Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

WEB APLIKACIJA GOOGLE OBRASCI – FORMS SEMINARSKI RAD

Autor: Dora Rogan, 0067457554 Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima

Zagreb, rujan 2013.


SADRŽAJ 1. UVOD………………………………………………………………………………………1 1.1 Predmet i cilj rada………………………………………………………………………..1 1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja…………………………………………………....1 1.3 Sadržaj i struktura rada…………………………………………………………………...1 2. KRATKI OPIS WEB APLIKACIJE………………………………………………………..2 2.1 Glavne funkcionalnosti…………………………………………………………………..2 2.2 Link web aplikacije………………………………………………………………………2 2.3 Ekranski prikaz web aplikacije…………………………………………………………..3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR……………………………………………………………………5 4. KRATAK RAZVOJ WEB APLIKACIJE…………………………………………………6 5. OPIS PROBLEMA…………………………………………………………………………8 6. DETALJNA RAZRADA TEME………………………………………………………….10 6.1 Funkcionalnosti i mogućnosti………………………………………..………………....10 6.2 Izrada obrasca……………………………………………………………………..........17 6.3 Primjeri ''desktop'' računalnih aplikacija………………………………………………..26 7. KREIRANJE PROFILA………………………………………………………………….27 8. POSLOVNA PRIMJENA………………………………………………………………...29 9. KONKURENCIJA………………………………………………………………………..30 9.1 SurveyMonkey…………………………………………………………………………30 9.2 Zoomerang……………………………………………………………………………..32 9.3 SurveyGizmo…………………………………………………………………………..33 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE……………………………………………..35


11. SWOT ANALIZA………………………………………………………………………..36 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST……………………….37 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI………..38 13.1 Mogućnosti razvoja……………………………………………………………………38 13.2 Mogućnosti nadogradnje………………………………………………………………38 14. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………40 15. LITERATURA…………………………………………………………………………...41 16. POPIS SLIKA……………………………………………………………………………42 17. POPIS TABLICA………………………………………………………………………..44 18. ŽIVOTOPIS.......................................................................................................................45 19. SAŽETAK..........................................................................................................................46


1. UVOD 1.1 Problem, predmet i cilj rada Predmet i cilj ovog rada je prikazati i objasniti na koji se način koristi Web aplikacija Google Forms, koja je svrha iste te kako ona pomaže njenih korisnicima i što im omogućava. Između ostalog, navode se i objašnjavaju prednosti i mane ove aplikacije, njeni konkurenti te mogućnosti razvoja i usavršavanja.

1.2 Prikupljanje informacija Najveći izvor prikupljanja podataka je bio Internet, što je i logično jer je tema ovog rada Internet aplikacija. Informacije su prikupljanje pretežno iz sekundarnih podataka, kao što su: domaća i strana stručna literatura, članci i tekstovi iz područja informatike. Jedan dio podataka, za poglavlja kao što su funkcionalnosti, mogućnosti te kreiranje profila, prikupljen je vlastitim korištenjem aplikacije.

1.3 Sadržaj i struktura rada Rad započinje upoznavanjem s teorijskim i tehnološkim okvirom Google Obrazaca, odnosno njegovim osnovnim funkcionalnostima i tehnologijama koje su korištene pri izradi. Na to će se, u četvrtom poglavlju, nadovezati kratak razvoj Google Drivea te Google Formsa kao jedne od njegovih mogućnosti. Nadalje, pričat će se o problemima koje navedena aplikacija može riješiti, odnosno poslovima koje može obaviti. U detaljnoj razradi teme svaki će se korak u odvijanju funkcionalnosti aplikacije prikazati ekranskim prikazima, te objasniti. Navedeno će biti učinjeno na temelju primjera izrade konkretne ankete. Pored toga bit će predstavljena još neka ''desktop'' softverska rješenja koja služe za obavljanje sličnih poslova sa sličnim mogućnostima. Da bi se u potpunosti upoznalo s aplikacijom, bit će pojašnjen i prikazan postupak kreiranja profila i preuzimanja aplikacije. U osmom poglavlju osvrnut ćemo se na primjenu Google Obrazaca u poslovnom okruženja, a u devetom na njegove izravne konkurente. Deseto, jedanaesto i dvanaesto poglavlje koncentriraju se na pozitivne i negativne strane ove aplikacije, te pokazatelje njene uspješnosti. Na temelju toga se, nadalje,

4


analizira sve ono što bi se eventualno moglo popraviti ili nadograditi, te se u posljednjem poglavlju, na temelju svega do sad navedenog, donosi zaključak.

2. KRATKI OPIS WEB APLIKACIJE 2.1 Glavne funkcionalnosti Google Obrasci (Forms) mogu jednostavno biti opisani kao besplatna, kolaborativna Web aplikacija za izradu obrazaca – upitnika i anketa. Šira definicija obuhvaća mnoge njene bitne funkcionalnosti. Aplikacija omogućava vrlo brzu i jednostavnu izradu i distribuiranje obrazaca, zatim modificiranje, preuređivanje i analiziranje prikupljenih podataka pomoću proračunskih tablica (Spreadsheet) i grafičkih prikaza, te dijeljenje (npr. putem e-maila i Google+) i objavljivanje rezultata na Internetu. Omogućene se i neke zanimljive opcije poput nadziranja prikupljanja podataka, koje uključuje mogućnost prekida prikupljanja u bilo kojem trenutku, kontrolu i onemogućavanje dupliciranja odgovora i sl. Također je omogućeno i ispitanicima da uređuju svoje odgovore nakon što su obrazac već ispunili i podnijeli. Jedna od vrlo korisnih funkcija ove aplikacije je što omogućava suradnju u izradi u isto vrijeme, što je korisno ukoliko npr. nekoliko kolega sudjeluje na projektu i u izradi obrasca. Za detaljniju obradu većeg broja podataka moguće je podatke pohraniti u .csv formatu (Comma Separated Values) te ih obrađivati npr. Microsoft Excelom. Osim navedenog, Google Obrasci imaju većinu funkcionalnosti koje su zajedničke svim sličnim aplikacija. Dostupni su razne vrste i tipovi pitanja (kratkog i duljeg otvorenog tipa, višestruki izbor, potvrdni okviri, odabir s popisa, mjerilo, rešetka, datum, vrijeme…) te mogućnost personaliziranja ankete umetanjem zaglavlja, prijeloma stranice, slika te odabirom teme.

2.2 Link Web aplikacije https://drive.google.com/ - Google Drive https://docs.google.com/forms/ - Google Forms

5


2.3 Ekranski prikaz Web aplikacije Budući da je najjednostavniji i najčešći način pristupanja Google Obrascima iz Google Diska, prvo će biti prikazana njegova početna stranica, tj kako ona izgleda ukoliko korisnik nije već ulogiran i prvi puta pristupa aplikaciji. Slika 1: Početna stranica Google Diska

Izvor: https://drive.google.com/ Nakon što u Google Disku izaberemo opciju Izradi – Obrazac, prikazat će nam se početna stranica same aplikacije, najprije s oblačićem za odabir teme te nakon toga sam početni obrazac.

6


Slika 2: Otvaranje početne stranice Google Obrasca

Izvor: https://docs.google.com/forms/ Slika 3: Početna stranica Google Obrasca

7


Izvor: https://docs.google.com/forms/

3. TEHNOLOŠKI OKVIR U novije vrijeme široko je rasprostranjena upotreba Web aplikacija, jedna od njih su i Google Obrasci. Web aplikacije su sinonimi za Web program ili Web softver. To znači da je Web aplikacija računalni program koji se instalira na Web poslužitelj i na njemu se izvršava. Korisnik ne mora ništa instalirati niti skinuti na lokalno računalo (kao kod klijent-server aplikacija) već Web aplikacija umjesto izvršne datoteke (.exe) generira skup dokumenata koji se mogu vidjeti s pomoću web preglednika (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox i dr.) koji podržavaju html/xhtml/xml.. Može joj se pristupiti iz bilo koje lokacije na svijetu koja ima pristup Internetu, a prijava se najčešće vrši pomoću korisničkog imena i lozinke.1 Web aplikacija dinamički generira niz html dokumenata koji se mogu vidjeti pomoću web preglednika. Za dodavanje dinamičkih elemenata u korisničko sučelje, tj za izradu aplikacijskog sloja koriste se skriptni jezici poput: ASP, ASP . NET, PHP, JavaScript, CGI, ColdFusion, JSP/Java, Perl, Python, i dr.) Korisnik može podatke unositi s pomoću web formi koje su uključene u stranice. Aplikacija se sastoji od sesija, a za vrijeme svake sesije web preglednik interpretira i prikazuje stranice, tj. web preglednik vrši ulogu sučelja aplikacije prema korisniku. Tehnologije koje se koriste za što kvalitetniji rad Web aplikaciju 1 http://www.logit.hr/pojmovnik/aplikacija/

8


su npr. GET After POST

i Ajax – vrlo korisna tehnologija koja omogućava kreiranje

interaktivnog web sučelja koje ne zahtijeva ponovno učitavanje stranice pri korištenju te time ubrzava rad same aplikacije.2 Korištenje Web preglednika kao sučelja za aplikaciju ima mnogostruke prednosti, omogućava: “drag and drop” izbornike, upotrebu miša i tipkovnice, Flash animacija, multimedije i dr. Dinamiku u interaktivnosti s korisnikom omogućuje upotreba skriptnih jezika koji se izvode na klijentskoj strani (tzv. client-side scripting), kao npr. JavaScript, DHTML. Kao što je već navedeno, za prezentacijski sloj se koriste Web preglednici, za aplikacijski sloj skriptni jezici a za podatkovni sloj koriste se sustavi za upravljanje bazama podataka (npr. SQL server, MySQL, DB2, i dr.).3

4. KRATAK RAZVOJ WEB APLIKACIJE Google Drive (Google Disk) inicijalno je pušten u upotrebu prije samo 16 mjeseci, točnije, 24. Travnja 2012. Godine. Kao dizajner i konstruktor softvera navodi se Google Inc. Google Drive je tada postao novi dom Google Docsa (Google Dokumenti), paketa produktivnosnih aplikacija koji je pružao kolaborativnu pohranu podataka i uređivanje dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija i dr. U početku je Google Drive svojim korisnicima omogućavao 5 GB virtualnog prostora za pohranu podataka na svoje tri najkorištenije usluge zajedno, to su: Google Drive, Gmail i Google+ Photos (Picasa Web Albums). Korisnici su bili u mogućnosti i dobiti dodatni prostor za pohranu na Google Driveu i Google+ Photos, između 100 GB i 16 TB, za 4.99$ mjesečno po 100 GB. Dodatni prostor za pretplatnike je u početku uključivao i početnih 5 besplatnih gigabajta, no u rujnu iste godine se besplatni gigabajti potpuno ukidaju. U međuvremenu se besplatan ukupan prostor za pohranu za sve korisnike snižavao do samo 1 GB, zatim rastao na 10 GB, da bi se kraju odlukom u svibnju 2013. zaustavio na 15 GB, za sve tri najkorištenije usluge objedinjeno.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application 3 http://www.mathos.unios.hr/wp/wp2009-10/P14_Web_aplikacije.pdf

9


Stabilno izdanje za iOS izdano je u upotrebu 3. lipnja 2013., za PC i Mac 18. Lipnja 2013. a za Androide tri dana kasnije.4 Razvoj samih Google Obrazaca bio je objedinjen sa Proračunskim tablicama (Spreadsheets) unutar Google Docsa, sve do 6. veljače 2008. godine, kada su korisnici na službenom blogu zamoljeni da prestanu dijeliti Spreadsheetse i počnu prikupljati informacije pomoću Formsa. Tri mjeseca kasnije, 14. svibnja, dodana je opcija funkcija ugrađivanja obrazaca na Web stranice. 14. kolovoza iste godine dogodila se bitna promjena za Obrasce. 'Form' postaje zasebna opcija na padajućem izborniku te je time izdvojen iz Spreadsheetsa. Također je i pojednostavljen izbornik unutar same aplikacije kojim se izabire tip novog pitanja. U rujnu 2009. dodane su neke nove funkcije poput 'umetni prijelom stranice', 'idi na stranicu', 'rešetka', 'unaprijed popuni obrazac parametrima' i sl. Dodane su i nove teme, unaprijeđene tablice za prikaz rezultata, te povećana sigurnost 'sign-in to view a form' opcijom. Posljednja unaprjeđenja uvedena su u siječnju ove godine. Omogućena je suradnja u stvarnom vremenu višestrukim korisnicima u izradi obrazaca, promjena već spremljenih podataka, kratice na tipkovnici za brže snalaženje te spremanje podataka u .csv formatu.5

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 5 http://googledrive.blogspot.com/

10


5. OPIS PROBLEMA Osnovno rješenje koje nudi aplikacija Google Obrasci jest rješavanje mnogobrojnih problema koji se javljaju u postupku prikupljanja podataka, zatim prilikom njihove obrade te na kraju, prilikom njihova objavljivanja. Problemi koji se javljaju tijekom navedenih postupaka su zaista mnogobrojni, kao i rješenja koje ova aplikacija nudi: •

riješen je problem hitnosti – u roku od jednog dana objavom ankete na nekoj Web lokaciji moguće je prikupiti mnogo veću količinu podataka nego bilo kojom drugom metodom

na ovo se nadovezuje mogućnost ispunjavanja ankete od strane ispitanika u bilo koje doba dana i noći koje njima odgovara. Možda je najbolje ovu prednost prikazati na primjeru telefonskih anketa koje se vrše npr. prije podne kad su mnogi potencijalni ispitanici na poslu, na fakultetu i sl.

osim uštede na vremenu, vrlo bitno rješenje koje ova aplikacija nudi je gotovo potpuno rezanje troškova koji se inače javljaju prilikom prikupljanja podataka, izrade obrazaca itd. Osim što je aplikacija sama po sebi potpuno besplatna (što je presudno naglasiti), digitalizacijom poslovnih procesa postižu se uštede i na materijalu (npr. tiskanje obrazaca) te time i pozitivno djeluje na okoliš. Ne treba zanemariti ni ekonomičnost koju ovaj oblik prikupljanja podataka ostvaruje u svezi troškova radne snage.

ova vrsta aplikacije ne zahtjeva instalaciju softvera što može biti prednost prilikom izrade obrazaca na računalu koje nije privatno vlasništvo, kao što su fakulteti, knjižnice i sl. Općenito, ne zauzima memoriju na računalu kao npr. desktop aplikacije, štoviše, ukoliko se korisnik odluči na instalaciju Google Drivea dobija dodatne gigabajte prostora na računalu.

Google Obrasci rješavaju potrebu za trenutačnom informiranosti o izdanom obrascu, nudi pristup s bilo kojeg računala koje ima pristup Internetu ili mobilnog uređaja, a ukoliko mobilni uređaj ima iOs ili Android operativni sustav – moguće je i instalirati Google Drive.

11


problem rada na daljinu među suradnicima je također područje u kojem je Google ponudio rješenje, pa tako fizički udaljene osobe mogu ne samo zajednički raditi na obrascu, kao i na obrađivanju podataka u stvarnom vremenu, već i 'chatati' unutar samog obrasca

riješen je problem često dugotrajne i komplicirane obrade podataka, na način da aplikacija sama izračunava rezultate te izrađuje tablice i dijagrame

prosljeđivanje obrazaca je vrlo pojednostavljeno te svedeno na kopiranje i lijepljenje linka bilo kome tko posjeduje e-mail adresu. Objava obrazaca na Web stranici je također iznimno jednostavna, budem html koda koji se ugradi u stranicu.

12


6. DETALJNA RAZRADA TEME U prvom dijelu poglavlja bit će opisane i prikazane sve funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža Web aplikacija Google Forms, od mogućnosti koje se odnose na upravljanje samom datotekom, mijenjanja trenutačnog prikaza do upravljanja odgovorima. U drugom dijelu će biti objašnjeno ono najvažnije - kako izraditi obrazac, te koje su sve mogućnosti dostupne prilikom izrade i nakon nje. 6.1 Funkcionalnosti i mogućnosti Nakon odabira opcije Izradi -> Obrazac, otvorit će se početna stranica sa zadanim obrascem. U gornjem lijevom kutu prvo što se može vidjeti jest naziv obrasca, koji se, osim u procesu same izrade obrasca, može i u bilo kojem trenutku promijeniti klikom na sam naziv. Odmah nakon naziva može se vidjeti zvjezdica kojom se može označiti obrazac, a pored nje mapa – pritiskom na koju se obrazac može premjestiti u neku od već postojećih mapa s datotekama. Slika 4: Naslovna traka i izbornik

Izvor: https://docs.google.com/forms Odabirom prve opcije u izborniku pod nazivom Datoteka otvaraju se mnoge mogućnosti u upravljanju datotekom. Prva od njih je Dodaj suradnike… Odmah na početku rada odabirom ove opcije može se koristiti jedna od glavnih funkcionalnosti aplikacije

- rad sa suradnicima u stvarnom

vremenu. 13


Slika 5: Dodaj suradnike…

Izvor: https://docs.google.com/forms Kao što se može vidjeti, aplikacija omogućuje vezu za dijeljenje dostupnu samo suradnicima, koja se može podijeliti i putem Web servisa (Gmail, Google+, Facebook i Twitter). Moguće je kontrolirati tko ima pristup (Privatno, Svatko s vezom ili Javno na Webu), a putem opcije Pozovi osobe može se dodavati suradnike i izravno preko e-pošte. Slijedeća opcija padajućeg izbornika Pošalji obrazac…, omogućava ostvarivanje glavne funkcije ove aplikacije – prikupljanje podataka.

14


Slika 6: Pošalji obrazac…

Izvor: https://docs.google.com/forms U prozoru koji se potom otvara nalazi se sve što je potrebno za slanje obrasca potencijalnim ispitanicima. Veza za dijeljenje, koja se kao i poziv suradnicima, može podijeliti izravno preko usluga poput Google+, Facebooka i Twittera. Zatim opcija Ugradi, čija je funkcija umetanje HTML koda na Web stranice, a odmah se vrlo lako može i podesiti veličina okvira obrasca upisom odgovarajućih dimenzija u kućice. Obrazac se, naravno, može poslati i epoštom. Prelaskom strelice miša preko opcije Novo, otvara se još jedan padajući izbornik koji daje mogućnost izravnog otvaranja neke druge aplikacije. Slika 7: Novo

15


Izvor: https://docs.google.com/forms Opcija Otvori… vraća korisnika na početnu stranicu Google Diska. Preimenuj… i Izradi kopiju omogućuju promjenu naziva obrasca odnosno izradu kopije obrasca koja se sprema na disk. Slika 8: Preimenuj…

Izvor: https://docs.google.com/forms Slika 9: Izradi kopiju

Izvor: https://docs.google.com/forms Daljnja opcija Preuzmi kao omogućava preuzimanje svih odgovora na obrazac u .csv formatu, odnosno, kao vrijednosti razdvojene zarezom. Ponovno se javlja i mogućnost ugrađivanja obrasca u Web stranicu, koje je bilo moguće i preko opcija Pošalji obrazac… . Kao što se može vidjeti, postoje mnoge funkcije kojima se može unutar aplikacija pristupiti na više načina. Još jedan primjer za to je i ranije spomenuta mogućnost preimenovanja obrasca. Isti slučaj je i s opcijom Slanje e-pošte suradnicima, koja

16


otvara identičan prozor opciji Dodaj suradnike… čiji ekranski prikaz možemo vidjeti na slici 5. Posljednja mogućnosti kod upravljanja datotekom jest Ispis same datoteke. Ikona za ispis datoteke nalazi se također i na alatnoj traci ispod izbornika. Slijedeća stavka izbornika jest opcija Uredi, kojom je moguće poništiti ili ponoviti bilo koju promjenu na obrascu. To je također moguće ostvariti i pritiskom na identične ikone na alatnoj traci ispod izbornika. Slika 10: Uredi

Izvor: https://docs.google.com/forms Treća opcija izbornika – Prikaži, omogućuje da vidimo prikaz obrasca onako kako ga ispitanici vide (Objavljeni obrazac), da se vratimo na Odabir teme, zatim da uključimo kompaktne kontrole i konačno da se obrazac prikaže preko cijelog zaslona. Slika 11: Prikaži

Izvor: https://docs.google.com/forms

17


Opcija izbornika – Umetni, bit će zasebno obrađena u slijedećem poglavlju jer služi za korištenja raznih mogućnosti prilikom izrade obrasca.

Odgovori() je opcija koja omogućuje korištenje funkcionalnosti aplikacije glede upravljanja odgovorima na obrazac, a u zagradi je prikazan ažuran brojač odgovora koji se mijenja prilikom svakog novog odgovora na obrazac. Klikom na Prihvaćanje odgovora kroz nekoliko sekundi isključuje se mogućnost upisivanja novih odgovora u obrazac, tj. novi odgovori se prestaju pohranjivati a ispitanici umjesto obrasca mogu vidjeti prozorčić koji ih obavještava da aplikacija više ne prihvaća odgovore. Nakon što se mogućnost prihvaćanja odgovora isključi, javlja se nova opcija na padajućem izborniku – Prekini vezu obrasca, njenim aktiviranjem novi odgovori se neće više slati u proračunsku tablicu ali stari neće biti izbrisani. Postavke ove opcije, kao i svih do sad navedenih, se uvijek mogu promijeniti. Sažetak odgovora preusmjerava korisnika na novu karticu koja prikazuje sve odgovore s pomoću dijagrama. Nadalje, na ovom prikazu postoje i dvije poveznice putem kojih se odgovori mogu prikazati i u proračunskoj tablici te objaviti rezultate na željenom mjestu. Slika 12: Odgovori

Izvor: https://docs.google.com/forms

18


Izmjena odredišta za odgovore daje korisniku izbor između nove proračunske tablica i novog lista unutar postojeće za lokaciju pohranjivanja odgovora. Također, moguće je i držati odgovore samo unutar aplikacije Obrasci. Slika 13: Izbor odredišta za ogovore

Izvor: https://docs.google.com/forms Dostupne su još i mogućnosti brisanja svih dosadašnjih odgovora te dohvaćanje unaprijed popunjenog URL-a, koje omogućuje korisniku aplikacije da odgovori na pitanja koja želi unaprijed popuniti. Potrebno je naglasiti mogućnost brzog pristupa određenim funkcijama koje pruža traka za brzi pristup. Na njoj su dostupne opcije ispisa, poništavanja te ponavljanja promjena, odabira teme, prikaza odgovora te pregleda objavljenog obrasca. Slika 14: Traka za brzi pristup

Izvor: https://docs.google.com/forms Nakon što se izabere odredište za odgovore, traka promijeni svoj izgled ovisno od odabiru.

19


Slika 15: Izmijenjena traka za brzi pristup

Izvor: https://docs.google.com/forms 6.2 Izrada obrasca Kao što je već navedeno u prikazu početne stranice Google Obrazaca, prvo što se može vidjeti nakon odabira opcije Izradi -> Obrazac je prozor za odabir teme i naslova obrasca. Slika 16: Odabir naslova i teme

Izvor: https://docs.google.com/forms Nakon što se upiše naslov i izabere tema, pred korisnikom se javlja prazan predložak obrasca s mogućnostima za popunjavanje slijedećih polja: Naslov pitanja, tekst pomoći te vrsta pitanja. Postoje dva načina odabira vrste pitanja, prvi – odabirom opcije Umetni unutar izbornika ili klikom na padajući izbornik pored vrste pitanja. Slika 17: Umetni

20


Izvor: https://docs.google.com/forms Slika 18: Kreiranje pitanja – Odaberi s popisa

Izvor: https://docs.google.com/forms Može se vidjeti da postoji mogućnost odabira između devet različitih vrsta pitanja, to su: Tekst, Tekst odlomka, Više mogućih odgovora, Potvrdni okviri, Odabir s popisa, Mjerilo, Rešetka, Datum i Vrijeme. 21


U ovom primjeru, na prvom pitanju je korištena vrsta pitanja Odaberi s popisa, korištene su i dodatne mogućnosti aplikacije poput Idi na stranicu na temelju odgovora, koja dopušta ispitaniku da nastavi s ispunjavanjem obrasca ukoliko zadovoljavajuće odgovori na pitanje. Opcija Obvezno pitanje, daje korisniku aplikacije mogućnost da odluči je li potrebno odgovoriti na određeno pitanje ili se može preskočiti. U gornjem desnom kutu stranice nalaze se tri ikone. Prva – Uređivanje omogućava mijenjanje unesenih podataka i nakon pritiska na ikonu Gotovo. Slijedeća – Udvostruči automatski kreira još jedno potpuno identično pitanje, što je vrlo korisno kod pitanja iste vrste kod kojih npr. želimo samo promijeniti naslov ili neku drugu sitnicu. Posljednja – Izbriši, uklanja sve zadane postavke na toj stranici. Funkcija aplikacije da sama obrađuje prikupljene podatke i na temelju njih prikazuje rezultate u obliku različitih grafikona može se vidjeti u sažetku. Konkretno, vrsta pitanja Odaberi s popisa prikazana je pomoću tortnog grafikona iznad kojeg je naveden naslov pitanja, a pored njega broj i postotak određenog odgovora. Slika 19: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja odaberi s popisa

Izvor: https://docs.google.com/forms Za kreiranje nove stavke u obrascu u primjeru je korišten najbrži način – klik na Dodaj stavku. Slika 20: Paragraf tekst

22


Izvor: https://docs.google.com/forms Paragraf tekst je vrsta otvorenog pitanja kod kojeg je odgovor moguće upisati u veći pravokutnik, a rezultati su prikazani upravo tako kako su i upisani. Prilikom pitanja na koje je moguće odgovoriti s više različitih odgovora najbolje je koristiti vrstu pitanja Potvrdni okviri. Slika 21: Potvrdni okviri

Izvor: https://docs.google.com/forms 23


Ova vrsta pitanja omogućava da ponudimo velik broj različitih opcija koje ispitanik označava odabiranjem odgovora, pri čemu se pored svakog odabranog pojavljuju kvačice. U ovom primjeru korišten je i tekst pomoći kako bi se ispitanika uputilo da je slobodan odabrati više odgovora. Moguće je dodati i odgovor Ostalo u kojem ispitanik može upisati neki odgovor koji nije naveden u pitanju. Odgovori su u sažetku prikazani trakastim grafikonom. Slika 22: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja potvrdni okviri

Izvor: https://docs.google.com/forms Vrsta pitanja Višestruki izbor vrlo je slična prethodnoj, osim što je kod nje moguće izabrati samo jedan od ponuđenih odgovora. Slika 23: Višestruki izbor

24


Izvor: https://docs.google.com/forms Ovdje je također korištena mogućnost upisivanja vlastitog proizvoljnog odgovora, kao i opcija Udvostruči, budući da su postavljena još dva vrlo slična pitanja koja su se odnosila na korištenje preglednika na poslu/fakultetu i na mobilnom uređaju. Odgovori na pitanja višestrukog izbora prikazani su u sažetku pomoću tortnog grafikona, naravno, sa brojem odgovora i postotkom odgovora na svako pitanje. Slika 24: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja višestruki izbor

Izvor: https://docs.google.com/forms Za mjerenje zadovoljstva nekim objektom kod ispitanika, ovdje je korištena vrsta pitanja Mjerilo. Slika 25: Mjerilo u izradi

Izvor: https://docs.google.com/forms

25


Ova vrsta pitanja vrlo je jednostavna za korištenje. Odrede se donja (0 ili1) i gornja (od 2 do 10) granica, te se zatim svakoj od njih dodijeli naziv. Slika 26 prikazuje kako ovu vrstu pitanja vide ispitanici, a Slika 27 stupčasti grafikon odgovora na vrstu pitanja Mjerilo. Slika 26: Gotovo mjerilo

Izvor: https://docs.google.com/forms Slika 27: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja mjerilo

Izvor: https://docs.google.com/forms Najsloženija vrsta pitanja koju ova aplikacija nudi jest Rešetka. Slika 28: Rešetka u izradi

26


Izvor: https://docs.google.com/forms Rešetka se tvori od proizvoljnog broja redaka i stupaca, a svakom od njih se može dodijeliti naziv po želji. Objedinjeni, oni tvore rešetku u čijem se presjeku nalaze polja koja se mogu označiti i na taj način okarakterizirati neku od zadanih osobina. Slika 29: Gotova rešetka

Izvor: https://docs.google.com/forms

27


Odgovori rešetke grafički su prikazani u sažetku zasebno za svaki redak, i to trakastim grafikonima, kao i odgovori na pitanja vrste potvrdni okviri. Slika 30 prikazuje odgovore na pitanje o važnosti personalizacije kod Web preglednika, koja se nalazi u trećem retku. Slika 30: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja rešetka

Izvor: https://docs.google.com/forms Pitanja vrste Datum i Vrijeme su korisna kada je namjena obrasca npr. dogovor suradnika oko sastanka, prijave na različite termine radionica i sl. Slika 31: Datum i vrijeme

Izvor: https://docs.google.com/forms Moguće je odabrati samo pitanje Datum te nakon toga označiti kvadratić ispred opcije Uključi vrijeme kako bi se i upitnik za Vrijeme prikazao pored. Grafički prikaz odgovora na pitanja ovog tipa prikazuju se za svaki odgovor posebno, kronološki, jedan ispod drugog.

28


Opcija Umetni unutar izbornika omogućava i mijenjanje izgleda obrasca umetanjem slike, zaglavlja i prijeloma stranice. Pritiskom na opciju Slika otvara se prozor pomoću kojeg se slika odabire: jednostavnim povlačenjem pokazivačem miša na mjesto odabira, pretraživanjem datoteka na računalu i datoteka Google Diska ili kopiranjem njenog URL koda. Slika se nakon umetanja može ugraditi na bilo koje mjesto u obrascu. Slika 32: Umetanje slike

Izvor: https://docs.google.com/forms Na samom kraju obrasca može se odabrati koje će opcije biti pružene ispitaniku. Ispitanicima se može, ali i ne mora, prikazati veza za slanje još jednog odgovora, može im se omogućiti pristup rezultatima obrasca i uređivanje odgovora nakon slanja. Slika 33: Stranica za potvrdu

29


Izvor: https://docs.google.com/forms 6.3 Primjeri ''desktop'' računalnih aplikacija Desktop računalne aplikacije za izradu anketa obično su namijenjene ciljanoj populaciji. Najčešće se koriste u striktno poslovne svrhe poput ispitivanja zadovoljstva kupaca ili marketinškog istraživanja tržišta te u svrhe znanstvenih istraživanja. S jedne strane nude složene, personalizirane upitnike i izuzetno detaljna izvješća s raznim mogućnostima distribucije. S druge strane mogu biti toliko komplicirani, zbog svojih mnogobrojnih mogućnosti, da ni svi dostupni tutoriali i priručnici neće skratiti količinu utrošenog vremena na svladavanje njihovih funkcija. Još jedna negativna stvar koja onemogućuje korištenje ovakvih aplikacija široj populaciji jest cijena, naime, tipične cijene desktop softvera za izradu anketa mjere se u tisućama kuna. Tu je još i zahtjevnost instalacije takvih složenih programa, te potreba konstantnog unaprjeđivanja i održavanja. Neke od najistaknutijih desktop računalnih aplikacija za izradu anketa su: The Survey System, Snap Surveys, KeyPoint 6, StatPac 12…6 Slika 34: The Survey System – primjer izrade pitanja višestrukog izbora

6 http://survey-software-review.toptenreviews.com/

30


Izvor: http://survey-software-review.toptenreviews.com

7. KREIRANJE PROFILA Iako profili koji služe isključivo korištenju ove aplikacije ne postoje, Google Obrasci - kao dio Google Diska, zahtijevaju da korisnici posjeduju Google račun, ili se u protivnom neće biti u mogućnosti koristiti njegovim uslugama. Najlakši način za pristup Google Disku je otvaranjem Google pretraživača u svom pregledniku te odabiranjem opcije Disk u izborniku. Slika 35: Google pretraživač

31


Izvor: https://www.google.hr/ Nakon toga, prikazat će se početna stranica Google Diska, na kojoj je za prijavu dovoljno upisati e-adresu i zaporku svog Google računa, ukoliko ga korisnik posjeduje. Slika 36: Početna stranica Google Diska

Izvor: https://accounts.google.com Ukoliko to nije slučaj, korisnik može odabrati opciju Prijava, pri čemu će biti preusmjeren na Web lokaciju za izradu Google računa. Nakon što korisnik unese potrebne podatke i uspješno napravi Google račun, moći će se ulogirati u Google Disk te krenuti s izradom obrasca. Slika 37: Stvaranje novog Google računa

32


Izvor: https://accounts.google.com

8. POSLOVNA PRIMJENA Kroz dosadašnji tekst u ovom radu dale su se naslutiti ili su već i bile spomenute mnoge funkcionalnosti i rješenja problema koje imaju svoju poslovnu primjenu. Kompletna ideja Google Drivea, u začetku Google Docsa i svih pripadajućih aplikacija, leži na temeljima 33


olakšavanja i pojednostavljivanja svakodnevnih poslova s kojima se susreću ljudi u poslovnom (ali i akademskom) svijetu. Više je nego očito da svaka funkcija koju ova aplikacija pruža može pronaći svoju poslovnu primjenu. Pojednostavljen je i ubrzan proces prikupljanja, obrade, prezentacije i dijeljenja podataka, omogućena je suradnja među zaposlenima na istom projektu i uređivanje obrasca zajedničkim snagama u stvarnom vremenu, zbog činjenice da nije potrebna instalacija softvera omogućen je pristup s bilo koje lokacije koja ima pristup Internetu te uređivanje podataka u pokretu – što mnogo znači u današnjem užurbanom poslovnom okruženju. Tražeći po Webu konkretne primjere za poslovnu primjenu, može se naići na mnoštvo svjedočanstva koje govore o tome kako im ova aplikacija smanjuje utrošeno vrijeme na osmišljavanje upitnika, prikupljanje podataka, ručno prebacivanje u proračunske tablice i analizu, s tjedana na svega nekoliko sati. Također, ova vrsta obrasca može poslužiti i kao narudžbenica koju klijenti mogu popuniti prilikom naručivanja određenog proizvoda. Poduzeća mogu ugraditi obrazac na svoju Web stranicu i na taj način dobiti povratnu informaciju o kvaliteti svoje usluge. Poslodavci sve češće koriste ovu vrstu ankete prilikom zaprimanja prijava za radno mjesto jer je jednostavna za osmišljavanje i ispunjavanje, ali i olakšava postupak izdvajanja onih koji su zadovoljili kriterije.7

9. KONKURENCIJA Iako su na tržištu dostupni zaista razni desktop i Web softveri za izradu anketa, tj. za prikupljanje i analizu podataka, ovdje će fokus biti na onim izravnim konkurentima koji

7 http://iamnicolas.com/using-google-forms-to-simplify-recruitment/

34


spadaju u takozvanu low-cost kategoriju, upravo zato jer su najsličniji Google Obrascima i jer ciljaju na istu grupu korisnika.

9.1 SurveyMonkey SurveyMonkey je možda i najpoznatiji alat za izradu anketa u konkurenciji Web aplikacija. Jedan je od najstarijih online alata u tom području a prvo puštanje u javnost doživio je u prošlom stoljeću, točnije 1999. godine. Njegova bazna, osnovna verzija je besplatna ali i u mnogočemu ograničena – osim što je korisnik ograničen na 100 anketa i najviše 10 pitanja po anketi, nisu moguća gotovo nikakva personaliziranja ankete niti izmjene u samom izgledu te nemogućnost u pohranjivanju rezultata izvještaja o rezultatima. Slika 38: SurveyMonkey – opcije računa

Izvor: http://wic.library.upenn.edu/multimedia/tutorials/surveys.pdf Postoje još tri vrste paketa koje se plaćaju, očekivano, s porastom cijene rastu i mogućnosti koje aplikacija nudi. U naprednijim paketima postoje vrlo korisne funkcije, kao što je opcija Traži po nazivu koja omogućava jednostavnu navigaciju kroz brojne ankete. U Select verziji izvješća su minimalistička ali omogućavaju izvoz u druge aplikacije za ozbiljniju analizu. 35


Gold i Platinum verzije omogućuju korištenje napredne logike kao što su automatsko kreiranja ponuđenih odgovora prema pitanju, randomizacija, analiza odgovora u pitanjima otvorenog tipa i sl.8 Link: https://www.surveymonkey.com/ Slika 39: SurveyMonkey - Kreiraj anketu

Izvor: http://wic.library.upenn.edu/multimedia/tutorials/surveys.pdf

9.2 Zoomerang Zoomerang je alat po mnogočemu sličan SurveyMonkeyu, za početak izdan je u upotrebu iste godine kad i SurveyMonkey - davne 1999. godine. Zoomerang nudi nešto moćniji paket, ali i 8 http://www.idealware.org/articles/fgt_online_surveys.php

36


za nešto veću svotu novca. Također, besplatni paket mu je uvelike ograničen, baš kao i ovaj SurveyMonkeya. Premium paket uključuje funkciju zajedničkog uređivanja ankete među suradnicima u stvarnom vremenu, opciju koju Google Obrasci omogućavaju potpuno besplatno. Alati za izradu samih pitanja nisu toliko intuitivni kao oni kod SurveyMonkeya, ali unatoč tome mogu biti čak i kompliciraniji za savladati. Pozitivne strane su što Premium paket pruža mnogo opširnije izvještaje, te posjeduje alat koji uočava povezanosti između bilo kojih od odabranih odgovora.9 Link: http://www.zoomerang.com/ Slika 40: Zoomerang – uređivanje pitanja

Izvor: http://www.survey-reviews.net Slika 41: Zoomerang – pregled rezultata ankete (demo verzija)

9 http://whinot.com/blog/2012/4-online-survey-tools-which-one-is-best-for-you/

37


Izvor: http://www.survey-reviews.net

9.3 SurveyGizmo SurveyGizmo je nešto mlađi alat za izradu anketa od oba ranije navedena – izdan je na inicijalno korištenje 2006. godine, te je po starosti najbliži Google Obrascima. Iako također dolazi u nekoliko različito opremljenih paketa, proporcionalnih cijeni, ovaj alat na svim razinama opremljenosti (pa čak i u besplatnoj verziji) nudi neke mogućnosti koje SurveyMonkey i Zoomerang nude tek pri većim cijenama – opciju direktnog prelaska na odabrano pitanje ovisno o odgovoru (ponovno, opcija koju Google Obrasci također nude potpuno besplatno), ugrađivanje slika i video zapisa sa svoje Web stranice u anketu, te podržava preko 1000 odgovora mjesečno.10 Link: http://www.surveygizmo.com/

10 http://www.idealware.org/articles/fgt_online_surveys.php

38


Slika 42: SurveyGizmo – Dahsboard

Izvor: http://www.aboutanalytics.com

39


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Tabela 1: Pozitivne vs. Negativne strane Google Obrazaca

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

besplatno korištenje

nudi samo šest vrsti pitanja

izuzetno jednostavan za upotrebu

mala količina tema

koristan za poslovnu primjenu ali i u

nije omogućeno personaliziranje

svakodnevnoj upotrebi •

izgleda pomoću HTML koda •

nema potrebe za instalacijom

Randomization opcija koju posjeduju sve naprednije aplikacije nije omogućena

dio Google Diska – jednostavno

potrebno je imati Google račun

nemogućnost ugradnje videa

nemogućnost analiziranja tekstualnih

prenošenje podataka iz jedne aplikacije u drugu •

jednostavna i efikasna ugradnja u Web stranice putem HTML koda

brzo i lako prosljeđivanje ispitanicima

odgovora •

omogućena

suradnja

pri

izradi

obrasca u stvarnom vremenu

ne posjeduje takozvani piping alat koji vuče odgovore iz jednog dijela ankete u drugi

automatsko procesuiranje

ne omogućava unakrsnu analizu i ne

prikupljenih podataka i izrada

nalazi uzročno posljedične veze

grafičkih prikaza

između različitih odgovora

sve podatke i postavke, uključujući i odgovore

ispitanika,

moguće

je

općenito ne nudi kompliciranije statističke analize

40


promijeniti u bilo kojem trenutku Izvor: vlastiti

11. SWOT ANALIZA Tabela 2: SWOT analiza

SNAGE •

SLABOSTI

besplatno korištenje i nema potrebe

za instalacijom

nema sve mogućnosti koje pružaju složenije i skuplje aplikacije

jednostavnost i brzina korištenja

potrebno je imati Google račun

snaga Google branda i dio Google

neinformiranost korisnika o

Diska te povezanost s različitim Web servisima •

funkcionalnosti

i

mogućnosti

na

razini nekih aplikacija koje se plaćaju •

unaprjeđenjima aplikacije

mogućnostima aplikacije •

prilagođen svim vrstama korisnika

neprestane

inovacije

PRIJETNJE i

dodavanje

novim mogućnosti i funkcija velika ulaganja u znanje i tehnologiju

prednost

konkurentima

brz razvoj tehnologije i razvoj novih aplikacija

pred

percepcija Google obrazaca kao ''neozbiljnog'' alata

PRILIKE •

neinformiranost korisnika o

rast konkurencije u svim internetskim tehnologijama

u

financijskim resursima

zahtjevnost korisnika

brza prilagodljivost promjenama

neinformiranost potencijalnih korisnika o prednostima korištenja

41


aplikacije

veliko potencijalno tržište za osvojiti •

budućnost aplikacije uvelike ovisi o budućnosti svih ostalih aplikacija unutar Google Diska

Izvor: vlastiti

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOSTI Osnovna karakteristika te osnovna prednost aplikacije Google Obrasci je upravo činjenica da je besplatna. Google posluje na način da za većinu svojih aplikacija koje nude ne tražit nikakvu novčanu naknadu – već traži lojalnost. Poticanjem korisnika da kreiraju Google račun omogućava im da zainteresiraju što veći broj potencijalnih korisnika za aplikacije i alate za koje nisu bili inicijalno zainteresirani. Postupnim priučavanjem svojih poklonika na korištenje aplikacija koje su povezane i dolaze u kompletu proširuje svoje tržište, a Googleu je tržište sve, budući da mu glavne zarade ne dolaze od naplaćivanja aplikacija i servisa – već od oglašavanja na njima. Što se tiče Google Driveovog naplaćivanja dodatnih jedinica memorija, može se primijetiti kako s vremenom nudi sve više za sve manje novca, te kako se i veličina besplatnog prostora povećava. Što se tiče cijene po dodatnoj jedinici prostora, već u startu je pregazio glavnog konkurenta – Dropbox, nudeći 400 GB prostora za cijenu od 100$ u odnosu na Dropboxovih 50 GB za istu cijenu.11 Isto tako, veoma profitabilno poslovanje kao i konstantan rast kompanije neosporno će samo pridodati kvaliteti usluge svih Google aplikacija i servisa, jer će moći nuditi više po mnogo manjoj cijeni od konkurenata, jer će ulaganja u razvoj biti veća i jer će uvijek biti u mogućnosti pratiti inovacije konkurencije.

11 http://spanning.com/how-google-drive-could-become-a-huge-success-redux/

42


Slika 43: Prihodi i zarade po dionici po godinama

Izvor: http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=GOOG.O

13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1 Mogućnosti razvoja Web servisi i aplikacije su najnaprednija i najrasprostranjenija tehnologija korištena na Internetu u različite svrhe, bilo poslovno, u obrazovne svrhe ili jednostavno u nekom vidu zabave i razonode. Vidljivo je njihovo neprestano širenje, razvoj i zaoštravanje konkurencije na svim poljima jer omogućavaju svojim korisnicima dobivanje, razmjenu i obradu informacija neovisno o platformi koju koriste te većinom za gotovu nikakvu naknadu. Iz navedenog može se zaključiti da je u današnje vrijeme glavni izazov svih onih koji nude svoje usluge na Webu – biti u korak s razvojem tehnologije. Prema onome što se moglo saznati iz četvrtog poglavlja ovog rada – Kratak razvoj Web aplikacije, evidentno je da Google gotovo iz mjeseca u mjesec unaprjeđuje svoje tehnologije, odnosno broj i kvalitetu funkcija koje ova aplikacija nudi. Sve ono što je već unaprijeđeno – grafičko usavršavanje izgleda stranice, dodavanje mnogobrojnih novih tema za personaliziranje obrasca, atraktivnija izvješća o rezultatima ankete, pojednostavljen proces dodavanja novih pitanja, dodana opcija ugrađivanja na Web stranice, osamostaljenje aplikacije i izdvajanje iz Spreadsheetsa, omogućeno spremanje podataka u .csv formatu, suradnja u stvarnom vremenu, izmjena već spremljenih podataka itd.; može biti iz godine u godine još više unaprijeđeno prateći trendove na tržištu i držeći korak s konkurencijom uz nekoliko bitnih 43


prednosti pred njima – održati uslugu besplatnom, kao i povezanost s najtraženijim Web servisima te i dalje nuditi aplikaciju u paketu s drugim kompatibilnim aplikacijama. 13. 2 Mogućnosti nadogradnje Najuočljiviji nedostatak Google Obrazaca u odnosu na konkurente je raznolikost vrsta pitanja između kojih je moguće izabrati pri izradi ankete. Google Forms ih nudi tek šest, u odnosu na konkurente poput SurveyMonkeya i Zoomeranga koji u svojim besplatnim paketima nude petnaest različitih tipova pitanja ili SurveyGizma koji ih nudi čak dvadeset i tri. Također, ukoliko se misli konkurirati profesionalnim softverima za izradu anketa potrebno je poraditi na nekim sofisticiranijim tehnologijama pri izradi pitanja kao što su Piping ili Randomization, te unaprijediti analizu podataka mnogo detaljnijim izvješćima iz kojih aplikacija sama može izvlačiti zaključke te stavljati odgovore u korelaciju. Također, za ozbiljne korisnike i poduzeća potrebno je omogućiti opciju veće personaliziranosti obrazaca, te mnogo fleksibilnije uređivanje samo dizajna – od izmjene fonta, zaglavlja i podnožja, do kompletnog dizajnirana izgleda obrasca unošenjem HTML koda. Za potrebe profesionalnih korisnika u npr. istraživanju tržišta ili kod znanstvenih istraživanja bilo bi dobro povećati ograničenje odgovora (iako je ono i sad prilično veliko – 200.000) te ograničenje pitanja po obrascu koji je sada 255.12

12 http://www.idealware.org/articles/fgt_online_surveys.php

44


14. ZAKLJUČAK Mišljenja sam da je Google napravio uistinu divljenja vrijedan posao ovom aplikacijom. Uspio je pokriti sve vrste korisnika koje bi se mogle služiti ovom aplikacijom za svu silu različitih namjena, od poslovnih – provođenja anketa među zaposlenima, istraživanja tržišta, mjerenje zadovoljstva svojih klijenata, dogovora sastanaka; akademskih – pomoć školarcima i studentima u izradi seminarskih, maturalnih i diplomskih radova te projekata; svakodnevna upotreba za organizaciju slobodnog vremena ili organiziranja manjih i većih druženja. Osim široke primjene, smatram da je Google napravio revoluciju svojim Diskom, nudeći paket aplikacija za obradu raznolikih datoteka za čije korištenje nije potrebna instalacija te tako olakšao pristup i obradu podataka neovisno o lokaciji i u pokretu. Još jedna revolucionarna stvar koju Google Disk donosi (što se samim time odnosi i na Google Obrasce) je omogućavanje besplatnog, dodatnog, virtualnog memorijskog prostora svojim korisnicima. Google Forms je u samo pola godine svojim inovacijama počeo gaziti konkurenciju u svom segmentu tržišta, nudeći najdostupniji, najjednostavniji za korištenje, najbolje opremljeni softver, s najboljom povezivošću s ostalim aplikacijama i servisima, i to sve za najbolju cijenu - nepostojeću.

45


15. LITERATURA I. II.

Zekić-Suťac, M.: Web aplikacije (pdf), 2009. https://drive.google.com/

III.

https://docs.google.com/forms/

IV.

http://www.logit.hr/pojmovnik/aplikacija/

V. VI. VII. VIII. IX.

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_survey_software http://googledrive.blogspot.com/ http://www.idealware.org/articles/fgt_online_surveys.php

X.

http://whinot.com/blog/2012/4-online-survey-tools-which-one-is-best-for-you/

XI.

http://morganlinton.com/small-business-saturday-the-power-of-google-forms/

XII.

http://www.businesscomputingworld.co.uk/5-tips-for-deploying-google-docs-in-yourworkplace/

XIII.

http://www.210consulting.com/online-consulting/using-google-docs-to-generateleads/

XIV. XV. XVI.

http://iamnicolas.com/using-google-forms-to-simplify-recruitment/ http://www.socialbrite.org/2010/09/16/5-top-online-survey-tools-for-nonprofits/ http://wic.library.upenn.edu/multimedia/tutorials/surveys.pdf

XVII.

http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=GOOG.O

XVIII.

http://spanning.com/how-google-drive-could-become-a-huge-success-redux/

XIX.

http://www.aboutanalytics.com/

XX.

http://www.survey-reviews.net/ 46


XXI.

https://accounts.google.com

47


16. POPIS SLIKA Slika 1: Početna stranica Google Diska………………………………………………………3 Slika 2: Otvaranje početne stranice Google Obrasca…………………………………………4 Slika 3: Početna stranica Google Obrasca…………………………………………………….4 Slika 4: Naslovna traka i izbornik……………………………………………………………10 Slika 5: Dodaj suradnike……………………………………………………………………..11 Slika 6: Pošalji obrazac……………………………………………………………………...12 Slika 7: Novo…………………………………………………………………………………12 Slika 8: Preimenuj…………………………………………………………………………....13 Slika 9: Izradi kopiju…………………………………………………………………………13 Slika 10: Uredi.........................................................................................................................14 Slika 11: Prikaži.......................................................................................................................14 Slika 12: Odgovori...................................................................................................................15 Slika 13: Izbor odredišta za ogovore........................................................................................16 Slika 14: Traka za brzi pristup.................................................................................................16 Slika 15: Izmijenjena traka za brzi pristup ..............................................................................16 Slika 16: Odabir naslova i teme...............................................................................................17 Slika 17: Umetni .....................................................................................................................17 Slika 18: Kreiranje pitanja – Odaberi s popisa........................................................................18 Slika 19: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja odaberi s popisa.....................................19 Slika 20: Paragraf tekst...........................................................................................................19 Slika 21: Potvrdni okviri.........................................................................................................20 Slika 22: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja potvrdni okviri......................................20 Slika 23: Višestruki izbor........................................................................................................21 Slika 24: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja višestruki izbor......................................21 Slika 25: Mjerilo u izradi.........................................................................................................22 Slika 26: Gotovo mjerilo..........................................................................................................22 Slika 27: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja mjerilo....................................................22 Slika 28: Rešetka u izradi.........................................................................................................23 Slika 29: Gotova rešetka..........................................................................................................23 Slika 30: Grafički prikaz odgovora na vrstu pitanja rešetka....................................................24 Slika 31: Datum i vrijeme........................................................................................................24 Slika 32: Umetanje slike..........................................................................................................25 48


Slika 33: Stranica za potvrdu...................................................................................................25 Slika 34: The Survey System – primjer izrade pitanja višestrukog izbora..............................26 Slika 35: Google pretraživač....................................................................................................27 Slika 36: Početna stranica Google Diska.................................................................................27 Slika 37: Stvaranje novog Google računa................................................................................28 Slika 38: SurveyMonkey – opcije računa.................................................................................30 Slika 39: SurveyMonkey - Kreiraj anketu................................................................................31 Slika 40: Zoomerang – uređivanje pitanja...............................................................................32 Slika 41: Zoomerang – pregled rezultata ankete (demo verzija)..............................................33 Slika 42: SurveyGizmo – Dahsboard.......................................................................................34 Slika 43: Prihodi i zarade po dionici po godinama..................................................................37

49


17. POPIS TABLICA Tabela 1: Pozitivne vs. Negativne strane Google Obrazaca....................................................35 Tabela 2: SWOT analiza..........................................................................................................36

50


18. ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE

Dora Rogan J. i V. Stančića 56, Vukovina 10419 , Hrvatska

+38516230900

+385994837314

dora.rogan@gmail.com

Spol žensko | Datum rođenja 20/07/1991 | Državljanstvo Hrvatsko

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE [

2005. – 2009. 2009. - ...

Opća gimnazija Velika Gorica 3. godina preddiplomskog studija, Ekonomski fakulteta u Zagrebu

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C2

C1

C1

C1

Talijanski

B2

B2

A2

A2

B1

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu asistenta u prodaji te direktnoj promociji

Računalne vještine

Vozačka dozvola

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ B kategorije

51


52


19. SAŽETAK Predmet i cilj ovog rada bio je detaljno prikazati i objasniti na koji se način koristi Web aplikacija Google Forms te što ona omogućava svojih korisnicima. Informacije su prikupljene pretežno iz sekundarnih podataka (ali prilikom detaljne razrade teme i iz primarnih) u potpunosti nađenih na Webu. Ova aplikacija bi se mogla definirati kao besplatna, kolaborativna Web aplikacija za izradu obrazaca koja omogućava vrlo brzu i jednostavnu izradu i distribuiranje obrazaca, modificiranje, preuređivanje i analiziranje prikupljenih podataka pomoću proračunskih tablica i grafičkih prikaza, te dijeljenje i objavljivanje rezultata na Internetu. Gledano s tehnološke strane, ovo je Web aplikacija, što znači da se onda instalira na Web poslužitelj i na njemu izvršava. Nije ju potrebno instalirati na lokalno računalo, može joj se pristupiti iz bilo koje lokacije na svijetu koja ima pristup Internetu, a prijava se najčešće vrši putem korisničkog imena i lozinke. Razvoj samih Google Obrazaca bio je objedinjen sa Proračunskim tablicama (Spreadsheets) unutar Google Docsa, sve do 6. veljače 2008. godine, kada su korisnici na službenom blogu zamoljeni da prestanu dijeliti Spreadsheetse i počnu prikupljati informacije pomoću Formsa.14. kolovoza iste godine dogodila se bitna promjena za Obrasce. 'Form' postaje zasebna opcija na padajućem izborniku te je time izdvojen iz Spreadsheetsa. Aplikacija kakvu koristimo danas u upotrebi je od siječnja ove godine. Rješenja koja nudi ova aplikacija su također mnoga riješen problem hitnog prikupljanja podataka, anketiranje ispitanika neovisno o svojim vremenskim mogućnostima, ušteda vremena, rezanje troškova prikupljanja, obrade i objavljivanja podataka, digitalizacija poslovnih procesa, prilagodljivost različitim potrebama korisnika, suradnja u izradi obrazaca itd. Detaljne opise kako se u praksi izvode ova rješenja može se vidjeti u detaljnoj razradi teme. U prvom dijelu sve njene funkcionalnosti i mogućnosti a u drugom samu izradu obrasca. Također, u ovom dijelu mogu se pronaći i primjeri desktop aplikacija za obavljanje istih aktivnosti te nešto o njima. Kreiranje za računa za pristup Google Obrascima vrlo je jednostavno, kao i većina njenih funkcija. Dovoljno je samo nekoliko minuta za izradu novog računa ili nekoliko sekundi za prijavljivanje s već postojećim. Poslovnu primjenu ova Web aplikacija nalazi u najrazličitijim područjima kao npr. narudžbenica koju klijenti mogu popuniti prilikom naručivanja određenog proizvoda. Poduzeća mogu ugraditi obrazac na svoju Web stranicu i na taj način 53


dobiti povratnu informaciju o kvaliteti svoje usluge. Poslodavci sve češće koriste ovu vrstu ankete prilikom zaprimanja prijava za radno mjesto jer je jednostavna za osmišljavanje i ispunjavanje, ali i olakšava postupak izdvajanja onih koji su zadovoljili kriterije. Osim navedenih tu je i ona najočitija primjena u svrhu prikupljanja podataka za istraživanje tržišta i sl. Što se tiče konkurencije, u ovom radu je bilo riječi o tri najveća izravna konkurenta SurveyMonkey, Zoomerang, SurveyGizmo. Kratak pregled njihovih karakteristika dovodi do zaključka da su vrlo rijetke funkcije koje Google Obrascima manjkaju, u odnosu na njih, a da ako se pogleda ono što oni nude u besplatnom paketu - Google Obrasci imaju više nego uvjerljivu prednost. U pregledu financijskog aspekta aplikacije, tj. poduzeća koje ovu aplikaciju nudi zaključak je da će veoma profitabilno poslovanje kao i konstantan rast kompanije neosporno samo pridodati kvaliteti usluge svih Google aplikacija i servisa, jer će moći nuditi više po mnogo manjoj cijeni od konkurenata, jer će ulaganja u razvoj biti veća i jer će uvijek biti u mogućnosti pratiti inovacije konkurencije. Na isti zaključak se nadovezuje poglavlje o mogućnostima razvoja, koje kao najvažniju činjenicu ističe ulaganja u inovacije i odgovaranje na izazove konkurencije te prepoznavanje potreba svojih korisnika.

54

Rogan_docs.google.com/forms/  
Rogan_docs.google.com/forms/  
Advertisement