Page 1

14

il-Óadd, 26 ta’ Ìunju, 2011

‘Serenity’ (Doranne Alden Caruana)

ARTI

‘Bird on the Wing’ (CS Lawrence)

‘EROS & KENOSIS’ FIL-LUKANDA CAVALIERI

Bejn kuntentizza u#jew tbatija minn E.V. Borg

Din is-sena s-So/jetà tal-Arti, Manifattura u Kummer/, fi sforz biex tag[ti spinta lill-arti f’pajji]na, inkludiet wirja b’su;;ett g[all-membri tag[ha fi programm kulturali. It-titlu tal-wirja: Eros & Kenosis – Kuntentizza u#jew Tbatija kien is-su;;ett indikat li g[andhom isegwu l-artisti. Joseph F. X. Zahra, chairman tal-Middlesea Insurance plc, inawgura din il-wirja. B’kollox qed jie[du sehem

57 artist b’pittura, skultura u /eramika, b’57 xog[ol. Katalgu b’50 pa;na bil-kulur jiddokumenta dan l-isforz u jservi b[ala dizzjunarju#direttorju g[allpubbliku. Il-parte/ipanti jinkludu artisti ta’ esperjenza mag[rufa, artisti ]g[a]ag[ u studenti-membri tas-So/jetà. Is-sit tal-wirja fil-Lukanda Cavalieri jag[ti din ilkollezzjoni l-prominenza li jist[oqqilha, ma[sula b’dawl

naturali ideali minn [;ie; kbir li minnu jidher il-ba[ar flisfond. F’din l-atmosfera trankwilla u serena, il-vi]itatur jista’ jirrifletti u jevalwa x-xog[ol ming[ajr tfixkil. Ix-xog[ol varjat, fi kwantità u bi kwalità, g[andu j[alli g[a]la g[al min b’dixxerniment jixtieq jibda kollezzjoni privata bi prezzijiet ra;onevoli b[ala investiment li ’l quddiem ilvalur jog[la b’mod sinifikanti.

Is-So/jetà tixtieq li l-livelli artisti/i jitjiebu i]da din ixxewqa ma tiddependix minnha biss daqskemm misserjetà u l-entu]jamu tal-artist, mill-kwalità tal-edukazzjoni artistika tal-artist u lkollezzjonist u diversi fatturi o[ra b[all-kompetizzjoni professjonali li to[loq rivalità po]ittiva li tista’ tistimula lisforzi tal-artist lejn ]vilupp tal-espressjoni tieg[u lejn livelli artisti/i notevoli. Doranne Alden f’xena ta’ si;ar u kampanja, Martin Formosa b’paesa;; b’irdum, Joseph Casapinta b’xog[ol surreali, C.S. Lawrence b’mara tittajjar fil-bera[, Catrine Louise Attard b’ma[bubin u Barbra Butzke b’Little Napoleon, huma kollha artisti li qeg[din juru ]vilupp fix-xog[ol tag[hom lejn livelli serji u ji;bdu lattenzjoni ta’ kollezzjonisti min[abba li saru mag[rufa sew fi/-/rieki artisti/i. B’sa[[itha immens hi lespressjoni ta’ Lawrence li x’aktarx qieg[da tesponi lin;ustizzja fis-so/jetà lejn ilmara u ti;;ieled lejn id-dritt g[all-ugwaljanza. Il-paesa;; ta’ Martin Formosa hu rikk fil-kuluri kromati/i u jfakkarni fl-arti rikka ta’ George Fenech. Is-sinsla tal-wirja mirfuda mix-xog[ol ta’ artisti b[al

Jane Micallef, Julia Curmi Cassar, Grace Cassar, Jesmond Dalmas, Kevin Sciberras, Winnie Calleja, Margaret Farrugia, Jude Zammit, Joseph G. Borg, Deborah Cachia, John Caruana, Pamela Nichols Calleja u Annmarie Hoogvliet Weijers. Dawn il-parte/ipanti, g[alkemm mhux tant mag[rufa, jassiguraw issu//ess ta’ din il-wirja billi jippre]entaw xog[ol serju sew fl-esekuzzjoni kif ukoll f’livell artistiku. Ix-xog[ol ta’ Winnie Calleja u Margaret Farrugia g[andu b[ala su;;ett il-maternità b’delikatezza u nobbiltà ta’ sentiment, sensittività u sensibbiltà lejn dawk inqas ixxurtjati minna. Turmoil in Harmony ta’ Jane Micallef hi espressjoni surrealista ta’ warda [amra vibranti f’xenarju blu ta’ kolonni miksura li tesprimi passjoni tant vibranti u fantastika f’kuntrast ta’ lwien s[an u kes[in. Festa ta’ Paul Galea tesprimi mument uniku ta’ g[aqda so/jali f’/elebrazzjoni ta’ festa reli;ju]a f’ra[al ]g[ir romantiku. Ix-xena hi romantika, sentimentali, naturali u folkloristika u tfakkarni fix-xog[ol ta’ Ganni Vella. g[al pa;na 15

‘Ras id-Dawwara’ (Martin Formosa)


ARTI

il-Óadd, 26 ta’ :unju, 2011

15

57 xog[ol g[all-wiri sal-10 ta’ Awwissu minn pa;na 14

Qisu l-[ajja waqfet fil-bidu tasseklu l-ie[or i]da attwali g[ax hi xena komuni fi ]minijietna. Is-sens ta’ folla, il-bilan/ ta’ spazju u forma, il-kompo]izzjoni meqjusa u s-sens ta’ briju u fer[ juru padronanza tal-artist flinterpretazzjoni tas-su;;ett: kuntentizza. Skultura ta’ min isemmi hi LU;ig[ u l-gost ta’ arti;jan fil[;ie;, bust ta’ Amelia Saint George ma[dum b’/erta sa[[a [ier;a minn ;ewwa. Skulturi o[ra jinkludu x-xog[ol ta’ Mario Agius, Egeo Baldacchino u Martin Bezzina Wettinger fl-injam, Antoine Paul Camilleri fil-bron], Charles Bonnici fil-;ebla talfranka u ta’ Anthony Lucian

‘Motherhood’ (Margaret Farrugia)

‘I miss you… till we meet again’ (Joanne Mizzi)

‘The Path of Life’ (Jude Zammit)

Cauchi fit-tafal. Mary Portelli u Elizabeth Borg juru xog[ol fil[;ie;, perspex, mu]ajk, ]ibe; u /eramika. It-taqsima fi/-/eramika tinkludi lil Dolores Lungaro Mifsud, Godfrey Xuereb, Zell Osborne, Barbra Attard Pettet u Alfred Aquilina. Ix-xog[ol skwi]it ta’ Lungaro Mifsud jesponi karattru delikat, eleganti, nobbli u sentit. Jackie Micallef turi xog[ol rikk u sofistikat fi/-/eramika u l-acrylics, pittura u riljev minsu;in flimkien. Wirja vasta imnedija millValletta Fund Management, Middlesea Insurance plc, Cavalieri Hotel u s-So/jetà tal-Arti Manifattura u Kummer/. Il-wirja tag[laq fl-10 ta’ Awwissu u hi miftu[a l-;urnata kollha.

‘Festa’ (Paul Galea)

article on exhibition  

painting featured in collective