handwerkatelier

en een tsunami. Duizenden mensen

Wist u al dat Dorcas een handwerkatelier

kwamen om, en nog veel meer mensen

heeft? Dit is een online community waar

raakten alles wat zij hadden kwijt. Samen

alle creatieve talenten samen in actie

met het Christelijk Noodhulpcluster

komen voor de allerarmsten. Met de

kwamen we in actie om Sulawesi te helpen.

verkoop van zelfgemaakte spullen –

We ontvingen bijna 100.000 euro. Daar zijn

zoals sokken, sjaals, houtwerk, kaarten

we heel dankbaar voor. De giften besteden

of schilderijen – zamelen we geld in

we via onze collega-organisaties ZOA

waarmee we kwetsbare mensen in armoede

en Tear. Met het geld voorzien we mensen

kunnen helpen. Doet u mee? Sluit u aan

van voedsel, tijdelijk onderdak, water

bij het Dorcas Handwerkatelier via:

en gezondheidszorg.

dorcas.nl/handwerkatelier.


Dorcas in Irak aan de slag met blockchain

Irakese ontheemden registreren zich om hulp te krijgen.

Samen met de collega-organisaties Rode Kruis, Tear en Red een Kind start Dorcas in 2019 en 2020 in Irak en Malawi een testproject met

Blockchain (blokketen) is een openbare

het gebruik van de blockchain-technologie.

database, waaraan verschillende partijen

Hiermee kunnen we op een eenvoudige manier

informatie kunnen toevoegen. Elke

veel sneller én doeltreffender hulp geven aan

nieuwe transactie wordt steeds als

mensen in noodsituaties.

een ketting aan de bestaande datablokken van transacties geregen, vandaar de

Wat we gaan doen

naam blockchain.

Via een app kunnen mensen zich registreren bij een van de hulporganisaties die in het noodhulpgebied werken. Nadat deze registratie

banken en overheden tussen zitten. Dit helpt

is geverifieerd en goedgekeurd, kiezen zij zelf

onze organisaties en medewerkers om meer tijd

welke hulp ze nodig hebben. De hulporganisaties

en geld te besteden aan wat we het liefst doen:

kunnen de informatie gemakkelijker onderling

mensen in noodsituaties helpen en beschermen.

vergelijken waardoor fraude beter te voorkomen

Het proefproject is tot stand gekomen in

is. Het gaat veel sneller doordat er niet ‘met de

samenwerking met het Nederlandse ministerie

hand’ gecontroleerd hoeft te worden. Als mensen

van Buitenlandse Zaken.

recht hebben op de hulp, krijgen ze die via blockchain. Voor deze technologie geldt dat er

Wilt u meer lezen over hoe we innovatie inzetten

veel minder kosten en risico’s zijn doordat er geen

in onze projecten? Kijk op dorcas.nl/innovatie.

Nieuwe website

Bijzondere nalatenschap

We hebben een nieuwe website!

Het maakt niet uit of een gift aan

Kijk op www.dorcas.nl.

Dorcas groot of klein is, wij waarderen

Ontdek de verhalen,

elke euro als een bijzonder geschenk. Toch

ontmoet onze

willen we een speciaal woord van dank

medewerkers en blijf

richten aan wijlen mevrouw Swart. Ze was

op de hoogte van het

een nederige vrouw die haar hele leven

laatste nieuws. Laat u

hard werkte, bescheiden leefde en haar

ons weten wat u van

hele vermogen schonk aan goede doelen.

de website vindt?

Afgelopen kwartaal mochten we een

Mail naar:

erfdeel van haar ontvangen. We danken

redactie@dorcas.nl of laat uw reactie

God voor mensen zoals zij en wensen haar

achter op de website.

familie veel sterkte toe bij hun verlies.

DORCAS

11


‘Dorcas is één groot team’ Edwin Onyancha, landendirecteur van Dorcas in Kenia, brengt recht

Al als jongen werd Edwin Onyancha geraakt door armoede. ‘In het dorp waar wij woonden zag ik de gevolgen van armoede voor mensen. Ik voelde me er verantwoordelijk voor en wilde opstaan tegen onrecht.’ Als landendirecteur voor Dorcas in Kenia werkt Edwin ondertussen al zeventien jaar met Dorcas aan blijvende verandering. 12

DORCAS


WIJ ZIJN DORCAS

Tijdens zijn vorige baan als ontwikkelingswerker

compleet veranderd. En dit is nog maar een van de

kwam Edwin in aanraking met Dorcas. Toen zijn

vele voorbeelden die ik zou kunnen noemen. Ik zie de

baan ophield bood hij aan om vrijwilligerswerk voor

veranderingen in gemeenschappen tot stand komen:

Dorcas te gaan doen. Uiteindelijk ging hij aan de slag

mensen zijn hoopvoller, mensen werken samen,

als fondsenwerver, werkte in Zuid-Afrika en kwam

mensen zijn enthousiast, mensen hebben weer

toen terug om in Kenia voor Dorcas te werken.

zelfvertrouwen, mensen zorgen dat kinderen weer

‘Ik ben God dankbaar dat Hij mij hier heeft geplaatst.

naar school gaan, mensen helpen elkaar. Ik kan er

We hebben een groot land met 45 miljoen inwoners.

de hele dag over praten. Het werk gaat door en levens

Veel mensen hebben geen toegang tot basisbehoeften

veranderen nog steeds.’

als zorg, schoon water of voldoende voedsel.’ In de schoenen van de ander Potentieel

‘De grootste les die ik moest leren was om in de

Edwin spreekt vol passie over zijn land. Waarom?

schoenen van mensen die we helpen te gaan staan

‘Het heeft mijn hart om recht te doen aan de unieke

en met hen mee te lopen en hun perspectief te zien.

kanten van mensen en hoe God hen heeft gemaakt.

Pas als ik begrijp waarom ze in een situatie zitten en

Ieder mens heeft potentieel. Daarom vecht ik tegen

wat hun dromen en ambities zijn, kunnen we met

armoede en onrecht. Het is mijn verlangen om

hen oplopen en samen bouwen aan de toekomst.’

mensen hun waardigheid terug te geven en ze hun potentieel te laten ontdekken.’ Nieuw perspectief Bouwen aan verandering is niet altijd gemakkelijk. Een voorbeeld

‘Met de middelen die we hebben kunnen we grote impact realiseren.’

dat hem bijblijft is van een van de kinderen die deel uitmaakte

Grote impact Samenwerken, vooral met lokale organisaties, is voor Edwin een belangrijke sleutel. Edwin: ‘Het is bijzonder hoe we mensen in de ogen kijken en een persoonlijke band opbouwen. Ik ben daar heel dankbaar voor. En ik moedig mijn collega’s

van het sponsorprogramma van Dorcas. ‘John

aan om vol te houden. We zijn hier in Kenia niet de

woonde samen met zijn moeder, broers en zussen

grootste organisatie met grootste budgetten. Maar

in een sloppenwijk in Nairobi. Daar waren ze gaan

met de middelen die we hebben kunnen we grote

wonen nadat ze vanwege een etnisch conflict waren

impact realiseren.’

gevlucht. Omdat het leven er ondraaglijk was, ging

Naast het samenwerken met de Keniaanse collega’s,

het gezin bij hun opa wonen. De oom was daar niet

ervaart Edwin ook de samenwerking met bedrijven,

blij mee en mishandelde de moeder zo erg, dat zij

vrijwilligers, kerken en donateurs in Nederland.

overleed. De kinderen kwamen opnieuw terecht

‘De toewijding die ik zie bij vrijwilligers vind ik

in de sloppenwijk waar ze hadden gewoond. John

heel bijzonder. Iedereen van ons kan iets doen.

en zijn broers en zussen werden opgenomen in het

Ik zie daarin veel van de liefde van God. Dorcas is

sponsorprogramma. Hij was verbitterd. En als hij

één groot team van partners die allemaal op hun

groot was, zou hij advocaat worden en wraak nemen.

manier bijdragen.’

In het programma is veel aandacht geweest voor psychosociale hulp aan de kinderen. Uiteindelijk is

Verbonden met God

John naar de universiteit gegaan. Onlangs ontmoette

Zonder gebed, giften en inzet zou Dorcas niet

ik hem na lange tijd opnieuw. Hij vertelde me dat

bestaan. Ook Edwin ervaart die verbondenheid.

het door de psychosociale hulp die hij in het project

‘De enige manier om ons werk goed te doen en voort

had gehad voor hem mogelijk was geworden om

te zetten, is in verbondenheid met God. Als we ons

de mensen die zijn ouders hadden vermoord te

werk bij Hem terugleggen, zal Hij er zijn weg mee

vergeven. John zet zich nu in voor de rechten van

gaan. Gebed is voor ons de sleutel. Zonder gebed

arme en kwetsbare mensen. Zijn perspectief is

kunnen we niets.’

DORCAS

13


Vroeg op in Drachten:

Vandaag is de Dorcas Voedselactie De Dorcas Voedselactie blijft een begrip in heel Nederland. Duizenden vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Wij brengen een bezoekje aan Drachten waar de actie al jarenlang bruist.

g een Job helpt graaee handje m

Ook het meisje neemt een boodschapje mee

8.00 uur

14

DORCAS

Het is zaterdagochtend acht uur als coördinator

een jonge medewerker van de Jumbo, helpt graag

Rika Rozema aan komt lopen. Met een kar vol

een handje mee. ‘Wat doen jullie precies met de

groene voedseldozen en materialen van Dorcas loopt

spullen?’ vraagt hij. Rina vertelt: ‘Vandaag zamelen

ze over de parkeerplaats bij de Jumbo. Ze had graag

we de producten in, die worden gesorteerd tot

gisteravond alles al klaar willen zetten in de winkel,

pakketten en dan zorgen we ervoor dat ze bij de

maar helaas lukte dat niet. ‘Zo gaat dat soms’, zegt

allerarmsten in Oost-Europa komen.’ Jop knikt en

ze. Het idee is dat midden in de winkel een kraampje

vraagt verder: ‘Hoe snel gaat dat dan? Hopelijk nog

komt waar alle producten van het voedsellijstje

wel voor de winter.’ Rina lacht: ‘Jazeker, nog voor de

staan uitgestald. ‘Dan hoeven de mensen niet te

winter.

zoeken’, legt Rika uit. In het magazijn achter in de

Het kan erg koud worden daar.’ Jop knikt weer

winkel staan een paar rolcontainers vol met pakken

terwijl hij een traytje bruine bonen op de kar legt.

rijst, blikken bonen en potten jam klaar. Jop,

‘Ziezo, klaar om er een mooie stelling van te maken’.


8.30 uur

gaan nemen of er nog genoeg producten op de tafel

Bij de ingang is ondertussen Hannie aangekomen.

midden in de winkel staan. ‘Och, de voorraad is al

Ze is druk bezig met het klaarzetten van de lege

aardig geslonken’, zegt Rika terwijl ze ongeveer dertig

voedseldozen. ‘Bah, ben ik een ‘r’ vergeten’, zegt ze,

tubes tandpasta op tafel legt. Er komt een vader met

terwijl ze bezig is met stift ‘macaroni’ op een doos te

zijn dochtertje bij de tafel. ‘Kijk, hier. Dan kopen we

schrijven. Ze vertelt: ‘Zelf ben ik ook ooit in Roemenië

een blik vruchten en dan brengen ze dat naar mensen

geweest. Om daar de armoede te zien vond ik

die bijna geen eten hebben.’ Het meisje begrijpt

verschrikkelijk. Het werkt extra motiverend.’

het. ‘Moet dat dan met het vliegtuig?’ vraagt het meisje. ‘Nee, met een vrachtwagen’, vertelt de man.

11.00 uur

Het meisje is tevreden en stopt het blik fruit in het

Hannie is er een paar uurtjes. ‘We krijgen zo nog meer

boodschappenmandje.

hulp’, zegt ze. En inderdaad, een paar minuten later komt Dieuwke aanlopen. Ook zij werkt al een paar

17.00 uur

jaar mee met de actie.Hannie staat bij de voordeur,

Voordat alle producten van de Dorcas Voedselactie in

Iedereen helpt mee en dat is fantastisch Rina en Dieuwke verderop in de supermarkt.

de vrachtwagen gaan, worden ze gesorteerd

‘Goeiemorgen! Wilt u meedoen met de Dorcas

tot pakketten. Dat gebeurt ook in Drachten, in een

Voedselactie?’ vraagt Hannie aan een jonge vrouw. ‘O

loods op een industrieterrein. Ook daar gaan we

ja, kom maar!’ zegt die en neemt het voedsellijstje aan.

even langs. Nico en zijn vrouw Tine zijn al druk in de

De volgende klant wil graag meer weten. ‘Moet ik dan

weer. ‘We zijn hier vanavond nog tot zeker negen uur.

het hele lijstje kopen?’ vraagt zij. ‘Dat mag natuurlijk,

En verder nog bijna de hele week’, zegt Tine trots.

maar met één of een paar producten zijn we ook erg

Vanuit Groningen, Drenthe en de rest van Friesland

geholpen’. De vrouw levert uiteindelijk acht producten

komen alle ingezamelde producten naar dit depot.

in. ‘Voor het goede doel, hè?’ knikt ze.

Het sorteren gaat vlot. ‘Volgende week krijgen we er een extra kracht bij. Een mevrouw van

14.00 uur

86 jaar – zij helpt ook graag een handje mee’,

Het wordt al later en de dozen beginnen zich te

vertelt Nico. ‘Iedereen helpt mee en dat is

vullen. Rika en Dieuwke zijn maar even poolshoogte

fantastisch’, besluit Tine.

DORCAS

15


“

Duisternis kan geen

duisternis verdrijven,

“

alleen het licht kan dat. Haat kan haat

niet verdrijven, dat

kan alleen de liefde. Dr. Martin Luther King

Profile for Dorcas

Hartslag - december 2018  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Hartslag - december 2018  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded