__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VERHALEN VAN VERANDERING

MEI 2017 - JAARGANG 33 - NR. 1 - WWW.DORCAS.NL

Van regen naar inkomen Hoe het leven van Ethiopische nomaden afhangt van de natuur.


Hartslag? Het is voor het eerst dat u ons blad in deze vorm thuis ontvangt. Na het laatste Dorcas Journaal van december was het even stil, maar vandaag presenteren we met trots ons nieuwe magazine: ‘Hartslag’. Hartslag is er voor u, omdat u een

De wereld ziet er nu compleet anders

Dorcas-hart hebt. U ontvangt het

uit dan toen. En ook onze werkwijze is

magazine ook om het hart van Dorcas

door de jaren heen veranderd. U zou

nog beter te leren kennen. Ik hoop

kunnen zeggen dat we ons ontwikkeld

dat u er tijdens het doorbladeren

hebben en dat we gegroeid zijn. En

iets in herkent van Dorcas, onze

elke groei kent momenten dat het tijd

naamgeefster. In haar hart was de

wordt voor een nieuw jasje. Vandaar

kracht van Gods liefde werkzaam. Zij is

dit nieuwe magazine. Maar hoeveel er

de beste illustratie van wat er gebeurt

door de jaren heen ook veranderd is –

wanneer een gewoon mens zijn of haar

één ding is steeds hetzelfde gebleven:

hart openstelt voor anderen.

er is hoop.

Meestal is de eerste hartslag het begin

Graag vertellen we die verhalen van

van een nieuw leven. Hoewel dit dus

hoop om eraan bij te dragen dat u,

de eerste Dorcas-‘hartslag’ is, ligt er

samen met ons, het geloof handen en

al een hele geschiedenis achter ons.

voeten kunt geven. Ik hoop dat de

Een geschiedenis die al begon nog

verhalen u zullen inspireren en in

voordat het IJzeren Gordijn scheurde.

beweging zullen zetten. Want de

Het werk ontstond vanuit de behoefte

hartslag zet nu eenmaal alles in

van zo’n zelfde hart: het evangelie in

beweging.

de praktijk brengen. Dat markeert de

Dat klopt toch?

'Hoeveel er door de jaren heen ook veranderd is – één ding is steeds hetzelfde gebleven: er is hoop'

geboorte van Dorcas. Veel leesplezier!

Jan Jacob Hoefnagel teamleider Particuliere donateurs

Ons nieuwe magazine:


Dorcas gelooft in talent Over hoe Theresa, Nexhmije en Amid zich in de kijker hebben gewerkt.

4 Inhoud in talent

Van regen naar inkomen

7

Nalatenschap

Hoe het leven van

8

Interview met

4

Dorcas gelooft

8

Ethiopische nomaden afhangt van de natuur.

Leo Visser 10

Nieuws uit binnenen buitenland

12

Interview met Leo Visser

Van regen naar inkomen

15

Eerste Dorcas-winkel onder de rivieren geopend

12

'Ik zie het als onze taak om mensen weer perspectief te bieden.'

Colofon Jaargang 33, nummer 1 Hartslag is het magazine van Dorcas waarin we u willen inspireren met verhalen van verandering. Hartslag is een gratis magazine dat twee keer per jaar uitkomt. Hartslag is de opvolger van het Dorcas Journaal dat tot 2016 uitgegeven werd.

Coördinatie: Anneke Schaap, redactie@dorcas.nl © Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Concept en vormgeving: Redmatters www.redmatters.com. Tekstbijdragen: Tekstbureau van Loo. Drukkerij: Pieters Media, www.pietersmedia.nl.

Dorcas Postbus 12 - 1619 ZG Andijk Telefoon: 0228 595900 E-mail: info@dorcas.nl Website: www.dorcas.nl IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

DORCAS

3


Dorcas gelooft in talent Dorcas gelooft in de talenten van mensen. In hun creativiteit, veerkracht en vastberadenheid. Helaas krijgen sommige mensen nauwelijks

delen. Omdat dorpsgenoten denken dat

de kans om hun talenten tot bloei te laten

boze geesten verantwoordelijk zijn voor

komen. Vaak behoren deze mensen tot

deze situatie, wordt het gezin verstoten

‘verstoten groepen’: groepen die niet door

uit de gemeenschap. Als lokale collega’s

de gemeenschap worden geaccepteerd.

van Dorcas Theresa en het gezin willen

Juist deze mensen verdienen aandacht,

ondersteunen, blijkt het moeilijk om

een handreiking, acceptatie. Ze verdienen

contact te maken. Theresa is krachtig, maar

een basis van waaruit ze zich kunnen

in zichzelf gekeerd en onbereikbaar. Toch

ontwikkelen. Drie portretten van mensen

groeit er langzaam maar zeker vertrouwen.

die zich een weg hebben gebaand vanuit de marge naar het middelpunt.

Theresa: van teruggetrokken meisje naar ondernemende vrouw

DORCAS

zusjes wordt gerepareerd. Ze krijgen een moestuin, die ze zelf onderhouden. Maar nog belangrijker: ze krijgen hun

Theresa uit Mozambique is tien jaar

waardigheid, zelfvertrouwen en motivatie

oud als haar beide ouders vlak na elkaar

terug. Op haar eigen initiatief werft Theresa

overlijden aan de gevolgen van hiv/aids.

inkomsten door pinda’s te roosteren en te

Theresa, haar broer en twee zusjes blijven

verkopen. Van de opbrengst betaalt ze de

alleen achter. Haar jongste zusje is dan

waterrekening. De moestuin voorziet het

nog maar vier maanden oud. De eerste

gezin van voldoende en gevarieerd voedsel.

weken na het overlijden van haar ouders

Theresa, haar broertje en zusjes leven met

krijgen de kinderen wat voedsel en zeep

opgeheven hoofd. Dit dwingt respect af bij

van hun buren. Maar ook deze mensen

hun dorpsgenoten: de familie wordt weer

kampen met grote tekorten en kunnen

gezien en geaccepteerd.

dat beetje wat ze hebben niet langer

4

Het huis van Theresa, haar broertje en


Ieder mens verdient het om in het midde lpunt te staan.

DORCAS

5


Nexhmije: van ondergeschikte vrouw naar rolmodel Nexhmije uit Albanië is getrouwd en moeder van twee kinderen. Jarenlang bracht de oogst net genoeg voedsel op voor het gezin; er bleef echter niets over om te kunnen verkopen. Het gezin leefde zonder inkomen en zonder financiële zekerheid. Drie jaar geleden kreeg Nexhmije de kans om mee te doen aan een landbouwproject van Dorcas. Een kans die ze met beide handen aangreep. Haar man moest erg aan deze situatie wennen: in Albanië nemen vrouwen doorgaans niet het voortouw in beslissingen over land en geld. Nexhmije zette toch door en leerde tijdens de landbouwtrainingen

Amid: zonder huis maar met hoop

hoe ze gewassen in kassen kon verbouwen, hoe ze

De 45-jarige Amid* en zijn vrouw en kinderen

haar oogst kon vergroten, hoe ze haar producten goed

leefden tot een paar jaar geleden een rustig en

kon verkopen én hoe ze haar boekhouding kon doen.

veilig leven in Irak. Amid had een goedlopend

Toen Nexhmijes man zag hoe goed de zaken gingen,

bedrijf in sanitaire materialen. De rust werd echter

werd hij enthousiast. Hij ging mee naar de trainingen

verstoord toen Islamitische Staat (IS)het gebied

en besloot zijn vrouw te helpen in

binnenviel. Jihadistische groepen

het bedrijf. Inmiddels werken

stuurden Amid en zijn vrouw

Nexhmije en haar man samen als een geoliede machine. De groentekas is uitgebreid en levert iedere maand een fors bedrag op. Van dit geld kunnen de kinderen naar school. Door Nexhmijes

‘Er komt een tijd dat we onze kinderen weer veilig kunnen zien opgroeien.’

vastberadenheid en enthousiasme werd ze een rolmodel voor veel

haatmails en dreigementen: hun bedrijf zou worden platgebrand en hun zoon zou worden ontvoerd. Dat laatste gebeurde daadwerkelijk. Op steun van de lokale autoriteiten hoefden ze niet te rekenen – net als de anderen christenen in Irak werden Amid

andere vrouwen in de streek. Deze vrouwen verenigden

en zijn vrouw niet gezien en gehoord. Nadat ze

hun krachten en richtten een vereniging op voor

een hoge losprijs hadden betaald voor hun zoon,

vrouwelijke landbouwers. Ze motiveren elkaar om zich

konden ze hem weer in de armen sluiten. Hoewel

te ontwikkelen, en om samen te werken en te geloven

het gezin het liefst bij de andere christenen in

in hun kwaliteiten. Zo oogsten deze vrouwen niet alleen

Mosul wilden blijven, besloten ze toch te vluchten.

meer dan genoeg voedsel, maar ook zelfvertrouwen en

Want niet alleen IS, maar ook hun moslimburen

gelijkwaardigheid.

keerden zich tegen hen. Door de actieve rol die zij in hun kerk vervulden, waren zij hun leven niet zeker. Via allerlei omzwervingen kwam het gezin terecht in Koerdistan. Daar verblijft het gezin nog steeds. Van Dorcas krijgen ze praktische hulp, zoals behuizing, hygiëne- en voedselpakketten en financiële steun. Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn Amid en zijn vrouw hun geloof en hoop niet kwijtgeraakt. Amid: ‘Er komt een tijd dat we opnieuw kunnen beginnen en dat we onze kinderen veilig kunnen zien opgroeien.’ * De naam Amid is om veiligheidsredenen niet zijn echte naam.

6

DORCAS


‘Door mijn nalatenschap kunnen mensen straks bouwen aan een hoopvolle toekomst’ Nalatenschap: het is

Ineke Kamp

een onderwerp waar de meeste mensen liever nog niet over nadenken. Dat gold ook voor Ineke Kamp, vrijwilligster bij Dorcas. Ineke is al jaren als vrijwilligster

mij rust dat mijn nalatenschap nu

die mensen maken. Veel van

actief voor Dorcas: ‘Een

goed is verzorgd. In dat opzicht

de mensen die ons benaderen,

paar keer per jaar geef ik op

is nalaten voor mij een stukje

kennen ons via een kennis of

ouderenmiddagen presentaties

rentmeesterschap.’

een vrijwilliger. Dat laat zien dat

over het werk van Dorcas. Ik voel

vrijwilligers onze ambassadeurs

mij betrokken bij de organisatie

Geven met het hart

zijn. Zij zijn het kloppende hart

en bij de mensen die meedoen

Matthé Vos, relatiebeheerder

van Dorcas.’

in de projecten. En ik weet dat

bij Dorcas, voegt hieraan toe:

gedoneerde bijdragen op de goede

‘Veel mensen die over hun

Wilt u meer weten over de

plek terechtkomen. Aangezien

nalatenschap nadenken, nemen

mogelijkheden om na te laten?

ik alleengaand ben en geen

het Bijbelse principe ‘omzien naar

Ga dan naar www.dorcas.nl/

kinderen heb, wilde ik een goede

je naaste’ als leidraad. Een goede

geldnalaten, of neem contact

bestemming vinden voor mijn

relatie met een potentiële nalater

op met Matthé Vos,

bezit, voor als ik er straks niet meer

staat bij mij voorop. We hebben

relatiebeheerder.

ben. Ik besloot Dorcas een mail

het namelijk wel ergens over.

U kunt hem bereiken

te sturen om hierover te praten.

Tijdens gesprekken beantwoord

via tel. 0228 595900

Het gesprek dat hierop volgde, was

ik praktische vragen, en ik luister

of via e-mail

persoonlijk en praktisch. Het geeft

ook goed naar de overwegingen

m.vos@dorcas.nl.

DORCAS

7


‘Dorcas’ hart klopt voor iedereen die wordt buitengesloten’ ‘Ik zie het als onze taak om mensen weer perspectief te bieden’

8

DORCAS


Zijn nieuwe rol als directeur van Dorcas ziet Leo Visser ‘als een manier om te werken aan de grote droom die we samen hebben: het bestrijden van onrecht en armoede in de wereld.’ Zijn inspiratiebron is de Bijbel. Leo: 'Dit werk gaat

gemarginaliseerde mensen zelf: allemaal werken we

over geloof, hoop en liefde in de praktijk. Het laat

samen voor een rechtvaardiger wereld waarin ook

iets zien van het Rijk dat komt, van het koninkrijk

de mensen die nu in de marge staan, meedoen en

van God waarin mensen zullen zijn zoals ze echt

perspectief krijgen. Zo mogen we Gods liefde laten

bedoeld zijn. Niemand hoort aan de zijlijn te staan.

zien. In ons werk met en voor de allerarmsten willen

Problemen te boven komen begint vaak met een

we alles geven wat we in ons hebben. We willen daar

groeiend gevoel van zelfvertrouwen.’

heel goed en onderscheidend in zijn. En we willen de geleerde lessen steeds verwerken door onze aanpak

Zijn jarenlange internationale ervaring als manager

continu te verbeteren. Want ‘voor(af) gedacht’ is altijd

bij havenconcerns én bij collega-organisatie

beter dan na(dien)gedacht.’

Red een Kind leidde tot een opeenstapeling van Innerlijke groei

waardevolle indrukken, die hij meeneemt in zijn werk bij Dorcas. Leo: ‘Tijdens mijn reizen zag ik veel wisselende omstandigheden, allerlei culturen, complexe structuren. Ik zag mensen lijden, maar ik zag ze ook opstaan. Hun Godsvertrouwen, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid zijn indrukwekkend.

‘In ons werk voor de armen willen we alles geven wat we in ons hebben.’

Naast oog hebben voor kwetsbare mensen en samen werken aan herstel, is een optimistische houding cruciaal, vindt Leo: ‘Armoede is een geweldig groot probleem, maar in mijn beleving is het vooral belangrijk dat we oplossingen en kansen blijven zien. Dat we ons concentreren op

Ik heb geleerd om arme mensen niet

de dingen die wél kunnen. En dat

als zielig te beschouwen, maar als

we mensen in de marge die kansen

mensen met mogelijkheden. Alleen missen ze vaak

óók laten zien. Dat is geen luchtfietserij, maar

de middelen om zichzelf te ontplooien. Ik zie het als

een realistisch streven. Mensen die zich gezien

onze taak om ze weer perspectief te bieden. Om ze

en gewaardeerd voelen, worden zelfverzekerder.

dat cruciale steuntje in de rug te geven, waardoor ze

Aan dat zelfvertrouwen werken we systematisch

in beweging komen en opbloeien.’

in de projecten. Regelmatig hoor ik tijdens een projectbezoek dat een vrouw meer wordt gewaardeerd

Gezamenlijke hartklop

door haar man, sinds ze heeft deelgenomen aan een

Hoe kunnen we die beweging realiseren? Leo:

project. Of ik hoor van een meisje dat haar ouders

‘Dorcas is een organisatie met een historie van

geen ruzie meer hebben. Het gaat dus niet alleen om

gezamenlijkheid. Het hart van Dorcas klopt voor de

het kunnen onderhouden van een moestuin of het

allerarmsten, voor iedereen die buitengesloten wordt.

volgen van een technische training. Het gaat om de

Maar het is geen hartklop van een enkeling, het is

innerlijke groei die mensen doormaken. Maar ook

er een van gezamenlijkheid. Die gezamenlijkheid is

om de veerkracht die zij herwinnen, als ze elkaar

cruciaal en zit in het DNA van Dorcas. Vrijwilligers,

het vertrouwen (weer) durven geven. Als mensen

verspreid over het hele land, collega’s in Nederland

hiertoe in staat zijn, komen ze zelf en met elkaar in

en in het buitenland en de allerarmste en

beweging. Dat is waar we samen voor gaan.’

DORCAS

9


Nieuws uit binnen- en buitenland

Honger: zet er een punt achter Afgelopen maanden hebben we actie gevoerd vanwege de extreme droogte en de aanhoudende conflicten in landen als Zuid-Soedan, Somalië, Kenia en Ethiopië. Er is in deze landen sprake van de ergste droogte in decennia. Voor meer dan 20 miljoen mensen dreigt er hongersnood. Om aandacht te vragen voor de actie lanceerde Dorcas de noodhulpactie: Honger: zet er een punt achter. Veel mensen hebben een punt gezet en ons gesteund. De actie liep uit op een samenwerking van het Christelijk Noodhulpcluster waar Dorcas samen met ZOA, Red een Kind, Tear en Woord en Daad deel van uitmaakt. In totaal heeft het cluster een bedrag van 2 miljoen euro ontvangen voor de hongersnood.

Beste ontwikkelingsproject van Moyale

Feest in Doetinchem, Veenendaal, Vroomshoop en Eindhoven

In januari won Dorcas Ethiopië de prijs

10

DORCAS

voor het beste ontwikkelingsproject

De afgelopen maanden zijn op diverse

in de Moyale-regio. Dorcas heeft

nieuwe plekken in Nederland Dorcas-

hier de afgelopen jaren een

winkels geopend. Op 3 februari jl. werd

geïntegreerd programma opgezet om

Dorcas Winkel Doetinchem geopend

te werken aan het voorkomen van

door burgemeester Traag. In Veenendaal

en de voorbereiding op risico’s van

was het op 22 februari feest: wethouder

bijvoorbeeld droogte en conflicten. In

Engbert Stroobosscher opende daar de

het gebied werken verschillende grote

winkel door een themadoek te onthullen.

ontwikkelingsorganisaties. Voor de (lokale)

Dorcas Winkel Vroomshoop werd op 1

medewerkers van Dorcas is het een groot

maart geopend.

compliment dat ze deze prijs hebben

Op 11 maart was het feest in Eindhoven: de

gewonnen, want de omstandigheden

Eindhovense wethouder Renate Richters

waarin zij werken zijn verre van

verrichte daar die zaterdag de officiële

gemakkelijk!

opening van de nieuwe Dorcas-winkel.

Lees meer op pagina 12

Lees meer op pagina 15


Postzegels, munten en oude kaarten gezocht Dick van Loon (63) verzamelt en verkoopt al ruim zes jaar postzegels, munten en oude kaarten. ‘Het is veel werk, zo’n 15 tot 20 uur per week, maar ik doe mijn werk met veel plezier.’ Dick zorgt dat de ingezamelde postzegels en munten voor een goede prijs verkocht worden. De opbrengst gaat dan naar de projecten van Dorcas. ‘We hebben

Nederlandse hulp voor 170.000 ontheemden in Irak

al meer dan 13.000 euro opgehaald! Ik wil iedereen aanmoedigen om mee te doen.’ Meer weten?

Een alliantie van Nederlandse

Kijk op www.dorcas.nl/

noodhulporganisaties (de Dutch

postzegels-en-muntjes

Relief Alliance) is begonnen met een grootscheepse hulpactie voor 170.000 Iraakse burgers die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul. Ontheemde gezinnen en mensen die

Nieuw: Dorcas Diaconaal

terugkeren naar gebieden die op IS zijn heroverd krijgen bescherming, medische

Begin april viel bij onze kerkelijke relaties

noodhulp, toegang tot veilig water en

het nieuwe magazine Dorcas Diaconaal op

schone toiletten.

de mat. Een speciaal magazine voor wie betrokken is bij internationale diaconale

De hulpoperatie wordt uitgevoerd

inzet om te inspireren, te helpen een

door twaalf Nederlandse humanitaire

mening te vormen en te motiveren om

organisaties, waaronder Dorcas. Een half

betrokken te blijven bij onze medemens

jaar lang (tot eind december) redden zij

ver weg.

levens, komen kwetsbare vrouwen, kinderen en mannen te hulp en helpen lokale

Bent u in of vanuit uw kerk actief in

gemeenschappen weer op te krabbelen.

ontwikkelingssamenwerking, dan

Cordaid leidt deze gezamenlijke hulpactie,

kunt u kosteloos een exemplaar

die wordt gefinancierd door het Nederlandse

aanvragen. Zend uw verzoek

ministerie van Buitenlandse Zaken.

naar kerken@dorcas.nl en vermeld daarin duidelijk de

Deze gezamenlijke noodhulpactie is een

naam en contactpersoon van

voortzetting van de samenwerking in Irak

uw kerk en uiteraard de

die in januari 2015 begon. Bij twee eerdere

adresgegevens.

hulpacties bereikten we in Irak meer dan 450.000 mensen die het slachtoffer zijn van

Meer weten?

de oorlog.

www.dorcas.nl/kerken

Vraag kosteloos ee n exemplaar aan!

DORCAS

11


EthiopiĂŤ Moyale SomaliĂŤ Kenia

Gallume

Van regen naar inkomen Hoe het levecnhe van Ethiopisangt nomaden afhtuur van de na

12

DORCAS


Als je door Moyale rijdt, zie je een echte Afrikaanse stad. Overal mensen, overal handel. Het is een van de vertrouwde beelden van deze en andere plaatsen in de regio. De dagen lijken op elkaar en hebben hetzelfde ritme. Voor veel mensen is Moyale een

Wateropvang

handelsplek. Ze trekken erheen om er

Programmacoördinator Abebe van Dorcas in

handel te drijven of trekken na een tijd

de regio Moyale bevestigt dat: ‘Veel boeren

weer verder. De mensen die in deze regio

weten niet waar het eindigt. Ze weten niet

wonen zijn nomaden: van generatie op

wat ze nog moeten of hoe ze verder kunnen.

generatie wonen ze op het land rondom

Sommigen lopen urenlang met hun kuddes

de stad Moyale en verdienen ze hun

voor water. Onderweg hebben de dieren

inkomen met veeteelt. Deze grote groep

niet te eten, want het land is kaal en ook de

bewoners leeft van de natuur en de

heesters en bomen zijn aangevreten. En áls

seizoenen. Ze hebben door de generaties

er al wat regen valt, dan kan het de grond niet

heen veerkracht ontwikkeld om met regen,

in want die is verdroogd – het water dat erop

zon en droogte om te gaan. De gebieden

komt zorgt alleen maar voor overstromingen. Daarbij stroomt het water naar

waarin ze leven kennen voor hen geen geheimen. De kuddes trekken van plek naar plek. Vele jaren

Veel boeren weten niet hoe ze verder kunnen.

lager gelegen gebieden en slaat de aarde op sommige stukken weg.’ De afgelopen twee jaar heeft Abebe met zijn team hard

hebben ze op deze

gewerkt aan het verkleinen van de

manier kunnen leven.

risico’s van de droogte. Ze hebben

Door de klimaatveranderingen ontstaat

bijvoorbeeld grote waterponds aangelegd. In

er echter een andere situatie voor hen. De

deze vijvers wordt het regenwater opgevangen

seizoenen volgen elkaar niet meer op zoals

dat in het regenseizoen valt. De vijvers liggen

ze dat deden; drie regenseizoenen zijn

op strategische plekken waar het water

uitgebleven. Boer Gallume: ‘Mijn leven

naartoe stroomt tijdens zo’n regenseizoen.

lang trek ik al door dit gebied met mijn

In de regio zijn er 47, maar momenteel zit er

kudde. Altijd was er voldoende water en

nog maar water in twee van die vijvers. Voor

voldoende groen. Maar deze droogte stopt

de boeren zijn de vijvers heel belangrijk, want

niet. Er is geen eten meer voor de dieren.

hier kunnen ze hun vee laten drinken en

En als ze doodgaan tijdens het rondtrekken

drinkwater voor zichzelf halen. ‘De kwaliteit

moet ik ze achterlaten, want er zit ook

van de vijvers van Dorcas is heel goed omdat

geen eten aan het vee.’ Veel vee van de

de dieren een eigen drinkbak hebben. De

boeren is al doodgegaan. In het dorp waar

pomp voor mensen staat apart en daar staat

Gallume woont al 140 stuks.

een hek omheen.

DORCAS

13


Shere

geven aan andere vormen van inkomen dan alleen de veeteelt. De afgelopen twee jaar zijn er 37 zelfhulpgroepen opgericht, waar meer dan 720 gezinnen profijt van hebben. De leden van deze groepen krijgen training over bijvoorbeeld landbouw en marketing. Ook wordt in de groepen besproken hoe men kan omgaan met de risico’s van bijvoorbeeld droogte en conflicten. Verder besteden de groepen veel aandacht aan sparen, zodat mensen in tijden van droogte toch kunnen voorzien in eten voor hun vee. Een van de leden van een zelfhulpgroep in Moyale is Shere: ‘Door de training van de zelfhulpgroep heb ik meer geleerd Zo wordt voorkomen dat er ziektes ontstaan

over sparen. Ik ben dat ook bij mij thuis

en dat de vijver vervuilt doordat het vee er in

gaan doen en ik heb al 5.000 Ethiopische

loopt en er ook mensen uit drinken. Ik heb

birr gespaard. Hierdoor kan ik nu eten

zes uur gelopen om hier met mijn dieren te

kopen voor het vee en is er nog geen vee

komen’, zegt Gallume.

doodgegaan.’ Met de inzichten die Shere in de zelfhulpgroep leerde heeft ze ervoor

Samen aan de slag

gekozen om de kudde koeien te verkopen.

Naast het investeren in opvang van regen-

‘Met het bedrijf dat ik nu heb kan ik voor

water is er in de dorpen ook geïnvesteerd

mijn gezin zorgen. Ik heb ondertussen tien

in de ontwikkeling van zelfhulpgroepen.

geiten en ook teel ik groente, om die op de

Hiermee willen we in de dorpen aandacht

markt te verkopen.’

Noodhulp en duurzame ontwikkeling gaan samen Dorcas werkt in Moyale door middel van een geïntegreerde aanpak om zo de verschillende oorzaken van de problemen aan te pakken. Via lokale commissies zijn mensen voorbereid op extreme noodsituaties. Zij weten daardoor hoe zij met de situatie om willen gaan en hoe zij zichzelf en elkaar verder kunnen helpen. Door middel van zelfhulpgroepen leren bewoners op verschillende manieren een inkomen te verdienen, zodat men niet meer afhankelijk is van alleen de veeteelt. Er is aandacht voor de opvang van water in regenseizoenen, voor de voorziening van schoon water en voor hygiëne. Daarnaast leren boeren hoe ze optimaal voor hun land kunnen zorgen, zodat grasland genoeg ruimte krijgt om te herstellen en weer aan te groeien.

14

DORCAS


Eerste Dorcas-winkel onder de rivieren geopend!

Bekijk het openingsfilmpje via dorcas.nl/ eindho ven

De nieuwe Dorcas Winkel

vrijwilliger wilde inzetten, nam

gemeente waar ik deel van

Eindhoven is er een die opvalt:

ik contact op. Inmiddels werk ik

uitmaak, was ik al plannen aan het

een op maat gemaakt ‘podium’

hier alweer een paar maanden

maken om een kringloopwinkel

laat zien hoe je van uiteenlopende

als styliste en als winkelmanager.

op te zetten. Dat proces kwam in

meubeltjes een gezellige zithoek

Ik vind het ontzettend leuk om

een stroomversnelling toen bleek

maakt. Houten dakjes boven de

klanten op ideeën te brengen

dat onze plannen goed pasten bij

verschillende afdelingen zorgen

waarmee ze hun aankoop een

de intentie van Dorcas om een

voor een knus gevoel tijdens het

tweede leven kunnen geven. Ik

winkel onder de grote rivieren

snuffelen. Schoteltjes aan de

bruis van de ideeën om de winkel

te openen. Eindhoven kent vele

muur tonen hoe je ‘afgedankt’

nóg mooier te maken. Het voelt

kringloopwinkels, maar de Dorcas-

porselein weer allure kunt geven.

als een geschenk en een zegen om

winkel onderscheidt zich op een

Kortom, de winkel is een gezellige,

via dit werk bij te dragen aan de

belangrijk punt: we verbinden

inspirerende én georganiseerde

bestrijding van armoede.’

vrijwilligers die aan de zijlijn

snuffelruimte die een schat aan 'oud goud’ herbergt.

staan. Mensen met ‘een verhaal’, Vrijwilligers ‘met een verhaal’

en vooral mensen met talent. Door

De wens om voor anderen van

met Dorcas samen te werken,

Zittend in de door haarzelf

betekenis te zijn, drijft ook

snijdt het mes aan twee kanten.

smaakvol ingerichte koffiehoek,

Christiaan de Jager, voorzitter

Eindhovenaren die voorheen

vertelt styliste Teuny over haar

van Dorcas Winkel Eindhoven:

tussen wal en schip vielen, groeien

passie voor inrichten én over

‘Bijdragen aan de ontwikkeling van

en bloeien nu in hun rol in onze

haar wens iets voor anderen te

deze Dorcas-winkel is voor mij een

winkel. Tegelijkertijd krijgen de

betekenen. Teuny: ‘Ik las dat er

manier om God te dienen, om in

allerarmsten met de opbrengsten

een Dorcas-winkel in Eindhoven

Zijn koninkrijk te werken. Samen

kans op een beter leven.’

kwam. Omdat ik mij graag als

met mensen uit de kerkelijke Dorcas-winkel Eindhoven kan

Styliste Teuny: ‘Het voelt als een zegen om via dit werk bij te dragen aan de bestrijding van armoede’

nog wel een aantal helpende handen gebruiken! Meer weten? Neem dan contact met ons op via secretariaat-eindhoven@dorcas.nl

DORCAS

15


Je bent

kostbaar

omdat je bestaat.

Niet om wat je doet of gedaan hebt. Maar gewoon

omdat je bent. Max Lucado

Profile for Dorcas

Hartslag - mei 2017  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Hartslag - mei 2017  

In Hartslag lees je verhalen van verandering van mensen die door projecten van Dorcas tot bloei zijn gekomen. We willen je hiermee inspirere...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded