Page 1

Curs 2008-2009 2nivell de C.M. Tutors: Marisin Marti Juan Carlos Ferrer


PROJECTE DE CICLE: ELS CUCS DE SEDA 2nivell de CICLE MITJA INTRODUCCIÓ La idea d’aquest projecte surt a partir del tema dels animals invertebrats quan es va parlar de la metamorfosis. Una de les alumnes ens va explicar que ella tenia ous de cucs de seda. Llavors tots els alumnes es van interessar i vam decidir portar-los a la classe. Els vam tenir uns dies fins que per fi van començar a sortir els cucs. A més ens ha semblat adequat treballar aquest projecte per diferents motius: • Perquè és una temàtica interessant i atraient pels nens. • Perquè és fonamental que entenguin les etapes per les que passen els animals, en aquest cas, els cucs de seda, des de que neixen fins que moren. (metamorfosis) • Perquè es basa en l’observació i experimentació directa del cuc de seda, ja que creiem que és una bona forma d’adquirir continguts i poder arribar a entendre conceptes de forma significativa. • Perquè durant tota aquesta proposta pretenem potenciar l’interès i la curiositat dels nostres alumnes. METODOLOGIA El projecte es comença a treballar un cop neixen els primers cucs, cap a finals del segon trimestre i durant el tercer trimestre. Els alumnes treballaran en grups de 4-5, sobretot en les activitats d’experimentació i observació i quan anéssim al laboratori, no obstant cada un dels alumnes farà les seves observacions i anotacions per tal d’elaborar un petit dossier. També hi haurà activitats individuals i més personals, ja que, com es tracta d’un projecte de cicle, tindrà un caire globalitzat, és a dir es treballaran aspectes de totes les àrees. El projecte es basa també en el treball cooperatiu, ja que cada mitjà classe aporta a l’altra mitjà les seves observacions i conclusions, d’aquesta manera es complementen. Les activitats d’observació i experimentació directa amb els cucs de seda es duran a terme al laboratori. Cada setmana hi aniran 3 grups, és a dir la meitat de la classe. D’aquesta manera es manté un bon clima d’aula i tots els alumnes poden observar amb la lupa binocular i fer fotografies i gravacions. Dins de cada grup de treball hi ha uns encarregats: El portaveu: llegeix les anotacions i observacions del grup Encarregat del material (que tothom tingui el què necessita) Encarregat de neteja i ordre El moderador: s’encarrega de que el grup treballi, no faci massa xivarri. La resta d’activitats es faran individuals ja que consistiran en fer contes, fer reportatges, cómics, gràfics..


COMPETÈNCIES BÀSIQUES

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació. Descriure les diferents observacions. Emprar el vocabulari adequat en cada cas.

Desenvolupament de la capacitat expressiva i comunicativa. Descripció de les observacions. Utilització del vocabulari adequat.

Tractament de la informació i Buscar informació concreta utilitzant diferents recursos. Prendre notes i observacions diàries. competència digital Recollir dades de forma correcta i ordenada.

Búsqueda d’informació concreta utilitzant diferents recursos (internet, llibres...) Recollida de dades i notes correctament. Ús de la lupa binocular i la càmera mòtic Creació d’una presentació Power Point. Predicció i formulació d’hipòtesis. Aplicació de diferents tipus d’observació Adquisició d’una actitud creadora i científica.

Competència de l’àmbit técnico-científic

Utilitzar la lupa binocular i la càmera mòtic. Utilitzar el programa Power Point per fer presentacions. Predir i formular hipòtesis. Aplicar diferents tècniques d’observació. Adquirir d’una actitud creadora i científica.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Analitzar els elements que formen part d’un animal: el cuc de seda Identificació de les parts del cos del cuc. Saber observar i descriure el cuc de seda Descripció del cuc de seda. Apreciar els canvis que es produeixen al llarg de la vida del cuc de Explicació i ordenació dels canvis en la vida del cuc. seda.

Competència matemàtica.

Competència d'aprendre a aprendre. Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Competència social i ciudatana. Competència de l’àmbit de l’educació física

Usar i interpretar llenguatge matemàtic en la descripció de Mesura directa i comparació entre diferents cucs. situacions properes i valorar críticament la informació obtinguda. Ús d’estratègies personals per resoldre problemes relacionats Mesurar de manera directa els cucs i fer una pauta de creixement. amb un tema proper: els cucs de seda. Usar estratègies personals per resoldre problemes relacionats amb un tema proper: els cucs de seda. Prendre consciència del que es pot fer i aprendre amb l'ajuda de diferents recursos.

Actitud oberta i disposada a usar diferents recursos per aprendre.

Desenvolupar l’autonomia personal i la sociabilitat al treballar en equip. Prendre decisions, actuar, avaluar el que s'ha fet i autoavaluar-se, i treure conclusions. Escoltar de manera Interessada i tenir una actitud dialogant. Treballar en equip. Prendre decisions Comportar-se adequadament segons els llocs i moments.

Desenvolupament de l’autonomia personal. Capacitat per autoavaluar-se i millorar. Capacitat d’escoltar atentament i de respectar el torn de paraula. Comportament adequat al laboratori Capacitat i responsabilitat per prendre decisions i treballar en equip.

Expressió corporal: representar amb el cos el desplaçament i vida Moviment del cuc de seda al desplaçar-se. dels cucs de seda. Representació corporal del moviment i vida del cuc de seda


ACTIVITATS D’ENSENYANÇA-APRENENTATGE ACTIVITAT 1: Presentació dels cucs Lloc: aula ordinària. En gran grup. Material: ordinador, canó i fotografies dels ous i primers cucs. Per començar l’activitat es mostra als alumnes les fotografies dels ous i se’ls pregunta que creuen que és. Es comenta entre tots el què ha passat. (han començat a nèixer els cucs, els ous blancs són els que ja han nascut i els negres els que encara no) . Després es mostren les fotografies dels cucs que ja han nascut i s’explica en que consistirà el treball. Es demana que els alumnes facin grups de 4, dins de cada meitat de classe i que escullin un nom per al grup. Per acabar a cada membre se li otorga un càrreg i s’acorden entre tots les normes de conducta i treball a l’aula i al laboratori.

ACTIVITAT 2: Observem els cucs a la lupa binocular I Lloc: laboratori Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material: lupa binocular i càmera motic. Metodologia: La mestra/e posa els cucs sota la lupa i tots els alumnes els observen a través de la pantalla. Respectant el torn de paraula l’alumnat els va descrivint i observant. A continuació s’explica com capturar imatges i, un membre de cada grup realitza una captura. Per acabar mesurem els cucs, primer ho fa la mestra/e i a continuació un voluntari. Les observacions i mesures s’escriuen en un full de seguiment. Començarem recordant la fase dels ous , s’escriurà l’explicació i es farà un dibuix i, després la segona fase, els cucs negres, s’escriurà l’esplicació i es fa un dibuix del cuc. (veure fitxes de treball)


ACTIVITAT 3: Observem els cucs a la lupa binocular II Lloc: laboratori Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material: lupa binocular i càmera motic. Metodologia: La mestra/e posa els cucs sota la lupa i tots els alumnes els observen a través de la pantalla. Respectant el torn de paraula l’alumnat els va descrivint i observant. Els fem fixar en quins canvis observen respecte l’observació anterior (ara ja són marronets i més grans). A continuació un membre de cada grup surt i fa una fotografia amb la càmera motic. N’escolli’m una i en prenem la mida, d’aquesta manera veiem quan han crescut. Per acabar enregistrem un petit vídeo. Després s’anota tot al full de treball, juntament amb el dibuix dels cucs observats.

Per acabar demanem que busquin informació de per on fan la seda i quina quantitat, ja que és un aspecte que els interessa força. ACTIVITAT 4: Observem els cucs a la lupa binocular III Lloc: laboratori Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material: lupa, lupa binocular i càmera motic. Metodologia: La mestra/e posa els cucs sota la lupa i tots els alumnes els observen a través de la pantalla. Però aquest cop ens adonem que ja són massa grans i amb la lupa binocular no els veiem complets. Per aquest motiu treballem amb la càmera motic directament. Respectant el torn de paraula l’alumnat els va descrivint i observant. Els fem fixar en quins canvis observen respecte l’observació anterior (ara ja són blancs i més grans). A continuació un membre de cada grup surt i fa una fotografia amb la càmera motic. Per mesurar-los es reparteixen uns quants cucs a cada grup i el medeixen amb el regle. Per acabar enregistrem un petit vídeo, ja que no paren quiets.


Després s’anota tot al full de treball, juntament amb el dibuix dels cucs observats.

Avaluació: Per avaluar les activitats 1 fins a la 4 s’utilitzarà l’observació directa del treball dels alumnes, la presentació de les fitxes de treball i les observacions i comentaris del moderador de cada grup.

Competències bàsiques

Objectius

Competència en el Conèixer les parts del cos coneixement i la interacció del cuc de seda i les seves amb el món físic. característiques.

Competència de l’àmbit técnico-científic

Descripció del cuc de seda a partir de les observacions.

Saber observar amb la lupa Elaboració i argumentació binocular i descriure el cuc de respostes conjuntes, en de seda. grup. Saber fer fotografies dels cucs amb la càmera mòtic.

Competència d'autonomia Enregistrar vídeos amb la i iniciativa personal. càmera mòtic. Competència social i ciudatana.

El cuc de seda. Característiques del seu cos.

Realitzar una bona Observació directa del cuc observació directa utilitzant de seda amb la lupa la lupa binocular. binocular. Elaborar conclusions, respostes en equip o grup.

Competència d'aprendre a aprendre.

Continguts

Buscar informació sobre com fan la seda utilitzant internet. Mesurar de manera directa els cucs i fer una pauta de creixement.

Competència matemàtica Tenir cura i respecte pels cucs de seda.

Realització de fotografies i vídeos amb la càmera mòtic. Búsqueda d’informació dels cucs de seda per internet. Mesura directa i comparació entre diferents cucs. Actitud de cura i respecte alhora de treballar i observar els cucs.


ACTIVITAT 5: Observació directa i guiada dels cucs de seda Lloc: aula ordinària Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material necessari per grup: 1 safata amb cucs de seda i fulles de morera, 4 lupes (1 per cada alumne), regle i full de treball. Metodologia: es treballa en petit grup, 3 grups de 4 alumnes, separats dins l’aula. Es treballa apartat per apartat, en grup es decideixen les repostes i tots els membres l’escriuen al seu full, tots la mateixa, la que han acordat. Quan s’acaba un apartat s’explica a la resta les respostes i observacions, d’aquesta manera es complementa la informació. Competències bàsiques

Objectius

Competència en el Conèixer les parts del cos coneixement i la interacció del cuc de seda i les seves amb el món físic. característiques.

Competència de l’àmbit técnico-científic

Competència d'aprendre a aprendre.

Continguts El cuc de seda. Característiques del seu cos.

Realitzar una bona Observació directa del cuc observació directa utilitzant de seda amb lupa. la lupa. Descripció del cuc de seda Elaborar conclusions, a partir de les observacions. respostes en equip o grup. Elaboració i argumentació Saber observar i descriure de respostes conjuntes, en el cuc de seda. grup.

Relacionar la forma del cuc Actitud de cura i respecte alhora de treballar i Competència d'autonomia de seda amb les característiques que té. observar els cucs. i iniciativa personal. Tenir cura i respecte pels cucs de seda. Competència social i ciudatana.

Avaluació: Observació directa del treballs dels alumnes, observacions del moderador. Dibuix complet del cuc, especificant les seves parts. (veure full de treball)


ACTIVITAT 6: Els cucs ja han fet el capoll !! Lloc: aula ordinària Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material necessari per grup: 1 caixa amb els capolls i fitxa de treball. Metodologia: es reparteix una caixa amb els capolls a cada grup. Cada grup compta els capoll que té i es fa una suma entre tots per saber quants n’hi ha. A continuació. Cada grup els observa amb atenció i es descriuen entre tots i es demana que facin hipòtesis sobre què fan a dintre. Cada grup medeix un capoll amb el regle (amplada i largada). Per acabar es fa el dibuix dels capolls i l’explicació al full. Curiositat 1: L’eruga triga entre un dia i mig i tres dies a construir completament el capoll. Aquest, mesura uns 20 mm d’ample per uns 40 mm de llargada aprox. I pesa uns 2 grams. Curiositat 2: El fil de seda té una resistència d’uns 8 grams de pes abans de trencar-se. Avaluació: Observació directa del treballs dels alumnes, observacions del moderador. Dibuix del capoll. (veure full de treball) Competències bàsiques

Objectius

Continguts

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Observar directament i descriure el capoll

Observació directa i descripció del capoll. Dibuix del capoll.

Dibuixar el capoll. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Realització d’hipòtesis. Realizar hipótesis.

Competència de l’àmbit técnico-científic Competència d'aprendre a aprendre. Competència matemàtica

Competència social i ciudatana.

Elaborar conclusions en grup. Mesurar l’amplada i llargada dels capolls amb el regle.

Tenir cura i respecte pels capolls.

Elaboració de conclusions en grup.

Mesura de l’amplada i llargada dels capolls.

Actitud de cura i respecte alhora de treballar i observar els capolls.


ACTIVITAT 7: Les papallones ja han sortit! Lloc: laboratori Alumnes: ½ grup classe, 3 grups de 4 alumnes (1/2 grup classe cada setmana) Material: lupa, lupa binocular i càmera motic. Metodologia: en primer lloc msotrem als grups les caixes per veure les papallones que ja han sortit. Els preguntem que més hi observen ( capolls trencats i ous). A continuació agafem una papallona i la posem a la lupa i l’observem amb atenció. Demanen a cada grup que vagin dient tot el que veuen. Entre tots arribem a un acord i escrivim al full de treball la descripció de la papallona i se’n fa un dibuix. Amb la càmera mòtic fem algunes fotografies. Les fan els alumnes que es presenten com a voluntaris.

Avaluació: Observació directa del treballs dels alumnes, observacions del moderador. Dibuix de la papallona. (veure full de treball) Competències bàsiques

Objectius

Continguts

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Observar directament i descriure la papallona

Observació directa i descripció de la papallona.

Dibuixar la papallona.

Dibuix de la papallona.

Competència comunicativa Realitzar hipótesis. lingüística i audiovisual

Realització d’hipòtesis.

Competència de l’àmbit técnico-científic

Elaborar conclusions en grup.

Elaboració de conclusions en grup.

Competència d'aprendre a aprendre.

Saber observar amb la lupa binocular.

Competència matemàtica

Saber fer fotografies i vídeos de les papallones amb la càmera mòtic.

Observació de les papallones amb la lupa bibocular.

Competència social i ciudatana.

Tenir cura i respecte per les papallones

Realització de fotografies i vídeos amb la càmera mòtic. Actitud de cura i respecte alhora de treballar i observar les papallones.


ACTIVITAT 8: Resolem problemes relacionats amb els cucs de seda Lloc: aula ordinària Alumnes: Tot el grup classe. L’activitat es farà a nivell individual. Material: full de problemes(relacionats amb aspectes de la vida dels cucs), colors, lapis i goma. Metodologia: Es reparteix un full de problemes a cada alumne. En primer lloc es llegeixen un a un en veu alta i s’expliquen. Es van assenyalant les dades correctes, la pregunta i es tatxen les dades errònies. Un cop explicats tots els problemes els alumnes els fan individualment. Es corregeixen a la pissarra amb alumnes voluntaris. Avaluació: per avaluar l’activitat es té en compte tot el procés de resolució de problemes: subratllat i tatxat de dades, esquema-dibuix, operacions i resposta. (veure fitxa de treball) Competències bàsiques

Objectius

Continguts

Competència matemàtica

Usar estratègies personals per resoldre problemes relacionats amb un tema proper: els cucs de seda.

Ús d’estratègies personals per resoldre problemes relacionats amb un tema proper: els cucs de seda.

Seguir correctament el procediment per resoldre problemes. Presentar, d’una manera clara, ordenada i argumentada, el procés seguit i les solucions obtingudes en resoldre un problema.

Competència social i ciudatana.

Respectar els diferents arguments i formes de solucionar un problema.

Utilització correcta del procediment de resolució de problemes. Presentació clara i argumentada del procés seguit per resoldre els problemes.

Respecte per les diferents argumentacions i processos seguits per resoldre problemes.


ACTIVITAT 9: Fem un còmic dels cucs de seda Activitat individual. Lloc: aula ordinària Metodologia: Un cop vist i explicat tot el procés vital dels cucs de seda els alumnes han d’inventar i elaborar un còmic sobre els cucs. El fan en un foli, primer en brut i el mestre/a el corregeix i després es passen a nét. És una activitat lliure, deixar la creativitat lliure als alumnes. Un cop acabats els alumnes se’ls intercanviaran per poder veure’ls tots. Avaluació: presentació correcta del còmic: títol, marges, bona lletra i ben pintat. (veure exemples)

Competències bàsiques

Objectius

Competència de l’àmbit de Expressar mitjançant el l’educació artística dibuix del còmic els continguts apresos sobre els cucs de seda. Competència comunicativa Escriure els diàlegs lingüística i audiovisual corresponents en els diferents vinyetes.

Competència d'aprendre a aprendre.

Presentar el còmic seguint les normes: marges, lletra i dibuixos clars, títol i netedat. Mostrar respecte per les diferents versions realitzades dels còmics.

Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Continguts

Ús del dibuix per expressar els continguts apresos sobre els cucs de seda. Escriptura de diàlegs adequats a les vinyetes del còmic. Presentació del còmic de forma clara i ben organitzada.

Respecte i acceptació de les diferents versions dels còmics realitzats.


ACTIVITAT 10: Faula de Tomás Iriarte Activitat individual. Lloc: aula ordinària Metodologia: es reparteix la faula a cada alumne. Primer cada un, una, se la llegeix individualment i a continuació es llegeix en veu alta, un fragment cada alumne. A continuació es comenten les paraules que desconeixen i es contesten les preguntes de comprensió. Es corregeixen oralment, en gran grup. Per acabar els alumnes fan un dibuix de la faula.

El Gusano de seda y la araña

"¿Qué dice de mi tela el señor Gusano?

Se ha de considerar la calidad de la obra, y no el tiempo que se ha tardado en hacerla.

Esta mañana la empecé temprano,

Trabajando un Gusano su capullo,

y ya estará acabada a mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella..."

la Araña, que tejía a toda prisa,

El Gusano con sorna respondía:

de esta suerte le habló con falsa risa,

- "Usted tiene razón: así sale ella!"

muy propia de su orgullo:

Tomás de Iriarte

Avaluació: es tindran en compte les respostes, el dibuix i la presentació de la fitxa de la faula.

Competències bàsiques

Objectius

Competència comunicativa Llegir i entendre una faula lingüística i audiovisual sobre els cucs de seda. Descobrir l’ensenyança de la faula dels cucs de seda.

Continguts Lectura clara d’una faula sobre els cucs de seda. Obtenció de l’ensenyança de la faula.

Representar amb un dibuix Realització d’un dibuix per Competència de l’àmbit de la temàtica de la faula. il·lustrar la faula. l’educació artística Adonar-se del caire instructiu de les faules. Les faules també ens Competència ajuden a aprendre d'aprendre a aprendre.


ACTIVITAT 11: Una mica d’història Activitat individual. Lloc: aula ordinària Metodologia: es reparteix a cada alumne, alumna, el full amb el text sobre la història dels cucs i la seda. Es llegeix en veu alta, un fragment cada alumne. A continuació s’explica el significat de els paraules que desconeixen. Per acabar l’alumnat, individualment respon les preguntes de la comprensió, completa el text i es corregeixen, per ells mateixos, de forma oral. Competències bàsiques

Objectius

Competència comunicativa Llegir i entendre un text lingüística i audiovisual explicatiu sobre l’origen dels cucs de seda i la sericultura. Respondre correctament les preguntes de comprensió. Competència d'aprendre a aprendre.

Competència social i ciudatana.

Completar un text a partir de la lectura. Respectar el torn de paraula. Ampliar coneixements sobre els cucs de seda: la sericultura.

Continguts Lectura clara d’un text explicatiu sobre els cucs de seda i la sericultura. Comprensió del text explicatiu sobre la sericultura.

Localització de paraules que falten a un text i completar-lo.

Respecte i atenció durant la lectura. La sericultura.

Avaluació: s’avaluaran els següents aspectes: -

la lectura ( ritme, entonació, claretat…)

-

la presentació del full de treball (netedad)

-

preguntes i text completat

-

la lletra i faltes d’ortografia.


ACTIVITAT 12: Presentació en Power Point de la vida dels cucs de seda Lloc: aula d’informàtica Alumnes: ½ grup classe, cada setmana. Activitat individual Metodologia: cada alumne treballa individualment amb un ordinador. L’activitat consisteix en crear una presentació amb diapositives sobre la vida dels cucs de seda utilitzant el programa Power Point. Hauran de fer com a mínim 3 diapositives, insertant imatges i text explicatiu. Els alumnes obtindran les fotografies des de la carpeta alumnes/4rtB. La mestra d’informàtica els anirà guiant i resolent els possibles dubtes que vagin sortint. Avaluació: per avaluar l’activitat es tindrà en compte: -

l’actitud de treball ( observació de la mestra d’informàtica)

-

observació de la presentació feta ( que contingui tots els aspectes acordats anteriorment)

Competències bàsiques

Objectius

Continguts

Competència comunicativa Utilitzar el programa Power Creació d’una presentació lingüística i audiovisual Point per fer una amb diapositives sobre la presentació de la vida dels vida dels cucs de seda. cucs de seda Inserció d’imatges i textos. Tractament de la Insertar imatges i text amb informació i competència Power Point. digital Utilitzar diferents recursos Utilització de diferents recursos per transmetre els per transmetre els continguts apresos. continguts apresos. Competència d'aprendre a aprendre.

Competència social i ciudatana.

Treballar amb ganes i interès.

Actitud activa i interès pel treball.

Mostrar respecte i interès per les diferents presentacions.

Interés i respecte pel treball de la resta de companys.


ACTIVITAT 13: “Vertebrates and Invertebrates” Lloc: aula ordinària Activitat individual Temporalització: 2 sessions de tres quarts d’hora. Metodologia: dins la unitat 3 “Jungle Survival” de la programació es fa una ampliació per veure la diferència entre “Vertebrates and Invertebrates”, explicant als alumnes la diferència entre els dos i que el cuc de seda forma part d’un d’aquests dos grups. Una vegada explicat l’alumnat fa preguntes i es posen més exemples d’altres tipus d’animals amb l’ajuda del diccionari. Per acabar es fa una fitxa utilitzant has got (té) o hasn’t got ( no té). Tot el procés es porta a cap amb llengua anglesa. (veure fitxa de treball) Competències bàsiques

Objectius

Competència Comunicativa i lingüística

Reconèixer i anomenar els Descripció de dibuixos animals segons si són segons si són vertebrats o vertebrats o invertebrats. invertebrats.

Competencia d’aprendre a aprendre

Competencia social

Continguts

Completar buits posant “has got” o “hasn’t got”.

Lectura en veu alta dels diferents noms treballats.

Conèixer la característica bàsica dels vertebrats i invertebrats, nombrant el cuc de seda que forma part d’aquests.

Compleció de buits amb “has got” o “hasn’t got”. (exercise nº 4)

Respectar el torn de paraula. Mostrar interès i motivació per conèixer els diferents animals. Utilitzar la llengua anglesa per expressar-se.

Realització d’un quadre a partir de l’observació dels animals vertebrats o invertebrats. Respecte i atenció durant l’explicació. Bona presentació del treball. Utilització de la llengua anglesa per expressar-se.

Avaluació: es tindran en compte els següents aspectes: l’atenció, participació, la pronúncia de les paraules, l’ús del diccionari, el full treballat ( lletra i faltes) i la comprensió i explicació en llengua anglesa. Recuperació i ampliació: si no s’han assolit els objectius programats, així com si s’han assolit aviat, hi ha previstes fitxes de recuperació i ampliació per aquests alumnes, treballant bàsicament vocabulari, vertebrates/ invertebrates i has got i hasn’t got.


ACTIVITAT 14: Representem la vida dels cucs! Lloc: al pati (pista) Alumnes: tot el grup classe Metodologia: es formen 3 grups d’alumnes i cada un ha de representar diferents fases dels cucs: el naixement dels cucs, els cucs en moviment i la transformació en papallones. Cada grup assaja una estona la seva representació i després es representa a la resta de la classe. Els alumnes han d’endevinar de quina fase es tracta (ja que no es fan ordenades). Per acabar es representen les fases seguint l’ordre correcte. Avaluació: s’avaluarà la participació i actitud de l’alumnat, i una bona coordinació corporal per representar la vida dels cucs de seda. Competències bàsiques

Objectius

Continguts

Competència de l’àmbit de Representar mitjançant l’educació física l’expressió corporal les diferents fases de vida del cuc de seda.

Moviment del cuc de seda al desplaçar-se. Representació corporal del moviment del cuc de seda

Competència d'aprendre a aprendre.

Treballar amb ganes i interès.

Actitud activa i interès pel treball.

Competència social i ciudatana.

Ser capaç d’usar el cos amb coordinació per representar la vida dels cucs.

Actitud oberta i disposada a usar el cos per representar la vida dels cucs.

Mostrar respecte i interès per les diferents representacions.

Interés i respecte per la representació de la resta de companys.

Treballar en equip

Capacitat i responsabilitat per prendre decisions i treballar en equip.


Els alumnes treballant en el projecte, en la fase d’observació i experimentació dels cucs de seda.


Els alumnes fent la representació de la vida dels cucs de seda mitjançant l’expressió corporal.

Els cucs surten de l’ou

Els cucs es preparen per fer el

Els cucs mengen morera i es mouen.

Les papallones ja han sortit

capoll

Les papallones s’aparellen

Les papallones han post els ous i han mort

Projecte  

projecte de cicle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you