Page 1

Γναθείμ Σx.Σομβμύιςκ Έδνα: ΔΙ.Δ.Γ. Α΄ Αζήκαξ, θι. ΠΓ15

«To εθεμενηδάθη ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ»

Θέμα: Παηπκίδη θαη Οηθηαθή Οηθμκμμία ζε ζοκενγαζία με ημ 2μ Γομκάζημ Ηιημύπμιεξ

Tόμμξ 1, Τεύπμξ 15 Νμέμβνημξ - Δεθέμβνημξ 2016 Σοκηαθηηθή μμάδα: Δώνα Βάθα , εθπ. θι. ΠΓ15 & Οη μαζεηέξ ημο Σπμιείμο

Δηαηνμθή θαη παηπκίδη Ο Ηηθένςκαξ έιεγε, “Κα ηνςξ γηα κα δεηξ, όπη κα δεηξ γηα κα ηνςξ”. Θέιμκηαξ κα δηδάλμομε αοηή ηεκ ανπή ζημοξ μαζεηέξ μαξ δώζαμε ζημοξ μαζεηέξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ειημύπμιεξ, θαηά ηε ζπμιηθή πνμκηά 2015-16, ηε δοκαηόηεηα κα ενγαζημύκ θαη κα θαηαθηήζμοκ ηε δηδαθηέα ύιε ημο μαζήμαημξ ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ ζηεκ εκόηεηα ηεξ Δηαηνμθήξ μέζα από ημ παηπκίδη. ΢οκεπώξ, ζοκδοάζαμε ημ νεηό με ηεκ απμθηεζείζα γκώζε πμο δεμημονγήζεθε από ηεκ μμαδηθή ενγαζία πμο δεηήζεθε από ημοξ μαζεηέξ μαξ, μη μπμίμη

θαηαζθεοάζμοκ ζε μμάδεξ ηα δηθά ημοξ αοημζπέδηα επηηναπέδηα παηπκίδηα, όια βαζηζμέκα ζε δεηήμαηα δηαηνμθήξ. Ο ζηόπμξ μαξ ήηακ ζογθεθνημέκμξ, θαηαζθεοή αοημζπέδηςκ παηπκηδηώκ, ηα μπμία ζηε ζοκέπεηα μη μαζεηέξ, ηα πανμοζίαζακ ζηεκ ηάλε ημοξ, έπαηλακ, επηβναβεύηεθακ θαη ηέιμξ, ηα παηπκίδηα αοηά πήνακ ηε ζέζε ημοξ ζηεκ ζπμιηθή βηβιημζήθε. ΢ημ ζεμείμ αοηό όμςξ κa ακαθένμομε όηη γεκηθόηενα όηακ ακαθένεηαη θακείξ ζε παηπκηδηώδεηξ μμνθέξ μάζε-

ζεξ ζοκήζςξ επηδηώθεη κα μμνθώζεη ή θαη κα θμηκςκηθμπμηήζεη ημοξ μαζεηέξ ημο με ηε πνήζε ζημ μάζεμα θάπμηαξ γκςζηήξ μμνθήξ δηαζθέδαζεξ: ηα ηειεμπηηθά εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα, ηα video games, ηαηκίεξ, μμοζηθή, ηζημζειίδεξ, πνμγνάμμαηα πμιομέζςκ, θ.ιπ. Γμείξ ειπίδμομε, ε παναδμζηαθή δνάζε πμο ζαξ πανμοζηάδμομε κα απμηειέζεη θίκεηνμ γηα κα εκζςμαηώζμοκ θη άιιμη εθπαηδεοηηθμί ημ παηπκίδη ζηεκ δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ.

Γηαηί ημ παηπκίδη πνμςζεί ηε μάζεζε ΢οπκά ηα παηπκίδηα ή ε παηγκηώδεξ μάζεζε εθιαμβάκμκηαη ςξ μηα με ζμβανή δναζηενηόηεηα, εκώ μνηζμέκμη δηδάζθμκηεξ θμβμύκηαη όηη με αοηό ημκ ηνόπμ δεκ ζα μπμνέζμοκ κα πεηύπμοκ ημοξ δηδαθηηθμύξ ζηόπμοξ. Ιπμνμύμε κα πνμζθένμομε έκα παηπκίδη γηα κα εηζάγμομε έκα κέμ εθπαηδεοηηθό ζέμα, αολάκμκηαξ έηζη ημ εκδηαθένμκ ηςκ μαζεηώκ γηα ημ ζέμα αοηό, ή θαη ςξ ζομπιενςμαηηθή δναζηενηόηεηα ζε πμιιέξ πενηπηώζεηξ, γηα πανά-

δεηγμα, γηα κα δεμημονγήζμομε μηα ζύκζεηε μαζεζηαθή θαηάζηαζε, γηα κα αολήζμομε ηα θίκεηνα ηςκ μαζεηώκ κα μάζμοκ, γηα κα πνμζθένμομε έκα δηαθμνεηηθό ηνόπμ αιιειεπίδναζεξ θαη επηθμηκςκίαξ (Δογμονίηζαξ Κ.., Το παητκίδη ζηε μάζεζε. 2008). Σμ παηπκίδη είκαη έκα μέζμ ημ μπμίμ επηδνά ζεηηθά ζηεκ μιόπιεονε ελέιηλε ηςκ παηδηώκ . Mενηθά από ηα μθέιε ημο παηπκηδημύ είκαη όηη ηα παηδηά απμθημύκ θμηκςκηθέξ δεληόηεηεξ, όπςξ ε επηηο-

Δώνα Βάθα

πήξ επίιοζε θαζεμενηκώκ πνμβιεμάηςκ, δεληόηεηεξ επηθμηκςκίαξ με ζοκμμήιηθμοξ, ηθακόηεηα αοηό – νύζμηζεξ ηεξ ζομπενηθμνάξ ημοξ, θαζώξ θαη έιεγπμ ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ ημοξ. ( Dorothy G. Singer, Roberta Michnick Golinkoff, and Kathy HirshPasek, Why Play = Learning: A Challenge for Parents and Educators, 2006). Δώνα Βάθα, θι. ΠΓ15

Πενηεπόμεκα ηεύπμοξ: Άνζνμ εζςηενηθήξ ζειίδαξ

1

Γηαηί ημ παηπκίδη πνμςζεί ηε μάζεζε

1

Πνό(ζ)θιεζε

2

Τγηεηκή Δηαηνμθή, αξ παίλμομε! Σμ θηδάθη ηεξ ογηεη- 2 κήξ δηαηνμθήξ Παηπκίδηα εκημιώκ θαη ενςηήζεςκ Παηπκίδηα μκήμεξ

3

Ιάζε ζομήζμο με παηγκηώδεηξ ζομβμοιέξ Σειηθά ηη θαηαθηήζεθε;

3

Άνζνμ εζςηενηθήξ ζειίδαξ

6


Πνό(ζ)θιεζε: Υγηεηκή Δηαηνμθή, αξ παίλμομε! Γηα ημοξ ιόγμοξ πμο πνμακαθένζεθακ, αιιά θαη γηα κα εμπεδώζμοκ με δηαζθεδαζηηθό ηνόπμ μη μαζεηέξ όιε ηεκ δηδαπζείζα ύιε, ζπεδηάζηεθε ε δναζηενηόηεηα “To Παηπκίδη ηεξ Δηαηνμθήξ”. H δναζηενηόηεηα ημοξ ακαθμηκώζεθε ςξ ελήξ :

΢ηα επόμεκα μαζήμαηα ζα μαξ απαζπμιήζμοκ μη ακζογηεηκέξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ, μη μμάδεξ ηνμθίμςκ, ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά θαη άιια δηαηνμθηθά ζέμαηα. Ε ενγαζία μαξ γηα ημ Β’ ηνίμεκμ ζα είκαη ε θαηαζθεοή εκόξ επηηναπέδημο παηπκηδημύ με ζέμα ηε δηαηνμθή.

Ώνα γηα παηπκίδη!

Θα πνεηαζημύμε :

Kαλόλεο Επηηξαπέδηνπ

Σεκ γκώζε από ηηξ εκόηεηεξ πμο ζα δηδαπζμύμε,

Ακηίζημηπε ένεοκα γηα ζέμαηα δηαηνμθήξ

Φακηαζία, ηδέεξ θαη ηηξ δηθέξ ζαξ δεληόηεηεξ!

Εκπξόο ινηπόλ αο παίμνπκε!

Δώνα Βάθα, εθπ/θόξ θι. ΠΓ15

Πώξ ενγαζηήθακ μη μαζεηέξ; Ε εθπαηδεοηηθόξ με ηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ επελενγάζηεθακ ημ ζέμα ηεξ θάζε δναζηενηόηεηαξ θαη θαζόνηζακ ημοξ ζηόπμοξ. ΢ηεκ επόμεκε θάζε, ηε θάζε ηεξ επελενγαζίαξ, ζογθνμηήζεθακ μη μαζεηέξ ζε μμάδεξ θηιίαξ. ΢ηε ζοκέπεηα, ζογθεκηνώζεθακ μη μμάδεξ θαη έγηκε ε θαηακμμή ηςκ νόιςκ. Οη μαζεηέξ, αθμύ

εημίμαζακ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ, ηηξ πανμοζίαζακ ζηεκ ηάλε ζημ ηέιμξ ημο δηδαθηηθμύ θεθαιαίμο, αλημιμγήζεθακ θαη δηαηοπώζεθακ πνμηάζεηξ γηα πηζακέξ βειηηώζεηξ.

΢ειίδα 2

Δώνα Βάθα, εθπ/θόξ θι. ΠΓ15

΢ημ ηέιμξ αθηενώζεθε μηα δηδαθηηθή ώνα ζε θάζε ημήμα γηα κα δμθημάζμοκ μη μμάδεξ ηα επηηναπέδηα ηςκ ζομμαζεηώκ ημοξ ζοκ-

Παηπκίδηα Γκημιώκ θαη Γνςηήζεςκ Ε θακηαζία θαη ε δεμημονγηθόηεηα ηςκ μαζεηώκ δεκ πενημνίζηεθε μόκμ ζε ζθάιεξ θαη θηδάθηα, οπήνπακ επηηναπέδηα με εκημιέξ θαη ενςηήζεηξ. Ηάζε παίθηεξ ένηπκε με ηεκ ζεηνά ημο ημ δάνη, έθακε ηηξ ακάιμγεξ θηκήζεηξ θαη έπεηηα αθμιμοζμύζε ηηξ εκημιέξ πμο οπήνπακ ζημ ακηίζημηπμ θμοηί. Δεκ έιεηρακ αοημζπέδημη ηνμπμί ηεξ ηύπεξ με ενςηήζεηξ θνίζεςξ ή μδεγίεξ ζύμθςκα με μνηζμέκεξ ζομβμοιέξ δηαηνμθήξ. Οη

δοάδμκηαξ έηζη θαη ηεκ επακάιερε ημο θεθαιαίμο.

μαζεηέξ δακείζηεθακ επίζεξ ζηειέπε από επηηναπέδηα πμο είπακ ζημ ζπίηη, πνμκόμεηνα, μέ-

Επηκέξνπο εμαξηήκαηα γηα ην παηρλίδη ζηελ ηάμε

πνη θαη ηειεπεηνηζηήνηα γηα έκα ζεκάνημ ειεθηνμκηθμύ παηπκηδημύ. Ιε ημκ ηνόπμ αοηό έθηηαλακ ημοξ θακόκεξ θαη εμπκεύζηεθακ ημοξ ηίηιμοξ ημοξ. Φνμοημμαπίεξ, Φνμοημπαίπκηδμ, Δηαηνμθμ-Σaboo, Πενίπαημξ ζηεκ Θαπακμύπμιε

Τξόρνο ζηηο Φξνπηνκαρίεο

ήηακ μενηθμί από αοημύξ. Ιαζεηέξ «To εθεμενηδάθη ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ»


Παηπκίδηα μκήμεξ Οη θάνηεξ μκήμεξ είκαη μηα δμθημαζμέκε μέζμδμξ γηα ηεκ ηόκςζε ηεξ μκήμεξ. Ονηζμέκεξ μμάδεξ απμθάζηζακ κα εημημάζμοκ θάνηεξ με ηοπςμέκεξ θςημγναθίεξ

ή κα ηηξ δςγναθίζμοκ μη ίδημη πηζηεύμκηαξ όηη ηέημηα παηπκίδηα ελαζθμύκ ηεκ μπηηθή ακηίιερε θαη εκηζπύμοκ ηεκ παναηενεηηθόηεηα.

Κάξηεο Επηηξαπέδηνπ

Μάζε-ζομήζμο με παηγκηώδεηξ ζομβμοιέξ ΢ηα πιαίζηα ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ μη εοθαηνίεξ γηα ζοδήηεζε πενί δηαηνμθήξ είκαη ηόζμ ζοπκέξ πμο είκαη ζοκεζηζμέκμ από έκα ζεμείμ

Λεπηνκέξεηεο Επηηξαπέδηνπ

θαη μεηά μη μαζεηέξ κα αδηαθμνμύκ, είηε γηαηί ακαπανάγμκηαη ζοκεπώξ πανόμμηεξ πιενμθμνίεξ, είηε γηαηί κηώζμοκ μηα πίεζε γηα ηε θαζηένςζε εκόξ ζογθεθνημέκμο ηνόπμο δςήξ. ΢ηεκ πνμζπάζεηα κα βνμοκ έλοπκεξ ιεδάκηεξ, παηγκηώδεηξ μδεγίεξ θαη ζύκημμεξ ζομβμοιέξ ε όνελε θαη ε εθεονεηηθόηεηα εκενγμπμηήζεθακ λακά. Δεκ είκαη ηοπαίμ ημ όηη δεηήζεθε από ημοξ ίδημοξ κα ακαδεηεζμύκ ηνόπμη. Γηα πανάδεηγμα, αθμιμοζμύκ μνηζμέκεξ ζομβμοιέξ από– μδεγίεξ πμο οπάνπμοκ ζηα επηηναπέδηα :

Ήλενεξ όηη όηακ ηνςξ ράνη βειηηώκεηαη ε όναζε θαη ε μκήμε ζμο;

Ση ζα πνμηημμύζεξ γηα πνςηκό; Βνεξ ημ θαη θένδηζε 10 βαζμμύξ!

Ε ζοκηαγή ηεξ επηηοπίαξ είκαη ε πμηθηιία!

Θομάζαη ηα ογηεηκά ζκαθ! Ηόιια πέκηε θαη πνμπώνα άιιεξ πέκηε ζέζεηξ.

Aκ ζεςνείζαη θαιμθαγάξ ηνώγε με ιίγα ιηπανά!

Σηαονόιελα: Μα μπμνμύζακ κα ιείπμοκ; Πνόγμκμξ ημο ζηαονόιελμο είκαη μη "ηεηναγςκηζμέκεξ ιέλεηξ", δει. πιέγμαηα με ημκ ίδημ ανηζμό γναμμώκ θαη ζηειώκ, πμο ζηενμύκηαη ηςκ μαύνςκ θμοηηώκ. Ε πνώηε αοηή μμνθή ημο ζηαονόιελμο δεμημονγμύζε έκα εκηαίμ ζύκμιμ μνηζμώκ, δεδμμέκμο μάιηζηα ημο όηη μη ιέλεηξ ημπμζεημύκηαη ζε ζεηνά ζηηξ δηαδμπηθέξ γναμμέξ θαη βνίζθμκηαη επίζεξ με ηε ζεηνά ηςκ δηαδμπηθώκ ζηειώκ. Πνώημξ, μ άγγιμξ Arthur Wynne εθεύνε ηα μαύνα θμοηηά Tόμμξ 1, Τεύπμξ 15

πμο επέηνερακ ζημ παηπκίδη κα ακαπηοπζεί πιήνςξ, με αζομμεηνία γναμμώκ / ζηειώκ θαη πμιιαπιαζηάδμκηαξ άπεηνμοξ ζοκδοαζμμύξ (πμιιαπιέξ δηαζηαονώζεηξ, ιέλεηξ με δηαθμνεηηθά μήθε, πηζακή πανμοζία ανθεηώκ ιέλεςκ ακά γναμμή ή ζηήιε ...). Σμ πνώημ ζηαονόιελμ δεμμζηεύηεθε ζηηξ 21, Δεθεμβνίμο 1913 ζημ «New York World, le Fun2”. ΢οκεπώξ, θαη από ηε δηθή μαξ ηε δνάζε δεκ έιεηρακ θαη ηα ζηαονόιελα. Πμιιά θαη δύζθμια γηα ε-

κεμενςμέκμοξ παίθηεξ. Γηα ηεκ θαηαζθεοή ημοξ πνεζημμπμηήζεθακ εηδηθά ενγαιεία, όπςξ ημ «Hot Potatoes”, όμςξ ανθεηά ζηαονόιελα έγηκακ θαη ζημ πένη. (Γηα πιενμθμνίεξ βι. http:// fr.wikihow.com/cr%C3%A9erune-grille-de-mots-crois% C3%A9s). ΢ειίδα 3


Τμ θηδάθη ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ! Ακάμεζα ζηα επηηναπέδηα πμο δεμημονγήζεθακ αοηό πμο ήηακ ε επηθναηέζηενε επηιμγή ηςκ μαζεηώκ ήηακ ημ θηδάθη ηεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ. Οη μαζεηέξ θαηαζθεύαζακ ηα ηαμπιό, θόιιεζακ ή δςγνάθηζακ θηδάθηα θαη ζθάιεξ, ογηεηκά θαη ακζογηεηκά ηνόθημα. ΢ηε ζοκέπεηα, έγναρακ με μεγάιε πνμζμπή ημοξ θακόκεξ. Γηα πηόκηα πνεζη-

μμπμίεζακ όηη είπακ ή θαηαζθεύαζακ αοημζπέδηα πηόκηα. Ακ μη παίπηεξ έπεθηακ πάκς ζε ογηεηκά ηνόθημα, πνμπςνμύζακ θαη ακ έπεθηακ ζε ακζογηεηκά ημ θηδάθη ημοξ γύνηδε πίζς. ΢ε μνηζμέκεξ παναιιαγέξ δεμημονγήζεθακ θαη ενςηήζεηξ γηα κα θαηαθένμοκ μη παίθηεξ κα ηενμαηίζμοκ επηηοπώξ . Ηαη ηώνα, ώνα γηα παηπκίδη!

Φηδάθη ζρεδηαζκέλν ζε ράξηηλε βάζε γιπθνύ

Απμθύγεηε ηηξ ακζογηεηκέξ ηνμθέξ θαη ζοκήζεηεξ γηα κα είζηε μ κηθεηήξ!

Τν θηδάθη καο «

Από ηνλ Θάλν Αϊβαιηώηε θαη ηνλ Κώζηα Παπαγξεγνξίνπ

Ε ηνμθή ζμο κα είκαη ημ θάνμαθό ζμο θαη ημ θάνμαθό ζμο ε ηνμθή ζμο -ΙπποκράτηςΦξνπηνκαρίεο

Τειηθά ηη θαηαθηήζεθε; Σμ παηπκίδη είκαη μηα δηαδηθαζία θακόκςκ θαη πνμζδμθηώκ, γη’ αοηό θαη βμεζά ημκ εγθέθαιμ κα ελαζθεζεί θαη κα γίκεη θαιύηενμξ ζύμθςκα με αοηέξ ηηξ πνμζδμθίεξ. Ιε μηα δναζηενηόηεηα ηόζμ απιή θηκεημπμηήζεθακ όιμη μη μαζεηέξ αθόμα θη εθείκμη πμο δεκ έπμοκ εμπηζημζύκε ζηηξ δεληόηεηεξ ημοξ με απμηέιεζμα κα γίκμκηαη δηζηαπηηθμί. Πμιιμί ήηακ εθείκμη πμο ηειεημπμίεζακ ζε δεύηενμ πνόκμ ημ οιηθό πμο πανέδςζακ επενεαζμέκμη από ηηξ πανμοζηάζεηξ ηςκ οπόιμηπςκ ζομμαζεηώκ ημοξ. ΢ειίδα 4

Ο νόιμξ ηεξ δηαηνμθήξ ζηεκ ογεία είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθόξ. Ηνίκμκηαξ από ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηώκ, θαίκεηαη όηη εμπεδώζεθακ μη βαζηθέξ ανπέξ ηεξ ηζμννμπεμέκεξ δηαηνμθήξ. Δεκ ανθεί μόκμ αοηό γηα ηεκ οημζέηεζε αοηώκ ηςκ ανπώκ. Γη’ αοηό θαη δμθημάζαμε κα εθανμόζμομε ηα ογηεηκά ζκαθ ζηεκ πνάλε. Ηαη ίζςξ δμζεί ε εοθαηνία κα ζαξ γνάρμομε γη’ αοηό ζε επόμεκμ ηεύπμξ.. Δώνα Βάθα, θι. ΠΓ15

«To εθεμενηδάθη ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ»


Απόρεηξ μαζεηώκ γηα ημ νόιμ ημο παηπκηδημύ ζημ μάζεμα ηεξ Οηθ. Οηθμκμμίαξ ΢ηεκ ύιε ηεξ πνώηεξ Γομκαζίμο πενηιαμβάκεηαη έκα θεθάιαημ γηα ηεκ Δηαηνμθή θαη γηα θάπμηεξ μμάδεξ ηνμθίμςκ. Ιε ηεκ βμήζεηα θαη ηεκ επημέιεηα ηεξ θαζεγήηνηάξ μαξ δημνγακώζεθε μηα ενγαζία ζηα πιαίζηα ηεξ ηζμννμπεμέκεξ δηαηνμθήξ με θύνημ ζηόπμ ηεκ θαηακόεζε θαη ηεκ ακηίιερε ηςκ παηδηώκ γηα ζςζηή θαη ογηεηκή δηαηνμθή.

(γαιαθημθμμηθά, ιίπε θαη έιαηα θιπ.) θαη δεμημονγμύζε ημ δηθό ηεξ επηηναπέδημ. ΢ημ ηέιμξ ηεξ δημνίαξ ημο πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ, ηα παηδηά πανμοζίαδακ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ ζηεκ ηάλε θαη βαζμμιμγμύκηακ ακάιμγα.

Ε ενγαζία αοηή ήηακ έκα είδμξ επηηναπέδημο παηπκηδημύ ημ μπμίμ έπνεπε κα θηηάλμοκ μαζεηέξ ηςκ 3 ή 4 αηόμςκ με δηθά ημοξ οιηθά θαη με ηδέεξ από άιια ηέημηα παηπκίδηα ζοκδοάδμκηαξ ηα με ηηξ ογηεηκέξ ηνμθέξ. Ε θάζε μμάδα έπαηνκε από μηα μμάδα ηνμθίμςκ

Ε ενγαζία αοηή, ςξ μαζήηνηα θαη μέιμξ ηεξ άζθεζεξ, μπμνώ κα πς όηη ήηακ πμιύ εκδηαθένμοζα θαη θέκηνηζε ηεκ πνμζμπή θαη ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, με απμηέιεζμα μη πενηζζόηενμη μαζεηέξ κα είκαη εκζμοζηαζμέκμη από ηεκ δηαθμνμπμίεζε θαη ηεκ ηδηαηηενόηεηα ηεξ άζθεζεξ αοηήξ. Πνμζςπηθά με βμήζεζε κα μάζς γηα ηηξ ζνεπηηθέξ, αιιά θαη ηηξ βιαβενέξ, μοζίεξ ηςκ ηνμθώκ, κα μάζς πςξ κα ηνέθμμαη ζςζηά πςνίξ κα πνμθαιώ πνμβιήμαηα ζημκ μνγακηζμό μμο θαη πςξ κα έπς μηα ηζμννμπεμέκε θαζεμενηκή δηαηνμθή. Ιε ζεβαζμό, Δέζπμηκα Ακηςκέιιμο

Σθίηζν από ηνλ Απόζηνιν Επγεληθό

Σμκ πεναζμέκμ πνόκμ ζημ μάζεμα ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ αζπμιεζήθαμε με ηεκ δαζθάια μαξ θ. Βάθα με πμιιά ζέμαηα, έκα από ηα μπμία ήηακ θαη ε Δηαηνμθή. Ιέζα από αοηό είπαμε ηεκ εοθαηνία κα μάζμομε πμιιά θαηκμύνγηα πνάγμαηα ζημ ζέμα "δηαηνέθμμαη" θαη κα ζοκδέζμομε ηε δηαηνμθή με ηεκ ροπηθή ογεία. Αθόμα είπαμε ηεκ δοκαηόηεηα κα ζοκενγαζημύμε ώζηε κα θαηαζθεοάζμομε ημ δηθό μαξ επηηναπέδημ παηπκίδη πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ γκώζεηξ πμο απμθηήζαμε. Ε δηαδηθαζία ζπεδηαζμμύ ήηακ εοπάνηζηε θαη δεμημονγηθή εθόζμκ ζοκεηδεημπμηήζαμε θαη εθανμόζαμε όζα είπαμε μάζεη. Ήηακ μηα

Tόμμξ 1, Τεύπμξ 15

ηδηαίηενε εμπεηνία ιόγς ηεξ πνςημηοπίαξ ηεξ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ με ηα οπόιμηπα παηδηά ηεξ ηάλεξ! Από ηεκ Έιιε Ακαζηαζμπμύιμο

Σμ ζέμα ηεξ πενζηκήξ ενγαζίαξ μαξ ήηακ πνςημπμνηαθό θαη δεκ είπε θαμία ζπέζε με ηηξ ζοκεζηζμέκεξ ενγαζίεξ πμο μαξ βάδμοκ κα θάκμομε ράπκμκηαξ απιά πιενμθμνίεξ. Φηηάπκμκηαξ έκα επηηναπέδημ με ζέμα ηεκ δηαηνμθή , πενάζαμε πμιιέξ ώνεξ δεμημονγίαξ θαη δηαζθέδαζεξ. Θεςνώ, πςξ θακέκα μέιμξ ηεξ μμάδαξ δεκ πηέζηεθε κα θάκεη ηεκ ενγαζία, ιόγμ ημο ζέμαηόξ ηεξ θαη πηζηεύς όηη θάζε ενγαζία πνέπεη κα είκαη εκδηαθένμοζα θαη πνςηόηοπε ζακ αοηή. Από ηεκ Ηαηενίκα Ιπμονμύηε

΢ειίδα 5


Ο Βηδοεκόξ θαη ημ παηπκίδη Ε δςή θαη ημ ένγμ ημο Γεςνγίμο Βηδοεκμύ είκαη γκςζηά ζημκ μέζμ ακαγκώζηε, Tμ ίδημ θαη μ ηναγηθόξ ημο ζάκαημξ. Αοηό πμο ίζςξ δεκ γκςνίδμοκ μη πενηζζόηενμη είκαη ε δηδαθημνηθή δηαηνηβή ημο: «Το παηδηθό παηγκίδη ζε ζτέζε με ηεκ υστοιογία θαη ηεκ παηδαγφγηθή». Ο Βηδοεκόξ, ζπμύδαζε ζηε Φηιμζμθηθή ΢πμιή ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ (1874-1875) θαη ζοκέπηζε με ζπμοδέξ ζηε Γενμακία, ζημ Γθέηηκγθεκ, ζηε Θεηρία θαη ζημ Βενμιίκμ. Σμ 1881 οπέβαιε ζημ Πακεπηζηήμημ ημο Γθέηηκγθεκ, ζηα γενμακηθά, δηδαθημνηθή δηαηνηβή με ζέμα ηεκ ροπμιμγηθή θαη παηδαγςγηθή ζεμαζία ημο παηπκηδημύ. 1 Ο Αιέλακδνμξ ΢ηδενάξ θαη ε

Παναζθεοή ΢ηδενά - Θύηνα. Οη μεηαθναζηέξ-επημειεηέξ ηεξ έθδμζεξ, εκηόπηζακ ηεκ δηαηνηβή ζηηξ γενμακηθέξ βηβιημζήθεξ θαη αθμιμύζεζε ε έθδμζε ηεξ ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. ΢ηα ηνία θεθάιαηα ηεξ δηαηνηβήξ μ Βηδοεκόξ ελεηάδεη ακηίζημηπα ηεκ πνμέιεοζε, ηεκ μοζία θαη ηεκ παηδαγςγηθή αλία ημο παηπκηδημύ βαζηζμέκμξ ζηηξ ηόηε γκςζηέξ ζεςνίεξ θηιμζόθςκ θαη παηδαγςγώκ (από ημκ Πιάηφκα θαη ημκ Αρηζηοηέιε ςξ ημκ Κακη θαη ημοξ Σίιερ, Ερκημακ, Σάιερ, Σμηκη θαη Λόηζε), 2 Υποσημειώσεις: 1,2: «Ο παηδμροπμιόγμξ Βηδοεκόξ,» Βήμα θαη πμιηηηζμόξ, δεμμζίεοζε 02.04.2010

Δώνα Βάθα, θι. ΠΓ15

O Γεώξγηνο Βηδπελόο, ζηελ έλζεηε θωηνγξαθία ην εμώθπιιν ηεο γεξκαληθήο έθδνζεο ηεο δηαηξηβήο ηνπ. Από ην Βήκα Πνιηηηζκόο.

Απμζπάζμαηα από ημ ένγμ ημο Αθοιοσζούκ μερηθά αποζπάζμαηα ηες δηαηρηβής ηοσ ποσ θσθιοθορούκ ζηο δηαδίθησο : «Δεκ ζα έπρεπε βέβαηα κα οδεγήζεη θακείς ζε αδράκεηα ηεκ ασηεκέργεηα ηφκ παηδηώκ με ηο κα ηοσς αγοράδεη θαη κα ηοσς προζθέρεη έηοημα παηγκίδηα, ηφκ οποίφκ ηε τρήζε ζστκά ούηε ηεκ θαηαιαβαίκοσκ θακ. Δεκ ζα έπρεπε θακείς κα αθήζεη ηεκ παηδηθή θακηαζία κα μαραζεί θαη κα πηφτεύζεη με ζφρεία από θούθιες ποσ μοηάδοσκ δφκηακές... Δεκ ζα έπρεπε κα ζσκεζίδεη ηα παηδηά ζηεκ ποισηέιεηα θαη κα ηα θάκεη απαηηεηηθά περηβάιιοκηάς ηα με έκα πιήζος από ποιύηημα παηγκίδηα (...) ηφκ οποίφκ ε πιεζώρα θαζηζηά ηο παηδηθό πκεύμα μακηαθό γηα εκαιιαγή θαη επηπόιαηο».3 «Σμ θαζαοηό παηδηθό παηγκίδη

΢ειίδα 6

παναμενίδεηαη ζηηξ πόιεηξ μιμέκα θαη πενηζζόηενμ, πνάγμα ζημ μπμίμ έπμοκ ζομβάιεη θαηά ημ πιείζημκ ηα εμπμνηθά παηγκίδηα […] όπη αθνηβώξ πνμξ όθειμξ ηεξ κεμιαίαξ. 4 Υποσημειώσεις: 3,: «Ο παηδμροπμιόγμξ Βηδοεκόξ», Βήμα θαη πμιηηηζμόξ, δεμμζίεοζε 02.04.2010 4 : «Ο πνςημπόνμξ επηζηήμςκ Βηδοεκόξ» http://avgianagnoseis.blogspot.gr/2010/07/ blog-post_5180.html Δώνα Βάθα, εθπ/θόξ θι. ΠΓ15 «Παηγκίδη θαη εργαζία έτοσκ μία θαη ηεκ ασηή πεγή: ηε γεκηθή ορμή ηες ακζρώπηκες θύζες προς δράζε» Γεώνγημξ Βηδοεκόξ

Εμώθπιιν ηεο δηαηξηβήο από ηηο εθδόζεηο Αδειθνί Κπξηαθίδε

«To εθεμενηδάθη ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ»


Οη απόρεηξ ηςκ ροπμιόγςκ γηα ημ παηπκίδη Σμ παηπκίδη είκαη δναζηενηόηεηα πμο ακάγεηαη ζηα πνώηα πνόκηα ηεξ ακζνώπηκεξ δςήξ. Σμ «ιεηημονγηθό παηπκίδη» ημο κεπίμο ηςκ ηνηώκ εηώκ, - έκα παηπκίδη πμο γίκεηαη απιώξ γηα ηεκ ίδηα ηεκ πνάλε θαη δεκ επηηνέπεη ζημ κήπημ ηε δοκαηόηεηα ημο κα δεμημονγήζεη έκα πνμσόκ-, δίκεη ηε ζέζε ημο, πνμξ ημ ηέηανημ έημξ ηεξ ειηθίαξ ζημ «παηπκίδη ηςκ θαηαζθεοώκ» όπμο εθεί πηα ημ κήπημ έπεη ςξ ηειηθό ζηόπμ ημ κα πανάγεη θάηη. ΢ημ ηέιμξ ηεξ πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ, ανπίδεη

ημ θμηκςκηθό παηπκίδη ςξ «παηπκίδη παναηήνεζεξ», ημ μπμίμ ζύκημμα ζα δώζεη ηε ζέζε ημο επίζεξ ζημ “παηπκίδη πνμζπμίεζεξ ή ζομβμιηθό παηπκίδη» πμο είκαη μέζμ δηενεύκεζεξ γκςζηηθώκ δελημηήηςκ. Ανπηθά, ημ παηπκίδη παναηήνεζεξ είκαη μηα δναζηενηόηεηα θαηά ηεκ μπμία ημ παηδί απιώξ παναθμιμοζεί άιια παηδηά κα παίδμοκ, αιιά ημ ίδημ δε ζομμεηέπεη, ζύκημμα ελειίζζεηαη ζε «πανάιιειμ παηπκίδη» όπμο ηα παηδηά παίδμοκ μαδί, με πανόμμηα ακηηθείμεκα θαη πανό-

μμημ ηνόπμ, αιιά δεκ ακηαιιάζζμκηαη μεηαλύ ημοξ. ΢ηαδηαθά ελειίζζεηαη ζε «ζοκηνμθηθό παηπκίδη» θαηά ημ μπμίμ δύμ ή πενηζζόηενα παηδηά ζοκαιιάζζμκηαη μεηαλύ ημοξ ακηαιιάζζμκηαξ παηπκίδηα θαη άιιμ οιηθό, ακ θαη μη δναζηενηόηεηεξ ημοξ είκαη δηαθμνεηηθέξ γηα κα θαηαιήλεη ζημ «ζοκενγαηηθό παηπκίδη» όπμο ηα παηδηά παίδμοκ πναγμαηηθά μαδί, θάκμοκ πνάγμαηα με ηε ζεηνά, παίδμοκ θμηκά παηπκίδηα θαη επηκμμύκ «δηαγςκηζμμύξ». Δ. Ιαθνή, ΢.΢. Δ.Γ. θι. ΠΓ15

Παηπκίδη θαη παηδαγςγμί ΢ηεκ δηπιακή εηθόκα θαηαγνάθμκηαη μενηθέξ ανπέξ πμο πνμςζμύκ ηε μάζεζε μέζα από ημ παηπκίδη, όπςξ ε εκενγή θαη θνηηηθή μάζεζε, ηεκ αοημγκςζία θαη άιιεξ ανπέξ πμο μπμνείηε κα δηαβάζεηε εδώ : http:// www.educatorstechnol ogy.com/2012/12/the -12-learning-principles Δώνα Βάθα, θι.ΠΓ15 -video-games.html

Παηπκίδη θαη δςγνάθμη

Ο Gilles Brougère, Ηαζεγεηήξ Γπηζηεμώκ ηεξ Αγςγήξ έπεη γνάρεη έκα ζύγγναμμα με ζέμα «Παίδς/ Ιαζαίκς». ΢ημ βηβιίμ ημο αοηό ιέεη όηη μπμνμύμε κα μάζμομε παίδμκηαξ, όπςξ μαζαίκμομε ζε όιεξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ θαζεμενηκήξ μαξ δςήξ. Όμςξ γηα κα είκαη απμηειεζμαηηθή ε μάζεζε με ημ παηπκίδη πνεηάδεηαη κα

πνμθαιέζμομε ηεκ πενηένγεηα, κα δηαηενήζμομε ηεκ πνμζμπή, κα εκζαννύκμομε ηεκ παναηήνεζε θαη μεηά ηεκ ελενεύκεζε γηα κα δηεγείνμομε ηεκ θαηακόεζε με ζηήνηγμα ηε θακηαζία. Δν. Δ. Ιαθνή

http://agoras.typepad.fr/regard_eloigne/2016/10/le-jeu-depasse-le-jeu-3.html

Tόμμξ 1, Τεύπμξ 15

΢ειίδα 7


Οηθηαθή Οηθμκμμία θαη παηπκίδη ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ ΤΠΟΤΡΓΓΖΟ ΠΑΖΔΓΖΑ΢, ΓΡΓΤΚΑ΢ & ΘΡΕ΢ΗΓΤΙΑΣΩΚ ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑΗΕ ΔΖΓΤΘΤΚ΢Ε Π/ΘΙΖΑ΢ & Δ/ΘΙΖΑ΢ ΓΗΠ/ ΢Ε΢ ΑΣΣΖΗΕ΢ ΓΡΑΦΓΖΟ ΢Υ. ΢ΤΙΒΟΤΘΩΚ Δ.Γ. Α΄ Δ/Κ΢Ε΢ Β/ΘΙΖΑ΢ ΓΗΠ/ ΢Ε΢ ΑΘΕΚΩΚ ΗΘΑΔΟ΢ ΠΓ15 – ΟΖΗ.ΟΖΗΟΚΟΙΖΑ΢ Έδνα ΔΖ.Δ.Γ. Α Αζήκαξ & Ακάζεζε: ΔΖ.Δ.Γ. Γ Αζήκαξ, & ΔΖ.Δ.Γ. Κ. Εναθιείμο, Κ. Υακίςκ, Κ. Ρεζύμκεξ & Κ. Θαζηζίμο Δ/κζε έδναξ: Ηεθηζίαξ 16, T.K. – Πόιε: 11526 Αζήκα Πιενμθμνίεξ: Δν. Δ. Ιαθνή, ΢π. ΢ύμβμοιμξ ΠΓ15 Tει,: 210-5241118 FAX: 2107786024 Γπηθμηκςκία macrisocialsciences.blogspot.gr/ p/blog-page_21.html

Ε έκηαλε ημο παηπκηδημύ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία δεκ είκαη ζύγπνμκμ δεημύμεκμ ηεξ παηδαγςγηθήξ. ΢ηε πώνα μαξ όμςξ, ηώνα πηα, όιμ θαη πημ πμιιμί εθπαηδεοηηθμί ακαδεημύκ ηνόπμοξ, άιιμηε παναδμζηαθμύξ, άιιμηε ζύγπνμκμοξ γηα κα ημ εκηάλμοκ ζημ μάζεμά ημοξ. Ιόιηξ γκςνίζαμε ηηξ δνάζεηξ πμο έγηκακ ζημ πιαίζημ μηαξ ηέημηαξ πνμζπάζεηαξ, ζημ 2μ Γομκάζημ Ειημύπμιεξ από ηε δηδάζθμοζα θ. Δώνα Βάθα ζημ μάζεμα ηεξ Οηθ. Οηθμκμμίαξ, γμεηεοζήθαμε από ηεκ εθεονεηηθόηεηα ηςκ μαζεηώκ θαη ηεκ άνηζηε δηαπείνηζε ημο παηπκηδημύ ςξ παηδαγςγηθμύ μέζμο από ηεκ εθπαηδεοηηθό. Αμέζςξ ιμηπόκ απμθαζίζαμε κα ηηξ πανμοζηάζμομε ζε έκα αθηένςμα ζημ «Γθεμενηδάθη» μαξ. Ε πνόηαζε μαξ είκαη απιή: μη μαζεηέξ δεμημονγμύκ παναδμζηαθά επηηναπέδηα παηπκίδηα πμο θαηαθένκμοκ κα παίλμοκ ζοκενγαηηθά θαη κα εμπεδώζμοκ με άνηζημ ηνόπμ ηεκ ύιε ημο μαζήμαημξ γηα ηεκ εκόηεηα ηεξ Δηαηνμθήξ (θαη όπη μόκμ). Ηιείκμκηαξ εοπανηζημύμε ηεκ θ. Δώνα Βάθα γηα ηεκ οπένμπε δμοιεηά ηεξ θαη ημ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο Δν. Ανμάμ Ζςζήθ πμο έπεη δώζεη μία ώζεζε γηα δνάζεηξ ζημ 2μ Γομκάζημ Ειημύπμιεξ. Ε ΢π. ΢ύμβμοιμξ Δ.Γ. θι. Π.Γ. 15, Δν. Δ. Ιαθνή

H Δεμημονγηθόηεηα ζημ ζπμιείμ θαη ε Υγηεηκή Δηαηνμθή ΢ύμθςκα με ηηξ μειέηεξ ημο ΟΟ΢Α ηςκ ηειεοηαίςκ εηώκ, μία από ηηξ ζεμακηηθόηενεξ πνμθιήζεηξ ημο ημμέα ηεξ δεμόζηαξ Τγείαξ είκαη ε ακηημεηώπηζε ηεξ παποζανθίαξ θαη ηδηαίηενα ηεξ παηδηθήξ. Δοζηοπώξ, ε Γιιάδα ελαθμιμοζεί κα έπεη ηα πνςηεία ζηεκ παηδηθή παποζανθία. ΢ε αοηό ημ πιαίζημ, ζημ 2μ Γομκάζημ Ειημύπμιεξ οιμπμημύκηαη δνάζεηξ με ζηόπμ κα εκεμενςζμύκ μη μαζεηέξ γηα ηεκ ζπμοδαηόηεηα ηεξ ογηεηκήξ δηα-

ηνμθήξ. Γηδηθόηενα, ε θαζεγήηνηα ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ θα Βάθα Θ. παναθίκεζε ημοξ μαζεηέξ ηεξ Α Σάλεξ κα μειεηήζμοκ γη' αοηή θαη κα θαηαζθεοάζμοκ πανάιιεια επηηναπέδηα παηπκίδηα. Οη ενγαζίεξ ηςκ μαζεηώκ ήηακ πνςηόηοπεξ θαη εκδηαθένμοζεξ θαη γη’ αοηό, πνμηάζεθε κα ημπμζεηεζεί έκα μένμξ ηςκ επηηναπέδηςκ παηπκηδηώκ ζηε βηβιημζήθε ημο ζπμιείμο, ςξ έκα επηπνόζζεημ ζημηπείμ γηα ηεκ δεμημονγηθή απαζπόιεζε ηςκ μαζεηώκ ζε δηάιεημμα ή «θεκό». Ε ανμόδηα ΢πμιηθή ΢ύμβμοιμξ θα Δήμεηνα Ιαθνή είδε όιεξ ηηξ ενγαζίεξ ηςκ μαζεηώκ ηεξ ηάλεξ ηεξ Οηθηαθήξ Οηθμκμμίαξ θαη έδςζε έπαηκμ ακαγκώνηζεξ ζε όιε ηεκ Α' ηάλε. Γίκαη γεγμκόξ όηη πανόμμηεξ δνάζεηξ

ζομβάιιμοκ ζηεκ επίηεολε εονύηενςκ παηδαγςγηθώκ ζηόπςκ θαη επεθηείκμοκ ημ νόιμ ημο ζπμιείμο πένα από ηα ζηεκά εθπαηδεοηηθά ημο όνηα. Γηα όιμοξ αοημύξ ημοξ ιόγμοξ, ε ζπμιηθή θμηκόηεηα ζεςνεί πνέμξ ηεξ κα εκζαννύκεη θαη κα ζηενίδεη ζπεηηθέξ ενγαζίεξ θαη πνςημβμοιίεξ. Δν. Ανμάμξ Ζςζήθ Δηεοζοκηήξ 2μ Γομκαζίμο Ειημύπμιεξ

Oikiaki oikonomia kai paixnidi  

Το 15ο τεύχος της ηλεκτρονικής εφημερίδας με τίτλο: «Το εφημεριδάκι της Οικιακής Οικονομίας» και θέμα «Παιχνίδι και Οικιακή Οικονομία» έγινε...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you